Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

en³-kn

I-a-e-½

sF-jp-¡p-«n

]-≈p-cp-Øn: ]p-√m-c-tZiw tdm-Uv I-≠-Øn-∏-dºn¬ tdm-_n≥ tP-°-∫ns‚ `m-cy en≥-kn(47). a°ƒ:\n-[n≥, \n-[n-\. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v 3\v Nn-d-°¬ sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-d-hq¿: I-cn-ºm-Sw N°m-ew-]-d-º-Øv ]-tc-X\m-b ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ `m-cy I-a-e-Ω(82). a°ƒ:kp-j-a,kp-\n¬,]tc-X-cm-b kp-\-μ,kp-cmPv. a-cp-a-°ƒ:se\n≥,_m-_p,kn-_n.

sN-c-≠-Øq¿: F-SØpw-I-c-bn-se h-S-t°I-≠n Ip-™n-cm-a≥ (75). `m-cy: \m-c-m-b-Wn. a-°ƒ: i-io-{μ≥, ssite-{μ≥ (Ip-ssh-Øv), Kn-cn-P, D-j. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥ (\-c-t°mSv), {]-Zo-]≥.

Im-Sp-Ip-dp-»n: ap-X-e-a-S Im-Sw-Ip-dp-»n-bn-se \q¿ap-l-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy P-bn-em- D-Ω (86). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lpssk≥, Xm-Pp-±o≥, ]tc-X-\m-b B-en-^m-dqJv, A-em-hp-±o≥, k°o¿ lp-kbv≥, ssj°v ap-kv-X-^.

s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d ap-kv enw ]-≈n-°p k-ao]w B-im-am-en ]-tc-X\m-b B-en-bp-sS `m-cy sF-ip-°p-´n(90). I-≠¥-d C-©-°p-´n Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ]-co-Xp-Ω,^mØn-a,k-^n-b,B-‰,kpl-d,P-ao-e,sse-e. a-cp-a°ƒ: ssa-Xo≥,ap-l-ΩZv,A-en-bm¿(In-ßn-Wn Pz-t√-gv-kv s]-cp-ºmhq¿),kn-±n-Jv,sk-bvXp(Ip-º-t»-cn ku-Øv h-√w),d-km-Jv,]-tc-X-\mb A-–p¬ Jm-Z¿. J-_d-S-°w C-∂p-cm-hn-se 10\v I-≠-¥-d ap-kv enw P-am-A-Øv J-_¿-ÿm\n¬.

c-hn

tk-hyÀ

Ip-ª-¸³

]-d-hq¿:Ip-™n-ssØ Im-∏p-߬ Xp-f-kn-bp-sS `¿-Øm-hv c-hn(63). a°ƒ:_n-_n≥(im-¥n,Fkv.F≥.Fw t£-{Xw aqØ-Ip-∂w),kn-_n. a-cp-aI≥: _n-\p.

a-´m-t©-cn: Iq-h-∏m-Sw am-fn-tb-°¬ tkhy¿(82)(dn-´.^p-Uv C≥kv-s]-Œ¿).kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v Np≈n-°¬ sk‚ v tPm-k^v ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: en-√n tXßm-®p-c-°¬. a°ƒ:tUm.tPm¿-Po-\ tP-°-∫v, ^n-tem-an\,A-∂-Ω. a-cp-a-°ƒ: tP-°-∫v ssI-\n-°m-´v, B‚-Wn h-en-b-]-dºn¬(dn´.F.Sn.H,sI.Fkv.B¿.Sn.kn),tPm-kv sh-t≈-∏-d-ºn¬(t\h¬ t_-kv).

A-√-{]:s]-cn-bm¿ \-Kdn¬ Xm-a-kn-°p-∂ Ip-dpap-´-Øv ho-´n¬ Ip-™∏≥(78). `m-cy: I-a-ew. a°ƒ: _n-Pp, jn-Pp(B¿an),jn-Pn,jn-\m-Pv. a-cp-a°ƒ: ssj-e,kn-\n,ap-Ipμ≥,A-iz-Xn. kw-kv-Imcw-C-∂p-ssh-Io-´v 4\v ho´p-h-f-∏n¬.

A-Ðp-Àd-l-av m³

B-bn-i

h-SI - c - : ]p-Xp-∏W - w I°-´n-bn¬ A-–p-¿d-lvam≥ (75). `m-cy: A-bn-ip. a-°ƒ: K-^q¿, A-ssk\m¿, A-{¥p, lp-ssk\m¿, A-ko-kv, C-kva - -mCu¬, lm-kn-b, B-bni, sk-_n-b, ^m-Øn-a.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv h-b-°-c-bn-se ]tc-X-\m-b \m-‰p-h-b¬ Da-dn-s‚ `m-cy ]m-Xm-f-°≠n ]p-Xn-b]p-c-bn¬ B-bn-i (85). a-°ƒ: A–p-√, C-{_m-lnw (C-cph-cpw a-kv-°-Øv).

Ip-ªn-cm-a³

ta-cn B-e-t°m-Sv: _m-e-]p-csØ B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb‰ I¿-j-I≥ ]-tc-X-\m-b \-S-bv-°¬ tPm-k-^n-s‚ `m-cy ta-cn (78). a-°ƒ: tPm-bn, Nm-t°m, tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: ¢mc-Ω, ta-gv-kn, jn-Pn. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hm-bm-´p-]-d-ºv sk‚ v-tXm-a-kv ]-≈nbn¬.

tPmÀ-Pv Xn-cp-h-√: \n-c-Ww sk≥{S¬ A-cp-h-t®m-cn¬ tPm¿-Pv(77). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\ \n-cWw sk‚ v tPm¿-kv kn.F-kv.sF. ]-≈n sk-antØ-cn-bn. `m-cy: Xn-cp-aqe-]p-cw sIm-√-°p-∂v a-ebn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Ip™-Ω. a-°ƒ: Hm-a-\, an\n, kn-\n, kp-\n, kp\n¬. a-cp-a-°ƒ: A-®≥Ip-™v, _n-\p, jn-Pp, _n-Pp.

sam-bv-Xo³-Ip-«n- lm-Pn Im-k¿-tIm-Uv: Nm-Øss¶-bn-se sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn Ip-∂-cn-bØv (75).

P-bn-em- D-½

Zm-tam-Z-c³

cm-a-Ir-jv-W³

sN-ß-∂q¿ : sN-dn-b-\mSv Ip-fn-°mw-]m-ew Ip-dnbn-S-t»-cn¬ Zm-tam-Z-c≥ (82). `m-cy: ku-Zm-an-\n. a°ƒ: kp-j-a, kp-\n-X, kv-an-X. a-cp-a-°ƒ: kp[m-I-c≥, {]-km-Zv, Hm-a-\°p-´≥.

a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: s\t∑-\n sX-°v h-c-tº¬ ho-´n¬ cm-a-Ir-jv-W≥(76). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: B-i, _n-μp-cm-Pv, ko-a, ko-\. a-cp-a-°ƒ: i-in, _n-\n-X, tKm-]m-eIr-jv-W≥, k-t¥m-jv.

\o-e³ Nm-e-°p-Sn: sh-´p-I-S-hv tIm-S-t»-cn ho-´n¬ \oe≥(92)-.-`m-cy: tZ-hq.- a-°ƒ: X¶w,- i-in,- c-hn,- kp-tc-jv,]-tc-X-cm-b N-{μ≥,-hn-Pb≥. -a-cp-a-°ƒ: -A-Ωn-Wn,ssj-\n,- kn¬-hn,- ]-tc-X\m-b tam-l-\≥.

A-Ðp-Ã Xr-°-cn-∏q¿: _o-cn-t®cn tam-tem-Øv Xm-a-kn°p-∂ kn A-–p-√ (69). `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: Ajv-d-^v (a-te-ky), Aeow, \-ko¿ (C-cp-h-cpw _mw-•q¿), j-ao-a, \-koa. a-cp-a-°ƒ: l-ko-\, \-ko-a, B-bn-i, \m-k¿ (j¿-P).

10 sabv 2014 i\n

kw-k-vIr-X ]-Þn-X³ Atim-I³ ]p-d-\m-«p-I-c A-´-cn-¨p Xr-iq¿: ]p-d-\m-´p-I-c {io-cm-a-Ir-jv-W- Kp-cp-Ip-ew l\-ho³

ap-l-½-Zm-en

sIm-¨p-a-dn-bw

]m-t¯m-a

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ssX-°-S-hv ]p-Xn-b ho´n¬ P-am-en ap-l-Ω-Zmen lm-Pn (85). J-_-d-S°w \-S-Øn . ]-g-b-Im-e ap-kv-eow-eoKv {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. `m-cy: I-Zo-P tamƒ. a-°ƒ: d-km-Jv H-cp-a-\bq¿ (te-J-I≥, an-Uneo-Ãv N-{μn-I A-_q-Zm_n), K-^q¿, ju-°-Øv (c-≠p-t]-cpw A-_q-Zm_n) sF-i, ssk-_, A-ko-_. a-cp-a-°ƒ: kp-a-ø, d-knb, j-Pn-e, l-ao-Zv, ]-tcX-\m-b \m-k¿.

a-W-eq¿: am-Wn ]-dºn¬ d-∏m-bn `m-cy sIm®p-a-dn-bw(70). a-°ƒ: s{K-bv-kn, tPm-k^v. a-cp-a-°ƒ: jo-e, ]-tc-X\m-b B-t‚m.

Nm-h-°m-Sv:I-S-∏p-dw aqkm-tdm-Un-\p In-g-°v ]pØ≥-]p-c-bn¬ _o-cp-hns‚ `m-cy ]m-tØma(85). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v A-©-ßmSn ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ:sF-j-Øp, ]-tc-X-\m-b tam-\p-´n apkv-en-bm¿. a-cp-a-°ƒ:\_o-k-Øp, sk-bv-Xp-apl-Ω-Zv.

i-in-[-c³

tZ-h-kn Ip-ªp-h-do-Xv

kn-kv-äÀ tPm-ko-ä

I-eym-Wn

]-≈p-cp-Øn: I-tS-`m-Kw hym-k-]p-cw I-f-Øn-]-dºn¬ i-in-[-c≥(70). kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 9\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xpiv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: Im-©-\. a-°ƒ: k-Nn{X,k-≥-Pn-Øv, k-cp¨. a-cp-a-°ƒ: cm-Pv-em¬,kpP.

Im-e-Sn: a-™-{] Xn-cp-X\-Øn tZ-h-kn Ip-™p-hdo-Xv(76). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v 3\v a-™{] am¿ …o-hm s^m-tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tIm-gn-°m-S≥ Hutk-∏v ta-cn. a-°ƒ: tUhn-kv,tPm-k-^v, t]m-f®≥,_o-\,^m.]o-‰¿ Xncp-X-\-Øn¬(hn-Imcn.sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n Np-≈n). a-cp-a-°ƒ: t{Xky,sse-k-ssa°nƒ,ko-\,s_-∂n.

Im-e-Sn: a-™-{] ta-cnKn-cn tIm-fm-´p-Ip-Sn sNdn-b sN-dn-b a-Iƒ knkv-‰¿ tPm-ko-‰(76). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv P¿a-\n sk‚ v tPm-k-^v tIm¨-sh‚n¬. am-Xmhv:tdm-k-Ω.

Im-e-Sn:]n-cm-cq¿ ss]-\p߬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c-s‚ `m-cy Ieym-Wn(94). a-°ƒ: hnizw-`-c≥(dn-´.sd-bn¬th), k-Xn-N-{μ≥(dn-´.A[ym-]n-I),i-in-Ip-am¿(dn´.hn-t√-Pv Hm-^n¿).k-wkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v H-°¬ Fkv.F≥.Un.]n iv-a-im-\Øn¬.

^m-¯n-a ]m-h-d-´n: ss]-¶-Ænbq¿ \m-e-I-Øv ]-≈-Xv ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xp-Æn `m-cy ^mØn-a(80). a-°ƒ: Im-Z¿-tam≥, ssk-\-_, dp-°n-b, Peo-e. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, A_p, ap-l-Ω-Zm-en.

sj-Zn³ ap-l-½-Zv Ip-‰ym-Sn: sN-dn-b Ip-ºfw s\-√n-tbm-´v bm-kn¿-˛^u-kn-b Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ sj-Zn≥ ap-l-Ω-Zv (1).

i-co-^v lp-k-b³ v Xn-cp-h≈ - q¿: Im-™n-cm´p-Xd - sIm-°m¬-aS- Øn¬ ]-tc-X\ - m-b A_vZ- p-√b - p-sS-bpw ]m-Øphn-s‚-bpw a-I≥ i-co-^v lp-kb - v≥ (33).

I-_oÀ Xr-°-cn-∏q¿: sd-bn¬th tÃ-j-\v ]-Sn-™m-dv `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ _o-cn-t®-cn-bn-se hn ]n ]n I-_o¿ (75). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-ko-d, \-ko¿, \m-kn-lv, \-Pv-a, ]-tc-Xbm-b \-ko-_.

B-ep-h: ]p-fn-t©m-Sv ]´-°-bw-ho-´n¬ ]-tcX\mb tPm¨ tPm-k^n-s‚ a-I≥ \-ho≥(41). _mw-•q-cn¬ hp-Uv F¿Øv I¨-kv-{S-£≥ I-º\n-bn¬ ssh-kv {]-knU‚m-bn-cp∂p. `mcy: hn\o-X. a-°ƒ:tPm¨,kv‰ohv. am-Xm-hv:do-Øm-Ω. k-tlm-Z-c-߃: _nμp,\n-Xo-jv,\n-PnX,tPmtam≥. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v 3\v Bep-h sk‚ v sUm-an-\n-Iv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

tXm-a-kv sXm-½³ Xn-S-\m-Sv: sh-´n-°p-fw apXn-tc-¥n-°¬ tXm-a-kv tXm-Ω≥ (84).

_m-_p Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse I-≈y-Øv lukn¬ sI _m-_p (45). k-tlm-Z-c-߃: Ir-jvW≥, A-Nyp-X≥, \m-cmb-W≥, \m-Wp, cm-P≥, am-[-hn, Pm-\-In.

b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-se kw-kv-Ir-X A-[ym-]I-\m-bn-cp-∂ A-tim-I≥ ]p-d-\m-´p-I-c (61) A¥cn®p. ]p-d-\m-´p-I-c {io cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-e hn-Zyma-μn-cw, {io tI-c-f-h¿-Ω tImf-Pv, ]-´m-ºn kw-kv-IrX tIm-f-Pv, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v A-Uzm≥-kv-Uv Ã-Uokv C≥ F-Pypt°-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`yme-¯o-^v kw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-tim-I≥ tI-c-f-Øn-se Ba-´m-t©-cn:\-ºn-bm-cØn¬ ho-´n¬ ap-l-Ω-Zn- Zy k-ºq¿-W kw-kv-Ir-X am-kn-I-bm-b "`m-c-X-ap{Z'bp-sS ÿm-]-I-\pw ]-{Xm-[n-]-cp-am-bn-cp-∂p. s‚ a-I≥ e-Øo-^v(42). tI-c-f- kw-ÿm-\ kw`m-cy:^u-kn-b. a°ƒ:^m-kn¬, ^m-cnkv-Ir-Xm-[ym-]-I s^-Ujv,^¿-hn-kv. td-j≥ {]-kn-U‚ v, F.F- ® v . F- k v . Sn.Fbp- s S X-¦-½ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knsN-ß-∂q¿ : sh-◊-Wn s\-‰n-°m-em-bn¬ ]-tc-X- U‚ v, A-Jn-e- `m-c-X kw\m-b Ip-™p-Ip-™n-s‚ kv-Ir-X ]-{X-Im-cn-I kw`m-cy X-¶-Ω (80). kw-kv- Lw {]-h¿-Ø-I≥, tI-c-f kw-ÿm-\ sS-Iv-Ãv _p-°v °m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v h-c-ºq¿ sk‚ v tXm- I-Ωn-‰n Aw-Kw, hn-e-ß≥ kw-c-£-W k-an-Xn, hn-e-ß≥ {S-t°-gv-kv ¢-_v Fa-kv a¿-tØm-Ω ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a∂n-h-bp-sS ÿm-]-I-t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ {]°ƒ: A-\n-b≥-Ip-™v h¿-Øn-®n-´p-≠v. "A-\m-an-Im' F-∂- t]-cn¬ kw-kv(a-kv-I-‰v), Hm-a-\, em-en, Ir-X sN-dp-I-Ym k-am-lm-cw, am-S-ºp-Ip-™p-Ip-´-s‚ sd-Pn (a-kv-I-‰v). a-cp-a"a-lm-{]-ÿm-\w' Dƒ-s∏-sS {]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n °ƒ: eo-em-Ω, sIm-®pa-e-bm-f-Ir-Xn-I-fp-S-sS kw-kv-Ir-X hn-h¿-Ø-\w, \ntamƒ, A-®≥-Ip-™v. c-h-[n hym-I-c-W {K-Ÿ-߃ F-∂n-h {]-kn-≤o-I-cn®n-´p-≠v. kw-kv-Ir-X {]-`m-j-I≥-Iq-Sn-bmWv. \yqU¬-ln B-ÿm-\-am-b hn-iz-kw-kv-Ir-X -{]-Xn-jvTm\n-s‚ kw-kv-Ir-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ ]p-c-kvIm-cw, tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ]p-c-kv-Im-cw, anI-® A-[ym-]-I-\p-≈ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jvW≥ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw, Kp-cp-hm-bq-¿, sIm-®n tZh-kz-ß-fp-sS ]p-c-kv-Im-cw Xp-S-ßnbh Ic-ÿ-am°n-bn-´p-≠v. `m-cy: Aw-_n-I ({]n≥-kn-∏¬, ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-em hn-Zym-a-μn¿ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ). a-°ƒ: i-¶¿, cm-a-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: Im-hy. a-Wn B-Nm-cn Ip-dp-∏w-]-Sn: Xp-cp-Øn ]q-Wm-©n-°p-Sn a-Wn B-Nm-cn(78). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: aq-°a-Æ-t©-cn: \n-b-{¥-Ww sX-‰n-b ss_-°v C-e-Iv-{Sn∂q¿ X-S-Øn¬ Ip-Spw°v t]m-Ãn-en-Sn-®v tlm_mw-Kw cm-[. a-°ƒ: ´¬ D-S-a a-cn-®p. a-Æ-t©tim-`,c-hn,an-\n. a-cp-acn ]-©m-b-Øv 21mw hm¿°ƒ: c-ho-{μ≥ I-f-∏p-c°¬ Nm-e-°p-Sn, hn-Pn C- Un¬ hm-g-®n-d-bn¬ A-_vμn-cm-\n-hm-kv ap-fw-Xp-cp- Zp¬-Jm-Z-dn-s‚ (cm-Pm) aØn,Ir-jv-W≥-Ip-´n sIm- I≥ \-Pow (36) B-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N sS-t°-°p-Sn a-e-bm-‰q¿. cm-{Xn 11 Hm-sS a-Æ-t©-cn sS-en-t^m¨ F-I-kv-t®Pm\p ]-∂y-∂q¿: \-S-°I-Øv ©n-\v k-ao-]-am-Wv A-]Xm-sg Ip-\n-bn¬ Pm-\p I-Sw. am-∂m¿ Su-Wn-se ae-_m¿ tlm-´¬ D-S-a-bm(75). A-hn-hm-ln-X. I-S A-S-®v ho-´n-te-°v a-S-ßn-b \-Pow k-©-cn-®nbmWv. k-tlm-Z-c߃: Wv cp-∂ ss_-°v a-Æ-t©-cn P-Mv-j-\n¬ F-Øp-∂-Xn-\v Ip-amc≥, ]-∂y-∂q¿, ]- sXm-´p-ap-ºv \n-b-{¥-Ww sX-‰n C-e-Iv-{Sn-°v t]m-Ãn¬ tc-Xcm-b I-eymWn. C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tdm-Un¬ tNm-chm¿-∂v In-S-∂ bp-hm-hn-s\ a-Æ-t©-cn t]m-en-kv Be-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw a-Æ-t©-cn ]-Sn-™m-sd ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_d-S-°n. `m-cy: A-\o-j. a-°ƒ: B-kn-^v, B-Zn¬, \-kvdn-b.

ss_-¡v C-e-Iv-{Sn-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

bp-hm-hv s{S-bn-\n \n-¶pw ho-Wv a-cn-¨p

j¬-ap-J-\m-Nm-cn

\o-e-I-WvT³ B-Nm-cn

a-Wn-emÂ

ta-cn

tPmÀ-Pv tPm-k-^v

I-cp-\m-K-∏-≈n: \-º-cphn-Im-e ap-√-ti-cn h-S-°Xn¬ (k-tcm-h-cw) j¨ap-J-\m-Nm-cn(76). `m-cy: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: k-ck≥, _n-‘p, k-t¥mjv, ]-tc-X-\m-b k-Po-hv, ]-tc-X-bm-b k-Pn-X. a-cpa-°ƒ: am-bm-tZ-hn, tkma-cm-P≥, kn-\n-tamƒ, cmPp.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw \-S-bn¬ In-g-°-Xn¬ eXm a-μn-c-Øn¬ \o-e-IWvT≥ B-Nm-cn(79). `mcy: cm-P-Ω. a-°ƒ: cm-[, e-Xn-I, A-Pn-Ip-am¿, {ioIp-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, Ir-jv-W-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: Zn-en-]v, cm-P-ti-Jc≥, {io-P, tl-a, an-\n, ko-\.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw sI sI `-h-≥ Fw.kn.B¿.F-˛83¬ hn sI a-Wn-em¬(A-∏p-°p´≥-˛60). `m-cy: kp-a a-Wnem¬. a-°ƒ: \n-Xn≥em¬, A-]¿-W {]-ho¨. a-cp-a-°ƒ: ssN-{X \nXn≥, {]-ho¨ {]-`m-Ic≥.

_o-]m-¯n-a

k-tμ-i³

Iq-fn-am-Sv: Xm-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b N-∏-ß-tXm´-Øn¬ A-–p-√-bp-sS `m-cy _o-]m-Øn-a (65). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n , \-Pv-ap-±o≥ (Zp-_-bv), Aen A-jv-I¿.

X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn Np-¶-Øv am-°p-∂-Øv ho-´n¬ k-tμ-i≥ (52). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Sn A-\-¥-≥. am-Xmhv: im-c-Z. k-tlm-Z-c߃: k-Po-h≥, k\n¬, kp-Zn≥.

ssh-∏n≥ : s\-Sp-ßm-Sv h-S-t»-cn Nm¿-fn-bp-sS `mcy ta-cn (73). Xp-ºq¿ ]tdm-°m-c≥ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ : B‚n-Ip-´≥, tj¿-fn, an-\n, B≥-k≥, kn-\n, tdm-bn, sk¬-hn. a-cp-a-°ƒ : {Inkv-‰o-\, ]-tc-X-\m-b sk_m-Ãn≥, Aw-t{_m-kv, sU≥-kn, ssk-a¨, Aw-t{_m-kv. -kw-kv-Imcw i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v 3\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n kn-an-tØcn-bn¬ \-S-°pw.

tIm-X-aw-K-ew: sh-‰n-e∏m-d sh-≈n-emw-X-SØn¬ tPm¿-÷v tPm-k^v(63). kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v 2\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy:eq-kn I-´-∏-\ s\-Spw]p-d-Øv Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ:sd-\n,tPm_n(ku-Zn),a-\p(Im-\U). a-cp-a-°ƒ:tPm-kv s\Spw-]p-dw Du-∂p-I¬, jo-P(ku-Zn)a-t\-ØpIp-Sn sIm-º-\mSv,Sn‚p(Im-\-U) ]-≈n®m≥-Ip-Sn ]p-Xp-∏m-Sn.

kpÂ-^-¯v a-¶-S: Iq-´n¬ A-º-e-∏≈n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-Iƒ kp¬-^-Øv (24). s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se kz-Imcy Iw-]yq-´¿ C≥-Ãn-‰yq´v I-º-\n-bn-se Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: J-Zn-bp-Ω.

ap-l-½-Zv Xm-\m-fq¿: sXm-´n-bn¬ ap-l-Ω-Zv (67).

Nm-e-°p-Sn: A-—-s‚ ]n-d-∂m-fm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶Sp-°m-s\-Øn-b bp-hm-hv s{S-bn-\n¬ \n-∂pw ho-Wv acn-®p. -sd-bn¬-th tÃ-j-\v k-ao-]w \-Sp-h-Øv a-\bn¬ \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS a-I≥ A-cp¨-Ipam-dm-Wv(27)a-cn-®-Xv. sh≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® Nme-°p-Sn sd-bn¬-th tÃj-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Xn-cp-h-\-μ-]p-cØv \n-∂pw F-Øn-b Acp¨ Nm-e-°p-Sn- tÃ-j\n¬ C-d-ßp-∂-Xn-\n-sS Im¬-h-gp-Xn ]m-f-Øn-\-Snbn¬ s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-\-μ-]p-cw sd-Õn ^m¿-a-kn-bn-se Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p.- -A-Ω: `-hm-\n.- k-tlm-Z-cn: [-\y.

bp-hm-hv s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: bp-hm-hv s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. B-e-∏p-g ]qt¥m-∏v hm¿-Un¬ ]p-Xp-®n-d ho-´n¬ th-Wp-Ip-am¿ eXn-I Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-ho≥(29) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v 6.30 Hm-sS ]p-∂-{] k-l-I-c-W Bip-]-{Xn-°v ]-Sn-™m-dv d-bn¬-tΔ {Sm-°n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam-®-dn-b¬. G-I k-tlm-Z-cn ss\-kv.

`m-cy-sb sIm-e-s¸-Sp-¯n-b ti-jw d-kp-am-bn Iq-«n-bn-Sn¨p ss_-¡v `À-¯m-hv t]m-en-kn Io-g-S-§n tSmbm-{X-¡m-c³ a-c-n¨p

_-Z-dp-±o³

d-jo-Zv

c-Xv-\-½

l-cn-∏m-Sv: Xp-emw-]-d-ºv s\-Sp-h-Øv sIm-´m-c-Øn¬ ]-d-ºn¬ _-Z-dp-±o≥ (65). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11.30\v l-cn-∏m-Sv sX-t° Pp-am a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `m-cy: \-ko-a, a-°ƒ: A≥-km¿, A≥-h¿ (A-_pZ-_n). a-cp-a-°ƒ: km-PnX, kp-cm-\.

B-e-∏p-g: kn-hn¬ tÃj≥ hm¿-Un¬ hm-ep-]-dºn¬ ho-´n¬ ]n F-®v djo-Zv (73) F-kv.F-®v. Nn°≥ sk‚¿ D-S-a). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v ]-Sn-™m-sd jm-^n Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬ \-S-°pw. `mcy: J-Zo-Pm _o-hn. a°ƒ: \-Po-_v, k-Pn-Xm, B-Pn-_v, jn-lm-_v, \lm-kv. a-cp-a-°ƒ: jm-Plm≥, _o-\m, X-kv-\n, \-ko-e, A≥-kn-e.

F-kv.-F¬. ]p-cw: I™n-°p-gn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv \m-K-temI-Øp-Nn-d-bn¬ ]-tc-\mb [-\-Rv-P-b-s‚ `m-cy cXv-\-Ω (65). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zn-eo-]v, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: k‘y, a-t\m-l-c≥.

ssk-\-_ A-go-°¬: t_m-´p-]me-sØ sI ssk-\-_ (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b aq-k lm-Pn. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, k-^n-b-Øv, lw-k, kemw, k-A-Zp-√.

t]m-¡p Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn Ip-tø-cn-bn-se t]m-°p (70). `m-cy: ssk-\-_.

Nn-cp-X D-Zp-a: ]-tc-X-\m-b ]-≈Øn¬ A-∏-°p-™n-bpsS `m-cy Nn-cp-X (88). a°ƒ: sh-≈-®n, b-timZ, Kw-Km-[-c≥ (apwss_), {]-`m-h-Xn, ANyp-X≥ (jm¿-P), cma-Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), Ip-am-c≥ (ku-Zn).

Ip-cy³ a-¯m-bn

ta-cn-½ Bâ-Wn X-Øw-]-≈n: {]-°m-S≥ Ip-Spw-_mw-Kw Ip-´n-®n-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-¥∏m-bn-bp-sS `m-cy ta-cn-Ω B‚-Wn (86). ]-tc-X-\mb ^m. tPm¿-Pv D-e-°-∏mSn-bp-sS k-tlm-Z-cn-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 9.30 \v X-Øw-]-≈n sk‚ v ssa-°nƒ-kv ]≈n-bn¬. a-°ƒ: tPm-bn®≥, tdm-k-Ω, tam-fn, Beo-kv, am-Ø-∏≥, an-\n, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bΩ B-e-t©-cn, sI.F-kv am-Xyp I-≠w-]-d-ºn¬, X¶-®≥ sIm-√m-]p-cw, tPmbn-®≥ ssX-bn¬, s_-‰n X-d-bn¬, tSm-an-®≥ I-eh-d, t_-_n-®≥ I-≠w-]d-ºn¬.

tam-\n-∏-≈n: s]m-´p-Ipf-Øn¬ Ip-cy≥ a-Ømbn (90). kw-kv-Im-cw 11\v cm-hnse 11 \v No-¶-t√¬ sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: a-dn-b-°p-´n Ip-dp∏p-¥-d Ip-gn-I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F¬-k, kn-knen, tam-fn, ]-tc-X-\m-b tPm-k-]v, en-√n, kn-ÿtPm-fn, sd-Pn, kn-kv-‰¿ sP-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pv, tPm¨, tdm-bn(B{‘), h-’ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v.

Im-´m-°-S: `m-cy-sb izm-kw-ap-´n-®p-sIm∂ ti-jw `¿-Øm-hv t]m-en-kn¬ Io-g-Sßn. Im-´m-°-S ta-em-cn-tbm-Sv sIm-√m-e]-d-ºn¬ In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cp-I-bm-bn-cp∂ B≥-kn (24) B-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. Xp-S¿-∂v `¿Øm-hv tb-ip]m-e≥ (35) s\øm-‰n-¶-c t]men-kv kv-t‰-j\n¬ Io-g-S-ßn. ÿn-cw a-Zy-]m\n-bm-b tb-ip]m-e≥ hym-gm-gvN cm-{Xn a-Zy-]ns®- Ø p- I - b pw B≥-kn `m-cy-bp-am-bn hg-°p-≠m-Ip-I-bpw a-¿-±n-°p-I-bpw sN-bvXp. C-Xn-\n-sS I-gp-Øn¬ jmƒ sIm-≠v ap-dp-°p-I-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ X-s∂ Dt]-£n-®p A-Sp-Ø-ap-dn-bn-te-°p t]mhp-I-bpw sN-bv-Xp. ti-jw cm-hn-se `mcy-sb D-W¿-Øm≥ {i-an-s®-¶n-epw D-Wcm-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-Sp-]q-´n s\-øm‰n≥-I-c-bn¬ F-Øp-I-bpw _m-dn¬ I-bdn a-Zy-]n-°p-I-bpw ti-jw s\-øm-‰n≥-I-

c t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn kw-`-hw ]-d-bp-I-bpw sN-bv-Xp.s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv D-S≥ am-d-\-√q¿ kv-t‰-j-\n¬ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Fkv.sF N-{μ tk-\-\pw kw-Lw kw-`-hÿ-e-sØ-Øn. B¿.Un.H F-Øn C-≥sIm-Ãv \-S-Øn ar-X-tZ-lw B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰p-Ibpw sN-bv-Xp. ]∂n-tbm-Sp I-√maw tKm-]n-˛-t__n Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fm-b B≥- k n- b p- s Sbpw tb-ip-]m-es‚-bpw hn-hmlw c-≠p h¿jw ap-ºm-Wv Ign-™-Xv. C-h¿- {]Xn tb-ip-]m-e≥ °v a-°-fn-√. sIm-Øp-]-Wn-°m-c-\m-b tb-ip-]m-e\pw B≥-kn-bpw H-∂-c-am-k-am-bn taem-cn-tbm-Sp hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. Pn≥-kn k-tlm-Z-cn-bmWv. {]-Xn-sb Im-´m-°-S tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. Im-´m-°-S kn.sF jo≥tXm-a-kn-\m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.

A-¶-am-en: tZ-io-b-]m-X 47-˛¬ A-¶-am-en-bv-°v A-SpØv I-c-bmw-]-d-ºv ]m-e-Øn-t\m-Sv tN¿-∂v tSm-d-kpw ss_-°pw X-Ωn¬ Iq-´n-ap-´n-bp-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ss_-°v bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. ]p-fn-b-\w ss]-\m-SØv A-øw-ºn-≈n tPm-Wn a-I≥ F¬-tZm ]n tPm-Wn (20) B-Wv a-cn-®-Xv. ]p-fn-b-\-Øp-\n-∂pw A-¶-am-enbn-te-°v k-tlm-Z-cn-sb Im-Wp-hm≥ h-cn-I-bm-bn-cp∂ F¬-tZm Hm-Sn-®n-cp-∂ ss_-°pw A-tX Zn-ibn¬ h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tSm-d-kv tem-dn-bp-am-bn Ic-bmw-]-d-ºv kn-·¬ I-gn™ D-S-s\-bm-Wv A-]-ISw kw-`-hn-®-Xv. A-]-I-Sÿ-e-Øp-h-®p-X-s∂ F¬-tZm a-cn-®p. A-¶-amen Uo-t]mƒ tIm-tf-Pnse aq-∂mw h¿-j _n-cp-[hn-Zym¿-∞n-bm-Wv. kw-`-hw A-dn-s™-Øn-b A-¶-amen t]m-eo-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v A-¶-am-en K-h¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-SØn-b-Xn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. am-Xm-hv: kp-P. ktlm-Z-c-߃ ln-a G-en-bm-kv (Hm-kv-t{S-en-b), ssla Sn-t\m (e-Iv-N-d¿ sI-Fw-]n F-©n-\o-b-dnw-Kv tImtf-Pv, sN-dp-Ip-∂w).

I-Sp-h-t¯m-ep-am-bn c-−p-t]À h\-]m-e-I-cpsS ]n-Sn-bn A-Uz. sI ]p-cp-tjm-¯-a³ A-´-cn-¨p A-K-fn: Iq-‰≥ I-Sp-h-tØm-epam-bn c-≠p-t]-sc h-\-]m-e-I¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. Xm-h-fw B-\-bv-°¬ c-ta-iv (30), Xm-hfw ]p-Xp-°m-Sv si¬-h-cm-Pv (47) F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tÃ-‰v C‚-en-P‚ v-kv hn-`m-K-Øn\p e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 14 h-b- v hcp∂ ISp-hbpsS F-´-Sn-tbm-fw h-en-∏-ap-≈ tXm-emWv Ch-cn¬ \n∂p ]nSns®-Sp-ØXv. C-¥y-bn-ep-≈-Xmbn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ h-en∏-ta-dn-b I-Sp-h-bm-Wv sIm-√s∏-´-sX-∂p h-\-]m-e-I¿ ]-d™p. I-Sp-h-tØm-en-\v A-[nIw ]-g-°-an-√. h-\-]m-e-I¿ I-®-h-S-°m-sc∂ hym-tP-\-sb-Øn 12 e-£w cq-]-bv-°v I-®-h-Sw D-d-∏n-®mWv Chsc he-bn-em-°n-bXv. B- Zyw

tØm¬ \-¬Ip-tºmƒ _m-°nXp-I-bpw \--¬Im-sa-∂m-bn-cp∂p hy-h-ÿ. C-Xp-{]-Im-cw ap≥-\n-›-bn-® ho-´n¬ \n-∂p I®-h-Sw a-s‰m-cp ho-´n-te-°p am‰n. tXm¬ ssI-am-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sSbmWv Chsc ]nSn-Iq-

.F-^v.H. ssk-\p-em-_p-Zo≥, `hm-\n sd-bv-©v Hm-^nk¿ _n B¿ P-b≥, ^v-ssf-bnMv kv-IzmUv td-©¿ j-do-^v, U-]yq-´n td©¿ k-μo-]vIp-am¿, sI Fw apl-Ω-Zv _-jo¿, a-Æm¿-°m-Sv Un-.F-^v-.H. F-≥ Xym-K-cm-Pv,]nSn-s¨-Sp-¯-Xv 14 hb-Êv h-cp-¶ I-Sp-h-bp-sS tXm  th«- A-«-¸m-Sn h-\-ta-J-e-bn \n-s¶-¶p kwibw

c-≠p-e-£-hpw

Snb-Xv. A-´-∏m-Sn h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv I-Sp-h-sb ]n-Sn-IqSm≥ km-[y-X-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. I-kv-‰-Un-bn-ep≈-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cn-Ibm-Wv. I-Sp-h^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv Un-

sk-Iv -j≥ Hm-^nk¿-am-cm-b sI hn-\q-]v, hn-tP-jv, j-ao¿, _n-\p, sP D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

Im-™-ßm-Sv: ap≥ Fw.-F¬.F-bpw Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m ap≥ sN-b¿-am-\pw kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ A-Uz. sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (82) A-¥-cn®p. D-Zp-a A-kw-ªn a-fi-eØn¬-\n-∂p c-≠p-X-h-W Fw.F¬.-F-bm-bn Xn-c-s™-Sp-°s∏-´n-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√ cq-]o-Ir-Xam-b-Xp ap-X¬ kn.-]n.-Fw. Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-am-Wv. B-tcmKy-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ GXm-\pw h¿-j-ß-fm-bn k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬-\n-∂p am-dn-\n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-√-bn-se an-I-® k-l-Im-cn-Iq-Sn-bm-b Ct±-lw G-sd-°m-ew Pn-√m k-lI-c-W _m-¶v {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. Im¬-\q-‰m-≠p-Im-ew tIm-´-t®cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v,

tIm-´-t®-cn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n F-∂n-h-bp-sS {]kn-U‚m-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn®p. slm-kv-Zp¿-Kv _m-dn-se {]ap-J A-`n-`m-j-I≥ Iq-Sn-bm-bncp-∂p. 2012 am¿-®n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-`n-`m-j-I-hr-Øn-bn ¬ 50 h¿jw ]n-∂n-´-Xn-s‚ hm¿-jn-Iw

slm-kv-Zp¿-Kv _m ¿ A-tkm-kntb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-®n-cp-∂p. 1980 ap-X¬ 82 h-sc-bpw ]n-∂o-Sv 85¬ \-S-∂ D]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-P-bn-®v 1987 h-sc-bpw D-Zp-a a-fi-esØ kw-ÿm-\ \n-b-a-k-`bn¬ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®n-cp-∂p.\n-b-a-]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n F≥-tdmƒ sN-bv-X-Xn-\p-tijw k-_v c-Pn-kv-{Sm-dm-bn k¿°m¿ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. aq-∂p-h¿-jw Im-™-ßm-´pw Im-k¿-tIm-´pw c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en sN-bv-X-ti-jw cm-Pn-h®p ho-≠pw A-`n-`m-j-I-\m-bn. `m-cy: Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: A-Uz. sI Zn-t\-iv Ip-am¿, sI hn-th-Iv Ip-am¿, A-Uz. sI at\m-Pv Ip-am¿, {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: an-\n, c-Rv-P-\ hn-th-Iv, tcm-jv-\n, cm-Pv-tam-l≥.


8

thÀ-]mSv

kottayam

_-Z-dp-±o³

d-jo-Zv

c-Xv-\-½

l-cn-∏m-Sv: Xp-emw-]-d-ºv s\-Sp-h-Øv sIm-´m-c-Øn¬ ]-d-ºn¬ _-Z-dp-±o≥ (65). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11.30\v l-cn-∏m-Sv sX-t° Pp-am a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `m-cy: \-ko-a, a-°ƒ: A≥-km¿, A≥-h¿ (A-_pZ-_n). a-cp-a-°ƒ: km-PnX, kp-cm-\.

B-e-∏p-g: kn-hn¬ tÃj≥ hm¿-Un¬ hm-ep-]-dºn¬ ho-´n¬ ]n F-®v djo-Zv (73) F-kv.F-®v. Nn°≥ sk‚¿ D-S-a). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v ]-Sn-™m-sd jm-^n Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬ \-S-°pw. `mcy: J-Zo-Pm _o-hn. a°ƒ: \-Po-_v, k-Pn-Xm, B-Pn-_v, jn-lm-_v, \lm-kv. a-cp-a-°ƒ: jm-Plm≥, _o-\m, X-kv-\n, \-ko-e, A≥-kn-e.

F-kv.-F¬. ]p-cw: I™n-°p-gn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv \m-K-temI-Øp-Nn-d-bn¬ ]-tc-\mb [-\-Rv-P-b-s‚ `m-cy cXv-\-Ω (65). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zn-eo-]v, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: k‘y, a-t\m-l-c≥.

10 sabv 2014 i\n

kw-k-vIr-X ]-Þn-X³ Atim-I³ ]p-d-\m-«p-I-c A-´-cn-¨p Xr-iq¿: ]p-d-\m-´p-I-c {io-cm-a-Ir-jv-W- Kp-cp-Ip-ew l-

Ip-cy³ a-¯m-bn

tPmÀ-Pv

tXm-a-kv sXm-½³

Xn-cp-h-√: \n-c-Ww sk≥{S¬ A-cp-h-t®m-cn¬ tPm¿-Pv(77). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\ \n-cWw sk‚ v tPm¿-kv kn.F-kv.sF. ]-≈n sk-antØ-cn-bn. `m-cy: Xn-cp-aqe-]p-cw sIm-√-°p-∂v a-ebn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Ip™-Ω. a-°ƒ: Hm-a-\, an\n, kn-\n, kp-\n, kp\n¬. a-cp-a-°ƒ: A-®≥Ip-™v, _n-\p, jn-Pp, _n-Pp.

Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn Ip-tø-cn-bn-se t]m-°p (70). `m-cy: ssk-\-_.

tam-\n-∏-≈n: s]m-´p-Ipf-Øn¬ Ip-cy≥ a-Ømbn (90). kw-kv-Im-cw 11\v cm-hnse 11 \v No-¶-t√¬ sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: a-dn-b-°p-´n Ip-dp∏p-¥-d Ip-gn-I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F¬-k, kn-knen, tam-fn, ]-tc-X-\m-b tPm-k-]v, en-√n, kn-ÿtPm-fn, sd-Pn, kn-kv-‰¿ sP-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pv, tPm¨, tdm-bn(B{‘), h-’ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v.

Xn-S-\m-Sv: sh-´n-°p-fw apXn-tc-¥n-°¬ tXm-a-kv tXm-Ω≥ (]m-∏-®≥-˛84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9.30 \v a-Wn-bw-Ip-∂v Xn-cp-hr-Z-b tZ-hm-e-bØn¬ \-S-°pw. `m-cy: A∂-Ω C-S-a-dp-Iv sX-ßpw]-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: jm-Pn, jn-Pp.

D-Zp-a: ]-tc-X-\m-b ]-≈Øn¬ A-∏-°p-™n-bpsS `m-cy Nn-cp-X (88). a°ƒ: sh-≈-®n, b-timZ, Kw-Km-[-c≥ (apwss_), {]-`m-h-Xn, ANyp-X≥ (jm¿-P), cma-Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), Ip-am-c≥ (ku-Zn).

X-Øw-]-≈n: {]-°m-S≥ Ip-Spw-_mw-Kw Ip-´n-®n-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-¥∏m-bn-bp-sS `m-cy ta-cn-Ω B‚-Wn (86). ]-tc-X-\mb ^m. tPm¿-Pv D-e-°-∏mSn-bp-sS k-tlm-Z-cn-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 9.30 \v X-Øw-]-≈n sk‚ v ssa-°nƒ-kv ]≈n-bn¬. a-°ƒ: tPm-bn®≥, tdm-k-Ω, tam-fn, Beo-kv, am-Ø-∏≥, an-\n, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bΩ B-e-t©-cn, sI.F-kv am-Xyp I-≠w-]-d-ºn¬, X¶-®≥ sIm-√m-]p-cw, tPmbn-®≥ ssX-bn¬, s_-‰n X-d-bn¬, tSm-an-®≥ I-eh-d, t_-_n-®≥ I-≠w-]d-ºn¬.

Im-k¿-tIm-Uv: Nm-Øss¶-bn-se sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn Ip-∂-cn-bØv (75).

h-≠m-gn: kn.sI.Ip-∂v s\-√n-t°m-Sv ho-´n¬ ]tc-X\ - m-b I-Ωp-°p-´n-bpsS a-I≥ F≥ sI A–p¬ Jm-Z¿ (71). J-_d - S-°w C-∂v 12\vv h-≠m-gn ]p-Ø≥-]≈ - n J-_¿ÿm-\n¬.

Zm-tam-Z-c³

cm-a-Ir-jv-W³

j¬-ap-J-\m-Nm-cn

\o-e-I-WvT³ B-Nm-cn

a-Wn-emÂ

ap-l-½-Zm-en

sIm-¨p-a-dn-bw

sN-ß-∂q¿ : sN-dn-b-\mSv Ip-fn-°mw-]m-ew Ip-dnbn-S-t»-cn¬ Zm-tam-Z-c≥ (82). `m-cy: ku-Zm-an-\n. a°ƒ: kp-j-a, kp-\n-X, kv-an-X. a-cp-a-°ƒ: kp[m-I-c≥, {]-km-Zv, Hm-a-\°p-´≥.

a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: s\t∑-\n sX-°v h-c-tº¬ ho-´n¬ cm-a-Ir-jv-W≥(76). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: B-i, _n-μp-cm-Pv, ko-a, ko-\. a-cp-a-°ƒ: i-in, _n-\n-X, tKm-]m-eIr-jv-W≥, k-t¥m-jv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: \-º-cphn-Im-e ap-√-ti-cn h-S-°Xn¬ (k-tcm-h-cw) j¨ap-J-\m-Nm-cn(76). `m-cy: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: k-ck≥, _n-‘p, k-t¥mjv, ]-tc-X-\m-b k-Po-hv, ]-tc-X-bm-b k-Pn-X. a-cpa-°ƒ: am-bm-tZ-hn, tkma-cm-P≥, kn-\n-tamƒ, cmPp.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw \-S-bn¬ In-g-°-Xn¬ eXm a-μn-c-Øn¬ \o-e-IWvT≥ B-Nm-cn(79). `mcy: cm-P-Ω. a-°ƒ: cm-[, e-Xn-I, A-Pn-Ip-am¿, {ioIp-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, Ir-jv-W-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: Zn-en-]v, cm-P-ti-Jc≥, {io-P, tl-a, an-\n, ko-\.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw sI sI `-h-≥ Fw.kn.B¿.F-˛83¬ hn sI a-Wn-em¬(A-∏p-°p´≥-˛60). `m-cy: kp-a a-Wnem¬. a-°ƒ: \n-Xn≥em¬, A-]¿-W {]-ho¨. a-cp-a-°ƒ: ssN-{X \nXn≥, {]-ho¨ {]-`m-Ic≥.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ssX-°-S-hv ]p-Xn-b ho´n¬ P-am-en ap-l-Ω-Zmen lm-Pn (85). J-_-d-S°w \-S-Øn . ]-g-b-Im-e ap-kv-eow-eoKv {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. `m-cy: I-Zo-P tamƒ. a-°ƒ: d-km-Jv H-cp-a-\bq¿ (te-J-I≥, an-Uneo-Ãv N-{μn-I A-_q-Zm_n), K-^q¿, ju-°-Øv (c-≠p-t]-cpw A-_q-Zm_n) sF-i, ssk-_, A-ko-_. a-cp-a-°ƒ: kp-a-ø, d-knb, j-Pn-e, l-ao-Zv, ]-tcX-\m-b \m-k¿.

a-W-eq¿: am-Wn ]-dºn¬ d-∏m-bn `m-cy sIm®p-a-dn-bw(70). a-°ƒ: s{K-bv-kn, tPm-k^v. a-cp-a-°ƒ: jo-e, ]-tc-X\m-b B-t‚m.

ssk-\-_ A-go-°¬: t_m-´p-]me-sØ sI ssk-\-_ (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b aq-k lm-Pn. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, k-^n-b-Øv, lw-k, kemw, k-A-Zp-√.

\o-e³ Nm-e-°p-Sn: sh-´p-I-S-hv tIm-S-t»-cn ho-´n¬ \oe≥(92)-.-`m-cy: tZ-hq.- a-°ƒ: X¶w,- i-in,- c-hn,- kp-tc-jv,]-tc-X-cm-b N-{μ≥,-hn-Pb≥. -a-cp-a-°ƒ: -A-Ωn-Wn,ssj-\n,- kn¬-hn,- ]-tc-X\m-b tam-l-\≥.

t]m-¡p

A-Ðp-Ã Xr-°-cn-∏q¿: _o-cn-t®cn tam-tem-Øv Xm-a-kn°p-∂ kn A-–p-√ (69). `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: Ajv-d-^v (a-te-ky), Aeow, \-ko¿ (C-cp-h-cpw _mw-•q¿), j-ao-a, \-koa. a-cp-a-°ƒ: l-ko-\, \-ko-a, B-bn-i, \m-k¿ (j¿-P).

Nn-cp-X

ta-cn-½ Bâ-Wn

kpÂ-^-¯v

_o-]m-¯n-a

k-tμ-i³

Iq-fn-am-Sv: Xm-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b N-∏-ß-tXm´-Øn¬ A-–p-√-bp-sS `m-cy _o-]m-Øn-a (65). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n , \-Pv-ap-±o≥ (Zp-_-bv), Aen A-jv-I¿.

X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn Np-¶-Øv am-°p-∂-Øv ho-´n¬ k-tμ-i≥ (52). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Sn A-\-¥-≥. am-Xmhv: im-c-Z. k-tlm-Z-c߃: k-Po-h≥, k\n¬, kp-Zn≥.

a-¶-S: Iq-´n¬ A-º-e-∏≈n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-Iƒ kp¬-^-Øv (24). s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se kz-Imcy Iw-]yq-´¿ C≥-Ãn-‰yq´v I-º-\n-bn-se Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: J-Zn-bp-Ω.

sam-bv-Xo³-Ip-«n- lm-Pn

A-Ðp Jm-ZÀ

^m-¯n-a ]m-h-d-´n: ss]-¶-Ænbq¿ \m-e-I-Øv ]-≈-Xv ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xp-Æn `m-cy ^mØn-a(80). a-°ƒ: Im-Z¿-tam≥, ssk-\-_, dp-°n-b, Peo-e. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, A_p, ap-l-Ω-Zm-en.

b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-se kw-kv-Ir-X A-[ym-]I-\m-bn-cp-∂ A-tim-I≥ ]p-d-\m-´p-I-c (61) A¥cn®p. ]p-d-\m-´p-I-c {io cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-e hn-Zyma-μn-cw, {io tI-c-f-h¿-Ω tImf-Pv, ]-´m-ºn kw-kv-IrX tIm-f-Pv, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v A-Uzm≥-kv-Uv Ã-Uokv C≥ F-Pypt°-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`ymX-¦-½ kw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-tim-I≥ tI-c-f-Øn-se BsN-ß-∂q¿ : sh-◊-Wn s\-‰n-°m-em-bn¬ ]-tc-X- Zy k-ºq¿-W kw-kv-Ir-X am-kn-I-bm-b "`m-c-X-ap\m-b Ip-™p-Ip-™n-s‚ {Z'bp-sS ÿm-]-I-\pw ]-{Xm-[n-]-cp-am-bn-cp-∂p. tI-c-f- kw-ÿm-\ kw`m-cy X-¶-Ω (80). kw-kv°m-cw C-∂v cm-hn-se kv-Ir-Xm-[ym-]-I s^-U10\v h-c-ºq¿ sk‚ v tXm- td-j≥ {]-kn-U‚ v, F.a-kv a¿-tØm-Ω ]-≈n F- ® v . F- k v . Sn.Fbp- s S sk-an-tØ-cn-bn¬. akw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn°ƒ: A-\n-b≥-Ip-™v U‚ v, A-Jn-e- `m-c-X kw(a-kv-I-‰v), Hm-a-\, em-en, kv-Ir-X ]-{X-Im-cn-I kwsd-Pn (a-kv-I-‰v). a-cp-aLw {]-h¿-Ø-I≥, tI-c-f °ƒ: eo-em-Ω, sIm-®pkw-ÿm-\ sS-Iv-Ãv _p-°v tamƒ, A-®≥-Ip-™v, I-Ωn-‰n Aw-Kw, hn-e-ß≥ _m-_p. kw-c-£-W k-an-Xn, hn-e-ß≥ {S-t°-gv-kv ¢-_v F∂n-h-bp-sS ÿm-]-I-t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ {]C-¼n-¨n-sam-bv-Xn D-≈n-tb-cn: I-°-t©-cn h¿-Øn-®n-´p-≠v. "A-\m-an-Im' F-∂- t]-cn¬ kw-kvtIm-a-Øv-I-≠n C-ºn-®n- Ir-X sN-dp-I-Ym k-am-lm-cw, am-S-ºp-Ip-™p-Ip-´-s‚ sam-bv-Xn (62). `m-cy: kp- "a-lm-{]-ÿm-\w' Dƒ-s∏-sS {]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n a-e-bm-f-Ir-Xn-I-fp-S-sS kw-kv-Ir-X hn-h¿-Ø-\w, \nss_-Z. c-h-[n hym-I-c-W {K-Ÿ-߃ F-∂n-h {]-kn-≤o-I-cn®n-´p-≠v. kw-kv-Ir-X {]-`m-j-I≥-Iq-Sn-bmWv. \yqU¬-ln B-ÿm-\-am-b hn-iz-kw-kv-Ir-X -{]-Xn-jvTm\n-s‚ kw-kv-Ir-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ ]p-c-kvIm-cw, tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ]p-c-kv-Im-cw, anI-® A-[ym-]-I-\p-≈ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jvW≥ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw, Kp-cp-hm-bq-¿, sIm-®n tZh-kz-ß-fp-sS ]p-c-kv-Im-cw Xp-S-ßnbh Ic-ÿ-am°n-bn-´p-≠v. `m-cy: Aw-_n-I ({]n≥-kn-∏¬, ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-em hn-Zym-a-μn¿ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ). a-°ƒ: i-¶¿, cm-a-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: Im-hy. ]m-t¯m-a Nm-h-°m-Sv:I-S-∏p-dw aqkm-tdm-Un-\p In-g-°v ]pØ≥-]p-c-bn¬ _o-cp-hns‚ `m-cy ]m-tØma-Æ-t©-cn: \n-b-{¥-Ww sX-‰n-b ss_-°v C-e-Iv-{Sna(85). J-_-d-S-°w C-∂v °v t]m-Ãn-en-Sn-®v tlmcm-hn-se 10\v A-©-ßm- ´¬ D-S-a a-cn-®p. a-Æ-t©Sn ]-≈n J-_¿-ÿmcn ]-©m-b-Øv 21mw hm¿\n¬. a-°ƒ:sF-j-Øp, Un¬ hm-g-®n-d-bn¬ A-_v]-tc-X-\m-b tam-\p-´n ap- Zp¬-Jm-Z-dn-s‚ (cm-Pm) akv-en-bm¿. a-cp-a-°ƒ:\- I≥ \-Pow (36) B-Wv a-cn_o-k-Øp, sk-bv-Xp-ap- ®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn 11 Hm-sS a-Æ-t©-cn l-Ω-Zv. sS-en-t^m¨ F-I-kv-t®©n-\v k-ao-]-am-Wv A-]i-co-^v lp-k-b³ v Xn-cp-h≈ - q¿: Im-™n-cm- I-Sw. am-∂m¿ Su-Wn-se ae-_m¿ tlm-´¬ D-S-a-bm´p-Xd - sIm-°m¬-aS- Wv. I-S A-S-®v ho-´n-te-°v a-S-ßn-b \-Pow k-©-cn-®nØn¬ ]-tc-X\ - m-b A∂ ss_-°v a-Æ-t©-cn P-Mv-j-\n¬ F-Øp-∂-Xn-\v _vZ- p-√b - p-sS-bpw ]m-Øp- cpsXm-´p-ap-ºv \n-b-{¥-Ww sX-‰n C-e-Iv-{Sn-°v t]m-Ãn¬ hn-s‚-bpw a-I≥ i-co-^v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. lp-kb - v≥ (33). X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tdm-Un¬ tNm-chm¿-∂v In-S-∂ bp-hm-hn-s\ a-Æ-t©-cn t]m-en-kv Be-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw a-Æ-t©-cn ]-Sn-™m-sd ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_d-S-°n. `m-cy: A-\o-j. a-°ƒ: B-kn-^v, B-Zn¬, \-kvdn-b.

ss_-¡v C-e-Iv-{Sn-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

bp-hm-hv s{S-bn-\n \n-¶pw ho-Wv a-cn-¨p

i-in-[-c³

tZ-h-kn Ip-ªp-h-do-Xv

kn-kv-äÀ tPm-ko-ä

I-eym-Wn

a-Wn B-Nm-cn

ta-cn

tPmÀ-Pv tPm-k-^v

A-√-{]:s]-cn-bm¿ \-Kdn¬ Xm-a-kn-°p-∂ Ip-dpap-´-Øv ho-´n¬ Ip-™∏≥(78). `m-cy: I-a-ew. a°ƒ: _n-Pp, jn-Pp(B¿an),jn-Pn,jn-\m-Pv. a-cp-a°ƒ: ssj-e,kn-\n,ap-Ipμ≥,A-iz-Xn. kw-kv-Imcw-C-∂p-ssh-Io-´v 4\v ho´p-h-f-∏n¬.

]-≈p-cp-Øn: I-tS-`m-Kw hym-k-]p-cw I-f-Øn-]-dºn¬ i-in-[-c≥(70). kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 9\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xpiv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: Im-©-\. a-°ƒ: k-Nn{X,k-≥-Pn-Øv, k-cp¨. a-cp-a-°ƒ: cm-Pv-em¬,kpP.

Im-e-Sn: a-™-{] ta-cnKn-cn tIm-fm-´p-Ip-Sn sNdn-b sN-dn-b a-Iƒ knkv-‰¿ tPm-ko-‰(76). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv P¿a-\n sk‚ v tPm-k-^v tIm¨-sh‚n¬. am-Xmhv:tdm-k-Ω.

A-Ðp-Àd-l-av m³

B-bn-i

Im-e-Sn:]n-cm-cq¿ ss]-\p߬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c-s‚ `m-cy Ieym-Wn(94). a-°ƒ: hnizw-`-c≥(dn-´.sd-bn¬th), k-Xn-N-{μ≥(dn-´.A[ym-]n-I),i-in-Ip-am¿(dn´.hn-t√-Pv Hm-^n¿).k-wkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v H-°¬ Fkv.F≥.Un.]n iv-a-im-\Øn¬.

Ip-dp-∏w-]-Sn: Xp-cp-Øn ]q-Wm-©n-°p-Sn a-Wn B-Nm-cn(78). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: aq-°∂q¿ X-S-Øn¬ Ip-Spw_mw-Kw cm-[. a-°ƒ: tim-`,c-hn,an-\n. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥ I-f-∏p-c°¬ Nm-e-°p-Sn, hn-Pn Cμn-cm-\n-hm-kv ap-fw-Xp-cpØn,Ir-jv-W≥-Ip-´n sImsS-t°-°p-Sn a-e-bm-‰q¿.

h-SI - c - : ]p-Xp-∏W - w I°-´n-bn¬ A-–p-¿d-lvam≥ (75). `m-cy: A-bn-ip. a-°ƒ: K-^q¿, A-ssk\m¿, A-{¥p, lp-ssk\m¿, A-ko-kv, C-kva - -mCu¬, lm-kn-b, B-bni, sk-_n-b, ^m-Øn-a.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv h-b-°-c-bn-se ]tc-X-\m-b \m-‰p-h-b¬ Da-dn-s‚ `m-cy ]m-Xm-f-°≠n ]p-Xn-b]p-c-bn¬ B-bn-i (85). a-°ƒ: A–p-√, C-{_m-lnw (C-cph-cpw a-kv-°-Øv).

Im-e-Sn: a-™-{] Xn-cp-X\-Øn tZ-h-kn Ip-™p-hdo-Xv(76). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v 3\v a-™{] am¿ …o-hm s^m-tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tIm-gn-°m-S≥ Hutk-∏v ta-cn. a-°ƒ: tUhn-kv,tPm-k-^v, t]m-f®≥,_o-\,^m.]o-‰¿ Xncp-X-\-Øn¬(hn-Imcn.sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n Np-≈n). a-cp-a-°ƒ: t{Xky,sse-k-ssa°nƒ,ko-\,s_-∂n.

_m-_p

Pm\p

Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse I-≈y-Øv lukn¬ sI _m-_p (45). k-tlm-Z-c-߃: Ir-jvW≥, A-Nyp-X≥, \m-cmb-W≥, \m-Wp, cm-P≥, am-[-hn, Pm-\-In.

]-∂y-∂q¿: \-S-°I-Øv Xm-sg Ip-\n-bn¬ Pm-\p (75). A-hn-hm-ln-XbmWv. k-tlm-Z-c߃: Ip-amc≥, ]-∂y-∂q¿, ]tc-Xcm-b I-eymWn.

ssh-∏n≥ : s\-Sp-ßm-Sv h-S-t»-cn Nm¿-fn-bp-sS `mcy ta-cn (73). Xp-ºq¿ ]tdm-°m-c≥ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ : B‚n-Ip-´≥, tj¿-fn, an-\n, B≥-k≥, kn-\n, tdm-bn, sk¬-hn. a-cp-a-°ƒ : {Inkv-‰o-\, ]-tc-X-\m-b sk_m-Ãn≥, Aw-t{_m-kv, sU≥-kn, ssk-a¨, Aw-t{_m-kv. -kw-kv-Imcw i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v 3\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n kn-an-tØcn-bn¬ \-S-°pw.

tIm-X-aw-K-ew: sh-‰n-e∏m-d sh-≈n-emw-X-SØn¬ tPm¿-÷v tPm-k^v(63). kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v 2\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy:eq-kn I-´-∏-\ s\-Spw]p-d-Øv Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ:sd-\n,tPm_n(ku-Zn),a-\p(Im-\U). a-cp-a-°ƒ:tPm-kv s\Spw-]p-dw Du-∂p-I¬, jo-P(ku-Zn)a-t\-ØpIp-Sn sIm-º-\mSv,Sn‚p(Im-\-U) ]-≈n®m≥-Ip-Sn ]p-Xp-∏m-Sn.

Ip-ª-¸³

sj-Zn³ ap-l-½-Zv Ip-‰ym-Sn: sN-dn-b Ip-ºfw s\-√n-tbm-´v bm-kn¿-˛^u-kn-b Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ sj-Zn≥ ap-l-Ω-Zv (1).

I-_oÀ Xr-°-cn-∏q¿: sd-bn¬th tÃ-j-\v ]-Sn-™m-dv `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ _o-cn-t®-cn-bn-se hn ]n ]n I-_o¿ (75). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-ko-d, \-ko¿, \m-kn-lv, \-Pv-a, ]-tc-Xbm-b \-ko-_.

ap-l-½-Zv Xm-\m-fq¿: sXm-´n-bn¬ ap-l-Ω-Zv (67).

Nm-e-°p-Sn: A-—-s‚ ]n-d-∂m-fm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶Sp-°m-s\-Øn-b bp-hm-hv s{S-bn-\n¬ \n-∂pw ho-Wv acn-®p. -sd-bn¬-th tÃ-j-\v k-ao-]w \-Sp-h-Øv a-\bn¬ \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS a-I≥ A-cp¨-Ipam-dm-Wv(27)a-cn-®-Xv. sh≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® Nme-°p-Sn sd-bn¬-th tÃj-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Xn-cp-h-\-μ-]p-cØv \n-∂pw F-Øn-b Acp¨ Nm-e-°p-Sn- tÃ-j\n¬ C-d-ßp-∂-Xn-\n-sS Im¬-h-gp-Xn ]m-f-Øn-\-Snbn¬ s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-\-μ-]p-cw sd-Õn ^m¿-a-kn-bn-se Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p.- -A-Ω: `-hm-\n.- k-tlm-Z-cn: [-\y.

bp-hm-hv s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: bp-hm-hv s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. B-e-∏p-g ]qt¥m-∏v hm¿-Un¬ ]p-Xp-®n-d ho-´n¬ th-Wp-Ip-am¿ eXn-I Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-ho≥(29) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v 6.30 Hm-sS ]p-∂-{] k-l-I-c-W Bip-]-{Xn-°v ]-Sn-™m-dv d-bn¬-tΔ {Sm-°n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam-®-dn-b¬. G-I k-tlm-Z-cn ss\-kv.

`m-cy-sb sIm-e-s¸-Sp-¯n-b ti-jw d-kp-am-bn Iq-«n-bn-Sn¨p ss_-¡v `À-¯m-hv t]m-en-kn Io-g-S-§n tSmbm-{X-¡m-c³ a-c-n¨p

c-hn

tk-hyÀ

en³-kn

I-a-e-½

sF-jp-¡p-«n

]-d-hq¿:Ip-™n-ssØ Im-∏p-߬ Xp-f-kn-bp-sS `¿-Øm-hv c-hn(63). a°ƒ:_n-_n≥(im-¥n,Fkv.F≥.Fw t£-{Xw aqØ-Ip-∂w),kn-_n. a-cp-aI≥: _n-\p.

a-´m-t©-cn: Iq-h-∏m-Sw am-fn-tb-°¬ tkhy¿(82)(dn-´.^p-Uv C≥kv-s]-Œ¿).kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v Np≈n-°¬ sk‚ v tPm-k^v ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: en-√n tXßm-®p-c-°¬. a°ƒ:tUm.tPm¿-Po-\ tP-°-∫v, ^n-tem-an\,A-∂-Ω. a-cp-a-°ƒ: tP-°-∫v ssI-\n-°m-´v, B‚-Wn h-en-b-]-dºn¬(dn´.F.Sn.H,sI.Fkv.B¿.Sn.kn),tPm-kv sh-t≈-∏-d-ºn¬(t\h¬ t_-kv).

]-≈p-cp-Øn: ]p-√m-c-tZiw tdm-Uv I-≠-Øn-∏-dºn¬ tdm-_n≥ tP-°-∫ns‚ `m-cy en≥-kn(47). a°ƒ:\n-[n≥, \n-[n-\. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v 3\v Nn-d-°¬ sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-d-hq¿: I-cn-ºm-Sw N°m-ew-]-d-º-Øv ]-tc-X\m-b ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ `m-cy I-a-e-Ω(82). a°ƒ:kp-j-a,kp-\n¬,]tc-X-cm-b kp-\-μ,kp-cmPv. a-cp-a-°ƒ:se\n≥,_m-_p,kn-_n.

s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d ap-kv enw ]-≈n-°p k-ao]w B-im-am-en ]-tc-X\m-b B-en-bp-sS `m-cy sF-ip-°p-´n(90). I-≠¥-d C-©-°p-´n Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ]-co-Xp-Ω,^mØn-a,k-^n-b,B-‰,kpl-d,P-ao-e,sse-e. a-cp-a°ƒ: ssa-Xo≥,ap-l-ΩZv,A-en-bm¿(In-ßn-Wn Pz-t√-gv-kv s]-cp-ºmhq¿),kn-±n-Jv,sk-bvXp(Ip-º-t»-cn ku-Øv h-√w),d-km-Jv,]-tc-X-\mb A-–p¬ Jm-Z¿. J-_d-S-°w C-∂p-cm-hn-se 10\v I-≠-¥-d ap-kv enw P-am-A-Øv J-_¿-ÿm\n¬.

\-ho³ B-ep-h: ]p-fn-t©m-Sv ]´-°-bw-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b tPm¨ tPm-k-^ns‚ a-I≥ \-ho≥(41). _mw-•q-cn¬ hp-Uv F¿Øv I¨-kv-{S-£≥ Iº-\n-bn¬ ssh-kv {]kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: hn-\o-X. a°ƒ:tPm¨,kv-‰o-hv. amXm-hv:do-Øm-Ω.

P-bn-em- D-½

Ip-ªn-cm-a³ sN-c-≠-Øq¿: F-SØpw-I-c-bn-se h-S-t°I-≠n Ip-™n-cm-a≥ (75). `m-cy: \m-c-m-b-Wn. a-°ƒ: i-io-{μ≥, ssite-{μ≥ (Ip-ssh-Øv), Kn-cn-P, D-j. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥ (\-c-t°mSv), {]-Zo-]≥.

Im-Sp-Ip-dp-»n: ap-X-e-a-S Im-Sw-Ip-dp-»n-bn-se \q¿ap-l-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy P-bn-em- D-Ω (86). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lpssk≥, Xm-Pp-±o≥, ]tc-X-\m-b B-en-^m-dqJv, A-em-hp-±o≥, k°o¿ lp-kbv≥, ssj°v ap-kv-X-^.

Im-´m-°-S: `m-cy-sb izm-kw-ap-´n-®p-sIm∂ ti-jw `¿-Øm-hv t]m-en-kn¬ Io-g-Sßn. Im-´m-°-S ta-em-cn-tbm-Sv sIm-√m-e]-d-ºn¬ In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cp-I-bm-bn-cp∂ B≥-kn (24) B-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. Xp-S¿-∂v `¿Øm-hv tb-ip]m-e≥ (35) s\øm-‰n-¶-c t]men-kv kv-t‰-j\n¬ Io-g-S-ßn. ÿn-cw a-Zy-]m\n-bm-b tb-ip]m-e≥ hym-gm-gvN cm-{Xn a-Zy-]ns®- Ø p- I - b pw B≥-kn `m-cy-bp-am-bn hg-°p-≠m-Ip-I-bpw a-¿-±n-°p-I-bpw sN-bvXp. C-Xn-\n-sS I-gp-Øn¬ jmƒ sIm-≠v ap-dp-°p-I-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ X-s∂ Dt]-£n-®p A-Sp-Ø-ap-dn-bn-te-°p t]mhp-I-bpw sN-bv-Xp. ti-jw cm-hn-se `mcy-sb D-W¿-Øm≥ {i-an-s®-¶n-epw D-Wcm-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-Sp-]q-´n s\-øm‰n≥-I-c-bn¬ F-Øp-I-bpw _m-dn¬ I-bdn a-Zy-]n-°p-I-bpw ti-jw s\-øm-‰n≥-I-

c t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn kw-`-hw ]-d-bp-I-bpw sN-bv-Xp.s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv D-S≥ am-d-\-√q¿ kv-t‰-j-\n¬ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Fkv.sF N-{μ tk-\-\pw kw-Lw kw-`-hÿ-e-sØ-Øn. B¿.Un.H F-Øn C-≥sIm-Ãv \-S-Øn ar-X-tZ-lw B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰p-Ibpw sN-bv-Xp. ]∂n-tbm-Sp I-√maw tKm-]n-˛-t__n Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fm-b B≥- k n- b p- s Sbpw tb-ip-]m-es‚-bpw hn-hmlw c-≠p h¿jw ap-ºm-Wv Ign-™-Xv. C-h¿- {]Xn tb-ip-]m-e≥ °v a-°-fn-√. sIm-Øp-]-Wn-°m-c-\m-b tb-ip-]m-e\pw B≥-kn-bpw H-∂-c-am-k-am-bn taem-cn-tbm-Sp hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. Pn≥-kn k-tlm-Z-cn-bmWv. {]-Xn-sb Im-´m-°-S tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. Im-´m-°-S kn.sF jo≥tXm-a-kn-\m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.

A-¶-am-en: tZ-io-b-]m-X 47-˛¬ A-¶-am-en-bv-°v A-SpØv I-c-bmw-]-d-ºv ]m-e-Øn-t\m-Sv tN¿-∂v tSm-d-kpw ss_-°pw X-Ωn¬ Iq-´n-ap-´n-bp-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ss_-°v bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. ]p-fn-b-\w ss]-\m-SØv A-øw-ºn-≈n tPm-Wn a-I≥ F¬-tZm ]n tPm-Wn (20) B-Wv a-cn-®-Xv. ]p-fn-b-\-Øp-\n-∂pw A-¶-am-enbn-te-°v k-tlm-Z-cn-sb Im-Wp-hm≥ h-cn-I-bm-bn-cp∂ F¬-tZm Hm-Sn-®n-cp-∂ ss_-°pw A-tX Zn-ibn¬ h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tSm-d-kv tem-dn-bp-am-bn Ic-bmw-]-d-ºv kn-·¬ I-gn™ D-S-s\-bm-Wv A-]-ISw kw-`-hn-®-Xv. A-]-I-Sÿ-e-Øp-h-®p-X-s∂ F¬-tZm a-cn-®p. A-¶-amen Uo-t]mƒ tIm-tf-Pnse aq-∂mw h¿-j _n-cp-[hn-Zym¿-∞n-bm-Wv. kw-`-hw A-dn-s™-Øn-b A-¶-amen t]m-eo-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v A-¶-am-en K-h¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-SØn-b-Xn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. am-Xm-hv: kp-P. ktlm-Z-c-߃ ln-a G-en-bm-kv (Hm-kv-t{S-en-b), ssla Sn-t\m (e-Iv-N-d¿ sI-Fw-]n F-©n-\o-b-dnw-Kv tImtf-Pv, sN-dp-Ip-∂w).

I-Sp-h-t¯m-ep-am-bn c-−p-t]À h\-]m-e-I-cpsS ]n-Sn-bn A-Uz. sI ]p-cp-tjm-¯-a³ A-´-cn-¨p A-K-fn: Iq-‰≥ I-Sp-h-tØm-epam-bn c-≠p-t]-sc h-\-]m-e-I¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. Xm-h-fw B-\-bv-°¬ c-ta-iv (30), Xm-hfw ]p-Xp-°m-Sv si¬-h-cm-Pv (47) F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tÃ-‰v C‚-en-P‚ v-kv hn-`m-K-Øn\p e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 14 h-b- v hcp∂ ISp-hbpsS F-´-Sn-tbm-fw h-en-∏-ap-≈ tXm-emWv Ch-cn¬ \n∂p ]nSns®-Sp-ØXv. C-¥y-bn-ep-≈-Xmbn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ h-en∏-ta-dn-b I-Sp-h-bm-Wv sIm-√s∏-´-sX-∂p h-\-]m-e-I¿ ]-d™p. I-Sp-h-tØm-en-\v A-[nIw ]-g-°-an-√. h-\-]m-e-I¿ I-®-h-S-°m-sc∂ hym-tP-\-sb-Øn 12 e-£w cq-]-bv-°v I-®-h-Sw D-d-∏n-®mWv Chsc he-bn-em-°n-bXv. B- Zyw

tØm¬ \-¬Ip-tºmƒ _m-°nXp-I-bpw \--¬Im-sa-∂m-bn-cp∂p hy-h-ÿ. C-Xp-{]-Im-cw ap≥-\n-›-bn-® ho-´n¬ \n-∂p I®-h-Sw a-s‰m-cp ho-´n-te-°p am‰n. tXm¬ ssI-am-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sSbmWv Chsc ]nSn-Iq-

.F-^v.H. ssk-\p-em-_p-Zo≥, `hm-\n sd-bv-©v Hm-^nk¿ _n B¿ P-b≥, ^v-ssf-bnMv kv-IzmUv td-©¿ j-do-^v, U-]yq-´n td©¿ k-μo-]vIp-am¿, sI Fw apl-Ω-Zv _-jo¿, a-Æm¿-°m-Sv Un-.F-^v-.H. F-≥ Xym-K-cm-Pv,]nSn-s¨-Sp-¯-Xv 14 hb-Êv h-cp-¶ I-Sp-h-bp-sS tXm  th«- A-«-¸m-Sn h-\-ta-J-e-bn \n-s¶-¶p kwibw

c-≠p-e-£-hpw

Snb-Xv. A-´-∏m-Sn h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv I-Sp-h-sb ]n-Sn-IqSm≥ km-[y-X-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. I-kv-‰-Un-bn-ep≈-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cn-Ibm-Wv. I-Sp-h^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv Un-

sk-Iv -j≥ Hm-^nk¿-am-cm-b sI hn-\q-]v, hn-tP-jv, j-ao¿, _n-\p, sP D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

Im-™-ßm-Sv: ap≥ Fw.-F¬.F-bpw Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m ap≥ sN-b¿-am-\pw kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ A-Uz. sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (82) A-¥-cn®p. D-Zp-a A-kw-ªn a-fi-eØn¬-\n-∂p c-≠p-X-h-W Fw.F¬.-F-bm-bn Xn-c-s™-Sp-°s∏-´n-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√ cq-]o-Ir-Xam-b-Xp ap-X¬ kn.-]n.-Fw. Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-am-Wv. B-tcmKy-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ GXm-\pw h¿-j-ß-fm-bn k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬-\n-∂p am-dn-\n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-√-bn-se an-I-® k-l-Im-cn-Iq-Sn-bm-b Ct±-lw G-sd-°m-ew Pn-√m k-lI-c-W _m-¶v {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. Im¬-\q-‰m-≠p-Im-ew tIm-´-t®cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v,

tIm-´-t®-cn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n F-∂n-h-bp-sS {]kn-U‚m-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn®p. slm-kv-Zp¿-Kv _m-dn-se {]ap-J A-`n-`m-j-I≥ Iq-Sn-bm-bncp-∂p. 2012 am¿-®n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-`n-`m-j-I-hr-Øn-bn ¬ 50 h¿jw ]n-∂n-´-Xn-s‚ hm¿-jn-Iw

slm-kv-Zp¿-Kv _m ¿ A-tkm-kntb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-®n-cp-∂p. 1980 ap-X¬ 82 h-sc-bpw ]n-∂o-Sv 85¬ \-S-∂ D]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-P-bn-®v 1987 h-sc-bpw D-Zp-a a-fi-esØ kw-ÿm-\ \n-b-a-k-`bn¬ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®n-cp-∂p.\n-b-a-]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n F≥-tdmƒ sN-bv-X-Xn-\p-tijw k-_v c-Pn-kv-{Sm-dm-bn k¿°m¿ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. aq-∂p-h¿-jw Im-™-ßm-´pw Im-k¿-tIm-´pw c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en sN-bv-X-ti-jw cm-Pn-h®p ho-≠pw A-`n-`m-j-I-\m-bn. `m-cy: Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: A-Uz. sI Zn-t\-iv Ip-am¿, sI hn-th-Iv Ip-am¿, A-Uz. sI at\m-Pv Ip-am¿, {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: an-\n, c-Rv-P-\ hn-th-Iv, tcm-jv-\n, cm-Pv-tam-l≥.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

10 sabv 2014 i\n

Jm-cn-Av A-_v-Zp-Àd-lvam³ ap-kv-eymÀ A-´-cn-¨pA-Ðp-Àd-l-av m³ lm-Pn

^m-¯n-a -

lw-k- ap-kv-eymÀ

ap-l-½-Zv -

A-ÐpÀ-d-lvam³

sam-bv-Xo³

sIm-Sp-h≈ - n: In-gt- °mØv {Km-a∏ - © - m-bØ - v ap≥ ssh-kv- {]-kn-U‚pw ]©m-bØ - v ap-kve - nw-eo-Kv ap≥ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n-bpam-bn-cp-∂ B-hn-tem-d tIm-∂m-en¬ A-_v-Zp-¿dlvam≥ lm-Pn (78). In-gt°m-Øv ]-©m-bØ - v ÿncw-ka - n-Xn sN-b¿-am≥, Bhn-tem-d k¿-ho-kv k-lI - c-W _m-¶v U-bd - Œ - ¿ F∂o \ - n-eI - f - C - ¬ {]-h¿Øn-®n-cp-∂p. ]-d° - p-∂v \qdp¬ lp-Zm a-Zvd - k - {]-knU‚ v, Pn-√m ap-kve - nw-eo-Kv Iu¨-kn-e¿, sIm-Sp-h≈n a-fie - w ap-kvenw e - oKv {]-h¿-ØI - k - a - n-Xn-bwKw F-∂o ÿm-\ß - ƒ hln-®p-hc - n-Ib - m-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: J-Zo-P, B-an-\. a-°ƒ: A-–p -aZ- v, A–p¬ a-Po-Zv, j-d^ - p-±o≥. a-cp-a° - ƒ: ^m-Øn-aØ - v kp-lvd - , d-lva - Ø - v (sN-b¿t]-gvk - ¨ In-gt- °m-Øv ]©m-bØ - v kn.Un.F-kv), \-ko-l. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Assk≥, _n-®ym-bn-i, ]-tcX-cm-b A-_q-_° - ¿, Al-ΩZ- vI - p-´n, ]m-Øp-tΩ-bn.

h-≈p-h{- ºw: a-t©-cnsØm-Sn sam-bX v- o-s‚ `mcy ^m-Øn-a (80). a-°ƒ: sam-bX v- o≥-Ip-´n, A-hdm≥-Ip-´n, A-eh - n, A-_p (H-am≥), A-lΩ - Z- v, C-Øn°p-´o-a, _n-cn-b° - p-´n, a-dnbp-Ω, B-an-\, ssJ-dp-∂ok. a-cp-a° - ƒ: B-bn-i, B-an-\° - p-´n, l-Δm D-Ω, k-^n-b, P-ao-e, ap-lΩ - Z- v, Ip-™n-ap-lΩ - Z- v, sam-bvXo≥, A-–p-¿d-lva - m≥, Iemw. a-øn-Øv \-ak - I v- m-cw C-∂p cm-hn-se H-ºX - n-\v h-≈p-h{- ºw a-l√ - v Pp-am-akvP - n-Zn¬.

tIm-Sm-ºp-g: k-a-kv-X apim-h-d Aw-Kw tIm-Sm-ºpg _m-h ap-kv-eym-cp-sS k-tlm-Z-c≥ I-f-Øn߬ lw-k ap-kv-eym¿ (59). `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: A-–p¬ -d-Du-^v, ap-l-Ω-Zv A-\-kv, ap-lΩ-Zv j-co-^v, lm-^n-fv A-–p-¬ e-Øo-^v, ap-lΩ-Zv ^m-dq-Jv, B-Øn-I, kp-a-ø. a-cp-a-I≥: A-–p¿d-lv-am≥ k-Jm-^n I-cph≥-s]m-bn¬. a-‰p-ktlm-Z-c-߃: A-–p¬Jm-Zn¿ ap-kveym¿, ap-lΩ-ZvtIm-b, A-–p¬ aPo-Zv. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se ]-Øn\v tIm-Sm-ºp-g Pp-am-a-kvPn-Zn¬.

th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv ]-tc-X-\m-b I-∏ntb-S-Øv cm-bn≥-lm-Pnbp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (A-b-ap-Xp-˛54). Ip-∂Øv tlm-´¬ hym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ]m-Øp-´n. `m-cy: dm-_nb. a-°ƒ: C-{_m-low (ku-Zn), \-_o¬, ^¿lm-\, Z-Jvhm≥. a-cp-a°ƒ: I-_o¿, k-do-\.k-tlm-Z-c-߃: A-ehn, Ip-™m-en, A–p¬ A-ko-kv, ]m-ØpΩp, J-Zo-P, a-dn-bw.

tN-f-∂q¿: ap-Xp-hm-´v Xmgw B-°n¬ Ip-f-ß-c-°≠n A-–p¿-d-lvam≥ (67). `m-cy: ]-Sn-™m-sd sNtºm-fn \-^o-k. a-°ƒ: Peo¬ (C-Jv-d B-ip-]-{Xn), d-^o-Jv, dn-bm-kv (tamtU¨ sS-Iv-kv-ss‰¬-kv tIm-gn-t°m-Sv), k-eo-\, Pwjo-\. a-cp-a-°ƒ: jn-Pp_o-Kw (C-Jv-d B-ip-]{Xn), jm-ln-Z (]m-e-Øv), ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v (JØ¿), ^n¬-k¿ (A-t¶mf). k-tlm-Z-c-߃: ]-tcX-bm-b J-Zo-P, Jm-en-Zv, A-ko-kv. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se F-´n\v ap-Xp-hm-´v Xm-gw ]-≈nbn¬.

a-°-c-∏-d-ºv: sI.Fkv.C._n Hm-^n-kn-\p kao-]w aq-tØm-S≥ sam-bvXo≥ (79). `m-cy: ^m-Øna. a-°ƒ: l-eo-a, A–p¬ a-Po-Zv (ku-Zn), ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zv l-\o^ (ku-Zn), kp-a-ø, j-co^v, jw-kp-±o-≥ (P-n-±). acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, A-–p- -a-Zv, lw-k, k^n-b, kp¬-_n-ø ap_jn-d, X-kn-en-ø. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v a-°-c-∏-d-ºv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

kp-sse-am³ cm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn-bnse hym-]m-cn Xm-bm-´v kp-sse-am≥ (55). ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: B-bn-i. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: \n-km¿, bq-k-^v, k-°o-\, kp\o-d, j-co-^. a-cp-a-°ƒ: ^-ko-e, l-\o-^ a-¶-S, l-\o-^ A-Ωn-\n-°m-Sv, l-\o-^ Ip-∂-∏-≈n.

C-¯m-¨p-«n

X-¦-½

B-bn-jm-_n l-Öp-½

tZ-h-In A-´À-P-\w Nm-Ø-aw-K-ew: Iq-gt°m-Sv ss]-¶-S-h-Øv C√-Øv tZ-h-In A-¥¿-P\w (74). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b Ir-jv-W≥ \-ºqXn-cn. a-°ƒ: hm-kp-tZh≥ \-ºq-Xn-cn (sd-bn¬th), i-¶-c≥- \-ºq-Xn-cn, D-Æn-Ir-jv-W≥ (C-cp-hcpw ]-∂n-t°m-Sv F.bp.]n kv-Iqƒ), hn-jvWp, tim-`-\, N-{μn-I. acp-a-°ƒ: Km-b-{Xn, C-μnc, {io-tZ-hn, \m-cm-bW≥- \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv (Aco-t°m-Sv), A-en-b-߬ Ir-jv-W≥- \-ºq-Xn-cn-∏mSv (ap-°w).

Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn Ip-tø-cn-bn-se t]m°p (70). `m-cy: ssk-\-_.

I-co-‰n-∏-d-ºv: ]-tc-X-\mb h-t´m-fn sI hn A-lΩ-Zv-Ip-™n-ap-kv-eym-cpsS `m-cy B-bn-j-_n l÷p-Ω (78). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-–p-¿d-lv-am≥ (Pn√m a-l-√v s^-U-td-j≥ sk-{I-´-dn, I-co-‰n-∏-d-ºv a-l-√v sk-{I-´-dn), ^mØn-a, ssk-\-_, dw-e, ku-Z, P-ao-e, bq-\pkv(Su¨ ap-kvenw-eo-Kv sk-{I-´-dn). a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-am-bn ap-kveym¿ a-S-hq¿, ]n hn A-l-ΩZvIp-´n _m-J-hn, sam-bvXo≥-Ip-´n a-e-b-Ω, kpI-_oÀ Xr-°-cn-∏q¿: sd-bn¬-th l-dm-_n, ssk-^p-∂ok. tÃ-j-\v ]-Sn-™m-dv `mKw Xm-a-kn-°p-∂ _o-cnt®-cn-bn-se hn ]n ]n I- k-Zm-in-h-³ _o¿ (75). Xr-°-cn-∏q¿ ]- Ip-º-f: _m-bm¿ k¿©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn- °p-Øn-bn-se k-Zm-in-h‰n sN-b¿-am≥, ap-\-Δn≥ (31) Ip-g-™pho-Wv adp¬ C-kvemw a-Zv-d-km I- cn-®p. C-∂-se cm-hn-seΩn-‰n {]-kn-U‚ v, P-\-d¬ ho´p-ap-‰-Øv tPm-en°nsk-{I-´-dn, Xr-°-cn-∏q¿ sSbm-Wv kw-`-hw. A-∏ td-©v Pw-C-ø-Øp¬ apA-√n-ao≥ J-Pm-©n, eo-Kv \m-bn-°v-˛-im-¥ Z-º-Xn]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v I-fp-sS a-I-\m-Wv. A-hnXp-S-ßn-b \n-e-I-fn¬ {]- hm-ln-X-\m-Wv. k-tlmh¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: \- Z-c-߃: Kw-Km-[-c≥, ]pjv-]. ^o-k.

ta-em-‰q¿: A-º-e-h≥ \m-Wn-lm-Pn-bp-sS `m-cy ]m-Xn-c-a-Æ B-bn-i (72). a-°ƒ: ^-Zv-eq¿-dlow, lm-P-d, A-øq-_v, km-d, ^m-Øn-a, l-k\p¬ J-∂. a-cp-a-°ƒ: j-lv-\m-kv, sam-bv-Xo≥, k-ao-d, P-eo¬, \m-k¿, Pm-kn-d.

Ip-‰ym-Sn: I-cn-ßm-s´ ]-tc-X-\m-b th-Wm-fwIp-Sn {io-[-c-s‚ `m-cy X-¶-Ω (82). a-°ƒ: sN-√-Ω, A-ΩnWn, i-in, cm-P-≥, {]Im-i≥, kp-tc-{μ≥, tam-l-\≥, ssi-e, ]tc-X-\m-b c-ho-{μ≥. acp-a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b Ir-jv-W≥, cm-L-h≥, A-Ωn-Wn, e-X, D-j, {]o-Xn, ssj-\n, {io-\nhm-k≥.

in-lm-_v

a-dn-b

Ip-«n-Ir-j-W v ³ \m-bÀ

A-jv-d-^v-

J-Zo-P-

a-dn-b -

tKm-]m-e-Ir-jv-W³- -

F-S-°-c: A-d-Wm-Sw-]mSw ]-≈n-∏-Sn ]-©n-fn inlm-_v (35). `m-cy: D-Ωpk¬-a. a-°ƒ: ^m-Øn-am l-∂, ap-l-Ω-Zv ln-jmw. ]n-Xmhv: ap-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: B-an-\. J-_-d-S-°w C∂p- cm-hn-se 10\v ]-≈n∏-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

\-cn-°p-\n: F-c-h-∂-q¿ ]-tc-X-\m-b ]p-Δ-Øv I≠n-bn¬ A-l-Ω-Zns‚ `m-cy a-dn-b (70). a-°ƒ: aq-k-t°m-b, sam-bv-Xo≥ (td-j≥ tjm-∏v ]p-√mfq¿). a-cp-a-°ƒ: \-^ok, B-cn-^. a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9.30 \v F-c-h-∂q¿ Pp-am-akv-Pn-Zn¬.

_m-ep-t»-cn: In-\m-eq¿ Ggp-I≠ - n ssI-tXm-´v Ip-´nIr-jvW - ≥ \m-b¿ (61). In\m-eq¿ F-kvt- ‰-‰v sXm-gnem-fn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: eoe. a-°ƒ: _n-Pn, {]-`o-jv, {]-Po-jv. a-cp-a° - ƒ: l-cn-Zmkv, k-Pv\ - , Zo-]vX - n. k-tlmZ-cß - ƒ: ]m¿-ΔX - n, ]-tc-X\m-b Zm-tam-Zc - ≥ \m-b¿. k-©b - \ - w Rm-bdmgvN.

F-S-°-c: I-cp-s\-®n-bnse ]-e-N-c-°v hym-]m-cn ]p-fn-aq-´n¬ l-k-s‚ aI≥ A-jv-d-^v (41). amXm-hv: ssk-\-_. `m-cy: A-Pn-X. a-I≥: A≥-jn-Zv. k-tlm-Z-c-߃: a-Po-Zv, k-Po-\, _-jo¿. J-_-d-S°w C-∂p- cm-hn-se F-´n\v ]-≈n-∏-Sn Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

F-S-h-Æ-∏m-d: hm-hq-cnse ]-tc-X-\m-b s]-gpßm-S≥ I-f-Øn¬ ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy J-Zo-P (56). a-°ƒ: A-–p- emw (Ip-‰n-∏p-dw kv-]n∂nMv an¬), ap-l-Ω-Zv kn±o-Jv, k-em-lp-±o≥, ^mØn-a-Øp-kp-lvd, dlvaØp-∂o-k, \m-Pn-b. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-Sq-c]-d-ºv, A-Pv-a¬- _m-_p sX-t©-cn, dw-e, d-Pv-\, ^m-Zn-b.

s]-cn-¥¬-a-Æ: I-´p-∏md h-≈n¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy a-dn-b (60). a°ƒ: dw-e, ap-l-Ω-Z-en, A-–p¬ I-cow, bq-kp^v (Pn-±), k-°o-\, ko\-Øv, A-–p¬-k-emw (dn-bm-Zv), ap-l-Ω-Zv ap-kvX-^, kn-±o-Jv, A-kv-ew. a-cp-a-°ƒ: l-eo-a, \Pvap-∂o-k, ^u-kn-b, j-^o-Jv, Nm-μv-_m-j, ap\o-d, Pw-jo-\, l-^v-kØv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v I-´p-∏md Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Xn-cq¿: Ip-‰q¿ tPym¬ky-≥ I-f-cn-°¬ tKm]m-e-Ir-jv-W≥ F-∂ am[-h- ]-Wn-°¿ (65).- `mcy: hn-P-b-e-£v-an. a°ƒ : P-b-cm-Pv ]-Wn°¿, hm-kp-tZ-h≥, ap-cfn Ir-jv-W≥, hn-Zym-e£v-an. a-cp-a-°ƒ: c-ay, Pn-t\-jv t]-ßm-Sv. ktlm-Z-c-߃: ]-flm-hXn, tZ-h-In, ap-Imw-_n-I, hm-k-¥n, ]-c-ta-iz-c≥, _m-e≥ (Zp-_-bv), in-hi-¶-c≥, ap-c-fo-[-c≥.-

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: sN-´n-∏S- n sl¬-Øv sk‚-dn-\p kao-]s - Ø ]-tc-X\ - m-b Ip‰ym-Sn sam-bX v- o≥ tIm-bbp-sS `m-cy C-Øm-®p-´n (60). a-°ƒ: jw-kp-±o≥, ss^-k¬, ssJ-dp-∂ok, k-do-\, ku-Zm-_n, ^-ko-e, \u-^n-d. a-cp-a°ƒ: \u-^¬, ssk-Xe-hn, e-Øo-^v, k-^¿. J-_d - S- ° - w C-∂p- cm-hnse F-´n-\v ssi-Jn-s‚ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.-

B-bn-i

J-Zo-P l-Öp-½ F-S-h-Æ-∏m-d: Hm-am-\q¿ ]m-d-°-≠n Hm-fn-b≥ J-ZoP l-÷p-Ω (92). k-tlm-Zc-߃. Ip-™n-t∏m-°¿, l-k≥, D-Æn-∏m-Øp, ]-tcX-bm-b B-bn-i.

t]m-¡p

Nn-cp-X

ssl-ZÀ au-e-hn-

k-tcm-Pn-\n

N-´p -

d-Po-\

_m-e³

a-t©-cn: F-f-¶q¿ ]m-Xncn-t°m-Sv C.-]n ssl-Z¿ au-e-hn (54). F-f-¶q¿ k¿-Δo-kv k-l-I-c-W _m-¶v ap≥ {]-kn-U-‚mWv. `m-cy: \-ko-dm -_oKw ]p-∂-∏m-e, a-°ƒ: bAv-Jq-_v, A≥-h¿ km-ZØv, a-cp-a-Iƒ: B-cn-^ ]p-fn-b-t°m-Sv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Ip-∂-∏≈n ]-tc-X-\m-b ]m-e-°∏-d-ºn¬ tKm-]m-e-s‚ `m-cy k-tcm-Pn-\n (62). a°ƒ: tam-l≥-Zm-kv, t__n Kn-cn-P, c-P-\n, k-Pv\n, cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ: A-Pn-X, hn-iz-\m-Y≥, tam-l-\≥, cm-[m-Ir-jvW≥, {]n-b.

th-ß-c: Ip-∂pw-]p-dw Xm-g-Øp-ho-´n¬ N-¥p (104).- `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-dp. a-°ƒ: A-ø-∏≥, h-≈n, Nn-∂, th-em-bp[≥. a-cp-a-°ƒ: Xp-{]≥, A-dp-ap-J≥, X-¶, I-√ymWn. kw-kv-Im-cw C-∂v F-´n-\v t]-ßm-´v Ip≠n¬ X-d-hm-´p h-f-∏n¬.

F-S-h-Æ: ap-t≠-ß-c Iocn-bm-c-Øv A-–p-∂m-kdn-s‚ `m-cy X-Sn-bw-]p-dØv d-Po-\ (am-fq-_n-˛33). a-°ƒ: jn-^m-\m- sjdn≥, j-lm-\, ^m-Øn-am -d-^. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v apt≠-ß-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

h-S-I-c: ]p-Øq-cn-se sN-t°m-´n `-h-\-Øn¬ F.Fw _m-e≥ (78). `mcy: im-c-Z. a-°ƒ: Fw A-P-b≥, _m-e-Ir-jvW≥, A-Pn-X. a-cp-a°ƒ: hn ]n hn-P-b≥, A-Uz. hn ]n ss\-\, F sI k-Pn-\n.

D-Zp-a: ]-tc-X-\m-b ]-≈Øn¬ A-∏-°p-™n-bpsS `m-cy Nn-cp-X (88). a°ƒ: sh-≈-®n, b-tim-Z, Kw-Km-[-c≥ (apw-ss_), {]-`m-h-Xn, ANyp-X≥ (jm¿-P), cm-a-Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), Ip-am-c≥ (kuZn), ]-≈w \m-cm-b-W≥ (Pn-√m kv-t]m-Sv-kv Iu¨-kn¬ Aw-Kw). a-cp-a-°ƒ: i-Ip-¥-f, am[-h≥ I-fn-tßm-Øv, hnim-em-£n, _n-μp, {]oXn, {]-k-∂, ]-tc-X-cm-b Ir-jv-W≥ Iq-fn-°p-∂v, Ir-jv-W≥ ]q-®-°m-Sv.

hn-ZymÀ-Yn-\n In-W-än Nm-Sn a-cn-¨p

aw-K-em-]p-cw: ]-co-£bn¬ tXm-s‰∂v hnhcw e`n-®- hnZym¿Yn\n In-W‰n¬ Nm-Sn acn-®p. cm-a-\-K¿ C-‰-am-Up-hn-se cm-a-Irjv-W-˛-Ip-am-cn Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ tX-P-kzn-\n(17)bm-Wv Poh-s\m-Sp-°nbXv. _n-Um-Un _-k-th-izc tIm-f-Pn-se c-≠mwh¿j ]n.bp.kn hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. I-¿-Wm-S-I kw-ÿm-\-Øn-se ]n.bp.kn ]-co£m- ^-ew hym-gm-gv-N-bm-Wv ]p-d-Øp-h-∂-Xv. ^-ew C˛sa-bn-en¬ ]cn-tim-[n®v A-dn-bn-°m≥ tX-Pkzn-\n A-Ωmh-s\ G¬-∏n-®n-cp-∂p. ^-ew h-∂t∏mƒ tX-P-kzn-\n H-∂mw ¢m-t m-sS P-bn-®p. F∂m¬ C-°m-cyw a-d-®p-h-®v A-Ωm-a≥ tX-P-kzn\n tXm-s‰∂v X-am-i-bm-bn A-dn-bn-®p. C-Xv hn-izkn-® s]¨-Ip-´n In-W-‰n¬ Nm-Sn Po-h-s\m-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

Im-Sp-Ip-dp-»n: ap-X-e-a-S Im-Sw-Ip-dp-»n-bn-se \q¿-ap-l-Ω-Zv dm-hp-Ødp-sS `m-cy P-bn-em- D-Ω (86). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lp-ssk≥, Xm-Pp-±o≥, ]-tc-X-\m-b B-en-^mdq-Jv, A-em-hp-±o≥, k°o¿ lp-kbv≥, ssj°v ap-kv-X-^, Im-Pm-lpssk≥, tPm-dm _o-hn, ssk-_p-∂n-k, sa-l-dp∂n-k.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv h-b-°-c-bn-se ]tc-X-\m-b \m-‰p-h-b¬ Da-dn-s‚ `m-cy ]m-Xm-f-°≠n ]p-Xn-b]p-c-bn¬ Bbn-i (85). a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw (C-cp-hcpw a-kv-°-Øv), A-_q_-°¿ (ku-Zn), lw-k (ku-Zn), ]-tc-X-bm-b Akv-a. a-cp-a-°ƒ: Ip-™l-Ω-Zv, \-^o-k, jm-ln\, ^m-Øn-a, X-kv-eo-a.

sam-bv-Xo³-Ip-«n- lm-Pn Im-k¿-tIm-Uv: Nm-Øss¶-bn-se sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn Ip-∂-cn-bØv (75). ap-kv-enw eo-Kv sN-ºn-cn-°, Nm-Ø-¶ssI im-JIfn¬ {]-knU-‚mbn {]h¿Øn-®n-´p≠v. `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: A-jv-d-^v, k-emw, \n-km¿, A-l-Ω-Zv, A-_vZp-√-°p-™n, _o-hn, dpJn-b, A-kv-a, B-kn-bm_n, J-Zo-P, l-Δ, ko-\Øv.- a-cp-a-°ƒ: l-ao-Zv, A-∫m-kv, l-ao-Zv, kØm¿ , A-en, j-°o¿, lm-jnw.

Kp-−- sht«äp acn¨p

_o-cm³ -

Ip-ªn-i-¦-c³

Xn-c-q-c-ßm-Sn: \-∂-{º Zp_-bv ]o-Sn-I A-W-bw-Nnd-°¬ _o-cm≥ (70). `mcy: C-øm-Øp. a-°ƒ: Ip´nB-en, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Ip-™n-∏m-Øp-´n. a-cp-a°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥, dp-Jn-b, ssJ-cp-∂o-k.

h-≈n-°p-∂v: A-cn-b√q-¿ sN-´n-®n ho-´n¬ Ip-™n-i-¶-c≥ (65). `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: {]-k-∂, tl-a, {]-Pn-X, {]-ko-X. a-cp-a-°ƒ: kp-[n, ]-tc-X-\m-b kp\n¬-Ip-am¿.

ImÀ-Xym-b-\n -

a-t\m-l-c³

h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ ]-tc-X-\m-b ]-\-°¬ Xp-{]-s‚ `m-cy Im¿-Xym-b-\n (84). a°ƒ: in-h-Zm-kv, im-¥Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: kPn-X, N-{μ≥.

^-tdm-°v: \m-°p-∂p-]mSw a-ß-¥-d a-t\m-lc≥ (55). `m-cy: c-Xv-\-Ipam-cn. a-°ƒ: c-Rv-Pp-j, a-t\m-Pv, B-Xn-c. a-cp-aI≥: {_-lv-am-\-μ≥. k©-b-\w Rm-bdmgvN.

tPm-en-¡n-sS ho-Wv h-bÀ-am³ a-cn-¨p

sN-dp-h-Øq¿: tPm-en-°n-sS sX-∂nho-Wv h-b¿-am≥ a-cn-®p. ]n-en-t°m-Sv h-b-en-se F hn kp-Ip-am-c\m(60)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\v ]-S-∂ h-S-t°-∏p-d-Øv \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ ho-´nem-Wv A]-I-Sw. ho-Sn-\v ]p-d-Øv A-Sp-°-f `m-K-Øv h-b-dn-Mv tPmen sN-øp-tºmƒ D-b-c-Øn¬ \n-∂p sX-∂nho-Wv sk-]v-‰n-°v Sm-¶n-s‚ tIm¨-{Io-‰n-¬ XebnSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. sN-dp-h-Øq-cn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: kp-Pn-X, kp-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: k-Rv-P-bv, kn-Pn-te-jv (C-cp-h-cpw Zp-_-bv). k-tl-Zc-߃: \-fn-\n, X-ºm≥, N-{μ≥ (A-[ym-]-I≥), im¥, _m-_p (A-[ym-]-I≥).

P-bn-em- D-½

B-bn-i

aw-K-em-]p-cw: I-{Zn ]m¿°n-\v k-ao-]sØ Un-¶n ssU-\n-\p ap-ºn¬ ss_°n-se-Ønb kwLw Kp≠sb sh-´n-s°m-es∏-SpØn. Kp≠m enÃn¬s∏´ I-{Zn kz-tZ-in-bpw {io-tZ-hn {Sm-h¬-kv D-S-abp-am-b ap-Sn-∏q A-\o-jv sj-´n-(35)sbbm-Wv ]´m∏-I¬ sIme-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS-bm-Wv kw-`-hw. kp-lr-Øp-am-bn Im-dn-\p k-ao-]w kw-km-cn-®p\n¬°sh am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn c-≠p ss_-°p-I-fnse-Øn-b \m-ep-t]-c-m-Wv IrXyw \S-ØnbXv. X-Sbm≥- -sN-∂ kp-lr-Øn-s\ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn- Hm-Sn® ti-j-am-bncp∂p sIme. Kp-≠m-kw-L-߃ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-bv°p Im-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kw-`h-Øn¬ tl-a-¥v (41) F∂-bmƒs°-Xn-tc I-{Zn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

dn-«. F-kv.sF. Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p X-e-t»-cn: dn-´. F-kv.A-Ðp-Ã

k-tμ-i³

Xr-°-cn-∏q¿: _o-cn-t®-cn tam-tem-Øv Xm-a-kn-°p∂ kn A-–p-√ (69). `mcy: k¬-a. a-°ƒ: A-jvd-^v (a-te-ky), A-eow, \-ko¿ (C-cp-h-cpw _mw•q¿), j-ao-a, \-ko-a. a-cpa-°ƒ: l-ko-\, \-ko-a, B-bn-i, \m-k¿ (j¿P), ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv km-en.

X-e-t»-cn: F-c-t™mfn Np-¶-Øv am-°p-∂-Øv ho-´n¬ k-tμ-i≥ (52). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Sn A-\-¥-≥. am-Xmhv: im-c-Z. k-tlm-Z-c߃: k-Po-h≥, k\n¬, kp-Zn≥. kw-kv-Imcw C-∂v HºXn\v Np-¶sØ ho-´p-h-f-∏n¬.

ta-cn

e-£v-an

B-e-t°m-Sv: _m-e-]p-csØ B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb‰ I¿-j-I≥ ]-tc-X-\m-b \-S-bv-°¬ tPm-k-^n-s‚ `m-cy ta-cn (78). a-°ƒ: tPm-bn, Nm-t°m, tXm-akv. a-cp-a-°ƒ: ¢m-c-Ω, ta-gv-kn, jn-Pn. kw-kv-Imcw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n\v hm-bm-´p-]-d-ºv sk‚ vtXm-a-kv ]-≈n-bn¬.

X-e-t»-cn: Im-k¿-tImUv U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ hn sI kp-[o¿ _m-_p-hns‚ am-Xm-hv [¿-a-Sw kzman-°p-∂v {io-e-£v-anbn¬ ]n sI e-£v-an (82). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b A-Nyp-X≥. a-‰p a°ƒ: tUm. ]n sI Zn-eo]v Ip-am¿, t_-_n jo-e, {]o-X.

sF. \n-Sp-{ºw sIm-√‚-hnS ho-´n¬ sI tam-l≥-Zmkv (64) Ip-g-™p-ho-Wv acn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30Hm-sS sa-bn≥ tdm-Unse t_-°-dn-°p k-ao-]w Ipg-™p-hoW Ct±lsØ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: e-X. a-°ƒ: Pn-kn-e, k-\n-j. a-cp-a-°ƒ: c-P-\o-jv, {]-an-Øv.

a-t©-cn: {]-ap-J ]-finX-\pw k-a-kv-X No-^v Jmcn-D-am-b ]n A-_v-Zp¿-d-lvam≥ ap-kv-eym¿ (67) A-¥cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s°-bmWv acWw. tI- c - f - Ø n- e p- S - \ o- f w Jp¿-B≥ A-[ym-]-\ cwK-Øv tk-h-\w sN-bv-X C-t±-lw 1980 ap-X¬ k-a-kvX-bp-sS Jm-cn-Av B-bn tk-h-\w sN-bv-Xp-h-cpI-bmbn-cp-∂p. k-a-kv-X tI-c-f C-kv-emw-a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Un-\v Io-gn¬ a-Zv-d-km A-[ym-]-I-cp-sS ln-kv_v tIm-gv-kpw \-S-Ønh-∂n-cp-∂p. -]-´n-°m-Sv Pm-an-A \q-cn-ø, \-¥n Pm-an-A Zm-dp- -emw, sN-Ωm-Sv Zm-dp¬lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n Xp-S-ßn k-a-kvX-bp-sS an-° ÿm-]-\-ß-fn-epw Jp¿-B≥ A-[ym-]\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.- tI-c-fw, I¿Wm-S-I, X-angv-\m-Sv, e-£-Zzo-]v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Jp¿-B≥ ]m-cmb-W ]-cn-io-e-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.- k-a-kv-XtI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-^-Øn-io≥ D-]m-[y-£≥, ]-´¿-Ip-fw a-l-√v {]-kn-U-‚ v, ]-´¿-Ip-fw sd-bv-©v Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ JPm©n, ]-´¿-Ip-fw akv-Pn-Zv I-Ωn-‰n am-t\-P¿, \-Zv-h-Øp¬ D-eqw a-Zv-d-km am-t\-P¿ F-∂o ]-Z-hn-Iƒ h-ln-®n-´p-≠v. k-a-kv-X tI-{μ ap-im-h-d Aw-K-am-bn-cp-∂ In-Sß-gn A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ ap-kv-eym-cpw Jp¿-B≥ ]mcm-b-W-Øn¬ tPy-jvT≥ Jm-cn-Av l-k≥ ap-kv-eymcp-am-Wv {]-[m-\ Kp-cp-\m-Y≥-am¿. ]-´¿-Ip-fw, hoºq¿, ssa-e-∏p-dw, ]m-ßv, tIm-´p-a-e I-cp-hm-c-Ip-≠v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]T-\w \-S-Øn. _m-ep-t»-cn, s]m∂m-\n, hm-Wn-b-∂q¿, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-∂nhn-S-ß-fn¬ A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. I-gn-™ B-gv-N \-¥n Zm-dp- -em-an¬ ¢m-sk-Sp°m-≥ t]m-I-sh tIm-gn-t°m-Sv h-®v AanXc-‡ kΩ¿-±ap≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P sh-≈-p-h-{ºw. a-°ƒ. i-co-^v d-lvam-\n (ku-Zn), D-ss_-Zp-√, _p-jv-d, k-tlm-Z-c≥ ]tc-X-\m-b Jm-cn-Av l-k≥ ap-kv-eym¿, A-_v-Zp-√ apl-Ω-Zv, A-_q-_-°¿, B-bn-i, B-an-\, J-Zo-P. a-cpa-°ƒ: A-lv-a-Zv i-lo¿ ap-≈-ºm-d, D-Ωp-kp-ssew, _-Zv-cn-ø. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v ]-´¿-Ip-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

kw-k-vIr-X ]-Þn-X³ Atim-I³ ]p-d-\m-«p-I-c A-´-cn-¨p Xr-iq¿: ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W- Kp-cp-Ip-ew l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqfn-se kw-kv-Ir-X A-[ym]-I-\m-bn-cp-∂ A-timI≥ ]p-d-\m-´p-I-c (61) A¥-cn®p. ]p-d-\m-´p-I-c {io cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ipe hn-Zym-a-μn-cw, {io tI-c-fh¿-Ω tImf-Pv, ]-´m-ºn kw-kv-Ir-X tIm-f-Pv, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v A-Uzm≥-kvUv Ã-Uo-kv C≥ F-Pypt°-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-tim-I≥ tI-c-fØn-se B-Zy k-ºq¿-W kw-kv-Ir-X am-kn-I-bm-b "`m-c-X-ap-{Z'bp-sS ÿm-]-I-\pw ]-{Xm-[n-]-cp-am-bn-cp∂p. tI-c-f- kw-ÿm-\ kw-kv-Ir-Xm-[ym-]-I s^-U-tdj≥ {]-kn-U‚ v, F.-F-®v.F-kv.Sn.Fbp-sS kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v, A-Jn-e- `m-c-X kw-kv-Ir-X ]{X-Im-cn-I kw-Lw {]-h¿-Ø-I≥, tI-c-f kw-ÿm-\ sS-Iv-Ãv _p-°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, hn-e-ß≥ kw-c-£-W k-an-Xn, hn-e-ß≥ {S-t°-gv-kv ¢-_v F-∂n-h-bp-sS ÿm-]-I-t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. "A-\m-an-Im' F-∂- t]-cn¬ kw-kv-Ir-X sN-dp-IYm k-am-lm-cw, am-S-ºp-Ip-™p-Ip-´-s‚ "a-lm-{]ÿm-\w' Dƒ-s∏-sS {]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n a-e-bm-fIr-Xn-I-fp-S-sS kw-kv-Ir-X hn-h¿-Ø-\w, \n-c-h-[n hym-I-c-W {K-Ÿ-߃ F-∂n-h {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p≠v. kw-kv-Ir-X {]-`m-j-I≥-Iq-Sn-bmWv. \yq-U¬-ln B-ÿm-\-am-b hn-iz-kw-kv-Ir-X -{]-Xn-jvTm-\n-s‚ kw-kv-Ir-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ ]p-c-kv-Im-cw, tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ]p-c-kv-Im-cw, an-I-® A[ym-]-I-\p-≈ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jv-W≥ kv-amc-I ]p-c-kv-Im-cw, Kp-cp-hm-bq-¿, sIm-®n tZ-h-kz-ß-fpsS ]p-c-kv-Im-cw Xp-S-ßnbh Ic-ÿ-am-°n-bn-´p-≠v. `m-cy: Aw-_n-I ({]n≥-kn-∏¬, ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-em hn-Zym-a-μn¿ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ). a-°ƒ: i-¶¿, cm-a-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: Im-hy.

hn-jw A-I-¯p sN-¶p a-cn-¨p

]p-Ø-\-Øm-Wn: Np-¶-Øv hm-S-I Izm¿-t´-gv-kn¬ hn-jw A-I-ØpsN-∂v a-[y-h-b-kv-I-s\ a-cn-®\n-ebn¬ I-s≠-Øn. Im-Sm-ºp-g \o-cn-√m-∏-d-∏q¿ kz-tZin Ip-≠p-]-d-ºn¬ cm-a-s‚ a-I≥ D-Æn-Ir-j-v W≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv. Np-¶-sØ tZ-io-b-]m-X-tbm-cØp-≈ Izm¿-t´-gv-kn-em-Wv arX-tZlw I-≠-Xv. I¬∏-I-t©-cn t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn. tem-´-dn I-®h-S-°m-c-\m-bn-cp--∂p. `m-cy: b-tim-Z. a-Iƒ: Nn-{X.

s]m-Å-te-ä bp-h-Xn a-cn-¨p

tIm-´-°¬: s]m-≈-te-‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. B-´o-cn F-S-I-≠≥ i-_o-dn-s‚ `m-cy kp-sse-J(22)bm-Wv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn s]m≈-te-‰- Chsc ]p-e¿-s® N-¶p-sh-´n-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ]n∂oSv tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n-bncp-∂p. 22 Zn-h-kw ap-ºv {]-k-hn-® bp-h-Xn-°v ]-d-∏q¿ tNm-eIp-≠n-se kz-¥w ho-´n¬h-®m-Wv s]m-≈-te-‰-Xv. tIm-´-°¬ t]m-enkv ta¬-\-S-]-Sn- ]q¿-Øn-bm-°n. ]n-Xm-hv: l-k≥. am-Xm-hv: I-Zn-bp-Ω. k-tlm-Z-c߃: k¬-a-Øv, l-ko-\, ku-Z, A-–p¬ d-low, k-lm-\.

ho-Wp -]-cn-t¡-ä _me³ a-cn-¨p

s]¿-f: ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS ho-Wp]-cnt°-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. s]¿-f A-°-c-bn-se i-co-^v a-kv-°-‰n-s‚ a-I≥ k-a-Zm(G-gv)Wv a-cn-®-Xv. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv: ^u-kn-b. ktlm-Z-cn: Xm-bn-^.

I-Sp-h-t¯m-ep-am-bn c-−p-t]À h\-]m-e-I-cpsS ]n-Sn-bn a-W-¡-S-hv kz-tZ-in tIm-gn-t¡m-«v A-K-fn: Iq-‰≥ I-Sp-h-tØm-epam-bn c-≠p-t]-sc h-\-]m-e-I¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. Xm-h-fw B-\-bv-°¬ c-ta-iv (30), Xm-hfw ]p-Xp-°m-Sv si¬-h-cm-Pv (47) F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tÃ-‰v C‚-en-P‚ v-kv hn-`m-K-Øn\p e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 14 h-b- p≈ ISp-h-bpsS F´-Sn-tbm-fw h-en-∏-ap-≈ tXmemWv Ch-cn¬ \n∂p ]nSn-s®Sp-ØXv. C-¥y-bn-ep-≈-Xm-bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ h-en-∏ta-dn-b I-Sp-h-bm-Wv sIm-√-s∏´-sX-∂p h-\-]m-e-I¿ ]-d-™p. I-Sp-h-tØm-en-\v A-[n-Iw ]-g°-an-√. h-\-]m-e-I¿ I-®-h-S-°m-sc∂ hym-tP-\-sb-Øn 12 e-£w cq-]-bv-°v I-®-h-Sw D-d-∏n-®mWv ]n-Sn-s®-Sp-Ø I-Sp-h-tØm-epw {]-Xn-Ifpw h-\-]m-e-I¿s°m∏w

Chsc he-bn-em-°n-bXv. BZyw c-≠p-e-£-hpw I-Sp-htØm¬ \-¬Ip-tºmƒ _m-°nXp-I-bpw \--¬Im-sa-∂m-bn-cp∂p hy-h-ÿ. C-Xp-{]-Im-cw ap≥-\n-›-bn-® ho-´n¬ \n-∂p I®-h-Sw a-s‰m-cp ho-´n-te-°p am-

bm-Wv. ^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv Un.F-^v.H. ssk-\p-em-_p-Zo≥, `hm-\n sd-bv-©v Hm-^nk¿ _n B¿ P-b≥, ^v-ssf-bnMv kv-IzmUv td-©¿ j-do-^v, U-]yq-´n td©¿ k-μo-]vIp-am¿, sI Fw ap-

X

]nSn-s¨-Sp-¯-Xv 14 hb-ÊpÅ I-Sp-h-bp-sS tXm X th«- A-«-¸m-Sn h-\-ta-J-e-bn \n-s¶-¶p kwibw ‰n. tXm¬ ssI-am-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sSbmWv Chsc ]nSn-IqSnb-Xv. A-´-∏m-Sn h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv I-Sp-h-sb ]n-Sn-IqSm≥ km-[y-X-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. I-kv-‰-Un-bn-ep≈-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cn-I-

l-Ω-Zv _-jo¿, a-Æm¿-°m-Sv Un-.F-^v-.H. F-≥ Xym-K-cm-Pv, sk-Iv -j≥ Hm-^nk¿-am-cm-b sI hn-\q-]v, hn-tP-jv, j-ao¿, _n-\p, sP D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

s{S-bn-³ X«n a-cn-¨\n-e-bn B-e-t°m-Sv: IÆq¿ Bet°mSv a-W-°-S-hv kz-tZ-in-bmb bp-hm-hn-s\ tIm-gn-t°m-´v s{S-bn-≥ X´n a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. No-°m-s´ ap-≠-\mwNn-d-bn¬ k-Zm-\-μ-s‚ a-I≥ kp-[o-jv (Kn-co-jv-Ip-am¿-˛29) B-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]cn-[n-bn-se \m-emw tK-‰n-em-Wv I-gn-™Zn-h-kw arX-tZlw Is≠-Øn-b-Xv. Bsf Xn-cn-®-dn-™n-cp-∂n√. Cbm-fpsS t]m-°-‰n¬ Is≠-Øn-b a-W-°-S-hv-˛I-Æq¿ dq-´n-se kz-Im-cy-_-kv Sn-°-‰v D]-tbm-Kn-®v t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wp a-cn-®-Xv

kp-[o-jm-sW-∂v hy-‡-am-bXv. B-e-t°m-Sv t]m-en-kv A-dnbn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v D-Z-b-Kn-cn ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰-n sN-b¿-am≥ sI Sn kp-tc-jvIpam¿, ]-©m-b-Øv AwKw km-

P≥ sI tPm-k-^v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ _-‘p-°-fpw kp-lr-Øp-°-fpw tIm-gn-t°ms´-Øn- ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dnbpI-bm-bn-cp∂p. t]m-kv-‰v-tam¿´-Øn-\p i-jw C-∂-se ]p-e¿s® c-t≠m-sS ar-X-tZ-lw \m-´nse-Øn-®p. a-W-°-S-hv Su-Wn-se Hm-t´m ss{U-h-dm-bn-cp-∂ kp-[ojns\ _p-[-\m-gv-N ap-X¬ ImWm-Xm-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_-k-taXw Su-Wn-\p k-ao-]w hm-S-I-bv°v Xm-a-kn-®phcp-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: c-ay. a-Iƒ: B-cy-\μ. am-Xm-hv: im-¥-Ω. k-tlm-Zc-߃: k-Xo-i≥, k-t¥m-jv, kp-tc-jv.


8

kozhikode P/W

thÀ-]mSv

KANNUR

10 sabv 2014 i\n

kw-k-vIr-X ]-Þn-X³ Atim-I³ ]p-d-\m-«p-I-c A-´-cn-¨p Xr-iq¿: ]p-d-\m-´p-I-c {io-

ssk-\-_

I-_oÀ

B-bn-i

A-Ðp-Ã

k-tμ-i³

sam-bv-Xo³-Ip-«n- lm-Pn

A-Ðp Jm-ZÀ

Nn-cp-X

A-go-°¬: t_m-´p-]me-sØ sI ssk-\-_ (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b aq-k lm-Pn. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, k-^n-b-Øv, lw-k, kemw, k-A-Zp-√. a-cp-a°ƒ: l-k≥, ssk-\_, tdm-jn-_, k-_o-\.

Xr-°-cn-∏q¿: sd-bn¬th tÃ-j-\v ]-Sn-™mdv `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ _o-cn-t®-cn-bn-se hn ]n ]n I-_o¿ (75). Xr°-cn-∏q¿ ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥, ap-\-Δn-dp¬ C-kvemw a-Zv-d-km IΩn-‰n {]-kn-U‚ v, P-\d¬ sk-{I-´-dn, Xr-°cn-∏q¿ td-©v Pw-C-øØp¬ ap-A-√n-ao≥ JPm-©n, ]-©m-b-Øv eo-Kv {]-kn-U‚ v Xp-Sßn-b \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-kod, \-ko¿, \m-kn-lv, \Pv-a, ]-tc-X-bm-b \-ko_. a-cp-a-I≥: \-Pv-ap-±o≥ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: A-–p¬ Jm-Z¿ (ap-Ø-h-√n _o-cn-t®-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv), _o-^mØn-a, ]-tc-X-\m-b A–p-√. a-ø-nØv _o-cn-t®-cn Ppam-a-kv-Pn-Zv A-¶-WØn¬ J-_-d-S-°n.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-fØp-]-d-ºv h-b-°-c-bnse ]-tc-X-\m-b \m-‰p-hb¬ D-a-dn-s‚ `m-cy ]mXm-f-°-≠n ]p-Xn-b]p-cbn¬ B-bn-i (85). a°ƒ: A-–p-√, C-{_mlnw (C-cp-h-cpw a-kv-°Øv), A-_q-_-°¿ (ku-Zn), lw-k (kuZn), ]-tc-X-bm-b A-kv-a. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-l-ΩZv, \-^o-k, jm-ln-\, ^m-Øn-a, X-kv-eo-a. ktlm-Z-cn: J-Zo-P.

Xr-°-cn-∏q¿: _o-cn-t®cn tam-tem-Øv Xm-a-kn°p-∂ kn A-–p-√ (69). `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: Ajv-d-^v (a-te-ky), Aeow, \-ko¿ (C-cp-h-cpw _mw-•q¿), j-ao-a, \-koa. a-cp-a-°ƒ: l-ko-\, \-ko-a, B-bn-i, \mk¿ (j¿-P), ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv km-en. ktlm-Z-c-߃: l-^v-kØv, ]-tc-X-\m-b Ip™q-´n.

X-e-t»-cn: F-c-t™mfn Np-¶-Øv am-°p-∂-Øv ho-´n¬ k-tμ-i≥ (52). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Sn A-\-¥-≥. am-Xmhv: im-c-Z. k-tlm-Z-c߃: k-Po-h≥, k\n¬, kp-Zn≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v Np-¶-sØ ho´p-h-f-∏n¬.

Im-k¿-tIm-Uv: Nm-Øss¶-bn-se sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn Ip-∂-cn-bØv (75). ap-kv-enw eo-Kv sN-ºn-cn-°, Nm-Ø-¶ssI im-JIfn¬ {]-knU-‚mbn {]h¿Øn-®n-´p≠v. `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: A-jv-d-^v, k-emw, \n-km¿, A-l-Ω-Zv, A_v-Zp-√-°p-™n, _o-hn, dp-Jn-b, A-kv-a, B-knbm-_n, J-Zo-P, l-Δ, ko-\-Øv.- a-cp-a-°ƒ: lao-Zv t_-°¬, ]-tc-X\m-b A-∫m-kv sN-ºncn-°, l-ao-Zv, k-Øm¿ ap-°p-t∂m-Øv (ap-kvenw-eo-Kv D-Zp-a ]-©m-bØv P-\-d¬ sk-{I-´-dn), A-en Ip-Δ-sØm-´n, j°o¿ Ip-Wn-b, lm-jnw tZ-fn.

h-≠m-gn: kn.sI.Ip-∂v s\-√n-t°m-Sv ho-´n¬ ]tc-X\ - m-b I-Ωp-°p-´n-bpsS a-I≥ F≥ sI A–p¬ Jm-Z¿ (71). J-_d - S-°w C-∂v 12\vv h-≠m-gn ]p-Ø≥-]≈ - n J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: j-°o-e, \Po-_v, \u-^¬ (k-_v{S-jd - n, h-S° - t- ©-cn), dnbm-kv, j-ao-e ( kn.]n.U-ªq.Un, Xriq¿). a-cp-a° - ƒ: A–p¬ ap-Øe - n-_v, \nkm \-Po-_v, P-ko-\m \u-^¬, P-ko-\m dn-bmkv, Aw-PØ - v.

D-Zp-a: ]-tc-X-\m-b ]-≈Øn¬ A-∏-°p-™n-bpsS `m-cy Nn-cp-X (88). a°ƒ: sh-≈-®n, b-timZ, Kw-Km-[-c≥ (apwss_), {]-`m-h-Xn, ANyp-X≥ (jm¿-P), cma-Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), Ip-am-c≥ (ku-Zn), ]≈w \m-cm-b-W≥ (Pn√m kv-t]m-Sv-kv Iu¨kn¬ Aw-Kw). a-cp-a-°ƒ: i-Ip-¥-f, am-[-h≥ I-fn-tßm-Øv, hn-im-em-£n, _n-μp, {]o-Xn, {]-k-∂, ]-tc-Xcm-b Ir-jv-W≥ Iq-fn°p-∂v, Ir-jv-W≥ ]q-®°m-Sv.

t]m-¡p Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn Ip-tø-cn-bn-se t]m-°p (70). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: \-Po_v, \-Pv-a, \-Po-d. a-cp-a°ƒ: d-ko-\, ]q-t°mb, ap-l-Ω-Zv Jm≥.

k-Zm-in-h-³ Ip-º-f: _m-bm¿ k¿°p-Øn-bn-se k-Zm-in-h≥ (31) Ip-g-™pho-Wv acn-®p. C-∂-se cm-hn-seho´p-ap-‰-Øv tPm-en°nsSbm-Wv kw-`-hw. A-∏ \m-bn-°v-˛-im-¥ Z-º-XnI-fp-sS a-I-\m-Wv. A-hnhm-ln-X-\m-Wv. k-tlmZ-c-߃: Kw-Km-[-c≥, ]p-jv-].

_m-_p

A-Ðp-Àd-l-av m³

h-SI - c - : ]p-Xp-∏W - w I°-´n-bn¬ A-–p-¿d-lvam≥ (75). `m-cy: A-bn-ip. a-°ƒ: K^q¿, A-ssk-\m¿, A{¥p, lp-ssk-\m¿, Ako-kv, C-kva - m-- Cu¬, lm-kn-b, B-bn-i, sk_n-b, ^m-Øn-a, ko-\sj-Zn³ ap-l-½-Zv Øv. Ip-‰ym-Sn: sN-dn-b Ip-ºa-cp-a° - ƒ: j-ao-\, \-_ofw s\-√n-tbm-´v bm-kn¿-˛- k, P-ao-e, ^-\k - n-b, P^u-kn-b Z-º-Xn-I-fp-sS ao-e, \-ko-d, ap-kvX - ^ - , a-I≥ sj-Zn≥ ap-l-Ω-Zv Dk v a m≥, al a qZ v , eØo(1). k-tlm-Z-c≥: k-l¬ ^v, lw-kt- °m-b. k-\o≥. Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse I-≈y-Øv lukn¬ sI _m-_p (45). k-tlm-Z-c-߃: Ir-jvW≥, A-Nyp-X≥, \m-cmb-W≥, \m-Wp, cm-P≥, am-[-hn, Pm-\-In.

_o-]m-¯n-a Iq-fn-am-Sv: Xm-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b N-∏-ßtXm-´-Øn¬ A-–p-√-bpsS `m-cy _o-]m-Øn-a (65). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n (Io-gv-]-d-ºv Pn.-F-®v.-Fkv.-F-kv), \-Pv-ap-±o≥ (Zp-_-bv), A-en A-jvI¿ (hn-Zym¿-Yn, F≥.F-kv.-F-kv. F-≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-f-Pv ]m-e°m-Sv), ssa-aq-\, J-a-dp∂n-k, Pm-kv-an-≥.- a-cp-a°ƒ: C-kvam-Cu¬, Aiv-d-^v I-°m-Sv, kpss_¿, s^-_n-\ ta-∏bq¿, kp-_p-e (am-ln).

C-¼n-¨n-sam-bv-Xn D-≈n-tb-cn: I-°-t©-cn tIm-a-Øv-I-≠n C-ºn-®nsam-bv-Xn (62). `m-cy: kpss_-Z.- a-°ƒ: k-Pn-\, km-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: \ujm-Zv, a-Po-Zv.

i-co-^v lp-k-b³ v Xn-cp-h≈ - q¿: Im-™n-cm´p-Xd - sIm-°m¬-aS- Øn¬ ]-tc-X\ - m-b A_vZ- p-√b - p-sS-bpw ]m-Øphn-s‚-bpw a-I≥ i-co-^v lp-kb - v≥ (33). A-_q-Z_n sI.Fw.kn.-kn {]h¿-ØI - \ - m-bn-cp-∂p. `mcy km-ln-d h-≈ym-Sv. a°ƒ: A-^ve - l - v, \-Zm^m-Øn-a.

kpÂ-^-¯v a-¶-S: Iq-´n¬ A-º-e-∏≈n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-Iƒ kp¬-^-Øv (24). s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se kz-Imcy Iw-]yq-´¿ C≥-Ãn-‰yq´v I-º-\n-bn-se Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: J-Zn-bp-Ω. ktlm-Z-c-߃: \-ko-a, B-an-\.

cm-a-Ir-jv-W- Kp-cp-Ip-ew l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqfn-se kw-kv-Ir-X A-[ym]-I-\m-bn-cp-∂ A-timI≥ ]p-d-\m-´p-I-c (61) A¥-cn®p. ]p-d-\m-´p-I-c {io cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ipe hn-Zym-a-μn-cw, {io tI-c-fh¿-Ω tImf-Pv, ]-´m-ºn kw-kv-Ir-X tIm-f-Pv, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v A-Uzm≥-kvUv Ã-Uo-kv C≥ F-Pypt°-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-tim-I≥ tI-c-fØn-se B-Zy k-ºq¿-W kw-kv-Ir-X am-kn-I-bm-b "`m-c-X-ap-{Z'bp-sS ÿm-]-I-\pw ]-{Xm-[n-]-cp-am-bn-cp∂p. tI-c-f- kw-ÿm-\ kw-kv-Ir-Xm-[ym-]-I s^-U-tdj≥ {]-kn-U‚ v, F.-F-®v.F-kv.Sn.Fbp-sS kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v, A-Jn-e- `m-c-X kw-kv-Ir-X ]{X-Im-cn-I kw-Lw {]-h¿-Ø-I≥, tI-c-f kw-ÿm-\ sS-Iv-Ãv _p-°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, hn-e-ß≥ kw-c-£-W k-an-Xn, hn-e-ß≥ {S-t°-gv-kv ¢-_v F-∂n-h-bp-sS ÿm-]-I-t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. "A-\m-an-Im' F-∂- t]-cn¬ kw-kv-Ir-X sN-dp-IYm k-am-lm-cw, am-S-ºp-Ip-™p-Ip-´-s‚ "a-lm-{]ÿm-\w' Dƒ-s∏-sS {]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n a-e-bm-fIr-Xn-I-fp-S-sS kw-kv-Ir-X hn-h¿-Ø-\w, \n-c-h-[n hym-I-c-W {K-Ÿ-߃ F-∂n-h {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p≠v. kw-kv-Ir-X {]-`m-j-I≥-Iq-Sn-bmWv. \yq-U¬-ln B-ÿm-\-am-b hn-iz-kw-kv-Ir-X -{]-Xn-jvTm-\n-s‚ kw-kv-Ir-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ ]p-c-kv-Im-cw, tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ]p-c-kv-Im-cw, an-I-® A[ym-]-I-\p-≈ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jv-W≥ kv-amc-I ]p-c-kv-Im-cw, Kp-cp-hm-bq-¿, sIm-®n tZ-h-kz-ß-fpsS ]p-c-kv-Im-cw Xp-S-ßnbh Ic-ÿ-am-°n-bn-´p-≠v. `m-cy: Aw-_n-I ({]n≥-kn-∏¬, ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-em hn-Zym-a-μn¿ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ). a-°ƒ: i-¶¿, cm-a-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: Im-hy.

Kp-−- sht«äp acn¨p

P-bn-em- D-½

Pm\p

Im-Sp-Ip-dp-»n: ap-X-e-a-S Im-Sw-Ip-dp-»n-bn-se \q¿ap-l-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy P-bn-em- D-Ω (86). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lpssk≥, Xm-Pp-±o≥, ]tc-X-\m-b B-en-^m-dqJv, A-em-hp-±o≥, k°o¿ lp-kbv≥, ssj°v ap-kv-X-^, Im-Pm-lpssk≥, tPm-dm _o-hn, ssk-_p-∂n-k, sa-l-dp∂n-k. a-cp-a-°ƒ: P-aoe, d-kn-b, d-ko-Z, X-kv\nw, B-_n-Z, P-do-\, ss^-tdm-kv, kp-sseam≥, ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, _-Z-dp-±o≥.

]-∂y-∂q¿: \-S-°I-Øv Xm-sg Ip-\n-bn¬ Pm-\p (75). A-hn-hm-ln-XbmWv. k-tlm-Z-c߃: Ip-amc≥, ]-∂y-∂q¿, ]tc-Xcm-b I-eymWn, Nocq´n, amXp, \mWn.

e-£v-an

t]m-¡À

P-b-tZ-h³

cm-L-h³

dp-Jn-b

X-e-t»-cn: Im-k¿-tImUv U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ hn sI kp-[o¿ _m-_phn-s‚ am-Xm-hv [¿-a-Sw kzm-an-°p-∂v {io-e-£van-bn¬ ]n sI e-£v-an (82). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b A-Nyp-X≥. a-‰p a-°ƒ: tUm. ]n sI Zneo-]v Ip-am¿, t_-_n jo-e, {]o-X. a-cp-a°ƒ: kp-_n-X, tUm. kp-Pm-X (F-d-Wm-Ipfw), c-Lp-\m-Y≥, ]-tcX-\m-b Ip-™n-cm-a≥ (A-kn-Â v F-Iv-knIyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿, tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn‰n).

tN-cm-]p-cw: Xo-°p-\nbn-se Ip-\n-bn¬ t]m°¿ (58). `m-cy: B-bni. a-°ƒ: ku-Z. a-cp-aIƒ: l-ao-Zv (Xn-cp-h≈q¿).

sIm-Sp-h-≈n: ]-Sn-∏p-c°¬ P-b-tZ-h≥ (55). Xn-cp-h-ºm-Sn I¬-]-I d_¿ πm-t‚-j≥ ss{]-h‰v en-an-‰-Uv Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b cm-a≥-Ip-´n. amXmhv: ]-tc-X-bm-b amfp. `m-cy: A-\n-X. a°ƒ: A-cp¨-Pn-Øv (tIm¨-^n-U‚ v {Kq-∏v, tIm-gn-t°m-Sv), A-Xp-e y(hn-Zym¿-Yn-\n). k-tlmZ-c-߃: hn-P-b-Ip-am-cn, \-fn-\n, tim-`-\.

ap-°w: dn-´-. {]-[m-\m[ym-]-I≥ h-t´m-fn-]-d-ºv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ cm-Lh≥ (90). sXm-≠n-Ω¬ K-h. F¬.-]n. kv-Iqƒ, aptØ-cn sh¬-s^-b¿ bp.]n. kv-Iqƒ, a-Wm-t»-cn, \o-te-iz-cw kv-Iqƒ F∂n-hn-S-ß-fn¬ tk-h-\-a\p-jvTn-®n-´p-≠v.- `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: kp-[m-Ic≥ (sk-{I-´-dn, Ip-μ-awK-ew k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v), ]o-Xmw-_c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, Im-©-\. a-cp-a-°ƒ: hmkp-tZ-h≥ (dn-´. sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn), tc-jv-a, h-\-P, sP-kn `m-bv. k©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.-

Nm-en-bw: Nm-en-b∏ - m-Sw A¬-^u-kv Pp-am-ak - vP - nZn-\p k-ao-]w ]-tc-X\ - mb ]-Sn-™m-sd-sXm-Sn lk≥tIm-bb - p-sS `m-cy \m-dmw-Nn-d° - ¬ dp-Jn-b (75). a-°ƒ: \m-Zn¿-j, l^vk (X-nc - p-®n-d∏ - ≈ - n), ico-^, J-ad - p-∂n-k (Zp-_bv), ^m-Øn-am kp-ld - . acp-a° - ƒ: ap-lΩ - Z- v, ap-lΩ-Zvt- Im-b (Pn-±), A–p¬- e-Øo-^v (s]m-Xpa-cm-aØ - v h-Ip-∏v), bq-kp^v (dn-bm-Zv), ^m-Øn-am kp-ld - .

sN-c-≠-Øq¿: F-SØpw-I-c-bn-se h-S-t°I-≠n Ip-™n-cm-a≥ (75). `m-cy: \m-c-m-b-Wn. a°ƒ: i-io-{μ≥, ssite-{μ≥ (Ip-ssh-Øv), Kn-cn-P, D-j. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥ (\-c-t°mSv), {]-Zo-]≥ (C-cn-ßØv), en-\n, {io-Pn-\n.

B-e-t°m-Sv: _m-e-]pc-sØ B-Zy-Im-e Ip-Sntb-‰ I¿-j-I≥ ]-tc-X\m-b \-S-bv-°¬ tPmk-^n-s‚ `m-cy ta-cn (78). a-°ƒ: tPm-bn, Nm-t°m, tXm-a-kv. a-cpa-°ƒ: ¢m-c-Ω, ta-gvap-l-½-Zv kn, jn-Pn. kw-kv-ImXm-\m-fq¿: sXm-´n-bn¬ cw C-∂v ssh-Io-´v aqap-l-Ω-Zv (67). Xm-\m-fq¿ ∂n-\v hm-bm-´p-]-d-ºv C-kvem-lp¬ C-Jvhm≥ sk‚ v-tXm-a-kv ]-≈na-Zv-d-km A-[ym-]-I-\mbn¬. bn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\_. a-°ƒ: ap-Po-_v (ZpC-μp-a-Xn-b-½ _-bv), k-eow, d-jo-Z, s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mk-eo-\. a-cp-a-°ƒ: Cb ta-te-∏p-d-Øv `m-kv{_m-low (A-Pv-am≥), I-c≥- \m-b-cp-sS `m-cy A-–p-√ (H-am≥), J-ZoF-\-fm-Øv C-μp-a-Xn-bP, k-^n-b. k-tlm-ZΩ (78). c≥: A-–p-¿d-lvam≥. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Xpf-ko-Zm-kv, tUm. tkmB-bn-i a-kp-μ-c≥, P-b-Ir-j-v ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ sIm- W≥, A-Pn-Xv-Ip-am¿, Dºw-I-√v ]q-°m-Sn-bn-se Z-b-`m-\p, Kn-co-jv-IptNm-e-t»-cn A-–p-d-ln- am¿ (\m-ep-t]-cpw Zpam-s‚ `m-cy B-bn-i _-bv). (60). a-°ƒ: ju-°-Øv, a-cp-a-°ƒ: Ko-X, an-\nd-^o-Jv. a-cp-a-°ƒ: k\m-b¿, ao-cm-`m-bv (Zpeo-\, k-Pv-\. k-tlm-Z_-bv), tZ-hn-I, t_c≥: sam-bv-Xo≥- lm-Pn. _n, ko-a(Zp-_-bv).

B-an-\ l-Öp-½

_n-¿p-«n

kp-tc-{μ³ ]-Wn-¡À

]m-¯p-½ -

Iq-fn-am-Sv: ]-tc-X\ - m-b Fgp-Ø» - w aT-Øn¬ _o-cms‚ `m-cy B-an-\ l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v, A-ehn, C Fw kn sam-bvX - o≥ (tI-cf - , hm-´¿ A-tXm-dn-‰n, Iq-fn-am-Sv), ]m-Øp-Ω, k^n-b. a-cp-a° - ƒ: A-–p¿-dlvam≥ (am-hq¿), A-–p-√ (Du¿-°S- h - v), ]m-Øp-Ω (A-cb - t- ¶m-Sv), im-°n-d (h√-Øm-bn-]m-d), km-Pn-Z (F-Sh - Æ - ] - m-d).

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ Nm-sem-Sn-bn-se ]-tc-X\m-b F-S-°-≠≥ cmbo≥-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy X-®-]-d-º≥ _nøp-´n (80). a-°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥ (ku-Zn), A-iv-d-^v, kn±o-Jv, ^m-Xzn-a, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, _o-cm≥-Ip-´n, Pko-e, ssJ-dp-∂o-k, kp-lv-d.

Ip-μ-aw-K-ew: I-´m-߬ ]q-f-t°m-Sv A-co-°p-f-ßc I-f-cn-°¬ kp-tc-{μ≥ ]-Wn-°¿ (56). `m-cy: APn-X (A-£-b sa-Un°¬-kv, I-´m-߬). ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-amc≥ ]-Wn-°¿. am-Xm-hv: I-eym-Wn. k-tlm-Z-c߃: tPym-Xn{]-Im-iv, i-in-[-c≥, D-Æn-Ir-jvW≥, im-¥-Ip-am-cn, Cμn-c, B-i, h¬-k-e.

I-cp-hm-c-°p-≠v: A-cn-aW¬ ]-Xn-s\m-∂mw ssa-en¬ tN-cn-߬ apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]m-ØpΩ (75). a-°ƒ: P-ao-e, kp-ss_-Z, l-^v-k-Øv, d-jo-Z, l-ko-\, lm-cnkv _m-_p, a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, l-\o-^, kpss_¿, i-co-^v, A–p¬ I-cow, \m-kn-ap∂o-k.

^-tdm-°v: Np-¶w ]-tc-X\m-b am-fn-tb-°¬ am-\p F-∂ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]m-Øp-ssΩ (88). a-°ƒ: D-Ωp-Ip¬-kp, ap-l-Ω-Z-en, Ip-™n-aq-k, _n-®m-en, A-iv-d-^v, Ip-™m-Øp-´n, ssk-\-_, J-Zo-P, km-lnd, ]-tc-X-bm-b _-o-]mØp. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, A-e-hn, ap-l-Ω-ZvIp-´n, A-_p, B-b-Ω, kpss_-Z, dw-e, kp-sse-J, ]-tc-X-\m-b _o-cm≥.

k-Po-jv-

Xp-f-ko-`m-bv-

B-en-¡p-«n

Ip-ªn-ap-l-½-Zv-

ap-l-½-Zv lpkbv³ -

\n-e-ºq¿: ho-´n-°p-Øv h-cn-°-]-d-ºn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tkm-a-s‚ aI≥ dn-´. B¿-an D-tZym-Kÿ≥ hn k-Po-jv (38). `m-cy: kn-‘p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Su¨lm-fn-\v k-ao-]w ]-tc-X\m-b aT-Øn¬ Ir-jvW≥-Ip-´n \m-b-cp-sS aIƒ Xp-f-ko-`m-bv (38). am-Xm-hv: k-Xy-`m-a.

ap-°w: sN-dp-hm-Sn Sn ]n B-en-°p-´n (65). a-°ƒ: Sn ]n ap-l-Ω-Zv, A-–p¿-dlvam≥, A-_p (jm¿-P), jm-P-lm≥, kp-l-d, Pao-e, J-Zo-P.

N-¥-°p-∂v: A-I-ºm-Sw ]m-em-d Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (65). `m-cy: hm¿-Øn-t®me B-an-\. a-°ƒ: j-l¿_m≥, sk¬-a-Øv, k-Pv\, a-c-°m¿.

s\-√n-°p-Øv: ]p-Xps°m-≈n \m-b¿-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv lpkbv≥ (62). `m-cy-am¿: B-ky, ku-Z.

Ip-ªn-cm-a³

ta-cn

cm-L-h³ \-Sp-h-Æq¿: D-≈n-tbcn B-bn-tcm-fn-bn-se ]m-em-°-c cm-L-h≥ (68). `m-cy-am¿: D-j, ]-tc-Xbm-b hn-a-e. a-°ƒ: kp-tc-jv, an-\n. a-cp-a°ƒ: ]-hn-{X≥, ssj\n. k-©-b-\w sh-≈nbm-gv-N.

a-½-Z-I v p-«n F-S-h-Æ-∏m-d: ]u-c{]-ap-J≥ a-{]w sIm-Sn™n-∏p-d-Øv a-Ω-Zv-Ip´n (]m-´ym-°˛66). `mcy-am¿: k-eo-a, ]-tc-Xbm-b Ip-™n-∏m-ØpΩ. a-°ƒ: k-a-Zv, ss^-k¬ (C-cp-h-cpw jm¿-P), apw-Xm-kv, jl¿-_m≥. a-cp-a-°ƒ: Fw ]n apl-Ω-Zv, lp-kbv≥, dlva-Øv, k-lvd. ktlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv lp-kbv≥, B-bn-i, B-an-\, ^m-Øn-a, JZo-P.

ssk-\-_

Pm-\p

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-hne-Iw tdm-Un-se ]-tcX-\m-b sN-dp-Ip-‰n¬ I-cn-bm-Ø-s‚ `m-cy kn ]-gp-° (98).

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-d-awK-e-sØ \-ºw-Ip-∂-Øv A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssk-\-_ (55). a-°ƒ: A-jv-°¿, in-lm-_p±o≥, ssk-^p-±o≥, j-d^p-±o≥, \-ko-d, i-ao-d, i-do-\, D-Ωp-k¬-a, D-Ωpl-_o-_, apw-Xm-kv. a-cpa-°ƒ: _p-jv-d, ^-koe, A-–p- -emw, iw-kp±o≥, A-–p-∂m-k¿, ss^-k¬, \-Po-_v, ss^-k¬.

]m-¯p-ss½

ap-l-½-Zm-en -

C-{_m-low-Ip-«n -

B-an-\

aq-∂n-bq¿: I-fn-bm-´ap-°v ]-tc-X-\m-b Idp-tØ-S-Øv _o-cms‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zmen (53). `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: ap-kvX-^, \u-^¬, k^vv-hm≥, kp-a-ø. a-cpa-°ƒ: Pw-jo-\, Pmkvan≥, kp-sseam≥. k-tlm-Z-c≥: A-_p.

]p-fn-°¬: s]-cn-b-ºew Ip-t≠-cn lu-kn¬ ]n Sn C-{_m-low-Ip-´n (68). `m-cy: ]n ]n P-ao-e. a-°ƒ: ]n Sn a-jv-lq¿ A-en, \u-jm-Zv A-en (Zp-_-bv), k-en-kv, jmln-\, am-Pn-Z, ^m-ln-Z. a-cp-a-°ƒ: ^-ko-e, Akvv-ew A-l-Ω-Zv, kn-±oJv ^m-dq-Jn (Ip-sshØv).

N-¥-°p-∂v: A-I-ºm-Sw A-\-∏m-d ]-tc-X-\m-b ]p-fn-°¬ Ip-™-l-Ω-Zv Ip-´n-bp-sS `m-cy Im-°n B-an-\ (85). a-°ƒ: A_q-_-°¿, a-dn-bp-Ω, Ae-hn, ho-cm≥, B-bn-i, k-°o-\, l-_o-_, ]-tcX-\m-b A-–p-√. a-cp-a°ƒ: kp-sse-J, D-Ω¿, \-^o-k, ^m-Øn-am -kplv-d, dw-e-Øv, A-–p-´n, Ak-bv\m¿, ap-kv-X-^.

k-tcm-Pn-\n-

Ip-ªn-¸m-¯p-½

Pm-\-In

N-¥-°p-∂v: sh-fn-bt¥m-Sv P-h-l¿ tIm-f-\n ]-tc-X-\m-b ]-d-º≥ \mSn-bp-sS `m-cy k-tcm-Pn\n (55). a-°ƒ: {io-e-X, c-Pn-X, cm-tP-jv, c-P-\n.

Xp-Δq¿: sd-bn¬-th tÃj\v k-ao-]-sØ ]-tc-X\m-b s\-®n-°m-S≥ ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy Ip-™n-∏mØp-Ω (89). a-°ƒ: sambv-Xo≥-Ip-´n, A-–p-√.

sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb sR-t≈m-d-Ω¬ N-ßc-s‚ `m-cy Pm-\-In (88). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b hmkp, N-¥p. a-cp-a-°ƒ: kp-`m-jn-Wn, kp-io-e.

]-gp-¡

h-≠n-Øm-h-fw: ]-´-t©cn Xm-g-sØ N-°n-¶¬ ho-´n¬ hn-iz-\m-Y tat\m≥ (sIm-®p -G-´≥ ˛92). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v ]-´t©-cn s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: Xn-cp-hm-gntbm-Sv Ip-cp-hn¬ sX-t°Xn¬ im-c-Zb-Ω. a-°ƒ: \n¿-a-e, k-c-kz-Xn, P-be-£v-an.

]-tøm-fn: A-b\ - n-°m-Sv {io-Ir-jW v- t£-{X-Øn\p k-ao-]w sN-Øn¬ Ing-s° Xm-gΩ - ¬ I-Æs - ‚ `m-cy Pm-\p (65). a-°ƒ: c-ta-i≥ (a¬-ky-sØmgn-em-fn bq-\n-b≥, kn.sF.-Sn.-bp), k-t¥m-jv (_-ld v- b - v≥), h-\P - . a-cpa-°ƒ: jo-P, kp-P, kXy≥ (Xn-t°m-Sn B-hn°¬). k-tlm-Zc - ß - ƒ: ]-tc-Xc - m-b sIm-fm-hn Nncp-X, tKm-]m-e≥.

hn-iz-\m-Y ta-t\m³

aw-K-em-]p-cw: I-{Zn ]m¿°n-\v k-ao-]sØ Un-¶n ssU-\n-\p ap-ºn¬ ss_°n-se-Ønb kwLw Kp≠sb sh-´n-s°m-es∏-SpØn. Kp≠m enÃn¬s∏´ I-{Zn kz-tZ-in-bpw {io-tZ-hn {Sm-h¬-kv D-S-abp-am-b ap-Sn-∏q A-\o-jv sj-´n-(35)sbbm-Wv ]´m∏-I¬ sIme-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS-bm-Wv kw-`-hw. kp-lr-Øp-am-bn Im-dn-\p k-ao-]w kw-km-cn-®p\n¬°sh am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn c-≠p ss_-°p-I-fnse-Øn-b \m-ep-t]-c-m-Wv IrXyw \S-ØnbXv. X-Sbm≥- -sN-∂ kp-lr-Øn-s\ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn- Hm-Sn® ti-j-am-bncp∂p sIme. Kp-≠m-kw-L-߃ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-bv°p Im-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kw-`h-Øn¬ tl-a-¥v (41) F∂-bmƒs°-Xn-tc I-{Zn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

dn-X-e«.-tFkv.sF. Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p »-cn: dn-´. F-kv.sF. \n-Sp-{ºw sIm-√‚-hn-S ho´n¬ sI tam-l≥-Zm-kv (64) Ip-g-™p-ho-Wv a-cn®p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30Hm-sS sa-bn≥ tdm-Unse t_-°-dn-°p k-ao-]w Ipg-™p-hoW Ct±lsØ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: e-X. a-°ƒ: Pn-kn-e, k-\nj. a-cp-a-°ƒ: c-P-\o-jv, {]-an-Øv.

hn-ZymÀ-Yn-\n In-W-än Nm-Sn a-cn-¨p

aw-K-em-]p-cw: ]-co-£bn¬ tXm-s‰∂v hnhcw e`n-®- hnZym¿Yn\n In-W‰n¬ Nm-Sn acn-®p. cm-a-\-K¿ C-‰-am-Up-hn-se cm-a-Irjv-W-˛-Ip-am-cn Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ tX-P-kzn-\n(17)bm-Wv Poh-s\m-Sp-°nbXv. _n-Um-Un _-k-th-izc tIm-f-Pn-se c-≠mwh¿j ]n.bp.kn hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. I-¿-Wm-S-I kw-ÿm-\-Øn-se ]n.bp.kn ]-co£m- ^-ew hym-gm-gv-N-bm-Wv ]p-d-Øp-h-∂-Xv. ^-ew C˛sa-bn-en¬ ]cn-tim-[n®v A-dn-bn-°m≥ tX-Pkzn-\n A-Ωmh-s\ G¬-∏n-®n-cp-∂p. ^-ew h-∂t∏mƒ tX-P-kzn-\n H-∂mw ¢m-t m-sS P-bn-®p. F∂m¬ C-°m-cyw a-d-®p-h-®v A-Ωm-a≥ tX-P-kzn\n tXm-s‰∂v X-am-i-bm-bn A-dn-bn-®p. C-Xv hn-izkn-® s]¨-Ip-´n In-W-‰n¬ Nm-Sn Po-h-s\m-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

tPm-en-¡n-sS ho-Wv h-bÀ-am³ a-cn-¨p

sN-dp-h-Øq¿: tPm-en-°n-sS sX-∂nho-Wv h-b¿am≥ a-cn-®p. ]n-en-t°m-Sv h-b-en-se F hn kp-Ip-amc-\m(60)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\v ]-S-∂ h-S-t°-∏p-d-Øv \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ ho-´nem-Wv A]-I-Sw. ho-Sn-\v ]p-d-Øv A-Sp-°-f `m-K-Øv h-b-dn-Mv tPmen sN-øp-tºmƒ D-b-c-Øn¬ \n-∂p sX-∂nho-Wv sk-]v-‰n-°v Sm-¶n-s‚ tIm¨-{Io-‰n-¬ XebnSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. sN-dp-h-Øq-cn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: kp-Pn-X, kp-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: k-Rv-P-bv, kn-Pn-te-jv (C-cp-h-cpw Zp-_-bv). k-tl-Zc-߃: \-fn-\n, X-ºm≥, N-{μ≥ (A-[ym-]-I≥), im¥, _m-_p (A-[ym-]-I≥).

ho-Wp -]-cn-t¡-ä _me³ a-cn-¨p

s]¿-f: ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS ho-Wp]-cnt°-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. s]¿-f A-°-c-bn-se i-co-^v a-kv-°-‰n-s‚ a-I≥ k-a-Zm(G-gv)Wv a-cn-®-Xv. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv: ^u-kn-b. ktlm-Z-cn: Xm-bn-^.

I-Sp-h-t¯m-ep-am-bn c-−p-t]À h\-]m-e-I-cpsS ]n-Sn-bn a-W-¡-S-hv kz-tZ-in tIm-gn-t¡m-«v A-K-fn: Iq-‰≥ I-Sp-h-tØm-epam-bn c-≠p-t]-sc h-\-]m-e-I¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. Xm-h-fw B-\-bv-°¬ c-ta-iv (30), Xm-hfw ]p-Xp-°m-Sv si¬-h-cm-Pv (47) F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tÃ-‰v C‚-en-P‚ v-kv hn-`m-K-Øn\p e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 14 h-b- p≈ ISp-h-bpsS F´-Sn-tbm-fw h-en-∏-ap-≈ tXmemWv Ch-cn¬ \n∂p ]nSn-s®Sp-ØXv. C-¥y-bn-ep-≈-Xm-bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ h-en-∏ta-dn-b I-Sp-h-bm-Wv sIm-√-s∏´-sX-∂p h-\-]m-e-I¿ ]-d-™p. I-Sp-h-tØm-en-\v A-[n-Iw ]-g°-an-√. h-\-]m-e-I¿ I-®-h-S-°m-sc∂ hym-tP-\-sb-Øn 12 e-£w cq-]-bv-°v I-®-h-Sw D-d-∏n-®mWv ]n-Sn-s®-Sp-Ø I-Sp-h-tØm-epw {]-Xn-Ifpw h-\-]m-e-I¿s°m∏w

Chsc he-bn-em-°n-bXv. BZyw c-≠p-e-£-hpw I-Sp-htØm¬ \-¬Ip-tºmƒ _m-°nXp-I-bpw \--¬Im-sa-∂m-bn-cp∂p hy-h-ÿ. C-Xp-{]-Im-cw ap≥-\n-›-bn-® ho-´n¬ \n-∂p I®-h-Sw a-s‰m-cp ho-´n-te-°p am-

bm-Wv. ^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv Un.F-^v.H. ssk-\p-em-_p-Zo≥, `hm-\n sd-bv-©v Hm-^nk¿ _n B¿ P-b≥, ^v-ssf-bnMv kv-IzmUv td-©¿ j-do-^v, U-]yq-´n td©¿ k-μo-]vIp-am¿, sI Fw ap-

X

]nSn-s¨-Sp-¯-Xv 14 hb-ÊpÅ I-Sp-h-bp-sS tXm X th«- A-«-¸m-Sn h-\-ta-J-e-bn \n-s¶-¶p kwibw ‰n. tXm¬ ssI-am-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sSbmWv Chsc ]nSn-IqSnb-Xv. A-´-∏m-Sn h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv I-Sp-h-sb ]n-Sn-IqSm≥ km-[y-X-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. I-kv-‰-Un-bn-ep≈-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cn-I-

l-Ω-Zv _-jo¿, a-Æm¿-°m-Sv Un-.F-^v-.H. F-≥ Xym-K-cm-Pv, sk-Iv -j≥ Hm-^nk¿-am-cm-b sI hn-\q-]v, hn-tP-jv, j-ao¿, _n-\p, sP D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

s{S-bn-³ X«n a-cn-¨\n-e-bn B-e-t°m-Sv: IÆq¿ Bet°mSv a-W-°-S-hv kz-tZ-in-bmb bp-hm-hn-s\ tIm-gn-t°m-´v s{S-bn-≥ X´n a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. No-°m-s´ ap-≠-\mwNn-d-bn¬ k-Zm-\-μ-s‚ a-I≥ kp-[o-jv (Kn-co-jv-Ip-am¿-˛29) B-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]cn-[n-bn-se \m-emw tK-‰n-em-Wv I-gn-™Zn-h-kw arX-tZlw Is≠-Øn-b-Xv. Bsf Xn-cn-®-dn-™n-cp-∂n√. Cbm-fpsS t]m-°-‰n¬ Is≠-Øn-b a-W-°-S-hv-˛I-Æq¿ dq-´n-se kz-Im-cy-_-kv Sn-°-‰v D]-tbm-Kn-®v t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wp a-cn-®-Xv

kp-[o-jm-sW-∂v hy-‡-am-bXv. B-e-t°m-Sv t]m-en-kv A-dnbn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v D-Z-b-Kn-cn ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰-n sN-b¿-am≥ sI Sn kp-tc-jvIpam¿, ]-©m-b-Øv AwKw km-

P≥ sI tPm-k-^v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ _-‘p-°-fpw kp-lr-Øp-°-fpw tIm-gn-t°ms´-Øn- ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dnbpI-bm-bn-cp∂p. t]m-kv-‰v-tam¿´-Øn-\p i-jw C-∂-se ]p-e¿s® c-t≠m-sS ar-X-tZ-lw \m-´nse-Øn-®p. a-W-°-S-hv Su-Wn-se Hm-t´m ss{U-h-dm-bn-cp-∂ kp-[ojns\ _p-[-\m-gv-N ap-X¬ ImWm-Xm-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_-k-taXw Su-Wn-\p k-ao-]w hm-S-I-bv°v Xm-a-kn-®phcp-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: c-ay. a-Iƒ: B-cy-\μ. am-Xm-hv: im-¥-Ω. k-tlm-Zc-߃: k-Xo-i≥, k-t¥m-jv, kp-tc-jv.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

tKm-]n-\m-Y³ \m-bÀ

t_-_n

]-ßn-\n-b-½

Im-´m-°-S: I-©n-bq¿t°m-Ww F-kv.F-kv hnlm-cn¬ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ (62). `m-cy: c-aWn. a-°ƒ: kp-Nn-{X (Nn≥-a-b hn-Zym-e-bw), kp-ta-jv. a-cp-a-I≥: c-Xojv \m-b¿.

_m-e-cm-a-]p-cw: h-St°-hn-f s\-Sn-b-h-fmI-Øv ho-´n¬ k-Xyio-e-s‚ `m-cy t_-_n (65). a-°ƒ: a-√n-I, kn‘p. a-cp-a-°ƒ: c-hnIp-am¿, Zo-]-Iv.

Im-´m-°-S: sh-≈-\m-Sv, sh-fn-b-∂q¿ {io-Ip-am-c hn-em-k-Øn¬ A-∏p-°p´≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]fln-\n-b-Ω (67). a-I≥: {io-Ip-am-c≥ \m-b¿ (ku-Zn). a-cp-a-Iƒ: Ko-X.

en³-kn

I-a-e-½

]-≈p-cp-Øn: ]p-√m-c-tZiw tdm-Uv I-≠-Øn-∏-dºn¬ tdm-_n≥ tP-°∫n-s‚ `m-cy en≥kn(47). a-°ƒ:\n-[n≥, \n-[n-\. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v 3\v Nn-d-°¬ sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-d-hq¿: I-cn-ºm-Sw N°m-ew-]-d-º-Øv ]-tcX-\m-b ]p-cp-tjm-Øa-s‚ `m-cy I-a-eΩ(82). a-°ƒ:kp-j-a,kp\n¬,]-tc-X-cm-b kp\-μ,kp-cm-Pv. a-cp-a°ƒ:se-\n≥,_m_p,kn-_n.

s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d ap-kv enw ]-≈n-°p k-ao]w B-im-am-en ]-tc-X\m-b B-en-bp-sS `m-cy sF-ip-°p-´n(90). I-≠¥-d C-©-°p-´n Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ]-co-Xp-Ω,^mØn-a,k-^n-b,B-‰,kpl-d,P-ao-e,sse-e. a-cp-a°ƒ: ssa-Xo≥,ap-l-ΩZv,A-en-bm¿.

]-¦-Pm-£³

h-k-´

hn-izw-`-c³

e-£v-an-¡p-«n A-½

tPm-bÂ

_m-e-cm-a-]p-cw: tImtgm-´v Nn-d-bn¬ hn-fmI-Øv ho-´n¬ ]-¶-Pm£≥ (62). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: kn-‘p, _n\p. a-cp-a-°ƒ: ssi-eP, ]-tc-X-\m-b A\n¬.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNt¶m-´p-tIm-Ww Kp-cp-tZ-h]p-cw ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ h-k-¥ (59). a°ƒ: jn-_p, _n-Pp. a-cpa-°ƒ: im-en-\n, c-ay.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Shq¿-]m-d a-lm-tZ-h-]p-cw I-√n-t°m-Sv am-[-hØn¬ hn-izw-`-c≥ (70). `m-cy: ]-flm-£n. a-Iƒ: Zo-]. a-cp-a-I≥: k-Pn-Xv.

Im-´m-°-S: aT-Ønt°m-Ww, ho-c-W-Imhv In-g-t° ho-´n¬ e£v-an-°p-´n A-Ω (81). k-tlm-Z-cn: I-a-e-Ω.

Im-´m-°-S: Nq-≠p-]-e-I D-j-kn¬ tPm-b¬ (79). `m-cy: en-√n-`m-bn. a-°ƒ: \n-j, sj-dn≥. a-cp-a°ƒ: k-Æn, sj¿-en.

c-hn ]-d-hq¿:Ip-™nssØ Im-∏p-߬ Xpf-kn-bp-sS `¿-Øm-hv c-hn(63). a-°ƒ:_n-_n≥(im¥n,F-kv.F≥.Fw t£-{Xw aq-Ø-Ip∂w),kn-_n. a-cp-aI≥: _n-\p.

tPmÀ-Pv Xn-cp-h-√: \n-c-Ww sk≥{S¬ A-cp-h-t®m-cn¬ tPm¿-Pv(77). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\ \n-cWw sk‚ v tPm¿-kv kn.F-kv.sF. ]-≈n sk-antØ-cn-bn. `m-cy: Xn-cp-aqe-]p-cw sIm-√-°p-∂v a-ebn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Ip™-Ω. a-°ƒ: Hm-a-\, an\n, kn-\n, kp-\n, kp\n¬. a-cp-a-°ƒ: A-®≥Ip-™v, _n-\p, jn-Pp, _n-Pp.

sam-bv-Xo³-Ip-«n- lm-Pn Im-k¿-tIm-Uv: Nm-Øss¶-bn-se sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn Ip-∂-cn-bØv (75).

tk-hyÀ a-´m-t©-cn: Iq-h-∏m-Sw am-fn-tb-°¬ tkhy¿(82)(dn-´.^p-Uv C≥kv-s]-Œ¿).kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v Np≈n-°¬ sk‚ v tPm-k^v ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: en-√n tXßm-®p-c-°¬. a°ƒ:tUm.tPm¿-Po-\ tP-°-∫v, ^n-tem-an\,A-∂-Ω.

sF-jp-¡p-«n

im-´-Ip-am-cn A-½

k-\Â

cm-Pp B-im-cn

In-fn-am-\q¿: ]p-fn-am-Øv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w hm-dn¬ ho-´n¬ tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b-cp-sS `mcy im-¥-Ip-am-cn A-Ω (63). a-°ƒ: l-cn-em¬, kp\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: aRv-Pp, {]-`m-h-Xn.

sh-≈-d-S: a-W-tXm-´w B-cm-[-\ \n-hm-kn¬ tPm¨-k-s‚-bpw Hm-a-\bp-sS-bpw a-I≥ k-\¬ (35). k-tlm-Z-c-߃: hnP-b≥, hn-Pn-e.

Nn-d-bn≥-Io-gv: ta¬-°-Sbv-°m-hq¿ sI B¿ \nhm-kn¬ cm-Pp B-im-cn (41). bp.F.C tdm-b¬ ^¿-Wn-®¿ I-º-\n Po-h\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `mcy: jo-P. a-Iƒ: A-Rv-Pen.

ap-l-½-Zm-en Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ssX-°-S-hv ]p-Xn-b ho´n¬ P-am-en ap-l-Ω-Zmen lm-Pn (85). J-_-d-S°w \-S-Øn . ]-g-b-Im-e ap-kv-eow-eoKv {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. `m-cy: I-Zo-P tamƒ.

A-√-{]:s]-cn-bm¿ \-Kdn¬ Xm-a-kn-°p-∂ Ipdp-ap-´-Øv ho-´n¬ Ip™-∏≥(78). `m-cy: I-a-ew. a-°ƒ: _n-Pp, jn-Pp(B¿an),jn-Pn,jn-\m-Pv. a-cp-a°ƒ: ssj-e,kn-\n,apIp-μ≥,A-iz-Xn. kw-kvIm-cw-C-∂p-ssh-Io-´v 4\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-W-eq¿: am-Wn ]-dºn¬ d-∏m-bn `m-cy sIm®p-a-dn-bw(70). a-°ƒ: s{K-bv-kn, tPm-k^v. a-cp-a-°ƒ: jo-e, ]tc-X-\m-b B-t‚m.

^m-¯n-a ]m-h-d-´n: ss]-¶-Ænbq¿ \m-e-I-Øv ]-≈-Xv ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xp-Æn `m-cy ^mØn-a(80).

tZ-h-kn Ip-ªp-h-do-Xv

i-in-[-c³ Ip-ª-¸³

sIm-¨p-a-dn-bw

]-≈p-cp-Øn: I-tS-`mKw hym-k-]p-cw I-fØn-]-d-ºn¬ i-in-[c≥(70). kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 9\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: Im-©-\. a-°ƒ: k-Nn-{X,k-≥Pn-Øv, k-cp¨. a-cp-a-°ƒ: cm-Pvem¬,kp-P.

Im-e-Sn: a-™-{] Xn-cp-X\-Øn tZ-h-kn Ip-™p-hdo-Xv(76). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v 3\v a™-{] am¿ …o-hm s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: tIm-gn-°mS≥ Hu-tk-∏v ta-cn. a°ƒ: tU-hn-kv,tPm-k^v, t]m-f-®≥,_o\,^m.]o-‰¿ Xn-cp-X-\Øn¬(hn-Im-cn.sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n Np-≈n). acp-a-°ƒ: t{X-ky,ssek-ssa-°nƒ,ko-\.

10 sabv 2014 i\n

kw-k-vIr-X ]-Þn-X³ Atim-I³ ]p-d-\m-«p-I-c A-´-cn-¨p Xr-iq¿: ]p-d-\m-´p-I-c {io-cm-a-Ir-jv-W- Kp-cp-Ip-ew la-Wn-b³

k-c-kz-Xn A-½

I-√-d: `-c-X-∂q¿ s\-√n°p-∂v N-cp-hn-f ho-´n¬ aWn-b≥ (62). `m-cy: tim-`\. a-°ƒ: ko-a-e-X, knPp, kn-\n-P. a-cp-a-°ƒ: at\m-l-c-≥, kp-an, hn]n≥-cm-Pv.

I-√-d: Nm-Øm≥-tIm-Ww Ncp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b tKm-hn-μ ]n-≈-bpsS `m-cy k-c-kz-Xn A-Ω (83). a-°ƒ: tk-Xp-`m-bn, Ia-em-£n A-Ω, ap-c-fo-[-c≥ \m-b¿ (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn ss{U-h¿ ]mtem-Sv), _m-e-N-{μ≥ \m-b¿, e-fn-Xm-`m-bn, cm-[m-a-Wn (A-¶-W-hm-Sn A-[ym-]n-I, ap≥ ]m-tßm-Sv {Km-a-∏-©mb-Øw-Kw), cm-tP-{μ≥ (slUv tIm¨-kv-‰-_nƒ, In-fnam-\q¿). a-cp-a-°ƒ: tKm-]me-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (dn-´. FIv-ssk-kv), hn-{I-a≥ \mb¿, k-c-fm-tZ-hn, kp-a-Xn A-Ω, tKm-]n-\m-Y≥, kp-tc{μ≥ \m-b¿ (ko-\n-b¿ kq{]-≠v hm-a-\-]p-cw tªm-°v Hm-^n-kv), ko-\.

\-ho³ ]m-t¯m-a Nm-h-°m-Sv:I-S-∏p-dw aqkm-tdm-Un-\p In-g-°v ]pØ≥-]p-c-bn¬ _o-cp-hns‚ `m-cy ]m-tØma(85). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v A-©-ßmSn ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ:sF-j-Øp, ]-tc-X-\m-b tam-\p-´n apkv-en-bm¿.

B-ep-h: ]p-fn-t©m-Sv ]´-°-bw-ho-´n¬ ]-tcX\mb tPm¨ tPm-k^n-s‚ a-I≥ \-ho≥(41). _mw-•q-cn¬ hp-Uv F¿Øv I¨-kv-{S-£≥ I-º\n-bn¬ ssh-kv {]-knU‚m-bn-cp∂p. `mcy: hn\o-X. a-°ƒ:tPm¨,kv‰ohv. am-Xm-hv:do-Øm-Ω. k-tlm-Z-c-߃: _nμp,\n-Xo-jv,\n-PnX.

cm-a-Ir-jv-W³

j¬-ap-J-\m-Nm-cn

\o-e-I-WvT³ B-Nm-cn

I-cp-\m-K-∏-≈n: \-º-cphn-Im-e ap-√-ti-cn h-S-°Xn¬ (k-tcm-h-cw) j¨ap-J-\m-Nm-cn(76). `m-cy: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: k-ck≥, _n-‘p, k-t¥mjv, ]-tc-X-\m-b k-Po-hv, ]-tc-X-bm-b k-Pn-X. a-cpa-°ƒ: am-bm-tZ-hn, tkma-cm-P≥, kn-\n-tamƒ, cmPp.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw \-S-bn¬ In-g-°-Xn¬ eXm a-μn-c-Øn¬ \o-e-IWvT≥ B-Nm-cn(79). `mcy: cm-P-Ω. a-°ƒ: cm-[, e-Xn-I, A-Pn-Ip-am¿, {ioIp-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, Ir-jv-W-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: Zn-en-]v, cm-P-ti-Jc≥, {io-P, tl-a, an-\n, ko-\.

_o-]m-¯n-a

k-tμ-i³

Iq-fn-am-Sv: Xm-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b N-∏-ß-tXm´-Øn¬ A-–p-√-bp-sS `m-cy _o-]m-Øn-a (65). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n , \-Pv-ap-±o≥ (Zp-_-bv), Aen A-jv-I¿.

X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn Np-¶-Øv am-°p-∂-Øv ho-´n¬ k-tμ-i≥ (52). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Sn A-\-¥-≥. am-Xmhv: im-c-Z. k-tlm-Z-c߃: k-Po-h≥, k\n¬, kp-Zn≥.

a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: s\t∑-\n sX-°v h-c-tº¬ ho-´n¬ cm-a-Ir-jv-W≥(76). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: B-i, _n-μp-cm-Pv, ko-a, ko-\. a-cp-a-°ƒ: i-in, _n-\n-X, tKm-]m-eIr-jv-W≥, k-t¥m-jv.

A-Ðp-Ã Xr-°-cn-∏q¿: _o-cn-t®cn tam-tem-Øv Xm-a-kn°p-∂ kn A-–p-√ (69). `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: Ajv-d-^v (a-te-ky), Aeow, \-ko¿ (C-cp-h-cpw _mw-•q¿), j-ao-a, \-koa. a-cp-a-°ƒ: l-ko-\, \-ko-a, B-bn-i, \m-k¿ (j¿-P).

kn-kv-äÀ tPm-ko-ä

I-eym-Wn

a-Wn B-Nm-cn

a-Wn-emÂ

ta-cn

tPmÀ-Pv tPm-k-^v

sN-ß-∂q¿ : sN-dn-b-\mSv Ip-fn-°mw-]m-ew Ip-dnbn-S-t»-cn¬ Zm-tam-Z-c≥ (82). `m-cy: ku-Zm-an-\n. a°ƒ: kp-j-a, kp-\n-X, kv-an-X. a-cp-a-°ƒ: kp[m-I-c≥, {]-km-Zv, Hm-a-\°p-´≥.

Im-e-Sn: a-™-{] ta-cnKn-cn tIm-fm-´p-Ip-Sn sNdn-b sN-dn-b a-Iƒ knkv-‰¿ tPm-ko-‰(76). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv P¿a-\n sk‚ v tPm-k-^v tIm¨-sh‚n¬. am-Xmhv:tdm-k-Ω.

I-_oÀ

Ip-dp-∏w-]-Sn: Xp-cp-Øn ]q-Wm-©n-°p-Sn a-Wn B-Nm-cn(78). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: aq-°∂q¿ X-S-Øn¬ Ip-Spw_mw-Kw cm-[. a-°ƒ: tim-`,c-hn,an-\n. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥ I-f-∏p-c°¬ Nm-e-°p-Sn, hn-Pn Cμn-cm-\n-hm-kv ap-fw-Xp-cpØn,Ir-jv-W≥-Ip-´n sImsS-t°-°p-Sn a-e-bm-‰q¿.

Im-h-\m-Sv: ap-f-¶m-S-Iw sI sI `-h-≥ Fw.kn.B¿.F-˛83¬ hn sI a-Wn-em¬(A-∏p-°p´≥-˛60). `m-cy: kp-a a-Wnem¬. a-°ƒ: \n-Xn≥em¬, A-]¿-W {]-ho¨. a-cp-a-°ƒ: ssN-{X \nXn≥, {]-ho¨ {]-`m-Ic≥.

\o-e³

Im-e-Sn:]n-cm-cq¿ ss]-\p߬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c-s‚ `m-cy Ieym-Wn(94). a-°ƒ: hnizw-`-c≥(dn-´.sd-bn¬th), k-Xn-N-{μ≥(dn-´.A[ym-]n-I),i-in-Ip-am¿(dn´.hn-t√-Pv Hm-^n¿).k-wkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v H-°¬ Fkv.F≥.Un.]n iv-a-im-\Øn¬.

_m-_p

Pm\p

Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse I-≈y-Øv lukn¬ sI _m-_p (45). k-tlm-Z-c-߃: Ir-jvW≥, A-Nyp-X≥, \m-cmb-W≥, \m-Wp, cm-P≥, am-[-hn, Pm-\-In.

]-∂y-∂q¿: \-S-°I-Øv Xm-sg Ip-\n-bn¬ Pm-\p (75). A-hn-hm-ln-XbmWv. k-tlm-Z-c߃: Ip-amc≥, ]-∂y-∂q¿, ]tc-Xcm-b I-eymWn.

ssh-∏n≥ : s\-Sp-ßm-Sv h-S-t»-cn Nm¿-fn-bp-sS `mcy ta-cn (73). Xp-ºq¿ ]tdm-°m-c≥ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ : B‚n-Ip-´≥, tj¿-fn, an-\n, B≥-k≥, kn-\n, tdm-bn, sk¬-hn. a-cp-a-°ƒ : {Inkv-‰o-\, ]-tc-X-\m-b sk_m-Ãn≥, Aw-t{_m-kv, sU≥-kn, ssk-a¨, Aw-t{_m-kv. -kw-kv-Imcw i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v 3\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n kn-an-tØcn-bn¬ \-S-°pw.

tIm-X-aw-K-ew: sh-‰n-e∏m-d sh-≈n-emw-X-SØn¬ tPm¿-÷v tPm-k^v(63). kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v 2\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy:eq-kn I-´-∏-\ s\-Spw]p-d-Øv Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ:sd-\n,tPm_n(ku-Zn),a-\p(Im-\U). a-cp-a-°ƒ:tPm-kv s\Spw-]p-dw Du-∂p-I¬, jo-P(ku-Zn)a-t\-ØpIp-Sn sIm-º-\mSv,Sn‚p(Im-\-U) ]-≈n®m≥-Ip-Sn ]p-Xp-∏m-Sn.

Xr-°-cn-∏q¿: sd-bn¬th tÃ-j-\v ]-Sn-™m-dv `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ _o-cn-t®-cn-bn-se hn ]n ]n I-_o¿ (75). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-ko-d, \-ko¿, \m-kn-lv, \-Pv-a, ]-tc-Xbm-b \-ko-_.

kpÂ-^-¯v a-¶-S: Iq-´n¬ A-º-e-∏≈n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-Iƒ kp¬-^-Øv (24). s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se kz-Imcy Iw-]yq-´¿ C≥-Ãn-‰yq´v I-º-\n-bn-se Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: J-Zn-bp-Ω.

ss_-¡v C-e-Iv-{Sn-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

a-Æ-t©-cn: \n-b-{¥-Ww sX-‰n-b ss_-°v C-e-Iv-{Sn°v t]m-Ãn-en-Sn-®v tlm´¬ D-S-a a-cn-®p. a-Æ-t©cn ]-©m-b-Øv 21mw hm¿Un¬ hm-g-®n-d-bn¬ A-_vZp¬-Jm-Z-dn-s‚ (cm-Pm) aI≥ \-Pow (36) B-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn 11 Hm-sS a-Æ-t©-cn sS-en-t^m¨ F-I-kv-t®©n-\v k-ao-]-am-Wv A-]I-Sw. am-∂m¿ Su-Wn-se ae-_m¿ tlm-´¬ D-S-a-bmWv. I-S A-S-®v ho-´n-te-°v a-S-ßn-b \-Pow k-©-cn-®ncp-∂ ss_-°v a-Æ-t©-cn P-Mv-j-\n¬ F-Øp-∂-Xn-\v sXm-´p-ap-ºv \n-b-{¥-Ww sX-‰n C-e-Iv-{Sn-°v t]m-Ãn¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tdm-Un¬ tNm-chm¿-∂v In-S-∂ bp-hm-hn-s\ a-Æ-t©-cn t]m-en-kv Be-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw a-Æ-t©-cn ]-Sn-™m-sd ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_d-S-°n. `m-cy: A-\o-j. a-°ƒ: B-kn-^v, B-Zn¬, \-kvdn-b.

hr-²-sb In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

Zm-tam-Z-c³

Nm-e-°p-Sn: sh-´p-I-S-hv tIm-S-t»-cn ho-´n¬ \oe≥(92)-.-`m-cy: tZ-hq.- a-°ƒ: X¶w,- i-in,- c-hn,- kp-tc-jv,]-tc-X-cm-b N-{μ≥,-hn-Pb≥. -a-cp-a-°ƒ: -A-Ωn-Wn,ssj-\n,- kn¬-hn,- ]-tc-X\m-b tam-l-\≥.

b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-se kw-kv-Ir-X A-[ym-]I-\m-bn-cp-∂ A-tim-I≥ ]p-d-\m-´p-I-c (61) A¥cn®p. ]p-d-\m-´p-I-c {io cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-e hn-Zyma-μn-cw, {io tI-c-f-h¿-Ω tImf-Pv, ]-´m-ºn kw-kv-IrX tIm-f-Pv, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v A-Uzm≥-kv-Uv Ã-Uokv C≥ F-Pypt°-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`ymkw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-tim-I≥ tI-c-f-Øn-se BZy k-ºq¿-W kw-kv-Ir-X am-kn-I-bm-b "`m-c-X-ap{Z'bp-sS ÿm-]-I-\pw ]-{Xm-[n-]-cp-am-bn-cp-∂p. tI-c-f- kw-ÿm-\ kwkv-Ir-Xm-[ym-]-I s^-Utd-j≥ {]-kn-U‚ v, F.F- ® v . F- k v . Sn.Fbp- s S kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v, A-Jn-e- `m-c-X kwkv-Ir-X ]-{X-Im-cn-I kwLw {]-h¿-Ø-I≥, tI-c-f kw-ÿm-\ sS-Iv-Ãv _p-°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, hn-e-ß≥ kw-c-£-W k-an-Xn, hn-e-ß≥ {S-t°-gv-kv ¢-_v F∂n-h-bp-sS ÿm-]-I-t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v. "A-\m-an-Im' F-∂- t]-cn¬ kw-kvIr-X sN-dp-I-Ym k-am-lm-cw, am-S-ºp-Ip-™p-Ip-´-s‚ "a-lm-{]-ÿm-\w' Dƒ-s∏-sS {]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n a-e-bm-f-Ir-Xn-I-fp-S-sS kw-kv-Ir-X hn-h¿-Ø-\w, \nc-h-[n hym-I-c-W {K-Ÿ-߃ F-∂n-h {]-kn-≤o-I-cn®n-´p-≠v. kw-kv-Ir-X {]-`m-j-I≥-Iq-Sn-bmWv. \yqU¬-ln B-ÿm-\-am-b hn-iz-kw-kv-Ir-X -{]-Xn-jvTm\n-s‚ kw-kv-Ir-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ ]p-c-kvIm-cw, tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ]p-c-kv-Im-cw, anI-® A-[ym-]-I-\p-≈ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jvW≥ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw, Kp-cp-hm-bq-¿, sIm-®n tZh-kz-ß-fp-sS ]p-c-kv-Im-cw Xp-S-ßnbh Ic-ÿ-am°n-bn-´p-≠v. `m-cy: Aw-_n-I ({]n≥-kn-∏¬, ]p-d-\m-´p-I-c {iocm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-em hn-Zym-a-μn¿ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ). a-°ƒ: i-¶¿, cm-a-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: Im-hy.

ap-l-½-Zv Xm-\m-fq¿: sXm-´n-bn¬ ap-l-Ω-Zv (67).

_m-e-cm-a-]p-cw: hr-≤-sb In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s]-cn-ß-Ω-e B-fl-t_m-[n-\n-°v k-ao]w D-j \n-hm-kn¬ sN-√-Ω ]n-≈ a-Iƒ C-μn-cm-tZ-hn (74) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS ho´p-h-f-∏n-se In-W-‰n-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b tcm-Kw-aq-ew a-Iƒ jo-e-bpsS ho-´n-em-Wv Xm-a-kw. hn-gn-™w ^-b¿-t^m-gv-kv FØn ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øp. _m-e-cm-a-]pw t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

B-¡p-fw Im-b-e-n-Â A-Úm-X ar-X-tZ-lw

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: B-°p-fw Im-b-en¬ c-≠p-Zn-hk-Øn-e-[n-Iw ]-g-°-ap-≈ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. th-fn t_m-´v ¢-_n-\v k-ao-]w C-∂-se cm-hnse-bm-Wv A-⁄m-X ar-X-tZ-lw No-™-fn-™ \n-ebn¬ \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn-b-Xv. D-t±-iw 50 h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZ-l-am-W.v h-kv-{X߃ H-∂p-an-√m-Xn-cp-∂p. ar-X-tZ-l-Øn-s‚ ap-Jw hnIr-X-am-b-Xn-\m¬ B-sf Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bn-em-Wv. F-∂m¬ B-a-bn-g-©m≥ tXm-Sneq-sS ar-X-tZ-lw H-gp-In-bn-cp-∂-Xm-bpw Nn-e¿ ]-d-bp∂p. {io-Im-cyw t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿-∂v ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sp-∏n-®v ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\mbn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

`m-cy-sb sIm-e-s¸-Sp-¯n-b ti-jw `À-¯m-hv t]m-en-kn Io-g-S-§n hm-l-\m-]-I-S-¯n H-cmÄ a-cn-¨p

_-Z-dp-±o³

d-jo-Zv

c-Xv-\-½

l-cn-∏m-Sv: Xp-emw-]-d-ºv s\-Sp-h-Øv sIm-´m-c-Øn¬ ]-d-ºn¬ _-Z-dp-±o≥ (65). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11.30\v l-cn-∏m-Sv sX-t° Pp-am a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `m-cy: \-ko-a, a-°ƒ: A≥-km¿, A≥-h¿ (A-_pZ-_n). a-cp-a-°ƒ: km-PnX, kp-cm-\.

B-e-∏p-g: kn-hn¬ tÃj≥ hm¿-Un¬ hm-ep-]-dºn¬ ho-´n¬ ]n F-®v djo-Zv (73) F-kv.F-®v. Nn°≥ sk‚¿ D-S-a). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v ]-Sn-™m-sd jm-^n Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬ \-S-°pw. `mcy: J-Zo-Pm _o-hn. a°ƒ: \-Po-_v, k-Pn-Xm, B-Pn-_v, jn-lm-_v, \lm-kv. a-cp-a-°ƒ: jm-Plm≥, _o-\m, X-kv-\n, \-ko-e, A≥-kn-e.

F-kv.-F¬. ]p-cw: I™n-°p-gn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv \m-K-temI-Øp-Nn-d-bn¬ ]-tc-\mb [-\-Rv-P-b-s‚ `m-cy cXv-\-Ω (65). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zn-eo-]v, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: k‘y, a-t\m-l-c≥.

ssk-\-_ A-go-°¬: t_m-´p-]me-sØ sI ssk-\-_ (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b aq-k lm-Pn. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, k-^n-b-Øv, lw-k, kemw, k-A-Zp-√.

t]m-¡p Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn Ip-tø-cn-bn-se t]m-°p (70). `m-cy: ssk-\-_.

Nn-cp-X D-Zp-a: ]-tc-X-\m-b ]-≈Øn¬ A-∏-°p-™n-bpsS `m-cy Nn-cp-X (88). a°ƒ: sh-≈-®n, b-timZ, Kw-Km-[-c≥ (apwss_), {]-`m-h-Xn, ANyp-X≥ (jm¿-P), cma-Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), Ip-am-c≥ (ku-Zn).

Ip-cy³ a-¯m-bn

ta-cn-½ Bâ-Wn X-Øw-]-≈n: {]-°m-S≥ Ip-Spw-_mw-Kw Ip-´n-®n-dbn¬ ]-tc-X-\m-b A-¥∏m-bn-bp-sS `m-cy ta-cn-Ω B‚-Wn (86). ]-tc-X-\mb ^m. tPm¿-Pv D-e-°-∏mSn-bp-sS k-tlm-Z-cn-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 9.30 \v X-Øw-]-≈n sk‚ v ssa-°nƒ-kv ]≈n-bn¬. a-°ƒ: tPm-bn®≥, tdm-k-Ω, tam-fn, Beo-kv, am-Ø-∏≥, an-\n, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bΩ B-e-t©-cn, sI.F-kv am-Xyp I-≠w-]-d-ºn¬, X¶-®≥ sIm-√m-]p-cw, tPmbn-®≥ ssX-bn¬, s_-‰n X-d-bn¬, tSm-an-®≥ I-eh-d, t_-_n-®≥ I-≠w-]d-ºn¬.

tam-\n-∏-≈n: s]m-´p-Ipf-Øn¬ Ip-cy≥ a-Ømbn (90). kw-kv-Im-cw 11\v cm-hnse 11 \v No-¶-t√¬ sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: a-dn-b-°p-´n Ip-dp∏p-¥-d Ip-gn-I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F¬-k, kn-knen, tam-fn, ]-tc-X-\m-b tPm-k-]v, en-√n, kn-ÿtPm-fn, sd-Pn, kn-kv-‰¿ sP-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pv, tPm¨, tdm-bn(B{‘), h-’ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v.

Im-´m-°-S: `m-cy-sb izm-kw-ap-´n-®p-sIm∂ ti-jw `¿-Øm-hv t]m-en-kn¬ Io-g-Sßn. Im-´m-°-S ta-em-cn-tbm-Sv sIm-√m-e]-d-ºn¬ In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cp-I-bm-bn-cp∂ B≥-kn (24) B-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. Xp-S¿-∂v `¿Øm-hv tb-ip]m-e≥ (35) s\øm-‰n-¶-c t]men-kv kv-t‰-j\n¬ Io-g-S-ßn. ÿn-cw a-Zy-]m\n-bm-b tb-ip]m-e≥ hym-gm-gvN cm-{Xn a-Zy-]ns®- Ø p- I - b pw B≥-kn `m-cy-bp-am-bn hg-°p-≠m-Ip-I-bpw a-¿-±n-°p-I-bpw sN-bvXp. C-Xn-\n-sS I-gp-Øn¬ jmƒ sIm-≠v ap-dp-°p-I-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ X-s∂ Dt]-£n-®p A-Sp-Ø-ap-dn-bn-te-°p t]mhp-I-bpw sN-bv-Xp. ti-jw cm-hn-se `mcy-sb D-W¿-Øm≥ {i-an-s®-¶n-epw D-Wcm-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-Sp-]q-´n s\-øm‰n≥-I-c-bn¬ F-Øp-I-bpw _m-dn¬ I-bdn a-Zy-]n-°p-I-bpw ti-jw s\-øm-‰n≥-I-

c t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn kw-`-hw ]-d-bp-I-bpw sN-bv-Xp.s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv D-S≥ am-d-\-√q¿ kv-t‰-j-\n¬ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Fkv.sF N-{μ tk-\-\pw kw-Lw kw-`-hÿ-e-sØ-Øn. B¿.Un.H F-Øn C-≥sIm-Ãv \-S-Øn ar-X-tZ-lw B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰p-Ibpw sN-bv-Xp. ]∂n-tbm-Sp I-√maw tKm-]n-˛-t__n Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fm-b B≥- k n- b p- s Sbpw tb-ip-]m-es‚-bpw hn-hmlw c-≠p h¿jw ap-ºm-Wv Ign-™-Xv. C-h¿- {]Xn tb-ip-]m-e≥ °v a-°-fn-√. sIm-Øp-]-Wn-°m-c-\m-b tb-ip-]m-e\pw B≥-kn-bpw H-∂-c-am-k-am-bn taem-cn-tbm-Sp hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. Pn≥-kn k-tlm-Z-cn-bmWv. {]-Xn-sb Im-´m-°-S tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. Im-´m-°-S kn.sF jo≥tXm-a-kn-\m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-dn- kv-Iq-´-dn-en-Sn-®v H-cmƒ a-cn®p. sh-´p-Im-Sv sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥ N¿-®n-\p k-ao]w D-j- n¬ _m-_p (75) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se ]-Øp- a-Wn-tbm-sS Hmƒ sk-bn‚ v-kv tIm-f-Pn\p k-ao-]w a-Xn¬-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-an-Xth-K-X-bn¬ h-∂ tem-dn kv-Iq-´-dn¬ bm-{X sN-øp-Ibm-bn-cp-∂ _m-_p-hn-s\ C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bm-bncp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-bm-sf kz-Im-cy-Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw ssh-Io-t´m-sS ac-W-s∏-´p.

bp-hm-hv s{S-bn-\n \n-¶pw ho-Wv a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: A-—-s‚ ]n-d-∂m-fm-tLm-j-Øn¬ ]s¶-Sp-°m-s\-Øn-b bp-hm-hv s{S-bn-\n¬ \n-∂pw hoWv a-cn-®p. -sd-bn¬-th tÃ-j-\v k-ao-]w \-Sp-h-Øv a\-bn¬ \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS a-I≥ A-cp¨Ip-am-dm-Wv(27)a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® Nm-e-°p-Sn sd-bn¬-th tÃj-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xn-cp-h-\-μ-]p-c-Øv \n-∂pw F-Øn-b A-cp¨ Nm-e-°p-Sn- tÃ-j-\n¬ Cd-ßp-∂-Xn-\n-sS Im¬-h-gp-Xn ]m-f-Øn-\-Sn-bn¬ s]Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-\-μ-]p-cw sd-Õn ^m¿-a-knbn-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p.- -A-Ω: `-hm-\n.- ktlm-Z-cn: [-\y.

I-Sp-h-t¯m-ep-am-bn c-−p-t]À h\-]m-e-I-cpsS ]n-Sn-bn A-Uz. sI ]p-cp-tjm-¯-a³ A-´-cn-¨p A-K-fn: Iq-‰≥ I-Sp-h-tØm-epam-bn c-≠p-t]-sc h-\-]m-e-I¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. Xm-h-fw B-\-bv-°¬ c-ta-iv (30), Xm-hfw ]p-Xp-°m-Sv si¬-h-cm-Pv (47) F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tÃ-‰v C‚-en-P‚ v-kv hn-`m-K-Øn\p e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 14 h-b- v hcp∂ ISp-hbpsS F-´-Sn-tbm-fw h-en-∏-ap-≈ tXm-emWv Ch-cn¬ \n∂p ]nSns®-Sp-ØXv. C-¥y-bn-ep-≈-Xmbn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ h-en∏-ta-dn-b I-Sp-h-bm-Wv sIm-√s∏-´-sX-∂p h-\-]m-e-I¿ ]-d™p. I-Sp-h-tØm-en-\v A-[nIw ]-g-°-an-√. h-\-]m-e-I¿ I-®-h-S-°m-sc∂ hym-tP-\-sb-Øn 12 e-£w cq-]-bv-°v I-®-h-Sw D-d-∏n-®mWv Chsc he-bn-em-°n-bXv. B- Zyw

tØm¬ \-¬Ip-tºmƒ _m-°nXp-I-bpw \--¬Im-sa-∂m-bn-cp∂p hy-h-ÿ. C-Xp-{]-Im-cw ap≥-\n-›-bn-® ho-´n¬ \n-∂p I®-h-Sw a-s‰m-cp ho-´n-te-°p am‰n. tXm¬ ssI-am-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sSbmWv Chsc ]nSn-Iq-

.F-^v.H. ssk-\p-em-_p-Zo≥, `hm-\n sd-bv-©v Hm-^nk¿ _n B¿ P-b≥, ^v-ssf-bnMv kv-IzmUv td-©¿ j-do-^v, U-]yq-´n td©¿ k-μo-]vIp-am¿, sI Fw apl-Ω-Zv _-jo¿, a-Æm¿-°m-Sv Un-.F-^v-.H. F-≥ Xym-K-cm-Pv,]nSn-s¨-Sp-¯-Xv 14 hb-Êv h-cp-¶ I-Sp-h-bp-sS tXm  th«- A-«-¸m-Sn h-\-ta-J-e-bn \n-s¶-¶p kwibw

c-≠p-e-£-hpw

Snb-Xv. A-´-∏m-Sn h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv I-Sp-h-sb ]n-Sn-IqSm≥ km-[y-X-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. I-kv-‰-Un-bn-ep≈-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cn-Ibm-Wv. I-Sp-h^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv Un-

sk-Iv -j≥ Hm-^nk¿-am-cm-b sI hn-\q-]v, hn-tP-jv, j-ao¿, _n-\p, sP D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

Im-™-ßm-Sv: ap≥ Fw.-F¬.F-bpw Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m ap≥ sN-b¿-am-\pw kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ A-Uz. sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (82) A-¥-cn®p. D-Zp-a A-kw-ªn a-fi-eØn¬-\n-∂p c-≠p-X-h-W Fw.F¬.-F-bm-bn Xn-c-s™-Sp-°s∏-´n-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√ cq-]o-Ir-Xam-b-Xp ap-X¬ kn.-]n.-Fw. Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-am-Wv. B-tcmKy-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ GXm-\pw h¿-j-ß-fm-bn k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬-\n-∂p am-dn-\n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-√-bn-se an-I-® k-l-Im-cn-Iq-Sn-bm-b Ct±-lw G-sd-°m-ew Pn-√m k-lI-c-W _m-¶v {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. Im¬-\q-‰m-≠p-Im-ew tIm-´-t®cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v,

tIm-´-t®-cn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n F-∂n-h-bp-sS {]kn-U‚m-bpw tk-h-\-a-\p-jvTn®p. slm-kv-Zp¿-Kv _m-dn-se {]ap-J A-`n-`m-j-I≥ Iq-Sn-bm-bncp-∂p. 2012 am¿-®n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-`n-`m-j-I-hr-Øn-bn ¬ 50 h¿jw ]n-∂n-´-Xn-s‚ hm¿-jn-Iw

slm-kv-Zp¿-Kv _m ¿ A-tkm-kntb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-®n-cp-∂p. 1980 ap-X¬ 82 h-sc-bpw ]n-∂o-Sv 85¬ \-S-∂ D]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-P-bn-®v 1987 h-sc-bpw D-Zp-a a-fi-esØ kw-ÿm-\ \n-b-a-k-`bn¬ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®n-cp-∂p.\n-b-a-]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n F≥-tdmƒ sN-bv-X-Xn-\p-tijw k-_v c-Pn-kv-{Sm-dm-bn k¿°m¿ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. aq-∂p-h¿-jw Im-™-ßm-´pw Im-k¿-tIm-´pw c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en sN-bv-X-ti-jw cm-Pn-h®p ho-≠pw A-`n-`m-j-I-\m-bn. `m-cy: Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: A-Uz. sI Zn-t\-iv Ip-am¿, sI hn-th-Iv Ip-am¿, A-Uz. sI at\m-Pv Ip-am¿, {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: an-\n, c-Rv-P-\ hn-th-Iv, tcm-jv-\n, cm-Pv-tam-l≥.

Thejas Epaper obit Edition 2014/05/10  

Thejas Epaper obit edition. 2014/05/10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you