Page 1

8

thÀ-]mSv

]

ho-cm-hp-®n

B-en-t¡m-b

km-hn{Xn

N-¥-°p-∂v: N-¥-°p-∂v h-en-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv ap≥ ap-{In ap-°-´ A-°-c hocm-hp-Æn(76). `m-cy: Bbn-j.- a-°ƒ: kp-lv-d, jl¿-_m≥, I-Zo-P, a-lv-dq^v, _-Po-\.- a-cp-a-°ƒ: ssl-Z¿, lp-ssk≥, kplv-d, _-jo¿, ]-tc-X-\mb Ip-™m-h.- J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10.30\vv N-¥-°p-∂v h-enb Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

F-S-∏mƒ: s]m-Xp-a-cma-Øv h-Ip-∏v tIm¨{Sm-Œ-dm-bn-cp-∂ F-S∏mƒ Xp-ø-sØ A-d°¬ B-en-t°mb(57). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: C-Jv-_m¬, keow, kp-_o-\. a-cp-a°ƒ: \-ko-_, j-^v\, km-en.

]p-Xp-t°m-Sv: sIm-t´-°m´v kn sI km-hn-{Xn(70). `¿-Ømhv: i-¶-c-\m-cm-bW- ]-Wn°¿. a°ƒ: Ac-hn-μm-£≥, ao-\m-Ipamcn, Nn{X. a-cp-a°ƒ: im-en\n, ap-c-fo-[c≥, apc-fo-Ir-jvW≥.

B-an-\m-_o-hn I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv sIm-®p Im-bn-°c ho-´n¬ j-d-^p-±o≥ apk-veym-cp-sS `m-cy B-an\m-_o-hn(54).

tPm-k-^v

IWnbmº‰: ]®ne °mSv Im\t©cn Xpcptج tPmk^v (72). `mcy: am¿Ø. a°ƒ: tPmbn tPmk^v, _o\, knPn, ko\. acpa°ƒ: s_∂n, kPn, Pbvk¨, \m≥-kn.

b - qkp^v I¬∏‰: ta∏mSn tates\√nap≠ tNcn-bn¬ ]tcXcmb apl-ΩZpIp´n˛Ban\ Zº-XnIfpsS aI≥ bqkp-^v (45). J_-dS-°w C-∂p 10\v tates\-√nap≠ PpamAØv J_¿ÿm\n¬. `mcy: Bcn-^. a°ƒ: ^lva - nZ, aplΩZv \nbmkv, ^nZ.

29 G-{]n-¬ 2014 sNm-Δ

Xq-§n-a-c-Ww A-`n-\-bn-¨ hn-ZymÀ-Yn-\n jmÄ Ip-cp-§n a-cn-¨p

D®o-a

B-bn-j-¡p«n

P-\mÀ-±\³

Ip-ª½-Zv lmPn

A-Ðp-d-ln-am³

H-f-h-´q¿: h-S-°pw-]pem≥ a-c-°m¿ lm-Pn-bpsS `m-cy D-Æo-a(85). a°ƒ: ^m-Øn-a, ap-lΩZv ap-kv-eym¿, A-–p-d-lnam≥ ap-kv-eym¿, C{_mlnw ap-kv-eym¿, ssk\-_, A-–p¬ kemw ap-kv-eym¿. a-cpa°ƒ: ap-l-ΩZv ap-kveym¿, ^m-Øn-a- i-d^v, B-an-\, k-^n-b, _p-iv-d, A-e-hn.

sIm-Sp-h≈n: th-fm-´pIp-gn-bn¬ ]-tc-X\m-b _o-cm-s‚ `m-cy B-bnj-°p-´n(95). a°ƒ: Al-Ω-Zv-Ip´n, lw-k, Assk≥, ssk-\-_n,\^o-k, a-dn-b, J-Zo-P, ]tc-Xcm-b A-_q-_°¿, DΩ¿. a-cp-a°ƒ: a-ΩpÆn, ap-l-ΩZv, A-–p-dln-am≥, ap-kvX-^, J-ZoP, Ip-™man, Bky, ]mØp, kp-ss_-Z.

ap°w: dn-´. sU-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ am-º-‰ tI-f-aw-Ke-Øv P-\m¿±-\≥(57). `mcy: cm-[maWn. a°ƒ: {io-cmPv(F-kv._n.Sn a-t©cn), {io-\nj. k-tlmZ-c߃: `m-kv-Ic≥, in-h-cma≥, \-μ-cmPv, ku-Zm-an\n, imc-Z, c-aWn, {]-k-∂-Ip-amcn.

t]-cm{º: a-cp-tX-cn-bnse ]o-Sn-I-bp-≈ ]-dºn¬ Ip-™Ω-Zv lmPn(65). `mcy: a-dnbw. a°ƒ: _-jo¿(J-Ø¿), ap-\o¿(J-Ø¿), k-ao-d. a-cp-a°ƒ: k¬-am≥(A[ym-]-I≥ s\m-®m-Sv F®v.F-kv.F-kv), k-Zo-Z, dw-kn-b. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-]-cy-bn-lm-Pn, ]tc-X\m-b Ip-´ym-en-ap-kveym¿, C-{_m-lnw, _nømØp.

am-hq¿: I¬∏-≈n In-gs°-sXm-Sn ]p-t∂m-Øv A-–p-d-ln-am≥(62). dn-´. {Km-kow Po-h-\-°m-c-\mbn-cp∂p. `mcy: dm-_n-b. a°ƒ: apw-Xmkv, _p-jvd, dn-bmkv. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv (I¬∏-≈n), A-–p¬ eØo-^v(B-bw-Ip-fw), jmZn-b d-lv-am≥(s]-cn¥¬-aÆ).

Nocq-«n

kÂ-am-_o-Kw

X-e-t»cn: IXncq¿ C¥y≥ Hmh¿kokv _m¶n\p kao]w Zo]Øn¬ ]pt∂mdm≥ No-cq´n (104). `¿Ømhv: ]tcX\mb Ip™n.

I-cp-\m-K-∏≈n: tIm-gnt°m-Sv ta-°v ]-≠nIim-e ho-´n¬ ]-tcX\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip™n-s‚ `m-cy k¬-am_o-Kw(82).

ao-Xnb³ Im-°-\mSv: I-ÆwIpf-Øv ]-≈n-®m≥ Ip-Sn ao-Xn-b≥ (96). J_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10\v Xr-°m-°-c Ppap-B a-kv-Pn-Zv J_¿ ÿm-\n¬. `m-cy: s]-tºm-a.

l-cntZ-h ]-Wn¡À I-cp-\m-K-∏≈n: Ip-e-tiJ-c-]p-cw B-Zn-\m-Sv hS°v A\n-X `-h-\-Øn¬ sI l-cntZ-h ]-Wn°¿(88). `m-cy: Ir-jv-W-.

Nm-¡¸³ sF¸v am-Wn-°-awKew: tIm-et©-cn Nm-°∏≥ sF-∏v (80). `mcy: t{X-ky . a°ƒ: B-\okv, knknen, tPmbn, tPmkv. acp-a°ƒ: Ip-™u-tk∏v, X-¶-®≥, _nPn, kn-an.

Xm-\q¿: Xq-ßn-a-c-Ww Iq-´p-Im-cn-°v A-`n-\-bn-®v ImWn-®p-sIm-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-\n I-gp-Øn¬- jmƒ Ipcp-ßn a-cn-®p. sX-øm-e Xn-cp-\n-e-Øv jm-Pp-hn-s‚ aIƒ \-μ-\ (H-º-Xv) B-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se sshIo-´v \m-tem-sS s_-Uv-dq-an¬ Iq-´p-Im-cn-tbm-sSmØv I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS P-\-en¬ jmƒ Ip-cp-°n a-cWw A-`n-\-bn-®v Im-Wn-°p-∂-Xn-\n-sS Im¬ sX-‰n P-\¬ ]-Sn-bn¬ \n-∂v Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. jmƒ I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn Ip-´n-bp-sS ]n-S-®n¬ I-≠-tXm-sS Iq-´p-Im-cn _-l-fw h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-Ω Hm-Sn h-∂v sI-´-gn-®v _-‘p-°-fp-sS k-lm-btØm-sS B-Zyw sIm-Sn-™n ]n-.-F-®v.-kn-bn-epw XpS¿-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. \-∂-{º _n.-Fw.-bp.-]n kv-Iqƒ A-©mw-X-cw hnZym¿-Yn-\n-bm-Wv. am-Xm-hv: k-Pv-\. k-tlm-Z-c≥: \ho≥. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw C∂p kw-kv-I-cn-°pw.-

Zp-_bn A-]-I-S-¯n a-cn-¨p

tXm-S-∂q¿: \-Sp-hn-se ]p-Xn-tbm-´n¬ A-–p¬ eØo-^v Zp-_bn¬ A-]-IS-Øn¬ a-c-W-s∏-´p. i-\nbm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`hw. ]-tc-X-\m-b A-–phn-s‚ a-I-\m-Wv. am-Xm-hv J-Zo-P l-÷p-Ω, `m-cybpw c-≠p Ip-´n-I-fpw D≠v. k-tlm-Z-c-߃ ap-lΩ-Zv- sj-co-^v, A-–p-d“m≥ ( Zp-_m-bv), A-–p ¬ k-emw, A-–p¬ Icow, ssk-\p-≤o≥. a-øn-Øv- \m-´n-se-Øn-®p.

sX-§nÂ\-n¶p ho-Wp a-cn-¨p Ip-ªn-ap-l½-Zv

Ip-ª-d-ap-lm-Pn

ap-l½-Zv

A-ÐpÂ-P-_mÀ

_ohn

bqk-^v

A-l-½-Zv-Ip-«n-lmPn

thß-c: In-fn-\-t°m-Sv sXm-Ω-ßm-S≥ Ip-™-dap-lm-Pn(89). `mcy: ]-tcXbm-b J-Zo-P. a°ƒ: apl-ΩZv, ^m-Øn-a, Bky, \-^o-k, I-Zn-bp-Ω, ]-tc-X-cm-b A-ssk≥, I-Zn-bp-Ω. a-cp-a-°ƒ: A_q-_°¿, ap-l-ΩZv, apl-ΩZv, A-–p-d-lv-am≥, A-–p¬-K-^q¿, J-Zo-P, kmd.

ap-≈-ºm-d: ]-tc-X\m-b I-≈m-Sn-sØm-Sn sam-bvXo-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv (61). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, Pm^¿, C-Jv_m¬, k-°o-\, _p-jv-d, dp-Iv-km-\. a-cp-a°ƒ: lw-k, jmlp¬ l-aoZv, Pm^¿, sk-ao-\, Pm-kn-d, X-kv\n.

s]-cn-¥¬a-Æ: I-°qØv Ip-a-cw-Ipf-Øv ]-tcX\m-b \m-Sy-awK-ew Ip‰n-bm-en-°¬ ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ A-–p¬ -P_m¿(48). `mcy: A-–p-dln-am≥(dn-bm-Zv), jman¬, kp-ss^¬, A¬^mkv, `o-am-ap-jm-ln-e. k-tlm-Z-c߃: ap-l-ΩZmen, A-–p¬-JmZ¿, _jo¿, A-–p¬ e-Øo^v, J-Zo-P, a-dn-b, ssa-aq-\.

Ip-μ-aw-K-ew:h-c-´ym-°v ]p-bn-b-t»-cn _o-hn(52). `¿-Øm-hv: Fw sI ap-lΩZv. a°ƒ: A-–p-d-lnam≥, im-ln-Z. a-cp-a°ƒ: _m-∏p-´n(bp.F.C), ssk\-_.

A-_q-_-¡À lm-Pn

Iq-´n-e-ßm-Sn: I-Sq-]p-dsØ G-e-t®m-e Ip-™nap-l-ΩZv (Ip-™m≥˛71). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: C{_m-lnw, ap-\o¿(ku-Zn), A-kv-am_n. a-cp-a°ƒ: l-^v-k-Øv, A-k-am_n, ]-tc-X\m-b A-–p¬-jp-°q¿.

N-ß-cw-Ipfw: tIm-°q¿ F-S-t»-cn h-f-∏n¬ bq-k^v(70). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: P-ao-e, ap-l-Ω-Zv F-∂ am-ap,\-^o-k, d-knb, ap-Po_v, dp-Jn-b. a-cpa°ƒ: A-_q-_°¿, DΩ¿, ap-kvX-^, B-bnj, ^m-kn-e, D-Ω-den.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv tªm-°v tdm-Uv I-≠m-WØv A-_q-_-°¿ lmPn(65). `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: a-°ƒ: ep-Jvam≥(Zp-_-bv), A-Xo-Jv dlvv-am≥, dm-jn-Zv, ^m-Ck. a-cp-a-I≥: ap-l-Ω-Zv \n-km¿. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se 11.-30\v Xn-cqc-ßm-Sn h-en-b Pp-ap-AØv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

F-tÃddv ap°v: tX-°p≈ I-≠n A-lΩ-Zv Ip-´n lm-Pn (83). `m-cy: Ip™m-bn-i. a-°ƒ:a-PoZv, tUm: ap-l-ΩZv( B-bq¿ th-Z Un-kv-]≥k-dn ˛Ip´-ºq¿), A-_q-_°¿, A-–p-d-ln-am≥, C-kv-abn¬, i-ao¿. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, ^m-Øn-a, \-^ok.

tPm-kv

]m-h-d-´n: h-Sp-°q-´v tZ-hkn-°p-´n tPm-kv apwss_-bn¬ h-®v \n-cym-X\m-bn. apw-ss_ t\-h¿ tUm-°ym¿-Un¬ D-Zym-Kÿ-\m-bn-cp-∂p. A-hnhm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Zc-߃: hn Un sska¨-am-kv-‰¿, ]u-fn tPm-kv, B-\n B‚-Wn, ]-tc-X-\m-b ]o-‰¿.

ao-\m£n I-f-a-t»cn: hn-SmIp-g F.sI.Pn. tIm-f-\n-bn¬ hm-e-Xn-¶¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b kp-Ip-am-c-s‚ `mcy ao-\m-£n (62). aI≥: l-cn-Zmkv. a-cp-aIƒ: _nμp.

A-Ðp l-aoZv hmcw: ]pd-Øo¬ ]pd-bt¶m´v luknse A–p¬ laoZv (65). `mcy: \^o-k. a°ƒ: kao-\, ap_in¿, i^o-Jv, apkΩn¬. acp-a-°ƒ: lmjn¿, _pjvd, dm-_nb.

hn-P-b³-]nÅ im-kv-Xmw-tIm´: Ip-∂Øq¿ sF-h¿-Im-e-]-Sn™m-d-v A-\p-{K-l-bn¬ (I-f-cn-hm-Xp-°¬) kn hn-P-b≥-]n-≈(56). `m-cy: N-{μn-I-b-Ω.

tim-im-½ kp¬-Øm≥ _-tØcn: Np≈n-tbm-Sv I-f-cn-°¬ ]-tc-X\m-b kn H t__n-bp-sS `m-cy tim-im-Ω (80). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v kp¬Øm≥ _-tØ-cn Sn-.]n.Fw. ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a°ƒ: Ip™ptamƒ, B-eokv, kÆn, ]-tc-X-bm-b eo-em-Ω. acp-a°ƒ: cm-Pp, sska¨, B-\n-°p´n.

\mcm-bW ss] ]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ _km-dn-se B-ZyIm-e hkv-{Xhym-]m-cn hm-kp-tZh ss]-bp-sS a-Iƒ hn \m-cm-bW ss] (72). `m cy: \n¿a-e. a°ƒ: \-μnXm \mbIv, c-RvPn-X tjWmbv, k-hn-X. a-cp-a° ƒ: cmw-Zm-kv \m-bIv, \-tcjv tj-Wmbv, kz-cm-Pv.

hk´ Iq-Øp-]-d-ºv: B-bn-Ød c-Rv-Pn-Øv \n-hm-kn¬ I°-≠n h-k-¥(52). `¿Øm hv: cm-Lh≥. a°ƒ: c-Rv-PnØv, tc-jva, c-Xv-\.

Ip-‰ym-Sn: sam-tI-cn-bn¬ sX-ßp-I-b-‰-sØm-gn-em-fn sX-ßn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p. In-W-dp-≈-Xn¬ Irjv-W≥ (55) B-Wv a-cn-®-Xv. ho-Sn-\p k-ao-]-sØ ]d-ºn¬ \n-∂pw tX-ß ]-dn-°p-∂-Xn-\n-S-bn-¬ A-_≤-Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-‰ym-Sn Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. k-tlm-Z-c-߃: I-Æ≥, cm-P≥, I-eym-Wn, eoe, tZ-hn, ]-tc-X-\m-b \m-Wp. k-©-b-\w: sNm-Δ.

ImÂ-\-Sbm-{XnI³ Im-dn-Sn-¨p a-cn¨p

Xn-cq¿: Im¬\Sbm-{Xn-I≥ Im-dn-Sn-®p a-cn®p. tImgn-t°m-Sv I√m-bn N-°pw-I-S-hn-se Sn hn sk-bvXp(60) BWp a-cn®p. C∂-se ssh-In´v B-dn-\v Be-Øn-bq-cn-\-Sp-Øv s]-cp-¥√q-cn-em-Wv A-]-ISw. B-dp h¿-j-am-bn s]-cp-¥√q-cn¬ B{In I-®hA_p Sw \-S-Øn-h-cp-∂ sk-bv-Xp I-S-bn-te°v t]m-Ipdn∏¨: sIm√m-c≥ Atºmƒ N-{ah-´w `m-K-Øp-\n-∂p h-∂ Im¿ C-Sn-°p_p (68). `mcy: Bky. I-bm-bn-cp∂p. DS-s\ Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ a°ƒ: Ip-™ohn, dm-_n- {]-th-in-∏ns®-¶nepw ]-cn-°v Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ b, d-lo-a, in-lm-_ptIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰p-I-bm±o≥, B-_nZv, d-ko-\. abn-cp∂p. cp-a°ƒ: A-–p-d-ioZv, lw-k, Pm^¿, ap-l-ΩZen.

hr-² InW-än ho-Wv a-cn¨p

]m-e-°mSv: In-W-‰n¬ ho-W hr-≤ a-cn®p. am-´p-a-¥ F≥ sI ]mf-bw I-´-]p-≈n lu-kn¬ Fw Fw cmPo-hn-s‚ `m-cy h-≈n-b-Ω (65) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hnse 6.30\m-Wv h-≈n-b-Ω Im¬-hgp-Xn In-W-‰n¬ ho-WXv. Xp-S¿-∂v ]m-e-°m-Sv ^-b¿t^m-gv-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿∂v G-gp-aWn-tbm-sS h-≈n-bΩ-sb In-W-‰n¬ \ns∂-Sp-Øv Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶nepw ac-n®n-cp∂p.

kp-{]n-b Ccp-ºpgn: ]tc-X-\mb tNme-t°m-´n¬ \mcm-bW≥Ip´n \mb-cpsS aI ƒ kp{]nb(42). aI≥: {iolcn hnjvWp. amXm hv: tZh-bm-\n AΩ.

JZo-P l-Öp-½ hm-g° - m-Sv: A-\¥ - m-bq¿ ]-tc-X\m-b F-fº - n-em-°t»-cn A-–p-dl - a v- m≥- Ip´n-bp-sS `mcy JZo-P l÷p-Ω (85). a°ƒ. lpssk≥, tN-°p´n, _jo¿, ap-lΩ-Zv ap-kX v- ^ - , P-ao-e. a-cp-a°ƒ. ap-l ΩZv hm-g° - mSv, P-ao-e, B ky, Xzm-ln-d, ap≥-jn-d. J-_d - S-°w C-∂v cm-hn se 9.30\v ap-≠p-ap-gn Pp-ama-kP v- n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ap-l-½-Zv-Ip-«n Xncq¿: tIm´v, Im°-Shv kztZin sX°-e-Øn¬ apl-Ω-Zp-Ip´n F∂ _mh (78). `mcy: k^nb. a°ƒ : Ajd^v (Hmt´m thƒUv), kn≤oJv, IZoP

tKm-]me³ am-ln: B-Zy-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ s]-cn-ßm-Sn-bn-se at√m-fn¬ ao-ج tKm]m-e≥ (84). I-hn-bq¿ {io-\m-cm-b-W aTw ÿm]-I U-b-c-Iv-Sdpw t_m¿Uw-K-hpam-bn-cp-∂p. `mcy: am-[hn. a°ƒ: h¬k≥, {]-Imi≥, kptc-jv _m_p, kp-[, kpa, kp-P, kp-\n-e.

I-gn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b Kzmfntbm¿ d-tbm¨-kv dn-´. Po-h-\-°m-c≥ sN-dp-h´q¿ ]q-°-≠-Øn¬ A-–p-d-ln-am≥

]m-¯p-Ip«n a-t©cn: sN-{º-t»cn Cu-Ãv Ip-øw-Ip-Øv tN-cn-°√n¬ ]-tcX\m-b ]m-tem-´n¬ apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy sX®n-tbm-S≥ ]m-ØpIp-´n(80). a°ƒ: Aehn ap-kv-eym¿, ap-kvX^, D-kv-am≥(Kƒ-^v), ]m-Øp-Ω, J-Zo-P, adnbw. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-ZmPn, A-–p¬ A-kokv.

^m¯n-a l-Öp-½

Ip-ªo³

D-®ym-¯³

\-fn-\n sh-tÅm-Sn

A-_q-_-¡À lm-Pn

a-e-∏p-dw: ta¬-ap-dn s]m-Sn-bm-Sv ]-tc-X\m-b sX-t°m-S≥ ap-lΩ-Zv F-∂ Ip-™m-∏p-hn-s‚ `m-cy ]-d-t®m-S≥ ^mØn-a l-÷p-Ω (78). a°ƒ: Ip-™bap, A-–p√, A-ivd^v, kp-ss_-Z, B-bnj, dw-eØv, ]-tc-Xbmb dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: lw-k, A-–p¬ Akokv, k-eow, ^m-Øna, l-^v-kØv, _n-cn-b°p´n, ]-tc-X\m-b Ben-°p´n.

tIm-´-°¬: ]p-Øq-¿ A-cn-t®mƒ Ip-‰n-°m´n¬ Ip-™o≥ (68). `m-cy-am¿: a-dn-bm-ap, ^m-Øn-a. a-°ƒ: apkv-X-^, jm-^n, kemw, I-cow, A-en (Ccp-h-cpw Zp-_-bv), Ip™n-ap-l-Ω-Zv (kuZn), K-^q¿ (a-°), apPo-_v, a-Po-Zv, dw-e.a-cp-a-°ƒ: A-e-hn°p-´n, ssk-\-_, kplv-dm-_n, k-Pv-\, kao-d, J-a-dp, ku-Z, B-bn-im-_n, l-^vk, \-lv-e. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se hen-b ]-d-ºv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\nbn¬.

F-S-h-Æ-∏m-d: Hm-am-\q¿ Xo-≠m¿-sØm-Sn D-ÆymØ≥(55). `m-cy: ]-Xv-an\n.- a-°ƒ: jn-_n¬, kp\n, kp-\n-X, kp-_n-X. acp-a-°ƒ: kp-_o-jv, A\o-jv, {]-Zo-]v.

\yq-U¬-ln: ]-tc-X-\mb tIm-´-°¬ ap-≈-Øv cm-[m-Ir-jv-W≥ sht≈m-Sn-bp-sS `m-cy \-fn\n sh-t≈m-Sn (85). Btcm-Ky-{]-iv-\-߃ aq-ew Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw U¬-ln tem-[n tdm-Uv iv-a-im-\Øn¬ \-S∂p. a-°ƒ: tam-l≥ sh-t≈m-Sn (U¬-ln), ap-c-fn sht≈m-Sn (A-l-a-Zm-_m-Zv), _m-e-tKm-]m¬ (tIm-gnt°m-Sv), Ko-X (U¬-ln). a-cp-a-°ƒ: ]-fl, an-\n, kp-{]n-b, ]n kn tam-l\≥. t]-c-°p-´n-Iƒ: P-bv tam-l≥, kzm-Xn, arWmƒ, l-cn-{]n-b, B-\μv.

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn sIm-f-tØm-Sv ta-S-∏n¬(]q-f-°m-fn¬) A-_q-_-°¿-lmPn(65).-`m-cy: a-dn-b-Ω, a°-fn-√. k-tlm-Z-c߃: lw-k-lm-Pn, A_v-Zp-≈, C-°-ø-°p-´n.-

aWnIW - Tv ³ tIWn®nd: ]qXmSn FcpaØm-cn C Pn aWnIWvT≥ (48). `m-cy: KncnP.

A-Ðp-Ã lm-Pn X-f-¶-c: ]-Sn-™m-dn-se Sn F A-–p-√ lm-Pn (85). Zo¿-L-Im-ew ]-Sn™m¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv IΩn-‰n-bpsS-bpw ]-Sn™m¿ Ip-∂n¬ ]-≈n-bptS-bpw `m-c-hm-ln-bm-bncp-∂p. X-f-¶-c am-en-Iv-Zo\m¿ P-am-A-Øv Iu¨kn¬ Aw-K-am-bpw D-dq-kv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-bm-bpw {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p.

jmPn ]p¬∏≈n: kn.]n.Fw. ]p¬∏≈n Gcnbm IΩn‰n sk{I´dn AØn °p\n Im´q∏md jmPn (45). kwkvImcw C∂p D®bv°v 12\v ho´phf∏n¬. `mcy: ssjeP. a°ƒ: CμncPnØv, Aa¬PnØv.

bp-hm-hv Zp-cq-l -km-l-N-cy-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

am-ln: bp-hm-hns\ Zpcq-lk-m-l-N-cyØn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-e-]mX-I-sa-∂v t]m-en-kv. am-ln sd-bn¬-th kvt‰-j-\n¬ Ir-jv-W-∏n≈ hm-b-\-im-e-bp-sS ap≥-h-i-sØ B-sfmgn-™ ]-d-ºn-em-Wv Rm-b-dmgvN ssh-Io´v 6.30Hm-sS- bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-sW-∂m-Wv t]m-en-kv \nK-a-\w. Nph-∏v ap≠pw ]-®-bn¬ I-dp-∏v h-c-I-fp-≈ j¿-´p-am-Wv th-jw. 35 hb-kv tXm-∂n-°pw. I-gpØn¬ \m-e-c-bn-©v B-g-Øn¬ 2 ap-dn-hp-I-fpw I-Æn\v A-Sn-tb-‰ ]m-Sp-ap≠v. hS-I-c kn.sF. jm-Pp A{_-lmw, tNm-ºm-e Fkv.sF. F≥ kp-\n¬Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ar-X-tZ-lw C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. tUm-Kv kv-IzmUpw hn-c-e-Sbm-f hn-Z-Kv-[-cpw ]cn-tim-[n®p.

FÀ-¯v h-b-dn \n-¶p tjm-t¡-äv C-e-Iv-{So-jy³ a-cn-¨p

C-{_m-lnw lm-Pn F-cn-bm¬: ªm¿-t°m-Snse _n C C-{_m-lnw lm-Pn (70). sF.F≥. F¬. F-cn-bm¬ im-Jm I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-bm-bncp-∂p. `m-cy: A-kv-a. a°ƒ: ^-ko-e, \-Po-_v (A¬-sF≥), e-Øo-^v, d-^o-Jv (C-cp-h-cpw I-dma), k-^v-\m-kv, km-_n-d, a-cp-a-°ƒ: im-^n, D-kvam≥, h-kow, k-do-\, Ajv-^m-°v. k-tlm-Z-c߃: Ip-™m-en, ^mØn-a.

cmPp Iq-Øp-]-dºv: tI-fm-eq¿ sam-´-]-dº-sØ ]-ø-\mS≥ cm-Pp(57). `mcy: D-j.

A_vZp-Å

Ir-jvW³

B\-°c : B\-°c sXßn-eh - f - ∏ - n¬ Ip™m-h F∂ A_vZp-ff (65). J_-dS- °w C∂v cmhnse 8\v B\-°c Ppam-AØv ]≈n- J-_d - nÿm-\n¬.- `mcy :Ban-\°p-´n.- a-°ƒ :l°nw, A≥jmZv Ccp-\cpw Zp ss_), lko-\,- sk-eo\.- a-cp-a° - ƒ: jwe, A _vZp¬ \m-k¿, Aj-d^ - v,

B\-°c: s]cn-tßmSv sXm-gp-°mSv hn ]n IrjvW≥ (79).- kw-kvImcw C∂v cmhnse 8\v ho´p-hf - ∏ - n¬ \-S°pw.`mcy :tZh-In.- a-°ƒ: Kncn-P,- A-Pn-X,- Ip-´∏ - , kp\n-X,- kp-\n¬Ipam¿.- a-cp-a° - ƒ: IrjvW≥,- Kw-Km-[c - ≥, kvanPn, Pb≥,-c⁄ n-X.

h-k-´n \o-te-iz-cw: ]p-Xp-ss° ta-\n-t°m-s´ \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS aIƒ h-k-¥n (32). ktlm-Z-c-߃: N-{μ≥, im-c-Z.

eoe Iq-Øp-]-dºv: ]q-f-ºkm-dn-se ]-tc-X-\m-b Rm-t‰y-e \m-Wp-hn-s‚ `m-cy eo-e(65). a°ƒ: e-kn-X, a-t\m-Pv Ipam¿, jo-P, jmPn. a-cpa°ƒ: cmP≥, ko_.

Bbn-j

c-ho-{μ³

Nncp-X

Ip-μ-aw-Kew: Nq-emw-hb¬ B-bn-j(90). a°ƒ: aq-k, sam-bv-Xo≥, ssk-\-_, ]m-Øp-Ω, Aeo-a, kp-ss_-Z. a-cpa°ƒ: \-^o-k, kpss_-Z. a-øn-Øv-\-a-kv-Im-cw C-∂v 12.15\v Nq-emw-h-b¬ Ppam-a-kv-Pn-Zn¬.

F-c-™n°¬: Im-cnb°-≠n c-ho-{μ≥(64). am-Xmhv: Pm-\p. `mcy: kp-am-en\n. a°ƒ: c-Po\, c-⁄n-Øv(J-Ø¿). a-cp-a°ƒ: k-_o-jv(JØ¿), tamWn-j(sh-kv‰v-ln¬). k-©-b\w: sh≈n.

ap°w: Im-™n-c-aq-gn s]m-bn-en¬ Nn-cp-X(85). A-hn-hm-ln-X-bmWv. ktlm-Z-c-߃: th-embp[≥, B≠n, amfp, sN-cnb-Ω, ]-tc-Xcm-b C-ºn-®p´n, am\p. k-©b\w: sh≈n.

A-¶-½ C-cn-ßm-e-°p-S: s]m-dØn-t»-cn th-g-]-d-ºn¬ tZ-h-kn `m-cy A-∂Ω(89). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v C-cn-ßm-e°p-S sh-Ãv tUm-tf-gv-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬.

ImÀ-¯ym-b-\n No-ta-\n: In-g-t°-°-cbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-°m-c≥ Ip-™-ºp-hns‚-bpw sIm-gp-¥n¬ ]m¿-Δ-Xn-bp-sS-bpw a-Iƒ sI Im¿-Øym-b-\n (68). k-tlm-Z-c-߃: sI. Ipam-c≥, sI. N-¥p, ]-tcX-bm-b ]m¿-Δ-Xn.

IhÀ-¨bv-s¡¯n-b a-b-¡p-a-cp-¶p I-eÀ-¯n-b _n-kv-I-äv \-Â-In s{S-bn-\n I-hÀ-¨ Xangv kztZ-in-IÄ B-ep-h-bn A-d-Ìn B-ep-h: h≥ I-h¿-® B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-seØn-b kv{Xo-I-fS°ap≈ Hº-XpX-an-gv- kztZ-in-Iƒ Bep-h-bn¬ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. X-an-gv-\m-Sv ]-\th-en k{Xw kz-tZ-inIfm-b am-cn-ap-Øp(30) sh-≈Zp-ssc,cm-a-N-{μ≥ (32),sk¬-h-cm-Pv(24),]c-a-in-hw(18),am-cn-ap-Øp `m-cy e-£v-an(38),sN√Øm-bn(45), c-RvPn-X dmWn(35), j¨-ap-J-Ømbn(66) F-∂n-h-cm-Wv ]n-

Sn-bn-em-b-Xv. I-≈-∑m-cp-sS {Km-aw F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏Sp-∂ X-an-gv-\m-´n-se Xn-cp´p-{Km-a-Øn¬-\n∂p I-gn™Zn-h-k-am-Wv kwLw tI-c-f-Øn-se-ØnbXv. B-ep-h˛s]-cp-ºmhq¿ `m-K-ß-fn¬ h≥ Ih¿®-°p kw-Lw ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn¬ hy-‡am-bn-´p≠v. ]n-Sn-bn-embh-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sNbvXp.

Xr-iq¿: a-b-°p-a-cp-∂p I-e¿-Øn-b _n-kv-I-‰v \¬-In s{S-bn≥ bm-{X-°mc-s‚ 25,000 cq-]-bpw samss_-epw F.Sn-.-Fw Im¿Up-I-fpw I-h¿-∂p. Im-dfw kz-tZ-in h-en-b-I-Øv A-jv-d-^n-s‚ a-I≥ jnlm-Pm(28)Wv I-h¿-®°v C-c-bm-b-Xv. A-t_m[m-h-ÿ-bn-em-b jn-lmPv Iq¿-°-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv.A- l - Ω - Z m- _ m- Z n¬\n-∂p Xr-iq-cn-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-

`-hw. ]m‚n-s‚ t]m-°-‰v tª-Uv D-]-tbm-Kn-®v Iodn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-gvkv A-S-°-am-Wv ]-Ww tam-j-Ww t]m-b-Xv. ssI-bn¬ sN-dn-b ap-dnhp-ap-≠v. lm-∏-˛-Xn-cp-s\¬-then F-Iv-kv-{]-kn¬ …o∏¿ tIm-®n-em-bn-cp-∂p bm-{X. cm-{Xn ]-tØm-sS s{S-bn≥ kq-d-Øn-seØn-b-t∏mƒ A-Sp-Øn-cp∂-bmƒ {Iow _n-kv-I-‰v \¬-In. sXm-´-Sp-Øn-cp∂ Z-º-Xn-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°pw _n-kv-I-‰v \¬In-bn-cp-∂p. A-h¿ I-gn°p-∂-Xv I-≠-ti-j-am-

Wv jn-lm-Ppw I-gn-®-Xv. ]-Øp an-\n-‰n-\-Iw jnlm-Pn-\v t_m-[w \-jv -Ss∏-´p. Xr-iq-cn-te-°p t]mhm-\m-sW-∂v Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ Z-º-Xn-Itfm-Sv ]-d-™n-cp-∂-Xn\m¬ A-h¿ Xr-iq-cn-seØn-b-t∏mƒ jn-lm-Pns\ D-W¿-Øm≥ {i-an®p. A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b-Xn-\m¬ A-h¿ sdbn¬-th t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. s{S-bn≥ Xr-iq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿ jn-lm-Pns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p.

{]`m-Ic³ssh-∏n-≥:- sNdm-bntIm-cn-b]m-SØv- {]`mIc≥- (89)- \n-cym-X\mbn.- kw-kv-Im-cw- Xn-¶fmgv-N 12\v- ho-´p-hf∏n¬-.`m-cy-: X¶Ω.- a°ƒ-: h¬ke,- hn-Pb,]tcX\m-b N{μ_m_p,- iin-Ie,- am-b,A\o-jv,- ssePp,- kn-\n.

A-e-\-√q¿: F¿-Øv h-b¿ \-∂m-°p-∂-Xn-\n-sS Ce-Iv-{So-jy≥ ssh-ZypXm-Lm-X-ta-‰v a-cn-®p. ]m-e-°m-gn-bn-se tXh¿-I-f-Øn¬ A-_vssk-Xm-en `m-kv-I-c³ \mbÀ Zp¬- k - e m- a n- s ‚- b pw _mep-t»cn: N°m-e-ho- A-ßm-Sn-∏p-dw: ]-cn-bm´n¬ `mkv°-c≥\m-b¿ ( ]p-cw a-l√n¬ ]-tc-X\m- ^m- Ø n- a - ° p- ´ n- b p- s Sb In-\m-Xn-bn¬ a-Ω-Zn65). `mcy: e£an-A-Ω, bpw a-I≥ A≥-h¿s‚ a-I≥ ssk-Xma°ƒ: cmPn, t__n ( _m-_p(33) B-Wv a-cnen(58). `mcy: Pa oe . Zp_mbv ) acp-a-°ƒ : ®-Xv. cmP≥ (hnøq¿ ) hn\oX a°ƒ: A-^vk¬, C-∂-se D-®-bv°v css^k¬, ^-ko-\, J(ht´mfn ). Zo-P, A-iv-d^v, D-kv-am≥. ≠v a-Wn-°m-bn-cp-∂p a-cp-a°ƒ: Pm-kv-an≥, j- A-]-I-Sw. ap-f-t∏-´-°-Sp-Øv A-b¬-hm-kn-bp-sS hoao-\m-£n-b-½ °o-e, ap-kvX-^, jl\. ´n-se Kr-tlm-]-I-c-Ww X-I-cm-dn-em-b-Xv ]-cn-tim]-ø-∂q¿: sX-cp Im-\[n-°p-∂-Xn-\n-sS F¿-Øv h-b-dn¬ \n-∂m-Wv tjmØn-se ]-tc-X\mb F hn tKm-hnμ-s‚ `m-cy ]p- N-cphn-f k-Zm-\-μ³ t°-‰-Xv. B-Lm-X-ta-‰ D-S-s\ X-s∂ s]-cn-¥¬-a-Æ Xn-bho-´n¬ ao-\m-£nb- I-cp-\m-K-∏≈n: sXm-Snkz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-te-s°-Øn-s®-¶n-epw c-£bq¿ It √e n` mK w NΩ (86). a°ƒ: `-cX≥, s∏-Sp-Øm-\m-bn-√. cphnf ho´ n¬ Nc phnf k-tcm-Pn\n, _m-e≥ Im`m-cy:jm-ln-\. a-Iƒ: sF-km- a-l-dn≥(4). kkZ m\ μ ≥(79). `mcy: kc-Wh¿, N-{μ≥, tUm. itlm-Z-c-߃: ap-Xm-kv,kp-[o¿(Zp-_-bv), D-kv-h-Øv. in (\-thm-Z-b hn-Zyme-b, tcm-Pn-\nb-Ω. a°ƒ: kp-PmX≥, k-Rv-Pb≥, ar-X-tZ-lw s]-cn-¥¬-a-Æ au-em-\m B-ip-]-{Xn-bnI¿-Wm-SI), {]-`m-Ic≥ em-Wv. t]m-Ãv-am¿-´-Øn-\v ti-jw C-∂v ]m-e-°m-gn kp-tc-jv-_m_p. a-cp(hn-ap-‡ `-S≥), `m-kva°ƒ: APnX ssj\n, Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw. Ic≥ (A-[ym-]-I≥). A¿-®-\.

bph-Xnsb ]o-Un¸n¡m³ {iaw: \mhn-I-tk\ DtZym-K-ØÀ ]nSn-bn apw-ss_: ]-∫n¬ h®v _m-¶v Po-h-\-°m-cnsb `¿Øm-hn-s‚ ap-ºn¬ h®v ]n-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-©p \mhn-Itk-\ Po-h-\-°m¿ ]n-Sn-bn¬. C-¥y≥ \mhn-I tk-\-bn-se ¢m-kv 4 Po-h-\-°mcpw J-dn-se I-∏¬ \n¿am-Wim-e- Ce-t{Œm-Wn-Iv hn`m-K-Øn¬ tPm-en-°m-cpamb a-tl-iz¿ a-tl-{μ-knMv (26), B-jn-jv P-bv-In-j≥ (29), Xn¿-Øv-\m-Yv Zn¬]m-¥v (25), imw `-fim-c (29), N-μ≥ an-{i (26) F-∂nh-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-h-[n°me tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf C∂ph-sc t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p. apw-s-s_-bnse J¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ]-∫n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zamb kw-`hw. ]-∫n¬ h®v {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ bp-h-Xn-tbm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-Ibpw C-Xn-s\ tNmZyw sNbv-X bph-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ Ch¿ a¿-±n-°p-I-bp-am-bncp∂p. Xp-S¿∂p ]-∫n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ Ch-sc ]p-dØm-°n. F∂m¬ kw-Lw Zº-Xn-Isf ]pd-Øv ImØv \n¬-°p-Ibpw ]n-¥p-S-cp-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿∂p bp-h-Xn t]m-en-kv sl¬-∏v sse-\n¬ hn-fn-®v klm-bw A-`y¿-Yn-°p-Ibmbn-cp∂p

aZy\bw: ap-Jy-a-{´n-bp-sS {]-Jym]-\w \-S-¸m¡Wwþ Fw.C.Fkv. bq¯v hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv: a-Zy-Øn-¬ \n-∂p-≈ hcp-am-\w th-s≠-∂p h-bv-°m≥ X-ømdm-sW-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]\w hm-°p-I-fn-sem-Xp-°m-sX \-S-∏m°m≥ k¿-°m-¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F-Iv-ssk-kv a{¥n C-°m-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øn-b au\-hpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sn-\p hn-cp-≤-am-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw B-i-¶ Df-hm-°p-∂-Xm-Wv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v B-dp-am-k-Øn-\-Iw 2 Ãm¿ ]-Z-hn-bn-te-°p \-ho-I-cn-°m-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ {]-h-¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬I-W-sa-∂ i-‡-am-b k-Ω¿-±w k¿°m-cn¬ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. F-√m ap-Jy-[m-cm cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpw X-

ß-fp-sS a-Zy-\-bw hy-‡-am-°-Ww. dh-\yq h-cp-am-\-Øn-s‚ t]-cn-epw sXmgn-em-fn-I-fp-sS t]-cn-epw Nn-e¿ a-ZyØn-s‚ Zq-jy-^-e-ß-sf \n- m-c-h¬I-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv ]pXn-b _m-dp-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-ImØ 418 _m-dp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv sa-bv 2\v kwÿm-\-sØ ]-Øv tI-{μ-ß-fn¬ [¿W \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. Fw.C.F-kv. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. jm-Pn-Zv h-fmt©-cn, F Sn Fw A-jv-d-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


8

thÀ-]mSv

KOCHI

t_m-[m-\-μ³-

ap-l-½-Zv

sIm-¨-g-In

Nm-¡-¸³ sF-¸v

ao-\m-£n

{]-`m-I-c³-

ssh-∏n-≥:- sIm-®n≥t]m¿-Sv- {S-kv-‰v- dn-´-tb-Uv\m-hn-tK-‰n-Mv- am-kv-‰¿- ]pXp-ssh-∏v- ]m-S-Øp-]-dºn¬- t_m-[m-\-μ≥(kp-Ip-˛60)-.- kw-kv-Im-cwC-∂v cm-hn-se 9\v ap-cp°pw-]m-Sw- s]m-Xp-iv-a-im\-Øn¬.`m-cy-: B-i.- a-°ƒ-: k‘y,- _n-Pp,- \n-Xy.- a-cp-a°ƒ-: _n-Pp,- k-μo-]v,- __n-X.-

Im-°-\m-Sv:A-Øm-Wnbn¬ Nn-t‰-Øv C-e-h-°mSv aq-e-bn¬ B-en-°p-´n aI≥ ap-l-Ω-Zv(60). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: a-dnbp-Ω. a-°ƒ:A-–p¬ A-ko-kv,jm-ln-Z,_jo¿.a-cp-a-°ƒ:\n-jm-Zv, \q¿-P-lm≥,A≥-kn.

I-f-a-t»-cn:G-eq¿ h-S°pw-`m-Kw a-W-en-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b tXh≥ sIm-®-∏≥ `m-cy sIm-®-g-In(103).kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: tX-h≥,]-tc-X-\m-b ]pcp-j≥. a-cp-a-°ƒ:X-¶Ω,e-fn-X.

I-f-a-t»-cn: hn-Sm-Ip-g F.sI.Pn. tIm-f-\nbn¬ hm-e-Xn-¶¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b kp-Ipam-c-s‚ `m-cy ao-\m-£n (62). a-I≥: l-cn-Zm-kv. acp-a-Iƒ: _n-μp.

Pm-\-In-b-½

kÂ-am-_o-Kw

im-kv-Xmw-tIm-´: tX-he-°-c \-Sp-hn-e-°-c tIm-S-ºn¬-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b am-[-h≥-]n-≈bp-sS `m-cy Pm-\-In-bΩ(88). a-°ƒ: A-ø-∏≥]n-≈, P-\m¿-[-\≥-]n≈, tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-≈, tam-l-\≥-]n-≈.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv ta-°v ]-≠n-I-ime ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-™n-s‚ `mcy k¬-am-_o-Kw(82). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b j-d^p-±o≥, \m-k¿, k-^nb, kp-ss_-Z, ]-tc-X\m-b ssa-Xo≥-Ip-™v.

am-Wn-°-aw-K-ew: tIm-et©-cn Nm-°-∏≥ sF-∏v (80). `m-cy: t{X-ky tNem-a-‰w In-g-°pw-se IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: B\o-kv, kn-kn-en, tPm-bn, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: Ip™u-tk-∏v, X-¶-®≥, _n-Pn, kn-an. kw-kvImcw \m-sf D-®-I-gn-™v 3\v am-Wn-°-aw-K-ew sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

ssh-∏n-≥:- sN-dm-bn- tImcn-b-]m-S-Øv- {]-`m-I-c≥(89)- \n-cym-X-\m-bn.- kwkv-Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N 12\vho-´p-h-f-∏n¬-.- `m-cy-: X-¶Ω.a-°ƒ-: h-’-e,- hn-P-b,]-tc-X-\m-b N-{μ-_m_p,- i-in-I-e,- am-b,- A\o-jv (]-≈n-∏p-dw- k¿ho-kv- k-l-I-c-W _m¶v)-,- sse-Pp,- kn-\n. a-cpa-°ƒ-: {]-`m-I-c≥,- ]p-cptjm-Ø-a≥,- ]-c-ta-izc≥,- P-b-dmw,- _m-_p,t_-_n,- kv-an-P.-

N-cp-hn-f k-Zm-\-μ³ I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ I-t√-en-`m-Kw N-cphn-f ho-´n¬ N-cp-hn-f kZm-\-μ≥(79). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω.

hn-P-b³-]n-Å im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿ sF-h¿-Im-e-]-Sn™m-d-v sX-°v ]p-Ø-\º-ew hm-g-hn-f-ap-°v A\p-{K-l-bn¬ kn hn-Pb≥-]n-≈(56).

cm-[m-a-Wn a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: In-S{]w sX-°v cm-[m-a-μn-cØn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ `m-cy cm-[m-a-Wn (58). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v. a-°ƒ: cm-lp¬ (sI.-Fkv.-F-^v.-C, Ip-≠-d), cmPn, c-Rv-Pn-Øv (e-Iv-\u). a-cp-a-°ƒ : {]-Xo-£, A\n¬, Ko-Xp.

cm-L-h³ Ip-≠-d: ap-f-h-\ kn‘p-`-h-\n¬ cm-L-h≥ (65).

29 G{]n¬ 2014 sNmΔ

kv-Iq-«À A-]-I-S-¯n a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: sjm¿-Wq-cn-\-Sp-Øv Ip-f-∏p-≈nbn¬ \-S-∂ kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn-®p. k-l-bm-{Xn-I-\v Kp-cpX-c-am-b ]-cn-t°-‰p. ap≈q¿-°-c X-≠≥ ]-Sn™m-td-Xn¬ A-dp-aph-do-Xv kv-ä-\n-Ém-thm-kv tPm-kv ]m-h-d-´n: h-Sp-°q-´v tZ-h- am-f: am-f s^m-tdm-\ tZ- J≥(54) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏w bm-{X sN-bv-Xn-cp-∂ kn-°p-´n tPm-kv apwhm-e-b-Øn¬ I-gn-™ ss_-bn¬ h-®v \n-cym-X- 40 h¿-j-°m-ew Km-b-I- ap-≈q¿-°-c F-kv F≥ \m-bn. apw-ss_ t\-h¿ \m-bn-cp-∂ sIm-√n-°¬ \-K-dn¬ ]p-°m-S-Øv ]-dtUm-°ym¿-Un¬ D-Zym-K- am-S-h-\-°m-´v h-do-Xv kv- ºn¬ Ir-jv-W-\m-Wv Kpÿ-\m-bn-cp-∂p. A-hn-hm- ‰-\n-…m-thm-kv(52). hrcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v. ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-cA-dp-ap-J≥ kw-`-h ÿ°t cmK s Ø XpS ¿∂ v ߃: hn Un ssk-a¨e-Øp sh-®p X-s∂ a-cn-®p. `m-cy: N-{μ-a-Xn. a-Iƒ: NnI n¬k b ne mb nc pam-kv-‰¿, ]u-fn tPm-kv, Im¿-Øn-I. ∂p. `m-cy: k-tem-an. aB-\n B‚-Wn, ]-tc-XIƒ: km-{μ. \m-b ]o-‰¿.

A-Ðp l-aoZv hmcw: ]pd-Øo¬ ]pd-bt¶m´v luknse A–p¬ laoZv (65). `mcy: \^o-k. a°ƒ: kao-\, ap_in¿, i^o-Jv, apkΩn¬. acp-a-°ƒ: lmjn¿, _pjvd, dm-_nb.

A_p dn∏¨: sIm√m-c≥ A_p (68). `mcy: Bky. a°ƒ: Ip-™ohn, dm-_nb, d-lo-a, in-lm-_p±o≥, B-_nZv, d-ko-\. acp-a°ƒ: A-–p-d-ioZv, lw-k, Pm^¿, ap-l-ΩZen.

]m-¼pI-Sn-tb-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶a[y-h-bkvI³ a-cn-¨p

am-f: ]m-ºp I-Sn-tb-‰v NnIn¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ sIm-√n °¬ a-≠n ho´n¬ ]u-tem-kn-s‚ aI≥ tPm¨-k¨(49) \ncym-X-\m-bn. sh-≈n-bm-gv-® t]m-´bn-se ]-d-ºn¬ \-\°m≥ t]m-b-t∏m-gm-Wv ]m-ºp I-Sn-tb-‰-Xv. A-¶am-en-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p Nn-In¬-k. `m-cy: do-\. a°ƒ: {In-Ãn, F-Uv-hn≥.

]n-¡v A-]v hm-\n-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p ]u-tem-kv

amÀ-«n³

ao-Xn-b³

Im-e-Sn:\o-eo-iz-cw In-Stß≥ ho-´n¬ h-dn-b-Xns‚ a-I≥ ]u-temkv(51).`m-cy:h-Sm-´p-]m-d Nm-Øw-I-≠-Øn¬ IpSpw-_mw-Kw km-en. a°ƒ: B¬-hn≥(A-£b F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pv,tIm-b-ºØq¿),sa¬-hn≥(Im-©n i-¶-c hn-Zym-e-bw Im-eSn) kw-kv-Im-cw C-∂v D-®I-gn-™v 3\v \o-eo-iz-cw I-tc-‰-am-X B-{i-a C-S-hI ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬.

Im-e-Sn:a-‰q¿ ]-ø-∏n-≈n ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-°p´n-bp-sS a-I≥ am¿´n≥(43). a-™-{] _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\°m-c-\m-Wv. am-Xm-hv:eoem-Ω. `m-cy:Pn-\n. a-I≥: knbm≥. kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 9\v a-‰q¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Im-°-\m-Sv: I-Æw-Ip-fØv ]-≈n-®m≥ Ip-Sn ao-Xnb≥ (96). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\v Xr-°m°-c Pp-ap-B a-kv-Pn-Zv J_¿ ÿm-\n¬. `m-cy: s]tºm-a. a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b Im-Z¿Ip-™v, l-ao-Zv, kp-sseam≥, ^m-Øn-a, l-Δ, \_o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv,_°¿, sI-cow, _o-hn, ^mØn-a, k-^n-b.

aWnIW - Tv ³ tIWn®nd: ]qXmSn FcpaØm-cn C Pn aWnIWvT≥ (48). `m-cy: KncnP.

C{_m-lnw A-Ωn-\n-°m-Sv: ]-tcX\mb s]m-t∂-Øv apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C-{_mlnw (40). am-Xm-hv ]-tc-Xbm-b Ip™mØp.

tim-im-½ kp¬-Øm≥ _-tØcn: Np≈n-tbm-Sv I-f-cn-°¬ ]-tc-X\m-b kn H t__n-bp-sS `m-cy tim-imΩ (80).

Ip-am-c-\m-Nm-cn

\-fn-\n

kp-Ip-am-c³

ssk-\p-±o³

h¿-°-e: h-´-πmw-aq-Sv ]-f\n a-μn-c-Øn¬ Ip-am-c\m-Nm-cn (84). `m-cy: sN-√-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, X-¶-a-Wn, ]-f-\n. a-cp-a-°ƒ: A-`n, ap-cpI≥, h¬-k-e.

Im-knw

_m-e-cm-a-]p-cw: aw-K-eØp-tIm-Ww A-Pn-Øv cm-Pv `-h-\n¬ ]-tc-X-\mb Xym-K-cm-P ]-Wn-°-cpsS `m-cy \-fn-\n (72). a°ƒ: cm-P-{io, P-b-{io, A-Pn-Øv cm-Pv. a-cp-a°ƒ: th-Wp, k-Xo-jvIp-am¿, _o-\.

sh-™m-d-aq-Sv: B-ep-¥d sN-∏-≈n-bn¬ ho-´n¬ kp-Ip-am-c≥ (65). `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, _n-‘p, A-Pn-X, k-Pn, kn-Pn. a-cp-a-°ƒ: a-Rv-Pp, _n\p, a-t\m-Pv.

sh-™m-d-aq-Sv: `-c-X∂q¿ Km¿-Uv tÃ-j≥ Fkv F≥ hn-√-bn¬ ssk\p-±o≥ (63). `m-cy: dm-_nb-Øv _o-hn. a-°ƒ: ssj-\o-_o-Kw (bq-\nb≥ _m-¶v Hm-^v C-¥y, tI-i-h-Zm-k-]p-cw), \m-Znb (sF._n.F-kv sS-Ivt\m-f-Po-kv sS-Iv-t\m]m¿-°v). a-cp-a-°ƒ: lmPn P-∫m¿ (ku-Zn), AUz. j-^o-°v.

t]m-Ø≥-tIm-Sv: Zm-dp¬ D-eqw A-d-_n-Iv tIm-f-Pn\v k-ao-]w X-S-Ø-cn-IØv ho-´n¬ Im-knw (73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b D-ssa_m _o-hn. a-°ƒ: B_n-Z, j-l¿-_m≥, jm^n, D-ssj-`, ]-tc-X-\mb jn-_p. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-em-–o≥, jm^n, I-_o¿, h-lm-_v.

Nn-¶-½p A-½ Ip-‰n-∏p-dw: t]-c-i-∂q¿ I-√v sh-´p-Ip-gn-bn¬ Nn∂-Ωp A-Ω (80). k-tlm-Z-c-߃: _m-eIr-jv-W≥ Ip-‰n-∏p-dw, tKm-hn-μ≥-Ip-´n, X-¶-Ω.

Ip-ªp-®nIp-‰n-∏p-dw: \-Sp-h-´w \mK-]-d-ºn-se h-´w-I-fØn¬ Ip-™p-Æn (80).

\mcm-bW ss] ]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ _km-dn-se B-ZyIm-e hkv-{Xhym-]m-cn hm-kp-tZh ss]-bp-sS a-Iƒ hn \m-cm-bW ss] (72). `m cy: \n¿a-e. a°ƒ: \-μnXm \mbIv, c-RvPn-X tj-Wmbv, k-hn-X. a-cpa° ƒ: cmw-Zm-kv \m-bIv, \-tc-jv tj-Wmbv.

hk´ Iq-Øp-]-d-ºv: B-bn-Ød I-º-\n-°p-∂n-se c-RvPn-Øv \n-hm-kn¬ I°≠n h-k-¥(52). `¿Ømhv: cm-Lh≥. a°ƒ: c-Rv-PnØv, tc-jv-a, c-Xv\. a-cp-a°ƒ: a-tljv, hnPnØv, c-Xv\.

Ir-jvW³ B\-°c: s]cn-tßmSv sXm-gp-°mSv hn ]n IrjvW≥ (79).- kw-kvImcw C∂v cmhnse 8\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S°pw.`mcy :tZh-In.-

tPm-k-^v

IWnbmº‰: ]®ne °mSv Im\t©cn Xpcptج tPmk^v (72). `mcy: am¿Ø. a°ƒ: tPmbn tPmk^v, _o\, knPn, ko\. acpa°ƒ: s_∂n, kPn, Pbvk¨, \m≥-kn.

Im-e-Sn:]n-°v A-∏v hm-\nSn-®v a-‰q¿ C-©n-∏-d-º≥ ho-´n¬ ]u-tem-kv(85) acn-®p. C-∂-se cm-hn-se 7.30\v a-‰q¿ km-aq-ln-Imtcm-Ky tI-{μ-Øn-\p ap∂n¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. `m-cy:ta-cn.a°ƒ:B‚-Wn,h¿-Ko-kv, _o-\,A¬-t^m≥-k. acp-a-°ƒ:jo-e,sken≥,tPm- k v , Nm¿- f n.kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\v Im-e-Sn sk‚ v tPm¿-÷v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

A-Úm-X hm-l-\w ss_-¡n-en-Sn-¨vbm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

sIm-S-I-c: A-⁄m-X hm-l-\w ss_-°n-en-Sn-®v ]-cnt°-‰ ss_-°v bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. Xm-tg-°m-Sv I™n-°-c I-h-e-°m-´n¬ ho-´n¬ se-\n≥-(31)B-Wv acn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn sIm-S-I-c h-gn-b-º-e-Øp sh-®m-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv.tdm-Un¬ c-‡w hm¿-∂p In-S-∂n-cp-∂ se-\n-s\ \m-´p-Im¿ Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. Nn-In-’-bn-en-cns° ]p-e¿-s® a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

sd-bnÂ-th {Sm-¡n bp-hm-hn-s\ a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

sIm-S-I-c: B-fq-cn¬ sd-bn¬-th {Sm-°n¬ bp-hm-hns\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-√q¿ ]m-td-°m-´v ]pfn-°¬ ho-´n¬ cm-P-s‚ a-I≥ c-Xo-jv (28)-s\-bm-Wv acn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. B-fq-cn¬ _-‘p-ho´n¬ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. {Sm-°v ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-sS A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xm-sW-∂v I-cp-Xp-∂p.

sN-Ã-¸³

X-¦-½

t]m-Ø≥-tIm-Sv: s]m-bvI-hn-f A-cp-¨ \n-hmkn¬ sN-√-∏≥ (65˛-dn-´. F-®v.Fw K-h. F¬.]n.F-kv a-W-bv°¬, sN-º-g-¥n). `m-cy: km-hn-{Xn (dn-´. ssS-∏n-Ãv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-¿-´v c-≠v, s\-Sp-a-ßm-Sv). a-I≥: Acp¨.

h¿-°-e: t]-tc-‰n¬ KwKm \n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k-s‚ `mcy X-¶-Ω (67). a-°ƒ: Kw-K, ]-tc-X-\mb kn-‘p-em¬, b-ap-\, Ir-jv-W (in-h-Kn-cn Fkv.F≥ ko-\n-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: kp-`m-jn-X≥ (sI.Sn.Un.kn), D-Æn-Irjv-W≥ (F-kv._n.Sn), A-P-b≥ (A-_p-Zm-_n).

jmPn ]p¬∏≈n: kn.]n.Fw. ]p¬∏≈n Gcnbm IΩn‰n sk{I´dn AØn °p\n Im´q∏md jmPn (45). kwkvImcw C∂p D®bv°v 12\v ho´phf∏n¬. `mcy: ssjeP.

Nm-bn-¨³ I-S-ep-≠n: a-Æq¿ Ir-jvW F.bp.]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tN-e-°¬ Nmbn-®≥(Ip-´n tam≥ 80). `m-cy: km-hn-{Xn.

l-cn-Zm-kv

ta-cn

tPm-k-^v

B-\-μ-Ip-amÀ

tN-∂m-Sv: ]q-™m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v tN-∂m-Sv h≠m-\-Øv ]-tc-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-≥ \m-b-cpsS a-I≥ hn _n l-cn-Zmkv (a-Wn-°p-´≥ ˛54). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v tIm-gn-t°m-Sv Xn-cp-h-ºm-Sn-bn-ep-≈ ho´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

Xo-t°m-bn: Du-´p-I-fØn¬ Ip-™p-tam-s‚ `m-cy ta-cn (76). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-°v 2.30 \v Xo-t°m-bn sk‚ v taco-kv s^-tdm-\ ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tcX Xo-t°m-bn X-d-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: P-bnw-kv, t_-_n, G-en-bm-Ω, a-co-\. a-cp-a°ƒ: eo-kn, tdm-k-Ω, km-_p, tPm-kv.

tN-∂m-Sv: In-S-ß-Øm-sg sI hn tPm-k-^v (Ipt™-∏v tN-´≥-˛76). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq∂n-\v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-cn ta-cn-em‚ v ]p≈n-°m-´n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: ]p-jv-]-Ω, _nt\m-bn, _n≥-kn, tPmwkn, tdm-kn, _n≥-kv. a-cpa-°ƒ: tPm-Wn, tdm-knen≥, Ip-´-∏≥, s_-∂n, kp-aw, Xn-_n.

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv AJn¬ \n-hm-kn¬ B-\-μIp-am¿ ( 54). kw-kv-Im-cw C-∂v-cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy D-jm-Ip-amcn. a-°ƒ: A-Jn¬ (kuZn), A-ºn-fn. a-cp-a-I≥; sI kn k-Po-hv.

A_vZp-Å B\-°c : B\-°c sXßn-e-h-f-∏n¬ Ip™m-h F∂ A_vZp-ff (65). J_-d-S°w C∂v cmhnse 8\v B\-°c Ppam-AØv ]≈n- J-_dn-ÿm-\n¬.- `mcy :Ban\-°p-´n.-

h-k-´n \o-te-iz-cw: ]p-Xp-ss° ta-\n-t°m-s´ \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS aIƒ h-k-¥n (32). ktlm-Z-c-߃: N-{μ≥, imc-Z.

C-{_m-lnw lm-Pn F-cn-bm¬: ªm¿-t°m-Snse _n C C-{_m-lnw lm-Pn (70).

Nocq-«n X-e-t»cn: IXncq¿ C¥y≥ Hmh¿kokv _m¶n\p kao]w Zo]Øn¬ ]pt∂mdm≥ No-cq´n (104). `¿Ømhv: ]tcX\mb Ip™n cma≥. a°ƒ: Ipamc≥, cmLh≥, hmkp , cho{μ≥ (dn´. U]yq´n amt\P¿ sI.Fkv. F^v.C.).

tPm-k-^v

km-hn-{Xn A-½

\o-dn-°m-Sv: tIm-´-bw Un.Un Hm-^n-kv dn-´. DtZym-K-ÿ≥ ]-´-ºp-dØv ]n sP tPm-k-^v (68). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30\v \o-dn-°m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]-≈n-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω ssI-∏p-g Hm-W-t»-cn-bn¬ Ip-Spw_m-K-am-Wv. a-°ƒ: tPmkv-en, tPm-bv-kv (jm¿P), Pn≥-kv. a-cp-a-°ƒ: eq-°v (In-g-t°-ap-´Øn¬ Ip-dp-∏-¥-d), Pn\n (N-°p-¶¬ G-‰p-am\q¿), A-\p (I-f-∏p-c-bv°¬ \o-dn-°m-Sv). ]-tcX≥ Nm-a-°m-e ]oT-Øt´¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-c-a\ s\-Sp-¶m-Sv tkm-a≥ \K-dn¬ Sn.-kn 21/1785 (1) {]n-b-Z¿-i-\n-bn¬ km-hn{Xn- A-Ω (62). a-I≥: kp\n¬-Ip-am¿ (F¬.-sF.kn G-P‚ v), a-cp-a-Iƒ: _n-μp

A-¶-½ C-cn-ßm-e-°p-S: s]m-dØn-t»-cn th-g-]-d-ºn¬ tZ-h-kn `m-cy A-∂Ω(89). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v C-cnßm-e-°p-S sh-Ãv tUmtf-gv-kv tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ: Gen-b-Ω, h¿-K-o-kv, π-ta\, A-t¥m-Wn, ta-cn, sIm-®p-t{X-ky, t{K-kn, en-kn, tPm-fn. a-cp-a°ƒ: B‚-Wn, a-dn-bmΩ, eq-kn, em-k¿, _m_p, tPm-kv, kn-Pn, ]-tcX-cm-b A-t¥m-Wn, tXm-a-kv.

A-P-b-Ip-amÀ i-in-[-c³

Ip-«n-b-½

B-e-∏p-g: am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 11-˛mw hm¿-Un¬ ]q-¶m-hv ]-dbw-]m-S-Øv i-in-[-c≥ (52). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \-b-\.

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c°p-fw ta-°pw-ap-dn ]p-∂-bv-°m-hn-f-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy Ip-´n-bΩ (98). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-fju-¡-¯-en ∏n¬. a-°ƒ: ]-tc-XA-º-e-∏p-g: Im-°m-gw I-ºn h-f-∏n¬ ]p-∂-Ø-d cm-b I-cp-Wm-I-c≥, k-c-k-Ω, in-h≥, ho-´n¬ ju-°-Ø-en (54). `m-cy: l-^v-k-Øv, a- tKm-]n, Z-m-am-£n, °ƒ: \m-^n-b-Øv, dq-_n- kp-tem-N-\, \-S-cmb-Øv. a-cp-a-°ƒ: C-bmP≥, D-j. kv, A≥-kn¬. a-cp-a-°ƒ: X-¶-Ω, ]tc-X-\m-b s]m-SncmPp b≥, A-\n-cp-≤≥, Iq-Øp-]-dºv: tI-fm-eq¿ kp-a-Xn, c-Xv-\-h-√n, sam-´-]-dº-sØ ]-ø-\mk-Zm-in-h≥, D-j, S≥ cm-Pp(57).

cm-Pp ap-l-Ω: ]p-√w-]m-d ]-tcX-\m-b ti-J-c-s‚ a-I≥ ]n F-kv cm-Pp (52). amXm-hv: \m-cm-b-Wn. `m-cy: D-j. a-°ƒ: Nn-©p, DÆn-°p-´≥. a-cp-a-I≥: k\¬. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

A-Ðp-Ã lm-Pn X-f-¶-c: ]-Sn-™m-dn-se Sn F A-–p-√ lm-Pn (85). `m-cy: ^m-Øn-am-_n. a°ƒ: l-_o-_v, lm-cnkv, Pm-^¿, A-–p¿-d-lvam≥, lw-\-_o-hn. a-cp-a°ƒ: D-kv-am≥ ]-≈w, l-ko-\, ^m-Øn-a, ^ko-e, \p-ssk-_.

i-in-Ip-amÀ Ip-≠-d: s\-Sp-º-\ C-S∏-\-bw am-[-h hn-em-kØn¬ i-in-Ip-am¿(55). `m-cy : X-¶-a-Wn-b-Ω. a°ƒ: \o-c-P, \n-[o-jv.

l-cn-tZ-h ]-Wn-¡À I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw B-Zn-\m-Sv h-S-°v A-\n-X `-h-\Øn¬ sI l-cn-tZ-h ]Wn-°¿(88). `m-cy: Ir-jv-W-Ω-. a-°-ƒ: A-\n-X, ao-c, Xm-c, Xm-ep, l-cn-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b tam-l≥, jm-Pn, l-cn, tUm. c-Xo-jv, k-‘y.

kp-μ-tc-i³

sXm-½³ Np-½mÀ

Ip-≠-d: tI-c-f-]p-cw a-WvU-ew Im-ºn-bn¬ P-Mv-j\n¬ ]p-fn-hn-f ho-´n¬ B¿ kp-μ-tc-i≥(50). kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-[¿-Ω. a-Iƒ : A-cp-Wy.

Ip-≠-d : I-√-d I-Wn-bmw]-d-ºn¬ sXm-Ω≥ Np-aam¿ (ssk-a¨ 92).kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v sk‚ v tXm-a-kv ]-g-b ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Nm-®n-°p-´n. a-°ƒ: tPmbn (I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ t_-t°-gv-kv, Ip-≠-d), ssa-°nƒ (I-Wn-bmw-]-dºn¬ ^p-Sv-sh-b¿, I-√d), s_-∂n, sP- n, ]-tcX-cm-b tXm-a-kv (I-Wnbmw-]-d-ºn¬ t_-°-dn, B-bmw-Ip-Sn) Nm-t°m (sk≥-{S¬ t_-°-dn, Ce-™n). a-cp-a-°ƒ : Nn∂-Ω, A-Ωn-Wn, kq-k≥, k-Pn, sI.-sI. G-{_lmw.

tKm-]me³ am-ln: B-Zy-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ s]-cn-ßm-Sn-bn-se at√m-fn¬ ao-ج tKm]m-e≥ (84). I-hn-bq¿ {io-\m-cm-b-W aTw ÿm]-I U-b-c-Iv-Sdpw t_m¿Uw-K-hpam-bn-cp-∂p. `mcy: am-[hn. a°ƒ: h¬k≥, {]-Imi≥ (Zamw), kp-tc-jv _m_p (I-km-In-kvXm≥).

a-b-¡p-a-cp-¶p I-eÀ-¯n-b _n-kv-I-äv IhÀ-¨-s¡¯n-b \-Â-In s{S-bn-\n I-hÀ-¨ Xangv kztZ-in-IÄ B-ep-h-bn A-d-Ìn B-ep-h: h≥ I-h¿-® B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-seØn-b kv{Xo-I-fS°ap≈ Hº-XpX-an-gv- kztZ-in-Iƒ Bep-h-bn¬ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. X-an-gv-\m-Sv ]-\th-en k{Xw kz-tZ-inIfm-b am-cn-ap-Øp(30) sh-≈Zp-ssc,cm-a-N-{μ≥ (32),sk¬-h-cm-Pv(24),]c-a-in-hw(18),am-cn-ap-Øp `m-cy e-£v-an(38),sN√Øm-bn(45), c-RvPn-X dmWn(35), j¨-ap-J-Ømbn(66) F-∂n-h-cm-Wv ]n-

Sn-bn-em-b-Xv. I-≈-∑m-cp-sS {Km-aw F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏Sp-∂ X-an-gv-\m-´n-se Xn-cp´p-{Km-a-Øn¬-\n∂p I-gn™Zn-h-k-am-Wv kwLw tI-c-f-Øn-se-ØnbXv. B-ep-h˛s]-cp-ºmhq¿ `m-K-ß-fn¬ h≥ Ih¿®-°p kw-Lw ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn¬ hy-‡am-bn-´p≠v. ]n-Sn-bn-embh-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sNbvXp.

Xr-iq¿: a-b-°p-a-cp-∂p I-e¿-Øn-b _n-kv-I-‰v \¬-In s{S-bn≥ bm-{X-°mc-s‚ 25,000 cq-]-bpw samss_-epw F.Sn-.-Fw Im¿Up-I-fpw I-h¿-∂p. Im-dfw kz-tZ-in h-en-b-I-Øv A-jv-d-^n-s‚ a-I≥ jnlm-Pm(28)Wv I-h¿-®°v C-c-bm-b-Xv. A-t_m[m-h-ÿ-bn-em-b jn-lmPv Iq¿-°-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv.A- l - Ω - Z m- _ m- Z n¬\n-∂p Xr-iq-cn-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-

`-hw. ]m‚n-s‚ t]m-°-‰v tª-Uv D-]-tbm-Kn-®v Iodn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-gvkv A-S-°-am-Wv ]-Ww tam-j-Ww t]m-b-Xv. ssI-bn¬ sN-dn-b ap-dnhp-ap-≠v. lm- ∏ - ˛ - X n- c p- \ ¬- t hen F-Iv-kv-{]-kn¬ …o∏¿ tIm-®n-em-bn-cp-∂p bm-{X. cm-{Xn ]-tØm-sS s{S-bn≥ kq-d-Øn-seØn-b-t∏mƒ A-Sp-Øn-cp∂-bmƒ {Iow _n-kv-I-‰v \¬-In. sXm-´-Sp-Øn-cp∂ Z-º-Xn-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°pw _n-kv-I-‰v \¬In-bn-cp-∂p. A-h¿ I-gn°p-∂-Xv I-≠-ti-j-am-

Wv jn-lm-Ppw I-gn-®-Xv. ]-Øp an-\n-‰n-\-Iw jnlm-Pn-\v t_m-[w \-jv -Ss∏-´p. Xr-iq-cn-te-°p t]mhm-\m-sW-∂v Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ Z-º-Xn-Itfm-Sv ]-d-™n-cp-∂-Xn\m¬ A-h¿ Xr-iq-cn-seØn-b-t∏mƒ jn-lm-Pns\ D-W¿-Øm≥ {i-an®p. A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b-Xn-\m¬ A-h¿ sdbn¬-th t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. s{S-bn≥ Xr-iq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿ jn-lm-Pns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-S-nbq¿ ap-g-tßm-Sn sX-t° sh-fn-bn¬ ho-´n¬ hn hm-kp Ip-a-c-Iw-: sIm-Sp-ß-t»- hm-kp-tZ-h≥-]n-≈-bpsS a-I≥ hn A-P-b-Ipcn-bn¬ hm-kp (74). `mam¿ (47˛-kn-hn¬ t]m-ency: Pm-\-In, I-√-d s]kv Hm-^n-k¿, ]-Ø-\wcpw-Xp-cp-Øv I-cp-\m-´v Xn-´ aq-gn-bm¿ tÃ-j≥). Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b `-mkm-_p, D-Z-b, P-an-\n, c-Xn-]n-f-f. km-[-\. a-cp-a-°ƒ: kk-tlm-Z-c-߃: hn kPo-\, kp-Ip-am-c≥, _n\p, km-_p. kw-kv-Im-cw Xo-jv-_m-_p, hn AC-∂v D-®-°v 2 \v ho-´p-h- \n¬-Ip-am¿, hn hn-\-bIp-am¿. f-∏n¬.

eoe Iq-Øp-]-dºv: ]q-f-ºkm-dn-se ]-tc-X-\m-b Rm-t‰y-e \m-Wp-hn-s‚ `m-cy eo-e(65). a°ƒ: ekn-X, a-t\m-Pv Ip-am¿, jo-P, jmPn. a-cp-a°ƒ: cmP≥, ko_.

bph-Xnsb ]o-Un¸n¡m³ {iaw: \mhn-I-tk\ DtZy-K-ØÀ ]nSn-bn apw-ss_: ]-∫n¬ h®v _m-¶v Po-h-\-°m-cnsb `¿Øm-hn-s‚ ap-ºn¬ h®v ]n-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-©p \mhn-Itk-\ Po-h-\-°m¿ ]n-Sn-bn¬. C-¥y≥ \mhn-I tk-\-bn-se ¢m-kv 4 Po-h-\-°mcpw J-dn-se I-∏¬ \n¿am-Wim-e- Ce-t{Œm-Wn-Iv hn`m-K-Øn¬ tPm-en-°m-cpamb a-tl-iz¿ a-tl-{μ-knMv (26), B-jn-jv P-bv-In-j≥ (29), Xn¿-Øv-\m-Yv Zn¬]m-¥v (25), imw `-fim-c (29), N-μ≥ an-{i (26) F-∂nh-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-h-[n°me tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf C∂ph-sc t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p. apw-s-s_-bnse J¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ]-∫n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zamb kw-`hw. ]-∫n¬ h®v {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ bp-h-Xn-tbm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-Ibpw C-Xn-s\ tNmZyw sNbv-X bph-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ Ch¿ a¿-±n-°p-I-bp-am-bncp∂p. Xp-S¿∂p ]-∫n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ Ch-sc ]p-dØm-°n. F∂m¬ kw-Lw Zº-Xn-Isf ]pd-Øv ImØv \n¬-°p-Ibpw ]n-¥p-S-cp-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿∂p bp-h-Xn t]m-en-kv sl¬-∏v sse-\n¬ hn-fn-®v klm-bw A-`y¿-Yn-°p-Ibmbn-cp∂p

{]-`m-I-c³F-S-°-c: D-∏-S Xm-∂n-aqe-bn-se I-≠w-]-d-ºn¬ {]-`m-I-c≥ (42). `m-c-y: ]m¿-Δ-Xn. a-°ƒ: A-i-zXn, A-`n-Pn-Xv. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v D-∏-S im-¥n-h-\w iv-aim-\-Øn¬.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨p-−m-b A-]-I-S-¯n bp-hm-hv a-cn-¨p

Im-´m-°-S: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]I-S-Øn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Im-´m-°-S t]m-∂-d ]p-Xp-°p-Sn d-Pn `-h-\n¬ c-Pn-Ipam¿ (38)B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-hm-gv-N cm-{Xn Im-´m-°-S Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tdm-Un¬ cm-{Xn 8:30 Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. D-S≥ X-s∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw C-∂-se D-®-tbm-sS a-c-W-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. `m-cy: a-Rv-Pp.

In-W-än \n-¶pw- A-Kv-\n-i-a-\tk-\ c-£-s¸-Sp-¯n-b BÄ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-´m-°-S: In-W-‰n¬ \n-∂pw- A-Kv-\n-i-a-\ tk-\ c£-s∏-Sp-Øn-b B-sf s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-d-\-√q¿ sN-∂n-tbm-Sv sIm-Sn-hn-f tdmU-cn-I-Øp ho-´n¬ em- ¿ (59) s\-bm-Wv C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 11.30 Hm-sS k-tlm-Z-cn-bpsS ho-´n¬ In-W-‰n¬ ho-W \n-e-bn¬ Im-Wp-I-bpw am-d-\-√q¿ t]m-en-kpw Im-´m-°-S A-Kv-\n-i-a-\ tk-\bpw F-Øn cm-{Xn 12.30 Hm-sS C-bm-sf I-c-bv-s°-Øn°p-I-bpw sN-bv-Xp. ti-jw A-Kv-\n-i-a-\ tk-\ Bw_p-e≥-kn¬ C-bm-sf Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS C-bmƒ B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂pw Xn-cn-sI ho-´n¬ F-Øp-I-bpw C-hn-sS \n-∂pw t]m-b C-bm-sf C-∂-se ssh-Io-´v 3.30 HmsS C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: Hm-a-\. a-I≥: {]km-Zv.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-Ên-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p

hn-gn-™w: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- n-Sn-®v hr-≤≥ acn-®p. sh-ßm-\q¿ in-h-Ir-]m-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ \m-Sm¿-˛ Ip-™n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ e-£va-W≥ \m-Sm¿ (68) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10 Hm-sS sh-ßm-\q¿ A-ø-≥-¶m-fn kv-Iq-fn-\v k-ao-]-ambn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°-sh s]-s´-∂p ap-t∂m-s´-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v hn-gn-™w t]m-en-kv ]d-™p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. hn-gn-™w Un-t∏m-bn-se _-km-Wn-Sn-®-Xv. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw tam¿-®-dnbn-te-°v am-‰n. sh-ßm-\q-cn¬ k-tlm-Z-c-t\m-sSm∏w Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. -A-hn-hm-ln-X-\mWv.

aZy\bw: ap-Jy-a-{´n-bp-sS {]-Jym]-\w \-S-¸m¡Ww: Fw.C.Fkv bq¯v hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv: a-Zy-Øn-¬ \n-∂p-≈ hcp-am-\w th-s≠-∂p h-bv-°m≥ X-ømdm-sW-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]\w hm-°p-I-fn-sem-Xp-°m-sX \-S-∏m°m≥ k¿-°m-¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F-Iv-ssk-kv a{¥n C-°m-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øn-b au\-hpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sn-\p hn-cp-≤-am-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw B-i-¶ Df-hm-°p-∂-Xm-Wv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v B-dp-am-k-Øn-\-Iw 2 Ãm¿ ]-Z-hn-bn-te-°p \-ho-I-cn-°m-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ {]-h-¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬I-W-sa-∂ i-‡-am-b k-Ω¿-±w k¿°m-cn¬ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. F-√m ap-Jy-[m-cm cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpw X-

ß-fp-sS a-Zy-\-bw hy-‡-am-°-Ww. dh-\yq h-cp-am-\-Øn-s‚ t]-cn-epw sXmgn-em-fn-I-fp-sS t]-cn-epw Nn-e¿ a-ZyØn-s‚ Zq-jy-^-e-ß-sf \n- m-c-h¬I-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv ]pXn-b _m-dp-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-ImØ 418 _m-dp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv sa-bv 2\v kwÿm-\-sØ ]-Øv tI-{μ-ß-fn¬ [¿W \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. jm-Pn-Zv h-fmt©-cn, F Sn Fw A-jv-d-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


8

thÀ-]mSv

kannur

29 G-{]n¬ 2014 sNmΔ

hr-² InW-än ho-Wv a-cn¨p

A-Ðp-Ã lm-Pn

Nocq-«n

C-{_m-lnw lm-Pn

X-f-¶-c: ]-Sn-™m-dn-se Sn F A-–p-√ lm-Pn (85). Zo¿-L-Im-ew ]-Sn™m¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv IΩn-‰n-bpsS-bpw ]-Sn™m¿ Ip-∂n¬ ]-≈nbp-tS-bpw `m-c-hm-ln-bmbn-cp-∂p. X-f-¶-c am-enIv-Zo-\m¿ P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ Aw-K-ambpw D-dq-kv I-Ωn-‰n `m-chm-ln-bm-bpw {]-h¿Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: ^m-Øn-am-_n. a°ƒ: l-_o-_v, lm-cnkv, Pm-^¿, A-–p¿-dlvv-am≥, lw-\-_o-hn. acp-a-°ƒ: D-kv-am≥ ]≈w, l-ko-\, ^m-Øna, ^-ko-e, \p-ssk-_. k-tlm-Z-c-߃: lw-k lm-Pn sh¬-^n-‰v, a-Ωn™n, A-_q-_-°¿, A–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn (\q¿-_m-Kv), dp-Jn-b, B-bn-j, ssZ-\-_n.

X-e-t»cn: IXncq¿ C¥y≥ Hmh¿kokv _m¶n\p kao]w Zo]Øn¬ ]pt∂mdm≥ No-cq´n (104). `¿Ømhv: ]tcX\mb Ip™n cma≥. a°ƒ: Ipamc≥, cmLh≥(I®-hSw, \memwssa¬), hmkp (I®-hSw, Fcp-h-´n), cho{μ≥ (dn´. U]yq´n amt\P¿ sI.Fkv. F^v.C.), ]tcXbmb Pm\p. acpa°ƒ: Iae, eoe (dn´. DtZymKÿ Xmeq°v Hm-^nkv) ca, ip`.

F-cn-bm¬: ªm¿-t°m-Snse _n C C-{_m-lnw lm-Pn (70). sF.F≥.F¬. F-cnbm¬ im-Jm I-Ωn-‰n sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: A-kv-a. a-°ƒ: ^-ko-e, \-Po-_v (A¬-sF≥), eØo-^v, d-^o-Jv (C-cp-hcpw I-dm-a), k-^v-\m-kv, km-_n-d, a-cp-a-°ƒ: im^n, D-kv-am≥, h-kow, kdo-\, A-jv-^m-°v. ktlm-Z-c-߃: Ip-™men, ^m-Øn-a.

cmPp Iq-Øp-]-dºv: tI-fm-eq¿ sam-´-]-dº-sØ ]-ø-\mS≥ cm-Pp(57). `mcy: D-j. a-°ƒ: d-\ojv, B-Zn-cmw.

A_vZp-Å

Ir-jvW³

A-Ðp l-aoZv

\mcm-bW ss]

A_p

B\-°c : B\-°c sXßn-e-h-f-∏n¬ Ip™m-h F∂ A_vZp-ff (65). J_-d-S°w C∂v cmhnse 8\v B\-°c Ppam-AØv ]≈n- J-_dn-ÿm-\n¬.- `mcy :Ban\-°p-´n.- a-°ƒ :l°nw, A≥jmZv Ccp-\cpw Zpss_), lko-\,- skeo-\.- a-cp-a-°ƒ: jwe, A_vZpƒ\m-k¿, Aj-d^v,

B\-°c: s]cn-tßmSv sXm-gp-°mSv hn ]n IrjvW≥ (79).- kw-kvImcw C∂v cmhnse 8\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S°pw.`mcy :tZh-In.- a-°ƒ: Kncn-P,- A-Pn-X,- Ip-´-∏, kp\n-X,- kp-\n¬Ipam¿.- a-cp-a-°ƒ: IrjvW≥,- Kw-Km-[-c≥, kvanPn, Pb≥,-c-⁄nX.

hmcw: ]pd-Øo¬ ]pd-b-t¶m´v luknse A-–p¬ laoZv (65). `mcy: \^o-k. a°ƒ: kao-\, ap_in¿, i^o-Jv, apk-Ωn¬. acp-a-°ƒ: lmjn¿, _pjvd, dm-_n-b.

]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ _km-dn-se B-ZyIm-e hkv-{Xhym-]m-cn hm-kp-tZh ss]-bp-sS a-Iƒ hn \m-cm-bW ss] (72). `m cy: \n¿a-e. a°ƒ: \-μnXm \mbIv, c-RvPn-X tjWmbv, k-hn-X. a-cp-a° ƒ: cmw-Zm-kv \m-bIv, \-tcjv tj-Wmbv, kz-cm-Pv.

dn∏¨: sIm√m-c≥ A_p (68). `mcy: Bky. a°ƒ: Ip-™ohn, dm-_nb, d-lo-a, in-lm-_p±o≥, B-_nZv, d-ko-\. acp-a°ƒ: A-–p-d-ioZv, am-ln: bp-hm-hns\ Zpcqlw-k, Pm^¿, ap-l-Ωlk-m-l-N-cy-Øn¬ a-cnZen. ®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-e-]m-X-I-sa-∂v t]mNn-¶-½p A-½ en-kv. am-ln sd-bn¬-th Ip-‰n-∏p-dw: t]-c-i-∂q¿ kv-t‰-j-\n¬ Ir-jv-W-∏nI-√v sh-´p-Ip-gn-bn¬ Nn∂-Ωp A-Ω (80). k-tlm- ≈ hm-b-\-im-e-bp-sS ap≥-h-i-sØ B-sfm-gnZ-c-߃: _m-e-Ir-jvW≥ Ip-‰n-∏p-dw, tKm-hn™ ]-d-ºn-em-Wv Rm-bμ≥-Ip-´n, X-¶-Ω. dmgvN ssh-Io´v 6.30Hm-sSbp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. Ip-ªp-®nX-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-sW-∂m-Wv t]m-en-kv \nIp-‰n-∏p-dw: \-Sp-h-´w \mKa -\w. Nph-∏v ap≠pw ]-®-bn¬ I-dp-∏v h-c-I-fp-≈ K-]-d-ºn-se h-´w-I-fj¿-´p-am-Wv th-jw. 35 hb-kv tXm-∂n-°pw. I-gpØn¬ Ip-™p-Æn (80). Øn¬ \m-e-c-bn-©v B-g-Øn¬ 2 ap-dn-hp-I-fpw I-Æn\v A-Sn-tb-‰ ]m-Sp-ap≠v. hS-I-c kn.sF. jm-Pp A{_-lmw, tNm-ºm-e Fkv.sF. F≥ kp-\n¬Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ar-X-tZ-lw C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. tUm-Kv kv-IzmUpw hn-c-e-Sbm-f hn-Z-Kv-[-cpw ]cn-tim-[n®p.

h-k-´n \o-te-iz-cw: ]p-Xp-ss° ta-\n-t°m-s´ \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS aIƒ h-k-¥n (32). ktlm-Z-c-߃: N-{μ≥, im-c-Z.

eoe Iq-Øp-]-dºv: ]q-f-ºkm-dn-se ]-tc-X-\m-b Rm-t‰y-e \m-Wp-hn-s‚ `m-cy eo-e(65). a°ƒ: e-kn-X, a-t\m-Pv Ipam¿, jo-P, jmPn. a-cpa°ƒ: cmP≥, ko_.

{]-`m-I-c³F-S-°-c: D-∏-S Xm∂n-aq-e-bn-se I-≠w]-d-ºn¬ {]-`m-I-c≥ (42). `m-c-y: ]m¿-Δ-Xn. a-°ƒ: A-i-z-Xn, A`n-Pn-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se HºXn-\v D-∏-S im¥n-h-\w iv-a-im-\Øn¬.

hk´ Iq-Øp-]-d-ºv: B-bn-Ød I-º-\n-°p-∂n-se c-RvPn-Øv \n-hm-kn¬ I°≠n h-k-¥(52). `¿Ømhv: cm-Lh≥. a°ƒ: c-Rv-PnØv, tc-jva, c-Xv-\. a-cp-a°ƒ: a-tljv, hnPnØv, c-Xv\.

bp-hm-hv Zp-cq-l -km-l-N-cy-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

tKm-]me³ am-ln: B-Zy-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ s]-cn-ßm-Sn-bn-se a-t√m-fn¬ ao-ج tKm]m-e≥ (84). I-hn-bq¿ {io-\m-cm-b-W aTw ÿm-]-I U-b-c-Iv-Sdpw t_m¿-Uw-K-hpam-bn-cp∂p. `mcy: am-[hn. a°ƒ: h¬k≥, {]Imi≥ (Zamw), kp-tcjv _m_p (I-km-InkvXm≥), kp-[, kp-a, kp-P, kp-\n-e. a-cpa°ƒ: k-Pn\n, enPn, j-\p-P, Ip-™n-IrjvW≥, kp-Ip-amc≥, k-Poh≥, ]-tc-X\m-b {io-[c≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-amc≥, cm-Lh≥,Pm-\In, A-®q´n, ]tc-X\m-b \m-Wp.

_o-]m-¯p-½ sIm-fØ - d - : ]-tc-X\ - mb I-fØ - n¬ sam-bvX - o≥ am-Ãd - p-sS `m-cy _o-]mØp-Ω (85). a-°ƒ: ]mssØ (_n-®p), D-Ωp-´n. a-cp-a° - ƒ: ]-tc-X\ - m-b sam-bvX - o≥ tIm-b, D-Ænl- ≥. sIm-fØ - d - Ppap-AØ - v ]-≈n-bn¬ J_-dS- ° - n.

\-^o-k tIm-gn-t°m-Sv: kn-hn¬kv-t‰-j-\p k-ao-]w I-Ste-S-Øp l- ≥-tIm-bbp-sS `m-cy \-^o-k(51). a-°ƒ: en-bm-\n-Zv l ≥, en-\n-Zm-l- ≥. acp-a-°ƒ: Ip-dp-tßm-Sv ^n-\n-jv(ku-Zn), l-kv\.

C-¼n-¨n B-an-\ G-I-cq¬: h-≈n-tbm-Øv ta-b-Ø-S-Øn¬ C-ºn-®n B-an-\(78). ]-tc-X-\m-b ta-b-Ø-S-Øn¬ tIm-bmap-´n lm-Pn-bp-sS `m-cybm-Wv. a-°ƒ: A-_q-_°¿(_m-^-Jn, a-Zv-d-k sIm-bn-em-≠n), ap-l-ΩZv(Pn.hn.F-®v.F-kv.Fkv. sN-dp-h-Æq¿), A–p¬-I-emw (I-Æ-hw bp.]n.F-kv), A-–p¬ l-ao-Zv(Zp-_-bv), A-–p¿d-lv-am≥, A-–p-∂m-k¿, jm-\-hm-kv, B-bn-i, ^m-Xzn-a, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo-≥-Ip´n ]p-Xn-b-ßm-Sn, ]-tc-X\m-b Ip-™m-bn≥-Ip-´n hm-hm-Sv, ap-l-Ω-Zv X-®ws]m-bn¬, B-bn-i-°p-´n Ip-´-ºq¿, do-\m hm-en-Z ap-fn-b-߬, Xm-ln-d I∏p-dw, Im-an-e G-I-cq¬, jm-ln-Z N-fn-t°m-Sv, km_n-d ]n.kn. ap-°v, k-Pv\ F-c-aw-K-ew.

hr²³ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn jmPn

aWnIW - Tv ³

]p¬∏≈n: kn.]n.Fw. ]p¬∏≈n Gcnbm IΩn‰n sk{I´dn AØn °p\n Im´q∏md jmPn (45). kwkvImcw C∂p D®bv°v 12\v ho´phf∏n¬. `mcy: ssjeP (Pn√m klIcW _m¶v, ]p¬∏≈n). a°ƒ: CμncPnØv, Aa¬PnØv.

tIWn®nd: ]qXmSn FcpaØm-cn C Pn aWnIWvT≥ (48). `m-cy: KncnP.

b - qkp^v

tPm-k-^v

IWnbmº‰: ]®ne °mSv Im\t©cn Xpcptج tPmk^v (72). `mcy: am¿Ø. a°ƒ: tPmbn tPmk^v, _o\, knPn, ko\. acpa°ƒ: s_∂n, kPn, Pbvk¨, \m≥-kn.

tN-f-∂q¿: ]m-e-Øv aq¿-°-\m-´v(A-a-em-]pcn) Fw tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿(63). `m-cy: eo-e. a-°ƒ:{]-ho¨, {]-tamZv, {]-Pn-X.

I¬∏‰: ta∏mSn tates\√nap≠ tNcn-bn¬ ]tcXcmb apl-ΩZpIp´n˛Ban\ Zº-XnIfpsS aI≥ bqkp-^v (45). J_-dS-°w C-∂p cmhnse 10\v tate-s\-√nap≠ PpamAØv J_¿ÿm\n¬. `mcy: Bcn-^. a°ƒ: ^lva - nZ, aplΩZv \nbmkv, ^nZ \udo≥. ktlm-Zc߃: A_p, Ip™paplΩZv, JmenZv, sambvXo≥, ilm_v, ^mØna, _ohn, Dssa_, ssk\_, dpJn-b.

hn-iz-\m-Y³

a-½-Zv-tIm-b

_o-cm³-Ip-«n

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d-°m´n-cn sP-\n-Øv sse-‰v B‚ v ku-≠v-kv D-S-a I≠-¶-bn¬ hn-iz-\mY≥(73). `m-cy: k-Xo-tZhn. a-°ƒ: sP-\n-Øv, \nPn-Øv. a-cp-a-°ƒ: jo-e, A-\p-j. k-tlm-Z-c߃: kp-`-{Z, km-hn-{Xn, kp-[m-I-c≥.

X-e-°p-f-Øq¿: ]-d-ºØv tNm-bn-‰n-I-≠n a-Ω-ZvtIm-b(79). `m-cy: B-anss\. a-°ƒ: A-kv-a, ku-Z, dw-jn, d-lv-a-Øv. acp-a-°ƒ: d-km-Jv(\-√fw), I-cow, jm-Pp-±o≥. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 9\v ]-d-º-Øv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

]-c-∏-\-ßmSn: sNd-awK-ew ku-Ønse X-øn¬ _ocm≥-Ip-´n (62). `mcy: j-co-^. a°ƒ: ap-lΩ-Zv l ≥, ap-kvX-^, l-ko-\. a-cpa°ƒ: dw-e, Aen, \n-km¿.

tKm-]n-\m-Y³ \m-bÀ

Nm-bn-¨³ I-S-ep-≠n: a-Æq¿ Ir-jvW F.bp.]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tN-e-°¬ Nmbn-®≥(Ip-´n tam≥ 80). `m-cy: km-hn-{Xn. a-°ƒ: ap-c-fo-[-c≥(tIm-a¨sh¬-Øv ^-tdm-°v), {]tam-Zv, I-\-I-e-X(sI.Fkv.C._n. Km-‘n-tdmUv), ]-tc-X-\m-b Zn-eo-]vIp-am¿.

tim-im-½

e-£v-an

A-_p

ap-l-½-Zv-

kp¬-Øm≥ _-tØcn: Np≈n-tbm-Sv I-f-cn-°¬ ]-tc-X\m-b kn H t__n-bp-sS `m-cy tim-im-Ω (80). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v kp¬Øm≥ _-tØ-cn Sn-.]n.Fw. ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a°ƒ: Ip™ptamƒ, B-eokv, kÆn, ]-tc-X-bm-b eo-em-Ω. acp-a°ƒ: cm-Pp, sska¨ (_mw•q¿), B-\n-°p´n.

FSh-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv ]-tc-X\m-b Nm-f-°-≠n Nm-c-∏-s‚ `m-cy e-£v-an (85). a°ƒ: \m-cmbW≥, b-tim-Z, eo-e. acp-a-°-ƒ: cm-P≥ (ap-°w), th-ep-°p´n (F-S-hÆ∏md), ]p-jv-].

N-¥-°p∂v: A-I-ºm-Sw B-d-t¶m-Sv sIm-ßw-]m-d A-_p(63). `m-cy: ]-tc-X-bm-b \-^ok. a-°ƒ: ap-Po-_v dlvam≥ (ku-Zn), an-\n, A≥-h¿ km-Z-Øv, A-^vk¬ (an-en-‰-dn, a-[y-{]-tZiv), \n-j. a-cp-a-°ƒ: Aam-\n(ku-Zn), ap-kv-X-^, km-ln-d,\n-jn-X,kn-±oJv.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: \n-eºp¿ ]n.Pn. B-ip-]-{Xn ]n.B¿.H. a-Æm-Øn s]m-bn¬ a-e-∏p-d-h≥ apl-Ω-Zv F-∂ \m-Wn (63). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: kn-Zo-Jv, kp-ss_-Z, km_n-d, jm-P-lm≥(kuZn). a-cp-a-°ƒ: sj-ao-\, j-d-^p-∂o-k, A-_v-Zp¬ I-am¬, ap-l-Ω-Zv. J-_-dS-°w C-∂v 12\v Xn-cp-ap≠n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ ÿm-\n¬.

tPm-kv

A-Ωn-\n-°m-Sv: ]-tcX\mb s]m-t∂-Øv apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C-{_mlnw (40). am-Xm-hv ]-tcXbm-b Ip-™mØp.

]m-h-d-´n: h-Sp-°q-´v tZ-hkn-°p-´n tPm-kv apwss_-bn¬ h-®v \n-cym-X\m-bn. apw-ss_ t\-h¿ tUm°ym¿-Un¬ D-Zym-K-ÿ\m-bn-cp-∂p. A-hn-hm-lnX-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: hn Un ssk-a¨am-kv-‰¿, ]u-fn tPm-kv, B-\n B‚-Wn, ]-tc-X\m-b ]o-‰¿.

^m-¯n-a

Xm-an

Ipªn-sam-bv-Xo-³-lm-Pn

B-bn-jp

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw F-cp-h-{]-°p-∂v apt≠-¶m-´n¬ Xm-an (65). `mcy: X-¶. a°ƒ: D-Zb≥, _nμp, D-Æn-IrjvW≥, a-Wn-IWvT≥, kn‘p. a-cpa°ƒ: kp-μc≥, i¶-c≥, Kn-cnP.

h-f-aw-Kew: ]-d-tºß¬ Ip™n-sam-bvXo≥-lm-Pn (70). `mcy: A-eo-a. a°ƒ: kp-ss_-Z, jd-^p-∂n-k, kuZm_n, B-an-\, A-ehn. a-cp-a°ƒ: C-{_mlnw, A≥-km¿, A–p¬-K-^m¿.

Xn-cp-\m-hm-b: ]©mbØv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w ap-f-°¬ sam-bvXo-s‚ `m-cy B-bn-jp (60). aIƒ: _p-jvd.

C{_m-lnw

A-co-t°mSv: Du¿-ßm-´ncn sX-°pw-ap-dn a-c-Xt°m-S≥ A-–p¬-Icow lm-Pn-bp-sS `m-cy ^mØn-a (57). a°ƒ: ssJdp-∂n-k, d-ko-\, \n-kmdm-_oKw, ap-iv-Xm-Jv Al-Ω-Zv. a-cp-a-°ƒ: kn-±oJv ap-t≠ß-c, in-lm-_p±o≥ (Zp-_m-bv), jm-\-hmkv H-Xmbn, Pw-jo\.

ao-\m£n I-f-a-t»cn: hn-SmIp-g F.sI.Pn. tIm-f-\n-bn¬ hm-e-Xn-¶¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b kp-Ip-am-c-s‚ `mcy ao-\m-£n (62). aI≥: l-cn-Zmkv. a-cp-aIƒ: _nμp.

^m-¯n-a A-e\ - √ - q¿: F-SØ - \ - m-´pI-c ]n-em-t®m-eb - n-se aT-sØm-Sn A-lΩ - Z- v- lmPn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (75).

Dcp-h-®m¬: Im-WmXm-b hr≤s\ ho-Sn-\-Sp-Øp≈ ]-d-ºn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]-g»n-bn-se Nn-‰-t°m¬ P-\m¿-±-\≥(62)B-Wv a-cn®Xv. ho-Sn-\-Sp-Ø ]-d-ºn-em-bn-cp-∂p ar-X-tZlw. aq∂pZnh-kw ap-ºv Im-WmXm-b P-\m¿-±\-s\ A-t\zj-n-°-sh-bmWv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. `mcy: cm-[. a°ƒ: jmPn, ssj-PnØv, j-Pn-\. a-cpa-I≥: {]-PnØv. k-tlm-Z-c߃: kp-tc-{μ≥, Im©\, c-tai≥, ]-tc-X\mb tam-l\≥. a-´-∂q¿ t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn.

FÀ-¯v h-b-dn \n-¶p tjm-t¡-äv C-e-Iv-{So-jy³ a-cn-¨p

A-e-\-√q¿: F¿-Øv hb¿ \-∂m-°p-∂-Xn-\n-sS C-e-Iv-{So-jy≥ ssh-ZypXm-Lm-X-ta-‰v a-cn-®p. ]me-°m-gn-bn-se tX-h¿-I-fØn¬ A-_v-Zp¬-k-em-ans‚-bpw ^m-Øn-a-°p-´n-bpsS-bpw a-I≥ A≥-h¿-_m_p(33) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v c-≠v a-Wn-°m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ap-f-t∏-´-°-Sp-Øv Ab¬-hm-kn-bp-sS ho-´n-se Kr-tlm-]-I-c-Ww X-I-cmdn-em-b-Xv ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS F¿-Øv h-bdn¬ \n-∂m-Wv tjm-t°-‰-Xv. B-Lm-X-ta-‰ D-S-s\ Xs∂ s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-te-s°Øn-s®-¶n-epw c-£-s∏-Sp-Øm-\m-bn-√. `m-cy:jm-ln-\. a-Iƒ: sF-km- a-l-dn≥(4). ktlm-Z-c-߃: ap-Xm-kv,kp-[o¿(Zp-_-bv), D-kv-h-Øv. ar-X-tZ-lw s]-cn-¥¬-a-Æ au-em-\m B-ip-]-{Xn-bnem-Wv. t]m-Ãv-am¿-´-Øn-\v ti-jw C-∂v ]m-e-°m-gn Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw.

]n-¡-¸v a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p

Du-´n: ]n-°-∏v \n-b-{¥-Wwhn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn™v ss{U-h¿ a-cn-®p. \m-ept]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ta´p-]m-f-bw kz-tZ-in N-{μ≥ (44) B-Wv a-cn-®-Xv. ta-´p]m-f-bw kz-tZ-in-I-fm-b si-¥n¬-Ip-am¿ (35), ju°-Ø-en (41), am-t[-iz-c≥ (35), hm-kp-tZ-h≥ (51) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. _n-\p-Ip-amÀ C-h-sc Du-´n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏nIm-´m-°-S:am-d-\-√q¿ {Kma-∏-©m-b-Øn-se sIm-‰w- ®p. ta-´p-]m-f-b-Øn¬ \n-∂v Du-´n-bn-te-°v k-hm-f ]-≈n hm¿-Uv- saw-_¿ I-b-‰n-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ ]n-°-∏m-Wv Du-´n-˛-ta-´p-]msIm-‰w-]-≈n k-‘ym `f-bw ]m-X-bn-se ]m-fiy≥-\-K-dn¬ \n-b-{¥-Ww hnh-\n¬ _n-\p-Ip-am¿ (41). ´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™-Xv. F-kv.F≥.Un.]n sIm‰w-]-≈n im-Jm {]-knU‚m-Wv. I-gn-™ Nn-e Zn-h-k-ß-fm-bn tcm-K_m-[n-X-\m-bn sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]Xm-\q¿: Xq-ßn-a-c-Ww Iq-´p-Im-cn-°v A-`n-\-bn-®v Im{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em- Wn-®p-sIm-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-\n I-gp-Øn¬- jmƒ Ipbn-cp-∂p. i-\n-bm-gv-N cm- cp-ßn a-cn-®p. sX-øm-e Xn-cp-\n-e-Øv jm-Pp-hn-s‚ a{Xn F-´p-a-Wn-tbm-sS B- Iƒ \-μ-\ (H-º-Xv) B-Wv a-cn-®-Xv.-C-∂-se ssh-Iobn-cp-∂p a-c-Ww. ´v \m-tem-sS s_-Uv-dq-an¬ Iq-´p-Im-cn-tbm-sSm-Øv Ifn-°p-∂-Xn-\n-sS P-\-en¬ jmƒ Ip-cp-°n a-c-Ww A-`n-\-bn-®v Im-Wn-°p-∂-Xn-\n-sS Im¬ sX-‰n P\¬ ]-Sn-bn¬ \n-∂v Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. jmƒ I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn Ip-´n-bp-sS ]n-S-®n¬ I-≠-tXm-sS Iq-´p-Im-cn _-l-fw h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-Ω Hm-Sn h-∂v sI-´-gn-®v _-‘p-°-fp-sS k-lm-btØm-sS B-Zyw sIm-Sn-™n ]n-.-F-®v.-kn-bn-epw XpS¿-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. \-∂-{º _n.-Fw.-bp.-]n kv-Iqƒ A-©mwX-cw hnsam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn Zym¿-Yn-\nbmWv. am-Xm-hv: k-Pv-\. k-tlm-Z-c≥: \]p-Ø-\-ØmWn: Im-´n-e- ho≥. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw Cßm-Sn a-S-Øn¬ h-f-∏n¬ ∂p kw-kv-I-cn-°pw.sam-bv-Xo≥-Ip-´n F-∂ Ip-™m-h-lm-Pn (60). `mcy: B-an-\. a°ƒ: ss^k¬-_m_p, \u-jmZv (C-cp-hcpw bp.F.C), dXn-cq-c-ßm-Sn: a-[y-h-b-kv-I≥ hn-hm-l-ho-´n¬ Ip-gkmJv, _p-jv-d. ™p-ho-Wp a-cn-®p. Xn-cq-c-ßm-Sn B-km-Zv \-K-dn-se a-cp-a°ƒ: jm-Zn¿, Bky, dw-jn-b. Im-´n-e- Xp-º-bn¬ B-en-°p-´n(59) bm-Wv th-ß-c tN-dq¿ßm-Sn al√v I-Ωn-‰ntdm-Un-se _-‘p-hn-s‚ hn-hm-l-ho-´n¬ a-cn-®-Xv. bwKw, Im¿-Ø-e a¿I`m-cy -k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n¬- hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶kv X¿-_n-ø-Øp¬ C-kv- Sp-Øv h-[p-hn-t\m-sSm-∏w h-c-s‚- ho-´n-te-°v t]mem-an-ø I-Ωn-‰n-bwKw, hm≥- hm-l-\-Øn¬ I-b-dn-b-t∏mƒ tZ-lmIm-´n-e-ßm-Sn al√v kzmÿyw A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bpw D-S≥ a-cn-°p-I-bpbp.F.C I-Ωn-‰n `m-cam-bn-cp-∂p. hmln, {]-hm-kn eo-Kv `m-cy: ta-t®-cn ]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: b-Av-Jq-_v, ssh-kv {]-knU‚ v F∂n ÿm-\-߃ h-ln-®n- km-Pn-Z, iw-kn-ø, im-ln-\, k-Pv-\, kp-ss^-d, ilo-d, i-lm-\m-t_-_n. cp∂p.

Xq-§n-a-c-Ww A-`n-\-bn-¨ hn-ZymÀ-Yn\n jmÄ Ip-cp-§n a-cn-¨p

ImÀ-¯ym-b-\n

^m-¯n-a-¡p-«n

No-ta-\n: In-g-t°-°-cbn-se ]-tc-X-\m-b tIm-´-°m-c≥ Ip-™ºp-hn-s‚-bpw sIm-gp¥n¬ ]m¿-Δ-Xn-bp-sSbpw a-Iƒ sI Im¿Øym-b-\n (68). ktlm-Z-c-߃: sI. Ipam-c≥ (No-ta-\n), sI. N-¥p (F-c-aw), ]-tc-Xbm-b ]m¿-Δ-Xn.

Xp-Δq¿: Ip-gn-bwIpØn-se ]m-tem-´n¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a-°p-´n (76). a-°ƒ: A-ehn ap-kveym¿, ap-kvX, D-kv-am≥, ^mØn-a, J-Zo-P. a-dnb.

A-¶-½ C-cn-ßm-e-°p-S: s]md-Øn-t»-cn th-g-]-dºn¬ tZ-h-kn `m-cy A∂-Ω(89). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Ccn-ßm-e-°p-S sh-Ãv tUm-tf-gv-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: G-en-b-Ω, h¿Ko-kv, π-ta-\, A-t¥mWn, ta-cn, sIm-®p-t{Xky, t{K-kn, en-kn, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: B‚-Wn, a-dn-bm-Ω, eqkn, em-k¿, _m-_p, tPm-kv, kn-Pn, ]-tc-Xcm-b A-t¥m-Wn, tXma-kv.

{]`m-Ic³ssh-∏n-≥:- sNdm-bntIm-cn-b]m-SØv{]`m-Ic≥- (89)- \ncym-X\m-bn.- kw-kvIm-cw- Xn-¶fm-gv-N 12\v- ho-´p-hf∏n¬-.`m-cy-: X¶Ω.a°ƒ-: h’e,- hnPb,- ]tcX\m-b N{μ_m-_p,- iinIe,- am-b,- A\o-jv (]≈n-∏p-dw- k¿-hokv- klIcW _m¶v)-,- ssePp,- kn-\n.-acp-a°ƒ-: {]`mIc≥,- ]p-cp-tjmØa≥,- ]ctaizc≥,- Pbdmw,- _m_p,- t__n,- kv-an-P.-

Ip-ªn-¨-´p-¡p-dp-¸v

sam-bv-Xo³-tIm-b

t]-cm-{º: I-°-d-ap-°nse I-cp-h-º-Øv Ip-™n®-¥p-°p-dp-∏v (67). `m-cy: e-£v-an- A-Ω. a-Iƒ: [\y. a-cp-a-I≥: P-b-Ipam¿(hn-eym-∏-≈n). ktlm-Z-c-߃: \m-cm-b-W°p-dp-∏v, _m-e-°p-dp-∏v, Pm-\-In, im-¥.

Nm-en-bw: Pp-am-a-kv-Pn-Zn\p-k-ao-]w Xm-sg-Ø-IØv A-d-°¬ ]-g-bn-√Øv sam-bv-Xo≥-tImb(73). I¿-Wm-S-I tlmkv-s]-´ Xpw-K-`-{Z Ão¬kv dn-´. Po-h-\-°m-c-\mWv. `m-cy: _o-°p-´n. a°ƒ: A-–p¬ K-^q¿, apPo-_v-d-lv-am≥, ap-l-Ω-Zv d-Du-^v, A-–p¬ d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, kao-\, ssl-^, k-ao-\. k-tlm-Z-c-߃: _m-h, ap-l-Ω-Zv Ip-´n(am-ap™n), A-–p-d-lv-am≥.

Nm-¡¸³ sF¸v am-Wn-°-awKew: tIm-et©-cn Nm-°∏≥ sF-∏v (80). `mcy: t{X-ky tNem-a-‰w In-g-°pw-se IpSpw-_mwKw. a°ƒ: B-\okv, knknen, tPmbn, tPmkv. acp-a°ƒ: Ip-™u-tk∏v, X-¶-®≥, _nPn, knan.kw-k-°m-cw \m-sf D®-I-gn-™v 3\v. am-Wn-°awK-ew sk‚ v tdm-°okv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

t{X-kym-½ ap-°q-´p-X-d: ]m-d-°p-fß-c ]-tc-X-\m-b ]n.-Fw. am-Xyp-hn-s‚ `m-cy t{Xkym-Ω (80).

ao-Xnb³ Im-°-\mSv: I-Æw-IpfØv ]-≈n-®m≥ Ip-Sn aoXn-b≥ (96). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v Xr°m-°-c Ppap-B a-kv-PnZv J-_¿ ÿm-\n¬. `mcy: s]-tºm-a. a°ƒ: ]tc-Xcm-b Im-Z¿-Ip™v, l-ao-Zv, kp-sse-am≥, ^mØn-a, l-Δ, \-_o-k. acp-a°ƒ: ap-l-ΩZv,_°¿, sI-cow, _ohn, ^m-Øn-a, k-^n-b.

IhÀ-¨bv-s¡¯n-b a-b-¡p-a-cp-¶p I-eÀ-¯n-b _n-kv-I-äv \-Â-In s{S-bn-\n I-hÀ-¨ Xangv kztZ-in-IÄ B-ep-h-bn A-d-Ìn B-ep-h: h≥ I-h¿-® B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-seØn-b kv{Xo-I-fS°ap≈ Hº-XpX-an-gv- kztZ-in-Iƒ Bep-h-bn¬ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. X-an-gv-\m-Sv ]-\th-en k{Xw kz-tZ-inIfm-b am-cn-ap-Øp(30) sh-≈Zp-ssc,cm-a-N-{μ≥ (32),sk¬-h-cm-Pv(24),]c-a-in-hw(18),am-cn-ap-Øp `m-cy e-£v-an(38),sN√Øm-bn(45), c-RvPn-X dmWn(35), j¨-ap-J-Ømbn(66) F-∂n-h-cm-Wv ]n-

]m-e-°mSv: In-W-‰n¬ ho-W hr-≤ a-cn®p. am-´p-a-¥ F≥ sI ]mf-bw I-´-]p-≈n lu-kn¬ Fw Fw cmPo-hn-s‚ `m-cy h-≈n-b-Ω (65) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hnse 6.30\m-Wv h-≈n-b-Ω Im¬-hgp-Xn In-W-‰n¬ ho-WXv. Xp-S¿-∂v ]m-e-°m-Sv ^-b¿t^m-gv-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿∂v G-gp-aWn-tbm-sS h-≈n-bΩ-sb In-W-‰n¬ \ns∂-Sp-Øv Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶nepw ac-n®n-cp∂p.

Sn-bn-em-b-Xv. I-≈-∑m-cp-sS {Km-aw F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏Sp-∂ X-an-gv-\m-´n-se Xn-cp´p-{Km-a-Øn¬-\n∂p I-gn™Zn-h-k-am-Wv kwLw tI-c-f-Øn-se-ØnbXv. B-ep-h˛s]-cp-ºmhq¿ `m-K-ß-fn¬ h≥ Ih¿®-°p kw-Lw ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn¬ hy-‡am-bn-´p≠v. ]n-Sn-bn-embh-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sNbvXp.

Xr-iq¿: a-b-°p-a-cp-∂p I-e¿-Øn-b _n-kv-I-‰v \¬-In s{S-bn≥ bm-{X-°mc-s‚ 25,000 cq-]-bpw samss_-epw F.Sn-.-Fw Im¿Up-I-fpw I-h¿-∂p. Im-dfw kz-tZ-in h-en-b-I-Øv A-jv-d-^n-s‚ a-I≥ jnlm-Pm(28)Wv I-h¿-®°v C-c-bm-b-Xv. A-t_m[m-h-ÿ-bn-em-b jn-lmPv Iq¿-°-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv.A- l - Ω - Z m- _ m- Z n¬\n-∂p Xr-iq-cn-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-

`-hw. ]m‚n-s‚ t]m-°-‰v tª-Uv D-]-tbm-Kn-®v Iodn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-gvkv A-S-°-am-Wv ]-Ww tam-j-Ww t]m-b-Xv. ssI-bn¬ sN-dn-b ap-dnhp-ap-≠v. lm-∏-˛-Xn-cp-s\¬-then F-Iv-kv-{]-kn¬ …o∏¿ tIm-®n-em-bn-cp-∂p bm-{X. cm-{Xn ]-tØm-sS s{S-bn≥ kq-d-Øn-seØn-b-t∏mƒ A-Sp-Øn-cp∂-bmƒ {Iow _n-kv-I-‰v \¬-In. sXm-´-Sp-Øn-cp∂ Z-º-Xn-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°pw _n-kv-I-‰v \¬In-bn-cp-∂p. A-h¿ I-gn°p-∂-Xv I-≠-ti-j-am-

Wv jn-lm-Ppw I-gn-®-Xv. ]-Øp an-\n-‰n-\-Iw jnlm-Pn-\v t_m-[w \-jv -Ss∏-´p. Xr-iq-cn-te-°p t]mhm-\m-sW-∂v Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ Z-º-Xn-Itfm-Sv ]-d-™n-cp-∂-Xn\m¬ A-h¿ Xr-iq-cn-seØn-b-t∏mƒ jn-lm-Pns\ D-W¿-Øm≥ {i-an®p. A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b-Xn-\m¬ A-h¿ sdbn¬-th t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. s{S-bn≥ Xr-iq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿ jn-lm-Pns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p.

b-tim-Z

ao-\m-£n-b-½

ss]-tßm-´p-]p-dw: hmcyw-]-d-º-Øv ]-tc-X-\mb ]m-em-gn tN-h-c tKm]m-e-s‚ `m-cy b-timZ(75). a-°ƒ: Ko-X, k-cf, t{]-a≥, P-b≥. a-cp-a°ƒ: c-hn, jo-e, k-‘y. k-©-b-\w: sNm-Δ.

]-ø-∂q¿: sX-cp Im-\Øn-se ]-tc-X\mb F hn tKm-hnμ-s‚ `m-cy ]pXn-bho-´n¬ ao-\m-£nbΩ (86). a°ƒ: `-cX≥ (dn-´. A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰ohv A-kn- v ]-ø-∂q¿ tImf-Pv), k-tcm-Pn\n (\o-te-iz-cw), _m-e≥ Im-c-Wh¿, N-{μ≥ (klI-c-W kv-]n-∂n-Mv an¬ I-Æq¿), tUm. i-in (\-thm-Z-b hn-Zyme-b, I¿-Wm-SI), {]-`m-Ic≥ (hn-ap-‡ `-S≥), `m-kvIc≥ (A-[ym-]-I≥). acp-a°ƒ: X-¶-aWn (dn-´. {]-[m-\m-[ym]n-I I-≠¶m-fn k-lI-cW sslkv-Iqƒ), \m-cm-bW≥ (dn-´. U-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿˛\o-te-iz-cw), \m-cmbWn , \n-j (A-[ym-]nI, Nn-d-°¬), kp-[ (\ote-iz-cw), kn‘p (A[ym-]n-I, sam-s´-Ω¬ F®v.F-kv.F-kv.Xr-°-cn∏q¿). k-tlm-Z-c߃: cm-L-h≥, Zm-tam-Zc≥, \m-cm-bWn, Pm-\In, cm[, ]-tc-X\m-b Ip-amc≥.

B-bn-j-_o-hn I-Sn-b-ßm-Sv: k-øn-Zv kbn¬ a-jv-lq¿ X-ß-fp-sS a-Iƒ I-fw-Ip-f-Øv Bbn-j-_o-hn(85). `¿-Ømhv: Ip-™n-ko-Xn-X-߃. a-°ƒ: ssk-\-_ _o-hn, lp-ssk≥- X-߃, lwkm- X-߃, lm-jnw- X߃, A-jv-d-^v X-߃, B-_n-Zv X-߃, kzm-enlv X-߃, dp-Jn-bm- _ohn, Pm-^¿ X-߃, D-a¿ X-߃, ap-l-Ω-Zv ^k¬ X-߃. a-cp-a-°ƒ: kp-lv-d-m _ohn, ap-√-_o-hn, kp-lv-dm _o-hn, k-^o-d- _o-hn, j-co-^ _o-hn, A-kv-a_o-hn, Xzm-ln-d _o-hn, l-_o-_ _o-hn, kp¬^-Øv _o-hn.

bph-Xnsb ]o-Un¸n¡m³ {iaw: \mhn-I-tk\ DtZym-K-ØÀ ]nSn-bn apw-ss_: ]-∫n¬ h®v _m-¶v Po-h-\-°m-cnsb `¿Øm-hn-s‚ ap-ºn¬ h®v ]n-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-©p \mhn-Itk-\ Po-h-\-°m¿ ]n-Sn-bn¬. C-¥y≥ \mhn-I tk-\-bn-se ¢m-kv 4 Po-h-\-°mcpw J-dn-se I-∏¬ \n¿am-Wim-e- Ce-t{Œm-Wn-Iv hn`m-K-Øn¬ tPm-en-°m-cpamb a-tl-iz¿ a-tl-{μ-knMv (26), B-jn-jv P-bv-In-j≥ (29), Xn¿-Øv-\m-Yv Zn¬]m-¥v (25), imw `-fim-c (29), N-μ≥ an-{i (26) F-∂nh-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-h-[n°me tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf C∂ph-sc t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p. apw-s-s_-bnse J¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ]-∫n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zamb kw-`hw. ]-∫n¬ h®v {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ bp-h-Xn-tbm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-Ibpw C-Xn-s\ tNmZyw sNbv-X bph-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ Ch¿ a¿-±n-°p-I-bp-am-bncp∂p. Xp-S¿∂p ]-∫n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ Ch-sc ]p-dØm-°n. F∂m¬ kw-Lw Zº-Xn-Isf ]pd-Øv ImØv \n¬-°p-Ibpw ]n-¥p-S-cp-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿∂p bp-h-Xn t]m-en-kv sl¬-∏v sse-\n¬ hn-fn-®v klm-bw A-`y¿-Yn-°p-Ibmbn-cp∂p

a-[y-h-b-kv-I³ hn-hm-l-ho-«n Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p-

aZy\bw: ap-Jy-a-{´n-bp-sS {]-Jym]-\w \-S-¸m¡Ww: Fw.C.Fkv. bq¯v hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv: a-Zy-Øn-¬ \n-∂p-≈ hcp-am-\w th-s≠-∂p h-bv-°m≥ X-ømdm-sW-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]\w hm-°p-I-fn-sem-Xp-°m-sX \-S-∏m°m≥ k¿-°m-¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F-Iv-ssk-kv a{¥n C-°m-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øn-b au\-hpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sn-\p hn-cp-≤-am-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw B-i-¶ Df-hm-°p-∂-Xm-Wv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v B-dp-am-k-Øn-\-Iw 2 Ãm¿ ]-Z-hn-bn-te-°p \-ho-I-cn-°m-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ {]-h-¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬I-W-sa-∂ i-‡-am-b k-Ω¿-±w k¿°m-cn¬ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. F-√m ap-Jy-[m-cm cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpw X-

ß-fp-sS a-Zy-\-bw hy-‡-am-°-Ww. dh-\yq h-cp-am-\-Øn-s‚ t]-cn-epw sXmgn-em-fn-I-fp-sS t]-cn-epw Nn-e¿ a-ZyØn-s‚ Zq-jy-^-e-ß-sf \n- m-c-h¬I-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv ]pXn-b _m-dp-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-ImØ 418 _m-dp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv sa-bv 2\v kwÿm-\-sØ ]-Øv tI-{μ-ß-fn¬ [¿W \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. Fw.C.F-kv. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. jm-Pn-Zv h-fmt©-cn, F Sn Fw A-jv-d-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


8

thÀ-]mSv

kottayam

i-in-[-c³

Ip-«n-b-½

B-e-∏p-g: am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 11-˛mw hm¿-Un¬ ]q-¶m-hv ]-dbw-]m-S-Øv i-in-[-c≥ (52). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \-b-\.

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c°p-fw ta-°pw-ap-dn ]p-∂-bv-°m-hn-f-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy Ip-´n-bΩ (98). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-fju-¡-¯-en ∏n¬. a-°ƒ: ]-tc-XA-º-e-∏p-g: Im-°m-gw I-ºn h-f-∏n¬ ]p-∂-Ø-d cm-b I-cp-Wm-I-c≥, k-c-k-Ω, in-h≥, ho-´n¬ ju-°-Ø-en (54). `m-cy: l-^v-k-Øv, a- tKm-]n, Z-m-am-£n, °ƒ: \m-^n-b-Øv, dq-_n- kp-tem-N-\, \-S-cmb-Øv. a-cp-a-°ƒ: C-bmP≥, D-j. kv, A≥-kn¬. a-cp-a-°ƒ: X-¶-Ω, ]tc-X-\m-b s]m-SncmPp b≥, A-\n-cp-≤≥, Iq-Øp-]-dºv: tI-fm-eq¿ kp-a-Xn, c-Xv-\-h-√n, sam-´-]-dº-sØ ]-ø-\mk-Zm-in-h≥, D-j, S≥ cm-Pp(57).

cm-Pp ap-l-Ω: ]p-√w-]m-d ]-tcX-\m-b ti-J-c-s‚ a-I≥ ]n F-kv cm-Pp (52). amXm-hv: \m-cm-b-Wn. `m-cy: D-j. a-°ƒ: Nn-©p, DÆn-°p-´≥. a-cp-a-I≥: k\¬. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

A-Ðp-Ã lm-Pn X-f-¶-c: ]-Sn-™m-dn-se Sn F A-–p-√ lm-Pn (85). `m-cy: ^m-Øn-am-_n. a°ƒ: l-_o-_v, lm-cnkv, Pm-^¿, A-–p¿-d-lvam≥, lw-\-_o-hn. a-cp-a°ƒ: D-kv-am≥ ]-≈w, l-ko-\, ^m-Øn-a, ^ko-e, \p-ssk-_.

tPm-k-^v \o-dn-°m-Sv: tIm-´-bw Un.Un Hm-^n-kv dn-´. DtZym-K-ÿ≥ ]-´-ºp-dØv ]n sP tPm-k-^v (68). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30\v \o-dn-°m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]-≈n-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω ssI-∏p-g Hm-W-t»-cn-bn¬ Ip-Spw_m-K-am-Wv. a-°ƒ: tPmkv-en, tPm-bv-kv (jm¿P), Pn≥-kv. a-cp-a-°ƒ: eq-°v (In-g-t°-ap-´Øn¬ Ip-dp-∏-¥-d), Pn\n (N-°p-¶¬ G-‰p-am\q¿), A-\p (I-f-∏p-c-bv°¬ \o-dn-°m-Sv). ]-tcX≥ Nm-a-°m-e ]oT-Øt´¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.

29 G{]n¬ 2014 sNmΔ

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b _m-en-I ap-§n- a-cn-¨p

l-cn-Zm-kv

ta-cn

tPm-k-^v

B-\-μ-Ip-amÀ

tN-∂m-Sv: ]q-™m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v tN-∂m-Sv h≠m-\-Øv ]-tc-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-≥ \m-b-cpsS a-I≥ hn _n l-cn-Zmkv (a-Wn-°p-´≥ ˛54). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v tIm-gn-t°m-Sv Xn-cp-h-ºm-Sn-bn-ep-≈ ho´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

Xo-t°m-bn: Du-´p-I-fØn¬ Ip-™p-tam-s‚ `m-cy ta-cn (76). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-°v 2.30 \v Xo-t°m-bn sk‚ v taco-kv s^-tdm-\ ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tcX Xo-t°m-bn X-d-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: P-bnw-kv, t_-_n, G-en-bm-Ω, a-co-\. a-cp-a°ƒ: eo-kn, tdm-k-Ω, km-_p, tPm-kv.

tN-∂m-Sv: In-S-ß-Øm-sg sI hn tPm-k-^v (Ipt™-∏v tN-´≥-˛76). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq∂n-\v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-cn ta-cn-em‚ v ]p≈n-°m-´n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: ]p-jv-]-Ω, _nt\m-bn, _n≥-kn, tPmwkn, tdm-kn, _n≥-kv. a-cpa-°ƒ: tPm-Wn, tdm-knen≥, Ip-´-∏≥, s_-∂n, kp-aw, Xn-_n.

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv AJn¬ \n-hm-kn¬ B-\-μIp-am¿ ( 54). kw-kv-Im-cw C-∂v-cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy D-jm-Ip-amcn. a-°ƒ: A-Jn¬ (kuZn), A-ºn-fn. a-cp-a-I≥; sI kn k-Po-hv.

A_vZp-Å B\-°c : B\-°c sXßn-e-h-f-∏n¬ Ip™m-h F∂ A_vZp-ff (65). J_-d-S°w C∂v cmhnse 8\v B\-°c Ppam-AØv ]≈n- J-_dn-ÿm-\n¬.- `mcy :Ban\-°p-´n.-

h-k-´n \o-te-iz-cw: ]p-Xp-ss° ta-\n-t°m-s´ \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS aIƒ h-k-¥n (32). ktlm-Z-c-߃: N-{μ≥, imc-Z.

C-{_m-lnw lm-Pn F-cn-bm¬: ªm¿-t°m-Snse _n C C-{_m-lnw lm-Pn (70).

Nocq-«n X-e-t»cn: IXncq¿ C¥y≥ Hmh¿kokv _m¶n\p kao]w Zo]Øn¬ ]pt∂mdm≥ No-cq´n (104). `¿Ømhv: ]tcX\mb Ip™n cma≥. a°ƒ: Ipamc≥, cmLh≥, hmkp , cho{μ≥ (dn´. U]yq´n amt\P¿ sI.Fkv. F^v.C.).

]-Ø-\w-Xn-´: am-Xm-hn-t\m-sSm-∏w \-Zn-bn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b _m-en-I ap-ßn-a-cn-®p. sN-ß-d k-a-c`q-an-bn-se hm-kp-hn-s‚ a-Iƒ tk-Xp(12) B-Wv I√m-dn¬ ap-ßn a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sSbm-Wv A-]-I-Sw. am-Xm-hn-t\m-sSm-∏w Ip-fn-°p-∂-Xn-\n-sS s]¨-Ip´n H-gp°n¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. G-sd t\-c-sØ Xnc-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw In-´n-b-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ P\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p∂ ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p \¬-Ipw.

kv-Iq-«À A-]-I-S-¯n a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: sjm¿-Wq-cn-\-Sp-Øv Ip-f-∏p-≈nbn¬ \-S-∂ kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn-®p. k-l-bm-{Xn-I-\v Kp-cpX-c-am-b ]-cn-t°-‰p. ap≈q¿-°-c X-≠≥ ]-Sn™m-td-Xn¬ A-dp-apJ≥(54) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏w bm-{X sN-bv-Xn-cp-∂ ap-≈q¿-°-c F-kv F≥ \-K-dn¬ ]p-°m-S-Øv ]-dºn¬ Ir-jv-W-\m-Wv Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v. A-dp-ap-J≥ kw-`-h ÿ-e-Øp sh-®p X-s∂ a-cn-®p. `m-cy: N-{μ-a-Xn. a-Iƒ: Im¿-Øn-I.

]m-¼pI-Sn-tb-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶a[y-h-bkvI³ a-cn-¨p N-cp-hn-f k-Zm-\-μ³

Pm-\-In-b-½

kÂ-am-_o-Kw

hn-P-b³-]n-Å

cm-[m-a-Wn

cm-L-h³

kp-μ-tc-i³

sXm-½³ Np-½mÀ

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ I-t√-en-`m-Kw N-cphn-f ho-´n¬ N-cp-hn-f kZm-\-μ≥(79). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω. a-°ƒ: kp-Pm-X≥, kRv-P-b≥, kp-tc-jv-_m_p. a-cp-a-°ƒ: A-Pn-X ssj-\n, A¿-®-\.

im-kv-Xmw-tIm-´: tXh-e-°-c \-Sp-hn-e-°-c tIm-S-ºn¬-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b am-[-h≥-]n≈-bp-sS `m-cy Pm-\In-b-Ω(88). a-°ƒ: A-ø-∏≥-]n≈, P-\m¿-[-\≥-]n≈, tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-≈, tam-l-\≥-]n≈, cm-[-Ω, ap-c-fo-[c≥-]n-≈, ]-tc-X-\m-b N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xnb-Ω, ssj-e-P, cm-Pe-£v-an, {io-tZ-hn, {ioI-em, _m-_p-]n-≈, _n-μp.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tImgn-t°m-Sv ta-°v ]-≠n-Iim-e ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-™ns‚ `m-cy k¬-am-_oKw(82). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b jd-^p-±o≥, \m-k¿, k^n-b, kp-ss_-Z, ]-tcX-\m-b ssa-Xo≥-Ip™v, d-jo-Zv, s\-kn-b, \-ko¿, s\-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, s\-ko-a, ]-tc-X-\m-b jm-P-lm≥, ]-tc-X-\mb \q-dp-±o≥, ko-\-Øv, sP-ao-e, ap-l-Ω-Zv I_o¿, Ip-™p-tamƒ, jw-\.

im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿ sF-h¿-Im-e-]-Sn™m-d-v sX-°v ]p-Ø-\º-ew hm-g-hn-f-ap-°v A\p-{K-l-bn¬ (I-f-cn-hmXp-°¬) kn hn-P-b≥]n-≈(56). `m-cy: N-{μn-Ib-Ω. a-I≥: hn A-c-hnμv.

a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: In-S{]w sX-°v cm-[m-a-μn-cØn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ `m-cy cm-[m-a-Wn (58). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v. a-°ƒ: cm-lp¬ (sI.-Fkv.-F-^v.-C, Ip-≠-d), cmPn, c-Rv-Pn-Øv (e-Iv-\u). a-cp-a-°ƒ : {]-Xo-£, A\n¬, Ko-Xp.

Ip-≠-d: ap-f-h-\ kn‘p-`-h-\n¬ cm-L-h≥ (65). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tKm-a-Xn. a-°ƒ : {]-Po-jv (B¿an, cm-P-ÿm≥), kt¥m-jv (Kƒ-^v), hnt\m-Zv (tI-c-fm-t]m-en-kv k-∫v C≥-kv-s]-Œ¿, Xr»q¿), kn-‘p (A-[ym]n-I I-S-bv-°m-hq¿ K-h. hn.-F-®v.-F-kv.-C), _n‘p. a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, tc-J, {io-P, A-P-b-Ip-am¿, kp-\n¬-Ip-am¿ (sI.-Fkv.-C.-_n, F-gp-tIm¨).

Ip-≠-d: tI-c-f-]p-cw a-WvU-ew Im-ºn-bn¬ P-Mv-j\n¬ ]p-fn-hn-f ho-´n¬ B¿ kp-μ-tc-i≥(50). kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-[¿-Ω. a-Iƒ : A-cp-Wy.

Ip-≠-d : I-√-d I-Wn-bmw]-d-ºn¬ sXm-Ω≥ Np-aam¿ (ssk-a¨ 92).kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v sk‚ v tXm-a-kv ]-g-b ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Nm-®n-°p-´n. a-°ƒ: tPmbn (I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ t_-t°-gv-kv, Ip-≠-d), ssa-°nƒ (I-Wn-bmw-]-dºn¬ ^p-Sv-sh-b¿, I-√d), s_-∂n, sP- n, ]-tcX-cm-b tXm-a-kv (I-Wnbmw-]-d-ºn¬ t_-°-dn, B-bmw-Ip-Sn) Nm-t°m (sk≥-{S¬ t_-°-dn, Ce-™n). a-cp-a-°ƒ : Nn∂-Ω, A-Ωn-Wn, kq-k≥, k-Pn, sI.-sI. G-{_lmw.

B-an-\m-_o-hn I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv sIm-®p Im-bn-°c ho-´n¬ j-d-^p-±o≥ apk-v-eym-cp-sS `m-cy B-an\m-_o-hn(54). a-°ƒ: A≥-h¿, l-ko\. a-cp-a-I≥: a≥-kq¿.

i-in-Ip-amÀ Ip-≠-d: s\-Sp-º-\ C-S∏-\-bw am-[-h hn-em-kØn¬ i-in-Ip-am¿(55). `m-cy : X-¶-a-Wn-b-Ω. a°ƒ: \o-c-P, \n-[o-jv.

l-cn-tZ-h ]-Wn-¡À I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw B-Zn-\m-Sv h-S-°v A-\n-X `-h-\Øn¬ sI l-cn-tZ-h ]Wn-°¿(88). `m-cy: Ir-jv-W-Ω-. a-°-ƒ: A-\n-X, ao-c, Xm-c, Xm-ep, l-cn-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b tam-l≥, jm-Pn, l-cn, tUm. c-Xo-jv, k-‘y.

hn-P-b³ \m-bÀ Kp-cp-hm-bq¿: sNm-Δ-√q¿ ]-tc-X-\m-b ap-√-∏-≈n tKm-hn-μ≥ \m-b-cp-sS aI≥ hn-P-b≥ \m-b¿(55). hm-Zy-I-em-Im-c-\m-bn-cp∂p. A-Ω: A-ø-∏-Øv ]mdp-Ip-´n A-Ω. `m-cy: Aw_p-Pm-£n. a-°ƒ: c-ay, c-iv-an. a-cp-a-I≥: kp-tcjv.

_o-]m-¯p-½ sIm-fØ - d - : ]-tc-X\ - m-b I-fØ - n¬ sam-bvX - o≥ amÃ-dp-sS `m-cy _o-]m-ØpΩ (85). a-°ƒ: ]m-ssØ (_n-®p), D-Ωp-´n. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\ - m-b sam-bvXo≥ tIm-b, D-Æn-l ≥.

tKm-]me³ am-ln: B-Zy-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ s]-cn-ßm-Sn-bn-se at√m-fn¬ ao-ج tKm]m-e≥ (84). I-hn-bq¿ {io-\m-cm-b-W aTw ÿm]-I U-b-c-Iv-Sdpw t_m¿Uw-K-hpam-bn-cp-∂p. `mcy: am-[hn. a°ƒ: h¬k≥, {]-Imi≥ (Zamw), kp-tc-jv _m_p (I-km-In-kvXm≥).

tPm-kv

h-do-Xv kv-ä-\n-Ém-thm-kv

Ip-am-c-\m-Nm-cn

\-fn-\n

kp-Ip-am-c³

ssk-\p-±o³

km-hn-{Xn A-½

]m-h-d-´n: h-Sp-°q-´v tZ-hkn-°p-´n tPm-kv apwss_-bn¬ h-®v \n-cym-X\m-bn. apw-ss_ t\-h¿ tUm-°ym¿-Un¬ D-Zym-Kÿ-\m-bn-cp-∂p. A-hn-hmln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: hn Un ssk-a¨am-kv-‰¿, ]u-fn tPm-kv, B-\n B‚-Wn, ]-tc-X\m-b ]o-‰¿.

am-f: am-f s^m-tdm-\ tZhm-e-b-Øn¬ I-gn-™ 40 h¿-j-°m-ew Km-b-I\m-bn-cp-∂ sIm-√n-°¬ am-S-h-\-°m-´v h-do-Xv kv‰-\n-…m-thm-kv(52). hr°-tcm-K-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. `m-cy: k-tem-an. aIƒ: km-{μ.

h¿-°-e: h-´-πmw-aq-Sv ]-f\n a-μn-c-Øn¬ Ip-am-c\m-Nm-cn (84). `m-cy: sN-√-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, X-¶-a-Wn, ]-f-\n. a-cp-a-°ƒ: A-`n, ap-cpI≥, h¬-k-e.

_m-e-cm-a-]p-cw: aw-K-eØp-tIm-Ww A-Pn-Øv cm-Pv `-h-\n¬ ]-tc-X-\mb Xym-K-cm-P ]-Wn-°-cpsS `m-cy \-fn-\n (72). a°ƒ: cm-P-{io, P-b-{io, A-Pn-Øv cm-Pv. a-cp-a°ƒ: th-Wp, k-Xo-jvIp-am¿, _o-\.

sh-™m-d-aq-Sv: B-ep-¥d sN-∏-≈n-bn¬ ho-´n¬ kp-Ip-am-c≥ (65). `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, _n-‘p, A-Pn-X, k-Pn, kn-Pn. a-cp-a-°ƒ: a-Rv-Pp, _n\p, a-t\m-Pv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-c-a\ s\-Sp-¶m-Sv tkm-a≥ \K-dn¬ Sn.-kn 21/1785 (1) {]n-b-Z¿-i-\n-bn¬ km-hn{Xn- A-Ω (62). a-I≥: kp\n¬-Ip-am¿ (F¬.-sF.kn G-P‚ v), a-cp-a-Iƒ: _n-μp

A-Ðp l-aoZv

A_p

sh-™m-d-aq-Sv: `-c-X∂q¿ Km¿-Uv tÃ-j≥ Fkv F≥ hn-√-bn¬ ssk\p-±o≥ (63). `m-cy: dm-_nb-Øv _o-hn. a-°ƒ: ssj-\o-_o-Kw (bq-\nb≥ _m-¶v Hm-^v C-¥y, tI-i-h-Zm-k-]p-cw), \m-Znb (sF._n.F-kv sS-Ivt\m-f-Po-kv sS-Iv-t\m]m¿-°v). a-cp-a-°ƒ: lmPn P-∫m¿ (ku-Zn), AUz. j-^o-°v.

hmcw: ]pd-Øo¬ ]pd-bt¶m´v luknse A–p¬ laoZv (65). `mcy: \^o-k. a°ƒ: kao-\, ap_in¿, i^o-Jv, apkΩn¬. acp-a-°ƒ: lmjn¿, _pjvd, dm-_nb.

dn∏¨: sIm√m-c≥ A_p (68). `mcy: Bky. a°ƒ: Ip-™ohn, dm-_nb, d-lo-a, in-lm-_p±o≥, B-_nZv, d-ko-\. acp-a°ƒ: A-–p-d-ioZv, lw-k, Pm^¿, ap-l-ΩZen.

Nn-¶-½p A-½ Ip-‰n-∏p-dw: t]-c-i-∂q¿ I-√v sh-´p-Ip-gn-bn¬ Nn∂-Ωp A-Ω (80). k-tlm-Z-c-߃: _m-eIr-jv-W≥ Ip-‰n-∏p-dw, tKm-hn-μ≥-Ip-´n, X-¶-Ω.

Ip-ªp-®nIp-‰n-∏p-dw: \-Sp-h-´w \mK-]-d-ºn-se h-´w-I-fØn¬ Ip-™p-Æn (80).

\mcm-bW ss] ]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ _km-dn-se B-ZyIm-e hkv-{Xhym-]m-cn hm-kp-tZh ss]-bp-sS a-Iƒ hn \m-cm-bW ss] (72). `m cy: \n¿a-e. a°ƒ: \-μnXm \mbIv, c-RvPn-X tj-Wmbv, k-hn-X. a-cpa° ƒ: cmw-Zm-kv \m-bIv, \-tc-jv tj-Wmbv.

hk´ Iq-Øp-]-d-ºv: B-bn-Ød I-º-\n-°p-∂n-se c-RvPn-Øv \n-hm-kn¬ I°≠n h-k-¥(52). `¿Ømhv: cm-Lh≥. a°ƒ: c-Rv-PnØv, tc-jv-a, c-Xv\. a-cp-a°ƒ: a-tljv, hnPnØv, c-Xv\.

Ir-jvW³ B\-°c: s]cn-tßmSv sXm-gp-°mSv hn ]n IrjvW≥ (79).- kw-kvImcw C∂v cmhnse 8\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S°pw.`mcy :tZh-In.-

X-¦-½

Im-knw

]u-tem-kv

amÀ-«n³

ao-Xn-b³

t]m-Ø≥-tIm-Sv: s]m-bvI-hn-f A-cp-¨ \n-hmkn¬ sN-√-∏≥ (65˛-dn-´. F-®v.Fw K-h. F¬.]n.F-kv a-W-bv°¬, sN-º-g-¥n). `m-cy: km-hn-{Xn (dn-´. ssS-∏n-Ãv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-¿-´v c-≠v, s\-Sp-a-ßm-Sv). a-I≥: Acp¨.

h¿-°-e: t]-tc-‰n¬ KwKm \n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k-s‚ `mcy X-¶-Ω (67). a-°ƒ: Kw-K, ]-tc-X-\mb kn-‘p-em¬, b-ap-\, Ir-jv-W (in-h-Kn-cn Fkv.F≥ ko-\n-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: kp-`m-jn-X≥ (sI.Sn.Un.kn), D-Æn-Irjv-W≥ (F-kv._n.Sn), A-P-b≥ (A-_p-Zm-_n).

t]m-Ø≥-tIm-Sv: Zm-dp¬ D-eqw A-d-_n-Iv tIm-f-Pn\v k-ao-]w X-S-Ø-cn-IØv ho-´n¬ Im-knw (73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b D-ssa_m _o-hn. a-°ƒ: B_n-Z, j-l¿-_m≥, jm^n, D-ssj-`, ]-tc-X-\mb jn-_p. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-em-–o≥, jm^n, I-_o¿, h-lm-_v.

Im-e-Sn:\o-eo-iz-cw In-Stß≥ ho-´n¬ h-dn-b-Xns‚ a-I≥ ]u-temkv(51).`m-cy:h-Sm-´p-]m-d Nm-Øw-I-≠-Øn¬ IpSpw-_mw-Kw km-en. a°ƒ: B¬-hn≥(A-£b F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pv,tIm-b-ºØq¿),sa¬-hn≥(Im-©n i-¶-c hn-Zym-e-bw Im-eSn) kw-kv-Im-cw C-∂v D-®I-gn-™v 3\v \o-eo-iz-cw I-tc-‰-am-X B-{i-a C-S-hI ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬.

Im-e-Sn:a-‰q¿ ]-ø-∏n-≈n ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-°p´n-bp-sS a-I≥ am¿´n≥(43). a-™-{] _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\°m-c-\m-Wv. am-Xm-hv:eoem-Ω. `m-cy:Pn-\n. a-I≥: knbm≥. kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 9\v a-‰q¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Im-°-\m-Sv: I-Æw-Ip-fØv ]-≈n-®m≥ Ip-Sn ao-Xnb≥ (96). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\v Xr-°m°-c Pp-ap-B a-kv-Pn-Zv J_¿ ÿm-\n¬. `m-cy: s]tºm-a. a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b Im-Z¿Ip-™v, l-ao-Zv, kp-sseam≥, ^m-Øn-a, l-Δ, \_o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv,_°¿, sI-cow, _o-hn, ^mØn-a, k-^n-b.

jmPn ]p¬∏≈n: kn.]n.Fw. ]p¬∏≈n Gcnbm IΩn‰n sk{I´dn AØn °p\n Im´q∏md jmPn (45). kwkvImcw C∂p D®bv°v 12\v ho´phf∏n¬. `mcy: ssjeP.

Nm-bn-¨³ I-S-ep-≠n: a-Æq¿ Ir-jvW F.bp.]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tN-e-°¬ Nmbn-®≥(Ip-´n tam≥ 80). `m-cy: km-hn-{Xn.

tPm-k-^v

IWnbmº‰: ]®ne °mSv Im\t©cn Xpcptج tPmk^v (72). `mcy: am¿Ø. a°ƒ: tPmbn tPmk^v, _o\, knPn, ko\. acpa°ƒ: s_∂n, kPn, Pbvk¨, \m≥-kn.

aWnIW - Tv ³ tIWn®nd: ]qXmSn FcpaØm-cn C Pn aWnIWvT≥ (48). `m-cy: KncnP.

C{_m-lnw A-Ωn-\n-°m-Sv: ]-tcX\mb s]m-t∂-Øv apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C-{_mlnw (40). am-Xm-hv ]-tc-Xbm-b Ip™mØp.

a-b-¡p-a-cp-¶p I-eÀ-¯n-b _n-kv-I-äv IhÀ-¨-s¡¯n-b \-Â-In s{S-bn-\n I-hÀ-¨ Xangv kztZ-in-IÄ B-ep-h-bn A-d-Ìn B-ep-h: h≥ I-h¿-® B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-seØn-b kv{Xo-I-fS°ap≈ Hº-XpX-an-gv- kztZ-in-Iƒ Bep-h-bn¬ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. X-an-gv-\m-Sv ]-\th-en k{Xw kz-tZ-inIfm-b am-cn-ap-Øp(30) sh-≈Zp-ssc,cm-a-N-{μ≥ (32),sk¬-h-cm-Pv(24),]c-a-in-hw(18),am-cn-ap-Øp `m-cy e-£v-an(38),sN√Øm-bn(45), c-RvPn-X dmWn(35), j¨-ap-J-Ømbn(66) F-∂n-h-cm-Wv ]n-

Sn-bn-em-b-Xv. I-≈-∑m-cp-sS {Km-aw F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏Sp-∂ X-an-gv-\m-´n-se Xn-cp´p-{Km-a-Øn¬-\n∂p I-gn™Zn-h-k-am-Wv kwLw tI-c-f-Øn-se-ØnbXv. B-ep-h˛s]-cp-ºmhq¿ `m-K-ß-fn¬ h≥ Ih¿®-°p kw-Lw ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn¬ hy-‡am-bn-´p≠v. ]n-Sn-bn-embh-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sNbvXp.

Xr-iq¿: a-b-°p-a-cp-∂p I-e¿-Øn-b _n-kv-I-‰v \¬-In s{S-bn≥ bm-{X-°mc-s‚ 25,000 cq-]-bpw samss_-epw F.Sn-.-Fw Im¿Up-I-fpw I-h¿-∂p. Im-dfw kz-tZ-in h-en-b-I-Øv A-jv-d-^n-s‚ a-I≥ jnlm-Pm(28)Wv I-h¿-®°v C-c-bm-b-Xv. A-t_m[m-h-ÿ-bn-em-b jn-lmPv Iq¿-°-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv.A- l - Ω - Z m- _ m- Z n¬\n-∂p Xr-iq-cn-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-

`-hw. ]m‚n-s‚ t]m-°-‰v tª-Uv D-]-tbm-Kn-®v Iodn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-gvkv A-S-°-am-Wv ]-Ww tam-j-Ww t]m-b-Xv. ssI-bn¬ sN-dn-b ap-dnhp-ap-≠v. lm- ∏ - ˛ - X n- c p- \ ¬- t hen F-Iv-kv-{]-kn¬ …o∏¿ tIm-®n-em-bn-cp-∂p bm-{X. cm-{Xn ]-tØm-sS s{S-bn≥ kq-d-Øn-seØn-b-t∏mƒ A-Sp-Øn-cp∂-bmƒ {Iow _n-kv-I-‰v \¬-In. sXm-´-Sp-Øn-cp∂ Z-º-Xn-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°pw _n-kv-I-‰v \¬In-bn-cp-∂p. A-h¿ I-gn°p-∂-Xv I-≠-ti-j-am-

Wv jn-lm-Ppw I-gn-®-Xv. ]-Øp an-\n-‰n-\-Iw jnlm-Pn-\v t_m-[w \-jv -Ss∏-´p. Xr-iq-cn-te-°p t]mhm-\m-sW-∂v Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ Z-º-Xn-Itfm-Sv ]-d-™n-cp-∂-Xn\m¬ A-h¿ Xr-iq-cn-seØn-b-t∏mƒ jn-lm-Pns\ D-W¿-Øm≥ {i-an®p. A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b-Xn-\m¬ A-h¿ sdbn¬-th t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. s{S-bn≥ Xr-iq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿ jn-lm-Pns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p.

tim-im-½ kp¬-Øm≥ _-tØcn: Np≈n-tbm-Sv I-f-cn-°¬ ]-tc-X\m-b kn H t__n-bp-sS `m-cy tim-imΩ (80).

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-S-nbq¿ ap-g-tßm-Sn sX-t° sh-fn-bn¬ ho-´n¬ hn hm-kp Ip-a-c-Iw-: sIm-Sp-ß-t»- hm-kp-tZ-h≥-]n-≈-bpsS a-I≥ hn A-P-b-Ipcn-bn¬ hm-kp (74). `mam¿ (47˛-kn-hn¬ t]m-ency: Pm-\-In, I-√-d s]kv Hm-^n-k¿, ]-Ø-\wcpw-Xp-cp-Øv I-cp-\m-´v Xn-´ aq-gn-bm¿ tÃ-j≥). Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b `-mkm-_p, D-Z-b, P-an-\n, c-Xn-]n-f-f. km-[-\. a-cp-a-°ƒ: kk-tlm-Z-c-߃: hn kPo-\, kp-Ip-am-c≥, _n\p, km-_p. kw-kv-Im-cw Xo-jv-_m-_p, hn AC-∂v D-®-°v 2 \v ho-´p-h- \n¬-Ip-am¿, hn hn-\-bIp-am¿. f-∏n¬.

eoe Iq-Øp-]-dºv: ]q-f-ºkm-dn-se ]-tc-X-\m-b Rm-t‰y-e \m-Wp-hn-s‚ `m-cy eo-e(65). a°ƒ: ekn-X, a-t\m-Pv Ip-am¿, jo-P, jmPn. a-cp-a°ƒ: cmP≥, ko_.

bph-Xnsb ]o-Un¸n¡m³ {iaw: \mhn-I-tk\ DtZy-K-ØÀ ]nSn-bn apw-ss_: ]-∫n¬ h®v _m-¶v Po-h-\-°m-cnsb `¿Øm-hn-s‚ ap-ºn¬ h®v ]n-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-©p \mhn-Itk-\ Po-h-\-°m¿ ]n-Sn-bn¬. C-¥y≥ \mhn-I tk-\-bn-se ¢m-kv 4 Po-h-\-°mcpw J-dn-se I-∏¬ \n¿am-Wim-e- Ce-t{Œm-Wn-Iv hn`m-K-Øn¬ tPm-en-°m-cpamb a-tl-iz¿ a-tl-{μ-knMv (26), B-jn-jv P-bv-In-j≥ (29), Xn¿-Øv-\m-Yv Zn¬]m-¥v (25), imw `-fim-c (29), N-μ≥ an-{i (26) F-∂nh-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-h-[n°me tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf C∂ph-sc t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p. apw-s-s_-bnse J¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ]-∫n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zamb kw-`hw. ]-∫n¬ h®v {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ bp-h-Xn-tbm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-Ibpw C-Xn-s\ tNmZyw sNbv-X bph-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ Ch¿ a¿-±n-°p-I-bp-am-bncp∂p. Xp-S¿∂p ]-∫n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ Ch-sc ]p-dØm-°n. F∂m¬ kw-Lw Zº-Xn-Isf ]pd-Øv ImØv \n¬-°p-Ibpw ]n-¥p-S-cp-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿∂p bp-h-Xn t]m-en-kv sl¬-∏v sse-\n¬ hn-fn-®v klm-bw A-`y¿-Yn-°p-Ibmbn-cp∂p

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨p-−m-b A-]-I-S-¯n bp-hm-hv a-cn-¨p

Im-´m-°-S: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]I-S-Øn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Im-´m-°-S t]m-∂-d ]p-Xp°p-Sn d-Pn `-h-\n¬ c-PnIp-am¿ (38)B-Wv a-cn-®Xv. sNm-hm-gv-N cm-{Xn Im´m-°-S Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tdm-Un¬ cm-{Xn 8:30 HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw \-S∂-Xv. D-S≥ X-s∂ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw C-∂-se D-®-tbm-sS a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: a-Rv-Pp.

In-W-än \n-¶pw- A-Kv-\n-i-a-\ tk-\ c-£-s¸-Sp-¯n-b BÄ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-´m-°-S: In-W-‰n¬ \n-∂pw- A-Kv-\n-i-a-\ tk-\ c£-s∏-Sp-Øn-b B-sf s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-d-\-√q¿ sN-∂n-tbm-Sv sIm-Sn-hn-f tdmU-cn-I-Øp ho-´n¬ em- ¿ (59) s\-bm-Wv C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 11.30 Hm-sS k-tlm-Z-cn-bpsS ho-´n¬ In-W-‰n¬ ho-W \n-e-bn¬ Im-Wp-I-bpw am-d-\-√q¿ t]m-en-kpw A-¶-½ Im-´m-°-S A-Kv-\n-i-a-\ C-cn-ßm-e-°p-S: s]m-d- tk-\-bpw F-Øn cm-{Xn Øn-t»-cn th-g-]-d-ºn¬ 12.30 Hm-sS C-bm-sf I-ctZ-h-kn `m-cy A-∂bv-s°-Øn-°p-I-bpw sNΩ(89). kw-kv-Im-cw Cbv-Xp. ti-jw A-Kv-\n-i-a∂v cm-hn-se 10\v C-cn\ tk-\ Bw-_p-e≥ßm-e-°p-S sh-Ãv tUm- kn¬ C-bm-sf Xn-cp-h-\tf-gv-kv tZ-hm-e-b sk-an- ¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]tØ-cn-bn¬. a-°ƒ: G- {Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cpen-b-Ω, h¿-K-o-kv, π-ta- ∂p. \, A-t¥m-Wn, ta-cn, C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS C-bmƒ B-ip-]-{XnsIm-®p-t{X-ky, t{K-kn, bn¬ \n-∂pw Xn-cn-sI ho-´n¬ F-Øp-I-bpw C-hn-sS en-kn, tPm-fn. a-cp-a\n-∂pw t]m-b C-bm-sf C-∂-se ssh-Io-´v 3.30 Hm°ƒ: B‚-Wn, a-dn-bmsS C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ Ω, eq-kn, em-k¿, _mI-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: Hm-a-\. a-I≥: {]_p, tPm-kv, kn-Pn, ]-tc- km-Zv. X-cm-b A-t¥m-Wn, tXm-a-kv.

A-P-b-Ip-amÀ sN-Ã-¸³

am-f: ]m-ºp I-Sn-tb-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ sIm√n °¬ a-≠n ho-´n¬ ]u-tem-kn-s‚ a-I≥ tPm¨-k¨(49) \n-cymX-\m-bn. sh-≈n-bm-gv-® t]m-´bn-se ]-d-ºn¬ \-\°m≥ t]m-b-t∏m-gm-Wv ]m-ºp I-Sn-tb-‰-Xv. A-¶am-en-bn-se kz-Im-cy Bip- ] - { Xn- b n- e m- b n- c p- ∂ p Nn-In¬-k. `m-cy: do-\. a°ƒ: {In-Ãn, F-Uv-hn≥.

{]-`m-I-c³F-S-°-c: D-∏-S Xm-∂n-aqe-bn-se I-≠w-]-d-ºn¬ {]-`m-I-c≥ (42). `m-c-y: ]m¿-Δ-Xn. a-°ƒ: A-i-zXn, A-`n-Pn-Xv. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v D-∏-S im-¥n-h-\w iv-aim-\-Øn¬.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-Ên-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p

hn-gn-™w: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- n-Sn-®v hr-≤≥ a-cn-®p. sh-ßm-\q¿ in-h-Ir-]m-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥ \m-Sm¿-˛ Ip-™n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ e-£v-a-W≥ \m-Sm¿ (68) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se 10 Hm-sS sh-ßm-\q¿ A-ø-≥-¶m-fn kv-Iq-fn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S°-sh s]-s´-∂p ap-t∂ms´- S p- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _kn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-s∂∂v hn-gn-™w t]m-en-kv ]-d-™p. B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. hn-gn-™w Un-t∏m-bnse _-km-Wn-Sn-®-Xv. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. sh-ßm-\q-cn¬ k-tlm-Z-c-t\m-sSm-∏w Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. -A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: Xm-a-cm£n (]-tc-X), X-¶-a-Wn, I-a-ew (]-tc-X), k-tcm-Pw, Pm-\-h¿-W≥, X-¶w (]-tc-X), A-\-¥-Ir-jv-W≥, at\m-l-c≥, k-l-tZ-h≥.

aZy\bw: ap-Jy-a-{´n-bp-sS {]-Jym]-\w \-S-¸m¡Ww: Fw.C.Fkv bq¯v hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv: a-Zy-Øn-¬ \n-∂p-≈ hcp-am-\w th-s≠-∂p h-bv-°m≥ X-ømdm-sW-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]\w hm-°p-I-fn-sem-Xp-°m-sX \-S-∏m°m≥ k¿-°m-¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F-Iv-ssk-kv a{¥n C-°m-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øn-b au\-hpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sn-\p hn-cp-≤-am-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw B-i-¶ Df-hm-°p-∂-Xm-Wv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v B-dp-am-k-Øn-\-Iw 2 Ãm¿ ]-Z-hn-bn-te-°p \-ho-I-cn-°m-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ {]-h-¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬I-W-sa-∂ i-‡-am-b k-Ω¿-±w k¿°m-cn¬ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. F-√m ap-Jy-[m-cm cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpw X-

ß-fp-sS a-Zy-\-bw hy-‡-am-°-Ww. dh-\yq h-cp-am-\-Øn-s‚ t]-cn-epw sXmgn-em-fn-I-fp-sS t]-cn-epw Nn-e¿ a-ZyØn-s‚ Zq-jy-^-e-ß-sf \n- m-c-h¬I-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv ]pXn-b _m-dp-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-ImØ 418 _m-dp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv sa-bv 2\v kwÿm-\-sØ ]-Øv tI-{μ-ß-fn¬ [¿W \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. jm-Pn-Zv h-fmt©-cn, F Sn Fw A-jv-d-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

29 G{]n¬ 2014 sNmΔ

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨p-−m-b A-]-I-S-¯n bp-hm-hv a-cn-¨p

N-cp-hn-f k-Zm-\-μ³

Pm-\-In-b-½

kÂ-am-_o-Kw

hn-P-b³-]n-Å

cm-[m-a-Wn

cm-L-h³

kp-μ-tc-i³

sXm-½³ Np-½mÀ

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ I-t√-en-`m-Kw N-cphn-f ho-´n¬ N-cp-hn-f kZm-\-μ≥(79). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω. a-°ƒ: kp-Pm-X≥, kRv-P-b≥, kp-tc-jv-_m_p. a-cp-a-°ƒ: A-Pn-X ssj-\n, A¿-®-\.

im-kv-Xmw-tIm-´: tXh-e-°-c \-Sp-hn-e-°-c tIm-S-ºn¬-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b am-[-h≥-]n≈-bp-sS `m-cy Pm-\In-b-Ω(88). a-°ƒ: A-ø-∏≥-]n≈, P-\m¿-[-\≥-]n≈, tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-≈, tam-l-\≥-]n≈, cm-[-Ω, ap-c-fo-[c≥-]n-≈, ]-tc-X-\m-b N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xnb-Ω, ssj-e-P, cm-Pe-£v-an, {io-tZ-hn, {ioI-em, _m-_p-]n-≈, _n-μp.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tImgn-t°m-Sv ta-°v ]-≠n-Iim-e ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-™ns‚ `m-cy k¬-am-_oKw(82). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b jd-^p-±o≥, \m-k¿, k^n-b, kp-ss_-Z, ]-tcX-\m-b ssa-Xo≥-Ip™v, d-jo-Zv, s\-kn-b, \-ko¿, s\-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, s\-ko-a, ]-tc-X-\m-b jm-P-lm≥, ]-tc-X-\mb \q-dp-±o≥, ko-\-Øv, sP-ao-e, ap-l-Ω-Zv I_o¿, Ip-™p-tamƒ, jw-\.

im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿ sF-h¿-Im-e-]-Sn™m-d-v sX-°v ]p-Ø-\º-ew hm-g-hn-f-ap-°v A\p-{K-l-bn¬ (I-f-cn-hmXp-°¬) kn hn-P-b≥]n-≈(56). `m-cy: N-{μn-Ib-Ω. a-I≥: hn A-c-hnμv.

a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv: In-S{]w sX-°v cm-[m-a-μn-cØn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ `m-cy cm-[m-a-Wn (58). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v. a-°ƒ: cm-lp¬ (sI.-Fkv.-F-^v.-C, Ip-≠-d), cmPn, c-Rv-Pn-Øv (e-Iv-\u). a-cp-a-°ƒ : {]-Xo-£, A\n¬, Ko-Xp.

Ip-≠-d: tI-c-f-]p-cw a-WvU-ew Im-ºn-bn¬ P-Mv-j\n¬ ]p-fn-hn-f ho-´n¬ B¿ kp-μ-tc-i≥(50). kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-[¿-Ω. a-Iƒ : A-cp-Wy.

Kp-cp-hm-bq¿: sNm-Δ-√q¿ ]-tc-X-\m-b ap-√-∏-≈n tKm-hn-μ≥ \m-b-cp-sS aI≥ hn-P-b≥ \m-b¿(55). hm-Zy-I-em-Im-c-\m-bn-cp∂p. A-Ω: A-ø-∏-Øv ]mdp-Ip-´n A-Ω. `m-cy: Aw_p-Pm-£n. a-°ƒ: c-ay, c-iv-an. a-cp-a-I≥: kp-tcjv.

_o-]m-¯p-½ sIm-fØ - d - : ]-tc-X\ - m-b I-fØ - n¬ sam-bvX - o≥ amÃ-dp-sS `m-cy _o-]m-ØpΩ (85). a-°ƒ: ]m-ssØ (_n-®p), D-Ωp-´n. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\ - m-b sam-bvXo≥ tIm-b, D-Æn-l ≥.

Ip-≠-d: ap-f-h-\ kn‘p-`-h-\n¬ cm-L-h≥ (65). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tKm-a-Xn. a-°ƒ : {]-Po-jv (B¿an, cm-P-ÿm≥), kt¥m-jv (Kƒ-^v), hnt\m-Zv (tI-c-fm-t]m-en-kv k-∫v C≥-kv-s]-Œ¿, Xr»q¿), kn-‘p (A-[ym]n-I I-S-bv-°m-hq¿ K-h. hn.-F-®v.-F-kv.-C), _n‘p. a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, tc-J, {io-P, A-P-b-Ip-am¿, kp-\n¬-Ip-am¿ (sI.-Fkv.-C.-_n, F-gp-tIm¨).

am-ln: B-Zy-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ s]-cn-ßm-Sn-bn-se at√m-fn¬ ao-ج tKm]m-e≥ (84). I-hn-bq¿ {io-\m-cm-b-W aTw ÿm]-I U-b-c-Iv-Sdpw t_m¿Uw-K-hpam-bn-cp-∂p. `mcy: am-[hn. a°ƒ: h¬k≥, {]-Imi≥ (Zamw), kp-tc-jv _m_p (I-km-In-kvXm≥).

Ip-≠-d : I-√-d I-Wn-bmw]-d-ºn¬ sXm-Ω≥ Np-aam¿ (ssk-a¨ 92).kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v sk‚ v tXm-a-kv ]-g-b ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Nm-®n-°p-´n. a-°ƒ: tPmbn (I-Wn-bmw-]-d-ºn¬ t_-t°-gv-kv, Ip-≠-d), ssa-°nƒ (I-Wn-bmw-]-dºn¬ ^p-Sv-sh-b¿, I-√d), s_-∂n, sP- n, ]-tcX-cm-b tXm-a-kv (I-Wnbmw-]-d-ºn¬ t_-°-dn, B-bmw-Ip-Sn) Nm-t°m (sk≥-{S¬ t_-°-dn, Ce-™n). a-cp-a-°ƒ : Nn∂-Ω, A-Ωn-Wn, kq-k≥, k-Pn, sI.-sI. G-{_lmw.

tPm-kv

h-do-Xv kv-ä-\n-Ém-thm-kv

Ip-am-c-\m-Nm-cn

\-fn-\n

kp-Ip-am-c³

ssk-\p-±o³

am-f: am-f s^m-tdm-\ tZhm-e-b-Øn¬ I-gn-™ 40 h¿-j-°m-ew Km-b-I\m-bn-cp-∂ sIm-√n-°¬ am-S-h-\-°m-´v h-do-Xv kv‰-\n-…m-thm-kv(52). hr°-tcm-K-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. `m-cy: k-tem-an. aIƒ: km-{μ.

h¿-°-e: h-´-πmw-aq-Sv ]-f\n a-μn-c-Øn¬ Ip-am-c\m-Nm-cn (84). `m-cy: sN-√-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, X-¶-a-Wn, ]-f-\n. a-cp-a-°ƒ: A-`n, ap-cpI≥, h¬-k-e.

Im-knw

]m-h-d-´n: h-Sp-°q-´v tZ-hkn-°p-´n tPm-kv apwss_-bn¬ h-®v \n-cym-X\m-bn. apw-ss_ t\-h¿ tUm-°ym¿-Un¬ D-Zym-Kÿ-\m-bn-cp-∂p. A-hn-hmln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: hn Un ssk-a¨am-kv-‰¿, ]u-fn tPm-kv, B-\n B‚-Wn, ]-tc-X\m-b ]o-‰¿.

_m-e-cm-a-]p-cw: aw-K-eØp-tIm-Ww A-Pn-Øv cm-Pv `-h-\n¬ ]-tc-X-\mb Xym-K-cm-P ]-Wn-°-cpsS `m-cy \-fn-\n (72). a°ƒ: cm-P-{io, P-b-{io, A-Pn-Øv cm-Pv. a-cp-a°ƒ: th-Wp, k-Xo-jvIp-am¿, _o-\.

sh-™m-d-aq-Sv: B-ep-¥d sN-∏-≈n-bn¬ ho-´n¬ kp-Ip-am-c≥ (65). `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, _n-‘p, A-Pn-X, k-Pn, kn-Pn. a-cp-a-°ƒ: a-Rv-Pp, _n\p, a-t\m-Pv.

t]m-Ø≥-tIm-Sv: Zm-dp¬ D-eqw A-d-_n-Iv tIm-f-Pn\v k-ao-]w X-S-Ø-cn-IØv ho-´n¬ Im-knw (73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b D-ssa_m _o-hn. a-°ƒ: B_n-Z, j-l¿-_m≥, jm^n, D-ssj-`, ]-tc-X-\mb jn-_p. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-em-–o≥, jm^n, I-_o¿, h-lm-_v.

A-Ðp l-aoZv

A_p

sh-™m-d-aq-Sv: `-c-X∂q¿ Km¿-Uv tÃ-j≥ Fkv F≥ hn-√-bn¬ ssk\p-±o≥ (63). `m-cy: dm-_nb-Øv _o-hn. a-°ƒ: ssj-\o-_o-Kw (bq-\nb≥ _m-¶v Hm-^v C-¥y, tI-i-h-Zm-k-]p-cw), \m-Znb (sF._n.F-kv sS-Ivt\m-f-Po-kv sS-Iv-t\m]m¿-°v). a-cp-a-°ƒ: lmPn P-∫m¿ (ku-Zn), AUz. j-^o-°v.

B-an-\m-_o-hn I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv sIm-®p Im-bn-°c ho-´n¬ j-d-^p-±o≥ apk-v-eym-cp-sS `m-cy B-an\m-_o-hn(54). a-°ƒ: A≥-h¿, l-ko\. a-cp-a-I≥: a≥-kq¿.

i-in-Ip-amÀ Ip-≠-d: s\-Sp-º-\ C-S∏-\-bw am-[-h hn-em-kØn¬ i-in-Ip-am¿(55). `m-cy : X-¶-a-Wn-b-Ω. a°ƒ: \o-c-P, \n-[o-jv.

l-cn-tZ-h ]-Wn-¡À I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw B-Zn-\m-Sv h-S-°v A-\n-X `-h-\Øn¬ sI l-cn-tZ-h ]Wn-°¿(88). `m-cy: Ir-jv-W-Ω-. a-°-ƒ: A-\n-X, ao-c, Xm-c, Xm-ep, l-cn-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b tam-l≥, jm-Pn, l-cn, tUm. c-Xo-jv, k-‘y.

hk´

ta-cn

tPm-k-^v

B-\-μ-Ip-amÀ

tN-∂m-Sv: ]q-™m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v tN-∂m-Sv h≠m-\-Øv ]-tc-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-≥ \m-b-cpsS a-I≥ hn _n l-cn-Zmkv (a-Wn-°p-´≥ ˛54). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v tIm-gn-t°m-Sv Xn-cp-h-ºm-Sn-bn-ep-≈ ho´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

Xo-t°m-bn: Du-´p-I-fØn¬ Ip-™p-tam-s‚ `m-cy ta-cn (76). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-°v 2.30 \v Xo-t°m-bn sk‚ v taco-kv s^-tdm-\ ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tcX Xo-t°m-bn X-d-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: P-bnw-kv, t_-_n, G-en-bm-Ω, a-co-\. a-cp-a°ƒ: eo-kn, tdm-k-Ω, km-_p, tPm-kv.

tN-∂m-Sv: In-S-ß-Øm-sg sI hn tPm-k-^v (Ipt™-∏v tN-´≥-˛76). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq∂n-\v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-cn ta-cn-em‚ v ]p≈n-°m-´n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: ]p-jv-]-Ω, _nt\m-bn, _n≥-kn, tPmwkn, tdm-kn, _n≥-kv. a-cpa-°ƒ: tPm-Wn, tdm-knen≥, Ip-´-∏≥, s_-∂n, kp-aw, Xn-_n.

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv AJn¬ \n-hm-kn¬ B-\-μIp-am¿ ( 54). kw-kv-Im-cw C-∂v-cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy D-jm-Ip-amcn. a-°ƒ: A-Jn¬ (kuZn), A-ºn-fn. a-cp-a-I≥; sI kn k-Po-hv.

X-¦-½

t]m-Ø≥-tIm-Sv: s]m-bvI-hn-f A-cp-¨ \n-hmkn¬ sN-√-∏≥ (65˛-dn-´. F-®v.Fw K-h. F¬.]n.F-kv a-W-bv°¬, sN-º-g-¥n). `m-cy: km-hn-{Xn (dn-´. ssS-∏n-Ãv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-¿-´v c-≠v, s\-Sp-a-ßm-Sv). a-I≥: Acp¨.

h¿-°-e: t]-tc-‰n¬ KwKm \n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k-s‚ `mcy X-¶-Ω (67). a-°ƒ: Kw-K, ]-tc-X-\mb kn-‘p-em¬, b-ap-\, Ir-jv-W (in-h-Kn-cn Fkv.F≥ ko-\n-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: kp-`m-jn-X≥ (sI.Sn.Un.kn), D-Æn-Irjv-W≥ (F-kv._n.Sn), A-P-b≥ (A-_p-Zm-_n).

I-S-ep-≠n: a-Æq¿ Ir-jvW F.bp.]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tN-e-°¬ Nmbn-®≥(Ip-´n tam≥ 80). `m-cy: km-hn-{Xn.

\mcm-bW ss]

l-cn-Zm-kv

sN-Ã-¸³

Nm-bn-¨³

Ip-‰n-∏p-dw: t]-c-i-∂q¿ I-√v sh-´p-Ip-gn-bn¬ Nn∂-Ωp A-Ω (80). k-tlm-Z-c-߃: _m-eIr-jv-W≥ Ip-‰n-∏p-dw, tKm-hn-μ≥-Ip-´n, X-¶-Ω. Ip-‰n-∏p-dw: \-Sp-h-´w \mK-]-d-ºn-se h-´w-I-fØn¬ Ip-™p-Æn (80).

dn∏¨: sIm√m-c≥ A_p (68). `mcy: Bky. a°ƒ: Ip-™ohn, dm-_nb, d-lo-a, in-lm-_p±o≥, B-_nZv, d-ko-\. acp-a°ƒ: A-–p-d-ioZv, lw-k, Pm^¿, ap-l-ΩZen.

]p¬∏≈n: kn.]n.Fw. ]p¬∏≈n Gcnbm IΩn‰n sk{I´dn AØn °p\n Im´q∏md jmPn (45). kwkvImcw C∂p D®bv°v 12\v ho´phf∏n¬. `mcy: ssjeP.

Nn-¶-½p A-½ ]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ _km-dn-se B-ZyIm-e hkv-{Xhym-]m-cn hm-kp-tZh ss]-bp-sS a-Iƒ hn \m-cm-bW ss] (72). `m cy: \n¿a-e. a°ƒ: \-μnXm \mbIv, c-RvPn-X tj-Wmbv, k-hn-X. a-cpa° ƒ: cmw-Zm-kv \m-bIv, \-tc-jv tj-Wmbv.

hmcw: ]pd-Øo¬ ]pd-bt¶m´v luknse A–p¬ laoZv (65). `mcy: \^o-k. a°ƒ: kao-\, ap_in¿, i^o-Jv, apkΩn¬. acp-a-°ƒ: lmjn¿, _pjvd, dm-_nb.

jmPn

hn-P-b³ \m-bÀ

A_vZp-Å B\-°c : B\-°c sXßn-e-h-f-∏n¬ Ip™m-h F∂ A_vZp-ff (65). J_-d-S°w C∂v cmhnse 8\v B\-°c Ppam-AØv ]≈n- J-_dn-ÿm-\n¬.- `mcy :Ban\-°p-´n.-

Ip-ªp-®n-

h-k-´n \o-te-iz-cw: ]p-Xp-ss° ta-\n-t°m-s´ \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS aIƒ h-k-¥n (32). ktlm-Z-c-߃: N-{μ≥, imc-Z.

C-{_m-lnw lm-Pn F-cn-bm¬: ªm¿-t°m-Snse _n C C-{_m-lnw lm-Pn (70).

Iq-Øp-]-d-ºv: B-bn-Ød I-º-\n-°p-∂n-se c-RvPn-Øv \n-hm-kn¬ I°≠n h-k-¥(52). `¿Ømhv: cm-Lh≥. a°ƒ: c-Rv-PnØv, tc-jv-a, c-Xv\. a-cp-a°ƒ: a-tljv, hnPnØv, c-Xv\.

Nocq-«n X-e-t»cn: IXncq¿ C¥y≥ Hmh¿kokv _m¶n\p kao]w Zo]Øn¬ ]pt∂mdm≥ No-cq´n (104). `¿Ømhv: ]tcX\mb Ip™n cma≥. a°ƒ: Ipamc≥, cmLh≥, hmkp , cho{μ≥ (dn´. U]yq´n amt\P¿ sI.Fkv. F^v.C.).

tKm-]me³

tPm-k-^v

B\-°c: s]cn-tßmSv sXm-gp-°mSv hn ]n IrjvW≥ (79).- kw-kvImcw C∂v cmhnse 8\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S°pw.`mcy :tZh-In.-

IWnbmº‰: ]®ne °mSv Im\t©cn Xpcptج tPmk^v (72). `mcy: am¿Ø. a°ƒ: tPmbn tPmk^v, _o\, knPn, ko\. acpa°ƒ: s_∂n, kPn, Pbvk¨, \m≥-kn.

tPm-k-^v

km-hn-{Xn A-½

\o-dn-°m-Sv: tIm-´-bw Un.Un Hm-^n-kv dn-´. DtZym-K-ÿ≥ ]-´-ºp-dØv ]n sP tPm-k-^v (68). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30\v \o-dn-°m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]-≈n-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω ssI-∏p-g Hm-W-t»-cn-bn¬ Ip-Spw_m-K-am-Wv. a-°ƒ: tPmkv-en, tPm-bv-kv (jm¿P), Pn≥-kv. a-cp-a-°ƒ: eq-°v (In-g-t°-ap-´Øn¬ Ip-dp-∏-¥-d), Pn\n (N-°p-¶¬ G-‰p-am\q¿), A-\p (I-f-∏p-c-bv°¬ \o-dn-°m-Sv). ]-tcX≥ Nm-a-°m-e ]oT-Øt´¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-c-a\ s\-Sp-¶m-Sv tkm-a≥ \K-dn¬ Sn.-kn 21/1785 (1) {]n-b-Z¿-i-\n-bn¬ km-hn{Xn- A-Ω (62). a-I≥: kp\n¬-Ip-am¿ (F¬.-sF.kn G-P‚ v), a-cp-a-Iƒ: _n-μp

Ir-jvW³

A-¶-½ C-cn-ßm-e-°p-S: s]m-dØn-t»-cn th-g-]-d-ºn¬ tZ-h-kn `m-cy A-∂Ω(89). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v C-cnßm-e-°p-S sh-Ãv tUmtf-gv-kv tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ: Gen-b-Ω, h¿-K-o-kv, π-ta\, A-t¥m-Wn, ta-cn, sIm-®p-t{X-ky, t{K-kn, en-kn, tPm-fn. a-cp-a°ƒ: B‚-Wn, a-dn-bmΩ, eq-kn, em-k¿, _m_p, tPm-kv, kn-Pn, ]-tcX-cm-b A-t¥m-Wn, tXm-a-kv.

A-P-b-Ip-amÀ i-in-[-c³

Ip-«n-b-½

B-e-∏p-g: am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 11-˛mw hm¿-Un¬ ]q-¶m-hv ]-dbw-]m-S-Øv i-in-[-c≥ (52). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \-b-\.

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c°p-fw ta-°pw-ap-dn ]p-∂-bv-°m-hn-f-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy Ip-´n-bΩ (98). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-fju-¡-¯-en ∏n¬. a-°ƒ: ]-tc-XA-º-e-∏p-g: Im-°m-gw I-ºn h-f-∏n¬ ]p-∂-Ø-d cm-b I-cp-Wm-I-c≥, k-c-k-Ω, in-h≥, ho-´n¬ ju-°-Ø-en (54). `m-cy: l-^v-k-Øv, a- tKm-]n, Z-m-am-£n, °ƒ: \m-^n-b-Øv, dq-_n- kp-tem-N-\, \-S-cmb-Øv. a-cp-a-°ƒ: C-bmP≥, D-j. kv, A≥-kn¬. a-cp-a-°ƒ: X-¶-Ω, ]tc-X-\m-b s]m-SncmPp b≥, A-\n-cp-≤≥, Iq-Øp-]-dºv: tI-fm-eq¿ kp-a-Xn, c-Xv-\-h-√n, sam-´-]-dº-sØ ]-ø-\mk-Zm-in-h≥, D-j, S≥ cm-Pp(57).

cm-Pp

]u-tem-kv

amÀ-«n³

ao-Xn-b³

ap-l-Ω: ]p-√w-]m-d ]-tcX-\m-b ti-J-c-s‚ a-I≥ ]n F-kv cm-Pp (52). amXm-hv: \m-cm-b-Wn. `m-cy: D-j. a-°ƒ: Nn-©p, DÆn-°p-´≥. a-cp-a-I≥: k\¬. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

Im-e-Sn:\o-eo-iz-cw In-Stß≥ ho-´n¬ h-dn-b-Xns‚ a-I≥ ]u-temkv(51).`m-cy:h-Sm-´p-]m-d Nm-Øw-I-≠-Øn¬ IpSpw-_mw-Kw km-en. a°ƒ: B¬-hn≥(A-£b F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pv,tIm-b-ºØq¿),sa¬-hn≥(Im-©n i-¶-c hn-Zym-e-bw Im-eSn) kw-kv-Im-cw C-∂v D-®I-gn-™v 3\v \o-eo-iz-cw I-tc-‰-am-X B-{i-a C-S-hI ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬.

Im-e-Sn:a-‰q¿ ]-ø-∏n-≈n ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-°p´n-bp-sS a-I≥ am¿´n≥(43). a-™-{] _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\°m-c-\m-Wv. am-Xm-hv:eoem-Ω. `m-cy:Pn-\n. a-I≥: knbm≥. kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 9\v a-‰q¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Im-°-\m-Sv: I-Æw-Ip-fØv ]-≈n-®m≥ Ip-Sn ao-Xnb≥ (96). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\v Xr-°m°-c Pp-ap-B a-kv-Pn-Zv J_¿ ÿm-\n¬. `m-cy: s]tºm-a. a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b Im-Z¿Ip-™v, l-ao-Zv, kp-sseam≥, ^m-Øn-a, l-Δ, \_o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv,_°¿, sI-cow, _o-hn, ^mØn-a, k-^n-b.

A-Ðp-Ã lm-Pn X-f-¶-c: ]-Sn-™m-dn-se Sn F A-–p-√ lm-Pn (85). `m-cy: ^m-Øn-am-_n. a°ƒ: l-_o-_v, lm-cnkv, Pm-^¿, A-–p¿-d-lvam≥, lw-\-_o-hn. a-cp-a°ƒ: D-kv-am≥ ]-≈w, l-ko-\, ^m-Øn-a, ^ko-e, \p-ssk-_.

aWnIW - Tv ³ tIWn®nd: ]qXmSn FcpaØm-cn C Pn aWnIWvT≥ (48). `m-cy: KncnP.

C{_m-lnw A-Ωn-\n-°m-Sv: ]-tcX\mb s]m-t∂-Øv apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C-{_mlnw (40). am-Xm-hv ]-tc-Xbm-b Ip™mØp.

a-b-¡p-a-cp-¶p I-eÀ-¯n-b _n-kv-I-äv IhÀ-¨-s¡¯n-b \-Â-In s{S-bn-\n I-hÀ-¨ Xangv kztZ-in-IÄ B-ep-h-bn A-d-Ìn B-ep-h: h≥ I-h¿-® B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-seØn-b kv{Xo-I-fS°ap≈ Hº-XpX-an-gv- kztZ-in-Iƒ Bep-h-bn¬ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. X-an-gv-\m-Sv ]-\th-en k{Xw kz-tZ-inIfm-b am-cn-ap-Øp(30) sh-≈Zp-ssc,cm-a-N-{μ≥ (32),sk¬-h-cm-Pv(24),]c-a-in-hw(18),am-cn-ap-Øp `m-cy e-£v-an(38),sN√Øm-bn(45), c-RvPn-X dmWn(35), j¨-ap-J-Ømbn(66) F-∂n-h-cm-Wv ]n-

Sn-bn-em-b-Xv. I-≈-∑m-cp-sS {Km-aw F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏Sp-∂ X-an-gv-\m-´n-se Xn-cp´p-{Km-a-Øn¬-\n∂p I-gn™Zn-h-k-am-Wv kwLw tI-c-f-Øn-se-ØnbXv. B-ep-h˛s]-cp-ºmhq¿ `m-K-ß-fn¬ h≥ Ih¿®-°p kw-Lw ]-≤Xn-bn-´n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn¬ hy-‡am-bn-´p≠v. ]n-Sn-bn-embh-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sNbvXp.

Xr-iq¿: a-b-°p-a-cp-∂p I-e¿-Øn-b _n-kv-I-‰v \¬-In s{S-bn≥ bm-{X-°mc-s‚ 25,000 cq-]-bpw samss_-epw F.Sn-.-Fw Im¿Up-I-fpw I-h¿-∂p. Im-dfw kz-tZ-in h-en-b-I-Øv A-jv-d-^n-s‚ a-I≥ jnlm-Pm(28)Wv I-h¿-®°v C-c-bm-b-Xv. A-t_m[m-h-ÿ-bn-em-b jn-lmPv Iq¿-°-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv.A- l - Ω - Z m- _ m- Z n¬\n-∂p Xr-iq-cn-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-

`-hw. ]m‚n-s‚ t]m-°-‰v tª-Uv D-]-tbm-Kn-®v Iodn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-gvkv A-S-°-am-Wv ]-Ww tam-j-Ww t]m-b-Xv. ssI-bn¬ sN-dn-b ap-dnhp-ap-≠v. lm- ∏ - ˛ - X n- c p- \ ¬- t hen F-Iv-kv-{]-kn¬ …o∏¿ tIm-®n-em-bn-cp-∂p bm-{X. cm-{Xn ]-tØm-sS s{S-bn≥ kq-d-Øn-seØn-b-t∏mƒ A-Sp-Øn-cp∂-bmƒ {Iow _n-kv-I-‰v \¬-In. sXm-´-Sp-Øn-cp∂ Z-º-Xn-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°pw _n-kv-I-‰v \¬In-bn-cp-∂p. A-h¿ I-gn°p-∂-Xv I-≠-ti-j-am-

Wv jn-lm-Ppw I-gn-®-Xv. ]-Øp an-\n-‰n-\-Iw jnlm-Pn-\v t_m-[w \-jv -Ss∏-´p. Xr-iq-cn-te-°p t]mhm-\m-sW-∂v Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ Z-º-Xn-Itfm-Sv ]-d-™n-cp-∂-Xn\m¬ A-h¿ Xr-iq-cn-seØn-b-t∏mƒ jn-lm-Pns\ D-W¿-Øm≥ {i-an®p. A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b-Xn-\m¬ A-h¿ sdbn¬-th t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. s{S-bn≥ Xr-iq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿ jn-lm-Pns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p.

tim-im-½ kp¬-Øm≥ _-tØcn: Np≈n-tbm-Sv I-f-cn-°¬ ]-tc-X\m-b kn H t__n-bp-sS `m-cy tim-imΩ (80).

Im-´m-°-S: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]I-S-Øn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Im-´m-°-S t]m-∂-d ]p-Xp°p-Sn d-Pn `-h-\n¬ c-PnIp-am¿ (38)B-Wv a-cn-®Xv. sNm-hm-gv-N cm-{Xn Im´m-°-S Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tdm-Un¬ cm-{Xn 8:30 HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw \-S∂-Xv. D-S≥ X-s∂ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw C-∂-se D-®-tbm-sS a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: a-Rv-Pp.

In-W-än \n-¶pw- A-Kv-\n-i-a-\tk-\ c-£-s¸-Sp-¯n-b BÄ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-´m-°-S: In-W-‰n¬ \n-∂pw- A-Kv-\n-i-a-\ tk-\ c£-s∏-Sp-Øn-b B-sf s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-d-\-√q¿ sN-∂n-tbm-Sv sIm-Sn-hn-f tdmU-cn-I-Øp ho-´n¬ em- ¿ (59) s\-bm-Wv C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 11.30 Hm-sS k-tlm-Z-cn-bpsS ho-´n¬ In-W-‰n¬ hoW \n-e-bn¬ Im-Wp-Ibpw am-d-\-√q¿ t]m-enkpw Im-´m-°-S A-Kv-\n-ia-\ tk-\-bpw F-Øn cm{Xn 12.30 Hm-sS C-bm-sf I-c-bv-s°-Øn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ti-jw A-Kv-\ni-a-\ tk-\ Bw-_p-e≥kn¬ C-bm-sf Xn-cp-h-\¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS C-bmƒ B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂pw Xn-cn-sI ho-´n¬ F-Øp-I-bpw C-hn-sS \n-∂pw t]m-b C-bm-sf C-∂-se ssh-Io-´v 3.30 HmsS C-cp-ºn¬ `m-K-Øv- s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: Hm-a-\. a-I≥: {]km-Zv.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-Ên-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p

hn-gn-™w: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- n-Sn-®v hr-≤≥ a-cn-®p. sh-ßm-\q¿ in-h-Ir-]m-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥ \m-Sm¿-˛ Ip-™n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ e-£v-a-W≥ \m-Sm¿ (68) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10 Hm-sS sh-ßm\q¿ A-ø-≥-¶m-fn kv-Iqfn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®pI-S-°-sh s]-s´-∂p apt∂m-s´-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- k n- S n- ° p- I - b m- b n- c ps∂-∂v hn-gn-™w t]m-enkv ]-d-™p. B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. hn-gn-™w Un-t∏m-bn-se _-km-Wn-Sn-®-Xv. t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bnte-°v am-‰n. sh-ßm-\q-cn¬ k-tlm-Z-c-t\m-sSm-∏w Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. -A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: Xm-a-cm-£n (]-tc-X), X-¶-a-Wn, Ia-ew (]-tc-X), k-tcm-Pw, Pm-\-h¿-W≥, X-¶w (]-tcX), A-\-¥-Ir-jv-W≥, a-t\m-l-c≥, k-l-tZ-h≥.

ho-«-½ Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

I-g-°q-´w: A-an-X th-K-Øn¬ h-∂ Im-dn-Sn-®v ho-´-Ω a-cn-®p. I-g-°q-´w s\-´-b-t°m-Ww, A-Jn¬ `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b P-t\-{μ-]-Wn-°-cp-sS `m-cy i-m-¥-Ω (65) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v I-g-°q-´w 220 sI.hn tÃ-j-\p-k-ao-]w tZ-io-b-]m-X-bn-em-Wv kw-`-hw. tdm-Un-\p h-i-Øn-eq-sS Im¬-\-S-bm-bn t£-{X-Øn-te-°v t]m-hpw-h-gn-bm-Wv A-an-X-th-KØn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw `m-K-tØ-°v t]m-b Im¿ i-m¥-Ω-sb C-Sn-®p-sX-dn-∏n-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ sX-dn-®p-ho-W im-¥-Ω-sb sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 12 Hm-sS acn-®p. a-°ƒ: tim-`, k-t¥m-jv. a-cp-a-I≥: k-Pn-Ipam¿.

I-À¸q-cw I-¯n-¡-sh s]m-Å-te-äv ]q-Pm-cn-Wn a-cn-¨p

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv(Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): t£-{XØn-\p-≈n¬ I¿-∏q-cw I-Øn-®p ]q-P \-S-Ø-sh h-kv{X-Øn¬ Xo-]n-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn s]m-≈-te-‰p NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ]q-Pm-cn-Wn a-cn-®p. D-≈q¿ C-fw¶m-hn¬ sse≥ sX-t°-Xn¬ ho-´n¬ B-\-μ-`m-bn (81) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-am-kw 28\m-bn-cp-∂p kw`-hw. Ip-Spw-_ t£-{X-Øn¬ I¿-∏q-cw sIm-≠v B-cXn \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS h-k-v{X-Øn¬ Xo ]-S¿-∂p ]n-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-h-cp-sS \n-e-hn-fn-tI-´v `-‡¿ sh-≈w H-gn-®p Xo sI-Sp-Øp-I-bpw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-thin-∏n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bn-encn-s° C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS `¿-Øm-hv H-cm-gv-N ap-ºv a-cn-®n-cp-∂p. t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-SØn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. a-°ƒ: tim-`\, h¬-k-e, Kn-cn-P, hn-P-b-Ip-am¿, e-Xn-I, A-\n¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, cm-tP-{μ≥, e-Xn-Im tZ-hn, e-Xn-I.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-S-nbq¿ ap-g-tßm-Sn sX-t° sh-fn-bn¬ ho-´n¬ hn hm-kp Ip-a-c-Iw-: sIm-Sp-ß-t»- hm-kp-tZ-h≥-]n-≈-bpsS a-I≥ hn A-P-b-Ipcn-bn¬ hm-kp (74). `mam¿ (47˛-kn-hn¬ t]m-ency: Pm-\-In, I-√-d s]kv Hm-^n-k¿, ]-Ø-\wcpw-Xp-cp-Øv I-cp-\m-´v Xn-´ aq-gn-bm¿ tÃ-j≥). Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b `-mkm-_p, D-Z-b, P-an-\n, c-Xn-]n-f-f. km-[-\. a-cp-a-°ƒ: kk-tlm-Z-c-߃: hn kPo-\, kp-Ip-am-c≥, _n\p, km-_p. kw-kv-Im-cw Xo-jv-_m-_p, hn AC-∂v D-®-°v 2 \v ho-´p-h- \n¬-Ip-am¿, hn hn-\-b]-Ø-\w-Xn-´: am-Xm-hn-t\m-sSm-∏w \-Zn-bn¬ Ip-fnIp-am¿. f-∏n¬. °m-\n-d-ßn-b _m-en-I ap-ßn-a-cn-®p. sN-ß-d k-a-c`q-an-bn-se hm-kp-hn-s‚ a-Iƒ tk-Xp(12) B-Wv I{]` mI c ³eoe √m-dn¬ ap-ßn a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sSFS ° c : D∏ S Xm∂ na qIq-Øp-]-dºv: ]q-f-ºe-bn-se I-≠w-]-d-ºn¬ bm-Wv A-]-I-Sw. am-Xm-hn-t\m-sSm-∏w Ip-fn-°p-∂km-dn-se ]-tc-X-\m-b {]-`m-I-c≥ (42). `m-c-y: Xn-\n-sS s]¨-Ip-´n H-gp°n¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Rm-t‰y-e \m-Wp-hn-s‚ G-sd t\-c-sØ Xn-c-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw In`m-cy eo-e(65). a°ƒ: e- ]m¿-Δ-Xn. a-°ƒ: A-i-zXn, A-`n-Pn-Xv. kw-kv-Im- ´n-b-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnkn-X, a-t\m-Pv Ip-am¿, jo-P, jmPn. a-cp-a°ƒ: cw C-∂v cm-hn-se HºXn- bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂ ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰p\v D-∏-S im-¥n-h-\w iv-a- tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p \¬-Ipw. cmP≥, ko_. im-\-Øn¬.

bph-Xnsb ]o-Un¸n¡m³ {iaw: \mhn-I-tk\ DtZy-K-ØÀ ]nSn-bn apw-ss_: ]-∫n¬ h®v _m-¶v Po-h-\-°m-cnsb `¿Øm-hn-s‚ ap-ºn¬ h®v ]n-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-©p \mhn-Itk-\ Po-h-\-°m¿ ]n-Sn-bn¬. C-¥y≥ \mhn-I tk-\-bn-se ¢m-kv 4 Po-h-\-°mcpw J-dn-se I-∏¬ \n¿am-Wim-e- Ce-t{Œm-Wn-Iv hn`m-K-Øn¬ tPm-en-°m-cpamb a-tl-iz¿ a-tl-{μ-knMv (26), B-jn-jv P-bv-In-j≥ (29), Xn¿-Øv-\m-Yv Zn¬]m-¥v (25), imw `-fim-c (29), N-μ≥ an-{i (26) F-∂nh-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-h-[n°me tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf C∂ph-sc t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p. apw-s-s_-bnse J¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ]-∫n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zamb kw-`hw. ]-∫n¬ h®v {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ bp-h-Xn-tbm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-Ibpw C-Xn-s\ tNmZyw sNbv-X bph-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ Ch¿ a¿-±n-°p-I-bp-am-bncp∂p. Xp-S¿∂p ]-∫n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ Ch-sc ]p-dØm-°n. F∂m¬ kw-Lw Zº-Xn-Isf ]pd-Øv ImØv \n¬-°p-Ibpw ]n-¥p-S-cp-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿∂p bp-h-Xn t]m-en-kv sl¬-∏v sse-\n¬ hn-fn-®v klm-bw A-`y¿-Yn-°p-Ibmbn-cp∂p

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b _m-en-I ap-§n- a-cn-¨p

aZy\bw: ap-Jy-a-{´n-bp-sS {]-Jym]-\w \-S-¸m¡Ww: Fw.C.Fkv bq¯v hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv: a-Zy-Øn-¬ \n-∂p-≈ hcp-am-\w th-s≠-∂p h-bv-°m≥ X-ømdm-sW-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]\w hm-°p-I-fn-sem-Xp-°m-sX \-S-∏m°m≥ k¿-°m-¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F-Iv-ssk-kv a{¥n C-°m-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øn-b au\-hpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sn-\p hn-cp-≤-am-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw B-i-¶ Df-hm-°p-∂-Xm-Wv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v B-dp-am-k-Øn-\-Iw 2 Ãm¿ ]-Z-hn-bn-te-°p \-ho-I-cn-°m-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ {]-h-¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬I-W-sa-∂ i-‡-am-b k-Ω¿-±w k¿°m-cn¬ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. F-√m ap-Jy-[m-cm cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpw X-

ß-fp-sS a-Zy-\-bw hy-‡-am-°-Ww. dh-\yq h-cp-am-\-Øn-s‚ t]-cn-epw sXmgn-em-fn-I-fp-sS t]-cn-epw Nn-e¿ a-ZyØn-s‚ Zq-jy-^-e-ß-sf \n- m-c-h¬I-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv ]pXn-b _m-dp-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-ImØ 418 _m-dp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´v Fw.C.F-kv bq-Øv hn-Mv sa-bv 2\v kwÿm-\-sØ ]-Øv tI-{μ-ß-fn¬ [¿W \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p. bq-Øv hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. jm-Pn-Zv h-fmt©-cn, F Sn Fw A-jv-d-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper obit Edition 2014/04/29  

Thejas Epaper obit edition. 2014/04/29