Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

kp-ss_À lm-Pn

Bâ-Wn

Im-e-Sn: H-°¬ {km-ºn°¬ ho-´n¬ kp-ss_¿ lm-Pn(55). `m-cy: k-^nb. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A_q-_-°¿, ^m-Øn-a.

I-Æ-am-en: sN-dn-b-I-Shv N-°p-¶¬ B‚Wn(58). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 9\v sN-dn-bI-S-hv sk‚ v tPm-k-^v tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: kp-_o-jv, A_o-jv, A-\q-]v. a-cp-aIƒ:\o-Xp.

A-\nÂ-Ip-amÀ I-√-º-ew: \m-hm-bn-°pfw sh-´n-b-d ^m¿-a-knbn¬ A-\n¬-`-h-\n¬ A-\n¬-Ip-am¿ (46). `mcy: jo-e. a-°ƒ: A-¿Pp≥, A-a≥.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ I-≠-Øn¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Kw-Km[-c-s‚ `m-cy e-£v-an-°p´n-b-Ω (88).

k-c-kz-Xn A-½ In-fn-am-\q¿: \m-hm-bn°p-fw sh-´n-b-d kp\n¬-`-h-\n¬ k-c-kz-Xn A-Ω (66). `¿-Øm-hv: cm-a-N-{μ≥ ]n-≈ (dn-´. A-[ym-]I≥).

aq-k

Aw-_n-I

tXm-a-kv- kv-äo-^³-

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv Im-hp-¶¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h≥ `m-cy Aw-_nI(73). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. sN-dm-bn am-hp-¶t»-cn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: cm-Pp, {]-km-Zv (a¿-®‚ v-t\-hn), {]-Imi≥, jo-P. a-cp-a-°ƒ: kq-cy, {io-I-e (F-S-h-\°m-Sv Fkv.Un.]n.ssh.sI.]n.F w.F-®v.F-kv {]-[m-\ A≤ym-]n-I), hn-a-e, Kn-cojv.

i-io-{μ³

]-d-hq¿: am-®mw-Xp-cp-Øv I-c-bn¬ X-e-bv-°m-´v ]tc-X-\m-b A-en a-I≥ aq-k(68). a-°ƒ: kp-\n-X, kp[o¿, A-\n-X, A-_n. a-cp-a-°ƒ: k-enw(Fkv.sF. ap-\-ºw t]m-enkv kv-t‰-j≥), jw-e, bln-b, k-Øm¿. J-_-d-S°w \-S-Øn.

ssh-∏n-≥:- A-go-°¬Im-f-ap-°n¬- Ip-cn-in¶¬- ho-´n¬- tXm-a-kvkv-‰o-^≥- (49)-.kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.`m-cy-: ta-cn- B≥.- a°ƒ-: \-ho≥,- •m-Uvhn≥.-

A-¥n-°m-Sv: dn-´. F≥-Pn\o-b¿ ]-Nn-cp-I-≠-Øv iio-{μ≥(70). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: c-Xv\-Ip-am-cn. a-°ƒ: cm-tPjv, c-Xo-jv, c-iv-an. a-cp-a°ƒ: c-iv-an, c-ay, kp\n¬-Ip-am¿.

hn-P-b-½ Ip-≠-d: In-g-t°-I-√-S Xm-g-Øv ap-dn-bn¬ ]-S-∏Ø-d ho-´n¬ `m-kv-I-c≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy sI hn-P-b-Ω(67). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-Å N-h-d: ]-g-™n-°m-hv IÆ-¥-d ho-´n¬ tKm-]m-eIr-jv-W-]n-≈(69).

I-cp-\m-K-∏-≈n: tImgn-t°m-Sv sIm-®p-Imbn-°-c ho-´n¬ sj-d^p-±o≥ ap-k-veym-cp-sS `m-cy B-an-\m-_ohn(54). a-°ƒ: A≥-h¿, lko-\. a-cp-a-I≥: a≥kq¿.

t{X-kym-½

hn-im-em-£n tIm-hn-e-½

_m-e-N-{μ³ \m-bÀ

tPmÀ-Pv-Ip-«n

]m-h-d-´n: \o-e-¶m-hn¬ sN-≈n H-tk-∏p-Æn aI≥ sP-bv-°-_v(82). kwkv-Im-cw C-∂v Im-e-Øv 9.30\v ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v-kv Xo¿-Y-tI{μ-Øn¬. a-°ƒ: sP-bnwkv, sP- n, tPm-tPm, sk_m-kv-‰y≥.

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω(83). aI≥: tKm-]n (F-kv.-_n.Sn sIm-√w). a-cp-a-Iƒ: kpte-J.

Nn-d-bn-≥-Io-gv: tXm-´-bv°m-Sv _m-ep-j-bn¬ _me-N-{μ≥ \m-b¿ (65). `mcy: D-jm-Ip-am-cn. a-°ƒ: ss_-Pp N-{μ≥, Km-b-{Xn N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Po-P{io, c-hn-tI-i-hv.

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g ]pØ≥-hn-f h-S-°-Xn¬ Un tPm¿-÷v-Ip-´n(57). `m-cy :s]m-∂-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv, k-\p.

tZ-hp

tIm-hn-e-½

t_-∏q¿: tKm-Xo-iz-cw ]tc-X-\m-b tXm-´p-߬ Ip-™n-Ir-jv-W-s‚ `m-cy tZ-hp (83). a-°ƒ: Xn-e-Ih-√n, Kn-cn-P, Ko-X, tIm-af-h-√n, tl-a-N-{μ≥, ]-tcX-\m-b Kp-cp-Zm-k≥. a-cpa-°ƒ: D-Ø-a≥, tZ-h-Zmk≥, t_-_n, k-Xy-h-Xn, cm-Pm-a-Wn.

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω (83). aI≥: tKm-]n (F-kv._n.Sn sIm-√w). a-cp-aIƒ: kp-te-J.

sP-bv-¡-_v

B-an-\m _o-hn

km-dm-½ Nm-t¡m

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv Ip-d-h≥-Ip-gn h-≈n-∏-dIm-™-ßm-Sv: t£-{X ºn¬ hn -sP -Nm-t°m-bp\¿-Ø-I≥ In-g-°pwI-c- sS `m-cy km-dm-Ω Nmbn-se a-Sn-ss° B-sse- t°m(-A-Ωn-Wn ˛62). bn¬ Ip-´y≥ (80). `m-cy: kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnPm-\-In. a-°ƒ: A-tim- se 10\v sX-≈n-bq¿ knI≥, hn-iz-\m-Y≥, i-Ip- tbm¨ an-j≥ sk-an¥-f, c-Xn, kp-[. a-cp-atØ-cn-bn¬. a-°ƒ: eo°ƒ: \m-cm-b-W≥ em-Ω, en-√n, B-eo-kv, Aw_p-Pm-£≥ Ipk-t¥m-jv. ™n-c-am≥, kp-[, k-hn- a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, km_p, k-Æn, h-’-Ω. X.

Ip-«y³

Im-W-°m-cn: a-e-bn¬ ]tc-X-\m-b tIm-c tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (95). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v ti-jw c-≠n-\v ]´n-Øm-\w c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X Im-W-°m-cn I°m-´n¬ Ip-Spw-ºmw-K-amWv. a-°ƒ: ta-cn, A-∂°p-´n, G-en-°p-´n, t{Xkym-Ω, ^n-tem-an-\, en√n, tPm¿-Pv, sk-en≥. acp-a-°ƒ: tPm-k-^v, h¿°n , ^n-en-∏v h¿-§o-kv , tPm-kv , sP- n Ip-f-then¬, ]-tc-X-cm-b tPm¿Pv tPm¨ ]p-fn-°n-bn¬ ]m-gp-Øp-cp-Øv, tdm-bn tXm-a-kv.

26 G{]n¬ 2014 i\n

bp-h-Xn-sb Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

A-Ðp-d-ln-am³ lm-Pn

tN-‰p-h: ]-Wn-°-ho´n¬ ap-l-Ω-Z-emn ap-kveym¿ a-I≥ Fw hn A–p-d-ln-am≥ lmPn(87). a-°ƒ: sk-bv-\_, sF-i, lm-P-d, ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zm-en, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, kpl-d. a-cp-a-°ƒ: Xm-ln-d, Asam-b-vXo³ s]-cp-h-≈q¿: Iq-a-Æ ]q- _q-_-°¿, sam-bvXo≥, A-–p¬ d-kmh-Øw-am-Sv I-hp-ßpw tXm-´-Øn¬ Ip-™n-sam- °v, \-ko¿, sj-bv-°, kn-Pn-e, kn-\n d-“m≥. bv-Xo-s‚ a-I≥ sam-bvXo≥ (55). `m-cy: _n-cn°p-´n. a-°ƒ: A-kv-°-d- kp-\n en (ku-Zn), bm-k¿, A- Kq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ d-^m-Øv, _p-jv-d, km-Pn- I¬-{]-bn¬ Fw hn kp\n¬ (36). `m-cy: \o-\mX, kp-a-ø. tamƒ.

c-Lp-]-Xn

sN-Ã-½

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-ºe-Øpw-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b s]m-∂p ]-Wn-°cp-sS `m-cy c-Lp-]-Xn (80). a-°ƒ: cm-P≥, ]p-jv-]≥, h-k-¥, hn-a-e, Aw-_nI, P-b-Ip-am¿ (]-tcX≥), A-Pn-X, {]-`, c-a. acp-a-°ƒ: h-k-¥, kp-c-P (]-tc-X), kp-[m-I-c≥, tam-l≥-Zm-kv, Nn-{X, _m_p, kp-tc-jv Ip-am¿, jm-Pn.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv sIm-®p-hn-fm-I-Øv Znhm-I-c-s‚ `m-cy sN-√-Ω (76). a-°ƒ: im-¥, Kn-cnP, Ko-X, kv-‰m-en≥. a-cp-a°ƒ: ]-¶-Pm-£≥, kpZ¿-i-\≥, a-tl-{μ-≥, kpPn.

Zm-tam-Z-c³ ]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw sR-¢n-bn-se ]p-Xn-b-Sh≥ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (78).

A-Ðp-Ã hm-fm-Sv: Iq-Sw-Ip-∂v sIm∏-c ssS-e¿ A-–p-√ lmPn (65). `m-cy-am¿: ]mØp-´n, ]-tc-X-bm-b Bbn-i. a-°ƒ: I-Zo-i, A_q-_-°¿, lm-cn-kv, aman, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: s\m-®n-b≥ A-–p-√ sI√q¿, ap-\o¿ Ip-t™mw, sk-bv-Zv ]n-em-°m-hv, Pko-e, \-Pv-a-Øv.

ssI-]-aw-K-ew: hn-hm-l-ap-d-∏n-® bp-h-Xn-sb ho-´n-\p≈n¬ a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. sN-{¥m-∏n-∂n kn hn sk-‚-dn-\v ]-Sn™m-dv tIm-X-f-Øv i-in[-c-s‚ a-Iƒ A-Pn-j(27)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS hohn-P-b-Ip-amÀ ´n¬ a-‰m-cp-an-√m-Ø k-ah¿-°-e: Xn-cp-h-\-¥-]p- b-Øv A-S-®n-´ dq-an¬ Xocw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv s°m-fpØn-b-Xm-bn kwª-Uv _m-¶n¬ k-b‚n- i-bn-°p-∂p. Pq-Wn-¬ hn^n-Iv A-kn- v h¿-°- hm-lw \-S-Øm≥ \n-›e Ip-c-bv-°-Wn A-iz-Xn- bn-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. bn¬ hn-P-b-Ip-am¿ (54). a-Xn-e-Iw t]m-en-sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. A-Ω: B-\-μ-h-√n. k`m-cy: k-c-fm-tZ-hn tlm-Z-c-߃: A-\o-j, A-\o-jv. ({]n≥-kn-]¬, K-h¨sa‚ v d-kn-U≥-jy¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ Io-gv-am-Sv, B-ep-h). a-°ƒ: B-cym, B-Z¿-iv. Xn-cp-h-√: kp-lr-Øn-s\m-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b hn]n-Xm-hv: tKm-]m-e-°p-dp- Zym¿-Yn a-Wn-a-e-bm-‰n¬ ap-ßn-a-cn-®p. hm-cn-°m-Sv kn∏v. dn-b≥ bm-t°m-ss_-‰v kv-Iqƒ H-º-Xmw-¢m-kv hnZym¿-Yn-bpw I-hn-bq¿Rm¬-`m-Kw am¿-tØm-a ]-≈n hn-Im-cn tX-h-e-°-c sIm√-t»-cn¬ d-h.Sn sI A-eIv-km-≠¿ X-c-I-s‚ a-I\p-am-b B-Z¿-iv tIm-in X-c-I≥ (k-®p-˛14)B-Wv C-∂-se cm-hn-se G-tgmsS I-√q-∏m-d ssN-X-\ym I-S-hn-\-Sp-Øp-≈ ]-ºv lu-kn-\p k-ao-]w Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏mƒ apßn-a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw 28\v D-®-bv-°v 2.30\v tX-he-°-c C-Ωm-\p-th¬ am¿-tØm-a ]-≈n-bn¬. am-Xmhv; an-\n. k-tlm-Z-cn: A-tUm-W A-e-Iv-km-≠¿. _m-_p t]m-Ø≥-tIm-Sv: aq-gn-bvt°m-Sv F≥ hn `-h-\n¬ _m-_p (40). `m-cy: kp-a. a-°ƒ: \-μp, hn-jv-Wp. F-S-Xzm: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p tIm]m-¯p-¡p-«n bn¬-ap-°v sh-fp-tØ-S-Øv ]-d-ºv hn-P-b-t‚-bpw _osh-´n-°m-´p-ap-°v: anTm\-bp-tS-bpw a-I≥ hn-\o-jv hn (25) B-Wv a-cn-®-Xv. Cbn-°p-∂w aw-K-e-Øv ]∂-se ssh-Io-´v B-dp a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn tIm-bn¬-aptc-X-\m-b A-en-°p-™n- °v ssI-X-ap-°v P-Mv-j-\p s‚ `m-cy ]m-Øp-°p-´n k-ao-]w F-Xn-tc h-∂ Im(85). J-_-d-S-°w C-∂v ¿ sh-´n-®-t∏mƒ ss_cm-hn-se 11 \v anTm-bn-°p- °n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S∂w ap-kv-enw P-am-A-Øv ap-≠m-b-Xv. ]-cn-t°-‰-XnJ-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: \v Xp-S¿-∂v h-≠m-\w sasse-e, _-jo¿ (sI.-F- Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]kv.-C.-_n, I-Sp-Øp-cpth-in-∏n-s®-¶n-epw cm-{Xn Øn), kp-ss_-Z, P-ao-e, 8.00 a-Wn-tbm-sS a-cn-°pA-_v-Zp¬ Jm-Z¿, lmI-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Imjnw, \m-k¿, _o-a, Pmcw Xn-¶-fm-gv-N 10.30 \v Akv-an≥. an-®-I-cn F-_-t\-k¿ a-cp-a-°ƒ: l-k≥, kps^-tem-jn-∏v Hm-^v tKm-Uv C-¥y h-I A¿-Øn-t»-cn sse-am≥, ]-co-Xv, lpiv-a-im-\-Øn¬. hn-Pn-tamƒ B-Wv G-I-k-tlm-Z-cn. ssk≥, k-lo-Zv, Pp-ssae-Øv, \-ko-a, Ip-™ptamƒ, ssj-P.

kp-lr-¯n-s\m-¸w Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-ZymÀ-Yn ap-§n-a-cn-¨p

ss_-¡pw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

A-©v Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-b B-sf a-cn-¨-\n-e-bn-Â I-s−-¯n

tIm-X-aw-K-ew: A-©v Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-b Bsf a-cn-®-\n-e-bn-¬ I-s≠-Øn. X-e-t°m-Sv ]p-Ø≥Ip-cn-iv ]-t{Xm-kv(60)s\-bm-Wv X-e-t°m-Sv X-Sn Unt∏m-°v k-ao-]w a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ar-XtZ-l-Øn-\p \m-ev Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂v t]men-kv ]-d-™p. ar-X-i-co-cw A-gp-In-b \n-e-bn-em-bn-cp∂p. Du-∂p-I¬ t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]men-kv k¿-P-s\-Øn t]m-kv-‰v-tam¿-´w \n¿-h-ln-®p. a°ƒ: _n-Pp, _n-\p, D-jm, \n-j.

A-en-¡p-ªv N-h-d: tIm-bn-hn-f aTØn¬ In-g-°-Xn¬ Aen-°p-™v(83). `m-cy: ssk-\-_m _o-hn. a°ƒ: sse-e, A-kp-am _o-hn, ^m-Øn-am _ohn, jw-kp-±o≥-Ip-™v, _-jo¿, A-–p¬-kemw, \m-k-¿, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b jm-lp¬ l-ao-Zv, ap-lΩ-Zv l-\o-^m, a-Po-Zv, \m-k¿, A-jv-d-^v, \_o-k-Øv, ap-_o-\, keo-\, jo-P.

Ip-am-c³-

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-Nn-d-bn-se ]m-e-°-S-hØv I-p-am-c≥ (70). `m-cy: Nn-∂-Ωp.

tPm¬ sXm-Sp-]p-g: s\-ø-t»-cn Ip-gn-°m-´v- Fw tPm¨(74).kw-kv-°m-cw \m-sf D-®-I-gn-™v- 2 \vs\-ø-t»-cn sk‚ v- sk_m-Ãy≥-kv- ]-≈n-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω. a-°ƒ : Pn≥-kn (Ip-ssh-‰v-), Pnj, tPm-kn-b.

Ip-ª-½-¨n Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw sN-ºp-Im≥ ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ]-co-Xv °-Æns‚ `m-cy Ip-™-Ω-®n (82). J-_-d-S-°w \-SØn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip´n, A-–p¬ I-cow, _jo¿, \u-jm-Zv, P-ao-e, k¬-a-Øv. a-cp-a-°ƒ: Pao-e, sse-e, dm-l-Øv, _o-\, l-\o-^, ap-l-Ω-Zv.

knhn t]menkv Hm^n-kÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-º-e-∏p-g: t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-e∏p-g Pn√m ss{Iw sd-t°m¿-Uvkv _yq-tdm-bn-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b ]p-∂-{] A-d-hpIm-Sv aT-Øn¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ A-\o-jv-Ip-am¿ (36) B-Wv -a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbmsS- Ip-Xn-c-∏-¥n-bn-se `m- c yho- ´ nem- b n- c p- ∂ p kw-`-hw. Cu k-a-bw ho´n¬ a‰m-cpw C-√m-bn-cp∂p. k-ao-]-hm-kn-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ Du-Wv I-gn-°m≥ ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ i-–wtI-´v Hm-Snsb-Øn- t\m°nb-t∏mgmWv A-\o-jv-Ip-am¿ -apdnbnse ^m-\n¬ Xp-ßn-\n¬-°p-∂-Xp I-≠-Xv. Hmt´m ss{U-h-dpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v A\o-jvIpam-dns\ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epsa-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: A-ºn-fn (Be-∏p-g I-e-t{Œ-‰v Po-h-\-°m-cn).-

ap-cp-I³

tKm-hn-μ-]n-Å

km-hn-{Xn A-½

]p-cp-tjm-¯-a³ \m-bÀ

I-n-fn-am-\q¿: I-gn-™-Znh-kw Ip-‰m-e-Øp-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn® In-fn-am-\q¿ tNm-bn-kv tlm-´¬ D-S-a sX-¶m-in B-fw-Ip-fw kz-tZ-in apcp-I≥ (30).

s\-øm-‰n≥-I-c: a-cp-XØq¿ B-\-μ-`-h-\n¬ tKm-hn-μ-]n-≈ (90). a°ƒ: ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿, cm-P-ti-J-c≥ \mb¿, {io-Ip-am-cn, {io-Ipam¿, cm-[m-Ir-jv-W≥, A-\-¥-Ir-jv-W≥, [-\pjv-Ip-am-cn, {io-tZ-hn. acp-a-°ƒ: {]-k-∂-Ip-amcn, hn-P-b-h¿-≤n-\n, joe Ip-am-cn, D-j-Ip-am-cn, P-b-{io, Kn-cn-{]-km-Zv, apc-fo-[-c≥.

]m-tem-Sv: t]-c-bw ip-` hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn A-Ω (72). a-°ƒ: {]-`m-Xv Ipam¿, ip-`-Ip-am-cn, {]-Xm]v-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: P-b{io, kp-\n¬-Ip-am¿, kp\n-X Ip-am-cn.

h-S-bm¿: {io-e-£v-an \nhm-kn¬ ]p-cp-tjm-Øa≥ \m-b¿ (69). kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: h’-e-Ip-am-cn. a-°ƒ: {ioPn-Øv, tPym-Xn e-£v-an (Ip-ssh-‰v). a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, c-Po-jv ( Ip-ssh‰v)

Xm-Pp-±o³

A-l-½-Zv-¡-®v

ssk-X-e-hn- lm-Pn Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Xp-∏-Øv ssk-X-e-hn lm-Pn (62). I-cp-ºn¬ al-√v I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnbpw X-Av-en-ap¬ apkven-ao≥ a-Zv-d-km I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: ssd-lm-\-Øv, Pko-d, A-ao¿ ss^-k¬, D-ss_-Zv, k-lve.

]m-e-°m-Sv: Ip-dn-»mw-Ipfw B-{‘mw-Ip-∂n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Im-hpw]p-d-Øv ho-´n¬ A-e-hnbp-sS a-I≥ Xm-Pp-±o≥ (58). J-_-d-S-°w Ip-dnhm-kp-tZ-h³F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c- »mw-Ip-fw a-kv-Pn-Zp¬ ap∏p-dw H-‰-πm-°¬ hm-kp- Pm-ln-Zo-\n¬ \-S-∂p. `mtZ-h≥ (61). `m-cy: s]m-∂- cy: ssk-\-_. Ω.

tNÀ-¸n Kp-−mkw-L-§Ä G-äp-ap-«n; c-−pt]À sIm-Ã-s¸-«p tN¿-∏v(Xr-iq¿): tN¿-∏v tIm-S-∂qcn¬ Kq-≠mkw-L-߃ X-Ωn¬ G‰p-ap-´n c-≠pt]¿ sIm-√-s∏-´p. {In-an\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-fm-b tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-ø-∏Zm-kv (29), cm-tP-jv (D-≠ cm-tPjv˛39) F-∂n-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-h-cp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in kn-tPm-sb ]cn°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv ]-dbp-∂-Xn-ß-s\: C-∂-se D-®-I-gn-™v

hr-² Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bn ]m-e-°m-Sv: hr-≤-sb ho-Sn-\p k-ao-]sØ Ip-fn-ap-dn-°p ]n-∂n¬ Xo-s°m-fpØn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-e-ºpg a-cp-X-tdm-Uv ]-©m-b-Øn-se 11mw hm¿Uv B-e-º-≈w Iq-´m-e lu-kn¬ ]-tc-

hym-P H-¸n-«v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: `q-an hm-ßn-b hy‡nbpsS hym-P H-∏n-´v B-[m-cw Xøm-dm-°n h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ \m-ep h¿-j-Øn-\p ti-jw H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. N-ß\m-t»-cn ap-f-°p-g Ir-jv-W-hnem-kw A-Pn-Ip-am¿ (44) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hym-P-tc-J N-a®v `q-an X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬, h-kv-Xp hn-‰ N-e-®n-{X \n¿-amXm-hv Iq-Sn-bm-b \m-´-Iw i-inIp-am¿ apºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jWkw-L-am-Wv A-Pn-Ip-am-dns\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-´-Iw i-in-Ip-am-dn-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ \m-´-I-sØ h-

aq-t∂m-sS tIm-S-∂q-cn-se Nm-b-°-Sbn-em-bn-cp-∂p kw-`hw. Nm-b- Ip-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂ A-ø-∏-Zm-kv, cm-tPjv, kntPm F-∂nhsc hm-l-\Ønse-Øn-b Kp≠mkw-Lw B-{I-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d-tØ-t°m-Sn-b C-h-sc kw-Lw ]n-¥p-S¿-∂v B-{I-an®v sIme-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. sIm-√-s∏-´-h¿ ]-e tI-kp-I-fnepw {]-Xn-I-fm-Wv. C-h-sc B-{I-an-®h-sc Xn-cn-®-dn-™Xm-bpw D-S≥ A-dÃv sNøpsa∂pw t]m-en-kv A-dnbn®p.

kv-Xp \m-eph¿-jw ap-ºv Xn-cphm¿-∏v kz-tZ-inbmb tKm-]-Ipamdn-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. am-k߃-°p ti-jw i-in-Ip-am¿ A-Pn-Ip-am-dn-s\ Iq-´p]n-Sn-®p tKm-]-Ip-am-dn-s‚ H-∏v hym-P-ambn C-´v I-cm-dpw B-[m-c-hpw Xøm-dm-°n Xn-cn-sI F-gp-Xnhmßn F-∂m-Wv tI-kv. H-∏v im-kv-{Xo-b ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-am-°n-b-t∏mƒ tKm-]-Ip-am-dn-t‚-X-√ F-∂p sX-fn-™Xns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ i-in-bp-sS k-lm-bn-bmb A-Pn-Ip-am-dn-s\ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ \n-co-£n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv C-bm-sf

X-\m-b sN-√-s‚ `m-cy X-¶(86)bm-Wv acn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 12Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv FØn-bm-Wv ar-X-tZ-lw Pn-√m Bip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-b-Xv.

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgmWv Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ e-`n-®Xv. ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n Sn k-enw, Un-ssh-.F-kv.]n tP-°_v, kn.sF Sn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv.sF tam-l-\≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv A-Pn-Ip-am-dn-s\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´-Iw i-in-Ip-am¿ Dƒ-s∏sSbp≈ A-©pt]-sc ss{Iw{_m-©v t\ctØ ]n-Sn-Iq-Sn-bncp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-Pn-Ip-amdn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c ]p-fn-b-\m-\n-°¬ A-l-Ω-Zv-°-Æv (68). J_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: a-dn-bw-_o-hn. a-°ƒ: I_o¿, P-em¬, dw-e, P-aoe, d-jo-\, kp-ss_-Z. acp-a-°ƒ: \-ko-a, lw-k, \-ko¿, k-eow, jm-Pn, ]tc-X-\m-b l-\o-^.

tcm-ln-Wn-Ip-«n

tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿Uv s]m-≈-bn¬ ]-tc-X\m-b I-cp-Wm-I-c-s‚ `mcy k-c-k-Ω (70). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: {]k-∂,-s]m-∂-∏≥, _m_p(-am-bn-Ø-d 549˛mw \º¿ F-kv-F≥-Un-]n imJ sk-{I-´-dn),-_n-Pntamƒ,-c-P-\n. a-cp-a-°ƒ: Xn-e-I≥,-A-Ωn-Wn,-tPymXn,-cm-Pp,-]p-cp-tjm-Øa≥.

am-∂m¿: ]m-hp-°-c Ip-c´n-ti-cn Im-cm-t©-cn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cpWm-I-c ]-Wn-°-cp-sS `mcy tcm-ln-Wn-°p-´n (68). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sI te-J, sI lcn-Ip-am¿, sI A-\n¬ Ipam¿, A-Rv-P-\. a-cp-a°ƒ: cm-P≥, Zo-], D-j, A-\n¬ Ip-am¿.

tIm-X-aw-K-ew: ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n¬ a-[yh-b-kv-I Ip-g-™v ho-Wv a-cn-®p. A-bn-cq¿-]m-Sw sF°-c Ip-Sn ]-tc-X-\m-b tPm-k-^n-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ(66)B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v 12 HmsS ho-Sn-\p ap≥-h-i-sØ tXm-´n¬ h-kv-{X-߃ Igp-Ip-∂-Xn-\n-sS Ip-g-™p ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw tIm-X-aw-K-ew Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´v sIm-Sp-Øp. a-°ƒ: tPm-_n, tPm-jn. a-cp-a-°ƒ: jn\n, Po-\. kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v tXmtf-en sk‚ v kn-\m-bv ]-≈n-bn¬.

ao-c

A-Úm-X a-r-X-tZ-lw

N-{μ-ti-J-c³ \m-bÀ \o-te-iz-cw: ]-t´-\-bnse F-dp-hm-´v am-¶p-fØv N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿ (56). `m-cy: sI hn ]-fln-\n.

a-t©-iz-cw: a-t©-iz-cw tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v {]-kn-U‚pw kn.]n.sF t\-Xm-hp-am-b _n Fw A-\-¥-bp-sS `m-cy ao-c (77). a-°ƒ: l¿-j, cmlp¬.

ss_-¡n tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p a-´m-t©-cn: A-an-XthKØn¬ h-∂ tem-dnbnSn-®v ss_-°v bm-{X-nIcmb c-≠p bp-hm-°ƒ a-cn®p. tXm-∏pw-]-Sn ap-≠wth-en km-t¥mw tIm-f\n-bn¬ tPm-kn-bp-sS aI≥ \n-Pp (25), In-gt°ap-≠wth-en sN-dn-b Im-{Im-t©-cn-bn¬ tPm¨-k-s‚ a-I≥ F_n≥ (26) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. tem-dn- ss{U-hdm-b X-e-t»-cn ]p-Xnb]p-c-bn¬ k-Xy-s\- {Sm^n-Iv t]m-en-kv I-ÃUnbnse-Sp-Øp. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS tXm-∏pw-]-Sn _n.-H.Sn. ]m-e-Øn-\p kao-]w Ip-≠-∂qcnte°p t]m-hp-∂ tdm-Un-em-bncp-∂p A-]-I-Sw. am¿_nƒ tPm-en-°m-cm-b Ccp-h-cpw tPm-en-°m-bn s]- c p- º m- h q- c n- t e- ° p t]m-I-sh sF-e‚n-te-

a-[y-h-b-kv-I Ip-g-ªv ho-Wv a-cn-¨p

k-c-k-½

\n-Pp

F-_n≥ °v N-c-°p-am-bn h∂ tem-dn- C-h¿ k-©-cn-® ss_- ° nen- S n- ° p- I - b mbn-cp-∂p. ss_-°v ]q¿W-am-bpw X-IcpIbpw tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpIbpw sNbvXp.

kw-`-h-ÿ-e-Øp X-s∂ C-cp-h-cpw a-cn-®p. {Sm-^nIv t]m-en-kpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂m-Wv \n-Pp-hns\-bpw F-_n-sb-bpw B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®Xv. \n-Pp-hn-s‚ am-Xm-hv: tam-fn-. ktlm-Z-c-߃: \n-\n, \n-Ωn. F-_ns‚ am-Xm-hv: en-kn. Pn-_n≥, {In-kv-‰n F-∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. arX-tZ-l߃ C≥-Iz-kv-‰n\v ti-jw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sImSp-Øp. en-Pp-hn-s‚ ar-XtZ-lw ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn®p. F-_n- s‚ kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

B-ep-h: D-t±-iw 37 h-b-kv {]m-bw tXm-∂n-°p-∂ CSp-°n tPm-kn-s‚ a-Iƒ F-∂p-am-{Xw hn-em-kw A-dnbp-∂ kv-{Xo-sb B-ep-h ]p-°m-´p-]-Sn an-j-\-dokv Hm-^v Nm-cn-‰-_nƒ kvt\-l-`-h-\-p ap≥-h-iw-h®v A-h-i-\n-e-bn¬ ImW-s∏-´p. F-d-Wm-Ip-fw kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-®v Nn-In¬k-bn-en-cn-s° C-∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®p. B-eph Cu-Ãv t]m-en-kv Akzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp. a-r-X-tZ-lw F-d-W-m-Ip-fw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. C-h-sc-°p-dn-®v F-s¥-¶nepw hn-h-c-a-dn-bp-∂-h¿ B-ep-h Cu-kv-‰v t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ _-‘-s∏-Sp-I.t^m¨:0484 2624006.

sS-Iv-t\m-]mÀ-¡v Po-h-\-¡m-c³ Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

I-g-°q-´w: sS-Iv-t\m-]m¿-°v Po-h-\-°m-c≥ tem-UvPv ap-dn-bn¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬. ]m¿-°n-se Asse≥-kv I-º-\n-bn-se Sow eo-U-dm-b F-d-Wm-Ipfw sIm-√w ]-Wn-bn¬ sX-t°-hn-f ho-´n¬ an-dm-jv X-ºn (31) B-Wv Xq-ßn a-cn-®-Xv. B-‰n≥-Ip-gn-bn-se H-cp tem-Uv-Pn¬ k-l-{]-h¿-Ø-I-tcm-sSm-∏w Xm-akn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS k-ao-]-sØ ap-dnbn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ P-\-e¬ h-gn t\m-°p-tºm-gmWv ¢m-ºn¬ Xq-ßn a-cn-®-bn¬ I-≠-Xv. c-≠-c-am-kw ap-ºv Xr-∏p-Æn-Øp-d kz-tZ-in-\n-bm-b kp-am-h¿-§okn-s\-bm-Wv hn-hm-lw sN-bv-X-Xv. X-s‚ a-c-W-Øn\v B-cpw D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂v F-gp-Xn-b B-fl-lXy-Ip-dp-∏v ar-X-tZ-l-Øn-\-cp-In¬ \n-∂v t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp. X-ºn-tXm-a-kv ]n-Xm-hpw k-Pn-\n amXm-hp-am-Wv. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®dn-bn¬.

A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b Im-«m-\-bv¡v Nn-InÂ-k \ÂIn C-cn-´n: I-gn-™Zn-h-kw B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k ta-Je-bn¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-sb shSn-h-®v a-b-°n-b ti-jw Nn-In¬-k \¬-In. B-d-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ l-cn-Ir-jv-W≥- \m-b¿, A-kn-Â v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv B-\-sb sh-Sn-h-®v a-b-°n-b-Xv. h-b-\m-Sv F-en-^‚ v kv-Izm-Un-se sh-‰dn\-dn k¿-P≥-am-cm-b tUm. A-\n¬ k-I-cn-b, Pn-Pptam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Nn-In¬-k\¬Inb-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv ]-S-∂p-]m-d-bn¬ Im-´m-\-sb I≠-Xv. hm-bn-se ap-dn-hv Im-c-Ww `-£-Ww I-gn-°m-\mhm-sX A-h-i\n-e-bn-em-bn-cp-∂p B\-. B-\-sb I-≠-tXm-sS ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-i-¶bn-em-bn. I-gn-™Zn-h-kw ]p-\-c-[n-hm-k ta-J-e-bn-end-ßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-d-ßn°n-S-∂ B-Zn-hm-kn kv-{Xo-sb Ip-Øn s°me-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap-X¬ B-\-sb I≠ ÿ-e-Øv h-\-]m-e-I¿ cm-{Xn-bpw \n-co-£-W-ta¿- B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k-ta-J-e-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-bv-°v Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Xan-gv\mSv kztZinbmb \nÀam-W-s¯m-gn-emfn Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-Sp \n¿-amW-Øn-\n-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn Ip-g-™pho-Wp acn-®p. X-an-gv\m-Sv I-\ym-Ip-am-cn- Im-c-t°m-Ww kz-tZ-in hm-°mSv hn-f-bn¬ tPm-kv F-∂ tbml-∂m (44) B-Wv a-cn-®-Xv. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se ]p-©-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°p 12 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. klsXm-gn-em-fn-Iƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: tdm-kn-en a-°ƒ: Pn\o-j, sP-\n


8

thÀ-]mSv

kottayam

e-£v-an-¡p-«n-b-½

G-en-¡p-«n am-Xyp

t{X-kym-½

sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ I-≠-Øn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Kw-Km-[-cs‚ `m-cy e-£v-an-°p-´n-bΩ (88). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sI Pn i-in-[-c≥, h¬-k-e, kp-io-e, ap-cfo-[-c≥, k-Po-hv. a-cp-a°ƒ: eo-e, ]p-cp-tjmØ-a≥, ap-c-fo-[-c≥, cm[, {]-k-∂.

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w ]-©m-b-Øv G-gmw hm¿Uv C-t´-°m-´v ]-tc-X-\mb am-Xyp-hn-s‚ `m-cy Gen-°p-´n am-Xyp (89). a°ƒ:am-Xyp tPm-k-^v a™p-tΩ¬(-dn-´. -_n-\m\n kn-¶v),- C -Fw -h¿-§okv (dn-´. -Pn-√m k-l-I-cW-_m-¶v am-t\-P¿),- X-¶Ω,- Ip-™-Ω,- Fw Iqcy≥, Fw -k-Æn.a-cp-a-°ƒ:X-¶-Ω-tPm-k^v,X-¶-Ω h¿-§o-kv,- -h¿§o-kv,-]n -kn -Hu-tk-^v,Um-en A¬-t^m≥-k. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIp-t∂-cw aq-∂n-\v XÆo¿-ap-°w Xn-cp-c-‡ tZhm-e-b-sk-an-tØ-cnbn¬.-

Im-W-°m-cn: a-e-bn¬ ]tc-X-\m-b tIm-c tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (95). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v ti-jw c-≠n-\v ]´n-Øm-\w c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X Im-W-°m-cn I°m-´n¬ Ip-Spw-ºmw-K-amWv. a-°ƒ: ta-cn, A-∂°p-´n, G-en-°p-´n, t{Xkym-Ω, ^n-tem-an-\, en√n, tPm¿-Pv, sk-en≥. acp-a-°ƒ: tPm-k-^v, h¿°n , ^n-en-∏v h¿-§o-kv , tPm-kv , sP- n Ip-f-then¬, ]-tc-X-cm-b tPm¿Pv tPm¨ ]p-fn-°n-bn¬ ]m-gp-Øp-cp-Øv, tdm-bn tXm-a-kv.

sP-bn³ Nm-t¡m B-e-t°m-Sv: ]m-Ø≥]m-d ta-tem-cw-X-´n-se ssa-em-Spw-]m-d sP-bn≥ Nm-t°m (42). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Nm-t°m. am-Xm-hv: G-en-bm-Ω.

]p-cp-tjm-¯-a³ \m-bÀ h-S-bm¿: {io-e-£v-an \nhm-kn¬ ]p-cp-tjm-Øa≥ \m-b¿ (69). kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: h’-e-Ip-am-cn. a-°ƒ: {ioPn-Øv, tPym-Xn e-£v-an (Ip-ssh-‰v). a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, c-Po-jv ( Ip-ssh‰v)

A-l-½-Zv-¡-®v Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c ]p-fn-b-\m-\n-°¬ A-l-Ω-Zv-°-Æv (68). J_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: a-dn-bw-_o-hn. a-°ƒ: I_o¿, P-em¬, dw-e, P-aoe, d-jo-\, kp-ss_-Z. acp-a-°ƒ: \-ko-a, lw-k, \-ko¿, k-eow, jm-Pn, ]tc-X-\m-b l-\o-^.

26 G{]n¬ 2014 i\n

bp-h-Xn-sb Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

k-c-k-½

tcm-ln-Wn-Ip-«n

tPm¬

tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿Uv s]m-≈-bn¬ ]-tc-X\m-b I-cp-Wm-I-c-s‚ `mcy k-c-k-Ω (70). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: {]k-∂,-s]m-∂-∏≥, _m_p(-am-bn-Ø-d 549˛mw \º¿ F-kv-F≥-Un-]n imJ sk-{I-´-dn),-_n-Pntamƒ,-c-P-\n. a-cp-a-°ƒ: Xn-e-I≥,-A-Ωn-Wn,-tPymXn,-cm-Pp,-]p-cp-tjm-Øa≥.

am-∂m¿: ]m-hp-°-c Ip-c´n-ti-cn Im-cm-t©-cn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cpWm-I-c ]-Wn-°-cp-sS `mcy tcm-ln-Wn-°p-´n (68). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sI te-J, sI lcn-Ip-am¿, sI A-\n¬ Ipam¿, A-Rv-P-\. a-cp-a°ƒ: cm-P≥, Zo-], D-j, A-\n¬ Ip-am¿.

sXm-Sp-]p-g: s\-ø-t»-cn Ip-gn-°m-´v- Fw tPm¨(74).kw-kv-°m-cw \m-sf D-®-I-gn-™v- 2 \vs\-ø-t»-cn sk‚ v- sk_m-Ãy≥-kv- ]-≈n-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω. a-°ƒ : Pn≥-kn (Ip-ssh-‰v-), Pnj, tPm-kn-b.

N-{μ-ti-J-c³ \m-bÀ \o-te-iz-cw: ]-t´-\-bnse F-dp-hm-´v am-¶p-fØv N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿ (56). `m-cy: sI hn ]-fln-\n.

ao-c a-t©-iz-cw: a-t©-iz-cw tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v {]-kn-U‚pw kn.]n.sF t\-Xm-hp-am-b _n Fw A-\-¥-bp-sS `m-cy ao-c (77). a-°ƒ: l¿-j, cmlp¬.

Ip-ª-½-¨n Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw sN-ºp-Im≥ ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ]-co-Xv °-Æns‚ `m-cy Ip-™-Ω-®n (82). J-_-d-S-°w \-SØn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip´n, A-–p¬ I-cow, _jo¿, \u-jm-Zv, P-ao-e, k¬-a-Øv. a-cp-a-°ƒ: Pao-e, sse-e, dm-l-Øv, _o-\, l-\o-^, ap-l-Ω-Zv.

hn-P-b-½

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-Å

B-an-\m _o-hn

A-en-¡p-ªv

tPmÀ-Pv-Ip-«n

c-Lp-]-Xn

sN-Ã-½

Ip-≠-d: In-g-t°-I-√-S Xm-g-Øv ap-dn-bn¬ ]-S-∏Ø-d ho-´n¬ `m-kv-I-c≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy sI hn-P-b-Ω(67). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: {io-Ip-am-cn (A[ym-]n-I, a-e-∏p-dw), {ioI-e (A-[ym-]n-I, h¿-°e), A-\n¬-Ip-am¿ (^b¿-t^m-gv-kv, sIm-√w). acp-a-°ƒ: Kn-cn-[-c≥ (A[ym-]-I≥, a-e-∏p-dw), t{]w-Ip-am¿, P-b-¥n.

N-h-d: ]-g-™n-°m-hv IÆ-¥-d ho-´n¬ tKm-]m-eIr-jv-W-]n-≈(69). `m-cy: cm-[m-a-Wn. a-°ƒ: Aw_n-I, cm-[m-Ir-jv-W-]n≈. a-cp-a-°ƒ: {]-k∂≥-]n-≈, cm-Pn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv sIm-®p-Im-bn-°c ho-´n¬ sj-d-^p-±o≥ ap-k-veym-cp-sS `m-cy Ban-\m-_o-hn(54). a-°ƒ: A≥-h¿, l-ko-\. a-cp-aI≥: a≥-kq¿.

N-h-d: tIm-bn-hn-f aTØn¬ In-g-°-Xn¬ Aen-°p-™v(83). `m-cy: ssk-\-_m _o-hn. a°ƒ: sse-e, A-kp-am _o-hn, ^m-Øn-am _ohn, jw-kp-±o≥-Ip-™v, _-jo¿, A-–p¬-kemw, \m-k-¿, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b jm-lp¬ l-ao-Zv, ap-lΩ-Zv l-\o-^m, a-Po-Zv, \m-k¿, A-jv-d-^v, \_o-k-Øv, ap-_o-\, keo-\, jo-P.

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g ]pØ≥-hn-f h-S-°-Xn¬ Un tPm¿-÷v-Ip-´n(57). `m-cy :s]m-∂-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv, k-\p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-ºe-Øpw-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b s]m-∂p ]-Wn-°cp-sS `m-cy c-Lp-]-Xn (80). a-°ƒ: cm-P≥, ]p-jv-]≥, h-k-¥, hn-a-e, Aw-_nI, P-b-Ip-am¿ (]-tcX≥), A-Pn-X, {]-`, c-a. acp-a-°ƒ: h-k-¥, kp-c-P (]-tc-X), kp-[m-I-c≥, tam-l≥-Zm-kv, Nn-{X, _m_p, kp-tc-jv Ip-am¿, jm-Pn.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv sIm-®p-hn-fm-I-Øv Znhm-I-c-s‚ `m-cy sN-√-Ω (76). a-°ƒ: im-¥, Kn-cnP, Ko-X, kv-‰m-en≥. a-cp-a°ƒ: ]-¶-Pm-£≥, kpZ¿-i-\≥, a-tl-{μ-≥, kpPn.

Pm-\-In \o-te-iz-cw: X-´m-t®-cn \o-em-Rv-P-\-Øn-se Sn hn Pm-\-In (85).

sP-bv-¡-_v ]m-h-d-´n: \o-e-¶m-hn¬ sN-≈n H-tk-∏p-Æn aI≥ sP-bv-°-_v(82). kwkv-Im-cw C-∂v Im-e-Øv 9.30\v ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v-kv Xo¿-Y-tI{μ-Øn¬. a-°ƒ: sP-bnwkv, sP- n, tPm-tPm, sk_m-kv-‰y≥.

tXm-¸n ap-l-½-Zv ap-≠-°bw: h-≠≥-]Xm¬ tXm-∏n¬ ap-l-ΩZv(85). J-_-dS-°w C-∂v 12\vv h-cn-°m-\n Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ]-tc-Xbm-b a-dn-bw- _ohn-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ C-kv-am-bn¬, J-Zo-P, ]tc-X\m-b A-∫mkv, acp-a-°ƒ k-_q-d, ju°Øv

]-ßm-£n Xp-d-hq¿: F-gp-]p-∂ {Kma-]-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv am-cmw-Nn-d-bn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-es‚ `m-cy ]-flm-£n (85). kw-kv-Im-cw \-SØn. X-¶-Ω, Ip-am-cn, Dj, a-Wn-b-∏≥, ]p-jv-Ic≥. a-cp-a-°ƒ: kp-KpW≥, Ip-´≥, _m-_p, tim-`.

hn-im-em-£n tIm-hn-e-½

i-io-{μ³

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω(83). aI≥: tKm-]n (F-kv.-_n.Sn sIm-√w). a-cp-a-Iƒ: kpte-J.

A-¥n-°m-Sv: dn-´. F≥-Pn\o-b¿ ]-Nn-cp-I-≠-Øv iio-{μ≥(70). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: c-Xv\-Ip-am-cn. a-°ƒ: cm-tPjv, c-Xo-jv, c-iv-an. a-cp-a°ƒ: c-iv-an, c-ay, kp\n¬-Ip-am¿.

tZ-hp

tIm-hn-e-½

t_-∏q¿: tKm-Xo-iz-cw ]tc-X-\m-b tXm-´p-߬ Ip-™n-Ir-jv-W-s‚ `m-cy tZ-hp (83). a-°ƒ: Xn-e-Ih-√n, Kn-cn-P, Ko-X, tIm-af-h-√n, tl-a-N-{μ≥, ]-tcX-\m-b Kp-cp-Zm-k≥. a-cpa-°ƒ: D-Ø-a≥, tZ-h-Zmk≥, t_-_n, k-Xy-h-Xn, cm-Pm-a-Wn.

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω (83). aI≥: tKm-]n (F-kv._n.Sn sIm-√w). a-cp-aIƒ: kp-te-J.

knhn t]menkv Hm^n-kÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-º-e-∏p-g: t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-e∏p-g Pn√m ss{Iw sd-t°m¿-Uvkv _yq-tdm-bn-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b ]p-∂-{] A-d-hpIm-Sv aT-Øn¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ A-\o-jv-Ip-am¿ (36) B-Wv -a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbmsS- Ip-Xn-c-∏-¥n-bn-se `m- c yho- ´ nem- b n- c p- ∂ p kw-`-hw. Cu k-a-bw ho´n¬ a‰m-cpw C-√m-bn-cp∂p. k-ao-]-hm-kn-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ Du-Wv I-gn-°m≥ ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ i-–wtI-´v Hm-Snsb-Øn- t\m°nb-t∏mgmWv A-\o-jv-Ip-am¿ -apdnbnse ^m-\n¬ Xp-ßn-\n¬-°p-∂-Xp I-≠-Xv. Hmt´m ss{U-h-dpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v A\o-jvIpam-dns\ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epsa-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: A-ºn-fn (Be-∏p-g I-e-t{Œ-‰v Po-h-\-°m-cn).-

Ip-am-c³-

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-Nn-d-bn-se ]m-e-°-S-hØv I-p-am-c≥ (70). `m-cy: Nn-∂-Ωp.

A-Ðp-d-ln-am³ lm-Pn

tN-‰p-h: ]-Wn-°-ho´n¬ ap-l-Ω-Z-emn ap-kveym¿ a-I≥ Fw hn A–p-d-ln-am≥ lmPn(87). a-°ƒ: sk-bv-\_, sF-i, lm-P-d, ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zm-en, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, kpl-d. a-cp-a-°ƒ: Xm-ln-d, Asam-b-vXo³ s]-cp-h-≈q¿: Iq-a-Æ ]q- _q-_-°¿, sam-bvXo≥, A-–p¬ d-kmh-Øw-am-Sv I-hp-ßpw tXm-´-Øn¬ Ip-™n-sam- °v, \-ko¿, sj-bv-°, kn-Pn-e, kn-\n d-“m≥. bv-Xo-s‚ a-I≥ sam-bvXo≥ (55). `m-cy: _n-cn°p-´n. a-°ƒ: A-kv-°-d- kp-\n en (ku-Zn), bm-k¿, A- Kq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ d-^m-Øv, _p-jv-d, km-Pn- I¬-{]-bn¬ Fw hn kp\n¬ (36). `m-cy: \o-\mX, kp-a-ø. tamƒ.

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv Ip-d-h≥-Ip-gn h-≈n-∏-dºn¬ hn -sP -Nm-t°m-bpsS `m-cy km-dm-Ω Nmt°m(-A-Ωn-Wn ˛62). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v sX-≈n-bq¿ kntbm¨ an-j≥ sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ: eoem-Ω, en-√n, B-eo-kv, k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, km_p, k-Æn, h-’-Ω.

tN¿-∏v(Xr-iq¿): tN¿-∏v tIm-S-∂qcn¬ Kq-≠mkw-L-߃ X-Ωn¬ G‰p-ap-´n c-≠pt]¿ sIm-√-s∏-´p. {In-an\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-fm-b tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-ø-∏Zm-kv (29), cm-tP-jv (D-≠ cm-tPjv˛39) F-∂n-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-h-cp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in kn-tPm-sb ]cn°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv ]-dbp-∂-Xn-ß-s\: C-∂-se D-®-I-gn-™v

kv-Xp \m-eph¿-jw ap-ºv Xn-cphm¿-∏v kz-tZ-inbmb tKm-]-Ipamdn-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. am-k߃-°p ti-jw i-in-Ip-am¿ A-Pn-Ip-am-dn-s\ Iq-´p]n-Sn-®p tKm-]-Ip-am-dn-s‚ H-∏v hym-P-ambn C-´v I-cm-dpw B-[m-c-hpw Xøm-dm-°n Xn-cn-sI F-gp-Xnhmßn F-∂m-Wv tI-kv. H-∏v im-kv-{Xo-b ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-am-°n-b-t∏mƒ tKm-]-Ip-am-dn-t‚-X-√ F-∂p sX-fn-™Xns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ i-in-bp-sS k-lm-bn-bmb A-Pn-Ip-am-dn-s\ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ \n-co-£n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv C-bm-sf

tKm-hn-μ-]n-Å

km-hn-{Xn A-½

s\-øm-‰n≥-I-c: a-cp-XØq¿ B-\-μ-`-h-\n¬ tKm-hn-μ-]n-≈ (90). a°ƒ: ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿, cm-P-ti-J-c≥ \mb¿, {io-Ip-am-cn, {io-Ipam¿, cm-[m-Ir-jv-W≥, A-\-¥-Ir-jv-W≥, [-\pjv-Ip-am-cn, {io-tZ-hn. acp-a-°ƒ: {]-k-∂-Ip-amcn, hn-P-b-h¿-≤n-\n, joe Ip-am-cn, D-j-Ip-am-cn, P-b-{io, Kn-cn-{]-km-Zv, apc-fo-[-c≥.

]m-tem-Sv: t]-c-bw ip-` hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn A-Ω (72). a-°ƒ: {]-`m-Xv Ipam¿, ip-`-Ip-am-cn, {]-Xm]v-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: P-b{io, kp-\n¬-Ip-am¿, kp\n-X Ip-am-cn.

ssk-X-e-hn- lm-Pn Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Xp-∏-Øv ssk-X-e-hn lm-Pn (62). I-cp-ºn¬ al-√v I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnbpw X-Av-en-ap¬ apkven-ao≥ a-Zv-d-km I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: ssd-lm-\-Øv, Pko-d, A-ao¿ ss^-k¬, D-ss_-Zv, k-lve.

aq-t∂m-sS tIm-S-∂q-cn-se Nm-b-°-Sbn-em-bn-cp-∂p kw-`hw. Nm-b- Ip-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂ A-ø-∏-Zm-kv, cm-tPjv, kntPm F-∂nhsc hm-l-\Ønse-Øn-b Kp≠mkw-Lw B-{I-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d-tØ-t°m-Sn-b C-h-sc kw-Lw ]n-¥p-S¿-∂v B-{I-an®v sIme-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. sIm-√-s∏-´-h¿ ]-e tI-kp-I-fnepw {]-Xn-I-fm-Wv. C-h-sc B-{I-an-®h-sc Xn-cn-®-dn-™Xm-bpw D-S≥ A-dÃv sNøpsa∂pw t]m-en-kv A-dnbn®p.

X-\m-b sN-√-s‚ `m-cy X-¶(86)bm-Wv acn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 12Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv FØn-bm-Wv ar-X-tZ-lw Pn-√m Bip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-b-Xv.

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgmWv Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ e-`n-®Xv. ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n Sn k-enw, Un-ssh-.F-kv.]n tP-°_v, kn.sF Sn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv.sF tam-l-\≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv A-Pn-Ip-am-dn-s\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´-Iw i-in-Ip-am¿ Dƒ-s∏sSbp≈ A-©pt]-sc ss{Iw{_m-©v t\ctØ ]n-Sn-Iq-Sn-bncp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-Pn-Ip-amdn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw sR-¢n-bn-se ]p-Xn-b-Sh≥ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (78).

hm-fm-Sv: Iq-Sw-Ip-∂v sIm∏-c ssS-e¿ A-–p-√ lmPn (65). `m-cy-am¿: ]mØp-´n, ]-tc-X-bm-b Bbn-i. a-°ƒ: I-Zo-i, A_q-_-°¿, lm-cn-kv, aman, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: s\m-®n-b≥ A-–p-√ sI√q¿, ap-\o¿ Ip-t™mw, sk-bv-Zv ]n-em-°m-hv, Pko-e, \-Pv-a-Øv.

I-n-fn-am-\q¿: I-gn-™-Znh-kw Ip-‰m-e-Øp-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn® In-fn-am-\q¿ tNm-bn-kv tlm-´¬ D-S-a sX-¶m-in B-fw-Ip-fw kz-tZ-in apcp-I≥ (30).

hr-² Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bn ]m-e-°m-Sv: hr-≤-sb ho-Sn-\p k-ao-]sØ Ip-fn-ap-dn-°p ]n-∂n¬ Xo-s°m-fpØn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-e-ºpg a-cp-X-tdm-Uv ]-©m-b-Øn-se 11mw hm¿Uv B-e-º-≈w Iq-´m-e lu-kn¬ ]-tc-

Zm-tam-Z-c³

A-Ðp-Ã

ap-cp-I³

tNÀ-¸n Kp-−mkw-L-§Ä G-äp-ap-«n; c-−pt]À sIm-Ã-s¸-«p

hym-P H-¸n-«v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: `q-an hm-ßn-b hy‡nbpsS hym-P H-∏n-´v B-[m-cw Xøm-dm-°n h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ \m-ep h¿-j-Øn-\p ti-jw H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. N-ß\m-t»-cn ap-f-°p-g Ir-jv-W-hnem-kw A-Pn-Ip-am¿ (44) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hym-P-tc-J N-a®v `q-an X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬, h-kv-Xp hn-‰ N-e-®n-{X \n¿-amXm-hv Iq-Sn-bm-b \m-´-Iw i-inIp-am¿ apºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jWkw-L-am-Wv A-Pn-Ip-am-dns\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-´-Iw i-in-Ip-am-dn-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ \m-´-I-sØ h-

km-dm-½ Nm-t¡m

Xm-Pp-±o³

]m-e-°m-Sv: Ip-dn-»mw-Ipfw B-{‘mw-Ip-∂n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Im-hpw]p-d-Øv ho-´n¬ A-e-hnbp-sS a-I≥ Xm-Pp-±o≥ (58). J-_-d-S-°w Ip-dnhm-kp-tZ-h³F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c- »mw-Ip-fw a-kv-Pn-Zp¬ ap∏p-dw H-‰-πm-°¬ hm-kp- Pm-ln-Zo-\n¬ \-S-∂p. `mtZ-h≥ (61). `m-cy: s]m-∂- cy: ssk-\-_. Ω.

ssI-]-aw-K-ew: hn-hm-l-ap-d-∏n-® bp-h-Xn-sb ho-´n-\p≈n¬ a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. sN-{¥m-∏n-∂n kn hn sk-‚-dn-\v ]-Sn™m-dv tIm-X-f-Øv i-in[-c-s‚ a-Iƒ A-Pn-j(27)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS hohn-P-b-Ip-amÀ ´n¬ a-‰m-cp-an-√m-Ø k-ah¿-°-e: Xn-cp-h-\-¥-]p- b-Øv A-S-®n-´ dq-an¬ Xocw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv s°m-fpØn-b-Xm-bn kwª-Uv _m-¶n¬ k-b‚n- i-bn-°p-∂p. Pq-Wn-¬ hn^n-Iv A-kn- v h¿-°- hm-lw \-S-Øm≥ \n-›e Ip-c-bv-°-Wn A-iz-Xn- bn-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. bn¬ hn-P-b-Ip-am¿ (54). a-Xn-e-Iw t]m-en-sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. A-Ω: B-\-μ-h-√n. k`m-cy: k-c-fm-tZ-hn tlm-Z-c-߃: A-\o-j, A-\o-jv. ({]n≥-kn-]¬, K-h¨sa‚ v d-kn-U≥-jy¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ Io-gv-am-Sv, B-ep-h). a-°ƒ: B-cym, B-Z¿-iv. Xn-cp-h-√: kp-lr-Øn-s\m-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b hn]n-Xm-hv: tKm-]m-e-°p-dp- Zym¿-Yn a-Wn-a-e-bm-‰n¬ ap-ßn-a-cn-®p. hm-cn-°m-Sv kn∏v. dn-b≥ bm-t°m-ss_-‰v kv-Iqƒ H-º-Xmw-¢m-kv hnZym¿-Yn-bpw I-hn-bq¿Rm¬-`m-Kw am¿-tØm-a ]-≈n hn-Im-cn tX-h-e-°-c sIm√-t»-cn¬ d-h.Sn sI A-eIv-km-≠¿ X-c-I-s‚ a-I\p-am-b B-Z¿-iv tIm-in X-c-I≥ (k-®p-˛14)B-Wv C-∂-se cm-hn-se G-tgmsS I-√q-∏m-d ssN-X-\ym I-S-hn-\-Sp-Øp-≈ ]-ºv lu-kn-\p k-ao-]w Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏mƒ apßn-a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw 28\v D-®-bv-°v 2.30\v tX-he-°-c C-Ωm-\p-th¬ am¿-tØm-a ]-≈n-bn¬. am-Xmhv; an-\n. k-tlm-Z-cn: A-tUm-W A-e-Iv-km-≠¿. _m-_p t]m-Ø≥-tIm-Sv: aq-gn-bvt°m-Sv F≥ hn `-h-\n¬ _m-_p (40). `m-cy: kp-a. a-°ƒ: \-μp, hn-jv-Wp. F-S-Xzm: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p tIm]m-¯p-¡p-«n bn¬-ap-°v sh-fp-tØ-S-Øv ]-d-ºv hn-P-b-t‚-bpw _osh-´n-°m-´p-ap-°v: anTm\-bp-tS-bpw a-I≥ hn-\o-jv hn (25) B-Wv a-cn-®-Xv. Cbn-°p-∂w aw-K-e-Øv ]∂-se ssh-Io-´v B-dp a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn tIm-bn¬-aptc-X-\m-b A-en-°p-™n- °v ssI-X-ap-°v P-Mv-j-\p s‚ `m-cy ]m-Øp-°p-´n k-ao-]w F-Xn-tc h-∂ Im(85). J-_-d-S-°w C-∂v ¿ sh-´n-®-t∏mƒ ss_cm-hn-se 11 \v anTm-bn-°p- °n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S∂w ap-kv-enw P-am-A-Øv ap-≠m-b-Xv. ]-cn-t°-‰-XnJ-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: \v Xp-S¿-∂v h-≠m-\w sasse-e, _-jo¿ (sI.-F- Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]kv.-C.-_n, I-Sp-Øp-cpth-in-∏n-s®-¶n-epw cm-{Xn Øn), kp-ss_-Z, P-ao-e, 8.00 a-Wn-tbm-sS a-cn-°pA-_v-Zp¬ Jm-Z¿, lmI-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Imjnw, \m-k¿, _o-a, Pmcw Xn-¶-fm-gv-N 10.30 \v Akv-an≥. an-®-I-cn F-_-t\-k¿ a-cp-a-°ƒ: l-k≥, kps^-tem-jn-∏v Hm-^v tKm-Uv C-¥y h-I A¿-Øn-t»-cn sse-am≥, ]-co-Xv, lpiv-a-im-\-Øn¬. hn-Pn-tamƒ B-Wv G-I-k-tlm-Z-cn. ssk≥, k-lo-Zv, Pp-ssae-Øv, \-ko-a, Ip-™ptamƒ, ssj-P.

kp-lr-¯n-s\m-¸w Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-ZymÀ-Yn ap-§n-a-cn-¨p

ss_-¡pw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ku-Zn-bn hm-l-\m-]-I-S-¯n a-e-bm-fn a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: ku-Zn-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-ebm-fn a-cn-®p. ]p-∂-{] sX-°v ]-©m-b-Øv F-´mw hm¿Un¬ k-_o-\ a≥-kn-en¬ ]-tc-X-\m-b A-–p- -a-Zv P-ao-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \n-km-dpIp-´n (49) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se C≥-Uy≥ k-a-bw 6 a-Wntbm-sS ku-Zn dn-bm-Zv A¬ Jp-ssd-jn tdm-Un¬ h-®mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. 20 h¿-j-°m-e-am-bn Pn-± km-ln-Zv sl-\q¿ ]m-gv-k¬ k¿-Δo-kv I-º-\n-bn¬ {U-h-dm-bn tPm-en t\m-°p-∂ \n-km-dpIp-´n ]m-gv-k¬ km-[-\ß-fp-am-bn {S-bn-e¿ Hm-Sn-®p t]m-I-sh F-Xn-sc h-∂ s{S-bn-e¿ C-Sn-°p-I-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ C-cp hm-l-\-ß-fpw `m-Kn-I-am-bn I-Øp-I-bpw _m-e-N-{μ³ \m-bÀ k-ao¿-Ip-´n A-]-I-S-ÿ-e-Øv sh-®v a-cn-°p-I-bm-bnNn-d-bn-≥-Io-gv: tXm-´-bv°m-Sv _m-ep-j-bn¬ _m- cp-∂p. \m-ev am-kw ap≥-]v A-h-[n-bn¬ \m-´n¬ Fe-N-{μ≥ \m-b¿ (65). `m- Øn-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw ]n-∂o-Sv \m-´n-se-Øn-°pw cy: D-jm-Ip-am-cn. a-°ƒ: `m-cy: sse-e. a-°ƒ: \n-kmw, k-_o-\, a-cp-a-I≥: ss_-Pp N-{μ≥, Km-b-{Xn sIm-®p-tam≥. N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Po-P{io, c-hn-tI-i-hv.

Ip-«y³ Im-™-ßm-Sv: t£-{X \¿-Ø-I≥ In-g-°pwI-cbn-se a-Sn-ss° B-ssebn¬ Ip-´y≥ (80). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: A-timI≥, hn-iz-\m-Y≥, i-Ip¥-f, c-Xn, kp-[. a-cp-a°ƒ: \m-cm-b-W≥ Aw_p-Pm-£≥ Ip™n-c-am≥, kp-[, k-hnX.

ss_-¡n tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p a-´m-t©-cn: A-an-XthKØn¬ h-∂ tem-dnbnSn-®v ss_-°v bm-{X-nIcmb c-≠p bp-hm-°ƒ a-cn®p. tXm-∏pw-]-Sn ap-≠wth-en km-t¥mw tIm-f\n-bn¬ tPm-kn-bp-sS aI≥ \n-Pp (25), In-gt°ap-≠wth-en sN-dn-b Im-{Im-t©-cn-bn¬ tPm¨-k-s‚ a-I≥ F_n≥ (26) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. tem-dn- ss{U-hdm-b X-e-t»-cn ]p-Xnb]p-c-bn¬ k-Xy-s\- {Sm^n-Iv t]m-en-kv I-ÃUnbnse-Sp-Øp. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS tXm-∏pw-]-Sn _n.-H.Sn. ]m-e-Øn-\p kao-]w Ip-≠-∂qcnte°p t]m-hp-∂ tdm-Un-em-bncp-∂p A-]-I-Sw. am¿_nƒ tPm-en-°m-cm-b Ccp-h-cpw tPm-en-°m-bn s]- c p- º m- h q- c n- t e- ° p t]m-I-sh sF-e‚n-te-

\n-Pp

F-_n≥ °v N-c-°p-am-bn h∂ tem-dn- C-h¿ k-©-cn-® ss_- ° nen- S n- ° p- I - b mbn-cp-∂p. ss_-°v ]q¿W-am-bpw X-IcpIbpw tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpIbpw sNbvXp.

kw-`-h-ÿ-e-Øp X-s∂ C-cp-h-cpw a-cn-®p. {Sm-^nIv t]m-en-kpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂m-Wv \n-Pp-hns\-bpw F-_n-sb-bpw B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®Xv. \n-Pp-hn-s‚ am-Xm-hv: tam-fn-. ktlm-Z-c-߃: \n-\n, \n-Ωn. F-_ns‚ am-Xm-hv: en-kn. Pn-_n≥, {In-kv-‰n F-∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. arX-tZ-l߃ C≥-Iz-kv-‰n\v ti-jw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sImSp-Øp. en-Pp-hn-s‚ ar-XtZ-lw ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn®p. F-_n- s‚ kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

]m-d-tbm-sSm-¸w ap-I-fn \n-¶v ho-Wv _w-KmÄ kz-tZ-in a-cn-¨p

Hm-bq¿: ]m-d C-f-°n am-‰p-∂-Xn-\n-sS Xm-tg-°v ]-Xn-®v _w-Kmƒ kz-tZ-in a-cn-®p. ]-›n-a _w-Kmƒ Uo-]m¬°p-Sn Pn-√-bn¬ Sm-‰p I-Ω-Øv {Km-a-Øn¬ \n-_q-bm tdm-bn-bp-sS a-I≥ {]-Zo-]v tdm-bn (24) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-t∂m-sS Ip-S-h-´q¿ D-f-t°m-Sv ]m-dIzm-dn-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-gp-Ø-e A-Po-jv `-h\n¬ A-tim-I-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Izm-dn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. 75 A-Sn-tbm-fw D-b-c-ap-≈ ]m-dbp-sS ap-I-fn¬ Pm-°v lm-a¿ D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-®ti-j-ap-≈ `m-Kw I-ºn-∏m-c D-]-tbm-Kn-®v C-f-°p-∂Xn-\n-S-bn¬ C-bmƒ \n-∂n-cp-∂ Iq-‰≥ ]m-d- Xm-tg-°v ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-d-tbm-sSm-∏w Xm-tg-°v hoW {]-Zo-]v tdm-bn ]m-d-°p-≈n¬ A-I-s∏-´p. c-≠v FIv-k-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v ]m-d \o-°n C-t±-l-sØ ]pd-sØ-Sp-°m-≥ {i-an-s®-¶n-epw \-S-∂n-√. Xp-S¿-∂v D-®bv-°v c-t≠m-sS Pm-°v lm-a¿ D-]-tbm-Kn-®v ]m-d Xp-c∂v kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v ]m-d-s]m-´n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. H-cp-a-Wn-°q-tdm-fw F-I-k-I-th-‰¿ D-]tbm-Kn-®v s]m-´n-®-]m-d \o-°n A-t©m-sS-bm-Wv ar-XtZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Nn-∂n-Nn-X-dn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. sIm-´m-c-°-c Un-ssh.Fkv.]n. kp¬-^n-°¿, F-gp-tIm¨ kn.sF. tPm-jn, ]q-b-∏-≈n F-kv.sF. ap-_m-d-Iv F-∂n-h¿ kw-`-h ÿ-e-sØ-Øn. ^-b¿-t^-m-gv-kn-s‚ c-≠p-bq-\n-‰pw c£m-{]-h¿-Ø-\m-bn-sb-Øn-bn-cp-∂p.

sS-Iv-t\m-]mÀ-¡v Po-h-\-¡m-c³ Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

I-g-°q-´w: sS-Iv-t\m-]m¿-°v Po-h-\-°m-c≥ tem-Uv-Pv ap-dn-bn¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬. ]m¿-°n-se Asse≥-kv I-º-\n-bn-se Sow eo-U-dm-b F-d-Wm-Ip-fw sIm-√w ]-Wn-bn¬ sX-t°-hn-f ho-´n¬ an-dm-jv X-ºn (31) B-Wv Xq-ßn a-cn-®-Xv. B-‰n≥-Ip-gn-bn-se H-cp tem-Uv-Pn¬ k-l-{]-h¿-Ø-I-tcm-sSm-∏w Xm-a-kn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS kao-]-sØ ap-dn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ P-\-e¬ h-gn t\m°p-tºm-gm-Wv ¢m-ºn¬ Xq-ßn a-cn-®-bn¬ I-≠-Xv. c≠-c-am-kw ap-ºv Xr-∏p-Æn-Øp-d kz-tZ-in-\n-bm-b kpam-h¿-§o-kn-s\-bm-Wv hn-hm-lw sN-bv-X-Xv. X-s‚ a-cW-Øn-\v B-cpw D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂v F-gp-Xn-b Bfl-l-Xy-Ip-dp-∏v ar-X-tZ-l-Øn-\-cp-In¬ \n-∂v t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. X-ºn-tXm-a-kv ]n-Xm-hpw k-Pn-\n amXm-hp-am-Wv. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®dn-bn¬.

A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b Im-«m-\-bv¡v Nn-InÂ-k \ÂIn C-cn-´n: I-gn-™Zn-h-kw B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k ta-Je-bn¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-sb shSn-h-®v a-b-°n-b ti-jw Nn-In¬-k \¬-In. B-d-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ l-cn-Ir-jv-W≥- \m-b¿, A-kn-Â v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv B-\-sb sh-Sn-h-®v a-b-°n-b-Xv. h-b-\m-Sv F-en-^‚ v kv-Izm-Un-se sh-‰dn\-dn k¿-P≥-am-cm-b tUm. A-\n¬ k-I-cn-b, Pn-Pptam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Nn-In¬-k\¬Inb-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv ]-S-∂p-]m-d-bn¬ Im-´m-\-sb I≠-Xv. hm-bn-se ap-dn-hv Im-c-Ww `-£-Ww I-gn-°m-\mhm-sX A-h-i\n-e-bn-em-bn-cp-∂p B\-. B-\-sb I-≠-tXm-sS ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-i-¶bn-em-bn. I-gn-™Zn-h-kw ]p-\-c-[n-hm-k ta-J-e-bn-end-ßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-d-ßn°n-S-∂ B-Zn-hm-kn kv-{Xo-sb Ip-Øn s°me-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap-X¬ B-\-sb I≠ ÿ-e-Øv h-\-]m-e-I¿ cm-{Xn-bpw \n-co-£-W-ta¿- B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k-ta-J-e-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-bv-°v Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Xan-gv\mSv kztZinbmb \nÀam-W-s¯m-gn-emfn Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-Sp \n¿-amW-Øn-\n-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn Ip-g-™pho-Wp acn-®p. X-an-gv\m-Sv I-\ym-Ip-am-cn- Im-c-t°m-Ww kz-tZ-in hm-°mSv hn-f-bn¬ tPm-kv F-∂ tbml-∂m (44) B-Wv a-cn-®-Xv. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se ]p-©-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°p 12 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. klsXm-gn-em-fn-Iƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: tdm-kn-en a-°ƒ: Pn\o-j, sP-\n


8

thÀ-]mSv

kozhikode

26 G{]n¬ 2014 i\n

ss_-¡v t]m-Ìn-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p ap-_m-d-Iv- -

A-Ðp -e-¯o-^v

tam-ßw: Xm-sg tam-ßw Ip-dp-¶m-S≥ C-{_m-lo-ans‚ a-I≥ lp-kbv≥ ap_m-d-Iv (em-ep-˛19). am-Xmhv: kp-ss_-Z. k-tlm-Z-c߃: ap-lv-kn-\, ap≥-ind. J-_-d-S-°w \m-sf sNdp-]p-Øq¿ Pp-am a-kv-PnZn¬.

th-ß-c: tN-dq¿ an-\n-Im∏n-se ]-tc-X-\m-b ]n sI Fw _m-∏p-ap-kv-eymcp-sS a-I≥ A-–p¬ -eØo-^v (54). am-Xm-hv: \^o-k. `m-cy: B-bn-im_n. a-°ƒ: kw-io¿ (dnbm-Zv), dm-ln-e, ap-_o-\, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: Ppssh-cn-b, k-ao¿-_m-_p, kp-lv-d ap-¯p-_o-hn \-Pvap-±o≥. k-tlm-Z-c]m-W-°m-Sv: ]m-W-°m-Sv ߃: k-°o¿, kp-lv-d, dD-a¿ X-ß-fp-sS (]-g-b]p- ln-bm-\-Øv. J-_-d-S-°w c-°¬) `m-cy-bpw sh-fn-b- C-∂p cm-hn-se F-´n-\v t¶m-Sv B-‰-t°m-b X-ß- tN-dq¿ N-Æ-bn¬ Pp-am-afp-sS a-I-fp-am-b kp-lv-d kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.ap-Øp-_o-hn (60). a-°ƒ: tPm-k-^v d-^o-Jv (ku-Zn), j-ao¿ ss^-kn, \-Zo-d, jm-ln-\, Hm-a-t»-cn: Ip-gn-∏-≈n¬ tPm-k-^v (87). `m-cy: Ak-Pv-\, k-_v-\. a-cp-a∂-°p-´n. a-°ƒ: tZ-h°ƒ: B-ky, j-^o-e, ky, B-e-n-kv, ss]-en, lm-jnw X-߃, j-ao¿ F¬-k-Ω, ta-cn, en-kn, in-lm-_v, ]q-°p-™nB≥-kn, en-k-Ω, tPmt°m-b X-߃, ss^jn. a-cp-a-°ƒ: C-k-s_k¬ _m-^-Jn.√, h¿-Ko-kv, en-k, tXmA-K-kv-än a-kv, tPm-kv, kp-Pn-Øv, Hm-a-t»-cn: I-tÆm-Øv tPm-kv, tPm-tamƒ. sh-´n-°p-gn-bn¬ B-K-kv‰n (]m-∏≥˛67). `m-cy: X-¶- A-Ðp-à Ω. a-°ƒ: tjm-Pn, jm-Pn, hm-fm-Sv: Iq-Sw-Ip-∂v sImjo-\. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, ∏-c ssS-e¿ A-–p-√ lmkm-_p, Pn≥-kv. kwPn (65). `m-cy-am¿: ]mkvIm-cw ]n-∂o-Sv. Øp-´n, B-bn-i.

I-\n-b³

Ip-ªm-¨p

{io-[-c³

I-a-em-£n -

]m-t¯-bv

B-en lm-Pn

t]-cm-{º: ssI-{]w Ip-fØp-Ip-∂p-Ω¬ I-\n-b≥ (95). `m-cy: ]-tc-X-bm-b s]m-en-bm-bn. a-°ƒ: Ip™n-sN-°≥, \m-cm-bWn, _m-e≥, tKm-]me≥ (Fw.kn.F-®v. tImgn-t°m-Sv), ao-\m-£n, ktcm-Pn-\n, tZ-hn, eo-e. acp-a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, th-c≥, _m-e≥, _m-e≥ ]m-te-cn, _m-e≥ tIm´q¿, {]-k-∂, cm-[, _m_p.

Nm-∏-\-ßm-Sn: ]-tc-X-\mb Ip-≠≥-Nm-‰n¬ _m∏p lm-Pn-bp-sS `m-cy s]m-t∂-Øv Ip-™m-®p (95).-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip´n, A-–p-∏, ]m-Øp-Ω, adn-bm-ap, I-Zn-bp-Ωp, ssk-\-_, dp-Jn-b, Bky. a-cp-a-°ƒ: ssl-{Zkv, l- ≥-Ip-´n, Akbv\m¿, B-an-\, ]m-ØpΩp, a-dn-bm-ap.

]-tøm-fn: kn.]n.Fw tXm-te-cn {_m-©v AwKhpw I-¿-j-I-kwLw Xp-d-bq¿ ]-©m-bØv I-Ωn-‰n Aw-K-hp-amb A-\-h-Zy-bn¬ sI {io-[-c≥ (dn-´. A-[ym-]I≥˛74). s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ Xp-d-bq¿ ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bmbn G-sd-°m-ew {]-h¿Øn-®p. `m-cy: im-¥ (sN-Ω-Æq¿ sk-bn¬-kv Hm-^n-k¿ h-S-I-c). a-°ƒ: kv-an-X, {io-im-¥v. a-cp-a-°ƒ: _m-_p (]m-e-®p-h-Sv), hn≥-kn (a-¶m-bw).

F-S-°-c: aq-tØ-Sw sNΩw-Xn-´ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ hn-em-kw tKmhn-μs‚ `m-cy I-a-em-£n (88). a-°ƒ: hn-Zym-[-c≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, e-£v-aW≥, i-in, cm-P≥, Hm-a\, X-¶-a-Wn, Ko-X, ]-tcX-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ: {]-`m-h-Xn, A-ΩnWn, {]-k-∂, C-μn-c, kZm-\-μ≥, tKm-]n, tim-`, kp-[m-I-c≥. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 11\v.-

tIm-gn-t°m-Sv: ]m-tdm-∏Sn ]-tc-X-\m-b Sn sam-bvXo-s‚ `m-cy sX-®mw-tIm´p-Ω¬ ]m-tØ-bv (84). a°ƒ: aq-k-t°m-b, ap-kvX-^, dw-km≥, A-jv-d^v, em-C-°v, A≥-h¿, j_o¿, kp-_v-lm≥ j-co^v. a-cp-a-°ƒ: Pp-ssa-e, ssk-\, k-^n-b, ko-\Øv, \-kn-b, _o-hn-Pm≥, Pm-kv-an≥, j-co-^.

a-e-∏p-dw: Im-hp-߬ kztZin B-en lm-Pn (62). a-e-∏p-dw \-K-c-k`m ap≥ Iu¨-kn-e-dmWv. B-Zy-Im-e F≥.Un.F-^v t\-Xmhm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bvi. a-°ƒ: d-^o-Jv, A\o-kv, A-kv-ew, ^mkn¬, j-l¿-_m-\p.

B-an-\ Io-gm-‰q¿: A-co-t®m-e ]tc-X-\m-b ]-cp-Øn-°pØv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-an-\ (70). a-°ƒ: Al-Ω-Zv, A-–p, kp-sseam≥, C-{_m-lnw, lw-k (aq-h-cpw Pn-±), J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-bn-i, Bky, km-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: A-hp-√-°p-™v, D-Ω¿, Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, d-kmJv, A-iv-d-^v, k¬-am≥, \-ko-d, J-Zo-P, kp-ss^d, B-bn-im-_n. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v A-co-t®m-e Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

tUm. kn hn cm-a-\m³ ]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-hbn-se B-Zy-Im-e _m-¶dpw tlm-an-tbm Nn-In¬k-I-\p-am-bn-cp-∂ tUm. kn hn cm-a-\m≥ (kzm-an˛84) _m-•qcn¬ \n-cym-X\m-bn. `m-cy: cp-Kv-an-Wn. a-°ƒ: {]-km-Zv, Ko-X.

tdm-k Hm-a-t»-cn: ap-≠m-´n¬ A-K-kv-‰n-s‚ `m-cy tdmk (70). Iq-S-c-™n sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥ ssl-kv-Iqƒ dn-´. A-[ym]n-I-bm-Wv. a-°ƒ: kn‘p, se-\n, tdm-kv-ta-cn, tUm-W. a-cp-a-°ƒ: tPmjn, k-Pn, {]v-tam-Zv, Pm-Ivk≥.

sP-bn³ Nm-t¡m B-e-t°m-Sv: ]m-Ø≥]m-d ta-tem-cw-X-´n-se ssa-em-Spw-]m-d sP-bn≥ Nm-t°m (42). ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Nm-t°m. amXm-hv: G-en-bm-Ω. ktlm-Z-c-߃: tdm-kv-en, _m-_p, tPm-kv, ta-cn°p-´n, X-¶-Ω, cm-P≥, h¬-k-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\p ]m-Ø≥-]m-d sk‚ v B‚-Wo-kv N¿-®n¬.

kp-ºe-£v-an ]-ø-∂q¿: sX-s°-_km¿ A-º-ew tdm-Unse F-kv _m-e-kp-{_“-Wy A-ø-cp-sS `m-cy Sn F-kv kp-∫-e-£v-an (82). a-°ƒ: ao-\m-£n (_mw-•q¿), Kn-cn-P, kptc-jv (F≥-Pn-\o-b¿, Cu-Pn-]v-Xv), ]-tc-X-\m-b kp-{_-“-Wy≥. a-cp-a°ƒ: cm-a-\m-Y≥ (dn-´. A-kn- v Un-hn-j-\¬ am-t\-P¿, Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv), _m-e-Irjv-W≥, im-¥n _m-ekp-{_-“-Wy≥, P-b-{io kp-tc-jv.

Zm-tam-Z-c³ ]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw sR-¢n-bn-se ]p-Xn-b-Sh≥ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (78). F-b¿-t^m-gv-kn-epw ]n∂o-Sv kn≥Un-t°-‰v _m¶n-epw D-tZym-K-ÿ-\mbn-cp-∂p. `m-cy: cp-‹nWn. a-°ƒ: {]-Zo-]vIpam¿ (am-Xr-`q-an Hm-^nkv, tIm-gn-t°m-Sv), {]-aof, {]-kn-\. a-cp-a-°ƒ: Dj, ap-Ip-μ≥, \m-cm-bW≥. k-tlm-Z-c-߃: am-[hn, Ip-™n-cm-a≥, ]-tcX-cm-b Ip-™-ºp, \mcm-b-W≥, I-eym-Wn.

tKm-]m-e³ \-¼ymÀ ]m-\q¿: sN-≠b - m-s´ ]uc{]-ap-J\ - pw tkm-jy-enÃpw A-–p¿d-lvam≥ kvam-cI - bp.]n. kvI - qƒ {][m-\m-[ym-]I - \ - pw am-t\P-cp-am-b Fw tKm-]m-e≥ \-ºym¿ (95). `m-cy: ]-tcX-bm-b Pm-\I - n. Ip-t∂mØp]-dº - v {Km-a∏ - © - m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v, Ip-t∂m-Øp]-dº - v ]n.B¿ sa-tΩm-dn-b¬ k-lI - c - W B-ip-]{- Xn {]-knU‚ v F-∂o ÿm-\ß - ƒ h-ln-®n-´p-≠v. a-°ƒ: N{μn, kp-aX - n, Zn-t\-i≥ (hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n Ubd-IvS¿, I-Æq¿), {]o-X (A-[ym-]n-I), ]p-jv] - h - √n (A-[ym-]n-I).

Xn-cq-c-ßm-Sn: ss_-°v sshZypXn t]m-Ãn-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. Xm-\q¿ ]-\-ßm-´q¿ ]-tc-X-\m-b tIm-´-b-°m-c≥ a-W-∏p-d-Øv k-eo-an-s‚ a-I≥ ap-lΩ-Zv d-jm≥ F-∂ jm-\p (23) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se cm-{Xn 10Hm-sS \-∂-{º X-´-Ø-ew ssl-kv-Iqƒ]-Sn-°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sIm-Sn-™n-bn¬ \n-∂p ss_-°n¬ h-cp-tºmƒ \n-b-{¥-Wwhn-´v t]m-Ã-nen-Sn-®-Xm-sW-∂-v I-cp-Xp∂-p. -Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°p-≈ h-gn-a-t[y-bm-Wv a-cn-®-Xv. _mw•qcn¬ \n-∂v Fw.-_n-.F ]q¿-Øn-bm-°n-b d-jm-\v Ip-∂w-Ip-fw sF.-kn-.sF-.kn-.sF _m-¶n¬ tPm-en e-`n-®n-cp-∂p. tPmen°p Ib-dm-\p≈ XømsdSp∏n-em-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv k-eow I-gn-™h¿-jw k-u-Zn-bn¬ a-cn-®n-cp-∂p. am-Xm-hv: dw-e.- k-tlm-Z-c߃: sj-dn≥, dn-jm≥.a-øn-Øv Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ]-\-ßm-´q¿ Pp-am a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw.-

ssk¡n-fn _-ÊnSn¨v sd-bnÂ-th tK-äv Io-¸À a-cn-¨p

sIm-bn-em-≠n: ssk-°nfn¬ t]m-hp-tºmƒ _-kv X-´n sd-bn¬-th tK-‰v-am≥ acn-®p. ]m-e-°m-Sv Im™n-°p-fw am-\p-≠n]-dºn¬ th-em-bp-[≥ (58) BWv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v sIm-√w Su-Wnem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sIm-bn-em-≠n sd-bn¬th Izm¿-t´-gvk - n-em-bncp∂p Xm-ak - w. `m-cy: C-μn-c. a°ƒ: {]-ho¨-Ip-am¿, kz-]v\ - . a-cp-aI - ≥: d-Pp-N{- μ≥ (Ip-≠p-]d - º - v). ]n-Xm-hv: A-∏p. am-Xm-hv: \m-Wn.

_mw-¥q-cn Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p A-kbv-\mÀ lm-Pn

Ip-ªn-¸m-¯p

ap-−n

Nn-¶-½p

sam-bv-Xp-®n lm-Pn- -

Ip-ªp-a-l-½-Zv

I-eym-Wn

tIm-bn-ʳ

Xp-d-bq¿: ]-tøm-fn Aßm-Sn-bn-se sIm-bn-temØv A-k-bv\m¿ lm-Pn (78). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ip™-bn-». a-°ƒ: Ip-™Ω-Zv, A-–p¬ e-Øo-^v, l-ao-Zv, d-^o-Jv, Ip-™n-adn-bw. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿d-lv-am≥ Ip-t∂m-Øv, jm-ln-Z, _p-jv-d, j-lo\, \-Z.

^-tdm-°v: N-¥ Xm-eq-°mip-]-{Xn-°v k-ao-]w am-fntb-°¬ ap-l-Ω-Zv Ip-´n-bpsS `m-cy Ip-™n-∏m-Øp (54). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv B-jn-Jv, d-Po-\, \-ko-d, k-ao-d. a-cpa-°ƒ: jm-^n, \n-km¿, B-kn-^v. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 8.30\v ^-tdm-°v t]-´ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Xn-cq¿: sX-°pw-ap-dnbn-se ]-tc-X-\m-b If-Øn¬-]-Sn ap-≠-°p´n-bp-sS `m-cy ap-≠n (78). a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, Pm-\-In, e-£van, b-tim-Z, h-≈n, {io-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: am-\p, `m-kv-I-c≥, A∏p-Æn, i-in, _n-μp, ]-tc-X-\m-b cm-a≥.

Nm-en-bw: h-´-∏-d-ºv ]-g©-Æq-c K-h. F¬.]n kv-Iq-fn-\v k-ao-]w I-m-cnbn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-cs‚ `m-cy Nn-∂-Ωp (79). a-°ƒ: D-Æn, _m-_p, ]tc-X-cm-b Iu-k-ey, N{μ≥. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥ (Im-k¿-tIm-Uv), kp-PmX, Kn-cn-P, ssi-e-P. k©-b-\w sNm-ΔmgvN.

Im-fn-Im-hv: am-fn-tb-°-ense a-d-d-Øp¿ sam-b-XpÆn lm-Pn (85). a-°ƒ: Ip™p-ap-l-Ω-Zv (dn-´. A[ym-]-I≥), Ip-™n-∏mØp-Ω, dp-Jn-b, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A_q-_-°¿, D-Ωp A-ØoJ, ]-tc-X-\m-b A-e-hn°p-´n. J-_-d-S-°w C-∂p 9\v am-fn-tb-°¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Im-fn-Im-hv: Nm-gn-tbm-´nse sN-Ω-e-∏p-d-h≥ Ip™n-ap-l-Ω-Zv (67). `m-cy: am-fp-Ω. a-°ƒ:bq-\p-kv, ^n-tdm-kv (Pn-±), A-\o-kv, \-ko-_, h-co-d, l-Δm-lpΩ. a-cp-a-°ƒ: kp-a-ø, jao-a, cn-^v-\, A-–p¬ kemw, D-Ω¿-tIm-b, ssk\p-±o≥. J-_-d-S-°w C-∂v 12\v Nm-gn-tbm-Sv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Io-gv-]-bq¿: sN-dn-bm-≠nbn¬ I-eym-Wn (85). a°ƒ: tI-f-∏≥, i-¶-c≥, \m-cm-b-W≥, cm-[, Ko-X, ]-tc-X-cm-b _m-e≥, Ip™n-cm-a≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, A-\n-X, e-£v-an, tZhn, im-¥, Ip-™n-t°-f∏≥ (Io-g-cn-bq¿), {io-[c≥(Im-c-bm-Sv). kw-kv-Imcw C-∂v cm-h-n-se F-´n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

]-∂q¿: I-≠n-bn¬ tImbn- ≥ (80). `m-cy-am¿: B-bn-i, ]-tc-Xb - m-b a-dnb-°p-´n. a-°ƒ: A-–p-dln-am≥ (Zp-_bv), k-Po¿ (ku-Zn), D-Ωø - , B-an-\. a-cp-a° - ƒ: aq-im-cp-I≠ - n ssl-Z¿ (]-∂q¿), A-–p¿d-lva - m≥ (a-Sh - q¿-ap-°v), dw-e, kp-ld - . a-øn-Øv \a-kvI - m-cw C-∂v 10\v ]∂q¿ akvPnZn¬.

Sn-¸À-tem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hpw k-tlm-Z-co-]p-{Xn-bpw a-cn-¨p {io-Ir-jv-W-]p-cw: Sn-∏¿tem-dn- C-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-cm-b bp-hm-hpw k-tlm-Z-cn-bp-sS B-dp-h-b p-≈ a-I-fpw a-cn-®p. k-tlm-Z-cn-bpw a-s‰m-cp a-Ifpw ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. a-e-∏p-dw ]p-Øq¿ A-c-°p-]-d-ºv C-√n-t°m-´p-Ip¿-in lw-k-bp-sS aI≥ D-Ω¿ (23), k-tlm-Z-co-]p-{Xn d-kve F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. {io-Ir-jv-W-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[nbn¬ I-S-º-gn-∏p-d-Øn-\pw aw-K-emw-Ip-∂n-\pw C-Sbnse ]p-©-∏m-S-Øv C-∂-se cm-hn-se 10.30\m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. `¿-Xr-ho-´n¬ \n-∂v k-tlm-Z-cn-sb-bpw a-°-sf-bpw-sIm-≠v ss_-°n¬ ]p-Øq-cn-se ho-´nte-°p-t]m-hp-Ibm-bn-cp∂p DΩ¿. CXn-\nsS F-Xntc- h-∂ Sn-∏¿-tem-dn ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw DΩdpw dkvebpw acn-®p. ss_-°n¬ \n-∂p ho-Wv D-Ω-dn-s‚ k-tlm-Zcn kp-sse-J-bv-°pw \m-ep-h-b- p-≈ a-Iƒ-°pw ]-cnt°-‰p. ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. {io-Ir-jvW-]p-cw t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

e-£v-an

ap-k- lm-Pn

A-c-hn-μm-£³ -

A-Nyp-X³

_m-e-Ir-jv-W³- \m-bÀ-

eo-e

sIm-bn-em-≠n: sh-≈-d°m-Sv sX-cp-sX-s° ]me-bm-S≥ I-≠n e-£v-an (58). ]-tc-X-cm-b tKm-]me≥-˛-I-eym-Wn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-fm-Wv. k-tlm-Zc-߃: cm-a-Ir-jv-W≥, \m-cm-b-Wn, ao-\m-£n. k-©-b-\w hym-gmgvN.

F-S-∏mƒ: \-cn-∏-d-ºv ]me-°-∏-d-ºn¬ aq-k -lmPn (67). `m-cy: a-dn-b. a°ƒ: \-_o-kp, kpss_-Z, _-jo¿, d-Po-\, \n-km¿. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b lw-kp-´n, ap-lΩ-Zv-Ip-´n, A-iv-d-^v, apwXm-kv, sj-dn≥.

]m-ßv: tN-≠n-bn¬ \-μ\-Øn¬ A-c-hn-μm-£≥ (Ip-´≥-˛55). _n.Fkv.F≥.F¬ Im-Sm-ºp-g F-Ivkv-tN-©v Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-`-{Z. a-°ƒ: ko\, A-\o-jv. a-cp-a-I≥: hn-\o-jv.

sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn a-\-sb-Sp-Øv-s]mbn¬ Ip-f-∏p-d-Øv ANyp-X≥ (70). `m-cy: am-[hn. a-°ƒ: {]-ko-\, {]im-¥v. a-cp-a-°ƒ: N{μ≥, cm-Pn. k-©-b-\w hym-gmgvN.

^-tdm-°v: hn-ap-‡-`-S≥ \-√q-c-ßm-Sn sIm-f-tØm´v _m-e-Ir-jv-W≥- \mb¿ (70). `m-cy: im-¥-Ip-am-cn. a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥, kpP, {io-P. a-cp-a-°ƒ: hnt\m-Zv-Ip-am¿, a-tl-jv, k-cn-X.

ap-°w: I-dp-Ø-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b A-∏p-´n-bpsS `m-cy eo-e (65). a°ƒ: jm-Pn, Kn-co-jv, A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: hn-P-b-jn-Z, _n-μp, Kn-co-jv. k-©-b\w Xn-¶fmgvN.

tIm-´-°¬: Im-h-Xn-I-fw No-\w-]p-Øq¿ h-t∂-cn°-≠-Øn¬ ho-´n¬ tIm-´-°¬ B-cy-ssh-Zy-im-em Po-h-\-°m-c≥ hn-izw-`-c-s‚ `m-cy kp-[-sb (46) Xos°m-fp-Øn- a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn-cq¿ Im-cØq¿ kz-tZ-in-\n-bm-Wv. a-°ƒ: Zo-]-Iv, ssh-im-Jv. Xn-cq¿: k-u-Zn-bn¬ I-gn-™Zn-h-kw \n-cym-X-\m-b dn-´. X-l-kn¬-Zm¿ Xn-cq¿ sh-´-Øv ]p-Xn-b-ßm-Sn C ap-l-Ω-Zv-Ip-´n F-∂ _m-h(74)bp-sS a-øn-Øv C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. ]p-e¿-s® aq-∂-c-°p-≈ hn-am-\Øn-¬ \m´n-se-Øp∂ aønØv cm-hn-se F-´n-\v ]pXn-b-ßm-Sn Pm-d-Øn-\v k-ao-]-ap-≈ ap-lnbp-±o≥ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-øpw.

arX-tZlw sd-bnÂ-th {Sm-¡nÂ

I-©n-t°m-Sv: I-©n-t°m-Sv a-e-ºp-g tdm-Un¬ sdbn¬-th t{Im-kn-\v k-ao-]w {Sm-°n¬ a-[y-h-b-kv-Is\ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-Sphm-bq¿ s\m-®q¿ ssN-X-\y-bn¬ cm-a-\m-Y≥ \m-bcp-sS a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (54) B-Wv a-cn-®-Xv. sh≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® \-S-°m-\n-d-ßn-b-h-cm-Wv hn-hcw t]m-en-kn-e-dn-bn-®-Xv. I-k-_ t]m-en-kv tI-skSp-Øp. `m-cy: am-en-\n. a-°ƒ: en-_n≥, en-Pn≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n- a-cn-¨\n-e-bn A-¿-¸³

B-bn-i

B-bn-ip-½ l-Öp-½

ap-c-fo-[-c³

cm-a³-Ip-«n

]mÀ-h-Xn A-½

Xn-cq¿: s]m-dq¿ h-S-°pwºm-´v-]-Sn A-ø-∏≥ (80). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ap≠n. a-°ƒ: N-{μ≥, im¥, I-eym-Wn, tZ-h-In. acp-a-°ƒ: hn-im-em-£n. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse G-gn-\v s]m-dq¿ s]mXp-iv-a-im-\-Øn¬.-

\-¥n-_-km¿: F-f-ºnem-Sv \-Sp-hn-e-bn¬ Bbn-i (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv (hnap-‡-`-S≥). a-°ƒ: C{_m-low-Ip-´n, \-_o-k, A-∫m-kv. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xp Ip-dp-h-ßm-Sv, kp-ss_-Z, d-kn-b.

ap-°w: I-dp-Ø-]-d-ºv IÆm-´p-Ip-gn-bn-¬ ]-tc-X-\mb C-{_m-low -lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bn-ip-Ω l-÷pΩ (75). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (_m-∏p), ]-tc-X-bm-b CXym-Ω. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv (_o-®n-am≥ ap-‰-Øv), k°o-\ ]p-Xn-tbm-´n¬.

h-≈n-°p-∂v: Iq-´p-aq-®n I-Sp-hm-fn B-b-∂q¿ ap-cfo-[-c≥ (53). `m-cy: A-\ne. a-°ƒ: A¿-Pp≥, A£-bv.

Im-fn-Im-hv: ]m-d-t»cn-bn-se s]m-Sn-bm-S≥ cm-a≥-Ip-´n (59). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: jo-P, ss_-Pp. a-cp-a-°ƒ: iin, Zo-].

t]-cm-{º: ]m-tem-cn X-cn∏n-tem-s´ ]m-d° - v aoج ]m-¿h - X - n- A-Ω (82). k-tlm-Zc - ß - ƒ: Pm\p-AΩ - , ]-tc-Xb - m-b e£va - n-AΩ - .

I-®³ \-¼ymÀ C-cn-´n: ]m-bs - Ø Iq-Øp]o-Sn-I sI ]n I-Æ≥ \ºym¿ (67).

tNÀ-¸n Kp-−mkw-L-§Ä G-äp-ap-«n; c-−pt]À sIm-Ã-s¸-«p

_m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

i-in ]øm-\°¬: tIm-bhf-∏v \-ºn-ho-´n¬ iin (61). `mcy: tim`-\. a°ƒ: jn-Pp-e, hn-Ppe, Pn-Pp-e, c-kv-\. a-cp-a°ƒ: k-t¥mjv, \n-jmPv, k-Xoi≥, Zn\p. k-©b-\w \msf

]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-®mdp I-ºn-\n-bn-se sIm-t´t°m-´n¬ _m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ (79). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: tim`-\, a-t\m-Pv, cm-P≥, h-\P, hn-P-b≥. a-cp-a-°ƒ: s_-∂n, Zn-hm-I-c≥. kwkv °m-cw C-∂p cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

hym-P H-¸n-«v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: `q-an hm-ßn-b hy‡nbpsS hym-P H-∏n-´v B-[m-cw Xøm-dm-°n h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ \m-ep h¿-j-Øn-\p ti-jw H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. N-ß\m-t»-cn ap-f-°p-g Ir-jv-W-hnem-kw A-Pn-Ip-am¿ (44) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hym-P-tc-J N-a®v `q-an X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬, h-kv-Xp hn-‰ N-e-®n-{X \n¿-amXm-hv Iq-Sn-bm-b \m-´-Iw i-inIp-am¿ apºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jWkw-L-am-Wv A-Pn-Ip-am-dns\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-´-Iw i-in-Ip-am-dn-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ \m-´-I-sØ h-

bp-h-Xn Xos¡m-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

a-¿n-¯v C-¶v \m-«n-se-¯n-¡pw

ss_-¡n tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: A-an-Xth-KØn¬h-∂ tem-dnbn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-nIcm-b c-≠p bp-hm-°ƒ a-cn-®p. tXm-∏pw-]Sn ap-≠w-th-en km-t¥mw tIm-f-\n-bn¬ tPm-kn-bp-sS aI≥ \n-Pp (25), In-g-t°ap≠wth-en sN-dn-b Im-{Imt©-cn-bn¬ tPm¨-k-s‚ a\n-Pp I≥ F-_n≥ (26) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. tem-dn- ss{U-hdm-b X-e-t»-cn ]p-Xn-b]p-cbn¬ k-Xy-s\- {Sm-^n-Iv t]men-kv I-ÃUn-bnse-Sp-Øp. C-∂-se cm-hn-se 7.30HmsS tXm-∏pw-]-Sn _n.H.Sn. ]me-Øn-\p k-ao-]w Ip-≠∂qcnte°p t]m-hp-∂ tdmF-_n≥ Un-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. am¿_nƒ tPm-en-°m-cm-b C-cp-h-cpw tPm-en-°m-bn s]cp-ºm-hq-cn-te-°p t]m-I-sh sF-e‚n-te-°v N-c-°pam-bn h∂ tem-dn- C-h¿ k-©-cn-® ss_-°nen-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-IcpIbpw tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpIbpw sNbvXp. \nPp-hm-Wv ss_-°v Hm-Sn-®n-cp-∂-Xv. kw-`-h-ÿ-e-Øp X-s∂ C-cp-h-cpw a-cn-®p. \n-Pp-hn-s‚ am-Xm-hv: tam-fn-. ktlm-Z-c-߃: \n\n, \n-Ωn. F-_ns‚ am-Xm-hv: en-kn. Pn-_n≥, {In-kv-‰n F-∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. ar-X-tZ-l߃ C≥-Iz-kv-‰n-\v ti-jw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn´p-sIm-Sp-Øp.

sIm-Sp-h-≈n: X-e-t®m¿ kw-_-‘-am-b A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v _mw-•q¿ \nw-lm≥-kv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-kb - n-em-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. In-gt°m-Øv I-Ød - Ω - ¬ ]n Sn _-jo-dn-s‚ a-I≥ Xm-knw _-jo¿(9) B-Wv a-cn-®X - v. h-en-b]-d-ºv Fw.-bp.-]n. kvI - qƒ c-≠mw ¢m-kv hn-Zym-¿Y - n-bm-bncp∂p. am-Xm-hv: k-Pv\ - . k-tlm-Zc - ß - ƒ: C-jm ^m-Øn-a, J-Zo-P.

kv-Xp \m-eph¿-jw ap-ºv Xn-cphm¿-∏v kz-tZ-inbmb tKm-]-Ipamdn-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. am-k߃-°p ti-jw i-in-Ip-am¿ A-Pn-Ip-am-dn-s\ Iq-´p]n-Sn-®p tKm-]-Ip-am-dn-s‚ H-∏v hym-P-ambn C-´v I-cm-dpw B-[m-c-hpw Xøm-dm-°n Xn-cn-sI F-gp-Xnhmßn F-∂m-Wv tI-kv. H-∏v im-kv-{Xo-b ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-am-°n-b-t∏mƒ tKm-]-Ip-am-dn-t‚-X-√ F-∂p sX-fn-™Xns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ i-in-bp-sS k-lm-bn-bmb A-Pn-Ip-am-dn-s\ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ \n-co-£n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv C-bm-sf

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgmWv Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ e-`n-®Xv. ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n Sn k-enw, Un-ssh-.F-kv.]n tP-°_v, kn.sF Sn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv.sF tam-l-\≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv A-Pn-Ip-am-dn-s\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´-Iw i-in-Ip-am¿ Dƒ-s∏sSbp≈ A-©pt]-sc ss{Iw{_m-©v t\ctØ ]n-Sn-Iq-Sn-bncp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-Pn-Ip-amdn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

cm-P³ sam-tI-cn: h-S-b-sØ s\-√n-bp-≈-]-d-º-Øv cmP≥ (53). `m-cy: tim-`. a°ƒ: {Kvo-jv-a, A-Jn¬cm-Pv. k-tlm-Z-cn: Pm-\p.

kp-\n Kq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ I¬-{]-bn¬ Fw hn kp\n¬ (36).

lw-k]-c∏ - \ - ß - m-Sn: sN-´n-∏S- n B-ep-߬ _o-®n¬ ap-√ _-km-dn-se B-hn-°¬ h-f∏ - n¬ lw-k (75). h-SI-c kz-tZ-in-bm-Wv. `m-cy: _n-øm-Øp-´n. a-°ƒ: apkvX - ^ - , A-–p-¿d-lva - m≥, k-emw, ko-\Ø - v, A-_q_-°¿, jm-^n, k-Pv\, A-kv° - ¿, a≥-kq¿.

tN¿-∏v(Xr-iq¿): tN¿-∏v tIm-S-∂q-cn¬ Kq≠mkw-L-߃ X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n c-≠pt]¿ sIm-√-s∏-´p. {In-an-\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xn-Ifm-b tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-ø-∏-Zm-kv (29), cm-tP-jv (D-≠ cm-tP-jv˛39) F-∂n-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-h-cp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in kn-tPm-sb ]-cn°p-I-tfmsS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xn-ßs\: C-∂-se D-®-I-gn-™v aq-t∂m-sS tIm-S-∂q-cnse Nm-b-°-S-bn-em-bn-cp-∂p kw-`hw. Nm-b- Ip-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂ A-ø-∏-Zm-kv, cm-tP-jv, kntPm F-∂nhsc hm-l-\Øn-se-Øn-b Kp≠mkw-Lw B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]Xn-Isf D-S≥ A-dÃv sNøpsa∂v t]m-en-kv A-dn-bn®p.

Im-k¿-tIm-Uv: hn-Zym¿-Yn-\n-sb ho-´n-\p-≈n¬ Xqßna-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. _-¥-Sp-° D-¥Ø-Sp-°-bn-se cm-L-h≥-˛-c-Xv-\m-h-Xn Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ B-Xn-c(15)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-¥-Sp-° K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n-∂v CØhW F-kv-.F-kv.F¬.kn ]m-km-bn-cp∂p. k-tlm-Z-cn: A-Jn-e.

knhn t]menkv Hm^n-kÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-º-e-∏p-g: t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-e-∏pg Pn√m ss{Iw sd-t°m¿-Uvkv _yq-tdm-bn-se knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b ]p-∂-{] A-d-hp-ImSv aT-Øn¬ ho-´n¬ ]p-cptjm-Ø-a-s‚ a-I≥ A-\ojv-Ip-am¿ (36) B-Wv -a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp aWn-tbm-sS- Ip-Xn-c-∏-¥n-bnse `m-cyho-´nem-bn-cp-∂p kw-`-hw. Cu k-a-bw ho´n¬ a‰m-cpw C-√m-bn-cp-∂p. k-ao-]-hm-kn-bm-b Hmt´m ss{U-h¿ Du-Wv I-gn-°m≥ ho-´n-se-Øn-bt∏mƒ i-–wtI-´v Hm-Sn-sb-Øn- t\m°nbt∏mgmWv A-\o-jv-Ip-am¿ -apdn-bnse ^m-\n¬ Xpßn-\n¬-°p-∂-Xp I-≠-Xv. Hm-t´m ss{U-h-dpw \m´p-Im-cpw tN¿-∂v A\o-jvIp-am-dns\ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epsa-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: A-ºn-fn (Be-∏p-g I-e-t{Œ-‰v Po-h-\-°m-cn).-

A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b Im-«m-\-bv¡v Nn-InÂ-k \ÂIn C-cn-´n: I-gn-™Zn-h-kw B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k ta-Je-bn¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-sb shSn-h-®v a-b-°n-b ti-jw Nn-In¬-k \¬-In. B-d-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ l-cn-Ir-jv-W≥- \m-b¿, A-kn-Â v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv B-\-sb sh-Sn-h-®v a-b-°n-b-Xv. h-b-\m-Sv F-en-^‚ v kv-Izm-Un-se sh-‰dn\-dn k¿-P≥-am-cm-b tUm. A-\n¬ k-I-cn-b, Pn-Pptam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Nn-In¬-k\¬Inb-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv ]-S-∂p-]m-d-bn¬ Im-´m-\-sb I≠-Xv. hm-bn-se ap-dn-hv Im-c-Ww `-£-Ww I-gn-°m-\mhm-sX A-h-i\n-e-bn-em-bn-cp-∂p B\-. B-\-sb I-≠-tXm-sS ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-i-¶bn-em-bn. I-gn-™Zn-h-kw ]p-\-c-[n-hm-k ta-J-e-bn-end-ßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-d-ßn°n-S-∂ B-Zn-hm-kn kv-{Xo-sb Ip-Øn s°me-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap-X¬ B-\-sb I≠ ÿ-e-Øv h-\-]m-e-I¿ cm-{Xn-bpw \n-co-£-W-ta¿- B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k-ta-J-e-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-bv-°v Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Xan-gv\mSv kztZinbmb \nÀam-W-s¯m-gn-emfn Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-Sp \n¿-amW-Øn-\n-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn Ip-g-™pho-Wp acn-®p. X-an-gv\m-Sv I-\ym-Ip-am-cn- Im-c-t°m-Ww kz-tZ-in hm-°mSv hn-f-bn¬ tPm-kv F-∂ tbml-∂m (44) B-Wv a-cn-®-Xv. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se ]p-©-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°p 12 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. klsXm-gn-em-fn-Iƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: tdm-kn-en a-°ƒ: Pn\o-j, sP-\n


8

kozhikode

thÀ-]mSv

kannur

26 G{]n¬ 2014 i\n

Sn-¸À-tem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hpw k-tlm-Z-co-]p-{Xn-bpw a-cn-¨p A-Ðp-Ã

sP-bn³ Nm-t¡m

N-{μ-ti-J-c³ \m-bÀ

Xm-Pp-±o³

kp-\nÂ

hm-fm-Sv: Iq-Sw-Ip-∂v sIm-∏-c ssS-e¿ A-–p√ lm-Pn (65). `m-cy-am¿: ]m-Øp-´n, ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: I-Zo-i, A-_q-_-°¿, lm-cn-kv, am-an, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: s\m-®n-b≥ A-–p-√ sI-√q¿, ap-\o¿ Ipt™mw, sk-bv-Zv ]n-em°m-hv, P-ko-e, \-Pv-aØv.

B-e-t°m-Sv: ]m-Ø≥]m-d ta-tem-cw-X-´n-se ssa-em-Spw-]m-d sP-bn≥ Nm-t°m (42). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Nm-t°m. am-Xm-hv: G-en-bm-Ω. ktlm-Z-c-߃: tdm-kv-en, _m-_p, tPm-kv, ta-cn°p-´n, X-¶-Ω, cm-P≥, h¬-k-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\p ]m-Ø≥-]m-d sk‚ v B‚-Wo-kv N¿-®n¬.

\o-te-iz-cw: ]-t´-\-bnse F-dp-hm-´v am-¶p-fØv N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿ (56). `m-cy: sI hn ]-fln-\n. a-°ƒ: sI hn A-izn≥ (sS-Iv-t\m- ]m¿°v, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), A-Jn¬ -N-{μ≥ (F-b¿t^m-gv-kv), A-\p-e-£van. k-tlm-Z-c-߃: ]pjv-]-h-√n, ]-flm-h-Xn, ]fl-\m-`≥, k-c-kz-Xn, A-iz-Xn Xm-b-∂q¿.

]m-e-°m-Sv: Ip-dn-»mw-Ipfw B-{‘mw-Ip-∂n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Im-hpw]p-d-Øv ho-´n¬ A-e-hnbp-sS a-I≥ Xm-Pp-±o≥ (58). J-_-d-S-°w Ip-dn»mw-Ip-fw a-kv-Pn-Zp¬ apPm-ln-Zo-\n¬ \-S-∂p. `m-cy: ssk-\-_. a°ƒ: km-_n-d, ko-\Øv, d-jo-Z, sj-co-^v (J-Ø¿), \p-kv-d-Øv.

Kq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ I¬-{]-bn¬ Fw hn kp\n¬ (36). `m-cy: \o-\mtamƒ. a-°ƒ: sl-en≥ adn-b, A-tkm-bn-Øv l-∂.

Ip-«y³

ao-c

Im-™-ßm-Sv: t£-{X \¿-Ø-I≥ In-g-°pwI-cbn-se a-Sn-ss° Bsse-bn¬ Ip-´y≥ (80). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: A-tim-I≥, hn-iz-\mY≥, i-Ip-¥-f, c-Xn, kp[. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥ Aw_p-Pm-£≥ Ip-™n-c-am≥, kp-[, khn-X.

a-t©-iz-cw: a-t©-izcw tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v {]-kn-U‚pw kn.]n.sF t\-Xm-hp-amb _n Fw A-\-¥-bpsS `m-cy ao-c (77). a°ƒ: l¿-j, cm-lp¬. a-cp-a-°ƒ: kp-Pm-X, KoX. k-tlm-Z-c≥: I-a¬ Ip-am¿, Zn-\-I¿-dm-hp, kp-Nn-{X, C-μn-c.

hm-kp-tZ-h³-

Ip-am-c³-

Zm-tam-Z-c³ ]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw sR-¢n-bn-se ]p-Xn-b-Sh≥ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (78). F-b¿-t^m-gv-knepw ]n-∂o-Sv kn≥Unt°-‰v _m-¶n-epw D-tZymK-ÿ-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: cp-‹n-Wn. a-°ƒ: {]-Zo]vIp-am¿ (am-Xr-`q-an Hm^n-kv, tIm-gn-t°m-Sv), {]-ao-f, {]-kn-\. a-cp-a°ƒ: D-j, ap-Ip-μ≥, \m-cm-b-W≥. k-tlm-Zc-߃: am-[-hn, Ip-™ncm-a≥, ]-tc-X-cm-b Ip™-ºp, \m-cm-b-W≥, I-eym-Wn.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c∏p-dw H-‰-πm-°¬ hm-kptZ-h≥ (61). `m-cy: s]m∂-Ω.

ssk-X-e-hn- lm-Pn -

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-Nn-d-bn-se ]m-e-°-S-hØv I-p-am-c≥ (70). `m-cy: Nn-∂-Ωp.

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Xp-∏-Øv ssk-X-e-hn lm-Pn (62). I-cp-ºn¬ al-√v I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnbpw X-Av-en-ap¬ apkven-ao≥ a-Zv-d-km I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: ssd-lm-\-Øv, Pko-d, A-ao¿ ss^-k¬, D-ss_-Zv, k-lve -kp-aø, C-km-\ X-kv\n. a-cpa-°ƒ: ep-Jvam≥, ap-kvX-^, i-_o-_. k-tlmZ-c-߃: Ip-™n-ap-l-ΩZv, \-^o-k, Ip-™n-∏mØp-´n, ssk-\-_.

A-Ðp e-¯o-^v

N-f-h-d: tam-fq¿ ]-∏-S°m-c≥ Ip-™-e-hn-bpsS a-I≥ A-–pƒ eØo-^v (47). `m-cy: k^n-b. a-°ƒ: ^-kvep-dlvam≥, ^m-cn-kv, Csam-b-vXo³ eym-kv. a-cp-a-°ƒ: kns]-cp-h-≈q¿: Iq-a-Æ ]q- ^m-\-Øv, Pp-ssa-e-Øv, h-Øw-am-Sv I-hp-ßpw tXm- X-kv-\ow. ´-Øn¬ Ip-™n-sam-bv-Xos‚ a-I≥ sam-bv-Xo≥ kp-ºe-£v-an (55). `m-cy: _n-cn-°p-´n. a- ]-ø-∂q¿: sX-s°-_°ƒ: A-kv-°-d-en (ku- km¿ A-º-ew tdm-UnZn), bm-k¿, A-d-^m-Øv, se F-kv _m-e-kp-{__p-jv-d, km-Pn-X, kp-a-ø. “-Wy A-ø-cp-sS `m-cy a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, ]p-fn- Sn F-kv kp-∫-e-£v-an °¬, ap-\o¿ ]-Sn-°¬, P- (82). a-°ƒ: ao-\m-£n ko-e. (_mw-•q¿), Kn-cn-P, kptc-jv (F≥-Pn-\o-b¿, tZ-hp Cu-Pn-]v-Xv), ]-tc-X-\mt_-∏q¿: tKm-Xo-iz-cw ]- b kp-{_-“-Wy≥. a-cptc-X-\m-b tXm-´p-߬ a-°ƒ: cm-a-\m-Y≥ (dn-´. Ip-™n-Ir-jv-W-s‚ `m-cy A-kn- v Un-hn-jtZ-hp (83). a-°ƒ: Xn-e-I- \¬ am-t\-P¿, Hm-dnh-√n, Kn-cn-P, Ko-X, tIm-a- b‚¬ C≥-jp-d≥-kv), f-h-√n, tl-a-N-{μ≥, ]-tc- _m-e-Ir-jv-W≥, imX-\m-b Kp-cp-Zm-k≥. a-cp-a- ¥n _m-e-kp-{_-“°ƒ: D-Ø-a≥, tZ-h-ZmWy≥, P-b-{io kp-tck≥, t_-_n, k-Xy-h-Xn, jv. kw-kv-Im-cw Rm-bcm-Pm-a-Wn, ]-tc-X-cm-b dm-gv-N k-ap-Zm-b iv-a-imtkm-a≥, {]-Im-i≥. \-Øn¬.

Pm-\-In

tKm-]m-e³ \-¼ymÀ

]m-\q¿: sN-≠-bm-s´ ]u-c{]-ap-J-\pw tkmjy-en-Ãpw A-–p¿dlvam≥ kv-am-c-I bp.]n. kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]I-\pw am-t\-P-cp-am-b Fw tKm-]m-e≥ \-ºym¿ (95). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dn-bw Pm-\-In. Ip-t∂m-Øp]-d]-tøm-fn: c-≠mw tK‰nºv {Km-a-∏-©m-b-Øv \-Sp-Øv Xm-a-kn-°p-∂ ssh-kv {]-kn-U‚ v, IpIm-™n-tcm-fn a-dn-bw t∂m-Øp]-d-ºv ]n.B-¿ (58). sa-tΩm-dn-b¬ k-l-I-c`¿-Øm-hv: ap-l-Ω-Zv i-co- W B-ip-]-{Xn {]-kn^v (I-cm-sØ am¿-j¬ U‚ v, ]n.B¿ {S-Ãv sNb¿-am≥, ]p-Øq¿ k¿B¿-Sv-kv A-°m-Z-an). aho-kv k-l-I-c-W kw°ƒ: A-–p¬ k-a-Zv, Lw {]-kn-U‚ v F-∂o Pm-^¿, ssl-dp-∂n-k. a-cp-a-I≥: \n-km¿ (tI-c- ÿm-\-߃ h-ln-®n-´pf t]m-en-kv, sIm-bn-em- ≠v. a-°ƒ: N-{μn, kp-aXn, Zn-t\-i≥ (hn-Zym-`ym≠n). k U-]yq-´n U-bd-IvS¿, I-Æq¿), {]o-X (A-[ymJ-Zo-P ]n-I), ]p-jv-]-h-√n (Acm-a-]p-cw: h-‰-eq¿ ta[ym-]n-I). a-cp-a-°ƒ: °p-f-ºn-se ]-tc-X-\m_m-e-N-{μ≥ (dn-´. b ap-≠≥-sXm-Sn Akn.sF.), e-kn-X (A–p¬ -Jm-Z-dn-s‚ `m-cy [ym-]n-I), P-b-cm-P≥ J-Zo-P (82). a-°ƒ: \(Kƒ-^v), ]-cp-tjm-Ø^o-k, ^m-Øn-a, kpa≥ (A-[ym-]-I≥), thss_-Z. Wp-tKm-]m-e≥ (A-[yma-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv, A- ]n-I), ]-tc-X-\m-b kzme-hn, ap-kv-X-^. an-Zm-k≥.

\o-te-iz-cw: X-´m-t®-cn \o-em-Rv-P-\-Øn-se Sn hn Pm-\-In (85). k-tlmZ-c-߃: Ipw-`, ]-fl-\m`≥, ]-tc-X-cm-b I-eymWn, Ir-jv-W≥.

{io-Ir-jv-W-]p-cw: Sn-∏¿tem-dn- C-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-cm-b bp-hm-hpw k-tlm-Z-cn-bp-sS B-dp-h-b p-≈ a-I-fpw a-cn-®p. k-tlm-Z-cn-bpw a-s‰m-cp a-Ifpw ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. a-e-∏p-dw ]p-Øq¿ A-c-°p-]-d-ºv C-√n-t°m-´p-Ip¿-in lw-k-bp-sS aI≥ D-Ω¿ (23), k-tlm-Z-co-]p-{Xn d-kve F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. {io-Ir-jv-W-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[nbn¬ I-S-º-gn-∏p-d-Øn-\pw aw-K-emw-Ip-∂n-\pw C-Sbnse ]p-©-∏m-S-Øv C-∂-se cm-hn-se 10.30\m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. `¿-Xr-ho-´n¬ \n-∂v k-tlm-Z-cn-sbbpw a-°-sf-bpw-sIm-≠v ss_-°n¬ ]p-Øq-cn-se ho´n-te-°p-t]m-hp-Ibm-bn-cp∂p DΩ¿. CXn-\nsS FXn-tc- h-∂ Sn-∏¿-tem-dn ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw DΩdpw dkvebpw acn-®p. ss_-°n¬ \n-∂p ho-Wv D-Ω-dns‚ k-tlm-Z-cn kp-sse-J-bv-°pw \m-ep-h-b- p-≈ a-Iƒ-°pw ]-cn-t°-‰p. ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. {io-Ir-jv-W-]pcw t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

sN¿-∏p-f-t»-cn: Im-d¬-aÆ- ssl-kv-Iqƒ tdm-Uv PMv-j-\n¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v NnIn¬k-bn-em-bn-cp-∂bmƒ a-cn-®p. Im-d¬-a-Æ I-f-Øp-Im-Sv a-Ω-\-Xøn¬ kp-sse-am≥ (42) B-Wv a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬a-Æ-bn-se- kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p acWw. `m-cy: dw-e-Øv. a°ƒ: j-^o-Jv, A-ao≥.

hr-² Xo-s¡m-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bn I-®³ \-¼ymÀ

i-io-{μ³

ImÀ-Xym-b-\n A-½

C-cn-´n: ]m-b-sØ IqØp-]o-Sn-I sI ]n IÆ≥ \-ºym¿ (67). `mcy: tcm-ln-Wn. a-°ƒ: k-Pn-Øv, Pn-j. a-cp-a°ƒ: _m-_p, c-ay.

am-ln: ]-¥-°¬ P-hl¿ \-thm-Z-b hn-Zym-eb-Øn-\p k-ao-]w Pm-\In-]p-c-Øv i-io-{μ≥ (65) sN-ss∂-bn¬ \ncym-X-\m-bn. `m-cy: tK-fn. a-°ƒ: aWn-I-WvT≥, A¿-®-\, tam-\n-j. a-cp-a-I≥: i-cXv (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c-߃: Z-Xo{μ≥, tam-l-\≥, Atim-I≥, In-tjm¿, cmPp, tim-`n-X, kp-\n-X, {]-ko-X, Ko-X, kv-an-X.

am-ln: Nm-e-°-c-bn-se hm-Wn-b-¶-≠n-bn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Im¿-Xym-b-\n A-Ω (80). a-°ƒ: I-a-em£n, {]-`m-I-c≥, ]-fl\m-`≥, am-[-h≥, ]-fln\n. a-cp-a-°ƒ: {]o-X, A-Pn-X, hn-P-b≥, ]-tcX-\m-b N-{μ≥. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

Ip-ª-½-Zv t]-cm-{º: Im-b-Æ-bnse ap≥-Im-e ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-Ø-I≥ aoØ-se sN-t°ym-´v Ip™-Ω-Zv (75). `m-cy: Ip™m-bn-i. a-°ƒ: kpsse-J, a-dn-bw, ^m-Xzna, A-iv-d-^v, k-^n-b. acp-a-°ƒ: A-–p¿-d-lnam≥-Ip-´n (In-\m-eq¿), ap-l-Ω-Zv (A-tØm-fn), A-_q-_-°¿ (I-√mbn), a-Po-Zv (Im-´n-se-]oSn-I), lm-P-d.

B-bn-i l-Öp-½- sN-Ω-e: a-tÆ-߬ Xmg-tØ-Xn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bn-i l-÷p-Ω (67). a-°ƒ: ssk-X-e-hn F-∂ Ip-™m-∏, ^mØn-a, J-Zo-P, P-ao-e, km-Pn-X, ap-\o-d.

lw-k I-cp-hm-c° - p-≠v: In-fn°p-∂n-se Ip-‰n-∏p-fn-b≥ lw-k (73). `m-cy: B-bni. a-°ƒ: A-iv-d-^v (Pn-±), A-–p¬ a-Po-Zv, ap-Po-_vd-lv-am≥, A-–p¬- d-kmJv, bq-kp-^v, kp-sse-J, lm-P-d, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-low, A-–p¬ P-_m¿, sskXm-en, k-eo-\, l-ko-\, dw-e-Øv, d-lv-a-Øp-∂nk.

knhn t]menkv Hm^n-kÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-º-e-∏p-g: t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-e∏p-g Pn√m ss{Iw sd-t°m¿-Uvkv _yq-tdm-bn-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b ]p-∂-{] A-dhp-Im-Sv aT-Øn¬ ho´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-as‚ a-I≥ A-\o-jvIp-am¿ (36) B-Wv -acn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v H-cp a-Wn-tbmsS- Ip-Xn-c-∏-¥n-bnse `m-cyho-´nem-bncp-∂p kw-`-hw. Cu k-a-bw ho-´n¬ a‰mcpw C-√m-bn-cp-∂p. k-ao-]-hm-kn-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ Du-Wv I-gn-°m≥ ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ i-–wtI-´v HmSn-sb-Øn- t\m°nb-t∏mgmWv A-\o-jv-Ip-am¿ apdn-bnse ^m-\n¬ Xp-ßn-\n¬-°p-∂-Xp I-≠Xv. Hm-t´m ss{U-h-dpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v A\ojvIp-am-dns\ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n∂o-Sv h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epsa-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: A-ºn-fn (Be-∏p-g I-e-t{Œ-‰v Po-h-\-°m-cn).-

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-™-ßm-Sv: bp-hm-hn-s\ I-ip-am-hn≥ tXm-´Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠Øn. sh-≈-cnIp-≠v Im-d-f-sØ ]n sI jn-_p(20)hm-Wv a-cn-®Xv. k-tlm-Z-cn: {io-P.

tI-f³ am-hq¿: sN-dq-∏ ]m-dmbn¬ A-∏m-S≥ ho-´n¬ tI-f≥ (83). `m-cy: {io-aXn. a-°ƒ: \o-\, Ko-X, cmPo-hv (s^-Ud - n-Iv sImdn-b¿), kp-\n¬ (e-£van _m-t¶-gvk - v), an-\n (A¶W-hm-Sn ap-°S- ßm-Sv). a-cp-a° - ƒ: in-hZm-kv (t]m-kv‰ - v- am-kv‰¿, am-hq-¿), `-cX - I - pam¿ (dn-´. sI.-Fk - v.C - ._n), dn-P, Pn-j, A-timI≥ (_n.-Fk - v.F - ≥.F¬).

Ign-™ Znh-kw \n-cym-Xbmb s]-cnß-Øq¿ In-S-™n-bnse ]p-Xn-tb-S≥ ]m-Øq-´n (52)

im-´ sIm-bn-em-≠n: Kp-cp-Ipew _o-®v X-Æn-ap-J-Øv h-en-b]p-c-bn¬ im-¥ (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥. a-°ƒ: kXy, ssj-e-P, hn-t\m-Zn\n, kp-[, k-Pn, c-P-\n, kp-`m-jv, ]-tc-X-\m-b tam-l-\≥. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-], {io\n-hm-k≥ (hn-cp-∂p-I≠n), c-Lp (sIm-√w), Ip-´n-tam≥ (am-ln), c-ho{μ≥ (am-dm-Sv), A-ºn-fn (]p-Xn-bm-∏), A-timI≥ (am-Wm-°-c), ko-a (I-Æq¿).

ap-l-½-Zv tN-μ-aw-K-√q¿: s]m-‰t»-In-c Ip-∂-Øv A–p¿-d-lvam-s‚ a-I≥ apl-Ω-Zv (52). am-Xm-hv: ]mØp-Ω. `m-cy: k-^n-b.

cm-a³

`m-\p-a-Xn- -

ap-l-½-Zv

]mSyw: ]-Øm-b-°p-∂nse kn-μq-c-Øn¬ F kp-K-X≥ (50). ]m-\q-cnse {io-e-£v-an tem´-dn G-P‚m-bn-cp∂p. s]m∂y-sØ ]-tc-X\m-b Khq-´n-bp-sSbpw tZ-hq-´n-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: do-Ø. a°ƒ: km-cw-Kn kp-KX≥, km-cm-\mYv.

am-hq¿: {Km-a-∏-©m-bØv ap≥ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂ Xo¿-Y-°p∂-Øv ta-Ø≥ cm-a≥ (79). `m-cy: ]-tc-X-bm-b H-Sp-°-Øn. a-°ƒ: tKm]m-e≥ (k-_v C≥-kvs]-Œ¿, tI-c-f t]m-enkv), D-Æn-Ir-jv-W≥ (F¬.-sF.-kn, tIm-gnt°m-Sv), Sn a-Wn (a-fiew tIm¨-{K-kv sk{I-´-dn), cm-[ (Ip-μ-aw-Kew tªm-°v ]-©m-bØw-Kw). a-cp-a-°ƒ: \μn-\n, jw-\ (A-[ym-]nI, sh-≈-∂q¿ Pn.F¬.-]n.-F-kv), cm-[m-aWn (A¶W-hm-Sn So®¿), l-cn-Zm-k≥ Ip-‰n°m-´q¿.

Xn-cq¿: ]-tc-X-\m-b \Sp-hn-e-ßm-Sn aq¿-°-ºm´v A-®p-´-s‚ `m-cy `m-\pa-Xn (74). a-°ƒ: kp-aXn, Zm-k≥ (a-kv-°Øv), N-{μn-I, t{]-am-\μ≥, t{]-a, {]-`m-I-c≥ (jm¿-P), c-ho-{μ≥ (hnt√-Pv Hm-^n-kv, B-X-h\m-Sv), A-c-hn-μm-£≥, Kn-co-jv, a-cp-a-°ƒ: ]tc-X-\m-b kp-μ-c≥ ]√m¿, kp-μ-c≥ F-∂ cma≥ (]-®m-´n-cn), cm-P≥ H-Xp-°p-߬, ssj-eP, {]-k-∂, kp-\n-X, cRv-Pp-j, Pn-jn, ]-hn-gw. k-tlm-Z-c-߃ : ]-tcX-\m-b C-cn-bn-e-Øv th-em-bp-[≥ ]-c-∏-\ßm-Sn, ]m-dp-°p-´n ^-dq°v, eo-e, tZ-h-In F∂ am-fp.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]p-Ø≥ I-S-∏p-dw sIm-√-cp-I-≠n ap-l-Ω-Zv (107). Xo-csØ G-‰-hpw ap-Xn¿-∂ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. `m-cy: D-Ωm-Iy. a-°ƒ: kp-sse-am≥, A_q-_-°¿, D-Ω¿, d-joZv, I-Zo-kp, ]m-Øp-Ωp, \-^o-k, kp-ss_-Z, Pao-e. a-cp-a-°ƒ: ]m-ØpΩp, B-bn-i, kp-ss_Z, l-^v-k-Øv, tIm-b-aqk, l-\o, ssa-k, Ip™n-°-Ωp, e-Øo-^v.

A-½-Xv Ip-‰ym-Sn: ]-g-b-Im-e apkvv-enw -eo-Kv {]-h¿-Ø-I\pw Zo¿-L-Im-ew a-l-√v, a-Zv-d-k `m-c-hm-ln-bp-ambn-cp-∂ Ip-f-ß-c-Øm-gbn-se ]m-º≥ Im-´pΩ¬ A-Ω-Xv (74). `m-cy: ]p-fn-bn-\w-I-≠n B-bni. a-°ƒ: _n-øm-Øp, Ip-™-–p-√ (J-Ø¿), km-d, A-–p¬ ap-\o¿, ssk-\. a-cp-a-°ƒ: C{_m-low (h-e-sI-´v), kPn-\, l-ao-Zv (X-fo-°-c), P-ko-e (Ip-‰ym-Sn), A-ivd-^v. k-tlm-Z-c-߃: ]m-º≥-Im-´p-Ω¬ sam-bvXp lm-Pn, kq-∏n, ]-tc-X\m-b Ip-™-Ω-Xv-Ip-´n, _n-øm-Øp, B-bn-i.

^m-¯n-a Xm-\q¿: P-Mv-j-\n-se eu-en sS-Iv-kv D-S-a-bmbn-cp-∂ bp ]n _m-hp-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy Rmd-°-S-h-Øv ^m-Øn-a (68). a-°ƒ: \n-jm-Zv, Xl-^n-\. a-cp-a-I≥: lko-\, in-lm-_v.

A-Ðp -\m-kÀ ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ ]pØ-\-gn ]-≈n-°p k-ao]w A-ºm-S≥ A-–p¬\m-k¿ (37). `m-cy: ssdlm-\-Øv. a-°ƒ: \low, tdm-kn, dn≥-jm-\.

B-bn-i tIm-Uq¿: sN-Ω-¶-S-hv ]tc-X-\m-b ]m-tem-fn A–p-√-°p-´n-bp-sS `m-cy \m-W-Øv B-bn-i (76). a-°ƒ: ]m-tem-fn A-–p¿d-lv-am≥ (tI-c-f {]-hmkn s^-U-td-j≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn), ap-lΩ-Zm-en, lw-k, A-iv-d^v, A-ao¿ A-en, _m_p, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, ^m-Øn-a, l-^vk-Øv, ap-l-kn-\, kp-aø, Zn¬-kp, D-Æo≥-Ip-´n F-∂ _m-∏p-´n.

arX-tZlw sd-bnÂ-th {Sm-¡nÂ

I-©n-t°m-Sv: I-©n-t°m-Sv a-e-ºp-g tdm-Un¬ sdbn¬-th t{Im-kn-\v k-ao-]w {Sm-°n¬ a-[y-h-b-kv-Is\ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-Sphm-bq¿ s\m-®q¿ ssN-X-\y-bn¬ cm-a-\m-Y≥ \m-bcp-sS a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (54) B-Wv a-cn-®-Xv. sh≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® \-S-°m-\n-d-ßn-b-h-cm-Wv hn-hcw t]m-en-kn-e-dn-bn-®-Xv. I-k-_ t]m-en-kv tI-skSp-Øp. `m-cy: am-en-\n. a-°ƒ: en-_n≥, en-Pn≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n- a-cn-¨\n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: hn-Zym¿-Yn-\n-sb ho-´n-\p-≈n¬ Xqßna-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. _-¥-Sp-° D-¥Ø-Sp-°-bn-se cm-L-h≥-˛-c-Xv-\m-h-Xn Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ B-Xn-c(15)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-¥-Sp-° K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n-∂v CØhW F-kv-.F-kv.F¬.kn ]m-km-bn-cp∂p. k-tlm-Z-cn: A-Jn-e.

ss_-¡n tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: A-an-XthKØn¬ h-∂ tem-dnbn-Sn®v ss_-°v bm-{X-nIcm-b c-≠p bp-hm-°ƒ a-cn-®p. tXm-∏pw-]-Sn ap-≠w-th-en km-t¥mw tIm-f-\n-bn¬ tPm-kn-bp-sS a-I≥ \n-Pp (25), In-g-t°ap-≠wth-en sN-dn-b Im-{Im-t©-cnbn¬ tPm¨-k-s‚ a-I≥ F-_n≥ (26) F-∂n-h-cm- \n-Pp c-Po-jvB-an-\A-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn B-an-\ l-Öp-½ ap-l-½-Zv A-l-½-Zv-Ip-«n Wv a-cn-®-Xv. tem-dn- ss{U]-´n-°m-Sv: Io-gm-‰q¿ Iq-‰w- F.B¿ \-K¿: I-°m-Sw Iq-´n-e-ßm-Sn: sIm-gnI-cp-fm-bn: I-co-°p-∂≥ a-t©-cn: ]m-e-°p-fw a-°-c-∏-d-ºv: sN-c-¶-c h-dm-b X-e-t»-cn ]p-Xn]m-d-bn-se Iq-‰w-]m-d N-{μ- ]p-dw Iq-\m-cn Xq-º-Øv ™n¬ ]-tc-X-\m-b s]m- A-–p-d-ln-am-s‚ `m-cy I- b]p-c-bn¬ k-Xy-s\- {SmA-l-Ω-Zv-Ip-´n (68). `m-cy: tkm-Um C-S-h-g-n-bn¬ s‚ aI ≥ cP oj v (35). ≠n\ n Ba n\ (85). aAl Ω Z v I p´ n lmP n ´≥] pe m≥ Ip™ e h n tImt emØ v apl Ω Z v a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: ssk^n-Iv t]m-en-kv I-ÃUnkn.]n.Fw sIm-≠n-]-d-ºv (80). `m-cy: Ip-™o-a. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, C-{_mlm-Pn-bp-sS `m-cy I-SXm-en-°p-´n, A-e-hn-°p- (74). `m-cy: ^m-Øn-a. abnse-Sp-Øp. {_m© v IΩ n‰ nb wK a mb nlow, lk ≥, Dk v a m≥, ap°ƒ: lwk , l\ o^ , °mS ≥ Ba n\ l÷ p´n, dw-e-Øv, J-Zo-P, ^u- °ƒ: j-d-^p-∂o-k, AC-∂-se cm-hn-se cp∂ p. amX mh v : ]fl mh Po_ v , Bb ni pΩ , ^mAk v a , Ba n\ , lk oΩ (58). –p¬l a oZ v , ssaa q\ , kn-b, \n-jm-Zv, D-kv-am≥, sse-e, B-kn-^-en, P-ko- Xn. `m-cy: jn-Pn. a-°ƒ: 7.30Hm-sS tXm-∏pw-]-Sn Øn-a, kp-ss_-Z, k-^n\, B-_n-Z. a-cp-a-°ƒ: a-°ƒ: k-^n-b, ku-Z, jp-ssl-_v. a-cp-a-°ƒ: \. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ A- B-Zn-Xy≥, A-ssiz-Zv. k- A-en, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Ip- kn-±o-Jp¬ A-Iv-_¿, ap- b. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, _n.H.Sn. ]m-e-Øn-\p kk-°o-\, jm-\n-_, Ppkp-ss_-Z, B-bn-i, ap-_- ao-]w Ip-≠-∂qcnte°p kv-X-^, ^m-dq-Jv. a-cp-ako-kv, A-–p¬ a-Po-Zv, ap- tlm-Z-c-߃: ss_-Pp, A- ™m-en-°p-´n (ku-Zn), ssa-e, B-en, ]-tc-X-\m- l-Ω-Zv am-bn≥, sam-bvcp¨, ip-`. jn-d, Ip-™m-e≥, A-l- t]m-hp-∂ tdm-Un-em-bn-cpA-–p¬ a-Po-Zv (H-am≥), °ƒ: A-_v-Zp¬ A-kob Ip-™m≥, P-eo¬. Ω-ZvIp-´n, ap-l-Ω-Zv. ssk-\-_, J-Zo-P. kv, ^n-tdm-kv _m-_p. Xo≥, P-ko-\. ∂p A-]-I-Sw. am¿-_nƒ F-_n≥ tPm-en-°m-cm-b C-cp-h-cpw tPm-en-°m-bn s]-cp-ºmhq-cn-te-°p t]m-I-sh sF-e‚n-te-°v N-c-°p-am-bn h∂ tem-dn- C-h¿ k-©-cn-® ss_-°nen-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-IcpIbpw temdn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpIbpw sNbvXp. \n-Pp-hmWv ss_-°v Hm-Sn-®n-cp-∂-Xv. kw-`-h-ÿ-e-Øp Xs∂ C-cp-h-cpw a-cn-®p. {Sm-^n-Iv t]m-en-kpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂m-Wv \n-Pp-hn-s\-bpw F-_n-sb-bpw BtN¿-∏v(Xr-iq¿): tN¿-∏v tIm-S- cn°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz- \Øn-se-Øn-b Kp≠mkw-Lw ip-]-{Xn-bnse-Øn-®-Xv. ∂q-cn¬ Kq-≠mkw-L-߃ X- Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in- B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d\n-Pp-hn-s‚ am-Xm-hv: tam-fn-. ktlm-Z-c-߃: \nΩn¬ G-‰p-ap-´n c-≠pt]¿ sIm- ∏n-®p. tØ-t°m-Sn-b C-h-sc kw-Lw \n, \n-Ωn. F-_ns‚ am-Xm-hv: en-kn. Pn-_n≥, {In-kvI-Zo-tk-bn a-½-Zv √-s∏-´p. {In-an-\¬ tI-kp-I-fnkw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en- ]n-¥p-S¿-∂v B-{I-an-®v sIme‰n F-∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. ar-X-tZam-dm-Sv: ]-tc-X-\m-b ]p]-tøm-fn: Io-gq¿ I-fse {]-Xn-I-fm-b tIm-S-∂q¿ kz- kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: C-∂-se s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. Ø≥-]o-Sn-tb-°¬ sam-bv- Øn¬ Im-´pw-Xm-g a-Ω-Zv l߃ C≥-Iz-kv-‰n-\v ti-jw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ tZi nI f mb Aø ∏ Z mk v (29), D® I g n™ v aqt ∂ms S tImS sIm√ s ∏´ h ¿ ]e tIk pI Xo≥-tIm-b-bp-sS `m-cy I- (82). `m-cy: \-^o-k I-fB-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘pcmt Pj v (D≠ cmt Pj v ˛ 39) F∂qc ns e Nmb ° S b ne mb nc pfne pw {]X nI f mW v . Ch s c BZo-tk-bn (65). a-°ƒ: _o- Øn¬. a-°ƒ: k-^n-b, °ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. ∂n-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-h- ∂p kw-`hw. Nm-b- Ip-Sn-°p-I- {I-an-®-h-sc Xn-cn-®-dn-™Xmhn-Pm≥, \-ko-a, \-^o-k, Im-knw, d-kn-b, k-do-\, en-Pp-hn-s‚ ar-X-tZ-lw ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bncp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tIm- bm-bn-cp-∂ A-ø-∏-Zm-kv, cm-tP- bpw D-S≥ A-d-Ãv sNøpsa∂pw ap-kv-X-^, k-^n-b, k-°o- h-lo-Z. a-cp-a-°ƒ: samkv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-®p. F-_nS∂ q¿ kzt Zi n knt Pms b ]jv , kntPm F∂ nhsc hml t]me nk v Ad nb n®p. \, \-Pp-a. a-cp-a-°ƒ: As‚ kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se Hº-Xn\v ap-≠w-th_vZp-√-°p-´n, Jm-en-Zv, ap- bv-Xo≥ (Zp-_-bv), d-kmen sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n-bn¬ \-S-°pw. l-Ω-Zv, \m-k¿, \-k-dn-b. Jv, l-ao-Zv, d-kn-b.

tNÀ-¸n Kp-−mkw-L-§Ä G-äp-ap-«n; c-−pt]À sIm-Ã-s¸-«p

hym-P H-¸n-«v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: `q-an hm-ßn-b hy‡nbpsS hym-P H-∏n-´v B-[m-cw Xøm-dm-°n h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ \m-ep h¿-j-Øn-\p ti-jw H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. N-ß\m-t»-cn ap-f-°p-g Ir-jv-W-hnem-kw A-Pn-Ip-am¿ (44) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hym-P-tc-J N-a®v `q-an X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬, h-kv-Xp hn-‰ N-e-®n-{X \n¿-amXm-hv Iq-Sn-bm-b \m-´-Iw i-inIp-am¿ apºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jWkw-L-am-Wv A-Pn-Ip-am-dns\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-´-Iw i-in-Ip-am-dn-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ \m-´-I-sØ h-

kpK-X³

]m-e-°m-Sv: hr-≤-sb ho-Sn-\p k-ao-]-sØ Ip-fn-ap-dn°p ]n-∂n¬ Xo-s°m-fp-Øn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. a-e-ºp-g a-cp-X-tdm-Uv ]-©m-b-Øn-se 11mw hm¿Uv B-e-º-≈w Iq-´m-e lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b sN√-s‚ `m-cy X-¶(86)bm-Wv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 12Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv \n-∂p ^-b¿-t^m-gv-kv FØn-bm-Wv ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠pt]m-b-Xv. kv-t‰-j≥ Hm-^n-k¿ sI A-–p¬ Jm-Z¿, eo-UnMv ^-b¿-am≥ hn jm-Pp, ss{U-h¿ kn-tPm, ^b¿-am≥-am-cm-b ]p-jv-]-lm-k≥, kp-[o-jv, {io-P≥, tlmw-Km¿-Uv th-em-bp-[≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

kv-Xp \m-eph¿-jw ap-ºv Xn-cphm¿-∏v kz-tZ-inbmb tKm-]-Ipamdn-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. am-k߃-°p ti-jw i-in-Ip-am¿ A-Pn-Ip-am-dn-s\ Iq-´p]n-Sn-®p tKm-]-Ip-am-dn-s‚ H-∏v hym-P-ambn C-´v I-cm-dpw B-[m-c-hpw Xøm-dm-°n Xn-cn-sI F-gp-Xnhmßn F-∂m-Wv tI-kv. H-∏v im-kv-{Xo-b ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-am-°n-b-t∏mƒ tKm-]-Ip-am-dn-t‚-X-√ F-∂p sX-fn-™Xns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ i-in-bp-sS k-lm-bn-bmb A-Pn-Ip-am-dn-s\ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ \n-co-£n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv C-bm-sf

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgmWv Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ e-`n-®Xv. ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n Sn k-enw, Un-ssh-.F-kv.]n tP-°_v, kn.sF Sn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv.sF tam-l-\≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv A-Pn-Ip-am-dn-s\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´-Iw i-in-Ip-am¿ Dƒ-s∏sSbp≈ A-©pt]-sc ss{Iw{_m-©v t\ctØ ]n-Sn-Iq-Sn-bncp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-Pn-Ip-amdn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b Im-«m-\-bv¡v Nn-InÂ-k \ÂIn C-cn-´n: I-gn-™Zn-h-kw B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k ta-Je-bn¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-sb shSn-h-®v a-b-°n-b ti-jw Nn-In¬-k \¬-In. B-d-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ l-cn-Ir-jv-W≥- \m-b¿, A-kn-Â v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv B-\-sb sh-Sn-h-®v a-b-°n-b-Xv. h-b-\m-Sv F-en-^‚ v kv-Izm-Un-se sh-‰dn\-dn k¿-P≥-am-cm-b tUm. A-\n¬ k-I-cn-b, Pn-Pptam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Nn-In¬-k\¬Inb-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv ]-S-∂p-]m-d-bn¬ Im-´m-\-sb I≠-Xv. hm-bn-se ap-dn-hv Im-c-Ww `-£-Ww I-gn-°m-\mhm-sX A-h-i\n-e-bn-em-bn-cp-∂p B\-. B-\-sb I-≠-tXm-sS ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-i-¶bn-em-bn. I-gn-™Zn-h-kw ]p-\-c-[n-hm-k ta-J-e-bn-end-ßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-d-ßn°n-S-∂ B-Zn-hm-kn kv-{Xo-sb Ip-Øn s°me-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap-X¬ B-\-sb I≠ ÿ-e-Øv h-\-]m-e-I¿ cm-{Xn-bpw \n-co-£-W-ta¿- B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k-ta-J-e-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-bv-°v Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Xan-gv\mSv kztZinbmb \nÀam-W-s¯m-gn-emfn Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-Sp \n¿-amW-Øn-\n-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn Ip-g-™pho-Wp acn-®p. X-an-gv\m-Sv I-\ym-Ip-am-cn- Im-c-t°m-Ww kz-tZ-in hm-°mSv hn-f-bn¬ tPm-kv F-∂ tbml-∂m (44) B-Wv a-cn-®-Xv. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se ]p-©-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°p 12 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. klsXm-gn-em-fn-Iƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: tdm-kn-en a-°ƒ: Pn\o-j, sP-\n


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

A-\nÂ-Ip-amÀ

k-c-kz-Xn A-½

I-√-º-ew: \m-hm-bn-°pfw sh-´n-b-d ^m¿-a-knbn¬ A-\n¬-`-h-\n¬ A-\n¬-Ip-am¿ (46). `mcy: jo-e. a-°ƒ: A-¿Pp≥, A-a≥.

In-fn-am-\q¿: \m-hm-bn°p-fw sh-´n-b-d kp\n¬-`-h-\n¬ k-c-kz-Xn A-Ω (66). `¿-Øm-hv: cm-a-N-{μ≥ ]n-≈ (dn-´. A-[ym-]I≥). a-°ƒ: kp-\n¬ (A-kn-. F≥-Pn-\o-b¿ sI.Fkv.C._n h¿-°-e), an\n (F-®v.F-kv.F im-cZ hn-em-kw ssl-kvIqƒ Nn-d-bn≥-Io-gv), kp\n-X. a-cp-a-°ƒ: tl-a (l-b¿ sk-°≥-U-dn A-[ym-]nI Pn.F-®v.F-kv.F-kv h¿-°-e), kp-tc-jv-Ipam¿, hn-t\m-Zv.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ I-≠-Øn¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Kw-Km[-c-s‚ `m-cy e-£v-an-°p´n-b-Ω (88). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sI Pn i-in-[-c≥, h¬-k-e, kp-io-e, ap-cfo-[-c≥, k-Po-hv. a-cp-a°ƒ: eo-e, ]p-cp-tjmØ-a≥, ap-c-fo-[-c≥, cm[, {]-k-∂.

hn-P-b-½

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-Å

B-an-\m _o-hn

A-en-¡p-ªv

Ip-≠-d: In-g-t°-I-√-S Xm-g-Øv ap-dn-bn¬ ]-S-∏Ø-d ho-´n¬ `m-kv-I-c≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy sI hn-P-b-Ω(67). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: {io-Ip-am-cn (A[ym-]n-I, a-e-∏p-dw), {ioI-e (A-[ym-]n-I, h¿-°e), A-\n¬-Ip-am¿ (^b¿-t^m-gv-kv, sIm-√w). acp-a-°ƒ: Kn-cn-[-c≥ (A[ym-]-I≥, a-e-∏p-dw), t{]w-Ip-am¿, P-b-¥n.

N-h-d: ]-g-™n-°m-hv IÆ-¥-d ho-´n¬ tKm-]m-eIr-jv-W-]n-≈(69). `m-cy: cm-[m-a-Wn. a-°ƒ: Aw_n-I, cm-[m-Ir-jv-W-]n≈. a-cp-a-°ƒ: {]-k∂≥-]n-≈, cm-Pn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm-gnt°m-Sv sIm-®p-Im-bn-°c ho-´n¬ sj-d-^p-±o≥ ap-k-veym-cp-sS `m-cy Ban-\m-_o-hn(54). a-°ƒ: A≥-h¿, l-ko-\. a-cp-aI≥: a≥-kq¿.

N-h-d: tIm-bn-hn-f aTØn¬ In-g-°-Xn¬ Aen-°p-™v(83). `m-cy: ssk-\-_m _o-hn. a°ƒ: sse-e, A-kp-am _o-hn, ^m-Øn-am _ohn, jw-kp-±o≥-Ip-™v, _-jo¿, A-–p¬-kemw, \m-k-¿, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b jm-lp¬ l-ao-Zv, ap-lΩ-Zv l-\o-^m, a-Po-Zv, \m-k¿, A-jv-d-^v, \_o-k-Øv, ap-_o-\, keo-\, jo-P.

Pm-\-In \o-te-iz-cw: X-´m-t®-cn \o-em-Rv-P-\-Øn-se Sn hn Pm-\-In (85).

tXm-¸n ap-l-½-Zv ap-≠-°bw: h-≠≥-]Xm¬ tXm-∏n¬ ap-l-ΩZv(85). J-_-dS-°w C-∂v 12\vv h-cn-°m-\n Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ]-tc-Xbm-b a-dn-bw- _ohn-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ C-kv-am-bn¬, J-Zo-P, ]tc-X\m-b A-∫mkv, acp-a-°ƒ k-_q-d, ju°Øv

]-ßm-£n Xp-d-hq¿: F-gp-]p-∂ {Kma-]-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv am-cmw-Nn-d-bn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-es‚ `m-cy ]-flm-£n (85). kw-kv-Im-cw \-SØn. X-¶-Ω, Ip-am-cn, Dj, a-Wn-b-∏≥, ]p-jv-Ic≥. a-cp-a-°ƒ: kp-KpW≥, Ip-´≥, _m-_p, tim-`.

Ip-am-c³-

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-Nn-d-bn-se ]m-e-°-S-hØv I-p-am-c≥ (70). `m-cy: Nn-∂-Ωp.

26 G{]n¬ 2014 i\n

bp-h-Xn-sb Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

tPm¬ sXm-Sp-]p-g: s\-ø-t»-cn Ip-gn-°m-´v- Fw tPm¨(74).kw-kv-°m-cw \m-sf D-®-I-gn-™v- 2 \vs\-ø-t»-cn sk‚ v- sk_m-Ãy≥-kv- ]-≈n-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω. a-°ƒ : Pn≥-kn (Ip-ssh-‰v-), Pnj, tPm-kn-b.

Ip-ª-½-¨n Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw sN-ºp-Im≥ ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ]-co-Xv °-Æns‚ `m-cy Ip-™-Ω-®n (82). J-_-d-S-°w \-SØn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip´n, A-–p¬ I-cow, _jo¿, \u-jm-Zv, P-ao-e, k¬-a-Øv. a-cp-a-°ƒ: Pao-e, sse-e, dm-l-Øv, _o-\, l-\o-^, ap-l-Ω-Zv.

ap-cp-I³

tKm-hn-μ-]n-Å

km-hn-{Xn A-½

_m-e-N-{μ³ \m-bÀ

tPmÀ-Pv-Ip-«n

c-Lp-]-Xn

sN-Ã-½

I-n-fn-am-\q¿: I-gn-™-Znh-kw Ip-‰m-e-Øp-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn® In-fn-am-\q¿ tNm-bn-kv tlm-´¬ D-S-a sX-¶m-in B-fw-Ip-fw kz-tZ-in apcp-I≥ (30).

s\-øm-‰n≥-I-c: a-cp-XØq¿ B-\-μ-`-h-\n¬ tKm-hn-μ-]n-≈ (90). a°ƒ: ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿, cm-P-ti-J-c≥ \mb¿, {io-Ip-am-cn, {io-Ipam¿, cm-[m-Ir-jv-W≥, A-\-¥-Ir-jv-W≥, [-\pjv-Ip-am-cn, {io-tZ-hn. acp-a-°ƒ: {]-k-∂-Ip-amcn, hn-P-b-h¿-≤n-\n, joe Ip-am-cn, D-j-Ip-am-cn, P-b-{io, Kn-cn-{]-km-Zv, apc-fo-[-c≥.

]m-tem-Sv: t]-c-bw ip-` hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn A-Ω (72). a-°ƒ: {]-`m-Xv Ipam¿, ip-`-Ip-am-cn, {]-Xm]v-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: P-b{io, kp-\n¬-Ip-am¿, kp\n-X Ip-am-cn.

Nn-d-bn-≥-Io-gv: tXm-´-bv°m-Sv _m-ep-j-bn¬ _me-N-{μ≥ \m-b¿ (65). `mcy: D-jm-Ip-am-cn. a-°ƒ: ss_-Pp N-{μ≥, Km-b-{Xn N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Po-P{io, c-hn-tI-i-hv.

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g ]pØ≥-hn-f h-S-°-Xn¬ Un tPm¿-÷v-Ip-´n(57). `m-cy :s]m-∂-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv, k-\p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-ºe-Øpw-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b s]m-∂p ]-Wn-°cp-sS `m-cy c-Lp-]-Xn (80). a-°ƒ: cm-P≥, ]p-jv-]≥, h-k-¥, hn-a-e, Aw-_nI, P-b-Ip-am¿ (]-tcX≥), A-Pn-X, {]-`, c-a. acp-a-°ƒ: h-k-¥, kp-c-P (]-tc-X), kp-[m-I-c≥, tam-l≥-Zm-kv, Nn-{X, _m_p, kp-tc-jv Ip-am¿, jm-Pn.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv sIm-®p-hn-fm-I-Øv Znhm-I-c-s‚ `m-cy sN-√-Ω (76). a-°ƒ: im-¥, Kn-cnP, Ko-X, kv-‰m-en≥. a-cp-a°ƒ: ]-¶-Pm-£≥, kpZ¿-i-\≥, a-tl-{μ-≥, kpPn.

ssk-X-e-hn- lm-Pn Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Xp-∏-Øv ssk-X-e-hn lm-Pn (62). I-cp-ºn¬ al-√v I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnbpw X-Av-en-ap¬ apkven-ao≥ a-Zv-d-km I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: ssd-lm-\-Øv, Pko-d, A-ao¿ ss^-k¬, D-ss_-Zv, k-lve.

Xm-Pp-±o³

]m-e-°m-Sv: Ip-dn-»mw-Ipfw B-{‘mw-Ip-∂n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Im-hpw]p-d-Øv ho-´n¬ A-e-hnbp-sS a-I≥ Xm-Pp-±o≥ (58). J-_-d-S-°w Ip-dnhm-kp-tZ-h³F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c- »mw-Ip-fw a-kv-Pn-Zp¬ ap∏p-dw H-‰-πm-°¬ hm-kp- Pm-ln-Zo-\n¬ \-S-∂p. `mtZ-h≥ (61). `m-cy: s]m-∂- cy: ssk-\-_. Ω.

hn-im-em-£n tIm-hn-e-½

i-io-{μ³

]m-h-d-´n: \o-e-¶m-hn¬ sN-≈n H-tk-∏p-Æn aI≥ sP-bv-°-_v(82). kwkv-Im-cw C-∂v Im-e-Øv 9.30\v ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v-kv Xo¿-Y-tI{μ-Øn¬. a-°ƒ: sP-bnwkv, sP- n, tPm-tPm, sk_m-kv-‰y≥.

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω(83). aI≥: tKm-]n (F-kv.-_n.Sn sIm-√w). a-cp-a-Iƒ: kpte-J.

A-¥n-°m-Sv: dn-´. F≥-Pn\o-b¿ ]-Nn-cp-I-≠-Øv iio-{μ≥(70). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: c-Xv\-Ip-am-cn. a-°ƒ: cm-tPjv, c-Xo-jv, c-iv-an. a-cp-a°ƒ: c-iv-an, c-ay, kp\n¬-Ip-am¿.

tZ-hp

tIm-hn-e-½

t_-∏q¿: tKm-Xo-iz-cw ]tc-X-\m-b tXm-´p-߬ Ip-™n-Ir-jv-W-s‚ `m-cy tZ-hp (83). a-°ƒ: Xn-e-Ih-√n, Kn-cn-P, Ko-X, tIm-af-h-√n, tl-a-N-{μ≥, ]-tcX-\m-b Kp-cp-Zm-k≥. a-cpa-°ƒ: D-Ø-a≥, tZ-h-Zmk≥, t_-_n, k-Xy-h-Xn, cm-Pm-a-Wn.

Kp-cp-hm-bq¿: tkm-]m-\ kw-Ko-X-⁄≥ P-\m¿-Z\≥ s\-Sp-ßm-Sn-bp-sS ktlm-Z-cn ]-Sn-™m-sd-\-S a-√n-ti-cn-]-d-ºn¬ tamfq¿-a-T-Øn¬ hn-im-em£n tIm-hn-e-Ω (83). aI≥: tKm-]n (F-kv._n.Sn sIm-√w). a-cp-aIƒ: kp-te-J.

sP-bv-¡-_v

knhn t]menkv Hm^n-kÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-º-e-∏p-g: t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-e∏p-g Pn√m ss{Iw sd-t°m¿-Uvkv _yq-tdm-bn-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b ]p-∂-{] A-d-hpIm-Sv aT-Øn¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ A-\o-jv-Ip-am¿ (36) B-Wv -a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbmsS- Ip-Xn-c-∏-¥n-bn-se `m- c yho- ´ nem- b n- c p- ∂ p kw-`-hw. Cu k-a-bw ho´n¬ a‰m-cpw C-√m-bn-cp∂p. k-ao-]-hm-kn-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ Du-Wv I-gn-°m≥ ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ i-–wtI-´v Hm-Snsb-Øn- t\m°nb-t∏mgmWv A-\o-jv-Ip-am¿ -apdnbnse ^m-\n¬ Xp-ßn-\n¬-°p-∂-Xp I-≠-Xv. Hmt´m ss{U-h-dpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v A\o-jvIpam-dns\ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epsa-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: A-ºn-fn (Be-∏p-g I-e-t{Œ-‰v Po-h-\-°m-cn).-

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv Ip-d-h≥-Ip-gn h-≈n-∏-dIm-™-ßm-Sv: t£-{X ºn¬ hn -sP -Nm-t°m-bp\¿-Ø-I≥ In-g-°pwI-c- sS `m-cy km-dm-Ω Nmbn-se a-Sn-ss° B-sse- t°m(-A-Ωn-Wn ˛62). bn¬ Ip-´y≥ (80). `m-cy: kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnPm-\-In. a-°ƒ: A-tim- se 10\v sX-≈n-bq¿ knI≥, hn-iz-\m-Y≥, i-Ip- tbm¨ an-j≥ sk-an¥-f, c-Xn, kp-[. a-cp-atØ-cn-bn¬. a-°ƒ: eo°ƒ: \m-cm-b-W≥ em-Ω, en-√n, B-eo-kv, Aw_p-Pm-£≥ Ipk-t¥m-jv. ™n-c-am≥, kp-[, k-hn- a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, km_p, k-Æn, h-’-Ω. X.

Ip-«y³

t{X-kym-½

A-Ðp-d-ln-am³ lm-Pn

tN-‰p-h: ]-Wn-°-ho´n¬ ap-l-Ω-Z-emn ap-kveym¿ a-I≥ Fw hn A–p-d-ln-am≥ lmPn(87). a-°ƒ: sk-bv-\_, sF-i, lm-P-d, ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zm-en, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, kpl-d. a-cp-a-°ƒ: Xm-ln-d, Asam-b-vXo³ s]-cp-h-≈q¿: Iq-a-Æ ]q- _q-_-°¿, sam-bvXo≥, A-–p¬ d-kmh-Øw-am-Sv I-hp-ßpw tXm-´-Øn¬ Ip-™n-sam- °v, \-ko¿, sj-bv-°, kn-Pn-e, kn-\n d-“m≥. bv-Xo-s‚ a-I≥ sam-bvXo≥ (55). `m-cy: _n-cn°p-´n. a-°ƒ: A-kv-°-d- kp-\n en (ku-Zn), bm-k¿, A- Kq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ d-^m-Øv, _p-jv-d, km-Pn- I¬-{]-bn¬ Fw hn kp\n¬ (36). `m-cy: \o-\mX, kp-a-ø. tamƒ.

Im-W-°m-cn: a-e-bn¬ ]tc-X-\m-b tIm-c tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (95). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v ti-jw c-≠n-\v ]´n-Øm-\w c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X Im-W-°m-cn I°m-´n¬ Ip-Spw-ºmw-K-amWv. a-°ƒ: ta-cn, A-∂°p-´n, G-en-°p-´n, t{Xkym-Ω, ^n-tem-an-\, en√n, tPm¿-Pv, sk-en≥. acp-a-°ƒ: tPm-k-^v, h¿°n , ^n-en-∏v h¿-§o-kv , tPm-kv , sP- n Ip-f-then¬, ]-tc-X-cm-b tPm¿Pv tPm¨ ]p-fn-°n-bn¬ ]m-gp-Øp-cp-Øv, tdm-bn tXm-a-kv.

tNÀ-¸n Kp-−mkw-L-§Ä G-äp-ap-«n; c-−pt]À sIm-Ã-s¸-«p tN¿-∏v(Xr-iq¿): tN¿-∏v tIm-S-∂qcn¬ Kq-≠mkw-L-߃ X-Ωn¬ G‰p-ap-´n c-≠pt]¿ sIm-√-s∏-´p. {In-an\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-fm-b tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-ø-∏Zm-kv (29), cm-tP-jv (D-≠ cm-tPjv˛39) F-∂n-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-h-cp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tIm-S-∂q¿ kz-tZ-in kn-tPm-sb ]cn°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv ]-dbp-∂-Xn-ß-s\: C-∂-se D-®-I-gn-™v

aq-t∂m-sS tIm-S-∂q-cn-se Nm-b-°-Sbn-em-bn-cp-∂p kw-`hw. Nm-b- Ip-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂ A-ø-∏-Zm-kv, cm-tPjv, kntPm F-∂nhsc hm-l-\Ønse-Øn-b Kp≠mkw-Lw B-{I-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d-tØ-t°m-Sn-b C-h-sc kw-Lw ]n-¥p-S¿-∂v B-{I-an®v sIme-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. sIm-√-s∏-´-h¿ ]-e tI-kp-I-fnepw {]-Xn-I-fm-Wv. C-h-sc B-{I-an-®h-sc Xn-cn-®-dn-™Xm-bpw D-S≥ A-dÃv sNøpsa∂pw t]m-en-kv A-dnbn®p.

hr-² Xo-sIm-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bn ]m-e-°m-Sv: hr-≤-sb ho-Sn-\p k-ao-]sØ Ip-fn-ap-dn-°p ]n-∂n¬ Xo-s°m-fpØn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-e-ºpg a-cp-X-tdm-Uv ]-©m-b-Øn-se 11mw hm¿Uv B-e-º-≈w Iq-´m-e lu-kn¬ ]-tc-

hym-P H-¸n-«v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: `q-an hm-ßn-b hy‡nbpsS hym-P H-∏n-´v B-[m-cw Xøm-dm-°n h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ \m-ep h¿-j-Øn-\p ti-jw H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. N-ß\m-t»-cn ap-f-°p-g Ir-jv-W-hnem-kw A-Pn-Ip-am¿ (44) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hym-P-tc-J N-a®v `q-an X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬, h-kv-Xp hn-‰ N-e-®n-{X \n¿-amXm-hv Iq-Sn-bm-b \m-´-Iw i-inIp-am¿ apºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jWkw-L-am-Wv A-Pn-Ip-am-dns\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-´-Iw i-in-Ip-am-dn-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ \m-´-I-sØ h-

km-dm-½ Nm-t¡m

kv-Xp \m-eph¿-jw ap-ºv Xn-cphm¿-∏v kz-tZ-inbmb tKm-]-Ipamdn-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. am-k߃-°p ti-jw i-in-Ip-am¿ A-Pn-Ip-am-dn-s\ Iq-´p]n-Sn-®p tKm-]-Ip-am-dn-s‚ H-∏v hym-P-ambn C-´v I-cm-dpw B-[m-c-hpw Xøm-dm-°n Xn-cn-sI F-gp-Xnhmßn F-∂m-Wv tI-kv. H-∏v im-kv-{Xo-b ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-am-°n-b-t∏mƒ tKm-]-Ip-am-dn-t‚-X-√ F-∂p sX-fn-™Xns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ i-in-bp-sS k-lm-bn-bmb A-Pn-Ip-am-dn-s\ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ \n-co-£n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv C-bm-sf

X-\m-b sN-√-s‚ `m-cy X-¶(86)bm-Wv acn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 12Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv FØn-bm-Wv ar-X-tZ-lw Pn-√m Bip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-b-Xv.

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgmWv Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ e-`n-®Xv. ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n Sn k-enw, Un-ssh-.F-kv.]n tP-°_v, kn.sF Sn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv.sF tam-l-\≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv A-Pn-Ip-am-dn-s\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´-Iw i-in-Ip-am¿ Dƒ-s∏sSbp≈ A-©pt]-sc ss{Iw{_m-©v t\ctØ ]n-Sn-Iq-Sn-bncp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-Pn-Ip-amdn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

Zm-tam-Z-c³ ]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw sR-¢n-bn-se ]p-Xn-b-Sh≥ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (78).

]p-cp-tjm-¯-a³ \m-bÀ h-S-bm¿: {io-e-£v-an \nhm-kn¬ ]p-cp-tjm-Øa≥ \m-b¿ (69). kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: h’-e-Ip-am-cn. a-°ƒ: {ioPn-Øv, tPym-Xn e-£v-an (Ip-ssh-‰v). a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, c-Po-jv ( Ip-ssh‰v)

A-l-½-Zv-¡-®v Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c ]p-fn-b-\m-\n-°¬ A-l-Ω-Zv-°-Æv (68). J_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: a-dn-bw-_o-hn. a-°ƒ: I_o¿, P-em¬, dw-e, P-aoe, d-jo-\, kp-ss_-Z. acp-a-°ƒ: \-ko-a, lw-k, \-ko¿, k-eow, jm-Pn, ]tc-X-\m-b l-\o-^.

A-Ðp-Ã hm-fm-Sv: Iq-Sw-Ip-∂v sIm∏-c ssS-e¿ A-–p-√ lmPn (65). `m-cy-am¿: ]mØp-´n, ]-tc-X-bm-b Bbn-i. a-°ƒ: I-Zo-i, A_q-_-°¿, lm-cn-kv, aman, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: s\m-®n-b≥ A-–p-√ sI√q¿, ap-\o¿ Ip-t™mw, sk-bv-Zv ]n-em-°m-hv, Pko-e, \-Pv-a-Øv.

ssI-]-aw-K-ew: hn-hm-l-ap-d-∏n-® bp-h-Xn-sb ho-´n-\p≈n¬ a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. sN-{¥m-∏n-∂n kn hn sk-‚-dn-\v ]-Sn™m-dv tIm-X-f-Øv i-in[-c-s‚ a-Iƒ A-Pn-j(27)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS hohn-P-b-Ip-amÀ ´n¬ a-‰m-cp-an-√m-Ø k-ah¿-°-e: Xn-cp-h-\-¥-]p- b-Øv A-S-®n-´ dq-an¬ Xocw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv s°m-fpØn-b-Xm-bn kwª-Uv _m-¶n¬ k-b‚n- i-bn-°p-∂p. Pq-Wn-¬ hn^n-Iv A-kn- v h¿-°- hm-lw \-S-Øm≥ \n-›e Ip-c-bv-°-Wn A-iz-Xn- bn-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. bn¬ hn-P-b-Ip-am¿ (54). a-Xn-e-Iw t]m-en-sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. A-Ω: B-\-μ-h-√n. k`m-cy: k-c-fm-tZ-hn tlm-Z-c-߃: A-\o-j, A-\o-jv. ({]n≥-kn-]¬, K-h¨sa‚ v d-kn-U≥-jy¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ Io-gv-am-Sv, B-ep-h). a-°ƒ: B-cym, B-Z¿-iv. Xn-cp-h-√: kp-lr-Øn-s\m-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b hn]n-Xm-hv: tKm-]m-e-°p-dp- Zym¿-Yn a-Wn-a-e-bm-‰n¬ ap-ßn-a-cn-®p. hm-cn-°m-Sv kn∏v. dn-b≥ bm-t°m-ss_-‰v kv-Iqƒ H-º-Xmw-¢m-kv hnZym¿-Yn-bpw I-hn-bq¿Rm¬-`m-Kw am¿-tØm-a ]-≈n hn-Im-cn tX-h-e-°-c sIm√-t»-cn¬ d-h.Sn sI A-eIv-km-≠¿ X-c-I-s‚ a-I\p-am-b B-Z¿-iv tIm-in X-c-I≥ (k-®p-˛14)B-Wv C-∂-se cm-hn-se G-tgmsS I-√q-∏m-d ssN-X-\ym I-S-hn-\-Sp-Øp-≈ ]-ºv lu-kn-\p k-ao-]w Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏mƒ apßn-a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw 28\v D-®-bv-°v 2.30\v tX-he-°-c C-Ωm-\p-th¬ am¿-tØm-a ]-≈n-bn¬. am-Xmhv; an-\n. k-tlm-Z-cn: A-tUm-W A-e-Iv-km-≠¿. _m-_p t]m-Ø≥-tIm-Sv: aq-gn-bvt°m-Sv F≥ hn `-h-\n¬ _m-_p (40). `m-cy: kp-a. a-°ƒ: \-μp, hn-jv-Wp. F-S-Xzm: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p tIm]m-¯p-¡p-«n bn¬-ap-°v sh-fp-tØ-S-Øv ]-d-ºv hn-P-b-t‚-bpw _osh-´n-°m-´p-ap-°v: anTm\-bp-tS-bpw a-I≥ hn-\o-jv hn (25) B-Wv a-cn-®-Xv. Cbn-°p-∂w aw-K-e-Øv ]∂-se ssh-Io-´v B-dp a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn tIm-bn¬-aptc-X-\m-b A-en-°p-™n- °v ssI-X-ap-°v P-Mv-j-\p s‚ `m-cy ]m-Øp-°p-´n k-ao-]w F-Xn-tc h-∂ Im(85). J-_-d-S-°w C-∂v ¿ sh-´n-®-t∏mƒ ss_cm-hn-se 11 \v anTm-bn-°p- °n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S∂w ap-kv-enw P-am-A-Øv ap-≠m-b-Xv. ]-cn-t°-‰-XnJ-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: \v Xp-S¿-∂v h-≠m-\w sasse-e, _-jo¿ (sI.-F- Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]kv.-C.-_n, I-Sp-Øp-cpth-in-∏n-s®-¶n-epw cm-{Xn Øn), kp-ss_-Z, P-ao-e, 8.00 a-Wn-tbm-sS a-cn-°pA-_v-Zp¬ Jm-Z¿, lmI-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Imjnw, \m-k¿, _o-a, Pmcw Xn-¶-fm-gv-N 10.30 \v Akv-an≥. an-®-I-cn F-_-t\-k¿ a-cp-a-°ƒ: l-k≥, kps^-tem-jn-∏v Hm-^v tKm-Uv C-¥y h-I A¿-Øn-t»-cn sse-am≥, ]-co-Xv, lpiv-a-im-\-Øn¬. hn-Pn-tamƒ B-Wv G-I-k-tlm-Z-cn. ssk≥, k-lo-Zv, Pp-ssae-Øv, \-ko-a, Ip-™ptamƒ, ssj-P.

kp-lr-¯n-s\m-¸w Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-ZymÀ-Yn ap-§n-a-cn-¨p

ss_-¡pw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

]m-d-tbm-sSm-¸w ap-I-fn \n-¶v ho-Wv _w-KmÄ kz-tZ-in a-cn-¨p

k-c-k-½

tcm-ln-Wn-Ip-«n

tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿Uv s]m-≈-bn¬ ]-tc-X\m-b I-cp-Wm-I-c-s‚ `mcy k-c-k-Ω (70). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: {]k-∂,-s]m-∂-∏≥, _m_p(-am-bn-Ø-d 549˛mw \º¿ F-kv-F≥-Un-]n imJ sk-{I-´-dn),-_n-Pntamƒ,-c-P-\n. a-cp-a-°ƒ: Xn-e-I≥,-A-Ωn-Wn,-tPymXn,-cm-Pp,-]p-cp-tjm-Øa≥.

am-∂m¿: ]m-hp-°-c Ip-c´n-ti-cn Im-cm-t©-cn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cpWm-I-c ]-Wn-°-cp-sS `mcy tcm-ln-Wn-°p-´n (68). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sI te-J, sI lcn-Ip-am¿, sI A-\n¬ Ipam¿, A-Rv-P-\. a-cp-a°ƒ: cm-P≥, Zo-], D-j, A-\n¬ Ip-am¿.

N-{μ-ti-J-c³ \m-bÀ \o-te-iz-cw: ]-t´-\-bnse F-dp-hm-´v am-¶p-fØv N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿ (56). `m-cy: sI hn ]-fln-\n.

ao-c

Hm-bq¿: ]m-d C-f-°n am-‰p-∂-Xn-\n-sS Xm-tg-°v ]-Xn-®v _w-Kmƒ kz-tZ-in a-cn-®p. ]-›n-a _w-Kmƒ Uo-]m¬°p-Sn Pn-√-bn¬ Sm-‰p I-Ω-Øv {Km-a-Øn¬ \n-_q-bm tdm-bn-bp-sS a-I≥ {]-Zo-]v tdm-bn (24) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-t∂m-sS Ip-S-h-´q¿ D-f-t°m-Sv ]m-dIzm-dn-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-gp-Ø-e A-Po-jv `-h\n¬ A-tim-I-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Izm-dn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. 75 A-Sn-tbm-fw D-b-c-ap-≈ ]m-dbp-sS ap-I-fn¬ Pm-°v lm-a¿ D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-®ti-j-ap-≈ `m-Kw I-ºn-∏m-c D-]-tbm-Kn-®v C-f-°p-∂Xn-\n-S-bn¬ C-bmƒ \n-∂n-cp-∂ Iq-‰≥ ]m-d- Xm-tg-°v ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-d-tbm-sSm-∏w Xm-tg-°v ho-W {]-Zo-]v tdm-bn ]m-d°p-≈n¬ A-I-s∏-´p. c-≠v F-Iv-k-th-‰¿ D-]-tbm-Kn®v ]m-d \o-°n C-t±-l-sØ ]p-d-sØ-Sp-°m-≥ {i-an-s®¶n-epw \-S-∂n-√. Xp-S¿-∂v D-®-bv-°v c-t≠m-sS Pm-°v lm-a¿ D-]-tbm-Kn-®v ]m-d Xp-c-∂v kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v ]m-d-s]m-´n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-cp-a-Wn°q-tdm-fw F-I-k-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-®-]m-d \o-°n A-t©m-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. Nn-∂n-Nn-X-dn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\mbn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. sIm-´m-c-°-c Un-ssh.F-kv.]n. kp¬-^n-°¿, F-gptIm¨ kn.sF. tPm-jn, ]q-b-∏-≈n F-kv.sF. ap_m-d-Iv F-∂n-h¿ kw-`-h ÿ-e-sØ-Øn. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ c-≠p-bq-\n-‰pw c-£m-{]-h¿-Ø-\m-bn-sbØn-bn-cp-∂p.

a-t©-iz-cw: a-t©-iz-cw tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v {]-kn-U‚pw kn.]n.sF t\-Xm-hp-am-b _n Fw A-\-¥-bp-sS `m-cy ao-c (77). a-°ƒ: l¿-j, cmI-g-°q-´w: sS-Iv-t\m-]m¿-°v Po-h-\-°m-c≥ tem-Uvlp¬. Pv ap-dn-bn¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬. ]m¿-°n-se Asse≥-kv I-º-\n-bn-se Sow eo-U-dm-b F-d-Wm-Ipfw sIm-√w ]-Wn-bn¬ sX-t°-hn-f ho-´n¬ an-dm-jv X-ºn (31) B-Wv Xq-ßn a-cn-®-Xv. B-‰n≥-Ip-gn-bn-se H-cp tem-Uv-Pn¬ k-l-{]-h¿-Ø-I-tcm-sSm-∏w Xm-akn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS k-ao-]-sØ ap-dnkw-`-h-ÿ-e-Øp X-s∂ C-cp-h-cpw a-cn-®p. {Sm-^n- bn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ P-\-e¬ h-gn t\m-°p-tºm-gmIv t]m-en-kpw \m-´p-Im- Wv ¢m-ºn¬ Xq-ßn a-cn-®-bn¬ I-≠-Xv. c-≠-c-am-kw cpw tN¿-∂m-Wv \n-Pp-hn- ap-ºv Xr-∏p-Æn-Øp-d kz-tZ-in-\n-bm-b kp-am-h¿-§os\-bpw F-_n-sb-bpw kn-s\-bm-Wv hn-hm-lw sN-bv-X-Xv. X-s‚ a-c-W-ØnB-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®- \v B-cpw D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂v F-gp-Xn-b B-fl-lXy-Ip-dp-∏v ar-X-tZ-l-Øn-\-cp-In¬ \n-∂v t]m-en-kv Xv. \n-Pp-hn-s‚ am-Xm-hv: I-s≠-Sp-Øp. X-ºn-tXm-a-kv ]n-Xm-hpw k-Pn-\n amtam-fn-. ktlm-Z-c-߃: Xm-hp-am-Wv. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®\n-\n, \n-Ωn. F-_ns‚ dn-bn¬. am-Xm-hv: en-kn. Pn-_n≥, {In-kv-‰n F-∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. ar- Im-h-\m-Sv: bp-hm-hn-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®X-tZ-l߃ C≥-Iz-kv-‰n- \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-co-∏p-g tN-cn-bn¬ sIm-√‚\v ti-jw F-d-Wm-Ip-fw ø-Øv ]-tc-X-\m-b i-¶-c-∏n-≈ im-¥-Ω Z-º-Xn-I-fpP-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ sS a-I≥ A-\n¬ Ip-am-dn(38)s\-bm-Wv ho-Sn-\pt]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy: _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm- Zo-]. a-°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, hn-P-b-e-£-an, Zn-hy. Sp-Øp. en-Pp-hn-s‚ ar-X- i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. tZ-lw ap-≠w-th-en sk‚ v eq-bn-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn- I-g-°q-´w: s]m-≈-te-‰v sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip®p. F-_n- s‚ kw-kv-Im- ]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ]-≈n-Øp-d kzcw C-∂v cm-hn-se Hº- tZ-in-\n A¬-t^m¨-k (27) a-cn-®p. H-cm-gv-N ap-ºv Xn\v ap-≠w-th-en sk‚ v ho-´n¬ h-®v a-sÆ-Æ hn-f-°n¬ \n-∂v Xo tZ-l-Øv eq-bn-kv ]-≈n- sk-an- ]-S¿-∂m-Wv s]m-≈-te-‰-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. tØ-cn-bn¬.

sS-Iv-t\m-]mÀ-¡v Po-h-\-¡m-c³ Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

ss_-¡n tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p a-´m-t©-cn: A-an-XthKØn¬ h-∂ tem-dnbnSn-®v ss_-°v bm-{X-nIcmb c-≠p bp-hm-°ƒ a-cn®p. tXm-∏pw-]-Sn ap-≠wth-en km-t¥mw tIm-f\n-bn¬ tPm-kn-bp-sS aI≥ \n-Pp (25), In-gt°ap-≠wth-en sN-dn-b Im-{Im-t©-cn-bn¬ tPm¨-k-s‚ a-I≥ F_n≥ (26) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. tem-dn- ss{U-hdm-b X-e-t»-cn ]p-Xnb]p-c-bn¬ k-Xy-s\- {Sm^n-Iv t]m-en-kv I-ÃUnbnse-Sp-Øp. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS tXm-∏pw-]-Sn _n.-H.Sn. ]m-e-Øn-\p kao-]w Ip-≠-∂qcnte°p t]m-hp-∂ tdm-Un-em-bncp-∂p A-]-I-Sw. am¿_nƒ tPm-en-°m-cm-b Ccp-h-cpw tPm-en-°m-bn s]- c p- º m- h q- c n- t e- ° p t]m-I-sh sF-e‚n-te-

\n-Pp

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ -\n-e-bnÂ

F-_n≥ °v N-c-°p-am-bn h∂ tem-dn- C-h¿ k-©-cn-® ss_- ° nen- S n- ° p- I - b mbn-cp-∂p. ss_-°v ]q¿W-am-bpw X-IcpIbpw tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpIbpw sNbvXp.

s]m-Å-te-äv a-cn-¨p

A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b Im-«m-\-bv¡v Nn-InÂ-k \ÂIn C-cn-´n: I-gn-™Zn-h-kw B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k ta-Je-bn¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-sb shSn-h-®v a-b-°n-b ti-jw Nn-In¬-k \¬-In. B-d-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ l-cn-Ir-jv-W≥- \m-b¿, A-kn-Â v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv B-\-sb sh-Sn-h-®v a-b-°n-b-Xv. h-b-\m-Sv F-en-^‚ v kv-Izm-Un-se sh-‰dn\-dn k¿-P≥-am-cm-b tUm. A-\n¬ k-I-cn-b, Pn-Pptam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Nn-In¬-k\¬Inb-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv ]-S-∂p-]m-d-bn¬ Im-´m-\-sb I≠-Xv. hm-bn-se ap-dn-hv Im-c-Ww `-£-Ww I-gn-°m-\mhm-sX A-h-i\n-e-bn-em-bn-cp-∂p B\-. B-\-sb I-≠-tXm-sS ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-i-¶bn-em-bn. I-gn-™Zn-h-kw ]p-\-c-[n-hm-k ta-J-e-bn-end-ßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-d-ßn°n-S-∂ B-Zn-hm-kn kv-{Xo-sb Ip-Øn s°me-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap-X¬ B-\-sb I≠ ÿ-e-Øv h-\-]m-e-I¿ cm-{Xn-bpw \n-co-£-W-ta¿- B-d-fw ]p-\-c-[n-hm-k-ta-J-e-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Im-´m-\-bv-°v Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Xan-gv\mSv kztZinbmb \nÀam-W-s¯m-gn-emfn Ipg-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-Sp \n¿-amW-Øn-\n-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn Ip-g-™pho-Wp acn-®p. X-an-gv\m-Sv I-\ym-Ip-am-cn- Im-c-t°m-Ww kz-tZ-in hm-°mSv hn-f-bn¬ tPm-kv F-∂ tbml-∂m (44) B-Wv a-cn-®-Xv. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se ]p-©-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°p 12 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. klsXm-gn-em-fn-Iƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: tdm-kn-en a-°ƒ: Pn\o-j, sP-\n

Thejas Epaper obit Edition 2014/04/26  
Thejas Epaper obit Edition 2014/04/26  

Thejas Epaper obit edition. 2014/04/26