Page 1

8

thÀ-]mSv

Dkv-am³

N-{μ-ti-J-c³

\o-en

_n-¿p-l-Öp-½

Bbn-j-¡p-«n

sN-dn-b-¡³

Xn-cq¿: ]m≥-_-km-dn-se In-g-°mw-Ip∂-Øv D-kvam≥(54). `mcy: kp-ss_Z. a°ƒ: B-_n-Z, jmlnZv. a-cp-aI≥: kn klo-dp-±o≥ (bp.F.C.). k-tlm-Z-c߃: Ip-™n∏m-Øp´n, _-jo¿, Xm-Pp±o≥, P-eo¬, l-\o-^, CJv-_m¬, dm^n, bqk^v, ^m-dqJv.

s]m-∂m\n: Xr-°m-hv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w Nn-Øn-c G-P≥-ko-kv D-Sa F-Æm-gn-bn¬ N-{μ-tiJ-c≥(62). `mcy: I-aew. a°ƒ: do-\, k-cn-X, tPymXn. a-cp-a°ƒ: kndojv, knPp, kp-tcjv(Zp_-bv).

FS-°-c: apt≠cn A∏≥Im∏v tImf-\nbnse ]tc-X-\mb hocs‚ `mcy \oen(96). a°ƒ: them-bp-[≥, im¥, e-£v-an, imc-Z, cma-Ir-jvW≥, A∏p. acp-a-°ƒ: I√-ym-Wn, _o\, cm[, chn, _m_p, sNdn-tbm≥.

thß-c: hen-tbm-d sN-\-°¬ ]-tcX\m-b ]-d-tßmSØv A-e-hn-°p-´n-lmPn-bp-sS `m-cy _n-øpl-÷p-Ω (77). a°ƒ: A-–p¬ Icow, B-en-°p-´n,I-ZoP, A-–p¬ Akokv, A-–p¬ lao-Zv(ku-Zn). a-cpa°ƒ: ]n C A_p, kp-ss_-Z, J-Zo-P, dw-e, k-aod.

imc-Zm-a-μncw: Im-™nc°-≠n ]-tc-X\m-b apl-Ω-Zn-s‚ `mcy Bbnj-°p-´n (70). a-°ƒ: JZo-P, kp-ss_-Z, dw-e, ssk-dm-_m\p, sk-do\. a-cp-a°ƒ: a-PoZv, d^oJv, ssk-Xe-hn

am-¶p\n: am-¶p-\n sN-dnb-°≥ (Nm-Ø≥-Im-hv 62). am-Xmhv: I-≠Øn. ]n-Xmhv: ]-tc-X\m-b ]m®≥. a°ƒ: {]ntbjv, {]n-b. a-cp-a°ƒ: {]-_n-X, ssjPp.

A¶¡p«n Hm-a-t»cn: h-en-b-sIm√n ]-tc-X\m-b ]n-W°m-Sv Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-°p-´n(93). a°ƒ: am-Xyp, Ip-cy≥, tacn, kn-knen, ]-tcX\mb tPmWn, am\ph¬, {^m≥-kn-kv. acp-a°ƒ: t{Kkn, eo-emΩ, tPm¨, A-∏®≥, h¬k-Ω, en√n, tamfn.

tacn In-g-°º-ew:Xm-a-c®m¬ ]´-Øv ]-d-ºn¬ Ip-™-∏≥ `m-cy tacn(54). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 10\v Xm-a-c®m¬ Xn-cp-lr-Z-b tZ-hme-b-sk-an-tØ-cn-bn¬.

P-am B-ep-h: F-S-b-∏p-dw Nn‰-Øp-°m-´n¬ A-–p¬ Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ Pam¬(45). J-_-dS-°w C∂p cm-hn-se 10\v F-S-b∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. am-Xmhv: \-_o-k. `m-cy:sj-_o-\. a°ƒ: k-©-\,km-Zn-b.

]-¦-Pm-£nb-½ Beph:tXm-´p-ap-Jw cmam-e-b-Øn¬ ]-tc-X\mb cm-a≥-]n-≈-bp-sS `mcy ]-¶-Pm-£n-b-Ω(98). a-°ƒ:iym-a-fm-tZhn,tKm-]m-e-Ir-jvW≥,hn-P-b-e-£v-an,hn-Pb-cm-L-h≥,h¬k-e. acp-a-°ƒ:Pb,tim-`-\,cma-N-{μ≥, F B¿ tat\m≥.

G-en-¡p«n tIm-X-aw-Kew: Ip-ØpIp-gn s\√na-‰w ]o-®m-´v ]-tc-X\mb tXm-a-kns‚ `m-cy G-en-°p-´n(89). ]tcX tIm-X-awK-ew tX-°n-e-°m-´v Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tPmk^v, tdm-knen, kn-kv‰¿ en-‰n(kn.F-kv.F≥ A-Sn-am-en), ]u-temkv,Nn-∂-Ω,B-\n(kzn-vk¿e‚ v),kn-kv-‰¿ tPmkv-an(F-kv.Un tIm-gnt°m-Sv),am-Xyq-kv. a-cp-a°ƒ:en-kn s]-cp-ºn-≈n®n-d,Nm-t°m-®≥ Im-cs°m-ºn¬,Nn-∂p Imfmw-]-d-ºn¬,kn-dnb-Iv h-cn-°m-ti-cn,tPm-bn sX-°n-t\¬,tkmWnb(kzn-‰vk¿e‚ v).

I-a-em-£n a-´m-t©cn: ]-d-hm-\ap-°v F.Fw t{Im-kv tdm-Un¬ ]-tc-X\mb F-kv hn c-Xv-\Øn-s‚ `m-cy I-a-em£n(75).kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: Irjv-W-Ip-am¿,hn-P-bIp-am¿,]p-jv-]-eX,\-ho≥-Ipam¿(hn.F-®v.]n Pn√m ssh-kv {]knU‚ v),{io-Ipam¿,_n-μp.a-cp-a°ƒ:tim-`,D-j,ap-cfn,B-i,a-Rv-Pp,P-bdmw.

A-Nyp-Xta-t\m³

km-dm-½

tNm-‰m-\n°-c: I-W-b∂q¿ sIm-º-\m¬ ANyp-Xta-t\m≥(87).kwkv-Im-cw \-SØn. `mcy: ]-tc-Xbm-b ]m-gq¿ ]p-gaw-Ke-Øv im-c-Zmtat\m≥. a-°ƒ:Ir-jvW≥-Ip-´nta-t\m≥,cm-Pe-£v-an.a-cp-a-°ƒ:{]-k∂ta-t\m≥,hn-P-b-Ipam¿.

tIm-X-awK-ew:tIm-´-∏-Snbn¬ h-Sm-t»-cn tX-°pwIp-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b bm-t°m-_n-s‚ `m-cy km-dm-Ω(90). kw-kv-Imcw C-∂v D-®°v 1.30\v sk‚ v tPm¿-÷v slt{_m≥ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. a°ƒ: h¿°n,tacn. a-cp-a-°ƒ:im¥,]-tc-X-\m-b am-enbn¬ jmPn.

G-en-¡p«n

]u-temkv

]-d-hq¿:s]-cp-º-S-∂ ]-Sam-´p-Ω¬ ]-tc-X\mb tPmk-^v `m-cy G-en-°p´n(76). kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ:tPm¨,h¿Ko-kv,{^m≥-kn-kv,ta-gvkn,tkm-Wn,ssd\n. a-cpa-°ƒ:tPm-bn,tPmbn,F¬-tZm,hn-Pn,_n-μp, {]n-b.

ImeSn: sN-߬ s]mt¥-∏n-≈n ]m-∏p a-I≥ ]u-tem-kv(81). kw-kvIm-cw C-∂p-cm-hn-se Ime-Sn sk‚ v tPm¿-÷v tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: a-dn-b-°p´n. a°ƒ: tPm¿-÷v,]utem-kv,en√n,tPm-k^v, tPm¨-k≥,hn¬k≥.

11 G-{]n¬ 2014 sh≈n

bm-{X-bv¡-n-sS ho-Wp ]-cn-t¡-ä A-Úm-X³ a-cn¨p Ip-ªn-¸m-¯p-½ l-Öp-½ ssI-X-s∏m-bn¬: ]tc-X\m-b N-μ-\-∏pdØv ap-lΩ-Zv lm-Pnbp-sS `m-cy Ip-™n∏m-Øp-Ω l-÷pΩ(80). a°ƒ: kn F A–p√-Ip-´n(ap-´m-bn), A-kokv, \mk¿, aPo-Zv(_mh), i-co^v, B-ky, P-ao-e, a-dn-b°p´n, ku-Z, kp-lv-d. a-cp-a°ƒ: kn-dmPv, A-ko-kv lm-Pn X-dphbn, d-joZv, dp-Jn-b, ssk-\, k-eo-\, kmPn-Z, jm-ln-Z.

i-¦-c³-\mbÀ Ing-t° I-Spß√q¿:kn-‘p `-h-\Øn¬ i-¶-c≥-\mb¿(76). sX-t° hm-g°pf-Øv a-I-fp-sS hk-Xn-bn-em-bn-cp∂p. kw-kv-Im-cw \-SØn. `mcy: Hma-\. a°ƒ: kn-‘p,_nμp,k-‘y.a-cp-a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \mb¿,A-\n¬-Ip-am¿,Pb-cmPv.

_mh _m-ep-t»cn: ]p-Xn-bIØv _m-h (62). (Imen°-‰v •m-kv lu-kv _m-ep-t»-cn ap-°v). `mcy: Bky. a°ƒ: dko-\, dn-bmkv, A_ojv, dn-kv-hm-\. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ K-^q¿, ko-\Øv, d-ko-\, A-_vZp¿ d-kmJv (ku-Zn).

A-\n-ä em-kdkv tIm-X-aw-Kew: Nm-ØawK-ew I-]ym-cp-am-enbn¬ ]-tc-X\m-b B‚Wn-bp-sS a-Iƒ A-\n-‰ em-k-d-kv(36). B-{^n-°bn-em-bn-cp∂p. kw-kv-Imcw ]n-∂oSv. am-Xm-hv:C©q¿ In-g-t°°m-e IpSpw-_mw-Kw G-en-bm-Ω. k-tlm-Z-c-߃:tPmkv,an-\n,PnΩn,tSmwk¨(Cu-timk`).

X¦-½ ssI-∏-´q¿: h-´∏md tImX-Ip-f-Øn¬ ]-tc-X\mb \m-cm-b-W-s‚ `m-cy X-¶-Ω(72). a-°ƒ:taml-\≥,cm-P≥,Ip™ptamƒ.

Xn¯o-a

_o^m-Xn-a l-Öp½

G-en-¡p-«n

l-ao-Zv lm-Pn

I-S-ep-≠n \K-cw : ]u-c{]-ap-J\pw I-S-ep-≠n \K-cw F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]-I\p-am-bn-cp-∂ ]-tc-X\mb \m-eI-Øv ap-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS `m-cy _o^mXn-a l-÷p-Ω (85). a°ƒ: A-–p¬ Akokv, A-–p√-Øo^v, A-_q-_-°¿ kn-≤oJv, A-–p-d-kmJv, \-^o-k, l-^v-k, k-^n-b, d-knb, a-dn-bp-Ω, _n-®ohn. acp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b sI ]n A-ehn, A-–p√Øo^v, A-–p-k-emw, A-–p¬ A-kokv, Aøq-_v,lp-ssk≥, ^m-Xna, \-ko-\Xv, ^m-Xn-a, apw-X-kv.

Im-fn-Imhv: A-S-bv°m-°p-≠v F-gp-]tX-°-dn-se ]-tcX\m-b Ip-‰n-bm-\n°¬ sI F-kv {^m≥-kn-kn-s‚ `mcy G-en-°p-´n (83). a°ƒ: tacn, t{Kkn, A-®m-Ω, tPmkv, eoem-Ω, F¬k-Ω, kmw sI {^m≥knkv. a-cp-a°ƒ: DΩ®≥, tPm-kv Ad°¬, tPm-kv , sXøm-Ω, tSman, jmPp, sPkn. kw-kv-Im-cw C-∂p \m-en-\v A-S-bv°m-°p-≠v sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bn¬.

thß-c: tN-dq¿ a-Zp-°∏d-ºv X-®-cp-]-Sn-°¬ Xmg-Øv A-–p¬ l-ao-Zv lm-Pn(80). `m-cy-am¿: ^m-Øn-a, ]-tc-Xbm-b B-bn-i. a°ƒ: ap-kv-X^ ss^kn (Pn±), in-lm_v A-–p√ d-lv-am\n, JZo-P, kp-lv-dm_n, \-Pv-ap∂n-k, B-bni. a-cpa°ƒ: A-k-bn≥, ap-lΩ-Zv-Ip´n, ap-kvX-^, Assk-\m¿, a-l¿-_m≥, l-^v-k-Øv.

tXma-kv amXyp sh-º≈n: I-°-´n-°mem-bn¬ tXma-kv am-Xyp ( tXm-am-®≥ ˛64). kw-kvIm-cw \m-sf cm-hnse 9.30 \v Im-fn-bm-hv sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥ ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: t{X-kymΩ. a°ƒ: dntPm tXm-akv, A\ptamƒ tXm-akv.

s\mbvX \cn-°p-\n: ap≠p-]m-ew sN-cf-Øv s\m-bv-X (86). aI≥: tKm-]me≥( dn-´. \-gv-knMv A-kn-Â v saUn-°¬ tIm-f-Pv, tIm-gnt°m-Sv.) a-cp-a-Iƒ: ktcmPn-\n Im-¥-]p-cw.

tdmk Nme-°pSn: \mep-sI´v NtIyØv ]tc-X-\mb Knh¿§o-kns‚ `mcy tdmk(88)-.kw-kv°mcw C∂v D®Xn-cn-™v c≠n\v \mepsI´v sk‚ v.- tPmk^vkv ]≈n skantØ-cn-bn¬. -a-°ƒ: t{Kbv-kn,- tPm-Wn,- en-kn, -en√n, ta-cn,- t]m-fn.- a-cpa°ƒ: tPm-kv,- dm-Wn,tPm¿÷v, -h¿Ko-kv,- _m_p, Pnkn.

Zmtam-Z-c³ Nme-°pSn: sh≈m-w ©nd emb≥tXm-∏n¬ Zmtam-Z-c≥(-tKm-]n-˛73)-.a-°ƒ: P-b-¥n,- P-\o-jv,A-ºn-fn,- B-i.- a-cp-a°ƒ: -hn-t\m-Zv, kPo-hv,I-hn-X.

Zn-hm-I-c³ am-∂m¿: sN-∂n-Øe sNdp-tIm¬ tN-¶c-h-S-t°-Xn¬ Zn-hmI-c≥ (72). kw-kv-Imcw Rm-b-dmgv-N ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: hnPb-Ω. a°ƒ: A\n¬ Ip-am¿ (Ictk\), hn-t\mZv, Znhy. a-cp-a°ƒ: kn‘p, _n-Pn-X, Kncojv (I-ctk\).

sIm-bn-em-−n kz-tZ-in tZm-l-bn \n-cym-X-\m-bn tZm-l: lr-Z-bm-Lm-XsØ-Øp-S¿-∂v tIm-gnt°m-Sv sIm-bn-em-≠n kz-tZ-in J-Ø-dn¬ \ncym-X-\m-bn. sIm-bn-em≠n ]p-fn-bm-t©-cn-bn¬ ]-tc-X-cm-b ]n-em-°-´v aΩ-Zv- B-an-\ Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ a-Po-Zv ]n-em-°´m(44)Wv a-cn-®-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn ]tØm-sS-bm-bn-cp-∂p a-cWw. ar-X-tZ-lw \m-´n-te°p sIm-≠p-t]m-bn. sIm-bn-em-≠n sIm-√w ]m-d-∏-≈n Pp-am a-kv-PnZn¬ C-∂p cm-hn-se J_-d-S-°w \-S-°pw. 20h¿j-tØm-f-am-bn J-Ødn¬ tPm-en sN-øp-I-bmbn-cp-∂p a-Po-Zv. tZm-l-bnse ^n-jv am¿-°-‰n-embn-cp-∂p tPm-en. `mcy:kp-ss_-Z. a-°ƒ: dn≥-jm-Zv (l-a-Zv B-ip-]{Xn),A-^v-\m-kv. ktlm-Z-c-߃: k-emw, apkv-X-^(_-lv-d-bv≥), ju-°-Øv, k-°-cn-b (C-cp-h-cpw J-Ø¿), d-lva-Øv.

`m-\p-a-Xn-b-½ am-∂m¿: Ip-c-´n-ti-cn t]m-f-bn¬ h-S-t°-Xn¬ (inhw) ]-tc-X\mb F F≥ cm-a-N-{μ≥-]n-≈-bpsS `m-cy `m-\p-a-Xn-b-Ω (88). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬ \-S-°pw. °ƒ: {]-^. ]-fl-Ip-amcn, hn-P-b-Ip-amcn, taml≥ Ip-am¿, {io-Ip-amcn, l-cn-Ip-am¿, Ir-jv-W-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: {]-^. cho-{μ≥ \mb¿, tUm. lcn-Zmkv, C-μn-c, c-ho-{μ≥ \mb¿, P-b-{in, jo_.

A-ÐpÂ-I-cow N°pw-I-S-hv: C-f-bnSØv Ip-gn-∏d-ºv F ]n A–p¬-I-cow (50). amXmhv: B-an-\. `mcy: sk^n-b. a°ƒ: A-^vkØv, A-_q-Xzm-en_v.

tam-fn ]-ºm-hm-en: h-´-∏m-d imkv-Xmw-tIm-bn-°¬ tPm¿-Pv ^n-en-∏n-s‚ `mcy tam-fn (60). kw-kv-Imcw C-∂v 11\v Xp-em-∏-≈n sk‚ v tXm-a-kv a¿tØm-Ωm ]-≈n-bn¬. ]tc-X h-´-∏m-d N-°-\m-´v Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ : Pn-Pn, tPm-Pn, sP-bv-kn. a-cp-a-°ƒ : A-\n-X, kqk≥, sd-Pn.

tPm-k^v tam-\n-∏≈n: A-c-™mWn-bn¬ F sP tPm-k^v (80). kw-kv-Im-cw C∂v 2.30 \v D-Z-b-Kn-cn sk‚ v tPmk-^v ]m-cojv lm-fn¬. a°ƒ: sa¿en‰v, _o-\, F¬kn, tPm-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, tPmkp-Ip´n, s_∂n, Pn-j.

sXøme: Hm-a-®∏p-g I≈n-bm-´v tIm-gn-t»-cn sNdn-b _o-cm-s‚ `m-cy a-≠m-b-∏pd-Øv Xn-Øoa(59). a°ƒ: apl-Ω-Z vI-_o¿, ^mØn-a kplvv-d, \p-ssk-_, k-aod. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-apl-ΩZv, A-–p¬ Akokv, A-–p-k-aZv, k^nb.

AUz. P-b³ hn Cu-¸³ am-th-en°-c: ap≥ klI-c-W B¿-_n-t{Sj≥ P-Uv-Pnbpw sslt°mS-Xn _m¿ Iu¨kn¬ A-®-S-° k-an-Xnbw-Khpw tem˛A-°mZan ap≥ sN-b¿-am-\p-ambn-cp-∂ ]m-Øn®n-d h-St°S-Øv ]-tc-X\mb F Fw Cu∏-s‚ a-I≥ A-Uz. P-b≥ hn Cu∏≥ (46). `mcy: A\n-P P-b≥ (I-cn∏pg ssh-cnti-cn¬ Ip-Spw-_mwKhpw a-‰w sk‚ v tPm¨-kv F-®v.Fkv.Fkv. A-[ym-]n-Ibp-amWv). a°ƒ: a-\p hn Cu∏≥, A⁄-en hn Cu-∏≥.

\-_o-k _o-hn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-≈°-S-hv \-_o-k _o-hn (70). a-°ƒ: A-lv-a-Zv-Jm≥, A-_v-Zp¬ A-ko-kv, A_v-Zp¬ P-eo¬, A-_vZp¬ d-jo-Zv, ap-Po-_v dlv-am≥.

k-¿n-Zv Ae-hn ssl-t{Zm-kv X§Ä sIm-bn-em≠n: _m-k¬an‚hn-S k-øn-Zv Ae-hn ssl-t{Zm-kv X-߃(88). sIm-bn-em-≠n h-en-bIØv aJmw C-\mw-Zm¿ Bbn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\-_ ap√_n. a-°ƒ: k-øn-Zv lm-an-Zv ssl-t{Zmkv, k-øn-Zv ssk-\p¬ B-_n-Zv ssl-t{Zmkv, k-øn-Zv Da¿ ssl-t{Zmkv, jco-^ l-^v-kØv, jco-^ lmP-d, Ban-\ ap{kØv. a-cp-a°ƒ: k-ønZv P-em¬ amln, k-øn-Zv lp-ssk≥ in-lm_v, aplΩ-Zv tIm-b(Pn±). ktlm-Z-cn: A-d-°¬ ap√_n.

^nen-¸v Zm-\n-tb a√-∏≈n: \m-c-I-Øm-\n ]-{¥-≠p-]m-d-bn¬ ^nen-∏v Zm-\n-tb¬ (Ip™q-´n˛70).kw-kv-Im-cw C-∂v k-tbm¨ {]-b-¿ sk‚¿ sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: A-ΩnWn. aIƒ: an\n. a-cp-aI≥: km-_p.

Ign-™Znh-kw \ncym-X\m-b I-°-´n¬ ap-≈º-Øv sI Sn K-^q¿

]p-jv-]-cm-P³ Ip-≠-d: C-f-º-≈q¿ ssa{Xn \-K-dn¬ cm-Pv hn-√bn¬ ]p-jv-]-cm-P≥(61). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11.30\v. `m-cy: eo-\. a°ƒ: l-co-jv cm-Pv (Kƒ^v), l-cn-{]n-b.

cm-P-½ a-´m-t©-cn:t^m¿-´p-sIm®n A-a-cm-h-Xn P-\-I-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b cm-Ps‚ `m-cy cm-P-Ω(76). a°ƒ: c-P-\n-I,]q¿-tW-izcn,Aw-_-co-jv,B-Xp-c-Zmkv. a-cp-a-°ƒ:tam-l-\≥,cmP≥,cm-tP-iz-cn,Sn-a.kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\v t^m¿-´p-sIm-®n shfn iv-a-im-\-Øn¬.

jn\p

kpPm-X

s]-®p«n

I¬]Øq¿: B°q∏dºv aebn¬Nmen¬ N{μs‚ aI≥ jn\p(31). amXmhv: kck. `mcy: en_n\. aI≥: EjntIiv. ktlm-Zc≥: jn_n≥(anen-´dn, Iivao¿).

]-tømfn: A-b-\n-°m-Sv sN-´n-®n°-≠n Ir-jvW-\n-hm-kn¬ tUm. Fkv {io-[c-s‚ `m-cy Fkv kp-Pm-X(64). a°ƒ: AUz. F-kv kp-\n¬ZØv, F-kv kp-[. a-cp-a°ƒ: tUm. kv-t\l-eX(]n.F-®v.kn. hn-eym∏≈n), ]-hn-{X≥ ]p-Xp∏Ww(kn-hn¬ F-©n-\ob¿ {im-h¨K-cn).

Xn-cp-h-ºmSn: tXm-´Øn≥-IS-hv \m-c-ßm-fn Ip-∂p-Ω¬ B-≠n-°p´n-bp-sS `m-cy s]-Æp´n(75). a°ƒ: eo-e, Dj, ]p-jv-], ap-cfn, jmPn.

_m-e-Ir-jv-W³ Nmh-°mSv: Xncph-{X Np-≈n-∏d-ºn¬ _m-e-Irjv-W≥(93).

Kp-cp-hm-bq¿: Xm-a-c-bq¿ {]m-b-∏n-≈n lu-kn¬ ]n kp-Ip-am-c≥ \mb¿(62). `mcy: D-j. a°ƒ: kptajv, kp-tPjv. a-cpa°ƒ: cmPn.

s]-cp-ºm-hq¿: ku-Øv h√w ap-kv enw ]-≈n°v F-Xn¿h-iw aq-°-S ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Ip™n-∏-co-Xv a-I≥ A–p¬-Jm-Z¿(eo-U¿ A–p¬-Jm-Z¿˛64). s]-cpºm-hq¿ ta-J-e hnd-Iv tem-Un-Mv bq-\n-b≥ sF.F≥.Sn.bp.kn-bpsS Zo¿-L-Im-ew eoUdpw aq-°-S ^m-an-en sh¬-s^-b¿ {S-Ãv AwK-hp-am-bn-cp∂p. J-_dS-°w C-∂p-cm-hn-se 10\v ku-Øv h√w apkv enw P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬. `mcy:sF-ip-ap-Sn°¬. a°ƒ: ko-\Øv, jmPn-X. a-cp-a-°ƒ:A-en {kmºn-°¬,km-en s\√n°pgn.

A-ÐpÀd-low

sh¶n-Sßv: I-tÆm-Øv ssX-°m-´n¬ tPm-k^v(90). a°ƒ: sska¨-U, A≥-t^m≥-k, sP-kn-¥, tPm-kv-^o-\. a-cp-a°ƒ: se-Pn≥, t]mƒ, tXm-_n-bmkv, tPmWn.

Im-bw-Ipfw: Im-bwIpfw Hm-S-°¬ sX-°Xn¬ dn-´. t]m-enkv Hm^n-k¿ A-–p¿-d-low (62). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v ]p-Ø≥ sX-cp-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: kpssJ-\, a°ƒ: l-°ow, knw\.

tPm¬ hÀ-¤o-kv

kp-Ip-am-c³ \m-bÀ

tPm-k-^v

A-Ðp JmZÀ

N-h-d: h-S-°pw-`m-Kw kPo-hv-\n-hm-kn¬ im¿-ß[-c≥(67). `m-cy: cp-‹nWn. a-°ƒ: ]-tc-X-bm-b kn-‘p, k-Po-hv, _n-μp.

]p-\-eq¿: sN-Ω-∂q¿ sNºn≥ ho-´n¬ tPm¨ h¿§o-kv(91). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v sN-Ω∂q-¿ sk‚ v tPm¨-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-a-n-tØ-cn-bn¬.

Aʳ-tIm-b

B-bn-j l-Öp-½

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ lm-Pn

A-½p-Ip-«n

_m-ep-t»cn: tIm°√q¿ F-c-awK-ew hmtey-cn-Ω¬ A ≥tIm-b (62). `mcy: \^o-k. a°ƒ: A-ivd^v, dw-jmZv, k-aod. a-cp-a°ƒ: d-low, ssdl, ssd-lm-\Øv. I_-dS-°w C-∂p cm-hnse 10\v F-c-awK-ew Pp-am a-kv-Pn-Zv I-_¿ÿm-\n¬

Im-k¿-tIm-Uv: am-kv-Xn°p-≠v ap-l-Ω-Zv Ip-™n lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bnj l-÷p-Ω (63). a°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, aqk (C-cp-h-cpw jm¿-P), A-kv-ew, C¿-jm-Zv, \^o-k, Xm-ln-d, dp-am-\. a-cp-a-°ƒ: ap-\o¿, A_q-_-°¿, l-\o-^, jao-a, B-bn-j, k-^o-Z.

hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se X-jv-I‚ v A–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn (78). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p-√, A-l-Ω-Zv Ip-™n, A-_q-_-°¿, al-aq-Zv. a-cp-a-°ƒ: k-°o-\, _-Zdp-∂o-k, km-Pn-Z, l-Δm_n. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√, sam-bv-Xp-lm-Pn, A-_q-_-°¿, A-–p¿-dlvv-am≥.

Nn-‰q¿: sX-t°-{Kmaw hm¬-ap-´n ]m\ntbm-Sv I-fw ]-tcX\mb s]m∂-s‚ `m-cy A-Ωp-Ip-´n (101). a°ƒ: tKm-]me≥, I√ymWn, e£v-an-Ip´n. a-cpa°ƒ; kp-temN-\, kp-μc≥, A∏p.

imÀ-§-[-c³

kmw-k¬ tKm¬-kmÂ-hkv ssk\-_ X-e-t»cn: Im-∏p-Ω¬ km-^-ey-Øn¬ ]-dºØv kn ]n ssk-\-_ (77). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb F A-–p√. k-tlm-Zc≥: ]-tcX\m-b A-l-Ω-Zv.

jm-P-lm³ _m-e-cm-a-]p-cw: F.hn kv-{So-‰v No-\n-hn-f-X-´v km-P≥ hn-√-bn¬ jmP-lm-≥ (58). `m-cy: sse-em _o-hn. a-°ƒ: k-\q-P, j-Po-¿, jPow, km-P≥. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv cm-P, Pko-\, kp-\o-d, jm-\p.

X-e-t»-cn: Nm-en-¬ ]≈n-∏-d-ºn¬ kmw-k¨ tKmƒ-k¬-h-kv (40). ]tc-X\m-b hneyw tKmƒkm¬-h-kn-s‚bpw dpkm-cn hneyw Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\mWv. `mcy: k-_n-X. a°ƒ: A-kv-\, \n-b. k-tlm-Zc-߃: B¬-_¿´v, kmPp, kn-_n hn-eyw, {So-k, t_-_n, do-\n t{Kjy-kv.

{io-[-c³ sh-™m-d-aq-Sv: sh-ºmbw C-c-ß-bn¬ A-em-´v tIm-W-Øv ho-´n¬ {io[-c≥ (80).

Pm-\-In sjm¿-Wq¿: \m-bm-Sn-°p∂v ho-´n¬ Pm-\-In (73). a°ƒ: tZ-hIn, ap-c-fo[c≥, in-h-Zmk≥, {io\n-hm-k≥. a-cp-a°ƒ: {io-P, k-cn-X, k-_n-X, ]-tc-X\m-b Ip-am-c≥.

l-co-jv N-h-d: ]-∑-\ h-S-°pw-Xe sN-tºm-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™p-Irjv-W≥ ssh-Zy-cp-sS aI≥ tUm. _n sI l-cojv(56). `m-cy: {]o-X. a-°ƒ: c-ay, cm-lp¬. a-cp-a-I≥: en-\p-cm-Pv.

_m-e-Ir-jv-W³ h-S-°-t©-cn: IÆ{º a™-{] t]c-fn ho-´n¬ ]n hn _m-eIr-jv¨ (73). a™-{] £o-c klI-c-W kw-Lw {]-kn-U‚ v, kn.]n.Fw. IÆ-{º tem-°¬ I-Ωn-‰n-bwKw F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `mcy: ]m-dpIp´n. a°ƒ: P-b-{]Imiv, e-X, e-Xn-I. a-cp-a-°ƒ: {io-tZhn, in-hm-\μ≥, kXojv. k-tlm-Zc߃: hmkp, tImºn, ]-tc-X\m-b A∏p-Ip-´≥.

h-ey-½-sb sh-«n-s¡m-¶ ti-jw k-tlm-Z-co]p-{X³ Poh-s\m-Sp¡n Xr-iq¿: hr≤-bm-b h-eyΩ-sb sh-´n-s°m-e-s∏-SpØn-b ti-jw k-tlm-Zco]p-{X≥ In-W-dn-s‚ Xq°p-Im-en¬ Xq-ßna-cn-®p. s]-cn-ß-≠q¿ X-ßmeq¿ sX-ß-em-gn-bn¬ ho´n¬ \-fn-\m-£n (75)sb sh-´-n-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b ti-jw k-tlm-Z-cn I-a-em£n-bp-sS a-I≥ D-Æn-Irjv-W-\m-Wv(44)Xq-ßna-cn®-Xv. C-∂-se cm-hn-se \m-´p-Im-cm-Wv A-Sp-°-fbn¬ hr-≤-sb I-gp-Ø-‰\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ap-J-Øpw I-gp-Øn-epw \nc-h-[n sh-´p-I-tf-‰n-´p-≠v.

D-Æn-Ir-jv-W≥ am-\kn-I hn-{`m-¥n-bp-≈ Bfm-sW-∂p ]-d-bp-∂p. I-gn™ B-gv-N a-Æp-Ønbn¬ h-®v s]-bv‚ n-Mv sXmgn-em-fn Iq-Sn-bm-b C-bmƒ°p tPmen°n-sS kq-cymLm-X-ta-‰n-cp-∂p. Xp-S¿∂p Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp∂p. am-\-kn-I ]n-cn-ap-d°w aq-ew c-≠p-Zn-h-kw apºv Xr-iq-cn-se am-\-knIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Nn- I n- ¬ k- b v - s °- Ø n- ® ncp-∂p. C-Xn-\n-sS hm-l-\Øn¬ \n-∂pw C-d-ßnt∏m-b C-bmƒ I-gn-™-Zn-

h-k-am-Wp ho-´n¬ Xn-cnsI F-Øn-b-Xv. `m-cy-sb a¿-Zn-°p-I-bpw a-I-s\ B{I-an-°m≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. a¿-Z-\-ta-‰ `m-cy-bpw a-I-\pw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-t∏m-b ti-j-am-Wp h-ey-Ω-sb B-{I-an-®-sX∂p I-cp-Xp-∂p. kp-`-{Z-bm-Wp D-Æn-Irjv-W-s‚ `m-cy. a-I≥: hnjv-Wp. Kp-cp-hm-bq¿ Fkv.-]n, t]-cm-aw-K-ew kn.sF F-∂n-h¿ ÿ-e-sØØn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.

a-°-c-∏d-ºv: h-gn-bm-{Xbv°n-sS ho-Wp-]-cn-t°‰ A-⁄m-X≥ a-cn®p. h-S°m-ß-c ]-≈n-∏-Sn-bn-se tdm-Uv h-i-Øm-Wv I-gn™Znh-kw 70 hb- v tXm-∂n-°p∂ hr-≤≥ hoWXv. \m-´p-Im¿ a-e-∏pdsØ B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶nepw a-cn-°pIbm-bn-cp∂p. a-¶S t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn®p. ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-´p≠v.

lr-Z-bm-Lm-Xs¯ XpSÀ¶v Zp_-bn bphmhv a-cn-¨p

FS-°-c: t]mØp-I¬ kz--tZ-in-bmb bphmhv Zp_bn¬ lrZ-bm-Lm-Xw-aqew acn®p. ]-tc-X-\mb ]db‰ lcn-Zm-kns‚ aI≥ cXojv (31) BWv acn®Xv. Ign™ sh≈n-bm-gvN-bmbn-cp∂p ac-Ww. Zp_-bnse tkmWm]q-cn¬ F-Ivktd sh¬U-dmbn tPmen sNbv X p- h - c n- I - b m- b n- c p∂p. c≠v h¿jw apºmWv \m´n¬ h∂p-t]m-b-Xv. arX-tZlw C∂v \m´n-se-Øn-°pw. kwkvImcw sshIn´v \men\v `qZm\w s]mXp-iva-im-\-Øn¬ \S°pw. cmP-Ω-bmWv amXm-hv. `mc-y: k_n-X. a°ƒ: lco-jv, AJn-te-jv. ktlm-Z-c-߃: cmtP-jv, camtZ-hn.

\-h-h-c³ ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn¨p

sIm-bn-em-≠n: \-hh-c≥ ss_-°-]-I-S-Øn¬ a-cn®p. a-Wn-bq¿ ap-Xp-h-\ tIm-tdm-Øv _m-e-Ir-jvWs‚ a-I≥ s\√ym-Wn _nPp(30) B-Wp a-cn-®-Xv. Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ `mcy cm-Jn-sb sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-i-p-]-{Xn-bn-¬- {]th-in-∏n®p. `mcy Io-g-cn-bq¿ ]pXntbm-´n¬ cm-[m-Ir-jv-Ws‚ a-Iƒ cm-Jn-bp-sS _‘p-hn-s‚ a-c-Wm-\-¥-cN-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-hcpw. \-c-t°m-Sv I√-¶n h-f-hn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. ss_-°v a-c-Øn-en-Sn-®m-bn-cp-∂p Zp-c-¥w. am-Xmhv: ]-tc-Xbm-b kp-`m-jn-Wn-.

ssk-¡n-fn _-Ên-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn¨p

h-SI-c: \m-cm-b-W\-K-cn¬ ssk-°n-fn¬ _- n-Sn®v hn-Zym¿-Yn a-cn®p. I-cn-º-\-°¬ ]-S-∂-bn¬ i-inbp-sS a-I≥ kp-_n-Øv(15) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se ]-Øn-\m-Wv A-]-I-Sw sS-Iv-\n-°¬ kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. Iq-sS bm-{X sNbv-X A-b¬-hm-knbm-b k-P-bns\ ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

thm-«v sN-bv-Xp ho-«n-se-¯n-b dn-«. A-[ym-]-I³ a-cn¨p

tIm-g-n-t°mSv: thm-´v sN-bv-Xp ho´n-seØn-b dn´.A-[ym-]-I≥ lr-Z-bm-Lm-Xwaqew a-cn®p. ]p-∂t»-cn F.bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. A[ym-]-I\pw PamA-sØ C-kv em-an Aw-K-hpamb Ip-´-ºq¿ Im-fntbS-Øv hn F≥ A-–p¬ l-ao-Zm(63)Wp a-cn®Xv. Ip-´-ºq¿ ssl-kv-Iq-fn-se t]m-fn-Mv _qØn¬ thm-´v -tc-J-s∏-Sp-Øn ho-´n-seØn-b DS-s\-bm-bn-cp-∂p a-cWw. `mcy: C ]n ^m-Xzn-a(]p√m-fq¿). a°ƒ: apw-Xmkv, k-_m-l, ^m-kn-e, P-ko-e, Pkow(sS-tkm-ƒ-hv _mw-•q¿). a-cp-a°ƒ: Fw sI A-–p- -aZv, sI ap-\o¿(J-Ø¿), ]n a≥kq¿, sI jn-\m-Pv(J-Ø¿), \-Pv-e. k-tlm-Zc߃: hn F≥ ap-l-ΩZv, ^m-Øn-a, J-Zo-P, ssk\-_. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Im-c-°p∂-Øv ]-≈n-bn¬.

thm-«-dpambn t]mb Im-dn-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn¨p

\o-te-izcw: thm-´-sdbpw sIm-≠v t]m-fn-Mv _q-Ønte-°v t]m-b Im-dn-Sn-®v hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. ]memw XS-sØ {I-j¿ D-S-a k-Pn-bp-sS aI≥ sF-tam≥ (11) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hnse 7.30 Hm-sS- A¬t^m≥-km ]-≈n-°v k-ao-]-am-Wv kw-`hw. ]-≈n-bn¬ \n-∂v tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-tºmƒ F-Xn-tc h-∂ Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. C∂-se cm{Xn- aw-K-em-]p-cw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ h-®m-Wv a-cn-®-Xv.

sd-bnÂ-th {Sm-¡n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

\o-te-iz-cw: bp-hm-hv sd-bn¬-th {Sm-°n¬ a-cn-® \ne-bn¬. lp-ªn kz-tZ-in aq-e-∏-≈n-bn-se c-hn (35) bp-sS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v \ote-iz-cw ta¬-∏m-e-Øn-\p Xm-sg I-s≠-Øn-b-Xv. {Xo-aq¿-Øn Im¿-tKm k¿-ho-kn-se sXm-gn-em-fn-bmWv. ssI-∏-Øn ap-dn-™p t]m-bn-´p-≠v. \o-te-iz-cw t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

]À-Z- [-cn-¨v Xo-h-−n-bn bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn

Xmcm´n-s\m-cp thm-´v ... am-Xr-Im t]m-fn-Mv kv-t‰-j\m-b X-fn-∏d-ºv k¿-k-øn-Zv l-b¿sk-°≥Udn kv-Iq-fn-se _q-Øn¬ D-Ω-tbm-sSm-∏-saØn-b Ip-´n sXm-´n-en¬ I-fn-°p∂p t^m-t´m: j-Ωn h-´-°pfw

^-tdm-°v: ]¿-Z [-cn-®v Xo-h-≠nbn¬ bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. a-e-∏p-dw h-fmt©-cn ]-≈n-bm-fn ho-´n¬ A-kow hnwknbm-Wv (40) ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p Ip-‰n-∏p-d-tØ°v Sn-°-s‰-Sp-Øm-Wv C-bmƒ bm{X-sN-bv-X-Xv. ^-tdm-°v kv-t‰-j\n¬-h-®m-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv. Xo-h-≠n-bn-se I-®-h-S-°m¿°p kw-i-bw tXm-∂n-b-Xn-\m¬ kv-Izm-Un-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v sd-bn¬-th t]m-en-kv sIm-≠p-t]m-bn tNm-ZysN-bv-X-t∏mƒ _mw-•q-cn-se Fkv._n.Sn. im-J-bn¬ A-kn. am-t\P-cm-Wp Xm-s\-∂v C-bmƒ sam-gn\¬-In-. thm-´p-sN-øm≥ Xm-¬∏-cyan-√m-Ø X-s∂ Iq-´p-Im¿ \n-c-¥-

cw h-nfn-®v i-eyw sN-bv-X-Xn-\m¬ C-h-cp-sS I-Æp-sh-´n-®v ho-´n-seØm-≥ tIm-gn-t°m-´v \n-∂v ]¿-Z hmßn [-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂mWv A-kow t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™-Xv. _mw-•q-cn-se F-kv._n.Sn im-Jbn-te-°v s{]m-tam-j≥ e-`n-®-Xns\-Øp-S¿-∂v I-gn-™ B-dv am-kam-bn C-bmƒ tPm-en-°v t]m-hm-dns√-∂pw sN-dn-b tXm-Xn¬ am-\-knI hn-{`m-¥n-bp-≈-Xm-bpw c-£n-Xm°ƒ A-dn-bn-®-Xm-bn sd-bn¬-th t]m-en-kv ]-d-™p. Xp-S¿-∂v c-£nXm-°ƒ-s°m-∏w hn-´-b-®-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p. aw-K-em-]p-cw ˛sIm-®p-th-fn G-d-\m-Sv F-Iv-kv-{]kn¬ hym-gm-gv-N cm-hn-se ]-Xn-s\m∂v a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw.


8

thÀ-]mSv

11 G-{]n¬ 2014 sh≈n

sd-bnÂ-th {Sm-¡n a-cn-¨\n-e-bnÂ

\o-te-iz-cw: bp-hm-hv sd-bn¬-th {Sm-°n¬ a-cn-® \ne-bn¬. lp-ªn kz-tZ-in aq-e-∏-≈n-bn-se c-hn (35) bp-sS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v \ote-iz-cw ta¬-∏m-e-Øn-\p Xm-sg I-s≠-Øn-b-Xv. {Xo-aq¿-Øn Im¿-tKm k¿-ho-kn-se sXm-gn-em-fn-bmWv. ssI-∏-Øn ap-dn-™p t]m-bn-´p-≠v. \o-te-iz-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

B-bn-j l-Öp-½ Im-k¿-tIm-Uv: am-kvXn-°p-≠v ap-l-Ω-Zv Ip™n lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bn-j l-÷p-Ω (63). a-°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, aq-k (C-cp-h-cpw jm¿-P), A-kv-ew, C¿jm-Zv, \-^o-k, Xm-lnd, dp-am-\. a-cp-a-°ƒ: ap-\o¿, A-_q-_-°¿, l-\o-^, j-ao-a, B-bnj, k-^o-Z.

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ lm-Pn hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se X-jv-I‚ v A–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn (78). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p-√, A-l-Ω-Zv Ip-™n, A-_q-_-°¿, al-aq-Zv. a-cp-a-°ƒ: k-°o-\, _-Zdp-∂o-k, km-Pn-Z, l-Δm_n. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√, sam-bv-Xp-lm-Pn, A-_q-_-°¿, A-–p¿-dlvv-am≥.

A-½p-Ip-«n

ssk\-_

kmw-k¬ tKm¬-kmÂ-hkv Pm-\-In

X-e-t»cn: Im-∏p-Ω¬ km-^-ey-Øn¬ ]-dº-Øv kn ]n ssk-\-_ (77). `¿Ømhv: ]-tc-X\mb F A-–p√. k-tlm-Zc≥: ]tc-X\m-b A-l-Ω-Zv.

_m-e-Ir-jv-W³

Nn-‰q¿: sX-t°-{Km-aw hm¬-ap-´n ]m\n-tbm-Sv I-fw ]-tc-X\mb s]m∂-s‚ `m-cy A-ΩpIp-´n (101). a°ƒ: tKm]-me≥, I√ymWn, e£v-an-Ip´n. a-cp-a°ƒ; kp-temN-\, kp-μc≥, A∏p.

X-e-t»-cn: Nm-en-¬ ]≈n-∏-d-ºn¬ kmw-k¨ tKmƒ-k¬-h-kv (40). ]tc-X\m-b hneyw tKmƒkm¬-h-kn-s‚bpw dpkm-cn hneyw Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\mWv. `mcy: k_n-X. a°ƒ: A-kv-\, \n-b. k-tlm-Z-c-߃: B¬-_¿´v, kmPp, kn_n hn-eyw, {So-k, t__n, do-\n t{K-jy-kv.

]d-hÆ: Xm\q¿ kztZin-bpw, ]d-h-Æ ]me°m-h-f-∏n¬ Xma-k-°mc-\p-amb Xm\q¿ Ing-°IØv sNdn-b-_mh (80). `mcy: \^o-k.

h-S-°-t©-cn: IÆ-{º a™-{] t]c-fn ho-´n¬ ]n hn _m-e-Ir-jv¨ (73). a™-{] £o-c klI-c-W kw-Lw {]-knU‚ v, kn.]n.Fw. IÆ{º tem-°¬ I-Ωn-‰n-bwKw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p≠v. `mcy: ]m-dp-Ip´n. a°ƒ: P-b-{]Imiv, e-X, e-Xn-I. a-cp-a°ƒ: {io-tZhn, in-hm\μ≥, k-Xojv. k-tlmZ-c߃: hmkp, tIm-ºn, ]-tc-X\m-b A-∏p-Ip-´≥.

tPmÀ-Pv hÀ-¡n

tIm-bm-ap

tIm-X-aw-K-ew: A-Sn-amen C-cp-´p-Im-\w tPm¿-Pv h¿-°n(60). `m-cy: ^ntem-an-\.

h-fm-t©-cn: ssh-°Øq¿ am-cmw-Ip-∂v ]n.F®v.kn-°v k-ao-]w tImWm-´n¬ tIm-bm-ap (60).

tZm-l: lr-Z-bm-Lm-XsØ-Øp-S¿-∂v tIm-gnt°m-Sv sIm-bn-em-≠n kztZ-in J-Ø-dn¬ \n-cym-X\m-bn. sIm-bn-em-≠n ]pfn-bm-t©-cn-bn¬ ]-tc-Xcm-b ]n-em-°-´v a-Ω-Zv- Ban-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ a-Po-Zv ]n-em-°-´m(44)Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn ]-tØm-sS-bmbn-cp-∂p a-c-Ww. ar-X-tZlw \m-´n-te-°p sIm≠p-t]m-bn. sIm-bn-em≠n sIm-√w ]m-d-∏-≈n Pp-am a-kv-Pn-Zn¬ C-∂p cm-hn-se J-_-d-S-°w \-S°pw. `m-cy:kp-ss_-Z. a°ƒ: dn≥-jm-Zv,A-^v-\mkv.

IeymWn

A-½-Xv Ip-‰ym-Sn: kn.]n.Fw. tNmbn-aTw {_m-©v I-Ωn-‰n-bwK-hpw I¿-j-I kw-Lw t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ hn ]n Fw kn A-Ω-Xv (54). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: dm-knJv, lm-cn-kv, dw-jm-Zv.

sjm¿-Wq¿: \m-bm-Sn-°p∂v ho-´n¬ Pm-\-In (73). a°ƒ: tZ-hIn, ap-c-fo[c≥, in-h-Zmk≥, {io\n-hm-k≥. a-cp-a°ƒ: {io-P, k-cn-X, k-_n-X, ]-tc-X\m-b Ip-am-c≥.

sN-dn-b_m-h

sIm-bn-em-−n kz-tZ-in tZm-l-bn \n-cym-X-\m-bn

Ip-‰ym-Sn: A-Sp-°-sØ Im-´o-s‚ ]-d-º-Øv Irjv-W≥(48). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: Ir-t]-jv, Irtjm¿, Ir-]n≥. k-©b-\w i-\n-bm-gv-N.

cm-L-h³ \m-bÀ _m-ep-t»-cn: tIm-°-√q¿ F-c-a-w-K-ew ]m-em-t©-cn \-Sp-hn-e-°-≠n cm-L-h≥ \m-b¿(72). `m-cy: ao-\m£n A-Ω. a-Iƒ: ao-c. acp-a-I≥: ap-c-fn.

Iq-Øp-]dºv: sN-dphm-t©-cn sX-cp-hn-se ]-tc-X\m-b h-b-e≥ Ir-jvW-s‚ `m-cy ]mº-≈n I-eym-Wn (73). a-°ƒ: kp-temN-\, hk-¥, kXn, tZh≥. a-cp-a-°ƒ: A-timI≥, Zmk≥, N-¥p.

ap-l-½-Zv-

i-¦-c³

cmP³

A-ÐpÀ-d-ln-am³- tIm-b

ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn

Ip-ª-h-dm³-Ip-«n

lw-k

Ip-ªn-tam³

^-tdm-°v: \-√q¿ A-º-eßm-Sn-bn¬ Np-‰mw-ho´n¬ Ip-≠n¬ ap-l-Ω-Zv(70). `m-cy: ssk-\. a°ƒ: D-a¿ Ip-´n(_-Z-cn-ø tkm-an¬), _p-j-d, i-co^. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-dln-am≥(am-Ø-d), lwk(sF-°-c-∏-Sn), l-∂Øv _o-hn(h-S-°p-ºm-Sv). k-tlm-Z-c-߃: D-a¿-Ip´n, sam-bv-Xo≥, _o-^mØn-Ω, B-®-bv, ]-tc-X\m-b l- ≥.-

I-t°m-Sn: In-g-°pwap-dn I-S-∏-bn¬ i-¶c≥(84). `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: jn-\n, jn-Pn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp-(FS-°-c), {io-ssi-e≥ (th-tß-cn).-

]m-emgn: Im-´n¬-]o-Sn-Ibn¬ C sI cm-P≥(65). `mcy: hk-¥. a°ƒ: kp-an-{X≥, an\n, \o-\mcmPv. a-cp-a°ƒ: hnt\mZv, ZnPp. k-tlm-Zc߃: `m-kv-Ic≥, {io[c≥, Im¿-Øym-b\n, imcZ. k-©b-\w sh≈n-bm-gv-N.

C-Sn-bß-c: ]-tc-X\m-b C-Sn-b-\mw-ho-´n¬ lp ≥-tIm-b-bp-sS a-I≥ C-Sn-b-ß-c Zp-im-ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am≥ tImb(62). G-Xm\pw a-ebmf kn-\n-a-I-fn¬ sNdnb tdm-fp-I-fn¬ A-`n-\-bn-®n´p≠v. a°ƒ: lp- ≥ Ad-^m-Øv(Zp_-bv), Xlm\n. a-cp-a°ƒ: Iam‚I-Øv bq-\pkv, h-enb-ho-´n¬ ^m-Xzn-a. ktlm-Z-c߃: Un hn aΩXv-tIm-b, \-ko¿ A-lΩZv, ap-lΩ-Zv i-co^v, A–p¬-K-^q¿, bq-\pkv, kp-l-d, B-an-\_n. a-ønØv \-a-kv-Im-cw C-∂p cmhnse 9.30\v ]-c-∏n¬ imZp-en ]-≈n-bn¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: D≈-Ww t\m¿-Øn-se A-Ωm-dºØv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (80). al√v J-Pm-©n-bmbn-cp∂p. `mcy: Xm-øp-Ω°p-´n l-÷p-Ω. a°ƒ: _o-cm≥-_m-h, J-Zo-P, ssa-aq-\, Bky, dw-e. acp-a°ƒ: A-l-ΩZv-tImb, A-–p¬ l-aoZv, ap-lΩ-Zv-Ip´n, I-Xn-bmap. J_-dS-°w C-∂p-cm-hn-se H-º-Xn-\v s\-®n-°m-Sv Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

I¬-∏-I-t©-cn : A-bncm-\n sX-ø-ºm-´n¬ Ip™-h-dm≥-Ip-´n(57). `mcy-am¿: D-Ωp-Ip¬kp, ]-tc-Xbm-b ]m-Øp´n. a°ƒ: ^-ko-e, ss^k¬, ^¿-km-\, ^m-cnkv.

taem-‰q¿: h-en-b-]-d-ºnse ]p-Xp-°m´p-sXm-Sn lw-k(63). `m-cy:^mØna. a-°ƒ: A≥-h¿, ssk^p-∂o-k. a-cp-a-°ƒ: d^o-Jv, kaod

s]m-∂m-\n: kn.]n.Fw. sh-≈o-cn {_m-©v AwKw NmW tdm-Uv Fa-kw ho-´n¬ Ip-™n-tam≥ (78). `mcy: _o-hn. a°ƒ: kp-sse-J, Xmln-d, Aen, ssa-aq-\, sX≥-ko¿(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: kp-[o¿, Ajv°¿, P-p-ss_-cnb.

Ir-j-vW³

Nm-¡p-ss]-en {io-aq-e-\-K-cw: Ip-gn-∏≈w Iq-´m-e-ho-´n¬ Nm°p ss]-en(87). `m-cy:h√w In-g-°pw-X-e Ip-Spw_mw-Kw G-ey.

K-^q-À Ip-‰ym-Sn: ap-≈-ºsØ B-\-°p-gnbn¬ sam-bv-Xp-lm-Pnbp-sS a-I≥ K-^q¿ (43). am-Xm-hv: am-an. a°ƒ: Xm-an¿, i-^mZv, ^-hm-kv, X-lvan¬ (hn-Zym¿-YnIƒ). k-tlm-Z-c߃: ssk-\-_, kpsse-J, ]-tc-X-\m-b A-Ω-Xv.

sam-bv-Xp Ip-‰ym-Sn: \n-´q-cn-se s\√n-bp-≈ ]-d-ºn¬ A-–p√-bp-sS a-I≥ sam-bvXp(47). am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: km-d. a-°ƒ: \u^¬(_-lv-d-bv≥), \-kvan, \-Zo-d. a-cp-a-I≥: k-aZv (tN-cm-]p-cw).

`-hm-\n sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw I-f-a-®¬ Ip-gn-hn-f ho-´n¬ c-Lp-\m-Y-s‚ `mcy `-hm-\n (95).

Zp-_-bnÂ- \n-cym-X-\mbn tIm-´°¬: h-en-b-]dºv ]-tc-X\m-b a-≠m-b∏p-dw sam-bv-Xo-s‚ a-I≥ l- ≥ _m-h(50) Zp-_bn¬- \n-cym-X-\mbn. amXmhv: d-lv-aØv. `mcy: Pm-kv-an≥.

i-¦-c³-Ip-«n \m-bÀ Nn-d-bn≥-Io-gv: A-gq¿ tIm-fn-®-n-d A¿-®-\ `-h\n¬ i-¶-c≥-Ip-´n \mb¿ (65). `m-cy: iy-m-a-f-.

B-bnkp Iq-Øp-]dºv: a-ºdsØ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ ho-´n¬ sI ]n B-bnkp (80). `¿Ømhv: ]tc-X-\mb amln≥. a°ƒ: a-PoZv, d-^oJv, _-jo¿, C-kv-am-Cu¬, ku-PØv, ]-tc-X\m-b kp-ss_¿. a-cp-a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, P-ao-e, adn-bw, j-°o-e, k-eo-\.

C-¼n-¨n-_n Ip-≠p-߬: ]-tc-X-\mb Im-´n¬-ho-´n¬ a-Ω-XvtIm-b-bp-sS `m-cy kn _n hn C-ºn-®n-_n(75). a°ƒ: kn _n hn A-_v-Zpk-emw (dn-´. ko-\n-b¿ kp-{]-≠v A-{Kn-Iƒ-®d¬), k-^n-b. a-cp-a°ƒ: ko-Xn- a-c-°m-c-IØv k-do-\, Im-Xn-cn-b-IØv bm-°q-_v. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Ip-≠p-߬ sam-lvbp-±o≥ ]-≈n-bn¬.

jmÀ-P-bn \n-s]-ccym-n-tXßmw: -\mbnsh-t≈md tXm-°m-s´ \-c-ºn¬ ho´n¬ P-tb-jv (28) jm¿-Pbn¬ \n-cym-X-\mbn. B¥q¿ \m-cm-b-W≥ \m-bcp-sSbpw \-fn-\n-bpsSbpw a-I-\mWv. `mcy: cP-n\. aI≥: {imh¨. k-tlm-Z-cn: Pn-j. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se F´n-\v Xn-an-cn s]m-Xpiv-aim-\-Øn¬.

apw-ss_-bn \n-s]-ccym-n-tXßmw: -\mbn]mSn-tbm-

Ip-ªo³ Iq-´n-e-ßm-Sn : Ip-dp-h-bnse ]-tc-X-\m-b I-f-Øn߬ Ip-™n-sam-bv-Xphn-s‚ a-I≥ Ip-™o≥ (49). `m-cy: kp-ss_-Z. aI≥: ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv.

Ipªo_n tIm-gn-t°mSv: ]n Fw A-_q-_-°¿ tIm-b-bpsS `m-cy sN-Ω-ßm-Sv Znem-ho-´n¬ Ip-™o_n(63). a-°ƒ: d-bokv, a-n¿-jmZv, an-em-jv(kuZn), dn-^. a-cp-a-°ƒ: A-ao-\, kn-kveo-\, \-_v-e, ]n hn jm\p(Zp_-bv). a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v ]-c-∏n¬ im-Zp-en ]-≈n-bn¬.

B-bn-i

J-Zo-P

D-½-¿-¡p-«n

lw-k- au-e-hn

Pem-ep-±o³

tNm-°m-Sv: D-Zn-cw-s]mbn¬ ]-tc-X-\m-b ap-kven-bm-c-I-Øv Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy s]m-‰bn¬ B-bn-i(67). a°ƒ: k-^n-b, kp-sseJ, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, A–p¬ P-eo¬, ap-Po-_v dlvv-am≥, A-\-kv, A-\ok. a-cp-a-°ƒ: B-bn-im_n, kp-ss_-Z, P-kv-\, s^-_v-\.

]q-°n-∏-d-ºv: ]-tc-X\m-b tN-°-Øv ap-lΩ-Zv tN-°-Øv ap-lΩ-Zv ap-kv-eym-cp-sS `m-cy Im-´n¬ J-ZoP(81). a-°ƒ: A-–p¬-Icow, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv _-jo¿, A–p¬-k-emw, A–p¬-a-Po-Zv, A–p¬-e-Øo-^v, A–p¬ A-ko-kv, DΩp-k¬-a. a-cp-a-I≥: ap-l-Ω-Zen. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se 10\v Ip≠p-Ip-fw Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n sN-dp-∏m-d-bn-se ]tc-X-\m-b ta-tem-´n¬ ssk-Xm-en-bp-sS `m-cy F-c-t™m-fn D-Ω-ø-°p´n (85).- a-°ƒ: t]m-°¿, ap-l-Ω-Zv Ip-´n, Ip-™n∏m-Øp, ^m-Øn-a, Ip™o-a, ]-tc-X-\m-b Ip™-d-ap, J-Zo-P.- a-cp-a°ƒ: tIm-bm-en-°p-´n, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv Ip≠q¿, A-en Hm-e-∏o-Sn-I, Ip-™m-bn-i, ssk-\-_.-

aq-∂n-bq¿: ]p-fn-t®cn sh-fn-ap-°v hn.-sP ]-≈n kv-Iq-ƒ dn-´.A-[ym-]-I≥ _m-tecn lw-k au-ehn(69). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-™m-en -ap-kveym¿.-`m-cy: _o-°p´n. a-°ƒ: A-iv-d-^v, d-jo-Zv(C-cp-h-cpw ku-Zn), P-eo¬, \nkm¿, k¬-a, km-PnX. a-cp-a-°ƒ: dw-e, B-_n-Z, B-ky, ap\o-d, sam-bv-Xo≥, sk-ao¿.-J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se ]-Øn\v sN-\-°¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.-

FS∏mƒ: sIm√-t¶m-Sv kz-tZ-in-bpw F-S-∏mƒ Ir-jn-`h-\p k-ao-]w ^ko-e tIm-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-°p-∂-bm-fpam-b P-em-ep-±o≥ (41). `m-cy: ssk-tdm-P. a-°ƒ: Pwjo¿, P-ko-\, Zn-bmkv. acp-aI≥: k-±mw lpssk≥.

\-_o-k _o-hn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-≈°-S-hv \-_o-k _o-hn (70). a-°ƒ: A-lv-a-ZvJm≥, A-_v-Zp¬ A-kokv, A-_v-Zp¬ P-eo¬, A-_v-Zp¬ d-jo-Zv, ap-Po_v d-lv-am≥.

\m-cm-b-W³ Nm-e-°p-Sn: t]m-´ tXt»-cn \m-cm-b-W≥(67)-.- `m-cy: -\-fn-\n.- a-I≥: -Irjv-W-≥(-A-t∏m-tfm S-tbgv-kv,-t]-cm-{º).

Ip-ªp-amX Iq-Øp-]dºv: ssI-X-®men-se ]-tc-X\m-b aμs‚ `m-cy sIm-bn-ey-Øv Ip-™p-am-X (88). a°ƒ: im-¥, imc-Z, c-ho-{μ≥, Hma-\. a-cp-a°ƒ: Ip-amc≥, `mkv-Ic≥, i-in-[c≥, kpPmX.

Kp-Uvkv Hmt«m ssh-Zyp-Xn-t]mÌn C-Sn-¨p a-dn-ªv H-cmÄ a-cn¨p

F-S-∏mƒ: Kp-Uvkv Hmt´m ssh-Zyp-Xn-Im-en¬ C-Sn®p a-dn-™v H-cmƒ a-cn®p. F-S-∏mƒ Aw-i-°-t®-cn K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\v k-ao-]w Xm-akn-°p∂ sIm-f-Øn-e-h-f-∏n¬ ap-lΩ-Zv Ip-´n (60)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂se ]p-e¿-s® B-dv aWntbm-sS ]-Sn-™m-d-ßm-Sn°-Sp-Øv B-eq-cn-em-bn-cp∂p A-]-ISw. F-S-∏m-fnse Ad-hp hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p ap-l-Ω-Zv-Ip´n. ]p-e¿-s® a-I≥ \q-dp±o\p-sam-Øv hm-Wn-bwIp-fw Im-en-®-¥-bn-te°v Kp-Uvkv Hm-t´m-bn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. bm{X-bv°nsS Hm-t´m-bp-sS ssk-Uv ko-‰n¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ ap-lΩ-Zv Ip-´n lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew Ipg™v ho-gp∂-Xv I-≠ a-I≥ ss{U-h¿ \q-dp-±o≥ ]nXm-hn-s\ Xm-ßm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv h-≠n \n-b-{¥-Ww hn-´v k-ao]-sØ ssh-Zyp-Xn Im-en¬ CSn-®v a-dn-™Xv. A-]-I-S-Øn¬ h-≠n-bp-sS •m-kv Xe-bn¬ Xpf-®p I-b-dn-b ap-lΩ-Zv Ip-´n-sb \m-´p-Im¿ D-S≥ X-s∂ F-S-∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. A-]-I-S-Øn¬ a-I≥ \q-dp-±o\v \n- m-c- ]-cnt°‰p. XrØme t]m-en-kv C≥-Iz-kv‰v \-SØn-b arX-tZ-lw t]m-kv-‰ptam¿-´-Øn-\p ti-jw ssh-In-t´msS J-_-d-S°n. B-bn-j-bm-Wv `mcy. a°ƒ: an-kv-cnb, A-–p¬ e-Øo^v, \q-dp-±o≥, Ip-™n sam-bvXo≥. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, kuZ.

Nn-InÂ-k-bv-¡nsS A-Úm-X³ a-cn¨p

X-e-t»cn: A-⁄m-Xhr-≤≥ X-e-t»-cn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbv°n-sS a-cn-®p. 70 hbkv tXm-∂n-°p-w. _p-[\mgv-N cm-{Xn 8.30Hm-sSbmWv C-bm-sf B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-®Xv. cm{Xn 11.30Hm-sS a-cn-®ncp∂p. ar-X-tZ-lw P-\d¬ B-ip-]-{Xn- tam¿-®dn-bn¬. C-bm-sf°p-dn-®v F-s¥-¶nepw hnh-cw e`n-°p-∂h¿ A-Sp-Øp≈ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ _‘-s∏-S-W-sa-∂v X-e-t»-cn t]m-en-kv A-dn-bn®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

sIm-t≠m´n: Im-dv ss_-°n-en-Sn-®p≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. \-tºm-ew-Ip-∂v ]-tc-X\m-b In-fn-\m-S≥ sam-bv-Xp-Æn-bp-sS a-I≥ A-–p¬ P-eo¬(29) B´p-Nm¬ N-{μ-h-b-en-se Wv a-cn-®Xv. A-Sp-°m-S≥ Xm-g-ØphoI-gn-™ _p-[-\mgvN ssh-Io-´v B-dp-aWn-tbm´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (58) apw- sS t]m-Øp-sh-´n-∏m-d-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. am¿ss_-bn¬ \n-cym-X_nƒ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ P-eo¬ tPm-en I-gnBan-\ \mbn. ™v kp-lr-Øn-s‚ ss_-°n¬ ho-´n-te-bv-°p ]p-dA-co-t°m-Sv: aq¿-°-\m-Sv apw-ss_-bn¬ h¿-j-ßXn-cp-aw-Ke-Øv ]-tc-X\m- fm-bn _n-kn\-kv sN-øp- s∏-´-Xm-bn-cp∂p. kz-Im-cy _- n-s\ a-dn-IS-∂v Ab C-ºn-®n a-Ω-Zn-s‚ aan-X-th-KØn¬ h-∂ Im¿ C-h¿ k-©-cn-® ss_I-bm-bn-cp∂p. `mcy: Iƒ Xmg-Øv ho-S≥ B°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-ambn ioX-f. an-\ (98). a°ƒ: Zriy, k-μo]v. k- ]-cn-t°-‰ P-eo-en-s\ A-Sn-b-¥c-i-kv-{X{In-b-bv-°v J-_-dS-°w C-∂p cm-hntlm-Z-c߃: Ip-™nhn-t[-b-\m-°n-bn-cp-∂p. C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv ase H-º-Xn-\v aq¿-°-\m-Sv °Æ≥, Im¿-Øym-b-\n, cn-®-Xv. Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿\m-cm-bWn, e-£van. kwar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv Bÿm-\n¬. kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn-. B-bn-im-_n11\v N-{μ-h-b-en-se ho-´p- bm-Wv am-Xmhv. `mcy: k-^v -\. a-I-ƒ: j-lv-_m-kv J-Zo-P h-f-∏n¬. ka≥. k-tlm-Z-c߃: ap-kv-X-^(Pn±), A-∫mkv, s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-°p\mk¿, j-_o¿, Pw-jo¿, l-ko-\, ^-ko-\, P-ko∂n-se ]-tc-X-\m-b A\, A-Pv-a¬. –p-√-bp-sS `m-cy J-Zo-P (74). a-°ƒ: ssa-aq-\, Ba\m-a: Xr-»q-¿ Ip-μw-Ipbn-j, ssJ-dp-∂n-k, Afw kz-tZ-in A-c-hn-μm–p¬-Jm-Z¿ (Zp-_-bv), Ip-gna-Æ: ]p√-t©-cn ]-tc-X\m-b sN-ºc-Øn aq£-(74)≥ _-lv-d-bv-≥ A-j-d-^v, C-Jv-_m¬, ®n-°¬ ]n sI \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kn \m-k¿ (_-lv-ssd≥), k- k-μ¿-i-\-Øn-\nsS Fw \m-cm-b-W≥-Ip-´n(48) a-™-∏n-Øw _m-[n-®p -aao-d, ]-tc-X-cm-b kp-lv-d, \ncy-X-\mbn.a-I≥: cn-®p. H-cm-gv-N-bm-bn tcm-Kw _m-[n-®v sIm-t≠m-´n a-l-aq-Zv. ssj-Pp-, `m-cy: `m-c-Xn-. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp∂p. hn-ap-‡ `-S\pw sIm-t≠m-´n t]m-en-kv kv-t‰j-\n-se tlmw-Km¿-Up-am-bn-cp-∂p. `mcy: {]-k-∂. a°ƒ: c-ivan, kq-cy.

_-lv-d-bv-\n \n-cym-X-\mbn

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨p- a-cn¨p

A-Úm-X³ a-cn-¨\n-e-bn IÃym-Wn\-cn-°p\n: tX-\m-dp-I≠n-bn¬ ]-tc-X\m-b tIf-s‚ `m-cy ss]-ßm-‰Ω¬ I√ym-Wn(84). ktlm-Z-c߃: Zm-tam-[c ≥, `m-kv-I-c≥, cm-Lh≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n (dn-´. \-gvkn-Mv A-kn-kv-‰‚ v, saUn-°¬ tIm-f-Pv, tIm-gnt°mSvv), ao-\m£n, tZ-hIn, ku-an\n, ]-tc-X\mb \m-cm-bW≥.

A-¶-½ tXm-a-kv tIm-g-t©-cn: Ip-dn-b∂q¿ tX-h¿-Im-´n¬ ]p√m-Sv hn C tXm-a-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tXm-a-kv (Ip-™q-™-Ω-˛73).

tIm-gn-t°m-Sv: sd-bn¬-th kvt- ‰-j\ - S- p-Øv en-¶v tdmUn-se sI-´n-SØ - n-\p k-ao-]w A-⁄m-Xs - \ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. \m-tSm-Sn-bm-sW-∂p kw-ib - n-°p∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™ p. Su¨ t]m-en-kv C≥-Izkv‰ - v \-SØ - n. t]m-k‰ v- tv- am¿-´Ø - n-\m-bn ar-Xt- Z-lw saUn-°¬ tIm-fP - v tam¿-®d - n-bn-te-°p am-‰n.

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

I-®m-f³

ap-l-½-Zv lm-Pn

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ i-‡≥ Ip-f-ß-c t£{X-Øn-se sh-fn-®-∏m-Sv ]p-fn-b-t©-cn X-´m-cn Ip™n-cm-a≥ \m-b¿(85). `m-cy: tZ-h-In A-Ω. a°ƒ: tKm-]m-e-Ir-jvW≥(tPym-Xn), a-t\m-Pv, kp-Pn-Øv(C-cp-h-cpw kuZn), Ko-Xm, cp-Kv-an-Wn. a-cp-a-°ƒ: \-μ-Ipam¿(ku-Zn), am-[-h≥, k-Pn-X, ssj-a. k-©-b\w Rm-b-dm-gv-N.

t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se h-Æ-Ømw-I-≠n ao-ج I-Æm-f≥(90). `m-cy: ]tc-X-bm-b A-cn-bm-bn. a°ƒ: I-eym-Wn, cm-P≥, {io-[-c≥, ]-tc-X-\m-b Ip-am-c≥. a-cp-a-°ƒ: Pm\p, cm-P≥, k-tcm-Pn-\n, im-¥.

Iq-ºm-d: X-®-∏-d-ºn¬ apl-Ω-Zv lm-Pn(63). a-°ƒ: sI B¿ dw-e, kp-\m-PØv, Pm-^¿ (Iq-ºm-d), dwk-Øv (Ip-f-ß-c). a-cp-a°ƒ: sI B¿ \-ko¿ Jm≥, Fw A-l-Ω-Zv Aiv-d-^v, sI hn j-^o-Jv. k-tlm-Z-c-߃: l-k≥Ip-´n, a-Ωm-Øp, ]-tc-X-cmb aq-k-°p-´n, Ip-™n-apl-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n.

\m-Wp Ip-‰ym-Sn: ssI-th-en-bnse sN-dp-h-Øv \mWp(60). `m-cy: tim-`. a°ƒ: \n-an-j, \n-jm-¥v.

Pm-\p Ip-‰ym-Sn: ssI-th-en-bnse N-ºn-tem-d ]-tc-X\m-b i-¶-c-s‚ `m-cy P-m\p(69). a-°ƒ-: ]-fln-\n, ]-fl-\m-`≥, ]-hn-{X≥, ]¶-P≥, hn-t\m-Z≥. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-cma≥, k-Xn, ssj-a, \n-j, _n-μp.

D-ss_-Zv Hm-a-t»-cn: ap-d-ºm-Øn ]q-f-°¬ ap-l-Ω-Z-en-bpsS a-I≥ D-ss_-Zv(37). `mcy: jw-km-Z-Øv. a-°ƒ: jm-lp¬ ^¿-km-Zv, j-l\ sj-dn≥, ko-\.

]p-jv-]-cm-P³ Ip-≠-d: C-f-º-≈q¿ ssa-{Xn \-K-dn¬ cm-Pv hn√-bn¬ ]p-jv-]-cmP≥(61). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11.30\v. `mcy: eo-\. a-°ƒ: l-co-jv cm-Pv (Kƒ-^v), l-cn-{]n-b.

cm-P-½ a-´m-t©-cn:t^m¿-´p-sIm®n A-a-cm-h-Xn P-\-I-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b cm-Ps‚ `m-cy cm-P-Ω(76). a°ƒ: c-P-\n-I,]q¿-tWiz-cn,Aw-_-co-jv,B-Xp-cZm-kv. a-cp-a-°ƒ:tam-l\≥,cm-P≥,cm-tP-iz-cn,Sna.kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v t^m¿-´p-sIm®n sh-fn iv-a-im-\-Øn¬.

jm-P-lm³ _m-e-cm-a-]p-cw: F.hn kv-{So-‰v No-\n-hn-f-X-´v kmP≥ hn-√-bn¬ jm-P-lm≥ (58). `m-cy: sse-em _o-hn. a-°ƒ: k-\q-P, j-Po-¿, j-Pow, km-P≥. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv cm-P, P-ko-\, kp-\o-d, jm-\p. J-_-d-S-°w h-gn-ap-°v Pam-A-Øn¬ \-S-Øn.

imÀ-§-[-c³ N-h-d: h-S-°pw-`m-Kw kPo-hv-\n-hm-kn¬ im¿-ß[-c≥(67). `m-cy: cp-‹nWn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: ]-tc-X-bmb kn-‘p, k-Po-hv, _nμp.

l-co-jv

tPm¬ hÀ-¤o-kv

N-h-d: ]-∑-\ h-S-°pw-Xe sN-tºm-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™p-Irjv-W≥ ssh-Zy-cp-sS aI≥ tUm. _n sI lco-jv(56). `m-cy: {]o-X. a-°-ƒ: c-ay, cm-lp¬. acp-a-I-≥: en-\p-cm-Pv.

]p-\-eq¿: sN-Ω-∂q¿ sNºn≥ ho-´n¬ tPm¨ h¿§o-kv(91). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v sN-Ω∂q-¿ sk‚ v tPm¨-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-a-n-tØ-cn-bn¬.

{io-[-c³

a-√-∏-≈n: ap-cn-b≥-Im-hen¬ Fw Sn Nm-t°m-bpsS `m-cy sI F-kv Ip™-Ω (72, dn-´. K-h. Ãm^v \-gv-kv, cm-P-ÿm≥). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11.30\v tZ-h-≥-I-c sk‚ v tXm-a-kv kn.Fkv.sF. ]-≈n-bn¬. a°ƒ: tb-ip-Zm-kv (a-kv°-‰v), ssj-\n.

sh-™m-d-aq-Sv: sh-ºmbw C-c-ß-bn¬ A-em´v tIm-W-Øv ho-´n¬ {io-[-c≥ (80). `m-cy: ]-¶-Pm-£n AΩ. a-°ƒ: N-{μ≥, kptc-{μ≥, eo-e, tKm-]me-Ir-jv-W≥.

Ip-ª-½

h-ey-½-sb sh-«n-s¡m-¶ ti-jw k-tlm-Z-co]p-{X³ Poh-s\m-Sp¡n Xr-iq¿: hr≤-bm-b h-eyΩ-sb sh-´n-s°m-e-s∏-SpØn-b ti-jw k-tlm-Zco]p-{X≥ In-W-dn-s‚ Xq°p-Im-en¬ Xq-ßna-cn-®p. s]-cn-ß-≠q¿ X-ßmeq¿ sX-ß-em-gn-bn¬ ho´n¬ \-fn-\m-£n (75)sb sh-´-n-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b ti-jw k-tlm-Z-cn I-a-em£n-bp-sS a-I≥ D-Æn-Irjv-W-\m-Wv(44)Xq-ßna-cn®-Xv. C-∂-se cm-hn-se \m-´p-Im-cm-Wv A-Sp-°-fbn¬ hr-≤-sb I-gp-Ø-‰\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ap-J-Øpw I-gp-Øn-epw \nc-h-[n sh-´p-I-tf-‰n-´p-≠v.

D-Æn-Ir-jv-W≥ am-\kn-I hn-{`m-¥n-bp-≈ Bfm-sW-∂p ]-d-bp-∂p. I-gn™ B-gv-N a-Æp-Ønbn¬ h-®v s]-bv‚ n-Mv sXmgn-em-fn Iq-Sn-bm-b C-bmƒ°p tPmen°n-sS kq-cymLm-X-ta-‰n-cp-∂p. Xp-S¿∂p Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp∂p. am-\-kn-I ]n-cn-ap-d°w aq-ew c-≠p-Zn-h-kw apºv Xr-iq-cn-se am-\-knIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Nn- I n- ¬ k- b v - s °- Ø n- ® ncp-∂p. C-Xn-\n-sS hm-l-\Øn¬ \n-∂pw C-d-ßnt∏m-b C-bmƒ I-gn-™-Zn-

h-k-am-Wp ho-´n¬ Xn-cnsI F-Øn-b-Xv. `m-cy-sb a¿-Zn-°p-I-bpw a-I-s\ B{I-an-°m≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. a¿-Z-\-ta-‰ `m-cy-bpw a-I-\pw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-t∏m-b ti-j-am-Wp h-ey-Ω-sb B-{I-an-®-sX∂p I-cp-Xp-∂p. kp-`-{Z-bm-Wp D-Æn-Irjv-W-s‚ `m-cy. a-I≥: hnjv-Wp. Kp-cp-hm-bq¿ Fkv.-]n, t]-cm-aw-K-ew kn.sF F-∂n-h¿ ÿ-e-sØØn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.

lr-Z-bm-Lm-Xs¯ Xp-SÀ¶v a-cn-¨p

\n-´q¿: R-t≈m-d-bn-se s\-√n-bp-≈ ]-d-ºn¬ A–p-√-bp-sS a-I≥ sam-bv-Xp(47) lr-Z-bm-Lm-Xw aqew a-cn-®p. am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: km-d tN-cm-]pcw. a-°ƒ: \u-^¬, _-lv-d-bv≥, \-kv-an, \-Zo-d.

thm-«-dpambn t]mb Im-dn-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn¨p

\o-te-izcw: thm-´-sdbpw sIm-≠v t]m-fn-Mv _q-Ønte-°v t]m-b Im-dn-Sn-®v hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. ]memw XS-sØ {I-j¿ D-S-a k-Pn-bp-sS aI≥ sF-tam≥ (11) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hnse 7.30 Hm-sSA¬-t^m≥-km ]-≈n-°v k-ao-]-am-Wv kw-`hw. ]-≈n-bn¬ \n-∂v tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-tºmƒ F-Xn-tc h-∂ Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. C∂-se cm{Xn- aw-K-em-]p-cw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ h-®mWv a-cn-®-Xv.

]À-Z- [-cn-¨v Xo-h-−n-bn bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn

Xmcm´n-s\m-cp thm-´v ... am-Xr-Im t]m-fn-Mv kv-t‰-j\m-b X-fn-∏d-ºv k¿-k-øn-Zv l-b¿sk-°≥Udn kv-Iq-fn-se _q-Øn¬ D-Ω-tbm-sSm-∏-saØn-b Ip-´n sXm-´n-en¬ I-fn-°p∂p t^m-t´m: j-Ωn h-´-°pfw

^-tdm-°v: ]¿-Z [-cn-®v Xo-h-≠nbn¬ bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. a-e-∏p-dw h-fmt©-cn ]-≈n-bm-fn ho-´n¬ A-kow hnwknbm-Wv (40) ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p Ip-‰n-∏p-d-tØ°v Sn-°-s‰-Sp-Øm-Wv C-bmƒ bm{X-sN-bv-X-Xv. ^-tdm-°v kv-t‰-j\n¬-h-®m-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv. Xo-h-≠n-bn-se I-®-h-S-°m¿°p kw-i-bw tXm-∂n-b-Xn-\m¬ kv-Izm-Un-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v sd-bn¬-th t]m-en-kv sIm-≠p-t]m-bn tNm-ZysN-bv-X-t∏mƒ _mw-•q-cn-se Fkv._n.Sn. im-J-bn¬ A-kn. am-t\P-cm-Wp Xm-s\-∂v C-bmƒ sam-gn\¬-In-. thm-´p-sN-øm≥ Xm-¬∏-cyan-√m-Ø X-s∂ Iq-´p-Im¿ \n-c-¥-

cw h-nfn-®v i-eyw sN-bv-X-Xn-\m¬ C-h-cp-sS I-Æp-sh-´n-®v ho-´n-seØm-≥ tIm-gn-t°m-´v \n-∂v ]¿-Z hmßn [-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂mWv A-kow t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™-Xv. _mw-•q-cn-se F-kv._n.Sn im-Jbn-te-°v s{]m-tam-j≥ e-`n-®-Xns\-Øp-S¿-∂v I-gn-™ B-dv am-kam-bn C-bmƒ tPm-en-°v t]m-hm-dns√-∂pw sN-dn-b tXm-Xn¬ am-\-knI hn-{`m-¥n-bp-≈-Xm-bpw c-£n-Xm°ƒ A-dn-bn-®-Xm-bn sd-bn¬-th t]m-en-kv ]-d-™p. Xp-S¿-∂v c-£nXm-°ƒ-s°m-∏w hn-´-b-®-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p. aw-K-em-]p-cw ˛sIm-®p-th-fn G-d-\m-Sv F-Iv-kv-{]kn¬ hym-gm-gv-N cm-hn-se ]-Xn-s\m∂v a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw.


8

thÀ-]mSv

11 G-{]n¬ 2014 sh≈n

sd-bnÂ-sh {Sm-¡n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

\o-te-iz-cw: bp-hm-hv sd-bn¬-sh {Sm-°n¬ a-cn-® \ne-bn¬. lp-ªn kz-tZ-in aq-e-∏-≈n-bn-se c-hn (35) bp-sS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v \ote-iz-cw ta¬-∏m-e-Øn-\p Xm-sg I-s≠-Øn-b-Xv. {Xo-aq¿-Øn Im¿-tKm k¿-ho-kn-se sXm-gn-em-fn-bmWv. ssI-∏-Øn ap-dn-™p t]m-bn-´p-≠v. \o-te-iz-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

B-bn-j l-Öp-½ Im-k¿-tIm-Uv: am-kvXn-°p-≠v ap-l-Ω-Zv Ip™n lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bn-j l-÷p-Ω (63). a-°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, aq-k (C-cp-h-cpw jm¿-P), A-kv-ew, C¿jm-Zv, \-^o-k, Xm-lnd, dp-am-\. a-cp-a-°ƒ: ap-\o¿, A-_q-_-°¿, l-\o-^, j-ao-a, B-bnj, k-^o-Z.

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ lm-Pn hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se X-jv-I‚ v A–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn (78). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p-√, A-l-Ω-Zv Ip-™n, A-_q-_-°¿, al-aq-Zv. a-cp-a-°ƒ: k-°o-\, _-Zdp-∂o-k, km-Pn-Z, l-Δm_n. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√, sam-bv-Xp-lm-Pn, A-_q-_-°¿, A-–p¿-dlvv-am≥.

A-½p-Ip-«n

ssk\-_

kmw-k¬ tKm¬-kmÂ-hkv Pm-\-In

X-e-t»cn: Im-∏p-Ω¬ km-^-ey-Øn¬ ]-dº-Øv kn ]n ssk-\-_ (77). `¿Ømhv: ]-tc-X\mb F A-–p√. k-tlm-Zc≥: ]tc-X\m-b A-l-Ω-Zv.

_m-e-Ir-jv-W³

Nn-‰q¿: sX-t°-{Km-aw hm¬-ap-´n ]m\n-tbm-Sv I-fw ]-tc-X\mb s]m∂-s‚ `m-cy A-ΩpIp-´n (101). a°ƒ: tKm]-me≥, I√ymWn, e£v-an-Ip´n. a-cp-a°ƒ; kp-temN-\, kp-μc≥, A∏p.

X-e-t»-cn: Nm-en-¬ ]≈n-∏-d-ºn¬ kmw-k¨ tKmƒ-k¬-h-kv (40). ]tc-X\m-b hneyw tKmƒkm¬-h-kn-s‚bpw dpkm-cn hneyw Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\mWv. `mcy: k_n-X. a°ƒ: A-kv-\, \n-b. k-tlm-Z-c-߃: B¬-_¿´v, kmPp, kn_n hn-eyw, {So-k, t__n, do-\n t{K-jy-kv.

]d-hÆ: Xm\q¿ kztZin-bpw, ]d-h-Æ ]me°m-h-f-∏n¬ Xma-k-°mc-\p-amb Xm\q¿ Ing-°IØv sNdn-b-_mh (80). `mcy: \^o-k.

h-S-°-t©-cn: IÆ-{º a™-{] t]c-fn ho-´n¬ ]n hn _m-e-Ir-jv¨ (73). a™-{] £o-c klI-c-W kw-Lw {]-knU‚ v, kn.]n.Fw. IÆ{º tem-°¬ I-Ωn-‰n-bwKw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p≠v. `mcy: ]m-dp-Ip´n. a°ƒ: P-b-{]Imiv, e-X, e-Xn-I. a-cp-a°ƒ: {io-tZhn, in-hm\μ≥, k-Xojv. k-tlmZ-c߃: hmkp, tIm-ºn, ]-tc-X\m-b A-∏p-Ip-´≥.

tPmÀ-Pv hÀ-¡n

tIm-bm-ap

tIm-X-aw-K-ew: A-Sn-amen C-cp-´p-Im-\w tPm¿-Pv h¿-°n(60). `m-cy: ^ntem-an-\.

h-fm-t©-cn: ssh-°Øq¿ am-cmw-Ip-∂v ]n.F®v.kn-°v k-ao-]w tImWm-´n¬ tIm-bm-ap (60).

tZm-l: lr-Z-bm-Lm-XsØ-Øp-S¿-∂v tIm-gnt°m-Sv sIm-bn-em-≠n kztZ-in J-Ø-dn¬ \n-cym-X\m-bn. sIm-bn-em-≠n ]pfn-bm-t©-cn-bn¬ ]-tc-Xcm-b ]n-em-°-´v a-Ω-Zv- Ban-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ a-Po-Zv ]n-em-°-´m(44)Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn ]-tØm-sS-bmbn-cp-∂p a-c-Ww. ar-X-tZlw \m-´n-te-°p sIm≠p-t]m-bn. sIm-bn-em≠n sIm-√w ]m-d-∏-≈n Pp-am a-kv-Pn-Zn¬ C-∂p cm-hn-se J-_-d-S-°w \-S°pw. `m-cy:kp-ss_-Z. a°ƒ: dn≥-jm-Zv,A-^v-\mkv.

IeymWn

A-½-Xv Ip-‰ym-Sn: kn.]n.Fw. tNmbn-aTw {_m-©v I-Ωn-‰n-bwK-hpw I¿-j-I kw-Lw t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ hn ]n Fw kn A-Ω-Xv (54). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: dm-knJv, lm-cn-kv, dw-jm-Zv.

sjm¿-Wq¿: \m-bm-Sn-°p∂v ho-´n¬ Pm-\-In (73). a°ƒ: tZ-hIn, ap-c-fo[c≥, in-h-Zmk≥, {io\n-hm-k≥. a-cp-a°ƒ: {io-P, k-cn-X, k-_n-X, ]-tc-X\m-b Ip-am-c≥.

sN-dn-b_m-h

sIm-bn-em-−n kz-tZ-in tZm-l-bn \n-cym-X-\m-bn

Ip-‰ym-Sn: A-Sp-°-sØ Im-´o-s‚ ]-d-º-Øv Irjv-W≥(48). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: Ir-t]-jv, Irtjm¿, Ir-]n≥. k-©b-\w i-\n-bm-gv-N.

cm-L-h³ \m-bÀ _m-ep-t»-cn: tIm-°-√q¿ F-c-a-w-K-ew ]m-em-t©-cn \-Sp-hn-e-°-≠n cm-L-h≥ \m-b¿(72). `m-cy: ao-\m£n A-Ω. a-Iƒ: ao-c. acp-a-I≥: ap-c-fn.

Iq-Øp-]dºv: sN-dphm-t©-cn sX-cp-hn-se ]-tc-X\m-b h-b-e≥ Ir-jvW-s‚ `m-cy ]mº-≈n I-eym-Wn (73). a-°ƒ: kp-temN-\, hk-¥, kXn, tZh≥. a-cp-a-°ƒ: A-timI≥, Zmk≥, N-¥p.

ap-l-½-Zv-

i-¦-c³

cmP³

A-ÐpÀ-d-ln-am³- tIm-b

ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn

Ip-ª-h-dm³-Ip-«n

lw-k

Ip-ªn-tam³

^-tdm-°v: \-√q¿ A-º-eßm-Sn-bn¬ Np-‰mw-ho´n¬ Ip-≠n¬ ap-l-Ω-Zv(70). `m-cy: ssk-\. a°ƒ: D-a¿ Ip-´n(_-Z-cn-ø tkm-an¬), _p-j-d, i-co^. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-dln-am≥(am-Ø-d), lwk(sF-°-c-∏-Sn), l-∂Øv _o-hn(h-S-°p-ºm-Sv). k-tlm-Z-c-߃: D-a¿-Ip´n, sam-bv-Xo≥, _o-^mØn-Ω, B-®-bv, ]-tc-X\m-b l- ≥.-

I-t°m-Sn: In-g-°pwap-dn I-S-∏-bn¬ i-¶c≥(84). `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: jn-\n, jn-Pn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp-(FS-°-c), {io-ssi-e≥ (th-tß-cn).-

]m-emgn: Im-´n¬-]o-Sn-Ibn¬ C sI cm-P≥(65). `mcy: hk-¥. a°ƒ: kp-an-{X≥, an\n, \o-\mcmPv. a-cp-a°ƒ: hnt\mZv, ZnPp. k-tlm-Zc߃: `m-kv-Ic≥, {io[c≥, Im¿-Øym-b\n, imcZ. k-©b-\w sh≈n-bm-gv-N.

C-Sn-bß-c: ]-tc-X\m-b C-Sn-b-\mw-ho-´n¬ lp ≥-tIm-b-bp-sS a-I≥ C-Sn-b-ß-c Zp-im-ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am≥ tImb(62). G-Xm\pw a-ebmf kn-\n-a-I-fn¬ sNdnb tdm-fp-I-fn¬ A-`n-\-bn-®n´p≠v. a°ƒ: lp- ≥ Ad-^m-Øv(Zp_-bv), Xlm\n. a-cp-a°ƒ: Iam‚I-Øv bq-\pkv, h-enb-ho-´n¬ ^m-Xzn-a. ktlm-Z-c߃: Un hn aΩXv-tIm-b, \-ko¿ A-lΩZv, ap-lΩ-Zv i-co^v, A–p¬-K-^q¿, bq-\pkv, kp-l-d, B-an-\_n. a-ønØv \-a-kv-Im-cw C-∂p cmhnse 9.30\v ]-c-∏n¬ imZp-en ]-≈n-bn¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: D≈-Ww t\m¿-Øn-se A-Ωm-dºØv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (80). al√v J-Pm-©n-bmbn-cp∂p. `mcy: Xm-øp-Ω°p-´n l-÷p-Ω. a°ƒ: _o-cm≥-_m-h, J-Zo-P, ssa-aq-\, Bky, dw-e. acp-a°ƒ: A-l-ΩZv-tImb, A-–p¬ l-aoZv, ap-lΩ-Zv-Ip´n, I-Xn-bmap. J_-dS-°w C-∂p-cm-hn-se H-º-Xn-\v s\-®n-°m-Sv Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

I¬-∏-I-t©-cn : A-bncm-\n sX-ø-ºm-´n¬ Ip™-h-dm≥-Ip-´n(57). `mcy-am¿: D-Ωp-Ip¬kp, ]-tc-Xbm-b ]m-Øp´n. a°ƒ: ^-ko-e, ss^k¬, ^¿-km-\, ^m-cnkv.

taem-‰q¿: h-en-b-]-d-ºnse ]p-Xp-°m´p-sXm-Sn lw-k(63). `m-cy:^mØna. a-°ƒ: A≥-h¿, ssk^p-∂o-k. a-cp-a-°ƒ: d^o-Jv, kaod

s]m-∂m-\n: kn.]n.Fw. sh-≈o-cn {_m-©v AwKw NmW tdm-Uv Fa-kw ho-´n¬ Ip-™n-tam≥ (78). `mcy: _o-hn. a°ƒ: kp-sse-J, Xmln-d, Aen, ssa-aq-\, sX≥-ko¿(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: kp-[o¿, Ajv°¿, P-p-ss_-cnb.

Ir-j-vW³

Nm-¡p-ss]-en {io-aq-e-\-K-cw: Ip-gn-∏≈w Iq-´m-e-ho-´n¬ Nm°p ss]-en(87). `m-cy:h√w In-g-°pw-X-e Ip-Spw_mw-Kw G-ey.

K-^q-À Ip-‰ym-Sn: ap-≈-ºsØ B-\-°p-gnbn¬ sam-bv-Xp-lm-Pnbp-sS a-I≥ K-^q¿ (43). am-Xm-hv: am-an. a°ƒ: Xm-an¿, i-^mZv, ^-hm-kv, X-lvan¬ (hn-Zym¿-YnIƒ). k-tlm-Z-c߃: ssk-\-_, kpsse-J, ]-tc-X-\m-b A-Ω-Xv.

sam-bv-Xp Ip-‰ym-Sn: \n-´q-cn-se s\√n-bp-≈ ]-d-ºn¬ A-–p√-bp-sS a-I≥ sam-bvXp(47). am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: km-d. a-°ƒ: \u^¬(_-lv-d-bv≥), \-kvan, \-Zo-d. a-cp-a-I≥: k-aZv (tN-cm-]p-cw).

`-hm-\n sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw I-f-a-®¬ Ip-gn-hn-f ho-´n¬ c-Lp-\m-Y-s‚ `mcy `-hm-\n (95).

Zp-_-bnÂ- \n-cym-X-\mbn tIm-´°¬: h-en-b-]dºv ]-tc-X\m-b a-≠m-b∏p-dw sam-bv-Xo-s‚ a-I≥ l- ≥ _m-h(50) Zp-_bn¬- \n-cym-X-\mbn. amXmhv: d-lv-aØv. `mcy: Pm-kv-an≥.

i-¦-c³-Ip-«n \m-bÀ Nn-d-bn≥-Io-gv: A-gq¿ tIm-fn-®-n-d A¿-®-\ `-h\n¬ i-¶-c≥-Ip-´n \mb¿ (65). `m-cy: iy-m-a-f-.

B-bnkp Iq-Øp-]dºv: a-ºdsØ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ ho-´n¬ sI ]n B-bnkp (80). `¿Ømhv: ]tc-X-\mb amln≥. a°ƒ: a-PoZv, d-^oJv, _-jo¿, C-kv-am-Cu¬, ku-PØv, ]-tc-X\m-b kp-ss_¿. a-cp-a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, P-ao-e, adn-bw, j-°o-e, k-eo-\.

C-¼n-¨n-_n Ip-≠p-߬: ]-tc-X-\mb Im-´n¬-ho-´n¬ a-Ω-XvtIm-b-bp-sS `m-cy kn _n hn C-ºn-®n-_n(75). a°ƒ: kn _n hn A-_v-Zpk-emw (dn-´. ko-\n-b¿ kp-{]-≠v A-{Kn-Iƒ-®d¬), k-^n-b. a-cp-a°ƒ: ko-Xn- a-c-°m-c-IØv k-do-\, Im-Xn-cn-b-IØv bm-°q-_v. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Ip-≠p-߬ sam-lvbp-±o≥ ]-≈n-bn¬.

jmÀ-P-bn \n-s]-ccym-n-tXßmw: -\mbnsh-t≈md tXm-°m-s´ \-c-ºn¬ ho´n¬ P-tb-jv (28) jm¿-Pbn¬ \n-cym-X-\mbn. B¥q¿ \m-cm-b-W≥ \m-bcp-sSbpw \-fn-\n-bpsSbpw a-I-\mWv. `mcy: cP-n\. aI≥: {imh¨. k-tlm-Z-cn: Pn-j. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se F´n-\v Xn-an-cn s]m-Xpiv-aim-\-Øn¬.

apw-ss_-bn \n-s]-ccym-n-tXßmw: -\mbn]mSn-tbm-

Ip-ªo³ Iq-´n-e-ßm-Sn : Ip-dp-h-bnse ]-tc-X-\m-b I-f-Øn߬ Ip-™n-sam-bv-Xphn-s‚ a-I≥ Ip-™o≥ (49). `m-cy: kp-ss_-Z. aI≥: ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv.

Ipªo_n tIm-gn-t°mSv: ]n Fw A-_q-_-°¿ tIm-b-bpsS `m-cy sN-Ω-ßm-Sv Znem-ho-´n¬ Ip-™o_n(63). a-°ƒ: d-bokv, a-n¿-jmZv, an-em-jv(kuZn), dn-^. a-cp-a-°ƒ: A-ao-\, kn-kveo-\, \-_v-e, ]n hn jm\p(Zp_-bv). a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v ]-c-∏n¬ im-Zp-en ]-≈n-bn¬.

B-bn-i

J-Zo-P

D-½-¿-¡p-«n

lw-k- au-e-hn

Pem-ep-±o³

tNm-°m-Sv: D-Zn-cw-s]mbn¬ ]-tc-X-\m-b ap-kven-bm-c-I-Øv Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy s]m-‰bn¬ B-bn-i(67). a°ƒ: k-^n-b, kp-sseJ, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, A–p¬ P-eo¬, ap-Po-_v dlvv-am≥, A-\-kv, A-\ok. a-cp-a-°ƒ: B-bn-im_n, kp-ss_-Z, P-kv-\, s^-_v-\.

]q-°n-∏-d-ºv: ]-tc-X\m-b tN-°-Øv ap-lΩ-Zv tN-°-Øv ap-lΩ-Zv ap-kv-eym-cp-sS `m-cy Im-´n¬ J-ZoP(81). a-°ƒ: A-–p¬-Icow, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv _-jo¿, A–p¬-k-emw, A–p¬-a-Po-Zv, A–p¬-e-Øo-^v, A–p¬ A-ko-kv, DΩp-k¬-a. a-cp-a-I≥: ap-l-Ω-Zen. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se 10\v Ip≠p-Ip-fw Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n sN-dp-∏m-d-bn-se ]tc-X-\m-b ta-tem-´n¬ ssk-Xm-en-bp-sS `m-cy F-c-t™m-fn D-Ω-ø-°p´n (85).- a-°ƒ: t]m-°¿, ap-l-Ω-Zv Ip-´n, Ip-™n∏m-Øp, ^m-Øn-a, Ip™o-a, ]-tc-X-\m-b Ip™-d-ap, J-Zo-P.- a-cp-a°ƒ: tIm-bm-en-°p-´n, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv Ip≠q¿, A-en Hm-e-∏o-Sn-I, Ip-™m-bn-i, ssk-\-_.-

aq-∂n-bq¿: ]p-fn-t®cn sh-fn-ap-°v hn.-sP ]-≈n kv-Iq-ƒ dn-´.A-[ym-]-I≥ _m-tecn lw-k au-ehn(69). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-™m-en -ap-kveym¿.-`m-cy: _o-°p´n. a-°ƒ: A-iv-d-^v, d-jo-Zv(C-cp-h-cpw ku-Zn), P-eo¬, \nkm¿, k¬-a, km-PnX. a-cp-a-°ƒ: dw-e, B-_n-Z, B-ky, ap\o-d, sam-bv-Xo≥, sk-ao¿.-J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se ]-Øn\v sN-\-°¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.-

FS∏mƒ: sIm√-t¶m-Sv kz-tZ-in-bpw F-S-∏mƒ Ir-jn-`h-\p k-ao-]w ^ko-e tIm-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-°p-∂-bm-fpam-b P-em-ep-±o≥ (41). `m-cy: ssk-tdm-P. a-°ƒ: Pwjo¿, P-ko-\, Zn-bmkv. acp-aI≥: k-±mw lpssk≥.

\-_o-k _o-hn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-≈°-S-hv \-_o-k _o-hn (70). a-°ƒ: A-lv-a-ZvJm≥, A-_v-Zp¬ A-kokv, A-_v-Zp¬ P-eo¬, A-_v-Zp¬ d-jo-Zv, ap-Po_v d-lv-am≥.

\m-cm-b-W³ Nm-e-°p-Sn: t]m-´ tXt»-cn \m-cm-b-W≥(67)-.- `m-cy: -\-fn-\n.- a-I≥: -Irjv-W-≥(-A-t∏m-tfm S-tbgv-kv,-t]-cm-{º).

Ip-ªp-amX Iq-Øp-]dºv: ssI-X-®men-se ]-tc-X\m-b aμs‚ `m-cy sIm-bn-ey-Øv Ip-™p-am-X (88). a°ƒ: im-¥, imc-Z, c-ho-{μ≥, Hma-\. a-cp-a°ƒ: Ip-amc≥, `mkv-Ic≥, i-in-[c≥, kpPmX.

Kp-Uvkv Hmt«m ssh-Zyp-Xn-Im-en C-Sn-¨p a-dn-ªv H-cmÄ a-cn¨p

F-S-∏mƒ: Kp-Uvkv Hmt´m ssh-Zyp-Xn-Im-en¬ C-Sn®p a-dn-™v H-cmƒ a-cn®p. F-S-∏mƒ Aw-i-°-t®-cn K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\v k-ao-]w Xm-akn-°p∂ sIm-f-Øn-e-h-f-∏n¬ ap-lΩ-Zv Ip-´n (60)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂se ]p-e¿-s® B-dv aWntbm-sS ]-Sn-™m-d-ßm-Sn°-Sp-Øv B-eq-cn-em-bn-cp∂p A-]-ISw. F-S-∏m-fnse Ad-hp hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p ap-l-Ω-Zv-Ip´n. ]p-e¿-s® a-I≥ \q-dp±o\p-sam-Øv hm-Wn-bwIp-fw Im-en-®-¥-bn-te°v Kp-Uvkv Hm-t´m-bn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. bm{X-bv°nsS Hm-t´m-bp-sS ssk-Uv ko-‰n¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ ap-lΩ-Zv Ip-´n lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew Ipg™v ho-gp∂-Xv I-≠ a-I≥ ss{U-h¿ \q-dp-±o≥ ]nXm-hn-s\ Xm-ßm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv h-≠n \n-b-{¥-Ww hn-´v k-ao]-sØ ssh-Zyp-Xn Im-en¬ CSn-®v a-dn-™Xv. A-]-I-S-Øn¬ h-≠n-bp-sS •m-kv Xe-bn¬ Xpf-®p I-b-dn-b ap-lΩ-Zv Ip-´n-sb \m-´p-Im¿ D-S≥ X-s∂ F-S-∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. A-]-I-S-Øn¬ a-I≥ \q-dp-±o\v \n- m-c- ]-cnt°‰p. XrØme t]m-en-kv C≥-Iz-kv‰v \-SØn-b arX-tZ-lw t]m-kv-‰ptam¿-´-Øn-\p ti-jw ssh-In-t´msS J-_-d-S°n. B-bn-j-bm-Wv `mcy. a°ƒ: an-kv-cnb, A-–p¬ e-Øo^v, \q-dp-±o≥, Ip-™n sam-bvXo≥. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, kuZ.

Nn-InÂ-k-bv-¡nsS A-Úm-X³ a-cn¨p

X-e-t»cn: A-⁄m-Xhr-≤≥ X-e-t»-cn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbv°n-sS a-cn-®p. 70 hbkv tXm-∂n-°p-w. _p-[\mgv-N cm-{Xn 8.30Hm-sSbmWv C-bm-sf B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-®Xv. cm{Xn 11.30Hm-sS a-cn-®ncp∂p. ar-X-tZ-lw P-\d¬ B-ip-]-{Xn- tam¿-®dn-bn¬. C-bm-sf°p-dn-®v F-s¥-¶nepw hnh-cw e`n-°p-∂h¿ A-Sp-Øp≈ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ _‘-s∏-S-W-sa-∂v X-e-t»-cn t]m-en-kv A-dn-bn®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

sIm-t≠m´n: Im-dv ss_-°n-en-Sn-®p≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. \-tºm-ew-Ip-∂v ]-tc-X\m-b In-fn-\m-S≥ sam-bv-Xp-Æn-bp-sS a-I≥ A-–p¬ P-eo¬(29) B´p-Nm¬ N-{μ-h-b-en-se Wv a-cn-®Xv. A-Sp-°m-S≥ Xm-g-ØphoI-gn-™ _p-[-\mgvN ssh-Io-´v B-dp-aWn-tbm´n¬ Zm-tam-Z-c≥ (58) apw- sS t]m-Øp-sh-´n-∏m-d-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. am¿ss_-bn¬ \n-cym-X_nƒ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ P-eo¬ tPm-en I-gnBan-\ \mbn. ™v kp-lr-Øn-s‚ ss_-°n¬ ho-´n-te-bv-°p ]p-dA-co-t°m-Sv: aq¿-°-\m-Sv apw-ss_-bn¬ h¿-j-ßXn-cp-aw-Ke-Øv ]-tc-X\m- fm-bn _n-kn\-kv sN-øp- s∏-´-Xm-bn-cp∂p. kz-Im-cy _- n-s\ a-dn-IS-∂v Ab C-ºn-®n a-Ω-Zn-s‚ aan-X-th-KØn¬ h-∂ Im¿ C-h¿ k-©-cn-® ss_I-bm-bn-cp∂p. `mcy: Iƒ Xmg-Øv ho-S≥ B°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-ambn ioX-f. an-\ (98). a°ƒ: Zriy, k-μo]v. k- ]-cn-t°-‰ P-eo-en-s\ A-Sn-b-¥c-i-kv-{X{In-b-bv-°v J-_-dS-°w C-∂p cm-hntlm-Z-c߃: Ip-™nhn-t[-b-\m-°n-bn-cp-∂p. C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv ase H-º-Xn-\v aq¿-°-\m-Sv °Æ≥, Im¿-Øym-b-\n, cn-®-Xv. Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿\m-cm-bWn, e-£van. kwar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv Bÿm-\n¬. kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn-. B-bn-im-_n11\v N-{μ-h-b-en-se ho-´p- bm-Wv am-Xmhv. `mcy: k-^v -\. a-I-ƒ: j-lv-_m-kv J-Zo-P h-f-∏n¬. ka≥. k-tlm-Z-c߃: ap-kv-X-^(Pn±), A-∫mkv, s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-°p\mk¿, j-_o¿, Pw-jo¿, l-ko-\, ^-ko-\, P-ko∂n-se ]-tc-X-\m-b A\, A-Pv-a¬. –p-√-bp-sS `m-cy J-Zo-P (74). a-°ƒ: ssa-aq-\, Ba\m-a: Xr-»q-¿ Ip-μw-Ipbn-j, ssJ-dp-∂n-k, Afw kz-tZ-in A-c-hn-μm–p¬-Jm-Z¿ (Zp-_-bv), Ip-gna-Æ: ]p√-t©-cn ]-tc-X\m-b sN-ºc-Øn aq£-(74)≥ _-lv-d-bv-≥ A-j-d-^v, C-Jv-_m¬, ®n-°¬ ]n sI \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kn \m-k¿ (_-lv-ssd≥), k- k-μ¿-i-\-Øn-\nsS Fw \m-cm-b-W≥-Ip-´n(48) a-™-∏n-Øw _m-[n-®p -aao-d, ]-tc-X-cm-b kp-lv-d, \ncy-X-\mbn.a-I≥: cn-®p. H-cm-gv-N-bm-bn tcm-Kw _m-[n-®v sIm-t≠m-´n a-l-aq-Zv. ssj-Pp-, `m-cy: `m-c-Xn-. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp∂p. hn-ap-‡ `-S\pw sIm-t≠m-´n t]m-en-kv kv-t‰j-\n-se tlmw-Km¿-Up-am-bn-cp-∂p. `mcy: {]-k-∂. a°ƒ: c-ivan, kq-cy.

_-lv-d-bv-\n \n-cym-X-\mbn

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨p- a-cn¨p

A-Úm-X³ a-cn-¨ \n-e-bn IÃym-Wn\-cn-°p\n: tX-\m-dp-I≠n-bn¬ ]-tc-X\m-b tIf-s‚ `m-cy ss]-ßm-‰Ω¬ I√ym-Wn(84). ktlm-Z-c߃: Zm-tam-[c ≥, `m-kv-I-c≥, cm-Lh≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n (dn-´. \-gvkn-Mv A-kn-kv-‰‚ v, saUn-°¬ tIm-f-Pv, tIm-gnt°mSvv), ao-\m£n, tZ-hIn, ku-an\n, ]-tc-X\mb \m-cm-bW≥.

A-¶-½ tXm-a-kv tIm-g-t©-cn: Ip-dn-b∂q¿ tX-h¿-Im-´n¬ ]p√m-Sv hn C tXm-a-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tXm-a-kv (Ip-™q-™-Ω-˛73).

tIm-gn-t°m-Sv: sd-bn¬-th kvt- ‰-j\ - S- p-Øv en-¶v tdmUn-se sI-´n-SØ - n-\p k-ao-]w A-⁄m-Xs - \ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. \m-tSm-Sn-bm-sW-∂p kw-ib - n-°p∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™ p. Su¨ t]m-en-kv C≥-Izkv‰ - v \-SØ - n. t]m-k‰ v- tv- am¿-´Ø - n-\m-bn ar-Xt- Z-lw saUn-°¬ tIm-fP - v tam¿-®d - n-bn-te-°p am-‰n.

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

I-®m-f³

ap-l-½-Zv lm-Pn

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ i-‡≥ Ip-f-ß-c t£{X-Øn-se sh-fn-®-∏m-Sv ]p-fn-b-t©-cn X-´m-cn Ip™n-cm-a≥ \m-b¿(85). `m-cy: tZ-h-In A-Ω. a°ƒ: tKm-]m-e-Ir-jvW≥(tPym-Xn), a-t\m-Pv, kp-Pn-Øv(C-cp-h-cpw kuZn), Ko-Xm, cp-Kv-an-Wn. a-cp-a-°ƒ: \-μ-Ipam¿(ku-Zn), am-[-h≥, k-Pn-X, ssj-a. k-©-b\w Rm-b-dm-gv-N.

t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se h-Æ-Ømw-I-≠n ao-ج I-Æm-f≥(90). `m-cy: ]tc-X-bm-b A-cn-bm-bn. a°ƒ: I-eym-Wn, cm-P≥, {io-[-c≥, ]-tc-X-\m-b Ip-am-c≥. a-cp-a-°ƒ: Pm\p, cm-P≥, k-tcm-Pn-\n, im-¥.

Iq-ºm-d: X-®-∏-d-ºn¬ apl-Ω-Zv lm-Pn(63). a-°ƒ: sI B¿ dw-e, kp-\m-PØv, Pm-^¿ (Iq-ºm-d), dwk-Øv (Ip-f-ß-c). a-cp-a°ƒ: sI B¿ \-ko¿ Jm≥, Fw A-l-Ω-Zv Aiv-d-^v, sI hn j-^o-Jv. k-tlm-Z-c-߃: l-k≥Ip-´n, a-Ωm-Øp, ]-tc-X-cmb aq-k-°p-´n, Ip-™n-apl-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n.

\m-Wp Ip-‰ym-Sn: ssI-th-en-bnse sN-dp-h-Øv \mWp(60). `m-cy: tim-`. a°ƒ: \n-an-j, \n-jm-¥v.

Pm-\p Ip-‰ym-Sn: ssI-th-en-bnse N-ºn-tem-d ]-tc-X\m-b i-¶-c-s‚ `m-cy P-m\p(69). a-°ƒ-: ]-fln-\n, ]-fl-\m-`≥, ]-hn-{X≥, ]¶-P≥, hn-t\m-Z≥. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-cma≥, k-Xn, ssj-a, \n-j, _n-μp.

D-ss_-Zv Hm-a-t»-cn: ap-d-ºm-Øn ]q-f-°¬ ap-l-Ω-Z-en-bpsS a-I≥ D-ss_-Zv(37). `mcy: jw-km-Z-Øv. a-°ƒ: jm-lp¬ ^¿-km-Zv, j-l\ sj-dn≥, ko-\.

]p-jv-]-cm-P³ Ip-≠-d: C-f-º-≈q¿ ssa-{Xn \-K-dn¬ cm-Pv hn√-bn¬ ]p-jv-]-cmP≥(61). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11.30\v. `mcy: eo-\. a-°ƒ: l-co-jv cm-Pv (Kƒ-^v), l-cn-{]n-b.

cm-P-½ a-´m-t©-cn:t^m¿-´p-sIm®n A-a-cm-h-Xn P-\-I-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b cm-Ps‚ `m-cy cm-P-Ω(76). a°ƒ: c-P-\n-I,]q¿-tWiz-cn,Aw-_-co-jv,B-Xp-cZm-kv. a-cp-a-°ƒ:tam-l\≥,cm-P≥,cm-tP-iz-cn,Sna.kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v t^m¿-´p-sIm®n sh-fn iv-a-im-\-Øn¬.

jm-P-lm³ _m-e-cm-a-]p-cw: F.hn kv-{So-‰v No-\n-hn-f-X-´v kmP≥ hn-√-bn¬ jm-P-lm≥ (58). `m-cy: sse-em _o-hn. a-°ƒ: k-\q-P, j-Po-¿, j-Pow, km-P≥. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv cm-P, P-ko-\, kp-\o-d, jm-\p. J-_-d-S-°w h-gn-ap-°v Pam-A-Øn¬ \-S-Øn.

imÀ-§-[-c³ N-h-d: h-S-°pw-`m-Kw kPo-hv-\n-hm-kn¬ im¿-ß[-c≥(67). `m-cy: cp-‹nWn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: ]-tc-X-bmb kn-‘p, k-Po-hv, _nμp.

l-co-jv

tPm¬ hÀ-¤o-kv

N-h-d: ]-∑-\ h-S-°pw-Xe sN-tºm-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™p-Irjv-W≥ ssh-Zy-cp-sS aI≥ tUm. _n sI lco-jv(56). `m-cy: {]o-X. a-°-ƒ: c-ay, cm-lp¬. acp-a-I-≥: en-\p-cm-Pv.

]p-\-eq¿: sN-Ω-∂q¿ sNºn≥ ho-´n¬ tPm¨ h¿§o-kv(91). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v sN-Ω∂q-¿ sk‚ v tPm¨-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-a-n-tØ-cn-bn¬.

{io-[-c³

a-√-∏-≈n: ap-cn-b≥-Im-hen¬ Fw Sn Nm-t°m-bpsS `m-cy sI F-kv Ip™-Ω (72, dn-´. K-h. Ãm^v \-gv-kv, cm-P-ÿm≥). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11.30\v tZ-h-≥-I-c sk‚ v tXm-a-kv kn.Fkv.sF. ]-≈n-bn¬. a°ƒ: tb-ip-Zm-kv (a-kv°-‰v), ssj-\n.

sh-™m-d-aq-Sv: sh-ºmbw C-c-ß-bn¬ A-em´v tIm-W-Øv ho-´n¬ {io-[-c≥ (80). `m-cy: ]-¶-Pm-£n AΩ. a-°ƒ: N-{μ≥, kptc-{μ≥, eo-e, tKm-]me-Ir-jv-W≥.

Ip-ª-½

h-ey-½-sb sh-«n-s¡m-¶ ti-jw k-tlm-Z-cn ]p-{X³ Poh-s\m-Sp¡n Xr-iq¿: hr≤-bm-b h-eyΩ-sb sh-´n-s°m-e-s∏-SpØn-b ti-jw k-tlm-Z-cn]p-{X≥ In-W-dn-s‚ Xq°p-Im-en¬ Xq-ßna-cn-®p. s]-cn-ß-≠q¿ X-ßmeq¿ sX-ß-em-gn-bn¬ ho´n¬ \-fn-\m-£n (75)sb sh-´-n-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b ti-jw k-tlm-Z-cn I-a-em£n-bp-sS a-I≥ D-Æn-Irjv-W-\m-Wv(44)Xq-ßna-cn®-Xv. C-∂-se cm-hn-se \m-´p-Im-cm-Wv A-Sp-°-fbn¬ hr-≤-sb I-gp-Ø-‰\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ap-J-Øpw I-gp-Øn-epw \nc-h-[n sh-´p-I-tf-‰n-´p-≠v.

D-Æn-Ir-jv-W≥ am-\kn-I hn-{`m-¥n-bp-≈ Bfm-sW-∂p ]-d-bp-∂p. I-gn™ B-gv-N a-Æp-Ønbn¬ h-®v s]-bv‚ n-Mv sXmgn-em-fn Iq-Sn-bm-b C-bmƒ°p tPmen°n-sS kq-cymLm-X-ta-‰n-cp-∂p. Xp-S¿∂p Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp∂p. am-\-kn-I ]n-cn-ap-d°w aq-ew c-≠p-Zn-h-kw apºv Xr-iq-cn-se am-\-knIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Nn- I n- ¬ k- b v - s °- Ø n- ® ncp-∂p. C-Xn-\n-sS hm-l-\Øn¬ \n-∂pw C-d-ßnt∏m-b C-bmƒ I-gn-™-Zn-

h-k-am-Wp ho-´n¬ Xn-cnsI F-Øn-b-Xv. `m-cy-sb a¿-Zn-°p-I-bpw a-I-s\ B{I-an-°m≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. a¿-Z-\-ta-‰ `m-cy-bpw a-I-\pw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-t∏m-b ti-j-am-Wp h-ey-Ω-sb B-{I-an-®-sX∂p I-cp-Xp-∂p. kp-`-{Z-bm-Wp D-Æn-Irjv-W-s‚ `m-cy. a-I≥: hnjv-Wp. Kp-cp-hm-bq¿ Fkv.-]n, t]-cm-aw-K-ew kn.sF F-∂n-h¿ ÿ-e-sØØn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.

lr-Z-bm-Lm-Xs¯ Xp-SÀ¶v a-cn-¨p

\n-´q¿: R-t≈m-d-bn-se s\-√n-bp-≈ ]-d-ºn¬ A–p-√-bp-sS a-I≥ sam-bv-Xp(47) lr-Z-bm-Lm-Xw aqew a-cn-®p. am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: km-d tN-cm-]pcw. a-°ƒ: \u-^¬, _-lv-d-bv≥, \-kv-an, \-Zo-d. a-cpa-I≥: k-a-Zv tN-cm-]p-cw _-lv-d-bv≥. A-{¥p, Pm^¿, lm-cn-kv, am-an, P-ao-e.

ss_¡]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn¨p ssh-∏n-≥:- ss_-°v H-t´m-dn-£-bnepw Xp-S¿-∂p-Imdnepw C-Sn-®p a-dn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v- ss_-°n¬ \n∂p sX-dn-®pho-Wp hn-Zym¿-Yn a-cn®p. C-S∏-≈n Aar-X{io kv-Iq-fn-se πkv-Sq H∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn ]pXp-ssh-∏v ]´-Øv th-Wphn-s‚ a-I≥ A-cp¨ (17) B-Wp a-cn-®Xv. tKm{io PMvj\n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. ar-X-tZ-lw P-\-d¬ B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬. kw-kvIm-cw sh≈n-bm-gv-N \-S-°pw. AΩ: kp-\n-X. k-tlmZ-cn: hn\o-X.

]À-Z-[-cn-¨v Xo-h-−n-bn bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn

Xmcm´n-s\m-cp thm-´v ... am-Xr-Im t]m-fn-Mv kv-t‰-j\m-b X-fn-∏d-ºv k¿-k-øn-Zv l-b¿sk-°≥Udn kv-Iq-fn-se _q-Øn¬ D-Ω-tbm-sSm-∏-saØn-b Ip-´n sXm-´n-en¬ I-fn-°p∂p t^m-t´m: j-Ωn h-´-°pfw

^-tdm-°v: ]¿-Z [-cn-®v Xo-h-≠nbn¬ bm-{X-sN-bv-X bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. a-e-∏p-dw h-fmt©-cn ]-≈n-bm-fn ho-´n¬ A-kow hnwknbm-Wv (40) ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p Ip-‰n-∏p-d-tØ°v Sn-°-s‰-Sp-Øm-Wv C-bmƒ bm{X-sN-bv-X-Xv. ^-tdm-°v kv-t‰-j\n¬-h-®m-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv. Xo-h-≠n-bn-se I-®-h-S-°m¿°p kw-i-bw tXm-∂n-b-Xn-\m¬ kv-Izm-Un-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v sd-bn¬-th t]m-en-kv sIm-≠p-t]m-bn tNm-ZysN-bv-X-t∏mƒ _mw-•q-cn-se Fkv._n.Sn. im-J-bn¬ A-kn. am-t\P-cm-Wp Xm-s\-∂v C-bmƒ sam-gn\¬-In-. thm-´p-sN-øm≥ Xm-¬∏-cyan-√m-Ø X-s∂ Iq-´p-Im¿ \n-c-¥-

cw h-nfn-®v i-eyw sN-bv-X-Xn-\m¬ C-h-cp-sS I-Æp-sh-´n-®v ho-´n-seØm-≥ tIm-gn-t°m-´v \n-∂v ]¿-Z hmßn [-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂mWv A-kow t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™-Xv. _mw-•q-cn-se F-kv._n.Sn im-Jbn-te-°v s{]m-tam-j≥ e-`n-®-Xns\-Øp-S¿-∂v I-gn-™ B-dv am-kam-bn C-bmƒ tPm-en-°v t]m-hm-dns√-∂pw sN-dn-b tXm-Xn¬ am-\-knI hn-{`m-¥n-bp-≈-Xm-bpw c-£n-Xm°ƒ A-dn-bn-®-Xm-bn sd-bn¬-th t]m-en-kv ]-d-™p. Xp-S¿-∂v c-£nXm-°ƒ-s°m-∏w hn-´-b-®-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p. aw-K-em-]p-cw ˛sIm-®p-th-fn G-d-\m-Sv F-Iv-kv-{]kn¬ hym-gm-gv-N cm-hn-se ]-Xn-s\m∂v a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw.

Thejas Epaper obit Edition 2014/04/11  

Thejas Epaper obit edition. 2014/04/11