Page 1

8

thÀ-]mSv

kozhikode

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

ss_-¡pw hm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v F.F-kv.sF. a-cn-¨p ap-l-½-Zv

]mÀ-h-X-n-A-½

tXm-a-kv

A-½-Xv

am-[-hn

A-½n-Wn

e-£v-an

lpkbv³

sN-dp-hm-Sn: sN-dp-hm-Sn I-´-bm-´v ap-l-Ω-Zv t_∏q¿ (76). `m-cy: kp-sseJ-m _o-hn (]p-Ø≥-ho´n¬ t_-∏q¿). a-°ƒ: lw-k-t°m-b, d-^o-Jv (J-Ø¿), A-\o-kv kJm-^n (ap-Z-cn-kv sF.Fw.sF.kn, Ip-‰n°m-´q¿), \n-bm-kv, \ujm-Zv, kp-lv-A-d. a-cp-a°ƒ: A-–p-¿d-lv-am≥, km-Pn-Z, ^u-kn-b, kmPn-Z (Xm-g-Øv ho-´n¬), k-Pv-\, ^u-kn-b (]-∂nt°m-Sv). k-tlm-Z-c-߃: B-en, A-_q-_-°¿, C®m-Øp-´n, B-an-\, C-Øncn-Ω, C-Øn-°p-´n. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 9.30\v sN-dp-hm-Sn Pp-apA-Øv-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

sN-e-hq¿: ap-≠n°¬Xm-gw ]-´m-f-ap-°v ]-tc-X-\m-b A-∏p-°p-´n\m-b-cp-sS `m-cy \m-b-SØv ]m¿h-Xn A-Ω (90). a-°ƒ: \m-b-S-Øv cm-Lh≥, kp-a-Xn, k-Zm-\μ≥ \m-b¿, kp-tc-jv-Ipam¿, a-Wn-I-WvT≥ \mb¿, kp-P-b. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b In-g-t°-SØv cm-P-tKm-]m-e≥ \mb¿, l-cn-Zm-k≥-\m-b¿, a-√n-I, D-j, hn-P-b, t__n. k-©-b-\w hymgmgvN.

hm-en-√m-∏p-g: a-e-{]-h\m¬ tXm-a-kv (Ipt™-´≥˛85). `m-cy: t{X-kym-Ω. a-°ƒ: Ipcy≥ tXm-a-kv (Pn-Ωn, A-[ym-]-I≥ kn.F®v.Fw.sI.-Fw.F.F®v.F-kv C-cn-th-‰n), tPm-Wn, ^m. Pn-tPmtXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: sIm-®p-dm-Wn (A-[ym]n-I), B-i. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-\m-b CΩm-\p-h¬, kn-ÿ sl‚ v dn kq-tkm F^v.kn.kn.

I-Sn-bß - m-Sv: c-t≠ B-dnse ]p-Xn-tbm-´n¬ A-ΩXv (74). `m-cy: a-dn-bw. a°ƒ: Ip-™m-an, ^m-Xzna, aq- _-lvd - bv≥, \-_ok. a-cp-a° - ƒ: ap-lΩ - Z- v I-cp-hm-c° - p-≠v, Im-knw N-a¬, kq-∏n ]m-d° - mws]m-bn¬, k-eo-\ A-Sp°-Øv.

^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv I-ew-sIm-≈n ]-S-∂ ]tc-X-\m-b s]-t≈m-S≥ Nn-∂-s‚ `m-cy am-[-hn (80). a-°ƒ: in-h-Zmk≥, {]-`m-I-c≥, Ir-jvW-Zm-k≥, t_-_n. a-cpa-°ƒ: b-ap-\, Aw-_nI, A-Pn-X, sh-¶n-tS-jv \m-b-Iv (ap-°w B¿.C.kn). k-©-b-\w _p-[\mgvN.

F-tf-‰n¬: ]o-‰-°-≠n A-Ωn-Wn (60). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b cm-a≥. aIƒ: c-a-Wn. a-cp-a-I≥: Kn-co-jv. k-©-b-\w RmbdmgvN.

^m-dq-Jv- tIm-f-Pv: ]-cpØn-∏m-d In-g-s°-sshem-t»-cn e-£v-an (84). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Nn∂-∏p-Ip-dp-∏v. a-°ƒ: tZh-Zm-k≥ (\n¿-amWsØm-gn-em-fn bq-\nb≥ kn-.sF.-Sn-.bp ]-cpØn-∏m-d bq-\n-‰v), I-a-em£n. a-cp-a-°ƒ: {io-[c≥ (]-´m-ºn), hn-P-b-e£v-an.

]-∂q¿: I-Æm-d-]p-Xn-tbS-Øv tIm-´p-h-‰ lpkbv≥ (80). `m-cy: ]mØp-tΩ-bn. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, A-_q-_-°¿ kn-±-oJv, ]m-Øq-´n, a-dn-b, k°o-\, J-Zo-P-°p-´n. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿ a-®°p-fw, ss^-k¬ ]m-eØv, k-eow, dp-Jn-ø, ko\-Øv.

tim-`-\ tIm-´q-fn: ss]-∏v-sse≥ tdm-Uv In-W-dp-I-≠nbn¬ Sn tim-`-\ (58). `-¿Øm-hv: tIm-c-bn¬ P-b]m-e≥. a-I≥: kp-c-Pv. k-tlm-Z-c-߃: iym-a-f, tIm-a-fw. k-©-b-\w _p[\mgvN.

Zm-tam-Z-c³ -\m-bÀ sIm-Sp-h-≈n-: tIm¬-°fn-bm-im≥- t]m¿-tßm´q¿- I-b-‰p-I-≠n-bn¬Xm-a-kn-°pw- cm-a-√q¿ ]p-\-Øn¬- Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿- (87)-.`m-cy: ao-\m-£n-b-Ω. a°ƒ-: A-tim-I≥,- kptc-jv,- jo-_,- jo-\.- a-cpa-°ƒ-: cm-P≥- Im-∏nbn¬- (In-\m-eq¿),- ]p-jv]mw-K-Z≥- (In-g-°p-apdn),- an-\n,- {io-P.- k-©b-\w sh-≈n-bmgvN.

B-en-t¡m-b tIm-gn-t°m-Sv: C-Sn-bm\w ho-´n¬ B-en-t°mb (80). `m-cy: H-‰-bn¬ I-Zo-i-_n (I-®p). a°ƒ: ln-^v-kp-¿d-lvam≥, A-–p¬ A-l-Zv, B-_n-Z, B-Zn-_, Bbn-i, ssd-lm-\, ^m-bnk, A-∂-Øv. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, k°o¿, i-co-^v, iw-ko¿, d-jo-Zv A-en, dn-bm-kv, k-eo-a, \m-jn-Z. ktlm-Z-c≥: lp-kbv≥tIm-b.

_n-¿m-¯p \m-Zm-]p-cw: I-√m-®n ]-bt¥m-ßn-se ]-tc-X\ - m-b ]m-®m-°q¬ kq-∏n-bp-sS `m-cy _n-øm-Øp (85). a°ƒ: Ip-™m-en, A-_plm-Pn, ap-lΩ - Z- e - n, Pam¬, a-dn-bw, dp-Jn-b, Bbn-ip, A-–p-√. a-cp-a°ƒ: ]m-®m-°q¬ A-–p√, a-Ωp, D-kva - m≥, _jo¿.

eo-e hm-Wn-ta¬: sIm-Ωn-tbmSv Nm-ep-]d - º - Ø - v eo-e (45). `¿-Øm-hv: \m-Wp. a°ƒ: en-k, en-tP-jv, Zn\. a-cp-aI - ≥: k-Xo-i≥. k-tlm-Zc - ß - ƒ: \m-Wp (J-Ø¿) Pm-\p, k-Xy≥, ]-tc-X\ - m-b tI-f∏ - ≥.

D-½p-IpÂ-kp \m-Zm-]p-cw: Nm-e-∏p-dsØ I-\-h-Øv Xm-sgIp-\n dm-jn-Zn-s‚ a-Iƒ D-Ωp-Ip-¬-kp (7). amXm-hv: dw-jo-\. k-tlmZ-c≥: dn-lm≥ dm-jn-Zv.

a-½n ap-kveymÀ B-b-t©-cn: Im-°p-\n \-t≈-cn-s]m-bn¬ a-Ωn ap-kveym¿ (89), `m-cy: J-Zo-P, a-°ƒ: Fw ]n sI tN-cm-]p-cw, bq-kp^v ap-…y¿, kp-l-d, acp-a-°ƒ: \-Po-_v (apbn-t∏m-Øv), A-^v-kØv (I-√m-®n), A-–p-√ (Ip-‰ym-Sn).

A-b-½-Zv lm-Pn a-S-hq¿: a-S-hq-cn-se Ip∂-Øv A-b-Ω-Zv lm-Pn (93). `m-cy: B-bn-i. a°-ƒ: B-en-°p-´n -ss^kn (kn.Fw sk‚¿, Fkv.ssh.F-kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v), A_q-_-°¿ au-e-hn (C¿jm-Zp¬ Au-em-Zv a-Zvdk, Ip-‰n-°m-´q¿), ap-lΩ-Zv (A-_-l), D-ssk≥ (F.bp.]n kv-Iqƒ \-√fw ^-tdm-°v tkm¨ Fkv.ssh.F-kv P-\.sk{I-´-dn), Im-knw Ip-∂Øv d-lvam-\n-b kv-Iqƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv). acp-a-°ƒ: k-^n-b, B-bni, k-^n-b ]p-√m-fq¿, B-C-Z, \-Zo-d (Ip-μ-aw-Kew F.Fw.F¬.]n kvIqƒ). k-tlm-Z-c-߃: sh-≈m-dw ]m-d ]-tc-Xcm-b ap-l-Ω-Z-en, ]msØ-bv, J-Zo-P.

sam-bX -v o³-Ip-«n- -

ku-an-\n I-Æm-Sn-s∏m-bn¬: ]-dºn¬-_-km¿ ]-d-°p-fß-c _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy X-t®m-d-°¬ F≥. sI. ku-an-\n (43). a°ƒ: l-cn-{]n-b, {io-lcn (C-cp-h-cpw hn-Zym¿-YnIƒ). k-©-b-\w RmbdmgvN.

i-io-{μ³ ]-tøm-fn: C-cn-߬ ]tc-X-\m-b ]p-en-°q-´n¬ tKm-]m-e-s‚ a-I≥ i-io{μ≥ (49). `m-cy: \n-j a°ƒ: km-cw-Kv, km-bq-jv (C-cp-h-cpw hn-Zym¿-YnIƒ). k-tlm-Z-c-߃: eo-e, cm-[, Ko-X. k-©b-\w i-\nbmgvN.

ssh-eØ - q¿: A-co-°m-Sv X-hf - mw-Ip-∂v ap-√t- »-cnb-IØ - v sam-bX v- o≥-Ip-´n (85). `m-cy: D-Ωø - ° - p-´n. a°ƒ: Ip-™n-sam-bX v- o≥Ip-´n- lm-Pn F-∂ Ip™n-tam≥, lp-kbv≥ F-∂ Ip-™n-∏ (A¬sF≥), a-Ωn, \-^o-k, apl-ΩZ- v dm-^n. a-cp-a° - ƒ: A-–p-dl - n-am≥ sN-dh - ∂q¿, kp-sse-J, B-an\, kp-ss_-Z, i-co-^.

B-en-¡p-«n- lm-Pn- \o-dm-Sv: sh-≈m-Spw-Ip-∂v Ip-\n-°m-S≥ B-en-°p-´n lm-Pn (78). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp-Ω.

cm-a-Ir-jv-W³

C-kv-am-CuÂIp-«n

k-c-kz-Xn

D-kv-am³

ssa-¡nÄ

C-{_m-low lm-Pn

^m-¯n-a-¡p-«n l-Öp-½

A-l-½-Zv

sIm-bn-em-≠n: tN-en-b h-b-em-°p-\n sI ]n cma-Ir-jv-W≥ (52). `m-cy: do-\. a-°ƒ: B-jv-\, A\n-j. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cm-a≥. amXm-hv: Nn-cp-X-°p-´n. ktlm-Z-c-߃: _m-e-Irjv-W≥, in-h-Zm-k≥, tZh-Zm-k≥, Z-a-b-¥n KwKm-[-c≥, kp-[m kp-[mI-c≥, tZ-hn N-{μ≥, P-b{io k-Zm-\-\-μ≥. k-©b-\w hym-gmgvN.

sIm-f-Ø-d: a-{Z-kßm-Sn ssh-iyw-]p-dØv C-kv-a-m-Cu¬-Ip-´n (84). ]-g-b-Im-e IΩyqWn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿Ø-I-\pw Ão¬ h¿t°-gv-kv bq-\n-b≥ (kn-.sF.-Sn-.bp) {]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]-tc-X-bm-b ssk-\-_. a-Iƒ: ^mØn-a-. a-cp-a-I≥: lk≥-tIm-b.

ap-≠n-°¬-Øm-gw: ]-´mf-ap-°v ]-tc-X-\m-b a-∂Øv-I-≠n am-[-h-s‚(dn-´. F-b¿-t^m-gv-kv) `m-cy Xm-g-Øm-Sv k-c-kz-Xn (65). a-°ƒ: do-\, do-P, do-Ø, {io-Ip-am¿ (Ipssh-Øv), A-Rv-P-en. acp-a-°ƒ: _m-_p, B-\μv, hn-{I-a≥ (Zp-ss_), \n-j (Ip-ssh-Øv), \μ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v am-hq¿ tdmUv iv-a-im-\-Øn¬.

am-hq¿: I-t®-cn-]-dºn¬ sI ]n D-kv-am≥ (90). G-d-°m-ew am-hq¿ {Km-knw I-º-\n-bn¬ t^m¿-am-\m-bn-cp-∂p. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: dkn-b, A-øq-_v, ]-tc-X\m-b k-eow, ssk-dm_m-\p, k-°o-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥, km-Pn-Z, \-Zo-d, lp-kbv≥, A-–p-¬ Ako-kv.

B-\-°mw-s]m-bn¬: B-\-°mw-s]m-bn¬ (Icn-ºv) th-ew-Ip-t∂¬ hn Sn ssa-°nƒ (Ip-´n-b®≥˛63). `m-cy: ta-gv-kn. a-°ƒ: a-Rv-Pp, a-t\m-Pv (a-e-_m¿-tKmƒ-Uv, ssl-Z-cm-_m-Zv), hn-t\mZv. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp, en‰n. kw-kv-Im-cw C-∂v aq∂n-\v I-cn-ºv sk-‚ v tXm-a-kv tZ-hm-e-bØn¬.

ap-°w: B-Zy-Im-e apkvenw- eo-Kv {]-h¿-Ø-I≥ Im-™n-c-ap-gn ]-d-t»-cn ]d-ºn¬ C-{_m-low lm-Pn (78). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-_q-_°¿, A-–p-√, A-–p- emw (C-cp-h-cpw J-Ø¿), a-dn-b, J-Zo-P, B-an-\, ssk-\-_, dp-Jn-ø, ssaaq-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-dlv-am≥, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, apl-Ω-Z-en, kp-ss_-Z, dpJn-ø, l-ko-\, lm-Pn-d.

I-t°m-hv: ]p-Xp-t°m-Sv sIm-f-Øn¬ ]p-Xp-°p-Sn ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy-bpw ]-tc-X-\m-b IÆw-sh-´n-°m-hv A-øn°¬ Ip-´ym-en- lm-Pn-bpsS a-I-fp-am-b ^m-Øn-a°p-´n l-÷p-Ω (73). a°ƒ: A-_q-_-°¿ (_mh) {]-kn-U‚ v hm-g-bq¿ sd-bn-©v a-Zv-d-km am-t\Pv-sa‚ v, Ip-´ym-en, A-–p¿d-lvam≥, lw-k-°p-´n, sam-bv-Xo-Ip-´n (am-\p) sk-{I-´-dn hm-g-bq¿ ]©m-b-Øv ap-kv-enw-eo-Kv. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, ssaaq-\, ]-tc-X-bm-b k-^nb, P-ao-e, a-dn-bp-Ω, k°o-\.

sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Icp-Wn-®m-en¬ sIm-f-ßc-°-≠n A-l-Ω-Zv (Ip™≥-°m˛88). `m-cyam¿: ]-tc-X-bm-b ]mØp-Ω, B-an-\ In-g-t°mØv I-t®-cn-ap-°v. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A-–p¿-d-lvam≥, d-km-Jv (Zp-_bv), B-bn-i, kp-ss_-Z, dm_n-b, dw-e, Pm-^¿. a-cpa-°ƒ: ]-tc-X-\m-b tImbm-ap, ap-l-Ω-Zv (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn ss{U-h¿), ap-l-Ω-Zv Hma-t»-cn, e-Øo-^v (a-°), ssk-\-_n, P-ko-\, Bky. k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-cm-b sam-bv-Xo≥-Ip´n, D-J-ø, _n-ø-Xn-ø, ]mØp-ssΩ- l-÷p-Ω, lpkbv≥.

l-ao-e ]mÀ-h-Xn A-½

_m-e-Ir-jv-W³

im-c-Z

I-eym-Wn-A-½

A-_q-_-¡À

h-S-I-c: ssh-°n-en-t»cn ]p-Ø-ºp-c-bn¬ ]m¿h-Xn A-Ω (68). `¿-Øm-hv: h-en-b-ho´n¬ N-{μ≥ \-ºym¿. aIƒ: Ko-X.

h-S-I-c: ta-∏-bn¬ sN-dnb-I-≠n-bn¬ ]p-Xn-b-h-f∏n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ (65).`m-cy: \m-cm-b-Wn, a°ƒ: cq-], cq-]-\, cq-]nX, a-cp-a-°ƒ: hm-kp, PntZ-jv, k-Po-h≥.

h-S-I-c: ]-tc-X-\m-b am°q¬-]o-Sn-I-bn-se sI ]n C _m-e-s‚ `m-cy tIm-a-≈n ao-ج im-cZ(64). a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, l-cojv, i--co-tP-jv.

ap-°w: a-Wm-t»-cn In-g°-bn¬ ]-tc-X-\m-b A∏p-hn-s‚ `m-cy I-eymWn-A-Ω (86). a-°ƒ: am-[-hn, e-£v-an, ]-tc-X\m-b th-em-bp-[≥.

\-Sp-h´w: kn A-_q-_°¿ (61). a-°ƒ: j¿-an\, k-eo-\, sk-do-\, k÷m-Zv. a-cp-a°ƒ: ju°-Øen, l-aoZv, A\kv, sk-Pod.

B-bn-i-¡p-«n sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb ]p-g-¶-c A-_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bni-°p-´n (80). a-°ƒ: Ajv-d-^v, B-an-\, ]m-ØpΩ, J-Zo-P.

]-ø∂ - q¿: cm-a¥ - f - n h-S°p-ºm-Sv K-h. am-∏n-f kvIq-fn-\p k-ao-]s - Ø C-db-Øv l-ao-e (100). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b A–p¿-dl - vam≥ au-eh - n. a°ƒ: Ip-™n a-dn-bp-Ω, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ssk-\_ l-÷p-Ω, ]-tc-X\ - mb F-da - p-≈m≥.

ap-l-½-Zv-Ip-«nXn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Iq¿-a-Øv tIm-temØn¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (82). -`m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: Ip-™m-e≥-Ip-´n (bp.F.-C), in-lm-_v(dnbm-Zv), ssk-\-_, ssaaq-\-Øv, B-cn-^, dp-_o\, kp-l-dm-_n.

h-S-I-c: ap-°m-en-bn¬ ss_-°pw hm-\pw- Iq-´n-bn-Sn®v F.F-kv.sF. a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv dq-d¬ F.B¿ A-kn. k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ a-S-∏-≈n kz-tZ-in kp[m-I-c≥ (48) B-Wv a-c-n-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 9.30\mWv A-]-I-Sw. \m-Zm-]p-cw I-¨-t{Smƒ dq-an¬\n∂v tPm-enI-gn-™p ho-´n-te-°p a-S-ß-sh-bm-Wv A-]I-Sw. `m-cy : ssj-P. a-°ƒ: A¿-∏n-Xv, lr-Zy.

]-{X-hn-X-c-W-¯n-\n-sS ]md-s¡-«nte¡v ssk¡nÄ adnªv bphmhv a-cn-¨p t]-cm-{º: ssk-°n-fn¬ ]-{X-hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂Xn-\n-sS s\m-®m-Sv Ip-≠p߬ Xm-sg `m-K-Øv ]m-ds°-´n¬ ho-Wv am-[y-aw G-P‚ v a-cn-®p. hm-eyt°m-Sv In-g-s° I-‰-bm-´v ]-tc-X-\m-b ^-{Ip-±o≥ -amÃ-dp-sS a-I≥ ss^-k¬ (38) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-bdm-gv-N cm-hn-se ]-{X-w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\n-sS tdm-Un¬ C-d-°-Øn¬ h®v ssk°n-fns‚ t{_-°v \-„-s∏-´v ]m-d-s°-´n¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xebv-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Øn-\nS-bm-°n-b-Xv. t]cm-{º kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw XpS¿∂v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw sIm≠p-t]msb-¶nepw D-®-tbm-sS a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: J-Zo-P. `m-cy: \-ko-d (Im-hpw-h-´w F.bp.]n kv-Iqƒ). a-I≥: ap-l-Ω-Zv ^m-Zn¬ (hn-Zym¿Yn tIm-´-°¬ Ip-™m-en-a-c-°m¿ F-®v.F-kv.Fkv). k-tlm-Z-c-߃: A-–p- -emw (A-[ym-]-I≥, DΩ-Øq¿ F-®v.F-kv.F-kv), ku-Z (A-[ym-]n-I, hmI-tam-fn F¬.]n kv-Iqƒ), B-cn-^ (A-[ym-]n-I kn.F-kv.F-®v.F-kv.F-kv, sIm-f-Ø-d).

ss_-¡n-\v ]n-¶n _-Ên-Sn-¨v bp-h-Xn a-cn-¨p

A-tØm-fn: `¿-Øm-hns\m-∏w a-I-fp-sS ho-´n-te°p t]m-I-sh ss_-°n¬ \n-∂p ho-W bp-h-Xn _kv I-b-dn a-cn-®p. D-t≈y-cn ]m-S-®n-]-d-º-Øv A- -bv\m-dp-sS `m-cy \-tS-cn-aq-gn°¬ ao-ج j-do-\(48)bm-Wv a-cn-®-Xv. A- -bv\m-sd Kp-cp-X-c ]-cn-°p-Itfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. a°ƒ: k-Pn-\, km-Pn. a-cp-a-°ƒ: A-jv-d-^v (F≥.Fw ssl-kv-Iqƒ s]-cn-ß-Øq¿), a≥-kq¿ (A-_q-Z-_n). a-øn-Øv D-t≈y-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-bv-Xp.

ho-Wp ]-cn-t¡-ä sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c³ a-cn-¨p

\-cn-°p-\n: ho-Wp]-cn-t°-‰v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bncp-∂ a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn-®p. a-S-hq¿-ap-°v ]-Sn-™md-bn¬ A-_q-_-°¿ (47) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™- i\n-bm-gv-N- ssh-Io-´m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-c-©m-´n a¿-I-kn¬ sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-_o¬ (\-cn-°p-\n ss_Øp¬ C- B-¿-Sv-kv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn), \u-^¬, \u-jn-\ (C-cp-h-cpw ]-∂q¿ Pn.F-®v.F-kv.F-kv hnZym¿-Yn-Iƒ), ]-tc-X-\m-b am-bn-s‚-bpw B-an-\-bpsS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, A–p¿-d-lv-am-≥-Ip-´n ap-kv-eym¿, A-∫m-kv e-Xzo-^n, A-–p¬ A-ko-kv (C-cp-h-cpw k-u-Zn).

hr-¡-tcm-Kw; bp-h-Xn a-cn-¨p

Ip-‰ym-Sn: hr-°-kw-_-‘-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿∂v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Im-bs°m-Sn-bn-se ]-c-∏p-Ω¬ h-en-b-]-d-ºn¬ Ip-™n°-Æ-s‚ a-Iƒ Pn-j(27)bm-Wv a-cn-®-Xv. c-≠p-h¿jw ap-ºv ]n-Xm-hn-s‚ hr-° kzo-I-cn-®n-cp-s∂-¶n-epw ho-≠pw tcm-Kw {]-Xy-£-s∏-´-tXm-sS \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Nn-In¬-km- k-lm-b- \n-[n cq-]o-I-cn®p {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: im-c-Z. `¿-Øm-hv: km-Pp th-fw Iq-fn-°p-∂v. k-tlmZ-c-߃: \n-j, A-\o-jv.

Dw-d XoÀ-°m-S-I³ a-Zo-\-bn a-cn-¨p l-cn-Zm-k³

\m-cm-b-W³

`m-kv-I-c³

aq-k -lm-Pn

Ir-jv-W³

cm-a³

cm-[

A-Ðp-Ã-¡p-«n

ap-Xp-h-S-Øq¿: ap-Xp-h-SØq-cn-se F-S-h-\ l-c-nZm-k≥ (50). `m-cy: k-eo\. a-°ƒ: A-b-\, A-\L. k-tlm-Z-c-߃: `m¿§-hn A-Ω, _m-e-Ir-jvW≥, I-a-ew, cm-[m-Irjv-W≥, ap-c-fo-[-c≥, thWp-tKm-]m-e≥. k-©-b\w _p-[\mgvN.

\m-Zm-]p-cw: F-S-t®-cn Np-≠-bn¬ sX-cp-hn-se \-cn-°m-´v \m-cm-b-W≥ (81). `m-cy: A-Ωm-fp. a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥, hn-t\m-Z≥, _n-Pp, \-fn\n, Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: Im¿-Øn-I, ssj-\n, _nPn-e, th-Wp-tKm-]m¬, hn-P-b≥.

\m-Zm-]p-cw: F-S-t®-cn Np-≠-bn¬ Xm-sg C-©nIp-dp-tßm-´v `m-kv-I-c≥ (51). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: __o-jv, _-_n-P. a-cp-aI≥: k-Xo-jv I-cn-bm-Sv. k-tlm-Z-c-߃: hm-kp, tZ-hn, Pm-\p, tim-`, ]-tcX-cm-b ap-Ip-μ≥, N-{μ≥.

h-S-I-c: Xm-sgA-ßm-Sn I-kv-‰w-kv- tdm-Uv A¬^-em-Pn¬ sI Fw ]n aq-k lm-Pn (80), `m-cy: J-Zo-P, a-°ƒ: k-^n-b, \m-k¿ (_-l-vdbv≥), k-°o-\, a-cp-a-°ƒ: lm-cn-kv (a-kv-I-Øv), ssk-_p-∂n-k.

h-S-I-c: ta-∏-bn¬ ]-®°-dn-ap-°n¬ C Sn sI Ir-jv-W≥, a-°ƒ: I-cpW≥, kp-tc-{μ≥, kpPm-X, A-Pn-XvIp-am¿, t_-_n A-\n-X, do-\, acp-a-°ƒ: do-Ø, ]p-jv], Ir-jv-W≥, jo-\, h’≥, in-h-Zm-kv.

Im-°q¿: ]p-∂-t»-cn \m-b-\p-Ip-∂p-Ω¬ cma≥ (80). `m-cy: tZ-hn. a-°ƒ: kp\n¬, Zn-t\-j≥, ap-c-fn, hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: {]ao-f, _o-\, hn-Pn-\, _n¬-kn. k-©-b-\w hym-gmgvN.

]-tøm-fn: Xn-t°m-Sn \Sp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b ]m-®-dp-sS `m-cy cm-[ (65). a-°ƒ: {]-`m-I-c≥, _n-μp-cm-Pv (C-cp-h-cpw _-lv-dbv≥), ]p-jv-]. acp-a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, do-P, ssj-a. k-©-b\w hym-gmgvN.

sIm-bn-em-≠n: tN-enb C-ø-°p-‰n A-–p-√°p-´n (74). `m-cy: dm-_n-b. a-°ƒ: e-Øo-^v, k¿-jm-Zv, A\-kv, j-_m-\, P-kv-e. a-cp-a-°ƒ: dn-bm-kv, \mk¿, ^-u-kn-b, k-ao-d, k-^v-\.

a-Zo-\: sam-d-bq¿ s]m-‰Ω¬ lu-kn¬ ]m-Wm-fn a-Ωp-Æn sam-√ (80) a-Zo-\bn¬ a-cn®p. `m-cym ^mØn-a°p-´n-tbmsSm∏w Dwd \n¿-h-ln-®v a-Zo-\-bn-seØn-b C-t±-l-sØ izmkX-S- -sØ Xp-S¿-∂v A¬ A≥-km¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xmbn-cp-∂p. C-∂-se \m-´n-te-°v t]m-th-≠n-bn-cp-∂ aΩp-Æn-sam-√ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv a-cn-®-Xv. a°ƒ: DΩ¿, l-_o-_v (C-cp-h-cpw Pn-±), d-km-Jv (bm-ºp), A–p¬ k-emw (a-°) J-Zo-P, k¬-a-Øv. aønØv C-∂se P-∂-Øp¬ _-Jo-C¬ a-d-hpsN-bv-Xp.

tem-dn a-dn-ªv \m-ev a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-in-IÄ a-cn-¨p

ap-l-½-Zv-

ap-lvkn-\-

A-cp¬-{]-Im-iv-

Jm-ZÀ lm-Pn- -

N-{μ-a-Xn-

Xm-\m-fq¿: h-cn-t°m´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ lm∏p-´n- lm-Pn (73). a-°ƒ: ap-bv-Xp-´n, a-Po-Zv, kpss_¿, ^m-Øn-a-Øv kplv-d, \p-kv-d-Øv. a-cp-a°ƒ: \m-k¿ a-e-∏p-dw, ap-kv-X-^ F-S-cn-t°m-Sv.

a-d-h-t©-cn: I-√q¿ I-cnb-ßm-´p-Im-hn¬ ap-kv-X^-bp-sS a-Iƒ ap-lv-kn-\ (17). am-Xm-hv: P-ao-e. Im-St©-cn kv-Iq-fn¬ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: ap-_-jnd, P-kv-\, jn-lm-_v.

]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h-bnse ]p-Ø-e-sØm-Sn i-¶c≥-˛-Im¿-Xym-b-\n Z-º-XnI-fp-sS a-I≥ A-cp¨ {]Im-iv (38). k-tlm-Z-c߃: c-Rv-Pn-Øv (Xn-cq-cßm-Sn t]m-en-kv kv-t‰j≥), A-Pn-X, A-\n-X.

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw Im-cym-S≥ Jm-Z¿ lm-Pn (72). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: I-Zn-bma-Ip-´n, Ip-™n-∏m-Øp. acp-a-°ƒ: sI-ß-∏-≈n ac-°m¿, am-´p-Ω¬ Ip™n-sam-bv-Xp.

kp-{_-lv-a-Wy³

sN-Ωm-Sv: G-f-bv-°m-´v hn-P-b-N-{μ≥ \m-b-cpsS `m-cy I-cp-am-´v N{μ-a-Xn F-∂ am-fp (61). a-°ƒ: kp-tc-jv, k-\o-jv, a-cp-a-°ƒ: cay, do-\.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: amsºm-bn¬ I-S-º-Øv _m-e-kp-{_-lv-aWy≥ (kp-μ-c≥˛57). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: Ir-jv-W{]nb, ar¨-a-b.

th-em-bp-[³ \m-bÀ-

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

]q-t°m-´pw-]m-Sw: hn-ap‡`-S≥ \-cn-s∏m-bn¬ I-Sº-Øv ]m-et- i-cn th-embp-[≥ \m-b¿ (72). `m-cy: cm-[m-aW - n. a-°ƒ: am-[h - n, ap-cf - n-[c - ≥ (Sn.-hn.-Fk - v. F-dW - m-¶p-fw). a-cp-a° - ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, \n-Jn-e.

Xm-\q¿: sh-≈n-bmw-ºpdw D-∏-Øn¬ \m-cm-bW≥ \m-b¿ (85). `m-cy: \m-Wn-°p-´n-b-Ω. a-°ƒ: \m-cm-b-Wn-°p-´n, C-μn-c, ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥. a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Ipam¿, hm-kp, k-aw-K-e.

Im™-ßmSv: Nn-‰m-cn-°-en-\-Sp-Ø Im-‰mw-I-h-e ]dº tdm-Un¬ Ip-g¬-°n-W¿ \n¿-am-Wtem-dn sIm-°-bn-te-°p a-dn-™v A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fm-b \m-ep-t]¿ a-cn-®p. a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-inI-fm-b cmw-em¬ (25), kmw-_¿ (28), ssh-im-Jv (30), cw-K-em¬ (27) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-l߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. ]cn-t°-‰- c≠p-t]sc tImb-ºØq¿ saUn-°¬ tImf-Pn-epw a‰p≈hsc ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pnepw {]th-in-∏n®p. I-gn-™-Zn-hkw ssh-Io-´v G-tgm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Nn-‰m-cn-°en¬-\n-∂v am-tem-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ X-angv-\m-´n-se e-£v-an t_m¿-sh¬ I-º-\n-bp-sS tem-dn \n-{¥-Ww-hn-´v 200 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°v ]-Xn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-enkpw c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Z¼-Xn-Ifpw a-I-fpw Xq§na-cn-¨- \n-e-bn t^-kv-_p-¡n- kz-`m-h-l-Xy-¡n-c-bm-b bp-h-Xn B-ß-l-Xy sN-bv-Xp I-g° - q-´w: I-g° - q-´Ø - v Z-ºX - n-Ifpw a-I-fp-a-S-ßp-∂ Ip-Spw-_w B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬. kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\n-se Nne-cp-sS am-\-kn-I-]o-U-\-hpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXp-am-Wv B-fl-l-Xy-°p Im-cW-sa-∂p _-‘p-°ƒ B-tcm-]n®p. I-g-°q-´w B-‰n≥-Ip-gn B¿._n `-h-\n¬ hn.F-kv.Fkv.kn {Sm≥-kv-t]m¿-´v hn-`m-KØn-se Po-h\ - ° - m-c≥ cm-[m-IrjvW - ≥ \m-b¿ (54), `m-cy _o-\mIp-am-cn (45), a-Iƒ \o-Xp-Ir-jvW (16) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. Rm-bd - m-gvN - cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Xp-ºt]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: am-k߃-°p ap-ºv hn.F-kv.F-kv.-

_o-\m-Ip-am-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, \o-Xp-Ir-jv-W kn-bn-se Xm¬-°m-en-I Po-h-\- kv Hm-Sn-® Xm¬-°m-en-I Po-h\ - °m-c≥ Hm-Sn-® _- n-Sn-®p- I-g- °m-c≥ ap-ßn-bt- Xm-sS Cu _m°q-´w Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv- [y-X cm-[m-Ir-jv-W-s‚ Np-a-entN-©n-\p k-ao-]-sØ sh-bn-‰n- em-bn. H-Sp-hn¬ sj-Uv \n¿-anMv sj-Uv X-I¿-∂n-cp-∂p. A-]- °m-\p-≈ ]-Ww cm-[m-Ir-jvI-S-ÿ-e-sØ-Øn-b cm-[m-Ir- W≥ kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\njv-W≥ X-I¿-∂ sj-Uv \n¿-an- se _m-_p-hn-\v \¬-In-. F®p-\¬-Im-sa-∂p kn.sF.Sn.bp- ∂m¬ am-k-߃ I-gn-™n-´pw hn-se Nn-e¿-°v D-d∏ - p-\¬-In. _- sj-Uv \n¿-an-°m-ØX - n¬ cm-[m-

Ir-jvW - \ - p-w _m-_p-hp-w X-Ωn¬ hm-Iv-X¿-°-ap-≠m-bn-. B-fl-lXy-°p X-te-∂m-fpw C-h¿ XΩn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p cm-[m-Ir-jvW - ≥ Xp-º t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. _m-_p I-g° - q-´w t]m-en-kn-epw ]-cm-Xn sImSpØp. I-g-°q-´w t]m-en-kv cm-[m-Ir-jv-W-s\ ho´n¬-\n-∂v tÃ-j-\n¬ sIm-≠pt]m-bn. ]-cm-Xn-bn-s√-∂v F-gp-Xns°m-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v a-Zy]n-®-Xn-\v tI-sk-Sp-Ø-ti-jw cm-[m-Ir-jvW - s - \ t]m-en-kv hn-´b-®p. kn.sF.-Sn.bp-hn-se Nn-e¿ h-[` - o-jW - n ap-g° - n-bX - m-bpw ]d-bs - ∏-Sp-∂p. hn-c-e-S-bm-f-hn-Z-Kv-[¿ sX-fnsh-Sp-Øp. sa-Un-°¬- tIm-f-Pv kn.sF- tI-kv A-t\z-jn-°pw.

sIm-®n-: t^-kv-_p-°n-¬ kz`m-h-l-Xy-°n-c-bm-b bp-h-Xn B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. ku-Øv Nn-‰q¿ ]m-c-ssU-kv A-∏m¿-´vsa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºe-∏p-g kz-tZ-in _n-\p-°p-´-s‚ `m-cy hn-Pn-X(27)bm-Wv Rm-bdm-gv-N cm-{Xn B-fl-l-Xy sNbv-X-Xv. hn-Pn-X-bp-sS Ip-Spw-_hp-am-bn A-Xn¿-Øn-Ø¿-°-ap≠m-bn-cp-∂ _-‘p Iq-Sn-bm-b A-º-e-∏p-g kz-tZ-in c-Xo-jv t^-kv-_p-°v h-gn-bpw F-kv-.Fw-.F-kn-eq-sS-bpw A-]-am\n-s®-∂m-tcm-]n-®v I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ tN-cm-s\-√q¿ t]m-en-kn¬ hn-Pn-X ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw t]men-kv tI-sk-Sp-Øn-√-s{X.

A-«o-e-k-tμ-i-߃ {]-Ncn-∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc \¬-Inb ]-cm-Xn kzo-I-cn-°m≥ t]mepw t]m-en-kv X-øm-dm-bn-s√∂v `¿-Øm-hpw F≥-Pn-\o-b-dpam-b _n-\p-°p-´≥ B-tcm-]n°p-∂p. tI-km-°n-bm¬ A-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p t]m-en-kn-s‚ D]-tZ-iw. Xp-S¿-∂v kn-‰n t]m-enkv I-Ωo-j-W¿-°v C-h¿ ]-cmXn \¬-In-sb-¶n-epw C-Xv tNcm-s\-√q¿ t]m-en-kn-\p ssIam-dn. C-Xn-\n-sS hn-Pn-X sslt°m-S-Xn-bn¬ hn-j-bw Nq-≠n°m-´n l-c-Pn \¬-Ip-I-bpw tIm-S-Xn C-Xp kw-_‘ -- n-®v tN-cm-\-√q¿ F-kv.-sF-tbm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iy-s∏-Sp-

I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, hn-Pn-X \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ \-S-Øn-b A-t\zj-W-Øn¬ c-Xo-jn-s\-Xn-tc sX-fn-hp-Iƒ C-√m-Xn-cp-∂-Xn\m-em-Wv tI-sk-Sp-°m-Xn-cp∂-sX-∂v tN-cm-s\-√q¿ t]men-kv ]-d-™p. bp-h-Xn-sbbpw c-Xo-jn-s\-bpw t]m-en-kv tÃ-j-\n-¬ hn-fn-∏n-°p-I-bpw c-Xo-jn-s\ Xm-°o-Xv sN-øp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p-sh-∂v t]men-kv ]-d-™p. Rm-b-dm-gv-N `¿-Øm-hns\m-∏w t£-{X-Øn¬ t]m-bn ^v-fm-‰n¬ Xn-cn-s®-Øn-b hn-PnX ap-dn-bn¬ I-b-dn hm-Xn-e-S®p. G-sd t\-c-am-bn-´pw Xp-d°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v

_n-\p-°p-´-\pw A-Sp-Øp-≈-hcpw tN¿-∂v hm-Xn¬ N-hn-´nØp-d-∂-t∏m-gm-Wv Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-≠X -- v. tN-cm-\√q¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. kw-`-h-w kw_-‘n®v dnt]m¿-´v \¬-Im≥ B-`y-¥-ca{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e sIm®n kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In. tI-kv Ub-dn hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-°pI-bpw F-kv.sF A-S-°-ap-≈h-cp-sS sam-gn-sb-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X ti-jw F-{X-bpw thKw dn-t]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v IΩo-j-W¿ A-dn-bn-®p.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

ssk-Xm-en-¡p-«n-

^m-¯n-a-

B-en-¡p-«n- lm-Pn- -

h-fm-t©-cn: B-X-h-\mSv a-tÆ-°-c Ip-Ωm-fn¬ Xm-g-tØ-Xn¬ lkbv≥ -lm-Pn-bp-sS aI≥ ssk-Xm-en-°p-´n F-∂ Ip-™p (55). `mcy: Ip-™o-cy-°p-´n. a°ƒ: A-^¿-tam≥ (ku-Zn), dw-kn, dn-bmkv, A-kv-a, B-cn-^. acp-a-Iƒ: l-^v-k-Øv. ktlm-Z-c-߃: j-co-^v (Ip-ssh-Øv), _n-øp-Ω, ssk-\-_. am-Xm-hv: ]tc-X-bm-b Xn-Øo-ap.-

I¬-∏-I-t©-cn: sX-øºm-´n¬ _n-kn-\-kv {Kq∏v ÿm-]-I-\pw I¬-∏-It©-cn ]-©m-b-Øn-se ap-kv-enw- eo-Kv t\-Xm-hpam-b sX-ø-ºm-´n¬ t]m°-dn-s‚ `m-cy ]n Sn ^mØn-a (70). a-°ƒ: A-–pd-ln-am≥ (Zp-_bv F-b¿t]m¿-´v), j-d-^p-±o≥, a≥-kq¿A-en, k-^n-b, ssJ-dp-∂n-k, \-Pv-ap-∂nk (A-[ym-]n-I, am-dm-°c ssl-kv-Iqƒ), B-cn^. a-cp-a-°ƒ: hn ]n A–p-¿d-ln-am≥ ]-d-h∂q¿, Fw F d-Du-^v ]-c∏-\-ßm-Sn, ss^-k¬, aqk-Ip-´n (Pn-±), \m-kn-d, ku-Z-Øv, d-ko-\. ktlm-Z-c-߃: ]n Sn ap-lΩ-Zv-Ip-´n am-ÿ (dn-´. A[ym-]-I≥), ]n Sn Ip™n-a-c-°m¿ (dn-´. F.-C. sI-F-kv.-C.-_n), ]n Sn A-_p, Ip-™n-∏m-Øp, \-^o-k, a-dn-bm-ap, J-ZoP, kp-ss_-Z.

\o-dm-Sv: sh-≈m-Spw-Ip-∂v Ip-\n-°m-S≥ B-en-°p-´n lm-Pn (78). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: ssk-Xe-hn ap-kveym¿, ap-l-Ω-ZvIp-´n, A-jv-d-^v, A-–p¿-dlv-am≥, A-–p¬ ip-°q¿, ^m-Øn-a-Ip-´n, dp-Jn-b, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-´n h-en-b-]-d-ºv, A-kq-d, sse-e, \-ko-a, apw-Xm-kv, k-lv-\.

A-en-¡p-ªv s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb N-°-c-°m-c-s‚ lwk-bp-sS a-I≥ sX-t°∏p-dw (B-km-a-Øn-s‚) A-en-°p-™v (41). `m-cy: kp-sse-J. a-°ƒ: ssk-\-_, ap¿-jn-Z, _nem¬, Pp-ss\-Zv (F-√mh-cpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). k-tlm-Z-c-߃: kn-±ntam≥, d-km-°v, sam-bvZo≥-tIm-b (aq-h-cpw JØ¿), dp-Jn-b, ]m-Øp´n D-Ω.-

Ip-am-c³ am-ln: Ip-d-n-®n-bn¬ G-S∂q¿ kzm-Xn-bn¬ (sImbn-‰n ho-´n¬) X-øn¬ Ipam-c≥ (90).

A-ÐpÂ- d-jo-Zv ap-k-veymÀ -

hm-Wn-b-∂q¿: ]-tc-X-\mb ]-fin-X≥ Xm-g-tØXn¬ C-kv-amCu¬ apkveym-cp-sS a-I≥ C-cnßm-hq¿ Xm-a-k-°m-c-\mb A-–p¬ d-jo-Zv apkveym¿ (65). `m-cy: P-aoe. C-cn-ßm-hq¿ Pu-dp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k, C-cnßm-hq¿ d-lv-am-\n-b a-kvPn-Zv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂p. a°ƒ: kp-a-ø, ap-l-Ω-Zv dpsN-dn-b ap-¯p-Ip-cn-¡Ä jv-Zn, A-–p¬- _m-kn-Xv. Xp-Δq¿: A-°-c-∏p-d-sØ a-cp-a-I≥: ap-\o¿ A-lv-kF-S-∏-‰ sN-dn-b ap-Øp-Ip- \n. k-tlm-Z-c-߃: a-Pocn-°ƒ (67). `m-cy: ^mZv ap-kv-eym¿, ap-bv-Xo≥Øn-a. a-°ƒ: _-jo¿, Ip-´n, A-–p¿-d-lvam≥, lw-k, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p-√, A-–p¬- k\m-k¿, ku-Z, l-^v-kemw, A-–p¬-\q¿, AØv. a-cp-a-°ƒ: ap-\o-d, k- –p¬ d-low, A-–p¬ ao-\, ^-ko-e, A-ko-\, D- du-^v k-Jm-^n, ^m-ØnΩ¿ ap-kv-eym¿. a, ssk-\-_, J-Zo-P.

tZ-h-bm-\n ]-ø∂ - q¿: F-Sm-´v I-Æßm-´v tÃm-∏n-\S- p-Øv ]tc-X\ - m-b sIm-º≥ Ip™n-cm-as - ‚ `m-cy ta-te-SØv tZ-hb - m-\n (83). a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp[m-I-c≥, tKm-]n, i-in, ]tc-X-cm-b cm-P≥, ssl-amh-Xn.

I-½m-S-¯p-A-½ cm-P-]p-cw: ]m-W-Øq¿ Nn-d-¶-S-hn-se I-Ωm-SØp-A-Ω (67). `¿-Ømhv: I-√-≈≥. a-°ƒ: _m-_p,- I-eym-Wn, \mcm-b-Wn. a-cp-a-°ƒ: Znhm-I-c≥, ]-≈-Øm≥, \m-cm-b-Wn.

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

]-{X-hn-X-c-W-¯n-\n-sS ]md-s¡-«nte¡v ssk¡nÄ adnªv bphmhv a-cn-¨p t]-cm-{º: ssk-°n-fn¬

e-£v-an-¡p-«n -

ap-l-½-Z-vIp-«n lm-Pn-

ap-l-½-Zv-Ip-«n-

sam-b-X v o³-Ip-«n- -

Io-gm-‰q¿: h-g-tßm-Sv hb-¶-c I-Æ≥-Ip-´n ]-Wn°-cp-sS `m-cy e-£v-an°p-´n (71). a-°ƒ: b-ap-\ ({]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI{μw -B-\-°-bw), ao-\mIp-am-cn, A-Pn-X, tPm-Xnjv, k-t¥m-jv. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ-\m-Yv (Bbn-c-\m-gn-∏-Sn), hn-P-b-i¶-c≥ (Zp-_-bv), Ir-jv-WIp-am¿ (Un-ssh.Fkv.]n Hm-^n-kv, s]-cn¥¬-a-Æ), k-Xy-`m-a (Pn. Fw.F¬.]n.F-kv, sIm-S-t»-cn).

a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ h-cnt°m-Sv a-l-√v kz-tZ-in ]c-th-߬ (I-Æp-ho´n¬) ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lmPn (87). s]m-∑-f-˛-tImUq¿ G-cn-b-bn-se B-ZysØ sd-bn¬-th Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p. Xn-cq¿ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ \n-∂pw kv-t‰-j≥ -am-kv-‰dm-bm-Wv k¿-ho-kn¬ \n∂p hn-c-an-®-Xv. a-°ƒ: ]n _m-h (tIm-´q¿ l-b¿sk-°≥-U-dn), ]n jmlp¬ l-ao-Zv (tIm-´-°¬ K-h.t]m-fn), ]-tc-X-cm-b B-®p-´n, l-k≥-Ip-´n. acp-a-°ƒ: ]m-te-cn ap-lΩ-Zv-Ip-´n s]m-∑p-≠w, Ban-\p, D-Ωp-Ip¬-kp.

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Iq¿-a-Øv tIm-temØn¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (82). -`m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: Ip-™m-e≥-Ip-´n (bp.F.-C), in-lm-_v(dnbm-Zv), ssk-\-_, ssaaq-\-Øv, B-cn-^, dp-_o\, kp-l-dm-_n. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ d-km-Jv, I-_o¿ (A-Pv-am-≥), ssk-X-e-hn, Ip-™n-apl-Ω-Zv (A-_q-Zm-_n), ap-l-Ω-Zv (Ip-ssh-Øv), \-_o-k, ap-_o-\. J_-d-S-°w cm-hn-se HºXn\v I-°m-Sv Ppam-akv-Pn-Zv J-_-¿ÿm\n¬.

ssh-eØ - q¿: A-co-°m-Sv X-hf - mw-Ip-∂v ap-√t- »-cnb-IØ - v sam-bvX - o≥-Ip-´n (85). `m-cy: D-Ωø - ° - p-´n. a°ƒ: Ip-™n-sam-bvX - o≥Ip-´n- lm-Pn F-∂ Ip™n-tam≥, lp-kbv≥ F∂ Ip-™n-∏ (A¬sF≥), a-Ωn, \-^o-k, apl-ΩZ- v dm-^n. a-cp-a° - ƒ: A-–p-dl - n-am≥ sN-dh - ∂q¿, kp-sse-J, B-an-\, kp-ss_-Z, i-co-^.

{^m³-kn-kv

bq-kp-^v

^À-l-¯p-¶n-k X-e-t»-cn: tIm-Ø-∏m-d ^¿-kn¬ ]-tc-X-\m-b Icn-ºn¬ sam-bv-Xp-hn-s‚bpw \m-ep-]p-c-bv-°¬ B-cn-^-bp-sS-bpw a-Iƒ ^¿-l-Øp-∂n-k (t__n-˛49). `¿-Øm-hv: Sn Sn kn km-ln¿ (ku-Zn). a°ƒ: A¿-lw d-k (kuZn), A-kvew d-ao-kv (sNss∂), B-Zn¬ dnkvhm≥, Aw-dn≥ d-bm≥. k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øna, h-lo-Z, ^¿-km-\, ^_n-Z _m-\p, ^n-tdm-kv _m-_p, ss^-k-e.

am-\-¥-hm-Sn: I-Wn-bm-cw tIm-´m-bn-bn¬ {^m≥-knkv (98). `m-cy: a-dn-b-°p´n. a-°ƒ: tPm-k-^v, ]tc-X-\m-b am-Xyp, tPm¿Pv, tXm-a-kv, ta-cn, F¬kn, sN-dn-bm≥. a-cp-a-°ƒ: B-\o-kv, Gen-°p-´n, kn-kn-en, X-¶Ω, Pm≥-kn, t_m-_n, _m-_p.

]-g-b-ßm-Sn: sh-ß-c t]m-kv-t‰m-^n-kn-\p kao-]-sØ ]-g-b-ßm-Sn kz-tZ-in ao-Ø-se ]p-cbn¬ bq-kp-^v (67). `mcy: kp-l-d. a-°ƒ: jn-lm-Zv, ep-Jvam≥ (C-cp-h-cpw jm¿-P), kp-a-ø. a-cp-a-°ƒ: k_o-d, d-jo-Zv.

l-ao-e ]-ø∂ - q¿: cm-a¥ - f - n h-S°p-ºm-Sv K-h. am-∏n-f kvIq-fn-\p k-ao-]s - Ø C-db-Øv l-ao-e (100). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b A–p¿-dl - vam≥ au-eh - n. a°ƒ: Ip-™n a-dn-bp-Ω, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ssk-\_ l-÷p-Ω, ]-tc-X\ - mb F-da - p-≈m≥. a-cp-a°ƒ: l-kb - \ v- m¿ lm-Pn, Ip-™m-an-\, \-^o-k l÷p-Ω, ]-tc-X\ - m-b sambvX - o≥. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ]-tc-Xc - m-b A-–p¿-dlvam≥, A-–p-√, ap-lΩ - ZvIp-™n, l-kb - \ v- m¿, adn-bp-Ω, B-bn-kp-Ω.

]-{X-hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂Xn-\n-sS s\m-®m-Sv Ip-≠p߬ Xm-sg `m-K-Øv ]m-ds°-´n¬ ho-Wv am-[y-aw G-P‚ v a-cn-®p. hm-eyt°m-Sv In-g-s° I-‰-bm-´v ]-tc-X-\m-b ^-{Ip-±o≥ -amÃ-dp-sS a-I≥ ss^-k¬ (38) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-bdm-gv-N cm-hn-se ]-{X-w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\n-sS tdm-Un¬ C-d-°-Øn¬ h®v ssk°n-fns‚ t{_-°v \-„-s∏-´v ]m-d-s°-´n¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xebv-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Øn-\nS-bm-°n-b-Xv. t]cm-{º kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw XpS¿∂v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw sIm≠p-t]msb-¶nepw D-®-tbm-sS a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: J-Zo-P. `m-cy: \-ko-d (Im-hpw-h-´w F.bp.]n kv-Iqƒ). a-I≥: ap-l-Ω-Zv ^m-Zn¬ (hn-Zym¿Yn tIm-´-°¬ Ip-™m-en-a-c-°m¿ F-®v.F-kv.Fkv). k-tlm-Z-c-߃: A-–p- -emw (A-[ym-]-I≥, DΩ-Øq¿ F-®v.F-kv.F-kv), ku-Z (A-[ym-]n-I, hmI-tam-fn F¬.]n kv-Iqƒ), B-cn-^ (A-[ym-]n-I kn.F-kv.F-®v.F-kv.F-kv, sIm-f-Ø-d).

_-lv-d-bv-\n A]-I-S-¯n a-cn-¨ bphm-hnsâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n

I-Æq¿: _-lv-d-bv-\n-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-® I-°m-Sv kz-tZ-in-bp-sS a-øn-Øv \m-´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. I-°m-Sv `m-c-Xo-b hn-Zym-`-h-\p k-ao-]w ssk-\m-kn¬ ]-tc-X-\m-b kn Fw A-–p-√-bp-sS aI≥ ]n sI k-ao¿ (35) B-Wv I-gn-™Zn-h-kw a-cn®-Xv. Ign-™ sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v Pp-ap-A \-a-kvIm-cw I-gn-™v Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w Im-dn¬ a-Sßp-tºm-gm-bncp∂p A-]-I-Sw. Im¿ X-I-cm-dm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v ]p-d-Øn-d-ßn-b-t∏mƒ a-s‰m-cp hm-l-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ]n sI ssk-\-_. `m-cy: ssl-^. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-a≥ k-ao¿, ap-l-Ω-Zv A-\n≥ kao¿. k-tlm-Z-c-߃: Pm-_n¿, P-kn-b, ko-\-Øv, km-Pn-Z, dp-_o-\, dp-Iv-km-\, d-lv-\.

Dw-d XoÀ-°m-S-I³ a-Zo-\-bn a-cn-¨p ap-l-½-Zv-Ip-«n-

A-_v-Zp I-cow-

ssk-X-e-hn- -

A-Ðp-Àd-lv-am³ lm-Pn-

_o-cm³-Ip-«n- -

tNm-bn-¡p-«n-

Ip-ªn-ap-l-½-Zv- -

ap-l-½-Zv l-\o-^

]-≈n-°¬: {km-ºym-_km¿ a-W-°-S-h≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (80). `m-cy: ]-tcX-bm-b ]m-Øp-Ω. a°ƒ: A-_q-_-°¿, A–p¬ A-ko-kv (dn-bm-Zv), A-–p¬-Jm-Z¿, ssk-\p±o≥ (Pn-±), \-^o-k, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: ssk-Xmen sF-°-c-∏-Sn, ap-l-ΩZv ]p-Xp-t°m-Sv, kp-sseJ, l-ko-\, j-co-^, jco-^ Iq-t\mƒ-am-´v.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Im°-s∏m-bn¬ I-√≥-tXmS≥ A-_v-Zp¬ I-cow (75). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-sse-J, dw-eØv, Iu-e-Øv, d-lv-aØp-∂o-k, j-do-\. a-cpa-°ƒ: _-jo¿ (Z-Ωmw), l-ao-Zv (Iq-‰-ºm-d), _jo¿ (dn-bm-Zv), A-jv d^v, ssk-X-e-hn ss^kn (C-cp-h-cpw Pn-±).

Xm-\q¿: ]p-Ø≥-ho-´n¬ ssk-X-e-hn (65). sF.F≥.-F¬ Xm-\q¿ ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-knU‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: a-dnb-°p-´n. a-°ƒ: D-Ω¿-_m-h, ssl-dp-∂n-k, k-°o-\. a-cp-a-°ƒ: I-cow, _jo¿, kp-ss_-Z. k-tlmZ-c-߃: Jm-Z¿, A-_q_-°¿, l-\o-^, ssk-\_, _o-]m-Øp.

am-Wq¿: ]-tc-X-\m-b ]q-hm-S≥ ap-l-Ω-Zv lmPn-bp-sS a-I≥ A-–p¿d-lv-am≥ lm-Pn (67). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, keow, k-ao¿, ^m-Xn-a kp-lv-d, _p-jv-d. a-cp-a-°ƒ: d-^o-Jv, A–p¬ P-eo¬, ssk^p-∂n-k, d-lo-\, \mPn-b.

Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b If-Øn¬ _o-cm≥-Ip-´n (87). 50 h¿-ja-- m-bn tIm-´v al-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv ap-Xh-√n-bm-bncp∂p. `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω. a-I≥: tIm-b-Ip-´n F-∂ _m-h. a-cp-a-Iƒ: dm-_nb Iu-ßn-e-∏-Sn. ktlm-Z-c-߃: A-l-Ω-ZvIp-´n, C-øm-®p-Ω.

h-≈n-°p-∂v: Ir-jn-`h-\v k-ao-]w ]-´-bn¬ tNm-bn-°p-´n (94). `mcy: C-´q-en. a-°ƒ: N-{μ≥, l-cnZm-k≥, A-tim-I≥, in-h-Zm-k≥, _m-_pcm-P≥, h-\-P, tim-`\. a-cp-a-°ƒ: kp-{_lvv-a-Wy≥, N-{μ≥, t{]-a, Kn-cn-P, jo-e, P-b, do-\.-

Ip-dp-h: ao-\m¿-Ip-gn-bnse ap-√-∏-≈n Ip-™n-apl-Ω-Zv (58). `m-cy: Ip™m-an-\ (F-S-cn-t°m-Sv). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, d-joZv (aq-h-cpw Pn-±), d-lvaØv, ^u-kn-b, J-Zo-P, ^-ko-e, d-jo-Z. a-cp-a°ƒ: A-ko-kv h-‰-eq¿, iw-kp-±o≥ a-°-c-]-d-ºv, km-en-lv sIm-gvn-™n¬, lp-ssZ-^, k-ao-d, ssdlm-\-Øv.

Im-fn-Im-hv: tNm-°-Sv s]-S-b-¥m-fn-se N-∏mØn¬ ap-l-Ω-Zv l-\o^ (71). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: jm-Pn, ssk-Xv, k-^n-b _o-hn. a-cp-a°ƒ: ju-°-Ø-en, hmln-Z, P-ao-e. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse F-´n-\v tNm-°m-Sv Ppam a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.-

ap-l-½-Zv-

ap-lvkn-\-

A-cp¬-{]-Im-iv-

Jm-ZÀ lm-Pn- -

N-{μ-a-Xn-

Xm-\m-fq¿: h-cn-t°m´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ lm∏p-´n- lm-Pn (73). a-°ƒ: ap-bv-Xp-´n, a-Po-Zv, kpss_¿, ^m-Øn-a-Øv kplv-d, \p-kv-d-Øv. a-cp-a°ƒ: \m-k¿ a-e-∏p-dw, ap-kv-X-^ F-S-cn-t°m-Sv.

a-d-h-t©-cn: I-√q¿ I-cnb-ßm-´p-Im-hn¬ ap-kv-X^-bp-sS a-Iƒ ap-lv-kn-\ (17). am-Xm-hv: P-ao-e. Im-St©-cn kv-Iq-fn¬ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: ap-_-jnd, P-kv-\, jn-lm-_v.

]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h-bnse ]p-Ø-e-sØm-Sn i-¶c≥-˛-Im¿-Xym-b-\n Z-º-XnI-fp-sS a-I≥ A-cp¨ {]Im-iv (38). k-tlm-Z-c߃: c-Rv-Pn-Øv (Xn-cq-cßm-Sn t]m-en-kv kv-t‰j≥), A-Pn-X, A-\n-X.

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw Im-cym-S≥ Jm-Z¿ lm-Pn (72). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: I-Zn-bma-Ip-´n, Ip-™n-∏m-Øp. acp-a-°ƒ: sI-ß-∏-≈n ac-°m¿, am-´p-Ω¬ Ip™n-sam-bv-Xp.

kp-{_-lv-a-Wy³

sN-Ωm-Sv: G-f-bv-°m-´v hn-P-b-N-{μ≥ \m-b-cpsS `m-cy I-cp-am-´v N{μ-a-Xn F-∂ am-fp (61). a-°ƒ: kp-tc-jv, k-\o-jv, a-cp-a-°ƒ: cay, do-\.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: amsºm-bn¬ I-S-º-Øv _m-e-kp-{_-lv-aWy≥ (kp-μ-c≥˛57). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: Ir-jv-W{]nb, ar¨-a-b.

th-em-bp-[³ \m-bÀ-

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

]q-t°m-´pw-]m-Sw: hn-ap‡`-S≥ \-cn-s∏m-bn¬ I-Sº-Øv ]m-et- i-cn th-embp-[≥ \m-b¿ (72). `m-cy: cm-[m-aW - n. a-°ƒ: am-[h - n, ap-cf - n-[c - ≥ (Sn.-hn.-Fk - v. F-dW - m-¶p-fw). a-cp-a° - ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, \n-Jn-e.

Xm-\q¿: sh-≈n-bmw-ºpdw D-∏-Øn¬ \m-cm-bW≥ \m-b¿ (85). `m-cy: \m-Wn-°p-´n-b-Ω. a-°ƒ: \m-cm-b-Wn-°p-´n, C-μn-c, ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥. a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Ipam¿, hm-kp, k-aw-K-e.

a-Zo-\: sam-d-bq¿ s]m-‰Ω¬ lu-kn¬ ]m-Wm-fn a-Ωp-Æn sam-√ (80) a-Zo-\bn¬ a-cn®p. `m-cym ^mØn-a°p-´n-tbmsSm∏w Dwd \n¿-h-ln-®v a-Zo-\-bn-seØn-b C-t±-l-sØ izmkX-S- -sØ Xp-S¿-∂v A¬ A≥-km¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xmbn-cp-∂p. C-∂-se \m-´n-te-°v t]m-th-≠n-bn-cp-∂ aΩp-Æn-sam-√ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv a-cn-®-Xv. a°ƒ: DΩ¿, l-_o-_v (C-cp-h-cpw Pn-±), d-km-Jv (bm-ºp), A–p¬ k-emw (a-°) J-Zo-P, k¬-a-Øv. aønØv C-∂se P-∂-Øp¬ _-Jo-C¬ a-d-hpsN-bv-Xp.

A-]qÀ-htcm-Kw; bp-h-Xn a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: A-]q¿-htcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. ]p-√q¿ s]m-≈-°-S-bnse tKm-hn-μ≥-˛-D-j Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ Pn-Pn (25) bm-Wv C-∂-se cm-hn-se a-cn-®-Xv. Pn-Pn-bp-sS ktlm-Z-c≥ Pn-tP-jpw A-]q¿-htcm-Kw _m-[n-®v NnIn¬-k-bn-em-Wv. F¬.-_n.-F-kv. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ H∂n-®p ]Tn-°p-tºm-gm-Wv C-cp-h¿-°pw A-kp-Jw _m[n-®-Xv. A-kp-Jw h-Ihbv-°m-sX ]Tn-® Pn-tP-jv IÆq¿ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ hn-Zq-c_n-cp-Z-]T-\-Øn\v tN¿-∂v H-∂mw-dm-¶v I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. C-h-cpsS Zp-cn-Xm-h-ÿ am-[y-a-ß-fn¬ hm-bn-®-dn-™v \n-ch-[n k-lm-b-߃ e-`n-®n-cp-∂p. -sh-√q¿ kn.Fw.kn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v H-cp-am-k-tØm-fw C-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ tcm-Kw Is≠-Øm≥ ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ km-[n-®n-√. k-tlm-Z-cn: Pn-j.

Kr-l-\m-Y³ Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

hn-Zym-\-K¿: A-W-¶q¿ ]-®-°m-s´ s_-kv-t‰mƒ A–p¬ Jm-Z-¿ (60) Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se Im-k¿-tIm-Uv Su-Wn¬ Ip-g-™p-ho-W Ct±-lsØ aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-a-Zv, jm-ln-\, k-ao-\, P-ko-e. a-cp-a-°ƒ: l-\o^v, A-–p-√.

A-_p ssh-ZyÀ- -

A-¿-¸-³-

I-_oÀ-Zm-k-v

a-c-¡mÀ-

tam-bn³

B-ky- l-Öp-½-

A-l-½-ZI v p-«n

Ir-jW -v ³ \-¼ymÀ

A-ßm-Sn-∏p-dw: h¿-ßf - mbn A-ßm-Sn-∏p-dØ - v C-cnºn-fn-bw ssh-Zy-im-e \-SØn-bn-cp-∂ ]p-fn-bß - ¬ A-_p ssh-Zy¿ (70). `mcy: ]-tc-Xb - m-b a-dn-b° - p´n. a-°ƒ: J-Zo-P, ^m-Øna, _-jo¿. a-cp-a° - ƒ: jw-kp-±o≥, Ip-™n-aΩ - p, j-ao-d.

A-cn-b-√q¿-:- tN-e-°¬A-ø-∏-≥ (Ip-™p-´n-˛75). `m-cy-:- tZ-hn.- a-°ƒ-:- P-b{]-Im-iv- (\m-Zw- kv-‰p-Untbm,- sN-´n-∏-Sn-),- kp-`mjv,- kp-io¬-Ip-am¿- (kn.]n-.Fw- A-cn-b-√q¿- P-Mvj-≥ {_m-©v- sk-{I-´-dn),- {io-cm-Kv. a-cp-a-°ƒ-:- kPn-X,- tim-`-\,- jn-Pn. kw-kv-Im-cw- C∂v- cm-hnse- 10\v- ho-´p-h-f-∏n¬. -

tNm-°m-Sv: I-√m-aq-e ]me-Øn-k-ao-]w a-T-Øn¬ I-_o-¿-Zm-kv (91). `m-cy: ^m-Øn-a.

Xp-Δq¿: B-e-Øq-¿ tXmWn-°-c a-c-°m¿ (65). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: ko-\Øv, apw-Xm-kv. ip-ssl_v, ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZ-en. a-cp-a-I≥: \m-k¿. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\v ]m-bn-∏p-√v Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

F-S-h-Æ: ap-kvenw- bØow-Jm-\ ÿm-]-\-Øns‚ ss{U-h¿ Ip-∂p-Ωen-se a-cp-∂≥ tam-bn≥ (70). `m-cy: \m-e-I-Øv dpJn-b. a-°ƒ: kp-lv-d (h\n-Xm tIm¨-{K-kv {]kn-U‚ v F-S-h-Æ), d-^oJv (Z-Ωmw). a-cp-a-°ƒ: sI hn ap-l-Ω-Zv _m-h (kn.-sI.-F-kv t{S-tU-gvkv H-Xm-bn), tXm-´-Øn¬ d-ko-\.

a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv t]-´-∏-Sn-bn-se ]tc-X-\m-b X-øn¬ sam-bvXn-bp-sS `m-cy ap-≠v-]-dºv Ip-∂-Øp-sØm-Sn Bky (90). a-°ƒ: sam-bvXp, A-l-Ω-Zv- lm-Pn, Aen (Pn-km≥), B-bn-i, dw-e. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn°p-´n X-e-Im-∏v, A-–p a¶-S, J-Zo-P, J-Zo-P tNtßm-´q¿, kp-lv-d. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 9.30\v Im-®n-\n-°m-Sv Ppam-a-kv-Pn-Zn¬.

C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g Imfm-ºm-db - n-se s\-cØ - pΩ¬ ]p-Xn-b] - p-c lukn¬ F ]n A-lΩ - Z- v Ip-´n (76). B-bn-∏p-gb - nepw Im-fm-ºm-db - n-epw G-sd-Im-ew hym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. `m-cy: F≥ ]n sI ^m-Øn-a. a-°ƒ: F-da - p-≈m≥ (B-[m-cw F-gp-Øv, C-cn-´n), \-ko¿ (a-kv° - Ø - v), B-bni°p-™n, kp-ss_-Z, \-ko-a. a-cp-a° - ƒ: ^mØn-a, k-^o-d, A-_p, A-–p¬ k-emw, A–p¬ e-Øo-^v ss^kn. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A–p¬ Jm-Z¿, sam-bvXo≥ Ip-´n, aq-km≥Ip-´n (B-Im-ih - m-Wn \n-ebw, I-Æq¿), a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, kp-ld - , _o-hn, ]-tc-X\ - m-b B-en-°p-´n.

a-´∂ - q¿: c-≠mw-tem-I alm-bp-≤Ø - n¬ ]-s¶-SpØ hn-ap-IvX`- S- ≥ s]-cnt©-cn hn-jW v- p t£-{XØn-\p k-ao-]s - Ø ]-øØv am-hn-e Ir-jW v- ≥ - \ºym¿ (100). `m-cy: ]-tcX-bm-b X-ºm-bnb-Ω. a°ƒ: P-\m¿-±\ - ≥ \ºym¿ (¢m¿-°v s]-cnt©-cn hn-jW v- p t£{Xw), `m-kI v- c - ≥, hn-Pb≥ (Iq-Øp-]d - º - v ap≥kn-^v tIm-SX - n), \-μ\ - ≥ (a-´∂ - q¿ k-lI - c - W _m-¶v). a-cp-a° - ƒ: c-ho{μ≥, t{]-ae - X - , Po-\. ktlm-Zc - ß - ƒ: Ip-™n-cma≥ \-ºym¿, I-eym-Wnb-Ω, ]-tc-Xc - m-b \m-cmb-Wn-bΩ - , \m-cm-bW - ≥ \-ºym¿.

G-en-¡p-«n B-et- °m-Sv: D-Zb - K - n-cnbn-se Ip-t∂¬ Nm-≠nbp-sS `m-cy G-en-°p-´n (80). a-°ƒ: tZ-hk - ym®≥, en-√n-°p-´n ,t_-_n®≥, kn-ÿ ta-gvk - n (Xriq¿), km-en So-®¿, t{Kkn (A-[ym-]n-I K-h: lb¿- sk-°≥-Ud - n h-b°-c) sk-an≥ (\-gvk - v, ak-°Ø - v), sP-kve - n≥ (F-^v.kn.kn, am-em-]d - ºv, tIm-gn-t°m-Sv), ^mZ¿ tPm-kv, ssj-\n. a-cpa-°ƒ: em-en, A-Kà - n≥, {So-kΩ - , Ip-´n-®≥, {^m≥-kn-kv (]m-Sn-tbm´p-Nm¬), am-Xyq-kv, hn¬k≥ ]m-d∏ - p-dØ - v.

A-\-´³ ]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv t\m¿-Øn¬ X-e-t»-cn kz-tZ-in h-S-h-Xn A-\¥≥ (75). `m-cy: ]n sI {]-k-∂. a-°ƒ: jo-a (D-Sp-ºp-X-e Cw-•o-jv kv-Iqƒ), jo-_n-μv, jnPn-Øv (sh-≈q¿ k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v). a-cp-a-°ƒ: Xn-e-I≥, k\n-X.

P-t\m-h ]-gb - ß - m-Sn: am-Sm-bn Fkv.F.]n tÃm-]n-\p k-ao]-sØ P-t\m-h a-S° - p-Snb≥ (75).

D-aÀ lm-Pn s]-cn-tßmw: s]-cntßmw K-h. l-b¿-sk°≥-Ud - n kvI - q-fn-\p kao-]w G-gmw-ssa-en-se sIm-Ω® - n D-a¿ lm-Pn (64). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: j-_o¿, j-°o¿, sam-bX v- p (aq-hc - pw sI.]n.sI. S-b¿ I-º\n), lm-Pn-d, Xm-Pp-∂nk X-k\ v- ow. a-cp-a° - ƒ: sI ap-lΩ - Z- I v- p-™n (sI A-–p B‚ v {_-tZgvk - v, X-fn-∏d - º - v), \u-jmZv (sN-dp-Ip-∂v), B-an, ^m-kn-e, dn-jm-\ (h-f] - ´-Ww). k-tlm-Zc - ß - ƒ: D-ka v- m≥, C-ka v- m-Cu¬, J-Zo-P, ^m-Øn-a, ssk\-_, \-^o-k, B-bn-i, ]-tc-Xc - m-b B-en-°p™n, ap-lΩ - Z- I v- p-™n, A-–p-√ , kn-±o-Jv lm-Pn, lw-k, ap-kX v- ^ - lm-Pn, A-–p¿-dl - vam≥.

^n-en-¸v Np-≈n-°-c: B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I≥ Xd-∏p-sXm-´n-bn¬ ^n-en-∏v (85). `m-cy: G-en-°p-´n ]n-d-hw ]p-Xp-aym-en¬ IpSpw-_m-wKw. a-°ƒ: tXma-kv, ^m. tPm-kv X-d-∏psXm-´n-bn¬, G-en-bm-Ω, ta-cn, A-∂-Ω, t_-_n, t{K-kn, kn-kn-en, jm-Pn, _n-kn. a-cp-a-°ƒ: ta-cn ap-S-°m-en¬,^n-en-∏v ap-fh-\m¬, sP-bnw-kv Ip∂mw-]-S-hn¬, tPm-kv C√n-°¬, sP-kn sN-º-IØ-S-Øn¬, Nm-t°m, jm-Pn I-Wn-bm-Ipt∂¬, jo-_ \n-c-h-Øm\n-bn¬, tXm-a-kv πm-t®cn-bn¬ (am-e-°-√v).

]-Xvan-\n ap-Xp-Ip-‰n: a-cp-ho-´n¬ ]-fln-\n (61). `¿-Øm-hv: N-t{μm-Øv _m-e-Ir-jvW≥. a-°ƒ: a-Wn-IWvT≥ (_-lv-d-bv≥), Znt\-iv-_m-_p (sk-{I-´dn, cm-Po-hv-Pn tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n, N°-c-°¬), _n-μp (_lv-d-bv≥). a-cp-a-°ƒ: jm-Pn (_-lv-d-bv≥), {Kojv-a (_-lv-d-bv≥). ktlm-Z-c-߃: Pm-\-In, Ip-™n-Ir-jv-W≥. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 8.-30\vv ho-´p-h-f-∏n¬.

A-eo-a \-Sp-hn¬: ]-©m-bØ - v Hm-^n-kn-\p k-ao-]w _Øm-eo-cI - Ø - v A-eo-a (75). `¿-Øm-hv: sX-°≥ho-´n¬ lw-k. a-°ƒ: \^o-k, B-bn-i, ap-kvX - ^ (A-_q-Z_ - n), A-lΩ-Zv, kn-±o-Jv, I-cow, k°o-\, \-ko-a, B-bn-i, d-jo-\, ]-tc-X\ - m-b A–p¿-dl - vam≥. k-tlm-Zc-߃: B-en-°p-´n, apl-ΩZ- v, B-bn-i, A-_q_-°¿, ssk-\_ - .

k-t´m-jv sh-≈-ap-≠: sN-dp-I-c I-t®-cn-°-c Nn-d-°¬ hnP-b≥ a-I≥ k-t¥m-jv (38). `m-cy: _n-μp.

i-¦-c³ \m-bÀ C-cn-´n: Im-°b - ß - m-s´ s\-√n-tbm-S≥ i-¶c - ≥ \m-b¿ (88). `m-cy: am-[h - n. a-°ƒ: \m-cm-bW - ≥, eoe, cm-[m-Ir-jvW - ≥, {io\n-hm-k≥, ]-¶P - m-£≥.

tem-dn a-dn-ªv \m-ev a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-in-IÄ a-cn-¨p Im™-ßmSv: Nn-‰m-cn-°-en-\-Sp-Ø Im-‰mw-I-h-e ]dº tdm-Un¬ Ip-g¬-°n-W¿ \n¿-am-Wtem-dn sIm-°-bn-te-°p a-dn-™v A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fm-b \m-ep-t]¿ a-cn-®p. a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-inI-fm-b cmw-em¬ (25), kmw-_¿ (28), ssh-im-Jv (30), cw-K-em¬ (27) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-l-߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. C-h-cp-sS _-‘p-°ƒ IÆq-cn-te-°v ]p-d-s∏-´p. ]-cn-t°-‰ G-gp-t]-cn¬ sshim-Jv F-∂-bm-fp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. a-[y-{]-tZiv kz-tZ-in _p-≤p-dmw, O-Øo-kv-K-Uv kz-tZ-in Ku≠v, X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in X-h-a-Wn, Sn-°p-dmw, `-‡dmw, tem-dn-ss{U-h¿ ]-f-\n-®m-an F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. ]cn-t°-‰- c≠p-t]sc tImb-º-Øq¿ saUn-°¬ tImf-Pn-epw a‰p≈hsc ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pnepw {]th-in-∏n®p. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v G-tgm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. Nn-‰m-cn-°-en¬-\n-∂v am-tem-tØ-°p t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ X-an-gv-\m-´n-se e-£v-an t_m¿-sh¬ I-º\n-bp-sS Sn F≥ 34- Fw 4713 \-º¿tem-dn \n-{¥-Wwhn-´v 200 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°v ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp∂p. tem-dn-bp-sS ap-I-fn¬ C-cp-∂-h¿ `m-c-ta-dn-b Ipg¬-°n-W¿ D-]-I-c-W-߃-°Sn-bn¬-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. tem-dn c-≠pX-h-W a-e-°w-a-dn-™p. Hm-Sn°q-Sn-b \m-´p-I-m-cm-Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-bXv. hm-l-\-Øn¬ 11 t]¿ D-≠m-bn-cp-∂p. \m-´p-Imcpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Z¼-Xn-Ifpw a-I-fpw Xq§na-cn-¨- \n-e-bn t^-kv-_p-¡n- kz-`m-h-l-Xy-¡n-c-bm-b bp-h-Xn B-ß-l-Xy sN-bv-Xp I-g° - q-´w: I-g° - q-´Ø - v Z-ºX - n-Ifpw a-I-fp-a-S-ßp-∂ Ip-Spw-_w B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬. kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\n-se Nne-cp-sS am-\-kn-I-]o-U-\-hpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXp-am-Wv B-fl-l-Xy-°p Im-cW-sa-∂p _-‘p-°ƒ B-tcm-]n®p. I-g-°q-´w B-‰n≥-Ip-gn B¿._n `-h-\n¬ hn.F-kv.Fkv.kn {Sm≥-kv-t]m¿-´v hn-`m-KØn-se Po-h\ - ° - m-c≥ cm-[m-IrjvW - ≥ \m-b¿ (54), `m-cy _o-\mIp-am-cn (45), a-Iƒ \o-Xp-Ir-jvW (16) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. Rm-bd - m-gvN - cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Xp-ºt]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: am-k߃-°p ap-ºv hn.F-kv.F-kv.-

_o-\m-Ip-am-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, \o-Xp-Ir-jv-W kn-bn-se Xm¬-°m-en-I Po-h-\- kv Hm-Sn-® Xm¬-°m-en-I Po-h\ - °m-c≥ Hm-Sn-® _- n-Sn-®p- I-g- °m-c≥ ap-ßn-bt- Xm-sS Cu _m°q-´w Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv- [y-X cm-[m-Ir-jv-W-s‚ Np-a-entN-©n-\p k-ao-]-sØ sh-bn-‰n- em-bn. H-Sp-hn¬ sj-Uv \n¿-anMv sj-Uv X-I¿-∂n-cp-∂p. A-]- °m-\p-≈ ]-Ww cm-[m-Ir-jvI-S-ÿ-e-sØ-Øn-b cm-[m-Ir- W≥ kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\njv-W≥ X-I¿-∂ sj-Uv \n¿-an- se _m-_p-hn-\v \¬-In-. F®p-\¬-Im-sa-∂p kn.sF.Sn.bp- ∂m¬ am-k-߃ I-gn-™n-´pw hn-se Nn-e¿-°v D-d∏ - p-\¬-In. _- sj-Uv \n¿-an-°m-ØX - n¬ cm-[m-

Ir-jvW - \ - p-w _m-_p-hp-w X-Ωn¬ hm-Iv-X¿-°-ap-≠m-bn-. B-fl-lXy-°p X-te-∂m-fpw C-h¿ XΩn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p cm-[m-Ir-jvW - ≥ Xp-º t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. _m-_p I-g° - q-´w t]m-en-kn-epw ]-cm-Xn sImSpØp. I-g-°q-´w t]m-en-kv cm-[m-Ir-jv-W-s\ ho´n¬-\n-∂v tÃ-j-\n¬ sIm-≠pt]m-bn. ]-cm-Xn-bn-s√-∂v F-gp-Xns°m-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v a-Zy]n-®-Xn-\v tI-sk-Sp-Ø-ti-jw cm-[m-Ir-jvW - s - \ t]m-en-kv hn-´b-®p. kn.sF.-Sn.bp-hn-se Nn-e¿ h-[` - o-jW - n ap-g° - n-bX - m-bpw ]d-bs - ∏-Sp-∂p. hn-c-e-S-bm-f-hn-Z-Kv-[¿ sX-fnsh-Sp-Øp. sa-Un-°¬- tIm-f-Pv kn.sF- tI-kv A-t\z-jn-°pw.

sIm-®n-: t^-kv-_p-°n-¬ kz`m-h-l-Xy-°n-c-bm-b bp-h-Xn B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. ku-Øv Nn-‰q¿ ]m-c-ssU-kv A-∏m¿-´vsa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºe-∏p-g kz-tZ-in _n-\p-°p-´-s‚ `m-cy hn-Pn-X(27)bm-Wv Rm-bdm-gv-N cm-{Xn B-fl-l-Xy sNbv-X-Xv. hn-Pn-X-bp-sS Ip-Spw-_hp-am-bn A-Xn¿-Øn-Ø¿-°-ap≠m-bn-cp-∂ _-‘p Iq-Sn-bm-b A-º-e-∏p-g kz-tZ-in c-Xo-jv t^-kv-_p-°v h-gn-bpw F-kv-.Fw-.F-kn-eq-sS-bpw A-]-am\n-s®-∂m-tcm-]n-®v I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ tN-cm-s\-√q¿ t]m-en-kn¬ hn-Pn-X ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw t]men-kv tI-sk-Sp-Øn-√-s{X.

A-«o-e-k-tμ-i-߃ {]-Ncn-∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc \¬-Inb ]-cm-Xn kzo-I-cn-°m≥ t]mepw t]m-en-kv X-øm-dm-bn-s√∂v `¿-Øm-hpw F≥-Pn-\o-b-dpam-b _n-\p-°p-´≥ B-tcm-]n°p-∂p. tI-km-°n-bm¬ A-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p t]m-en-kn-s‚ D]-tZ-iw. Xp-S¿-∂v kn-‰n t]m-enkv I-Ωo-j-W¿-°v C-h¿ ]-cmXn \¬-In-sb-¶n-epw C-Xv tNcm-s\-√q¿ t]m-en-kn-\p ssIam-dn. C-Xn-\n-sS hn-Pn-X sslt°m-S-Xn-bn¬ hn-j-bw Nq-≠n°m-´n l-c-Pn \¬-Ip-I-bpw tIm-S-Xn C-Xp kw-_‘ -- n-®v tN-cm-\-√q¿ F-kv.-sF-tbm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iy-s∏-Sp-

I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, hn-Pn-X \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ \-S-Øn-b A-t\zj-W-Øn¬ c-Xo-jn-s\-Xn-tc sX-fn-hp-Iƒ C-√m-Xn-cp-∂-Xn\m-em-Wv tI-sk-Sp-°m-Xn-cp∂-sX-∂v tN-cm-s\-√q¿ t]men-kv ]-d-™p. bp-h-Xn-sbbpw c-Xo-jn-s\-bpw t]m-en-kv tÃ-j-\n-¬ hn-fn-∏n-°p-I-bpw c-Xo-jn-s\ Xm-°o-Xv sN-øp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p-sh-∂v t]men-kv ]-d-™p. Rm-b-dm-gv-N `¿-Øm-hns\m-∏w t£-{X-Øn¬ t]m-bn ^v-fm-‰n¬ Xn-cn-s®-Øn-b hn-PnX ap-dn-bn¬ I-b-dn hm-Xn-e-S®p. G-sd t\-c-am-bn-´pw Xp-d°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v

_n-\p-°p-´-\pw A-Sp-Øp-≈-hcpw tN¿-∂v hm-Xn¬ N-hn-´nØp-d-∂-t∏m-gm-Wv Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-≠X -- v. tN-cm-\√q¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. kw-`-h-w kw_-‘n®v dnt]m¿-´v \¬-Im≥ B-`y-¥-ca{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e sIm®n kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In. tI-kv Ub-dn hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-°pI-bpw F-kv.sF A-S-°-ap-≈h-cp-sS sam-gn-sb-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X ti-jw F-{X-bpw thKw dn-t]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v IΩo-j-W¿ A-dn-bn-®p.


8

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

tem-dn a-dn-ªv \m-ev a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-in-IÄ a-cn-¨p ^À-l-¯p-¶n-k

^n-en-¸v

tZ-h-bm-\n

X-e-t»-cn: tIm-Ø-∏m-d ^¿-kn¬ ]-tc-X-\m-b I-cn-ºn¬ sam-bv-Xp-hns‚-bpw \m-ep-]p-c-bv°¬ B-cn-^-bp-sS-bpw a-Iƒ ^¿-l-Øp-∂n-k (t_-_n-˛49). `¿-Øm-hv: Sn Sn kn km-ln¿ (kuZn). a-°ƒ: A¿-lw d-k (ku-Zn), A-kvew d-aokv (sN-ss∂), B-Zn¬ dn-kvhm≥, Aw-dn≥ dbm≥. k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øn-a, h-lo-Z, ^¿km-\, ^-_n-Z _m-\p, ^n-tdm-kv _m-_p (Zp-_bv), ss^-k-e.

]-ø-∂q¿: F-Sm-´v I-Æßm-´v tÃm-∏n-\-Sp-Øv ]tc-X-\m-b sIm-º≥ Ip™n-cm-a-s‚ `m-cy ta-teS-Øv tZ-h-bm-\n (83). a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-[mI-c≥ (C-cp-h-cpw sNss∂), tKm-]n, i-in, ]tc-X-cm-b cm-P≥, sslam-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: c-aWn, Kn-cn-P, do-\, Zo-].

am-\-¥-hm-Sn: I-Wn-bmcw tIm-´m-bn-bn¬ {^m≥-kn-kv (98). `m-cy: a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ: tPm-k-^v, ]-tcX-\m-b am-Xyp, tPm¿-Pv, tXm-a-kv, ta-cn, F¬kn, sN-dn-bm≥. a-cp-a-°ƒ: B-\o-kv, Gen-°p-´n, kn-kn-en, X-¶Ω, Pm≥-kn, t_m-_n, _m-_p.

Np-≈n-°-c: B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I≥ Xd-∏p-sXm-´n-bn¬ ^n-en∏v (85). `m-cy: G-en-°p-´n ]n-dhw ]p-Xp-aym-en¬ IpSpw-_m-wKw. a-°ƒ: tXm-a-kv, ^m. tPm-kv X-d-∏p-sXm-´n-bn¬ (Np≈n-°-c sk‚ v -ta-cokv ]-≈n hn-Im-cn), Gen-bm-Ω, ta-cn, A-∂Ω, t_-_n, t{K-kn, kn-kn-en, jm-Pn, _nkn. a-cp-a-°ƒ: ta-cn ap-S°m-en¬ (sN-dp-]m-d) ^n-en-∏v ap-f-h-\m¬ (I≈m¿), sP-bnw-kv Ip∂mw-]-S-hn¬ (]-ømhq¿), tPm-kv C-√n°¬ (sN-º≥-sXm-´n), sP-kn sN-º-I-Ø-SØn¬ (H-S-bw-Nm¬), Nm-t°m h-cn-°-am°n¬ (]-Sn-a-cp-Xv), jmPn I-Wn-bm-Ip-t∂¬ (]p-∂-Øp-d), jo-_ \n-c-h-Øm-\n-bn¬ (]mW-Øq¿), tXm-a-kv πmt®-cn-bn¬ (am-e-°-√v).

_o-^m-¯n-a

{]-`m-I-c³

P-t\m-h

I-f\ - m-Sv: sIm-ºº - m-db - nse ]-tc-X\ - m-b tZ-fn apl-ΩZ- vIp-™n-bp-sS `mcy _o-^m-Øn-a (58). a°ƒ: _-jo¿, C-{_mlow, A-–p-√, A-–p¿ d-lva - m≥ (aq-hc - pw A-_qZ-_n), bq-k^ - v (Zp-_b - v), ]-tc-Xb - m-b \-^o-k. ktlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - ZvIp-™n, A-–p¬ JmZ¿, kp-sse-am≥, B-bni, a-dn-bw, lm-Pd - , kplvd - , A-–p-√° - p-™n, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ap-lvbp-±o≥. a-cp-a° - ƒ: jmln-Z, l-ko-\, k-do-\, ^¿-km-\, kp¬-Øm-\.

X-e-t»-cn: sl¬-Øv k¿-ho-kn-¬ \n-∂p hn-can-® A-gn-bq¿ tNm-ºm-ebn-se \n-f-º-d-ºn¬ F≥ ]n {]-`m-I-c≥ (61). `m-cy: D-°-≠≥ ]o-Sn-Ibv-°-Sp-Ø e-£v-an.

]-gb - ß - m-Sn: am-Sm-bn Fkv.F.]n tÃm-]n-\p kao-]s - Ø P-t\m-h a-S°p-Sn-b≥ (75). a-°ƒ: tk-hym¿, _m-_p, A∂. a-cp-a° - ƒ: kvs - ‰-√, ta-cn, sPw-kv.

{^m³-kn-kv

cm-a-Ir-j-W v ³ ]-ø∂ - q¿: Xm-bn-t\-cn hniz-I¿-Ω t£-{X-Øn-\Sp-Ø I-Sm-tßm-Sv cm-aIr-jvW - ≥ (85). `m-cy: e£va - n. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, i-in-[c - ≥, c-a, c-Xn, c-PnX.

ap-cn-bm-f³ ]p-∂t- »cn: I-t√-cn ]p-dmbn¬ ap-cn-bm-f≥(75). `mcy: I-eymWn.

kq¸n

FS-°c: DWn®¥bnse at©-cn-sXmSnI chn(50). `mcy : tim`-\. a°ƒ: A\q-]v, A\n-X. acp-a-°ƒ : kua-y, jn_p.

sIm-t≠m´n: Ip-dp∏-Øv Ip-∂Ø - v] - d-ºv ]p-fn-°eI-Øv kq∏n (75) a°ƒ: _-jo¿, tIm-b, ssk-\p-±o≥,\-^o-k, IZo-P, j-l\ - mkv. a-cpa°ƒ: ap-lΩ - Z- en, ssk-Xe - hn, kpl-d, dkn-b, km-PnZ.

tIm-X-aw-K-ew: ssa-eq¿ Xp-cp-Øn-∏n-≈n¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy A-∂-°p´n(85). a-°ƒ: a-Ømbn, ta-cn, Nn-∂-Ω, F¬kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-knen, F-Ωm-\p-h¬, sPbnw-kv.

A-ÐpÂ-dk - mJv \-cn-°p\n: Ip-´-ºq¿ Aco°-≠n A-–p¿d-kmJv(48). A-b-a-Xv˛Ban-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `mcy: Bky.

]-Xvan-\n

B-e-t°m-Sv: D-Z-b-Kn-cnbn-se Ip-t∂¬ Nm≠n-bp-sS `m-cy G-en°p-´n (80). a-°ƒ: tZ-hkym-®≥, en-√n-°p-´n ,t_-_n-®≥, kn-ÿ ta-gv-kn (Xr-iq¿), kmen So-®¿, t{K-kn (A[ym-]n-I K-h: l-b¿sk-°≥-U-dn h-b-°c) sk-an≥ (\-gv-kv, ak-°-Øv), sP-kv-en≥ l-ao-e (F-^v.kn.kn, am-em-]]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn h-S- d-ºv, tIm-gn-t°m-Sv), °p-ºm-Sv K-h. am-∏n-f kv- ^m-Z¿ tPm-kv, ssjIq-fn-\p k-ao-]-sØ C-d- \n. a-cp-a-°ƒ: em-en, b-Øv l-ao-e (100). `¿A-K-Ãn≥, {So-k-Ω, IpØm-hv: ]-tc-X-\m-b A- ´n-®≥, {^m≥-kn-kv –p¿-d-lvam≥ au-e-hn. a- (]m-Sn-tbm-´p-Nm¬), am°ƒ: Ip-™n a-dn-bp-Ω, Xyq-kv, hn¬-k≥ ]m-dap-l-Ω-ZvIp-™n, ssk-\- ∏p-d-Øv. _ l-÷p-Ω, ]-tc-X-\mb F-d-ap-≈m≥. a-cp-aI-½m-S-¯p-A-½ °ƒ: l-k-bv-\m¿ lm-Pn, cm-P-]p-cw: ]m-W-Øq¿ Ip-™m-an-\, \-^o-k l- Nn-d-¶-S-hn-se I-Ωm-S÷p-Ω, ]-tc-X-\m-b sam- Øp-A-Ω (67). `¿-Ømbv-Xo≥. k-tlm-Z-c-߃: hv: I-√-≈≥. a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b A-–p¿-d_m-_p,- I-eym-Wn, \mlvam≥, A-–p-√, ap-l-Ω- cm-b-Wn. a-cp-a-°ƒ: ZnZvIp-™n, l-k-bv-\m¿, a- hm-I-c≥, ]-≈-Øm≥, dn-bp-Ω, B-bn-kp-Ω. \m-cm-b-Wn.

chn

A-¶¡ - p-«n

G-en-¡p-«n

A½n-Wn-A-½mÄ taem-‰q¿ : d-bn¬-th tÃj-\p k-ao-]w ]-tcX\mb ]p-Xp-t°m-´n¬ Ip-´∏-s‚ `m-cy A-Ωn-Wn A-Ωmƒ(96). a-°ƒ: X-¶∏≥, A-dapJ≥, cm-aI - r-jvW≥, aw-Kfw, k-ck - z-Xn, ]-tcXbm-b cmP-Ω. a-cpa°ƒ: hn-Pb≥, \m-cmbW≥, im-¥, D-j, Aw_n-I, c-Lq-Øa≥.

ap-Xp-Ip-‰n: a-cp-ho-´n¬ ]-fln-\n (61). `¿-Øm-hv: N-t{μm-Øv _m-e-Ir-jvW≥. a-°ƒ: a-Wn-IWvT≥ (_-lv-d-bv≥), Znt\-iv-_m-_p (sk-{I-´dn, cm-Po-hv-Pn tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n, N°-c-°¬), _n-μp (_lv-d-bv≥). a-cp-a-°ƒ: jm-Pn (_-lv-d-bv≥), {Ko-jv-a (_-lv-d-bv≥). k-tlm-Z-c-߃: Pm-\In, Ip-™n-Ir-jv-W≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 8.-30\vv ho-´p-h-f∏n¬.

Fw F kn A-Ðp -Jm-ZÀ ap-kveymÀ

Ip-am-c³

A-eo-a

am-ln: Ip-d-n-®n-bn¬ G-S∂q¿ kzm-Xn-bn¬ (sIm-bn‰n ho-´n¬) X-øn¬ Ip-amc≥ (90). `m-cy: Ip-f-h-´-Øv im-c-Z. a-°ƒ: kp-[, kp[o¿, kp-\n¬ (C-cp-h-cpw Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: N{μ≥ (Zp-_-bv), j-Pn-\, _n-Pp-f.

\-Sp-hn¬: ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w _Øm-eo-c-I-Øv A-eo-a (75). `¿-Øm-hv: sX-°≥ho-´n¬ lw-k. a-°ƒ: \-^o-k, B-bn-i, ap-kvX-^ (A-_q-Z-_n), Al-Ω-Zv, kn-±o-Jv (dn-bmZv), I-cow (J-Ø¿), kD-aÀ lm-Pn °o-\, \-ko-a, B-bn-i, s]-cn-tßmw: s]-cn-tßmw d-jo-\, ]-tc-X-\m-b AK-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p k-ao-]w G-gmw- –p¿-d-lvam≥. k-tlm-Zssa-en-se sIm-Ω-®n D-a¿ c-߃: B-en-°p-´n, aplm-Pn (64). `m-cy: ^m-Øn- l-Ω-Zv, B-bn-i, A-_q_-°¿, ssk-\-_. a. a-°ƒ: j-_o¿, j°o¿, sam-bv-Xp (aq-h-cpw sI.]n.sI. S-b¿ I-º-\n), bq-kp-^v lm-Pn-d, Xm-Pp-∂n-k X-kv- ]-g-b-ßm-Sn: sh-ß-c \ow. a-cp-a-°ƒ: sI ap-l- t]m-kv-t‰m-^n-kn-\p kΩ-Zv-Ip-™n (sI A-–p ao-]-sØ ]-g-b-ßm-Sn B‚ v {_-tZ-gv-kv, X-fn-∏-d- kz-tZ-in ao-Ø-se ]p-cºv), \u-jm-Zv (sN-dp-Ipbn¬ bq-kp-^v (67). `m∂v), B-an, ^m-kn-e, dncy: kp-l-d. a-°ƒ: jnjm-\ (h-f-]-´-Ww). klm-Zv, ep-Jv-am≥ (C-cp-htlm-Z-c-߃: D-kv-am≥, C- cpw jm¿-P), kp-a-ø. a-cpkv-am-Cu¬, J-Zo-P, ^ma-°ƒ: k-_o-d, d-jo-Zv. Øn-a, ssk-\-_, \-^ok, B-bn-i, ]-tc-X-cm-b _m-¸p- lm-Pn B-en-°p-™n, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-–p-√ , kn-±o-Jv tIm-´q¿: I-dp-tØS-Øv lm-Pn, lw-k, ap-kv-X-^ C√n-°¬ _m-∏p-lmlm-Pn, A-–p¿-d-lvam≥. Pn(74). `mcy: B-an-\.

]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv t\m¿-Øn¬ X-e-t»-cn kz-tZ-in h-S-h-Xn A-\¥≥ (75). `m-cy: ]n sI {]-k-∂. a-°ƒ: jo-a (D-Sp-ºp-X-e Cw-•o-jv kv-Iqƒ), jo-_n-μv, jnPn-Øv (sh-≈q¿ k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v). a-cp-a-°ƒ: Xn-e-I≥, k\n-X. k-tlm-Z-c≥: ]-tcX-\m-b hm-kp-tZ-h≥.

Xr-°-cn-∏q¿: {]-ap-J aX-]-fin-X≥ Fw F kn A-–p¬-Jm-Z¿ ap-kv eym¿ (73). sN-dp-hØq¿, N-t¥-c A-^v-kep¬ D-e-a A-d-_n-Iv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏embn-cp-∂p. hn-hn-[ a-Zv-d-k-I-fn¬ {][m-\m-[ym-]-I-\m-bpw apZ-cn-km-bpw tkh\w sNbvXn-´p≠v. I-Æq-¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-Ifn¬ \n-c-h-[n in-jy-K-Wß-fp-≠v. a-Zv-d-k A-[ym]-I-cp-sS t£-a{]-h¿-Ø\-Øn-\v t£-a-\n-[n cq]o-I-cn-°m≥ ap≥ssIsb-Sp-Øv {]-h¿Øn-®n-´p-≠v. kz-¥-am-bn ¢m-kv \-S-Øn \n-c-h-[n A-d-_n A-[ym-]-I¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In. BZy-Im-e-Øv Xr-°-cn-∏q¿ Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-aos‚ k-Po-h{]-h¿-Ø-I\m-bn-cp-∂p. `m-cy: km-dp-Ω. a-°ƒ: A-–p¬ -k-emw, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-±o≥, d-lo-\ (A-_q-Z-_n). ktlm-Z-cn: B-bn-i.

k-Zm-\-μ³

`-hm-\n-b-½

B-K-kv-Xn

Ir-jv-W³

Ip-ª-¼p- \m-bÀ

sN-dp-]p-g: Xn-cp-ta-\n ]cp-Øn-°-√n-se a-ßm-´pt»-cn¬ k-Zm-\-μ≥ (63). `m-cy: cm-P-Ω. a-°ƒ: kt¥m-jv, k-Xo-jv. a-cp-a°ƒ: {io-P, ssj-\n.

B-e-t°m-Sv: A-c-ßsØ Ip-∂pw-]p-d-Øv ]tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ B-Nm-cn-bp-sS `mcy `-hm-\n-b-Ω (89). a°ƒ: A-Ωn-Wn, hn-emkn-\n, hn-P-b≥, tKm]n-\m-Yv, k-Pn, A-\n-X, {]-Im-i≥ (\-h-c-Xv-\ Pz-√-dn, B-e-t°m-Sv), ]tc-X-\m-b tam-l-\≥. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\, D-j, t{]-a-cm-P≥, kp-\n, ]tc-X-cm-b hm-kp-tZh≥, N-{μ-t_m-kv.

B-e-t°m-Sv: B-Zy-Ime Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I≥ c-b-tcmw _nw-_pwIms´ Hm-en-°¬ B-K-kvXn (95). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tdm-k-Ω, a-°ƒ: ta-cn, tPm-bn, t{K-kn, sk-_m-Ãy≥ ]-tc-X-cmb am-Ωn, tPm-k-^v. a-cpa-°ƒ: Nm-t°m-®≥, am-Xyp, t{X-kym-Ω, en√n, tPm-bn Po-k-Ω kwkv-Im-cw \m-sf ssh-Io´v aq-∂n-\v ta-cn-Kn-cn sNdp-]p-jv-]w ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

I-Æq¿: B-‰-S-∏ a-S-∏p-c°¬ Ir-jv-W≥ (60). `m-cy: c-Xn. a-°ƒ: Irt]-jv, Ir-jv-W-{]n-b. acp-a-°ƒ: [-t\-jv, Pn≥k. k-tlm-Z-c-߃: Icp-W≥, ]p-cp-tjm-Øa≥.

cm-P] - p-cw: ]m-e® - p-cw acp-tXm-S≥ Ip-™º - p- \mb¿ (96). `m-cy: sN-c° - c e-£va - nb-Ω. a-°ƒ: am[-h≥ \m-b¿, X-ºm≥ \m-b¿, Im¿-Xym-b\ - n, ao\m-£n, ]-Xvam-hX - n, _mem-aW - n, {io-tZ-hn. a-cp-a°ƒ: Iq-°ƒ \m-cm-bW≥ \m-b¿, hn _m-eIr-jvW - ≥ \m-b¿, Fw Ip-™º - p \m-b¿, ]n kp-Ip-am-c≥ \m-b¿, Fw kp-io-e, Fw D-j, ]-tcX-\m-b Ip-™n-°Æ - ≥ \m-b¿.

aqk aWn-bq¿: Iptßm´p Ip∂p-Ω¬ aqk(93).`mcy IZo-P. a°ƒ AΩXv,l - m-jnw, sam-bvXo≥, Ban-\,-Bb - n-i, ssk\_, kp ss_-Z. J_-dS- °n.

A-Nyp-X³-\m-bÀ h-en-b-Ip∂v: sIm-S-eq¿ A-Nyp-X≥ \m-b¿ (Ip´≥-\m-b¿ ˛75).`mcy: Iu-k-eyA-Ω. a°ƒ: b-tim-Z, hn-P-b-e-£van, kp-\n-X, jo-P. a-cpa°ƒ: hn-iz-\m-Y≥,Ipam≥, cm-tPjv, tam-l≥Zm-kv.

^m¯n-a FS-°-c: ]m¿en-bnse ]tc-X-\mb sh≈p-hºmen sambvXos‚ `mcy ^mØn-a(75).

A-\-´³

Ipªn-t]m-¡p lm-Pn thß-c: ]-d-∏q¿ C-cnß√q¿ C√n-]n-em-°-ense ]-d-tßmS-Øv Ip™-n-t]m-°p-lm-Pn (63). `m-cy: Ip-™nΩp. a°ƒ: ap-\o¿, km-ZnJv, A-kokv, \n-km¿, dnbm-kv,k-ao-d. a-cpa°ƒ: kn-≤oJv, D-ΩpIp¬kp, ap-_-»n-d, klvv-e, kp-ss^-d. ktlm-Z-c߃: tIm-b°p´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

tam-\n-¡ am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏pc-°¬ sIm-®u-tk-∏ns‚ `m-cy tam-\n-°(86). a-°ƒ: ]u-tem-kv, A∂w-Ip-´n, tdm-kn-en, h¿Ko-kv, sIm-®p-t{X-ky, km-\n, sa¿-fn,ta-gv-kn.

Ip-ªe-hn FS-°-c: ap≠nse ta\m-´p-Ip-gn-bn¬ Ip™-e-hn(80). `mc-y: ^mØn-a.

a-dn-bp-½ Im-h-\q¿: ]-tc-X\m-b sIm-´-∏pd-Øv Ip-≠v-emSn ap-l-Ω-Zv F-∂ am-\pIm-°-bp-sS `m-cy a-dn-bpΩ (70). a°ƒ: am-bn≥Ip´n, A-lΩ-Zv i-co^v, D-kv-am≥, A-–p¬ laoZv, A-–p-k-emw, J-ZoP, P-ao-e, dw-eØv, keo-\. a-cp-a-°ƒ: kpss_-Z, B-an-\-°p´n, aplvv-kn-\, d-lva-Øv _ohn, jw-\, A-–p√°p´n, A-–p-d-joZv, l_o-_v d-lv-am≥, A–p¬-\mk¿.

Pm\p sIm-bn-em≠n: \-tS-cn Im-hpwh-´w I-≠º-Øv tKm-]me-s‚ `m-cy Pm\p(70).

Ip-am-c³ X-h\ - q¿: A-Xf - q¿ tIm¥w-Ipf-ßc - Ip-amc≥(87). X-h\ - q¿ Fw.F.Fw.bp.]n kvIqƒ dn-´. A-[ym-]I - \ - pw A-b¶-ew k¿-ho-kv _m¶v ap≥ {]-kn-U‚ - p-amWv. a°ƒ: km-hn-{Xn, im-¥, tim`-\, c-ho-{μ≥, tUm. cm-[. a-cp-a°ƒ: \m-cmbW≥, I-cp-Wm-II - c≥, e-£va - W≥, t{]-aN - {μ≥, A-\n-X.

A-]qÀ-htcm-Kw: bp-h-Xn a-cn-¨p

k-t´m-jv

A-l-½-ZI v p-«n

i-¦-c³ \m-bÀ

Pm-\-In-b-½

ap-l-½-ZvIp-ªn

Ir-j-W v ³ \-¼ymÀ

sh-≈-ap-≠: sN-dp-I-c I-t®-cn-°-c Nn-d-°¬ hn-P-b≥ a-I≥ k-t¥mjv (38). `m-cy: _n-μp. amXm-hv: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: B-Zn-Xy≥, B-Z¿-iv. \n-e-ºq¿: Dw-d \n¿-hln-°m-\m-bn t]m-b a[y-h-bkv-I a-°-bn¬ acn®p. N-¥-°p-∂v hr-μmh≥ tImf-\n ]-t¥m-fn ju-°-Øn-s‚ `m-cy a-dnbp-Ω (50) B-Wv a-cn®Xv. I-gn-™ Znh-kw a°-bn-seØn-b a-dn-bpΩ l-dw ]-≈n-bn¬ Ipg™p ho-gp-I-bm-bncp∂p. a°ƒ: k-lo¿, k-_v-\, k-_o¿, jw-\, j-loZv. a-cp-a°ƒ: A–p, dn-bmkv, \-ko-a, D-ss\-k.

C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g Imfm-ºm-db - n-se s\-cØ - pΩ¬ ]p-Xn-b] - p-c lukn¬ F ]n A-lΩ - Z- v Ip-´n (76). B-bn-∏p-gb - nepw Im-fm-ºm-db - n-epw G-sd-Im-ew hym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. `m-cy: F≥ ]n sI ^m-Øn-a. a-°ƒ: F-da - p-≈m≥ (B-[m-cw F-gp-Øv, C-cn-´n), \-ko¿ (a-kv° - Ø - v), B-bni°p-™n, kp-ss_-Z, \-ko-a. a-cp-a° - ƒ: ^mØn-a, k-^o-d, A-_p, A-–p¬ k-emw, A–p¬ e-Øo-^v ss^kn. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A–p¬ Jm-Z¿, sam-bvXo≥ Ip-´n, aq-km≥Ip-´n (B-Im-ih - m-Wn \n-ebw, I-Æq¿), a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, kp-ld - , _o-hn, ]-tc-X\ - m-b B-en-°p-´n.

C-cn-´n: Im-°-b-ßm-s´ s\-√n-tbm-S≥ i-¶-c≥ \m-b¿ (88). `m-cy: am-[hn. a-°ƒ: \m-cm-b-W≥, eo-e, cm-[m-Ir-jv-W≥ (I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime), {io-\n-hm-k≥, ]-¶Pm-£≥. a-cp-a-°ƒ: C-μnc, c-ho-{μ≥, Zn-hy, kp-a, {]-ao-f.

tN-te-cn: sIm-f-t®-cn ]d-ºn-se ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip-™n-cm-a≥ \m-bcp-sS `m-cy ]p-fn-bm-t¶mS≥ tI-tfm-Øv Pm-\-Inb-Ω (93). a-°ƒ: \m-cmb-W≥, ]p-cp-tjm-Øa≥, kp-\n-X. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, k-tcm-Pn-\n, cmP≥.

imc-Z

A-Ðp A-ko-kv

^-tdm-°v:\√q¿ s]-cps¥m-Sn ]-tc-X\mb tKmhnμ-s‚ `m-cy im-c-Z(87). a-°ƒ: thWp, l-cnZmk≥, tNm-bn-°p´n, kXy-`m-a, kv-t\-le-X. a-cpa°ƒ: km-hn-{Xn, iymaf, t{]-a, Sn P-b-cmP≥, ]tc-X\m-b thWp. ktlm-Z-c߃: Ip™pÆn, ti-Jc≥, A-∏p°p´≥, Nn∂≥, Pm\p.

\√fw: ]-tc-X\m-b I√n-t»-cn Jm-Z¿ F-∂h-cp-sS aI≥ A-–p¬ A-ko-kv (43). D-Ω: DsΩ-bv-Ip´n, `mcy: ^mØn-a. a°ƒ: km-ln-Z, A¿-jmZv. k-tlm-Zc߃: Ip-™m-en-t°mb, dw-em_n.

I-°m-Sv: Ip-™n-∏-≈n sh¬-s^-b¿ F¬.]n. kv-Iq-fn-\p k-ao-]w Zmdp¬ ssJ-dn¬ ]n ]n apl-Ω-ZvIp-™n (82). `mcy: sIm-Δ-∏p-d-Øv kpl-d. a-°ƒ: A-en, lmcn-kv (-A¬-sF≥), \mk¿ (-J-Ø¿), \n-km¿ (A-_q-Z-_n), bq-\p-kv, ap-\o-d, k-^o-d. a-cp-a°ƒ: aq-km≥-Ip-´n, A–p¬ P-eo¬ (-J-Ø¿), X-kv-eo-a, j-ao-\, jmln-\, k-^q-d, d-ko-\.

a-´∂ - q¿: c-≠mw-tem-I alm-bp-≤Ø - n¬ ]-s¶-SpØ hn-ap-IvX` - S- ≥ s]-cnt©-cn hn-jvW - p t£-{XØn-\p k-ao-]s - Ø ]-øØv am-hn-e Ir-jvW - ≥ \-ºym¿ (100). `m-cy: ]tc-Xb - m-b X-ºm-bnb-Ω. a-°ƒ: P-\m¿-±\ - ≥ \ºym¿ (¢m¿-°v s]-cnt©-cn hn-jvW - p t£{Xw), `m-kvI - c - ≥, hn-Pb≥ (Iq-Øp-]d - º - v ap≥kn-^v tIm-SX - n), \-μ\≥ (a-´∂ - q¿ k-lI - c - W _m-¶v). a-cp-a° - ƒ: cho-{μ≥, t{]-ae - X - , Po-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Ip-™ncm-a≥ \-ºym¿, I-eymWn-bΩ - , ]-tc-Xc - m-b \mcm-bW - n-bΩ - , \m-cm-bW≥ \-ºym¿.

{io-\n-hmk³

N-¡n-¡p-«n

a-dn-bp-½

A-tØmfn: A-tØm-fn°m-hn¬ ao-ج {io-\nhm-k≥(56). `mcy: kuan\n.

sIm-t≠m-´n : ]-tc-X\mb tN-\ß - m-S≥ Ip-´∏s‚ `m-cy N-°n-°p-´n (84).

_nμp

]n.kn ]mew: F-c-™n°¬ ]-tc-X\m-b ]-fl\m-`≥ G-dm-Sn-bp-tSbpw X-øp-≈-Xn¬ H-‰-∏nIp-ªn-¡-Wmc³ em°-≠n k-Xy-h-Xn-AsIm-bn-em≠n: Ip-dp-hßm-Sv Im-{Im-´p-Ip-∂p-Ω¬ Ω-bp-tSbpw a-Iƒ _nμp(38). `¿-Ømhv: i-in Ip-™n-°-Wm-c≥ \mtIm-c-ßmSv. b¿(72).

\^o-k ]-tømfn: Io-gq¿ sh´ym-Sn A-–p-d-ln-am-s‚ `m-cy I-f-Øn¬ IoØm\ \-^o-k(58). a°ƒ: ^n-tdm-kv(A-[ym-]-I≥ B¿.F.kn sslkvIqƒ I-S-ta-cn), ^k-e, ^m-cn-k, ^-ko-Z. a-cp-a°ƒ: C-kv-ambn¬, B-cn-^v(C-cphcpw a-kvI-‰v), A-jvd^v(Ip-ssh-Øv), sa-ldp-∂n-k.

ku-an-\n ISep≠n: t]-Sn-bm-´pIp∂v ]-tc-X\m-b Aºm-fn Ip-™n-cm-as‚ (D-Æn am-ÿ) `m-cy ku-an-\n (92).

Im-™-ßm-Sv: A-]q¿htcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn acn-®p. ]p-√q¿ s]m-≈-°-Sbn-se tKm-hn-μ≥-˛-D-j Zº-Xn-I-fp-sS a-Iƒ Pn-Pn (25) bm-Wv C-∂-se cm-hnse a-cn-®-Xv. Pn-Pn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ Pn-tP-jpw A-]q¿-htcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-em-Wv. F¬.-_n.-F-kv. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ H∂n-®p ]Tn-°p-tºm-gm-Wv C-cp-h¿-°pw A-kp-Jw _m[n-®-Xv. A-kp-Jw h-Ihbv-°m-sX ]Tn-® Pn-tP-jv IÆq¿ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ hn-Zq-c_n-cp-Z-]T-\-Øn\v tN¿-∂v H-∂mw-dm-¶v I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. C-h-cpsS Zp-cn-Xm-h-ÿ am-[y-a-ß-fn¬ hm-bn-®-dn-™v \n-ch-[n k-lm-b-߃ e-`n-®n-cp-∂p. -sh-√q¿ kn.-Fw.kn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v H-cp-am-ktØm-fw C-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ tcmKw Is≠-Øm≥ ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ km-[n-®n-√. ktlm-Z-cn: Pn-j.

Im™-ßmSv: Nn-‰m-cn-°-en-\-Sp-Ø Im-‰mw-I-h-e ]dº tdm-Un¬ Ip-g¬-°n-W¿ \n¿-am-Wtem-dn sIm-°-bn-te-°p a-dn-™v A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fm-b \m-ep-t]¿ a-cn-®p. a-[y-{]-tZ-iv kz-tZ-inI-fm-b cmw-em¬ (25), kmw-_¿ (28), ssh-im-Jv (30), cw-K-em¬ (27) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-l-߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. C-h-cp-sS _-‘p-°ƒ IÆq-cn-te-°v ]p-d-s∏-´p. ]-cn-t°-‰ G-gp-t]-cn¬ sshim-Jv F-∂-bm-fp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. a-[y-{]-tZiv kz-tZ-in _p-≤p-dmw, O-Øo-kv-K-Uv kz-tZ-in Ku≠v, X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in X-h-a-Wn, Sn-°p-dmw, `-‡dmw, tem-dn-ss{U-h¿ ]-f-\n-®m-an F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. ]cn-t°-‰- c≠p-t]sc tImb-º-Øq¿ saUn-°¬ tImf-Pn-epw a‰p≈hsc ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pnepw {]th-in-∏n®p. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v G-tgm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. Nn-‰m-cn-°-en¬-\n-∂v am-tem-tØ-°p t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ X-an-gv-\m-´n-se e-£v-an t_m¿-sh¬ I-º\n-bp-sS Sn F≥ 34- Fw 4713 \-º¿tem-dn \n-{¥-Wwhn-´v 200 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°v ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp∂p. tem-dn-bp-sS ap-I-fn¬ C-cp-∂-h¿ `m-c-ta-dn-b Ipg¬-°n-W¿ D-]-I-c-W-߃-°Sn-bn¬-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. tem-dn c-≠pX-h-W a-e-°w-a-dn-™p. Hm-Sn°q-Sn-b \m-´p-I-m-cm-Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-bXv. hm-l-\-Øn¬ 11 t]¿ D-≠m-bn-cp-∂p. \m-´p-Imcpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. Im-™-ßm-Sp-\n-∂v tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v A[n-Ir-X-sc-Øn tem-dn ]-cn-tim-[n-®p. Im-k¿-tKm-Uv F-kv.]n. Pn-Pn tXmw-k¨, sh-≈-cn-°p-≠v kn.sF. Fw hn A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn.

Nn-‰m-cn-°-en-\-Sp-Ø Im-‰mw-I-h-ebn¬ A]-I-S-Øn¬s∏´p adn™ temdn

XzmC-^n hm-l-\m-]-I-S-w; I-®qÀ kz-tZ-in- a-cn-¨p

Xzm-C-^v: Xzm-C-^n-\-SpØv A¬-tam-b-°p k-ao]-w A¬ Jp¿-a-˛-Xp-d-_ tdm-Un-ep-≠m-b hm-l-\m]-I-S-Øn¬ I-Æq¿ kz-tZin-b-S-°w c-≠p t]¿ -a-cn®p. in-h-]p-cw kn sI bpkp-^v-˛-Sn ]n \-_o-k Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ Sn ]n lmjnw (31), hm-l-\w Hm-Sn-®ncp-∂ ]m-In-kv-Xm≥ ]u-c≥ F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. A¬-tam-b tI-{μ-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ d-lvam-\nø t_-°-dn Po-h-\-°m-cm-Wv C-cp-h-cpw. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se ]tØm-sS-bm-Wv A]ISw. I-º-\n B-h-iym¿-Yw Xzm-C-^n-te-°p t]m-hp∂-Xn-\n-sS C-h¿ k-©-cn-® Im¿ s{S-bv-e-dp-am-bn Iq´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-te-°p-≈ hgn-a-t[y-bm-Wv lm-jnw a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-l-߃ XzmC-^v In-Mv A-–p¬ A-ko-kv B-ip-]-{Xn-bn-em-Wp≈-Xv. \m-ep-h¿-j-am-bn C-hn-sS-bp-≈ lm-jnw C-¥y {^-t‰Wn-‰n t^m-dw {]-h¿-Ø-I-\m-Wv. a-c-W hn-h-ca-dn-™v dn-bm-Zn-se-bpw Xzm-C-^n-se-bpw {^-t‰-Wn‰n t^m-dw {]-h¿-Ø-I-cpw _-‘p-°-fpw B-ip-]-{Xnbn-se-Øn. I-gn-™X-h-W \m-´n¬ t]m-b k-a-b-Øv hn-hmln-X-\m-b lm-jnw aq-∂p am-kw ap-ºm-Wv Xn-cn-s®Øn-b-Xv. `m-cy: kp-ss^-d. \n-b-a-\-S-]-SnIƒ ]q¿-Ønbm-°n aønØv \m-´n--se-Øn-°pw. k-tlm-Z-c-߃: dwjo-Zv, j-d-^p-±o≥ (dn-bm-Zv), dm-jn-Zv, d-lo-^.

_-lv-d-bv-\n A]-I-S-¯n a-cn-¨ bphm-hnsâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n

I-Æq¿: _-lv-d-bv-\n-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-® I-°m-Sv kz-tZ-in-bp-sS a-øn-Øv \m-´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. I-°m-Sv `m-c-Xo-b hn-Zym-`-h-\p k-ao-]w ssk-\m-kn¬ ]-tc-X-\m-b kn Fw A-–p-√-bp-sS aI≥ ]n sI k-ao¿ (35) B-Wv I-gn-™Zn-h-kw a-cn®-Xv. Ign-™ sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v Pp-ap-A \-a-kvIm-cw I-gn-™v Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w Im-dn¬ a-Sßp-tºm-gm-bncp∂p A-]-I-Sw. Im¿ X-I-cm-dm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v ]p-d-Øn-d-ßn-b-t∏mƒ a-s‰m-cp hm-l-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ]n sI ssk-\-_. `m-cy: ssl-^. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-a≥ k-ao¿, ap-l-Ω-Zv A-\n≥ kao¿. k-tlm-Z-c-߃: Pm-_n¿, P-kn-b, ko-\-Øv, km-Pn-Z, dp-_o-\, dp-Iv-km-\, d-lv-\.

Kr-l-\m-Y³ Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p Dw-d XoÀ-°m-S-I³ a-Zo-\-bn a-cn-¨p hn-Zym-\-K¿: A-W-¶q¿ ]®-°m-s´ s_-kv-t‰mƒ A–p¬ Jm-Z-¿ (60) Ip-g™p-ho-Wv a-cn-®p. i-\nbm-gv-N cm-hn-se Im-k¿tIm-Uv Su-Wn¬ Ip-g™p-ho-W Ct±-lsØ aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xnbn-epw F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-a-Zv, jm-ln-\, k-ao-\, Pko-e. a-cp-a-°ƒ: l-\o-^v, A-–p-√. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p-√, A-_q-_-°¿, A-lv-a-Zv, k^o-b, _o-^m-Øn-a.

a-Zo-\: sam-d-bq¿ s]m-‰Ω¬ lu-kn¬ ]m-Wm-fn a-Ωp-Æn sam-√ (80) a-Zo-\bn¬ a-cn®p. `m-cym ^mØn-a°p-´n-tbmsSm∏w Dwd \n¿-h-ln-®v a-Zo-\-bn-seØn-b C-t±-l-sØ izmkX-S- -sØ Xp-S¿-∂v A¬ A≥-km¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xmbn-cp-∂p. C-∂-se \m-´n-te-°v t]m-th-≠n-bn-cp-∂ aΩp-Æn-sam-√ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv a-cn-®-Xv. a°ƒ: DΩ¿, l-_o-_v (C-cp-h-cpw Pn-±), d-km-Jv (bm-ºp), A–p¬ k-emw (a-°) J-Zo-P, k¬-a-Øv. aønØv C-∂se P-∂-Øp¬ _-Jo-C¬ a-d-hpsN-bv-Xp.

Z¼-Xn-Ifpw a-I-fpw Xq§na-cn-¨- \n-e-bn t^-kv-_p-¡n- kz-`m-h-l-Xy-¡n-c-bm-b bp-h-Xn B-ß-l-Xy sN-bv-Xp I-g° - q-´w: I-g° - q-´Ø - v Z-ºX - n-Ifpw a-I-fp-a-S-ßp-∂ Ip-Spw-_w B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬. kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\n-se Nne-cp-sS am-\-kn-I-]o-U-\-hpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXp-am-Wv B-fl-l-Xy-°p Im-cW-sa-∂p _-‘p-°ƒ B-tcm-]n®p. I-g-°q-´w B-‰n≥-Ip-gn B¿._n `-h-\n¬ hn.F-kv.Fkv.kn {Sm≥-kv-t]m¿-´v hn-`m-KØn-se Po-h\ - ° - m-c≥ cm-[m-IrjvW - ≥ \m-b¿ (54), `m-cy _o-\mIp-am-cn (45), a-Iƒ \o-Xp-Ir-jvW (16) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. Rm-bd - m-gvN - cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Xp-ºt]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: am-k߃-°p ap-ºv hn.F-kv.F-kv.-

_o-\m-Ip-am-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, \o-Xp-Ir-jv-W kn-bn-se Xm¬-°m-en-I Po-h-\- kv Hm-Sn-® Xm¬-°m-en-I Po-h\ - °m-c≥ Hm-Sn-® _- n-Sn-®p- I-g- °m-c≥ ap-ßn-bt- Xm-sS Cu _m°q-´w Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv- [y-X cm-[m-Ir-jv-W-s‚ Np-a-entN-©n-\p k-ao-]-sØ sh-bn-‰n- em-bn. H-Sp-hn¬ sj-Uv \n¿-anMv sj-Uv X-I¿-∂n-cp-∂p. A-]- °m-\p-≈ ]-Ww cm-[m-Ir-jvI-S-ÿ-e-sØ-Øn-b cm-[m-Ir- W≥ kn.sF.Sn.bp bq-\n-b-\njv-W≥ X-I¿-∂ sj-Uv \n¿-an- se _m-_p-hn-\v \¬-In-. F®p-\¬-Im-sa-∂p kn.sF.Sn.bp- ∂m¬ am-k-߃ I-gn-™n-´pw hn-se Nn-e¿-°v D-d∏ - p-\¬-In. _- sj-Uv \n¿-an-°m-ØX - n¬ cm-[m-

Ir-jvW - \ - p-w _m-_p-hp-w X-Ωn¬ hm-Iv-X¿-°-ap-≠m-bn-. B-fl-lXy-°p X-te-∂m-fpw C-h¿ XΩn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p cm-[m-Ir-jvW - ≥ Xp-º t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. _m-_p I-g° - q-´w t]m-en-kn-epw ]-cm-Xn sImSpØp. I-g-°q-´w t]m-en-kv cm-[m-Ir-jv-W-s\ ho´n¬-\n-∂v tÃ-j-\n¬ sIm-≠pt]m-bn. ]-cm-Xn-bn-s√-∂v F-gp-Xns°m-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v a-Zy]n-®-Xn-\v tI-sk-Sp-Ø-ti-jw cm-[m-Ir-jvW - s - \ t]m-en-kv hn-´b-®p. kn.sF.-Sn.bp-hn-se Nn-e¿ h-[` - o-jW - n ap-g° - n-bX - m-bpw ]d-bs - ∏-Sp-∂p. hn-c-e-S-bm-f-hn-Z-Kv-[¿ sX-fnsh-Sp-Øp. sa-Un-°¬- tIm-f-Pv kn.sF- tI-kv A-t\z-jn-°pw.

sIm-®n-: t^-kv-_p-°n-¬ kz`m-h-l-Xy-°n-c-bm-b bp-h-Xn B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. ku-Øv Nn-‰q¿ ]m-c-ssU-kv A-∏m¿-´vsa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºe-∏p-g kz-tZ-in _n-\p-°p-´-s‚ `m-cy hn-Pn-X(27)bm-Wv Rm-bdm-gv-N cm-{Xn B-fl-l-Xy sNbv-X-Xv. hn-Pn-X-bp-sS Ip-Spw-_hp-am-bn A-Xn¿-Øn-Ø¿-°-ap≠m-bn-cp-∂ _-‘p Iq-Sn-bm-b A-º-e-∏p-g kz-tZ-in c-Xo-jv t^-kv-_p-°v h-gn-bpw F-kv.Fw-.F-kn-eq-sS-bpw A-]-am\n-s®-∂m-tcm-]n-®v I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ tN-cm-s\-√q¿ t]m-en-kn¬ hn-Pn-X ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw t]men-kv tI-sk-Sp-Øn-√-s{X.

A-«o-e-k-tμ-i-߃ {]-Ncn-∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc \¬-Inb ]-cm-Xn kzo-I-cn-°m≥ t]mepw t]m-en-kv X-øm-dm-bn-s√∂v `¿-Øm-hpw F≥-Pn-\o-b-dpam-b _n-\p-°p-´≥ B-tcm-]n°p-∂p. tI-km-°n-bm¬ A-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p t]m-en-kn-s‚ D]-tZ-iw. Xp-S¿-∂v kn-‰n t]m-enkv I-Ωo-j-W¿-°v C-h¿ ]-cmXn \¬-In-sb-¶n-epw C-Xv tNcm-s\-√q¿ t]m-en-kn-\p ssIam-dn. C-Xn-\n-sS hn-Pn-X sslt°m-S-Xn-bn¬ hn-j-bw Nq-≠n°m-´n l-c-Pn \¬-Ip-I-bpw tIm-S-Xn C-Xp kw-_‘ -- n-®v tN-cm-\-√q¿ F-kv.-sF-tbm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iy-s∏-Sp-

I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, hn-Pn-X \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ \-S-Øn-b A-t\zj-W-Øn¬ c-Xo-jn-s\-Xn-tc sX-fn-hp-Iƒ C-√m-Xn-cp-∂-Xn\m-em-Wv tI-sk-Sp-°m-Xn-cp∂-sX-∂v tN-cm-s\-√q¿ t]men-kv ]-d-™p. bp-h-Xn-sbbpw c-Xo-jn-s\-bpw t]m-en-kv tÃ-j-\n-¬ hn-fn-∏n-°p-I-bpw c-Xo-jn-s\ Xm-°o-Xv sN-øp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p-sh-∂v t]men-kv ]-d-™p. Rm-b-dm-gv-N `¿-Øm-hns\m-∏w t£-{X-Øn¬ t]m-bn ^v-fm-‰n¬ Xn-cn-s®-Øn-b hn-PnX ap-dn-bn¬ I-b-dn hm-Xn-e-S®p. G-sd t\-c-am-bn-´pw Xp-d°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v

_n-\p-°p-´-\pw A-Sp-Øp-≈-hcpw tN¿-∂v hm-Xn¬ N-hn-´nØp-d-∂-t∏m-gm-Wv Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-≠X -- v. tN-cm-\√q¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. kw-`-h-w kw_-‘n®v dnt]m¿-´v \¬-Im≥ B-`y-¥-ca{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e sIm®n kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In. tI-kv Ub-dn hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-°pI-bpw F-kv.sF A-S-°-ap-≈h-cp-sS sam-gn-sb-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X ti-jw F-{X-bpw thKw dn-t]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v IΩo-j-W¿ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper obit Edition 2014/01/28  

Thejas Epaper obit edition. 2014/01/28