Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

18 Pq¨ 2014 _p[≥

hn-ZymÀ-Yn I-p-g-ªv ho-Wv a-cn-¨p

J-Zo-Pm-`m-bn

_n-µp

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ

tXm-∏pw-]-Sn: Np-≈n-°¬ Xm-gn-t»-cn tdm-Un¬ 14/2028 ¬ ]-tc-X-\m-b k-°cn-b C-{_m-lnw tk-´n-s‚ (tXm-Wn A-√m-b-_) `m-cy J-Zo-Pm-_m-bn(84). a-°ƒ: A-–p¬ e-Øo-^v k-°-cnb tk-´v, ap-l-Ω-Zv \-hm-kv k-°-cn-bm tk-´v, C-{_mlnw k-°-cn-bm tk-´v(A÷p), A-–p¬ l-ao-Zv k°-cn-bm-tk-´v(dm-^n), d-loa _m-bn(i-d-^), j-ao-Z _m-bn(j-Ωn). a-cp-a-°ƒ: X-kv-\ow _m-bn, ^-co-Zm _m-bn, sj-ao-\ _m-bn, ]tc-X-\m-b B-_n-Z _m-bn, D-kv-am≥ Jm≥, A-–p-¬ I-emw tk-´v. I-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 11 \v a-´mt©-cn I-®o-l-\-^n Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n-¬.

]-≈p-cp-Øn: tIm-Ww ]Wn-°-t»-cn ho-´n¬ hmk-h-s‚ `m-cy _n-μp (47). kw-kv-°m-cw C-∂p 11\v.]-≈p-cp-Øn s]m-Xpiv-a-im-\-Øn¬. a-°ƒ: hn-Zy, \n-Xy. a-cp-a-°ƒ: a-[p, kp-tc-jv.

]p-∂-bq¿-°p-fw: ]p-∂q- ]-≈p-cp-Øn: Nn-d°m-hv im-¥n \-gv-knw-Kv B- °¬ hm-´¿-em‚ v tdmip-]-{Xn-°v k-ao-]w sIm-´m- Uv Nm-tW-∏-d-ºn¬ cw-]m-´-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]- _m-∏p A-¥-∏≥(85). co-Xn≥-sd a-I≥ dn-´: k-_v t]m-Ãv-am-ÿ sI A-–p¬- `m-cy: hn-tŒm-dn-b. aJm-Z¿ (Jm-Z¿ am-jv 75). I- °ƒ: tPm-kn, hn≥_-d-S-°w \-S-Øn. P-am-A- kn. a-cp-a-I≥: AsØ C-kv-em-an Aw-K-hpw \n¬. ]p-∂-bq¿-°p-fw k-^ Nm-cn‰n-_ƒ skm-ssk-‰n ssh- k-l-tZ-h³ kv sN-b¿-am≥, sIm-tdm- sh-ºm-bw: aq-∂m-\Ø-bn¬ a-l-√v I-Ω-‰n ap≥ °p-gn a-Z-]p-cw _n-\p sk-{I-S-dn-bp-am-bn-cp-∂p. k-Z-\-Øn¬ k-l-tZ`m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: k- h≥ (76). `m-cy: kpenw, tUm: _ƒ-°o-kv, l- io-e. k-\p¬-_-∂ (aq-h-cpw a-°ƒ: A-\n¬-Ipbp.F.C.bn¬), ap-Po-_v, am¿, kp-\n¬-Ip-am¿, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: d-kn- _n-\p. a-cp-a-°ƒ: knb, ssk-\-_, kzm-Zo-J, D- an, c-Pn, A-Jn-e. Ω¿, A-–pƒ A-l-Zv.

hÀ-Ko-kv tN¿-Ø-e: ssX-°-´p-t»cn ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿-Uv ]q-®m-°¬ tImfp-X-d-bn¬ h¿-§o-kv (92) . kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v a-W-∏p-dw sN-dp]p-jv-]w ]-≈n-bn¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-∂°p-´n. a-°ƒ: tPm¿-Pv,t_-_n,-tdm-k-°p-´n,-X-¶Ω.

_m-¸p A-´-¸³

^n-tem

D-e-l-¶m³ ]u-tem-kv

ap-l-½-Zv

Fw kn Nm-−n-

\-{k-Øv: tXm-∏pw-]-Sn hm-ep-Ω¬ ]-tc-X-\m-b I-f-Øn¬ sI B¿ tPm¿-÷n-s‚ `m-cy ^ntem(66). ]p-Øw-]-d-ºv Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: tPm¨-k¨ tPm¿-Pv(sU-]yq-´n X-lkn¬-Zm¿, I-e-Œ-td-‰v, ]me-°m-Sv), k-t¥m-jv(Np-a´p-sXm-gn-em-fn t£-at_m¿-Uv, F-d-Wm-Ipfw), k-º-Øv(hm-´¿ AtXm-dn-´n I-cp-th-en-∏-Sn). a-cp-a-°ƒ: kn-Pn tPm¨k¨(sk‚ v.ta-co-kv ssl-kv-Iqƒ, sN-√m\w), B-j, tdm-P. kwkv-Im-cw C-∂v 10.30 \v \{k-Øv Xn-cp-Ip-Spw-_w tZ-hm-e-b-Øn¬.

I-cp-am-√q¿: Iq-S-Øn¬ De-l-∂m≥ ]u-temkv(75). `m-cy: tdm-k-Ω. a°ƒ: k-Æn, s_-∂n, enkn, an-\n. a-cp-a-°ƒ: sdPo-\, kn-‘p, tPm-k-^v, ssj-Pp. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v 3.30 \v I-cpam-√q-¿ sk‚ v.tXm-a-kv tZ-hm-e-b-Øn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: I-≠¥-d-I-c-bn¬ I-cp-h-∏n≈n ho-´n¬ ap-l-ΩZv(74). a-°ƒ: _o-hn. a-cp-aI≥: C-{_m-lnw.

C-Sp-°n: I-´-∏-\- ap-f-bv°¬ Fw kn Nm-≠n- (63, dn-´. {]n≥-kn-∏¬). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30 \v I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bn¬. `m-cy: tdm-kΩ, (dn-´. So-®¿, sk-‚ v tPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-F-kv I-´-∏-\) e-∫-°-S Xp-cpØn-°-c Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ-: Zo-]p (F-kv.-_n.sF, an-\n-t°m-bn), Zo-] (So-®¿, K-h. hn.-F-®v.-Fkv.-F-kv, s\-Sp-¶-≠w). acp-a-°ƒ-: k-Pn-tam≥ (So®¿, K-h. F-®v.-F-kv.-Fkv, I-´-∏-\), Un-\p (s^U-d¬ _m-¶v, F-d-Wm-Ipfw) ]m-d-∏p-g B-ep-h.]-tc-X≥ I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-Fkn¬ A-[ym-]-I-\m-bpw {]n≥-kn-∏-em-bpw 1978 apX¬ 2006 h-sc tk-h-\w A-\p-jvTn-®p. 2005 se anI-® A-[ym-]-I-\p-≈ kw-kv-Ym-\ A-hm¿-Uv t\-Sn. Im-™n-c-∏-≈n cq]-Xm hn-Zym-`ym-k I-Ωn‰n-bw-Kw, sI.-]n.-F-kv.-F®v.-F kw-kv-Ym-\ I-Ωn-‰nbw-Kw, I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bp-sS ]m-cn-jv I-Ωn‰n-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fnepw {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v.-

{io-s_³-em-bn I-g-°q-´w: ]m-ß-∏m-d F.sI.Pn \-K-dn¬ a-Wnho-W-bn¬ {io-s_≥-embn (-54). `m-cy: an-\n. a°ƒ: Im¿-Øn-Iv F-kv. em-bn (F-©n-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn), I-c¨ F-kv em-bn (H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn).

^-¡oÀ ap-l-½-Zv

a-Wn

c-hn-{]-Im-iv

A-¶-½

cm-Po-hv

Im-™q¿: Ip-dp-¶m-´n-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-´∏≥ a-I≥ a-Wn(65). `mcy: cm-[. a-°ƒ: {]o-Xn, a-Rv-Pp, {]-ho-W, {]o-a. acp-a-°ƒ: a-t\m-Pv, kt¥m-jv, A-\q-]v, kp-PnØv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30 \v ]m-d-∏pdw F-kv.F≥.Un.]n. iva-im-\-Øn¬.

ss]-en hÀ-Ko-kv

aq-hm-‰p-]p-g: ap-kv-enw eo-Kv aq-hm-‰p-]p-g Su¨ ap≥ {]-kn-U‚ v 130 P-Mvj≥ s\-√n-a-e tdm-Un¬ s]m-s´-°-≠-Øn¬ lmPn ]n F-kv ^-°o¿ apl-Ω-Zv(72). `m-cy: h-c-t∏m-Øp-Ip-Sn km-dm-_o-hn. a-°ƒ: jm-ln-Z, jw-e, k-°o\, j-d-^p-±o≥(Xr-∏qWn-Øp-d t]m-en-kv tÃj≥). a-cp-a-°ƒ: A–p¬ A-ko-kv au-e-hn, jm-P-lm≥, P-bv-tam≥, D-ss\-k. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv-°v 12 \v t]-´ P-am-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

Im-°-\m-Sv: Xp-Xn-bq¿ aq-´p-߬ Iq-\-\m-™nen-°¬ ]-tc-X-\m-b cmP-s‚ a-I≥ c-hn-{]-Imiv(41). `m-cy: c-P-\n. a-°ƒ: cmPv-{]-Im-iv, c-P-Xv {]-Imiv. am-Xm-hv: \-fn-\n cmP≥.

a-e-bn-Sw-Xp-cp-Øv: ]p-daTw ho-´n¬ ss]-en h¿Ko-kv(70). a-°ƒ: F¬tZm, tPm-_n. a-cp-a-°ƒ: a-Rv-Pp, ssj-\n.

Xn-cp-h-√: a-Xn¬-`m-Kw ]p-∂-t»-cn¬ {io-Ip-am-c i¿-a-bp-sS a-I≥ Ip-am¿ F-kv cm-Po-hv (43).

i-in-[-c³ \m-bÀ

Nn-d-bn≥-Io-gv: h-en-b-IS ap-°m-ep-h-´w I-√-d hnfm-Iw ho-´n¬ kp-μ-tci≥ (71). `m-cy: iym-a-fIp-am-cn. a-°ƒ: jn-Pn tKm-]≥, jn-_p, ssj-Pp. a-cp-a°ƒ: tKm-]-Ip-am¿, {]nb.

]p-√p-h-gn: In-g-°pw-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b D-e-l∂m-s‚ `m-cy A-∂Ω(82). ]-cp-Øp-h-b-en¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: h-dp-Ko-kv(t_mws_), im-¥, t]mƒk¨. a-cp-a-°ƒ: a-dn-b°p-´n, _n-μp, h¿-°n. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30 \v ]m-td-Øp-apIƒ sk‚ v.tXm-a-kv bmt°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n-bn¬.

tZ-hn

t{K-kn tXm-a-kv

s\-øm-‰n≥-I-c: sh¨-]I¬ k-t¥m-jv `-h-\n¬ i-in-[-c≥ \m-b¿ (65). `m-cy: Hm-a-\-b-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv Ip-am¿, kp\n¬-Ip-am¿ (c-≠p-t]-cpw B¿-an), kp-tc-jv-Ip-am¿ (t]m-en-kv).

kp-µ-tc-i³

Iq-Øp-]-d-ºv: B-dmwssa¬ kq-[o-jv \-K-dn¬ \m-tWm-Øv tZ-hn (70). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tKm-]n.

Ko-Xm-Ip-am-cn A-½ Ip-≠-d: sN-dp-aq-Sv C-S-h´-Øv Ip-‰-gn-I-Øv Xm-gXn¬ cm-[m-Ir-jv-W-\pÆn-Øm-s‚ `m-cy Ko-XmIp-am-cn (43). a-°ƒ: cmlp¬ B¿ D-Æn-Øm≥, A-Xp¬ B¿ D-ÆnØm≥. sN-ß-∂q¿: sN-º-I-t»cn ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b ]n Fw tXm-a-kns‚ `m-cy t{K-kn tXm-akv (80).

k-c-kz-Xn A-½ Im-´m-°-S: B-cy-\m-Sv ]m-sse-t°m-Ww ]ncw-_n¬-tIm-Ww e£v-an `-h-\n¬ ]-tc-X\m-b sIm-®p-\m-c-bW-s‚ `m-cy k-c-kz-Xn A-Ω (86). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b _m-lp-te-b≥, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ im-¥, c-Xv\m-I-c≥.

\m-cm-b-W³

]-d-hq¿: \-¥n-Ip-f-ß-c sN-Xym-´p-Ip-Sn-bn¬ Sn F \m-cm-b-W≥(92). `mcy: ]-tc-X-bm-b k-c-kzXn. a-°ƒ: {]-im-¥≥, ap-csh-ºm-bw: th-‰n-\m-Sv fn, _m-_p, c-hn, kp-tcsF-°p-∂w A-iz-Xn `-h- jv, D-j, an-Yp. a-cp-a\n¬ Kw-Km-[-c (65)s\ °ƒ: A-cp-‘-Xn, {]-kXq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I- ∂, jo-e, an-\n, kn-‘p, s≠-Øn. sNm-Δm-gv-N cm- P-bm-\-μ≥, sP-\o-jv. hn-se 8.45\v ho-´n-\p-≈nem-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I- Iu-k-ey ≠-Xv. h-´-∏m-d t]m-en-kv sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pC≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n. cw h-c-∏m-d-ap-Kƒ πm-hn-f `m-cy: im-¥-Ω. a-I≥: ho-´n¬ Iu-k-ey (88). a_n-Pp. kw-k-Im-cw C-∂v °ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tKmD-®-bv-°v H-∂n-\v ]p-∂]m-e-Ir-jv-W≥, ap-c-fo-[t»-cn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. `m- c≥, kp-Pm-X, kp-`m-jncy: D-a-tZ-hn. a-I≥: ssh- Wn, Kn-cn-Ip-am-¿. im-Jv .

Xq-§n-a-cn-¨- \n-e-bnÂ

leo-am-_ohn Be∏p-g: B-e-∏p-g-e-P\-Øv hm¿-Un¬ IWnbmw ]-dw-ºn¬ ]-tc-X\m-b lw-km-bp-sS `mcy-l-eo-a-m _o-hn(65)-. ]Sn-™msd- jm-^n- PamA-Øv-]≈n J-_-d-S°w- \-SØn. a-°ƒ: \-ko¿, \ko-am, \-hm-kv, s\-Pp-Ω, apwXm-kv, sj-_o-\, k-Po\, a-cp-a-°ƒ: \-Po-am, jm-\-hm-kv, A≥-kn¬. sd-Po\, kp-[o¿, A-Pn, A≥-kn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: hn-Zym¿-Yn Ip-g-™v ho-Wv a-cn-®p. I-≠-¥-d Im-tcm-Øp-Ip-Sn ho-´n¬ (ko-\-Øv a≥kn¬) ]-tc-X-\m-b sI Fw jw-kp-hn-s‚ a-I≥ sI F-kv an¬-lØp-≈(13)bm-Wv C∂-se cm-{Xn H-ºtXm-sS ho-´n¬ Ip-g™v ho-W-Xv. D-S≥ s]- c p- º m- h q- c n- s e kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®psh-¶n-epw a-cn-®n-cp∂p. I-≠-¥-d ln-Zmb-Øp¬ C-kv-emw ssl-kv-Iq-fn¬ 8 mw ¢m-kv hnZym¿-Yn-bm-Wv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v I≠-¥-d P-am-A-Øv J-_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. amXm-hv:j-ao-\. k-tlm-Z-c-߃: _-jo-d, kp-ss^Øv, A-^v-em-kv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n H-cmÄ a-cn-¨p

tN-‰p-h: tN-‰p-h _p-kv-Xm-\p¬ Du-eqw a-{Z-k-bp-sS k-ao-]w hm-l-\m-]-I-SØn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ acn-®p. cm-bw-a-c-bv-°m-¿ ho-´n¬ jw-kp-±o≥(51) B-Wv Po-∏n-Sn-®v a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se `m-cy Dw-d-bv-°v t]m-hp-∂-Xn\m¬ hn-cp-s∂m-cp-°m≥ km-[-\-߃ hm-ßn h-cptºm-gm-bn-cp-∂p A-]-ISw. `m-cy-: sse-e. a-°ƒ: Xm-ln¿, ^m-Xzn-a. a-cp-a-I≥: lm-cn-kv.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw- I-s−-¯n-

ssh-∏n-≥: a¬-ky-sØm-gn-em-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw- Is≠-Øn. t^m¿-´p-sIm-®n- cm-ta-iz-cw- ^n-j¿-sa-≥ tIm-f-\n-bn¬- I-´n-°m-´v-X-øn¬- P-bv-k- -s‚-(42)-ar-XtZ-l-am-Wv- ssh-∏n-\n¬- In-≥-tIm- sP-´n-bv-°p- k-ao]w sNm-Δm-gv-N cm-hn-se- I-s≠-Øn-b-Xv.- t]m-kv-‰pam¿-´n-\p-ti-jw- ar-X-tZ-lw- kw-kv-I-cn-®p.- `m-cy:- tdmkv-ta-cn- a-Rv-Pp.- a-°ƒ-:- kv-‰o-hv,- kv-‰¿-fn-.-

In-W-än-se I-¼-n-bn-Â Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

s]-cp-ºm-hq¿: Bƒ Xm-a-k-an-√m-sØ ]-d-ºn-se InW-‰n-se I-º-n-bn-¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ ar-X-tZlw I-s≠-Øn. Io-gn-√w 606 tIm-f-\n-bn¬ ap-cp-I\m¬ ho-´n¬ Ip-™p-tam-s‚ a-I≥ k-Pn(30)B-Wv k-ao-]-hm-kn-bm-b cm-b-aw-K-ew ]-d-ºn¬ G-en-bm-kns‚ H-gn-™ ]-d-ºn-se In-W-dn-se ap-I-fn-e-sØ I-ºn-bn-¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. aq-∂v Zn-hkw ]-g-°-ap-≈ ar-X-tZ-lw ]p-gp-h-cn-® \n-e-bn-em-bncp-∂p. s]-cp-ºm-hq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h¿-°v-tjm∏n-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p k-Pn. Rm-b-dm-gv-® ho´n¬ \n-∂pw Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. km-º-Øn-I _m-[y-X-bm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂pw ac-W-Øn¬ B¿-°pw ]-¶n-s√-∂pw k-Pn F-gp-Xn-h-® B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n¬ ]-d-bp-∂p. `m-cy-bpw B-dv amkw {]m-b-am-b ]n-©p-Ip-™p-ap-≠v.

hr-²-s\ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

P-b-Ip-amÀ

Nn-¶-½

b-tim-[-c³-]n-Å

Xn-cp-h-√: C-c-hn-t]-cq¿ C-S-{]-bm-‰v cm-[m k-Z-\Øn¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W∏-Wn-°-cp-sS a-I≥ P-bIp-am¿ (43). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {]-k∂. a-°ƒ: hn-im-Jv, hoW.

]-g-™n: ]-´n-Ø-Sw Noc≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Nm-°-∏m-bn-bp-sS `m-cy Nn-∂-Ω(89). a-°ƒ: sIm®p-ssk-a¨, tPm¨-k≥-, ]m-ÿ kn kn _m_p, tim-i. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, kn-kn-en, sIm-®ptamƒ, ssk-a¨.

im-kv-Xmw-tIm-´: In-S-ßbw \-Sp-hn¬ tIm-´-bv-°I-Øv h-S-°-Xn¬ b-tim[-c≥-]n-≈(47). `m-cy: kn‘p. a-°ƒ: A-⁄-en,A-iz-Xn.

cm-Pm-°m-Sv: I-≈n-am-en sIm-®o-]-d-ºn¬ sk-_mÃy≥ (55). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v cm-Pm-°m-Sv ]-g-b-hn-Sp-Xn sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n-bn¬. `m-cy: tPm-fn, I-≈n-am-en-°p-Snbn-cn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: kv-t\-l, t_kn¬.

a-Wn

sk-_m-kv-äy³

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv Ip-ºm-c-Ød C-cn-∏n-°¬ ho-´n¬ aWn (62). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kn-≤m¿-Y≥, I-\I-e-X, P-b, hn-t\m-Zv (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: {iohn-Zy, [-\y, cm-tP-jv, hm-kp.

a-t\m-l-c³ B-im-cn

I-a-e-½ A-½

sh-™m-d-aq-Sv: hm-Zym-cptIm-Ww D-Xr-´m-Xn-bn¬ a-t\m-l-c≥ B-im-cn (70). `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°-ƒ: P-b, _n-μp, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: {io-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿, kn-an.

]m-tßm-Sv: Im-©n-\-S im-kv-Xmw-Ip-∂n¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-]n-≈bp-sS `m-cy I-a-e-Ω AΩ (89). a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am-cn, I-a-em-£n_m-e-N-{μ≥ \m-b-¿ (dnI-´-∏-\-: Ip-f-Øp-¶¬ ]´. A-kn- v c-Pn-kvtc-X-\m-b sI -C \m-cm-b{Sm¿ k-l-I-c-W-h-IpA\ ´ ³ W-s‚ `m-cy I-a-em-£n∏v), cm-[m-Ir-jv-W≥ \m(78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.- Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Syw b¿ (dn-´. sI.F]p-Xn-b-sX-cp-hn-se ]m30 ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ-: kv.B¿.-Sn.-kn), ]-tc-XtdΩ ¬ ho´ n¬ \nS p° sI-F≥ hn-\o-jv-Ip-am¿ bm-b iym-a-f-Ip-am-cn. a(kn.-]n.-Fw I-´-∏-\ ku- ≠n A-\-¥≥ (85). `mcp-a-°ƒ: hn-P-b≥-]nØv tem-°¬ I-Ωn-‰n cy: am-[-hn. a-°ƒ: c-a, Aw-Kw), a-Rv-Pp, ]-tc-X]p-jv-]-h-√n, k-Xn, {]-Zo- ≈, {]-` (So-®¿ F\m-b hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ-: ]≥, A-\n¬ Ip-am¿, A- kv.sI.hn F-®v.F_n-Pp ]p-Xp-]-d-ºn¬ (I- Pn-X. a-cp-a-°ƒ: Zm-k≥, kv.F-kv \-μn-tbm-Sv), ß-g), tim-` ]p-fn-aq-´n¬k-c-kz-Xn, ]-tc-X-\m-b cm-Pp, c-ho-{μ≥, do-Ø, (I-´-∏-\), cm-Pn ]m-e-Ø- ssj-\. tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿. d-bn¬ (ta-cn-Kn-cn).-

hÂ-k-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNt¶m-´p-tIm-Ww kzm-anbm¿-aTw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ]m-®≥ ap-X-em-fn-bpsS a-Iƒ h¬-k-e (55). k-tlm-Z-c-߃: h-k-¥Ip-am-cn, iy-am-f, i-im-¶ Ip-am-cn, ]-tc-X-\m-b hnizw-`-c≥.

`mÀ-K-hn-b-½ ao-\-ßm-Sn: ap-c-Wn joP-`-h-\n¬ Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy C Fw `m¿-K-hn-b-Ω (68). a-°ƒ: i-in-[-c≥, C Fw a-t\m-Pv (dn-t]m¿´¿, Z ln-µp-˛-h-b-\m-Sv), jo-P.

C-«n-am-b-½ Kp-cp-hm-bq¿: kmw-kv°m-cn-I {]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂ Im-cym-´v i-¶pÆn \m-b-cp-sS `m-cy ]-Sn∏p-c-°-¬ G-ß-≠n-bq¿ C-´n-am-b-Ω(95). a-°ƒ: am-bm-tZ-hn(dn-´. A-[ym-]n-I), tUm. Aø-∏≥ (sN-ss∂), Im¿Øn-tI-b-≥(Kp-cp-hmbq¿ t^m-t´m Ãp-Untbm), h-’-e≥(a-kv-°‰v), ]-tc-X-bm-b C-μn-c. a-cp-a-°ƒ: ]n tKm-]m-eIr-jv-W≥, kp-`-{Z, Xp-fkn, Kn-cn-P({]-[m-\-[ym]n-I, h-t´-°m-Sv kv°qƒ), ]-tc-X-\m-b DÆn-Ir-jv-W≥.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: hr-≤-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I°q-kv ap-dn-bv-°p-≈n¬ I-s≠-Øn. I-Z-fn-°m-´v tXm-akv (68)s\-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C∂-se cm-hn-se 12\v h-gn-bm-{X-°m-c-\m-Wv kw-`-hw X-¦w Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ I-Ωyq- B-Zyw I-≠-Xv. Cu k-a-bw ho-´n¬ B-cp-ap-≠m-bn-cp∂n-√. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30 \v X-e-tbm-e-∏Wn-Ãv t\-Xm-hv ]-g-¶p-fß-c ho-´n¬ ]n hn Ir-jv- d-ºv sk‚ v tPm-¿-Pv tZ-hm-e-b- sk-an-tØ-cn-bn¬. `mW≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bpw cy: t{X-kym-Ω, ssh-°w sN-dp-h-≈n Ip-Spw-_mw-Kw. tI-c-f a-ln-fm-kw-L-Øn- a-°ƒ: jo-P, jn≥-kn ]-tc-X-\m-b jn-Pp. a-cp-a-°ƒ: hn¬-k¨, _-‰n. s‚ k-Po-h {]-h¿-Ø-Ibp-am-bn-cp-∂ Fw X-¶w(82). hm¿-[-Iy-k-l-P-amb A-kp-J-ß-sf Xp-S¿∂v G-sd \m-fm-bn In-S-∏nem-bn-cp-∂p. a-°ƒ: P-ao- tIm-´-bw: _mw-•q-cn-ep-≠m-b ss_-°v A-]-I-SØn¬ tIm´-bw kz-tZ-inbm-b bp-hmhv a-cn®p. tIm´e, `m-kv-I-c≥, tPm-bv, ss_-Pp. a-cp-a-°ƒ: l¿- bw Nm-ep-Ip∂v sF-k-°v `-h-\n¬ (πmw-tØm-´Øn¬) ]-tc-X-\m-b sF-k-°v tIm-in-bp-sS GIaj≥, jo-P, ln-X, \n-a. kn F≥ P-b-tZ-h≥ Fw.- I≥ h-cp¨ tIm-in (26) B-Wv a-cn-®-Xv. _mw-•q-cn¬ kz-Im-cy-I-º-\n-bn¬ am-t\-P-cm-bn tPm]n, kn.]n.sF tZ-io-b en sN-øp-∂ h-cp¨ I-gn-™ Rm-b-dmgvN ss_-°n¬ F-Iv-kn.- Aw-Kw sI C C-kv-a-bn¬, kn.]n.sF. ho-´n-te-°p a-S-ßp-tºm-gm-bn-cp∂p A-]-I-Sw. X-e-bvPn-√m B-Iv-Snw-Kv sk-{I-´- °p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ h-cp-Wn-s\ h´-h-S \owJm≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw C∂-se dn sI sI h-’-cm-Pv, kw-ÿm-\ F-Iv-kn.- Aw- a-c-W-s∏´p. kw-kv-Im-cw C-∂p aq-∂n-\v tIm´-bw sk‚ v em-kd-kv ]-≈n-bn¬. am-Xm-hv ao-\. Kw A-Uz. sI cm-P≥, kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw cm-Pm-Pn am-Xyp tXm-a-kv, F.sF-.ssh.F-^v Pn-√m sk-{I-´-dn Sn {]-Zo-]v Ip-am¿ h-k-Xn-bnse-Øn A-t¥ym-]-Nm-cXn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-‰p-Im-en-en¬ I-gn-™ Zn-ha¿-∏n-®p. k-ap-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ H-cm-sf sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-©n-d-hn-f A-d-∏p-c ho´n¬ hn-jv-Wp (21)hm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-∂-se ssh-In-t´m-sS I-c-a-\-bm-dn¬ \n-∂v C-bm-fp-sS arX-tZ-lw I-s≠-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn\p ti-jw sh-t´-‰ hn-jvWp-hn-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. C-tX-Xp-S-¿-∂v \S-Øn-b X-n-c-®n-en-em-Wv C-bm-sf a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ico-c-Øn¬ B-g-Øn-ep≈ ap-dn-hp-Iƒ D-≠m-bnk-c-k-½ ´p-≠v. kw-`-h-hp-am-bn h¿-°-e: A-b-¥n D-Z-b_-‘-s∏-´v aq-∂p-t]-sc Øn¬ th-em-bp-[≥ sNt^m¿-´v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. ´n-bm-cp-sS `m-cy k-c-k{]-Im-iv, A-Jn¬, k-Xn-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. B-‰p-Im¬ ]m-S-ti-cn-bn¬ I-gn-™-ZnΩ (75). h-kw cm-{Xn- ]-tØm-sS-bm-Wv C-cp-kw-L-߃ Xa-°ƒ: cm-[, t_-_n, CΩn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. C-Xn¬ aq-∂p-t]-¿-°v μn-c, A-Pn-X, ]-tc-X-\msh-t´-‰n-cp-∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 12 t]¿b _m-_p, A-tim-I≥, s°-Xn-sc tI-sk-Sp-Øn-´p-≈-Xm-bn t]m-en-kv Aap-cp-I≥. a-cp-a-°ƒ: Pdn-bn-®p. hn-jv-Wp-hn-s‚ ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ \m¿-±-\≥, tKm-]n, tKmtIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. t^m¿-´v kn.-sF-°m-Wv ]n, Ip-am-c≥-, A-Pn-X, DA-t\z-j-W Np-a-X-e. j, {io-I-e.

_mw-¥q-cn ss_-¡-]-I-S-¯n tIm«-bw kz-tZ-in a-cn-¨p

kw-LÀ-j-¯n H-cmÄ sIm-Ã-s¸-« \n-e-bnÂ

cm-P-¸³

Bâ-Wn

ta-cn

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

Hm-a-\

tSm-an hÀ-Ko-kv

h-≠m-\w: A-º-e-∏p-g hS-°v ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Un¬ h-≠m-\w Ip-dh≥-tXm-Sv P-Mv-j-\v k-ao]w Im-°-\m-´v ho-´n¬ cmP-∏≥ (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: N-{μn-I. a-°ƒ: k-Pn, kp-Pn, c-Pn.

Nm-t™m-Sn: ]-I-tem-a‰w tIm-´-ap-dn-bn-°¬ sI F B‚-Wn (84 ˛-dn´ F.C.H th-ß-c a-e-∏pdw). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v 2.30\v Nmt™m-Sn sk‚ v sk_m-kv-‰y≥-kv tZ-hm-e-bØn¬. ]-tc-X≥ h-St°¬-U Ip-Spw-_-tbmKw ap≥ {]-kn-U-‚m-bncp-∂p. `m-cy: Im-Xssd≥ B‚-Wn (dn-´ sl-Uv-an-kv-{S-kv). Xrs°m-Sn-Øm-\w h-en-bho-´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: jm-Pn, ssj-P. acp-a-°ƒ: sIm-®p-dm-Wn, Fw Sn tZ-h-ky.

D-g-hq¿: ]m-´-t»-cn-bn¬ Nm-t°m-®-s‚ `m-cy ta-cn (70). ]-tc-X I-√-d Ip∂pw-]p-d-Øv Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 2.30 \v D-g-hq¿ sk‚ v Ão-^≥-kv s^mtdm-\-]-≈n-bn¬. a-°ƒ: k-Æn, _m-_p, s]m-∂n, ]-tc-X-bm-b tj¿-fn. a-cpa-°ƒ: kn-Pn, en-kn, _nPp, ssa-°nƒ.

C-Øn-Øm-\w: s]m≥-]ph I-ap-Ip-aq-´n¬ ]-tc-X\m-b tKm-]n-μ≥ \m-b-cpsS a-I≥ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ (59). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: h-’-e am-¥m-\w ]pØ≥ ]p-c-bv-°¬ Ip-Sp_mw-Kw. a-°ƒ: hn-\o-X, hn-a¬-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: k-Pn-I-p-am¿ (J-Ø¿).

_o-^m-¯n-a

A-Ðp-Ã

C-Øn-Øm-\w: s]m≥]p-g h-S-t°-Xn¬ in-hcm-P≥-\m-b-cp-sS `m-cy Hm-a-\ (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w h-b-en¬ ]-d-ºn-¬ Ip-Sp-_mw-Kw-. a-°ƒ: Aºn-fn F-kv \m-b¿, ARv-Pp-\m-b¿. a-cp-a-I≥ :hn-Po-jv.

B-ew-]m-Sn: A-–p¬Jm-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy _o-^m-Øn-a (76). a°ƒ: A-–p-√, A-∫mkv, B-kn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, P-ao-e.

\o-te-iz-cw: a-S-°-c Xpcp-Øn-bn-se hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ ssX-°-S-∏pd-sØ F sI A-–p-√ (70). `m-cy: \-^o-k.

N-ß-\m-t»-cn: tam¿-°pf-ß-d Iq-´p-tΩ¬ Im´n¬ ]-tc-X-\m-b h-°-®s‚ a-I≥ tSm-an h¿-Kokv (50˛ tIm¨-{K-kv (sF) tªm-°v sk-{I-´dn). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v sN-Øn-∏p-g Xn-cplr-Z-b-tZ-hm-e-b-sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: Ip™p-tamƒ Iq-tcm-∏-S tXm-´-∏-≈n¬ Ip-Sp-_mwKw. a-°ƒ: Sn-dm-\ {So-k tSmw, Sn-¶p-tSmw (Fkv._n ssl-kv-Iqƒ).

am-½-¨³ N-ß-\m-t»-cn: ^m-Ønam-]p-cw D-∏p-Ip-t∂¬ amΩ-®≥(68). kw-kv-°m-cw \-S-Øn. `m-cy: hm-g-∏-dºn¬ sk-en≥ tXm-a-kv. a-Iƒ: a-cn-b (bp.Fkv.F). a-cp-a-I≥: hn¬k¨(bp.F-kv.F).

cm-P³ Iq-Øp-]-d-ºv: Im-∏pΩ¬ ]-´m-´-bn¬ a-cp-XvsI-´n cm-P≥ (60). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: cm-tP-jv, jn-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: tPm-jv-\, Pn≥-kn.

X-¦-¨³ Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn hn-√q-∂n¬ X-¶-®≥ (48). `m-cy: kq-k-Ω. a-°ƒ: Sn‚p, Sn-_n≥.

im-c-Z I-√-d: ap-Xp-h-n-f Ip-Ωq-cv Im-Sp-ap-≈n im-c-Zm a-μn-cØn¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv°-c-s‚ `m-cy im-c-Z (87). a-°ƒ: kp-j-Ω, t_-_n Kn-cn-P, h-k-¥, {]-ko-X, ]-tc-X-bm-b kp-io-e. acp-a-°ƒ: kmw-_-in-h≥, cm-P≥, ]-tc-X-cm-b \-Scm-P≥, ]p-jv-]mw-K-Z≥.

_-Åp _-Zn-b-Sp-°: s_-≈nsK X-e-h-b¬ _-≈p (60). `m-cy: I-a-e. a°ƒ: eo-em-h-Xn, c-Xv\m-I-c≥, `m-Ko-c-Yn, e-fnX, \m-cm-b-W. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, `mkv-I-c-≥.

tNm-Zy-t]-¸À hn-hm-Zw: tIm-f-Pn-sâ Aw-Ko-Im-cw a-I-sfbpw `À-Xr-am-Xm-hn-s\bpw sIm-es¸-Sp-¯nb tIkv: sF.Sn. D-tZym-K-Ø-bv¡v Pm-ayanà d-±m-¡m³ \o-¡w ]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Øp-\n-∂v am-dn-\n¬-°m-\pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p-. a-e-∏p-dw F-kv.]n, tX-™ntX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-°p Io-gn¬ I-gn-™ am¿- ∏-ew t]m-en-kv h-gn-bm-Wv Ip®v 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn- μ-aw-K-ew t]m-en-kn-\v tI-kv b _n.tImw ]-co-£m tNm-Zy- ssI-am-dn-b-Xv. I-≈≥-tXm-Sv t]-∏-dp-Iƒ hn¬-∏-\ \-S-Øn- Fw.-C.F-kv, a-Wm-t»-cn Fw.sb-∂ tI-kn¬ \-cn-°p-\n F.-Fw.H, tIm-S-t©-cn K-h.\-cn-°p-\n ss_-Øp¬ C- - tIm-f-Pn-s‚ tIm-f-Pv, Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ \o-°w ss_Øp¬ C- - F-∂n-hn-S\-S-°p-∂p. 21\v kn≥-Un-t°-‰v ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-´p hn-Zym¿tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-w. Aw- Yn-I-sf-bpw kq-{]-≠n-s\-bpK-߃ Cu B-h-iy-ap-∂-bn- am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-fPn-s‚ ]-co-£m sk‚¿ Aw-Ko°pw. kw-`-h-Øn¬, tIm-f-Pv kq- Im-cw hm-gv-kn-‰n t\-c-tØ d-±m{]-≠n-s\ k¿-ho-kn¬-\n-∂v °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tIm-f]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. am-t\-Pv- Pn-t\m-Sv C-Xp-h-sc hn-i-Zo-I-csa‚ v sk-{I-´-dn-tbm-Sv ÿm-\- Ww B-h-iy-s∏-´n-´n-√. 

t\-c-tØ H-‰-∏m-ew, B-eØq¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ tNm-Zyt]-∏¿ ]p-d-Øm-sb-∂ hn-hm-Zap-≠m-b-t∏mƒ H-cp \-S-]-Sn-bpsa-Sp-°m-sX ]-co-£ ho-≠pw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-lr-Zb tIm-f-Pv Xr-iq¿, K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _n.sS-Iv tXm-‰-h-sc A-Uv-an-j≥ \¬In Fw.-sS-In-\v ]-co-£-sb-gpXn-b-Xn-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øncp-∂n-√. tXm-‰ Fw._n.-_n.-Fkp-Im¿-°v ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb-Øn¬, P-bn-®-h-cp-sS t]-∏¿ t\m-°n ]m-kv am¿-°v \¬-Inb-Xn-s\-Xn-tc sa-Un-°¬ ^m°¬-‰n Uo≥ Ir-jv-W≥ I-gn-

™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-W-am-hiy-s∏-´-Xv A-´n-a-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-a-e, Pq-_n-en an-j≥ saUn-°¬, tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kn-\v A-[n-Iko-‰v \¬-In-b hn-hm-Z-Øn-epw A-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C -bn¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v {]Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™n-´pw tIm-f-Pv H-∂-S-¶w XI¿-°m-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv hm-gv-kn-‰n A-[n-Im-cnI-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

sIm-®n: a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhn-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ Im-ap-I-\m-b sIm-e-bm-fn-bp-ambn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-sb∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b sF.Sn D-tZym-K-ÿbv-°v ssl-t°mS-Xn Pm-ayw \n-tj-[n-®p. B-‰nß-en¬ aq-∂-c h-b- p-Im-cn-sbbpw A-Ωq-Ω-sb-bpw sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b c-≠mw{]-Xn-bpw Ip-™n-s‚ amXm-hp-am-b A-\pim¥-n-bp-sS Pm-ayl-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv A{_-lmw am-Xyp X-≈n-b-Xv. a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhns\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b H∂mw {]-Xn \n-t\m am-Xyp-hp-ambn X-m≥ t{]aØnem-bn-cp∂ns√-∂pw Xm≥ im-co-cn-I _-‘-

Øn-\v X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xn-ep≠m-b ssh-cm-Kywaq-e-am-Wv \nt\m C-c-´-s°m-e \-S-Øn-b-sX∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-\pim¥n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. A-tX-k-a-bw c-≠p {]-Xn-Ifpw X-Ωn¬ A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-s∂-∂pw ]-e-t∏mgpw im-co-cn-I _-‘-Øn-te¿s∏-´n-cp-s∂-∂pw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-´p-s≠∂v k¿-°m-cn\p th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. l-c-Pn°m-cn-bp-sS t^m¨ ]-cn-tim-[n®-t∏mƒ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ ]n-cnbm-\m-hm-Ø _-‘w \n-e-\n-∂ncp-∂-Xm-bn sX-fn-bn-™ncp∂p.

H-∂n-®v Po-hn-°m≥ `¿-Øm-hpw a-I-fp-am-Wv X-S- -sa-∂v l-c-Pn°m-cn H-∂mw {]-Xn-°v k-tμ-iw A-b-®n-´p-≠v. ho-´n-se-Øm-\p≈ h-gn-bpw ap-dn-I-fpw Ir-Xyw \S-Øn-b ti-jw c-£-s∏-Sm-\p≈ C-S-tdm-Up-I-fpw kw-_-‘n® am-∏v t^m-Wn-eq-sS H-∂mw{]Xn-°v l-c-Pn-°m-cn \¬-In-b-Xmbpw A-`n-`m-j-I≥ Nq-≠n-°m-´n. C-Xn¬ \n-∂v, sIm-e-]m-X-Iw \S-Øm≥ l-c-Pn-°m-cn-bpw H∂mw {]-Xn-bpw X-Ωn¬ Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. {In-°-‰v _m-‰v sIm≠v X-e°-Sn-®m-Wv H-∂mw{]-Xn c-≠p t]-sc-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-c-Ww D-d-∏n-°m≥ I-Øn-bpw D-

]-tbm-Kn-®p. Cu I-Øn sIm-ebm-fn sIm-≠p-h-∂-Xm-sW-∂v hy-‡-am-b-Xn-\m¬ Ir-Xyw \n¿h-ln-°m≥ I-cp-Xn-°q-´n F-Ønb-Xm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-b-Xv sImt≠m sX-fn-hp ti-J-c-Ww \-SØn-b-Xp-sIm-t≠m l-c-Pn-°mcn-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn√. ]p-d-Øn-d-ßn-bm¬ tI-kp-ambn _-‘-s∏-´-h-sc kzm-[o-\n°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw Nq≠n-°m-´n l-c-Pn X-≈p-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ G-{]¬ 16\m-Wv A\p-im-¥n-bp-sS Ip-™n-s\-bpw `¿-Xram-Xm-hn-s\-bpw ho-´n-seØn \n-t\m am-Xyp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv.


8

thÀ-]mSv

kottayam

D-¯-a³

hÀ-Ko-kv

Ip-cy³ tXm-a-kv

tN¿-Ø-e: ssX-°-´p-t»cn ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿-Uv ]q-®m-°¬ tImfp-X-d-bn¬ h¿-§o-kv (92) . kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v a-W-∏p-dw sN-dp]p-jv-]w ]-≈n-bn¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-∂°p-´n. a-°ƒ: tPm¿-Pv,t_-_n,-tdm-k-°p-´n,-X-¶Ω. a-cp-a-°ƒ: t{X-kn,tj¿-fn,-Hu-tk-∏-®≥,B‚-Wn.

Nm-−n hÀ-Ko-kv

B-e-∏p-g: Pn-√m tIm-SXn hm¿-Un¬ B-epw-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b ]p-cptjm-Ø-a-s‚ a-I≥ DØ-a≥ (42). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v Nm-Ø-\m-Sv iv-a-im-\-Øn¬. am-Xmhv: im-c-Z. `m-cy: ko-X. a°ƒ: kp-I-\y, A¿Pp≥.

F-S-Xz: D-e-°-∏m-Sn¬ ]tc-X-\m-b Hu-tk-^v tXm-a-kn-s‚ a-I≥ Ipcy≥ tXm-a-kv (Ip-´-∏≥˛82). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30 \v F-S-Xz sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\m ]-≈nbn¬. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b F Sn Nmt°m (Nm-t°m km¿, sk‚ v A-tem-jy-kv F®v.F-kv. F-S-Xz), tXm-akv tPm-k-^v (Ip-™q™v), tXm-a-kv tXm-akv, s]-Æ-Ω tXm-a-kv. I-Æq¿ cq-]-Xmw-Kw- ^mZ¿ tP-°-_v H-e-°-∏m-Sn k-tlm-Z-co ]p-{X-\m-Wv.

Xn-cp-h-√: ]n.B¿.F^v. ap≥ D-t±ym-K-ÿ≥ I-S-hn¬ F-_-t\-kdn¬ Nm-≠n h¿-Ko-kv (86). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 12.30\v h-f-™-h´w sF.-]n-.kn. sk-antØ-cn-bn-¬. `m-cy: ]-tcX-bm-b X-¶-Ω. a-°ƒ: s_-∂n, Ip-™ptamƒ, ]-tc-X-\-b tPmWn. a-cp-a-°ƒ: kq-kn, tdmk-Ω, Ip-™p-tam≥.

A-¿-¸³

A-Uz. ]n F-kv _m-e-Ir-jv-W ]n-Å sXm-Sp-]p-g: h-S-°pw-apdn t]¿-∏-\m¬ (X-øt°m-S-Øv) dn-´. A-knkv-‰‚ v ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´¿ A-Uz. ]n F-kv _m-e-Ir-jv-W ]n-≈ (84). `m-cy: ]-≈p-cp-Øn h-S-°pw-tXm-S-Øv hn sI Aw-_p-Pm-£n (dn-´. So-®¿). a-°ƒ: im-cn-I, C-μp-te-J, cm-tP-jv. acp-a-°ƒ: tUm. sI {]`m-I-c≥ ]n-≈ (dn-´. tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿, arK-kw-c-£-W h-Ip-∏v), th-Wp-tKm-]m¬ (sF.H.kn. sXm-Sp-]pg), c-Pn-tamƒ.

18 Pq¨ 2014 _p[≥

hr-²-s\ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

A-¸-¨³

in-h-cm-a³ th-em-bp-[³

Fw kn Nm-−n-

s]-cn-ßp-fw: ]p-∂-°p-gnbn¬ A-∏-®≥ (78˛-]m∏≥). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v aq-∂n-\v s]-cnßp-fw Xn-cp-lr-Z-b-tZ-hme-b-Øn¬. `m-cy: t{Xkym-Ω, ]p-∂-bv-°¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: tamfn ( C-‰-en), a-dn-bm-Ω, tPm-an, _n-μp, ]-tc-X-\mb k-Æn. a-cp-a-°ƒ: h¬-k-Ω, sU-bv-kn, tPm-jn.

am-h-Sn: I-√p-¶¬ in-hcm-a≥ th-e-cm-bp-[≥ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: k-c-k-Ω, ]p-Xpho-´n-¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: kp-Pm-X, kp-\n, kp-a, kp-[. a-cp-a-°ƒ: tSm-an, am-h-Sn k-t¥mjv, sd-Pn, s_-∂n.

C-Sp-°n: I-´-∏-\- ap-f-bv°¬ Fw kn Nm-≠n- (63, dn-´. {]n≥-kn-∏¬). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30 \v I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bn¬. `m-cy: tdm-kΩ, (dn-´. So-®¿, sk-‚ v tPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-F-kv I-´-∏-\) e-∫-°-S Xp-cpØn-°-c Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ-: Zo-]p (F-kv.-_n.sF, an-\n-t°m-bn), Zo-] (So-®¿, K-h. hn.-F-®v.-Fkv.-F-kv, s\-Sp-¶-≠w). acp-a-°ƒ-: k-Pn-tam≥ (So®¿, K-h. F-®v.-F-kv.-Fkv, I-´-∏-\), Un-\p (s^U-d¬ _m-¶v, F-d-Wm-Ipfw) ]m-d-∏p-g B-ep-h.]-tc-X≥ I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-Fkn¬ A-[ym-]-I-\m-bpw {]n≥-kn-∏-em-bpw 1978 apX¬ 2006 h-sc tk-h-\w A-\p-jvTn-®p. 2005 se anI-® A-[ym-]-I-\p-≈ kw-kv-Ym-\ A-hm¿-Uv t\-Sn. Im-™n-c-∏-≈n cq]-Xm hn-Zym-`ym-k I-Ωn‰n-bw-Kw, sI.-]n.-F-kv.-F®v.-F kw-kv-Ym-\ I-Ωn-‰nbw-Kw, I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bp-sS ]m-cn-jv I-Ωn‰n-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fnepw {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v.-

cm-Po-h³

]mÀ-h-Xn

Iq-Øp-]-d-ºv: I-Æ-hw sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h-∂q¿ 17mw ssa-en-se \-μ-\]p-√p-hm-bv sIm-fp-ºn¬ Øn¬ I-t°m-Øv cm-Poh≥ (54). ]m-¿-h-Xn (84). a-°ƒ: in-h-cm-a≥, _m-e-Ir-jv- `m-cy: b-tim-Z. a-°ƒ: W≥, k-l-tZ-h≥, P-b- dn-\p, dn≥-kn, dn-tPm. tZ-h≥, ]-¶-Pw.

Pm-\-Inb-½

cm-P-¸³

Bâ-Wn

ta-cn

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

Hm-a-\

tSm-an hÀ-Ko-kv

Iu-k-ey

h-≠m-\w: A-º-e-∏p-g hS-°v ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Un¬ h-≠m-\w Ip-dh≥-tXm-Sv P-Mv-j-\v k-ao]w Im-°-\m-´v ho-´n¬ cmP-∏≥ (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: N-{μn-I. a-°ƒ: k-Pn, kp-Pn, c-Pn.

D-g-hq¿: ]m-´-t»-cn-bn¬ Nm-t°m-®-s‚ `m-cy ta-cn (70). ]-tc-X I-√-d Ip∂pw-]p-d-Øv Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 2.30 \v D-g-hq¿ sk‚ v Ão-^≥-kv s^mtdm-\-]-≈n-bn¬. a-°ƒ: k-Æn, _m-_p, s]m-∂n, ]-tc-X-bm-b tj¿-fn. a-cpa-°ƒ: kn-Pn, en-kn, _nPp, ssa-°nƒ.

C-Øn-Øm-\w: s]m≥-]ph I-ap-Ip-aq-´n¬ ]-tc-X\m-b tKm-]n-μ≥ \m-b-cpsS a-I≥ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ (59). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: h-’-e am-¥m-\w ]pØ≥ ]p-c-bv-°¬ Ip-Sp_mw-Kw. a-°ƒ: hn-\o-X, hn-a¬-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: k-Pn-I-p-am¿ (J-Ø¿).

_o-^m-¯n-a

A-Ðp-Ã

C-Øn-Øm-\w: s]m≥]p-g h-S-t°-Xn¬ in-hcm-P≥-\m-b-cp-sS `m-cy Hm-a-\ (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w h-b-en¬ ]-d-ºn-¬ Ip-Sp-_mw-Kw-. a-°ƒ: Aºn-fn F-kv \m-b¿, ARv-Pp-\m-b¿. a-cp-a-I≥ :hn-Po-jv.

B-ew-]m-Sn: A-–p¬Jm-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy _o-^m-Øn-a (76). a°ƒ: A-–p-√, A-∫mkv, B-kn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, P-ao-e.

\o-te-iz-cw: a-S-°-c Xpcp-Øn-bn-se hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ ssX-°-S-∏pd-sØ F sI A-–p-√ (70). `m-cy: \-^o-k.

cm-P³

N-ß-\m-t»-cn: tam¿-°pf-ß-d Iq-´p-tΩ¬ Im´n¬ ]-tc-X-\m-b h-°-®s‚ a-I≥ tSm-an h¿-Kokv (50˛ tIm¨-{K-kv (sF) tªm-°v sk-{I-´dn). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v sN-Øn-∏p-g Xn-cplr-Z-b-tZ-hm-e-b-sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: Ip™p-tamƒ Iq-tcm-∏-S tXm-´-∏-≈n¬ Ip-Sp-_mwKw. a-°ƒ: Sn-dm-\ {So-k tSmw, Sn-¶p-tSmw (Fkv._n ssl-kv-Iqƒ).

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw h-c-∏m-d-ap-Kƒ πm-hn-f ho-´n¬ Iu-k-ey (88). a°ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tKm]m-e-Ir-jv-W≥, ap-c-fo-[c≥, kp-Pm-X, kp-`m-jnWn, Kn-cn-Ip-am-¿.

N-ß-\m-t»-cn: ^m-Ønam-]p-cw D-∏p-Ip-t∂¬ amΩ-®≥(68). kw-kv-°m-cw \-S-Øn. `m-cy: hm-g-∏-dºn¬ sk-en≥ tXm-a-kv. a-Iƒ: a-cn-b (bp.Fkv.F). a-cp-a-I≥: hn¬k¨(bp.F-kv.F).

Nm-t™m-Sn: ]-I-tem-a‰w tIm-´-ap-dn-bn-°¬ sI F B‚-Wn (84 ˛-dn´ F.C.H th-ß-c a-e-∏pdw). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v 2.30\v Nmt™m-Sn sk‚ v sk_m-kv-‰y≥-kv tZ-hm-e-bØn¬. ]-tc-X≥ h-St°¬-U Ip-Spw-_-tbmKw ap≥ {]-kn-U-‚m-bncp-∂p. `m-cy: Im-Xssd≥ B‚-Wn (dn-´ sl-Uv-an-kv-{S-kv). Xrs°m-Sn-Øm-\w h-en-bho-´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: jm-Pn, ssj-P. acp-a-°ƒ: sIm-®p-dm-Wn, Fw Sn tZ-h-ky.

Iq-Øp-]-d-ºv: Im-∏pΩ¬ ]-´m-´-bn¬ a-cp-XvsI-´n cm-P≥ (60). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: cm-tP-jv, jn-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: tPm-jv-\, Pn≥-kn.

X-¦-¨³ Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn hn-√q-∂n¬ X-¶-®≥ (48). `m-cy: kq-k-Ω. a-°ƒ: Sn‚p, Sn-_n≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: th-ßm-Sv sa-´-bn-se ]p-Ø-e-Øv lu-kn¬ ]n tKm-hnμ≥ (90). `m-cy: \m-Wn. a-°ƒ: cm-Pp, hn-P-b≥ ({]-[m-\m-[ym-]-I≥, ameq¿ K-h. F-®v.F-kv.Fkv.), ssi-e-P, hn-t\mZ≥, {]-tam-Zn-\n, jm-Pn , j-ho¨ , ]-tc-X-\m-b A-\n¬ Ip-am¿.

P-b-Ip-amÀ

Nn-¶-½

b-tim-[-c³-]n-Å

N-{µ³-]n-Å

Ko-Xm-Ip-am-cn A-½

cm-Po-hv

C-«n-am-b-½

X-¦w

Xn-cp-h-√: C-c-hn-t]-cq¿ C-S-{]-bm-‰v cm-[m k-Z-\Øn¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W∏-Wn-°-cp-sS a-I≥ P-bIp-am¿ (43). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {]-k∂. a-°ƒ: hn-im-Jv, hoW.

]-g-™n: ]-´n-Ø-Sw Noc≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Nm-°-∏m-bn-bp-sS `m-cy Nn-∂-Ω(89). a-°ƒ: sIm®p-ssk-a¨, tPm¨-k≥-, ]m-ÿ kn kn _m_p, tim-i. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, kn-kn-en, sIm-®ptamƒ, ssk-a¨.

im-kv-Xmw-tIm-´: In-S-ßbw \-Sp-hn¬ tIm-´-bv-°I-Øv h-S-°-Xn¬ b-tim[-c≥-]n-≈(47). `m-cy: kn‘p. a-°ƒ: A-⁄-en,A-iz-Xn.

Ip-≠-d: sN-dp-aq-Sv C-S-h´-Øv Ip-‰-gn-I-Øv Xm-gXn¬ cm-[m-Ir-jv-W-\pÆn-Øm-s‚ `m-cy Ko-XmIp-am-cn (43). a-°ƒ: cmlp¬ B¿ D-Æn-Øm≥, A-Xp¬ B¿ D-ÆnØm≥.

Xn-cp-h-√: a-Xn¬-`m-Kw ]p-∂-t»-cn¬ {io-Ip-am-c i¿-a-bp-sS a-I≥ Ip-am¿ F-kv cm-Po-hv (43). kw-kIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H∂n-\v ]p-∂-t»-cn¬ ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: D-a-tZ-hn. a-I≥: ssh-im-Jv .

cm-Pm-°m-Sv: I-≈n-am-en sIm-®o-]-d-ºn¬ sk-_mÃy≥ (55). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v cm-Pm-°m-Sv ]-g-b-hn-Sp-Xn sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n-bn¬. `m-cy: tPm-fn, I-≈n-am-en-°p-Snbn-cn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: kv-t\-l, t_kn¬.

a-Wn

sIm-´n-bw: ap-J-Ø-e, Xr-t°m-hn¬-h-´w, hn-fbn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b tKm-]m-e-Irj-W-]n-≈-bp-sS-bpw tKm-a-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw aI≥ N-{μ≥-]n-≈(57). `mcy: {]-k-∂-Ip-am-cn. a°ƒ: ku-ay, c-ay. a-cp-a-°ƒ: hn-]n≥(]I¬-Ip-dn F-®v.F-kv.Fkv), c-Rv-Pn-Øv(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿, ASq¿).

Kp-cp-hm-bq¿: kmw-kv°m-cn-I {]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂ Im-cym-´v i-¶pÆn \m-b-cp-sS `m-cy ]-Sn∏p-c-°-¬ G-ß-≠n-bq¿ C-´n-am-b-Ω(95). a-°ƒ: am-bm-tZ-hn(dn-´. A-[ym-]n-I), tUm. Aø-∏≥ (sN-ss∂), Im¿Øn-tI-b-≥(Kp-cp-hmbq¿ t^m-t´m Ãp-Untbm), h-’-e≥(a-kv-°‰v), ]-tc-X-bm-b C-μn-c. a-cp-a-°ƒ: ]n tKm-]m-eIr-jv-W≥, kp-`-{Z, Xp-fkn, Kn-cn-P({]-[m-\-[ym]n-I, h-t´-°m-Sv kv°qƒ), ]-tc-X-\m-b DÆn-Ir-jv-W≥.

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hv ]-g-¶p-fß-c ho-´n¬ ]n hn Ir-jvW≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bpw tI-c-f a-ln-fm-kw-L-Øns‚ k-Po-h {]-h¿-Ø-Ibp-am-bn-cp-∂ Fw X-¶w(82). hm¿-[-Iy-k-l-P-amb A-kp-J-ß-sf Xp-S¿∂v G-sd \m-fm-bn In-S-∏nem-bn-cp-∂p. a-°ƒ: P-aoe, `m-kv-I-c≥, tPm-bv, ss_-Pp. a-cp-a-°ƒ: l¿j≥, jo-P, ln-X, \n-a. kn F≥ P-b-tZ-h≥ Fw.]n, kn.]n.sF tZ-io-b F-Iv-kn.- Aw-Kw sI C C-kv-a-bn¬, kn.]n.sF. Pn-√m B-Iv-Snw-Kv sk-{I-´dn sI sI h-’-cm-Pv, kw-ÿm-\ F-Iv-kn.- AwKw A-Uz. sI cm-P≥, kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw cm-Pm-Pn am-Xyp tXm-a-kv, F.sF-.ssh.F-^v Pn-√m sk-{I-´-dn Sn {]-Zo-]v Ip-am¿ h-k-Xn-bnse-Øn A-t¥ym-]-Nm-ca¿-∏n-®p.

am-½-¨³

sk-_m-kv-äy³

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv Ip-ºm-c-Ød C-cn-∏n-°¬ ho-´n¬ aWn (62). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kn-≤m¿-Y≥, I-\I-e-X, P-b, hn-t\m-Zv (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: {iohn-Zy, [-\y, cm-tP-jv, hm-kp.

I-a-em-£nI-´-∏-\-: Ip-f-Øp-¶¬ ]tc-X-\m-b sI -C \m-cm-bW-s‚ `m-cy I-a-em-£n(78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ-: sI-F≥ hn-\o-jv-Ip-am¿ (kn.-]n.-Fw I-´-∏-\ kuØv tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-Kw), a-Rv-Pp, ]-tc-X\m-b hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ-: _n-Pp ]p-Xp-]-d-ºn¬ (Iß-g), tim-` ]p-fn-aq-´n¬(I-´-∏-\), cm-Pn ]m-e-Ød-bn¬ (ta-cn-Kn-cn).-

N-¡n-¡p-«n a-t©-cn: tIm-hn-e-Iw Ip-≠v B-\-°-√n-߬ ho-´n¬ N-°n-°p-´n (84).

tZ-hn Iq-Øp-]-d-ºv: B-dmwssa¬ kq-[o-jv \-K-dn¬ \m-tWm-Øv tZ-hn (70). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tKm-]n.

tPm¬ km-\-µ-cm-Pv

i-in-[-c³ \m-bÀ

kp-µ-tc-i³

a-t\m-l-c³ B-im-cn

{io-Im-cyw: sk≥-I-Y-Ifpw _¿-‹m≥ Xn-c-°-Y-Ifpw a-e-bm-f-Øn¬ hn-h¿Ø-\w sN-bv-Xv {]-i-kv-Xnbm¿-Pn-® {io-Im-cyw Km‘n-]p-cw k¨ ^v-f-h-dn¬ tPm¨ km-\-μ-cm-Pv (70˛ dn-´ kq-{]-≠v ssh-Zyp-Xn t_m-¿-Uv). `m-cy: td-®¬ F-{_-lmw (dn-´. So-®¿). a°ƒ: am-Xyp tPm¨ (^nj-do-kv t]m-¿-´v-sa‚ v, sk{I-t´-dn-b-‰v), ^n-en-∏v tPm¨ (Sq¨-kv B-\n-taj≥). a-cp-a-°ƒ: sj-dn≥ sP ssS-‰-kv (Im-bn-I, bph P-\-t_m-¿-Uv, sk-{I-t´dn-b-‰v), tUm. A≥-jm tPm-¨ (Fw.Un, K-h. tlm-an-tbm tIm-f-Pv Xn-cph-\-¥-]p-cw).

s\-øm-‰n≥-I-c: sh¨-]I¬ k-t¥m-jv `-h-\n¬ i-in-[-c≥ \m-b¿ (65). `m-cy: Hm-a-\-b-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv Ip-am¿, kp\n¬-Ip-am¿ (c-≠p-t]-cpw B¿-an), kp-tc-jv-Ip-am¿ (t]m-en-kv). a-cp-a-°ƒ: {io-P, A-Jn-e, {ip-Xn.

Nn-d-bn≥-Io-gv: h-en-b-IS ap-°m-ep-h-´w I-√-d hnfm-Iw ho-´n¬ kp-μ-tci≥ (71). `m-cy: iym-a-fIp-am-cn. a-°ƒ: jn-Pn tKm-]≥, jn-_p, ssjPp. a-cp-a-°ƒ: tKm-]-Ipam¿, {]n-b.

sh-™m-d-aq-Sv: hm-Zym-cptIm-Ww D-Xr-´m-Xn-bn¬ a-t\m-l-c≥ B-im-cn (70). `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°-ƒ: P-b, _n-μp, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: {io-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿, kn-an.

A-Ðp-Ã

Iq-Øp-]-d-ºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n-bpw I-Æq¿ a-lm-fl a-μn-cw ÿm-]I -- mw-K-hpam-b Iog-Øq-cn-se N-ºm-t®-cn ho-´n¬ B-bn-ey-Øv ]fl-\m-`≥ \-ºym¿ (93). `m-cy: ]-fln-\n-b-Ω. a°ƒ: tKm-hn-μv, dm-Wn, Ir-jv-W Ip-am¿.

X-e-t»-cn: Cu-Ãv ]≈q¿ {Km-a-Øn-bn-se ]pØ≥Ip-f-Øn¬ F-cn™m-‰v ]-d-º-Øv (A¬J-Z¿) A-–p-√ (69). `mcy: I-√w-]-d-º-Øv P-aoe. a-°ƒ: A¿-jm-Zv, ^¿-lm-Zv, j-ao-\, j{_o-\.

]-ß-\m-`³ \-¼ymÀ

t{K-kn tXm-a-kv sN-ß-∂q¿: sN-º-I-t»cn ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b ]n Fw tXm-a-kns‚ `m-cy t{K-kn tXm-akv (80). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11\v sh¨-aWn sk-ln-tbm≥ am-¿tØm-a ]-≈n-bn¬. a°ƒ: ta-cn, s]m-∂-®≥, tam-fn. a-cp-a-°ƒ: _m_p I-Æ-¶-c, en- n, _m_p.

I-a-e-½ A-½

]m-tßm-Sv: Im-©n-\-S im-kv-Xmw-Ip-∂n¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-]n-≈bp-sS `m-cy I-a-e-Ω AΩ (89). a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am-cn, _m-e-N-{μ≥ \m-b-¿ (dn´. A-kn-Â v c-Pn-kv{Sm¿ k-l-I-c-W-h-IpA-\-´³ ∏v), cm-[m-Ir-jv-W≥ \mIq-Øp-]-d-ºv: ]m-Syw b¿ (dn-´. sI.F]p-Xn-b-sX-cp-hn-se ]mtd-Ω¬ ho-´n¬ \n-Sp-°- kv.B¿.-Sn.-kn), ]-tc-Xbm-b iym-a-f-Ip-am-cn. a≠n A-\-¥≥ (85). `mcp-a-°ƒ: hn-P-b≥-]ncy: am-[-hn. a-°ƒ: c-a, ]p-jv-]-h-√n, k-Xn, {]-Zo- ≈, {]-` (So-®¿ F]≥, A-\n¬ Ip-am¿, A- kv.sI.hn F-®v.FPn-X. a-cp-a-°ƒ: Zm-k≥, kv.F-kv \-μn-tbm-Sv), k-c-kz-Xn, ]-tc-X-\m-b cm-Pp, c-ho-{μ≥, do-Ø, tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿. ssj-\.

Ip-ª-¼p \m-bÀ ap-t≈-cn-b: Im-d-Up-° sIm-´w-Ip-gn Im-\-Øq¿ aq-e A-Xn-b-S-h≥ Ip™-ºp \m-b¿ (84). `mcy: am-[-hnA-Ω. a-°ƒ: im-c-Z, tam-l-\≥, P-bcm-a≥ (Kƒ-^v), tKm-]Ip-am¿, \o-e-I-WvT≥ (Kƒ-^v), kp-tc-jvIpam¿ (Kƒ-^v).

tKm-hn-µ³

hÂ-k-e

im-c-Z

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNt¶m-´p-tIm-Ww kzm-anbm¿-aTw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ]m-®≥ ap-X-em-fn-bpsS a-Iƒ h¬-k-e (55). k-tlm-Z-c-߃: h-k-¥Ip-am-cn, iy-am-f, i-im-¶ Ip-am-cn, ]-tc-X-\m-b hnizw-`-c≥.

I-√-d: ap-Xp-h-n-f Ip-Ωq-cv Im-Sp-ap-≈n im-c-Zm a-μn-cØn¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv°-c-s‚ `m-cy im-c-Z (87). a-°ƒ: kp-j-Ω, t_-_n Kn-cn-P, h-k-¥, {]-ko-X, ]-tc-X-bm-b kp-io-e. acp-a-°ƒ: kmw-_-in-h≥, cm-P≥, ]-tc-X-cm-b \-Scm-P≥, ]p-jv-]mw-K-Z≥.

`mÀ-K-hn-b-½

_-Åp

ao-\-ßm-Sn: ap-c-Wn joP-`-h-\n¬ Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy C Fw `m¿-K-hn-b-Ω (68). a-°ƒ: i-in-[-c≥, C Fw a-t\m-Pv (dn-t]m¿´¿, Z ln-µp-˛-h-b-\m-Sv), jo-P.

_-Zn-b-Sp-°: s_-≈nsK X-e-h-b¬ _-≈p (60). `m-cy: I-a-e. a°ƒ: eo-em-h-Xn, c-Xv\m-I-c≥, `m-Ko-c-Yn, e-fnX, \m-cm-b-W. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, `mkv-I-c-≥.

sI.F-kv.BÀ.Sn-kn _-Ên-Sn¨v Sn-¸À tem-dn- ss{U-hÀ a-cn-¨p

]-Ø-\m-]p-cw: sI.F-kv.B¿.Sn-kn _-kpw Sn-∏¿ tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v tem-dn ss{U-h¿ a-cn-®p, 13 t]¿-°v ]-cn-°v. ]-Ø-\m-]p-cw Ip-∂n-t°m-Sv ]m-X-bn¬ a-©-≈q¿ P-Mv-j-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v 12 \m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]n-S-hq¿ ]p-fn-hn-f cm-Pv-`-h-\n¬ ]n D-Ø-a≥(47)Wv a-cn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tem-dn-°p-≈n¬ Ip-Sn-ßn-t∏m-b D-Ø-a-s\ H-cp aWn-°q-dn-\v ti-jw ]p-\-eq-cn¬ \n-s∂-Øn-b ^-b¿t^m-gv-kv kw-L-am-Wv tem-dn-bp-sS ap≥-`m-Kw sh-´ns∏m-fn-®v ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ipw h-gn \n-e-ta-se-Øp-tºm-tg-°pw D-Ø-a≥ a-cn-®p. sI.F-kv.B¿.Sn-kn _-kv ss{U-h¿ a-t¶m-Sv kz-tZin cm-tP-jv B¿ N-{μ≥, I-≠-Œ¿ ]-\w-]-‰ kz-tZ-in a-t\m-Pv, \-Sp-ap-c-∏v ]m-S-Øpw-Im-e ]p-Ø≥-ho-´n¬ ^m-Øn-am _o-hn(55), X- n(19), A- (15), ap-≈q¿ \nc-∏v jo-_m-`-h-\n¬ kp-_n B-jn-°v(29), ]-\w-]-‰ eXm-`-h-\n¬ {io-[-c≥-]n≈(63), Ip-∂n-t°m-Sv Ipdp-tº-e-gn-I-Øv ho-´n¬ sF-jm(17), ]p-∂-e I-St»-cn-bn¬ kp-\n¬(40), Ip-∂n-t°m-Sv hm-g hn-fbn¬ ^m-Øn-a(17), ]n-Shq¿ ]-¶-fp hn-eo-k-Øv ho-´n¬ D-Ø-a≥(45), apleo-am-_ohn ≈q¿ \n-c-∏v jo-_m-`-hBe∏p-g: B-e-∏p-g-e-P- \n¬ A-b-\(3), \-Sp-tØ\-Øv hm¿-Un¬ IWncn hn-jv-Wp `-h-\n¬ _nbmw ]-dw-ºn¬ ]-tc-Xμp(19) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-c-n-t°-‰-Xv. ]-Ø-\m-]p-cw \m-b lw-km-bp-sS `msI.F-kv.B¿.Sn.kn Un-t∏m-bn¬ \n-∂pw sIm-´m-ccy-l-eo-a-m _o-hn(65)-. ]- °-c-bn-te-°v t]m-b _-kpw F-Xn-tc h-∂ Sn-∏¿ temSn-™msd- jm-^n- Pdn-bp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ÿ-e-sØ-Øn-b sI _n KamA-Øv-]≈n J-_-d-S- tW-jv-Ip-am¿ Fw.F¬-.F-bpw ]p-\-eq¿, sIm-´m-c-°c F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p-sa-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kpw °w- \-SØn. a-°ƒ: \-ko¿, \ko-am, ]p-\-eq¿, Ip-∂n-t°m-Sv t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂m-Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. ]-Ø-\m-]p\-hm-kv, s\-Pp-Ω, apwXm-kv, sj-_o-\, k-Po- cw Su-Wn-se Hm-t´m ss{U-h¿ Iq-Sn-bm-Wv a-cn-® D-Øa≥. `m-cy:P-b. a-°ƒ:e-£-an-cm-Pv, P-b-cm-Pv. \, a-cp-a-°ƒ: \-Po-am, jm-\-hm-kv, A≥-kn¬. sd-Po\, kp-[o¿, A-Pn, tN-‰p-h: tN-‰p-h _p-kvA≥-kn¬. Xm-\p¬ Du-eqw a-{Z-k-bpsS k-ao-]w hm-l-\m-]-IS-Øn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ acn-®p. cm-bw-a-c-bv-°m-¿ ho´n¬ jw-kp-±o≥(51) BWv Po-∏n-Sn-®v a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se `m-cy Dw-dbv-°v t]m-hp-∂-Xn-\m¬ hn-cp-s∂m-cp-°m≥ km-[\-߃ hm-ßn h-cp-tºmgm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. `mcy-: sse-e. a-°ƒ: Xm-ln¿, ^m-Xzn-a. a-cp-a-I≥: lm-cnkv.

s]-cp-h-≈q¿: Im-S-∏-Sn I-Sp-ß-e-Øv A-ø-∏≥ (81). `m-cy: I-a-em-£n. a-°ƒ: tam-l-\≥ (_l-vd-bv ≥), cm-P≥, I-\I-h-√n.

Iq-Øp-]-d-ºv: F-cp-h-´n bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. A[ym-]n-I tIm-´-bw Im-\Øpw-Nn-d-bn-se D-am \nhm-kn¬ \o-e-t©-cn Pm\-In-b-Ω (90).

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: hr-≤-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I°q-kv ap-dn-bv-°p-≈n¬ I-s≠-Øn. I-Z-fn-°m-´v tXm-akv (68)s\-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C∂-se cm-hn-se 12\v h-gn-bm-{X-°m-c-\m-Wv kw-`-hw B-Zyw I-≠-Xv. Cu k-abw ho-´n¬ B-cp-ap-≠m-bncp-∂n-√. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2.30 \v X-etbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv tZ-hm-e-b- sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω, ssh-°w sN-dp-h-≈n IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: jo-P, jn≥-kn ]-tc-X-\m-b jnPp. a-cp-a-°ƒ: hn¬-k¨, _-‰n.

hm-l-\m-]-I-S-¯n H-cmÄ a-cn-¨p

_mw-¥q-cn ss_-¡-]-I-S-¯n tIm«-bw kz-tZ-in a-cn-¨p

tIm-´-bw: _mw-•q-cn-ep-≠m-b ss_-°v A-]-I-SØn¬ tIm´-bw kz-tZ-inbm-b bp-hmhv a-cn®p. tIm´bw Nm-ep-Ip∂v sF-k-°v `-h-\n¬ (πmw-tØm-´Øn¬) ]-tc-X-\m-b sFk-°v tIm-in-bp-sS GIaI≥ h-cp¨ tIm-in (26) B-Wv a-cn-®-Xv. _mw-•q-cn¬ kz-Im-cy-Iº-\n-bn¬ am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-øp-∂ h-cp¨ I-gn-™ Rm-b-dmgvN ss_-°n¬ ho-´n-te-°p aS-ßp-tºm-gm-bn-cp∂p A]-I-Sw. X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ h-cp-Wn-s\ h´-h-S \ow-Jm≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶nepw C∂-se a-c-W-s∏´p. kw-kv-Im-cw C-∂p aq-∂n\v tIm´-bw sk‚ v em-kd-kv ]-≈n-bn¬. am-Xm-hv ao\.

G-Wn-bn \n-¶v ho-Wp- a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I≥ G-Wn-bn¬ \n-∂v ho-Wpa-cn-®p. {]-bm¿ ssI-°-I-Øv Ip-cy≥ (63)B-Wv a-cn-®Xv. G-Ø-°p-e sh-´m≥ t]m-bn G-Wn-bn¬ I-b-dptºmƒ a-dn-™p-ho-Wv a-Xn-en¬ X-e C-Sn-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xn-cp-h-√-bn-se kz-Im-cy sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: eo-em-Ω. a-°ƒ: tdm-bn, en- n, c-ay. a-cp-a-I≥: cm-P≥.

I¡ hm-cp-¶-Xn-\n-S-bn sXm-gn-em-fn-sb Im-Wm-Xm-bn

ssh-°w: th-º-\m-´p-Im-b-en¬ sIm-®p-h-≈-Øn¬ I-°m hm-c-en¬ G¿-s∏-´ kw-L-Øn-se H-cm-sf ImWm-Xm-bn. C-∂-se cm-hn-se 8.30\v ssh-°-Øp-]-≈nbv-°p k-ao-]-ap-≈ Im-b-en-em-Wv kw-`-hw. ]-≈n-{]Øp-ti-cn X-ºp-cm≥ Ip-dpth-en¬ A-Pn(44)-s\-bmk-c-k-½ Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. cm-hnh¿-°-e: A-b-¥n D-Z-b- se ho-in-b-Sn-® Np-g-enØn¬ th-em-bp-[≥ sN- °m-‰n-\n-sS-bm-bn-cp-∂p C´n-bm-cp-sS `m-cy k-c-k- bm-sf Im-Wm-Xm-b-Xv. hΩ (75). ≈-Øn¬ Ip-∏n-°p-≈n-¬ a-°ƒ: cm-[, t_-_n, C- kq-£n-®n-cp-∂ A-Pn-bpμn-c, A-Pn-X, ]-tc-X-\m- sS sam-ss_¬ t^m-¨ b _m-_p, A-tim-I≥, Xn-c-®n-en-\n-S-bn-¬ In-´n-bXm-bn ]-d-bp-∂p. cm-{Xn-bnap-cp-I≥. a-cp-a-°ƒ: P\m¿-±-\≥, tKm-]n, tKm- epw ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ ]n, Ip-am-c≥-, A-Pn-X, D- t\-Xr-Xz-Øn¬ Xn-c-®n¬ Xp-S-cp-I-bm-Wv. `m-cy: kp\n-X. a-°ƒ: A-\-¥p, A-iz-Xn. j, {io-I-e.

tNm-Zy-t]-¸À hn-hm-Zw: tIm-f-Pn-sâ Aw-Ko-Im-cw a-I-sfbpw `À-Xr-am-Xm-hn-s\bpw sIm-es¸-Sp-¯nb tIkv: sF.Sn. D-tZym-K-Ø-bv¡v Pm-ayanà d-±m-¡m³ \o-¡w ]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Øp-\n-∂v am-dn-\n¬-°m-\pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p-. a-e-∏p-dw F-kv.]n, tX-™ntX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-°p Io-gn¬ I-gn-™ am¿- ∏-ew t]m-en-kv h-gn-bm-Wv Ip®v 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn- μ-aw-K-ew t]m-en-kn-\v tI-kv b _n.tImw ]-co-£m tNm-Zy- ssI-am-dn-b-Xv. I-≈≥-tXm-Sv t]-∏-dp-Iƒ hn¬-∏-\ \-S-Øn- Fw.-C.F-kv, a-Wm-t»-cn Fw.sb-∂ tI-kn¬ \-cn-°p-\n F.-Fw.H, tIm-S-t©-cn K-h.\-cn-°p-\n ss_-Øp¬ C- - tIm-f-Pn-s‚ tIm-f-Pv, Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ \o-°w ss_Øp¬ C- - F-∂n-hn-S\-S-°p-∂p. 21\v kn≥-Un-t°-‰v ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-´p hn-Zym¿tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-w. Aw- Yn-I-sf-bpw kq-{]-≠n-s\-bpK-߃ Cu B-h-iy-ap-∂-bn- am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-fPn-s‚ ]-co-£m sk‚¿ Aw-Ko°pw. kw-`-h-Øn¬, tIm-f-Pv kq- Im-cw hm-gv-kn-‰n t\-c-tØ d-±m{]-≠n-s\ k¿-ho-kn¬-\n-∂v °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tIm-f]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. am-t\-Pv- Pn-t\m-Sv C-Xp-h-sc hn-i-Zo-I-csa‚ v sk-{I-´-dn-tbm-Sv ÿm-\- Ww B-h-iy-s∏-´n-´n-√. 

t\-c-tØ H-‰-∏m-ew, B-eØq¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ tNm-Zyt]-∏¿ ]p-d-Øm-sb-∂ hn-hm-Zap-≠m-b-t∏mƒ H-cp \-S-]-Sn-bpsa-Sp-°m-sX ]-co-£ ho-≠pw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-lr-Zb tIm-f-Pv Xr-iq¿, K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _n.sS-Iv tXm-‰-h-sc A-Uv-an-j≥ \¬In Fw.-sS-In-\v ]-co-£-sb-gpXn-b-Xn-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øncp-∂n-√. tXm-‰ Fw._n.-_n.-Fkp-Im¿-°v ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb-Øn¬, P-bn-®-h-cp-sS t]-∏¿ t\m-°n ]m-kv am¿-°v \¬-Inb-Xn-s\-Xn-tc sa-Un-°¬ ^m°¬-‰n Uo≥ Ir-jv-W≥ I-gn-

™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-W-am-hiy-s∏-´-Xv A-´n-a-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-a-e, Pq-_n-en an-j≥ saUn-°¬, tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kn-\v A-[n-Iko-‰v \¬-In-b hn-hm-Z-Øn-epw A-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C -bn¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v {]Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™n-´pw tIm-f-Pv H-∂-S-¶w XI¿-°m-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv hm-gv-kn-‰n A-[n-Im-cnI-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

sIm-®n: a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhn-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ Im-ap-I-\m-b sIm-e-bm-fn-bp-ambn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-sb∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b sF.Sn D-tZym-K-ÿbv-°v ssl-t°mS-Xn Pm-ayw \n-tj-[n-®p. B-‰nß-en¬ aq-∂-c h-b- p-Im-cn-sbbpw A-Ωq-Ω-sb-bpw sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b c-≠mw{]-Xn-bpw Ip-™n-s‚ amXm-hp-am-b A-\pim¥-n-bp-sS Pm-ayl-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv A{_-lmw am-Xyp X-≈n-b-Xv. a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhns\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b H∂mw {]-Xn \n-t\m am-Xyp-hp-ambn X-m≥ t{]aØnem-bn-cp∂ns√-∂pw Xm≥ im-co-cn-I _-‘-

Øn-\v X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xn-ep≠m-b ssh-cm-Kywaq-e-am-Wv \nt\m C-c-´-s°m-e \-S-Øn-b-sX∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-\pim¥n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. A-tX-k-a-bw c-≠p {]-Xn-Ifpw X-Ωn¬ A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-s∂-∂pw ]-e-t∏mgpw im-co-cn-I _-‘-Øn-te¿s∏-´n-cp-s∂-∂pw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-´p-s≠∂v k¿-°m-cn\p th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. l-c-Pn°m-cn-bp-sS t^m¨ ]-cn-tim-[n®-t∏mƒ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ ]n-cnbm-\m-hm-Ø _-‘w \n-e-\n-∂ncp-∂-Xm-bn sX-fn-bn-™ncp∂p.

H-∂n-®v Po-hn-°m≥ `¿-Øm-hpw a-I-fp-am-Wv X-S- -sa-∂v l-c-Pn°m-cn H-∂mw {]-Xn-°v k-tμ-iw A-b-®n-´p-≠v. ho-´n-se-Øm-\p≈ h-gn-bpw ap-dn-I-fpw Ir-Xyw \S-Øn-b ti-jw c-£-s∏-Sm-\p≈ C-S-tdm-Up-I-fpw kw-_-‘n® am-∏v t^m-Wn-eq-sS H-∂mw{]Xn-°v l-c-Pn-°m-cn \¬-In-b-Xmbpw A-`n-`m-j-I≥ Nq-≠n-°m-´n. C-Xn¬ \n-∂v, sIm-e-]m-X-Iw \S-Øm≥ l-c-Pn-°m-cn-bpw H∂mw {]-Xn-bpw X-Ωn¬ Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. {In-°-‰v _m-‰v sIm≠v X-e°-Sn-®m-Wv H-∂mw{]-Xn c-≠p t]-sc-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-c-Ww D-d-∏n-°m≥ I-Øn-bpw D-

]-tbm-Kn-®p. Cu I-Øn sIm-ebm-fn sIm-≠p-h-∂-Xm-sW-∂v hy-‡-am-b-Xn-\m¬ Ir-Xyw \n¿h-ln-°m≥ I-cp-Xn-°q-´n F-Ønb-Xm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-b-Xv sImt≠m sX-fn-hp ti-J-c-Ww \-SØn-b-Xp-sIm-t≠m l-c-Pn-°mcn-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn√. ]p-d-Øn-d-ßn-bm¬ tI-kp-ambn _-‘-s∏-´-h-sc kzm-[o-\n°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw Nq≠n-°m-´n l-c-Pn X-≈p-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ G-{]¬ 16\m-Wv A\p-im-¥n-bp-sS Ip-™n-s\-bpw `¿-Xram-Xm-hn-s\-bpw ho-´n-seØn \n-t\m am-Xyp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

C-{_m-low ap-k-veymÀ

ap-l-½-Zv -

h-S-I-c: ssI-\m-´n ap-´p߬ cn-bm-k-Øp- n-_nbm≥ aZvd-k-bn¬ A-c-\q‰m-≠p Im-ew A-[ym-]-I\m-bn tk-h-\-a-\p-jvTn-® I-øm-e-°-I-Øv C-{_mlow ap-kv-eym¿ (78). ap-´p߬ In-g-s° ]-≈n, ]pXn-b am-fn-tb-°¬ ]-≈n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Zo¿-LIm-ew C-am-am-bn-cp-∂p. ]tc-X-cm-b h-S-°-bn¬ Ip™-Ω-Zv ap-k-eym-cp-sSbpw Ip-™n-^m-Øn-a-bpsS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: I-f-cn-°-≠n-bn¬ \-_ok. k-tlm-Z-c-߃: A_q-_-°¿, \-^o-k, ssk-\-_, ]-tc-X-cm-b J-Zo-P, B-bn-i l-÷pΩ, ap-l-Ω-Zv.

Im-h-\q¿: F-f-bq¿ s]-´nb-Øv sIm-º≥ ap-l-Ω-Zv (73). `m-cy: a-dn-bp-Ω. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, A_q-_-°¿, ^m-Øn-a, \^n-k, d-kn-\, B-ky, JZo-P, j-l¿-_m≥, i-co^, A-kv-am-_n. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-ssk\m¿, A-–p¬ K-^q¿, jw-kp-±o≥, A-–p-√, A–p¬ A-ko-kv, A-–p-¿dlv-am≥, j-d-^p-±o≥, ssk-\-_, \-ko-a. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 8.30\v X-Jv-hm-_m-Zv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

B-ky Ip-‰ym-Sn: hm-g-bn¬ ]o-SnI-bn¬ I-™-Ω-Xn-s‚ `m-cy B-ky (70). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, tUm. ap-lΩ-Zv _-jo¿ (dn-bm-Zv), apl-Ω-Zv dn-bm-kv (^m¿-akn-Ãv Zp-_-bv), ]-tc-X-\mb kq-∏n am-ÿ. a-cp-a°ƒ: d-ko-\, d-kn-b, ajo-Z, jm-ln-Z.

J-Zo-P

\-¥n-_-km¿: s]-cpamƒ-]p-c-sØ ]-tc-X-\mb sam-bv-Xo≥-lm-Pn-bpsS `-m-cy ]m-≠n-I-im-e h-f-∏n¬ Ip-∂p-Ω¬ JZo-P (90). a-°ƒ: Ip-™Ω-Zv, lw-k (_-lvdbv≥), ssk-\-_, B-an\, dp-Jn-ø, j-co-^, ]-tcX-cm-b A-–p-¿d-lv-am≥, aq-k. a-cp-a-°ƒ: ]m-ØpΩ, \-_o-k, kp-ss_-Z, ]m-Øp-Ω, a-Ω-Zv, t]m°¿-lm-Pn, a-Po-Zv (_-lvdbv≥), A-_q-_-°¿lm-Pn. k-tlm-Z-c-߃: a-Ω-Xv- lm-Pn, ]m-Øp-Ω, Ip-™m-bn-i, l-eo-a, adn-bw, B-an-\, ]-tc-X-cmImÀ-Xym-b-\n A-½ Ip-‰ym-Sn: I-°-´n-se ]-tc- b A-–p-√- lm-Pn, sambv-Xp- lm-Pn, ]m-Øp, BX-\m-b H ]n Ir-jv-W≥\m-b-cp-sS `m-cy Im¿-Xym- ky, ssk-\. b-\n A-Ω (72). a-°ƒ: eX, A-Pn-X, cm-a-Ir-jv]-ß-\m-`³ \-¼ymÀ W≥ (Im¿-jn-I hn-I-k-\ - º - v: kzm-X_m-¶v, I-°-´n¬). _n-μp, Iq-Øp-]d - tk-\m-\n-bpw kn-‘p, ko-a (F.sP.sP.- {¥yk-ac Fw.F-®v.F-kv.F-kv Nm- I-Æq¿ a-lm-fl a-μn-cw ÿm-]I -- mw-Kh - pam-b IoØ≥ tIm-´v \-S). a-cp-a°ƒ: cm-P≥, tam-l-\≥, g-Øq-cn-se N-ºm-t®-cn ho-´n¬ B-bn-ey-Øv ]cm-a-\m-Y≥, hn-t\m-Z≥ (sI.F-kv.C._n ]-\-afl-\m-`≥ \-ºym¿ (93). cw), _n-μp. `m-cy: ]-fln-\n-bΩ - .

18 Pq¨ 2014 _p[≥

I-®q-¡-c-bn ImÀ a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn-¨p

Ip-ªn-¡-®³ \m-bÀ

C-{_m-low

Ip-ªn-½-¿

Ir-jv-W³

cm-tP-{µ³-

Ip-‰ym-Sn: \-cn-°q-´wNm¬ I-tÆm-Øv-Imhn¬ Ip-™n-°-Æ≥ \m-b¿ (89). `m-cy: ]m¿h-Xn A-Ω. h-t´mfn \m-j-\¬ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, Ip-‰ym-Sn Fw.sF.bp.]n. kvIqƒ, \-Sp-s∏m-bn¬ bp.]n kv-Iqƒ F-∂n-hnS-ß-fn¬ A-[ym-]-I\m-bn tk-h-\-a-\p-jvTn®n-cp-∂p. a-°ƒ: Zm-tamZ-c≥ (dn-´. A-[ym-]I≥, h-t´m-fn \m-j\¬ ssl-kv-Iqƒ, c-ho{μ≥ (dn-´. {]-[m-\m-[y]-m-I≥, \-cn-∏-‰ t\m¿Øv Fw.F-¬.]n), Zm£m-b-Wn, tZ-hp, C-μnc. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥ (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥, tN-cm-]p-cw bp.]n kv-Iqƒ), Fw Ip-™ncm-a≥ (dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥, No-t°m-∂v Fw.F¬.]n. kv-Iqƒ), \m-cm-b-W≥ (dn-´. F®v.sF. tIm-gn-t°m-Sv tIm¿-]-td-j≥), kmhn-{Xn, kp-a-Xn. k-©b-\w sh-≈nbmgvN.

sN-dp-Ip-fw: a-e-bn¬ C{_m-low (74). a-°ƒ: keow (Z-Ωmw), d-m-^n (Ipssh-Øv), A-^v-k-Øv, kp-ss_-Z, k-ao-d. a-cp-a°ƒ: D-kv-am≥-tIm-b, apl-Ω-ZvtIm-b, Ip-™n-apl-Ω-Zv, ko-\-Øv, A-kvam-_n. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 8.30\v sN-dp-Ip-fw Pp-am-a-kv-PnZn¬. J-_-d-S-°w C-∂v sN-e-{]w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm-\n¬.

F-eØ - q¿: sIm-bn-em≠n sIm-√w ]m-b{- k-IØv Ip-™n-Ωø - (83). a°ƒ: C-ºn-®n-∏m-Øp, a-dnbw, A-_q-_° - ¿ (Ipssh-Øv), \-_o-k, A-^vk-Øv, l-\o-^. a-cp-a°ƒ: A-Xr-am≥-Ip-´n aqSm-Sn, I-fc - n-°≠ - n A-lΩ-Zv F-eØ - q¿, ]-tc-X\ - mb bq-kp-^v, sam-bvX - o≥tIm-b \-S° - m-hv, dw-e, dPp-e. a-øn-Øv \-ak - vI - m-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v sIm-√w ]m-d∏ - ≈ - n-bn¬.

D-≈n-tb-cn: I-°-t©-cnbn-se _m-∏-‰ Ip-∂pΩ¬ _n sI Ir-jv-W≥ (78). tIm¬-°-fn I-emIm-c-\m-b Ir-jv-W≥ BIm-i-hm-Wn tIm-gn-t°mSv \n-e-b-Øn-se _n t{KUv B¿-´n-kv-‰m-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: tZ-hn, \m-cm-bWn. a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥, l-co-jv, A-\o-jv, en-\ojv, Ko-X, ku-an-\n. a-cp-a°ƒ: P-{Zo, tPym-Xn, tcjv-\, {io-[-c≥, A-NypX≥. k-tlm-Z-cn: sh≈m-bn.

a-t©-cn: tIm-hn-e-Iw-Ip≠v ]-tc-X-cm-b ]m-Xm°-c am-\p-°p-´≥-˛-Im¿Xym-b-\n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ Xm-g-Øp-ho-´n¬ cm-tP-{μ≥ (A-∏pÆn˛55). `m-cy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: cm-tP-jv IÆ≥, cm-Pn, c-P-\n. a-cp-a°ƒ: cm-tP-jv, ssj-Pp. k-tlm-Z-c-߃: ]-fln\n, hm-kp-tZ-h≥, `-c-Xma-Wn, hn-tizm-Zn-\n.

aq-k I-Sn-b-ßm-Sv: ss]-tXmsØ In-g-t°-I-c aq-k (85). `m-cy: Ip-™m-bn-i. a-°ƒ: sam-bv-Xp-ap-kveym¿, A-–p¬- k-emw, A-jv-d-^v (Zp-_bv), ap-lΩ-Zv (ku-Zn), j-_o¿ (_-lv-dbv≥), C-{_mlow (Zp-_bv), \q-dp¬ A-ao≥-k-Jm-^n (Zp_bv), ]m-Øp, k-eo-\ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: C-{_m-low, A-–p-¿d-lv-am≥ (Zp_bv), B-bn-i, kp-lv-d, hm-ln-Zv, kp-a-ø, ssa-aq\-Øv, \-Pv-a, j-ao-e.

A-Ðp-à X-et- »-cn: Cu-Ãv ]≈q¿ {Km-aØ - n-bn-se ]pØ≥Ip-fØ - n¬ F-cn™m-‰v ]-dº - Ø - v (A¬J-Z¿) A-–p-√ (69). `mcy: I-√w-]d - º - Ø - v P-aoe. a-°ƒ: A¿-jm-Zv, ^¿lm-Zv, j-ao-\, j-{_o-\. a-cp-a° - ƒ: P-ko¬, l\o-_, ]-tc-X\ - m-b A-^vk¬. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-–p¬ I-cow, B-bn-i, ssk-\_ - , a-dn-bw, B-cn^, dw-e.

`mÀ-K-hn-b-½ ao-\-ßm-Sn: ap-c-Wn joP-`-h-\n¬ Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy C Fw `m¿-K-hn-b-Ω (68). a°ƒ: i-in-[-c≥, C Fw a-t\m-Pv (dn-t]m¿-´¿, Z ln-µp-˛-h-b-\m-Sv), jo-P. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, {ioe-X.

hn-P-b³ ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en-\p k-ao-]w aTØn¬ hn-P-b≥ (62). `mcy: h-k-¥.

i-in-[-c³ sNm-¢n: I-Æw-h-≈n alm-flm tdm-Un¬ ]pØ≥]p-c-bn¬ -i-in-[c≥ (62). ]-tc-X-cm-b i¶-c≥ \-ºym-cp-sS-bpw am-[-hn A-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ssi-eP (kq-{]-≠v ]n.Uªyp.Un. Hm-^n-kv, amln). a-°ƒ: B-c-Xn, B-Xn-c. a-cp-a-I≥: {]im-¥v (A-ar-X tlm-kv]n-‰¬, sIm-√w). ktlm-Z-c-߃: _m-e-N{μ≥ (am-[y-a-{]-h¿-ØI≥, \yq-U¬-ln), ]pjv-]-h-√n, a-t\m-l-c≥ (\yq-U¬-ln).

h-S-I-c: tZ-io-b-]m-Xbnse I-Æq-°-c-bn¬ Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v Xmgv-N-bn-te-°p a-dn-™v Hcmƒ a-cn-®p. A-©pt]¿°v ]-cn-t°-‰p. I-Æq¿ XmsgsNm-Δ kz-tZ-in i-c-Xv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-cnt°-‰ aq-∂-p t]-sc h-S-I-cbn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-h¿ k-©-cn-® sI.F¬ 13. F-^v. 8750 C-t∂m-h Im-dm-Wv C-∂-p cm-hn-se G-gp a-Wn-tbm-sS A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. kp-lr-Øn-s\ I-b-‰n-bb-®v I-cn-∏q¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn¬ \n-∂p I-Æq-cn-te-°p a-S-ßp-I-bm-bn-cp∂ Ch-cpsS Im¿ I-Æq-°-c-bn¬ k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶n-\p k-ao-]-sØ ssI-h-cn-I-fn-en-Sn-®v Xm-gvN-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Kpcp-X-cambn ]cn-t°‰ i-c-Xn-s\ k-l-I-c-Wmip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v tIm-gn-t°m-t´-°v d-^¿ sN-bvsX-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. ]cn-t°‰ Xm-sg sNm-Δ-bnse Zo-]-Iv, kw-Ko-Xv, ssh-im-Jv F∂-n-h¿ B-i Bip-]-{Xnbnepw hn-a¬, jm-\n-jv F∂-n-h¿ k-lI-c-Wm-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬k-bn-em-Wv. C-h-cpsS ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a-√. a-g-bn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´v ]Sn-™m-dv `m-K-sØ ssI-h-cn-I-fn-Sn-®v a-dn-™ Im¿ sshZypXn t]m-kv-‰pw X-I¿-Øm-Wv \n-∂-Xv. k-ao-]sØ tlm-´-en-s‚ sI-´n-S-Øn-\pw tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn®p-. ar-X-tZ-lw h-S-I-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]mkv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ssh-Iot´m-sS _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp.

bm{Xm-at[y bphmhv Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: bm-{X-a-t[y bp-hm-hv Ip-g-™phoWv a-cn-®p. I-°q-Øv tIm-∏m-bn-sXm-Sn {]-`m-I-c-s‚ a-I≥ {]-Zo-]v-Ip-am¿ (30)- B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se-bm-Wv kw-`-hw. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p tIm-b-º-Øq-cn-te-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]m-e-°mSv h-®m-Wv a-c-Ww. A-ßm-Sn-∏p-d-Øv kz-¥-am-bn I-S \-S-Øn-h-cpIbm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ho-´p-h-f-∏n¬. am-Xm-hv: kp-tem-N-\, k-tlmZ-c-߃: Zn-eo-]v Ip-am¿ (bp.F.C) {]-ho¨-Ip-am¿.

Hm-t«m X-«n- ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p im-´-Ip-am-cn-

tKm-]m-e³

_o-hn l-Öp-½ -

tIm-b-ʳ-Ip-«n

A-¸p-¡p-«n -

A-ssk-\mÀ

J-Zo-P

tIm-bm-ap

sh-´w: B-en-t»-cn aqØm-´v Cu-¥pw ]p-≈n P-\m¿-Z-\-s‚ `m-cy im-¥-Ip-am-cn (62). a°ƒ: j-ta-Pv (JØ¿), sj¿-en, kt¥-jv (J-Ø¿), kn‘p. a-cp-a-°ƒ: kuan-\n, A-ø-∏p, {]-kn, t{]-a≥. -kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho´p-h-f-∏n¬.

sam-tI-cn: tIm-hp-Ip-∂nse Ip-f-ß-c I-™m-bn ao-ج tKm-]m-e≥ (85). `m-cy: I-eym-Wn. a-°ƒ: t_-_n, h¬-k-e, im-¥, h-\-P. a-cp-a-°ƒ: ]-Xv-a\m-`≥ I-°-´n¬, Ir-jvW≥ h-Æm-Øn-s∏mbn¬, Nn-{X≥ ]m-Xn-cn-∏‰, c-hn ap-≈≥-Ip-∂v. ktlm-Z-c≥: ]-tc-X-\m-b Ip-™n-°-Æ≥. k-©-b\w hym-gmgvN.

sh-∂n-bq¿: sIm-S-°-√v ]-tc-X-\m-b sN-\-°¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn-bpsS `m-cy `-K-h-Xn Im-hp߬ _o-hn l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv, lw-k, ssk-X-e-hn (ku-Zn), ]m-Øp-Ωp, Bbn-im-_n, D-Ωp-Ip¬-kp. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥ F-∂-tam≥, A-e-hn, A–p-¿d-lv-am≥, B-®p-´n, Pao-e, ssa-aq-\.

D-≈n-tb-cn: D-≈n-tb-cnbn-se tX-h¿-I-≠n tIm-b- ≥-Ip-´n (49). ]nXm-hv: A-–p-√-°p-´n. amXm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: km-_n-d. a-°ƒ: sel≥ ap-l-Ω-Zv, ep-ep. acp-a-I≥: \u-^¬ (jm-¿P). k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv-tIm-b, _-jo¿ (J-Ø¿). P-ao-e, kpss_-Z.

s]m-∂m-\n: Cu-gp-hØn-cp-Øn F-cn-°-aÆ sIm-√-Øp-]-Sn A-∏p-°p-´n (72). dn-´. sI.F-kv.C._n Hmh¿-kn-b-dm-Wv. `m-cy: ]-tc-X-bm-b X¶w. a-°ƒ: A-P-b≥, A-Pn-X, A-\n-X, Aºn-fn, A-Po-jv. a-cp-a°ƒ: th-em-bp-[≥, c-hn.

]-tøm-fn: km-bv-hn-s‚ Im-´n¬ hn sI kn Assk-\m¿ (50). `m-cy: Pao-e. a-°ƒ: B-bn-i, A¿-jm-Zv, ap-l-Ω-Zv- AIv-_¿. a-cp-a-I≥: A-_-vZp¬ P∫m¿. k-tlm-Z-c-߃: C-kv-am-Cu¬, j-co-^, A-jv-d-^v, k-I-cn-b, jao-a. am-Xm-hv: tIm-em-cn°-≠n ]m-Øp-Ω.

cm-a-]p-cw: I-cn-©m-∏mSn h-gn-°-S-hn-se ]-tc-X\m-b ]-d-ºn¬ ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy J-Zo-P (78). a-°ƒ: B-ky, ssk-\_, \-^o-k, A-–p¬A-ko-kv, k-^n-b, ]-tcX-bm-b ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ -I-cow, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, J-ZoP, ]-tc-X-cm-b Ip-™nap-l-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥.

Iq-´n-e-ßm-Sn: Io-cw-Ip≠n-se sX-ßpw-sXm-Sn tIm-bm-ap (55). `m-cy: kplv-d. a-°ƒ:\u-jm-Zv (dnbm-Zv), \u-^¬, \-ko¿, \-ko-Z, \-kv-e-Øv. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ -\m-k¿ (Pn-±), B-kn-^v Im-fm-hv, kp-\o-d, km-Pn-Z. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 8.30\v Ip-dp-h Iq-´n-e-ßmSn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

I-gn-™Zn-hk - w a-cn-® tIm-gn-aÆ - n¬ ap-lΩ - Z- v (72). am-hq¿ {Km-knw sXmgn-em-fn-bm-bn-cp-∂p

D-®n-Ir-jv-W³ -

Ieym-Wn-¡p-«n A-½

^m-¯n-a -

Ip-ªp-am-fp

B-bn-i-¡p-«n-

th-em-bp-[³

A-½-Zv lm-Pn

]-c-∏-\-ßm-Sn: I-cm-t´ tdm-Un-se t]m-°m-´v DÆn-Ir-jv-W≥ (63). `mcy: c-Xv-\-Ip-am-cn. a-I≥: Zo-]p. a-cp-a-Iƒ: cRv-Pp. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se F-´n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]-tc-X\m-b Nn-∂-°p-´≥-\m-bcp-sS `m-cy ]p-Ø≥-ho´n¬ I-eym-Wn-°p-´n-bΩ(88). a-°ƒ: cm-[m-a-Wn. a-cp-aI≥: Ip-´n-Ir-jv-W-∏-Wn°-¿.

B-X-h-\m-Sv: am-´p-Ω¬ ]tc-X-\m-b \o-en-bm-´n¬ Ip™n-t∏m-°-dn-s‚ `m-cy Icn-¶-∏m-d ^m-Øn-a(80). a°ƒ: J-Zo-P, dp-Jn-b, Bky, ]m-Øp-Ω. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿, ap-l-Ω-Z-en, D-kvam≥, C-kv-am-Cu¬.

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\m-b I-√n-߬ ]-Xv-a-\m-`-s‚ `m-cy hm-°q-‰n¬ Ip-™pam-fp (77). a-I≥: th-WptKm-]m-e≥ (a-kv-°-Øv). a-cp-a-Iƒ: {]n-b. kw-kv-Imcw C-∂v 11\v Cu-gp-h-Øncp-Øn iv-a-im-\-Øn¬.

]p-fn-°¬: ]-tc-X-\m-b s]m-tdm-fn tN-°p-hn-s‚ a-I-ƒ B-bn-i-°p-´n (62). a-°ƒ: P-eo¬, d-ln-bm\-Øv, k-^n-b, j-do-\. acp-a-°ƒ: a-Po-Zv, k-bq-^v, ap-Po-_v, d-ko-\.

\-√-fw: sI-¶-bn¬ th-em-bp-[≥ (94). `mcy: ]-tc-X-bm-b N-{μ-aXn. a-°ƒ: in-h-Zmk≥, kp-[o-jv, kp-PmX. a-cp-a-I≥: D-Æn-Irjv-W≥.

hm-Wn-ta¬: ]u-c-{]-apJ-≥ Xm-\n-]-d-º-Øv AΩ-Zv- lm-Pn (66). `m-cy: Abn-ip. a-°ƒ: k-eow, keo¬, k-eo-\, k-do-\. acp-a-°ƒ: \o-fw]-d-º-Øv am-b≥-Ip-´n, ss^-k¬ \-cn-∏-‰, B-bn-i, k-Po-Z.

N-{µ-ti-J-c-³

a-dn-bm-a F-{_-lmw

A-e-Iv-km-−À-

Dt¸m-bn³Ip«n lmPn

A-_v-Zp-Ã-

dp-Jn-b -

H-Xp-°p-߬-:- sN-dp-Ip∂v- Im-´p-ap-≠- N-{μ-ti-Jc-≥ (79).- `m-cy-:- ]-flm-hXn.- a-°ƒ-:- kp-\n-X,- kpkv-an-X.- a-cp-a-°ƒ-:- tkma-≥ (^-tdm-°v-),- Z-bm-\n[n- F-∂- jm-Pp- ({U-Kv- C≥-kv-s]-Œ¿- Hm-^n-kv,- ae-∏p-dw-).- kw-kv-Im-cw- C∂p cm-hn-se- H-º-Xn-\vho-´p-h-f-∏n¬.-

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-cn-bm]p-cw am-∂m-\-Øv ]pØ≥]p-c-°¬ a-dn-bm-a F-{_-lmw (75). a-°ƒ: tdm-k-Ω, A-∂°p-´n, kn-kn-en, Nmt°m, tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, t{Kkn, I-{Xo-\, ]-tc-X-cmb am-Xyp, tXm-a-kv.

Np-¶-Ø-d: F-cp-a-ap-≠C-S-ºm-S-Øv A-e-Iv-km≠¿ (93). `m-cy: ]-c-X-bmb F-en-k-_-Øv. a-°ƒ: _m-_p, tam-\n, km-_p, kn-_n, _o-\, a-cp-a-°ƒ: tPm-Wn, tam-l≥, satPm, eo-em-Ω, sIm-®ptamƒ.- kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 11 \vv.

Ftf-‰n¬: Ip-≠Ø - n¬ Dt∏m-bn≥ Ip-´n lm-Pn (90). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: Sn.hn ssk-Zv ap-ke v- ym¿ (ap-Zc - nkv, sN-Ωc - Ø - q-cv Pp-am-akvP - n-Zv), ap-lΩ - Z- v am-ÿ (dn-´. A-[ym-]I - ≥, B-bni F¬.]n kvI - qƒ-˛ sN-´nIp-fw), A-_q-_° - ¿, C{_m-low a - p-ke v- ym¿ (JXo-_v, I-cp-hÆ - q¿ Pp-am-akvP - n-Zv), J-Zo-P, ]m-ØpΩ, P-ao-e. a-cp-a° - ƒ: ]tc-X\ - m-b ]-hn¿-Ip-´n, A_q-_° - ¿ ap-ke v- ym¿ (JØo-_v, X-Sm-bn¬ Pp-am-akvP - n-Zv), aq-k° - p-´n s\tcm-Øv, kp-ss_-Z, P-aoe, \-^o-k, dp-Jn-ø.

Xn-cq-c-ßm-Sn: kn.-sI \K¿ h-en-bm-´v tdm-Un-se ta-t®-cn A-_v-Zp-√ (62).`m-cy: kp-ss_-Z.- a-°ƒ: A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (C-cp-hcpw ku-Zn), ap-l-Ω-Zv im^n, _-k-cn-ø, ssJ-dp∂n-k. a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^ ]-d-ºn¬-]o-Sn-I, lao-Zv Iq-a-Æ, dw-e-Øv, Pko-e. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 9.-30\v Xn-cq-cßm-Sn h-en-b- Pp-ap-AØv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw G-gp-I-f-cn-bn-se tImtem-Øpw-sXm-Sn A-–p-dln-am-s‚ `m-cy I-cp-amtcm-Sv dp-Jn-b (62). a°ƒ: _-jo¿, apw-Xm-kv, d-jo-Zv (Pn-±), l-kv-°¿, _p-jv-d, Pw-jo¿,kpss^-d, \u-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: ^m-Øn-a,ssk-Xe-hn, dp-_o-\, kp-ao-d, j-l-\m-kv, A-iv-d-]v (Pn±), ]-tc-X-\m-b bq-k-^v.

im-´ ]-ø-∂q¿: sIm-°m-\nt»-cn-bn-se I-cp-W-m-Ic≥ ]-Wn-°-cp-sS `m-cy sI ]n im-¥ (59).

a-D-cª -¸n-¯w _m-[n-¨v \-h-h-[p a-cn-¨p p-h-®m¬: a-™-∏n-Øw

_m-[n-®v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn- I n¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ \-h-h-[p a-cn-®p. in-h-]pcw ]-Sp-]m-d-bn-se X-øn¬ ho-´n¬ A-_q-_-°-dn-s‚ a-I-ƒ d-kv-an-\(18)bm-Wp a-cn-®-Xv. ]-\n _m-[n-®v Dcp-h-®m-en-epw a-´-∂q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbnepw Xp-S¿-∂v ]-cn-bm-cw B-ip-]-{Xn-I-fnepw {]th-in-∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. ChnsS NnIn¬k-bn-encns° C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cWw. I-gn-™ 18\v in-h-]p-cw kz-tZ-in-bm-b kn-±o-Jpam-bm-Wv d-kv-an-\-bp-sS hn-hm-lw \-S-∂-Xv. am-Xm-hv: D-Ωp-√p. k-tlm-Z-c-߃: d-Po-\, dp-Jv-km-\, dm-ln-e (in-h-]p-cw ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn). in-h-]p-cw Ppam-a-kv-Pn-Zn-¬ J-_-d-S-°n.

ImÀ a-dn-ªv ]-cn-t¡-ä ho«½ a-cn-¨p

]-ø-∂q¿: t£-{X Z¿-i\w I-gn-™v \m-´n-te-°p h-c-sh tZ-io-b]m-X-bn¬ am-ln A-gn-bq-cn¬ Im¿- adn-™v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ ho´Ω acn-®p. sIm-°m-\n-t»-cn hÆm-Sn¬ Zm-£m-b-Wn AΩ(82)bm-Wv I-gn-™ Zn-hkw cm-hn-se tIm-gn-t°ms´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. Ign™ Hº-Xn\v Kp-cp-hm-bq¿ Z¿-i-\-w I-gn-™v Ip-Spw-_k-ta-Xw _-‘p-°-tfm-sSm-∏w Xn-cn-®p-h-cshbmWv C-h¿ k-©-cn-® Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v adn-™Xv. A-]-I-S-Øn¬ Ip-Spw-_m-w-K-ß-fm-b \mep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b A-Øm-bn \m-cm-b-W s]m-Xp-hm-fns‚ `m-cym-Wv. a-°ƒ: Nn-Øc-RvP≥, a-t\m-l-c≥. a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, \n-j.

A-\-´³ Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Syw ]p-Xn-b-sX-cp-hn-se ]mtd-Ω¬ ho-´n¬ \n-Sp-°≠n A-\-¥≥ (85). `mcy: am-[-hn. a-°ƒ: c-a, ]p-jv-]-h-√n, k-Xn, {]-Zo]≥, A-\n¬ Ip-am¿, APn-X. a-cp-a-°ƒ: Zmk≥, cm-Pp, c-ho-{μ≥, do-Ø, ssj-\.

sk-bv-X-e-hn-

^m-¯n-a -

ta¬-ap-dn-:- A-[n-Im-cnsØm-Sn- ]p-√m-Wn- sk-bvX-e-hn- (63)-.- `m-cy-:- kp-ldm-_n.- a-°ƒ-:- B-Zw- Ccp-ºp-gn-,- sam-bv-Xo-≥ ss]-Øn-\n-]-d-ºv-,- A–p¬ -e-Øo-^v,- B-cn^,- A-^o-^.-

th-ßc - : I-Æa - w-Ke - w hmf-°p-S ]-tc-X\ - m-b A-co°m-´v A-–p-¿d-lva - m-s‚ `m-cy ^m-Øn-a (80). a-I≥: A-eh - n. a-cp-aI - ƒ: _o-hn. J-_d - S- ° - w C-∂p H-ºX - n\v F-S° - m-]d - º - v Pp-am-ak - vPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

_-Åp _-Zn-b-Sp-°: s_-≈nsK X-e-h-b¬ _-≈p (60). `m-cy: I-a-e. a°ƒ: eo-em-h-Xn, c-Xv\m-I-c≥, `m-Ko-c-Yn, efn-X, \m-cm-b-W.

a-Wn

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv Ip-ºm-c-Ød C-cn-∏n-°¬ ho-´n¬ aWn (62). `m-cy: eo-e. Ip-ª-¼p \m-bÀ a-°ƒ: kn-≤m¿-Y≥, Iap-t≈-cn-b: Im-d-Up-° sIm-´w-Ip-gn Im-\-Øq¿ aq- \-I-e-X, P-b, hn-t\m-Zv (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: {ioe A-Xn-b-S-h≥ Ip-™ºp \m-b¿ (84). hn-Zy, [-\y, cm-tP-jv, `m-cy: am-[-hnA-Ω. ahm-kp. k-tlm-Z-cn: e°ƒ: im-c-Z, tam-l-\≥, £v-an. kw-kv-Im-cw CP-b-cm-a≥, tKm-]-Ip-am¿, ∂v cm-hn-se 10 \v Xn-cp\o-e-I-WvT≥, kp-tc-jvIp- hn-ezm-a-e sF-h¿-aTw am¿. iv-a-im-\-Øn¬.

_o-^m-¯n-a B-ew-]m-Sn: A-–p¬Jm-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy _o-^m-Øn-a (76). a°ƒ: A-–p-√, A-∫mkv, B-kn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: A-l-a-Zv, A–p¿-d-lv-a≥ B-ew-]m-Sn, A-–p-√, A-–p¿-d-lvam≥ I-√-°-´, k-^n-b, adn-bp-Ω.

ap-kv-X-^ X-fm-∏v: X-fm-∏v Pp-am-akv-Pn-Zn-\p k-ao-]w h-cb≥ ap-cn-tß-cn ho-´n¬ Sn sI ap-kv-X-^ (81).

]-c-∏-\-ßm-Sn: Hm-t´mdn£ X-´n- ]-cn-t°-‰v tImgn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bphmhv acn®-p. I-cn-¶-√Øm-Wn-bn-se N-∏-ßØn¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ bw-ko¿ (28) BWv acn-®Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. am-Xm-hv: ]mØp-Ωp. `m-cy: \-ko-a.a-Iƒ: ^m-Øn-a-m k-lv-\.

ku-Zn-bn \n-cym-X-bm-bn

]-d-h-Æ: B-e-b≥I-S-hØv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy kpl-d l-÷p-Ω (63) ku-Znbn¬ \n-cym-X-bm-bn. Dw-d I-gn-™v \m-´n-te-°v a-Sßm- \ n- c n- ° pI- b m- b n- c p∂p. a-°ƒ: jp-°q¿, A_v-Zp- -Ω-Zv, sP-k¬, apl-Ω-Zv tIm-b (\m-ept]cpw ku-Zn), jw-kp-±o≥ (J-Ø¿), B-bn-ip-Ωp, k-Io-\, k-ln-d, -kp-^n-bm\-Øv. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ (ku-Zn), Ip™o-Xp, \-Po-_v, A-_v-Zp-¿d-lvam≥, \u-jm-Zv Xn-cph-\-¥-]p-cw, d-ko-\, \q-dp, ^-_o-\, ap-lv-kn-\. kuZn-bn¬ J-_-d-S-°pw.

]-\n _m-[n-¨p- a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: ]-\n-bpw a™-∏n-Ø-hpw _m-[n-®v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. Im-fm-≠n-Øm-gw ]qØn-cp-Øn-bn¬ \n-lm-kv (38) B-Wv a-cn-®-Xv. H-cm-gvN-bm-bn Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b A-–p-hn- \n-lm-kv s‚-bpw D-Ω-ø-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ap-_o-\. a°ƒ: A-\-kv, A-\o-kv, A-am≥. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¬- I-cow, ssk-\p-±o≥, k-^n-b, kp-l-d, dw-e, sX-kv -\n, \n-jv-l-Øv, ]-tc-X-\m-b jw-kp-±o≥. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 9.30\v sh-≈n-∏-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. s]-cn-¥¬-a-Æ: c-≠p Zn-h-k-am-bn ]-\n _m-[n-®v ho´n¬ In-S-∏n-em-bn-cp-∂ B-Zn-hm-kn bp-hm-hv a-cn-®p. Xm-sg-t°m-Sv sh-≈-∏m-d a-e-∏m-Sv tIm-f-\n ta-te tNcn tKm-]m-e≥ (40) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ c-≠pZnh-k-am-bn tcm-Kw _m-[n-®v tIm-f-\n-bn-se-Øn-b Cbm-sf C-∂-se a-cn-®\n-e-bn¬ Im-Wp-I-bm-bn-cp∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Ønb ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp. `mcy: e-£v-an.

tjm-t¡-äv a-cn-¨p

]-´m-ºn: \n¿-am-WsØm-gn-em-fn tPm-en-°n-sS -tjmt°-‰v a-cn-®p. ap-Xp-X-e h-S-t° ]p-c-°¬ Ip-©p-hns‚ a-I≥ kp-\n¬-Ip-am¿ (30) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-c-°p-Øv \n¿-am-W-Øn-en-cp-∂ ho-´n¬ sNmΔm-gv-N D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. tX-∏ptPm-en-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ kp-\n¬-Ip-am¿ `£-Ww I-gn-°m-≥ H-cp-ßp-tºmƒ I-Øn-sIm-≠v sse-‰v Hm-^v sN-øm≥ {ian-®-XmWv tjmt°¬°m\n-S-bm-b-Xv. sXdn-®p-hoW kp\n¬Ip-am-dns\ ]-´mºn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. ap-Xp-X-e hm-kv-tIm ^p-Sv-t_mƒ So-an-s‚ a-[y-\n-c I-fn-°m-c-\m-Wv kp-\n¬-Ip-am¿. amXmhv: km-hn-{Xn. `m-cy: Im¿-Øn-I. a-°ƒ: kq-cPv, kq-cy-Ir-jv-W≥.

tNm-Zy-t]-¸À hn-hm-Zw: tIm-f-Pn-sâ Aw-Ko-Im-cw a-I-sfbpw `À-Xr-am-Xm-hn-s\bpw sIm-es¸-Sp-¯nb tIkv: sF.Sn. D-tZym-K-Ø-bv¡v Pm-ayanà d-±m-¡m³ \o-¡w ]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Øp-\n-∂v am-dn-\n¬-°m-\pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p-. a-e-∏p-dw F-kv.]n, tX-™ntX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-°p Io-gn¬ I-gn-™ am¿- ∏-ew t]m-en-kv h-gn-bm-Wv Ip®v 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn- μ-aw-K-ew t]m-en-kn-\v tI-kv b _n.tImw ]-co-£m tNm-Zy- ssI-am-dn-b-Xv. I-≈≥-tXm-Sv t]-∏-dp-Iƒ hn¬-∏-\ \-S-Øn- Fw.-C.F-kv, a-Wm-t»-cn Fw.sb-∂ tI-kn¬ \-cn-°p-\n F.-Fw.H, tIm-S-t©-cn K-h.\-cn-°p-\n ss_-Øp¬ C- - tIm-f-Pn-s‚ tIm-f-Pv, Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ \o-°w ss_Øp¬ C- - F-∂n-hn-S\-S-°p-∂p. 21\v kn≥-Un-t°-‰v ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-´p hn-Zym¿tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-w. Aw- Yn-I-sf-bpw kq-{]-≠n-s\-bpK-߃ Cu B-h-iy-ap-∂-bn- am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-fPn-s‚ ]-co-£m sk‚¿ Aw-Ko°pw. kw-`-h-Øn¬, tIm-f-Pv kq- Im-cw hm-gv-kn-‰n t\-c-tØ d-±m{]-≠n-s\ k¿-ho-kn¬-\n-∂v °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tIm-f]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. am-t\-Pv- Pn-t\m-Sv C-Xp-h-sc hn-i-Zo-I-csa‚ v sk-{I-´-dn-tbm-Sv ÿm-\- Ww B-h-iy-s∏-´n-´n-√.

t\-c-tØ H-‰-∏m-ew, B-eØq¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ tNm-Zyt]-∏¿ ]p-d-Øm-sb-∂ hn-hm-Zap-≠m-b-t∏mƒ H-cp \-S-]-Sn-bpsa-Sp-°m-sX ]-co-£ ho-≠pw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-lr-Zb tIm-f-Pv Xr-iq¿, K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _n.sS-Iv tXm-‰-h-sc A-Uv-an-j≥ \¬In Fw.-sS-In-\v ]-co-£-sb-gpXn-b-Xn-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øncp-∂n-√. tXm-‰ Fw._n.-_n.-Fkp-Im¿-°v ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb-Øn¬, P-bn-®-h-cp-sS t]-∏¿ t\m-°n ]m-kv am¿-°v \¬-Inb-Xn-s\-Xn-tc sa-Un-°¬ ^m°¬-‰n Uo≥ Ir-jv-W≥ I-gn-

™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-W-am-hiy-s∏-´-Xv A-´n-a-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-a-e, Pq-_n-en an-j≥ saUn-°¬, tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kn-\v A-[n-Iko-‰v \¬-In-b hn-hm-Z-Øn-epw A-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C -bn¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v {]Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™n-´pw tIm-f-Pv H-∂-S-¶w XI¿-°m-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv hm-gv-kn-‰n A-[n-Im-cnI-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

sIm-®n: a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhn-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ Im-ap-I-\m-b sIm-e-bm-fn-bp-ambn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-sb∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b sF.Sn D-tZym-K-ÿbv-°v ssl-t°mS-Xn Pm-ayw \n-tj-[n-®p. B-‰nß-en¬ aq-∂-c h-b- p-Im-cn-sbbpw A-Ωq-Ω-sb-bpw sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b c-≠mw{]-Xn-bpw Ip-™n-s‚ amXm-hp-am-b A-\pim¥-n-bp-sS Pm-ayl-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv A{_-lmw am-Xyp X-≈n-b-Xv. a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhns\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b H∂mw {]-Xn \n-t\m am-Xyp-hp-ambn X-m≥ t{]aØnem-bn-cp∂ns√-∂pw Xm≥ im-co-cn-I _-‘-

Øn-\v X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xn-ep≠m-b ssh-cm-Kywaq-e-am-Wv \nt\m C-c-´-s°m-e \-S-Øn-b-sX∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-\pim¥n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. A-tX-k-a-bw c-≠p {]-Xn-Ifpw X-Ωn¬ A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-s∂-∂pw ]-e-t∏mgpw im-co-cn-I _-‘-Øn-te¿s∏-´n-cp-s∂-∂pw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-´p-s≠∂v k¿-°m-cn\p th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. l-c-Pn°m-cn-bp-sS t^m¨ ]-cn-tim-[n®-t∏mƒ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ ]n-cnbm-\m-hm-Ø _-‘w \n-e-\n-∂ncp-∂-Xm-bn sX-fn-bn-™ncp∂p.

H-∂n-®v Po-hn-°m≥ `¿-Øm-hpw a-I-fp-am-Wv X-S- -sa-∂v l-c-Pn°m-cn H-∂mw {]-Xn-°v k-tμ-iw A-b-®n-´p-≠v. ho-´n-se-Øm-\p≈ h-gn-bpw ap-dn-I-fpw Ir-Xyw \S-Øn-b ti-jw c-£-s∏-Sm-\p≈ C-S-tdm-Up-I-fpw kw-_-‘n® am-∏v t^m-Wn-eq-sS H-∂mw{]Xn-°v l-c-Pn-°m-cn \¬-In-b-Xmbpw A-`n-`m-j-I≥ Nq-≠n-°m-´n. C-Xn¬ \n-∂v, sIm-e-]m-X-Iw \S-Øm≥ l-c-Pn-°m-cn-bpw H∂mw {]-Xn-bpw X-Ωn¬ Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. {In-°-‰v _m-‰v sIm≠v X-e°-Sn-®m-Wv H-∂mw{]-Xn c-≠p t]-sc-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-c-Ww D-d-∏n-°m≥ I-Øn-bpw D-

]-tbm-Kn-®p. Cu I-Øn sIm-ebm-fn sIm-≠p-h-∂-Xm-sW-∂v hy-‡-am-b-Xn-\m¬ Ir-Xyw \n¿h-ln-°m≥ I-cp-Xn-°q-´n F-Ønb-Xm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-b-Xv sImt≠m sX-fn-hp ti-J-c-Ww \-SØn-b-Xp-sIm-t≠m l-c-Pn-°mcn-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn√. ]p-d-Øn-d-ßn-bm¬ tI-kp-ambn _-‘-s∏-´-h-sc kzm-[o-\n°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw Nq≠n-°m-´n l-c-Pn X-≈p-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ G-{]¬ 16\m-Wv A\p-im-¥n-bp-sS Ip-™n-s\-bpw `¿-Xram-Xm-hn-s\-bpw ho-´n-seØn \n-t\m am-Xyp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv.


8

kozhikode P/W

thÀ-]mSv

KANNUR

18 Pq¨ 2014 _p[≥

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-Sn-¨v ]-Im-c™ n-t¡--ßäm-Sss_¡v bm-{X-nI³ a-cn-¨p v: sI.FA-Ðp-Ã

`mÀ-K-hn-b-½

Ip-ª-¼p \m-bÀ

a-Wn

tKm-hn-µ³

A-Ðp-Ã

]mÀ-h-Xn

ap-kv-X-^

X-e-t»-cn: Cu-Ãv ]≈q¿ {Km-a-Øn-bn-se ]p-Ø≥Ip-f-Øn¬ Fcn-™m-‰v ]-d-º-Øv (A¬-J-Z¿) A-–p-√ (69). `m-cy: I-√w-]-d-ºØv P-ao-e. a-°ƒ: A¿jm-Zv, ^¿-lm-Zv, j-ao-\, j-{_o-\. a-cp-a-°ƒ: P-ko¬, l\o-_, ]-tc-X-\m-b A^v-k¬. k-tlm-Z-c߃: A-–p¬ I-cow, B-bn-i, ssk-\-_, a-dnbw, B-cn-^, dw-e.

ao-\-ßm-Sn: ap-c-Wn joP-`-h-\n¬ Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy C Fw `m¿-K-hn-b-Ω (68). a°ƒ: i-in-[-c≥, C Fw a-t\m-Pv (dn-t]m¿-´¿, Z ln-µp-˛-h-b-\m-Sv), jo-P. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, {ioe-X. Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Syw ]p-Xn-b-sX-cp-hn-se ]mtd-Ω¬ ho-´n¬ \n-Sp-°≠n A-\-¥≥ (85). `mcy: am-[-hn. a-°ƒ: c-a, ]p-jv-]-h-√n, k-Xn, {]-Zo]≥, A-\n¬ Ip-am¿, APn-X. a-cp-a-°ƒ: Zmk≥, cm-Pp, c-ho-{μ≥, do-Ø, ssj-\.

ap-t≈-cn-b: Im-d-Up-° sIm-´w-Ip-gn Im-\-Øq¿ aq-e A-Xn-b-S-h≥ Ip™-ºp \m-b¿ (84). `mcy: am-[-hnA-Ω. a-°ƒ: im-c-Z, tam-l-\≥, P-bcm-a≥ (Kƒ-^v), tKm-]Ip-am¿, \o-e-I-WvT≥ (Kƒ-^v), kp-tc-jvIpam¿ (Kƒ-^v). a-cp-a°ƒ: {]-ao-f (A-[ym-]nI, Pn.hn.F-®v.F-kv sam-{Km¬-]p-Øq¿), A\n-X, k-‘y, {]o-P, kPn-X. k-tlm-Z-c-߃: am-en-¶p-\m-b¿, Ir-jvW≥ \m-b¿, ap-Øp-\mb¿, Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿, tKm-hn-μ≥ \m-b¿, ao\m-£n, Im¿-Øym-bWn.

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv Ip-ºm-c-Ød C-cn-∏n-°¬ ho-´n¬ aWn (62). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kn-≤m¿-Y≥, I-\I-e-X, P-b, hn-t\m-Zv (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: {iohn-Zy, [-\y, cm-tP-jv, hm-kp. k-tlm-Z-cn: e£v-an. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v Xn-cphn-ezm-a-e sF-h¿-aTw iv-a-im-\-Øn¬.

\o-te-iz-cw: a-S-°-c Xpcp-Øn-bn-se hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ ssX-°-S-∏pd-sØ F sI A-–p-√ (70). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: kp-ss_-Z, ap-_o-\, ku-Z, A-ao-\, A-–p¿d-lvam≥ (Zp-_-bv), _jo¿ (a-te-ky). a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-™n, k-eow (a-te-ky), kemw, A-ssk-\m¿, km_n-d, j-dm-\. k-tlmZ≥: a-l-aq-Zv.

sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h∂q¿ ]p-√p-hm-bv sIm-fpºn¬ ]m-¿-h-Xn (84). a°ƒ: in-h-cm-a≥, _m-eIr-jv-W≥, k-l-tZ-h≥, P-b-tZ-h≥, ]-¶-Pw, Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ: h¬-ke, hn-P-b-Ip-am-cn, kp-`{Z, kn-‘p, hn-P-b-e-£van, a-Wn, ap-Øp-Ir-jvW≥.

X-fm-∏v: X-fm-∏v Pp-am-akv-Pn-Zn-\p k-ao-]w h-cb≥ ap-cn-tß-cn ho-´n¬ Sn sI ap-kv-X-^ (81). `mcy: ]-tc-X-bm-b \-^ok. a-°ƒ: A-–p- emw, a-l-aq-Zv (C-cp-h-cpw Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: Bbn-i, ku-P-Øv. ktlm-Z-c-߃: a-Po-Zv, kØm¿, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Z-en, \-^o-k.

_-Åp

tZ-hn

_-Zn-b-Sp-°: s_-≈nsK X-e-h-b¬ _-≈p (60). `m-cy: I-a-e. a°ƒ: eo-em-h-Xn, c-Xv\m-I-c≥, `m-Ko-c-Yn, e-fnX, \m-cm-b-W. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, `mkv-I-c-≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: B-dmwssa¬ kq-[o-jv \-K-dn¬ \m-tWm-Øv tZ-hn (70). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tKm-]n. a-°ƒ: A\n-X, h-\n-X, kp-\o-jv. a-cp-a-°ƒ: {]-`m-I-c≥, kp-tc-{μ≥, ko-a.

B-ew-]m-Sn: A-–p¬Jm-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy _o-^m-Øn-a (76). a°ƒ: A-–p-√, A-∫mkv, B-kn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, P-ao-e. a-cp-a°ƒ: A-l-a-Zv, A-–p¿d-lv-a≥ B-ew-]m-Sn, A–p-√, A-–p¿-d-lv-am≥ I-√-°-´, k-^n-b, a-dnbp-Ω.

Iq-Øp-]-d-ºv: th-ßm-Sv sa-´-bn-se ]p-Ø-e-Øv lu-kn¬ ]n tKm-hnμ≥ (90). `m-cy: \m-Wn. a-°ƒ: cm-Pp, hn-P-b≥ ({]-[m-\m-[ym-]-I≥, ameq¿ K-h. F-®v.F-kv.Fkv.), ssi-e-P, hn-t\mZ≥, {]-tam-Zn-\n, jm-Pn (F¬.Un. ¢m¿-°v X-et»-cn Hm-^n-kv), jho¨ (F¬.Un. ¢m¿°v, D-fn-°¬ ]-©m-bØv Hm-^n-kv), ]-tc-X\m-b A-\n¬ Ip-am¿. acp-a-°ƒ: A-Pn-X, Aw_n-I ({]-[m-\m-[ym-]nI, F-S-b-∂q¿ K-h. F®v.F-kv.F-kv.), Kw-Km[-c≥, ssj-_, a-t\ml-c≥, \-hy (A-[ym-]nI, C-μn-cm-Km-‘n ]-ªnIv kv-Iqƒ˛ a-º-dw). ktlm-Z-c-߃: am-[-hn X√-t¶-cn, ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn.

X-¦-¨³

N-¡n-¡p-«n

]-ß-\m-`³ \-¼ymÀ Iq-Øp-]-d-ºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n-bpw I-Æq¿ a-lm-fl a-μn-cw ÿm-]I -- mw-K-hpam-b Iog-Øq-cn-se N-ºm-t®-cn ho-´n¬ B-bn-ey-Øv ]fl-\m-`≥ \-ºym¿ (93). `m-cy: ]-fln-\n-b-Ω. a°ƒ: tKm-hn-μv, dm-Wn, Ir-jv-W Ip-am¿, cm-P-e£v-an, ]-fl-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: {]n-b, c-tai≥, A-\n-X, kp-tc{μ≥, hn-Zy.

A-\-´³

_o-^m-¯n-a

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn hn-√q-∂n¬ X-¶-®≥ (48). `m-cy: kq-k-Ω. a-°ƒ: Sn‚p, Sn-_n≥.

a-t©-cn: tIm-hn-e-Iw Ip-≠v B-\-°-√n-߬ ho-´n¬ N-°n-°p-´n (84).

Pm-\-Inb-½

Iq-Øp-]-d-ºv: Im-∏pΩ¬ ]-´m-´-bn¬ a-cp-XvsI-´n cm-P≥ (60). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: cm-tP-jv, jn-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: tPm-jv-\, Pn≥-kn.

Iq-Øp-]-d-ºv: F-cp-h-´n bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. A[ym-]n-I tIm-´-bw Im-\Øpw-Nn-d-bn-se D-am \nhm-kn¬ \o-e-t©-cn Pm\-In-b-Ω (90). k-tlm-Zcn: ]-tc-X-bm-b A-Ωmfp. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v ho-´ph-f∏n¬.

cm-Po-h³

A-¿-¸³

Iq-Øp-]-d-ºv: I-Æ-hw 17mw ssa-en-se \-μ-\Øn¬ I-t°m-Øv cm-Poh≥ (54). `m-cy: b-tim-Z. a-°ƒ: dn-\p, dn≥-kn, dn-tPm.

s]-cp-h-≈q¿: Im-S-∏-Sn I-Sp-ß-e-Øv A-ø-∏≥ (81). `m-cy: I-a-em-£n. a-°ƒ: tam-l-\≥ (_l-vd-bv ≥), cm-P≥, I-\I-h-√n.

cm-P³

k^n-b sN¿°-f: ]p-Δ¬ Nmƒ°-c-bn-se F _n k-^nb (42). ]n-Xmhv: Ip-™map. amXmhv: _o-^m-Øn-a. `¿Ømhv: A-_v-Zp¬ JmZ¿. a°ƒ: Pw-jo-\, Pw-jo¿, Pp-am-\, Ppss\Zv, P-^v-\. a-cpaI≥: k-emw. k-tlm-Zc߃: F _n I-emw, C-Jv-_m¬, dn-bmkv, ^u-kn-b, d-ko-\. a-øn-Øv C-∂v cm-hnse 8\v ]p-Δ¬ Pp-am-a-kv-PnZv A-¶-W-Øn¬ J-_-dS-°pw.

kv.B¿.Sn.kn. _- nSn®v ]-cn-t°-‰ ss_°v bm{XnI≥ a-cn-®p. ap-∂m-Sv Ip≠q-®n- kz-tZ-in-bpw {]hmknbp-am-b hn-th-IvIp-amdm(24)-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™-Zn-h-kw ssh-Io-´v Im™-ßm-Sv Sn-._n tdm-Uv PMv-j-\nem-bncp∂p A]I-Sw. hn-th-Iv k-©-cn-® ss_-°n-\p ]n-∂n¬ Im™-ßm-t´-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°v Hm-Sn-® ]\-°p-≈w h-´w-X-´-bn-se c-Pn≥-Zm-kv (24) aw-K-em-]pcsØ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. \m-epZn-h-kw ap-ºm-bncp∂p hn-th-IvI-p-am¿ Kƒ^n¬ \ns∂Øn-b-Xv. ]n-Xm-hv: A-Nyp-X≥. amXm-hv:P-\-I-a-Wn. k-tlm-Z-cn: hn-\o-X.

Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv ]-cn-t¡-ä ss{U-hÀ a-cn-¨p

I-ºn¬: Hm-t´m-dn-£ a-dn™v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ ss-{Uh¿ a-cn-®p. sIm-f-t®-cn-∏-d-ºn-se a-SØn¬h-f-∏n¬ i-in-Ipam¿ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. ]cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-em-bncp-∂p A-¥yw. I-gn-™Znh-kw ssh-Io-´v 5.30Hm-sS a-øn¬ sN-Iym-´v Im-hn-embn-cp-∂p A]-ISw. i-in-Ip-am¿ Hm-Sn-® Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ DS≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw A¿-[-cm-{Xntbm-sS a-c-n®p. ]-tc-X-cm-b tKm-]m-e-Ir-jv-W≥-˛-ao\m-£n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: {io-P. a-°ƒ: tPym-Xn-jv (ss{U-h¿), tPym¬-kv-\, Pn-Pn≥. a-cp-aI≥: _n-Pp (a-´-∂q¿).

\nÀam-WtPm-en-¡n-sS tjm-t¡-äv a-cn-¨p im-´

kp-ss_-Z

hn-P-b³

hn-P-b³

A-¨p

i-in-[-c³

A-l-½-Zv

_o-\

]-ø-∂q¿: sIm-°m-\nt»-cn-bn-se I-cp-W-m-Ic≥ ]-Wn-°-cp-sS `m-cy sI ]n im-¥ (59). a°ƒ: {]-Zo-]vIp-am¿, {]`m-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: ssj-Pp ]-Wn-°¿, jn\n. k-tlm-Z-c-߃: N{μ≥ ]-Wn-°¿, {io-tZhn, Ir-jv-W≥, e-£v-an, \m-Wn, ]-tc-X-cm-b btim-Z, N-¥p t]m-en-kv.

sIm-Sp-hm-bq¿: sIm-Sphm-bq¿ k¿-°m¿ B-ip]-{Xn-°p k-ao-]w ]-tcX-\m-b \q¿-ap-l-Ω-Zv dmhp-Ø-dp-sS `m-cy kpss_-Z (73). a-°ƒ: klm-_p-±o≥, ap-l-Ω-Zv dm-^n. a-cp-a-°ƒ: jmln-\, B-bn-i.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en-\p k-ao-]w aTØn¬ hn-P-b≥ (62). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: \ho≥ Ip-am¿, \n-tc-jvIpam¿, k-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, tc-jv-a.

C-cn-´n: Su-Wn-se B-ZyIm-e hym-]m-cn t\-cwt]m-°n-se s]m-ø-bn¬ lu-kn¬ F≥ ]n hn-Pb≥ (68). `m-cy: D-j. aI≥: j-do-Pv. a-cp-a-Iƒ: Zn-hy. kw-kv-Im-cw C-∂v X-e-t»-cn k-ap-Zm-b iv-aim-\-Øn¬.

sNm-¢n: I-hn-bq¿ cmP≥ kv-am-c-I hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]w ]g-b-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂ sN-dn-b-Øv A-®p (90). `m-cy: Im-¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: N-{μ≥ (dn-´. Fb¿-t^m-gv-kv, U¬-ln a-e-bm-fn A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v), kn tam-l-\≥ (A-[ym]-I≥, H-f-hn-ew bp.]n. kv-Iqƒ), i-in-[-c≥ (C≥-kv-s]-Œ¿ F≥.sF.F. sIm-®n), tim-`-\ (_mw-•q¿), Znt\-i≥ (A-[ym-]-I≥, hn-jv-Wp hn-emkw bp.]n. kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: kp-K-X, kw-P-i-in, kp-[ (A[ym-]n-I), B-i (Xmeq-°v Hm-^n-kv, sImbn-em-≠n), Nn-{X-`m-\p (_mw-•q¿). k-tlm-Zcn: ]-tc-X-bm-b No-cq´n. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10.30\v ho-´p-h-f∏n¬.

sNm-¢n: I-Æw-h-≈n alm-flm tdm-Un¬ ]pØ≥]p-c-bn¬ -i-in-[c≥ (62). ]-tc-X-cm-b i¶-c≥ \-ºym-cp-sS-bpw am-[-hn A-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ssi-eP (kq-{]-≠v ]n.Uªyp.Un. Hm-^n-kv, amln). a-°ƒ: B-c-Xn, BXn-c. a-cp-a-I≥: {]-im-¥v (A-ar-X tlm-kv-]n-‰¬, sIm-√w). k-tlm-Z-c߃: _m-e-N-{μ≥ (am[y-a-{]-h¿-Ø-I≥, \yqU¬-ln), ]p-jv-]-h-√n, a-t\m-l-c≥ (\yq-U¬ln).

X-e-t»-cn: ao-Ø-e-IØv A-_p-hn-s‚ a-I≥ \m-ep-]p-c-bv-°¬ Ip-\nØ-e A-l-Ω-Zv (71). `mcy: Xm-ln-d tIm-a-Øv. aI≥: \n-jm≥. am-Xm-hv: \-_o-k. k-tlm-Z-c߃: a-dn-bp, kp-l-d, Dkv-am≥ Ip-´n, d-low, ]tc-X-bm-b dm-_n-b.

X-e-t»-cn: sk-bv-Xm¿-]≈n-°p k-ao-]w ]-tc-X\m-b Rm-‰p-th-e kp-Ipam-c-s‚ a-I-ƒ _o-\ (46). am-Xm-hv: k-c-kzXn. a-°ƒ: {io-Pn-Øv, {io-tP-jv. k-tlm-Z-c߃: kp-tc-jv _m-_p, kp-Pm-X, ]-tc-X-cm-b eXn-I, _n-μp.

ssk-\-_

ap-l-½-Zv A-jv-d-^v

sk-bv-Xv lm-Pnth-ß-c: Im-hp-߬ ]m-te-cn ssk-Xp- lm-Pn (52). Hm-t´m ss{U-th-gv-kv bq\n-b≥ (sF.-F≥.-Sn.-bp.kn) th-ß-c bq-\n-‰v ap≥ sk-{I-´-dn-bm-Wv.am-Xm-hv: ]m-Øp-Ωp. `mcy: dp-Jn-b. a-°ƒ: ap-kvX-^, d-lva-Øp-∂o-k, ap-^v-kn-e, apw-Xm-kv, ap\o-j, P-m-kv-an≥, ap≥in-Zm-_m-\p, ap-l-Ω-Zv jm-ln-Zv. a-cp-a-°ƒ: in-lm-_v, ^m-Øn-am -kp-lv-d. ktlm-Z-c≥: lw-k.

tIm-b-½-Zv tIm-gn-t°m-Sv: H-f-h-Æ ]q-°m-Sv ]m-e-t»-cn tImb-Ω-Zv (75). a-°ƒ: ssa-aq\, d-io-Zv H-f-h-Æ (Pn bp ]n F-kv s]m-°p-∂v, sI F≥ Fw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m sk-{I-´-dn), dw-em_n (kn sF B¿ F-®v F-kv, am-Ø-d), ap-\o¿ (A-ao≥ Nn-°≥ G-P≥ko-kv), \n-km¿ H-f-h-Æ (F-Un-‰¿, \yq-kv tI-c-f Zn-\-]-{Xw, sF.F-kv.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn), ^-P-dp-km-Zo-Jv, ss^k¬, l¿-j¬. acpa°ƒ: ssl-dp-\-Øv, J-Zo-P, i-_v-\, A-d-^, j-ao-e, sk-_o-d. ]-tc-Xcm-b ssk-X-e-hn, ap-lΩ-Zv A-kv-ew.

\-_o-kp In-Wm-t»-cn: I-Sp-∏n-\nbn¬ ]-tc-X-\m-b ssIX-bn¬ D-Ω¿-t°m-b-bpsS `m-cy I-cn-am-S-Øv \_o-kp (67) a-°ƒ: ^k¬ (tkm-\), dn-bm-kv A-l-Ω-Zv (ssl-sS-Iv), du-^n-b, dm-ln-e, duko-\, du-^v (Zp-_-bv), du-k¬ (J-Ø¿), d-_o_v (A-_q-Z_n), dw-joZv (tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv Un]m¿-´v-sa‚ v). a-cp-a-°ƒ: km-_n-d, k-{_o-\, A_v-Zp¬-\m-k¿ (Sn-º¿ a¿-®‚ v, aw-K-em-]p-cw), A-_v-Zp¬ -\m-k¿ I-t√cn (A-_q-Z-_n), ss^k¬ ]n Fw, ^-lv-an-Z, a-dn-bw, ^m-Øn-a, \-loZ. k-tlm-Z-c-߃: lk≥-tIm-b, lw-kp.

^m-¯n-a l-Öp-½ ap-°w: tN-μ-aw-K-√q¿ X´m-c-sØm-Sn ]-tc-X-\mb hn D-Ω¿- lm-Pn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a l-÷pΩ (80). a-°ƒ: C-ømØp-Ω, A-_-vZp- -emw, kp-ss_-Z, A-–p-d-io-Zv, k-°o-\, km-_n-d, ap-\od, sa-l-_q-_, d-kn-b, ap-Po-_v-d-lv-am≥, ap-lΩ-Zv A-_-vZp-¿d-lv-am≥, kzm-en-l. a-cp-a-°ƒ: Fw sI tIm-b-°p-´n, C sI A-–p¿-d-lv-am≥, k-emw \-Sp-°-≠n, A–p-√, D-Ω¿, A-l-Ω-ZvIp-´n, F≥ A-–p¬ Ako-kv, Ip-™p-ap-l-ΩZv, k-°o-\, apw-Xm-kv, Pao-e, lm-kn-\, j-ao-d.

\m-cm-b-Wn Xn-t°m-Sn: ]-≈n-°-c sX-s° a-cp-Xn-bm-´v \mcm-b-Wn (90). `-¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b B-tem-fn A-®p-X≥. a°ƒ: Ip-™n-Ir-jvW≥, \m-cm-b-W≥, ]m¿-h-Xn, eo-e, cm-[. acp-a-°ƒ: am-[-h≥, them-bp-[≥, _m-_p, KoX, C-μn-c.

D-®n-ap-l-½-Zv

sam-bv-Xo³ lm-Pn-

^m-¯n-a

a-½m-¯p-«n

A-_q-_-¡À -

]m-¯p-½ l-Öp-½

Xn-cq-c-ßm-Sn: F.-B¿ \K¿ bm-d-Øpw-]-Sn I-cphm-≥-Ip-∂≥ D-Æn-ap-lΩ-Zv (62). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: lkbv≥, ap-l-Ω-Zv keow, ^m-Xn-a, B-bn-im_n, ssa-aq-\.acp-a-°ƒ: _p-iv-d, sambv-Xo≥, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-–p¿-d-lv-am≥.

a-t©-cn: h-´-∏m-d N-°nWn Im-c-∏q-f sam-bv-Xo≥ lm-Pn (64). `m-cy: a-dn-bp-Ω, a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv tIm-b, A-_vZp¬ \m-k¿, j-d-^p±o≥, d-jo-Z, k-Pv-\, P-kv\. a-cp-a-°ƒ: P-kv-\, kPv-\, dn-kv-\, jn-lm-_p±o≥, jn-lm-_p¬ Aao≥, \u-jm-Zv.-

N-´n-∏-d-ºv: sN-Ω-¶-S-hv ]-tc-X-\m-b ta-t®-cn Ip™n-t°m-ap-hn-s‚ `m-cy Ip-cp-Wn-b≥ ^m-Øn-a (90). -a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, \^o-k, ]-tc-X-bm-b ]mØp-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-t°map- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, J-Zo-P. -

Xp-Δq¿: ]m-bn-∏p-√v ]-tcX-\m-b I-dp-a-Æn¬ Ip™-b-ap-hn-s‚ `m-cy I-dpa-Æn¬ a-Ωm-Øp-´n (95).a-°ƒ: A-e-hn, ap-l-Ω-Zv, J-Zo-P, B-bn-ip-Ω, ]mØp-Ω-°p-´n, B-an-\, \^o-k, C-Øo-a. a-cp-a°ƒ: Ip-™-Ω-Zv, Ip-´n∏, A-b-ap-´n, ]m-Øp-Ω, Pp-ssa-e.

]p-em-a-t¥mƒ: I-´p-∏md C-cn-b-Øpw-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b D- -≥-Ip-´nbp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ (59). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-_q-B-jn-Jv (A-_q-Z_n), lp-ssk≥, l-^o^, A¬-Xm-^v.

B-\-°-bw: sN-°v t]m-kv-‰v ]-tc-X-\m-b N°m-e-°p-∂≥ tIm-bmap sam-√-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω-l-÷p-Ω (80). a°ƒ: J-Zo-P, B-an-\, Pao-e. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn-°p´n, ]-tc-X-cm-b A-_q_-°¿, ap-l-Ω-Zv.

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Ømbn tNm-e-°-c ]-tc-X\m-b A-–p-√-bp-sS `mcy ssk-\-_ (63).

tIm-gn-t°m-Sv: ]m-ew-Xe-°¬ ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v (Ip-‰n-®n-d hb-en¬ hm-Wn-t»-cnbn¬ 57).

ImÀ XmgvN-bn-te¡p a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn-¨p

h-S-I-c: tZ-io-b-]m-Xbnse I-Æq-°-c-bn¬ Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v Xmgv-N-bn-te-°p a-dn-™v Hcmƒ a-cn-®p. A-©pt]¿°v ]-cn-t°-‰p. I-Æq¿ XmsgsNm-Δ kz-tZ-in i-c-Xv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-cnt°-‰ aq-∂-p t]-sc h-S-I-cbn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-h¿ k-©-cn-® sI.F¬ 13. F-^v. 8750 C-t∂m-h Im-dm-Wv C-∂-p cm-hn-se G-gp a-Wn-tbm-sS A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. kp-lr-Øn-s\ I-b-‰n-bb-®v I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-f-Øn¬ \n-∂p I-Æq-cn-te-°p a-S-ßp-I-bm-bncp∂ Ch-cpsS Im¿ I-Æq-°-c-bn¬ k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶n-\p k-ao-]-sØ ssI-h-cn-I-fn-en-Sn-®v Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Kpcp-X-cambn ]cn-t°‰ i-c-Xn-s\ k-l-I-c-Wm-ip-]-{Xn-bn¬ \n∂v tIm-gn-t°m-t´-°v d-^¿ sN-bv-sX-¶n-epw A-t∏mtg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. ]cn-t°‰ Xm-sg sNm-Δ-bn-se Zo-]-Iv, kw-Ko-Xv, ssh-im-Jv F∂-n-h¿ B-i Bip-]-{Xnbnepw hna¬, jm-\n-jv F∂-n-h¿ k-l-I-c-Wm-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬k-bn-em-Wv. C-h-cp-sS ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a-√. ag-bn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´v ]-Sn-™m-dv `m-K-sØ ssIh-cn-I-fn-Sn-®v a-dn-™ Im¿ sshZypXn t]m-kv-‰pw XI¿-Øm-Wv \n-∂-Xv. k-ao-]-sØ tlm-´-en-s‚ sI-´nS-Øn-\pw tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn-®p-. ar-X-tZ-lw h-S-I-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ssh-Iot´m-sS _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp.

tem-Uv-Pn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

C-¯n-¡p-«n D-½

ssk-\-_

A-eo-a

hm-kp-tZ-h³

D-½À-tIm-b

t]m-¡À

tXm-´-t»-cn-b-d: ]-tcX-\m-b ]m-d-Ω¬ Aºm-Sn I-cp-th-∏n¬ t]m-°p-hn-s‚ `m-cy Nm-en¬ C-Øn-°p-´n DΩ (85).- a-I≥: B-en°p-´n.

sh-∂n-bq¿: ]m-d-∏pdw I-√n-ß-sØm-Sn a-c°m-cn-s‚ `m-cy A-øI-sØm-Sn ssk-\-_ (46). a-°ƒ: km-ln-Z, jwko¿, ju-°-Øv. a-cpa-I≥: j-d-^p-±o≥.

t]-cm-{º: N-ß-cw sh≈n sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ A-eo-a (62). a-I≥: dnbm-kv. a-cp-a-Iƒ: \-ko-d (apXp-h-Æm-®). k-tlm-Zc-߃: Ip-´ym-en, Ip™m-bn-i.

sIm-f-Øq¿: Nm-tØmen ]-d-ºn¬ hm-kp-tZh≥ (60).-`m-cy: {]-Im-in\n. a-I≥: jn-t\m-Pv.-

\-Sp-h-´w: aq-im-cn-°≠n D-Ω¿-tIm-b (69). `m-cy: hm-Sn-bn¬ Bbn-i-_n (Ip-™). a°ƒ: ap-Po-_v, j_o¿. a-cp-a-°ƒ: \n-Pn-X, A-Pv-a-e.

I-Sn-b-ßm-Sv: Iq-\ntbm-Sv h-Æ-Øm≥ Xmsg- t]m-°¿ (74). `m-cy: Ip-™m-an. a-°ƒ: C-{_m-low, kp-ss_¿ (Ip-sshØv). a-cp-a-°ƒ: km-d, lm-P-d.

ap-l-½-Z-v F-Sh - Æ - ∏ - m-d: tNm-e° - pgn kn sI ap-lΩ - Z- v (73). `m-cy: ^m-Xzn-a

amln: bphm-hn-s\ temUv-Pv ap-dn-bn¬ Xq-ßna-cn® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]-d-»n-\n-°S-hv kz-tZ-in \-\n-t®-cn-bn¬ ]pXn-b ]p-c-bn¬ ap-Po-_n(35)s\bm-Wv am-ln-bn-se kz-Imcy tem-Uv-Pn¬ Xq-ßna-cn®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Xn-¶fm-gvN ChnsS ap-dn-sb-SpØ ap-Po-_v sNm-Δm-gv-N-bm-bn-´pw ap-dn H-gn-hm-°mØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v apdn-bn¬ ]cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv a-cn-®Xdn™Xv. am-ln t]m-en-kn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. ar-X-tZlw am-ln K-h. B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. sam-bvXo≥˛Aeo-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `mcy: km-lnZ. k-tlm-Z-c≥: ap-Ø-en_v.

]-´m-ºn: \n¿-am-WsØmgn-em-fn tPm-en-°n-sS -tjmt°-‰v a-cn-®p. ap-Xp-X-e h-St° ]p-c-°¬ Ip-©p-hns‚ a-I≥ kp-\n¬-Ip-am¿ (30) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-c-°p-Øv \n¿-am-WØn-en-cp-∂ ho-´n¬ sNmΔm-gv-N D-®-bv-°v H-cp a-Wntbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. tX-∏ptPm-en-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ kp-\n¬-Ip-am¿ `£-Ww I-gn-°m-≥ H-cp-ßp-tºmƒ I-Øn-sIm-≠v sse-‰v Hm-^v sN-øm≥ {ian-®-XmWv tjmt°¬°m\n-S-bm-b-Xv. sXdn-®p-hoW kp\n¬Ip-am-dns\ ]-´mºn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. ap-Xp-X-e hm-kv-tIm ^p-Sv-t_mƒ So-an-s‚ a-[y-\nc I-fn-°m-c-\m-Wv kp-\n¬-Ip-am¿. amXmhv: km-hn{Xn. `m-cy: Im¿-Øn-I. a-°ƒ: kq-c-Pv, kq-cy-Ir-jvW≥. k-tlm-Z-c-߃: i-¶-c-\m-cm-b-W≥, th-ep, A-\p, kp-a-Xn, Kn-cn-P.

a-D-cª -¸n-¯w _m-[n-¨v \-h-h-[p a-cn-¨p p-h-®m¬: a-™-∏n-Øw

_m-[n-®v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn- I n¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ \-h-h-[p a-cn-®p. in-h-]pcw ]-Sp-]m-d-bn-se X-øn¬ ho-´n¬ A-_q-_-°-dn-s‚ a-I-ƒ d-kv-an-\(18)bm-Wp a-cn-®-Xv. ]-\n _m-[n-®v Dcp-h-®m-en-epw a-´-∂q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbnepw Xp-S¿-∂v ]-cn-bm-cw B-ip-]-{Xn-I-fnepw {]th-in-∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. ChnsS NnIn¬k-bn-encns° C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cWw. I-gn-™ 18\v in-h-]p-cw kz-tZ-in-bm-b kn-±o-Jpam-bm-Wv d-kv-an-\-bp-sS hn-hm-lw \-S-∂-Xv. am-Xm-hv: D-Ωp-√p. k-tlm-Z-c-߃: d-Po-\, dp-Jv-km-\, dm-ln-e (in-h-]p-cw ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn). in-h-]p-cw Ppam-a-kv-Pn-Zn-¬ J-_-d-S-°n.

ImÀ a-dn-ªv ]-cn-t¡-ä ho«½ a-cn-¨p

]-ø-∂q¿: t£-{X Z¿-i\w I-gn-™v \m-´n-te-°p h-c-sh tZ-io-b]m-X-bn¬ am-ln A-gn-bq-cn¬ Im¿- adn-™v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ ho´Ω acn-®p. sIm-°m-\n-t»-cn hÆm-Sn¬ Zm-£m-b-Wn AΩ(82)bm-Wv I-gn-™ Zn-hkw cm-hn-se tIm-gn-t°ms´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. ]-tc-X-\m-b A-Øm-bn \m-cm-b-W s]m-Xp-hmfns‚ `m-cym-Wv. a-°ƒ: Nn-Ø-c-RvP≥, a-t\m-l-c≥. a-cp-a-°ƒ: k-cn-X, \n-j. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw ssh-Io-´v aq-cn-s°m-Δ-¬ k-ap-Zm-b iva-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. Ign™ Hº-Xn\v Kp-cp-hm-bq¿ Z¿-i-\-w I-gn-™v Ip-Spw-_k-ta-Xw _-‘p-°-tfm-sSm-∏w Xn-cn-®p-h-cshbmWv C-h¿ k-©-cn-® Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v adn-™Xv. A-]-I-S-Øn¬ Ip-Spw-_m-w-K-ß-fm-b \mep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

A-Úm-X³ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]p-Xn-b-sX-cp: ]-≈n-°p-∂ sIm-°-b≥-]m-d-bn¬ sd-bn¬-th sse-\n-\v k-ao-]-sØ a-c-Øn¬ A⁄m-X-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

X-n-cq¿: I≥-a-\w s\-√m-]-d-ºv tN-h-{]-]-Sn Ip-™nt°m-c-s‚ a-I≥ ssj-Pp(32) Ipg-™p-hoWp acn®p. Xp-Δ-°m-Sv A-ßm-Sn-bn-te-°n-d-ßn-b ssj-Pp tdm-Un¬ Ip-g-™pho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ao\m-£n. k-tlm-Z-c-߃: D-Æn, kp-[o-jv, c-Xo-jv, kp-\n-X.

tNm-Zy-t]-¸À hn-hm-Zw: tIm-f-Pn-sâ Aw-Ko-Im-cw a-I-sfbpw `À-Xr-am-Xm-hn-s\bpw sIm-es¸-Sp-¯nb tIkv: sF.Sn. D-tZym-K-Ø-bv¡v Pm-ayanà d-±m-¡m³ \o-¡w ]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Øp-\n-∂v am-dn-\n¬-°m-\pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p-. a-e-∏p-dw F-kv.]n, tX-™ntX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-°p Io-gn¬ I-gn-™ am¿- ∏-ew t]m-en-kv h-gn-bm-Wv Ip®v 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn- μ-aw-K-ew t]m-en-kn-\v tI-kv b _n.tImw ]-co-£m tNm-Zy- ssI-am-dn-b-Xv. I-≈≥-tXm-Sv t]-∏-dp-Iƒ hn¬-∏-\ \-S-Øn- Fw.-C.F-kv, a-Wm-t»-cn Fw.sb-∂ tI-kn¬ \-cn-°p-\n F.-Fw.H, tIm-S-t©-cn K-h.\-cn-°p-\n ss_-Øp¬ C- - tIm-f-Pn-s‚ tIm-f-Pv, Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ \o-°w ss_Øp¬ C- - F-∂n-hn-S\-S-°p-∂p. 21\v kn≥-Un-t°-‰v ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-´p hn-Zym¿tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-w. Aw- Yn-I-sf-bpw kq-{]-≠n-s\-bpK-߃ Cu B-h-iy-ap-∂-bn- am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-fPn-s‚ ]-co-£m sk‚¿ Aw-Ko°pw. kw-`-h-Øn¬, tIm-f-Pv kq- Im-cw hm-gv-kn-‰n t\-c-tØ d-±m{]-≠n-s\ k¿-ho-kn¬-\n-∂v °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tIm-f]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. am-t\-Pv- Pn-t\m-Sv C-Xp-h-sc hn-i-Zo-I-csa‚ v sk-{I-´-dn-tbm-Sv ÿm-\- Ww B-h-iy-s∏-´n-´n-√.

t\-c-tØ H-‰-∏m-ew, B-eØq¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ tNm-Zyt]-∏¿ ]p-d-Øm-sb-∂ hn-hm-Zap-≠m-b-t∏mƒ H-cp \-S-]-Sn-bpsa-Sp-°m-sX ]-co-£ ho-≠pw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-lr-Zb tIm-f-Pv Xr-iq¿, K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _n.sS-Iv tXm-‰-h-sc A-Uv-an-j≥ \¬In Fw.-sS-In-\v ]-co-£-sb-gpXn-b-Xn-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øncp-∂n-√. tXm-‰ Fw._n.-_n.-Fkp-Im¿-°v ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb-Øn¬, P-bn-®-h-cp-sS t]-∏¿ t\m-°n ]m-kv am¿-°v \¬-Inb-Xn-s\-Xn-tc sa-Un-°¬ ^m°¬-‰n Uo≥ Ir-jv-W≥ I-gn-

™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-W-am-hiy-s∏-´-Xv A-´n-a-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-a-e, Pq-_n-en an-j≥ saUn-°¬, tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kn-\v A-[n-Iko-‰v \¬-In-b hn-hm-Z-Øn-epw A-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C -bn¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v {]Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™n-´pw tIm-f-Pv H-∂-S-¶w XI¿-°m-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv hm-gv-kn-‰n A-[n-Im-cnI-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

sIm-®n: a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhn-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ Im-ap-I-\m-b sIm-e-bm-fn-bp-ambn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-sb∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b sF.Sn D-tZym-K-ÿbv-°v ssl-t°mS-Xn Pm-ayw \n-tj-[n-®p. B-‰nß-en¬ aq-∂-c h-b- p-Im-cn-sbbpw A-Ωq-Ω-sb-bpw sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b c-≠mw{]-Xn-bpw Ip-™n-s‚ amXm-hp-am-b A-\pim¥-n-bp-sS Pm-ayl-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv A{_-lmw am-Xyp X-≈n-b-Xv. a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhns\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b H∂mw {]-Xn \n-t\m am-Xyp-hp-ambn X-m≥ t{]aØnem-bn-cp∂ns√-∂pw Xm≥ im-co-cn-I _-‘-

Øn-\v X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xn-ep≠m-b ssh-cm-Kywaq-e-am-Wv \nt\m C-c-´-s°m-e \-S-Øn-b-sX∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-\pim¥n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. A-tX-k-a-bw c-≠p {]-Xn-Ifpw X-Ωn¬ A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-s∂-∂pw ]-e-t∏mgpw im-co-cn-I _-‘-Øn-te¿s∏-´n-cp-s∂-∂pw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-´p-s≠∂v k¿-°m-cn\p th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. l-c-Pn°m-cn-bp-sS t^m¨ ]-cn-tim-[n®-t∏mƒ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ ]n-cnbm-\m-hm-Ø _-‘w \n-e-\n-∂ncp-∂-Xm-bn sX-fn-bn-™ncp∂p.

H-∂n-®v Po-hn-°m≥ `¿-Øm-hpw a-I-fp-am-Wv X-S- -sa-∂v l-c-Pn°m-cn H-∂mw {]-Xn-°v k-tμ-iw A-b-®n-´p-≠v. ho-´n-se-Øm-\p≈ h-gn-bpw ap-dn-I-fpw Ir-Xyw \S-Øn-b ti-jw c-£-s∏-Sm-\p≈ C-S-tdm-Up-I-fpw kw-_-‘n® am-∏v t^m-Wn-eq-sS H-∂mw{]Xn-°v l-c-Pn-°m-cn \¬-In-b-Xmbpw A-`n-`m-j-I≥ Nq-≠n-°m-´n. C-Xn¬ \n-∂v, sIm-e-]m-X-Iw \S-Øm≥ l-c-Pn-°m-cn-bpw H∂mw {]-Xn-bpw X-Ωn¬ Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. {In-°-‰v _m-‰v sIm≠v X-e°-Sn-®m-Wv H-∂mw{]-Xn c-≠p t]-sc-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-c-Ww D-d-∏n-°m≥ I-Øn-bpw D-

]-tbm-Kn-®p. Cu I-Øn sIm-ebm-fn sIm-≠p-h-∂-Xm-sW-∂v hy-‡-am-b-Xn-\m¬ Ir-Xyw \n¿h-ln-°m≥ I-cp-Xn-°q-´n F-Ønb-Xm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-b-Xv sImt≠m sX-fn-hp ti-J-c-Ww \-SØn-b-Xp-sIm-t≠m l-c-Pn-°mcn-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn√. ]p-d-Øn-d-ßn-bm¬ tI-kp-ambn _-‘-s∏-´-h-sc kzm-[o-\n°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw Nq≠n-°m-´n l-c-Pn X-≈p-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ G-{]¬ 16\m-Wv A\p-im-¥n-bp-sS Ip-™n-s\-bpw `¿-Xram-Xm-hn-s\-bpw ho-´n-seØn \n-t\m am-Xyp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

D-®n-Ir-jv-W³ \m-bÀ

k-enw

Ir-jv-W³ \m-bÀ

h¿-°-e: P-\m¿-±-\-]pcw hn-P-b hn-em-kØn¬ ]-tc-X-cm-b Ip´≥-]n-≈-bp-sS-bpw ao\m-£n A-Ω-bp-sS-bpw a-I≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (54).

I-√-d: sI Sn Ip-∂n¬ s\-Spw-tX-cn- k-enw (60). `m-cy: d-Po-\ _o-hn. a°ƒ: j-_-\, jm≥. a-cpa-I≥: ssj-em-Pv. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v.

h¿-°-e: sh¨-Ip-fw πm-hn-f ho-´n¬ Ir-jvW≥ \m-b¿ (74). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A\n¬-Ip-am¿, A-Pn-Ipam¿, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: en-kn, t{]w-Ip-am¿.

D-¯-a³

hÀ-Ko-kv

k-l-tZ-h³ sh-ºm-bw: aq-∂m-\-°pgn a-Z-]p-cw _n-\p k-Z-\Øn¬ k-l-tZ-h≥ (76). `m-cy: kp-io-e. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, kp-\n¬Ip-am¿, _n-\p. a-cp-a°ƒ: kn-an, c-Pn, A-Jne.

18 Pq¨ 2014 _p[≥

sI.F-kv.BÀ.Sn-.kn _-Ên-Sn¨v Sn-¸À tem-dn- ss{U-hÀ a-cn-¨p

kp-[m-I-c³

{io-s_³-em-bn

k-c-kz-Xn A-½

hn-gn-™w: ap-√q¿ s\-´Øm-∂n _-tY¬ a-μn-cØn¬ kp-[m-I-c≥ (74). `m-cy: ar-Zp-em-`m-bn. a°ƒ: kmw, k-Po-hv, kmP≥. a-cp-a-°ƒ: jo-Pm, {io-I-e, tim-`.

I-g-°q-´w: ]m-ß-∏m-d F.sI.Pn \-K-dn¬ a-Wnho-W-bn¬ {io-s_≥-embn (-54). `m-cy: an-\n. a°ƒ: Im¿-Øn-Iv F-kv. em-bn (F-©n-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn), I-c¨ F-kv em-bn (H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn).

Im-´m-°-S: B-cy-\m-Sv ]msse-t°m-Ww ]n-cw_n¬-tIm-Ww e-£v-an `h-\n¬ ]-tc-X-\m-b sIm®p-\m-c-b-W-s‚ `m-cy kc-kz-Xn A-Ω (86). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b _m-lp-teb≥, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ im-¥, c-Xv-\m-I-c≥.

A-Uz. ]n F-kv _m-e-Ir-jv-W ]n-Å

B-e-∏p-g: Pn-√m tIm-SXn hm¿-Un¬ B-epw-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b ]p-cptjm-Ø-a-s‚ a-I≥ DØ-a≥ (42). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v Nm-Ø-\m-Sv iv-a-im-\-Øn¬. am-Xmhv: im-c-Z. `m-cy: ko-X. a°ƒ: kp-I-\y, A¿Pp≥.

tN¿-Ø-e: ssX-°-´p-t»cn ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿-Uv ]q-®m-°¬ tImfp-X-d-bn¬ h¿-§o-kv (92) . kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v a-W-∏p-dw sN-dp]p-jv-]w ]-≈n-bn¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-∂°p-´n. a-°ƒ: tPm¿-Pv,t_-_n,-tdm-k-°p-´n,-X-¶Ω. a-cp-a-°ƒ: t{X-kn,tj¿-fn,-Hu-tk-∏-®≥.

Ip-cy³ tXm-a-kv

Nm-−n hÀ-Ko-kv

F-S-Xz: D-e-°-∏m-Sn¬ ]tc-X-\m-b Hu-tk-^v tXm-a-kn-s‚ a-I≥ Ipcy≥ tXm-a-kv (Ip-´-∏≥˛82). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30 \v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m ]≈n-bn¬. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b F Sn Nm-t°m .

Xn-cp-h-√: ]n.B¿.F^v. ap≥ D-t±ym-K-ÿ≥ I-S-hn¬ F-_-t\-kdn¬ Nm-≠n h¿-Ko-kv (86). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 12.30\v h-f-™-h´w sF.-]n-.kn. sk-antØ-cn-bn-¬. `m-cy: ]-tcX-bm-b X-¶-Ω.

sXm-Sp-]p-g: h-S-°pw-apdn t]¿-∏-\m¬ (X-øt°m-S-Øv) dn-´. A-knkv-‰‚ v ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´¿ A-Uz. ]n F-kv _m-e-Ir-jv-W ]n-≈ (84). `m-cy: ]-≈p-cp-Øn h-S-°pw-tXm-S-Øv hn sI Aw-_p-Pm-£n (dn-´. So-®¿).

kp-tc-jv-Ip-amÀ

in-h-cm-a³ th-em-bp-[³

Nn-d-bn≥-Io-gv: I-S-bv-°mhq¿ sX-°pw-`m-Kw I-Æm´p-Øp-cp-Øn-bn¬ kp-tcjv-Ip-am¿ (61). `m-cy: sse-e. a-°ƒ: hn-jv-Wp, cm-lp¬, tc-jv-a. a-cp-aI≥: in-h≥.

am-h-Sn: I-√p-¶¬ in-hcm-a≥ th-e-cm-bp-[≥ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: k-c-k-Ω, ]p-Xpho-´n-¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: kp-Pm-X, kp-\n, kp-a, kp-[.

tPm¬ km-\-µ-cm-Pv

i-in-[-c³ \m-bÀ

kp-µ-tc-i³

N-{µ³-]n-Å

cm-Po-hv

{io-Im-cyw: sk≥-I-Y-Ifpw _¿-‹m≥ Xn-c-°-Y-Ifpw a-e-bm-f-Øn¬ hn-h¿Ø-\w sN-bv-Xv {]-i-kv-Xnbm¿-Pn-® {io-Im-cyw Km‘n-]p-cw k¨ ^v-f-h-dn¬ tPm¨ km-\-μ-cm-Pv (70˛ dn-´ kq-{]-≠v ssh-Zyp-Xn t_m-¿-Uv). `m-cy: td-®¬ F-{_-lmw (dn-´. So-®¿). a°ƒ: am-Xyp tPm¨ (^nj-do-kv t]m-¿-´v-sa‚ v, sk{I-t´-dn-b-‰v), ^n-en-∏v tPm¨ (Sq¨-kv B-\n-taj≥). a-cp-a-°ƒ: sj-dn≥ sP ssS-‰-kv (Im-bn-I, bph P-\-t_m-¿-Uv, sk-{I-t´dn-b-‰v), tUm. A≥-jm tPm-¨ (Fw.Un, K-h. tlm-an-tbm tIm-f-Pv Xn-cph-\-¥-]p-cw).

s\-øm-‰n≥-I-c: sh¨-]I¬ k-t¥m-jv `-h-\n¬ i-in-[-c≥ \m-b¿ (65). `m-cy: Hm-a-\-b-Ω. a-°ƒ: k-t¥m-jv Ip-am¿, kp\n¬-Ip-am¿ (c-≠p-t]-cpw B¿-an), kp-tc-jv-Ip-am¿ (t]m-en-kv). a-cp-a-°ƒ: {io-P, A-Jn-e, {ip-Xn.

Nn-d-bn≥-Io-gv: h-en-b-IS ap-°m-ep-h-´w I-√-d hnfm-Iw ho-´n¬ kp-μ-tci≥ (71). `m-cy: iym-a-fIp-am-cn. a-°ƒ: jn-Pn tKm-]≥, jn-_p, ssjPp. a-cp-a-°ƒ: tKm-]-Ipam¿, {]n-b.

Ko-Xm-Ip-am-cn A-½

Iu-k-ey

sIm-´n-bw: ap-J-Ø-e, Xr-t°m-hn¬-h-´w, hn-fbn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b tKm-]m-e-Irj-W-]n-≈-bp-sS-bpw tKm-a-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw aI≥ N-{μ≥-]n-≈(57). `mcy: {]-k-∂-Ip-am-cn. a°ƒ: ku-ay, c-ay. a-cp-a-°ƒ: hn-]n≥(]I¬-Ip-dn F-®v.F-kv.Fkv), c-Rv-Pn-Øv(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿, ASq¿).

Ip-≠-d: sN-dp-aq-Sv C-S-h´-Øv Ip-‰-gn-I-Øv Xm-gXn¬ cm-[m-Ir-jv-W-\pÆn-Øm-s‚ `m-cy Ko-XmIp-am-cn (43). a-°ƒ: cmlp¬ B¿ D-Æn-Øm≥, A-Xp¬ B¿ D-ÆnØm≥.

Xn-cp-h-√: a-Xn¬-`m-Kw ]p-∂-t»-cn¬ {io-Ip-am-c i¿-a-bp-sS a-I≥ Ip-am¿ F-kv cm-Po-hv (43).

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw h-c-∏m-d-ap-Kƒ πm-hn-f ho-´n¬ Iu-k-ey (88). a°ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tKm]m-e-Ir-jv-W≥, ap-c-fo-[c≥, kp-Pm-X, kp-`m-jnWn, Kn-cn-Ip-am-¿.

A-Ðp-à X-e-t»-cn: Cu-Ãv ]≈q¿ {Km-a-Øn-bn-se ]pØ≥Ip-f-Øn¬ F-cn™m-‰v ]-d-º-Øv (A¬J-Z¿) A-–p-√ (69). `mcy: I-√w-]-d-º-Øv P-aoe. a-°ƒ: A¿-jm-Zv, ^¿-lm-Zv, j-ao-\, j{_o-\.

]-ß-\m-`³ \-¼ymÀ Iq-Øp-]-d-ºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n-bpw I-Æq¿ a-lm-fl a-μn-cw ÿm-]I -- mw-K-hpam-b Iog-Øq-cn-se N-ºm-t®-cn ho-´n¬ B-bn-ey-Øv ]fl-\m-`≥ \-ºym¿ (93). `m-cy: ]-fln-\n-b-Ω. a°ƒ: tKm-hn-μv, dm-Wn, Ir-jv-W Ip-am¿.

tZ-hn Iq-Øp-]-d-ºv: B-dmwssa¬ kq-[o-jv \-K-dn¬ \m-tWm-Øv tZ-hn (70). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tKm-]n.

t{K-kn tXm-a-kv sN-ß-∂q¿: sN-º-I-t»cn ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b ]n Fw tXm-a-kns‚ `m-cy t{K-kn tXm-akv (80). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11\v sh¨-aWn sk-ln-tbm≥ am-¿tØm-a ]-≈n-bn¬. a°ƒ: ta-cn, s]m-∂-®≥, tam-fn. a-cp-a-°ƒ: _m_p I-Æ-¶-c, en- n, _m_p.

A-¸-¨³ s]-cn-ßp-fw: ]p-∂-°p-gnbn¬ A-∏-®≥ (78).

Xq§n-a-cn-¨- \n-e-bn sh-ºm-bw: th-‰n-\m-Sv

sF-°p-∂w A-iz-Xn `-h\n¬ Kw-Km-[-c (65)s\ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. sNm-Δm-gv-N cmhn-se 8.45\v ho-´n-\p-≈nem-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I≠-Xv. h-´-∏m-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n. `m-cy: im-¥-Ω. a-I≥: _n-Pp. kw-k-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v ]p-∂t»-cn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: D-a-tZ-hn. a-I≥: sshim-Jv .

tKm-hn-µ³ Iq-Øp-]-d-ºv: th-ßm-Sv sa-´-bn-se ]p-Ø-e-Øv lu-kn¬ ]n tKm-hnμ≥ (90). `m-cy: \m-Wn. a-°ƒ: cm-Pp, hn-P-b≥ ({]-[m-\m-[ym-]-I≥, ameq¿ K-h. F-®v.F-kv.Fkv.), ssi-e-P, hn-t\mZ≥, {]-tam-Zn-\n, jm-Pn , j-ho¨ , ]-tc-X-\m-b A-\n¬ Ip-am¿.

]-Ø-\m-]p-cw: sI.F-kv.B¿.Sn-kn _-kpw Sn-∏¿ tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v tem-dn ss{U-h¿ a-cn-®p, 13 t]¿°v ]-cn-°v. ]-Ø-\m-]p-cw Ip-∂n-t°m-Sv ]m-X-bn-¬ a©-≈q¿ P-Mv-j-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v 12 \m-bncp-∂p A-]-I-Sw. ]n-S-hq¿ ]p-fn-hn-f cm-Pv-`-h-\n¬ ]n DØ-a≥(47)Wv a-cn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn-¬ tem-dn-°p-≈n¬ Ip-Sn-ßn-t∏m-b D-Ø-a-s\ H-cp a-WnFw kn Nm-−n°q-dn-\v ti-jw ]p-\-eq-cn¬ \n-s∂-Øn-b ^-b¿-t^mC-Sp-°n: I-´-∏-\- ap-f-bvgv-kv kw-L-am-Wv tem-dn-bp-sS ap≥-`m-Kw sh-´n-s∏m-fn°¬ Fw kn Nm-≠n- (63, ®v ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ dn-´. {]n≥-kn-∏¬). kwtIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ipw h-gn \nkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se e-ta-se-Øp-tºm-tg-°pw 10.-30 \v I-´-∏-\ sk-‚ v D-Ø-a≥ a-cn-®p. sI.FtPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]kv.B¿.Sn-kn _-kv ≈n-bn¬. `m-cy: tdm-kss{U-h¿ a-t¶m-Sv kz-tZΩ, (dn-´. So-®¿, sk-‚ v in cm-tP-jv B¿ N-{μ≥, tPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-F-kv I-≠-Œ¿ ]-\w-]-‰ kz-tZI-´-∏-\) e-∫-°-S Xp-cpin a-t\m-Pv, \-Sp-ap-c-∏v ]mØn-°-c Ip-Spw-_mw-Kw. S-Øpw-Im-e ]p-Ø≥-hoa-°ƒ-: Zo-]p (F-kv.-_n.´n¬ ^m-Øn-am _osF, an-\n-t°m-bn), Zo-] hn(55), X- n(19), A(So-®¿, K-h. hn.-F-®v.-F-  (15), ap-≈q¿ \n-c-∏v jokv.-F-kv, s\-Sp-¶-≠w). a- _m-`-h-\n¬ kp-_n Bcp-a-°ƒ-: k-Pn-tam≥ (So- jn-°v(29), ]-\w-]-‰ e-Xm-`-h-\n¬ {io-[-c≥-]n-≈(63), ®¿, K-h. F-®v.-F-kv.-FIp-∂n-t°m-Sv Ip-dp-tº-e-gn-I-Øv ho-´n¬ sF-jm(17), kv, I-´-∏-\), Un-\p (s^- ]p-∂-e I-S-t»-cn-bn¬ kp-\n¬(40), Ip-∂n-t°m-Sv hm-g U-d¬ _m-¶v, F-d-Wm-Ip- hn-f-bn¬ ^m-Øn-a(17), ]n-S-hq¿ ]-¶-fp hn-eo-k-Øv fw) ]m-d-∏p-g B-ep-h.ho-´n¬ D-Ø-a≥(45), ap-≈q¿ \n-c-∏v jo-_m-`-h-\n¬ ]-tc-X≥ I-´-∏-\ sk-‚ v A-b-\(3), \-Sp-tØ-cn hn-jv-Wp `-h-\n¬ _n-μp(19) FtPm¿-Pv F-®v.-F-kv.-F∂n-h¿-°m-Wv ]-c-n-t°-‰-Xv. ]-Ø-\m-]p-cw sI.Fkn¬ A-[ym-]-I-\m-bpw kv.B¿.Sn.kn Un-t∏m-bn¬ \n-∂pw sIm-´m-c-°-c-bn{]n≥-kn-∏-em-bpw 1978 ap- te-°v t]m-b _-kpw F-Xn-tc h-∂ Sn-∏¿ tem-dn-bp-amX¬ 2006 h-sc tk-h-\w Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ÿ-e-sØ-Øn-b sI _n K-tW-jvA-\p-jvTn-®p. 2005 se an- Ip-am¿ Fw.F¬-.F-bpw ]p-\-eq¿, sIm-´m-c-°-c F-∂nI-® A-[ym-]-I-\p-≈ hn-S-ß-fn¬ \n-∂p-sa-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kpw ]p-\kw-kv-Ym-\ A-hm¿-Uv eq¿, Ip-∂n-t°m-Sv t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂mt\-Sn. Im-™n-c-∏-≈n cq- Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. ]-Ø-\m-]p-cw Su]-Xm hn-Zym-`ym-k I-ΩnWn-se Hm-t´m ss{U-h¿ Iq-Sn-bm-Wv a-cn-® D-Ø-a≥. `m‰n-bw-Kw, sI.-]n.-F-kv.-F- cy:P-b. a-°ƒ:e-£-an-cm-Pv, P-b-cm-Pv. ®v.-F kw-kv-Ym-\ I-Ωn-‰nbw-Kw, I-´-∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bp-sS ]m-cn-jv I-Ωn‰n-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn- In-fn-am-\q¿: Nq-´-bn¬ P-Mv-j-\n-en¬ h-®v c-≠p-am-kw epw {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v.ap-ºv Im-dn-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnleo-am-_ohn en-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Be∏p-g: B-e-∏p-g-e-P- In-fn-am-\q¿ ]p-√-bn¬ hn\-Øv hm¿-Un¬ IWnjv-Wp `-h-\n¬ kp-\n¬bmw ]-dw-ºn¬ ]-tc-XIp-am¿ (40) B-Wv a-cn-®\m-b lw-km-bp-sS `mXv. tIm¨-{Io-‰n-\v X-´v Acy-l-eo-a-m _o-hn(65)-. ]- Sn-°p-∂ tPm-en-°m-c-\mSn-™msd- jm-^n- Pbn-cp-∂p. I-gn-™ GamA-Øv-]≈n J-_-d-S- {]n¬ 18\v Nq-´-bn¬ P-Mvj-\n¬ ss_-°v \n-¿-Øn °w- \-SØn. a-°ƒ: \-ko¿, \ko-am, a-dp-h-i-sØ I-S-bn¬ \n∂pw km-[-\w hm-ßn tdm\-hm-kv, s\-Pp-Ω, apwXm-kv, sj-_o-\, k-Po- Uv ap-dn-®p-I-S-°p-tºm-gmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]n-Xm-hv: hm-kp. am-Xm-hv: km-hn\, a-cp-a-°ƒ: \-Po-am, {Xn. `m-cy: a-Rv-Pp. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-im-J. jm-\-hm-kv, A≥-kn¬. sd-Po\, kp-[o¿, A-Pn, A≥-kn¬.

]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ bp-h-Xn a-cn-¨p

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv( Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): s]m-≈te-‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Ip-gnØp-d ]m-´-Øp-d-hn-f ho-´n¬ a-cp-tI-jv sU-bv-kn Z-ºXn-I-fp-sS a-Iƒ I-hn-Xm dm-Wn (24) B-Wv a-cn-®-Xv. s]m-≈-te-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se ]p-e¿s® a-cn-®p.

hn-jw D-Ån-Â sN-¶v hr-² a-cn-¨p P-b-Ip-amÀ

Nn-¶-½

b-tim-[-c³-]n-Å

Xn-cp-h-√: C-c-hn-t]-cq¿ C-S-{]-bm-‰v cm-[m k-Z-\Øn¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W∏-Wn-°-cp-sS a-I≥ P-bIp-am¿ (43). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {]-k∂. a-°ƒ: hn-im-Jv, hoW.

]-g-™n: ]-´n-Ø-Sw Noc≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Nm-°-∏m-bn-bp-sS `m-cy Nn-∂-Ω(89). a-°ƒ: sIm®p-ssk-a¨, tPm¨-k≥-, ]m-ÿ kn kn _m_p, tim-i. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, kn-kn-en, sIm-®ptamƒ, ssk-a¨.

im-kv-Xmw-tIm-´: In-S-ßbw \-Sp-hn¬ tIm-´-bv-°I-Øv h-S-°-Xn¬ b-tim[-c≥-]n-≈(47). `m-cy: kn‘p. a-°ƒ: A-⁄-en,A-iz-Xn.

cm-Pm-°m-Sv: I-≈n-am-en sIm-®o-]-d-ºn¬ sk-_mÃy≥ (55). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v cm-Pm-°m-Sv ]-g-b-hn-Sp-Xn sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n-bn¬. `m-cy: tPm-fn, I-≈n-am-en-°p-Snbn-cn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: kv-t\-l, t_kn¬.

a-Wn

sk-_m-kv-äy³

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv Ip-ºm-c-Ød C-cn-∏n-°¬ ho-´n¬ aWn (62). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kn-≤m¿-Y≥, I-\I-e-X, P-b, hn-t\m-Zv (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: {iohn-Zy, [-\y, cm-tP-jv, hm-kp.

a-t\m-l-c³ B-im-cn

I-a-e-½ A-½

sh-™m-d-aq-Sv: hm-Zym-cptIm-Ww D-Xr-´m-Xn-bn¬ a-t\m-l-c≥ B-im-cn (70). `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°-ƒ: P-b, _n-μp, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: {io-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿, kn-an.

]m-tßm-Sv: Im-©n-\-S im-kv-Xmw-Ip-∂n¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-]n-≈bp-sS `m-cy I-a-e-Ω AΩ (89). a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am-cn, I-a-em-£n_m-e-N-{μ≥ \m-b-¿ (dnI-´-∏-\-: Ip-f-Øp-¶¬ ]´. A-kn- v c-Pn-kvtc-X-\m-b sI -C \m-cm-b{Sm¿ k-l-I-c-W-h-IpA\ ´ ³ W-s‚ `m-cy I-a-em-£n∏v), cm-[m-Ir-jv-W≥ \m(78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.- Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Syw b¿ (dn-´. sI.F]p-Xn-b-sX-cp-hn-se ]m30 ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ-: kv.B¿.-Sn.-kn), ]-tc-XtdΩ ¬ ho´ n¬ \nS p° sI-F≥ hn-\o-jv-Ip-am¿ bm-b iym-a-f-Ip-am-cn. a(kn.-]n.-Fw I-´-∏-\ ku- ≠n A-\-¥≥ (85). `mcp-a-°ƒ: hn-P-b≥-]nØv tem-°¬ I-Ωn-‰n cy: am-[-hn. a-°ƒ: c-a, Aw-Kw), a-Rv-Pp, ]-tc-X]p-jv-]-h-√n, k-Xn, {]-Zo- ≈, {]-` (So-®¿ F\m-b hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ-: ]≥, A-\n¬ Ip-am¿, A- kv.sI.hn F-®v.F_n-Pp ]p-Xp-]-d-ºn¬ (I- Pn-X. a-cp-a-°ƒ: Zm-k≥, kv.F-kv \-μn-tbm-Sv), ß-g), tim-` ]p-fn-aq-´n¬k-c-kz-Xn, ]-tc-X-\m-b cm-Pp, c-ho-{μ≥, do-Ø, (I-´-∏-\), cm-Pn ]m-e-Ø- ssj-\. tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿. d-bn¬ (ta-cn-Kn-cn).-

hÂ-k-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNt¶m-´p-tIm-Ww kzm-anbm¿-aTw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ]m-®≥ ap-X-em-fn-bpsS a-Iƒ h¬-k-e (55). k-tlm-Z-c-߃: h-k-¥Ip-am-cn, iy-am-f, i-im-¶ Ip-am-cn, ]-tc-X-\m-b hnizw-`-c≥.

`mÀ-K-hn-b-½ ao-\-ßm-Sn: ap-c-Wn joP-`-h-\n¬ Kw-Km-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy C Fw `m¿-K-hn-b-Ω (68). a-°ƒ: i-in-[-c≥, C Fw a-t\m-Pv (dn-t]m¿´¿, Z ln-µp-˛-h-b-\m-Sv), jo-P.

cm-P-¸³

Bâ-Wn

ta-cn

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

Hm-a-\

tSm-an hÀ-Ko-kv

h-≠m-\w: A-º-e-∏p-g hS-°v ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Un¬ h-≠m-\w Ip-dh≥-tXm-Sv P-Mv-j-\v k-ao]w Im-°-\m-´v ho-´n¬ cmP-∏≥ (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: N-{μn-I. a-°ƒ: k-Pn, kp-Pn, c-Pn.

Nm-t™m-Sn: ]-I-tem-a‰w tIm-´-ap-dn-bn-°¬ sI F B‚-Wn (84 ˛-dn´ F.C.H th-ß-c a-e-∏pdw). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v 2.30\v Nmt™m-Sn sk‚ v sk_m-kv-‰y≥-kv tZ-hm-e-bØn¬. ]-tc-X≥ h-St°¬-U Ip-Spw-_-tbmKw ap≥ {]-kn-U-‚m-bncp-∂p. `m-cy: Im-Xssd≥ B‚-Wn (dn-´ sl-Uv-an-kv-{S-kv). Xrs°m-Sn-Øm-\w h-en-bho-´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: jm-Pn, ssj-P. acp-a-°ƒ: sIm-®p-dm-Wn, Fw Sn tZ-h-ky.

D-g-hq¿: ]m-´-t»-cn-bn¬ Nm-t°m-®-s‚ `m-cy ta-cn (70). ]-tc-X I-√-d Ip∂pw-]p-d-Øv Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 2.30 \v D-g-hq¿ sk‚ v Ão-^≥-kv s^mtdm-\-]-≈n-bn¬. a-°ƒ: k-Æn, _m-_p, s]m-∂n, ]-tc-X-bm-b tj¿-fn. a-cpa-°ƒ: kn-Pn, en-kn, _nPp, ssa-°nƒ.

C-Øn-Øm-\w: s]m≥-]ph I-ap-Ip-aq-´n¬ ]-tc-X\m-b tKm-]n-μ≥ \m-b-cpsS a-I≥ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ (59). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: h-’-e am-¥m-\w ]pØ≥ ]p-c-bv-°¬ Ip-Sp_mw-Kw. a-°ƒ: hn-\o-X, hn-a¬-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: k-Pn-I-p-am¿ (J-Ø¿).

_o-^m-¯n-a

A-Ðp-Ã

C-Øn-Øm-\w: s]m≥]p-g h-S-t°-Xn¬ in-hcm-P≥-\m-b-cp-sS `m-cy Hm-a-\ (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w h-b-en¬ ]-d-ºn-¬ Ip-Sp-_mw-Kw-. a-°ƒ: Aºn-fn F-kv \m-b¿, ARv-Pp-\m-b¿. a-cp-a-I≥ :hn-Po-jv.

B-ew-]m-Sn: A-–p¬Jm-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy _o-^m-Øn-a (76). a°ƒ: A-–p-√, A-∫mkv, B-kn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, P-ao-e.

\o-te-iz-cw: a-S-°-c Xpcp-Øn-bn-se hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ ssX-°-S-∏pd-sØ F sI A-–p-√ (70). `m-cy: \-^o-k.

N-ß-\m-t»-cn: tam¿-°pf-ß-d Iq-´p-tΩ¬ Im´n¬ ]-tc-X-\m-b h-°-®s‚ a-I≥ tSm-an h¿-Kokv (50˛ tIm¨-{K-kv (sF) tªm-°v sk-{I-´dn). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v sN-Øn-∏p-g Xn-cplr-Z-b-tZ-hm-e-b-sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: Ip™p-tamƒ Iq-tcm-∏-S tXm-´-∏-≈n¬ Ip-Sp-_mwKw. a-°ƒ: Sn-dm-\ {So-k tSmw, Sn-¶p-tSmw (Fkv._n ssl-kv-Iqƒ).

am-½-¨³ N-ß-\m-t»-cn: ^m-Ønam-]p-cw D-∏p-Ip-t∂¬ amΩ-®≥(68). kw-kv-°m-cw \-S-Øn. `m-cy: hm-g-∏-dºn¬ sk-en≥ tXm-a-kv. a-Iƒ: a-cn-b (bp.Fkv.F). a-cp-a-I≥: hn¬k¨(bp.F-kv.F).

cm-P³ Iq-Øp-]-d-ºv: Im-∏pΩ¬ ]-´m-´-bn¬ a-cp-XvsI-´n cm-P≥ (60). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: cm-tP-jv, jn-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: tPm-jv-\, Pn≥-kn.

X-¦-¨³ Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn hn-√q-∂n¬ X-¶-®≥ (48). `m-cy: kq-k-Ω. a-°ƒ: Sn‚p, Sn-_n≥.

C-«n-am-b-½

X-¦w

Kp-cp-hm-bq¿: kmw-kv°m-cn-I {]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂ Im-cym-´v i-¶pÆn \m-b-cp-sS `m-cy ]-Sn∏p-c-°-¬ G-ß-≠n-bq¿ C-´n-am-b-Ω(95). a-°ƒ: am-bm-tZ-hn(dn-´. A-[ym-]n-I), tUm. Aø-∏≥ (sN-ss∂), Im¿Øn-tI-b-≥(Kp-cp-hmbq¿ t^m-t´m Ãp-Untbm), h-’-e≥(a-kv-°‰v), ]-tc-X-bm-b C-μn-c. a-cp-a-°ƒ: ]n tKm-]m-eIr-jv-W≥, kp-`-{Z, Xp-fkn, Kn-cn-P({]-[m-\-[ym]n-I, h-t´-°m-Sv kv°qƒ), ]-tc-X-\m-b DÆn-Ir-jv-W≥.

Xr-iq¿: ap-Xn¿-∂ I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hv ]-g-¶p-fß-c ho-´n¬ ]n hn Ir-jvW≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bpw tI-c-f a-ln-fm-kw-L-Øns‚ k-Po-h {]-h¿-Ø-Ibp-am-bn-cp-∂ Fw X-¶w(82). hm¿-[-Iy-k-l-P-amb A-kp-J-ß-sf Xp-S¿∂v G-sd \m-fm-bn In-S-∏nem-bn-cp-∂p. a-°ƒ: P-aoe, `m-kv-I-c≥, tPm-bv, ss_-Pp. a-cp-a-°ƒ: l¿j≥, jo-P, ln-X, \n-a. kn F≥ P-b-tZ-h≥ Fw.]n, kn.]n.sF tZ-io-b F-Iv-kn.- Aw-Kw sI C C-kv-a-bn¬, kn.]n.sF. Pn-√m B-Iv-Snw-Kv sk-{I-´dn sI sI h-’-cm-Pv, kw-ÿm-\ F-Iv-kn.- AwKw A-Uz. sI cm-P≥, kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw cm-Pm-Pn am-Xyp tXm-a-kv, F.sF-.ssh.F-^v Pn-√m sk-{I-´-dn Sn {]-Zo-]v Ip-am¿ h-k-Xn-bnse-Øn A-t¥ym-]-Nm-ca¿-∏n-®p.

im-c-Z I-√-d: ap-Xp-h-n-f Ip-Ωq-cv Im-Sp-ap-≈n im-c-Zm a-μn-cØn¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv°-c-s‚ `m-cy im-c-Z (87). a-°ƒ: kp-j-Ω, t_-_n Kn-cn-P, h-k-¥, {]-ko-X, ]-tc-X-bm-b kp-io-e. acp-a-°ƒ: kmw-_-in-h≥, cm-P≥, ]-tc-X-cm-b \-Scm-P≥, ]p-jv-]mw-K-Z≥.

_-Åp _-Zn-b-Sp-°: s_-≈nsK X-e-h-b¬ _-≈p (60). `m-cy: I-a-e. a°ƒ: eo-em-h-Xn, c-Xv\m-I-c≥, `m-Ko-c-Yn, e-fnX, \m-cm-b-W. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, `mkv-I-c-≥.

k-c-k-½ h¿-°-e: A-b-¥n D-Z-bØn¬ th-em-bp-[≥ sN´n-bm-cp-sS `m-cy k-c-kΩ (75). a-°ƒ: cm-[, t_-_n, Cμn-c, A-Pn-X, ]-tc-X-\mb _m-_p, A-tim-I≥, ap-cp-I≥. a-cp-a-°ƒ: P\m¿-±-\≥, tKm-]n, tKm]n, Ip-am-c≥-, A-Pn-X, Dj, {io-I-e.

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv(Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): hn-jw D≈n¬ sN-∂v hr-≤ a-cn-®p. B-\-®¬ aq-e-t°m-Ww I-Æ-Øv e-£w ho-´n¬ \-S-cm-P-s‚ `m-cy kp-`m-jnWn (70) B-Wv a-cn-®-Xv. A-h-i-\n-e-bn-em-b C-h-sc sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. ar-X-tZ-lw t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®v _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

Ip-g-ªv ho-Wp a-cn-¨p

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv( Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): a-I-fp-sS Nn-In¬-k-bv-°m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B¿.kn.knbn¬ F-Øn-b Bƒ Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. I-Æ≥ X-e-t»-cn Nm-cp-]-d-ºv tI-f-Øv J-≠-bn¬ \m-Wp (55) B-Wv a-cn-®-Xv. B¿.kn.kn-bn¬ h-cp-∂-Xn-\v th-≠n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sd-bn¬-th tÃ-j-\n-¬ s{S-bn-\n¬ h-∂n-d-ßn-b C-t±-lw Ip-g-™v ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. D-S≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: N{μn-I. a-°ƒ: \n-j, hn-\n-j, \n-an-j.

kw-LÀ-j-¯n H-cmÄ sIm-Ã-s¸-« \n-e-bnÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-‰p-Im-en-en¬ I-gn-™ Zn-hk-ap-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ H-cm-sf sIm-√-s∏´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-©n-d-hn-f A-d-∏p-c ho-´n¬ hn-jv-Wp (21)hm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. C-∂se ssh-In-t´m-sS I-c-a-\-bm-dn¬ \n-∂v C-bm-fpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`h-Øn-\p ti-jw sh-t´-‰ hn-jv-Wp-hn-s\ Im-WmXm-bn-cp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b X-n-c-®nen-em-Wv C-bm-sf a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. i-co-c-Øn¬ B-gØn-ep-≈ ap-dn-hp-Iƒ D≠m-bn-´p-≠v. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v aq-∂pt]-sc t^m¿-´v t]m-enkv I-Ã-Un-bn-se-SpØp. {]-Im-iv, A-Jn¬, k-Xn-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. B-‰p-Im¬ ]m-S-ti-cn-bn¬ I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn- ]-tØm-sS-bm-Wv C-cp-kw-L-߃ X-Ωn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. C-Xn¬ aq-∂p-t]¿-°v sh-t´-‰n-cp-∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 12 t]¿-s°-Xn-sc tI-sk-Sp-Øn-´p-≈-Xm-bn t]men-kv A-dn-bn-®p. hn-jv-Wp-hn-s‚ ar-X-tZ-lw saUn-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. t^m¿-´v kn.sF-°m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.

tNm-Zy-t]-¸À hn-hm-Zw: tIm-f-Pn-sâ Aw-Ko-Im-cw a-I-sfbpw `À-Xr-am-Xm-hn-s\bpw sIm-es¸-Sp-¯nb tIkv: sF.Sn. D-tZym-K-Ø-bv¡v Pm-ayanà d-±m-¡m³ \o-¡w ]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Øp-\n-∂v am-dn-\n¬-°m-\pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p-. a-e-∏p-dw F-kv.]n, tX-™ntX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-°p Io-gn¬ I-gn-™ am¿- ∏-ew t]m-en-kv h-gn-bm-Wv Ip®v 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn- μ-aw-K-ew t]m-en-kn-\v tI-kv b _n.tImw ]-co-£m tNm-Zy- ssI-am-dn-b-Xv. I-≈≥-tXm-Sv t]-∏-dp-Iƒ hn¬-∏-\ \-S-Øn- Fw.-C.F-kv, a-Wm-t»-cn Fw.sb-∂ tI-kn¬ \-cn-°p-\n F.-Fw.H, tIm-S-t©-cn K-h.\-cn-°p-\n ss_-Øp¬ C- - tIm-f-Pn-s‚ tIm-f-Pv, Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ \o-°w ss_Øp¬ C- - F-∂n-hn-S\-S-°p-∂p. 21\v kn≥-Un-t°-‰v ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-´p hn-Zym¿tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-w. Aw- Yn-I-sf-bpw kq-{]-≠n-s\-bpK-߃ Cu B-h-iy-ap-∂-bn- am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-fPn-s‚ ]-co-£m sk‚¿ Aw-Ko°pw. kw-`-h-Øn¬, tIm-f-Pv kq- Im-cw hm-gv-kn-‰n t\-c-tØ d-±m{]-≠n-s\ k¿-ho-kn¬-\n-∂v °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tIm-f]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. am-t\-Pv- Pn-t\m-Sv C-Xp-h-sc hn-i-Zo-I-csa‚ v sk-{I-´-dn-tbm-Sv ÿm-\- Ww B-h-iy-s∏-´n-´n-√. 

t\-c-tØ H-‰-∏m-ew, B-eØq¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ tNm-Zyt]-∏¿ ]p-d-Øm-sb-∂ hn-hm-Zap-≠m-b-t∏mƒ H-cp \-S-]-Sn-bpsa-Sp-°m-sX ]-co-£ ho-≠pw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-lr-Zb tIm-f-Pv Xr-iq¿, K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _n.sS-Iv tXm-‰-h-sc A-Uv-an-j≥ \¬In Fw.-sS-In-\v ]-co-£-sb-gpXn-b-Xn-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øncp-∂n-√. tXm-‰ Fw._n.-_n.-Fkp-Im¿-°v ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb-Øn¬, P-bn-®-h-cp-sS t]-∏¿ t\m-°n ]m-kv am¿-°v \¬-Inb-Xn-s\-Xn-tc sa-Un-°¬ ^m°¬-‰n Uo≥ Ir-jv-W≥ I-gn-

™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-W-am-hiy-s∏-´-Xv A-´n-a-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-a-e, Pq-_n-en an-j≥ saUn-°¬, tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kn-\v A-[n-Iko-‰v \¬-In-b hn-hm-Z-Øn-epw A-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C -bn¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v {]Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™n-´pw tIm-f-Pv H-∂-S-¶w XI¿-°m-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv hm-gv-kn-‰n A-[n-Im-cnI-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

sIm-®n: a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhn-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ Im-ap-I-\m-b sIm-e-bm-fn-bp-ambn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-sb∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b sF.Sn D-tZym-K-ÿbv-°v ssl-t°mS-Xn Pm-ayw \n-tj-[n-®p. B-‰nß-en¬ aq-∂-c h-b- p-Im-cn-sbbpw A-Ωq-Ω-sb-bpw sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b c-≠mw{]-Xn-bpw Ip-™n-s‚ amXm-hp-am-b A-\pim¥-n-bp-sS Pm-ayl-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv A{_-lmw am-Xyp X-≈n-b-Xv. a-I-sf-bpw `¿-Xr-am-Xmhns\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b H∂mw {]-Xn \n-t\m am-Xyp-hp-ambn X-m≥ t{]aØnem-bn-cp∂ns√-∂pw Xm≥ im-co-cn-I _-‘-

Øn-\v X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xn-ep≠m-b ssh-cm-Kywaq-e-am-Wv \nt\m C-c-´-s°m-e \-S-Øn-b-sX∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-\pim¥n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. A-tX-k-a-bw c-≠p {]-Xn-Ifpw X-Ωn¬ A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-s∂-∂pw ]-e-t∏mgpw im-co-cn-I _-‘-Øn-te¿s∏-´n-cp-s∂-∂pw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-´p-s≠∂v k¿-°m-cn\p th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. l-c-Pn°m-cn-bp-sS t^m¨ ]-cn-tim-[n®-t∏mƒ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ ]n-cnbm-\m-hm-Ø _-‘w \n-e-\n-∂ncp-∂-Xm-bn sX-fn-bn-™ncp∂p.

H-∂n-®v Po-hn-°m≥ `¿-Øm-hpw a-I-fp-am-Wv X-S- -sa-∂v l-c-Pn°m-cn H-∂mw {]-Xn-°v k-tμ-iw A-b-®n-´p-≠v. ho-´n-se-Øm-\p≈ h-gn-bpw ap-dn-I-fpw Ir-Xyw \S-Øn-b ti-jw c-£-s∏-Sm-\p≈ C-S-tdm-Up-I-fpw kw-_-‘n® am-∏v t^m-Wn-eq-sS H-∂mw{]Xn-°v l-c-Pn-°m-cn \¬-In-b-Xmbpw A-`n-`m-j-I≥ Nq-≠n-°m-´n. C-Xn¬ \n-∂v, sIm-e-]m-X-Iw \S-Øm≥ l-c-Pn-°m-cn-bpw H∂mw {]-Xn-bpw X-Ωn¬ Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. {In-°-‰v _m-‰v sIm≠v X-e°-Sn-®m-Wv H-∂mw{]-Xn c-≠p t]-sc-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-c-Ww D-d-∏n-°m≥ I-Øn-bpw D-

]-tbm-Kn-®p. Cu I-Øn sIm-ebm-fn sIm-≠p-h-∂-Xm-sW-∂v hy-‡-am-b-Xn-\m¬ Ir-Xyw \n¿h-ln-°m≥ I-cp-Xn-°q-´n F-Ønb-Xm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-b-Xv sImt≠m sX-fn-hp ti-J-c-Ww \-SØn-b-Xp-sIm-t≠m l-c-Pn-°mcn-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn√. ]p-d-Øn-d-ßn-bm¬ tI-kp-ambn _-‘-s∏-´-h-sc kzm-[o-\n°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw Nq≠n-°m-´n l-c-Pn X-≈p-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ G-{]¬ 16\m-Wv A\p-im-¥n-bp-sS Ip-™n-s\-bpw `¿-Xram-Xm-hn-s\-bpw ho-´n-seØn \n-t\m am-Xyp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv.

Thejas Epaper obit Edition 2014-06-18  

Thejas Epaper obit edition. 2014-06-18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you