Page 1

8

CL

thÀ-]mSv

ML

27 sa-bv 2014 sNmΔ

hml-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p sam-bv-Xo³

JZo-P

h\-P

lwk-¡p-«n

A-½p

i¦p B-im-cn

aq-k

`m-c-Xn-b-½

]pΔm´p-]-dºv: ]tcX\mb ]pXntbm´n¬ Ip™lΩ-Zns‚ aI≥ sam-bvXo≥ (38). am-Xmhv: ]tcXbmb ]mØbn. `mcy: dwe. a°ƒ: dPn\,-\mPnb,\m-^nb. ktlmZc߃: aplΩ-Zv-, JmZ¿, Ben, Ban\, ]tcXcmb A_q-_°¿, Ajv-d^v-.

Ip-μ-aw-Kew: Nm-Ø-awKew ]m-em-´p-Ω¬ ]-tcX\m-b ]°¿-tIm-b-bpsS `m-cy J-Zo-P(58). a°ƒ: dw-e, lmP-d, bqk-^v, C-eymkv. a-cpa°ƒ: A–p, A-Iv_¿, B-an-\, jwe.

tIm-gn-t°mSv: ap-Ø-∏≥Im-hn-\v k-ao-]w d-bn¬sh dn-´. D-tZym-K-ÿ≥ ]-tc-X\m-b Iq¿Ω-¥-d \m-Wp-hn-s‚ `m-cy X´m¶-≠n h-\-P(79). aIƒ: sdan. a-cp-aI≥: ]tc-X\m-b a-Æp-߬ Irjv-W≥. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v amhq¿ tdm-Uv iv-a-im-\Øn¬.

a-e-∏p-dw: tIm-´∏-Sn henb ]-d-ºn-se ]-tc-X-\mb k-{X-Øn¬ A-e-hnbp-sS a-I≥ h-´-sØm-S lw-k-Ip-´n (68). `mcy: ssk-^p∂n-k IpXn-c-h-´w. a°ƒ: A–p¬-\mk¿, kn-±oJv, \ko-d, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: kn A-–p¬-\mk¿ s]-cn-¥¬a-Æ (Fkv.Sn.bp kwÿm-\ sk{I´-dn), ^o-Jv sN-Ω-¶Shv, kplv-d a-Æn-t»cn ]-d-¶n-aq-®n°¬, apwXmkv. k-tlm-Zc≥: Ip™n-ap-l-ΩZv.

tN-te{º: tZ-h-In-b-Ω sa-tΩm-dn-b¬ ^m¿a-kn tIm-f-Pn-\p-k-ao-]w tImt´-∏pd-Øv ho-´n¬ ]-tcX\m-b ]m-tdm¬ ]-Xv-a\m`-s‚ `m-cy AΩp(97). a°ƒ: N-{μn, ]-tc-X\mb _me≥, k-tcm-Pn\n, {io-a-Xn, \fn\n, l-cn-Zm-k≥.

F-Sh-Æ: ]-Sn-™m-sd Nm-Ø√q¿ Nm-f-°-≠nbn¬ A-a-c-°m-´v i-¶p B-im-cn (84). `mcy: DÆqen. a-°ƒ: im-¥, ktcm-Pn\n, hk-¥, ssje-P,]p-jve-X, P-b-`mcXn, ]-tc-Xcm-b ]-c-taizc≥, c-ho-{μ≥. a-cpa°ƒ: th-em-bp-[≥,{]`m-hXn, t__n, cmP≥, kp-tc-jv, _m-e-kp-{_lvv-a-Wy≥, ]-tc-X\m-b tZ-h-Zmk≥, {io-\nhmk≥.

N-¥-°p∂v: cm-aw-Ip-Ønse X-fn-hm-cn aq-k (75).`m-cy: ]-tc-Xbm-b ssk\_. a-Iƒ: ^mØna. a-cp-a-I≥:sImº≥ ap-l-ΩZv. I-ºn¬: ]m´-bw PpamA-Øv ]-≈n-°v k-ao]w tIm-´-∏pd-Øv A-–p lm-Pn (85). `mcy: A-eoa. a°ƒ: iw-kp-±o≥, C{_m-lnw, A-iv-d^v (aqhcpw Kƒ-^v), J-Zo-P, ssa-aq-\-Øv.

h-fm-t©-cn: ssh-°Øq¿ ]-tc-X\m-b Cucm-S-]-Sn-™m-sd-Xn¬ tKm-hn-μ≥-\m-b-cp-sS `m-cy dn-´. A-[ym]nI sIm-Sß-gn sX-s°sØm-Sn `m-c-Xn-bΩ(80). a°ƒ: ]-tcX\m-b cmP≥, c-ho-{μ\mYv, cm-P-e-£van, c-am`mbv. a-cp-a°ƒ: tim-`, eo-\, ]-tc-X\m-b hniz-\mY≥, cm-a-N-{μ≥. k-tlm-Z-c߃: Zm-tamZc≥, am-eXn, cmLh≥, N-{μ-ti-J-c≥.

X-¦-½

s]m¶-½

B-bn-i-¡p-«n l-Öp-½

t]-cm-{º: ]-tc-X\m-b In-f-bn¬ tImc-s‚ `mcy Im-c-bn¬ I-eymWn(90). ap≥ t]-cm-{º {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-ambn-cp∂p. a°ƒ: cmP≥(ku-Zn), t{]-a (apwss_), e-fn-X, _m_p(A-[ym-]-I≥ {]kn-U≥-kn tImf-Pv t]-cm-{º), e-X, ao-\. acp-a°ƒ: Kn-cn-P, tKm]me≥, th-Wp-Zmkv, jm-en-_, `m-kv-Ic≥, Nm-Øp-°p-´n(A-[ym-]I≥ F.Fw.F¬.]n Xn-cq-¿). k-©-b\w: Rmb¿. k-©-b\w: Rmb¿.

sIm-Sp-h≈n: B-cm-{ºsØ am-fn-tb-°¬ ]-tcX\m-b sam-bv-Xo≥-lmPn-bp-sS a-Ifpw N-°m-e°¬ N-cp-hn¬ ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥-tIm-b-lmPn-bp-sS `m-cy-bpam-b Bbn-i-°p-´n l-÷p-Ω(80). a°ƒ: lp-ssk≥, ap-lΩZv, ]m-Øp´n, Ip-™man-\, \-^o-k, J-Zo-P, kpss_-Z, dw-e. a-cp-a°ƒ: Ip-™m-en s]m-bnen¬(N-°m-e-°¬), A–p-d-ln-am≥-lm-Pn(I-fcm-¥n-cn), X-td-߬ aq (N-°m-e-°¬), A–p√-t°m-b-lm-Pn(Ip-‰n°m-´q¿), Ab-ap(I-fcn°-≠n), sI ]n Ip-™bΩ-Zv(N-°m-e-°¬), dpJn-ø(s\√n-°m-]d-ºv), dko-\(Nq-emw-h-b¬).

tIm-ap-¡p«n ^-tdm°v: {km-¶v ]Sn ]-tc-X\m-b Xm-gØ-bn¬ a-Ω-Zn-s‚ aI≥ tIm-ap-°p-´n(55). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: l-ko-\, BjnJv, lw-\. a-cpaI≥: C-{_mlnw sI-mbn-tem-´v(kuZn). k-tlm-Z-c߃: ap-l-ΩZv, J-Zo-P, Al-ΩZv-tIm-b, ]-tcX\m-b kn-bm-ap´n.

I-eymWn

Cµn-c thWp-tKm-]m Nn-‰q¿: X-d°-fw tZho-Ir-]-bn¬ ]-tcX\m-b thWp-tKm]m-en-s‚ `m-cy C-μncm th-Wp-tKm-]m¬ (64). a°ƒ: A-Uz. A-\n¬ thWp-tKm]m¬, A-Pn-Øv thWp-tKm-]m¬ (F©n-\o-b¿). a-cp-a°ƒ: AUz. {]nb A-\n¬, A\n-X A-PnØv (F-©n-\ob¿). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11 \v ]p-g∏m-ew im-¥n-h-\Øn¬ \-S-°pw.

tUm. Sn {io-\n-hm-k³ B-gv-N-h-´w: K-h. sslkv-Iq-fn-\v k-ao-]w Xdm¬ h--o-´n¬ tUm. Sn {io\n-hm-k≥(79). Im-fq-¿ tdmUv, sIm-tΩ-cn F-∂nhn-S-ß-fn¬ t]m-fn-¢n-\nIv \-S-Øn-bn-cp∂p. F.sI.F-®v.F., C.F®v.Fw.]n.F. F-∂o kwL-S-\-I-fp-sS `m-c-hm-lnbm-bn {]-h-¿-Øn-®ncp∂p. `mcy: \m-cmb-Wn (dn-´. A-[ym]n-I Imen°-‰v tKƒ-kv kv-Iqƒ). a°ƒ: sh¬-tK (kpan≥ Un-ssk-\¿ A-°mbv S-h-¿ X-fn), ]-d-»n≥-cmPv(tUm. sd-Õo-kv ^ut≠-j≥ A-kn. am-t\P¿). a-cp-a°ƒ: Kn-co-jvIp-am¿, A\n-X(eo-K¬ Akn. K-h.πoU¿ Hm-^nkv tIm-gn-t°m-Sv). ktlm-Z-c-߃: kp-tem-N\(dn-´. A-[ym-]n-I B-gvNh-´w ssl-kv-Iqƒ), ]pjv-], c-Xv-\m-I-c≥ I-t®cn-°p∂v, i-in-[c≥, hk-¥-Ip-am¿(_m-¶v Hm^v C-¥y a-e-∏p-dw), ]-tcX\m-b X-dm¬ Kw-Km[c≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v am-¶mhv iv-a-im-\-Øn¬.

ku-Zm _o-hn I-√-d: Ip-dp-º-bw I-cn°-I-Øn¬ ]p-Ø≥-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b P-am¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy kuZm _o-hn (90). a-°-ƒ: A-–p¬ I-emw, A–p¬ e-Øo-^v, dw-em _o-hn, ssk-\p-±o≥.

t]mÄ B-e-t°mSv: sN-°n-t®cn h-b-en-se ]-d-∏-≈nX´v t]mƒ (]u-temkv˛80). `mcy: G-en°p´n. a°ƒ: B-\nb-Ω, sk-_m-kv-‰y≥, en-tPm, sP-bvk¨, Pn≥k¨. a-cp-a°ƒ: tPm-k-^v, tkm-Wn-b, kn\n, sjdn≥.

A-Pn-Ip-amÀ

KwKm-[c³ s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bm-Sv \-ºym¿-Uv l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iq-fn-\v kao]-sØ ]n sI Kw-Km-[c≥ (56). `mcy: ]p-jv-]. k-tlm-Z-c߃: _me≥, {io-[c≥, {]-k∂ Ip-am-cn.

tdmk-½ B-e-t°mSv: tX¿-Ø√nbn-se B-ZyIm-e Ip-Sntb-‰ I¿-j-I≥ ]-tcX\m-b a-W-en¬ am-Xyphn-s‚ `m-cy tdm-k-Ω (93). a°ƒ: tdmk-Ω, {^m≥knkv, enkn, ta-cn-°p´n, tam-fn-°p´n, tPm¿PvIp´n, ^m. tPm-k^v, tZ-h-kyh≥, kp-a. a-cpa°ƒ: eqkn, amWn, tPmkv, knPn, Pm≥kn, tPmbn, tPmkv, ]-tcX\m-b h¿-Ko-kv.

am[hn B-e-t°mSv: I-cn-¶bsØ sIm√w h-f-∏n¬ A-ºp-hn-s‚ `m-cy am-[hn (70). a°ƒ: ap-Ipμ≥, c-a, C-μn-c, e-X, ]tc-X\m-b a[p. a-cpa°ƒ: Ko-X, c-Xv-\mIc≥, tKm-]me≥, cm-Pp.

k-tcm-Pn-\n-b-½

AÐp lmPn

B-e-t°mSv: D-Z-b-Kn-cn Xm-fn-∏m-d-bn-se ]-tcX\m-b ap-≠n-bm-\n-°¬ cm-a-Ir-jvW-s‚ `m-cy X¶-Ω (80). a°ƒ: hnPbΩ, A-∏p-°p´≥, _me≥, k-ck-Ω, {]Xm]≥. a-cp-a°ƒ: {io-[c≥, a-ln-fm-aWn, kqkn, a-Rv-Pp, hn-Pn.

B-e-t°mSv: ]-tcX\m-b C-e-™n-°¬ tKm-]m-e-Ip-dp-∏n-s‚ `mcy B-e-t°m-Sv ss_]m-kv tdm-Un-se P-b-e£v-an-bn¬ s]m-∂-Ω (92). a°ƒ: tcm-ln-Wn A-Ω (dn-´. {]n≥-kn∏¬ B-e-t°m-Sv F≥.F-kv.Fkv. lb¿-sk-°≥U-dn kvkp-tI-i³ Iqƒ), P-b-N-{μ≥. h¿-°-e: C-e-I-a¨ h-S- a-cp-a°ƒ: `m-kv-I-c≥ t°-hn-f ho-´n¬ kp-tI- am-kv‰¿ (dn-´. A-[ym-]i≥ (62). I≥), ]-fl-Ip-am-cn.

h¿-°-e: In-fn-Ø-´p-ap-°v B-im-cn hn-fm-Iw A-izXn-bn¬ Ir-jv-W≥ (53). `m-cy: cm-[.

_m-e-cm-a-]p-cw: Du-cp-´º-ew Ip-∂pw-]m-d c-Xv-\hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS `m-cy c-Xv-\-Ω (91).

I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv th-embp-[-hn-em-kw ]-tc-X-\mb Zm-tam-Z-c≥ ]n-≈-bpsS `m-cy: k-tcm-Pn-\n-bΩ (85). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-hf-∏n¬.

105mw-h-b-Ên -\n-cym-X-bm-bn ImÀ-¯ymb\n

am[hn

hn]n³

cma³ \m-bÀ

A-¸p

C-kv-am-bn lm-Pn

tIm-´°¬: B-´o-cn ]tc-X\m-b a-e-bn¬ Ip™o-Xp-´n-bp-sS `m-cy s]m-t∂Øvv a-dn-b-°p-´n (105). a°ƒ: ]-tc-X\mb a-e-bn¬ Ip-´n-l- ≥ _m∏p, lw-k a-e-bn¬, a-dn-bmap, ]m-ØpΩp, kpsse-J, \-^o-k, Ip-™n∏m-Øp.

F-c-™n-∏m-ew: In-g°≥-Xn-cp-Øn-bn-se ]tc-X\m-b I-Sp-°m-ºeØv tI-fp-hn-s‚ `m-cy am[-hn(82). a°ƒ: Zmk≥, tkma≥, {]-I-mi≥, tim`-\, ]-tc-X\m-b N{μ≥. a-cp-a-°ƒ: kptemN-\, kp-temN-\, APn-X, D-j, `-cX≥. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v am-hq¿ tdm-Uv iv-aim-\-Øn¬.

thß-c: C-cn-ß√q¿ Ip‰n-Ø-d th-em-bp[-s‚ aI≥ hn-]n≥(27). amXmhv: t__n. k-tlm-Zc߃: ssh-im-Jv,hn-\oXv.

Xr°-et- ßmSv: Un.kn.kn. sk{I-´dnbpw Pn√m ]©m-bØ - v ÿn-ck - a - n-Xn sNb¿am\p-amb hn kp[m-Ic - s‚ ]nXmhv FS-∏‰ cma≥ \mb¿(91). `mcy: `m¿§hn AΩ. a‰pa°ƒ: hnPb-e£ - van( dn´. hnt√Pv Hm^o-k¿), \mcm-bW≥,_me-Ir-jvW≥. acp-a° - ƒ: kn Fw \mcmb-W≥ \mb¿, t_m_n hnt\m-Zn-\n, h\-P, _nμp. kwkvImcw C∂v D®°v c≠n\v ho´p-hf - ∏n¬

Xm-sg-t°m-Sv: Xm-sgsØm-Sn A-∏p(64). `mcy: im-c-Z. a°ƒ: tI-ih≥, cm-tP-jv(Pn±), A-\ojv, {ioe-X. a-cp-a°ƒ: i-io[c≥, _-_n-X, Nn{X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ]p-g-°m-´ncn F-kv.F≥.Un.]n. iv-aim-\-Øn¬.

]-ø-\m-Sv: tNm-e-°¬ Ip∂p-Ω¬ _m¿-_¿ C-kvam-bn¬ lm-Pn (73).`mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-lΩZv, km¿-Øv, dw-eØv, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b A-ssk-\m¿, aplΩ-Zv i-co^v, \-^o-k, kp-lv-d, km-_nd.

N-´q«n

Ipº-f: B-cn-°m-Sn _∂-¶p-fw cn-^m-bn-ø \-Kdnse A-∫m-kv (75). `mcy: ssk\-_. a°ƒ: l\o-^, kp-sse-am≥ tamWp (Kƒ-^v), _o-^mØn-a, B-bn-i, ssa-aq-\, \-^o-k, J-Zo-P. a-cpa°ƒ: A-–p√, A–p√-sIm-Snb-Ω, A–p√ B-cn-°m-Sn-Ip∂n¬, d-kmJv, ap-l-Ω-Zv, ssa-aq-\, Xm-lnd.

Nm-aw-]-Xm¬: ]-\-¥m-\Øn¬ ]-tc-X-\m-b tKm]n-bp-sS a-I≥ A-Pn-Ipam¿ ]n Pn (40). kw-kvIm-cw \-S-Øn. Nn-d-°-S-hv jm-∏n-se sN-Øp-sXm-gnem-fn-bm-bn-cp-∂p.

cma\m´pIc : sXt\cn Im¿Øymb\n (79). ktlm-Z-c߃: ]pcptjmØa≥, t{]acmP≥.

lpk-bv³ lmPn

am-S-∏-≈n: k-Xo-jv tImt´-Pn¬ hn sI tKm-]m-eIr-jv-W≥ (A-Æ≥-˛71). kw-kv-Im-cw \m-sf am-S∏-≈n ]m-d-°p-gn ho-´p-hf-∏n¬.`m-cy: kp-tem-N\. a-°ƒ: _n-μp Pn ]Wn-°¿, k-Xo-jv Pn ]Wn-°¿(A-l-Ω-Zm-_mZv). a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv am-Xyp, Zn-hy.

C-cn-°q¿: Iq-cm-cn a-can√n-\v k-ao]-w C√ØI-Øv lu-kn¬ Ip-∂p-{º-Øv lp-kbv≥ lm-Pn (75). ]-gbIm-e Sn-º¿ sXm-gnem-fn-bm-bn-cp∂p. `mcy: ]-tc-Xbm-b C√ØI-Øv Ip¬-kp-Ω. a°ƒ: A-–p∂mkn¿, im-Zpen, apkv-X-^ (C-cp-hcpw ku-Zn), kpl-d, kpss_-Z, J-Zo-P. a-cpa°ƒ: A-eo-a, _p-jvd, P-ao-e, A-_q_°¿, A-–p¬ Akokv, d-^oJv. ktlm-Z-c߃: ]-tcXcm-b im-Zp-en, B_q´n. J-_-dS-°w C∂p cm-hn-se 10\v Bbn∏p-g a-∂ J-_¿ÿm-\n¬.

kp-_o-jv

sIm«³ Iq-Øp-]-dºv: am-\-t¥cn Rm-en-se Im-dm-´v sIm-´≥ (65). `mcy: N-{μnI. aIƒ: _nμp. a-cpaI≥: A-\n¬ Ip-am¿. k-tlm-Z-c-߃: _me≥, am-[hn, ]-tcX\m-b \m-Wp.

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

A-≠n-t°mSv: Ip-∂ymSØv ]-tc-X\m-b ]pcptjm-Øa-s‚ a-I≥ kp_o-jv(29). `mcy: hn-Pn-\. aI≥: A-Xp¬ Ir-jv-W, am-Xmhv: t{]-a. k-tlm-Zc≥: {]-ho-jv. k-©-b\w: _p[≥.

B-bn-i C-cn-°q¿: Iq-cm-cn a-can√n-\p k-ao]w A-tßØv lu-kn¬ ]-tc-X-\mb \-tcm-Øv im-Zp-en-bpsS `m-cy A-tß-Øv Bbn-i (85). a°ƒ: A-kva, ap-kvX-^, a-dnbw, a-laqZv, Aen (ku-Zn), lk≥, ]-tc-X\mb sam-bvXo≥ Ip´n. a-cp-a°ƒ: Im-knw, J-ZoP, ]-tc-X\mb sam-bvXo≥, B-an-\, d-jo-Z, ku-ZØv, k-°o-\. ktlm-Z-c߃: A-eo-a, ]tc-Xcm-b l-k-bv-\m¿, taan, Bky. J-_-dS°w C-∂p cmh-se F-´n\v B-bn∏p-g a-∂ a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

_ohn Ipdph: ]tcX\mb A®psImº≥ aplΩZv F∂ heym°bpsS `mcy _ohn (65). a°ƒ : Bbnj, A_q_°¿ kn≤oJv. acpa°ƒ : lwk, k-Pv-\. J_dS°w C∂v ImeØv 9.30 \v ]ga≈q¿ PpamakvPnZv J_¿ÿm\n¬.

Ir-jv-W³

t]m¡À \m-Zm-]pcw: sNdp-tamØv ]-g-bIme thm-fn t_mƒ I-fn-°m-c\m-b Ip-dp-am-\n-bn¬ t]m-°¿. `mcy: a-dnbw. a°ƒ: _jo¿, d-kn-b, aman, km-d, P-ao-e, \-^o-k. a-cpa°ƒ: A-{¥p, A-–p√, P-am¬, A-kokv, ]-tcX\m-b d-kmJv, d-ko\.

c-Xv-\-½

Ip-ªn-cm-a³a-´-∂q¿: FSb-∂q¿sIm-√p-Ip-∂p-Ω¬- Ip™n-cm-a≥- (84). `m-cy-: tZhIn.- a°ƒ-: Znt\i≥,- Ko-X (\gv-kv-, a´∂q¿- Kh.- Bip]{Xn),- {io-P,- eo-\,- kp\n-X,- ]tcXbm-b e£van.- - acp-a°ƒ-: cP\n,cho-{μ≥,- kXo-i≥,- {]nb≥.- ktlm-Zc߃-: Ip™n-°Æ≥,- \m-Wp,tZhIn,- tcm-ln-Wn,- kuan-\n.-

Ip-ªp-ssa-b-Zv o³

C-cn´n: Im-°-b-ßm-Sv ]md-°≠-sØ s\√n-° N¥q-´n (64). `mcy: A-temd c-Xv-\m-hXn. a°ƒ: _nμp, kn‘p, kp-\n¬ Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: cmPoh≥, thWp, sF-izcy.

A-ºm-kv

sX-∂q¿: sX-∂q¿ A-cb-°p-∂v A-`n-Pn-Øv `-h\n¬ Ip-am-cn (45). `¿Øm-hv: cm-tP-{μ≥-]n-≈. a-°ƒ: A-`n-Pn-Øv, A-`ncm-an.

N-ß-\m-t»-cn: ]p-g-hm-Xv ln-Zm-b-Øv \-K¿ ]m-cbn¬ kp-sse-am≥ dm-hpØ¿ (70). J-_-d-S-°w \S-Øn. `m-cy; kp-ss_-Z ]m-c-bn¬ I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: joP, jn-Pp, jm-Pv.

Ip-Ω\ - w: sIm-®p-]d - ºn¬ sI ]n Ip-™p-ssabvZ- o≥ dm-hp-Ø¿ (84). arX-tZ-lw ]m-d∏ - m-Sw ]pØ≥-πm-°¬ ho-´n¬. J_-dS- ° - w C-∂v cm-hn-se 11.30 \v Ip-Ω\ - w ap-kve - nw P-am-AØ - v J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: B-an-\m D-Ω I-tS-∏d - º - n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: A-–p¬ kemw, ]m-Øp-Ω _o-hn, s\-ko-a _o-hn.

tXmakv

A-{_lmw

tkm-a-kp-µc³

hn-Pb³

N-°n-´-]m-d: I¿-j-I≥ ]-\-a-‰-Øn¬ ]n Un tXma-kv(sXm-Ω-®≥ 64). `mcy: tacn. a°ƒ: Pn≥kn(kv-‰m-^v \-gv-kv kn-¶∏q¿), PnΩn, Pn-j(Ãm-^v \-gvkv sF¿e‚ v), Pnt‚m. a-cp-a-°ƒ: tPm-jn Io-tgØv, _n‚n Im-°-ca‰w. k-tlm-Z-c-߃: tPm¿-÷v sk-_m-kv‰y≥, kn-kv-‰¿ t•m-dn-b, kn-kv-‰¿ en√n-s_‰v.

N-°n-´-∏m-d: I¿-j-I≥ Nn-c-´-h-b¬ A{_lmw(Ip-™q-™v 78). `mcy: cmP-Ω. a-°ƒ: jo-e, s_∂n, ]-tc-X\mb kPn. a-cp-a°ƒ: kptcjv, U-bm-\. k-tlm-Zc߃: h¿-Ko-kv, B‚Wn, tPm-k^v. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v N-°n-´-]m-d sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n-bn¬.

t]-cm{º: s]m-Xp-{]-h¿Ø-I\pw t]-cm-{º-bn-se Kp-Uvkv Hmt´m ss{U-hdpamb ss]-tXm-sØ tIm-tdm-Øv kn _n tkma-kp-μ-c≥(55). `mcy: ssj-a. a-Iƒ: I-cnjva(hn-Zym¿-Yn-\n ke-^n tImf-Pv ta-∏-øq¿). amXmhv: Pm-\-In. k-tlm-Zc߃: k-t¥m-jv, kXoj≥.

]-tømfn: X-®≥-Ip-∂nse tIm-S-Xn-]-d-ºn¬ hn-P-b≥(65). `mcy: h¬k-e. a°ƒ: ss_Pp, _n-Pp. ktlm-Z-c߃: sI ]n N{μ≥, ]-tc-X\m-b cmP≥.

ssh-Zy-c-ßm-Sn: 11mw ssa-¬ I-Æmw-]p-d-Øv kp-tc-jv-_m-_p(42). amXmhv: ku-an-\n. `mcy: kn‘p. a°ƒ: t{i-b, {io-cmJv.

tcm-ln-Wn

IrjvW³

D®n-Ir-jvW³

]-ø-∂q¿: I-Δm-bn-bn-se sI hn Ir-jv-W≥ (55). G-sd-°m-ew Kƒ-^n-embn-cp∂p. ]-tc-Xcm-b sI hn Ip-™n-cm-a≥ sh-fn-®∏m-Sn-s‚bpw ]n hn am-[hn-bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy: te-J. a°ƒ: Xpjm¿ (Zp_-bv), Xp-jv-a. acp-aI≥: P-b-tZh≥ (IÆq¿ Pn√m k-lI-c-W _m-¶v). k-tlm-Zcn: iyma-f. kw-kv-Im-cw C∂pcm-hn-se 11\v I-Δm-bn k-apZm-b iv-a-im-\Øn¬.

C-cn´n: F-Sq¿ ap-≠b - mw-]d-ºn-se Xm-\p-th-en¬ DÆn-Ir-jvW - ≥ \m-b¿ (67). `mcy: c-Xv\Ω - . a°ƒ: _o-\, _n\n. a-cpa°ƒ: cmP≥, _n-\o-jv.

D-®n

hm-kp-tZ-h³ B-im-cn

H-‰∏ - m- e - w: Z-ºX - n-Iƒ - k©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v as‰mcp- ss_-°n¬ Iq-´nbn-Sn-®v a-[y-hb - k - vI - ≥ - acn®p. H-cm-ƒ°v ]-cn-°v. tIm´-bw I-Sp-Øp-cp-Øn sI.F-kv ]p-cw Ip-gn∏nA-ÐpÀ-d-ln-am³ I-Æq¿: tImtømSv Xu¬ Un P-bI - p-am-¿ (51) B^oJv lukn¬ sI ]n Wv a-cn-®X - v. a-I≥ - A-¿P - pA-–p¿dln-am≥ (67). ≥ (\m-ep-hb - kv) A-¤p`m-cy: Be-°≠n dpJnX-I-c-am-bn c-£-s∏´p. b. a°ƒ: \Po-_v, C∂-se D-®bv°v 1.30\v j_o-¿, \Zo-¿ (-F-√m]-gb - s - e-°n-Sn hen-b Pphcpw _mw-•q¿), kmPn-Z, am-kv-Pn-Zn-\v ap-∂n-em-Wv km_n-d, kPo-d, kpPoA-]I - Sw. d, kao-d. acp-a-°ƒ: Ch¿ k©-cn® k°cn-b, \u--jm-Zv, ss_°v F-Xn-¿Z- n-ib - n-¬i^o-D-√, lm-jnw, \n∂p h-∂ ss_°n-¬ Dkvam≥. ktlm-Z-cC-Sn-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v sX߃: sI ]n sam- n-If - psS bvXo≥, A–p¬ JmZ¿, dn-®pho-W Z-ºX ]tc-X-\mb apl-Ω-Zv, tZ-lØ - v ]ndsI h-∂ ]naqk, ^mØn-a, adn-bw. °-∏v hm-≥ I-bd - n-bn-dß - pI-bm-bn-cp-∂p-. Xp-S¿∂v jm-\-hm-kv Jm³ \m-´p-Im-¿ H-‰-∏me-sØ s\-øm-‰n≥-I-c: Sn._n Pkz-Im-cy B-ip]-{Xn-bnMv-j≥ I-f-X-´p-hn-f ho¬ F-Øn-s®-¶nepw P-b´n¬ ]-tc-X-\m-b A-enbp-sS a-I-\pw tIm¨-{K- Ip-am-dns\ c-£n-°m-\mbn-√. `m-cy C-μn-c (44) sb kv {]-h¿-Ø-I-\p-am-b Kp-cp-Xc - ] - c - n-°p-It- fm-sS jm-\-hm-kv (38). `m-cy: ]n-∂oSv Xr-iq-¿ kz-Im-cy \n-km. a-°ƒ: ap-\o¿, ssa-aq-\, B-ip]-{Xn-bn-¬ {]-thkp-_v-lm-\. in-∏n-®p.

Ban-\m_n I-Æq¿: ]-tc-X\mb sIm-®n∏-≈n ap-lΩ-Zv Ip-™n-bp-sS `m-cy ]≈nb-Øv B-an-\-_n (87). a°ƒ: A-–p-kØm¿, k-^n-b, A-–p¿d-joZv, A-–p¿ d-Du^v, ap-lΩ-Zv lm-dq¨, aplΩ-Zv J-eo¬, k-ao¿, ]tc-X\m-b aq-lΩ-Zv lmcn-kv.

am-Xyp fm-bn-°m-Sv: h-ey-Xd - bn¬ ]-tc-X\ - m-b ]n kn Ip-™m-∏n-bp-sS a-I≥ ]m-ÿ ]n sI am-Xyp (65).`m-cy-: P-bΩ - am-Xyp.

\-fn-\n h¿-°-e: sN-Ω-cp-Xn Ip∂p-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X\m-b {io-[-c≥ D-Æn-bpsS `m-cy \-fn-\n (77). a°ƒ: em-en, a-Wn-em¬, ko-\, k-Pn-X. a-cp-a°ƒ: hn-P-b≥, Aw-_nI, A-\n¬-Ip-am¿, P-b{]-km-Zv.

Ip-am-cn

In-fn-am-\q-¿: ]-\-∏mw-Ip∂v a-e-bv-°¬ C-e-°≠m-b-Øp ho-´n¬ D-Æn (44). kn.]n.sF In-fn-am\q¿ tem-°≥ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-bpw I-kv-Xq¿_m k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v `-c-W-k-an-Xn Aw-K-hp-am-Wv. `m-cy: en-kn. a-°ƒ: Pn≥-kn, Pn≥-kv, A-∏p, A-Ωp.

kp-sse-am³ dm-hp-¯À

k-Pb³ Iq-Øp-]-dºv: ]m-\p-≠bn-se k¿-K-Øn¬ kn sI k-P-b≥ (53). `mcy: {io-P. a°ƒ: kPn¬, km-bq-Pv. k-tlm-Zc߃: Pb≥, hn-Pb≥, A-Pb≥, ]-tc-X\m-b kp-P-b≥. I-√-d: `-c-X-∂q¿ se\n¬-Ip-∂v sX-°pw-I-c ho-´n¬ hm-kp-tZ-h≥ Bim-cn (68). hn-iz-I¿-Ω k¿-ho-kv ap≥ U-b-d-Œdm-bn-cp-∂p. `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-fnX. a-°ƒ: A-Pn-X-Ip-amcn, A-\n¬-Ip-am¿, l-cojv. a-cp-a-°ƒ: Zm-k-∏≥, A-\n-X, an-\n.

X-et- »cn: s]m∂yw \m-emw-ssa¬ A-ø∏ aT-Øn-\S- p-Øv D-jkn¬ ]-øº-≈n tcm-lnWn (86). `¿-Ømhv: ]tc-X\m-b Ip-™n°Æ≥. a°ƒ: ssaYnen, kp-Ip-amc≥ (dn-´. A-°u≠‚ v kv] - n-∂nMv an¬, am-ln), taml\≥, D-am-Zmk≥, at\mPv, _o-\. a-cp-a°ƒ: D-j, _o-\, do-P, taml-≥, ]-tc-X\m-b {io-[c - ≥ - .

BâWn C-cn´n: N-Xn-cq-cn-se s]cp-In-e-°m-Sv B‚-Wn (72). `mcy: Ge-Ω. a°ƒ: _n-t\mbv, s_∂n, kn-kv-‰¿ sadn≥. a-cp-a°ƒ: an-\n, jn-Pn.

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å I-≈n-°m-Sv: ]q-g-\m-Sv ap-≈n-e-hn≥-aq-Sv hn-fbn¬ ho-´n¬ _m-e-Irjv-W-]n-≈ (86). `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: Ir-jvW-Ip-am-cn, cm-tP-{μ≥, tKm-]n, Kn-cn. a-cp-a-°ƒ: hn-P-b≥, C-μn-c, ssI-cfn, Zo-].

A-{´p Iq-Øp-]-dºv: am-\-t¥cn 12mw ssa-en-se C Øv a≥-kn-en¬ Sn sI A-{¥p (95). a°ƒ: keow, ap-l-ΩZv, \mk¿, _-jo¿, B-bn-i, dn-km\, _pj-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿, A≥-h¿ km-ZØv, ap-\o¿, j-ao-\, B-bn-i, P-_o-\, tdm-Zkv.

kp-tc-jv-_m_p

apl-½-Zv A-e\ - √q¿: h-gß√n ]≈n-∏S- n-bn¬ Xm-ak - n-°p∂ F-ct- ßm-S≥ hen-b ap-lΩ - Z- v (95). a°ƒ: lwk, A-_p-lmPn, lpssk≥, Aen, ssa-aq-\, bq-k^v, K-^q¿.

hn-em-kn\n Iq-Øp-]dºv: Im\Øpw Nn-d-bn-se IrjvW hn√-bn¬ sI sI hnem-kn-\n (62). `¿-Ømhv: Fw ]n Ip™n Ir-jvW≥. a-°ƒ: _n-tPjv, _n-t\jv.

ss_-¡p-I-Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-[y-h-b-kvI-³ a-cn¨p

Xncq¿: ss_°pw Hm-t´mbpw Iq-´n-bn-Sn-®v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. Xn-cq¿ B-en-߬ ]-Wn-°¿ ]-d-ºn¬ Ip™n-sam-bv-Xo-s‚ a-I≥ ap-_m-d-Iv(17) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn™ 18\v cm-{Xn-bnem-Wv ap-_md-Iv k-©-cn®n-cp∂ ss_-°v B-eØn-bq-cn¬h®v Hm-t´m-bpam-bn Iq-´n-bn-Sn-®Xv. XpS¿∂vv km-c-am-b ]-cn-°p-ItfmsS tIm-´-°-en-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C∂se cm-hn-se-bm-Wv a-cn-®Xv. Xn-cq¿ ssK-Uv tIm-f-Pn-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn-bmbn-cp-∂p.Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-se t]m-kv‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw B-ep-߬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp sN-bvXp. k-^n-b-bmWv am-Xmhv. k-tlm-Z-c߃: ap-kvX-^, X-kv\n.

bphm-hn-sâ PoÀ-Wn-¨ ar-X-tZ-lw In-W-än I-s−¯n

s]-cn-¥¬a-Æ: D-]-tbm-Kiq-\yam-b In-W-‰n¬ \n∂p bp-hm-hn-s‚ Po¿-Wn-® ar-X-tZ-lw I-s≠SpØp. sh-´-Øq¿ ssl-kv-Iqƒ ]-Sn-bn-se ]pØ≥tIm-Sv ap-kv-X-^ lm-Pn-bp-sS a-I≥ i-_o-d-en (30)bpsS ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se s]-cn-¥¬-a-Æ A¬-kem-a B-ip-]-{Xnbn-se tIm-ºu-≠n-se InW-‰n¬ \n-∂p I-s≠-SpØ-Xv. cm-hn-se tPm-ens°Øn-b sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m¿ Zp¿K-‘w han-°p∂-Xv I-≠v \-SØnb ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv In-W-‰n¬ \n∂p ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-ØXv. ar-X-tZ-lw I-gn-™ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ ImWmXm-b i-_o-d-en-bp-tS-Xm-sW-∂p _-‘p-°-sfØn Xn-cn-®-dn-bp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]d™p. ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øv tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´w \S-Øn _‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp. a-c-W Imc-Ww hy-‡a-√-. am-Xmhv: kp-sse-J. `mcy: ap-ssk-\. aIƒ: t__n ^m-Øn-a.

d-_À IÀ-jI³ ]m-¼pI-Sn-tb-äp a-cn-¨p

]p-Xp-∏m-Sn: d-_¿ I¿-jI≥ Sm-∏nMn-\n-S-bn¬ ]mºp I-Sn-tb-‰p a-cn®p. a™p-ta¬-Ip-Sn-bn¬ F{_-lmw(75) BWv ]p-cbn-S-Øn-se d_¿-tXm-´Øn¬ Sm-∏nMv \-S-Øp-∂Xn-\n-S-bn¬ ]m-ºp I-Sntb-‰p a-cn-®Xv. `m-cy:A-∂°p´n. a-°ƒ: F¬kn, Ipcym-t°mkv, ]-tc-Xbm-b tacn. a-cp-a°ƒ: Zn-eo]v, B‚Wn, tjm-_n.

am-Xm-hn-sâ I-cÄ ]-Ip-¯p \Â-In-bn«pw l-kv\n-b bm-{X-bmbn Xm-a-c-t»-cn: am-Xmhn-s‚ I-cƒ ]-IpØp \¬-In-´pw lkv\nb P_n≥(HºXv)bm-{X-bmbn. Icƒ tcm-Kw _m-[n-®p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ Hm-a-t»-cn th-\∏md X-cn-∏-bn¬ d-joZns‚ a-I-fm-Wv i-kv{X-{In-b-°n-sS a-cn-®Xv. am-Xm-hv kplv-d I-cƒ\¬-In-bn-cp-s∂-¶nepw i-kv-{X-{In-b ]q¿-Ønbmhpw ap≥-t] a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.\n¿-[-\cmb Ip-Spw-_-sØ k-lm-bn-°m≥ \m-´p-Im¿ NnIn¬-k k-lm-b- I-Ωn‰n cq-]o-I-cn-®m-Wv ]-Ww I-s≠-Øn-bn-cp-∂-Xv. Nn-In¬-kmklm-b hm¿-Ø tXP-kv I-gn™ Znh-kw \¬-In-bn-cp∂p. th-\∏m-d en-‰n¬ ^v-f-h¿ kv-Iqƒ \memw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bmbn-cp-∂p l-kv-\n-b. B-dp am-kw {]m-b-ap≈ ktlm-Z-cn-bp-≠v.

A-an-Xth-K-¯n-se-¯n-b _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p h-S-°m-t©-cn-: A-an-XthK-Øn-se-Øn-b _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. tX-P-kv Zn-\-]-{Xw G-P‚pw t]m-]p-e¿ {^-≠v {]-h¿Ø-I-\pw tN-e-°-c sXm-gp]m-Sw h-´-∏-d-ºn¬ ap-l-ΩZn-s‚ a-I-\p-am-b jm-\-hmkv(35) B-Wv a-cn-®-Xv. h-S-°m-t©-cn-bn-ep-≈ ]-®-°-dn I-S Xp-d-°p-∂-Xn-\m-bn ss_-°n¬ h-cp-∂Xn-\n-sS A-an-Xth-K-X-bn¬ F-Xn-tc h-∂ _- v ss_-°v C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 8.30Hm-sS h-S-°m-t©-cn D-{Xm-fn-°m-hv Aº-e-Øn-\-Sp-Øv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. D-S≥ Xs∂ Hm-´p-]m-d k¿-°m¿ B-ip-]-{X-bn-se-Øn-s®-¶nepw a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿´-Ø-n-\p tijw J-_-d-S-°n. F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v A-Uz. sI Fw A-jd - ^ - v, J-Pm-©n sI sI lpssk¿, sk-{I-´d - n ]n sI D-kva - m≥, t]m-]p-e¿-{^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬ e-Øo-^v, sk-{I-´dn hn F-kv A-_q-_° - ¿ ]-tc-Xs - ‚ h-kX - n k-μ¿-in®v A-\p-tim-N\ - w A-dn-bn-®p. am-Xm-hv: _o-hm-Øp. `mcy: jw-e. a-I≥: A-kv_ - l - v.

Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-³ a-cn-¨p: A-©w-K-Ip-Spw-_w B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨p; c-−p Ip-«n-IÄ a-cn-¨p _t]m-en-kn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w; tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im-ap-I-s\m-∏w Pohn-°m-\p-≈ bp-h-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\Øn¬ a-\w-s\m-¥v `¿-Øm-hpw ]n-©pa-°-fpw Dƒ-∏-sS H-cp Ip-Spw-_-Øn-se A-©p-t]¿ hn-jw I-gn-®v Po-h-s\m-Sp°m≥ {i-an-®p. \m-epw B-dpw h-b- p≈ c-≠p Ip-´n-Iƒ a-cn-®p. aq-∂p-t]-cpsS \n-e A-Xo-h-Kp-cp-X-cw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \m-em-©n-d ]-gb -N-¥-bv-°-Sp-Øv A-£-b Km¿-U≥kn¬ tkm-]m-\w ho-´n¬ hm-S-I-bv°p Xm-a-kn-°p-∂ cm-tP-jv Ipam¿(35), a-°-fm-b a-tl-iz-c≥(10), hnLv-t\-iz-c≥(6), in-hm-\n (A-Ωp-˛4), cm-tP-jn-s‚ A-Ω -{io-Ip-am-cn(55) F∂n-h-cm-Wv B-fl-l-Xy-°v {i-an-®-Xv. C-h-cn¬ hn-Lv-t\-iz-c-\pw in-hm-\nbp-am-Wv a-cn-®-Xv. cm-tP-jpw {io-Ip-am-cn-bpw sa-Un-

hn-Lv-t\-iz-c≥, in-hm-\n 

aq-¶p-t]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-cw

°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw a-tliz-c≥ F-kv-.F.-Sn. B-ip-]-{Xn-bn-epw Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬k-bn-em-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-´-ctbm-sS-bm-Wv _-‘p-°-ƒ A-©p-t]-

sc-bpw hn-jw I-gn-®v A-t_m-[m-h-ÿbn-em-b \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. cm-tP-jn-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®n-´pw B-cpw t^m-sW-Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v \S-Ønb ]-cn-tim-[\bn-emWv Chsc A-t_m-[m-h-ÿ-bn-¬ I-s≠Øn-b-Xv. {io-Ip-am-cn-sb-bpw Ip-´n-I-sfbpw H-cp ap-dn-bn-epw cm-tP-jv a-s‰m-cp ap-dn-bn-epamWv InS∂Xv.a-tl-iz-c-\pw in-hm-\n-bpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øp-w aptº a-c-n-®n-cp∂p. cm-tP-jn-s‚ `m-cy tZ-hn c-≠m-gv-N ap-ºv `¿-Øm-hn-s\-bpw Ip-™p-ß-sfbpw D-t]-£n-®v Im-ap-I-s\m-sSm-∏w \mSp-hn-´n-cp-∂p. `m-cy-sb Im-Wm-\n-s√-∂ cm-tP-jn-s‚ ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ a-Æ-¥-e t]m-en-kv tI-sk-SpØp. Xp-S-¿-∂v Xr-iq-cn¬-\n-∂pw tZ-hnsb-bpw Im-ap-I-s\-bpw I-kv-‰-Un-bn-

se-Sp-Øp. {]-iv-\-߃ ]-d-™p-Xo¿Øv ho-≠pw H-cp-an-®p Po-hn-°m≥ cmtP-jv X-øm-dm-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. F-∂m¬, tIm-S-Xn-bn¬ `¿-Ømhn¬-\n-∂p X-\n-°v am-\-kn-I-]o-U-\w t\-cn-tS-≠n-h-s∂-∂pw Im-ap-I-s‚ IqsS Po-hn-°m-\m-Wv C-„sa-∂p-w tZ-hn A-dn-bn-®-p. Xp-S¿-∂v Im-ap-I-s\m-∏w t]m-hm≥ tZ-hn-°v tIm-S-Xn A-\p-a-Xn \¬-IpI-bm-bncp∂p. kw-`-h-sØ XpS¿-∂v cm-tP-jv I-Sp-Ø hn-jm-Z-Øn-\v A-Sn-a-s∏-´n-cp-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ ]d-bp-∂p. a-Æ-¥-e t]m-en-kv tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. a-tl-izc-s‚-bpw in-hm-\n-bp-sS-bpw ar-X-tZ-l߃ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.

sIm-√-t¶m-Sv: sIm-√t¶m-Sv-˛-]p-Xp-\-K-cw {][m-\ ]m-X-bn¬ h-S-h∂q-cn-\v k-ao-]w a-μw]p-≈n-bn¬ C-∂-se D®-bv-°v H-t∂-ap-°mtem-sS hm-l-\-sØ adn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS FXn-tc h-∂ _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ acn-®p. h-S-h-∂q¿ a-Æmw-sIm-fp-ºv kzm-an-\m-Y-s‚ a-I≥ A-\o-jv (23) B-Wv kw-`-h-ÿ-e-Øp-sh®p-X-s∂ a-cn-®-Xv. h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øv I-ΩyqWn-‰n lm-fn¬ _-‘p-hn-s‚ I√ym-Ww \-S-°-th k-ao-]-Øp-≈ ho-´n¬ \n-∂p a-fi-]-Øn-te-°v B-h-iy-am-b km-[-\-ß-ƒ F-Sp-

°p-∂-Xn-\m-bn ss_-°n¬ t]mhp-tºmƒ A-\o-jv a-μw-]p-≈n-bn¬ h®v ]m-e-°m-Sv \n∂p I-≈n-b-ºm-dbn-te-°v t]m-hp∂ kz-Im-cy_-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. 10ao-‰-tdm-fw Zqcw ss_-°n-s\ hen®psIm-≠v t]m-b ti-j-am-Wv _- v \n¿-Ønb-Xv. _- n-s‚ _w-_-dn¬ Ip-Spßn-b ss_-°v bm-{Xn-I-s\ Zfip-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰n-bm-Wv ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-μw-]p-≈n-bn¬ kw-`-hw \-S°p-∂-Xn-\v 15 an-\n-‰v ap-ºv h-f-hp≈ `m-K-Øv sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-

kv hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ \-S-Ønbn-cp-∂-Xm-bpw Cu ÿ-e-Øv ]cn-tim-[-\ D-≠m-hp-sa-∂v ]-d-™v ss_-°v Xn-cn-®-t∏m-gm-Wv _- nSn-®-sX-∂pw a-c-W-Øn-s‚ D-Ø-chm-Zn-Xzw t]m-en-kn-\m-sW-∂pw ]-d-™v \q-tdm-fw \m-´p-Im-cpw bm{X-°m-cpw 20 an-\n-´p-t\-cw C-Xp-hgn-bp-≈ _- p-Iƒ X-S-™n-´p. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv kv-t‰j-\n-se kn-hn¬-t]m-en-kv Hm^nk¿-am¿ ÿ-e-sØ-Øn-b-Xpw \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn Iøm-¶-fn-bp-sS h-t°m-f-sa-Øn. A-\o-jv C-e-{Œo-jy-\m-Wv. AΩ: tZ-h-bm-\n. k-tlm-Z-c-߃: A-Po-jv, A-\o-j. kw-`-h-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.


8

knr

pkd

thÀ-]mSv

wyd

27 sa-bv 2014 sNmΔ

a-s®-®sbmgn-¨v Po-h-s\m-Sp-¡m³ {i-an-¨ bph-Xn a-cn¨p

apl-½-Zv

AÐp lmPn

A-ÐpÀ-d-ln-am³

am[hn

X-¦-½

s]m¶-½

{io-tZ-hn- A-´À-P-\w-

A-e\ - √q¿: h-gß√n ]≈n-∏S- n-bn¬ Xm-ak - n-°p∂ F-ct- ßm-S≥ hen-b ap-lΩ - Z- v (95). a°ƒ: lwk, A-_p-lmPn, lpssk≥, Aen, ssa-aq-\, bq-k^v, K-^q¿.

I-ºn¬: ]m´-bw PpamA-Øv ]-≈n-°v k-ao]w tIm-´-∏pd-Øv A-–p lm-Pn (85). `mcy: A-eoa. a°ƒ: iw-kp-±o≥, C{_m-lnw, A-iv-d^v (aqhcpw Kƒ-^v), J-Zo-P, ssa-aq-\-Øv.

I-Æq¿: tImtømSv Xu^oJv lukn¬ sI ]n A-–p¿dln-am≥ (67). `mcy: Be-°≠n dpJn-b. a°ƒ: \Po-_v, j_o-¿, \Zo-¿ (-F-√m-hcpw _mw•q¿), kmPn-Z, km_n-d, kPo-d, kpPo-d, kao-d. acp-a-°ƒ: k°cn-b, \u--jm-Zv, i^o-D-√, lmjnw, Dkvam≥. ktlm-Zc-߃: sI ]n sambvXo≥, A–p¬ JmZ¿, ]tc-X-\mb apl-Ω-Zv, aqk, ^mØn-a, adn-bw.

B-e-t°mSv: I-cn-¶bsØ sIm√w h-f-∏n¬ A-ºp-hn-s‚ `m-cy am[-hn (70). a°ƒ: ap-Ip-μ≥, c-a, C-μn-c, e-X, ]-tcX\m-b a[p. a-cpa°ƒ: Ko-X, c-Xv-\mIc≥, tKm-]me≥, cmPp.

B-e-t°mSv: D-Z-b-Kn-cn Xm-fn-∏m-d-bn-se ]-tcX\m-b ap-≠n-bm-\n-°¬ cm-a-Ir-jvW-s‚ `m-cy X¶-Ω (80). a°ƒ: hnPbΩ, A-∏p-°p´≥, _me≥, k-ck-Ω, {]Xm]≥. a-cp-a°ƒ: {io-[c≥, a-ln-fm-aWn, kqkn, a-Rv-Pp, hn-Pn.

KwKm-[c³

]m-¯p-½-

B-e-t°mSv: ]-tc-X\mb C-e-™n-°¬ tKm]m-e-Ip-dp-∏n-s‚ `m-cy B-e-t°m-Sv ss_-]m-kv tdm-Un-se P-b-e-£v-anbn¬ s]m-∂-Ω (92). a°ƒ: tcm-ln-Wn A-Ω (dn-´. {]n≥-kn-∏¬ B-et°m-Sv F≥.F-kv.Fkv. l-b¿-sk-°≥U-dn kvIqƒ), P-b-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: `m-kv-I-c≥ am-kv‰¿ (dn-´. A-[ym-]I≥), ]-fl-Ip-am-cn.

s]-cn-¥¬-aÆ - :- - C-.Fw.F-kn-s‚- k-tlm-Zco-]p--{Xn- sN-dp-Ic - - B-‰p]p-dØ - v- a-\b - v° - ¬- {iotZ-hn- A-¥¿-P\ - w- (97). A-‘h - n-izm-kß - f - p-sSbpw- A-\m-Nm-cß - f - p-sSbpw- tem-IØ - p-\n-∂pw\-ºq-Xn-cn-kv{- Xo-sb- tamNn-∏n-°p-∂X - n¬- \n¿Wm-bI - - ]-¶m-Wv- {io-tZhn- A-¥¿-P\ - w- h-ln-®Xv.\-ºq-Xn-cn-sb- a-\pjy-\m-°m-\p-≈- hn- Sn- `´-Xn-cn-∏m-Sn-s‚-bpw- CFw- F-kn-s‚-bpw- Blzm-\w- A-h¿- kz-¥wPo-hn-Xw-sIm-≠v- G-s‰Sp-Øp. - tbm-Kt- £-ak-`b - p-sS- {]-Ya - t- bm-KwIm-d¬-aÆ - b - n¬- tN¿-∂t∏mƒ- A-Xn-s‚- ap-≥\ - nc-bn¬- D-≠m-bn-cp-∂p. Im-Xn¬- tXm-Sb - n-Sp-∂Xn-s\-Xntc- tUm.- hnB¿- ta-t\m-s‚- t\-XrXz-Øn¬- \-SØ - n-b- ImXv- ap-dn-®v- I-Ω¬- C-S¬{]-h¿-Ø\ - Ø - n-s‚- ap-≥]-¥n-bn-ep-ap-≠m-bn-. ]m-ep-≈n- a-\b - v° - ¬- hmkp-tZ-h≥ - \-ºq-Xn-cn-∏mSn-s‚- t\-Xr-Xz-Øn¬- N°p-hd - - t£-{Xw- l-cn-P\-߃-°v- Xp-d∂ - v- sImSp-°p-∂X - n-\pw- l-cn-P\ - ß-sf- ]-s¶-Sp-∏n-®v- ]¥n-t`m-P\ - w- \-SØ - p-∂Xn-epw- ap-Jy-]¶ - m-fn-bmbn. - G-sd-°m-ew- P-\m[n-]X - y- a-ln-fm- A-tkmkn-tb-j≥ - G-ew-Ip-fw]-©m-bØ - v- {]-kn-U‚ - mbn-cp-∂p. - C Fw F-kns‚- tPy-jvT - k - t- lm-Zc - ns]m-¬-- ∏m-°c - a - \ - - {iotZ-hn- A-¥¿-P\ - Ø - n-s‚G-I- a-If - m-Wv. ]n-Xm-hv:F-S∏ - mƒ- s]m¬-∏m-°c - a-\- hn-cq-]m-£≥ - \-ºqXn-cn-∏m-Sv.- `¿-Øm-hv:- - ]tc-X\ - m-b- kp-{_-“W - y≥ `-´X - n-cn-∏m-Sv. a-°ƒ-:F- Fw- \m-cm-bW - ≥ - `-´Xn-cn-∏m-Sv,- km-hn-{Xn- A¥¿-P\ - w-. a-cp-a° - ƒ-:Ku-cn,- i-¶c - \ - m-cm-bW - ≥. - k-tlm-Zc - ß - ƒ-:- ]c-ta-iz-c≥ - \-ºq-Xn-cn-∏mSv,- hm-kp-tZ-h≥ - \-ºq-Xncn-∏m-Sv,- Zm-tam-Zc - ≥ - \ºq-Xn-cn-∏m-Sv,- ]-tc-X\ - mb- Ir-jvW - ≥ - \-ºq-Xn-cn∏m-Sv. - kw-kvI - m-cw- C∂v- cm-hn-se- 10\v- sN-dpI-c- Ip-Spw-_i - va - i - m-\Øn¬. -

A-e-hn-¡p-«n Im-Sm-ºp-g: ]-Øm-b° - √n-se ]-tc-SØ - v A-eh - n°p-´n(40). `m-cy: km-Pn-Z, am-Xm-hv: ]m-Øp-´n, a°ƒ: ^-ao-e Pm-kvan≥,^u-an-Z, ap-lΩ - Z- v ^k¬,^¿-km-\m tamƒ, ^-kv\ - .k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-–p¬ I-cow, A-–p¬ Jm-Zn¿ k-Jm-^n,Ip-™nap-lΩ - Z- v,jw-ip-±o≥, Ip™n-∏m-Øp-´n, k-^n-ø, adn-bm-ap, ^m-Øn-Ω, Pwko-\.

ap-l-½-Zv lm-Pn Im-Sm-ºp-g:ta¬-ap-dn ap°n-e] - o-Sn-Ib - n-se sN-eq°m-c≥ ap-lΩ - Z- v lmPn(73). `m-cy:\-^o-k. a-°ƒ: ]tc-X\ - m-b ssk-Xe - h - n, Ip-™n-ac - ° - m¿, kp-sseam≥ e-Xzo-^n, A-–p dkm-Jv, ^m-Øn-Ω kp-lvd, a-cp-a° - ƒ:B-an-°p-´n, J-Zo-P, _¿-dØ - v.

s]-cn-ß-Øq¿: I-cnbm-Sv \-ºym¿-Uv lb¿-sk-°≥U-dn kvIq-fn-\v k-ao]-sØ sam-bv-Xo³-Ip-«n-lm-Pn ]n sI Kw-Km-[-c≥ tIm-Uq¿-: -h-S-t°-a-Æ (56). `mcy: ]p-jv-]. tNm-e-t»-cn a-e-bn¬ sam- k-tlm-Z-c߃: bv-Xo≥ Ip-´n lm-Pn (85). _me≥, {io-[c≥, {]`m-cy:]m-Øp-Ω. k-∂ Ip-am-cn.

Im-fn-Im-hv: ]p-√-t¶m-Sv N-S-®n-°-√n-se I-f-Øn߬ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ω(79). a-°ƒ: A-_p, B-ky, A-–p¬Jm-Z¿, ssk-\p-±o≥, A–¬-\m-k¿. a-cp-a-°ƒ: \-Zo-d, ssa-aq-\-Øv, kp\o-d, \n-j.

e-£v-an ]p-em-a-t¥mƒ: sN-Ω-et»-cn ]m-d-°-S-hn-se ]tc-X-\m-b i-¶p-Æn Ipdp-∏n-s‚ `m-cy e-£van(71).

tdmk-½

t]mÄ

tcm-ln-Wn

Ban-\m_n

IrjvW³

D®n-Ir-jvW³

B-e-t°mSv: tX¿-Ø√nbn-se B-ZyIm-e Ip-Sntb-‰ I¿-j-I≥ ]-tcX\m-b a-W-en¬ am-Xyphn-s‚ `m-cy tdm-k-Ω (93). a°ƒ: tdmk-Ω, {^m≥knkv, enkn, ta-cn-°p´n, tam-fn-°p´n, tPm¿PvIp´n, ^m. tPm-k^v, tZ-h-kyh≥, kp-a. a-cpa°ƒ: eqkn, amWn, tPmkv, knPn, Pm≥kn, tPmbn, tPmkv, ]-tcX\m-b h¿-Ko-kv.

B-e-t°mSv: sN-°nt®-cn h-b-en-se ]-d-∏≈nX-´v t]mƒ (]utem-kv˛80). `mcy: Gen-°p´n. a°ƒ: B\nb-Ω, sk-_m-kv‰y≥, en-tPm, sPbvk¨, Pn≥k¨. acp-a°ƒ: tPm-k-^v, tkm-Wn-b, kn\n, sjdn≥.

X-et- »cn: s]m∂yw \memw-ssa¬ A-ø-∏ aTØn-\-Sp-Øv D-j-kn¬ ]øº-≈n tcm-ln-Wn (86). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-°Æ≥. a°ƒ: ssa-Ynen, kp-Ip-amc≥ (dn-´. A-°u≠‚ v kv-]n∂n-Mv an¬, am-ln), taml\≥, D-am-Zmk≥, at\mPv, _o-\. a-cp-a-°ƒ: D-j, _o-\, do-P, taml≥, ]-tc-X\m-b {io-[-c-≥.

I-Æq¿: ]-tc-X\mb sIm-®n∏-≈n ap-lΩ-Zv Ip-™n-bp-sS `m-cy ]≈nb-Øv B-an-\-_n (87). a°ƒ: A-–p-kØm¿, k-^n-b, A–p¿-d-joZv, A-–p¿ dDu^v, ap-lΩ-Zv lmdq¨, ap-lΩ-Zv J-eo¬, k-ao¿, ]-tc-X\m-b aqlΩ-Zv lm-cn-kv.

C-cn´n: F-Sq¿ ap-≠bmw-]d - º - n-se Xm-\pth-en¬ D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿ (67). `mcy: c-Xv\Ω - . a°ƒ: _o-\, _n\n. a-cp-a°ƒ: cmP≥, _n-\o-jv.

Ip-ª-e-hn

Xm-\q¿: aq-∂p-]-≈n°p k-ao-]w X-d-Ω¬ C-{_m-lnw Ip-´n-bp-sS a-Iƒ k-^v-\(12). Su¨ Pn. -Fw.bp.-]n kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\mbm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv : k¬-a.

]-ø-∂q¿: I-Δm-bn-bn-se sI hn Ir-jv-W≥ (55). G-sd-°m-ew Kƒ-^n-embn-cp∂p. ]-tc-Xcm-b sI hn Ip-™n-cm-a≥ sh-fn-®∏m-Sn-s‚bpw ]n hn am-[hn-bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy: te-J. a°ƒ: Xpjm¿ (Zp_-bv), Xp-jv-a. acp-aI≥: P-b-tZh≥ (IÆq¿ Pn√m k-lI-c-W _m-¶v). k-tlm-Zcn: iyma-f. kw-kv-Im-cw C∂pcm-hn-se 11\v I-Δm-bn k-apZm-b iv-a-im-\Øn¬.

am-[-h³ Xm-\q¿: Nn-d-°¬ ta-t®cn am-[-h≥(78). `m-cy: Pm\-In. a-°ƒ: jo-_, jmPn, kp-{]n-b, k-hn-X.

A-ssk-\mÀ-lm-Pn Im-h-\q¿: X-h-c-°mS≥ A-ssk-\m¿-lmPn(58). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: dw-e, d-kn-\, ssa-aq-\, ss^-k¬. acp-a-°ƒ: D-a¿, km-enlv, ap-l-Ω-Zv ^¿-km\. -

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ Bd-t¶m-S≥ Ip-™-ehn(80). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-´n, skbv-Zv, B-en-°p´n, A-–p-d-lq-^v, B-an\, ]m-Øp-Ω, B-bn-im_n.

k-^v-\

I-Zn-bp-½]-¥-en-߬: ]-tc-X-\mb sN-dp-Im-Sv A-e-hn-bpsS `m-cy I-Zn-bp-Ω (94).

ap-l-½-Zv F-S-°-c: Im-°-]-c-X ]m-Sm-f ap-l-Ω-Zv F-∂ Ip-™m-≥ (70). `m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: kn-±oJv, ss^-k¬, ssdlm-\-Øv, \n-km¿. a-cp-a-I≥: A-_v-Zp¬ A-ko-kv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ]q-h-Øn-°¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

BâWn C-cn´n: N-Xn-cq-cn-se s]cp-In-e-°m-Sv B‚-Wn (72). `mcy: Ge-Ω. a°ƒ: _n-t\mbv, s_∂n, kn-kv-‰¿ sa-dn≥. a-cpa°ƒ: an-\n, jn-Pn.

t]m-¡À Xn-cq¿: I-´-®n-d hm¬-∏-dºn¬ t]m-°¿(72). Xn-cqcn-se ]-g-°p-e hym-]m-cnbpw I-´-®n-d a-l-√v sk{I-´-dn-bp-am-bn-cp-∂p. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ:jwkp-±o≥, C-√ym-kv,dw-e, \q¿-P, D-Ωp¬-°p¬-kp, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, k¬-^-Øv, _-jo¿, A≥-h¿, kn-dm-Pv, k°o¿.-

l-ʳ-lmPn tIm-gn-t°mSv: Ip-‰n®n-d h-b-en¬ Sn sI l- ≥lm-Pn(85). `mcy: h-ben¬ _ohn. a°ƒ: \mk¿, B-jn-Jv, aq- -t°mb, A-iq¿, ap-Po-_v, ilq-Zv. a-cp-a-°ƒ: ^u-knb, sk-do-\, km-Pn-Z, kpsse-J, k-_n-X, tkmWn.

N-´q«n

A-ºm-kv

C-cn´n: Im-°-b-ßm-Sv ]m-d-°≠-sØ s\√n° N-¥q-´n (64). `mcy: A-tem-d c-Xv-\m-hXn. a°ƒ: _nμp, kn‘p, kp-\n¬ Ip-am¿. a-cpa°ƒ: cm-Poh≥, thWp, sF-iz-cy.

Ipº-f: B-cn-°m-Sn _∂-¶p-fw cn-^m-bn-ø \-Kdnse A-∫m-kv (75). `mcy: ssk\-_. a°ƒ: l\o-^, kp-sse-am≥ tamWp (Kƒ-^v), _o-^m-Øna, B-bn-i, ssa-aq-\, \^o-k, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: A-–p√, A-–p√-sImSnb-Ω, A-–p√ B-cn°m-Sn-Ip-∂n¬, d-kmJv, ap-l-Ω-Zv, ssa-aq-\, Xmlnd.

ap-l½- Z- men \-Sp-hÆ - q¿: \-Sp-hÆ - q¿ ku-Øv F.Fw.bp.]n. kvI - qƒ ap≥ {]-[m-\m[ym-]I - ≥ ]-tc-X\m-b sI tIm-b° - p-´n-bp-sS aI≥ ]o-Sn-I°-≠n ap-lΩ-Zm-en(60). `mcy: _ohn. a°ƒ: ap-_o-\, ep_v\ -v . a-cp-a°ƒ: jao¿(ku-Zn), j-_o¿(Zp_m-b)v .

B-bn-i

C-cn-°q¿: Iq-cm-cn a-can√n-\p k-ao]w A-tßØv lu-kn¬ ]-tc-X-\mb \-tcm-Øv im-Zp-en-bpsS `m-cy A-tß-Øv Bbn-i (85). a°ƒ: A-kva, ap-kvX-^, a-dnbw, a-laqZv, Aen (ku-Zn), lk≥, ]-tc-X\mb sam-bvXo≥ Ip´n. a-cp-a°ƒ: Im-knw, J-ZoP, ]-tc-X\mb sam-bvXo≥, B-an-\, d-jo-Z, ku-ZØv, k-°o-\. kIp-«ym-en tlm-Z-c߃: A-eo-a, ]hm-g-°m-Sv: No-\n-_-km¿ tc-Xcm-b l-k-bv-\m¿, B-ep-߬ ]-d-ºn¬ Ip- taan, Bky. ´ym-en(64). am-hq¿ Kzm-fnJ-_-dS-°w C-∂p cmhtbm¿ d-tbm¨-kv sXm-gn- se F-´n-\v B-bn∏p-g aem-fn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: ∂ a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿmB-an-\. \n¬.

lpk-bv³ lmPn

Ip-ªn-cm-a³-

C-cn-°q¿: Iq-cm-cn a-can√n-\v k-ao]-w C√ØI-Øv lu-kn¬ Ip∂p-{º-Øv lp-k-bv≥ lm-Pn (75). ]-g-bIm-e Snº¿ sXm-gn-em-fn-bm-bncp∂p. `mcy: ]-tc-Xbm-b C√-ØI-Øv Ip¬-kpΩ. a°ƒ: A-–p∂mkn¿, im-Zpen, ap-kvX-^ (C-cp-hcpw ku-Zn), kpl-d, kp-ss_-Z, J-ZoP. a-cp-a°ƒ: A-eo-a, _p-jv-d, P-ao-e, A-_q_°¿, A-–p¬ Akokv, d-^oJv. k-tlm-Zc߃: ]-tc-Xcm-b im-Zpen, B-_q´n. J-_-dS°w C-∂p cm-hn-se 10\v B-bn∏p-g a-∂ J-_¿ÿm-\n¬.

a-´-∂q¿: FSb-∂q¿- sIm√p-Ip-∂p-Ω¬- Ip-™n-cma≥- (84). `m-cy-: tZhIn.a°ƒ-: Zn-t\i≥,- Ko-X (\gv-kv-, a´∂q¿- Kh.Bip-]{Xn),- {io-P,- eo-\,kp-\n-X,- ]tcXbm-b e£v-an.- - acp-a°ƒ-: cP\n,- cho-{μ≥,- kXoi≥,- {]n-b≥.- ktlmZc߃-: Ip-™n-°Æ≥,- D-®ocn sIm-Sp-h≈n: sh-Æ° - m-Sv \m-Wp,- tZhIn,- tcm-lna-eb - n¬ D-Æo-cn(77). Wn,- ku-an-\n.`mcy: tZ-hIn. a-°ƒ: Ira-½Zv-tIm-b jvW - ≥-Ip´n, _m-_p]-øm-\°¬: ]-øm-\cmP≥, kp-tcjv, N{μ-tam°¬ K-h. ssl-kv-Iq-fnl\≥, Kn-coj≥, do-\, i\p ]n≥h-iw ]≈-Øv a- en-P. a-cp-a°ƒ: t_-_n ΩZv-tIm-b(61). `mcy: Ip- c-P\n, _n-μp, jnPn, kz‰n®n-d B-bn-cm-Ww hobw-{]-`, kp-tc-{μ≥, iin. ´n¬ k-eo-a. k-©b - \w: i\n.

C-cn´n: `¿-Xrho-´n¬ a-sÆ-Æsbmgn-®v B-fl-l-Xybv°p {i-an-® bph-Xn a-cn®p. D-fn-°¬ h-b-Øq-cnse ssX-∏-d-ºn¬ ]n F Pn-t‚m-bp-sS `m-cy tPym-kv\(27)bmWv C-∂-se tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. Rm-b-dmgv-N D-®-tbmsS-bm-Wv `-¿-Øm-hn-s‚ ho-´n¬h-®v `¿-Ømhpw amIm-ªn-cm-e A-l-½-Zv Xm-]n-Xm-°fpw t\map-_m-d-Iv °n\n¬-s° tPymkv-\ \n-e-ºq¿: ap-kv-enweo-Kv tZl-Øv a-sÆ-Æsbm-gna-ºm-Sv ]-©m-b-Øv {]®v X-o-s°m-fp-Øn-bXv. Dkn-U-‚pw, Pn-± sI. - S≥ X-s∂ bp-h-Xn-sb KpFw.-kn.kn. `m-c-hm-lnbp-am-bn-cp-∂ Im-™n-cm- cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fe A-l-Ω-Zv ap-_m-dPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thIv(54). ]n-Xm-hv: ]-tc-Xin-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. \m-b sI A-–p-d-lvtPym¬-kv\-sb c-£nam≥. am-Xm-hv: a-dn-b-°p´n. `m-cy: ko-\-Øv. a°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS °ƒ: e-ao-kv, e-_o-_v, `¿-Øm-hv Pn-t‚m, ]n-Xm-hv ssX-∏-d-ºn¬ A-K-kve-Zo-Zv, sse-_. a-cp-a-I≥: Xy≥, am-Xm-hv ta-cn F-∂n-h¿-°v s]m-≈-te‰p. aq-hap-Po-_v d-lvam≥. -kcpw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xntlm-Z-c-߃: \n-km-apbn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. ar-X-tZ-lw cm-{Xn-tbm-sS ≤o≥, km-Pn-Zv _ms\√n-°mw-s]m-bn¬ sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n_p(Pn-±), P-ko-\, k¬sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-®p. a, ^u-kn-b, d-kn-b. \ne-ºq¿ kn F-®v sk‚¿ F-Iv-kn-I-yq-´o-hv I-Ω-‰n Im-k¿-tIm-Uv: ]p-Xn-b _-kvÃm≥Un-\v k-ao-]Aw-Kw, a-ºm-Sv ]p-Ø≥sØ sP.sI _m-dn-\-Sp-Øv bp-hm-hn-s\ Xq-ßn a-cn]-≈n I-Ω-‰n Aw-Kw F® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. 25 h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ bp∂o \n-e-I-fn-epw {]-h¿Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 15 hm-hn-s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS tIh¿-j-sØ ku-Zn-bn-se _nƒ h-b-dn¬ Xq-ßn-b\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. {]-hm-k Po-hn-X-Øn-\v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-sW-∂v kw-i-bn-°p-∂p. ti-jw \m-´n¬ ÿn-c sh-≈ \n-d-Øn¬ I-dp-Ø-h-c-bp-≈ ^pƒ-ssI Xm-a-k-am-°n-b ap-_m-dj¿-´pw I-dp-Ø Po≥-kv ]m‚p-am-Wv th-jw. ar-X-tZIv H-∂-c h¿-jw ap-ºmlw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. Wv a-ºm-Sv ]-©m-b-Øv ap-kv-enweo-Kv I-Ω-‰n {]kn-U-‚m-bn X-nc-s™-Sp°-s∏-´-Xv. ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv sslsam-{Km¬: bp-h-Xn-sb `¿-Xr ho-´n¬ Zp-cq-l-km-lZ-c-en in-lm-_v X-߃, a-{¥n B-c-ym-S≥ ap-l-Ω- N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sam-{Km¬ Zv, ap-kv-enweo-Kv kw-ÿm- kv-Iqƒ tdm-Un-se K-h. bq-\m-\n B-ip-]-{Xn-°v kao-]-sØ A-–p¿-d-lv-am≥ Hu-^n-s‚ `m-cy d-^o-Z \ sk-{I-´-dn ]n- hn - -A(23)bm-Wv a-cn-®-Xv. d-^o-Z-bp-sS k-tlm-Z-c≥ d-lo-an_v-Zp¬ h-lm-_v, ap-kvs‚ hn-hm-lw Pq¨ H-∂n-\v \-S-t°-≠-Xm-bn-cp-∂p. enw eo-Kv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n -A-_v-Zp¬ I-gn-™ Zn-h-kw sshl-ao-Zv, Fw.-F¬.F-am-cm- In-´v A-©-c-tbm-sS-bmb ]n -sI _-jo¿, ]n DWv ho-´n¬ ar-X-tZ-lw Iss_-Zp-≈, Fw -D-Ω¿, ≠-Xv. `¿-Xr-ho-´p-Im-cp-sS ap≥ a-{¥n \m-e-I-Øv hn-i-Zo-I-c-W-Øn¬ kwkq-∏n, h-≠p¿ ssl-Z-ci- b - a p- s ≠- ∂ m- t cm- ] n- ® v en, bp -F e-Øo-^v, A\m´p-Im¿ ho-Sn-s‚ P-\¬ U-z. - -ap-l-Ω-Zm-en, d-“Øp-≈m Jm-kn-an aq-tØ- •m-kp-Iƒ X-√n-Ø-I¿Sw, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]- Øp. a-Iƒ: C- . ]n-Xmkn-U-≠v kp-lv-dm a-ºmhv:A≥-h¿ am-Xm-hv: _oSv Xp-S-ßn-b-h¿ P-\m-k ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¿d-lv-am≥, ap-lk-μ¿-in-®p. a-ºm-Sv ]pΩ-Zv dm-ln≥. a-c-W-Øn¬ _-‘p-°ƒ kw-i-bw {]Ø≥-]-≈n-bn¬ \-S-∂ P-\m-k \-a-kv-Im-c-Øn-\v I-Sn-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw sak-øn-Zv ssl-Z-c-en in-lm- Un-°¬ tIm-f-Pn¬ hn-Z-Kv-[ t]m-kv-‰v tam¿-´w \-S_v X-߃ t\-Xr-Xzw Øn. Ip-º-f t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. \¬-In.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

bp-h-Xn- `À-Xrho-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

B-bn-j F-S-°-c: F-S-°-c kvIqƒ-Ip-∂v ]-tc-X-\m-b I-√n-߬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bn-j (67). a°ƒ: A-e-hn-°p-´n ss^kn (F-kv.ssh.F-kv. Pn√ ssh-kv {]-kn-U‚ v, kp-∂n thm-bv-kv F-Un‰¿), kn-±n-Jv, dm-^n-b, ^m-Øn-a, B-k-y, d-Po-\, in-lm-_v. a-cp-a-°ƒ: ]n.-F-®v. D-kvam≥ k-Jm-^n, A-∫m-kv a-fm-ln-cn \m-tcm-°m-hv, A-_v-Zpƒ d-jo-Zv, ssJdpo-k, P-ko-\ am-º-‰, B-cn-^, ]-tc-X-\m-b Ip™o-Xv lm-Pn.

tKm-]me³ _m-ep-t»cn: a-Æmwsºm-bn-en-se tXm-´m-°≠n tKm-]m-e≥ \mb¿(84). a-°-ƒ: N-{μ≥, ]-fln\n, km-hn-{Xn, ssj\n. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-], `m-kvI-c≥ \mb¿, i-in-[-c≥, kp-μc≥. k-©-b\w: _p[≥.

A-an-Xth-K¯n-se-¯n-b _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p Cµn-c thWp-tKm-]mÂ

_o-cm³

A-Ðp-Â A-kokv

\m-Wp

G-en-¡p«n

Nn-‰q¿: X-d°-fw tZ-hoIr-]-bn¬ ]-tc-X\m-b thWp-tKm-]m-en-s‚ `mcy C-μn-cm th-Wp-tKm]m¬ (64). a°ƒ: A-Uz. A-\n¬ thWp-tKm]m¬, A-Pn-Øv thWptKm-]m¬ (F-©n-\ob¿). a-cp-a°ƒ: AUz. {]n-b A-\n¬, A\n-X A-PnØv (F-©n-\o-b¿). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ]p-g-∏m-ew im¥n-h-\-Øn¬ \-S-°pw.

sIm-Sp-h-≈n: A-]okp- Ip-∂p-Ω¬ _ocm≥(63). `mcy: B-bnj. a°ƒ: ss^k¬, \n-km¿, ap-Po_v, dn-bmkv. a-cpa°ƒ: k-do-\, \-kod.

Ip-μ-aw-Kew: Im-c¥q¿ h-S-t°-tN-‰q¬ A-–p¬ A-kokv(46). `mcy: k-eo\. a°ƒ: k¬-am≥, jm-en-a, jla.

h-SI-c: I√m-a-e ]Øv-I-≠-Øn¬ \mWp(70). `mcy: Pm\In. k-tlm-Z-c߃: AtimI≥, _m_p, Pm\In, ]-tc-X\m-b apIpμ≥.

N-°n-´-]m-d: ]-tcX\m-b hm-ep-atƬ A-{_m-lØn-s‚ `m-cy sIm-´cw-Ip-t∂¬ G-en°p-´n(87). aIƒ: ]tc-Xbm-b ta-cn.

k-Pb³

Iq-Øp-]dºv: Im\Øpw Nn-d-bn-se Irjv-W hn√-bn¬ sI sI hn-em-kn-\n (62). `¿-Ømhv: Fw ]n Ip™n Ir-jvW≥. a°ƒ: _n-tPjv, _nt\jv. a-cp-a-°ƒ: \n-an-j, tUm. \-anX.

i-¦-c³ h-SI-c: I√m-a-e Nm-∏bn¬ i-¶-c≥(80). `mcy: eo-e.

sIm«³ Iq-Øp-]-dºv: am-\t¥-cn Rm-en-se Imdm-´v sIm-´≥ (65). `mcy: N-{μn-I. aIƒ: _nμp. a-cp-aI≥: A\n¬ Ip-am¿. k-tlmZ-c-߃: _me≥, am[hn, ]-tc-X\m-b \mWp.

A-{´p Iq-Øp-]-dºv: am-\t¥-cn 12mw ssa-ense C -Øv a≥-knen¬ Sn sI A-{¥p (95). a°ƒ: k-eow, ap-l-ΩZv, \mk¿, _jo¿, B-bn-i, dn-km\, _pj-d. a-cp-a°ƒ: A-_q-_°¿, A≥-h¿ km-ZØv, ap\o¿, j-ao-\, B-bni, P-_o-\, tdm-Z-kv.

Iq-Øp-]-dºv: ]m-\p≠-bn-se k¿-KØn¬ kn sI k-Pb≥ (53). `mcy: {io-P. a°ƒ: k-Pn¬, km-bq-Pv. ktlm-Z-c߃: Pb≥, hn-Pb≥, A-Pb≥, ]-tc-X\m-b kp-Pb≥.

hn-em-kn\n

h-S-°m-t©-cn-: A-an-Xth-K-Øn-se-Øn-b _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. tX-Pkv Zn-\-]-{Xw G-P‚pw t]m-]p-e¿ {^-≠v {]h¿-Ø-I-\pw tN-e-°-c sXm-gp-]m-Sw h-´-∏-dºn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\p-am-b jm-\-hmkv(35) B-Wv a-cn-®-Xv. h-S-°m-t©-cn-bn-ep-≈ ]-®-°-dn I-S Xp-d°p-∂-Xn-\m-bn ss_-°n¬ h-cp-∂-Xn-\n-sS A-an-Xth-K-X-bn¬ F-Xn-tc h-∂ _- v ss_-°v C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 8.30Hm-sS h-S-°m-t©-cn D{Xm-fn-°m-hv A-º-e-Øn-\-Sp-Øv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. D-S≥ X-s∂ Hm´p-]m-d k¿-°m¿ B-ip-]-{X-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]mkv-‰v-tam¿´-Ø-n-\p ti-jw J-_-d-S-°n. F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-jd - ^ - v, JPm-©n sI sI lp-ssk¿, sk-{I-´d - n ]n sI D-kva - m≥, F-kv.Un.]n.sF. Pn√m {]-kn-U‚ v b-ln-bm X-߃, sk-{I-´d - n kn-bm-Zv, t]m-]p-e¿-{^-≠v Pn√m {]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬ e-Øo-^v, sk-{I-´d - n hn F-kv A-_q-_° - ¿, tX-Pk - v tkm-W¬ tIm-Un-t\-‰¿ jw-kp-±o≥, tX-Pk - v {]-Xn-\n-[n jn-lm_p-±o≥, aplvkn¬ ap_m-d°v ]-tc-Xs - ‚ h-kX - n k-μ¿-in-®v A-\p-tim-N\w A-dn-bn-®p. am-Xm-hv: _o-hm-Øp. `m-cy: jw-e. a-I≥: A-kv_ - l - v.

B-Ëm-Z{]-I-S-\-¯ns\-¯n-b _n.sP.]n. {]-hÀ-¯-I³ hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

am-ln: \-tc{μ-tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn k-Xy-{]Xn-⁄ sN-øp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏´ B-Àm-Z{]-IS-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b _n.sP.]n. {]-h¿Ø-I≥ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. Iq-sS bm{XsN-bv-Xn-cp-∂ kp-lr-Øn-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. tNmºm-e A-øn-´ h-f-∏n¬ A-timI≥˛c-Xn Z-º-Xn-I-f-p-sS a-I-≥ c-im¥v(28) B-Wv a-cn-®Xv. tNmºm-e I-≠-Iq-´n¬ cm-tK-jn(30)s\ Kp-cp-X-c]-cn-°p-I-tfmsS tIm-gnt°ms´ kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se ssh-Io-´v aq∂n-\p ]q-gn-Ø-e-bn-em-bncp-∂p kw-`hw. B-ÀmZ{]-I-S-\-Øn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bmbn am-ln-bn-se ]-ºn¬ CcpN-{I hm-l-\-Øn¬ s]-t{Smƒ \n-d-bv-°m-s\-Ønb-Xm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Xn-cn-®pt]m-hp-tºmƒ hSI-c `m-K-Øp\n-∂v h-cn-I-bm-bn-cp∂ tem-dn-bp-am-bn ss_-°n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ c-im-¥v B-ip-]-{X-nbn-te-°p-≈ a-t[y-bm-Wv a-cn-®Xv. cm-tK-jn-s\ X-et»-cn-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw ]n-∂o-Sv tIm-gn-t°m-tS°pw sIm≠p-t]mbn. c-im-¥v A-hnhm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: cPn, c-Pn-X. Bw-_p-e≥-kv A-\p-h-Zn-®n-s√∂m-tcm-]n-®v Bip-]-{Xn-bn-seØn-b _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ kwL¿-j-w krjvSn-°p-Ibpw A-‰≥U¿ c-ho-{μ-s\ a¿±n-°p-Ibpw sNbvXp. B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-. ar-X-tZ-lw am-ln Bip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬.

ss_-¡p-I-Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-[y-h-b-kvI-³ a-cn¨p

H-‰∏ - m- e - w: Z-ºX - n-Iƒ - k-©c - n-®n-cp-∂ ss_-°v as‰mcp- ss_-°n¬ Iq-´n-bn-Sn-®v a-[y-hb - k - vI - ≥ - a-cn®p. Hcm-ƒ°v ]-cn-°v. tIm´-bw I-Sp-Øp-cp-Øn sI.F-kv ]p-cw Ip-gn∏n-¬ Un P-bI - p-am-¿ (51) B-Wv a-cn-®X - v. aI-≥ A-¿P - p-≥ (\m-ep-hb - kv) A-¤p-XI - c - a - m-bn c-£s∏´p. C∂-se D-®bv°v 1.30\v ]-gb - s - e-°n-Sn hen-b Pp-am-kvP - n-Zn-\v ap-∂n-em-Wv A-]I - Sw. Ch¿ k©-cn® ss_°v F-Xn-¿Z- n-ib - n-¬\n∂p h-∂ ss_°n-¬ C-Sn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sX-dn-®phoW Z-ºX - n-If - psS tZ-lØ - v ]ndsI h-∂ ]n-°∏ - v hm≥ I-bd - n-bn-dß - p-Ib - m-bn-cp-∂p-. Xp-S¿∂v \m-´p-Im-¿ H‰-∏me-sØ kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn-¬ F-Øn-s®¶nepw P-bI - p-am-dns\ c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy ]m-e° - m-Sv a-Æq-¿ kz-tZ-in C-μn-c (44) sb Kp-cp-X-c-]-cn-°p-I-tfm-sS ]n-∂oSv Xr-iq-¿ kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p. P-bI - p-am-¿ F-dW - mIpf-sØ kz-Im-cy hn-Zym-`ym-k ÿm-]\ - Ø - n-¬ A[ym-]I - \ - mWv.

Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-³ a-cn-¨p: A-©w-K-Ip-Spw-_w B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨p; c-−v Ip-«n-IÄ a-cn-¨p _t]m-en-kn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w; tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im-ap-I-s\m-∏w Pohn-°m-\p-≈ bp-h-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\Øn¬ a-\w-s\m-¥v `¿-Øm-hpw ]n-©pa-°-fpw Dƒ-∏-sS H-cp Ip-Spw-_-Øn-se A-©p-t]¿ hn-jw I-gn-®v Po-h-s\m-Sp°m≥ {i-an-®p. \m-epw B-dpw h-b- p≈ c-≠p Ip-´n-Iƒ a-cn-®p. aq-∂p-t]-cpsS \n-e A-Xo-h-Kp-cp-X-cw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \m-em-©n-d ]-gb -N-¥-bv-°-Sp-Øv A-£-b Km¿-U≥kn¬ tkm-]m-\w ho-´n¬ hm-S-I-bv°p Xm-a-kn-°p-∂ cm-tP-jv Ipam¿(35), a-°-fm-b a-tl-iz-c≥(10), hnLv-t\-iz-c≥(6), in-hm-\n (A-Ωp-˛4), cm-tP-jn-s‚ A-Ω -{io-Ip-am-cn(55) F∂n-h-cm-Wv B-fl-l-Xy-°v {i-an-®-Xv. C-h-cn¬ hn-Lv-t\-iz-c-\pw in-hm-\nbp-am-Wv a-cn-®-Xv. cm-tP-jpw {io-Ip-am-cn-bpw sa-Un-

hn-Lv-t\-iz-c≥, in-hm-\n 

aq-¶p-t]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-cw

°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw a-tliz-c≥ F-kv-.F.-Sn. B-ip-]-{Xn-bn-epw Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬k-bn-em-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-´-ctbm-sS-bm-Wv _-‘p-°-ƒ A-©p-t]-

sc-bpw hn-jw I-gn-®v A-t_m-[m-h-ÿbn-em-b \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. cm-tP-jn-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®n-´pw B-cpw t^m-sW-Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v \S-Ønb ]-cn-tim-[\bn-emWv Chsc A-t_m-[m-h-ÿ-bn-¬ I-s≠Øn-b-Xv. {io-Ip-am-cn-sb-bpw Ip-´n-I-sfbpw H-cp ap-dn-bn-epw cm-tP-jv a-s‰m-cp ap-dn-bn-epamWv InS∂Xv.a-tl-iz-c-\pw in-hm-\n-bpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øp-w aptº a-c-n-®n-cp∂p. cm-tP-jn-s‚ `m-cy tZ-hn c-≠m-gv-N ap-ºv `¿-Øm-hn-s\-bpw Ip-™p-ß-sfbpw D-t]-£n-®v Im-ap-I-s\m-sSm-∏w \mSp-hn-´n-cp-∂p. `m-cy-sb Im-Wm-\n-s√-∂ cm-tP-jn-s‚ ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ a-Æ-¥-e t]m-en-kv tI-sk-SpØp. Xp-S-¿-∂v Xr-iq-cn¬-\n-∂pw tZ-hnsb-bpw Im-ap-I-s\-bpw I-kv-‰-Un-bn-

se-Sp-Øp. {]-iv-\-߃ ]-d-™p-Xo¿Øv ho-≠pw H-cp-an-®p Po-hn-°m≥ cmtP-jv X-øm-dm-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. F-∂m¬, tIm-S-Xn-bn¬ `¿-Ømhn¬-\n-∂p X-\n-°v am-\-kn-I-]o-U-\w t\-cn-tS-≠n-h-s∂-∂pw Im-ap-I-s‚ IqsS Po-hn-°m-\m-Wv C-„sa-∂p-w tZ-hn A-dn-bn-®-p. Xp-S¿-∂v Im-ap-I-s\m-∏w t]m-hm≥ tZ-hn-°v tIm-S-Xn A-\p-a-Xn \¬-IpI-bm-bncp∂p. kw-`-h-sØ XpS¿-∂v cm-tP-jv I-Sp-Ø hn-jm-Z-Øn-\v A-Sn-a-s∏-´n-cp-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ ]d-bp-∂p. a-Æ-¥-e t]m-en-kv tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. a-tl-izc-s‚-bpw in-hm-\n-bp-sS-bpw ar-X-tZ-l߃ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.

sIm-√-t¶m-Sv: sIm-√t¶m-Sv-˛-]p-Xp-\-K-cw {][m-\ ]m-X-bn¬ h-S-h∂q-cn-\v k-ao-]w a-μw]p-≈n-bn¬ C-∂-se D®-bv-°v H-t∂-ap-°mtem-sS hm-l-\-sØ adn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS FXn-tc h-∂ _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ acn-®p. h-S-h-∂q¿ a-Æmw-sIm-fp-ºv kzm-an-\m-Y-s‚ a-I≥ A-\o-jv (23) B-Wv kw-`-h-ÿ-e-Øp-sh®p-X-s∂ a-cn-®-Xv. h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øv I-ΩyqWn-‰n lm-fn¬ _-‘p-hn-s‚ I√ym-Ww \-S-°-th k-ao-]-Øp-≈ ho-´n¬ \n-∂p a-fi-]-Øn-te-°v B-h-iy-am-b km-[-\-ß-ƒ F-Sp-

°p-∂-Xn-\m-bn ss_-°n¬ t]mhp-tºmƒ A-\o-jv a-μw-]p-≈n-bn¬ h®v ]m-e-°m-Sv \n∂p I-≈n-b-ºm-dbn-te-°v t]m-hp∂ kz-Im-cy_-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. 10ao-‰-tdm-fw Zqcw ss_-°n-s\ hen®psIm-≠v t]m-b ti-j-am-Wv _- v \n¿-Ønb-Xv. _- n-s‚ _w-_-dn¬ Ip-Spßn-b ss_-°v bm-{Xn-I-s\ Zfip-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰n-bm-Wv ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-μw-]p-≈n-bn¬ kw-`-hw \-S°p-∂-Xn-\v 15 an-\n-‰v ap-ºv h-f-hp≈ `m-K-Øv sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-

kv hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ \-S-Ønbn-cp-∂-Xm-bpw Cu ÿ-e-Øv ]cn-tim-[-\ D-≠m-hp-sa-∂v ]-d-™v ss_-°v Xn-cn-®-t∏m-gm-Wv _- nSn-®-sX-∂pw a-c-W-Øn-s‚ D-Ø-chm-Zn-Xzw t]m-en-kn-\m-sW-∂pw ]-d-™v \q-tdm-fw \m-´p-Im-cpw bm{X-°m-cpw 20 an-\n-´p-t\-cw C-Xp-hgn-bp-≈ _- p-Iƒ X-S-™n-´p. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv kv-t‰j-\n-se kn-hn¬-t]m-en-kv Hm^nk¿-am¿ ÿ-e-sØ-Øn-b-Xpw \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn Iøm-¶-fn-bp-sS h-t°m-f-sa-Øn. A-\o-jv C-e-{Œo-jy-\m-Wv. AΩ: tZ-h-bm-\n. k-tlm-Z-c-߃: A-Po-jv, A-\o-j. kw-`-h-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-27  
Thejas Epaper obit Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-27