Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

24 sa-bv 2014 i\n

]-co-£ I-gn-ªv a-S-§n-b hn-ZymÀ-Yn A-]-I-S-¯n a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: tIm-f-Pn¬ \n-∂pw ]-co-£ I-gn-™v a-Sßp-I-bm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn-®p. Xr-°m-°-c sI.-Fw.-Fw. tIm-f-Pn-se _n.kn.-F H-∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn h-≈p-h-≈n Iq-\w-amhn¬ t_m-_n tPm-k-^n-s‚ a-I≥ A-£-bv _n tPmk-^v(19) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp aWn-tbm-sS ]q-°m-´p-]-Sn tdm-Un¬ a-Wn-®n-d P-Mv-j\n-em-Wv A-]-I-Sw. tIm-f-Pn¬ \n-∂pw ]-co-£ I-gn™v ho-´n-te-°v a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ A-£-bv Hm-Sn® ss_-°v \n-b-{¥-Ww hn-´v tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p. D-S-s\ \m-´p-Im-cpw k-l-]mTn-I-fpw ]-Ø-Sn-∏m-e-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bm-√. A-Ω: \n-j. k-tlm-Zc≥: F-_n≥ _n tPm-kv.

\-tc-{µ³ am-ÌÀ

`m-\p-a-Xn

am-Xyq

jm-P-lm³

Ip-ªo-ip

A-K-Ìn³

th-Wp-tKm-]mÂ

Zn-hm-I-c³-]n-Å

Kp-cp-hm-bq¿: I-≠m-Wt»-cn sh-´-Øv sIm-´n-en߬ hn.-sI.-\-tc-{μ≥ am-ÿ(86). Zo¿-L-Im-ew tI-c-f Iu-ap-Zn-bp-sS Kpcp-hm-bq¿ te-J-I-\m-bncp-∂ C-t±-lw Kp-cp-hmbq¿ {]-kv ¢-_n-s‚ {]kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. I-≠m-W-t»-cn F¬-]n kv-°qƒ am-t\-Pcpw {]-[m-\ A-[ym-]-I\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: kpan-{X (dn-´. A-[ym-]n-I). a-°ƒ: A-Ωp, I-cp-W (B-bp¿-th-Z tUm-Iv-S¿), ao-\, Ir-jv-W-aq¿-Øn. acp-a-°ƒ: {io-[-c≥ (Bbp¿-th-Z tUm-Iv-S¿), tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, iio-[-c≥, A-\n-X.

Kp-cp-hm-bq¿: I-≠mW-t»-cn h-´w-∏-d-ºn¬ i-¶-c-s‚ `m-cy `m-\p-aXn(85). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: {]-Im-in-\n, Ko-X, do-Ø, do-\, eo\, ko-\. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, Ipam-c≥, cm-P≥, kp-KX≥, _m-_p, \m-cm-bW≥.

am-f: h-en-b-]-d-ºv tIm-´°¬ F-Sm-´p-Im-c≥ amXyq(62). `m-cy: ta-cn. a-° ƒ: kn. kv-an-X, ko-a, knt‚m. a-cp-a-°ƒ: Un-Ivk¨, Zo-].-

am-f: h-en-b-]-d-ºv a-Æm¥-d A-_p-hn-s‚ a-I≥ jm-P-lm≥(48) Ip-g-™p ho-Wp a-cn-®p. `m-cy: \ko-X. a-°ƒ: B-Xn¬, A-Xn-\m≥.-

B-an-\ _o-hn

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

am-f: A-º-g-°m-Sv πm-° tIm-°m-´n Ip-™o-ip (80). `m-cy: t{X-ky. a-° ƒ: kn-en-b, kn-Pn, kn_n, kn-an. acpa-°ƒ: am¬-°w, _m-_p, \n-j, jn-_p.-

a-´m-t©-cn: kn.-]n.-Fw tXm-∏w-]-Sn tem-°¬ IΩn-‰n Aw-K-hpw Iq-´p-¶¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ a-I≥ A-K-kv‰n≥. kw-kv-Im-cw \-SØn. \n-e-hn¬ tXm-∏pw]-Sn kn-‰n {_m-©v sk{I-´-dn-bpw sk-Iyq-cn-‰n bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ IΩn-‰n Aw-K-hp-am-Wv. amXm-hv:t_-_n. `m-cy: B\n. a-°ƒ: tam-\n-kv-‰^n,B-jv-\.-

C-S-s°m-®n: tIm-´-bv°¬ ho-´n¬ ]-fl-\m-`≥ a-I≥ th-Wp-tKm]m¬(62). `m-cy:k-Xn. a-°ƒ:anYp≥,B-Xn-c,ho-W. a-cp-aI≥:A-a¿-N-μv.-

]-d-hq¿: h-gn-°p-f-ß-c Ip-cym-∏n-≈n¬(hn-P-b{io a-μn-cw)ho-´n¬ Zn-hmI-c≥-]n-≈(86).-(ap≥ DtZym-K-ÿ≥ ]-d-hq¿ tIm-S-Xn). `m-cy: a-Wn-aμn-cw `m¿-K-hn-b-Ω(dn-´.A-[ym-]n-I). a-°ƒ: hnP-b-e-£v-an,k-Xo-jv Ipam¿. a-cp-a-°ƒ:N-{μ-tiJ-c≥ \m-b¿({]-kn-U‚ v F≥.-F-kv.-F-kv I-c-tbmI-f-a-t»-cn: ss_-°v sXKw,I-cn-ßmw-Xp-cpØv),tPym-Xn I-Wn-bm¿- ∂n-a-dn-™v kz-Im-cy I-º\n Po-h-\-°m-c≥ a-cn-®p. ]m-Sw h-S-t°-°-c.am-™m-en am-´p-]p-dw A©mw-]-c-Øn-°¬ a-Wkn-²mÀ-Y³ ]m-h-d-´n: ]q-Δ-Øq¿- Xnen¬ ho-´n¬ F P-am-epcp-s\-√q¿ cm-cw-]-d-ºn¬ ±o≥(51) B-Wv a-cn-®-Xv. Ci-¶p-Ip-am-c≥ a-I≥ kn∂-se ssh-Io-´v 4.-45 \v I≤m¿-Y≥(42). f-a-t»-cn {]o-an-b¿ I-h-ebv-°p k-ao-]w sS-ent^m¨ F-Iv-kv-tN-©n-\v A-Sp-Øm-Wv A-]-I-Sw. ]n-∂m-se h-∂ hm-l-\-Øn¬ h-gn-bm-{X-°m¿ F-dWm-Ip-fw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn-te°p am-‰n. Pm-d-∏-Sn am-kv C≥-U-kv-{So-kn-se am-t\-Pcm-bn-cp-∂p. J-_-d-S-°w C-∂v 11 \v ssI-aƒ-Xp-c-Øv Pp-a-m-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. F-S-h-\-°m-Sv h-St°-ho-´n¬ sk-bv-X-e-hn-bp-sS a-Iƒ X-kv-\n-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: B-Zn-e, ap-l-Ω-Zv jm-ln-Zv.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: s]mXn- Im-fn-°m-´v tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h-¬-k-Ω tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿. a-°ƒ: A-Pn-Xv Ip-am¿, B-im tPym-Xn-\n. a-cp-a°ƒ: kp-[m-I-c≥, c-PnX Ip-am-cn.

G-ey

am-f: k-ºm-fq¿ Im-®∏n-≈n B‚-Wn(73). `mcy: F¬-kn. a-°ƒ: sdbv-®¬, t\-∏n, do-a. a-cpa-°ƒ: jm-Pn, tPm¨kn, A-K-kv-‰n≥.-

I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv ]-gp°m-Ip-fw am-dp-Im-´p-ho´n¬ ap-kv-X-^ dm-hp-Ødp-sS `m-cy B-an-\ _o-hn (71). J-_-d-S-°w C-∂v D®-bv°v 12 \v I-ß-g ]pXq¿-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ: d-lo-a, ^mØn-am, A-en-bm¿ dm-hpØ¿, J-Zo-P _o-hn, A–p¬ I-cnw, bq-kp-^v dmhp-Ø¿, kn-≤o-Jv, jwkp-±o≥. ]-tc-X-cm-b kpss_-Z, ssk-\-_.

tPm-k-^v h-S-¡pw-X-e

]-¸p-®n

{]-`m-I-c³

tdm-k

]-\-ßm-Sv: I-Æq¿ _n-j∏v tUm.-A-e-Iv-kv h-S°pw-X-e-bp-sS ]n-Xm-hv tPm-k-^v h-S-°pw-X-e amkvv-‰¿(95). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-I-gn-™v 3\v ]\-ßm-Sv sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. s]-cp-am-\q¿ ]-b\n-b¿ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sIm-ta-gv-kv {]n≥-kn-∏em-bn-cp-∂p. `m-cy: ]-\ßm-Sv sk‚ v B‚-Wokv kv-Iqƒ dn-´.-A-[ym-]nI ta-cn So-®¿. a-°ƒ:saco-\ tPm¿-Pv N-°m-e°¬(dn-´.-A-[ym-]nI,ss{I-Ãv Zn In-Mv sslkv-Iqƒ s]m-∂p-cp∂n),tPm-kv {^m≥-knkv(A-kn.-am-t\-P¿ tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C-¥y,tIm-´bw),kv-s‰-√ K¿-hm-kokv am-S-Ø-d,sd-Po-\ am¿K-c-‰v F-Uzn≥ G-dbn¬(A-kn.-{]-^.-sk‚ v t]mƒ-kv tIm-f-Pv,I-f-at»-cn),tPm-bn-kv tPm¿÷v ap-™-∏n-≈n(So-®¿ sk‚ v B¬-_¿-Sv-kv ssl kv-Iqƒ F-d-Wm-Ipfw),hn-√n sP-bnw-kv(Ieym¨ t]m-fn-sa¿-kv). acp-a-°ƒ: tPm¿-÷v N°m-e-°¬(dn-´.-A-kn sk-{I-´-dn,d-∫¿ t_m¿Uv),sse-e(A-[ym-]n-I ss{X-Ãv Zn In-Mv ssl kv-Iqƒ s]m-∂p-cp∂n),K¿-hm-kn-kv am-S-Ød,F-Uzn≥ G-d-bn¬(FIv-kv-t]m¿-Sv-kv), tPm¿÷v aq-™-ºn-≈n(B-‰-anIv F-\¿-Pn Un-∏m¿-´vsa‚ v-kv Xn-cp-h-\-¥-]pcw),ssj-\n hn-√n(A[ym-]n-I ss{I-Ãv Zn InMv F¬.-]n kv-Iqƒ s]m∂p-cp-∂n).-

I-f-a-t»-cn: C-S-∏-≈n tSmƒ tK-‰v D-Wn-®n-d I-fØn-∏-d-ºn¬ ]-∏pÆn(85). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b N-°-Ω. a-°ƒ: _m-_p, e-fnX, A-tim-I≥, kp-tcjv, hn-iz≥, ]-tc-X-\m-b th-Wp. a-cp-a-°ƒ:]-fl,iin,A-√n,D-j,Kw-K,Aw_n-I.-

Im-™q¿: Cu-´p-ß-∏-Sn ho-´n¬ {]-`m-I-c≥(48). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v sNm-Δ-c F-kv.F≥.-Un.-]n. ivv-a-im-\Øn¬. `m-cy: jm-e. a°ƒ: tZ-hn-I,tZ-h-{]-kmZv.-

Im-™q¿: hm-g-∏n-≈n ]tc-X-\m-b Hu-tk-^v `mcy tdm-k(90). a-°ƒ: ]m∏p, h¿-Ko-kv, tP-°-_v, sk-en≥, ta-cn, B-\n, kp-[, ]-tc-X-cm-b tXm-akv t_-_n, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: B-en-kv, ta-cn, D-j, F¬-kn, tam¨-kn, tPm¿-Pv, tPmbv tPm-kv, tPm-kv I-Æq°m-S≥. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v 3.-30 \v Im-™q¿ sk‚ v.-s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.

Ir-jvW³

]qt°m´pw]mSw: X´ntb°¬ ]´mc {iotZhnbΩ(69). a°ƒ: KoX, an-\n

cm-P³ tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w ]-©m-b-Øv 12˛mw hm¿Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv am-[-h∏-≈n¬ Fw -F≥ -cm-P≥ (67). `m-cy:hn-em-kn-\n.

Bâ-Wn

c-hn I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw sIm-®n-∏m-S-Øn-\p k-ao]w sIm-®-Øv c-hn(62). `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a°ƒ: tc-jv-a, A-Xp¬.-

Pn-_n³ ap-´p-Nn-d: ]-≈n-\o-cm°¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ Pn_n≥ (21). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 2.-30 \v ap-´p-Nn-d s^m-tdm-\-]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬. Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-ham-Xm tIm-f-Pv hn-Zym¿Yn-bm-Wv.

sIm-bn-em≠n: ta-eq¿ h√-Ø-d Ir-jvW≥(68).`mcy: c-a-`mbv.

Nm-e° - p-Sn: sh-≈mw-©nd I-Æw-ºp-g sX-t°-SØv ]-tc-X-\m-b ]u-temkv `m-cy G-ey(74).-- kwkv-°m-cw C-∂v D-®-Xn-cn™v 2.-30\v sh-≈mw-©n-d ^m-Øn-a-am-X ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.-- a-° ƒ: tPm-bv,- tPm-bv-kn,- tPmkv, -do-Ø,- jn-_p. a-cp-a°ƒ: t{K-bv-kn,- tXm-akv,- A-Pn,- jm-Pp,- _n-Pn.-

A_vZpÂa-Po-Zv

ss_-¡v sX-¶n-a-dn-ªv bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

\-Sp-h-Æq¿: hm-I-bm-Sv It√-cn aT-Øn¬ J-ZoP(50). `¿-Ømhv: I√p-≈Xn¬ aq-k. a°ƒ: dkmJv, dn-bm-kv, kp-Po-d.

kw{Im¥n: hmg-°m-embn¬ A_vZp¬a-Po-Zv (60 ). J_-d-S°w ssIX-ae apkvenw Pam-AØv ] ≈n J_¿ÿm-\n¬ \SØn. `mcy: \oen-aw-Kew lwkm-_o-hn.a°ƒ: sse-Pp,- _p-jvd, hmlnZv. acp-a-°ƒ: \ujmZv Bepw-Np-h-´n¬ B-∏m©n-d, \ko¿,- jo_ tNºmebn¬ Xe-∏m-d.

b-ap-\-`m-bv

Kw-Km-tZ-hn A-´À-P-\w

hn-P-b-Ip-amÀ

tKm-]n-

]-≈p-cp-Øn: hm-´¿ em‚ v tdm-Uv sIm-¶n-Wnt»-cn ]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k I-ΩØn-s‚(t\-Xm-Pn) `m-cy b-ap-\-`m-bv(90). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: tKm-hn-μ-I-ΩØv, ]p-cp-tjm-Ø-a IΩ-Øv,]-tc-X-\m-b \nXym-\-μ-I-Ω-Øv), Ir-jvW-I-Ω-Øv, cm-P-Ω. a-cpa-°ƒ: ]-tc-X-bm-b im¥,Ko-X,{io-tZ-hn,c-taiv-\m-bv-Iv.-

In-g-°-º-ew: ]-g-ß-\mSv Nn-d-a-e C-√-Øv Kw-KmtZ-hn A-¥¿-P-\w(56). kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. k-tlm-Z-c-߃: \o-e-IWvT≥ C-f-b-Xv, hm-kp-tZh≥ C-f-b-Xv, D-Æn-Ir-jvW≥ C-f-b-Xv, Aw-_n-ImtZ-hn, iym-a-fm-tZ-hn, h¬k-e.-

sN-ß-∂q¿: sN-dn-b-\m-Sv a-e-bn¬ ho-´n¬ hn-P-bIp-am¿ (42). `m-cy: A-ºnfn. a-I≥: A¿-÷p≥

sXm-Sp-]p-g: Su-Wn-se tPym-Xn _-km-dn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Pn.-F¬. sS-bv-te-gv-kv- D-S-a Im™n-c-a-‰w ]p-fn-¶p-t∂¬ hn Pn tKm-]n(63) . kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy teJ Im-™n-c-a-‰w X-®p-Ipgn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ : \n-P, ]-tc-X-\m-b \n-Xo-jv- .-a-cp-a-I≥: PÃn≥ am-¶p-t∂¬ I-cn-aÆq¿.-

{iotZhn-b-½

J-Zo-P

Ipªp-ap-l½-Zv ssI-]-aw-Kew: N-fn-ßmSv A-¥m¿-Ø-d Ip-™map-hn-s‚ a-I≥ Ip-™p-apl-Ω-Zv (75). J-_-dS-°w C-∂ cmhnse. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: bq-kp^v, d-joZv, j-co^v, ss^k¬.

B-bn-i l-Öp-½ tN-cm-]p-cw: ]p-Ø-e-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]-t\mfn-I-≠n B-bn-i l-÷pΩ(91). a-°ƒ: Ip-™-ΩXv lm-Pn, sam-bv-Xp lmPn, Ip-™n-kq-∏n, t]m°¿ lm-Pn, Ip-™n-]mØp. a-cp-a-°-ƒ: Xn-cp-h≈q¿ Nm-en¬ Ip-™-ΩXv, B-ky, ssk-\-_, _n-øm-Øp, km-d. th-fw ]-©m-b-Øv ap-kv-enw-eoKv P-\. sk-{I-´-dn ]n sI _-jo¿ ]u-{X-\mWv.

l-cn-Zm-k³ ap-°w: Im-c-aq-e I¬-∏qcv aq-e-Øv l-cn-Zm-k≥ (69). `m-cy: k-c-k-Ω. a°ƒ: l-co-jv, c-Xo-jv, cm-Kn-X. a-cp-a-°ƒ: hn-\ojv, km≥-kn, hn-\o-X.

]-\n _m-[n-¨p a-cn-¨p

]-d-hq¿: am-´p-]p-dw ]m-e°¬(sIm- ® p- X - d - b n¬) \u-jm-Zn-s‚ `m-cy jo_(33) ]-\n _m-[n-®p a-cn®p. A-©p-Zn-h-kw ap-ºv ]\n _m-[n-® jo-_ s]-s´∂v t_m-[-c-ln-X-bm-hp-Ibpw hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂p. A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. sIm-Spß-√q¿ am-S-h-\ ssX-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZn-s‚ a-I-fm-Wv. a-°ƒ: l-Zn-bm \-kv-dn≥, B-Zn¬ apl-Ω-Zv. I-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v am-™men Pp-am-a-kv-Pn-Zv I-_¿-ÿm-\n¬.

sXm-gn-em-fn ho-Wp a-cn-¨p

s]-cp-ºm-hq¿: sXm-gn-em-fn ho-Wp a-cn-®p. B-ep-h G-eq-°-c Iq-‰m-fn-]-d-ºv ho-´n¬ hn-P-b≥ F-∂v hn-fn°p-∂ Kn-cn-P≥(65)B-Wv a-cn-®-Xv. H-°-en-se H-dp ssd-kv an-√n-se sXm-gn-em-fn-bm-b hn-P-b≥ Im-epsX-‰n ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂v X-e-bn-Sn-®m-Wv a-c-Ww. hym-gm-bv-® cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. ar-X-tZ-lw P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. kz`m-hn-I a-W-c-am-sW-∂v s]m-en-kv ]-d-™p.-

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p A¶-½

cm-P-¸³

]-ß-h-Xn-b-½

th-e-¸³

km-dm-½ tPmÀ-Pv

I-a-e

`m-kv-I-c³

a-√-∏-≈n: Nn-d-ta¬ ta°-cn-ßm-´v ]-tc-X-\m-b Fw Fw tPm-k-^n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (Nn-∂-Ω (83). a-°ƒ: h-¬k-Ω, Fw sP am-Xyp(ap≥ {]kn-U‚ v, hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\-k-anXn, tI-c-f tIm¨-{Kkv(Fw), a-fi-ew sk{I-´-dn, cm-P. a-cp-a-°ƒ: I-S-b-\n-°m-Sv s]m-´≥-πm°¬ ]n sP Nm-t°m, kPn, B≥-kn. kw-kv-Imcw Xn-¶ƒ 26\v 12 a-Wn°v A-Xn-cq-]-Xm k-lmb-sa-{Xm≥ ^o-en-t∏m-kv am¿-kv tX-^m-t\m-kns‚ Im¿-an-I-Xz-Øn¬ ae-¶-c I-tØm-en-°m ]≈n-bn¬.

Xn-cp-h-√: h-≈w-Ip-fw sIm-‰p-im-e-n¬ F sI cm-P-∏≥ (65). `m-cy: kp-aXn. a-°ƒ: kp-a, kp-P, kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ: hnt\m-Zv, c-Rv-Po-hv, A-\n-e. kw-kv-Im-cw 26\v cm-hnse 10 ho-´p-h-f-∏n¬.

Xn-cp-h-√: Im-c-bq¿ {io\n-tI-X-\-Øn¬ sI B¿ Ip-™p-Ir-jv-W hm-cn-b-dp-sS `m-cy Sn Fkv ]-fl-h-Xn-b-Ω (eo-e˛18). a-°ƒ: {io-e-X (A[ym-]n-I), tPym-Xn, Cμp.-a-cp-a-°ƒ: i-in-Ipam¿, Pn hm-cy¿(F.-C.-H X-e-h-Sn), ap-c-fo-[-c≥ hmcy¿ (Hu-dw-Km-_m-Zv), ap-cfo-Ir-jv-W≥(_mw-•q¿). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

h-S-bm¿: I-√p-th-en¬ th-e-∏≥ (81). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy c-a-Wn. a-°ƒ: {]-Xm-]≥, N{μ≥, e-X, I-e. a-cp-a°ƒ: P-b, jo-e, {]-k∂≥, jm-Pn.

ap-≠-Øm-\w: ]-≈nsX-t°-Xn¬ ]-tc-X-\mb ]n Sn tPm¿-Pn-s‚ `mcy km-dm-Ω tPm¿-Pv (X-¶-Ω ˛86). ]-tc-X Im-c-bv-°mSv sN-dp-Im-te-Øv IpSpw-_mw-Kw. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 2.30 \v ap-≠-Øm-\w C-Ωm-\pth¬ a¿-tØm-a ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: sF-∏v tPm¿-Pv tXm-a-kv tPm¿-Pv, Beo-kv tXm-a-kv, ta-cn°p-´n tP-°-_v, tPm¨-k≥ ]n tPm¿Pv. a-cp-a-°ƒ: kn-Pn, t{K-kn, tXm-a-kv, tP°-_v, kq-k≥.

N-ß-\m-t»-cn: dq-_-n \K-dn¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e-s‚ `m-cy I-a-e (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cm-[m-a-Wn, cm-P-Ω, im-¥-Ω, cm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-Wn, ]p-cp-tjmØ-a≥, kp-Ip-am-c≥, Dj, an-\n.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: B-eth-en¬ A-Pn-\n-hmkn¬ Ip-™-s‚ a-I≥ `m-kv-I-c≥(75˛-dn-´. _n.F-kv.-F≥.-F¬).-kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: tKm-aXn(dn-´. A-[ym-]n-I). a°ƒ: A-Pn Ip-am¿(t]men-kv, H-√q¿), B-im-e-X. a-cp-a-°ƒ: P-b≥(kn.B¿.-]n.-F-^v I-Æq¿), civ-an.

tcm-ln-Wn Ip-μa - w-Ke - w: ]p-Δm-´v] - d - ºv ap-≠° - ¬ ]-tc-X\ - mb ]p-fn-°¬ D-Æo-cn-bpsS `m-cy ]p-fn-bn-cn-°pw-I≠n tcm-ln-Wn(83). a-° ƒ: _m-_p-cm-Pv, tkm-a≥, k-tcm-Pn-\n, X-¶w, ap-cf - o[-c≥, km-hn-{Xn. a-cp-a° ƒ: Kn-cn-P, cm-[, A-Pn-X, A-tim-I≥, ]-tc-Xc - m-b N-¥p, cm-Lh - ≥.

cm-a-Zm-k³ t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-co-s∏mbn¬ tKm-]m-e-s‚ a-I≥ cm-a-Zm-k≥(44). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: A-a¬-Zmkv, \-μ-\-Zm-kv.

sam-bv-Xo³ X-e-°p-f-Øq¿: ]-dºØv sIm-≠-d-°-s]mbn¬ sam-bv-Xo≥(92). `mcy: I-Zo-P. a°ƒ: Ben-t°m-b, sam-bv-Xo≥tIm-b, ^m-Øn-a. a-cpa°ƒ: A-–p¬-d-kmJv, B-bn-i, P-ao-e. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10.30 \v X-\n-bmS-Øv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

∂pw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. kw-ÿm-\ Iu ¨-kn-en¬ hn-i-Z-am-bn N-¿-® sN-øm-sX kw-ÿm-\ F-Iv-kn´o-hm-Wv Xn-cpB-hiyw Iyqh-\-¥-]p-c-sØ ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw \-S-Ønb-Xv. B \n-e-bv-°v ]-cm-P-b-w At\z-jn-°m≥ kw-ÿm-\ F-Ivkn-Iyq-´o-hv I-Ωo-j-s\ \n-tbmKn-®-Xv Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂pw Aw-K-߃ A-`n-{]m-b-s∏´p. B¿.-F-kv.-]n. ap-∂-Wn hn-´Xv sIm-√-Øn-\p ]p-d-ta B-e-∏pg-bn-epw am-th-en-°-c-bn-epw Xn-c®n-S-bm-b-Xm-bn {]-Xn-\n-[n-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. C-°m-cy-Øn¬ kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzw Ip-d-®p-IqSn D-Ø-c-hm-Zn-Øw Im-Wn-°-Wam-bn-cp-s∂-∂pw Aw-K-߃ ]-d™p. kw-ÿm-\ Iu ¨-kn¬ C-∂-h-km-\n-°pw.

Ir-jv-W-Ip-dp-¸v sN-ß-∂q¿: tIm-Sp-Ip-f™n B-en-s‚ ]-So-t‰Xn¬ Ir-jv-W-Ip-dp-∏v (74). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: c-ho-{μ-Ipdp-∏v, c-Lp-\m-Y-Ip-dp-∏v, cm-[m-Ir-jv-W-Ip-dp-∏v. acp-a-°ƒ: N-{μ-te-J, kvan-X, c-ay

dp-Jn-¿ l-Öp-½ Ip-‰ym-Sn: Xm-sg-∏o-Sn-Ibn¬ A-–p¿-d-lv-am-s‚ `m-cy dp-Jn-ø l-÷pΩ(70). a-°ƒ: I-_o¿, dkm-Jv, ju-°-Ø-en, ^mØn-a, k-^n-b, k-Pv-\. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, A-iv-d-^v, D-kv-am≥.

BÀ.F-kv.]n. tI-c-f-¯n bp.Un.F-^n a-{´n-k-`-bn tI-c-f-¯n\v D-d-¨p \nÂ-¡pw: F³ sI t{]-a-N-{µ³ {]m[n\n[yw D−m-hnÃ:

\yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn¬ B¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n. G-Xv ap-∂Wn-bn¬ \n-∂m-epw B ap-∂Wn-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\pw sI´p-d-∏n-\pw th-≠n \n-e sIm-≈psa-∂pw U¬-ln-bn¬ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v a-dp]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d-™p. B¿.F-kv.]n-bp-sS `m-hn ]cn-]m-Sn-Iƒ kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\w ssI-s°m-t≈-≠-Xv tI{μ t\-Xr-Xz-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\m-∏w D-d-®p \n¬-°p-∂ \n-e-]m-Sv a-\-kn-em°n th-Ww tI-{μ-t\-Xr-Xzw Xocp-am-\w F-S-p-°m-≥. B¿-.F-kv.]n°v C-S-Xp-]m¿-´n-bm-hm≥ kn.]n-.F-Ωn-\v H-∏w \n¬-t°-≠-

Xn-s√-∂pw t{]-a-N-{μ≥ ]-d™p. kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b ]-c-\m-dn {]-tbm-KtØm-Sv tI-c-f-Øn-se P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®p-sh-∂pw A-t±-lw H-cp tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. C-∂v B¿.F-kv.]n-bp-sS tI-{μ-k-an-Xn tbm-Kw \-S-°pw. C-S-Xp ap-∂-Wn hn-´v bp-.Un-.F^n-\v H-∏w \n¬-°m-\p-≈ B¿.F-kv-.]n. tI-c-f L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ _w-Kmƒ L-SI-Øn-\v F-Xn¿-∏p-≠v. F-∂m¬ _w-Km-fn¬ \m-ev ko-‰n¬ C-SXp-ap-∂-Wn-s°m-∏w \n-∂v a¬k-cn-s®-¶n-epw H-cn-S-Øp-t]mepw P-bn-°m-\m-bn-´n-√.

tN-f-∂q¿: F-t´ c-≠n¬ A-ºm-fn ]p-cp-tjm-Øa≥(_m-_p-˛62). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: kp]p-\n-j, {]-kq¨. a-cp-aI≥: k-Xo-jv. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, hm-kp-tZ-h≥, kp-μ-c≥ aÆq¿. k-©-b-\w i-\nbm-gv-N.

In-Wänse ]md-s]m-«n-¡p-¶-Xn-\nsS A]-I-S-¯n bphmhv acn¨p

Xnc-sª-Sp-¸p tXmÂ-hn; kn.]n.sF. tI-{µþkwØm-\ t\-Xr-Xz-§Ä-¡v hn-a-À-i\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-I-k-`m ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xv. \m-Sm¿ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xn-cp-h-\-¥-]p- thm-´v e-£y-an-´m-Wv ÿm-\m-¿cw a-fi-e-Øn-¬ ]m¿-´n-°p-≠m- Yn-sb \n-¿-Øn-b-sX-¶n-epw \mb tXm¬-hn-sb sNm-√n kn.-]n. Sm¿ thm-´p-]n-Sn-°m-≥ I-gn-™nsF. kw-ÿm-\ Iu¨kn-en¬ cq-£-hn-a-¿-i- kwØm-\ t\-XrXzw am-d-W-sa¶pw \w. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw ]m- √, ap-∂-Wn-bp-sS ]-c-º-cm-K-X fn-b Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ ]-cm- thm-´v \-„-s∏-´p. s_-∂-‰n-s‚ P-b-Øn-\v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\-\ ÿm-\m¿-Yn-Xz-Øn-\p th-≠n it\-Xr-Xz-߃ H-tc-t]m-se D-Ø- ‡-am-b hm-Zn-® kn Zn-hm-I-c-\pw c-hm-Zn-I-fm-sW-∂v N¿-®-bn¬ ]- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ cs¶-Sp-Ø-h¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Xn-c- ho-{μ-\pw tXm¬-hn-bp-sS D-Ø-cs™-Sp-∏p ]-cm-P-b-Øn-s‚ D- hm-Zn-Ø-Øn¬ \n-∂v H-gn-bm-\mØ-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv kw- hn-√. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv s]mÿm-\ t\-Xr-Xzw am-d-W-sa- Xp kz-X-{¥≥ ÿm-\m¿-Yn-bm∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ C-Xn-\m- hp-sa-∂v B-Zyw {]-Jym-]n-®-Xv bn {]-tXy-I πo-\w hn-fn-°-W-a- F _n _¿-Zm-\m-Wv. _¿-Zm-\pw kp-[m-I¿ sd-Õn-bpw Pm-Xn ÿm∂ B-h-iy-hpw D-b¿-∂p. Pn-√m- L-S-I-Øn-s‚ A-`n- \m¿-Yn-Iƒ-°v A-\p-Iq-e \n-e{]m-bw t]m-epw I-W-°n-se-Sp- ]m-Sv kzo-I-cn-®-Xv i-cn-bm-bn-√. °m-sX-bm-Wv s_-∂-‰v G-{_- C-h-sc kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ lm-an-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-I-bm-bn-cps-∂-

]p-cp-tjm-¯-a³

hn ap-c-fo-[-c³ \yq-U¬-ln: tI-{μ-a{- ¥n-k`- b - n¬ \n-eh - n-se km-lN-cy-Øn¬ tI-cf - Ø - n¬ \n-∂v {]-Xn-\n-[n-bp-≠m-Ins√-∂v _n.sP.]n. tI-cf - A-[y-£≥ hn ap-cf - o-[c - ≥. hm-Pvt- ]-bn k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v cm-Py-k`- mw-Ka - mbn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv H cm-P-tKm-]m-en-\v a-{¥n-ÿm\w e-`n-®X - v. Fw.]n-am¿-°m-Wv a-{¥n-k`- b - n¬ {]-Ya - ] - c - n-KW - \ \¬-Ip-I. a-{¥n-bn-s√-¶n-epw tI-cf - Ø - n-s‚ Xm¬∏-cy-߃ kw-c£ - n-°s - ∏-Sp-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡am-°n. thm-´v i-Xa - m-\Ø - n-ep-≠m-b h-f¿-® \n-ba - k - `m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ hn-Pb - {]-Xo-£ \¬-Ip-∂X - mWv. `q-cn-]£ - w t\-Sn-b a-fie - ß - f - n¬ Dƒ-s∏-sS anI-® ÿm-\m¿-∞n-Is - f cw-KØ - n-d° - p-w. A-\p-Iq-e km-l-N-cy-am-bÿnXn°v tI-c-fØn¬ C-\n-bpw L-SI - £ - n-Iƒ F≥.Un.F-bp-sS `mK-am-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

Xn-cp-h-√: In-W¿ \n¿am-W-Øn-\n-sS Im-Ws∏-´ ]m-d- kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-°m≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS sXm-gn-em-fn A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-hn-bq¿ tIm-´q¿ sN-dp]p-g Im-em-bn¬ ]-tc-X\m-b tKm-]m-e-s‚ aI≥ kp-tc-jm(35)-Wv C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. Ip-‰-∏p-g sP ]n \K-dn-se hn Sn C-´n-Nm-≠n-bp-sS ]p-c-bn-S-Øn¬ InW¿ Ip-gn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. G-I-tZ-iw 35 A-Sn Xm-gv-N-bn-se-Øn-b-t∏m-gmWv ]m-d- I-≠-Xv. C-Xv s]m-´n°mbn C-∂-se kvt^m-S-I h-kv-Xp h®v Xn-cn--sIm-fp-Øn- I-c-I-b-dp∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n-te-°v ho-gp-Ibpw kv-t^m-S-\-ap-≠m-hp-I-bpambn-cp∂p. ^-b¿ t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv cm-tP-jn-s‚ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰p-tam-¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. cm-tP-jn-s‚ `mcy F-¬k-Ω-, am-Xm-hv X-¶-Ω-.

l-cn-∏m-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v Nn-In-’-bn-embn-cp-∂ _n.-F-kv.-F ≥ .-F¬. Po-h-\-°m-c ≥ a-cn®p. l-cn-∏m-Sv sN-º-I-ti-cn¬ kn c-ho-{μ-\m (54)Wv a-cn-®-Xv. 17 \v cm-{Xn I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ h-®v Cbmƒ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v a-s‰m-cp ss_-°p-ambn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-bn-cp∂p. _n.-F-kv.-F≥.-F¬. sa-°m-\n-°¬ hn-`m-Kw Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 10.-30 \v. `m-cy: am-bm-tZ-hn. a-°ƒ: kp-an-Zn-Pp, A-\-¥p-c-ho{μ≥. a-cp-a-°ƒ: hn.-Pn. Zn-Pp, Aw-Kn-X.-

X-an-g-v\m-Sv kz-tZ-in I-cn-¦Â Iz-m-dn-bn ap-§n a-cn-¨p

tN-e-°-c: _-‘p ho-´n¬ hn-cp-∂n-s\-Øn-b X-an-g-v \m-Sv kz-tZ-in I-cn-¶¬ Iz-m-dn-bn-se P-em-i-b-Øn¬ hn-P-b³ ap-ßn a-cn-®p. s]m-≈m-®n tPym-Xn \-K¿ tIm-f-\ntN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv bn¬ sj-bv-°v Zm-hq-Zn-s‚ a-I≥ sj-^o-°v(23) Bsh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-b- Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS \m´y≥ Nn-d-bn-se I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ Ip-fn-°m≥ C-dØn¬ Sn -sI hn-P-b≥ (82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. bp-hm-hn-s\m-∏w D-≠m-bn-cp-∂ Iq-´p-Im-cm-Wv \m-´p-Im-sc hn-h-c-a-dn-bn-®-Xv. \m-´p. `m-cy cm-P-Ω. Im-sc-Øn C-bm-sf I-c-bv-°p I-b-‰n-b-t∏m-tg-°pw ac-Ww kw-`-hn-®n-cp-∂p. tN-e-°-c t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.-

]p-g-bn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ap-§n a-cn-¨p tem-\-¸³ Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ Nn-cn-b-¶-≠-Øv h-dpXp-Æn-bp-sS a-I≥ tem-\∏≥(87). kw-kv-°m-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]m-ebq¿ sk‚ v-tXm-am-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ: h¿-§o-kv, tPm-_v, tP-°-_v, ta-cn, tdm-kn, B-en-kv. a-cp-a-°ƒ: D-j, sU-bv-kn, en- n, tPm-kv, tPm¿-÷v, tPm-bv.

Nm-e-°p-Sn: ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hv Hgp-°n¬-s]-´v ap-ßn a-cn-®p.--A-∂-\m-Sv a-™-fn h-do-Xv a-I≥ A-t¥m-Wn(45)-bm-Wv a-cn-®-Xv.s-- h-≈n-bm-gv-N D-®-Xn-cn-™v c-t≠m-sS Nm-e-°p-Sn ]p-g-bp-sS Ip-Spßm-∏p-g A-º-e-I-S-hn¬ h-®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. `-- mcy: jm-en. a-- -°ƒ: A-£-bv,- B-t_¬.-

I-f-cn-bm-im³ ]n.-sI _m-e³ Kp-cp-¡Ä

Kp-cp-hm-bq¿: {]-ap-J I-fcn-bm-im≥ ]n.-sI _me≥ Kp-cp-°ƒ(80). sXm-gnbq¿ ]n.-sI.-_n I-f-cn kwL-Øn-s‚ ÿm-]-I-\mWv. kw-kv-Im-cw C-∂v F´n-\v Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-k` iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: hn-P-b³ im-¥a-°ƒ: kp-`m-jv, `-ctN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv X≥, tam-l-\≥, {]-lv-fmsh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-b- Z≥, ]-tc-X-\m-b hn-{I-a≥, e-fn-X, si¬-hn, cm-KnWn. a-cp-a-°ƒ: an-\n, A-Pn-X, A-\n-e, A-\n-X, kp-`Øn¬ Sn -sI hn-P-b≥ (82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn {Z, D-Ø-a≥, Kn-co-jv, c-ho-{μ≥.

10 I-iv-ao-cn hn-ZymÀ-Yn-Isf aod-äv \-h-Pm-X in-ip a-cn-¨-p; B-ip-]-{Xn-bn kÀ-h-I-em-ime ]p-d-¯m¡n _-Ôp-¡-fp-sS {]-Xn-tj-[w ao-d‰v: ]m-In-kv-Xm≥ {In°-‰v Soan-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p-sh-∂ hn-hm-Z-Øn-e-I-s∏-´ 10 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf kz-Im-cy k¿-hI-emim-e ]p-d-Øm-°n. 57 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kv-s]‚ v sNbv-X \-S]-Sn d-±m°n-bn-´p-ap-≠v. kzm-an hn-th-Im\-μ kp-`¿-Øn k¿-h-I-em-im-ebn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv ]pd-Øm-°n-bXv. C-h¿ Zp-jv s]-cpam-‰w Im-Wn-®-Xmbpw k¿-h-Iem-im-em kz-Øp-°ƒ tI-Sp-hcp-Øn-b-Xmbpw k¿-h-I-emime \n-b-an-® A-®-S-°-k-an-Xn Is≠-Øn-sb-∂v ssh-kv Nm≥-ke¿ {]-^. a≥-kq¿ A-lvΩ-Zv ]d-™p. 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-t∏mƒ ]-

co-£-sb-gp-Xp-I-bmWv. ]co-£ I-gn-™m¬ Ah-sc Xn-cn-®-bv°p-sa∂pw Ip-Sn-tb-‰ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw ]-d-™p. am¿-®v c-≠n-\v C-¥ybpw ]mIn-kv-Xm\pw X-Ωn¬ \-S-∂ {In°-‰v a-¬k-c-Øn¬ ]m-In-kvXm-s‚ hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw k¿-h-I-emim-em tlm-kv-‰-en¬ a-[p-cw hnXc-Ww sN-øp-Ibpw sN-bv-X 67 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp∂p. hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc aod-‰v t]m-en-kv cm-Py-t{Zm-l Ip-‰w Npa-Øn tIsk-Sp-sØ-¶nepw hym-]-I-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h-en®n-cp∂p.

ap-≠-°-bw: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \-h-Pm-X in-ip a-cn-®-p. ]o-cp-ta-Sv sX-t°-ho-Sv jn-lm-_p-±o≥-˛-A-Po-\ Zº-Xn-I-fp-sS ap-∂p-Zn-h-kw {]m-b-am-b s]¨-Ip-™m-Wv a-cn-®X - v. Ip-™v a-cn®-Xv B-ip-]{- Xn A-[n-Ir-Xc - p-sS A-\mÿ aq-ea - m-sW-∂v B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ {]-Xn-tj-[n-®p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Po-\ s]¨Ip-™n-s\ {]-kh - n-®X - v. ]n-t‰ Zn-hk - w ap-X¬ Ip-™v \n¿-Øm-sX I-c-®n¬ B-cw-`n-°p-I-bpw ]m¬ Ip-Sn-°m-Xn-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-™n-s‚ I-c®n¬ h¿-[n-®-t∏m-ƒ \-gv-kp-am-sc k-ao]n-®t∏mƒ Ip-´n-I-fm-sW-¶n¬ I-c-bpsa-∂pw \n-ß-fp-sS Ip-´n-bp-sS Im-cyw am-{Xw t\m-°n-bm¬ t]-m-sc-∂p-am-bncp-∂p a-dp-]-Sn-sb-∂v _-‘p-°ƒ ]-d™p.

C-∂-se cm-hn-se ]-cn-tim-[n-® tUm-Œ¿ Ip-´n-sb a-‰v F-hn-tS-s°-¶nepw sIm-≠p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®p. F∂m¬ _n-√pw d-^¿ sN-bv-Xp≈ IØpw D-®-bm-b-t∏m-gm-Wv \¬-In-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv hn-´p \¬-Im-\pw X-ømdm-bn-√. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-sØ B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-\nsS -]m-d-tØm-´n-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ Ip-™v acn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. F∂m¬ B-tcm-]-W-w A-Sn-ÿm\ c-ln-X-am-sW-∂v sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn am-t\-P¿ d-h: ^m-Z¿ tPmk-^v s]m-ßw-¥m-\w ]-d-™p. hr-°Iƒ X-I-cm-dn-em-b-Xm-Wv a-cWImcW-w. _-‘p-°ƒ B-hi - y-s∏-Sm-™X - p sIm-≠m-Wv Bw-_p-e≥-kv \¬-Im-Xncp-∂s - X-∂pw At±lw ]-d™ p.


8

thÀ-]mSv

kottayam

24 sa-bv 2014 i\n

InWÀ \nÀ-am-W-¯n-\n-sS sXm-gn-em-fn ho-Wv a-cn-¨p-

tbm-l-¶m³

hn-P-b-Ip-amÀ

tKm-]n-

Ir-jv-W-Ip-dp-¸v

tZ-h-In-b-½

k-t´m-jv Ip-amÀ

Ip-©p

]-cp-a-e: ]-´m-gn I-∂nta¬ B-ep-hn-f-sX-t°Xn¬ (tXm-´p-I-c) Fw tbm-l-∂m≥ (78). kwkv-Im-c 25\v ssh-Io-´v \m-en-\v ]-¥-πm-hv sk ‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUmIv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: `-fim-c-Imem-bn¬ s]m-Sn-b-Ω. a°ƒ: ]-tc-X-bm-b Ip™p-tamƒ, Hm-a-\, _m_p, ^m. a-Øm-bn-Ip-´n ( ]-cp-a-e sk-an-\m-cn). a-cpa-° ƒ: Ip-™p-tam≥, _m-_p, eo-\

sN-ß-∂q¿: sN-dn-b-\m-Sv a-e-bn¬ ho-´n¬ hn-P-bIp-am¿ (42). `m-cy: A-ºnfn. a-I≥: A¿-÷p≥

sXm-Sp-]p-g: Su-Wn-se tPym-Xn _-km-dn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Pn.-F¬. sS-bv-te-gv-kv- D-S-a Im™n-c-a-‰w ]p-fn-¶p-t∂¬ hn Pn tKm-]n(63) . kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy teJ Im-™n-c-a-‰w X-®p-Ipgn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ : \n-P, ]-tc-X-\m-b \n-Xo-jv- .-a-cp-a-I≥: PÃn≥ am-¶p-t∂¬ I-cn-aÆq¿.-

sN-ß-∂q¿: tIm-Sp-Ip-f™n B-en-s‚ ]-So-t‰Xn¬ Ir-jv-W-Ip-dp-∏v (74). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: c-ho-{μ-Ipdp-∏v, c-Lp-\m-Y-Ip-dp-∏v, cm-[m-Ir-jv-W-Ip-dp-∏v. acp-a-°ƒ: N-{μ-te-J, kvan-X, c-ay

F-S-Xz: N-ßw-I-cn A-dbv-°¬ ]-tc-X-\m-b tIi-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy tZ-h-In-b-Ω (88) \n-cymX-bm-bn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v. a-°ƒ: I-\-I-Ω, \m-cm-b-W≥ \m-b¿, _m-e-Ir-jv-W-]n≈, kp-Ip-am-c-]n-≈, Zmtam-Z-c≥-]n-≈. a-cp-a°ƒ: hn-{I-a≥-\m-b¿, iym-a-f, Xn-e-Im-h-Xn, {io-tZ-hn, tPym-Xn-Ip-amcn.-

tN¿-Ø-e: ap-l-Ω ]©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv ssX-]-d-ºn¬ kp-K-X-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv-Ip-am¿ (37). kw-kv-Im-cw \-SØn. k-tlm-Z-c-߃: kp\n¬-Ip-am¿,-k-\n-X.

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` H-º-Xmw hm¿-Uv sIm-®p-X-d Ip-©p (87). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: k-Xy-{]-kmZv,-kp-[¿-Ω,-N-{μ-t_mkv,-kp-c-P,-]-tc-X-bm-b kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: kpPn-X,-kn-≤m¿-∞≥,-kn‘p,-km-_p.-

tPm¬ ap-°q-´p-X-d: hm-°-bn¬ hn -sF tPm¨ (Ip-™®≥ D-]-tZ-in-˛89).

B-bn-i l-Öp-½ tN-cm-]p-cw: ]p-Ø-e-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]-t\mfn-I-≠n B-bn-i l-÷pΩ(91). a-°ƒ: Ip-™-ΩXv lm-Pn, sam-bv-Xp lmPn, Ip-™n-kq-∏n, t]m°¿ lm-Pn, Ip-™n-]mØp. a-cp-a-°-ƒ: Xn-cp-h≈q¿ Nm-en¬ Ip-™-ΩXv, B-ky, ssk-\-_, _n-øm-Øp, km-d. th-fw ]-©m-b-Øv ap-kv-enw-eoKv P-\. sk-{I-´-dn ]n sI _-jo¿ ]u-{X-\mWv.

l-cn-Zm-k³ ap-°w: Im-c-aq-e I¬-∏qcv aq-e-Øv l-cn-Zm-k≥ (69). `m-cy: k-c-k-Ω. a°ƒ: l-co-jv, c-Xo-jv, cm-Kn-X. a-cp-a-°ƒ: hn-\ojv, km≥-kn, hn-\o-X.

dp-Jn-¿ l-Öp-½ Ip-‰ym-Sn: Xm-sg-∏o-Sn-Ibn¬ A-–p¿-d-lv-am-s‚ `m-cy dp-Jn-ø l-÷pΩ(70). a-°ƒ: I-_o¿, dkm-Jv, ju-°-Ø-en, ^mØn-a, k-^n-b, k-Pv-\. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, A-iv-d-^v, D-kv-am≥, kpss_-Zv, km-ln-d, jw-e.

l-cn-Zm-k³ tIm-gn-t°m-Sv: h-S-I-c ssI-\m-´n am-´p-߬ lcn-Zm-k≥(65) ]p-Xn-bÃm‚n¬ Ip-g-™p-hoWp a-cn-®p.

N-´p-¡p-«n-¡p-dp-¸v ta-∏-øq¿: C-cn-ß-sØ ao-Ø-se N-°n-´-I-≠n N¥p-°p-´n-°p-dp-∏v (88). `mcy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥, h-k¥, c-hn (U-]yq-´n X-lkn¬-Zm¿, sIm-bn-em≠n), _m-e-Ir-jv-W≥, _m-_p. a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥, ku-an-\n, B-i (A-[ym-]n-I, K-h. bp.-]n kv-Iqƒ, Xp-d-bq¿).

tPm-jn A-K-kv-än³ t]-cm-{º: kz-Im-cy tI_nƒ Sn.hn. D-S-a-bpw Iqcm-®p-≠n-se H-Sn-°p-gn-bnse tIm-t®-cn t_-_n-bpsS a-I-\p-am-b tPm-jn A-K-kv-‰n≥(33). `m-cy: s\-kv-e. a°ƒ: A-Xp¬, A-a¬.

A-Sn-am-en: InW¿ Ip-gn°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. -H-cmƒ-°v ]-cn-t°-‰p.- A-Snam-en A-º-g-®m¬ ap-dnbn¬ t_-_n(55)bm-Wv ahn-a-e cn-®-Xv.- Iq-sS tPm-en-sN-bvtN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w Xn-cp-∂ kp-ly-Øv C-cp-´p]-©m-b-Øv 20˛mw hm¿°m-\w sN-cp-hn-f ]p-Ø Uv a-W-th-en ]p-d-Øp≥-]p-c-bv-°¬ tam-l-\\m sh-fn ]-tc-X-\m-b ]-fl(52) -Wv ]-cn-t°-‰-Xv.- Cbm-sf A-Sn-am-en-bn-se kz\m-`-s‚ `m-cy hn-a-e (84). Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.- sh-≈n-bm-gvkw-kv-Im-cw \-S-Øn. a® ssh-Io´v 4 a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw.- t_°ƒ: t_-_n,-tPm-bn-Zmkv. a-cp-a-°ƒ: Aw-_n-I,- _n-bpw, tam-l-\-\pw A-Sn-am-en ]q-™m¿-I-≠w Cf-bn-S-Øv A-h-dm-®-s‚ ]p-c-bn-S-Øn¬ In-W¿ Ip-gnim-¥.°p-I-bm-bn-cp-∂p.- In-W¿ Ip-gn-®-Xn-\v ti-jw C-cph-cpw tN¿-∂v In-W-‰n¬ dn-Mv C-d-°p-I-bm-bn-cp-∂p.hÀ-Ko-kv Bâ-Wn 18 A-Sn Xm-gv-®-bp-≈ In-W-‰n¬ c-≠v dn-Mv C-d-°n. -Fap-°q-´p-X-d: D-Ωn-°p-∏ sIm-≠q¿ h¿-§o-kv B‚- ∂m¬ aq-∂m-a-sØ dn-Mv C-d-ßm-sX h-∂-tXm-sS Wn (tPm¿-Pv-˛56). kw-kv- t_-_n C-Xv N-hn-´n C-d-°m≥ {i-an-®p. -C-Xn-\n-sS Im-cw C-∂v 2-\v D-Ωn-°pt_-_n-bp-sS Im-ev sX-∂n Ip-f-Øn¬ ho-Wp. -A-Sn∏ eq¿-±v am-Xm ]-≈n sk- bn-se dn-Mn¬ X-e-bn-Sn-®m-Wv ho-W-Xv.- X-e-bv-°v Kpan-tØ-cn-bn¬. `m-cy Acp-X-c- ]-cn-t°-‰ Cbmsf -A-Sn-am-en B-ip-]-{Xn°-c-°-Sp-∏n¬ tdm-k-Ω. bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. -Ip-Øp-Ip-gn ama-°ƒ: P¬-k¨, Pnfn-bv-°-X-S-Øn¬ eq-kn-bm-Wv `m-cy.- Pn≥-kv, Pn≥t\m. a-cp-a-Iƒ: a-©p I- kn a-°-fm-Wv.- arX-tZlw A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ipdn-°m-´q¿.]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.- kw-kv-°m-cw i-\n-bm-gv-® tXm°p-]m-d sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬

Hm-t«m-dn-£m ss{U-hÀ Ip-g-ªp ho-Wv a-cn-¨p tU-hn-Uv Bâ-Wn

A¶-½

cm-P-¸³

]-ß-h-Xn-b-½

th-e-¸³

km-dm-½ tPmÀ-Pv

I-a-e

`m-kv-I-c³

tN¿-Ø-e: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv aq-∂mw hm¿Uv a-\-t°m-Sw Ip-t∂¬ X-¶≥ F-∂p-hn-fn-°p-∂ tU-hn-Uv B‚-Wn (74). `m-cy:¢m-c. a-°ƒ:jm^n,-ssj-tamƒ,-thmƒ-K,jm-P≥. a-cp-a-°ƒ: an-\n,t_-_n,-sk-_n-B‚-Wn,en-\n. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n-\v a\-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.-

Xn-cp-h-√: h-≈w-Ip-fw sIm-‰p-im-e-n¬ F sI cm-P-∏≥ (65). `m-cy: kp-aXn. a-°ƒ: kp-a, kp-P, kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ: hnt\m-Zv, c-Rv-Po-hv, A-\n-e. kw-kv-Im-cw 26\v cm-hnse 10 ho-´p-h-f-∏n¬.

Xn-cp-h-√: Im-c-bq¿ {io\n-tI-X-\-Øn¬ sI B¿ Ip-™p-Ir-jv-W hm-cn-b-dp-sS `m-cy Sn Fkv ]-fl-h-Xn-b-Ω (eo-e˛18). a-°ƒ: {io-e-X (A[ym-]n-I), tPym-Xn, Cμp.-a-cp-a-°ƒ: i-in-Ipam¿, Pn hm-cy¿(F.-C.-H X-e-h-Sn), ap-c-fo-[-c≥ hmcy¿ (Hu-dw-Km-_m-Zv), ap-cfo-Ir-jv-W≥(_mw-•q¿). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

h-S-bm¿: I-√p-th-en¬ th-e-∏≥ (81). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy c-a-Wn. a-°ƒ: {]-Xm-]≥, N{μ≥, e-X, I-e. a-cp-a°ƒ: P-b, jo-e, {]-k∂≥, jm-Pn.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: B-eth-en¬ A-Pn-\n-hmkn¬ Ip-™-s‚ a-I≥ `m-kv-I-c≥(75˛-dn-´. _n.F-kv.-F≥.-F¬).-kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: tKm-aXn(dn-´. A-[ym-]n-I). a°ƒ: A-Pn Ip-am¿(t]men-kv, H-√q¿), B-im-e-X. a-cp-a-°ƒ: P-b≥(kn.B¿.-]n.-F-^v I-Æq¿), civ-an.

t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-co-s∏mbn¬ tKm-]m-e-s‚ a-I≥ cm-a-Zm-k≥(44). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: A-a¬-Zmkv, \-μ-\-Zm-kv.

X-e-°p-f-Øq¿: ]-dºØv sIm-≠-d-°-s]mbn¬ sam-bv-Xo≥(92). `mcy: I-Zo-P. a°ƒ: Ben-t°m-b, sam-bv-Xo≥tIm-b, ^m-Øn-a. a-cpa°ƒ: A-–p¬-d-kmJv, B-bn-i, P-ao-e. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10.30 \v X-\n-bmS-Øv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ap-≠-Øm-\w: ]-≈nsX-t°-Xn¬ ]-tc-X-\mb ]n Sn tPm¿-Pn-s‚ `mcy km-dm-Ω tPm¿-Pv (X-¶-Ω ˛86). ]-tc-X Im-c-bv-°mSv sN-dp-Im-te-Øv IpSpw-_mw-Kw. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 2.30 \v ap-≠-Øm-\w C-Ωm-\pth¬ a¿-tØm-a ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: sF-∏v tPm¿-Pv tXm-a-kv tPm¿-Pv, Beo-kv tXm-a-kv, ta-cn°p-´n tP-°-_v, tPm¨-k≥ ]n tPm¿Pv. a-cp-a-°ƒ: kn-Pn, t{K-kn, tXm-a-kv, tP°-_v, kq-k≥.

N-ß-\m-t»-cn: dq-_-n \K-dn¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e-s‚ `m-cy I-a-e (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cm-[m-a-Wn, cm-P-Ω, im-¥-Ω, cm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-Wn, ]p-cp-tjmØ-a≥, kp-Ip-am-c≥, Dj, an-\n.

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w ]-©m-b-Øv 12˛mw hm¿Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv am-[-h∏-≈n¬ Fw -F≥ -cm-P≥ (67). `m-cy:hn-em-kn-\n.

a-√-∏-≈n: Nn-d-ta¬ ta°-cn-ßm-´v ]-tc-X-\m-b Fw Fw tPm-k-^n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (Nn-∂-Ω (83). a-°ƒ: h-¬k-Ω, Fw sP am-Xyp(ap≥ {]kn-U‚ v, hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\-k-anXn, tI-c-f tIm¨-{Kkv(Fw), a-fi-ew sk{I-´-dn, cm-P. a-cp-a-°ƒ: I-S-b-\n-°m-Sv s]m-´≥-πm°¬ ]n sP Nm-t°m, kPn, B≥-kn. kw-kv-Imcw Xn-¶ƒ 26\v 12 a-Wn°v A-Xn-cq-]-Xm k-lmb-sa-{Xm≥ ^o-en-t∏m-kv am¿-kv tX-^m-t\m-kns‚ Im¿-an-I-Xz-Øn¬ ae-¶-c I-tØm-en-°m ]≈n-bn¬.

\-tc-{µ³ am-ÌÀ

`m-\p-a-Xn

am-Xyq

jm-P-lm³

Ip-ªo-ip

A-K-Ìn³

th-Wp-tKm-]mÂ

Zn-hm-I-c³-]n-Å

Kp-cp-hm-bq¿: I-≠m-Wt»-cn sh-´-Øv sIm-´n-en߬ hn.-sI.-\-tc-{μ≥ am-ÿ(86). Zo¿-L-Im-ew tI-c-f Iu-ap-Zn-bp-sS Kpcp-hm-bq¿ te-J-I-\m-bncp-∂ C-t±-lw Kp-cp-hmbq¿ {]-kv ¢-_n-s‚ {]kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. I-≠m-W-t»-cn F¬-]n kv-°qƒ am-t\-Pcpw {]-[m-\ A-[ym-]-I\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: kpan-{X (dn-´. A-[ym-]n-I). a-°ƒ: A-Ωp, I-cp-W (B-bp¿-th-Z tUm-Iv-S¿), ao-\, Ir-jv-W-aq¿-Øn. acp-a-°ƒ: {io-[-c≥ (Bbp¿-th-Z tUm-Iv-S¿), tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, iio-[-c≥, A-\n-X.

Kp-cp-hm-bq¿: I-≠mW-t»-cn h-´w-∏-d-ºn¬ i-¶-c-s‚ `m-cy `m-\p-aXn(85). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: {]-Im-in-\n, Ko-X, do-Ø, do-\, eo\, ko-\. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, Ipam-c≥, cm-P≥, kp-KX≥, _m-_p, \m-cm-bW≥.

am-f: h-en-b-]-d-ºv tIm-´°¬ F-Sm-´p-Im-c≥ amXyq(62). `m-cy: ta-cn. a-° ƒ: kn. kv-an-X, ko-a, knt‚m. a-cp-a-°ƒ: Un-Ivk¨, Zo-].-

am-f: h-en-b-]-d-ºv a-Æm¥-d A-_p-hn-s‚ a-I≥ jm-P-lm≥(48) Ip-g-™p ho-Wp a-cn-®p. `m-cy: \ko-X. a-°ƒ: B-Xn¬, A-Xn-\m≥.-

B-an-\ _o-hn

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

am-f: A-º-g-°m-Sv πm-° tIm-°m-´n Ip-™o-ip (80). `m-cy: t{X-ky. a-° ƒ: kn-en-b, kn-Pn, kn_n, kn-an. acpa-°ƒ: am¬-°w, _m-_p, \n-j, jn-_p.-

a-´m-t©-cn: kn.-]n.-Fw tXm-∏w-]-Sn tem-°¬ IΩn-‰n Aw-K-hpw Iq-´p-¶¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ a-I≥ A-K-kv‰n≥. kw-kv-Im-cw \-SØn. \n-e-hn¬ tXm-∏pw]-Sn kn-‰n {_m-©v sk{I-´-dn-bpw sk-Iyq-cn-‰n bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ IΩn-‰n Aw-K-hp-am-Wv. amXm-hv:t_-_n. `m-cy: B\n. a-°ƒ: tam-\n-kv-‰^n,B-jv-\.-

C-S-s°m-®n: tIm-´-bv°¬ ho-´n¬ ]-fl-\m-`≥ a-I≥ th-Wp-tKm]m¬(62). `m-cy:k-Xn. a-°ƒ:anYp≥,B-Xn-c,ho-W. a-cp-aI≥:A-a¿-N-μv.-

]-d-hq¿: h-gn-°p-f-ß-c Ip-cym-∏n-≈n¬(hn-P-b{io a-μn-cw)ho-´n¬ Zn-hmI-c≥-]n-≈(86).-(ap≥ DtZym-K-ÿ≥ ]-d-hq¿ tIm-S-Xn). `m-cy: a-Wn-aμn-cw `m¿-K-hn-b-Ω(dn-´.A-[ym-]n-I). a-°ƒ: hnP-b-e-£v-an,k-Xo-jv Ipam¿. a-cp-a-°ƒ:N-{μ-tiJ-c≥ \m-b¿({]-kn-U‚ v F≥.-F-kv.-F-kv I-c-tbmKw,I-cn-ßmw-Xp-cpØv),tPym-Xn I-Wn-bm¿]m-Sw h-S-t°-°-c.-

cm-P³

Bâ-Wn am-f: k-ºm-fq¿ Im-®∏n-≈n B‚-Wn(73). `mcy: F¬-kn. a-°ƒ: sdbv-®¬, t\-∏n, do-a. a-cpa-°ƒ: jm-Pn, tPm¨kn, A-K-kv-‰n≥.-

tcm-ln-Wn Ip-μa - w-Ke - w: ]p-Δm-´v] - d - ºv ap-≠° - ¬ ]-tc-X\ - mb ]p-fn-°¬ D-Æo-cn-bpsS `m-cy ]p-fn-bn-cn-°pw-I≠n tcm-ln-Wn(83). a-° ƒ: _m-_p-cm-Pv, tkm-a≥, k-tcm-Pn-\n, X-¶w, ap-cf - o[-c≥, km-hn-{Xn. a-cp-a° ƒ: Kn-cn-P, cm-[, A-Pn-X, A-tim-I≥, ]-tc-Xc - m-b N-¥p, cm-Lh - ≥.

I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv ]-gp°m-Ip-fw am-dp-Im-´p-ho´n¬ ap-kv-X-^ dm-hp-Ødp-sS `m-cy B-an-\ _o-hn (71). J-_-d-S-°w C-∂v D®-bv°v 12 \v I-ß-g ]pXq¿-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ: d-lo-a, ^mØn-am, A-en-bm¿ dm-hpØ¿, J-Zo-P _o-hn, A–p¬ I-cnw, bq-kp-^v dmhp-Ø¿, kn-≤o-Jv, jwkp-±o≥. ]-tc-X-cm-b kpss_-Z, ssk-\-_.

cm-a-Zm-k³

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: s]mXn- Im-fn-°m-´v tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h-¬-k-Ω tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿. a-°ƒ: A-Pn-Xv Ip-am¿, B-im tPym-Xn-\n. a-cp-a°ƒ: kp-[m-I-c≥, c-PnX Ip-am-cn.

sam-bv-Xo³

G-ey Nm-e° - p-Sn: sh-≈mw-©nd I-Æw-ºp-g sX-t°-SØv ]-tc-X-\m-b ]u-temkv `m-cy G-ey(74).-- kwkv-°m-cw C-∂v D-®-Xn-cn™v 2.-30\v sh-≈mw-©n-d ^m-Øn-a-am-X ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.-- a-° ƒ: tPm-bv,- tPm-bv-kn,- tPmkv, -do-Ø,- jn-_p. a-cp-a°ƒ: t{K-bv-kn,- tXm-akv,- A-Pn,- jm-Pp,- _n-Pn.-

J-Zo-P \-Sp-h-Æq¿: hm-I-bm-Sv It√-cn aT-Øn¬ J-ZoP(50). `¿-Ømhv: I√p-≈Xn¬ aq-k. a°ƒ: dkmJv, dn-bm-kv, kp-Po-d.

]p-cp-tjm-¯-a³ tN-f-∂q¿: F-t´ c-≠n¬ A-ºm-fn ]p-cp-tjm-Øa≥(_m-_p-˛62). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: kp]p-\n-j, {]-kq¨. a-cp-aI≥: k-Xo-jv. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, hm-kp-tZ-h≥, kp-μ-c≥ aÆq¿. k-©-b-\w i-\nbm-gv-N.

A_vZpÂa-Po-Zv kw{Im¥n: hmg-°m-embn¬ A_vZp¬a-Po-Zv (60 ). J_-d-S°w ssIX-ae apkvenw Pam-AØv ] ≈n J_¿ÿm-\n¬ \SØn. `mcy: \oen-aw-Kew lwkm-_o-hn.a°ƒ: sse-Pp,- _p-jvd, hmlnZv. acp-a-°ƒ: \ujmZv Bepw-Np-h-´n¬ B-∏m©n-d, \ko¿,- jo_ tNºmebn¬ Xe-∏m-d.

In-Wänse ]md-s]m-«n-¡p-¶-Xn-\nsS A]-I-S-¯n bphmhv acn¨p Kw-Km-tZ-hn A-´À-P-\w

]-¸p-®n

{]-`m-I-c³

tdm-k

b-ap-\-`m-bv

In-g-°-º-ew: ]-g-ß-\mSv Nn-d-a-e C-√-Øv Kw-KmtZ-hn A-¥¿-P-\w(56). kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. k-tlm-Z-c-߃: \o-e-IWvT≥ C-f-b-Xv, hm-kp-tZh≥ C-f-b-Xv, D-Æn-Ir-jvW≥ C-f-b-Xv, Aw-_n-ImtZ-hn, iym-a-fm-tZ-hn, h¬k-e.-

I-f-a-t»-cn: C-S-∏-≈n tSmƒ tK-‰v D-Wn-®n-d I-fØn-∏-d-ºn¬ ]-∏pÆn(85). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b N-°-Ω. a-°ƒ: _m-_p, e-fnX, A-tim-I≥, kp-tcjv, hn-iz≥, ]-tc-X-\m-b th-Wp. a-cp-a-°ƒ:]fl,i-in,A-√n,D-j,KwK,Aw-_n-I.-

Im-™q¿: Cu-´p-ß-∏-Sn ho-´n¬ {]-`m-I-c≥(48). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v sNm-Δ-c F-kv.F≥.-Un.-]n. ivv-a-im-\Øn¬. `m-cy: jm-e. a°ƒ: tZ-hn-I,tZ-h-{]-kmZv.-

Im-™q¿: hm-g-∏n-≈n ]tc-X-\m-b Hu-tk-^v `mcy tdm-k(90). a-°ƒ: ]m∏p, h¿-Ko-kv, tP-°-_v, sk-en≥, ta-cn, B-\n, kp-[, ]-tc-X-cm-b tXm-akv t_-_n, tPm-kv. a-cp-a°ƒ: B-en-kv, ta-cn, Dj, F¬-kn, tam¨-kn, tPm¿-Pv, tPm-bv tPm-kv, tPm-kv I-Æq-°m-S≥. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v 3.-30 \v Im-™q¿ sk‚ v.-s^m-tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-≈p-cp-Øn: hm-´¿ em‚ v tdm-Uv sIm-¶n-Wnt»-cn ]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k I-ΩØn-s‚(t\-Xm-Pn) `m-cy b-ap-\-`m-bv(90). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: tKm-hn-μ-I-Ω-Øv, ]p-cptjm-Ø-a I-Ω-Øv,]-tcX-\m-b \n-Xym-\-μ-I-ΩØv), Ir-jv-W-I-Ω-Øv, cm-P-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-bm-b im-¥,Ko-X,{iotZ-hn,c-ta-iv-\m-bv-Iv.-

Ir-jvW³

]qt°m´pw]mSw: X´ntb°¬ ]´mc {iotZhnbΩ(69). a°ƒ: KoX, an-\n

cm-Pp G-‰p-am-\q¿: Nq-c-°p-fß-c ap-I-tf¬ am-Wn-bpsS a-I≥ Fw Fw cm-Pp (52). `m-cy: G-e-Ω. a-°ƒ: {]n-b, {]o-Xn, {]o-W (hnZym¿-Yn-Iƒ),

c-hn I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw sIm-®n-∏m-S-Øn-\p k-ao]w sIm-®-Øv c-hn(62). `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a°ƒ: tc-jv-a, A-Xp¬.-

Pn-_n³ ap-´p-Nn-d: ]-≈n-\o-cm°¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ Pn_n≥ (21). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 2.-30 \v ap-´p-Nn-d s^m-tdm-\-]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬. Ip-d-hn-eßm-Sv tZ-h-am-Xm tIm-fPv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv.

sIm-bn-em≠n: ta-eq¿ h√-Ø-d Ir-jvW≥(68).`mcy: c-a-`mbv.

{iotZhn-b-½

BÀ.F-kv.]n. tI-c-f-¯n bp.Un.F-^n a-{´n-k-`-bn tI-c-f-¯n\v D-d-¨p \nÂ-¡pw: F³ sI t{]-a-N-{µ³ {]m[n\n[yw D−m-hnÃ:

\yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn¬ B¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n. G-Xv ap-∂Wn-bn¬ \n-∂m-epw B ap-∂Wn-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\pw sI´p-d-∏n-\pw th-≠n \n-e sIm-≈psa-∂pw U¬-ln-bn¬ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v a-dp]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d-™p. B¿.F-kv.]n-bp-sS `m-hn ]cn-]m-Sn-Iƒ kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\w ssI-s°m-t≈-≠-Xv tI{μ t\-Xr-Xz-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\m-∏w D-d-®p \n¬-°p-∂ \n-e-]m-Sv a-\-kn-em°n th-Ww tI-{μ-t\-Xr-Xzw Xocp-am-\w F-S-p-°m-≥. B¿-.F-kv.]n°v C-S-Xp-]m¿-´n-bm-hm≥ kn.]n-.F-Ωn-\v H-∏w \n¬-t°-≠-

Xn-s√-∂pw t{]-a-N-{μ≥ ]-d™p. kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b ]-c-\m-dn {]-tbm-KtØm-Sv tI-c-f-Øn-se P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®p-sh-∂pw A-t±-lw H-cp tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. C-∂v B¿.F-kv.]n-bp-sS tI-{μ-k-an-Xn tbm-Kw \-S-°pw. C-S-Xp ap-∂-Wn hn-´v bp-.Un-.F^n-\v H-∏w \n¬-°m-\p-≈ B¿.F-kv-.]n. tI-c-f L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ _w-Kmƒ L-SI-Øn-\v F-Xn¿-∏p-≠v. F-∂m¬ _w-Km-fn¬ \m-ev ko-‰n¬ C-SXp-ap-∂-Wn-s°m-∏w \n-∂v a¬k-cn-s®-¶n-epw H-cn-S-Øp-t]mepw P-bn-°m-\m-bn-´n-√.

hn ap-c-fo-[-c³ \yq-U¬-ln: tI-{μ-a{- ¥n-k`- b - n¬ \n-eh - n-se km-lN-cy-Øn¬ tI-cf - Ø - n¬ \n-∂v {]-Xn-\n-[n-bp-≠m-Ins√-∂v _n.sP.]n. tI-cf - A-[y-£≥ hn ap-cf - o-[c - ≥. hm-Pvt- ]-bn k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v cm-Py-k`- mw-Ka - mbn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv H cm-P-tKm-]m-en-\v a-{¥n-ÿm\w e-`n-®X - v. Fw.]n-am¿-°m-Wv a-{¥n-k`- b - n¬ {]-Ya - ] - c - n-KW - \ \¬-Ip-I. a-{¥n-bn-s√-¶n-epw tI-cf - Ø - n-s‚ Xm¬∏-cy-߃ kw-c£ - n-°s - ∏-Sp-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡am-°n. thm-´v i-Xa - m-\Ø - n-ep-≠m-b h-f¿-® \n-ba - k - `m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ hn-Pb - {]-Xo-£ \¬-Ip-∂X - mWv. `q-cn-]£ - w t\-Sn-b a-fie - ß - f - n¬ Dƒ-s∏-sS anI-® ÿm-\m¿-∞n-Is - f cw-KØ - n-d° - p-w. A-\p-Iq-e km-l-N-cy-am-bÿnXn°v tI-c-fØn¬ C-\n-bpw L-SI - £ - n-Iƒ F≥.Un.F-bp-sS `mK-am-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

Xn-cp-h-√: In-W¿ \n¿am-W-Øn-\n-sS Im-Ws∏-´ ]m-d- kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-°m≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS sXm-gn-em-fn A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-hn-bq¿ tIm-´q¿ sN-dp]p-g Im-em-bn¬ ]-tc-X\m-b tKm-]m-e-s‚ aI≥ kp-tc-jm(35)-Wv C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. Ip-‰-∏p-g sP ]n \K-dn-se hn Sn C-´n-Nm-≠n-bp-sS ]p-c-bn-S-Øn¬ InW¿ Ip-gn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. G-I-tZ-iw 35 A-Sn Xm-gv-N-bn-se-Øn-b-t∏m-gmWv ]m-d- I-≠-Xv. C-Xv s]m-´n°mbn C-∂-se kvt^m-S-I h-kv-Xp h®v Xn-cn--sIm-fp-Øn- I-c-I-b-dp∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n-te-°v ho-gp-Ibpw kv-t^m-S-\-ap-≠m-hp-I-bpambn-cp∂p. ^-b¿ t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv cm-tP-jn-s‚ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰p-tam-¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. cm-tP-jn-s‚ `mcy F-¬k-Ω-, am-Xm-hv X-¶-Ω-.

hn-P-b³ tN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv sh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-bØn¬ Sn -sI hn-P-b≥ (82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn . `m-cy cm-P-Ω.

kn-²mÀ-Y³ ]m-h-d-´n: ]q-Δ-Øq¿- Xncp-s\-√q¿ cm-cw-]-d-ºn¬ i-¶p-Ip-am-c≥ a-I≥ kn≤m¿-Y≥(42).

sN-ß-∂q-¿: Hm-t´m-dn£m ss{U-h¿ bm-{X-bv°n-S-bn¬ Ip-g-™p ho-Wv a-cn-®p. sN-ß-∂q¿ A-ß m-Sn-°¬ a-e-bn¬ a-Æ-Øv ho-´n¬ Fw ]n a-Wn (47) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂qcn¬ \n-∂pw N-ß-\m-t»cn-bn-te-°v Hm-´w t]m-Iptºmƒ s]-cp-∂-bn¬ h®m-Wv C-bmƒ h-≠n-°p-≈n¬ Ip-g-™p ho-W-Xv. hm-l-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂-h¿ k-ao-]-sØ B-ip]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy I-hn-X: a-°ƒ: {io-P, {io-Pn-Øv, {ip-Xn

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v Nn-In-’-bnem-bn-cp-∂ _n.-F-kv.F≥ .-F¬. Po-h-\-°m-c ≥ a-cn-®p. l-cn-∏m-Sv sN-ºI-ti-cn¬ kn c-ho-{μ\m(54)Wv a-cn-®-Xv. 17 \v cm-{Xn I-cp-\m-K-∏-≈nbn¬ h-®v C-bmƒ k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v a-s‰m-cp ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-e-∏pg sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bnem-bn-cp-∂p. _n.-F-kv.-F≥.-F¬. sa-°m-\n-°¬ hn`m-Kw Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v. `m-cy: am-bm-tZ-hn. a-°ƒ: kp-an-Zn-Pp, A-\-¥pc-ho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: hn.-Pn. Zn-Pp, Aw-Kn-X.-

X-an-g-v\m-Sv kz-tZ-in I-cn-¦Â Iz-m-dn-bn ap-§n a-cn-¨p

tN-e-°-c: _-‘p ho-´n¬ hn-cp-∂n-s\-Øn-b X-an-g-v \m-Sv kz-tZ-in I-cn-¶¬ Iz-m-dn-bn-se P-em-i-b-Øn¬ ap-ßn a-cn-®p. s]m-≈m-®n tPym-Xn \-K¿ tIm-f-\nbn¬ sj-bv-°v Zm-hq-Zn-s‚ a-I≥ sj-^o-°v(23) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS \m´y≥ Nn-d-bn-se I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ Ip-fn-°m≥ C-dßn-b-Xm-bn-cp-∂p. bp-hm-hn-s\m-∏w D-≠m-bn-cp-∂ Iq-´p-Im-cm-Wv \m´p-Im-sc hn-h-c-a-dn-bn-®-Xv. \m-´p-Im-sc-Øn C-bm-sf I-c-bv-°p I-b-‰n-b-t∏m-tg-°pw a-c-Ww kw-`-hn-®n-cp∂p. tN-e-°-c t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.-

]p-g-bn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ap-§n a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hv Hgp-°n¬-s]-´v ap-ßn a-cn-®p.--A-∂-\m-Sv a-™-fn h-do-Xv a-I≥ A-t¥m-Wn(45)-bm-Wv a-cn-®-Xv.s-- h-≈n-bm-gv-N D-®-Xn-cn-™v c-t≠m-sS Nm-e-°p-Sn ]p-g-bp-sS Ip-Spßm-∏p-g A-º-e-I-S-hn¬ h-®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. `-- mcy: jm-en. a-- -°ƒ: A-£-bv,- B-t_¬.-

I-f-cn-bm-im³ ]n.-sI _m-e³ Kp-cp-¡Ä Kp-cp-hm-bq¿: {]-ap-J I-fcn-bm-im≥ ]n.-sI _me≥ Kp-cp-°ƒ(80). sXm-gnbq¿ ]n.-sI.-_n I-f-cn kwtem-\-¸³ L-Øn-s‚ ÿm-]-I-\mKp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v Fbq¿ Nn-cn-b-¶-≠-Øv h-dp- ´n-\v Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-kXp-Æn-bp-sS a-I≥ tem-\- ` iv-a-im-\-Øn¬. ∏≥(87). kw-kv-°m-cw C`m-cy: im-¥a-°ƒ: ∂v cm-hn-se 10\v ]m-ekp-`m-jv, `-c-X≥, tam-lbq¿ sk‚ v-tXm-am-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. \≥, {]-lv-fm-Z≥, ]-tc-X-\m-b hn-{I-a≥, e-fn-X, a-°ƒ: h¿-§o-kv, tPm-_v, si¬-hn, cm-Kn-Wn. a-cp-a-°ƒ: an-\n, A-Pn-X, A-\ne, A-\n-X, kp-`-{Z, D-Ø-a≥, Kn-co-jv, c-ho-{μ≥. tP-°-_v, ta-cn, tdm-kn, B-en-kv. a-cp-a-°ƒ: D-j, sU-bv-kn, en- n, tPm-kv, sN-ß-∂q¿: a-[y h-b-kvI-s\ s{S-bn≥ X-´n a-cn-® tPm¿-÷v, tPm-bv. \n-e-bn¬ I-s≠Øn. a√-∏p-g-t»-cn I-cn-ßm-´n¬ cmhn-P-b³ [m-Ir-jv-W-]n-≈(45)s\-bm-Wv s{S-bn≥ X-´n a-cn-® tN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv \n-e-bn¬ C∂-se cm{Xn Gg-c-tbm-sS sN-ß-∂q¿ ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv ]p-Ø≥ ho-´n¬-∏-Sn-bn¬ I-s≠-Øp-∂Xv. C-bm-fpsh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-b- sS ar-X-tZ-l-Øn¬ \n∂pw e-`n-® ]mkv-t]m¿-´n-s‚ Øn¬ Sn -sI hn-P-b≥ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xn-cn-®-dn-™Xv. sN-ß-∂q¿ (82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. . `m-cy cm-P-Ω. a-° ƒ: Ihn-cm-P,-I-hn-X.

s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

10 I-iv-ao-cn hn-ZymÀ-Yn-Isf aod-äv \-h-Pm-X in-ip a-cn-¨-p; B-ip-]-{Xn-bn kÀ-h-I-em-ime ]p-d-¯m¡n _-Ôp-¡-fp-sS {]-Xn-tj-[w ao-d‰v: ]m-In-kv-Xm≥ {In°-‰v Soan-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p-sh-∂ hn-hm-Z-Øn-e-I-s∏-´ 10 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf kz-Im-cy k¿-hI-emim-e ]p-d-Øm-°n. 57 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kv-s]‚ v sNbv-X \-S]-Sn d-±m°n-bn-´p-ap-≠v. kzm-an hn-th-Im\-μ kp-`¿-Øn k¿-h-I-em-im-ebn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv ]pd-Øm-°n-bXv. C-h¿ Zp-jv s]-cpam-‰w Im-Wn-®-Xmbpw k¿-h-Iem-im-em kz-Øp-°ƒ tI-Sp-hcp-Øn-b-Xmbpw k¿-h-I-emime \n-b-an-® A-®-S-°-k-an-Xn Is≠-Øn-sb-∂v ssh-kv Nm≥-ke¿ {]-^. a≥-kq¿ A-lvΩ-Zv ]d-™p. 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-t∏mƒ ]-

co-£-sb-gp-Xp-I-bmWv. ]co-£ I-gn-™m¬ Ah-sc Xn-cn-®-bv°p-sa∂pw Ip-Sn-tb-‰ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw ]-d-™p. am¿-®v c-≠n-\v C-¥ybpw ]mIn-kv-Xm\pw X-Ωn¬ \-S-∂ {In°-‰v a-¬k-c-Øn¬ ]m-In-kvXm-s‚ hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw k¿-h-I-emim-em tlm-kv-‰-en¬ a-[p-cw hnXc-Ww sN-øp-Ibpw sN-bv-X 67 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp∂p. hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc aod-‰v t]m-en-kv cm-Py-t{Zm-l Ip-‰w Npa-Øn tIsk-Sp-sØ-¶nepw hym-]-I-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h-en®n-cp∂p.

ap-≠-°-bw: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \-h-Pm-X in-ip a-cn-®-p. ]o-cp-ta-Sv sX-t°-ho-Sv jn-lm-_p-±o≥-˛-A-Po-\ Zº-Xn-I-fp-sS ap-∂p-Zn-h-kw {]m-b-am-b s]¨-Ip-™m-Wv a-cn-®X - v. Ip-™v a-cn®-Xv B-ip-]{- Xn A-[n-Ir-Xc - p-sS A-\mÿ aq-ea - m-sW-∂v B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ {]-Xn-tj-[n-®p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Po-\ s]¨Ip-™n-s\ {]-kh - n-®X - v. ]n-t‰ Zn-hk - w ap-X¬ Ip-™v \n¿-Øm-sX I-c-®n¬ B-cw-`n-°p-I-bpw ]m¬ Ip-Sn-°m-Xn-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-™n-s‚ I-c®n¬ h¿-[n-®-t∏m-ƒ \-gv-kp-am-sc k-ao]n-®t∏mƒ Ip-´n-I-fm-sW-¶n¬ I-c-bpsa-∂pw \n-ß-fp-sS Ip-´n-bp-sS Im-cyw am-{Xw t\m-°n-bm¬ t]-m-sc-∂p-am-bncp-∂p a-dp-]-Sn-sb-∂v _-‘p-°ƒ ]-d™p.

C-∂-se cm-hn-se ]-cn-tim-[n-® tUm-Œ¿ Ip-´n-sb a-‰v F-hn-tS-s°-¶nepw sIm-≠p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®p. F∂m¬ _n-√pw d-^¿ sN-bv-Xp≈ IØpw D-®-bm-b-t∏m-gm-Wv \¬-In-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv hn-´p \¬-Im-\pw X-ømdm-bn-√. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-sØ B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-\nsS -]m-d-tØm-´n-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ Ip-™v acn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. F∂m¬ B-tcm-]-W-w A-Sn-ÿm\ c-ln-X-am-sW-∂v sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn am-t\-P¿ d-h: ^m-Z¿ tPmk-^v s]m-ßw-¥m-\w ]-d-™p. hr-°Iƒ X-I-cm-dn-em-b-Xm-Wv a-cWImcW-w. _-‘p-°ƒ B-hi - y-s∏-Sm-™X - p sIm-≠m-Wv Bw-_p-e≥-kv \¬-Im-Xncp-∂s - X-∂pw At±lw ]-d™ p.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

24 sa-bv 2014 i\n

ss_-¡pw hm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

-k-Xy-`m-a

cm-[m-Ir-jv-W-]n-Å

tKm-]-Ip-amÀ

tKm-]n-\m-Y³-]n-Å

Ip-ªp-]n-Å-b-½

]-¦-Pm-£n-b-½

P-K-¶m-Y³ \m-bÀ

A-Ðp jp-¡qÀ

Nm-Ø-∂-q¿: Im-cw-tIm-Sv D-fn-b-\m-Sv N-cp-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b hm-a-tZh-s‚ `m-cy k-Xy-`ma(85). a-°ƒ: kp-[¿-Ω, kp-Pm-X, tKm-]m-e-Ir-jvW≥, ap-c-fo-[-c≥, ]-tcX-bm-b A-\n-em taml≥, hn-P-b≥, Kn-cn-P, ]p-jv-]mw-K-Z≥, Ko-X, kp[o-c≥.

In-g-t°-I-√-S: D-∏q-Sv tIm-´-∏p-d Ir-jv-W-\n-eb-Øn¬ (Ip-cp-°-e-gn-IØv) sI-F≥ cm-[m-Ir-jvW-]n-≈ (70). -kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: k-c-kz-Xnb-Ω. a-°ƒ: l-cn-Ir-jvW≥, P-b-Ir-jv-W≥.

In-g-t°-I-√-S: In-g-t°I-√-S am¿-°-‰v P-Mv-j\n¬ ssk-°nƒ kv-s]b¿-]m¿-Sv-kv I-S-bp-S-a Xm-gw tX-h-c-gn-I-Øp h-S°-Xn¬ kn tKm-]-Ip-am¿ (48).-kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.-`m-cy: e-Xm-Ip-am-cn. a-°ƒ : Ko-Xp, tKm-Ip¬.

Ip-≠-d: Ip-gn-a-Xn-°m-Sv k-t¥m-jv `-h-\n¬ tKm]n-\m-Y≥-]n-≈ (68). `mcy: c-am-tZ-hn. a-°ƒ: _nμp, k-t¥m-jv, _n-Pn. acp-a-°ƒ: hn-P-b≥ D-ÆnØm≥, ku-ay, k-Pn-Xv.-

ap-J-Ø-e: Ip-co-∏-≈n sk‚ v-Pyq-Uv \-K-dn¬ hS-°-Øv(kp-Pn-Øv hn-emkw) ]-tc-X-\m-b sN-√∏≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy Ip™p-]n-≈-b-Ω(89). a°ƒ: cm-[m-a-Wn-b-Ω, tam-l-\≥-]n-≈, kp-tc{μ≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: Icp-Wm-I-c≥-]n-≈, C-μn-c A-Ω, Ko-Xm-Ip-am-cn-b-Ω.F-S-Xz: N-ßw-I-cn A-dbv-°¬ ]-tc-X-\m-b tIi-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy tZ-h-In-b-Ω (88) \n-cymX-bm-bn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v. a-°ƒ: I-\-I-Ω, \m-cm-b-W≥ \m-b¿.

tN¿-Ø-e: ap-l-Ω ]©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv ssX-]-d-ºn¬ kp-K-X-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv-Ip-am¿ (37). kw-kv-Im-cw \-SØn. k-tlm-Z-c-߃: kp\n¬-Ip-am¿,-k-\n-X.

t]m-Ø≥-tIm-Sv: ]-Wn-aqe hn-P-b hn-em-k-Øn¬ dn-´. A-[ym-]-I≥ P-K∂m-Y≥ \m-b¿ (82). `mcy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: \n¿a-e Ip-am-cn (dn-k¿-®v Hm^n-k¿, sF.-kn.-Fw.B¿, F-kv.-F.-Sn B-ip]-{Xn), Kn-cn-P-Ip-am-cn, kXn-Ip-am-cn, k-t¥m-jv Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μIp-am¿, i-in-[-c≥ \mb¿, k-Xo-jv-Ip-am¿, kpkv-an-X k-t¥m-jv.

In-fn-am-\q¿: t]m-ß-\mSv kz-]v-\-°q-´n¬ A–p¬ jp-°q¿ (62). `m-cy: ssj-e jp°q¿ (In-fn-am-\q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv ap≥ sa-º¿). a-°ƒ: jn-_n≥, A-en-j. a-cpa-°ƒ: j-ln-\, ssjPp.

tZ-h-In-b-½

Hm-bq¿: I-cn-ß-∂q¿ ]pXp-t»-cn s]m-bv-I-bn¬ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \mWp-]n-≈-bp-sS `m-cy ]-¶Pm-£n-b-Ω (82). a-°ƒ: Xp-f-ko-[-c≥-]n-≈, N-{μ_m-_p, ]-tc-X-bm-b ]fl-Ip-am-cn-b-Ω a-cp-a°ƒ: B¿ -kn-‘n, _nμp ]-tc-X-\m-b cm-a-N{μ≥-]n-≈. a-c-Wm-\-¥-cN-S-ßp-Iƒ Pq¨ 5\v cmhn-se 7.-30-\v.-

tbm-l-¶m³ ]-cp-a-e: ]-´m-gn I-∂nta¬ B-ep-hn-f-sX-t°Xn¬ (tXm-´p-I-c) Fw tbm-l-∂m≥ (78). kwkv-Im-c 25\v ssh-Io-´v \m-en-\v ]-¥-πm-hv sk ‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUmIv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

`p-h-\-N-{µ³ I-S-bv-°¬: t]-gpw-aq-Sv Zo-]p `-h-\n¬ `p-h-\-N{μ≥(76). `m-cy: N-{μn-I. a-I≥: Zo-]p.-

P-b-em I-S-bv-°¬: B-\-∏m-d ]qPm `-h-\n¬ P-b-em¬ (59). `m-cy: t_-_n. aIƒ: \o-\p. a-cp-a-I≥: Zo-]p.

tKm-]nsXm-Sp-]p-g: Su-Wn-se tPym-Xn _-km-dn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Pn.-F¬. sS-bv-te-gv-kv- D-S-a Im™n-c-a-‰w ]p-fn-¶p-t∂¬ hn Pn tKm-]n(63) . kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy teJ Im-™n-c-a-‰w X-®p-Ipgn-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

ap-l-½-Zv l-\o-^ I-S-bv-°¬: Np-≠ h-enb ]-Sn-™m-‰-Xn¬ ho´n¬ ap-l-Ω-Zv l-\o-^. `m-cy: k-^n-em-_o-hn. a°ƒ: ssk-\-_, \nkm¿, A≥-k¿, d-ko-\, k-eo-\, d-ln-\, kp-\n-X, kp-[o¿, k-^n¿. a-cp-a°ƒ: jm-P-lm≥, A-\ok, k-_o-\, _m-Zp-j, jn-lm-_v, lm-jnw, \ujm-Zv.

k-t´m-jv Ip-amÀ

Ip-©p tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` H-º-Xmw hm¿-Uv sIm-®p-X-d Ip-©p (87). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. aI≥: k-Xy-{]-km-Zv.

hn-a-e tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 20mw hm¿-Uv a-W-th-en ]p-dØp-sh-fn ]-tc-X-\m-b ]-fl-\m-`-s‚ `m-cy hn-ae (84). kw-kv-Im-cw \-SØn. a-°ƒ: t_-_n,tPm-bn-Zm-kv. a-cp-a-°ƒ: Aw-_n-I,-im-¥.-

I-√-d: ss_-°pw hm-\pw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]I-S-Øn¬ ss_-°v bm{Xn-I≥ a-cn-®p. ]-c-∏n¬ N¥-bn¬-°m-Sv B-Z¿-iv `-h\n¬ c-ho-{μ≥ in-h-Ip-amcn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ Bin-jv (28) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io´v ap-Xp-hn-f I-√-d tdmUn¬ a-cp-Xp-aq-Sn-\v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. ap-Xp-hn-f `m-K-Øv \n-∂v I-√m-d-bn-te-°v ss_-°n¬ t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ B-in-jv F-Xn¿-Zn-i-bn¬ \n-∂pw h-∂ hm-\p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c ]-cnt°-‰ B-in-jn-s\ D-S≥ sh-™m-d-aq-Sn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. B-Z¿-iv G-I-k-tlm-Z-c-\m-Wv.

hn-ZymÀ-Yn Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sh-≈-d-S: hn-Zym-¿-Yn-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ssl-kv-Iqƒ P-Mv-j-\n¬ hn-P-b≥-˛-{io-P Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ A-Zn-P (19) B-Wv a-cn-®-Xv. sh≈n-bm-gv-N D-®-bv-°m-bn-cp-∂p kw-`-hw. c-£n-Xm°ƒ ho-´n¬ C-√m-Ø k-a-b-Øv ho-´n-\p-≈n-se koen-Mv ^m-\n¬ Xq-ßn a-cn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂m-Wv \n-K-a-\w. t]m-en-kv \-S-]-Sn-{I-aw ]q¿-Øn-bm-°n ar-X-tZlw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°v am-‰n. k-tlm-Z-cn jo-P.

bp-h-Xn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn tKm-]m-e³ D-®n-¯m³

C-µn-c

Im-kv-^À

im-´

i-in-[-c³ B-im-cn

X-¦-a-Wn

Ir-jv-W-½

In-fn-am-\q¿: ]-I¬-°p-dn Ir-jv-W \n-tI-X-\n¬ tKm-]m-e≥ D-Æn-Øm≥ (79). K-h. ssl-kv-Iqƒ ap≥ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. km-£-c-Xm b-⁄w, P\-Io-bm-kq-{X-Ww, imkv-{X km-ln-Xy ]-cn-jØv F-∂n- -h-bn-epw sI.-F-kv.-Sn.-F, sI.-Fkv.-F-kv.-]n.-bp, ]-I¬Ip-dn £o-c-kw-Lw F∂n-h-bp-sS t\-Xr-\n-cbn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. ]-I¬-°p-dn Fw sI sI \m-b¿ kv-am-c-I kmw-kv-Im-cn-I tI-{μw sN-b¿-am≥, ]-≈n-°¬ G-em hn-I-k-\ k-an-Xn {]-kn-U‚ v, k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\nb≥ ]-≈n-°¬ bq-\n-‰v {S-j-d¿ F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cp-Ibm-bn-cp-∂p. `m-cy: kpaw-K-em tZ-hn. a-°ƒ: {]Zo-]v Ip-am¿ (Pn-√m bqØv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), {]oXm Ip-am-cn (So-®¿, Fkv F≥ sk≥-{S¬ kvIqƒ s\-Sp-tßm-ew ]-chq¿), {]-tam-Zv Ip-am¿ (F≥-Pn-\o-b¿ a-kv-°‰v). a-cp-a-°ƒ: {]-`m-Ic≥ (A-‰v-e-kv tIm-f-Pv Nm-Ø-∂q¿), P-b-{io (So-®¿ F-kv.-hn.-bp.-]n.F-kv ]p-en-bq¿-t°mWw), tUm. [-\y (A-arX sse-^v B-‰n-߬).

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v a-e-bv-°¬ am-hp-hn-f Zn-hym -`-h-\n¬ {io-cw-Ks‚ C-μn-c (51). a-°ƒ: Znhy, Zo-]p. a-cp-a-Iƒ: taml-\≥.

Nn-d-bn≥-Io-gv: Xm-gw-]≈n ]p-Xp-h¬ ho-´n¬ Im-kv-^¿ (85). `m-cy: F-ج Imkv-^¿. a-°ƒ: t__n, tPm-bn, sS-d≥-kv, kq-kn. a-cp-a-°ƒ: _m_p, hn-Pn, ta¿-fn, s{^Un.

s\-øm-‰n≥-I-c: eo-em¥n-hn-f I-h-fm-Ip-fw ]pØ≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb Ir-jv-W≥ Ip-´n-bp-sS `m-cy im-¥ (59). a-I≥: in-_n Ir-jv-W≥.

I-√-d: Ip-dp-º-bw N-cphn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ i-in-[-c≥ B-im-cn (65). `m-cy: iym-a-f. a-°ƒ: tPm-bn, kp-Pn, d-Pn, A-Pn. a-cpa-°ƒ: cm-Pp, b-ap-\mtZ-hn, kn-‘p, in-hIp-am¿ (]-tc-X≥).-

hn-gn-™w: I-S-°p-fw ]p-Ø-d-Øv hn-fm-I-Øp ho-´n¬ X-¶-a-Wn (55). `m-cy: Aw-_n-I. a-°ƒ: A-cp¨, A-\q-]v, A-`nem-jv. a-cp-a-Iƒ: \n-Xy.

Aw-_q-cn: Ip-´-a-e A-øc-¶p-gn I-em-hn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b tkma≥-]-Wn-°-cp-sS `m-cy Ir-jv-W-Ω (70). a-°ƒ: a-[p I-em-an-{X (sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn Im-´m-°S), I-e, an-\n. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, l¿-j-Ip-am¿, tam-l-\≥.

`m-\p-a-Xn Kp-cp-hm-bq¿: I-≠m-Wt»-cn h-´w-∏-d-ºn¬ i-¶c-s‚ `m-cy `m-\p-a-Xn(85). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: {]-Im-in-\n, KoX, do-Ø, do-\, eo-\, ko-\. a-cp-a-°ƒ: cm-[mIr-jv-W≥, Ip-am-c≥, cmP≥, kp-K-X≥, _m-_p, \m-cm-b-W≥.

A¶-½ a-√-∏-≈n: Nn-d-ta¬ ta°-cn-ßm-´v ]-tc-X-\m-b Fw Fw tPm-k-^n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (Nn-∂-Ω (83). a-°ƒ: h-¬k-Ω, Fw sP am-Xyp(ap≥ {]kn-U‚ v, hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\-k-anXn, tI-c-f tIm¨-{Kkv(Fw), a-fi-ew sk{I-´-dn, cm-P. a-cp-a-°ƒ: I-S-b-\n-°m-Sv s]m-´≥-πm°¬ ]n sP Nm-t°m.

`-hm-\-µ³ I-cp-\m-K-∏-≈n: B-epwI-S-hv a-cp-Xq¿-Ip-f-ß-c sX-°v Im-∏n-°-S-bn¬ `hm-\-μ≥-(62). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv, k-t¥m-jv, kp-\n¬, kp-Ip. a-cp-a°ƒ: an-\n, c-iv-an, am-fp.

am-Wn-Iyw ]n.kn.]m-ew: A-cn-ßmam-´p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-s‚ `m-cy am-WnIyw(91). a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, kc-kz-Xn, e-£v-an, cm-a-Irjv-W≥, j¨-ap-J≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb Ir-jv-W≥, tem-lnXm-£≥, kp-K-X, _nμp.-

cm-P-¸³ Xn-cp-h-√: h-≈w-Ip-fw sIm-‰p-im-e-n¬ F sI cm-P-∏≥ (65). `m-cy: kpa-Xn. a-°ƒ: kp-a, kp-P, kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ: hnt\m-Zv, c-Rv-Po-hv, A-\ne. kw-kv-Im-cw 26\v cmhn-se 10 ho-´p-h-f-∏n¬.

s]-®-½- Um-\n-tb im-kv-Xmw-tIm-´: iq-c\m-Sv h-S-°v ]p-Ø≥-hn-fbn¬ ]-tc-X-\m-b Um\n-tb-en-s‚ `m-cy s]Æ-Ω-Um-\n-tb¬(85). kw-kv-°m-cw 25\v D®-°v c-≠n-\v sk‚ v ta-cn-kv im-tew Hm¿Ø-tU-Iv-kv ]-≈nbn¬.

]-co-Xv Cu-cm-‰p-t]-´: X-e-∏≈n (Xu-^o-Jv) ]-coXv(65). J-_-d-S-°w C∂v D-®-bv-°v 12\v ]pØ≥-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: D-Ωp Ip¬kp. a-°ƒ: Xzm-l, A\-kv, \-ko-_v, \u^¬, A-\o-k.

]-ß-h-Xn-b-½ Xn-cp-h-√: Im-c-bq¿ {io\n-tI-X-\-Øn¬ sI B¿ Ip-™p-Ir-jv-W hm-cn-b-dp-sS `m-cy Sn Fkv ]-fl-h-Xn-b-Ω (eo-e˛18). a-°ƒ: {io-e-X (A[ym-]n-I), tPym-Xn, Cμp.-a-cp-a-°ƒ: i-in-Ipam¿, Pn hm-cy¿(F.-C.-H X-e-h-Sn), ap-c-fo-[-c≥ hmcy¿ (Hu-dw-Km-_m-Zv), ap-cfo-Ir-jv-W≥(_mw-•q¿). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

th-e-¸³ h-S-bm¿: I-√p-th-en¬ th-e-∏≥ (81). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy c-a-Wn. a°ƒ: {]-Xm-]≥, N{μ≥, e-X, I-e. a-cp-a°ƒ: P-b, jo-e, {]k-∂≥, jm-Pn.

Xn-s√-∂pw t{]-a-N-{μ≥ ]-d™p. kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b ]-c-\m-dn {]-tbm-KtØm-Sv tI-c-f-Øn-se P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®p-sh-∂pw A-t±-lw H-cp tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. C-∂v B¿.F-kv.]n-bp-sS tI-{μ-k-an-Xn tbm-Kw \-S-°pw. C-S-Xp ap-∂-Wn hn-´v bp-.Un-.F^n-\v H-∏w \n¬-°m-\p-≈ B¿.F-kv-.]n. tI-c-f L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ _w-Kmƒ L-SI-Øn-\v F-Xn¿-∏p-≠v. F-∂m¬ _w-Km-fn¬ \m-ev ko-‰n¬ C-SXp-ap-∂-Wn-s°m-∏w \n-∂v a¬k-cn-s®-¶n-epw H-cn-S-Øp-t]mepw P-bn-°m-\m-bn-´n-√.

tU-hn-Uv Bâ-Wn tN¿-Ø-e: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv aq-∂mw hm¿Uv a-\-t°m-Sw Ip-t∂¬ X-¶≥ F-∂p-hn-fn-°p-∂ tU-hn-Uv B‚-Wn (74). `m-cy:¢m-c. a-°ƒ:jm^n,-ssj-tamƒ,-thmƒ-K,jm-P≥. a-cp-a-°ƒ: an-\n,t_-_n,-sk-_n-B‚-Wn,

lw-k F-S-°-c: h-gn-°-S-hv I-ºf-°-√v ]m-e-Øn-߬ lw-k (68).

Ip-ªo-ip

A-K-Ìn³

th-Wp-tKm-]mÂ

Zn-hm-I-c³-]n-Å

am-f: h-en-b-]-d-ºv a-Æm¥-d A-_p-hn-s‚ a-I≥ jm-P-lm≥(48) Ip-g-™p ho-Wp a-cn-®p. `m-cy: \ko-X. a-°ƒ: B-Xn¬, A-Xn-\m≥.-

am-f: A-º-g-°m-Sv πm-° tIm-°m-´n Ip-™o-ip (80). `m-cy: t{X-ky. a-° ƒ: kn-en-b, kn-Pn, kn_n, kn-an. acpa-°ƒ: am¬-°w, _m-_p, \n-j, jn-_p.-

a-´m-t©-cn: kn.-]n.-Fw tXm-∏w-]-Sn tem-°¬ IΩn-‰n Aw-K-hpw Iq-´p-¶¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ a-I≥ A-K-kv‰n≥. kw-kv-Im-cw \-SØn. \n-e-hn¬ tXm-∏pw]-Sn kn-‰n {_m-©v sk{I-´-dn-bpw sk-Iyq-cn-‰n bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ IΩn-‰n Aw-K-hp-am-Wv. amXm-hv:t_-_n. `m-cy: B\n. a-°ƒ: tam-\n-kv-‰^n,B-jv-\.-

C-S-s°m-®n: tIm-´-bv°¬ ho-´n¬ ]-fl-\m-`≥ a-I≥ th-Wp-tKm]m¬(62). `m-cy:k-Xn. a-°ƒ:anYp≥,B-Xn-c,ho-W. a-cp-aI≥:A-a¿-N-μv.-

]-d-hq¿: h-gn-°p-f-ß-c Ip-cym-∏n-≈n¬(hn-P-b{io a-μn-cw)ho-´n¬ Zn-hmI-c≥-]n-≈(86).-(ap≥ DtZym-K-ÿ≥ ]-d-hq¿ tIm-S-Xn). `m-cy: a-Wn-aμn-cw `m¿-K-hn-b-Ω(dn-´.A-[ym-]n-I). a-°ƒ: hnP-b-e-£v-an,k-Xo-jv Ipam¿. a-cp-a-°ƒ:N-{μ-tiJ-c≥ \m-b¿({]-kn-U‚ v F≥.-F-kv.-F-kv I-c-tbmKw,I-cn-ßmw-Xp-cpØv),tPym-Xn I-Wn-bm¿]m-Sw h-S-t°-°-c.-

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ X-e-tbm-e-∏-d-ºv: s]mXn- Im-fn-°m-´v tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h-¬-k-Ω tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿. a-°ƒ: A-Pn-Xv Ip-am¿, B-im tPym-Xn-\n. a-cp-a°ƒ: kp-[m-I-c≥, c-PnX Ip-am-cn.

G-ey Nm-e° - p-Sn: sh-≈mw-©nd I-Æw-ºp-g sX-t°-SØv ]-tc-X-\m-b ]u-temkv `m-cy G-ey(74).-- kwkv-°m-cw C-∂v D-®-Xn-cn™v 2.-30\v sh-≈mw-©n-d ^m-Øn-a-am-X ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.-- a-° ƒ: tPm-bv,- tPm-bv-kn,- tPmkv, -do-Ø,- jn-_p. a-cp-a°ƒ: t{K-bv-kn,- tXm-akv,- A-Pn,- jm-Pp,- _n-Pn.-

∂pw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. kw-ÿm-\ Iu ¨-kn-en¬ hn-i-Z-am-bn N-¿-® sN-øm-sX kw-ÿm-\ F-Iv-kn´o-hm-Wv Xn-cpB-hiyw Iyqh-\-¥-]p-c-sØ ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw \-S-Ønb-Xv. B \n-e-bv-°v ]-cm-P-b-w At\z-jn-°m≥ kw-ÿm-\ F-Ivkn-Iyq-´o-hv I-Ωo-j-s\ \n-tbmKn-®-Xv Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂pw Aw-K-߃ A-`n-{]m-b-s∏´p. B¿.-F-kv.-]n. ap-∂-Wn hn-´Xv sIm-√-Øn-\p ]p-d-ta B-e-∏pg-bn-epw am-th-en-°-c-bn-epw Xn-c®n-S-bm-b-Xm-bn {]-Xn-\n-[n-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. C-°m-cy-Øn¬ kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzw Ip-d-®p-IqSn D-Ø-c-hm-Zn-Øw Im-Wn-°-Wam-bn-cp-s∂-∂pw Aw-K-߃ ]-d™p. kw-ÿm-\ Iu ¨-kn¬ C-∂-h-km-\n-°pw.

b-ap-\-`m-bv ]-≈p-cp-Øn: hm-´¿ em‚ v tdm-Uv sIm-¶n-Wnt»-cn ]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b {io-\n-hm-k I-ΩØn-s‚(t\-Xm-Pn) `m-cy b-ap-\-`m-bv(90). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: tKm-hn-μ-I-Ω-Øv, ]p-cptjm-Ø-a I-Ω-Øv,]-tcX-\m-b \n-Xym-\-μ-I-ΩØv), Ir-jv-W-I-Ω-Øv, cm-P-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-bm-b im-¥,Ko-X,{iotZ-hn,c-ta-iv-\m-bv-Iv.-

{iotZhn-b-½ ]qt°m´pw]mSw: X´ntb°¬ ]´mc {iotZhnbΩ(69). a°ƒ: KoX, an-\n.

hn ap-c-fo-[-c³ \yq-U¬-ln: tI-{μ-a- s‚ Xm¬-∏-cy-߃ kw{¥n-k` - b - n¬ \n-eh - n-se km-lN - c - y-Øn¬ tI-cf - Øn¬ \n-∂v {]-Xn-\n-[nbp-≠m-In-s√-∂v _n.sP.]n. tI-cf - A-[y£≥ hn ap-cf - o-[c - ≥. hm-Pv-t]-bn k¿-°mcn-s‚ Im-e-Øv cm-Py-k`mw- K - a m- b n- c p- ∂ - X n- \ mem-Wv H cm-P-tKm-]m-en\v a-{¥n-ÿm-\w e-`n-®Xv. Fw.]n-am¿-°m-Wv a{¥n-k-`-bn¬ {]-Y-a-]-cnK-W-\ \¬-Ip-I. a-{¥nbn-s√-¶n-epw tI-c-f-Øn-

J-Zo-P \-Sp-h-Æq¿: hm-I-bm-Sv It√-cn aT-Øn¬ J-ZoP(50). `¿-Ømhv: I√p-≈Xn¬ aq-k. a°ƒ: dkmJv, dn-bm-kv, kp-Po-d.

A_vZpÂa-Po-Zv kw{Im¥n: hmg-°m-embn¬ A_vZp¬a-Po-Zv (60 ). J_-d-S°w ssIX-ae apkvenw Pam-AØv ] ≈n J_¿ÿm-\n¬ \SØn. `mcy: \oen-aw-Kew lwkm-_o-hn.a°ƒ: sse-Pp,- _p-jvd, hmlnZv. acp-a-°ƒ: \ujmZv Bepw-Np-h-´n¬ B-∏m©n-d, \ko¿,- jo_ tNºmebn¬ Xe-∏m-d.

In-Wänse ]md-s]m-«n-¡p-¶-Xn-\nsS A]-I-S-¯n bphmhv acn¨p

BÀ.F-kv.]n. tI-c-f-¯n bp.Un.F-^n a-{´n-k-`-bn tI-c-f-¯n\v D-d-¨p \nÂ-¡pw: F³ sI t{]-a-N-{µ³ {]m[n\n[yw D−m-hnÃ: \yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn¬ B¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n. G-Xv ap-∂Wn-bn¬ \n-∂m-epw B ap-∂Wn-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\pw sI´p-d-∏n-\pw th-≠n \n-e sIm-≈psa-∂pw U¬-ln-bn¬ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v a-dp]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d-™p. B¿.F-kv.]n-bp-sS `m-hn ]cn-]m-Sn-Iƒ kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\w ssI-s°m-t≈-≠-Xv tI{μ t\-Xr-Xz-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\m-∏w D-d-®p \n¬-°p-∂ \n-e-]m-Sv a-\-kn-em°n th-Ww tI-{μ-t\-Xr-Xzw Xocp-am-\w F-S-p-°m-≥. B¿-.F-kv.]n°v C-S-Xp-]m¿-´n-bm-hm≥ kn.]n-.F-Ωn-\v H-∏w \n¬-t°-≠-

ap-≠-Øm-\w: ]-≈nsX-t°-Xn¬ ]-tc-X-\mb ]n Sn tPm¿-Pn-s‚ `mcy km-dm-Ω tPm¿-Pv (86). ]-tc-X Im-c-bv°m-Sv sN-dp-Im-te-Øv Ip-Spw-_mw-Kw. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-°v 2.30 \v ap-≠-Øm-\w C-Ωm\p-th¬ a¿-tØm-a ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ: sF-∏v tPm¿-Pv tXm-a-kv tPm¿-Pv, Beo-kv tXm-a-kv.

]-´m-gn: I-∂n-ta¬ B-ephn-f-sX-t°-Xn¬ (tXm-´pI-c) Fw tbm-l-∂m≥ (78). kw-kv-Im-cw 25\v sshIo-´v \m-en-\v ]-¥-]v-fm-hv sk‚ v ta-co-kv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬. `mcy: `-fim-c-Im-em-bn¬ s]m-Sn-b-Ω. a-°ƒ: ]-tcX-bm-b Ip-™p-tamƒ, Hm-a-\, _m-_p, ^m. aØm-bn-Ip-´n (A-kn-kvd‚ v am-t\-P¿, ]-cp-a-e sk-an-\m-cn). a-cp-a-°ƒ: Ip-™p-tam≥, _m-_p, eo-\.

jm-P-lm³

Xnc-sª-Sp-¸p tXmÂ-hn; kn.]n.sF. tI-{µþkwØm-\ t\-Xr-Xz-§Ä-¡v hn-a-À-i\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-I-k-`m ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xv. \m-Sm¿ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xn-cp-h-\-¥-]p- thm-´v e-£y-an-´m-Wv ÿm-\m-¿cw a-fi-e-Øn-¬ ]m¿-´n-°p-≠m- Yn-sb \n-¿-Øn-b-sX-¶n-epw \mb tXm¬-hn-sb sNm-√n kn.-]n. Sm¿ thm-´p-]n-Sn-°m-≥ I-gn-™nsF. kw-ÿm-\ Iu¨kn-en¬ cq-£-hn-a-¿-i- kwØm-\ t\-XrXzw am-d-W-sa¶pw \w. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw ]m- √, ap-∂-Wn-bp-sS ]-c-º-cm-K-X fn-b Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ ]-cm- thm-´v \-„-s∏-´p. s_-∂-‰n-s‚ P-b-Øn-\v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\-\ ÿm-\m¿-Yn-Xz-Øn-\p th-≠n it\-Xr-Xz-߃ H-tc-t]m-se D-Ø- ‡-am-b hm-Zn-® kn Zn-hm-I-c-\pw c-hm-Zn-I-fm-sW-∂v N¿-®-bn¬ ]- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ cs¶-Sp-Ø-h¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Xn-c- ho-{μ-\pw tXm¬-hn-bp-sS D-Ø-cs™-Sp-∏p ]-cm-P-b-Øn-s‚ D- hm-Zn-Ø-Øn¬ \n-∂v H-gn-bm-\mØ-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv kw- hn-√. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv s]mÿm-\ t\-Xr-Xzw am-d-W-sa- Xp kz-X-{¥≥ ÿm-\m¿-Yn-bm∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ C-Xn-\m- hp-sa-∂v B-Zyw {]-Jym-]n-®-Xv bn {]-tXy-I πo-\w hn-fn-°-W-a- F _n _¿-Zm-\m-Wv. _¿-Zm-\pw kp-[m-I¿ sd-Õn-bpw Pm-Xn ÿm∂ B-h-iy-hpw D-b¿-∂p. Pn-√m- L-S-I-Øn-s‚ A-`n- \m¿-Yn-Iƒ-°v A-\p-Iq-e \n-e{]m-bw t]m-epw I-W-°n-se-Sp- ]m-Sv kzo-I-cn-®-Xv i-cn-bm-bn-√. °m-sX-bm-Wv s_-∂-‰v G-{_- C-h-sc kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ lm-an-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-I-bm-bn-cps-∂-

km-dm-½ tPmÀ-Pv

-tbm-l-¶m³

c- £ n- ° - s ∏- S p- s a- ∂ pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. thm-´v i-X-am-\-Øn-ep≠m-b h-f¿-® \n-b-a-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hnP-b {]-Xo-£ \¬-Ip-∂Xm-Wv. `q-cn-]-£w t\-Snb a-fi-e-ß-fn¬ Dƒs∏-sS an-I-® ÿm-\m¿∞n-I-sf cw-K-Øn-d-°pw. A-\p-Iq-e km-lN - c - yam-bÿnXn°v tI-c-fØn¬ C-\n-bpw L-S-I£n-Iƒ F≥.Un.F-bpsS `m-Ka - m-Ip-sa-∂pw At±-lw ]-d™ p.

Xn-cp-h-√: In-W¿ \n¿am-W-Øn-\n-sS Im-Ws∏-´ ]m-d- kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-°m≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS sXm-gn-em-fn A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-hn-bq¿ tIm-´q¿ sN-dp]p-g Im-em-bn¬ ]-tc-X\m-b tKm-]m-e-s‚ aI≥ kp-tc-jm(35)-Wv C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. Ip-‰-∏p-g sP ]n \K-dn-se hn Sn C-´n-Nm-≠n-bp-sS ]p-c-bn-S-Øn¬ InW¿ Ip-gn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. G-I-tZ-iw 35 A-Sn Xm-gv-N-bn-se-Øn-b-t∏m-gmWv ]m-d- I-≠-Xv. C-Xv s]m-´n°mbn C-∂-se kvt^m-S-I h-kv-Xp h®v Xn-cn--sIm-fp-Øn- I-c-I-b-dp∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n-te-°v ho-gp-Ibpw kv-t^m-S-\-ap-≠m-hp-I-bpambn-cp∂p. ^-b¿ t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv cm-tP-jn-s‚ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰p-tam-¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. cm-tP-jn-s‚ `mcy F-¬k-Ω-, am-Xm-hv X-¶-Ω-.

kn-²mÀ-Y³ ]m-h-d-´n: ]q-Δ-Øq¿- Xncp-s\-√q¿ cm-cw-]-d-ºn¬ i-¶p-Ip-am-c≥ a-I≥ kn≤m¿-Y≥(42).

sIm-√w: bp-h-Xn-sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-√w Xm-a-c-°p-fw K-W-]-Xn \-K¿-˛166 e-£v-an hn-lm-dn¬ _n-\p-hn-s‚ `m-cy A\n-X(38)B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ 21\m-Wv C-h-¿ Xqßn-a-cn-®-Xv. ho-´n¬ B-cpw D-≠m-bn-cp-∂n-√. C-∂se ho-´n-se-Øn-b _n-\p-hm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. sIm-√w Cu-Ãv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. a-°ƒ: Aiz-Xn, e-£v-an.-

A-Úm-X ar-XtZlw

sIm-√w: Du-cpw t]-cpw Xncn-®-dn-™n-´n-√m-Ø 85 hb- p-≈ 169sk.--ao. D-b-chpw tXm-fn-\v ]p-d-In¬ Idp-Ø A-S-bm-f-hpw tXm-fn\v h-e-Xp-`m-K-Øv ap-I-fn¬ I-dp-Ø A-S-bm-f-hp-ap≈ ]p-cp-j≥ Pn-√m B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnen-cn-°-sh Cu am-kw H∂n-\v a-c-W-s∏-´p. ar-X-tZ-lw sIm-√w Pn-√m B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®p-h-cp-∂p. C-bm-sf-∏‰n F-s¥-¶n-epw hn-h-cw e-`n-°p-∂-h¿ sIm-√w CuÃv t]m-en-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

Hm-t«m-dn-£m ss{U-hÀ Ip-g-ªp ho-Wv a-cn-¨p

sN-ß-∂q-¿: Hm-t´m-dn£m ss{U-h¿ bm-{X-bv°n-S-bn¬ Ip-g-™p ho-Wv a-cn-®p. sN-ß-∂q¿ A-ß m-Sn-°¬ a-e-bn¬ a-Æ-Øv ho-´n¬ Fw ]n a-Wn (47) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂pw N-ß-\m-t»-cn-bn-te-°v Hm´w t]m-Ip-tºmƒ s]-cp∂-bn¬ h-®m-Wv C-bmƒ h-≠n-°p-≈n¬ Ip-g-™p ho-W-Xv. hm-l-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂-h¿ k-ao-]sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy I-hn-X: a-°ƒ: {io-P, {io-Pn-Øv, {ip-Xn

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v Nn-In-’-bnem-bn-cp-∂ _n.-F-kv.F≥ .-F¬. Po-h-\-°m-c ≥ a-cn-®p. l-cn-∏m-Sv sN-ºI-ti-cn¬ kn c-ho-{μ\m(54)Wv a-cn-®-Xv. 17 \v cm-{Xn I-cp-\m-K-∏-≈nbn¬ h-®v C-bmƒ k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v a-s‰m-cp ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-e-∏pg sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bnem-bn-cp-∂p. _n.-F-kv.-F≥.-F¬. sa-°m-\n-°¬ hn`m-Kw Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v. `m-cy: am-bm-tZ-hn. a-°ƒ: kp-an-Zn-Pp, A-\-¥pc-ho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: hn.-Pn. Zn-Pp, Aw-Kn-X.-

]p-g-bn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ap-§n a-cn-¨p Nm-e-°p-Sn: ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hv Hgp-°n¬-s]-´v ap-ßn a-cn-®p.--A-∂-\m-Sv a-™-fn h-do-Xv tem-\-¸³ a-I≥ A-t¥m-Wn(45)-bm-Wv a-cn-®-Xv.s-- h-≈n-bm-gv-N Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmD-®-Xn-cn-™v c-t≠m-sS Nm-e-°p-Sn ]p-g-bp-sS Ip-Spbq¿ Nn-cn-b-¶-≠-Øv h-dp- ßm-∏p-g A-º-e-I-S-hn¬ h-®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. `-- mXp-Æn-bp-sS a-I≥ tem-\- cy: jm-en. a-- -°ƒ: A-£-bv,- B-t_¬.∏≥(87). kw-kv-°m-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]m-ebq¿ sk‚ v-tXm-am-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ: h¿-§o-kv, tPm-_v, t]-cq¿-°-S: Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-n-ItP-°-_v, ta-cn, tdm-kn, B-en-kv. a-cp-a-°ƒ: D-j, \m-b bp-hm-hv a-cn-®p. tIm-h-fw ]m-®-√q¿ hm-g-hn-f sU-bv-kn, en- n, tPm-kv, ho-´n¬ kp-tc-jv Ip-am¿ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v 5.-30\v t]-cq¿-°-S ln-μp-ÿm≥ em-‰tPm¿-÷v, tPm-bv. Iv-kn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Sn-∏¿ tem-dnhn-P-b³ bp-sS A-an-X th-K-am-Wv A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-btN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv Xv. kp-tc-jn-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv Pn-epw ]n-∂o-Sv Inw-kv B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏nsh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-b- s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Sn-∏¿ ss{U-h¿ X-an-gvØn¬ Sn -sI hn-P-b≥ \m-Sv kz-tZ-in ap-cp-I-s\- t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se(82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn Sp-Øp. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.. `m-cy cm-P-Ω. a-° ƒ: Ihn-cm-P,-I-hn-X.

Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

10 I-iv-ao-cn hn-ZymÀ-Yn-Isf aod-äv \-h-Pm-X in-ip a-cn-¨-p; B-ip-]-{Xn-bn kÀ-h-I-em-ime ]p-d-¯m¡n _-Ôp-¡-fp-sS {]-Xn-tj-[w ao-d‰v: ]m-In-kv-Xm≥ {In°-‰v Soan-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p-sh-∂ hn-hm-Z-Øn-e-I-s∏-´ 10 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf kz-Im-cy k¿-hI-emim-e ]p-d-Øm-°n. 57 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kv-s]‚ v sNbv-X \-S]-Sn d-±m°n-bn-´p-ap-≠v. kzm-an hn-th-Im\-μ kp-`¿-Øn k¿-h-I-em-im-ebn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv ]pd-Øm-°n-bXv. C-h¿ Zp-jv s]-cpam-‰w Im-Wn-®-Xmbpw k¿-h-Iem-im-em kz-Øp-°ƒ tI-Sp-hcp-Øn-b-Xmbpw k¿-h-I-emime \n-b-an-® A-®-S-°-k-an-Xn Is≠-Øn-sb-∂v ssh-kv Nm≥-ke¿ {]-^. a≥-kq¿ A-lvΩ-Zv ]d-™p. 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-t∏mƒ ]-

co-£-sb-gp-Xp-I-bmWv. ]co-£ I-gn-™m¬ Ah-sc Xn-cn-®-bv°p-sa∂pw Ip-Sn-tb-‰ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw ]-d-™p. am¿-®v c-≠n-\v C-¥ybpw ]mIn-kv-Xm\pw X-Ωn¬ \-S-∂ {In°-‰v a-¬k-c-Øn¬ ]m-In-kvXm-s‚ hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw k¿-h-I-emim-em tlm-kv-‰-en¬ a-[p-cw hnXc-Ww sN-øp-Ibpw sN-bv-X 67 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp∂p. hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc aod-‰v t]m-en-kv cm-Py-t{Zm-l Ip-‰w Npa-Øn tIsk-Sp-sØ-¶nepw hym-]-I-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h-en®n-cp∂p.

ap-≠-°-bw: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \-h-Pm-X in-ip a-cn-®-p. ]o-cp-ta-Sv sX-t°-ho-Sv jn-lm-_p-±o≥-˛-A-Po-\ Zº-Xn-I-fp-sS ap-∂p-Zn-h-kw {]m-b-am-b s]¨-Ip-™m-Wv a-cn-®X - v. Ip-™v a-cn®-Xv B-ip-]{- Xn A-[n-Ir-Xc - p-sS A-\mÿ aq-ea - m-sW-∂v B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ {]-Xn-tj-[n-®p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Po-\ s]¨Ip-™n-s\ {]-kh - n-®X - v. ]n-t‰ Zn-hk - w ap-X¬ Ip-™v \n¿-Øm-sX I-c-®n¬ B-cw-`n-°p-I-bpw ]m¬ Ip-Sn-°m-Xn-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-™n-s‚ I-c®n¬ h¿-[n-®-t∏m-ƒ \-gv-kp-am-sc k-ao]n-®t∏mƒ Ip-´n-I-fm-sW-¶n¬ I-c-bpsa-∂pw \n-ß-fp-sS Ip-´n-bp-sS Im-cyw am-{Xw t\m-°n-bm¬ t]-m-sc-∂p-am-bncp-∂p a-dp-]-Sn-sb-∂v _-‘p-°ƒ ]-d™p.

C-∂-se cm-hn-se ]-cn-tim-[n-® tUm-Œ¿ Ip-´n-sb a-‰v F-hn-tS-s°-¶nepw sIm-≠p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®p. F∂m¬ _n-√pw d-^¿ sN-bv-Xp≈ IØpw D-®-bm-b-t∏m-gm-Wv \¬-In-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv hn-´p \¬-Im-\pw X-ømdm-bn-√. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-sØ B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-\nsS -]m-d-tØm-´n-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ Ip-™v acn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. F∂m¬ B-tcm-]-W-w A-Sn-ÿm\ c-ln-X-am-sW-∂v sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn am-t\-P¿ d-h: ^m-Z¿ tPmk-^v s]m-ßw-¥m-\w ]-d-™p. hr-°Iƒ X-I-cm-dn-em-b-Xm-Wv a-cWImcW-w. _-‘p-°ƒ B-hi - y-s∏-Sm-™X - p sIm-≠m-Wv Bw-_p-e≥-kv \¬-Im-Xncp-∂s - X-∂pw At±lw ]-d™ p.


8

thÀ-]mSv

24 sa-bv 2014 i\n

tjm-f-bm-dn ImÀ a-dn-ªv Xo]n-Sn¨v ss{UhÀ sh-´pa-cn-¨p a-dnbw

`m-kv-Ic³

t{]-a-cmP³

A½Zv

Pm\-In-b-½

hnP-b-hm-cyÀ

apl-½-Zv

AÐp a-Po-Zv

A-tØmfn: Ip-\n-bn¬IS-hv Ip-dp-∏wI-≠n A–p√-bp-sS `m-cy a-dnbw(94). a-°ƒ: aq-kt°m-b, Bky, _ocm≥, A-–p¬ Jm-Z¿ (akv-I-Øv), kp-sse-am≥ (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: \^o-k, ssk\-_, kpld, ^u-kn-b ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥ tN-en-b. ktlm-Z-c߃: C-ºn-®yman-\, ]-tc-Xcm-b aΩp, ]m-Øp, A-–p√.

t]-cm-{º: F-c-h-´q¿ ]p-Øe-Øv I-≠n aoج `m-kv-I-c≥(56). Su-Wn-se Np-a-´p-sXmgn-em-fn-bm-bn-cp∂p. ]tc-X\m-b Hm-dm-Sn-bptSbpw sN-ºm-bn-bptSbpw a-I-\mWv. `mcy: ao-\m£n. a°ƒ:en-an-j, A-\p-j, hn-jv-Wp-em¬. k-tlmZ-c߃: I-eymWn, im¥, kp-[.

Ip-‰ym-Sn: h-f-b-∂q-cnse A-cn-∏p-hp-≈-]-dºØv A-Ω-Zv(60). `mcy: Pao-e. a°ƒ: ss^k¬, A-Pva¬, A-kvl¿, ap\o¿. a-cp-a°ƒ: Pw-jo\, ^m-Øn-a.

FS-°c: aqtØSw I¬°pfw πmØm\Øv ]pXp]dºn¬ Pm\InbΩ (91). aI≥: hmkp]n≈. acpaIƒ: PKZΩ. kwkvIm-cw C∂p cmhnse 11\v ho´phf∏n¬.

h-≈n-°p-∂v: \n-d-ss¶X-t°m-´ t£{Xw I-g-I°m-c≥ Ip-≠n-em-´v hmcnb-Øv hn-P-b-hmcy¿(67). `m-cy:]p-jv-]-cXv\w. a°ƒ: j-hn-P, jn-Pn-e. a-cp-a°ƒ: cm-PIr-jv-W≥,Kn-cn-[-c≥ (bp.F-kv.F).

N¥-°p-∂v: Ipdp-º-etßmSv almfn apl-ΩZv (72). `mc-y: ssk\-_. a°ƒ: Ban-\, A_q-_-°¿, \ko-d, apwXm-kv. acp-a°ƒ: d^n-b, ]tc-Xcmb kpsse-am≥, A∫m-kv.

Xn-cq-c-ßmSn: \∂-{º sh-≈n-bm-ºp-dw hm-gßm-´n¬ A-–p¬ a-Po-Zv F-∂p Ip-™m-∏p (60). `mcy: Ip-™n-∏mØp. a°ƒ: e-Øo^v, bmkn¿ (apwss_), dw-e, l-^v-k-Øv. a-cp-a°ƒ: kemw Hm-e-∏o-Sn-I, C-kva-bn¬ thß-c, Xm-ln-d, C¿-^m-\.

k^nb

A-gn-™new: ap-≈ºØv a-e-Ω¬ aT-Øn¬ k-Xy-h-Xn-A-Ω(74). `¿-Ømhv: ]-tc-X\mb tKm-hn-μta-t\m≥(Nn∂-∏pta-t\m≥). a-Iƒ: \-fn\n. a-cpaI≥: I-cp-Wm-I-c-]Wn-°¿(hn-ap-‡-`S≥). k-©-b\w: _p-[≥.

t]-cm{º: Im-b-Æ-bn-se am-°p-‰n¬ _m-e-Ir-jvW-≥ \m-b-cp-sS a-I\pw hn-ap-‡-`-S-\pam-b t]-cm{º tÃ-j-\n¬ tlmwKm¿-Um-bn tPm-en sN-bvXp-h-cp-∂ ]-flm-e-bØn¬ t{]-a-cm-P≥(50). F-Iv-kv k¿-ho-kv sa≥ Im-b-Æ bq-\n-‰v sk-{I-´dn-bmWv. am-Xmhv: ]-fln\nA-Ω. `-mcy: Ko-X. a°ƒ: {]n-b-¶(F-≥Pn\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn), t{]w-Pn-Øv(t]m-fn-sS-Iv\n-°v hn-Zym¿-Yn). ktlm-Z-c≥: F≥ sI a-[pkq-Z-\≥ In-Sm-hv. k-©b\w: Rmb¿.

tImgn-t°mSv: sNΩßmSv Znem-ho-´n¬ k^nb (63). C.Fw. aΩp (DkvXmZv)hns‚ aI-fmWv. ktlm-Z-c߃: ]-tc-X\mb sambvXo≥tImb, D ≥tImb, IZo-i_n, ssk\_n. aønØv \a-kvImcw C∂v cmhnse 9.30\v imZp-en-]-≈n-bn¬.

th-e-¸³ h-S-bm¿: I-√p-th-en¬ th-e-∏≥ (81). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy c-a-Wn.

k-Xy-h-XnA-½

Ir-jv-W³ \m-bÀ ]´mºn: hn-f-bq¿ Ip∏q-Øv ]-≈n-bm-en¬ Ir-jv-W≥ \m-b¿ (78). `m-cy : AΩp. a-Iƒ : hn-P-b-e-£van. a-cp-aI≥: tKm-]n.

Dkvam³ Xncq¿: tIm´v ]ø\ßmSn X߃kv tdmUv ]tcX\mb apfnbØn¬ _o-cms‚ aI≥ Dkv-am≥ (65). Hmt´m ss{Uhdmb-ncp∂. amXmhv :-]tcXbmb DΩmØp, `mcy: Bky, a°ƒ: ssk^p≤o≥, ^mØna, ssk\_, kmlnd.

tbm-l-¶m³ ]-cp-a-e: ]-´m-gn I-∂nta¬ B-ep-hn-f-sX-t°Xn¬ (tXm-´p-I-c) Fw tbm-l-∂m≥ (78). kwkv-Im-c 25\v ssh-Io-´v \m-en-\v ]-¥-πm-hv sk ‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUmIv-kv ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: `-fim-c-Im-embn¬ s]m-Sn-b-Ω. a°ƒ: ]-tc-X-bm-b Ip™p-tamƒ, Hm-a-\, _m_p, ^m. a-Øm-bn-Ip-´n ( ]-cp-a-e sk-an-\m-cn). acp-a-° ƒ: Ip-™ptam≥, _m-_p, eo-\

I-a-e N-ß-\m-t»-cn: dq-_-n \K-dn¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e-s‚ `m-cy I-a-e (75). a-°ƒ: cm-[m-a-Wn, cm-P-Ω, im-¥-Ω, cm-Pp.

tKm-]nsXm-Sp-]p-g: Su-Wn-se tPym-Xn _-km-dn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Pn.-F¬. sS-bv-te-gv-kv- D-S-a Im™n-c-a-‰w ]p-fn-¶pt∂¬ hn Pn tKm-]n(63) . kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy te-J Im-™n-c-a-‰w X-®p-Ip-gn-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ : \n-P, ]tc-X-\m-b \n-Xo-jv- .-a-cp-aI≥: P-Ãn≥ am-¶p-t∂¬ I-cn-a-Æq¿.-

hn-a-e tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 20˛mw hm¿-Uv a-W-th-en ]p-dØp-sh-fn ]-tc-X-\m-b ]-fl-\m-`-s‚ `m-cy hn-ae (84). kw-kv-Im-cw \-SØn. a-°ƒ: t_-_n,tPm-bn-Zm-kv.

Xmbp-Ip-«n

apl-½-Zm-Pn

Ipªo-Zp-½ l-Öp-½

FSh-Æ-∏md: H-f-h-´q¿ am-ßm-´p-Nm-en¬ Ip-Sv-∏®-en¬ ap-l-Ω-Zm-Pn (75). a°ƒ: Ae-hn apkvv-en-bm¿, lp-ssk≥, A-–p-¬ K-^q¿ (dn-bmZv), kp-sse-J.ssk\_. a-cp-a°ƒ: D-a¿ Zmcn-an sN-dp-hm-bp¿, Assk≥ sN-dp-hmbp¿, dp-Jn-b, B-bn-i, j-lv-eØv.

sN-Ω-¶-Shv: ]-tc-X\mb ]m-d-Ω¬ t]m-°-cpsS `m-cy X-®-ßm-S≥ Ip-™o-Zp-Ω l-÷pΩ(82). k-tlm-Z-c߃: ]m-Øp-Ω, B-bn-i, lw-k. J-_-dS-°w cm-hn-se F-´n-\v kn-hn¬ tÃj≥ sN-Ω-¶S-hv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

ap-X-ea-S: X®≥-sIm-fpºn¬ ]-tc-X\m-b tI-ih-s‚ `m-cy Xm-bp-Ip-´n (82). a-°ƒ: sI tk-Xpam-[h≥, sI Im¿-Øymb\n, sI Xn-eIw, sI im-¥-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: sI X-¶-a-Wn, Im-in\mY≥, B¿ Z-i-c-Y≥, ]-tc-X\m-b aWn.

`m-kv-I-c³ X-e-tbm-e-∏-d-ºv: B-eth-en¬ A-Pn-\n-hmkn¬ Ip-™-s‚ a-I≥ `m-kv-I-c≥(75˛-dn-´. _n.F-kv.-F≥.-F¬).-kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: tKm-aXn(dn-´. A-[ym-]n-I).

Nm-e-°p-Sn: Hm-Sn-sIm-≠n-cp-∂ Im¿ \n-b-{¥Wwhn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v A-·n-°n-cbm-bn.- Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂-bmƒ sh-¥p a-cn-®p.Im¿ ]q¿-Æ-am-bpw I-Øn\-in-®p.-C-∂-se D-®°v 1.30-Hm-sS Nm-e-°p-Sn a-e-°-∏m-d tdm-Un¬ tjm-f-bm¿ Um-an-\v k-ao-]w A-º-e-∏m-d-bnem-Wv kw-`-hw. -Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v k-ao-]-sØ 50-ASn-tbm-fw h-cp-∂ sIm-°-bn-te-°v a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p.-sIm-°-bn-te-°v a-dn-™ Im¿ A-·n°n-c-bm-bm-hp-I-bm-bn-cp-∂p.-Nm-e-°p-Sn-bn¬ \n-∂p ^-b¿-t^m-gv-kpw Nm-e-°p-Sn k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn Sn -jm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ BXn-c-∏n-≈n t]m-enkpw ÿ-e-sØ-Øn.^-b¿-t^m-gv-kv sIm-°-bn-en-d-ßn lp≠m-bn sF20- -Im-dn-s‚ A-h-in-jv-S-ß-fpw ]pd-sØ-Sp-Øp.- Hm-Sn-®-bm-fp-sS tZ-l-tØ-sX∂v I-cp-Xp-∂ am-e-bp-sS H-cp-`m-K-am-Wv sXm≠n-bm-bn e-`n-®-Xv.-I-Øn\-in-® Im¿ Nm-e°p-Sn kz-tZ-in-bp-tS-sX-∂v A-dn-bp-∂p.- ar-XtZ-lw Nm-e-°p-Sn k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn tam¿®-dn-bn¬ kq-£n-®n-´p-≠v.-am-e Xn-cn-®-dn-bm\m-bn kw-i-bn-°p-∂-bm-fp-sS _-‘p-°ƒ ae-°-∏m-d t]m-en-kv tÃ-j-\n-te-°v sIm-≠pt]m-bn-´p-≠v.-

AÚm-X- hr-² hm-l-\-an-Sn-¨v a-cn-¨\n-e-bnÂ

]p-Ø-\-Øm-Wn: A-kw kz-tZ-in-\n-sb-∂p kw-ibn-°p∂ A⁄m-X hr≤-sb hm-l-\-an-Sn®p a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. c-≠-Øm-Wn N-¥-∏-d-ºn-¬ C∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bm-Wv tZio-b]m-Xtbmc-Øv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. G-I-tZiw 70 hb- v tXm-∂n-°pw. bm-N-I-bm-sW-∂p kw-i-bn°p∂p. Im-Smºpg t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-I-ƒ kzoI-cn-® ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-d-n-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.

bp-hmhv ]p-g-bn a-cn-¨\-n-e-bn A½Zv

A½Xv

sam-bv-Xo³-Ip-«n

Ip-ªn-ap-l½Zv

ap-l½-Zv

I-eymWn

A-Ðp-d-lv-am³

Ae-hn

Ip-‰ymSn: I-≈m-Sv ]o‰°-≠n A-Ω-Zv(90). `mcy: ]mØp. a°ƒ: Bbn-i l-÷p-Ω, sambvXp, Bky, ssk\-_, ssa-aq-\Øv, _-jo-¿. a-cp-a°ƒ: s\-t√m-fn®nI-≠n A-Ω-Xv-lmPn, Sn sI C-{_m-lnw, sambvXp, I-cow, _n-ømØp, l-ko-\.

Ip-‰ymSn: hS-bw tXh¿I-≠n ao-ج AΩ-Xv(63). `mcy: B-bni. a°ƒ: I-cow, dioZv, dn-jmZv. a-cpa°ƒ: km-ln-d, \-^ok, k-^o-d. k-tlm-Zc߃: A-{¥p, C{_mbn, sam-bvXp, a-dnbw.

sIm-bn-em≠n: ap-Ømºn ]m-em-gn-°p-\n-bnse ]-Sn-™m-sd tXm´pw-apJ-Øv sam-bv-Xo≥Ip-´n(71). `mcy: _o-hn. k-tlm-Z-c߃: A-_-v Zp-d-lv-am≥, A-–p√°p´n, C-{_m-lnw, aq -°p´n, d-joZv, _jo¿, Bky, B-an-\, I-Zo-i-°p´n.

Xm-\m-fq¿: ao-\-S-Øq¿ hen-b I-eym-]pd-Øv apl-Ω-Zv(80). `mcy: ]-tcXbm-b \-^o-k. a°ƒ: Ip-´n-l ≥, ap-lΩ-Zv tIm-b, e-Øo^v, A–p¬ I-cow, ap-Po_v, Ip™n-∏mØp, P-ao-e, JZo-P.

Ip-μ-aw-Kew: Nm-Ø-¶mhv sIm-S-°m-´v ]-tc-X\mb s]-c®-s‚ `m-cy NmØ-awK-ew sh-≈-∂q-cv Ip∂-Øv a-Æn¬ I-eymWn(81). a-°ƒ: hmkp, k-Xy-hXn, Iu-k-ey, t{]-a, kp-tc-jv-_m_p. a-cp-a-°ƒ: hm-k¥n, N{μ≥, Ip™≥.

h-f-]-´-Ww: tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I\pw km-aqln-I tk-h-I-\pam-b h-f-]´Ww a-∂bnse th-fm-]pc-Øv ap-k-Ωn¬ (53). ]-tcXcmb dn-´. ^p-Uv C≥-kv-s]-Œ¿ ]-Wn°-cI-Øv ap-l-Ω-Zns‚bpw th-fm-]pc-Øv B-kna-bp-sSbpw a-I\m-Wv. `mcy: am-´q¬ kz-tZin\n J-Zo-P. a-°ƒ: dm-kn-e, dn≥-kn, dnkm≥. a-cp-aI≥: knbmZv (J-Ø¿). ktlm-Z-c߃: sk-bvXv, ]-tc-X\m-b dm^n, kpl-d, ssk_p, kpss_Z.

I-t°mSn: tam-cn-°-c ]dº-Øv A-–p-d-lvam≥(A-{Zp 49). ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b B-en. `mcy: kpl-d. a-°ƒ: _nem¬(F-©n-\o-b-dn-Mv hn-Zym-¿-Yn), s^-_n≥ dnkvv-hm≥, A-\-kv-d-lvam≥. k-tlm-Z-c߃: kpl-d, d-ko-\, ]-tcX\m-b A-–p- -emw. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v I-t°m-Sn Pp-ap-A-Øv-]-≈n-bn¬.

a-t©-cn:]p√-t©-cn ]mdm-t°m-fn¬ I-cn-ap-Sn°¬ A-e-hn(80). a°ƒ: C-{_m-lnw, A-–p-d-lvam≥, A-_q-_°¿, a-dnbp-Ω, k-^n-b, B-bn-i, l-_o-_.

sam-bv-Xp

Xma-c-t»cn: A-Sn-hm-cw s]m-´n-°-øn¬ X-h-f-t»cn Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (55). `m-cy: A-kv-a. a°ƒ: dko-\, j-_v-\, j-ao-\. acp-a°ƒ: \n-km¿ Hm-StØmSv (h-b-\mSv), C{_m-low Iq-S-Ømbn, \u-jm-Zv ap°w. k-tlmZ-c-߃: A-∫mkv (dn-´. F.F-kv.sF), lw-k, A-kokv.

C-cn-°q¿: B-bn∏p-g Kh. bp.]n. kv-Iq-fn-\p kao]-w kn hn lu-kn¬ \-Sp°-≠n ]-d-ºn¬ sambv-Xp(83). `m-cy: kn hn \-^o-k. a°ƒ: kn hn A-–p-¿dkm-Jv, j-co-^v, kn hn A-–p¬ P-∫m¿ (kuZn), A-eo-a, X-kv-eoa, X^v-ko-d, \-ko-a, j-°oe. a-cp-a-°ƒ: a-l-vaqZv(s]-cp-h-f-Øp]d-ºv), dDu-^v, Ip-™m-™p, B-bn-j, ^-co-Z. k-tlmZ-c-߃: F≥ ]n A-–plm-Pn, A-k-bv-\m¿- lmPn, B-an-\, ]-tc-Xcm-b ap-l-Ω-Zv -Ip-™n, \^ok.

ap-k-½nÂ

J-Zo-P ap-t≈-cn-b: \m-´-°-√nse ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy J-Zo-P (56). a-°ƒ: A-j-d-^v (ku-Zn), e-Øo-^v, _jo¿, k-^o¿, ap-\o¿, \-ko-a. a-cp-a-°ƒ: ko\-Øv, k-ao-d, A-j-d^v.

{io-a-Xn

X-¦-½

km-dm-½ tPmÀ-Pv

_n-cn-°p-fw: sIm-´-a-Sbn-se sIm-√-\m-°p-gnbn¬ X-¶-Ω (52). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv. a-I≥: a\o-jv. k-tlm-Z-c-߃: Fw Fw am-Xyp, Nn-∂Ω, tam-fn, t{Xm-kymΩ, tXm-a-kv, eo-em-Ω.

Im-d-Up-°: im-¥n \-K¿ kz-tZ-in-\n-bpw I-e-Iv-Std-‰n-se dn-t´¿-Uv Po-h-\°m-cn-bp-am-b sI B¿ {io-a-Xn(63). `¿-Øm-hv: ap-c-fo-[-c-≥. a-Iƒ:A¿∏n-Xm k-®p. a-cp-aI≥:k-®p. ap-≠-Øm-\w: ]-≈n-sXt°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b ]n Sn tPm¿-Pn-s‚ `m-cy kmdm-Ω tPm¿-Pv (X-¶-Ω ˛86). a-°ƒ: sF-∏v tPm¿-Pv tXm-a-kv tPm¿Pv, B-eo-kv tXm-a-kv, ta-cn-°p-´n tP-°-_v, tPm¨-k≥ ]n tPm¿-Pv.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ Im-™-ßm-Sv: Su-Wn-se _n F tj-Wm-bv ssd-kv B≥-Uv ^v-tfm¿-an¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ ]p-√q¿ \-ºym-c-Sp-°sØ ]p-d-h-¶-c \m-cm-bW≥ \m-b¿ (78). sh-≈n-t°m-Øv ho-Wt®-cn kz-tZ-in-bm-Wv. `mcy: ]n e-£v-an A-Ω. a-°ƒ: ]n ]-fl-\m-`≥, k-c-kz-Xn, `m¿-K-hn, ssi-e-P, P-K-∂n-hm-k≥ sh-≈n-t°m-Øv (sN-dp-hØq¿ {]m-Y-an-I Im¿-jnI hn-I-k-\ _m-¶v Po-h\-°m-c≥). a-cp-a-°ƒ: sI tcm-ln-Wn ([-\-e£v-an sS-Iv-kv, Im-™ßm-Sv), ]n N-{μ-ti-J-c≥ (sa-Un-°¬- tjm-]v, ssX-°-S-∏p-dw), F hn _-e-cm-a≥.

A-l-½-Zv-Ip-ªn ta¬-]-d-ºv: N-fn-b-t¶ms´ ssk-°nƒ A-l-Ω-ZvIp-™n (72). ta¬-]-d-ºv Su-Wn¬ ssk-°nƒ dn]-b-dn-Mv I-S \-S-Øn-h-cnI-bm-bn-cp-∂p. `m-cyam¿:\-^o-k, ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp-\o¿, kp-\o-d, \-ko-d, ^-ko-e, k-ao¿, jw-ko-\, ap-\o¿, k-^nb,- P-ao-e, ^u-kn-b, \ko-e, k-ao-a, \-Pv-ap-∂nk. a-cp-a-°ƒ: jm-lp-±o≥, \-hm-kv, km-Pn-X, sam-bvXo≥, A-_v-Zp-√, C-Pmkv, \-kv-dp-±o≥, A-∫mkv, A-_v-Zp-√. k-tlm-Zc-߃:B-kn-b, km-d, ]-tc-X-cm-b ap-l-Ω-Zv, JZo-P, _o-^m-Øn-a.

tkm-a-bm-Pn-¸m-Sv

]´m-ºn: Xn-cp-th-K∏p-d sN-{º ]q-Øn√-Øv a-\bn¬ c-hn A-°n-Øn-cn∏m-Sv F∂ tkm-a-bm-Pn∏m-Sv (87). 30 h¿-j-tØmf-am-bn F-S-∏m-fn-se ipN-\n-b I-]p-cw {Km-a-Ønse bm_-Zn-b-Sp-°: [¿-_-ØKi-‡n I¿-Ω cwK-Øv Sp-°-bn-se N-\n-b (72). {]-K-¤-\m-bn-cp∂p. tI-c`m-cy: tNm-am-dp. a-°ƒ: f-Øn-se hnhn-[ {]-tZ-ii-¶-c≥ (_-Zn-b-Sp-° ]ß-fn¬ tkm-a-bm-Khpw ©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw), A-Xn-cm-{Xhpw \-S-Ønc-ta-jv, {io-[-c, {]-Im-i, bn-´p-≠v. c-Xo-jv, i¿-Ωn-f. a-cp-a`m-cy-am¿: tZ-hIn -]-Xv°ƒ: kp-μ-cn, hn-im-em\mSn, ]-tc-Xbm-b eo-em £n. A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: cmam-\p-P≥ A-°n-Øn-cncm-P-¸³ ∏mSv, i-¶c≥, IrXn-cp-h-√: h-≈w-Ip-fw jvW≥, k-Xoi≥, c-hnsIm-‰p-im-e-n¬ F sI i¿Ω≥, ]m¿-hXn, cm-P-∏≥ (65). `m-cy: kp-a- tla. a-cp-a-°ƒ: [\y]Xn. a-°ƒ: kp-a, kp-P, Xv-\m-Sn-, kp-c-{io, e-fn-X, kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ: hnKo-X, hn-Pb≥, kp-tct\m-Zv, c-Rv-Po-hv, A-\n-e. {μ≥.

Xn-cq¿: bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. O-Øo-kvK-Uv kz-tZ-in skm-lm-P¿ In-jIv(30) B-Wv a-cn-®Xv. s]m-∂m-\n-∏p-g-bn¬ sX-°≥ A∂m-c `m-K-Øm-Wv C-bmsf a-cn-®\-n-e-bn¬ I≠Xv. Xn-cq-cn-se tkm-an¬ Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°-¬ tImf-Pv tam¿®-d-n-bn-te-bv-°p-am-‰n.

sX-§n \n-¶v ho-Wv ]cn-t¡ä sXm-gn-emfn a-cn¨p

]-d-ºn¬_-km¿: Ip-cp-h´q¿ ]m-s®d-Øv I-∏w-ho´n¬ in-h-Zm-k≥(48) BWv sX-ßn¬ \n∂v ho-Wv Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° a-cn®Xv. _p-[-\m-gv-N-bm-bn-cp∂p A-]-ISw. `mcy: {ioP. a°ƒ: {io-tPjv, hn≥kn. k-tlm-Z-c߃: ctai≥, A-\n¬-Ip-am¿, iio-[c≥, A-\n-X. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v amhq¿ tdm-Uv iv-a-im-\-Øn¬.

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p

I¬-]-I-t©-cn: ]-≈n-bnte-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS Ip-g-™p-ho-Wp- a-cn®p.Hma-®-∏p-g dn-´.hn-t√Pv Hm^nk¿ ]-tc-X\m-b I-≈nbm-´v tIm-gn-t»-cn _o-cms‚ a-I≥ sam-bv-Xo≥-Ip´n(48) B-Wv a-cn-®Xv. Ings° ]m-d-]-≈n-°p k-ao-]am-Wv Ip-g-™p-ho-WXv. am-Xmhv: I-Zn-b. `m-cy: k-°o-\. aIƒ: \n-km_n.

I-f-cn-bm-im³ ]n sI _m-e³ Kp-cp-¡Ä D-½m-¯ l-Öp½

N-{µ³

JmZÀ

km-ZnJv

P-\mÀ-±-\³

A-Ðp-k-emw

A-ÐpÂK-\n

hn-P-b-e-£v-an

Xmact»cn-: ]c∏≥s]m-bn¬- ]n-em-tØm´Øn¬- DΩm-Ø l÷pΩ (88)-.- a°ƒ-: aq- m-lm-Pn,- AbΩZvIp´n-lm-Pn (Fkv-.Fw.F. taJemsk{I´dn),- I-p-™n∏m-ØpΩ,- Aeo-a,kpss_Z,- Ban-\,]tcXbm-b Ip™mØ.- acpa°ƒ-: F≥hn- ac°m¿-lm-Pn (]∂q¿),- skbv-Zv,- aqk (Ftf‰n¬),- sam-bvXo≥- tIm-b (Ftf‰n¬), ]tcX\mb kn- aΩpÆn-lm-Pn.-

sIm-Sp-h≈n: In-g-t°mØv ]q-Δ-sØmSp-I ]p-Xp°m\-Øv ]p-dm-bn¬ sIm√-ºn-bp-sS a-I≥ N{μ≥(37). am-Xm-hv: e-£van. `mcy: an-\n. a°ƒ: hnkva-b, hn\-b, kb-\. k-tlm-Z-c߃: ]pv-jv-]cmP≥, A-\n¬-Ip-am¿, j¿-an-f, A-\n-X.

sIm-Sph-≈n:a-S-hq¿ ap°v C-S-\n-em-hn¬ ]-tcX\m-b ]p-Xp-t»-cn-bn¬ A-ssk-s‚ a-I≥ JmZ¿(48). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: dCu-J(hn-Zym¿Yn N-°m-e-°¬ F-®v.Fkv.F-kv.), ap-lΩ-Zv dDu^v, Xzm-lm ap-lΩZv(hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-S-hq¿ F.bp.]n.F-kv). k-tlmZ-c߃: ap-l-ΩZv, A-lΩ-Zv-Ip´n, k-^n-b, dm-_nb, A-_q-_°¿, d-joZv, kn-≤oJv, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥.

t]-cm{º: B-im-cn-ap°n-se Sn ]n km-ZnJv(40). `mcy: ko-\Øv. a°ƒ: j-l¬, k\(hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-eohv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ t]cm-{º). k-tlm-Z-c߃: ko-\Øv, \-koa, ssk-\p-≤o≥. ]nXmhv: ]-tc-X\m-b I°m-´v Ip-™-ΩZv. amXmhv: a-dnbw. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v tN-t\m-fn Pp-am-akv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm\n¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n∏-Sn s]m¬-∏m-bn¬ in-ht£-{X-Øn-\p k-ao-]w Zo-]m-\n-hm-kn¬ tN-∂ßm-´p I-f-Øn¬ P-\m¿±-\≥(61). k-tlm-Zc߃: hn-P-b-e-£van, A-timIvv Ip-am¿, thWptKm-]me≥.

aw-Kew: hm-f-a-cp-Xq¿ tIm-®mw]-≈n Xm-b-ºeI-Øv A-–p-k-emw (52). `mcy: ko-\Øv. a°ƒ: j-_o¿, l-k≥_m_p, sk-Po¿, k-Pv\. a-cp-aI≥: \-hm-kv. k-tlm-Z-c߃: A-en°p´n, _-jo¿, Xm-Pp±o≥, l-_o_v, Ip-™ohn, kp-sse-J, P-aoe.

s]-cn-¥¬a-Æ: lu-knMv tImf-\n tdm-Uv tIm°\-´v Km¿-U≥ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b sj-bv-°v Aen-bp-sS a-I≥ A-–p¬ K-\n(70). `mcy: \q¿-Plm≥. a°ƒ: \u-jmZv (dn-bm-Zv), \-joZv, \m-knb. a-cp-a°ƒ: B-cn-^, dkmJv. k-tlm-Z-c߃: ap¿-Øm-k- `mbn, A–p¬ A-ko-kv.

h-fm-t©cn: sIm-Sß-gn sX-t°-sØm-Sn-bn¬ hnP-b-e-£van (hn-P-b-Ω ˛82). `¿-Ømhv: Ip-´n-i-¶c≥-\m-b¿. a°ƒ: {]-`mhXn, \n¿Ω-e, Ko-X. a-cpa°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, \m-cm-b-W≥-Ip´n, _m-eN-{μ≥. k-tlm-Z-c߃: Zm-tam-Zc≥, `m-cXn, N-{μti-Jc≥, am-eXn, cm-Lh≥.

k-t´m-jv Ip-amÀ

Ip-©p

A_vv-Zp A-ko-kv

jm-cn-Iv

Iºn¬: ]m´-bw d-jo-Zm a≥-kn-en¬ sI sI A_vv-Zp¬ A-ko-kv(59). Iºn¬ _-km-dnse Hmt´m ss{U-h-dmWv. `mcy: djo-Z. a°ƒ: A-_v-Zp¬P-∫m¿(Zp_-bv), Pm^¿, Pm-kv-an≥, Pp-ssk-d. acp-aI≥: ap-kvX^.

th-ßmSv: Du¿∏-≈n ]o-Sn-I°-≠n jaow a≥-kn-en¬ sI ]n imcn-Iv(15). tIm-tdm-Øv kp-ss_¿˛ ]o-Sn-I°≠n ^ukn-b Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\mWv. ktlm-Z-c߃: ap-^vkn¿, jm-\nZv, j-aow. tIm´-bw cm-Pm-kv kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-bmWv. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]co-£-bn¬ an-I-® hnPbw t\-Sn-bn-cp∂p.

Ir-jv-W-Ip-dp-¸v sN-ß-∂q¿: tIm-Sp-Ipf-™n B-en-s‚ ]-Sot‰-Xn¬ Ir-jv-W-Ip-dp∏v (74). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: c-ho-{μ-Ip-dp-∏v, c-Lp\m-Y-Ip-dp-∏v, cm-[m-Irjv-W-Ip-dp-∏v. a-cp-a°ƒ: N-{μ-te-J, kv-anX, c-ay .

tZ-h-In-b-½ F-S-Xz: N-ßw-I-cn A-dbv-°¬ ]-tc-X-\m-b tIi-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy tZ-h-In-b-Ω (88) \n-cymX-bm-bn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v. a-°ƒ: I-\-I-Ω, \m-cm-b-W≥ \m-b¿, _m-e-Ir-jv-W-]n≈, kp-Ip-am-c-]n-≈, Zmtam-Z-c≥-]n-≈. a-cp-a°ƒ: hn-{I-a≥-\m-b¿, iym-a-f, Xn-e-Im-h-Xn, {io-tZ-hn, tPym-Xn-Ip-amcn.-

`m-\p-a-Xn Kp-cp-hm-bq¿: I-≠m-Wt»-cn h-´w-∏-d-ºn¬ i-¶c-s‚ `m-cy `m-\p-a-Xn(85).

am-Xyq am-f: h-en-b-]-d-ºv tIm-´°¬ F-Sm-´p-Im-c≥ amXyq(62).

BÀ.F-kv.]n. tI-c-f-¯n bp.Un.F-^n D-d-¨p\nÂ-¡pw: F³ sI t{]-a-N-{µ³ \yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn¬ B¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n. G-Xv ap-∂Wn-bn¬ \n-∂m-epw B ap-∂Wn-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\pw sI-´p-d-∏n-\pw th-≠n \n-e sIm≈p-sa-∂pw U¬-ln-bn¬ am-[ya-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn\v a-dp-]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d™p. B¿.F-kv.]n-bp-sS `m-hn ]cn-]m-Sn-Iƒ kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\w ssI-s°m-t≈-≠-Xv tI{μ t\-Xr-Xz-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\m-∏w D-d-®p \n¬-°p-∂ \n-e-]m-Sv a-\-kn-em°n th-Ww tI-{μ-t\-Xr-Xzw Xocp-am-\w F-S-p-°m-≥. B¿-.F-kv.]n°v C-S-Xp-]m¿-´n-bm-hm≥ kn-

.]n-.F-Ωn-\v H-∏w \n¬-t°-≠Xn-s√-∂pw t{]-a-N-{μ≥ ]-d™p. kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b ]-c-\m-dn {]-tbm-KtØm-Sv tI-c-f-Øn-se P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®p-sh-∂pw A-t±-lw H-cp tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. C-∂v B¿.F-kv.]n-bp-sS tI-{μ-k-an-Xn tbm-Kw \-S-°pw. C-S-Xp ap-∂-Wn hn-´v bp-.Un-.F^n-\v H-∏w \n¬-°m-\p-≈ B¿.F-kv-.]n. tI-c-f L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ _w-Kmƒ L-SI-Øn-\v F-Xn¿-∏p-≠v. F-∂m¬ _w-Km-fn¬ \m-ev ko-‰n¬ C-SXp-ap-∂-Wn-s°m-∏w \n-∂v a¬k-cn-s®-¶n-epw H-cn-S-Øp-t]mepw P-bn-°m-\m-bn-´n-√.

Ip-ªm-an\ Ccn-°q¿: tN-°n‚IØv lu-kn¬ ]-tc-X\mb am-tßm-S≥ A-_q-_°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy kn kn Ip-™m-an\(97). a-°ƒ: J-Zo-P, ^m-Øn-a, a-dn-bw, B-knb l-÷pΩ, kp-lv-d l-÷p-Ω, kn kn ln-Zm-b-Øv(k^ C-e-Iv-{Sn-°¬-kv), amap(jm¿-P), dp-Jn-b. a-cpa-°ƒ: kn hn sam-bvXp(C-cn-°q¿), am-ßmS≥ A-_q-_-°¿ lm-Pn, kn F-®v A-–p- -emwlm-Pn(A-d-^ tÃm¿kv), ]n Fw B-knb(\nem-ap-‰w), F ]n km-Pnb(Iq-cm-cn), ]-tc-X-cm-b]p-Ø-≥]pc -am-b≥, F ]n A-–p- -emw, IoØS-Øv lm-jnw.

i¦c-am-cmÀ ]p¬-∏≈n: Im-∏n-sk-‰v a-‰-°m-´v ]p-Ø≥-]p-cbn¬ i-¶-c am-cm¿ (79). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `mcy: c-Xv\-Ω. a°ƒ: N{μ-tam-l\≥, Ko-X, an\n, jmPn. a-cpa°ƒ: c-aWn, hn-iz\mY≥, l-cn-Ip-am¿, Zo].

cm-P³ tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 12˛mw hm¿-Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv am[-h-∏-≈n¬ Fw -F≥ -cmP≥ (67). `m-cy:hn-em-kn\n.

tN¿-Ø-e: ap-l-Ω ]©m-b-Øv c-≠mw hm¿Uv ssX-]-d-ºn¬ kp-K-Xs‚ a-I≥ k-t¥m-jv-Ipam¿ (37). kw-kv-Im-cw \S-Øn. k-tlm-Z-c-߃: kp-\n¬-Ip-am¿,-k-\n-X.

tU-hn-Uv Bâ-Wn tN¿-Ø-e: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv aq-∂mw hm¿Uv a-\-t°m-Sw Ip-t∂¬ X-¶≥ F-∂p-hn-fn-°p-∂ tU-hn-Uv B‚-Wn (74). `m-cy:¢m-c. a-°ƒ:jm^n,-ssj-tamƒ,-thmƒ-K,jm-P≥.

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` H-º-Xmw hm¿-Uv sIm-®p-X-d Ip-©p (87). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: k-Xy-{]-km-Zv,-kp[¿-Ω,-N-{μ-t_m-kv,-kpc-P,-]-tc-X-bm-b kp-PmX. a-cp-a-°ƒ: kp-Pn-X,kn-≤m¿-∞≥,-kn-‘p,km-_p.-

A¶-½ a-√-∏-≈n: Nn-d-ta¬ ta°-cn-ßm-´v ]-tc-X-\m-b Fw Fw tPm-k-^n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (Nn-∂-Ω (83).

Kp-cp-hm-bq¿: {]-ap-J I-fcn-bm-im≥ ]n.-sI _m-e≥ Kp-cp-°ƒ(80). sXm-gn-bq¿ ]n.-sI.-_n I-f-cn kw-LØn-s‚ ÿm-]-I-\m-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂v F-´n-\v Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-k-` iv-aim-\-Øn¬. `m-cy: im-¥a°ƒ: kp-`m-jv, `-c-X≥, tam-l-\≥, {]-lv-fm-Z≥, ]tc-X-\m-b hn-{I-a≥, e-fn-X, si¬-hn, cm-Kn-Wn. a-cpa-°ƒ: an-\n, A-Pn-X, A-\n-e, A-\n-X, kp-`-{Z, D-Øa≥, Kn-co-jv, c-ho-{μ≥.

In-Wänse ]md-s]m-«n-¡p-¶-Xn-\nsS A]-I-S-¯n bphmhv acn¨p

Xn-cp-h-√: In-W¿ \n¿-am-W-Øn-\n-sS Im-W-s∏-´ ]md- kv-t^m-S-I h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-®v s]m-´n-°m≥ {ian-°p-∂-Xn-\n-sS sXm-gn-em-fn A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-hn-bq¿ tIm-´q¿ sN-dp-]p-g Im-em-bn¬ ]-tc-X-\mb tKm-]m-e-s‚ a-I≥ kp-tc-jm(35)-Wv C-∂-se cmhn-se 11 a-Wn-tbm-sS A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. Ip-‰∏p-g sP ]n \-K-dn-se hn Sn C-´n-Nm-≠n-bp-sS ]p-c-bnS-Øn¬ In-W¿ Ip-gn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw`-hw. G-I-tZ-iw 35 A-Sn Xm-gv-N-bn-se-Øn-b-t∏m-gm-Wv ]m-d- I-≠-Xv. C-Xv s]m-´n°mbn C-∂-se kv-t^m-S-I h-kv-Xp h®v Xn-cn--sIm-fp-Øn- I-c-I-b-dp-∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n-te-°v ho-gp-I-bpw kv-t^m-S\-ap-≠m-hp-I-bpambn-cp∂p. ^-b¿ t^m-gv-kv F-Ønbm-Wv cm-tP-jn-s‚ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Xncp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam-¿-´Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sImSp-Øp. cm-tP-jn-s‚ `m-cy F-¬k-Ω-, am-Xm-hv X-¶Ω-.

10 I-iv-ao-cn hn-ZymÀ-Yn-Isf aod-äv \-h-Pm-Xin-ip a-cn-¨-p; B-ip-]-{Xn-bn tI-c-f-¯n \n-¶v B-cpw a-{´n-k-`-bn-enÃ: kÀ-h-I-em-ime ]p-d-¯m¡n _-Ôp-¡-fp-sS {]-Xn-tj-[w hn ap-c-fo-[-c³ \yq-U¬-ln: tI-{μ-a-{¥n-k-`-bn¬ \n-e-hn-se kml-Nc - y-Øn¬ tI-cf - Ø - n¬ \n-∂v {]-Xn-\n-[n-bp-≠mIn-s√-∂v _n.sP.]n. tI-cf - A-[y-£≥ hn ap-cf - o-[c≥. hm-Pvt- ]-bn k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v cm-Py-k` - mwK-am-bn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv H cm-P-tKm-]m-en-\v a-{¥nÿm-\w e-`n-®X - v. Fw.]n-am¿-°m-Wv a-{¥n-k` - b - n¬ {]-Ya - ] - c - n-KW - \ - \¬-Ip-I. a-{¥n-bn-s√-¶n-epw tI-cf-Øn-s‚ Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n-°-s∏-Sp-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡a - m-°n. thm-´v i-Xa - m-\Ø - n-ep-≠m-b h-f¿-® \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-P-b {]-Xo£ \¬-Ip-∂X - m-Wv. `q-cn-]£ - w t\-Sn-b a-fie - ß - fn¬ Dƒ-s∏-sS an-I® - ÿm-\m¿-∞n-Is - f cw-KØ - n-d°p-w. A-\p-Iq-e km-l-N-cy-am-bÿnXn°v tI-c-fØn¬ C-\n-bpw L-SI - £ - n-Iƒ F≥.Un.F-bp-sS `mK-am-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

ao-d‰v: ]m-In-kv-Xm≥ {In°-‰v Soan-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p-sh-∂ hn-hm-Z-Øn-e-I-s∏-´ 10 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf kz-Im-cy k¿-hI-emim-e ]p-d-Øm-°n. 57 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kv-s]‚ v sNbv-X \-S]-Sn d-±m°n-bn-´p-ap-≠v. kzm-an hn-th-Im\-μ kp-`¿-Øn k¿-h-I-em-im-ebn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv ]pd-Øm-°n-bXv. C-h¿ Zp-jv s]-cpam-‰w Im-Wn-®-Xmbpw k¿-h-Iem-im-em kz-Øp-°ƒ tI-Sp-hcp-Øn-b-Xmbpw k¿-h-I-emime \n-b-an-® A-®-S-°-k-an-Xn Is≠-Øn-sb-∂v ssh-kv Nm≥-ke¿ {]-^. a≥-kq¿ A-lvΩ-Zv ]d-™p. 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-t∏mƒ ]-

co-£-sb-gp-Xp-I-bmWv. ]co-£ I-gn-™m¬ Ah-sc Xn-cn-®-bv°p-sa∂pw Ip-Sn-tb-‰ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw ]-d-™p. am¿-®v c-≠n-\v C-¥ybpw ]mIn-kv-Xm\pw X-Ωn¬ \-S-∂ {In°-‰v a-¬k-c-Øn¬ ]m-In-kvXm-s‚ hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw k¿-h-I-emim-em tlm-kv-‰-en¬ a-[p-cw hnXc-Ww sN-øp-Ibpw sN-bv-X 67 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp∂p. hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc aod-‰v t]m-en-kv cm-Py-t{Zm-l Ip-‰w Npa-Øn tIsk-Sp-sØ-¶nepw hym-]-I-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h-en®n-cp∂p.

ap-≠-°-bw: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \-h-Pm-X in-ip a-cn-®-p. ]o-cp-ta-Sv sX-t°-ho-Sv jn-lm-_p-±o≥-˛-A-Po-\ Zº-Xn-I-fp-sS ap-∂p-Zn-h-kw {]m-b-am-b s]¨-Ip-™m-Wv a-cn-®-Xv. Ip-™v a-cn®-Xv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\mÿ aq-e-am-sW-∂v B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ {]-Xn-tj-[n-®p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Po-\ s]¨Ip-™n-s\ {]-k-hn-®-Xv. ]n-t‰ Zn-h-kw ap-X¬ Ip-™v \n¿-Øm-sX I-c-®n¬ B-cw-`n-°p-I-bpw ]m¬ Ip-Sn-°m-Xn-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-™n-s‚ I-c®n¬ h¿-[n-®-t∏m-ƒ \-gv-kp-am-sc k-ao]n-®t∏mƒ Ip-´n-I-fm-sW-¶n¬ I-c-bpsa-∂pw \n-ß-fp-sS Ip-´n-bp-sS Im-cyw am-{Xw t\m-°n-bm¬ t]-m-sc-∂p-am-bncp-∂p a-dp-]-Sn-sb-∂v _-‘p-°ƒ ]-d™p.

C-∂-se cm-hn-se ]-cn-tim-[n-® tUm-Œ¿ Ip-´n-sb a-‰v F-hn-tS-s°-¶nepw sIm-≠p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®p. F∂m¬ _n-√pw d-^¿ sN-bv-Xp≈ IØpw D-®-bm-b-t∏m-gm-Wv \¬-In-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv hn-´p \¬-Im-\pw X-ømdm-bn-√. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-sØ B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-\nsS -]m-d-tØm-´n-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ Ip-™v acn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. F∂m¬ B-tcm-]-W-w A-Sn-ÿm\ c-ln-X-am-sW-∂v sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn am-t\-P¿ d-h: ^m-Z¿ tPmk-^v s]m-ßw-¥m-\w ]-d-™p. hr-°Iƒ X-I-cm-dn-em-b-Xm-Wv a-cWImcW-w. _-‘p-°ƒ B-h-iy-s∏-Sm-™Xp sIm-≠m-Wv Bw-_p-e≥-kv \¬-ImXn-cp-∂-sX-∂pw At±lw ]-d-™p.


8

KNR

thÀ-]mSv

p/w

24 sa-bv 2014 i\n

tjm-f-bm-dn ImÀ a-dn-ªv Xo¸n-Sn¨v ss{UhÀ sh-´pa-cn-¨p ap-k-½n h-f-]-´-Ww: tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I\pw km-aqln-I tk-h-I-\pam-b h-f-]´Ww a-∂bnse th-fm-]pc-Øv ap-k-Ωn¬ (53). ]-tcXcmb dn-´. ^p-Uv C≥kv-s]-Œ¿ ]-Wn-°-cIØv ap-l-Ω-Zn-s‚bpw th-fm-]pc-Øv B-knabp-sSbpw a-I-\m-Wv. `mcy: am-´q¬ kz-tZin\n J-Zo-P. a-°ƒ: dm-kn-e, dn≥-kn, dnkm≥. a-cp-aI≥: knbmZv (J-Ø¿). ktlm-Z-c߃: sk-bvXv, ]-tc-X\m-b dm^n, kpl-d, ssk_p, kpss_Z.

a-dn-bw-Ip-«n s\-Sp-ºm-t»-cn: s\-Sph-∂q¿ Im-™q-°mc≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tZ-h- n-bp-sS `m-cy a-dn-bw-Ip-´n(96). a°ƒ: h¿-Ko-kv, ]-tcX-\m-b tXm-a-kv, A-KÃn≥, t{X-kym-Ω, tacn, tPm-bn, tdm-kn.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ Im-™-ßm-Sv: Su-Wnse _n F tj-Wm-bv ssd-kv B≥-Uv ^vtfm¿-an¬ sXm-gn-emfn-bm-bn-cp-∂ ]p-√q¿ \-ºym-c-Sp-°-sØ ]pd-h-¶-c \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (78). sh-≈n-t°m-Øv hoW-t®-cn kz-tZ-in-bmWv. `m-cy: ]n e-£v-an A-Ω. a-°ƒ: ]n ]-fl-\m`≥, k-c-kz-Xn, `m¿-Khn, ssi-e-P, P-K-∂nhm-k≥ sh-≈n-t°mØv (sN-dp-h-Øq¿ {]m-Y-an-I Im¿-jn-I hn-I-k-\ _m-¶v Po-h\-°m-c≥). a-cp-a-°ƒ: sI tcmln-Wn ([-\-e-£v-an sS-Iv-kv, Im-™-ßmSv), ]n N-{μ-ti-J-c≥ (sa-Un-°¬- tjm-]v, ssX-°-S-∏p-dw), F hn _-e-cm-a≥. k-tlm-Z-c-߃: ]-tcX-cm-b ]n A-∏p-°p´≥ \m-b¿, Ip-™n°r-jv-W≥ \m-b¿, \m-cm-b-Wn A-Ω.

J-Zo-P

A-l-½-Zv-Ip-ªn

tkm-a-bm-Pn-¸m-Sv

N-\n-b

X-¦-½

Ir-jv-W³ \m-bÀ

ap-t≈-cn-b: \m-´-°-√nse ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy J-Zo-P (56). a°ƒ: A-j-d-^v (ku-Zn), e-Øo-^v, _-jo¿, k^o¿, ap-\o¿, \-ko-a. acp-a-°ƒ: ko-\-Øv, k-aod, A-j-d-^v.

_n-cn-°p-fw: sIm-´-a-Sbn-se sIm-√-\m-°p-gnbn¬ X-¶-Ω (52). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv. a-I≥: a-\ojv. k-tlm-Z-c-߃: Fw Fw am-Xyp, Nn-∂Ω, tam-fn, t{Xm-kym-Ω, tXm-a-kv, eo-em-Ω.

]´mºn: hn-f-bq¿ Ip-∏qØv ]-≈n-bm-en¬ Ir-jvW≥ \m-b¿ (78). `m-cy : AΩp. a-Iƒ : hn-P-b-e£van. a-cp-a-I≥: tKm-]n.

{io-a-Xn

I-cp-Wm-I-c³-]n-Å

Ip-ªp-h-do-Xv

X-¦-¸³

A-¶-am-en: I-dp-Ip-‰n a-cßm-Sw am-fn-tb-°¬ tXm-a≥-Ip-´n Ip-™p-hdo-Xv (66). `m-cy: sh-Ãv sIm-c-´n FS-Øn-]-d-ºn¬ t{X-kymΩ.

tIm-X-aw-K-ew: hn-f-bmen¬ sh-´n-°m-´v ho´n¬ X-¶-∏≥(76). a°ƒ: P-b≥, an-\n, dmWn. a-cp-a-°ƒ: hn-Pn, k-eow _m-_p, k-Xojv.

]´m-ºn: Xn-cp-th-K∏p-d sN-{º ]q-Øn√-Øv a-\bn¬ c-hn A-°n-Øn-cn∏m-Sv F∂ tkm-a-bm-Pn∏m-Sv (87). 30 h¿-j-tØmf-am-bn F-S-∏m-fn-se ipI-]p-cw {Km-a-Ønse bmKi-‡n I¿-Ω cwK-Øv {]-K-¤-\m-bn-cp∂p. tI-cf-Øn-se hnhn-[ {]-tZ-iß-fn¬ tkm-a-bm-Khpw A-Xn-cm-{Xhpw \-S-Ønbn-´p-≠v. `m-cy-am¿: tZ-hIn -]-Xv\mSn, ]-tc-Xbm-b eo-em A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: cmam-\p-P≥ A-°n-Øn-cn∏mSv, i-¶c≥, IrjvW≥, k-Xoi≥, c-hni¿Ω≥, ]m¿-hXn, tla. a-cp-a-°ƒ: [\y]Xv-\m-Sn-, kp-c-{io, e-fn-X, Ko-X, hn-Pb≥, kp-tc{μ≥. k-tlm-Z-c-∑m¿ : cm-a≥ \-ºq-Xncn (Kp-cphm-bq¿ ap≥ ta¬im¥n), hm-kp-tZh≥, Dam-tZ-hn A-¥¿-P\w, ]tc-Xcmb A-®p-X≥-\ºq-Xncn, i-¶-c-c-\m-cmbW≥.

_-Zn-b-Sp-°: [¿-_-ØSp-°-bn-se N-\n-b (72). `m-cy: tNm-am-dp. a-°ƒ: i-¶-c≥ (_-Zn-b-Sp-° ]©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw), c-ta-jv, {io-[-c, {]-Im-i, c-Xo-jv, i¿-Ωn-f. a-cp-a°ƒ: kp-μ-cn, hn-im-em£n.

s]-cp-ºm-hq¿: a-cp-Xp-Ih-e-bn¬ s]m-bv-°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-cym-t°mkn-s‚ `m-cy G-e-Ω(82). a-°ƒ: a-Øm-bn (dn-´.-FIv-ssk-kv {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿), Ko-h¿-Ko-kv(dn´.-F-Iv-ssk-kv {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿), F¬-tZmkv(t]m-en-kv), kp-_n. acp-a-°ƒ: k-Æn, t{K-kn, jo-e, kn-_n.

ta¬-]-d-ºv: N-fn-b-t¶ms´ ssk-°nƒ A-l-ΩZv-Ip-™n (72). ta¬-]-dºv Su-Wn¬ ssk°nƒ dn-]-b-dn-Mv I-S \S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy-am¿:\-^o-k, ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp\o¿, kp-\o-d, \-ko-d, ^-ko-e, k-ao¿, jwko-\, ap-\o¿, k-^n-b,P-ao-e, ^u-kn-b, \ko-e, k-ao-a, \-Pv-ap-∂nk. a-cp-a-°ƒ: jm-lp±o≥, \-hm-kv, km-Pn-X, sam-bv-Xo≥, A-_v-Zp-√, C-Pm-kv, \-kv-dp-±o≥, A-∫m-kv, A-_v-Zp-√. k-tlm-Z-c-߃:B-knb, km-d, ]-tc-X-cm-b apl-Ω-Zv, J-Zo-P, _o-^mØn-a.

G-e-½

Im-d-Up-°: im-¥n \-K¿ kz-tZ-in-\n-bpw I-e-Iv-Std-‰n-se dn-t´¿-Uv Po-h-\°m-cn-bp-am-b sI B¿ {io-a-Xn(63). `¿-Øm-hv: ap-c-fo-[-c-≥. a-Iƒ:A¿∏n-Xm k-®p. a-cp-a-I≥:k®p. k-tlm-Z-c-߃: h-k¥, cm-a-Zm-kv, P-b-cm-Pv, k-Xn.

B-e-ßm-Sv: sh-Ãv shfn-b-Øp-\m-Sv A-Sp-hmØp-cp-Øv aq-e-bn¬ Icp-Wm-I-c≥-]n-≈(Hm-a\-°p-´≥-˛65). `m-cy: C-μn-c. a-°ƒ: \nj(eo-K¬ A-kn v), \n-X(A-kn.-amt\-P¿, sIm-®n≥ jn∏ym¿-Uv), \n-Xy(A[ym-]n-I, \n¿-a-e Kn-cn am-Xyp tPm¬ kv-Iqƒ, Nm-e-°p-Sn). aao-¶p-∂w: Xm-g-sØ-°cp-a-°ƒ: c-ta-iv, sd-Pn ®n-d am-Xyp tPm¨ (a-Ø- Ir-jv-W, A-\q-]v. ®≥-˛ 64). `m-cy: eo-em-Ω ,ss]-a-‰w tam-\-∏-≈n¬ kp-Pm-X Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: Pn- ]-d-hq¿: Ip-™n-ssØ \n¬, Pn-j, kn-ÿ dn-b Ip-dp-∏-t»-cn¬ ho-´n¬ am-Xyp Fw.--F-kv.s-- P.-(e- tkm-a-s‚ `m-cy kp-PmX(47). Iv-\u).

Ip-ªm-an\ Ccn-°q¿: tN-°n‚IØv lu-kn¬ ]-tc-X\mb am-tßm-S≥ A-_q-_°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy kn kn Ip-™m-an\(97). a-°ƒ: J-Zo-P, ^m-Øn-a, a-dn-bw, B-knb l-÷pΩ, kp-lv-d l-÷p-Ω, kn kn ln-Zm-b-Øv(k-^ C-e-Iv-{Sn-°¬-kv), amap(jm¿-P), dp-Jn-b. a-cpa-°ƒ: kn hn sam-bvXp(C-cn-°q¿), am-ßm-S≥ A-_q-_-°¿ lm-Pn, kn F-®v A-–p- -emw- lmPn(A-d-^ tÃm¿-kv), ]n Fw B-knb(\n-em-ap‰w), F ]n km-Pn-b(Iqcm-cn), ]-tc-X-cm-b- ]p-Ø≥]pc -am-b≥, F ]n A–p- -emw, Io-ØS-Øv lm-jnw. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-Xcm-b am-ap, ta-an, A-_q-´n apkveym¿, ]m-Øq-´n, I-Zokp-Ω.

Nm-e-°p-Sn: Hm-Sn-sIm-≠n-cp-∂ Im¿ \n-b-{¥Wwhn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v A-·n-°n-cbm-bn.- Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂-bmƒ sh-¥p a-cn-®p.Im¿ ]q¿-Æ-am-bpw I-Øn\-in-®p.-C-∂-se D-®°v 1.30-Hm-sS Nm-e-°p-Sn a-e-°-∏m-d tdm-Un¬ tjm-f-bm¿ Um-an-\v k-ao-]w A-º-e-∏m-d-bnem-Wv kw-`-hw. -Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v k-ao-]-sØ 50-ASn-tbm-fw h-cp-∂ sIm-°-bn-te-°v a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p.-sIm-°-bn-te-°v a-dn-™ Im¿ A-·n°n-c-bm-bm-hp-I-bm-bn-cp-∂p.-Nm-e-°p-Sn-bn¬ \n-∂p ^-b¿-t^m-gv-kpw Nm-e-°p-Sn k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn Sn -jm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ BXn-c-∏n-≈n t]m-enkpw ÿ-e-sØ-Øn.^-b¿-t^m-gv-kv sIm-°-bn-en-d-ßn lp-≠mbn sF20- -Im-dn-s‚ A-h-in-jv-S-ß-fpw ]p-dsØ-Sp-Øp.- Hm-Sn-®-bm-fp-sS tZ-l-tØ-sX-∂v I-cp-Xp-∂ am-e-bp-sS H-cp-`m-K-am-Wv sXm-≠nbm-bn e-`n-®-Xv.-I-Øn \-in-® Im¿ Nm-e-°p-Sn kz-tZ-in-bp-tS-sX-∂v A-dn-bp-∂p.- ar-X-tZ-l A-h-in-jv-Sw Nm-e-°p-Sn k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-´p-≠v.-am-e Xn-cn-®-dnbm-\m-bn kw-i-bn-°p-∂-bm-fp-sS _-‘p-°ƒ a-e-°-∏m-d t]m-en-kv tÃ-j-\n-te-°v sIm-≠pt]m-bn-´p-≠v.-

]p-g-bn A-Úm-X ar-X-tZlw

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-g-bn¬ A-⁄m-X ar-X-tZlw Is≠-Øn. G-I-tZ-iw 50 h-b- v tXm-∂n-°p-∂ ]p-cpj-t‚-Xm-Wv ar-X-tZ-lw. ep-¶n-bpw j¿-´p-am-Wv thjw. I-√m-bn ]p-g-bn¬ C-∂-se ssh-Io-´v \m-ep-aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ao-©-¥ ^-b¿ kvt‰-j-\n¬ \n-∂p-≈ kw-L-sa-Øn-bm-Wv I-c-bv-s°Sp-Ø-Xv. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dnbn¬. ]-∂n-b-¶-c t]m-enkv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn.

ss_¡pw tem-dnbpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn¨p i¦c-am-cmÀ

Xmbp-Ip-«n

sam-bv-Xp

jm-cn-Iv

A_vv-Zp A-ko-kv

]-Xv-am-h-Xn-b-½

]p¬-∏≈n: Im-∏n-sk-‰v a-‰-°m-´v ]p-Ø≥-]p-cbn¬ i-¶-c am-cm¿ (79). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `mcy: c-Xv\-Ω. a°ƒ: N{μ-tam-l\≥, Ko-X, an\n, jmPn. a-cpa°ƒ: c-aWn, hn-iz\mY≥, l-cn-Ip-am¿, Zo].

ap-X-ea-S: X®≥-sIm-fpºn¬ ]-tc-X\m-b tI-ih-s‚ `m-cy Xm-bp-Ip-´n (82). a-°ƒ: sI tk-Xpam-[h≥, sI Im¿-Øymb\n, sI Xn-eIw, sI im-¥-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: sI X-¶-a-Wn, Im-in\mY≥, B¿ Z-i-c-Y≥, ]-tc-X\m-b aWn. sIm-bn-em≠n: ta-eq¿ h√-Ø-d Ir-jv-W≥(68). `mcy: c-a-`mbv. aI≥: Pn\o-jv(Zp_-bv).

th-ßmSv: Du¿∏-≈n ]o-Sn-I°-≠n jaow a≥-kn-en¬ sI ]n im-cn-Iv(15). tIm-tdmØv kp-ss_¿˛ ]o-SnI°-≠n ^ukn-b Zº-Xn-I-fp-sS a-I\mWv. k-tlm-Zc߃: ap-^v-kn¿, jm\nZv, j-aow. tIm´-bw cm-Pm-kv kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-bmWv. Fkv.F-kv.F¬.kn. ]co-£-bn¬ an-I-® hnP-bw t\-Sn-bn-cp∂p.

Iºn¬: ]m´-bw d-jo-Zm a≥-kn-en¬ sI sI A_vv-Zp¬ A-ko-kv(59). Iºn¬ _-km-dnse Hmt´m ss{U-h-dmWv. `mcy: d-jo-Z. a°ƒ: A_vv-Zp¬-P-∫m¿(Zp_-bv), Pm^¿, Pm-kv-an≥, Ppssk-d. a-cp-aI≥: apkvX^.

N{µ³

C-cn-°q¿: B-bn∏p-g Kh. bp.]n. kv-Iq-fn-\p kao]-w kn hn lu-kn¬ \-Sp°-≠n ]-d-ºn¬ sambv-Xp(83). `m-cy: kn hn \^o-k. a-°ƒ: kn hn A–p-¿d-km-Jv, j-co-^v, kn hn A-–p¬ P-∫m¿ (ku-Zn), A-eo-a, X-kveoa, X-^v-ko-d, \-ko-a, j-°o-e. a-cp-a-°ƒ: a-lvaq-Zv(s]-cp-h-f-Øp]dºv), dDu-^v, Ip-™m™p, B-bn-j, ^-co-Z. k-tlm-Z-c-߃: F≥ ]n A-–p-lm-Pn, A-k-bv\m¿- lm-Pn, B-an-\, ]tc-Xcm-b ap-l-Ω-Zv -Ip™n, \-^ok.

F-S-°-c: dn-´. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ ap-≠-bnse ]-tc-X-\m-b C-ømwIp-gn-I-fw cm-a-N-{μ≥ \mb-cp-sS `m-cy ]-Xv-am-h-Xnb-Ω (71). a-°ƒ: kp-tc-jv (Zp-_bvv), c-ta-iv F-S-°-c, KoX (Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: Ko-X, {]-ao-f, tKm-]n-\mY≥ (Zp-_-bv). kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 8.-30\vv ]m-em-¶-c iv-a-im-\Øn¬.-

IqØp-]-dºv: B-e°≠n _-km-dn-se F N{μ≥(58). `mcy: {]o-X. a°ƒ: \n-Jn-e, jn-Jn-e. a-cp-a°ƒ: kp-[o]≥, jn-Pp.

_m-e-Ir-jv-W -am-cmÀ ]ø∂q¿: a-lm-tZ-h-{Kma-Øn-se tX-a-\ ho-´n¬ _m-e-Ir-jv-W -amcm¿(66). ]-ø-∂q¿ kp{_-lva-Wy- kzm-an t£{X- Po-h-\-°m-cm-bn-cp∂p. `m-cy: am-[-hn. a°ƒ: tKm-]-Ip-am¿(Kƒ^v), c-a-Wn, {]-tbjv(Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: ho-W, ]-tc-X\m-b _nPn.

Ir-jvW³

Pm-\p Iq-Øp-]-dºv: am-\-t¥cn-bn-se ]m-td-°-≠n Pm\p(85). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb s]m°≥. a°ƒ: N-{μ≥, c-tai≥, kp-temN-\. acp-a-°ƒ: iyma-f, kPnX.

tPmÀ-Pv- sXm-Sp-]p-g: G-g-√q¿ s\Sp-¶-t√¬ F≥ kn tPm¿-Pv- (tkm-P≥-51). `mcy:A¬-t^m≥-k.- a°ƒ:F-h-ven≥, P-dmƒUv, Pq-Uv, {In-kv.-

{iotZhn-b-½ ]qt°m´pw]mSw: X´ntb°¬ ]´mc {iotZhnbΩ(69). a°ƒ: KoX, an-\n

tdm-k-½ am-Xyp sXm-Sp-]p-g: Iq-h-∏-≈n A-d-bv-°¬ tdm-k-Ω amXyp (80). kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se 10.30\v- ]q-a-‰w sk‚ v- tXma-kv- ]-≈n-bn¬.

A-\n Ip-amÀ N-¥-°p-∂v: A-I-ºmSw B-d-t¶m-Sv Nq-c-°m´n¬ A-\n¬Ip-am¿(DÆn-°p-´≥-˛45). -`m-cy: Pm-\-In. - a-°ƒ: cmlp¬, A-Xp¬. -

a-dn-b-¡p-«n s]-cp-h: aq¿-°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-´n-bpsS `m-cy a-dn-b-°p´n(70). a-°ƒ eo-e, A-Ωn-Wn, Ip-™ptam≥, ]-tc-X-\m-b t_-_n. a-cp-a-°ƒ tXm-a-kv, tPm¿-Pv, enkn.-

lw-k F-S-°-c: h-gn-°-S-hv Iº-f-°-√v ]m-e-Øn-߬ lw-k (68). `m-cy: B-bni. a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, D-Ωp-Ip¬-kp, A-–p¬ a-Po-Zv, dw-e-Øv, ko-\Øv, \-ko-_. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ l°ow h-≠q¿, aq-k am-am¶-c, A-–p¬ k-emw \ne-ºq¿, Pp-ssa-e, _jo¿ (Pn-±), A-–p-k-a-Zv h-≠q¿, d-bm≥ (Zp-_bv).-

`-c-X-³ \m-bÀ ssI-]-aw-K-ew: s]m-∂mØv `-c-X-≥ \m-b¿(90). `m-cy: k-tcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: kv-t\-l-e-X, {]Zo-]v-Ip-am¿, e-kn-X, {]im-¥v. a-cp-a-°ƒ: e-X, h-k-¥Ip-am¿, am-b, ]-tc-X-\mb cmw-Zm-kv.-

ap-àmÀ

cm-L-h³ _p-[-\q¿: s]-cn-ßm-Sv _p-[-\q¿ in-h-a-μn-cw hn F≥ cm-L-h≥ (95). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω. a°ƒ: hn-P-b-Ω, l-cn-Zmk≥, in-h-Zm-kv.

ssI-]-aw-K-ew: aq-∂p-]oSn-I _o-® tdm-Uv ]m-d∏p-d-Øv ap-l-Ω-Zv a-I≥ ap-‡m¿(22). amXmhv: \-ko-d. k-tlmZ-c≥: ap-lv-kn≥.-

Abn-kq«n

_n-Pp

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en ]-≈n-°p k-ao-]w ]-tcX\m-b \p-≈n-t°m-S≥ sam-bv-Xo-s‚ `m-cy aw-Kem-´v Ip-∂p-Ω¬ lukn¬ Fw sI A-bn-kq´n (70).

sNm-¢n: I-hn-bq-cn-se am-fn-I°-≠n {]-Wh - Øn¬ _n-Pp(38).sNm¢n Fw sI sh-Pn-‰_nƒ sam-Øh - ym-]m-cnbm-Wv. ]n-Xm-hv:Fw sI Ip-™n-°Æ - ≥ amÿ(dn-´. A[ym-]I - ≥ hn.]n.H. F-®v.Fkv. sNm-¢n) am-Xm-hv:cm[.k-tlm-Zc - ß - ƒ:_nPp,\n-[o-jv.kw-kvI - m-cw C∂v 3\v ho-´p-hf - ∏ - n¬.

cm-a-Ir-jv-W³ ]q-®m-°¬: kn.-]n.-sF. Xn-cp-s\-√q¿ tem-°¬ k-{I-´-dn sI Pn cm-a-Irjv-W≥ (65). ]m¿-´n Acq ¿ Cu-Ãv a-fi-ew IΩn-‰nbw-Kw, ]-≈n-∏p-dw I-b¿-kw-Lw {]-kn-., aW ¬ sXm-gn-em-fn bqWn-b ≥ Xm-eq-°v JPm©n, I-b¿ sXm-gn-emfn bq-Wn-b≥ Xm-eq-°v tPm-. sk-{I-´-dn F-∂o \n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: X-¶-Ω. a-°ƒ: cm-tP-jv, tj¿-fn, Pn-j. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, k m-_p, hn-t\m-Zv. cm-hnse 9\v H-‰-∏p-∂ ]m¿-´n Hm-^n-kn¬ s]m-Xp-Z¿-i\-Øn-\v ti-jw 11\v ho´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn°pw.-

]u-fn Im-e-Sn: Nm-bn-t°m-SØv ]n hn tPm-k-^ns‚ `m-cy ]u-fn(68). a°ƒ: k-Æn(A-kn.s{]m-^-k¿ ^n-tem-k^n hn-`m-Kw, {io i-¶cm-Nm-cy k¿-h-I-em-ime, Im-e-Sn), dm-Wn(F¬.-sF.-kn. G-P‚ v), kn-\n, ko-\. a-cp-a°ƒ: Pm≥-kn, Ão^≥, _n-Pp, tPm¿-Pv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®I-gn-™v c-≠n-\v Xr-∏qWn-Øp-d F-cq¿ sk‚ v.-tPm¿-Pv ]-≈n sk-a-n-tØ-cn-bn¬.

s]-cn-¥¬a-Æ: ss_°pw tem-dnbpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. sN¿∏p-f-t»-cn A-S-°m-]p-Øq¿ tate ]p-c-°¬ I-a-e-lm-k≥ (34) BWvv a-cn-®-Xv. Kpcp-X-c- ]-cn-t°-‰ k-l-bm-{Xn-I≥ hn-a¬-Ip-am¿ (30) A-Xymln-X hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. s]-cn-¥¬-a-Æ Pq-_n-en tdm-Un-em-Wv A-]-ISw. B-im-cn-]-Wn-°mcm-b C-cp-hcpw tPm-en-I-gn-™v ho-´n-te-°p a-S-ßp-∂-Xn-\nsS F-Xn-tc h∂ tem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. s]-cn-¥¬-aÆ t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°nb ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp. am-[-hn-bmWv I-a-e-lmk-s‚ am-Xm-hv. `m-cy: [\y. aI≥: IÆ≥. tem-dn- ss{U-h¿ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn kz-tZ-in A-e-hn (53)sb t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Øn-´p-≠v.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

\n-e-ºq¿: ss_-°-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ bp-hm-hv a-cn-®p. \ne-ºq¿ h-√-∏p-g ]-ø-º≈n ]q-fmw-Ip¿-in N{μ-s‚ a-I≥ cm-tPjv(38) B-Wv a-cn-®-Xv. \n-e-ºq¿ N-¥-°p∂v P-Mv-j-\n¬ I-gn™ 18-\v cm-{Xn ]-Ø-ctbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. cm-tP-jn-s‚ ss_°n¬ ]n-d-In¬ \n-∂v h-∂ a-s‰m-cp ss_-°v C-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° _p[-\m-gv-N cm-{Xn H-º-Xp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. tam-t´m¿ sa-°m-\n-°m-bn-cp-∂p.- `m-cy: Nn-©p. a°ƒ: tcm-ln-Xv, tdm-j≥.

aÂky-hym-]m-cnIÄ Aca-Wn-¡qÀhy-Xym-k-¯n a-cn-¨p dp-Jn-¿ l-Öp-½

l-cn-Zm-k³

B-bn-i l-Öp-½

]p-cp-tjm-¯-a³

tcm-ln-Wn

am-Wn-Iyw

sam-bv-Xo³

ap-l-½-Zv

Ip-‰ym-Sn: Xm-sg-∏o-Sn-Ibn¬ A-–p¿-d-lv-am-s‚ `m-cy dp-Jn-ø l-÷pΩ(70). a-°ƒ: I-_o¿(e≠≥), d-km-Jv, ju-°Ø-en(Zp-_-bv), ^m-Øna, k-^n-b, k-Pv-\. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en(JØ¿), A-iv-d-^v, D-kvam≥(J-Ø¿), kp-ss_Zv, km-ln-d, jw-e.

ap-°w: Im-c-aq-e I¬∏q-cv aq-e-Øv l-cn-Zmk≥ (69). `m-cy: k-c-kΩ. a-°ƒ: l-co-jv, cXo-jv, cm-Kn-X. a-cp-a°ƒ: hn-\o-jv, km≥kn, hn-\o-X.

tN-cm-]p-cw: ]p-Ø-e-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]-t\mfn-I-≠n B-bn-i l-÷pΩ(91). a-°ƒ: Ip-™-ΩXv lm-Pn, sam-bv-Xp lmPn, Ip-™n-kq-∏n, t]m°¿ lm-Pn, Ip-™n-]mØp. a-cp-a-°-ƒ: Xn-cp-h≈q¿ Nm-en¬ Ip-™-ΩXv, B-ky, ssk-\-_, _n-øm-Øp, km-d. th-fw ]-©m-b-Øv ap-kv-enw-eoKv P-\. sk-{I-´-dn ]n sI _-jo¿(sI.]n.C.F-kv. ssl-kv-Iqƒ Im-b-s°mSn) ]u-{X-\m-Wv.

tN-f-∂q¿: F-t´ c-≠n¬ A-ºm-fn ]p-cp-tjm-Øa≥(_m-_p-˛62). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: kp]p-\n-j, {]-kq¨. a-cp-aI≥: k-Xo-jv. k-tlm-Z-c߃: cm-P≥, hm-kp-tZh≥, kp-μ-c≥ a-Æq¿. k©-b-\w i-\n-bm-gv-N.

Ip-μa - w-Ke - w: ]p-Δm-´v] - d - ºv ap-≠° - ¬ ]-tc-X\ - mb ]p-fn-°¬ D-Æo-cn-bpsS `m-cy ]p-fn-bn-cn-°pw-I≠n tcm-ln-Wn(83). a°ƒ: _m-_p-cm-Pv, tkma≥, k-tcm-Pn-\n, X-¶w, ap-cf - o-[c - ≥, km-hn-{Xn. acp-a° - ƒ: Kn-cn-P, cm-[, APn-X, A-tim-I≥, ]-tc-Xcm-b N-¥p, cm-Lh - ≥. k©-b\ - w Xn-¶f - m-gvN - .

]n.kn.]m-ew: A-cn-ßmam-´p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-s‚ `m-cy amWn-Iyw(91). -a-°ƒ: N-{μa-Xn, k-c-kz-Xn, e-£v-an, cm-a-Ir-jv-W≥, j¨-apJ≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥, temln-Xm-£≥, kp-K-X, _nμp.-

X-e-°p-f-Øq¿: ]dº-Øv sIm-≠-d-°s]m-bn¬ sam-bvXo≥(92). `mcy: I-Zo-P. a°ƒ: B-en-t°m-b, sam-bvXo≥-tIm-b, ^m-Øna. a-cp-a°ƒ: A–p¬-d-kmJv, B-bni, P-ao-e. J-_-dS°n.

^-tdm-°v: dq-_n tdmUv Nn-d-bn¬ ap-l-ΩZv(80). `m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: ap-kv-X-^, sam-bv-Xo≥ tIm-b, _o-^m-Øn-a, lw-kt°m-b. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, dwe, _o-cm≥, kp-l-d. J-_-d-S-°n.

eq-kn-bm-½ tk-hyÀ

cm-Pp

hn-P-b³

J-Zo-P

]m-h-d-´n: ]q-Δ-Øq¿- Xncp-s\-√q¿ cm-cw-]-d-ºn¬ i-¶p-Ip-am-c≥ a-I≥ kn≤m¿-Y≥(42). A-Ω: k-tcm-Pn-\n. `m-cy: kn-‘p. a-I≥: C-{μ-PnØv.-

ap-´p-Nn-d: ]-≈n-\o-cm°¬ t]m-fn-s‚ aI≥ Pn-_n≥ (21). ap´p-Nn-d s^m-tdm-\-]≈n- sk-an-tØ-cnbn¬ kw-kv-Icn®p. Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-ham-Xm tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-bm-Wv.

tPm-jn A-K-kv-än³ t]-cm-{º: kz-Im-cy tI_nƒ Sn.hn. D-S-a-bpw Iqcm-®p-≠n-se H-Sn-°p-gn-bnse tIm-t®-cn t_-_n-bpsS a-I-\p-am-b tPm-jn A-K-kv-‰n≥(33). `m-cy: s\-kv-e. a-°ƒ: AXp¬, A-a¬.

hÀ-Ko-kv Bâ-Wn ap-°q-´p-X-d: D-Ωn-°p-∏ sIm-≠q¿ h¿-§o-kv B‚-Wn (tPm¿-Pv-˛56). kw-kv-Im-cw C-∂v 2-\v DΩn-°p-∏ eq¿-±v am-Xm ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy A-°-c-°-Sp-∏n¬ tdm-k-Ω. a-°ƒ: P¬k¨, Pn-t\m. a-cp-a-Iƒ: a-©p I-dn-°m-´q¿.-

N-´p-¡p-«n-¡p-dp-¸v ta-∏-øq¿: C-cn-ß-sØ ao-Ø-se N-°n-´-I-≠n N-¥p-°p-´n-°p-dp-∏v (88). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: l-cn-Zmk≥, h-k-¥, c-hn (U]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿, sIm-bn-em-≠n), _m-eIr-jv-W≥, _m-_p. acp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, ku-an-\n, B-i (A[ym-]n-I, K-h. bp.-]n kv-Iqƒ, Xp-d-bq¿), kPn-X, kvv-an-X.

cm-P³ tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 12˛mw hm¿-Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv am-[-h-∏-≈n¬ Fw F≥ -cm-P≥ (67). `mcy:hn-em-kn-\n. a°ƒ:hn-a¬-cm-Pv,-cm-Pe-£v-an.-

tN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv sh-´-bv-°¬ I-hn-Xm-e-bØn¬ Sn -sI hn-P-b≥ (82). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy cm-P-Ω. a°ƒ: I-hn-cm-P,-I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: A-Pn-X,-_nPp.

tPm¬ ap-°q-´p-X-d: hm-°-bn¬ hn -sF tPm¨ (Ip-™®≥ D-]-tZ-in-˛89). kwkv-Im-cw ]n-∂o-Sv.-

BÀ.F-kv.]n. tI-c-f-¯n bp.Un.F-^n D-d-¨p \nÂ-¡pw: F³ sI t{]-a-N-{µ³ \yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn¬ B¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n. G-Xv ap-∂Wn-bn¬ \n-∂m-epw B ap-∂Wn-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\pw sI-´p-d-∏n-\pw th-≠n \n-e sIm≈p-sa-∂pw U¬-ln-bn¬ am-[ya-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn\v a-dp-]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d™p. B¿.F-kv.]n-bp-sS `m-hn ]cn-]m-Sn-Iƒ kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\w ssI-s°m-t≈-≠-Xv tI{μ t\-Xr-Xz-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^n-s\m-∏w D-d-®p \n¬-°p-∂ \n-e-]m-Sv a-\-kn-em°n th-Ww tI-{μ-t\-Xr-Xzw Xocp-am-\w F-S-p-°m-≥. B¿-.F-kv.]n°v C-S-Xp-]m¿-´n-bm-hm≥ kn-

.]n-.F-Ωn-\v H-∏w \n¬-t°-≠Xn-s√-∂pw t{]-a-N-{μ≥ ]-d™p. kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b ]-c-\m-dn {]-tbm-KtØm-Sv tI-c-f-Øn-se P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®p-sh-∂pw A-t±-lw H-cp tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p. C-∂v B¿.F-kv.]n-bp-sS tI-{μ-k-an-Xn tbm-Kw \-S-°pw. C-S-Xp ap-∂-Wn hn-´v bp-.Un-.F^n-\v H-∏w \n¬-°m-\p-≈ B¿.F-kv-.]n. tI-c-f L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ _w-Kmƒ L-SI-Øn-\v F-Xn¿-∏p-≠v. F-∂m¬ _w-Km-fn¬ \m-ev ko-‰n¬ C-SXp-ap-∂-Wn-s°m-∏w \n-∂v a¬k-cn-s®-¶n-epw H-cn-S-Øp-t]mepw P-bn-°m-\m-bn-´n-√.

l-cn-Zm-k³ tIm-gn-t°m-Sv: h-S-I-c ssI-\m-´n am-´p-߬ lcn-Zm-k≥(65) ]p-Xn-bÃm‚n¬ Ip-g-™p-hoWp a-cn-®p. \-Sp-h-Æq¿: hm-I-bm-Sv I-t√-cn aT-Øn¬ J-ZoP(50). `¿-Ømhv: I√p≈-Xn¬ aq-k. a°ƒ: dkmJv, dn-bm-kv(_-lv-dbv≥), kp-Po-d. a-cpa°ƒ: A-–p¬-I-cow, A-Pp-a-e ^¿-lØv.

cm-a-Zm-k³ t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-co-s∏mbn¬ tKm-]m-e-s‚ a-I≥ cm-a-Zm-k≥(44). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: A-a¬-Zmkv, \-μ-\-Zm-kv.

tN¿-Ø-e: Ip-Øn-btXm-Sv ]-©m-b-Øv 16mw hm¿-Uv ]-Wn-°-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v tk-hy-dn-s‚ `m-cy eq-knbm-Ω tk-hy¿ (83). a°ƒ: tPm-k-^v, ssj≥sh¬,-Nn-∂-Ω,-sk-_mÃy≥,-{]-`,-tam-´n,-jo-P,B≥-kn,-]-tc-X-cm-b Hma-\,-t]mƒ s_≥-knen≥. a-cp-a-°-ƒ: e-fn-X s_≥-kn-en≥(-F-sFFw-F-kv U¬-ln),-ta-cn°p-´n,-tem-d≥-kv(-hn-ap‡-`-S≥),-sP- n(-Im-s]Iv-kv),-tPm¨ (tImwtIm),-sP-bnw-kv,-eo-\-kv (tPm-kv-tIm),-tPm-an.

kn-²mÀ-Y³

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ X-e-tbm-e-∏-d-ºv: s]mXn- Im-fn-°m-´v tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h-¬-k-Ω tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb¿. a-°ƒ: A-Pn-Xv Ipam¿, B-im tPym-Xn-\n. a-cp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, c-Pn-X Ip-am-cn.

G-‰p-am-\q¿: Nq-c-°pf-ß-c ap-I-tf¬ amWn-bp-sS a-I≥ Fw Fw cm-Pp (52). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ]-´n-Øm-\w sk‚ v tPm-Wn-^-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: G-e-Ω. a-°ƒ: {]n-b, {]o-Xn, {]o-W (hn-Zym¿-YnIƒ),

c-hn I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Snbw sIm-®n-∏m-S-Øn\p k-ao-]w sIm-®Øv c-hn(62). `m-cy: kp-`m-jn-Wn. a-°ƒ: tc-jv-a, A-Xp¬.-

Pn-_n³

]-co-Xv Cu-cm-‰p-t]-´: X-e-∏≈n (Xu-^o-Jv) ]-coXv(65). J-_-d-S-°w C∂v D-®-bv-°v 12\v ]pØ≥-]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy: DΩp Ip¬-kp. a-°ƒ: Xzm-l, A-\-kv, \-ko_v, \u-^¬, A-\ok.

I¬-]-I-t©cn: Ip-‰n∏m-e kz-tZ-in-Ifm-b a¬-kyhym-]m-cn-Iƒ A-c-a-Wn-°q¿ hy-Xym-k-Øn¬ acn®p. sN-\-∏p-dw \n-kvIm-c ]-≈n-°p-k-ao-]w I-hsdm-Sn ap-l-Ω-Zv-Ip´n(55), hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w ap√t©-cn C-{_mlnw(55) F-∂n-h-cmWv A-c-a-Wn-°q¿ hyXym-k-Øn¬-a-cn-®Xv. C-cp-hcpw s]-cn-¥¬a-Æ-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn Nn-In¬k-bn-en-cn-s°-bm-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io-´p \me-c-tbmap-l-Ω-Zv-Ip-´n sS BZyw a-cn®-Xv apl- Ω - Z v - I p- ´ n- b m- b n- c p∂p. ]n-∂o-Sv A-©p-aWn-tbm-sS C-{_mlnapw a-cn®p. C-{_mlnw Ip-‰n∏m-e Aßm-Sn-bnepw ap-l-ΩZv-Ip-´n kao-] {]-tZ-iß-f-n-ep-am-Wv a-¬ky-°-®h-Sw \-S-Ønbn-cp-∂Xv. J-Zo-PbmWv ap-l-Ω-Zv-Ip-´nC-{_m-ln-w bp-sS `mcy. a-°ƒ-: Peo¬, \-ko-a, e-Øo^v, \-ko-d. a-cp-a°ƒ: dw-e, lko-\. C-{_m-ln-an-s‚ `m-cy kp-sse-J. a-°ƒ: kzmZnJv, B-kn¿, Pw-jn-d, P-ko-d, Pp-ss_-cn-b. a-cpa°ƒ: A≥-h¿, A-–p-k-emw. ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS a-øn-Øv C-∂p cm-hn-se H-º-tXm-sSbpw C-{_m-ln-ans‚ a-øn-Øv cm-hn-se ]-Øp-aWn-tbm-sSbpw Ip‰n∏m-e Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw.

10 I-iv-ao-cn hn-ZymÀ-Yn-Isf aod-äv \-h-Pm-Xin-ip a-cn-¨-p; B-ip-]-{Xn-bn tI-c-f-¯n \n-¶v B-cpw a-{´n-k-`-bn-enÃ: kÀ-h-I-em-ime ]p-d-¯m¡n _-Ôp-¡-fp-sS {]-Xn-tj-[w hn ap-c-fo-[-c³ \yq-U¬-ln: tI-{μ-a-{¥n-k-`-bn¬ \n-e-hn-se kml-Nc - y-Øn¬ tI-cf - Ø - n¬ \n-∂v {]-Xn-\n-[n-bp-≠mIn-s√-∂v _n.sP.]n. tI-cf - A-[y-£≥ hn ap-cf - o-[c≥. hm-Pvt- ]-bn k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v cm-Py-k` - mwK-am-bn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv H cm-P-tKm-]m-en-\v a-{¥nÿm-\w e-`n-®X - v. Fw.]n-am¿-°m-Wv a-{¥n-k` - b - n¬ {]-Ya - ] - c - n-KW - \ - \¬-Ip-I. a-{¥n-bn-s√-¶n-epw tI-cf-Øn-s‚ Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n-°-s∏-Sp-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡a - m-°n. thm-´v i-Xa - m-\Ø - n-ep-≠m-b h-f¿-® \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-P-b {]-Xo£ \¬-Ip-∂X - m-Wv. `q-cn-]£ - w t\-Sn-b a-fie - ß - fn¬ Dƒ-s∏-sS an-I® - ÿm-\m¿-∞n-Is - f cw-KØ - n-d°p-w. A-\p-Iq-e km-l-N-cy-am-bÿnXn°v tI-c-fØn¬ C-\n-bpw L-SI - £ - n-Iƒ F≥.Un.F-bp-sS `mK-am-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

ao-d‰v: ]m-In-kv-Xm≥ {In°-‰v Soan-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p-sh-∂ hn-hm-Z-Øn-e-I-s∏-´ 10 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf kz-Im-cy k¿-hI-emim-e ]p-d-Øm-°n. 57 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kv-s]‚ v sNbv-X \-S]-Sn d-±m°n-bn-´p-ap-≠v. kzm-an hn-th-Im\-μ kp-`¿-Øn k¿-h-I-em-im-ebn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv ]pd-Øm-°n-bXv. C-h¿ Zp-jv s]-cpam-‰w Im-Wn-®-Xmbpw k¿-h-Iem-im-em kz-Øp-°ƒ tI-Sp-hcp-Øn-b-Xmbpw k¿-h-I-emime \n-b-an-® A-®-S-°-k-an-Xn Is≠-Øn-sb-∂v ssh-kv Nm≥-ke¿ {]-^. a≥-kq¿ A-lvΩ-Zv ]d-™p. 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-t∏mƒ ]-

co-£-sb-gp-Xp-I-bmWv. ]co-£ I-gn-™m¬ Ah-sc Xn-cn-®-bv°p-sa∂pw Ip-Sn-tb-‰ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw ]-d-™p. am¿-®v c-≠n-\v C-¥ybpw ]mIn-kv-Xm\pw X-Ωn¬ \-S-∂ {In°-‰v a-¬k-c-Øn¬ ]m-In-kvXm-s‚ hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw k¿-h-I-emim-em tlm-kv-‰-en¬ a-[p-cw hnXc-Ww sN-øp-Ibpw sN-bv-X 67 I-iv-ao-cn hn-Zym¿-YnI-sf k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp∂p. hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc aod-‰v t]m-en-kv cm-Py-t{Zm-l Ip-‰w Npa-Øn tIsk-Sp-sØ-¶nepw hym-]-I-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h-en®n-cp∂p.

ap-≠-°-bw: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \-h-Pm-X in-ip a-cn-®-p. ]o-cp-ta-Sv sX-t°-ho-Sv jn-lm-_p-±o≥-˛-A-Po-\ Zº-Xn-I-fp-sS ap-∂p-Zn-h-kw {]m-b-am-b s]¨-Ip-™m-Wv a-cn-®-Xv. Ip-™v a-cn®-Xv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\mÿ aq-e-am-sW-∂v B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ {]-Xn-tj-[n-®p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Po-\ s]¨Ip-™n-s\ {]-k-hn-®-Xv. ]n-t‰ Zn-h-kw ap-X¬ Ip-™v \n¿-Øm-sX I-c-®n¬ B-cw-`n-°p-I-bpw ]m¬ Ip-Sn-°m-Xn-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-™n-s‚ I-c®n¬ h¿-[n-®-t∏m-ƒ \-gv-kp-am-sc k-ao]n-®t∏mƒ Ip-´n-I-fm-sW-¶n¬ I-c-bpsa-∂pw \n-ß-fp-sS Ip-´n-bp-sS Im-cyw am-{Xw t\m-°n-bm¬ t]-m-sc-∂p-am-bncp-∂p a-dp-]-Sn-sb-∂v _-‘p-°ƒ ]-d™p.

C-∂-se cm-hn-se ]-cn-tim-[n-® tUm-Œ¿ Ip-´n-sb a-‰v F-hn-tS-s°-¶nepw sIm-≠p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®p. F∂m¬ _n-√pw d-^¿ sN-bv-Xp≈ IØpw D-®-bm-b-t∏m-gm-Wv \¬-In-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv hn-´p \¬-Im-\pw X-ømdm-bn-√. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-sØ B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-\nsS -]m-d-tØm-´n-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ Ip-™v acn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. F∂m¬ B-tcm-]-W-w A-Sn-ÿm\ c-ln-X-am-sW-∂v sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn am-t\-P¿ d-h: ^m-Z¿ tPmk-^v s]m-ßw-¥m-\w ]-d-™p. hr-°Iƒ X-I-cm-dn-em-b-Xm-Wv a-cWImcW-w. _-‘p-°ƒ B-h-iy-s∏-Sm-™Xp sIm-≠m-Wv Bw-_p-e≥-kv \¬-ImXn-cp-∂-sX-∂pw At±lw ]-d-™p.

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-24  
Thejas Epaper obit Edition 2014-05-24  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-24

Advertisement