Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

X-¦¸³

22 sa-bv 2014 hymgw

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Âk-bnen-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

kpKp-W³

^m¯n-a

t_-_n

tUm. hk-´v Sn ss]

]-coXv

Ku-cn

lw-k

A-ø-∏≥-Im-hv: I-t®cn∏Sn K-h.B-bp¿thZ tlm-kv-]n-‰¬ dn-´.Kh.^m¿-a-kn-kv-‰v kp-KpW≥(79). kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ:kpPntamƒ(A-[ym-]n-I.Kh.sP._n.F-kv tZ-iw), c-Rv-Pn-Øv(ko-\n-b¿ kq∏¿-ssh-k¿ Kƒ-^m¿ F≥-Pn-\o-b-dn-ßv a-kvI‰v).a-cp-a-°ƒ:_n-μpem¬,Zp¿-K kv-anX.

tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ C-e-hpw-]d-ºv ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ t_-_n(61). kw-kv-Im-cw \-SØn. A-hn-hm-ln-X-\mWv. am-Xmhv: s]-cp-ºn-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw tdmk-Ω. k-tlm-Z-c߃: ]utemkv, tacn, tPmWn, kÆn, ]-tc-Xcm-b B\okv, hm-h®≥.

a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw B-em-Øp-Ip-‰n tdm-Un¬ 8/1547¬ Kp-Uv hn¬ Unkv-s]≥k-dn tUm. hk¥v Sn ss](75). kw-kvIm-cw \-SØn. `mcy: ]q¿Wn-a. a°ƒ: {]-im-¥v ss], kp-\n-X.a-cp-aIƒ: kp-\n-X. jn-∏n-Mv tIm¿]-tdj≥ Hm-^v C¥y, {U-Uv-Pn-Mv tIm¿-]-td j≥ Hm-^v C-¥y F-∂nh-bp-sS Aw-KoIrX tU m-Œ-dm-bn-cp∂p. sF. Fw. F Aw-K-hp-am-bn-cp-∂p.

Im-°-\m-Sv: hm-g°m-e \ºn-≈n-∏mS-Øv ]-co-Xv (72). J-_-dS-°w \-S Øn. `m-cy: l-ΔD-Ω. a°ƒ:A-øq_v, sF-j, kn-±nJv, an-kv-cn-b,A-kv ew.a-cp-a-°ƒ:A-–p ¬ P-∫m¿, \-hmkv, d-joZ,jl-\.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ ]-\-°-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b i-¶p-Æn-bp-sS `m-cy Ku-cn(91). a-°ƒ: P-b-cm-a≥, ]-tc-X-bm-b Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: P-b¥n, kp-tc-jv.

A-¥n-°m-Sv: ]-Sn-bw amcm-Øv A-Im-bn-bn¬ Im°-cm-en lw-k(66). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v ap-‰n-®q¿ Pp-am-a-kv-PnZn¬. `m-cy: sF-jm-_n.

_n-¨n-¸m¯p

Ip≠p߬: kn F≥ ]S-∂ DÆn-a lu-kn¬ kn ]n A-eo-a (54) aIƒ: _n®p. a-cp-aI≥: bq\pkv. I-Æw]d-ºv Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n.

F-f-a°-c: ]-tc-X\m-b am-tS∏-Sn _m-h-°p-´n-bpsS `m-cy ^m-Øn-a(82). Io¿-Øn-\-K¿ kv-ssI-hnMv-kv ^v-fm-‰n-em-bn-cp∂p. J-_-dS-°w C-∂p-cm-hnse 11\v I-eq¿ Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ]tc-X F-d-Wm-Ip-fw Bep-¶¬-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: ap-lΩ-Zv tImb(dn-´.Ip-km-‰v),kn-±nJv(Fw.C.Fkvv Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw), Av–p¬ d-jo-Zv,l-^vkØv(X-¶m-hn).a-cp-a°ƒ: sse-e,jo-_,\-Zo-d,k^¿ d-lv am≥(dn-´.F^v.kn.sF).

D-t≈ycn: Pp-am-a-kv-Pn-Zn\v k-ao]w Hm-cm-t©cn°-≠n B-en-bp-sS `mcy ]m-Øp-Ω-_n(72).

Xn-cph√: ]m-en-tb-°-c ]-≈n sX-t°-Xn¬ ]n sP tam-l-\≥ (75). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v ]m-en-tb-°-c sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy; ]-tcXbm-b a-dn-bm-Ω. a°ƒ; jn_p, A-\n¬, kp-\n¬

^-tdm°v: ]-tc-X\m-b I-f-Øn-¶¬ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy sX-s° sXm-Snbn¬ _n-®n-∏m-Øp(85). a°ƒ: C-kv-ambn¬(bp.F.C), \m-k¿ (Pn±), sse-e (Im-∏m-Sv), _n-®mbn-i (sh-≈n-am-SvIp-∂v). a-cp-a°ƒ: ap-lΩZv-tIm-b, A-_q-_-°¿ , dkn-b, ^ko-e (Xn-cq-cßm-Sn).

Imbw-Ipfw: ]pXp-∏≈n hS°v ao\-tØ-cn¬ ho´n¬ hn I-cp-Wm-I-c≥ (85). kwkvImcw C∂v ap∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: e£van-°p-´n, a°ƒ : _m_p iin-[c≥ , ]hn-{X≥ , Aw_nI, ]tc-X-\mb cho{μ≥. acp-a-°ƒ: ssjeP, efn-X, eX, {iohnZy, ]tc-X-\mb jmPn.

Ir-jv-W³-\m-bÀ

tPm-k-^v tZ-h-kym

F-{_-lmw

tKm-]m-e³

tacn

Pb-tLmjv

Ae-Ivkm-−À

Io-cp-Ip-gn: ]-Sp-t°m-´p°¬ A-Pn-`-h-\n¬ Irjv-W≥-\m-b¿ (X-¶-∏≥]n-≈-˛68) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ]-Øn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b c-Xv-\-Ω. a-I≥: ]-tc-X\m-b A-Pn-Xv-Ip-am¿.

Xp-em-∏-≈n: Np-°-\m\n¬ tPm-k-^v tZ-h-kym (A-∏-®≥ 75). kw-kv-Imcw C-∂v 2.-30 \v Xp-em-∏≈n a¿-tØm-Ωm «o-lm]-≈n-bn¬. `m-cy Im™n-c-∏-≈n I-√-º-≈n A-∂-Ω. a-°ƒ: tam-fn, ]m-∏-®n, {]-Im-iv, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: sj-Ωn, Pm≥kn, sa¿-fn≥, _m-_p.-

Iq-´n-°¬: C sI F-{_lmw (98). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v tatem-cw kn.-F-kv.-sF tZhm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. Cu-‰-bv-°¬ Ip-Spw_-tbm-K-Øn-s‚ c-£m[n-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: tIm-in (dn-´. slUv-am-kv-‰¿ kn.-Fw.-Fkv F¬.-]n kv-Iqƒ Iq´n-°¬), tPm¨, am-Xyp, F-{_m-lw, cm-Pp, ta-cn kq-k-Ω. ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: A∂-Ω sN-dn-bm≥, Ip™q-™-Ω, c-a-Wn, a-dnbm-Ω, dm-Wn, en-kn, tPm¨, tPm-kv.

sXm-Sp-]p-g: tIm-em-\n Iq-h-°m-´n¬ tKm-]m-e ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Ip-am-c-aw-K-ew D-cn-b-cn°p-∂v h-k-Xn-bn¬. `mcy: \-μn-\n. a-I≥: {]-im¥v.

B-º√q¿: I-f∏p-c ]m-d∏p-dw ]-tc-X\m-b h¿-Kokv `m-cy ta-cn(82). ]tc-X ]-g-t¥m-´w Nm-Iym-hp-¶ ¬ C-S-b-\m¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: B\n, tdm-kn,F¬-kn, ^n-tem-an\,tSm-tPm. a-cpa°ƒ: tPm-bv C-S-b\m¬ ]-g-t¥m´w, sk_m-kv-‰y≥ sh-´p-h-ben¬(F-kv.sF,t]m-enkv)Xr-»q¿, hn¬-k≥ Nnd-bv-°-]-d-ºn¬ Xn-cph√(U¬-ln), tPm-kv \ne-ºq¿,a-Rv-Pp sX-t°°q-‰v(Im-∏pw-¥-e).kwkv-Im-cw \m-sf D-®°v 2.30\v B-º√q¿ sk‚ v. {^m≥-kn-kv A-ko-kn ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Ip≠d: ASq¿ ]≈n°¬ {]mY-an-Im-tcmKy tI{μ-Ønse sP.-F-®v.sF. apf-h\ Pb-`-h\n¬ (πm-¶m-e-bn¬) Pb-tLmjv (34). `mcy: kv-anX. aI≥: Ptb-{μtLmjv. -

Ip≠d: tIc-f-]pcw Nndt°m-WØv ho´n¬ sIm√w F.-B¿. Iymw]v Fkv.sF (t{K-Uv) kn Pn Ae-Ivkm-≠¿(55). kw-kvIm-cw C∂v cmhnse 11 \v tIc-f]pcw tacn-dmWn ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: eqkn (tam-fn). a°ƒ: tdm_n≥kv, dn≥kv.

c-a-W³-

A-¶-am-en: I-dp-Ip-‰n tXm´-Iw sN-dn-b-∏n-≈n X-¶-∏≥(70). kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: a-gp-h∂q¿ ]m-e-Ø-S-Øn¬ aWn. a-°ƒ:P-b,P-e-P.acp-a-°ƒ:I-c-bmw-]d-ºv h√q-]-d-ºn¬ A-timI≥,a™-{] tIm-S¬ chn.

th-em-bp-[³ aq-∂n-bq¿: sh-fn-ap-°v B-ep-߬ ap-≈m-t©-cn th-em-bp-[≥ (62). `mcy: tZ-hp. a°ƒ: hn-Po-jv, kPp. k-tlm-Z-c߃: X-¶Ωp, ]-tc-X\m-b Irjv-W≥.

Nm-¯¸³ ]-tømfn: dn-´. sd-bn¬sh sa-°m-\n-°v Io-gq¿ ]q-sh-Sn-Ø-d aT-Øn¬ Nm-Ø-∏≥(74). `mcy: eoe. a°ƒ: em-ep(J-Ø¿), en-Pn-\. a-cp-a°ƒ: B-Xnc, {]-Zo]v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

A-eo-a

A-¨m½ Hm-a-t»cn: \m-cm-ßmtØm-Sv cm-a-‰-Øn¬ Cu∏-s‚ `m-cy A-®m-Ω(76). a°ƒ: X-¶®≥, h¬-kΩ, jmPn, kmw, t\m_nƒ, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: B\n, tPm¨k¨, tdmk-Ω, _nμp, jnPn.

A-ʳ h-SI-c: I-Ãw-kv tdm-Uv sN-dn-b-h-f-∏n¬ A ≥(62). `mcy: Ip-™mbn-i. a°ƒ: B-_n-Zv, B_n-Z, d-jo-Z, jn\p. a-cpa°ƒ: k-eow, jw-ko¿

a-¯m-bn A-d-°p-fw-: ]m-e-bv-°m´p-Ip-t∂¬ a-Øm-bn tPm-k-^v (]m-e-Øn-¶¬ ]m-∏-®≥ (84). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbm-Ω. a-°ƒ: am-Xyp, knÿ A-kw-]v-‰, ta-cn, Beo-kv, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: sa-tem-Sn th-c≥-πm-hn¬, ]-tc-X-\m-b t_-_n.

]m-¯p-½m_n

tam-l\³

cm-[-½

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: tI-i-h-Zm-k-]p-cw tam-kvIv sse≥ sN-dn-b-Ip-∂Øp ]p-Ø≥ ho-´n¬ tkm-a-ti-J-c≥ \m-b-cpsS `m-cy cm-[-Ω (77). a-°ƒ: K-tW-jv Ipam-c≥ \m-b¿, {io-Ip-amc≥ \m-b¿, l-cn-ti-Jc≥. a-cp-a-Iƒ: h-\-P sI \m-b¿.

tUm. cm-[m Ir-jv-W³ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Ku-cn-i-]-´w {io-h¬-kØn¬ A-\n-a¬ l-kv_‚-dn A-kn. U-b-d-Œ¿ tUm. sI cm-[m-Ir-jvW≥ (49). `m-cy: te-J. a°ƒ: cm-tI-jv Ir-jv-W, {io-Nn-{X.

I-√-º-ew: ss_-°-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hnZym¿-Yn a-cn-®p. I-√-º-ew sX-ßp-hnf ho-´n¬ jn-Pp-˛-_o-\ Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-∏qkv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ jn_n≥ (17) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw I-√º-ew h¿-°-e tdm-Un¬ sR-°m-Sv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h¿-°-e-bnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ jn-_n-\pw \m-hm-bn-

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

C-µn-cm-½

_m-lp-te-b-]-Wn-¡À

th-em-bp-[³ \m-bÀ

B-\-µ-h-Ãn-b-½-

s\-Sp-a-ßm-Sv: A-cp-hn-°c ssa-ew ]p-fn-®n-amw-aq´n¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (68). `m-cy: cm-P-Ω. a-°ƒ: a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿, ambm-tZ-hn, a-Rv-Pp-j. a-cpa-°ƒ: e-£v-an, A-timI≥, _n-\p.

I-g-°q-´w: ]-Sn-™m-‰v-ap°v B¿ F¬ \n-hmkn¬ C-μn-cm-Ω (68).

I-ap-In≥-tIm-Sv: I-apIn≥-tIm-Sv Xp-≠p-hn-f ho-´n¬ _m-lp-te-b-]Wn-°¿ (74). `m-cy: im¥-Ip-am-cn. a-°ƒ: im-¥-Ip-am¿ (K-h. {]-kv Xn-cp-h-\-¥]p-cw), N-{μ-te-J, Nn-{Xte-J. a-cp-a-°ƒ: ss_Pp-Ip-am¿ (bp.-F.-C), _n-Pp-Ip-am¿ (s_-lvssd≥).

_m-e-cm-a-]p-cw: Du-cp-´º-ew Ip-∂pw-]m-d c-Xv-\hn-em-k-Øn¬ th-em-bp[≥ \m-b¿ (101). `m-cy: cXv-\-Ω. a-°ƒ: im-¥-Ipam-cn, ]-fl-Ip-am-cn, cm-Pti-J-c≥ \m-b¿, ]-tc-X\m-b eo-em-Ω, kp-[m-aWn, P-b-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, kp-Ip-am-c≥ \mb-¿, a-[p-kq-Z-\≥ \m-b-¿, th-Wp-tKm-]m-e≥ \mb¿, _o-\.

Im-´m-°-S: B-a-®¬, D-Znb≥-tIm-W-Øv B-\-μ-`h-\n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy B-\-μh-√n-b-Ω (67). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b P-b-Ip-am¿, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: Bi, hn-{I-a≥ \m-b¿ (kuØv C-¥y≥ _m-¶v, _me-cm-a-]p-cw).

i-in-[-c³ B-im-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: A-ø≥ tIm-bn-°¬ sIm√w hn-fm-I-Øv ho-´n¬ iin-[-c≥ B-im-cn (65). `mcy: k-c-kz-Xn A-Ω. a°ƒ: A-Pn-X-Ip-am-cn, A\n-X Ip-am-cn, c-hn-Ip-am¿, _n-\p-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, cm-a-Ir-jv-W≥, aRv-Pp.

B-kn-Uv D-ÅnÂs¨-¶v ho-«-½ a-cn-¨p; B-ß-l-XybmsW-¶v \m-«p-ImÀ sh-™m-d-aq-Sv: B-kn-Uv D-≈n¬ sN-∂ \n-e-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® ho-´-Ω a-cn-®p. s]m-Xp {]-h¿-Ø-I Iq-Sn-bm-b hm-a-\-]p-cw I-cn-¶p-‰n-°-c s\-Sp-a¨ ho-´n¬ {]ao-f ]n \m-bdm(45)-Wv a-cn-®-Xv. In-fn-am-\q¿ sI.-F-kv.-B-¿.-Sn.kn. Un-t∏m-bn-se I-≠-Œ¿ {io-Ipam-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy-bm-Wv. I-gn™-Zn-h-kw ssh-Io-´v 6\v C-h-cp-sS ho-Sp-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ B-‰n≥-Xo-cØv B-kn-Uv D-≈n¬-sN-∂ \n-ebn¬ Im-W-s∏-´p. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-seØn-s®-¶n-epw a-cn-®p. I-S _m-[y-Xbn¬-s]-´v B-fl-l-Xy sN-bv-XXmbm-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. kn.-]n.-Fw. {]-h-¿-Ø-I-bm-bn-cp∂ C-h¿ 2012¬ hm-a-\-]p-cw ]-©mb-Øv B-\m-°p-Sn hm¿-Un-te°v a¬-k-cn-®n-cp-∂p. kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-Øn-\m-bn H-cp tZ-i-km¬-

Ir-X _m¶n¬ \n∂pw aq∂p-e-£w hm-bv-]sb-Sp-Øncp-∂p. F∂m¬ A[n-Iw Xma-kn-bmsX Cu ÿm-]-\w ]q-´n-. Cu hm-bv]-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øw kw-cw-`Øn-s‚ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p {]-aof-bp-sS Np-a-en-em-bn. ]-en-i-bpw ap-X-epw tN¿-∂v h≥ Xp-I- A-S-®v Xo-¿-°m≥ \n¿-hm-la-- n√m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B fl-l-sbsb-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. sh™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn-®p. A-a¬, _n-a¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

hnPb³-]n-Å sNß∂q¿: sIm√IShv Ipc≠n∏≈nbn¬ IrjvWIr]bn¬ hnPb≥]n≈ (63). kwkv-Imcw C∂v (21-5) 10\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy: DjmIp-amcn (Be∏pg Pn√m klIcW_m¶v, sNß∂q¿), a°ƒ: KmbXvdn (_mw•q¿), hnthIv. acpa°ƒ: lcnIrjvW≥ (_mw•q¿), kuay.

Ip-«³ \m-SmÀ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Km‘n-]p-cw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ Ip-´≥ \mSm¿ (74). `m-cy: ⁄m-\ sk¬-hw. a-°ƒ: tPmkv, sP-kn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp, Pm≥-kn.

{]-Pp-en-\p ]pdta ]n-Xm-hv {]`m-I-c≥(62), amXm-hv b-timZ(49), F-Xn¿ hn- ` m- K - Ø n- s e F≥ hn N-¥p°p-´n(57), A\p-P≥ `m-kv-Ic≥(50), N-¥p°p-´n-bp-sS a-I≥ A-cp¨(16) F-∂nh¿°pw ]-cn-t°-‰n-cp∂p. N-¥p-°p-´n C-t∏mgpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bnemWv. X-fn-∏d-ºv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv ar-X-tZ-lw C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. {]-nP - n-Øm-Wv G-Ik-tlm-Zc≥.tamdm-g kv-‰w-kn-se _n._n.-Fw. _ncp-Zw ]q¿-Øn-bm°n-b tijw tPm-en tX-Sn h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p.

Pm-\-In

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: sN-√-aw-K-ew ta-S-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-i-hs‚ `m-cy Pm-\-In (85). aim-´-½ °ƒ: Ir-jv-W≥ Ip-´n, Im-™n-c-∏-≈n: ]-\-a-‰w hn-iz-\m-Y≥, tkm-a≥, ]-cp-t¥m-en¬ tI-i-htam-l-\≥, hn-P-b-Ip-ams‚ `m-cy im-¥-Ω (63). cn. a-cp-a-°ƒ: kp-\n-X-tZa-°ƒ: i-in, ]-tc-X-\m-b hn, Ko-X, Kn-cn-P, P-b, k-Pn. jo-e, c-ho-{μ≥.

am-Xyq F³ hÀ-Ko-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: ]cp-Øn-∏m-d \-thm-Z-b Km¿-U≥-kv s\-Sp-th-en¬ am-Xyp F≥ h¿-Ko-kv (60). `m-cy: eo-em tXm-akv. a-°ƒ: I-cp¨ h¿-Kokv am-Xyp, Ir-] F-en-k_-Øv am-Xyp. a-cp-a-I≥: F-{_-lmw tPm¿-Pv.

A-_q-_-¡À ap-kveymÀ ]q-t°-´pw-]m-Sw: am-º-‰ Hm-Øp-]-≈n A-_q-_°¿ ap-kveym¿ (64).

tN¿-Ø-e: Im-dn-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ ssk°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e ap-\n-kn-∏men-‰n 24˛mw hm¿-Uv I-Æm- p-\n-I¿-Øn¬ _m-_p-cmPv (61) B-Wv ]p-e¿-s® h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImtf-Pn¬ a-cn-®-Xv. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bv-°-Sp-Øv s]-cpºm-d h-gn-°-h-e-bn¬ sh-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tPm-en-bv-°v t]m-Ipw-h-gn sX-°p\npw A-an-X-th-K-Øn¬ h Im¿ \n-b-{¥-Ww hn- v ssk-°n-fn¬ C-Sn-®p sX-dn-∏n-®v t]m-Ãn-en-Sn-®v a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. ] -- -cn-t°-‰ _m-_p-cm-Pn-s\ tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw ]-cn-°v Kp-cp-X-cam-b-Xn-\m¬ A-t∏mƒ-X-s h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xym-ln-X hn-`m-KØn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. C-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°v ti-jw a-c-W-a-S™p. Im-dn¬ k-©-cn-®n-cp a-‰v c-≠v t]¿-°pw km-cam-bn ]-cp-t°-‰n- p-≠v. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bn-se tImHm-∏-td-‰o-hv _m-¶v Po-h-\-°m-c≥ a-t\m-Pv tN¿-Øe Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. a-cn® _m-_p-cm-Pv k-ao-]-sØ I-≈p-jm-∏v Po-h-\-°mc≥ B-Wv. C-se t]m-eo-kv F-Øn a-l-k¿ X-øm-dm°n Im¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øn- p-≠v. A-an-X th-K-Xbn¬ a-Zy-e-l-cn-bn¬ h-≠n H-Sn-®-Xm-bn-cn-°mw A-]I-S Im-c-W-sapw I-cp-Xp-p. tN¿-Ø-e-bn¬ A-]-I-S߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. a-Zy-]n-®pw A-an-X-th-K-Øn¬ h-≠n-tbm-Sn-°p- -h-sc-bpw ]n-SnIq-Sm≥ t]m-eo-kv ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°-W-sav \m- p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-p. C-se cm-hn-se ar-X-tZlw t]m-Ãv-tam¿- w \-S-Øn kw-kv-I-cn-®p. `m-cy {]t_m-j. a-°ƒ: {]-t_m-jv,-s_-\o-j. a-cp-a-I≥: ssk-Pp.-

sh-Å-s¡-«n ho-Wv Kr-l-\m-Y³- a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: sh-≈-s°-´n¬ ho-Wv Kr-l-\m-Y≥-a-cn®p. X-I-gn ]-©m-b-Øv Ip-∂p-Ω c-ta-iv \n-hm-kn¬ hn-iz-\m-Y-\m-Wv (65) a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-bn¬ ho-Sn-\v k-ao-]-sØ ]m-e-Øn-eq-sS \-S-°p∂-Xn-\n-S-bn¬ Im¬-h-gp-Xn sh-≈-s°-´n¬ ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ hn-iz-\m-Y-s\ B-e-∏p-g saUn-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw C-∂-se a-cn-®p. `m-cy.-X-¶-Ω, a-°ƒ. sd-Pn, c-tai≥, k-Xo-i≥. a-cp-a-°ƒ . kp-io-e, P-e-P, _n-μp.

Xp-d-hq¿: \n¿-Øn-bn-´n-cp∂- Im-dn¬ Hm-t´m Sm-Iv-knbn-Sn-®v Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn-°v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. F-d-Wm-Ip-fw Xr-°m-°-c aq-te-Øv tIm-bn-°¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (62) B-Wv acn-®-Xv. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]p-Xp-°-S-hv ho´n¬ a-t\m-lc-s‚ `m-cy k-Xn (38)sb Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-kv-]-{Xn-bn¬ {]_³-kn-KÀ Im-kv-t{Sm hn-gn-™w: ]-Wn-Xp-d Im- th-in-∏n-®p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Øn-b-tXm-Sv C-e-Iv-{Sn-°¬ kv-t{Sm `-h-\n¬ _≥-knsk-Ivj≥ Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ C∂se cm-hn-se 11.K¿ Im-kv-t{Sm (58). tIm¨-{K-kv ]-Wn-Xp-d 30-˛-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xr-°m-°-c-bn¬hm¿-Uv- {]-kn-U‚ v- sF.- \n∂-pw Xp-d-hq¿ ]p-Ø≥-N-¥-bn-ep-≈ a-I-fp-sS hoF≥.-Sn.-bp.-kn h¿-t°-gv´nte-°v h-cp-tºm-gm-bn-cp-p A-]-I-Sw. tZ-io-b-]m-Xkv bq-\n-b≥ I¨-ho-\¿ tbm-c-Øv Ip-Øn-b-tXm-Sv ]m-e-Øn-s‚ C-d-°-Øn¬ F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿- ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Im-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ HmØn-®p h-cn-I-bm-bn-cpt´m Sm-Iv-kn-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂-p. C-Sn-bp-sS B∂p. `m-cy: s_-‰n. a-°ƒ: Lm-X-Øn¬ sX-dn-®p-t]m-b ]p-cp-tjm-Ø-a≥ Sm-Iven-tbm, k-do-\, sU-do-\. kn-°p ap-I-fn¬ X-s∂ ho-Wp. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cna-cp-a-°ƒ: {]n≥-kn-ent°-‰ C-bm-sf Xp-d-hq¿ Xm-eq-°m-ipv-]-{Xn-bn¬ {]tbm, B‚-Wn cm-Pp, Y-a ip-{iq-j \¬-In tN¿-Ø-e-bn-se kz-Im-cy BB‚-d-Wn.kv-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. Imdn-en-Sn-®v \n-b-{¥-Ww hn´ Hm-t´m Sm-Iv-kn a-s‰m-cp ]m¯p-«n Im-dn-epw C-Sn-®-ti-jw tdm-U-cn-In-eq-sS \-S-p-t]mF-S-°pfw: ]-Sn-™m-dIp-I-bm-bn-cp- k-Xn-tb-bpw C-Sn-®p-ho-gv-Øn. ]p-cpΩp-°n-se ]-tc-X\m-b ]m-ºe-Øv Ip™n-samtjm-Ø-a-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿´-Øn-\p-tibv-Xo≥ Ip-´n-bp-sS `m-cy jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]m-Øp-´n (85). t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv sh-Sn-a-cp-¶n-\v Xo-¸n-Sn-¨v s]m-Å-te-ä a-c-W-cw-Kw sam-ss_-en Nn-{Xo-I-cn-¨ Nn-In-Âk-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨p bp-hm-hv A-_-²-¯n I-bÀ Ip-cp-§n a-cn-¨p sXm-Sp-]p-g-: sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-]n-Sn-®v s]m-≈-te-‰v Nn-In-’-bn-en-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. s]-cp-amw-I≠w th-ß-®p-h-´n¬ tUm¿-Wn tPm-km (25)-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ sh-≈n-bm-gvN hm-g-°m-em ]-≈n-bn-se sI-´n-S-Øn¬ sh¬-UnMv tPm-en-°n-sS-bm-Wv C-hnsS kq-£n-®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-∏n-Sn-®v tUm¿Wn-b-S-°w A-©p-t]¿-°v ]-cp-t°-‰-Xv. F-d-Wm-Ipf-Øv Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kvIm-cw \-S-Øn. c-RvPphm-Wv `m-cy. am-Xm-hv ta-cn. A-]-I-S-Øn¬ ]-cp-t°‰ tUm¿-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sU-\o-jv, h-gn-Øe kz-tZ-in jn-tPm tPm-k-^v, B¬-_n≥ sd-Pn F∂n-h¿ Nn-In-’-bn-em-Wv.-

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: s]m-≈-te-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´Ω a-cn-®p. I-\ym-Ip-am-cn Pn-√-bn¬ A-cp-a-\ Ip-ºt°m-Sv Ip-g-h≥-X-e hn-f-bn¬ ho-´n¬ hn-P-b-s‚ `mcy sN-√-Øm-bn (48) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

Im-bw-Ip-fw: kz-bw a-c-W-cw-Kw samss_-en¬ Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ A-_-≤w kw-`-hn-®v bp-hm-hv Ib¿ Ip-cp-ßn a-cn-®p.-aq-∂p-a-Wn-°q-tdm-fw bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn In-S-∂p. F-cp-h th-Wm-t´-Øv X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b i-in-bp-sS a-I≥ A-`n-em-jm(32)-Wv a-c-n®-Xv.-sNm-Δmgv-N cm-{Xn 9.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. kw-`-hw A-dn-™v t]m-en-kv F-Øptºm-gpw A-`n-em-jn-s‚ sam-ss_¬ {]-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. sam-ss_¬ Im-bw-Ip-fw t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. Iq-´p-Im¿-°m-bn Xs‚ a-c-W-cw-Kw kz-bw sam-ss_-en ¬ ]-I¿-Øn t^-kv-_p-°n¬ A-]vtem-Up sN-øp-I A-`n-em-jn-s‚ hnt\m-Z-am-bn-cp-s∂∂v k-tlm-Z-c≥ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. C-Ø-cw cw-K-߃ t^-kv _p°n¬ A-]v-tem-Uv sN-bv-X-Xn-s‚ t]-

kz-¯pXÀ-¡w: dn-«. Fkv.sFbp-sS Nn-InÂ-km¸n-ghv; hn-ZymÀ-Yn-\n aÀ-±-\-taä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p a-cn-¨p Xfn-∏-dºv: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωnep≠m-b kz-Øv X¿-°-Øn-\n-sS dn-´. Fkv.sFbp-sS a¿-±-\-ta-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ap-°p-∂n-se ]-øm-S°-Øv {]`m-Ic-s‚ a-I≥ {]-Ppem(23)-Wv a-cn®Xv. C-°-gn™ 13\mWp a¿-±-\-ta‰Xv. {]-`m-I-c-s‚bpw dn-´.F-kv.sF. F≥ hn N-¥p-°p-´n-bp-sSbpw Ip-Spw-_߃ X-Ωn-ep-≈ kw-L-´-\-Øn-\n-sS ]-cn-t°-‰ {]-Pp¬ X-fn-∏d-ºv k-l-I-cWm-ip-]-{Xn-bn-se Nn-In¬-k I-gn-™v ho-´n-te-°v a-S-ßn-bn-cp-∂p. I-gn-™Znh-kw A-kz-ÿ-X A-\p`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿∂v aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bnseØn®p. C∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn®Xv. N-¥p-°p-´n-bpsS a-c-n® tPy-jvTs\ _-‘-s∏-Sp-Øn A-]-hm-Zw {]-N-cn-∏n®-Xv tNmZyw sNbv-X-Xm-Wv kw-L-´-\-Øn-\p Im-cWw.

In-fn-am-\q¿: X-´-Øp-a-e s\-Sp-ºm-d c-©p \n-hmkn¬ c-a-W≥ (60). `m-cy: en-√n. a-°ƒ: c-©p, c©n-\n. a-cp-a-°ƒ: _nμp, k-Xo-i≥.

Im-dn-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

Im-dn Hm-t«m-Sm-Iv-kn-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p °p-fw kz-tZ-in A≥km¿ A-en-bpw k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v Im-dpam-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ tdm-Un-te-°v sXdn-®v ho-W c-≠p-t]¿°pw X-e-bv-°v £-X-ta‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ jn-_n≥ sNm-Δm-gvN cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v ho-´nse-Øn-® ar-X-tZ-lw \mhm-bn-°p-fw h-en-b-]≈n a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n. A≥-km¿ A-en A-]I-S \n-e X-c-Ww sN-bv-XXm-bn _-‘p-°ƒ ]-d™p. jn-Pn≥, sj-dn≥ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ßfm-Wv.

I-cp-Wm-I-c³

Ip-º-\m-Sv: hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-™ncp-∂ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. tIm-bn-{]w Ip-∂Øpw-I-c Im¿-Øn-I `-h-\-Øn¬ Im¿-Øn-tI-b-\mWv (52) a-cn-®-Xv. Ip-º-\m-Sv-˛-B-dm-´p-]p-g tdm-Un¬ sN-º-I-t»-cn-∏-Sn-°v k-ao-]w sNm-Δ cm-hn-se 11 -\mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-Xn-sc h-∂ Hm-t´m-dn-£ Im¿Øn-tI-b≥ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. `m-cy Kn-cn-P. a-°ƒ Im¿-Øn-I, Io¿-Øn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10. 30\v ho-´p hf-∏n¬ \-S-°pw.-

Nm-e-°p-Sn: A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-Xnse ]n-g-hn-s\ Xp-S¿-∂v A-t_m-[m-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn\n a-cn-®p. Nm-e-°p-Sn F-e-™n-{] ]p-t√m°m-c≥ tXm-a-kv a-Iƒ t{K-jv-a-(20)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc Xr-iq¿ Cu-Ãv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. aq-°n-se Z-i i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS am‰p-∂-Xn-\m-bn I-gn-™ 13-\m-Wv Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn-bn¬ i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-b-Xv. cm-{Xn H-º-Xp a-Wn-tbm-sS \n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ A-izn-\n B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n. B-tcm-Ky-\n-e ho-≠pw h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fsØ A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw C∂se cm-hnse a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-f Im¿-Ω¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p _ntImw ]q¿-Øn-bm-°n-b ti-jw Fw._n.F-bv-°v tN-cm-\n-cn-s°bm-bn-cp-∂p a-c-Ww.

cn¬ Kƒ-^n-ep-≈ kp-lr-Øp-°ƒ Dƒ-s∏-sS-Sp-bp-≈-h¿ ho-´n-se-Øn A-`n-em-jn-s\ ]n≥-Xn-cn-∏n-°p-Ibpw i-Im-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS a-c-Ww F-ß-s\-bmsW-∂v a-‰p-≈-h-sc Im-Wn-°m≥ CØ-cw cw-K-߃ sam-ss_-en-eq-sS ]-I¿-Øm-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v A`n-em-jv X-ß-tfm-Sv ]-d-bp-am-bn-cp∂p-sh-∂v k-tlm-Z-c-\pw am-Xm-hpw ]-d-™p. Im-bw-Ip-fw \-K-c-Øn-se kz-Imcy Ão¬ hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv A-`n-em-jv. A-hnhm-ln-X-\m-b A-`n-em-jn-s‚ hn-hmlw B-K-Ãn¬ \-S-Øp-hm≥ Xo-cp-am\n-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. l-cn-∏m-Sv K-h.- -B-ip]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-am¿-´w \-S-Øn-b-ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßn. amXm-hv: im-¥-Ω.--, k-tlm-Z-c-߃: A\o-jv. A-Rv-P-\.--

Nm-e-°p-Sn: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In’-bn-em-bn-cp-∂ ss_°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p.tIm-\q¿ ]-\w-Iq-´-Øv cma-s‚ a-I≥ th-em-bp[≥(46)-\m-Wv a-cn-®-Xv.- Ign-™ am¿-®v 28\v sIm-c-´n˛-\m-ep-sI-´v tdm-Un¬ tIm-\q¿ ]-©m-b-Øv {Ku-≠n-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.- A-anX th-Z-X-bn-em-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn C-bm-fp-sS ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- Xp-S¿-∂v Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn Nn-In-’-bn-em-bn-cp-∂p.`m-cy: -cm-Pn.-a-°ƒ: hn-Zym-e-£v-an(-kw-ÿm-\ kvIqƒ thm-fn-t_mƒ Xm-cw),- jn-hm-\n,- A-iz-Xn.

bp-hm-hn-s\ tem-Uv-Pn a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n ssh-°w: bp-hm-hn-s\ tem-Uv-Pn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ssh-°w a-lm-tZ-h t£-{X-Øn-\p sXt°-\-S-bn-ep-≈ tem-Uv-Pn-em-Wv Po-h-\-°m¿ D-Z-b\m-]p-cw Im-cp-h-≈n¬ kv-t\-lm \n-hm-kn¬ kmP≥ (45)s\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ssh°w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bv-¡v FÃmw A-dnbmw: kcn-X A-ÐpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc C-¶p sam-gn \Â-Ipw s]-cn-¥¬a-Æ: tkm-fm¿ X-´n-∏v kw-_-‘n-®p-≈ F√m Im-cyßfpw tI-cf tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈bv°v A-dn-bm-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj-s‚ apºn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m¬ Iq-SpX-sem∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂n√. A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F-s°-Xntc C-∂v sam-gn \¬-Ip-sa∂pw kcnX s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ]-d™p. tkm-fm¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]d™v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se tUm-Œdn¬-\n∂p c-≠p e-£-tØm-fw cq] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Pmayw

t\-Snb-Xv \o-´n In-´p-∂-Xn-\v A-t]£ \¬-Im-\m-Wv kcn-X A-`n-`mj-I-≥ {]n≥-kv ]n tXm-a-kp-am-bn s]-cn-¥¬-aÆ tIm-S-Xn-bn-se-ØnbXv. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th-≠n tUm. ap-_m-d-°n¬-\n∂pw hn‚ van√pw tkm-fm¿ ]m-\epw ÿm-]n°m-sa-∂p ]d-™v ]-Ww-X´n-b kw-`-h-Øn¬ s]-cn-¥¬-aÆ t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn-emWv aq∂v, \m-ev {]-Xn-I-fm-bn kcnX F-kv \m-bcpw _n-Pp- cm-[m-Irjv-W\pw A-d-Ãn-em-bXv. tI-kn¬ C-cp-hcpw Pmayw t\-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ ss_-¡n sX-§p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p t]-cm-{º: t]-cm-{º-bn¬\n-∂v ss_-°n¬ Nm-en-°-c-bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhn-s‚ X-e-bn¬ sX-ßpho-Wv Zm-cp-W-am-bn ac-W-s∏-´p. kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ ssI-X-°en-\pw Ão¬ C-¥ym tÃm-∏n-\p-an-S-bn¬ C∂-se 12.30Hm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. D-W-ßn-\n-∂ sX-ßp s]m-Sp-∂-s\ tdmUn-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-en-°-c-˛-amb-t©-cn-s]m-bn¬ kz-tZ-in-a-S-Øpw- ]-Sn°¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ {]-Xyp-jv cmPv(24)B-Wv a-cn-®-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S-s\ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: {]-k-∂. k-tlm-Z-cn: A-`n-j. Nmen-°-c-bn¬ ]n-Xm-hn-s\m-∏w ^¿-Wo-®¿ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ \n∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 11 HmsS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.


8

thÀ-]mSv

kottayam

22 sa-bv 2014 hymgw

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Âk-bnen-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

Ir-jv-W³-\m-bÀ

tPm-k-^v tZ-h-kym

F-{_-lmw

tKm-]m-e³

tacn

X-¦¸³

Io-cp-Ip-gn: ]-Sp-t°m-´p°¬ A-Pn-`-h-\n¬ Irjv-W≥-\m-b¿ (X-¶-∏≥]n-≈-˛68) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ]-Øn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b c-Xv-\-Ω. a-I≥: ]-tc-X\m-b A-Pn-Xv-Ip-am¿.

Xp-em-∏-≈n: Np-°-\m\n¬ tPm-k-^v tZ-h-kym (A-∏-®≥ 75). kw-kv-Imcw C-∂v 2.-30 \v Xp-em-∏≈n a¿-tØm-Ωm «o-lm]-≈n-bn¬. `m-cy Im™n-c-∏-≈n I-√-º-≈n A-∂-Ω. a-°ƒ: tam-fn, ]m-∏-®n, {]-Im-iv, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: sj-Ωn, Pm≥kn, sa¿-fn≥, _m-_p.-

sXm-Sp-]p-g: tIm-em-\n Iq-h-°m-´n¬ tKm-]m-e ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Ip-am-c-aw-K-ew D-cn-b-cn°p-∂v h-k-Xn-bn¬. `mcy: \-μn-\n. a-I≥: {]-im¥v. A-d-°p-fw-: ]m-e-bv-°m´p-Ip-t∂¬ a-Øm-bn tPm-k-^v (]m-e-Øn-¶¬ ]m-∏-®≥ (84). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbm-Ω. a-°ƒ: am-Xyp, knÿ A-kw-]v-‰, ta-cn, Beo-kv, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: sa-tem-Sn th-c≥-πm-hn¬, ]-tc-X-\m-b t_-_n.

B-º√q¿: I-f∏p-c ]m-d∏p-dw ]-tc-X\m-b h¿-Kokv `m-cy ta-cn(82). ]tc-X ]-g-t¥m-´w Nm-Iym-hp-¶ ¬ C-S-b-\m¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: B\n, tdm-kn,F¬-kn, ^n-tem-an\,tSm-tPm. a-cpa°ƒ: tPm-bv C-S-b\m¬ ]-g-t¥m´w, sk_m-kv-‰y≥ sh-´p-h-ben¬(F-kv.sF,t]m-enkv)Xr-»q¿, hn¬-k≥ Nnd-bv-°-]-d-ºn¬ Xn-cph√(U¬-ln), tPm-kv \ne-ºq¿,a-Rv-Pp sX-t°°q-‰v(Im-∏pw-¥-e).kwkv-Im-cw \m-sf D-®°v 2.30\v B-º√q¿ sk‚ v. {^m≥-kn-kv A-ko-kn ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

A-¶-am-en: I-dp-Ip-‰n tXm´-Iw sN-dn-b-∏n-≈n X-¶-∏≥(70). kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: a-gp-h∂q¿ ]m-e-Ø-S-Øn¬ aWn. a-°ƒ:P-b,P-e-P.acp-a-°ƒ:I-c-bmw-]d-ºv h√q-]-d-ºn¬ A-timI≥,a™-{] tIm-S¬ chn.

Hm-a-t»cn: \m-cm-ßmtØm-Sv cm-a-‰-Øn¬ Cu∏-s‚ `m-cy A-®m-Ω(76). a°ƒ: X-¶®≥, h¬-kΩ, jmPn, kmw, t\m_nƒ, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: B\n, tPm¨k¨, tdmk-Ω, _nμp, jnPn.

Iq-´n-°¬: C sI F-{_lmw (98). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v tatem-cw kn.-F-kv.-sF tZhm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. Cu-‰-bv-°¬ Ip-Spw_-tbm-K-Øn-s‚ c-£m[n-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: tIm-in (dn-´. slUv-am-kv-‰¿ kn.-Fw.-Fkv F¬.-]n kv-Iqƒ Iq´n-°¬), tPm¨, am-Xyp, F-{_m-lw, cm-Pp, ta-cn kq-k-Ω. ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: A∂-Ω sN-dn-bm≥, Ip™q-™-Ω, c-a-Wn, a-dnbm-Ω, dm-Wn, en-kn, tPm¨, tPm-kv.

aq-∂n-bq¿: sh-fn-ap-°v B-ep-߬ ap-≈m-t©-cn th-em-bp-[≥ (62). `mcy: tZ-hp. a°ƒ: hn-Po-jv, kPp. k-tlm-Z-c߃: X-¶Ωp, ]-tc-X\m-b Irjv-W≥.

t_-_n

tUm. hk-´v Sn ss]

]-coXv

Ku-cn

lw-k

tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ C-e-hpw-]d-ºv ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ t_-_n(61). kw-kv-Im-cw \-SØn. A-hn-hm-ln-X-\mWv. am-Xmhv: s]-cp-ºn-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw tdmk-Ω. k-tlm-Z-c߃: ]utemkv, tacn, tPmWn, kÆn, ]-tc-Xcm-b B\okv, hm-h®≥.

a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw B-em-Øp-Ip-‰n tdm-Un¬ 8/1547¬ Kp-Uv hn¬ Unkv-s]≥k-dn tUm. hk¥v Sn ss](75). kw-kvIm-cw \-SØn. `mcy: ]q¿Wn-a. a°ƒ: {]-im-¥v ss], kp-\n-X.a-cp-aIƒ: kp-\n-X. jn-∏n-Mv tIm¿]-tdj≥ Hm-^v C¥y, {U-Uv-Pn-Mv tIm¿-]-td j≥ Hm-^v C-¥y F-∂nh-bp-sS Aw-KoIrX tU m-Œ-dm-bn-cp∂p. sF. Fw. F Aw-K-hp-am-bn-cp-∂p.

Im-°-\m-Sv: hm-g°m-e \ºn-≈n-∏mS-Øv ]-co-Xv (72). J-_-dS-°w \-S Øn. `m-cy: l-ΔD-Ω. a°ƒ:A-øq_v, sF-j, kn-±nJv, an-kv-cn-b,A-kv ew.a-cp-a-°ƒ:A-–p ¬ P-∫m¿, \-hmkv, d-joZ,jl-\.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ ]-\-°-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b i-¶p-Æn-bp-sS `m-cy Ku-cn(91). a-°ƒ: P-b-cm-a≥, ]-tc-X-bm-b Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: P-b¥n, kp-tc-jv.

A-¥n-°m-Sv: ]-Sn-bw amcm-Øv A-Im-bn-bn¬ Im°-cm-en lw-k(66). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v ap-‰n-®q¿ Pp-am-a-kv-PnZn¬. `m-cy: sF-jm-_n.

_n-¨n-¸m¯p

Imbw-Ipfw: ]pXp-∏≈n hS°v ao\-tØ-cn¬ ho´n¬ hn I-cp-Wm-I-c≥ (85). kwkvImcw C∂v ap∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: e£van-°p-´n, a°ƒ : _m_p iin-[c≥ , ]hn-{X≥ , Aw_nI, ]tc-X-\mb cho{μ≥. acp-a-°ƒ: ssjeP, efn-X, eX, {iohnZy, ]tc-X-\mb jmPn.

Nm-¯¸³ ]-tømfn: dn-´. sd-bn¬sh sa-°m-\n-°v Io-gq¿ ]q-sh-Sn-Ø-d aT-Øn¬ Nm-Ø-∏≥(74). `mcy: eoe. a°ƒ: em-ep(J-Ø¿), en-Pn-\. a-cp-a°ƒ: B-Xnc, {]-Zo]v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

A-ʳ h-SI-c: I-Ãw-kv tdm-Uv sN-dn-b-h-f-∏n¬ A ≥(62). `mcy: Ip-™mbn-i. a°ƒ: B-_n-Zv, B_n-Z, d-jo-Z, jn\p. a-cpa°ƒ: k-eow, jw-ko¿

A-¨m½

]m-¯p-½m_n D-t≈ycn: Pp-am-a-kv-Pn-Zn\v k-ao]w Hm-cm-t©cn°-≠n B-en-bp-sS `mcy ]m-Øp-Ω-_n(72).

tam-l\³ Xn-cph√: ]m-en-tb-°-c ]-≈n sX-t°-Xn¬ ]n sP tam-l-\≥ (75). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v ]m-en-tb-°-c sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy; ]-tcXbm-b a-dn-bm-Ω. a°ƒ; jn_p, A-\n¬, kp-\n¬

a-¯m-bn

^-tdm°v: ]-tc-X\m-b I-f-Øn-¶¬ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy sX-s° sXm-Snbn¬ _n-®n-∏m-Øp(85). a°ƒ: C-kv-ambn¬(bp.F.C), \m-k¿ (Pn±), sse-e (Im-∏m-Sv), _n-®mbn-i (sh-≈n-am-SvIp-∂v). a-cp-a°ƒ: ap-lΩZv-tIm-b, A-_q-_-°¿ , dkn-b, ^ko-e (Xn-cq-cßm-Sn).

I-cp-Wm-I-c³

kpKp-W³

^m¯n-a

A-ø-∏≥-Im-hv: I-t®cn∏Sn K-h.B-bp¿thZ tlm-kv-]n-‰¬ dn-´.Kh.^m¿-a-kn-kv-‰v kp-KpW≥(79). kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ:kpPntamƒ(A-[ym-]n-I.Kh.sP._n.F-kv tZ-iw), c-Rv-Pn-Øv(ko-\n-b¿ kq∏¿-ssh-k¿ Kƒ-^m¿ F≥-Pn-\o-b-dn-ßv a-kvI‰v).a-cp-a-°ƒ:_n-μpem¬,Zp¿-K kv-anX. Ip≠p߬: kn F≥ ]S-∂ DÆn-a lu-kn¬ kn ]n A-eo-a (54) aIƒ: _n®p. a-cp-aI≥: bq\pkv. I-Æw]d-ºv Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n.

F-f-a°-c: ]-tc-X\m-b am-tS∏-Sn _m-h-°p-´n-bpsS `m-cy ^m-Øn-a(82). Io¿-Øn-\-K¿ kv-ssI-hnMv-kv ^v-fm-‰n-em-bn-cp∂p. J-_-dS-°w C-∂p-cm-hnse 11\v I-eq¿ Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ]tc-X F-d-Wm-Ip-fw Bep-¶¬-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: ap-lΩ-Zv tImb(dn-´.Ip-km-‰v),kn-±nJv(Fw.C.Fkvv Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw), Av–p¬ d-jo-Zv,l-^vkØv(X-¶m-hn).a-cp-a°ƒ: sse-e,jo-_,\-Zo-d,k^¿ d-lv am≥(dn-´.F^v.kn.sF).

Pb-tLmjv

Ae-Ivkm-−À

Ip≠d: ASq¿ ]≈n°¬ {]mY-an-Im-tcmKy tI{μ-Ønse sP.-F-®v.sF. apf-h\ Pb-`-h\n¬ (πm-¶m-e-bn¬) Pb-tLmjv (34). `mcy: kv-anX. aI≥: Ptb-{μtLmjv. -

Ip≠d: tIc-f-]pcw Nndt°m-WØv ho´n¬ sIm√w F.-B¿. Iymw]v Fkv.sF (t{K-Uv) kn Pn Ae-Ivkm-≠¿(55). kw-kvIm-cw C∂v cmhnse 11 \v tIc-f]pcw tacn-dmWn ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: eqkn (tam-fn). a°ƒ: tdm_n≥kv, dn≥kv.

c-a-W³-

th-em-bp-[³

cm-[-½

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: tI-i-h-Zm-k-]p-cw tam-kvIv sse≥ sN-dn-b-Ip-∂Øp ]p-Ø≥ ho-´n¬ tkm-a-ti-J-c≥ \m-b-cpsS `m-cy cm-[-Ω (77). a-°ƒ: K-tW-jv Ipam-c≥ \m-b¿, {io-Ip-amc≥ \m-b¿, l-cn-ti-Jc≥. a-cp-a-Iƒ: h-\-P sI \m-b¿.

A-eo-a

tUm. cm-[m Ir-jv-W³ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Ku-cn-i-]-´w {io-h¬-kØn¬ A-\n-a¬ l-kv_‚-dn A-kn. U-b-d-Œ¿ tUm. sI cm-[m-Ir-jvW≥ (49). `m-cy: te-J. a°ƒ: cm-tI-jv Ir-jv-W, {io-Nn-{X.

I-√-º-ew: ss_-°-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hnZym¿-Yn a-cn-®p. I-√-º-ew sX-ßp-hnf ho-´n¬ jn-Pp-˛-_o-\ Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-∏qkv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ jn_n≥ (17) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw I-√º-ew h¿-°-e tdm-Un¬ sR-°m-Sv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h¿-°-e-bnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ jn-_n-\pw \m-hm-bn-

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

C-µn-cm-½

_m-lp-te-b-]-Wn-¡À

th-em-bp-[³ \m-bÀ

B-\-µ-h-Ãn-b-½-

s\-Sp-a-ßm-Sv: A-cp-hn-°c ssa-ew ]p-fn-®n-amw-aq´n¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (68). `m-cy: cm-P-Ω. a-°ƒ: a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿, ambm-tZ-hn, a-Rv-Pp-j. a-cpa-°ƒ: e-£v-an, A-timI≥, _n-\p.

I-g-°q-´w: ]-Sn-™m-‰v-ap°v B¿ F¬ \n-hmkn¬ C-μn-cm-Ω (68).

I-ap-In≥-tIm-Sv: I-apIn≥-tIm-Sv Xp-≠p-hn-f ho-´n¬ _m-lp-te-b-]Wn-°¿ (74). `m-cy: im¥-Ip-am-cn. a-°ƒ: im-¥-Ip-am¿ (K-h. {]-kv Xn-cp-h-\-¥]p-cw), N-{μ-te-J, Nn-{Xte-J. a-cp-a-°ƒ: ss_Pp-Ip-am¿ (bp.-F.-C), _n-Pp-Ip-am¿ (s_-lvssd≥).

_m-e-cm-a-]p-cw: Du-cp-´º-ew Ip-∂pw-]m-d c-Xv-\hn-em-k-Øn¬ th-em-bp[≥ \m-b¿ (101). `m-cy: cXv-\-Ω. a-°ƒ: im-¥-Ipam-cn, ]-fl-Ip-am-cn, cm-Pti-J-c≥ \m-b¿, ]-tc-X\m-b eo-em-Ω, kp-[m-aWn, P-b-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, kp-Ip-am-c≥ \mb-¿, a-[p-kq-Z-\≥ \m-b-¿, th-Wp-tKm-]m-e≥ \mb¿, _o-\.

Im-´m-°-S: B-a-®¬, D-Znb≥-tIm-W-Øv B-\-μ-`h-\n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy B-\-μh-√n-b-Ω (67). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b P-b-Ip-am¿, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: Bi, hn-{I-a≥ \m-b¿ (kuØv C-¥y≥ _m-¶v, _me-cm-a-]p-cw).

i-in-[-c³ B-im-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: A-ø≥ tIm-bn-°¬ sIm√w hn-fm-I-Øv ho-´n¬ iin-[-c≥ B-im-cn (65). `mcy: k-c-kz-Xn A-Ω. a°ƒ: A-Pn-X-Ip-am-cn, A\n-X Ip-am-cn, c-hn-Ip-am¿, _n-\p-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, cm-a-Ir-jv-W≥, aRv-Pp.

B-kn-Uv D-ÅnÂs¨-¶v ho-«-½ a-cn-¨p; B-ß-l-XybmsW-¶v \m-«p-ImÀ sh-™m-d-aq-Sv: B-kn-Uv D-≈n¬ sN-∂ \n-e-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® ho-´-Ω a-cn-®p. s]m-Xp {]-h¿-Ø-I Iq-Sn-bm-b hm-a-\-]p-cw I-cn-¶p-‰n-°-c s\-Sp-a¨ ho-´n¬ {]ao-f ]n \m-bdm(45)-Wv a-cn-®-Xv. In-fn-am-\q¿ sI.-F-kv.-B-¿.-Sn.kn. Un-t∏m-bn-se I-≠-Œ¿ {io-Ipam-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy-bm-Wv. I-gn™-Zn-h-kw ssh-Io-´v 6\v C-h-cp-sS ho-Sp-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ B-‰n≥-Xo-cØv B-kn-Uv D-≈n¬-sN-∂ \n-ebn¬ Im-W-s∏-´p. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-seØn-s®-¶n-epw a-cn-®p. I-S _m-[y-Xbn¬-s]-´v B-fl-l-Xy sN-bv-XXmbm-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. kn.-]n.-Fw. {]-h-¿-Ø-I-bm-bn-cp∂ C-h¿ 2012¬ hm-a-\-]p-cw ]-©mb-Øv B-\m-°p-Sn hm¿-Un-te°v a¬-k-cn-®n-cp-∂p. kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-Øn-\m-bn H-cp tZ-i-km¬-

Ir-X _m¶n¬ \n∂pw aq∂p-e-£w hm-bv-]sb-Sp-Øncp-∂p. F∂m¬ A[n-Iw Xma-kn-bmsX Cu ÿm-]-\w ]q-´n-. Cu hm-bv]-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øw kw-cw-`Øn-s‚ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p {]-aof-bp-sS Np-a-en-em-bn. ]-en-i-bpw ap-X-epw tN¿-∂v h≥ Xp-I- A-S-®v Xo-¿-°m≥ \n¿-hm-la-- n√m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B fl-l-sbsb-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. sh™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn-®p. A-a¬, _n-a¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

hnPb³-]n-Å sNß∂q¿: sIm√IShv Ipc≠n∏≈nbn¬ IrjvWIr]bn¬ hnPb≥]n≈ (63). kwkv-Imcw C∂v (21-5) 10\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy: DjmIp-amcn (Be∏pg Pn√m klIcW_m¶v, sNß∂q¿), a°ƒ: KmbXvdn (_mw•q¿), hnthIv. acpa°ƒ: lcnIrjvW≥ (_mw•q¿), kuay.

Ip-«³ \m-SmÀ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Km‘n-]p-cw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ Ip-´≥ \mSm¿ (74). `m-cy: ⁄m-\ sk¬-hw. a-°ƒ: tPmkv, sP-kn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp, Pm≥-kn.

{]-Pp-en-\p ]pdta ]n-Xm-hv {]`m-I-c≥(62), amXm-hv b-timZ(49), F-Xn¿ hn- ` m- K - Ø n- s e F≥ hn N-¥p°p-´n(57), A\p-P≥ `m-kv-Ic≥(50), N-¥p°p-´n-bp-sS a-I≥ A-cp¨(16) F-∂nh¿°pw ]-cn-t°-‰n-cp∂p. N-¥p-°p-´n C-t∏mgpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bnemWv. X-fn-∏d-ºv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv ar-X-tZ-lw C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. {]-nP - n-Øm-Wv G-Ik-tlm-Zc≥.tamdm-g kv-‰w-kn-se _n._n.-Fw. _ncp-Zw ]q¿-Øn-bm°n-b tijw tPm-en tX-Sn h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p.

Pm-\-In

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: sN-√-aw-K-ew ta-S-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-i-hs‚ `m-cy Pm-\-In (85). aim-´-½ °ƒ: Ir-jv-W≥ Ip-´n, Im-™n-c-∏-≈n: ]-\-a-‰w hn-iz-\m-Y≥, tkm-a≥, ]-cp-t¥m-en¬ tI-i-htam-l-\≥, hn-P-b-Ip-ams‚ `m-cy im-¥-Ω (63). cn. a-cp-a-°ƒ: kp-\n-X-tZa-°ƒ: i-in, ]-tc-X-\m-b hn, Ko-X, Kn-cn-P, P-b, k-Pn. jo-e, c-ho-{μ≥.

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: ]cp-Øn-∏m-d \-thm-Z-b Km¿-U≥-kv s\-Sp-th-en¬ am-Xyp F≥ h¿-Ko-kv (60). `m-cy: eo-em tXm-akv. a-°ƒ: I-cp¨ h¿-Kokv am-Xyp, Ir-] F-en-k_-Øv am-Xyp. a-cp-a-I≥: F-{_-lmw tPm¿-Pv.

A-_q-_-¡À ap-kveymÀ ]q-t°-´pw-]m-Sw: am-º-‰ Hm-Øp-]-≈n A-_q-_°¿ ap-kveym¿ (64).

tN¿-Ø-e: Im-dn-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ ssk°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e ap-\n-kn-∏men-‰n 24˛mw hm¿-Uv I-Æm- p-\n-I¿-Øn¬ _m-_p-cmPv (61) B-Wv ]p-e¿-s® h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImtf-Pn¬ a-cn-®-Xv. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bv-°-Sp-Øv s]-cpºm-d h-gn-°-h-e-bn¬ sh-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tPm-en-bv-°v t]m-Ipw-h-gn sX-°p\npw A-an-X-th-K-Øn¬ h Im¿ \n-b-{¥-Ww hn- v ssk-°n-fn¬ C-Sn-®p sX-dn-∏n-®v t]m-Ãn-en-Sn-®v a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. ] -- -cn-t°-‰ _m-_p-cm-Pn-s\ tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw ]-cn-°v Kp-cp-X-cam-b-Xn-\m¬ A-t∏mƒ-X-s h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xym-ln-X hn-`m-KØn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. C-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°v ti-jw a-c-W-a-S™p. Im-dn¬ k-©-cn-®n-cp a-‰v c-≠v t]¿-°pw km-cam-bn ]-cp-t°-‰n- p-≠v. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bn-se tImHm-∏-td-‰o-hv _m-¶v Po-h-\-°m-c≥ a-t\m-Pv tN¿-Øe Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. a-cn® _m-_p-cm-Pv k-ao-]-sØ I-≈p-jm-∏v Po-h-\-°mc≥ B-Wv. C-se t]m-eo-kv F-Øn a-l-k¿ X-øm-dm°n Im¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øn- p-≠v. A-an-X th-K-Xbn¬ a-Zy-e-l-cn-bn¬ h-≠n H-Sn-®-Xm-bn-cn-°mw A-]I-S Im-c-W-sapw I-cp-Xp-p. tN¿-Ø-e-bn¬ A-]-I-S߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. a-Zy-]n-®pw A-an-X-th-K-Øn¬ h-≠n-tbm-Sn-°p- -h-sc-bpw ]n-SnIq-Sm≥ t]m-eo-kv ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°-W-sav \m- p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-p. C-se cm-hn-se ar-X-tZlw t]m-Ãv-tam¿- w \-S-Øn kw-kv-I-cn-®p. `m-cy {]t_m-j. a-°ƒ: {]-t_m-jv,-s_-\o-j. a-cp-a-I≥: ssk-Pp.-

sh-Å-s¡-«n ho-Wv Kr-l-\m-Y³- a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: sh-≈-s°-´n¬ ho-Wv Kr-l-\m-Y≥-a-cn®p. X-I-gn ]-©m-b-Øv Ip-∂p-Ω c-ta-iv \n-hm-kn¬ hn-iz-\m-Y-\m-Wv (65) a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-bn¬ ho-Sn-\v k-ao-]-sØ ]m-e-Øn-eq-sS \-S-°p∂-Xn-\n-S-bn¬ Im¬-h-gp-Xn sh-≈-s°-´n¬ ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ hn-iz-\m-Y-s\ B-e-∏p-g saUn-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw C-∂-se a-cn-®p. `m-cy.-X-¶-Ω, a-°ƒ. sd-Pn, c-tai≥, k-Xo-i≥. a-cp-a-°ƒ . kp-io-e, P-e-P, _n-μp.

Xp-d-hq¿: \n¿-Øn-bn-´n-cp∂- Im-dn¬ Hm-t´m Sm-Iv-knbn-Sn-®v Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn-°v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. F-d-Wm-Ip-fw Xr-°m-°-c aq-te-Øv tIm-bn-°¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (62) B-Wv acn-®-Xv. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]p-Xp-°-S-hv ho´n¬ a-t\m-lc-s‚ `m-cy k-Xn (38)sb Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-kv-]-{Xn-bn¬ {]_³-kn-KÀ Im-kv-t{Sm hn-gn-™w: ]-Wn-Xp-d Im- th-in-∏n-®p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Øn-b-tXm-Sv C-e-Iv-{Sn-°¬ kv-t{Sm `-h-\n¬ _≥-knsk-Ivj≥ Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ C∂se cm-hn-se 11.K¿ Im-kv-t{Sm (58). tIm¨-{K-kv ]-Wn-Xp-d 30-˛-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xr-°m-°-c-bn¬hm¿-Uv- {]-kn-U‚ v- sF.- \n∂-pw Xp-d-hq¿ ]p-Ø≥-N-¥-bn-ep-≈ a-I-fp-sS hoF≥.-Sn.-bp.-kn h¿-t°-gv´nte-°v h-cp-tºm-gm-bn-cp-p A-]-I-Sw. tZ-io-b-]m-Xkv bq-\n-b≥ I¨-ho-\¿ tbm-c-Øv Ip-Øn-b-tXm-Sv ]m-e-Øn-s‚ C-d-°-Øn¬ F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿- ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Im-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ HmØn-®p h-cn-I-bm-bn-cpt´m Sm-Iv-kn-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂-p. C-Sn-bp-sS B∂p. `m-cy: s_-‰n. a-°ƒ: Lm-X-Øn¬ sX-dn-®p-t]m-b ]p-cp-tjm-Ø-a≥ Sm-Iven-tbm, k-do-\, sU-do-\. kn-°p ap-I-fn¬ X-s∂ ho-Wp. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cna-cp-a-°ƒ: {]n≥-kn-ent°-‰ C-bm-sf Xp-d-hq¿ Xm-eq-°m-ipv-]-{Xn-bn¬ {]tbm, B‚-Wn cm-Pp, Y-a ip-{iq-j \¬-In tN¿-Ø-e-bn-se kz-Im-cy BB‚-d-Wn.kv-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. Imdn-en-Sn-®v \n-b-{¥-Ww hn´ Hm-t´m Sm-Iv-kn a-s‰m-cp ]m¯p-«n Im-dn-epw C-Sn-®-ti-jw tdm-U-cn-In-eq-sS \-S-p-t]mF-S-°pfw: ]-Sn-™m-dIp-I-bm-bn-cp- k-Xn-tb-bpw C-Sn-®p-ho-gv-Øn. ]p-cpΩp-°n-se ]-tc-X\m-b ]m-ºe-Øv Ip™n-samtjm-Ø-a-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿´-Øn-\p-tibv-Xo≥ Ip-´n-bp-sS `m-cy jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]m-Øp-´n (85). t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv sh-Sn-a-cp-¶n-\v Xo-¸n-Sn-¨v s]m-Å-te-ä a-c-W-cw-Kw sam-ss_-en Nn-{Xo-I-cn-¨ Nn-In-Âk-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨p bp-hm-hv A-_-²-¯n I-bÀ Ip-cp-§n a-cn-¨p sXm-Sp-]p-g-: sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-]n-Sn-®v s]m-≈-te-‰v Nn-In-’-bn-en-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. s]-cp-amw-I≠w th-ß-®p-h-´n¬ tUm¿-Wn tPm-km (25)-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ sh-≈n-bm-gvN hm-g-°m-em ]-≈n-bn-se sI-´n-S-Øn¬ sh¬-UnMv tPm-en-°n-sS-bm-Wv C-hnsS kq-£n-®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-∏n-Sn-®v tUm¿Wn-b-S-°w A-©p-t]¿-°v ]-cp-t°-‰-Xv. F-d-Wm-Ipf-Øv Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kvIm-cw \-S-Øn. c-RvPphm-Wv `m-cy. am-Xm-hv ta-cn. A-]-I-S-Øn¬ ]-cp-t°‰ tUm¿-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sU-\o-jv, h-gn-Øe kz-tZ-in jn-tPm tPm-k-^v, B¬-_n≥ sd-Pn F∂n-h¿ Nn-In-’-bn-em-Wv.-

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: s]m-≈-te-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´Ω a-cn-®p. I-\ym-Ip-am-cn Pn-√-bn¬ A-cp-a-\ Ip-ºt°m-Sv Ip-g-h≥-X-e hn-f-bn¬ ho-´n¬ hn-P-b-s‚ `mcy sN-√-Øm-bn (48) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

Im-bw-Ip-fw: kz-bw a-c-W-cw-Kw samss_-en¬ Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ A-_-≤w kw-`-hn-®v bp-hm-hv Ib¿ Ip-cp-ßn a-cn-®p.-aq-∂p-a-Wn-°q-tdm-fw bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn In-S-∂p. F-cp-h th-Wm-t´-Øv X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b i-in-bp-sS a-I≥ A-`n-em-jm(32)-Wv a-c-n®-Xv.-sNm-Δmgv-N cm-{Xn 9.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. kw-`-hw A-dn-™v t]m-en-kv F-Øptºm-gpw A-`n-em-jn-s‚ sam-ss_¬ {]-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. sam-ss_¬ Im-bw-Ip-fw t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. Iq-´p-Im¿-°m-bn Xs‚ a-c-W-cw-Kw kz-bw sam-ss_-en ¬ ]-I¿-Øn t^-kv-_p-°n¬ A-]vtem-Up sN-øp-I A-`n-em-jn-s‚ hnt\m-Z-am-bn-cp-s∂∂v k-tlm-Z-c≥ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. C-Ø-cw cw-K-߃ t^-kv _p°n¬ A-]v-tem-Uv sN-bv-X-Xn-s‚ t]-

kz-¯pXÀ-¡w: dn-«. Fkv.sFbp-sS Nn-InÂ-km¸n-ghv; hn-ZymÀ-Yn-\n aÀ-±-\-taä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p a-cn-¨p Xfn-∏-dºv: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωnep≠m-b kz-Øv X¿-°-Øn-\n-sS dn-´. Fkv.sFbp-sS a¿-±-\-ta-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ap-°p-∂n-se ]-øm-S°-Øv {]`m-Ic-s‚ a-I≥ {]-Ppem(23)-Wv a-cn®Xv. C-°-gn™ 13\mWp a¿-±-\-ta‰Xv. {]-`m-I-c-s‚bpw dn-´.F-kv.sF. F≥ hn N-¥p-°p-´n-bp-sSbpw Ip-Spw-_߃ X-Ωn-ep-≈ kw-L-´-\-Øn-\n-sS ]-cn-t°-‰ {]-Pp¬ X-fn-∏d-ºv k-l-I-cWm-ip-]-{Xn-bn-se Nn-In¬-k I-gn-™v ho-´n-te-°v a-S-ßn-bn-cp-∂p. I-gn-™Znh-kw A-kz-ÿ-X A-\p`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿∂v aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bnseØn®p. C∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn®Xv. N-¥p-°p-´n-bpsS a-c-n® tPy-jvTs\ _-‘-s∏-Sp-Øn A-]-hm-Zw {]-N-cn-∏n®-Xv tNmZyw sNbv-X-Xm-Wv kw-L-´-\-Øn-\p Im-cWw.

am-Xyq F³ hÀ-Ko-kv

Im-dn-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

Im-dn Hm-t«m-Sm-Iv-kn-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p °p-fw kz-tZ-in A≥km¿ A-en-bpw k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v Im-dpam-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ tdm-Un-te-°v sXdn-®v ho-W c-≠p-t]¿°pw X-e-bv-°v £-X-ta‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ jn-_n≥ sNm-Δm-gvN cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v ho-´nse-Øn-® ar-X-tZ-lw \mhm-bn-°p-fw h-en-b-]≈n a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n. A≥-km¿ A-en A-]I-S \n-e X-c-Ww sN-bv-XXm-bn _-‘p-°ƒ ]-d™p. jn-Pn≥, sj-dn≥ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ßfm-Wv.

In-fn-am-\q¿: X-´-Øp-a-e s\-Sp-ºm-d c-©p \n-hmkn¬ c-a-W≥ (60). `m-cy: en-√n. a-°ƒ: c-©p, c©n-\n. a-cp-a-°ƒ: _nμp, k-Xo-i≥.

Ip-º-\m-Sv: hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-™ncp-∂ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. tIm-bn-{]w Ip-∂Øpw-I-c Im¿-Øn-I `-h-\-Øn¬ Im¿-Øn-tI-b-\mWv (52) a-cn-®-Xv. Ip-º-\m-Sv-˛-B-dm-´p-]p-g tdm-Un¬ sN-º-I-t»-cn-∏-Sn-°v k-ao-]w sNm-Δ cm-hn-se 11 -\mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-Xn-sc h-∂ Hm-t´m-dn-£ Im¿Øn-tI-b≥ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. `m-cy Kn-cn-P. a-°ƒ Im¿-Øn-I, Io¿-Øn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10. 30\v ho-´p hf-∏n¬ \-S-°pw.-

Nm-e-°p-Sn: A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-Xnse ]n-g-hn-s\ Xp-S¿-∂v A-t_m-[m-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn\n a-cn-®p. Nm-e-°p-Sn F-e-™n-{] ]p-t√m°m-c≥ tXm-a-kv a-Iƒ t{K-jv-a-(20)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc Xr-iq¿ Cu-Ãv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. aq-°n-se Z-i i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS am‰p-∂-Xn-\m-bn I-gn-™ 13-\m-Wv Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn-bn¬ i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-b-Xv. cm-{Xn H-º-Xp a-Wn-tbm-sS \n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ A-izn-\n B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n. B-tcm-Ky-\n-e ho-≠pw h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fsØ A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw C∂se cm-hnse a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-f Im¿-Ω¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p _ntImw ]q¿-Øn-bm-°n-b ti-jw Fw._n.F-bv-°v tN-cm-\n-cn-s°bm-bn-cp-∂p a-c-Ww.

cn¬ Kƒ-^n-ep-≈ kp-lr-Øp-°ƒ Dƒ-s∏-sS-Sp-bp-≈-h¿ ho-´n-se-Øn A-`n-em-jn-s\ ]n≥-Xn-cn-∏n-°p-Ibpw i-Im-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS a-c-Ww F-ß-s\-bmsW-∂v a-‰p-≈-h-sc Im-Wn-°m≥ CØ-cw cw-K-߃ sam-ss_-en-eq-sS ]-I¿-Øm-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v A`n-em-jv X-ß-tfm-Sv ]-d-bp-am-bn-cp∂p-sh-∂v k-tlm-Z-c-\pw am-Xm-hpw ]-d-™p. Im-bw-Ip-fw \-K-c-Øn-se kz-Imcy Ão¬ hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv A-`n-em-jv. A-hnhm-ln-X-\m-b A-`n-em-jn-s‚ hn-hmlw B-K-Ãn¬ \-S-Øp-hm≥ Xo-cp-am\n-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. l-cn-∏m-Sv K-h.- -B-ip]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-am¿-´w \-S-Øn-b-ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßn. amXm-hv: im-¥-Ω.--, k-tlm-Z-c-߃: A\o-jv. A-Rv-P-\.--

Nm-e-°p-Sn: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In’-bn-em-bn-cp-∂ ss_°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p.tIm-\q¿ ]-\w-Iq-´-Øv cma-s‚ a-I≥ th-em-bp[≥(46)-\m-Wv a-cn-®-Xv.- Ign-™ am¿-®v 28\v sIm-c-´n˛-\m-ep-sI-´v tdm-Un¬ tIm-\q¿ ]-©m-b-Øv {Ku-≠n-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.- A-anX th-Z-X-bn-em-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn C-bm-fp-sS ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- Xp-S¿-∂v Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn Nn-In-’-bn-em-bn-cp-∂p.`m-cy: -cm-Pn.-a-°ƒ: hn-Zym-e-£v-an(-kw-ÿm-\ kvIqƒ thm-fn-t_mƒ Xm-cw),- jn-hm-\n,- A-iz-Xn.

bphmhns\ temUvPn acn¨\nebn Is¬¯n

ssh°w: bphmhns\ temUvPn¬ acn® \nebn¬ Is≠Øn. ssh°w almtZh t£{XØn\p sXt°\Sbnep≈ temUvPnemWv Poh\°m¿ DZb\m]pcw Imcph≈n¬ kvt\lm \nhmkn¬ kmP≥ (45)s\ acn® \nebn¬ I-s≠-Øn-bXv. ssh°w t]menkv ta¬\S]SnIƒ kzoIcn®p.

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bv-¡v FÃmw A-dnbmw: kcn-X A-ÐpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc C-¶p sam-gn \Â-Ipw s]-cn-¥¬a-Æ: tkm-fm¿ X-´n-∏v kw-_-‘n-®p-≈ F√m Im-cyßfpw tI-cf tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈bv°v A-dn-bm-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj-s‚ apºn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m¬ Iq-SpX-sem∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂n√. A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F-s°-Xntc C-∂v sam-gn \¬-Ip-sa∂pw kcnX s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ]-d™p. tkm-fm¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]d™v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se tUm-Œdn¬-\n∂p c-≠p e-£-tØm-fw cq] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Pmayw

t\-Snb-Xv \o-´n In-´p-∂-Xn-\v A-t]£ \¬-Im-\m-Wv kcn-X A-`n-`mj-I-≥ {]n≥-kv ]n tXm-a-kp-am-bn s]-cn-¥¬-aÆ tIm-S-Xn-bn-se-ØnbXv. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th-≠n tUm. ap-_m-d-°n¬-\n∂pw hn‚ van√pw tkm-fm¿ ]m-\epw ÿm-]n°m-sa-∂p ]d-™v ]-Ww-X´n-b kw-`-h-Øn¬ s]-cn-¥¬-aÆ t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn-emWv aq∂v, \m-ev {]-Xn-I-fm-bn kcnX F-kv \m-bcpw _n-Pp- cm-[m-Irjv-W\pw A-d-Ãn-em-bXv. tI-kn¬ C-cp-hcpw Pmayw t\-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ ss_-¡n sX-§p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p t]-cm-{º: t]-cm-{º-bn¬\n-∂v ss_-°n¬ Nm-en-°-c-bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhn-s‚ X-e-bn¬ sX-ßpho-Wv Zm-cp-W-am-bn ac-W-s∏-´p. kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ ssI-X-°en-\pw Ão¬ C-¥ym tÃm-∏n-\p-an-S-bn¬ C∂-se 12.30Hm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. D-W-ßn-\n-∂ sX-ßp s]m-Sp-∂-s\ tdmUn-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-en-°-c-˛-amb-t©-cn-s]m-bn¬ kz-tZ-in-a-S-Øpw- ]-Sn°¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ {]-Xyp-jv cmPv(24)B-Wv a-cn-®-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S-s\ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: {]-k-∂. k-tlm-Z-cn: A-`n-j. Nmen-°-c-bn¬ ]n-Xm-hn-s\m-∏w ^¿-Wo-®¿ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ \n∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 11 HmsS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

Pb-tLmjv

Ae-Ivkm-−À

Ip≠d: ASq¿ ]≈n°¬ {]mY-an-Im-tcmKy tI{μ-Ønse sP.-F-®v.sF. apf-h\ Pb-`-h\n¬ (πm-¶m-e-bn¬) Pb-tLmjv (34). `mcy: kv-anX. aI≥: Ptb-{μtLmjv. -

Ip≠d: tIc-f-]pcw Nndt°m-WØv ho´n¬ sIm√w F.-B¿. Iymw]v Fkv.sF (t{K-Uv) kn Pn Ae-Ivkm-≠¿(55). kw-kvIm-cw C∂v cmhnse 11 \v tIc-f]pcw tacn-dmWn ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: eqkn (tam-fn). a°ƒ: tdm_n≥kv, dn≥kv.

cm-[-½

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: tI-i-h-Zm-k-]p-cw tam-kvIv sse≥ sN-dn-b-Ip-∂Øp ]p-Ø≥ ho-´n¬ tkm-a-ti-J-c≥ \m-b-cpsS `m-cy cm-[-Ω (77). a-°ƒ: K-tW-jv Ipam-c≥ \m-b¿, {io-Ip-amc≥ \m-b¿, l-cn-ti-Jc≥. a-cp-a-Iƒ: h-\-P sI \m-b¿.

_³-kn-KÀ Im-kv-t{Sm hn-gn-™w: ]-Wn-Xp-d Imkv-t{Sm `-h-\n¬ _≥-knK¿ Im-kv-t{Sm (58). tIm¨-{K-kv ]-Wn-Xp-d hm¿-Uv- {]-kn-U‚ v- sF.F≥.-Sn.-bp.-kn h¿-t°-gvkv bq-\n-b≥ I¨-ho-\¿ F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: s_-‰n. a-°ƒ: en-tbm, k-do-\, sU-do-\. a-cp-a-°ƒ: {]n≥-kn-entbm, B‚-Wn cm-Pp, B‚-d-Wn.-

]m¯p-«n F-S-°pfw: ]-Sn-™m-dΩp-°n-se ]-tc-X\m-b ]m-ºe-Øv Ip™n-sambv-Xo≥ Ip-´n-bp-sS `m-cy ]m-Øp-´n (85).

22 sa-bv 2014 hymgw

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Âk-bnen-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

c-a-W³-

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

C-µn-cm-½

_m-lp-te-b-]-Wn-¡À

th-em-bp-[³ \m-bÀ

B-\-µ-h-Ãn-b-½-

In-fn-am-\q¿: X-´-Øp-a-e s\-Sp-ºm-d c-©p \n-hmkn¬ c-a-W≥ (60). `m-cy: en-√n. a-°ƒ: c-©p, c©n-\n. a-cp-a-°ƒ: _nμp, k-Xo-i≥.

s\-Sp-a-ßm-Sv: A-cp-hn-°c ssa-ew ]p-fn-®n-amw-aq´n¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (68). `m-cy: cm-P-Ω. a-°ƒ: a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿, ambm-tZ-hn, a-Rv-Pp-j. a-cpa-°ƒ: e-£v-an, A-timI≥, _n-\p.

I-g-°q-´w: ]-Sn-™m-‰v-ap°v B¿ F¬ \n-hmkn¬ C-μn-cm-Ω (68).

I-ap-In≥-tIm-Sv: I-apIn≥-tIm-Sv Xp-≠p-hn-f ho-´n¬ _m-lp-te-b-]Wn-°¿ (74). `m-cy: im¥-Ip-am-cn. a-°ƒ: im-¥-Ip-am¿ (K-h. {]-kv Xn-cp-h-\-¥]p-cw), N-{μ-te-J, Nn-{Xte-J. a-cp-a-°ƒ: ss_Pp-Ip-am¿ (bp.-F.-C), _n-Pp-Ip-am¿ (s_-lvssd≥).

_m-e-cm-a-]p-cw: Du-cp-´º-ew Ip-∂pw-]m-d c-Xv-\hn-em-k-Øn¬ th-em-bp[≥ \m-b¿ (101). `m-cy: cXv-\-Ω. a-°ƒ: im-¥-Ipam-cn, ]-fl-Ip-am-cn, cm-Pti-J-c≥ \m-b¿, ]-tc-X\m-b eo-em-Ω, kp-[m-aWn, P-b-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, kp-Ip-am-c≥ \mb-¿, a-[p-kq-Z-\≥ \m-b-¿, th-Wp-tKm-]m-e≥ \mb¿, _o-\.

Im-´m-°-S: B-a-®¬, D-Znb≥-tIm-W-Øv B-\-μ-`h-\n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy B-\-μh-√n-b-Ω (67). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b P-b-Ip-am¿, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: Bi, hn-{I-a≥ \m-b¿ (kuØv C-¥y≥ _m-¶v, _me-cm-a-]p-cw).

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Km‘n-]p-cw ]p-Xp-h¬ ]pØ≥ ho-´n¬ Ip-´≥ \mSm¿ (74). `m-cy: ⁄m-\ sk¬-hw. a-°ƒ: tPmkv, sP-kn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp, Pm≥-kn.

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: sN-√-aw-K-ew ta-S-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-i-hs‚ `m-cy Pm-\-In (85). aim-´-½ °ƒ: Ir-jv-W≥ Ip-´n, Im-™n-c-∏-≈n: ]-\-a-‰w hn-iz-\m-Y≥, tkm-a≥, ]-cp-t¥m-en¬ tI-i-htam-l-\≥, hn-P-b-Ip-ams‚ `m-cy im-¥-Ω (63). cn. a-cp-a-°ƒ: kp-\n-X-tZa-°ƒ: i-in, ]-tc-X-\m-b hn, Ko-X, Kn-cn-P, P-b, k-Pn. jo-e, c-ho-{μ≥.

kpKp-W³

hnPb³-]n-Å

]q-t°-´pw-]m-Sw: am-º-‰ Hm-Øp-]-≈n A-_q-_°¿ ap-kveym¿ (64).

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: A-ø≥ tIm-bn-°¬ sIm√w hn-fm-I-Øv ho-´n¬ iin-[-c≥ B-im-cn (65). `mcy: k-c-kz-Xn A-Ω. a°ƒ: A-Pn-X-Ip-am-cn, A\n-X Ip-am-cn, c-hn-Ip-am¿, _n-\p-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, cm-a-Ir-jv-W≥, aRv-Pp.

sNß∂q¿: sIm√IShv Ipc≠n∏≈nbn¬ IrjvWIr]bn¬ hnPb≥]n≈ (63). kwkv-Imcw C∂v (21-5) 10\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy: DjmIp-amcn (Be∏pg Pn√m klIcW_m¶v, sNß∂q¿), a°ƒ: KmbXvdn (_mw•q¿), hnthIv. acpa°ƒ: lcnIrjvW≥ (_mw•q¿), kuay.

Ir-jv-W³-\m-bÀ

tPm-k-^v tZ-h-kym

F-{_-lmw

tKm-]m-e³

tacn

X-¦¸³

Io-cp-Ip-gn: ]-Sp-t°m-´p°¬ A-Pn-`-h-\n¬ Irjv-W≥-\m-b¿ (X-¶-∏≥]n-≈-˛68) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ]-Øn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b c-Xv-\-Ω. a-I≥: ]-tc-X\m-b A-Pn-Xv-Ip-am¿.

Xp-em-∏-≈n: Np-°-\m\n¬ tPm-k-^v tZ-h-kym (A-∏-®≥ 75). kw-kv-Imcw C-∂v 2.-30 \v Xp-em-∏≈n a¿-tØm-Ωm «o-lm]-≈n-bn¬. `m-cy Im™n-c-∏-≈n I-√-º-≈n A-∂-Ω. a-°ƒ: tam-fn, ]m-∏-®n, {]-Im-iv, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: sj-Ωn, Pm≥kn, sa¿-fn≥, _m-_p.-

Iq-´n-°¬: C sI F-{_lmw (98). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v tatem-cw kn.-F-kv.-sF tZhm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. Cu-‰-bv-°¬ Ip-Spw_-tbm-K-Øn-s‚ c-£m[n-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: tIm-in (dn-´. slUv-am-kv-‰¿ kn.-Fw.-Fkv F¬.-]n kv-Iqƒ Iq´n-°¬), tPm¨, am-Xyp, F-{_m-lw, cm-Pp, ta-cn kq-k-Ω. ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: A∂-Ω sN-dn-bm≥, Ip™q-™-Ω, c-a-Wn, a-dnbm-Ω, dm-Wn, en-kn, tPm¨, tPm-kv.

sXm-Sp-]p-g: tIm-em-\n Iq-h-°m-´n¬ tKm-]m-e ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Ip-am-c-aw-K-ew D-cn-b-cn°p-∂v h-k-Xn-bn¬. `mcy: \-μn-\n. a-I≥: {]-im¥v.

B-º√q¿: I-f∏p-c ]m-d∏p-dw ]-tc-X\m-b h¿-Kokv `m-cy ta-cn(82). ]tc-X ]-g-t¥m-´w Nm-Iym-hp-¶ ¬ C-S-b-\m¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: B\n, tdm-kn,F¬-kn, ^n-tem-an\,tSm-tPm. a-cpa°ƒ: tPm-bv C-S-b\m¬ ]-g-t¥m´w, sk_m-kv-‰y≥ sh-´p-h-ben¬(F-kv.sF,t]m-enkv)Xr-»q¿, hn¬-k≥ Nnd-bv-°-]-d-ºn¬ Xn-cph√(U¬-ln), tPm-kv \ne-ºq¿,a-Rv-Pp sX-t°°q-‰v(Im-∏pw-¥-e).kwkv-Im-cw \m-sf D-®°v 2.30\v B-º√q¿ sk‚ v. {^m≥-kn-kv A-ko-kn ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

A-¶-am-en: I-dp-Ip-‰n tXm´-Iw sN-dn-b-∏n-≈n X-¶-∏≥(70). kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: a-gp-h∂q¿ ]m-e-Ø-S-Øn¬ aWn. a-°ƒ:P-b,P-e-P.acp-a-°ƒ:I-c-bmw-]d-ºv h√q-]-d-ºn¬ A-timI≥,a™-{] tIm-S¬ chn.

tUm. cm-[m Ir-jv-W³ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Ku-cn-i-]-´w {io-h¬-kØn¬ A-\n-a¬ l-kv_‚-dn A-kn. U-b-d-Œ¿ tUm. sI cm-[m-Ir-jvW≥ (49). `m-cy: te-J. a°ƒ: cm-tI-jv Ir-jv-W, {io-Nn-{X.

Nm-¯¸³ ]-tømfn: dn-´. sd-bn¬sh sa-°m-\n-°v Io-gq¿ ]q-sh-Sn-Ø-d aT-Øn¬ Nm-Ø-∏≥(74). `mcy: eoe. a°ƒ: em-ep(J-Ø¿), en-Pn-\. a-cp-a°ƒ: B-Xnc, {]-Zo]v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

am-Xyq F³ hÀ-Ko-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: ]cp-Øn-∏m-d \-thm-Z-b Km¿-U≥-kv s\-Sp-th-en¬ am-Xyp F≥ h¿-Ko-kv (60). `m-cy: eo-em tXm-akv. a-°ƒ: I-cp¨ h¿-Kokv am-Xyp, Ir-] F-en-k_-Øv am-Xyp. a-cp-a-I≥: F-{_-lmw tPm¿-Pv.

A-_q-_-¡À ap-kveymÀ

A-¨m½ Hm-a-t»cn: \m-cm-ßmtØm-Sv cm-a-‰-Øn¬ Cu∏-s‚ `m-cy A-®m-Ω(76). a°ƒ: X-¶®≥, h¬-kΩ, jmPn, kmw, t\m_nƒ, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: B\n, tPm¨k¨, tdmk-Ω, _nμp, jnPn.

i-in-[-c³ B-im-cn

a-¯m-bn A-d-°p-fw-: ]m-e-bv-°m´p-Ip-t∂¬ a-Øm-bn tPm-k-^v (]m-e-Øn-¶¬ ]m-∏-®≥ (84). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbm-Ω. a-°ƒ: am-Xyp, knÿ A-kw-]v-‰, ta-cn, Beo-kv, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: sa-tem-Sn th-c≥-πm-hn¬, ]-tc-X-\m-b t_-_n.

Ip-«³ \m-SmÀ

th-em-bp-[³ aq-∂n-bq¿: sh-fn-ap-°v B-ep-߬ ap-≈m-t©-cn th-em-bp-[≥ (62). `mcy: tZ-hp. a°ƒ: hn-Po-jv, kPp. k-tlm-Z-c߃: X-¶Ωp, ]-tc-X\m-b Irjv-W≥.

Pm-\-In

A-ø-∏≥-Im-hv: I-t®cn∏Sn K-h.B-bp¿thZ tlm-kv-]n-‰¬ dn-´.Kh.^m¿-a-kn-kv-‰v kp-KpW≥(79). kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ:kpPntamƒ(A-[ym-]n-I.Kh.sP._n.F-kv tZ-iw), c-Rv-Pn-Øv(ko-\n-b¿ kq∏¿-ssh-k¿ Kƒ-^m¿ F≥-Pn-\o-b-dn-ßv a-kvI‰v).a-cp-a-°ƒ:_n-μpem¬,Zp¿-K kv-anX.

I-√-º-ew: ss_-°-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hnZym¿-Yn a-cn-®p. I-√-º-ew sX-ßp-hnf ho-´n¬ jn-Pp-˛-_o-\ Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-∏qkv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ jn_n≥ (17) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw I-√º-ew h¿-°-e tdm-Un¬ sR-°m-Sv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h¿-°-e-bnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ jn-_n-\pw \m-hm-bn-

sh-Å-s¡-«n ho-Wv Kr-l-\m-Y³- a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: sh-≈-s°-´n¬ ho-Wv Kr-l-\m-Y≥-a-cn®p. X-I-gn ]-©m-b-Øv Ip-∂p-Ω c-ta-iv \n-hm-kn¬ Ip≠p߬: kn F≥ ]- hn-iz-\m-Y-\m-Wv (65) a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cmS-∂ DÆn-a lu-kn¬ {Xn-bn¬ ho-Sn-\v k-ao-]-sØ ]m-e-Øn-eq-sS \-S-°pkn ]n A-eo-a (54) aIƒ: ∂-Xn-\n-S-bn¬ Im¬-h-gp-Xn sh-≈-s°-´n¬ ho-gp-I_n®p. a-cp-aI≥: bq\pkv. I-Æw]d-ºv Pp-am- bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ hn-iz-\m-Y-s\ B-e-∏p-g saUn-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶na-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. epw C-∂-se a-cn-®p. `m-cy.-X-¶-Ω, a-°ƒ. sd-Pn, c-tai≥, k-Xo-i≥. a-cp-a-°ƒ . kp-io-e, P-e-P, _n-μp.

^m¯n-a

t_-_n

tUm. hk-´v Sn ss]

]-coXv

Ku-cn

lw-k

F-f-a°-c: ]-tc-X\m-b am-tS∏-Sn _m-h-°p-´n-bpsS `m-cy ^m-Øn-a(82). Io¿-Øn-\-K¿ kv-ssI-hnMv-kv ^v-fm-‰n-em-bn-cp∂p. J-_-dS-°w C-∂p-cm-hnse 11\v I-eq¿ Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ]tc-X F-d-Wm-Ip-fw Bep-¶¬-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: ap-lΩ-Zv tImb(dn-´.Ip-km-‰v),kn-±nJv(Fw.C.Fkvv Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw), Av–p¬ d-jo-Zv,l-^vkØv(X-¶m-hn).a-cp-a°ƒ: sse-e,jo-_,\-Zo-d,k^¿ d-lv am≥(dn-´.F^v.kn.sF).

tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ C-e-hpw-]d-ºv ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ t_-_n(61). kw-kv-Im-cw \-SØn. A-hn-hm-ln-X-\mWv. am-Xmhv: s]-cp-ºn-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw tdmk-Ω. k-tlm-Z-c߃: ]utemkv, tacn, tPmWn, kÆn, ]-tc-Xcm-b B\okv, hm-h®≥.

a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw B-em-Øp-Ip-‰n tdm-Un¬ 8/1547¬ Kp-Uv hn¬ Unkv-s]≥k-dn tUm. hk¥v Sn ss](75). kw-kvIm-cw \-SØn. `mcy: ]q¿Wn-a. a°ƒ: {]-im-¥v ss], kp-\n-X.a-cp-aIƒ: kp-\n-X. jn-∏n-Mv tIm¿]-tdj≥ Hm-^v C¥y, {U-Uv-Pn-Mv tIm¿-]-td j≥ Hm-^v C-¥y F-∂nh-bp-sS Aw-KoIrX tU m-Œ-dm-bn-cp∂p. sF. Fw. F Aw-K-hp-am-bn-cp-∂p.

Im-°-\m-Sv: hm-g°m-e \ºn-≈n-∏mS-Øv ]-co-Xv (72). J-_-dS-°w \-S Øn. `m-cy: l-ΔD-Ω. a°ƒ:A-øq_v, sF-j, kn-±nJv, an-kv-cn-b,A-kv ew.a-cp-a-°ƒ:A-–p ¬ P-∫m¿, \-hmkv, d-joZ,jl-\.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ ]-\-°-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b i-¶p-Æn-bp-sS `m-cy Ku-cn(91). a-°ƒ: P-b-cm-a≥, ]-tc-X-bm-b Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: P-b¥n, kp-tc-jv.

A-¥n-°m-Sv: ]-Sn-bw amcm-Øv A-Im-bn-bn¬ Im°-cm-en lw-k(66). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v ap-‰n-®q¿ Pp-am-a-kv-PnZn¬. `m-cy: sF-jm-_n.

_n-¨n-¸m¯p

Imbw-Ipfw: ]pXp-∏≈n hS°v ao\-tØ-cn¬ ho´n¬ hn I-cp-Wm-I-c≥ (85). kwkvImcw C∂v ap∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: e£van-°p-´n, a°ƒ : _m_p iin-[c≥ , ]hn-{X≥ , Aw_nI, ]tc-X-\mb cho{μ≥. acp-a-°ƒ: ssjeP, efn-X, eX, {iohnZy, ]tc-X-\mb jmPn.

Ir-X _m¶n¬ \n∂pw aq∂p-e-£w hm-bv-]sb-Sp-Øncp-∂p. F∂m¬ A[n-Iw Xma-kn-bmsX Cu ÿm-]-\w ]q-´n-. Cu hm-bv]-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øw kw-cw-`Øn-s‚ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p {]-aof-bp-sS Np-a-en-em-bn. ]-en-i-bpw ap-X-epw tN¿-∂v h≥ Xp-I- A-S-®v Xo-¿-°m≥ \n¿-hm-la-- n√m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B fl-l-sbsb-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. sh™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn-®p. A-a¬, _n-a¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

A-ʳ h-SI-c: I-Ãw-kv tdm-Uv sN-dn-b-h-f-∏n¬ A ≥(62). `mcy: Ip-™mbn-i. a°ƒ: B-_n-Zv, B_n-Z, d-jo-Z, jn\p. a-cpa°ƒ: k-eow, jw-ko¿

]m-¯p-½m_n D-t≈ycn: Pp-am-a-kv-Pn-Zn\v k-ao]w Hm-cm-t©cn°-≠n B-en-bp-sS `mcy ]m-Øp-Ω-_n(72).

tam-l\³ Xn-cph√: ]m-en-tb-°-c ]-≈n sX-t°-Xn¬ ]n sP tam-l-\≥ (75). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v ]m-en-tb-°-c sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy; ]-tcXbm-b a-dn-bm-Ω. a°ƒ; jn_p, A-\n¬, kp-\n¬

{]-Pp-en-\p ]pdta ]n-Xm-hv {]`m-I-c≥(62), amXm-hv b-timZ(49), F-Xn¿ hn- ` m- K - Ø n- s e F≥ hn N-¥p°p-´n(57), A\p-P≥ `m-kv-Ic≥(50), N-¥p°p-´n-bp-sS a-I≥ A-cp¨(16) F-∂nh¿°pw ]-cn-t°-‰n-cp∂p. N-¥p-°p-´n C-t∏mgpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bnemWv. X-fn-∏d-ºv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv ar-X-tZ-lw C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. {]-nP - n-Øm-Wv G-Ik-tlm-Zc≥.tamdm-g kv-‰w-kn-se _n._n.-Fw. _ncp-Zw ]q¿-Øn-bm°n-b tijw tPm-en tX-Sn h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p.

^-tdm°v: ]-tc-X\m-b I-f-Øn-¶¬ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy sX-s° sXm-Snbn¬ _n-®n-∏m-Øp(85). a°ƒ: C-kv-ambn¬(bp.F.C), \m-k¿ (Pn±), sse-e (Im-∏m-Sv), _n-®mbn-i (sh-≈n-am-SvIp-∂v). a-cp-a°ƒ: ap-lΩZv-tIm-b, A-_q-_-°¿ , dkn-b, ^ko-e (Xn-cq-cßm-Sn).

I-cp-Wm-I-c³

Xp-d-hq¿: \n¿-Øn-bn-´n-cp∂- Im-dn¬ Hm-t´m Sm-Iv-knbn-Sn-®v Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn-°v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. F-d-Wm-Ip-fw Xr-°m-°-c aq-te-Øv tIm-bn-°¬ ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (62) B-Wv acn-®-Xv. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]p-Xp-°-S-hv ho´n¬ a-t\m-lc-s‚ `m-cy k-Xn (38)sb Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-kv-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Øn-b-tXm-Sv C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-Ivj≥ Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ C∂se cm-hn-se 11.30-˛-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xr-°m-°-c-bn¬\n∂-pw Xp-d-hq¿ ]p-Ø≥-N-¥-bn-ep-≈ a-I-fp-sS ho´nte-°v h-cp-tºm-gm-bn-cp-p A-]-I-Sw. tZ-io-b-]m-Xtbm-c-Øv Ip-Øn-b-tXm-Sv ]m-e-Øn-s‚ C-d-°-Øn¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Im-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Hmt´m Sm-Iv-kn-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂-p. C-Sn-bp-sS BLm-X-Øn¬ sX-dn-®p-t]m-b ]p-cp-tjm-Ø-a≥ Sm-Ivkn-°p ap-I-fn¬ X-s∂ ho-Wp. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰ C-bm-sf Xp-d-hq¿ Xm-eq-°m-ipv-]-{Xn-bn¬ {]Y-a ip-{iq-j \¬-In tN¿-Ø-e-bn-se kz-Im-cy Bkv-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. Imdn-en-Sn-®v \n-b-{¥-Ww hn´ Hm-t´m Sm-Iv-kn a-s‰m-cp Im-dn-epw C-Sn-®-ti-jw tdm-U-cn-In-eq-sS \-S-p-t]mIp-I-bm-bn-cp- k-Xn-tb-bpw C-Sn-®p-ho-gv-Øn. ]p-cptjm-Ø-a-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿´-Øn-\p-tijw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. Ip-Øn-b-tXm-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv sh-Sn-a-cp-¶n-\v Xo-¸n-Sn-¨v s]m-Å-te-ä a-c-W-cw-Kw sam-ss_-en Nn-{Xo-I-cn-¨ Nn-In-Âk-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨p bp-hm-hv A-_-²-¯n I-bÀ Ip-cp-§n a-cn-¨p sXm-Sp-]p-g-: sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-]n-Sn-®v s]m-≈-te-‰v Nn-In-’-bn-en-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. s]-cp-amw-I≠w th-ß-®p-h-´n¬ tUm¿-Wn tPm-km (25)-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ sh-≈n-bm-gvN hm-g-°m-em ]-≈n-bn-se sI-´n-S-Øn¬ sh¬-UnMv tPm-en-°n-sS-bm-Wv C-hnsS kq-£n-®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂n-\v Xo-∏n-Sn-®v tUm¿Wn-b-S-°w A-©p-t]¿-°v ]-cp-t°-‰-Xv. F-d-Wm-Ipf-Øv Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kvIm-cw \-S-Øn. c-RvPphm-Wv `m-cy. am-Xm-hv ta-cn. A-]-I-S-Øn¬ ]-cp-t°‰ tUm¿-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sU-\o-jv, h-gn-Øe kz-tZ-in jn-tPm tPm-k-^v, B¬-_n≥ sd-Pn F∂n-h¿ Nn-In-’-bn-em-Wv.-

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: s]m-≈-te-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´Ω a-cn-®p. I-\ym-Ip-am-cn Pn-√-bn¬ A-cp-a-\ Ip-ºt°m-Sv Ip-g-h≥-X-e hn-f-bn¬ ho-´n¬ hn-P-b-s‚ `mcy sN-√-Øm-bn (48) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

Im-bw-Ip-fw: kz-bw a-c-W-cw-Kw samss_-en¬ Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ A-_-≤w kw-`-hn-®v bp-hm-hv Ib¿ Ip-cp-ßn a-cn-®p.-aq-∂p-a-Wn-°q-tdm-fw bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn In-S-∂p. F-cp-h th-Wm-t´-Øv X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b i-in-bp-sS a-I≥ A-`n-em-jm(32)-Wv a-c-n®-Xv.-sNm-Δmgv-N cm-{Xn 9.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. kw-`-hw A-dn-™v t]m-en-kv F-Øptºm-gpw A-`n-em-jn-s‚ sam-ss_¬ {]-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. sam-ss_¬ Im-bw-Ip-fw t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. Iq-´p-Im¿-°m-bn Xs‚ a-c-W-cw-Kw kz-bw sam-ss_-en ¬ ]-I¿-Øn t^-kv-_p-°n¬ A-]vtem-Up sN-øp-I A-`n-em-jn-s‚ hnt\m-Z-am-bn-cp-s∂∂v k-tlm-Z-c≥ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. C-Ø-cw cw-K-߃ t^-kv _p°n¬ A-]v-tem-Uv sN-bv-X-Xn-s‚ t]-

kz-¯pXÀ-¡w: dn-«. Fkv.sFbp-sS Nn-InÂ-km¸n-ghv; hn-ZymÀ-Yn-\n aÀ-±-\-taä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p a-cn-¨p Xfn-∏-dºv: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωnep≠m-b kz-Øv X¿-°-Øn-\n-sS dn-´. Fkv.sFbp-sS a¿-±-\-ta-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ap-°p-∂n-se ]-øm-S°-Øv {]`m-Ic-s‚ a-I≥ {]-Ppem(23)-Wv a-cn®Xv. C-°-gn™ 13\mWp a¿-±-\-ta‰Xv. {]-`m-I-c-s‚bpw dn-´.F-kv.sF. F≥ hn N-¥p-°p-´n-bp-sSbpw Ip-Spw-_߃ X-Ωn-ep-≈ kw-L-´-\-Øn-\n-sS ]-cn-t°-‰ {]-Pp¬ X-fn-∏d-ºv k-l-I-cWm-ip-]-{Xn-bn-se Nn-In¬-k I-gn-™v ho-´n-te-°v a-S-ßn-bn-cp-∂p. I-gn-™Znh-kw A-kz-ÿ-X A-\p`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿∂v aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bnseØn®p. C∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn®Xv. N-¥p-°p-´n-bpsS a-c-n® tPy-jvTs\ _-‘-s∏-Sp-Øn A-]-hm-Zw {]-N-cn-∏n®-Xv tNmZyw sNbv-X-Xm-Wv kw-L-´-\-Øn-\p Im-cWw.

tN¿-Ø-e: Im-dn-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ ssk°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e ap-\n-kn-∏men-‰n 24˛mw hm¿-Uv I-Æm- p-\n-I¿-Øn¬ _m-_p-cmPv (61) B-Wv ]p-e¿-s® h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImtf-Pn¬ a-cn-®-Xv. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bv-°-Sp-Øv s]-cpºm-d h-gn-°-h-e-bn¬ sh-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tPm-en-bv-°v t]m-Ipw-h-gn sX-°p\npw A-an-X-th-K-Øn¬ h Im¿ \n-b-{¥-Ww hn- v ssk-°n-fn¬ C-Sn-®p sX-dn-∏n-®v t]m-Ãn-en-Sn-®v a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. ] -- -cn-t°-‰ _m-_p-cm-Pn-s\ tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw ]-cn-°v Kp-cp-X-cam-b-Xn-\m¬ A-t∏mƒ-X-s h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xym-ln-X hn-`m-KØn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. C-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°v ti-jw a-c-W-a-S™p. Im-dn¬ k-©-cn-®n-cp a-‰v c-≠v t]¿-°pw km-cam-bn ]-cp-t°-‰n- p-≠v. I-Wn-®p-Ip-f-ß-c-bn-se tImHm-∏-td-‰o-hv _m-¶v Po-h-\-°m-c≥ a-t\m-Pv tN¿-Øe Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. a-cn® _m-_p-cm-Pv k-ao-]-sØ I-≈p-jm-∏v Po-h-\-°mc≥ B-Wv. C-se t]m-eo-kv F-Øn a-l-k¿ X-øm-dm°n Im¿ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øn- p-≠v. A-an-X th-K-Xbn¬ a-Zy-e-l-cn-bn¬ h-≠n H-Sn-®-Xm-bn-cn-°mw A-]I-S Im-c-W-sapw I-cp-Xp-p. tN¿-Ø-e-bn¬ A-]-I-S߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. a-Zy-]n-®pw A-an-X-th-K-Øn¬ h-≠n-tbm-Sn-°p- -h-sc-bpw ]n-SnIq-Sm≥ t]m-eo-kv ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°-W-sav \m- p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-p. C-se cm-hn-se ar-X-tZlw t]m-Ãv-tam¿- w \-S-Øn kw-kv-I-cn-®p. `m-cy {]t_m-j. a-°ƒ: {]-t_m-jv,-s_-\o-j. a-cp-a-I≥: ssk-Pp.-

Im-dn Hm-t«m-Sm-Iv-kn-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

B-kn-Uv D-ÅnÂs¨-¶v ho-«-½ a-cn-¨p; B-ß-l-XybmsW-¶v \m-«p-ImÀ sh-™m-d-aq-Sv: B-kn-Uv D-≈n¬ sN-∂ \n-e-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® ho-´-Ω a-cn-®p. s]m-Xp {]-h¿-Ø-I Iq-Sn-bm-b hm-a-\-]p-cw I-cn-¶p-‰n-°-c s\-Sp-a¨ ho-´n¬ {]ao-f ]n \m-bdm(45)-Wv a-cn-®-Xv. In-fn-am-\q¿ sI.-F-kv.-B-¿.-Sn.kn. Un-t∏m-bn-se I-≠-Œ¿ {io-Ipam-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy-bm-Wv. I-gn™-Zn-h-kw ssh-Io-´v 6\v C-h-cp-sS ho-Sp-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ B-‰n≥-Xo-cØv B-kn-Uv D-≈n¬-sN-∂ \n-ebn¬ Im-W-s∏-´p. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-seØn-s®-¶n-epw a-cn-®p. I-S _m-[y-Xbn¬-s]-´v B-fl-l-Xy sN-bv-XXmbm-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. kn.-]n.-Fw. {]-h-¿-Ø-I-bm-bn-cp∂ C-h¿ 2012¬ hm-a-\-]p-cw ]-©mb-Øv B-\m-°p-Sn hm¿-Un-te°v a¬-k-cn-®n-cp-∂p. kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-Øn-\m-bn H-cp tZ-i-km¬-

Im-dn-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

A-eo-a

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p °p-fw kz-tZ-in A≥km¿ A-en-bpw k-©-cn®n-cp-∂ ss_-°v Im-dpam-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ tdm-Un-te-°v sXdn-®v ho-W c-≠p-t]¿°pw X-e-bv-°v £-X-ta‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ jn-_n≥ sNm-Δm-gvN cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v ho-´nse-Øn-® ar-X-tZ-lw \mhm-bn-°p-fw h-en-b-]≈n a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n. A≥-km¿ A-en A-]I-S \n-e X-c-Ww sN-bv-XXm-bn _-‘p-°ƒ ]-d™p. jn-Pn≥, sj-dn≥ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ßfm-Wv.

Ip-º-\m-Sv: hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-™ncp-∂ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. tIm-bn-{]w Ip-∂Øpw-I-c Im¿-Øn-I `-h-\-Øn¬ Im¿-Øn-tI-b-\mWv (52) a-cn-®-Xv. Ip-º-\m-Sv-˛-B-dm-´p-]p-g tdm-Un¬ sN-º-I-t»-cn-∏-Sn-°v k-ao-]w sNm-Δ cm-hn-se 11 -\mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-Xn-sc h-∂ Hm-t´m-dn-£ Im¿Øn-tI-b≥ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. `m-cy Kn-cn-P. a-°ƒ Im¿-Øn-I, Io¿-Øn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10. 30\v ho-´p hf-∏n¬ \-S-°pw.-

Nm-e-°p-Sn: A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-Xnse ]n-g-hn-s\ Xp-S¿-∂v A-t_m-[m-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn\n a-cn-®p. Nm-e-°p-Sn F-e-™n-{] ]p-t√m°m-c≥ tXm-a-kv a-Iƒ t{K-jv-a-(20)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc Xr-iq¿ Cu-Ãv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. aq-°n-se Z-i i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS am‰p-∂-Xn-\m-bn I-gn-™ 13-\m-Wv Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn-bn¬ i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-b-Xv. cm-{Xn H-º-Xp a-Wn-tbm-sS \n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ A-izn-\n B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n. B-tcm-Ky-\n-e ho-≠pw h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fsØ A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw C∂se cm-hnse a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-f Im¿-Ω¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p _ntImw ]q¿-Øn-bm-°n-b ti-jw Fw._n.F-bv-°v tN-cm-\n-cn-s°bm-bn-cp-∂p a-c-Ww.

cn¬ Kƒ-^n-ep-≈ kp-lr-Øp-°ƒ Dƒ-s∏-sS-Sp-bp-≈-h¿ ho-´n-se-Øn A-`n-em-jn-s\ ]n≥-Xn-cn-∏n-°p-Ibpw i-Im-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS a-c-Ww F-ß-s\-bmsW-∂v a-‰p-≈-h-sc Im-Wn-°m≥ CØ-cw cw-K-߃ sam-ss_-en-eq-sS ]-I¿-Øm-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v A`n-em-jv X-ß-tfm-Sv ]-d-bp-am-bn-cp∂p-sh-∂v k-tlm-Z-c-\pw am-Xm-hpw ]-d-™p. Im-bw-Ip-fw \-K-c-Øn-se kz-Imcy Ão¬ hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv A-`n-em-jv. A-hnhm-ln-X-\m-b A-`n-em-jn-s‚ hn-hmlw B-K-Ãn¬ \-S-Øp-hm≥ Xo-cp-am\n-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. l-cn-∏m-Sv K-h.- -B-ip]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-am¿-´w \-S-Øn-b-ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßn. amXm-hv: im-¥-Ω.--, k-tlm-Z-c-߃: A\o-jv. A-Rv-P-\.--

Nm-e-°p-Sn: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In’-bn-em-bn-cp-∂ ss_°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p.tIm-\q¿ ]-\w-Iq-´-Øv cma-s‚ a-I≥ th-em-bp[≥(46)-\m-Wv a-cn-®-Xv.- Ign-™ am¿-®v 28\v sIm-c-´n˛-\m-ep-sI-´v tdm-Un¬ tIm-\q¿ ]-©m-b-Øv {Ku-≠n-\v k-ao-]-Øv h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.- A-anX th-Z-X-bn-em-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn C-bm-fp-sS ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- Xp-S¿-∂v Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn Nn-In-’-bn-em-bn-cp-∂p.`m-cy: -cm-Pn.-a-°ƒ: hn-Zym-e-£v-an(-kw-ÿm-\ kvIqƒ thm-fn-t_mƒ Xm-cw),- jn-hm-\n,- A-iz-Xn.

Kr-l-\m-Y³ tjm-t¡-äp a-cn-¨p

]m-tem-Sv: C-e-{Œn-Iv _-ƒ-_v am-‰p-∂-Xn-\n-S-bn¬ Krl-\m-Y≥ tjm-t°-‰p a-cn-®p. s]-cn-ß-Ω-e tXm-´-cnI-Øp ho-´n¬ B¬-_¿-´v (53) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™-Zn-h-kw ssh-Io-´v 3.-30 Hm-sS ho-Sn-t\m-Sp tN¿∂p-≈ Nm-bv-]n¬ \n-∂pw _ƒ-_v am-‰p-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv kw-`-hw. s\-Sp-a-ßm-Sv P-n-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. `m-cy: kp-tem-N\. a-°ƒ: k-Pn-Xv, hn-Pn-Xv, kp-Pn-Xv.

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bv-¡v FÃmw A-dnbmw: kcn-X A-ÐpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc C-¶p sam-gn \Â-Ipw s]-cn-¥¬a-Æ: tkm-fm¿ X-´n-∏v kw-_-‘n-®p-≈ F√m Im-cyßfpw tI-cf tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈bv°v A-dn-bm-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj-s‚ apºn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m¬ Iq-SpX-sem∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂n√. A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F-s°-Xntc C-∂v sam-gn \¬-Ip-sa∂pw kcnX s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ]-d™p. tkm-fm¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]d™v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se tUm-Œdn¬-\n∂p c-≠p e-£-tØm-fw cq] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Pmayw

t\-Snb-Xv \o-´n In-´p-∂-Xn-\v A-t]£ \¬-Im-\m-Wv kcn-X A-`n-`mj-I-≥ {]n≥-kv ]n tXm-a-kp-am-bn s]-cn-¥¬-aÆ tIm-S-Xn-bn-se-ØnbXv. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th-≠n tUm. ap-_m-d-°n¬-\n∂pw hn‚ van√pw tkm-fm¿ ]m-\epw ÿm-]n°m-sa-∂p ]d-™v ]-Ww-X´n-b kw-`-h-Øn¬ s]-cn-¥¬-aÆ t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn-emWv aq∂v, \m-ev {]-Xn-I-fm-bn kcnX F-kv \m-bcpw _n-Pp- cm-[m-Irjv-W\pw A-d-Ãn-em-bXv. tI-kn¬ C-cp-hcpw Pmayw t\-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ ss_-¡n sX-§p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p t]-cm-{º: t]-cm-{º-bn¬\n-∂v ss_-°n¬ Nm-en-°-c-bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhn-s‚ X-e-bn¬ sX-ßpho-Wv Zm-cp-W-am-bn ac-W-s∏-´p. kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ ssI-X-°en-\pw Ão¬ C-¥ym tÃm-∏n-\p-an-S-bn¬ C∂-se 12.30Hm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. D-W-ßn-\n-∂ sX-ßp s]m-Sp-∂-s\ tdmUn-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-en-°-c-˛-amb-t©-cn-s]m-bn¬ kz-tZ-in-a-S-Øpw- ]-Sn°¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ {]-Xyp-jv cmPv(24)B-Wv a-cn-®-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S-s\ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: {]-k-∂. k-tlm-Z-cn: A-`n-j. Nmen-°-c-bn¬ ]n-Xm-hn-s\m-∏w ^¿-Wo-®¿ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ \n∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 11 HmsS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.


8

CL

thÀ-]mSv

ml

22 sa-bv 2014 hymgw

]q-t¡m-«q-cn-\-Sp-¯v kz-Im-cy _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À a-cn-¨p _o¡p-«n N¥-°p-∂v: sF.-B¿ s]mbn-ense ]tc-X\mb dn´. t]menkv Hm^o-k¿ aT-Øn¬ apl-Ω-Zns‚ `mcy tIm¥-°p-f-h≥ _o°p´n (88).a°ƒ: sskX-ehn(-Zp-_-bv), Bbn-i, kp\m-_n, apl-Ω-Zm-en, I_o¿, keo-\, ]tc-Xcmb A_q-_-°¿, k°cn-ø.- a-cp-a-°ƒ: IZo-P, jo_, A_q-_-°¿, jco-^v, ^ukn-b, k^n-b, jao-a, lpssk≥.

kpss^-d

Bbn-j

sam-bv-Xo³-tIm-b

shų

aWn

{]-`m-Ic³

tIm-gn-t°mSv: tI-c-f A{º√m am¿-´v D-S-a Nm-e∏p-d-Øv hlo-Zvm kn¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b(75). `mcy: B-bn-i. a°ƒ: \u-jm-Zv(I-eym¨ sa‰¬kv, sIm-bn-em-≠n), h-lo-Z, jm-ln-Z, d-joZv(s_-kv-‰v sa-‰¬-kv). acp-a-°ƒ: \n-jn-Z, A–p¬ A-ko-kv(an-\m¿ tlm-´¬), d-joZv, k-ao-d. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂v 12.30\v im-Zp-en-∏-≈nbn¬.

ap-°w: ap-cn-ßw-]p-dm-bn a-em-¶p-∂p-Ω¬ ap-≈-a-S°¬ sh-≈≥(76). `mcy: I-eymWn. a-°ƒ: kXy≥(ss{U-h¿ sI.Fkv.B¿.Sn.kn), l-cn-Zmk≥(hn-t√-Pv Akn. Ipam-c-s\√q¿ hn-t√Pv Hm^n-kv), {io-P, _nμp. acp-a°ƒ: A-c-hnμ≥, Pb-¥n.

sN-a-\m-Sv: ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-knU‚pw apkvenweo-Kv t\Xm-hp-am-bn-cp-∂ _n Fkv A-–p-√ (71).

A-cn-bmbn ta-∏-øq¿: sa-c-´v-Ip∂Øv ao-ج A-cn-bmbn(85). a-°-ƒ: cm-a-IrjvW≥, Pm\p, tZ-hn.

\o-te-iz-cw: ssN-\m-t¢ I-º-\n dn-´. hm-®-vam≥ ]S-∂-°m-Sv \-ºym¿-°¬ A-W-s°-´n-\v k-ao-]w a¶-Øv Ip-Xn-cp-Ω¬ ANyp-X≥ (63). `m-cy: ]-fln\n. a-°ƒ: hn-t\m-Zv Ipam¿, {]-tam-Zv, hn-\o-X.

sIm-bn-em-≠n: ss_-°v A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰-v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp∂ tN-a-t©-cn Xp-Δt°m-Sv tN-dp-≈°≠n a-Wn(44). tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-\m-bn-cp∂p. ]n Xmhv: kn sI tIm-c≥(Xp-Δ-t°m-Sv I-b¿ hy-hkm-b klI-c-W kw-Lw U-b-c-Œ¿). am-Xm-hv: b-tim-Z. `mcy: jmPn-I. a°ƒ: Aa¬, A£-b. k-tlm-Zc߃: iyma-f, doP, ]p-jv-], e-X, ssj-a. k-©-b\w: sh≈n.

I-cp-hn-t»cn: ap-S-∏m-´v ]m-ew tIm-gn-Øp-Ω-\new {]-`m-I-c≥(50). `mcy: cm-[. aIƒ: {]-`n-X. a-cp-aI≥: jm-PnØv. k-©b\w: hymgw.

a-¶-S: tN-cn-bw ]-tc-X\m-b s]m-t´-߬ A–p-d-ln-am≥ F-∂ _m∏p-´n-bp-sS `m-cy D-a-ø (76). a-°ƒ: ^m-Øn-a, JZo-P So-®¿, B-bn-j. a-cpa-°ƒ: D-Ω¿, Ip-™m≥, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv.

I-cn-¶√-Øm-Wn: h-´∏-d-ºv ]p-Ø-\-ßm-Sn Ip-™n-aq-k-lm-Pn-bpsS `m-cy kp-ss^d(Ip-™n-amƒ˛60). a°ƒ: j-d-^p±o≥(Pn±), P-Av^¿, ap-lΩ-Zv l-\o-^, Aøq-_v(bp.F.C), A–p√-Øo^v, B-cn-^, dm-_n-b, kpa-ø. a-cpa°ƒ: j-ao-a, ssJ-dp∂o-k, km-_n-d,ap-_o\, ap-_-jn-d, ap-l-Ω-Zvjm-^n (bp.F.C),aplΩ-Zv l-\o-^, aplΩ-Zv ap-kv-X^(a°). J-_-dS-°w cm-hn-se H-º-Xn-\v h-´∏-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

h-fm-t©cn: ap-°n-e∏oSn-I ]-tc-X\m-b h-´∏-d-ºn¬ a-c-°m-dn-s‚ `mcy B-bn-j(75). a°ƒ: hn ]n k-°-dn-b, dp-Jn-b, A-–p¬ k-emw, hn ]n Fw km-en-lv, Pm-^¿ Aen. a-cp-a-°ƒ: sskXmen, dw-e, P-ao-e, D-Ωø, jm-ln\n. k-tlmZcn: J-Zo-P. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se ss]-¶Æq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

\-^o-kp D-½

leo-a

Ip-ªn-½v

H-W¡³

A-½m-fpA-½

ap-l½-Zv

Xn-cp-\m-hm-b: Im-cØq¿ ssI-\n-°c tdm-Uv ]-tc-X\m-b h-´-∏-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy \-^okp D-Ω(70). a°ƒ: sambv-Xo≥, lw-k(Kƒ-^v), Aen, J-Zo-P, ^m-Øn-a, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: JZo-P, kp-sse-J, d-kn-b, aWn, A-en.

Xm-\q¿: ]p-Xp-Ipf-ß-c kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-tcX\m-b ]q-f-°¬ lk≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy amap-Æn ap-kv-eym-cI-Øv leo-a (C-ºn-®p-Ω ˛70). a°ƒ: k-p-ss_¿, Xm-Pp±o≥(C-cp-h-cpw Ip-sshØv), D-Ω¿ tIm-b, Xmln-d, d-kn-b. a-cp-a°ƒ: C-{_m-lnw, l-_o_v, kp-ss_-Z, ^m-Øn-a, keo-\.

th-ß-c: ]m-°-S-∏p-dm-bbn-se Nm-en¬ Ip-™nΩv(70). `m-cy: Ip-™m-an. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, Aiv-d-^v, ap-kv-X-^, kpss_¿, k-°o-\, B-ØnI, dw-e.-

Ip‰ymSn:]-ip-°S-hv sk≥-{S¬ ap-°v B-Zn-hmkn tIm-f-\n-bn-se IpSn¬]m-d H-W-°≥(63). `mcy: I-\Iw. a°ƒ: _nPp, _n\p, a©p. a-cpa°ƒ: koØp, hna-e.

]-tøm-fn: ]pXn-tbm´n¬ A-Ωm-fp-AΩ(88). a-°ƒ: cmP≥, Pm-\-In, c-ho-{μ≥. a-cpa°ƒ: hna-e, Ir-jvW-thWn. k-©-b\w: i\n.

Iq-´n-e-ßm-Sn : ]m-d-Sn-bnse sXm-Ω-ßm-S≥ ap-lΩ-Zv (80). `mcy: ]-tcXbm-b hn-ømØp. a°ƒ: aq-k, ssa-aq-\.acp-a°ƒ: j-d-^p-±o≥, Paoe.

lw-k acpX: IcnbwtXmSnse ]meØn߬ lwk (70). `mcy: ^mØna. a°ƒ: JZoP, aplΩZv, kpsseam≥, A–pdkmJv, jmlp¬ laoZv, ssaaq\, kmPnZ. acpa°ƒ: sskXv, jlvdm_m\p, Akvam_n, Xkv\n, A–pdjoZv.

D-a-¿

A-Ðp-Ã

A-Nyp-X³

ap-l-½-Zv-Ip-«n ssh-e-Øq¿: Ip-‰n-∏m-e ]-tc-X\m-b Im-f-aq-Øm´n¬ ssk-Xm-en-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n(65). `mcy: Nn-ØΩp. a-°ƒ: dkn-b, ssa-aq-\, ap-Po_v, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: lwk, A-e-hn-°p´n, d-ko-\, \m-k¿.

IWmc³ A-¿-¸³ s]m-∂m\n: dn-´. _mw•q¿ F-®v.Fw.Sn Po-h-\°mc≥ Fw ]n A-ø∏≥(79). `mcy: ]-tc-Xbmb I-aew. a°ƒ: cmtPjv, c-P\n. a-cp-a-°-ƒ: \n-j, sIm®p. k-tlmZc≥: th-em-bp-[≥.

Ip‰ymSn: Ict≠mSvsXt°SØn ¬ IWmc≥ (76). `mcy I√ymWn, a°ƒ: \mWp, _me≥, Ip™n°Æ≥, AtimI≥, kptcjv, hnt\mZ≥, at\mP≥, acpa°ƒ: eoe, KoX, im¥, tim`,{]oX, jn¬\.

tXma-kv tXm-Wn-¸m-d

ssk-\-_

B-an-\-¡p-«n

Xma-c-t»cn: tI-cf tIm¨-{K-kv Fw kwÿm-\ sk-{I-t´-dntb-‰v Aw-Khpw Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚p-am-bncp∂ tXma-kv tXm-Wn∏m-d (84). Un.kn kn AwKw, tI-c-f em‚ v t_m¿-Uv Aw-K-w, {Xn-Xe ]-©mb-Øv `-c-W kan-Xn AwKw Xp-Sßn-b \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `mcy: ¢m-cΩ tXma-kv. a°ƒ: sle≥ (sk‚ v tPmk-^v bp ]n F-kv ]p√q-cmw]md), tdmknen (tk-{I-´v lm¿-´v ssl-kv-Iqƒ Xn-cp-h-ºmSn), tPm-kv tXm-akv (tIcf tIm¨-{K-kv Fw Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw), s{K-‰n tPm¨k¨ (Xma-c-t»-cn), {So-k (sNss∂), BKn (tk{I-´v lm¿-´v ssl-kv-Iqƒ Xn-cp-h-ºm-Sn), A¬t^m¨kv (bp sI), sacn‰v (t{]m-hnU‚ v _n FUv tIm-tf-Pv a-em-]d-ºv). a-cp-a°ƒ: ssa-°nƒ (sNss∂), tPm¿-Pv-Ip-´n (_n F-kv F≥ F¬ Xncp-h-ºm-Sn), an-\n tPmkv (sk‚ v ta-co-kv Cw-•o-jv kv-Iqƒ tIm-S-t©-cn), tPm¨k¨ (Im-Uv_-dn C-¥y en-an‰-Uv C-cn-´n), eq-bokv (sNss∂), dn≥kv (km-thym l-b¿ sk°‚-dn kv-Iqƒ tZ-h Kncn), jm-Pn s\√na-e (bp sI), jm-Zn ]m-d-°¬ (Iq-S-Øm-bn). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv.

s]m-∂m\n: tIm-S-Xn-∏-Sn]-tc-X\m-b ]n A-–p-dln-am-s‚ `m-cy Im-fn-bmcI-Øv ssk-\_(93).a°ƒ: A-–p¬J-øqw, A-–p¬-d-joZv, A-–p¬ _-jo¿(A-Pvam≥), ap-\o-d, \-ko-d. acp-a°ƒ: \-^o-k, kp-lvd, km-_n-d, ]-tc-X\m-b ]n hn ssk-\p-±o≥, ]n sI Fw Ip-™n-ap-lΩZv. k-tlmZ-cn : Bbnjp.

Xm-\q¿: t]m-en-kv kvt‰j-\p k-ao-]w \m-eIØv A-_q-_-°-dn-s‚ `mcy B-an-\-°p-´n(73). a°ƒ: \-^o-k, A–p√, C-{_mlnw(C-cphcpw jm¿P), ap-kvX^(H-am≥). a-cp-a°ƒ: aplΩ-Zv C-ºn-®n _m-h, lmP-d, dm-_n-b, \-^ok.

tZhIn Imk¿-tImUv: kq¿-ephn-se tZ-h-In (72). a°ƒ: th-Wp-tKm-]m¬, ]-fl-\m`≥, _m-e-IrjvW≥, ]-flm-hXn.

kp-[m-I-c³ Ip-º-f: Hm-t´m-ss{U-h¿ I-©n-°-´ tIm-´-°m-dnse kp-[m-I-c≥ (45). `mcy: D-j. a-°ƒ: in-h-{]km-Zv, iymw-{]-km-Zv, ku]¿-Wn-I. k-tlm-Z-c߃: {io-[-c, c-Xv-\m-hXn.

\-cn-°p\n: s\-Sn-b\ - mSv˛]-dt- »-cn-ap-°v sa-gp-hc - ps∏m-bn-en¬ ]-tc-X\m-b aq-kb - p-sS `m-cy Ip-™mbn-i(90). a°ƒ: kp-sseam≥, D-ssk≥, A-lΩ-Zv lmPn, A-–p√-t°m-b, C-{_m-lnw, Ip-™n-^mØn-a, a-dn-b, ^m-Øn-a, l-eo-a. a-cp-a°ƒ: ]-°¿ ap-´m-t©cn, A-_q-_°¿, A-–p√, ]-tc-X\mb I-cow, B-bn-i, _o^m-Øn-a, k-^n-b, lmPd, tam-fn-, lm-Pd.

Sn¸-À- tem-dnbn-Sn-¨v ho-«-½ a-cn-¨p a-½p-lmPn

N-´p

cm-L-h³ \mbÀ

^m¯n-a

Ip-μ-aw-Kew: ss]-tßm-´p-]p-dw F-S-Øn¬ cm-Lh≥-\m-b¿(84). `m-cy:]-tc-Xbm-b tZ-h-bm-\nA-Ω. a°ƒ: i-io{μ≥(hn-ap-‡-`S≥), hnP-b, P-btZh≥. a-cp-a°ƒ: i-io{μ≥, c-P\n, Pnjn. k-©b\w: Rm-b-¿.

A-ÐpÃ

F-Sh-Æ: Ip≠ptXm-Sv ta-te N-fn-∏mSw a-Æ-t»-cn N¥p(64). `mcy: Im¿Xym-b\n. a-°ƒ: kp-\n-X, kp-Pojv, kp-[ojv. a-cp-a°ƒ: hm-kp-tZ-h≥,tc-jva. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn\v N-fn-∏m-Sw ]nem°-ew Ip-≠v iv-aim-\-Øn¬.

^-tdm°v: N-¥-°S-hv s]-t{Smƒ ]-ºn-\v kao-]w ]-tc-X\m-b aplΩ-Zv Ip-´n-bp-sS `m-cy X-øn¬ ^m-Øn-a(84). a°ƒ: _o-cm≥-tIm-b, D-kv-am≥, lw-k, _jo¿, kp-ss_-Z, aq-kt°m-b, kp-l-dm_n. a-cp-a-°ƒ: sI Fw tIm-b, A-–p-d-lnam≥, B-an-\, A-kvam_n, \-_o-k, \p-kvdØv, ]-tc-Xbm-b Ppssae.

]-S-∏-dºv: ]-c-h-°-en¬ a-®n-߬ A-–p√(80). `mcy: ]-tc-Xbm-b B-an\. a°ƒ: cm-bn≥, ap-lΩZv, \mk¿, ]m-Øp-Ω, dp-Jn-b, k-°o-\. a-cpa°ƒ: a-dn-bp-Ω, \pssk-_, k-ao-d, lw-k, A_p. s]-cn-tßmw: s]m-∂ºmd ao-d-bn-se D-cp-tf≥ sI `m-kv-I-c≥(75). `mcy: ao\m£n.

hm-Wn-ta¬: `q-an-hmXp°-se a-cp-tX-cn-s∏mbn¬ s_-cm≥ a-Ωp-lmPn(75). `mcy: Ip-™mbni lv-÷p-Ω. a°ƒ: Ckv-am-bn¬(Zpss_), A–p√(Ip-‰ym-Sn), bq-kp^v(J-Ø¿), _jo¿(sI.F-kv.C._n ]c-∏p]md), P-ao-e, B-an\, k-^n-b, k¬-a. a-cpa°ƒ: sI ]n Ip-™ΩZv(dn-´. ]n.U-ªyp.Un. Pq\n-b¿ kq-{]-≠v), A-–pd-ln-am≥, A-_q-_°¿(J-Ø¿), C-kv-ambn¬(J-Ø¿), kp-anbØv, ssd-lm-\Øv, kmPn-Z, ap≥-ko-d. k-tlm-Zc߃: A-–p- -emw, aPoZv, l-aoZv, ssk\-_, k-^n-b, \-^o-k, ]-tcXcm-b sI ]n sam-bvXp, sI ]n kq∏n.

_m-e³

I-Zn-b-¡p-«n

Pm-\-In

B-bn-ip-½

{io-[c³

ssh-e-Øq¿: ]-tc-X-\mb Im-fn-tb-°¬ ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy h-cn-t°m´n¬ I-Zn-b-°p-´n(75). a°ƒ: kn-≤o-Jv(ku-Zn), ^m-Øn-a, kp-sse-J, _o-hn. a-cp-a-°ƒ: l-ko\, sam-bv-Xo≥, t]m-°¿, a-c-°m-¿.

sF-°-c-∏-Sn : C-√-Øp]-Sn-bn¬ ]-tc-X-\m-b sIm-´m-c-Øn¬ th-embp-[-s‚ `m-cy Pm-\In(76). a-°ƒ: km-hn-{Xn, c-ho{μ≥, cm-P≥. a-cp-a°ƒ: ssa-Yn-en, ssje-P, c-ho-{μ≥.

I-Ãym-Wn \o-te-iz-cw: ]-S-∂-°m-Sv e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-°p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b h-St°-∏p-dw Ip-™-ºp-hns‚ `m-cy sIm-√≥-h-f∏n¬ I-eym-Wn (60).

Ip-ªmbn-i

`m-kv-Ic³

a-e-∏p-dw: tIm-gn-t°m-Sv˛-]m-e-°m-Sv - dq-´n¬ ]qt°m-´q-cn-\-Sp-Øv ]-≈n-∏-Sn-bn-¬ kz-Im-cy-_ pw S-th-c Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. G-gp-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. tIm-gn-t°m-Sv \-√-fw kp-a-{io-bn¬ C F-kv In-Sm-hv(71)-, C -- -t±-l-Øns‚ k-tlm-Z-c≥ C F≥ In-Sm-hn-s‚ `m-cy ssla-h-Xn(81), C-h-cp-sS k-tlm-Z-c≥ cm-a-N{μ≥(50) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. C F≥ In-Sm-hv(91), a-I≥ \μ-Ip-am¿(58), ss{Uh¿ D-Æn(51), tIm-gnt°m-Sv hn-]-©n-Ibn¬ \-fn-\n(68) F∂n-h¿ Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-I-tfm-sS s]cn-¥¬-a-Æ au-em-\ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nnssl-a-h-Xn In-¬kbn-em-Wv. C F≥ In-Sm-hn-s‚ P-∑Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Z¿-i-\w I-gn-™v a-S-ßp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tImgn-t°m-Sv \n-∂v ]m-e-°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ {Xo-Ãm¿ _- pw tIm-gn-t°m-t´-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ S-th-c Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. ssh-Ip-t∂-cw A-©-c-bv-°m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂-h-cm-Wv a-cn-®-h-sc√mw. \m-´p-Im-cpw ssl-th t]m-enkpw tN¿-∂v Im¿ sh-´n-s∏m-fn-®m-Wv B-fp-I-sf ]p-d-sØ-SpØXv. B-Zyw a-e-∏p-d-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-® C-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿ-sb-Øp-S¿∂p s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂p. C F-kv In-Sm-hv a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv a-c-n®-Xv. a-‰p c-≠p-t]-cpw s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ cm-{Xn ]-tØm-sS-bm-Wv acn-®-Xv. hn-h-c-a-dn-™p _-‘p-°ƒ ÿ-e-tØ°p Xn-cn-®n-´p-≠v. a-t©-cn t]m-enkv ta¬-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

tIm-Uq¿: Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v ho-´-Ω a-cn®p. Xm-Wn°¬ kz-tZ-in ]-\-ßmw-]pd-Øv Ip-™n-ap-lΩ-Zv apkvveym-cp-sS `m-cy a-dn-bpΩ (58) B-Wv s]m≥-a-fbn¬ h®p Sn∏¿-tem-dn-bnSn-®v a-cn-®Xv. a-°ƒ:A–p¬ a-PoZv, A-–p¬ dlow ss^-kn (C-cphcpw Pn-±) A-–p¬ Icow ss^-kn (Zp-_-bv), A–p¬ l-°ow (tIm-Uq¿ {Km-a-∏©m-bØv) jp-°qden (Fw.F-kv.]n.kv-Iqƒ A-[ym-]I≥) a-cpa°ƒ: D-ssa-_, _p-jv-d, k-hn-ø, sam-bv-Xo≥-Ip-´n tIm-tWmw-]m-d, kn Fkv jw-kp-±o≥ tNm-e°¬. P-\m-k \-a-kv-°m-chpw J-_-d-S-°hpw C-∂v 11.30\v h-en-bm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

Xn-cp-\m-hm-b: Im-c-Øq¿ A-ßm-Sn-bn¬ s]-´n-°-S I-®h-Sw \-S-Øn-bn-cp-∂ ap≈-Ω-S A-º-e-∏-dºn¬ lw-k-°p-´n(65) Ipg-™p-ho-Wp-a-cn®p. C∂se cm-hn-se km-[-\-ßfp-am-bn ho-´n-te-bv-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS Ip-g™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. `mcy: \-^o-k. a°ƒ: kp-ss_-Z, B-an-\, P-ao-e, ssJ-dp-∂o-k, ^m-cn-j, ^m-dq-Jv(A¬-sF≥), k¬-a. a-cp-a°ƒ: d-kmJv, jm^n, _-jo¿, \ujmZv, j-ao¿ k-eo-\, d-n-bm-kv.

]m-¼p-I-Sn-tb-äp a-cn-¨p h-≈n-°p∂v: Im-™n-cs]m-‰-bv-°p k-ao-]w tNm-bn aT-Øn¬ a-ßm-Sv _m-e≥(68). `mcy: eo-e. a°ƒ: t__n, en-j. acp-a°ƒ: Ir-jvW≥, Znt\-iv-_m-_p(ku-Zn). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse F-´n-\v ho-´p-h-f-∏n¬

A-co-t°m-Sv : sX-c´-Ω¬ sI hn k-eman-s‚ `m-cy A-cn-{º B-bn-ip-Ω(56). a°ƒ: A¿-im-Zv, dp_o-\, kp-\n¬, \ujm-Zv. a-cp-a-°ƒ: djo-Zv, dw-e-Øv, Pul-d, k-Pv-\.

tIm-gn-t°m-Sv: ]m-h-ßmSv ]-©mb-Øv In-W-dn-\v k-ao-]w ]q-f-°-≠n-bnse ]pXn-tbm-´n¬ {io-[c≥(76). `mcy: k-tcmPn\n. a-°ƒ:A-\n-X, kXo-jv-Ip-am¿, _-_n-X, A-PnØv, {io-PnØv. k©-b\w: sh≈n.

s]-cn-¥¬a-Æ: tPm-en-°n-sS ]m-ºp-I-Sn-tb-‰p- NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ I¿j-I-sØm-g-n-em-fn a-cn®p. B-en-∏d-ºv Im{ºw ]-tcX\m-b ap-f-°¬ a-Ω-Zns‚ a-I≥ l-ao-Zv(55) BWv a-cn-®-Xv. Ir-jn-bn-SØn-se tPm-en-°nsS Xn¶-fm-gv-N-bm-Wv l-ao-Zn\p ]m-ºp-I-Sn-tb-‰Xv. Xp-S¿∂v s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬-NnIn¬-k-bn-em-bn-cp∂p. C∂-se ]p-e-¿-s®-bm-Wv acn-®Xv. B-bn-j-bm-Wv `mcy. a°ƒ: ss^k¬, l\o-^, D-ssa-h. a-cp-a°ƒ: ap-kvX-^, ^u-kn-b, lko-\. k-tlm-Z-c߃: sslZ¿, B-an-\.

am-Xmhv a-cn-¨-Xn-sâ aq-¶mw-\mÄ a-I\pw a-cn¨p

Xm-bn-¡p-«n A-½

Ban-\

D-®o³-lm-Pn

h-en-b ap-l-½-Zv

I-Wm-c³

]p-√q¿: aq¿-°-Øn¬ Xmbn-°p-´n A-Ω (98). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-apÆn \m-b¿. a-°ƒ : ]-tc-X-\m-b tKm]n-\m-Y≥ \m-b¿, kp-μc≥ \m-b¿, c-ho-{μ≥ \mb¿, \m-cm-b-Wn-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ : tKm-]m-e-Irjv-W≥ tIm-´-°¬, im-af, k-tcm-Pn-\n, I-eymWn.

F-S-h-Æ: sF-¥q-cnse ]-tc-X-\m-b h-S°≥ ap-l-Ω-Zv ]-≈n°-≠n-bp-sS `m-cy aq-eØvv B-an-\ (75). a°ƒ: A-_v-Zpƒ a-Po-Zv (Pn-±), ju-°-Øv (ZΩmw), l¿-jm-Zv, l-^vk-Øv, P-am-e, ss^k-e. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, k¬-a-Øv, apw-Xm-kv, a-Po-Zv ]-¥-en-߬, A-_q-_-°¿ Im-c-]pdw, ]-tc-X-\m-b A-_vZpƒ k-emw ]p-e-Øv. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 8.-30 \v sF¥q¿ Pp-am a-kv-PnZn¬.

tam-ßw: sN-dp-]pØq¿ tIm-Sn-sØm-SnI D-Æo≥-lm-Pn (76). `m-cy: ]-tc-X-bm-b apkvv-eym-c-I-Øv ^mØn-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, aqk, A-–p-d-ln-am≥, C-{_m-lnw, A-–p-kemw, ssk-X-e-hn, lpssk≥, J-Zo-P, Bbn-j, B-ky, a-dn-bpΩ, l-eo-a-a-cp-a-°ƒ: A-–p-√, a-Ω-Zv, A-jvd-^v, l- ≥-tIm-b, iw-kp-±o≥, l-^v-kØv, l-^v-k-Øv, k^n-b, l-∂-Øv, D-Ωpl-_o-_, B-ky, ^¿-km-\.

th-ß-c: Du-c-Iw H.sI.-Fw \-K-dn-se Rmd-∏p-em≥ h-en-b ap-lΩ-Zv(84). ]p-fn-°-∏-dºv a-l-√v I-Ωn-‰n ssh-kv-{]-kn-U‚ v, \ko-ap¬ lp-Zm- a-Zv-d-k {]-kn-U‚ v ÿm-\߃ h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ω. a°ƒ: _o-cm≥-Ip-´n, A-_q-_-°¿, C-{_mlnw(Pn-±), kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: B-an-°p-´n, ]m-Øp-Ωp, k-eo-\, A-e-hn-°p-´n. J-_-d-S°w C∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ]p-fn-°-∏-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

thfw: \o-te-®p-Ip-∂v aoØ-se sX-s° X-SØn¬ I-Wm-c≥(85). `mcy: I-eymWn. a°ƒ: \m-Wp, _me≥, Ipv™ n°Æ≥, A-timI≥, kp-tcjv, hn-t\mZ≥, at\mP≥. a-cp-a° - ƒ: eoe, Ko-X, im-¥, tim-`, {]o-X, jn¬\.

A-Ðpà Nu°n: A¿-Pm¬ tdmUn-se Sn sI A-–p√ (82). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: C-kv-a-m-bn¬, C{_m-lnw, k-Øm¿, lssk-\m¿, B-bn-j, k^n-b, dp-Jn-b.

sk¡o-\ B-e-Øq¿: C-c-´-°pfw s\√n-bmw-Ip-∂w A-–p-≈-Ip-´n-bp-sS `m-cy sk-°o-\ (65). a°ƒ: A-≥h¿, Akv-am_n. a-cp-a°ƒ: A-_q-_°¿, Pp-ssae.

iin _m-ep-t»cn: \n¿-a√q-¿ sX-s° sI-´n¬ tKm]me-s‚ a-I≥ i-in(45). `mcy: i-inI-e. aI≥: A-c-hnμv. am-Xmhv: tZhn. k-tlm-Z-c-߃: jn_p, _n-\ojv, an\n.

Ip-ªn-¸m¯p sIm-Sp-h≈n: B-cm{ºw I-cn-∏q¿ ]p-dm-bn-se ]tc-X\m-b sN-º-‰-sN-cphn¬ tIm-b-°p-´n-bp-sS `m-cy Ip-™n-∏m-Øp(90). a°ƒ: ]-tc-Xbm-b ]mØp, B-bn-i, J-Zo-P(Ccp-hcpw h-b-\m-Sv), am-ap, ap-l-ΩZv, aq-k, kp-ss_Z.

Io-gm-‰q¿: am-Xmhv a-cn-®-Xn-s‚ aq-∂mw-\mƒ a-I\pw a-cn-®p. Io-gm-‰q¿ h-g-tßm-Sv ]-tc-X\m-b A-º-e-]-dssh-eØ - q¿: ]-tc-X\ - mº≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ ap-lΩ-Zv k-eow (53) B-Wv b ]-∂n-°≠ - Ø - n¬ ap-l- a-cn-®Xv. am-Xm-hv ^m-Øn-a- hm¿-[-Iy-k-l-Pam-b Ω-Zvl - m-Pn-bp-sS `m-cy sX- A-kpJ-sØ Xp-S¿-∂v Rm-b-dmgv-N ]-I-¬ 12 \pw ap≠-Øv B-bn-ip-Ωp(68). alΩ-Zv k-eow lr-Z-bm-LmZ-sØ Xp-S¿-∂v C∂se °ƒ: A-–p-ke - mw, Assh-Io-´v A-t©m-sSbpamWv a-cn-®-Xv. –p-ka - Z- v, a-dn- b - m-ap, am-cn`m-cy: j-°o-e. a-°ƒ: ^-kv-\, ep-Jv-am≥. kb-Øv. tlm-Z-c-߃: DΩ¿, ap-lΩ-Zv l-\o-^, kp¬-^o-°a-cp-a° - ƒ: ssk-Xm-enden, A-Iv_¿, B-bn-j. J_-dS-°w C∂p cm-hn-se °p-´n, ssk-Xm-en-°p-´n, km-Pn-X, _p-jvd - . J-_d - S- - H-º-Xn\v ]-d-ºq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. °w C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v Nn-eh - n¬ J-_¿ÿ-m\ - n¬. Xn-cq¿: X-an-gv bp-hm-hv Xo-h-≠n X-´n-a-cn-®p.-X-an-gv-\mSv tk-ew kz-tZ-in kp-{_-lv-a-Wy≥(31) B-Wv a-cn\m-cm-b-W³ ®-Xv. -C-∂-se ]p-e¿-s® B-tdm-sS Xn-cq¿ d-bn¬-th X-Æo¿-t°mSv: Iq-\w-aqHm-h¿-{_n-Uv-Pn-\-cn-In¬ s{S-bn≥ X-´n-a-cn-°p-I-bm®n t]m-t∂-¶m-hn¬ ]-tc- bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Xcm-b I-dp-∏≥˛\m-cmbt]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´pWn Z-ºX - n-If - p-sS a-I≥ ]n sI \m-cm-bW - ≥ (60). sIm-Sp-Øp.

B-bn-ip-½p

Xo-h-−n X-«n-a-cn-¨p

Ipªm-e³-lm-Pn HXp-°p-߬: a‰-Øq¿ ]md-∏pdw X´m-cp-sXmSn ]Sn-°¬ Ip™m-e≥ lmPn (85). `mcy: ^mXzn-a. a°ƒ: Ip™-_vZp-√, Ip™d-ap-´n, iu°-Øv, adnbm-ap, il¿_m≥, ssaaq-\. acp-a-°ƒ: \^o-k, Bky, aplΩ-Z-en. J_-d-S°w C∂v cmhnse ]Øn\v a‰-Øq¿ henb PpapA akvPnZv J_¿ÿm\n¬.

hÂk-½ s]-cn-tßmw: sR-¢n-bnse tXm-Wn-πm-°¬ h¬-k-Ω(57). `¿Ømhv: sI sI cmP∏≥. a°ƒ: _nμp, kn‘p. a-cp-a°ƒ: kptc-jv N-¥-am°¬, kptc-jv ao-c-t®cn. ]nXmhv: ]-tc-X\m-b \mcm-bW≥.

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bv-¡v FÃmw A-dnbmw: kcn-X A-ÐpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc C-¶v sam-gn \Â-Ipw s]-cn-¥¬a-Æ: tkm-fm¿ X-´n-∏v kw-_-‘n-®p-≈ F√m Im-cyßfpw tI-cf tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈bv°v A-dn-bm-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj-s‚ apºn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m¬ Iq-SpX-sem∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂n√. A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F-s°-Xntc C-∂v sam-gn \¬-Ip-sa∂pw kcnX s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ]-d™p. tkm-fm¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]d™v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se tUm-Œdn¬-\n∂p c-≠p e-£-tØm-fw cq] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Pmayw

t\-Snb-Xv \o-´n In-´p-∂-Xn-\v A-t]£ \¬-Im-\m-Wv kcn-X A-`n-`mj-I-≥ {]n≥-kv ]n tXm-a-kp-am-bn s]-cn-¥¬-aÆ tIm-S-Xn-bn-se-ØnbXv. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th-≠n tUm. ap-_m-d-°n¬-\n∂pw hn‚ van√pw tkm-fm¿ ]m-\epw ÿm-]n°m-sa-∂p ]d-™v ]-Ww-X´n-b kw-`-h-Øn¬ s]-cn-¥¬-aÆ t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn-emWv aq∂v, \m-ev {]-Xn-I-fm-bn kcnX F-kv \m-bcpw _n-Pp- cm-[m-Irjv-W\pw A-d-Ãn-em-bXv. tI-kn¬ C-cp-hcpw Pmayw t\-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ ss_-¡n a-Zo-\-bn tjm-t¡-äv sX-§p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨pt]-cm-{º: t]-cm-{º-bn¬\n-∂v ss_-°n¬ Nm-en-°-c-bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hn-s‚ X-e-bn¬ sX-ßpho-Wv Zm-cp-Wam-bn a-c-W-s∏-´p. kw-ÿm-\]m-X-bn¬ ssI-X-°-en-\pw Ão¬ C-¥ym tÃm-∏n-\p-an-Sbn¬ C-∂-se 12.30Hm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b A-]-I-Sw \S-∂-Xv. D-W-ßn-\n-∂ sX-ßp s]m-Sp-∂-s\ tdm-Un-te-°v ho-gpI-bm-bn-cp-∂p. Nm-en-°-c-˛-am-b-t©-cn-s]m-bn¬ kz-tZ-in-aS-Øpw- ]-Sn-°¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ {]-Xyp-jv cm-Pv(24)BWv a-cn-®-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S-s\ kz-Im-cym-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: {]-k-∂. k-tlm-Z-cn: A-`n-j. Nm-en-°-c-bn¬ ]n-Xm-hn-s\m-∏w ^¿-Wo-®¿ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-cn-I-bmbn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ \n-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 11 Hm-sS ho-´p-hf-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

Xn- c q- c - ß m- S n:tjm- t °- ‰ v bp-hm-hv a-Zo-\-bn¬ a-cn-®p. G.B¿ \-K¿ ]n-®w-ho-´n¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn-bpsS a-I≥ ssk-\p¬-B-_nZv (38)B-Wv a-cn-®-Xv.a-Zo-\-bn-se A¬-C-kv-d I-ºn-\n-bn¬ C-e-Iv-{So-jy\m-bncp-∂p. H-∂-c-h¿-j-ambn Ip-Spw-_-k-ta-Xw a-Zo-\bn-em-Wv Xm-a-kw.- Xm-a-kÿ-e-sØ tI-Sm-b tamt´m¿ \-∂m-°p-∂-Xn-\n-sS tjm-t°¬-°p-I-bm-bncp-∂p.- C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw aq-t∂m-sS-bm-Wv A-]I-Sw. i-\n-bm-gv-N Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w \m-´n-te-°p h-cm-\p-≈ H-cp-°-Øn-em-bn-cp-∂p.- -am-Xm-hv: C-Øocyw l-÷p-Ω. -`m-cy;-P-ko-e.- a-°ƒ: B-C-im-cn-^, ap-l-Ω-Zv-B-Xn-^v, ap-l-Ω-Zv-A-\-kv.-k-tlm-Z-c-߃.a-lv -aq-Zv,lw-k, Jm-en-Zv, i-ao¿, \-ko-a, Pp-ss_-cnb,J-Zo-P,ku-Z.-a-øn-Øv a-Zo-\-bn¬ J-_-d-S-°pw.

Nn-InÂ-km ]n-ghv; hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p Nm-e-°p-Sn: A-\-kv-tX-jy \¬-In-b-Xn-se ]n-g-hns\ Xp-S¿-∂v A-t_m-[m-h-ÿ-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn-\n a-cn-®p. Nm-e-°p-Sn F-e™n-{] ]p-t√m-°m-c≥ tXm-a-kv a-Iƒ t{K-jv-a(20)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿-s°Xn-tc Xr-iq¿ Cu-Ãv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. aq-°n-se Z-i i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS am-‰p-∂-Xn\m-bn I-gn-™ 13-\m-Wv Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]{Xn-bn¬ i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-b-Xv. cm-{Xn Hº-Xp a-Wn-tbm-sS \n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v Xr-iq¿ A-izn-\n B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. B-tcm-Ky-\n-e ho-≠pw h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-f-sØ A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw C∂se cm-hn-se a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-f Im¿-a¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p _n-tImw ]q¿-Ønbm-°n-b ti-jw Fw._n.F-bv-°v tN-cm-\n-cn-s°-bmbn-cp-∂p a-c-Ww.


8

thÀ-]mSv

kannur

22 sa-bv 2014 hymgw

Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v a-Zv-d-km hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

A-Ðp-Ã

A-Nyp-X³

kp-[m-I-c³

I-Ãym-Wn

tZhIn

A-ÐpÃ

sk¡o-\

sN-a-\m-Sv: ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-knU‚pw apkvenweo-Kv t\Xm-hp-am-bn-cp-∂ _n Fkv A-–p-√ (71). sN-a-\m-Sv h-en-b Pp-am akv-Pn-Zv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-kn-U‚m-bpw {]-h¿Øn-®n-cp-∂p. Fw.Pn tdmUn-se \-hc-Xv-\ Pz-√-dn ]m-¿-Sv-W-dm-bn-cp-∂p. sNa-\m-s´ a-X-˛-km-aq-ln-I-˛kmw-kv-Im-cn-I ta-J-e-Ifn-se \n-d-km-∂n-[y-ambn-cp-∂p. ]n-Xm-hv:]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv, am-Xm-hv:- ]-tc-Xbm-b D-Ωm-en-Ω. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-^n, \u-jm-Zv, P-ao-e, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, dp-Ivkm-\, ^u-kn-b, ktlm-Z-c-߃: a-dn-bp-Ω, P-ao-e, ssZ-\-_n, ]-tc-X\m-b k-Cu-Zv.

\o-te-iz-cw: ssN-\m-t¢ I-º-\n dn-´. hm-®-vam≥ ]S-∂-°m-Sv \-ºym¿-°¬ A-W-s°-´n-\v k-ao-]w a¶-Øv Ip-Xn-cp-Ω¬ ANyp-X≥ (63). `m-cy: ]-fln\n. a-°ƒ: hn-t\m-Zv Ipam¿ (ss{U-h¿), {]-tam-Zv (Zp-_-bv), hn-\o-X. a-cp-a°ƒ: Nn-{X, k-hn-X, a-[p. k-tlm-Z-c-߃: im-¥, km-hn-{Xn, h¬-k-e, c-hn, _m-_p, Zn-t\-i≥, ap-c-fn, e-fn-X, _m-em-a-Wn.

Ip-º-f: Hm-t´m-ss{U-h¿ I-©n-°-´ tIm-´-°m-dnse kp-[m-I-c≥ (45). `mcy: D-j. a-°ƒ: in-h-{]km-Zv, iymw-{]-km-Zv, ku]¿-Wn-I. k-tlm-Z-c߃: {io-[-c, c-Xv-\m-hXn. ]n-Xm-hv: Ir-jv-W-`fim-cn. am-Xm-hv: I-a-e.

\o-te-iz-cw: ]-S-∂-°m-Sv e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-°p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b h-St°-∏p-dw Ip-™-ºp-hns‚ `m-cy sIm-√≥-h-f∏n¬ I-eym-Wn (60). a°ƒ: A-Ωn-Wn, X-ºmbn, kp-Ip-am-cn, im-c-Z, eo-e, k-t¥m-jv, Ko-X. acp-a-°ƒ: s]m-°≥, kXy-]m-e≥, kp-tc-{μ≥, Ir-jv-W≥, {io-P≥, kp\n-X. k-tlm-Z-c-߃: tNm-bn, ao-\m-£n, sh≈-®n, ]-tc-X-cm-b IÆ≥, Ip-™m-X, N-∏n-e.

Imk¿-tImUv: kq¿-ephn-se ]-tc-X\m-b c-ap™n-bp-sS `m-cy tZ-h-In (72). a-°ƒ: th-Wp-tKm]m¬, ]-fl-\m`≥, _me-Ir-jvW≥, ]-flm-hXn. a-cp-a°ƒ: cma≥ (B{^n°), i-inI-e, _nμp, tZ-h-In.

Nu°n: A¿-Pm¬ tdmUn-se Sn sI A-–p√ (82). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: C-kv-a-m-bn¬, C{_m-lnw, k-Øm¿, lssk-\m¿, B-bn-j, k^n-b, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp√ tN-c-ss¶, A–p√ sam-{Km¬, k-ao-\, ^m-Øna-Øv _n-\, Dssa-d, ]-tc-X\m-b a-laq-Zv.

B-e-Øq¿: C-c-´-°p-fw s\√n-bmw-Ip-∂w A-–p≈-Ip-´n-bp-sS `m-cy sk°o-\ (65). a°ƒ: A≥h¿, A-kv-am_n. a-cpa°ƒ: A-_q-_°¿, Ppssa-e.

im-´-½

hnPb³-]n-Å

A-Ðp k-emw sIm√-t¶mSv: sh≈\m-d \q¿-ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ A-–p¬ k-emw (42). `mcy: apl-aq-Z. a-°ƒ: Zn¬kØv, km-ZnJv. a-cpaI≥: A-∫mkv.

tam-l³-Zmkv ^-tdm°v: ]p-s‰-°mSv ]-®m-´v tam-l≥-Zmkv(66). `mcy: Hma-\. a°ƒ: ko-\, knan. a-cp-a°ƒ: Ir-jvW≥(ku-Zn), dnPojv.

A-¶¡ - p-«n tPm-k^ - v X-et- bm-e∏ - d - º - v: In-W‰ - pI-cb - n¬ A-∂° - p-´n tPmk-^v (83). a-°ƒ: tkm_n, Ip-cy-®≥, B-\n tPmk-^v.

Bbn-j l-Öp-½ ta-em-‰q¿: Io-gm-‰q¿ Ipgn-®n-´ I√n-se ]-tc-X\mb B-ep-߬ ap-lΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `m-cy Bbnj l-÷p-Ω (90). a°ƒ: A-–p¬-I-cow, ap-l-ΩZen, A-–p√ (Pn±), apl-Ω-Zv _-jo¿, ^m-Øna, ]-tc-X\mb ssk-Xehn lmPn.

Im-™n-c-∏-≈n: ]-\-a-‰w ]-cp-t¥m-en¬ tI-i-hs‚ `m-cy im-¥-Ω (63).

]m¯p-«n F-S-°pfw: ]-Sn-™m-dΩp-°n-se ]-tc-X\m-b ]m-ºe-Øv Ip™n-sambv-Xo≥ Ip-´n-bp-sS `m-cy ]m-Øp-´n (85). sNß∂q¿: sIm√IShv Ipc≠n∏≈nbn¬ hnPb≥]n≈ (63).

B-bn-i-¡p-«n ]-Øw-ºm´v: sN-{º-bn¬ l-wk-bp-sS `m-cy ]m-ew]-d-ºn¬ B-bn-i-°p-´n (52). aIƒ: \-Zo-dm_m\p. a-cp-aI≥: \mk¿ (ku-Zn).

A-_q-_-¡À ap-kveymÀ ]q-t°-´pw-]m-Sw: am-º-‰ Hm-Øp-]-≈n A-_q-_°¿ ap-kveym¿ (64). `mcy-am¿: dm-_n-b, _o-^mØn-a, dp-Jn-b. a-°ƒ: P-am-ep-±o≥, Xm-Pp-±o≥, \q-dp-±o≥, P-em-ep-±o≥, \-Pv-ap-±o≥, ap-l-Ω-Zv, JZo-P, d-lv-a-Øv. -a-cp-a°ƒ: km-_n-d,d-ko-\, an-kv-cn-b, l-ko-\, j°o-e, C-{_m-lnw kJm-^n-, jp-°q¿.

Ip-º-f: Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn®v a-Zv-d-km hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ko-Xm-w-tKm-fn-°-SpØv I-´-Ø-Sp-° hn-Im-kv \-K-dn-se A-–p¬ l-ao-Zv k-Jm-^n-˛-Xm-ln-d Z-º-Xn\m-cm-b-W³ I-fp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv AX-Æo¿-t°mSv: Iq-\w-aqjv-d-^m-Wv(10) a-cn-®-Xv. ®n t]m-t∂-¶m-hn¬ ]-tc- I-f-Øq¿ Fw.Pn-.-F¬.--Xcm-b I-dp-∏≥˛\m-cmbWn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn \m-emw-X-cw hn-Zym¿]n sI \m-cm-b-W≥ (60). Yn-bm-Wv. C-∂-se cm-hn-se a-Zv-d-k-bn¬ t]m-bn a-Sßp-tºmƒ A-an-X-th-K-X-bn¬ h-∂ -Sn-∏¿ C-Sn-®v im-kv-{X km-ln-Xy ]cnj-Øv afi-ew I-Ωn-‰n sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.tdm-Un¬ X-e-bn-Sn-®v hoW A-jv-d-^v kw-`-h ÿ-e-Øp h-®p X-s∂- a-cn-®p. `m-c-hm-ln-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: ap-kv-X-^, in-lm-_v, iw-kp-±n≥.

th-em-bp-[³

aq-∂n-bq¿: sh-fn-ap-°v B-ep-߬ ap-≈m-t©-cn th-em-bp-[≥ (62). `mcy: tZ-hp. a°ƒ: hn-Po-jv, kPp.

cmLh³ sNß∂q¿: sNdnb\mSv CSbnse sIm°m∏n≈n¬ sI sI cmLh≥ (75) .

Ckv-am-CuÂ

cpÜn-Wn

AÐpÀ d-lv-am³

iw-kp-±o³

hÂk-½

`m-kv-Ic³

cmP³

Nn-‰q¿: hm-t°m-Sv cm-Pm-aWn-bp-sS `m-cy cp-‹n-Wn (62). a°ƒ: tam-l\≥, P-b≥, tim`-\. a-cpa°ƒ: t_-_n-Zmkv, Nn{X, {]-PnX.

C-cn´n: h-tfm-c-bn-se C F≥ A-–p¿ d-lvam≥(53). `mcy: A-eo-a. a°ƒ: \m-kn-e, \nbmkv. a-cp-aI≥: kn-≤oJv.

_n-¨n-¸m¯p

ap-l-½Zv-tIm-b

^-tdm°v: ]-tc-X\m-b If-Øn-¶¬ a-Ωp-hn-s‚ `mcy sX-s° sXm-Sn-bn¬ _n-®n-∏m-Øp(85). a°ƒ: C-kv-am-bn¬(bp.F.C), \m-k¿ (Pn±), sse-e (Im-∏m-Sv), _n-®mbn-i (sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v). a-cpa°ƒ: ap-l-ΩZv-tIm-b (Im-∏m-Sv), A-_q-_-°¿ (sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v), dknb(sIm-t≠m-´n), ^ko-e (Xn-cq-c-ßm-Sn).

Ip-μ-aw-Kew: ]-S-\n-ew h-f-∏n¬ A-ssk≥-lmPn-bp-sS a-I≥ hn ap-lΩZv tIm-b(56). am-Xm-hv: ^m-Øn-a. `mcy: B-bn-i°p-´n(s]-cnß-fw). a°ƒ: ap≥-jn¿(JØ¿), ap-\o¿, C-Jv_m¬, ap-≥-jn-d. a-cpa°ƒ: ap-Po-_v F-tf‰n¬ (kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k¿ F B¿ Iymw]v h-b-\m-Sv), \m-Zn-d.

I-Æq¿-kn‰n: \o¿-®m¬ im-¥n ssa-Xm-\w dp-Jnbm-kn¬ ]n ]n iw-kp±o≥(49). ]-tc-Xcmb F ap-l-Ω-Z-en-bp-sSbpw JZo-P-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: hm-gh-f-∏n¬ \-kvdo≥. a°ƒ: j-Ωmkv(dnbm-Zv), j¿-an-\m jn-dn≥, ^m-kn-e, A-kv-l_v. acp-a-I≥: im-°n¿.

s]-cn-tßmw: sR-¢n-bnse tXm-Wn-πm-°¬ h¬k-Ω(57). `¿-Ømhv: sI sI cm-P∏≥. a°ƒ: _nμp, kn‘p. a-cpa°ƒ: kp-tc-jv N-¥am°¬, kp-tc-jv ao-ct®cn. ]n-Xmhv: ]-tc-X\mb \m-cm-bW≥. am-Xmhv: e-£van. k-tlm-Z-c-߃: kp-[m-Ic≥, tZ-hIn, kXoi≥, ]-tc-Xcm-b kptc-{μ≥, tZ-h-bm-\n.

s]-cn-tßmw: s]m-∂ºmd ao-d-bn-se D-cp-tf≥ sI `m-kv-I-c≥(75). `mcy: ao\m£n. a°ƒ: P-bem¬, km\n, In-tjm¿. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-], X-¶aWn, kp-tc-{μ≥. ktlm-Z-c߃: {io-[c≥, hn-Pb≥, hn-em-kn-\n, Cμn-c, e-fn-X, kc-f. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9\v k-apZm-b iv-a-im-\Øn¬.

J-Zn-b-Ip-«n

A-ÐpÂ-d-km-Jv

Xp-Δq¿: N-≈n-]-dºv Hm´p]m-d J-Zn-b-Ip-´n (85). aIƒ: ^m-Øn-a. a-cpaI≥: sam-bv-Xp Ip-´Øn. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v ]-≈n-]d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

ta-em-‰q¿: I¿-°n-Smw-Ip∂v Im-c-bn-se dn-´. t]mkv-‰¬ Un-hnj≥ Hm-^nk¿ Im-¶-f-Øn¬ A–p¬-d-km-Jv (60). `mcy: ssa-aq-\.

X-e-t»cn: a-t\-°-c-bnse c-Pv-\n \n-hm-kn¬ C cm-P≥(68). sI.Fw. C‚¿-\m-j-\¬ bp.F.C, X-e-t»cn {_Æ≥ tImf-Pv ]q¿-h hnZym¿-Yn kwL-S-\ {_-Æss\-‰v-kv F-∂n-h-bpsS {]-h¿-Ø-I-\mWv. ]nXmhv: ]-tc-X\m-b a-\bn¬ Ip-™n-cm-a≥ \ºym¿. am-Xmhv: Pm-\Inb-Ω. `mcy: ssie-P. a°ƒ: Pn-tPjv (Zp_bv), Pn-tXjv (F≥-Pn\ob¿, _mw-•q¿), Pn-Pnj (F≥-Pn-\o-b¿, aw-Kem-]p-cw). a-cp-aIƒ: tcJ. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10.30\v ho-´p-h-f∏n¬.

eo-e -tXmakv Ip≠p-tXmSv: ]-tc-X\mb I-tΩS-Øv tXma-kv am-kv-‰-dp-sS `m-cy eoe tXm-a-kv(76). h-t´m-fn \m-j-\¬ l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iqƒ dn-´ {][m-\m-[ym-]n-I-bm-bncp∂p.

Iq-Øp-]-dºv: Ing-s° I-Xn-cq¿ D-°m-kv sam-´bn-se Kp-cn-°-f ]-dºØv F C-kv-amCu¬(70). `m-cy: B-bni. a°ƒ: k-ao-a, kao¿, d-lv-aØv, ssJ-dp∂n-k, B-in^v, ^ntdmkv (ku-Zn), ap-lvkn≥ (Zp_-bv). a-cpa°ƒ: kn-≤oJv, A-_q_°¿, X≥-joZv, a-^oZ, j-^oJv. k-tlmZcn: B-ky. J-_-dS-°w C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Xmg-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

{io-a-Xn s]m-∂m-\n: Im-hp߬ `m-kv-I-c≥ \m-bcp-sS `m-cy {io-a-Xn (66).

tUm-a-n\nIv s]-cp-ºm-hq¿: I-f-ºm´p-Ip-Sn ]-t{Xm-kv a-I≥ tUm-an-\n-Iv(70). `m-cy: Ip™-Ω. a-°ƒ: PntPm(Ip-ssh‰v),kn-dn¬(Ip-ssh‰v),tPm-tPm(_m≥-Uv am-kv-‰¿).

^m-¯n-a-Ip«n cm-a-]pcw: I-´n-e-t»-cn Xm-bm-´v tIm-bm-∏p-hn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (54). a°ƒ: ap-l-ΩZv, Aen, ap-Po_v, ^-Jv-dp-±o≥, A–p¬ a-PoZv, P-ao-e, ssee, dwe.

]m-¯p-½p

ap-l½-Z v

B-bn-i-¡p-«n l-Öp½

A_q-_-¡À

sIm-bn-em≠n: ]-¥emb-\n ]-tc-X\m-b \mWm-Øv F ]n _m-e-Irjv-W≥ ssh-Zy-cp-sS `mcy kn ]n Pm-\-In- AΩ(76). a-°-ƒ: A-Pn-X-Ip-amcn, P-b-{]-Imiv, cmPn, kp`{Z, D-j, ]-tc-Xbm-b {]`m-hXn. a-cp-a°ƒ: i-in[-c≥ (hn-im-J-]´-Ww), tZ-hn-I, \m-cm-b-W≥ \mb¿, cm-tP-{μ-\m-Yv(dn´. A-[ym-]-I≥), c-ta-iv_m-_p (t]m-en-kv Un∏m¿-´v-sa‚ v e-£-Zzo-]v), Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿ (I¿-Wm-S-I). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hnse 9\v ]¥-emb-\n \m-Wm-Øv ho-´p-h-f-∏n¬.

thß-c: X-d-bn-´m¬ ]tc-X\m-b a-Zm-cn C-{_mln-an-s‚ `m-cy a-\bwsXm-Sn ]m-Øp-Ωp (89). a°ƒ: kq∏n, sslZ¿. a-cp-a°ƒ: ]m-ØpΩp, Ip-™n-I-Znb.

tNte{º: N°p-Ip-fßc Imºp-dØv IpΩmfn apl-ΩZv F∂ am\p (73). `mcy: Bbnj. a°ƒ: lwk, _o^m-Øn-a, A_vZp¬ eØo-^v, apPo-_v, ssdlm-\-Øv.

Ip-\n-bn¬: ]-tc-X\m-b ]-≈n-]-d-º≥ cm-bn≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy sh-fph-ßm-S≥ B-bn-i-°p-´n l-÷p-Ω (89). a°ƒ: _o-cm≥-lmPn, tam-bn≥lmPn, ap-lΩ-Zv F-∂-aban, dw-em-_oKw (_ohn), ]-tc-Xbm-b a-dn-b. a-cp-a°ƒ: ]n sI A-lΩ-Zv-Ip´n, A-–p-´n h-ben¬ ap°w, J-Zo-P, kpsse-J, d-ko-\. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v C-cn-∏mw-Ip-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Aco-t°m-Sv: A-ø≥ Ipb≥ A-_q-_-°¿ (78). `m-cy: I-Zo-P a-°ƒ _jo¿, kp-ss_-d-Øv. a-cpa-°ƒ: D-Ω¿ a-t©-cn, Xkv\o-a ap-°w. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂v cm-hnse 8.30 \v A-cot°m-Sv h-en-b Pp-apAØv ]-≈n-bn¬ \-S-°pw.

N-{µ³ I-f-a-t»-cn: Iq\w-ssXbn¬ a-Zp-I-∏n-≈n ho´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a≥ a-I≥ N-{μ≥(70). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v C-S∏-≈n iv-a-im-\Øn¬. A-hn-hm-ln-X\mWv. k-tlm-Z-c߃: in-h-Zmk≥, kp-`-{Z,kp`mjv, A√n \-h-\o{μ≥, ]-tc-Xcmb tPmjn, l¿j≥.

Genbm½ a¯mbn sNß∂q¿: amºmebn¬ ]pØ≥ho´o¬ Fw. sI aØmbnbpsS `mcy GenbmΩ aØmbn (80). kwkv-°mcw ]n∂oSv. a°ƒ: tPmPn, _m_p, A\nb≥, enkn, kqkn, joe, h¬ke. acpa°ƒ: kqkn, tagv-kn, jo\, tam\®≥, aØmbn°p´n, s_∂n.

sF-k-¡v Ip-a-c-Iw: a-©m-Sn-°-cnbn¬ sIm-®p-th-g-∏-d-ºv sF-k-°v (75).

Nm-¯¸³

A-eo-a

A-ʳ

]m-¯p-½m_n

]-tømfn: dn-´. sd-bn¬sh sa-°m-\n-°v Io-gq¿ ]q-sh-Sn-Ø-d aT-Øn¬ Nm-Ø-∏≥(74). `mcy: eoe. a°ƒ: em-ep(J-Ø¿), en-Pn-\. a-cp-a°ƒ: B-Xnc, {]-Zo]v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

Ip≠p߬: kn F≥ ]S-∂ DÆn-a lu-kn¬ kn ]n A-eo-a (54) aIƒ: _n®p. a-cp-aI≥: bq\pkv. I-Æw]d-ºv Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n.

h-SI-c: I-Ãw-kv tdm-Uv sN-dn-b-h-f-∏n¬ A ≥(62). `mcy: Ip-™mbn-i. a°ƒ: B-_n-Zv, B-_n-Z, d-jo-Z, jn\p. acp-a°ƒ: k-eow, jwko¿

D-t≈ycn: Pp-am-a-kv-PnZn-\v k-ao]w Hm-cm-t©cn°-≠n B-en-bp-sS `mcy ]m-Øp-Ω-_n(72).

A-¨m½ Hm-a-t»cn: \m-cm-ßmtØm-Sv cm-a-‰-Øn¬ Cu∏-s‚ `m-cy A-®m-Ω(76). a°ƒ: X-¶®≥, h¬-kΩ, jmPn, kmw, t\m_nƒ, Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: B\n, tPm¨k¨, tdmk-Ω, _nμp, jnPn, s_∂n.

A-½-Zv-lm-Pn h-S-I-c: I-S-ta-cn Im-ant®-cn-bn¬ A-lΩ-Zv lmPn(85). `m-cy: tI-tfm-Øv B-an-\. a°ƒ: Akokv, A-–p¬ l-aoZv, _-jo¿, A-–p¬ K-^q¿, a-“q-Zv lmPn, \-^o-k. acp-a°ƒ: bp hn C-{_mlow lmPn, ico-^ F-St®cn, kp-ss_-Z Xembn, ku-Z aw-K-emSv, ap\o-d AWn-tbmØv, kao-d, \-Pv-a.

tam-l\³ Xn-cph√: ]m-en-tb-°-c ]-≈n sX-t°-Xn¬ ]n sP tam-l-\≥ (75). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v ]m-en-tb-°-c sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy; ]-tcXbm-b a-dn-bm-Ω. a°¬; jn_p, A-\n¬, kp-\n¬. a-cp-a°ƒ: ssj\n, _o\.

I-cp-Wm-I-c³ Imbw-Ipfw: ]pXp∏≈n hS°v ao\-tØcn¬ ho´n¬ hn I-cpWm-I-c≥ (85). kwkvImcw C∂v ap∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: e£van-°p-´n, a°ƒ : _m_p ( Zp_mbv) iin-[-c≥ (H-do-k), ]hn-{X≥ (Zp_mbv), Aw_n-I, ]tc-X-\mb cho-{μ≥. acp-a-°ƒ : ssje-P, efn-X, eX, {iohn-Zy, ]tc-X-\mb jmPn.

tXma-kv tIm-X-awK-ew:]p-Xp-∏mSn I√p-߬ tXmakvv(91). `m-cy: ap-f-hq¿ ap-cn-ßm-ºn-≈n¬ Ip-Spw_mw-Kw ]-tc-Xbm-b a-dnb-°p´n. a-°ƒ:tXma-kv h¿-Ko-kv,tamfn, km-dm°p-´n,a-Øm-bn-Ip™v,B-\n,t_mkv.

\-Sq°-c: Im-\m-°pt∂¬ ]-tc-X\m-b h¿°n `m-cy tdm-k(80). a°ƒ: ta-gv-kn,tPmfn,F¬-kn,tkm-^n,sIm®p-dm-Wn,kn¬-hn, an\n,dn-\n,]-tc-X\m-b Um¿-hn≥. a-cp-a°ƒ:tPm-bn, en-k, tPm¿-÷v Ip-∂Øv, tPmbn, _m-_p,jm-Pn, tkmWn, dn-_n-®≥.

A-e-hn

ap-l-½-Zv

Iq-´n-e-ßmSn: ]m-d-Snbn¬ ]-tc-X\m-b ]m-eØn¬ I-≠-Øn¬ Ip-´n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A-ehn (55). `mcy: A-º-e-°p-Øv JZo-P. a-°-fn√. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se HºXn-\v I-Sq-]p-dw Pp-am-a-kvPn-Z-n¬.

l-cn-Zmk³

a-´m-t©-cn:Sn.Un Cu-kv‰v tdm-Un¬ {]-`m \n-hmkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ cm[ B¿ ta-t\m≥(47). tIm¨-{K-kv a≥ tªm°v {]-knU‚ v ]n cm-[mIr-jvW-s‚ `m-cy-bmWv. a°ƒ: tKm-Ip¬,Km-b{Xn.

Xn-cq-c-ßmSn: ]m-e-Øn߬ ]-≈n∏-Sn Ip-´-t»cn ap-l-Ω-Zv (68). `mcy: \^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿, jm-lnZv, apPo_v, dw-eØv, B-Øn°, D-Ωp l-_o-_. a-cp-a°ƒ: ap-Po-_v I-cn]-dºv, keow B-\ßmSn, d-km-Jv sN-d-awKe. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v ]m-e-Øn߬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

a-´-∂q¿: hm-b-tØm-Sv t{i-b-kn¬ dn-´. U-]yq-´n U-b-c-IvS¿ Hm-^v ]-©mbØv (tIm-gn-t°mSv) kn F-®v l-cn-Zm-k≥ (75). ]tc-X\m-b I-°m-´v F-Æ°m-c≥ A-ºp-hn-s‚ a-I\mWv.

{]-Pp-en-\p ]pdta ]n-Xm-hv {]`m-I-c≥(62), amXm-hv b-timZ(49), F-Xn¿ hn- ` m- K - Ø n- s e F≥ hn N-¥p°p-´n(57), A\p-P≥ `m-kv-Ic≥(50), N-¥p°p-´n-bp-sS a-I≥ A-cp¨(16) F-∂nh¿°pw ]-cn-t°-‰n-cp∂p. N-¥p-°p-´n C-t∏mgpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bnemWv. X-fn-∏d-ºv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv ar-X-tZ-lw C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. {]-n-Pn-Øm-Wv G-Ik-tlm-Zc≥.tamdm-g kv-‰w-kn-se _n._n.-Fw. _ncp-Zw ]q¿-Øn-bm°n-b tijw tPm-en tX-Sn h-cn-I-bm-bn-cp-∂p.

G-en-bm-½ ^n-en-¸v sh-®q-®n-d: A-bn-cq¿ Aø-°m-hn¬ h-c-tº¬ ]oSn-I-bn¬ ]-tc-X-\m-b hn Pn ^n-en-∏n-s‚ `m-cy Gen-bm-Ω ^n-en-∏v (90).

I-cp-W-m-I-c³ \mbÀ

k-l-tZh³

hn-P-b-Ip-amÀ

\-Sp-h-Æq¿: tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I≥ ]pXntbm-´n¬ Ip-t™y-Xv-Ip´n(75). `m-cy: ^m-Øn-a°p´n. a°ƒ: a-Po-Zv(Zp_m-bv), _-jo¿(_lvssd≥), d-joZv, \u-jmZv. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, j-co^, \-ko-a. k-tlm-Zc߃: Ip-™-ΩZv, C{_mbn, sN-Sb≥, C-ºn®n-sam-bvXn, A-–p√.

\-Sp-h-Æq¿: sN-´n-bq¿ \m-cmb-Wn A-Ω-bp-sS aI≥ ]-®n-te-cn I-cp-WmI-c≥-\m-b¿(64). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: A©p-{io, e-X, k-t¥mjv, kXn. a-cp-a°ƒ: cm-a-Irjv-W≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn), taml\≥. k-tlm-Z-c߃: cmP≥, cm-[m-Ir-jvW≥, K-tWi≥, ku-Zm-an\n, ]-fln\n. k-©-b\w: i\n.

\-cn-°p\n: sK-bv-‰v _km¿ Kp-cp-Ir-]me-bw sX-s° Ip-dp-tßm-´v kl-tZ-h≥(54). `m-cy iyma-f. a°ƒ: k\¬, k-cn-X, k-_n-X. a-cpa°ƒ: a-t\mPv, Intjm¿, {ipXn. k-©b\w: hymgw.

tNf∂q¿-: tNf∂q¿tchXn-bn¬- F hnPbIp-am¿- (dn´. F.sI.sI.B¿- sslkvIq-ƒ- (56)-. ]tcX\m-b Btbm-fn- A∏p-\m-bcpsSbpw- hSt° AØq-fne£v-an-AΩbp-sSbpwaI\m-Wv.- tNf∂q¿- a¨]m-{X hy-hkm-b klIcWkw-LwUbcŒdm-Wv.`m-cy-: hn- kp-ja (F.sI.sI.-B¿. t_m-bvkv- F-®v-.Fkv- {][m-\m[ym-]n-I).- aI≥-: Ah\ojv- (_n-kn-\kv).- kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hnse- 11\vam-hq¿-tdm-Uv- iv-aim\Øn¬-.-

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w Im-em-bn-]-dºn¬ kn hn cm-P∏≥(72). `m-cy: B-\-μh-√n ]p-Xp-∏-d-ºn¬.

ku-an\n

amln: ]-≈q¿ Xp-≠nb‚hn-S _me-s‚ `m-cy ku-an-\n (70). a°ƒ: hnPbn, _m-_p-cmPv, tim-`, do-\, jo-_, D-j, d-o-Ø, tcm-jv-\ C-cn´n: am-S-Øn-bn-se I- Po-\-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: f-cn°-≠n {]-Imi≥˛A- iin, {]-Imi≥, {]\n-X- Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ tamZv, tZ-h-Zmkv, ssj_, dn-Pn-\, tam-l\≥. tcm-jv-\ (25).

kz-¯pXÀ-¡w: dn-«. Fkv.sFbp-sS Nn-InÂ-km ]n-ghv; hn-ZymÀ-Yn-\n aÀ-±-\-taä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p a-cn-¨p Xfn-∏-dºv: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωnep≠m-b kz-Øv X¿-°-Øn-\n-sS dn-´. Fkv.sFbp-sS a¿-±-\-ta-‰ hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ap-°p-∂n-se ]-øm-S°-Øv {]`m-Ic-s‚ a-I≥ {]-Ppem(23)-Wv a-cn®Xv. C-°-gn™ 13\mWp a¿-±-\-ta‰Xv. {]-`m-I-c-s‚bpw dn-´.F-kv.sF. F≥ hn N-¥p-°p-´n-bp-sSbpw Ip-Spw-_߃ X-Ωn-ep-≈ kw-L-´-\-Øn-\n-sS ]-cn-t°-‰ {]-Pp¬ X-fn-∏d-ºv k-l-I-cWm-ip-]-{Xn-bn-se Nn-In¬-k I-gn-™v ho-´n-te-°v a-S-ßn-bn-cp-∂p. I-gn-™Znh-kw A-kz-ÿ-X A-\p`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿∂v aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bnseØn®p. C∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn®Xv. N-¥p-°p-´n-bpsS a-c-n® tPy-jvTs\ _-‘-s∏-Sp-Øn A-]-hm-Zw {]-N-cn-∏n®-Xv tNmZyw sNbv-X-Xm-Wv kw-L-´-\-Øn-\p Im-cWw.

cm-[m ta-t\m³

Ip-tªy-Xv-Ip«n

cm-P-¸³

Nm-e-°p-Sn: A-\-kv-tX-jy \¬-In-b-Xnse ]n-g-hn-s\ Xp-S¿-∂v A-t_m-[m-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn\n a-cn-®p. Nm-e-°p-Sn F-e-™n-{] ]p-t√m°m-c≥ tXm-a-kv a-Iƒ t{K-jv-a-(20)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc Xr-iq¿ Cu-Ãv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. aq-°n-se Z-i i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS am‰p-∂-Xn-\m-bn I-gn-™ 13-\m-Wv Xr-iq¿ k-tcm-P B-ip-]-{Xn-bn¬ i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-b-Xv. cm-{Xn H-º-Xp a-Wn-tbm-sS \n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ A-izn-\n B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n. B-tcm-Ky-\n-e ho-≠pw h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fsØ A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw C∂se cm-hnse a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-f Im¿-Ω¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p _ntImw ]q¿-Øn-bm-°n-b ti-jw Fw._n.F-bv-°v tN-cm-\n-cn-s°bm-bn-cp-∂p a-c-Ww.

s]-cn-b: s]m-≈-te-‰v ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ kv-{Xo a-cn-®p. s]-cn-b I-t√ym-´v X-∂n-tØm-s´ ]-≈-®n(45)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ 16\v ho-´n¬-h-®v a-sÆ-Æ H-gn-®v Xo-sIm-fpØn s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `¿-Ømhv: sh-fp-tØ≥. a-°ƒ: _m-_p, kp-\n¬, Im-cn-®n.

s{S-bn³X-«n- a-cn-¨ \n-e-bnÂ

ta¬-]-d-ºv: Nm-Ø-ss¶-°-Sp-Ø A-t®-cn ]m-e-Øn\v k-ao-]w A-⁄m-X-s\ s{S-bn≥X-´n a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Øn-b-Xv. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn-te-°v am-‰n.

]-co-£-bn tXm-ä F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn ap§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

aw-K-em-]p-cw: ]-co-£-bn¬ tXm-‰ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-sb I-cn-¶¬ Izm-dn-bn-se sh-≈-s°-´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. s_¬-Ø-ßm-Sn jn-jne-bn-se In-∂n Ku-U-bp-sS a-I≥ in-h-Ip-amdm(23)Wv a-cn-®-Xv. aw-K-em-]p-c-sØ {io-tZ-hn F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se aq-∂mw h¿-j hn-Zym¿-Ynbm-b in-h-Ip-am¿ ]-co-£-bn¬ B-dp hn-j-b-Øn¬ ]-cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p.

`À-Xr-a-Xn Ip-g-ªpho-Wp a-cn-¨p

sN¿-°-f: `¿-Xr-a-Xn Ip-g™p ho-Wp a-cn-®p. ]n.Uªyp.Un I-cm-dp-Im-c≥ t_-hn-© Ãm¿ \-K-dn-se kn F-®v A-–p¬ I-em-ans‚ `m-cy an-kv-cn-b(29)bmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®tbm-sS ho-´n¬ h-®v Ip-g™p-ho-W C-h-sc sN-¶f \m-b-\m¿ B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. ]n-Xm-hv; sam-bv-Xo≥ Ip-™n lm-Pn tN-cq¿. amXm-hv:-l-eo-a. a-°ƒ: \n¿-^m-kv A-l-Ω-Zv, sam-bvXo≥, kn-\m≥, C-{_m-lnw A-bm≥ (\m-ev t]-cpw sN-´pw-Ip-gn sI.F-kv A-–p-√ Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ), d-bm≥. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√ Ip-™n, A-–p¿d-lv-am≥, kp-l-d, lm-Pn-d, Dssa-d, dp-_o-\. a-ø-nØv t_-hn-© Pp-am a-kv-Pn-Zv A¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tdm-k Pm-\-InA-½

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ kv-{Xo a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: Nu-°n s]-cn-b-Sp-°-sØ ]p-c-μc-s\ (47) ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. I-√p-sI-´v sXmgn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. ]nXm-hv: I-Æ≥. am-Xm-hv: kp-K-‘n. `m-cy: e-X. a°ƒ: hn-im-Jv, hn-kv-a-b, hr-μ. k-tlm-Z-c-߃: N{μ≥, I-kv-Xq-cn, C-{μ-I-e, P-e-P.

s\bv-then ]hÀ ¹mân kv-t^m-S\w; HcmÄ acn-¨p sN-ss∂: s\-bv-th-en en-Kv ss\-‰v tIm¿]-tdj-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ ]-h¿ πm‚n-ep-≠mb kv-t^m-S-\-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p. A-©p-t]¿°v ]-cn-t°-‰p. s\-bvth-en-bn-se ]-h¿ πm‚n-se ss]-∏vsse-\n-em-Wv cm-hn-se ]-Øv a-Wn-°v A-]-I-Sap-≠m-b-Xv. bq-\n-‰v G-gn-s‚ No-^v am-t\-P¿ si¬-h-cm-Pv B-Wv a-cn-®-Xv.]-cn-t°-‰-h-cn¬ aq-∂p-t]-sc ]p-Xp-t®-cn-bn-ep-≈ B-ip-]-{Xnbn-epw c-≠p-t]-sc sN-ss∂ A-t∏m-tfm B-ip]-{Xn-bn-epw H-cm-sf s\-bv-th-en-bn-ep-≈ kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p.

kÀ-ho-kn-encns¡ ]-en-ibv-¡v ]-Ww sIm-Sp-¡p-¶hÀs¡Xntc \-S-]-Sn-sbSp¡Ww: tI-c-f t]m-en-kv A-tkmkntb-j³ A-¶-am-en: A-an-X ]-en-i-bv°v ]-Ww sIm-Sp-°p-∂ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ k¿-ho-kn-ep-s≠-¶n¬ Ah¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°m≥ k¿-°m¿ X-ømdm-I-W-sa-∂v tI-c-f t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n -Un D-Æn hm¿-Øm k-tΩf-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. tI-c-f-Øn-s‚ P-\-kw-Jy A-\p-k-cn-®v t]m-enkv tk-\-bp-sS Aw-K-kw-Jy h¿-[n-∏n-t°-≠-Xv AXym-h-iy-am-Wv. ss{U-h¿-am¿ A-S-°-ap-≈-h-cp-sS Hgn-hp-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xp-aq-ew Iq-Sp-X¬ tPm-en sNtø-≠ A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. Iymw-]n-ep≈ t]m-en-kn-s\ tÃ-j≥ Uyq-´n-°m-bn am-‰n \ntbm-Kn-°-Ww. C-Xv t]m-en-kv tÃ-j-s‚ {]-h¿-Ø\-߃ Iq-Sp-X¬ P-t\m-]-Im-c-am-bn {]-h¿-Øn-∏n°m≥ I-gn-bpsa∂pw At±lw ]d™p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn -B¿ A-Pn-Øv, kw-ÿm-\ {S-j-d¿ sI -F-kv N-{μ-tk-\≥, tPm-P≥ tPm-k-^v, jn-_p tPm-kv F-∂n-h-cpw hm¿-ØmktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bv-¡v FÃmw A-dnbmw: kcn-X A-ÐpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc C-¶v sam-gn \Â-Ipw s]-cn-¥¬a-Æ: tkm-fm¿ X-´n-∏v kw-_-‘n-®p-≈ F√m Im-cyßfpw tI-cf tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈bv°v A-dn-bm-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj-s‚ apºn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m¬ Iq-SpX-sem∂pw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂n√. A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F-s°-Xntc C-∂v sam-gn \¬-Ip-sa∂pw kcnX s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ]-d™p. tkm-fm¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]d™v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se tUm-Œdn¬-\n∂p c-≠p e-£-tØm-fw cq] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Pmayw

t\-Snb-Xv \o-´n In-´p-∂-Xn-\v A-t]£ \¬-Im-\m-Wv kcn-X A-`n-`mj-I-≥ {]n≥-kv ]n tXm-a-kp-am-bn s]-cn-¥¬-aÆ tIm-S-Xn-bn-se-ØnbXv. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th-≠n tUm. ap-_m-d-°n¬-\n∂pw hn‚ van√pw tkm-fm¿ ]m-\epw ÿm-]n°m-sa-∂p ]d-™v ]-Ww-X´n-b kw-`-h-Øn¬ s]-cn-¥¬-aÆ t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn-emWv aq∂v, \m-ev {]-Xn-I-fm-bn kcnX F-kv \m-bcpw _n-Pp- cm-[m-Irjv-W\pw A-d-Ãn-em-bXv. tI-kn¬ C-cp-hcpw Pmayw t\-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ ss_-¡n sX-§p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p t]-cm-{º: t]-cm-{º-bn¬\n-∂v ss_-°n¬ Nm-en-°-c-bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhn-s‚ X-e-bn¬ sX-ßpho-Wv Zm-cp-W-am-bn a-c-W-s∏-´p. kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ ssI-X-°en-\pw Ão¬ C-¥ym tÃm-∏n-\p-an-S-bn¬ C∂-se 12.30Hm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. D-W-ßn-\n-∂ sX-ßp s]m-Sp-∂-s\ tdmUn-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-en-°-c-˛-amb-t©-cn-s]m-bn¬ kz-tZ-in-a-S-Øpw- ]-Sn°¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ {]-Xyp-jv cmPv(24)B-Wv a-cn-®-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S-s\ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: {]-k-∂. k-tlm-Z-cn: A-`n-j. Nmen-°-c-bn¬ ]n-Xm-hn-s\m-∏w ^¿-Wo-®¿ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ \n∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 11 HmsS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-22  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you