Page 1

8

thÀ-]mSv

ML/ CL

15 sa-bv 2014 hymgw

B-Zn-hm-kn kv-{Xo h-\-¯n sIm-Ã-s¸-«p

A-ÐpÃ-¡p«n

A-ssk-\mÀ

Bbn-j

Ip-ªn-¡-®-¡p-dp¸v

ssk-Xe-hn

^m-¯n-a-l-Öp-½

aq-Êlm-Pn

]p-Xn-b-ßmSn: ]-≈n°≠n sX-t°-sXm-Sn ]n Sn A-–p√-°p-´n(74). a¬ky-sØm-gn-em-fn-bm-bncp∂p. `mcy: _n-®. a°ƒ: lm-cnkv, ap-\o¿, ^n-tdmkv, \nkm¿, jmln-Z. a-cp-aI≥: a≥-kq¿.

I¬-]-Øq¿: ta-∏-øq-cnse am-e°-≠n A-ssk\m¿(73).`mcy: J-Zo-P. a°ƒ: B-bnip, \-Pv-a, \-kvcn, \-ko-a, ap-lΩZv(Ip-ssh-‰v). a-cp-a°ƒ: Ip-™Ω-Zv(Zp-_m-bv), aplΩ-Zv(Ip-ssh-‰v), \nkm¿(Ip-ssh-‰v), jwko¿(J-Ø¿), k-Pv\.

t_-∏q¿: t]-ßm-´v A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Bbn-j(50). a°ƒ: A–p¬ a-\m^v, \n-kmbn, ]-tc-X\m-b iw-kp-≤o≥. a-cp-a°ƒ: k-^o-d, sj_o¿.

t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-sØ B-‰p-hm-g-°p-\n Ip-™n°-Æ-°p-dp-∏v(88). `mcy: Ip-™n-°m-h A-Ω. aI≥-: N-{μ≥ (B-h-f Ipt´m-Øv F¬.]n. kvIqƒ). a-cp-aIƒ: ssj-\n (h-S-°p-ºm-Sv F-®v.Fkv.Fkv. ]m-te-cn). ktlm-Z-c߃: Im¿-Xymb\n, ]-tc-Xbm-b e-£van-°p´n, Ia-e. k-©b\w: i\n.

I¬-]-I-t©cn: s\-®n°p-≠n-se hm-cn-bw-]-dºn¬ ssk-X-e-hn(60). `mcy: lmP-d. a°ƒ: C\m-b-Øv(dn-bm-Zv), l-ko\m-_m\p, d-lv-\, i-coJ. a-cp-a°ƒ: kn-≤oJv, k-°o¿, kp-ssl¬.ktlm-Z-c߃: a-ΩpZp, laoZv, A_p, P-am¬, eØo^v, ]-tc-X\m-b lwk, Iu-P, amfp. J-_-dS°w C-∂p cm-hnse 8.30\v ta-e-ßm-Sn Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

a-e-∏pdw: h-en-b-ßm-Sn ]-tc-X\m-b ]-´¿-I-S-h≥ A-l-Ω-Zm-Pn-bp-sS `m-cy ]-´¿-I-S-h≥ ^m-Øn-a-l÷p-Ω(93). a-°ƒ: ap-lΩ-Zen, a-dn-bp-Ω, Jp-_v-d, kp-l-dm_n. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b A-–p¬JmZ¿, ]n sI A-–p-¬ l-aoZv, sI ]n sam-bvXo≥, ]n sI ap-\od.

sIm-t≠m´n: \o-dm-Sv Hbe-°-c ]-te-t°m-S≥ aq- -lmPn (Ip-™m≥ ˛68). `mcy: D-Ωm-Ø°p´n. a-°ƒ: A-–p-dlvam≥(Pn±), ap-l-ΩZv, \u-jmZv, D-Ω¿(Zp_-bv), ^m-Øn-a, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: ssk-X-e-hnlmPn, ap-kvX-^ (Pn±), k-°o-\, jw-kn-b, D-Ωpk¬-a, sa-l¿-_m≥.

a¡bn \n-cym-X-\mbn I-º-f-°m-Sv: Dw-d-bv-°v t]m-b ]pØ≥-sXmSp-I AΩ-Xv lm-Pn (68) a-°bn¬ \n-cym-X-\mbn. ]tc-Xcm-b ]pØ≥-sXmSpI A{¥p lm-Pn-bpsSbpw hm-g-bn¬ I-Zo-Pbp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: ]m-Øp´n. a°ƒ: sam-bv-Xq´n, ssa-aq-\, bqkp^v, k-^n-b, a-ldq^v.

A-_q-_-¡À B-ew-]m-Sn: sF.F≥.F¬. {]-h¿-Ø-I≥ F-cnb-∏m-Sn-bn-se aq-e-bn¬ A-_q-_-°¿ (65). `m-cy: B-kyp-Ω. a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw, l-°ow, Jm-Z¿, lm-Pn-d, _o-hn, an-kv-cn-b, ku-Z, km-Pn-Z, _p-jv-d.

d-km-Jv Xn-cp-h-ºmSn: ]m-ºn-g™-]-m-d ap-°-≠≥ dkm-Jv(58). a°ƒ: B_nZv, A≥-jm-Zv(C-cphcpw tZml), l-k-o-\. acp-aI≥: ssk-X-ehn.

Ìo-^³ F-{_-lmw

Nn-d-bn≥-Iogv: ]m-e-Ip∂v tNm-dm≠n {io-]-flØn¬ tKm-]n (85). `mcy: ]p-jv-]-h√n.

cm-P-]p-cw: I-≠-»mw-Ipt∂¬ Ão-^≥ F-{_lmw (90). `m-cy ]-tc-Xbm-b G-en-°p-´n, a-°ƒ : ta-cn, A-{_-lmw, t{Kkn, tPm¿-Pv, h-¬k.

tKm]n

I-eym-Wn

sF-jm-_o-hn

sh-≈d-S: a-c-∏m-ew tXm´-Øn¬ ho-´n¬ hn d-kneø-s‚ `m-cy k-_o-\ (49).

am-eq¿: Iq-h-°-c-bn-se G¿-Øv-]-d-™m-´v I-eymWn-b-Ω(94). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b tI-i-h-]n≈. a°ƒ: i-in-[-c≥ ]n≈, tKm-]m-e-]n-≈, kp-aXn-°p´n, c-Xv\-Ω, F sI Kw-Km-[c≥.

k_o-\

N-ß-\m-t»-cn: sF.kn.H PMv-j-\n¬ sF-jm a≥-kn-en¬ ]-cX\m-b A-–p¬ d-lvams‚ `m-cy sF-jm-_ohn(69). J-_-dS-°w \-SØn.

JmenZv

l-cn-Zmk³

Pm-\-InA-½

I-®³

{]-tam-Zv

Nn-¶-½p

ssk-Xm-en-¡p-«n

Fe-Øq¿: hn -sI Bent°m-b-bpsS aI≥ hn sI JmenZv (48). Xet»cn am¿°-‰nse a¬ky hym]m-cn-bmWv. `mcy: JZoP. a°ƒ: \kn-bØv, A^vkØv, A^vk¬. acp-a-I≥: d^oJv. ktlm-Z-c-߃: d^oJv (ssS¬ B‚ v am¿_nƒ), dkmJv (Zpss_), bqk^v (ssS¬ B‚ v am¿_nƒ), ^mØna, A_vZp-d-lnam≥.

I-°m-Sv Ip-∂pΩ¬: Xncp-aw-Ke-Øv sI sI lcn-Zm-k≥(54). `mcy: AΩWn. a-°ƒ: l-cn-X, Acp¨. a-cp-a-I≥-: {]-`ojv(H-f-hÆ). k-tlm-Zc߃: {io-[c≥, _me≥, _m_p, Zmk≥, b-tim-Z, ]-tc-Xcm-b N{μ≥, A∏p. k-©-b\w: sh-≈n.

ap°w: am-º-‰ Ing-s° Io-cn-s∏m-bn¬ Pm-\-InA-Ω(78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b CS-°q-Øv cm-L-h≥ \mb¿. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, ]-tc-X\mb k-l-tZh≥, im-¥-Ip-amcn, c-Lp-{]km-Zv. a-cp-a-°ƒ: cm-[, \m-cm-bW≥, h-k-¥-Ipamcn, e-X. k-©-b\w: i\n.

ta-∏ø - q¿: Nmh-´v ]-dºØv Xm-sg I-Æ≥(70). `mcy: Pm\p. a-°ƒ: kp\ojv, kp-tcjv, a√n-I, kp-P. a-cp-a° - ƒ - : Ip-™ncma≥, a-t\mPv, _nμp, jo_.

a-t©-cn-: \-dp-I-c A-Sßw ]p-dw- Ip-∂p-Ω¬ {]-tam-Zv-(31). am-Xm-hv- :]tc-X-bm-b ap-≠n-®n. ktlm-Z-c-߃:\m-cm-bW≥,- Zm-k≥,- {]-ho-¨,{]-km-Zv,- {]-k-∂.

A-gn-™n-ew-:- ]-tc-X-\mb- B-h-Øm-≥ ho-´n¬Ip-™p-Æn-bp-sS- `m-cyNn-∂-Ωp- (78)-. a-°ƒ-:- Pb-{io,- Pm-\-In,- Ir-jv-W≥-Ip-´n-,- in-h-Zm-k-≥. acp-a-°ƒ-:- A-tim-I-≥ Np≈n-∏-d-ºv-,- hm-kp- Np-¶w-,kp-`-{Z-,- A-\n-X-.-

tIm-´-°¬: ]m-e-Ø-d ]p-en-t°m-Sv ]-tc-X-\m-b I-√n-߬ sskXm-en-bpsS a-I≥ ssk-Xm-en-Ip´n (70). `m-cy: J-Zo-P.-

A-e-hn-¡p-«n

]mÀ-hXn- A-½

A\´³

tIm-´-∏m-d: hm-g-t°m-Sv a-°m-t°m-S≥ \m-cm-bW≥ (65). `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: a-t\m-Pv, a-tl-jv, k-cn-X. a-cp-a-°ƒ. c-tai≥, c-ay. k-tlm-Z-c߃: Ir-jv-W≥, N{μ≥, Ip-am-c≥, I-Æ≥, Im-cn-®n, I-Ωm-S-Øp, Cμn-c.

G®q¿: sIm√≥Nndbnse ItÆmØv lukn¬ ]gbnSØv A\¥≥(63). G®q¿ Nt{μmZb IemkanXnbn¬ hben-\nÃmbncp∂p. a°ƒ: dnt\jv, j\na, j\ne. acpa°ƒ: N{μ≥-, ktPjv-(ISºq¿). ktlmZc-߃: \mWn, _me≥, hkpaXn, btimZ, ]tcXcmb _m∏p, ANypX≥.

I-cp-fm-bn:s\-Sp-¶-bw]p-∂-∏p-g tNm-e-\m-bv-° tIm-- f-\n-bn-se bp-h-Xn h-\-Øn¬ sIm-√-s∏-´p.-s\Sp-¶-bw ]p-∂-∏p-g B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se cm-Ps‚ `m-cy Im-Wn (40) B-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. tIm-f-\n-bn-se H-cmƒ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-s°-Øn-b-t∏m-gm-Wv t]m-enD-®ym-an-bp-½ kv hn-h-c-a-dn-™-Xv. h-\-hn-`-h-߃ ti-J-cn-°m-\mXp-Δq¿: Su-Wn-\p- k-aobn Zn-h-k-߃-°p-ap-ºv ho-Sp-hn-´n-d-ßn-b-Xm-bn-cp]w ]-tc-X\m-b I-f∂p Im-Wn. Xn-cn-s®-Øm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂p \-SØn¬-sXm-Sn-I (tN-cnØn-b Xn-c-®n-en¬ Im-Wn-sb sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ bØv) A-e-hn-bp-sS `m]p-∂-∏p-g-bp-sS Xo-c-Øv I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. cy D-Æym-an-bp-Ω(92). a°ƒ: A-_q-_°¿, B- i-co-c-Øn¬ h-kv-{X-ß-fp-≠m-bn-cp-∂n-√. ar-X-tZlw ]¬-°m-Sv Ip-∂n¬ kw-kv-I-cn-®p. t]m-en-kv Abn-j, ap-l-ΩZv, Bky, J-Zo-P, ssk-Xmen, B-an- t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. \. a-cp-a°ƒ: ^m-Øn-a, Bky, a-dn-bp-Ω, A-–pd-lv-am≥, ]-tc-Xcm-b Aehn, C-{_m-lnw. ktlm-Z-c߃: A–p, DΩ-ø, ^m-Øn-a, ]-tcN-S-b-aw-K-ew:In-W-‰n¬ Xbmb ssk\-_. ho-W \m-b-sb F-Sp°m\nd-ßn-b c-≠p-t]¿ \-_o-km _o-hn izm-kwap-´n a-cn-®p. ]-Wt\-aw: ]p-Xn-b Im-c-bvbn¬ D-j a-μn-c-Øn¬ °m-a-fi-]w A¬-ta-Skp-tc-jv (40), tXm-´n≥-Ibn¬ ho-´n¬ \-_o-km c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hm-kp _o-hn (74). (52) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS N-S-b-aw-K-ew ]W-bn¬ N-cp-hn-f ]p- kp-tc-jv Ø≥-ho-´n¬ k-Øm-dns‚ In-W-‰n¬ N-Ø \mb-sb F-Sp-°m≥ C-d-ßnb-t∏m-gmWv kw-`-hw. 60 A-Sn- Xm-gv-N-bp-≈ In-W‰n-te-°v kp-tc-jmWv BZyw C-d-ßnbXv. XpS¿-∂v C-bmƒ sh-≈JZoP Øn¬ ap-ßp-∂-Xv I-≠v ]p-Øq¿-]-≈n°¬: ho-´p-Im-¿ _-l-f-w h-®- hm-kp s\-Sp-tßm-´vam-Sv ]-tcXn-s\ Xp-S¿-∂v hm-kp CX\m-b B-e-∏-Sn-b≥ Ipgn-ºn¬ _o-cm≥-Ip-´n-bp- d-ßp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v C-t±-l-hpw sh-≈Øn¬ ho-Wp. 15 A-Sn-bn-e-[n-Iw sh-≈-ap-≈ In-WsS `m-cy sam-°≥ J-Zo‰n-¬ C-cp-h-cpw ap-ßp-∂-Xv- I-≠v \m-´p-Im-¿ c-£nP(75). a°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp´n, ssk-Xe-hn(Pn±), °m-\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏A-kokv, A-_q-_°¿, Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hm-kp-hn-s‚ `m-cy iym-a-f. a-°ƒ: do-\, _n-‘p. kp-tc-jn-s‚ `m-cy D-j. a-°ƒ: kp-PnA-–p¬-\mk¿, B-bnim_n, kpl-d, ssk\Xv, kp-Pv. ar-X-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f_. a-cp-a-°ƒ: ]-tc∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. X\mb A-e-hn-°p´n, Aiv-d^v, l-aoZv, dp-Jn-b, B-kn-b, dw-e, l-^vkØv, ^u-knb.

\m-b-sb F-Sp-¡m³ In-W-änen-d-§n-b c-−p-t]À izm-kw-ap-«n a-cn-¨p

\-fn-\n

ap-≠-Øm\w: sX-t°-∏pc-bv-°¬ Fw kn tPm-kns‚ `m-cy tam-fn tPm-kv (54).

hf]-´Ww: a-e-©c-°v hym-]m-cn-bm-bn-cp∂ tIm´-Ω-en-se Fw Sn lw-kp lm-Pn(85). `m-cy-am¿: ]tc-X-cm-b sI F-kv _o_n a-dnbw, a-dn-bw_n. a°ƒ: km-ZnJv, kn-±oJv, Xm-ln-d, k-Pv-\.

Xr-°-cn-∏q¿: sIm-b-¶-cbn-se ]-≈n-b-Øv \-fn\n (58). `¿-Øm-hv: ap-√-t®-cn apØp-\m-b¿. a-°ƒ: D-j, A-\o-jv, ss_-Pp (B¿an an-en-´-dn), ssj-a.

H-fh - ´- q¿: I-cn-bm-tØm-´Ω¬ Xm-ak - n-°p-∂ h≈n-°m-S≥ A-eh - n-°p-´n (65). `m-cy: C-Øn-°p-´n. a°ƒ: Ip-™m-an-\, ap-lΩ-Ze - n, ssk-\_ - , A-lΩ-Zv, ssa-aq-\, kp-ld - , kp-sse-am≥, ku-Z, l^vk - Ø - v. a-cp-a° - ƒ: Jmknw \m-Zm-]p-cw, k-emw ]m-e° - m-Sv, A-jvI - ¿ _wK-fp-cp, i-_o-de - n ]-cp-Øn∏m-d, ap-lΩ - Z- e - n ap-Xp-h√q¿.

i-¦-c³ \mbÀ

tKm-]me³

B-en-¡p«n

e-£v-an-¡p-«n A-½

tKm-]n-\m-Y³

B-en-¡p-«n

^m-¯n-a

B-an-\

sIm-bn-em≠n: sN-tßm´p-Im-hv aoØ-se h-cn-∏w i-¶-c≥ \m-b¿(83). `mcy: ]-tc-Xbm-b P-\mInb-Ω. a-°ƒ: Ko-X, Kncn-P, in-h-Zmk≥, Kncojv, kp-[, kp-tcjv. acp-a°ƒ: {io-[-c≥ \mb¿, tKm-]n-\m-Y≥ \mb¿, kv-an-X, jo-P, {io-[-c≥ \m-b¿ (hn-ap‡ `-S≥). k-©-b\w: Rm-b¿.

sIm-bn-em≠n: a-c-f-q¿ I-t≠m-Øv h-f-∏n¬ tKm]m-e≥(67). `mcy: eo-e. a-°ƒ: a-t\mPv, _nμp. acp-a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥(Ab-\-n-°m-Sv), Pn-kv-\. k©-b\w: Rmb¿.

sIm-bn-em≠n: sN-tßm´v-Im-hv Xm-sgI-≠n Ben-°p-´n(64). `mcy: \-^ok. a°ƒ: c-lv-\, P-^v\, k-ao¿, k-Pv-\, kPo¿. a-cp-a-°ƒ: ap-lv-bp≤o≥, lm-cnkv, \m-knJv, l-kv\.

\-cn-°p\n: ]-∂n-t°m´q¿ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ e£v-an-°p-´n -A-Ω(66). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b s]mbn-en¬ I-Wmc≥. a°ƒ: P-b-cm-P≥ (A-[ym]-I≥), Ko-X. a-cp-a-Iƒ: Sn sI A\n-X(Fkv.kn.Un.H. tIm-gn-t°mSv tªm-°v). k-©-b\w: Rmb¿.

a-t©-cn-: tIm-hn-ew-Ip≠v- ku-Øv- Xp-∏-Øv- ho´n-¬ tKm-]n-\m-Y≥(59). `m-cy:- ]-tc-X-bm-b h-k¥. a-°ƒ: c-hn,- c-Lp,tc-L. a-cp-a-°ƒ: A-izXn,- D-Æn-Ir-jv-W≥.

Xn-cq¿: B-]-d-ºn¬ ]-tcX-\m-b ssk-Xm-en lm-Pnbp-sS a-I≥ B-en-°p´n(60). `m-cy: kp-sse-J. a°ƒ: A-–p-k-a-Zv(JØ¿), sk-bv-Xv A-Iv-_¿, jm-ln-Z.-a-cp-a-°ƒ: B_n-Z, kp-ss^-d-Øv, kemw(H-amw).-k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv-Ip-´n, lw-k(J-Ø¿).Iq-Øp-]-dºv: aq-∂mw]oSn-I I-cn-bn¬ Ip-™ºp \m-b¿(86). `m-cy: F F≥ tcm-lnWn. a°ƒ: A-\n-X, A-\n¬-Ip-am¿, {io-em-Ip-amcn, k-RvPoh≥, {io-`, ]-tc-Xbmb t__n.

ssa-{X: ]-tc-X-\m-b ]≠m-d-sØm-Sn A-e-hn-bpsS `m-cy sN-º≥ ^m-Øna (83). a-°ƒ: A-–p-√, A-–p¬ P-eo¬(sS-ent^m¨ F-Iv-kv-tN-©v, aq¿-°-\m-Sv), B-bn-j-°p´n, J-Zo-P, P-ao-e (sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ hm-g°m-Sv B-tcm-Ky tI-{μw), km-_n-d, k-eo-\. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\, d-lv-bm-\Øv, A-–p-d-lv-am≥ Im-caq-e, D-Ω¿, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n Ip-\n-bn¬, A-–p∂m-k¿ Nq-fm-´n-∏m-d. k-tlm-Z-c߃: B-an-\, B-bn-j, A-en-l- ≥ F-S-h-Æ. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 8.-30\v ssa-{Xn Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

F-S-h-Æ: In-g-s°-X-e-bv°¬ ]-tc-X-\m-b ]m-et°m-S≥ tN-°p-´n-bp-sS `m-cy I-S-h-Øv B-an-\(DΩp-™ ˛75).- a-°ƒ: l ≥-tIm-b, A-–p-d-lnam≥, ap-Po-_v-d-ln-am≥, B-bn-i, kp-lv-dm-_n, apl-Ω-Z-en-a-b-an. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, k-eo\,d-kn-b, ap-l-Ω-Z-en, ]tc-X-\m-b lw-k. ktlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, a-dn-bp-Ω, ]m-Øp-Ωp, ]tc-X-cm-b G-\n-sam-bvXo≥.

tam-fn tPmkv

lw-kp lm-Pn

i-¦-c-sj-«n

Ajvd-^v

]m-temSv: s]-cnß-Ω-e ao-cm≥-sh-´n tªm-°v \º¿ 12 A-tim-I-h-\nbn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-]-Wn-°-cp-sS `m-cy cm-P-Ω (84).

_-Zn-b-Sp-°: ]-©m-bØv ap≥ ssh-kv {]-knU‚ v I-Sm¿ _o-Sp X-dhm-´n-se sI i-¶-csj-´n (58). ap-fn-bm¿, Im-d-Up° tIm¨-{K-kv tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚pw Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-hp-ambn-cp-∂p. `m-cy: c-P-\n. aI≥: i-c-Xv-sj-´n (Iw-]yq´¿ F≥-Pn-\o-b¿, JØ¿).

J-Zn-b-¡p-«n

k-^n-b

I-cn-]-d-ºv: ]-tc-X-\m-b \m-e-I-Øv a-Ωp-´n-bp-sS `m-cy _m-te-cn J-Zn-b-°p´n l-÷p-Ω (87). a-°ƒ: l- ≥, A-_q-_-°¿ (Pn-±), A-–p¬-d-ln-am≥, B-bn-i, A-–p-√(a-°), kn-≤o-Jv. a-cp-a-°ƒ: k^n-b, ]m-Øp-Ωp, P-ao-e, lw-k, i-co-^, i-lo-Z.

a-e-∏p-dw-:- A-d-h-¶-c- s\m´-Øv- sN-do-t°m-´v- ]-tcX-\m-b- sam-bv-Xp-hn-s‚`m-cy- ]-∂-ºp-g- k-^n-b(80). a-°ƒ-:- F-≥ ap-lΩ-Z-en-,- Ip-™n-ap-l-Ω-Zv-,ap-l-Ω-Zv- k-^-dp-≈-,- apl-Ω-Zv- A-j-d-^v-,- ap-l-ΩZv- A-kv-ew- (Zp-_-bv-),- JZo-P,- k-°o-\,- B-bn-j(Zp-_-bv-). a-cp-a-°ƒ-:- apl-Ω-Zv- h-S-°p-w-ap-dn-,ssk-X-e-hn- (Zp-_-bv-),lp-ssk-≥ A-d-h-¶-c-. k-tlm-Z-c-߃-:- Ip-™n]m-Øp,- J-Zo-P. J-_-d-S°w- C-∂p cm-hn-se 11\vA-d-h-¶-c- ]-≈n-∏-Sn- Ppam-a-kv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm\n¬.

cmP-½

G-en A-co-°-c:C-t©-\m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Np-Ωm-cn-s‚ `m-cy G-en (88). kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 10\v A-co-°-c sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n-bn¬. A-co-°-c sh-´n-°¬ Ioc-t∏¬ Ip-Spw-_mwKw.

A-am-\p-Å

\m-cm-b-W³

in-h-i-¦-c³ B-im-cn sh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv tXm-°m-e-°p-gn tae-Xn¬ ho-´n¬ in-h-i-¶c≥ B-im-cn (78).

Nß\m-t»cn: X-I-Sntb¬ ]-tc-X\mb tPmk-^v am-Xyp-hn-s‚ aI≥ sk-_m-Ãy≥ amXyp (]m-∏-®≥˛61). kwkv-Imcw C∂v 3.30\v Nß-\m-t»-cn sa-{Xm-t∏meo-Ø≥ ]≈n-bn¬.

hn-Zym-\-K¿: ]-Sp-h-Sp°w sI ]n A-am-\p√(60). `m-cy: _o-^m-Øna. a-°ƒ: km-ln¿, kmPn-Z, km-ln-\, k-^o-\. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-cn-b, k-eow, ^m-dq-Jv, I-emw. k-tlm-Z-c-߃: A–p¬ l-ao-Zv, dp-Jn-b, Pao-e, A-–p¬ K-^q¿, A-–p¬ P-∫m¿, ]-tc-X\m-b d-lv-a-Øp-≈.

ap-l-½-Zv-Ip-«n

A-_q-_-¡À

A-l-½-Zv

_o-cm³

Ip-ªm-en lm-Pn-

\-^o-k

Xn-cq-c-ßm-Sn: G.B¿ \-K¿ bm-dØpw-]-Sn-˛sX-øm-ebn¬ Xm-a-kn-®n-cp∂ s\-Sp-ßm-´v ]m-eaT-Øn¬ tIm-gn-t»cn A-–p-√-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (60).a-°ƒ: \n-km¿, kpl-dm-_n, ap-\o-d, dko-\, jm-ln-Z, Ppssa-e. a-cp-a-°ƒ: A-–p-k-emw, kn-≤oJv, l-°ow, P-eo¬, k-eow.-a-øn-Øv \-akv-Im-cw cm-hn-se 8.30\v ]m-e-aT-Øn≥Nn-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\-n¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-≈n-e°m-Sv ]-´m-f-Øn¬ A-_q_-°¿(65). `m-cy: B-an\. a-°ƒ: A-iv-d-^v, lw-k, a-dn-bm-ap, km-Pn-X, lm-Pd, apw-Xm-kv, ap-\o-d. a-cp-a°ƒ: en-bm-J-Øv, A-–p√-°p-´n, \m-k¿, d-ko-\, P-ao-e.

cm-a-]p-cw: tªm-°v ]-Snbn-se ]-≈n-bm¬-sØmSn A-l-Ω-Zv F-∂ Im°p(60). `m-cy: B-bn-j. a-°ƒ: km-Pn-Z, ^-u-knb, ap-kv-X-^(ku-Zn), lao-Zv, A-ao¿, d-lq^v(ku-Zn), B-kn-^v. acp-a-°ƒ: D-ssk≥, j-aod, ku-Z-Øv.

A-Ðp A-kokv

Xcp-h-W: I-´-bm-Sv ]pØ≥]pc sam-bv-Xp (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Øn-a, adnbw, a-“qZv, e-Øo^v, k-Pv-\, k-eo-\, ]-tcX\m-b A-kokv, k-do\, j-ao-e.

tIm-´bw: Sn._n tdmUn¬ sIm-≠m-´p-]-dºn¬ A-–p¬ A-ko-kv (84). J-_-dS-°w \SØn. `mcy: ^m-Øn-a_o-hn. Xm-g-Ø-ßm-Sn A-d-hp]p-g ]m-e-∏-dºn¬ Ip-Spw-_mwKw.

F-S-°-c: C-√n-°m-Sv tNm-e-ti-cn Ip-™men lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a°ƒ: k-^n-b, A-–p-d“m≥, A-jv-d-^v, l-^vk-Øv, ssk-_p-∂n-k, ^n-tdm-kn-b, \-ko-d, Pm-_n¿. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ a-e-∏p-dw, kn-±o-Jv h-≠q¿, A-e-hn-°p-´n Im-c-∏p-dw, aq-k ap-≠, A-–p-√-°p-´n hm-Wnb-º-ew, kp-ss_-Z, kao-\, Pm-jn-^. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v ]m-e-Øn-߬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Xm-\q¿: tªm-t°m-^nkn-\p k-ao-]w ]q-f-°¬ ]-tc-X-\m-b A-–p¬-JmZ-dn-s‚ `m-cy \-^ok(94). a-°ƒ: A-–p-√, Ip-™p-Ω, _o-cm≥, DΩ¿. a-cp-a-°ƒ: dm-_n-b, A-–p-√, B-bn-im-_n, k¬-ap.

sam-bvXp

th-ß-c: A-®-\-º-ew aqgn-b≥ _o-cm≥ (65). thß-c Su-Wn-se I-®-h-S°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ]m-ØpΩp, dm-_n-b, Ip-™n-apl-Ω-Zv, A-–p-\m-k¿, apPo-_v-d-lv-am≥, \-ko¿. acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, ssk-X-e-hn, km-_n-d, Pp-ss_-cn-b, k-^v-\-_n, k-Pv-e.

tImtømSv: Ip´ym-en-∏pdØv ]tc-X-\mb C{_mlow lmPn-bpsS a-I≥ C sI Ajvd^v(47). amXmhv: F sI adnbw l÷p-Ω. `mcy: Xmsg-sNmΔ Kk-en¬ sI ]n djo-Z. a-°ƒ: A^vd, k≥^¿, \nlme, BZnI Xa-∂(-F-√mhcpw hnZym¿Yn-Iƒ).

sk-_m-Ìy³ am-Xyp

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À- a-cn-¨p Ip-d-hn-e-ßm-Sv (tIm-´-bw): Fw.kn tdm-Un¬ tam-\n-∏≈n-bn¬ Im-dpw, sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. _- pw Iq-´nbn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿- a-cn-®p. Xr-»q¿ Ip-∂-Øq¿ ta°m-´p-Ip-fw do≥-k¨ tXm-akv (26), Ip-∂-Øq¿ cm-Pp sI ta-t\m≥ (cm-Pp ]p-g-¶-c -47) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-cph-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-cn-°p-I-bm-Wv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 11.30Hm-sS tam\n-∏-≈n-bv-°pw B-®n-°-en-

Fcaw: D≈qcnse NΩnt©cn ]pXnbho´n¬ ]m¿hXn AΩ(67). Ign™ Znhkw an∂te‰-Xn-s\ XpS¿∂-vNn-In¬kbnembncp∂p. `¿Øm-hv-: Sn Ip™ncma≥. a°ƒ: im¥, kn ]n ctai-≥, {ioP, acpa°ƒ: \mcmb-W≥, Fw Fw cmP≥, kn‘p.

\p-an-S-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. Imdnep-≠m-bn-cp∂ Ip∂w-Ip-fw a-c-Øw-tIm-Sv Ip∂-Øv kp-`m-jv (30), sh-≈-d°p-∂v ]-≈n-ta-∏p-dw sXt°m-´-bn¬ jn-lm-_p-±n≥ (23) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-®h-S B-h-iy-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]m-bn Xr-iq-cn-te-°v a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p Im-dn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿. dn≥-k¨ I-®h-S ta-J-e-bn-se k-Po-h-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. s]m-Xp-cwK-Øpw, a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-\-cw-K-Øpw k-Po-ham-bn-cp-∂p cm-Pp ]p-g-¶-c. Nß-\m-ti-cn s]-cp-∂ kz-tZin-bpw Rm-¶-´-cn-tZ-hn t£{X-Øn-se Hm-^n-kv Ãm-^pam-b {io-I-e-bm-Wv cm-Pp-hns‚ `m-cy. a-I≥:I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn A¿-Pp≥. tXm-a-kv-˛-en-kn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv a-cn-® dn≥k¨. B-t‚m G-I k-tlmZ-c-\m-Wv.

Ip-ª-¼p \m-bÀ

kXy`m-a Nn-d-bn≥-Iogv: B-\-Øeh-´w sIm-{]m-°q-´n¬ Zn-hm-Ic-s‚ `mcy k-Xy`m-a (83). a°ƒ: AtimI≥, kv-t\-le-X, t{]-ae-X, {ioI-e, e-X.

ap-l½-Zv kmen ]m-temSv: Nn-‰q¿ a¨-]pdØv ]p-Ø≥-ho-´n¬ lmPn ap-lΩ-Zv km-en (67)

a-dn-bwsXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿ Iq-\w-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ss]-en-bp-sS `m-cy a-dn-bw (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™p c-≠n\v I-cn-a-Æq¿ sk‚ v. taco-kv ]-≈n-bn¬. ]-tc-X G-gp-ap-´w sIm-®p-Xm-gØv Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.

IqsS-¡n-S-¶ ]n-©pIp-ªv a-cn¨p; ap¯Èn s{S-bn-\n-\v ap-¶n Nm-Sn B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨p ]-Ø-\w-Xn´: Iq-sS-bp-d-ßnb ]n-©pIp-™ns\ t\-cw ]p-e¿-∂-t∏mƒ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠Øn-b apØ-»n ar-X-tZ-lw πm-ÃnIv I-h-dnem-°n Im´n-sem-fn-∏n® tijw tIm-´b-Øv s{Sbn-\n-\v ap-∂n¬ Nm-Sn B-fl-l-Xy-°v {i-an-®p. Ip-™v Xm≥ aq-e-am-Wv a-cn-®-sX-∂ [m-c-Wbn¬ a-t\m\n-e sX‰n-b ]-Ø-\w-Xn-´ Nn-‰m¿ kztZ-in-\n jo-e (45)bm-Wv ]cn-t°-‰-Øn-s\-ØpS¿∂v Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. Nn-‰m¿ ]mºn-\n X-S-Øn¬ {]-Xm-]≥˛ ssj-P Z-º-Xn-I-fpsS a-I-ƒ `m-Ky-e-£v-an-bm-Wv a-cn-®-Xv. ssj-Pbp-sS am-Xm-hmWv jo-e. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv F-bv-Uv t]m-kv-‰n-se t]m-en-kp-Im¿ tNmZyw sN-bv-X-Xn¬ \n-∂m-Wv kw-`-h-Øn-s‚ Np-cp-f-gn-bp-∂-Xv. sNm-Δmgv-N cm{Xn X-t∂m-sSm-∏w In-S-∂p-dßn-b a-I-fp-sS 33 Zn-h-kw am-{Xw {]m-b-ap-≈ Ip-™n-s\-bm-Wv cmhn-se a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠Xv. Ip-™v X-s‚ ssI-°-Sn-bn-em-bn-t∏mb-Xv sIm-≠m-Wv a-cn®sX∂v jo-e [-cn®p. Xp-S¿-∂p≠m-b am-\kn-I hn-{`m-¥n-bn-em-Wv Ip-™n-s\ πm-Ãn-Iv Iq-Sn-em°n Nn-‰m¿ Im-cn°-bw h-\-Øn-\p-≈n¬ sIm≠ph®Xv. ]n-∂o-Sv tIm-´-b-tØ-°v _- n¬ Ibdn-b C-h¿ tIm-´-bw˛G-‰p-am-\q¿ sd-bn¬∏mX-bn-eq-sS \S-∂v ]-\-b-°-gp-∏v `m-K-sa-Øn-bt∏mƒ s{S-bn≥ X-´p-I-bm-bn-cp∂p. s{S-bn-\n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ joesb \m-´p-Im-cmWv tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®Xv. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-® ti-jw Ch-tcm-Sv {]m-Yan-I hn-h-c-߃ B-cm-™ sa-Un°¬ tIm-f-Pv F-bv-Uv t]m-kv-‰n-se t]m-enkpIm-tcm-Sm-Wv kw-`-h-߃ hn-h-cn-®-Xv. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Nn-‰m¿ t]m-en-kv kv-t‰j-\n¬ hnh-cw A-dn-bn®p. Nn-‰m¿ t]m-en-kv \SØn-b Xn-c-®n-en¬ Ip-´n-bp-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-. ssh-Ip-t∂-cw A-©-ctbm-sS G-‰p-am\q¿ a-Pn-kv-t{S-‰v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn jo-e-bpsS sam-gn-sb-Sp-Øp. _-‘p-°-fn¬ \n-∂p e-`n-® hn-h-c-a\p-kcn®v C-h¿ a-\]q¿-h-w Ip-™n-s\ A-]m-b-s∏-SpØm≥ {i-an-°n-s√-∂m-Wv I-cp-Xp-∂Xv. Cu hnh-c-ßfpw Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®p sIm-≠m-bn-cn°pw tI-sk-Sp-°p-I-sb-∂m-Wv kqN\.

s{S-bn-\n Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

D-cp-h-®m¬: s{S-bn-\n¬ bm-{X sN-øp-∂-Xn-\n-sS Ipg-™p-ho-Wv a-cn®p. sa-cp-h-ºm-bn aq-∂mw-]o-Sn-I-bnse dp-_n tIm-t´-Pn¬ kn C-{_m-low(62) B-Wv acn-®Xv. t_mw-s_-bn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ C{_mlow sNm-ΔmgvN t_mw-s_-bn¬ \n-∂p \m-´nte-°v s{S-bn≥ I-b-dn-b-Xm-bn-cp∂p. Xpw-Iq¿ F-∂ ÿ-e-Øv s{S-bn-s\-Øn-b-t∏m-gmWv Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®-Xv. sd-bn¬-th t]m-en-kmWv hn-h-c-a-dn-bn-®Xv. Rm-b-dmbv-® \-S-°p-∂ _-‘phn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ h-cn-I-bm-bncp∂p. a-øn-Øv C∂-se cm-{Xn 9Hm-sS aq-∂mw-]o-Sn-Ibn-se-Øn-®v sa-cp-h-ºm-bn J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-dS°n. `mcy: k-°o-\. a°ƒ: dp-Iv-km-\, dp-_q-\, d-^vjo-\, dn-Pv-hm-\. a-cp-a°ƒ: ss^k¬, kn-dm-Pp±o≥, A-_v -Zp¬-Jm-Zn¿, A-_v -Zp¬-k-Øm¿(\m-ept]cpw ku-Zn).

\nb-a-w a-dn-IS-¶v Im-en-¡-än kzm{ib tIm-f-Pp-IÄ ]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬ tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-ime-°p-Io-gn¬ \n-b-a-߃ Im-‰n¬ ]d-Øn kzm{ib tIm-f-Pp-Iƒ-°p kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂p. c-≠v h¿-j-Øn\n-S-bn¬ kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬Inb tIm-f-Pp-I-fn¬ ]cn-tim[-\m k-an-Xn-°p ap-ºn¬ Ir-{Xn-a tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-bm-Wv A-^n-en-tb-j≥ \-S-Øp∂Xv. ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ `m-Kßfpw ÿ-ehpw I-Wn-®v tIm-f-Pp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-Ø-h¿ \n-c-h-[n-bmWv. a-e-∏pdw Pn√-bn-se Xn-cq-cn-ep-≈ H-cp A¨ FbvU-Uv tImf-Pv C-Xn-\p-ZmlcWamWv. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv, F≥-Pn-\n-b-dnMv Dƒ-s∏-sS-bp≈ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kv-‰m‰yq-´-\p-k-cn-®v \n›n-X `q-an- th-W-sa-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw a-t‰-sX-¶nepw `q-an-

bp-sS tc-J-Ifpw sI-´n-S-ßfpw Im-´n-bmWv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpƒ-s∏-Sp-∂ A^n-en-tb-j≥ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI tImfPv am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp°p-∂Xv. hn-`-h k-ar-≤am-b k¬-°m-chpw kmºØn-I A-gn-a-Xnbpw \S-Øn tIm-f-Pn-\v X

tem-_n°p th-≠n-bm-sW-∂v B-tcm-]W-ap≠v. b-Ym¿-∞- c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xneq-sS A-[ym-]-I¿-°v hn-Zym¿-YnI-sf Xncn-®-dn-bm≥ km-[n-°n-s√-∂-Xn-\m¬ tXm∂n-b co-Xn-bn¬ am¿-°p-Iƒ \¬Im≥ I-gn-bn-s√-∂-Xm-bn-cp-∂p hmZw. F-

kzm{ib tem-_n-¡p hg-§n ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm-¡n

A-^n-en-tb-j≥ \¬In-b kw-`-h-ßfpw Im-en-°-‰n¬ \n-∂v dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn´p≠v. Kƒ-^n-ep-≈ ap-gp-h≥ Ã-Un- sk‚dp-Im-cpw hm-gv-kn-‰n D-tZym-K-ÿ¿-°v samss_¬ t^m-¨ Dƒ-s∏-sS hn-e-]n-Sn-® k-Ωm-\-߃ hn-X-dn-bm-Wv {]-h¿-Ø-\m\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-ØXv. C-t∏m-gp-≈ kn≥-Un-t°-‰v D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn-se ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-®v aq-ey-\n¿-W-b-Øn\-b-°p∂-Xv \n¿-Ø-em-°nb-Xv kzm{ib

∂m¬ ^mƒ-kv \-º¿ H-gn-hm-°n-b-Xn-eqsS A-[ym-]I-sc kzm-[o-\n-®m¬ am¿-°pIƒ F-fp-∏-Øn¬ t\-Sm-\m-Ip-sa-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ ]-co£m-^-e-ß-fn¬ A-h-cp-sS \n-e-hm-c-apb¿-Øn-bn-s√-¶n¬ tIm-f-Pp-I-fp-sS A^n-en-tb-j≥ d-≤m-°-W-sa-∂p sslt°mS-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. Cu Im-cW-Øm¬ \n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ ]-co-£-

I-fnepw aq-ey \n¿-W-b-Øn-e-pw F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ A-[ym-]I-sc kzm[o-\n-®v Ir-{Xn-aw \-S-Øp-sa-∂m-Wv Bi¶. tIm-f-Pp-I-fp-sS ka-bw cm-hn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c-≠v h-sc-bm-bn am-‰p∂-Xn-\p-≈ Im-en°-‰v kn≥-Un-t°-‰n-s‚ \n¿-t±-i-Øn-\p ]n-∂nepw A¨-F-bvUUv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v tem-_n-bm-sW∂m-Wv ]-cmXn. ap-gp-h≥ \n-b-a-ßfpw ew-Ln-®v kzm{ib am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-bm-Wv C-t∏mƒ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS `-c-Wk-an-Xn {]h¿Øn°p-∂Xv. tImf-Pp-Iƒ-°v A-^n-en-tb-j≥ \¬-Ip-∂ kn≥-Un-t°-‰v A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-hmctam A-Snÿm-\ ku-I-cy-ßtfm ]cntim-[n-°m-dn√. Fw.^n¬ dn-k¿-®v tIm-gvkp-Iƒ kzm{ib tIm-f-Pp-I-fnepw Xp-Sßp-∂-Xn-\v \o-°-߃ \-S-Øn-h-cn-I-bmW.v


8

thÀ-]mSv

KOCHI

15 sabv 2014 hymgw

ssk-¡n-fn tem-dn C-Sn-¨vdn-«. t]m-en-kv- D-tZym-K-س a-cn¨p

dm-^n-b

Ip-ª-bn-ip

Nm-¨-½

tPm-kv

Pm-\-In

t{X-ky

Aw-_n-I

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn Ip-dp-∏w-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b _m-h-bp-sS `m-cy dm-^n-b(78). X-¶fw ]p-Ø≥-]p-c Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: kp-sseam≥, d-jo-Zv, k-eow, \mk¿, \u-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: I-Zo-P, P-ao-e, sse-e, \n-k, kp-l-d.

B-ep-h: bp.kn.tIm-f-Pv sh-fn-b-Øp-\m-Sv F-f-a\-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ip-™-bn-ip(90). a-°ƒ: P-ao-e, P-eo¬, A–p-√. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿, sP-ao-e, _o-\.

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bo≥Io-gv tXm-{º-bn¬ ‰n hn tPm-kv(58). `m-cy: tamfn(Iq-Øm-´p-Ip-fw I-≠Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: Pn-Xp, Pn-Xn-\. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3.30 \v tIm-X-aw-K-ew am¿ tXm-a sN-dn-b-]-≈nbn¬.

A-bv-ap-dn: B-e-bv-°-ho´n¬ F-Iv-kv an-en-´-dn-bmbn-cp-∂ th-em-bp-[-s‚ `m-cy Pm-\-In(78). a°ƒ: in-ip-]m-e≥, ap-cfo-[-c≥, tam-l-\≥, Hma-\, cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: kp-io-e, jo-P, ko-\, Ir-jv-W≥, an-\n.

a-W-eq¿: s]-cn-ßm-´v hm-kp `m-cy Aw-_nI(50). a-°ƒ: k-\n-X. a-cp-aI≥: jn-P.

A-l-½-Zv-Ip-«n

sIm-d-K³ B-Nm-cn

tIm-X-aw-K-ew: Iq-ØpIp-gn am-dm-t®-cn ]p-Ø≥]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kn≥-U-sd `m-cy Nm-®-Ω(82). Ip-‰n-{i-°p-Sn Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: t_-_n(dn-´.F≥Pn-\o-b¿, sI.Fkv.C._n.)., s_-kn, _o\, ss{_-kn, _n-Pp. a-cpa-°ƒ: _o-\, h¿-Ko-kv, am-Xyq-kv, t_-_n, kp-a.

N-{µ³

kq¸n

H-f-h-´q¿: N-°pw-]q-f°¬ sam-bv-Xo≥-lm-Pnbp-sS a-I≥ A-l-Ω-Zv-Ip´n (62). -`m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-tImb, \u-jm-Zv, k-eo-\, ku-Zm-_n, d-kn-b, ^ukn-b. a-cp-a-°ƒ: tIm-ap°p-´n, A-ssk-\m¿.

tIm-fn-b-Sp-°w: h-b-emwIp-gn \-Sp-hn¬ Ip-∂v sIm-d-K≥ B-Nm-cn (97). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: ]p-cp-tjm-Ø-a≥, Kw-Km-[-c≥, c-Xv-\m-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-], ]flm-h-Xn, \m-cm-b-W≥.

X-e-t»cn: ]m-e-bm-Sv Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f-\n-°p- k-ao]sØ sS-kv-‰v {Ku-≠n-\v k-ao-]w Ip∂p-{º-Øv ho-´n¬ tImtWm-Øv {io-[-c≥(70).

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-gnt°m-S v-sh-≈n-am-Sp-Ip-∂v kz-tZ-i-n-bpw Xm-\q¿ tZh-[m¿ kv-Iqƒ dn-´.-A[ym-]-I-\p-am-b Nn-d°¬ ao-ج N-{μ≥ (64). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: _n-μp, _n-Pp, _n-\p.

Nm-\n-bw-I-Shv: a-W-∏pdØv kq-∏n(75). `m-cy:J-ZoP. a-°ƒ: Ip-™-–p√ (J-Ø¿), AΩ-Zv(H-am ≥), ^m-Øn-a, B-bn-i, kp-ss_-Z, dw-e. a-cpa°ƒ: d-m-_n-b, P-ao-e, A-ΩZv, Jm-Z¿ ap-kveym¿, A-kokv.

]-d-hq¿: B-fw-Xp-cp-Øv ]tc-X-\m-b a-gp-h-t©-cn tZh-kn-bp-sS `m-cy t{Xky(90). a-°ƒ: a-tcn(sh≈m-c-∏n-≈n, Xp-cp-Øn-∏pdw), tdm-kn(aq-™-\m-´v, Rm-d-bv-°¬), F¬-kn(e£v-an tIm-f-Pv ]-d-hq¿), eq-kn(]m-d-bv-°¬, \m-b-cº-ew), kn-ÿ A-\p-P acn-b(A-[ym-]n-I, sk‚ v.tPm¿-Pv kv-Iqƒ ]pØ≥-]-≈n), sIm-®p-t{Xky, tU-hn-Uv, tam-fn. a-cpa-°ƒ: k-Æn, jo-_, s_∂n, ]-tc-X-cm-b sk-_mÃy≥, tPm¿-Pv. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\v ]-d-hq¿ tIm-´-bv-°m-hv sk‚ v.tXm-a-kv N¿-® sk-an-tØ-cn-bn¬.

{io-[c³

in-h-cm-a³ \m-bÀ Xn-cp-h-√: a-∂≥-I-cNn-d sX-t°-ta-em-´v sI in-h-cm-a≥ \m-b¿ (85˛-dn-´. A-[ym-]I≥). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: A-Ωn-Wn-°p-´n-b-Ω. a-°ƒ: X-¶w, tUm. Ir-jv-W-Ip-am-¿. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ-Ipam¿ (Zp-_-bv), tUm. Ko-X.

sXm-Sp-]p-g: ssk-°n-fn¬ k-©-cn-°p-tºmƒ tem-dn C-Sn-®v- dn-´. t]m-en-kv- sl-Uv-tIm¨-kv-‰-_nƒ a-c-W-aS-™p. a-W-°m-Sv- {io hn-lm-dn¬ sI F≥ \m-cm-bW≥ \m-b-cm(70)Wv- a-cn-®-Xv-. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se aW-°m-Sm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pv- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\n-bm-√. t]m-enA-Ðp A-ko-kv kv- tk-\-bn¬ \n-∂pw tIm-´-bw: Sn._n tdmthm-f-≠-d-dn dn-´-b¿-sa‚ vUn¬ sIm-≠m-´p-]-d-ºnhm-ßn-b \m-cm-b-W≥ \m¬ A-–p¬ A-ko-kv b¿ hn-hn-[ kmw-kv-Im-cn(84). J-_-d-S-°w \-SI kw-L-S-\-I-fp-sS `m-cØn. `m-cy: ^m-Øn-a-_o- hm-ln-bm-bn-cp-∂p. a-Whn. Xm-g-Ø-ßm-Sn A-d°m-Sv- k-l-I-c-W _m-¶vhp-]p-g ]m-e-∏-d-ºn¬ Ip- {]-kn-U‚ v-, Pn-√m sseSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: jm{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{IPn, jm-\-hm-kv, ssj-Pp, ´-dn F-∂o \n-e-bn¬ {]jm-ln-Z , ssj-e-P. a-cp- h¿-Øn-®n-cp-∂p. a-W-°ma-°ƒ: d-jo-Zv πm-¥-d, dn- Sv- im-¥n-\-K¿ d-kn-U‚-kv - A-tkm-kn-tb-j≥ skjm-Zv, ^m-Øn-a-jm-Pn, {I-´-dn-bm-bn {]-h¿-Øn-®v- h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy ]k-^o-Z jm-\-hm-kv, ¶-Pm-£n-b-Ω dn-´.sU-]yq-´n X-l-ko¬-Zm-cm-Wv-. _nssj-_n ssj-Pp. Pp, {io-Ip-am¿ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv-.

\-fn-\n Xr-°-cn-∏q¿: sIm-b-¶-cbn-se ]-≈n-b-Øv \-fn\n (58). `¿-Øm-hv: ap-√t®-cn ap-Øp-\m-b¿. a°ƒ: D-j, A-\o-jv.

tam-l-\-Ip-am-c³ \m-bÀ

tam-fn tPm-kv

sk-_m-Ìy³ am-Xyp

G-en

kp-`-{Z

I-a-em-£n-b-½

hn-P-b³

`m-kv-¡-c³

Xp-d-hq¿: dn-´. F-°tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰Ãn-Iv-kv ko-\n-b¿ tPm.U-b-d-Œ¿ tIm-SwXp-cp-Øv D-jm-a-μn-cØn¬ (\-So-]-d-ºv )taml-\-Ip-am-c≥ \m-b¿(63). `m-cy: D-j-Ip-am-cn. a-Iƒ: A-iz-Xn-ta-t\m≥. a-cp-aI≥: a-t\m-Pv ap-cfn(kn.C.H F-b¿-sS¬).

ap-≠-Øm-\w: sX-t°-∏pc-bv-°¬ Fw kn tPm-kns‚ `m-cy tam-fn tPm-kv (54). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v H-∂n-\v I-ß-g C-S-b-∏m-d sk‚ v ]o-t‰-gv-k kn.Fkv.sF. sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Ø-e Nn\n-I-´p-∏n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: {io-P, jo-P. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv .

N-ß-\m-t»-cn: X-I-Sn-tb¬ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v am-Xyp-hn-s‚ a-I≥ sk_m-Ãy≥ am-Xyp (]m-∏®≥-˛61). kw-kv-Im-cw C∂v 3.30\v N-ß-\m-t»-cn sa-{Xm-t∏m-eo-Ø≥ ]-ffn-bn¬. `m-cy: A-∂-Ω sk-_m-Ãy≥ (Ip-™q™-Ω) ]p-fn-¶p-∂v ]pØ≥-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\p, a\p. a-cp-a-I≥: sP-dn≥ tPm-k-^v.

A-co-°-c:C-t©-\m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Np-Ωm-cn-s‚ `m-cy G-en (88). kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 10\v A-co-°-c sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X -A-co-°-c sh-´n°¬ Io-c-t∏¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tP-°_v, B-\o-kv. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, ]n sI Nm-t°m®≥.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sI.Fkv.]p-cw I-S-Øq¿ I-fo°-en¬ ]-tc-X-\m-b inh-cm-a-s‚ `m-cy kp-`-{Z (75). a-°ƒ: i-in-[-c≥, hn-im-e-£-an, i-im-¶≥, h-k-¥, h-’-e, ssj-eP. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, cm-P∏≥, ip-`, ]-tc-X-\m-b btim-[-c≥, D-Z-b≥, {]-Imiv.

]-∑-\: ]-∑-\ tIm-e‚-øØv ho-´n¬ hn-P-b≥(67). `m-cy: kp-j-am-Ip-am-cn. a°ƒ: hn-Zy (_n-μp-˛sI.F-kv.C._n. tX-h-e°-c), {io-Im-¥v. a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv(Fkv._n.Sn. `-c-Wn-°m-hv), A-Rv-P-\(hn-tŒm-dn-b B-ip-]-{Xn, sIm-√w).

Bbn-i

G®q¿: sIm√≥Nndbnse ItÆmØv lukn¬ ]gbnSØv A\¥≥(63). G®q¿ Nt{μmZb IemkanXnbn¬ hben-\nÃmbncp∂p. a°ƒ: dnt\jv, j\na, j\ne.

s]-cp-ºm-hq¿: sF-ap-dn B-\-μ-`-h≥ (sN-ßm-eh-´-bv-°¬ ]m-en-bv-°¬) ]-tc-X-\m-b cm-P-∏≥-]n≈ `m-cy I-a-em-£n-bΩ(81). tIm-X-aw-K-ew ]n≠n-a-\ ]m-en-bv-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: A-P-b-Ip-am¿(B-[m-csa-gp-Øv s]-cp-ºm-hq¿), k-Pn(Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: Ko-X, _n-μp(B[m-c-sa-gp-Øv). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11 \v kz-h-k-Xn-bn¬.

Hm-bq¿: sIm-´-d _n Fkv `-h-\n¬ Fw `m-kv-Ic≥(71). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: an-\n (A[ym-]n-I), {io-P (kn-hn¬ k-ssπ-kv), l-co-jv ({Ko≥-em≥-Uv t]-∏¿ an¬). a-cp-a-°ƒ: D-t]-{μ\m-Yv (ssl-t°m-S-Xn tIm¿-´v Hm-^n-k¿), l-cn{io (_n.F-kv.F-^v.), [\y (lu-kn-Mv tIm-˛-Hm]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n).

sam-bvXp Xcp-h-W: I-´-bm-Sv ]pØ≥]pc sam-bv-Xp (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Øn-a, adnbw, a-“qZv, e-Øo^v, k-Pv-\, k-eo-\, ]-tcX\m-b A-kokv, k-do\, j-ao-e.

amXyp Nm-Ø-t¶m-´p\-S: BZyIm-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI≥ I√-d-°¬ amXyp(92). `mcy: ta-cn(ssh-°w Im°-ap-≈p-¶¬ Ip-Spw-_mwKw).

Ajvd-^v tImtømSv: Ip´ym-en-∏pdØv ]tc-X-\mb C{_mlow lmPn-bpsS a-I≥ C sI Ajvd^v(47).

Ip-‰ymSn: ]-tc-X\m-b X´m¿I-≠n Ip-™-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS `mc-bv s\√n-bp≈-Xn¬ B-bn-i(71). a°ƒ: Bky, \-^o-k, P-ao-e, kp-sse-J, Ako-kv(ku-Zn).

A\´³

tIm-bm-ap lm-Pn Xn-cq¿-°m-Sv: Xn-cq¿-°m-Sv tXm-Wn-°-c-bn-se Hm-´p]-d-ºn¬ tIm-bm-ap lmPn (80).

A-am-\p-Å hn-Zym-\-K¿: ]-Sp-h-Sp-°w sI ]n lu-kn-se Hmt´m ss{U-h¿ sI ]n Aam-\p-√(60). `m-cy: _o^m-Øn-a. a-°ƒ: kmln¿ (Zp-_-bv), km-Pn-Z, km-ln-\, k-^o-\. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-cn-b, keow (Zp-_-bv), ^m-dq-Jv.

ssh-Zyp-Xn sse-\n \n-¶v tjm-t¡-äv Krl-\m-Y³ a-cn¨p

sIm®n: ho-Sn-\v k-ao-]w s]m-´n-hoW ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ \n-∂v tjm-t°-‰v Krl-\m-Y≥ a-cn®p. ]nXm-hn-s\ c-£n-°m≥ {i-an-® aI-\v tjm-t°‰p. ]pØ≥-th-en-°-c Xp-cp-Øn-∏p-dw P-]am-e cm-⁄n ]≈n-°v k-ao-]w I√-d-°¬ h-do-Zv tXm-a-kv(76)BWv C∂-se ]p-e¿-s® tjm-t°-‰v a-cn-®-Xv. cm-hn-se B-dn\v F-gp-t∂‰ tXma-kv ho-´p-]-d-ºn¬ \-S-°p∂-Xn-\n-sS-bmWv s]m-´n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ tjm-t°-‰Xv. I-c-®n¬ tI´v Hm-Sn-sb-Øn-b a-I≥ tPm-bn ]n-Xmhn-s\ ]n-Sn-s®-gp-t∂¬-∏n-°m≥ {i-an°p-∂-Xn-\n-sS tjm-t°-‰v sX-dn-®p-hoWp. tXm-a-kns‚ `m-cy B-\nbpw ]n-∂m-se F-Øn-sb-¶nepw aI≥ ]n-¥n-cn-∏n-®-Xn-\m¬ tjm-t°¬-°m-sX c-£s∏-´p. _l-fw tI-´v FØnb A-b¬-hm-kn-Iƒ DW-° a-S-ep-]-tbm-Kn-®v tXm-a-kns\ ssh-Zyp-Xn Iºn-bn¬ \n-∂v th¿-s]-Sp-Øn D-S≥ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶nepw a-cn-®n-cp∂p. a-I≥ tPm-bn-°v ]pdØpw ssI-I-fnepw s]m-≈-te-‰n-´p≠v. tXm-akns‚ ar-X-tZ-lw ]-d-hq¿ Xm-ep-°v B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ssh-Io´v P-]ame cm-Rv-Pn ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn®p. B‚Wn, jn_n, _n-\p F-∂n-h-cm-Wv a-‰p a-°ƒ.

¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p

a-Æ-t©-cn: tdm-Uv ap-dn-®p I-S-∂ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn C-t∂m-h Im-dn-Sn-®p a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw h-S-°v ]©m-b-Øv B-im-cn-∏-d-ºn¬ k-Xo-i-s‚ a-I≥ A¿÷p≥ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. B-e-∏p-g-˛-tN¿-Ø-e tZA-_q-_-¡À io-b-]m-X-bn¬ I-™n-°p-gn P-Mv-j-\p k-ao-]w IB-ew-]m-Sn: sF.F≥.gn-™ sNm-Δm-gv-N ssh-In-´v 7.30 tbm-sS-bm-bn-cp-∂p F¬. {]-h¿-Ø-I≥ F-cn- A-]-I-Sw. h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]b-∏m-Sn-bn-se aq-e-bn¬ A-_q-_-°¿ (65). `m-cy: {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿B-kyp-Ω. a-°ƒ: A-–p- s® a-cn-®p. I-Wn-®p-Ip-f-ß shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°‚-dn kv-Iqƒ hn-Zym-Yn-bm-Wv. π-kv-Sp ]-co√, C-{_m-lnw . £m-^-ew h-∂-t∏mƒ A¿-÷p≥ hn-P-bn-®n-cp-∂p. am-Xm-hv: Aw-_n-I. k-tlm-Z-cn: B-cy.

shÂ-Un§n-\n-S-bn tjm-t¡-äv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p Im-knw Ip-ªv

X-¦-¸³

X-¦-a-Wn

jm-lq l-ao-Zv

Zn-hm-I-c³

]m-¸p

cm-L-h³ \m-bÀ

I-cp-Wm-I-c³-]n-Å

sIm-√w: tX-h-e-gn-IØv ]p-Ø≥-ho-Sv kwkw \-K¿-˛218¬ Fw Im-knw Ip-™v(88). a-°ƒ: \m-k¿, \-ko¿, B-_n-Z, \p-ssk-_, \_o-k-Øv, a-l¿-_m-≥ _o-hn, k-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: jm-lp-±o≥, ju-°-Øv, k-enw, apl-Ω-Zv k-enw, s\-Pnw, l-ko-\, Pp-_n-\.

I-S-bv-°¬: B-gm-¥-°pgn _m-_p hn-em-kØn¬ X-¶-∏≥ (83). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: Kn-cn-P, Ko-X, B-{im-aw k-Po-hv (sF.-F≥.-Sn-.bp.kn. I-S∏m-°-S a-fi-ew {]-knU‚ v), an-\n. a-cp-a-°ƒ: hn B¿ k-l-tZ-h≥, ]tc-X-\m-b hn Un \-S-cmP≥, t{]w D-jm¿ (sIm√w tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿), eo-\ kPo-hv.

Ip-≠-d: sh-≈n-a¨ shÃv πm-hn-f h-S-°-Xn¬ cm-am-\p-P-s‚ `m-cy X-¶-aWn(37). a-I≥: A-`n-cmw.

im-kv-Xmw-tIm-´: t]m-cph-gn I-º-e-Sn H-kv-Xm-ap°v I-√-S-°m-c-s‚ hn-fbn¬ jm-lp¬ l-aoZv(78). `m-cy: ku-Zm _o-Kw. a°ƒ: jm-Pn, \-ko¿, \hm-kv, \u-jm-Zv, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: jm-an-e, s\Pn, jm-Pn-tamƒ, do-\, kn-±o-Jv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sX°pw-ap-dn ta-°v am-cq¿ In-g-°-Xn¬ Zn-hm-Ic≥(am-[-h-Øn¬ X-ºn˛67). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `m-cy: sN-√-Ω. a°ƒ: Kn-co-jv, k-Xo-jv, k-Po-hv. a-cp-a-°-ƒ: kpPn, I-hn-X.

B-e-ßm-Sv: No-c-¶≥ hdo-Xv a-I≥ ]m-∏p(78). `mcy: t{X-kym-Ω(I-S-a-°pSn ssI-X-°-®m-en¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: tPm¿-Pv(sIm-®n≥ jn∏ym¿-Uv), B-\n, tPm¨k¨(_n-kn-\-kv), am¿´n≥(_n-kn-\-kv), kn-\n. a-cp-a-°ƒ: ko-en-b sX-‰bn¬, tPm-Wn ssX-∏-dºn¬, t{K-kn ]m-td-°m´n¬, kn-‘p ]p-Xp-t»-cn, s_-∂n {km-ºn-°¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]p-Xn-bIm-hv tN-cn-bn¬ ho-´n¬ ]n cm-L-h≥ \m-b¿(82). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xbm-b Cu-iz-cn-b-Ω, ]-tcX-\m-b tKm-]m-e≥-\m-b¿, Ku-cn-b-Ω, ]-tc-X-\mb hm-kp-\m-b¿, ao-\m£n.

]p-\-eq¿: ]m-dw-Im-Sv πmhn-f ]-Sn-™m-‰-Xn¬ ho´n¬ I-cp-Wm-I-c≥-]n≈(77). `m-cy: tZ-h-In-b-Ω. a°ƒ: ]p-jv-]-a-Wn, _nPp, kn-‘p, k-t¥m-jv. acp-a-°ƒ: tPym-Xn-Ip-am¿.

hn-P-b³ \m-bÀ Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ ]mtem-Sv ho-´n¬ F≥ hnP-b≥ \m-b¿. `m-cy: Cμn-c.

Ip-¸³ ap-X-ea-S: s\-Sp-h©n-d Ip-∏≥ (80). `mcy: sh≈.

sIm-¨n³ am-\p-h Im-h-\m-Sv: a-cp-Ø-Sn I∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ ]mep-hn-f-bn¬ h-b-en-Ãv am\p-h¬ Un-kn¬-h F-∂ sIm-®n≥ am-\p-h¬(76). `m-cy: tPm-kv-hn≥.

ho-Wm-ap-c-fo-[-c³ h-≈n-°p-∂v: A-cn-b-√q¿ dn-´.-{S-j-dn Hm-^n-k¿ ]mtdmƒ ap-c-fo-[-c-s‚ aIƒ ho-Wm-ap-c-fo-[-c≥ (22). am-Xm-hv: _o-\m-ap-cfn. k-tlm-Z-cn : l-cn-Xm ap-c-fo-[-c≥.

im-´ Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g ]p≈n-°n-g-°-Xn¬ ]p-jv-]cm-P-s‚ `m-cy im-¥ (67). a-°ƒ: A-tim-Iv-Ip-am¿, ssi-e-P. a-cp-a-°ƒ: joP, i-in.

X-¦-¸³-]n-Å Im-h-\m-Sv: I-∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ th-fq¿ In-g°-Xn¬ X-¶-∏≥-]n≈(73). `m-cy: im-¥-Ω.

th-em-bp-[³ Ip-‰n-∏p-dw: I-gp-Ø-√q¿ am-S-º-Øv th-em-bp-[≥ (56). `m-cy: h-k-¥.

th-em-bp-[³ Xn-cp-\m-hm-b: I-f-Øpw]-d-ºn¬ th-em-bp[≥(64). `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: c-Xo-jv, k-Po-jv, hn-\o-jv.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-Êpw Hm-t«mbpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À a-cn-¨p Bep-h: sI.F-kv.B¿.-Sn.kn _- pw Hm-t´mbpw Iq-´nbn-Sn-®v c-≠p-t]¿ a-cn®p. Bep-h s]-cp-ºm-hq¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn dq-´n¬ a-ln-fm-e-bw P-Mvj-\p k-ao]w C∂-se cm-{Xn 8.30 Hm-sSbm-Wp A-]-ISw. B-ep-h-bn¬ \n-∂p Nm-e°¬ `m-K-tØ-°p t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bn¬ s]- A-–p¿-d-“m≥ Ir-jv-W≥-Ip-´n cp-ºm-hq-cn¬ \n-∂p B-ep-hbn-te-°p h-∂ _- m-Wp C-Sn-®Xv. C- dn-e-b≥-kv tI-_n-fn-\p Ip-gn-® ti-jw Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Hm-t´m-ss{U- a-Æv tdm-Un¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xn-\h¿ Nm-e-°¬ s]-cn-bm¿ t]m¿-´-do-kn- Sp-Øm-Wv A-]-I-Sw. Ir-jv-W≥-Ip-´n C-e-{Œn-Iv πw-_nMvv \p k-ao-]w Iogv-tXm-´-Øn¬ ]-tcX\m-b B-en-bp-sS a-I≥ A-–p¿-d- sXm-gn-em-fn-bm-Wv. A-–p¿-d-lv-am-s‚ “m≥(45) kw-`-h-ÿe-Øp X-s∂ a- `m-cy km-_n-d. a-°-fn√. Ir-jv-W≥ Ip´n-bp-sS `m-cy tch-Ω. a°ƒ: dnPp, dncn®p. Hmt´m bm-{X-°m-c\m-b Ip-´-Ω-t»- \n. ar-X-tZ-l-߃ Bep-h Pn√m Bcn ]p-Ø≥-tIm-´-bn¬ Ir-j-W≥-Ip-´n- ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. C-∂p t]m-kvBep-h Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ h®v a- ‰v tam¿-´w \S-Øn _-‘p-°ƒ-°p hncn®p. a-l-nfme-bw P-Mvj-\p k-ao-]w ´p-\¬-Ipw.

sF-jm-_o-hn

hm-kp-tZ-h³

a-dn-bw-

N-ß-\m-t»-cn: sF.kn.H P-Mv-j-\n¬ sF-jm a≥-kn-en¬ ]-cX-\m-b A-–p¬ d-lv-ams‚ `m-cy sF-jm-_ohn(69). J-_-d-S-°w \-SØn. ]-tc-X tXm-∏n¬ Xm-gv-N-bn¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: Pm-kv-an≥,_o\,ap-_m-jv({Ko≥-Nm-\¬ Uyq-´n s]-bv-Uv ),kn-bmZv(P-\-{io a-fi-ew sNb¿-am≥),k-^o-\,X≥kow({Sm-h¬-kv {Kq-∏v). a-cp-a-°ƒ: k-eow(tX-Pkv), d-low(Fw.hn F©n-\o-b-dn-Mv h¿-Ivkv)ssj-\n,jw-\,\mk¿(]m-e-°m-Sv),j-l-\mkv.

sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv tX-c-I-Øn-\m¬ F≥ Pn hm-kp-tZ-h≥ (76). kw-kv°m-cw i-\n 11 \v ho-´p-h-fv∏n¬. `m-cy: im-c-Zm-Ω. a°ƒ: Zn-eo-]v, hn-t\m-Z.v acp-a-°ƒ: A-iz-Xn,tc-jv-a.

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿ Iq-\w-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ss]-en-bp-sS `m-cy a-dn-bw (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™p c-≠n\v I-cn-a-Æq¿ sk‚ v. taco-kv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ :tdm-k-Ω, h-°-®≥, sXmΩ-®≥, tkm-_n-®≥, X¶-≥, ]-tc-X-\m-b sI -]n tPm-k-^v, tIm-gn-∏m-´v . a-cp-a-°ƒ-:tXm-a-kv IpΩn-Wn-bn¬ (hm-g-h-c),tacn ]p-Xp-°-≈n¬ (I-cn-aÆq¿),s]-Æ-Ω ap-≠-bv°¬ (D-Sp-º-∂q¿),B-eokv tIm-gn-∏m-´v , sse-k ]p-∂-Øm-\-Øv (I-cn-aÆq-¿),_n-\n h-≈n-°m-´p]-d-ºn¬ (tIm-Sn-°p-fw).

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À -a-cn-¨p Ip-d-hn-e-ßm-Sv (tIm-´-bw): Fw.kn tdm-Un¬ tam-\n-∏≈n-bn¬ Im-dpw, sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. _- pw Iq-´nbn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿- a-cn-®p. Xr-»q¿ Ip-∂-Øq¿ ta°m-´p-Ip-fw do≥-k¨ tXm-akv (26), Ip-∂-Øq¿ cm-Pp sI ta-t\m≥ (cm-Pp ]p-g-¶-c -47) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-cph-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-cn-°p-I-bm-Wv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 11.30Hm-sS tam\n-∏-≈n-bv-°pw B-®n-°-en-

\p-an-S-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. Imdnep-≠m-bn-cp∂ Ip∂w-Ip-fw a-c-Øw-tIm-Sv Ip∂-Øv kp-`m-jv (30), sh-≈-d°p-∂v ]-≈n-ta-∏p-dw sXt°m-´-bn¬ jn-lm-_p-±n≥ (23) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-®h-S B-h-iy-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]m-bn Xr-iq-cn-te-°v a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p Im-dn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿. dn≥-k¨ I-®h-S ta-J-e-bn-se k-Po-h-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. s]m-Xp-cwK-Øpw, a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-\-cw-K-Øpw k-Po-ham-bn-cp-∂p cm-Pp ]p-g-¶-c. Nß-\m-ti-cn s]-cp-∂ kz-tZin-bpw Rm-¶-´-cn-tZ-hn t£{X-Øn-se Hm-^n-kv Ãm-^pam-b {io-I-e-bm-Wv cm-Pp-hns‚ `m-cy. a-I≥:I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn A¿-Pp≥. tXm-a-kv-˛-en-kn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv a-cn-® dn≥k¨. B-t‚m G-I k-tlmZ-c-\m-Wv.

Ìo-^³ F-{_-lmw cm-P-]p-cw: I-≠-»mw-Ipt∂¬ Ão-^≥ F-{_lmw (90). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v F≥.B¿. kn‰n sk‚ v ta-co-kv N¿-®n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Gen-°p-´n.a-°ƒ: ta-cn, A{_-lmw, t{K-kn, tPm¿-Pv, h-’, en-kn, tem-an-\n, tSm-an, sS≥-kn, a-cp-a-°ƒ: t_-_n, h-’-Ω, tPmkv, tdm-kn-en.

\m-b-sb F-Sp-¡m³ In-W-änen-d-§n-b c-−p-t]À izm-kw-ap-«n a-cn-¨p

N-S-b-aw-K-ew:In-W-‰n¬ ho-W \m-b-sb F-Sp°m\nd-ßn-b c-≠p-t]¿ izm-kwap-´n a-cn-®p. ]-Wbn¬ D-j a-μn-c-Øn¬ kp-tc-jv (40), tXm-´n≥-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hmkp (52) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS N-S-b-aw-K-ew ]-W-bn¬ N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ k-Ømdn-s‚ In-W-‰n¬ N-Ø \m-b-sb F-Sp-°m≥ C- d - ß n- b - t ∏m- g mWv kw-`-hw. 60 A-Sn- Xm-gvN-bp-≈ In-W-‰n-te-°v kp-tc-jv kp-tc-jmWv BZyw C-d-ßnbXv. Xp-S¿-∂v C-bmƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßp-∂-Xv I-≠v ho-´pIm-¿ _-l-f-w h-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv hmkp C-d-ßn-b-Xv. Xp-S¿∂v C-t±-l-hpw sh-≈Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. 15 A-Sn-bn-e-[n-Iw sh-≈-ap-≈ In-W-‰nte-bv-°v C-cp-h-cpw ap- hm-kp ßn Xm-gp-∂-Xv- I-≠v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-cpw ho-´p-Im-cpw c-£n-°p-hm\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v I-S-bv-°¬ ^-b¿-t^m-gv-kpw N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn \m-´p-Imcp-sS k-lm-b-tØm-sS ar-X-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-SpØv I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. hm-kp-hn-s‚ `m-cy iym-a-f. a-°ƒ: do-\, _n-‘p. kp-tc-jn-s‚ `m-cy D-j. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, kp-Pv. arX-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kvI-cn-°pw. N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

s]-cp-ºm-hq¿: sh¬-Unw-Kn-\n-S-bn¬ tjm-t°-‰v sXm-gn-em-fn a-cn-®p. ]-´m¬ Ir-jv-Wm F-©n-\o-dnwKv h¿-°v-tjm-∏v sXm-gnem-fn ]m-Ww-Ip-gn kz-tZin tKm-]-Ip-am¿ (43) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®°v c-≠v a-Wn-tbm-sS-bmbn-cp-∂p kw-`-hw. D-S≥ s]-cp-ºm-hq¿ km≥-tPm B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. `m-cy jn¬-P. a-Iƒ A-Rv-P-\.

sS-d-kn \n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: ho-Sn-s‚ sSd-kv hr-Øn-bm-°m≥ Ib-d-sh Im¬-h-gp-Xn hoWv ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ Kr-l-\mY≥ a-cn-®p. t^m¿-´p-sIm®n ]-´m-fw-I-f-Øn-∏-dºn¬ ho-´n¬ tkm-a-kpμ-cw(63)B-Wv a-cn-®-Xv. Cu am-kw 11 mw Xn-ø-Xnbm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂Xv. F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ]-´m-f-Øv _m¿-_¿ tjm∏v \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p ]-tc-X≥. `m-cy: jo-e. a°ƒ: kp-`m-jv, kp-[o-jv, {io-P. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn, Io¿-Øn.

bp-hm-hv tjm-t¡-äv a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: C-cp-ºv tXm-´n D-]-tbm-Kn-®v N-° s]m-´n-°p-∂-Xn-\n-sS bp-hm-hv tjm-t°-‰v a-cn-®p. sX-°pw-I-c h-S-°pw-ap-dn Xm-g-tØ-Xn¬ i-¶-c-\m-cmb-W-s‚ a-I≥ kp-tc-jv _m-_p(45)hm-Wv a-cn-®-Xv. N-° s]m-´n-°p-∂-Xn-\n-sS _m-e≥-kv sX-‰n-b C-cpºv tXm-´n ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ X-´p-I-bm-bn-cp-∂p. In-cm-eq-cn-se S-b¿ I-º-\n-bn-se Po-h-\-°m-c-\mWv kp-tc-jv _m-_p.

¹-kv-Sp ]-co-£-bn tXm-ä hn-ZymÀ-Yn-\n B-ß-l-Xy sN-bv-Xp

sIm-Sp-ß-√q¿: π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ tXm-‰ hn-Zym¿Yn-\n Io-S-\m-in-\n I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. Fdn-bm-Sv K-h. tI-c-f h¿-Ω l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfn-se h-n-Zym¿-Yn-\n am-S-h-\ am-\-t¶-cn A-–p¬ Pem-en-s‚ a-Iƒ X-\n-b(18)bm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. D-S-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. ho-´n¬ Ir-jn-°v sX-fn-bn-°m≥ h-®ncp-∂ Io-S-\m-in-\n Ip-Sn-®m-Wv B-X-a-l-Xy sN-bv-XXv. am-Xm-hv: ^m-cn-Z. k-tlm-Z-c-߃: ^-bm-kv, ss^-kv.

\nb-a-w a-dn-IS-¶v Im-en-¡-än kzm{ib tIm-f-Pp-IÄ 

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-ime-°p-Io-gn¬ \n-b-a-߃ Im-‰n¬ ]d-Øn kzm{ib tIm-f-Pp-Iƒ-°p kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂p. c-≠v h¿-j-Øn\n-S-bn¬ kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬Inb tIm-f-Pp-I-fn¬ ]cn-tim[-\m k-an-Xn-°p ap-ºn¬ Ir-{Xn-a tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-bm-Wv A-^n-en-tb-j≥ \-S-Øp∂Xv. ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ `m-Kßfpw ÿ-ehpw I-Wn-®v tIm-f-Pp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-Ø-h¿ \n-c-h-[n-bmWv. a-e-∏pdw Pn√-bn-se Xn-cq-cn-ep-≈ H-cp A¨ FbvU-Uv tImf-Pv C-Xn-\p-ZmlcWamWv. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv, F≥-Pn-\n-b-dnMv Dƒ-s∏-sS-bp≈ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kv-‰m‰yq-´-\p-k-cn-®v \n›n-X `q-an- th-W-sa-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw a-t‰-sX-¶nepw `q-an-

bp-sS tc-J-Ifpw sI-´n-S-ßfpw Im-´n-bmWv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpƒ-s∏-Sp-∂ A^n-en-tb-j≥ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI tImfPv am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp°p-∂Xv. hn-`-h k-ar-≤am-b k¬-°m-chpw kmºØn-I A-gn-a-Xnbpw \S-Øn tIm-f-Pn-\v 

tem-_n°p th-≠n-bm-sW-∂v B-tcm-]W-ap≠v. b-Ym¿-∞- c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xneq-sS A-[ym-]-I¿-°v hn-Zym¿-YnI-sf Xncn-®-dn-bm≥ km-[n-°n-s√-∂-Xn-\m¬ tXm∂n-b co-Xn-bn¬ am¿-°p-Iƒ \¬Im≥ I-gn-bn-s√-∂-Xm-bn-cp-∂p hmZw. F-

kzm{ib tem-_n-¡p hg-§n ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm-¡n

A-^n-en-tb-j≥ \¬In-b kw-`-h-ßfpw Im-en-°-‰n¬ \n-∂v dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn´p≠v. Kƒ-^n-ep-≈ ap-gp-h≥ Ã-Un- sk‚dp-Im-cpw hm-gv-kn-‰n D-tZym-K-ÿ¿-°v samss_¬ t^m-¨ Dƒ-s∏-sS hn-e-]n-Sn-® k-Ωm-\-߃ hn-X-dn-bm-Wv {]-h¿-Ø-\m\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-ØXv. C-t∏m-gp-≈ kn≥-Un-t°-‰v D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn-se ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-®v aq-ey-\n¿-W-b-Øn\-b-°p∂-Xv \n¿-Ø-em-°nb-Xv kzm{ib

∂m¬ ^mƒ-kv \-º¿ H-gn-hm-°n-b-Xn-eqsS A-[ym-]I-sc kzm-[o-\n-®m¬ am¿-°pIƒ F-fp-∏-Øn¬ t\-Sm-\m-Ip-sa-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ ]-co£m-^-e-ß-fn¬ A-h-cp-sS \n-e-hm-c-apb¿-Øn-bn-s√-¶n¬ tIm-f-Pp-I-fp-sS A^n-en-tb-j≥ d-≤m-°-W-sa-∂p sslt°mS-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. Cu Im-cW-Øm¬ \n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ ]-co-£-

I-fnepw aq-ey \n¿-W-b-Øn-e-pw F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ A-[ym-]I-sc kzm[o-\n-®v Ir-{Xn-aw \-S-Øp-sa-∂m-Wv Bi¶. tIm-f-Pp-I-fp-sS ka-bw cm-hn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c-≠v h-sc-bm-bn am-‰p∂-Xn-\p-≈ Im-en°-‰v kn≥-Un-t°-‰n-s‚ \n¿-t±-i-Øn-\p ]n-∂nepw A¨-F-bvUUv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v tem-_n-bm-sW∂m-Wv ]-cmXn. ap-gp-h≥ \n-b-a-ßfpw ew-Ln-®v kzm{ib am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-bm-Wv C-t∏mƒ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS `-c-Wk-an-Xn {]h¿Øn°p-∂Xv. tImf-Pp-Iƒ-°v A-^n-en-tb-j≥ \¬-Ip-∂ kn≥-Un-t°-‰v A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-hmctam A-Snÿm-\ ku-I-cy-ßtfm ]cntim-[n-°m-dn√. Fw.^n¬ dn-k¿-®v tIm-gvkp-Iƒ kzm{ib tIm-f-Pp-I-fnepw Xp-Sßp-∂-Xn-\v \o-°-߃ \-S-Øn-h-cn-I-bmW.v


8

thÀ-]mSv

kottayam

sF-jm-_o-hn

hm-kp-tZ-h³

a-dn-bw-

N-ß-\m-t»-cn: sF.kn.H P-Mv-j-\n¬ sF-jm a≥-kn-en¬ ]-cX-\m-b A-–p¬ d-lv-ams‚ `m-cy sF-jm-_ohn(69). J-_-d-S-°w \-SØn. ]-tc-X tXm-∏n¬ Xm-gv-N-bn¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: Pm-kv-an≥,_o\,ap-_m-jv({Ko≥-Nm-\¬ Uyq-´n s]-bv-Uv ),kn-bmZv(P-\-{io a-fi-ew sNb¿-am≥),k-^o-\,X≥kow({Sm-h¬-kv {Kq-∏v). a-cp-a-°ƒ: k-eow(tX-Pkv), d-low(Fw.hn F©n-\o-b-dn-Mv h¿-Ivkv)ssj-\n,jw-\,\mk¿(]m-e-°m-Sv),j-l-\mkv.

sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv tX-c-I-Øn-\m¬ F≥ Pn hm-kp-tZ-h≥ (76). kw-kv°m-cw i-\n 11 \v ho-´p-h-fv∏n¬. `m-cy: im-c-Zm-Ω. a°ƒ: Zn-eo-]v, hn-t\m-Z.v acp-a-°ƒ: A-iz-Xn,tc-jv-a.

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿ Iq-\w-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ss]-en-bp-sS `m-cy a-dn-bw (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™p c-≠n\v I-cn-a-Æq¿ sk‚ v. taco-kv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ :tdm-k-Ω, h-°-®≥, sXmΩ-®≥, tkm-_n-®≥, X¶-≥, ]-tc-X-\m-b sI -]n tPm-k-^v, tIm-gn-∏m-´v . a-cp-a-°ƒ-:tXm-a-kv IpΩn-Wn-bn¬ (hm-g-h-c),tacn ]p-Xp-°-≈n¬ (I-cn-aÆq¿),s]-Æ-Ω ap-≠-bv°¬ (D-Sp-º-∂q¿),B-eokv tIm-gn-∏m-´v , sse-k ]p-∂-Øm-\-Øv (I-cn-aÆq-¿),_n-\n h-≈n-°m-´p]-d-ºn¬ (tIm-Sn-°p-fw).

tam-l-\-Ip-am-c³ \m-bÀ

tam-fn tPm-kv

Xp-d-hq¿: dn-´. F-°tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰Ãn-Iv-kv ko-\n-b¿ tPm.U-b-d-Œ¿ tIm-SwXp-cp-Øv D-jm-a-μn-cØn¬ (\-So-]-d-ºv )taml-\-Ip-am-c≥ \m-b¿(63). `m-cy: D-j-Ip-am-cn. a-Iƒ: A-iz-Xn-ta-t\m≥. a-cp-aI≥: a-t\m-Pv ap-cfn(kn.C.H F-b¿-sS¬).

ap-≠-Øm-\w: sX-t°-∏pc-bv-°¬ Fw kn tPm-kns‚ `m-cy tam-fn tPm-kv (54). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v H-∂n-\v I-ß-g C-S-b-∏m-d sk‚ v ]o-t‰-gv-k kn.Fkv.sF. sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Ø-e Nn\n-I-´p-∏n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: {io-P, jo-P. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv .

sam-bvXp Xcp-h-W: I-´-bm-Sv ]pØ≥]pc sam-bv-Xp (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Øn-a, adnbw, a-“qZv, e-Øo^v, k-Pv-\, k-eo-\, ]-tcX\m-b A-kokv, k-do\, j-ao-e.

Ìo-^³ F-{_-lmw cm-P-]p-cw: I-≠-»mw-Ipt∂¬ Ão-^≥ F-{_lmw (90). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v F≥.B¿. kn‰n sk‚ v ta-co-kv N¿-®n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Gen-°p-´n.a-°ƒ: ta-cn, A{_-lmw, t{K-kn, tPm¿-Pv, h-’, en-kn, tem-an-\n, tSm-an, sS≥-kn, a-cp-a-°ƒ: t_-_n, h-’-Ω, tPmkv, tdm-kn-en.

amXyp Nm-Ø-t¶m-´p\-S: BZyIm-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI≥ I√-d-°¬ amXyp(92). `mcy: ta-cn(ssh-°w Im°-ap-≈p-¶¬ Ip-Spw-_mwKw).

15 sabv 2014 hymgw

ssk-¡n-fn tem-dn C-Sn-¨v- dn-«. t]m-en-kv- D-tZym-K-س a-cn¨p

sXm-Sp-]p-g: ssk-°n-fn¬ k-©-cn-°p-tºmƒ tem-dn C-Sn-®v- dn-´. t]m-en-kv- sl-Uv-tIm¨-kv-‰-_nƒ a-c-W-aS-™p. a-W-°m-Sv- {io hn-lm-dn¬ sI F≥ \m-cm-bW≥ \m-b-cm(70)Wv- a-cn-®-Xv-. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se aW-°m-Sm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pv- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\n-bm-√. t]m-enA-Ðp A-ko-kv kv- tk-\-bn¬ \n-∂pw tIm-´-bw: Sn._n tdmthm-f-≠-d-dn dn-´-b¿-sa‚ vUn¬ sIm-≠m-´p-]-d-ºnhm-ßn-b \m-cm-b-W≥ \m¬ A-–p¬ A-ko-kv b¿ hn-hn-[ kmw-kv-Im-cn(84). J-_-d-S-°w \-SI kw-L-S-\-I-fp-sS `m-cØn. `m-cy: ^m-Øn-a-_o- hm-ln-bm-bn-cp-∂p. a-Whn. Xm-g-Ø-ßm-Sn A-d°m-Sv- k-l-I-c-W _m-¶vhp-]p-g ]m-e-∏-d-ºn¬ Ip- {]-kn-U‚ v-, Pn-√m sseSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: jm{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{IPn, jm-\-hm-kv, ssj-Pp, ´-dn F-∂o \n-e-bn¬ {]jm-ln-Z , ssj-e-P. a-cp- h¿-Øn-®n-cp-∂p. a-W-°ma-°ƒ: d-jo-Zv πm-¥-d, dn- Sv- im-¥n-\-K¿ d-kn-U‚-kv - A-tkm-kn-tb-j≥ skjm-Zv, ^m-Øn-a-jm-Pn, {I-´-dn-bm-bn {]-h¿-Øn-®v- h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy ]k-^o-Z jm-\-hm-kv, ¶-Pm-£n-b-Ω dn-´.sU-]yq-´n X-l-ko¬-Zm-cm-Wv-. _nssj-_n ssj-Pp. Pp, {io-Ip-am¿ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv-.

k-c-k-½

tKm-hn-µ³ \m-bÀ

in-h-cm-a³ \m-bÀ

Xn-cp-h-√: I-S-{] ]p-fn-aq´n¬ ]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-cpsS `m-cy k-c-k-Ω (A-ΩnWn-b-Ω-˛74). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. a-Iƒ: D-jmIp-am-cn (kq-{]-≠v, Fkv.]n Hm-^n-kv ]-Ø-\wXn-´). a-cp-a-I≥: {]-k-∂Ip-am¿.

Xn-cp-h-√: a-∂≥-I-c-Nn-d sX-t°-ta-em-´v sI in-hcm-a≥ \m-b¿ (85˛-dn-´. A[ym-]-I≥). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 11.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: AΩn-Wn-°p-´n-b-Ω. a-°ƒ: X-¶w, tUm. Ir-jv-W-Ipam-¿. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μIp-am¿ (Zp-_-bv), tUm. Ko-X.

Im-™n-∏p-g: h-≈n-Ip∂w-Im-™n-∏p-g ]p-e-cnbn¬ l-ao-Zv Ip-´n-bp-sS aIƒ A-\o-k(32) . am-Xmhv:sse-e _o-hn.k-tlmZ-c≥:ssk-^p-Zo≥.

_-Zn-b-Sp-°: ]-©m-bØv ap≥ ssh-kv {]-knU‚ v I-Sm¿ _o-Sp X-dhm-´n-se sI i-¶-csj-´n (58). `m-cy: c-P-\n. a-I≥: i-cXv-sj-´n (Iw-]yq-´¿ F≥Pn-\o-b¿, J-Ø¿).

tIm-g-t©-cn: ]p-√m-Sv CS-Øn¬ tKm-hn-μ≥-\mb¿ (88). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬ \S-°pw. `m-cy: ]-¶-Pm-£nb-Ω. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥ (-tIm-g-t©-cn k-_v-{S-jdn Hm-^n-k¿), P-b-Ip-amcn (-A¿-_≥ tIm¿-]-td‰o-hv _m-¶v Xn-cp-h-√), cm-tP-jv Ip-am¿ (-Xn-cp-h√- Cu-Ãv tIm¿-]-td-‰ohv _m-¶v). a-cp-a-°ƒ-: A-\n-e (-Un.hn-.F-®v-.-F¬.]n-.F-kv. Im-™o-‰p-I-c), A-P-bIp-am¿, c-iv-an.

sk-_m-Ìy³ am-Xyp

G-en

kp-`-{Z

I-a-em-£n-b-½

hn-P-b³

`m-kv-¡-c³

N-ß-\m-t»-cn: X-I-Sn-tb¬ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v am-Xyp-hn-s‚ a-I≥ sk_m-Ãy≥ am-Xyp (]m-∏®≥-˛61). kw-kv-Im-cw C∂v 3.30\v N-ß-\m-t»-cn sa-{Xm-t∏m-eo-Ø≥ ]-ffn-bn¬. `m-cy: A-∂-Ω sk-_m-Ãy≥ (Ip-™q™-Ω) ]p-fn-¶p-∂v ]pØ≥-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\p, a\p. a-cp-a-I≥: sP-dn≥ tPm-k-^v.

A-co-°-c:C-t©-\m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Np-Ωm-cn-s‚ `m-cy G-en (88). kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 10\v A-co-°-c sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X -A-co-°-c sh-´n°¬ Io-c-t∏¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tP-°_v, B-\o-kv. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, ]n sI Nm-t°m®≥.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sI.Fkv.]p-cw I-S-Øq¿ I-fo°-en¬ ]-tc-X-\m-b inh-cm-a-s‚ `m-cy kp-`-{Z (75). a-°ƒ: i-in-[-c≥, hn-im-e-£-an, i-im-¶≥, h-k-¥, h-’-e, ssj-eP. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, cm-P∏≥, ip-`, ]-tc-X-\m-b btim-[-c≥, D-Z-b≥, {]-Imiv.

]-∑-\: ]-∑-\ tIm-e‚-øØv ho-´n¬ hn-P-b≥(67). `m-cy: kp-j-am-Ip-am-cn. a°ƒ: hn-Zy (_n-μp-˛sI.F-kv.C._n. tX-h-e°-c), {io-Im-¥v. a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv(Fkv._n.Sn. `-c-Wn-°m-hv), A-Rv-P-\(hn-tŒm-dn-b B-ip-]-{Xn, sIm-√w).

Bbn-i

G®q¿: sIm√≥Nndbnse ItÆmØv lukn¬ ]gbnSØv A\¥≥(63). G®q¿ Nt{μmZb IemkanXnbn¬ hben-\nÃmbncp∂p. a°ƒ: dnt\jv, j\na, j\ne.

s]-cp-ºm-hq¿: sF-ap-dn B-\-μ-`-h≥ (sN-ßm-eh-´-bv-°¬ ]m-en-bv-°¬) ]-tc-X-\m-b cm-P-∏≥-]n≈ `m-cy I-a-em-£n-bΩ(81). tIm-X-aw-K-ew ]n≠n-a-\ ]m-en-bv-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: A-P-b-Ip-am¿(B-[m-csa-gp-Øv s]-cp-ºm-hq¿), k-Pn(Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: Ko-X, _n-μp(B[m-c-sa-gp-Øv). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11 \v kz-h-k-Xn-bn¬.

Hm-bq¿: sIm-´-d _n Fkv `-h-\n¬ Fw `m-kv-Ic≥(71). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: an-\n (A[ym-]n-I), {io-P (kn-hn¬ k-ssπ-kv), l-co-jv ({Ko≥-em≥-Uv t]-∏¿ an¬). a-cp-a-°ƒ: D-t]-{μ\m-Yv (ssl-t°m-S-Xn tIm¿-´v Hm-^n-k¿), l-cn{io (_n.F-kv.F-^v.), [\y (lu-kn-Mv tIm-˛-Hm]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n).

Ajvd-^v tImtømSv: Ip´ym-en-∏pdØv ]tc-X-\mb C{_mlow lmPn-bpsS a-I≥ C sI Ajvd^v(47).

]m-¸-¨³ h-≠n-s∏-cn-bm¿-: s\-√na-e F-kv-t‰-‰n¬- ap-f-¥m\-Øv- ho-´n¬- ]m-∏-®≥ (72)-.kw-kv-Im-cw- C-∂v D-®-bv°v- H-∂n-\v- Ip-a-fn- At∏m-kv-X-en-Iv- s]-s¥t°m-kv-Xv- N¿-®v- sk-antØ-cn-bn¬.- `m-cy:- eo-emΩ, s\-Sp-th-en¬- Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-Iƒ-: {]n≥-kn.- a-cp-a-I≥-: sPbnw-kv.-

A-\o-k

Ip-‰ymSn: ]-tc-X\m-b X´m¿I-≠n Ip-™-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS `mc-bv s\√n-bp≈-Xn¬ B-bn-i(71). a°ƒ: Bky, \-^o-k, P-ao-e, kp-sse-J, Ako-kv(ku-Zn).

i-¦-c-sj-«n

A\´³

tIm-bm-ap lm-Pn Xn-cq¿-°m-Sv: Xn-cq¿-°m-Sv tXm-Wn-°-c-bn-se Hm-´p]-d-ºn¬ tIm-bm-ap lmPn (80).

\m-cm-b-W³ tIm-´-∏m-d: hm-g-t°m-Sv ]p-Xn-b-ho-´n¬ a-°mt°m-S≥ \m-cm-b-W≥ (65). `m-cy: e-£v-an. a°ƒ: a-t\m-Pv, a-tl-jv (an-Yn-e Ãp-Un-tbm tIm´-∏m-d), k-cn-X. a-cp-a°ƒ. c-ta-i≥, c-ay.

A-am-\p-Å hn-Zym-\-K¿: ]-Sp-h-Sp-°w sI ]n lu-kn-se Hmt´m ss{U-h¿ sI ]n Aam-\p-√(60). `m-cy: _o^m-Øn-a. a-°ƒ: kmln¿ (Zp-_-bv), km-Pn-Z, km-ln-\, k-^o-\. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-cn-b, keow (Zp-_-bv), ^m-dq-Jv.

\-fn-\n Xr-°-cn-∏q¿: sIm-b-¶-cbn-se ]-≈n-b-Øv \-fn\n (58). `¿-Øm-hv: ap-√t®-cn ap-Øp-\m-b¿. a°ƒ: D-j, A-\o-jv.

]cn-t¡äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ dn-«.F.F-kv.sF. a-cn-¨p

Hm-bq¿: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ dn-´.F.F-kv.sF. a-cn-®p. a-cpX-a¨-]-≈n {io-]-Zv-a-Øn¬ l-cn-l-c-Zm-kv (68) BWv a-cn-®-Xv. 12\v D-®-bv-°v ]-Xn-s\m-∂-c-tbm-sS-bmbn-cp-∂p ]q-b-∏-≈n tht¶m-Sv ]m-e-Øn-\v k-ao]-sØ h-f-hn-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. ]q-b-∏-≈nbn¬ \n-∂v a-cp-X-a¨-]≈n `m-K-tØ-°v ss_°n¬ `m-cy sse-P-bv-°v H-∏w bm-{X sN-ø-th tht¶m-Sv h-f-hn¬ F-Xn¿-Zni-bn¬ kz-Im-cy _- ns\ a-dn-I-S-∂p-h-∂ ss_-°v l-cn-l-c-Zm-kn-s‚ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bnSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ l-cn-l-c-Zm-kn\pw `m-cy sse-P(56)bv-°pw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ss_-°v bm-{Xn-I-cm-b a-cp-X-a¨-]-≈n tam-l-\-hnem-k-Øn¬ a-\p-tam-l≥(21), kp-[o-jv `-h-\n¬ kp[o-jv-Ip-am-dn-\pw ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se ssh-Io-´v \mtem-sS-bm-bn-cp-∂p l-cn-Zm-kv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: \-an-X, \-ho¨. a-cp-a-I≥: c-P-\o-jv.

¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p

a-Æ-t©-cn: tdm-Uv ap-dn-®p I-S-∂ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn C-t∂m-h Im-dn-Sn-®p a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw h-S-°v ]B-ew-]m-Sn: sF.F≥.©m-b-Øv B-im-cn-∏-d-ºn¬ k-Xo-i-s‚ a-I≥ A¿F¬. {]-h¿-Ø-I≥ F-cn- ÷p≥ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. B-e-∏p-g-˛-tN¿-Ø-e tZb-∏m-Sn-bn-se aq-e-bn¬ A-_q-_-°¿ (65). `m-cy: io-b-]m-X-bn¬ I-™n-°p-gn P-Mv-j-\p k-ao-]w IB-kyp-Ω. a-°ƒ: A-–p- gn-™ sNm-Δm-gv-N ssh-In-´v 7.30 tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]√, C-{_m-lnw . {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿s® a-cn-®p. I-Wn-®p-Ip-f-ß shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°‚-dn kv-Iqƒ hn-Zym-Yn-bm-Wv. π-kv-Sp ]-co£m-^-ew h-∂-t∏mƒ A¿-÷p≥ hn-P-bn-®n-cp-∂p. am-Xm-hv: Aw-_n-I. k-tlm-Z-cn: B-cy.

A-_q-_-¡À

-]-cn-t¡-äp Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p

Im-knw Ip-ªv

X-¦-¸³

X-¦-a-Wn

jm-lq l-ao-Zv

Zn-hm-I-c³

]m-¸p

cm-L-h³ \m-bÀ

sIm-√w: tX-h-e-gn-IØv ]p-Ø≥-ho-Sv kwkw \-K¿-˛218¬ Fw Im-knw Ip-™v(88). a-°ƒ: \m-k¿, \-ko¿, B-_n-Z, \p-ssk-_, \_o-k-Øv, a-l¿-_m-≥ _o-hn, k-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: jm-lp-±o≥, ju-°-Øv, k-enw, apl-Ω-Zv k-enw, s\-Pnw, l-ko-\, Pp-_n-\.

I-S-bv-°¬: B-gm-¥-°pgn _m-_p hn-em-kØn¬ X-¶-∏≥ (83). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: Kn-cn-P, Ko-X, B-{im-aw k-Po-hv (sF.-F≥.-Sn-.bp.kn. I-S∏m-°-S a-fi-ew {]-knU‚ v), an-\n. a-cp-a-°ƒ: hn B¿ k-l-tZ-h≥, ]tc-X-\m-b hn Un \-S-cmP≥, t{]w D-jm¿ (sIm√w tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿), eo-\ kPo-hv.

Ip-≠-d: sh-≈n-a¨ shÃv πm-hn-f h-S-°-Xn¬ cm-am-\p-P-s‚ `m-cy X-¶-aWn(37). a-I≥: A-`n-cmw.

im-kv-Xmw-tIm-´: t]m-cph-gn I-º-e-Sn H-kv-Xm-ap°v I-√-S-°m-c-s‚ hn-fbn¬ jm-lp¬ l-aoZv(78). `m-cy: ku-Zm _o-Kw. a°ƒ: jm-Pn, \-ko¿, \hm-kv, \u-jm-Zv, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: jm-an-e, s\Pn, jm-Pn-tamƒ, do-\, kn-±o-Jv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sX°pw-ap-dn ta-°v am-cq¿ In-g-°-Xn¬ Zn-hm-Ic≥(am-[-h-Øn¬ X-ºn˛67). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `m-cy: sN-√-Ω. a°ƒ: Kn-co-jv, k-Xo-jv, k-Po-hv. a-cp-a-°-ƒ: kpPn, I-hn-X.

B-e-ßm-Sv: No-c-¶≥ hdo-Xv a-I≥ ]m-∏p(78). `mcy: t{X-kym-Ω(I-S-a-°pSn ssI-X-°-®m-en¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: tPm¿-Pv(sIm-®n≥ jn∏ym¿-Uv), B-\n, tPm¨k¨(_n-kn-\-kv), am¿´n≥(_n-kn-\-kv), kn-\n. a-cp-a-°ƒ: ko-en-b sX-‰bn¬, tPm-Wn ssX-∏-dºn¬, t{K-kn ]m-td-°m´n¬, kn-‘p ]p-Xp-t»-cn, s_-∂n {km-ºn-°¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]p-Xn-bIm-hv tN-cn-bn¬ ho-´n¬ ]n cm-L-h≥ \m-b¿(82). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xbm-b Cu-iz-cn-b-Ω, ]-tcX-\m-b tKm-]m-e≥-\m-b¿, Ku-cn-b-Ω, ]-tc-X-\mb hm-kp-\m-b¿, ao-\m£n.

hn-P-b³ \m-bÀ Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ ]mtem-Sv ho-´n¬ F≥ hnP-b≥ \m-b¿. `m-cy: Cμn-c.

Ip-¸³ ap-X-ea-S: s\-Sp-h©n-d Ip-∏≥ (80). `mcy: sh≈.

sIm-¨n³ am-\p-h Im-h-\m-Sv: a-cp-Ø-Sn I∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ ]mep-hn-f-bn¬ h-b-en-Ãv am\p-h¬ Un-kn¬-h F-∂ sIm-®n≥ am-\p-h¬(76). `m-cy: tPm-kv-hn≥.

ho-Wm-ap-c-fo-[-c³ h-≈n-°p-∂v: A-cn-b-√q¿ dn-´.-{S-j-dn Hm-^n-k¿ ]mtdmƒ ap-c-fo-[-c-s‚ aIƒ ho-Wm-ap-c-fo-[-c≥ (22). am-Xm-hv: _o-\m-ap-cfn. k-tlm-Z-cn : l-cn-Xm ap-c-fo-[-c≥.

im-´ Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g ]p≈n-°n-g-°-Xn¬ ]p-jv-]cm-P-s‚ `m-cy im-¥ (67). a-°ƒ: A-tim-Iv-Ip-am¿, ssi-e-P. a-cp-a-°ƒ: joP, i-in.

X-¦-¸³-]n-Å Im-h-\m-Sv: I-∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ th-fq¿ In-g°-Xn¬ X-¶-∏≥-]n≈(73). `m-cy: im-¥-Ω.

th-em-bp-[³ Ip-‰n-∏p-dw: I-gp-Ø-√q¿ am-S-º-Øv th-em-bp-[≥ (56). `m-cy: h-k-¥.

th-em-bp-[³ Xn-cp-\m-hm-b: I-f-Øpw]-d-ºn¬ th-em-bp[≥(64). `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: c-Xo-jv, k-Po-jv, hn-\o-jv.

dm-^n-b

Ip-ª-bn-ip

Nm-¨-½

tPm-kv

Pm-\-In

t{X-ky

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn Ip-dp-∏w-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b _m-h-bp-sS `m-cy dm-^n-b(78). X-¶fw ]p-Ø≥-]p-c Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: kp-sseam≥, d-jo-Zv, k-eow, \mk¿, \u-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: I-Zo-P, P-ao-e, sse-e, \n-k, kp-l-d.

B-ep-h: bp.kn.tIm-f-Pv sh-fn-b-Øp-\m-Sv F-f-a\-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ip-™-bn-ip(90). a-°ƒ: P-ao-e, P-eo¬, A–p-√. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿, sP-ao-e, _o-\.

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bo≥Io-gv tXm-{º-bn¬ ‰n hn tPm-kv(58). `m-cy: tamfn(Iq-Øm-´p-Ip-fw I-≠Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: Pn-Xp, Pn-Xn-\. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3.30 \v tIm-X-aw-K-ew am¿ tXm-a sN-dn-b-]-≈nbn¬.

A-bv-ap-dn: B-e-bv-°-ho´n¬ F-Iv-kv an-en-´-dn-bmbn-cp-∂ th-em-bp-[-s‚ `m-cy Pm-\-In(78). a°ƒ: in-ip-]m-e≥, ap-cfo-[-c≥, tam-l-\≥, Hma-\, cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: kp-io-e, jo-P, ko-\, Ir-jv-W≥, an-\n.

A-l-½-Zv-Ip-«n

sIm-d-K³ B-Nm-cn

tIm-X-aw-K-ew: Iq-ØpIp-gn am-dm-t®-cn ]p-Ø≥]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kn≥-U-sd `m-cy Nm-®-Ω(82). Ip-‰n-{i-°p-Sn Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: t_-_n(dn-´.F≥Pn-\o-b¿, sI.Fkv.C._n.)., s_-kn, _o\, ss{_-kn, _n-Pp. a-cpa-°ƒ: _o-\, h¿-Ko-kv, am-Xyq-kv, t_-_n, kp-a.

N-{µ³

kq¸n

]-d-hq¿: B-fw-Xp-cp-Øv ]tc-X-\m-b a-gp-h-t©-cn tZh-kn-bp-sS `m-cy t{Xky(90). a-°ƒ: a-tcn(sh≈m-c-∏n-≈n, Xp-cp-Øn-∏pdw), tdm-kn(aq-™-\m-´v, Rm-d-bv-°¬), F¬-kn(e£v-an tIm-f-Pv ]-d-hq¿), eq-kn(]m-d-bv-°¬, \m-b-cº-ew), kn-ÿ A-\p-P acn-b(A-[ym-]n-I, sk‚ v.tPm¿-Pv kv-Iqƒ ]pØ≥-]-≈n), sIm-®p-t{Xky, tU-hn-Uv, tam-fn. a-cpa-°ƒ: k-Æn, jo-_, s_∂n, ]-tc-X-cm-b sk-_mÃy≥, tPm¿-Pv. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\v ]-d-hq¿ tIm-´-bv-°m-hv sk‚ v.tXm-a-kv N¿-® sk-an-tØ-cn-bn¬.

H-f-h-´q¿: N-°pw-]q-f°¬ sam-bv-Xo≥-lm-Pnbp-sS a-I≥ A-l-Ω-Zv-Ip´n (62). -`m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-tImb, \u-jm-Zv, k-eo-\, ku-Zm-_n, d-kn-b, ^ukn-b. a-cp-a-°ƒ: tIm-ap°p-´n, A-ssk-\m¿.

tIm-fn-b-Sp-°w: h-b-emwIp-gn \-Sp-hn¬ Ip-∂v sIm-d-K≥ B-Nm-cn (97). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: ]p-cp-tjm-Ø-a≥, Kw-Km-[-c≥, c-Xv-\m-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-], ]flm-h-Xn, \m-cm-b-W≥.

{io-[c³ X-e-t»cn: ]m-e-bm-Sv Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f-\n-°p- k-ao]sØ sS-kv-‰v {Ku-≠n-\v k-ao-]w Ip∂p-{º-Øv ho-´n¬ tImtWm-Øv {io-[-c≥(70).

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-gnt°m-S v-sh-≈n-am-Sp-Ip-∂v kz-tZ-i-n-bpw Xm-\q¿ tZh-[m¿ kv-Iqƒ dn-´.-A[ym-]-I-\p-am-b Nn-d°¬ ao-ج N-{μ≥ (64). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: _n-μp, _n-Pp, _n-\p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À -a-cn-¨p Ip-d-hn-e-ßm-Sv (tIm-´-bw): Fw.kn tdm-Un¬ tam-\n-∏≈n-bn¬ Im-dpw, sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. _- pw Iq-´nbn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿- a-cn-®p. Xr-»q¿ Ip-∂-Øq¿ ta°m-´p-Ip-fw do≥-k¨ tXm-akv (26), Ip-∂-Øq¿ cm-Pp sI ta-t\m≥ (cm-Pp ]p-g-¶-c -47) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-cph-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-cn-°p-I-bm-Wv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 11.30Hm-sS tam\n-∏-≈n-bv-°pw B-®n-°-en-

\p-an-S-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. Imdnep-≠m-bn-cp∂ Ip∂w-Ip-fw a-c-Øw-tIm-Sv Ip∂-Øv kp-`m-jv (30), sh-≈-d°p-∂v ]-≈n-ta-∏p-dw sXt°m-´-bn¬ jn-lm-_p-±n≥ (23) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-®h-S B-h-iy-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]m-bn Xr-iq-cn-te-°v a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p Im-dn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿. dn≥-k¨ I-®h-S ta-J-e-bn-se k-Po-h-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. s]m-Xp-cwK-Øpw, a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-\-cw-K-Øpw k-Po-ham-bn-cp-∂p cm-Pp ]p-g-¶-c. Nß-\m-ti-cn s]-cp-∂ kz-tZin-bpw Rm-¶-´-cn-tZ-hn t£{X-Øn-se Hm-^n-kv Ãm-^pam-b {io-I-e-bm-Wv cm-Pp-hns‚ `m-cy. a-I≥:I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn A¿-Pp≥. tXm-a-kv-˛-en-kn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv a-cn-® dn≥k¨. B-t‚m G-I k-tlmZ-c-\m-Wv.

Nm-\n-bw-I-Shv: a-W-∏pdØv kq-∏n(75). `m-cy:J-ZoP. a-°ƒ: Ip-™-–p√ (J-Ø¿), AΩ-Zv(H-am ≥), ^m-Øn-a, B-bn-i, kp-ss_-Z, dw-e. a-cpa°ƒ: d-m-_n-b, P-ao-e, A-ΩZv, Jm-Z¿ ap-kveym¿, A-kokv.

a-Æ-t©-cn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. a-Æ-t©-cn ]-©m-bØv 12˛mw hm¿-Un¬ I-≠Øn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚I-cp-Wm-I-c³-]n-Å ]p-\-eq¿: ]m-dw-Im-Sv πm- bpw Aw-_n-I-bp-sS-bpw ahn-f ]-Sn-™m-‰-Xn¬ ho- I≥ hn-jv-Wp (21) B-Wv a-cn-®-Xv. B-e-∏p-g h-en-b´n¬ I-cp-Wm-I-c≥-]nNp-Sp-Im-Sn-\p k-ao-]w I-gn≈(77). ™ F-´n-\v cm-hn-se B`m-cy: tZ-h-In-b-Ω. adn-\m-Wv A-]-I-Sw. C-∂°ƒ: ]p-jv-]-a-Wn, _nPp, kn-‘p, k-t¥m-jv. a- se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®cp-a-°ƒ: tPym-Xn-Ip-am¿. Xv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv a-Æ-t©-cn Ipt∂¬-∏m-Sw tIm-f-\n¬ cm-lp¬ (19) ]-cn-t°-‰p. C-bmƒ h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

\m-b-sb F-Sp-¡m³ In-W-änen-d-§n-b c-−p-t]À izm-kw-ap-«n a-cn-¨p

N-S-b-aw-K-ew:In-W-‰n¬ ho-W \m-b-sb F-Sp°m\nd-ßn-b c-≠p-t]¿ izm-kwap-´n a-cn-®p. ]-Wbn¬ D-j a-μn-c-Øn¬ kp-tc-jv (40), tXm-´n≥-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ hmkp (52) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS N-S-b-aw-K-ew ]-W-bn¬ N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ k-Ømdn-s‚ In-W-‰n¬ N-Ø \m-b-sb F-Sp-°m≥ C- d - ß n- b - t ∏m- g mWv kw-`-hw. 60 A-Sn- Xm-gvN-bp-≈ In-W-‰n-te-°v kp-tc-jv kp-tc-jmWv BZyw C-d-ßnbXv. Xp-S¿-∂v C-bmƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßp-∂-Xv I-≠v ho-´pIm-¿ _-l-f-w h-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv hmkp C-d-ßn-b-Xv. Xp-S¿∂v C-t±-l-hpw sh-≈Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. 15 A-Sn-bn-e-[n-Iw sh-≈-ap-≈ In-W-‰nte-bv-°v C-cp-h-cpw ap- hm-kp ßn Xm-gp-∂-Xv- I-≠v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-cpw ho-´p-Im-cpw c-£n-°p-hm\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v I-S-bv-°¬ ^-b¿-t^m-gv-kpw N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn \m-´p-Imcp-sS k-lm-b-tØm-sS ar-X-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-SpØv I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. hm-kp-hn-s‚ `m-cy iym-a-f. a-°ƒ: do-\, _n-‘p. kp-tc-jn-s‚ `m-cy D-j. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, kp-Pv. arX-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kvI-cn-°pw. N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn-¨p

A-Sq¿: \n-b-{¥-Ww-hn-´ Hm-t´m-dn-£ a-dn-™v bp-hm-hv a-cn-®p. ]-Ø-\m-]p-cw I-√pw-I-S-hv I-√pw-]p-d-Øv A\n¬ tXm-a-km-Wv (42) a-cn-®-Xv. A-\n¬ tXm-a-kv Hmt´m-dn-£ bm-{X-°m-c-\m-bn-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 11.30\v am-cq-cv ]-≈n-°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Nm-cp-aq-´n-se _m¿ Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p A-\n¬. A-]-I-S-Øn¬-s]-´ D-S≥ A-\n¬ tXm-a-kn-s\ A-Sq¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. `mcy: s_-‰n. a-°ƒ: A-\o-‰, B-jv-\, A-eo-\.

]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p

A-Sq¿: ss_-°v A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. A-Sq¿ an-{X-]p-cw ssk-Kmƒ `-h-\-Øn¬ kp-tc-{μ-s‚ a-I≥ in-in-cIp-am¿ (32) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™ 11\v cm-{Xn tIm-´-bw In-S-ßq-cn¬-h®v ss_-°v t]m-kv-‰n-enSn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠mb-Xv. tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-’-bn-em-bncp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: jo-\.

bp-h-Xn-sb Im-b-en a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

ssh-°w: bp-h-Xn-sb Im-b-en¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. Sn.hn ]p-cw Xr-W-bw-Ip-Sw ]p-Ø≥-X-d hn-Pb-s‚ a-Iƒ {]-ko-\ (30)s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se G-gn-\v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. am-Xm-hv: Pm-\In. ssh-°w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

\nb-a-w a-dn-IS-¶v Im-en-¡-än kzm{ib tIm-f-Pp-IÄ 

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-ime-°p-Io-gn¬ \n-b-a-߃ Im-‰n¬ ]d-Øn kzm{ib tIm-f-Pp-Iƒ-°p kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂p. c-≠v h¿-j-Øn\n-S-bn¬ kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬Inb tIm-f-Pp-I-fn¬ ]cn-tim[-\m k-an-Xn-°p ap-ºn¬ Ir-{Xn-a tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-bm-Wv A-^n-en-tb-j≥ \-S-Øp∂Xv. ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ `m-Kßfpw ÿ-ehpw I-Wn-®v tIm-f-Pp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-Ø-h¿ \n-c-h-[n-bmWv. a-e-∏pdw Pn√-bn-se Xn-cq-cn-ep-≈ H-cp A¨ FbvU-Uv tImf-Pv C-Xn-\p-ZmlcWamWv. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv, F≥-Pn-\n-b-dnMv Dƒ-s∏-sS-bp≈ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kv-‰m‰yq-´-\p-k-cn-®v \n›n-X `q-an- th-W-sa-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw a-t‰-sX-¶nepw `q-an-

bp-sS tc-J-Ifpw sI-´n-S-ßfpw Im-´n-bmWv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpƒ-s∏-Sp-∂ A^n-en-tb-j≥ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI tImfPv am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp°p-∂Xv. hn-`-h k-ar-≤am-b k¬-°m-chpw kmºØn-I A-gn-a-Xnbpw \S-Øn tIm-f-Pn-\v 

tem-_n°p th-≠n-bm-sW-∂v B-tcm-]W-ap≠v. b-Ym¿-∞- c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xneq-sS A-[ym-]-I¿-°v hn-Zym¿-YnI-sf Xncn-®-dn-bm≥ km-[n-°n-s√-∂-Xn-\m¬ tXm∂n-b co-Xn-bn¬ am¿-°p-Iƒ \¬Im≥ I-gn-bn-s√-∂-Xm-bn-cp-∂p hmZw. F-

kzm{ib tem-_n-¡p hg-§n ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm-¡n

A-^n-en-tb-j≥ \¬In-b kw-`-h-ßfpw Im-en-°-‰n¬ \n-∂v dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn´p≠v. Kƒ-^n-ep-≈ ap-gp-h≥ Ã-Un- sk‚dp-Im-cpw hm-gv-kn-‰n D-tZym-K-ÿ¿-°v samss_¬ t^m-¨ Dƒ-s∏-sS hn-e-]n-Sn-® k-Ωm-\-߃ hn-X-dn-bm-Wv {]-h¿-Ø-\m\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-ØXv. C-t∏m-gp-≈ kn≥-Un-t°-‰v D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn-se ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-®v aq-ey-\n¿-W-b-Øn\-b-°p∂-Xv \n¿-Ø-em-°nb-Xv kzm{ib

∂m¬ ^mƒ-kv \-º¿ H-gn-hm-°n-b-Xn-eqsS A-[ym-]I-sc kzm-[o-\n-®m¬ am¿-°pIƒ F-fp-∏-Øn¬ t\-Sm-\m-Ip-sa-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ ]-co£m-^-e-ß-fn¬ A-h-cp-sS \n-e-hm-c-apb¿-Øn-bn-s√-¶n¬ tIm-f-Pp-I-fp-sS A^n-en-tb-j≥ d-≤m-°-W-sa-∂p sslt°mS-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. Cu Im-cW-Øm¬ \n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ ]-co-£-

I-fnepw aq-ey \n¿-W-b-Øn-e-pw F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ A-[ym-]I-sc kzm[o-\n-®v Ir-{Xn-aw \-S-Øp-sa-∂m-Wv Bi¶. tIm-f-Pp-I-fp-sS ka-bw cm-hn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c-≠v h-sc-bm-bn am-‰p∂-Xn-\p-≈ Im-en°-‰v kn≥-Un-t°-‰n-s‚ \n¿-t±-i-Øn-\p ]n-∂nepw A¨-F-bvUUv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v tem-_n-bm-sW∂m-Wv ]-cmXn. ap-gp-h≥ \n-b-a-ßfpw ew-Ln-®v kzm{ib am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-bm-Wv C-t∏mƒ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS `-c-Wk-an-Xn {]h¿Øn°p-∂Xv. tImf-Pp-Iƒ-°v A-^n-en-tb-j≥ \¬-Ip-∂ kn≥-Un-t°-‰v A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-hmctam A-Snÿm-\ ku-I-cy-ßtfm ]cntim-[n-°m-dn√. Fw.^n¬ dn-k¿-®v tIm-gvkp-Iƒ kzm{ib tIm-f-Pp-I-fnepw Xp-Sßp-∂-Xn-\v \o-°-߃ \-S-Øn-h-cn-I-bmW.v


8

KOZHIKODE P/W

thÀ-]mSv

KANNUR

15 sa-bv 2014 hymgw

kw-Ko-Xm-[ym-]I³ Xq§n-a-cn-¨ \n-e-bn a¡bn \n-cym-X-\mbn I-º-f-°m-Sv: Dw-d-bv-°v

t]m-b ]pØ≥-sXmSp-I AΩ-Xv lm-Pn (68) a-°bn¬ \n-cym-X-\mbn. ]tc-Xcm-b ]pØ≥-sXmSpI A{¥p lm-Pn-bpsSbpw hm-g-bn¬ I-Zo-Pbp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: ]m-Øp´n. a°ƒ: sam-bv-Xq´n, ssaaq-\, bq-kp^v, k-^n-b, a-l-dq^v. a-cp-a°ƒ: a-PoZv (A©mw-ssa¬), A-kvew (I¬-∏‰), a-jo-Z, j-_oe, dn-kv-hm-\. k-tlm-Zc߃: aq-k, B-bn-j, ^m-Øn-a, ]-tc-Xcmb sam-bvXp, Ip-™–p√.J-_-dS-°w a-°bn¬ \-SØn.

]mÀ-hXn- A-½

A\´³

i-¦-c-sj-«n

A-am-\p-Å

A-_q-_-¡À

\m-cm-b-W³

\-fn-\n

Fcaw: D≈qcnse NΩnt©cn ]pXnbho´n¬ ]m¿hXn AΩ(67). Ign™ Znhkw an∂te‰-Xn-s\ XpS¿∂-vNn-In¬kbnembncp∂p. `¿Øm-hv-: Sn Ip™ncma≥. a°ƒ: im¥(amXawKew), kn ]n ctai≥(amt\P¿, Nn¥ _pIvkv-), {ioP(Fc-aw), acpa°ƒ: \mcmbW≥(amXawKew), Fw Fw cmP≥(anen´dn), kn‘p(klIcWmip ]{Xn, ]ø∂q¿).

G®q¿: sIm√≥Nndbnse ItÆmØv lu-kn¬ ]gbnSØv A\-¥≥(63). G®q¿ N-t{μmZb IemkanXn-bn¬ hben\nÃmbn-cp∂p. a°ƒ: dnt\jv, j\na, j\ne. acpa°ƒ: N{μ≥(Ip‰ym´q¿), k-tPjv(ISºq¿). ktlmZc߃: \mWn, _me≥, hkpaXn, btimZ, ]tcXcmb _m∏p, ANypX≥. kwkvImcw C∂pcmhnse 9\v ]ømºeØv.

_-Zn-b-Sp-°: ]-©m-bØv ap≥ ssh-kv {]-knU‚ v I-Sm¿ _o-Sp X-dhm-´n-se sI i-¶-csj-´n (58). ap-fn-bm¿, Im-d-Up° tIm¨-{K-kv tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚pw Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-hp-ambn-cp-∂p. `m-cy: c-P-\n. aI≥: i-c-Xv-sj-´n (Iw-]yq´¿ F≥-Pn-\o-b¿, JØ¿). a-cp-a-Iƒ: D-a sj´n. k-tlm-Z-c-߃: hn-iz\m-Y sj-´n, N-{μ-ti-J-c, {]-Im-iv.

hn-Zym-\-K¿: ]-Sp-h-Sp°w sI ]n lu-kn-se Hm-t´m ss{U-h¿ sI ]n A-am-\p-√(60). `m-cy: _o^m-Øn-a. a-°ƒ: kmln¿ (Zp-_-bv), km-Pn-Z, km-ln-\, k-^o-\. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-cn-b, keow (Zp-_-bv), ^m-dq-Jv, I-emw. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¬ l-ao-Zv, dp-Jn-b, P-ao-e, A-–p¬ K-^q¿, A-–p¬ P-∫m¿ (kuZn), ]-tc-X-\m-b d-lv-aØp-≈.

B-ew-]m-Sn: sF.F≥.F¬. {]-h¿-Ø-I≥ F-cnb-∏m-Sn-bn-se aq-e-bn¬ A-_q-_-°¿ (65). `m-cy: B-kyp-Ω. a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw (ku-Zn), l-°ow (Zp-_-bv), Jm-Z¿, lm-Pn-d, _o-hn, an-kv-cnb, ku-Z, km-Pn-Z, _p-jvd. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-dlvv-am≥, d-^o-Jv, \m-k¿, dn-bm-kv, l-ao-Zv, k¿-^p±o≥, k-^v-do-\.

tIm-´-∏m-d: hm-g-t°m-Sv ]p-Xn-b-ho-´n¬ a-°mt°m-S≥ \m-cm-b-W≥ (65). `m-cy: e-£v-an. a°ƒ: a-t\m-Pv, a-tl-jv (an-Yn-e Ãp-Un-tbm tIm´-∏m-d), k-cn-X. a-cp-a°ƒ. c-ta-i≥, c-ay. ktlm-Z-c-߃: Ir-jv-W≥, N-{μ≥, Ip-am-c≥, IÆ≥, Im-cn-®n, I-Ωm-SØp, C-μn-c.

Xr-°-cn-∏q¿: sIm-b-¶-cbn-se ]-≈n-b-Øv \-fn\n (58). `¿-Øm-hv: ap-√-t®-cn apØp-\m-b¿. a-°ƒ: D-j, A-\o-jv, ss_-Pp (B¿an an-en-´-dn), ssj-a. a-cp-a-°ƒ: hn-t\m-Zv Ipam¿ (Hm-h¿-ko-b¿ sI.F-kv.C._n. ]-S-∂), _n-Pp (Kp-P-dm-Øv), c-ay, _n-Pp. k-tlm-Z-c-߃: tKm-]me≥, Ip-™n-cm-a≥, ]fln-\n.

C-{_mlnw

i-¦-c³-\mbÀ

Nn-cp-XpA-½

t]m¡À

t]-cm{º: ]-\-°m-s´ Ipgn-a-Æn¬ Nn-cp-Xp-AΩ(82).

t]cm{º: FShcmSv t]-cm{º: s]-cp-h-Æm-aq- Xmsg \Sp°≠n gn s]m≥-a-e-∏m-d CSn-tbm- C_vdmlnw(82). `mcy: ]tcXbmb ]mØp. ´n¬ t]m-°¿(70).

t]-cm{º: ]-¥n-cn-°-c kq-∏n-°-S-bn-se \-Sp-hnse I∏-≈n i-¶-c≥ \mb¿(82).

A-ssk³

I-Zo-P]q-t°m-´pw-]m-Sw: ho-´n°p-∂ tIm-°p-Øv I-ZoP(75). a-°ƒ: A-jv-d-^v, bq-kp-^v, km-Zn-Jv, l^vk-Øv, ^m-Øn-Ω, Ppssa-e, k-_v\.

Ip-μ-aw-Kew: B-ep-¶¬ sNdn-b A-ssk≥(62). `mcy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: si-co-^, A-–p¬ _jo¿, d-jo-Z, ap-lΩ-Zv ss^-k¬, ssk-^p-∂ok, ap-l-Ω-Zv j-^oJv.

A-¿-¸³ H-Xp-°p-߬: a-‰-Øq¿ Ip-cp-Wn-b≥-]-d-ºv \o¿ßm-´v A-ø-∏≥ (78). `mcy: Ip-™n-s∏-Æv.

lw-kp lm-Pn

Ip-ª-¼p \m-bÀ

I-eym-Wn

N-{µ³

kq¸n

Bbn-i

sam-bvXp

Ajvd-^v

hf]-´Ww: a-e-©c°v hym-]m-cn-bm-bncp∂ tIm-´-Ω-en-se Fw Sn lw-kp lmPn(85). h-f-]´-Ww Xm-Pp¬ De-am b-Øow-Jm\bpw AXn-t\m-S-\p_-‘n-®p-≈ kv-Iq-fpI-fpw ÿm-]n-°p-∂Xn¬ ap-Jy]-¶v h-ln®n-cp∂p. `m-cy-am¿: ]-tc-X-cm-b sI F-kv _o-_n adnbw, a-dn-bw_n. a°ƒ: km-ZnJv, kn±oJv, Xm-ln-d, k-Pv-\. a-cp-a°ƒ: bq-\pkv, ap-kv-X-^, k-Pv-\, _p-jv-d. k-tlm-Z-c≥: F Sn km-en lm-Pn.

Iq-Øp-]-dºv: aq∂mw-]oSn-I I-cnbn¬ {io-e-k-Z-\Øn¬ I-e-tßm-´v Ip-™-ºp \mb¿(86). `m-cy: F F≥ tcm-lnWn. a°ƒ: A-\n-X, A\n¬-Ip-am¿, {io-emIp-amcn, k-RvPoh≥, {io-`, ]-tcXbm-b t__n. a-cpa°ƒ: ]-hn-{X≥, _nμp, A-timI≥, kl-\, ]-hn-{X≥ ]¥°¬. k-tlm-Zc߃: am-[hn, amXp, ]-tc-Xbm-b \m-Wn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 9\p ho-´p-h-f-∏n¬.

am-eq¿: Iq-h-°-c-bn-se G¿-Øv-]-d-™m-´v I-eymWn-b-Ω(94). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b tI-i-h-]n≈. a°ƒ: i-in-[-c≥ ]n≈, tKm-]m-e-]n-≈, kp-aXn-°p´n, c-Xv\-Ω, F sI Kw-Km-[c≥. a-cp-a°ƒ: eo-em-Ω, Pm-\-Inb-Ω, cma-N-{μ≥ ]n-≈, h¬k-e, tKm-]m-e Irjv-W ]n≈.

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-gnt°m-S v-sh-≈n-am-Sp-Ip-∂v kz-tZ-i-n-bpw Xm-\q¿ tZh-[m¿ kv-Iqƒ dn-´.-A[ym-]-I-\p-am-b Nn-d°¬ ao-ج N-{μ≥ (64). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Im¿-Øym-b-\n. a-°ƒ: _n-μp, _n-Pp, _n-\p(Zp_-bv), _n-\o-jv. a-cp-a°ƒ: A-Pn-{]-km-Zv, _nμp, a-Rv-Pp-f. kw-kv-Imcw C-∂p-®-bv-°v 12\v tIm-gn-t°m-Sv iv-a-im-\Øn¬.

Nm-\n-bw-I-Shv: a-W-∏pdØv kq-∏n(75). `m-cy:J-ZoP. a-°ƒ: Ip-™-–p√ (J-Ø¿), AΩ-Zv(H-am ≥), ^m-Øn-a, B-bn-i, kp-ss_-Z, dw-e. a-cpa°ƒ: d-m-_n-b, P-ao-e, A-ΩZv, Jm-Z¿ ap-kveym¿, A-kokv.

Ip-‰ymSn: ]-tc-X\m-b X´m¿I-≠n Ip-™-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS `mc-bv s\√n-bp≈-Xn¬ B-bn-i(71). a°ƒ: Bky, \-^o-k, P-ao-e, kp-sse-J, A-kokv(ku-Zn), d-joZv(kuZn, k-_o-X, apwXkv, k-do-\, k-eo-\, ^u-kn-b, dn-bm-kv(kuZn). a-cp-a°ƒ: F hn AΩXv, Ip-t≠m-´n A-ΩXv, bq-k-^v, Aen, Ip-™–p√, _-jo¿, sam-bvXp, \mk¿, \-^o-k, ko\Øv, Xm-ln-d.

Xcp-h-W: I-´-bm-Sv ]pØ≥]pc sam-bv-Xp (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Øn-a, adnbw, a-“qZv, e-Øo^v, k-Pv-\, k-eo-\, ]-tcX\m-b A-kokv, k-do\, j-ao-e. a-cp-a°ƒ: jwkp, \u-jmZv, ap-lΩZv, P-eo¬, ^m-Øn-a, _pj-d, \-ko-a, d-ko\.

tImtømSv: Ip´ym-en-∏pdØv ]tc-X-\mb C{_mlow lmPn-bpsS a-I≥ C sI Ajvd^v(47). amXmhv: F sI adnbw l÷p-Ω. `mcy: Xmsg-sNmΔ Kk-en¬ sI ]n djo-Z. a-°ƒ: A^vd (_n.-Un.-Fkv. hnZym¿Yn-\n, awK-em-]pcw), k≥^¿, \nlm-e, BZnI Xa-∂(-F-√mhcpw hnZym¿Yn-Iƒ). ktlm-Z-c-߃: lmcnkv(-Im-´n-°p-fw), ^ntdmkv, A\o-kv(-_mw-•q¿), dao-kv(-Zp-_bv), kuZØv, kw-kvImcw C∂pcmhnse H-º-Xn-\v XmsgsNmΔ Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

A-e-hn-lm-Pn Xm-\m-fq¿: h-en-b-]m-Sw \o-en-bm-´v A-e-hn-lmPn (65). `m-cy: _o-cm-bpΩ l-÷p-Ω. a-°ƒ: lp-ssk≥, C-kv-ambn¬, k-eow, \-^o-k, ssk-\-_, km-Pn-X. acp-a-°ƒ: tIm-b, k-°o\, lm-P-d, km-Pn-Z, A–p, ap-l-Ω-Zv l-\o-^. k-tlm-Z-c-߃: C-{_mlnw, l-ssk-\m¿, ]mØp-Ω, _o-hn.

knkväÀ B³-kn-e \S-h-b¬: tIWn-®nd C≥^‚ v Pokkv Cw•ojv kvIqƒ A[ym]n-I-bm-bn-cp∂ knÿ B≥kne kn.-Fw.kn (64).

A-l-½-Zv-Ip-«n H-f-h-´q¿: N-°pw-]q-f°¬ sam-bv-Xo≥-lm-Pnbp-sS a-I≥ A-l-Ω-Zv-Ip´n (62). -`m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-tImb, \u-jm-Zv, k-eo-\, ku-Zm-_n, d-kn-b, ^ukn-b.

A-_q-_¡À G-eq¿: Ip-‰n-°m-´p-I-cbn¬ A-S-º-bn¬ Ip™p-ap-lΩ-Zv a-I≥ A_q-_-°¿(55).

{io-[c³ X-e-t»cn: ]m-e-bm-Sv Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f-\n-°p- k-ao]sØ sS-kv-‰v {Ku-≠n-\v k-ao-]w Ip∂p-{º-Øv ho-´n¬ tImtWm-Øv {io-[-c≥(70). `mcy: ]-tc-Xbm-b t{]-a. a°ƒ: {io-Pn-Øv(Kƒ^v), {io-Pn-\. a-cp-a°ƒ: jnw-PnØv, KoX.

kpj-a tXm-∏pw]-Sn: ]q-a-c-Øn¶¬ ho-´n¬ Ip-amc-s‚ `m-cy kp-j-a(87).

tIm-bm-ap lm-Pn

Nn-¶

ap-−n-

D-½ÀtIm-b

s]-®q-«nA-½

Xn-cq¿-°m-Sv: Xn-cq¿-°m-Sv tXm-Wn-°-c-bn-se Hm-´p-]d-ºn¬ tIm-bm-ap lm-Pn (80). Xn-cq¿-°m-Sv tXm-Wn°-c a-l-√v I-Ωn-‰n, tXmWn-°-c a-{Z-k I-Ωn-‰n F∂n-h-bp-sS h¿-°nMv {]kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]-tc-X-bm-b C-Øn-°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-_v-Zp, D-Ω¿, C-{_m-lnw, d-joZv,A-Zo-_v ^m-Øn-a, hlo-Z, l-ko-\, a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en Im-cy-h-´w, lw-k h-e-ºq¿, ^m-Øn-a kp-lv-d, ssk-\-_, d-lv-aØv ]q-∏-ew, d-lv-a-Øv Im®n-\n-°m-Sv, ssk-_p-∂ok, j-co-^. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se ]-Øn\vv Xncq¿-°m-Sv tXm-Wn-°-c Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

A-ßm-Sn-∏p-dw: sN-c°m-]-d-ºv ap-t≠-t°m-´v ]-Sn-°¬ ]-tc-X-\m-b A-ø-∏-s‚ `m-cy Nn∂(86).-a-°ƒ: k-tcm-Pn\n, kp-`-{Z, {io-[-c≥, ]tc-X-\m-b {]-`m-I-c≥, im-¥-Ip-am-cn, hn-P-b≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cm-a≥, A-ø∏≥, km-hn-{Xn, b-timZ, K-W-]-Xn, A-Pn-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-dº I-W-°≥ tNm-ebn-se ]-tc-X-\m-b- -]∂n-t°m-S≥ s]-c-Is≥-d `m-cy ap-≠n(80). a-°ƒ: I-a-e, im-¥, im-¥n. a-cp-a-I≥: kpIp.

tImgn-t°mSv: hen-b-am∏n-f-IØv DΩ¿tImb (62). `mcy: ]n.F≥. Bbn-i_n. a°ƒ: k\q^v DΩ¿ (IpsshØv), aplΩZv kmPn (Zp_mbv), k^qd, l∂, kpssle. acp-a-°ƒ: CZv-dnkv (kDuZn), Ban\. ktlm-Z-c-߃: amap (dmk¬ssJa), Ajv-d^v, Bep, BZw (Zpss_), lmjnw (dmk¬ssJa).

sIm-bn-em≠n: Ip-dp-hßm-Sv I-Wn-bmwI-≠n aoج s]-Æq-´n-A-Ω(83). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥ \m-b¿. aI≥: ]-tc-X\m-b Zmk≥. a-cpaIƒ: Ko-X. k-©-b\w: hymgw.

k-c-kz-Xnb-½ sIm®n: I-f-Ø-d-]-dºn¬ ]-tc-X\m-b amWnIyw sN-´n-bm-cp-sS `m-cy k-c-kz-Xn-bΩ(80).

cm[-½ X-e-t»cn: Ku-cn-hn-emkw Pq-\n-b¿ t_-knIv kv-Iqƒ am-t\-P-dmbn-cp∂ s\-´q-cn-se \p®n-°m-´v ]m-´d-Øv cm[-Ω(80). `¿-Ømhv: ]tc-X\m-b sI kp-Ipam-c≥ \-ºym¿. a-- °ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥-, at\m-lc≥, P-b-{]-Imiv, tk\≥, _o-\-.

tXm-akvv Hu-tk-¸q«n ]-≈p-cp-Øn: ku-Zn ]≈n-°p k-ao-]w tIm-bn∏-d-ºn¬ tXmakv Hutk-∏q-´n(78).

amXyp Nm-Ø-t¶m-´p\-S: BZyIm-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI≥ I√-d-°¬ amXyp(92). `mcy: tacn(ssh-°w Im-°-ap-≈p¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: A-e-Ivkv, Benkv, sPkn.

a-½Zv-tIm-b

lw-k-t¡m-b

am-tØm-´w: Xp-em-ap-‰w ]-d-ºn¬ ssI-X-hf-∏v aΩZv-tIm-b(70). `mcy: ]m-Øp-tΩbv. a°ƒ: _o-cm≥-tIm-b, I-Zo-P, kpl-d, kp-ss_-Z, Aiv-d^v. a-cp-a-°ƒ: kpl-dm-_n, A-_p(kuZn), ap-lΩ-Zv(Imk¿_-joÀ tKm-Uv), i-co^v, dw-e. aD-cp-h-®m¬: \-Sp-h-\m-Sv øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v ]n hn lu-kn¬- ]n hn cm-hnse 9.30\v am-tØm_-jo¿(45). tZm-l J´w J-_¿-ÿm≥ ]-≈nØ-dn¬ Hm-dn-b-Iv-kv I-º- bn¬. \n-bn¬ 25 h¿-j-tØm-fam-bn tPm-en sN-øp-I-bm- cho-{µ ta-t\m³ bn-cp∂p. `mcy I-Æq¿ B-e-t°mSv: ]pXm-W kz-tZ-in-\n i-ao-e. Ø≥]p-c-bv-°¬ ]n ]n a°ƒ: _m-kn¬, X-aow, c-ho-{μ ta-t\m≥(69). B-Zn¬ (aq-hcpw hn-Zym¿- `mcy: Hma-\. YnIƒ. a-°ƒ: c-Xojv, c-ivan.

t_-∏q¿: F-¿-Pphn‚I-Øv lw-k-t°mb(60). `mcy: kpss_Z. a-°ƒ: _pjd, l-ko-\, k-aod, ssl-dp-∂o-k, B-bnj, ^m-dqJv. a-cp-a°ƒ: D-Ω¿-tIm-b, Ckv-am-bn¬, A-–p¬-kemw, I-_o¿, kn-≤oJv, \-^v-kn-b. k-tlm-Zc߃: kp-ss_¿, Dkvv-am≥, A-_q-_-°¿, dp-Jo_n, lu-e-Øv.

Ip-ªm-en-¡p-«n G.B¿ \K¿: sN-≠∏p-dm-b I-cp-hm≥-Ip∂≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ Ip-™m-en-°p´n(56).

IqsS-¡n-S-¶ ]n-©pIp-ªv a-cn¨p; ap¯Èn s{S-bn-\n-\v ap-¶n Nm-Sn B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨p leo-a

ap-l½-Zv _-joÀ

\^o-k

a-½m-¨p-«n

Xn-cq-c-ßm-Sn: G.B¿ \-K¿ bm-dØpw]-Sn Iq-\m-cnØqº-Øv a-c-°m¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy Im-c-°m-S≥ l-eo-a (70).a°ƒ: \m-k¿, IΩp, sam-bv-Xo≥Ip´n, Ip-™n-ap-lΩZv, A-–p¬ Peo¬, _o-hn-°p-´n l-÷p-Ω, dw-e. a-cpa°ƒ: sam-bv-Xo≥lmPn, l-\o-^, kplv-d, k-eo-\, P-aoe, \p-kvd-Ø, J-ZoP. J-_-dS-°w cmhn-se F-´n-\v ]m-eaT-Øn≥Nn-\ Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

X-e-°-S-Øq¿: Xncq¿ sk≥-{S¬ P-Mvj-\n¬ sk≥-{S¬ C-e-{Œn°¬ D-Sabpw sN-dn-b-ap-≠w afi-ew tIm¨-{Kkv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-hpam-b Ip-‰n∏p-em≥ ]-tc-X\mb ap-l-Ω-Zm-Pn-bpsS a-I≥ ap-lΩ-Zv _-jo¿(50). `mcy: d-kn-b. a°ƒ: anjm¬(Zp_-bv), jl-\. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v ]-d-∏qØ-Sw Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

ta¬ap-dn: Ben-°¬ ]tc-X-\mb tamgn°¬ IΩ-Zns‚ `mcy \^o-k(67). a°ƒ: JZo-P, ssk^p-∂ok, kpa-ø. acp-a-°ƒ: \qdp-±o≥ ap≠n-sXm-SnI, sskX-ehn Iq´n-eßm-Sn, apl-Ω-Z-en ]m∏-n\n-∏m-d. ktlm-Zcn-am¿: dpJn-b, Ban-\, ssk\-_.

sIm-f-∏p-dw: B-km-Zv \K¿ ]-tc-X\m-b Im-cnap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy A-gph-f-∏n¬ a-Ωm-®p-´n (93). a°ƒ: ap-lΩ-Zv Aen, sam-bv-Xo≥-Ip´n, Ban\.

P-Av-^-À X-§Ä ]m-Sq-¿: _p-Jm-d-bn¬ Io-∏m-´v tIm-b-°p-´n Xß-fp-sS a-I≥ _n sI P-Av-^-¿ X-߃(74). am-[y-aw- ]m-Sq-¿ te-JI-\m-bn-cp-∂p.

ktcm-Pn-\n kp¬Øm≥ _-tØcn: Ip∏mSn ]tcX\mb \mcIØn¬ A\ncp≤s‚ `mcy ktcmPn\n (74). a°ƒ :hnt\mZn\n, hmk¥n, kXojv (tIcf IuapZn ko\nb¿ skbn¬kv Hm^nk¿) acpa°ƒ˛{]Imi≥, iin[c≥, jo\.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À- a-cn-¨p Ip-d-hn-e-ßm-Sv (tIm-´-bw): Fw.kn tdm-Un¬ tam-\n-∏≈n-bn¬ Im-dpw, sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. _- pw Iq-´nbn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿- a-cn-®p. Xr-»q¿ Ip-∂-Øq¿ ta°m-´p-Ip-fw do≥-k¨ tXm-akv (26), Ip-∂-Øq¿ cm-Pp sI ta-t\m≥ (cm-Pp ]p-g-¶-c -47) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-cph-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-cn-°p-I-bm-Wv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 11.30Hm-sS tam\n-∏-≈n-bv-°pw B-®n-°-en-

\p-an-S-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. Imdnep-≠m-bn-cp∂ Ip∂w-Ip-fw a-c-Øw-tIm-Sv Ip∂-Øv kp-`m-jv (30), sh-≈-d°p-∂v ]-≈n-ta-∏p-dw sXt°m-´-bn¬ jn-lm-_p-±n≥ (23) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-®h-S B-h-iy-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]m-bn Xr-iq-cn-te-°v a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p Im-dn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿. dn≥-k¨ I-®h-S ta-J-e-bn-se k-Po-h-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. s]m-Xp-cwK-Øpw, a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-\-cw-K-Øpw k-Po-ham-bn-cp-∂p cm-Pp ]p-g-¶-c. Nß-\m-ti-cn s]-cp-∂ kz-tZin-bpw Rm-¶-´-cn-tZ-hn t£{X-Øn-se Hm-^n-kv Ãm-^pam-b {io-I-e-bm-Wv cm-Pp-hns‚ `m-cy. a-I≥:I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn A¿-Pp≥. tXm-a-kv-˛-en-kn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv a-cn-® dn≥k¨. B-t‚m G-I k-tlmZ-c-\m-Wv.

]-Ø-\w-Xn´: Iq-sS-bp-d-ßnb ]n-©pIp-™n-s\ t\-cw ]p-e¿∂-t∏mƒ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠Øn-b apØ-»n ar-X-tZ-lw πm-ÃnIv I-h-dn-em-°n Im´n-semfn-∏n® tijw tIm-´b-Øv s{Sbn-\n-\v ap-∂n¬ Nm-Sn B-fl-lXy-°v {i-an-®p. Ip-™v Xm≥ aq-e-am-Wv a-cn®-sX-∂ [m-c-W-bn¬ a-t\m\ne sX‰n-b ]-Ø-\w-Xn-´ Nn-‰m¿ kz-tZ-in-\n jo-e (45)bm-Wv ]cnt°-‰-Øn-s\-Øp-S¿∂v Nn-In¬k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. Nn-‰m¿ ]mºn-\n X-S-Øn¬ {]-Xm-]≥˛ ssj-P Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-ƒ `mKy-e-£v-an-bm-Wv a-cn-®-Xv. ssjP-bp-sS am-Xm-hmWv jo-e. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv F-bv-Uv t]m-kv-‰n-se t]m-en-kp-Im¿ tNmZyw sN-bv-X-Xn¬ \n-∂m-Wv

kw-`-h-Øn-s‚ Np-cp-f-gn-bp-∂Xv. sNm-Δmgv-N cm{Xn X-t∂msSm-∏w In-S-∂p-dßn-b a-I-fp-sS 33 Zn-h-kw am-{Xw {]m-b-ap-≈ Ip™n-s\-bm-Wv cm-hn-se a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠Xv. Ip-™v X-s‚ ssI- ° - S n- b n- e m- b n- t ∏mb- X v sIm-≠m-Wv a-cn®-sX∂v jo-e [-cn®p. Xp-S¿-∂p≠m-b am-\knI hn-{`m-¥n-bn-em-Wv Ip-™ns\ πm-Ãn-Iv Iq-Sn-em-°n Nn-‰m¿ Im-cn°-bw h-\-Øn-\p-≈n¬ sIm-≠ph®Xv. ]n-∂o-Sv tIm-´-btØ-°v _- n¬ I-bdn-b C-h¿ tIm-´-bw˛G-‰p-am-\q¿ sdbn¬∏m-X-bn-eq-sS \S-∂v ]-\-b°-gp-∏v `m-K-sa-Øn-b-t∏mƒ s{Sbn≥ X-´p-I-bm-bn-cp∂p. s{S-bn\n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ joesb \m-´pIm-cm-Wv tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-

®Xv. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-® ti-jw C-h-tcm-Sv {]m-Yan-I hnh-c-߃ B-cm-™ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv F-bv-Uv t]m-kv-‰n-se t]m-en-kpIm-tcm-Sm-Wv kw-`-h߃ hn-h-cn-®-Xv. C-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ Nn-‰m¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ hnh-cw A-dn-bn®p. Nn-‰m¿ t]m-en-kv \-SØn-b Xn-c®n-en¬ Ip-´n-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-. ssh-Ip-t∂-cw A©-ctbm-sS G-‰p-am-\q¿ a-Pn-kvt{S-‰v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn joe-bp-sS sam-gn-sb-Sp-Øp. _‘p-°-fn¬ \n-∂p e-`n-® hn-h-ca\p-k-cn®v C-h¿ a-\]q¿-h-w Ip™n-s\ A-]m-b-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°n-s√-∂m-Wv I-cp-Xp-∂Xv. Cu hn-h-c-ßfpw Iq-Sn ]-cn-K-Wn®p sIm-≠m-bn-cn°pw tI-sk-Sp°p-I-sb-∂m-Wv kqN\.

]-ø-∂q¿: kw-Ko-Xm-[ym-]I-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠Øn. I-Æq¿ k¿-h-I-emim-e Imw-]-knse K-Ãv ayq-kn-Iv e-Iv -N-d¿ am-\-¥-hm-Sn A-d-ØnØ-d kz-tZ-in cm-L-hhm-cy-cp-sS a-I≥ sI hn {iol-cn hm-cy-cm-Wv(32) Xq-ßn a-cn-®-Xv. 10 am-k-am-bn hm-S-I Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. C∂-se cm-hn-se ap-dn Xp-d-°mØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v At\z-jn-s®-Ønb k-ao]-sØ Xm-a-k-°m-cm-Wv ap-dn-bn-se ^m-\n¬ Xqßn-b \n-ebn¬ bp-hm-hn-s\ I-s≠-Øn-bXv. k-ao-]-Øp\n-∂v B-fl-l-Xym Ip-dn∏pw I-s≠-Øn-bn-´p≠v. ]-ø∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn.

tX-§ X-e-bn ho-Wv aq-¶p-h-b-Êp-Im-cn a-cn-¨p

aw-K-em-]p-cw: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS tX-ß X-e-bn¬ ho-Wv aq-∂ph-b- p-Im-cn a-cn-®p. D-≈mƒ sI.kn tdm-Un-se ap-l-Ω-Zv-Ip-™n-bp-sS a-Iƒ kp-ss\\(3)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn F-t´msS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´pap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cns°- tX-ß X-e-bn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

Im-dn-\v ap-I-fn sX-§v ho-Wv ]-cn-t¡-ä ss{U-hÀ a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: Hm-Sns°m-≠n-cp-∂ Im-dn-\v apI-fn¬ sX-ßv ho-Wv Xebv-°v km-c-am-bn ]-cnt°-‰v aw-K-em-]p-cw Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ ss{U-h¿ a-cn-®p. a-∂n-∏m-Sn B-et¶m-Sv lu-kn-Mv tIm-f\n-bn-se Fw l-cn-{]-kmZm(34)Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-am-kw 26\v cm-{Xn H-ºtXm-sS ]p-Xn-b _-kv Ãm≥-Un-\v k-ao-]-sØ tIm´-°-Æn tdm-Un¬ h-®m-Wv kw-`-hw. i-‡-am-b Im‰n¬ k-ao-]-sØ sX-ßv Im-dn-\v ao-sX H-Sn-™p-hogp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: \m-cm-b-W-K-´n-. am-Xm-hv: P-b-¥n. `m-cy: tPym-Xn. a-I≥: {]n-Yzn≥. k-tlm-Z-c߃: c-Xo-jv, {]o-Xw, A-£-Xv, A-iz-\n.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-™-ßm-Sv: H-S-bw-Nm¬ I-s√m-d-bn-se _m-e-s\ (60) Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. `m-cy: k-tcmPn-\n. a-°ƒ: {io-te-J, {io-P, {io-Pn-Øv.

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: Ip-fn-ap-dn-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wp-a-cn®p. Km¿-U≥ h-f-∏n-se sI ]n hn-P-b-\m(58)Wv a-cn®-Xv. `m-cy: km-hn-{Xn. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (Kƒ-^v), {io-P.

\m-b-sb F-Sp-¡m³ In-W-änen-d-§n-b c-−p-t]À izm-kw-ap-«n a-cn-¨p N-S-b-aw-K-ew:In-W-‰n¬ ho-W \m-b-sb F-Sp°m\nd-ßn-b c-≠p-t]¿ izm-kwap-´n a-cn-®p. ]-Wbn¬ D-j a-μn-c-Øn¬ kp-tc-jv (40), tXm-´n≥-Ic ]p-Ø≥ ho-´n¬ hm-kp (52) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS N-S-b-aw-K-ew ]W-bn¬ N-cp-hn-f ]p- kp-tc-jv Ø≥-ho-´n¬ k-Øm-dns‚ In-W-‰n¬ N-Ø \mb-sb F-Sp-°m≥ C-d-ßnb-t∏m-gmWv kw-`-hw. 60 A-Sn- Xm-gv-N-bp-≈ In-W‰n-te-°v kp-tc-jmWv BZyw C-d-ßnbXv. XpS¿-∂v C-bmƒ sh-≈Øn¬ ap-ßp-∂-Xv I-≠v ho-´p-Im-¿ _-l-f-w h-®- hm-kp Xn-s\ Xp-S¿-∂v hm-kp Cd-ßp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v C-t±-l-hpw sh-≈Øn¬ ho-Wp. 15 A-Sn-bn-e-[n-Iw sh-≈-ap-≈ In-W‰n-¬ C-cp-h-cpw ap-ßp-∂-Xv- I-≠v \m-´p-Im-¿ c-£n°m-\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hm-kp-hn-s‚ `m-cy iym-a-f. a-°ƒ: do-\, _n-‘p. kp-tc-jn-s‚ `m-cy D-j. a-°ƒ: kp-PnXv, kp-Pv. ar-X-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

AÚm-X³- s{S-bn³X-«n a-cn-¨\n-e-bn-Â

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ sd-bn¬-th tÃj-\p k-ao-]w sd-bn¬-th {Sm-°n¬ A⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠Øn. C∂-se ssh-Io´v 4.30Hm-sS-bm-Wv 55 hb v tXm-∂n-°p-∂-bm-sf a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. I-dp-Ø j¿´pw Np-h-∂ hen-b ]q-°-fp≈ XpWn-bp-am-Wv thjw. ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se tam¿-®-dn-bn-te-°p am‰n.

s{S-bn-\n Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

D-cp-h-®m¬: s{S-bn-\n¬ bm-{X sN-øp-∂-Xn-\n-sS Ipg-™p-ho-Wv a-cn®p. sa-cp-h-ºm-bn aq-∂mw-]o-Sn-I-bnse dp-_n tIm-t´-Pn¬ kn C-{_m-low(62) B-Wv acn-®Xv. t_mw-s_-bn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ C{_mlow sNm-ΔmgvN t_mw-s_-bn¬ \n-∂p \m-´nte-°v s{S-bn≥ I-b-dn-b-Xm-bn-cp∂p. Xpw-Iq¿ F-∂ ÿ-e-Øv s{S-bn-s\-Øn-b-t∏m-gmWv Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®-Xv. sd-bn¬-th t]m-en-kmWv hn-h-c-a-dn-bn-®Xv. Rm-b-dmbv-® \-S-°p-∂ _-‘phn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ h-cn-I-bm-bncp∂p. a-øn-Øv C∂-se cm-{Xn 9Hm-sS aq-∂mw-]o-Sn-Ibn-se-Øn-®v sa-cp-h-ºm-bn J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-dS°n. `mcy: k-°o-\. a°ƒ: dp-Iv-km-\, dp-_q-\, d^v-jo-\, dn-Pv-hm-\. a-cp-a°ƒ: ss^k¬, kn-dm-Pp±o≥, A-_v -Zp¬-Jm-Zn¿, A-_v -Zp¬-k-Øm¿(\m-ept]cpw ku-Zn).

\nb-a-w a-dn-IS-¶v Im-en-¡-än kzm{ib tIm-f-Pp-IÄ ]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬ tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-ime-°p-Io-gn¬ \n-b-a-߃ Im-‰n¬ ]d-Øn kzm{ib tIm-f-Pp-Iƒ-°p kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂p. c-≠v h¿-j-Øn\n-S-bn¬ kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬Inb tIm-f-Pp-I-fn¬ ]cn-tim[-\m k-an-Xn-°p ap-ºn¬ Ir-{Xn-a tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-bm-Wv A-^n-en-tb-j≥ \-S-Øp∂Xv. ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ `m-Kßfpw ÿ-ehpw I-Wn-®v tIm-f-Pp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-Ø-h¿ \n-c-h-[n-bmWv. a-e-∏pdw Pn√-bn-se Xn-cq-cn-ep-≈ H-cp A¨ FbvU-Uv tImf-Pv C-Xn-\p-ZmlcWamWv. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv, F≥-Pn-\n-b-dnMv Dƒ-s∏-sS-bp≈ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kv-‰m‰yq-´-\p-k-cn-®v \n›n-X `q-an- th-W-sa-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw a-t‰-sX-¶nepw `q-an-

bp-sS tc-J-Ifpw sI-´n-S-ßfpw Im-´n-bmWv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpƒ-s∏-Sp-∂ A^n-en-tb-j≥ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI tImfPv am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp°p-∂Xv. hn-`-h k-ar-≤am-b k¬-°m-chpw kmºØn-I A-gn-a-Xnbpw \S-Øn tIm-f-Pn-\v X

tem-_n°p th-≠n-bm-sW-∂v B-tcm-]W-ap≠v. b-Ym¿-∞- c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xneq-sS A-[ym-]-I¿-°v hn-Zym¿-YnI-sf Xncn-®-dn-bm≥ km-[n-°n-s√-∂-Xn-\m¬ tXm∂n-b co-Xn-bn¬ am¿-°p-Iƒ \¬Im≥ I-gn-bn-s√-∂-Xm-bn-cp-∂p hmZw. F-

kzm{ib tem-_n-¡p hg-§n ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm-¡n

A-^n-en-tb-j≥ \¬In-b kw-`-h-ßfpw Im-en-°-‰n¬ \n-∂v dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn´p≠v. Kƒ-^n-ep-≈ ap-gp-h≥ Ã-Un- sk‚dp-Im-cpw hm-gv-kn-‰n D-tZym-K-ÿ¿-°v samss_¬ t^m-¨ Dƒ-s∏-sS hn-e-]n-Sn-® k-Ωm-\-߃ hn-X-dn-bm-Wv {]-h¿-Ø-\m\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-ØXv. C-t∏m-gp-≈ kn≥-Un-t°-‰v D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn-se ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-®v aq-ey-\n¿-W-b-Øn\-b-°p∂-Xv \n¿-Ø-em-°nb-Xv kzm{ib

∂m¬ ^mƒ-kv \-º¿ H-gn-hm-°n-b-Xn-eqsS A-[ym-]I-sc kzm-[o-\n-®m¬ am¿-°pIƒ F-fp-∏-Øn¬ t\-Sm-\m-Ip-sa-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ ]-co£m-^-e-ß-fn¬ A-h-cp-sS \n-e-hm-c-apb¿-Øn-bn-s√-¶n¬ tIm-f-Pp-I-fp-sS A^n-en-tb-j≥ d-≤m-°-W-sa-∂p sslt°mS-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. Cu Im-cW-Øm¬ \n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ ]-co-£-

I-fnepw aq-ey \n¿-W-b-Øn-e-pw F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ A-[ym-]I-sc kzm[o-\n-®v Ir-{Xn-aw \-S-Øp-sa-∂m-Wv Bi¶. tIm-f-Pp-I-fp-sS ka-bw cm-hn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c-≠v h-sc-bm-bn am-‰p∂-Xn-\p-≈ Im-en°-‰v kn≥-Un-t°-‰n-s‚ \n¿-t±-i-Øn-\p ]n-∂nepw A¨-F-bvUUv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v tem-_n-bm-sW∂m-Wv ]-cmXn. ap-gp-h≥ \n-b-a-ßfpw ew-Ln-®v kzm{ib am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-bm-Wv C-t∏mƒ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS `-c-Wk-an-Xn {]h¿Øn°p-∂Xv. tImf-Pp-Iƒ-°v A-^n-en-tb-j≥ \¬-Ip-∂ kn≥-Un-t°-‰v A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-hmctam A-Snÿm-\ ku-I-cy-ßtfm ]cntim-[n-°m-dn√. Fw.^n¬ dn-k¿-®v tIm-gvkp-Iƒ kzm{ib tIm-f-Pp-I-fnepw Xp-Sßp-∂-Xn-\v \o-°-߃ \-S-Øn-h-cn-I-bmW.v


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

15 sabv 2014 hymgw

ssk-¡n-fn tem-dn C-Sn-¨vdn-«. t]m-en-kv- D-tZym-K-س a-cn¨p

in-h-i-¦-c³ B-im-cn

cp-Ün-Wn A-½

\-_o-km _o-hn

k-_o-\

tKm-]n

ap-l-½-Zv km-en

\m-cm-b-W³- \-¼q-Xn-cn

cm-P-½

sh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv tXm-°m-e-°p-gn ta-eXn¬ ho-´n¬ in-h-i-¶c≥ B-im-cn (78). `m-cy: ao-\m-£n. a-°ƒ: hn-Pb≥ B-im-cn, \-Ip-e≥ B-im-cn, P-b-Ip-am¿, ]fl-Ip-am-cn, D-j, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: {]-k-∂, N{μn-I, kn-‘p, i-in. ktl-Z-h≥, _m-_p.

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ k-Xy hn-lm-dn¬ ]-tc-X\m-b P-b-tZ-h≥ \-ºymcp-sS `m-cy cp-‹n-Wn AΩ (66). a-°ƒ: cm-Po-hv (G-Po-kv Hm-^n-kv), c-RvPn-Øv (C≥-U-kv tamt´m¿-kv). a-cp-a-°ƒ: an\n, A-iz-Xn.

t\-aw: ]p-Xn-b Im-c-bv°m-a-fi-]w A¬-ta-Sbn¬ ho-´n¬ \-_o-km _o-hn (74). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿. a-°ƒ: F.Fw.kp¬-^n-°¿ (tI-c-f kv-t‰-‰v e-Pn-t…‰o-hv A-kw-ªn) sa-l¿, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k-Poe, am-lo≥, jm-lp¬ lao-Zv. J-_-d-S-°w C-∂se Im-c-bv-°m-a-fi-]w Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \-S-∂p.

sh-≈-d-S: a-c-∏m-ew tXm-´-Øn¬ ho-´n¬ B£≥ Iu¨-kn¬ {]kn-U‚ v hn d-kn-e-øs‚ `m-cy k-_o-\ (49). a-°ƒ: tkm-Wn, tkm^n.

Nn-d-bn≥-Io-gv: ]m-e-Ip∂v tNm-dm-≠n {io-]-flØn¬ tKm-]n (85). `m-cy: ]p-jv-]-h-√n.

]m-tem-Sv: Nn-‰q¿ a¨-]pd-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ lmPn ap-l-Ω-Zv km-en (67˛-dn´. A-[ym-]-I≥ K-h. bp.]n.F-kv s]-cn-ß-Ωe). `m-cy: d-kn-b _o-hn. a-°ƒ: A-_p¬-_p-lmcn (sI.Fkv.B¿.Sn.kn), _o-\, _n-≥-k. a-cp-a-°ƒ: j¿\, \p-Pp-ap-±o≥, A-jv-d^v.

{io-Im-cyw: sN-°m-e-ap°v ]p-Ø≥-tIm-Sv se-bn\n¬ a-Xp-°m-cp-ap-°v a\-bv-°¬ \m-cm-b-W≥\-ºq-Xn-cn (69). `m-cy: A-º-e-∏p-g tNmam-e C-√-Øv {io-tZ-hn. a-°ƒ: \n-ta-jv (Zp-_mbv), \o-X, (\n-jv, Xn-cp-h\-¥-]p-cw). a-cp-a-°ƒ: {]-Im-iv (πm°p-Sn C-√w, ]m¬-°p-fß-c), A-]¿-W (Nm-Ø\m-´n-√w, tIm-gn-t°m-Sv).

]m-tem-Sv: s]-cn-ß-Ω-e ao-cm≥-sh-´n tªm-°v \º¿ 12 A-tim-I-h-\nbn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-]-Wn-°-cp-sS `m-cy cmP-Ω (84). a-°ƒ: _m-_p-Ip-am¿ (\-thm-Z-bm kv-Iqƒ, sN‰-®¬), Kn-cn-P, hn-P-b-Ipam¿, A-tim-Iv Ip-am¿, `{Z-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: hk-¥, tKm-]m-e≥, D-j, a-©p.

Ip-ª-bn-ip

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bo≥Io-gv tXm-{º-bn¬ ‰n hn tPm-kv(58). `m-cy: tam-fn(Iq-Øm-´pIp-fw I-≠-Øn¬ Ip-SpwNm-¨-½ _mw-Kw). tIm-X-aw-K-ew: Iq-Øpa-°ƒ: Pn-Xp, Pn-Xn-\. Ip-gn am-dm-t®-cn ]p-Ø≥- kw-kv-Im-cw C-∂v ssh]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip- Io-´v 3.30 \v tIm-X-aw-Kcym-t°m-kn≥-U-sd `m-cy ew am¿ tXm-a sN-dn-b-]Nm-®-Ω(82). ≈n-bn¬.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn Ip-dp-∏w-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b _m-h-bp-sS `m-cy dm-^n-b(78). X-¶fw ]p-Ø≥-]p-c Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: kp-sseam≥, d-jo-Zv, k-eow, \mk¿, \u-jm-Zv.

B-ep-h: bp.kn.tIm-fPv sh-fn-b-Øp-\m-Sv F-fa-\-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb A-_q-_-°-dn-s‚ `mcy Ip-™-bn-ip(90). a-°ƒ: P-ao-e, P-eo¬, A-–p-√. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿, sP-ao-e, _o-\.

Im-knw Ip-ªv

X-¦-¸³

X-¦-a-Wn

sIm-√w: tX-h-e-gn-IØv ]p-Ø≥-ho-Sv kwkw \-K¿-˛218¬ Fw Im-knw Ip-™v(88). a-°ƒ: \m-k¿, \-ko¿, B-_n-Z, \p-ssk-_, \_o-k-Øv, a-l¿-_m-≥ _o-hn, k-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: jm-lp-±o≥, ju-°-Øv, k-enw, apl-Ω-Zv k-enw, s\-Pnw, l-ko-\, Pp-_n-\.

I-S-bv-°¬: B-gm-¥-°pgn _m-_p hn-em-kØn¬ X-¶-∏≥ (83). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: Kn-cn-P, Ko-X, B-{im-aw k-Po-hv (sF.-F≥.-Sn-.bp.kn. I-S∏m-°-S a-fi-ew {]-knU‚ v), an-\n. a-cp-a-°ƒ: hn B¿ k-l-tZ-h≥, ]tc-X-\m-b hn Un \-S-cmP≥, t{]w D-jm¿ (sIm√w tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿), eo-\ kPo-hv.

Ip-≠-d: sh-≈n-a¨ shÃv πm-hn-f h-S-°-Xn¬ cm-am-\p-P-s‚ `m-cy X-¶-aWn(37). a-I≥: A-`n-cmw.

dm-^n-b

tPm-kv

sIm-¨n³ am-\p-h Im-h-\m-Sv: a-cp-Ø-Sn I∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ ]mep-hn-f-bn¬ h-b-en-Ãv am\p-h¬ Un-kn¬-h F-∂ sIm-®n≥ am-\p-h¬(76). `m-cy: tPm-kv-hn≥.

ho-Wm-ap-c-fo-[-c³

jm-lq l-ao-Zv

Zn-hm-I-c³

im-kv-Xmw-tIm-´: t]m-cph-gn I-º-e-Sn H-kv-Xm-ap°v I-√-S-°m-c-s‚ hn-fbn¬ jm-lp¬ l-aoZv(78). `m-cy: ku-Zm _o-Kw. a°ƒ: jm-Pn, \-ko¿, \hm-kv, \u-jm-Zv, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: jm-an-e, s\Pn, jm-Pn-tamƒ, do-\, kn-±o-Jv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sX°pw-ap-dn ta-°v am-cq¿ In-g-°-Xn¬ Zn-hm-Ic≥(am-[-h-Øn¬ X-ºn˛67). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `m-cy: sN-√-Ω. a°ƒ: Kn-co-jv, k-Xo-jv, k-Po-hv. a-cp-a-°-ƒ: kpPn, I-hn-X.

`m-kv-¡-c³

]-∑-\: ]-∑-\ tIm-e‚-øØv ho-´n¬ hn-P-b≥(67). `m-cy: kp-j-am-Ip-am-cn. a°ƒ: hn-Zy (_n-μp-˛sI.F-kv.C._n. tX-h-e°-c), {io-Im-¥v. a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv(Fkv._n.Sn. `-c-Wn-°m-hv), A-Rv-P-\(hn-tŒm-dn-b B-ip-]-{Xn, sIm-√w).

Hm-bq¿: sIm-´-d _n F-kv `-h-\n¬ Fw `m-kv-Ic≥(71).

ap-l½-Zv _-joÀ

cm-L-h³ \m-bÀ

s]-cp-ºm-hq¿: sF-ap-dn B-\-μ-`-h≥ (sN-ßm-eh-´-bv-°¬ ]m-en-bv-°¬) ]-tc-X-\m-b cm-P-∏≥-]n≈ `m-cy I-a-em-£n-bΩ(81). tIm-X-aw-K-ew ]n≠n-a-\ ]m-en-bv-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: A-P-b-Ip-am¿(B-[m-csa-gp-Øv s]-cp-ºm-hq¿), k-Pn(Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: Ko-X, _n-μp(B[m-c-sa-gp-Øv). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11 \v kz-h-k-Xn-bn¬.

X-e-°-S-Øq¿: Xncq¿ sk≥-{S¬ P-Mvj-\n¬ sk≥-{S¬ C-e-{Œn°¬ D-Sabpw sN-dn-b-ap-≠w afi-ew tIm¨-{Kkv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-hpam-b Ip-‰n∏p-em≥ ]-tc-X\mb ap-l-Ω-Zm-Pn-bpsS a-I≥ ap-lΩ-Zv _-jo¿(50). `mcy: d-kn-b. a°ƒ: anjm¬(Zp_-bv), jl-\. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v ]-d-∏qØ-Sw Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]p-Xn-bIm-hv tN-cn-bn¬ ho-´n¬ ]n cm-L-h≥ \m-b¿(82). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xbm-b Cu-iz-cn-b-Ω, ]-tcX-\m-b tKm-]m-e≥-\m-b¿, Ku-cn-b-Ω, ]-tc-X-\mb hm-kp-\m-b¿, ao-\m£n.

Bbn-i

G®q¿: sIm√≥Nndbnse ItÆmØv lukn¬ ]gbnSØv A\¥≥(63). G®q¿ Nt{μmZb IemkanXnbn¬ hben-\nÃmbncp∂p. a°ƒ: dnt\jv, j\na, j\ne.

Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g ]p≈n-°n-g-°-Xn¬ ]p-jv-]cm-P-s‚ `m-cy im-¥ (67). a-°ƒ: A-tim-Iv-Ip-am¿, ssi-e-P. a-cp-a-°ƒ: joP, i-in.

A\´³

th-em-bp-[³

tIm-bm-ap lm-Pn Xn-cq¿-°m-Sv: Xn-cq¿-°m-Sv tXm-Wn-°-c-bn-se Hm-´p]-d-ºn¬ tIm-bm-ap lmPn (80).

th-em-bp-[³

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-Êpw Hm-t«mbpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À a-cn-¨p Bep-h: sI.F-kv.B¿.-Sn.kn _- pw Hm-t´mbpw Iq-´nbn-Sn-®v c-≠p-t]¿ a-cn®p. Bep-h s]-cp-ºm-hq¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn dq-´n¬ a-ln-fm-e-bw P-Mvj-\p k-ao]w C∂-se cm-{Xn 8.30 Hm-sSbm-Wp A-]-ISw. B-ep-h-bn¬ \n-∂p Nm-e°¬ `m-K-tØ-°p t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bn¬ s]- A-–p¿-d-“m≥ Ir-jv-W≥-Ip-´n cp-ºm-hq-cn¬ \n-∂p B-ep-hbn-te-°p h-∂ _- m-Wp C-Sn-®Xv. C- dn-e-b≥-kv tI-_n-fn-\p Ip-gn-® ti-jw Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Hm-t´m-ss{U- a-Æv tdm-Un¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xn-\h¿ Nm-e-°¬ s]-cn-bm¿ t]m¿-´-do-kn- Sp-Øm-Wv A-]-I-Sw. Ir-jv-W≥-Ip-´n C-e-{Œn-Iv πw-_nMvv \p k-ao-]w Iogv-tXm-´-Øn¬ ]-tcX\m-b B-en-bp-sS a-I≥ A-–p¿-d- sXm-gn-em-fn-bm-Wv. A-–p¿-d-lv-am-s‚ “m≥(45) kw-`-h-ÿe-Øp X-s∂ a- `m-cy km-_n-d. a-°-fn√. Ir-jv-W≥ Ip´n-bp-sS `m-cy tch-Ω. a°ƒ: dnPp, dncn®p. Hmt´m bm-{X-°m-c\m-b Ip-´-Ω-t»- \n. ar-X-tZ-l-߃ Bep-h Pn√m Bcn ]p-Ø≥-tIm-´-bn¬ Ir-j-W≥-Ip-´n- ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. C-∂p t]m-kvBep-h Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ h®v a- ‰v tam¿-´w \S-Øn _-‘p-°ƒ-°p hncn®p. a-l-nfme-bw P-Mvj-\p k-ao-]w ´p-\¬-Ipw.

sF-jm-_o-hn

hm-kp-tZ-h³

a-dn-bw-

N-ß-\m-t»-cn: sF.kn.H P-Mv-j-\n¬ sF-jm a≥-kn-en¬ ]-cX-\m-b A-–p¬ d-lv-ams‚ `m-cy sF-jm-_ohn(69). J-_-d-S-°w \-SØn. ]-tc-X tXm-∏n¬ Xm-gv-N-bn¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: Pm-kv-an≥,_o\,ap-_m-jv({Ko≥-Nm-\¬ Uyq-´n s]-bv-Uv ),kn-bmZv(P-\-{io a-fi-ew sNb¿-am≥),k-^o-\,X≥kow({Sm-h¬-kv {Kq-∏v). a-cp-a-°ƒ: k-eow(tX-Pkv), d-low(Fw.hn F©n-\o-b-dn-Mv h¿-Ivkv)ssj-\n,jw-\,\mk¿(]m-e-°m-Sv),j-l-\mkv.

sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv tX-c-I-Øn-\m¬ F≥ Pn hm-kp-tZ-h≥ (76). kw-kv°m-cw i-\n 11 \v ho-´p-h-fv∏n¬. `m-cy: im-c-Zm-Ω. a°ƒ: Zn-eo-]v, hn-t\m-Z.v acp-a-°ƒ: A-iz-Xn,tc-jv-a.

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿ Iq-\w-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ss]-en-bp-sS `m-cy a-dn-bw (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™p c-≠n\v I-cn-a-Æq¿ sk‚ v. taco-kv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ :tdm-k-Ω, h-°-®≥, sXmΩ-®≥, tkm-_n-®≥, X¶-≥, ]-tc-X-\m-b sI -]n tPm-k-^v, tIm-gn-∏m-´v . a-cp-a-°ƒ-:tXm-a-kv IpΩn-Wn-bn¬ (hm-g-h-c),tacn ]p-Xp-°-≈n¬ (I-cn-aÆq¿),s]-Æ-Ω ap-≠-bv°¬ (D-Sp-º-∂q¿),B-eokv tIm-gn-∏m-´v , sse-k ]p-∂-Øm-\-Øv (I-cn-aÆq-¿),_n-\n h-≈n-°m-´p]-d-ºn¬ (tIm-Sn-°p-fw).

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À -a-cn-¨p Ip-d-hn-e-ßm-Sv (tIm-´-bw): Fw.kn tdm-Un¬ tam-\n-∏≈n-bn¬ Im-dpw, sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. _- pw Iq-´nbn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿- a-cn-®p. Xr-»q¿ Ip-∂-Øq¿ ta°m-´p-Ip-fw do≥-k¨ tXm-akv (26), Ip-∂-Øq¿ cm-Pp sI ta-t\m≥ (cm-Pp ]p-g-¶-c -47) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-cph-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-cn-°p-I-bm-Wv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 11.30Hm-sS tam\n-∏-≈n-bv-°pw B-®n-°-en-

\p-an-S-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. Imdnep-≠m-bn-cp∂ Ip∂w-Ip-fw a-c-Øw-tIm-Sv Ip∂-Øv kp-`m-jv (30), sh-≈-d°p-∂v ]-≈n-ta-∏p-dw sXt°m-´-bn¬ jn-lm-_p-±n≥ (23) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-®h-S B-h-iy-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]m-bn Xr-iq-cn-te-°v a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p Im-dn-ep-≠m-

A-am-\p-Å

I-a-em-£n-b-½

A-co-°-c:C-t©-\m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Np-Ωm-cn-s‚ `m-cy G-en (88). kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 10\v A-co-°-c sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X -A-co-°-c sh-´n°¬ Io-c-t∏¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tP-°_v, B-\o-kv. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, ]n sI Nm-t°m®≥.

tImtømSv: Ip´ym-en-∏pdØv ]tc-X-\mb C{_mlow lmPn-bpsS a-I≥ C sI Ajvd^v(47).

hn-P-b³

B-e-ßm-Sv: No-c-¶≥ hdo-Xv a-I≥ ]m-∏p(78). `mcy: t{X-kym-Ω(I-S-a-°pSn ssI-X-°-®m-en¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: tPm¿-Pv(sIm-®n≥ jn∏ym¿-Uv), B-\n, tPm¨k¨(_n-kn-\-kv), am¿´n≥(_n-kn-\-kv), kn-\n. a-cp-a-°ƒ: ko-en-b sX-‰bn¬, tPm-Wn ssX-∏-dºn¬, t{K-kn ]m-td-°m´n¬, kn-‘p ]p-Xp-t»-cn, s_-∂n {km-ºn-°¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sI.Fkv.]p-cw I-S-Øq¿ I-fo°-en¬ ]-tc-X-\m-b inh-cm-a-s‚ `m-cy kp-`-{Z (75). a-°ƒ: i-in-[-c≥, hn-im-e-£-an, i-im-¶≥, h-k-¥, h-’-e, ssj-eP. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, cm-P∏≥, ip-`, ]-tc-X-\m-b btim-[-c≥, D-Z-b≥, {]-Imiv.

G-en

N-ß-\m-t»-cn: X-I-Sn-tb¬ ]-tc-X-\m-b tPm-k-^v am-Xyp-hn-s‚ a-I≥ sk_m-Ãy≥ am-Xyp (]m-∏®≥-˛61). kw-kv-Im-cw C∂v 3.30\v N-ß-\m-t»-cn sa-{Xm-t∏m-eo-Ø≥ ]-ffn-bn¬. `m-cy: A-∂-Ω sk-_m-Ãy≥ (Ip-™q™-Ω) ]p-fn-¶p-∂v ]pØ≥-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\p, a\p. a-cp-a-I≥: sP-dn≥ tPm-k-^v.

Ajvd-^v

]m-¸p

kp-`-{Z

sk-_m-Ìy³ am-Xyp

Ip-‰ymSn: ]-tc-X\m-b X´m¿I-≠n Ip-™-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS `mc-bv s\√n-bp≈-Xn¬ B-bn-i(71). a°ƒ: Bky, \-^o-k, P-ao-e, kp-sse-J, Ako-kv(ku-Zn).

Im-h-\m-Sv: I-∂n-ta¬ tN-cn-bn¬ th-fq¿ In-g°-Xn¬ X-¶-∏≥-]n≈(73). `m-cy: im-¥-Ω.

a-W-eq¿: s]-cn-ßm-´v hmkp `m-cy Aw-_n-I(50). a-°ƒ: k-\n-X. a-cp-aI≥: jn-P.

Ip-‰n-∏p-dw: I-gp-Ø-√q¿ am-S-º-Øv th-em-bp-[≥ (56). `m-cy: h-k-¥.

ap-≠-Øm-\w: sX-t°-∏pc-bv-°¬ Fw kn tPm-kns‚ `m-cy tam-fn tPm-kv (54). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v H-∂n-\v I-ß-g C-S-b-∏m-d sk‚ v ]o-t‰-gv-k kn.Fkv.sF. sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Ø-e Nn\n-I-´p-∏n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: {io-P, jo-P. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv . Nm-Ø-t¶m-´p\-S: BZyIm-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI≥ I√-d-°¬ amXyp(92). `mcy: ta-cn(ssh-°w Im°-ap-≈p-¶¬ Ip-Spw-_mwKw).

X-¦-¸³-]n-Å

bn-cp-∂-h¿. dn≥-k¨ I-®h-S ta-J-e-bn-se k-Po-h-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. s]m-Xp-cwK-Øpw, a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-\-cw-K-Øpw k-Po-ham-bn-cp-∂p cm-Pp ]p-g-¶-c. Nß-\m-ti-cn s]-cp-∂ kz-tZin-bpw Rm-¶-´-cn-tZ-hn t£{X-Øn-se Hm-^n-kv Ãm-^pam-b {io-I-e-bm-Wv cm-Pp-hns‚ `m-cy. a-I≥:I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn A¿-Pp≥. tXm-a-kv-˛-en-kn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv a-cn-® dn≥k¨. B-t‚m G-I k-tlmZ-c-\m-Wv.

Ìo-^³ F-{_-lmw cm-P-]p-cw: I-≠-»mw-Ipt∂¬ Ão-^≥ F-{_lmw (90). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v F≥.B¿. kn‰n sk‚ v ta-co-kv N¿-®n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Gen-°p-´n.a-°ƒ: ta-cn, A{_-lmw, t{K-kn, tPm¿-Pv, h-’, en-kn, tem-an-\n, tSm-an, sS≥-kn, a-cp-a-°ƒ: t_-_n, h-’-Ω, tPmkv, tdm-kn-en.

A-Ðp A-ko-kv tIm-´-bw: Sn._n tdmUn¬ sIm-≠m-´p-]-d-ºn¬ A-–p¬ A-ko-kv (84). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: ^m-Øn-a-_ohn.

Aw-_n-I

Xn-cp-\m-hm-b: I-f-Øpw]-d-ºn¬ th-em-bp[≥(64). `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: c-Xo-jv, k-Po-jv, hn-\o-jv.

tam-fn tPm-kv

amXyp

Pm-\-In

hn-Zym-\-K¿: ]-Sp-h-Sp-°w sI ]n lu-kn-se Hmt´m ss{U-h¿ sI ]n Aam-\p-√(60). `m-cy: _o^m-Øn-a. a-°ƒ: kmln¿ (Zp-_-bv), km-Pn-Z, km-ln-\, k-^o-\. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-cn-b, keow (Zp-_-bv), ^m-dq-Jv.

ap-X-ea-S: s\-Sp-h©n-d Ip-∏≥ (80). `mcy: sh≈.

Ip-¸³

t{X-ky

A-bv-ap-dn: B-e-bv-°-ho´n¬ F-Iv-kv an-en-´-dn-bmbn-cp-∂ th-em-bp-[-s‚ `m-cy Pm-\-In(78).

im-´

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ ]mtem-Sv ho-´n¬ F≥ hnP-b≥ \m-b¿. `m-cy: Cμn-c.

Nn-d-bn≥-Io-gv: B-\-Øe-h-´w sIm-{]m-°q-´n¬ Zn-hm-I-c-s‚ `m-cy k-Xy`m-a (83). a-°ƒ: A-timI≥, kv-t\-l-e-X, t{]-ae-X, {io-I-e, e-X. a-cp-a°ƒ: tj-fn, kp-[m-Ic≥, k-Zm-\-μ≥, k-XyZm-kv, I-\-I≥.

]-d-hq¿: B-fw-Xp-cp-Øv ]-tc-X-\m-b a-gp-h-t©-cn tZ-h-kn-bp-sS `m-cy t{Xky(90). a-°ƒ: a-tcn(sh≈m-c-∏n-≈n, Xp-cp-Øn-∏pdw), tdm-kn(aq-™-\m-´v, Rm-d-bv-°¬).

h-≈n-°p-∂v: A-cn-b-√q¿ dn-´.-{S-j-dn Hm-^n-k¿ ]mtdmƒ ap-c-fo-[-c-s‚ aIƒ ho-Wm-ap-c-fo-[-c≥ (22). am-Xm-hv: _o-\m-ap-cfn. k-tlm-Z-cn : l-cn-Xm ap-c-fo-[-c≥.

hn-P-b³ \m-bÀ

k-Xy-`m-a

ku-Zm-_o-hn

]m-tem-Sv: Nn-X-d A-bn-c°p-gn \n-kmw a≥-kn-en¬ ssk-\p-±o-s‚ (dn-´. So-®¿, X-´-Øp-a-e K-h. ssl-kvIqƒ) `m-cy ku-Zm _o-hn (70). a-°ƒ: ^-kn-ep-±o≥ (Kƒ-^v), \n-km-ap-±o≥ (Pn.F-kv.Sn.-bp \n¿-hm-lI k-an-Xn Aw-Kw, So-®¿. K-h. bp.-]n.F-kv s]-cn-ßΩ-e), \n-bm-kv, k-Pn-X (Ip-dn-®n K-h. F-®v.F-kv tIm-´-bw). a-cp-a-°ƒ: X\q-P, kn-bm-Zv (bp.Un ¢m¿-°v), kn-an, kw-e (apkv-enw A-tkm-kn-tb-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv, sh-™m-d-aq-Sv).

I-cp-Wm-I-c³-]n-Å

sXm-Sp-]p-g: ssk-°n-fn¬ k-©-cn-°p-tºmƒ tem-dn C-Sn-®v- dn-´. t]m-en-kv- sl-Uv-tIm¨-kv-‰-_nƒ a-c-W-aS-™p. a-W-°m-Sv- {io hn-lm-dn¬ sI F≥ \m-cm-bW≥ \m-b-cm(70)Wv- a-cn-®-Xv-. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se aW-°m-Sm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pv- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\n-bm-√. t]m-enkv- tk-\-bn¬ \n-∂pw thm-f-≠-d-dn dn-´-b¿-sa‚ vhm-ßn-b \m-cm-b-W≥ \mb¿ hn-hn-[ kmw-kv-Im-cnI kw-L-S-\-I-fp-sS `m-chm-ln-bm-bn-cp-∂p. a-W°m-Sv- k-l-I-c-W _m-¶v{]-kn-U‚ v-, Pn-√m sse{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{I´-dn F-∂o \n-e-bn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p. a-W-°mSv- im-¥n-\-K¿ d-kn-U‚-kv - A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I-´-dn-bm-bn {]-h¿-Øn-®v- h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy ]¶-Pm-£n-b-Ω dn-´.sU-]yq-´n X-l-ko¬-Zm-cm-Wv-. _nPp, {io-Ip-am¿ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv-.

]cn-t¡äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ dn-«.F.F-kv.sF. a-cn-¨p

Hm-bq¿: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ dn-´.F.F-kv.sF. a-cn-®p. a-cpX-a¨-]-≈n {io-]-Zv-aØn¬ l-cn-l-c-Zm-kv (68) B-Wv a-cn-®-Xv. 12\v D-®-bv-°v ]-Xn-s\m-∂-ctbm-sS-bm-bn-cp-∂p ]q-b∏-≈n th-t¶m-Sv ]m-e-Øn\v k-ao-]-sØ h-f-hn-embn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]q-b∏-≈n-bn¬ \n-∂v a-cp-Xa¨-]-≈n `m-K-tØ-°v ss_-°n¬ `m-cy sse-Pbv-°v H-∏w bm-{X sN-ø-th th-t¶m-Sv h-f-hn¬ FXn¿-Zn-i-bn¬ kz-Im-cy _- n-s\ a-dn-I-S-∂p-h-∂ ss_-°v l-cn-l-c-Zm-kn-s‚ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bnSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ l-cn-l-c-Zm-kn\pw `m-cy sse-P(56)bv-°pw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ss_-°v bm-{Xn-I-cm-b a-cp-X-a¨-]-≈n tam-l-\-hnem-k-Øn¬ a-\p-tam-l≥(21), kp-[o-jv `-h-\n¬ kp[o-jv-Ip-am-dn-\pw ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se ssh-Io-´v \mtem-sS-bm-bn-cp-∂p l-cn-Zm-kv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: \-an-X, \-ho¨. a-cp-a-I≥: c-P-\o-jv.

I-S-_m-[y-X: bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

_m-e-cm-a-]p-cw: I-S-_m-[y-X aq-ew bp-hm-hn-s\ Xpßn a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. _m-e-cm-a-]p-cw hmWn-K¿ sX-cp-hv H.F¬.F-®v tIm-f-\n-bn¬ A-ø-∏≥ sN-´n-bm¿ a-I≥ h-Sn-th-ep F-∂v hn-fn-°p-∂ kp-μ-cw (35) B-Wv a-cn-®-Xv. sNmΔm-gv-N cm-{Xn 12 Hm-sS ho´n-se In-S-∏p-ap-dn-bn-em-Wv kw-`-hw. `m-cy-sb ]-‰n°m≥ ]-Xn-hm-bn Xq-ßn-acn-°p-sa-∂v C-bmƒ ]-dbm-dp-≠v. sNm-Δm-gv-N cm{Xn-bn-epw C-cp-h-cpw XΩn¬ sN-dn-b kw-km-c-amb-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Cbmƒ Xq-ßp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sm-Wv C-Xv bmYm¿-Yy-am-sW-∂v a-\-kn-em-b-Xv. D-S≥ X-s∂ I-b¿ ap-dn-®v Xm-sg C-d-°n-sb-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t_°-dn ]-Wn-°m-c-\m-Wv kp-μ-cw. _m-e-cm-a-]p-cw t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw hm-Wn-K¿ sX-cp-hv iv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn®p. `m-cy: kn-‘p. aq-∂v a-°-fp-≠v. I-S-_m-[y-X-bps≠-∂ `-b-am-Wv a-c-W Im-c-W-sa-∂v _m-e-cm-a-]p-cw t]m-en-kv ]-d-™p.

]p-\-eq¿: ]m-dw-Im-Sv πmhn-f ]-Sn-™m-‰-Xn¬ ho´n¬ I-cp-Wm-I-c≥-]n≈(77). `m-cy: tZ-h-In-b-Ω. a°ƒ: ]p-jv-]-a-Wn, _nPp, kn-‘p, k-t¥m-jv. acp-a-°ƒ: tPym-Xn-Ip-am¿. a-Æ-t©-cn: tdm-Uv ap-dn-®p I-S-∂ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn C-t∂m-h Im-dn-Sn-®p a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw h-S-°v ]©m-b-Øv B-im-cn-∏-d-ºn¬ k-Xo-i-s‚ a-I≥ A¿÷p≥ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. B-e-∏p-g-˛-tN¿-Ø-e tZio-b-]m-X-bn¬ I-™n-°p-gn P-Mv-j-\p k-ao-]w Ign-™ sNm-Δm-gv-N ssh-In-´v 7.30 tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿s® a-cn-®p. I-Wn-®p-Ip-f-ß shm-t°-j-\¬ l-b¿N-S-b-aw-K-ew:In-W-‰n¬ ho-W \m-b-sb F-Spsk-°‚-dn kv-Iqƒ hn-Zym-Yn-bm-Wv. π-kv-Sp ]-co°m\nd-ßn-b c-≠p-t]¿ izm-kwap-´n a-cn-®p. ]-W£m-^-ew h-∂-t∏mƒ A¿-÷p≥ hn-P-bn-®n-cp-∂p. bn¬ D-j a-μn-c-Øn¬ kp-tc-jv (40), tXm-´n≥-I-c am-Xm-hv: Aw-_n-I. k-tlm-Z-cn: B-cy. ]p-Ø≥ ho-´n¬ hmkp (52) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS N-S-b-aw-K-ew ]-W-bn¬ N-cp-hn-f ]ps]-cp-ºm-hq¿: sh¬-Unw-Kn-\n-S-bn¬ tjm-t°-‰v sXmØ≥-ho-´n¬ k-Ømgn-em-fn a-cn-®p. ]-´m¬ Ir-jv-Wm F-©n-\o-dnw-Kv h¿dn-s‚ In-W-‰n¬ N-Ø °v-tjm-∏v sXm-gn-em-fn ]m-Ww-Ip-gn kz-tZ-in tKm-]\m-b-sb F-Sp-°m≥ Ip-am¿ (43) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v c-≠v a-WnC- d - ß n- b - t ∏m- g mWv tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. D-S≥ s]-cp-ºm-hq¿ kw-`-hw. 60 A-Sn- Xm-gvkm≥-tPm B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£nN-bp-≈ In-W-‰n-te-°v kp-tc-jv °m-\m-bn-√. `m-cy jn¬-P. a-Iƒ A-Rv-P-\. kp-tc-jmWv BZyw C-d-ßnbXv. Xp-S¿-∂v C-bmƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßp-∂-Xv I-≠v ho-´pIm-¿ _-l-f-w h-®-Xna-´m-t©-cn: ho-Sn-s‚ sS-d-kv hr-Øn-bm-°m≥ I-b-ds\ Xp-S¿-∂m-Wv hmsh Im¬-h-gp-Xn ho-Wv ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bnkp C-d-ßn-b-Xv. Xp-S¿cp-∂ Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. t^m¿-´p-sIm-®n ]-´m-fw-I-f∂v C-t±-l-hpw sh-≈Øn-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ tkm-a-kp-μ-cw(63)B-Wv a-cn-®Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cpXv. Cu am-kw 11 mw Xn-ø-Xn-bm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. ∂p. 15 A-Sn-bn-e-[n-Iw F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-°¬ {S-Ãv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nnsh-≈-ap-≈ In-W-‰nIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ]-´m-f-Øv _m¿-_¿ tjm-∏v \hmk p te-bv-°v C-cp-h-cpw apS-Øp-I-bm-bn-cp-∂p ]-tc-X≥. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: kpßn Xm-gp-∂-Xv- I-≠v `m-jv, kp-[o-jv, {io-P. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn, Io¿-Øn. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-cpw ho-´p-Im-cpw c-£n-°p-hm\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v I-S-bv-°¬ ^-b¿-t^m-gv-kpw h-S-°m-t©-cn: C-cp-ºv tXm-´n D-]-tbm-Kn-®v N-° N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn \m-´p-Ims]m-´n-°p-∂-Xn-\n-sS bp-hm-hv tjm-t°-‰v a-cn-®p. cp-sS k-lm-b-tØm-sS ar-X-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-SpsX-°pw-I-c h-S-°pw-ap-dn Xm-g-tØ-Xn¬ i-¶-c-\m-cmØv I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. b-W-s‚ a-I≥ kp-tc-jv _m-_p(45)hm-Wv a-cn-®-Xv. hm-kp-hn-s‚ `m-cy iym-a-f. a-°ƒ: do-\, _n-‘p. N-° s]m-´n-°p-∂-Xn-\n-sS _m-e≥-kv sX-‰n-b C-cpkp-tc-jn-s‚ `m-cy D-j. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, kp-Pv. arºv tXm-´n ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ X-´p-I-bm-bn-cp-∂p. X-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kvIn-cm-eq-cn-se S-b¿ I-º-\n-bn-se Po-h-\-°m-c-\mI-cn-°pw. N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Wv kp-tc-jv _m-_p.

¹-kv-Sp hn-ZymÀ-Yn Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p

\m-b-sb F-Sp-¡m³ In-W-änen-d-§n-b c-−p-t]À izm-kw-ap-«n a-cn-¨p

shÂ-Un§n-\n-S-bn tjm-t¡-äv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

sS-d-kn \n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

bp-hm-hv tjm-t¡-äv a-cn-¨p

\nb-a-w a-dn-IS-¶v Im-en-¡-än kzm{ib tIm-f-Pp-IÄ 

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-ime-°p-Io-gn¬ \n-b-a-߃ Im-‰n¬ ]d-Øn kzm{ib tIm-f-Pp-Iƒ-°p kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂p. c-≠v h¿-j-Øn\n-S-bn¬ kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬Inb tIm-f-Pp-I-fn¬ ]cn-tim[-\m k-an-Xn-°p ap-ºn¬ Ir-{Xn-a tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-bm-Wv A-^n-en-tb-j≥ \-S-Øp∂Xv. ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ `m-Kßfpw ÿ-ehpw I-Wn-®v tIm-f-Pp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-Ø-h¿ \n-c-h-[n-bmWv. a-e-∏pdw Pn√-bn-se Xn-cq-cn-ep-≈ H-cp A¨ FbvU-Uv tImf-Pv C-Xn-\p-ZmlcWamWv. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv, F≥-Pn-\n-b-dnMv Dƒ-s∏-sS-bp≈ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kv-‰m‰yq-´-\p-k-cn-®v \n›n-X `q-an- th-W-sa-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw a-t‰-sX-¶nepw `q-an-

bp-sS tc-J-Ifpw sI-´n-S-ßfpw Im-´n-bmWv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpƒ-s∏-Sp-∂ A^n-en-tb-j≥ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI tImfPv am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp°p-∂Xv. hn-`-h k-ar-≤am-b k¬-°m-chpw kmºØn-I A-gn-a-Xnbpw \S-Øn tIm-f-Pn-\v 

tem-_n°p th-≠n-bm-sW-∂v B-tcm-]W-ap≠v. b-Ym¿-∞- c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xneq-sS A-[ym-]-I¿-°v hn-Zym¿-YnI-sf Xncn-®-dn-bm≥ km-[n-°n-s√-∂-Xn-\m¬ tXm∂n-b co-Xn-bn¬ am¿-°p-Iƒ \¬Im≥ I-gn-bn-s√-∂-Xm-bn-cp-∂p hmZw. F-

kzm{ib tem-_n-¡p hg-§n ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm-¡n

A-^n-en-tb-j≥ \¬In-b kw-`-h-ßfpw Im-en-°-‰n¬ \n-∂v dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn´p≠v. Kƒ-^n-ep-≈ ap-gp-h≥ Ã-Un- sk‚dp-Im-cpw hm-gv-kn-‰n D-tZym-K-ÿ¿-°v samss_¬ t^m-¨ Dƒ-s∏-sS hn-e-]n-Sn-® k-Ωm-\-߃ hn-X-dn-bm-Wv {]-h¿-Ø-\m\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-ØXv. C-t∏m-gp-≈ kn≥-Un-t°-‰v D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn-se ^mƒ-kv \-º¿ A-Sn-®v aq-ey-\n¿-W-b-Øn\-b-°p∂-Xv \n¿-Ø-em-°nb-Xv kzm{ib

∂m¬ ^mƒ-kv \-º¿ H-gn-hm-°n-b-Xn-eqsS A-[ym-]I-sc kzm-[o-\n-®m¬ am¿-°pIƒ F-fp-∏-Øn¬ t\-Sm-\m-Ip-sa-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ ]-co£m-^-e-ß-fn¬ A-h-cp-sS \n-e-hm-c-apb¿-Øn-bn-s√-¶n¬ tIm-f-Pp-I-fp-sS A^n-en-tb-j≥ d-≤m-°-W-sa-∂p sslt°mS-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. Cu Im-cW-Øm¬ \n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ ]-co-£-

I-fnepw aq-ey \n¿-W-b-Øn-e-pw F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pp-Iƒ A-[ym-]I-sc kzm[o-\n-®v Ir-{Xn-aw \-S-Øp-sa-∂m-Wv Bi¶. tIm-f-Pp-I-fp-sS ka-bw cm-hn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c-≠v h-sc-bm-bn am-‰p∂-Xn-\p-≈ Im-en°-‰v kn≥-Un-t°-‰n-s‚ \n¿-t±-i-Øn-\p ]n-∂nepw A¨-F-bvUUv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v tem-_n-bm-sW∂m-Wv ]-cmXn. ap-gp-h≥ \n-b-a-ßfpw ew-Ln-®v kzm{ib am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-bm-Wv C-t∏mƒ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS `-c-Wk-an-Xn {]h¿Øn°p-∂Xv. tImf-Pp-Iƒ-°v A-^n-en-tb-j≥ \¬-Ip-∂ kn≥-Un-t°-‰v A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-hmctam A-Snÿm-\ ku-I-cy-ßtfm ]cntim-[n-°m-dn√. Fw.^n¬ dn-k¿-®v tIm-gvkp-Iƒ kzm{ib tIm-f-Pp-I-fnepw Xp-Sßp-∂-Xn-\v \o-°-߃ \-S-Øn-h-cn-I-bmW.v

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-15  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you