Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

6 sa-bv 2014 sNmΔ

Xo-sIm-fp-¯n B-ß-l-Xy sN-bv-Xp

cm-P³

iw-ip

dm-Wn

A-ÐpÀ-d-ln-am³

A-c-hn-µm-£³

Zo-]

Ir-jv-W³-Ip-«n- \m-bÀ

Ip-am-c³

tIm-X-aw-K-ew: tIm-gn-∏n≈n Xp-º-c-Øv Sn sI cmP≥(55). `m-cy: N-{μn-I (ap-f-hq¿ aT-Øn-°p-Sn IpSpw-_mw-Kw). a-Iƒ: \oXp. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

t^m¿-´p-sIm-®n: Cu-cth-en tIm-f-\n-bn¬ ]tc-X-\m-b B-en ap-l-ΩZv a-I≥ iw-ip(72). `mcy: _o-hn. a-°ƒ: lko-\, d-kn-b, sk-eo-\, jm-Pn, sj-ao¿. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-jv-d^v, a-\m-^v, kp-\n-X, dko-\.

Im-™q¿: Im-´p-ج tZ-h- n-°p-´n(tam-\®≥) `m-cy dm-Wn(42). Xp-d-hpw-¶-c A-¶-W-hmSn So-®-dm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]-W-hv (π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn, sNm-Δ-c lb¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ), {]-ho¨ (hnZym¿-Yn-˛ -sk‚ v. sk_m-Ãy≥-kv ssl-kvIqƒ, Im-™q¿), {]-Whv (hn-Zym¿-Yn-\n, tIm¨-sh‚ v tKƒ-kv kv-Iqƒ Im-™q-¿). kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 9.30\v Im-™q¿ s^m-tdm-\ ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.

sIm-®-ßm-Sn: ]-tc-X-\mb Fw Fw ap-l-Ω-Zp-Ænbp-sS a-I≥ A-–p¿-d-lnam≥(58). `m-cy: jm-ln-\. a-°ƒ: dn-bm-kv, dn≥-j, l-k≥, lp-ssk≥, ]-tcX-\m-b dn≥-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: ss^-k¬, dn≥-j.

s]-cp-hm-cw: ]m¿-°v hyq tdm-Uv cm-[m-A-c-hn-μw ho-´n¬ A-c-hn-μm£≥(69). am-Xr-`q-an GP‚m-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]ho¨-Ip-am¿, {]o-X, {]oP. a-cp-a-°ƒ-: kp-\n-X, jn-\n¬, a-tl-jv. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11 \v.

]-d-hq¿: ]p-Ø≥-th-en°-c tÃ-j≥-I-S-hn¬ A∏-®m-Øv ho-´n¬ Zn-eo-]ns‚ `m-cy Zo-](44). ]pØ≥-th-en-°-c ]-©m-bØv kn.Un.F-kv. sN-b¿t]-gv-k≥, kn.]n.Fw. {_m-©v Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: hn-jv-Wp, ssh-imJv.

s]-cp-ºm-hq¿: ]-Sp-tXmfn¬ ho-´n¬ Ir-jv-W≥Ip-´n-\m-b¿ (A-\-¥≥-˛73). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-bΩ. a-°ƒ: {io-Ip-am¿, kt¥m-jv-Ip-am¿, ]-tc-X\m-b a-t\m-Pv-Ip-am¿.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-Xp-Im-Sv ho-´n¬ Fw sI Ip-am-c≥ (79). s]-cp-ºm-hq¿ t_mbv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ A[ym-]-I-\m-bn dn-´. sN-bvX-bm-fm-Wv. ap≥ F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw Ub-d-Iv-S-dpw B-im≥ kmln-Xy-th-Zn ÿm-]-IAw-K-hp-am-Wv. `m-cy: F sI N-{μ-a-Xn (dn-´.Bbp¿-th-Z \-gv-kv). a-°ƒ: A-Uz.Fw sI kt¥m-jv, kn-¥p, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: tUm.P-b, jm-P≥ (am-Xr-`q-an), sdPn.

lw-k -au-e-hn a-Æm¿-°m-Sv: I¿-°nSmw-Ip-∂v Im-™n-cw-]md-bn-se B-cym-S≥ ho´n¬ lw-k au-e-hn (64). `m-cy-am¿: J-Zo-P Xm-a-c-Øv, ]-tc-X-bm-b ssa-aq-\. a-°ƒ: ko-\Øv, A-_v-Zp¬ e-Øo-^v A≥-h-cn, in-lm-_v, kmenw. a-cp-a-Iƒ: ap¿-in-Z hm-t°m-Sv.

I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-gq-cnse sN-dn-b tI-tfm-Øv s\-√n-° I-eym-Wn (89). k-tlm-Z-c-߃: tKm-hnμ≥, ]-tc-X-cm-b Ip™n-°-Æ≥, am-WnIyw, am-Xp, am-[-hn, Irjv-W≥.

]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Ip-‰n-∏-d-ºn¬ ]mØp-Ω-°p-´n l-÷pΩ(78). a-°ƒ: _o-cm-hpÆn, sam-bv-Xo≥ -Ip-´n, A-–p-d-km-Jv, kp-sseam≥, l-\o-^, A-_q-_°¿, kn-≤o-Jv. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\, J-Zo-P, j-co-^, k-eo-\, _p-jvd, B-bn-i.

Km-Ôn-Zm-kv ]-¥-°¬: ]-¥-°-ense s]m-Xp-P-\ -hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]w NΩ¬ tIm-fn¬ Km-‘n-Zmkv (63). A-hn-hm-l-n-X\m-Wv. ]-tc-X-cm-b Irjv-W≥ \m-b-cp-sS-bpw \m-Wn-b-Ω-bp-sS-bpw aI-\m-Wv.

{io-Pn-¯v Iq-Øp-]-d-ºv: In-g-s° I-Xn-cq-cn-se \-ºo-Sn-‚hn-S {io-Pn-Øv (30). `mkv-I-c-s‚-bpw ]-tc-Xbm-b b-tim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-cn: kn-‘p.

km-¡n-bm-_n aw-K-em-]p-cw: sam-{Km¬]p-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b ]n F-kv A-–p-√-bp-sS `m-cy km-°n-bm-_n jw\m-Sv (76). a-°ƒ: ]n Fkv _-jo¿, ]n F-kv dko-\, ^u-kp¬ ln-Zmb. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ Ip°-Sn, tUm. l-°ow, kdo-\. k-tlm-Z-c-߃: lm-jnw jw-\m-Sv, ku-Z, P-ao-e, im-^n, _p-Jm-cn, l-\o-^ jw-\m-Sv.

B-e-ʳ H-Xp-°p-߬: F-c-Wnbn¬ B-e- ≥(74).

Nm-e-°p-Sn: ho-´-Ω XosIm-fp-Øn B-fl-l-Xy sN-bv-Xp.- R¿-tf-en tPm¿-Pn-s‚ `m-cy ta-cn (54)bm-Wv Ip-∂-Ø-ßm-Sn-bnep-≈ hm-S-I ho-´n¬ XosIm-fp-Øn a-cn-®-Xv.- cmhn-se 10-Hm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw.- ]p-d-Øv t]m-bn-cp-∂ a-°ƒ Xn-cnsI ho-´n-se-Øn-b-t∏mgm-Wv kw-`-h-a-dn-™-Xv.- C-h¿-°v am-\-kn-I hn-{`m¥n-bp-≈-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.- Nm-e-°p-Sn t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

_m-À Po-h-\-¡m-c³ B-ß-l-Xy sN-bv-X\n-e-bnÂ

sIm-Sp-ß-√q¿: ssI-c-fn _m-dn-se Po-h-\-°m-c-s\ B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]p-Ø≥Nn-d sh-≈q¿ G-gm-]p-≈n ho-´n¬ D-Æn-Ir-jv-W-s\ (50)bm-Wv Po-h-\-°m¿ Xm-a-kn-°p-∂ Izm¿-t´-gv-kn\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. D®-bv-°v c-≠-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶p- a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xm-\q¿: aq-e-°¬ sI.]p-cw {io-Ir-jv-W t£-{XØn-\p k-ao-]w \-h-\o-Xw ho-´n¬ km-_p-hn(52)s\ ho-´n-\p-≈n¬ hn-jw D-≈n¬-s®-∂p a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se A-©p a-Wn-tbm-sSbm-Wv kw-`-hw. C-cp-ºn-fn-bw K-h. ar-Km-ip-]-{Xn Poh-\-°m-c-\m-b km_p s]-cp-ºm-hq¿ kz-tZ-in-bmWv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: Im-hy, \-h-\o-Xv .

bp-hm-hv Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

^m. h-dp-Ko-kv tImÀ F-¸n-kv-tIm-¸ tIm-X-aw-K-ew: Iq¿-∏n≈n¬ ^m.sI sF h-dpKo-kv tIm¿ F-∏n-kv-tIm∏(85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b G-en-bm-Ω (ap-f-¥p-cpØn sIm-®p-]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: Pqen(bp.F-kv.F), sa-do\(bp.F-kv.F ). a-cp-a°ƒ: ^m. a-Øm-bn ]pXp-°p-∂-Øv(bp.Fkv.F), am-Xyp am-dm-t®cn(bp.F-kv.F).

`mÀ-¤-hn I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw ]-≈n-bn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥ `m-cy (88). a°ƒ: [¿-Ω≥, ap-c-fn, t{]-a, tim-`-\, kp-j-a, ]-tc-X-cm-b kn-≤m¿-Y≥, hn-th-Im-\-μ≥.

ta-cn Cu-¸³ tPm-kv

Np-t≠¬: ]p-Xp-hn-√bn¬ ]n Fw tPm-kn-s‚ `m-cy ta-cn Cu-∏≥ tPmkv (45). kw-kv-Im-cw ssh-Io´v \m-en-\v H-enhp-a-e sk‚ v tXm-a-kv A-¶-½ ]-≈n sk-an-tØ-cn]-d-hq¿: sh-Sn-a-d Xm-a-cbn¬. Xn-cp-h-√ C-e°p-fw am-fn-tb-°¬ ]tc-X-\m-b Nm-°-∏-s‚ `m- ™n-aq-´n¬ I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. G-Icy A-∂-Ω(90). I-Æpa-I≥: an-°n tPm-kv. Iƒ Zm-\w sN-bv-Xp.

tdm-kn

a-Wn

]u-tem-kv

A-_q-_-¡À

a-¯m-bn

sh-¶n-S-ßv: ap-√-ti-cn ]tc-X-\m-b sN-dp-h-Øq¿ A-t¥m-Wn `m-cy tdmkn(80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, do-Ø, ta-Kn, t]mƒk¨, ]m-∏-®≥, tPm-kv, jm-Pp, _m-_p. a-cp-a°ƒ: Hm-a-\, kn-dnƒ, tPm¿-Pv, ko-\, en-√n, Um-en, kp-[m-dn-\.

F-f-h-≈n: ap-e-bv-°¬ cm-a≥ a-I≥ a-Wn(68). a°ƒ: tPym-Xn-jv, -{]-Zojv, Kn-co-jv, {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: kn-‘p, {]-Zo-]v.

]p-Xp-°m-Sv: Su-Wn-se hym-]m-cn- Im-™q-∏m-Sw Du-°≥ tem-\-∏≥ a-I≥ ]u-tem-kv(78). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-Xn-cn-™v aq-∂n-\v ]p-Xp-°m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv s^mtdm-\ ]-f-fn-sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: B-eo-kv. a°ƒ: Um-\n, em-en, tSmfn, km-\n-. a-cp-a-°ƒ: km-Wn-b, t]m-fn, k-cnX, A-\p.

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv sIm¿-tZm-h \-Kdn¬ a-Zm-dn-s‚-I-Øv A_q-_-°¿(54). `m-cy: dwe. a-°ƒ: A-Iv-_¿, A≥-h¿, A-jv-°¿.

]m-h-d-´n: Nn-‰m-´p-I-c sIm-º≥ h¿-°n a-I≥ aØm-bn(85). `m-cy: {_-PoØ. a-°ƒ: tPm¿-Pv, sIm-®p-t{X-ky, Pm-bvk¨, P-kv-‰n≥, tPm-Pp. a-cp-a-°ƒ: A¬-t^m≥k, tP-°-_v, an-\n, t^≥-kn, Pn-\n.

B-an-\ l-Öp-½ Iq-fn-amSv: ]-tc-X\m-b F-gpØ-»w-aT-Øn¬ _o-cm-s‚ `m-cy Ban-\ l-÷p-Ω(78). a°ƒ: apl-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bvXo≥ (tI-c-f hm-´¿-AtXm-dn-‰n Iq-fn-am-Sv), ]mØp-Ω, k-^n-b.

kzm-an-\m-Y³ sIm-√-t¶m-Sv: F-e-ht©-cn sIm-S-bw-Im-Sv kzm-an-\m-Y≥ (52). ]nXmhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. amXmhv: s]m∂-Ω. `m-cy: I-\-Iw. a°ƒ: {io-P, {io-Pn-Øv, {io-\m-Yv. a-cp-a-I≥: DÆn-Ir-jv-W≥. k-tlm-Zc-߃: cm-[, B-dp-apJ≥, im-¥, A-\-¥-Irjv-W≥, e-X, kp-[, Irjv-W-Zm-kv, A-iz-Xn.

A_vv-Zp-d-ln-am³ h-SI-c: ssh-°n-e-t»-cn A-_v-Zp-d-ln-am≥ (95). `m-cy: B-bn-j. a°ƒ: kp-sse-am≥ bq-k^v, A-_v-Zpk-aZv, C-kv-abn¬, aq-k.

D-¯-½ Im-™-ßm-Sv: sIm-t´mSn t]-c-Sp-°w sIm-®nbn¬ ]-tc-X-\m-b Iq°ƒ Ip-™-ºp-\m-b-cpsS `m-cy D-Ø-Ω (91). a°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, Ir-jv-W Ip-am¿, \m-cmb-W≥, X-ºm-bn, eo-e, im-c-Z. a-cp-a-°ƒ: im-cZ, hn-P-b-Ip-am-cn, Ko-X, \m-cm-b-W≥, _m-e-Irjv-W≥, cm-a-N-{μ≥.

A-Ðp-d-km-Jv lm-Pn Io-gp-]-d-ºv : Ip-\n-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]-≈n-∏-dº≥ a-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ A-–p-d-km-Jv lm-Pn(56). am-Xm-hv: Ban-\. `m-cy: km-d. a°ƒ: d-k¬, d-kv-a¬, dPo-\, d-kv-e. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-en, lm-cn-kv, dPo-\, Pn-^v-\.

Nm-h-°m-Sv: bp-hm-hv Ip-g™p-ho-Wp a-cn-®p. Xn-cptdm-kn-en h-{X t_-_n tdm-Uv ^m]m-h-d-´n: Nn-‰m-´p-I-c sX- dq-Jv ]-≈n-°p k-ao-]w t°-I-c Ip-cn-bm-°p `mI-Æ≥-tI-c≥ ho-´n¬ cy tdm-kn-en(82). -kw-kv- B-eym-ap-hn-s‚ a-I≥ jIm-cw C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. ao¿ (32) B-Wv a-cn-®-Xv. sk-_m-Ãy≥ tZ-hm-e-b- J-_-d-S-°w C-∂v Xn-cp-h{X ]-Sn-™m-sd ]-≈n Jskan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: ta-Kn, en-√n, jo-P, _¿-ÿm-\n¬. `m-cy: jt_-_n. a-cp-a-°ƒ: B‚- _-\. a-°ƒ: ap-_m-d-°v, Wn, h¿-Ko-kv, tPm-k-^v. j-l¿.

tkm-akp-µ-c³ X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ am[-hn k-Z-\-Øn¬ sI hn tkm-a-kp-μ-c≥ (62). `m-cy: km-hn-{Xn. a-I≥: A-a¬kp-μ¿. k-tlm-Zc-߃: _m-e-Ir-jvW≥, i-in-[-c≥, t{]-ae-X, ]-tc-X-cm-b k-ltZ-h≥, e-£v-a-W≥.

ao³ ]n-Sn-¡p-¶-Xn-\n-sS ap-§n-a-cn-¨p

h-cm-∏p-g/]-d-hq¿: ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS a-[y-hb-kv-I≥ ap-ßn- a-cn-®p. h-cm-∏p-g- tX-h¿-°m-Sv tZ-hkzw-]-d-ºn¬ Un Pn {]-Xo-]v(40)B-Wv C-∂-se D-®bv-°v 12.30 Hm-sS kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w tX-h¿°m-Sv sN-Ωo≥ sI-´n¬ ao≥-]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS Xqºpw-Ip-gn-bn¬ ho-Wv ap-ßn- a-cn-®-Xv. h-e-ho-in-bt∏mƒ D-S-°n-b-h-e sh-≈-Øn-en-d-ßn F-Sp-°m≥ {i-an-°-th sN-fn-bn¬ ap-ßn-Øm-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øp-°ƒ c-£n-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw km-[n-®n-√. ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: Zn-hy(aq-∂mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn, Iq-\-Ωm-hv sk‚ v.tPm-k-^v kvIqƒ).

`À-¯m-hn-sâ A-an-X-a-Zy-]m-\w; bphXn s]-cn-bm-dn Nm-Sn a-cn-¨p tPm-k-^v

e-£v-an-¡p-«n A-½

]m-h-d-´n: Ip-‰n-°m-´v ]-dn©p-Ip-´n tPm-k-^v(75). `m-cy: {]-Ão-\. a-°ƒ: Pnkn, Pn-©p, Pn-t\-jv, en√n, Pn-Pn-tamƒ. a-cp-a°ƒ: tPm-kv, s_≥-kn, ssk-a≥, tPm-k-^v, ]tc-X-\m-b tPm-kv.

h-S-°m-t©-cn: I-cp-a-{X X-S-Øn¬ e-£v-an-°p-´n A-Ω(87). a-°ƒ: Im-fn°p-´n A-Ω, {io-Ip-am¿, k-Xo-tZ-hn, kp-[m-tZ-hn, kp-tc-jv-Ip-am¿, kp-\nXm-tZ-hn, ]-tc-X-\m-b kXo-i≥. a-cp-a-°ƒ: h¬k-e, D-Æn-Ir-jv-W≥, _n-μp, N-{μ≥, kp-io-e.

cm-a-® \m-b-Iv _-Zn-b-Sp-°: I-cn-ºn-ebn-se I¿-j-I≥ sI cma-Æ \m-b-Iv (80). `m-cy: N-{μm-h-Xn. a-°ƒ: Xn-ΩÆ-\m-b-Iv, l-cn-Ir-jvW-\m-b-Iv, P-\m¿-±-\ \m-b-Iv, P-b-i-¶-c \m-bIv, A-Uz. tam-l-\ {]Im-iv, I-em-h-Xn. a-cp-aI≥: cm-a-N-{μ≥.

sN-à sIm-√-t¶m-Sv: C-S-®n-d a-∂Øv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I≠-s‚ `m-cy sN-√ (75). a°ƒ: th-em-bp-[≥, cmP≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, sh≈-Ip-´n, Ip-©n, ]-tc-Xbm-b b-ap-\. a-cp-a-°ƒ: cp‹n-Wn, t{]-a, im-c-Z, apØp, th-em-bp-[≥.

in-h-cm-a-\m-Nm-cn

cm-a-Ir-jv-W³ B-Nm-cn

kp-sse-am³ dm-hp-¯À

Bâ-Wn

a-´m-t©-cn: t^m¿-´psIm-®n A-a-cm-h-Xnbn¬ \-dp-°-c-]-d-ºn¬ F≥ Pn in-h-cm-a-\m-Nmcn(89). `m-cy: kp-tem-N\. a-°ƒ: sh-¶n-Sm-New, am-Wn-Iy≥, h-k¥, e-fn-X, ]-c-an, im¥n. a-cp-a-°ƒ: e-X, _m-ep, tkm-ap.

tIm-g-t©-cn: ]p-∂-bv°m-Sv I¿-Ø-hyw In-gt°-]-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ B-Nm-cn (Ip-™ptam≥-˛73). kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N 10\v ho-´p-hf-∏n¬ \-S-°pw. `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: cm-P≥, chn-Ip-am¿, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ-: a-Wn-em¬, jo-_, tc-J.

a-√-∏-≈n: F-gp-a-‰q¿ ioX-°p-f-Øv kn _n kpsse-am≥ dm-hp-Ø¿ (67). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v io-X-°p-fw a-kvPn-Zn≥-sc hm-e-¶-c-bn-ep≈ J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: kp-ss_-Zm-_o-hn. a°ƒ: A-–p¬ l-°ow (ku-Zn A-td-_y), A–p¬ d-low. a-cp-a-°ƒ; jm-\n, sd-an.

tN¿-Ø-e: ap-\n-kn-∏¬ 30mw hm¿-Uv ]-c-Øn-]-dºn¬ ]n- F-Iv-kv B‚Wn (A-t¥m-\n-°p-´n ˛91) . `m-cy: G-e-Ω. a-°ƒ: ]n F ta-cn-°p-´n(k_v Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ sS-en-t^m¨-kv), ]n F Hm-a-\ (-A-[ym-]n-I, tkm-t°m¿-tkm tIm¨sh‚ v ssl-kv-Iqƒ),- ]n F tPm-®≥, ]n F do-\mΩ (-F¬.-F-k.v-Pn.Un. sk-{I-´-dn-tb-‰v),- ]n F k-Æn (em‚ v A-Izn-tkj≥). a-cp-a-°ƒ: sI Sn h¿-Ko-kv F-S-Xz,-tPmtPm A-K-Ãn≥ (A-t∏mtfm S-tb-gv-kv),sU-bv-kn ,-F Pn am-Xyp - (sk-£≥ Hm-^nk¿ \n-b-a-k-`), kw-⁄.

Ip-ª-½ tXm-a-kv tIm-g-t©-cn: ta-te-]oSn-I-bn¬ ]-tc-X-\m-b Fw ]n tXm-a-kn-s‚ `mcy Ip-™-Ω tXm-a-kv (87) Hm-kv-t{S-en-b-bn¬ \n-cym-X-bm-bn. kw-kvIm-cw _p-[-\m-gv-N sa¬_Wn¬ \-S-Øpw. a°ƒ: -tam-l≥, hn-Pb≥, Ip-™v, t_-_n.

dw-jm-Zv sam-{Km¬-]p-Øq¿: Ip∂n-en-se kp-sse-ams‚ a-I≥ _n F-kv dwjm-Zv (26). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv, l-\o-^v, dn-bm-kv ap-l-Ω-Zv, \ko¿, \-ko-_v, \-kv-do\, kp-ss_-Z.

A-_q-«n Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-hØn≥-Io-gn-se \m-k¿ a≥-kn-en¬ ]n hn A_q-´n (70). Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-se ap≥Im-e Np-a-´p-sXm-gn-em-fnbm-Wv. `m-cy: J-Zo-P.

Nn-¶-½

ta-cn

am-Xyp

Nn-¶-½

a-dn-bm-½

]u-tem-kv tXm-a-kv

Nm-Ø≥-X-d: Im-´p-]-dºn¬ tPm-Wn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (72). kw-kv-Imcw \m-sf 11\v Nm-Ø≥-Xd im-tcm¨ am¿-tØmΩm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X tN-Ø-bv°¬ aq-°-t\m-en¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: A-\n-b≥, tkma≥, hn-P-b≥, h-’-Ω, k-Æn, ]-tc-X-\m-b _m_p. a-cp-a-°ƒ: G-en-°p-´n-, en-√n, h-¬k-Ω, kn-‘p, tPm-kv ]-≈n-°¬, an-\n.

Im-W-°m-cn: ssI-Xt°m-´n¬ tZ-h-kym-bp-sS `m-cy ta-cn (56). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. ]-tc-X I-Sp-Øp-cp-Øn ]m-d-°m-em-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Ip-™ptam≥, Pn-Pn. a-cp-a-Iƒ: {]o-X.

I-dp-I-®m¬: ]q-h-Øpwaq-´n¬ ]n sP am-Xyp (64˛dn-´. t]m-kv‰¬ A-kn-kv‰‚ v). Iu¨-kn¬ Hm-^v Z-en-Xv {In-kv-Xy≥-kv taJ-em I¨-ho-\-dm-bn-cp∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: sh-≈m-d-a-e IpSpw-_mw-Kw h¬-k-Ω. a°ƒ: a-cn-b am¿-K-c-‰v amXyp (ku-Zn), P-Ãn≥ tacn-am-Xyp, Pn-Pp- P-bnw-kv am-Xyp. a-cp-a-I≥: jntPm (J-Ø¿).

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c sXt°-S-Øv sN-Øn-°m-Sv ]tc-X-\m-b h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (89). kwkv-Im-cw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: Ip-™p-tamƒ, tPm-Wn, tam-fn, im-¥-Ω, X-¶-Ω, Hm-a-\. a-cp-a°ƒ; Ip-™q-™v, enkn, X-ºn, t_-_n, tam-\®≥, ]-tc-X-\m-b Nmt°m.

Xn-cp-h-√: Hm-X-d ]p-∂th-en¬ sX-t°-Xn¬ ]tc-X-\m-b Sn sF Cu-∏s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (70). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v Hm-X-d sk‚ v t]mƒ-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

a-√-∏-≈n: Xp-cp-Øn-°m-Sv Ipw-`-a-e I-Æw-t¶m-´v ]u-tem-kv tXm-a-kv (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v Xp-cp-Øn-°m Svv sk‚ v sk-_m-kv-Xymt\m-kv I-tØm-en-° ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: am-b, a-©p. a-cp-a-°ƒ: kn-tPm, P-bv-k¨.

X-¦ ap-X-e-a-S: Hm-∂q¿-]-≈w ]-tc-X-\m-b ]-g-Wn-a-ebp-sS `m-cy X-¶ (71).

]o-Xmw-_-c³ ]m-Wm-h-≈n: ]m-Wm-h≈n ]-©m-b-Øv G-gmw hm¿-Un¬ ku-ay \n-hmkn¬ ]o-Xmw-_-c≥ (60) `m-cy: kp-Pm-X. a-Iƒ: ku-ay. a-cp-a-I≥: kp-`mjv.

]m-dp ]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv ap-≠-h-f-∏n-se ]-tc-X\m-b Ip-d-®-¥-s‚ `m-cy I-Æm-S ]m-dp (85).

_m-e-Ir-jv-W³ Xn-cp-h-√: Np-a-{X \-cn-bw]p-fn-bn¬ F≥ Pn _m-eIr-jv-W≥ (72). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: cm[-Ω. a-°ƒ: ko-\, jo_. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp-Ipam¿, cm-P≥.

ss_-¡-]-I-S-¯nÂ-s¸-« bp-hm-hv c-àwhmÀ-¶p a-cn-¨psXm-Sp-]p-g-: \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°-]-I-S-Øn¬-s∏-´ bphm-hv c-‡whm¿-∂p a-cn-®p. iIv-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ D-S-a B-\-°q-Sv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS a-I≥ _n-\q-]v-Ip-am-dm (23)Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]`m-Xk-hm-cn-°n-d-ßn-b-h-cm-Wv ]m-em tdm-Unse B¬-^m tamt´m-gv-kn-\p k-ao-]-sØ h-f-hnep≈ Xn-´-bv-°p Xm-sg bphmhns\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Rm-b-dm-gv-N A¿-[-cm-{Xnbm-Wv A-]-I-S-sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kp-lr-Øn-s\ ho-´n¬ sIm≠phn-´v ss_-°n¬ Xn-cn-sI hcp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. H-cm-gv-N ap-ºv kz-¥w ss_-°v tam-j-

Ww t]m-b-Xn-\m¬ C-∂-se kplr-Øns‚ ss_°v hmßnbn-cp-∂p. Cu ss_°mWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. ]-c-kyt_m¿-Un¬ hm-l-\w X´nb \ne-bn-emWv. at‰sX-¶n-epw hm-l-\w C-Sn-®Xm-tWm F-∂v

kw-i-bap-b¿-s∂-¶n-epw hm-l\w \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™-Xmbm-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. C-Sp°n-bn¬ \n-∂v k-b-‚ n-^n-Iv hnZ-Kv-[-s\-Øn hm-l-\w ]-cn-tim[n-°pw. A-]-I-Sw \-S-∂-Xn-\p k-ao]-sØ Im-a-d-Iƒ C-Sn-an-∂-te°v X-I-cm-dn-em-b-Xn-\m¬ C-h ]-cn-tim-[n-°m-\m-bn-√. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _n\q-]n-s‚ aq-°n¬ \n-∂v c-Iv-Xw hm¿-∂n-cp-∂p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. amXmhv: ]p-jv-]-eX. k-tlm-Z-c≥-: i-¶-c-\m-cm-bW≥.

sN-Ã-¸³]n-Å ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØv H-º-Xmw-hm¿-Un¬ a‰-Øn¬ sN-√-∏≥]n-≈ (78). `m-cy: cm-[m-a-Wn-bΩ. a-°ƒ: c-ta-i≥ ]n≈, tam-l-\≥]n-≈, efn-Xmw-_n-I. a-cp-a-°ƒ: cm-Po-hv, {]o-a, tam-l-\≥.

D-jm-Ip-am-cn

en-Ãn-¡p-«n

Ip-a-c-Iw-: ]-Øp-]-¶n¬ ]-tc-X-\m-b B-\-μ-s‚ `m-cy D-jm-Ip-am-cn (45). a°ƒ: tPym-Xn-j, B-jnX, A-P-bv. i-h-kw-kv-Imcw C-∂v H-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

N-ß-\m-t»-cn: Ip-´-tºcq¿ N-°m-e-bv-°¬ ]tc-X-\m-b sI F-kv Nm≠n-bp-sS `m-cy en-√n-°p´n Nm-≠n(84). kw-kv-Imcw C-∂pcm-hn-se 10.30\v sa-{Xm-∏-eo-Ø≥-]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. aa-dn-bm-½ °ƒ: sU-bv-k-Ω, tPmXn-cp-h-√: sd-bn¬-th ®≥, tPm-a, tPm-fn-Ω, ‰ntÃ-j-\p k-ao-]w ]-≈‰n-®≥, s_-‰n-°p-´n, ]Øp-Nn-d ]-tc-X-\m-b ]n tc-X-bm-b s‰-kn-tamƒ. kn tXm-a-kn-s‚ `m-cy a- a-cp-a-°ƒ: kn F am-Xyq dn-bm-Ω (84). kw-kv-ImsN-∂n-Ø-e, Pn-Ωn-®≥ cw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: im-¥- ]m-em-{X, tXm-am-®≥, Ω, tem-d≥-kv, sse-e, ssk-_p, sP- n, Pn≥em-en, _m-_p, kp-Ip, ]- kn. tc-X-\m-b eo-em-Ω. a-cp-a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, Al-k³ I-\n dm-hp-¯À Ωn-Wn, h¿-Ko-kv, ]-tc-X- Im-™n-c-∏-≈n: aw-•m\m-b t]mƒ. hp-]-d-ºn¬ Fw F-kv l-k≥ I-\n dm-hp-Ø¿ sN-Ã-¸³]n-Å (94). J-_-d-S-°w C-∂v ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bcm-hn-se F-´n-\v ss\Øn¬ \m-emw hm¿-Un¬ \m¿-]-≈n J-_¿-ÿmtXm-´p-]p-d-Øv F≥ sN\n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b √-∏≥]n-≈(87). `m-cy: ]- \-_o-k. a-°ƒ: dq-_n tc-X-bm-b X-¶-a-Wn. ajm-lp¬, sk-bv-Xp-P-am°ƒ: {io-te-J, {io--tZep-±o≥, jw-k-Øv, jphn, a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ ap-l-Ω-Zv (kq-{]ssI-aƒ, th-Wp-tKm-]m- °q¿ ≠v F-cp-ta-en ]©m-be≥. Øv). _n-Pn-en, A-Uz. Fw F A-–p¬ k-loZv. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, dkn-b, k-\p-P, sj-dn≥, sj-Po-Zw, ]-tc-X-\m-b dm-hp-Ø¿.

tbm-l-¶m³

a-√-∏-≈n: I-√q-∏m-d I-Sam≥-Ip-fw a-Æv-t©-cn¬ Fw kn tbm-l-∂m≥ ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-b(tam-\-®≥-˛54). kw-kvØv \m-emw hm¿-Un¬ sN-Ω-¥-d-bn¬ ]-c-ta-iz- Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c≥ (78). `m-cy: ]-tc-X-bm- 12\v I-S-am≥-Ip-fw sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Øb e-£v-an. a-°ƒ: D-j, c-a, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]ptUm-Iv-kv ]-≈n- skanjv-°-c≥, hn-P-b≥, t{]w- tØcnbn-¬. `m-cy: a-WnIp-am¿. b-Ω.

]-c-ta-iz-c³

Xn-hn-[n I-s≠-Øn-bn-´n-√. {]Xn-Zn-\w ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]¿ ku-Zn-bn¬-\n-∂p kwÿm-\-tØ-°v hn-hn-[ hn-am-\Øm-h-f-߃ h-gn F-Øp-∂p≠v. tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p∂-h-sc \n-co-£n-°m-t\m kmw]n-sf-Sp-Øv ]-cn-tim-[-\-bv°b-°m-t\m B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Hcp hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn-epw kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn´n-√. tcm-K-_m-[n-X-sc I-s≠Øm-≥ km[n-°msX tcm-Kw hym-]n-°m≥ C-Xv CS-h-cpØpw. ]-\n, Np-a, izm-k-X-S- w, A-Xn-km-cw, O¿-Zn Xp-S-ßn-bh-bm-Wv tcm-Ke-£-W-߃.

G-gp h-b-Êp-Im-cn hml-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: Du-´n-bn-te-°v hn-t\m-Z-bm-{X-bv°p t]m-b kw-L-Øn-se G-gp h-b- p-Im-cn hml-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. a-W-en-Ø-d ]p-Ø≥-I-f∏p-c-bv-°¬ km-P-s‚-bpw \n-j-bp-sS-bpw a-Iƒ Aeo-j-bm-Wp C-∂-se ssh-In-´v Du-´n-bn¬ h-®p≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. C-h¿ k-©cn-®n-cp-∂ _-kv ]m¿-°n-Mv {Ku-≠n¬ ]m¿-°v sNøp-∂-Xn-\n-sS a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v ]p-d-tØ-bv-°p sX-dn-®pho-W A-eo-jbp-sS tZ-l-tØ-°v _-kv a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

a-c-¯nÂ\n-¶p hoWv a-cn-¨p

tIm-´-bw: a-c-Øn¬\n-∂p hoWp ]-cn-t°-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂-bmƒ a-cn-®p. C-S-∏m-Sn H-gp-I-bn¬ ]-d-ºn¬ kptc-jv(48)B-Wv a-cn-®-Xv. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬.

AÚmXhr²³ a-cn-¨p

tIm-´-bw: Im-W-°m-cn kn-.]n-.Fw. Hm-^n-kn-\v kao-]w A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠ hr-≤≥ a-cn-®p. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv D-t±-iw 85h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ A-⁄m-X-s\ A-h-i-\-n-e-bn¬ I-≠-Xv. Xp-S¿-∂v Ip-d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-®p. a-r-X-tZ-lw {^m³-kn-kv B-t{_m sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. IpA-Sn-am-en: sI.-F-kv.-C.- d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p _n. dn-´. A-kn- v F©n-\o-b¿ Nm-‰p-]m-d amfn-tb-°¬ {^m≥-kn-kv B-t{_m (71). kw-kv-Imcw C-∂v D-®I-gn-™v 3\v tN¿-Ø-e: A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bnA-Sn-am-en sk‚ v am¿en-cp-∂ tIm-f-Pv A[ym-]I≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e \-K´n≥ Un t]m-d-kv tZ-hm- c-k-` 34mw hm¿-Uv ]p-gp-∏-≈n-Ø-d Ip-gp-∏-≈n-Ø-de-b -skan-tØ-cn-bn¬. ho-Sv _q-_n-en sI tPm¿-Pv (62) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-l`m-cy: ]m≥-kn tZ-hn-Ipfw ]p-Ø≥-_w-•m-hv Ip- \m-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fw kz-Im-cy BSpw-_m-Kw (dn-´. A-[ym- ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° Rm-b-dm-gv-® cm]n-I). a-°ƒ. •m-Uv-kn, {Xn-tbm-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v H-º-Xn-\v ap-´w •m-Un-kv. a-cp-a-°ƒ. cq- sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\m ]-≈n- skan-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: A-P-bv, A-a¬ a-cn-bm-Zm-kv. t]-jv, tXm-a-kv.

kw-Øm-\-¯v c-−p-t]À-¡v sa-À-k-v _m-[-sb-¶p kw-i-bw a-e-∏p-dw: ku-Zn A-td-_ybn¬ ]-Scp-∂ sa¿-kv tcm-K_m-[ tI-c-f-Øn-te°v F-Ønb-Xm-bn kw-i-bw. ku-Zn A-td_y k-μ-¿-in-®p-a-S-ßn-sb-Ønb c-≠p kv-{Xo-I-fm-Wv sa¿-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm-sS I-gn™ c-≠pZn-h-kam-bn B-ip-]{Xn-bnep-≈-Xv. F-S-h-Æ-∏m-dbn¬-\n-∂v Dw-d-bv-°p-t]m-b 70 Im-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sp-\n-∂v Dw-d- Xo¿∞m-S\w Ign-s™Ønb 57-Im-cn-bp-am-Wv tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. ku-Zn-bn¬ \m-\q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v tcm-Kw _m-[n-®n-´p-≠v. Cu tcm-K-Øn-\v C-Xp-h-sc {]-

h-cm-∏p-g/]-d-hq¿: `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X a-Zy-]m-\-waqew a-t\m-hn-j-a-Ønemb `m-cy s]-cn-bm-dn¬ NmSn a-cn-®p. ]p-Ø≥-th-en-°-c A-∏-®m-Øv Zn-eo-]n-s‚ `m-cy Zo-](46)bm-Wv tÃ-j≥-I-S-hn-\p k-ao-]-sØ B-dm-´p-I-S-hn¬ Nm-Sn a-cn-®-Xv. cm-{Xn 12 Hm-sS a-I≥ hn-jv-Wp-hm-Wv A-Ω-sb Im-Wm-Xm-b-Xv \m-´p-Imsc A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn kw-kv-I-cn-®p.

izm- k - X - S - - a p- ≠ m- h em- W v tcm-Kw Xo{h-am-b-Xns‚ e£Ww. sa¿-kv tcm-K-Øn-\p Im-cW-am-b sa¿-kv sIm-tdm-W ssh-d-kn-s‚ km-∂n-[yw Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-tim[-\ \n-e-hn¬ kw-ÿm-\sØm-cn-S-Øp-an-√. ]q-s\-bn-emWv ]-cn-tim-[-\m tI-{μ-ap-≈Xv. kmw-]nƒ ]q-s\-bn-te-°-b®v ^-ew e-`n-°p-∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-k-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m¬ ]cn-tim-[-\m- ^-ew h-cp-∂-Xp-hsc tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p-∂h-sc {]-tXy-I \n-co-£-WØn¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä tIm-f-Pv A[ym-]I³ a-cn-¨p

]n-gp-Xp am-äp-¶-Xn-\n-sS sX-§pho-Wv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p F-S-∏mƒ: ]n-gp-Xp-am-‰p-∂-Xn\n-sS ho-´p-ap-‰-sØ sX-ßv tZl-Øp ho-Wv Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. a-d-h-t©-cn I-c-tW-°m-´v th-ep-hn-s‚ a-I≥ \m-cm-b-W\m(l-cn-Zm-k≥-˛53)Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p- X n- b ho- S v \n¿- a n- ° p- ∂ ÿ- e - Ø v a- X n¬- sI- ´ p- ∂ - X n\m- b n F- I v k v - I - t h- ‰ ¿ - D - ] tbm-Kn-®v sX-ßv ]n-gp-Xp-am-‰p∂Xn- \ nsS \m- c m- b - W - s ‚ tZl- Ø v hogp- I - b m- b n- c p- ∂ p. DS≥ F- S - ∏ m- f n- s e kz- I m- c y B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw c-£n-°m-\m-bn-√. a- d - h - t ©- c n- b n- s e io- X ƒ tkm- U I- º - \ n D- S - a - b m- W v . -

l-cn-Zm-k≥ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: a-tl-jv (ku-Zn), l-co-jv. ktlm-Z-c-߃: ]p-jv-], Zo-], _n-μp.


8

thÀ-]mSv

kottayam

6 sa-bv 2014 sNmΔ

a-c-¯nÂ\n-¶p hoWv ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

tIm-´-bw: a-c-Øn¬\n-∂p hoWp ]-cn-t°-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂-bmƒ a-cn-®p. C-S-∏m-Sn H-gp-I-bn¬ ]-d-ºn¬ kptc-jv(48)B-Wv a-cn-®-Xv. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬.

en-Ãn-¡p-«n

D-jm-Ip-am-cn

Nn-¶-½

ta-cn

am-Xyp

Nn-¶-½

a-dn-bm-½

]u-tem-kv tXm-a-kv

N-ß-\m-t»-cn: Ip-´-tºcq¿ N-°m-e-bv-°¬ ]tc-X-\m-b sI F-kv Nm≠n-bp-sS `m-cy en-√n-°p´n Nm-≠n(84). kw-kv-Imcw C-∂pcm-hn-se 10.30\v sa-{Xm-∏-eo-Ø≥-]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: sU-bv-k-Ω, tPm®≥, tPm-a, tPm-fn-Ω, ‰n‰n-®≥, s_-‰n-°p-´n, ]tc-X-bm-b s‰-kn-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: kn F am-Xyq sN-∂n-Ø-e, Pn-Ωn-®≥ ]m-em-{X, tXm-am-®≥, ssk-_p, sP- n, Pn≥kn.

Ip-a-c-Iw-: ]-Øp-]-¶n¬ ]-tc-X-\m-b B-\-μ-s‚ `m-cy D-jm-Ip-am-cn (45). a°ƒ: tPym-Xn-j, B-jnX, A-P-bv. i-h-kw-kv-Imcw C-∂v H-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Nm-Ø≥-X-d: Im-´p-]-dºn¬ tPm-Wn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (72). kw-kv-Imcw \m-sf 11\v Nm-Ø≥-Xd im-tcm¨ am¿-tØmΩm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X tN-Ø-bv°¬ aq-°-t\m-en¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: A-\n-b≥, tkma≥, hn-P-b≥, h-’-Ω, k-Æn, ]-tc-X-\m-b _m_p. a-cp-a-°ƒ: G-en-°p-´n-, en-√n, h-¬k-Ω, kn-‘p, tPm-kv ]-≈n-°¬, an-\n.

Im-W-°m-cn: ssI-Xt°m-´n¬ tZ-h-kym-bp-sS `m-cy ta-cn (56). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. ]-tc-X I-Sp-Øp-cp-Øn ]m-d-°m-em-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Ip-™ptam≥, Pn-Pn. a-cp-a-Iƒ: {]o-X.

I-dp-I-®m¬: ]q-h-Øpwaq-´n¬ ]n sP am-Xyp (64˛dn-´. t]m-kv‰¬ A-kn-kv‰‚ v). Iu¨-kn¬ Hm-^v Z-en-Xv {In-kv-Xy≥-kv taJ-em I¨-ho-\-dm-bn-cp∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: sh-≈m-d-a-e IpSpw-_mw-Kw h¬-k-Ω. a°ƒ: a-cn-b am¿-K-c-‰v amXyp (ku-Zn), P-Ãn≥ tacn-am-Xyp, Pn-Pp- P-bnw-kv am-Xyp. a-cp-a-I≥: jntPm (J-Ø¿).

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c sXt°-S-Øv sN-Øn-°m-Sv ]tc-X-\m-b h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (89). kwkv-Im-cw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: Ip-™p-tamƒ, tPm-Wn, tam-fn, im-¥-Ω, X-¶-Ω, Hm-a-\. a-cp-a°ƒ; Ip-™q-™v, enkn, X-ºn, t_-_n, tam-\®≥, ]-tc-X-\m-b Nmt°m.

Xn-cp-h-√: Hm-X-d ]p-∂th-en¬ sX-t°-Xn¬ ]tc-X-\m-b Sn sF Cu-∏s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (70). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v Hm-X-d sk‚ v t]mƒ-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

a-√-∏-≈n: Xp-cp-Øn-°m-Sv Ipw-`-a-e I-Æw-t¶m-´v ]u-tem-kv tXm-a-kv (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v Xp-cp-Øn-°m Svv sk‚ v sk-_m-kv-Xymt\m-kv I-tØm-en-° ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: am-b, a-©p. a-cp-a-°ƒ: kn-tPm, P-bv-k¨.

l-k³ I-\n dm-hp-¯À Im-™n-c-∏-≈n: aw-•mhp-]-d-ºn¬ Fw F-kv l-k≥ I-\n dm-hp-Ø¿ (94). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ss\\m¿-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b \-_o-k. a-°ƒ: dq-_n jm-lp¬, sk-bv-Xp-P-amep-±o≥, jw-k-Øv, jp°q¿ ap-l-Ω-Zv (kq-{]≠v F-cp-ta-en ]©m-bØv). _n-Pn-en, A-Uz. Fw F A-–p¬ k-loZv. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, dkn-b, k-\p-P, sj-dn≥, sj-Po-Zw, ]-tc-X-\m-b dm-hp-Ø¿.

a-dn-bm-½ Xn-cp-h-√: sd-bn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]w ]-≈Øp-Nn-d ]-tc-X-\m-b ]n kn tXm-a-kn-s‚ `m-cy adn-bm-Ω (84). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: im-¥Ω, tem-d≥-kv, sse-e, em-en, _m-_p, kp-Ip, ]tc-X-\m-b eo-em-Ω. a-cp-a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, AΩn-Wn, h¿-Ko-kv, ]-tc-X\m-b t]mƒ.

ap-X-e-a-S: Hm-∂q¿-]-≈w ]-tc-X-\m-b ]-g-Wn-a-ebp-sS `m-cy X-¶ (71).

]m-Wm-h-≈n: ]m-Wm-h≈n ]-©m-b-Øv G-gmw hm¿-Un¬ ku-ay \n-hmkn¬ ]o-Xmw-_-c≥ (60) `m-cy: kp-Pm-X. a-Iƒ: ku-ay. a-cp-a-I≥: kp-`mjv.

]m-dp ]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv ap-≠-h-f-∏n-se ]-tc-X\m-b Ip-d-®-¥-s‚ `m-cy I-Æm-S ]m-dp (85).

]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØn¬ \m-emw hm¿-Un¬ tXm-´p-]p-d-Øv F≥ sN√-∏≥]n-≈(87). `m-cy: ]tc-X-bm-b X-¶-a-Wn. a°ƒ: {io-te-J, {io--tZhn, a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ ssI-aƒ, th-Wp-tKm-]me≥.

tbm-l-¶m³ a-√-∏-≈n: I-√q-∏m-d I-Sam≥-Ip-fw a-Æv-t©-cn¬ Fw kn tbm-l-∂m≥ (tam-\-®≥-˛54). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v I-S-am≥-Ip-fw sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n- skantØcnbn-¬. `m-cy: a-Wnb-Ω.

Ip-ª-½ tXm-a-kv

cm-a-Ir-jv-W³ B-Nm-cn

kp-sse-am³ dm-hp-¯À

tIm-g-t©-cn: ta-te-]o-SnI-bn¬ ]-tc-X-\m-b Fw ]n tXm-a-kn-s‚ `m-cy Ip™-Ω tXm-a-kv (87) Hmkv-t{S-en-b-bn¬ \n-cym-Xbm-bn. kw-kv-Im-cw _p[-\m-gv-N sa¬-_Wn¬ \-S-Øpw. a-°ƒ: -taml≥, hn-P-b≥, Ip-™v, t_-_n. a-cp-a-°ƒ: -a-dnbw, F-an-en-‰, tam-bp, tPm-k-ss^≥.

tIm-g-t©-cn: ]p-∂-bv°m-Sv I¿-Ø-hyw In-gt°-]-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ B-Nm-cn (Ip-™ptam≥-˛73). kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N 10\v ho-´p-hf-∏n¬ \-S-°pw. `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: cm-P≥, chn-Ip-am¿, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ-: a-Wn-em¬, jo-_, tc-J.

a-√-∏-≈n: F-gp-a-‰q¿ ioX-°p-f-Øv kn _n kpsse-am≥ dm-hp-Ø¿ (67). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v io-X-°p-fw a-kvPn-Zn≥-sc hm-e-¶-c-bn-ep≈ J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: kp-ss_-Zm-_o-hn. a°ƒ: A-–p¬ l-°ow (ku-Zn A-td-_y), A–p¬ d-low. a-cp-a-°ƒ; jm-\n, sd-an.

Nn-cp-X

sam-{Km¬-]p-Øq¿: Ip∂n-en-se kp-sse-ams‚ a-I≥ _n F-kv dwjm-Zv (26). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv, l-\o-^v, dn-bm-kv ap-l-Ω-Zv, \ko¿, \-ko-_v, \-kv-do\, kp-ss_-Z.

A-_q-«n

Iq-Øp-]-d-ºv: sN-≠bm-s´ Im-b-°q‚-hn-S ho-´n¬ Nn-cp-X (78). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Irjv-W≥. a-°ƒ: kp-[mI-c≥, ssi-e-P, e-£van, k-Po-h≥, cm-Po-h≥.

dw-jm-Zv

Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-hØn≥-Io-gn-se \m-k¿ a≥-kn-en¬ ]n hn A_q-´n (70). Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-se ap≥Im-e Np-a-´p-sXm-gn-em-fnbm-Wv. `m-cy: J-Zo-P.

iw-ip

dm-Wn

A-ÐpÀ-d-ln-am³

A-c-hn-µm-£³

tIm-X-aw-K-ew: tIm-gn-∏n≈n Xp-º-c-Øv Sn sI cmP≥(55). `m-cy: N-{μn-I (ap-f-hq¿ aT-Øn-°p-Sn IpSpw-_mw-Kw). a-Iƒ: \oXp. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

t^m¿-´p-sIm-®n: Cu-cth-en tIm-f-\n-bn¬ ]tc-X-\m-b B-en ap-l-ΩZv a-I≥ iw-ip(72). `mcy: _o-hn. a-°ƒ: lko-\, d-kn-b, sk-eo-\, jm-Pn, sj-ao¿. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-jv-d^v, a-\m-^v, kp-\n-X, dko-\.

Im-™q¿: Im-´p-ج tZ-h- n-°p-´n(tam-\®≥) `m-cy dm-Wn(42). Xp-d-hpw-¶-c A-¶-W-hmSn So-®-dm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]-W-hv (π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn, sNm-Δ-c lb¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ), {]-ho¨ (hnZym¿-Yn-˛ -sk‚ v. sk_m-Ãy≥-kv ssl-kvIqƒ, Im-™q¿), {]-Whv (hn-Zym¿-Yn-\n, tIm¨-sh‚ v tKƒ-kv kv-Iqƒ Im-™q-¿). kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 9.30\v Im-™q¿ s^m-tdm-\ ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.

sIm-®-ßm-Sn: ]-tc-X-\mb Fw Fw ap-l-Ω-Zp-Ænbp-sS a-I≥ A-–p¿-d-lnam≥(58). `m-cy: jm-ln-\. a-°ƒ: dn-bm-kv, dn≥-j, l-k≥, lp-ssk≥, ]-tcX-\m-b dn≥-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: ss^-k¬, dn≥-j.

s]-cp-hm-cw: ]m¿-°v hyq tdm-Uv cm-[m-A-c-hn-μw ho-´n¬ A-c-hn-μm£≥(69). am-Xr-`q-an GP‚m-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]ho¨-Ip-am¿, {]o-X, {]oP. a-cp-a-°ƒ-: kp-\n-X, jn-\n¬, a-tl-jv. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11 \v.

a-Æm¿-°m-Sv: I¿-°nSmw-Ip-∂v Im-™n-cw-]md-bn-se B-cym-S≥ ho´n¬ lw-k au-e-hn (64). `m-cy-am¿: J-Zo-P Xm-a-c-Øv, ]-tc-X-bm-b ssa-aq-\. a-°ƒ: ko-\Øv, A-_v-Zp¬ e-Øo-^v A≥-h-cn, in-lm-_v, kmenw. a-cp-a-Iƒ: ap¿-in-Z hm-t°m-Sv.

Xn-cp-h-√: Np-a-{X \-cn-bw]p-fn-bn¬ F≥ Pn _m-eIr-jv-W≥ (72). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: cm[-Ω. a-°ƒ: ko-\, jo_. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp-Ipam¿, cm-P≥.

]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØv H-º-Xmw-hm¿-Un¬ a‰-Øn¬ sN-√-∏≥]n-≈ (78). `m-cy: cm-[m-a-Wn-bΩ. a-°ƒ: c-ta-i≥ ]n≈, tam-l-\≥]n-≈, efn-Xmw-_n-I. a-cp-a-°ƒ: cm-Po-hv, {]o-a, tam-l-\≥.

]-c-ta-iz-c³ ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØv \m-emw hm¿-Un¬ sN-Ω-¥-d-bn¬ ]-c-ta-izc≥ (78). `m-cy: ]-tc-X-bmb e-£v-an. a-°ƒ: D-j, c-a, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]pjv-°-c≥, hn-P-b≥, t{]wIp-am¿.

I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-gq-cnse sN-dn-b tI-tfm-Øv s\-√n-° I-eym-Wn (89). k-tlm-Z-c-߃: tKm-hnμ≥, ]-tc-X-cm-b Ip™n-°-Æ≥, am-WnIyw, am-Xp, am-[-hn, Irjv-W≥.

tIm-´-bw: Im-W-°m-cn kn-.]n-.Fw. Hm-^n-kn-\v kao-]w A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠ hr-≤≥ a-cn-®p. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv D-t±-iw 85h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ A-⁄m-X-s\ A-h-i-\-n-e-bn¬ I-≠-Xv. Xp-S¿-∂v Ip-d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-®p. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. Ipd-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä tIm-f-Pv A[ym-]I³ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bnen-cp-∂ tIm-f-Pv A[ym-]I≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e \K-c-k-` 34mw hm¿-Uv ]p-gp-∏-≈n-Ø-d Ip-gp-∏-≈n-Ød-ho-Sv _q-_n-en sI tPm¿-Pv (62) B-Wv a-cn-®-Xv. hml-\m-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° Rm-b-dm-gv® cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v H-º-Xn-\v ap-´w sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\m ]-≈n- skan-tØcn-bn¬. `m-cy: ta-cn (So-®¿, ta-cn C-Ωm-°p-te-‰v Be-∏p-g). a-°ƒ: A-P-bv, A-a¬ a-cn-bm-Zm-kv.

Imdn-Sn-¨v ss_¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p l-cn-∏m-Sv: Im-dn-Sn-®v

cm-P³

lw-k -au-e-hn

_m-e-Ir-jv-W³

sN-Ã-¸³]n-Å

{^m³-kn-kv B-t{_m A-Sn-am-en: sI.-F-kv.-C._n. dn-´. A-kn- v F©n-\o-b¿ Nm-‰p-]m-d amfn-tb-°¬ {^m≥-kn-kv B-t{_m (71). kw-kv-Imcw C-∂v D-®I-gn-™v 3\v A-Sn-am-en sk‚ v am¿´n≥ Un t]m-d-kv tZ-hme-b -skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]m≥-kn tZ-hn-Ipfw ]p-Ø≥-_w-•m-hv IpSpw-_m-Kw (dn-´. A-[ym]n-I). a-°ƒ. •m-Uv-kn, •m-Un-kv. a-cp-a-°ƒ. cqt]-jv, tXm-a-kv.

X-¦

]o-Xmw-_-c³

sN-Ã-¸³]n-Å

A-h-i-\n-e-bn Bip-]-{Xn-bn {]-th-in-¸n-¨ hr²³ a-cn-¨p

]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Ip-‰n-∏-d-ºn¬ ]mØp-Ω-°p-´n l-÷pΩ(78). a-°ƒ: _o-cm-hpÆn, sam-bv-Xo≥ -Ip-´n, A-–p-d-km-Jv, kp-sseam≥, l-\o-^, A-_q-_°¿, kn-≤o-Jv. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\, J-Zo-P, j-co-^, k-eo-\, _p-jvd, B-bn-i.

Km-Ôn-Zm-kv ]-¥-°¬: ]-¥-°-ense s]m-Xp-P-\ -hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]w NΩ¬ tIm-fn¬ Km-‘n-Zmkv (63). A-hn-hm-l-n-X\m-Wv. ]-tc-X-cm-b Irjv-W≥ \m-b-cp-sS-bpw \m-Wn-b-Ω-bp-sS-bpw aI-\m-Wv.

ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn®p. cm-a-]p-cw sIm-®p-a-TØn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ tPym-Xn-jv-Ip-am¿ Bâ-Wn Ir-jv-W³-Ip-«n- \m-bÀ Ip-am-c³ (30) B-Wv a-cn-®-Xv. tZtN¿-Ø-e: ap-\n-kn-∏¬ s]-cp-ºm-hq¿: ]-Sp-tXms]-cp-ºm-hq¿: ap-Xp-Im-Sv io-b-]m-X-bn¬ tN-∏m-Sv 30mw hm¿-Uv ]-c-Øn-]-dfn¬ ho-´n¬ Ir-jv-W≥ho-´n¬ Fw sI Ip-am-c≥ PMv-j-\p k-ao-]Øm-bnºn¬ ]n- F-Iv-kv B‚Ip-´n-\m-b¿ (A-\-¥≥-˛(79). s]-cp-ºm-hq¿ t_m- cp-∂p A-]-I-Sw. A-©Wn (A-t¥m-\n-°p-´n 73). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-bbv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ A˛91) . `m-cy: G-e-Ω. a-°- Ω. a-°ƒ: {io-Ip-am¿, k- [ym-]-I-\m-bn dn-´. sN-bv- en-ep-≈ ]n-Xr-k-tlm-Zc-s‚ a-I-s‚ hn-hm-lƒ: ]n F ta-cn-°p-´n(kt¥m-jv-Ip-am¿, ]-tc-XX-bm-fm-Wv. ap≥ F-kv.Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\p ti-jw a-S-ßn-h-c-sh X-´p_v Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ \m-b a-t\m-Pv-Ip-am¿. F≥.Un.]n. tbm-Kw UI-S-bn¬\n-∂p `-£-W-hpw hm-ßn tdm-Un-te-°v IsS-en-t^m¨-kv), ]n F b-d-Iv-S-dpw B-im≥ kmkm-¡n-bm-_n b-d-sh A-an-X-th-K-X-bn-se-Øn-b Im¿ ss_-°n¬ Hm-a-\ (-A-[ym-]n-I, ln-Xy-th-Zn ÿm-]-Itkm-t°m¿-tkm tIm¨- aw-K-em-]p-cw: sam-{Km¬- Aw-K-hp-am-Wv. `m-cy: F C-Sn-°p-I-bpw X¬-£-Ww a-cn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. sh‚ v ssl-kv-Iqƒ),- ]n ]p-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b sI N-{μ-a-Xn (dn-´.BZp-ss_-bn¬\n-∂p G-Xm-\pw Zn-h-kw ap-ºm-Wv F tPm-®≥, ]n F do-\m- ]n F-kv A-–p-√-bp-sS tPym-Xn-jv \m-´n-se-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw l-cn-∏m-Sv bp¿-th-Z \-gv-kv). `m-cy km-°n-bm-_n jwΩ (-F¬.-F-k.v-Pn.Un. Xm-eq-°m-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. kw-kv-Im-cw Ca° ƒ: AU z.Fw sI k\m-Sv (76). a-°ƒ: ]n Fsk-{I-´-dn-tb-‰v),- ]n F t¥m-jv, kn-¥p, k-‘y. ∂p cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. k-Æn (em‚ v A-Izn-tk- kv _-jo¿, ]n F-kv da-cp-a-°ƒ: tUm.P-b, ko-\, ^u-kp¬ ln-Zmj≥). a-cp-a-°ƒ: sI Sn jm-P≥ (am-Xr-`q-an), sdb. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ Iph¿-Ko-kv F-S-Xz,-tPmPn. °S n, tUm. l° ow, ktPm A-K-Ãn≥ (A-t∏mtfm S-tb-gv-kv),sU-bv-kn do-\. k-tlm-Z-c-߃: Imbw-Ipfw: tcmKnsb hnZKv[ NnIn-¬k-bv°mbn ,-F Pn am-Xyp - (sk-£≥ lm-jnw jw-\m-Sv, ku-Z, B-e-ʳ P-ao-e, im-^n, _p-Jm-cn, H-Xp-°p-߬: F-c-WnsIm≠p-t]m-Im≥ h∂ Bw_p-e≥kvv Bip-]{Xn Hm-^nk¿ \n-b-a-k-`), bn¬ B-e- ≥(74). l-\o-^ jw-\m-Sv. kw-⁄. tK‰n\v ap∂n¬ X-S-™-Xn-s\ Xp-S¿∂v Nn-In¬k In´msX tcmKn acn-®p. kn.]n.Fw. tem°¬ I-Ωn‰n AwKhpw tZhn-Ip-f-ßc ]©m-b-Øv A©m-hm¿Uv saw_-dp-amb ]pXp-∏≈n {inaw-K-eØpho-´n¬ Fkv X-ºn(50)-bmWv acn-®-Xv. C∂se cmhnse 10.30 Hm-sS- IrjvW-]pcw sP.sP. Bip-]-{Xn-bn-emWv kw`-hw. s\©p-th-Z\sb XpS¿∂v Cbmƒ NnIn-’¬kbn-em-bn-cp∂p. C∂se cmhnse tcm-Kw Ie-i-em-b-tXmsS hnZKv[ NnIn-¬k-bv°mbn as‰mcp Bip-]-{Xn-bnte°v sIm≠p-t]m-Im≥ th-≠n- B-[p-\nI kuIcyap≈ Bw_p-e≥kv F-Øn-. F∂m¬ Bw-_pe≥kv Bip-]-{Xn-bpsS {]-[m\ tK‰n-se-Øn-bZo-] ^m. h-dp-Ko-kv tImÀ `mÀ-¤-hn F-¸n-kv-tIm-¸ ]-d-hq¿: ]p-Ø≥-th-enI-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw t∏mƒ AanX thK-X-bn¬ Bw_p-e≥kv HmSn®v °-c tÃ-j≥-I-S-hn¬ A- tIm-X-aw-K-ew: Iq¿-∏n]-≈n-bn¬ ]-tc-X-\m-b h∂psh∂m-tcm-]n®v Bip-]-{Xn°v ap-∂n-¬ D≠m∏-®m-Øv ho-´n¬ Zn-eo-]n- ≈n¬ ^m.sI sF h-dptKm-]m-e≥ `m-cy (88). a- bn-cp-∂ -Nne¿ Bw_p-e-≥-kv XS-bp-I-bm-bn-cp-∂p. s‚ `m-cy Zo-](44). ]pKo-kv tIm¿ F-∏n-kv-tIm- °ƒ: [¿-Ω≥, ap-c-fn, Cu kw`-h-߃ H∂pw Adn-bmsX tcmKn-bpsS Ø≥-th-en-°-c ]-©m-b- ∏(85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]-a, tim-`-\, kp-j-a, _‘p-°fpw tUmIvS¿amcpw Bw_p-e≥kv aWnØv kn.Un.F-kv. sN-b¿- G-en-bm-Ω (ap-f-¥p-cp]-tc-X-cm-b kn-≤m¿-Y≥, °p-tdmfw ImØp\n∂p. HSp-hn¬ Bw_p-e≥kv t]-gv-k≥, kn.]n.Fw. Øn sIm-®p-]-d-ºn¬ Ip- hn-th-Im-\-μ≥. FØn-b-t∏m-tg°pw tcm-Kn acn-®n-cp-∂p. {_m-©v Aw-Kw F-∂o Spw-_mw-Kw). a-°ƒ: Pq\n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p en(bp.F-kv.F), sa-dota-cn Cu-¸³ tPm-kv h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a\(bp.F-kv.F ). a-cp-aNp-t≠¬: ]p-Xp-hn-√°ƒ: hn-jv-Wp, ssh-im- °ƒ: ^m. a-Øm-bn ]pbn¬ ]n Fw tPm-kn-s‚ h-cm-∏p-g/]-d-hq¿: ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS a-[y-hJv. Xp-°p-∂-Øv(bp.F`m-cy ta-cn Cu-∏≥ tPm- b-kv-I≥ ap-ßn- a-cn-®p. h-cm-∏p-g- tX-h¿-°m-Sv tZ-hkv.F), am-Xyp am-dm-t®kzw-]-d-ºn¬ Un Pn {]-Xo-]v(40)B-Wv C-∂-se D-®kv (45). kw-kv-Im-cw {io-Pn-¯v cn(bp.F-kv.F). bv-°v 12.30 Hm-sS kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w tX-h¿ssh-Io´v \m-en-\v H-enIq-Øp-]-d-ºv: In-g-s° °m-Sv sN-Ωo≥ sI-´n¬ ao≥-]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS Xqhpa e sk‚ v tXma k v I-Xn-cq-cn-se \-ºo-Sn-‚A-¶-½ ºpw-Ip-gn-bn¬ ho-Wv ap-ßn- a-cn-®-Xv. h-e-ho-in-b]≈ n ska nt Øc nhn-S {io-Pn-Øv (30). `m]-d-hq¿: sh-Sn-a-d Xm-a-ct∏mƒ D-S-°n-b-h-e sh-≈-Øn-en-d-ßn F-Sp-°m≥ bn¬. Xn-cp-h-√ C-ekv-I-c-s‚-bpw ]-tc-X°p-fw am-fn-tb-°¬ ]bm-b b-tim-Z-bp-sS-bpw tc-X-\m-b Nm-°-∏-s‚ `m- ™n-aq-´n¬ I-≠-Øn¬ {i-an-°-th sN-fn-bn¬ ap-ßn-Øm-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. G-I- Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øp-°ƒ c-£n-°m≥ a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-cn: cy A-∂-Ω(90). I-Æp{i-an-s®-¶n-epw km-[n-®n-√. ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]a-I≥: an-°n tPm-kv. Iƒ Zm-\w sN-bv-Xp. kn-‘p. {Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: Zn-hy(aq-∂mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn, Iq-\-Ωm-hv sk‚ v.tPm-k-^v kvIqƒ).

Bw_p-e³-kv X-Sªp; NnInÂ-k In-«m-sX tcm-Kn a-cn¨p

ao³ ]n-Sn-¡p-¶-Xn-\n-sS ap-§n-a-cn-¨p

`À-¯m-hn-sâ A-an-X-a-Zy-]m-\w; bphXn s]-cn-bm-dn Nm-Sn a-cn-¨p tdm-kn

a-Wn

]u-tem-kv

A-_q-_-¡À

a-¯m-bn

tdm-kn-en

tPm-k-^v

e-£v-an-¡p-«n A-½

sh-¶n-S-ßv: ap-√-ti-cn ]tc-X-\m-b sN-dp-h-Øq¿ A-t¥m-Wn `m-cy tdmkn(80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, do-Ø, ta-Kn, t]mƒk¨, ]m-∏-®≥, tPm-kv, jm-Pp, _m-_p. a-cp-a°ƒ: Hm-a-\, kn-dnƒ, tPm¿-Pv, ko-\, en-√n, Um-en, kp-[m-dn-\.

F-f-h-≈n: ap-e-bv-°¬ cm-a≥ a-I≥ a-Wn(68). a°ƒ: tPym-Xn-jv, -{]-Zojv, Kn-co-jv, {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: kn-‘p, {]-Zo-]v.

]p-Xp-°m-Sv: Su-Wn-se hym-]m-cn- Im-™q-∏m-Sw Du-°≥ tem-\-∏≥ a-I≥ ]u-tem-kv(78). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-Xn-cn-™v aq-∂n-\v ]p-Xp-°m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv s^mtdm-\ ]-f-fn-sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: B-eo-kv. a°ƒ: Um-\n, em-en, tSmfn, km-\n-. a-cp-a-°ƒ: km-Wn-b, t]m-fn, k-cnX, A-\p.

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv sIm¿-tZm-h \-Kdn¬ a-Zm-dn-s‚-I-Øv A_q-_-°¿(54). `m-cy: dwe. a-°ƒ: A-Iv-_¿, A≥-h¿, A-jv-°¿.

]m-h-d-´n: Nn-‰m-´p-I-c sIm-º≥ h¿-°n a-I≥ aØm-bn(85). `m-cy: {_-PoØ. a-°ƒ: tPm¿-Pv, sIm-®p-t{X-ky, Pm-bvk¨, P-kv-‰n≥, tPm-Pp. a-cp-a-°ƒ: A¬-t^m≥k, tP-°-_v, an-\n, t^≥-kn, Pn-\n.

]m-h-d-´n: Nn-‰m-´p-I-c sXt°-I-c Ip-cn-bm-°p `mcy tdm-kn-en(82). -kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-Ãy≥ tZ-hm-e-bskan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: ta-Kn, en-√n, jo-P, t_-_n. a-cp-a-°ƒ: B‚Wn, h¿-Ko-kv, tPm-k-^v.

]m-h-d-´n: Ip-‰n-°m-´v ]-dn©p-Ip-´n tPm-k-^v(75). `m-cy: {]-Ão-\. a-°ƒ: Pnkn, Pn-©p, Pn-t\-jv, en√n, Pn-Pn-tamƒ. a-cp-a°ƒ: tPm-kv, s_≥-kn, ssk-a≥, tPm-k-^v, ]tc-X-\m-b tPm-kv.

h-S-°m-t©-cn: I-cp-a-{X X-S-Øn¬ e-£v-an-°p-´n A-Ω(87). a-°ƒ: Im-fn°p-´n A-Ω, {io-Ip-am¿, k-Xo-tZ-hn, kp-[m-tZ-hn, kp-tc-jv-Ip-am¿, kp-\nXm-tZ-hn, ]-tc-X-\m-b kXo-i≥. a-cp-a-°ƒ: h¬k-e, D-Æn-Ir-jv-W≥, _n-μp, N-{μ≥, kp-io-e.

tkm-akp-µ-c³

_-Zn-b-Sp-°: I-cn-ºn-ebn-se I¿-j-I≥ sI cma-Æ \m-b-Iv (80). `m-cy: N-{μm-h-Xn. a-°ƒ: Xn-ΩÆ-\m-b-Iv, l-cn-Ir-jvW-\m-b-Iv, P-\m¿-±-\ \m-b-Iv, P-b-i-¶-c \m-bIv, A-Uz. tam-l-\ {]Im-iv, I-em-h-Xn. a-cp-aI≥: cm-a-N-{μ≥.

B-an-\ l-Öp-½ Iq-fn-amSv: ]-tc-X\m-b F-gpØ-»w-aT-Øn¬ _o-cm-s‚ `m-cy Ban-\ l-÷p-Ω(78). a°ƒ: apl-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bvXo≥ (tI-c-f hm-´¿-AtXm-dn-‰n Iq-fn-am-Sv), ]mØp-Ω, k-^n-b.

kzm-an-\m-Y³ sIm-√-t¶m-Sv: F-e-ht©-cn sIm-S-bw-Im-Sv kzm-an-\m-Y≥ (52). ]nXmhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. amXmhv: s]m∂-Ω. `m-cy: I-\-Iw. a°ƒ: {io-P, {io-Pn-Øv, {io-\m-Yv. a-cp-a-I≥: DÆn-Ir-jv-W≥. k-tlm-Zc-߃: cm-[, B-dp-apJ≥, im-¥, A-\-¥-Irjv-W≥, e-X, kp-[, Irjv-W-Zm-kv, A-iz-Xn.

A_vv-Zp-d-ln-am³ h-SI-c: ssh-°n-e-t»-cn A-_v-Zp-d-ln-am≥ (95). `m-cy: B-bn-j. a°ƒ: kp-sse-am≥ bq-k^v, A-_v-Zpk-aZv, C-kv-abn¬, aq-k.

D-¯-½ Im-™-ßm-Sv: sIm-t´mSn t]-c-Sp-°w sIm-®nbn¬ ]-tc-X-\m-b Iq°ƒ Ip-™-ºp-\m-b-cpsS `m-cy D-Ø-Ω (91). a°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, Ir-jv-W Ip-am¿, \m-cmb-W≥, X-ºm-bn, eo-e, im-c-Z. a-cp-a-°ƒ: im-cZ, hn-P-b-Ip-am-cn, Ko-X, \m-cm-b-W≥, _m-e-Irjv-W≥, cm-a-N-{μ≥.

ss_-¡-]-I-S-¯nÂ-s¸-« bp-hm-hv c-àwhmÀ-¶p a-cn-¨psXm-Sp-]p-g-: \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°-]-I-S-Øn¬-s∏-´ bphm-hv c-‡whm¿-∂p a-cn-®p. iIv-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ D-S-a B-\-°q-Sv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS a-I≥ _n-\q-]v-Ip-am-dm (23)Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]`m-Xk-hm-cn-°n-d-ßn-b-h-cm-Wv ]m-em tdm-Unse B¬-^m tamt´m-gv-kn-\p k-ao-]-sØ h-f-hnep≈ Xn-´-bv-°p Xm-sg bphmhns\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Rm-b-dm-gv-N A¿-[-cm-{Xnbm-Wv A-]-I-S-sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kp-lr-Øn-s\ ho-´n¬ sIm≠phn-´v ss_-°n¬ Xn-cn-sI hcp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. H-cm-gv-N ap-ºv kz-¥w ss_-°v tam-j-

Ww t]m-b-Xn-\m¬ C-∂-se kplr-Øns‚ ss_°v hmßnbn-cp-∂p. Cu ss_°mWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. ]-c-kyt_m¿-Un¬ hm-l-\w X´nb \ne-bn-emWv. at‰sX-¶n-epw hm-l-\w C-Sn-®Xm-tWm F-∂v

kw-i-bap-b¿-s∂-¶n-epw hm-l\w \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™-Xmbm-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. C-Sp°n-bn¬ \n-∂v k-b-‚ n-^n-Iv hnZ-Kv-[-s\-Øn hm-l-\w ]-cn-tim[n-°pw. A-]-I-Sw \-S-∂-Xn-\p k-ao]-sØ Im-a-d-Iƒ C-Sn-an-∂-te°v X-I-cm-dn-em-b-Xn-\m¬ C-h ]-cn-tim-[n-°m-\m-bn-√. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _n\q-]n-s‚ aq-°n¬ \n-∂v c-Iv-Xw hm¿-∂n-cp-∂p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. amXmhv: ]p-jv-]-eX. k-tlm-Z-c≥-: i-¶-c-\m-cm-bW≥.

A-Ðp-d-km-Jv lm-Pn Io-gp-]-d-ºv : Ip-\n-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]-≈n-∏-dº≥ a-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ A-–p-d-km-Jv lm-Pn(56). am-Xm-hv: Ban-\. `m-cy: km-d. a°ƒ: d-k¬, d-kv-a¬, dPo-\, d-kv-e. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-en, lm-cn-kv, dPo-\, Pn-^v-\.

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ am[-hn k-Z-\-Øn¬ sI hn tkm-a-kp-μ-c≥ (62). `m-cy: km-hn-{Xn. a-I≥: A-a¬kp-μ¿. k-tlm-Zc-߃: _m-e-Ir-jvW≥, i-in-[-c≥, t{]-ae-X, ]-tc-X-cm-b k-ltZ-h≥, e-£v-a-W≥.

cm-a-® \m-b-Iv

sN-à sIm-√-t¶m-Sv: C-S-®n-d a-∂Øv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I≠-s‚ `m-cy sN-√ (75). a°ƒ: th-em-bp-[≥, cmP≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, sh≈-Ip-´n, Ip-©n, ]-tc-Xbm-b b-ap-\. a-cp-a-°ƒ: cp‹n-Wn, t{]-a, im-c-Z, apØp, th-em-bp-[≥.

kw-Øm-\-¯v c-−p-t]À-¡v sa-À-k-v _m-[-sb-¶p kw-i-bw a-e-∏p-dw: ku-Zn A-td-_ybn¬ ]-Scp-∂ sa¿-kv tcm-K_m-[ tI-c-f-Øn-te°v F-Ønb-Xm-bn kw-i-bw. ku-Zn A-td_y k-μ-¿-in-®p-a-S-ßn-sb-Ønb c-≠p kv-{Xo-I-fm-Wv sa¿-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm-sS I-gn™ c-≠pZn-h-kam-bn B-ip-]{Xn-bnep-≈-Xv. F-S-h-Æ-∏m-dbn¬-\n-∂v Dw-d-bv-°p-t]m-b 70 Im-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sp-\n-∂v Dw-d- Xo¿∞m-S\w Ign-s™Ønb 57-Im-cn-bp-am-Wv tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. ku-Zn-bn¬ \m-\q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v tcm-Kw _m-[n-®n-´p-≠v. Cu tcm-K-Øn-\v C-Xp-h-sc {]-

Xn-hn-[n I-s≠-Øn-bn-´n-√. {]Xn-Zn-\w ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]¿ ku-Zn-bn¬-\n-∂p kwÿm-\-tØ-°v hn-hn-[ hn-am-\Øm-h-f-߃ h-gn F-Øp-∂p≠v. tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p∂-h-sc \n-co-£n-°m-t\m kmw]n-sf-Sp-Øv ]-cn-tim-[-\-bv°b-°m-t\m B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Hcp hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn-epw kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn´n-√. tcm-K-_m-[n-X-sc I-s≠Øm-≥ km[n-°msX tcm-Kw hym-]n-°m≥ C-Xv CS-h-cpØpw. ]-\n, Np-a, izm-k-X-S- w, A-Xn-km-cw, O¿-Zn Xp-S-ßn-bh-bm-Wv tcm-Ke-£-W-߃.

izm- k - X - S - - a p- ≠ m- h em- W v tcm-Kw Xo{h-am-b-Xns‚ e£Ww. sa¿-kv tcm-K-Øn-\p Im-cW-am-b sa¿-kv sIm-tdm-W ssh-d-kn-s‚ km-∂n-[yw Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-tim[-\ \n-e-hn¬ kw-ÿm-\sØm-cn-S-Øp-an-√. ]q-s\-bn-emWv ]-cn-tim-[-\m tI-{μ-ap-≈Xv. kmw-]nƒ ]q-s\-bn-te-°-b®v ^-ew e-`n-°p-∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-k-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m¬ ]cn-tim-[-\m- ^-ew h-cp-∂-Xp-hsc tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p-∂h-sc {]-tXy-I \n-co-£-WØn¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv.

h-cm-∏p-g/]-d-hq¿: `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X a-Zy-]m-\-waqew a-t\m-hn-j-a-Ønemb `m-cy s]-cn-bm-dn¬ NmSn a-cn-®p. ]p-Ø≥-th-en-°-c A-∏-®m-Øv Zn-eo-]n-s‚ `m-cy Zo-](46)bm-Wv tÃ-j≥-I-S-hn-\p k-ao-]-sØ B-dm-´p-I-S-hn¬ Nm-Sn a-cn-®-Xv. cm-{Xn 12 Hm-sS a-I≥ hn-jv-Wp-hm-Wv A-Ω-sb Im-Wm-Xm-b-Xv \m-´p-Imsc A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn kw-kv-I-cn-®p.

G-gp h-b-Êp-Im-cn hml-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: Du-´n-bn-te-°v hn-t\m-Z-bm-{X-bv°p t]m-b kw-L-Øn-se G-gp h-b- p-Im-cn hml-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. a-W-en-Ø-d ]p-Ø≥-I-f∏p-c-bv-°¬ km-P-s‚-bpw \n-j-bp-sS-bpw a-Iƒ Aeo-j-bm-Wp C-∂-se ssh-In-´v Du-´n-bn¬ h-®p≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. C-h¿ k-©cn-®n-cp-∂ _-kv ]m¿-°n-Mv {Ku-≠n¬ ]m¿-°v sNøp-∂-Xn-\n-sS a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v ]p-d-tØ-bv-°p sX-dn-®pho-W A-eo-jbp-sS tZ-l-tØ-°v _-kv a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

]n-gp-Xp am-äp-¶-Xn-\n-sS sX-§pho-Wv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p F-S-∏mƒ: ]n-gp-Xp-am-‰p-∂-Xn\n-sS ho-´p-ap-‰-sØ sX-ßv tZl-Øp ho-Wv Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. a-d-h-t©-cn I-c-tW-°m-´v th-ep-hn-s‚ a-I≥ \m-cm-b-W\m(l-cn-Zm-k≥-˛53)Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p- X n- b ho- S v \n¿- a n- ° p- ∂ ÿ- e - Ø v a- X n¬- sI- ´ p- ∂ - X n\m- b n F- I v k v - I - t h- ‰ ¿ - D - ] tbm-Kn-®v sX-ßv ]n-gp-Xp-am-‰p∂Xn- \ nsS \m- c m- b - W - s ‚ tZl- Ø v hogp- I - b m- b n- c p- ∂ p. DS≥ F- S - ∏ m- f n- s e kz- I m- c y B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw c-£n-°m-\m-bn-√. a- d - h - t ©- c n- b n- s e io- X ƒ tkm- U I- º - \ n D- S - a - b m- W v . -

l-cn-Zm-k≥ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: a-tl-jv (ku-Zn), l-co-jv. ktlm-Z-c-߃: ]p-jv-], Zo-], _n-μp.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

6 sabv 2014 sNmΔ

tem-dn-bnÂ\n-¶p ho-Wv _nlmÀ kztZin a-cn-¨p Im-knw

B-bn-i-¡p-«n- l-Öp-½ -

i-¦-c³

Nm-en-bw: aq-tØ-S-Øv sN-Ω-´v Im-knw (74). `mcy: aq-tØ-S-Øv sN-Ω-´v ssk-\-_. a-°ƒ: sk-bvXp ]m-j, kn-øm-en, dw-e, ^m-Xn-a, B-bn-i-_o. acp-a-°ƒ: A-–p¿dlvam≥, j-^o-Jv, \mk¿, dw-e _o-hn, P-koe.- k-tlm-Z-c-߃: Fw kn Ip-™m-en, Fw kn Fw -l-\o-^ lm-Pn, _o^m-Øn-a ]-tc-X-cm-b apl-Ω-Zv, lw-k-t°m-b, JZo-P, B-bn-i-°p-´n.

I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v: Ipdp-I-Øm-Wn-bn-se ]-tcX-\m-b X-øn¬ Ip-™nap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy a-®nt©-cn B-bn-i-°p-´n- l÷p-Ω (92). a-°ƒ: lpkbv≥-lm-Pn, aq-k, A-ehn, Ip-™m-e≥, bq-k^v, C-kvam-Cu¬, ]mØp-Ωp, Xn-Øn-Ωp, J-ZoP, ]-tc-X-\m-b Ip-™n_m-∏p. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, A-_q-_°¿, B-bn-io-_n, B-bnip-Ωp, ]m-Øp-tΩmƒ, JZo-P, ^m-Øn-tamƒ, J-ZoP, k-ao-d, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn. J-_-d-S-°w cm-hn-se Hº-Xn-\v Ip-dp-I Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Ip-≠m-bn-tØm-Sv: X-≠maT-Øn¬ i-¶-c≥ (66). `mcy: ku-`m-Ky-h-Xn. a°ƒ: {]-_o-jv, {]n-b-¶, {]-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: cqt]-jv, Zn≥-j. k-tlm-Z-c߃: ]-hn-{X≥, P-b-{]Im-i≥, tKm-]n, kp-∫-e£v-an, Aw-_n-I, a-√n-I. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v tKm-Xo-iz-cw iv-aim-\-Øn¬. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN.

C-¿m-¯p ta-em-‰q¿: th-ßq-cn-se ]-tc-X-\m-b sh-Æ-t°m´v ho-cm-s‚ `m-cy C-ømØp(88). a-°ƒ: ]m-Øp-Ω, J-ZoP, Ip-™-b-Ωp (Pn-±), acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv,v C{_m-low, ssk-\-_.

N-{µn Ip-‰ym-Sn: I-≈m-s´ ]-tcX-\m-b ]-©m-c-]-d-ºØv I-Wm-c-s‚ a-Iƒ N{μn (45). am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b am-X. k-tlm-Z-c߃: _m-e≥, ]-tc-X\m-b cm-P≥.

A-½p-A-½ Ip-‰ym-Sn: ]m-tem-≈-]-dº-Øv ]-tc-X-\m-b IÆ≥-\m-b-cp-sS `m-cy AΩp-A-Ω (72). a-°ƒ: Kn-co-jv (_-lvdbv≥), ]-fln-\n, t{]-an, tim-`, A-Pn-X, jo-\. acp-a-°ƒ: _m-e≥. tKm]n, \m-cm-b-W≥, cm-Po-h≥, kp-[.

l-k³-Ip-«n

th-ß-c: ]u-c-{]-ap-J≥ ]-Øp-ap-®n a-∂m-´v lk≥-Ip-´n lm-Pn (64). tIm-c-Ip-f-ß-c ]-≈n- a-l√v tPm. sk-{I-´-dn, I-t®cn-∏-Sn X≥-ho-dp¬ Ckvemw a-Zv-d-km J-Pm-©n, ]-Øp-aq-®n \akv-Im-c-∏≈n J-Pm-©n ÿm-\߃ h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: Ip-™m-an l-÷p-Ω. a°ƒ: jw-kp, i-co-^v, kao¿, i-_o-_v, am-Pn-Zv. a-cpa-°ƒ: jm-^n, k-ao-d, apKw-Km-[-c³ \m-bÀ \o-d. k-tlm-Z-c-߃: a-c]m-te-cn: I-Sn-b-ßm-Sv ]m- °m¿, A-_p, ]-tc-X-\m-b e-Øn-\-Sp-Øv ssa-em-Sm- ap-l-Ω-Zv-Ip-´n- lm-Pn. ´w Ip-∂p-Ω¬ Kw-Km-[c≥ \m-b¿ (55) Ip-g-™p- a-dn-bw ho-Wp a-cn-®p. `m-cy: I-a- Ip-‰ym-Sn: In-W-dp-≈-Ie. a-°ƒ: kp-Pn-Øv, kp- ≠n-ap-°n-se tIm-tdm-Øv\n-Øv. am-Xm-hv: P-\m-In- Ip-\n a-dn-bw (80). `¿-ØmA-Ω. k-tlm-Z-c-߃: hv: ]-tc-X-\m-b A-–p-√. A-Nyp-X≥, ]-fln-\n. a-°ƒ: sam-bv-Xp (K-h. B-bp¿-th-Z Un-kv-]≥-kssa-aq-\ dn, th-fw), A-Ω-Zv, \-^o]-e-I-∏-d-ºv: F-cp-a-Ø- k. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√, Sw sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚ Ip-™m-an, kp-sse-J. `m-cy ssa-aq-\. a-°ƒ: ap-kv-X-^, d-ko- I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-gq-cn\, ap-_o-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¬ d-km-Jv, Ip-™- se sN-dn-b tI-tfm-Øv s\-√n-° I-eym-Wn (89). l-Ω-Zv, _p-jv-d.

am-e-Xn

t]m-¡-dm-en Ip-«n lm-Pn-

adnb

]m-¯p-½ l-Öp-½

X-e-°p-f-Øq¿: a-Xn-eIw t£-{X-Øn-\v k-ao]w sIm-Ø-tfm-Øv aoج am-e-Xn (66). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b {io[-c≥ \m-b¿. a-°ƒ: {ioPn-Øv (C-¥y≥ B¿-an), {io-e-X. a-cp-a-°ƒ: en-Pn\ (C≥-kv-{S-Œ¿-˛-sF.Sn Xn-cp-h-ºm-Sn), kp-\n¬Ip-am¿ (A-º-e-∏m-Sv). ktlm-Z-c-߃: hn-iz-\mY≥, k-tcm-Pn-\n, ]-tc-Xcm-b h¬-k-e, tZ-h-In. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

th-ß-c: Du-c-Iw ]q-fm∏o-kv I-cn-b-ßm-´v t]m°p-Øv t]m-°-dm-en-°p-´nlm-Pn (98). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Ip-™n-∏m-Øp. a°ƒ: A-–p¬ I-cow lmPn, A-–p¬ A-ko-kv ss^-kn, ap-l-Ω-Zv (Pn-±), _o-°p-´n, ]m-Øp-°p-´n, ssk-\-_, a-dn-bm-ap, dpJn-b. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xcm-b cm-bn≥ A-–p-√ apkveym¿, ap-l-Ω-Zv, sam-bvXo≥-Ip-´n, J-Zo-P, k-^nb, \-_o-k.

\-_o-kp

dw-jm-Zv

F-tf-‰n¬: sN-‰-°-Shn¬ kp-sse-am-s‚ `mcy kn sI a-dn-b (65). a°ƒ: D- -bn≥, \m-k¿, a-Po-Zv, ap-Po-_v (Pn-±), Pko¬ (J-Ø¿), k¬-aØv, P-ao-e, dw-e, k-°o\, l-ko-\, Xm-ln-d, Pkv-\. a-cp-a°ƒ: dp-Jnb, ssk-\, \p-{_-Øv, i-_v\, d-^o-Z, a-lvaq-Zv, tambn≥, A-øq-_v, k-eow, \m-k¿, a-\m-^v, P-eo¬. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂p 12\v F-tf-‰n¬ \yq Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

ta-em-‰q¿: F-S-bm-‰q-cnse ]-tc-X-\m-b Hm-´mºn¬-sh-Ωp-≈n A-e-hnlm-Pn-bp-sS `m-cy ]m-ØpΩ l-÷p-Ω(75). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, sam-bvXo≥ (Z-Ωmw), D-kv-am≥, A-en (Pn-±), D-Ω¿, ^mØn-Ω, ssa-aq-\, J-Zo-P, ssd-lm-\-Øv, km-Pn-X, ]-tc-X-\m-b sN-dn-b-ap-lΩ-Zv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, D-Æo≥-Ip-´n, bq-k-^v, jd-^p-±o≥, jm-lp¬- l-aoZv, B-an-\, A-\o-k, k°o-\, d-lvaØp-\o-k, kp-a-ø, k-Pv-\.

im-´-Ip-am-cn

lw-k -au-e-hn

s]-cn-ß-Øq¿: Fw.B¿.-F. t_-°-dn ÿm]-I≥ ]-tc-X-\m-b aÆn¬ c-b-tcm-Øv Fw B¿ A-–p-√-bp-sS `m-cy Fw B¿ F \-_o-kp (74). a-°ƒ: Ip-™-Ω-Zv (Fw.B¿.F. {Kq-∏v sNb¿-am≥), a-Po-Zv (Fw.B¿.F. t_-°-dn, J-Ø¿), A-bq-_v, \nkm¿ (Fw.B¿.F. t_°-dn, X-e-t»-cn-˛-h-S-I-c), K-±m-^n (Fw.B¿.F. t_-°-dn, J-Ø¿), j-co^, D-ssa-a-Øv (sNss∂).

sam-{Km¬-]p-Øq¿: Ip∂n-en-se ]-tc-X-\m-b _n F kp-sse-am-s‚ a-I≥ _n F-kv dw-jm-Zv (26). Im-k¿-tIm-Uv ]-g-b _kvÃm‚ v sk-°‚ v t{Imkv tdm-Un-se In-Uv-kv-th h-kv-{X-°-S D-S-a-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: D-Ωm-en-bpΩ. k-tlm-Z-c-߃: d-^oJv, l-\o-^v, dn-bm-kv apl-Ω-Zv, \-ko¿, \-ko-_v, \-kv-do-\, kp-ss_-Z. a-ønØv sam-{Km¬-]p-Øq¿ Ip-∂n¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv A¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n.

am-ln: ]-¥-°¬ I-Æ∏≥-I-≠n B-cm-[-\-bn¬ im-¥-Ip-am-cn (56). `¿Øm-hv: P-\m¿-±-\≥. ]-tcX-cm-b I-Æ-∏≥-I-≠n cma-s‚-bpw \m-Wn-bp-sSbpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kKo-jv (Kƒ-^v), kp-Po-jv (Kƒ-^v), kp-ta-jv (t^m°-kv Hm-t´m samss_¬, I-Æq¿). a-cp-a°ƒ: k-ln-P (A-[ym-]nI, ]n-W-dm-bn F.sI.Pn. K-h. F-®v.F-kv.F-kv), Pn≥-kn, A-jn-X.

a-Æm¿-°m-Sv: I¿-°n-SmwIp-∂v Im-™n-cw-]m-d-bnse B-cym-S≥ ho-´n¬ lw-k au-e-hn (64). `m-cyam¿: J-Zo-P Xm-a-c-Øv, ]tc-X-bm-b ssa-aq-\. a°ƒ: ko-\-Øv, A-_vZp¬ e-Øo-^v A≥-h-cn, in-lm-_v, km-enw. a-cp-aIƒ: ap¿-in-Z hm-t°m-Sv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse HºXn\v Im-™n-cw]m-d a-kv-Pn-Zp¬ d-lv-am\n-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

]-tøm-fn: tem-dn-bn¬\n-∂p ho-W A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn c-‡whm¿-∂v a-cn-®p. _nlm-dp-Im-c-\mb ap-l-Ω-Zv- Aw-P-Zv A-en(26)bm-Wv Xp-d-bq¿ tXmte-cn-bn¬ A]-I-S-Øn¬ acn®-Xv. \n¿-am-WtPm-en I-gn-™v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS tXm-te-cn sam-I-∏q¿ Kh. F¬.-]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io´v \m-en-\m-Wv kw-`-hw. an-\ntem-dn-bp-sS hm-Xn¬ A_-≤-Øn¬ Xp-d-∂v AwPZv sX-dn-®pho-gp-I-bm-bn-cp∂p. At_m-[m-h-ÿ-bn-emb C-bm-sf B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-°m≥ B-cpw X-øm-dm-bn-√. hn-h-c-a-dn™v ]-tøm-fn t]m-enkv F-Øn-b-t∏mƒ C-bmƒ c‡whm¿-∂v tdm-Un¬ In-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tem-dn ss{U-h-dpw Iq-sS-bp-≈-bm-fpw c£-s∏-´-Xmbn t]men-kv ]-d-™p. ar-X-tZ-lw sIm-bn-em-≠n Bip]{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

sSdÊnÂ\n-¶p- ho-Wv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p sN-´n-°p-fw: I-fn-®p-sIm-

≠n-cn-s° sS-d- n¬\n∂p ho-Wv hn-Zym-¿-Yn a-cn®p. tIm-t´-S-Øv_-kmdn¬ ]p-c-bn-S-Øp-I-≠n ssj-Pp-˛-jnw-\ Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ Ku-Xw (13) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se sshIo-´m-Wv A-]-I-Sw. kv-Iqƒ A-h-[n-bm-bXn-\m¬ jnw-\-bp-sS A-tØm-fn-bn-ep-≈ ho-´n-em-bncp-∂p KuXw. sSd- n¬ I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° sX∂n Xm-tg°pho-W hnZym¿Ynsb D-S-≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. ]m-h-ßm-Sv Fw.C.F-kv cm-P d-kn-U≥jy¬ kv-Iqƒ G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bncp∂p. k-tlm-Z-c≥: Pn-Pn≥.

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶p- a-cn-¨p

Xm-\q¿: aq-e-°¬ sI.]p-cw {io-Ir-jv-W t£-{XØn-\p k-ao-]w \-h-\o-Xw ho-´n¬ km-_p-hn(52)s\ ho-´n-\p-≈n¬ hn-jw D-≈n¬-s®-∂p a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se A-©p a-Wn-tbm-sSbm-Wv kw-`-hw. C-cp-ºn-fn-bw K-h. ar-Km-ip-]-{Xn Poh-\-°m-c-\m-b km_p s]-cp-ºm-hq¿ kz-tZ-in-bmWv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: Im-hy, \-h-\o-Xv .

hr-² Xo-s¡m-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bn lw-k au-e-hn-

_m-e³

J-Zo-P

D-½-¿- D-½

ap-l-½-Zv

ap-l-½-Zv

N-¡n-¡p-«n

aq-t¯m-d³

ta-em-‰q¿: I¿-°n-Smw-Ip∂v Im-™n-cw-]m-d-bn-se B-cym-S≥-ho-´n¬ lw-kau-e-hn (64). `m-cy-am¿: JZo-P, ]-tc-X-bm-b ssa-aq\. a-°ƒ:ko-\-Øv, A–p¬ -e-Øo-^v-A≥-h-cn, in-lm-_v, km-eow. a-cp-aIƒ: ap¿-jn-Z. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Im-™n-cw-]m-d a-kv-PnZp¿d-lvam-\n-b Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Ip-‰ym-Sn: Im-b-°m-Sn-bnse {]-ap-J \m-S≥ I-emIm-c-\pw tIm¬-°-fn Kpcp-hp-am-b ]-Sp-hm-g-bn¬ _m-e≥ (52). ]n-Xm-hv: Nm-Ø≥. am-Xm-hv: ]-tcX-bm-b a-μn. `m-cy: eoe. a-°ƒ: eo-_, eot_-jv (Zp-_m-bv). a-cp-aI≥: _n-Pp (sh-≈-ap≠). k-©-b-\w hymgmgvN.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Cu-Ãv _km¿ ]-≈n-∏-d-ºv a-Zv-d-kbv°p k-ao-]w Ip-t≠m´n-]-≈n ]-d-º≥ lw-kØn-s‚ `m-cy A-co-°≥ J-Zo-P (56). a-°ƒ: sa-l_q-_v (Pn-±), l-ko-_, a≥-kq¿ (Zp-_-bv), a¿-kqJv. a-cp-a-°ƒ: kp-lv-d, C-Zv-co-kv, j-ao-a. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10\v ta-te-®n-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

D-≈n-tb-cn: ]-tc-X-\m-b ]m-tem-fn a-Ωn-bp-sS `mcy D-Ω-ø D-Ω (92). a°ƒ: C-ºn-®n a-Ω-Xv(dn´. A-[ym-]-I≥), tIm-b°p-´n, a-dn-bw, Ip-™m-an\, I-Zo-P, \-_o-k, ]-tcX-\m-b _o-cm≥-Ip-´n. acp-a-°ƒ: a-Ω-Xv-Ip-´n, Cºn-®n-a-Ωn, a-Ω-Xv-tIm-b, A-–p-¿d-lvam≥-Ip-´n, ]m-Øp-Ω, ssk-\-_, adn-bw.

a-e-∏p-dw: h-en-bm-Sv kz-tZin-bpw B¬-]-‰-Ip-f-ºnse ]-g-b-Im-e hym-]m-cnbp-am-bn-cp-∂ ]n-em-tXm-´Øn¬ ap-l-Ω-Zv (86)-. a°ƒ: dp-Jn-b, \-^o-k, A_v-Zp-d-km-Jv, A-_v-Zp¬ k-eow, A-l-Ω-Zv dm-^n, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b Ip-™n-sam-bvXo≥, ap-l-Ω-Zv lm-Pn, l^v-k-Øv, J-Zo-P, Xm-ln-dm_n, iw-kp-±o≥.

Ip-μ-aw-K-ew: s\-Sp-¶≠-Øn¬ ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy-: ssk-\-_. a°ƒ: P-ao-e, k-^n-b, k-eo-a, h-lo-Z, ju-°Øv, ss^-k¬ (A_qZ-_n), \u-^¬. a-cp-a-°ƒ: am-bn≥, apl-Ω-ZvtIm-b, A-_q-_°¿, ap-l-Ω-ZvtIm-b, ^-co-Z, d-bvlm-\-Øv, jl-\.

a-t©-cn: tIm-hn-e-Iw Ip-≠v h-S-t°-sØm-Sn sN-≈n-°p-´n-bp-sS `m-cy N-°n-°p-´n (65). a-°ƒ: ap-c-fo-[-c≥, k-Rv-PohvIp-am¿, e-£v-an, A-\nX, kp-\n-X, hn-\o-X. a-cpa-°ƒ: \m-K≥, Ir-jv-W{]n-b, kq-cy, kp-tc-jv, cm-P≥, Nm-Ø≥. kw-kvIm-cw C∂v cm-hn-se H-ºXn-\v Ip-Spw-_-iv-a-im-\Øn¬.

]p-∂-t»-cn: Im-°q¿ {Kma-∏-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv ap≥- AwKhpw ]m-tdm¬ `-K-h-Xn t£{X- I-Ωn-‰n ap≥ {]-knU‚pw tkm-jy-en-kv-‰v- P\-Xm-Zƒ t\-Xm-hp-am-bncp-∂ I-f-cn-°¬ aq-tØmd≥ (62). `m-cy: cm-[. a°ƒ: cm-tP-jv, cm-Pn-j. a-cp-a-°ƒ: A-\o-jv, an\n. k-tlm-Z-c≥: km-an. k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

h-S-I-c: ho-´n¬ A-S-®n-´ ap-dn-bn¬ hr-≤ a-sÆÆsbmgn-®v Xos°m-fp-Øn a-cn-®\ne-bn¬. Ip-™n∏-≈n Ip-∂p-Ω¬ aq-∂mwtK-‰v tIm-tdm-Øv - tdm-Uv Pm-\p (80) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. ]p-I-bpb-cp∂Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ a-°ƒ D-S≥ ^-b¿-t^m-gv-kns\ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. am-ln k¿-°m¿ Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

s{Sbn³ X-«n- a-cn-¨p

Xn-cq¿: Xr-°-≠n-bq¿ tX-°n¬ ssk-X-e-hn-bp-sS aI≥ A-–p-¿d-lvam≥ (Ip-™n-∏˛36) s{Sbn≥ X-´n acn-®p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv A-]-I-Sw. hm¿-°-∏Wn-°m-c-\m-bn-cp-∂p.

kv-Iq-«-dn Po-¸n-Sn-¨v \m-ep h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p sam-b-X v o³-tIm-b

_o-cm³-tIm-b

k-l-tZ-h³

N-¡n-

A-iv-d-^v- -

A-_p- lm-Pn- -

\m-cm-b-W³Ip-«n \m-bÀ-

ss_-Pp

am-b\ - m-Sv: dn-´. \-gvk - nMv Akn-Â v ]m-tdm¬ ao-ج sI sam-bvX - o≥-tIm-b (65). `m-cy: \-_o-k. a-°ƒ: iu°-Øv, ap-kvX - ^ - , kp-lvd - m_n, ^-ko-e. a-cp-a° - ƒ: apl-ΩZ- v, b-AvI - q-_v, ssJ-dp∂n-k. i-do-\.-

I-∏°¬: sI sI _ocm≥-tIm-b (65). `m-cy-am¿: ^m-Øn_n, _n-®nhn. a°ƒ: ap-kvX-^, k-hmZv, iw-jm-Zv, ^m-kn-e, k-do\. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂v cm-hnse 8\v I-∏-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

cm-a-\m-´p-I-c: s]-cn-©ocn-]-d-ºv ]m-e-Øpw-I≠n k-l-tZ-h≥ (63). `m-cy: {]-`.a-°ƒ: {]ho¨, tkm-Wn, tim-`n. a-cp-a-°ƒ: th-Wp-tKm]m¬, P-b-{]-Im-iv.

H-gp-Iq¿: Ip-∂-°m-Sv IpΩm-fn-∏-d-ºn¬ s]m-db≥ Nm-Ø-s‚ `m-cy N°n (70). a-°ƒ: C-ºn®n, cm-a≥-Ip-´n, \m-cm-bW≥. a-cp-a-°ƒ: \m-cmb-Wn, an-\n, Pm-\p.

aq-∂n-bq¿: Ip-∂-Øp-]d-ºv aq-gn-b≥ A-iv-d-^v (38). am-Xm-hv: ]m-ØpΩp. `m-cy: dw-e-Øv. a°ƒ: P-lm-\ sj-dn≥, ap-l-Ω-Zv Pm-knw, Xkv\n-b.

a-t©-cn: Im-c-°p-∂v ]me-°¬ ap-Xn-c-Ω¬ A-_plm-Pn (73). `m-cy. ssk-\_, a-°ƒ. A≥-km¿, d^o-J, km-Pn-Zv, enw-jn-Zv (Pn-±). a-cp-a-°-ƒ: ap-l-ΩZ-en, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ (ku-Zn), k-Pv-\, A-ao-d.

Xn-cq¿: h-fm-t©-cn sh≠-√q¿ aT-Øn¬ Fw \mcm-b-W≥-Ip-´n \m-b¿ (77). Xn-cq¿ sS-en-tImw dn-´. Hm-^nk-dm-Wv. `m-cy: im-¥-Ip-am-cn. a-I≥: Irjv-W-Zm-kv. a-cp-a-Iƒ: \μn-\n.

h-≈n-°p-∂v: B-\-b-dßm-Sn A-{X-]p-fn-°¬ ]-d-tßm-S-s‚ a-I≥ ss_-Pp (32). am-Xm-hv: `m¿-K-hn. ktlm-Z-c-߃: a-t\m-Pv, \n-Pp.

aw-K-em-]p-cw: A-Ωm-ht\m-sSm∏w kvIq´-dn¬ t]mhp-I-bm-bn-cp∂ \m-ev h-b p-Im-c≥ Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. apw-ss_-bn-se kp-\n-Xv t]-kv-˛-{]-kn-√ Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-h\n-b¬ t]-kv B-Wv acn-®Xv. I-gn-™Zn-h-kw Kp¿]q-c-bnemWv A]-ISw. ]®-°-dn I-b-‰nh-∂ Po∏mWv kv-Iq-´-dn-en-Sn-®Xv. tZ-l-am-k-I-ew ]-cn-t°-‰ Ip´nsb B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Ip-´n-bp-sS AΩm-h≥ sdm-Wmƒ-Un-\pw ]-cn-t°-‰p.

{Sm-¡v ap-dn-¨pI-S-¡sh s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p ]m-¯p-«n

B-an-\

a-dn-bp-½ -

\m-Wp-\m-bÀ

a-½p-«n

\m-cm-b-W³

A-Ðp Jm-ZÀ- lm-Pn

h-fm-t©-cn: am-h-≠nbq¿ ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv sam-√bp-sS `m-cy ]m-Øp-´n (85). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, ssk-Xm-en-°p-´n, A-_q-_-°¿, A-–p¬Jm-Z¿, C-øm-Øp-´n, \^o-k. a-cp-a-°ƒ: Aen, ap-l-Ω-Zv, _n-cn-b°p-´n, B-an-\, kpss_-Z, ssa-aq-\.

Im-fn-Im-hv: sh-t¥mS≥-]-Sn ]-tc-X-\m-b ]d-®n-t°m-S≥ Ip-™nap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Ben-®-Øv B-an-\ (58). a-I≥: ap-Po-_v dlvam≥. a-cp-a-Iƒ: ap_-jn-d. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\v ]-≈n-t»-cn Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

N-ß-cw-Ip-fw: ]-≈n-°-c tIm-gn-°¬ ssl-Z¿Ip´n-bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (86). a-°ƒ: Ip-™ntam≥, ]m-Øp-Æn, B-an\, _o-hm-Øp-Ω. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xp-Æn, B-an\-°p-´n, sam-bv-Xp-Æn, amap. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se H-º-Xn-\v ]-≈n-°c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\-n¬.

N-ß-cw-Ip-fw: aq-°p-Xe ]n.kn.F≥.Pn.F®v.F-kv.F-kv dn-´. ]yq¨ aq-°p-X-e am-Wn°-Øv \m-Wp- \m-b¿ (81). `m-cy: \m-cm-b-Wn A-Ω. a-°ƒ: D-j, a-Wn-IWvT≥, _n-μp, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, in-hZm-k≥, a-t\m-Pv, e-X.

I-cn-¶-√-Øm-Wn: A-°c a-Ωp-´n (Ip-™m-Wn˛58). `m-cy: km-Pn-X. a°ƒ: \n-km¿, l-\o-^, X-kv-\o-a. a-cp-a-°ƒ: ^¿-lm-\, A-en. ktlm-Z-cn: B-an-\. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se 9.30\v s]m-Xn-bn¬ Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

sIm-bn-em-≠n: tIm-Xaw-K-ew am-cw-sh-≈n \mcm-b-W≥ (56). `m-cy-: ]pjv-]. a-°ƒ: A-jo-\, A-`n-\m-Rv-P-en, A-Kn\m-RvP-en. a-cp-a-°ƒ: Pn-tjm, jn-t\m-Pv. ktlm-Z-c-߃: hn-iz≥, am-[-hn, \m-cm-b-Wn, Pm\p, tZ-hn. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN.

Xm-a-c-t»-cn: Im-¥-]pcw am-hp-≈-I-≠n A–p¬ Jm-Z¿- lm-Pn (105). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥-Ip-´n- lm-Pn, A-–p-√- lm-Pn, ap-l-ΩZv, A-_q-_-°¿, B-an-\ (J-Ø¿). a-cp-a-°ƒ: B-ky, B-bn-j, B-bni, P-ao-e, lw-k.

I-gn-™ Zn-h-kw \ncym-X-\m-b h-S-I-c ssh-°n-en-t»-cn A-–p¿-d-lvam≥ (95)

A-_q-«n Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-hØn≥-Io-gn-se \m-k¿ a≥-kn-en¬ ]n hn A_q-´n (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: a-Po-Zv, d-kn-b, \m-k¿.

a-t©-iz-cw: slm-k-¶-Sn P-Mv-j≥ sd-bn¬-th tK-‰n\v k-ao-]-w {Sm-°v ap-dn-®pI-S-°sh s{S-bn≥ X-´n bphmhv a-cn-®p. a-t©-iz-cw sI-Zp-ºm-Sn kz-tZ-in apl-Ω-Zv l-\o-^(42)bm-Wv Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v A]-I-SØn¬-s∏-´Xv. C-t±-l-Øn-s‚ a-I≥ A-–p¬k-em-an-s‚ hn-hm-lw 18\v \-S-°m-\n-cn-°pI-bm-bncp∂p. `m-cy: P-ao-e. a-‰p-a-°ƒ: \-_o-k-Øv an-kv-cnb, k-°o¿. a-t©-iz-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØnb aønØv _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

IS-en arX-tZlw: Bsf Xn-cn-¨-dn-ªp

I-Æq¿: B-bn-°-c I-S-en¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Im-Ws∏-´-bm-sf Xn-cn-®-dn-™p. h-f-]-´-Ww tSmƒ_q-Øn\p k-ao-]-sØ F ]n A-–p-√(76)bm- a-cn-®-Xv. I-gn™Zn-h-kw ssh-Io-´v \m-tem-sS B-bn-°-c ]m-eØn-\-Sp-Ø I-cn-¶¬]m-d-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw I≠Xv. Xp-S¿-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bnte°p am‰nbn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se _-‘p-°-sf-Ønbm-Wv Xn-cn-®-dn-™-Xv. `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: am-PnX, k¬-a-Øv. a-cp-a-I≥: A-–p¬ I-emw.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw-

\m-cm-b-Wn

cm-Pp

\m-Wp

A-_q-_-¡À

A-Ðp-Ã

tkm-akp-µ-c³

cm-a-® \m-b-Iv

]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv A-°-t\m-Øv \m-cm-bWn (80). k-tlm-Z-c߃: I-eym-Wn, A-NypX≥, Pm-\p, ]-tc-X-cm-b tNm-bn, I-Æ≥, I-Wmc≥, am-Wn, am-Xp.

sIm-bn-em-≠n: s]-cp-h´q¿ I-tc-‰w sIm-Sn-h-ben¬ cm-Pp (42). `m-cy: jo-_. a-°ƒ: A-`n≥-cmPv, A-a¬-cm-Pv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-∏p. am-Xmhv: Pm-\p.

Ip-‰ym-Sn: Du-c-sØ A-d°q-´n-b-Xn¬ \m-Wp (57). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: tam-fn, kp-`m-jv, c-kv-\. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, iin. k-©-b-\w hymgmgvN.

I-Sn-b-ßm-Sv: A-co-°¬ ao-ج kq-∏n-bp-sS aI≥ A-_q-_-°¿ (43). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: jo-lm-_v, j-_n\, j¿-_n-\, ap-l-Ω-Zv kn-\m≥.

I-cp-hm-c-°p-≠v: \oem-t©-cn- Xp-d-bn¬ A-–p-√ (43). `m-cy: Pko-d. a-°ƒ: jn-_nem -\¿-Ko-kv, jn-dn≥\¿-Ko-kv.

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ am-[-hn k-Z-\-Øn¬ sI hn tkm-a-kp-μc≥ (62). `m-cy: km-hn-{Xn. aI≥: A-a¬kp-μ¿.

_-Zn-b-Sp-°: I-cn-ºn-e-bnse I¿-j-I≥ sI cm-a-Æ \m-b-Iv (80). `m-cy: N-{μm-hXn. a-°ƒ: Xn-Ω-Æ-\m-b-Iv, l-cn-Ir-jv-W-\m-b-Iv, P\m¿-±-\ \m-b-Iv, P-b-i-¶-c \m-b-Iv, A-Uz. tam-l-\ {]Im-iv, I-em-h-Xn.

ss_-¡-]-I-S-¯nÂ-s¸-« bp-hm-hv c-àwhmÀ-¶p a-cn-¨psXm-Sp-]p-g-: \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°-]-I-S-Øn¬-s∏-´ bphm-hv c-‡whm¿-∂p a-cn-®p. iIv-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ D-S-a B-\-°q-Sv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS a-I≥ _n-\q-]v-Ip-am-dm (23)Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]`m-Xk-hm-cn-°n-d-ßn-b-h-cm-Wv ]m-em tdm-Unse B¬-^m tamt´m-gv-kn-\p k-ao-]-sØ h-f-hnep≈ Xn-´-bv-°p Xm-sg bphmhns\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Rm-b-dm-gv-N A¿-[-cm-{Xnbm-Wv A-]-I-S-sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kp-lr-Øn-s\ ho-´n¬ sIm≠phn-´v ss_-°n¬ Xn-cn-sI hcp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. H-cm-gv-N ap-ºv kz-¥w ss_-°v tam-j-

Ww t]m-b-Xn-\m¬ C-∂-se kplr-Øns‚ ss_°v hmßnbn-cp-∂p. Cu ss_°mWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. ]-c-kyt_m¿-Un¬ hm-l-\w X´nb \ne-bn-emWv. at‰sX-¶n-epw hm-l-\w C-Sn-®Xm-tWm F-∂v

kw-i-bap-b¿-s∂-¶n-epw hm-l\w \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™-Xmbm-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. C-Sp°n-bn¬ \n-∂v k-b-‚ n-^n-Iv hnZ-Kv-[-s\-Øn hm-l-\w ]-cn-tim[n-°pw. A-]-I-Sw \-S-∂-Xn-\p k-ao]-sØ Im-a-d-Iƒ C-Sn-an-∂-te°v X-I-cm-dn-em-b-Xn-\m¬ C-h ]-cn-tim-[n-°m-\m-bn-√. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _n\q-]n-s‚ aq-°n¬ \n-∂v c-Iv-Xw hm¿-∂n-cp-∂p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. amXmhv: ]p-jv-]-eX. k-tlm-Z-c≥-: i-¶-c-\m-cm-bW≥.

am-\-¥-hm-Sn-: I-gn-™ aq∂n-\v- am-\-¥-hm-Sn- F-cp-asØ-cp-hnse I-S-h-cm-¥bn¬- a-cn-®-bm-sf- Xn-cn-®sN-Ã dn-™n-√.- 50 h-b- v- tXmsIm-√-t¶m-Sv: C-S-®n-d a-∂- ∂n-°p-w.- ar-X-tZ-lw- Pn-√mØv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I- B-ip-]-{Xntam¿-®-dn≠-s‚ `m-cy sN-√ (75). abn¬- kq-£n-®n-cn-°p-I°ƒ: th-em-bp-[≥, cm-P≥, bm-Wv.- C-bm-sf-°p-dn-®vIr-jv-W≥-Ip-´n, sh-≈-Iphn-h-cwe-`n-°p-∂-h¿´n, Ip-©n, ]-tc-X-bm-b b9497980816,- 04935˛-240232 F-∂o- \-º-dp-I-fn¬ A-dnap-\. bn-°-W-sa-∂v- t]m-en-kv- A-dn-bn-®p.-

kw-Øm-\-¯v c-−p-t]À-¡v sa-À-k-v _m-[-sb-¶p kw-i-bw a-e-∏p-dw: ku-Zn A-td-_ybn¬ ]-Scp-∂ sa¿-kv tcm-K_m-[ tI-c-f-Øn-te°v F-Ønb-Xm-bn kw-i-bw. ku-Zn A-td_y k-μ-¿-in-®p-a-S-ßn-sb-Ønb c-≠p kv-{Xo-I-fm-Wv sa¿-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm-sS I-gn™ c-≠pZn-h-kam-bn B-ip-]{Xn-bnep-≈-Xv. F-S-h-Æ-∏m-dbn¬-\n-∂v Dw-d-bv-°p-t]m-b 70 Im-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sp-\n-∂v Dw-d- Xo¿∞m-S\w Ign-s™Ønb 57-Im-cn-bp-am-Wv tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. ku-Zn-bn¬ \m-\q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v tcm-Kw _m-[n-®n-´p-≠v. Cu tcm-K-Øn-\v C-Xp-h-sc {]-

Xn-hn-[n I-s≠-Øn-bn-´n-√. {]Xn-Zn-\w ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]¿ ku-Zn-bn¬-\n-∂p kwÿm-\-tØ-°v hn-hn-[ hn-am-\Øm-h-f-߃ h-gn F-Øp-∂p≠v. tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p∂-h-sc \n-co-£n-°m-t\m kmw]n-sf-Sp-Øv ]-cn-tim-[-\-bv°b-°m-t\m B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Hcp hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn-epw kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn´n-√. tcm-K-_m-[n-X-sc I-s≠Øm-≥ km[n-°msX tcm-Kw hym-]n-°m≥ C-Xv CS-h-cpØpw. ]-\n, Np-a, izm-k-X-S- w, A-Xn-km-cw, O¿-Zn Xp-S-ßn-bh-bm-Wv tcm-Ke-£-W-߃.

izm- k - X - S - - a p- ≠ m- h em- W v tcm-Kw Xo{h-am-b-Xns‚ e£Ww. sa¿-kv tcm-K-Øn-\p Im-cW-am-b sa¿-kv sIm-tdm-W ssh-d-kn-s‚ km-∂n-[yw Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-tim[-\ \n-e-hn¬ kw-ÿm-\sØm-cn-S-Øp-an-√. ]q-s\-bn-emWv ]-cn-tim-[-\m tI-{μ-ap-≈Xv. kmw-]nƒ ]q-s\-bn-te-°-b®v ^-ew e-`n-°p-∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-k-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m¬ ]cn-tim-[-\m- ^-ew h-cp-∂-Xp-hsc tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p-∂h-sc {]-tXy-I \n-co-£-WØn¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv.

]n-gp-Xp am-äp-¶-Xn-\n-sS sX-§pho-Wv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p F-S-∏mƒ: ]n-gp-Xp-am-‰p-∂-Xn\n-sS ho-´p-ap-‰-sØ sX-ßv tZl-Øp ho-Wv Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. a-d-h-t©-cn I-c-tW-°m-´v th-ep-hn-s‚ a-I≥ \m-cm-b-W\m(l-cn-Zm-k≥-˛53)Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p- X n- b ho- S v \n¿- a n- ° p- ∂ ÿ- e - Ø v a- X n¬- sI- ´ p- ∂ - X n\m- b n F- I v k v - I - t h- ‰ ¿ - D - ] tbm-Kn-®v sX-ßv ]n-gp-Xp-am-‰p∂Xn- \ nsS \m- c m- b - W - s ‚ tZl- Ø v hogp- I - b m- b n- c p- ∂ p. DS≥ F- S - ∏ m- f n- s e kz- I m- c y B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw c-£n-°m-\m-bn-√. a- d - h - t ©- c n- b n- s e io- X ƒ tkm- U I- º - \ n D- S - a - b m- W v . -

l-cn-Zm-k≥ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: a-tl-jv (ku-Zn), l-co-jv. ktlm-Z-c-߃: ]p-jv-], Zo-], _n-μp.


8

kozhikode

thÀ-]mSv

KANNUR

6 sabv 2014 sNmΔ

kv-Iq-«-dn Po-¸n-Sn-¨v \m-ep h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p \-_o-kp

dw-jm-Zv

lw-k -au-e-hn

X-¦

s]-cn-ß-Øq¿: Fw.B¿.-F. t_-°-dn ÿm]-I≥ ]-tc-X-\m-b aÆn¬ c-b-tcm-Øv Fw B¿ A-–p-√-bp-sS `m-cy Fw B¿ F \-_o-kp (74). a-°ƒ: Ip-™-Ω-Zv (Fw.B¿.F. {Kq-∏v sNb¿-am≥), a-Po-Zv (Fw.B¿.F. t_-°-dn, J-Ø¿), A-bq-_v (Fw.B¿.F. t_-°-dn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), \nkm¿ (Fw.B¿.F. t_°-dn, X-e-t»-cn-˛-h-S-I-c), K-±m-^n (Fw.B¿.F. t_-°-dn, J-Ø¿), j-co^, D-ssa-a-Øv (sNss∂). a-cp-a-°ƒ: t]m°q-´n, Cu-k, ko-\-Øv, jm-ln-Z, ssJ-dp-∂n-k, d-ko-\, X-kv-\n. ]-tc-Xtbm-Sp-≈ B-Z-c-kq-N-Iam-bn Fw.B¿.F. {Kq-∏v ÿm-]\-߃-°v C-∂se A-h-[n \¬-In.

sam-{Km¬-]p-Øq¿: Ip∂n-en-se ]-tc-X-\m-b _n F kp-sse-am-s‚ aI≥ _n F-kv dw-jm-Zv (26). Im-k¿-tIm-Uv ]-gb _-kvÃm‚ v sk°‚ v t{Im-kv tdm-Unse In-Uv-kv-th h-kv-{X°-S D-S-a-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: D-Ωm-en-bp-Ω. ktlm-Z-c-߃: d-^o-Jv, l-\o-^v, dn-bm-kv ap-lΩ-Zv, \-ko¿, \-ko-_v, \-kv-do-\, kp-ss_-Z. aø-nØv sam-{Km¬-]pØq¿ Ip-∂n¬ Pp-am-akv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J_-d-S-°n.

a-Æm¿-°m-Sv: I¿-°n-SmwIp-∂v Im-™n-cw-]m-d-bnse B-cym-S≥ ho-´n¬ lw-k au-e-hn (64). `m-cyam¿: J-Zo-P Xm-a-c-Øv, ]tc-X-bm-b ssa-aq-\. a°ƒ: ko-\-Øv, A-_vZp¬ e-Øo-^v A≥-h-cn, in-lm-_v, km-enw. a-cp-aIƒ: ap¿-in-Z hm-t°m-Sv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse HºXn\v Im-™n-cw]m-d a-kv-Pn-Zp¬ d-lv-am\n-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

ap-X-e-a-S: Hm-∂q¿-]-≈w ]-tc-X-\m-b ]-g-Wn-a-ebp-sS `m-cy X-¶ (71). a°ƒ: i-in, kp-tc-jv, kp\n¬-Ip-am¿, ]-flm-h-Xn, N-{μn-I, kp-`-{Z, kp-\n-X, kp-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: am-[h≥, cm-P≥, kp-[m-Ic≥, ap-cp-I≥, k-t¥m-jv, t{]-a-e-X, hn-\o-X.

A-_q-«n

Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-hØn≥-Io-gn-se \m-k¿ a≥-kn-en¬ ]n hn A_q-´n (70). Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-se ap≥Im-e Np-a-´p-sXm-gn-em-fnbm-Wv. `m-cy: J-Zo-P. a\-j-m ^m¯n-a ap°w: sN-dp-h-m-Sn I-cn-º- °ƒ: a-Po-Zv, d-kn-b, \mk¿. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq\-tßm-´v A-–p-\m-k\, ap-kv-X-^, ssk-_pdns‚ a-Iƒ \-jm ^m∂n-k. Øna(3).

I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-gq-cnse sN-dn-b tI-tfm-Øv s\-√n-° I-eym-Wn (89). k-tlm-Z-c-߃: tKm-hnμ≥, ]-tc-X-cm-b Ip-™n°-Æ≥, am-Wn-Iyw, amXp, am-[-hn, Ir-jv-W≥.

{io-Pn-¯v Iq-Øp-]-d-ºv: In-g-s° I-Xn-cq-cn-se \-ºo-Sn-‚-hnS {io-Pn-Øv (30). `m-kv-Ic-s‚-bpw ]-tc-X-bm-b btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\mWv. k-tlm-Z-cn: kn-‘p.

km-¡n-bm-_n

aw-K-em-]p-cw: sam{Km¬-]p-Øq-cn-se ]-tcX-\m-b ]n F-kv A-–p√-bp-sS `m-cy km-°n-bm_n jw-\m-Sv (76). a°ƒ: ]n F-kv _-jo¿, ]n F-kv d-ko-\, ^ukp¬ ln-Zm-b. a-cp-a°ƒ: Jm-Z¿ Ip-°-Sn, tUm. l-°ow, k-do-\. k-tlm-Z-c-߃: lm]m-dp jnw jw-\m-Sv, ku-Z, P]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv ap- ao-e, ]-tc-X-cm-b im-^n ≠-h-f-∏n-se ]-tc-X-\m- jw-\m-Sv, _p-Jm-cn jwb Ip-d-®-¥-s‚ `m-cy I- \m-Sv, l-\o-^ jw-\m-Sv. Æm-S ]m-dp (85). a-°ƒ: Ip-™n-cm-a≥, km-hn-{Xn, Nn-cp-X X-¶-a-Wn, cm-[, cm-P≥, Iq-Øp-]-d-ºv: sN-≠A-tim-I≥, ]-tc-X-bm-b bm-s´ Im-b-°q‚-hn-S k-P-\n. ho-´n¬ Nn-cp-X (78). `¿a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-cmØm-hv: ]-tc-X-\m-b Ira≥, A-tim-I≥, kp-tc- jv-W≥. a-°ƒ: kp-[m{μ≥, kp-\n-X, Zn-hy. I-c≥, ssi-e-P, e-£van, k-Po-h≥, cm-Po-h≥, A-Ðp-À-d-lvam³ ]-tc-X-\m-b I-cp-W≥. C-cn-´n: D-fn-°¬ a-fi-e∏-d-ºn-se \-Po-dm a≥-kn- B-e-ʳ H-Xp-°p-߬: F-c-Wnen¬ sI ]n A-–p¿-dlvam≥ (55). `m-cy: d-kn- bn¬ B-e- ≥(74). `mb. a-°ƒ: Xm-Pp-±o≥, in- cy: Ip-™m-®p. a-I≥: lm-_p-±o≥, _-l-dp-±o≥. sk-bv-Xv.

im-´-Ip-am-cn

ap-kv-X-^

ta-cn Cu-¸³ tPm-kv

am-ln: ]-¥-°¬ I-Æ∏≥-I-≠n B-cm-[-\-bn¬ im-¥-Ip-am-cn (56). `¿Øm-hv: P-\m¿-±-\≥. ]-tcX-cm-b I-Æ-∏≥-I-≠n cma-s‚-bpw \m-Wn-bp-sSbpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kKo-jv (Kƒ-^v), kp-Po-jv (Kƒ-^v), kp-ta-jv (t^m°-kv Hm-t´m samss_¬, I-Æq¿). a-cp-a°ƒ: k-ln-P (A-[ym-]nI, ]n-W-dm-bn F.sI.Pn. K-h. F-®v.F-kv.F-kv), Pn≥-kn, A-jn-X. ktlm-Z-c-߃: I-cp-W≥, cm-P≥, t_-_n, tam-l\≥.

Nm-em-Sv: P-b-¥n tdmUn¬ ]-Sn-™m-sd B-eØm≥-I-≠n-bn¬ ]n apkv-X-^ (78). `m-cy: ]n F J-Zo-P. a-°ƒ: A-iv-d-^v, k-^n-b-Øv. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿ (a-kv-°-Øv), kmPn-Z. k-tlm-Z-c-߃: ssk-\-_n, ]-tc-X-cm-b A-_q-_-°¿, km-en lmPn, A-–p¬- A-ko-kv.

Np-t≠¬: ]p-Xp-hn-√bn¬ ]n Fw tPm-kns‚ `m-cy ta-cn Cu-∏≥ tPm-kv (45). kw-kv-Imcw ssh-Io´v \m-en-\v Hen-hp-a-e sk‚ v tXm-akv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. Xn-cp-h-√ C-e™n-aq-´n¬ I-≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. GI-a-I≥: an-°n Cu-∏≥ tPm-kv.

Nn-S-b³- Ip-¼

a-´-∂q¿: A-ø-√q-cn-se NnS-b≥- Ip-º (95)-. `¿-Ømhv-: ]-tc-X-\m-b ]-d-º≥tKm-hn-μ≥.- a-°ƒ-: Zn-hmI-c≥,- tkm-a≥- (Po-h-\°m-c≥,- am-eq¿- ]-©m-bØv Hm-^n-kv)-,- in-hm-\Im-À-Xym-b-\nA-½ μ≥- (Hm-t´m- ss{U-h¿,- a-´]m-eØv: ]n-em-tØm-´∂q¿),- ]-tc-X-bm-b knØn¬ ]-tc-X\m-b A`m¿-K-hn- (kn-.]n-.Fw.- ap≥Nyp-X-≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]-g-»n- tem-°¬- I-Ωn-‰nIm¿-Xym-b-\n-A-Ω(92). a- bw-Kw).- a-cp-a-°ƒ-: I-°°ƒ: am-[-h≥ \mb¿, N- ≠n- _m-e≥- (dn-´.- A-[ym{μ≥-\mb¿, X-¶-aWn, ]-I≥,- Im-c F¬.-]n.- kvim-¥-Ip-amcn, ]-tc-X\m- Iqƒ),- h¬-k-e,- im-¥,b ]-fl-\m-`≥-\mb¿. a- Zm-£m-b-Wn.- k-tlm-Zc≥-: Nn-S-b≥- cm-a≥.- -kwcp-a°ƒ: hn-im-em£n, kv-Im-cw- C-∂p cm-hn-se hm-k¥n, ]-tc-X\mb tKm-hn-μ≥-Ip´n, t{]a≥. 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Ip-‰n-∏-d-ºn¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ω-°p-´n l-÷pΩ(78). a-°ƒ: _o-cm-hpÆn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-–p-d-km-Jv, kp-sseam≥, l-\o-^, A-_q_-°¿, kn-≤o-Jv. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\, J-Zo-P, j-co-^, k-eo-\, _p-jvd, B-bn-i.

Bbni am¶mhv: ]tc-X-\mb aW-semSn Ip™m-en°p-´n-bpsS `mcy sI Sn Bbni (79).

aw-K-em-]p-cw: A-Ωm-ht\m-sSm∏w kvIq´-dn¬ t]mhp-I-bm-bn-cp∂ \m-ev h-b p-Im-c≥ Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. apw-ss_-bn-se kp-\n-Xv t]-kv-˛-{]-kn-√ Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-h\n-b¬ t]-kv B-Wv acn-®Xv. I-gn-™Zn-h-kw Kp¿]q-c-bnemWv A]-ISw. ]®-°-dn I-b-‰nh-∂ Po∏mWv kv-Iq-´-dn-en-Sn-®Xv. tZ-l-am-k-I-ew ]-cn-t°-‰ Ip´nsb B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Ip-´n-bp-sS AΩm-h≥ sdm-Wmƒ-Un-\pw ]-cn-t°-‰p.

{Sm-¡v ap-dn-¨pI-S-¡sh s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: slm-k-¶-Sn P-Mv-j≥ sd-bn¬-th tK-‰n\v k-ao-]-w {Sm-°v ap-dn-®pI-S-°sh s{S-bn≥ X-´n bphmhv a-cn-®p. a-t©-iz-cw sI-Zp-ºm-Sn kz-tZ-in apl-Ω-Zv l-\o-^(42)bm-Wv Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v A]-I-SØn¬-s∏-´Xv. C-t±-l-Øn-s‚ a-I≥ A-–p¬k-em-an-s‚ hn-hm-lw 18\v \-S-°m-\n-cn-°pI-bm-bncp∂p. `m-cy: P-ao-e. a-‰p-a-°ƒ: \-_o-k-Øv an-kv-cnb, k-°o¿. a-t©-iz-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØnb aønØv _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

IS-en arX-tZlw: Bsf Xn-cn-¨-dn-ªp

I-Æq¿: B-bn-°-c I-S-en¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Im-Ws∏-´-bm-sf Xn-cn-®-dn-™p. h-f-]-´-Ww tSmƒ_q-Øn\p k-ao-]-sØ F ]n A-–p-√(76)bm- a-cn-®-Xv. I-gn™Zn-h-kw ssh-Io-´v \m-tem-sS B-bn-°-c ]m-eØn-\-Sp-Ø I-cn-¶¬]m-d-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw I≠Xv. Xp-S¿-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bnte°p am‰nbn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se _-‘p-°-sf-Ønbm-Wv Xn-cn-®-dn-™-Xv. `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: am-PnX, k¬-a-Øv. a-cp-a-I≥: A-–p¬ I-emw.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw-

tkm-akp-µ-c³

cm-a-® \m-b-Iv

sN-Ã

am-Xyp

_Â-¡o-kv-

Km-Ôn-Zm-kv

kzm-an-\m-Y³

D-¯-½

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ am[-hn k-Z-\-Øn¬ sI hn tkm-a-kp-μ-c≥ (62). `mcy: km-hn-{Xn. a-I≥: Aa¬kp-μ¿. k-tlm-Z-c߃: _m-e-Ir-jv-W≥, i-in-[-c≥ (sl-Uv t]mkv-‰v Hm-^n-kv, X-e-t»-cn), t{]-a-e-X, ]-tc-X-cm-b kl-tZ-h≥, e-£v-a-W≥.

_-Zn-b-Sp-°: I-cn-ºn-ebn-se I¿-j-I≥ sI cm-a-Æ \m-b-Iv (80). `mcy: N-{μm-h-Xn. a-°ƒ: Xn-Ω-Æ-\m-b-Iv, l-cnIr-jv-W-\m-b-Iv, P-\m¿±-\ \m-b-Iv, P-b-i-¶-c \m-b-Iv, A-Uz. tam-l-\ {]-Im-iv, I-em-h-Xn. a-cpa-I≥: cm-a-N-{μ≥.

sIm-√-t¶m-Sv: C-S-®n-d a-∂Øv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I≠-s‚ `m-cy sN-√ (75). a°ƒ: th-em-bp-[≥, cm-P≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, sh-≈-Ip´n, Ip-©n, ]-tc-X-bm-b bap-\. a-cp-a-°ƒ: cp-‹n-Wn, t{]-a, im-c-Z, ap-Øp, th-em-bp[≥, ]-tc-X-\m-b a-Wn. ktlm-Z-c-߃: In-´p, Ip-©n.

C-cn-´n: Io-gv-∏-≈n NXn-cq-cn-se ]m-‰m-\n amXyp (68). `m-cy: ta-cn. a°ƒ: Pp-_n, kp-_n≥. a-cp-a-°ƒ: ssj-\n, Pnkv-a. k-tlm-Z-c-߃: tPm¿-Pv, A-{_-lmw, kn-_n, tPm-Wn, eo-emΩ, tam-fn, ]-tc-X-\m-b t_-_n.

H-e-h-t°m-Sv-: ]p-Xn-b-]mew- a-e-ºp-g- tdm-Uv- km-bvP-Mv-j-\v- k-ao-]w- ]-tc-X\m-b- bq-k-^n-s‚- `m-cy_¬-°o-kv- (85)-.- a-°ƒ-:_-jo¿- (kn-.]n.Fw- H-e-ht°m-Sv- tem-°¬- I-Ωn-‰nbw-Kw-),- k-Øm¿,- l-\o^.- a-cp-a-°ƒ-:- apw-Xm-Pv,A-kv-am-_n,- ssa-aq-\.- ktlm-Z-c-≥:- ap-l-Ω-Z-en.-

]-¥-°¬: ]-¥-°-ense s]m-Xp-P-\ -hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]w NΩ¬ tIm-fn¬ Km-‘nZm-kv (63). A-hn-hm-l-nX-\m-Wv. ]-tc-X-cm-b Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sSbpw \m-Wn-b-Ω-bp-sSbpw a-I-\m-Wv. k-tlmZ-c-߃: cm-P-e-£v-an, cm-P-tKm-]m-e≥, ]-tc-Xcm-b cm-a-Ir-jv-W≥, \mcm-b-Wn.

sIm-√-t¶m-Sv: F-e-ht©-cn sIm-S-bw-Im-Sv kzm-an-\m-Y≥ (52). ]nXmhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. amXmhv: s]m∂-Ω. `m-cy: I-\-Iw. a-°ƒ: {io-P, {io-Pn-Øv, {io\m-Yv. a-cp-a-I≥: D-ÆnIr-jv-W≥. k-tlm-Z-c߃: cm-[, B-dp-apJ≥, im-¥, A-\-¥-Irjv-W≥, e-X, kp-[, Irjv-W-Zm-kv, A-iz-Xn.

Im-™-ßm-Sv: sIm-t´mSn t]-c-Sp-°w sIm-®nbn¬ ]-tc-X-\m-b Iq°ƒ Ip-™-ºp-\m-b-cpsS `m-cy D-Ø-Ω (91). a°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, Ir-jv-W Ip-am¿, \m-cmb-W≥, X-ºm-bn, eo-e, im-c-Z. a-cp-a-°ƒ: im-cZ, hn-P-b-Ip-am-cn, Ko-X, \m-cm-b-W≥, _m-e-Irjv-W≥, cm-a-N-{μ≥.

B-an-\ l-Öp-½

\-tc-{µ³ \-¼ymÀ

cm-a-N-{µ³

N-{µ³

tPm-k-^v

_o-^m-¯n-a l-Öp-½

C-cn-´n: Ip-bn-eq¿ cm-a-]pc-sØ F \-tc-{μ-≥ \ºym¿ (64). `m-cy: Sn ]n tim-`. a-°ƒ: [-t\-jv, [\y (A-[ym-]n-I, ]m-W∏p-g F¬.]n.F-kv). [-\q]v. a-cp-a-I≥: P-b-Ir-jvW≥ (A-[ym-]-I≥, ]mW-∏p-g F¬.]n.F-kv.).

I-g-\n-Np-¶w: I-g-\n \-S°m-hv ap-t≠-t°m-Sv ho´n¬ ]-tc-X-\m-b A-ø-∏s\-gp-Ø-—-s‚ a-I≥ cm-aN-{μ≥ (40). am-Xmhv: sN√-Ω. a-°ƒ: A-Xp¬, Acp¨. k-tlm-Z-cn-Iƒ: h¬-k-e, c-a, tim-`-\, ]p-jv-], e-X.

Xr-Øm-e: I-\-dm _m-¶v Po-h-\-°m-c≥ ]-´n-°-c hf-∏n¬ ]n hn N-{μ≥ (57). `m-cy: Pm-\-In.

C-cn-´n; Hm-Sw-tXm-´n-se I-cp-h≥ πm-°¬ tPmk-^v (83). `m-cy: ta-cn. a°ƒ: kn-ÿ F¬-kn-‰, ta-cn, tPm-k-^v, am-Xyp, tXm-a-kv, tPm¿-PvIp-´n, sk-_m-Ãy≥. a-cp-a°ƒ: tPm-k-^v, h¬-kΩ, en-k-Ω, _n-kn.

tIm-∏: tIm-∏ lw-kbp-sS `m-cy _o-^m-Øna l-÷p-Ω (70). a°ƒ: k-^n-b, D-Ωm-en, Jm-Z¿, l-ao-Zv (C-cp-hcpw Zp-_-bv), A-∫m-kv. a-cp-a-°ƒ: k-°o-\, \Pv-a, i-ao-a, ap-l-Ω-Zv, A-ao¿.

]m-¯p-½ \-cn-°p\n: Xm-sg H-Xtbm-Øv ap-lΩ-Zv lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-ØpΩ(55).

Iq-fn-amSv: ]-tc-X\m-b F-gpØ-»w-aT-Øn¬ _o-cm-s‚ `m-cy Ban-\ l-÷p-Ω(78). a°ƒ: apl-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bvXo≥(tI-c-f hm-´¿-AtXm-dn-‰n Iq-fn-am-Sv), ]mØp-Ω, k-^n-b. a-cpa°ƒ: A-–p-d-ln-am≥, A-–p√, ]m-Øp-Ω, im°n-d, km-PnZ.

]-ß-\m-`³ \m-bÀ \-Sp-h-Æq¿: tIm-´q-cnse H-t°m-´v ]-fl-\m`≥ \m-b¿(70).

A_vv-Zp-d-ln-am³ h-SI-c: ssh-°n-e-t»cn A-_v-Zp-d-ln-am≥ (95). `m-cy: B-bn-j. a°ƒ: kp-sse-am≥ bq-k^v, A-_v-Zpk-aZv, C-kv-abn¬, aq-k, A-_v-Zp-¬k-Øm¿, dp-Jn-b, Xmln-d, Pm^¿, ]-tcX\mb ssk-\p-±o≥. acp-a-°ƒ: A-_v-Zp-kemw, ]-tc-X\mb sambvXp, a-dnbw, l-eo-a, k-^n-b, ssd-lm-\Øv, a-\men, k-Pv\.

A-Ðp-d-km-Jv lm-Pn Io-gp-]-d-ºv : Ip-\n-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]-≈n-∏-dº≥ a-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ A-–p-d-km-Jv lm-Pn(56). am-Xm-hv: Ban-\. `m-cy: km-d. a-°ƒ: d-k¬, d-kv-a¬, d-Po-\, d-kv-e. a-cp-a-°ƒ: Ip™m-en, lm-cn-kv, d-Po\, Pn-^v-\.

th-em-bp-[³sN-{º-t»-cn: {io-hn-lmdn¬ th-em-bp-[≥ \mb¿ F-∂ A-∏p-Ip-´≥ \m-b¿ (83). `m-cy : kuZm-an-\n.

]-ßn-\n

l-ʳ-Ip-«n

ap-kv-X-^

\^o-k l-Öp-½

_n-¨n-]m-¯p-«n

eo-e

C-¼n-¨n-t¡m-b

I-Æq-¿: Xm-W-bn-se ln-d-bn¬ ]p-Xn-bam-SØp-Ω¬ J-Zo-P (86). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sI Ip-´n-l-k≥. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv i-co-^v (U-b-c-Iv-S¿, C-am-Zv _n¬-tU-gv-kv), \-^okp, km-ln-Z. a-cp-a°ƒ: A-–p-√-°p-™n (_n-kn-\-kv, I-Æq-¿), ^¿-km-\, ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-sam-bvXo≥, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-ZvIp-™n, _o-^mØp.

I-g-\n-Np-¶w: sX-∂n-em]p-cw I-cp-W bp.]n kvIqƒ dn-´. A-[ym-]n-I Ig-\n sX-t°-∏m-´v ho´n¬ ]-fln-\n (73). ]-g-b∂q¿ sN-dpw-tIm-Sv ho´n¬ kn sIm-®p-Æn \mb-cp-sS `m-cy-bm-Wv. a°ƒ: Sn sI \-μ-Ip-am¿ (P¿-a-\n), e-X, P-b-e£v-an. a-cp-a-°ƒ: D-am-i¶¿, Kn-cn-P≥, A-an-X.

Xp-Δq¿: h-≠q¿ ]m-et°m-Sn-se sXm-≠nbn¬ l- ≥-Ip-´n(82). `m-cy-am¿: ]-tc-X-bm-b \-_o-k, B-ky. a-°ƒ: P-ao-e, kp-ss_-Z, _jo¿, I-_o¿, k-°o¿, \-Pv-a¬ _m-_p, \-ko-a, i-^o-J-en. a-cp-a°ƒ:A-e-hn, ]-tc-X-\mb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, km_n-d, _-Po-\, d-Po-\, dn^u-\, ]-tc-X-\m-b Ppss\-kv.

Io-gm-‰q¿: H-d-hw-]p-dØv ]-tc-X-\m-b I-fØn¬ _m-∏p-hn-s‚ aI≥ ap-kv-X-^ (63). amXm-hv :I-Zn-b-°p-´n. `mcy: \-_o-k. a-°ƒ: apPo-_v-d-“m≥, A-\o-^v, Pm-kv-an≥, d-jo-Zv. a-cp-a°ƒ: jm-ln-Z, l-ko-\, A-–p-d-lv am≥ ]-≈n°p-Øv, a-Po-Zv ]p-∂-°mSv. -k-tlm-Z-c-߃: Ip™m≥, _-jo¿, l-\o^, C-{_m-lnw, l-^v-kØv, Ip-™n-Ωp. -

Ip-\n-ßmSv: ]m-tdm-Øv A-–p√-lm-Pn-bp-sS `mcy \^o-k l-÷pΩ(49). a-I≥: in-lm-_v (tPmbn‚ v sk-{I´-dn ]pd-ta-cn ]-©mb-Øv sI.Fw.kn.kn. Zp_bv). a-cp-aIƒ: kp-ssl-d. ktlm-Z-c߃: \m-k¿(JØ¿), B-bn-i, A-kokv(J-Ø¿).

h-≈n-°p-∂v: h-≈n-°p∂v t\m¿-Øv ]-tc-X-\mb X-t®m-fn ap-lΩ-Zv Ip´nbp-sS `m-cy _n-®n-]mØp-´n (62). a-°ƒ: A–p¬ _-jo¿ (B¿-an ), A-–p¬ k-eow, ssk-Zv(B¿-an ), km-_n-d. a-cpa-°ƒ: A-–p¿d-lnam≥, apw-Xm-kv-, P-_o-\, ^-_o-\.

am-hq¿: sN-dq-∏ aqtØS-Øv ]n tKm-]m-es‚ `m-cy eo-e(68). a°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, Xp-fkn, Aw-_n-I. a-cpa-°ƒ: P-b≥ am-¶m-hv, A-Pn s]-cpa-Æ, Nn-{X sh-≈-∂q¿. k-©-b\w: _p-[≥.

Xm-bp-½ l-Öp-½

tZhn

^-tdm°v: Np¶w tNm\mS-Øn¬ ]tc-X-\mb Al-ΩZv tImb-bpsS `mcy hSt°-ho´n¬ XmbpΩ l÷pΩ (75). a°ƒ. lpss ≥ (Zp_bv), DΩm-®p, IZo-kpΩ, acp-a-°ƒ. _ocm≥ lmPn (Ip-t≠m-´n), Al-Ω-ZvtImb (I-cph≥Xn-cp-Øn).

Ip-‰ymSn: I-c-tßm-Sv ]p≈n-t\m-´v tZ-hn(65). a°ƒ: ssie-P, Ko-X. a-cp-a°ƒ: ]pcp-tjmØa≥, Ip-™n-cm-a≥. k-tlm-Z-c≥: Ip-™n-°Æ≥(dn-´. t]m-kv-‰v-am-kv‰¿ hS-bw).

tN-fm-cn: ]u-c-{]-ap-J≥ tN-fm-cn Su¨ ap-kv-enweo-Kv {]-kn-U-‚pw aq-∂nbq¿ ]-©m-b-Øv I¿-jI kw-Lw sk-{I-´-dn-bpam-bn-cp-∂ sh-t≈m-SØn¬ I-c-W-bn¬ C-ºn®n-t°m-b (53). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b I-Ωp-°p-´n. am-Xm-hv: J-Zo-P. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: am-cn-bØv, ssJ-dp¬ A-_vdm¿, A-\-kv bm-kn≥, alvv-aq-Z. a-cp-a-I≥: dwko¬ I-cn-∏q¿. k-tlm-Zc-߃: hn Ip-™n-sambv-Xo≥ lm-Pn, hn A-ehn-°p-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, ]m-Øp-tΩ-bv, IZo-kp, C-ºn-®n-_o-hn, B-bn-ip-Ω.

v-A-Ðp l-ao-Zv ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ B™n-e-ßm-Sn ssa-\¿ _-km¿ ]-tc-X-\m-b tXm-c-°m-´n¬ A-_phn-s‚ a-I≥ A-–p¬ l-ao-Zv(47). am-Xm-hv : A-^v-k. `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: ^-kv\, j-_v-\, ^-_v-\, jdn≥. a-cp-a-°ƒ: in-lm_v, I-_o¿.

emÂ-Ip-amÀ _m-e-cm-a-]p-cw: A-¥nbq¿ ]p-{X-hn-fm-Iw F¬.Pn `-h-\n¬ sP em¬-Ip-am¿ (56). `m-cy: Fw Ko-X. a-°ƒ: F¬ Pn en-Po-jv, F¬ Pn Knco-jv.

D-®o-a]p-em-a-t¥mƒ: \n-td߬ D-Æo-a(Ip-™o-a˛88).- a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, ]m-Øp-Ω, \-^o-k, Bbn-i, B-an-\, dw-e. a-cp-a°ƒ: lw-k, ap-l-Ω-Zv, A-e-hn, A-h-dm≥-Ip-´n.

am-[h- nA-½ Im-°q¿: ]-tc-X\m-b tItfm-Øv A-Nyp-X≥ \m-bcp-sS `m-cy am-[h - n-AΩ(92). a°ƒ: ]-tcX\mb \m-cm-bW - ≥ Ip´n-\mb¿, Kw-Km-[c - ≥ \mb¿, _m-e≥ \mb¿, am-fp-°p-´n A-Ω, cm-ap-ÆnIp-´n- \mb¿, Ir-j¨ v I - p´n \mb¿. a-cp-a° - ƒ: _me-kp-{_-la -v W - ytat\m≥, hn-Pb - I - p-amcn, ku-an\n, hk-¥, Aw_n-I, ssj\n.

IeymWn A½ hSIc: tNm-tdm-Sv CuÃv In-g-s°-Xm-g I-eymWn A-Ω(90). `¿-Øm-hv : ]-tc-X-\m-b t_m¿-Wntbm Ir-jv-W-Ip-dp-∏v. a-°ƒ : am-[-h≥ ]n.I, _m-e-Ir-jv-W≥ ]n.sI, C-μn-c ]n.sI. a-cp-a-°ƒ : A-Uz kn h¬-ke≥(bp.Un.F-^v h-S-Ic a-fi-ew sN-b¿-am≥), tUm kn D-j, {]-^ sI ]n A-Ωp-°p-´n.

ss_-¡-]-I-S-¯nÂ-s¸-« bp-hm-hv c-àwhmÀ-¶p a-cn-¨psXm-Sp-]p-g-: \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°-]-I-S-Øn¬-s∏-´ bphm-hv c-‡whm¿-∂p a-cn-®p. iIv-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ D-S-a B-\-°q-Sv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS a-I≥ _n-\q-]v-Ip-am-dm (23)Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]`m-Xk-hm-cn-°n-d-ßn-b-h-cm-Wv ]m-em tdm-Unse B¬-^m tamt´m-gv-kn-\p k-ao-]-sØ h-f-hnep≈ Xn-´-bv-°p Xm-sg bphmhns\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Rm-b-dm-gv-N A¿-[-cm-{Xnbm-Wv A-]-I-S-sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kp-lr-Øn-s\ ho-´n¬ sIm≠phn-´v ss_-°n¬ Xn-cn-sI hcp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. H-cm-gv-N ap-ºv kz-¥w ss_-°v tam-j-

Ww t]m-b-Xn-\m¬ C-∂-se kplr-Øns‚ ss_°v hmßnbn-cp-∂p. Cu ss_°mWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. ]-c-kyt_m¿-Un¬ hm-l-\w X´nb \ne-bn-emWv. at‰sX-¶n-epw hm-l-\w C-Sn-®Xm-tWm F-∂v

kw-i-bap-b¿-s∂-¶n-epw hm-l\w \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™-Xmbm-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. C-Sp°n-bn¬ \n-∂v k-b-‚ n-^n-Iv hnZ-Kv-[-s\-Øn hm-l-\w ]-cn-tim[n-°pw. A-]-I-Sw \-S-∂-Xn-\p k-ao]-sØ Im-a-d-Iƒ C-Sn-an-∂-te°v X-I-cm-dn-em-b-Xn-\m¬ C-h ]-cn-tim-[n-°m-\m-bn-√. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _n\q-]n-s‚ aq-°n¬ \n-∂v c-Iv-Xw hm¿-∂n-cp-∂p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. amXmhv: ]p-jv-]-eX. k-tlm-Z-c≥-: i-¶-c-\m-cm-bW≥.

N¡n

tIm-gn-t°mSv: F-c-™n∏me-sØ sN-dp-\ne-Øv N-°n(86). tIm-gn-t°mSv sIm-ä-³ tIm-¿-]-td-j≥ dn-´. Pota¬-ap-dn-:- a-®n-߬- ]nh-\-°m-cn-bm-bn-cp∂p. sIm-‰-≥ (74).- `m-cy-:- hn-im- a°ƒ: th-em-bp-[-≥, lem-£n.- a-°ƒ-:- \m-cm-bcn-Zmk≥. W-≥,- hm-kp,- _m-_p.

]q-s°m-f-Øq¿: G°m-S≥ sam-bv-Xo≥-Ip´n(78). `mcy: a-dn-bp-Ω. a°ƒ: A-–p-d-km-Jv ap-kv-eym¿, A-–p-d-lnam≥, A-_q-_-°¿ kn≤oJv, ssk-X-ehn. a-cpa°ƒ: ^m-Øn-a, \pssk-_.

A-_v-Zp-d-ln-am³]-¥-eq¿: In-S-ß-bw ]p-g-°¬ A-_v-Zp-d-lnam≥ (70). `m-cy: B-bnj. a-°ƒ: ap-kv-X-^, jm-lp¬-l-ao-Zv, ju°-Ø-en, in-lm-_p±o≥, ]m-Øp-Ω, dw-eØv, km-Pn-Z, P-ko-\.

ep-_-v\ sj-dn³ A-cn-{º: ap-®n-cn-°m-Sv ]d-∏q-c≥ l-k-s‚ a-Iƒ ep-_v-\ sj-dn≥(13).- Acn-{º Pn.-Fw.-bp.-]n. kvIqƒ G-gmw-X-cw hn-Zym¿Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: P-ao-e.

kw-Øm-\-¯v c-−p-t]À-¡v sa-À-k-v _m-[-sb-¶p kw-i-bw a-e-∏p-dw: ku-Zn A-td-_ybn¬ ]-Scp-∂ sa¿-kv tcm-K_m-[ tI-c-f-Øn-te°v F-Ønb-Xm-bn kw-i-bw. ku-Zn A-td_y k-μ-¿-in-®p-a-S-ßn-sb-Ønb c-≠p kv-{Xo-I-fm-Wv sa¿-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm-sS I-gn™ c-≠pZn-h-kam-bn B-ip-]{Xn-bnep-≈-Xv. F-S-h-Æ-∏m-dbn¬-\n-∂v Dw-d-bv-°p-t]m-b 70 Im-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sp-\n-∂v Dw-d- Xo¿∞m-S\w Ign-s™Ønb 57-Im-cn-bp-am-Wv tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. ku-Zn-bn¬ \m-\q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v tcm-Kw _m-[n-®n-´p-≠v. Cu tcm-K-Øn-\v C-Xp-h-sc {]-

Xn-hn-[n I-s≠-Øn-bn-´n-√. {]Xn-Zn-\w ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]¿ ku-Zn-bn¬-\n-∂p kwÿm-\-tØ-°v hn-hn-[ hn-am-\Øm-h-f-߃ h-gn F-Øp-∂p≠v. tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p∂-h-sc \n-co-£n-°m-t\m kmw]n-sf-Sp-Øv ]-cn-tim-[-\-bv°b-°m-t\m B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Hcp hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn-epw kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn´n-√. tcm-K-_m-[n-X-sc I-s≠Øm-≥ km[n-°msX tcm-Kw hym-]n-°m≥ C-Xv CS-h-cpØpw. ]-\n, Np-a, izm-k-X-S- w, A-Xn-km-cw, O¿-Zn Xp-S-ßn-bh-bm-Wv tcm-Ke-£-W-߃.

izm- k - X - S - - a p- ≠ m- h em- W v tcm-Kw Xo{h-am-b-Xns‚ e£Ww. sa¿-kv tcm-K-Øn-\p Im-cW-am-b sa¿-kv sIm-tdm-W ssh-d-kn-s‚ km-∂n-[yw Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-tim[-\ \n-e-hn¬ kw-ÿm-\sØm-cn-S-Øp-an-√. ]q-s\-bn-emWv ]-cn-tim-[-\m tI-{μ-ap-≈Xv. kmw-]nƒ ]q-s\-bn-te-°-b®v ^-ew e-`n-°p-∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-k-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m¬ ]cn-tim-[-\m- ^-ew h-cp-∂-Xp-hsc tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p-∂h-sc {]-tXy-I \n-co-£-WØn¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv.

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶p- a-cn-¨p

Xm-\q¿: aq-e-°¬ sI.]p-cw {io-Ir-jv-W t£-{XØn-\p k-ao-]w \-h-\o-Xw ho-´n¬ km-_p-hn(52)s\ ho-´n-\p-≈n¬ hn-jw D-≈n¬-s®-∂p a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se A-©p a-Wn-tbm-sSbm-Wv kw-`-hw. C-cp-ºn-fn-bw K-h. ar-Km-ip-]-{Xn Poh-\-°m-c-\m-b km_p s]-cp-ºm-hq¿ kz-tZ-in-bmWv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: Im-hy, \-h-\o-Xv .

hr-² Xo-s¡m-fp-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

h-S-I-c: ho-´n¬ A-S-®n-´ ap-dn-bn¬ hr-≤ a-sÆÆsbmgn-®v Xos°m-fp-Øn a-cn-®\ne-bn¬. Ip-™n∏-≈n Ip-∂p-Ω¬ aq-∂mwtK-‰v tIm-tdm-Øv - tdm-Uv Pm-\p (80) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. ]p-I-bpb-cp∂Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ a-°ƒ D-S≥ ^-b¿-t^m-gv-kns\ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. am-ln k¿-°m¿ Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

hn-t\m-Zbm-{Xm kw-Lw k-©-cn-¨ hm-l-\w a-dn-ªv _menI a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: Du-´n-bn-te-°v hn-t\m-Z-bm-{X- t]mb kw-L-Øn-se G-gph-b- p-Im-cn hm-l-\m-]-I-SØn¬ a-cn-®p. a-W-en-Ø-d ]p-Ø≥-I-f-∏p-c-bv-°¬ km-P-s‚-bpw \n-j-bp-sS-bpw a-Iƒ A-eo-j-bm-Wp C-∂-se ssh-Io´v Du-´n-bn¬ A]I-S-Øn¬ a-cn-®Xv. C-h¿ k-©-cn-® _-kv {Ku-≠n¬ ]m¿-°v sN-øp∂-Xn-\n-sS a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d-tØ-°p sX-dn®pho-W A-eo-j-bp-sS tZ-l-ØmWv _kv hoWXv.

J-Zo-P

sam-bv-Xo³-Ip-«n

am-\-¥-hm-Sn-: I-gn-™ aq∂n-\v- am-\-¥-hm-Sn- F-cp-asØ-cp-hnse I-S-h-cm-¥bn¬- a-cn-®-bm-sf- Xn-cn-®dn-™n-√.- 50 h-b- v- tXm∂n-°p-w.- ar-X-tZ-lw- Pn-√mB-ip-]-{Xntam¿-®-dnbn¬- kq-£n-®n-cn-°p-Ibm-Wv.- C-bm-sf-°p-dn-®vhn-h-cwe-`n-°p-∂-h¿9497980816,- 04935˛-240232 F-∂o- \-º-dp-I-fn¬ A-dnbn-°-W-sa-∂v- t]m-en-kv- A-dn-bn-®p.-

ao³ ]n-Sn-¡p-¶-Xn-\n-sS ap-§n-a-cn¨p

h-cm∏p-g/]-d-hq¿: ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS a-[y-hb-kv-I≥ ap-ßn-a-cn®p. h-cm-∏p-g- tX-h¿-°m-Sv tZ-hkzw-]-d-ºn¬ Un Pn {]-Xo-]v(40) B-Wv C∂-se D-®bv-°v 12.30Hm-sS kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w tX-h¿°m-Sv sN-Ωo≥sI-´n¬ ao≥- ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS XqºpwIp-gn-bn¬ ho-Wv a-cn-®Xv. IpSp-ßnb -h-e sh-≈-Øn-end-ßn F-Sp-°m≥ {ian°sh sN-fn-bn¬ ap-ßn-Øm-gp-I-bm-bn-cp∂p. kplr-Øp-°ƒ c-£n-°m≥ {i-an-s®-¶nepw km-[n®n√. ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \S-Ønb arX-tZlw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sImSpØp. `mcy: kXn. a°ƒ: Zn-hy (aq∂mw ¢m-kv hnZym¿Yn, Iq-\-Ωm-hv sk‚ v. tPmk-^v kv-Iqƒ).

`À-¯m-hn-sâ A-an-X- a-Zy-]m\w; `m-cy s]-cn-bm-dn Nm-Sn a-cn¨p

h-cm∏p-g/]-d-hq¿: `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X a-Zy-]m-\Øn¬ a\w-s\m¥v `m-cy s]-cn-bm-dn¬ Nm-Sn a-cn®p. ]p-Ø≥-th-en-°-c A-∏-®m-Øv Zn-eo-]n-s‚ `m-cy Zo](46)bm-Wv tÃ-j≥-I-S-hn-\p k-ao]-sØ B-dm-´pIS-hn¬ Nm-Sn a-cn-®Xv. cm-{Xn 12Hm-sS a-I≥ hn-jvWp-hm-Wv AΩ-sb Im-Wm-Xm-b-Xv \m-´p-Im-sc A-dnbn-®Xv. ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´Øn\p tijw kwkv-I-cn-®p.

]n-gp-Xp am-äp-¶-Xn-\n-sS sX-§pho-Wv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p F-S-∏mƒ: ]n-gp-Xp-am-‰p-∂-Xn\n-sS ho-´p-ap-‰-sØ sX-ßv tZl-Øp ho-Wv Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. a-d-h-t©-cn I-c-tW-°m-´v th-ep-hn-s‚ a-I≥ \m-cm-b-W\m(l-cn-Zm-k≥-˛53)Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p- X n- b ho- S v \n¿- a n- ° p- ∂ ÿ- e - Ø v a- X n¬- sI- ´ p- ∂ - X n\m- b n F- I v k v - I - t h- ‰ ¿ - D - ] tbm-Kn-®v sX-ßv ]n-gp-Xp-am-‰p∂Xn- \ nsS \m- c m- b - W - s ‚ tZl- Ø v hogp- I - b m- b n- c p- ∂ p. DS≥ F- S - ∏ m- f n- s e kz- I m- c y B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw c-£n-°m-\m-bn-√. a- d - h - t ©- c n- b n- s e io- X ƒ tkm- U I- º - \ n D- S - a - b m- W v . -

l-cn-Zm-k≥ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: a-tl-jv (ku-Zn), l-co-jv. ktlm-Z-c-߃: ]p-jv-], Zo-], _n-μp.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

6 sa-bv 2014 sNmΔ

tlm-«Â-sXm-gn-em-fn a-cn-¨\n-e-bnÂ

I-√-d: tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-sb Im-Øn-cn-∏p-tI-{μØn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-dp-º-bw I\ym-cp-Ip-gn In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ {]-km-Zv (46) B-Wv a-cn-®-Xv. I-√-d ]n.F-®v.kn-bp-sS ap-∂nep-≈ Im-Øn-cn-∏p-tI-{μ-Øn-em-Wv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy-bp-am-bn h¿-j-ß-fm-bn ]n-W°-Øn-em-bn-cp-∂p. ]m-tßm-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

B-bn-jm-_o-hn

hn-izw-`-c³

kp-io-e

a-P³

i-in-[-c³

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

am-[-h-¡p-dp-¸v

A-ÐpÂ-a-Po-Zv

In-fn-am-\q¿: \-K-cq¿ Ing-°pw-I-c ho-´n¬ ]-tc-X\m-b A-–p¬-d-km-Jns‚ `m-cy B-bn-jm-_ohn (70). a-°ƒ: ]-tc-X\m-b j-lo-Zv, km-en, jm-\n-^m-_o-hn, d-Pn-\m_o-hn, sse-em-_o-hn, jm-P-lm≥ (bp am¿-°v sS-Iv-Ã-bn¬-kv, B-‰n߬).

sh-™m-d-aq-Sv: B-en-bmSv B-‰n≥-I-c N-cp-hn-f ho´n¬ hn-izw-`-c≥ (73). `mcy: ]-tc-X-bm-b k-tcmPn-\n. a-°ƒ: k-Pn-Ipam¿, cm-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, Pn-Pn.

sh-™m-d-aq-Sv: Im-bn-°c B-≠n-Øn-´-bn¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-s‚ `mcy sh-™m-d-aq-Sv ssa-e°p-gn tkm-Pm `-h-\n¬ kp-io-e (87). a-°ƒ; Kncn-P, kn-Mv. a-cp-a-I≥: tkmw-Pn.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]mbv-I-hn-f I-en-b¬-hn-f ho-´n¬ a-P≥ (38). `m-cy: kn-\n. a-Iƒ: A-\m-an-I.

I-√-d: ]-g-b-N-¥ ap-f-ap°v dn≥-tam-l-\n¬ i-in[-c≥ (62). `m-cy: hn-P-bIp-am-cn. a-°ƒ: do-\, dn\n, A-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: sI tam-l≥-Zm-kv, hn {]k-∂≥, sP tPm-bn.

sh-™m-d-aq-Sv: ]n-®n-awK-ew sX-ßp-hn-f A\n¬ `-h-\n¬ tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ (67). `m-cy: k-c-kz-Xn-b-Ω. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-\o-kn-b, A-Pn-X. a-cpa-°ƒ: hn-P-b≥, {io-Ipam¿, I-hn-X.

In-fn-am-\q¿: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-kv {]-h¿-ØI-\pw tI-i-h-]p-c-Øv {]-h¿-Øn-®p-h-∂ F.B¿.Un. 287 td-j≥ Unt]m sse-k≥-kn-bp-amb am-[-h-°p-dp-∏v (82). `m-cy: X-¶-Ω. a-°ƒ: tim-`-\≥, c-Lp (\-Kcq¿ ]-©m-b-Øv ssh-kv{]-kn-U‚ v), {io-IWvT≥ \m-b¿ (Pn-√m Su¨-πm-\n-Mv Hm-^n-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), im¥-Ip-am¿ (I¨-kyq-a¿ s^-Uv, sh-™m-d-aq-Sv). a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _nμp (So-®¿, K-h.F-®v.Fkv, tXm-∂-bv-°¬).

s\-Sp-a-ßm-Sv: ]p-Xp-Ip-fß-c Nm-cpw-aq-Sv B-jn-Jv a≥-kn-en¬ A-–p¬-a-PoZv (48) a-kv-I-Øn¬ \ncym-X-\m-bn. `m-cy: \-koa. a-°ƒ: B-jn-Jv, Ajn-hn¬. ar-X-tZ-lw \m´n-se-Øn-®p. J-_-d-S-°w C-∂p-cm-hn-se F-´n-\v ]pXp-°p-f-ß-c Pp-am-a-kv-PnZn¬.

cm-P³ tIm-X-aw-K-ew: tIm-gn-∏n≈n Xp-º-c-Øv Sn sI cmP≥(55). `m-cy: N-{μn-I (ap-f-hq¿ aT-Øn-°p-Sn Ip-Spw-_mw-Kw). a-Iƒ: \o-Xp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.

lw-k -au-e-hn a-Æm¿-°m-Sv: I¿-°nSmw-Ip-∂v Im-™n-cw-]md-bn-se B-cym-S≥ ho´n¬ lw-k au-e-hn (64). `m-cy-am¿: J-Zo-P Xm-a-c-Øv, ]-tc-X-bm-b ssa-aq-\. a-°ƒ: ko-\Øv, A-_v-Zp¬ e-Øo-^v A≥-h-cn, in-lm-_v, kmenw. a-cp-a-Iƒ: ap¿-in-Z hm-t°m-Sv.

iw-ip t^m¿-´p-sIm-®n: Cu-cth-en tIm-f-\n-bn¬ ]tc-X-\m-b B-en ap-l-ΩZv a-I≥ iw-ip(72). `mcy: _o-hn. a-°ƒ: lko-\, d-kn-b, sk-eo-\, jm-Pn, sj-ao¿. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-jv-d^v, a-\m-^v, kp-\n-X, dko-\.

l-k³ I-\n dm-hp-¯À Im-™n-c-∏-≈n: aw-•mhp-]-d-ºn¬ Fw F-kv l-k≥ I-\n dm-hp-Ø¿ (94). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ss\\m¿-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: \-_o-k. a°ƒ: dq-_n jm-lp¬, sk-bv-Xp-P-am-ep-±o≥, jw-k-Øv, jp-°q¿ apl-Ω-Zv . _n-Pn-en, A-Uz. Fw F A-–p¬ k-loZv. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, dkn-b, k-\p-P, sj-dn≥, sj-Po-Zw, dm-hp-Ø¿.

dm-Wn Im-™q¿: Im-´p-ج tZ-h- n-°p-´n(tam-\®≥) `m-cy dm-Wn(42). Xp-d-hpw-¶-c A-¶-W-hmSn So-®-dm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]-W-hv , {]ho¨, {]-W-hv. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 9.30\v Im-™q¿ s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.

A-ÐpÀ-d-ln-am³ sIm-®-ßm-Sn: ]-tc-X\m-b Fw Fw ap-l-Ω-ZpÆn-bp-sS a-I≥ A-–p¿d-ln-am≥(58). `m-cy: jm-ln-\. a-°ƒ: dn-bm-kv, dn≥-j, lk≥, lp-ssk≥, ]-tcX-\m-b dn≥-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: ss^-k¬, dn≥j.

]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Ip-‰n-∏-d-ºn¬ ]mØp-Ω-°p-´n l-÷pΩ(78). a-°ƒ: _o-cm-hpÆn, sam-bv-Xo≥ -Ip-´n, A-–p-d-km-Jv, kp-sseam≥, l-\o-^, A-_q-_°¿, kn-≤o-Jv.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bn I-s−-¯n

sh-™m-d-aq-Sv: Kr-l-\m-Y-s\ tXm-´n¬ a-cn-®\n-ebn¬ I-s≠-Øn. B-en-bm-Sv tN-e-bw ]-\-b-d ho´n¬ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ (64) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v \m-en-\v ap-Zm-°¬ ]m-e-Øn-\p k-ao-]am-bn-cp-∂p ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. B-‰n-߬ ^-b¿t^m-gv-kv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øp. sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. `m-cy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω.

A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn sI«n-S-¯n-sâ ap-I-fnÂ-\n¶v ho-Wp a-cn-¨p

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn ho-Wp a-cn-®p. A-kmw ]-fin-‰v L-´v kz-tZ-in _-ømJm≥ (25) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-bncp-∂p kw-`-hw sh-´p-Im-Sv ]-≈n-°v k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ sI-´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn-e-sØ \n-e-bn¬ \n∂pw t^m¨ sN-bv-Xp sIm-≠v C-d-ß-sh ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. D-S≥ X-s∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√.

Sm-Iv-kn ss{U-hÀ s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p k-Xy-]m-e³

]u-jn D-½mÄ

{io-Ip-amÀ

\u-jm-Zv

kp-µ-tc-i³

A-¸p-\m-SmÀ

\m-Y³

I-em-[-c³-]n-Å

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ I√p-sh-´-Sm≥-Ip-gn ]pØ≥-ho-´n¬ k-Xy-]me≥ (71˛ -dn-´. ssS-‰m-\nbw-). a-°ƒ: ss_-Pp (Ieym-Wn Im-‰-dn-Mv k¿-hokv, sh-ßm-\q¿), _n-Pp (ssN-\). a-cp-a-°ƒ: cmPn-tamƒ, hn-Zy.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-ºe-Ø-d I-cn-ºp-hn-f Nm-hSn-hn-fm-Iw sI.B¿.F 59¬ ]-tc-X-\m-b jw-kp±o-s‚ `m-cy ]u-jn DΩmƒ (72). a-°ƒ: A–p¬-k-emw, P-eo-e, \ko-a, d-lnw (hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn, A-º-e-Ø-d bq\n-‰v sk-{I-´-dn), sse-e. a-cp-a-°ƒ: ssj-e, Xmln¿, Xm-l, bm-kv-an≥, A-jv-d-^ I-S-hn-fm-Iw.

tIm-h-fw: ap-√q¿ a-W-enhn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b Ir-jv-W≥ Bim-cn-bp-sS-bpw hn-P-b-Ωbp-sS-bpw a-I≥ {io-Ipam¿ (32). k-tlm-Z-c߃: kp-tc-{μ≥ B-imcn, a-t\m-l-c≥ B-im-cn, tam-l-\≥ B-im-cn, aWn, Ip-am-cn, _m-_p, aWn-°p-´≥.

Im-´m-°-S: B-cy-\m-Sv tIm-´-bv-°-Iw πm-hn-f ho-´n¬ kp-μ-tc-i≥ (56). `m-cy: Ip-am-cn. a°ƒ: k-‘y, im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: jn-_p, Zn-eo]v.

_m-e-cm-a-]p-cw: A-¥nbq¿ s\-√n-hn-f tXm-´Øv hn-fm-Iw ho-´n¬ A∏p-\m-Sm¿ (85). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-P-b-Zm-kv (B-bp¿-thZ tIm-f-Pv), t_-_n, Cμn-c, D-j. a-cp-a-°ƒ: kp-[, hn-P-b-Ip-am¿ (C¥y≥ _m-¶v), cm-tP{μ≥, A-∏p.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]-S: sX°v A-P-b `-h-\-Øn¬ \m-Y≥(65). `m-cy: B-\μ-h-√n. a-°ƒ: A-cp¨, A-Pn-X, A-Pn, A-tP-jv, A-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: amb, A-tim-I≥, Kw-K.

N-h-d: tXm-´n-\v h-S-°v IÆ-º-≈n¬ (]p-fn-aq-´n¬ In-g-°-Xn¬) I-em-[-c≥]n-≈(62). `m-cy: {]-k-∂Ip-am-cn. a-°ƒ: _n-\p, _n-Pp, _n-Pn, ]-tc-X-bmb _n-μp. a-cp-a-°ƒ: cm-aN-{μ≥-]n-≈, kp-Pn-X, Xp-jm-c, cm-Pp.

I-≠-»mw-I-S-hv: ]-Sn-bw ]-≈n-bn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥ `m-cy (88). a°ƒ: [¿-Ω≥, ap-c-fn, t{]-a, tim-`-\, kp-j-a.

Np-t≠¬: ]p-Xp-hn-√bn¬ ]n Fw tPm-kn-s‚ `m-cy ta-cn Cu-∏≥ tPmkv (45). kw-kv-Im-cw ssh-Io´v \m-en-\v H-enhp-a-e sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

I-g-°q-´w: N-¥-hn-f B-cn-^m a≥-kn-en¬ A-–p¬ d-km-°n-s‚bpw B-cn-^m _o-hnbp-sS-bpw a-I≥ \ujm-Zv (41). I-cƒ kw-_-‘-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\pw N-¥-hn-f cm-Kw kv-t]m¿-Sv-kv B‚ v B¿-Sv-kv ¢-_n-s‚ kPo-h {]-h¿-Ø-I-\p-ambn-cp-∂p. `m-cy: jm-ln-Z. a-°-ƒ: \u-^n-b, \u^¬.

am-[-h³-]n-Å

I-a-em-`m-bn

tKm-]m-e-]n-Å

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å

ap-J-Ø-e: Xr-t°m-hn¬h-´w sXm-Sn-bn¬ ho-´n¬ am-[-h≥-]n-≈(73). `m-cy: e-£v-an-°p-´n-b-Ω. a°ƒ: C-μp, ss_-Pp. a-cpa-°ƒ: cm-Pp-]n-≈, ]p-jv]-Ip-am-cn-b-Ω.

im-kv-Xmw-tIm-´: im-kvXmw-tIm-´ ]-Sn-™m-td-I√-S sF-tØm-´p-hm \o-eI-WT- hn-em-k-Øn¬ Hma-\-°p-´≥-]n-≈-bp-sS `mcy I-a-em-`m-bn(45). a°ƒ: Ir-jv-W-{]n-b, Irjv-W-tZ-hn.

im-kv-Xmw-tIm-´: B-bn°p-∂w ap-Sn-bn¬ ho-´n¬ tK-m-]m-e-]n-≈(67). `mcy: im-¥-Ω-b-Ω. a-°ƒ: Pn kp-tc-jv-Ip-am¿(D-Zb≥), Pn A-P-b-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: {io-P, {io-P.

im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿-In-g-°v B-ºm-Snbn¬ B¿ _m-e-Ir-jvW-]n-≈(64˛dn-´. sU-]yq´n X-l-kn¬-Zm¿). `m-cy: tc-h-Ω. a-°ƒ: _n t_-m_n≥, _n-μp B¿ Ir-jvW. a-cp-a-°ƒ: A-\-iz-c, cm-Po-hv.

A-c-hn-µm-£³ s]-cp-hm-cw: ]m¿-°v hyq tdm-Uv cm-[m-A-c-hn-μw ho-´n¬ A-c-hn-μm£≥(69). am-Xr-`q-an GP‚m-bn-cp-∂p. a-°ƒ: {]ho¨-Ip-am¿, {]o-X, {]oP. a-cp-a-°ƒ-: kp-\n-X, jn-\n¬, a-tl-jv. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11 \v.

Ip-am-c³ s]-cp-ºm-hq¿: ap-Xp-Im-Sv ho-´n¬ Fw sI Ip-am-c≥ (79). s]-cp-ºm-hq¿ t_mbv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ A[ym-]-I-\m-bn dn-´. sN-bvX-bm-fm-Wv. `m-cy: F sI N-{μ-a-Xn . a-°ƒ: A-Uz.Fw sI kt¥m-jv, kn-¥p, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: tUm.P-b, jm-P≥ (am-Xr-`q-an), sdPn.

`mÀ-¤-hn

]u-tem-kv ]p-Xp-°m-Sv: Su-Wn-se hym-]m-cn- Im-™q-∏m-Sw Du-°≥ tem-\-∏≥ a-I≥ ]u-tem-kv(78). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-Xn-cn-™v aq-∂n-\v ]p-Xp-°m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv s^mtdm-\ ]-f-fn-sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: B-eo-kv. a°ƒ: Um-\n, em-en, tSmfn, km-\n-.

ta-cn Cu-¸³ tPm-kv

^m. h-dp-Ko-kv tImÀ F-¸n-kv-tIm-¸ tIm-X-aw-K-ew: Iq¿-∏n≈n¬ ^m.sI sF h-dpKo-kv tIm¿ F-∏n-kv-tIm∏(85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b G-en-bm-Ω (ap-f-¥p-cpØn sIm-®p-]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: Pqen, sa-do-\. a-cp-a-°ƒ: ^m. a-Øm-bn ]p-Xp-°p∂-Øv(bp.F-kv.F), amXyp am-dm-t®-cn.

tdm-kn-en ]m-h-d-´n: Nn-‰m-´p-I-c sXt°-I-c Ip-cn-bm-°p `mcy tdm-kn-en(82). -kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-Ãy≥ tZ-hm-e-bskan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: ta-Kn, en-√n, jo-P, t_-_n. a-cp-a-°ƒ: B‚Wn, h¿-Ko-kv, tPm-k-^v.

Zo-]

km-¡n-bm-_n

s]-cp-ºm-hq¿: ]-Sp-tXmfn¬ ho-´n¬ Ir-jv-W≥Ip-´n-\m-b¿ (A-\-¥≥-˛73). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-bΩ. -°ƒ: {io-Ip-am¿, kt¥m-jv-Ip-am¿, ]-tc-X\m-b a-t\m-Pv-Ip-am¿.

aw-K-em-]p-cw: sam-{Km¬]p-Øq-cn-se ]-tc-X-\m-b ]n F-kv A-–p-√-bp-sS `m-cy km-°n-bm-_n jw\m-Sv (76). a-°ƒ: ]n Fkv _-jo¿, ]n F-kv dko-\, ^u-kp¬ ln-Zmb. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ Ip°-Sn, tUm. l-°ow, kdo-\. k-tlm-Z-c-߃: lm-jnw jw-\m-Sv, ku-Z, P-ao-e, im-^n, _p-Jm-cn, l-\o-^ jw-\m-Sv.

cm-a-Ir-jv-W³ B-Nm-cn

kp-sse-am³ dm-hp-¯À

Bâ-Wn

tIm-g-t©-cn: ]p-∂-bv°m-Sv I¿-Ø-hyw In-gt°-]-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ B-Nm-cn (Ip-™ptam≥-˛73). kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N 10\v ho-´p-hf-∏n¬ \-S-°pw. `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: cm-P≥, chn-Ip-am¿, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ-: a-Wn-em¬, jo-_, tc-J.

a-√-∏-≈n: F-gp-a-‰q¿ ioX-°p-f-Øv kn _n kpsse-am≥ dm-hp-Ø¿ (67). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v io-X-°p-fw a-kvPn-Zn≥-sc hm-e-¶-c-bn-ep≈ J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: kp-ss_-Zm-_o-hn. a°ƒ: A-–p¬ l-°ow (ku-Zn A-td-_y), A–p¬ d-low. a-cp-a-°ƒ; jm-\n, sd-an.

tN¿-Ø-e: ap-\n-kn-∏¬ 30mw hm¿-Uv ]-c-Øn-]-dºn¬ ]n- F-Iv-kv B‚Wn (A-t¥m-\n-°p-´n ˛91) . `m-cy: G-e-Ω. a-°ƒ: ]n F ta-cn-°p-´n(k_v Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ sS-en-t^m¨-kv), ]n F Hm-a-\ (-A-[ym-]n-I, tkm-t°m¿-tkm tIm¨sh‚ v ssl-kv-Iqƒ),- ]n F tPm-®≥, ]n F do-\mΩ (-F¬.-F-k.v-Pn.Un. sk-{I-´-dn-tb-‰v),- ]n F k-Æn (em‚ v A-Izn-tkj≥). a-cp-a-°ƒ: sI Sn h¿-Ko-kv F-S-Xz,-tPmtPm A-K-Ãn≥ (A-t∏mtfm S-tb-gv-kv),sU-bv-kn ,-F Pn am-Xyp - (sk-£≥ Hm-^nk¿ \n-b-a-k-`), kw-⁄.

]-d-hq¿: ]p-Ø≥-th-en°-c tÃ-j≥-I-S-hn¬ A-∏-®m-Øv ho-´n¬ Zneo-]n-s‚ `m-cy Zo-](44). ]p-Ø≥-th-en-°-c ]©m-b-Øv kn.Un.F-kv. sN-b¿-t]-gv-k≥, kn.]n.Fw. {_m-©v AwKw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cn-I-bmbn-cp-∂p. a-°ƒ: hn-jvWp, ssh-im-Jv.

dw-jm-Zv sam-{Km¬-]p-Øq¿: Ip∂n-en-se kp-sse-ams‚ a-I≥ _n F-kv dwjm-Zv (26). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv, l-\o-^v, dn-bm-kv ap-l-Ω-Zv, \ko¿, \-ko-_v, \-kv-do\, kp-ss_-Z.

Ir-jv-W³-Ip-«n- \m-bÀ

A-_q-«n Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-hØn≥-Io-gn-se \m-k¿ a≥-kn-en¬ ]n hn A_q-´n (70). Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-se ap≥Im-e Np-a-´p-sXm-gn-em-fnbm-Wv. `m-cy: J-Zo-P.

tdm-kn sh-¶n-S-ßv: ap-√-ti-cn ]tc-X-\m-b sN-dp-h-Øq¿ A-t¥m-Wn `m-cy tdmkn(80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, do-Ø, ta-Kn, t]mƒk¨, ]m-∏-®≥, tPm-kv, jm-Pp, _m-_p. a-cp-a°ƒ: Hm-a-\, kn-dnƒ, tPm¿-Pv, ko-\, en-√n, Um-en, kp-[m-dn-\.

D-jm-Ip-am-cn Ip-a-c-Iw-: ]-Øp-]-¶n¬ ]-tc-X-\m-b B-\-μ-s‚ `m-cy D-jm-Ip-am-cn (45). a°ƒ: tPym-Xn-j, B-jnX, A-P-bv. i-h-kw-kv-Imcw C-∂v H-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: t]-´ aq-∂mw-a-\-bv-°¬ sdbn¬-th sse-\n¬ Sm-Iv-kn ss{U-h-sd s{S-bn-\n-Sn®v a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. t]-´ kz-tZ-in {]-Zo-]v (34) s\-bm-Wv s{S-bn-\n-Sn-®v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. arX-tZ-lw t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®v t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

tIm-h-f-¯v hn-tZ-in a-cn-¨p

tIm-h-fw: hn-tZ-i ]u-c≥ tIm-h-f-Øv a-c-W-s∏-´p. U-®v kz-tZ-in-bm-b tIm-h-fw s\-Sp-aw km-{μ-lukn¬ am≥ s^-Ãv slƒ-ap-´v (58) B-Wv a-c-W-s∏-´Xv. Zo¿-L-Im-e-am-bn B-kv-a-tcm-K-sØ- Xp-S¿∂v -NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. s\-Sp-aw kz-tZ-in-\n k-cn-Xsb hn-hm-lw sN-bv-Xp tIm-h-f-Øv Xm-a-kn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. A-©p h-b-kp-Im-cn km-{μ G-I a-Ifm-Wv.

a[y-h-b-kvI³ ss_-¡n-Sn-¨v a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: a-I-fp-sS hn-hm-l ti-jw `¿-Xr-Krlw Im-Wm-s\-Øn-b ]n-Xm-hv `¿-Xr-Kr-l-Øn-\v ap∂n¬ h-®v ss_-°n-Sn-®p a-cn-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n ]-S\m-b-¿-°p-f-ß-c sX-°v e-£v-an `-h-\n¬ kp-Ip-am-c]n-≈(58)bm-Wm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11\v Fd-Wm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-¥y≥ _m-¶v Im-bw-Ip-fw {_m-©n-se Im-jy-dmWv. I-gn-™ H-∂n-\v I-cp-\m-K-∏-≈n h-μ-\m Hm-Unt‰m-dn-b-Øn-em-bn-cp-∂p hn-hm-lw. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v B-dn-\v ]m-e-°m-s´ Xn-cp-hn-√m-a-e-bn-ep-≈ ho-´n-te-°v A-Sp-°-f ImWm≥ F-Øp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw kw-`-hn-®-Xv. hoSn-\v ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Sq-dn-kv-‰v _-kn-\v ]n∂m-se a-I-fp-sS `¿-Xr-Kr-l-Øn-te-°v tdm-Uv ap-dn®p a-S-°m≥ {i-an-°-sh F-Xn¿Zn-i-bn¬ \n-∂p h∂ ss_-°n-Sn-®p. C-t±-l-sØ D-S≥ F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®v A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{Inb \-S-Øn-sb¶nepw cm-{Xn-tbm-sS a-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p.

bp-hm-hv izm-kwap-«n a-cn-¨p

]-Ø-\m-]p-cw: Ip-fnbv-°p-∂-Xn-\n-sS P∂nh-∂v sh-≈w\n-d® _-°-‰n¬ X-e-apßn bp-hm-hv a-cn-®p. \a-dn-bm-½ Sp-°p-∂v a-cp-Xn aq-´n¬ Xn-cp-h-√: sd-bn¬-th Xm-tg-Xn¬ kp-tc-{μtÃ-j-\p k-ao-]w ]-≈Øp-Nn-d ]-tc-X-\m-b ]n s‚ a-I≥ A-cp¨ kpkn tXm-a-kn-s‚ `m-cy a- tc-{μ-\m-Wv(27) a-cn-®dn-bm-Ω (84). kw-kv-ImXv. I-gn-™Zn-h-kw cmcw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: im-¥- hn-se F-´n-\m-bn-cpΩ, tem-d≥-kv, sse-e, ∂p kw-`-hw. {]-`m-X em-en, _m-_p, kp-Ip, ]- Ip-fn-°m-bn Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-b-dn-b-t∏m-gm-Wv A-]tc-X-\m-b eo-em-Ω. a-cp-a- I-Sw \-S-∂-Xv. °ƒ: Ip-™p-tamƒ, AC-bmƒ ]-Ø-\m-]p-c-sØ kz-Im-cy h¿-°v-tjmΩn-Wn, h¿-Ko-kv, ]-tc-X- ∏n-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-b\m-b t]mƒ. dn ap-°m¬ a-Wn-°q-dn-\v ti-j-hpw ]p-d-Øn-d-ßmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kw-i-bw tXm-∂n-b ho-´p-Im¿ IsN-Ã-¸³]n-Å X-Iv Xp-d-∂v t\m-°p-tºm-gm-Wv a-cn-®\n-e-bn¬ I]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØn¬ \m-emw hm¿-Un¬ s≠-Øn-b-Xv. A-cp-Wn-\v t\-c-sØ-bpw P∂n h-cpam-bn-cp-∂p. Ip-fn-ap-dn-bn-se ss]-∏v Xp-d-∂v hn-´n-cptXm-´p-]p-d-Øv F≥ sN√-∏≥]n-≈(87). `m-cy: ]- ∂-Xn-\m¬ A-kp-Jw h-∂v ho-W i-–w B-cpw tI´n-√. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. tc-X-bm-b X-¶-a-Wn. a°ƒ: {io-te-J, {io--tZam-Xm-hv: \-fn-\n. k-tlm-Z-cn: A-\n-e. hn, a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ ssI-aƒ, th-Wp-tKm-]me≥. tIm-´-bw: Im-W-°m-cn kn-.]n-.Fw. Hm-^n-kn-\v kao-]w A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠ hr-≤≥ a-cn-®p. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv D-t±-iw 85h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ A-⁄m-X-s\ A-h-i-\-n-e-bn¬ I-≠-Xv. Xp-S¿-∂v Ip-d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-®p. a-r-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. Ipd-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p

AÚmXhr²³ a-cn-¨p

Nn-¶-½

ta-cn

am-Xyp

Nn-¶-½

a-dn-bm-½

]u-tem-kv tXm-a-kv

Nm-Ø≥-X-d: Im-´p-]-dºn¬ tPm-Wn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (72). kw-kv-Imcw \m-sf 11\v Nm-Ø≥-Xd im-tcm¨ am¿-tØmΩm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X tN-Ø-bv°¬ aq-°-t\m-en¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: A-\n-b≥, tkma≥, hn-P-b≥, h-’-Ω, k-Æn, ]-tc-X-\m-b _m_p. a-cp-a-°ƒ: G-en-°p-´n-, en-√n, h-¬k-Ω, kn-‘p, tPm-kv ]-≈n-°¬, an-\n.

Im-W-°m-cn: ssI-Xt°m-´n¬ tZ-h-kym-bp-sS `m-cy ta-cn (56). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v c-Xv-\-Kn-cn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. ]-tc-X I-Sp-Øp-cp-Øn ]m-d-°m-em-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Ip-™ptam≥, Pn-Pn. a-cp-a-Iƒ: {]o-X.

I-dp-I-®m¬: ]q-h-Øpwaq-´n¬ ]n sP am-Xyp (64˛dn-´. t]m-kv‰¬ A-kn-kv‰‚ v). Iu¨-kn¬ Hm-^v Z-en-Xv {In-kv-Xy≥-kv taJ-em I¨-ho-\-dm-bn-cp∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: sh-≈m-d-a-e IpSpw-_mw-Kw h¬-k-Ω. a°ƒ: a-cn-b am¿-K-c-‰v amXyp (ku-Zn), P-Ãn≥ tacn-am-Xyp, Pn-Pp- P-bnw-kv am-Xyp. a-cp-a-I≥: jntPm (J-Ø¿).

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c sXt°-S-Øv sN-Øn-°m-Sv ]tc-X-\m-b h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (89). kwkv-Im-cw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: Ip-™p-tamƒ, tPm-Wn, tam-fn, im-¥-Ω, X-¶-Ω, Hm-a-\. a-cp-a°ƒ; Ip-™q-™v, enkn, X-ºn, t_-_n, tam-\®≥, ]-tc-X-\m-b Nmt°m.

Xn-cp-h-√: Hm-X-d ]p-∂th-en¬ sX-t°-Xn¬ ]tc-X-\m-b Sn sF Cu-∏s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (70). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v Hm-X-d sk‚ v t]mƒ-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

a-√-∏-≈n: Xp-cp-Øn-°m-Sv Ipw-`-a-e I-Æw-t¶m-´v ]u-tem-kv tXm-a-kv (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v Xp-cp-Øn-°m Svv sk‚ v sk-_m-kv-Xymt\m-kv I-tØm-en-° ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: am-b, a-©p. a-cp-a-°ƒ: kn-tPm, P-bv-k¨.

X-¦ ap-X-e-a-S: Hm-∂q¿-]-≈w ]-tc-X-\m-b ]-g-Wn-a-ebp-sS `m-cy X-¶ (71).

]o-Xmw-_-c³ ]m-Wm-h-≈n: ]m-Wm-h≈n ]-©m-b-Øv G-gmw hm¿-Un¬ ku-ay \n-hmkn¬ ]o-Xmw-_-c≥ (60) `m-cy: kp-Pm-X. a-Iƒ: ku-ay. a-cp-a-I≥: kp-`mjv.

]m-dp ]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv ap-≠-h-f-∏n-se ]-tc-X\m-b Ip-d-®-¥-s‚ `m-cy I-Æm-S ]m-dp (85).

_m-e-Ir-jv-W³ Xn-cp-h-√: Np-a-{X \-cn-bw]p-fn-bn¬ F≥ Pn _m-eIr-jv-W≥ (72). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: cm[-Ω. a-°ƒ: ko-\, jo_. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp-Ipam¿, cm-P≥.

ss_-¡-]-I-S-¯nÂ-s¸-« bp-hm-hv c-àwhmÀ-¶p a-cn-¨psXm-Sp-]p-g-: \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°-]-I-S-Øn¬-s∏-´ bphm-hv c-‡whm¿-∂p a-cn-®p. iIv-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ D-S-a B-\-°q-Sv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bcp-sS a-I≥ _n-\q-]v-Ip-am-dm (23)Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]`m-Xk-hm-cn-°n-d-ßn-b-h-cm-Wv ]m-em tdm-Unse B¬-^m tamt´m-gv-kn-\p k-ao-]-sØ h-f-hnep≈ Xn-´-bv-°p Xm-sg bphmhns\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Rm-b-dm-gv-N A¿-[-cm-{Xnbm-Wv A-]-I-S-sa-∂p I-cp-Xp-∂p. kp-lr-Øn-s\ ho-´n¬ sIm≠phn-´v ss_-°n¬ Xn-cn-sI hcp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. H-cm-gv-N ap-ºv kz-¥w ss_-°v tam-j-

Ww t]m-b-Xn-\m¬ C-∂-se kplr-Øns‚ ss_°v hmßnbn-cp-∂p. Cu ss_°mWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. ]-c-kyt_m¿-Un¬ hm-l-\w X´nb \ne-bn-emWv. at‰sX-¶n-epw hm-l-\w C-Sn-®Xm-tWm F-∂v

kw-i-bap-b¿-s∂-¶n-epw hm-l\w \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™-Xmbm-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. C-Sp°n-bn¬ \n-∂v k-b-‚ n-^n-Iv hnZ-Kv-[-s\-Øn hm-l-\w ]-cn-tim[n-°pw. A-]-I-Sw \-S-∂-Xn-\p k-ao]-sØ Im-a-d-Iƒ C-Sn-an-∂-te°v X-I-cm-dn-em-b-Xn-\m¬ C-h ]-cn-tim-[n-°m-\m-bn-√. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _n\q-]n-s‚ aq-°n¬ \n-∂v c-Iv-Xw hm¿-∂n-cp-∂p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. amXmhv: ]p-jv-]-eX. k-tlm-Z-c≥-: i-¶-c-\m-cm-bW≥.

sN-Ã-¸³]n-Å ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bØv H-º-Xmw-hm¿-Un¬ a‰-Øn¬ sN-√-∏≥]n-≈ (78). `m-cy: cm-[m-a-Wn-bΩ. a-°ƒ: c-ta-i≥ ]n≈, tam-l-\≥]n-≈, efn-Xmw-_n-I. a-cp-a-°ƒ: cm-Po-hv, {]o-a, tam-l-\≥.

en-Ãn-¡p-«n

N-ß-\m-t»-cn: Ip-´tº-cq¿ N-°m-e-bv°¬ ]-tc-X-\m-b sI F-kv Nm-≠n-bp-sS `mcy en-√n-°p-´n Nm≠n(84). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 10.30\v sa-{Xm-∏-eo-Ø≥-]≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: sU-bvk-Ω, tPm-®≥, tPm-a, ]-c-ta-iz-c³ tPm-fn-Ω, ‰n-‰n-®≥, ]m-Wm-h-≈n: ]-©m-bs_-‰n-°p-´n, ]-tc-XØv \m-emw hm¿-Un¬ bm-b s‰-kn-tamƒ. asN-Ω-¥-d-bn¬ ]-c-ta-iz- cp-a-°ƒ: kn F amc≥ (78). `m-cy: ]-tc-X-bm- Xyq sN-∂n-Ø-e, Pnb e-£v-an. a-°ƒ: D-j, Ωn-®≥ ]m-em-{X, tXmc-a, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]pjv-°-c≥, hn-P-b≥, t{]w- am-®≥, ssk-_p, sP n, Pn≥-kn. Ip-am¿.

tbm-l-¶m³ a-√-∏-≈n: I-√q-∏m-d I-Sam≥-Ip-fw a-Æv-t©-cn¬ Fw kn tbm-l-∂m≥ (tam-\-®≥-˛54). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v I-S-am≥-Ip-fw sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n- skantØcnbn-¬. `m-cy: a-Wnb-Ω.

kw-Øm-\-¯v c-−p-t]À-¡v sa-À-k-v _m-[-sb-¶p kw-i-bw a-e-∏p-dw: ku-Zn A-td-_ybn¬ ]-Scp-∂ sa¿-kv tcm-K_m-[ tI-c-f-Øn-te°v F-Ønb-Xm-bn kw-i-bw. ku-Zn A-td_y k-μ-¿-in-®p-a-S-ßn-sb-Ønb c-≠p kv-{Xo-I-fm-Wv sa¿-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm-sS I-gn™ c-≠pZn-h-kam-bn B-ip-]{Xn-bnep-≈-Xv. F-S-h-Æ-∏m-dbn¬-\n-∂v Dw-d-bv-°p-t]m-b 70 Im-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sp-\n-∂v Dw-d- Xo¿∞m-S\w Ign-s™Ønb 57-Im-cn-bp-am-Wv tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. ku-Zn-bn¬ \m-\q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v tcm-Kw _m-[n-®n-´p-≠v. Cu tcm-K-Øn-\v C-Xp-h-sc {]-

Xn-hn-[n I-s≠-Øn-bn-´n-√. {]Xn-Zn-\w ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]¿ ku-Zn-bn¬-\n-∂p kwÿm-\-tØ-°v hn-hn-[ hn-am-\Øm-h-f-߃ h-gn F-Øp-∂p≠v. tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p∂-h-sc \n-co-£n-°m-t\m kmw]n-sf-Sp-Øv ]-cn-tim-[-\-bv°b-°m-t\m B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Hcp hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn-epw kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn´n-√. tcm-K-_m-[n-X-sc I-s≠Øm-≥ km[n-°msX tcm-Kw hym-]n-°m≥ C-Xv CS-h-cpØpw. ]-\n, Np-a, izm-k-X-S- w, A-Xn-km-cw, O¿-Zn Xp-S-ßn-bh-bm-Wv tcm-Ke-£-W-߃.

izm- k - X - S - - a p- ≠ m- h em- W v tcm-Kw Xo{h-am-b-Xns‚ e£Ww. sa¿-kv tcm-K-Øn-\p Im-cW-am-b sa¿-kv sIm-tdm-W ssh-d-kn-s‚ km-∂n-[yw Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-tim[-\ \n-e-hn¬ kw-ÿm-\sØm-cn-S-Øp-an-√. ]q-s\-bn-emWv ]-cn-tim-[-\m tI-{μ-ap-≈Xv. kmw-]nƒ ]q-s\-bn-te-°-b®v ^-ew e-`n-°p-∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-k-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m¬ ]cn-tim-[-\m- ^-ew h-cp-∂-Xp-hsc tcm-K-_m-[ kw-i-bn-°p-∂h-sc {]-tXy-I \n-co-£-WØn¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä tIm-f-Pv A[ym-]I³ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bnen-cp-∂ tIm-f-Pv A[ym-]I≥ a-cn-®p. tN¿-Ø-e \K-c-k-` 34mw hm¿-Uv ]p-gp-∏-≈n-Ø-d Ip-gp-∏-≈n-Ød-ho-Sv _q-_n-en sI tPm¿-Pv (62) B-Wv a-cn-®-Xv. hml-\m-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v F-d-Wm-Ip-fw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° Rm-b-dm-gv® cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v H-º-Xn-\v ap-´w sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\m ]-≈n- skan-tØcn-bn¬. `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: A-P-bv, A-a¬ a-cn-bm-Zmkv.

]n-gp-Xp am-äp-¶-Xn-\n-sS sX-§pho-Wv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p F-S-∏mƒ: ]n-gp-Xp-am-‰p-∂-Xn\n-sS ho-´p-ap-‰-sØ sX-ßv tZl-Øp ho-Wv Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. a-d-h-t©-cn I-c-tW-°m-´v th-ep-hn-s‚ a-I≥ \m-cm-b-W\m(l-cn-Zm-k≥-˛53)Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12.30HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p- X n- b ho- S v \n¿- a n- ° p- ∂ ÿ- e - Ø v a- X n¬- sI- ´ p- ∂ - X n\m- b n F- I v k v - I - t h- ‰ ¿ - D - ] tbm-Kn-®v sX-ßv ]n-gp-Xp-am-‰p∂Xn- \ nsS \m- c m- b - W - s ‚ tZl- Ø v hogp- I - b m- b n- c p- ∂ p. DS≥ F- S - ∏ m- f n- s e kz- I m- c y B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw c-£n-°m-\m-bn-√. a- d - h - t ©- c n- b n- s e io- X ƒ tkm- U I- º - \ n D- S - a - b m- W v . -

l-cn-Zm-k≥ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: a-tl-jv (ku-Zn), l-co-jv. ktlm-Z-c-߃: ]p-jv-], Zo-], _n-μp.

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-06  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you