Page 1

8

thÀ-]mSv

kozhikode

A-Ðp-Ê-¯mÀ

D-½À

B-bn-i

Xn-cp-h-ºm-Sn: I-√p-cp-´n ]p-fn-b≥-sXm-Sn-I ]n Fw A-–p- -Øm¿ (37). Xn-cp-h-ºm-Sn sI.Fkv.C._n. sk-£≥ Hm^n-kv Po-h-\-°m-c-\m-bncp-∂p. `m-cy: sa-l-_q_. a-I≥: Pn-\m≥. ktlm-Z-c-߃: _-jo¿ (Xn-cp-h-ºm-Sn {Km-a-∏©m-b-Øv), I-cow (JØ¿), B-bn-i (A-[ym]n-I k-e-^n a-Zv-d-k). aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v I-√pcp-´n k-e-^n a-kv-Pn-Zn¬.

Xn-cp-h-ºm-Sn: Xm-sg Xncp-h-ºm-Sn {km-ºn-°¬ D-Ω¿ (53). `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: ku-PØv, \u-jm-Zv (A¬ C-¿jm-Zv), k-d-^n-ø, \_o¬, \u-jn-Zv. a-cp-a°ƒ: iw-kp-±o≥, e-Øo^v. k-tlm-Z-c-߃: D-kvam≥ (sIm-Sp-h-≈n apkvenw- b-Øow-Jm-\), A®p-Ω, a-dn-bw, k-^n-b. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v Xm-sg Xncp-h-ºm-Sn X-´-°m-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

\-cn-°p-\n: a-S-hq¿-ap-°v h-t≈m-{]-Nm-en¬ ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i (78). a-Iƒ: ]-tc-X-bm-b B-an-\.

B-en-t¡m-b sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°mØv ]q-Δ-sØm-Sp-I-bn¬ B-en-t°m-b (70). `m-cy: B-an-\. a-Iƒ: lm-P-d. acp-a-I≥: a≥-kq¿- am-b\m-Sv.

{]-`m-I-c³ Hm-a-t»-cn: ]p-Ø≥-a-SØn¬ ]-≈n-Øm-gw {]`m-I-c≥ (72). `m-cy: Pm-\In. a-°ƒ: k-Pn, kp-tcjv, D-j, k-Pn-X. a-cp-a°ƒ: jo-_-Ip-am-cn, cmtP-{μ≥, cm-[m-Ir-jvW≥.

Ip-ªm-an- l-Öp-½ tN-cm-]p-cw: ]q-f-°q¬ K-h. F¬.]n kv-Iqƒ A-d-_n-Iv- dn-´. A-[ym-]I-\m-b ]-tc-X-\m-b ]Sn-™m-d-°-≠n A-–p¿d-lvam≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™m-an l-÷pΩ (60). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, d-^o-Jv (Zp-_bv), dmjn-Zv, dn-bm-kv, ap-\o¿, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A-øq-_v, ^u-ky, _pjv-d, A-kv-a.

k-Xy-h-Xn A-½

Xm-a-c-t»-cn: ]-tc-X-\mb am-Wn-t°m-Øv I-cpWm-I-c≥ \m-b-cp-sS `mcy k-Xy-h-Xn A-Ω (70). a-°ƒ: do-\ (A-[ym-]nkq-¸n- lm-Pn I, B-\-bmwIp-∂v), Pss]-tßm-´m-bn: I-≠-\m- b-tZ-h≥ (A-[ym-]-I≥, en¬ Ip-™n-kq-∏n- lm-Pn F≥.F-kv.F-kv. (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b bp.]n.F-kv. D-∏-S), do-P ^m-Øn-a. a-°ƒ: ap-l-Ω- (A-[ym-]n-I, Z-en, A-–p¬- I-cow, APn.bp.]n.F-kv. D–p¬- d-low (Zp-_bv), ≈q¿). kp-sse-J, dw-e. a-cp-aa-cp-a-°ƒ: A-d-hn-μm°ƒ: dw-e, jm-ln-Z, sk- £≥ ({]-[m-\m-[ym-]÷p, A-–p¬- I-cow au-e- I≥, Pn.F-®v.F-kv. Ihn, _-jo¿. cp-h-sºm-bn¬), [-\RvP-b Zm-kvIp-ªm-an (Sn.Sn.B¿), c-RvPn-\n. hm-Wn-ta¬: kn kn apk-©-b-\w Rm-b°n-se ]-tc-X-\m-b sNdmgvN. ∂m-´v aq-k-bp-sS `m-cy Ip™m-an (75). A-Ðp A-ko-kv a-I≥: Ip-™-–p-√. a-cp-a- \-Sp-h-Æq¿: D-≈n-tbIƒ: B-ky. cn H-X-tbm-Øv Nm-en¬ A-–p¿d-lvam≥ ap-kvA-Po-jv s]-cn-¥¬-a-Æ: ]p-g-°m- eym-cp-sS a-I≥ H kn ´n-cn Im-tS-߬ cm-P-tam- A-–p¬ A-ko-kv (50). `m-cy: k-^n-b Iml-s‚ a-I≥ A-Po-jv (23). am-Xm-hv: I-a-ew. k- hp-¥-d. a-°ƒ: ssl-dpk, ssk-^p-∂o-k. tlm-Z-c-߃: c-Xo-jv, k- ∂oa-cp-a-I≥: j-ao¿ (kuXo-jv. Zn).

3 sabv 2014 i\n

\m-S-I\-S-³ Im-fqÀ tXm-«q-fn c-hn \ncym-X-\mbn

A-l-½-Zv-tIm-b

th-em-bp-[³

Ban-\ l-Öp-½

Nm-en-bw: kq-∏n-sØmSn Sn ]n A-l-Ω-ZvtImb (85). a-[p-°-c F.kn.kn. kn-a‚ v-knse dn-´. Po-h-\-°m-c-\mWv. `m-cy: ]-tc-X-bm-b F ]n Ip-™p-_o-hn. a°ƒ: C-ºn-®n-_m-h (Pn-±), A-–p¬ l-ao-Zv (l-^q-^v), ss^-k¬, kp-l-d, kp-ss_-Z, Dssa-_m≥. a-cp-a-°ƒ: Sn sI ap-l-Ω-Zv, Sn sambv-Xo≥-tIm-b, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, hm-ln-Z, ^-koe, jm-ln-\.

]-tøm-fn: sk-{I-t´-dn-b‰v Po-h-\-°m-c≥ Xn-t°mSn Hm-Sw-Ip-f-Øn¬ hn Sn th-em-bp-[≥ (45). ]tøm-fn _o-h-td-Pvkv tjm-∏n-s‚ am-t\-P-cmbpw tPm-en sN-bv-Xn-cp∂p. `m-cy: kp-[. a-°ƒ: \-h-\o-Xv Ir-jv-W, {iol-cn. ]n-Xm-hv: sIm-dpº≥. am-Xm-hv: ]-tc-X-bmb ]-d-bn. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-°-Æ≥ (sk-≥-{S¬- _m-¶v Hm-^vC-¥y), tZ-h-In \m-cm-bW≥, I-cp-W≥ (sI¬t{Sm¨ \-¥n), \m-cm-bW≥ (kn-hn¬ k-ssπkv, sIm-bn-em-≠n), ]-tcX-bm-b am-[-hn.

]m-gq¿: Nn‰m-cn-∏n-em°¬ ]-tc-X\m-b A-Sp°-Øn¬ sN-dp-X-SØn¬ Ip´q-k lm-Pn-bpsS `m-cy Nm-en-°p-gn Ban-\ l-÷p-Ω (84). a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11.30\v Nn‰m-cn-∏n-em-°¬ a-kv-PnZp¬ ln-Zm-b-bn¬. J-_d-S-°w 12\v ap-∂q¿ Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. a°ƒ: A-l-ΩZv (e-Iv Nd¿, ^m-dq-Jv tImf-Pv), A-_v -Zp¬ d-jo-Zv (A[ym-]I≥, A-ø-∏-s\-gpØ-—≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iqƒ, cm-a-\m-´p-Ic), A-_v -Zp¬ a-PoZv (Pn.F¬.]n kv-Iqƒ, sh-´-Øq¿), B-bn-i, ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, Pao-e. a-cp-a-°ƒ: Ip´q-k lmPn (Iq-fn-am-Sv), a-c°m¿ (hm-´¿ A-tXmdn‰n, Iq-fn-am-Sv), bq-\p-kv (B-\-bmw-Ip-∂v sslkv-Iqƒ), A-_v -Zp√ sNdp-hm-Sn (ku-Zn), J-a-dp∂n-k (]m-gq¿), d-jo-Z (hm-g-°m-Sv), k-eo-e (]p-fn-°¬).

Xm-bp-½ h-fm-t©-cn: ]m-≠n-Iim-e sN-In-S≥-Ip-gnbn¬ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy Xm-bp-Ω (85). a-°ƒ: D-Ω¿ -apkveym¿, A-_q-_°¿, ]-tc-X-bm-b \^o-k, J-Zo-P, ^m-Xn-a°p-´n, B-an-\-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-∏p´n-l-m-Pn, Sn ]n bm-lp, _m-h, A-_q-_-°¿, B-bn-i-°p-´n, J-Zo-P.

kp-[m-I-c³- -

a-t©-cn: im-¥n-{Km-w dn´-tb-Uv Hm-W-d-dn Iym-]v‰-\pw ap≥ sI.F-kv.F^v.C Po-h-\-°m-c-\p-amb aw-K-e-t»-cn kp-[m-Ic≥ (N-{μ≥-˛68). `m-cy: ssi-e-P. a-°ƒ: kz-]v\, k-Rv-Po-hv Ip-am¿. acp-a-°ƒ: kp-[o-jv h-S-Ic, kp-I-\y. kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

B-bn-i

cm-Pp

]m-¯p-½-¡p-«n

am-[-hn

tPmÀ-Pv

I-−³-Ip-«n

cm-cp-¡p-«n

sIm-Sp-h-≈n: sIm-´-°mh-b¬ tIm-´-°¬ ]-tcX-\m-b B-en-bp-sS `mcy B-bn-i (83). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Jm-Z¿, ^-co-Zv, kp-ss_¿, ]mØp-Ω-bv, A-eo-a, kp-ld. a-cp-a-°ƒ: B-an-\, ssa-aq-\, k-^n-b, lm-Pd, t]m-°¿-Ip-´n, A-–p¿d-lvam≥-Ip-´n, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv. k-tlm-Z-c-߃: a-dn-b, sam-bv-Xo≥-tIm-b, ap-lΩ-Zv, A-_q-_-°¿, D-Ωpam-Zn-b, ]-tc-X-cm-b ambn≥-Ip-´n, D-ssk≥-Ip´n.

ao-©-¥: Xn-cp-h-®n-d {io-Ir-jv-W t£-{XØn-\p k-ao-]w a-Xn-e-IØv B¿ cm-Pp (71˛ _m¿-_¿, sh-Ãv _km¿). `m-cy: X-¶-a-Wn. a-°ƒ: k-Po-hv Ip-am¿, i-in-Ip-am¿. -kw-kv-Imcw C∂v D-®-bv°v c≠n\v am-\m-cn iv-a-im\Øn¬.

I-t°m-hv: tIm-´p-]m-SØv ]-tc-X-\m-b Iq-SØn-߬ ho-cm≥ sambv-Xo-s‚ `m-cy ]m-ØpΩ-°p-´n (75). a-°ƒ: ho-cm≥-tIm-b, ap-l-Ω-Zv (Pn-±). a-cp-a°ƒ: km-ln-Z, ko-\Øv. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, ssk-X-e-hn, B-bn-i.

sIm-bn-em-≠n: tN-at©-cn Im-∏m-Sv Ip-dp-∏mt©-cn am-[-hn (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥. a-°ƒ: im¥, A-tim-I≥, k-Xy≥, cm-Po-h≥. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, Kn-cn-P, t_-_n, en-kn. k-tlm-Z-c-߃: cm-cn-®≥, tZ-hn, ]-tc-X\m-b _m-e≥. k-©-b\w hymgmgvN.

tIm-gn-t°m-Sv: tPm¿-Pv B‚ v I-º\ - n D-Sa - sN-dp-hØq¿ kn kn tPm-¿P - v (78). `m-cy: Ip-™m-a. a-°ƒ: tkm-fa - ≥, F-f® - m-cΩ - , A®m-Ω, sIm-®∂ - m-Ω, timim-Ω. a-cp-a° - ƒ: B-eo-kv, am-Xyp, t]mƒ-k¨, cm-Pohv, _n-Pn. kw-kvI - m-cw Xn¶-fm-gvN - 10\v tIm-gn-t°m-Sv sk‚ vt- ]mƒ-kv am¿-tØma ]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.

Hm-a-t»-cn-: sh-Æ-t°m-SvIm-c-¥q¿-]p-dm-bn¬- I≠≥-Ip-´n- (63)-. `m-cy-: ]ptØ-cn.- a-Iƒ-: hn-em-kn\n.- a-cp-a-I≥-: kp-tc-{μ≥(am-hq¿).

ap-°w: hm-g-ß-]m-enbn¬ cm-cp-°p-´n (85). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: {io-Pn-Øv, i-cØv. a-cp-a-Iƒ: Zn-hy. k©-b-\w Xn-¶fmgvN.

N-{µn s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bms´ N-{μn (54). a-°ƒ: A-\o-jv, \n-Pojv, A-\n-X.

Ip-ªn-¸ X-Æn-t°m-Sv: ]-´n-t»-cn No-cmw ]-d-ºn¬ Ip-™n∏ (68). `m-cy \-ko-_.

Z-tIm¯gm-n-tt{X-°m-bS- dm-v: P-h\p-]-

£w kw-ÿm-\ D-]m-[y£≥ bp Z-Øm-t{X-b dmhp (92) \ncym-X-\mbn. B-Zy-Im-e P-\-kw-Lv -˛_n-.sP.]n t\-Xm-hm-b dmhp P-\-kw-L-Øn-s‚bpw _n.sP.]n-bp-sS-bpw kw-ÿm-\ D-]m-[y£≥, kw-ÿm-\ JPm©n F-∂o ÿm\߃ hln-®n-cp∂p. A-Snb-¥-cm-h-ÿm-Im-e-Øv 19 am-kw P-bn¬in-£ A-\p-`-hn-®n-´p≠v. 1991se ]m¿-esa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n¬ tIm-gn-t°mSv tem-Iv-k-`m a-fi-eØn¬ \n-∂p _n.sP.]n ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬k-cn-®p-. ]n-∂o-Sv P-\-]£w kw-L-S-\-bn-te-°v am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: D-t]-{μ-\m-bv-Iv. am-Xm-hv: e-£v-ao-`m-bv. `mcy: ]-tc-X-bm-b kp-io-e`m-bn. a-°ƒ: l-cn-Zm-kv dm-hp, \m-cm-b¨-Zm-kv dm-hp (-F≥-Pn-\o-b¿ bp.F-kv), tUm. hn-‰¬Zm-kv dm-hp (Hm¿-tØm]o-Un-Iv k¿-P≥), \mwtZ-hv dm-hp, ao-\m-£n (_mw-•q¿). a-cp-a-°ƒ: tUm. h-¬k-em dm-Wn (ssK-\-t°m-f-Pn-Ãv, \n¿a-e B-ip-]-{Xn), tUm. ssj-e-P (ssK-\-t°m-fPn-Ãv, tIm-gn-t°m-Sv kl-I-c-W B-ip-]-{Xn), k-Xy-\m-cm-b-W In-Wn (dn-´. F-b¿-t^m-gv-kv F≥-Pn-\o-b¿ _mw-•q¿), A-an-X, {]-ao-f. _n.sP.]n kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c≥, kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn sI B¿ D-am-Im¥≥ kn sI \m-Wp Fw F¬ F Xp-S-ßn-b-h¿ ]tc-X-s‚ Xn-cp-h-Æq-cn-se ho-´n-se-Øn A-t¥ym-]Nm-c-a¿-∏n-®p.

J-Zo-P F-S-h-Æ-∏m-d: a-{]w Ip∂-Øv J-Zo-P (80). a-I≥: A-–p-¬ d-km-Jv.

aq-k s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bmSv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn\p k-ao-]w Ip-øm-enbn¬ ]p-Ø≥]o-Sn-I-bbn¬ aq-k (63). `m-cy: Ip-™m-an.

ssk-\-_ I-Æq¿- kn-‰n: B-bn-°c ]q-h-f-∏n¬ ]-tc-X-\mb C-{_m-lo-an-s‚ `m-cy ssk-\p-Ωm‚-hn-S ssk\-_ (85).

k-_o-\

Ip-ªn-am-X

Ip-ªn-cm-a³

\u-jm-Zv

a-dn-tbm-a l-Öp-½

_m-_p

kq-¸n

am-tØm-´w: Xm-ln-dm a≥-kn¬ k-_o-\ (35). am-Xm-hv: Xm-ln-d. ]n-Xmhv: ap-l-Ω-Z-en. k-tlmZ-c-߃: A≥-h¿, Nm≥`m-j, A≥-km-cn. ktlm-Z-cn: k-do-\, Zn¬jm-Zv.

sIm-bn-em-≠n: \-{º-ØpI-c tIm-gn-∏p-d-Øv aoج Ip-™n-am-X (93). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b IWm-c≥. a-°ƒ: \m-cm-bW≥, _m-e≥, eo-e. a-cp-a°ƒ: Xn-cp-am-e-°p-´n, Pm\-In, Ip-™n-cm-a≥. k©-b-\w Xn-¶-fmgvN.

]-tøm-fn: C-cn-߬ h-f∏n¬ Ip-™n-cm-a≥ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m©m-en. a-°ƒ: I-cp-W≥, h-\-P, _m-e-Ir-jv-W≥. a-cp-a°ƒ: D-j, Ip-™n-Ir-jvW≥ (dn-´. F®v.F.F¬.), {]-k-∂.

]-tøm-fn: Xp-d-bq-cn-se h-S-°-bn¬ A-Ω-Xv- lmPn-bp-sS a-I≥ \u-jm-Zv (45). `m-cy: l-ko-\. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv sj-co-^v, dn-kv-hm-\, A-eq-^. ktlm-Z-c-߃: P-ao-e, j°o¿, e-Øo-^v, apw-Xmkv, k-Pn-\.

F-tf-‰n¬: ]-tc-X-\m-b ]p-en-h-e-Øn¬ sam-bvXo-s‚ `m-cy a-dn-tbm-a l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: ]n kn B-en, ap-l-Ω-Zv, _o-^m-Øp, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: D-ssk≥-Ip´n, d-km-Jv, I-Zo-i-°p-´n, B-bn-i.

Ip-‰ym-Sn: \-cn-°q-´w-Nmen¬ I-√n¬ _m-_p (50). `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-[. a-°ƒ: \n-[n≥, \nXy. k-tlm-Z-c-߃: Pm\p, an-\n, ]-tc-X-\m-b IWm-c≥. k-©-b-\w RmbdmgvN.

\m-Zm-]p-cw: sN-dp-tamØv h-b-en¬ kq-∏n (55). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp. a°ƒ: k-bo-Zv, km-d, kao-d, k¬-a. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-Ω-Zv, k-bo-Zv, Ckv-am-Cu¬.

tZl¯v InS¡ ho-Wv ]n©p-Ipªv a-cn-¨p Im-™n-c-∏-≈n: D-d-ßn°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ F-´p-am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-™v InS° tZlØp ho-Wv a-cn-®p. C-S-°p-∂w ]-≈n-ap-°n¬ A-a¬˛im-¥n Z-º-Xn-I-fp-sS G-Ia-Iƒ a-lm-e-£v-an (]m¿-h-Xn) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v 2.30H-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-fn-∏n-®v D-d-°m≥ In-S-Øn-b amXmhv Ip-d®p-I-gn-™v Xn-cn-sI h-∂t∏mgmWv tZlØv InS° hoWv Ip-™v a-cn-®\ne-bn¬ I≠-Xv. `¿Øm-hv A-a-ep-am-bn ]n-W-ßn°-gn-bp-I-bm-bn-cp∂ im-¥n am-Xm-]n-Xm-°tfmsSm-∏w hm-S-Iho-´nem-bncp∂p Xm-a-kw. Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Wam-cw-`n-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v P-\-d¬ Bi-p-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

B-an-\ -

^n-tdm-kv _m-_p-

C-«n-¨n-cn-

\o-em-−³

t]-ßm-Sv: t]-ßm-Sv tIm-´p-h≥-X-d l-k≥ ap-k-lv-en-bm-cp-sS `m-cy B-an-\ (55). a-°ƒ: Xz-øn-_v, tkm^n-b, Xzm-ln¿, a-cp-a°ƒ: \q¿-P-lm≥, Peo¬ ]-d-hq¿. J-_-d-S°w t]-ßm-Sv Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \-S-∂p.-

t]-ßm-Sv: t]-ßm-Sv sX©o-cn sXm-Sn-bn¬ h-≈Øn¬ ^n-tdm-kv _m-_p (49). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb A-_v-Zp-¿d-lv-am≥. amXm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: ssJ-dp-∂o-k. a-°ƒ: \lv-em ^m-Øn-a, ap-l-ΩZv \n-bm-kv, em-bn-jv d-lvam≥. a-cp-a-I≥: i-_o¿ I-Æm-Sn-°p-fw.-

Im-fn-Im-hv: ]q-tßm-Sv ]p-fn-b-¶-√n-se th-t´t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Nt¥m-a-s‚ `m-cy C-´n-®n-cn (86). a-°ƒ: e-£v-an, i¶-c≥, b-tim-Z, tKm-hnμ≥, c-ho-{μ≥.-a-cp-a°ƒ: A-d-ap-J≥, A-ø∏≥, D-j, c-a-Wn, Ko-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-°c - ∏ - d - º - v: Im-®n-\n°m-Sv ]m-dΩ - s - Øm-Sn \oem-≠≥ (63). 1970se an®`q-an k-ac - Ø - n¬ ]-s¶Sp-Øv P-bn¬-hm-kw A\p-`h - n-®n-cp-∂p. a-°ƒ: kp-tc-jvI - p-am¿, tam-l≥Zm-kv, Ir-jvW - Z- m-kv, kpZo-]vI - p-am¿. a-cp-a° - ƒ - : k-tem-an-\n, c-Pn-X. kwkvI - m-cw C-∂p 8.-30\v.

B¿-∏q-°-c (tIm-´-bw): ho-´-Ω-sb ho-Sn-s‚ C-S-\mgn-bn¬ Xos°m-fpØn acn®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tIm-´-bw N-hn-´p-h-cn ]p-tØ-Sv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w {io-\n-e-b-Øn¬ kp-[m-I-c-≥ \m-b-cp-sS `m-cy hn-emkn-\n(58)bm-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® H-t∂m-sS-bm-Wv kw-`hw. h¿-j-ß-fm-bn hn-em-kn-\n- at\mtcm-Kn-bm-bn-cps∂∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. kw-`-hZn-h-kw cm-{Xn ho-Sn-s‚ C-S-\m-gn-bn¬ i-–wtI-´v a-I-fpw `¿-Ømhpw F-gp-t∂-‰v t\m°nb-t∏mƒ hnem-kn-\nbpsS i-co-c-am-sI Xo ]-Scp∂-XmWv I≠-Xv. D-S≥ XobW-s®-¶n-epw a-c-n-®n-cp-∂p. a-sÆ-Æ H-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xm-hm-sa-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

cm-a³

A-d-ap-J³

Ip-t≠m-´n: \o-dm-Sv s\√n-°p-∂-Ω¬ ap-°Æ≥ cm-a≥ (63). `m-cy: {io-a-Xn. a-°ƒ: Kn-co-jv_m-_p, c-ta-jv, A-\ojv, {]-Po-jv. a-cp-a-Iƒ: kp-_o-X.

tIm-´-°¬: tXm-°mw]m-d Ip-≠n¬ A-d-apJ≥ (83). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: im-¥, ssi-e, chn, hn-a-e, A-Pn-X. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b cma≥, N-{μ≥, \m-cm-bW≥, kp-μ-c≥, {]-k-∂.

50Im-c³ I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn ap-≠-°-bw: a-[y-h-b-kv-I-s\ kz-h-k-Xn-bn¬ I-gp-Ø-dp-Øv B-Xv-a-l-Xy sN-bv-X-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn.- ap-≠-°-bw h-≠≥]-Xm¬ -]-Øp-sk‚ v tIm-f-\n `m-K-Øv th-ß-th-en¬ hn-Pb≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv.- hym-gmgv-N cm-{Xn 10 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. k-ao-]-ap-≈ k-tl-m-Z-c-s‚ ho-´n-ep-≠m-b- hn-P-b-s‚ a-I≥ ssh-Io-´v B-lm-cw I-gn-®- tijw hn-P-b-s\ hn-fn-°m≥ ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv I-´n-en¬ c‡-Øn¬ Ip-fn-®-v a-cn-®-\n-ebn¬ I-≠-Xv. t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ sXm-≠°p-gn ap-dn-®-Xm-bpw C-Xn-\p-]tbm-Kn-® I-Øn-bpw I-s≠-SpØp. ÿn-c-am-bn I-©m-hv D-]tbm-Kn-°p-∂ hn-P-b≥ A-©ph¿-j-am-bn a-t\m-tcm-K Nn-In¬-

ao-]w kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v k-tlm-Z-co]p{X≥-am-¿ a-cn-®p. ]m-∏n-\n-t»-cn am-¶-S-hv Ip-∂p-{ºw kz-tZ-in-I-fm-b I-cp-°m-´v ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ i-^oJv (20), kn-±o-Jv (22) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv kw-`-hw. \m-´p-Im¿ Chsc DS≥ I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Fw.F-kv-.F-^v. {]-h¿-Ø-I-cm-Wv. kn-±o-Jv Xn¶fmgvN Kƒ-^n-te-°v t]m-hm-\n-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-≈n-∏-d-ºn¬ ap-kv-X-^-. am-Xm-hv: A-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: jm-an¬, k-lo¿, hm-kn. I-Æq¿ tIm-f-Pv Hm-^v sIm-ta-gv-kn-se Un-{Kn H∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv i-^o-Jv. ]n-Xm-hv: ap-kvX-^ sN-dp-Ip-∂v (J-Ø¿). am-Xm-hv: im-ln-Z. ktlm-Z-c-߃: ko-\-Øv, k-^. Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ C-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw.

k-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-enkv ]-d-™p. -C-bm-fp-sS D-]-{Zhw k-ln-°-h-øm-sX `m-cy Hm-a\ G-gp-h¿-j-am-bn D-∏p-X-d-bnse kz-h-k-Xn-bn-em-Wv Xm-akw. -ap-≠-°-bw F.-F-kv.sF tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn®p.- a-°ƒ: ap-Øp-kzm-an, -D-Z-bIp-am¿.

Im-™-ßm-Sv: s{S-bn-\n¬ I-b-dm-\m-bn {Sm-°n-eq-sS Hm-Sp-∂-Xn-\nsS a-s‰m-cp s{S-bn-\n-Sn-®v F≥-Pn-\ob-dnMv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se G-gn-\v Im™-ßm-Sv sd-bn¬-th tÃj-\n-em-Wv A-]-I-Sw. H-Sb-©m-en-se Hm-t´m ss{U-h¿ Ip-∂p-h-b-en-se hm¿Wm-Ip-gn-bn¬ tPm-kn-s‚ a-I≥ hn sP A-e-Ivkm(22)Wv a-cn-®-Xv. sam-ss_¬ t^m-Wn¬ kw-kmI-gn-™ Zn-h-kw hm-kp cn-®p\-S-°p-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. c-≠mw \-º¿ πms]m-∂m-\n: ]-≈-{]w ]p- \n-cym-X-\m-b h-≈n‰vt^m-an¬ \n¿-Øn-bn-´ ]m-k-©¿ s{S-bn-\n¬ I-bt√m-W-Øv A-Øm-Wn C- °p-∂v A-Øm-Wn-°¬ cp-º-bn¬ hm-kp (62). `m- ]p-Xn-b-\m-e-I-Øv Ip- dm≥ Hm-Sp-tºm-ƒ H-∂m-a-sØ {Sm-°n-eq-sS t]m-b s{S-bn-≥ X´p-I-bm-bn-cp∂p. cy: am-[-hn. a-°ƒ: k-Pn- ™n-_m-ht]m-≠n-t®-cn tUm. t]mƒ-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv Øv, ku-Py. a-cp-a-I≥: tIm-f-Pn-se sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hnP-tb-jv. k-tlm-Z-cta-L ߃: ]-tc-X-\m-b Aa-´∂ - q¿: Xm-sg ]-g» - n h¬- Zym¿-Yn-bm-bncp∂p. am-Xm-hv: G-e-Ω. k-tlm-Z-c߃: tkm-P≥ (A-[ym-]-I≥, I-iv-ao¿), Pn≥-kn. Nyp-X≥, N-{μ≥, am-e-Xn. k-s‚ a-Iƒ ta-L(16).

_Êpw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn-bpw Ip-ªpw a-cn-¨p ta-em-‰q¿: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- pw Hm-t´m-dn£bpw Iq´n-bn-Sn-®v bp-h-Xn-bpw ]n-©p-Ip™pw a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv Ipμ-aw-K-e-Øn-\-Sp-Øp-≠m-b A]-I-S-Øn¬ ta-em-‰q¿ sN-ΩmWn-tbm-Sv tIm-gn-t»-cn-∏-Sn-bnse Im-∏n¬ ap-l-Ω-Zv i-co-^ns‚ `m-cy hn-e-ß-√n-bn¬ dm-_nb (36), aI≥ A¬-^m-cn-kv C{_m-low (11 am-kw) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. tZ-io-b]m-Xbn¬ Ip-μ-aw-Ke-Øn-\-Sp-Øv Nq-emw-h-b¬ Aßm-Sn-bn¬ hym-gm-gv-N D-®-bv°p c-≠-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Ip-μ-aw-K-ew `m-K-Øp-\n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´mdn£

_Ôp-ho-«n hnhml¯n\v h-¶ _m-e³ ]p-g-bn ap-§na-cn-¨p

Xm-a-c-t»-cn: ]n-Xrk-tlm-Z-c-s‚ ho-´n¬ hnhmlØn-\p h-∂ ssa-kq¿ kz-tZ-in-bm-b _m-e≥ ]p-gbn¬ ap-ßna-cn-®p. ssa-kq¿ s\-©-t¶m-Sv A-f-]p-cw a-lm-tZ-h-s‚ a-I≥ in-h-cm-Pv (18) B-Wv sX-ø-∏m-d ]p-g-bn¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. a-lm-tZ-h-s‚ k-tlm-Z-c-\m-b tIm-S-t©-cn sIm´m-c-t°m-Øv ]m-d-Ω¬ i-_o-dn-s‚ a-Iƒ X-kveo-abp-sS Rmb-dmgvN \S-°m\n-cn-°p∂ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ho-´n¬ \n∂p ssh-Io´v i-_o-dn-s‚ a-I-\pw a-s‰m-cp kp-lrØp-sam-Øv h-f-™-]m-d I-S-hn¬ Ip-fn-°m≥ C-dßnb-t∏mƒ Npgn-bn¬s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. \m-´pIm¿ Ic-bvs°-SpØv Xm-a-c-t -cn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√.- am-Xm-hv. h-\-P. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

Po¸n-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{XnI³ a-cn-¨p ^-tdm-°v: \-Sp-h-´w s]-c-

®-\-ßm-Sn-bn¬- Po-∏n-Sn-®v ssk-°nƒ bm-{XnI≥ acn-®p. \-Sp-h-´w I-cn-ºm-Sw tXm-Wn-®n-d am-tº-‰n¬ cm-P-\m-Wv(56) a-cn-®-Xv. Ign-™-Zn-h-kw cm-{Xn G-gn\m-Wv A-]-I-Sw. `m-cy: Kncn-P. a-°ƒ: Pn-\o-jv, c-PnX, \o-Xp. a-cp-a-I≥: {]tim-`v. k-tlm-Z-c-߃: tam-l-\≥, hm-kp, im-¥, ku-an-\n, ]-tc-X-\m-b kp-{_-“-Wy≥.

ssk¡n-fn Im-dn-Sn-¨v t]m-Ìv-am³ a-cn-¨p

\n-e-ºq¿: ssk-°n-fn¬ I-Øv hn-X-c-Ww \-S-Øp∂-Xn-\n-sS t]m-Ãvam≥ Im-dn-Sn-®v a-cn-®p. a-cp-X Ip∂p-Ω¬-s∏m-´n am-cq¿ c-aW≥ (52) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-aWn-tbm-sS ]m-em-Sm-Wv A-]-I-Sw. F-S-°-c t]mÃv Hm-^n-kn-se Xm¬°men-I Po-h-\-°m-c-\m-b C-t±-lw I-Øp-am-bn ssk°n-fn¬ sam-S-s]m-bv-I-bn¬ \n-∂v F-S-°-c-bn-te°p h-cp-∂ h-gn ]m-em-Sv h-®v F-Xntc h-∂ Im-dn-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-S-°-c-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bnepw F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -`m-c-y: h¬k-e. a-°ƒ: en-Pp, c-Rv-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

£-bn tXm-äXn-\v _-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p ]-hn-cZo-ymÀYn-\n Xq§n-a-cn¨p-h-f-]-´-Ww: tZ-io-b-]m-X-bn¬ tSmƒ-_q-Øn-\p k- A-co-t°m-Sv: c-≠mw X-h-W-bpw H-º-Xmw ¢m-kn¬

F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

ho«½ Xos¡m-fp¯n acn-¨-\n-e-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: kw-hn-[m-b-I-\pw B-dp ]-Xn-‰mt≠mfw \m-S-I\-S-\pam-b s]m-∂m-Øv- Im-fq¿ -tXm´q-fn- c-hn- (80) \ncym-X-\mbn.- ta-°-∏v-am-\m-bn- \m-S-Item-I-sØ-Øn-b c-hn \-S≥,- \m-S-I- c-N-bn-Xm-hv,kw-hn-[m-b-I-≥ F-∂o- \ne-I-fnepw Ign-hp-sX-fn-bn°p-I-bm-bn-cp∂p.- \m-S-I-߃-s°m-∏w- kn-\n-a-Iƒ°pw- N-a-bw- \n¿-h-ln-®n-´p-≠v.- \m-S-I-{]-h¿-Ø-I-\p≈ B-lzm≥- sk-_m-kv-‰y≥,- F a-Po-Zv- ]p-c-kv-Im-c߃- - t\Snbn´p≠v.24 \m-S-I-ß-fpw- 11 td-Un-tbm- \m-S-I-ß-fpwCt±lw A-h-X-cn-∏n-®p. -I-cn-¥n-cn- I-Øp-∂p- F-∂Xm-Wv- c-hn- F-gp-Xn-b- B-Zy- \m-S-Iw-. ]-hn-{X-s‚- bmtcm- H-cmƒ,- ]n- Fw- ta-t\m-s‚- D-Z-bw- In-g-°v-X-s∂F-∂o- kn-\n-a-I-fn¬- ta-°-∏v- B¿-Sn-Ãm-bn.- Ip-™m≠n,- s\-√n-t°m-Sv- `m-kv-I-c-≥,- Ip-Xn-c-h-´w- ]-∏p,- _me-≥ sI- \m-b¿,- hm-kp- {]-Zo-]v,- B¿- sI- \m-b¿,- Ipt´y-S-Øn- hn-em-kn-\n,- tIm-gn-t°m-Sv- \m-cm-b-W-≥ \m-b¿- Xp-S-ßn-b- {]-ap-J¿- c-hn-bp-sS - \m-S-I-Øn¬A-`n-\-bn-®n-´p-≠v.- ko-cn-b¬- cw-K-Øpw- ta-°-∏vB¿-Sn-Ãm-bn- {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. `m-cy-: sI Sn- k-tcm-Pn-\n.- a-°ƒ-: sI Sn- k-Xy-Pn-Xv, kp-\n¬-Ip-am¿, - B-jn-jv-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ-: im-¥n\n,- a-Wn,- _n-\p.- k-tlm-Z-c-߃-: sI Sn- `-Ko-c-Y≥,_m-_p-cm-Pv,- X-¶a - W - n,- ]-tc-X\ - m-b sI Sn- i-in-[c - ≥.-

dm-_n-b

A¬-^m-cn-kv C-{_m-low

F-Xn-tc h-∂ sI.F-kv.B¿.-Sn.kn-bp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Hm-t´m-bn¬-\n-∂p sX-dn-

®p-hoWv ]cn-t°-‰mWv ac-Ww. dm-_n-b tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{X-n-bnemWv a-cn-®-Xv. dm-_n-bbpsS

aIƒ ^n-Zm¬ (\m-ev), Hm-t´m ss{U-h-dpw dm-_n-b-bp-sS ktlm-Z-co]p-{X-\p-am-b ap-l-Ω-Zv kp-_o¿ (24), am-Xm-hv Xn-Øp-´n (55), kp-sse-J F-∂n-h¿-°v ]cn-t°-‰p. hym-gm-gv-N cm-hn-se- Hm-t´m-dn£-bn¬ sN-Ωm-Wn-tbm-Sv \n∂p a-S-hq¿ kn.Fw a-Jm-an¬ t]m-bn Xn-cn-®ph-cp-tºmgmWv A]-ISw. ku-Zn-bn-se X-_q°n¬ tPm-en sN-øp-∂ i-co-^v kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se D-®-tbm-sS ho-´n-se-Øn. dm-_n-b-bp-sS a-‰p-a-°ƒ: kn-Xm-c j-co-^v, ^¿-km-\ jco-^v. ]n-Xm-hv: A-_p. k-tlm-Zc-߃: Pp-ssa-e-Øv, kp-lv-d, ssd-lm-\-Øv.

tXm‰-Xn-¬ a-\w-s\m-¥v hn-Zym¿-Yn-\n Xq-ßna-cn-®p. A-co-t°m-Sv kp-√-ap- -emw Hm-dn-b‚¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-ƒ Hº-Xmw X-cw hn-Zym¿-Yn-\n h-S°w-ap-dn Io-S-°-√≥ D-kv-am-s‚ a-Iƒ \n-kv-e(17) bmWv a-cn-®-Xv-. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ]-co-£m ^-ew kv-Iqfn¬ {]-kn≤o-I-cn-®-Xv. ^-ew A-dn-™p ho-´n-seØn-b \n-kve In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-gn-™ -h¿-j-hpw H-º-Xmw ¢m-kn¬ ]cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p. am-Xm-hv: A-kv-am-_n. k-tlm-Z-c߃: \n-kv-Xm-Jv, X-kv-\n.

ss_-¡v a-Xn-en-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

X-e-°p-f-Øq¿: ]-d-º-Øv A-ßm-Sn-bn¬ \n-b-{¥Wwh-n-´ ss_-°v a-Xn-en-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. ]-dº-Øv sX-cp-hn≥-X-e-°¬ A-–p¿-d-lv-am≥-˛-a-dn-bw_n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ss^-k¬ (32) B-Wv a-cn®-Xv. ]-g-b-ho-Sv s]m-fn-®p\¬-Ip-∂ tPm-en-°m-c-\mbn-cp-∂p. `m-cy: d-lv-a-Øv (sIm-bn-em-≠n sIm-√w). a-°ƒ: j¿-ao¬, ^¿-lm≥. k-tlm-c-߃: A-jv-d-^v, ^ntdm-kv, A¿-j-Zv, dw-e.

tIip-`m-bv ]-t«-en-sâ A-\-´-ch³ sImÃ-s¸-«- \n-e-bnÂ

cmPv-tIm´v: Kp-P-dm-Øv ap≥ ap-Jy-a{¥n tI-ip-`m-bv ]-t´-en-s‚ A-\-¥-ch-s\ sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ Is≠Øn. {]-Im-iv F-∂ _m-_p `m-bv tam-l≥ `m-bv A-tkm-Z-cn-b(45)-bm-Wv sIm√-s∏-´Xv. I-gn-™-Znhkw A-av-tc-en Pn√-bn-se Ir-jn-bn-S-Øn-te-°v t]mb- Cbmsf Ahn-sS-bp≈ In-W‰nemWv acn-®-\n-ebn¬ I≠-Xv. kw-`-h-Øn¬ a-[y-{]-tZ-ip-Im-c\m-b dp-a¬ F-∂-bmƒ-s°-Xn-tc {]-Im-in-s‚ k-tlm-Zc≥ c-ta-iv `m-bv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. dp-a-ens\ I-s≠-Øm≥ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn.

FbÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w F-¯nb-Xv c-−pZnh-kw ssh-In; ar-X-tZ-lhpw Ip-Sp-§n a-e-∏pdw: F-b¿C-¥y-bp-sS _p[-\mgv-N cm{Xn Pn-±-bn¬ \n-∂p ]p-d-s∏-tS-≠ hn-am-\w I-cn-∏q-cnse-Øn-bXv c-≠pZnh-kw sshIn. b-{¥-Ø-I-cm¿ ]cn-l-cn®v sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s®-bmWv hnam-\-sa-ØnbXv. F-b¿C¥ym A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿbn¬ bm-{X-°m¿-s°m-∏w h-b\m-Sv kz-tZ-in-bmb 55Imc-s‚ ar-X-tZ-lhpw IpSp-ßn. hym-gm-gvN ]p-e¿-s® aønØv F-Øp-sa-∂p I-cp-Xn _-‘p°ƒ \m-´n¬ J-_-d-S-°-Øn-\p≈ H-cp-°-߃ \-S-Øn-bncp∂p. hn-am-\w \-∂m-°m≥ c≠p Zn-h-k-sa-Sp-Ø-tXm-sS F-w_mw sNbv-X ar-X-tZ-l-hp-am-bn a-I-\p-ƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ {]bmk-s∏´p. amXm-hns‚ aønØv

Im-Wm-s\Øn-b a-I\pw F-b¿ C-¥y-bp-sS N-Xn-bn¬ Ip-Spßn. tcm-Kn-I-fp-ƒ-s∏-sS H-t´-sd t]¿ hn-am-\-Øn-ep-≠m-bn-cp∂p. ]I-cw hn-am-\w G¿-∏m-Sm°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hmØ-Xm-Wv bm-{X-°m-sc h-e®Xv. Xn-cn-®v Cu hn-am-\-Øn¬ Pn-±-bn-te°p t]m-th≠ bm-{X°m-scbpw C-Xp-a-q-ew tlm-´en¬ Xm-a-kn-∏n-°p-Ib-mbncp∂p. hn-km Im-emh-[n A-hkm-\n-°m-\m-b-hcpw Iq-´-Ønep-≠m-bn-cp∂p. I-cn-∏q-cnseØnb-t∏mƒ bm-{X-°m¿ hnam-\-Øn-¬\n∂v Cd-ßmsX Ac-a-Wn-°q-tdm-fw {]-Xn-tj-[n®p. A-[n-Ir-X¿ am-∏-t]-£ \-S-Ønb-tXm-sS-bm-Wv bm-{X-°m¿ ]pd-Øn-d-ßn-bXv.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

3 sabv 2014 i\n

ssk¡n-fn Im-dn-Sn-¨v t]m-Ìv-am³ a-cn-¨p kp-[m-I-c³- -

ap-l-½-Z-en -

lp-kbv³

tam-l-\³-

A-tim-I³-

^m-¯n-a l-Öp-½

ap-l-½-Zv lm-Pn

h-Ån-b-½ -

a-t©-cn: im-¥n-{Km-w dn-´tb-Uv Hm-W-d-dn Iym-]v-‰\pw ap≥ sI.F-kv.F^v.C Po-h-\-°m-c-\p-amb aw-K-e-t»-cn kp-[m-Ic≥ (N-{μ≥-˛68). `m-cy: ssi-e-P. a-°ƒ: kz-]v\, k-Rv-Po-hv Ip-am¿. acp-a-°ƒ: kp-[o-jv h-S-Ic, kp-I-\y. kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

s]-cn-¥¬-a-Æ: kn.]n.Fw t\-Xm-hpw sI.F-kv.B¿.Sn.C.F ap≥- kw-ÿm-\ sk-{I-´dn-bpw ssh-kv {]-knU‚p-am-bn-cp-∂ ap-l-Ω-Zen ]p-em-°¬ (54). sI.F-kv.B¿.Sn.kn Un.Sn.H B-Wv. kn.]n.Fw Xn-cq¿-°m-Sv tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I´-dn, s]-cn-¥¬-a-Æ G-cnbm I-Ωn-‰n-bw-Kw -ÿm-\߃ h-ln-®n-´p-≠v. `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: kPn≥, k-^v-Z¿ (C-cp-h-cpw Zp-_-bv). a-cp-a-Iƒ: \-kvdn≥. k-tlm-Z-c-߃: _jo¿ (Pn-±), km-Pn-X, ssa-aq-\, am-fp-Ω. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 10\v A-cn-{º th-fq¿ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n Xn-cp-Øn ]-tc-X\m-b N-∏-ß-Øn¬ Aen-bp-sS a-I≥ lpkbv≥ (43). am-Xm-hv: ]mØp-Ω. `m-cy: _p-jv-d. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv km-enw, B-kn-^v.

]p-d-Øq¿: I-fq¿ G-gn∏m-Sw ]-tc-X-\m-b tImdm-´n¬ A-∏p-°p-´n-bp-sS a-I≥ tam-l-\≥ (50). amXm-hv: A-Ωp. `m-cy: tZ-hbm-\n. a-°ƒ: hn-]n≥, hn-Zy, {io-Pn-Xv, ku-ay. k-tlmZ-c-߃: im-c-Z, Ip-™ntam≥, Im¿-Øym-b-\n, hn-im-e, I-a-ew, Zm-£mb-Wn. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Im-fnIm-hv t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^nk¿- -B-\-μv\-K¿ ]-´n-°m-Sv A-tim-I≥ (40).- `m-cy: \n-j. a-°ƒ: A-izn≥, A-`n-\-hv. ]nXm-hv: Ip-™p-´≥. am-Xmhv: Zm-£m-b-Wn. k-tlmZ-c-߃: hn-P-b≥, c-P\n.

ssh-e-Øq¿: Nn-e-hn¬ A-Øm-Wn-°¬ F.-Fw.F¬.-]n kv-Iqƒ am-t\-Pcm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b \-μ-\n¬ ap-l-Ω-Zv lmPn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: A-–p-¿d-lv-am≥, A–p¬- Jm-Z¿, A-–p-√Øo-^v, d-km-Jv, a-Po-Zv, k-a-Zv (F-√m-h-cpw Ipssh-Øv), ssk-\-_, k^n-b. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXo≥-Ip-´n, Ip-™p-ap-lΩ-Zv.-

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cp-ºn¬ Iq-fn-]n-em-°¬ ap-l-ΩZv lm-Pn (72). `m-cy: XnØo-c-°p-´n. a-°ƒ: ssk-X-e-hn (A-_q-Z_n), kn-±o-Jv (jm¿-P), B-ky, a-dn-bm-ap, \pssk-_. a-cp-a-°ƒ: sambv-Xo≥-Ip-´n, ssk-X-ehn, A-–p. J-_-d-S-°w cm-hn-se H-º-Xn-\v I-°mSv Pp-ap-A-Øv ]-≈n J_¿-ÿm-\n¬.

a-t©-cn: sN-´n-b-ßm-Sn ]-tc-X-\m-b sh-≈-∏m-d°p-∂v Ip-≠p-hn-s‚ `mcy- h-≈n-b-Ω (83). -a°ƒ: k-Xo-jv _m-_p, eo-e, hm-kp, cm-[, btim-[, ]p-jv-], ss_Pp. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Irjv-W≥ Im-cm-Sv, Ir-jvW≥ h-≠q¿, hm-kp Aco-t°m-Sv, kp-{_-lv-aWy≥ ap-Xo-cn, \-fn-\n, {]-an-X, kp-a. k-tlm-Z-c߃: Ip-dp-º, e-£v-an.

Xm-bp-½ h-fm-t©-cn: ]m-≠n-Iim-e sN-In-S≥-Ip-gnbn¬ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy Xm-bp-Ω (85). a-°ƒ: D-Ω¿ -apkveym¿, A-_q-_-°¿, ]-tc-X-bm-b \-^o-k, JZo-P, ^m-Xn-a-°p-´n, B-an\-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-∏p-´nl-m-Pn, Sn ]n bm-lp, _mh, A-_q-_-°¿, B-bni-°p-´n, J-Zo-P.

J-Zo-P F-S-h-Æ-∏m-d: a-{]w Ip∂-Øv J-Zo-P (80). aI≥: A-–p-¬ d-km-Jv. a-cp-a-I-ƒ: B-bn-i.

Kn-cn-P A-´À-P-\w Xn-cp-\m-hm-b: \-Sp-h-´w am-Wn-b-¶m-Sv A-co-°-c ]-Sn-™m-sd a-\-bn¬ `h-{Xm-X≥ \-ºq-Xn-cn-bpsS `m-cy Kn-cn-P A-¥¿P-\w (56). a-°ƒ: do-\, [-\y. a-cp-a-°ƒ: _m_p-cm-P≥, l-cn.

F-kv F ]n ap-l-½-Zv ]-ø-∂q¿: ap-kvenw eoKv t\-Xm-hpw s]-cp-º ap-kvenw P-am-A-Øv IΩn-‰n ap≥ {]-kn-U‚pam-b s]-cp-º tIm-tdmw tdm-Un-se F-kv F ]n ap-l-Ω-Zv (82). ap-kvenw eo-Kv im-Jm ssh-kv {]kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: F-kv ]n B-an-\ l-÷pΩ. a-°ƒ: A-–p¬ -dmkn-Jv, C-{_m-low, lmjnw, A-–p¬ P-eo¬, C-kv-am-Cu¬, ssk-\_, B-bn-i, ^m-kn-e, k¬-a-Øv, ^u-kn-b. acp-a-°ƒ: A-–p- -emw, jm-lp¬ l-ao-Zv, en-bm°-Ø-en, ssl-Z¿, lmcn-kv, ku-Zm-_n, k-p-aø, d-^n-b, ^¿-lm-\, ^m-kn-e.

k-tcm-Pn-\n-b-½ C-cn-´n: ]p-∂m-s´ ]-tcX-\m-b F≥ hn _me≥ \-ºym-cp-sS `m-cy s\-√m-t®-cn I-eym-S≥ k-tcm-Pn-\n-b-Ω (80). a°ƒ: \m-cm-b-W≥ amÿ (sk-{I-´-dn, C-cn-´n tªm-°v tIm¨-{K-kv IΩn-‰n), i-in-[-c≥, cm-[mIr-jv-W≥, ap-c-fn, a-[p, iym-a-f, io-X-f, jn-Pp. a-cp-a-°ƒ: {io-P, tl-ae-X, {]o-X, ]p-jv-]-e-X, {]-ko-P, Zn-\-cm-P≥, DÆn, ]-tc-X-\m-b cm-a-N{μ≥.

B-kyp-½ l-Öp-½ t_-°¬: ]-≈n-°-c ]©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚ v ]-tc-X-\m-b aTØn¬ A-_q-_-°¿ lmPn-bp-sS `m-cy B-kyp-Ω l-÷p-Ω (76). a-°ƒ: {]^. a-l-aq-Zv (Sn.sI.Fw tIm-f-Pv sIm-√w), A-_qlm-jnw (Zp-_-bv), Aao¿, \-^o-k, B-bn-i, ico-^, ]-tc-X-\m-b _ohn. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, \-ko-a, l-ao-Zv, Ip-™–p-√, ]-tc-X-\m-b a-laq-Zv. k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv im-^n, A-_q-_°¿, kp-sse-J _o-hn, _o-^m-Øn-a, ]-tc-X-cmb A-¥m-hp, A-–p¬Jm-Z¿.

N-{µn s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bms´ N-{μn (54). a-°ƒ: A-\o-jv, \n-Po-jv, A-\nX. a-cp-a-°ƒ: hn-]n-\, cay, ]-hn-{X≥.

ssk-\-_ I-Æq¿- kn-‰n: B-bn-°c ]q-h-f-∏n¬ ]-tc-X-\mb C-{_m-lo-an-s‚ `m-cy ssk-\p-Ωm‚-hn-S ssk\-_ (85). a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, ap-l-Ω-Z-en, A-–p¬ Ako-kv, A-kv-am-_n, l^v-k-Øv.

Ip-ªn-¸ X-Æn-t°m-Sv: ]-´n-t»-cn No-cmw ]-d-ºn¬ Ip™n-∏ (68). `m-cy \-ko_. a-°ƒ: ]-hm-D-Ω, A-_q_-°¿, jw-kp-±o≥, Aj-vd-^v,A-en-tam≥, P-aoe, jm-_n-X, d-Pq-e ^kv-ep, K-^q¿.

aq-k s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bmSv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn\p k-ao-]w Ip-øm-enbn¬ ]p-Ø≥]o-Sn-I-bbn¬ aq-k (63). `m-cy: Ip-™m-an.

A-Po-jv s]-cn-¥¬-a-Æ: ]p-g°m-´n-cn Im-tS-߬ cmP-tam-l-s‚ a-I≥ APo-jv (23). am-Xm-hv: I-aew. k-tlm-Z-c-߃: cXo-jv, k-Xo-jv.

\n-e-ºq¿: ssk-°n-fn¬ I-Øv hn-X-c-Ww \-S-Øp∂-Xn-\n-sS t]m-Ãvam≥ Im-dn-Sn-®v a-cn-®p. a-cp-X Ip∂p-Ω¬-s∏m-´n am-cq¿ c-aW≥ (52) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-aWn-tbm-sS ]m-em-Sm-Wv A-]-I-Sw. F-S-°-c t]mÃv Hm-^n-kn-se Xm¬°men-I Po-h-\-°m-c-\m-b C-t±-lw I-Øp-am-bn ssk°n-fn¬ sam-S-s]m-bv-I-bn¬ \n-∂v F-S-°-c-bn-te°p h-cp-∂ h-gn ]m-em-Sv h-®v F-Xntc h-∂ Im-dn-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-S-°-c-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bnepw F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -`m-c-y: h¬k-e. a-°ƒ: en-Pp, c-Rv-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

]-co-£-bn tXm-Â-¸n-¨-Xn-\v hn-ZymÀ-Yn-\n Xq§n-a-cn¨p--

A-co-t°m-Sv: c-≠mw X-hW-bpw H-º-Xmw ¢m-kn¬ tXm¬-∏n-®-Xn-¬ a-\ws\m-¥v hn-Zym¿-Yn-\n Xqßna-cn-®p. A-co-t°m-Sv kp-√-ap- -emw Hm-dnb‚¬ l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-ƒ Hº-Xmw X-cw hn-Zym¿-Yn-\n h-S-°w-ap-dn Io-S-°-√≥ D-kv-am-s‚ aIƒ \n-kv-e(17) bmWv a-cn-®-Xv-. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ]-co-£m ^-ew kv-Iqfn¬ {]-kn≤o-I-cn-®-Xv. ^-ew A-dn-™p ho-´n-seØn-b \n-kve In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-gn-™ -h¿-j-hpw H-º-Xmw ¢m-kn¬ ]cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p. am-Xm-hv: A-kv-am-_n. k-tlm-Z-c߃: \n-kv-Xm-Jv, X-kv-\n.

ss_-¡v a-Xn-en-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

X-e-°p-f-Øq¿: ]-d-º-Øv A-ßm-Sn-bn¬ \n-b-{¥Wwh-n-´ ss_-°v a-Xn-en-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. ]-dº-Øv sX-cp-hn≥-X-e-°¬ A-–p¿-d-lv-am≥-˛-a-dn-bw_n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ss^-k¬ (32) B-Wv a-cn®-Xv. ]-g-b-ho-Sv s]m-fn-®p\¬-Ip-∂ tPm-en-°m-c-\mbn-cp-∂p. `m-cy: d-lv-a-Øv (sIm-bn-em-≠n sIm-√w). a°ƒ: j¿-ao¬, ^¿-lm≥. k-tlm-c-߃: A-jv-d^v, ^n-tdm-kv, A¿-j-Zv, dw-e.

A-l-½-Zv-Ip-«n-

ap-l-½-Zv lm-Pn

B-an-\

aq-k-

sam-bv-Xo³

Pm-_nÀ -

A-_p-

km-Pn-Z

B-t°m-Sv: tIm-Sn-bΩ¬ Ip-∂-©o-cn A-lΩ-Zv-Ip-´n F-∂ sN-dn-bm∏p (75). `m-cy: a-Ωo-cyw. a-°ƒ: A-–p¬ -l-ao-Zv, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X-^, A_q-_-°¿, i-d-^p-±o≥, ap-l-Ω-Zv im-^n, ssJ-dp∂n-k, A-kv-am-_n. a-cpa-°ƒ: l-ao-Zv, bq-kp^v, d-^o-Z, P-kv-eo-\.

F-S-h-Æ-∏m-d: hm-hq¿ I-Æ≥-sXm-Sn a-\-Øm\-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn (72). a-°ƒ: a-dn-bp-Ω, B-an-\, ^m-Xn-a, dp-Jnb, B-bn-j, A-–p¬ P_m¿, km-Pn-X. a-cp-a°ƒ: A-en (Pn-±), ap-lΩ-Zv, a-Ω-Zv-Ip-´n, A–p¬ P-_-m¿, C-{_mlow-Ip-´n, P-ko-\.

Im-Sm-ºp-g: ]-Øm-b-°√n-se Ip-dn-tb-S-Øv A_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy ]p-Ø≥]o-Sn-tb°¬ B-an-\ (47). aI≥: \-ko-dp-±o≥. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv(Pn-±), D-kv-am≥ ss^kn, A-en, B-bn-i, JZo-P, ]m-Øp-Ωp, kpsse-J.

]p-fn-°¬: h-en-b-]-dºv D-Wy-Øn-∏-d-ºv sh≈m-c-sØm-Sn aq-k (80). `m-cy: Xm-bp-Ω. a-°ƒ: A-l-Ω-ZvIp-´n, ap-Po-_v, k-^n-b, B-C-j, kpsse-J, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: A-e-hn-°p-´n, eØo-^vtIm-b, kp¬-^n°¿, ^n-tdm-kv, kpss_-Z, ap-_-jn-d.

F-S-∏mƒ: Ip-‰n-∏m-e Xe-b-W-∏-d-ºn¬ sam-bvXo≥ (66). `m-cy-am¿: JZo-P, ^m-Øn-a. a-°ƒ: B-kn-b, k-^-dp-∂o-k, C-Jv-_m¬, j-co-^v (Ccp-h-cpw ku-Zn), k-do-\, l-ao-Z, ap-l-Ω-Zv j-_o¿. a-cp-a-°ƒ: D-Æn, d-ko-\, kp¬-^n-°¿ (A¬sF≥), A-\n-j.

Xp-Δq¿: am-tXm-Øv Ppam-a-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ sIm-‰tßm-S≥ Pm-_n¿ (24). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¿d-lvam≥, I-_o¿, _jo¿, d-^o-Jv, D-Ω¿, Bky, kp-a-ø.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-≈n∏-Sn-bn-se I-S-h-Øv A_p (73). `m-cy: ]m-ØpΩ. a-°ƒ: A-_v-Zp-¿dlvam≥, d-kn-b, B-ky, k-eo-\, ap-l-Ω-ZvtImb, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp¬ -k-emw, d-kmJv _m-_p(Pn-±), ap-l-ΩZv k-enw, jm-P-lm≥, ap\o-j, c-kv-\.

]p-fn-°¬: B-¥nbq¿Ip-∂v iw-kp-±o≥ Im-°-\m-´n-s‚ `m-cy I≈n-b-Øv km-Pn-Z (36). ]n-Xm-hv: ssk-Xm-en. a°ƒ: i-^o-^v, k-^p-h, i-_o-_v.- k-tlm-Z-c߃: A-–p¬ -\m-k¿, ap-Po-_v-d-lvam≥, A–p¬ I-_o¿, A-–p¬ ap-\o¿, dm-_n-b.-

B-bn-jp-½

\-_o-k

\o-e-I-WvT³

tkm-a-ti-J-c³- \m-bÀ -

Ip-ªn-ap-l-½-Zv -

cp-Iv-an-Wn

A-Ðp-Ã

]m-tXzm-a

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d Ip‰n-ap-≠-bn-se ]-tc-X-\mb ]m-d-bn¬ _o-cm-s‚ `m-cy ]q-t¥m-S≥ B-bnjp-Ω (90). a-°ƒ: Ip-´nap-l-Ω-Zv, A-_v-Zp¬ eØo-^v. a-cp-a-°ƒ: kpl-d, a-dn-bp-Ω.-

N-ß-cw-Ip-fw: aq-°p-X-e tN-e-°-S-hv ]-tc-X-\m-b _o-cm-hp-Æn-bp-sS `m-cy am-t´-e h-f-∏n¬ \-_o-k (74). a-°ƒ: A-iv-d-^v, k-°o¿, \n-j. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ^ukn-b, k-do-\.

Xr-∏-\-®n: sIm-t∂m-fØv \o-e-I-WvT≥ (58). `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: cm-tK-jv, cm-P-e-£v-an, tc-J. a-cp-a-°ƒ: kp-tcjv, a-Wn, c-ay. k-tlm-Zc-߃: Ir-jv-W≥, cm[, e-£v-an.

tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ a-\p e-t_m-d-´-dn D-S-a ]Ø-\m-]p-cw tkm-a-tiJ-c≥- \m-b¿ (67). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: a-\p-ti-J-c≥, tUm. Pn-\p-ti-J¿. a-cpa-Iƒ: A-iz-Xn.

Xm-\q¿: F-S-°-S-∏p-dw ac-°-cn-°m-s‚ ]p-c-°¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (57). `mcy: Ip-™n-tamƒ. a°ƒ: A-^v-k-Øv, bq-\pkv, X-kv-en, A-d-^m-Øv, dw-e, km-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: \n-km¿, kp-lm-kv, _jo¿, Jm-en-Zv.

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb sN-{º tKm-hn-μ-s‚ `m-cy dn-´. {]-[m-\-[ym]n-I cp-Ivan-Wn (74). a°ƒ: kn Ir-jv-W-Ipam-cn. a-cp-a-I≥: A-Uz. kp`m-jv-Ip-am¿.-

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn ]m-d-°¬ a™-fm-cn A-–p-√ (_mh-˛67). `m-cy: I-Zn-bp-Ω. a-°ƒ: d-km-Jv, A-iv-d^v, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, k-^n-b, d-kn-b.

sIm-t≠m-´n: ]-g-b-ßmSn ]-tc-X-\m-b ]n hn aΩ-ZvtIm-b-bp-sS `m-cy B-ep-߬ ]m-tXzm-a. a°ƒ: A- p, k-°o¿ (Ccp-h-cpw Pn-±), k-^n-b, j-co-^. a-cp-a-°ƒ: C-Jv-_m¬, kp-ss_-Z, d-Po-\.

_-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p

tZl¯v InS¡ ho-Wv ]n©p-Ipªv a-cn-¨p Im-™n-c-∏-≈n: D-d-ßn°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ F-´p-am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-™v InS° tZlØp ho-Wv a-cn-®p. C-S-°p-∂w ]-≈n-ap-°n¬ A-a¬˛im-¥n Z-º-Xn-I-fp-sS G-Ia-Iƒ a-lm-e-£v-an (]m¿-h-Xn) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v 2.30H-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-fn-∏n-®v D-d-°m≥ In-S-Øn-b amXmhv Ip-d®p-I-gn-™v Xn-cn-sI h-∂t∏mgmWv tZlØv InS° hoWv Ip-™v a-cn-®\ne-bn¬ I≠-Xv. `¿Øm-hv A-a-ep-am-bn ]n-W-ßn°-gn-bp-I-bm-bn-cp∂ im-¥n am-Xm-]n-Xm-°tfmsSm-∏w hm-S-Iho-´nem-bncp∂p Xm-a-kw. Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Wam-cw-`n-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v P-\-d¬ Bi-p-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

B-an-\ -

^n-tdm-kv _m-_p-

C-«n-¨n-cn-

\o-em-−³

t]-ßm-Sv: t]-ßm-Sv tIm-´p-h≥-X-d l-k≥ ap-k-lv-en-bm-cp-sS `m-cy B-an-\ (55). a-°ƒ: Xz-øn-_v, tkm^n-b, Xzm-ln¿, a-cp-a°ƒ: \q¿-P-lm≥, Peo¬ ]-d-hq¿. J-_-d-S°w t]-ßm-Sv Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \-S-∂p.-

t]-ßm-Sv: t]-ßm-Sv sX©o-cn sXm-Sn-bn¬ h-≈Øn¬ ^n-tdm-kv _m-_p (49). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb A-_v-Zp-¿d-lv-am≥. amXm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: ssJ-dp-∂o-k. a-°ƒ: \lv-em ^m-Øn-a, ap-l-ΩZv \n-bm-kv, em-bn-jv d-lvam≥. a-cp-a-I≥: i-_o¿ I-Æm-Sn-°p-fw.-

Im-fn-Im-hv: ]q-tßm-Sv ]p-fn-b-¶-√n-se th-t´t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b Nt¥m-a-s‚ `m-cy C-´n-®n-cn (86). a-°ƒ: e-£v-an, i¶-c≥, b-tim-Z, tKm-hnμ≥, c-ho-{μ≥.-a-cp-a°ƒ: A-d-ap-J≥, A-ø∏≥, D-j, c-a-Wn, Ko-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-°c - ∏ - d - º - v: Im-®n-\n°m-Sv ]m-dΩ - s - Øm-Sn \oem-≠≥ (63). 1970se an®`q-an k-ac - Ø - n¬ ]-s¶Sp-Øv P-bn¬-hm-kw A\p-`h - n-®n-cp-∂p. a-°ƒ: kp-tc-jvI - p-am¿, tam-l≥Zm-kv, Ir-jvW - Z- m-kv, kpZo-]vI - p-am¿. a-cp-a° - ƒ - : k-tem-an-\n, c-Pn-X. kwkvI - m-cw C-∂p 8.-30\v.

F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

ho«½ Xos¡m-fp¯n acn-¨-\n-e-bnÂ

B¿-∏q-°-c (tIm-´-bw): ho-´-Ω-sb ho-Sn-s‚ C-S-\mgn-bn¬ Xos°m-fpØn acn®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tIm-´-bw N-hn-´p-h-cn ]p-tØ-Sv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w {io-\n-e-b-Øn¬ kp-[m-I-c-≥ \m-b-cp-sS `m-cy hn-emkn-\n(58)bm-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® H-t∂m-sS-bm-Wv kw-`hw. h¿-j-ß-fm-bn hn-em-kn-\n- at\mtcm-Kn-bm-bn-cps∂∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. kw-`-hZn-h-kw cm-{Xn ho-Sn-s‚ C-S-\m-gn-bn¬ i-–wtI-´v a-I-fpw `¿-Ømhpw F-gp-t∂-‰v t\m°nb-t∏mƒ hnem-kn-\nbpsS i-co-c-am-sI Xo ]-Scp∂-XmWv I≠-Xv. D-S≥ XobW-s®-¶n-epw a-c-n-®n-cp-∂p. a-sÆ-Æ H-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xm-hm-sa-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

cm-a³ ]-Sw

A-d-ap-J³ -]-Sw

Ip-t≠m-´n: \o-dm-Sv s\√n-°p-∂-Ω¬ ap-°Æ≥ cm-a≥ (63). `m-cy: {io-a-Xn. a-°ƒ: Kn-co-jv_m-_p, c-ta-jv, A-\ojv, {]-Po-jv. a-cp-a-Iƒ: kp-_o-X.

tIm-´-°¬: tXm-°mw]m-d Ip-≠n¬ A-d-apJ≥ (83). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: im-¥, ssi-e, chn, hn-a-e, A-Pn-X. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b cma≥, N-{μ≥, \m-cm-bW≥, kp-μ-c≥, {]-k-∂.

50Im-c³ I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn ap-≠-°-bw: a-[y-h-b-kv-I-s\ kz-h-k-Xn-bn¬ I-gp-Ø-dp-Øv B-Xv-a-l-Xy sN-bv-X-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn.- ap-≠-°-bw h-≠≥]-Xm¬ -]-Øp-sk‚ v tIm-f-\n `m-K-Øv th-ß-th-en¬ hn-Pb≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv.- hym-gmgv-N cm-{Xn 10 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. k-ao-]-ap-≈ k-tl-m-Z-c-s‚ ho-´n-ep-≠m-b- hn-P-b-s‚ a-I≥ ssh-Io-´v B-lm-cw I-gn-®- tijw hn-P-b-s\ hn-fn-°m≥ ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv I-´n-en¬ c‡-Øn¬ Ip-fn-®-v a-cn-®-\n-ebn¬ I-≠-Xv. t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ sXm-≠°p-gn ap-dn-®-Xm-bpw C-Xn-\p-]tbm-Kn-® I-Øn-bpw I-s≠-SpØp. ÿn-c-am-bn I-©m-hv D-]tbm-Kn-°p-∂ hn-P-b≥ A-©ph¿-j-am-bn a-t\m-tcm-K Nn-In¬-

h-f-]-´-Ww: tZ-io-b-]m-X-bn¬ tSmƒ-_q-Øn-\p kao-]w kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v k-tlm-Z-co]p{X≥-am-¿ a-cn-®p. ]m-∏n-\n-t»-cn am-¶-S-hv Ip-∂p-{ºw kz-tZ-in-I-fm-b I-cp-°m-´v ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ i-^oJv (20), kn-±o-Jv (22) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv kw-`-hw. \m-´p-Im¿ Chsc DS≥ I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Fw.F-kv-.F-^v. {]-h¿-Ø-I-cm-Wv. kn-±o-Jv Xn¶fmgvN Kƒ-^n-te-°v t]m-hm-\n-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-≈n-∏-d-ºn¬ ap-kv-X-^-. am-Xm-hv: A-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: jm-an¬, k-lo¿, hm-kn. I-Æq¿ tIm-f-Pv Hm-^v sIm-ta-gv-kn-se Un-{Kn H∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv i-^o-Jv. ]n-Xm-hv: ap-kvX-^ sN-dp-Ip-∂v (J-Ø¿). am-Xm-hv: im-ln-Z. ktlm-Z-c-߃: ko-\-Øv, k-^. Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ C-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw.

k-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-enkv ]-d-™p. -C-bm-fp-sS D-]-{Zhw k-ln-°-h-øm-sX `m-cy Hm-a\ G-gp-h¿-j-am-bn D-∏p-X-d-bnse kz-h-k-Xn-bn-em-Wv Xm-akw. -ap-≠-°-bw F.-F-kv.sF tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn®p.- a-°ƒ: ap-Øp-kzm-an, -D-Z-bIp-am¿.

Im-™-ßm-Sv: s{S-bn-\n¬ I-b-dm-\m-bn {Sm-°n-eq-sS Hm-Sp-∂-Xn-\nsS a-s‰m-cp s{S-bn-\n-Sn-®v F≥-Pn-\ob-dnMv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se G-gn-\v Im™-ßm-Sv sd-bn¬-th tÃj-\n-em-Wv A-]-I-Sw. H-Sb-©m-en-se Hm-t´m ss{U-h¿ Ip-∂p-h-b-en-se hm¿Wm-Ip-gn-bn¬ tPm-kn-s‚ a-I≥ hn sP A-e-Ivkm(22)Wv a-cn-®-Xv. sam-ss_¬ t^m-Wn¬ kw-kmI-gn-™ Zn-h-kw hm-kp cn-®p\-S-°p-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. c-≠mw \-º¿ πms]m-∂m-\n: ]-≈-{]w ]p- \n-cym-X-\m-b h-≈n‰vt^m-an¬ \n¿-Øn-bn-´ ]m-k-©¿ s{S-bn-\n¬ I-bt√m-W-Øv A-Øm-Wn C- °p-∂v A-Øm-Wn-°¬ cp-º-bn¬ hm-kp (62). `m- ]p-Xn-b-\m-e-I-Øv Ip- dm≥ Hm-Sp-tºm-ƒ H-∂m-a-sØ {Sm-°n-eq-sS t]m-b s{S-bn-≥ X´p-I-bm-bn-cp∂p. cy: am-[-hn. a-°ƒ: k-Pn- ™n-_m-ht]m-≠n-t®-cn tUm. t]mƒ-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv Øv, ku-Py. a-cp-a-I≥: tIm-f-Pn-se sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hnP-tb-jv. k-tlm-Z-cta-L ߃: ]-tc-X-\m-b Aa-´∂ - q¿: Xm-sg ]-g» - n h¬- Zym¿-Yn-bm-bncp∂p. am-Xm-hv: G-e-Ω. k-tlm-Z-c߃: tkm-P≥ (A-[ym-]-I≥, I-iv-ao¿), Pn≥-kn. Nyp-X≥, N-{μ≥, am-e-Xn. k-s‚ a-Iƒ ta-L(16).

_Êpw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn-bpw Ip-ªpw a-cn-¨p ta-em-‰q¿: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- pw Hm-t´m-dn£bpw Iq´n-bn-Sn-®v bp-h-Xn-bpw ]n-©p-Ip™pw a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv Ipμ-aw-K-e-Øn-\-Sp-Øp-≠m-b A]-I-S-Øn¬ ta-em-‰q¿ sN-ΩmWn-tbm-Sv tIm-gn-t»-cn-∏-Sn-bnse Im-∏n¬ ap-l-Ω-Zv i-co-^ns‚ `m-cy hn-e-ß-√n-bn¬ dm-_nb (36), aI≥ A¬-^m-cn-kv C{_m-low (11 am-kw) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. tZ-io-b]m-Xbn¬ Ip-μ-aw-Ke-Øn-\-Sp-Øv Nq-emw-h-b¬ Aßm-Sn-bn¬ hym-gm-gv-N D-®-bv°p c-≠-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Ip-μ-aw-K-ew `m-K-Øp-\n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´mdn£

dm-_n-b

A¬-^m-cn-kv C-{_m-low

F-Xn-tc h-∂ sI.F-kv.B¿.-Sn.kn-bp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Hm-t´m-bn¬-\n-∂p sX-dn-

®p-hoWv ]cn-t°-‰mWv ac-Ww. dm-_n-b tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{X-n-bnemWv a-cn-®-Xv. dm-_n-bbpsS

aIƒ ^n-Zm¬ (\m-ev), Hm-t´m ss{U-h-dpw dm-_n-b-bp-sS ktlm-Z-co]p-{X-\p-am-b ap-l-Ω-Zv kp-_o¿ (24), am-Xm-hv Xn-Øp-´n (55), kp-sse-J F-∂n-h¿-°v ]cn-t°-‰p. hym-gm-gv-N cm-hn-se- Hm-t´m-dn£-bn¬ sN-Ωm-Wn-tbm-Sv \n∂p a-S-hq¿ kn.Fw a-Jm-an¬ t]m-bn Xn-cn-®ph-cp-tºmgmWv A]-ISw. ku-Zn-bn-se X-_q°n¬ tPm-en sN-øp-∂ i-co-^v kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se D-®-tbm-sS ho-´n-se-Øn. dm-_n-b-bp-sS a-‰p-a-°ƒ: kn-Xm-c j-co-^v, ^¿-km-\ jco-^v. ]n-Xm-hv: A-_p. k-tlm-Zc-߃: Pp-ssa-e-Øv, kp-lv-d, ssd-lm-\-Øv.

_Ôp-ho-«n hnhml¯n\v h-¶ _m-e³ ]p-g-bn ap-§na-cn-¨p

Xm-a-c-t»-cn: ]n-Xrk-tlm-Z-c-s‚ ho-´n¬ hnhmlØn-\p h-∂ ssa-kq¿ kz-tZ-in-bm-b _m-e≥ ]p-gbn¬ ap-ßna-cn-®p. ssa-kq¿ s\-©-t¶m-Sv A-f-]p-cw a-lm-tZ-h-s‚ a-I≥ in-h-cm-Pv (18) B-Wv sX-ø-∏m-d ]p-g-bn¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. a-lm-tZ-h-s‚ k-tlm-Z-c-\m-b tIm-S-t©-cn sIm´m-c-t°m-Øv ]m-d-Ω¬ i-_o-dn-s‚ a-Iƒ X-kveo-abp-sS Rmb-dmgvN \S-°m\n-cn-°p∂ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ho-´n¬ \n∂p ssh-Io´v i-_o-dn-s‚ a-I-\pw a-s‰m-cp kp-lrØp-sam-Øv h-f-™-]m-d I-S-hn¬ Ip-fn-°m≥ C-dßnb-t∏mƒ Npgn-bn¬s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. \m-´pIm¿ Ic-bvs°-SpØv Xm-a-c-t -cn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√.- am-Xm-hv. h-\-P. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

Po¸n-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{XnI³ a-cn-¨p ^-tdm-°v: \-Sp-h-´w s]-c-

®-\-ßm-Sn-bn¬- Po-∏n-Sn-®v ssk-°nƒ bm-{XnI≥ acn-®p. \-Sp-h-´w I-cn-ºm-Sw tXm-Wn-®n-d am-tº-‰n¬ cm-P-\m-Wv(56) a-cn-®-Xv. Ign-™-Zn-h-kw cm-{Xn G-gn\m-Wv A-]-I-Sw. `m-cy: Kncn-P. a-°ƒ: Pn-\o-jv, c-PnX, \o-Xp. a-cp-a-I≥: {]tim-`v. k-tlm-Z-c-߃: tam-l-\≥, hm-kp, im-¥, ku-an-\n, ]-tc-X-\m-b kp-{_-“-Wy≥.

B-Zn-hm-kn bp-h-Xn hn-jw I-gn-¨v a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-K-fn: hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \-¬-In F-´p-h¿-jtØm-f-am-bn ]o-Un-∏n-®p- h-∂ Im-ap-I≥ as‰m-cmsf hn-hm-lw sNøp∂Xn¬ a-\w-s\m-¥v B-Zn-hm-kn bph-Xn Po-h-s\m-Sp-°n. ]p-Xq¿ ]-©m-b-Øn-se sZmUp-K-´n Du-cn¬ tc-i≥-˛Im-fn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ e-£v-an(26)bm-Wv hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bvX-Xv. Xm-h-fw kz-tZ-in-bm-b _m-_p F-∂-bmƒ hn-hml-hm-Kv-Zm-\w \-¬In H∂n®pI-gn-s™-¶n-epw hn-hmlw sNøm≥ X-øm-dm-bn-√. _-‘p-°ƒ ]-e-h-´w Bh-iy-s∏-s´-¶n-epw C-bmƒ H-gn-™p-am-dn-. I-gn-™am-kw C-bmƒ a-s‰m-cp hn-hm-lw I-gn-°m≥ Xo-cp-am\n-®-X-dn-™v bp-h-Xn h-\n-Xm-sk-√n¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ ]-d-™p. Cu am-kØn¬ \-S-t°-≠ hn-hm-lw X-S- -s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ _m-_p-hn-s‚ BfpIƒ hym-gm-gv-N e-£v-an-bp-sS ho´n-se-Øn tI-kn¬ \n-∂p ]n-∑m-d-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v [-\-k-lm-bw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. C-tXXp-S¿-∂v bp-h-Xn hn-jw I-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

tIip-`m-bv ]-t«-en-sâ A-\-´-ch³ sImÃ-s¸-«- \n-e-bnÂ

cmPv-tIm´v: Kp-P-dm-Øv ap≥ ap-Jy-a{¥n tI-ip-`m-bv ]-t´-en-s‚ A-\-¥-ch-s\ sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ Is≠Øn. {]-Im-iv F-∂ _m-_p `m-bv tam-l≥ `m-bv A-tkm-Z-cn-b(45)-bm-Wv sIm√-s∏-´Xv. I-gn-™-Znhkw A-av-tc-en Pn√-bn-se Ir-jn-bn-S-Øn-te-°v t]mb- Cbmsf Ahn-sS-bp≈ In-W‰nemWv acn-®-\n-ebn¬ I≠-Xv. kw-`-h-Øn¬ a-[y-{]-tZ-ip-Im-c\m-b dp-a¬ F-∂-bmƒ-s°-Xn-tc {]-Im-in-s‚ k-tlm-Zc≥ c-ta-iv `m-bv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. dp-a-ens\ I-s≠-Øm≥ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn.

FbÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w F-¯nb-Xv c-−pZnh-kw ssh-In; ar-X-tZ-lhpw Ip-Sp-§n a-e-∏pdw: F-b¿C-¥y-bp-sS _p[-\mgv-N cm{Xn Pn-±-bn¬ \n-∂p ]p-d-s∏-tS-≠ hn-am-\w I-cn-∏q-cnse-Øn-bXv c-≠pZnh-kw sshIn. b-{¥-Ø-I-cm¿ ]cn-l-cn®v sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s®-bmWv hnam-\-sa-ØnbXv. F-b¿C¥ym A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿbn¬ bm-{X-°m¿-s°m-∏w h-b\m-Sv kz-tZ-in-bmb 55Imc-s‚ ar-X-tZ-lhpw IpSp-ßn. hym-gm-gvN ]p-e¿-s® aønØv F-Øp-sa-∂p I-cp-Xn _-‘p°ƒ \m-´n¬ J-_-d-S-°-Øn-\p≈ H-cp-°-߃ \-S-Øn-bncp∂p. hn-am-\w \-∂m-°m≥ c≠p Zn-h-k-sa-Sp-Ø-tXm-sS F-w_mw sNbv-X ar-X-tZ-l-hp-am-bn a-I-\p-ƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ {]bmk-s∏´p. amXm-hns‚ aønØv

Im-Wm-s\Øn-b a-I\pw F-b¿ C-¥y-bp-sS N-Xn-bn¬ Ip-Spßn. tcm-Kn-I-fp-ƒ-s∏-sS H-t´-sd t]¿ hn-am-\-Øn-ep-≠m-bn-cp∂p. ]I-cw hn-am-\w G¿-∏m-Sm°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hmØ-Xm-Wv bm-{X-°m-sc h-e®Xv. Xn-cn-®v Cu hn-am-\-Øn¬ Pn-±-bn-te°p t]m-th≠ bm-{X°m-scbpw C-Xp-a-q-ew tlm-´en¬ Xm-a-kn-∏n-°p-Ib-mbncp∂p. hn-km Im-emh-[n A-hkm-\n-°m-\m-b-hcpw Iq-´-Ønep-≠m-bn-cp∂p. I-cn-∏q-cnseØnb-t∏mƒ bm-{X-°m¿ hnam-\-Øn-¬\n∂v Cd-ßmsX Ac-a-Wn-°q-tdm-fw {]-Xn-tj-[n®p. A-[n-Ir-X¿ am-∏-t]-£ \-S-Ønb-tXm-sS-bm-Wv bm-{X-°m¿ ]pd-Øn-d-ßn-bXv.


8

kozhikode

thÀ-]mSv

KANNUR

3 sabv 2014 i\n

h-f-]-«-W-¯v _-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v c−v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p F-kv F ]n ap-l-½-Zv

ssk-\-_

k-tcm-Pn-\n-b-½

aq-k

ao-\m-£n

X-¼m³ -\m-bÀ

kp-io-em-½

kzm-an-\m-Y³

]-ø-∂q¿: ap-kvenw eoKv t\-Xm-hpw s]-cp-º ap-kvenw P-am-A-Øv IΩn-‰n ap≥ {]-kn-U‚pam-b s]-cp-º tImtdmw tdm-Un-se F-kv F ]n ap-l-Ω-Zv (82). apkvenw eo-Kv im-Jm ssh-kv {]-kn-U‚m-bncp-∂p. `m-cy: F-kv ]n B-an-\ l-÷p-Ω. a°ƒ: A-–p¬ -dm-knJv, C-{_m-low, lmjnw, A-–p¬ P-eo¬, C-kv-am-Cu¬, ssk-\_, B-bn-i, ^m-kn-e, k¬-a-Øv, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A-–p- emw, jm-lp¬ l-ao-Zv, en-bm-°-Ø-en, sslZ¿, lm-cn-kv, ku-Zm_n, k-p-a-ø, d-^n-b, ^¿-lm-\, ^m-kn-e.

I-Æq¿- kn-‰n: B-bn-°c ]q-h-f-∏n¬ ]-tc-X-\mb C-{_m-lo-an-s‚ `m-cy ssk-\p-Ωm‚-hn-S ssk\-_ (85). a-°ƒ: A–p¬ a-Po-Zv, ap-l-Ω-Zen, A-–p¬ A-ko-kv, A-kv-am-_n, l-^v-k-Øv.

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ ]-tcX-\m-b F≥ hn _me≥ \-ºym-cp-sS `m-cy s\-√m-t®-cn I-eym-S≥ k-tcm-Pn-\n-b-Ω (80). a°ƒ: \m-cm-b-W≥ amÿ (sk-{I-´-dn, C-cn-´n tªm-°v tIm¨-{K-kv IΩn-‰n), i-in-[-c≥, cm-[mIr-jv-W≥, ap-c-fn, a-[p, iym-a-f, io-X-f, jn-Pp. a-cp-a-°ƒ: {io-P, tl-ae-X, {]o-X, ]p-jv-]-e-X, {]-ko-P, Zn-\-cm-P≥, DÆn, ]-tc-X-\m-b cm-a-N{μ≥.

s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bmSv ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Ip-ømen-bn¬ ]p-Ø≥]o-Sn-Ib-bn¬ aq-k (63). `mcy: Ip-™m-an. a-°ƒ: \u-jm-Zv (jm¿P), \-ko¿ (J-Ø¿), \-bow (C-e-{Œn-°¬ hnMv, h-√m¿-∏m-Sw sS¿-an\¬), ^u-kn-b, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: k-^v-\, d-^v-\, A-ko-kv, \ujm-Zv. k-tlm-Z-c-߃: ]m-Øq-´n, J-Zo-P, ^{Ip-±o≥, ]-tc-X-cm-b aΩ-Zv lm-Pn, A-_q-_°¿.

s]-cn-tßm-´p-Ip-dp-in: ]cp-Øn-∏p-≈n ]n-em-∏p-≈ ]-Sn-™m-d-°-c ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-c-s‚ `mcy ao-\m-£n (84). a-°ƒ: th-em-bp-[≥ (dn-´. ko\n-b¿ t{K-Uv U-]yq-Sn Ie-Œ¿), {]-`m-I-c≥, Zn-eo]vIp-am¿, Kw-Km-[-c≥, im-c-Z, hn-a-e Ip-am-cn.a-cpa-°ƒ: am-en-\n, Ko-X, ku-an-\n, k-Pn-\n, Ip-amc≥, am-[-h≥.

Im-k¿-tIm-Uv: Nn-∑-b tIm-f-\n Pn-Øv hn-lm-dnse Im-a-tem≥ X-ºm≥ \m-b¿ (66). `m-cy: sI ]fln-\n (A-[ym-]n-I, F.bp.]n.F-kv t_m-hn°m-\w). a-°ƒ: {io-PnØv (tkm-^v-‰v-sh-b¿ F≥-Pn-\ob¿, _mw-•q¿), c-Pn-Øv (A-[ym-]-I≥). k-tlm-Z-c-߃: Ip-™ncm-a≥ \m-b¿, `m-kv-I-c≥ \m-b¿, am-[-h≥-\m-b¿, Ip-am-c≥ \m-b¿, Im¿Xym-b-\n A-Ω, A-Ωm-fpA-Ω.

B-\-°-c: Iq-S-√q¿ a™-{] {io-[-c-ta-t\ms‚ `m-cy F≈m-Øv kp-io-em-Ω (66). a°ƒ: C ]-c-ta-iz-c≥-Ip´n (B-\-°-c ]-©m-bØv Aw-Kw ), eo-e.- a-cpa-°ƒ: `m-\p-a-Xn, Zn-hmI-c≥.

sIm-S-bw-Im-Sv: F-e-ht©-cn ]-tc-X-\m-b NmØp-hn-s‚ a-I≥ kzm-an\m-Y≥ (52). amXmhv: s]m-∂-Ω. `m-cy; I-\Iw. a-°ƒ: {io-P, {ioPn-Øv, {io-\m-Yv. a-cp-aI≥: D-Æn-Ir-jv-W≥. k-tlm-Z-c-߃: cm-[, B-dp-ap-J≥, im-¥, A\-¥-Ir-jv-W≥, e-X, kp-[, I-jv-W-Zm-kv,Aiz-Xn.

B-kyp-½ l-Öp-½

s]-cn-ß-Øq¿: I-cnbm-s´ N-{μn (54). a°ƒ: A-\o-jv, \n-Pojv, A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: hn-]n-\, c-ay, ]-hn{X≥.

t_-°¬: ]-≈n-°-c ]©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚ v ]-tc-X-\m-b aTØn¬ A-_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy Bkyp-Ω l-÷p-Ω (76). a°ƒ: {]-^. a-l-aq-Zv (Sn.sI.Fw tIm-f-Pv sIm-√w), A-_q- lm-jnw (Zp-_-bv), A-ao¿, \-^ok, B-bn-i, i-co-^, ]tc-X-\m-b _o-hn. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, \ko-a, l-ao-Zv, Ip-™–p-√, ]-tc-X-\m-b a-laq-Zv. k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv im-^n, A-_q-_°¿, kp-sse-J _o-hn, _o-^m-Øn-a, ]-tc-X-cmb A-¥m-hp, A-–p¬Jm-Z¿.

A-\o-jv

a-dn-bw

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ ]pØ≥]p-c-bv-°¬ A-\ojv (40). `m-cy: am-Wnt°m-Øv _n-μp. a-°ƒ: A-Rv-Pp, A-\p-{io, A\-¥p.

C-cn-´n: hn-f-t°m-s´ ]tc-X-\m-b ]n hn kn aΩp-hn-s‚ `m-cy sI hn adn-bw (75). a-°ƒ: ]mØq-´n, ssk-\-_, ssaaq-\, dw-e, j-d-^p-±o≥, lm-P-d, Xm-ln-d, ]-tc-X\m-b Ip-™n-am-b≥. acp-a-°ƒ: lw-k, aq-k, A-∫m-kv, iw-kp-±o≥, im-ln-Z, l-^v-k-Øv, ]tc-X-cm-b ap-l-Ω-Z-en, A-–p-√.

N-{µn

A-½m-fp-A-½ t]-cm-{º: Im-b-Æ-bnse ]-g-b-Im-e tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ In-gs°Ip-∂p-Ω¬ Ip-™ncm≥ \-ºym-cp-sS `m-cy A-Ωm-fp-A-Ω (85). a-°ƒ: Ip-™n-Ir-j-AW≥ -\m-b¿, {io-tZ-hnIp-´n-A-Ω, \m-cm-b-W≥ (t\m¿-Øv So-®n-Mv Atkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn). a-cpa-°ƒ: am-[-hn-A-Ω, Ia-e (A-[ym-]n-I, cm-aIr-jv-W-an-j≥ F-®v.Fkv.F-kv B-{i-aw), t]c-X-\m-b tKm-]n-\m-b¿.

D-®q-en sIm-bn-em-≠n: F-∑®w I-≠n ]-tc-X-\m-b I-Wm-c-s‚ `m-cy D-Æqen (96).

th-em-bp-[³ ap-°w: sXm-≠n-Ω¬ Ip‰n-°m-´pw-s]m-bn¬ ]n sI th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: _o\, ao-\, A-\n¬. a-cp-a°ƒ: cm-P-tKm-]m¬, inh-Zm-k≥, a-Rv-Pp-j.

tIm-bm-ap lm-Pn Xm-\m-fq¿: a-l-√v kw-bp‡ kp-∂n P-am-A-Øv J-Pm-©n tXm-´p-߬ tIm-bm-ap lm-Pn (79). a°ƒ: D-kv-am≥ lm-Pn, J-Zo-P, kp-a-ø. a-cp-a°ƒ: ssk-X-e-hn ¢m-cn, kp-sse-J.

B-en-t¡m-b

s]-cn-¥¬-aÆ - : ]m-Xm-°c ]-Øm-b∏ - p-c ]-tc-X\ - mb {io-[c - ] - W - n-°c - p-sS `mcy eo-e (69). a-°ƒ: Kn-cnP (s]-cn-¥¬-aÆ - k - ¿-hokv k-lI - c - W - _m-¶v), Ko-X, cm-Pn. a-cp-a° - ƒ: cmam-\μ - ≥ (am¿-°‰ - v s^Uv), hn kn l-cn-Zm-k≥ (dn-´. F-b¿-t^m-gk v- v), Fw i-¶c - ≥Ip-´n (F-Ivkn.F≥-Pn-\ob¿ F¬.F-kv.Pn.Un).

Xn-cq¿: G-gq¿ ap-∂m-bn°m-´n¬ ssk-\p-±o≥ F-∂ G-\n-°p-´n ap-kveym¿ (63). X-lvZn-_p¬ ap-kvenao≥ kw-Lw {]-h¿-ØI k-an-Xn Aw-Kw, a-kvPn-Zn¬ ^m-dq-Jv I-Ω-n‰n {]-kn-U-‚ v , A≥-kmdp¬ ap-kvenao≥ kwLw a-Zvdkm Po-h-\-°mc-\p-am-Wv. `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-^n (sI.Fw.kn.-kn A¬-˛sF≥ Xn-cq¿ a-fi-ew sk-{I-´-dn), kp-ssl¿, ^u-kn-b a-cp-a-°ƒ: apbv-Xp (Ip-ssh-Øv) \q¿P-lm≥, ap-^o-Z.

H-tX-\³

kp¬-Øm≥ _-tØcn: am-X-aw-K-ew a-Æq¿°p-∂v sN-{º A-∏p°p-´n (73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b X-¶Ω. a-°ƒ: i-io-{μ≥, hn-t\m-Zv, A-\n¬-Ipam¿, {]-Im-in-\n, _o-\. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, k‘y, cm-P≥, D-Æn-Irjv-W≥.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X\ - mb Im-´n¬-ho-´n¬ Ip-™l-ΩX - vt- Im-bb - p-sS aI≥ \-Sp-hn-eI - w B-ent°m-b (B-ep-˛58). `m-cy: ku-Z (am-ln). a-°ƒ: _ mw, _m-kn¬ (sh-Ãvln¬ F-≥Pn-\o-bd - nMv tIm-fP - v), _m-Pn-Zv (\mk¿ A-tkm-kn-tb-‰vk - v), ^m-Øn-am h-^ (sI.Fw.kn.Sn. F-≥Pn\o-bd - nMv tIm-fP - v), kln-dm-_m-\p. k-tlm-Zc - ߃: lp-ssk≥-tIm-b, kp¬-^o-°¿ (dn-bm-Zv).

C-cn-´n ]m-e-∏p-g-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw sh≈-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® Xn-√-t¶-cn-˛-Im-hpw-]Sn-bn-se Ip-∂p-Ω¬ ho-´n¬ a-[p-kq-Z-\≥

ta-L

]m-¯p-½

Ip-ªm-an

am-[-hn

\m-cm-b-Wn

a-´-∂q¿: Xm-sg ]-g-»n Sn ]n h¬-k-s‚ a-Iƒ taL (16). am-Xm-hv: A-PnX. k-tlm-Z-cn: h¿-j.

km-d

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb am-Xr-`q-an te-J-I≥ sN-{º tKm-hn-μ-s‚ `mcy dn-´. sl-Uv-an-kv-{Skv cp-Iv-an-Wn (74). aIƒ: Ir-jv-W-Ip-am-cn (s]m-∂m-\n tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]nI). a-cp-a-I≥: A-Uz. kn kp-`m-jv-Ip-am¿.

h-f-]-´-Ww: an¬-tdm-Uv X-tcm¨ ]m-Øp-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b I-S-h-Øp-]o-Sn-I-bn¬ l-ao-Zv. a-°ƒ: B-bn-j, ap-l-Ω-Zv (¢m¿-°v, Zo\p¬ C-kv-emw k-` kvIqƒ, I-Æq-¿-kn-‰n), dmln-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZ-en, km-Pn-Z, lm-inw.

s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bmSv Xm-hp-{ºw ]-≈n-°p k-ao-]w I-≠n-bn¬ Ip™m-an (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp. a-°ƒ: ]o-‰-bp-≈-Xn¬ C-{_m-low, \-ko-a. a-cpa-°ƒ: kp-sse-J, A–p- -a-Zv (dn-´. A-[ym-]I≥, In-S-™n bp.]n. kv-Iqƒ). k-tlm-Z-c≥: Im-´p-]p-\-Øn¬ A{¥p.

am-ln: ]p-t∂m¬ sht≈m-Øv Im-cm-bn am-[hn (102). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. a°ƒ: ]-fl-P, {io-Pb≥, tam-l-\≥, kp-tcjv _m-_p, ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: kmhn-{Xn, hn-a-e, kp-[¿-a, kp-tc-jv, ]-tc-X-\m-b _m-e≥.

X-e-t»-cn: aq-gn-°-c Nt{¥m-Øv aT-Øn¬ \mcm-b-Wn (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥. a-°ƒ: tZ-hn, Zmtam-Z-c≥, h-kp-a-Xn, Pb-cm-P≥, c-a-Wn, K-tWi≥, {]-k-∂, A-NypX≥, ]-tc-X-\m-b Ip™n-Ir-jv-W≥. a-cp-a°ƒ: t{]-a, \m-cm-bW≥, tdm-P, P-\m¿-±\≥, a-ln-P, {]-Zo-]≥, kp-Nn-{X, hn-t\m-Z≥, APn-X.

Ip-ªn-¸ X-Æn-t°m-Sv: ]-´n-t»-cn No-cmw ]-d-ºn¬ Ip™n-∏ (68). `m-cy \-ko_. a-°ƒ: ]-hm-D-Ω, A-_q-_-°¿, jw-kp±o≥, A-j-vd-^v,A-entam≥, P-ao-e, jm-_n-X, d-Pq-e ^-kv-ep, K-^q¿. a-cp-a-°ƒ: D-kv-am≥, sam-bv-Xp-Æn, kp-sseam≥, A-j-d-^v, k-Pv-\, jw-kn-b, ssk-Xv \-Pva, ap-_o-\.

hm-Wn-ta-¬: Ip-‰n-°-Sh-Øv aq- -bp-sS `m-cy km-d (48). a-°ƒ: k-ao¿, k-do-\, k-eo-\, ]-tc-X-bm-b k-°o-\. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v \cn-°m-t´-cn, Sn ]n A-jvd-^v (Zp-_bv), ss^k¬ (a-kv-I-Øv), jdn≥- k-ao¿. k-tlm-Z-c߃: t]m-°¿, A-–p√, \m-k¿, Ip-™m-an, B-ky, dm-_n-b.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ Xn-cq¿: \n-d-a-cp-Xq-cnse A-cp-‘-Xo \n-e-bØn¬ sX-°pw-I-c \mcm-b-W≥ \m-b¿ (65). `m-cy: A-cp-‘-Xn. a°ƒ: a-t\m-Pv (¢m¿°v, Xn-cq¿), a-tl-jv, aRv-Pp-j.

A-¸p-¡p-«n

cp-Iv-an-Wn- -

_m-e³ ]p-Xp-t°m-Sv: A-º-e-°≠n ]m-≠n-°m-S≥ _me≥ (76). `m-cy: k-tcmPn-\n. a-°ƒ: {io-e-P, {io-Pnj, {io-\n-j. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, {]-ho¨, cm-Pohv. k-tlm-Z-c-߃: Xma-c-Øv hm-kp (dn-´. A{Kn-I-ƒ-®¿), k-tcm-Pn\n, hn-em-kn-\n, e-£v-an, ]-tc-X-\m-b Xm-a-c-Øv j¨-ap-J≥.

A-Ðp-Ã-¡p-«n lm-Pn]-c-∏-\-ßm-Sn: ]-c-∏-\ßm-Sn _o-®v tdm-Un-se ]p-fn-°-e-I-Øv A-–p-√°p-´n lm-Pn (73). Jn-Zv-aØp¬ C-kvemw kw-Lw P-\d¬ sk-{I-´-dn ]-\b-Øn¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv IΩn-‰n sk-{I-´-dn F-∂o \n-e-I-fn¬ tk-h-\-a-\pjvTn-®p-h-cpI-bm-bn-cp∂p. `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: kp-l-dm-_n, ssk\-_, dw-em-_n, D-Ωp-keo-\, j-ao-a, d-Pp-e, jl¿-_m≥. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, C-kv-amCu¬, lw-k-t°m-b, A-–p¬ a-Po-Zv, k-l-Zv, bq-k-^v, k-ao¿ _m-_p.

eo-e

hn-P-b³

^-tdm-°v: I-√-ºm-d ]tc-X-\m-b a-e-bn¬ \mb-Sn-°p-´n-bp-sS a-I≥ Im-fn-Im-hv: ta-te Imfn-Im-hv ]-tc-X-\m-b sh- sI-t√-S-Øv hn-P-b≥ ´n-°m-´p-sXm-Sn B-en-bp- (63). `m-cy: kp-io-e. a°ƒ: hn-]n≥, hn-Zy. asS `m-cy kp-lv-dm-_n (58). a-°ƒ: ssa-aq-\, ap- cp-a-I≥: c-ho-{μ-Ip-am¿ l-Ω-Zv I-_o¿, A-–p¬ Im-°-t©-cn. k-tlm-Zk-eow, A-en A-Iv-_¿. c-߃: tam-l-\≥ (I-®a-cp-a-°ƒ: A-∫m-kv, ap- h-Sw), tZ-h-In, hn-em-kn\n, t_-_n, ]-tc-X-\m\o-d, ^¿-jm-\, A-kvb cm-P≥.am-_n.

kp-lv-dm-_n-

cm-L-h-¡p-dp-¸v

kp-Ip-am-c³

t]-cm-{º: I-√q-cn-se hS-°-bn¬ ao-ج cmL-h-°p-dp-∏v (67). `m-cy: Hm-a-\.

^-tdm-°v: s]-cp-ap-Jw Hen-∏n¬ ]m-d-bv-°v k-ao]w sIm-t≠-S≥ kp-Ipam-c≥ (60). -`m-cy: kp-[.-

h-t´m-fn: I-√p-≈]-d-ºØv H-tX-\≥ (67). `mcy: im-c-Z. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-\n-j. a-cpa-°ƒ: hn hn hn-t\m-Z≥ (Du-c-Øv), c-Pn-j (sambn-tem-Ø-d). k-tlm-Zc-߃: I-Sp-tßzm≥, amWn, am-Xp, ]-tc-X-\m-b \m-Wp.

{]-`m-I-c³ Xn-cp-hº - m-Sn: I-√p-cp-´n ]p-Ø≥-aT-Øn¬ ]-≈nØm-g {]-`m-Ic - ≥ (72). `m-cy: Pm-\I - n.

cm-[ tIm-´q-fn: am-em-S-Øv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w s\-√n-tbm-´v ]-fl-\m-`≥ \m-b-cp-sS `m-cy ap-Xpth-S-Øv cm-[ (68). a°ƒ: Ko-X, eo-e, k-Xoi≥, ]n Sn cm-tP-jv (\-S°m-hv A¿-_≥ skmssk-‰n- ssh-kv {]-knU‚ v), l-co-jv (JØ¿). a-cp-a-°ƒ: i-¶-c-\m-cmb-W≥, k-Zm-\-μ≥, joP, _o-\, ko-a.

B-Zn-hm-kn bp-h-Xn hn-jw I-gn-¨v a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tZl¯v InS¡ ho-Wv ]n©p-Ipªv a-cn-¨p Im-™n-c-∏-≈n: D-d-ßn°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ F-´p-am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-™v InS° tZlØp ho-Wv a-cn-®p. C-S-°p-∂w ]-≈n-ap-°n¬ A-a¬˛im-¥n Z-º-Xn-I-fp-sS G-Ia-Iƒ a-lm-e-£v-an (]m¿-h-Xn) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v 2.30H-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-fn-∏n-®v D-d-°m≥ In-S-Øn-b amXmhv Ip-d®p-I-gn-™v Xn-cn-sI h-∂t∏mgmWv tZlØv InS° hoWv Ip-™v a-cn-®\ne-bn¬ I≠-Xv. `¿Øm-hv A-a-ep-am-bn ]n-W-ßn°-gn-bp-I-bm-bn-cp∂ im-¥n am-Xm-]n-Xm-°tfmsSm-∏w hm-S-Iho-´nem-bncp∂p Xm-a-kw. Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Wam-cw-`n-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v P-\-d¬ Bi-p-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hn-P-b-e-£v-an

tIm-a³

cm-L-h-ta-t\m³- -

I-®³

X-e-t»-cn: tKm-]m-e-t]-´-bnse ]m-en-°-≠n hn-P-b-e£v-an (83). Pn-√m tIm-S-Xnbn¬ sk-£≥ t{K-Uv tIm¨-^n-U≥-jy¬ A-knÂm-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-bhn-P-b-Ip-am¿.

Im-´n-s∏m-bn¬: Im-d-fsØ kn hn -tIm-a≥ (73). `m-cy: -\m-cm-b-Wn. a-°ƒ: P-b-{io, P-tb-jv (C-¥y≥ B¿-an). a-cp-aI≥: {]-Im-i≥ (-_fm¬).

\-Sp-h-´w: sX-t°-I-c cmL-h-ta-t\m≥ (64).`mcy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: Hm-a-\, l-co-jv. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W-Zmkv, hn-\n.

Ip-‰ym-Sn: tXm-´-Ømw-I≠n-bn-se ssX-sh-®]d-ºn¬ I-Æ≥ (70). `mcy: am-Wn-°w. a-°-ƒ: A-tim-I≥, kptc-jv. a-cp-a-°ƒ: \n-j, kp-P.

IÀ-j-I-s\ Im-«m-\ N-hn-«n-s¡m-¶p

ho«½ Xos¡m-fp¯n acn-¨-\n-e-bnÂ

B¿-∏q-°-c (tIm-´-bw): ho-´-Ω-sb ho-Sn-s‚ C-S-\mgn-bn¬ Xos°m-fpØn acn®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tIm-´-bw N-hn-´p-h-cn ]p-tØ-Sv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w {io-\n-e-b-Øn¬ kp-[m-I-c-≥ \m-b-cp-sS `m-cy hn-emkn-\n(58)bm-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® H-t∂m-sS-bm-Wv kw-`hw. h¿-j-ß-fm-bn hn-em-kn-\n- at\mtcm-Kn-bm-bn-cps∂∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. kw-`-hZn-h-kw cm-{Xn ho-Sn-s‚ C-S-\m-gn-bn¬ i-–wtI-´v a-I-fpw `¿-Ømhpw F-gp-t∂-‰v t\m°nb-t∏mƒ hnem-kn-\nbpsS i-co-c-am-sI Xo ]-Scp∂-XmWv I≠-Xv. D-S≥ XobW-s®-¶n-epw a-c-n-®n-cp-∂p. a-sÆ-Æ H-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xm-hm-sa-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

Pm-\p

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

]-∂y-∂q¿: In-Wm-SØn¬ Xm-sg Ip-\nbn¬ Pm-\p (81). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sIm-dp-º≥. a-°ƒ: {io-a-Xn, eo-e, c-ta-i≥. a-cp-a-°ƒ: cm-L-h≥, kp-tc{μ≥, k-Pn-X. k-tlm-Z-c≥: ]-tc-X\m-b Nm-Øp.

am-ln: A-gn-bq¿ tImtdm-Øv tdm-Uv sIm-√-dØv Ip-\n-bn¬ \m-cm-bW≥ \-ºym¿ (95). `mcy: ]-tc-X-bm-b \m-Wnb-Ω. a-°ƒ: cm-P≥, th-WptKm-]m-e≥, c-P-\n, ssi-e-P. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-cm-a Ip-dp-∏v, {]-`mI-c≥, N-{μn, {]o-X.

50Im-c³ I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn ap-≠-°-bw: a-[y-h-b-kv-I-s\ kz-h-k-Xn-bn¬ I-gp-Ø-dp-Øv B-Xv-a-l-Xy sN-bv-X-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn.- ap-≠-°-bw h-≠≥]-Xm¬ -]-Øp-sk‚ v tIm-f-\n `m-K-Øv th-ß-th-en¬ hn-Pb≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv.- hym-gmgv-N cm-{Xn 10 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. k-ao-]-ap-≈ k-tl-m-Z-c-s‚ ho-´n-ep-≠m-b- hn-P-b-s‚ a-I≥ ssh-Io-´v B-lm-cw I-gn-®- tijw hn-P-b-s\ hn-fn-°m≥ ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv I-´n-en¬ c‡-Øn¬ Ip-fn-®-v a-cn-®-\n-ebn¬ I-≠-Xv. t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ sXm-≠°p-gn ap-dn-®-Xm-bpw C-Xn-\p-]tbm-Kn-® I-Øn-bpw I-s≠-SpØp. ÿn-c-am-bn I-©m-hv D-]tbm-Kn-°p-∂ hn-P-b≥ A-©ph¿-j-am-bn a-t\m-tcm-K Nn-In¬-

ssk-\p-±o³ ap-kv-eymÀ-

k-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-enkv ]-d-™p. -C-bm-fp-sS D-]-{Zhw k-ln-°-h-øm-sX `m-cy Hm-a\ G-gp-h¿-j-am-bn D-∏p-X-d-bnse kz-h-k-Xn-bn-em-Wv Xm-akw. -ap-≠-°-bw F.-F-kv.sF tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn®p.- a-°ƒ: ap-Øp-kzm-an, -D-Z-bIp-am¿.

Kq-U-√q¿: Irjn-bn-S-Øn¬ tPmen sNøp-∂Xn\nsS Im´m-\-bpsS B{I-a-W-Øn¬ I¿j-I≥ acn®p. Hm-hm-en-bn-se sN-dn-b Nq-≠n kz-tZ-in cm-Penw-KsØ(51) bm-Wv Im-´m-\ N-hn-´n-s°m-∂-Xv. C∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS Nq-≠n-bn-se C-bm-fp-sS Ir-jn-bn-S-Ønem-Wv kw-`-hw. `m-cy: tbm-K-a-Wn. aq-∂v a-°-fp-≠v. \yq -tlm-∏v t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Kq-U√q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-SØn.

hn-jw A-I-¯psN-¶v a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: F-en-hn-jw A-I-ØpsN-∂v aw-K-em]p-csØ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. a-[q¿ ]-∂n-∏m-d-bn-se Cu-iz-c-bpsS a-I≥ A-\n-em(23)Wv a-cn-®-Xv. Ign-™-amkw 22\v ssh-Io´m-Wv A-\n-en-s\ ho´n-\-I-Øv hn-jw A-I-Øp-sN-∂v A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. am-Xm-hv: eo-e. k-tlm-Z-c-߃: [-\-Rv-Pb≥, a-t\m-l-c≥, D-j.

A-K-fn: hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \-¬-In F-´p-h¿-jtØm-f-am-bn ]o-Un-∏n-®p- h-∂ Im-ap-I≥ as‰m-cmsf hn-hm-lw sNøp∂Xn¬ a-\w-s\m-¥v B-Zn-hm-kn bph-Xn Po-h-s\m-Sp-°n. ]p-Xq¿ ]-©m-b-Øn-se sZmUp-K-´n Du-cn¬ tc-i≥-˛Im-fn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ e-£v-an(26)bm-Wv hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bvX-Xv. Xm-h-fw kz-tZ-in-bm-b _m-_p F-∂-bmƒ hn-hml-hm-Kv-Zm-\w \-¬In H∂n®pI-gn-s™-¶n-epw hn-hmlw sNøm≥ X-øm-dm-bn-√. _-‘p-°ƒ ]-e-h-´w Bh-iy-s∏-s´-¶n-epw C-bmƒ H-gn-™p-am-dn-. I-gn-™am-kw C-bmƒ a-s‰m-cp hn-hm-lw I-gn-°m≥ Xo-cp-am\n-®-X-dn-™v bp-h-Xn h-\n-Xm-sk-√n¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ ]-d-™p. Cu am-kØn¬ \-S-t°-≠ hn-hm-lw X-S- -s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ _m-_p-hn-s‚ BfpIƒ hym-gm-gv-N e-£v-an-bp-sS ho´n-se-Øn tI-kn¬ \n-∂p ]n-∑m-d-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v [-\-k-lm-bw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. C-tXXp-S¿-∂v bp-h-Xn hn-jw I-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm´-Ø-d ss{S-_¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw A-K-fn k¿-°m¿ Bip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬.

tIip-`m-bv ]-t«-en-sâ A-\-´-ch³ sImÃ-s¸-«- \n-e-bnÂ

cmPv-tIm´v: Kp-P-dm-Øv ap≥ ap-Jy-a{¥n tI-ip-`m-bv ]-t´-en-s‚ A-\-¥-ch-s\ sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ Is≠Øn. {]-Im-iv F-∂ _m-_p `m-bv tam-l≥ `m-bv A-tkm-Z-cn-b(45)-bm-Wv sIm√-s∏-´Xv. I-gn-™-Znhkw A-av-tc-en Pn√-bn-se Ir-jn-bn-S-Øn-te-°v t]mb- Cbmsf Ahn-sS-bp≈ In-W‰nemWv acn-®-\n-ebn¬ I≠-Xv. kw-`-h-Øn¬ a-[y-{]-tZ-ip-Im-c\m-b dp-a¬ F-∂-bmƒ-s°-Xn-tc {]-Im-in-s‚ k-tlm-Zc≥ c-ta-iv `m-bv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. dp-a-ens\ I-s≠-Øm≥ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn.

_Êpw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn-bpw Ip-ªpw a-cn-¨p ta-em-‰q¿: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _- pw Hm-t´m-dn£bpw Iq´n-bn-Sn-®v bp-h-Xn-bpw ]n-©p-Ip™pw a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv Ipμ-aw-K-e-Øn-\-Sp-Øp-≠m-b A]-I-S-Øn¬ ta-em-‰q¿ sN-ΩmWn-tbm-Sv tIm-gn-t»-cn-∏-Sn-bnse Im-∏n¬ ap-l-Ω-Zv i-co-^ns‚ `m-cy hn-e-ß-√n-bn¬ dm-_nb (36), aI≥ A¬-^m-cn-kv C{_m-low (11 am-kw) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. tZ-io-b]m-Xbn¬ Ip-μ-aw-Ke-Øn-\-Sp-Øv Nq-emw-h-b¬ Aßm-Sn-bn¬ hym-gm-gv-N D-®-bv°p c-≠-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Ip-μ-aw-K-ew `m-K-Øp-\n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´mdn£

dm-_n-b

A¬-^m-cn-kv C-{_m-low

F-Xn-tc h-∂ sI.F-kv.B¿.-Sn.kn-bp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Hm-t´m-bn¬-\n-∂p sX-dn-

®p-hoWv ]cn-t°-‰mWv ac-Ww. dm-_n-b tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{X-n-bnemWv a-cn-®-Xv. dm-_n-bbpsS

aIƒ ^n-Zm¬ (\m-ev), Hm-t´m ss{U-h-dpw dm-_n-b-bp-sS ktlm-Z-co]p-{X-\p-am-b ap-l-Ω-Zv kp-_o¿ (24), am-Xm-hv Xn-Øp-´n (55), kp-sse-J F-∂n-h¿-°v ]cn-t°-‰p. hym-gm-gv-N cm-hn-se- Hm-t´m-dn£-bn¬ sN-Ωm-Wn-tbm-Sv \n∂p a-S-hq¿ kn.Fw a-Jm-an¬ t]m-bn Xn-cn-®ph-cp-tºmgmWv A]-ISw. ku-Zn-bn-se X-_q°n¬ tPm-en sN-øp-∂ i-co-^v kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se D-®-tbm-sS ho-´n-se-Øn. dm-_n-b-bp-sS a-‰p-a-°ƒ: kn-Xm-c j-co-^v, ^¿-km-\ jco-^v. ]n-Xm-hv: A-_p. k-tlm-Zc-߃: Pp-ssa-e-Øv, kp-lv-d, ssd-lm-\-Øv.

h-f-]-´-Ww: tZ-io-b-]m-X-bn¬ tSmƒ-_q-Øn-\p kao-]w kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v k-tlm-Z-co]p{X≥-am-cm-b c≠v bp-hm-°ƒ a-cn-®p. ]m-∏n-\n-t»-cn am-¶-S-hv Ip-∂p-{ºw kz-tZ-in-I-fm-b I-cp-°m-´v ]pØ≥-]p-c-bn¬ i-^o-Jv (20), kn-±o-Jv (22) F-∂n-hcm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv kw-`-hw. am-´q-en¬ \n-∂v I-Æq¿ `m-K-tØ-°p t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ {_o-kv _-kv F-Xn-tc-h-∂ ss_-°n-enSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ Chsc DS≥ I-Æq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. Fw.F-kv-.F-^v. {]-h¿-Ø-I-cm-Wv. kn-±o-Jv Xn¶fmgvN Kƒ-^n-te-°v t]m-hm-\n-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-≈n-∏-d-ºn¬ ap-kv-X-^-. am-Xm-hv: A-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: jm-an¬, k-lo¿, hm-kn. I-Æq¿ tIm-f-Pv Hm-^v sIm-ta-gv-kn-se Un-{Kn H∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv i-^o-Jv. ]n-Xm-hv: ap-kvX-^ sN-dp-Ip-∂v (J-Ø¿). am-Xm-hv: im-ln-Z. ktlm-Z-c-߃: ko-\-Øv, k-^. Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ C-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw.

F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: s{S-bn-\n¬ I-b-dm-\m-bn {Sm-°n-eq-sS Hm-Sp-∂-Xn-\nsS a-s‰m-cp s{S-bn-\n-Sn-®v F≥-Pn-\obdn-Mv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. C∂-se cm-hn-se G-gn-\v Im™-ßm-Sv sd-bn¬-th tÃj-\n-em-Wv A-]-I-Sw. H-S-b-©m-en-se Hm-t´m ss{U-h¿ Ip-∂p-h-b-ense hm¿-Wm-Ip-gn-bn¬ tPm-kn-s‚ a-I≥ hn sP Ae-Iv-km(22)Wv a-cn-®-Xv. sam-ss_¬ t^m-Wn¬ kwkm-cn-®p\-S-°p-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. c-≠mw \-º¿ πm-‰vt^m-an¬ \n¿-Øn-bn-´ ]m-k-©¿ s{S-bn-\n¬ Ib-dm≥ Hm-Sp-tºm-ƒ H-∂m-a-sØ {Sm-°n-eq-sS t]m-b s{S-bn-≥ X´p-I-bm-bn-cp∂p. t]m-≠n-t®-cn tUm. t]mƒ-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hnZym¿-Yn-bm-bncp∂p. am-Xm-hv: G-e-Ω. k-tlm-Z-c߃: tkm-P≥ (A-[ym-]-I≥, I-iv-ao¿), Pn≥-kn.

hml-\m-]-I-S-¯n ]cn-t¡ä sI.Fw.kn.kn. t\Xmhv acn¨p

sam-{Km¬: Ign™h¿jw Unkw-_dn¬ Im¿ adn™v ]cn-t°‰Xns\ XpS¿∂v NnIn¬k-bn-embn-cp∂ sI.Fw.-kn.kn t\Xmhv acn-®p. jm¿-P sI.Fw.kn.kn Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn-bpw km-aqln-I Po-h-Im-cp-Wy cw-Kß-fn¬ k-Po-h km-∂n[y-hp-am-bn-cp-∂ sam{Km¬ eo-Kv Hm-^n-kn-\v k-ao-]-sØ Fw ]n ap-lΩ-ZvIp-™n (55) BWv acn-®Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ 21\v ]p-e¿-s® Ip-º-f s]¿-hm-Uv tZ-io-b]m-X-bnembn-cp∂p A]-I-Sw. A]-I-S-Øn¬ ap-l-Ω-ZvIp-™nbp-sS `m-cy kp-lv-d, `m-cym k-tlm-Z-c-\pw F-kv.Sn.bp t\-Xm-hp-am-b C-{_m-low am-fn-I F-∂n-h¿ acn-®n-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ ap-l-Ω-ZvIp-™n Nn-In¬-k-bn¬ Ign-™p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. Zp-_-bv-˛-sam-{Km¬ {^-≠v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bmbpw Ct±lw {]-h-¿-Øn-®n´p≠v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Fw ]n ^-{Ip-±o≥-. am-Xm-hv: J-Zo-P. a-°ƒ: C-{am≥ (F≥-Pn-\ob-dn-Mv hn-Zym¿-Yn, _mw-•q¿), C¿-^m≥ (Fw._n.F hn-Zym¿-Yn, Zp-_bv), Pp-ssa-e (hn-Zym¿-Yn-\n). k-tlm-Z-c-߃: lwk, C-{_m-low, A-–p-√ (aq-h-cpw Zp-_-bv), Jm-Z¿, B-bn-i, _o-^m-Øn-a, \-^o-k, a-dn-bp-Ω.

s]mÅ-teäv acn¨p

X-e-t»-cn: s]-t{Smƒ- ]-ºv Po-h-\-°m-c\mb tIm-Sntb-cn K-h. B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-°p k-ao-]-sØ ]-Sn-°p-\n-bn¬ a-t\m-Pn(35)s\ s]m-≈-te-‰v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-t\-°-c `-K-h-Xn t£-{X-Øn\-Sp-Ø A-S-®n-´ X-d-hm-´pho-´n¬ hym-gm-gv-N ssh-Io´m-Wv kw-`-hw. Bƒ-Øm-a-k-an-√m-Ø ho-´n¬-\n-∂v Xo-bpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´v A-b¬hm-kn-Iƒ F-Øp-tºm-tg-°pw at\mPv sh-¥p a-cn®n-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b am-[-h≥ \-ºym¿-˛-k-tcm-Pn\n-b-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: ssj-Pn. a°ƒ: i-c-Wy, {io-cq-]. k-tlm-Z-c-߃: do-P, a-[pkq-Z-\≥.

s{S-bn-³ X«n a-cn-¨p

I-Æ-]p-cw: X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-b A-‘-\m-b tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c≥ s{S-bn-≥ X´n a-cn-®p. X-an-gv\m-Sv I-≈-°p-dn-»n kz-tZ-in G-gn-a-sse (35) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™Zn-h-kw cm-hn-se 9.30Hm-sS sN-dpIp-∂v -tIm¨-h‚ v sd-bn¬-th tK-‰n-\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. sN-dp-h-Øq-cn-epw aw-K-em-]p-c-Øp-am-Wv G-gn-a-sse X-m-a-kn-®p-h-∂n-cp-∂-Xv. hn-h-c-a-dn-™v _-‘p-°ƒ F-Øn.

]-d-Èn-\n-¡-S-hv ]p-g-bnÂ- ap§nb bphm-hnsâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

X-fn-∏-d-ºv: ]-d-»n-\n-°-S-hv ]p-g-bn¬- Im-Wm-Xm-b sIm-Sp-ß-√q¿ kz-tZ-in--bpsS ar-X-tZ-lw I-gn-™ Znh-kw ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS t£-{X- Ip-f-°-S-hn-\p k-ao-]w Is≠-Øn. sIm-Sp-ß-√q¿ N-∏m-d ap-dn-th-en∏-d-ºn¬ c-Rv-Pn-Xv (20) B-Wv a-cn-®-Xv. X-fn-∏-d-ºv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b- ar-X-tZ-lw ]-cn-bmcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w \-S-Øn-b ti-jw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠pt]m-bn. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv c-Rv-PnØv Ip-fn-°m-\n-d-ß-sh H-gp-°n¬-s∏-´-Xv. am-Xm-hv cm-tP-iz-cn, k-tlm-Z-c≥ {io-Pn-Øv F-∂n-h¿ Dƒ-s∏sS 50 AwK Xo¿-∞m-S-I kw-L-tØm-sSm-∏-am-Wv cRv-P-n-Xv Chn-sS-sb-Øn-bnc-p∂-Xv.

FbÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w F-¯nb-Xv c-−pZnh-kw ssh-In; ar-X-tZ-lhpw Ip-Sp-§n a-e-∏pdw: F-b¿C-¥y-bp-sS _p[-\mgv-N cm{Xn Pn-±-bn¬ \n-∂p ]p-d-s∏-tS-≠ hn-am-\w I-cn-∏q-cnse-Øn-bXv c-≠pZnh-kw sshIn. b-{¥-Ø-I-cm¿ ]cn-l-cn®v sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s®-bmWv hnam-\-sa-ØnbXv. F-b¿C¥ym A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿbn¬ bm-{X-°m¿-s°m-∏w h-b\m-Sv kz-tZ-in-bmb 55Imc-s‚ ar-X-tZ-lhpw IpSp-ßn. hym-gm-gvN ]p-e¿-s® aønØv F-Øp-sa-∂p I-cp-Xn _-‘p°ƒ \m-´n¬ J-_-d-S-°-Øn-\p≈ H-cp-°-߃ \-S-Øn-bncp∂p. hn-am-\w \-∂m-°m≥ c≠p Zn-h-k-sa-Sp-Ø-tXm-sS F-w_mw sNbv-X ar-X-tZ-l-hp-am-bn a-I-\p-ƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ {]bmk-s∏´p. amXm-hns‚ aønØv

Im-Wm-s\Øn-b a-I\pw F-b¿ C-¥y-bp-sS N-Xn-bn¬ Ip-Spßn. tcm-Kn-I-fp-ƒ-s∏-sS H-t´-sd t]¿ hn-am-\-Øn-ep-≠m-bn-cp∂p. ]I-cw hn-am-\w G¿-∏m-Sm°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hmØ-Xm-Wv bm-{X-°m-sc h-e®Xv. Xn-cn-®v Cu hn-am-\-Øn¬ Pn-±-bn-te°p t]m-th≠ bm-{X°m-scbpw C-Xp-a-q-ew tlm-´en¬ Xm-a-kn-∏n-°p-Ib-mbncp∂p. hn-km Im-emh-[n A-hkm-\n-°m-\m-b-hcpw Iq-´-Ønep-≠m-bn-cp∂p. I-cn-∏q-cnseØnb-t∏mƒ bm-{X-°m¿ hnam-\-Øn-¬\n∂v Cd-ßmsX Ac-a-Wn-°q-tdm-fw {]-Xn-tj-[n®p. A-[n-Ir-X¿ am-∏-t]-£ \-S-Ønb-tXm-sS-bm-Wv bm-{X-°m¿ ]pd-Øn-d-ßn-bXv.

Thejas Epaper obit Edition 2014-05-03  

Thejas Epaper obit edition. 2014-05-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you