Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

tX-s\-Sp-¡m³ t]m-b B-Zn-hm-kn Um-an a-cn-¨\n-e-bn A-ÐpÃ

^Àkm-\

^m. tP¡-_v ]-g-\n-e¯v

ap-l½Zv

sken³

Nn-¶-½

{io-\n-hm-k³ B-Nmcn

N-{µ³

X-Ω\w: A-lva-Zn-bm apkvenw P-amA-Øv F-dWm-Ip-fw Su¨ sshkv {]-knU‚ v Pq-_n-en tdm-Un¬ In-g-t°-ØmgØv ho-´n¬ A–p√(80). J-_-dS-°w \-SØn. F-d-Wm-Ip-fw am¿°-‰v tdm-Un-se kp_n kv-t‰m-gv-kv D-S-a-bmWv ]-tcX≥. `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: \n-km¿ A-l-aZv, \nkmw A-l-aZv (ku-Zn A-td-_y). acp-a-°ƒ: h-lo-Zm, ssdlm-\.

Bep-h: bp.kn. tIm-fPv an√p]-Sn ap-∏p-I-≠Øn¬ sk-bv-Xp a-Iƒ ^¿-km-\(14). am-Xmhv: kp-\n-X. k-tlmZcn: ^k\.

sIm-®n: hm-cm∏p-g A-Xncq-]-Xm-Kw ^m. tP°-_v ]-g-\n-e-Øv (81). hm¿[Iy-k-l-Pamb tcm-KßsfXp-S¿-∂v Rm-bm-dmgvN D-®-bv-°v 12 a-Wn-°v F-d-Wm-Ip-fw eq¿-Zv Bip-]-{Xn-bn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\p ssX°q-Sw sk‚ v dm-t^¬ ssZ-hm-e-b- skan-tØ-cnbn¬. A-Xn-cq-]-X-bn-se a-Xn-e-Iw, Ip-‰n-°m-´pIc, aq-e-ºn≈n, sh-≠pcpØn, sIm-c´n, \o-dnt°mSv, F-cq¿ F-∂o ]≈n-I-fn¬ hn-Im-cn-bmbpw F≥.F.Un. tIm¨sh‚ v Nm-πn-\mbpw tkh-\-a-\p-„n-®p. 2001 B-Kkv-Xv B-dn-\v hn-c-an-® ti-jw Im-°-\m-Sv sNºp-ap-°n-se B-hn-em-`h-\n¬ hn-{i-a-Po-hn-XØn-em-bn-cp∂p.

Bep-h: bp.kn. tIm-tfPv I-Sq-]S-Øv ]-tdm-en¬ ]-tc-X-\m-b sk-bv-Xv aI≥ A-¥n-Im-Sv aq-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-Xbm-b Ip-™p^m-Øn-a. a°ƒ: \-_o-k, kpl-d, k-ss_-Z, dw-eØv, \nkn, A-kokv, jwkp. a-cp-a°ƒ: A-–p¬-d“m≥, sk-bvXv, P-am¬, P-am¬,P-am¬, sj-Pn≥, _p-jvd.

ssh∏n≥: amen∏pdw hf-∏v ]c∏n¬ tk-hydns‚ `mcy sken≥ (57). kw-kvIm-cw C-∂v cmhnse 9\p h∏v \nXyklmb-amXm ]≈n skan-tØcn-bn¬. a°ƒ: sk¬hn≥, skdn≥, kuay. acpa°ƒ: tPmbvkn, h¿Ko-kv.

a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn B¿.Pn. ss] tdm-Un¬ t\m-°-c-]-d-ºn¬ {io-\nhm-k≥ B-Nm-cn(72). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: im-¥n, cm-tPjv, {]-kmZv.

h-S-t°°-c: ]´-Ww Ic-bn¬ sX-t°-°m-c≥-∏d-ºn¬ N-{μ≥(75). kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: h¬-k, hn-P-b≥, hn-a-e, eo-e. a-cp-a-°ƒ: i-in, {io-P, c-ta-i≥, N{μ-ti-Jc≥.

I-º-f-°mSv: a-S-°n-a-e l- ≥-Ip-´n (80). a-S°nae ln-Zm-b-Øp¬ Ckv-emw I-Ωn-‰n ap≥ sk{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-ΩZen, ^m-Øn-aØv, sskX-ehn, lw-kØv, ssk\p-±o≥, k-^n-b. a-cpa°ƒ: A-–p-k-emw, apl-ΩZv, h-lo-Z, D-ΩpIp¬kp, B-_n-Z.

B\-°c: B\-°c NmØ-bn¬ kp{_-“Wy≥ (76).-dn-´.-sl-UvamÃ-dm-bn-cp-∂p. kwkvImcw Xn¶-fmgv® cmhnse 9 \v ho´p-h-f-∏n¬.- `mcy: N{μnI (dn´.-sl-Uvankv{S-kv). a-°ƒ :kp[o¿, kpPnØv (Ccphcpw Zp-ss_), kpanØv (t_mwss_ tÃm°v F¢vtN©v ). acp-a-°ƒ: j_v\,- A-\nX,- c-ay.

ssh-∏n≥: s]-cp-ºn-≈n s]m-≈-bn¬ ]-tc-X-\mb tPm¿-Pn-s‚ (A-kn. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿) `mcy Nn-∂-Ω (79). kw-kvIm-cw C-∂v ssh-Io-´v 4\p s]-cp-ºn-≈n Xn-cp°p-Spw-_ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPm-bn, tXm-a-kv, sP-bnw-kv, sk-_m-kv‰n≥, s_-‰n, ssj-\n, Pm≥-kn, do-\, dm-Wn. acp-a-°ƒ: sS-kn, B-eokv, B-eo-kv, jm-en, h¿Ko-kv, tPm-k-^v, tPmkv, Pm-Iv-k¨, tdm-bn.

ImÀ-Xym-b-\n- A-½-

_m-e³ \m-bÀ

_o-cm³

Nm-Ø-aw-K-ew: sh-≈∂q¿ ]-tc-°m-´v _m-e≥ \m-b¿ (65). `m-cy: koXm-tZ-hn.

h-fm-t©-cn: sh-≠-√q-cnse td-j≥-hym-]m-cn-bmbn-cp-∂ H-d-h-t°m-´n¬ _o-cm≥ (86).

Zm-£m-b-Wn-b-½ \n-e-ºq¿: A-I-ºm-Sw I-f-°p-∂v tX-º-´n tKmhn-μ≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]-S-sh-´n Zm-£m-b-Wn-bΩ (87). a-°ƒ: cm-a-N{μ≥, cm-P≥, `m¿-§-hn, N-{μ≥, tKm-]n-\m-Y≥, ]-fln-\n, tZ-h-Zm-k≥, am-[-hn-°p-´n, `m-kv-Ic≥. a-cp-a-°ƒ: \-fn-\n, X-¶w, Kw-Km-[-c≥, C-μnc, kp-\n-X, c-a-Wn, hn-Pb-Ip-am¿, P-b.

^m-¯n-a-¡p-«n Xp-Δq¿: Ip-gn-bwIp-Ønse ]m-tem-´n¬ ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a°p-´n (76). a-°ƒ: A-ehn ap-kveym¿, ap-kv-X, Dkv-am≥, ^m-Øn-a, J-ZoP. a-dn-b.

am[h³ C-cn´n: hn-f-a-\-bn-se Np≠-°m-´n¬ am-[-h≥ (62). `mcy: btim-Z. a°ƒ: _nμp, _n\p. acp-a°ƒ: {]-tim`v, ssja.

D-®n-Ir-jv-W³ ]-c-∏-\-ßm-Sn: Su-Wnse Xp-∏m-bn tNm-´n¬ lm¿-Uvsh-bv-kv D-S-a sN-d-aw-K-e-sØ Xp-∏mbn tNm-´n¬ D-Æn-Ir-jvW≥ (66). `m-cy: h-k¥.

a-¶-S-:- ]-tc-X-\m-b- I-dpI-t©-cn- tKm-hn-μ-≥ \mb-cp-sS- `m-cy- Im¿-Xym-b\n- A-Ω- (89).-

l-ʳ-Ip-«n

kp{_-Ò-Wy³

A-¼m-Sn \o-te-iz-cw: tIm-fw-Ip-fsØ kn hn A-ºm-Sn (91). B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv {]-h¿-ØI - \mWv. `m-cy; tIm-bn-Øm-‰n¬ ]m-dp. a-°ƒ: ]-fln-\n, im-¥, cm-[m-Ir-jvW - ≥, eo-e, P-\m¿-±\ - ≥. a-cp-a°ƒ: _m-e≥, Kw-Km-[c≥, k-hn-X.

\b³-Xm-c Iq-Øp-]-dºv: BZyIme tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xmhpw Iq-Øp-]d-ºv ssl-kv-Iqƒ dn-´. slUv ¢m¿-°p-am-b-ncp-∂ ]tc-X\m-b F≥ Pn cmL-h-s‚bpw am-tdm-fn im-¥-bp-sSbpw a-Iƒ sI.bp.]n kv-Iq-fn-\p kao-]w a-RvPp-f k-Z-\n¬ Fw \-b≥-Xm-c (47). ktlm-Z-cn-am¿: a-Rv-Pp-f (A-[ym-]n-I, Iq-Øp-]dºv bp.]n. kv-Iqƒ), ar-Zpe (A-[ym-]n-I, Fw.C.Fkv. kv-Iqƒ Iq-Øp-]d-ºv), am-[pcn, a-Rv-Pcn (A-[ym-]n-I, Fw.C.F-kv. kv-Iqƒ Xe-t»-cn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

sj-bv-Jv _-joÀ A-laZv X-f¶-c: C-e-{Œo-jy-\mbn-cp∂ sX-cph-Øv Dss_-Zv tdm-Uv jm-kv hn√-bn-se sj-bv-Jv _jo¿ A-l-a-Zv (60). `mcy: tc-jv-a. a°ƒ: C-{kØv, j-l-\mkv, C-\m-lØv, k¿-{^m-kv, C-kv-Xnbm°v. a-cp-a°ƒ: km-°n¿, kndmPv, A-ao≥, \u-jmZv. k-tlm-Z-c߃: a≥kq¿, km-°n¿, dm-jnZv, ss\-ap-∂n-k, Xm-ln-d _m\p, \q-dp-∂nk.

B-bn-i-¡p-«nXn-cq-c-ßm-Sn: sI.-kn tdm-Uv ]-tc-X-\m-b Np°m≥ A-–p¿-d-lv-ams‚ `m-cy B-bn-i-°p-´n (80).

h-S-°m-t©-cn: h-S-°m-t©-cn hm-gm-\n-°m-´n¬ tXs\-Sp-°m≥ t]m-b B-Zn-hm-kn-sb hm-gm-\n Um-an¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tN-e-°-c kz-tZ-in F-f\m-Sv Xn-cp-a-Wn B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se th-embp-[-s\(59)bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn-™ H-cm-gv-N-bm-bn Um-an-\v k-ao-]-sØ h-\-Øn¬ tX≥ ti-J-cn-°p-∂ tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p th-embp-[-\pw _-‘p-°-fpw. i-\n-bm-gv-N D-®-tbm-sS Um-an¬ Ip-fn-°m-\m-bn t]m-b-Xm-sW-∂v I-cp-Xp-∂p. ssh-Io-´m-bn-´pw ImWm-Ø-X-n-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ Xn-c-®n¬ \-SØn-sb-¶n-epw I-s≠-Øm-\m-bn-cp-∂n-√. C-∂-se cmhn-se ]-Xn-s\m-t∂m-sS Um-an¬ ar-X-tZ-lw I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. h-S-°m-t©-cn F-kv.sF. sI hniz-\m-Y-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn.

bp-hm-hv d-_À-a-c-¯nÂ\n-¶v ho-Wp-a-cn-¨p

Ip-d-hn-e-ßm-Sv: sh-º≈n-bn¬ i-‡-am-b Im-‰n¬ tdm-Un-te-°v sN-cn™- d-_¿-a-c-Øn-s‚ inJ-c-߃ ap-dn-°m≥ I-bdn-b bp-hm-hv a-c-Øn¬-\n∂p ho-Wp-a-cn-®p. sh-º≈n Ip-dp-∏pw-Xp-≠-Øn¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ cm-tP-jv (a-tl-jv˛34) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS h-b-em-˛-sh-º-≈n tdm-Un¬ I-√m-en-∏m-e-Øn-\p-k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. in-J-cw-ap-dn-®-t∏mƒ ]n-Sn-hn-´ a-tl-jv tdm-Un-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn- ]-cn-t°-‰-Xn-s\-Øp-S¿-∂-v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥-c-£n-°m-\mbn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: _n-μp, N-ß-\m-t»-cn \m-ep-tIm-Sn Ip-∂-pw-]p-dØv- Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: \n-th-Zn-X. am-Xm-hv: ]p-jv]. k-tlm-Z-c-߃: a-t\m-Pv, kp-tc-jv.

sI-«n-S-¯n-\p ap-I-fnÂ\n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p {]Im-i³

am-¯-¸³

_o-cmhp

_ohn

tPm-tam³

sF-j-m_o-hn

kn-tPm-bv

tPm-bn

Acq¿: sh≈q¿ \yqkv {]n‚ v Pnh-\-°m-c≥ Acq¿ Ip‰n-°m´v sI ]n {]Im-i≥ (59). kwkvImcw C∂v D®bv°v Hcp aWn°v acSv s]mXpivaim-\-Øn¬. `mc-y: kpa. a°ƒ: AJn¬ {]Im-iv, Aa¬ {]Im-iv. \mj-\¬ C≥jp-d≥kv Iº\n Acq¿ {_m©v P\-d¬ amt\-P¿ sI ]n Aw_pPm-£≥ ktlm-Z-c-\mWv.

h-S-t°°-c: ]m-ey-Øpcp-Øv Ip-™n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b h-do-Xv aI≥ am-Ø-∏≥(88). kwkv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: tPm-k^v, hna-e, ]-tcXbm-b jo-e, Ão-^≥, t]mƒ, tPm¨k≥. a-cpa°ƒ: ssk-\-Ω, h¿Kokv, B¬-_¿-´v, hntŒm-dn-b, sIm-®p-dmWn, a-RvPp.

B-ep-h: bp.kn. tIm-fPv an√p-]-Sn-bn¬ h-f-bw°p∂n¬ ]-tc-X\m-b sk-bv-Xv a-I≥ _o-cm-hp (60) `mcy: B-kn-b. a°ƒ: d-^o°v, A-–p¬-d-low. a-cp-a°ƒ: \nj, P-kv-\.

t^m¿-´vsIm®n: ]p√zme-Øn-\-Sp-Øv k¬-k_o¬ ]-≈n-°v k-ao-]w ]-tc-X\m-b lp-ssk-≥ `m-cy _o-hn (58). a°ƒ: \-Po_v, kp-\n-X, s\-Ppa. a-cp-a-°ƒ: c-lv\, \mk¿, e-Øo^v.

ssh-∏n≥: Rm-d-°¬ hm-fq-cm≥ tPm-k-^n-s‚ a-I≥ tPm-tam≥ (45). `mcy: ta-eq¿ ssI-Xmc≥ Ip-Spw-_mw-Kw kn_n. aIƒ: \o-\p.

]p-Xp-°m-Sv: Im-cn-Ip-fw kz-tZ-in sR-cn-™mw-∏n≈n tPm¨-k-s‚ a-I≥ kn-tPm-bv(36). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v C©-°p-≠v eq¿-Zv-am-Xm ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: an-\n. a-°ƒ: B≥a-cn-b, tdm-kv-a-cn-b.

im´

IÆq¿kn‰n: A≠tØmSv Fkv Fw lukn¬ Sn A-–p¬ aPoZv (62). `mcy: Fkv Fw JZo-P. a°ƒ: tdmjv\, \ujm-Zv, lko-\, Bkm-Zv (sI.Fw.Sn, akvI-Øv), ^ukn-b, Dkvam≥ (sI.-Fw.-Sn, A-_q-Z-_n), ^mØn-a, \mk¿, ico^v. acp-a-°ƒ: sI Sn AIv_¿ Aen (tIm-gnt°m-Sv), Fw sI Ajvd^v (k-u-Zn), ]n sI keow (sI.-Fw.Sn, A_qZ-_n), sI ]n ^P¿ (Ip-ssh-Øv), k{^o\ \me-I-Øv, kao-d. J_-d-S°w C∂p cmhnse 8\v kn‰n Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

tIm-g-t©-cn: Im-´q¿ sX-t°-am-hp-¶-a-Æn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ckv-a-bn¬ e-∫-bp-sS `mcy sF-j-m_o-hn ( 85 ). J-_-d-S-°w cm-hn-se 9.30\v Im-´q¿ ]p-Ø≥]≈n J_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ:- A-–pƒ Jm-Z¿, ]-tc-X-\m-b A-–pƒ A-ko-kv, kp-sse-J _o-hn, \-_o-k-Øv _o-hn. a-cp-a-°ƒ: -Ip-™m-an-\ _o-hn, ko-\-Øv A-kokv, ap-l-Ω-Zv C-kv-abn¬, ]-tc-X-\m-b A–pƒ d-“m≥.

s]-cp-h: A-dp-\q-‰n-aw-Kew s\-√p-th-en-°p-t∂¬ ]-t{Xm-kn-s‚ a-I≥ tPm-bn ( Ip-´m-bn ˛49). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v c-≠n-\v t•m-_¬ an-j≥ C-¥y sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: sk-en≥, C-S-bm¿ cm-a≥-a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: _n-_n≥ tPm-bn, _n-\ojv tPm-bn, _n-kv-an tPmbn.

lk³

I¬-∏I - t- ©-cn: X-hf - w Nn-\ ]-tc-X\ - m-b ]-d° - p≠n¬ sk-bvX - m-en-°p-Snbp-sS `m-cy D-Æo-a° - p-´n (90). a-°ƒ: ssl-{Zp- lmPn, A-lΩ - Z- vI - p-´n, \-^okp, B-bn-ip-Ωp. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n, Ip™p-ap-lΩ - Z- v, dp-Jn-b, kp-ss_-Z.-

I-Æq¿: sP.F-kv. t]mƒ tIm¿-W-dn-se aZo-\ kv-t‰m¿ D-S-a Xfm∏v jl\mkv a≥-knen¬ Nm-en¬ l-k≥ (73). `mcy: B-bn-b_n. a°ƒ: ku-PØv, kmln-d _m-\p, j-l-\mkv, D-ssk-a, jm-ln-\, K^q¿ (ku-Zn). a-cpa°ƒ: ap-kvX-^, lp-kbv≥, ap-kvX-^, \-ko¿, jw-e, ]-tc-X\m-b kØm¿.

A-Ðp-Ã

km-d-

\n-e-ºq¿: am-cm≥-Ip-fß-c a-∂-Ø-]-d-ºn¬ A–p-√ (72).- `m-cy: a-dn-bw.a-°ƒ: `m-Pp .

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´p-∏m-d Rm-dmw-Ip-fw A-–p-¬ dkm-Jn-s‚ `m-cy km-d (35).

D-®o-a-¡p-«n

I-Æq¿: I-tÆm-ØpwNm¬ ]-tc-X\m-b ]md°-≠n ap-Ipμ-s‚ `m-cy \m-c-tßm-fn im-¥ (85). a°ƒ: \-μn\n, tkm-akp-μ-c≥ (Zn-t\-iv _oUn, Xmh-°c), P-b{]-Im-i≥ (km-[p _oUn, I-°m-Sv), Ko-X, A-\n¬Ip-am¿, c-Xvt\i≥ (_-l-d-bv≥), ]tc-X\m-b {io-\nhmk≥. a-cp-a°ƒ: h¬-ke≥ (dn-´. B-tcm-Ky h-Ip-∏v), e-Xn-I, {]-ko-X, D-j, Znhy. k-tlm-Z-c߃: cm-aZmk≥, hn-Pb≥, k-Zm\μ≥, tKm-]me≥ (dn-´. B¿.Fw. F-kv), ]-tcX\m-b Zm-tam-Zc≥, tiJc≥, \-fn\n.

AÐp a-PoZv

ap-kv-X-^sIm-t≠m-´n: sIm-´-∏pdw ]-tc-X-\m-b tN-t\]p-d-Øv tIm-b-bp-sS aI≥ ap-kv-X-^ (37). sIm´-∏p-dw Hm-d-©v t_-°-dn D-S-a-bm-Wv. am-Xm-hv: IXn-bp-Ω. `m-cy: k-^v-do\. a-°ƒ: ap-^o-Zm -sjdn≥, c-kv\. k-tlm-Z-c߃: dw-e-Øv, km-_n-d, \-ko-d, ^-ko-e, bq-kp^v.

ImÀ-¯ym-b-\n No-ta-\n: In-g-t°-°-cbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-°m-c≥ Ip-™-ºp-hns‚-bpw sIm-gp-¥n¬ ]m¿-Δ-Xn-bp-sS-bpw aIƒ sI Im¿-Øym-b-\n (68). k-tlm-Z-c-߃: sI. Ipam-c≥ (No-ta-\n), sI. N¥p (F-c-aw), ]-tc-X-bmb ]m¿-Δ-Xn.

Ip-ªn-Ir-jv-W³

\o-te-iz-cw: h-≈n-°p∂v hm-Wn-bw-h-b¬ hn Fw Ip-™n-Ir-jvW≥(48). `m-cy: {Xn-th-Wn. 28Zn-hkw {]m-b-am-b H-cp s]¨-Ip-´n D-≠v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp-à Ip-f-Øq¿ aT-Øn¬ Ir_-¶f - w: \o-te-iz-cs - Ø jv-W≥ Kp-cp-°ƒ. B-Zy-Im-e hym-]m-cn- _- am-Xm-hv: sh-≈n-t°m-Xv ¶-fw \m-ep-]p-c] - m-´n¬ aT-Øn¬ am-[-hn-b-Ω. kn sI A-_vZ- p-√(75). `m- k-tlm-Z-c-߃: hn Fw cy:B-bn-j. _m-e-Ir-jv-W≥ (dn-´ ]a-°ƒ: _o-^m-Øn-a, Ip- ©m-b-Øv- sk-{I-´-dn), ™m-an-\, d-kn-b, ap-lhn Fw am-[-h≥ (KƒΩ-Zv, \u-jm-Zv, dm-jn-\n, ^v), hn Fw th-Wp-tKmbq-\k - v. a-cp-a° - ƒ: A-ao- ]m-e≥ (_n-kn-\-kv), Zv, C-kva - b - n¬, A-_vZ- p¬- hn Fw cm-a-N-{μ≥ (Kƒh-°o¬, ap-\o-d, ^-ko^v), ]-tc-X-\m-b hn Fw e, \u-jm-Zv. cm-a-N-{μ≥.

ssk-X-e-hn h-fm-t©-cn: Im-´n-∏-cpØn-bn-se hm-°-bn¬ ssk-X-e-hn (65). `m-cy: B-bn-ip-Ωp. a-°ƒ: \nkm¿, l-ko-\, A-\o-k. a-cp-a-°ƒ: aq-k, j-d-^p±o≥, k-°o-\. k-tlm-Zc-߃: B-en-bm-ap-lmPn, lw-k, A-_p, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Z-vlm-Pn.

[À-a-cm-Pv I¬-∏‰: Ip∂-º‰ inhKncn Fkvt‰‰-n¬ [¿-acmPv (75). `mcy: hnimem£-n. a°-ƒ: dlv\, jym≥. acpa°ƒ: tUm. kt¥-mjv, {]nb.

I-Sp-Øp-cp-Øn: sI-´n-SØn-s‚ ap-I-fn¬\n-∂p ho-Wp ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. am-∂m¿ B-∏m-©nd A-iz-Xn-bn¬ (\m-cm-bW hn-em-kw) A-Xp¬ tam-l≥ (D-Æn-°p-´≥-˛19) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-® ssh-Ip-t∂-ctØm-Sp Iq-Sn Ip-S-am-fq-cn-se ho-´n¬ dq-^vh¿-°v sNøp-∂-Xn-\n-S-bn¬ ho-Sn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬\n-∂p Xm-sgho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ D-Æn-°p-´-s\ D-S≥X-s∂ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se 6.30-Hm-sS a-cn-®p. t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw sshIp-t∂-c-tØm-Sp Iq-Sn ar-X-tZ-lw ho-´n-se-Øn-®p. A-Xp-en-s‚ i-co-cm-h-b-h-ß-sf-√mw Zm-\w sN-bv-XXm-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. I-em-a-fi-ew taml≥ Ip-am-dm-Wv A-—≥ (dn-´. kv-s]-jy¬ t{K-Uv hnt√-Pv Hm-^n-k¿). am-Xm-h:v Ko-X. A-Xp-ey G-I-ktlm-Z-cn-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬.

hm-l-\m-]-I-S-s¯ Xp-SÀ-¶v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

-l-cn-∏m-Sv: hm-l-\m-]-I-SsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn®p. sh-´p-th-\n {io-ssie-Øn¬ cm-a-N-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gvN cm-{Xn H-cp-a-Wn-°v h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p a-c-Ww.- kv-Iq-´-dn¬ bm-{XsN-øp-tºmƒ I-gn-™ 24\v D-®bv-°v 2 a-Wn-°v amth-en-°-c ]p-fn-aq-´n¬ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®m-bncp-∂p A-]-I-Sw-. `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: ku-ay, k‘y,- k-Pn-Xv, A-Pn-Xv.- a-cp-a-°ƒ: {io-Pn-Øv, _m-_p.

hnZymÀYn s{S-bn-\nÂ\n-¶v ho-Wp a-cn-¨p Ip-ª-½

kp-io-e³-

Ip-a-c-Iw: t]m-f-°-√n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ-s‚ `m-cy Ip-™-Ω (87). a°ƒ: [¿-Ωm-\-μ≥, A\n-b≥-Ip-™v, iym-a-f, cm-Pp, tc-h-Ω. a-cp-a-°ƒ: s]m-∂-Ω, s]m-∂-Ω, cmP-∏≥, e-fn-X-Ω, cm-Pp.

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿Ip-dp-ºm-e-a-‰w- Im-hp-¶¬- ]p-Ø≥-]p-c-bn¬- sI F≥- kp-io-e≥- (62)- .kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.- `mcy-: X-¶-Ω.- a-°-ƒ-: hnt\m-Zv,- hn-\-b-N-{μ-≥.-

a-Zo-\-bn \n-cym-X-\m-bn

hÀ-Ko-kv tPm-k-^v

D-Xp-¸v

X-¦-¨³

P-tb-jv

t{X-kym-½

F-cp-ta-en: am-fn-I-ho-´n¬ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv (Ip©m-∏˛78) a-Zo-\-bn¬ \n-cy-X-\m-bn. a-°-bn¬ Dw-d \n¿-h-ln-®-ti-jw a-Zo-\-bn-te-bv-°p-≈ bm-{X-°n-S-bn-em-Wv a-cWw. J-_-d-S-°w a-Zo-\bn¬ \-S-∂p. `m-cy: a-dnbw. a-°-ƒ: \u-^¬, \n-bm-kv, \-Pn-b. a-cp-a°ƒ: k-\o-k, B-knb, jw-kp-±o≥.

aq-e-a-‰w-: ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬- h¿-Ko-kv tPm-k-^v (70). kw-kv-Im-cw- C-∂v D®-bv-°p c-≠n-\v sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\- ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy:- ]-tc-X-bm-b- ta-cnh¿-Ko-kv. a-°ƒ-: P-knh¿-Ko-kv, tdm-bn- h¿-Kokv, Pn-Pn- h¿-Ko-kv, Pn-\nh¿-Ko-kv. a-cp-a-°ƒ- :B‚-Wn, _n-μp- tdm-bn, B‚-Wn, tdm-_n≥-. cm-Pp-]pcw: tIm-fn-®m¬ sh-´n-bmw-I-≠-Øn¬ De-l-∂m≥ F-∂ Ipt™-´≥ (80). `mcy: adnbw. a°ƒ: ^n-en∏v, tPm-bn, B-\okv. a-cp-a-°ƒ: ^n-tem-an-\, ]p-jv-], tPm¨. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hnse 8.30\v ]-\ØSn sk‚ v tPmk-^v s^-tdm-\ N¿®n¬.

]m-em: Ãm¿ t^m-t´mÃm-‰v D-S-a aq-∂m-\n Hmen-bv-°¬ H sP X-¶®≥ (53). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v ]mem sk-‚ v ta-co-kv ]-gb-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-gv-kn X-¶®≥ (Ãm-^v, In-g-X-Snbq¿ k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v, ]m-em). a°ƒ: A-cp¨ Sn tPm-k^v(-F.-kn-.F-kv. sS-Ivt\m-f-Pn-kv, Xn-cp-h-\-¥]p-cw), A-\n-X Sn tPmk-^v(kn.-F. Ãp-U‚ v tIm-´-bw).

]m-em: ap-≠m-¶¬ Xp≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kym-bp-sS a-I≥ Ptb-jv (Ip-™p-tam≥-˛30). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v ap-≠m¶¬ sk‚ v sUm-an-\n-Iv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b A°m-a. `m-cy: tPm-tamƒ ap-tØm-en aT-Øn-°m-´pIp-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: B≥ a-cn-b.

tPm-k-^v

sN-ß-fw: ]-\-{X-am-enbn¬ {]-^. ]n bp D-Xp-∏v (84). _-tk-en-tbm-kv tIm-f-Pv ln-μn hn-`m-Kw ap≥ ta-[m-hn-bmbn--cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v sN-ß-fw sk‚ v tXm-akv bm-t°m-_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: Zo-\mΩ D-Xp-∏v (dn-´. {]n≥-kn∏¬ K-h. hn.F-®v.F-kv.C. Ip-a-c-Iw). a-°ƒ: DXp-∏v tPm-k-^v (am¿-°‰n-Mv am-t\-P¿ F¬.sF.kn. Hm-^v C-¥y), tUm. kq-k≥ D-Xp-∏v (F-kv.F.‰n. tlm-kv-]n-‰¬, saUn-°¬ tIm-f-Pv Xn-cp-h\-¥-]p-cw) a-cp-a-°ƒ: tUm. tPm¿-Pv am-Xyq-kv (F¬.F≥.kn.]n.C. Xncp-h-\-¥-]p-cw), kq-k≥ ss\-\m≥ (A-kn. F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ sI.F-kv.C._n. Xncp-h-\-¥-]p-cw).

ap-°q-´p-X-d: ]m-d-°p-fß-c ]-tc-X-\m-b ]n Fw am-Xyp-hn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (80). kw-kvIm-cw \m-sf 10\v a-Wn∏p-g {In-kv-Xp-cm-Pv ]≈n- skantØcnbn¬.]-tc-X hn-f°p-am-Sw Ip-∂-Øp-]p-cbn-Sw Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: do-Øm-Ω, knÿ a-cn-b (F-^v.-kn.kn. Xo-t°m-bn), tPmkv (A¬-t^m-≥-km {Smh¬-kv, F-cp-ta-en), PnΩn, tSm-an ( {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw sh-®q-®nd), eq-kn, ]-tc-X-\m-b tPm-tPm. a-cp-a-°ƒ: D-Ω≥ h¿-Kokv(_n.-Pn. {Kq-∏v Xn-cp-h\-¥-]p-cw), tPm-kv amXyp(A-a¬-tPym-Xn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, Im-™n-c-∏-≈n), tacn-°p-™v, dm-Wn (bp.]n. kv-Iqƒ sIm-√ap-f), en- n (en-‰n¬ ^vf-h¿ ]-ªn-Iv kv-Iqƒ sIm-√-ap-f).

Hm-a-t»-cn: Im-\m-´v sI Sn tPm-k-^v(t_-_n˛73). `m-cy: {Sn-k. a°ƒ: kz-]v-\, k-Pn-\, tkm-\, jm-\n. a-cp-a°ƒ: tSm-an, t]mƒ-kn, tdm-_n≥, hn-Pn≥.

Z£ntW¥y≥ ]¿hX \ncIfn¬ A]q¿hambn ImWs∏Sp∂ BaØhf F∂dnbs∏Sp∂ ]¿∏nƒ t{^mKv. \mknI _m{Sm®kv F∂ imkv{Xob \maØnemWv CXv Adnbs∏Sp∂Xv. tXm°p-]m-d kz-tZ-in Fw hn hm-h®s‚ ]pcbnSØn¬ \n-∂p-amWv X-hfsb Is≠-Øn-bXv.

Nm-¯p Ip-‰ym-Sn: s\-tcm-Øv NmØp (76). `m-cy: ]-tc-Xbm-b am-Xp. a-°ƒ: cmP≥, N-{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, i-in, im-¥, {ioP. a-cp-a-°ƒ: i-in, tim`, _n-μp, do-\, k-Pn-\, ]-tc-X-\m-b _m-e≥.

D-e-l-¶m³

P-p-ss\-kv ]-≈n-°¬ _-km¿: Icp-ho-´n¬ A-_p-hn-s‚ aI≥ Pp-ss\-kv (29). amXm-hv: Ju-e-Øv.

c-hn s]-cn-¥¬-aÆ - : tX-e°m-Sv Ip-∂Ø - v c-hn (65). `m-cy: ]-cn-bW - n. a-°ƒ: cm-tP-jv, l-co-jv, Kn-cn-P, jo-P. a-cp-aI - ƒ: _n-μp.

tS-_nÄ^m-\n-\v Xo-¸n-Sn-¨v Ip-«n-I-f-S-¡w A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v Im-k¿-tIm-Uv: tS-_nƒ ^m-\n\v Xo-∏n-Sn-®v ^¿-Wn-®-dp-Iƒ IØn ho-´-Ω-b-S-°w A-©p-t]¿°v s]m-≈-te-‰p. a-P-en¬ K-^qdn-s‚ ho-´n-em-Wv kw-`-hw. Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-t∂m-sSbm-Wv kw-`-hw. K-^q-dn-s‚ `mcy kp-ss_-Z(37), a-°-fm-b Pwjo-\ (19), ^m-Øn-a-Øv k-^ (14), K-^q-dn-s‚ k-tlm-Z-cn s]m-bn-\m-®n-bn-se J-Zo-P-bpsS a-°-fm-b d-^o-Z (8), ap-^o-Z (7) F-∂n-h¿-°m-Wv s]m-≈-te‰-Xv. k-^, d-^o-Z, ap-^o-Z F∂n-h-sc aw-K-em-]p-cw B-ip-]{Xn-bn-epw kp-ss_-Z-tb-bpw Pw-jo-\-tb-bpw Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]th-in-∏n-®p. C-cp-\n-e ho-Sn-s‚ Xm-g-sØ \n-e-bn-se lm-fn¬ h-®n-cp-∂

tS-_nƒ^m-\n-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®Xv. Ip-´n-Iƒ ap-Iƒ\n-e-bn-emWv In-S-∂p-d-ßn-bn-cp-∂-Xv. ]pe¿-s® aq-t∂m-sS ^m≥ h-®n-cp∂ ss^-_¿ tS-_n-fpw \m-ep Itk-c-I-fpw Xo-bn¬ D-cp-In ]p-I]-S-e-߃ ap-I-fn-te-°v ]-S¿-∂tXm-sS Ip-´n-Iƒ ]-cn-{`m-¥ntbm-sS Xm-g-sØ \n-e-bn-te-°v C-d-ßn Hm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv Xo-bn¬ Dcp-Ip-I-bm-bn-cp-∂ ta-i-bn-epw I-tk-c-I-fn-epw X-´n-ho-Wv s]m≈-te-‰-Xv. \n-e-hn-fn-tI-´v Hm-Snsb-Øn-b kp-ss_-Z-bv-°pw s]m-≈-te-‰p. Xo-∏n-Sp-Ø-Øns‚ Im-c-Ww hy-‡-a-√. Hm-Wm-°n-sh-®n-cp-∂ ^m≥ I-d‚ vt]m-b k-a-b-Øv Hm-^m- I-Øn-\-in-® tS-_nƒ-^m-\pw, ss^-_¿ tS-_n-fpw °m≥ a-d-∂p-t]m-bn-cp-∂p. I- ÿm-]n-®-t∏m-gm-Wv ^m≥ I- ep-≠m-bn-cp-∂ Sn.-hn. Ãm‚ v Ad‚ v ssl thmƒ-t´-Pn¬ ]p-\- Øn-b-sX-∂v I-cp-Xp-∂p. lm-fn- S-°w I-Øn-\-in-®p. -

A-Ðp-Àd-lav m³ a-t©-cn: ]-Øn-cn-bm¬ ]m-´p-Im-c≥ A-–p¿-dlvam≥ (65). `m-cy: ssk-\_ - . a-°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n (Zp-_b - v), A–p¬- d-jo-Zv (Pn-±), i-d^p-∂o-k. a-cp-a° - ƒ: jm-Pn, \p-kvd - Ø - v, \u^. k-tlm-Zc - ß - ƒ: apl-ΩZ- v, ]-tc-X\ - m-b Ae-hn, B-bn-i, dp-Jn-b, ]tc-Xb - m-b J-Zo-P, B-an\, ssk-\_ - .

tZh-bm\n X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn \n-Sp-tßm-´v Im-hn-\p kao-]w _m-_p k-Z-\Øn¬ tZ-h-bm-\n (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Aºp. a°ƒ: ssie-P, h\-P, {io-P, ]-tc-X\mb Nn-{X-cmP≥. a-cpa°ƒ: ap-Ipμ≥, kp\n¬ Ip-am¿ (Iu¨kne¿, Nnd-°c), ]-tcX\m-b th-em-bp-[≥.

tPm-k-^v tIm-´-Ø-d: am-S-°p-∂v {km-Øm-g-Øv tPm-k-^v (Hu-tk-∏v ˛65). `m-cy Nn∂-Ω.

B-e-∏p-g: ]n-Xm-hns‚ I¨-ap-∂n¬ a-I≥ s{S-bn-\n¬\n-∂p ho-Wp a-cn-®p. ]p-d-°mSv ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv I-cq¿ In-g-°v I- ≠ - Ø n¬- ] - d - º n¬ I-Æ≥-˛ _o-\ Z-º-XnI-fp-sS a-I≥ {]-ÀmZ≥ (In-c¨-˛14) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.30Hm-sS Xp-tºm-fn sd-bn¬-th tÃ-j-\v k-ao-]w h-®m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. _-‘p-hn-s‚ Kr-l-{]-th-i-\-N-S-ßn¬ ]s¶-Sp-°m-\m-bn A-º-e-∏p-g-bn¬\n-∂v s{S-bn\n¬ Xp-tºm-fn-°v t]m-b-Xm-bn-cp-∂p In-c¨. Xp-tºm-fn sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ a-I-s\-bpw Im-Øv ]n-Xm-hv I-Æ≥ \n¬-∏p-≠m-bn-cp-∂p. FIv-kv-{]-kv s{S-bn-\m-b-Xn-\m¬ Xp-tºm-fn-bn¬ tÃm-∏n-√m-bn-cp-∂-p. sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬- \n∂v G-I-tZ-iw 50 ao-‰¿ \o-ßn-b-t∏m-gm-Wv X-\n°v C-d-tß-≠ ÿ-e-am-sW-∂v In-c-Wn-\v a-\- nem-b-Xv. Cu k-a-bw s{S-bn-\n¬-\n-∂v Nm-Sn-bt∏mƒ πm-‰v-t^m-an-te-°v ho-Wm-Wv a-cn-®-Xv. kw`-hw I-≠v Hm-Sn-°q-Sn-b-h-cp-sS Iq-´-Øn¬ ]n-Xmhpw D-≠m-bn-cp-∂-p. A-]-I-Sw \-S-∂ ÿ-e-Øn-\v sXm-´-cn-In-em-Wv Kr-l-{]-th-iw \-S-°p-∂ ho-Sv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-°-cn-®p. A-º-e-∏p-g K-h. tam-U¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se H≥-]-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃-: Im¿-Øn-Iv, `mKy-e-£v-an.

Imen-¡-än kÀ-h-I-emim-e `c-Ww F³.F-kv.F-kvþ k-` \n-b-{´W¯n-se¶v „

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-ebn¬ eo-Kn-\v H-cp ssh-kv Nm≥-k-edpw cPn-kv-{Smdpw Hº-Xv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpap-≠m-bn´pw `c-Ww \n-b-{¥n-°p∂-Xv F≥.F-kv.-Fkpw {Inkv-Xy≥ k-`-I-fp-amsW∂-Xv eo-Kv kwÿm-\ t\-Xr-XzsØ Du-cm-°p-Sp-°n-em-°p-∂p. \m-b¿ k¿-hokv skm-ssk-‰n-bp-sS {]-Xn-\n-[nbm-b Imen°-‰v s{]m. ssh-kv Nm≥-k-edpw A-t±l-Øn-s‚ t]-gv-k-\¬ Ãm^pw tN-¿-∂mWv hn.kn-bp-sSbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-sSbpw Hm^n-kpI-sf \n-b-{¥n-°p-∂Xv. kw-L-]-cnhmc _-‘-ap-≈-bmfpw {Inkv-Xy≥ k-` {]Xn-\n-[n-bp-am-Wv ]n.hn.kn-bp-sS t]-gv-kW¬ Ãm-^n-ep-≈Xv.

kp-{][m-\ ^-b-ep-Ifn¬ ]n.hn.kn°pw t]-gv-k-\¬ Ãm-^n¬-s∏-´h¿°pw Xm¬-∏-cy-ap-≈ Im-cy-߃ C-h¿ t\-Sn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂v Bt£-]w D-b¿∂n´p≠v. A-©p-h¿j-sØ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fp-sS \n-e-hm-c-a-f°¬ \mS-Iw \S-Øn k-`-bpsS \n-b-{¥-W-Øn¬-s∏-´ Xr-iq¿- k-lr-Z-b F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-fPn-s\ H∂mw ÿm-\-sØ-Øn-®v A-hm¿-Uv \¬-In-b-Xn\p ]n-∂n¬ ]n.hn.kn, Hm-^nkv Ãm-^v Iq-´psI-´m-Wv. _n.sS-In-\v tXm‰-h¿-°v C-tX tIm-f-Pn¬ Fw.sS-In-\v {]thi-\w \¬In- hn.kn-sb Ip-Sp-°n-bXpw Cu tem-_n Xs∂bm-W-s{X. eo-Kv \n-b-an-°-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´ {]^.Ip-™n-Ir-jvW-\v e-£-Zzo-]v Uo≥ \¬-In hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°n-b-Xn-\p ]n-

∂nepw Ch-cpsS I-c-߃ Ds≠-∂m-Wv hnh-cw. H-gn-hp-≈ 300 Hm-fw A-kn-kv-‰‚p-am-¿ 150 e-[n-Iw ]yq-¨, hm-®v-am≥ X-kv-Xn-I-Ifn¬ \n-ba-\w \-S-Øm-sX \o-´n-s°m≠pt]m-Ip-∂-Xnepw {]tXy-I Xm-¬-∏-cy-ap≠v. Im-en-°-‰n-s‚ `c-Ww \n-b-{¥n-°p-∂Xn¬ eo-Kn-\v hy-‡am-b ]-¶m-fn-Ø-an√mØ-Xn-\m¬ C-t∏mg-sØ hn.kn-°p tijw ]pXn-b hn.kn \n-b-a-\-Øn¬ C-S-s]tS-s≠-∂m-Wv eo-Kn-s‚ Xo-cp-am\w. ]m¿´n°pw k-ap-Zm-b-Øn\pw bm-sXm-cp t\-´hp-ap-≠m-°m≥ km-[n-°m-Ø Im-en°-‰v k¿-h-I-emim-e `-c-W-Øn¬ eo-Kv kn≥Un-t°-‰w-K-ßfpw t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn am-dp-∂-Xn-¬ ]m¿-´n t\-Xm-°ƒ-°v A-a¿j-ap≠v.


8

thÀ-]mSv

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

tcmKnsb kµÀin¨v aS-§sh Ip-g-ªpho-Wp a-cn-¨p AÐp a-PoZv

im´

Ip-ªn-Ir-jv-W³

tZh-bm\n

D-e-l-¶m³

sj-bv-Jv _-joÀ A-laZv

lk³

A-_v-Zp-Ã

IÆq¿kn‰n: A≠tØmSv Fkv Fw lukn¬ Sn A-–p¬ aPoZv (62). `mcy: Fkv Fw JZo-P. a°ƒ: tdmjv\, \ujm-Zv, lko-\, Bkm-Zv (sI.-Fw.Sn, akvIØv), ^ukn-b, Dkvam≥ (sI.-Fw.-Sn, A-_q-Z-_n), ^mØn-a, \mk¿, ico-^v. acp-a°ƒ: sI Sn AIv_¿ Aen (tIm-gn-t°m-Sv), Fw sI Ajvd^v (ku-Zn), ]n sI keow (sI.-Fw.Sn, A_qZ_n), sI ]n ^P¿ (Ipssh-Øv), k{^o\ \me-I-Øv, kao-d. J_-d-S°w C-∂p cmhnse 8\v kn‰n Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

I-Æq¿: I-tÆm-ØpwNm¬ ]-tc-X\m-b ]md°-≠n ap-Ipμ-s‚ `mcy \m-c-tßm-fn im-¥ (85). a°ƒ: \-μn\n, tkm-a-kp-μ-c≥ (Zn-t\iv _oUn, Xmh-°c), P-b-{]-Im-i≥ (km-[p _oUn, I-°m-Sv), Ko-X, A-\n¬Ip-am¿, c-Xvt\i≥ (_-l-d-bv≥), ]-tc-X\m-b {io-\nhmk≥. a-cp-a°ƒ: h¬-ke≥ (dn-´. B-tcm-Ky h-Ip∏v), e-Xn-I, {]-ko-X, Dj, Znhy. k-tlm-Zc߃: cm-a-Zmk≥, hnPb≥, k-Zm-\μ≥, tKm-]me≥ (dn-´. B¿.Fw. F-kv), ]-tcX\m-b Zm-tam-Zc≥, ti-Jc≥, \-fn\n.

\o-te-iz-cw: h-≈n-°p∂v hm-Wn-bw-h-b¬ hn Fw Ip-™n-Ir-jvW≥(48). `m-cy: {Xn-thWn. 28Zn-h-kw {]m-b-amb H-cp s]¨-Ip-´n D-≠v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ipf-Øq¿ aT-Øn¬ Ir-jvW≥ Kp-cp-°ƒ. am-Xm-hv: sh-≈n-t°m-Xv aT-Øn¬ am-[-hn-b-Ω. k-tlm-Z-c߃: hn Fw _m-e-Irjv-W≥ (dn-´ ]-©m-bØv- sk-{I-´-dn), hn Fw am-[-h≥ (Kƒ-^v), hn Fw th-Wp-tKm-]m-e≥ (_n-kn-\-kv), hn Fw cma-N-{μ≥ (Kƒ-^v), ]-tcX-\m-b hn Fw cm-a-N{μ≥.

X-e-t»-cn: F-c-t™mfn \n-Sp-tßm-´v Im-hn-\p k-ao-]w _m-_p k-Z-\Øn¬ tZ-h-bm-\n (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Aºp. a°ƒ: ssieP, h\-P, {io-P, ]-tcX\m-b Nn-{X-cmP≥. acp-a°ƒ: ap-Ipμ≥, kp\n¬ Ip-am¿ (Iu¨kne¿, Nnd-°c), ]-tcX\m-b th-em-bp-[≥.

cm-Pp-]pcw: tIm-fn-®m¬ sh-´n-bmw-I-≠-Øn¬ De-l-∂m≥ F-∂ Ipt™-´≥ (80). `mcy: adnbw. a°ƒ: ^n-en∏v, tPm-bn, B-\okv. a-cp-a°ƒ: ^n-tem-an-\, ]p-jv], tPm¨. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 8.30\v ]\ØSn sk‚ v tPmk-^v s^-tdm-\ N¿-®n¬. Ip-‰ym-Sn: s\-tcm-Øv NmØp (76). `m-cy: ]-tc-Xbm-b am-Xp. a-°ƒ: cmP≥, N-{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, i-in, im-¥, {ioP. a-cp-a-°ƒ: i-in, tim`, _n-μp, do-\, k-Pn-\, ]-tc-X-\m-b _m-e≥.

I-Æq¿: sP.F-kv. t]mƒ tIm¿-W-dn-se aZo-\ kv-t‰m¿ D-S-a Xfm∏v jl\mkv a≥-knen¬ Nm-en¬ l-k≥ (73). `mcy: B-bn-b_n. a°ƒ: ku-PØv, kmln-d _m-\p, j-l-\mkv, D-ssk-a, jm-ln-\, K^q¿ (ku-Zn). a-cpa°ƒ: ap-kvX-^, lp-kbv≥, ap-kvX-^, \-ko¿, jw-e, ]-tc-X\m-b kØm¿.

_-¶f - w: \o-te-iz-cs - Ø B-Zy-Im-e hym-]m-cn- _¶-fw \m-ep-]p-c] - m-´n¬ kn sI A-_vZ- p-√(75). `mcy:B-bn-j. a-°ƒ: _o^m-Øn-a, Ip-™m-an-\, dkn-b, ap-lΩ - Z- v, \u-jm-Zv, dm-jn-\n, bq-\k - v. a-cp-a°ƒ: A-ao-Zv, C-kva - b - n¬, A-_vZ- p¬-h° - o¬, ap-\od, ^-ko-e, \u-jm-Zv.

A-Ðp-Àd-lav m³

X-f¶-c: C-e-{Œo-jy-\mbn-cp∂ sX-cph-Øv Dss_-Zv tdm-Uv jm-kv hn√-bn-se sj-bv-Jv _jo¿ A-l-a-Zv (60). `mcy: tc-jv-a. a°ƒ: C{kØv, j-l-\mkv, C\m-lØv, k¿-{^m-kv, C-kv-Xn-bm°v. a-cp-a°ƒ: km-°n¿, kndmPv, A-ao≥, \u-jmZv. k-tlm-Z-c߃: a≥kq¿, km-°n¿, dm-jnZv, ss\-ap-∂n-k, Xm-ln-d _m\p, \q-dp-∂nk.

B-an-\ D-½

tPm-k-^v

s]-cn-¥¬-aÆ - : tX-e°m-Sv Ip-∂Ø - v c-hn (65). `m-cy: ]-cn-bW - n. a°ƒ: cm-tP-jv, l-co-jv, Kn-cn-P, jo-P. a-cp-aI - ƒ: _n-μp.

Hm-a-t»-cn: Im-\m-´v sI Sn tPm-k-^v(t__n-˛73). `m-cy: {Sn-k. a°ƒ: kz-]v-\, k-Pn-\, tkm-\, jm-\n. a-cp-a-°ƒ: tSm-an, t]mƒ-kn, tdm-_n≥, hn-Pn≥.

I¬-∏I - t- ©-cn: X-hf - w Nn-\ ]-tc-X\ - m-b ]-d° - p≠n¬ sk-bvX - m-en-°p-Snbp-sS `m-cy D-Æo-a° - p-´n (90). a-°ƒ: ssl-{Zp- lmPn, A-lΩ - Z- vI - p-´n, \-^okp, B-bn-ip-Ωp. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n, Ip™p-ap-lΩ - Z- v, dp-Jn-b, kp-ss_-Z.-

sIm-t≠m-´n: sIm-´-∏p-dw ]-tc-X-\m-b tN-t\-]p-dØv tIm-b-bp-sS a-I≥ ap-kv-X-^ (37). sIm-´-∏pdw Hm-d-©v t_-°-dn D-S-abm-Wv. am-Xm-hv: I-Xn-bpΩ. `m-cy: k-^v-do-\. a°ƒ: ap-^o-Zm -sj-dn≥, c-kv\. k-tlm-Z-c-߃: dw-e-Øv, km-_n-d, \-kod, ^-ko-e, bq-kp-^v.

\n-e-ºq¿: A-I-ºm-Sw If-°p-∂v ]-tc-X-\m-b tXº-´n tKm-hn-μ≥ \m-b-cpsS `m-cy ]-S-sh-´n Zm£m-b-Wn-b-Ω (87). a°ƒ: cm-a-N-{μ≥, cmP≥, `m¿-§-hn, N-{μ≥, tKm-]n-\m-Y≥, ]-fln-\n, tZ-h-Zm-k≥, am-[-hn-°p´n, `m-kv-I-c≥. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, X-¶w, KwKm-[-c≥, C-μn-c, kp-\nX, c-a-Wn, hn-P-b-Ip-am¿, P-b.

km-d-

P-p-ss\-kv

tIm-´-Ø-d: am-S-°p-∂v {km-Øm-g-Øv tPm-k^v (Hu-tk-∏v ˛65). `mcy Nn-∂-Ω.

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´p-∏m-d Rm-dmw-Ip-fw A-–p-¬ dkm-Jn-s‚ `m-cy km-d (35).

]-≈n-°¬ _-km¿: Icp-ho-´n¬ A-_p-hn-s‚ aI≥ Pp-ss\-kv (29). amXm-hv: Ju-e-Øv.

ImÀ-¯ym-b-\n

^m-¯n-a-¡p-«n

[À-a-cm-Pv

No-ta-\n: In-g-t°-°-c-bnse ]-tc-X-\m-b tIm-´°m-c≥ Ip-™-ºp-hn-s‚bpw sIm-gp-¥n¬ ]m¿-ΔXn-bp-sS-bpw a-Iƒ sI Im¿-Øym-b-\n (68). ktlm-Z-c-߃: sI. Ip-amc≥ (No-ta-\n), sI. N¥p (F-c-aw), ]-tc-X-bmb ]m¿-Δ-Xn.

Xp-Δq¿: Ip-gn-bwIpØn-se ]m-tem-´n¬ apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy ^mØn-a-°p-´n (76). a°ƒ: A-e-hn apkveym¿, ap-kv-X, D-kvam≥, ^m-Øn-a, J-Zo-P. a-dn-b.

I¬-∏‰: Ip∂-º‰ inhKncn Fkvt‰‰-n¬ [¿-acmPv (75). `mcy: hnimem£-n. a°-ƒ: dlv\, jym≥. acpa°ƒ: tUm. kt¥-mjv, {]nb.

a-Zo-\-bn \n-cym-X-\m-bn

C-cn´n: hn-f-a-\-bn-se Np-≠-°m-´n¬ am-[-h≥ (62). `mcy: btim-Z. a°ƒ: _nμp, _n\p. acp-a°ƒ: {]-tim`v, ssja.

c-hn

F-cp-ta-en: am-fn-I-ho´n¬ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv (Ip-©m-∏ 78) a-Zo-\-bn¬ \n-cy-X-\m-bn. a-°-bn¬ Dw-d \n¿-h-ln-®-ti-jw aZo-\-bn-te-bv-°p-≈ bm{X-bv°n-S-bn-em-Wv a-cWw. J-_-d-S-°w a-Zo-\bn¬ \-S-∂p. `m-cy a-dnbw.a-°ƒ : \u-^¬, \nbm-kv, \-Pn-b.a-cp-a-°ƒ : k-\o-k, B-kn-b, jwkp-±o≥ ]p-\-eq¿.

am[h³

hÀ-Ko-kv tPm-k-^v

D-®o-a-¡p-«n

Ip-ª-½ Ip-a-c-Iw: t]m-f-°-√n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μs‚ `m-cy Ip-™-Ω (87). a-°ƒ: [¿-Ωm-\-μ≥, A\n-b≥-Ip-™v, iym-a-f, cm-Pp, tc-h-Ω. a-cp-a°ƒ: s]m-∂-Ω, s]m-∂Ω, cm-P-∏≥, e-fn-X-Ω, cm-Pp. kw-kv-Im-cw Xn-¶fm-gv-N 1 a-Wn-°v ho-´p-hf-∏n¬.

a-t©-cn: ]-Øn-cn-bm¬ ]m-´p-Im-c≥ A-–p¿-dlvam≥ (65). `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- en (Zp-_b - v), A-–p¬- djo-Zv (Pn-±), i-d^ - p-∂ok. a-cp-a° - ƒ: jm-Pn, \p-kvd - Ø - v, \u-^. ktlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - Z- v, ]-tc-X\ - m-b A-eh - n, Bbn-i, dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb J-Zo-P, B-an-\, ssk\-_.

Nm-¯p

ap-kv-X-^-

Zm-£m-b-Wn-b-½ -

h-fm-t©-cn: Im-´n-∏-cpØn-bn-se hm-°-bn¬ ssk-X-e-hn (65). `m-cy: B-bn-ip-Ωp. a-°ƒ: \nkm¿, l-ko-\, A-\o-k. a-cp-a-°ƒ: aq-k, j-d-^p±o≥, k-°o-\. k-tlm-Zc-߃: B-en-bm-ap-lmPn, lw-k, A-_p, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Z-vlm-Pn.

A-cq¿: A-cq¿ ]-©m-bØv 12mw hm¿-Uv N-{μq¿ ]m-f-b-Øv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b A-en-bm¿ lmPn-bp-sS `m-cy-bpw N{μq¿ Cw-{]- o-hv F-Ivkv-t]m¿-´n-Mv am-t\PnMv U-b-d-Œ-dpw F-c-a√q¿ tdm-kv Km¿-U≥ kn¬-Iv-kv D-S-a-bp-am-b A-_-vZp- lm-Pn-bp-sS am-Xm-hp-am-b B-an-\mD-Ω (90). a-‰pa-°ƒ: A-–p¬ Jm-Z¿, ap-l-Ω-Zv, A–p¬ J-cow, ^m-Øn-a.

l-ʳ-Ip-«n

kp{_-Ò-Wy³

\b³-Xm-c

D-®n-Ir-jv-W³ -

A-¼m-Sn

I-º-f-°mSv: a-S-°n-a-e l- ≥-Ip-´n (80). a-S°nae ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw I-Ωn-‰n ap≥ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zen, ^m-ØnaØv, ssk-X-ehn, lwkØv, ssk-\p-±o≥, k^n-b. a-cp-a°ƒ: A–p-k-emw, ap-l-ΩZv, hlo-Z, D-Ωp-Ip¬kp, B_n-Z.

B\-°c: B\-°c NmØ-bn¬ kp{_“-Wy≥ (76).-dn-´.sl-Uvam-Ã-dm-bn-cp∂p. kwkvImcw Xn¶-fmgv® cmhnse 9 \v ho´p-h-f-∏n¬.`mcy: N{μnI (dn´.sl-Uvan-kv{S-kv). a°ƒ :kp[o¿, kpPnØv (C-cphcpw Zp-ss_), kpanØv (t_mwss_ tÃm°v F¢vtN©v ). a-cp-a°ƒ: j_v\,- A-\nX,- c-ay.

Iq-Øp-]-dºv: BZyIme tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xmhpw Iq-Øp-]d-ºv ssl-kv-Iqƒ dn-´. sl-Uv ¢m¿-°p-am-b-ncp-∂ ]-tcX\m-b F≥ Pn cm-L-hs‚bpw am-tdm-fn im-¥bp-sSbpw a-Iƒ sI.bp.]n kv-Iq-fn-\p kao-]w a-RvPp-f k-Z-\n¬ Fw \-b≥-Xm-c (47). ktlm-Z-cn-am¿: a-Rv-Pp-f (A-[ym-]n-I, Iq-Øp-]dºv bp.]n. kv-Iqƒ), ar-Zpe (A-[ym-]n-I, Fw.C.Fkv. kv-Iqƒ IqØp-]d-ºv), am-[pcn, aRv-Pcn (A-[ym-]n-I, Fw.C.F-kv. kv-Iqƒ Xe-t»-cn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Su-Wnse Xp-∏m-bn tNm-´n¬ lm¿-Uvsh-bv-kv D-S-a sN-d-aw-K-e-sØ Xp-∏mbn tNm-´n¬ D-Æn-Ir-jvW≥ (66). `m-cy: h-k¥. a-°ƒ: d-Po-jv, dn_, d-kn.-

\o-te-iz-cw: tIm-fwIp-fs - Ø kn hn Aºm-Sn (91). B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-ØI-\mWv. `m-cy; tIm-bn-Øm-‰n¬ ]m-dp. a-°ƒ: ]-fln-\n, im-¥, cm-[m-Ir-jvW≥, eo-e, P-\m¿-±\≥. a-cp-a° - ƒ: _me≥, Kw-Km-[c - ≥, k-hnX.

tPm-k-^v

D-Xp-¸v

]m-em: Ãm¿ t^m-t´mÃm-‰v D-S-a aq-∂m-\n Hmen-bv-°¬ H.-sP. X-¶®≥ (53). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9\v ]m-em sk‚ v ta-co-kv ]-g-b-]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ta-gv-kn X-¶-®≥ (Ãm-^v, In-g-X-Sn-bq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v, ]m-em).

sN-ß-fw:]-\-{X-am-enbn¬ {]-^ ]n bp D-Xp∏v (84). _-tk-en-tbmkv tIm-f-Pv ln-μn hn-`mKw ap≥ ta-[m-hn-bn-bmcp-∂p. kw-kv-Im-cw C∂v 2 \v sN-ß-fw sk‚ v tXm-a-kv bmt°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n-bn¬. `m-cy Zo-\mΩ D-Xp-∏v (dn-´ {]n≥-kn∏¬ K-h hn.F-®v.Fkv.C. Ip-a-c-Iw). a°ƒ: D-Xp-∏v tPm-k-^v, tUm. kq-k≥ D-Xp-∏v (F-kv.F.‰n tlm-kv-]n‰¬ sa-Un-°¬ tIm-tfPv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw).

ssk-X-e-hn -

tPm-bn s]-cp-h: A-dp-\q-‰n-awK-ew s\-√p-th-en-°pt∂¬ ]-t{Xm-kn-s‚ a-I≥ tPm-bn ( Ip-´mbn ˛49). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-°v c-≠n-\v t•m_¬ an-j≥ C-¥y sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: sk-en≥ C-Sbm¿ cm-a≥-a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: _n-_n≥ tPmbn, _n-\o-jv tPm-bn, _n-kv-an tPm-bn.

t{X-kym-½

ssh-tem-ß-c: In-g-t°ap-°n¬ ]m-Xm-cn Ip-ºf-sØm-Sn ap-l-Ω-Zv (87). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: a-Ω-Zv F-∂ am-\p, ssk\p, B-bn-i, k-^n-b. acp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, kp-sse-J.

ap-°q-´p-X-d: ]m-d-°p-fß-c ]-tc-X-\m-b ]n.Fw. am-Xyp-hn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (80). kw-kv-Im-cw \m-sf 10 \v a-Wn-∏p-g {In-kv-Xp-cm-Pv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ : doØm-Ω, kn-ÿ a-cn-b (F-^v.-kn.-kn. Xo-t°mbn), tPm-kv (A¬t^m≥-km {Sm-h¬-kv Fcp-ta-en), Pn-Ωn, tSm-an ( {Km-a-]-©m-b-Øv Aw-Kw sh-®q-®n-d),eq-kn, ]-tcX-\m-b tPm-tPm. a-cp-a-°ƒ: D-Ω≥ h¿-Kokv, tPm-kv am-Xyp, ta-cn°p-™v, dm-Wn (bp.]n kv-Iqƒ sIm-√-ap-f), en n (en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]ªn-Iv kv-°qƒ sIm-√-apf).

_n-\p-Ip-amÀ Im-´m-°-S:am-d-\-√q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se sIm-‰w-]-≈n hm¿-Uvsaw-_¿ sIm-‰w-]-≈n k-‘ym `-h-\n¬ _n\p-Ip-am¿ (41). Fkv.F≥.Un.]n sIm‰w-]-≈n im-Jm {]-knU‚m-Wv. I-gn-™ Nne Zn-h-k-ß-fm-bn tcmK-_m-[n-X-\m-bn saUn-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. i\n-bm-gv-N cm-{Xn F-´pa-Wn-tbm-sS B-bn-cp∂p a-c-Ww. `m-cy: k‘y a-°ƒ: i-c-Øv, `-K-Øv.

tIm-´-ap-dn: h-S-t°-Xn¬ cm-a≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ chn (58). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: im-c-Z. a°ƒ: cm-tP-jv, c-Xo-jv, cRv-Pn-Øv.

aq-e-a-‰w-: ]p-Ø≥-]p-cbv-°¬- h¿-Ko-kv tPmk-^v (70). kw-kv-Im-cw- C-∂v D-®bv-°p c-≠n-\v sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\- ]≈n-bn¬. `m-cy- ]-tc-Xbm-b- ta-cn- h¿-Ko-kv. a°ƒ- :P-kn- h¿-Ko-kv, tdm-bn- h¿-Ko-kv, Pn-Pnh¿-Ko-kv, Pn-\n- h¿-Kokv . a-cp-a-°ƒ- :B-‚Wn, _n-μp- tdm-bn, B‚-Wn, tdm-_n≥-.

A-Ðp-Ã

B-bn-i-¡p-«n-

ImÀ-Xym-b-\n- A-½-

_m-e³ \m-bÀ

_o-cm³

hn-P-b-cm-L-h³

hn-P-b³

B-bn-i- -

\n-e-ºq¿: am-cm≥-Ip-fß-c a-∂-Ø-]-d-ºn¬ A–p-√ (72).- `m-cy: a-dn-bw.a-°ƒ: `m-Pp (h-b-\m-Sv Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v), jm-ln (a¿-®‚ vkv t\-hn), jo-P (\n-e-ºq¿ _n.-B¿.-kn ap≥ ]-cn-ioe-I). a-cp-a-°ƒ: ^u-knb, d-kn-b.-

Xn-cq-c-ßm-Sn: sI.-kn tdm-Uv ]-tc-X-\m-b Np°m≥ A-–p¿-d-lv-ams‚ `m-cy B-bn-i-°p-´n (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p- -a-Zv (dn-bm-Zv), kp-ss_-Z, k-^n-b, ssa-aq-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: e-Øo-^v, A-–p-¿d-lvam≥ (dn-bm-Zv).-

a-¶-S-:- ]-tc-X-\m-b- I-dpI-t©-cn- tKm-hn-μ-≥ \mb-cp-sS- `m-cy- Im¿-Xym-b\n- A-Ω- (89).- a-°ƒ-:- Ia-em-tZ-hn,- c-ho-{μ-≥.a-cp-a-°ƒ-:- cm-P-tKm-]me-≥,- tim-`-.

Nm-Ø-aw-K-ew: sh-≈∂q¿ ]-tc-°m-´v _me≥ \m-b¿ (65). `m-cy: ko-Xm-tZ-hn. a-°ƒ: Zot]-jv (F. -Fw. tamt´m-gv-kv), Zo-]p. a-cp-aI≥: c-Xo-jv ap-≠n-°Øm-gw. k-©-b-\w _p[-\m-gv-N.

h-fm-t©-cn: sh-≠-√q-cnse td-j≥-hym-]m-cn-bmbn-cp-∂ H-d-h-t°m-´n¬ _o-cm≥ (86). a-°ƒ: A–p¬- K-^q¿, lp-k-≥Ip-´n (J-Ø¿), ssk-\_, A-–p¬ -d-lv-am≥, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, l-k≥.

tIm-gn-t°mSv: tI-c-f Iu-ap-Zn dn-´. t]m-kv-‰v A-∏v B¿-´n-Ãv hn-P-bcm-L-h≥ (66). `mcy: im-¥-Ip-amcn. aIƒ: k-Pv-\m kp-cmPv. a-cpaI≥: kp-cmPv (A-P-¥ ÃpUntbm).

I-Zo-i-¡p-«n

]m-em: ap-≠m-¶¬ Xp≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kym-bp-sS a-I≥ Ptb-jv (Ip-™p-tam≥˛30). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v H-∂n-\v ap-≠m¶¬ sk‚ v sUm-an-\n-Iv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b A°m-a. `m-cy: tPm-tamƒ ap-tØm-en aT-Øn-°m-´pIp-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: B≥ a-cn-b.

tIm-gn-t°m-Sv: a-e-bm-fa-t\m-c-a- ]m-e-°m-Sv bq\n-‰v D-tZym-K-ÿ≥- hn-Pb≥ ]p-g-bv-°¬ -(58)-. kw-kv-Im-cw- C-∂v- sshIo-´v- B-dn-\v ho-´p-h-f∏n¬-. I-S-ep-≠n- I-c-Imfn-]-d-ºv a-Æq¿- ]p-g-bv°¬- ]-tc-X-\m-b- ]n tNm-bn-bp-sS- a-I-\m-Wv. `m-cy:- ]p-∂-Øv- Hm-t®mfn¬- Ku-cn. a-°ƒ:- tUm. Zo-]v-Xn-(B-e-∏p-g- sa-Un°¬- tIm-f-Pv), Zo-]-Iv.-

C-cp-ºp-gn: h-S-°p-ap-dn kz-tZ-in ]-tc-X-\m-b No-cm≥-sXm-Sn A-_v-Zp-√ F-∂ Ip-™m-∏-bp-sS `mcy Xm-Wn-°¬ B-bn-i (73). a-°ƒ: d-jo-Zv, ap-lΩ-Zv, A-jv-d-^v, k-ao¿, k-eow (F-√m-h-cpw kuZn), ap-\o¿, dw-e. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿ Im-c°p-∂v, \-ko-d, _p-jv-d, d-^o-\, ^u-kn-b, B-bni X-kv-\n.

c-hn

hml\m-]-I-S-¯n bphmhv a-cn-¨p

h¿-°-e: hm-l-\-]-cn-tim-[-\bv°nsS \n-b-{¥-WwsX-‰n-b kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v bm-{Xn-I≥ a-cn®p. h¿-°-e ap-´-∏-ew td-j≥-I-S-ap-°n-\v k-ao-]w hen-b-hn-f ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \m-b-cp-sS- a-I≥ kp\n¬ (33) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°v 12.15\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-SØp-I-bm-bn-cp-∂ A-bn-cq¿ F-kv.sF-bpw kw-Lhpw Du-∂n¬-aq-Sv `m-K-Øp-\n-∂v sl¬-sa-‰v [-cn-°msX -h-∂ bp-hm-°-sf ssI-Im-Wn-®p. kv-Iq-´¿ Hm-Sn®n-cp-∂ kp-\n¬ Cu k-a-bw th-K-X Iq-´n. \n-b-{¥-Ww-hn-´ kv-Iq-´¿ t]m-en-kv Po-∏n-\-cnIn¬ \n-∂ tlmw-Km¿-Uv D-Z-b-Ip-am-dn-s\ C-Sn-°pIbm-bn-cp∂p. D-Z-b-Ip-am-dn-s‚ i-co-c-Øn-eq-sS I-b-dnbn-d-ßn-b kv-Iq-´¿ a-dn-™mWv A]-ISw. D-S≥ aq-hsc-bpw h¿-°-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p-sh-¶n-epw kp-\n¬ a-cn-®p. ]-¥¬ \n-¿-am-W sXmgn-em-fn-bm-bn-cp-∂p kp-\n¬. A-Ω: a-√n-Im tZ-hn. `mcy; A-ºn-fn. a-Iƒ: kv-t\-l.

A-h-i-\n-e-bnemb Im-«m-\-bv-¡v Nn-In-Âk Bcw-`n¨p Ipa-fn: s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-X-Øn\p-≈n-se {Kq-Un-°¬ td-©n¬ A-h-i\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b B-\-bv-°v h-\wh-Ip-∏v Nn-In-¬k B-cw-`n-®p. G-Xm\pw Znh-kw ap-ºm-Wv s]-cn-bm¿ I-Sp-hm kt¶-Xw Cu-Ãv Un-hn-j-\n-se h-≈-°S-hv td-©n-\v k-ao-]-sØ ]-ºm Um-an-\v kao-]-w hm-bn¬ ap-dn-th-‰ \n-e-bn¬ B\sb I-s≠-Øn-bXv. c-≠v Znh-kw \n-co£n-® ti-jw C∂-se ap-X-em-Wv Nn-In¬k B-cw-`n-®-Xv. C∂-se cm-hn-se apX¬ {Un-∏v \¬-Ip∂-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Nn-In-¬k-I-fm-Wv h-\w-h-Ip-∏v \¬-Ip∂Xv. t\ctØ B\- A-h-i-\n-e-bn¬ Is≠Øn-b ÿe-Øp \n∂v G-Xm\pw Intem-ao-‰¿ A-I-se C-Spßn-b ÿ-e-ØmWv B-\ \n-e-bp-d-∏n-®n-´p-≈Xv. A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fnepw Nn-In-¬k Xp-S-cp-sa-∂p h-≈-°S-hv td-©v Hm-^nk¿ A-tP-jv ]d™p.

X-¦-¨³

Ip-«n-Ir-jv-W ta-t\m³ tIm-gn-t°m-Sv: an-en-´-dnF≥-Pn-\o-b¿- k¿-ho-kv dn-´. D-tZym-K-ÿ≥- tKmhn-μ-]p-cw- ]-Øm-b-Øn¶¬- Ip-´n-Ir-jv-W- tat\m≥- (kp-μ-c≥-˛-74)t_m-w-s_-bn¬- \n-cym-X\m-bn. `m-cy:- hn- P-b-e£v-an. a-°ƒ:- tPm-Xn- tat\m≥-, Pn-tX-jv tat\m≥ -(a-kv-°-Øv)-.

a-dn-bw l-Öp-½ Ip-‰ym-Sn: A-cq¿ F-dpº≥ Ip-\n-bn-e ta-Ø-dΩ¬ C-{_m-low lm-Pnbp-sS `m-cy a-dn-bw l÷p-Ω (51). a-°ƒ: k^o-\, aq- . a-cp-a-°ƒ: Ip-™-Ω-Xv lm-Pn (Imb-s°m-Sn), _m-kn-e.

\√fw: tXm-´mw-Ip\n]d-ºv ]-tc-X\m-b B-en-t°m-b-aq∏-s‚ aIƒ I-Zo-i-°p-´n F-∂ ssI-®p-´n (50). `¿-Øm hv: DΩ¿. a°ƒ: A-jvd^v, \u-jm-Zv, k-^n-b, d-kn-b, ssd-lm-\Øv. acp-a°ƒ: C-{_m-low, A-\kv, jw-kp-±o≥, _¬-°okv, ap-ko-\.

ss^-k sh-™m-d-aq-Sv: tIm¨{K-kv ]p-√-ºm-d a-fiew I-Ωn-‰n Aw-Kw I-ep¶n¬-ap-Jw ^-dq-Jn-s‚ aI≥ t]-cp-a-e I-ep-¶n≥ap-Jw ss^-k¬ a≥-knen¬ ss^-k¬ (22).

P-tb-jv

^m-¯n-a

A-e\ - √ - q¿: F-SØ - \ - m´p-Ic - ]n-em-t®m-eb - nse aT-sØm-Sn A-lΩ - Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy ^mØn-a (75). a-°ƒ: Bky, a-“q-Zv, D-ka v- m≥, Kp-emw A-en (Pnkm≥), lw-k (A-[ym]-I≥, F.bp.]n.Fkv.]-ø\ - S- w), A-_Zv- p¬ d-low (F.bp.]n.Fkv. Ip-ac - w-]p-Øq¿), Akva - m-_n, A-jd - ^ - v (A[ym-]I - ≥, Pn.F-®v.Ft{]w-Ip-amÀ kv.hm-Sm-\mw-Ip-dp-in), Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\A-_q-_° - ¿ (km-\n-‰øm-‰n≥-I-c I-ap-In≥-tIm- dn C≥-ks v- ]-ISv- ¿, aSv sh¨-]-I¬ F≥. Æm¿° mSv ]-©m-bF≥ \n-hm-kn¬ t{]wØv), A¬-Øm-^v lpIp-am¿ (51). `m-cy: c-Xnssk≥ (Pn-km≥). Ip-am-cn

Fw-.C.Fkv-. hn-Zym-`ym-k {]ZÀ-i\w- kam-]n-¨psIm-®n-: Fw-.C.F-kv-. kp-h¿-W Pq_n-en-tbm-S-\p-_-‘n-®v- F-d-Wm-Ipfw- a-ssd≥-ss{U-hn¬- \-S-∂p-h-∂ A-Jn-te-¥ym- hn-Zym-`ym-k {]-Z¿-i\-am-b -C-Kv-ss\-‰v- ˛2014 k-am-]n®p.- I-gn-™ \m-ev- Zn-h-k-am-bn- \-S∂p-h-∂ {]-Z¿-i-\-Øn¬- kw-ÿm\-Øn-\-I-Øv- \n-∂pw- a-‰p- kw-kv-Ym\-ß-fn¬- \n-∂pw- hn-tZ-i-Øp-\n-∂pam-bn- 70 Hm-fw- ÿm-]-\-]-߃- ]s¶-Sp-Øp.C-∂-se \-S-∂ k-am-]-\ k-tΩf-\-w Fw-.C.F-kv.- F-d-Wm-Ip-fw- Pn√m- sk-{I-´-dn- hn- F-kv- sk-bv-Xp-apl-Ω-Zv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp-.- ^n\m≥-kv- I-Ωn-‰n- sN-b¿-am-≥- \-hmkv- A-_v-Zp-≈,- Fw-.C.F-k.v- am-d-ºn≈n- tIm-f-Pv- {]n-≥-kn-∏¬- tUm.- F _n-Pp,- tPm-bn‚ v- I¨-ho-\¿- ]n- sI F P-∫m¿ kwkmcn-®p.-

ap-l-½-Zv

sam-bv-Xo³ ta-em-‰q¿: N-¥-∏-Sn-bnse sh-t≈-ß-c sam-bvXo≥ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnb. a-°ƒ: D-kv-am≥, DΩ¿, A≥-h¿, ssk-\p±o≥, ssk-\-_, \-^ok, D-Ωp-Ip¬-kp, kpsse-J, ]-tc-X-cm-b apl-Ω-Zv, B-an-\. a-cp-a°ƒ: ap-kv-X-^, ap-l-ΩZv, ^m-Øn-a, apw-Xm-kv, \-^o-k, k-ao-d, I_o¿, A-e-hn, ssd-lm\-Øv.

Nn-cp-X Ip-‰ym-Sn: A-cq-cn-se tIm-tdm-Øv I-Wm-c-s‚ `m-cy Nn-cp-X (58). a-°ƒ: tKm-]m-e≥, _m_p, cm-Po-h≥ (C-cp-hcpw Zp-_-bv), ]-hn-{X≥ (_-lv-d-bv≥), N-{μn. a-cpa-°ƒ: h-\-P, k-cn-X, kn-‘p, Pn-j, _m-e-Irjv-W≥.

J-Zo-P Xm-a-c-t»-cn: sh-´n-H-gn™ tXm-´w Ip-∂p-Ω¬ J-Zo-P (69). a-I≥: ap-lΩ-Zv. a-cp-a-Iƒ: P-ao-e.-

sam-{Km¬-]p-Øq¿: ho-Wv ]-cn-t°-‰v I-gn-bp-∂ ktlm-Z-c-s\ k-μ¿-in-®v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS X-´p-I-S DS-a Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. sam-{Km¬-]p-Øq¿ Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]sØ sI Fw A-–p-√ F∂ tdm-°-‰v A-–p-√ (66)bm-Wv a-cn-®-Xv. sam-{Km¬-]p-Øq¿ SuWn¬ X-´p-I-S \-S-Øn hcn-I-bm-bn-cp-∂p. t\-csØ _-lv-d-bv-\n-em-bn-cp∂p. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: apw-Xm-kv, \-Pv-ap-∂ok, dp-Iv-km-\, ssk-dm-_m-\p, jw-kp-±o≥ (Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: l-\o-^v, dm-^n, ssl-Z¿, A-–p-k-emw, sa-lv-P-_n≥. k-tlm-Z-c-߃: sI Fw A-–p¿ d-lvam≥, _o-^m-Øn-a.

hn-ZymÀ-Yn ]pg-bn ho-Wv a-cn¨p

X-e-t»cn: Ip-´p-°m-¿-s°m-∏w I-fn-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ hn-Zym¿-Yn ]p-g-bn¬ ho-Wv a-cn®p. h-S-°p-ºm-Sv Iq-fn _-km-dn¬ Ip-∂p-Ω¬ D-a-dn-s‚ a-I≥ A-\okv(16) B-Wv a-cn-®Xv. C∂se ssh-Io-´v Im-fn ]p-gbn-em-Wv kw-`hw. DSs\ X-e-t»-cn k-lI-c-W Bip-]-{Xn-bn-¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. hS-°p-ºm-Sv K-h.F-®v.F-kv.F-kn-¬\n-∂v F-kv.Fkv.F¬.kn. ]m-km-bn π-kvh¨ {]-th-i-\-Øn-\p A-hkcw Im-Øn-cn-°p-tºm-gm-Wv A]ISw. amXmhv: B-kn-b. k-tlm-Z-c߃: A≥-ko-\, A≥km¿.

I-Sp-h tdm-Uv ap-dn-¨p-I-S-¶p; Kp-Uv-kv Hm-t«m a-dn-ªv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Kq-U-√q¿: I-Sp-h tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS Kp-Uv-kv Hm-t´m \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. c-≠p-t]¿-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. _nZ¿-°m-Sv kz-tZ-in Ip-¥-°m-S≥ ap-l-Ω-Z-en-bp-sS aI≥ _-jo¿ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. _n-Z¿-°m-Sv K-h. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-h¨ hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. _n-Z¿-°m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b Hm-t´m ss{U-h¿ ap-Po-_v (26), si-^o-Jv (18) F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 12Hm-sS Kq-U-√q¿-˛-kp¬Øm≥ _-tØ-cn A-¥¿-kw-ÿm-\ ]m-X-bn-se kk-Iv-kv B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. ta^o¬-Un-se hn-hm-l-ho-´n-¬ tIm-gn-bn-d-®n F-Øn®v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv I-Sp-h-sb I-≠v `-b-∂v Kp-Uv-kv a-dn-™-Xv. _-jo¿ kw-`-h-ÿ-e-Øp X-s∂ a-cn-®p. am-Xm-hv: B-bn-j. k-tlm-Z-c-߃: ap-_-jnd, ap-\o¿.

am-Xm-hn-\v hn-jw \ÂIn- sI-m-¶ tIknse {]-Xn Po-h-s\m-Sp-¡n

ao-\-ßm-Sn: am-Xm-hn-s\ hn-jw sIm-Sp-Øp-sIm∂ tI-kn-se {]-Xn hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. ao-\-ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t®-cn h¿-Ko-kv F-∂ km-_p (39) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS hn-jw D-≈n¬-sN∂v A-h-i-\n-e-bn¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn SuWn¬ I-s≠-Øn-b C-bm-sf tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. F-´p-am-kw ap-ºv am-Xmhv G-en-°p-´n-sb hn-jw sIm-Sp-Øp sIm-∂p-sh∂ Ip-‰-Øn-\v ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv C-bm-sf Ad-kv-‰p sN-bv-Xn-cp-∂p. Cu tI-kn¬ H-cp am-kw ap-ºm-Wv h¿-Ko-kv Pm-ay-Øn-en-d-ßn-b-Xv.`m-cy: {In-kv-‰n. a-I≥: t_-kn¬.

F sI D-kv-am³ ap-kveymÀ \ncymX-\mbn

A≠tØm- S v ( Xr- i q¿): {]ap-J C-kvem-an-I ]fin-X\pw A-≠-tØm-Sv XJvh hn-Zy-`ym-k ÿm-]\-ß-fp-sS ÿm-]-I-\pamb F sI D-kv-am≥ apkvveym¿ (80) \n-cym-X-\mbn. {]ap-J a-X-]-fin-X≥ I-f-Øn-߬ am-ln≥ apkvveym-cp-sS-bpw J-Zo-P-bpsS-bpw a-I-\m-bn P-\n-® C-t±lw cn-bm-fp- zm-enlo≥ F∂ {K-Ÿ-Øn-\v ]-cn-`m-jbpw hym-Jy-\hpw \¬-In-bn-´p-≠v. Nm-en-bw A-S-°-ap-≈ tI-c-f-Ønse {]-ap-J Z¿-kp-I-fn¬ ]-Tn-® A-t±-lw Zm-dp¬ Deqw Z-bq-_μv, e-Iv-\u F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v D-∂X ]T-\w ]q¿-Øo-I-cn-®v _n-cp-Zw t\Sn. Xr-iq¿ Pn√-bn-se I-cq-∏-S-∂-bn-em-Wv B-Zy-ambn ap-Z-cn-km-bn tPm-en Xp-S-ßn-bXv. ]n-s∂ tI-c-fØn-se hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ ap-Z-cn-km-bpw A-d-_n-Iv tImf-Pv {]n≥-k-n∏-em-bpw tPm-en sN-bv-Xp. 2011¬ tI-c-f k¿-h-I-emim-e Ad-_n hn-`m-Kw C-¥y-bnse l-Zo-kv ]-fin-X≥-am-sc B-Z-cn-® Iq-´-Øn¬ Dkv-am≥ ap-kveym-sc-bpw B-Z-cn-®n-cp-∂p. sF-j-bmWv `mcy. a°ƒ: A-–p¬ l-Jow( jm¿-P), k-CuZv, ssa-aq-\, ku-Z. a-cp-a°ƒ: kp-ss_¿, A-jv-d^v, d“Øv, kp-Pne.

bp-hm-hv d-_À-a-c-¯n \n-¶v ho-Wp-a-cn-¨p

Ip-d-hn-e-ßm-Sv: tdm-Un-te-°v N-cn-™- d-_¿ -a-cØn-s‚ in-J-c-w ap-dn-°m≥ I-b-dn-b bp-hm-hv a-cØn¬-\n-∂p ho-Wp-a-cn-®p. sh-º-≈n Ip-dp-∏pw-Xp≠-Øn¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ cm-tP-jv (34) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS h-b-em-˛-sh-º-≈n tdm-Un¬ I-√m-en-∏m-e-Øn-\p-k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ac-Øn¬ \n∂v tdm-Un-te-°v ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn- ]-cn-t°-‰-Xn-t\Øp-S¿-∂-v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-°m-cw C-∂v. `mcy:_n-μp N-ß-\m-t»-cn \m-ep-tIm-Sn Ip-∂-pw-]p-d-ØvIp-Spw-_mw-Kw, a-Iƒ \n-th-Zn-X.am-Xm-hv:]p-jv-]. ktlm-Z-c-߃ a-t\m-Pv,kp-tc-jv.

Imen-¡-än kÀ-h-I-emim-e `c-Ww F³.F-kv.F-kvþ k-` \n-b-{´W¯n-se¶v „

Z£ntW¥y≥ ]¿hX \ncIfn¬ A]q¿hambn ImWs∏Sp∂ BaØhf F∂dnbs∏Sp∂ ]¿∏nƒ t{^mKv. \mknI _m{Sm®kv F∂ imkv{Xob \maØnemWv CXv Adnbs∏Sp∂Xv. tXm°p-]m-d kz-tZ-in Fw hn hm-h®s‚ ]pcbnSØn¬ \n-∂m-Wv X-hfsb Is≠-Øn-bXv.

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿h-I-em-im-e-bn¬ eo-Kn-\v H-cp ssh-kv Nm≥-k-edpw c-Pn-kv{Smdpw Hº-Xv kn≥-Un-t°-‰w-Kß-fp-ap-≠m-bn´pw `c-Ww \n-b{¥n-°p∂-Xv F≥.F-kv.Fkpw {Inkv-Xy≥ k-`-I-fp-amsW∂-Xv eo-Kv kwÿm-\ t\Xr-XzsØ Du-cm-°p-Sp-°n-em°p-∂p. \m-b¿ k¿-ho-kv skmssk-‰n-bp-sS {]-Xn-\n-[nbm-b Im-en°-‰v s{]m. ssh-kv Nm≥k-edpw A-t±-l-Øn-s‚ t]-gvk-\¬ Ãm^pw tN-¿-∂m-Wv hn.kn-bp-sSbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-

sSbpw Hm-^n-kpI-sf \n-b-{¥n°p-∂Xv. kw-L-]-cn-hmc _‘-ap-≈-bmfpw {Inkv-Xy≥ k` {]-Xn-\n-[n-bp-am-Wv ]n.hn.knbp-sS t]-gv-k-W¬ Ãm-^n-ep≈Xv. kp-{][m-\ ^-b-ep-Ifn¬ ]n.hn.kn-°pw t]-gv-k-\¬ Ãm^n¬-s∏-´h¿°pw Xm¬-∏-cy-ap≈ Im-cy-߃ C-h¿ t\-Sn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂v Bt£-]w D-b¿∂n-´p≠v. A-©p-h¿jsØ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-PpI-fp-sS \n-e-hm-c-a-f°¬ \mSIw \S-Øn k-`-bpsS \n-b-{¥W-Øn¬-s∏-´ Xr-iq¿- k-lr-Zb F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pn-s\

H∂mw ÿm-\-sØ-Øn-®v Ahm¿-Uv \¬-In-b-Xn\p ]n-∂n¬ ]n.hn.kn, Hm-^n-kv Ãm-^v Iq´psI-´m-Wv. _n.sS-In-\v tXm-‰h¿-°v C-tX tIm-f-Pn¬ Fw.sSIn-\v {]-thi-\w \¬In- hn.knsb Ip-Sp-°n-bXpw Cu tem-_n Xs∂bm-W-s{X. eo-Kv \n-b-an-°-cp-sX-∂m-hiy-s∏-´ {]-^.Ip-™n-Ir-jvW\v e-£-Zzo-]v Uo≥ \¬-In hnhm-Z-ß-fp-≠m-°n-b-Xn-\p ]n∂nepw Ch-cpsS I-c-߃ Ds≠-∂m-Wv hn-h-cw. H-gn-hp-≈ 300 Hm-fw A-kn-kv-‰‚p-am-¿ 150 e-[n-Iw ]yq-¨, hm-®v-am≥ X-kvXn-I-I-fn¬ \n-ba-\w \-S-Øm-

sX \o-´n-s°m≠p-t]m-Ip-∂Xnepw {]tXy-I Xm-¬-∏-cy-ap≠v. Im-en-°-‰n-s‚ `c-Ww \n-b{¥n-°p-∂-Xn¬ eo-Kn-\v hy‡am-b ]-¶m-fn-Ø-an√m-Ø-Xn\m¬ C-t∏mg-sØ hn.kn-°p ti-jw ]pXn-b hn.kn \n-b-a-\Øn¬ C-S-s]-tS-s≠-∂m-Wv eoKn-s‚ Xo-cp-am\w. ]m¿-´n°pw k-ap-Zm-b-Øn\pw bm-sXm-cp t\-´-hp-ap-≠m-°m≥ km-[n-°mØ Im-en°-‰v k¿-h-I-emim-e `-c-W-Øn¬ eo-Kv kn≥-Un-t°‰w-K-ßfpw t\m-°p-Ip-Øn-bmbn am-dp-∂-Xn-¬ ]m¿-´n t\-Xm°ƒ-°v A-a¿-j-ap≠v.


8

thÀ-]mSv

kottayam

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

bp-hm-hv d-_À-a-c-¯nÂ\n-¶v ho-Wp-a-cn-¨p a-Zo-\-bn \n-cym-X-\m-bn

X-¦-¨³

P-tb-jv

t{X-kym-½

kp-io-e³-

hÀ-Ko-kv tPm-k-^v

]m-em: Ãm¿ t^m-t´mÃm-‰v D-S-a aq-∂m-\n Hmen-bv-°¬ H sP X-¶®≥ (53). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v ]mem sk-‚ v ta-co-kv ]-gb-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-gv-kn X-¶®≥ (Ãm-^v, In-g-X-Snbq¿ k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v, ]m-em). a°ƒ: A-cp¨ Sn tPm-k^v(-F.-kn-.F-kv. sS-Ivt\m-f-Pn-kv, Xn-cp-h-\-¥]p-cw), A-\n-X Sn tPmk-^v(kn.-F. Ãp-U‚ v tIm-´-bw).

]m-em: ap-≠m-¶¬ Xp≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kym-bp-sS a-I≥ Ptb-jv (Ip-™p-tam≥-˛30). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v ap-≠m¶¬ sk‚ v sUm-an-\n-Iv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b A°m-a. `m-cy: tPm-tamƒ ap-tØm-en aT-Øn-°m-´pIp-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: B≥ a-cn-b.

aq-e-a-‰w-: ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬- h¿-Ko-kv tPm-k-^v (70). kw-kv-Im-cw- C-∂v D®-bv-°p c-≠n-\v sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\- ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy:- ]-tc-X-bm-b- ta-cnh¿-Ko-kv. a-°ƒ-: P-knh¿-Ko-kv, tdm-bn- h¿-Kokv, Pn-Pn- h¿-Ko-kv, Pn-\nh¿-Ko-kv. a-cp-a-°ƒ- :B‚-Wn, _n-μp- tdm-bn, B‚-Wn, tdm-_n≥-.

tIm-´-Ø-d: am-S-°p-∂v {km-Øm-g-Øv tPm-k-^v (Hu-tk-∏v ˛65). `m-cy Nn∂-Ω.

ap-°q-´p-X-d: ]m-d-°p-fß-c ]-tc-X-\m-b ]n Fw am-Xyp-hn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (80). kw-kvIm-cw \m-sf 10\v a-Wn∏p-g {In-kv-Xp-cm-Pv ]≈n- skantØcnbn¬.]-tc-X hn-f°p-am-Sw Ip-∂-Øp-]p-cbn-Sw Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: do-Øm-Ω, knÿ a-cn-b (F-^v.-kn.kn. Xo-t°m-bn), tPmkv (A¬-t^m-≥-km {Smh¬-kv, F-cp-ta-en), PnΩn, tSm-an ( {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw sh-®q-®nd), eq-kn, ]-tc-X-\m-b tPm-tPm. a-cp-a-°ƒ: D-Ω≥ h¿-Kokv(_n.-Pn. {Kq-∏v Xn-cp-h\-¥-]p-cw), tPm-kv amXyp(A-a¬-tPym-Xn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, Im-™n-c-∏-≈n), tacn-°p-™v, dm-Wn (bp.]n. kv-Iqƒ sIm-√ap-f), en- n (en-‰n¬ ^vf-h¿ ]-ªn-Iv kv-Iqƒ sIm-√-ap-f).

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿Ip-dp-ºm-e-a-‰w- Im-hp¶¬- ]p-Ø≥-]p-c-bn¬sI F≥- kp-io-e≥(62)- .- kw-kv-Im-cw- \-SØn.- `m-cy-: X-¶-Ω.- a°ƒ-: hn-t\m-Zv,- hn-\-b-N{μ≥.-

Ip-‰ym-Sn: s\-tcm-Øv NmØp (76). `m-cy: ]-tc-Xbm-b am-Xp. a-°ƒ: cmP≥, N-{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, i-in, im-¥, {ioP. a-cp-a-°ƒ: i-in, tim`, _n-μp, do-\, k-Pn-\, ]-tc-X-\m-b _m-e≥.

sN-ß-fw: ]-\-{X-am-enbn¬ {]-^. ]n bp D-Xp-∏v (84). _-tk-en-tbm-kv tIm-f-Pv ln-μn hn-`m-Kw ap≥ ta-[m-hn-bmbn--cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v sN-ß-fw sk‚ v tXm-akv bm-t°m-_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: Zo-\mΩ D-Xp-∏v (dn-´. {]n≥-kn∏¬ K-h. hn.F-®v.F-kv.im´ C. Ip-a-c-Iw). a-°ƒ: DI-Æq¿: I-tÆm-ØpwXp-∏v tPm-k-^v (am¿-°Nm¬ ]-tc-X\m-b ]m‰n-Mv am-t\-P¿ F¬.sF.d°-≠n ap-Ipμ-s‚ `m-cy kn. Hm-^v C-¥y), tUm. \m-c-tßm-fn im-¥ (85). kq-k≥ D-Xp-∏v (F-kv.a°ƒ: \-μn\n, tkm-aF.‰n. tlm-kv-]n-‰¬, sakp-μ-c≥ (Zn-t\-iv Un-°¬ tIm-f-Pv Xn-cp-h_oUn, Xmh-°c), P-b\-¥-]p-cw) a-cp-a-°ƒ: {]-Im-i≥ (km-[p tUm. tPm¿-Pv am-Xyq-kv _oUn, I-°m-Sv), Ko-X, (F¬.F≥.kn.]n.C. XnA-\n¬Ip-am¿, c-Xvcp-h-\-¥-]p-cw), kq-k≥ t\i≥ (_-l-d-bv≥), ]- ss\-\m≥ (A-kn. F-Ivtc-X\m-b {io-\n-hmk≥. kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\oa-cp-a°ƒ: h¬-ke≥ b¿ sI.F-kv.C._n. Xn(dn-´. B-tcm-Ky h-Ip-∏v), cp-h-\-¥-]p-cw). e-Xn-I, {]-ko-X, D-j, c-hn Znhy. k-tlm-Z-c߃: - : tX-ecm-a-Zmk≥, hn-Pb≥, k- s]-cn-¥¬-aÆ Zm-\μ≥, tKm-]me≥ (dn- °m-Sv Ip-∂Ø - v c-hn (65). ´. B¿.Fw. F-kv), ]-tc- `m-cy: ]-cn-bW - n. a-°ƒ: X\m-b Zm-tam-Zc≥, ticm-tP-jv, l-co-jv, Kn-cn-P, Jc≥, \-fn\n. jo-P. a-cp-aI - ƒ: _n-μp.

c-hn

tPm-bn

{]Im-i³

N-{µ³

am-¯-¸³

A-ÐpÃ

s]-cp-h: A-dp-\q-‰n-aw-Kew s\-√p-th-en-°p-t∂¬ ]-t{Xm-kn-s‚ a-I≥ tPm-bn ( Ip-´m-bn ˛49). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v c-≠n-\v t•m-_¬ an-j≥ C-¥y sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: sk-en≥, C-S-bm¿ cm-a≥-a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: _n-_n≥ tPm-bn, _n-\ojv tPm-bn, _n-kv-an tPmbn.

Acq¿: sh≈q¿ \yqkv {]n‚ v Pnh-\-°m-c≥ Acq¿ Ip‰n-°m´v sI ]n {]Im-i≥ (59). kwkvImcw C∂v D®bv°v Hcp aWn°v acSv s]mXpivaim-\-Øn¬. `mc-y: kpa. a°ƒ: AJn¬ {]Im-iv, Aa¬ {]Im-iv. \mj-\¬ C≥jp-d≥kv Iº\n Acq¿ {_m©v P\-d¬ amt\-P¿ sI ]n Aw_pPm-£≥ ktlm-Z-c-\mWv.

h-S-t°°-c: ]´-Ww Ic-bn¬ sX-t°-°m-c≥-∏d-ºn¬ N-{μ≥(75). kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: h¬-k, hn-P-b≥, hn-a-e, eo-e. a-cp-a-°ƒ: i-in, {io-P, c-ta-i≥, N{μ-ti-Jc≥.

h-S-t°°-c: ]m-ey-Øpcp-Øv Ip-™n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b h-do-Xv aI≥ am-Ø-∏≥(88). kwkv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: tPm-k^v, hna-e, ]-tcXbm-b jo-e, Ão-^≥, t]mƒ, tPm¨k≥. a-cpa°ƒ: ssk-\-Ω, h¿Kokv, B¬-_¿-´v, hntŒm-dn-b, sIm-®p-dmWn, a-RvPp.

sNø³

sF-j-m_o-hn

tIm-´-ap-dn: h-S-t°Xn¬ cm-a≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ c-hn (58). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: cm-tP-jv, c-Xojv, c-Rv-Pn-Øv.

tIm-g-t©-cn: Im-´q¿ sX-t°-am-hp-¶-a-Æn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ckv-a-bn¬ e-∫-bp-sS `mcy sF-j-m_o-hn ( 85 ). J-_-d-S-°w cm-hn-se 9.30\v Im-´q¿ ]p-Ø≥]≈n J_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ:- A-–pƒ Jm-Z¿, ]-tc-X-\m-b A-–pƒ A-ko-kv, kp-sse-J _o-hn, \-_o-k-Øv _o-hn. a-cp-a-°ƒ: -Ip-™m-an-\ _o-hn, ko-\-Øv A-kokv, ap-l-Ω-Zv C-kv-abn¬, ]-tc-X-\m-b A–pƒ d-“m≥.

X-Ω\w: A-lva-Zn-bm apkvenw P-amA-Øv F-dWm-Ip-fw Su¨ sshkv {]-knU‚ v Pq-_n-en tdm-Un¬ In-g-t°-ØmgØv ho-´n¬ A–p√(80). J-_-dS-°w \-SØn. F-d-Wm-Ip-fw am¿°-‰v tdm-Un-se kp_n kv-t‰m-gv-kv D-S-a-bmWv ]-tcX≥. `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: \n-km¿ A-l-aZv, \nkmw A-l-aZv (ku-Zn A-td-_y). acp-a-°ƒ: h-lo-Zm, ssdlm-\.

A-_v-Zp-Ã _-¶f - w: \o-te-iz-cs - Ø B-Zy-Im-e hym-]m-cn- _¶-fw \m-ep-]p-c] - m-´n¬ kn sI A-_vZ- p-√(75). `mcy:B-bn-j. a-°ƒ: _o-^m-Øn-a, Ip™m-an-\, d-kn-b, ap-lΩ-Zv, \u-jm-Zv, dm-jn-\n, bq-\k - v. a-cp-a° - ƒ: A-aoZv, C-kva - b - n¬, A-_vZ- p¬h-°o¬, ap-\o-d, ^-koe, \u-jm-Zv.

\n-e-ºq¿: A-I-ºm-Sw I-f-°p-∂v tX-º-´n tKmhn-μ≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]-S-sh-´n Zm-£m-b-Wn-bΩ (87). a-°ƒ: cm-a-N{μ≥, cm-P≥, `m¿-§-hn, N-{μ≥, tKm-]n-\m-Y≥, ]-fln-\n, tZ-h-Zm-k≥, am-[-hn-°p-´n, `m-kv-Ic≥. a-cp-a-°ƒ: \-fn-\n, X-¶w, Kw-Km-[-c≥, C-μnc, kp-\n-X, c-a-Wn, hn-Pb-Ip-am¿, P-b.

F-cp-ta-en: am-fn-I-ho-´n¬ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv (Ip©m-∏˛78) a-Zo-\-bn¬ \n-cy-X-\m-bn. a-°-bn¬ Dw-d \n¿-h-ln-®-ti-jw a-Zo-\-bn-te-bv-°p-≈ bm-{X-°n-S-bn-em-Wv a-cWw. J-_-d-S-°w a-Zo-\bn¬ \-S-∂p. `m-cy: a-dnbw. a-°-ƒ: \u-^¬, \n-bm-kv, \-Pn-b. a-cp-a°ƒ: k-\o-k, B-knb, jw-kp-±o≥.

tPm-k-^v Hm-a-t»-cn: Im-\m-´v sI Sn tPm-k-^v(t_-_n˛73). `m-cy: {Sn-k. a°ƒ: kz-]v-\, k-Pn-\, tkm-\, jm-\n. a-cp-a°ƒ: tSm-an, t]mƒ-kn, tdm-_n≥, hn-Pn≥.

Nm-¯p

Ip-ªn-Ir-jv-W³ \o-te-iz-cw: h-≈n-°p∂v hm-Wn-bw-h-b¬ hn Fw Ip-™n-Ir-jvW≥(48). `m-cy: {Xn-th-Wn. 28Zn-hkw {]m-b-am-b H-cp s]¨-Ip-´n D-≠v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-f-Øq¿ aT-Øn¬ Irjv-W≥ Kp-cp-°ƒ. am-Xm-hv: sh-≈n-t°mXv aT-Øn¬ am-[-hn-bΩ. k-tlm-Z-c-߃: hn Fw _m-e-Ir-jv-W≥ (dn-´ ]-©m-b-Øv- sk{I-´-dn), hn Fw am-[h≥ (Kƒ-^v), hn Fw th-Wp-tKm-]m-e≥ (_nkn-\-kv), hn Fw cm-a-N{μ≥ (Kƒ-^v), ]-tc-X\m-b hn Fw cm-a-N{μ≥.

Ip-ª-½

D-Xp-¸v

Ip-a-c-Iw: t]m-f-°-√n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ-s‚ `m-cy Ip-™-Ω (87). a°ƒ: [¿-Ωm-\-μ≥, A\n-b≥-Ip-™v, iym-a-f, cm-Pp, tc-h-Ω. a-cp-a-°ƒ: s]m-∂-Ω, s]m-∂-Ω, cmP-∏≥, e-fn-X-Ω, cm-Pp. i-h-kw-kv-Im-cw Xn-¶-fmgv-N 1 a-Wn-°v ho-´p-h-f∏n¬.

ssk-X-e-hn h-fm-t©-cn: Im-´n-∏-cpØn-bn-se hm-°-bn¬ ssk-X-e-hn (65). `m-cy: B-bn-ip-Ωp. a-°ƒ: \nkm¿, l-ko-\, A-\o-k. a-cp-a-°ƒ: aq-k, j-d-^p±o≥, k-°o-\. k-tlm-Zc-߃: B-en-bm-ap-lmPn, lw-k, A-_p, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Z-vlm-Pn.

[À-a-cm-Pv I¬-∏‰: Ip∂-º‰ inhKncn Fkvt‰‰-n¬ [¿-acmPv (75). `mcy: hnimem£-n. a°-ƒ: dlv\, jym≥. acpa°ƒ: tUm. kt¥-mjv, {]nb.

D-®o-a-¡p-«n I¬-∏I - t- ©-cn: X-hf - w Nn-\ ]-tc-X\ - m-b ]-d° - p≠n¬ sk-bvX - m-en-°p-Snbp-sS `m-cy D-Æo-a° - p-´n (90). a-°ƒ: ssl-{Zp- lmPn, A-lΩ - Z- vI - p-´n, \-^okp, B-bn-ip-Ωp. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n, Ip™p-ap-lΩ - Z- v, dp-Jn-b, kp-ss_-Z.-

A-Ðp-Àd-lav m³ a-t©-cn: ]-Øn-cn-bm¬ ]m-´p-Im-c≥ A-–p¿-dlvam≥ (65). `m-cy: ssk-\_ - . a-°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n (Zp-_b - v), A–p¬- d-jo-Zv (Pn-±), i-d^p-∂o-k. a-cp-a° - ƒ: jm-Pn, \p-kvd - Ø - v, \u^. k-tlm-Zc - ß - ƒ: apl-ΩZ- v, ]-tc-X\ - m-b Ae-hn, B-bn-i, dp-Jn-b, ]tc-Xb - m-b J-Zo-P, B-an\, ssk-\_ - .

sj-bv-Jv _-joÀ A-laZv X-f¶-c: C-e-{Œo-jy-\mbn-cp∂ sX-cph-Øv Dss_-Zv tdm-Uv jm-kv hn√-bn-se sj-bv-Jv _jo¿ A-l-a-Zv (60). `mcy: tc-jv-a. a°ƒ: C-{kØv, j-l-\mkv, C-\m-lØv, k¿-{^m-kv, C-kv-Xnbm°v. a-cp-a°ƒ: km-°n¿, kndmPv, A-ao≥, \u-jmZv. k-tlm-Z-c߃: a≥kq¿, km-°n¿, dm-jnZv, ss\-ap-∂n-k, Xm-ln-d _m\p, \q-dp-∂nk.

tZh-bm\n X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn \n-Sp-tßm-´v Im-hn-\p kao-]w _m-_p k-Z-\Øn¬ tZ-h-bm-\n (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Aºp. a°ƒ: ssie-P, h\-P, {io-P, ]-tc-X\mb Nn-{X-cmP≥. a-cpa°ƒ: ap-Ipμ≥, kp\n¬ Ip-am¿ (Iu¨kne¿, Nnd-°c), ]-tcX\m-b th-em-bp-[≥.

tPm-k-^v

lk³ I-Æq¿: sP.F-kv. t]mƒ tIm¿-W-dn-se aZo-\ kv-t‰m¿ D-S-a Xfm∏v jl\mkv a≥-knen¬ Nm-en¬ l-k≥ (73). `mcy: B-bn-b_n. a°ƒ: ku-PØv, kmln-d _m-\p, j-l-\mkv, D-ssk-a, jm-ln-\, K^q¿ (ku-Zn). a-cpa°ƒ: ap-kvX-^, lp-kbv≥, ap-kvX-^, \-ko¿, jw-e, ]-tc-X\m-b kØm¿.

X-Ign: Ip-∂p-Ω sXs°-I-c-t»-cn¬ sN√∏≥ (78).`m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: e-fn-X, ]-Zv-an-\n, cm-KnWn, Ip™p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n, aWnb-Ω, ap-cfn.

ap-kv-X-^sIm-t≠m-´n: sIm-´-∏pdw ]-tc-X-\m-b tN-t\]p-d-Øv tIm-b-bp-sS aI≥ ap-kv-X-^ (37). sIm´-∏p-dw Hm-d-©v t_-°-dn D-S-a-bm-Wv. am-Xm-hv: IXn-bp-Ω. `m-cy: k-^v-do\. a-°ƒ: ap-^o-Zm -sjdn≥, c-kv\. k-tlm-Z-c߃: dw-e-Øv, km-_n-d, \-ko-d, ^-ko-e, bq-kp^v.

ImÀ-¯ym-b-\n

Xn-cq-c-ßm-Sn: sI.-kn tdm-Uv ]-tc-X-\m-b Np°m≥ A-–p¿-d-lv-ams‚ `m-cy B-bn-i-°p-´n (80).

km-d-

\n-e-ºq¿: am-cm≥-Ip-fß-c a-∂-Ø-]-d-ºn¬ A–p-√ (72).- `m-cy: a-dn-bw.a-°ƒ: `m-Pp .

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´p-∏m-d Rm-dmw-Ip-fw A-–p-¬ dkm-Jn-s‚ `m-cy km-d (35).

No-ta-\n: In-g-t°-°-cbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-°m-c≥ Ip-™-ºp-hns‚-bpw sIm-gp-¥n¬ ]m¿-Δ-Xn-bp-sS-bpw aIƒ sI Im¿-Øym-b-\n (68). k-tlm-Z-c-߃: sI. Ip-am-c≥ (No-ta-\n), sI. N-¥p (F-c-aw), ]tc-X-bm-b ]m¿-Δ-Xn.

A-Ðp-Ã

B-bn-i-¡p-«n-

AÐp a-PoZv IÆq¿kn‰n: A≠tØmSv Fkv Fw lukn¬ Sn A-–p¬ aPoZv (62). `mcy: Fkv Fw JZo-P. a°ƒ: tdmjv\, \ujm-Zv, lko-\, Bkm-Zv (sI.Fw.Sn, akvI-Øv), ^ukn-b, Dkvam≥ (sI.-Fw.-Sn, A-_q-Z-_n), ^mØn-a, \mk¿, ico^v. acp-a-°ƒ: sI Sn AIv_¿ Aen (tIm-gnt°m-Sv), Fw sI Ajvd^v (k-u-Zn), ]n sI keow (sI.-Fw.Sn, A_qZ-_n), sI ]n ^P¿ (Ip-ssh-Øv), k{^o\ \me-I-Øv, kao-d. J_-d-S°w C∂p cmhnse 8\v kn‰n Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

D-e-l-¶m³ cm-Pp-]pcw: tIm-fn-®m¬ sh-´n-bmw-I-≠-Øn¬ De-l-∂m≥ F-∂ Ipt™-´≥ (80). `mcy: adnbw. a°ƒ: ^n-en∏v, tPm-bn, B-\okv. a-cp-a-°ƒ: ^n-tem-an-\, ]p-jv-], tPm¨. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hnse 8.30\v ]-\ØSn sk‚ v tPmk-^v s^-tdm-\ N¿®n¬.

P-p-ss\-kv ]-≈n-°¬ _-km¿: Icp-ho-´n¬ A-_p-hn-s‚ aI≥ Pp-ss\-kv (29). amXm-hv: Ju-e-Øv.

_ohn

^Àkm-\

^m. tP¡-_v ]-g-\n-e¯v

ap-l½Zv

sken³

Nn-¶-½

{io-\n-hm-k³ B-Nmcn

B-ep-h: bp.kn. tIm-fPv an√p-]-Sn-bn¬ h-f-bw°p∂n¬ ]-tc-X\m-b sk-bv-Xv a-I≥ _o-cm-hp (60) `mcy: B-kn-b. a°ƒ: d-^o°v, A-–p¬-d-low. a-cp-a°ƒ: \nj, P-kv-\.

t^m¿-´vsIm®n: ]p√zme-Øn-\-Sp-Øv k¬-k_o¬ ]-≈n-°v k-ao-]w ]-tc-X\m-b lp-ssk-≥ `m-cy _o-hn (58). a°ƒ: \-Po_v, kp-\n-X, s\-Ppa. a-cp-a-°ƒ: c-lv\, \mk¿, e-Øo^v.

Bep-h: bp.kn. tIm-fPv an√p]-Sn ap-∏p-I-≠Øn¬ sk-bv-Xp a-Iƒ ^¿-km-\(14). am-Xmhv: kp-\n-X. k-tlmZcn: ^k\.

sIm-®n: hm-cm∏p-g A-Xncq-]-Xm-Kw ^m. tP°-_v ]-g-\n-e-Øv (81). hm¿[Iy-k-l-Pamb tcm-KßsfXp-S¿-∂v Rm-bm-dmgvN D-®-bv-°v 12 a-Wn-°v F-d-Wm-Ip-fw eq¿-Zv Bip-]-{Xn-bn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\p ssX°q-Sw sk‚ v dm-t^¬ ssZ-hm-e-b- skan-tØ-cnbn¬. A-Xn-cq-]-X-bn-se a-Xn-e-Iw, Ip-‰n-°m-´pIc, aq-e-ºn≈n, sh-≠pcpØn, sIm-c´n, \o-dnt°mSv, F-cq¿ F-∂o ]≈n-I-fn¬ hn-Im-cn-bmbpw F≥.F.Un. tIm¨sh‚ v Nm-πn-\mbpw tkh-\-a-\p-„n-®p. 2001 B-Kkv-Xv B-dn-\v hn-c-an-® ti-jw Im-°-\m-Sv sNºp-ap-°n-se B-hn-em-`h-\n¬ hn-{i-a-Po-hn-XØn-em-bn-cp∂p.

Bep-h: bp.kn. tIm-tfPv I-Sq-]S-Øv ]-tdm-en¬ ]-tc-X-\m-b sk-bv-Xv aI≥ A-¥n-Im-Sv aq-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-Xbm-b Ip-™p^m-Øn-a. a°ƒ: \-_o-k, kpl-d, k-ss_-Z, dw-eØv, \nkn, A-kokv, jwkp. a-cp-a°ƒ: A-–p¬-d“m≥, sk-bvXv, P-am¬, P-am¬,P-am¬, sj-Pn≥, _p-jvd.

ssh∏n≥: amen∏pdw hf-∏v ]c∏n¬ tk-hydns‚ `mcy sken≥ (57). kw-kvIm-cw C-∂v cmhnse 9\p h∏v \nXyklmb-amXm ]≈n skan-tØcn-bn¬. a°ƒ: sk¬hn≥, skdn≥, kuay. acpa°ƒ: tPmbvkn, h¿Ko-kv.

a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn B¿.Pn. ss] tdm-Un¬ t\m-°-c-]-d-ºn¬ {io-\nhm-k≥ B-Nm-cn(72). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: im-¥n, cm-tPjv, {]-kmZv.

I-º-f-°mSv: a-S-°n-a-e l- ≥-Ip-´n (80). a-S°nae ln-Zm-b-Øp¬ Ckv-emw I-Ωn-‰n ap≥ sk{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-ΩZen, ^m-Øn-aØv, sskX-ehn, lw-kØv, ssk\p-±o≥, k-^n-b. a-cpa°ƒ: A-–p-k-emw, apl-ΩZv, h-lo-Z, D-ΩpIp¬kp, B-_n-Z.

B\-°c: B\-°c NmØ-bn¬ kp{_-“Wy≥ (76).-dn-´.-sl-UvamÃ-dm-bn-cp-∂p. kwkvImcw Xn¶-fmgv® cmhnse 9 \v ho´p-h-f-∏n¬.- `mcy: N{μnI (dn´.-sl-Uvankv{S-kv). a-°ƒ :kp[o¿, kpPnØv (Ccphcpw Zp-ss_), kpanØv (t_mwss_ tÃm°v F¢vtN©v ). acp-a-°ƒ: j_v\,- A-\nX,- c-ay.

ssh-∏n≥: s]-cp-ºn-≈n s]m-≈-bn¬ ]-tc-X-\mb tPm¿-Pn-s‚ (A-kn. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿) `mcy Nn-∂-Ω (79). kw-kvIm-cw C-∂v ssh-Io-´v 4\p s]-cp-ºn-≈n Xn-cp°p-Spw-_ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPm-bn, tXm-a-kv, sP-bnw-kv, sk-_m-kv‰n≥, s_-‰n, ssj-\n, Pm≥-kn, do-\, dm-Wn. acp-a-°ƒ: sS-kn, B-eokv, B-eo-kv, jm-en, h¿Ko-kv, tPm-k-^v, tPmkv, Pm-Iv-k¨, tdm-bn.

ImÀ-Xym-b-\n- A-½-

_m-e³ \m-bÀ

_o-cm³

Nm-Ø-aw-K-ew: sh-≈∂q¿ ]-tc-°m-´v _m-e≥ \m-b¿ (65). `m-cy: koXm-tZ-hn.

h-fm-t©-cn: sh-≠-√q-cnse td-j≥-hym-]m-cn-bmbn-cp-∂ H-d-h-t°m-´n¬ _o-cm≥ (86).

Xp-Δq¿: Ip-gn-bwIp-Ønse ]m-tem-´n¬ ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy ^m-Øn-a°p-´n (76). a-°ƒ: A-ehn ap-kveym¿, ap-kv-X, Dkv-am≥, ^m-Øn-a, J-ZoP. a-dn-b.

am[h³ C-cn´n: hn-f-a-\-bn-se Np≠-°m-´n¬ am-[-h≥ (62). `mcy: btim-Z. a°ƒ: _nμp, _n\p. acp-a°ƒ: {]-tim`v, ssja.

Z£ntW¥y≥ ]¿hX \ncIfn¬ A]q¿hambn ImWs∏Sp∂ BaØhf F∂dnbs∏Sp∂ ]¿∏nƒ t{^mKv. \mknI _m{Sm®kv F∂ imkv{Xob \maØnemWv CXv Adnbs∏Sp∂Xv. tXm°p-]m-d kz-tZ-in Fw hn hm-h®s‚ ]pcbnSØn¬ \n-∂p-amWv X-hfsb Is≠-Øn-bXv.

D-®n-Ir-jv-W³ ]-c-∏-\-ßm-Sn: Su-Wnse Xp-∏m-bn tNm-´n¬ lm¿-Uvsh-bv-kv D-S-a sN-d-aw-K-e-sØ Xp-∏mbn tNm-´n¬ D-Æn-Ir-jvW≥ (66). `m-cy: h-k¥.

a-¶-S-:- ]-tc-X-\m-b- I-dpI-t©-cn- tKm-hn-μ-≥ \mb-cp-sS- `m-cy- Im¿-Xym-b\n- A-Ω- (89).-

l-ʳ-Ip-«n

tS-_nÄ^m-\n-\v Xo-¸n-Sn-¨v Ip-«n-I-f-S-¡w A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v Im-k¿-tIm-Uv: tS-_nƒ ^m-\n\v Xo-∏n-Sn-®v ^¿-Wn-®-dp-Iƒ IØn ho-´-Ω-b-S-°w A-©p-t]¿°v s]m-≈-te-‰p. a-P-en¬ K-^qdn-s‚ ho-´n-em-Wv kw-`-hw. Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-t∂m-sSbm-Wv kw-`-hw. K-^q-dn-s‚ `mcy kp-ss_-Z(37), a-°-fm-b Pwjo-\ (19), ^m-Øn-a-Øv k-^ (14), K-^q-dn-s‚ k-tlm-Z-cn s]m-bn-\m-®n-bn-se J-Zo-P-bpsS a-°-fm-b d-^o-Z (8), ap-^o-Z (7) F-∂n-h¿-°m-Wv s]m-≈-te‰-Xv. k-^, d-^o-Z, ap-^o-Z F∂n-h-sc aw-K-em-]p-cw B-ip-]{Xn-bn-epw kp-ss_-Z-tb-bpw Pw-jo-\-tb-bpw Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]th-in-∏n-®p. C-cp-\n-e ho-Sn-s‚ Xm-g-sØ \n-e-bn-se lm-fn¬ h-®n-cp-∂

tS-_nƒ^m-\n-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®Xv. Ip-´n-Iƒ ap-Iƒ\n-e-bn-emWv In-S-∂p-d-ßn-bn-cp-∂-Xv. ]pe¿-s® aq-t∂m-sS ^m≥ h-®n-cp∂ ss^-_¿ tS-_n-fpw \m-ep Itk-c-I-fpw Xo-bn¬ D-cp-In ]p-I]-S-e-߃ ap-I-fn-te-°v ]-S¿-∂tXm-sS Ip-´n-Iƒ ]-cn-{`m-¥ntbm-sS Xm-g-sØ \n-e-bn-te-°v C-d-ßn Hm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv Xo-bn¬ Dcp-Ip-I-bm-bn-cp-∂ ta-i-bn-epw I-tk-c-I-fn-epw X-´n-ho-Wv s]m≈-te-‰-Xv. \n-e-hn-fn-tI-´v Hm-Snsb-Øn-b kp-ss_-Z-bv-°pw s]m-≈-te-‰p. Xo-∏n-Sp-Ø-Øns‚ Im-c-Ww hy-‡-a-√. Hm-Wm-°n-sh-®n-cp-∂ ^m≥ I-d‚ vt]m-b k-a-b-Øv Hm-^m- I-Øn-\-in-® tS-_nƒ-^m-\pw, ss^-_¿ tS-_n-fpw °m≥ a-d-∂p-t]m-bn-cp-∂p. I- ÿm-]n-®-t∏m-gm-Wv ^m≥ I- ep-≠m-bn-cp-∂ Sn.-hn. Ãm‚ v Ad‚ v ssl thmƒ-t´-Pn¬ ]p-\- Øn-b-sX-∂v I-cp-Xp-∂p. lm-fn- S-°w I-Øn-\-in-®p. -

kp{_-Ò-Wy³

A-¼m-Sn \o-te-iz-cw: tIm-fw-Ip-fsØ kn hn A-ºm-Sn (91). B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv {]-h¿-ØI - \mWv. `m-cy; tIm-bn-Øm-‰n¬ ]m-dp. a-°ƒ: ]-fln-\n, im-¥, cm-[m-Ir-jvW - ≥, eo-e, P-\m¿-±\ - ≥. a-cp-a°ƒ: _m-e≥, Kw-Km-[c≥, k-hn-X.

sI-«n-S-¯n-\p ap-I-fnÂ\n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

I-Sp-Øp-cp-Øn: sI-´n-SØn-s‚ ap-I-fn¬\n-∂p ho-Wp ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. am-∂m¿ B-∏m-©nd A-iz-Xn-bn¬ (\m-cm-bW hn-em-kw) A-Xp¬ tam-l≥ (D-Æn-°p-´≥-˛19) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-® ssh-Ip-t∂-ctØm-Sp Iq-Sn Ip-S-am-fq-cn-se ho-´n¬ dq-^vh¿-°v sNøp-∂-Xn-\n-S-bn¬ ho-Sn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬\n-∂p Xm-sgho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ D-Æn-°p-´-s\ D-S≥X-s∂ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se 6.30-Hm-sS a-cn-®p. t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw sshIp-t∂-c-tØm-Sp Iq-Sn ar-X-tZ-lw ho-´n-se-Øn-®p. A-Xp-en-s‚ i-co-cm-h-b-h-ß-sf-√mw Zm-\w sN-bv-XXm-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. I-em-a-fi-ew taml≥ Ip-am-dm-Wv A-—≥ (dn-´. kv-s]-jy¬ t{K-Uv hnt√-Pv Hm-^n-k¿). am-Xm-h:v Ko-X. A-Xp-ey G-I-ktlm-Z-cn-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬.

hm-l-\m-]-I-S-s¯ Xp-SÀ-¶v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

-l-cn-∏m-Sv: hm-l-\m-]-I-SsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn®p. sh-´p-th-\n {io-ssie-Øn¬ cm-a-N-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gvN cm-{Xn H-cp-a-Wn-°v h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p a-c-Ww.- kv-Iq-´-dn¬ bm-{XsN-øp-tºmƒ I-gn-™ 24\v D-®bv-°v 2 a-Wn-°v amth-en-°-c ]p-fn-aq-´n¬ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®m-bncp-∂p A-]-I-Sw-. `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: ku-ay, k‘y,- k-Pn-Xv, A-Pn-Xv.- a-cp-a-°ƒ: {io-Pn-Øv, _m-_p.

Zm-£m-b-Wn-b-½ -

_o-cmhp

^m-¯n-a-¡p-«n

Ip-d-hn-e-ßm-Sv: sh-º≈n-bn¬ i-‡-am-b Im-‰n¬ tdm-Un-te-°v sN-cn™- d-_¿-a-c-Øn-s‚ inJ-c-߃ ap-dn-°m≥ I-bdn-b bp-hm-hv a-c-Øn¬-\n∂p ho-Wp-a-cn-®p. sh-º≈n Ip-dp-∏pw-Xp-≠-Øn¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ cm-tP-jv (a-tl-jv˛34) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS h-b-em-˛-sh-º-≈n tdm-Un¬ I-√m-en-∏m-e-Øn-\p-k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. in-J-cw-ap-dn-®-t∏mƒ ]n-Sn-hn-´ a-tl-jv tdm-Un-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn- ]-cn-t°-‰-Xn-s\-Øp-S¿-∂-v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥-c-£n-°m-\mbn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: _n-μp, N-ß-\m-t»-cn \m-ep-tIm-Sn Ip-∂-pw-]p-dØv- Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: \n-th-Zn-X. am-Xm-hv: ]p-jv]. k-tlm-Z-c-߃: a-t\m-Pv, kp-tc-jv.

\b³-Xm-c Iq-Øp-]-dºv: BZyIme tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xmhpw Iq-Øp-]d-ºv ssl-kv-Iqƒ dn-´. slUv ¢m¿-°p-am-b-ncp-∂ ]tc-X\m-b F≥ Pn cmL-h-s‚bpw am-tdm-fn im-¥-bp-sSbpw a-Iƒ sI.bp.]n kv-Iq-fn-\p kao-]w a-RvPp-f k-Z-\n¬ Fw \-b≥-Xm-c (47). ktlm-Z-cn-am¿: a-Rv-Pp-f (A-[ym-]n-I, Iq-Øp-]dºv bp.]n. kv-Iqƒ), ar-Zpe (A-[ym-]n-I, Fw.C.Fkv. kv-Iqƒ Iq-Øp-]d-ºv), am-[pcn, a-Rv-Pcn (A-[ym-]n-I, Fw.C.F-kv. kv-Iqƒ Xe-t»-cn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

hnZymÀYn s{S-bn-\nÂ\n-¶v ho-Wp a-cn-¨p

B-e-∏p-g: ]n-Xm-hns‚ I¨-ap-∂n¬ a-I≥ s{S-bn-\n¬\n-∂p ho-Wp a-cn-®p. ]p-d-°mSv ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv I-cq¿ In-g-°v I- ≠ - Ø n¬- ] - d - º n¬ I-Æ≥-˛ _o-\ Z-º-XnI-fp-sS a-I≥ {]-ÀmZ≥ (In-c¨-˛14) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.30Hm-sS Xp-tºm-fn sd-bn¬-th tÃ-j-\v k-ao-]w h-®m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. _-‘p-hn-s‚ Kr-l-{]-th-i-\-N-S-ßn¬ ]s¶-Sp-°m-\m-bn A-º-e-∏p-g-bn¬\n-∂v s{S-bn\n¬ Xp-tºm-fn-°v t]m-b-Xm-bn-cp-∂p In-c¨. Xp-tºm-fn sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ a-I-s\-bpw Im-Øv ]n-Xm-hv I-Æ≥ \n¬-∏p-≠m-bn-cp-∂p. FIv-kv-{]-kv s{S-bn-\m-b-Xn-\m¬ Xp-tºm-fn-bn¬ tÃm-∏n-√m-bn-cp-∂-p. sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬- \n∂v G-I-tZ-iw 50 ao-‰¿ \o-ßn-b-t∏m-gm-Wv X-\n°v C-d-tß-≠ ÿ-e-am-sW-∂v In-c-Wn-\v a-\- nem-b-Xv. Cu k-a-bw s{S-bn-\n¬-\n-∂v Nm-Sn-bt∏mƒ πm-‰v-t^m-an-te-°v ho-Wm-Wv a-cn-®-Xv. kw`-hw I-≠v Hm-Sn-°q-Sn-b-h-cp-sS Iq-´-Øn¬ ]n-Xmhpw D-≠m-bn-cp-∂-p. A-]-I-Sw \-S-∂ ÿ-e-Øn-\v sXm-´-cn-In-em-Wv Kr-l-{]-th-iw \-S-°p-∂ ho-Sv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-°-cn-®p. A-º-e-∏p-g K-h. tam-U¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se H≥-]-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃-: Im¿-Øn-Iv, `mKy-e-£v-an.

tX-s\-Sp-¡m³ t]m-b B-Zn-hm-kn Um-an a-cn-¨\n-e-bnÂ

h-S-°m-t©-cn: h-S-°m-t©-cn hm-gm-\n-°m-´n¬ tXs\-Sp-°m≥ t]m-b B-Zn-hm-kn-sb hm-gm-\n Um-an¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tN-e-°-c kz-tZ-in F-f\m-Sv Xn-cp-a-Wn B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se th-embp-[-s\(59)bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn-™ H-cm-gv-N-bm-bn Um-an-\v k-ao-]-sØ h-\-Øn¬ tX≥ ti-J-cn-°p-∂ tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p th-embp-[-\pw _-‘p-°-fpw. i-\n-bm-gv-N D-®-tbm-sS Um-an¬ Ip-fn-°m-\m-bn t]m-b-Xm-sW-∂v I-cp-Xp-∂p. ssh-Io-´m-bn-´pw ImWm-Ø-X-n-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ Xn-c-®n¬ \-SØn-sb-¶n-epw I-s≠-Øm-\m-bn-cp-∂n-√. C-∂-se cmhn-se ]-Xn-s\m-t∂m-sS Um-an¬ ar-X-tZ-lw I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. h-S-°m-t©-cn F-kv.sF. sI hniz-\m-Y-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn.

Imen-¡-än kÀ-h-I-emim-e `c-Ww F³.F-kv.F-kvþ k-` \n-b-{´W¯n-se¶v „

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-ebn¬ eo-Kn-\v H-cp ssh-kv Nm≥-k-edpw cPn-kv-{Smdpw Hº-Xv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpap-≠m-bn´pw `c-Ww \n-b-{¥n-°p∂-Xv F≥.F-kv.-Fkpw {Inkv-Xy≥ k-`-I-fp-amsW∂-Xv eo-Kv kwÿm-\ t\-Xr-XzsØ Du-cm-°p-Sp-°n-em-°p-∂p. \m-b¿ k¿-hokv skm-ssk-‰n-bp-sS {]-Xn-\n-[nbm-b Imen°-‰v s{]m. ssh-kv Nm≥-k-edpw A-t±l-Øn-s‚ t]-gv-k-\¬ Ãm^pw tN-¿-∂mWv hn.kn-bp-sSbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-sSbpw Hm^n-kpI-sf \n-b-{¥n-°p-∂Xv. kw-L-]-cnhmc _-‘-ap-≈-bmfpw {Inkv-Xy≥ k-` {]Xn-\n-[n-bp-am-Wv ]n.hn.kn-bp-sS t]-gv-kW¬ Ãm-^n-ep-≈Xv.

kp-{][m-\ ^-b-ep-Ifn¬ ]n.hn.kn°pw t]-gv-k-\¬ Ãm-^n¬-s∏-´h¿°pw Xm¬-∏-cy-ap-≈ Im-cy-߃ C-h¿ t\-Sn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂v Bt£-]w D-b¿∂n´p≠v. A-©p-h¿j-sØ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fp-sS \n-e-hm-c-a-f°¬ \mS-Iw \S-Øn k-`-bpsS \n-b-{¥-W-Øn¬-s∏-´ Xr-iq¿- k-lr-Z-b F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-fPn-s\ H∂mw ÿm-\-sØ-Øn-®v A-hm¿-Uv \¬-In-b-Xn\p ]n-∂n¬ ]n.hn.kn, Hm-^nkv Ãm-^v Iq-´psI-´m-Wv. _n.sS-In-\v tXm‰-h¿-°v C-tX tIm-f-Pn¬ Fw.sS-In-\v {]thi-\w \¬In- hn.kn-sb Ip-Sp-°n-bXpw Cu tem-_n Xs∂bm-W-s{X. eo-Kv \n-b-an-°-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´ {]^.Ip-™n-Ir-jvW-\v e-£-Zzo-]v Uo≥ \¬-In hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°n-b-Xn-\p ]n-

∂nepw Ch-cpsS I-c-߃ Ds≠-∂m-Wv hnh-cw. H-gn-hp-≈ 300 Hm-fw A-kn-kv-‰‚p-am-¿ 150 e-[n-Iw ]yq-¨, hm-®v-am≥ X-kv-Xn-I-Ifn¬ \n-ba-\w \-S-Øm-sX \o-´n-s°m≠pt]m-Ip-∂-Xnepw {]tXy-I Xm-¬-∏-cy-ap≠v. Im-en-°-‰n-s‚ `c-Ww \n-b-{¥n-°p-∂Xn¬ eo-Kn-\v hy-‡am-b ]-¶m-fn-Ø-an√mØ-Xn-\m¬ C-t∏mg-sØ hn.kn-°p tijw ]pXn-b hn.kn \n-b-a-\-Øn¬ C-S-s]tS-s≠-∂m-Wv eo-Kn-s‚ Xo-cp-am\w. ]m¿´n°pw k-ap-Zm-b-Øn\pw bm-sXm-cp t\-´hp-ap-≠m-°m≥ km-[n-°m-Ø Im-en°-‰v k¿-h-I-emim-e `-c-W-Øn¬ eo-Kv kn≥Un-t°-‰w-K-ßfpw t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn am-dp-∂-Xn-¬ ]m¿-´n t\-Xm-°ƒ-°v A-a¿j-ap≠v.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

{Km-a-¸-©m-b-¯w-Kw A-´-cn-¨p

ss^-kÂ

t{]w-Ip-amÀ

h-Â-k-e

im-kv-Xmw-tIm-´: iq-c-\mSv sX-°v C-c-hn-®n-d h-c-´pNn-d-h-S-°-Xn¬(tam-Unbn¬) h-¬-k-e(68). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v iq-c-\m-Sv sk‚ v tPmk-^v e-Øo≥ I-tØmen-° N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. `¿-Øm-hv: Fw ]n X-ºn(dn-´. A-[ym-]-I^Àkm-\ ≥). a-I≥: tUm. tam≥A-Ðpà Bep-h: bp.kn. tIm-f-Pv kn (km≥-tPm-kv tlm-antbm-∏-Xn, ap-°w, tIm-gnX-Ω\w: A-lva-Zn-bm ap- an√p]-Sn ap-∏p-I-≠Øn¬ sk-bv-Xp a-Iƒ t°m-Sv). a-cp-a-Iƒ: tdmkvenw P-amA-Øv F-dkv-ta-cn. Wm-Ip-fw Su¨ ssh-kv ^¿-km-\(14). am-Xmhv: kp-\n-X. k-tlmZcn: ^{]-knU‚ v Pq-_n-en ^m. tP¡-_v ]-g-\n-e¯v tdm-Un¬ In-g-t°-Ømg- k\. sIm-®n: hm-cm∏p-g A-XnØv ho-´n¬ A^m-¯n-a-¡p-«n cq-]-Xm-Kw ^m. tP°-_v –p√(80). J-_-dS-°w Xp-Δq¿: Ip-gn-bwIp-Øn- ]-g-\n-e-Øv (81). hm¿[\-SØn. `m-cy: kp-ss_- se ]m-tem-´n¬ ap-l-Ω- Iy-k-l-Pamb tcm-KßZ. a-°ƒ: \n-km¿ A-l- Zn-s‚ `m-cy ^m-Øn-asfXp-S¿-∂v Rm-bm-dmgvaZv, \nkmw A-l-a-Zv °p-´n (76). a-°ƒ: A-e- N D-®-bv-°v 12 a-Wn-°v (ku-Zn A-td-_y). a-cp-a- hn ap-kveym¿, ap-kv-X, D- F-d-Wm-Ip-fw eq¿-Zv B°ƒ: h-lo-Zm, ssd-lm- kv-am≥, ^m-Øn-a, J-Zo- ip-]-{Xn-bn-bn-em-bn-cp-∂p \. A-¥yw. kw-kv-Im-cw CP. a-dn-b. ∂v cm-hn-se 10\p ssXZm-£m-b-Wn-b-½ °q-Sw sk‚ v dm-t^¬ am[h³ \n-e-ºq¿: A-I-ºm-Sw C-cn´n: hn-f-a-\-bn-se Np- ssZ-hm-e-b- skan-tØ-cnI-f-°p-∂v tX-º-´n tKm- ≠-°m-´n¬ am-[-h≥ bn¬. A-Xn-cq-]-X-bn-se hn-μ≥ \m-b-cp-sS `m-cy (62). `mcy: btim-Z. a°- a-Xn-e-Iw, Ip-‰n-°m-´pI-c ]-S-sh-´n Zm-£m-b-Wn-b- ƒ: _nμp, _n\p. a-cp]-≈n-I-fn¬ hn-Im-cn-bmΩ (87). a°ƒ: {]-tim`v, ssja. bn. tk-h-\-a-\p-„n-®p. sh-™m-d-aq-Sv: tIm¨{K-kv ]p-√-ºm-d a-fi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kw I-ep-¶n¬ap-Jw ^-dq-Jn-s‚ a-I≥ t]-cp-a-e I-ep-¶n≥-ap-Jw ss^-k¬ a≥-kn-en¬ ss^-k¬ (22). am-Xm-hv: jm-ln-Zm-_o-hn. k-tlmZ-cn: ^m-Øn-a (bq-\n-thgv-kn-‰n tIm-f-Pv).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\øm-‰n≥-I-c I-ap-In≥-tImSv sh¨-]-I¬ F≥.F≥. \n-hm-kn¬ t{]wIp-am¿ (51). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v. `mcy: c-Xn-Ip-am-cn (kn¬hn). a-°ƒ: \n-Xo-jv, \o\p.

A-½p-¡p-«n-b-½

sken³

Nn-¶-½

{io-\n-hm-k³ B-Nmcn

N-{µ³

Im-h-\m-Sv: Ip-go-e-gn-Iw ssI-°p-f-ß-c t\¿Øn¬ ]-tc-X-\m-b sI `m-kv-I-c≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy ]n A-Ωp-°p-´n-bΩ(85). a-°ƒ: F cm-P-e£v-an, F P-b-e-£v-an, _n c-hn-Ip-am¿, F hn-Pb-e-£v-an. a-cp-a-°ƒ: _n k-Zm-in-h≥ \m-b¿, _n-μp ]n ]n-≈, kn kptc-jv _m-_p-\m-b-¿, ]n c-Lp-Ip-am¿.

ssh∏n≥: amen∏pdw hf-∏v ]c∏n¬ tk-hydns‚ `mcy sken≥ (57). kw-kvIm-cw C-∂v cmhnse 9\p h∏v \nXyklmb-amXm ]≈n skan-tØcn-bn¬. a°ƒ: sk¬hn≥, skdn≥, kuay. acpa°ƒ: tPmbvkn, h¿Ko-kv.

ssh-∏n≥: s]-cp-ºn-≈n s]m-≈-bn¬ ]-tc-X-\mb tPm¿-Pn-s‚ (A-kn. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿) `mcy Nn-∂-Ω (79). kw-kvIm-cw C-∂v ssh-Io-´v 4\p s]-cp-ºn-≈n Xn-cp°p-Spw-_ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPm-bn, tXm-a-kv, sP-bnw-kv, sk-_m-kv‰n≥, s_-‰n, ssj-\n, Pm≥-kn, do-\, dm-Wn. acp-a-°ƒ: sS-kn, B-eokv, B-eo-kv, jm-en, h¿Ko-kv, tPm-k-^v, tPmkv, Pm-Iv-k¨, tdm-bn.

a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn B¿.Pn. ss] tdm-Un¬ t\m-°-c-]-d-ºn¬ {io-\nhm-k≥ B-Nm-cn(72). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: im-¥n, cm-tPjv, {]-kmZv.

h-S-t°°-c: ]´-Ww Ic-bn¬ sX-t°-°m-c≥-∏d-ºn¬ N-{μ≥(75). kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: h¬-k, hn-P-b≥, hn-a-e, eo-e. a-cp-a-°ƒ: i-in, {io-P, c-ta-i≥, N{μ-ti-Jc≥.

\b³-Xm-c

I-º-f-°mSv: a-S-°n-a-e l- ≥-Ip-´n (80). `mcy: \-^o-k.

h-fm-t©-cn: sh-≠-√q-cnse td-j≥-hym-]m-cn-bmbn-cp-∂ H-d-h-t°m-´n¬ _o-cm≥ (86).

\o-te-iz-cw: tIm-fw-Ip-fsØ kn hn A-ºm-Sn (91). B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv {]-h¿-ØI - \mWv. `m-cy; tIm-bn-Øm-‰n¬ ]m-dp. a-°ƒ: ]-fln-\n, im-¥, cm-[m-Ir-jvW - ≥, eo-e, P-\m¿-±\ - ≥. a-cp-a°ƒ: _m-e≥, Kw-Km-[c≥, k-hn-X.

Iq-Øp-]-dºv: BZyIme tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xmhpw Iq-Øp-]d-ºv ssl-kv-Iqƒ dn-´. slUv ¢m¿-°p-am-b-ncp-∂ ]tc-X\m-b F≥ Pn cmL-h-s‚bpw am-tdm-fn im-¥-bp-sSbpw a-Iƒ sI.bp.]n kv-Iq-fn-\p kao-]w a-RvPp-f k-Z-\n¬ Fw \-b≥-Xm-c (47). ktlm-Z-cn-am¿: a-Rv-Pp-f (A-[ym-]n-I, Iq-Øp-]dºv bp.]n. kv-Iqƒ), ar-Zpe (A-[ym-]n-I, Fw.C.Fkv. kv-Iqƒ Iq-Øp-]d-ºv), am-[pcn, a-Rv-Pcn (A-[ym-]n-I, Fw.C.F-kv. kv-Iqƒ Xe-t»-cn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

ap-l½Zv Bep-h: bp.kn. tIm-tfPv I-Sq-]S-Øv ]-tdm-en¬ ]-tc-X-\m-b sk-bv-Xv aI≥ A-¥n-Im-Sv aq-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-Xbm-b Ip-™p^m-Øn-a. a°ƒ: \-_o-k, kpl-d, k-ss_-Z, dw-eØv, \nkn, A-kokv, jwkp. a-cp-a°ƒ: A-–p¬-d“m≥, sk-bvXv, P-am¬, P-am¬,P-am¬, sj-Pn≥, _p-jvd.

l-ʳ-Ip-«n

kp{_-Ò-Wy³ B\-°c: B\-°c NmØ-bn¬ kp{_-“Wy≥ (76).-dn-´.-sl-UvamÃ-dm-bn-cp-∂p. kwkvImcw Xn¶-fmgv® cmhnse 9 \v ho´p-h-f-∏n¬.- `mcy: N{μnI (dn´.-sl-Uvankv{S-kv). a-°ƒ :kp[o¿, kpPnØv (Ccphcpw Zp-ss_), kpanØv (t_mwss_ tÃm°v F¢vtN©v ). acp-a-°ƒ: j_v\,- A-\nX,- c-ay.

_o-cm³

A-¼m-Sn

sj-bv-Jv _-joÀ A-laZv X-f¶-c: C-e-{Œo-jy-\mbn-cp∂ sX-cph-Øv Dss_-Zv tdm-Uv jm-kv hn√-bn-se sj-bv-Jv _jo¿ A-l-a-Zv (60). `mcy: tc-jv-a. a°ƒ: C-{kØv, j-l-\mkv, C-\m-lØv, k¿-{^m-kv, C-kv-Xnbm°v. a-cp-a°ƒ: km-°n¿, kndmPv, A-ao≥, \u-jmZv. k-tlm-Z-c߃: a≥kq¿, km-°n¿, dm-jnZv, ss\-ap-∂n-k, Xm-ln-d _m\p, \q-dp-∂nk.

B-bn-i-¡p-«nXn-cq-c-ßm-Sn: sI.-kn tdm-Uv ]-tc-X-\m-b Np°m≥ A-–p¿-d-lv-ams‚ `m-cy B-bn-i-°p-´n (80).

{]Im-i³

am-¯-¸³

_o-cmhp

_ohn

tPm-tam³

sF-j-m_o-hn

kn-tPm-bv

tPm-bn

Acq¿: sh≈q¿ \yqkv {]n‚ v Pnh-\-°m-c≥ Acq¿ Ip‰n-°m´v sI ]n {]Im-i≥ (59). kwkvImcw C∂v D®bv°v Hcp aWn°v acSv s]mXpivaim-\-Øn¬. `mc-y: kpa. a°ƒ: AJn¬ {]Im-iv, Aa¬ {]Im-iv. \mj-\¬ C≥jp-d≥kv Iº\n Acq¿ {_m©v P\-d¬ amt\-P¿ sI ]n Aw_pPm-£≥ ktlm-Z-c-\mWv.

h-S-t°°-c: ]m-ey-Øpcp-Øv Ip-™n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b h-do-Xv aI≥ am-Ø-∏≥(88). kwkv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: tPm-k^v, hna-e, ]-tcXbm-b jo-e, Ão-^≥, t]mƒ, tPm¨k≥. a-cpa°ƒ: ssk-\-Ω, h¿Kokv, B¬-_¿-´v, hntŒm-dn-b, sIm-®p-dmWn, a-RvPp.

B-ep-h: bp.kn. tIm-fPv an√p-]-Sn-bn¬ h-f-bw°p∂n¬ ]-tc-X\m-b sk-bv-Xv a-I≥ _o-cm-hp (60) `mcy: B-kn-b. a°ƒ: d-^o°v, A-–p¬-d-low. a-cp-a°ƒ: \nj, P-kv-\.

t^m¿-´vsIm®n: ]p√zme-Øn-\-Sp-Øv k¬-k_o¬ ]-≈n-°v k-ao-]w ]-tc-X\m-b lp-ssk-≥ `m-cy _o-hn (58). a°ƒ: \-Po_v, kp-\n-X, s\-Ppa. a-cp-a-°ƒ: c-lv\, \mk¿, e-Øo^v.

ssh-∏n≥: Rm-d-°¬ hm-fq-cm≥ tPm-k-^n-s‚ a-I≥ tPm-tam≥ (45). `mcy: ta-eq¿ ssI-Xmc≥ Ip-Spw-_mw-Kw kn_n. aIƒ: \o-\p.

]p-Xp-°m-Sv: Im-cn-Ip-fw kz-tZ-in sR-cn-™mw-∏n≈n tPm¨-k-s‚ a-I≥ kn-tPm-bv(36). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v C©-°p-≠v eq¿-Zv-am-Xm ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: an-\n. a-°ƒ: B≥a-cn-b, tdm-kv-a-cn-b.

im´

IÆq¿kn‰n: A≠tØmSv Fkv Fw lukn¬ Sn A-–p¬ aPoZv (62). `mcy: Fkv Fw JZo-P. a°ƒ: tdmjv\, \ujm-Zv, lko-\, Bkm-Zv (sI.Fw.Sn, akvI-Øv), ^ukn-b, Dkvam≥ (sI.-Fw.-Sn, A-_q-Z-_n), ^mØn-a, \mk¿, ico^v. acp-a-°ƒ: sI Sn AIv_¿ Aen (tIm-gnt°m-Sv), Fw sI Ajvd^v (k-u-Zn), ]n sI keow (sI.-Fw.Sn, A_qZ-_n), sI ]n ^P¿ (Ip-ssh-Øv), k{^o\ \me-I-Øv, kao-d. J_-d-S°w C∂p cmhnse 8\v kn‰n Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

tIm-g-t©-cn: Im-´q¿ sX-t°-am-hp-¶-a-Æn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ckv-a-bn¬ e-∫-bp-sS `mcy sF-j-m_o-hn ( 85 ). J-_-d-S-°w cm-hn-se 9.30\v Im-´q¿ ]p-Ø≥]≈n J_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ:- A-–pƒ Jm-Z¿, ]-tc-X-\m-b A-–pƒ A-ko-kv, kp-sse-J _o-hn, \-_o-k-Øv _o-hn. a-cp-a-°ƒ: -Ip-™m-an-\ _o-hn, ko-\-Øv A-kokv, ap-l-Ω-Zv C-kv-abn¬, ]-tc-X-\m-b A–pƒ d-“m≥.

s]-cp-h: A-dp-\q-‰n-aw-Kew s\-√p-th-en-°p-t∂¬ ]-t{Xm-kn-s‚ a-I≥ tPm-bn ( Ip-´m-bn ˛49). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v c-≠n-\v t•m-_¬ an-j≥ C-¥y sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: sk-en≥, C-S-bm¿ cm-a≥-a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: _n-_n≥ tPm-bn, _n-\ojv tPm-bn, _n-kv-an tPmbn.

lk³

I¬-∏I - t- ©-cn: X-hf - w Nn-\ ]-tc-X\ - m-b ]-d° - p≠n¬ sk-bvX - m-en-°p-Snbp-sS `m-cy D-Æo-a° - p-´n (90). a-°ƒ: ssl-{Zp- lmPn, A-lΩ - Z- vI - p-´n, \-^okp, B-bn-ip-Ωp. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n, Ip™p-ap-lΩ - Z- v, dp-Jn-b, kp-ss_-Z.-

I-Æq¿: sP.F-kv. t]mƒ tIm¿-W-dn-se aZo-\ kv-t‰m¿ D-S-a Xfm∏v jl\mkv a≥-knen¬ Nm-en¬ l-k≥ (73). `mcy: B-bn-b_n. a°ƒ: ku-PØv, kmln-d _m-\p, j-l-\mkv, D-ssk-a, jm-ln-\, K^q¿ (ku-Zn). a-cpa°ƒ: ap-kvX-^, lp-kbv≥, ap-kvX-^, \-ko¿, jw-e, ]-tc-X\m-b kØm¿.

A-Ðp-Ã

km-d-

\n-e-ºq¿: am-cm≥-Ip-fß-c a-∂-Ø-]-d-ºn¬ A–p-√ (72).- `m-cy: a-dn-bw.a-°ƒ: `m-Pp .

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´p-∏m-d Rm-dmw-Ip-fw A-–p-¬ dkm-Jn-s‚ `m-cy km-d (35).

D-®o-a-¡p-«n

I-Æq¿: I-tÆm-ØpwNm¬ ]-tc-X\m-b ]md°-≠n ap-Ipμ-s‚ `m-cy \m-c-tßm-fn im-¥ (85). a°ƒ: \-μn\n, tkm-akp-μ-c≥ (Zn-t\-iv _oUn, Xmh-°c), P-b{]-Im-i≥ (km-[p _oUn, I-°m-Sv), Ko-X, A-\n¬Ip-am¿, c-Xvt\i≥ (_-l-d-bv≥), ]tc-X\m-b {io-\nhmk≥. a-cp-a°ƒ: h¬-ke≥ (dn-´. B-tcm-Ky h-Ip-∏v), e-Xn-I, {]-ko-X, D-j, Znhy. k-tlm-Z-c߃: cm-aZmk≥, hn-Pb≥, k-Zm\μ≥, tKm-]me≥ (dn-´. B¿.Fw. F-kv), ]-tcX\m-b Zm-tam-Zc≥, tiJc≥, \-fn\n.

AÐp a-PoZv

ap-kv-X-^sIm-t≠m-´n: sIm-´-∏pdw ]-tc-X-\m-b tN-t\]p-d-Øv tIm-b-bp-sS aI≥ ap-kv-X-^ (37). sIm´-∏p-dw Hm-d-©v t_-°-dn D-S-a-bm-Wv. am-Xm-hv: IXn-bp-Ω. `m-cy: k-^v-do\. a-°ƒ: ap-^o-Zm -sjdn≥, c-kv\. k-tlm-Z-c߃: dw-e-Øv, km-_n-d, \-ko-d, ^-ko-e, bq-kp^v.

ImÀ-¯ym-b-\n No-ta-\n: In-g-t°-°-cbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-°m-c≥ Ip-™-ºp-hns‚-bpw sIm-gp-¥n¬ ]m¿-Δ-Xn-bp-sS-bpw aIƒ sI Im¿-Øym-b-\n (68). k-tlm-Z-c-߃: sI. Ipam-c≥ (No-ta-\n), sI. N¥p (F-c-aw), ]-tc-X-bmb ]m¿-Δ-Xn.

Ip-ªn-Ir-jv-W³

\o-te-iz-cw: h-≈n-°p∂v hm-Wn-bw-h-b¬ hn Fw Ip-™n-Ir-jvW≥(48). `m-cy: {Xn-th-Wn. 28Zn-hkw {]m-b-am-b H-cp s]¨-Ip-´n D-≠v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp-à Ip-f-Øq¿ aT-Øn¬ Ir_-¶f - w: \o-te-iz-cs - Ø jv-W≥ Kp-cp-°ƒ. B-Zy-Im-e hym-]m-cn- _- am-Xm-hv: sh-≈n-t°m-Xv ¶-fw \m-ep-]p-c] - m-´n¬ aT-Øn¬ am-[-hn-b-Ω. kn sI A-_vZ- p-√(75). `m- k-tlm-Z-c-߃: hn Fw cy:B-bn-j. _m-e-Ir-jv-W≥ (dn-´ ]a-°ƒ: _o-^m-Øn-a, Ip- ©m-b-Øv- sk-{I-´-dn), ™m-an-\, d-kn-b, ap-lhn Fw am-[-h≥ (KƒΩ-Zv, \u-jm-Zv, dm-jn-\n, ^v), hn Fw th-Wp-tKmbq-\k - v. a-cp-a° - ƒ: A-ao- ]m-e≥ (_n-kn-\-kv), Zv, C-kva - b - n¬, A-_vZ- p¬- hn Fw cm-a-N-{μ≥ (Kƒh-°o¬, ap-\o-d, ^-ko^v), ]-tc-X-\m-b hn Fw e, \u-jm-Zv. cm-a-N-{μ≥.

ssk-X-e-hn h-fm-t©-cn: Im-´n-∏-cpØn-bn-se hm-°-bn¬ ssk-X-e-hn (65). `m-cy: B-bn-ip-Ωp. a-°ƒ: \nkm¿, l-ko-\, A-\o-k. a-cp-a-°ƒ: aq-k, j-d-^p±o≥, k-°o-\. k-tlm-Zc-߃: B-en-bm-ap-lmPn, lw-k, A-_p, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Z-vlm-Pn.

[À-a-cm-Pv I¬-∏‰: Ip∂-º‰ inhKncn Fkvt‰‰-n¬ [¿-acmPv (75). `mcy: hnimem£-n. a°-ƒ: dlv\, jym≥. acpa°ƒ: tUm. kt¥-mjv, {]nb.

Im-´m-°-S: am-d-\-√q¿ {Kma-∏-©m-b-Øn-se sIm-‰w]-≈n hm¿-Uv- sa-w-_¿ sIm-‰w-]-≈n k-‘ym `-h\n¬ _n-\p-Ip-am¿ (41). _n.sP.]n. Aw-Kw B-bncp-∂p. F-kv.F≥.Un.]n. sIm-‰w-]-≈n im-Jm {]kn-U‚m-Wv. I-gn-™ Nne Zn-h-k-ß-fm-bn tcm-K_m-[n-X-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn F-´p-aWn-tbm-sS B-bn-cp-∂p a-c-Ww. Rm-b-dm-gv-N cm-hnse am-d-\-√q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv- Im-cym-e-b-Øn-epw Xp-S¿-∂v sIm-‰w-]-≈n F-kv.F≥.Un.]n. im-Jm aμn-c-Øn-epw s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®-ti-jw ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. `m-cy: k-‘y. a-°ƒ: i-cØv, `-K-Øv.

kv-Iq-«À-bm-{Xn-I³ A-]-I-S-¯n a-cn-¨p

h¿-°-e: hm-l-\-]-cn-tim-[-\I-≠v \n-b-{¥-WwsX-‰n-b kv-Iq-´¿ bm-{Xn-I≥ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v a-cn®p. h¿-°-e ap-´-∏-ew td-j≥-I-S-ap-°n-\v k-ao-]w hen-b-hn-f ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \m-b-cp-sS- a-I≥ kp\n¬ (33) B-Wv a-cn-®-Xv. C-bmƒ-s°m-∏w kv-I-q-´dn¬ k-©-cn-®n-cp-∂ ap-´-∏-ew Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ jmPn (35)sb \n- m-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. kv-Iq-´¿ C-Sn-®v- A-bn-cq¿ t]m-en-kv tÃ-j-\n-setlmw-Km¿-Uv D-Z-b-Ip-am-dn-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰p. Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°v 12.15\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-bn-cq¿-˛-Du-∂n≥-aq-Sv tdm-Un¬ I-f-Ø-d-bv-°pw sIm-®p ]m-cn-∏-≈n P-Mv-j-\pw a-t[y-bm-Wv A-]-I-Sap-≠m-b-Xv. A-bn-cq¿ F-kv.sF-bpw kw-L-hpw hml-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Du-∂n¬-aqSv `m-K-Øp-\n-∂v sl¬-sa-‰v [-cn-°m-sX kv-Iq-´-dn¬h-∂ bp-hm-°-sf kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ tlmwKm¿-Uv ssI-Im-Wn-®p. kv-Iq-´¿ Hm-Sn-®n-cp-∂ kp\n¬ Cu k-a-bw th-K-XIq-´n. \n-b-{¥-Ww-hn-´ kv-Iq-´¿ A-º-X-Sn A-I-eØn¬ t]m-en-kv Po-∏n-\-cn-In¬\n-∂ tlmw-Km¿-Uv D-Z-b-Ip-am-dn-s\ C-Sn-®p-sX-dn-∏n-®p. tdm-Un¬ ho-W D-Z-b-Ip-am-dn-s‚ i-co-c-Øn-eq-sS I-b-dn-bn-d-ßn-b kvIq-´¿ a-dn-™v kp-\n-epw jm-Pn-bpw tdm-Un-te-°p sX-dn-®p-ho-Wp. D-S≥-X-s∂ aq-h-sc-bpw t]m-en-kv Po-∏n¬ I-b-‰n F-kv.sF-bpw kw-L-hpw h¿-°-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw kp\n¬ a-cn-®p. kp-\n-epw k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cp-∂ jmPn-bpw ]-c-hq¿ ]q-X-°p-f-Øv H-cp hn-hm-l-®-S-ßn¬ kw-_-‘n-®v a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. kv-Iq-´-dn¬\n∂p ho-W-Xp-aq-ew X-e-bv-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Imc-W-sa-∂m-Wv {]m-Y-an-I \n-K-a-\w. ]-¥¬ \n-¿-amW sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p kp-\n¬. A-Ω: a-√n-Im tZ-hn. `m-cy: A-ºn-fn. a-Iƒ: kv-t\-l. kp-\n-en-s‚ ar-X-tZ-lw h¿-°-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãptam¿-´w \-S-Øn.

Pn-±-bn hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: ku-ZnA-td-_y-bnse Pn-±-bn¬ hm-l-\ A-]-I-S-Øn¬ ae-bm-fn a-cn-®p. Ip-e-ti-Jc-]p-cw I-S-Øq¿ a-Æ-Snt»-cn¬ ]m-e-∏-≈n¬ ssl-Z¿-tIm-b(50)bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In´v B-dv a-Wn-°v A-]-I-SØn¬ a-cn-®-Xv. tPm-en Ign-™v Im-dn¬ h-cp-∂-Xn-\v C-S-bn¬ a-°m tdm-Un¬ sa-lv-d F-∂ ÿ-e-Øp-h-®m-Wv A-]-I-Sw. ssl-Zdpw Ip-Spw-_-hpw h¿-j-ß-fm-bn Pn-±-bn-em-Wv Xm-akw. H-∂-c am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬ h-∂p a-S-ßn-bXv. J-_-d-S-°w Pn-±-bn¬ \-S-°pw. `m-cy: dw-em _ohn. a-°ƒ: dm-jn-Z, d-_o-\, C¿-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: dnbm-kv, dn-bm-kv(C-cp-h-cpw ku-Zn-bn¬).

hr-² In-W-än ho-Wp a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: hr-≤ In-W-‰n¬ a-cn-®p. ]-∑-\ sIm®p-ho-´n¬ sX-s°-X-d-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]-∏p-hn-s‚ `m-cy Ip-™n-°p-´n(90)bm-Wv Rm-b-dm-gv-N ]p-e-cvs® \m-en-\v ho-´p-ap-‰-sØ In-W-dn¬ ho-Wv a-cn-®sX-∂v _-‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. shfp-∏n-\v ]p-d-Øv C-d-ßp-∂-Xn-\v C-S-bn¬ I-Æn-\v Imgv-N-bn-√m-Ø hr-≤ \-S-∂p t]m-Ip-∂-Xn-\v C-S-bn-emWv In-W-‰n¬ ho-W-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

hm-¡p-XÀ-¡w: bp-hm-hv Ip-t¯-äv a-cn-¨p; kp-lr-¯n-\v ]-cn-¡v Ip-ª-½

kp-io-e³-

Ip-a-c-Iw: t]m-f-°-√n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ-s‚ `m-cy Ip-™-Ω (87). a°ƒ: [¿-Ωm-\-μ≥, A\n-b≥-Ip-™v, iym-a-f, cm-Pp, tc-h-Ω. a-cp-a-°ƒ: s]m-∂-Ω, s]m-∂-Ω, cmP-∏≥, e-fn-X-Ω, cm-Pp.

sXm-Sp-]p-g: I-cn-a-Æq¿Ip-dp-ºm-e-a-‰w- Im-hp-¶¬- ]p-Ø≥-]p-c-bn¬- sI F≥- kp-io-e≥- (62)- .kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.- `mcy-: X-¶-Ω.- a-°-ƒ-: hnt\m-Zv,- hn-\-b-N-{μ-≥.-

a-Zo-\-bn \n-cym-X-\m-bn

hÀ-Ko-kv tPm-k-^v

D-Xp-¸v

X-¦-¨³

P-tb-jv

t{X-kym-½

F-cp-ta-en: am-fn-I-ho-´n¬ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv (Ip©m-∏˛78) a-Zo-\-bn¬ \n-cy-X-\m-bn. a-°-bn¬ Dw-d \n¿-h-ln-®-ti-jw a-Zo-\-bn-te-bv-°p-≈ bm-{X-°n-S-bn-em-Wv a-cWw. J-_-d-S-°w a-Zo-\bn¬ \-S-∂p. `m-cy: a-dnbw. a-°-ƒ: \u-^¬, \n-bm-kv, \-Pn-b. a-cp-a°ƒ: k-\o-k, B-knb, jw-kp-±o≥.

aq-e-a-‰w-: ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬- h¿-Ko-kv tPm-k-^v (70). kw-kv-Im-cw- C-∂v D®-bv-°p c-≠n-\v sk-‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\- ]≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy:- ]-tc-X-bm-b- ta-cnh¿-Ko-kv. a-°ƒ-: P-knh¿-Ko-kv, tdm-bn- h¿-Kokv, Pn-Pn- h¿-Ko-kv, Pn-\nh¿-Ko-kv. a-cp-a-°ƒ- :B‚-Wn, _n-μp- tdm-bn, B‚-Wn, tdm-_n≥-. cm-Pp-]pcw: tIm-fn-®m¬ sh-´n-bmw-I-≠-Øn¬ De-l-∂m≥ F-∂ Ipt™-´≥ (80). `mcy: adnbw. a°ƒ: ^n-en∏v, tPm-bn, B-\okv. a-cp-a-°ƒ: ^n-tem-an-\, ]p-jv-], tPm¨. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hnse 8.30\v ]-\ØSn sk‚ v tPmk-^v s^-tdm-\ N¿®n¬.

]m-em: Ãm¿ t^m-t´mÃm-‰v D-S-a aq-∂m-\n Hmen-bv-°¬ H sP X-¶®≥ (53). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9\v ]mem sk-‚ v ta-co-kv ]-gb-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ta-gv-kn X-¶®≥ (Ãm-^v, In-g-X-Snbq¿ k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v, ]m-em). a°ƒ: A-cp¨ Sn tPm-k^v(-F.-kn-.F-kv. sS-Ivt\m-f-Pn-kv, Xn-cp-h-\-¥]p-cw), A-\n-X Sn tPmk-^v(kn.-F. Ãp-U‚ v tIm-´-bw).

]m-em: ap-≠m-¶¬ Xp≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kym-bp-sS a-I≥ Ptb-jv (Ip-™p-tam≥-˛30). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v ap-≠m¶¬ sk‚ v sUm-an-\n-Iv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b A°m-a. `m-cy: tPm-tamƒ ap-tØm-en aT-Øn-°m-´pIp-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-Iƒ: B≥ a-cn-b.

tPm-k-^v

sN-ß-fw: ]-\-{X-am-enbn¬ {]-^. ]n bp D-Xp-∏v (84). _-tk-en-tbm-kv tIm-f-Pv ln-μn hn-`m-Kw ap≥ ta-[m-hn-bmbn--cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v sN-ß-fw sk‚ v tXm-akv bm-t°m-_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: Zo-\mΩ D-Xp-∏v (dn-´. {]n≥-kn∏¬ K-h. hn.F-®v.F-kv.C. Ip-a-c-Iw). a-°ƒ: DXp-∏v tPm-k-^v (am¿-°‰n-Mv am-t\-P¿ F¬.sF.kn. Hm-^v C-¥y), tUm. kq-k≥ D-Xp-∏v (F-kv.F.‰n. tlm-kv-]n-‰¬, saUn-°¬ tIm-f-Pv Xn-cp-h\-¥-]p-cw) a-cp-a-°ƒ: tUm. tPm¿-Pv am-Xyq-kv (F¬.F≥.kn.]n.C. Xncp-h-\-¥-]p-cw), kq-k≥ ss\-\m≥ (A-kn. F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ sI.F-kv.C._n. Xncp-h-\-¥-]p-cw).

ap-°q-´p-X-d: ]m-d-°p-fß-c ]-tc-X-\m-b ]n Fw am-Xyp-hn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (80). kw-kvIm-cw \m-sf 10\v a-Wn∏p-g {In-kv-Xp-cm-Pv ]≈n- skantØcnbn¬.]-tc-X hn-f°p-am-Sw Ip-∂-Øp-]p-cbn-Sw Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: do-Øm-Ω, knÿ a-cn-b (F-^v.-kn.kn. Xo-t°m-bn), tPmkv (A¬-t^m-≥-km {Smh¬-kv, F-cp-ta-en), PnΩn, tSm-an ( {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw sh-®q-®nd), eq-kn, ]-tc-X-\m-b tPm-tPm. a-cp-a-°ƒ: D-Ω≥ h¿-Kokv(_n.-Pn. {Kq-∏v Xn-cp-h\-¥-]p-cw), tPm-kv amXyp(A-a¬-tPym-Xn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, Im-™n-c-∏-≈n), tacn-°p-™v, dm-Wn (bp.]n. kv-Iqƒ sIm-√ap-f), en- n (en-‰n¬ ^vf-h¿ ]-ªn-Iv kv-Iqƒ sIm-√-ap-f).

Hm-a-t»-cn: Im-\m-´v sI Sn tPm-k-^v(t_-_n˛73). `m-cy: {Sn-k. a°ƒ: kz-]v-\, k-Pn-\, tkm-\, jm-\n. a-cp-a°ƒ: tSm-an, t]mƒ-kn, tdm-_n≥, hn-Pn≥.

Z£ntW¥y≥ ]¿hX \ncIfn¬ A]q¿hambn ImWs∏Sp∂ BaØhf F∂dnbs∏Sp∂ ]¿∏nƒ t{^mKv. \mknI _m{Sm®kv F∂ imkv{Xob \maØnemWv CXv Adnbs∏Sp∂Xv. tXm°p-]m-d kz-tZ-in Fw hn hm-h®s‚ ]pcbnSØn¬ \n-∂p-amWv X-hfsb Is≠-Øn-bXv.

Nm-¯p Ip-‰ym-Sn: s\-tcm-Øv NmØp (76). `m-cy: ]-tc-Xbm-b am-Xp. a-°ƒ: cmP≥, N-{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, i-in, im-¥, {ioP. a-cp-a-°ƒ: i-in, tim`, _n-μp, do-\, k-Pn-\, ]-tc-X-\m-b _m-e≥.

D-e-l-¶m³

P-p-ss\-kv ]-≈n-°¬ _-km¿: Icp-ho-´n¬ A-_p-hn-s‚ aI≥ Pp-ss\-kv (29). amXm-hv: Ju-e-Øv.

c-hn s]-cn-¥¬-aÆ - : tX-e°m-Sv Ip-∂Ø - v c-hn (65). `m-cy: ]-cn-bW - n. a-°ƒ: cm-tP-jv, l-co-jv, Kn-cn-P, jo-P. a-cp-aI - ƒ: _n-μp.

tS-_nÄ^m-\n-\v Xo-¸n-Sn-¨v Ip-«n-I-f-S-¡w A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v Im-k¿-tIm-Uv: tS-_nƒ ^m-\n\v Xo-∏n-Sn-®v ^¿-Wn-®-dp-Iƒ IØn ho-´-Ω-b-S-°w A-©p-t]¿°v s]m-≈-te-‰p. a-P-en¬ K-^qdn-s‚ ho-´n-em-Wv kw-`-hw. Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-t∂m-sSbm-Wv kw-`-hw. K-^q-dn-s‚ `mcy kp-ss_-Z(37), a-°-fm-b Pwjo-\ (19), ^m-Øn-a-Øv k-^ (14), K-^q-dn-s‚ k-tlm-Z-cn s]m-bn-\m-®n-bn-se J-Zo-P-bpsS a-°-fm-b d-^o-Z (8), ap-^o-Z (7) F-∂n-h¿-°m-Wv s]m-≈-te‰-Xv. k-^, d-^o-Z, ap-^o-Z F∂n-h-sc aw-K-em-]p-cw B-ip-]{Xn-bn-epw kp-ss_-Z-tb-bpw Pw-jo-\-tb-bpw Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]th-in-∏n-®p. C-cp-\n-e ho-Sn-s‚ Xm-g-sØ \n-e-bn-se lm-fn¬ h-®n-cp-∂

tS-_nƒ^m-\n-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®Xv. Ip-´n-Iƒ ap-Iƒ\n-e-bn-emWv In-S-∂p-d-ßn-bn-cp-∂-Xv. ]pe¿-s® aq-t∂m-sS ^m≥ h-®n-cp∂ ss^-_¿ tS-_n-fpw \m-ep Itk-c-I-fpw Xo-bn¬ D-cp-In ]p-I]-S-e-߃ ap-I-fn-te-°v ]-S¿-∂tXm-sS Ip-´n-Iƒ ]-cn-{`m-¥ntbm-sS Xm-g-sØ \n-e-bn-te-°v C-d-ßn Hm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv Xo-bn¬ Dcp-Ip-I-bm-bn-cp-∂ ta-i-bn-epw I-tk-c-I-fn-epw X-´n-ho-Wv s]m≈-te-‰-Xv. \n-e-hn-fn-tI-´v Hm-Snsb-Øn-b kp-ss_-Z-bv-°pw s]m-≈-te-‰p. Xo-∏n-Sp-Ø-Øns‚ Im-c-Ww hy-‡-a-√. Hm-Wm-°n-sh-®n-cp-∂ ^m≥ I-d‚ vt]m-b k-a-b-Øv Hm-^m- I-Øn-\-in-® tS-_nƒ-^m-\pw, ss^-_¿ tS-_n-fpw °m≥ a-d-∂p-t]m-bn-cp-∂p. I- ÿm-]n-®-t∏m-gm-Wv ^m≥ I- ep-≠m-bn-cp-∂ Sn.-hn. Ãm‚ v Ad‚ v ssl thmƒ-t´-Pn¬ ]p-\- Øn-b-sX-∂v I-cp-Xp-∂p. lm-fn- S-°w I-Øn-\-in-®p. -

A-Ðp-Àd-lav m³ a-t©-cn: ]-Øn-cn-bm¬ ]m-´p-Im-c≥ A-–p¿-dlvam≥ (65). `m-cy: ssk-\_ - . a-°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n (Zp-_b - v), A–p¬- d-jo-Zv (Pn-±), i-d^p-∂o-k. a-cp-a° - ƒ: jm-Pn, \p-kvd - Ø - v, \u^. k-tlm-Zc - ß - ƒ: apl-ΩZ- v, ]-tc-X\ - m-b Ae-hn, B-bn-i, dp-Jn-b, ]tc-Xb - m-b J-Zo-P, B-an\, ssk-\_ - .

tZh-bm\n X-e-t»-cn: F-c-t™m-fn \n-Sp-tßm-´v Im-hn-\p kao-]w _m-_p k-Z-\Øn¬ tZ-h-bm-\n (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Aºp. a°ƒ: ssie-P, h\-P, {io-P, ]-tc-X\mb Nn-{X-cmP≥. a-cpa°ƒ: ap-Ipμ≥, kp\n¬ Ip-am¿ (Iu¨kne¿, Nnd-°c), ]-tcX\m-b th-em-bp-[≥.

tPm-k-^v tIm-´-Ø-d: am-S-°p-∂v {km-Øm-g-Øv tPm-k-^v (Hu-tk-∏v ˛65). `m-cy Nn∂-Ω.

Ip-f-Øq-∏p-g(sIm-√w): hm-°p-X¿-°-Øn-\n-sS bphm-hv Ip-tØ-‰v a-cn-®p. kp-lr-Øn-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. A-©¬ G-gw-Ip-fw kz-tZ-in jn-_n≥km-_p(23)hm-Wv a-cn-®-Xv. kp-lr-Øv G-gw-Ip-fw kztZ-in kp-Pn-Øn-\v(19) ]-cn-t°-‰p. C-bm-sf A-©-ense kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-{Xn 10.45Hm-sS A-©¬ G-gw-Ip-fw PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. G-gw-Ip-fw e-£w-ho-Sv kz-tZ-in hn-t\m-Zm(24)B-Wv C-h-sc Ip-Øn-b-Xv. aqh-cpw tN¿-∂v a-Zy-]n-°p-∂-Xn-\n-sS-bp-≠m-b hm-°pX¿-°-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p. kw-`-hw ti-jw H-fn-hn¬ t]m-b hn-t\m-Zn-\v th-≠n A-©¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. jn-_n≥-km-_p-hn-s‚ ar-X-tZ-lw A-©en-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n®n-cn-°p-I-bm-Wv.

bp-h-Xn Xq-§na-cn-¨p

Im-´m-°-S: bp-h-Xn-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. B-cy-\m-Sv C-d-hq¿ h-en-b I-fw k-tcm-h-cØn¬ cm-Kn-Wn (23)sb-bm-Wv Xq-ßna-cn-®- \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]-{¥-≠p a-Wn-tbm-sS ho-´n-se In-S∏vap-dn-bn-em-Wv Xq-ßna-cn-®-Xv .Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kvs]-jy¬ X-l-kn¬-Zm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-≥IzÃv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-se-°v am-‰n. t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw C-∂v _-‘p-°ƒ-°v hn-´p\¬-Ipw. B-cy-\m-Sv t]m-en-kv tI-kv F-Sp-Øp. `¿-Øm-hv: {]-ho¨ Ip-am¿. a-°ƒ: cm-tK-μp, {]-W-hv .

Imen-¡-än kÀ-h-I-emim-e `c-Ww F³.F-kv.F-kvþ k-` \n-b-{´W¯n-se¶v „

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-ebn¬ eo-Kn-\v H-cp ssh-kv Nm≥-k-edpw cPn-kv-{Smdpw Hº-Xv kn≥-Un-t°-‰w-K-ß-fpap-≠m-bn´pw `c-Ww \n-b-{¥n-°p∂-Xv F≥.F-kv.-Fkpw {Inkv-Xy≥ k-`-I-fp-amsW∂-Xv eo-Kv kwÿm-\ t\-Xr-XzsØ Du-cm-°p-Sp-°n-em-°p-∂p. \m-b¿ k¿-hokv skm-ssk-‰n-bp-sS {]-Xn-\n-[nbm-b Imen°-‰v s{]m. ssh-kv Nm≥-k-edpw A-t±l-Øn-s‚ t]-gv-k-\¬ Ãm^pw tN-¿-∂mWv hn.kn-bp-sSbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-sSbpw Hm^n-kpI-sf \n-b-{¥n-°p-∂Xv. kw-L-]-cnhmc _-‘-ap-≈-bmfpw {Inkv-Xy≥ k-` {]Xn-\n-[n-bp-am-Wv ]n.hn.kn-bp-sS t]-gv-kW¬ Ãm-^n-ep-≈Xv.

kp-{][m-\ ^-b-ep-Ifn¬ ]n.hn.kn°pw t]-gv-k-\¬ Ãm-^n¬-s∏-´h¿°pw Xm¬-∏-cy-ap-≈ Im-cy-߃ C-h¿ t\-Sn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂v Bt£-]w D-b¿∂n´p≠v. A-©p-h¿j-sØ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fp-sS \n-e-hm-c-a-f°¬ \mS-Iw \S-Øn k-`-bpsS \n-b-{¥-W-Øn¬-s∏-´ Xr-iq¿- k-lr-Z-b F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-fPn-s\ H∂mw ÿm-\-sØ-Øn-®v A-hm¿-Uv \¬-In-b-Xn\p ]n-∂n¬ ]n.hn.kn, Hm-^nkv Ãm-^v Iq-´psI-´m-Wv. _n.sS-In-\v tXm‰-h¿-°v C-tX tIm-f-Pn¬ Fw.sS-In-\v {]thi-\w \¬In- hn.kn-sb Ip-Sp-°n-bXpw Cu tem-_n Xs∂bm-W-s{X. eo-Kv \n-b-an-°-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´ {]^.Ip-™n-Ir-jvW-\v e-£-Zzo-]v Uo≥ \¬-In hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°n-b-Xn-\p ]n-

∂nepw Ch-cpsS I-c-߃ Ds≠-∂m-Wv hnh-cw. H-gn-hp-≈ 300 Hm-fw A-kn-kv-‰‚p-am-¿ 150 e-[n-Iw ]yq-¨, hm-®v-am≥ X-kv-Xn-I-Ifn¬ \n-ba-\w \-S-Øm-sX \o-´n-s°m≠pt]m-Ip-∂-Xnepw {]tXy-I Xm-¬-∏-cy-ap≠v. Im-en-°-‰n-s‚ `c-Ww \n-b-{¥n-°p-∂Xn¬ eo-Kn-\v hy-‡am-b ]-¶m-fn-Ø-an√mØ-Xn-\m¬ C-t∏mg-sØ hn.kn-°p tijw ]pXn-b hn.kn \n-b-a-\-Øn¬ C-S-s]tS-s≠-∂m-Wv eo-Kn-s‚ Xo-cp-am\w. ]m¿´n°pw k-ap-Zm-b-Øn\pw bm-sXm-cp t\-´hp-ap-≠m-°m≥ km-[n-°m-Ø Im-en°-‰v k¿-h-I-emim-e `-c-W-Øn¬ eo-Kv kn≥Un-t°-‰w-K-ßfpw t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn am-dp-∂-Xn-¬ ]m¿-´n t\-Xm-°ƒ-°v A-a¿j-ap≠v.

Thejas Epaper obit Edition 2014-04-28  

Thejas Epaper obit edition. 2014-04-28

Thejas Epaper obit Edition 2014-04-28  

Thejas Epaper obit edition. 2014-04-28

Advertisement