Page 1

8

thÀ-]mSv

kozhikode

20 G{]n¬ 2014 Rmb¿

]-{X-{]-hÀ-¯-I³ sI sI A-Ðp-À-d-lv-am³ A-´-cn-¨p B-bnip-½ l-Öp-½

aq-km³-

sam-bv-Xp

^m-Xzn-a

Pm-\-In-A-½

J-Zo-P l-Öp-½

ImÀ-Xym-b-\n

B-bn-ip-½-

ap-°w: h-en-b-]-d-ºv tXm-´-Øn¬ D-Æn-°-Ωp lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bnip-Ω- l-÷p-Ω (68). a°ƒ: A-l-Ω-Zv k-eow (A-[ym-]-I≥ F.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ sX-c-´-Ω¬), \-ko¿ (kvIn≥ sS-Iv A-tkm-kntb-‰v-kv, ap-°w), k-eo-\, i-co-^. a-cp-a-°ƒ: A-_-v Zp-d-ln-am≥ Io-e-Øv, A–p-∂m-k¿, j-°o-em _m-\p, P-ko-e. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 9.30\v s\-√n-°m-]-d-ºv Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

]-ø-\m-Sv: tNm-e-°¬ al-√v Im-c-W-h-cpw ]-≈n I-Ωn-‰n- ap≥ Aw-K-hp-amb \m-W-Øv h-en-b aqkm≥ (95). `m-cy: ]-tc-Xbm-b B-bn-i. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-e-hn, ap-kvX-^, ^m-Øn-a, B-bni, J-Zo-P, a-dn-bp-Ω, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X\m-b A-–p-√, l-k≥, jm-P-lm≥, aq-k, ssk\-_, ^m-Øn-a, J-Zo-P. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 10\v ]-ø-\m-Sv ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

X-Æo¿-]-¥¬: F-f-b-Sw tIm-tdm-Øvap-°n-se Xøn¬ sam-bv-Xp (66). `mcy: ]m-Øp. a-°ƒ: A-ivd-^v, lm-cn-kv, A-Pv-\mkv, B-bn-i, l-ko-\. acp-a-°ƒ: A-ko-kv, \ujm-Zv, lm-P-d, jw-ko-d. k-tlm-Z-c-߃: A-–p√, \-^o-k, B-ky, kmd. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se I-S-ta-cn Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

C-cp-ºp-gn: ]m-Wm-bn-se ]-tc-X-\m-b Im-°-aq-e°¬ ssl-t{Zm-kn-s‚ `m-cy ]-≈n-b≥ ^m-Xzn-a (81). a-°ƒ: A-e-hn, apl-Ω-Z-en (A-[ym-]-I≥, Pn.-Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv. a-e-∏p-dw), ssk-\-_, lm-P-d, ]-tc-X-bm-b \^o-k. a-cp-a-°ƒ: t]m°¿ ap-´n-∏m-ew, A-Iv_¿ a-ºm-Sv, \-^o-k s]m-Sn-bm-Sv, J-Zo-P -lmPn-bm¿-]-≈n, ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv ]m-e-t»-cn ]p-√q¿. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se HºXn-\v ]mWm-bn Pp-ap-A a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

\-cn-°p-\n: ap-´m-t©-cn]-d-b-cp-tIm-´-bn¬ Pm-\In-A-Ω (68). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b hm-kp-\mb¿. a-°ƒ: hn-P-b≥, N{μ≥ (a-S-hq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw). a-cp-a°ƒ: im-c-Zm-a-Wn, kn‘p (ap-´m-t©-cn F.F¬.]n. kv-Iqƒ). ktlm-Z-c-߃: cm-L-h≥ \m-b¿, Kw-Km-[-c≥ \mb¿, cp-‹n-Wn, Aw-_pPw, ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n.

tN-te-{º : s]-cp-Æo-cnbn-se ]-tc-X-\m-b tImπ-°m-´v ap-l-Ω-Zv am-Ã-dpsS `m-cy J-Zo-P l-÷pΩ (85). a-°ƒ: ssk-X-e-hn lmPn (dn-´. Po-h-\-°m-c≥ Im-en-°-‰v k¿-h-I-emim-e), ap-l-Ω-Zv tIm-b (ku-Zn), B-ky _o-hn, k-°o-\, ]-tc-X-\m-b A_v-Zp¬ e-Øo-^v. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ a-Po-Zv ]m-d-bn¬, sam-bv-Xo≥ Ccn-ß-√q¬, J-Zo-P,- ssk\-_,-km-_n-d.

^-tdm-°v: ^m-dq-Jv- tImf-Pv sIm-‰-aw-K-ew ]-tc-X\m-b am-∏q-en¬ A-d-p-apJ-s‚ `m-cy a-Æm-c-°¬ ]m-d-°m-´v Im¿-Øym-b\n (89). a-e-_m¿ ssS¬kn-se B-Zy-Im-e sXmgn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. aI≥: kp-[o-jv-Ip-am¿ (sk-{I-´-dn, kn-.]n-.Fw ^m-dq-Jv- tIm-f-Pv tem°¬ I-Ωn-‰n, `m-c-Xo-b hn-Zym-`-h≥ cm-a-\m-´p-I-c tI-{μ). a-cp-a-Iƒ: tPymXn-e-£v-an (kn-.]n-.-Fw sIm-‰-aw-K-ew ku-Øv {_m-©v Aw-Kw).

A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb Im-cm-´n¬ sam-bv-Xos‚ `m-cy ]-Ø-\m-]p-cw tX-°n≥-Np-h-´n¬ Iq-{º am-en-tb-°¬ B-bn-ipΩ (88). a-°ƒ: ]m-ØpΩ, ]-tc-X-\m-b A-l-ΩZv-Ip-´n. a-cp-a-I≥: ]-tc-X\m-b ssk-X-e-hn.

sam-bv-Xp

]m-¯p-¡p-«n a-ºm-Sv: ]-tc-X-\m-b F-c™n-°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]m-Øp-°p-´n F-∂ am-fp-Øm-Ø (92). a°ƒ: tam-bn≥-Ip-´n, A–p-√-°p-´n, ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zv-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: B-an-\, ip-l-Zm-_n, djo-Z.

Xm-¿p-½

Ip-ªnaq-km³ am-ÌÀ

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn-en-se \p-®n-e-IØv G-en-bm-Ω¬ sFkp (78). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b D-a¿. a-Iƒ: a-dnbp. a-cp-a-I≥: ]-tc-X-\mb aq-k. k-tlm-Z-c߃: sam-bv-Xp, lw-k, _o-hn, a-Ωq-´n, I-øp, ssk-\-_, D-Ωn, ]-tc-X\m-b _m-hm-®n.

D-cp-h-®m¬: ]-cn-bm-cw s]-cp-h-b¬-°-cn B-cn^m-kv a≥-kn-en¬ ]-tcX-\m-b sI Sn A-_q-_°-dn-s‚ `m-cy ]n hn ^mØn-a (85). a-°ƒ: lwk, ssk-\-_, a-dn-bq-´n, A-kv-a, ]-tc-X-\m-b JmZ¿. a-cp-a-°ƒ: l-k≥, A-kv-ew ]m-j (ssakq¿), A-–p¿-d-lvam≥ lm-Pn, \-ko-a, \-_o-kp. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b A-l-Ω-Zv, sam-bv-Xq´n, ap-l-Ω-Zv, J-Zo-kp, A–p-√, l-k-bv-\m¿.

]m-\q¿: ap-kv-enw eo-Kv t\-Xm-hpw s]-cn-ß-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚p-am-b ]qt°m-sØ ]p-Ø≥]p-cbn¬ hn ]n Ip-™n-aqkm≥ am-ÿ (87). ]qt°mw ap-kvenw F¬.]n. kv-Iqƒ {]-[m\m-[ym-]-I-≥, a-l-√v IΩn-‰n c-£m-[n-Im-cn F∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v. `m-cy: ]≈n-°-≠n I-Zo-i.

a-t©-cn: ]p-√-t©-cn-bnse B-Zy-Im-e X-d-hm-´pIm-cn-bpw ]p-√-t©-cn- ]≈n-bn-se H-∂mw Im-cW-h-cp-am-bn-cp-∂ ]-tc-X\m-b Ip-∂-t»-cn sam-bvXo-s‚ `m-cy Xm-øp-Ω hm-kp (108). 1921se a-e-_m¿ kzm-X-{¥y-k-a-c-Øn-\v ]-ø-∂q¿: tIm-tdmw sk≥-{S-en-se ]-Sn-™m- Ch¿ km-£n-bm-Wv. Ch-cp-sS _-‘p-°ƒ ]-esd ho-´n¬ hm-kp (78). `m-cy: Ip-∂p-Ω¬ ho-´n¬ cpw {_n-´o-jv- ]-´-f-°m-cpsS ]n-Sn-bn-e-I-s∏-Sp-Ie-£v-an. a-°ƒ: \-μ-Ip-am¿ (sk- bpw \m-Sp-I-S-Ø-s∏-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. a{I-´-dn, Ip-™n-aw-K-ew °ƒ: ap-l-Ω-Zv F-∂ \mk¿-ho-kv k-l-I-c-W Wn, ]m-Øp-Ω, B-bn-i, _m-¶v), {]o-X, {]-ko-X, a-dn-bp-Ω. a-cp-a-°ƒ: H {]-k-∂, {]o-P. a-cp-a°ƒ: kp-\n-X (A-[ym-]n- kn ap-l-Ω-Zv ap-Sn-t°m-Sv, I), {]-Im-i≥ ]-hn-{X≥, B-bn-i, A-–p-√-°p-´n, ]-tc-X-\m-b Ip-´n-cmIp-™n-Ir-jv-W≥, kpbo≥. tc-jv.

sF-kp

^m-¯n-a

B-b-t©-cn: F-f-b-Sw tIm-tdm-Øv ap-°v Xøn¬ sam-bv-Xp (66). `mcy : ]m-Øp. a-°ƒ: A-jv-d-^v, lm-cnkv, A-Pv-\m-kv, B-bnj, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ A-ko-kv (ssh-°n-enti-cn), \u-jm-Zv (tIm-´∏-≈n). a-øn-Øv \-a-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 10\p I-S-ta-cn Pp-am-a-kvPn-Zn¬.

J-Zo-P

Ip-ª³- ta-kv-Xn-cn -

sN-dn-b-¡³

\m-cm-b-W³- \m-bÀ -

tZ-h-In

A-Ðp

t]m-¡À- lm-Pn

B-\-µ-Ip-amÀ

Pm-\-In-A-½

Xn-cq¿: Xq-a-c-°m-hv IÆ-®w-]m-´v Ip-™≥ -takv-Xn-cn (82). dn-´. d-bn¬th Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, in-h-i-¶-c≥, cm-Pp, _mep, hn-P-b≥, kp-`m-jv, tZ-h-bm-\n, ku-an-\n, kc-kz-Xn. a-cp-a-°ƒ: D-Æn, _m-e≥, N-{μ≥, c-a-Wn, kp-\n-X, t_-_n, kp-a, tkm-\.

Xn-t°m-Sn: tIm-gn-∏p-dw Nm-Ø≥-ssI-Ip-\n tImc≥-I-≠n sN-dn-b-°≥ (69). `m-cy: tZ-h-In. a°ƒ: A-\n-X, an-\n, jo_, jo-P. a-cp-a-°ƒ: cmPp (sN-ss∂), kp-\n¬, _-_o-jv (Ip-ssh-‰v), kp-tc-jv (sI.Fkv.C._n Xn-t°m-Sn). ktlm-Z-c-߃: I-cp-W≥, Pm-\p. k-©-b-\w hymgmgvN.

C-cn-ºn-fn-bw: a-t¶-cn ]-dº-Øv \m-cm-b-W≥ -\mb¿ (80). ]n.-U-ªyp.-Un h¿-°v kq-{]-≠v F≥-Pn\o-b-dm-bn-cp-∂p. `m-cy: {io-Ip-am-cn-b-Ω. a-°ƒ: hn-P-b-cm-L-h≥ (_-lv-dbv≥), h-k-¥-Ip-am-cn, DÆn-Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥, _o-\, i-in, a-t\mPv. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n-\mY≥, hn-\-b-N-{μ≥, {io-P, {]n-b, k-Pn-X, k-c-kz-Xn.

]-tøm-fn: \-¥n_-km¿ ]-tc-X-\m-b ]-¥n hb¬-Ip-\n Ip-™n-cm-as‚ `m-cy tZ-h-In (73). a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, tim`-\, `m-kv-I-c≥, i-in-[c≥, kp-a, tZ-h-Zm-kv, cmPo-h≥. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-], Ip™n-°-Æ≥ (]p-fn-bt©-cn), tam-fn, _o-\, tam-l-\≥ (]q-°m-Sv), \n-X, \n-jn-Z.

F-S-h-Æ: aq-e-tßm-S≥ A-–p (77). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: _p-jv-d, kIo-\, ap-km-^n¿, ap-\o¿, a-t\m-Pv-_m-_p, j-lv-dm_m-\p, \-ko¿ (_-l-vdbv≥). a-cp-a-°ƒ: _jo¿, A-–p- -emw, jm\n-_, ap-\o-_, l-kv-\, a-Po-Zv, Pw-jn-Z. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10\v ap-t≠-ß-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

^-tdm-°v: ]-tc-X-\m-b a\-Øm-\-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS (Xm-Sn- lmPn) a-I≥ t]m-°¿ -lmPn (78). `m-cy: \-^o-k B-‰n-tbS-Øv. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-_p (Zp-_-bv), l-k≥ ap-l-Ω-Zv (Pn-±). a-cp-a-°ƒ: \-ko-_, jl¿-_m≥. k-tlm-Zc≥: sk-bv-Xp.

F-S-∏mƒ: tem´dn hn¬∏-\-°m-c≥ A-bn-e°m-Sv ta-se-∏m-´v ]q-°-ch-f-∏n¬ B-\-μ-Ip-am¿ (64). A-©pam-k-߃-°v apºv hn¬-°m-sX _m°n-h-∂ tI-c-f `m-Ky-°pdn-bnse H-∂mw k-Ωm-\am-b 75 e-£w cq-] Ct±l-Øn\v e-`n-®n-cp-∂p. `mcy: im-¥-Ip-am-cn-. a-I≥: A-cp¨.

^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq¿ tIm-´-em-S-sIm-S-°m-´v sIm-b-°-≠n Zm-tam-Z-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy Pm-\-InA-Ω (71). a-Iƒ: Ip-™n-e-£v-an. acp-a-I≥: Zm-tam-Z-c≥ \mb¿ (dn-´. Kp-cp-hm-bq-c∏≥ tIm-f-Pv). k-tlm-Z-c߃: Zm-tam-Z-c≥-\m-b¿, N-{μ≥-\m-b¿, tem-ln-Zm£≥. k-©-b-\w sNmΔm-gvN.

Ip-‰ym-Sn: X-øp-≈-Xn¬ A-Ω-Zn-s‚ `m-cy J-Zo-P (63). a-°ƒ: Sn A-_v-Zp-∂mk¿ (sk-{I-´-dn, Ip-μ-awK-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv), k-enw (Zp-_-bv). a-cp-a-Iƒ: d-kn-b (\-cn°q-´pw-Nm¬). k-tlm-Zc≥: \m-h-Øv-I-≠n Ip™-_v-Zp-√.

P-b-dmw sIm-√-t¶m-Sv: ]-√-i-\ In-g-t°-{Km-aw ]-tc-X-\mb ti-jm-{Zn-bp-sS a-I≥ ]n F-kv cm-a-\m-Y≥ F∂ P-b-dmw (48). amXmhv: ]n B¿ kp-∫e-£v-an. `m-cy: D-a. a-I≥: kp-μ-tc-jv.

a-c-¡mÀ

]m-¯p-«n

i-¦-c³Ip-«n ssh-ZyÀ

`mÀ-K-hn A-½

Xn-¯o-cp l-Öp-½ -

C-¯o-cyw

th-ep- -

A-Ðp-Ãt¡m-b X-§Ä

aq-∂n-bq¿: k-em-a-Øv\K¿ ho-Wm-ep-߬ a-c°m-¿ (80). a-°ƒ: B-en, ap-l-Ω-Zv, K-^q¿, kpss_-Z, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: A-–p-√, ^m-Øna, _o-hm-Øp-Ω, _p-jvd, kp-sse-J.

Xn-cq¿: sh-´w ]-®m-´n-cnbn-se ]-tc-X-\m-b ]pØ≥-ho-´n¬ C≥-jmbn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´nbp-sS `m-cy ]m-Øp-´n (94). a-I≥: aq-k. a-cp-a-Iƒ: B-an-\- _o-hn.

Im-fn-Im-hv: Im-´n-°p-≠v tNm-e-t°m-´v Ip-‰n-sØmSn i-¶-c≥-Ip-´n ssh-Zy¿ (76). `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: a-[p-kq-Z-\≥, a-Wn-IWvT≥, k-Pn. a-cp-a-°ƒ: k-]v-\, an-\n, en-P.

ap-°w: ap-cn-ßw-]p-dm-bn ]-d-∏n-≈m-X-Xv ]-tc-X\m-b i-¶-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy `m¿-K-hn A-Ω (84). a-°ƒ: ]-fl-Ip-am-cn, kt¥m-jv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: tim-`-\, ]-tc-X-\mb tKm-]m-e-Ir-jv-W≥.

Xm-\m-fq¿: ao-\S- Ø - q¿ sNdn-b I-√n-bm-]p-dØ - v XnØo-cp l-÷p-Ω (80). a°ƒ: Ip-™n- t- °m-b, I-Znbm-ap. a-cp-aI - ƒ: d-kn-b. J_-dS- ° - w C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v sN-{º- Pp-ap-AØ - v ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

th-ß-c: tXm-´-t»-cn-b-d ]tc-X-\m-b Np-≈n-b≥ a-Ωphn-s‚ `m-cy ]n-em-tØm-S≥ C-Øo-cyw (79). a-I≥: A–p-¿d-lvam≥. a-cp-a-Iƒ: ssk-\-_. J-_-d-S-°w C∂p 9.30\v \-Sp-∏-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

a-e-∏p-dw-:- C-cp-ºp-gn- N-´n°¬- th-ep- (71).- `m-cy-:- cm[.- a-°ƒ-:- {io-\n-hm-k-≥,kp-Pm-X,- tam-l-≥-Zm-kv-.- acp-a-°ƒ-:- {io-P,- j-¨-ap-JZm-kv,- kp-Pn-X.- k-tlm-Z-c߃-:- \m-cm-b-W-≥,- Ir-jvW-≥,- ap-≠n,- Pm-\-In,- Ip™n-s∏-Æv,- `m-kv-I-c-≥.-

]-∂n-t°m-´q¿: ]m-\n-°mSv X-߃ F-∂-dn-b-s∏-Sp∂ h-S-s° ]-d-ºn¬ k-ønZv A-–p-√t°m-b X-߃ (77) B-¥-am-\n¬ A-¥-cn®p. `m-cy: B-an-\ l-÷pΩ, a-°ƒ: A-–p-√m-ln¬ l-±m-Zv X-߃, A-–p-√mln¬ l-Ωmm-Zv X-߃.

A-iv-d-^v -

A-ÐpÂ- I-_oÀ

Ip-«ym-ap- lm-Pn

Nn-Ã -

I-Zo-i-_n

^m-¯n-½-

^m-¯n-a -

D-aÀ -lm-Pn

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb Ip-™n-a-c-°m-c‚I-Øv Ip-™n-_m-hbp-sS a-I≥ A-iv-d-^v (43). am-Xm-hv: _o-]mØp. `m-cy: l-^v-k. a°ƒ: l¿-jn-Z, l-kv\, ap-iv-d-^v. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10\v ]p-Xp-s]m-∂m-\n hS-t° Pp-ap-A-Øv ]≈n-bn¬.

]m-ßv: ]-≈n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b H-f-I-csØm-Sn lw-k-bp-sS aI≥ A-–p¬ I-_o¿ (45). am-Xm-hv: B-bn-i. `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: jl¿-_m≥, k-l-Zv, kl-e, k-\q≥. a-cp-a-I≥: A-–p¬ apPo-_v. k-tlm-Z-c≥: apl-Ω-Zv-Ip-´n.

Hm-a-®-∏p-g: s]-cn-t©cn ]-d-∏m-d \m-b-ºm-Sn Ip-´ym-ap- lm-Pn (78). `m-cy: ^m-Øn-a l÷p-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn,ssk-X-e-hn, DÆo≥-Ip-´n, A-–p¬I-cow, A-iv-d-^v, ssk\-_, lm-P-d, jm-lnZ, ]-tc-X-\m-b A-–p√-Xzo-^v.

sIm-t≠m-´n: ]p-fn°¬ A-cq¿ ]-tc-X-\mb Ip-gn-°-≠-Øn¬ sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ D-Æocn-bp-sS `m-cy Nn-√ (90). a-°ƒ: A-dp-apJ≥, \m-cm-b-W-≥, cm[m-Ir-jv-W≥, Ip-™Ωp,am-[-hn. a-cp-a-°ƒ: Nn-∂, Pm-\-In, cp-IvanWn, I-≠≥-Ip-´n, tNmbp-Æn.

]-∂n-b-¶-c: ]-tc-X-\m-b ]m-e-°-≠n sk-°p -lmPn-bp-sS `m-cy F-cn-°¬ I-Zo-i-_n (76). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zv-tIm-b. a-°ƒ: k-^n-b, A-l-ΩZv-tIm-b. a-cp-a-°ƒ: Iq-´pam-c-Øv k-do-\, ]-tc-X\m-b B-en-t°m-b. a-ønØv \-a-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 10\p ]-∂n-b-¶-c Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

s]m-∂m-\n: hn-t√-tPm^n-kn-\v k-ao-]w Xm-akn-°p-∂ h-f-∏n-e-IØv ^m-Øn-Ω (70). `¿-Øm-hv: A-_q-_°¿. a-°ƒ: d-^o-Jv (Pn-±), Sn-∏p, A-jv-d-^v, kpss_-Z, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥, kmep (dn-bm-Zv), _n-μp, ^ko-e, \n-jn-Z.

F-S-h-Æ: ]-Sn-™m-sd Nm-Ø-√q¿ I-f-Øn¬ ho´n-se In-W-‰n-߬ Ip™m-s‚ `m-cy sI Sn ^mØn-a (54). a-°ƒ: D-ss_Zv (dn-bm-Zv), ssk-^p-±o≥, ap-Po-_v-d-lv-am≥, A–p¬ P-eo¬ (C-cp-h-cpw Xzm-C^v), ap-\o-_v, Pw-jnZ. a-cp-a-°ƒ: k¬-a, Pko-a, k-ao-d. k-tlm-Z-c߃: in-lm-_v, dp-Jn-b, B-bn-i, d-jo-Z.

\-cn-°p-\n: a-S-hq¿ ]-Ø\mw-]-d-º-Øv ao-ج Da¿- lm-Pn (88). `m-cy: ]mØp-Ω. a-°ƒ: B-bn-i, \-^o-k, kp-sse-J, A–p¬ A-ko-kv (dn-bm-Zv), k-^n-b, _-jo¿ (t]m-]pe¿- {Km-ss\-‰v, \-cn-°p\n), j-co-^. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-d-lv-am≥, ap-l-ΩZ-en, aq-k, Jm-Z¿, P-ao-e, dp-_o-\, ]-tc-X-\m-b A–p-¿-d-lv-am≥.

B-ep-h: B-Zy-Im-e ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\pw kw-Lm-SI-\p-am-b sI -sI A-–p-¿-d-lv-am≥ (87) \n-cym-X-\mbn. hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b tcm-K-߃aq-ew kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p a-c-Ww. 1926 B-K-kvXv 16\v G-dn-°m-Sv Ip-™p-ap-l-Ω-Zns‚-bpw sF-ip-Ωm-bp-sSbpw a-I-\m-bm-Wv A-–p¿-d-lv-am≥ P-\n-®-Xv. amXr-`q-an A-–p-¿-d-lv-am≥ F-∂-dn-b-s∏-´ C-t±-lw 1949¬ sIm-√-Øv \n-∂n-dßn-b {]-`m-Xw ]-{X-Øneq-sS-bm-Wv ]-{X-{]-h¿Ø-\- cw-K-tØ-°v I-S-∂Xv. ]n-∂o-Sv Zo-\-_-‘p ]{X-Øn-epw 1967 ap-X¬ 97 h-sc- G-eq¿, B-ep-h ta-Je-I-fn-se am-Xr-`q-an te-J-I-\p-am-bncp∂p. Cu Ime-L-´-Øn¬ 1951¬ aw-K-e-∏p-g ]m-ew cm-jv-{S-]-Xn DZv-Lm-S-\w sN-bv-X N-S-ßv, C≥-Uy≥ sd-b¿ F¿-Øv D-Zv-Lm-S-\-߃ A-S-°w dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. B-ep-h, ]-d-hq¿, s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e-I-sf k-a\z-bn-∏n-®v 1948¬ cq-]o-I-cn-® t\m¿-Øv {Sm-h≥-Iq¿ tPW-en-Ãv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn-bpw {]kn-U‚p-am-bn-cp-∂p. B-ep-h-bn-se ]-{X-{]-h¿-ØI- bq\n-b-s‚ B-Zy {]-kn-U‚m-Wv. B-ep-h P-amA-Øv {]-kn-U‚m-bn Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®p. Fw.- F-kv.-F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn, B-ep-h ss{^tU ¢-∫v ÿm-]-Imw-K-w, {]-kn-U‚ v F-∂o ]-Z-hnIƒ h-ln-®p. 1994¬ Im¬ \q-‰m-≠v ]n-∂n-´ ]-{X-{]h¿-Ø-I-cp-sS ]p-c-kv-Im-cw, 2013 ˛ Bƒ tI-c-f ko\n-b¿ ]-{X-{]-h¿-Ø-I t^m-dw ]p-c-kv-Im-cw F-∂nhbv-°¿-l-\m-bn. Ip-Spw-_mw-K-hpw kzm-X-{¥y-k-ac tk-\m-\n-bp-am-b ap-l-Ω-Zv A-_v-Zp¿d-lv-am≥ kmln-_n-s‚ A¬ A-ao≥ ]-{X-hpw {]-h¿-Ø-\-hp-amWv C-t±-l-sØ ]-{X-{]-h¿-Ø-\-cw-K-tØ-°v BI¿-jn-®Xv. aønØv C∂se sshIo´v \mev a-Wn ap-X¬ Bep-h C-kv-em-an-I l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-®p. tijw B-ep-h P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fS-°w hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-ep-f-f-h¿ A-t¥ym-]-Nmca¿-∏n-°m-s\-Øn-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-l-d d-lv-am≥ a-°ƒ: A-_v-Zp¬ \m-k¿, A≥-h¿, \-kow sam-bv-Xo≥, ^u-kn-b k-eow, sFjm ap-l-Ω-Zv A-en. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, k-eow, ap-l-Ω-Zv A-en, Pm-kv-an≥, kn-an A≥-h¿. \n-cym-WØn¬ B-ep-h {]-kv- t^m-d-w A-\-p-tim-Nn-®p.

_mw¥q-cn s{Sbn³ X«n ae-bmfn acn-¨p

Xn-cq¿: ae-bmfn sF.-Sn DtZym-K-ÿ-≥ _mw•q-cn¬ s{Sbn-≥ X´n a-cn-®p. Xn-cq¿ C-cn-ßm-hq¿ kz-tZ-in tN\m-Øv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS a-I≥ j-lo≥ ap-l-Ω-Zv-Ip´n (26) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™ Zn-h-k-w \m-´n-te-°p h-cm≥ _mw-•q¿ d-bn¬-th tÃ-j-\n¬ F-Øn-b-t∏mgm-bncp∂p A-]-I-Sw. _mw-•q¿ F-®v.-]n I-º-\n-bn¬ sF.-Sn {]-^-j-\-em-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv sF.-sF.F-Ωn¬-\n-∂p am-t\-Pv-sa‚ v _n-cp-Z-Øn-\p ti-jw Imw-]-kv dn-{Iq-´v-sa‚n-eq-sS tPm-en-bn¬ {]-th-in-®X-m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. A-hn-hm-ln-X-\mWv. k-tlm-Z-c-߃: tUm. k¬-am≥, j-lo-\.

ku-Zn-bn hm-l-\m-]-I-S-w; ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv- a-cn-¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: ku-Zn-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. -G-.B¿ \-K¿ ]p-Xn-b-Øv ]pdm-b-bn-se ]-tc-X-\m-b ]m-e-Øn-߬ ap-l-Ω-ZvIp-´n lm-Pn-bp-sS a-I≥ A-_v-Zp- -a-Zv(_m-h-˛44)B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ A-©-n-\v C-¥y≥- k-a-bw cm-{Xn 11Hm-sS ku-Zn-bnse hm-Zo-A¬-Z-hm-kn-dn-¬ -A-–p- -a-Zv k-©-cn-® Im-dn¬ a-s‰m-cp- Im¿ C-Sn-°pI-bm-bn-cp∂p. B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn--em-bn-cns° C-∂-se cm-hn-sebm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ B-dn-\v \m-´n¬-h-cm-\ncns°-bm-bn-cp∂p A]-ISw. am-Xm-hv: ^m-Øn-a.- -`m-cy:- A-kv-am-_n.- a-°ƒ: -ap_-jn¿,- ap-lv-kn≥ \n-bm-kv,- ap-lv-kn-\.- a-øn-Øv \m´n-se-Øn-°m≥ {i-aw \-S-°p-∂p.-

In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

h-S-I-c: H-©n-bw X-øn¬ t£-{X-Øn-\p k-ao-]w bphm-hv In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬. ]-c-h¿-I-≠n Xm-sg°p-\n {io-[-c-s‚-bpw hn-a-e-bp-sS-bpw a-I≥ {io-hn-jv (23) B-Wv a-cn-®-Xv. s]-bn‚nMv sXmgn-em-fn-bm-bncp∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv FØn ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-SpØv Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

a-cw tZl-¯p-hoWv bphmhv a-cn-¨p

h-S-I-c: ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS a-cw tZ-l-Øp ho-Wv bphm-hv a-cn-®p. H-©n-bw am-tem-Ip-∂p-Ω¬ _m-_p-cmPv (43) B-Wv a-cn-®-Xv. Nm-Øp-˛I-eym-Wn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: hm-kp, `m-kv-I-c≥, _m-e-Ir-jv-W≥, I-a-e, cm-a-N-{μ≥.

k-tlm-Z-c-§Ä H-tcZn-h-kw a-cn-¨p aq-k

_m-e³

\o-en

kp-[m-I-c³ \m-bÀ

tKm-]n

D-®n

kp-µ-c³ -

A-½p-¡p-«n-A-½

h-S-I-c: t_-¶v-tdm-Uv hocy-º-Øv aq-k (90). `m-cy: _o-hn. a-°ƒ: Ip-™–p-√, Ip-™-Ω-Zv, _jo¿, \-ko¿, J-Zo-P, \_o-k, B-bn-i.

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw sXm-≠n-®≥-I-≠n _me≥ (68). `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: Pn-_n≥, Pn-\q-]v (JØ¿). a-cp-a-Iƒ: \n-[n-\. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

aq¿-°-\mSv: Im-cm´p-sXm-Sn ]-tc-X\m-b ap≠-s‚ `m-cy \o-en (85). a°ƒ: Ip-WmIc≥, cm-[m-Ir-jvW≥, Imfn, tIm®n, Im-fn-°p-´n, tZ-hIn, I-eymWn, t{]-a, ]tc-X-bm-b Pm-\In.

ap-°w: am-º-‰ s]-cnßm-´v kp-[m-I-c≥ \mb¿ (61). `m-cy: cp-Kv-an-Wn. a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥, cm[n-I.

B-\-°mw-s]m-bn¬ (I-cn-ºv): ap-≈≥-Ip-gnbn¬ tKm-]n (62). `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ: jn-P, iymw-{]-km-Zv. a-cp-a-I≥: cm-Po-hv.

Xm-\q¿: In-g-s°-apt°m-e In-g-s°-∏m-´v DÆn (55). am-Xm-hv : ao-\m-£n. `mcy: kp-a-Xn. a-°ƒ: c-RvPn-Xv, c-Po-jv, Pn-tX-jv.

N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm\q¿ sX-°-Øv ho´n¬ kp-μ-c≥ (45). `m-cy: ]p-jv-]. a°ƒ: X-\n-a, hn-jvWp.

Ip-‰ym-Sn: h-Sb - s - Ø ]-tc-X\m-b hn-eß - n¬ i-¶c - ° - pdp-∏n-s‚ `m-cy A-Ωp-°p-´nA-Ω (68). a-°ƒ: i-in, eX, kp-[m-Ic - ≥, kp-tc-jv, jo-_. a-cp-a° - ƒ: k-Xy-\mY≥, kp-tc-jv, tPm-_n-X.

tam-Un-sb hn-aÀ-in-¡p-¶-hÀ-¡v C-´y-bn Øm-\-an-sÃ-¶v tKm-U/Pm¿-J-fiv: tam-Un-sb hn-a¿-in-°p-∂-h¿-°v Xn-c-s™Sp-∏v ^-ew h-∂X - n-\p ti-jw C¥y-bn¬ ÿm-\a - p-≠m-hn-s√-∂v Kn-cn-cm-Pv kn-Mv. _n-lm-dn¬ \n∂p-≈ _n.sP.]n t\-Xm-hm-b Ct±-lw tKm-Ub - n-se Xn-cs - ™-Sp∏v {]-Nm-c-W tbm-K-Øn-em-Wv Cßs\ ]-d-™-Xv. tam-Un {][m-\-a-{¥n-bm-hp-∂-Xv X-S-bm≥ {i-an-°p-∂-h¿°v h-cpwZn-\-ßfn¬ ]m-In-kvX - m-\n-em-bn-cn-°pw ÿm-\-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. _n.sP.]n ap≥ tZ-io-b A-[y-£≥ \n-Xn≥ K-Uv-I-cn-bpsS km-∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p {]kw-Kw. _n-lm-dn-se \-hm-U afi-e-Øn-se _n.sP.]n. ÿm\m¿-Yn-bm-Wv Kn-cn-cm-Pv kn-Mv.

sIm-gp-¡-« sXm-−-bn Ip-Sp§n kuZn-bn IS-en ap§nb ]n©p-Ipªv a-cn¨p a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s−-¯n]m-h-d-´n: sIm-gp-°-´ sXm≠-bn¬ Ip-Sp-ßn H-∂-c h-b p-Im-c≥ a-cn®p. A∂-Ic tIm-e-Øm-´n¬ kp-\n-X˛cXo-jv Zº-Xn-I-fpsS a-I≥ hnjvWp-tZ-hv B-Wv a-cn-®Xv. C∂se sshIo´v Bdp-aWn-tbm-sS-bmWv kw`hw. ]d-∏q¿ {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI{μ-Ønepw ]n-∂o-Sv A-a-e saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbnepw Xr-iq¿ sh-Ãv t^m¿´v ssl-sS-Iv B-ip-]-{Xn-bnepw F-Øn-s®-¶nepw c-£n°m-\m-bn√. `¿-Øm-hv I√q¿ kz-tZ-in

X

hn-jvWp-tZ-hv Ip-f-t°m-´n¬ c-Xo-jp-am-bn ]n- W - ß n- ° - g n- b p- I - b m- W v kp-\nX.

A]-ISw aÂky-_-Ô-\-¯n-\nsS X kuZn-bn J_dS¡pw

Jp≥-^p-Z (kuZn Atd-_y): kuZn-bnse Jp≥-^p-Z-bv°-SpØv A-a-°n¬ a¬-ky-_-‘-\Øn-\n-sS IS-en¬ Im-Wm-Xm-b a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ]-c-∏-\-ßm-Sn sN-´n-∏Sn B-ep-߬ _o-®n-se sshiy-°m-c-s‚ ]p-c-bv-°¬ lpkbv≥tIm-b-bp-sS (40) ar-X-tZl-am-Wv c-≠p Zn-h-k-Øn-\p tijw I-S-en¬ \n-∂v I-s≠SpØXv. lr-Z-bm-Lm-Xwaq-ew acn-®-Xm-hm-sa-∂m-Wv {]-Y-an-I hn-h-cw. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-hn-sebm-Wv lp-kbv≥tIm-b tXm-

°p-∂-Xp I-≠ Xm-\q¿ kz-tZin-I-fm-Wv hn-h-cw A-[n-Ir-Xsc A-dn-bn-®-Xv. Xp-S¿-∂p≈ Xnc-®n-en-em-Wv C-∂-se cm-hn-se F-´p-a-Wn-tbm-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. _n¿-°v P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n-b ar-X-tZ-lw Chn-sS X-s∂ a-d-hpsN-øp-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p. 15 h¿-j-am-bn ku-Zn-bn-ep-≈ Ct±lw A-a-°n¬ a¬-ky-_lp-kbv≥tIm-b ‘-\ sXm-gn-em-fn-bm-bncp∂p. Wn-bn¬ X\n®v a¬-ky-_-‘- `m-cy: ]m-Øp-tam-ƒ. a-°ƒ: \n\-Øn-\p t]m-b-Xv. sh-≈n-bm-gv- km-ap-±o≥, \n-km-_n, \n-jm-Zv, N tXm-Wn I-S-en¬ H-gp-In-\-S- C-{am≥ ^¿-l-Øv.

tIm-X-Ip¿-»n: ]m-e-t°m-Sv Ip-≠-Sn-bn¬ k-tlm-Z-c∑m¿ H-tcZn-h-kw a-cn-®p. ]m-e-t°m-Sv Iq-ap-fw-Im-´n¬ A-–p (A-Øp-˛80) ]m-e-s°m-s´ ho-´n-epw k-tlm-Zc≥ ap-l-Ω-Zv- au-e-hn (B-en-∏p-˛65) ]-\-a-Æ-bn-se ho´nep-am-Wv a-cn-®-Xv. A-–p-hn-s‚ `m-cy: ^m-Øn-a-. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, a-c-°m¿, D-Ω¿ (ku-Zn) B-bn-i, ]m-Øp-Ip-™n, kuP-Øv, a-dn-b, \-_o-k. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, ko-P-Øv, A-en, D-Æn, lw-k, A≥-km¿. B-en-∏p-hn-s‚ a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv- Jm-kn-an Xm-\q¿ (Bƒ C-¥ym C-amwkv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw), A-–p¬ A-ko-kv- tIm-X-aw-K-ew, ssa-aq-\ Xm-\q¿. a-cp-a-°ƒ: dn-km-\, jm-ln≥, A-–p¬ l-Iow (Zp-_-bv).

{]ap-J ]m-Iv am[y-a{]-h-À-¯I³ lm-an-Zv aodn-\v sh-Sn-tb-äp C-kv -em-am-_mZv: ]m-In-kv-Xm\n-se {]ap-J am-[y-a-{]-h¿-ØI\pw sS-en-hn-j≥ A-h-Xm-c-I\pamb lman-Zv ao-dn-\v sh-Sn-tb‰p. I-dm-®n hn-a-m\-Øm-h-f-Øn\-Sp-Øv h-®v A-t±-l-Øn-s‚ Im-dn-\p t\-sc tXm-°p-[m-cnIƒ B-{Ia-Ww \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. aq∂v sh-Sn-bp-≠-I-tf‰ aodn-s‚ \n-e Kp-cp-X-c-a-s√-∂v ]m-Iv A-[n-Ir-X¿ A-dn®p. ]m-In-kv-Xm-\n-se kz-Im-cy Sn- hn Nm-\em-b Pn-tbm Sn-hn-bnse am[y-a{]-h¿-Ø-I-\m-Wv Ct±lw. I-dm-®n-bn-se Pn-tbm Snhn Hm-^n-kn-te-°v t]m-hp-∂-Xn\n-sS- ss_-°p-I-fn-seØn-b kw-L-am-Wv B{Ia-Ww \-SØn-bXv. ao¿- t\-c-sØbpw h[-{i-a-Øn¬-\n-∂v c-£-s∏-´n-

cp∂p. thƒ-Uv t{S-Uv B{I-aW-Øn-\v ti-jw D-km-am _n≥ em-Z-\p-am-bn A-`n-ap-Jw \-SØnb BZy am[y-a{]¿-Ø-I-\m-W lmanZv ao¿. B{I-a-WsØ ]mIv {][m\-a{¥n \hmkv ico^v A]-e]n-®p.


8

kozhikode

thÀ-]mSv

kannur

20 G{]n¬ 2014 Rmb¿

]-{X-{]-hÀ-¯-I³ sI sI A-Ðp-À-d-lv-am³ A-´-cn-¨p ^m-¯n-a D-cp-h-®m¬: ]-cn-bm-cw s]-cp-h-b¬-°-cn B-cn^m-kv a≥-kn-en¬ ]-tcX-\m-b sI Sn A-_q-_°-dn-s‚ `m-cy ]n hn ^m-Øn-a (85). a-°ƒ: lw-k, ssk-\-_, a-dnbq-´n, A-kv-a, ]-tc-X-\mb Jm-Z¿. a-cp-a-°ƒ: lk≥, A-kv-ew ]m-j (ssa-kq¿), A-–p¿-dlvam≥ lm-Pn, \-ko-a, \-_o-kp. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b A-lΩ-Zv, sam-bv-Xq-´n, ap-l-ΩZv, J-Zo-kp, A-–p-√, lk-bv-\m¿.

Ip-Spw-_-{io A-hmÀ-Uv tP-Xm-hv kp-ss_-d

P-b-dmw

tem-LI - p-amÀ

sIm-√-t¶m-Sv: ]-√-i-\ In-g-t°-{Km-aw ]-tc-X\m-b ti-jm-{Zn-bp-sS aI≥ ]n F-kv cm-a-\mY≥ F-∂ P-b-dmw (48). amXmhv: ]n B¿ kp∫-e-£v-an. `m-cy: D-a. aI≥: kp-μ-tc-jv. ktlm-Z-c≥: ]n F-kv Im-in-hn-iz-\m-Y-≥.

sjm¿-Wq¿: ap-Xe - n-bm¿ sX-cp-hn¬ am-Wn-° \n-hmkn¬ tem-LI - p-am¿ (51). B-ep-hb - n¬ _n.Fkv.F≥.F-√n-se Po-h\ - °m-c\ - m-bn-cp-∂p. `m-cy: Pb-¥n. a-I≥: hn-jW -v p.

`m-kv-I-c³

]-ø-∂q¿: tIm-tdmw sk≥-{S-en-se ]-Sn™m-sd ho-´n¬ hm-kp (78). `m-cy: Ip-∂p-Ω¬ ho´n¬ e-£v-an. a-°ƒ: \μ-Ip-am¿ (sk-{I-´-dn, Ip-™n-aw-K-ew k¿-hokv k-l-I-c-W _m¶v), {]o-X, {]-ko-X, {]k-∂, {]o-P. a-cp-a°ƒ: kp-\n-X (A-[ym]n-I), {]-Im-i≥ ]-hn{X≥, Ip-™n-Ir-jvW≥, kp-tc-jv. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b A-ºp, tIm-c≥, ]m-´n-b-Ω, sN-dn-b.

Iq-Øp-]-d-ºv: B-ºn-emSv ku-Øv F¬.]n. kvIq-fn-\p k-ao-]w im-¥n \n-e-b-Øn¬ ssI-X-{]h≥ `m-kv-I-c≥ (60). `mcy: hn-a-e. a-°ƒ: ss_Pp, hn-tP-jv. a-cp-a-°ƒ: kn-\n, ku-ay. k-tlm-ZIp-ªnaq-km³ am-ÌÀ c-߃: im-¥, cm-L]m-\q¿: ap-ke -v nw eo-Kv t\- h≥. Xm-hpw s]-cn-ßf - w {Km-a∏ - ©m-bØ - v ap≥ {]-kn-U‚p- tZ-hp Iq-Øp-]-d-ºv: a-º-dam-b ]q-t°m-sØ ]pØ≥]p-cb - n¬ hn ]n Ip- sØ ]p-\-Øn¬ ho-´n¬ ™n-aq-km≥ am-ÿ (87). Xp-≠n-°-≠n tZ-hp (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]q-t°mw ap-ke v nw F¬.]n. kvI - qƒ {]-[m-\m- Zm-ap. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, [ym-]I - ≥ - , a-l√ - v I-Ωn-‰n c- Zm-k≥, c-ta-i≥, ]-hn£m-[n-Im-cn F-∂o \n-eI - - {X≥, {io-[-c≥, h-k-¥, fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠.v `m- k-Xn, A-tim-I≥. a-cp-acy: ]-≈n-°≠ - n I-Zo-i. a- °ƒ: c-Xv-\-h-√n, Iu-k°ƒ: A-ko-k,v kp-sse- ey, {io-P, ssi-e-P, {]am≥, ap-lΩ - Z- e - n, lm-Pn-d, ho-W, ssj-\, Ip-amB-bn-i, ku-Z, ]-tc-X\ - m- c≥, a-t\m-l-c≥. b A-id -v ^ - .v a-cp-a° - ƒ: bqkp-^,v A-en, _-jo¿, k-an- c-ho-{µ³ Iq-Øp-]-d-ºv: F-cp-h-´n b-Ø,v l-ko-\, _p-jd -v . Ip-‰y≥ _-km-dn-se sI tI-{μ B-`y-¥c - - k-la - {¥n ap-√∏ - ≈ - n cm-aN - {- μ≥, c-ho-{μ≥ (62). `m-cy: I-aa-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ h- e. a-°ƒ: cm-tK-jv, hnt\-jv. k-Xn k-μ¿-in-®p.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn-en-se \p-®n-e-IØv G-en-bm-Ω¬ sFkp (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b D-a¿. a-Iƒ: a-dn-bp. a-cpa-I≥: ]-tc-X-\m-b aqk. k-tlm-Z-c-߃: sam-bv-Xp, lw-k, _ohn, a-Ωq-´n, I-øp, ssk\-_, D-Ωn, ]-tc-X-\m-b _m-hm-®n.

C-cn-´n: kw-ÿm-\ IpSpw-_-{io A-hm¿-Uv tPXm-hv Xn-√-t¶-cn ]-Sn-°®m-en-se F sI kpss_-d (44). 2011, 2012, 2013 h¿-j-ß-fn¬ kwÿm-\-sØ a-n-I-® IpSpw-_-{io sN-b¿-t]-gvk-\m-bn Xn-c-s™-SpØn-cp-∂p. H-∂-ch¿-jam-bn A¿-_p-[w _-m-[n®v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. C-∂-se D-®-tbm-sS I-Æq¿ F.sI.Pn. Bip-]-{Xn-bn-emWv A¥yw. ]-Sn-°-®m-en-se I-≠Øn¬ ]-tc-X-\m-b sambv-Xo≥ lm-Pn-bp-sS-bpw \-^o-k-bp-sS-bpw a-Ifm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: J-Zo-P, B-bn-i, k-^nb, ^m-Øn-a, A-_qsse-kv, Iu-e-Øv, kuZ, _p-jv-d, d-Po-\, lwk. J-_-d-S-°w C-∂p- cm-hnse 10\v D-fn-bn¬ ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Ip-¸p-®n

J-Zo-P

tam-l-\³

X-¼m-bn A-½

sIm-√-t¶m-Sv: ]-ø-eq¿ ]-cn-°¬ I-f-Øn¬ F Ip-∏p-Æn (74). `m-cy: ]m¿-h-Xn. a-°ƒ: hn-t\m-ZvIp-am¿, Ip-kp-a-Ip-am-cn, dm-Wn. a-cp-a-°ƒ: kp-ja hn-t\m-Zv-Ip-am¿, kptc-jv, k-Xo-jv.

]m-e-°m-Sv: ]q-f-°m-Sv ^-l-Zv a≥-kn-en¬ ]tc-X-\m-b B-e-º-≈w lw-k-bp-sS `m-cy J-ZoP (75). a-°ƒ: A-jv-d^v, Xm-Pp-Zo≥, j-d-^pZo≥, A-bq-_v, _¬-°okv, ap-l-Ω-Zv A-en (sI.F-kv.C._n), kem-hp-Zo≥. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, B-an-\, ko\-Øv, A-^v-k, l-^v-kØv, k-eo-\, d-ko-\.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ k¿ho-kv k-l-I-c-W _m¶v Po-h-\-°m-c≥ A∂q¿ sIm-c-h-bn-se sI hn tam-l-\≥ (52). ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b I-cn∏-Øv Ip-™n-cm-a s]mXp-hmƒ. am-Xm-hv: sIm°-c-º-Øv am-Wn-°w A-Ω. `m-cy: jo-P. a°ƒ: \n-Xy, \-Jn-e. acp-a-I≥: hn-t\m-Zv (Kƒ^v). k-tlm-Z-c-߃: N{μ-a-Xn, _m-e-N-{μ≥, im-¥Ip-am-cn, {]-k-∂.

Im-™-ßm-Sv: I-√ym¨ tdm-Uv ap-Ø-∏≥-X-d-bnse ]-tc-X-\m-b sh-≈nt°m-Øv Ip-™-ºp-hns‚ `m-cy kn- Sn -X-ºmbn A-Ω (80). a-°ƒ: Dj, _m-e-Ir-jv-W≥, APn-X, {]-Zo-]≥. a-cp-a°ƒ: Ip-™-ºp, Kw-Km[-c≥, im-¥, l¿-j-h√n. k-tlm-Z-c-߃: Ip™-ºp, tKm-hn-μ≥, im¥, tam-l-\≥, ]-tc-Xcm-b Ir-jv-W≥, `m¿-Kh≥.

sF-kp

D-®o³- sh-Ãv tIm-Uq¿: F≥.sI ]-Sn C-f-ºn-em-t»-cn D-Æo≥ (76).`m-cy: _n-ø. a-°ƒ: ^ukn-b, ssa-aq-\, K-^q¿, _-jo¿, J-Zo-P, kp-ao-d, sse-e, a≥-kq¿, d-Po-\. a-cp-a-°ƒ: t]m-°¿ h-cnt°m-Sv, A-–p s]m-∑-f, D-ssk≥ Iq-´n-e-ßm-Sn, A-l-Ω-Zv-Ip-´n F-f-¶q¿, a-\m-^v h-en-b-ßm-Sn, Ppss\-kv am-Wq¿, j-d-^p, \-Zo-d, k-°o-\. k-tlmZ-c-߃: sam-bv-Xo≥, A–p-√, _n-ø-°p-´n.

B-bn-i-¡p-«n l-Öp-½ H-Xp-°p-߬: ]-tc-X\m-b Ip-∂m-t©-cn A–p-¿d-lvam≥ lm-Pn-bpsS `m-cy B-bn-i-°p-´n l-÷p-Ω (80).

am-Wn Ip-‰ym-Sn: ]-tc-X-\m-b Im-b-tem-´p-Ω¬ Ip-´n-bpsS `m-cy am-Wn (85). a°ƒ: I-Æ≥, I-eym-Wn, Pm-\p, \m-Wp, ]-tc-X-bmb N-{μn. a-cp-a-°ƒ: \mcm-b-Wn, I-Æ≥, \m-Wp, eo-e.

I-Wm-c³ Ip-‰ym-Sn: s]m-bn-ep-]-dº-Øv I-Wm-c≥ (75). `m-cy: am-Wn. a-°ƒ: Atim-I≥, N-{μ≥, a-t\mP≥, kp-a. a-cp-a-°ƒ: iin, a-√n-I, do-\, kp-Pn\.

hm-kp

I-S-ta-cn: X-Æo¿-]-¥en-se H-X-tbm-Øv atÆm-fn B-bn-ip (82). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]cy-bn. a-°ƒ: A-–p-√, A-Ω-Zv, l-ao-Zv, Ip-™man, dm-_n-b, ]-tc-X-\mb sam-bv-Xp. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xp-lm-Pn, A-Ω-Zv, Ip-™m-an, B-bn-i, Bcn-^, lm-P-d. k-tlm-Zc≥: H-X-tbm-Øv A-Ω-Zvlm-Pn.

]-ß-\m-`

Nn-‰q¿: tI-Ww-ºp-≈nbn¬ ]-tc-X\ - m-b kp-μc - s‚ `m-cy Im¿-Xym-b\ - n (67). a-°ƒ: kp-tc-jv, cta-iv, kp-Pm-X, kp-`m-jv. a-cp-a° - ƒ: hn-Pb - I - p-am-cn.

Ip-º-f: im-¥n-∏-≈-sØ ]-g-b-Im-e hym-]m-cn ]fl-\m-` Ip-Pq¿ (70). `mcy: t{]-a. k-tlm-Z-c߃: in-hm-\-μ≥, C-μnc, t_-_n.

Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

C-cn-´n: Iq-c≥-ap-°n-se ]tc-X\ - m-b sI ]n Jm-Zd - ns‚ `m-cy ]n sI D-Ωø (90). a-°ƒ: lm-jnw, B-_q-´n, km-Zn-Jv, Ip-™e - o-a, k^n-b. a-cp-a° - ƒ: \-kc - n-b, km-Pn-Z, J-Zo-P, A-lΩ - Z- v Ip-´n, a-ΩZ- v. k-tlm-Zc - ߃: \-^o-k, Ip-™m-an\, A-bn-tkm-Ω, ]-tc-Xc - mb aq-k° - p-´n, Ip-™m-ap, J-Zo-P, a-dn-bp.

am-ln: Cu-Ãv ]-≈q-cnse {io-\n-hm-kn¬ NmØ‚-hn-S Ir-jv-W≥ \ºym¿ (92). dn-´. e-^v-‰\‚m-Wv. `m-cy: ]-flm-h-Xn A-Ω. a-°ƒ: \n¿-a-e, cm-tPA-½-Zv- lm-Pn {μ≥, cm-[m-Ir-jv-W≥ I-S-ta-cn: h-cn-t°m-fn-bn- (]n.B¿.Sn.kn, am-ln). se Nm-Ø≥-Ip-f-ß-c A- a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥ \Ω-Zv- lm-Pn (90). `m-cy: \- ºym-¿, ]p-jv-]-e-X, {]^o-k. a-°ƒ: A-–p-√ ko-X (Aw-t_-Zv-I¿ ](hm¿-Uv ap-kdenw -eo-Kv ªn-Iv kv-Iqƒ, Nm-e-°ssh-kv {]-kn-U-‚ v), km- c). d, _-jo¿ (J-Ø¿), Ako-kv, e-Øo-^v (C-cp-h- _o-]m-¯p-½ cpw a-kv-I-Øv), P-eo¬, cm-a-\m-´p-I-c: ssh-Zy-cB-ky, \-ko-a. a-cp-aßm-Sn ]-tc-X-\m-b °ƒ: A-Ω-Zv h-cn-t°m-fn, ssX-°-≠n a-c-°m-cpA-∫m-kv, lp-kbv≥. k- sS `m-cy sN-Ω-tßm-´v tlm-Z-c-߃: kq-∏n, ]- _o-]m-Øp-Ω (77). tc-X-cm-b sam-bv-Xp- lm- a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv tImPn, C-{_m-low- lm-Pn, J- b, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, aZn-b, _n-øm-Øp. dn-bp-Ω, dw-e, kp-ss_Z, ]-tc-X-bm-b sse-e. P-bc- m-P³ a-cp-a-°ƒ: A-en-lN°pw-IS- hv: kp-lr-Øv ≥ I-cp-fm-bn, ap-_kw-LØ - n-\v k-ao-]w ]- jn¿, ap-l-Ω-Zv j-co-^v tc-X\m-b A-ø∏-s‚ as]-cn-b-º-ew, ]-tc-XI≥ \-Sp-hn¬-]p-cb - ° v- ¬ \m-b ap-l-Ω-Z-en, I-ZoP-bc - m-P≥ (60). k, B-ky.

c-ta-i³

am-Xn

Pm-\p

X-e-t»-cn: ta-eq¿ hm-b\-im-e-bv-°-Sp-Ø tim`m \n-hm-kn¬ ap-t√m-fn c-ta-i≥ (54). X-e-t»-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn Im‚o≥ Po-h-\-°m-c-\mWv. ]-tc-X-cm-b ap-t√mfn Ip-™n-°-Æ-s‚-bpw \m-Wn-bp-sS-bpw a-I-\mWv. `m-cy: tim-`. a-Iƒ: i-c-Wy. k-tlm-Z-c߃: l-cn-Zm-k≥, hnem-kn-\n, i-io-{μ≥, imen-\n.

s]-cn-tßmw: s]-cn-¥-´bn-se ]q-c-°-S-h-Øv amXn (83). a-°ƒ: I-eymWn, ]-flm-£n, _m-_p, e-fn-X. a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥, Ip-™n-Ir-jvW≥, ]p-jv-].

sam-b-X v o³-Ip-«n

]p-fn-°¬: B-¥n-bq¿-I∂v am-Wm-Ip-Øv ]n hn \-cn-°p-\n: Im-cp-Ip-fsam-bvX - o≥-Ip-´n (83). ]pß-c ta-te-S-Øv sam-bvfn-°¬ Ir-jn-`h - ≥ \-√ Xn-bp-sS `m-cy l-eo-a - \ - m-bn B-Zc - n-®n(60). a-Iƒ: J-Zo-P. a-cp-a- I¿-jI ´p-≠v. I≥: _-jo-¿. `m-cy: B-an-\° - p-´n. a_n-¿p-½ °ƒ: bq-k^ - v, ap-\o¿, t]-cm-{º: aq-cn-Ip-ØnA-kvew, ssk-\_ - , Pbn-se sX-s°-\-cn-t°m- ao-e, \-ko-d, ap-Po-_, ´p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b sam- km-_n-d. a-cp-a° - ƒ: \bv-Xo-s‚ `m-cy _n-øp-Ω ^o-k, k-do-\, d-Pp-e, (80). a-°ƒ: Ip-™-Ω-Zv, _n-®n-t°m-b, tIm-bmIp-™-–p-√. a-cp-a-°ƒ: en, A-eh - n, ssk-\pIp-™-bn-i, J-Zo-P. ±o≥, \u-jm-Zv.

l-eo-a

B-bn-ip

ImÀ-Xym-b-\n

X-¦-a-Wn Iq-Øp-]d - º - v: \-ch - q¿ sk‚-dn-se i-_c - n-bn¬ X-¶a - W - n (69). `¿-Øm-hv: F≥ ]n tam-l\ - ≥ \ºym¿. a-°ƒ: tI-W¬ sI Sn tKm-]m-eI - r-jvW≥, cm-[, Ko-X. a-cp-a°ƒ: kp-\n¬ _n tKm]m¬, cm-Po-hv, hm-Wn.

D-½-¿

X-e-t»-cn: H-f-hn-ew ]≈n-Ip-\n-bn¬ ]m-d-bp≈-Xn¬ Pm-\p (72). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ipam-c≥. a-°ƒ: k-Xn, kPo-h≥, {]-Zo-]≥, kv-anX, hn-Pn-Øv, kp-\n-X, cm-tP-jv, kp-`o-jv, ]-tc{io-a-Xn X-\m-b cm-P≥. a-cp-atIm-gn-t°m-Sv: ]-¥o-cm- °ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥, ¶m-hv sIm-S¬ \-S-°m-hv ap-Øp, {io-Pn-Øv, k]-tc-X-\m-b tNm-bn-°p- tcm-Pn-\n, N-{μn, I-a-e, ´n(I-t°m-Sn)bp-sS `m-cy _n-μp. Iq-hn¬ {io-a-Xn (74). a°ƒ: {]-ho¨, jo-P, [- cm-[ \w, Zo-]. a-cp-a-°ƒ: hn- ]m-tdm-∏-Sn: ]m-®miz≥ sN-dp-Ip-fw, cm-tP- °n¬ I-f-cn-tØm-´{μ≥ tIm-hq¿, Ko-X \Øn¬ cm-[ (75). `¿√q¿, ]-tc-X-\m-b P-K-Zo- Øm-hv: ]n sI {io-\n-hm]v. k-©-b-\w Xn-¶k≥ (dn-´. A-kn. c-PnfmgvN. kv-{Sm¿, tIm-˛-Hm-]-td-‰ohv). a-°ƒ: k-Po-hv, kpap-l-½-Zv j-a, kp-[o-c, kp-c-P. atX-™n-∏-ew: sN-\-°-e- cp-a-°ƒ: kz-]v-\ k-Poßm-Sn ]-Sn-°-e-bn¬ ]-d- hv, sI tam-l-\≥ (dn-´. ºn¬ sIm-Sp-hm-b-°¬ ap-l-Ω-Zv (76). `m-cy: ^m- Un.Pn.Fw, tÃ-‰v tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv t_-¶v), Øn-a. a-°ƒ: lw-k, djo-Zv, A-iv-d-^v, A-–p¬- Iym-]v-‰≥ \m-Wp (a¿d-^o-Jv, ap-l-Ω-Zv dm-^n, ®‚ vt\-hn), P-b-{]-ImB-bn-i -_o-hn, d-lv-a-Øv, iv (do-Py-\¬ am-t\-P¿, tI-c-f {Km-ao¨ t_-¶v). \n-jm-_n, l-eo-a.

hnPb³ X-e-t»cn: I-Xn-cq¿ s]m-∂yw \m-se H-∂n\p k-ao-]w Im-tcy-S-Øv hn-P-b≥ (65). Iq-Øp-]d-ºv tI-c-f Sm-°o-kv Poh-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: l-co-jv (I-c-tk\), ]-tc-X-\m-b Pn-tKjv. a-cp-a-Iƒ: Pnw-j. ktlm-Z-c-߃: ap-Ip-μ≥, _m-_p, Im¿-Øym-b-\n, e-£v-an, ]-tc-X-bm-b tcm-ln-Wn

tPmÀ-Pv

I-−p

km-dm-½

B-an-\¡ - p-«n

Ip-¸³ sN-«n-bmÀ

B-\-°-c: Iq-‰-\m-Sv h-enb-]-d-ºv sIm-´m-c-Øn¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n (85). `mcy: am-[-hn.- a-°ƒ: am-[h≥,- kp-io-e, hm-kp-tZh≥, cm-P≥, hn-P-b≥.-a-cpa-°ƒ: c-Xv-\-a-Wn,- Ir-jvW≥-Ip-´n, kp-io-e, A\n-X,- t{]-a (\m-K-e-t»-cn ]-©m-b-Øv Aw-Kw).

h-S-°-t©-cn: I-‰p-tIm-Sv sNm-Δ-√q¿ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b A-t¥m-Wn-bp-sS aI≥ kn F tPm¿-Pv (75). kw-kv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N h-S°-t©-cn eq¿-±v am-Xm s^tdm-\m ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: tPm-kv-^o-\. a°ƒ: ssj-\n, sj-dn (kuZn), sj-do-\. a-cp-a-°ƒ: tkhn, t\m-_¬, ssd-\n.

B-e-Øq¿: tXm-Wn∏m-Sw sIm-f tdm-Uv tIm¿-Ω-Øv sIm-fpºn¬ ]-tc-X-\m-b s]m-∂-s‚ a-I≥ I≠p (61). `m-cy: \m-Ip. a-°ƒ: c-ta-jv, e-XnI, c-a. a-cp-a-°ƒ: cmP≥, a-Wn-I-WvT≥, Pb-{]-`.

B-eØ - q¿: tXm-Wn-∏m-Sw s\-√n-∏m-Sw I-fØ - n¬ ho-´n¬ ]-tc-X\ - m-b sam-bX v- o≥-Ip-´nbp-sS `m-cy km-dm-Ω (61). a°ƒ: kp-ss_-Z, A-–p¬ Jm-Z¿, ap-lΩ - Z- v d-^o-Jv, XmPp-∂o-k. a-cp-a° - ƒ: A-–p¬ \m-k¿ (kq-{]-≠v, I-cp-W saUn-°¬ tIm-fP - v, Nn-‰q¿), \u-jm-Zv, sse-e, k-Po-e.

B-eØ - q¿: Sn _n tdm-Uv ]p-Ø≥-]p-cb - n¬ B-an-\°p-´n F-∂ s]m-∂p-Ω (88). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v lp-kbv≥, A-–p¿d-ln-am≥ (dn-´. hnt√-Pv am≥), dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ A-ko-k,v k-^n-b, a-“q-Z. k-tlm-Zc - ߃: _o-^m-Øn-a, \-_ok, l-k≥- ap-lΩ - Z- .v

B-eØ - q¿: Im-ht- »-cn, Np-≠° - m-Sv Ip-ºm-dØ - d - bn¬ Ip-∏≥ sN-´n-bm¿ (68). k-tlm-Zc - ß - ƒ: s]m-Æ≥ - , s]-´, A-Ωmfp, e-£va - n.

ap-l-½-Zv Im-fn-Im-hv: a-™-s∏-´nbn-se ]p-g-°¬ ap-l-ΩZv (75).

Ip-‰ym-Sn: {]-ik - vX - sXøw I-em-Im-c≥ I-ct¥m-Sv ]p-Ø≥-]p-cb - n¬ \m-cm-bW - ≥ ap-∂q-‰m≥ (65). `m-cy: \m-cm- b - W - n. a°ƒ: {io-P, kn-‘p, ]-n ]n {io-Pn-Øv (Ip-∂pΩ¬ tªm-°v ]-©m-bØv t£-aI - m-cy Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥, F.sF.ssh.F-^v. \mZm-]p-cw a-fie - w {]-knU‚ v). a-cp-a° - ƒ: i-in (I-Xn-cq¿), hn-]n≥ (Ab-\n-°m-Sv).

am-\-¥-hm-Sn: -Im-dnSn®p ]cn-t°‰v NnIn¬k-bn-embn-cp∂ ss_°v bm{Xn-I-\mb bphmhv acn-®p. Iº-f-°m-Sv B-e-°p-\n {io-\m-Yv F-∂ jn-\p (27) BWv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn F-´-c-tbm-sS _mh-en `m-K-Øp \n-∂v h-cpI-bm-bn-cp-∂ {im\mYv k©-cn® ss_°n¬ F-Xn-tc h-∂ Im-dnSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. XpS¿∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ Nn-In-¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se cm-hn-se-bmWv a-cn-®-Xv. `m-cy: \n-j. a-Iƒ: sF-iz-cy.

an-¶-te-äv a-cWw; ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

Iq-Øp-]-ºv: an-∂-te-‰v a-cn-® ho-´-Ω-bp-sS ar-X-tZlw kw-kv-I-cn-®p. Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-\-Sp-Øv ap-S-∏Øq-cn-se X-´m≥ I-≠n ho-´n¬ am-e-Xn(42)bm-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bp-≠m-b I-\-Ø an∂-en¬ ho-´p-ap-‰-Øv \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ am-e-Xn°v ]-cn-t°¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ Iq-Øp-]-d-ºv K-h. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. am-\-t¥-cn Jm-Zn tI-{μ-Øn-se Poh-\-°m-cn-bm-b am-e-Xn A-hn-hm-ln-X-bm-Wv.

In-W-än a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-½p-A-½

cm-a³-Ip-«n

jn-lm-_v

Zm-tam-Z-c³ \m-bÀ

tXm-a-kv- -

tIm-gn-t°m-Sv: ^v-tfmdn-°¬ ln¬-tdm-Uv A-f-I-bn¬ A-Ωp-AΩ (89). a-°ƒ: k-c-kzXn, eo-e, cm-[ (dn-´. saUn-°¬ tIm-f-Pv), `hm-\n (dn-´. sk-bn¬Sm-Iv-kv Hm-^n-k¿).

]m-ßv: In-g-°≥ ]mßn¬ am-´p-Ω-sØm-Sn cma≥-Ip-´n (76). `m-cy: kp-aXn. a-°ƒ: A-\n-e, hn-Pb, in-h-Zm-k≥, Kn-co-jv, P-b-{io. a-cp-a-°ƒ: cm-aIr-jv-W≥, cm-a-Zm-kv, aRv-Pp-f, D-j, jn-_p.

I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v: Ip‰n-∏m-e tIm-gn-Ω-sØm-Sn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS a-I≥ jn-lm-_v (32). am-Xm-hv: _o-°p-´n. `m-cy: l-ko-\. a-I≥: j-_o-lv. k-tlmZ-c-߃: d-^o-Jv, km-ZnJv, dw-e, kp¬-^-Øv.

_m-ep-t»-cn: Nn-d-°¬ Zmtam-Z-c≥- \m-b¿ (56). `mcy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: kp-Pn-Xv (tPm-kv-tIm Pz-√dn), \o-c-P (im-¥n tlmkv-]n-‰¬). am-Xm-hv: am-fpA-Ω. k-tlm-Z-c-߃: _m-e≥- \m-b¿, ao-\m-£nA-Ω.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw h´-∏m-S-sØ Ip-cn-ipw-aq´n¬ sI Sn tXm-a-kv (71). `m-cy: en-kn-bm-Ω (_n.F-kv.-F≥.-F¬ tImgn-t°m-Sv). a-I≥: \n[n≥.

sIm-gp-¡-« sXm-−-bn Ip-Sp§n ]n©p-Ipªv a-cn¨p ]m-h-d-´n: sIm-gp-°-´ sXm≠-bn¬ Ip-Sp-ßn H-∂-c h-b p-Im-c≥ a-cn®p. A∂-Ic tIm-e-Øm-´n¬ kp-\n-X˛cXo-jv Zº-Xn-I-fpsS a-I≥ hnjvWp-tZ-hv B-Wv a-cn-®Xv. C∂se sshIo´v Bdp-aWn-tbm-sS-bmWv kw`hw. ]d-∏q¿ {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI{μ-Ønepw ]n-∂o-Sv A-a-e saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbnepw Xr-iq¿ sh-Ãv t^m¿´v ssl-sS-Iv B-ip-]-{Xn-bnepw F-Øn-s®-¶nepw c-£n°m-\m-bn√. `¿-Øm-hv I√q¿ kz-tZ-in

hn-jvWp-tZ-hv Ip-f-t°m-´n¬ c-Xo-jp-am-bn ]n- W - ß n- ° - g n- b p- I - b m- W v kp-\nX.

s]m-Å-te-ä bp-h-Xn a-cn-¨p Im-™-ßm-Sv: hn-jpØ-te-∂v `¿-Øm-hv Xo-s°m-fp-Øn sImes∏-Sp-Øm≥ {ian-®-Xns\ XpS¿∂v NnIn¬k-bn-em-bncp∂ bp-h-Xn a-cn-®p. sh-Ãv Ftf-cn-bn-se sIm-Sn-bw-Ip-≠v ]-´nI-h¿-K- tIm-f-\n-bn-se Im¿-Xyb-\n(36)bm-Wv ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. `¿-Øm-hv sN-\n-b-s\Xntc h-[-{i-a-Øn-\v tIsk-SpØv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-p. Cbmƒ dnam‚n-emWv. hn-jp-Øte-∂v `m-cy-sb A-Sn-®pho-gv-Ønb -ti-jw a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xos°m-fp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. k-tlm-Z-c-߃: I-cn-¥-f≥, Ieym-Wn, I-Ωm-S-Øn, X-ºm-bn, _m-_p, Pm-\-In, am-Wn-°w, _nμp, kn-‘p, kp-Ip-am-c≥.

h-S-I-c: H-©n-bw X-øn¬ t£-{X-Øn-\p k-ao-]w bphm-hv In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬. ]-c-h¿-I-≠n Xm-sg°p-\n {io-[-c-s‚-bpw hn-a-e-bp-sS-bpw a-I≥ {io-hn-jv Ip-ªn-am-X (23) B-Wv a-cn-®-Xv. s]-bn‚nMv sXmgn-em-fn-bm-bnsIm-bn-em-≠n: sIm-√s‚ h-f-∏n¬ Ip-™n-am-X cp∂p. ar-X-tZ-lwPn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°p am-‰n. (80). `¿-Øm-hv: Ip-™ncm-a≥. a-°ƒ: im-c-Z, hmkp, t{]-a, {io-\n-hm-k≥. h-S-I-c: ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS a-cw tZ-l-Øp ho-Wv bpa-cp-a-°ƒ: eo-e, _m-_p- hm-hv a-cn-®p. H-©n-bw am-tem-Ip-∂p-Ω¬ _m-_p-cmPv (43) B-Wv a-cn-®-Xv. Nm-Øp-˛I-eym-Wn Z-º-Xn-Icm-Pv, A-\p-{io, ]-tc-X\m-b tI-f-∏≥. k-©-b- fp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: hm-kp, `m-kv-I-c≥, \w Rm-bdmgvN. _m-e-Ir-jv-W≥, I-a-e, cm-a-N-{μ≥.

a-cw hoWv bphmhv a-cn-¨p

kuZn-bn IS-en ap§nb a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s−-¯nX

A]-ISw aÂky-_-Ô-\-¯n-\nsS X kuZn-bn J_dS¡pw

Jp≥-^p-Z (kuZn Atd-_y): kuZn-bnse Jp≥-^p-Z-bv°-SpØv A-a-°n¬ a¬-ky-_-‘-\Øn-\n-sS IS-en¬ Im-Wm-Xm-b a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ]-c-∏-\-ßm-Sn sN-´n-∏Sn B-ep-߬ _o-®n-se sshiy-°m-c-s‚ ]p-c-bv-°¬ lpkbv≥tIm-b-bp-sS (40) ar-X-tZl-am-Wv c-≠p Zn-h-k-Øn-\p tijw I-S-en¬ \n-∂v I-s≠SpØXv. lr-Z-bm-Lm-Xwaq-ew acn-®-Xm-hm-sa-∂m-Wv {]-Y-an-I hn-h-cw. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-hn-sebm-Wv lp-kbv≥tIm-b tXm-

k-tlm-Z-c-§Ä H-tcZn-h-kw a-cn-¨p

\m-cm-b-W³ ap-¶q-äm³

Im-dnSn¨p ]cn-t¡ä ss_¡v bm{Xn-I³ a-cn-¨p Ir-jv-W³-Ip-«n

B-ep-h: B-Zy-Im-e ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\pw kw-Lm-SI-\p-am-b sI -sI A-–p-¿-d-lv-am≥ (87) \n-cym-X-\mbn. hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b tcm-K-߃aq-ew kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p a-c-Ww. 1926 B-K-kvXv 16\v G-dn-°m-Sv Ip-™p-ap-l-Ω-Zns‚-bpw sF-ip-Ωm-bpsS-bpw a-I-\m-bm-Wv A-–p-¿-d-lv-am≥ P-\n®-Xv. am-Xr-`q-an A-–p¿-d-lv-am≥ F-∂-dn-bs∏-´ C-t±-lw 1949¬ sIm-√-Øv \n-∂n-d-ßnb {]-`m-Xw ]-{X-Øneq-sS-bm-Wv ]-{X-{]h¿-Ø-\- cw-K-tØ-°v I-S-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Zo-\_-‘p ]-{X-Øn-epw 1967 ap-X¬ 97 h-sc- G-eq¿, B-ep-h ta-J-e-I-fn-se am-Xr-`q-an te-J-I-\p-am-bncp∂p. Cu Im-e-L-´Øn¬ 1951¬ aw-K-e-∏p-g ]m-ew cm-jv-{S-]-Xn D-Zv-LmS-\w sN-bv-X N-S-ßv, C≥-Uy≥ sd-b¿ F¿-Øv D-ZvLm-S-\-߃ A-S-°w dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. B-ep-h, ]-d-hq¿, s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e-I-sf k-a\z-bn-∏n-®v 1948¬ cq-]o-I-cn-® t\m¿-Øv {Sm-h≥-Iq¿ tPW-en-Ãv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn-bpw {]kn-U‚p-am-bn-cp-∂p. B-ep-h-bn-se ]-{X-{]-h¿-ØI- bq\n-b-s‚ B-Zy {]-kn-U‚m-Wv. B-ep-h P-amA-Øv {]-kn-U‚m-bn Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®p. Fw.- F-kv.-F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn, B-ep-h ss{^tU ¢-∫v ÿm-]-Imw-K-w, {]-kn-U‚ v F-∂o ]-Z-hnIƒ h-ln-®p. 1994¬ Im¬ \q-‰m-≠v ]n-∂n-´ ]-{X-{]h¿-Ø-I-cp-sS ]p-c-kv-Im-cw, 2013 ˛ Bƒ tI-c-f ko\n-b¿ ]-{X-{]-h¿-Ø-I t^m-dw ]p-c-kv-Im-cw F-∂nhbv-°¿-l-\m-bn. Ip-Spw-_mw-K-hpw kzm-X-{¥y-k-ac tk-\m-\n-bp-am-b ap-l-Ω-Zv A-_v-Zp¿d-lv-am≥ kmln-_n-s‚ A¬ A-ao≥ ]-{X-hpw {]-h¿-Ø-\-hp-amWv C-t±-l-sØ ]-{X-{]-h¿-Ø-\-cw-K-tØ-°v BI¿-jn-®Xv. aønØv C∂se sshIo´v \mev a-Wn ap-X¬ Bep-h C-kv-em-an-I l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-®p. tijw B-ep-h P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fS-°w hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-ep-f-f-h¿ A-t¥ym-]-Nmca¿-∏n-°m-s\-Øn-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-l-d d-lv-am≥ a-°ƒ: A-_v-Zp¬ \m-k¿, A≥-h¿, \-kow sam-bv-Xo≥, ^u-kn-b k-eow, sFjm ap-l-Ω-Zv A-en. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, k-eow, ap-l-Ω-Zv A-en, Pm-kv-an≥, kn-an A≥-h¿. \n-cym-WØn¬ B-ep-h {]-kv- t^m-d-w A-\-p-tim-Nn-®p.

°p-∂-Xp I-≠ Xm-\q¿ kz-tZin-I-fm-Wv hn-h-cw A-[n-Ir-Xsc A-dn-bn-®-Xv. Xp-S¿-∂p≈ Xnc-®n-en-em-Wv C-∂-se cm-hn-se F-´p-a-Wn-tbm-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. _n¿-°v P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n-b ar-X-tZ-lw Chn-sS X-s∂ a-d-hpsN-øp-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p. 15 h¿-j-am-bn ku-Zn-bn-ep-≈ Ct±lw A-a-°n¬ a¬-ky-_lp-kbv≥tIm-b ‘-\ sXm-gn-em-fn-bm-bncp∂p. Wn-bn¬ X\n®v a¬-ky-_-‘- `m-cy: ]m-Øp-tam-ƒ. a-°ƒ: \n\-Øn-\p t]m-b-Xv. sh-≈n-bm-gv- km-ap-±o≥, \n-km-_n, \n-jm-Zv, N tXm-Wn I-S-en¬ H-gp-In-\-S- C-{am≥ ^¿-l-Øv.

A-–p

ap-l-Ω-Zv- au-e-hn

tIm-X-Ip¿-»n: ]m-e-t°m-Sv Ip-≠-Sn-bn¬ k-tlm-Z-c∑m¿ H-tcZn-h-kw a-cn-®p. ]m-e-t°m-Sv Iq-ap-fw-Im´n¬ A-–p (A-Øp-˛80) ]m-e-s°m-s´ ho-´n-epw ktlm-Z-c≥ ap-l-Ω-Zv- au-e-hn (B-en-∏p-˛65) ]-\-a-Æbn-se ho-´nep-am-Wv a-cn-®-Xv. A-–p-hn-s‚ aønØv cm-hn-se 11HmsS-bpw B-en-∏phn-s‚ aønØv sshIo´v \m-e-c-tbm-sS-bp-w ]m-e-t°m-Sv In-g-t°-]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sNbvXp. A-–p-hn-s‚ `m-cy: ^m-Øn-a-. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zmen, a-c-°m¿, D-Ω¿ (ku-Zn) B-bn-i, ]m-Øp-Ip™n, ku-P-Øv, a-dn-b, \-_o-k. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, ko-P-Øv, A-en, D-Æn, lw-k, A≥-km¿. B-en-∏p-hn-s‚ a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv- Jm-kn-an Xm-\q¿ (Bƒ C-¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw), A-–p¬ A-ko-kv- tIm-X-awK-ew, ssa-aq-\ Xm-\q¿. a-cp-a-°ƒ: dn-km-\, jmln≥, A-–p¬ l-Iow (Zp-_-bv).

tjm-t¡-äv a-cn-¨p

sh-≈-cn-°p-≠v: sX-ßns‚ Hm-e sh-´n-am-‰p-∂-Xn\n-sS Kr-l-\m-Y≥ tjmt°-‰p a-cn-®p. ]p-∂-°p∂n-se F-Xn-tc-‰v tPm-k^v F-∂ X-¶-®≥ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v c-≠-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-Sn-\v k-ao-]Øp-≈ ssh-Zyp-Xnsse\n¬ X-´n-\n-∂ Hm-e sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A]-I-Sw. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v sk‚ v-ta-cokv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω. a°ƒ: am-Xyp, tPm-Wn, an-\n. a-cp-a-°ƒ: tkm-Wn-b, A-\o-jv _o-\o-jv.

hn-jw- DÅnÂs¨-¶v a-cn-¨p a-´-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ hn-jw D≈n¬s®-∂v a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Nm-h-t»-cn ]-g-b t]m-Ãv Hm-^n-kn-\-Sp-Ø ssX-°≠n lu-kn¬ Fw e-£v-aW≥ (45) B-W-v a-cn-®-Xv. `m-cy: jo-\. a-°ƒ: Pn-jvWp, hn-jv-Wp.

Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

ta¬-]-d-ºv: Io-gq-cn-se N-{μ-s‚ `m-cy ko-X(31)sb ho-´n-\-I-Øv Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tImbn-∏m-Sn ^n-j-do-kv tIm-f-\n-bn-se cm-a-N-{μ≥-˛-t{]a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. a-I≥: A-`n-Pn-Øv. ktlm-Z-c-߃: cm-tP-jv, k-Xo-i≥.

{]ap-J ]m-Iv am[y-a{]-h-À-¯I³ lm-an-Zv aodn-\v sh-Sn-tb-äp C-kv -em-am-_mZv: ]m-In-kv-Xm\n-se {]ap-J am-[y-a-{]-h¿-ØI\pw sS-en-hn-j≥ A-h-Xm-c-I\pamb lman-Zv ao-dn-\v sh-Sn-tb‰p. I-dm-®n hn-a-m\-Øm-h-f-Øn\-Sp-Øv h-®v A-t±-l-Øn-s‚ Im-dn-\p t\-sc tXm-°p-[m-cnIƒ B-{Ia-Ww \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. aq∂v sh-Sn-bp-≠-I-tf‰ aodn-s‚ \n-e Kp-cp-X-c-a-s√-∂v ]m-Iv A-[n-Ir-X¿ A-dn®p. ]m-In-kv-Xm-\n-se kz-Im-cy Sn- hn Nm-\em-b Pn-tbm Sn-hn-bnse am[y-a{]-h¿-Ø-I-\m-Wv Ct±lw. I-dm-®n-bn-se Pn-tbm Snhn Hm-^n-kn-te-°v t]m-hp-∂-Xn\n-sS- ss_-°p-I-fn-seØn-b kw-L-am-Wv B{Ia-Ww \-SØn-bXv. ao¿- t\-c-sØbpw h[-{i-a-Øn¬-\n-∂v c-£-s∏-´n-

cp∂p. thƒ-Uv t{S-Uv B{I-aW-Øn-\v ti-jw D-km-am _n≥ em-Z-\p-am-bn A-`n-ap-Jw \-SØnb BZy am[y-a{]¿-Ø-I-\m-W lmanZv ao¿. B{I-a-WsØ ]mIv {][m\-a{¥n \hmkv ico^v A]-e]n-®p.

Thejas Epaper obit Edition 2014-04-20  

Thejas Epaper obit edition. 2014-04-20

Thejas Epaper obit Edition 2014-04-20  

Thejas Epaper obit edition. 2014-04-20