Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

I-an-Xm-¡-fp-sS B-ß-l-Xy: ar-X-tZ-l-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªp C-{_m-lnw

ta-cn

-ta-cn- kv-äo-^³

tPm-jn-

-]-ßm-h-Xn

Ip-ª-½

tIm-in- am-Xyp

i-in

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv h-en-b-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ssl-t{Zm-kn-s‚ aI≥ C-{_m-lnw (78). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: I_o¿, Xzm-ln-d, ko-\Øv. a-cp-a-°ƒ: sslt{Zm-kv, ap-l-Ω-Zv, k-^nb.

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bn≥Io-gv am-fn-I-I-≠w ap-°Øv am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (a-dn-bm-Ω˛86). kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v 1.30\p tIm-X-aw-Kew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. ]-tc-X Xm-a-c-t»cn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°-ƒ: t_-_n, G-en-bmΩ,ssa-°nƒ (dn-´.tIm˛ Hm-∏-td-‰o-hv _m-¶v- amt\-P¿), tPm-kv, B‚Wn, am-Xyq, tPm¿-Pv, knkv-‰¿ tdm-kv am-Xyp kn.Fw.kn(hn-a-e-`-h≥ sXm-Sp-]p-g), tam-fn. a-cpa-°ƒ: ta-cn- sIm-√-d-bv°¬ hm-c-s∏-´n, tPm¿Pv sam-´-bm-t\¬ Ip-d-hne-ßm-Sv, B-\n Ip--gn-IWn-bn¬ ao-¶p-∂w, dn-´. A-[ym-]-I≥, t{K-kn s]m-´-ºp-g- B-b-h-\, sP-kn In-g-t°-]m-en-bØv ao-¶p-∂w, Pm≥-kn N-°-f-Øv-aym-en¬ tImX-aw-K-ew, kn-kn B-\n°m-tXm-´-Øn¬- B-c°p-g, k-Æn Nm-Ø≥tIm-´v A-cn-°p-g.

tIm-X-aw-K-ew: ]-tc-X\m-b ]q-tWm-fn kv-‰o-^s‚ `m-cy ta-cn kv-‰o-^≥ (89). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p 3\p tIm-X-awK-ew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A¬t^m≥-k, t_-_n, tPmk-^v, B‚-Wn, sN-dnbm≥. a-cp-a-°ƒ: B‚Wn tIm-bn-°-c In-g-°º-ew, tkm-^n πm-tØm´-Øn¬ I-√q¿-°m-Sv, en≥ ap-tØ-S≥, _o-\ Ce-™n-°¬, ]-tc-X-\mb tP-°-_v s\-Spw-]p-dw.

Np-f-fn-°¬: Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv B-ep-him-J-bn¬ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂ Xp-k-∏-dºn¬ tPm-jn (54). `m-cy: D-j. a-°ƒ-: Pn-j, jn-\p. a-cp-a-°-ƒ: \n-Jn¬, cmPo-hv.

sX-tßm-Sv: Iq-h-∏-d-ºn¬ ]-flm-h-Xn (85). kwkv-Imcw C-∂p- cm-hnse 9.30\v A-Øm-Wn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. a-°ƒ: e-fn-X, Hm-a-\. acp-a-°ƒ: k-enw-Ip-am¿, A-\n-b-∏≥.

sP-bnwkv

I-dp-I-Øn-cp-Øn: h-c-Sn°m-´n¬ I√ymWn. a°ƒ: N-{μ≥, taml\≥, km-hn-{Xn, \n¿Ω-e.

F-cp-ta-en: A-Jn-e-temI kp-hn-ti-j k-` {]kn-U‚ v H-tc-°-dn¬ ]mÿ C hn Ão-^-s‚ `mcy Ip-™-Ω (72). kw-kvIm-cw C-∂v I-\-I-∏-ew A-Jn-e-tem-I kp-hn-tij k-` Im¿-Ω¬ sk-antØ-cn-bn¬. a-I≥: kPn. a-cp-a-Iƒ: en-kn.

F-S-Xz: Ip-¥n-cn-°¬ amen-bn¬ tIm-in- am-Xyp (tPm-bn-˛72). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m ]-≈n- skan-tØ-cnbn¬. `m-cy: t{K-kn amXyp. a-°ƒ: an-\n, A-\n, kn-\n, ssj-\n. a-cp-a°ƒ: Nm-®-∏≥, Pn-Pn, tPm-Pn, -hn-t\m-Pv.

sN-ß-∂q¿: ]m-´p-I-fØn¬ ]-tc-X\m-b `m-kvI-c-s‚ a-I≥ ]n _n iin (56˛-sN-ß-∂q¿ dok¿-th Hm-^n-kv Po-h-\°m-c≥). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2.30\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-io-em i-in. a-°ƒ: iymw-em¬, kp-[n-em¬.

ssk-\-_

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dn ]p-t√-en¬ am-[-h≥ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy e-£v-an°p-´n(73). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: cmP-Ω, h¬-k-Ω, k-Xoi≥, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: tKm-ta-jv, P-b-{io, \n-j, ]-tc-X-\m-b cm-tP-{μ≥.

A-_q-_-¡À j-_oÀ ap°w: a-e-bm-fn bp-hm-hv Zp-ss_-bn¬ lr-Z-bmLm-Xw aq-ew a-cn®p. a-eb-Ω ]p-≈-∂q¿ I√p-]pdw ]-Sn-™m-dv ho-´n¬ sam-bv-Xo≥-Ip-™n-lmPn-bp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ j-_o¿(24) B-W-v a-cn-®Xv. Zp-ss_-bn-se P-_¬ A-en-bn¬ C¥y≥ ka-bw i-\n-bm-gvN ]p-e¿-s® \m-e-cbv°m-Wv bp-hm-hv a-cn-®sX-∂m-Wv _-‘p-°ƒ°v hnh-cw e-`n-®Xv. amXm-hv: ssa-aq-\. k-tlm-Zc߃: _-jo¿, k-°o¿, A-ao¿-Aen, ap-\o¿.

A-¶ Iq-S-c™n: Ip-fn-cm-ap-´n ap-≠m-´v tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂(94).

ap-l-½-Zv d-^o-Jv ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw sF.-kn.-Sn kv-Iq-fn-\v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ F hn ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (47). ]-S-∂ a-kv-Pn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv ap≥ J-Pm-©nbm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bnj. a-°ƒ:ip-ssd-lv, jpssl-_v, jp-ssl-e. ]nXm-hv: A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn. am-Xm-hv: F hn km-dp. k-tlm-Z-c-߃:Peo¬, B-bn-j, A-_qimw, \-^o-k-Øv, A–p¬ d-Du-^v.

C-cn´n: F-®n√w tXm-´pI-S-hn-se a-‰-Øn¬ sPbnwkv (A-∏-®≥˛58). `mcy: ]u-fn Im-cy-a-Sw. a°ƒ: Sn ‚p, Sn-tPm. a-cp-aI≥: satPm Nn-ΩnWn-°m Sv. k-tlm-Z-c߃: ta-cnsN-dp]p-c-bnSw (tIfIw), sse-k-Ω Ip-∂∏≈n, A-Ωn-Wn X-dt∏¬ (Imk¿-tIm-Uv), F¬kn, a-Rv-Pp ]-≈nbn¬ (Np-¶-°p-∂v), tPm¿Pv, ]-tc-X\m-b t__n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´p aq-∂n-\v F-Sq¿ sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

B-bn-kp-½ ]-S-∂:Im-S-t¶m-Sv Sn sI kn B-bn-kp-Ω (95).

IÃym-Wn

am-[-h³ Ib-dm-Sn: A-Sn-s∏-c-≠ ]p-g-∏m-ew ho-´n¬ ]-tcX-\m-bn tIm-ºn-bp-sS aI≥ am-[-h≥(75). B-ZyIm-e I-Ωyp-Wn-Ãv Im-c\pw A-bn-eq¿ ]-©mbØv {]-kn-U-‚pam-bncp∂p. `mcy: b-tim-Z. a-°ƒ hk-¥, tam-l-\≥. t{]a. tZ-h-Zmkv, jm-Pp, t__n, ]-tc-X-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ:_me≥, cmP≥, {]tamZv. Aw-_o-I. kPn-X h\n-X.

Pm-\-In Ccn´n: t\cw-t]m-°v tdmUn-se ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Pm-\-In (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cma≥. a°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-aXn. a-cp-a°ƒ: `m-kvIc≥, A-\n-X.

tcm-lnWn X-e-t»cn: \n-´q¿ Nn-d-°°m-hn-\-Sp-Øv Nm-غ≈n ho-´n¬ I-®pº-Øv tcm-ln-Wn(85). a-°ƒ: {]-Zo]≥, ]-¶Pm£n, {]-tam-Zv, {]-koX, kp-[o-¿-_m-_p, ]-tcX\m-b Nm-غ-≈n cta-i≥. a-cp-a°ƒ: cm-Lh≥, cm-[m-Ir-jvW≥, hn-iz-h√n, kp-\n-X, tim`, A-PnX.

Im-™-ßm-Sv: Im-en-®m∑m-cw ap-°-S-bn-se ]-tcX-\m-b Fw Sn l-ao-Zn-s‚ `m-cy Sn ]n ssk-\-_ (65). a-°ƒ: i-co-^v, apkv-X-^, k-^n-b, A-jv-d^v, d-^o-Jv, k-emw, kn±n-Jv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, ^u-knb, ap-kv-X-^, _p-jv-d, dko-\, P-ko-\, Pw-ko-d, A-_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-–p¬-d-km-Jv, kpss_-Z, J-Zo-P, ]-tc-X-cmb e-Øo-^v, l-ao-Zv.

cm-L-h³ ]m-\q¿: sam-tI-cn ]-Sn°¬ cm-L-h≥ (73).

e-£v-an-¡p-«n

a-lvaq-Zv amln: sNm-¢n kn.]n. tdm-Un-se A¬ ^-Pvdn¬ a-lvaq-Zv (60). `mcy: Nm-tØm-Øv A-kv-a. a°ƒ: A-^vk¬, Bkn^v, A≥-km¿, A¿jnZv. k-tlm-Z-c߃: JmZ¿, ap-kvX-^ (C-cphcpw J-Ø¿).

Xo-t°m-bn: I-gn-™Zn-h-kw Xo-t°m-bn am-h-Sn a-e-ta¬ A-©mwssa-en-se ]p-c-bn-S-Øn¬ sI´n-∏p-W¿-∂ \n-e-bn¬ I-≠ I-an-Xm-°-fp-sS Po¿Wn-® ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-™p. A-Sp-Ø _‘p-°-fm-b Xo-t°m-bn am-h-Sv a-e-ta¬ ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ hn-t\m-Zv (l-cn-˛28), C-Sp-°n N-∏mØv ]m-d-∏p-d-Øv A-iz-Xn(20) F-∂n-h-cp-tS-XmWv ar-X-tZ-l-߃. s]-bn-‚ n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fm-b hn-t\m-Zpw Aiz-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ k-Pn-bpw H-cp-an-®m-bncp-∂p tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v hn-t\m-Zv A-iz-Xn-bp-am-bn ]-cn-N-b-s∏-Sp-I-bpw {]-W-bØn-em-hp-I-bp-am-bn-cp-∂p. I-gn-™ 17\v C-cp-hcpw H-fn-t®m-Sn. C-cp-h-cpw A-Sn-am-en-bn-ep-≈ Aiz-Xn-bp-sS A-Ω-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´nse-Øn-b-Xv {]-iv-\-ap-≠m-°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂pX-s∂ Xn-cn-sI Xo-t°m-bn a-e-ta¬ FØn C-cp-h-cpw hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-øpI-bm-bn-cp-∂p. hn-t\m-Zv hn-hm-ln-X-\pw c-≠p-Ip´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. hn-t\m-Zv a-e-ta¬ `m-cyho-´n-epw \-S-bv-°-ep-≈ kz-¥w ho-´n-epw am-dn-amdn Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xn-\m¬ C-bm-sf Im-Wm-™n´pw ho-´p-Im¿ A-t\z-jn-®n-cp-∂n-√. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: B-Zn-Xy, A-Xp¬. kw-kv-Im-cw C-∂v \-S°pw.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bv-°p k-ao-]w a-[yh-b-kv-°≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. Hm®n-d h-≈n-Ip-∂w ]p-Ø≥-hn-f- In-g-t°-Xn¬ l-_o_v(50) B-Wv C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kn-\-cn-sIbm-bncp-∂p kw-`-hw. C-t±-l-sØ \m-´p-Im¿ D-S≥ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶n-epw a-c-Ww kw`hn®p. `m-cy: \-ko-a. a-°ƒ: lm-jnw, A-\o-jm.

B-Zn-hm-kn hr-²³ a-cn-¨-\n-e-bnÂ

a-d-bq¿: -I-Ωm-fw-Iq-Sn B-Zn-hm-kn-tIm-f-\n-bn-se alm-enw-Kw(70) h-gn-b-cn-In-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. I-Ωm-fw ]-Sn-bn¬ \n-∂p 10 In-tem-ao-‰¿ A-I-ebp-≈ Xo¿-Ya-e tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ h-gn-b-cn-Inem-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: e-£v-an.

sse-em Im-knw

tPm-fn hÀ-Ko-kv

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ

N-{µ-Zm-kv

]-ßm-£n

sXm-Sp-]p-g: \-S-bv-°¬ ]n Im-knw lm-Pn-bp-sS (\-S-bv-°¬ Ip-™-∏≥) `m-cy sse-e Im-knw(64) . Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xn-cph-√w sN-∂-t°m-Sv- IpSpw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: k-°o-\, tUm. dn-bm-kv(F-S-∏mƒ tlm-kv-]n‰¬), k-eo-\, sj-aow (sk-Uv-\, sXm-Sp-]p-g). a-cp-a-°ƒ: A-–pƒ dlow, (Nm-Ø-t¶-cn¬, s\-´q¿, F-d-Wm-Ip-fw, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv- F≥-Pn\o-b¿, sIm-®n≥ t]m¿-´v{S-kv-‰v-), j-_v-\, (P-am¬ a≥-kn¬, ]m-e-°m-Sv-), tUm. \-hm-kv-, (tj-JvJ-eo-^ sa-Un-°¬ kn‰n A-_p-Zm-_n), ^m-Øna, (D-j-kv-, tIm-´-bw). v, km-_p, _n-t\m-bv.

sN-ß-∂q¿: ]-g-bn-S-Øv ap-´-t»-cn-bn¬ ]n sP h¿Ko-kn-s‚ (sd-bn¬-th-˛tIm-´-bw) `m-cy tPm-fn h¿-Ko-kv (55). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sN-ß-∂q¿ ]-g-b kp-cnbm-\n-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-Pp. a-cp-a-°ƒ: sdPn≥.

s\-øm-‰n≥-I-c: B-dmepw-aq-Sv ]q-Pm \-K¿ hmgp-hn-fm-I-Øv I-Wn `-h\n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿ (62). `m-cy: Ip-am-cn. a°ƒ: I-Æ≥, I-Wn-I, I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: e-£van, A-\n¬-Ip-am¿, _n-PpIp-am¿.

_m-e-cm-a-]p-cw: A-cphm-t°m-Sv h-b-W-hn-f ho´n¬ N-{μ-Zm-kv (62˛-dn-´. hm-´¿ A-tXm-dn-´n Po-h-\°m-c≥). `m-cy: h-k-¥Ip-am-cn. a-°ƒ: {]-ho¨Ip-am¿, {]-Zo-]v Ip-am¿, {]-ko-Z.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv Xp-≠-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b Zn-hm-I-c-s‚ `m-cy ]-flm-£n (89).

ap-l-½-Zm-en-¡p-«n

Xn-cq¿: A∂m-c tIm´mcn cm-Pp (40). `mcy: kn‘p. a°ƒ: B-ZnXy, A-`n-PnXv, A-Rv-P-\.ktlm-Z-c߃: hmkp, Im¿-Øym-b-\n, am-eXn. kw-kv-Im-cw C-∂v 23\v cm-hn-se F-´n-\v G-gq¿ Ip-Øp-]d-ºv iv-a-im-\Øn¬.

B-bn-i Im-fn-Imhv: Cu-\m-Zn-bnse ]-´n-°m-S≥ A-b-tam´n-bp-sS `m-cy -B-bn-i (70). a°ƒ: A-∫mkv, I-_o¿, a-PoZv, ap-Po_v, \-Po_v, k-eo-a,Akvam_n,kp-Pn-Xm-_n. a-cpa°ƒ: dw-eØv, k-^nb, A-eo-a, kp-ss_-Z.

c-\o-jv-Ip-amÀ Xn-cp-h-√: s\-√m-Sv sIm®p-Nm-en¬ sI sI cm-P∏-s‚ a-I≥ c-\o-jv-Ipam¿ (A-\n¬-˛33). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12.30\v bp-ss\-‰-Uv s]¥-t°m-kv-Xv Ip-º-\m-Sv sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: kn-‘p. a-°ƒ: A-e≥, F-_≥.

JZo-P l-Öp-½ sIm-bn-em≠n: ap-kv-enweo-Kv t\-Xmhpw ap≥ Fw.F¬.F.bpam-b ]tc-X\m-b ]n hn ap-l-ΩZn-s‚ `mcym am-Xm-hv JZo-P l-÷p-Ω(89). `¿Ømhv: sam-bv-Xo-≥-Ip´n. aIƒ: _o-hn.

Xn-cq¿: tIm-´v ]-ø-\-ßmSn ]-tc-X\m-b ap-fn-bØn¬ _m-h-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zm-en-°p´n (_m∏p). am-Xmhv: ]-tc-Xbmb B-an-\p-°p´n. `mcy: B-an\p. a°ƒ: jm^n, _-jo¿, _m-h, kp-sse-J, k-Pv\, kp-ss_-Z, kp¬^Øv, ^m-Øn-a, k¬-a, kpa-ø. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-sam-bvXo≥, sam-bv-Xo≥-Ip´n, _m-h, ap-Po_v, Pw-jo¿.

cma³ Iq-Øp-]-dºv: B-e-t®cn-bn-se aT-Øn¬ cm-a≥ (64). `mcy: am-[hn. aI≥: tkmP.

cm-Pp

_m-e³-In-Smhv t]-cm{º: hn-ap-‡-`-S≥ Iq-Øm-fn-bn-se F-S°≠n _m-e≥-In-Sm-hv(70). `m-cy: hn-ae-Ω. a°ƒ: _n-Pp-Ir-jvW≥, _n-μp(A-[ym]n-I Xriq¿). a-cp-aI≥: A-Pn-Xv-Ipam¿(sI.F-kv.F-^v.C. Akn. am-t\-P¿ Xriq¿).

Ip-ªn-cm-a³ \mbÀ t]-cm{º: Iq-Øm-fn-bnse dn-´. sk-bn¬-Sm-Ivkv Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]q-htd-Ω¬ Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿(72). `mcy: tZ-hInA-Ω.

ktcm-Pn-\n A-½mÄ ]-ø-∂q¿: kp-{_“-Wy kzm-an t£-{X-Øn-\p kao-]w e-£v-an aT-Øn¬ k-tcm-Pn-\n A-Ωmƒ (85) ]q-s\-bn¬ \n-cym-Xbmbn. sd-bn¬-th DtZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂ ]tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥ A-ø-cp-sS `m-cy-bmWv. aIƒ: th-Zm-hXn. a-cp-aI≥: A-cp¨ (F≥-Pn\o-b¿ ]q-s\).

Zn-hm-I-c³ am-f: ]p-Ø≥-Nn-d amWn-bw-Im-hv Im-hp-¶¬ Zn-hm-I-c≥ \m-b¿ (71). `m-cy: h-kp-a-Xn. a-°ƒ: Zo-]-Iv, Zo-].

kzm-X-{´y k-a-c-tk-\m-\n cm-P-½mÄ h¿-°-e: Xm-{a-]-{Xw e`n-® kzm-X-{¥y k-a-ctk-\m-\n sN-dp-∂n-bq¿ Z-f-hm-]p-cw Im-´p-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b ssh-ch≥ sN-´n-bm-cp-sS `m-cy cm-P-Ωmƒ (87). a-°ƒ: Ir-jv-W≥ sN-´n-bm¿ (dn´. ]n.B¿.H. hn-Zym-`ymk h-Ip-∏v), s]m-∂Ωmƒ (dn-´. sl-Uv-¢m¿°v c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip∏v), ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±\≥, im-¥-Ωmƒ, cm-P≥ sN-´n-bm¿ (ko-\n-b¿ C≥-kv-{S-Œ¿ N-μ-\tØm-∏v sF.Sn.sF), _m-_p sN-´n-bm¿ (K-h. tIm-¨-{Sm-Œ¿). a-cp-a°ƒ: `-K-h-Xn A-Ωmƒ (dn-´. kq-{]-≠v, s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v), Ir-j-v W≥-Ip-´n (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn), Aw-_nI (sN-ss∂), tKm-]m-eIr-jv-W≥, {]-`m-Ip-am-cn, A-\n-X Ip-am-cn.

ap-l½-Zv lm-Pn Xr-∏\-®n: N-c-°√n߬ ]n kn ap-lΩ-Zv lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P.

SWen Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-Sp-¯p

am-[-h³

jm-lp l-ao-Zv

Im-´m-°-S: tIm-´-∏p-dw _n-Pp `-h-\n¬ dn-´. t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ am[-h≥ (74). `m-cy: iym-a-ftZ-hn. a-°ƒ: _n-Pp, Ihn-X, ss_-Pp, k-cn-X. acp-a-°ƒ: kp-\n-X, a-tljv, A-\p-cq-], jn-_p.

I-√-d: sF.bp.Fw.F¬. ap≥ Pn-√m ssh-kv {]-knU‚pw hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-anXn ap≥ bq-\n-‰v {]-kn-U‚p-am-b ]m-tßm-Sv ]-´mWn-°-S ho-´n¬ jm-lp¬ l-ao-Zv (85). `m-cy: JZo-P _o-hn. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv \n-km¿, ap-l-Ω-Zv A-ao¿, ap-l-Ω-Zv dm-^n, dlo-\, ap-l-Ω-Zv dm-kn. acp-a-°ƒ: jm-an-e, ^¿lm-\, d-Po-\, hm-ln-Zv, Pko-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se ta-te ]m-tßmSv ]p-Ø≥-]-≈n- J_¿ÿm-\n¬.

tdm-k am-\¥hm-Sn-: X-hn™m¬- hn-a-e- \-K¿- D-Zb-Kn-cn-bn-se- ]-tc-X-\mb- A-øm-\n-°m-´v- ]n- sPA-{_-lm-an-s‚- `m-cytdm-k -(Ip-™m-an-˛-93)-.kw-kv-°m-cw- C-∂p sshIo´v aq-∂n-\v- X-hn™m¬- sk-‚ v- ta-co-kv]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ-:- tPm-kv,- tXm-a-kv,]m-∏-®-≥,- a-Ø-≥,- a-dn-b°p-´n,- kn-kv-‰¿- F-an-en≥ (an-j-\-do-kv- Hm-^v- Nmcn-‰n,- tPm¿-Zm-≥),- kn-kv‰¿- Un-em-cn- (Un-.F-kv.F-kv-. _mw-•q¿-).a-cp-a-°ƒ-:- tPm-k-^v- hmtf-∏-d-ºn¬,- Nn-∂-Ω- ]pXp-°n-bn¬,- en-kn- Dt≈m-∏-≈n,- B-eo-kv- awK-e-Øv,- tPm-fn- A-º-eØn-¶¬.-

\mWp Iq-Øp-]-dºv: ]-Øm-b°p-∂n-se am[-hn k-Z-\Øn¬ dn-´. Pn√m tImSXn in-c-kv-X-Zm¿ Ip-‰n∏pd-Øv \m-Wp (89). `mcy: ]-tc-Xbm-b am[hn. a°ƒ: cm-[m-`mbn, Kw-Km-[c≥, ]fl-P, t{]a-P, a-t\mPv, P-b-XneIw, ]-tc-X\m-b P-btZh≥. a-cp-a°ƒ: c-ho{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, l-co-{μ≥, jo-P, k-Xn, I-hnX.

bphm-hv Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn ]m-tßm-Sv: N-¥-°p-∂v Ieym-Wkw-Lw k-©-cn-¨ ep-sk‚ v ho-´n¬ Aho-´n-\p-≈n-se Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv _m-e³ a-cn-¨p \m-\nD-Ø(29)sb -c-Øn¬ Xq-ßn a-cn-® in-h³-Ip-«n-¸n-Å

C-µn-c

A-en-¡p-ªv

A-_v-Zp-Ê-emw

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c A-iz-Xn (X-d-bn¬ ]p-Ø≥-ho-Sv)bn¬ sI in-h≥-Ip-´n-∏n-≈(65). `mcy: F-kv kp-[m-tZ-hn. a°ƒ: sI F-kv A-PnØv, sI F-kv {]n-b. a-cpa-°ƒ: H kv-an-X, sP {ioIp-am¿.

N-h-d: tX-h-e-°-c ]m-ebv-°¬ Ip-t∂¬ ]-Sn™m-‰-Xn¬ sI kp-μ-tci-s‚ `m-cy F-kv C-μnc(50). a-°ƒ: _n-μp, kn‘p. a-cp-a-°ƒ: F-kv A-tim-I≥, F-kv A\n¬-Ip-am¿.

kÂ-am-_o-hn

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ Ip-´pwhm-Xp-°¬ sI ]p-jv-]N-{μ≥(54).

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-Zn\m-Sv-sX-°v X-øn¬ lukn¬ A-en-°p-™v (89). `m-cy: k¬-am-Ip-´n. a-°ƒ: bq-\p-kv-Ip-´n, ko-\-Øv, Ip¬-kw-_ohn, sIm-®p-Ip-™v(Kƒ^v-), kp-ss_-Z, k-^n-bØv, a-Po-Zv-Ip-´n, jo-P. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, dlow (Kƒ-^v-), bq-kp-^vIp-™v, k¬-am-_o-hn, jm-P-lm≥, k-eow (Kƒ^v-)-, \n-j, A-\-kv (Kƒ^v-).

^tdm°v: A-Iv-]m-ln (B-ƒ tIc-fm ]m-c‚ vkv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ln-b-dn-Mv Cw-]tb-gvkv) kwÿm-\ P\-d¬- sk-{I-´-dnbpw tIc-fm s]≥-j-t\-gv-kv t_-∏q¿ afi-ew sk{I-´-dnbpw s]m-Xp {]h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ sImf-Ø-d Nm-a-∏-dºn¬ kn sI A-_v-Zp -emw (57). (dn-´. Ãm-‰nÃn-Iv C≥-kv-s]-Œ¿). sN-dp-h-Æq¿ hSt° Pp-amA-Øv al√v afi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kam-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: A-l-ΩZv. am-Xmhv: B-bn-i_n. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: dw-kn-b, dm-knb, d-lo-a. a-cp-a°ƒ: ap-\mkv, kn-±oJv, d^oJv. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp¬ J-m Z¿, A_vv-Zp-k-aZv, kn-±oJv, ]tc-Xbm-b k-°o-\, aøn-Øv \-a-kv-°m-cw cmhn-se 11\v sImf-Ø-d Pp-a-A-Øv ]-≈nJ_¿-ÿm-\n¬.

I-S-bv-°¬: ap-°-S-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b _jo-dn-s‚ `m-cy k-¬-am_o-hn(56). a-°ƒ: jo-P, kn-±n-Jv, dm-^n. a-cp-a°ƒ: j-co-^p-±o≥, _n≥-j, l-ko-\.

Ip-ªn-t¸m-¡À lm-Pn I¬∏-It- ©cn: Ip-≠wNn-\b - n-se sN-º≥ Ip™n-t∏m-°¿ lm-Pn (69). `mcy: a-dn-bmap. a-°ƒ: apl-ΩZ- en, P-Av^ - ¿, Ip™n-aq-k, jwkp, Ip™o≥, D-Ωp-k¬-a, dwe. a-cp-a°ƒ: A-–p-\mk¿, ap-lΩ - Z- vI - p-´n, ss-ee - , \ko-d, \n-k, km-Zn-b. ktlm-Zc - ߃: _o-cm≥Ip´n, Ip-™m-en-°p-´n, apl-ΩZ- vI - p-´n, J-Zo-b° - p-´n , ^m-Øn-a° - p-´n, B-ky, k-^n-b, ^m-Øn-a.

]p-jv-]-N-{µ³

C{_m-lnw C-cn-°q¿: ]m-ew ssk-‰v Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p k-ao]w sI hn lu-kn¬ tIm-Sn-°-≠n C-{_m-lnw (60). `mcy: sI hn B-bnj. a°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-ko-a, ^mØn-a. a-cp-a°ƒ: k-do-\ ({io-I-WvT-]p-cw), \u^¬ (s]m∂yw X-et»-cn), d-Du^v ({io-IWvT-]p-cw). k-tlm-Zc߃: a-dnbw (I-eym-Sv), A-–p- -emw (ªmØq¿), ]-tc-X\mb sambv-Xo≥-Ip´n (s]-S-btßm-Sv).

Ip-ªn-¸n-Å A-½ Im-h-\m-Sv: ]q-h≥-]p-g {io-Ir-jv-W a-μn-c-Øn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W-]n≈-bp-sS `m-cy dn-´. A[ym-]n-I Ip-™n-∏n-≈ A-Ω(98).

ti-J-c³ ]p-∂-bq¿-°p-fw: \mt°m-e- I-ºp-≈n ti-J-c≥ (74). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: c-P-\n, h-k-¥≥, jo-_, a-tl-jv. a-cp-a°ƒ: A-Pn, kn-\n, hmkp, _-_n-X.

]p-Ø-\-ØmWn: _- ‘ p- h o- ´ n- s e I√ym- W - Ø n- \ mbn ]p-d-s∏-´ IpSpw_w k-©-cn-® Hm-t´m-dn-£ I√ym- W ho- S n- \ p k-ao-]w \n-b-{¥Wwhn-´p a-dn-™v F-´p h-b- p-Imc≥-a-cn®p. aq-∂p t]¿-°v ]-cnt°‰p. Im-Smºp-g˛I-tc-°m-Sv tdm-Un¬ aq-emwtNm-e-bn¬ C∂-se D®-bv°v H-cp aWn-tbm-sSbm-Wv A-]-ISw. Hm-t´m-dn-£-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ I∑-\w ta-Sn∏m-d sN-dphm-c j-d-^p-±o≥˛jmZntamƒ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv kn-\m≥ (F´v) B-Wv a-cn-®Xv. Hm-t´m-dn-£ ss{U-h¿ ]pØ-\-Øm-Wn kz-tZ-in A-Øn-°-]-d-ºn¬ A-jvd-^v (41), `m-cy k-^n-b (37), a-Iƒ l-^v-k-Øv (17) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc h-fm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. Hm-t´m-ss{U-h¿ A-jv-d^n-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS ]p-{X-\m-Wv a-cn-® kn\m≥. I-tc-°mSv aq-emw-tNm-e-bn-se tNm-bn-aTØn¬ D-Æn-bp-sS ho-´n-se I√ym-W-Øn-\p ]p-ds∏-´-Xm-bn-cp-∂p kwLw. kn-\m≥ I∑-\w Pn.F¬.]n kv-Iq-fn-se c≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-YnbmWv. ap-lΩ-Zv jn-_n¬ GI-k-tlm-Z-c-\m-Wv. Im-Smºpg t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-XtZ-lw Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sImSpØp. a-øn-Øv C-∂-se cm-{Xn 8.30 I∑-\w Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n.

\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C∂-se ]p-e¿-s® \m-temsS-bm-Wv kw-`-hw \-S-∂sX-∂v I-cp-Xp-∂p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b A-\n `m-cy-tbm-Sv ]n-Wßn H-‰-bv-°m-Wv I-gn-™p-h-∂n-cp-∂-Xv. `m-cy-bpw a°-fpw im-kv-Xmw-tIm-´-bn-ep-≈ A-h-cp-sS Ip-Spw-_ho-´n-em-Wv Xm-a-kw. cm-hn-se A-b¬-hm-kn-I-fm-Wv A-\n-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ]m-tßm-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ar-X-tZ-lw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]mÃptam¿-´w \-S-Øn cm-{Xntbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. ]n-Xm-hv: Zm-tamZ-c≥. am-Xm-hv: cm-[. `m-cy: tim-`. a-°ƒ: A-\q-]v, Acp¨, A-Xp¬.

a-Zvdkm A-[ym-]-I³ Hm-t«m-bn-Sn-¨p a-cn¨p

Xm-a-c-t»-cn: tPm-en ÿe-Øv aZvd-km A-[ym-]I≥ Hm-t´m-bn-Sn-®p a-cn-®p. A-Sn-hm-cw I-ºn th-epΩ¬ kp-∂n a-kv-Pn-Zn-se ap-A-±n\pw \p-kv-d-Øp¬ Ckvemw aZvd-km A[ym-]-I-\pam-b sIm-Sph-≈n HX-tbm-Øv B-e-]p-dm-bn¬ A-–p-d-lvam≥ apkveym¿(50) B-Wv a-cn-®Xv. i-\nbm-b cm{Xn F´-ctbm-sS A-Sn-hm-cw A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-im \-a-kv-Im-cw I-gn-™p tdm-U-cn-In-eq-sS _kv kv-‰m‚n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Hm-t´mC-Sn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ap-kveymsc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acn®p. ]-tc-X\m-b sNdn-b ap-l-Ω-Zn-s‚bpw D-Ωm-®bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy:kpl-d. a-°ƒ:D-Ωp l_o-_, \ko-_ \-kvdn≥. a-cp-a-I≥:C-Jv-_m¬ (Bcm-{ºw.)

C-Sp-°n: \m-c-I-°m-\w an\n Um-an-t\m-Sp tN¿-∂p≈ S-W-en¬ ho-Wv ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw ^-b¿t^m-gv-kv kv-Iq-_m Sow I-s≠-SpØp. X-¶-a-Wn kz-tZ-in ]u-h-Øv ho-´n¬ kn-_nbp-sS a-I≥ A-\q-]v(20) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gvN ssh-Io-´v 5 a-Wn--°v Iq-´p-Im-tcm-sSm-∏w FØn-b A-\q-]v Im¬h-gp-Xn P-em-i-b-Øn-te-bv-°v ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ K-h. tIm-f-Pv A-h-km-\ h¿-j _n.tImw hn-Zym¿-Yn-bpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sN-b¿-am-\p-am-bncp-∂p A-\q-]v. \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-{Xn ssh-Ipwh-sc Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw bp-hm-hns\ I-s≠-Øm≥ km-[n-®n-cp-∂n-√. cm-{Xn 10 a-Wntbm-sS ÿ-e-sØ-Øn-b F-d-Wm-Ip-fw ^-b¿ t^mgv-kv kv-Iq-_m So-aw-K-߃ cm-{Xn G-sdssh-Ipw hsc Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® Xn-c-®n¬ ]p-\-cm-cw-`n-® kw-Lw cm-hn-se 8.30 \v F-gp-]-X-Sn Xm-gv-N-bn¬ \n-∂p ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-Øp. F.Un.--Fw. tam-l≥-]n-≈-bv-s°m-∏w C-Sp-°n Xl-kn¬-Zm¿ Zn-t\-iv Ip-am¿, sU-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿ a-t\m-Pv cm-P≥, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sI jn-_p, kn.sF. kn sP am-Xyp, F-kv.sF. k¬-h≥-k¨ s\-t‰m F-∂n-h-cpw Po-h-\-°m-cm-b F≥ sI k-Poh≥, Fw sP tXm-a-kv, tPm-bn tPm-k-^v F-∂n-h-cpw D-≠m-bn-cp-∂p. ^-b¿t^m-gv-kv tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ tPm¨ Pn πm-°n¬, ^-b¿-am≥-am-cm-b Fw Fw A\n¬ Ip-am¿, sI F≥ _n-Pp, sI sI cm-Pp, jn-_p, ]n ^n-en-∏v, Sn ]n jm-Pn, sI _n jm-Pn-tam≥ F-∂nh¿ Xn-c-®n¬ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Øp. A-]I-S-a-c-W-sØ Xp-S¿-∂p \m-c-I-°m-\w sI.Fkv.C._n an-\n Um-an-s‚ S-W¬ ap-J-Øv tK-‰v ÿm]n-°m-\pw Im-h¬-°m-sc G¿-s∏-Sp-Øm-\pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ Umw tk-^v-‰n sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿-°v \n¿-t±-iw \¬-In. S-W¬ ap-J-Øv sX-∂n-ho-Wv I-gn-™ Zn-h-kw bp-hm-hv a-c-W-s∏-´ncp-∂p. S-W¬ ap-Jw A-S-®p-d-∏n-√m-sX In-S-°p-∂-Xn\m-epw Im-h¬-°m¿ C-√m-Ø-Xn-\m-epw ho-≠pw A]-I-S-kw-`-h-߃ D-≠m-hm-\n-S-bp-s≠-∂v - ÿ-ew k-μ¿-in-® F.Un.Fw hn B¿ tam-l-\≥ ]n-≈ dnt∏m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p.900 ao-‰-tdm-fw \o-f-ap-≈-Xpw C-cp-´p-≈-Xp-am-b S-W-en-eq-sS an-°-t∏m-gpw B-fpIƒ I-b-dn Um-an-se-Øm-dp-s≠-∂pw dn-t∏m¿-´n¬ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

a-√-∏-≈n: hm-bv-∏q-cv im-kv-Xmw-tIm-bn-°¬ tdmUn¬ kv-Iq-´¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. F-cp-ta-en kz-tZ-in hm-bv-∏q-cv I-Æ-¶-c e-£w-ho-´n¬ iw-kp±o≥ I-√m-bn (55) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu- am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. J-_-dS-°w \-S-Øn.

bp-hm-hn-s\ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw-hm¿-Un¬ am-fn-tb-°¬ Ip-™p-_m-h-bp-sS a-I-≥ j-°o¿ (33) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® s]m∂mw-sh-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]-´-W-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. t]mÃp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-dnbw-_o-hn-bm-Wv a-m-Xm-hv. D-a-bv-_, ssk-\-_, sFj-_ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv.

kn ]n- tPm¬ hn-`m-K¯nsâ bp.Un.F-^v. ssl-µ-h B-Nm-cy-³amÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-§-sf ln-µp-¡Ä H-ä-s¡-«m-bn sN-dp-¡-Ww: kzm-an hn-tiz-iz-c XoÀ-Y {]thi\w Xn-c-sª-Sp-¸n-\p ti-jw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.Fw.]nbn-se kn ]n tPm¨ hn-`m-KsØ bp.Un.F-^v L-S-I-I-£nbm-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xn-cs™-Sp-∏n-\p ti-jw Xo-cp-am-\sa-Sp-°pw. C-Xp-kw-_-‘n-® bp.Un.F-^v. X-Xz-Øn¬ AwKo-Im-cw \¬-In-. L-S-I-I-£n B-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-hp-∂Xp h-sc bp.Un.F-^n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-N-mc-W-]-cn-]m-SnI-fn¬ k-Po-h-am-Im-\m-Wv kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s‚ Xo-cpam-\w. A-Xn-\v ]n-f¿-∏n-s\-XpS¿-∂p A-h¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø Xncp-h-\-¥-]p-c-sØ kn.Fw.]n . kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

bp.Un.F-^v. {]-N-c-W-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°m-\m-Wv [m-c-W. C-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw C∂-se tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-KX

B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw F¬.Un.F-^n-te-°p t]m-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t∏mgpw bp.Un.F-^n¬ X-s∂ Xp-Scm-\m-bn-cp-∂p kn ]n tPm¨ hn-

bp.Un.F-^v. X-Xz-¯n Aw-Ko-Im-cw \Â-In

Øn¬ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am-dpw ]-s¶-SpØn-cp-∂p. C-Xpw bp.Un.F-^nte-°p-≈ kn ]n tPm¨ hn-`mK-Øn-s‚ k-Jyw D-d-∏n-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. hy-‡n-]-cam-b ]-S-e-∏n-W-°-ß-sf Xp-S¿∂p Im-e-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ aq-ew kn.Fw.]n. ]n-f-cp-I-bpw sI

`m-K-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-tXk-a-bw I-gn-™ Zn-h-kw kn.Fw.]n. tIm-´-bw Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv kn ]n tPm¨ hn`m-K-hpw I-Æq¿ Hm-^n-kv sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Khpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv b-Ym-{I-aw bp.Un.F-^v ˛ F¬. Un.F-^v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sIm-®n: ssl-μ-h B-Nm-cy∑m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ B-{I-aW-ß-sf ap-gp-h≥ B-Nm-cy-∑mcpw H-∂n-®p \n-∂p t\-cn-S-W-sa∂pw ln-μp k-aq-l-Øn-s\-Xntc-bp-≈ I-S-∂m-{I-a-W-ß-sf ln-μp-°ƒ H-‰-s°-´m-bn sN-dp°-W-sa-∂pw D-Up-∏n t]-Pmh¿ aTm-[n-]-Xn kzm-an hn-tiziz-c Xo¿-Y. [¿-a-c-£mth-Zn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw assd≥ ss{U-hn¬ \-S-∂ [¿-a-c£m kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw cm-jv-{So-b kzm-X{¥w t\-Sn-sb-¶n-bpw ln-μp kam-P-Øn-s≥-d-bpw A-Xn-s≥-d

kmw-kv-Im-cn-I \n-e-\n¬-∏n-s≥d-bpw kzm-X-{¥yw C-\n-bpw km[y-am-bn-´n-s√-∂ N-S-ßn¬ apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b hn-izln-μp ]-cn-j-Øv tZ-io-b am¿-K Z¿-i-I≥ A-tim-Iv knw-Kmƒ ]d-™p. k-\ym-kn-am-sc-bpw B-{i-aß-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\ temIw ap-gp-h≥ C-∂v hym-]-I-amWv. Im-©n aTm-[n-]-Xn-sb-bpw {]-⁄m-`m-c-Xn-sb-bp-sam-s° I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bnen-e-S-®-Xpw Cu Kq-Vm-tem-N\-bp-sS `m-K-am-Wv. A-ar-Xm-\μ-a-bn aT-sØ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv tem-I-sØ ap-gp-

h≥ ln-μp-°ƒ-°pw t\-sc-bp≈ A-{I-a-am-bn Im-W-W-sa∂pw A-tim-Iv knw-Kmƒ ]-d™p. N-S-ßn¬ in-h-Kn-cn aTm-[n]-Xn {]-Im-im-\-μ kzm-an A[y-£-X h-ln-®p.F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥, kzman Nn-Xm-\-μ-]p-cn, kzm-an hn-hn‡m-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an A[ym-Xv-am-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an ⁄m-\m-ar-Xm-\-μ ]p-cn, im¥n-Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\kn-Mv sk-{I-´-dn ⁄m-\ X-]kzn, kzm-an K-cp-U-[z-Pm-\-μ Xo¿-Y-]m-Z¿, kzm-an tKm-hn-μm\-μ≥, [o-h-c-k-` P-\-d¬ sk-

{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, Sn bp cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n Fw F-kv {]kn-U‚ v Fw sI \o-e-I-WvT≥ am-ÿ, F≥ ]n ]-c-ta-iz-c≥, F-d-Wm-Ip-fw \m-b¿ I-c-tbmKw sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥,]n tKm-]m-e≥-Ip-´n am-ÿ, tUmIv-S¿ sI A-c-hn-μm-£≥, AUz. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. sI B¿ kp-tc-{μ≥,sI Pn A-c-hnμm-£≥, Fw sI Ip-t™m¬, kzm-an A-ø-∏-Zm-kv, I-√-d {]im-¥v, ]p-©-°-cn kp-tc-{μ≥ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U≥-dv sI ]n i-in-I-e So®¿ F-kv sP B¿ Ip-am¿,IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn®p.

J-¯-dn- a-cn¨ bp-hm-hn-sâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n Im-k¿-tIm-Uv: c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v JØ-dn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cW-s∏-´ bp-hm-hn-s‚ a-ø-nØv \m-´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. Fcn-bm¬ ªm¿-t°m-s´ sI F A-–p¿-d-lv-am≥ am-ln-s‚ (42) a-ø-Øm-Wv C-∂-se \m-´n-seØn-®v F-cn-bm¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n-b-Xv. tZm-l J-Ø-dn-se A¬ ^¿Zm≥ sam-ss_¬ I-º-\n-bn-se ]n.-B¿.H. B-bn-cp-∂p. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b A-–p¿-d-lv am≥. am-Xm-hv: B-bn-j. `m-cy ssa-aq-\. a-I≥: a-lv-kn≥. ktlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv, A-–p-√, _o-^m-Øn-a, DΩp-A-eo-a, a-dn-bw-_n.


8

thÀ-]mSv

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

h-≠n-Ømhfw: hn-f-tbm-Sn-bn¬ a-[y-h-b-kvI-s\ ]p-e¿-s® a-cn-®\n-e-bn¬ ho-´p-Im¿ I-s≠Øn. A≠-bn-e°-fw Ip-©m-bn-bp-sS a-I≥ ]m¿-Y≥ (60) B-Wv a-cn-®Xv. ]p-Xp-\K-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \SØn. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-¬ t]m-kv‰p-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn´p-sImSpØp.

Pm-\-In

sP-bnwkv

C-cn´n: F-®n√w tXm´p-I-S-hn-se a-‰-Øn¬ sP-bnwkv (A-∏®≥˛58). `mcy: ]u-fn Im-cy-a-Sw. a°ƒ: Sn ‚p, Sn-tPm. a-cp-aI≥: satPm Nn-Ωn-Wn-°m Sv. k-tlm-Z-c߃: tatcm-lnWn cn- sN-dp]p-c-bnSw X-e-t»cn: \n-´q¿ Nn-d-°- (tIf-Iw), sse-k-Ω °m-hn-\-Sp-Øv Nm-غ- Ip-∂-∏≈n, A-Ωn-Wn ≈n ho-´n¬ I-®pº-Øv X-d-t∏¬ (Imk¿-tImtcm-ln-Wn(85). Uv), F¬kn, a-Rv-Pp a-°ƒ: {]-Zo]≥, ]-¶]-≈n-bn¬ (Np-¶-°pPm£n, {]-tam-Zv, {]-ko- ∂v), tPm¿Pv, ]-tcX, kp-[o-¿-_m-_p, ]-tc- X\m-b t__n. X\m-b Nm-غ-≈n ckw-kv-Im-cw C-∂p ta-i≥. a-cp-a°ƒ: cm-L- ssh-Io-´p aq-∂n-\v Fh≥, cm-[m-Ir-jvW≥, hn- Sq¿ sk‚ v ta-co-kv ]iz-h√n, kp-\n-X, tim-`, ≈n sk-an-tØ-cnA-PnX. bn¬. Ccn´n: t\cw-t]m-°v tdmUn-se ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Pm-\-In (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cma≥. a°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-aXn. a-cp-a°ƒ: `m-kvIc≥, A-\n-X.

B-bn-kp-½

ap-l-½-Zv d-^o-Jv

tdm-k

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw sF.-kn.-Sn kv-Iq-fn-\v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ F hn ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (47). ]-S-∂ a-kv-Pn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv ap≥ J-Pm-©nbm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bnj. a-°ƒ:ip-ssd-lv, jpssl-_v, jp-ssl-e. ]nXm-hv: A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn. am-Xm-hv: F hn km-dp. k-tlm-Z-c߃:P-eo¬, B-bn-j, A-_q-imw, \-^o-k-Øv, A-–p¬ d-Du-^v.

C{_m-lnw

]-S-∂:Im-S-t¶m-Sv Sn sI kn B-bn-kp-Ω (95). a°ƒ: Ip-™-–p-√ lmPn, a-l-aq-Zv lm-Pn, l-aoZv, lp-ssk≥ lm-Pn, JZo-P l-÷p-Ω. a-cp-a°ƒ:]m-Øq-´n l-÷pΩ, k¿-^ l-÷p-Ω, dkn-b, i-_m-\ l-÷p-Ω, ]-tc-X-\m-b Jm-Z¿.

am-\¥hm-Sn-: X-hn™m¬- hn-a-e- \-K¿- D-Z-bKn-cn-bn-se- ]-tc-X-\m-bA-øm-\n-°m-´v- ]n- sP- A{_-lm-an-s‚- `m-cy- tdm-k (Ip-™m-an-˛-93)-.-kw-kv°m-cw- C-∂p ssh-Io´v aq∂n-\v- X-hn-™m¬- sk-‚ vta-co-kv- ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬.- a-°ƒ-:- tPm-kv,tXm-a-kv,- ]m-∏-®-≥,- a-Ø≥,- a-dn-b-°p-´n,- kn-kv-‰¿F-an-en-≥ (an-j-\-do-kv- Hm^v- Nm-cn-‰n,- tPm¿-Zm-≥),kn-kv-‰¿- Un-em-cn- (Un-.Fkvv-.F-kv-. _mw-•q¿-).- a-cp-a°ƒ-:- tPm-k-^v- hm-tf-∏-dºn¬,- Nn-∂-Ω- ]p-Xp-°nbn¬,- en-kn- D-t≈m-∏-≈n,B-eo-kv- aw-K-e-Øv,- tPmfn- A-º-e-Øn-¶¬.-

A-_q-_-¡À j-_oÀ

A-_v-Zp-Ê-emw

C-cn-°q¿: ]m-ew ssk-‰v Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]w sI hn lu-kn¬ tIm-Sn°-≠n C-{_m-lnw (60). `mcy: sI hn B-bn-j. a°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-ko-a, ^m-Øn-a. a-cpa°ƒ: k-do-\ ({io-IWvT-]p-cw), \u^¬ (s]m∂yw X-e-t»-cn), dDu^v ({io-I-WvT-]p-cw). k-tlm-Z-c߃: a-dnbw (I-eym-Sv), A-–p- -emw (ªm-Øq¿), ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥-Ip´n (s]-S-btßm-Sv).

ap°w: a-e-bm-fn bp-hmhv Zp-ss_-bn¬ lr-Zbm-Lm-Xw aq-ew acn®p. a-e-b-Ω ]p-≈∂q¿ I√p-]p-dw ]-Sn™m-dv ho-´n¬ sam-bvXo≥-Ip-™n-lm-Pn-bpsS a-I≥ A-_q-_-°¿ j-_o¿(24) B-W-v a-cn®Xv. Zp-ss_-bn-se P-_¬ A-en-bn¬ C-¥y≥ ka-bw i-\n-bm-gv-N ]pe¿-s® \m-e-cbv-°m-Wv bp-hm-hv a-cn-®-sX-∂mWv _-‘p-°ƒ-°v hnh-cw e-`n-®Xv. am-Xmhv: ssa-aq-\. k-tlm-Zc߃: _-jo¿, k°o¿, A-ao¿-Aen, ap\o¿.

^tdm°v: A-Iv-]m-ln (B-ƒ tIc-fm ]m-c‚ vkv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ln-b-dn-Mv Cw-]tb-gvkv) kwÿm-\ P\-d¬- sk-{I-´-dnbpw tIc-fm s]≥-j-t\-gvkv t_-∏q¿ afi-ew sk-{I-´-dnbpw s]m-Xp {]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp∂ sImf-Ø-d Nm-a-∏d-ºn¬ kn sI A-_vZp- -emw (57). (dn-´. Ãm-‰n-Ãn-Iv C≥-kv-s]Œ¿). sN-dp-h-Æq¿ hSt° Pp-amA-Øv al√v afi-ew I-Ωn‰n Aw-K-am-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: A-l-ΩZv. am-Xmhv: B-bn-i_n. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: dw-kn-b, dm-knb, d-lo-a. a-cp-a°ƒ: ap-\mkv, kn-±oJv, d^oJv. k-tlm-Z-c߃ : A-_v-Zp¬ J-m Z¿, A-_v-Zp-k-aZv, kn±oJv, ]-tc-Xbm-b k°o-\, a-øn-Øv \-a-kv°m-cw cm-hn-se 11\v sImf-Ø-d Pp-a-A-Øv ]-≈n-bn¬.

a-lvaq-Zv amln: sNm-¢n kn.]n. tdm-Un-se A¬ ^-Pvdn¬ a-lvaq-Zv (60). `mcy: Nm-tØm-Øv A-kv-a. a°ƒ: A-^vk¬, Bkn^v, A≥-km¿, A¿jnZv. k-tlm-Z-c߃: JmZ¿, ap-kvX-^ (C-cphcpw J-Ø¿).

ap-l½-Zv lm-Pn Xr-∏\-®n: N-c-°√n߬ ]n kn ap-lΩ-Zv lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P.

A-¶ Iq-S-c™n: Ip-fn-cm-ap-´n ap-≠m-´v ]-tc-X\mb tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂(94).

ssk-\-_ Im-™-ßm-Sv: Im-en-®m∑m-cw ap-°-S-bn-se ]-tcX-\m-b Fw Sn l-ao-Zn-s‚ `m-cy Sn ]n ssk-\-_ (65). a-°ƒ: i-co-^v, apkv-X-^, k-^n-b, A-jv-d^v, d-^o-Jv, k-emw, kn-±nJv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p¬-I-cow, ^u-kn-b, ap-kv-X-^, _p-jv-d, d-ko\, P-ko-\, Pw-ko-d, A_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-–p¬-d-km-Jv, kpss_-Z, J-Zo-P, ]-tc-X-cmb e-Øo-^v, l-ao-Zv.

cm-L-h³ ]m-\q¿: sam-tI-cn F.sI.Pn. hm-b-\-im-ebv-°p k-ao-]w ]-Sn-°¬ cm-L-h≥ (73). Iqcm-d Kh. F¬.]n. kv-Iq-fn-se dn-´. sl-Uv-am-ÿ B-bncp-∂p. `mcy: eo-e. a°ƒ: {io-tP-jv (A_qZ-_n), {io-PnØv (t]m-en-kv k-lI-c-W kwLw, I-Æq¿), \n-j (a-lm-cm-{„). a-cp-a°ƒ: \b-\, jm-kn, jo-P¬. k-tlm-Z-c-߃: ANypX≥ (dn-´. _n.Un.H), {io-[c≥ (dn-´. kn.B¿.]n.F-^v), ]-tc-Xcm-b Ir-jvW≥, Pm-\In. kwkv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

IÃym-Wn

cm-Pp

ap-l-½-Zm-en-¡p-«n

I-dp-I-Øn-cp-Øn: h-c-Sn°m-´n¬ I√ymWn. a°ƒ: N-{μ≥, taml\≥, km-hn-{Xn, \n¿Ωe.

Xn-cq¿: A∂m-c tIm-´mcn cm-Pp (40). `mcy: kn‘p. a°ƒ: B-ZnXy, A-`n-PnXv, A-Rv-P-\.k-tlm-Zc߃: hmkp, Im¿Øym-b-\n, am-eXn. kw-kv-Im-cw C-∂v 23\v cm-hn-se F-´n-\v G-gq¿ Ip-Øp-]d-ºv iv-a-im-\-Øn¬.

Xn-cq¿: tIm-´v ]-ø-\ßm-Sn ]-tc-X\m-b ap-fnb-Øn¬ _m-h-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Zm-en-°p´n (_m-∏p). am-Xmhv: ]-tcXbm-b B-an-\p-°p´n. `mcy: B-an\p. a°ƒ: jm^n, _-jo¿, _m-h, kp-sse-J, k-Pv-\, kpss_-Z, kp¬-^Øv, ^m-Øn-a, k¬-a, kpaø. a-cp-a°ƒ: Ip-™nsam-bv-Xo≥, sam-bv-Xo≥Ip´n, _m-h, ap-Po_v, Pw-jo¿.

am-[-h³ Ib-dm-Sn: A-Sn-s∏-c-≠ ]p-g-∏m-ew ho-´n¬ ]-tcX-\m-bn tIm-ºn-bp-sS aI≥ am-[-h≥(75). B-ZyIm-e I-Ωyp-Wn-Ãv Im-c\pw A-bn-eq¿ ]-©mbØv {]-kn-U-‚pam-bncp∂p. `mcy b-tim-Z. a°ƒ hk-¥, tam-l-\≥. t{]-a. tZ-h-Zmkv, jm-Pp, t__n, ]-tc-X-\m-b _m_p. a-cp-a-°ƒ:_me≥, cmP≥, {]-tamZv. Aw-_oI. kPn-X h\n-X.

ti-J-c³ ]p-∂-bq¿-°p-fw: \mt°m-e- I-ºp-≈n tiJ-c-≥ (74). `m-cy: \fn-\n. a-°ƒ: c-P-\n, h-k-¥≥, jo-_, atl-jv. a-cp-a-°ƒ: A-Pn, kn-\n, hm-kp, _-_n-X.

cma³ Iq-Øp-]-dºv: B-e-t®cn-bn-se aT-Øn¬ cma≥ (64). `mcy: am-[hn. aI≥: tkmP.

_m-e³-In-Smhv

Ip-ªn-cm-a³ \mbÀ

P-b-{]-Imiv

JZo-P l-Öp-½

t]-cm{º: hn-ap-‡-`S≥ Iq-Øm-fn-bn-se F-S°-≠n _m-e≥-InSm-hv(70). `m-cy: hn-ae-Ω. a°ƒ: _n-Pp-Ir-jvW≥, _nμp(A-[ym]n-I Xriq¿). a-cp-aI≥: A-Pn-Xv-Ipam¿(sI.F-kv.F^v.C. Akn. am-t\P¿ Xr-iq¿).

t]-cm{º: Iq-Øm-fn-bnse dn-´. sk-bn¬-SmIvkv Hm-^n-k-dm-bn-cp∂ ]q-h-td-Ω¬ Ip™n-cm-a≥ \m-b¿(72). `mcy: tZ-h-InA-Ω.

Hm-a-t»cn: a-dn-b-∏pdØv t]-≠m\-Øv Pb-{]-Im-iv(51).

sIm-bn-em≠n: ap-kv-enweo-Kv t\-Xmhpw ap≥ Fw.F¬.F.bpam-b ]tc-X\m-b ]n hn ap-l-ΩZn-s‚ `mcym am-Xm-hv JZo-P l-÷p-Ω(89). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b sambv-Xo-≥-Ip´n. aIƒ: _ohn.

Zn-hm-I-c³ am-f: ]p-Ø≥-Nn-d amWn-bw-Im-hv Im-hp¶¬ Zn-hm-I-c≥ \mb¿ (71). `m-cy: h-kpa-Xn. a-°ƒ: Zo-]-Iv, Zo-]. a-cp-a-°ƒ: B-jn-jv.

ktcm-Pn-\n A-½mÄ ]-ø-∂q¿: kp-{_“Wy kzm-an t£-{X-Øn\p k-ao-]w e-£v-an aTØn¬ k-tcm-Pn-\n AΩmƒ (85) ]q-s\-bn¬ \n-cym-X-bmbn. sd-bn¬th D-tZym-K-ÿ-\m-bncp-∂ ]-tc-X\m-b ]-cta-iz-c≥ A-ø-cp-sS `mcy-bmWv. aIƒ: th-ZmhXn. a-cp-a-I≥: Acp¨ (F≥-Pn-\o-b¿ ]q-s\).

\mWp Iq-Øp-]-dºv: ]-Ømb-°p-∂n-se am[-hn k-Z-\-Øn¬ dn-´. Pn√m tImS-Xn in-ckv-X-Zm¿ Ip-‰n-∏pdØv \m-Wp (89). `mcy: ]-tc-Xbm-b am[hn. a°ƒ: cm-[m`mbn, Kw-Km-[c≥, ]fl-P, t{]a-P, at\mPv, P-b-Xn-eIw, ]-tc-X\m-b P-btZh≥. a-cp-a°ƒ: cho-{μ≥, _m-e-IrjvW≥, l-co-{μ≥, jo-P, k-Xn, I-hnX.

G-en-bm-½ tIm-X-aw-K-ew: ]m-e-a-‰w Im-™n-c-°m-´v sI hn G-en-bm-kn-s‚ `m-cy Gen-bm-Ω (76).kw-kv-Imcw C-∂p- ssh-Io-´v 2\v ]p-t∂-°m-Sv sk‚ v tPm¿-Pv K¬-ko-tam≥ ]-f-fn sk-an-tØ-cnbn¬. a°ƒ-: -F¬-kn, tPm¿-Pv, km-_p, _n-t\m-bv.

a-Zvdkm A-[ym-]-I³ Hm-t«m-bn-Sn-¨p a-cn¨p

Xm-a-c-t»-cn: tPm-en ÿe-Øv aZvd-km A[ym-]-I≥ Hm-t´m-bn-Sn-®p a-cn-®p. A-Sn-hm-cw I-ºn th-ep-Ω¬ kp-∂n a-kv-PnZn-se ap-A-±n\pw \p-kv-dØp¬ Ckvemw aZvd-km A[ym-]-I-\pam-b sImSph-≈n H-X-tbm-Øv Be-]p-dm-bn¬ A-–p-dlvam≥ ap-kveym¿(50) B-Wv a-cn-®Xv. i-\nbm-b cm{Xn F´-c-tbm-sS A-Snhm-cw A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-im \-a-kv-Im-cw I-gn-™p tdm-U-cn-In-eq-sS _kvkv-‰m‚n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Hm-t´mC-Sn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ap-kveymsc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acn®p. ]-tc-X\m-b sNdn-b ap-l-Ω-Zn-s‚bpw D-Ωm-®bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy:kpl-d. a-°ƒ:D-Ωp l_o-_, \ko-_ \-kvdn≥. a-cp-a-I≥:C-Jv-_m¬ (Bcm-{ºw.)

Ieym-Wkw-Lw k-©-cn-¨ Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv _m-e³ a-cn-¨p

]p-Ø-\-ØmWn: _-‘pho-´n-se Ieym-W-Øn-\mbn ]p-d-s∏-´ Ip-Spw_w k-©-cn-® Hm-t´m-dn-£ I√ym-Who-Sn-\p k-ao-]w \n-b-{¥-Wwhn-´p a-dn-™v F-´p h-b- p-Im-c≥-acn®p. aq-∂p t]¿-°v ]-cnt°‰p. Im-Smºp-g˛I-tc°m-Sv tdm-Un¬ aq-emwtNm-e-bn¬ C∂-se D®bv°v H-cp aWn-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Hm-t´m-dn-£bn-ep-≠m-bn-cp-∂ I∑-\w ta-Sn∏m-d sN-dphm-c j-d^p-±o≥˛jmZn-tamƒ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv kn-\m≥ (F´v) B-Wv a-cn-®Xv. Hm-t´m-dn-£ ss{Uh¿ ]p-Ø-\-Øm-Wn kz-tZ-in A-Øn-°-]-d-ºn¬ A-jv-d-^v (41), `m-cy k-^n-b (37), a-Iƒ l-^v-k-Øv (17) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc h-fm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p. Hm-t´m-ss{U-h¿ A-jv-d-^n-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS ]p-{X-\m-Wv a-cn-® kn-\m≥. I-tc°mSv aq-emw-tNm-e-bn-se tNm-bn-aT-Øn¬ D-Æn-bpsS ho-´n-se I√ym-W-Øn-\p ]p-d-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p kwLw. kn-\m≥ I∑-\w Pn.F¬.]n kv-Iq-fn-se c≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bmWv. ap-lΩ-Zv jn-_n¬ GI-k-tlm-Z-c-\m-Wv. Im-Smºpg t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sIm-SpØp. a-øn-Øv C-∂-se cm-{Xn 8.30 I∑\w Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n.

A-]-I-S-¯n ]cn-t¡äv a-cn-¨p A-ÐpÀ-d-lv-am³ Im-k¿-tIm-Uv: c-≠p-Znh-kw ap-ºv A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v J-Ø-dn-se Bip-]-{Xn-bn¬ a-c-W-s∏-´ bp-hm-hn-s‚ a-ø-Øv \m´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. F-cn-bm¬ ªm¿-t°m-s´ sI F A-–p¿-d-lv-am≥ am-ln-s‚ (42) a-ø-ØmWv C-∂-se \m-´n-se-Øn®v F-cn-bm¬ Pp-am-a-kvPn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_d-S-°n-b-Xv. H-∂-c-am-kw ap-ºm-Wv am-ln≥ \m-´n¬ h-∂v a-S-ßn-b-Xv. tZm-l J-Ø-dn-se A¬ ^¿Zm≥ sam-ss_¬ I-º-\nbn-se ]n. B¿. H. Bbn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p¿-d-lv-am≥. am-Xm-hv: B-bn-j. `m-cy ssa-aq-\. a-I≥: a-lvkn≥. k-tlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv, A–p-√, _o-^m-Øn-a, DΩp-A-eo-a, a-dn-bw-_n.

_o-^m¯na

jm-^n

B-bn-i

Ip-ªn-ap-l½-Zv

Ip-ªn-t¸m-¡À lm-Pn

a-½-Zv

Im-fn-Imhv:Cu-\m-Zn-bnse ]-´n-°m-S≥ A-b-tam´n-bp-sS `m-cy -B-bn-i (70).a°ƒ: A-∫mkv, I_o¿, a-PoZv, ap-Po_v, \Po_v, k-eo-a,Akvam_n,kp-Pn-Xm-_n. a-cpa°ƒ: dw-eØv, k-^n-b, A-eo-a, kp-ss_-Z, lpkv-\, A-_-Zp¬ I-cow, kp-ss_¿.

a-e-∏pdw: ta¬-ap-dn kz-tZ-in tIm-´∏-Sn Cºo-cn-b¬ {]-kv ap≥ Po-h-\-°m-c≥ \mWØv h-en-bm-´v Ip-™nap-l-Ω-Zv (65). `mcy: Ip-™o-_ohn. a°ƒ: sk-do-\, sk_o-e, lp-kv-\. a-cpa°ƒ: A-kokv, ap-Po_v d-lv-am≥.

hm-g-°m-Sv: B-t°m-Sv sN-dq-Øv ta-ج a-ΩZv (72). `m-cy B-bn-i-Ip´n. a-°ƒ. J-Zo-P, kmln-Z, A-–p-k-a-Zv.

a-t©-cn: ]-ø-\m-Sv tNme-°¬ ]-∂n-bw-Nm¬ h-en-b-sXm-Sn Ip-™me≥ Ip-´n lm-Pn-bp-sS a-Iƒ apw-Xm-kv (37). aI≥: C¿-jm-Zv. k-tlmZ-c-߃: A-_v-Zp¬ Icow, l-^v-k-Øv, j-co^v, \-ko-d.

km-dm-½

{io-Ip-amÀ

Xn-cp-h-√: ta¬-∏m-Sw ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X-\mb ]n Fw am-Xyp-hn-s‚ `m-cy km-dm-Ω (80). kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3.30\v ta¬-∏m-Sw am¿tØm-a ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.

a-√-∏-≈n: ap-c-Wn ap∏m-Øn¬(a-Rv-Pn-cw) ho-´n¬ {io-Ip-am¿(41). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: ]m-e-°m-Sv I-√pIp-f-ß-c iym-a-fm-e-bØn¬ iym-a-f. a-I≥: i-¥-\p.

I¬∏-It- ©cn: Ip-dp-IØm-Wn Ip-≠w-Nn-\b - nse sN-º≥ Ip-™n-t∏m°¿ lm-Pn (69). I¬∏-It©-cn ]-©m-bØ - v ap-kvenw-eoKv, Ip-≠wNn-\ al√v I-Ωn‰n F-∂n-hb - psS `m-ch - m-ln-bm-bn-cp∂p. `mcy: a-dn-bmap. a-°ƒ: apl-ΩZ- en, P-Av^ - ¿(C-cphcpw Zp_-bv), Ip-™n-aqk, jwkp, Ip-™o≥, DΩp-k¬-a, dwe. a-cpa°ƒ: A-–p-\mk¿, apl-ΩZ- vI - p-´n, knw-e, ssee, \-ko-d, \n-k, km-Zn-b. k-tlm-Zc - ߃: _o-cm≥Ip´n, Ip-™m-en-°p´n, apl-ΩZ- vI - p-´n F-∂ _m-h, J-Zo-b° - p-´n l-÷p-Ω, ^m-Øn-a° - p-´n l-÷p-Ω, B-ky l-÷p-Ω, k-^nb, ^m-Øn-a.

apw-Xm-kv

F-S°-c: \m-tcm-°m-hnse tN-cm-sØmSn-I A_q-_-°-dn-s‚ a-I≥ jm-^n (22). am-Xmhv: dln-bm-\-Øv. k-tlm-Zc߃: ssk-\p-±o≥, Pp-ss\kv.

hm-kp-tZ-h³ F-{¼m-´n-cn Xr-iq¿: tlm-´¬ hy-hkm-bn-bpw cm-[m-Ir-jvW tIm-^o ¢-∫v am-t\Pn-ßv ]m¿-´-W-dp-am-b sk-‚ v ta-co-kv tIm-f-Pv tdm-Un¬ e-£v-ao \nhm-kn-¬ sP hm-kp-tZh≥ F-{ºm-¥n-cn(93). `m-cy: ]-tc-X-bm-b- AΩn-Wn A-Ωmƒ. a-°ƒ: kp-io-e, {io-[-c≥, im¥.

A-_q-_¡À

Ip-ªn-sa-¿

A-ÐpÃ

\-cn-°p\n: tIm-´-∏d-ºv B-ip-]{Xn dn-´. \-gv-kn-Mv Akn. ]m-e-°¬ s]mbn¬ Ip-gn-°m-S≥ I-≠n ]p-dm-bn¬ A-_q-_°¿(69). `mcy: a-dn-b. a°ƒ: A-–p¬ eØo^v, k-°o-\. a-cpa°ƒ: A-–p¬ \mk¿, j-_v-\. k-tlm-Z-c߃: F≥ kn A-l-Ω-Zv-lmPn, a-dn-b, ]-tc-Xcm-b Ip™men, Ip-™q-´ymen, B-an-\.

I-t°mSn: ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv-lm-Pn-bp-sS `mcy I-Wn-bm-´v Ip-™n-saø(83). a-I≥:D-Ω¿ ^m-dqJv(U-b-c-Œ¿ hn sI kn {Kq-∏v). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X\m-b Ip-™m-enlmPn, ap≥ Fw.F¬.F. hn sI kn a-ΩZv-tIm-b, sam-bv-Xo≥-tIm-b, ap-lΩ-Zv-Ip´n, ]-tc-X\m-b aqk-t°m-b, _n-®p-ta-cn.

]m-Xn-cn∏-‰: \-ºq-Sn°≠n th-tßm-td-Ω¬ A–p√(100). `m-cy: B-bnj. a°ƒ: kp-sseam≥(a°), A-kokv, Ajv-d^v, \u-jmZv, kpld, _n-ømØp. a-cp-a°ƒ: lw-k, B-an\, k-^n-b, k¬-a, Ajv-d^v. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-ΩZv, B-aXv, _nømØp, aman, B-bn-j, ]m-Øp.

^tdm°v- : tImSºpg Ipfßc ]mdΩ¬ Ip∏m´n¬ ]tc-X\mb Cºn®nt°mbbpsS `mcy _o^mØna (85). a°ƒ: ssk-Xehn, aplΩZv- tIm , jw-kpZo≥, Bbnj, I-ZoP, Ip™namXnb, \_ok. A-K-Ìn³ tPm-k-^v sXm-Sp-]p-g: sX-°pw-`macpa°ƒ: tamC´n, Kw ]p-fn-aq-´n¬ A-K-Ãn-≥ _jo¿, kpld, tPm-k-^v (76). lko\, km-_nd.

_me³ t]-cm{º: Im-b-Æ-bn-se tIm-em-dº-Øv _me≥(60). kPoh tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I-\m-bncp∂p. `mcy: D-j. a°ƒ: jn-_n≥(Fw.F-kv.]n. ae-∏p-dw), hn-jv-Wp.

a-¯m-bn hÀ-Ko-kv sN-ß-∂q¿: ]m-≠-\m-Sv Io-gv-h≥-a-gn a-W-te¬ aØm-bn h¿-Ko-kv (]m-∏n˛ 89).

A-Ðp P-eo au-e-hn aq-hm-‰p-]p-g: Im-em-ºqcv tX-\m-en¬ A-–pƒ P-eo¬ au-e-hn (45). `m-cy-: -kp-a-ø. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, apwXm-kv- d-lo-a, ap-l-Ω-Zv Xz-ko≥.

]mÀh-Xnb½ ]-ø-∂q¿: tI-tfm-Øv ]-tc-X-\m-b B-\n-Sn¬ Nn≠ s]m-Xp-hm-fp-sS `m-cy tI-tfm-Øv I-cn∏Øv ]m¿h-Xnb-Ω(98).

t{]w-Pn F-kv ]-t«Â s]-cp-ºm-hq¿: {io Aw_n-Im am¿-_nƒ-kv, Aw-_n-I tkm-an¬-kv F-∂o ÿm-]-\ D-S-abpw ap≥ s]-cp-ºm-hq¿ ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-am-\pw tIm¨{K-kv t\-Xm-hp-am-b t{]w-Pn F-kv ]-t´¬ (61).

\q-än-aq¶mw h-b-Ên \n-cym-X-bmbn

I-cn-∏q¿: sX-°-Ø-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ]-dº≥ Ioc-s‚ `m-cy Im-tcc≥ hen-b N-°n (103). a°ƒ: Ip-™n-s°m‰≥, cm-Lh≥, ]-tc-X\m-b i¶c≥, th-em-bp[≥, DÆn. a-cp-a°ƒ: eo-e, h≈nb-Ω, Im¿-Øym-b\n, Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw-hm¿-UnIm-¿-Øym-b\n, im-¥-Ip- ¬ am-fn-tb-°¬ Ip-™p-_m-h-bp-sS a-I-≥ j-°o¿ (33)B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® s]m-∂mwam-cn. sh-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]-´c-ay W-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw tN¿s]cp-º-S-∏v: Nm-em- hoØ-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. t]m-Ãp´n¬ ssj-P-s‚ `m-cy ctam¿-´-Øn-\p ti-jw J-_-d-S-°n. a-dn-bw-_o-hn-bmay. kw-kv-Im-cw C-∂v Wv a-m-Xm-hv. D-a-bv-_, ssk-\-_, sF-j-_ F-∂nssh-Io´v 4\p s]-cp-ºh¿ k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. S∏v km-¥m-{Iq-kv tZ-hme-b- skan-tØ-cn-bn¬. aI≥: tPmb¬.

bp-hm-hn-s\ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

I-an-Xm-¡-fp-sS B-ß-l-Xy: ar-X-tZ-l-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªp

A-Ðp-Â l-ao-Zv

Ip-ªn-ap-l½-Zv

B-ky l-Öp-½

_n¿m-¨p l-Öp-½

tIm-´°¬: ]-d-∏q¿ Be-®p≈n-bn-se B-e-ßmS≥ ssk-\p-±o-s‚ a-I≥ B-e-ßm-S≥ A-–p¬ l-ao-Zv (53). am-Xmhv: XnØp-Ωp. `mcy: dw-eØv. a°ƒ: j-l-\mkv, kPmkv, C-Pm-kv, A≥-Pqw. a-cp-aI≥: bm-kn¿. ktlm-Z-c߃: k-eow, dm_n-b, i-co-^, dw-e, ssk-_p-∂o-k, dp-_o-\.

tIm-´°¬: hn√q¿ B-dt¶m-S≥ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (81). `mcy: C-Øn-°p´n. a°ƒ: A-ssk-\m¿, Aiv-d^v, J-Zo-P, kpl-d, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: Aen, D-kv-am≥, ^m-dq-Jv C ap-l-ΩZv, _n-øp-Ω, lko-\.

h-fm-t©cn: Xn≠-ew sIm-∂-°m-´n¬ A-–pd-ln-am≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy B-ky l-÷p-Ω (57). a°ƒ: km-_n-d, _Zvvcn-ø, ^m-Øn-a, \nk, ^-ko-e. a-cpa°ƒ: A-iv-d]v, ssk^p-±o≥, ^n-tdm-kv _m_p, in-lm_v.

Xn-cq-c-ßm-Sn: XmsgNn-\ ]-tc-X\m-b ]-≈n-∏-d-º≥ ap-lΩ-Zv-lm-Pn-bp-sS `mcy h-en-bm-´v _n-øm®p l-÷p-Ω (85). a°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n(Pn±), B-bn-i. a-cp-a°ƒ: ssk-^p∂o-k, ]-tc-X\m-b A-e-hn-°p´n.

G-en-¡p-«n

kp-lv-d

tPmÀ-Pv tIm-X-aw-K-ew: k-_vkvt‰j≥-]-Sn tXm-{_bn¬ Sn- ]n tPm¿-Pv(71). `m-cy: -h¬-k. a-I≥-: -s_∂n.

A-ko-kv ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv am-en-∏p-dw a-W-∏p-d-Øv ]-tc-X-\m-b sam-b-vXo≥ a-I≥ A-ko-kv (62). J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 9\p am-en-∏p-dw k-t¶-Xw l-Po-Xv Pp-am -a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: k°o-\.

]-d-hq¿: sk‚ v hn≥sk-‚ v Un- t]mƒ skm-ssk-‰n ]-d-hq¿ G-cn-b Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v kn- sP tPm-bn-bp-sS- am-Xm-hv G-en-°p-´n(86).

a-√-∏-≈n: hm-bv-∏q-cv im-kv-Xmw-tIm-bn-°¬ tdmUn¬ kv-Iq-´¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. F-cp-ta-en kz-tZ-in hm-bv-∏q-cv I-Æ-¶-c e-£w-ho-´n¬ iw-kp±o≥ I-√m-bn (55) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu- am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. J-_-dS-°w \-S-Øn.

ssh-∏n≥: F-S-h-\°m-Sv ]-g-ßm-Sv ]me-Øn-\p k-ao-]w \m-fq-]-d-ºn¬ Ip™p-tam≥ (A-_pZm-_n) `m-cy kp-lvd(53).

Xo-t°m-bn: I-gn-™Zn-h-kw Xo-t°m-bn am-h-Sn a-eta¬ A-©mwssa-en-se ]p-c-bn-S-Øn¬ I-≠ IanXm-°-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-™p. _-‘p°-fm-b Xo-t°m-bn am-h-Sv a-e-ta¬ ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ hn-t\m-Zv (l-cn-˛28), C-Sp-°n N-∏m-Øv ]m-d-∏p-dØv A-iz-Xn (20) F-∂n-h-cp-tS-Xm-Wv ar-X-tZ-l߃. s]-bn-‚ n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fm-b hn-t\m-Zpw Aiz-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ k-Pn-bpw H-cp-an-®m-bn-cp∂p tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v A-iz-Xn-bp-ambn ]-cn-N-b-s∏-Sp-I-bpw {]-W-b-Øn-em-hp-I-bp-ambn-cp-∂p. I-gn-™ 17\v C-cp-h-cpw H-fn-t®m-Sn. C-cp-h-cpw A-Sn-am-en-bn-ep-≈ A-iz-Xn-bp-sS AΩ-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n-se-Øn-b-Xv {]-iv-\ap-≠m-°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂p X-s∂ Xn-cn-sI Xo-t°m-bn a-e-ta¬ F-Øn C-cp-h-cpw hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-t\m-Zv hn-hm-lnX-\pw c-≠p-Ip-´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: B-Zn-Xy, A-Xp¬. kw-kv-Im-cw C-∂v \-S°pw.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn Un-t∏m-bv-°p k-ao-]w a-[yh-b-kv-I≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. Hm®n-d h-≈n-Ip-∂w ]p-Ø≥-hn-f-In-g-t°-Xn¬ l-_o_v(50) B-Wv C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kn-\-cn-sI sh®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. \m-´p-Im¿ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw ac--- n-®n-cp-∂p. `m-cy \-ko-a. a-°ƒ lm-jnw, A-\o-jm.

SWen Im-Wm-Xm-b kn ]n- tPm¬ hn-`m-K¯nsâ bp.Un.F-^v. ssl-µ-h B-Nm-cy-·mÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-§-sf hm-hn-sâ ln-µp-¡Ä H-ä-s¡-«m-bn sN-dp-¡-Ww: kzm-an hn-tiz-iz-c XoÀ-Y bp{]thiw Xn-c-sª-Sp-¸n-\v ti-jw ar-X-tZ-lw Is−¯n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.Fw.]nbn-se kn ]n tPm¨ hn-`m-KsØ bp.Un.F-^v. L-S-I-I£n-bm-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw Xo-cpam-\-sa-Sp-°pw. C-Xp-kw-_-‘n® bp.Un.F-^v. X-Xz-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In-. L-S-I-I-£n B-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-hp-∂Xph-sc bp.Un.F-^n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-N-mc-W-]-cn-]m-SnI-fn¬ k-Po-h-am-Im-\m-Wv kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s‚ Xo-cpam-\w. A-Xn-\v ]n-f¿-∏n-s\-XpS¿-∂p A-h¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø Xncp-h-\-¥-]p-c-sØ kn.Fw.]n. kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

bp.Un.F-^v. {]-N-c-W-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°m-\m-Wv [m-c-W. C-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw C∂-se tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-KX

B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw F¬.Un.F-^n-te-°p t]m-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t∏mgpw bp.Un.F-^n¬ X-s∂ Xp-Scm-\m-bn-cp-∂p kn ]n tPm¨ hn-

bp.Un.F-^v. X-¯z-¯n Aw-Ko-Im-cw \Â-In

Øn¬ Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am-dpw ]-s¶-SpØn-cp-∂p. C-Xpw bp.Un.F-^nte-°p-≈ kn ]n tPm¨ hn-`mK-Øn-s‚ k-Jyw D-d-∏n-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. hy-‡n-]-cam-b ]-S-e-∏n-W-°-ß-sf Xp-S¿∂p Im-e-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ aq-ew kn.Fw.]n. ]n-f-cp-I-bpw sI

`m-K-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-tXk-a-bw I-gn-™Zn-h-kw kn.Fw.]n. tIm-´-bw Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv kn ]n tPm¨ hn`m-K-hpw I-Æq¿ Hm-^n-kv sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Khpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv b-Ym-{I-aw bp.Un.F- ^ v ˛ F¬.Un.F- ^ .v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sIm-®n: ssl-μ-h B-Nm-cy∑m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ B-{I-aW-ß-sf ap-gp-h≥ B-Nm-cy-∑mcpw H-∂n-®p \n-∂p t\-cn-S-W-sa∂pw ln-μp k-aq-l-Øn-s\-Xntc-bp-≈ I-S-∂m-{I-a-W-ß-sf ln-μp-°ƒ H-‰-s°-´m-bn sN-dp°-W-sa-∂pw D-Up-∏n t]-Pmh¿ aTm-[n-]-Xn kzm-an hn-tiziz-c Xo¿-Y. [¿-a-c-£mth-Zn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw assd≥ ss{U-hn¬ \-S-∂ [¿-a-c£m kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw cm-jv-{So-b kzm-X{¥w t\-Sn-sb-¶n-bpw ln-μp kam-P-Øn-s≥-d-bpw A-Xn-s≥-d

kmw-kv-Im-cn-I \n-e-\n¬-∏ns‚bpw kzm-X-{¥yw C-\n-bpw km-[y-am-bn-´n-s√-∂v N-S-ßn¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b hniz-ln-μp ]-cn-j-Øv tZ-io-b am¿-K Z¿-i-I≥ A-tim-Iv knwKmƒ ]-d-™p. k-\ym-kn-am-sc-bpw B-{i-aß-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\ temIw ap-gp-h≥ C-∂v hym-]-I-amWv. Im-©n aTm-[n-]-Xn-sb-bpw {]-⁄m-`m-c-Xn-sb-bp-sam-s° I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bnen-e-S-®-Xpw Cu Kq-Vm-tem-N\-bp-sS `m-K-am-Wv. A-ar-Xm-\μ-a-bn aT-sØ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv tem-I-sØ ap-gp-

h≥ ln-μp-°ƒ-°pw t\-sc-bp≈ A-{I-a-am-bn Im-W-W-sa∂pw A-tim-Iv knw-Kmƒ ]-d™p. N-S-ßn¬ in-h-Kn-cn aTm-[n]-Xn {]-Im-im-\-μ kzm-an A[y-£-X h-ln-®p.F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥, kzman Nn-Xm-\-μ-]p-cn, kzm-an hn-hn‡m-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an A[ym-Xv-am-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an ⁄m-\m-ar-Xm-\-μ ]p-cn, im¥n-Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\kn-Mv sk-{I-´-dn ⁄m-\ X-]kzn, kzm-an K-cp-U-[z-Pm-\-μ Xo¿-Y-]m-Z¿, kzm-an tKm-hn-μm\-μ≥, [o-h-c-k-` P-\-d¬ sk-

{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, Sn bp cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n Fw F-kv {]kn-U‚ v Fw sI \o-e-I-WvT≥ am-ÿ, F≥ ]n ]-c-ta-iz-c≥, F-d-Wm-Ip-fw \m-b¿ I-c-tbmKw sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥,]n tKm-]m-e≥-Ip-´n am-ÿ, tUmIv-S¿ sI A-c-hn-μm-£≥, AUz. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. sI B¿ kp-tc-{μ≥,sI Pn A-c-hnμm-£≥, Fw sI Ip-t™m¬, kzm-an A-ø-∏-Zm-kv, I-√-d {]im-¥v, ]p-©-°-cn kp-tc-{μ≥ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U≥-dv sI ]n i-in-I-e So®¿ F-kv sP B¿ Ip-am¿,IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn®p.

C-Sp-°n: \m-c-I-°m-\w an-\n Um-an-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ S-Wen¬ ho-Wv Im-Wm-Xm-b bp-hmhn-s‚ ar-X-tZ-lw ^-b¿t^m-gvkv kv-Iq-_m Sow I-s≠-Sp-Øp. X-¶-a-Wn kz-tZ-in ]u-h-Øv ho´n¬ kn-_n-bp-sS a-I≥ A-\q]v(20) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bmgv-N ssh-Io-´v 5 a-Wn--°v Iq-´p-Imtcm-sSm-∏w FØn-b A-\q-]v Im¬h-gp-Xn P-em-i-b-Øn-tebv-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. F-gp]-X-Sn Xm-gv-N-bn¬ \n-∂mWv arX-tZ-lw I-s≠-Sp-ØXv. I-´-∏-\ K-h. tIm-f-Pv A-hkm-\ h¿-j _n.tImw hn-Zym¿Yn-bpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sNb¿-am-\p-am-bn-cp-∂p A-\q-]v.


8

thÀ-]mSv

kottayam

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

I-an-Xm-¡-fp-sS B-ß-l-Xy: ar-X-tZ-l-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªp Ip-ª-½

tIm-in- am-Xyp

i-in

tPm-fn hÀ-Ko-kv

sse-em Im-knw

ta-cn

-ta-cn- kv-äo-^³

tPm-jn-

F-cp-ta-en: A-Jn-e-temI kp-hn-ti-j k-` {]kn-U‚ v H-tc-°-dn¬ ]mÿ C hn Ão-^-s‚ `mcy Ip-™-Ω (72). kw-kvIm-cw C-∂v I-\-I-∏-ew A-Jn-e-tem-I kp-hn-tij k-` Im¿-Ω¬ sk-antØ-cn-bn¬. a-I≥: kPn. a-cp-a-Iƒ: en-kn.

F-S-Xz: Ip-¥n-cn-°¬ amen-bn¬ tIm-in- am-Xyp (tPm-bn-˛72). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m ]-≈n- skan-tØ-cnbn¬. `m-cy: t{K-kn amXyp. a-°ƒ: an-\n, A-\n, kn-\n, ssj-\n. a-cp-a°ƒ: Nm-®-∏≥, Pn-Pn, tPm-Pn, -hn-t\m-Pv.

sN-ß-∂q¿: ]m-´p-I-fØn¬ ]-tc-X\m-b `m-kvI-c-s‚ a-I≥ ]n _n iin (56˛-sN-ß-∂q¿ dok¿-th Hm-^n-kv Po-h-\°m-c≥). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2.30\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-io-em i-in. a-°ƒ: iymw-em¬, kp-[n-em¬.

sN-ß-∂q¿: ]-g-bn-S-Øv ap-´-t»-cn-bn¬ ]n sP h¿Ko-kn-s‚ (sd-bn¬-th-˛tIm-´-bw) `m-cy tPm-fn h¿-Ko-kv (55). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sN-ß-∂q¿ ]-g-b kp-cnbm-\n-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-Pp. a-cp-a-°ƒ: sdPn≥.

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dn ]p-t√-en¬ am-[-h≥ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy e-£v-an°p-´n(73). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: cmP-Ω, h¬-k-Ω, k-Xoi≥, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: tKm-ta-jv, P-b-{io, \n-j, ]-tc-X-\m-b cm-tP-{μ≥.

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bn≥Io-gv am-fn-I-I-≠w ap-°Øv am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (a-dn-bm-Ω˛86). kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v 1.30\p tIm-X-aw-Kew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. ]-tc-X Xm-a-c-t»cn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°-ƒ: t_-_n, G-en-bmΩ,ssa-°nƒ (dn-´.tIm˛ Hm-∏-td-‰o-hv _m-¶v- amt\-P¿), tPm-kv, B‚Wn, am-Xyq, tPm¿-Pv, knkv-‰¿ tdm-kv am-Xyp kn.Fw.kn(hn-a-e-`-h≥ sXm-Sp-]p-g), tam-fn. a-cpa-°ƒ: ta-cn- sIm-√-d-bv°¬ hm-c-s∏-´n, tPm¿Pv sam-´-bm-t\¬ Ip-d-hne-ßm-Sv, B-\n Ip--gn-IWn-bn¬ ao-¶p-∂w, dn-´. A-[ym-]-I≥, t{K-kn s]m-´-ºp-g- B-b-h-\, sP-kn In-g-t°-]m-en-bØv ao-¶p-∂w, Pm≥-kn N-°-f-Øv-aym-en¬ tImX-aw-K-ew, kn-kn B-\n°m-tXm-´-Øn¬- B-c°p-g, k-Æn Nm-Ø≥tIm-´v A-cn-°p-g.

tIm-X-aw-K-ew: ]-tc-X\m-b ]q-tWm-fn kv-‰o-^s‚ `m-cy ta-cn kv-‰o-^≥ (89). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p 3\p tIm-X-awK-ew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A¬t^m≥-k, t_-_n, tPmk-^v, B‚-Wn, sN-dnbm≥. a-cp-a-°ƒ: B‚Wn tIm-bn-°-c In-g-°º-ew, tkm-^n πm-tØm´-Øn¬ I-√q¿-°m-Sv, en≥ ap-tØ-S≥, _o-\ Ce-™n-°¬, ]-tc-X-\mb tP-°-_v s\-Spw-]p-dw.

Np-f-fn-°¬: Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv B-ep-him-J-bn¬ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂ Xp-k-∏-dºn¬ tPm-jn (54). `m-cy: D-j. a-°ƒ-: Pn-j, jn-\p. a-cp-a-°-ƒ: \n-Jn¬, cmPo-hv.

ssk-\-_

sXm-Sp-]p-g: \-S-bv-°¬ ]n Im-knw lm-Pn-bp-sS (\-S-bv-°¬ Ip-™-∏≥) `m-cy sse-e Im-knw(64) . Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xn-cph-√w sN-∂-t°m-Sv- IpSpw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: k-°o-\, tUm. dn-bm-kv(F-S-∏mƒ tlm-kv-]n‰¬), k-eo-\, sj-aow (sk-Uv-\, sXm-Sp-]p-g). a-cp-a-°ƒ: A-–pƒ dlow, (Nm-Ø-t¶-cn¬, s\-´q¿, F-d-Wm-Ip-fw, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv- F≥-Pn\o-b¿, sIm-®n≥ t]m¿-´v{S-kv-‰v-), j-_v-\, (P-am¬ a≥-kn¬, ]m-e-°m-Sv-), tUm. \-hm-kv-, (tj-JvJ-eo-^ sa-Un-°¬ kn‰n A-_p-Zm-_n), ^m-Øna, (D-j-kv-, tIm-´-bw). v, km-_p, _n-t\m-bv.

Pm-\-In Ccn´n: t\cw-t]m-°v tdmUn-se ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Pm-\-In (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cma≥. a°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-aXn. a-cp-a°ƒ: `m-kvIc≥, A-\n-X.

tcm-lnWn X-e-t»cn: \n-´q¿ Nn-d-°°m-hn-\-Sp-Øv Nm-غ≈n ho-´n¬ I-®pº-Øv tcm-ln-Wn(85). a-°ƒ: {]-Zo]≥, ]-¶Pm£n, {]-tam-Zv, {]-koX, kp-[o-¿-_m-_p, ]-tcX\m-b Nm-غ-≈n cta-i≥. a-cp-a°ƒ: cm-Lh≥, cm-[m-Ir-jvW≥, hn-iz-h√n, kp-\n-X, tim`, A-PnX.

Im-™-ßm-Sv: Im-en-®m∑m-cw ap-°-S-bn-se ]-tcX-\m-b Fw Sn l-ao-Zn-s‚ `m-cy Sn ]n ssk-\-_ (65). a-°ƒ: i-co-^v, apkv-X-^, k-^n-b, A-jv-d^v, d-^o-Jv, k-emw, kn±n-Jv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, ^u-knb, ap-kv-X-^, _p-jv-d, dko-\, P-ko-\, Pw-ko-d, A-_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-–p¬-d-km-Jv, kpss_-Z, J-Zo-P, ]-tc-X-cmb e-Øo-^v, l-ao-Zv.

cm-L-h³ ]m-\q¿: sam-tI-cn ]-Sn°¬ cm-L-h≥ (73).

e-£v-an-¡p-«n

a-lvaq-Zv amln: sNm-¢n kn.]n. tdm-Un-se A¬ ^-Pvdn¬ a-lvaq-Zv (60). `mcy: Nm-tØm-Øv A-kv-a. a°ƒ: A-^vk¬, Bkn^v, A≥-km¿, A¿jnZv. k-tlm-Z-c߃: JmZ¿, ap-kvX-^ (C-cphcpw J-Ø¿).

c-\o-jv-Ip-amÀ Xn-cp-h-√: s\-√m-Sv sIm®p-Nm-en¬ sI sI cm-P∏-s‚ a-I≥ c-\o-jv-Ipam¿ (A-\n¬-˛33). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12.30\v bp-ss\-‰-Uv s]¥-t°m-kv-Xv Ip-º-\m-Sv sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: kn-‘p. a-°ƒ: A-e≥, F-_≥.

B-bn-i

JZo-P l-Öp-½ sIm-bn-em≠n: ap-kv-enweo-Kv t\-Xmhpw ap≥ Fw.F¬.F.bpam-b ]tc-X\m-b ]n hn ap-l-ΩZn-s‚ `mcym am-Xm-hv JZo-P l-÷p-Ω(89). `¿Ømhv: sam-bv-Xo-≥-Ip´n. aIƒ: _o-hn.

Im-fn-Imhv: Cu-\m-Zn-bnse ]-´n-°m-S≥ A-b-tam´n-bp-sS `m-cy -B-bn-i (70). a°ƒ: A-∫mkv, I-_o¿, a-PoZv, ap-Po_v, \-Po_v, k-eo-a,Akvam_n,kp-Pn-Xm-_n. a-cpa°ƒ: dw-eØv, k-^nb, A-eo-a, kp-ss_-Z.

ap-l-½-Zv d-^o-Jv ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw sF.-kn.-Sn kv-Iq-fn-\v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ F hn ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (47). ]-S-∂ a-kv-Pn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv ap≥ J-Pm-©nbm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bnj. a-°ƒ:ip-ssd-lv, jpssl-_v, jp-ssl-e. ]nXm-hv: A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn. am-Xm-hv: F hn km-dp. k-tlm-Z-c-߃:Peo¬, B-bn-j, A-_qimw, \-^o-k-Øv, A–p¬ d-Du-^v.

sP-bnwkv C-cn´n: F-®n√w tXm-´pI-S-hn-se a-‰-Øn¬ sPbnwkv (A-∏-®≥˛58). `mcy: ]u-fn Im-cy-a-Sw. a°ƒ: Sn ‚p, Sn-tPm. a-cp-aI≥: satPm Nn-ΩnWn-°m Sv. k-tlm-Z-c߃: ta-cnsN-dp]p-c-bnSw (tIfIw), sse-k-Ω Ip-∂∏≈n, A-Ωn-Wn X-dt∏¬ (Imk¿-tIm-Uv), F¬kn, a-Rv-Pp ]-≈nbn¬ (Np-¶-°p-∂v), tPm¿Pv, ]-tc-X\m-b t__n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´p aq-∂n-\v F-Sq¿ sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

B-bn-kp-½ ]-S-∂:Im-S-t¶m-Sv Sn sI kn B-bn-kp-Ω (95).

Xo-t°m-bn: I-gn-™Zn-h-kw Xo-t°m-bn am-h-Sn a-e-ta¬ A-©mwssa-en-se ]p-c-bn-S-Øn¬ sI´n-∏p-W¿-∂ \n-e-bn¬ I-≠ I-an-Xm-°-fp-sS Po¿Wn-® ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-™p. A-Sp-Ø _‘p-°-fm-b Xo-t°m-bn am-h-Sv a-e-ta¬ ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ hn-t\m-Zv (l-cn-˛28), C-Sp-°n N-∏mØv ]m-d-∏p-d-Øv A-iz-Xn(20) F-∂n-h-cp-tS-XmWv ar-X-tZ-l-߃. s]-bn-‚ n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fm-b hn-t\m-Zpw Aiz-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ k-Pn-bpw H-cp-an-®m-bncp-∂p tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v hn-t\m-Zv A-iz-Xn-bp-am-bn ]-cn-N-b-s∏-Sp-I-bpw {]-W-bØn-em-hp-I-bp-am-bn-cp-∂p. I-gn-™ 17\v C-cp-hcpw H-fn-t®m-Sn. C-cp-h-cpw A-Sn-am-en-bn-ep-≈ Aiz-Xn-bp-sS A-Ω-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´nse-Øn-b-Xv {]-iv-\-ap-≠m-°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂pX-s∂ Xn-cn-sI Xo-t°m-bn a-e-ta¬ FØn C-cp-h-cpw hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-øpI-bm-bn-cp-∂p. hn-t\m-Zv hn-hm-ln-X-\pw c-≠p-Ip´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. hn-t\m-Zv a-e-ta¬ `m-cyho-´n-epw \-S-bv-°-ep-≈ kz-¥w ho-´n-epw am-dn-amdn Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xn-\m¬ C-bm-sf Im-Wm-™n´pw ho-´p-Im¿ A-t\z-jn-®n-cp-∂n-√. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: B-Zn-Xy, A-Xp¬. kw-kv-Im-cw C-∂v \-S°pw.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bv-°p k-ao-]w a-[yh-b-kv-°≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. Hm®n-d h-≈n-Ip-∂w ]p-Ø≥-hn-f- In-g-t°-Xn¬ l-_o_v(50) B-Wv C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kn-\-cn-sIbm-bncp-∂p kw-`-hw. C-t±-l-sØ \m-´p-Im¿ D-S≥ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶n-epw a-c-Ww kw`hn®p. `m-cy: \-ko-a. a-°ƒ: lm-jnw, A-\o-jm.

B-Zn-hm-kn hr-²³ a-cn-¨-\n-e-bnÂ

a-d-bq¿: -I-Ωm-fw-Iq-Sn B-Zn-hm-kn-tIm-f-\n-bn-se alm-enw-Kw(70) h-gn-b-cn-In-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. I-Ωm-fw ]-Sn-bn¬ \n-∂p 10 In-tem-ao-‰¿ A-I-ebp-≈ Xo¿-Ya-e tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ h-gn-b-cn-Inem-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: e-£v-an.

C-{_m-lnw

-]-ßm-h-Xn

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ

N-{µ-Zm-kv

]-ßm-£n

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv h-en-b-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ssl-t{Zm-kn-s‚ aI≥ C-{_m-lnw (78). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: I_o¿, Xzm-ln-d, ko-\Øv. a-cp-a-°ƒ: sslt{Zm-kv, ap-l-Ω-Zv, k-^nb.

sX-tßm-Sv: Iq-h-∏-d-ºn¬ ]-flm-h-Xn (85). kwkv-Imcw C-∂p- cm-hnse 9.30\v A-Øm-Wn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. a-°ƒ: e-fn-X, Hm-a-\. acp-a-°ƒ: k-enw-Ip-am¿, A-\n-b-∏≥.

s\-øm-‰n≥-I-c: B-dmepw-aq-Sv ]q-Pm \-K¿ hmgp-hn-fm-I-Øv I-Wn `-h\n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿ (62). `m-cy: Ip-am-cn. a°ƒ: I-Æ≥, I-Wn-I, I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: e-£van, A-\n¬-Ip-am¿, _n-PpIp-am¿.

_m-e-cm-a-]p-cw: A-cphm-t°m-Sv h-b-W-hn-f ho´n¬ N-{μ-Zm-kv (62˛-dn-´. hm-´¿ A-tXm-dn-´n Po-h-\°m-c≥). `m-cy: h-k-¥Ip-am-cn. a-°ƒ: {]-ho¨Ip-am¿, {]-Zo-]v Ip-am¿, {]-ko-Z.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv Xp-≠-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b Zn-hm-I-c-s‚ `m-cy ]-flm-£n (89).

A-_q-_-¡À j-_oÀ

I-dp-I-Øn-cp-Øn: h-c-Sn°m-´n¬ I√ymWn. a°ƒ: N-{μ≥, taml\≥, km-hn-{Xn, \n¿Ω-e.

ap-l-½-Zm-en-¡p-«n

Xn-cq¿: A∂m-c tIm´mcn cm-Pp (40). `mcy: kn‘p. a°ƒ: B-ZnXy, A-`n-PnXv, A-Rv-P-\.ktlm-Z-c߃: hmkp, Im¿-Øym-b-\n, am-eXn. kw-kv-Im-cw C-∂v 23\v cm-hn-se F-´n-\v G-gq¿ Ip-Øp-]d-ºv iv-a-im-\Øn¬.

ap°w: a-e-bm-fn bp-hm-hv Zp-ss_-bn¬ lr-Z-bmLm-Xw aq-ew a-cn®p. a-eb-Ω ]p-≈-∂q¿ I√p-]pdw ]-Sn-™m-dv ho-´n¬ sam-bv-Xo≥-Ip-™n-lmPn-bp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ j-_o¿(24) B-W-v a-cn-®Xv. Zp-ss_-bn-se P-_¬ A-en-bn¬ C¥y≥ ka-bw i-\n-bm-gvN ]p-e¿-s® \m-e-cbv°m-Wv bp-hm-hv a-cn-®sX-∂m-Wv _-‘p-°ƒ°v hnh-cw e-`n-®Xv. amXm-hv: ssa-aq-\. k-tlm-Zc߃: _-jo¿, k-°o¿, A-ao¿-Aen, ap-\o¿.

A-¶ Iq-S-c™n: Ip-fn-cm-ap-´n ap-≠m-´v tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂(94).

IÃym-Wn

am-[-h³ Ib-dm-Sn: A-Sn-s∏-c-≠ ]p-g-∏m-ew ho-´n¬ ]-tcX-\m-bn tIm-ºn-bp-sS aI≥ am-[-h≥(75). B-ZyIm-e I-Ωyp-Wn-Ãv Im-c\pw A-bn-eq¿ ]-©mbØv {]-kn-U-‚pam-bncp∂p. `mcy: b-tim-Z. a-°ƒ hk-¥, tam-l-\≥. t{]a. tZ-h-Zmkv, jm-Pp, t__n, ]-tc-X-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ:_me≥, cmP≥, {]tamZv. Aw-_o-I. kPn-X h\n-X.

Xn-cq¿: tIm-´v ]-ø-\-ßmSn ]-tc-X\m-b ap-fn-bØn¬ _m-h-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zm-en-°p´n (_m∏p). am-Xmhv: ]-tc-Xbmb B-an-\p-°p´n. `mcy: B-an\p. a°ƒ: jm^n, _-jo¿, _m-h, kp-sse-J, k-Pv\, kp-ss_-Z, kp¬^Øv, ^m-Øn-a, k¬-a, kpa-ø. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-sam-bvXo≥, sam-bv-Xo≥-Ip´n, _m-h, ap-Po_v, Pw-jo¿.

cma³ Iq-Øp-]-dºv: B-e-t®cn-bn-se aT-Øn¬ cm-a≥ (64). `mcy: am-[hn. aI≥: tkmP.

cm-Pp

_m-e³-In-Smhv t]-cm{º: hn-ap-‡-`-S≥ Iq-Øm-fn-bn-se F-S°≠n _m-e≥-In-Sm-hv(70). `m-cy: hn-ae-Ω. a°ƒ: _n-Pp-Ir-jvW≥, _n-μp(A-[ym]n-I Xriq¿). a-cp-aI≥: A-Pn-Xv-Ipam¿(sI.F-kv.F-^v.C. Akn. am-t\-P¿ Xriq¿).

Ip-ªn-cm-a³ \mbÀ t]-cm{º: Iq-Øm-fn-bnse dn-´. sk-bn¬-Sm-Ivkv Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]q-htd-Ω¬ Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿(72). `mcy: tZ-hInA-Ω.

ktcm-Pn-\n A-½mÄ ]-ø-∂q¿: kp-{_“-Wy kzm-an t£-{X-Øn-\p kao-]w e-£v-an aT-Øn¬ k-tcm-Pn-\n A-Ωmƒ (85) ]q-s\-bn¬ \n-cym-Xbmbn. sd-bn¬-th DtZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂ ]tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥ A-ø-cp-sS `m-cy-bmWv. aIƒ: th-Zm-hXn. a-cp-aI≥: A-cp¨ (F≥-Pn\o-b¿ ]q-s\).

Zn-hm-I-c³ am-f: ]p-Ø≥-Nn-d amWn-bw-Im-hv Im-hp-¶¬ Zn-hm-I-c≥ \m-b¿ (71). `m-cy: h-kp-a-Xn. a-°ƒ: Zo-]-Iv, Zo-].

kzm-X-{´y k-a-c-tk-\m-\n cm-P-½mÄ h¿-°-e: Xm-{a-]-{Xw e`n-® kzm-X-{¥y k-a-ctk-\m-\n sN-dp-∂n-bq¿ Z-f-hm-]p-cw Im-´p-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b ssh-ch≥ sN-´n-bm-cp-sS `m-cy cm-P-Ωmƒ (87). a-°ƒ: Ir-jv-W≥ sN-´n-bm¿ (dn´. ]n.B¿.H. hn-Zym-`ymk h-Ip-∏v), s]m-∂Ωmƒ (dn-´. sl-Uv-¢m¿°v c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip∏v), ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±\≥, im-¥-Ωmƒ, cm-P≥ sN-´n-bm¿ (ko-\n-b¿ C≥-kv-{S-Œ¿ N-μ-\tØm-∏v sF.Sn.sF), _m-_p sN-´n-bm¿ (K-h. tIm-¨-{Sm-Œ¿). a-cp-a°ƒ: `-K-h-Xn A-Ωmƒ (dn-´. kq-{]-≠v, s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v), Ir-j-v W≥-Ip-´n (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn), Aw-_nI (sN-ss∂), tKm-]m-eIr-jv-W≥, {]-`m-Ip-am-cn, A-\n-X Ip-am-cn.

ap-l½-Zv lm-Pn Xr-∏\-®n: N-c-°√n߬ ]n kn ap-lΩ-Zv lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P.

SWen Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-Sp-¯p

am-[-h³

jm-lp l-ao-Zv

Im-´m-°-S: tIm-´-∏p-dw _n-Pp `-h-\n¬ dn-´. t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ am[-h≥ (74). `m-cy: iym-a-ftZ-hn. a-°ƒ: _n-Pp, Ihn-X, ss_-Pp, k-cn-X. acp-a-°ƒ: kp-\n-X, a-tljv, A-\p-cq-], jn-_p.

I-√-d: sF.bp.Fw.F¬. ap≥ Pn-√m ssh-kv {]-knU‚pw hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-anXn ap≥ bq-\n-‰v {]-kn-U‚p-am-b ]m-tßm-Sv ]-´mWn-°-S ho-´n¬ jm-lp¬ l-ao-Zv (85). `m-cy: JZo-P _o-hn. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv \n-km¿, ap-l-Ω-Zv A-ao¿, ap-l-Ω-Zv dm-^n, dlo-\, ap-l-Ω-Zv dm-kn. acp-a-°ƒ: jm-an-e, ^¿lm-\, d-Po-\, hm-ln-Zv, Pko-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se ta-te ]m-tßmSv ]p-Ø≥-]-≈n- J_¿ÿm-\n¬.

tdm-k am-\¥hm-Sn-: X-hn™m¬- hn-a-e- \-K¿- D-Zb-Kn-cn-bn-se- ]-tc-X-\mb- A-øm-\n-°m-´v- ]n- sPA-{_-lm-an-s‚- `m-cytdm-k -(Ip-™m-an-˛-93)-.kw-kv-°m-cw- C-∂p sshIo´v aq-∂n-\v- X-hn™m¬- sk-‚ v- ta-co-kv]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ-:- tPm-kv,- tXm-a-kv,]m-∏-®-≥,- a-Ø-≥,- a-dn-b°p-´n,- kn-kv-‰¿- F-an-en≥ (an-j-\-do-kv- Hm-^v- Nmcn-‰n,- tPm¿-Zm-≥),- kn-kv‰¿- Un-em-cn- (Un-.F-kv.F-kv-. _mw-•q¿-).a-cp-a-°ƒ-:- tPm-k-^v- hmtf-∏-d-ºn¬,- Nn-∂-Ω- ]pXp-°n-bn¬,- en-kn- Dt≈m-∏-≈n,- B-eo-kv- awK-e-Øv,- tPm-fn- A-º-eØn-¶¬.-

\mWp Iq-Øp-]-dºv: ]-Øm-b°p-∂n-se am[-hn k-Z-\Øn¬ dn-´. Pn√m tImSXn in-c-kv-X-Zm¿ Ip-‰n∏pd-Øv \m-Wp (89). `mcy: ]-tc-Xbm-b am[hn. a°ƒ: cm-[m-`mbn, Kw-Km-[c≥, ]fl-P, t{]a-P, a-t\mPv, P-b-XneIw, ]-tc-X\m-b P-btZh≥. a-cp-a°ƒ: c-ho{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, l-co-{μ≥, jo-P, k-Xn, I-hnX.

bphm-hv Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn ]m-tßm-Sv: N-¥-°p-∂v Ieym-Wkw-Lw k-©-cn-¨ ep-sk‚ v ho-´n¬ Aho-´n-\p-≈n-se Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv _m-e³ a-cn-¨p \m-\nD-Ø(29)sb -c-Øn¬ Xq-ßn a-cn-® in-h³-Ip-«n-¸n-Å

C-µn-c

A-en-¡p-ªv

A-_v-Zp-Ê-emw

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c A-iz-Xn (X-d-bn¬ ]p-Ø≥-ho-Sv)bn¬ sI in-h≥-Ip-´n-∏n-≈(65). `mcy: F-kv kp-[m-tZ-hn. a°ƒ: sI F-kv A-PnØv, sI F-kv {]n-b. a-cpa-°ƒ: H kv-an-X, sP {ioIp-am¿.

N-h-d: tX-h-e-°-c ]m-ebv-°¬ Ip-t∂¬ ]-Sn™m-‰-Xn¬ sI kp-μ-tci-s‚ `m-cy F-kv C-μnc(50). a-°ƒ: _n-μp, kn‘p. a-cp-a-°ƒ: F-kv A-tim-I≥, F-kv A\n¬-Ip-am¿.

kÂ-am-_o-hn

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ Ip-´pwhm-Xp-°¬ sI ]p-jv-]N-{μ≥(54).

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-Zn\m-Sv-sX-°v X-øn¬ lukn¬ A-en-°p-™v (89). `m-cy: k¬-am-Ip-´n. a-°ƒ: bq-\p-kv-Ip-´n, ko-\-Øv, Ip¬-kw-_ohn, sIm-®p-Ip-™v(Kƒ^v-), kp-ss_-Z, k-^n-bØv, a-Po-Zv-Ip-´n, jo-P. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, dlow (Kƒ-^v-), bq-kp-^vIp-™v, k¬-am-_o-hn, jm-P-lm≥, k-eow (Kƒ^v-)-, \n-j, A-\-kv (Kƒ^v-).

^tdm°v: A-Iv-]m-ln (B-ƒ tIc-fm ]m-c‚ vkv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ln-b-dn-Mv Cw-]tb-gvkv) kwÿm-\ P\-d¬- sk-{I-´-dnbpw tIc-fm s]≥-j-t\-gv-kv t_-∏q¿ afi-ew sk{I-´-dnbpw s]m-Xp {]h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ sImf-Ø-d Nm-a-∏-dºn¬ kn sI A-_v-Zp -emw (57). (dn-´. Ãm-‰nÃn-Iv C≥-kv-s]-Œ¿). sN-dp-h-Æq¿ hSt° Pp-amA-Øv al√v afi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kam-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: A-l-ΩZv. am-Xmhv: B-bn-i_n. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: dw-kn-b, dm-knb, d-lo-a. a-cp-a°ƒ: ap-\mkv, kn-±oJv, d^oJv. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp¬ J-m Z¿, A_vv-Zp-k-aZv, kn-±oJv, ]tc-Xbm-b k-°o-\, aøn-Øv \-a-kv-°m-cw cmhn-se 11\v sImf-Ø-d Pp-a-A-Øv ]-≈nJ_¿-ÿm-\n¬.

I-S-bv-°¬: ap-°-S-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b _jo-dn-s‚ `m-cy k-¬-am_o-hn(56). a-°ƒ: jo-P, kn-±n-Jv, dm-^n. a-cp-a°ƒ: j-co-^p-±o≥, _n≥-j, l-ko-\.

Ip-ªn-t¸m-¡À lm-Pn I¬∏-It- ©cn: Ip-≠wNn-\b - n-se sN-º≥ Ip™n-t∏m-°¿ lm-Pn (69). `mcy: a-dn-bmap. a-°ƒ: apl-ΩZ- en, P-Av^ - ¿, Ip™n-aq-k, jwkp, Ip™o≥, D-Ωp-k¬-a, dwe. a-cp-a°ƒ: A-–p-\mk¿, ap-lΩ - Z- vI - p-´n, ss-ee - , \ko-d, \n-k, km-Zn-b. ktlm-Zc - ߃: _o-cm≥Ip´n, Ip-™m-en-°p-´n, apl-ΩZ- vI - p-´n, J-Zo-b° - p-´n , ^m-Øn-a° - p-´n, B-ky, k-^n-b, ^m-Øn-a.

]p-jv-]-N-{µ³

C{_m-lnw C-cn-°q¿: ]m-ew ssk-‰v Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p k-ao]w sI hn lu-kn¬ tIm-Sn-°-≠n C-{_m-lnw (60). `mcy: sI hn B-bnj. a°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-ko-a, ^mØn-a. a-cp-a°ƒ: k-do-\ ({io-I-WvT-]p-cw), \u^¬ (s]m∂yw X-et»-cn), d-Du^v ({io-IWvT-]p-cw). k-tlm-Zc߃: a-dnbw (I-eym-Sv), A-–p- -emw (ªmØq¿), ]-tc-X\mb sambv-Xo≥-Ip´n (s]-S-btßm-Sv).

Ip-ªn-¸n-Å A-½ Im-h-\m-Sv: ]q-h≥-]p-g {io-Ir-jv-W a-μn-c-Øn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W-]n≈-bp-sS `m-cy dn-´. A[ym-]n-I Ip-™n-∏n-≈ A-Ω(98).

ti-J-c³ ]p-∂-bq¿-°p-fw: \mt°m-e- I-ºp-≈n ti-J-c≥ (74). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: c-P-\n, h-k-¥≥, jo-_, a-tl-jv. a-cp-a°ƒ: A-Pn, kn-\n, hmkp, _-_n-X.

]p-Ø-\-ØmWn: _- ‘ p- h o- ´ n- s e I√ym- W - Ø n- \ mbn ]p-d-s∏-´ IpSpw_w k-©-cn-® Hm-t´m-dn-£ I√ym- W ho- S n- \ p k-ao-]w \n-b-{¥Wwhn-´p a-dn-™v F-´p h-b- p-Imc≥-a-cn®p. aq-∂p t]¿-°v ]-cnt°‰p. Im-Smºp-g˛I-tc-°m-Sv tdm-Un¬ aq-emwtNm-e-bn¬ C∂-se D®-bv°v H-cp aWn-tbm-sSbm-Wv A-]-ISw. Hm-t´m-dn-£-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ I∑-\w ta-Sn∏m-d sN-dphm-c j-d-^p-±o≥˛jmZntamƒ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv kn-\m≥ (F´v) B-Wv a-cn-®Xv. Hm-t´m-dn-£ ss{U-h¿ ]pØ-\-Øm-Wn kz-tZ-in A-Øn-°-]-d-ºn¬ A-jvd-^v (41), `m-cy k-^n-b (37), a-Iƒ l-^v-k-Øv (17) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc h-fm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. Hm-t´m-ss{U-h¿ A-jv-d^n-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS ]p-{X-\m-Wv a-cn-® kn\m≥. I-tc-°mSv aq-emw-tNm-e-bn-se tNm-bn-aTØn¬ D-Æn-bp-sS ho-´n-se I√ym-W-Øn-\p ]p-ds∏-´-Xm-bn-cp-∂p kwLw. kn-\m≥ I∑-\w Pn.F¬.]n kv-Iq-fn-se c≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-YnbmWv. ap-lΩ-Zv jn-_n¬ GI-k-tlm-Z-c-\m-Wv. Im-Smºpg t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-XtZ-lw Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sImSpØp. a-øn-Øv C-∂-se cm-{Xn 8.30 I∑-\w Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n.

\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C∂-se ]p-e¿-s® \m-temsS-bm-Wv kw-`-hw \-S-∂sX-∂v I-cp-Xp-∂p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b A-\n `m-cy-tbm-Sv ]n-Wßn H-‰-bv-°m-Wv I-gn-™p-h-∂n-cp-∂-Xv. `m-cy-bpw a°-fpw im-kv-Xmw-tIm-´-bn-ep-≈ A-h-cp-sS Ip-Spw-_ho-´n-em-Wv Xm-a-kw. cm-hn-se A-b¬-hm-kn-I-fm-Wv A-\n-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ]m-tßm-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ar-X-tZ-lw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]mÃptam¿-´w \-S-Øn cm-{Xntbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. ]n-Xm-hv: Zm-tamZ-c≥. am-Xm-hv: cm-[. `m-cy: tim-`. a-°ƒ: A-\q-]v, Acp¨, A-Xp¬.

a-Zvdkm A-[ym-]-I³ Hm-t«m-bn-Sn-¨p a-cn¨p

Xm-a-c-t»-cn: tPm-en ÿe-Øv aZvd-km A-[ym-]I≥ Hm-t´m-bn-Sn-®p a-cn-®p. A-Sn-hm-cw I-ºn th-epΩ¬ kp-∂n a-kv-Pn-Zn-se ap-A-±n\pw \p-kv-d-Øp¬ Ckvemw aZvd-km A[ym-]-I-\pam-b sIm-Sph-≈n HX-tbm-Øv B-e-]p-dm-bn¬ A-–p-d-lvam≥ apkveym¿(50) B-Wv a-cn-®Xv. i-\nbm-b cm{Xn F´-ctbm-sS A-Sn-hm-cw A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-im \-a-kv-Im-cw I-gn-™p tdm-U-cn-In-eq-sS _kv kv-‰m‚n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Hm-t´mC-Sn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ap-kveymsc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acn®p. ]-tc-X\m-b sNdn-b ap-l-Ω-Zn-s‚bpw D-Ωm-®bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy:kpl-d. a-°ƒ:D-Ωp l_o-_, \ko-_ \-kvdn≥. a-cp-a-I≥:C-Jv-_m¬ (Bcm-{ºw.)

C-Sp-°n: \m-c-I-°m-\w an\n Um-an-t\m-Sp tN¿-∂p≈ S-W-en¬ ho-Wv ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw ^-b¿t^m-gv-kv kv-Iq-_m Sow I-s≠-SpØp. X-¶-a-Wn kz-tZ-in ]u-h-Øv ho-´n¬ kn-_nbp-sS a-I≥ A-\q-]v(20) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gvN ssh-Io-´v 5 a-Wn--°v Iq-´p-Im-tcm-sSm-∏w FØn-b A-\q-]v Im¬h-gp-Xn P-em-i-b-Øn-te-bv-°v ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ K-h. tIm-f-Pv A-h-km-\ h¿-j _n.tImw hn-Zym¿-Yn-bpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sN-b¿-am-\p-am-bncp-∂p A-\q-]v. \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-{Xn ssh-Ipwh-sc Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw bp-hm-hns\ I-s≠-Øm≥ km-[n-®n-cp-∂n-√. cm-{Xn 10 a-Wntbm-sS ÿ-e-sØ-Øn-b F-d-Wm-Ip-fw ^-b¿ t^mgv-kv kv-Iq-_m So-aw-K-߃ cm-{Xn G-sdssh-Ipw hsc Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® Xn-c-®n¬ ]p-\-cm-cw-`n-® kw-Lw cm-hn-se 8.30 \v F-gp-]-X-Sn Xm-gv-N-bn¬ \n-∂p ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-Øp. F.Un.--Fw. tam-l≥-]n-≈-bv-s°m-∏w C-Sp-°n Xl-kn¬-Zm¿ Zn-t\-iv Ip-am¿, sU-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿ a-t\m-Pv cm-P≥, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sI jn-_p, kn.sF. kn sP am-Xyp, F-kv.sF. k¬-h≥-k¨ s\-t‰m F-∂n-h-cpw Po-h-\-°m-cm-b F≥ sI k-Poh≥, Fw sP tXm-a-kv, tPm-bn tPm-k-^v F-∂n-h-cpw D-≠m-bn-cp-∂p. ^-b¿t^m-gv-kv tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ tPm¨ Pn πm-°n¬, ^-b¿-am≥-am-cm-b Fw Fw A\n¬ Ip-am¿, sI F≥ _n-Pp, sI sI cm-Pp, jn-_p, ]n ^n-en-∏v, Sn ]n jm-Pn, sI _n jm-Pn-tam≥ F-∂nh¿ Xn-c-®n¬ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Øp. A-]I-S-a-c-W-sØ Xp-S¿-∂p \m-c-I-°m-\w sI.Fkv.C._n an-\n Um-an-s‚ S-W¬ ap-J-Øv tK-‰v ÿm]n-°m-\pw Im-h¬-°m-sc G¿-s∏-Sp-Øm-\pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ Umw tk-^v-‰n sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿-°v \n¿-t±-iw \¬-In. S-W¬ ap-J-Øv sX-∂n-ho-Wv I-gn-™ Zn-h-kw bp-hm-hv a-c-W-s∏-´ncp-∂p. S-W¬ ap-Jw A-S-®p-d-∏n-√m-sX In-S-°p-∂-Xn\m-epw Im-h¬-°m¿ C-√m-Ø-Xn-\m-epw ho-≠pw A]-I-S-kw-`-h-߃ D-≠m-hm-\n-S-bp-s≠-∂v - ÿ-ew k-μ¿-in-® F.Un.Fw hn B¿ tam-l-\≥ ]n-≈ dnt∏m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p.900 ao-‰-tdm-fw \o-f-ap-≈-Xpw C-cp-´p-≈-Xp-am-b S-W-en-eq-sS an-°-t∏m-gpw B-fpIƒ I-b-dn Um-an-se-Øm-dp-s≠-∂pw dn-t∏m¿-´n¬ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

a-√-∏-≈n: hm-bv-∏q-cv im-kv-Xmw-tIm-bn-°¬ tdmUn¬ kv-Iq-´¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. F-cp-ta-en kz-tZ-in hm-bv-∏q-cv I-Æ-¶-c e-£w-ho-´n¬ iw-kp±o≥ I-√m-bn (55) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu- am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. J-_-dS-°w \-S-Øn.

bp-hm-hn-s\ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw-hm¿-Un¬ am-fn-tb-°¬ Ip-™p-_m-h-bp-sS a-I-≥ j-°o¿ (33) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® s]m∂mw-sh-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]-´-W-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. t]mÃp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-dnbw-_o-hn-bm-Wv a-m-Xm-hv. D-a-bv-_, ssk-\-_, sFj-_ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv.

kn ]n- tPm¬ hn-`m-K¯nsâ bp.Un.F-^v. ssl-µ-h B-Nm-cy-³amÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-§-sf ln-µp-¡Ä H-ä-s¡-«m-bn sN-dp-¡-Ww: kzm-an hn-tiz-iz-c XoÀ-Y {]thi\w Xn-c-sª-Sp-¸n-\p ti-jw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.Fw.]nbn-se kn ]n tPm¨ hn-`m-KsØ bp.Un.F-^v L-S-I-I-£nbm-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xn-cs™-Sp-∏n-\p ti-jw Xo-cp-am-\sa-Sp-°pw. C-Xp-kw-_-‘n-® bp.Un.F-^v. X-Xz-Øn¬ AwKo-Im-cw \¬-In-. L-S-I-I-£n B-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-hp-∂Xp h-sc bp.Un.F-^n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-N-mc-W-]-cn-]m-SnI-fn¬ k-Po-h-am-Im-\m-Wv kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s‚ Xo-cpam-\w. A-Xn-\v ]n-f¿-∏n-s\-XpS¿-∂p A-h¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø Xncp-h-\-¥-]p-c-sØ kn.Fw.]n . kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

bp.Un.F-^v. {]-N-c-W-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°m-\m-Wv [m-c-W. C-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw C∂-se tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-KX

B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw F¬.Un.F-^n-te-°p t]m-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t∏mgpw bp.Un.F-^n¬ X-s∂ Xp-Scm-\m-bn-cp-∂p kn ]n tPm¨ hn-

bp.Un.F-^v. X-Xz-¯n Aw-Ko-Im-cw \Â-In

Øn¬ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am-dpw ]-s¶-SpØn-cp-∂p. C-Xpw bp.Un.F-^nte-°p-≈ kn ]n tPm¨ hn-`mK-Øn-s‚ k-Jyw D-d-∏n-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. hy-‡n-]-cam-b ]-S-e-∏n-W-°-ß-sf Xp-S¿∂p Im-e-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ aq-ew kn.Fw.]n. ]n-f-cp-I-bpw sI

`m-K-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-tXk-a-bw I-gn-™ Zn-h-kw kn.Fw.]n. tIm-´-bw Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv kn ]n tPm¨ hn`m-K-hpw I-Æq¿ Hm-^n-kv sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Khpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv b-Ym-{I-aw bp.Un.F-^v ˛ F¬. Un.F-^v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sIm-®n: ssl-μ-h B-Nm-cy∑m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ B-{I-aW-ß-sf ap-gp-h≥ B-Nm-cy-∑mcpw H-∂n-®p \n-∂p t\-cn-S-W-sa∂pw ln-μp k-aq-l-Øn-s\-Xntc-bp-≈ I-S-∂m-{I-a-W-ß-sf ln-μp-°ƒ H-‰-s°-´m-bn sN-dp°-W-sa-∂pw D-Up-∏n t]-Pmh¿ aTm-[n-]-Xn kzm-an hn-tiziz-c Xo¿-Y. [¿-a-c-£mth-Zn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw assd≥ ss{U-hn¬ \-S-∂ [¿-a-c£m kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw cm-jv-{So-b kzm-X{¥w t\-Sn-sb-¶n-bpw ln-μp kam-P-Øn-s≥-d-bpw A-Xn-s≥-d

kmw-kv-Im-cn-I \n-e-\n¬-∏n-s≥d-bpw kzm-X-{¥yw C-\n-bpw km[y-am-bn-´n-s√-∂ N-S-ßn¬ apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b hn-izln-μp ]-cn-j-Øv tZ-io-b am¿-K Z¿-i-I≥ A-tim-Iv knw-Kmƒ ]d-™p. k-\ym-kn-am-sc-bpw B-{i-aß-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\ temIw ap-gp-h≥ C-∂v hym-]-I-amWv. Im-©n aTm-[n-]-Xn-sb-bpw {]-⁄m-`m-c-Xn-sb-bp-sam-s° I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bnen-e-S-®-Xpw Cu Kq-Vm-tem-N\-bp-sS `m-K-am-Wv. A-ar-Xm-\μ-a-bn aT-sØ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv tem-I-sØ ap-gp-

h≥ ln-μp-°ƒ-°pw t\-sc-bp≈ A-{I-a-am-bn Im-W-W-sa∂pw A-tim-Iv knw-Kmƒ ]-d™p. N-S-ßn¬ in-h-Kn-cn aTm-[n]-Xn {]-Im-im-\-μ kzm-an A[y-£-X h-ln-®p.F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥, kzman Nn-Xm-\-μ-]p-cn, kzm-an hn-hn‡m-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an A[ym-Xv-am-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an ⁄m-\m-ar-Xm-\-μ ]p-cn, im¥n-Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\kn-Mv sk-{I-´-dn ⁄m-\ X-]kzn, kzm-an K-cp-U-[z-Pm-\-μ Xo¿-Y-]m-Z¿, kzm-an tKm-hn-μm\-μ≥, [o-h-c-k-` P-\-d¬ sk-

{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, Sn bp cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n Fw F-kv {]kn-U‚ v Fw sI \o-e-I-WvT≥ am-ÿ, F≥ ]n ]-c-ta-iz-c≥, F-d-Wm-Ip-fw \m-b¿ I-c-tbmKw sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥,]n tKm-]m-e≥-Ip-´n am-ÿ, tUmIv-S¿ sI A-c-hn-μm-£≥, AUz. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. sI B¿ kp-tc-{μ≥,sI Pn A-c-hnμm-£≥, Fw sI Ip-t™m¬, kzm-an A-ø-∏-Zm-kv, I-√-d {]im-¥v, ]p-©-°-cn kp-tc-{μ≥ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U≥-dv sI ]n i-in-I-e So®¿ F-kv sP B¿ Ip-am¿,IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn®p.

J-¯-dn- a-cn¨ bp-hm-hn-sâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n Im-k¿-tIm-Uv: c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v JØ-dn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cW-s∏-´ bp-hm-hn-s‚ a-ø-nØv \m-´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. Fcn-bm¬ ªm¿-t°m-s´ sI F A-–p¿-d-lv-am≥ am-ln-s‚ (42) a-ø-Øm-Wv C-∂-se \m-´n-seØn-®v F-cn-bm¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n-b-Xv. tZm-l J-Ø-dn-se A¬ ^¿Zm≥ sam-ss_¬ I-º-\n-bn-se ]n.-B¿.H. B-bn-cp-∂p. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b A-–p¿-d-lv am≥. am-Xm-hv: B-bn-j. `m-cy ssa-aq-\. a-I≥: a-lv-kn≥. ktlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv, A-–p-√, _o-^m-Øn-a, DΩp-A-eo-a, a-dn-bw-_n.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

I-an-Xm-¡-fp-sS B-ß-l-Xy: ar-X-tZ-l-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªp jm-lp l-ao-Zv I-√-d: sF.bp.Fw.F¬. ap≥ Pn-√m ssh-kv {]-knU‚pw hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-anXn ap≥ bq-\n-‰v {]-kn-U‚p-am-b ]m-tßm-Sv ]-´mWn-°-S ho-´n¬ jm-lp¬ l-ao-Zv (85). `m-cy: JZo-P _o-hn. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv \n-km¿, ap-l-Ω-Zv A-ao¿, ap-l-Ω-Zv dm-^n, dlo-\, ap-l-Ω-Zv dm-kn. acp-a-°ƒ: jm-an-e, ^¿lm-\, d-Po-\, hm-ln-Zv, Pko-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se ta-te ]m-tßmSv ]p-Ø≥-]-≈n- J_¿ÿm-\n¬.

\mWp Iq-Øp-]-dºv: ]-Øm-b°p-∂n-se am[-hn k-Z-\Øn¬ dn-´. Pn√m tImSXn in-c-kv-X-Zm¿ Ip-‰n∏pd-Øv \m-Wp (89). `mcy: ]-tc-Xbm-b am[hn. a°ƒ: cm-[m-`mbn, Kw-Km-[c≥, ]fl-P, t{]a-P, a-t\mPv, P-b-XneIw, ]-tc-X\m-b P-btZh≥. a-cp-a°ƒ: c-ho{μ≥, _m-e-Ir-jvW≥, l-co-{μ≥, jo-P, k-Xn, I-hnX.

kzm-X-{´y k-a-c-tk-\m-\n cm-P-½mÄ h¿-°-e: Xm-{a-]-{Xw e`n-® kzm-X-{¥y k-a-ctk-\m-\n sN-dp-∂n-bq¿ Z-f-hm-]p-cw Im-´p-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b ssh-ch≥ sN-´n-bm-cp-sS `m-cy cm-P-Ωmƒ (87). a-°ƒ: Ir-jv-W≥ sN-´n-bm¿ (dn´. ]n.B¿.H. hn-Zym-`ymk h-Ip-∏v), s]m-∂Ωmƒ (dn-´. sl-Uv-¢m¿°v c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip∏v), ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±\≥, im-¥-Ωmƒ, cm-P≥ sN-´n-bm¿ (ko-\n-b¿ C≥-kv-{S-Œ¿ N-μ-\tØm-∏v sF.Sn.sF), _m-_p sN-´n-bm¿ (K-h. tIm-¨-{Sm-Œ¿). a-cp-a°ƒ: `-K-h-Xn A-Ωmƒ (dn-´. kq-{]-≠v, s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v), Ir-j-v W≥-Ip-´n (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn), Aw-_nI (sN-ss∂), tKm-]m-eIr-jv-W≥, {]-`m-Ip-am-cn, A-\n-X Ip-am-cn.

ap-l½-Zv lm-Pn Xr-∏\-®n: N-c-°√n߬ ]n kn ap-lΩ-Zv lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P.

am-[-h³

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ

N-{µ-Zm-kv

]-ßm-£n

in-h³-Ip-«n-¸n-Å

C-µn-c

Im-´m-°-S: tIm-´-∏p-dw _n-Pp `-h-\n¬ dn-´. t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ am[-h≥ (74). `m-cy: iym-a-ftZ-hn. a-°ƒ: _n-Pp, Ihn-X, ss_-Pp, k-cn-X. acp-a-°ƒ: kp-\n-X, a-tljv, A-\p-cq-], jn-_p.

s\-øm-‰n≥-I-c: B-dmepw-aq-Sv ]q-Pm \-K¿ hmgp-hn-fm-I-Øv I-Wn `-h\n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿ (62). `m-cy: Ip-am-cn. a°ƒ: I-Æ≥, I-Wn-I, I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: e-£van, A-\n¬-Ip-am¿, _n-PpIp-am¿.

_m-e-cm-a-]p-cw: A-cphm-t°m-Sv h-b-W-hn-f ho´n¬ N-{μ-Zm-kv (62˛-dn-´. hm-´¿ A-tXm-dn-´n Po-h-\°m-c≥). `m-cy: h-k-¥Ip-am-cn. a-°ƒ: {]-ho¨Ip-am¿, {]-Zo-]v Ip-am¿, {]-ko-Z.

h¿-°-e: I-cp-\n-e-t°mSv Xp-≠-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b Zn-hm-I-c-s‚ `m-cy ]-flm-£n (89).

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c A-iz-Xn (X-d-bn¬ ]p-Ø≥-ho-Sv)bn¬ sI in-h≥-Ip-´n-∏n-≈(65). `mcy: F-kv kp-[m-tZ-hn. a°ƒ: sI F-kv A-PnØv, sI F-kv {]n-b. a-cpa-°ƒ: H kv-an-X, sP {ioIp-am¿.

N-h-d: tX-h-e-°-c ]m-ebv-°¬ Ip-t∂¬ ]-Sn™m-‰-Xn¬ sI kp-μ-tci-s‚ `m-cy F-kv C-μnc(50). a-°ƒ: _n-μp, kn‘p. a-cp-a-°ƒ: F-kv A-tim-I≥, F-kv A\n¬-Ip-am¿.

ap-l-½-Zm-en-¡p-«n

Xn-cq¿: A∂m-c tIm´mcn cm-Pp (40). `mcy: kn‘p. a°ƒ: B-ZnXy, A-`n-PnXv, A-Rv-P-\.ktlm-Z-c߃: hmkp, Im¿-Øym-b-\n, am-eXn. kw-kv-Im-cw C-∂v 23\v cm-hn-se F-´n-\v G-gq¿ Ip-Øp-]d-ºv iv-a-im-\Øn¬.

kÂ-am-_o-hn

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-fß-c tN-cn-bn¬ Ip-´pwhm-Xp-°¬ sI ]p-jv-]N-{μ≥(54).

tdm-k am-\¥hm-Sn-: X-hn™m¬- hn-a-e- \-K¿- D-Zb-Kn-cn-bn-se- ]-tc-X-\mb- A-øm-\n-°m-´v- ]n- sPA-{_-lm-an-s‚- `m-cytdm-k -(Ip-™m-an-˛-93)-.kw-kv-°m-cw- C-∂p sshIo´v aq-∂n-\v- X-hn™m¬- sk-‚ v- ta-co-kv]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ-:- tPm-kv,- tXm-a-kv,]m-∏-®-≥,- a-Ø-≥,- a-dn-b°p-´n,- kn-kv-‰¿- F-an-en≥ (an-j-\-do-kv- Hm-^v- Nmcn-‰n,- tPm¿-Zm-≥),- kn-kv‰¿- Un-em-cn- (Un-.F-kv.F-kv-. _mw-•q¿-).a-cp-a-°ƒ-:- tPm-k-^v- hmtf-∏-d-ºn¬,- Nn-∂-Ω- ]pXp-°n-bn¬,- en-kn- Dt≈m-∏-≈n,- B-eo-kv- awK-e-Øv,- tPm-fn- A-º-eØn-¶¬.-

Xn-cq¿: tIm-´v ]-ø-\-ßmSn ]-tc-X\m-b ap-fn-bØn¬ _m-h-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zm-en-°p´n (_m∏p). am-Xmhv: ]-tc-Xbmb B-an-\p-°p´n. `mcy: B-an\p. a°ƒ: jm^n, _-jo¿, _m-h, kp-sse-J, k-Pv\, kp-ss_-Z, kp¬^Øv, ^m-Øn-a, k¬-a, kpa-ø. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-sam-bvXo≥, sam-bv-Xo≥-Ip´n, _m-h, ap-Po_v, Pw-jo¿.

cma³ Iq-Øp-]-dºv: B-e-t®cn-bn-se aT-Øn¬ cm-a≥ (64). `mcy: am-[hn. aI≥: tkmP.

cm-Pp

_m-e³-In-Smhv t]-cm{º: hn-ap-‡-`-S≥ Iq-Øm-fn-bn-se F-S°≠n _m-e≥-In-Sm-hv(70). `m-cy: hn-ae-Ω. a°ƒ: _n-Pp-Ir-jvW≥, _n-μp(A-[ym]n-I Xriq¿). a-cp-aI≥: A-Pn-Xv-Ipam¿(sI.F-kv.F-^v.C. Akn. am-t\-P¿ Xriq¿).

Ip-ªn-cm-a³ \mbÀ t]-cm{º: Iq-Øm-fn-bnse dn-´. sk-bn¬-Sm-Ivkv Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]q-htd-Ω¬ Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿(72). `mcy: tZ-hInA-Ω.

ktcm-Pn-\n A-½mÄ ]-ø-∂q¿: kp-{_“-Wy kzm-an t£-{X-Øn-\p kao-]w e-£v-an aT-Øn¬ k-tcm-Pn-\n A-Ωmƒ (85) ]q-s\-bn¬ \n-cym-Xbmbn. sd-bn¬-th DtZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂ ]tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥ A-ø-cp-sS `m-cy-bmWv. aIƒ: th-Zm-hXn. a-cp-aI≥: A-cp¨ (F≥-Pn\o-b¿ ]q-s\).

Zn-hm-I-c³ am-f: ]p-Ø≥-Nn-d amWn-bw-Im-hv Im-hp-¶¬ Zn-hm-I-c≥ \m-b¿ (71). `m-cy: h-kp-a-Xn. a-°ƒ: Zo-]-Iv, Zo-].

I-S-bv-°¬: ap-°-S-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b _jo-dn-s‚ `m-cy k-¬-am_o-hn(56). a-°ƒ: jo-P, kn-±n-Jv, dm-^n. a-cp-a°ƒ: j-co-^p-±o≥, _n≥-j, l-ko-\.

Ip-ªn-t¸m-¡À lm-Pn I¬∏-It- ©cn: Ip-≠wNn-\b - n-se sN-º≥ Ip™n-t∏m-°¿ lm-Pn (69). `mcy: a-dn-bmap. a-°ƒ: apl-ΩZ- en, P-Av^ - ¿, Ip™n-aq-k, jwkp, Ip™o≥, D-Ωp-k¬-a, dwe. a-cp-a°ƒ: A-–p-\mk¿, ap-lΩ - Z- vI - p-´n, ss-ee - , \ko-d, \n-k, km-Zn-b. ktlm-Zc - ߃: _o-cm≥Ip´n, Ip-™m-en-°p-´n, apl-ΩZ- vI - p-´n, J-Zo-b° - p-´n , ^m-Øn-a° - p-´n, B-ky, k-^n-b, ^m-Øn-a.

]p-jv-]-N-{µ³

C{_m-lnw C-cn-°q¿: ]m-ew ssk-‰v Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p k-ao]w sI hn lu-kn¬ tIm-Sn-°-≠n C-{_m-lnw (60). `mcy: sI hn B-bnj. a°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-ko-a, ^mØn-a. a-cp-a°ƒ: k-do-\ ({io-I-WvT-]p-cw), \u^¬ (s]m∂yw X-et»-cn), d-Du^v ({io-IWvT-]p-cw). k-tlm-Zc߃: a-dnbw (I-eym-Sv), A-–p- -emw (ªmØq¿), ]-tc-X\mb sambv-Xo≥-Ip´n (s]-S-btßm-Sv).

Xo-t°m-bn: I-gn-™Zn-h-kw Xo-t°m-bn am-h-Sn a-e-ta¬ A-©mwssa-en-se ]p-c-bn-S-Øn¬ sI´n-∏p-W¿-∂ \n-e-bn¬ I-≠ I-an-Xm-°-fp-sS Po¿Wn-® ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-™p. A-Sp-Ø _‘p-°-fm-b Xo-t°m-bn am-h-Sv a-e-ta¬ ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ hn-t\m-Zv (l-cn-˛28), C-Sp-°n N-∏mØv ]m-d-∏p-d-Øv A-iz-Xn(20) F-∂n-h-cp-tS-XmWv ar-X-tZ-l-߃. s]-bn-‚ n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fm-b hn-t\m-Zpw Aiz-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ k-Pn-bpw H-cp-an-®m-bncp-∂p tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v hn-t\m-Zv A-iz-Xn-bp-am-bn ]-cn-N-b-s∏-Sp-I-bpw {]-W-bØn-em-hp-I-bp-am-bn-cp-∂p. I-gn-™ 17\v C-cp-hcpw H-fn-t®m-Sn. C-cp-h-cpw A-Sn-am-en-bn-ep-≈ Aiz-Xn-bp-sS A-Ω-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´nse-Øn-b-Xv {]-iv-\-ap-≠m-°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂pX-s∂ Xn-cn-sI Xo-t°m-bn a-e-ta¬ FØn C-cp-h-cpw hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-øpI-bm-bn-cp-∂p. hn-t\m-Zv hn-hm-ln-X-\pw c-≠p-Ip´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. hn-t\m-Zv a-e-ta¬ `m-cyho-´n-epw \-S-bv-°-ep-≈ kz-¥w ho-´n-epw am-dn-amdn Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xn-\m¬ C-bm-sf Im-Wm-™n´pw ho-´p-Im¿ A-t\z-jn-®n-cp-∂n-√. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: B-Zn-Xy, A-Xp¬. kw-kv-Im-cw C-∂v \-S°pw.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bv-°p k-ao-]w a-[yh-b-kv-°≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. Hm®n-d h-≈n-Ip-∂w ]p-Ø≥-hn-f- In-g-t°-Xn¬ l-_o_v(50) B-Wv C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kn-\-cn-sIbm-bncp-∂p kw-`-hw. C-t±-l-sØ \m-´p-Im¿ D-S≥ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶n-epw a-c-Ww kw`hn®p. `m-cy: \-ko-a. a-°ƒ: lm-jnw, A-\o-jm.

B-Zn-hm-kn hr-²³ a-cn-¨-\n-e-bnÂ

a-d-bq¿: -I-Ωm-fw-Iq-Sn B-Zn-hm-kn-tIm-f-\n-bn-se alm-enw-Kw(70) h-gn-b-cn-In-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. I-Ωm-fw ]-Sn-bn¬ \n-∂p 10 In-tem-ao-‰¿ A-I-ebp-≈ Xo¿-Ya-e tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ h-gn-b-cn-Inem-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: e-£v-an.

SWen Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-Sp-¯p

A-en-¡p-ªv

sse-em Im-knw

tPm-fn hÀ-Ko-kv

C-{_m-lnw

ta-cn

-ta-cn- kv-äo-^³

tPm-jn-

-]-ßm-h-Xn

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-Zn\m-Sv-sX-°v X-øn¬ lukn¬ A-en-°p-™v (89). `m-cy: k¬-am-Ip-´n. a-°ƒ: bq-\p-kv-Ip-´n, ko-\-Øv, Ip¬-kw-_ohn, sIm-®p-Ip-™v(Kƒ^v-), kp-ss_-Z, k-^n-bØv, a-Po-Zv-Ip-´n, jo-P. a-cp-a-°ƒ: dw-e-Øv, dlow (Kƒ-^v-), bq-kp-^vIp-™v, k¬-am-_o-hn, jm-P-lm≥, k-eow (Kƒ^v-)-, \n-j, A-\-kv (Kƒ^v-).

sN-ß-∂q¿: ]-g-bn-S-Øv ap-´-t»-cn-bn¬ ]n sP h¿Ko-kn-s‚ (sd-bn¬-th-˛tIm-´-bw) `m-cy tPm-fn h¿-Ko-kv (55). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sN-ß-∂q¿ ]-g-b kp-cnbm-\n-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-Pp. a-cp-a-°ƒ: sdPn≥.

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv h-en-b-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ssl-t{Zm-kn-s‚ aI≥ C-{_m-lnw (78). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: I_o¿, Xzm-ln-d, ko-\Øv. a-cp-a-°ƒ: sslt{Zm-kv, ap-l-Ω-Zv, k-^nb.

Np-f-fn-°¬: Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv B-ep-him-J-bn¬ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂ Xp-k-∏-dºn¬ tPm-jn (54). `m-cy: D-j. a-°ƒ-: Pn-j, jn-\p. a-cp-a-°-ƒ: \n-Jn¬, cmPo-hv.

sX-tßm-Sv: Iq-h-∏-d-ºn¬ ]-flm-h-Xn (85). kwkv-Imcw C-∂p- cm-hnse 9.30\v A-Øm-Wn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. a-°ƒ: e-fn-X, Hm-a-\. acp-a-°ƒ: k-enw-Ip-am¿, A-\n-b-∏≥.

sP-bnwkv

I-dp-I-Øn-cp-Øn: h-c-Sn°m-´n¬ I√ymWn. a°ƒ: N-{μ≥, taml\≥, km-hn-{Xn, \n¿Ω-e.

ti-J-c³

B-bn-i

tIm-X-aw-K-ew: a-e-bn≥Io-gv am-fn-I-I-≠w ap-°Øv am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (a-dn-bm-Ω˛86). kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v 1.30\p tIm-X-aw-Kew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. ]-tc-X Xm-a-c-t»cn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°-ƒ: t_-_n, G-en-bmΩ,ssa-°nƒ (dn-´.tIm˛ Hm-∏-td-‰o-hv _m-¶v- amt\-P¿), tPm-kv, B‚Wn, am-Xyq, tPm¿-Pv, knkv-‰¿ tdm-kv am-Xyp kn.Fw.kn(hn-a-e-`-h≥ sXm-Sp-]p-g), tam-fn. a-cpa-°ƒ: ta-cn- sIm-√-d-bv°¬ hm-c-s∏-´n, tPm¿Pv sam-´-bm-t\¬ Ip-d-hne-ßm-Sv, B-\n Ip--gn-IWn-bn¬ ao-¶p-∂w, dn-´. A-[ym-]-I≥, t{K-kn s]m-´-ºp-g- B-b-h-\, sP-kn In-g-t°-]m-en-bØv ao-¶p-∂w, Pm≥-kn N-°-f-Øv-aym-en¬ tImX-aw-K-ew, kn-kn B-\n°m-tXm-´-Øn¬- B-c°p-g, k-Æn Nm-Ø≥tIm-´v A-cn-°p-g.

tIm-X-aw-K-ew: ]-tc-X\m-b ]q-tWm-fn kv-‰o-^s‚ `m-cy ta-cn kv-‰o-^≥ (89). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p 3\p tIm-X-awK-ew sk‚ v tPm¿-Pv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A¬t^m≥-k, t_-_n, tPmk-^v, B‚-Wn, sN-dnbm≥. a-cp-a-°ƒ: B‚Wn tIm-bn-°-c In-g-°º-ew, tkm-^n πm-tØm´-Øn¬ I-√q¿-°m-Sv, en≥ ap-tØ-S≥, _o-\ Ce-™n-°¬, ]-tc-X-\mb tP-°-_v s\-Spw-]p-dw.

Im-h-\m-Sv: ]q-h≥-]p-g {io-Ir-jv-W a-μn-c-Øn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W-]n≈-bp-sS `m-cy dn-´. A[ym-]n-I Ip-™n-∏n-≈ A-Ω(98).

sXm-Sp-]p-g: \-S-bv-°¬ ]n Im-knw lm-Pn-bp-sS (\-S-bv-°¬ Ip-™-∏≥) `m-cy sse-e Im-knw(64) . Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xn-cph-√w sN-∂-t°m-Sv- IpSpw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: k-°o-\, tUm. dn-bm-kv(F-S-∏mƒ tlm-kv-]n‰¬), k-eo-\, sj-aow (sk-Uv-\, sXm-Sp-]p-g). a-cp-a-°ƒ: A-–pƒ dlow, (Nm-Ø-t¶-cn¬, s\-´q¿, F-d-Wm-Ip-fw, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv- F≥-Pn\o-b¿, sIm-®n≥ t]m¿-´v{S-kv-‰v-), j-_v-\, (P-am¬ a≥-kn¬, ]m-e-°m-Sv-), tUm. \-hm-kv-, (tj-JvJ-eo-^ sa-Un-°¬ kn‰n A-_p-Zm-_n), ^m-Øna, (D-j-kv-, tIm-´-bw). v, km-_p, _n-t\m-bv.

Ip-ªn-¸n-Å A-½

]p-∂-bq¿-°p-fw: \mt°m-e- I-ºp-≈n ti-J-c≥ (74). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: c-P-\n, h-k-¥≥, jo-_, a-tl-jv. a-cp-a°ƒ: A-Pn, kn-\n, hmkp, _-_n-X.

Im-fn-Imhv: Cu-\m-Zn-bnse ]-´n-°m-S≥ A-b-tam´n-bp-sS `m-cy -B-bn-i (70). a°ƒ: A-∫mkv, I-_o¿, a-PoZv, ap-Po_v, \-Po_v, k-eo-a,Akvam_n,kp-Pn-Xm-_n. a-cpa°ƒ: dw-eØv, k-^nb, A-eo-a, kp-ss_-Z.

c-\o-jv-Ip-amÀ Xn-cp-h-√: s\-√m-Sv sIm®p-Nm-en¬ sI sI cm-P∏-s‚ a-I≥ c-\o-jv-Ipam¿ (A-\n¬-˛33). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12.30\v bp-ss\-‰-Uv s]¥-t°m-kv-Xv Ip-º-\m-Sv sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: kn-‘p. a-°ƒ: A-e≥, F-_≥.

JZo-P l-Öp-½ sIm-bn-em≠n: ap-kv-enweo-Kv t\-Xmhpw ap≥ Fw.F¬.F.bpam-b ]tc-X\m-b ]n hn ap-l-ΩZn-s‚ `mcym am-Xm-hv JZo-P l-÷p-Ω(89). `¿Ømhv: sam-bv-Xo-≥-Ip´n. aIƒ: _o-hn.

A-_q-_-¡À j-_oÀ ap°w: a-e-bm-fn bp-hm-hv Zp-ss_-bn¬ lr-Z-bmLm-Xw aq-ew a-cn®p. a-eb-Ω ]p-≈-∂q¿ I√p-]pdw ]-Sn-™m-dv ho-´n¬ sam-bv-Xo≥-Ip-™n-lmPn-bp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ j-_o¿(24) B-W-v a-cn-®Xv. Zp-ss_-bn-se P-_¬ A-en-bn¬ C¥y≥ ka-bw i-\n-bm-gvN ]p-e¿-s® \m-e-cbv°m-Wv bp-hm-hv a-cn-®sX-∂m-Wv _-‘p-°ƒ°v hnh-cw e-`n-®Xv. amXm-hv: ssa-aq-\. k-tlm-Zc߃: _-jo¿, k-°o¿, A-ao¿-Aen, ap-\o¿.

A-¶ Iq-S-c™n: Ip-fn-cm-ap-´n ap-≠m-´v tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂(94).

ap-l-½-Zv d-^o-Jv ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw sF.-kn.-Sn kv-Iq-fn-\v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ F hn ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (47). ]-S-∂ a-kv-Pn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv ap≥ J-Pm-©nbm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bnj. a-°ƒ:ip-ssd-lv, jpssl-_v, jp-ssl-e. ]nXm-hv: A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn. am-Xm-hv: F hn km-dp. k-tlm-Z-c-߃:Peo¬, B-bn-j, A-_qimw, \-^o-k-Øv, A–p¬ d-Du-^v.

C-cn´n: F-®n√w tXm-´pI-S-hn-se a-‰-Øn¬ sPbnwkv (A-∏-®≥˛58). `mcy: ]u-fn Im-cy-a-Sw. a°ƒ: Sn ‚p, Sn-tPm. a-cp-aI≥: satPm Nn-ΩnWn-°m Sv. k-tlm-Z-c߃: ta-cnsN-dp]p-c-bnSw (tIfIw), sse-k-Ω Ip-∂∏≈n, A-Ωn-Wn X-dt∏¬ (Imk¿-tIm-Uv), F¬kn, a-Rv-Pp ]-≈nbn¬ (Np-¶-°p-∂v), tPm¿Pv, ]-tc-X\m-b t__n. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´p aq-∂n-\v F-Sq¿ sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

B-bn-kp-½ ]-S-∂:Im-S-t¶m-Sv Sn sI kn B-bn-kp-Ω (95).

IÃym-Wn

am-[-h³ Ib-dm-Sn: A-Sn-s∏-c-≠ ]p-g-∏m-ew ho-´n¬ ]-tcX-\m-bn tIm-ºn-bp-sS aI≥ am-[-h≥(75). B-ZyIm-e I-Ωyp-Wn-Ãv Im-c\pw A-bn-eq¿ ]-©mbØv {]-kn-U-‚pam-bncp∂p. `mcy: b-tim-Z. a-°ƒ hk-¥, tam-l-\≥. t{]a. tZ-h-Zmkv, jm-Pp, t__n, ]-tc-X-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ:_me≥, cmP≥, {]tamZv. Aw-_o-I. kPn-X h\n-X.

bphm-hv Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn ]m-tßm-Sv: N-¥-°p-∂v Ieym-Wkw-Lw k-©-cn-¨ ep-sk‚ v ho-´n¬ Aho-´n-\p-≈n-se Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv _m-e³ a-cn-¨p \m-\nD-Ø(29)sb -c-Øn¬ Xq-ßn a-cn-® Ip-ª-½

tIm-in- am-Xyp

i-in

A-_v-Zp-Ê-emw

F-cp-ta-en: A-Jn-e-temI kp-hn-ti-j k-` {]kn-U‚ v H-tc-°-dn¬ ]mÿ C hn Ão-^-s‚ `mcy Ip-™-Ω (72). kw-kvIm-cw C-∂v I-\-I-∏-ew A-Jn-e-tem-I kp-hn-tij k-` Im¿-Ω¬ sk-antØ-cn-bn¬. a-I≥: kPn. a-cp-a-Iƒ: en-kn.

F-S-Xz: Ip-¥n-cn-°¬ amen-bn¬ tIm-in- am-Xyp (tPm-bn-˛72). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m ]-≈n- skan-tØ-cnbn¬. `m-cy: t{K-kn amXyp. a-°ƒ: an-\n, A-\n, kn-\n, ssj-\n. a-cp-a°ƒ: Nm-®-∏≥, Pn-Pn, tPm-Pn, -hn-t\m-Pv.

sN-ß-∂q¿: ]m-´p-I-fØn¬ ]-tc-X\m-b `m-kvI-c-s‚ a-I≥ ]n _n iin (56˛-sN-ß-∂q¿ dok¿-th Hm-^n-kv Po-h-\°m-c≥). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2.30\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: kp-io-em i-in. a-°ƒ: iymw-em¬, kp-[n-em¬.

ssk-\-_

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dn ]p-t√-en¬ am-[-h≥ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy e-£v-an°p-´n(73). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: cmP-Ω, h¬-k-Ω, k-Xoi≥, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: tKm-ta-jv, P-b-{io, \n-j, ]-tc-X-\m-b cm-tP-{μ≥.

^tdm°v: A-Iv-]m-ln (B-ƒ tIc-fm ]m-c‚ vkv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ln-b-dn-Mv Cw-]tb-gvkv) kwÿm-\ P\-d¬- sk-{I-´-dnbpw tIc-fm s]≥-j-t\-gv-kv t_-∏q¿ afi-ew sk{I-´-dnbpw s]m-Xp {]h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ sImf-Ø-d Nm-a-∏-dºn¬ kn sI A-_v-Zp -emw (57). (dn-´. Ãm-‰nÃn-Iv C≥-kv-s]-Œ¿). sN-dp-h-Æq¿ hSt° Pp-amA-Øv al√v afi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kam-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: A-l-ΩZv. am-Xmhv: B-bn-i_n. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: dw-kn-b, dm-knb, d-lo-a. a-cp-a°ƒ: ap-\mkv, kn-±oJv, d^oJv. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp¬ J-m Z¿, A_vv-Zp-k-aZv, kn-±oJv, ]tc-Xbm-b k-°o-\, aøn-Øv \-a-kv-°m-cw cmhn-se 11\v sImf-Ø-d Pp-a-A-Øv ]-≈nJ_¿-ÿm-\n¬.

Pm-\-In Ccn´n: t\cw-t]m-°v tdmUn-se ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Pm-\-In (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cma≥. a°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-aXn. a-cp-a°ƒ: `m-kvIc≥, A-\n-X.

tcm-lnWn X-e-t»cn: \n-´q¿ Nn-d-°°m-hn-\-Sp-Øv Nm-غ≈n ho-´n¬ I-®pº-Øv tcm-ln-Wn(85). a-°ƒ: {]-Zo]≥, ]-¶Pm£n, {]-tam-Zv, {]-koX, kp-[o-¿-_m-_p, ]-tcX\m-b Nm-غ-≈n cta-i≥. a-cp-a°ƒ: cm-Lh≥, cm-[m-Ir-jvW≥, hn-iz-h√n, kp-\n-X, tim`, A-PnX.

Im-™-ßm-Sv: Im-en-®m∑m-cw ap-°-S-bn-se ]-tcX-\m-b Fw Sn l-ao-Zn-s‚ `m-cy Sn ]n ssk-\-_ (65). a-°ƒ: i-co-^v, apkv-X-^, k-^n-b, A-jv-d^v, d-^o-Jv, k-emw, kn±n-Jv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, ^u-knb, ap-kv-X-^, _p-jv-d, dko-\, P-ko-\, Pw-ko-d, A-_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-–p¬-d-km-Jv, kpss_-Z, J-Zo-P, ]-tc-X-cmb e-Øo-^v, l-ao-Zv.

cm-L-h³ ]m-\q¿: sam-tI-cn ]-Sn°¬ cm-L-h≥ (73).

e-£v-an-¡p-«n

a-lvaq-Zv amln: sNm-¢n kn.]n. tdm-Un-se A¬ ^-Pvdn¬ a-lvaq-Zv (60). `mcy: Nm-tØm-Øv A-kv-a. a°ƒ: A-^vk¬, Bkn^v, A≥-km¿, A¿jnZv. k-tlm-Z-c߃: JmZ¿, ap-kvX-^ (C-cphcpw J-Ø¿).

]p-Ø-\-ØmWn: _- ‘ p- h o- ´ n- s e I√ym- W - Ø n- \ mbn ]p-d-s∏-´ IpSpw_w k-©-cn-® Hm-t´m-dn-£ I√ym- W ho- S n- \ p k-ao-]w \n-b-{¥Wwhn-´p a-dn-™v F-´p h-b- p-Imc≥-a-cn®p. aq-∂p t]¿-°v ]-cnt°‰p. Im-Smºp-g˛I-tc-°m-Sv tdm-Un¬ aq-emwtNm-e-bn¬ C∂-se D®-bv°v H-cp aWn-tbm-sSbm-Wv A-]-ISw. Hm-t´m-dn-£-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ I∑-\w ta-Sn∏m-d sN-dphm-c j-d-^p-±o≥˛jmZntamƒ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv kn-\m≥ (F´v) B-Wv a-cn-®Xv. Hm-t´m-dn-£ ss{U-h¿ ]pØ-\-Øm-Wn kz-tZ-in A-Øn-°-]-d-ºn¬ A-jvd-^v (41), `m-cy k-^n-b (37), a-Iƒ l-^v-k-Øv (17) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc h-fm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. Hm-t´m-ss{U-h¿ A-jv-d^n-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS ]p-{X-\m-Wv a-cn-® kn\m≥. I-tc-°mSv aq-emw-tNm-e-bn-se tNm-bn-aTØn¬ D-Æn-bp-sS ho-´n-se I√ym-W-Øn-\p ]p-ds∏-´-Xm-bn-cp-∂p kwLw. kn-\m≥ I∑-\w Pn.F¬.]n kv-Iq-fn-se c≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-YnbmWv. ap-lΩ-Zv jn-_n¬ GI-k-tlm-Z-c-\m-Wv. Im-Smºpg t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-XtZ-lw Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sImSpØp. a-øn-Øv C-∂-se cm-{Xn 8.30 I∑-\w Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n.

\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C∂-se ]p-e¿-s® \m-temsS-bm-Wv kw-`-hw \-S-∂sX-∂v I-cp-Xp-∂p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b A-\n `m-cy-tbm-Sv ]n-Wßn H-‰-bv-°m-Wv I-gn-™p-h-∂n-cp-∂-Xv. `m-cy-bpw a°-fpw im-kv-Xmw-tIm-´-bn-ep-≈ A-h-cp-sS Ip-Spw-_ho-´n-em-Wv Xm-a-kw. cm-hn-se A-b¬-hm-kn-I-fm-Wv A-\n-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ]m-tßm-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ar-X-tZ-lw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]mÃptam¿-´w \-S-Øn cm-{Xntbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. ]n-Xm-hv: Zm-tamZ-c≥. am-Xm-hv: cm-[. `m-cy: tim-`. a-°ƒ: A-\q-]v, Acp¨, A-Xp¬.

a-Zvdkm A-[ym-]-I³ Hm-t«m-bn-Sn-¨p a-cn¨p

Xm-a-c-t»-cn: tPm-en ÿe-Øv aZvd-km A-[ym-]I≥ Hm-t´m-bn-Sn-®p a-cn-®p. A-Sn-hm-cw I-ºn th-epΩ¬ kp-∂n a-kv-Pn-Zn-se ap-A-±n\pw \p-kv-d-Øp¬ Ckvemw aZvd-km A[ym-]-I-\pam-b sIm-Sph-≈n HX-tbm-Øv B-e-]p-dm-bn¬ A-–p-d-lvam≥ apkveym¿(50) B-Wv a-cn-®Xv. i-\nbm-b cm{Xn F´-ctbm-sS A-Sn-hm-cw A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-im \-a-kv-Im-cw I-gn-™p tdm-U-cn-In-eq-sS _kv kv-‰m‚n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Hm-t´mC-Sn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ap-kveymsc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acn®p. ]-tc-X\m-b sNdn-b ap-l-Ω-Zn-s‚bpw D-Ωm-®bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy:kpl-d. a-°ƒ:D-Ωp l_o-_, \ko-_ \-kvdn≥. a-cp-a-I≥:C-Jv-_m¬ (Bcm-{ºw.)

C-Sp-°n: \m-c-I-°m-\w an\n Um-an-t\m-Sp tN¿-∂p≈ S-W-en¬ ho-Wv ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw ^-b¿t^m-gv-kv kv-Iq-_m Sow I-s≠-SpØp. X-¶-a-Wn kz-tZ-in ]u-h-Øv ho-´n¬ kn-_nbp-sS a-I≥ A-\q-]v(20) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gvN ssh-Io-´v 5 a-Wn--°v Iq-´p-Im-tcm-sSm-∏w FØn-b A-\q-]v Im¬h-gp-Xn P-em-i-b-Øn-te-bv-°v ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ K-h. tIm-f-Pv A-h-km-\ h¿-j _n.tImw hn-Zym¿-Yn-bpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sN-b¿-am-\p-am-bncp-∂p A-\q-]v. \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-{Xn ssh-Ipwh-sc Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw bp-hm-hns\ I-s≠-Øm≥ km-[n-®n-cp-∂n-√. cm-{Xn 10 a-Wntbm-sS ÿ-e-sØ-Øn-b F-d-Wm-Ip-fw ^-b¿ t^mgv-kv kv-Iq-_m So-aw-K-߃ cm-{Xn G-sdssh-Ipw hsc Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® Xn-c-®n¬ ]p-\-cm-cw-`n-® kw-Lw cm-hn-se 8.30 \v F-gp-]-X-Sn Xm-gv-N-bn¬ \n-∂p ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-Øp. F.Un.--Fw. tam-l≥-]n-≈-bv-s°m-∏w C-Sp-°n Xl-kn¬-Zm¿ Zn-t\-iv Ip-am¿, sU-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿ a-t\m-Pv cm-P≥, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sI jn-_p, kn.sF. kn sP am-Xyp, F-kv.sF. k¬-h≥-k¨ s\-t‰m F-∂n-h-cpw Po-h-\-°m-cm-b F≥ sI k-Poh≥, Fw sP tXm-a-kv, tPm-bn tPm-k-^v F-∂n-h-cpw D-≠m-bn-cp-∂p. ^-b¿t^m-gv-kv tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ tPm¨ Pn πm-°n¬, ^-b¿-am≥-am-cm-b Fw Fw A\n¬ Ip-am¿, sI F≥ _n-Pp, sI sI cm-Pp, jn-_p, ]n ^n-en-∏v, Sn ]n jm-Pn, sI _n jm-Pn-tam≥ F-∂nh¿ Xn-c-®n¬ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Øp. A-]I-S-a-c-W-sØ Xp-S¿-∂p \m-c-I-°m-\w sI.Fkv.C._n an-\n Um-an-s‚ S-W¬ ap-J-Øv tK-‰v ÿm]n-°m-\pw Im-h¬-°m-sc G¿-s∏-Sp-Øm-\pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ Umw tk-^v-‰n sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿-°v \n¿-t±-iw \¬-In. S-W¬ ap-J-Øv sX-∂n-ho-Wv I-gn-™ Zn-h-kw bp-hm-hv a-c-W-s∏-´ncp-∂p. S-W¬ ap-Jw A-S-®p-d-∏n-√m-sX In-S-°p-∂-Xn\m-epw Im-h¬-°m¿ C-√m-Ø-Xn-\m-epw ho-≠pw A]-I-S-kw-`-h-߃ D-≠m-hm-\n-S-bp-s≠-∂v - ÿ-ew k-μ¿-in-® F.Un.Fw hn B¿ tam-l-\≥ ]n-≈ dnt∏m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p.900 ao-‰-tdm-fw \o-f-ap-≈-Xpw C-cp-´p-≈-Xp-am-b S-W-en-eq-sS an-°-t∏m-gpw B-fpIƒ I-b-dn Um-an-se-Øm-dp-s≠-∂pw dn-t∏m¿-´n¬ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

a-√-∏-≈n: hm-bv-∏q-cv im-kv-Xmw-tIm-bn-°¬ tdmUn¬ kv-Iq-´¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. F-cp-ta-en kz-tZ-in hm-bv-∏q-cv I-Æ-¶-c e-£w-ho-´n¬ iw-kp±o≥ I-√m-bn (55) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu- am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. J-_-dS-°w \-S-Øn.

bp-hm-hn-s\ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw-hm¿-Un¬ am-fn-tb-°¬ Ip-™p-_m-h-bp-sS a-I-≥ j-°o¿ (33) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® s]m∂mw-sh-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]-´-W-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. t]mÃp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-dnbw-_o-hn-bm-Wv a-m-Xm-hv. D-a-bv-_, ssk-\-_, sFj-_ F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv.

kn ]n- tPm¬ hn-`m-K¯nsâ bp.Un.F-^v. ssl-µ-h B-Nm-cy-³amÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-§-sf ln-µp-¡Ä H-ä-s¡-«m-bn sN-dp-¡-Ww: kzm-an hn-tiz-iz-c XoÀ-Y {]thi\w Xn-c-sª-Sp-¸n-\p ti-jw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.Fw.]nbn-se kn ]n tPm¨ hn-`m-KsØ bp.Un.F-^v L-S-I-I-£nbm-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xn-cs™-Sp-∏n-\p ti-jw Xo-cp-am-\sa-Sp-°pw. C-Xp-kw-_-‘n-® bp.Un.F-^v. X-Xz-Øn¬ AwKo-Im-cw \¬-In-. L-S-I-I-£n B-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-hp-∂Xp h-sc bp.Un.F-^n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-N-mc-W-]-cn-]m-SnI-fn¬ k-Po-h-am-Im-\m-Wv kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s‚ Xo-cpam-\w. A-Xn-\v ]n-f¿-∏n-s\-XpS¿-∂p A-h¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø Xncp-h-\-¥-]p-c-sØ kn.Fw.]n . kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

bp.Un.F-^v. {]-N-c-W-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°m-\m-Wv [m-c-W. C-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw C∂-se tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-KX

B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw F¬.Un.F-^n-te-°p t]m-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t∏mgpw bp.Un.F-^n¬ X-s∂ Xp-Scm-\m-bn-cp-∂p kn ]n tPm¨ hn-

bp.Un.F-^v. X-Xz-¯n Aw-Ko-Im-cw \Â-In

Øn¬ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am-dpw ]-s¶-SpØn-cp-∂p. C-Xpw bp.Un.F-^nte-°p-≈ kn ]n tPm¨ hn-`mK-Øn-s‚ k-Jyw D-d-∏n-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. hy-‡n-]-cam-b ]-S-e-∏n-W-°-ß-sf Xp-S¿∂p Im-e-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ aq-ew kn.Fw.]n. ]n-f-cp-I-bpw sI

`m-K-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-tXk-a-bw I-gn-™ Zn-h-kw kn.Fw.]n. tIm-´-bw Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv kn ]n tPm¨ hn`m-K-hpw I-Æq¿ Hm-^n-kv sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Khpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv b-Ym-{I-aw bp.Un.F-^v ˛ F¬. Un.F-^v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sIm-®n: ssl-μ-h B-Nm-cy∑m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ B-{I-aW-ß-sf ap-gp-h≥ B-Nm-cy-∑mcpw H-∂n-®p \n-∂p t\-cn-S-W-sa∂pw ln-μp k-aq-l-Øn-s\-Xntc-bp-≈ I-S-∂m-{I-a-W-ß-sf ln-μp-°ƒ H-‰-s°-´m-bn sN-dp°-W-sa-∂pw D-Up-∏n t]-Pmh¿ aTm-[n-]-Xn kzm-an hn-tiziz-c Xo¿-Y. [¿-a-c-£mth-Zn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw assd≥ ss{U-hn¬ \-S-∂ [¿-a-c£m kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw cm-jv-{So-b kzm-X{¥w t\-Sn-sb-¶n-bpw ln-μp kam-P-Øn-s≥-d-bpw A-Xn-s≥-d

kmw-kv-Im-cn-I \n-e-\n¬-∏n-s≥d-bpw kzm-X-{¥yw C-\n-bpw km[y-am-bn-´n-s√-∂ N-S-ßn¬ apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b hn-izln-μp ]-cn-j-Øv tZ-io-b am¿-K Z¿-i-I≥ A-tim-Iv knw-Kmƒ ]d-™p. k-\ym-kn-am-sc-bpw B-{i-aß-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\ temIw ap-gp-h≥ C-∂v hym-]-I-amWv. Im-©n aTm-[n-]-Xn-sb-bpw {]-⁄m-`m-c-Xn-sb-bp-sam-s° I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bnen-e-S-®-Xpw Cu Kq-Vm-tem-N\-bp-sS `m-K-am-Wv. A-ar-Xm-\μ-a-bn aT-sØ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv tem-I-sØ ap-gp-

h≥ ln-μp-°ƒ-°pw t\-sc-bp≈ A-{I-a-am-bn Im-W-W-sa∂pw A-tim-Iv knw-Kmƒ ]-d™p. N-S-ßn¬ in-h-Kn-cn aTm-[n]-Xn {]-Im-im-\-μ kzm-an A[y-£-X h-ln-®p.F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥, kzman Nn-Xm-\-μ-]p-cn, kzm-an hn-hn‡m-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an A[ym-Xv-am-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an ⁄m-\m-ar-Xm-\-μ ]p-cn, im¥n-Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\kn-Mv sk-{I-´-dn ⁄m-\ X-]kzn, kzm-an K-cp-U-[z-Pm-\-μ Xo¿-Y-]m-Z¿, kzm-an tKm-hn-μm\-μ≥, [o-h-c-k-` P-\-d¬ sk-

{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, Sn bp cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n Fw F-kv {]kn-U‚ v Fw sI \o-e-I-WvT≥ am-ÿ, F≥ ]n ]-c-ta-iz-c≥, F-d-Wm-Ip-fw \m-b¿ I-c-tbmKw sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥,]n tKm-]m-e≥-Ip-´n am-ÿ, tUmIv-S¿ sI A-c-hn-μm-£≥, AUz. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. sI B¿ kp-tc-{μ≥,sI Pn A-c-hnμm-£≥, Fw sI Ip-t™m¬, kzm-an A-ø-∏-Zm-kv, I-√-d {]im-¥v, ]p-©-°-cn kp-tc-{μ≥ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U≥-dv sI ]n i-in-I-e So®¿ F-kv sP B¿ Ip-am¿,IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn®p.

J-¯-dn- a-cn¨ bp-hm-hn-sâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n Im-k¿-tIm-Uv: c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v JØ-dn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cW-s∏-´ bp-hm-hn-s‚ a-ø-nØv \m-´n-se-Øn-®v J-_-d-S-°n. Fcn-bm¬ ªm¿-t°m-s´ sI F A-–p¿-d-lv-am≥ am-ln-s‚ (42) a-ø-Øm-Wv C-∂-se \m-´n-seØn-®v F-cn-bm¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n-b-Xv. tZm-l J-Ø-dn-se A¬ ^¿Zm≥ sam-ss_¬ I-º-\n-bn-se ]n.-B¿.H. B-bn-cp-∂p. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b A-–p¿-d-lv am≥. am-Xm-hv: B-bn-j. `m-cy ssa-aq-\. a-I≥: a-lv-kn≥. ktlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv, A-–p-√, _o-^m-Øn-a, DΩp-A-eo-a, a-dn-bw-_n.


8

thÀ-]mSv

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

a-Zvdkm A-[ym-]-I³ Hm-t«m-bn-Sn-¨p a-cn¨p Ir-jv-W-³

t{]-a-k-Xy³-

A-_p-

\m-cm-bW³

apl½-Zv C-Jv-_mÂ

AÐp JmZÀ

a-l-aqZv

a-e-∏p-dw-:- Fw-.F-kv-.]n-. Iymw-]n-\v- -k-ao-]w- I-S-∂°p-gn-bn¬- ]-tc-X-\m-bsh-≈-cn- Nm-Øp-´n-bp-sSa-I-≥ Ir-jv-W-≥ (46).- `mcy-:- _n-μp.- A-Ω-:- Ip-™Ω.- a-°ƒ-:- hn-]n-≥ Ir-jvW,- hn-kv-a-b,- hn-]-©n-I.k-tlm-Z-c-߃-:- im-¥,cm-[m-a-Wn- (a-e-∏p-dw- Pn√m-]-©m-b-Øv-) .-

s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kn¬ ss{U-h-dm-b tIm-´-Ø-d A-[n-Im-cØp-]-Sn t{]-a-k-Xy≥ (45). `m-cy: k-c-kz-Xn. a°ƒ: A-Jn-e, A-ºn-fn, A¿-Pp≥.

Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Ip-∂w-]p-dw Ip-‰n-]-dºn¬ A-_p (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a°ƒ: A-∫m-kv (ku-Zn A-td-_y), B-ky, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv h-fm-t©-cn, ssk-X-e-hn h-fm-t©-cn sIm-´m-cw, B-bn-i.

sIm-bn-em≠n: a-Wa - ¬ A-ºm-Sn \m-cm-bW≥(87). `mcy: ]-tc-Xbmb k-tcm-Pn\n. a-°ƒ: ssie-P, thWp-tKm]me≥, kp-Pm-X. a-cp-a°ƒ: cm-tP-{μ-_m_p, doØ _me≥. k-©b - \w: _p[≥.

]-øm-\-°¬: d-Pp-em a≥-kn-¬ sI Fw aq-kbp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv CJv-_m¬ (42). am-Xmhv: kn Sn J-Zo-P. `mcy: \ko-a. a°ƒ: ssk-^p±o≥, ^m-kn¬, ^n¿Zukv. k-tlm-Z-c-߃: kp-lv-dm_n, h-lo-Z, dPp-e, A-–p¬ K-^q¿.

cma\m´pIc: Im°Xøn¬ Fkv sI a≥knen¬ ap{Ins‚bnS A-–p¬ JmZ¿(57). `mcy:]mebv°¬ kpss_Z. a°ƒ: aplΩZv- Dsshkv, kp\od, J-ZoP. acp-a°ƒ: A^v-k¬ (aºm-Sv), jnlm_v(]≈n°¬ _km¿).

h-SI-c: tIm-´-°¬ Xmg-Øv]d-ºv ]m-te-cn a-l-aq-Zv(66). `m-cy: Ban-\. a-°ƒ: A-–p-dlvam≥, \u-jmZv, \^o-k, ku-PØv, \ko-a, \-Zo-d. a-cp-a-°ƒ: A-kokv, k-°-cn-ø, iao¿, ap-lm-Pn¿, ]n kmPn-Z, kn Sn km-Pn-X. ktlm-Z-c߃: D-Ω-¿Ip´n, kp-ss_¿, k°o-\.

ssk-\-_ Im-™-ßm-Sv: Im-en-®m∑m-cw ap-°-S-bn-se ]-tcX-\m-b Fw Sn l-ao-Zn-s‚ `m-cy Sn ]n ssk-\-_ (65). a-°ƒ: i-co-^v, apkv-X-^, k-^n-b, A-jv-d^v, d-^o-Jv, k-emw, kn-±nJv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p¬-I-cow, ^u-kn-b, ap-kv-X-^, _p-jv-d, d-ko\, P-ko-\, Pw-ko-d, A_q-_-°¿.

amWn

Ip-ª-½

]m-\q¿: sam-tI-cn F.sI.Pn. hm-b-\-im-ebv-°p k-ao-]w ]-Sn-°¬ cm-L-h≥ (73). Iqcm-d Kh. F¬.]n. kv-Iq-fn-se dn-´. sl-Uv-am-ÿ B-bncp-∂p. `mcy: eo-e. a°ƒ: {io-tP-jv, {ioPnØv, \n-j.

Ip-‰ymSn: Im-bs - °m-Sn-bnse ]-tc-X\m-b s\√o-embn tIm-t´-Ω¬ ]-dº-Øv IÆ-s‚ `m-cy am-Wn(91). a°ƒ: I-eymWn, Nncp, Pm-\p, _me≥, IrjvW≥, \mWp, tZhn, eoe. a-cp-a°ƒ: I-Wmc≥, Ir-jvW≥, tZhn, cmP≥, kp-Pm-X, N-{μn, im-¥, ]tc-X\m-b IÆ≥.

F-cp-ta-en: A-Jn-e-temI kp-hn-ti-j k-` {]kn-U‚ v H-tc-°-dn¬ ]mÿ C hn Ão-^-s‚ `mcy Ip-™-Ω (72). kw-kvIm-cw C-∂v I-\-I-∏-ew A-Jn-e-tem-I kp-hn-tij k-` Im¿-Ω¬ sk-antØ-cn-bn¬.

tIm-in- am-Xyp

Im-knw-

in-hm-ß-P³

Ipªo_n

D-½À-lmPn

I-eym-WnA-½

aq-Ê

th-ßc - : kn F-®v Im-knw (56). th-ßc - tIm¨-{K-kv tªm-°v sk-{I-´d - n, I¿-jI tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-knU‚ ,v \n¿-am-W sXm-gn-emfn bq-\n-b≥ (sF. F≥.Sn.bp.kn) Pn-√m {]-knU‚ ,v Un.sF.kn tªm-°v {]-kn-U‚ ,v F≥.kn.]n Pn√m-sk-{I-´d - n, Im-cm-tØm-Sv Pn.Fw. F¬.]n. kvI - qƒ ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v F-∂o ÿm-\ß - ƒ h-ln-®n-´p-≠.v `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a°ƒ: ip-ssl-_,v iw-kp±o≥, i-l¿-_m≥, ]-tc-Xbm-b im-ln-Z. a-cp-a° - ƒ: kp-_o-\Ø - ,v dm-_n-b. J-_d-S° - w C-∂v c - m-hn-se F-´v aWn-°v Im-cm-tØm-Sv Pp-ap-A a-kP -v n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d sh≈m-cw-Ip-∂n-se dn-´. A[ym-]-I≥ Ip-am-c-aw-K-ew in-hm-fl-P≥ (77). `m-cy: hn B¿ e-fn-X. a-°ƒ: Ihn-X- (A-[ym-]n-I, Kh.bp.]n.F-kv.a-cp-X), Ie. a-cp-a-°ƒ:]-c-ta-izc≥ (A-[ym-]-I≥ B¿.Fw.F.bp.]n.F-kv, Im-c-t°m-Sv), ssj-Pp ]≈n-bm-fn.

tImgn-t°mSv: ]≈n-°≠n IpØpI√v ]tc-X-\mb DΩ-dns‚ `mcy Ip™o_n (78). a°ƒ: _mh, apkvX^, A_vZp, kpld, Paoe, \q¿P-lm≥, Dssa_, ]tc-Xbmb Bbn-jm_n. acp-a-°ƒ: sambvXo≥, A_vZp, Ban\_n, Ip™p, ^u knb, _lZq¿_mj, ]tc-X\mb kp¬^o-°¿. aønØv \a-kvImcw Hcp-a-Wn°v IÆw-]dºv Ppam-a-kvPnZn¬.

Nm-Ø-aw-K-ew:If≥tXm-Sv X-Ø-Ω-]-d-ºn¬ D-Ω¿-lm-Pn(85). `mcy: B-bn-i. a°ƒ: C-{_m-lnw, aΩXv, B-en(aq-hcpw kuZn), ]m-Øp-Ωbv, B-bnj-_ohn, ku-Z-_ohn. acp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A_q-_°¿, A-–p¬-laoZv, a-dn-b, d-kn-b, _pjv-d.

t]-cm{º: I-∂m-´n-bn-se ]-tc-X\m-b sX-s° ]-dºn¬ A-®p-X≥ \m-b-cpsS `m-cy I-eym-Wn-A-Ω (75). a°ƒ: am-e-XnAΩ, ]-Xv-a-\m-`≥ \mb¿, im-¥ (K-h.bp.]n.F-kv ]-cn-bmcw, I¬-∏‰), Sn ]n N-{μ≥ (K-h. F-®v.Fkv \-Sp-h-Æq¿), cm-[m-IrjvW≥ (hn-ap-‡ `-S≥), tim`-\. a-cp-a°ƒ: _m-e-tKm]me≥ (tXm-Wn-®m¬), kp-[, k-Zm-\μ≥ (At≠m-W bp.]n.F-kv. Xma-c-t»-cn), {]-ao-f, k-PnX, _m_p Ko-Xm-a-μncw (Ip-dp-hn-e-ßm-Sv). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

hn√ym-∏≈n: sa-Sn-tb-cnbn-se h-Æmd-Øv Xm-sgIp-\n aq- (68). `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-jvd^v(_lv-ssd≥), \u-jmZv, dm-jn-Zv-(J-Ø¿), P-koe. a-cp-a°ƒ: k-do-\, dlo-\, d-Po-\, jw-kp±o≥. k-tlm-Z-c߃: AΩZv, sam-bv-Xp-lmPn, ^mØn-a, \-^o-k.

cm-L-h³

F-S-Xz: Ip-¥n-cn-°¬ amen-bn¬ tIm-in- am-Xyp (tPm-bn-˛72). kw-kv-Imcw C-∂v 2\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m ]-≈n- skan-tØ-cnbn¬. `m-cy: t{K-kn amXyp.

Ir-jvW³ Ip-‰ymSn: B-°q-en-se \m-´n-]m-d° - ¬ Ir-jvW≥(55). `mcy: kp-ioe. a-°ƒ: A-iz\n, Aiz-Xn. a-cp-aI - ≥: hn-]n≥. k-©b - \w: sNm-Δ.

A-e-hn-¡p-«n a-t©-cn: aw-K-e-t»-cn hnf-°p-a-S-Øn¬ A-e-hn°p-´n (68). `m-cy: ]q-gn°p-Øv I-Zo-P. a-°ƒ: apl-Ω-Zv k-ao¿, a-lv-dq-^v, ^m-Øn-a kp-lv-d, A–p¬ ap-\o¿, A-–p¬ aPo-Zv (Pn-±). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H≥-]-Xn-\v ]m-e-°p-fw Pp-am-a-kv-PnZn¬.

c-aW - ns]m-∂m-\n: ]-\º - m-Sv Ahn-≠n-Ød- G-dm-´d- ° - ¬ kp-tc-jn-s‚ `m-cy c-aW - n (36). a-I≥: l-cn-Ir-j-v W≥. kw-kI -v m-cw C-∂v cm-hn-se H≥-]X - n-\v Cu-izc-aw-Ke - w iva - i - m-\Ø - n¬.

cm-[m-Ir-jW -v ³ Xm-\q¿: tI-cf - tÃ-‰v k¿ho-kv s]≥-jt- \-gk v- v bq\n-b≥ ÿm-]I - t\-Xm°-fn¬ H-cmfm-b sI ]n cm-[m-Ir-jW v- ≥ (87). tIm¿a-¥e - F.Fw. F¬.]n kvI - qƒ dn-´. F®v.Fw BWv. `m-cy-am¿: {io-tZ-hn A-Ω, ]-tc-Xb - mb B-\¥ - e-£van. a°ƒ: \-μn\n, P-b{- io, a[p, kn‘p, ]-tc-X\m-b Ir-jW v- I - p-am¿.

cm-a³-\m-bÀ a-t©cn: I-cn-°m-Sv sImt´-t°m-Sv F cm-a≥ \mb¿ (76). dn-´. sI.Fkv.C._n Hm-h¿-kn-b-dmbn-cp∂p. `mcy: {io-tZ-hn A-Ω. a°ƒ: cm-P-tiJc≥ (F.Fkv.sF thß-c kv-t‰-j≥), A-\n¬Ip-am¿, P-b-{]-kmZv, t__n h’-e, _nμp. a-cpa°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ Xn-cp-hmen, tim`-\, cm-aIr-jv-W≥ a-°-c-]-dºv, _n-μp, c-ay.

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ s\-øm-‰n≥-I-c: B-dmepw-aq-Sv ]q-Pm \-K¿ hm-gphn-fm-I-Øv I-Wn `-h\n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿ (62). `m-cy: Ip-am-cn.

sse-em Im-knw sXm-Sp-]p-g: \-S-bv-°¬ ]n Im-knw lm-Pn-bp-sS (\-S-bv-°¬ Ip-™-∏≥) `m-cy sse-e Im-knw(64) . Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xn-cph-√w sN-∂-t°m-Sv- Ip-Spw_mw-K-am-Wv-.

tPm-fn hÀ-Ko-kv sN-ß-∂q¿: ]-g-bn-S-Øv ap-´-t»-cn-bn¬ ]n sP h¿Ko-kn-s‚ (sd-bn¬-th-˛tIm-´-bw) `m-cy tPm-fn h¿-Ko-kv (55). a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-Pp. a-cp-a°ƒ: sd-Pn≥.

i-in sN-ß-∂q¿: ]m-´p-I-fØn¬ ]-tc-X\m-b `m-kvI-c-s‚ a-I≥ ]n _n iin (56˛-sN-ß-∂q¿ dok¿-th Hm-^n-kv Po-h-\°m-c≥). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2.30\v ho-´ph-f-∏n¬.

^m-¯n-a-Ip-«n

ap-l-½-Zv-Ip-«n

Xn-cp-\m-hm-b : sIm-S°¬ A-Pn-X-∏-Sn-bn-se ]-tc-X-\m-b aq-®n-°¬ tIm-b-tam-s‚ `m-cy sIm´m-c-Øv ^m-Øn-a-Ip-´n (70). a-°ƒ : l- ≥-Ip-´n, ap-kv-X-^ (Pn-±), K-^q¿ (dn-bm-Zv), kp¬-^n-°¿, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ : dw-e, km-Pn-X, tdm-kn-\, km_n-d.

F-S°-c: I-em-km-Kdn-se cm-c-∏≥sØmSn-I I√n¬ aplΩ-Zv Ip-´n F-∂ B¿ sI (76). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a°ƒ: \-^o-k, ^mØn-a, kp-ss_-Z, a\m^v, dp-Jn-b, A-jvd^v, d-jo-Z, k¿-^o\. a-cp-a°ƒ: A-lΩZv, lw-k-t°m-b, D-kv-am≥, l-^vkØv, A-l-Ω-ZvIp´n, d-ko-\, kpsse-am≥, A-_q_°¿. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se H≥-]Xn-\v ]q-h-Øn-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

ta-cn tIm-X-aw-K-ew: a-e-bn≥Io-gv am-fn-I-I-≠w ap-°Øv am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (a-dn-bm-Ω˛86). kwkv-Im-cw C-∂p-®-bv-°v 1.30\p tIm-X-aw-K-ew sk‚ v tPm¿-Pv I-Øo{U-¬ skan-tØ-cn-bn¬.

Im-cm-]-d-ºv: ]-¥√q¿ kz-tZin Im-cm-]d-ºv Iq´m-hn¬ ]m-∏m-S≥ kp¬^n-°¿ A-en (44). `mcy: l-^v-kØv. a°ƒ: B_n-Zv lp-ssk≥ (a¿°kv hn-Zym¿-Yn), an-Zv-emPv, kp¬-^n-Z-jdn, ^co-Z \kv-dn≥. a-cp-aI≥: kn\m≥ F-f-¶q¿. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v Iq-´m-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

N-§c³ \-cn-°p\n: s\-Sn-b-\m-Sv sXm-≠ym-∏m-d-bn¬ Nß-c≥(]q-im-cn 90). `mcy: Ip-™n-am-X. a°ƒ: cmP≥, eo-e, _-nμp, _o\. a-cp-a-°ƒ: `m-kv-Ic≥, {]-ta-cmP≥, c-ho-{μ≥, do-\-cmP≥. k-©-b\w: sh≈n.

iymw-Pn-¯v ]-≈n°¬: A-º-e-h-fhv ap-Ø-∏≥ Im-™o-cØn¬ a-Æn¬ in-h-i-¶cs‚ a-I≥ iymw-Pn-Øv (12). tIm-gn-∏p-dw F.Fw.bp.]n kv-Iq-fn-se Ggmw X-cw hn-Zym¿-YnbmWv. am-Xmhv: _o-\. k-tlm-Zc≥: kn-PnXv. -

ta-cn- kv-äo-^³

tIm-X-aw-K-ew: ]q-tWmfn kv-‰o-^-s‚ `m-cy ta-cn kv-‰o-^≥ (89). kw-kv-Imcw C-∂p D-®-bv-°p 3\p tIm-X-aw-K-ew sk‚ v tPm¿-Pv I-Øo-{U-¬ skan-tØ-cn-bn¬.

l-ʳ

a-dn-b

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

CÀ-jm-Zv A-en

a-¶-S: Xn-cq¿-°m-Sv kz-tZin F-Æ-°p-∂p-Ω¬ l ≥ (82). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: A-∫m-kv, apl-Ω-Zm-en, k-emw, \mk¿, kp¬-^n-°¿, D-ΩpIp¬-kp, d-jo-Z, k-eo-\, B-bn-j. a-cp-a-°ƒ: bqkp-^v ]-´n-°m-Sv, I-cow th-ßq¿, l-\o-^ F-∂am-\p a-Æm¿-a-e, A-∫m v h-e-ºq¿, kp-ss_-Z, k-°o-\, dp-Jn-ø, D-Ωplm-\n, d-ko-\.

Xp-Δq¿: {Km-a∏©mbØv Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ]-tc-X\m-b G-¥n-Ip-cn-°-fp-sS `m-cy a-dn-b (70). a°ƒ: ap-lΩZv, _-jo¿, B-bn-j, _p-jv-d, ]-tc-Xcm-b Aehn, A-_q-_°¿. a-cpa°ƒ: a-dn-b, p-ss_-Z XpΔq¿, kp-ss_-Z ]q-fa-Æ, d-kn-b, ssk-Xm-en XpΔq¿, e-Øo^v. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se H≥-]Xn-\v ]-≈n-]d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

N-ß-cw-Ipfw: aq-°p-Xe tN-e-°S-hv sX-°m-´v \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (88). dn´.t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-\m-bn-cp∂p. `m-cy: I-a-em-£nb-Ω. a°ƒ: P-b-cm-Pv , cm-[mIr-jvW≥, t__n. acp-a-°ƒ: Pb≥, c-a, kn-μp.

thß-c: ]-Øp-aq-®n tN-eq-]mS-Øv aplΩ-Zv F-∂ sN-do-Xv lm-Pn-bp-sS a-I≥ C¿-jm-Zv A-en (15). am-Xmhv: ssk\-_. ]-d-∏q¿ sF.bp.F®v.F-kv 10˛mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bmWv. ktlm-Z-c߃: A–p¬ JmZ¿, C-{_mlnw, bq-kp^v, Imknw, C-kv-a-bn¬, Ckv-lmJv, aq-k, kpsse-am≥, ipssl_v, kp-lv-d, \qd, km-d. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 7.30\v ]-Øp-ap®n tIm-cwIpf-ß-c Pp-am-a-kv-PnZn¬.

tPm-jnNp-f-fn-°¬: Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv B-ep-him-J-bn¬ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂ Xp-k-∏-dºn¬ tPm-jn (54).

C-{_m-lnw ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv h-en-b-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb ssl-t{Zm-kn-s‚ aI≥ C-{_m-lnw (78).

]-ßm-h-Xn

sX-tßm-Sv: Iq-h-∏-d-ºn¬ ]-flm-h-Xn (85). kwkv-Imcw C-∂p- cmhn-se 9.30\v A-ØmWn s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬. a-°ƒ: e-fn-X, Hm-a-\. acp-a-°ƒ: k-enw-Ip-am¿, A-\n-b-∏≥.

sP-bnwkv

B-bn-kp-½

ap-l-½-Zv d-^o-Jv

tdm-k

]-S-∂:Im-S-t¶m-Sv Sn sI kn B-bn-kp-Ω (95). a°ƒ: Ip-™-–p-√ lmPn, a-l-aq-Zv lm-Pn, l-aoZv, lp-ssk≥ lm-Pn, JZo-P l-÷p-Ω. a-cp-a°ƒ:]m-Øq-´n l-÷pΩ, k¿-^ l-÷p-Ω, dkn-b, i-_m-\ l-÷p-Ω, ]-tc-X-\m-b Jm-Z¿.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw sF.-kn.-Sn kv-Iq-fn-\v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ F hn ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (47). ]-S-∂ a-kv-Pn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv ap≥ J-Pm-©nbm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bnj. a-°ƒ:ip-ssd-lv, jpssl-_v, jp-ssl-e. ]nXm-hv: A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn. am-Xm-hv: F hn km-dp. k-tlm-Z-c߃:P-eo¬, B-bn-j, A-_q-imw, \-^o-k-Øv, A-–p¬ d-Du-^v.

C{_m-lnw

C-cn´n: F-®n√w tXm´p-I-S-hn-se a-‰-Øn¬ sP-bnwkv (A-∏®≥˛58). `mcy: ]u-fn Im-cy-a-Sw. a°ƒ: Sn ‚p, Sn-tPm. a-cp-aI≥: satPm Nn-Ωn-Wn-°m Sv. k-tlm-Z-c߃: tacn- sN-dp]p-c-bnSw (tIf-Iw), sse-k-Ω Ip-∂-∏≈n, A-Ωn-Wn X-d-t∏¬, F¬kn, aRv-Pp ]-≈n-bn¬ (Np¶-°p-∂v), tPm¿Pv, ]tc-X\m-b t__n. kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io-´p aq-∂n-\v FSq¿ sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

am-\¥hm-Sn-: X-hn™m¬- hn-a-e- \-K¿- D-Z-bKn-cn-bn-se- ]-tc-X-\m-bA-øm-\n-°m-´v- ]n- sP- A{_-lm-an-s‚- `m-cy- tdm-k (Ip-™m-an-˛-93)-.-kw-kv°m-cw- C-∂p ssh-Io´v aq∂n-\v- X-hn-™m¬- sk-‚ vta-co-kv- ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬.- a-°ƒ-:- tPm-kv,tXm-a-kv,- ]m-∏-®-≥,- a-Ø≥,- a-dn-b-°p-´n,- kn-kv-‰¿F-an-en-≥,- kn-kv-‰¿- Un-emcn- (Un-.F-kv-.F-kv-. _mw•q¿-).- a-cp-a-°ƒ-:- tPm-k^v- hm-tf-∏-d-ºn¬,- Nn-∂Ω- ]p-Xp-°n-bn¬,- en-kn- Dt≈m-∏-≈n,- B-eo-kv- aw-Ke-Øv,- tPm-fn- A-º-e-Øn¶¬.-

A-_q-_-¡À j-_oÀ

C-cn-°q¿: ]m-ew ssk-‰v Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]w sI hn lu-kn¬ tIm-Sn°-≠n C-{_m-lnw (60). `mcy: sI hn B-bn-j. a°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-ko-a, ^m-Øn-a. a-cpa°ƒ: k-do-\ ({io-IWvT-]p-cw), \u^¬ (s]m∂yw X-e-t»-cn), dDu^v ({io-I-WvT-]p-cw). k-tlm-Z-c߃: a-dnbw (I-eym-Sv), A-–p- -emw, ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥Ip´n (s]-S-b-tßm-Sv).

ap°w: a-e-bm-fn bp-hmhv Zp-ss_-bn¬ lr-Zbm-Lm-Xw aq-ew acn®p. a-e-b-Ω ]p-≈∂q¿ I√p-]p-dw ]-Sn™m-dv ho-´n¬ sam-bvXo≥-Ip-™n-lm-Pn-bpsS a-I≥ A-_q-_-°¿ j-_o¿(24) B-W-v a-cn®Xv. Zp-ss_-bn-se P_¬ A-en-bn¬ C¥y≥ ka-bw i-\n-bmgv-N ]p-e¿-s® \m-e-cbv°m-Wv bp-hm-hv a-cn-®sX-∂m-Wv _-‘p-°ƒ°v hnh-cw e-`n-®Xv. amXm-hv: ssa-aq-\. ktlm-Z-c߃: _-jo¿, k-°o¿, A-ao¿-Aen, ap-\o¿.

a-lvaq-Zv amln: sNm-¢n kn.]n. tdm-Un-se A¬ ^-Pvdn¬ a-lvaq-Zv (60). `mcy: Nm-tØm-Øv A-kv-a. a°ƒ: A-^vk¬, Bkn^v, A≥-km¿, A¿jnZv. k-tlm-Z-c߃: JmZ¿, ap-kvX-^.

ap-l½-Zv lm-Pn Xr-∏\-®n: N-c-°√n߬ ]n kn ap-lΩ-Zv lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P.

Ieym-W¯n\v t]mb kwL-¯nsâ Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv _m-e³ a-cn-¨p

]p-Ø-\-ØmWn: _-‘pho-´n-se Ieym-W-Øn-\mbn ]p-d-s∏-´ Ip-Spw_w k-©-cn-® Hm-t´m-dn-£ I√ym-Who-Sn-\p k-ao-]w \n-b-{¥-Wwhn-´p a-dn-™v F-´p h-b- p-Im-c≥-acn®p. aq-∂p t]¿-°v ]-cnt°‰p. Im-Smºp-g˛I-tc°m-Sv tdm-Un¬ aq-emwtNm-e-bn¬ C∂-se D®bv°v H-cp aWn-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Hm-t´m-dn-£bn-ep-≠m-bn-cp-∂ I∑-\w ta-Sn∏m-d sN-dphm-c j-d^p-±o≥˛jmZn-tamƒ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv kn-\m≥ (F´v) B-Wv a-cn-®Xv. Hm-t´m-dn-£ ss{Uh¿ ]p-Ø-\-Øm-Wn kz-tZ-in A-Øn-°-]-d-ºn¬ A-jv-d-^v (41), `m-cy k-^n-b (37), a-Iƒ l-^v-k-Øv (17) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc h-fm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p. Hm-t´m-ss{U-h¿ A-jv-d-^n-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS ]p-{X-\m-Wv a-cn-® kn-\m≥. I-tc°mSv aq-emw-tNm-e-bn-se tNm-bn-aT-Øn¬ D-Æn-bpsS ho-´n-se I√ym-W-Øn-\p ]p-d-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p kwLw. kn-\m≥ I∑-\w Pn.F¬.]n kv-Iq-fn-se c≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bmWv. ap-lΩ-Zv jn-_n¬ GI-k-tlm-Z-c-\m-Wv. Im-Smºpg t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sIm-SpØp. a-øn-Øv C-∂-se cm-{Xn 8.30 I∑\w Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n.

Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

h-≠n-Ømhfw: hn-f-tbm-Sn-bn¬ a-[y-h-b-kvI-s\ ]p-e¿-s® a-cn-®\n-e-bn¬ ho-´p-Im¿ I-s≠Øn. A≠-bn-e°-fw Ip-©m-bn-bp-sS a-I≥ ]m¿-Y≥ (60) B-Wv a-cn-®Xv. ]p-Xp-\K-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \SØn. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-¬ t]m-kv‰p-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn´p-sImSpØp.

A-]-I-S-¯n ]cn-t¡äv a-cn-¨p

F-S-cn-t°mSv: ]-tcX\m-b a-tø-cn G-¥os‚ `m-cy B-bn-i (B®p 60). a°ƒ: ap-l-ΩZv-Ip´n (A¬-sF≥), A-–p-d-ln-am≥ (Zpss_), ssk\-_, i-co-^. a-cp-a°ƒ: A_p a-≠m-b-∏pdw, kq∏n A-º-e-h´w. J-_dS-°w C-∂v cm-hn-se 11\v F-S-cn-t°m-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zn¬. _m-e-cm-a-]p-cw: A-cphm-t°m-Sv h-b-W-hn-f ho-´n¬ N-{μ-Zm-kv (62˛dn-´. hm-´¿ A-tXm-dn-´n Po-h-\-°m-c≥).

^tdm°v: A-Iv-]m-ln (B-ƒ tIc-fm ]m-c‚ vkv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ln-b-dn-Mv Cw-]tb-gvkv) kwÿm-\ P\-d¬- sk-{I-´-dnbpw tIc-fm s]≥-j-t\-gvkv t_-∏q¿ afi-ew sk-{I-´-dnbpw s]m-Xp {]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp∂ sImf-Ø-d Nm-a-∏d-ºn¬ kn sI A-_vZp- -emw (57). (dn-´. Ãm-‰n-Ãn-Iv C≥-kv-s]Œ¿). sN-dp-h-Æq¿ hSt° Pp-amA-Øv al√v afi-ew I-Ωn‰n Aw-K-am-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: A-l-ΩZv. am-Xmhv: B-bn-i_n. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: dw-kn-b, dm-knb, d-lo-a. a-cp-a°ƒ: ap-\mkv, kn-±oJv, d^oJv. k-tlm-Z-c߃ : A-_v-Zp¬ J-m Z¿, A-_v-Zp-k-aZv, kn±oJv, ]-tc-Xbm-b k°o-\, a-øn-Øv \-a-kv°m-cw cm-hn-se 11\v sImf-Ø-d Pp-a-A-Øv ]-≈n-bn¬.

kpÂ-^n-¡À A-en

Bbn-i

N-{µ-Zm-kv

A-_v-Zp-Ê-emw

Xm-a-c-t»-cn: tPm-en ÿe-Øv aZvd-km A[ym-]-I≥ Hm-t´m-bn-Sn-®p a-cn-®p. A-Sn-hm-cw I-ºn th-ep-Ω¬ kp-∂n a-kv-PnZn-se ap-A-±n\pw \p-kv-dØp¬ Ckvemw aZvd-km A[ym-]-I-\pam-b sImSph-≈n H-X-tbm-Øv Be-]p-dm-bn¬ A-–p-dlvam≥ ap-kveym¿(50) B-Wv a-cn-®Xv. i-\nbm-b cm{Xn F´-c-tbm-sS A-Snhm-cw A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-im \-a-kv-Im-cw I-gn-™p tdm-U-cn-In-eq-sS _kvkv-‰m‚n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Hm-t´mC-Sn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ap-kveymsc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acn®p. ]-tc-X\m-b sNdn-b ap-l-Ω-Zn-s‚bpw D-Ωm-®bp-sSbpw a-I-\mWv. `m-cy:kpl-d. a-°ƒ:D-Ωp l_o-_, \ko-_ \-kvdn≥. a-cp-a-I≥:C-Jv-_m¬ (Bcm-{ºw.)

A-¶ Iq-S-c™n: Ip-fn-cm-ap-´n ap-≠m-´v ]-tc-X\mb tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂(94).

Pm-\-In Ccn´n: t\cw-t]m-°v tdmUn-se ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Pm-\-In (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cma≥. a°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-aXn. a-cp-a°ƒ: `m-kvIc≥, A-\n-X.

tcm-lnWn X-e-t»cn: \n-´q¿ Nn-d-°°m-hn-\-Sp-Øv Nm-غ≈n ho-´n¬ I-®pº-Øv tcm-ln-Wn(85). a-°ƒ: {]-Zo]≥, ]-¶Pm£n, {]-tam-Zv, {]-koX, kp-[o-¿-_m-_p, ]-tcX\m-b Nm-غ-≈n cta-i≥. a-cp-a°ƒ: cm-Lh≥, cm-[m-Ir-jvW≥, hniz-h√n, kp-\n-X.

a-√-∏-≈n: hm-bv-∏q-cv im-kv-Xmw-tIm-bn-°¬ tdmUn¬ kv-Iq-´¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. F-cp-ta-en kz-tZ-in hm-bv-∏q-cv I-Æ-¶-c e-£w-ho-´n¬ iw-kp±o≥ I-√m-bn (55) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu- am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. J-_-dS-°w \-S-Øn.

bp-hm-hn-s\ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw-hm¿-Un¬ am-fn-tb-°¬ Ip-™p-_m-h-bp-sS a-I-≥ j-°o¿ (33)B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® s]m-∂mwsh-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]-´W-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw tN¿Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. t]m-Ãptam¿-´-Øn-\p ti-jw J-_-d-S-°n. a-dn-bw-_o-hn-bmWv a-m-Xm-hv. D-a-bv-_, ssk-\-_, sF-j-_ F-∂nh¿ k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv.

I-an-Xm-¡-fp-sS B-ß-l-Xy: ar-X-tZ-l-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªp

Xo-t°m-bn: I-gn-™Zn-h-kw Xo-t°m-bn am-h-Sn a-eta¬ A-©mwssa-en-se ]p-c-bn-S-Øn¬ I-≠ IanXm-°-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-™p. _-‘p°-fm-b Xo-t°m-bn am-h-Sv a-e-ta¬ ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ hn-t\m-Zv (l-cn-˛28), C-Sp-°n N-∏m-Øv ]m-d-∏p-dØv A-iz-Xn (20) F-∂n-h-cp-tS-Xm-Wv ar-X-tZ-l߃. s]-bn-‚ n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fm-b hn-t\m-Zpw Aiz-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ k-Pn-bpw H-cp-an-®m-bn-cp∂p tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v A-iz-Xn-bp-ambn ]-cn-N-b-s∏-Sp-I-bpw {]-W-b-Øn-em-hp-I-bp-ambn-cp-∂p. I-gn-™ 17\v C-cp-h-cpw H-fn-t®m-Sn. C-cp-h-cpw A-Sn-am-en-bn-ep-≈ A-iz-Xn-bp-sS AΩ-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n-se-Øn-b-Xv {]-iv-\ap-≠m-°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂p X-s∂ Xn-cn-sI Xo-t°m-bn a-e-ta¬ F-Øn C-cp-h-cpw hn-jw I-gn-®v B-fl-l-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-t\m-Zv hn-hm-lnX-\pw c-≠p-Ip-´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. `m-cy: jo-e. a-°ƒ: B-Zn-Xy, A-Xp¬. kw-kv-Im-cw C-∂v \-S°pw.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn Un-t∏m-bv-°p k-ao-]w a-[yh-b-kv-I≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. Hm®n-d h-≈n-Ip-∂w ]p-Ø≥-hn-f-In-g-t°-Xn¬ l-_o_v(50) B-Wv C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kn-\-cn-sI sh®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. \m-´p-Im¿ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw ac--- n-®n-cp-∂p. `m-cy \-ko-a. a-°ƒ lm-jnw, A-\o-jm.

SWen Im-Wm-Xm-b kn ]n- tPm¬ hn-`m-K¯nsâ bp.Un.F-^v. ssl-µ-h B-Nm-cy-·mÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-§-sf hm-hn-sâ ln-µp-¡Ä H-ä-s¡-«m-bn sN-dp-¡-Ww: kzm-an hn-tiz-iz-c XoÀ-Y bp{]thiw Xn-c-sª-Sp-¸n-\pti-jw ar-X-tZ-lw Is−¯n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.Fw.]nbn-se kn ]n tPm¨ hn-`m-KsØ bp.Un.F-^v. L-S-I-I£n-bm-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw Xo-cpam-\-sa-Sp-°pw. C-Xp-kw-_-‘n® bp.Un.F-^v. X-Xz-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In-. L-S-I-I-£n B-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-hp-∂Xph-sc bp.Un.F-^n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-N-mc-W-]-cn-]m-SnI-fn¬ k-Po-h-am-Im-\m-Wv kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s‚ Xo-cpam-\w. A-Xn-\v ]n-f¿-∏n-s\-XpS¿-∂p A-h¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø Xncp-h-\-¥-]p-c-sØ kn.Fw.]n. kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

bp.Un.F-^v. {]-N-c-W-I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°m-\m-Wv [m-c-W. C-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw C∂-se tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-KX

B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw F¬.Un.F-^n-te-°p t]m-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t∏mgpw bp.Un.F-^n¬ X-s∂ Xp-Scm-\m-bn-cp-∂p kn ]n tPm¨ hn-

bp.Un.F-^v. X-¯z-¯n Aw-Ko-Im-cw \Â-In

Øn¬ Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am-dpw ]-s¶-SpØn-cp-∂p. C-Xpw bp.Un.F-^nte-°p-≈ kn ]n tPm¨ hn-`mK-Øn-s‚ k-Jyw D-d-∏n-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. hy-‡n-]-cam-b ]-S-e-∏n-W-°-ß-sf Xp-S¿∂p Im-e-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p∂ A-kzm-c-ky-ß-ƒ aq-ew kn.Fw.]n. ]n-f-cp-I-bpw sI

`m-K-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-tXk-a-bw I-gn-™Zn-h-kw kn.Fw.]n. tIm-´-bw Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv kn ]n tPm¨ hn`m-K-hpw I-Æq¿ Hm-^n-kv sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Khpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv b-Ym-{I-aw bp.Un.F- ^ v ˛ F¬.Un.F- ^ .v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sIm-®n: ssl-μ-h B-Nm-cy∑m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ B-{I-aW-ß-sf ap-gp-h≥ B-Nm-cy-∑mcpw H-∂n-®p \n-∂p t\-cn-S-W-sa∂pw ln-μp k-aq-l-Øn-s\-Xntc-bp-≈ I-S-∂m-{I-a-W-ß-sf ln-μp-°ƒ H-‰-s°-´m-bn sN-dp°-W-sa-∂pw D-Up-∏n t]-Pmh¿ aTm-[n-]-Xn kzm-an hn-tiziz-c Xo¿-Y. [¿-a-c-£mth-Zn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw assd≥ ss{U-hn¬ \-S-∂ [¿-a-c£m kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw cm-jv-{So-b kzm-X{¥w t\-Sn-sb-¶n-bpw ln-μp kam-P-Øn-s≥-d-bpw A-Xn-s≥-d

kmw-kv-Im-cn-I \n-e-\n¬-∏ns‚bpw kzm-X-{¥yw C-\n-bpw km-[y-am-bn-´n-s√-∂v N-S-ßn¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b hniz-ln-μp ]-cn-j-Øv tZ-io-b am¿-K Z¿-i-I≥ A-tim-Iv knwKmƒ ]-d-™p. k-\ym-kn-am-sc-bpw B-{i-aß-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\ temIw ap-gp-h≥ C-∂v hym-]-I-amWv. Im-©n aTm-[n-]-Xn-sb-bpw {]-⁄m-`m-c-Xn-sb-bp-sam-s° I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bnen-e-S-®-Xpw Cu Kq-Vm-tem-N\-bp-sS `m-K-am-Wv. A-ar-Xm-\μ-a-bn aT-sØ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv tem-I-sØ ap-gp-

h≥ ln-μp-°ƒ-°pw t\-sc-bp≈ A-{I-a-am-bn Im-W-W-sa∂pw A-tim-Iv knw-Kmƒ ]-d™p. N-S-ßn¬ in-h-Kn-cn aTm-[n]-Xn {]-Im-im-\-μ kzm-an A[y-£-X h-ln-®p.F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥, kzman Nn-Xm-\-μ-]p-cn, kzm-an hn-hn‡m-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an A[ym-Xv-am-\-μ k-c-kz-Xn, kzm-an ⁄m-\m-ar-Xm-\-μ ]p-cn, im¥n-Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\kn-Mv sk-{I-´-dn ⁄m-\ X-]kzn, kzm-an K-cp-U-[z-Pm-\-μ Xo¿-Y-]m-Z¿, kzm-an tKm-hn-μm\-μ≥, [o-h-c-k-` P-\-d¬ sk-

{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, Sn bp cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n Fw F-kv {]kn-U‚ v Fw sI \o-e-I-WvT≥ am-ÿ, F≥ ]n ]-c-ta-iz-c≥, F-d-Wm-Ip-fw \m-b¿ I-c-tbmKw sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥,]n tKm-]m-e≥-Ip-´n am-ÿ, tUmIv-S¿ sI A-c-hn-μm-£≥, AUz. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. sI B¿ kp-tc-{μ≥,sI Pn A-c-hnμm-£≥, Fw sI Ip-t™m¬, kzm-an A-ø-∏-Zm-kv, I-√-d {]im-¥v, ]p-©-°-cn kp-tc-{μ≥ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U≥-dv sI ]n i-in-I-e So®¿ F-kv sP B¿ Ip-am¿,IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn®p.

C-Sp-°n: \m-c-I-°m-\w an-\n Um-an-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ S-Wen¬ ho-Wv Im-Wm-Xm-b bp-hmhn-s‚ ar-X-tZ-lw ^-b¿t^m-gvkv kv-Iq-_m Sow I-s≠-Sp-Øp. X-¶-a-Wn kz-tZ-in ]u-h-Øv ho´n¬ kn-_n-bp-sS a-I≥ A-\q]v(20) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bmgv-N ssh-Io-´v 5 a-Wn--°v Iq-´p-Imtcm-sSm-∏w FØn-b A-\q-]v Im¬h-gp-Xn P-em-i-b-Øn-tebv-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. F-gp]-X-Sn Xm-gv-N-bn¬ \n-∂mWv arX-tZ-lw I-s≠-Sp-ØXv. I-´-∏-\ K-h. tIm-f-Pv A-hkm-\ h¿-j _n.tImw hn-Zym¿Yn-bpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sNb¿-am-\p-am-bn-cp-∂p A-\q-]v.

Thejas Epaper obit Edition 2014-03-24  

Thejas Epaper obit edition. 2014-03-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you