Page 1

8

thÀ-]mSv

KANNUR

14 am¿®v 2014 sh≈n

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p Ip-ª-¸³

Pm-\-In

\m-cm-b-Wn

{io-\n-hm-kv

tPm¬

ap-l-½-Zv bq-k-^v

A-_q-_-¡À

X-et- »-cn: A-Uo-j\ - ¬ K-h. πo-Ud - pw ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´d - p-am-bn-cp-∂ Nn-d° - c - tam-d° - p-∂n-se ap-Ip-μn-¬ A-Uz. kn sI {]-Im-i≥ (52). Hmƒ C¥ym tem-tb-gvk - v bq-\nb≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbw-Kw, Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´d - n, X-et- »-cn Xmeq-°v sse-{_-dn Iu¨kn¬ Aw-Kw, X-et- »-cn kvt- ]m¿-Svk - v ^u-t≠j≥ {]-kn-U‚ v, `m-cX - ob \m-Sy-Ie - m-eb - w {]-knU‚ v, Pnw-\m-Ãn-Iv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m sk-{I-´d - n F-∂o \n-eI - fn-epw {]h¿Øn-®p. kn.]n.Fw. tam-d° - p-∂v {_m©v ap≥ sk-{I-´d - n-bpw Im-bn-I Xm-ch - pam-bn-cp∂p. ]-tc-X\ - m-b ap-Ipμ≥-˛P - m- \ - I - n Z-ºX - n-If - psS a-I\ - m-Wv. `m-cy: k-Pn\. a-°ƒ: am-b (F≥-Pn\o-bd - n-Mv hn-Zym¿-Yn, Xn-cph-\¥ - ] - p-cw), B¬-_n≥ (π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn, {_-Æ≥ F-®v.F-kv.Fkv. X-et- »-cn).

s]-cn-tßmw: kn.]n.-Fw. am-X-aw-K-ew tem-°¬ IΩn-‰n-bw-K-hpw F-c-aw-˛Ip-‰q¿ k¿-ho-kv k-l-Ic-W _m-¶v ap≥ sk-{I-´dn-bp-am-b am-X-aw-K-esØ Ip-∂-tØm-Sn Ip™-∏≥ (61). ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. kn.-sF-.-Sn.bp. s]-cntßmw G-cn-bm I-Ωn-‰nbw-Kw, ]p-tcm-K-a-\ I-emkm-ln-Xy kw-Lw ta-Jem ssh-kv {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fnepw {]h¿Øn®p. A-Sn-b-¥-cm-hÿm Im-e-Øv {Iq-ca¿-±\-Øn-\n-c-bm-b C-t±-lw A-©p-am-kw P-bn-en¬ I-gn-™n-´p-≠v. cm-{„o-b F-Xn-cm-fn-I-fp-sS sh-Sntb-‰v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰n-cp-∂p. am-Xm-hv: e-£v-an. `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: c-Pv-\, tPym¬-kv-\. a-cp-a-I≥: e-Xo-jv. k-tlm-Z-c-߃: \-fn-\n, hn-P-b≥, b-timZ, k-Xn, {io-a-Xn, ]-tc-X\m-b ap-Ip-μ≥.

Im-™-ßm-Sv: ]-tc-X\m-b I-t√ym-S≥ tIm-cs‚ `m-cy ]p-Xn-b-I≠w I-cn-∏m-S-°≥ ho´n-se ]n sI Pm-\-In (80). a-°ƒ: c-a-Wn, cho-{μ≥, l-co-{μ≥, a√n-I, kp-h¿-Wn, tim`, cm-Pp (K-ƒ-^v), Nn¥m-a-Wn, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: hn-P-b≥, h-√n, ku-an-\n, Kn-cn-P, thWp, N-{μ≥, cm-[m-Irjv-W≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-am-c≥, Kw-Km[-c≥, im-c-Z, \m-cm-bW≥, N-{μ≥, tcm-lnWn, ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥.

am-ln: a-©-°¬ \m-cmb-Wn \n-e-b-Øn¬ t]mbn-Øm-b \m-cm-b-Wn (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥. a°ƒ: kp-tc-jvIpam¿(tIm-b-º-Øq¿), cta-ivIp-am¿ (_mw-•q¿), i-in-e-X, a-tl-jvIpam¿ (dn-´. kv-]n-∂n-Mvan¬, ]-≈q¿), {]-im-¥v Ip-am¿ (]p-Xp-t®-cn), kq-cy-e-X, `m-Ky-c-Xn, ssl-am-h-Xn. a-cp-a°ƒ: h-√n, k-\n-e, {]`, c-ho-{μ≥ (apw-ss_), k-Po-{μ≥ (tIm-gn-t°mSv), _o-\, ]-tc-X-cm-b `c-X≥, in-h-Zm-k≥. ktlm-Z-c-߃: am-[-hn, ]-tc-X-\m-b th-em-bp[≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v am-ln s]mXpiv-a-im-\-Øn¬.

am-ln: B-\-hm-Xp-°¬ {io-\n-hm-kn¬ tN-t\mØv {io-\n-hm-kv (88). tIc-f h-\wh-Ip-∏v dn-´. amt\-P-cmWv. `m-cy: sIm-ft°m-´v cm-P-e-£v-an. a°ƒ: `m-hp-I (A-kn-kv‰‚ v P-\-d¬ am-t\-P¿, hn-P-bm-_m-¶v sl-Uv Hm^n-kv, _mw-•q¿), kp-Nn{X, cm-Po-hv (Zp-_-bv). acp-a-°ƒ: kv-an-X (sNss∂), Zo-]n-I (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c-߃: tN-t\mØv `-c-X≥, ]-tc-X-cm-b tZ-hn, tc-h-Xn, {io-[-c-≥, cm-a-Ir-jv-W≥.

C-cn-´n: ]p-Xp-t»-cn-bnse sX-t°-°-c tPm¨(79). `m-cy: B\n. a-°ƒ: _m-_p tPm¨ (C-‰-en), ssj\n, {^m≥-kn-kv. a-cp-a°ƒ: _n-μp, {^m≥-knkv sF-°¬. kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 10\v s\-√n-°mw-s]m-bn¬ sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

]m-e-°m-Sv: \-cn-°p-Ønbn-se ap-l-Ω-Zv bq-k-^v (74). `m-cy: \-Zo-d. a°ƒ: kp-l-dm-Ω, B-bni, A- ≥ ap-l-Ω-Zv, imlp¬ l-ao-Zv, km-PpZo≥, Im-Pm-lp-ssk≥. a-cp-a-°ƒ: ssP-\p-em_n-Zo≥, P-_-dp-√, Icow. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se HºXn\v I≈n-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿ÿm-\n¬.

sN¿-∏p-ft- »-cn: hn-ap-‡`-S≥ I-t®-cn-°p-∂v Ben-bs - Øm-Sn A-_q-_°¿ (70). `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: A-^vk - Ø - v, Ae-hn-Ip-´n (ku-Zn), Peo¬ (Hm-t´m ss{U-h¿). a-cp-a° - ƒ: P-∫m¿, sjdo-\, sk-^p-∂o-k. J_-dS- ° - w C-∂v cm-hn-se HºXn\v I-t®-cn-°p-∂v Pp-am-ak - vP - n-Zv J_¿ÿm-\n¬.

a-dn-bw

am-[-hn

ap-¯p

sIm-√-t¶m-Sv: ]-ø-√q¿ am-an-Wn th-em-]m-Sw ho´n¬ ap-Øp-hn-s‚ `m-cy am-[-hn (75). a-°ƒ: I-\I≥, B-dp-ap-J≥, _me≥, ]m¿-h-Xn, Hm-a-\, ]-tc-X-\m-b cm-P≥. a-cpa-°ƒ: h-k-¥, I-hn-X, \n¿-Ω-e, \n-j, Ir-jvW≥, Ip-am-c≥.

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: Ip-∂-Øp-]-d-ºn¬ apØp (85). `-m-cy: cp-‹Wn. a-°ƒ: Ir-jv-W-Ipam¿, Ir-jv-W-Ip-am-cn, cm-a-N-{μ≥, e-X. a-cp-a°ƒ: h¬-k-e, e-X, _m-e≥.

A-Uz. kn sI {]-Im-i³

Im-fn a-t©-cn: h-en-b-´n-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b D-Æns∏-c-h-s‚ `m-cy hn ]n Im-fn (82). a-°ƒ: them-bp-[≥, k-tcm-Pn-\n, cm-[, j¨-ap-J≥, cm[m-Ir-jv-W≥, tZ-h-Zmkv. a-cp-a-°ƒ: A-ø∏≥, eo-e, k-tcm-Pn-\n, kn-‘p, _n-μp. k-tlmZ-c-߃: s]-c-I≥, s]m∂-Ω.

k-Xy-`m-a A-´À-P-\w s]m-∂m-\n: I-Wo-iyØv a-\-°¬ Ip-´n\m-cmb-W≥-\-ºq-Xn-cn-bp-sS `m-cy k-Xy-`m-a A-¥¿-P\w (73). k-tlm-Z-c≥: ]c-ta-iz-c-cm-P. - -

sam-bv-Xo³-Ip-«n Xn-cp-∂m-hm-b: A-hn-`‡ I-Ωyq-Wn-Ãv ]m-¿-´n t\-Xm-hpw kn.]n.Fw h-en-b]-d-∏q¿ {_m-©v Aw-K-hp-am-b h-e-n-b-]d-∏q¿ tNm-e-°¬ sambv-Xo≥-Ip-´n (_m-∏p˛80). `m-cy: B-bn-i-°p´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (A_q-Z-_n), _-jo¿, A–p-¿d-lvam≥ (Zp-_-bv), A-ko-kv (A-_q-Z-_n), A-–p¬ -Jm-Z¿, A–p¬-k-emw, d-km-Jv, \m-k¿, ^m-Øn-a, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: k-°-dn-b, in-lm-_v, JZo-P, ap-\o-d, ko-\-Øv, ssJ-dp-∂o-k, ap-_-jnd, j-ao-d. k-tlm-Z-c≥: A-–p.

A-Ðp e-¯o-^v -

t]m-¡À lm-Pn- -

Xm-a-c-t»-cn: Cu¿-t]mW I-√p-≠-bn¬ a-Ωp (54). `m-cy: k-do-\. a°ƒ: i-_v-\, iw-jo-Zv .a-cp-a-I≥: Pw-jo¿.

t]-cm-{º: tN-t\m-fn tXm-S-t¶m-´v A-ssk-\mdp-sS `m-cy a-dn-bw (53). Zm-ap a-°ƒ: ss^-k¬ (AIq-Øp-]-d-ºv: Iq-cm-d-bn- [ym-]-I≥, hm-kp-tZ-hmse Im-cm-bn Zm-ap (70). {i-aw ssl-kv-Iqƒ˛ \`m-cy: ]-tc-X-bm-b N-{μn. Sp-h-Øq¿), ap-l-Ω-Z-en a-°ƒ: ko-\, jw-\, (J-Ø¿), ^-kn-e. a-cp-assj-P, j-ay. °ƒ: \-Pv-a, \u-in-Z, kn-dm-Pv (J-Ø¿). ]nin-h-Zm-k³ Xm-hv: kn sam-bv-Xo≥Iq-Øp-]-d-ºv: Im-™nlm-Pn. te-cn hn-t√-Pv Hm-^n-knam-Xm-hv: ^m-Xzn-a. k\p k-ao-]w sI Fw in-h- tlm-Z-c-߃: Im-knw, Zm-k≥ (52). `m-cy: {]o-X. k-eow, kp-ss_-Z, ea-I≥: B-Im-iv. Xzo-^v, iw-kp.

s]m-∂m-\n: h-en-b Ppap-A-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n am-t\-P-cpw I-kv-a FP≥-ko-kv D-S-a-bp-am-b tIm-S-ºn-b-I-sa-∂ ssk-Xm-am-°m-\-I-Øv A-–p¬ e-Øo-^v (73). `m-cy: B-an-\p. -a-°ƒ: dq-_n, P-co¿ (Zp-_-bv), k-Po¿. a-cp-a-°ƒ: sI sI ap-l-Ω-Zv l-\o-^v (ap-wss_), ko-\-Øv, j-lo-\. -k-tlm-Z-c߃: sI F-kv ap-l-ΩZv C-kv-am-Cu¬, A-–p -a-Zv, a-dn-bp, dm-_n-b.

a-¶S- : ]-≈n-∏p-dw Iq-cn-aÆn¬ ]-´n-bn¬ t]m-°¿ lm-Pn (80). `m-cy: B-an\ \o-em-{º. a-°ƒ: A_vZ- p¬-\m-k¿, \-Po-_v, j-^o-Jv (aq-hc - pw Pn-±), P-ao-e, a-dn-b, ^m-Øn-a, B-bn-i, d-Po-\. a-cp-a°ƒ: hn ] - n A-_vZ- p¬I-cow (A-ac - º - e - w a-fiew tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v), sI ]n A-_vZ- p¬ a - P - o-Zv (dn-´. t\-hn D-tZymK-ÿ≥), P-eo¬, A-en (C-cp-hc - pw Pn-±), ap-lΩ - Zv A-en (bp.-F.-C.).

sam-b-vXp

a-dn-bp-½

kp-lv-d

ap-l-½-Zv

\m-Wp

Ip-ªp-a-c-bv-¡mÀ

]-g-b-ßm-Sn: dn-´. F-b¿t^m-gv-kv D-tZym-K-ÿ-\mbn-cp-∂ ]-g-b-ßm-Sn SuWn-se F Sn sam-bv-Xp (72). `m-cy: Fw ]n B-bni. a-°ƒ: A≥-h¿, \mk¿ (C-cp-h-cpw J-Ø¿), k-Pv-\. a-cp-a-°ƒ: k-do\, am-Pn-Z, ap-l-Ω-Zv A-kvew.

A-©-c-°-≠n: sN-dnb-h-f-∏v \-Sp-hn-e-Øv ]Øp-Im-e≥ a-dn-bp-Ω (82). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p-√. a-°ƒ: A-b-aq-´n, lw-k, ap-lΩ-Z-en, B-an-\, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xp.

X-e-t»-cn: X-e-t»-cn A®m-c-Øv tdm-Un¬ kpl-v-dm-L-dn¬ A-d-bn-eI-Øv tXm-´-Øn¬ F Sn kp-l-d (72). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b hm-Wnb-º-e-Øv a-Ωp. a-°ƒ: kn-±o-Jv, ^m-dq-Jv (Ipssh-Øv), im-ln-Z. a-cpa-I≥: Sn sI ap-l-Ω-Zv.

\yq-amln: Ip-∂mw-IpfØv ap-l-Ω-Zv (69). `mcy: ssX-e°-≠n B-bn-i. a°ƒ: ^-eo¬ (a-kv°Øv), ^-dmkv (J-Ø¿), ^-lZv. a-cp-a°ƒ: Pp-kv\, \m-Pn-b. k-tlm-Zc߃: A-_v-Zp¬ JmZ¿, Aen, B-kn-b, ssk-\, ]-tc-Xcm-b aq-k-°p´n, DΩ¿, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥, Ip-™-eo-a, ]m-Øq´n, J-Zo-P, B-an-\. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v Pp-apA-°v ti-jw Hcp a-Wn-°v X-e-t»-cn tIm-tWm¿-h-b¬ CfwtIm¬ a-kv-Pn-Zn¬.

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: \-Sp-h-Ø-∏m-d B-b-Ipdp-»n h-t´-°m-Sv ho-´n-¬ cm-am-≠n-bp-sS a-I≥ \mWp (80). `m-cy: X-Ø. a°ƒ: tZ-h-In, Zm-tam-Zc≥ (B-cy-ssh-Zy ^m¿a-kn, I-©n-t°m-Sv). cp‹-Wn, I-a-ew, hn-iz-\mY≥, N-{μn-I. a-cp-a-°ƒ: am-Wn-Iy≥, cm-[m-Ir-jvW≥, Z-a-b-¥n, k-Pn-XIp-am-cn.

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: \-Sp-h-Ø-∏m-d F-´-Sn ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-´n A-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ Ip-™p-a-c-bv°m¿ (75). `m-cy: \-_ok. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, A-–p¿dlvam≥, _-jo¿, Xm-ln¿, B-an\, \-Pp-Ω. a-cp-a-°ƒ: kp-l-dm-_n, J-Zo-P, jm-Pn-X, dm-_n-b, A∫m-kv, A-–p-√ A-kokv.

kp-ss_À Xn-cp-h-Æq¿: I-√m-bv ]-°p- lm-Pn]-d-ºn-se dn-iv-h-Øv a-l-en¬ kpss_¿ ]p-∂-t»-cn (t]m-fn ]m-°v-˛46). `mcy: I-eym-W-tØm-∏v-]d-ºn¬ k-do-\. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _mkn-Xv, lp-Øv-_-Øv, dniv-h-Øv.

a-½p

A-ºm-kv lm-Pn

tIm-Uq¿: ]-tc-X-\m-b I-S-tºm-´v (]-´n-°m-Sv) ap-l½- Z- v lm-Pn Im-Sm-ºp-g: I-tc-°m-Sv ]m- am-\p- lm-Pn-bp-sS ae-Øn-ßs - e I-ºs - °m-S- I≥ A-∫m-kv lm-Pn b≥ ap-lΩ - Z- l v- m-Pn (83). (63). a-°ƒ: Xm-Pv- a≥]m-eØ - n-߬ a-l√ - v I- kq¿, B-_n-Z, ap-Po-_v Ωn-‰n ap≥ {]-kn-U‚m-bn- d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: cp-∂p. `m-cy: ]m-Øp-Ω. a- j-^o-Jv, d-^o-\, \-Pv°ƒ: A-eh - n, A-–p¬ - e. k-tlm-Z-c-߃: A–p¬- Jm-Zn¿, bq-kpJm-Z¿, lw-k (Zp-_b - v), ]m-Øp-Ω, k-emw, P-ao-e, ^v, A-–p-¬ d-km-Jv, A-–p¬ A - k - o-kv. a-cp-a- J-Zo-P, k-^n-b. °ƒ: \-^o-k, B-ky, _-jo¿ (Zp-_b - v), ap-lΩ - - ]-c-ta-iz-c³-\m-bÀ Zv (Z-Ωmw), kp-ld - , B-cn- am-Wn-°-aw-K-ew: Im∏n-≈n(aw-K-e-Øv)ho^, km-_n-d. ´n¬ ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿(a-Wn-˛68). `m-cy: c-hn Xp-cp-Øn: ]p-\-Øn¬-ho- {io-tZ-hn. a-°ƒ: an´n¬ c-hn(58). `m-cy: e-fn- \n,am-b. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, Zn-t\-i≥. X.

ssk-X-e-hn am-ÌÀ sIm-t≠m-´n: \o-tcm¬∏-ew F.Fw F¬.]n kvIqƒ dn-´. A-[ym-]I - ≥ ssk-Xe - h - n am-ÿ (85). ]n-Xm-hv: ho-cm≥-Ip-´n. sIm-Sn-Ip-Øn-]d - º - v Pp-apA-Øv ]-≈n a-Zvd - k - m sk-{I-´d - n, \p-kvd - Ø - p¬ C-kvemw b-Øow-Jm-\m ssh-kv {]-kn-U‚ - v ÿm-\ß - ƒ h-ln-®n-cp∂p. `m-cy: ]-tc-Xb - m-b ssk-\_ - . a-°ƒ: ap-lΩ-Zv l-\o-^, A-–p¬ j-p° - q¿, a-dn-bp-Ω, ^fn¬, B-bn-im-_o-hn. acp-a° - ƒ: A-ssk-\m¿ lm-Pn, aq-k° - p-´n, Ip™n-ap-lΩ - Z- v.

\o-em-−³ a-ºm-Sv: ta-∏m-Sw-C-f-ºpg ]-d-°m-S≥ \o-em≠≥ (70). `m-cy: an-\m£n. a-°ƒ: \m-cm-bW≥, `m-kv-I-c≥, {]-`mI-c≥, kp-tc-jv _m-_p, cm-tP-jv, Im¿-Xym-b-\n, C-μn-c, k-_n-X. a-cp-a°ƒ: k-Pn, kn-‘p, ssj-e-P, k-_n-X, kp{_-lva-Wy≥, cm-Pp, ]tc-X-\m-b N-{μ≥.

{io-\n-hm-k³ ]-d-hq¿: ssI-Xm-cw sNdn-b-∏n-≈n Nn-c-´-°p-fwho-´n¬ ]-tc-X-\m-b sIm®p-cm-a≥-Ip-´n a-I≥ {io\n-hm-k≥(63). `m-cy: Cμn-c.

¢o-ä-kv Np-≈n-°¬:N-°m-e°¬ ¢o-‰-kv(82). kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v 4\v Np-≈n-°¬ sk‚ v tPm-k-^v _-Xv-e-tlw ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: N-°m-e-°¬ t__n. a-°ƒ: ssj-\n, {^m≥-kn-kv an-e≥.

A-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn- th-ß-c: Du-c-Iw It√-߬]-Sn ap-°n¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (78). a-°ƒ: sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv Ip´n, a-Po-Zv k-Jm-^n, A_v-Zp-k-a-Zv (\m-ept]cpw k-u-Zn), l-k≥-Ip´n (Zp-_-bv), ]m-ØpΩp, C-øm-Øp-´n. a-cp-a°ƒ: aq-k-°p-´n, lwk ]m-e-Øn-߬, ]mØp-Ωp, iw-km-Zv thß-c, _p-iv-d, im-ln-\, d-ko-\.

t]m-¡À lm-Pn

B-an-\-

sN-¡q-«n

Pm-\-In-A-½

tkm-^n-b

]m-e° - m-Sv: sh-Ãv bm-°c ap-°∂ - Ø - v] - d - º - v tKm-]me≥ (64). `m-cy: ]-tc-Xb - mb X-¶a - W - n. a-°ƒ: tim-`\, {]o-X, c-Xo-jv. a-cp-a°ƒ: {]-`m-Ic - ≥, D-Æn-IrjvW - ≥. th-ßc - : tN-dq¿ Io-c≥-Ip´n-bp-sS `m-cy ap-≠n-°p-´n (65).

F.-B¿ \-K¿: tXm-´-t»-cnb-d bm-d-Øpw-I-≠n-bn¬ a-Zvd-kbv-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ t]m-°¿ lm-Pn. `mcy: _o-hn. a-°ƒ: A-e-hn (Pn-±), A-_vZp√ (dn-bm-Zv), ^m-Xzn-a, J-ZoP, ssk-\, k-^n-b a-cp-a°ƒ: _o-cm≥ Ip-´n tXm-´t»-cn-b-d, A-l-Ω-Zv Du-c-Iw, lw-k tXm-´-t»-cn-b-d, ap-lΩ-Zv, J-Zo-P, J-Zo-P.

A-co-t°m-Sv: sh-Ãv ]Ø-\m-]p-c-sØ ]-tc-X\m-b A-cn-©o-cn-Ω¬ A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy sIm-d-fn-bm-S≥ B-an-\ (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (Pn.F¬.-]n.F-kv ]-Ø\m-∏p-cw), A-–p¬ d-joZv, ssk-\-_, k-l-Zp-√, B-_n-Z.

_m-ep-t»-cn: G-I-cq¬ sN-tdm-Øv kn sN-°q-´n (72). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-\n¬, Zzn-\ojv, t_m-_n, _n-μp, kn‘p, Nn-{X, _n-\n-j, ]tc-X-cm-b A-\o-jv, A-\nX. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, kp-tc-jv, A-\q-]v, kp-tcjv. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

sIm-bn-em-≠n: a-c-fq-¿ sX-s° ]n-em-tØm-´Øn¬ Pm-\-In-A-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Ip-™n-cm-a≥. a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, Ko-X, ]-tc-X-bm-b ao-\m-£n. acp-a-°ƒ: Zm-tam-Z-c≥ \ºym¿, ]p-jv-], C-μn-c. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

aq¿-°-\m-Sv: aq¿-°-\m-Sv F.Fw F¬.]n. kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\-[ym-]-I≥ s\-√n-a-‰-Øn¬ tPm-k^n-s‚ `m-cy tkm-^n-b (63˛-dn-´. A-[ym-]n-I, aq¿°-\m-Sv F.C.Fw.F.bp.]n. kvIqƒ). a-I≥: t_-kn¬ (Po-h≥ Sn.hn. F-d-WmIp-fw).

B-bn-i

A-Ðp-Àd-lvam³ au-e-hn

cm-P³

cm-a³ -

tZ-h-In

ImÀ-Xym-b-\n

A-¸p-¡p-«³ \m-bÀ

N-¥-°p-∂v: Nm-c-¶p-fw ]tc-X-\m-b F-f-ºn-em-t»cn tIm-b-bp-sS `m-cy Im™n-cm-e B-bn-i (75).- a°ƒ: sI Sn -D-Æn-sam-bvXo≥, kp-lv-d. a-cp-a-°ƒ: D-Ωp-sk¬-a, A-en.-

A-co-t°m-Sv: ]p-Δ-Øn°¬ kz-tZ-in bp Sn A–p¿-d-lvam≥ au-e-hn (60). `m-cy: B-an-\-°p-´n D-{K-∏p-cw. a-°ƒ: _-cod, ep-Xp-^p-∂o-k, l-∂j-dn≥.

N-ß-cw-Ip-fw: ]-tc-X-\mb sIm-gn-°-c-]-Sn Xm-anbp-sS a-I≥ cm-P≥ (45). N-ß-cw-Ip-fw sF-Iy-thZn Np-a-´p-sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ Aw-K-am-bn-cp-∂p. a-°ƒ: tc-jv-a, c-iv-an.

B-en-∏-d-ºv: sIm-S-°m∏-d-ºn¬ cm-a≥ (62). `mcy: \o-en. a-°ƒ: eo-e, cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: kp{_-lva-Wy≥, kp-\n-X. k-tlm-Z-c-߃: NmØ≥, ]-tc-X-\m-b am-\p.

sIm-bn-em-≠n: ]-Xn-t\gmw ssa¬-kn-se dn-´. A[ym-]-I≥ sX-ø-ºm-Sn ]tc-X-\m-b tKm-]m-e-s‚ `m-cy tZ-h-In (74). a-°ƒ: in-h-Zm-k≥, tam-l≥-Zmkv, Zn-t\-i≥. a-cp-a-°ƒ: do-Ø, jo-P, {]n-b.

t]-cm-{º: hm-ey-t°m-Sv Ip-t∂m-Øv aT-Øn¬ Im¿-Xym-b-\n (55). `¿Øm-hv: sI.Fw.Ip-am-c≥ (dn-´. sd-bn¬-th). a°ƒ: I-hn-X (]n.Uªyp.Un), I-te-jv. a-cp-aI≥: kp¿-Pn-Øv.

\-c-bw-Ip-fw: sam-S-°√q¿ tIm-en-b-Øv A∏p-°p-´≥ \m-b¿ (70). `m-cy: kp-tem-N-\. a°ƒ: _n-Pp, _n-μp. acp-a-°ƒ: ap-≠-°¬ A-tim-I≥, _n-Pn-e.

I-gn-™ Zn-h-kw s]-Sb-tßm-Sv \n-cym-X-\mb ]n sI ap-l-Ω-Zv

A-\n-cp-²³ Nm-e-°p-Sn: Im-cq¿ ]p∂-°¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS a-I≥ A-\n-cp≤≥(42)-.- A-hn-hm-lnX-\m-Wv.-

Im-cp-Ip-fw: h-c-t∏m-Øp ap-t≠-Øv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b ]-°m-cv `m-cy _o-]m-Øp-Ω(90). a°ƒ: ko-Xn, ]-co-Xv, l ≥, kp-l-dm _o-hn, sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv.

^-Jv-dp-±o³ Io-gm-‰q-¿: ]q-¥m-\sØ ]-tc-X-\m-b am-{º lw-k-bp-sS a-I≥ ^-Jvdp-±o≥ (29). am-Xm-hv: ssJ-dp-∂n-k. `m-cy: Ppssk-e. a-°ƒ: l-b, en-b.

_o-]m-¯p-½

ap-−n-¡p-«n

H sI hm-kp-hn-\p t\sc A-{I-a-{i-aw; c-−v BÀ.F-kv.F-kp-ImÀ I-Ì-Un-bn I-Æq¿: _n.sP.]n. hn-´v kn.]n.F-Ωn¬ tN¿-∂ ap≥ tZ-iob k-an-Xn-bw-Kw H sI hm-kphn-\p t\-sc A-{I-a-{i-aw. Bbp-[-ß-fp-am-bn c-≠v B¿.Fkv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-sc sImf-h-√q¿ t]m-en-kv I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp. C-∂-se ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-\q-cn-\-Sp-Ø s]m-bv-eq¿ a-S-∏p-c D¬-k-hw I-gn-™n-dßn-b H sI hm-kp \-S-∂p-t]mhp-∂-Xn-\n-sS kw-i-b-I-c-am-b co-Xn-bn¬ Po-∏v \n¿-Øn-bn-´Xp {i-≤-bn¬-s∏-´ ]-cn-k-c-hmkn-Iƒ t]m-en-kn¬ Adn-bn°p-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-skØn-b-t∏m-tg-°pw Hcp kw-Lw Po-∏n¬ \n-∂v Hm-Sn-c-£-s∏-´p. ]n-¥p-S¿-∂-t∏m-gm-Wv c-≠pt]-

sc ]n-Sn-Iq-Sm-\m-b-Xv. C-h-cn¬ \n-∂v am-c-Im-bp-[-߃ I-s≠Sp-Ø-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. hmkp-hns\ ssI-tb‰wsNbvX-Xmbpw ]-d-b-s∏-Sp∂p. A-tX-k-b-aw, kw-`-hw sIm-f-h-√q¿ t]m-en-kv \n-tj[n-®p. t\-c-tØ _n.sP.]n. t\Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc cq-£-hn-a¿i-\-ap-∂-bn-®v \-tam-hn-Nm¿ a©v cq-]o-I-cn-® hmkp ]n-∂o-Sv kn.-]n.F-Ωn¬ tN-¿∂n-cp-∂p. hn-a-X-kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-°m\p-≈ I¨-h≥-j-\n-sS-bpw B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-¿ H sI hm-kp-hn-s\ B-{I-an-®ncp-∂p. I¿j-I-kwLw Pn√m sshkv {]kn-U‚mWv H sI hmkp.

92.5 e£w cq-]-bp-sS Ip-gÂ-¸-Ww]n-Sn-Iq-Sn-; aq-¶pt]À A-d-Ìn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ]n-°∏v- hm-l-\-Øn-s‚ ]n-≥`m-KsØ πm-‰v-t^m-anse c-l-kyA-d-bn¬- H-fn-∏n-®pI-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ 92,-50,-000 cq-] ap-Øß F-Iv-ssk-kv- sN-°v-t]m-kv‰n-¬ ]n-Sn-Iq-Sn.- kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v aq-∂pt]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. hm-l-\-ap-S-a-bm-bss{U-h¿ a-Æm¿-°m-Sv- ]-ø-\Sw- hm-°-sØm-Sn-bn¬- \n-km¿(28), a-e-∏p-dw- tam-ßw- h-t´mfn¬- ap-l-Ω-Zv- A-j-vd-^v- (37), A-ßm-Sn-∏p-dw- sIm-f-Øq¿- hen-b-sXm-Sn-bn¬- A-–p¬ -eØo-^v- (24) F-∂n-h-cm-Wv- A-dÃn-em-b-Xv-.- c-≠v- Nm-°p-I-fn-embn- \n-d-® A-™q-dn-s‚ t\m-´vsI-´p-I-fm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv.

t\m-´p-sI-´p-Iƒ- I-s≠-Ønb c-l-ky- A-d-bn¬- N-μ-\-s∏mSn-bpsS Ah-in-jvS-߃- Is≠-Øn-b-Xn-\m¬- kw-L-Øn\v- N-μ-\°-S-Øp-am-bn- _-‘-aps≠∂p- kw-i-bn-°p-∂p.- ssakq-¿ ]-®-°-dn- am¿-°-‰v- ]-cn-kc-Øp \n-∂m-Wv- ]-Ww- hm-l-\Øn¬- I-b-‰n-b-sX-∂m-Wv- DtZym-K-ÿ¿-°v- e-`n-® {]m-Y-anI hn-h-cw.C-∂-se D-®I-gn-™v- aq-∂-ctbm-sS ssa-kq¿ `m-K-Øp \n∂p- h-∂ sI.F¬- 50 kn- 5203 ]n-°-∏v- hm-l-\-Øn-se c-lky- A-d {i-≤-bn¬-s∏-´v sN-°vt]m-kv-‰n-se D-tZym-K-ÿ¿- ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ]Ww- I-s≠-Øn-b-Xv.- A-d-°v ap-

I-fn¬ c-≠v- Nm-°v- Np-h-∂-ap-fIv A-Sp-°nh-®n-cp-∂p. X-I-cjo-‰p-sIm-≠v- aq-Sn- \-´n-´v- ap-dp°n-bm-Wv A-d X-øm-dm-°n-bn-cp∂-Xv. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn- X-lkn¬-Zm¿- F≥- sI A-{_-lmw,A-º-e-h-b¬- B¿- B¿- X-lkn¬-Zm¿- sI B¿- i-in-[-c≥-,F-Iv-ssk-kv- sN-°v-t]m-kv-‰nse C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b k-lZp-√,- ]n- F-kv- kp-Pn-Øv,- kn-hn¬ Hm-^n-k¿-am-cm-b- jn‚pem¬, F F-kv- A-\o-jv- F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv{]-Xn-I-sf A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv.{]-Xn-I-sf-bpw- sXm-≠n-ap-XepwF≥-t^m-gv-kv-sa‚-n-\v ssI-am-dn.-

apw-ss_-bn \ncym-X-\mbn

s]-cn-tßmw: X-´p-Ω¬ kz-tZ-in apw-ss_-bnse Xma-k-ÿ-eØv Ip-g™p-ho-Wp a-cn-®p. X-´pΩ-en-se A-am-\-Øv ap{Io‚-I-Øv kp-ss_-dm(33)-Wv _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 11 Hm-sS a-cn-®-Xv. h¿-j-ß-fm-bn apwss_-bn-se ]-e-N-c-°p IS-bn¬ tPm-en sN-bv-Xph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. X-´p-Ω-ense A-–p-√-bp--sS-bpw ]-tc-X-bm-b A-kv-a-b-p-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-kv-an≥. a-I≥: P-kow. k-tlm-Zc-߃: D-a¿ k-A-Zn, d-jo-Zv, j-aow, ap-kv-X-^, k¬a-Øv. aønØv C-∂p cm-hn-se \m-´n-se-Øn-®p X-´pΩ¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw.

hn-jw A-I-¯psN-¶v a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: hn-jw A-I-Øp-sN-∂v Nn-In-¬k-bnem-bn-cp-∂ tlm-´¬ sXm-gn-em-fn a-cn-®p. ]-S-∂-°m-Sv ap-hm-cn-°p-≠n-se kp-tc-jmWv (46) a-cn-®-Xv. I-gn™ am-kw 19\v hn-jw A-I-Øp-sN-∂v Ah-i-\n-ebn-emb kptcjv ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: Aºm-Sn. am-Xm-hv: am-[-hn. `m-cy: eo-e. a-°ƒ: kp-tIjv, kp-tP-jv, kp-_n-\.-

sX-§nÂ\n-¶v ho-Wp a-cn-¨p

s]¿-f: _-P-Iq-Uv-eq- A-ta-°-f-bn-se Ir-jv-W-\m-b°v (55) sX-ßn¬ \n-∂v ho-Wv a-cn-®p. C-∂-se cm-hnse s]¿-f-bv-°v k-ao-]-w kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-dºn¬ tX-ß ]-dn-°p-∂-Xn-\n-sSbmWv hoW-Xv. ar-XtZ-lw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. `m-cy: h-k-¥n. a-°ƒ: cm-[, Ko-X, tKm-]m-e. ktlm-Z-c-߃: Cu-iz-c \m-b-°v, in-h-\m-b-°v, hmkp \m-b-°v, c-ho-{μ-\m-b-°v, e-£v-an, i-¶-cn, \-a-°, ]-tc-X-cm-b am-en-¶, \m-cm-b-W, sN-\n-b.-

`À-¯m-hn-s\m-¸w ss_-¡n t]mIsh tem-dn-bn-Sn-¨v bph-Xn a-cn¨p ]-≈p-cp-Øn: ss_-°n¬ `¿-Øm-hn-s\m-∏w k-©-

cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ bp-h-Xn tem-dn-bn-Sn-®p a-cn®p. CS-s°m-®n ]m-d-bn¬-ho-´n¬ \o¬ tXm-a-kn-s‚ `m-cy ku-ay(26)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v 5.30\v tX-h-c˛Ip-≠-∂q¿ tdmUn-em-Wv kw-`hw. tX-h-c sk‚ v tPmk-^v ]-≈nbn¬ t]m-bn a-S-ßp-tºmƒ F-Xn-tc-h∂ tem-dn C-Sn°p-I-bm-bn-cp∂p. c-≠p-h¿-jw ap-ºm-Wv ku-ay-bp-sS hn-hm-lw-Ign-™Xv. C-S-s°m-®n AJne tIm-f-Pn-se _n.F-Uv hn-Zym¿-Yn-\n-bmbncp∂p. sN√m-\w I-≠-°S-hv Ago-°¬-ho-´n¬ tPm¿-Pn-s‚ a-I-fmWv. {Sm-^n-Iv t]men-kv tI-sk-SpØp.

hym-P kn-²-sâ Nn-In-Âk-bn-en-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p

tKm-]m-e³

B-bn-∏p-g-bn¬ I-gn™ Zn-h-kw \n-cym-X\m-b h-f-∏n-\-I-Øv lw-k

]m-\q¿: sIm-bn-em-≠n°p k-ao-]w tN-a-t©-cnbn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-IS-Øn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. ]p-Øq¿ Hm-hp-]m-e-Øn\p k-ao-]w s]m-≈m-f°¬ ]-°p¿-am-s‚ a-I≥ C-Jv-_m¬ (25) B-Wv a-cn®-Xv. tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se D-®-tbm-sS a-cn®Xv. I-gn-™ 10\p I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-te-°v kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w Im-dn¬ t]m-Ish A¿-[cm-{Xn 12Hm-sS- F-Xn-tc-h-∂ I¿-Wm-S-I Sq-dn-Ãv _ n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-Jv_m-en-s‚ kp-lr-Øp-°-fm-b B-e-t°m-S‚-hn-S Aøq-_v (25), Ip-™n-∏o-Sn-I _-Z-dp-±o≥ (28), aq-e-°¬ A-\-kv (23), Xm-b-Ωm-fn¬ \n-km¿ (24) F-∂n-h¿°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. C-h-¿ C-t∏m-gpw tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-Wv. A-øq-_n-s\ Kƒ-^n-te-°p bm-{X-b-b°m≥ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-te-°p t]m-hp-tºm-gmbncp∂p kw`-hw. A-\-kv C-Xp-h-sc A-]-I-S-\n-e Xc-Ww sN-bv-Xn-´n-√. CJv_m-ens‚ am-Xm-hv: B-bn-i. k-tlm-Z-c߃: C-kv-am-Cu¬, D-ss\-kv, _p-jv-d. ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw C-∂v D-®-bv-°p 12\p ]mdm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°pw.

sXm-Sp-]p-g: hym-P kn-≤s‚ Nn-In-¬k-bn-embn-cp∂ B-Zn-hm-kn- ho-´-Ω a-cn®p.- Im-™m¿- tam¿-°m-Sv]p-∂-bv-°¬- s]m-∂-∏s‚ `m-cy- jo-_(43)bm-Wva-cn-®-Xv.lr-Z-b-kw-_-‘-am-b A- k p- J - s Ø- X p- S ¿- ∂ v t\-c-tØ tIm-´-bw- sa-Un°¬- tIm-f-Pn¬- Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p Ch¿-.ikv{X-{Inb- th-W-sa-∂v- tUm-Œ¿- \n¿-tZ-in-®n-cp∂p. CXn-\nsS jo-_-bp-sS kz-¥w- ho-Sv- ÿn-Xn-sNøp-∂ D-∏p-Ip-∂n¬- B-{i-aw- \-S-Øn-bn-cp-∂ Ip-ºnSn- kzm-an- F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ ]m-em- kz-tZ-in- cm-Pp- F∂ hym-Pkn-≤-s‚ A-Sp-°¬- kn-≤-s‚ G-P‚p-am-¿ -C-h-sc F-Øn-®-p.- B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-hm-t\m- a-cp∂v- I-gn-°m-t\m- kn-≤≥- k-Ω-Xn-®n-cp-∂n-s√-∂v- jo_-bp-sS _-‘p-°ƒ- ]-d-™p.- a-cp-∂v- F-∂ hym-tP\ ]-®-sh-≈w- P-]n-®psIm-Sp-°p-∂Xm-bn-cp-∂pChn-SpsØ NnIn¬k.- H-cp- am-kw- ap-ºv- A-kp-Jwaq¿--On-®- jo_sb _-‘p-°ƒ- ho-≠pw- tIm-´-bwsa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬- F-Øn-®p.- A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v- Xo-{h-]-cn-N-c-W-hn-`m-K-Øn¬- {]-th-in-∏ns®-¶n-epw- hym-gm-gv-N cm-hn-se a-cn-®p. a-I-fp-sS A-kp-Jw- h-j-fm-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v- kn≤-s\-Xntc jo-_-bp-sS ]n-Xm-hv- t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®n-s√∂v Bt£-]-ap≠v. a-°ƒ: l-co-jv,- A-\-iz-c.- kw-kvIm-cw- \-S-Øn.-

I-Å-t\m-«p-I-fp-am-bn c-−pt]À ]nSn-bn ]m-e-°m-Sv: 500 cq-]-bp-sS 15 I≈-t\m-´p-I-fp-am-bn c-≠v Xn-cph-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-I-sf ]me-°m-Sv Su¨ t\m¿-Øv ss{Iw kvIzm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn. Xn-cp-h-\-¥]p-cw Im-c-t°m-Ww A-b-ØntØm-´w kz-tZ-in-I-fm-b sska¨ F-∂ sk-en-am≥ (45), jan-°p-´≥ (28) F-∂n-h-sc-bm-Wv c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ \m-´p-Im-cp-sS klm-b-tØm-sS C-∂-se cm-{Xn H-e-h-t°m-Sv h-®v Su¨ t\m¿Øv kn.sF B¿ l-cn-{]-km-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ss{Iw kvv-Izm-Uv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. H-dn-Pn-se-∂p tXm-∂n-∏n°pw hn-[-am-Wv t\m-´p-Iƒ

{]n‚ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. hm´¿ am¿-°pw Km-‘n-Ø-e-bp-sa√mw D-≠v. H-e-h-t°m-Sp-≈ H-cp I-Sbn¬ t\m-´p-Iƒ am-dm≥ h-cp∂p-sh-∂p-s≠∂v c-l-ky-hn-hcw e-`n-®-bp-S≥ t]m-en-sk-Øn Chsc IÃ-Un-bn-se-Sp-°pIbm-bn-cp∂p. ]cn-tim-[-\-bn¬ 500 cq-]-bp-sS 15 t\m-´p-Iƒ Is≠-Sp-Øp. CXv F-hn-sS \n-∂mWv e-`n-®-sX-∂Xn-s\ Ip-dn-®p≈ hn-h-cw t]m-en-kv A-t\z-jn®ph-cn-I-bm-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-{μo-I-cn®p-≈ h≥ I-≈-t\m-´v irw-J-e C-Xn-\p- ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p∂-Xm-bn kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v.

Sm-¦Àtem-dn C-Sn-¨v ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X a-Wen-bn¬ Sm-¶¿tem-dn C-Sn-®p ]cp-t°-‰bmƒ a-cn-®p. X-tem¿ XØ-\-∏n≈n aT-Øn¬ Ir-jv-Wø¿ a-I≥ sh-¶n-tS-iz-c≥-(68) B-Wp a-cn-®-Xv. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° hym-gm-gvN-bm-Wv a-cn-®-Xv. tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ sh-¶n-tSiz-c-s\ A-an-Xth-K-Øn-seØn-b Sm-¶¿temdn C-Sn-®pho-gvØp-I-bm-bn-cp-∂p. _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´p 4.30\m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: e-£v-an. a-°ƒ: Ir-jv-W≥, kp-{_-“-Wy≥. a-cp-a-°ƒ: cm[n-I, kw-Ko-X.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

14 am¿®v 2014 sh≈n

_-Ên-Sn-¨p- ]-cn-t¡-ä ss_-¡v- bm-{Xn-I³- a-cn-¨p

B-a-Zv

sam-bv-Xp-«n lm-Pn

Ip-«m-bn

_n-¨o-hn l-Öp-½

c-Xv-\-Km-Ôn

ssk-X-e-hn

hm-Wn-ta¬: ]-c-∏p-]m-d tN-c-\m-≠n-bn-se I-cnbm-´v B-a-Zv (50). `m-cy: atSmw-s]m-bn¬ ap-\o-d-. a°ƒ: a-p-lvkn-\, a-lvkq\ (]n.Pn. hn-Zym¿-Yn-\n, ^m-dq-Jv tIm-f-Pv), s^_n-\, ^-l-Zv. a-cp-a-I≥: A-–p- -Øm¿ (_-lv-dbv≥). k-tlm-Z-c-߃: I-cn-bm-´v sam-bv-Xp-lmPn, kq-∏n (Ip-ssh-Øv), _-jo¿, km-Z-Ø v(C-cph-cpw J-Ø¿), ]m-Øp, k-^n-b, dm-_n-b.

I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v: ]u-c-{]-ap-J≥ Ip-dp-ºØq-¿ sN-ß-W-°m´n¬ sam-bv-Xp-´n lm-Pn (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnb-°p-´n l-÷p-Ω. a°ƒ: ap-lnbp-±o≥-Ip-´n (Zp-_-bv), ap-l-Ω-Zv, A–p¬ -d-jo-Zv (Zp-_-bv), ap-l-Ω-Zv jm-^n, ^mØn-a, ssk-\-_, ssaaq-\, B-bn-i, J-Zo-P. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv- _m∏p-\p, ssk-\p-±o≥, apl-Ω-Zv-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv, A-_p, J-Zo-P, kp-sseJ, jm-ln-\, kp-sseJ. k-tlm-Z-c-߃: JZo-P, ^m-Øn-a, ]-tc-Xcm-b ap-l-Ω-Zv-lm-Pn, ssl-{Z- p-´n.

cm-a-\m-´p-I-c: ^m-dq-JvtIm-f-Pv sIm-S-°-√v-]-dºv B-t¥-c≥ tXm-t´mfn Ip-´m-bn (76). sI.sI-.F≥-.Sn-.kn a-fiew sN-b¿-am≥, sI.F≥-.Sn-.bp-.kn Pn-√mI-Ωn-‰n Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. `m-cy: Nn-∂-Ωp. a-°ƒ: t{]-a-cm-P≥, i-in, kp{_-lva-Wy≥, tKm-]n sIm-S-°-√p-]-d-ºv (cm-a\m-´p-I-c ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y£≥), tdm-bv. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, Ko-X, kPn-X, {]-an-X.

In-gn-t»-cn: Ip-dp-h-ºp-dØv ]-tc-X-\m-b s]-cnßm-S≥ Ip-´ym-ap- lm-Pnbp-sS `m-cy sN-d-b-°m-´v _n-®o-hn l-÷p-Ω (81). -a-°ƒ: A-en ap-lΩ-Zv- lm-Pn, ko-Xn-°p-´nlm-Pn (dn-bm-Zv), B-bn-i, kp-ss_-Z, k-eo-°-Øv, ]-tc-X-cm-b A-–p¬- JmZ¿, A-–p¿-d-lvam≥-Ip´n. a-cp-a-°ƒ: C ]n ap-lΩ-Zv, kp¬-kn-e, kpsse-J, km-ln-d, ssk\-_, Ip-´n-l-k≥ lmPn, ssl-t{Zm-kv lm-Pn.

tIm-gn-t°m-Sv: am-\m-©nd ^v-ssf Hm-h-dn-\v k-ao]w {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ `mc-Xv F‚¿-ss{]-k-kv D-Sa a-em-∏-d-ºv C-Jv-d tlmkv-]n-‰-en-\p k-ao-]w ko\m \n-hm-kn¬ ]m-S-°¬ c-Xv-\-Km-‘n (Nn-∂≥˛66). `m-cy: I-√-S -a-√n-t»cn ko-\. a-°ƒ: [-t\-jv, [-\y. a-cp-a-I≥: c-Rv-PnXv. k-tlm-Z-c-߃: im¥-Ip-am-cn, c-Xv-\-Ip-am-cn, hn-P-b-Ip-am-cn, ]-tc-X-cmb c-Xv-\m-I-c≥, c-Xv-\-Zmkv, c-Xv-\-cm-Pv. k-©-b\w i-\n-bm-gv-N.

Xp-Δq¿: ]-≈n-∏d - º - v Pp-ama-kvP - n-Zn-\p k-ao-]w IqØp-]d - º - ≥ ssk-Xe - h - n (60). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p¬- A-ko-kv, i-d^ - p-±o≥, D-Ωp-Ip¬kp, ^m-Øn-am kp-lvd - , DΩp-l_ - o-_, k-Pv\ - , apl-ΩZ- v, i-^o-Jv. a-cp-a°ƒ: P-kv\ - , A-–p¿-dlvam≥, \m-k¿, bq-\k - v, l-k≥, D-Ωp¬-ssJ¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: lw-k, B-an-\, ^m-Øn-a, J-Zo-P, \-_o-k, ]-tc-Xm-b ap-lΩ-Ze - n.

a-dn-bp-½

]m-¯p-«n I¬-∏-I-t©-cn: ]-d-h∂q¿ sh-Ãn-se ]-tc-X\m-b I-c-Wn-°-Øv Ip™-e-hn-bp-sS a-Iƒ ]m-Øp-´n (95). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Ip-™e-hn. a-°-fn-√. k-tlmZ-c-߃: Ip-™-l-ΩZv, Ip-´p, lw-k.-

Ip-‰ym-Sn: A-º-e-°p-fß-c-bn-se hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ In-g-s°-]-dº-Øv i-in (52). `m-cy: K-o-X. a-°ƒ: j-Jn¬ (_n-kn\-kv, _mw-•q¿), jn-Pne ({Ko≥ B¿-Iv Unssk≥ sk‚¿, hneym-∏-≈n).

a-t©-cn: ]-ø-\m-Sv sN-dpIp-fw ]-tc-X-\m-b A-en lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Sp]m-en a-dn-bp-Ω (85). a°ƒ: lw-k, A-e-hn Zmcn-an, B-bn-j, A-l-Ω-ZvIp-´n, Ip-™o-cp-Ω, A_v-Zp- -emw lm-Pn, a-cp-a°ƒ: B-ky, P-ao-e, a-dnbp-Ω, B-ky, lw-k, ]tc-X-\m-b sN-dn-tbm≥, J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 9.30\v ]-ø-\m-Sv sN-dpI-fw Pp-am a-kv-Pn-Zn¬.

Xp-Δq¿: ]-≈n-∏d - º - v Pp-ama-kvP - n-Zn-\p k-ao-]s - Ø Iq-Øp-]d - º - ≥ ssk-Xe - hn (60). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_vZp¬ A-kokv, i-d^ - p-±o≥, D-ΩpIp¬-kp, ^m-Øn-am kplvvd - , D-Ωp-l_ - o-_, k-Pv\, ap-lΩ - Z- v i-^o-Jv. a-cpa-°ƒ: P-kv\ - , A-_vZp¿-dlvam≥, Zm-k¿, bq-\p-kv, l-k≥, D-Ωp¬-ssJ¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: lw-k, B-an-\, ^m-Øn-a, J-Zo-P, \-_o-k, ]-tc-X\ - m-b apl-ΩZ- m-en.

`m-\p-a-Xn a-\-b-½

C-{_m-low lm-Pn

ap-l-½-Zm-en

A-Ðp-Àd-lvam³

A-e-hn- lm-Pn

\m-cm-b-Wn-b-½

B-\-a-ßm-Sv: ]p-Wt°m-Sv tZ-iw aw-K-eØv C-√-Øv ]-tc-X-\mb cm-a-\p-Æn aq-k-Xns‚ `m-cy `m-\p-a-Xn a-\b-Ω (74). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W-\p-Æn, cm-a\p-Æn, Ir-jv-W-\p-Æ-n (Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: k-Xo-tZ-hn, A-\n-X, Ihn-X. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´ph-f-∏n¬.

I-co-‰n-∏-d-ºv: ]-Sn-™msd am-X-°m-´p-Ip-gn-bn¬ C-{_m-low lm-Pn (70). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: B-bn-i, a-Po-Zv, k-^n-b, A-∫m-kv (apkvenw bq-Øv-eo-Kv sk{I-´-dn, I-co-‰n-∏d-ºv), apl-Ω-Zv, A-ko-kv (A_q-Z-_n). a-cp-a-°ƒ: dw-e, k-^nb, l-kv\, k-Po-d, Dssk≥-Ip-´n a-e-b-Ω, A-–p¬ A-ko-kv apkveym¿ Im-°-h-b¬.-

Np-¶-Ø-d: ]n-em-tØmS≥ ap-l-Ω-Zm-en (87). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: l-ao-Z-en (A-_qZ-_n), A-kv-°-d-en, d-joZ-en, _-jo¿ A-l-Ω-Zv, k-eow (\m-ep-t]-cpw JØ¿), A-kvew, k-eo-a, k-°o-\, kp-l-d, i-co^. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Dss_-Zv, a-l-aq-Zv, bq-kp^v, km-Pn-Z, ssd-lm-\Øv (J-Ø¿), j-ao-\, kdo-\, k-^q-d, j-ao-e.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n I-Sp-h-≈q-cn-se ]tc-X-\m-b ]m-e-°m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p¿-d-lvam≥ (47). a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv (H-am≥), B-ØnJ. a-cp-a-Iƒ: Pp-ss_-cnø. -k-tlm-Z-c-߃: lwk, aq- -°p-´n, ]m-ØpΩp, ]-tc-X-\m-b Ip™p-Ωp-Zp. -J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 9.30\v sIm-Sn-™n-∏-≈n-bn¬.

s]-cn-¥¬-aÆ - : am-\Ø - paw-Ke - w ]-tc-X\ - m-b am-´pΩ-sØm-Sn ap-lΩ - Z- v- lmPn-bp-sS a-I≥ kz¿-Æ°m-c≥ A-eh - n- lm-Pn (67). `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: \u-jm-Zv, \-Po-_v, \-bow (aq-hc - pw Zp-_b - v), _o-\. a-cp-a° - ƒ: b-ko-d, l-kv^, J-Zo-P, in-lm-_v. J_-dS- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v am-\Ø - p-aw-Ke - w Ppam-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

In-g-t°m-Øv: D-≠Øn¬ ]-tc-X-\m-b ANyp-X≥ \m-b-cp-sS `m-cy \m-cm-b-Wn-b-Ω (83). a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, \-fn\n, kp-io-e, cm-[m-a-Wn, kp-tc-jv _m-_p, c-P-\n, A-cp¨-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: th-em-bp-[≥ \mb¿ (Im-™n-cm-Sv), N{μ≥ (A-Sn-hm-cw), {]-Imi≥ (tIm-S-t©-cn), Ko-X (am-hq¿), P-b-N-{μ≥ (IqS-Øm-bv), D-jm-Ip-am-cn (\o-te-iz-cw), ]-tc-X-\mb {]-`m-I-c≥ (tIm-´bw).-

C-¼n-¨n ]m-¯p-½-_n ]-∂n-b-¶-c: ]p-Ø≥-ho´n¬ B-en-t°m-b-bp-sS `m-cy ]p-Xn-b \m-e-I-Øv C-ºn-®n ]m-Øp-Ω-_n (71). a-°ƒ: k-°o¿ Aen, D-kv-am≥ A-en, kmZn-Jv A-en (Zp-_-bv), livv-a-Øv A-en (Zp-_-bv), \n-j A-_q-_-°¿. a-cpa-°ƒ: C hn A-_q-_°¿ tIm-b, ]n Fw ln , j-^vØn-d, dn-kv-hm\, ^-co-\. a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂v 4.-30\v ]-c∏n¬ im-Zp-en ]-≈nbn¬.

i-in

C-{_m-low A-cq-cv: I-√p-º-dw A-htW-s‚ ]-d-º-Øv C{_m-low (69) `m-cy: _nøm-Øp. a-°ƒ: k-°o-\, ap-l-ΩZv jm-^n, a-cp-a-I≥: Ako-kv sh-≈q-°-c.

J-Zo-P Im-°q¿: \-Sp-h-√q¿ tase ]p-fn-°n-bn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™m-bn≥-Ip-´nbp-sS `m-cy J-Zo-P (85). a-Iƒ: \-^o-k. k-tlm-Z-c≥: B-en-°p-´n (Xn-cq¿).-

Ip-ª-¸³

e-£v-an A-½-

_m-e³

tX-bn A-½

ap-l-½-Zv

N-¥-°p-∂v: h-c-ºpw-s]m-´n ]-tc-X-\m-b ap-t≠-t°m´n¬ i-¶-c-s‚ `m-cy I-f-cn°¬ e-£v-an A-Ω(78).- a°ƒ: t{]-a-e-X, {]-`m-h-Xn, a-t\m-l-c≥. a-cp-a-Iƒ: {]-`.-

s]-cn-¥¬-aÆ - : ]m-Xm-°c h-cn-°Ø - v _m-e≥ (62). `mcy: e-£va - n.- a-°ƒ: k-‘y, k-t¥m-jv, k¨. a-cp-a° - ƒ: a-Wn, kp-Nn-{X. kw-kvI - m-cw C-∂p 11\v sjm¿-Wqcn¬.

am-hq¿: B-bw-Ip-fw Iq-\pho-´n¬ tX-bn A-Ω (82). Ahn-hm-ln-Xb - m-Wv. k-tlm-Zc - ߃: tKm-]m-e≥ \m-b¿, e£van A-Ω, ]-tc-X\ - m-b \mcm-bW - ≥ \m-b¿.

N-ß-cw-Ip-fw: \-c-Wn∏p-g \-Sp-h-Øv ho-´n¬ Ip-™p-hn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv (65).- A-hnhm-ln-X-\m-Wv.

s]-cn-tßmw: kn.]n.-Fw. am-Xa - w-Ke - w tem-°¬ IΩn-‰n-bw-Kh - pw F-ca - w-˛I - p‰q¿ k¿-ho-kv k-lI - c - W _m-¶v ap≥ sk-{I-´d - nbp-am-b am-Xa - w-Ke - s - Ø Ip-∂t- Øm-Sn Ip-™∏ - ≥ (61). ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-fP - n¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. kn.sF-.S- n.bp. s]-cn-tßmw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw, ]ptcm-Ka - \ - I-em-km-ln-Xy kw-Lw ta-Je - m ssh-kv {]-kn-U‚ v F-∂o \n-eI - fnepw {]h-¿Øn®p.

ssk-X-e-hn

Pm-\-In Im-™-ßm-Sv: ]-tc-X\m-b I-t√ym-S≥ tIm-cs‚ `m-cy ]p-Xn-b-I-≠w I-cn-∏m-S-°≥ ho-´n-se ]n sI Pm-\-In (80). a°ƒ: c-a-Wn, c-ho-{μ≥, l-co-{μ≥, a-√n-I, kph¿-Wn, tim-`, cm-Pp (Kƒ-^v), Nn-¥m-a-Wn, _nPp. a-cp-a-°ƒ: hn-P-b≥, h-√n, ku-an-\n, Kn-cn-P, th-Wp, N-{μ≥, cm-[mIr-jv-W≥.

-tIm-gn-t°m-Sv: ss_°n¬- sI-.F-kv-.B¿.-Sn-.kn- _- n-Sn-®p- ]-cn-t°-‰psa-Un-°¬- tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬- Nn-In-¬kbn-em-bn-cp-∂- ss_-°v Ip-ªm-an l-Öp-½ bm-{XnI≥- acn-®p. sh-kvt]-cm-{º: t]-cm-{º a¿X-et- »-cn: A-Uo-j\ - ¬ ‰v-ln¬- A-Øm-Wn-°¬®‚ v-kv A-tkm-kn-tbK-h. πo-Ud - pw ]-ªn-Iv ]-tc-X-\m-b- tN-cn-°p-gnj≥ ap≥ {]-kn-U‚pw t{]m-kn-Iyq-´d - p-am-bn-cp-∂ bn¬- hm-kp-hn-s‚ a-I≥hym-]m-c{]-ap-J-\p-am-b - c - tam-d° - p-∂n-se A-\o-jv-Ip-am¿ -(42)- BWv acn-®-Xv. kw-kv-Im-cw- C_m-Zp-jm A-l-Ω-Zv lm- Nn-d° ap-Ip-μn-¬ A-Uz. kn sI ∂p- D-®-bv-°v H-∂n-\v sh-kv-‰v-ln¬- iv-a-im-\-Øn¬. Zn-bp-sS `m-cy F-S-∏m-d {]-Im-i≥ (52). Hmƒ Ca-t©-cn-bn¬- s_-kv-‰v F≥-Pn≥- do- _n¬-tU-gvIp-™m-an l-÷p-Ω ¥ym tem-tb-gvk - v bq-\nkn-s‚ ]m¿-Sv-W-dm-b- A-\o-jv-Ip-am¿- A-hn-sS-\n-∂p(71). a-°ƒ: ap-kv-X-^ ho-´n-te-°p- a-Sßnh-csh _p-[-\m-gv-N- ssh-Io´v G(_m-Zp-jm-kv), _m-Zp-j b≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbw-Kw, Pn-√m tPm-bn‚ v A-–p¬- k-emw (t]-cmtgm-sS- an-\n-ss_-∏m-kv tdm-Uv k-tcm-h-cw- ]m¿-°nsk-{I-´d - n, X-et- »-cn Xm- \p- k-ao-]ambncp∂p A]-I-S-Øn¬s∏-´Xv. `m-cy:{º a¿-®‚ v-kv A-tkmkn-tb-j≥ {]-kneq-°v sse-{_-dn Iu¨k-Pn-X. a-I≥:- A-`n-\-hv. U‚ v), _-jo¿ (_m-Zpkn¬ Aw-Kw, X-et- »-cn jm sa-‰¬-kv), A-iv-dkvt- ]m¿-Svk - v ^u-t≠^v (_m-Zp-jm G-P≥j≥ {]-kn-U‚ v, `m-cX - oko-kv), P-ao-e, k-^n-b. b \m-Sy-Ie - m-eb - w {]-kna-cp-a-°ƒ: Ip-™n-samU‚ v, Pnw-\m-Ãn-Iv A]m-\q¿: sIm-bn-em-≠nbv-Xo≥ (ta-∏-bq¿ tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m °p k-ao-]w tN-a-t©-cntÃm¿-kv), bq-k-^v (Xsk-{I-´d - n F-∂o \n-eI - - bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-Ih-°¬ t{S-tU-gv-kv), fn-epw {]h¿Øn-®p. kn.- S-Øn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]kp-sse-J, d-ko-\, _p]n.Fw. tam-d° - p-∂v {_m- cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bn-emjv-d, j-l-\m-kv. ©v ap≥ sk-{I-´d - n-bpw k-tlm-Z-c-߃: A-Ω-Zv bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Im-bn-I Xm-ch - pam-bn-cplm-Pn, Ip-™m-bn-i, ]p-Øq¿ Hm-hp-]m-e-Øn∂p. ]-tc-X\ - m-b ap-Ipsam-bv-Xp, a-dn-bw, \-^o\p k-ao-]w s]m-≈m-fμ≥-˛P - m- \ - I - n Z-ºX - n-If - p- °¬ ]-°p¿-am-s‚ a-I≥ k. sS a-I\ - m-Wv. `m-cy: k-Pn- C-Jv-_m¬ (25) B-Wv a-cna-½p \. a-°ƒ: am-b (F≥-Pn®-Xv. tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnXm-a-c-t»-cn: Cu¿-t]m- \o-bd - n-Mv hn-Zym¿-Yn, Xn-cp- In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se D-®-tbm-sS a-cn®Xv. W I-√p-≠-bn¬ a-Ωp h-\¥ - ] - p-cw), B¬-_n≥ I-gn-™ 10\p I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-te-°v (54). `m-cy: k-do-\. a(π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn, kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w Im-dn¬ t]m-Ish A¿-[°ƒ: i-_v-\, iw-jo-Zv {_-Æ≥ F-®v.F-kv.Fcm-{Xn 12Hm-sS- F-Xn-tc-h-∂ I¿-Wm-S-I Sq-dn-Ãv _.a-cp-a-I≥: Pw-jo¿. kv. X-et- »-cn).  n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-Jv-_m-en-s‚ kp-lr-Øp°-fm-b B-e-t°m-S‚-hn-S A-øq-_v (25), Ip-™n-∏oSn-I _-Z-dp-±o≥ (28), aq-e-°¬ A-\-kv (23), Xm-bΩm-fn¬ \n-km¿ (24) F-∂n-h¿-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰n-cp-∂p. C-h-¿ C-t∏m-gpw tIm-gn-t°m-Sv kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. A-øq-_n-s\ Kƒ-^n-te-°p bm-{X-b-b-°m≥ hnam-\-Øm-h-f-Øn-te-°p t]m-hp-tºm-gm-bncp∂p kw`-hw. A-\-kv C-Xp-h-sc A-]-I-S-\n-e X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√. ssk-X-e-hn J-Zo-P CJv_m-ens‚ am-Xm-hv: B-bn-i. k-tlm-Z-cIp-∂-°m-hv: Cu-tØ-]- Xn-cq¿: Im-fm-Sv Im-t´-Ip߃: C-kv-am-Cu¬, D-ss\-kv, _p-jv-d. ar-X-tZ-lw f-ß-c ssk-X-e-hn (78). d-ºn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mt]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw C-∂v D-®-bv-°p 12\p ]mcy J-Zo-P (70). a-°ƒ: D- `m-cy-am¿: I-Zn-bm-ap, ssa- dm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°pw. aq-\. a-°ƒ: kp-ss_-Z, Ωp-Ip¬-kp, ssk-X-e_-jo¿, l-ao-Zv, d-ln-bmhn, A-_q-_-°¿, ^m\-Øv, I-_o¿, ap-kv-X-^, Øn-a, \-^o-k, d-lvas]-cn-tßmw: X-´p-Ω¬ d-lo-\, A-–p-¬ d-jo-Zv Øv, d-kn-b, ju-°-Øv. kz-tZ-in apw-ss_-bnse ^m-fn-en, jm-°n¿, kma-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, Xma-k-ÿ-eØv Ip-gkp-ss_-Z, \q¿-P-lm≥, _n¿, km-Pn-Z, A-iv-d-^v. a-cp-a-°ƒ: ssk-Xv, d-kn- ™p-ho-Wp a-cn-®p. X-´pA-–p¬ Jm-Z¿, sam-bvb, k-eo-\, ap-l-Ω-Zv, kXp, C-kv-amCu¬, ssJΩ-en-se A-am-\-Øv aplo-d, l-eo-a, \m-k¿. J- {Io‚-I-Øv kp-ss_-dmdp-∂o-k. _-d-S-°w C-∂p cm-hn-se (33)-Wv _p-[-\m-gv-N cm-{Xn J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnH-º-Xn-\v \n-d-a-cp-Xq¿ se F-´n-\v Ip-∂-°m-hv 11 Hm-sS a-cn-®-Xv. tIm-c-ß-Øv a-l-√v JPp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿h¿-j-ß-fm-bn apw_¿-ÿm-\n¬. ÿm-\n¬. ss_-bn-se ]-e-N-c-°p IS-bn¬ tPm-en sN-bv-Xph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. X-´p-Ω-en\m-cm-b-Wn {io-\n-hm-kv se A-–p-√-bp--sS-bpw ]-tc-X-bm-b A-kv-a-b-p-sS-bpw am-ln: a-©-°¬ \m-cm- am-ln: B-\-hm-Xp-°¬ a-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-kv-an≥. a-I≥: P-kow. k-tlm-Zb-Wn \n-e-b-Øn¬ t]m- {io-\n-hm-kn¬ tN-t\mc-߃: D-a¿ k-A-Zn, d-jo-Zv, j-aow, ap-kv-X-^, k¬bn-Øm-b \m-cm-b-Wn Øv {io-\n-hm-kv (88). a-Øv. (87). tI-c-f h-\wh-Ip-∏v dn-´. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b am-t\-P-cmWv. `m-cy: Ir-jv-W≥. a-°ƒ: kpsIm-f-t°m-´v cm-P-e-£vIm-™-ßm-Sv: hn-jw A-I-Øp-sN-∂v Nn-In-¬k-bntc-jvIp-am¿(tIm-b-ºan. a-°ƒ: `m-hp-I (Aem-bn-cp-∂ tlm-´¬ sXm-gn-em-fn a-cn-®p. ]-S-∂-°m-Sv Øq¿), c-ta-ivIp-am¿ kn-kv-‰‚ v P-\-d¬ am-t\- ap-hm-cn-°p-≠n-se kp-tc-jmWv (46) a-cn-®-Xv. I-gn(_mw-•q¿), i-in-e-X, a- P¿, hn-P-bm-_m-¶v sl™ am-kw 19\v hn-jw A-I-Øp-sN-∂v Ah-i-\n-etl-jvIp-am¿ (dn-´. kvUv Hm-^n-kv, _mw-•q¿), bn-emb kptcjv ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B]n-∂n-Mv-an¬, ]-≈q¿), kp-Nn-{X, cm-Po-hv (Zp-_ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: A{]-im-¥v Ip-am¿ (]p-Xp- bv). a-cp-a-°ƒ: kv-an-X ºm-Sn. am-Xm-hv: am-[-hn. `m-cy: eo-e. a-°ƒ: kp-tIt®-cn), kq-cy-e-X, `m-Ky- (sN-ss∂), Zo-]n-I (Zpjv, kp-tP-jv, kp-_n-\.c-Xn, ssl-am-h-Xn. _-bv).

A-Uz. kn sI {]-Im-i³

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

apw-ss_-bn \ncym-X-\mbn

hn-jw A-I-¯psN-¶v a-cn-¨p

sX-§nÂ\n-¶v ho-Wp a-cn-¨p

s]¿-f: _-P-Iq-Uv-eq- A-ta-°-f-bn-se Ir-jv-W-\m-b°v (55) sX-ßn¬ \n-∂v ho-Wv a-cn-®p. C-∂-se cm-hnse s]¿-f-bv-°v k-ao-]-w kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-dºn¬ tX-ß ]-dn-°p-∂-Xn-\n-sSbmWv hoW-Xv. ar-XtZ-lw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. `m-cy: hk-¥n. a-°ƒ: cm-[, Ko-X, tKm-]m-e.

A-½-Zv

am-e-Xn A-½

\o-e-I-WvT³

A-_q-_¡ - À ap-Ã

tl-a-´-I v p-amÀ

ap-l-½-Zv-Ip-«n-

I-eym-Wn-¡p-«n-b-½

I-a-em-£n-b-½

]m-d-°-S-hv: sN-°ym-Snse X-øp-≈-Xn¬ A-Ω-Zv (65). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: _-jo¿ (Zp-_-bv), k-eow, ap-kv-X-^, A-–p√ (J-Ø¿), k-^n-b, kao-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√ sN-°ym-Sv, l-ao-Zv ]-c-∏p]m-d. k-tlm-Z-cn: B-bni l-÷p-Ω X-øp-≈Xn¬.-

h-fm-t©-cn: sXm-gp-hm\q¿ h-´-∏m-d s]m-∂-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ip-´n-°rjv-W≥ -\m-b-cp-sS `m-cy A-cm-bn-°¬ tIm-´o-cn am-e-Xn A-Ω (68). a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, Pnjn. a-cp-a-°ƒ: jo-e, {]tam-Zv. k-tlm-Z-c-߃: tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, h¬k-e, i-in-[-c≥.

A-ßm-Sn-∏p-dw: sshtem-ß-c \n-c-∏n¬ \o-eI-W-vT≥ (68). `m-cy: tImX-Ω. a-°ƒ: kp-{_-lvaWy≥, k-c-kz-Xn, kp-[mI-c≥, D-j, {io-P, {io-\nhm-k≥. a-cp-a-°ƒ: APn-X, ssN-X-\y, NmØ≥-Ip-´n, Ir-jv-W≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

I-cp-h≥-Xn-cp-Øn: a-SØn¬-∏m-Sw ap-≠n-b≥-Imhn¬ A-_q-_° - ¿ ap-√ (75). `m-cy: _n-®o-hn. a°ƒ: an-dm≥ A-en, ap-lΩ - Zv A-id v- ^ - v, A-–p¬ P - eo¬, ^m-Øn-aØ - v kp-ld, ^m-Øn-aØ - v d-Pve - , D-Ωp l-_o-_, J-Zo-P, Pp-ssa-e, Pp-ssh-cn-b. a-cp-a° - ƒ: apl-ΩZ- v, kp-ss_-Z, k-do-P.

tIm-gn-t°m-Sv: td-Un-tbm \m-SI - B¿-Sn-Ãv am-¶m-hv Ip-∂Ø - v ho-´n¬ tl-a¥ - vIp-am¿ (53). `m-cy: {io-P tase-IW - n-bm-Øv (Ip-μa - w-Kew). a-I≥: B-I¿-jv (B-gvN-h´- w K-h. kvI - qƒ hnZym¿-Yn). ]nXmhv: ]-tc-X\m-b hn cm-aN - {- μ-ta-t\m≥. amXmhv: ]-tcm-Xb - m-b Ieym-Wn-°p-´n A-Ω.

a-e-∏p-dw-:- kn-hn¬ -kv-t‰j-≥ sN-Ω-¶-S-hv- B-ao-≥ Ip-cn-°ƒ- ap-l-Ω-Zv-Ip-´n(67)-.- -`m-cy-:- J-Zo-P.- a°ƒ-:- \-Pv-ap-∂o-k,- Pmkv-an-≥,- ap-l-Ω-Zv- B-kmZv- Jm-≥,- ap-l-Ω-Zv- ^¿lm-≥.- a-cp-a-°ƒ-:- Ip™m-en- H-Xp-°p-߬,A-_q-_-°¿- Du-c-Iw,km-°n-d.-

A-ßm-Sn-∏p-dw: G-dmt¥m-Sv sN-dq-cv ]m-≠n-bm´n¬ I-eym-Wn-b-Ω (93). a-°ƒ: tKm-]n-\m-Y≥, k-tcm-Pn-\n, cm-[m-Ir-jvW≥, hn-iz-\m-Y≥, c-hn, hn-P-b-tKm-]m-e≥, ]-tcX-\m-b Xm-∏p-Æn. a-cp-a°ƒ: hm-kp-tZ-h≥, t{]a-Ip-am-cn, tIm-In-e, en√n, D-j, Kn-cn-P, \-μn-\n.

Xn-cq¿: s]m-t‰-Øv ]-tcX-\m-b \m-cm-b-W≥ \mb-cp-sS `m-cy A-∂m-c-bnse ]-Sn-™m-sd X-øn¬ I-a-em-£n-b-Ω (81). a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥, hn-P-b≥, cm-P-e-£v-an, k-Xn, ]-tc-X-\m-b D-ÆnIr-jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: tZ-hn, Ko-X, _m-e-Ir-jvW≥, Sn sI l-cn-Zm-kv.

sIm-e-h³

th-em-bp-[³ Ip-dp-¸v

Ip-ªn-¡-Zn-bp-½ -

im-´-Ip-am-cn

A-Nyp-X³

sh-Å-bn

sam-bv-Xp- lm-Pn

D-®o³

Ip-dp-h: h-‰-eq¿ ssI-]pd-Øv sIm-e-h≥ (67). `mcy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: kp-{_-lva-Wy≥, D-ÆnIr-jv-W≥, kp-tem-N-\, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: kpIp-am-c≥, _m-_p, jo_, P-b-¥n.

Ip-μ-aw-K-ew: A-tØm-fn sIm-ß-∂q¿ tIm-gn-]-d-ºØv th-em-bp-[≥ Ip-dp-∏v (73). `m-cy-am¿: k-tcm-Pn-\n, ao-\m-£n. a-°ƒ: tam-l≥Zm-kv, ]p-jv-]m-h-Xn, kn-≤m¿Y≥. a-cp-a-°ƒ: kp-[m-Ic≥, {]-Po-jvIp-am¿, kv-an-X.

aq-∂n-bq¿: ]m-d° - S- h - v sNdp-aS- Ø - n¬ a-Xm-cn tN-°phn-s‚ `m-cy tXm-´p-߃ Ip-™n-°Z- n-bp-Ω (80). a°ƒ ap-lΩ - Z- m-en, A-hdm≥, Ip-™n-tam≥, A-kokv, ]m-Øp-Ωp, kp-ss_-Z. a-cp-aI - ≥: I-Ωp-°p-´n.

ap-°w: a-Wm-t»-cn a-ebn¬ k-Zm-\-μ≥ \m-b-cpsS `m-cy im-¥-Ip-am-cn (71). a-°ƒ: a-t\m-Pv , t_-_n, an-\n, ]-tc-X-bmb kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: inh≥ F-tSm-\n, P-kn-e-X, {io-\.-

Xn-cp-hß - q¿: ]-Sn-™m-sd I-Æt- ©-cn A-Nyp-X≥ (75). `m-cy: Ip-´n-am-fp. a°ƒ: P-bc - m-P≥, ]-tc-X\m-b a-t\m-Pv, hn-t\m-Z≥, an-\n. a-cp-a° - ƒ: Zo-], k-XojvI - p-am¿. kw-kI v- m-cw C∂v H-ºX - n-\v ho-´p-hf - ∏ - n¬.

sIm-bn-em-≠n: tN-a-t©n s]-cn-¶-bn-Ip-\n sh-≈-bn (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb A-cn-b≥. a-°ƒ: Kw-Km[-c≥, tZ-hn, cm-[, N-{μn-I, eo-e, t{]-a. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, \m-c-m-b-W≥, tZhn, ]-tc-X-\m-b Ip-am-c≥.

hm-Wn-ta¬: No-°-∏p-dØv sam-bv-Xp -lm-Pn (68). `m-cy: ]m-Øp. a-°-fn-√. k-tlm-Z-c-߃: A-{¥plm-Pn, kq-∏n, Ip-™n-∏mØp, _n-øm-Øp, B-bn-i, ]-tc-X-cm-b A-Ω-Zv lmPn, A- p.

I-tc-°m-Sv: tN-\m-S≥ Ipf-ºv B-b-∏-≈n h-f-º-e™n-bn¬ D-Æo≥ (65). `m-cy: _o-]m-Øp. a-°ƒ: C-{_m-low, sam-bv-Xo≥Ip-´n, dw-e-Øv. a-cp-a°ƒ: in-lm-_p-±o≥, iao-d, ap-\o-d.

H sI hm-kp-hn-\p t\sc A-{I-a-{i-aw; c-−v BÀ.F-kv.F-kp-ImÀ I-Ì-Un-bn I-Æq¿: _n.sP.]n. hn-´v kn.]n.F-Ωn¬ tN¿-∂ ap≥ tZ-iob k-an-Xn-bw-Kw H sI hm-kphn-\p t\-sc A-{I-a-{i-aw. Bbp-[-ß-fp-am-bn c-≠v B¿.Fkv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-sc sImf-h-√q¿ t]m-en-kv I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp. C-∂-se ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-\q-cn-\-Sp-Ø s]m-bv-eq¿ a-S-∏p-c D¬-k-hw I-gn-™n-dßn-b H sI hm-kp \-S-∂p-t]mhp-∂-Xn-\n-sS kw-i-b-I-c-am-b co-Xn-bn¬ Po-∏v \n¿-Øn-bn-´Xp {i-≤-bn¬-s∏-´ ]-cn-k-c-hmkn-Iƒ t]m-en-kn¬ Adn-bn°p-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-skØn-b-t∏m-tg-°pw Hcp kw-Lw Po-∏n¬ \n-∂v Hm-Sn-c-£-s∏-´p. ]n-¥p-S¿-∂-t∏m-gm-Wv c-≠pt]-

sc ]n-Sn-Iq-Sm-\m-b-Xv. C-h-cn¬ \n-∂v am-c-Im-bp-[-߃ I-s≠Sp-Ø-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. hmkp-hns\ ssI-tb‰wsNbvX-Xmbpw ]-d-b-s∏-Sp∂p. A-tX-k-b-aw, kw-`-hw sIm-f-h-√q¿ t]m-en-kv \n-tj[n-®p. t\-c-tØ _n.sP.]n. t\Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc cq-£-hn-a¿i-\-ap-∂-bn-®v \-tam-hn-Nm¿ a©v cq-]o-I-cn-® hmkp ]n-∂o-Sv kn.-]n.F-Ωn¬ tN-¿∂n-cp-∂p. hn-a-X-kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-°m\p-≈ I¨-h≥-j-\n-sS-bpw B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-¿ H sI hm-kp-hn-s\ B-{I-an-®ncp-∂p. I¿j-I-kwLw Pn√m sshkv {]kn-U‚mWv H sI hmkp.

92.5 e£w cq-]-bp-sS Ip-gÂ-¸-Ww]n-Sn-Iq-Sn-; aq-¶pt]À A-d-Ìn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ]n-°∏v- hm-l-\-Øn-s‚ ]n-≥`m-KsØ πm-‰v-t^m-anse c-l-kyA-d-bn¬- H-fn-∏n-®pI-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ 92,-50,-000 cq-] ap-Øß F-Iv-ssk-kv- sN-°v-t]m-kv‰n-¬ ]n-Sn-Iq-Sn.- kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v aq-∂pt]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. hm-l-\-ap-S-a-bm-bss{U-h¿ a-Æm¿-°m-Sv- ]-ø-\Sw- hm-°-sØm-Sn-bn¬- \n-km¿(28), a-e-∏p-dw- tam-ßw- h-t´mfn¬- ap-l-Ω-Zv- A-j-vd-^v- (37), A-ßm-Sn-∏p-dw- sIm-f-Øq¿- hen-b-sXm-Sn-bn¬- A-–p¬ -eØo-^v- (24) F-∂n-h-cm-Wv- A-dÃn-em-b-Xv-.- c-≠v- Nm-°p-I-fn-embn- \n-d-® A-™q-dn-s‚ t\m-´vsI-´p-I-fm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv.

t\m-´p-sI-´p-Iƒ- I-s≠-Ønb c-l-ky- A-d-bn¬- N-μ-\-s∏mSn-bpsS Ah-in-jvS-߃- Is≠-Øn-b-Xn-\m¬- kw-L-Øn\v- N-μ-\°-S-Øp-am-bn- _-‘-aps≠∂p- kw-i-bn-°p-∂p.- ssakq-¿ ]-®-°-dn- am¿-°-‰v- ]-cn-kc-Øp \n-∂m-Wv- ]-Ww- hm-l-\Øn¬- I-b-‰n-b-sX-∂m-Wv- DtZym-K-ÿ¿-°v- e-`n-® {]m-Y-anI hn-h-cw.C-∂-se D-®I-gn-™v- aq-∂-ctbm-sS ssa-kq¿ `m-K-Øp \n∂p- h-∂ sI.F¬- 50 kn- 5203 ]n-°-∏v- hm-l-\-Øn-se c-lky- A-d {i-≤-bn¬-s∏-´v sN-°vt]m-kv-‰n-se D-tZym-K-ÿ¿- ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ]Ww- I-s≠-Øn-b-Xv.- A-d-°v ap-

I-fn¬ c-≠v- Nm-°v- Np-h-∂-ap-fIv A-Sp-°nh-®n-cp-∂p. X-I-cjo-‰p-sIm-≠v- aq-Sn- \-´n-´v- ap-dp°n-bm-Wv A-d X-øm-dm-°n-bn-cp∂-Xv. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn- X-lkn¬-Zm¿- F≥- sI A-{_-lmw,A-º-e-h-b¬- B¿- B¿- X-lkn¬-Zm¿- sI B¿- i-in-[-c≥-,F-Iv-ssk-kv- sN-°v-t]m-kv-‰nse C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b k-lZp-√,- ]n- F-kv- kp-Pn-Øv,- kn-hn¬ Hm-^n-k¿-am-cm-b- jn‚pem¬, F F-kv- A-\o-jv- F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv{]-Xn-I-sf A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv.{]-Xn-I-sf-bpw- sXm-≠n-ap-XepwF≥-t^m-gv-kv-sa‚-n-\v ssI-am-dn.-

hym-P kn-²-sâ Nn-In-Âk-bn-en-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: hym-P kn-≤s‚ Nn-In-¬k-bn-embn-cp∂ B-Zn-hm-kn- ho-´-Ω a-cn®p.- Im-™m¿- tam¿-°m-Sv]p-∂-bv-°¬- s]m-∂-∏s‚ `m-cy- jo-_(43)bm-Wva-cn-®-Xv.lr-Z-b-kw-_-‘-am-b A- k p- J - s Ø- X p- S ¿- ∂ v t\-c-tØ tIm-´-bw- sa-Un°¬- tIm-f-Pn¬- Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p Ch¿-.ikv{X-{Inb- th-W-sa-∂v- tUm-Œ¿- \n¿-tZ-in-®n-cp∂p. CXn-\nsS jo-_-bp-sS kz-¥w- ho-Sv- ÿn-Xn-sNøp-∂ D-∏p-Ip-∂n¬- B-{i-aw- \-S-Øn-bn-cp-∂ Ip-ºnSn- kzm-an- F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ ]m-em- kz-tZ-in- cm-Pp- F∂ hym-Pkn-≤-s‚ A-Sp-°¬- kn-≤-s‚ G-P‚p-am-¿ -C-h-sc F-Øn-®-p.- B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-hm-t\m- a-cp∂v- I-gn-°m-t\m- kn-≤≥- k-Ω-Xn-®n-cp-∂n-s√-∂v- jo_-bp-sS _-‘p-°ƒ- ]-d-™p.- a-cp-∂v- F-∂ hym-tP\ ]-®-sh-≈w- P-]n-®psIm-Sp-°p-∂Xm-bn-cp-∂pChn-SpsØ NnIn¬k.- H-cp- am-kw- ap-ºv- A-kp-Jwaq¿--On-®- jo_sb _-‘p-°ƒ- ho-≠pw- tIm-´-bwsa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬- F-Øn-®p.- A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v- Xo-{h-]-cn-N-c-W-hn-`m-K-Øn¬- {]-th-in-∏ns®-¶n-epw- hym-gm-gv-N cm-hn-se a-cn-®p. kn-≤-s\Xntc jo-_-bp-sS ]n-Xm-hv- t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-s∂-¶n-epw- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®n-s√∂v Bt£-]-ap≠v. a-°ƒ: l-co-jv,- A-\-iz-c.-

I-Å-t\m-«p-I-fp-am-bn c-−pt]À ]nSn-bn ]m-e-°m-Sv: 500 cq-]-bp-sS 15 I≈-t\m-´p-I-fp-am-bn c-≠v Xn-cph-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-I-sf ]me-°m-Sv Su¨ t\m¿-Øv ss{Iw kvIzm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn. Xn-cp-h-\-¥]p-cw Im-c-t°m-Ww A-b-ØntØm-´w kz-tZ-in-I-fm-b sska¨ F-∂ sk-en-am≥ (45), jan-°p-´≥ (28) F-∂n-h-sc-bm-Wv c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ \m-´p-Im-cp-sS klm-b-tØm-sS C-∂-se cm-{Xn H-e-h-t°m-Sv h-®v Su¨ t\m¿Øv kn.sF B¿ l-cn-{]-km-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ss{Iw kvv-Izm-Uv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. H-dn-Pn-se-∂p tXm-∂n-∏n°pw hn-[-am-Wv t\m-´p-Iƒ

{]n‚ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. hm´¿ am¿-°pw Km-‘n-Ø-e-bp-sa√mw D-≠v. H-e-h-t°m-Sp-≈ H-cp I-Sbn¬ t\m-´p-Iƒ am-dm≥ h-cp∂p-sh-∂p-s≠∂v c-l-ky-hn-hcw e-`n-®-bp-S≥ t]m-en-sk-Øn Chsc IÃ-Un-bn-se-Sp-°pIbm-bn-cp∂p. ]cn-tim-[-\-bn¬ 500 cq-]-bp-sS 15 t\m-´p-Iƒ Is≠-Sp-Øp. CXv F-hn-sS \n-∂mWv e-`n-®-sX-∂Xn-s\ Ip-dn-®p≈ hn-h-cw t]m-en-kv A-t\z-jn®ph-cn-I-bm-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-{μo-I-cn®p-≈ h≥ I-≈-t\m-´v irw-J-e C-Xn-\p- ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p∂-Xm-bn kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v.

Sm-¦Àtem-dn C-Sn-¨v ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X a-Wen-bn¬ Sm-¶¿tem-dn C-Sn-®p ]cp-t°-‰bmƒ a-cn-®p. X-tem¿ XØ-\-∏n≈n aT-Øn¬ Ir-jv-Wø¿ a-I≥ sh-¶n-tS-iz-c≥-(68) B-Wp a-cn-®-Xv. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° hym-gm-gvN-bm-Wv a-cn-®-Xv. tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ sh-¶n-tSiz-c-s\ A-an-Xth-K-Øn-seØn-b Sm-¶¿temdn C-Sn-®pho-gvØp-I-bm-bn-cp-∂p. _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´p 4.30\m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: e-£v-an. a-°ƒ: Ir-jv-W≥, kp-{_-“-Wy≥. a-cp-a-°ƒ: cm[n-I, kw-Ko-X.

Thejas Epaper obit Edition 2014-03-14  

Thejas Epaper obit edition. 2014-03-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you