Page 1

8

thÀ-]mSv

KOCHI

{]-ap-J hy-h-km-bn lm-Pn jm-lp l-ao-Zv A-Sq¿: {]-ap-J hy-h-kmbn ]-d-t°m-Sv A-dp-Im-en°¬ sh-Ãv tIm-´-ap-Iƒ I-fo-en¬ ]-Sn-™m-t‰Xn¬ lm-Pn jm-lp¬ l-ao-Zv (77). Sn.F-kv.F. F-∂v A-dnb-s∏-´n-cp-∂ jm-lp¬ l-ao-Zv sF-kv πm‚ v, Sb¿ hym-]m-cw, {I-j¿ an√v, h-fw ^m-Œ-dn, Hm-Unt‰m-dn-bw, _-kv k¿hokv F∂nh \S-ØnhcpI-bmbncp-∂p. `m-cy: jco-^m _o-hn. a-°ƒ: Akq-dm-_o-hn, J-a-dp≥ \nk, ko-\-Øv, lw-k, _o-\, \n-k, Xm-l, bq\p-kv. a-cp-a-°ƒ: kp-\n, Pm-kv-an≥, j-do-\, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b kn-≤o-°v, jm-P-lm≥, e-Øo-^v, _m-Zp-j.

Pm-\-In A-¥n-°m-Sv: ]-gp-hn¬ sh-Ãv aq-tØ-cn Aw-_pPm-£≥ `m-cy Pm-\-In(76). a-°ƒ: h-k-¥≥, A-P-b≥, kp-tc-jv, ssje-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: kp-K-‘n, A-cp-‘-Xn, im-¥n, P-b-μ-Ip-am¿, cta-jv.

jo-P

ssh-∏n≥:\m-b-c-º-ew I-co-°-m-∏n-≈n-Ø-d _m_p-hn-s‚ `m-cy jo-P ( 38). kw-kv-°m-cw C-∂p 12\v. a-°ƒ : ku-]¿-WnI , N-{μ-te-J

6 s^{_phcn 2014 hymgw

s{S-bn-\n \n-¶pw ImÂ-sX-än ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: s{S-bn-\n¬ \n-∂pw Im¬-sX-‰n ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. -X-®p-S-]-d-ºv X-≠n-tb-°¬ B‚Wn-bp-sS a-I≥ kn-tPm(25)-hm-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se ]p-e¿-s® 1.30-Hm-sS Nm-e°p-Sn sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- s{S-bn-\n¬ \n-∂pw C-d-ßp-∂-Xn\n-sS Im¬-h-gp-Xn ho-gpI-bm-bn-cp-∂p.- Im-°-\mSv F≥.-Pn.-sF.-F¬.-Iº-\n-bn-se Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.

sFj

{io-[-c³

A-ÐpÂ-Icow

A-ÐpÂ-I-cow

B-ep-h: A-t\-I-]p-cw a\-bv-°-∏-Sn tdm-Uv Hm-´-\ne-Øv ho-´n¬ H ]n {io-[c≥(69). `m-cy: ssj-e. a°ƒ: iymw, i-¶¿. a-cp-a°ƒ: A-Jn-e, X-a-∂. kw-kv-Im-cw C-∂v A-ºm´p-Im-hv s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

hn-t\m-Pv-Ip-amÀ

Ir-jv-W-]n-Å

]-≈n°-c: ku-Øv Fcp-ta-en X-Wn-t»-cn ho´n¬ ap-kv-X-^ `m-cy sF-j ap-kv-X-^(70). a°ƒ: ]-co-Ip™v, ImZ¿, ^m-Øn-a, _nømØp, kp-ss_-Z. a-cpa°ƒ: Ip-™p-ap-lΩZv, bq-k^v, k-aZv, sj-co-^, k-^n-b. J-_dS-°w \-SØn.

h-S-t°°-c: B-fw-Xpcp-Øv I-c-bn¬ I-Æ≥N-°-t»-cn¬ ]-tc-X\mb kp-sse-am≥ a-I≥ A-–p¬-Icow lmPn(85). a°ƒ: A-–p¬k-emw, kp-sse-am≥, A-jv-d-^v.

Im-™n-c-a‰w: πm-∏n-≈n tZi-Øv ]p-fn-bv-°¬ \mcm-b-W≥-\m-b-cp-sS a-I≥ hn-t\m-Pv-Ip-am¿(32). am-Xmhv: eo-e. `mcy: hoW. aI≥: IÆ≥. ktlm-Z-c߃: a-t\m-Pv-Ipam¿, eX.

a-Po-Zv -

eq-t¡m-kv am-kv-äÀ

B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c πm-∏n-≈n Jm-Z-dn-s‚ aI≥ ]n sI A-–p¬-Icow-(60). F^v.sF.Sn. Poh-\-°m-c-\mWv. `m-cy: l^v-k _ohn. a°ƒ: d^o°v, d-Po-_v(C-cp-hcpw t{_m-Uvth Kn-^v-‰v lukv), d^o-b sj-^oJv(hm-g-°p-fw ]-©m-bØw-Kw). a-cp-a°ƒ: sj^o-Jv(Bt´m I¨kƒ´‚ v s]-cp-ºm-hq¿), \q¿-P-lm≥, P-ko-e.

s]-cp-º-S∏v: C√n-∏-dºn¬ kp-t_-Zm¿ sF Sn tXm-a-kv(61). `mcy: tamfn sIm√w-]-d-ºn¬. a°ƒ: Sp_n, Sn\p, tPmk-^v-(tX¿-Uv Hm-^nk¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv jn∏v am-t\-Pv-sa‚ v, knw-K∏q¿). a-cp-a-I≥: A-\ojv. kwkv-Im-cw \m-sf aq-∂n-\v Nm-e-°p-Sn: a-c-I-º-\n D-S-a-sb s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \ns]-cp-ºS-∏v km‚m-{Iq-kv e-bn¬ I-s≠-Øn.- tIm-\q¿ kz-tZ-in-bm-b ]p-Ø≥J-Zo-P ]-≈n-bn¬. ho-´n¬ {^m≥-ko-kn-s‚ a-I≥ s_-∂n(48)-bm-Wv a-cnsam-{Km¬: Ip-º-f {Km-a®-Xv. -ap-cn-ßq¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\v k-ao-]w C-∂-se ∏-©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw B-bn-i ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv.- sIm-c-´n t]maS h q¿: Bc m{ ºw ]p≈ nsam-{Km-en-se J-Zo-P en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: sd-Po-\. at°mØ p ]t cX \ mb °ƒ: sk-_n≥, hn-_n≥. (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-XtIm-Wn-°¬ A-l-Ω-Zv\m-b ap-l-Ω-Zv. a-°ƒ: Ip-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i A-–p-√-°p-™n, l-ao-Zv (68). a-I≥: tIm-Wn-°¬ ]p-Xp-°m-Sv: h-c-¥-c-∏n-≈n Ip-dp-am-en ]p-g-bn-se Isam-{Km¬, ^m-Øn-a, lw-k (Ip-ssh-Øv). t®-cn I-S-hn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ ap-ßn a-cn-®p. sh-≈mB-bn-i, P-ao-e. cw-]m-Sw A-c-Wm-S-Øv Nm-Øp-a-I≥ hn-izw-`-c≥(47) B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-® cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v hn-izw-`-c≥ I-S-Øv I-S-∂v h- c - ¥ - c - ∏ n- ≈ n- b n- t e- ° v t]m-bn-cp-∂p. Xn-cn-®p hcp-tºmƒ t\-cw ssh-In-bXp aq-ew I-S-Øp h-©n e`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-bmƒ ]p-g \o-¥n I-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn\n-sS Im¬ Ip-g-™v apßn a-cn-®-Xm-Imw F-∂p tXm-a-kv tPm-k-^v kn-Ôpt]m-en-kv ]-d-™p. h-c-¥sXm-Sp-]p-g: ap-X-e-t°m- ]p¬-∏-≈n-: Im-∏n-sk-‰v c-∏n-≈n F-kv.sF sI Sw sN-º-c-Øn- I-f-∏p-c- B-\n-tØm-´-Øn¬ hosI j¨-ap-J-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C≥-Iz-Ã-v \-S-Øn ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿bn¬ tXm-a-kv tPm-kP-b-s‚ `m-cy kn-‘p^v (t_-_n˛67). (40) Ip-g-™p-ho-Wp a-cn- ´-Øn-\-b-®p. `m-cy: tim-`-\. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-imJv. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-dm- ®p. C-∂-se D-®-bv°v gv-N D-®-I-gn-™p 2.30\p 12Hm-sS ho´n¬ ap-X-e-t°m-Sw s^-tdm-\ Ipg™phoW Chsc ]-≈n- sk-an-tØ-cnB-ip-]-{Xn-bn¬ F-Ønbn¬. `m-cy: eq-kn tXms®-¶n-epw c-£n-°m-\m]Ø\m-]pcw: t£-{X-Øn¬ sXm-gp-∂-Xn-\n-sS I¿a-kv A-b¿-Ip-∂w Ip-Sbn-√. a-°ƒ-: cm-lp¬, ∏q-c-Øn¬ \n∂v Xo s]m-≈-te-‰v ho-´-Ω a-cn®p. ]-´mI-ti-cn Ip-Spw-_mw-Kw. A-ar-X, A¿-®-\. gn I-∂n-ta¬ a-e-b-n¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b a-°ƒ: sa-dn≥, sj-dn≥ Ir-jv-W-\m-Nm-cn-bp-sS `m-cy sN√-Ωmƒ(65) B-Wv aJmZ À (bp.sI), tPm-kv(tPmcn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-hn-se 10 HmsS ]-´m-gn tZIq-Øp-]-d-ºv: Xm-sg Im- ho-t£-{X-Øn-se D-]-tZ-hm-e-b-Øn¬ sXm-gp-Xp tam≥). a-cp-a-°ƒ: _n-Pp B-en- b-tem-s´ hym-]m-cn ]psIm-≠p \n¬°th I¿∏q-c X-´-Øn¬ \n∂v sN√Ø-e-Øv N-{μ≥-I-≠n e-°p-gn,tUm. A-a¿ Ωm-fn-s‚ km-cn-bn-te-°v Jm-Z¿ (68). `m-cy: ]-tc-X- Xo ]-S¿-∂m-Wv s]m-≈(bp.sI), tam-\n-j bm-b tN-cn-°¬ k-^nte-‰Xv. A-c a-Wn-°q-dn-\v tPm¿-Pv h-b-en¬ ]qb. a-°ƒ: jm-ln-Z, _p- ti-jw sXm-gm-s\-Øn-b™m¿. h-cm-Wv Xo-s∏m-≈-te-‰ j-d, l-ko-\, k-^q-d. \n-e-bn¬- sN√-Ωm-fn-s\ I-≠Xv. D-S≥ Xs∂ sIm´mc-°-c Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bnepw ]n-∂o-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]A-Sq¿: sI F-kv B¿ Sn kn _- n-Sn-®v ss_-°v bm- {Xn-bn-ep-sa-Øn-®p-sh-¶n{Xn-I≥ a-cn-®p. C-S-t∏m¨ G.hn P-Mv-£-\v k-ao-]w epw a-cn®p. t]m-kv‰p-tam]p-∂-bv-°¬ sX-t°-Xn¬ A-\q-]v `-h-\n¬ A-tim-Iv ¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØ ar-X-tZIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-\q-]v-Ip-am-dm(23)Wv a-cn-®-Xv. C- lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. Ip-∂n-t°m-Sv t]m-en∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS ]-¥-fw-˛-am-th-en-°-c tdm- kv tI-sk-SpØp. a°ƒ: hn-iz-\m-Y-\m-Nmcn, ]-tcUn¬ N-°m-e-h-´w I-h-e-bv-°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A- X\m-b ]-f\n, cmP≥, k-Xoi≥, ap-c-fo-[c≥, c-Xv-\Ωmƒ, I-\-I-Ωmƒ. ]-I-Sw. A-\q-]v ]-¥-f-Øv \n-∂v ho-´n-te-°v ss_-°n¬ t]m-Ip-tºmƒ F-Xn-sc h-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn . th-Wm-Sv _-kv C-Sn-°p-IIm-eSn: sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\n-sS tZl-Øp ho-Wv bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn a-cw-sh-´p sXm-gn-em-fn a-cn®p. a™-{] ap-f-cn-∏mS-Øv ]-cn-t°-‰ A-\q-]n-s\ ]hm-SI-°p Xm-a-kn-°p-∂ \-¥ne-Øv ho-´n¬ Ip-™n¥-f-sØ kz-Im-cy B-ip´n a-I≥ \m-cm-b-W≥(48) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se D®]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw °v H-∂-c-tbm-sS kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-d-ºn¬ \nc-£n-°m-\m-bn-√. cm-[m-a∂v sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂Wn-bm-Wv am-Xm-hv. A¿-®Xn-\n-S-bn¬ tZ-l-tØ-°v \ k-tlm-Z-cn-(π-kv-Sp hnsX-dn-®p-ho-Wm-Wv A-]-IZym¿-Yn-\n). S-ap-≠m-bXv. D-S≥ A-¶-am-en-bnh-cm-∏p-g: am-Xm-hv h-g-°p-]-d-™-Xn-s\-Øp-S¿-∂p se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnπ-kv Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b a-Iƒ Xq-ßn-a-cn-®p. G-gn- bn-se-Øn-s®-¶n-epw c°-c ]-©m-b-Øn¬ I-S-°-c a¬-ky-sØm-gn-em-fn- £n-°m-\m-bn√. ar-X-tZbm-b Im-cn-°m-∏p-g tam-l-\-s‚ a-Iƒ k-hn-X- lw A-¶-am-en F¬.(17)bm-Wv ho-´n-se ]-cn-Øn a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®- F^v. B-ip-]{Xn tam¿Xv. G-gn-°-c K-h.l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se ®-dn-bn¬. Ime-Sn t]m-en]T-\-Øn-\p-ti-jw ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ kz-¥-am- sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw bn ap-Sn-sh-´n-b-Xn-s\ h-g-°p-]-d-™-Xn-s\-Øp-S¿- t]m-Ãp-tam¿-´w \S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp∂m-Wv ]-d-ºn-se a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. A-b¬- °pw. `mcy: tim`-\. aI≥: \-ho≥. hm-kn-Iƒ tN¿-∂p ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t]m-kv-‰ptam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. A-Ω: im- a-´m-t©-cn: ho-´n¬ H-‰-bv-°p Xm-a-kn-®n-cp-∂ hr-≤ a-cn-®-\n-e-bn¬. t^m¿-´p-sIm-®n tdm-kv kv-{So-‰n¬ ¥. Un-{Iq-kv hn√-bn¬ ]-tc-X\m-b sF-hm≥ Un-{Iqkn-s‚ `m-cy sS- n(80)bm-Wv a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lØn-\p aq-∂p-Zn-hk-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂p I-cp-Xp∂p. I-gn-™ Ip-d-®p-Zn-h-k-ß-fm-bn hr-≤-sb Imh-cm-∏p-g: ssk-°n-fn¬ bm-{X-sN-ø-th Sn-∏¿ tem-dnbn-Sn-®v A-dp-]-Xp-Im-c≥ a-cn-®p. tN-cm-s\-√q¿ {]-Zo- Wm-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ sXm-´-Sp-Ø _m¿ tlm-´-en-ep]v k-u-Z-Øn¬ tI-i-h≥ a-I≥ D-Ø-a≥ B-Wv a-cn- f-f-h¿ t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30\v I-≠-bv-\¿ kn-·¬ P- ∂m-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C-h¿-°v _Mv-j-\n¬-h-®m-Wv A-]-I-Sw. Im¿ ss{U-h-dm-b D- ‘p-°-fm-cp-an√. t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv C≥-IzØ-a≥ Im¿ F-Sp-°p-∂-Xn-\p ho-´n¬-\n-∂pw ssk- kv-‰v \-SØn t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-I°n-fn¬ t]m-Ip-∂-Xn-\n-sS-bn¬ Sn-∏¿-tem-dn C-Sn-°p- cn®p. I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-Sw \-S-∂-bp-S≥ C-S-∏-≈n Aar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw bm-{Xm-a-t[y a-c-n-®p. Sn-∏¿ tem-dn ss{U-h¿ -X-s∂-bm-Wv D-Ø-as\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. C-S-∏-≈n {Sm-^n-Iv s]-cp-ºm-hq¿: aq-∂p Zn-h-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b hot]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ´-Ω-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bn¬ C-dn-tKj≥ I-\m-en¬ I-s≠-Øn. tIm-´-∏-Sn h-S-t»-cn Imcn-°¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy am[-hn(70) s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv s]-cp-ºm-hq¿ a-\-°-∏a-´m-t©-cn: I-S-Øn-Æ-bn¬ A-h-i-\m-bn In-S-∂-bmƒ Sn I-\m-en¬ I-≠-Xv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-® ssh-Ip-t∂-cw ho-Sn-\p ka-cn-®p. ssh-∏n≥ h-f-∏v kz-tZ-in-bm-b Ir-jv-W≥(62) B-Wv a-cn-®-Xv. a-´m-t©-cn B-kn-bm `m-bv kv-Iq-fn-\p ao-]-Øp-≈ I-\m-en¬ Ip-fn-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cpk-ao-]-sØ I-S-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠ C-bm-sf ∂p am-[-hn. C-∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS-bm-Wv A\m-´p-Im¿ A-d-n-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-en-sk-Øn gp-In-b \n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. a-°ƒ: tam-lB-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. \≥, Hm-a-\, D-j. a-cp-a-°ƒ: c-a, a-[p, kp-tc-jv.

Ip-‰n-∏m-e: sN-\-∏p-dw ]-tc-X-\m-b sIm-b-∏a-Po-Zv bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aF-S-Ø-e: ap-Xn-c-°m-´pI≥ a-Po-Zv (45). `m-cy: dmap-Iƒ s]m≥-Im-´n¬ a_n-b. a-°ƒ: k-lo¿, apPo-Zv(60). `m-cy: kp-l-d. akv-X-^. k-tlm-Z-c-߃: °ƒ: kn-bm-Zv, kn-Pm-Zv, A-iv-d-^v, d-Pp-e, P-ao-e, kn-Pn-\, kn-\n. a-cp-aIp-™n-Ωp, Ip-™m-bn°ƒ: B-kn-^v, jw-kpi. ±o≥.

cm-P-]p-cw: B-Zy-Im-e IpSn-tb-‰°m-c\pw cm-P-]pcw tlm-fn-^m-an-en kv-Iqƒ, am-e-°-√v sk‚ v ta-cokv kv-Iqƒ F-∂n-h-bp-sS {]-Y-ahpw {]-[m-\m-[ym-]I-\p-am-bn-cp-∂ t]-cp-°tcm-´v eq-t°m-kv am-kv-‰¿ (100). -`m-cy: ]-tc-X-bm-b sI Fw a-dn-bm-Ω So-®¿.

A-_q-_-¡À- Im-™n-c-ap-°v: ]-tc-X\m-b X-S-Øn¬ Ip-™nsam-bv-Xphns‚ a-I≥ A-_q-_-°¿ (54). `mcy: jm-Pn-X.

A-½m-fp ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq-cnse Im-b-Ø-S-Øn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy A-Ωm-fp (80). a-°ƒ: N-{μ≥, Ip-™n°-Æ≥, Im¿-Xym-b-\n, im-¥, t{]-a, Pm-\p. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, tI-fp, _m-e-Ir-jv-W≥, D-j, {]-kn-X.

hm-kp

kp-sse-J

ao-\m-£n

c-ho-{µ³

\m-cmb-Wn

F-f-h-≈n: ]p-g-ß-c C-√Øv P-am-ep `m-cy kpsse-J(44). a-°ƒ: Pmkv-an≥, X-kv-\n, A¬-Aao≥. a-cp-a-I≥: jn-t\mkv.

I-S-bv°¬: aS-Ø-d Xpºa¨-sXm-Sn hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cmLh-s‚ `m-cy ao-\m-£n (90). a°ƒ: Hma-\, Atim-I≥, kv-t\-le-X, ]p-jv-]e-X, e-fn-X, \n¿Ω-e, jo-e, k-eo-\. acp-a°ƒ: ]m®≥, kp-[, `p-h-\-N-{μ≥, {io-[c≥, ]p-jv]≥, Xp-f-ko-Zmkv.

sIm√w: s]-cn-\m-Sv I-Shq¿ \o-cm-hn¬ h-ben¬-]p-Ø≥-ho-´n¬ Fw c-ho-{μ≥(70). `mcy: F≥ hm-k¥n. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-PnØv, A-Pn-X, tkXp-tamƒ. a-cp-a°ƒ: A-Pn-X, Ko-X, A-timI≥, cm-P≥.

Ro-gq¿: sIm-Sn-]-d-ºn¬ sI sI hm-kp (68). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cm-P-Ω, I-√-d In-gt°-Xm-∂n-°m-em-bn¬ Ip-Spw-ºmw-K-am-Wv. a-°ƒ: _n-Pn-tamƒ, _n-Pptam≥. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn ]-´nØm-\w, kp-Pp sI F-kv

A-¸p-ªn- \m-bÀ

I-a-dp-±o³

sIm√w: I-t®-cn hm¿Un¬ ]p-¥-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a-s‚ `mcy \m-cm-b-Wn(83). a°ƒ: am-e-Xn, ]-tcXbm-b e-fn-X, _m-_p B¿, a√n-I, ss_Pp. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b Fw hn-izw-`c≥, ]n tKm]m-e-Ir-jvW≥, kn-‘p F, Xn-cp-sh-¶n-S≥.

\o-te-iz-cw: _n-cn-°p-fsØ Ip-dp-hm-S≥ A-∏p™n-\m-b¿ (80). `m-cy: X-ºm-bn A-Ω. a°ƒ: cm-P≥, Zm-tam-Zc≥, hn-em-kn-\n. a-cp-a°ƒ: e-£v-an, _m-em-aWn.

Im-h-\mSv: cm-a≥-Ipfßc sIm-®p-\-S ]-dºn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\mb hm-hm-°p-™p a-I≥ I-a-dp-±o≥(52). `mcy: jm-ln-Z. a°ƒ: jlo¿, sj-ao¿.

kptc-{µ³

Xn-cp-h-√: ap-Øq¿ tIm´q-Ø-d-bn¬ sI sI Ip-´∏≥ (83). `m-cy: s]m-∂Ω. a-°ƒ: N-{μ≥, i-in, im-c-Z, D-j, im-¥-Ip-amcn.a-cp-a-°ƒ: tim-`, t{]a, A-®≥-Ip-™v, kp-tcjv, ]-tc-X-\m-b {]-Im-iv.

Ip-ªp-tam³ s]-cp-ºm-hq¿: ]-≈n°h-e πm-°≥ ho-´n¬ ]tc-X\m-b h-S-°≥-Ip™o-≥ Ip-´n a-I≥ ]n sI Ip-™p-tam≥(74). `mcy: \-_o-k. a°ƒ: kn-±o-Jv(kn.]n.Fw. Su¨ shÃv tem-°¬ I-Ωn-‰n AwKw), a≥-kq¿, ko-P, apPo_v, ssj-P, kpss_¿. a-cp-a°ƒ: sskd, \-Po_v, kp-ss_¿.

Im-h-\mSv: ap-f-¶mS-Iw Im¶-Øv ap-°n-\v k-ao]w Ipf-ß-c ho-´n¬ Ing-°-Xn¬ kp-tc{μ≥(55). `mcy: iym-a-f.

Ip-«-¸³

tXmakv

Im-™q¿: tIma-Øv ho´n¬ Ir-jv-W-]n-≈(64). `mcy: kp-io-e. a°ƒ: {io-Im-¥v(a-Wn˛F-b¿t^m-gv-kv), {io-P(kuØv C-¥y≥ _m¶v, Im™q¿). a-cp-a°ƒ: cmtP-jv(Sn.kn.F-kv), {ipXn(Sn.kn.F-kv). kw-kvIm-cw D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-c-I-¼-\n D-S-a-sb s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n a-cn-¨p

IÀ-¸q-c-¯n \n-¶v Xo-¸n-Sn¨v ho-«-½ a-cn¨p

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-³ a-cn-¨p

hÀ-Ko-kv

tdm-k-½-

a-dn-bm-½

aq-e-a-‰w: - sh-≈n-bm-a‰w ss]-bv-°m-´v ]n Sn h¿-Ko-kv (Ip-™v ˛78 ). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9.30 \v sh-≈n-bm-a‰w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω t]mØm-\n-°m-Sv ]p-Xn-bn-SØv Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: tdm-kn-en ss]bv-°m-´v F-kv.-F-®v ( D÷-bn≥), tXm-a-kv Acn-t°m-Sv, ta-cn H-cp-°mem-bn¬ ]m-d-tØm-Sv, B-\n-b-Ω sh-´p-Im-´n¬ Nn-‰m¿, tPm¿-Pv sh-≈nbm-a-‰w (sl-Uv-am-ÿsk‚ v tPm¿-Pv bp-.]n.F-kv. Im-™m¿).a-cp-a°ƒ: t{K-kn, t_-_n , tZ-h-kym-®≥, an-\n.

aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ ]-tc-X-\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy tdm-k-Ω (90). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v 2.30 \v A-d-°p-fw ]p-Ø≥-]≈n-bn¬. ]-tc-X {]-hnØm-\w H-‰-πm-°¬ IpSpw-_m-Kw. a-°ƒ: A-∂Ω, tXm-am-®≥, eo-emΩ, ta-cn, F.Un am-Xyp (ssh-kv sN-b¿-am≥ B-kv-tIm-_m-¶v A-d°p-fw), hm-h-®≥, ^m.tPm-kv A-©m-\n-°¬ (sN-b¿-am≥, \m-jW¬ I-cn-kv-am-‰n-Iv k¿ho-kv Sow, {]n≥-kn-∏¬ sk‚ v tPm-k-^v Cw-•ojv ao-Un-bw kv-Iqƒ \oeq¿), en-√n-Ω, tXm-a-kv (sI-.F-kv-.C._n .aq-e-a‰w),jm-Pn, tam-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨ am-fn-tb°¬ \o-eq¿, Nm-t°m ]p-fn-°-°p-t∂¬ I-´-∏\, tPm-kv I-√-d-°¬ ]p¬-∏-≈n, km-en h-St°-ap-f-™-\m¬ ]p-d∏p-g, dm-Wn tIm-gn-t°m´v ap-f-∏p-dw, tdm-_n≥ C√n-aq-´n¬ ap-≠m-¶¬, s‰ n Nm-Øw-tIm-´v A-cn°p-g, sP- n ap-cn-ß-a-‰Øn¬ Im-°q¿, t_-_n a-t©-cn¬ ]m-d-∏p-g, ]tc-X-bm-b tdm-k-Ω sam´-bm-\-bn¬ Ip-d-hn-eßm-Sv.

ta-cn

Xn-cp-h-√: Xn-cp-aq-e-]p-cw C-S-hp-¶ƒ \-tºm-fØn¬ ]-tc-X-\m-b im-apth¬ am-Xyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω(97). a-°ƒ: amXyp, G-en-bm-Ω, A-∂Ω, Ip-™p-tam≥, tXm-akv-Ip-´n, ]-tc-X-bm-b eoem-Ω. a-cp-a-°ƒ: A-Ωn-Wn, t_-_n, sIm-®p-tamƒ, jo-e, ]-tc-X-cm-b X-¶®≥, Ip-™q-™v. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 2\v Xn-cp-aq-e-]p-cw a-e-¶c I-tØm-en-°m-]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ao-¥e-°-c I-hm-Xn-t°m-´v Nmc-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv.

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c hmWn-b-S-Øp ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy ta-cn (92). a-°ƒ: adn-bm-Ω, eo-em-Ω(dn-´: A-[ym-]n-I), t_-_n, cmPp, tU-hn-Uv (A-[ym-]I≥ ˛-Sn.Fw.Sn.F-®v.Fkv X-e-h-Sn), sd-Pn, sIm®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: sN-dn-bm≥, tPm-k-^v, sP- n, Xmc(apw-t_), an-\n (A-[ym]n-I sk‚ v tPm¿-Pv F®v.F-kv.F-kv ap-´m¿), PnPn, Ip-™v. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v sh-´n-b-t°m-Ww sk‚ v am-Xyq-kv am¿-tØm-Ωm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

G-eo-im ssh-°w: h-√-Iw ]m-dbn-em-b C-S-bm-™n ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n sP h¿-°n-bpsS `m-cy G-eo-im(A®m-Ω-˛80). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 3.30\v h-√-Iw sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X Ip-dp-∏w-¥-d sXt°-S-Øv Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: en-kn, ta-cn tPm¿-Pv(C.F-k.vsF.tlm-kv-]n-‰¬ U¬ln), F¬-kn, do-ØmΩ(am-Xm tlm-kv-]n‰¬,sX-≈-Iw), kn-ÿ kn-kn-en tPm¿-Pv(Fkv.kn.sP.Fw U¬ln), tPm-k-^v(km-Pp, aw-K-fw U-b-Kv-t\m-Ãn-Iv sk‚¿ tIm-´-bw). a-cp-a-°ƒ: tPm-bn, sI sI Ip-cp-hn-f, am-Xyq, tPm-bn, tkm-^n.

A-b-a-Xv \-cn-°p-\n: Im-hpw-s]mbn¬ N-ß-emw-]p-d-Øv sIm-√≥-sXm-Sp-I-bn¬ A-b-a-Xv (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: A–p¬ _-jo¿, e-Øo-^v, A-jv-d-^v, jw-kp-±o≥, kp-ss_-Z, ssa-aq-\. a-cpa-°ƒ: _o-hn, j-do-\, ku-Z, k-^o-\, A-_q_-°¿, kp-ss_¿.

Geo-i

I-√q-∏m-d: aT-Øpw-`m-Kw t\m¿-Øv ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ \m-tºm-en ta-{]Øv ]-tc-X-\m-b sN-dnbm≥ Ko-h¿-Ko-kn-s‚ `mcy A-®m-Ω(Nn-∂-Ω 91). a-°ƒ: eo-em-Ω, X-¶-Ω, sIm-®p-tamƒ, A-®≥-Ip™v, tdm-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: N-°pw-aq-´n¬ t_-_n, h-≈w-Ip-fw I√p-sh-´pw Ip-gn-bn¬ tPm¿-Pv-Ip-´n, A-Ωp-°p´n, F-gp-a-‰q¿ N-a-X-bv°¬ s]m-∂-®≥, ]-tc-X\m-b Xn-cp-h-√ ]-cp-Øn°m-´n¬ X-¶-®≥. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se ]{¥-≠n-\v aT-Øpw-`m-Kw sk‚ v Ão-^≥-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬.

ssh-∏n≥: t^m¿-´v ssh∏n≥ aT-Øn-∏-d-ºn¬ Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy Geo-i(83). kw-kv-Im-cw C-∂p sshIo-´v aq-∂n-\v t^m¿-´v ssh-∏n≥ {]-Xym-i-amXm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

Pm-\-In-b-½tX-™n-∏e - w: tN-fm-cn sh-fn-ap-°v F.bp.]n kvIq-ƒ dn-´. A-[ym-]n-I ]tc-X\ - m-b Sn Fw Ip-´n°r-jvW - ≥ \m-bc - p-sS `mcy tIm-´m-bn aq-tØ-SØ - v {io-\n-eb - Ø - n¬ Pm-\I - nb-Ω (89). a-°ƒ: {]-k∂-Ip-am-cn, P-b{- io.

sX-§v tZl-¯v ho-Wv a-cw-sh-«p sXm-gn-em-fn a-cn¨p

¹-kv Sp hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n a-cn-¨p

hr² ho-Sn-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Sn-¸-dn-Sn-¨p ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

]m-¸-¨³

a-l-aq-Zv

sam-bv-Xp

K-tW-i³

Im-en-®m-\-Sp-°w: Hm-Xc-Ip-t∂¬ ]m-∏-®≥ F∂ h¿-Ko-kv (90). `m-cy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: t__n, kn-kn-en, tXm-a-kv, Ip-™p-tam≥, tSm-an, enkn, sd-Pn. a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, h¬-k-Ω, km-en, tPm-fn, jn≥-kn, tPm-fn, ]-tc-X-\m-b Ip™p-tam≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Imen-®m-\-Sp-°w sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n-bn¬.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-®° - mSv sIm-√º - m-Sn-bn-se Sn F a-la - q-Zv (70). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a-°ƒ: A–p¿-dl - vam≥ (Kƒ-^v), d-kn-b, A-_q-_° - ¿, A-\o-k, k-ao-d, C-Jv_m¬ (Kƒ-^v). a-cp-a°ƒ: A-\o-k, a-Ωp, JZo-P, A-–p-√, A-–p¿-dlvam≥, jw-\.

B-\-°-c: sIm-gn-°-c A-Wn-°-c sam-bv-Xp (72). `m-cy: _o-]m-ØpΩ. a-°ƒ: _-jo¿, Ajv-d-^v, j-^o-Jv, dw-e, B-bn-j, ssj-e. a-cp-a°ƒ: A-–p¿d-lvam≥, B-en-°p-´n, A-ko-kv, dm-jn-Zv, d-km-Jv, \-Pv-Z, j-_v-\, Pp-ko-d. kw-kv°m-cw C-∂v sIm-gn-°-c ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

tam-dm-g: ]n.U-ªyp.Un. I-cm-dp-Im-c≥ ]m-fn-bØp-h-f-∏v- \-S-°¬- lukn¬- K-tW-i≥ (50). sN-dp-Ip-∂v- sIm-Δ-∏p-dØv- ]-tc-X-\m-b sI hnIp-™n-cm-a-s‚-bpw- im¥-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.`m-cy-: C Pn- hn-\o-X (A[ym-]n-I, C.Fw.-F-kv.F-kv. F-®v.-F-kv.-F-kv,]m-∏n-\n-t»-cn).a-Iƒ: hn-jv-Wp-{]n-b (hn-Zym¿-Yn-\n,- tb-\t∏m-b sa-Un-°¬- tImf-Pv,- aw-K-em-]p-cw)-. ktlm-Z-c-߃: A-\n-X (F¬.-sF.kn.)-,- F≥A-Pn-Øv-Ip-am¿.

k-tcm-Pn-\n ]-tøm-fn: _o-®n-se ]m≠n-Ii - m-e h-f∏ - n¬ ktcm-Pn-\n (65).

A-en X-et- »-cn: H hn tdm-Uv X-Jvh - m ]-≈n-°p k-ao]w X-We - n¬ s]m-Xp-hmt®-cn A-en (70). `m-cy: ]d-°m-´v i-co-^. a-°ƒ: ^m-bn-k, ^-hm-kv, ^kv\ - p.

cm-a-hÀ-a sIm-¨-\n-b³ X-¼p-cm³ A-´-cn-¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-®n cm-P-IpSpw-_-Øn-se h-en-b X-ºp-cm≥ cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm≥ A-¥-cn-®p. hm¿-[-Iyk-lP-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 6.30\v a-I≥ tKm-Ip¬ Zm-kn-s‚ F-d-Wm-Ipf-sØ h-k-Xn-bn-em-Wv A¥yw. 102 h-b- m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-d-°m-´p i-c-Zm-a-Wnb-Ω. a-°ƒ-: _m-e-tKm-]m-e≥ (dn-´n. F≥-Pn-\o-b¿.), tKm-Ip¬Zm-kv (dn-´. Im-\-d _m-¶v), \n¿-ae, cm-[n-I. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ssi-e-P, k-®n-Zm-\-μ≥ (dn-´. ln-μp-ÿm≥ t^m-t´m ^n-enwkv), i-¶p-Æn (dn-´. F-kv._n.sF). kw-kv-Im-cw Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ssh-Io-´v B-dn\v Xr-∏q-Wn-Øp-d cm-P-IpSpw-_ iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. cm-P-hm-gv-N A-h-km-\n-®-Xn-

A-¨m-½

\p ti-jw H-º-Xm-a-sØ h-ey X-ºp-cm-\m-bn-cp-∂p cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºp-cm≥. tI-cf-h-¿-Ω X-ºp-cm≥ Xo-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-t±-lw aq-Ø Aw-K-am-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. tImgn-t°m-´v ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b c-hn-h-¿-Ω sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm-\m-Wv A-Sp-Ø ap-Xn¿-∂ cmP- Ip-Spw-_mw-Kw. i-¶-c≥ `-´-Xn-

cn-∏m-Sn-s‚-bpw e-£v-an tXm-∏p sIm-´m-c-Øn¬ Ip-™n-°m-hv X-ºp-cm-s‚-bpw C-f-b a-I-\mbm-Wv P-\-\w. Xn-cp-sIm-®n Kh¨-sa‚ v k¿-ho-kn¬ knhn¬ k-ssπ-kv, B-tcm-Ky-h-Ip∏v, ]n-.U-ªyp-.Un Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fn¬ tPm-ensN-bv-Xn-´p≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d {In-°-‰v ¢∫v, F-d-Wm-Ip-fw cm-a-h¿-Ω ¢∫v F-∂n-hbp-sS ÿm-]-I {]h¿-Ø-I-\-m-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p th-≠n F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-e-Œ¿ sj-bv°v ]-co-Xv ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n®p. Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B¿ th-Wp-tKm]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv kn F≥ kp-μ-c≥, sIm-®n tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ Xp-S-ßn-b-h¿ A-¥ntam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p.

A-_pF-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw tN-∂m-bv-°p-∂n-se hen-b-]o-Sn-I-°¬ A-_p (58).- `m-cy: ]q-f-t©-cn ssk-\-_.

ho-«-½-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bnÂ

I-S-¯n-®-bn A-h-i-\m-bn In-S-¶-bmÄ a-cn-¨p

hn-ZymÀ-Yn ¢m-kvap-dn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p a-Æ-t©cn: Syq-j≥ ¢m-kn¬ hn-Zym¿-Yn Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. ]q-¶m-hv am-Xm-ta-cn C-Ωm\p-Iyp-te-‰v kv-Iq-fn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn Bcym-Sv ]©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Uv ssIX-h-f-∏p-ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿˛a-tl-iz-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-μ-tKm-]m¬ (13) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m-Xn-cm-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚-dn-se-Øn-b \-μtKm-]m¬ 8.-30Hm-sS ¢m-kvap-dnbn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥- A-[ym-]-I¿ B-e-∏pg P-\-d¬ Bip]-{Xn-bn-epw

Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pepsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m- Ã v - t am¿- ´ - Ø n- \ p- t i- j w ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. am-

Xm-hv: a-tl-izcn. G-I k-tlmZ-c≥ C-{μPn-Øv, am-Xm-]n-Xm°-ƒ B-e-∏p-g hn-Zym-`ym-k hIp-∏v Hm-^n-kn-se D-tZym-K-ÿcm-Wv. c-≠p-am-kw ap-ºv kv-Iq-´-dnSn-®p≠mb A-]-I-S-Øn¬ \-μtKm-]men\v X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn¬ Iq-´pIm-scm-Øv I-fn°p-tºmƒ t]m-kv-‰n-en-Sn®pw Xe-bv-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Cu A-]-I-S-ß-sf-°p-dn-®v ho-´p-Imsc t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS X-eI-d-°-ap-≠mb-n-cp∂Xmbpw k-l-]mTn-Iƒ ]-d-™p.

_mw-¥q-cn sI«n-S-¯nÂ\n¶v hoWv ae-bmfn acn-¨p ssh-∏n≥: _mw•q-cn¬ sI´n-SØn\p apI-fn¬ \n∂p hoWv aebmfn acn-®p. ap-cp-°pw-]m-Sw sXt°-∏-Sn-°¬ ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W-s‚ a-I≥ {]-Im-i≥ (64) BWv acn-®Xv. ^m-{_n-t°-j≥ tPm-en-I-f-p-sS I-cm-dp-Im-c-\m-b {]-Im-i≥ sI-´n-S-\n¿-am-W-Øn\n-sS Xmsg ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-e-`. a-°-ƒ: {]-ho¨, {]-tam-Zv (_mw-•q¿), {]-ko-Z. a-cpa-°ƒ: A-iz-Xn, \o-Xp, cm-tP-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11 \v ap-cp-°pw-]m-Sw iv-a-im-\-Øn¬.

Xq-§n-a-cn-¨ \ne-bnÂ

Iq-Øp-]-d-ºv: bp-hm-hn-s\ ho-´ph-cm-¥-bn¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. ]-cm-Xn-cn-bm-Sn-\-Sp-Ø ]m-e-bn-se I-øm-e-°≠n lu-kn¬ sI sI cm-tP-jv (39) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-lnX-\m-Wv.


8

thÀ-]mSv

KANNUR

6 s^{_p-h-cn 2014 hymgw

a-e-bm-fn bp-h-Xn ssa-kq-cn Ip-t¯-äp a-cn-¨p eq-t¡m-kv am-k-väÀ cm-P-]p-cw: B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb-‰°m-c\pw cm-P]p-cw tlm-fn-^m-an-en kv-Iq-ƒ, am-e-°-√v sk‚ v ta-co-kv kv-Iqƒ F-∂n-h-bp-sS {]-Yahpw {]-[m-\m-[ym-]-I\p-am-bn-cp-∂ t]-cp-°tcm-´v eq-t°m-kv am-kv‰¿ (100). A-hn-`-‡ ]\-Ø-Sn a-fi-ew tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v, ]-\-Ø-Sn k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v F-∂o \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b sI Fw a-dn-bm-Ω So-®¿. a°ƒ: A-e-Iv-km-≠¿ (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥), ^n-en-∏v (I≈m¿), am-Xyp (P-\-d¬ am-t\-P¿, t_m-jv {Kq∏v˛ _mw-•q¿), F¬-kΩ Ip-cy≥ (dn-´. {]-[m\m-[ym-]n-I Pn.-hn.-F-®v.F-kv.-F-kv Im-™-ßmSv), ta-cn-°p-´n tPm-k-^v (am-e-°-√v), tUm.-B≥kn eq-t°m-kv. a-cp-a°ƒ: Im-X-dn≥ I-Wbw-πm-°¬ (dn-´.-A-[ym]n-I), Nn-∂-Ω X-≈Øp-Ip-t∂¬, kp-a, Ipcy≥ I-cn-t°¬ (A[ym-]-I≥), tPm-k-^v B-≠p-Ip-t∂¬ (am-e°-√v), tUm.-eq-t°m-kv sN-Ω-\m-´v ({]n≥-kn∏¬ sk‚ v ]-b-kv sS≥-Xv tIm-f-Pv cm-P-]pcw). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v am-e-°-√v eq¿-Zv am-Xm tZ-hm-e-bØn¬.

A-½m-fp ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq-cnse Im-b-Ø-S-Øn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy A-Ωm-fp (80). a-°ƒ: N-{μ≥, Ip-™n°-Æ≥, Im¿-Xym-b-\n, im-¥, t{]-a, Pm-\p. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, tI-fp, _m-e-Ir-jv-W≥, D-j, {]-kn-X, ]-tc-X\m-b I-Wm-c≥.

Pm-\-In-b-½tX-™n-∏e - w: tN-fm-cn sh-fn-ap-°v F.bp.]n kvIq-ƒ dn-´. A-[ym-]n-I ]tc-X\ - m-b Sn Fw Ip-´n°r-jvW - ≥ \m-bc - p-sS `m-cy tIm-´m-bn aq-tØ-SØv {io-\n-eb - Ø - n¬ Pm-\I - n-bΩ - (89). a°ƒ: {]-k∂ - I - p-am-cn, P-b{- io. a-cp-a° - ƒ: P-b{]-Im-i≥, tam-l≥-Zmkv (_-lv-db - v≥).

{]-ap-J hy-h-km-bn lm-Pn jm-lp l-ao-Zv

K-tW-i³

J-Zo-P

tam-dm-g: ]n.U-ªyp.Un. I-cm-dp-Im-c≥ ]m-fn-bØp-h-f-∏v- \-S-°¬- lukn¬- K-tW-i≥ (50). sN-dp-Ip-∂v- sIm-Δ-∏p-dØv- ]-tc-X-\m-b sI hnIp-™n-cm-a-s‚-bpw- im¥-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.`m-cy-: C Pn- hn-\o-X (A[ym-]n-I, C.Fw.-F-kv.F-kv. F-®v.-F-kv.-F-kv,]m-∏n-\n-t»-cn).a-Iƒ: hn-jv-Wp-{]n-b (hn-Zym¿-Yn-\n,- tb-\t∏m-b sa-Un-°¬- tImf-Pv,- aw-K-em-]p-cw)-. ktlm-Z-c-߃: A-\n-X (F¬.-sF.kn.)-,- F≥A-Pn-Øv-Ip-am¿ (Un.ssh.F-^v.-sF. ap≥- Pn√m- sk-{I-´-dn)-,- A-Pb≥-.-

sam-{Km¬: Ip-º-f {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ AwKw sam-{Km-en-se J-Zo-P (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv. a-°ƒ: A-–p-√-°p-™n, l-aoZv sam-{Km¬, ^m-Øn-a, B-bn-i, P-ao-e. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, A–p¬ k-emw, ^u-knb, dp-Jn-b, B-bn-i.

Im-h-∂q¿: am-ºp-g-bv°¬ s]mØ≥-tIm-S≥ JZo-P (90). aIƒ: Xm®p´n. a-cp-a-I≥: A-_v-Zp¿d-lvam≥.

]-tøm-fn: _o-®n-se ]m≠n-Ii - m-e h-f∏ - n¬ ktcm-Pn-\n (65). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b N-{μ-ti-Jc - ≥. a-°ƒ: DZ-bh - √ - n, P-bvN - {- μn, a-lna-t\m-Pv P, k-No-{μ≥, I-hn-X, Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥-cn kn-‘p, k-Xo-jv_ - m-_p, k-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ ssj-am-hX - n. tIm-ºn-e-Øv ho-´n¬ aa-cp-a° - ƒ: tkm-a≥, tZt\m-Pv (45). `m-cy: \-μnh-Zm-kv, in-hm-\μ - ≥, K\n. a-°ƒ: \n-Pn¬, \ntW-j≥, ssj-Pp, tPymJn¬, Pn≥-j. a-cp-a-I≥: Xn, _-hn-j, ]-tc-X\ - m-b en-t]-jv. kp-tc-i≥.

B-\-°-c: sIm-gn-°-c A-Wn-°-c sam-bv-Xp (72). `m-cy: _o-]m-ØpΩ. a-°ƒ: _-jo¿, Ajv-d-^v, j-^o-Jv, dw-e, B-bn-j, ssj-e. a-cpa-°ƒ: A-–p¿dlvam≥, B-en-°p-´n, A-ko-kv, dm-jn-Zv, dkm-Jv, \-Pv-Z, j-_v-\, Pp-ko-d. kw-kv-°m-cw A-en C-∂v sIm-gn-°-c ]-≈n X-et- »-cn: H hn tdm-Uv X- J-_¿-ÿm-\n¬. Jvh - m ]-≈n-°p k-ao-]w X-We - n¬ s]m-Xp-hm-t®- A-_pcn A-en (70). `m-cy: ]-dF-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn°m-´v i-co-^. a-°ƒ: ^m- bw tN-∂m-bv-°p-∂nbn-k, ^-hm-kv, ^-kv\ - p. se h-en-b-]o-Sn-I-°¬ J-_d - S- ° - w C-∂ p-cm-hn- A-_p (58).se 10\v Hm-SØ - n¬ Pp-ama- `m-cy: ]q-f-t©-cn kvP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ssk-\-_ (Xr-°-etßm-Sv).- a-°ƒ: jm\m-Wn ln-\, -\u-jm-Zv, d-PoIq-Øp-]d - º - v: ]m-dm-en-se \.- a-cp-a-°ƒ: A-en aIp-¥° - m-c≥ lu-kn¬ ™-s∏-‰,-k-_n-X, ]qh-be - t- {ºm≥ Ip-\Ø - t°m-S≥ A-_v-Zp¬ Ac≥ \m-Wn (88). k-tlm-Z- ko-kv sN-º-°p-Øv.c-߃: b-tim-Z, im-¥, ]- k-tlm-Z-c-߃: D-Æntc-Xc - m-b am-[h - n, tKm-hn- l-k≥,- A-_v-Zp,-ap-lμ≥, Ir-jvW - ≥, ]m-©m- Ω-Zv,- D-kv-am≥,- k-^nen, Ip-™n- c - m-a≥. ø,- d-jo-Z.

A-¸p-ªn- \m-bÀ

J-Zo-P

tim-`-\

adn-b-¡p-«n

^m-¯n-a l-Öp-½

tN-¡p lm-Pn- -

\o-te-iz-cw: _n-cn-°p-fsØ Ip-dp-hm-S≥ A-∏p™n-\m-b¿ (80). `m-cy: X-ºm-bn A-Ω. a°ƒ: cm-P≥, Zm-tam-Zc≥, hn-em-kn-\n. a-cp-a°ƒ: e-£v-an, _m-em-aWn.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-≈w ssl-t{Zm-kv Pp-am-ak - vPn-Zn-\v k-ao-]s - Ø ]-tcX-\m-b ap-lΩ - Z- n-s‚ `mcy J-Zo-P (74). a-Iƒ: kp-sse-J _o-hn. a-cp-aI - ≥: _-jo¿. ktlm-Zc - ß - ƒ: a-la - q-Zv, ]tc-Xc - m-b _o-^m-Øn-a, B-bn-i.

h-S-h-∂q¿: Du-´-d A-btdm-t´ lu-kn¬ cm-Lh-s‚ `m-cy tim-`-\ (55) . k-tlm-Z-c-߃: e-fnX, Kn-cn-P, Ir-jv-W-Zmk≥.

X-Æo¿-t°m-Sv: a-W-bwßm-Sv h-f-∏n¬ ]-tc-X\mb D-Æo≥-Ip-´n-bp-sS `mcy a-dn-b-°p-´n (85). J-_dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v I-∏q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: _m-h ap-kvX-^, \m-k¿, B-an-\-°p´n, J-Zo-P. a-cpa°ƒ: a-dn-b-°p´n, km_n-d, ap-l-Ω-Zp-Æn.

Du-c-Iw: ]-d-°-Æn ]tc-X-\m-b I-cp-º≥ Ip™-e-hn lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-≠q-°m-c≥ ^m-Øn-a l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv, sa-bv-Xp, aΩm-Øp, _n-øm-Øp, JZo-P, B-ky. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b A_v-Zp-√ tN-dq¿, Ip-™nap-l-Ω-ZvIp-´n ]m-W°m-Sv, I-Ωp s]m-∑-f, k-øn-Zv sam-bv-Xo≥ ]-S∏-d-ºv, ssk-\-_ thß-c, dp-Jn-ø tIm-Uq¿.

a-e-∏p-dw: tIm-´-∏-Sn Ahp-e≥ tN-°p lm-Pn (94). `m-cy: _n-cn-b-°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, ^mØn-a, ju-°-Øv, A-_vZp-∏, l-\o-^, J-Zo-P, lao-Zv. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øna, ]-tc-X-\m-b a-¶-csØm-Sn A-_q-_-°¿ lm-Pn, H.-sI. Ip-™me≥-Ip-´n lm-Pn, kn.-Sn. J-Zo-P, B-e-ßm-S≥ k^n-b, ]q-h-√q¿ ssa-aq-\, ]m-´p-]m-d dm-_n-b.

A-Sq¿: {]-ap-J hy-h-kmbn ]-d-t°m-Sv A-dp-Im-en°¬ sh-Ãv tIm-´-ap-Iƒ I-fo-en¬ ]-Sn-™m-t‰Xn¬ lm-Pn jm-lp¬ l-ao-Zv (77). Sn.F-kv.F. F-∂v A-dnb-s∏-´n-cp-∂ jm-lp¬ l-ao-Zv sF-kv πm‚ v, Sb¿ hym-]m-cw, {I-j¿ an√v, h-fw ^m-Œ-dn, Hm-Unt‰m-dn-bw, _-kv k¿hokv F∂nh \S-ØnhcpI-bmbncp-∂p. `m-cy: jco-^m _o-hn. a-°ƒ: Akq-dm-_o-hn, J-a-dp≥ \nk, ko-\-Øv, lw-k, _o-\, \n-k, Xm-l, bq\p-kv. a-cp-a-°ƒ: kp-\n, Pm-kv-an≥, j-do-\, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b kn-≤o-°v, jm-P-lm≥, e-Øo-^v, _m-Zp-j.

JZoP

A-b-a-Xv \-cn-°p-\n: Im-hpw-s]mbn¬ N-ß-emw-]p-d-Øv sIm-√≥-sXm-Sp-I-bn¬ A-b-a-Xv (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: A–p¬ _-jo¿, e-Øo-^v, A-jv-d-^v, jw-kp-±o≥, kp-ss_-Z, ssa-aq-\. a-cpa-°ƒ: _o-hn, j-do-\, ku-Z, k-^o-\, A-_q_-°¿, kp-ss_¿.

a-Po-Zv Ip-‰n-∏m-e: sN-\-∏p-dw ]-tc-X-\m-b sIm-b-∏bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ a-Po-Zv (45). `m-cy: dm-_n-b. a-°ƒ: klo¿, ap-kv-X-^. k-tlmZ-c-߃: A-iv-d-^v, d-Ppe, P-ao-e, Ip-™n-Ωp, Ip-™m-bn-i.

kn-Ôp-

]m-¸-¨³

a-l-aq-Zv

]p¬-∏-≈n-: Im-∏n-sk-‰v B-\n-tØm-´-Øn¬ ho-Pb-s‚ `m-cy kn-‘p-(40) Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. C-∂-se D-®-bv°v 12Hm-sS ho´n¬ Ipg™phoW Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. a-°ƒ-: cmlp¬, A-ar-X, A¿-®-\.

Im-en-®m-\-Sp-°w: Hm-Xc-Ip-t∂¬ ]m-∏-®≥ F∂ h¿-Ko-kv (90). `m-cy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: t__n, kn-kn-en, tXm-a-kv, Ip-™p-tam≥, tSm-an, enkn, sd-Pn. a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, h¬-k-Ω, km-en, tPm-fn, jn≥-kn, tPm-fn, ]-tc-X-\m-b Ip™p-tam≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v Im-en-®m-\-Sp-°w sk‚ v tPm-k-^v ]-≈nbn¬.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-®° - m-Sv sIm-√º - m-Sn-bn-se Sn F al-aq-Zv (70). `m-cy: _o-^mØn-a. a-°ƒ: A-–p¿-dlvam≥ (Kƒ-^v), d-kn-b, A-_q-_° - ¿, A-\o-k, k-ao-d, C-Jv_ - m¬ (Kƒ^v). a-cp-a° - ƒ: A-\o-k, a-Ωp, J-Zo-P, A-–p-√, A–p¿-dl - vam≥, jw-\.

Jm-ZÀ Iq-Øp-]-d-ºv: Xm-sg Imb-tem-s´ hym-]m-cn ]pØ-e-Øv N-{μ≥-I-≠n Jm-Z¿ (68). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tN-cn-°¬ k-^nb. a-°ƒ: jm-ln-Z, _pj-d, l-ko-\, k-^q-d, A-–p¿d-lv-am≥. a-cp-a°ƒ: a-Po-Zv, _-jo¿, Aiv-d-^v, \-ko¿, P-ko-e.

k-tcm-Pn-\n

]m-¯p-½

am-¶m-hv: ]-tc-X-\m-b A-_phns‚ `m-cy ]p-fn°¬ lu-kn¬ ]m-ØpΩ (75). ^m-¯n-a l-Öp-½- a-°ƒ: d-kmJv, C-{_ms]-cn-¥¬-aÆ - : ap-kvenw- eo-Kv a-e∏ - p-dw Pn-√m low, ap-l-Ω-Zm-en, P-aoP-\d - ¬ sk-{I-´d - n ]n A- e, J-Zo-P, jm-ln-Z, \_vZ- p¬ l-ao-Zn-s‚ am-Xm- ko-a. a-cp-a-°ƒ: sk-bvX-e-hn, B-en-t°m-b, aphpw ]-´n-°m-Sv ]p-fn-bI - l-Ω-Zv, A-_q-_-°¿, Øv Ip-™m-en am-Ãd - psS `m-cy-bp-am-b ^m-Øn- ^m-kn-e, km-_n-d, lpkv-\. a l-÷p-Ω (97). a-‰p-a°ƒ: ap-lΩ - Z- e - n F-∂ a-dn-bp Ip-™m-∏, ap-lΩ - Z- v ks]m-∂m-\n: ]-tc-X-\m-b eow F-∂ ssk-Xm-en, am-bn‚-I-Øv A-e-hn-bpB-an-\, J-Zo-P. a-cp-asS a-I-fpw ]-tc-X-\m-b °ƒ: ^m-Øn-am-_n, dA-_q-_-°¿ ap-kveymjo-Z, k-°o-\, lw-k cp-sS `m-cy-bp-am-b amlm-Pn ]-´n-°m-Sv, tIm-b- bn‚-I-Øv a-dn-bp (56). a°p-´n th-ßq¿. k-tlm-Z- °ƒ: kp-a-ø, jm-^n , aqc-߃: ]-tc-Xc - m-b tIm- Po-_v (H-am≥), P-∫m¿. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv, ^b-°p-´n lm-Pn, Ip-™ko-e, A-kv-\, k-^q-d. Ωp, Ip-™l - Ω - Z- v.

sam-bv-Xp

tZ-h-In-A-½

Nm-Ø-aw-K-ew: ]-tc-X\m-b ap-t√-cn cm-a≥- \ºym-cp-sS `m-cy ta-seIm-c-∏-d-º-Øv ]p-en-b-]pd-Øn≥-ta¬ tZ-h-In- AΩ (86). a-°ƒ: _m-etKm-]m-e≥ \m-b¿ (dn-´. e-^. I-am-≠¿), D-Æn-Irjv-W≥ (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn), {]-Imi≥, D-j, ]-tc-X-bm-b ]-fln-\n. a-cp-a-°ƒ: tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \mA-Ðp-à b¿(dn-´. kn.sF), hmIn-gn-t»-cn: \p-≈n-bn¬ kp-tZ-h≥(dn-´. F]p-fn-°¬ A-–p-√ (73). ^v.F.kn.Sn), hn-P-b-e`m-cy: ]-tc-X-bm-b J-Zo-P. £v-an, ]p-jv-]-th-Wn, doa-°ƒ: ssk-X-e-hn, ap-l- P, Ir-]. k-©-b-\w iΩ-Zv dm-^n, B-bn-i, kp\nbmgvN. ss_-Z, A-kv-am-_n, ku- _o-]m-¯p-½ Zm-_n. a-cp-a-°ƒ: ju-°- ^-tdm-°v: I-√w-]m-d NmØ-en, A-iv-d-^v, A-–p¬- a-s°m-em-bv ]-tc-X-\m-b K-^q¿, A-–p¬ k-emw, ]m-dm-fn ap-l-Ω-Zn-s‚ `md-_o-\, j-d-^p-∂o-k. cy _o-]m-Øp-Ω (85). a°ƒ: t]m-°p-´n F-∂ sk-b-X v m-en _n-®p-´n, B-bn-i -_o-hn, B-X-h-\m-Sv: Iq-S-t»-cn- kp-l-dm-_n, A-–p-√-Xzo∏m-d Ip-∂-\m-S≥ sk-bv- ^v, A-–p¬ k-emw (ZpXm-en (78). `m-cy: B-bn- _-bv). a-cp-a-°ƒ: \-^oi. a-°ƒ: cm-bn≥-Ip-´n, k-°p-´n, kp-l-dm-_n, ap-l-Ω-Zv, ^m-Øn-a, ssa- _p-jv-d, sam-bv-Xo≥-tImaq-\, k-^n-b, ]-tc-X-bm- b I-S-ep-≠n, ]-tc-X-\mb A-–p¿-d-lvam≥. b J-Zo-P.

Ip-−m-¸³ F-Sh - Æ - ∏ - m-d: Hm-am-\q¿ Xo-≠m-∏m-d Ip-≠m-∏≥ (60). `m-cy: im-¥I - p-am-cn, a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥, kPo-jv, k-_n-X. a-cp-a° - ƒ: A-Pn-X, c-RvPn-Øv. -

A-½p t]-cm-{º: I-cp-h-Æq-cnse sX-t°-S-Øv ]-tcX-\m-b Nm-Ø-∏-s‚ `mcy A-Ωp (90). a-°ƒ: in-h-Zm-k≥, _m-e≥, h¬-k≥, N{μ≥, i-in, Pm-\-In, tim-`, h¬-k-e. a-cp-a°ƒ: k-Xy, im-c-Z, iym-a-f, e-kn-X, {io-[c≥, tI-fp-°p-´n, tPmjo-e, ]-tc-X-\m-b Atim-I≥.

B-bn-i a-S-hq¿: B-cm-{ºw ]p-≈nt°m-Øp ]-tc-X-\m-b tIm-Wn-°¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i (68). a-I≥: tIm-Wn-°¬ lw-k (Ip-ssh-Øv). a-cpa-Iƒ: kn sI kp-ss_Z. k-tlm-Z-c-ß-ƒ: ]-tcX-\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p-√-°p-´n, ap-l-Ω-Zv ]n-em-t»-cn, ]m-Øp-ssΩ, B-an-\, J-Zo-P.

A-_q-_-¡À- Im-™n-c-ap-°v: ]-tc-X\m-b X-S-Øn¬ Ip-™nsam-bv-Xphns‚ a-I≥ A-_q-_-°¿ (54). `mcy: jm-Pn-X.

J-Zo-P I-Æ-¶-S-hv: sX-s°-amS‚-hn-sS ssI-® F-∂ J-Zo-P (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b X-®m-d-º-Øv sam-bvXo≥. a-°ƒ: A-_vZp¬ K-^q¿, A-_v-Zp-¿dlvam≥, A-jv-d-^v, \nkm¿ (F-√m-h-cpw kuZn) a-lv-dq-^v (Zp-_-bv), _o-hn, jm-ln-Z . a-cp-a°ƒ: B-en-t°m-b, A_vZp-√-Xzo-^v k-tlm-Z-c߃: sX-s°-am-S‚-hnsS C-{_m-lowIp-´n, DΩm-®p-Ω.

D-cp-h-®m¬: `¿-Øm-hn-s\-bpw c-≠p- a-°-sf-bpw D-t]-£n-®v F-´p- h¿-jw ap-ºv Im-ap-I-s\m-∏w H-fnt®m-Sn-b bp-h-Xn-sb ssa-kq-cn-se Xma-k-ÿeØv Ip-tØ-‰p a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Iq-cwap-°v F-f-º-bn-se Fw kn lu-kn¬ Ip-™m-bs‚ a-Iƒ Fw kn d-ko-\(35)bmWv ssakq¿ Aen\-K-dnse ]-≈n-°p k-ao-]-sØ ho-´n¬ Ipt؉p acn-®-Xv. F-´p-h¿-jw ap-ºv C-cn-´n ]-bt©-cn-bn-se c-Rv-Pn-Øn-s‚ Iq-sS-bm-bncp∂p dko-\ Hfn-t®mSnb-Xv. ssa-kq¿ kz-tZ-in-bm-b B-jn-^n-s\ hn-hmlw sNbvX-Xn¬ Ch¿°v c-≠v a-°-fp-≠v. Cu _‘-w \n-e-\n¬-s°-bm-Wv Im-ap-I-s\m-∏w ho-Sp-hn´n-d-ßn-b-Xv. c-Rv-Pn-Øv C-kvemw a-Xw kzo-I-cn-®Xm-bn ]-d-bs∏Sp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se C-cp-h-sc-bpw ho-´p-h-cm¥-bn¬ I-≠-Xm-bn k-ao-]-hm-kn-Iƒ ssa-kq-¿ t]m-en-knt\mSv ]d™p. i-co-c-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-c-h-[n ap-dn-hp-I-fp-≠v. Ip-Øm-\p-]tbm-Kn-® I-Øn- ÿ-e-Øp-\n-∂v I-s≠-Sp-Øp. Hcm-gv-N ap-ºv d-ko-\-bp-sS Iq-c≥-ap-°n-se _-‘phn-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®v 14 e-£w cq-]-bp-sS ho-Sv t\m-°-W-sa-∂p ]-d-™-Xmbpw Adn-bp∂p. kw-`-h-a-dn-™v d-ko-\-bp-sS _-‘p-°ƒ ssakq-cnte°p t]mbn. a-øn-Øv ssa-kq¿ _-Um aJmw J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sNbvXp. a-°ƒ: d-aokv, A-Ωp. am-Xm-hv: km-dp. k-tlm-Z-c-߃: ap-kvX-^, lm-jnw, i-co-^, kp-l-d, \-^o-k. ssa-kq¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. ss{U-hÀ Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

s]-cn-tßmw: tPm-en-°p t]m-hm-\p-≈ X-øm-sd-Sp∏n-\n-sS sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _kv ss{U-h¿ ho´n-\p-≈n¬ Ip-g-™p-hoWv a-cn-®p. am-X-aw-K-ew Im-cy-]-≈n-bn-se Ip-gnth-en¬ sI sP ]u-temkv (50) B-Wp a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw`-hw. D-S-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ]-ø-∂q¿ Un-t∏m-bn-se Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: en-kn. a-°ƒ: Pm-kv-an≥, kn-Pn, Po-kv-. ktlm-Z-c-߃: cm-P≥, _m-_p. am-Xm-hv: eo-em-Ω. ]nXm-hv: sF-k-Iv. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 10\v Imcy-]-≈n sk‚ v ta-co-kv ]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.

Npa«psXm-gn-em-fn Ip-f-¯n ap§na-cn-¨p

sIm-√-t¶m-Sv: Ipfn-°m-\n-d-ßnb Npa-´p-sXm-gn-emfn Ipf-Øn¬ apßn-a-cn-®p. h-S-h-∂q¿ Iq-´m-e-∏m-Sw Irjv-W≥-Ip-´n (39) BWv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.30Hm-sS Ipf-Øn¬ apßnb IrjvW≥Ip-´nsb \m´p-Im¿ sIm-√-t¶m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw acWw kw`-hn®p. sIm-√-t¶m-Sv t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-tijw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. Du-´-d PMv-j-\n-se kn.sF.Sn.bp. sl-Uv temUnMv sXm-gn-em-fn-bm-bncp∂p. `m-cy: h-k-¥. a-°ƒ: kp-[o-jv (hn-Zym¿-Yn, hn.Fw.F-®v.kv-Iqƒ, h-S-h∂q¿), kp-Po-jv (hn-Zym¿-Yn, a-μw kv-Iqƒ, h-S-h∂q¿).

tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: hym-]m-cn tem-dn-bn-Sn-®v a-cn-®p. Bew-]m-Sn-bn-se sam-bvXo≥-Ip-™n(55)bm-Wv acn-®-Xv. I¿-Wm-S-I I-S-_°-Sp-Øv Ip-Zq-dn¬ hym-]mcn-bm-bn-cp-∂p. I-¶-\m-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn¬ I-gn-bp-∂ ktlm-Z-cn A-kv-a-sb k-μ¿in-®v I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se 11\v a-S-ß-sh-bm-Wv tem-dn-bn-Sn-®-Xv. D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ]n-Xm-hv: A-–p¬ -Jm-Z¿. amXm-hv: -a-dn-bp-Ω. `m-cy: ku-Z. a-°-fn-√. a-‰p k-tlm-Zc-߃: A-–p-√-°p-™n lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lm-Pn, A∫m-kv, I-cow, _o-^m-Øn-a, J-Zo-P.

ho«n-\p-Ån a-cn-¨\n-e-bn A-¸p

ap-l-½-Zv

B-ky

lp-kbv³

D-½À

C-µn-c

D-½m-¨-¡p-«n

A-ÐpÂ- I-cow

s]-cn-º-ew: F-Wßmw-]-d-ºv ]q-f-°≠-Øn¬ ]-d-tßm-Ss‚ a-I≥ D-Æo-cn F-∂ A-∏p (53). `mcy: cm-[m-a-Wn. a°ƒ: _o-\, _n-t\jv, c-ta-jv. a-cp-aI≥: hn-t\m-Zv.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Ip-≠q¿ Xdm-e Ip-™p-ap-´n lm-Pn-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (86). `mcy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω°p-´n. a-°ƒ: \-^o-k, k^n-b, P-ao-e, _p-jv-d. a-cp-a°ƒ: l-k≥ lm-Pn (sN-dpap-°v), kp-ss_¿ lm-Pn (sh-∂n-bq¿), _-jo-¿ (aq∂n-bq¿), A-–p-d-low.

\-Sp-h-´w: ]p-fn-°¬ lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b C-ºn-®nsam-bv-Xo-s‚ `mcy B-ky (65). a-°ƒ: \m-k¿, dn-bm-kv, ssee, ku-Z, d-kn-b. a-cp-a°ƒ: \m-k¿, d-jo-Zv (ku-Zn), Jm-Z¿, ssa-aq\, d-kn-b.

sIm-Sp-h-≈n: B-cm-{ºw ]p-t√m-d-°m-hn¬ ho-dpºmƒ lp-kbv≥ (61). `m-cy: B-bn-i. a-°-ƒ: ss^-k¬ (Zp-_-bv), \Po-_v (ku-Zn), k-Pv-\, ]-tc-X-\m-b ssj-P¬. a-cp-a-°ƒ: kzm-en-lv _p-jv-d.

tIm-Uq¿: Xm-Wn-°¬ s]-cp-h≥-Ip-gn-bn¬ D-Ω¿ (76). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv (Pn-±), B-bn-im-_n, k^n-b, ssk-X-e-hn, \mk¿. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, A-–p-¬ d-km-Jv, A-_q_-°¿, ap-\o-d, A-kv-\.

s]m-∂m-\n: Cu-g-p-h-Øncp-Øn ]-g-b- ]-©m-bØv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w Im-s°m-≈n-bn¬ Ip™n-am-s‚ `m-cy C-μn-c (65). a-°ƒ: {]-tam-Zv, {]_n-X, {]o-Xn, {]-kn. a-cpa-°ƒ: _m-_p, ap-c-fn, \m-cm-b-W≥, dn≥-kn.

cm-a-\m-´p-I-c: tIm-Smºp-g s\-®n-°m-´v ]-tc-X\m-b Ip-™m-en-°p-´nbp-sS `m-cy D-Ωm-®-°p-´n (99). a-°ƒ: ssk-\, Bbn-i, ^m-Xzn-a, ]-tc-Xcm-b \-^o-k, ap-l-Ω-Zv. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, aq-k-°p-´n, A–p¬ I-cow.

sN-ß-c: Ip-gn-bmw-I-≠Øn¬ h-≈n-∏m-S≥ A–p¬- I-cow (52). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: Pw-jo\, k-Pv-\, ap-lv-kn-\, ap\o¿, e-_o-_-Øp-∂n-k, A-–p -a-Zv. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-e-hn, \m-k¿, inlm-_v, ap-\o¿, ken-øØv X-kven-ø.

a-´m-t©-cn: X\n®p Xm-a-kn-®n-cp-∂ hr-≤sb ho´n\p-≈n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠Øn. t^m¿-´p-sIm®n tdm-kv kv-{So-‰n¬ Un-{Iq-kv hn-√-bn¬ ]-tc-X-\mb sF-hm≥ Un-{Iq-kn-s‚ `m-cy sS- n(80)bm-Wv acn-®-Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\p aq-∂p-Zn-h-k-sØ ]-g-°-aps≠-∂p I-cp-Xp-∂p. I-gn-™ Ip-d-®p-Zn-h-k-am-bn Chsc ]pdØp ImWm-ØXn-\m¬ kao-]-hm-kn-Iƒ t]m-en-kn-s\ Adn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. C-h¿-°v _-‘p-°-fm-cp-an-√. t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn t]mkv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-I-cn-®p.

sX-§v ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

Im-e-Sn: apdn-°p-∂Xn\n-sS sX-ßv tZ-l-Øp ho-Wv a-cw-sh-´p sXm-gn-em-fn a-cn-®p. a-™-{] ap-f-cn-∏m-SØv hm-S-I-bv°p Xm-a-kn-°p-∂ \-¥n-e-Øv ho-´n¬ Ip-™n-´n a-I≥ \m-cm-b-W≥ (48) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-bv°v H-∂-c-tbm-sS kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-d-ºnemWv A]-ISw. D-S≥ A-¶-am-en-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw acn®p. ar-XtZ-lw A-¶-am-en F¬.F-^v. B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. Im-e-Sn t]m-en-sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn- kzo-I-cn®p. `m-cy: tim-`-\. a-I≥: \-ho≥.

A-Nyp-X³- \m-bÀ

X-¦-½p

D-½m-¨p-«n

hm-kp- \-¼o-i³

]-gp-¡

]-¡n-¡p-«n

th-em-bn

I-eym-Wn

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]p-Ø≥]o-Sn-I-bn-se sXm-≠nbn¬ A-Nyp-X≥-\m-b¿ (80). `m-cy: Ip-™n-e£v-an A-Ω. a-°ƒ: hnP-b-Ip-am¿, im-¥-Ip-amcn. a-cp-a-°ƒ: hm-kp-tZh≥, {]-ao-f-m tZ-hn.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]-tc-X\m-b a-W-°m-´v _m-eIr-jv-W-s‚ `m-cy X-¶Ωp (74). a-°ƒ: ssa-Yn-en, P-b-e£v-an, cm-tP-{μ≥. a-cp-a°ƒ: _m-_p-cm-Pv, in-hi-¶-c≥, jo-P.

Xn-cq¿: sX-°≥-Ip-‰q¿ ap-∂m-bn-°m-´n¬ sambv-Xo≥ F-∂ am-\p-hns‚ `m-cy D-Ωm-®p-´n (53). a-°ƒ: j-°o¿, j_o¿, Pp-ss\-Zv, j-aod, jm-ln-Z.

t]-cm-{º: tIm-´q-cn-se s\m-®n-°m-´p-°-≠n lcn-\n-hm-kn¬ hm-kp \ºo-i≥ (71). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: l-co-jv, l-cn-X. a-cp-a°ƒ: {]-tam-Zv (I-c-tk\), k-‘y.

Hm-at- »-cn: ]-gh - q¿ ]gp-° (90). a-°ƒ - : am-fp, cm-a≥, th-em-bp-[≥, ]-tc-X\m-b _m-e≥. a-cp-a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, Kncn-P, {io-P, ]-tc-X\ - mb i-¶c - ≥.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w Ip-t∂ym-d-a-e-bn¬ hn sI ]-°n-°p-´n (62). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: apkv-X-^, d-n-\m-kv, ku-Z, B-_n-\. a-cp-a-°ƒ: ssk-_p, kp-ss_-Z, eØo-^v.

_m-ep-t»-cn: \n¿-a-√q¿ tZ-hn-ap-°v B-a-bm-´v ]p-dmbn¬ ]-tc-X-\m-b A-cp-abp-sS `m-cy th-em-bn (92). a-°ƒ: Pm-\-In, ao-\m£n, kp-a-Xn, tKm-]m-e≥ (_n.F-kv.F≥.-F¬). acp-a-°ƒ: A-cn-b≥, _m-eIr-jv-W≥, t{]-a.

t]-cm-{º: In-g-°≥ t]cm-{º-bn-se ]-tc-X-\mb sXm-≠n-bn¬ tKm-]me-s‚ `m-cy I-eym-Wn (86). a-°ƒ: _m-em-aWn, `m-c-Xn. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, ]tc-X-\m-b A-∏p.

cm-a-hÀ-a sIm-¨-\n-b³ X-¼p-cm³ A-´-cn-¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-®n cm-P-IpSpw-_-Øn-se h-en-b X-ºp-cm≥ cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm≥ A-¥-cn-®p. hm¿-[-Iyk-lP-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 6.30\v a-I≥ tKm-Ip¬ Zm-kn-s‚ F-d-Wm-Ipf-sØ h-k-Xn-bn-em-Wv A¥yw. 102 h-b- m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-d-°m-´p i-c-Zm-a-Wnb-Ω. a-°ƒ-: _m-e-tKm-]m-e≥ (dn-´n. F≥-Pn-\o-b¿.), tKm-Ip¬Zm-kv (dn-´. Im-\-d _m-¶v), \n¿-ae, cm-[n-I. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ssi-e-P, k-®n-Zm-\-μ≥ (dn-´. ln-μp-ÿm≥ t^m-t´m ^n-enwkv), i-¶p-Æn (dn-´. F-kv._n.sF). kw-kv-Im-cw Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ssh-Io-´v B-dn\v Xr-∏q-Wn-Øp-d cm-P-IpSpw-_ iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. cm-P-hm-gv-N A-h-km-\n-®-Xn-

\p ti-jw H-º-Xm-a-sØ h-ey X-ºp-cm-\m-bn-cp-∂p cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºp-cm≥. tI-cf-h-¿-Ω X-ºp-cm≥ Xo-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-t±-lw aq-Ø Aw-K-am-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. tImgn-t°m-´v ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b c-hn-h-¿-Ω sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm-\m-Wv A-Sp-Ø ap-Xn¿-∂ cmP- Ip-Spw-_mw-Kw. i-¶-c≥ `-´-Xn-

cn-∏m-Sn-s‚-bpw e-£v-an tXm-∏p sIm-´m-c-Øn¬ Ip-™n-°m-hv X-ºp-cm-s‚-bpw C-f-b a-I-\mbm-Wv P-\-\w. Xn-cp-sIm-®n Kh¨-sa‚ v k¿-ho-kn¬ knhn¬ k-ssπ-kv, B-tcm-Ky-h-Ip∏v, ]n-.U-ªyp-.Un Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fn¬ tPm-ensN-bv-Xn-´p≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d {In-°-‰v ¢∫v, F-d-Wm-Ip-fw cm-a-h¿-Ω ¢∫v F-∂n-hbp-sS ÿm-]-I {]h¿-Ø-I-\-m-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p th-≠n F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-e-Œ¿ sj-bv°v ]-co-Xv ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n®p. Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B¿ th-Wp-tKm]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv kn F≥ kp-μ-c≥, sIm-®n tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ Xp-S-ßn-b-h¿ A-¥ntam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p.

hn-ZymÀ-Yn ¢m-kvap-dn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p a-Æ-t©cn: Syq-j≥ ¢m-kn¬ hn-Zym¿-Yn Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. ]q-¶m-hv am-Xm-ta-cn C-Ωm\p-Iyp-te-‰v kv-Iq-fn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn Bcym-Sv ]©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Uv ssIX-h-f-∏p-ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿˛a-tl-iz-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-μ-tKm-]m¬ (13) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m-Xn-cm-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚-dn-se-Øn-b \-μtKm-]m¬ 8.-30Hm-sS ¢m-kvap-dnbn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥- A-[ym-]-I¿ B-e-∏pg P-\-d¬ Bip]-{Xn-bn-epw

Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pepsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m- Ã v - t am¿- ´ - Ø n- \ p- t i- j w ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. am-

Xm-hv: a-tl-izcn. G-I k-tlmZ-c≥ C-{μPn-Øv, am-Xm-]n-Xm°-ƒ B-e-∏p-g hn-Zym-`ym-k hIp-∏v Hm-^n-kn-se D-tZym-K-ÿcm-Wv. c-≠p-am-kw ap-ºv kv-Iq-´-dnSn-®p≠mb A-]-I-S-Øn¬ \-μtKm-]men\v X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn¬ Iq-´pIm-scm-Øv I-fn°p-tºmƒ t]m-kv-‰n-en-Sn®pw Xe-bv-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Cu A-]-I-S-ß-sf-°p-dn-®v ho-´p-Imsc t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS X-eI-d-°-ap-≠mb-n-cp∂Xmbpw k-l-]mTn-Iƒ ]-d-™p.

s{S-bn³ X-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

Nm-e-°p-Sn: a-c-°º-\nbp-S-a-sb s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn.- tIm-\q¿ kz-tZ-in-bm-b ]pØ≥-ho-´n¬ {^m≥-ko-kn-s‚ a-I≥ s_-∂n(48)-bmWv a-cn-®-Xv. -ap-cn-ßq¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\v k-ao-]w C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv arX-tZlw I-≠-Xv.- `m-cy: sd-Po-\. a-°ƒ: sk-_n≥, hn-_n≥.

_mw-¥q-cn sI«n-S-¯nÂ\n¶v hoWv ae-bmfn acn-¨p ssh-∏n≥: _mw•q-cn¬ sI´n-SØn\p apI-fn¬ \n∂p hoWv ae-bmfn acn-®p. ap-cp-°pw-]m-Sw sX-t°-∏-Sn-°¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ a-I≥ {]-Im-i≥ (64) BWv acn-®Xv. ^m-{_n-t°-j≥ tPm-en-I-fp-sS I-cm-dp-Im-c-\m-b {]-Im-i≥ sI- ´ n- S - \ n¿- a m- W - Ø n- \ n- s S Xmsg ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `mcy: kp-e-`. a-°-ƒ: {]-ho¨, {]tam-Zv (_mw-•q¿), {]-ko-Z. a-cp-a°ƒ: A-iz-Xn, \o-Xp, cm-tP-jv.

Xq-§n-a-cn-¨ \ne-bnÂ

Iq-Øp-]-d-ºv: bp-hm-hn-s\ ho-´ph-cm-¥-bn¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. ]-cm-Xn-cn-bm-Sn-\-Sp-Ø ]m-e-bn-se I-øm-e-°≠n lu-kn¬ sI sI cm-tP-jv (39) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-lnX-\m-Wv.


8

thÀ-]mSv

kottayam

{]-ap-J hy-h-km-bn lm-Pn jm-lp l-ao-Zv A-Sq¿: {]-ap-J hy-h-kmbn ]-d-t°m-Sv A-dp-Im-en°¬ sh-Ãv tIm-´-ap-Iƒ I-fo-en¬ ]-Sn-™m-t‰Xn¬ lm-Pn jm-lp¬ l-ao-Zv (77). Sn.F-kv.F. F-∂v A-dnb-s∏-´n-cp-∂ jm-lp¬ l-ao-Zv sF-kv πm‚ v, Sb¿ hym-]m-cw, {I-j¿ an√v, h-fw ^m-Œ-dn, Hm-Unt‰m-dn-bw, _-kv k¿hokv F∂nh \S-ØnhcpI-bmbncp-∂p. `m-cy: jco-^m _o-hn. a-°ƒ: Akq-dm-_o-hn, J-a-dp≥ \nk, ko-\-Øv, lw-k, _o-\, \n-k, Xm-l, bq\p-kv. a-cp-a-°ƒ: kp-\n, Pm-kv-an≥, j-do-\, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b kn-≤o-°v, jm-P-lm≥, e-Øo-^v, _m-Zp-j.

Pm-\-In A-¥n-°m-Sv: ]-gp-hn¬ sh-Ãv aq-tØ-cn Aw-_pPm-£≥ `m-cy Pm-\-In(76). a-°ƒ: h-k-¥≥, A-P-b≥, kp-tc-jv, ssje-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: kp-K-‘n, A-cp-‘-Xn, im-¥n, P-b-μ-Ip-am¿, cta-jv.

jo-P

ssh-∏n≥:\m-b-c-º-ew I-co-°-m-∏n-≈n-Ø-d _m_p-hn-s‚ `m-cy jo-P ( 38). kw-kv-°m-cw C-∂p 12\v. a-°ƒ : ku-]¿-WnI , N-{μ-te-J

A-¨m-½

ta-cn

I-√q-∏m-d: aT-Øpw-`m-Kw t\m¿-Øv ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ \m-tºm-en ta-{]Øv ]-tc-X-\m-b sN-dnbm≥ Ko-h¿-Ko-kn-s‚ `mcy A-®m-Ω(Nn-∂-Ω 91). a-°ƒ: eo-em-Ω, X-¶-Ω, sIm-®p-tamƒ, A-®≥-Ip™v, tdm-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: N-°pw-aq-´n¬ t_-_n, h-≈w-Ip-fw I√p-sh-´pw Ip-gn-bn¬ tPm¿-Pv-Ip-´n, A-Ωp-°p´n, F-gp-a-‰q¿ N-a-X-bv°¬ s]m-∂-®≥, ]-tc-X\m-b Xn-cp-h-√ ]-cp-Øn°m-´n¬ X-¶-®≥. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se ]{¥-≠n-\v aT-Øpw-`m-Kw sk‚ v Ão-^≥-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬.

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c hmWn-b-S-Øp ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy ta-cn (92). a-°ƒ: adn-bm-Ω, eo-em-Ω(dn-´: A-[ym-]n-I), t_-_n, cmPp, tU-hn-Uv (A-[ym-]I≥ ˛-Sn.Fw.Sn.F-®v.Fkv X-e-h-Sn), sd-Pn, sIm®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: sN-dn-bm≥, tPm-k-^v, sP- n, Xmc(apw-t_), an-\n (A-[ym]n-I sk‚ v tPm¿-Pv F®v.F-kv.F-kv ap-´m¿), PnPn, Ip-™v. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v sh-´n-b-t°m-Ww sk‚ v am-Xyq-kv am¿-tØm-Ωm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

a-dn-bm-½ Xn-cp-h-√: Xn-cp-aq-e-]p-cw C-S-hp-¶ƒ \-tºm-fØn¬ ]-tc-X-\m-b im-apth¬ am-Xyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω(97). a-°ƒ: amXyp, G-en-bm-Ω, A-∂-Ω, Ip-™p-tam≥, tXm-a-kvIp-´n, ]-tc-X-bm-b eo-emΩ. a-cp-a-°ƒ: A-Ωn-Wn, t__n, sIm-®p-tamƒ, jo-e, ]-tc-X-cm-b X-¶-®≥, Ip™q-™v. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 2\v Xn-cp-aq-e-]p-cw a-e-¶-c I-tØm-en-°m-]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. ao-¥-e-°c I-hm-Xn-t°m-´v Nm-cbn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.

6 s^{_phcn 2014 hymgw

s{S-bn-\n \n-¶pw ImÂ-sX-än ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

hm-kp

tXm-a-kv tPm-k-^v

hÀ-Ko-kv

tdm-k-½-

Ro-gq¿: sIm-Sn-]-d-ºn¬ sI sI hm-kp (68). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cm-P-Ω, I-√-d In-gt°-Xm-∂n-°m-em-bn¬ Ip-Spw-ºmw-K-am-Wv. a-°ƒ: _n-Pn-tamƒ, _n-Pptam≥. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn ]-´nØm-\w, kp-Pp sI F-kv

sXm-Sp-]p-g: ap-X-e-t°mSw sN-º-c-Øn- I-f-∏p-cbn¬ tXm-a-kv tPm-k^v (t_-_n˛67). kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-dmgv-N D-®-I-gn-™p 2.30\p ap-X-e-t°m-Sw s^-tdm-\ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: eq-kn tXma-kv A-b¿-Ip-∂w Ip-SI-ti-cn Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: sa-dn≥, sj-dn≥ (bp.sI), tPm-kv(tPmtam≥). a-cp-a-°ƒ: _n-Pp B-ene-°p-gn,tUm. A-a¿ (bp.sI), tam-\n-j tPm¿-Pv h-b-en¬ ]q™m¿.

aq-e-a-‰w: - sh-≈n-bm-a‰w ss]-bv-°m-´v ]n Sn h¿-Ko-kv (Ip-™v ˛78 ). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9.30 \v sh-≈n-bm-a‰w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω t]mØm-\n-°m-Sv ]p-Xn-bn-SØv Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: tdm-kn-en ss]bv-°m-´v F-kv.-F-®v ( D÷-bn≥), tXm-a-kv Acn-t°m-Sv, ta-cn H-cp-°mem-bn¬ ]m-d-tØm-Sv, B-\n-b-Ω sh-´p-Im-´n¬ Nn-‰m¿, tPm¿-Pv sh-≈nbm-a-‰w (sl-Uv-am-ÿsk‚ v tPm¿-Pv bp-.]n.F-kv. Im-™m¿).a-cp-a°ƒ: t{K-kn, t_-_n , tZ-h-kym-®≥, an-\n.

aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ ]-tc-X-\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy tdm-k-Ω (90). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v 2.30 \v A-d-°p-fw ]p-Ø≥-]≈n-bn¬. ]-tc-X {]-hnØm-\w H-‰-πm-°¬ IpSpw-_m-Kw. a-°ƒ: A-∂Ω, tXm-am-®≥, eo-emΩ, ta-cn, F.Un am-Xyp (ssh-kv sN-b¿-am≥ B-kv-tIm-_m-¶v A-d°p-fw), hm-h-®≥, ^m.tPm-kv A-©m-\n-°¬ (sN-b¿-am≥, \m-jW¬ I-cn-kv-am-‰n-Iv k¿ho-kv Sow, {]n≥-kn-∏¬ sk‚ v tPm-k-^v Cw-•ojv ao-Un-bw kv-Iqƒ \oeq¿), en-√n-Ω, tXm-a-kv (sI-.F-kv-.C._n .aq-e-a‰w),jm-Pn, tam-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨ am-fn-tb°¬ \o-eq¿, Nm-t°m ]p-fn-°-°p-t∂¬ I-´-∏\, tPm-kv I-√-d-°¬ ]p¬-∏-≈n, km-en h-St°-ap-f-™-\m¬ ]p-d∏p-g, dm-Wn tIm-gn-t°m´v ap-f-∏p-dw, tdm-_n≥ C√n-aq-´n¬ ap-≠m-¶¬, s‰ n Nm-Øw-tIm-´v A-cn°p-g, sP- n ap-cn-ß-a-‰Øn¬ Im-°q¿, t_-_n a-t©-cn¬ ]m-d-∏p-g, ]tc-X-bm-b tdm-k-Ω sam´-bm-\-bn¬ Ip-d-hn-eßm-Sv.

Ip-«-¸³ Xn-cp-h-√: ap-Øq¿ tIm´q-Ø-d-bn¬ sI sI Ip-´∏≥ (83). `m-cy: s]m-∂Ω. a-°ƒ: N-{μ≥, i-in, im-c-Z, D-j, im-¥-Ip-amcn.a-cp-a-°ƒ: tim-`, t{]a, A-®≥-Ip-™v, kp-tcjv, ]-tc-X-\m-b {]-Im-iv.

G-eo-im

kp-sse-J

ao-\m-£n

c-ho-{µ³

\m-cmb-Wn

F-f-h-≈n: ]p-g-ß-c C-√Øv P-am-ep `m-cy kpsse-J(44). a-°ƒ: Pmkv-an≥, X-kv-\n, A¬-Aao≥. a-cp-a-I≥: jn-t\mkv.

I-S-bv°¬: aS-Ø-d Xpºa¨-sXm-Sn hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cmLh-s‚ `m-cy ao-\m-£n (90). a°ƒ: Hma-\, Atim-I≥, kv-t\-le-X, ]p-jv-]e-X, e-fn-X, \n¿Ω-e, jo-e, k-eo-\. acp-a°ƒ: ]m®≥, kp-[, `p-h-\-N-{μ≥, {io-[c≥, ]p-jv]≥, Xp-f-ko-Zmkv.

sIm√w: s]-cn-\m-Sv I-Shq¿ \o-cm-hn¬ h-ben¬-]p-Ø≥-ho-´n¬ Fw c-ho-{μ≥(70). `mcy: F≥ hm-k¥n. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-PnØv, A-Pn-X, tkXp-tamƒ. a-cp-a°ƒ: A-Pn-X, Ko-X, A-timI≥, cm-P≥.

A-¸p-ªn- \m-bÀ

I-a-dp-±o³

sIm√w: I-t®-cn hm¿Un¬ ]p-¥-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a-s‚ `mcy \m-cm-b-Wn(83). a°ƒ: am-e-Xn, ]-tcXbm-b e-fn-X, _m-_p B¿, a√n-I, ss_Pp. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b Fw hn-izw-`c≥, ]n tKm]m-e-Ir-jvW≥, kn-‘p F, Xn-cp-sh-¶n-S≥.

\o-te-iz-cw: _n-cn-°p-fsØ Ip-dp-hm-S≥ A-∏p™n-\m-b¿ (80). `m-cy: X-ºm-bn A-Ω. a°ƒ: cm-P≥, Zm-tam-Zc≥, hn-em-kn-\n. a-cp-a°ƒ: e-£v-an, _m-em-aWn.

Im-h-\mSv: cm-a≥-Ipfßc sIm-®p-\-S ]-dºn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\mb hm-hm-°p-™p a-I≥ I-a-dp-±o≥(52). `mcy: jm-ln-Z. a°ƒ: jlo¿, sj-ao¿.

Ip-ªp-tam³ s]-cp-ºm-hq¿: ]-≈n°h-e πm-°≥ ho-´n¬ ]tc-X\m-b h-S-°≥-Ip™o-≥ Ip-´n a-I≥ ]n sI Ip-™p-tam≥(74). `mcy: \-_o-k. a°ƒ: kn-±o-Jv(kn.]n.Fw. Su¨ shÃv tem-°¬ I-Ωn-‰n AwKw), a≥-kq¿, ko-P, apPo_v, ssj-P, kpss_¿. a-cp-a°ƒ: sskd, \-Po_v, kp-ss_¿.

kptc-{µ³ Im-h-\mSv: ap-f-¶mS-Iw Im¶-Øv ap-°n-\v k-ao]w Ipf-ß-c ho-´n¬ Ing-°-Xn¬ kp-tc{μ≥(55). `mcy: iym-a-f.

ssh-°w: h-√-Iw ]m-dbn-em-b C-S-bm-™n ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n sP h¿-°n-bpsS `m-cy G-eo-im(A®m-Ω-˛80). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 3.30\v h-√-Iw sk‚ v ta-co-kv sFj ]-≈n°-c: ku-Øv F- ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. cp-ta-en X-Wn-t»-cn ho]-tc-X Ip-dp-∏w-¥-d sX´n¬ ap-kv-X-^ `m-cy t°-S-Øv Ip-Spw-_mw-KsF-j ap-kv-X-^(70). am-Wv. a°ƒ: ]-co-Ip™v, a-°ƒ: en-kn, ta-cn ImZ¿, ^m-Øn-a, _nømØp, kp-ss_-Z. a-cp- tPm¿-Pv(C.F-k.vsF.tlm-kv-]n-‰¬ U¬a°ƒ: Ip-™p-ap-lln), F¬-kn, do-ØmΩZv, bq-k^v, k-aZv, sj-co-^, k-^n-b. J-_- Ω(am-Xm tlm-kv-]n‰¬,sX-≈-Iw), kn-ÿ dS-°w \-SØn. kn-kn-en tPm¿-Pv(Fa-Po-Zv kv.kn.sP.Fw U¬F-S-Ø-e: ap-Xn-c-°m-´pln), tPm-k-^v(km-Pp, ap-Iƒ s]m≥-Im-´n¬ aaw-K-fw U-b-Kv-t\m-Ãn-Iv Po-Zv(60). `m-cy: kp-l-d. a- sk‚¿ tIm-´-bw). °ƒ: kn-bm-Zv, kn-Pm-Zv, a-cp-a-°ƒ: tPm-bn, sI kn-Pn-\, kn-\n. a-cp-asI Ip-cp-hn-f, am-Xyq, °ƒ: B-kn-^v, jw-kptPm-bn, tkm-^n. ±o≥.

A-b-a-Xv \-cn-°p-\n: Im-hpw-s]mbn¬ N-ß-emw-]p-d-Øv sIm-√≥-sXm-Sp-I-bn¬ A-b-a-Xv (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: A–p¬ _-jo¿, e-Øo-^v, A-jv-d-^v, jw-kp-±o≥, kp-ss_-Z, ssa-aq-\. a-cpa-°ƒ: _o-hn, j-do-\, ku-Z, k-^o-\, A-_q_-°¿, kp-ss_¿.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-³ a-cn-¨p

Ir-jv-W-]n-Å

tXmakv

A-ÐpÂ-Icow

A-ÐpÂ-I-cow

hn-t\m-Pv-Ip-amÀ

Im-™q¿: tIma-Øv ho´n¬ Ir-jv-W-]n-≈(64). `mcy: kp-io-e. a°ƒ: {io-Im-¥v(a-Wn˛F-b¿t^m-gv-kv), {io-P(kuØv C-¥y≥ _m¶v, Im™q¿). a-cp-a°ƒ: cmtP-jv(Sn.kn.F-kv), {ipXn(Sn.kn.F-kv). kw-kvIm-cw D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

s]-cp-º-S∏v: C√n-∏-dºn¬ kp-t_-Zm¿ sF Sn tXm-a-kv(61). `mcy: tamfn sIm√w-]-d-ºn¬. a°ƒ: Sp_n, Sn\p, tPmk-^v-(tX¿-Uv Hm-^nk¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv jn∏v am-t\-Pv-sa‚ v, knw-K∏q¿). a-cp-a-I≥: A-\ojv. kwkv-Im-cw \m-sf aq-∂n-\v s]-cp-ºS-∏v km‚m-{Iq-kv ]-≈n-bn¬.

h-S-t°°-c: B-fw-Xpcp-Øv I-c-bn¬ I-Æ≥N-°-t»-cn¬ ]-tc-X\mb kp-sse-am≥ a-I≥ A-–p¬-Icow lmPn(85). a°ƒ: A-–p¬k-emw, kp-sse-am≥, A-jv-d-^v.

B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c πm-∏n-≈n Jm-Z-dn-s‚ aI≥ ]n sI A-–p¬-Icow-(60). F^v.sF.Sn. Poh-\-°m-c-\mWv. `m-cy: l^v-k _ohn. a°ƒ: d^o°v, d-Po-_v(C-cp-hcpw t{_m-Uvth Kn-^v-‰v lukv), d^o-b sj-^oJv(hm-g-°p-fw ]-©m-bØw-Kw). a-cp-a°ƒ: sj^o-Jv(Bt´m I¨kƒ´‚ v s]-cp-ºm-hq¿), \q¿-P-lm≥, P-ko-e.

Im-™n-c-a‰w: πm-∏n-≈n tZi-Øv ]p-fn-bv-°¬ \mcm-b-W≥-\m-b-cp-sS a-I≥ hn-t\m-Pv-Ip-am¿(32). am-Xmhv: eo-e. `mcy: hoW. aI≥: IÆ≥. ktlm-Z-c߃: a-t\m-Pv-Ipam¿, eX.

J-Zo-P sam-{Km¬: Ip-º-f {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw sam-{Km-en-se J-Zo-P (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv. a-°ƒ: A-–p-√-°p-™n, l-ao-Zv sam-{Km¬, ^m-Øn-a, B-bn-i, P-ao-e.

B-bn-i a-S-hq¿: B-cm-{ºw ]p-≈nt°m-Øp ]-tc-X-\m-b tIm-Wn-°¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i (68). a-I≥: tIm-Wn-°¬ lw-k (Ip-ssh-Øv).

eq-t¡m-kv am-kv-äÀ cm-P-]p-cw: B-Zy-Im-e IpSn-tb-‰°m-c\pw cm-P-]pcw tlm-fn-^m-an-en kv-Iqƒ, am-e-°-√v sk‚ v ta-cokv kv-Iqƒ F-∂n-h-bp-sS {]-Y-ahpw {]-[m-\m-[ym-]I-\p-am-bn-cp-∂ t]-cp-°tcm-´v eq-t°m-kv am-kv-‰¿ (100). -`m-cy: ]-tc-X-bm-b sI Fw a-dn-bm-Ω So-®¿.

A-_q-_-¡À- Im-™n-c-ap-°v: ]-tc-X\m-b X-S-Øn¬ Ip-™nsam-bv-Xphns‚ a-I≥ A-_q-_-°¿ (54). `mcy: jm-Pn-X.

A-½m-fp ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq-cnse Im-b-Ø-S-Øn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy A-Ωm-fp (80). a-°ƒ: N-{μ≥, Ip-™n°-Æ≥, Im¿-Xym-b-\n, im-¥, t{]-a, Pm-\p. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, tI-fp, _m-e-Ir-jv-W≥, D-j, {]-kn-X.

A-Sq¿: sI F-kv B¿ Sn kn _- n-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I≥ a-cn-®p. C-S-t∏m¨ G.hn P-Mv-£-\v k-ao-]w ]p-∂-bv-°¬ sX-t°-Xn¬ A-\q-]v `-h-\n¬ A-tim-Iv Ip-am-dn-s‚ a-I≥ A-\q-]v-Ip-am-dm(23)Wv a-cn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS ]-¥-fw-˛-am-th-en-°-c tdmUn¬ N-°m-e-h-´w I-h-e-bv-°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A]-I-Sw. A-\q-]v ]-¥-f-Øv Geo-i \n-∂v ho-´n-te-°v ss_-°nssh-∏n≥: t^m¿-´v ssh- ¬ t]m-Ip-tºmƒ F-Xn-sc h-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn ∏n≥ aT-Øn-∏-d-ºn¬ . th-Wm-Sv _-kv C-Sn-°p-IHu-tk-∏n-s‚ `m-cy Gbm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn eo-i(83). kw-kv-Im-cw C-∂p ssh- ]-cn-t°-‰ A-\q-]n-s\ ]¥-f-sØ kz-Im-cy B-ipIo-´v aq-∂n-\v t^m¿-´v ]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-∏n≥ {]-Xym-i-amc-£n-°m-\m-bn-√. cm-[m-aXm ]-≈n sk-an-tØ-cnWn-bm-Wv am-Xm-hv. A¿-®bn¬. \ k-tlm-Z-cn-(π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n).

Pm-\-In-b-½-

tX-™n-∏e - w: tN-fm-cn sh-fn-ap-°v F.bp.]n kvIq-ƒ dn-´. A-[ym-]n-I ]tc-X\ - m-b Sn Fw Ip-´n°r-jvW - ≥ \m-bc - p-sS `mcy tIm-´m-bn aq-tØ-SØ - v {io-\n-eb - Ø - n¬ Pm-\I - nb-Ω (89). a-°ƒ: {]-k∂-Ip-am-cn, P-b{- io.

¹-kv Sp hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: s{S-bn-\n¬ \n-∂pw Im¬-sX-‰n ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. -X-®p-S-]-d-ºv X-≠n-tb-°¬ B‚Wn-bp-sS a-I≥ kn-tPm(25)-hm-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se ]p-e¿-s® 1.30-Hm-sS Nm-e°p-Sn sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- s{S-bn-\n¬ \n-∂pw C-d-ßp-∂-Xn\n-sS Im¬-h-gp-Xn ho-gpI-bm-bn-cp-∂p.- Im-°-\mSv F≥.-Pn.-sF.-F¬.-Iº-\n-bn-se Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.

a-c-I-¼-\n D-S-a-sb s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Nm-e-°p-Sn: a-c-I-º-\n D-S-a-sb s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn.- tIm-\q¿ kz-tZ-in-bm-b ]p-Ø≥ho-´n¬ {^m≥-ko-kn-s‚ a-I≥ s_-∂n(48)-bm-Wv a-cn®-Xv. -ap-cn-ßq¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\v k-ao-]w C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv.- sIm-c-´n t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: sd-Po-\. a°ƒ: sk-_n≥, hn-_n≥.

a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n a-cn-¨p

]p-Xp-°m-Sv: h-c-¥-c-∏n-≈n Ip-dp-am-en ]p-g-bn-se It®-cn I-S-hn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ ap-ßn a-cn-®p. sh-≈mcw-]m-Sw A-c-Wm-S-Øv Nm-Øp-a-I≥ hn-izw-`-c≥(47) B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-® cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v hn-izw-`-c≥ I-S-Øv I-S-∂v h- c - ¥ - c - ∏ n- ≈ n- b n- t e- ° v t]m-bn-cp-∂p. Xn-cn-®p hcp-tºmƒ t\-cw ssh-In-bXp aq-ew I-S-Øp h-©n e`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-bmƒ ]p-g \o-¥n I-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn\n-sS Im¬ Ip-g-™v apßn a-cn-®-Xm-Imw F-∂p t]m-en-kv ]-d-™p. h-c-¥c-∏n-≈n F-kv.sF sI sI j¨-ap-J-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C≥-Iz-Ã-v \-S-Øn ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿´-Øn-\-b-®p. `m-cy: tim-`-\. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-imJv.

IÀ-¸q-c-¯n \n-¶v Xo-¸n-Sn¨v ho-«-½ a-cn¨p

]Ø\m-]pcw: t£-{X-Øn¬ sXm-gp-∂-Xn-\n-sS I¿∏q-c-Øn¬ \n∂v Xo s]m-≈-te-‰v ho-´-Ω a-cn®p. ]-´mgn I-∂n-ta¬ a-e-b-n¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Ir-jv-W-\m-Nm-cn-bp-sS `m-cy sN√-Ωmƒ(65) B-Wv acn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-hn-se 10 HmsS ]-´m-gn tZho-t£-{X-Øn-se D-]-tZ-hm-e-b-Øn¬ sXm-gp-Xp sIm-≠p \n¬°th I¿∏q-c X-´-Øn¬ \n∂v sN√Ωm-fn-s‚ km-cn-bn-te-°v Xo ]-S¿-∂m-Wv s]m-≈te-‰Xv. A-c a-Wn-°q-dn-\v ti-jw sXm-gm-s\-Øn-bh-cm-Wv Xo-s∏m-≈-te-‰ \n-e-bn¬- sN√-Ωm-fn-s\ I-≠Xv. D-S≥ Xs∂ sIm´mc-°-c Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bnepw ]n-∂o-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]{Xn-bn-ep-sa-Øn-®p-sh-¶nepw a-cn®p. t]m-kv‰p-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØ ar-X-tZlw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. Ip-∂n-t°m-Sv t]m-enkv tI-sk-SpØp. a°ƒ: hn-iz-\m-Y-\m-Nmcn, ]-tcX\m-b ]-f\n, cmP≥, k-Xoi≥, ap-c-fo-[c≥, c-Xv-\Ωmƒ, I-\-I-Ωmƒ.

sX-§v tZl-¯v ho-Wv a-cw-sh-«p sXm-gn-em-fn a-cn¨p

Im-eSn: sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\n-sS tZl-Øp ho-Wv a-cw-sh-´p sXm-gn-em-fn a-cn®p. a™-{] ap-f-cn-∏mS-Øv hm-SI-°p Xm-a-kn-°p-∂ \-¥ne-Øv ho-´n¬ Ip-™n´n a-I≥ \m-cm-b-W≥(48) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se D®°v H-∂-c-tbm-sS kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-d-ºn¬ \n∂v sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂Xn-\n-S-bn¬ tZ-l-tØ-°v sX-dn-®p-ho-Wm-Wv A-]-IS-ap-≠m-bXv. D-S≥ A-¶-am-en-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZlw A-¶-am-en F¬.F^v. B-ip-]{Xn tam¿®-dn-bn¬. Ime-Sn t]m-ensk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´w \S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp°pw. `mcy: tim`-\. aI≥: \-ho≥.

h-cm-∏p-g: am-Xm-hv h-g-°p-]-d-™-Xn-s\-Øp-S¿-∂p π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b a-Iƒ Xq-ßn-a-cn-®p. G-gn°-c ]-©m-b-Øn¬ I-S-°-c a¬-ky-sØm-gn-em-fnbm-b Im-cn-°m-∏p-g tam-l-\-s‚ a-Iƒ k-hn-X(17)bm-Wv ho-´n-se ]-cn-Øn a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®Xv. G-gn-°-c K-h.l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se ]T-\-Øn-\p-ti-jw ho-´n-se-Øn-b-t∏mƒ kz-¥-ambn ap-Sn-sh-´n-b-Xn-s\ h-g-°p-]-d-™-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wv ]-d-ºn-se a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. A-b¬hm-kn-Iƒ tN¿-∂p ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t]m-kv-‰ptam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. A-Ω: im- a-´m-t©-cn: ho-´n¬ H-‰-bv-°p Xm-a-kn-®n-cp-∂ hr-≤ a-cn-®-\n-e-bn¬. t^m¿-´p-sIm-®n tdm-kv kv-{So-‰n¬ ¥. Un-{Iq-kv hn√-bn¬ ]-tc-X\m-b sF-hm≥ Un-{Iqkn-s‚ `m-cy sS- n(80)bm-Wv a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lØn-\p aq-∂p-Zn-hk-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂p I-cp-Xp∂p. I-gn-™ Ip-d-®p-Zn-h-k-ß-fm-bn hr-≤-sb Imh-cm-∏p-g: ssk-°n-fn¬ bm-{X-sN-ø-th Sn-∏¿ tem-dnbn-Sn-®v A-dp-]-Xp-Im-c≥ a-cn-®p. tN-cm-s\-√q¿ {]-Zo- Wm-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ sXm-´-Sp-Ø _m¿ tlm-´-en-ep]v k-u-Z-Øn¬ tI-i-h≥ a-I≥ D-Ø-a≥ B-Wv a-cn- f-f-h¿ t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30\v I-≠-bv-\¿ kn-·¬ P- ∂m-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C-h¿-°v _Mv-j-\n¬-h-®m-Wv A-]-I-Sw. Im¿ ss{U-h-dm-b D- ‘p-°-fm-cp-an√. t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv C≥-IzØ-a≥ Im¿ F-Sp-°p-∂-Xn-\p ho-´n¬-\n-∂pw ssk- kv-‰v \-SØn t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-I°n-fn¬ t]m-Ip-∂-Xn-\n-sS-bn¬ Sn-∏¿-tem-dn C-Sn-°p- cn®p. I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-Sw \-S-∂-bp-S≥ C-S-∏-≈n Aar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw bm-{Xm-a-t[y a-c-n-®p. Sn-∏¿ tem-dn ss{U-h¿ -X-s∂-bm-Wv D-Ø-as\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. C-S-∏-≈n {Sm-^n-Iv s]-cp-ºm-hq¿: aq-∂p Zn-h-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b hot]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ´-Ω-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bn¬ C-dn-tKj≥ I-\m-en¬ I-s≠-Øn. tIm-´-∏-Sn h-S-t»-cn Imcn-°¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy am[-hn(70) s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv s]-cp-ºm-hq¿ a-\-°-∏a-´m-t©-cn: I-S-Øn-Æ-bn¬ A-h-i-\m-bn In-S-∂-bmƒ Sn I-\m-en¬ I-≠-Xv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-® ssh-Ip-t∂-cw ho-Sn-\p ka-cn-®p. ssh-∏n≥ h-f-∏v kz-tZ-in-bm-b Ir-jv-W≥(62) B-Wv a-cn-®-Xv. a-´m-t©-cn B-kn-bm `m-bv kv-Iq-fn-\p ao-]-Øp-≈ I-\m-en¬ Ip-fn-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cpk-ao-]-sØ I-S-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠ C-bm-sf ∂p am-[-hn. C-∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS-bm-Wv A\m-´p-Im¿ A-d-n-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-en-sk-Øn gp-In-b \n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. a-°ƒ: tam-lB-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. \≥, Hm-a-\, D-j. a-cp-a-°ƒ: c-a, a-[p, kp-tc-jv.

hr² ho-Sn-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Sn-¸-dn-Sn-¨p ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ a-cn-¨p {io-[-c³

kn-Ôp-

]m-¸-¨³

a-l-aq-Zv

sam-bv-Xp

K-tW-i³

B-ep-h: A-t\-I-]p-cw a\-bv-°-∏-Sn tdm-Uv Hm-´-\ne-Øv ho-´n¬ H ]n {io-[c≥(69). `m-cy: ssj-e. a°ƒ: iymw, i-¶¿. a-cp-a°ƒ: A-Jn-e, X-a-∂. kw-kv-Im-cw C-∂v A-ºm´p-Im-hv s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

]p¬-∏-≈n-: Im-∏n-sk-‰v B-\n-tØm-´-Øn¬ hoP-b-s‚ `m-cy kn-‘p(40) Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. C-∂-se D-®-bv°v 12Hm-sS ho´n¬ Ipg™phoW Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. a-°ƒ-: cm-lp¬, A-ar-X, A¿-®-\.

Im-en-®m-\-Sp-°w: Hm-Xc-Ip-t∂¬ ]m-∏-®≥ F∂ h¿-Ko-kv (90). `m-cy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: t__n, kn-kn-en, tXm-a-kv, Ip-™p-tam≥, tSm-an, enkn, sd-Pn. a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, h¬-k-Ω, km-en, tPm-fn, jn≥-kn, tPm-fn, ]-tc-X-\m-b Ip™p-tam≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Imen-®m-\-Sp-°w sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n-bn¬.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-®° - mSv sIm-√º - m-Sn-bn-se Sn F a-la - q-Zv (70). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a-°ƒ: A–p¿-dl - vam≥ (Kƒ-^v), d-kn-b, A-_q-_° - ¿, A-\o-k, k-ao-d, C-Jv_m¬ (Kƒ-^v). a-cp-a°ƒ: A-\o-k, a-Ωp, JZo-P, A-–p-√, A-–p¿-dlvam≥, jw-\.

B-\-°-c: sIm-gn-°-c A-Wn-°-c sam-bv-Xp (72). `m-cy: _o-]m-ØpΩ. a-°ƒ: _-jo¿, Ajv-d-^v, j-^o-Jv, dw-e, B-bn-j, ssj-e. a-cp-a°ƒ: A-–p¿d-lvam≥, B-en-°p-´n, A-ko-kv, dm-jn-Zv, d-km-Jv, \-Pv-Z, j-_v-\, Pp-ko-d. kw-kv°m-cw C-∂v sIm-gn-°-c ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

tam-dm-g: ]n.U-ªyp.Un. I-cm-dp-Im-c≥ ]m-fn-bØp-h-f-∏v- \-S-°¬- lukn¬- K-tW-i≥ (50). sN-dp-Ip-∂v- sIm-Δ-∏p-dØv- ]-tc-X-\m-b sI hnIp-™n-cm-a-s‚-bpw- im¥-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.`m-cy-: C Pn- hn-\o-X (A[ym-]n-I, C.Fw.-F-kv.F-kv. F-®v.-F-kv.-F-kv,]m-∏n-\n-t»-cn).a-Iƒ: hn-jv-Wp-{]n-b (hn-Zym¿-Yn-\n,- tb-\t∏m-b sa-Un-°¬- tImf-Pv,- aw-K-em-]p-cw)-. ktlm-Z-c-߃: A-\n-X (F¬.-sF.kn.)-,- F≥A-Pn-Øv-Ip-am¿.

a-Po-Zv Ip-‰n-∏m-e: sN-\-∏p-dw ]-tc-X-\m-b sIm-b-∏bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ a-Po-Zv (45). `m-cy: dm_n-b. a-°ƒ: k-lo¿, apkv-X-^. k-tlm-Z-c-߃: A-iv-d-^v, d-Pp-e, P-ao-e, Ip-™n-Ωp, Ip-™m-bni.

Jm-ZÀ Iq-Øp-]-d-ºv: Xm-sg Imb-tem-s´ hym-]m-cn ]pØ-e-Øv N-{μ≥-I-≠n Jm-Z¿ (68). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tN-cn-°¬ k-^nb. a-°ƒ: jm-ln-Z, _pj-d, l-ko-\, k-^q-d.

k-tcm-Pn-\n ]-tøm-fn: _o-®n-se ]m≠n-Ii - m-e h-f∏ - n¬ ktcm-Pn-\n (65).

A-en X-et- »-cn: H hn tdm-Uv X-Jvh - m ]-≈n-°p k-ao]w X-We - n¬ s]m-Xp-hmt®-cn A-en (70). `m-cy: ]d-°m-´v i-co-^. a-°ƒ: ^m-bn-k, ^-hm-kv, ^kv\ - p.

cm-a-hÀ-a sIm-¨-\n-b³ X-¼p-cm³ A-´-cn-¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-®n cm-P-IpSpw-_-Øn-se h-en-b X-ºp-cm≥ cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm≥ A-¥-cn-®p. hm¿-[-Iyk-lP-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 6.30\v a-I≥ tKm-Ip¬ Zm-kn-s‚ F-d-Wm-Ipf-sØ h-k-Xn-bn-em-Wv A¥yw. 102 h-b- m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-d-°m-´p i-c-Zm-a-Wnb-Ω. a-°ƒ-: _m-e-tKm-]m-e≥ (dn-´n. F≥-Pn-\o-b¿.), tKm-Ip¬Zm-kv (dn-´. Im-\-d _m-¶v), \n¿-ae, cm-[n-I. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ssi-e-P, k-®n-Zm-\-μ≥ (dn-´. ln-μp-ÿm≥ t^m-t´m ^n-enwkv), i-¶p-Æn (dn-´. F-kv._n.sF). kw-kv-Im-cw Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ssh-Io-´v B-dn\v Xr-∏q-Wn-Øp-d cm-P-IpSpw-_ iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. cm-P-hm-gv-N A-h-km-\n-®-Xn-

\p ti-jw H-º-Xm-a-sØ h-ey X-ºp-cm-\m-bn-cp-∂p cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºp-cm≥. tI-cf-h-¿-Ω X-ºp-cm≥ Xo-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-t±-lw aq-Ø Aw-K-am-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. tImgn-t°m-´v ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b c-hn-h-¿-Ω sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm-\m-Wv A-Sp-Ø ap-Xn¿-∂ cmP- Ip-Spw-_mw-Kw. i-¶-c≥ `-´-Xn-

cn-∏m-Sn-s‚-bpw e-£v-an tXm-∏p sIm-´m-c-Øn¬ Ip-™n-°m-hv X-ºp-cm-s‚-bpw C-f-b a-I-\mbm-Wv P-\-\w. Xn-cp-sIm-®n Kh¨-sa‚ v k¿-ho-kn¬ knhn¬ k-ssπ-kv, B-tcm-Ky-h-Ip∏v, ]n-.U-ªyp-.Un Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fn¬ tPm-ensN-bv-Xn-´p≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d {In-°-‰v ¢∫v, F-d-Wm-Ip-fw cm-a-h¿-Ω ¢∫v F-∂n-hbp-sS ÿm-]-I {]h¿-Ø-I-\-m-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p th-≠n F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-e-Œ¿ sj-bv°v ]-co-Xv ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n®p. Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B¿ th-Wp-tKm]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv kn F≥ kp-μ-c≥, sIm-®n tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ Xp-S-ßn-b-h¿ A-¥ntam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p.

A-_pF-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw tN-∂m-bv-°p-∂n-se hen-b-]o-Sn-I-°¬ A-_p (58).- `m-cy: ]q-f-t©-cn ssk-\-_.

ho-«-½-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bnÂ

I-S-¯n-®-bn A-h-i-\m-bn In-S-¶-bmÄ a-cn-¨p

hn-ZymÀ-Yn ¢m-kvap-dn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p a-Æ-t©cn: Syq-j≥ ¢m-kn¬ hn-Zym¿-Yn Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. ]q-¶m-hv am-Xm-ta-cn C-Ωm\p-Iyp-te-‰v kv-Iq-fn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn Bcym-Sv ]©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Uv ssIX-h-f-∏p-ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿˛a-tl-iz-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-μ-tKm-]m¬ (13) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m-Xn-cm-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚-dn-se-Øn-b \-μtKm-]m¬ 8.-30Hm-sS ¢m-kvap-dnbn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥- A-[ym-]-I¿ B-e-∏pg P-\-d¬ Bip]-{Xn-bn-epw

Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pepsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m- Ã v - t am¿- ´ - Ø n- \ p- t i- j w ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. am-

Xm-hv: a-tl-izcn. G-I k-tlmZ-c≥ C-{μPn-Øv, am-Xm-]n-Xm°-ƒ B-e-∏p-g hn-Zym-`ym-k hIp-∏v Hm-^n-kn-se D-tZym-K-ÿcm-Wv. c-≠p-am-kw ap-ºv kv-Iq-´-dnSn-®p≠mb A-]-I-S-Øn¬ \-μtKm-]men\v X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn¬ Iq-´pIm-scm-Øv I-fn°p-tºmƒ t]m-kv-‰n-en-Sn®pw Xe-bv-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Cu A-]-I-S-ß-sf-°p-dn-®v ho-´p-Imsc t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS X-eI-d-°-ap-≠mb-n-cp∂Xmbpw k-l-]mTn-Iƒ ]-d-™p.

_mw-¥q-cn sI«n-S-¯nÂ\n¶v hoWv ae-bmfn acn-¨p ssh-∏n≥: _mw•q-cn¬ sI´n-SØn\p apI-fn¬ \n∂p hoWv aebmfn acn-®p. ap-cp-°pw-]m-Sw sXt°-∏-Sn-°¬ ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W-s‚ a-I≥ {]-Im-i≥ (64) BWv acn-®Xv. ^m-{_n-t°-j≥ tPm-en-I-f-p-sS I-cm-dp-Im-c-\m-b {]-Im-i≥ sI-´n-S-\n¿-am-W-Øn\n-sS Xmsg ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-e-`. a-°-ƒ: {]-ho¨, {]-tam-Zv (_mw-•q¿), {]-ko-Z. a-cpa-°ƒ: A-iz-Xn, \o-Xp, cm-tP-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11 \v ap-cp-°pw-]m-Sw iv-a-im-\-Øn¬.

Xq-§n-a-cn-¨ \ne-bnÂ

Iq-Øp-]-d-ºv: bp-hm-hn-s\ ho-´ph-cm-¥-bn¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. ]-cm-Xn-cn-bm-Sn-\-Sp-Ø ]m-e-bn-se I-øm-e-°≠n lu-kn¬ sI sI cm-tP-jv (39) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-lnX-\m-Wv.


8

thÀ-]mSv

kozhikode

6 s^{_p-h-cn 2014 hymgw

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p- Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ -

sk-_m-Ìy³

I-Xn-b l-Öp-½ -

^m-Xzn-a

ap-l-½-Z-vIp-«n lm-Pn

ssa-aq-\-¯v

Xm-a-c-t»-cn: sh-fn-a-Æ Nn-d-°¬ Ip-™n-ap-l-ΩZv lm-Pn (73). sh-fn-a-Æ Pn.-Fw.-F¬.-]n kv-Iqƒ ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v, kn.Fw.-hn.-Fw ap-l-Ω-Zn-ø kp-∂n a-Zv-d-km {]-knU‚ v, sh-fn-a-Æ a-l-√v IΩn-‰n saw-_¿ F-∂o ]-Zhn-Iƒ h-ln-®n-´p-≠v. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b Nn-d°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lmPn. `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: A-–p¬ I-cow, ^n-tdm-kvJm≥, B-bn-i, kp-ss_Z, kp-sse-J, A-kv-a. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, lpkbv≥ (I-f-cm-¥n-cn), aPo-Zv (X-®w-s]m-bn¬), P∫m¿ (dn-bm-Zv). k-tlm-Z-c߃: kn C-{_m-low, apl-Ω-Zv (J-Ø¿), ]m-ØpΩ, B-ky, a-dn-b.

_n.-]n A-ßm-Sn: _n.-]n. A-ßm-Sn Pp-ap-A-Øp ]≈n-bn-se ap≥ J-Øo-_v Ip-‰n-∏p-em-°¬ Ip-™nap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ (79). `m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP. a-°ƒ: ^m-Øn-a, kpsse-J, A-–p-d-low, dwe, d-“-Øv,l-^v-k-Øv, ]-tc-X-bm-b km-d. a-cp-a°ƒ: lw-k (_n.-]n Aßm-Sn),sam-bv-Xo≥- lmPn (X-e-°-S-Øq¿), A–p-¬ d-km-Jv (tIm-dmSv), jm-P-lm≥ (_o-cm©n-d), lw-k (Ip-sshØv), ]-tc-X-\m-b A-–p¬ d-km-Jv lm-Pn.

ap-°w: hm-en-√m-∏p-g CS-h-I ]m-e-°m-´v sk_m-Ãy≥(62˛-dn-´. {]-[m\-[ym-]-I≥, Io-gp-]-dºv I-√p-߬ F¬. -]n. kv-Iqƒ). `m-cy: ta-cn ]pXn-tb-S-Øv Nm-en¬. a°ƒ: \o-Xp(\-gv-kv), doXp(hn-Zym¿-Yn-\n, s{]mhn-U≥-kv tIm-f-Pv). acp-a-I≥: kp-_n≥ ]pØ≥-]p-c-bn¬ (imtemw Sn. -hn). kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 10.30\p hm-en-√m-∏p-g sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-e-bØn¬.

X-e-°-S-Øq¿: ]p-g-°¬ Ip-™-ap-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Xn-b l-÷p-Ω (62). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb ]n Sn ssk-Xm-ep lmPn. a-°ƒ: Ip-™m-e≥Ip-´n, e-Øo-^v, A-en, ss^-k¬, sse-e, kmPn-X. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p±o≥, jm-^n, \-Zo-d, j-co^, j-l-\, l-_o-_. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v X-e-°-S-Øq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

Ip-‰ym-Sn: tZ-h¿-tIm-hnse ]-tc-X-\m-b Ip-™–p-√-bp-sS `m-cy A-º-e°-≠n ^m-Xzn-a (67). a°ƒ: A-Ω-Xv, Jm-en-Zv (ac-®o-\n hym-]m-cn), \mk¿ (jm-\n-^v tlm´¬), _-jo¿ (Fkv.sI.F-®v.-F-kv.-F-kv. D-Ω-Øq¿), kp-sse-J, sam-bv-Xp (]-tc-X≥). acp-a-°ƒ: l-ao-Zv (]m-d-°S-hv), am-an, km-d, k-ao-d, ku-Z, l-ko-\.

jm-Pn

I¬∏-I-t©-cn: ]-tcX-\m-b s]m-s‰-°m-´n¬ _o-cm≥ lm-Pn-bp-sS aIƒ ssa-aq-\-Øv (62). a°ƒ: A-–p¬- I-cow, j-d-^p-±o≥, kp-l-d, dwe, apw-Xm-kv. a-cp-a-°ƒ: lw-k, A-en-tam≥, CJv-_m¬, ^m-Øn-a-tkmb. k-tlm-Z-c-߃: _mh-lm-Pn, Ip-t™m≥, lw-k, A-–p-√-°p-´n, A-iv-d-^v, l-\o-^, \mk¿, P-ao-e, ssJ-dp-∂ok, l-ko-\, ]-tc-X-\mb bm-lp-´n.

C-µn-c

a-e-∏p-dw: Iq-´n-e-ßm-Sn ap-™-°p-fw am-S-°m-bn A-d-ap-Js‚ a-I≥ PntX-jns\ (28) Xq-ßnacn-® \n-e-bn¬ Is≠Øn. ap-≠p-]-d-ºnse Pn-tX-jn-s‚ I®-h-S ÿm-]-\-Øn-se tKmUu-Wn-t\mSp tN¿-∂ ap-dn-bn-em-Wv ar-X-tZlw Im-W-s∏-´Xv. a-e∏p-dw t]m-enkv ta¬\S-]-Sn- kzo-I-cn®p. A-hnhm-ln-X-\m-Wv.

Hm-a-t»-cn: hm-cn-bw-I≠n ]-tc-X-\m-b B-\nt°m-Øv a-c-°m-cp-sS `mcy J-Zo-P (85). a-°ƒ: aΩp-Æn, km-am-ap, A-_q_-°¿, ssk-\-_, dw-e, A-–p-√. a-cp-a-°ƒ: Bbn-i, ssa-aq-\, B-bn-i, d-kn-b, ]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv a-e-b-Ω, ap-l-Ω-Zv ssI-X-s∏m-bn¬.

Im-cm-tXm-Sv: Du-c-Iw {Kma-∏-©m-b-Øv t_m¿-Uns‚ {]-Y-a {]-kn-U-‚ v ]m-≠n-°-S-h-Øv ap-l-ΩZv-Ip-´n lm-Pn (80). 1963 apX¬ 1979 h-sc t_m¿-Uv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. ]m≠n Hm-t´m-sam-ss_¬kn-s‚ ÿm-]-I-\pw a-e∏p-d-sØ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bp-am-Wv. tIm-´-∏-Sn t_m-bv-kv kv-Iqƒ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: kI-cn-ø. l-ko-\, apw-Xmkv, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: Ckv-am-Cu¬ ]-c-∏n¬, ju-°-Ø-en Ip-‰n-∏p-dw, ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp¬ A-ko-kv Ip-cn-°ƒ, _pjv-d. hy-h-km-b-a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bpsS ]n-Xr-k-tlm-Z-c]p-{X\m-Wv.

a-dn-bp-½ s]-cn-¥m-‰n-cn: sXm-Sp-aÆn¬ In-g-t°-Xn¬ sambv-Xo≥ ap-kv-eym-cp-sS `mcy a-dn-bp-Ω (60). a-°ƒ: ap-kv-X-^, J-a-dp-∂o-k, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A-_vZp¬- a-Po-Zv h-S-°m-ß-c, A-Iv-_¿ sIm-f-∏-d-ºv, _p-jv-d.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-b-d k-`m -kv-Iq-fn-\p k-ao-]w sh-≈-∂q¿ lu-kn¬ F≥ hn-iz-\m-Y-s‚ `m-cy ]n F C-μn-c (67). Nm-e∏p-dw A-Nyp-X≥ tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ dn-´. {]-[m\-m[ym-]n-I-bm-Wv. a°ƒ: {io-Ip-am¿, Ir-jvW-Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ: _o-\. kw-kvIm-cw am-hq¿ tdm-Uv iv-aim-\-Øn¬ \-S-∂p.

Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

Ip-‰ym-Sn: ap-≈≥-Ip-∂nse h-Æm-Øn-®n-d t]mÃvam-ÿ ta-{]-Øv Fw Fw jm-Pn (53). `m-cy: an\n. a-°ƒ: kz-]v\, kvt\-l, jm-t‚m.

H-W-¡-³ ta-∏-bq¿: P-\-Io-b-ap°n-\p k-ao-]w Im-emt¶m-´v H-W-°≥ (90). `mcy: Pm-\p. a-°ƒ: Ip™n-cm-a≥ (]-´m-Wn-∏md), ]-tc-X-\m-b `-c-X≥. a-cp-a-°ƒ: hn-em-kn-\n, kp-h¿-Æ.

J-Zo-P

a-l-aq-Zv Im-k¿-tIm-Uv: ]-®° - mSv sIm-√º - m-Sn-bn-se Sn F a-la - q-Zv (70). `m-cy: _o-^m-Øn-a.

Ip-ªm-en sIm-Sp-h-≈n: ]-d-°p-∂v ]-tS-e-Øv Ip-™m-en (70). `m-cy: ]m-Øp-´n. ktlm-Z-c-ß-ƒ: sam-bvXo≥ ap-kveym¿, ]m-ØptΩ-bn, B-an-\, J-Zo-P, ]-tc-X-bm-b B-bn-i.

sam-bv-Xp B-\-°-c: sIm-gn-°-c A-Wn-°-c sam-bv-Xp (72). `m-cy: _o-]m-Øp-Ω. a°ƒ: _-jo¿, A-jv-d^v, j-^o-Jv, dw-e, Bbn-j, ssj-e. a-cp-a°ƒ: A-–p¿d-lvam≥, B-en-°p-´n, A-ko-kv, dm-jn-Zv, d-km-Jv, \-Pv-Z, j-_v-\, Pp-ko-d. kw-kv°m-cw C-∂v sIm-gn-°-c ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

hy-h-km-bn lm-Pn jm-lp l-ao-Zv A-Sq¿: {]-ap-J hy-h-kmbn ]-d-t°m-Sv A-dp-Im-en°¬ sh-Ãv tIm-´-ap-Iƒ I-fo-en¬ ]-Sn-™m-t‰Xn¬ lm-Pn jm-lp¬ l-ao-Zv (77). Sn.F-kv.F. F-∂v A-dnb-s∏-´n-cp-∂ jm-lp¬ l-ao-Zv sF-kv πm‚ v, Sb¿ hym-]m-cw, {I-j¿ an√v, h-fw ^m-Œ-dn, Hm-Unt‰m-dn-bw, _-kv k¿hokv F∂nh \S-ØnhcpI-bmbncp-∂p. `m-cy: jco-^m _o-hn. a-°ƒ: Akq-dm-_o-hn, J-a-dp≥ \nk, ko-\-Øv, lw-k, _o-\, \n-k, Xm-l, bq\p-kv. a-cp-a-°ƒ: kp-\n, Pm-kv-an≥, j-do-\, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b kn-≤o-°v, jm-P-lm≥, e-Øo-^v, _m-Zp-j.

J-Zo-P sam-{Km¬: Ip-º-f {Km-a∏-©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw sam-{Km-en-se J-Zo-P (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv.

Im-fn-Im-hv: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. am-fn-tb-°¬ D-cep-a-S-bn-se ]-≈m-´n¬ A–p¬ k-em-an-s‚ a-I≥ in-bm-kv (26) B-Wv a-cn-®Xvv. Im-fn-Im-hv P-Mv-j-\p k-ao-]w Xn-¶-fm-gv-N sshIo-´m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Im-fn-Im-hn¬ \n-∂v am-fn-tb-°-en-te-°v t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ in-bm-kpw kp-lr-Øv ]p-en-sh-´n Pwjo-dpw k-©-cn-® ss_-°n¬ F-Xntc h-∂ _- n-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰ Ccp-h-scbpwtIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p. Pw-jo¿ ho-´n¬ Xn-cn-s®-Øn-bn-´p-≠v. in-bm-kn-s‚ `m-cy: ep-_m-_-Øv. am-Xm-hv: l-^v-kØv. a-I≥: ap-l-Ω-Zv in-_n≥.

s]-bnân-Mv tPm-en-¡n-sS sI-«n-S-¯nÂ-\n-¶p ho-Wp- a-cn-¨p-

Im-fn-Im-hv: s]-bn‚nMv tPmen-°nsS sI-´n-SØn¬ \n-∂p ho-Wv bp-hmhv a-cn-®p.- Im-fn-Im-hv I-eb≥-Ip-∂n-se I-tc-°mS≥ ^n-tdm-kvJm≥ (\ko¿-˛34) B-Wv a-cn-®-Xv. ap-t≠-ß-c-bn¬ \n¿-amW-Øn-ep≈ ho-Sn-s‚ aq∂mw \n-e-bn¬ s]-bn‚nMv \-S-Øn-s°m-≠n-cn-s°- C-∂-se cm-hn-se 10HmsSbm-Wv A-]-I-Sw. F-S-h-Æ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]n-Xm-hv: ap-kv-X-^-. am-Xm-hv:- dp-Jn-ø. `m-cy: P-ko-d.- a-°ƒ: kPn≥ ap-kv-X-^,- k-hm-Zv,- k¬-an,- \n-Xp. -k-tlm-Z-c߃: _-co-d,- km-\n-_,- \u-j¬,- I-a-dp-_m≥.-

ku-Zn-bn acn¨ ae-bmfn bph-Xn-bpsS J_-d-S¡w C-¶v tKm-hn-µ³ -

sam-bv-Xo³tIm-b

Ip-ªn-ap-l-½-Zm-Pn -

am-fp-¡p-«n-

B-an-\-¡p-«n l-Öp-½

B-an-\

_m-e³

I-eym-Wn A-½

Xm-\q¿: sI.]p-cw ]pXp-Ip-f-ß-c N-´n-°¬ tKm-hn-μ≥ (74). `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: {]-`m-I-c≥, apIp-μ≥, {io-\n, jo-P, jo-_, k-c-kz-Xn, cmP≥. a-cp-a-°ƒ: e-£v-an, ssi-e-P, en-Pn, kn_n, cm-P≥, hm-kp-tZh≥, ]-tc-X-\m-b {]Im-i≥.

\-cn-°p-\n: F-c-h-∂q¿ tN-e-°p-gn-bn¬ sam-bvXo≥tIm-b (73). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: ap-l-ΩZv (dn-bm-Zv), A-–p- emw (ku-Zn), A-–p-√Xzo-^v, dw-e, k-eo-\. acp-a-°ƒ: kn-±o-Jv (Im°q¿), jw-kp-±o≥(kuZn), j-do-\, k-Pv-\, dlo-\. k-tlm-Z-c-߃: A-b-a-Xv-Ip-´n, B-bn-i, ]-tc-X-bm-b B-ky.

H-Xp-°p-߬: Xm-gm-´vNn-\ Ip-™n-ap-l-Ω-ZmPn (58). ]n.-Un.-]n Pn√m J-Pm-©n, hym-]mcn hy-h-km-bn H-Xp-°p߬ bq-\n-‰v {]-knU‚ v, tlm-´¬ d-kvt‰m-d‚ v A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bwKw F-∂o ÿm\-߃ hln-®n-´p-≠v. `m-cyam¿: B-bn-j, _¬°o-kv.-

sIm-Sp-h≈ - n-: ku-ØvsIm-Sp-h≈ - n- ]-tc-X\ - m-b I-cn-ºb - n¬- cm-as - ‚ `m-cyF-fa - m-°n¬- am-fp-°p-´n(68). a-°ƒ-: kp-[m-te-J,kp-a,- kp-Pm-X,- kp-\o-jv.- acp-a° - ƒ-: i-in-[c - ≥- (]-c∏≥-s]m-bn¬),- kp-tc-{μ≥(hm-hm-Sv),- Zm-tam-Zc - ≥(ku-Øv- sIm-Sp-h≈ - n),jo-P (sa-Un-°¬- tIm-tfPv). k-tlm-Zc - ß - ƒ-: tKm]m-e≥ (dn-´.- hn-t√-Pv- Hm-^nk¿),- am-[h - ≥- (ss{U-h¿-).

^-tdm-°v: Np-¶w Ip≠-e-ßm-S≥ ]-tc-X\m-b t]m-°-dn-s‚ `mcy B-an-\-°p-´n l÷p-Ω(65). a-°ƒ: A-–p-√-Øo^v, A-iv-d-^v, kpss_¿, _o-hn, Iu-eØv. a-cp-a-°ƒ: km-_n-d, \^o-k-Øv, k-_v-\, Jmen-Zv, _-jo¿.

a-Sh - q¿: B-cm-{º-sØ \cn-°≠ - Ø - n¬ Fw kn ΩZvt- Im-b (dn-´. sI.-Fkv.B¿.Sn.kn. ss{Uh¿)bp-sS `m-cy B-an-\ (62). a-°ƒ: \-Po-_v (JØ¿), _p-jvd - , d-lo-\, \u-jn-Z, \u-jm-Zv (JØ¿). a-cp-a° - ƒ: km-Pn-Z Ip-μa - w-Ke - w, d-^o-Jv kuZn, P-eo¬ J-Ø¿, A-en Zp-_b - v, \p-kvd - Ø - v. ktlm-Zc - ß - ƒ: J-Zo-P, D-a¿, ]m-Øp-Ω.

h-S-I-c: kzm-X-{¥yka-c- tk-\m-\n-bpw kn.]n.sF t\-Xm-hpam-b I-Æq-°-c kz-tZin A-ßm-Sn-Xm-sg ]-Sn™m-sd -Xp-cp-Ønbn¬ Fw hn _m-e≥ (88). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: b-Xo-{μ≥, {]-aof, hm-kv-¥n, a-cp-a°ƒ: tam-ln-\n, kXy≥, Ip-am-c≥

sXm-´n¬-∏m-ew: I-√pw]p-d-Øv Ip-™n-cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy I-eymWn A-Ω (75). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, {]-`m-I-c≥, Zn-hm-I-c≥, Zn-\-I-c≥ (Kƒ-^v), N{μ≥, tim-`-\, hn-P-b-e£vv-an. a-cp-a-°ƒ: ANyp-X≥ \m-b¿ (a-{Zmkv), cm-a-N-{μ≥ (sImbn-em-≠n), Hm-a-\, k‘y (]-\-a-cw).

a-e-bm-fn bp-h-Xn ssa-kq-cn Ip-t¯-äp a-cn-¨p am-fp

\m-Sn

hm-kp

i-¦-c³

\m-cm-b-W ta-t\m³

D-aÀ

\-Sp-h-Æq¿: tIm-´q¿ {Kma-∏-©m-b-Øv ap≥ AwKw ]n ]n Ip-t´y-°nWn-bp-sS `m-cy am-fp (61). a-°ƒ: a-t\m-Pv, jo-_, ]-tc-X-bm-b ssj-a. a-cpa-I≥: Kn-co-jv.

F-Sh - Æ - : a-ºm-Sv ]p-≈n-∏m-Sw Im-c® - m¬ ap-Xp-t°m-´n¬ \m-Sn (75). a-°ƒ: c-ho-{μ≥, _m-eIr-jW -v ≥, kp-{_-la v W - y-≥, im-¥I - p-am-cn. a-cp-a° - ƒ: ]p-j-v ], N-{μn-I, {]-im-¥n, {]-`m-Ic≥. kw-kI -v m-cw C-∂p 10\v.-

F-S-∏mƒ: Im-fm-®m¬ N-c-∏-d-ºn¬ hm-kp (65). `m-cy: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: P-b≥, kp-tcjv. a-cp-a-°ƒ: Pn-Pn, A-\n-X.

I-cp-hm-c-°p-≠v: In-g-s°Ø-e-bn-se Iq-cn-tbm-S≥ i-¶-c≥ (62). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: k-Xo-jv, kp-`m-jv, kp-\o-jv (Z-Ωmw), kp-\nX. a-cp-a-°ƒ: c-P-\n, kp_n-\, Zn-hy, i-in.

sN-e-hq¿: ]m-e-t°m-´ph-b¬ B-\-°-c h-S-°Øv \m-cm-b-W ta-t\m≥ (84). `m-cy: ]-tc-X-bmb X-e-t»-cn ap-t≠-°m´n¬ ]p-jv-]-h-Xn. a-I≥: hn F-≥ A-\n¬.

Im-h-\q¿: A-°-c-°mS≥ D-a¿ (56). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: ap-\o¿, lΔm D-Ω, d-lva-Øv. a-cp-a°ƒ: D-a¿, jm-lp¬ lao-Zv, d-Po-\.-

sam-bv-Xp-«n lm-Pn

Pm-\-In A-½

J-Zo-P

kp-tc-jvIp-amÀ

a-dn-tbm-½ l-Öp-½

^m-Xzn-a D-½

Xn-cq¿: Xn-cq¿ sX-s° A∂m-c kz-tZ-in ]-d-ºn¬Xm-g-Øv sam-bv-Xp-´n lmPn (85). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, BZw-A-en, k-^n-b, d-lv-aØv. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, Xm-co-Jv, \-ko-d, k-°o-\.-

sIm-bn-em-≠n: tN-en-b s\m-®n-°m-´vI - ≠ - n Pm-\I - n A-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b I-cp-Wm-Ic - ≥ \mb¿. a-°ƒ: ap-cf - o-[c - ≥, {io-\n-hm-k≥, c-ho-{μ≥, ssj-eP - . a-cp-a° - ƒ: kpPm-X, k-Pn-X, ssj-\n.

sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb ]m-e-°p-‰n ]n-∂n-bq°n¬ B-h-°m-bp-sS `mcy J-Zo-P (84). a-°ƒ: kn sI tIm-b ]m-e-°p‰n, A-_p ]m-Sn-∏-‰, Bbn-i-°p-´n, Ip-™o-a, sk-bv-Øp-\, Pp-ssa-e. acp-a-°ƒ: tIm-b \-√-fw, tam-bn≥-Ip-´n I-f-cm-¥ncn, dp-Jn-b, P-ao-e. a-ønØv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 9.-30\p {]m-hn¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn-epw 10-\v B-°n-t∏m-bn¬ Pp-am-akv-Pn-Zn-epw \S°pw.

\m-Zm-]p-cw: B-thm-ew im-¥n-\n-tI-X≥ B-bp¿th-Z I-º-\n D-S-a Sn Fkv kp-tc-jv-Ip-am¿ (48). `m-cy: tim-`-\. Xr-∏q-WnØ-d Xn-cp-hmw-Ip-fw X-®∏n-≈n-bn¬ ]-tc-X-cm-b i-¶-c≥ \m-b-cp-sS-bpw tZ-h-In A-Ω-bp-sS-bpw aI-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: tUm. Ir-jv-W-Ipam¿ (h-S-I-c), A-Ωn-Wn, N-{μ-a-Xn, kp-a-Xn, Ko-X, ]-tc-X-\m-b ap-Ip-μ≥. B-thm-ew a-lm-hn-jvWp t£-{Xw P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bn {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se G-gn-\v B-thme-sØ ho-´p-h-f-∏n¬.

F-tf-‰n¬: am-fn-tb-°¬ a-dn-tbm-Ω l-÷p-Ω (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b am-fn-tb-°¬ Ip™m-en- lm-Pn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lm-Pn, B-bn-i ta-se-Ip-∂-Øv, _o-]mØp ]p-Ø≥ ]o-Sn-I, DΩp-k¬-a a-S-hq¿. a-cp-a°ƒ: B-bn-i-°p-´n sNX-e-bw, Ip-™p-´n It≠m-Øp-]m-d, C-{_mlow am-ÿ F-tf-‰n¬, ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v a-Shq¿. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 9.30\v F-tf-‰n¬ ]-≈n-bn¬.

sIm-Sp-h-≈n: Hm-a-t»-cn sh-Æ-t°m-Sv ]-¥-emwIp-gn-bn¬ ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Xzn-a D-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, JZo-P, ssk-\-_, ap-l-ΩZv (h-b-\m-Sv), C-{_m-lowIp-´n, a-dn-b-°p-´n, A-–p√-°p-´n, A-–p¬ -JmZn¿, aq-k-°p-´n (J-Ø¿). a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b F-c-™n-t°m-Øv ap-lΩ-Zv, sN-dn-b-cn-s∏m-bn¬ A-–p-√ ap-kv-eym¿, sambv-Xo≥ -lm-Pn X-S-ØnΩ¬, lp-kbv≥.

kn-Ôp-

A-¶-½

]m-¸-¨³ I-eym-Wn _m-ep-t»-cn: ]-\-ßmSv G-c-Øv-I-≠n-s∏mbn¬ I-eym-Wn (83). a°ƒ: ]-Xvam-h-Xn, im¥, im-c-P, A-c-hn-μ≥, {]-tam-Zv. a-cp-a-°ƒ: kpIp-am-c≥, D-Æo-cn-°p´n, hn-P-b≥, k¬-Pn, im-en-\n. k-©-b-\w Rm-b-dm-gv-N.

Im-en-®m-\-Sp-°w: Hm-Xc-Ip-t∂¬ ]m-∏-®≥ F∂ h¿-Ko-kv (90). `m-cy: Jm-ZÀ sIm-Sp-h-≈n: ]p-Øq¿ I- G-en-bm-Ω. a-°ƒ: t__n, kn-kn-en, tXm-a-kv, Wn-bm-dw-I-≠w Xm-sg Ip-f-®m-en¬ Jm-Z¿ (70). Ip-™p-tam≥, tSm-an, enkn, sd-Pn. a-cp-a-°ƒ: `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: apkv-X-^ (a-S-hq¿, Pm-an-A F¬-k-Ω, h¬-k-Ω, A-iv-A-cn-ø tIm-f-Pv hn- km-en, tPm-fn, jn≥-kn, tPm-fn, ]-tc-X-\m-b IpZym¿-Yn), a-dn-b, ku-Z, kp-ss_-Z, k-°o-\. a-cp- ™p-tam≥. kw-kv-Im-cw a-°ƒ: C-{_m-low-Ip-´n, C-∂v cm-hn-se 10\v Im-en®m-\-Sp-°w sk‚ v tPmkn ]n A-ko-kv, _k-^v ]-≈n-bn¬. jo¿, ap-l-Ω-Zv k-A-Zn.

]p¬-∏-≈n-: Im-∏n-sk-‰v B-\n-tØm-´-Øn¬ hoP-b-s‚ `m-cy kn-‘pJm-ZÀ Iq-Øp-]-d-ºv: Xm-sg Im- (40) Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. C-∂-se D-®-bv°v b-tem-s´ hym-]m-cn ]p12Hm-sS ho´n¬ Ø-e-Øv N-{μ≥-I-≠n Jm-Z¿ (68). `m-cy: ]-tc-X- Ipg™phoW Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Ønbm-b tN-cn-°¬ k-^nb. a-°ƒ: jm-ln-Z, _p- s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. a-°ƒ-: cm-lp¬, j-d, l-ko-\, k-^q-d, A-ar-X, A¿-®-\. A-–p¿d-lv-am≥.

Hm-a-t»-cn: ]p-∂-°¬ tX-°pw-Im-´n¬ ]-tc-X\m-b Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-Ω (90). a-°ƒ: tPm¨, Hu-tk-^v, Pbnw-kv, k-Æn, eo-em-Ω.

a-t\m-Pv Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥cn k-{X-Øn-\v k-ao-]sØ tIm-ºn-e-Øv ho´n¬ a-t\m-Pv (45). `m-cy: \-μn-\n.

D-cp-h-®m¬: `¿-Øm-hn-s\-bpw c-≠p- a-°-sf-bpw D-t]-£n-®v F-´p- h¿-jw ap-ºv Im-ap-I-s\m-∏w H-fnt®m-Sn-b bp-h-Xn-sb ssa-kq-cn-se Xma-k-ÿeØv Ip-tØ-‰p a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Iq-cwap-°v F-f-º-bn-se Fw kn lu-kn¬ Ip-™m-bs‚ a-Iƒ Fw kn d-ko-\(35)bmWv ssakq¿ Aen\-K-dnse ]-≈n-°p k-ao-]-sØ ho-´n¬ Ipt؉p acn-®-Xv. F-´p-h¿-jw ap-ºv C-cn-´n ]-bt©-cn-bn-se c-Rv-Pn-Øn-s‚ Iq-sS-bm-bncp∂p dko-\ Hfn-t®mSnb-Xv. ssa-kq¿ kz-tZ-in-bm-b B-jn-^n-s\ hn-hmlw sNbvX-Xn¬ Ch¿°v c-≠v a-°-fp-≠v. Cu _-‘-w \n-e-\n¬-s°-bm-Wv Im-ap-I-s\m-∏w hoSp-hn-´n-d-ßn-b-Xv. c-Rv-Pn-Øv C-kvemw a-Xw kzo-Icn-®-Xm-bn ]-d-bs∏Sp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se C-cp-h-sc-bpw ho-´p-h-cm¥-bn¬ I-≠-Xm-bn k-ao-]-hm-kn-Iƒ ssa-kq-¿ t]m-en-knt\mSv ]d™p. i-co-c-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-c-h-[n ap-dn-hp-I-fp-≠v. Ip-Øm-\p]-tbm-Kn-® I-Øn- ÿ-e-Øp-\n-∂v I-s≠-Sp-Øp. H-cm-gv-N ap-ºv d-ko-\-bp-sS Iq-c≥-ap-°n-se _‘p-hn-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®v 14 e-£w cq-]-bp-sS ho-Sv t\m-°-W-sa-∂p ]-d-™-Xmbpw Adn-bp∂p. kw-`-h-a-dn-™v d-ko-\-bp-sS _-‘p-°ƒ ssakq-cnte°p t]mbn. a-øn-Øv ssa-kq¿ _-Um aJmw J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sNbvXp. a-°ƒ: d-aokv, A-Ωp. am-Xm-hv: km-dp. k-tlm-Z-c-߃: ap-kvX-^, lm-jnw, i-co-^, kp-l-d, \-^o-k.

tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: hym-]m-cn tem-dn-bn-Sn-®v a-cn-®p. Bew-]m-Sn-bn-se sam-bv-Xo≥-Ip-™n(55)bm-Wv a-cn-®Xv. I¿-Wm-S-I I-S-_-°-Sp-Øv Ip-Zq-dn¬ hym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. I-¶-\m-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬kbn¬ I-gn-bp-∂ k-tlm-Z-cn A-kv-a-sb k-μ¿-in-®v Ign-™ Zn-h-kw cm-hn-se 11\v a-S-ß-sh-bm-Wv tem-dnbn-Sn-®-Xv. D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ]n-Xm-hv: A-–p¬ -Jm-Z¿. am-Xm-hv: a-dn-bp-Ω. `m-cy: ku-Z. a-°-fn-√.

ho«n-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-´m-t©-cn: X\n®p Xm-a-kn-®n-cp-∂ hr-≤sb ho´n\p-≈n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠Øn. t^m¿-´p-sIm-®n tdm-kv kv-{So-‰n¬ Un-{Iq-kv hn-√-bn¬ ]-tc-X-\m-b sF-hm≥ Un-{Iq-kn-s‚ `m-cy sS- n(80)bm-Wv a-cn-®Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\p aq-∂p-Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-s≠∂p I-cp-Xp-∂p. I-gn-™ Ip-d-®p-Zn-h-k-am-bn Chsc ]pdØp Im-Wm-ØXn-\m¬ kao-]-hm-kn-Iƒ t]men-kn-s\ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. C-h¿-°v _-‘p°-fm-cp-an-√. t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \S-Øn t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-I-cn-®p.

cm-a-hÀ-a sIm-¨-\n-b³ X-¼p-cm³ A-´-cn-¨p hn-ZymÀ-Yn ¢m-kvap-dn-bn Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-®n cm-P-IpSpw-_-Øn-se h-en-b X-ºp-cm≥ cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm≥ A-¥-cn-®p. hm¿-[-Iyk-lP-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 6.30\v a-I≥ tKm-Ip¬ Zm-kn-s‚ F-d-Wm-Ipf-sØ h-k-Xn-bn-em-Wv A¥yw. 102 h-b- m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-d-°m-´p i-c-Zm-a-Wnb-Ω. a-°ƒ-: _m-e-tKm-]m-e≥ (dn-´n. F≥-Pn-\o-b¿.), tKm-Ip¬Zm-kv (dn-´. Im-\-d _m-¶v), \n¿-ae, cm-[n-I. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ssi-e-P, k-®n-Zm-\-μ≥ (dn-´. ln-μp-ÿm≥ t^m-t´m ^n-enwkv), i-¶p-Æn (dn-´. F-kv._n.sF). kw-kv-Im-cw Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ssh-Io-´v B-dn\v Xr-∏q-Wn-Øp-d cm-P-IpSpw-_ iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. cm-P-hm-gv-N A-h-km-\n-®-Xn-

\p ti-jw H-º-Xm-a-sØ h-ey X-ºp-cm-\m-bn-cp-∂p cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºp-cm≥. tI-cf-h-¿-Ω X-ºp-cm≥ Xo-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-t±-lw aq-Ø Aw-K-am-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. tImgn-t°m-´v ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b c-hn-h-¿-Ω sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm-\m-Wv A-Sp-Ø ap-Xn¿-∂ cmP- Ip-Spw-_mw-Kw. i-¶-c≥ `-´-Xn-

cn-∏m-Sn-s‚-bpw e-£v-an tXm-∏p sIm-´m-c-Øn¬ Ip-™n-°m-hv X-ºp-cm-s‚-bpw C-f-b a-I-\mbm-Wv P-\-\w. Xn-cp-sIm-®n Kh¨-sa‚ v k¿-ho-kn¬ knhn¬ k-ssπ-kv, B-tcm-Ky-h-Ip∏v, ]n-.U-ªyp-.Un Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fn¬ tPm-ensN-bv-Xn-´p≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d {In-°-‰v ¢∫v, F-d-Wm-Ip-fw cm-a-h¿-Ω ¢∫v F-∂n-hbp-sS ÿm-]-I {]h¿-Ø-I-\-m-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p th-≠n F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-e-Œ¿ sj-bv°v ]-co-Xv ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n®p. Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B¿ th-Wp-tKm]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv kn F≥ kp-μ-c≥, sIm-®n tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ Xp-S-ßn-b-h¿ A-¥ntam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p a-Æ-t©cn: Syq-j≥ ¢m-kn¬ hn-Zym¿-Yn Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. ]q-¶m-hv am-Xm-ta-cn C-Ωm-\pIyp-te-‰v kv-Iq-fn-se F-´mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn Bcym-Sv ]-©m-bØv H-∂mw hm¿-Uv ssI-X-h-f∏p-ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿˛-a-tliz-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-μtKm-]m¬ (13) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m-Xn-cm-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚-dn-se-Øn-b \-μtKm-]m¬ 8.-30Hm-sS ¢m-kvap-dnbn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥- A-[ym-]-I¿ B-e-∏pg P-\-d¬ Bip]-{Xn-bn-epw XpS¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pepsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw

t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ho´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. am-Xmhv: a-tlizcn. G-I k-tlm-Zc≥ C-{μPnØv, am-Xm]n- X m- ° - ƒ B-e-∏p-g hn- Z ym- ` ymk h-Ip-∏v Hm-^n-kn-se D-tZymK-ÿ-cm-Wv. c-≠p-am-kw ap-ºv kv-Iq-´-dn-Sn®p≠mb A-]-I-S-Øn¬ \-μtKm-]men\v X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰n-cp∂p. C-S-bv-°n-sS X-eI-d-°-ap≠m-b-n-cp∂-Xmbpw k-l-]mTnIƒ ]-d-™p.

Xm-a-c-t»-cn: ku-Zn A¬tIm-_m-dn¬ ho-Wp]-cnt°-‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bncp-∂ sIm-Sp-h-≈n F-tf‰n¬ ssh-em-¶-c ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^n-s‚ `m-cy d-joZ(33)bpsS aønØv C∂v J_-d-S°pw. Iq-S-Øm-bn h-en-b Pp-ap-A-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n {]-kn-U‚mb Xmc-°p-f-Øv am-ap lm-PnbpsSbpw ^m-Xzn-abpsSbpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-jm-Zv, ap-l-Ω-Zv dm-kn≥, ^m-Xn-am d-j. k-tlm-Z-c-߃: d-lo-\, d-^o-\, d-aoj, dm-\n-b. 12 h¿-j-am-bn ku-Zn-bn¬ tPm-en-sN-bv-Xph-∂ ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v G-gp-h¿-jw ap-ºm-Wv Ip-Spw-_k-ta-Xw A¬-tIm-_m-dn¬ Xm-a-k-am-°n-b-Xv. I-gn™ P-\p-h-cn aq-∂n-\v A-Sp-°-f-bn¬ sX-∂nho-Wv Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ dm-jn-Z- Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬k-bn-em-bn-cp∂p. hn-Z-Kv-[ Nn-In-¬kbv-°mbn \m-´n-seØn°m≥ {i-aw \-S-Øp-∂-Xn-\n-S-bn-emWv a-c-Ww. J_-d-S°w C-∂p cm-hn-se F-´n-\p Iq-SØm-bn tXm-´-Øn¬ J-_¿-ÿm-\n¬.

a-¼p-d¯v XoÀ-°m-S-\-¯n-s\-¯n-b a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-ºp-dw aJm-an¬ Xo¿-∞m-S-\-Øns\-Øn-b a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn-®p. B-sf Xn-cn-®-dn™n-´n-√. a-Jm-an-se-Ønb C-bm-sf A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂p \m-en-\v Xn-cq-cßm-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-∂se-bm-Wp a-cn-®-Xv. D-kvam≥ (60) F-∂p am-{X-am-Wp B-ip-]-{Xn-bn¬ \-¬In-bn-´p-≈- hn-h-cw. h-S-I-c kz-tZ-in-bm-sW-∂p kwi-bn-°p-∂p. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv- sa-Un-°¬ tIm-f-Pv- tam¿-®-dn-bn-te-°p- am-‰n.-

hml\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨p

Ip-μ-aw-K-ew: a-e-b-Ω Ben‚-X-d `m-K-Øv ss_°pw Hm-t´m-dn-£-bpw Iq-´nbn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ bphXn acn-®p. ]p-≈\q¿ I-√p-]p-dw ]p-Xn-tbm´n¬ tIm¨-{Sm-Œ¿ jw-kp±o-s‚ `m-cy ssJ-dp-∂n-k (34)bmWv acn-®Xv. Cu amkw H-∂n-\m-bn-cp-∂p A-]-I-S-w. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-aokv, ap-l-Ω-Zv dn-km≥, ^m-Xzn-am an≥-l. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, \-^vk, k-Io-\, kp-l-d, ku-P-Øv.

AÀ-_p-Zw: hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p F-S-h-Æ: A¿-_p-Zw _m[n-®v hn-Zym¿-Yn-\n a-cn-®p. ]-Ø-∏n-cn-bw tN-ºpw-I≠n-bn-se B-e-ßm-S≥ Ip™n-ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏phn-s‚- a-Iƒ _n-kv-\n(9) B-Wv a-cn-®-Xv.]-Ø-∏n-cn-bw Pn.-Fw.F¬.-]n kv-Iqƒ \m-emw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv.am-Xm-hv: A-kv-am-_n. ktlm-Z-cn: \-Pv-\.

s{S-bn³ bm-{X-bv¡n-sS a-cn-¨p

Xn-cq¿: s{S-bn≥ bm-{X-bv°n-sS a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn®p. h-b-\m-Sv ao-\-ßm-Sn sN-≠-°p-gn ap-Øp (43) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11\m-Wv kw-`-hw. sNss∂-˛F-Kvaq¿ s{S-bn\n¬ tIm-b-º-Øq-cn-te-°p t]m-hp-∂Xn-\n-sS-bmWv A]-ISw.- ar-X-tZ-lw tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬.

kuZnbn acn¨ bphm-¡-fpsS ar-X-tZ-l-§Ä J-_-d-S-¡n kuZn (_p-ssd-Z): a-Zo-\ kμ¿-in®p a-S-ß-sh A¬ Jkow-˛-a-Zo-\ F-Iv-kv-{]-kv ssl-th-bn-ep-≠m-b hml\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-® c≠p a-e-bm-fn bp-hm-°-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ a-d-hp-sN-bvXp. -tIm-gn-t°m-Sv sh-≈-e-t»cn Ip-∂-c-°m-cn A-–p-√-˛-leo-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ kpsse-am≥ (29), am-hq¿ Ip-Xncm-Sw ta-se Nm-ep-ºm-´n¬ A–p-√-˛-^m-Øn-a Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ A-–p¬ d-jo-Zv (25) F-∂n-h-cp-sS a-øn-Øp-I-fmWvv C-∂-se A¬-dm- n¬ fpl¿ \-a-kv-Im-c-m-\-¥-cw J-_d-S-°n-b-Xv. a-øn-Øv \-a-kv-Imc-Øn¬ _-‘p-°-fpw kp-lrØp-°-fp-a-S-°w \n-c-h-[n

A-–p¬ d-jo-Zv

kp-sse-am≥

t]¿ ]-s¶-Sp-Øp.sF.-Sn ta-J-e-bn¬ hy-Xykv-X I-º-\n-I-fn¬ tPm-en-sNbv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-hcpw. Cu am-kw H-∂n\v _-‘p°-tfm-sSm-Øv a-Zo-\-bn-¬ t]m-

bn Xn-cn-®p-hcsh Ch¿ k©cn® ]n-°-∏v hm≥ J-kow {]hn-iy-bn-se \-_v-lm-\n-b-°v k-ao-]w a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p h¿jw ap-ºm-Wv Ccphcpw dn-bm-Zn-seØn-b-Xv.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

{]-ap-J hy-h-km-bn lm-Pn jm-lp l-ao-Zv A-Sq¿: {]-ap-J hy-h-kmbn ]-d-t°m-Sv A-dp-Im-en°¬ sh-Ãv tIm-´-ap-Iƒ I-fo-en¬ ]-Sn-™m-t‰Xn¬ lm-Pn jm-lp¬ l-ao-Zv (77). Sn.F-kv.F. F-∂v A-dnb-s∏-´n-cp-∂ jm-lp¬ l-ao-Zv sF-kv πm‚ v, Sb¿ hym-]m-cw, {I-j¿ an√v, h-fw ^m-Œ-dn, Hm-Unt‰m-dn-bw, _-kv k¿hokv F∂nh \S-ØnhcpI-bmbncp-∂p. `m-cy: jco-^m _o-hn. a-°ƒ: Akq-dm-_o-hn, J-a-dp≥ \nk, ko-\-Øv, lw-k, _o-\, \n-k, Xm-l, bq\p-kv. a-cp-a-°ƒ: kp-\n, Pm-kv-an≥, j-do-\, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b kn-≤o-°v, jm-P-lm≥, e-Øo-^v, _m-Zp-j.

Pm-\-In A-¥n-°m-Sv: ]-gp-hn¬ sh-Ãv aq-tØ-cn Aw-_pPm-£≥ `m-cy Pm-\-In(76). a-°ƒ: h-k-¥≥, A-P-b≥, kp-tc-jv, ssje-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: kp-K-‘n, A-cp-‘-Xn, im-¥n, P-b-μ-Ip-am¿, cta-jv.

jo-P

ssh-∏n≥:\m-b-c-º-ew I-co-°-m-∏n-≈n-Ø-d _m_p-hn-s‚ `m-cy jo-P ( 38). kw-kv-°m-cw C-∂p 12\v. a-°ƒ : ku-]¿-WnI , N-{μ-te-J

AÐpÂ-kemw

apl½-Zv km-Zn¡v

]m-®√q¿: \-μm-h-\-w dpIvkm-\ a≥-kn¬ ]-tcXbm-b ku-Zm-_o-hn-bpsS `¿-Øm-hv A-–p¬ k-emw (70). a°ƒ: sk-ao-\, k-eow, jm^n, k-Po-\. a-cp-a°ƒ: sk-ø-Zen, \Po-a, ap-lΩ-Zv I-_o¿.

t\aw: \√m-\n-°¬ ho´n¬ ap-l-Ω-Zv km-Zn-°v (56). `mcy: D-ssa-_m _ohn. a°ƒ: d-jo-Z, jPo-\, j-Pow.

ta-cn

I-√q-∏m-d: aT-Øpw-`m-Kw t\m¿-Øv ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ \m-tºm-en ta-{]Øv ]-tc-X-\m-b sN-dnbm≥ Ko-h¿-Ko-kn-s‚ `mcy A-®m-Ω(Nn-∂-Ω 91). a-°ƒ: eo-em-Ω, X-¶-Ω, sIm-®p-tamƒ, A-®≥-Ip™v, tdm-k-Ω.

Xn-cp-h-√: s]-cn-ß-c hmWn-b-S-Øp ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy ta-cn (92). a-°ƒ: a-dn-bm-Ω, eo-emΩ(dn-´: A-[ym-]n-I), t_-_n, cm-Pp, tU-hn-Uv (A-[ym-]-I≥ ˛Sn.Fw.Sn.F-®v.F-kv X-eh-Sn), sd-Pn, sIm-®ptam≥. a-cp-a-°ƒ: sN-dn-bm≥, tPm-k-^v, sP- n, Xmc(apw-t_), an-\n.

kp-sse-J F-f-h-≈n: ]p-g-ß-c C-√Øv P-am-ep `m-cy kpsse-J(44). a-°ƒ: Pmkv-an≥, X-kv-\n, A¬-Aao≥. a-cp-a-I≥: jn-t\mkv.

A-¨m-½

Ip-ªp-tam³ s]-cp-ºm-hq¿: ]-≈n°h-e πm-°≥ ho-´n¬ ]tc-X\m-b h-S-°≥-Ip™o-≥ Ip-´n a-I≥ ]n sI Ip-™p-tam≥(74). `mcy: \-_o-k. a°ƒ: kn-±o-Jv(kn.]n.Fw. Su¨ shÃv tem-°¬ I-Ωn-‰n AwKw), a≥-kq¿, ko-P, apPo_v, ssj-P, kpss_¿. a-cp-a°ƒ: sskd, \-Po_v, kp-ss_¿.

hm-kp

tkm-a-tZ-h³ Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n Im-´m-°-S Ip-´-∏-\m-im-s‚ a-I≥ sI tkm-a-tZ-h≥ (dn-´. F.F-kv.sF-˛ -63). `m-cy: c-Xv-\ kp-tem-N-\m-_mbn. a-°ƒ: cm-tP-jv, c-P-\ojv, c-©o-jv, a-cp-a-°ƒ: kp-a, {]n-b-¶.

a-dn-bm-½

Ro-gq¿: sIm-Sn-]-d-ºn¬ sI sI hm-kp (68). kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cm-P-Ω, I-√-d In-gt°-Xm-∂n-°m-em-bn¬ Ip-Spw-ºmw-K-am-Wv. a-°ƒ: _n-Pn-tamƒ, _n-Pptam≥. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn ]-´nØm-\w, kp-Pp sI F-kv

ao-\m-£n

sIm√w: I-t®-cn hm¿Un¬ ]p-¥-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a-s‚ `mcy \m-cm-b-Wn(83). a°ƒ: am-e-Xn, ]-tcXbm-b e-fn-X, _m-_p B¿, a√n-I, ss_Pp. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b Fw hn-izw-`c≥, ]n tKm]m-e-Ir-jvW≥, kn-‘p F, Xn-cp-sh-¶n-S≥.

I-S-bv°¬: aS-Ø-d Xpºa¨-sXm-Sn hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cmLh-s‚ `m-cy ao-\m-£n (90). a°ƒ: Hma-\, Atim-I≥, kv-t\-le-X, ]p-jv-]e-X, e-fn-X, \n¿Ω-e, jo-e, k-eo-\. acp-a°ƒ: ]m®≥, kp-[, `p-h-\-N-{μ≥, {io-[c≥, ]p-jv]≥, Xp-f-ko-Zmkv.

Ip-«-¸³ Xn-cp-h-√: ap-Øq¿ tIm´q-Ø-d-bn¬ sI sI Ip-´∏≥ (83). `m-cy: s]m-∂Ω. a-°ƒ: N-{μ≥, i-in, im-c-Z, D-j, im-¥-Ip-amcn.a-cp-a-°ƒ: tim-`, t{]a, A-®≥-Ip-™v, kp-tcjv, ]-tc-X-\m-b {]-Im-iv.

kptc-{µ³

tXm-a-kv tPm-k-^v

{io-[-c³

A-ÐpÂ-Icow

sFj

sXm-Sp-]p-g: ap-X-e-t°mSw sN-º-c-Øn- I-f-∏p-cbn¬ tXm-a-kv tPm-k^v (t_-_n˛67). kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-dmgv-N D-®-I-gn-™p 2.30\p ap-X-e-t°m-Sw s^-tdm-\ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: eq-kn tXma-kv A-b¿-Ip-∂w Ip-SI-ti-cn Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: sa-dn≥, sj-dn≥ (bp.sI), tPm-kv(tPmtam≥). a-cp-a-°ƒ: _n-Pp B-ene-°p-gn,tUm. A-a¿ (bp.sI), tam-\n-j tPm¿-Pv h-b-en¬ ]q™m¿.

B-ep-h: A-t\-I-]p-cw a\-bv-°-∏-Sn tdm-Uv Hm-´-\ne-Øv ho-´n¬ H ]n {io-[c≥(69). `m-cy: ssj-e. a°ƒ: iymw, i-¶¿. a-cp-a°ƒ: A-Jn-e, X-a-∂. kw-kv-Im-cw C-∂v A-ºm´p-Im-hv s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

h-S-t°°-c: B-fw-Xpcp-Øv I-c-bn¬ I-Æ≥N-°-t»-cn¬ ]-tc-X\mb kp-sse-am≥ a-I≥ A-–p¬-Icow lmPn(85). a°ƒ: A-–p¬k-emw, kp-sse-am≥, A-jv-d-^v.

]-≈n°-c: ku-Øv Fcp-ta-en X-Wn-t»-cn ho´n¬ ap-kv-X-^ `m-cy sF-j ap-kv-X-^(70). a°ƒ: ]-co-Ip™v, ImZ¿, ^m-Øn-a, _nømØp, kp-ss_-Z. a-cpa°ƒ: Ip-™p-ap-lΩZv, bq-k^v, k-aZv, sj-co-^, k-^n-b. J-_dS-°w \-SØn.

eq-t¡m-kv am-kv-äÀ

Ip-‰n-∏m-e: sN-\-∏p-dw ]-tc-X-\m-b sIm-b-∏bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ a-Po-Zv (45). `m-cy: dm_n-b. a-°ƒ: k-lo¿, apkv-X-^. k-tlm-Z-c-߃: A-iv-d-^v, d-Pp-e, P-ao-e, Ip-™n-Ωp, Ip-™m-bni.

cm-P-]p-cw: B-Zy-Im-e IpSn-tb-‰°m-c\pw cm-P-]pcw tlm-fn-^m-an-en kv-Iqƒ, am-e-°-√v sk‚ v ta-cokv kv-Iqƒ F-∂n-h-bp-sS {]-Y-ahpw {]-[m-\m-[ym-]I-\p-am-bn-cp-∂ t]-cp-°tcm-´v eq-t°m-kv am-kv-‰¿ (100). -`m-cy: ]-tc-X-bm-b sI Fw a-dn-bm-Ω So-®¿.

s{S-bn-\n \n-¶pw ImÂ-sX-än ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

\m-cmb-Wn

Xn-cp-h-√: Xn-cp-aq-e-]p-cw C-S-hp-¶ƒ \-tºm-fØn¬ ]-tc-X-\m-b im-apth¬ am-Xyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω(97). a-°ƒ: amXyp, G-en-bm-Ω, A-∂Ω, Ip-™p-tam≥, tXm-akv-Ip-´n, ]-tc-X-bm-b eoem-Ω.

a-Po-Zv -

6 s^{_phcn 2014 hymgw

Im-h-\mSv: ap-f-¶mS-Iw Im¶-Øv ap-°n-\v k-ao]w Ipf-ß-c ho-´n¬ Ing-°-Xn¬ kp-tc{μ≥(55). `mcy: iym-a-f.

a-Po-Zv F-S-Ø-e: ap-Xn-c-°m-´pap-Iƒ s]m≥-Im-´n¬ aPo-Zv(60). `m-cy: kp-l-d. a°ƒ: kn-bm-Zv, kn-Pm-Zv, kn-Pn-\, kn-\n. a-cp-a°ƒ: B-kn-^v, jw-kp±o≥.

Nm-e-°p-Sn: s{S-bn-\n¬ \n-∂pw Im¬-sX-‰n ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. -X-®p-S-]-d-ºv X-≠n-tb-°¬ B‚Wn-bp-sS a-I≥ kn-tPm(25)-hm-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se ]p-e¿-s® 1.30-Hm-sS Nm-e°p-Sn sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv h-®m-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- s{S-bn-\n¬ \n-∂pw C-d-ßp-∂-Xn\n-sS Im¬-h-gp-Xn ho-gpI-bm-bn-cp-∂p.- Im-°-\mSv F≥.-Pn.-sF.-F¬.-Iº-\n-bn-se Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.

c-ho-{µ³

sIm√w: s]-cn-\m-Sv I-Shq¿ \o-cm-hn¬ h-ben¬-]p-Ø≥-ho-´n¬ Fw c-ho-{μ≥(70). `mcy: F≥ hm-k¥n. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-PnØv, A-Pn-X, tkXp-tamƒ. a-cp-a°ƒ: A-Pn-X, Ko-X, A-timI≥, cm-P≥. Nm-e-°p-Sn: a-c-I-º-\n D-S-a-sb s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn.- tIm-\q¿ kz-tZ-in-bm-b ]p-Ø≥I-a-dp-±o³ A-¸p-ªn- \m-bÀ ho-´n¬ {^m≥-ko-kn-s‚ a-I≥ s_-∂n(48)-bm-Wv a-cnImh \ mSv : cma ≥I pf\o-te-iz-cw: _n-cn-°p-f®-Xv. -ap-cn-ßq¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\v k-ao-]w C-∂-se sØ Ip-dp-hm-S≥ A-∏p- ßc sIm-®p-\-S ]-d]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv.- sIm-c-´n t]mºn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m- en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: sd-Po-\. a™n-\m-b¿ (80). b hmh m° p™ p aI ≥ `m-cy: X-ºm-bn A-Ω. a°ƒ: sk-_n≥, hn-_n≥. I-a-dp-±o≥(52). `mcy: °ƒ: cm-P≥, Zm-tam-Zjm-ln-Z. a°ƒ: jc≥, hn-em-kn-\n. a-cp-alo¿, sj-ao¿. ]p-Xp-°m-Sv: h-c-¥-c-∏n-≈n Ip-dp-am-en ]p-g-bn-se I°ƒ: e-£v-an, _m-em-at®-cn I-S-hn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ ap-ßn a-cn-®p. sh-≈mWn. cw-]m-Sw A-c-Wm-S-Øv Nm-Øp-a-I≥ hn-izw-`-c≥(47) B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-® cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v hn-izw-`-c≥ I-S-Øv I-S-∂v h- c - ¥ - c - ∏ n- ≈ n- b n- t e- ° v t]m-bn-cp-∂p. Xn-cn-®p hcp-tºmƒ t\-cw ssh-In-bXp aq-ew I-S-Øp h-©n e`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-bmƒ ]p-g \o-¥n I-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn\n-sS Im¬ Ip-g-™v apßn a-cn-®-Xm-Imw F-∂p tXmakv t]m-en-kv ]-d-™p. h-c-¥Ir-jv-W-]n-Å c-∏n-≈n F-kv.sF sI Im-™q¿: tIma-Øv ho- s]-cp-º-S∏v: C√n-∏-dºn¬ kp-t_-Zm¿ sF Sn sI j¨-ap-J-s‚ t\-Xr´n¬ Ir-jv-W-]n-≈(64). tXm-a-kv(61). `mcy: tamXz-Øn¬ C≥-Iz-Ã-v \-S-Øn ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿`mcy: kp-io-e. a°ƒ: fn sIm√w-]-d-ºn¬. ´-Øn-\-b-®p. `m-cy: tim-`-\. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-im{io-Im-¥v(a-Wn˛F-b¿a°ƒ: Sp_n, Sn\p, Jv. t^m-gv-kv), {io-P(kutPmk-^v-(tX¿-Uv Hm-^nØv C-¥y≥ _m¶v, Imk¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv jn™q¿). a-cp-a°ƒ: cm∏v am-t\-Pv-sa‚ v, knw-KtP-jv(Sn.kn.F-kv), {ip∏q¿). Xn(Sn.kn.F-kv). kw-kva-cp-a-I≥: A-\ojv. kwIm-cw D-®-bv-°v c-≠n-\v ]Ø\m-]pcw: t£-{X-Øn¬ sXm-gp-∂-Xn-\n-sS I¿kv-Im-cw \m-sf aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. ∏q-c-Øn¬ \n∂v Xo s]m-≈-te-‰v ho-´-Ω a-cn®p. ]-´ms]-cp-ºS-∏v km‚m-{Iq-kv gn I-∂n-ta¬ a-e-b-n¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b J-Zo-P ]-≈n-bn¬. Ir-jv-W-\m-Nm-cn-bp-sS `m-cy sN√-Ωmƒ(65) B-Wv asam-{Km¬: Ip-º-f {Km-acn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-hn-se 10 HmsS ]-´m-gn tZ∏-©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw B-bn-i ho-t£-{X-Øn-se D-]-tZ-hm-e-b-Øn¬ sXm-gp-Xp a-S-hq¿: B-cm-{ºw ]p-≈n- sIm-≠p \n¬°th I¿∏q-c X-´-Øn¬ \n∂v sN√sam-{Km-en-se J-Zo-P t°m-Øp ]-tc-X-\m-b Ωm-fn-s‚ km-cn-bn-te-°v (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-XtIm-Wn-°¬ A-l-Ω-ZvXo ]-S¿-∂m-Wv s]m-≈\m-b ap-l-Ω-Zv. a-°ƒ: Ip-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i te-‰Xv. A-c a-Wn-°q-dn-\v A-–p-√-°p-™n, l-ao-Zv (68). a-I≥: tIm-Wn-°¬ ti-jw sXm-gm-s\-Øn-bsam-{Km¬, ^m-Øn-a, lw-k (Ip-ssh-Øv). h-cm-Wv Xo-s∏m-≈-te-‰ B-bn-i, P-ao-e. \n-e-bn¬- sN√-Ωm-fn-s\ I-≠Xv. D-S≥ Xs∂ sIm´mc-°-c Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bnepw ]n-∂o-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]{Xn-bn-ep-sa-Øn-®p-sh-¶nsa-Un°¬-tIm-fPv: sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv I- epw a-cn®p. t]m-kv‰p-tamb-dn-bnd-ßn ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn®p. h-´∏m-d Nn- ¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØ ar-X-tZd-hm-cw Ir-]m-e-b-Øn¬ h¿-Ko-kv˛I-\-I Z-º-Xn-I- lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. Ip-∂n-t°m-Sv t]m-enfp-sS a-I≥ PntPm h¿-Ko-kv (25) B-Wv a-cn-®Xv. kv tI-sk-SpØp. a°ƒ: hn-iz-\m-Y-\m-Nmcn, ]-tcC∂-se cm-hn-se D-≈q¿ P-Mv-j-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p X\m-b ]-f\n, cmP≥, k-Xoi≥, ap-c-fo-[c≥, c-Xv-\A-]-ISw. Ωmƒ, I-\-I-Ωmƒ. sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse kq-∏¿ kv-s]-jym-en‰n tªm-°n-se _tbm saUn-°¬ F≥-Pn-\o-bdmIm-eSn: sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\n-sS tZl-Øp ho-Wv b C-bmƒ tPm-en-°v t]ma-cw-sh-´p sXm-gn-em-fn a-cn®p. a™-{] ap-f-cn-∏mS-Øv Ip-∂-Xn-\v th-≠n tI-ihm-SI-°p Xm-a-kn-°p-∂ \-¥ne-Øv ho-´n¬ Ip-™nh-Zm-k-]p-c-Øv \n∂pw ´n a-I≥ \m-cm-b-W≥(48) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se D®hc-sh D-≈q¿ P-Mv-j°v H-∂-c-tbm-sS kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS ]-d-ºn¬ \n\n¬ F-Øn-b-t∏mƒ A∂v sX-ßv sh-´n-am-‰p-∂tX-Zn-i-bn¬ \n∂pw h-∂ Xn-\n-S-bn¬ tZ-l-tØ-°v kq-∏¿-^m-Ãv _-kv C-Sn-®v Xm-sg ho-W bp-hm-hn-s‚ sX-dn-®p-ho-Wm-Wv A-]-I]p-d-Øp-Iq-Sn _-kv I-b-dn-bn-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh- S-ap-≠m-bXv. ∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d™p. D-S≥ A-¶-am-en-bnar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv tam¿-®-dn-bn-te- se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn°v am-‰p-Ibpw t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v bn-se-Øn-s®-¶n-epw ct]m-kv‰p-tam¿-´w \S-Øn ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v £n-°m-\m-bn√. ar-X-tZhn-´p-sIm-Sp-Øp. k-tlm-Zc≥: Pn-Øp-h¿-Kokv. lw A-¶-am-en F¬.F^v. B-ip-]{Xn tam¿®-dn-bn¬. Ime-Sn t]m-ensk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´w \S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Spsh-™m-d-aq-Sv: I-S-∂¬-°p-tØ-‰v Kr-l-\m-Y≥ a-cn- °pw. `mcy: tim`-\. aI≥: \-ho≥. ®p. sh-ºm-bw tX-°-S a-™-∏m-d ]m-d-s∏m-‰ hn-P-bv `-h-\n¬ hn-izw-`-c≥ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v B-dn-\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. C-bm-fp-sS ho-Sn- a-´m-t©-cn: ho-´n¬ H-‰-bv-°p Xm-a-kn-®n-cp-∂ hr-≤ \p k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ Ip-Xn-cm≥ C-´n-cp-∂ Hm-e a-cn-®-\n-e-bn¬. t^m¿-´p-sIm-®n tdm-kv kv-{So-‰n¬ F-Sp-Øv a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS k-ao-]-sØ a-c-Øn¬ Iq- Un-{Iq-kv hn√-bn¬ ]-tc-X\m-b sF-hm≥ Un-{IqSp-Iq-´n-bn-cp-∂ I-S-∂-ep-Iƒ B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp- kn-s‚ `m-cy sS- n(80)bm-Wv a-cn-®Xv. ar-X-tZ-l∂p. Øn-\p aq-∂p-Zn-hk-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂p I-cp-XpBƒ-°m-sc-Øn I-S-∂-ep-I-sf Xp-c-Øn C-bm-sf ∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw C-∂-se ]p-e¿-s® I-gn-™ Ip-d-®p-Zn-h-k-ß-fm-bn hr-≤-sb Ima-cn-®p. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: hn-t\-jv, hn-P-bv. a-cp-a- Wm-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ sXm-´-Sp-Ø _m¿ tlm-´-en-epIƒ: _o-\. f-f-h¿ t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C-h¿-°v _‘p-°-fm-cp-an√. t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-SØn t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-Icn®p. A-Sq¿: sI F-kv B¿ Sn kn _- n-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I≥ a-cn-®p. C-S-t∏m¨ G.hn P-Mv-£-\v k-ao-]w ]p-∂-bv-°¬ sX-t°-Xn¬ A-\q-]v `-h-\n¬ A-timIv Ip-am-dn-s‚ a-I≥ A-\q-]v-Ip-am-dm(23)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS ]-¥-fw-˛-am-th-en-°-c s]-cp-ºm-hq¿: aq-∂p Zn-h-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b hotdm-Un¬ N-°m-e-h-´w I-h-e-bv-°v k-ao-]-am-bn-cp- ´-Ω-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bn¬ C-dn-tK∂p A-]-I-Sw. j≥ I-\m-en¬ I-s≠-Øn. tIm-´-∏-Sn h-S-t»-cn ImA-\q-]v ]-¥-f-Øv \n-∂v ho-´n-te-°v ss_-°n-¬ cn-°¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy amt]m-Ip-tºmƒ F-Xn-sc h-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn . [-hn(70) s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv s]-cp-ºm-hq¿ a-\-°-∏th-Wm-Sv _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn Sn I-\m-en¬ I-≠-Xv. ]-cn-t°-‰ A-\q-]n-s\ ]-¥-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]I-gn-™ Rm-b-dm-gv-® ssh-Ip-t∂-cw ho-Sn-\p k{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. cm-[m-a- ao-]-Øp-≈ I-\m-en¬ Ip-fn-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cpWn-bm-Wv am-Xm-hv. A¿-®-\ k-tlm-Z-cn-(π-kv-Sp hn- ∂p am-[-hn. C-∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS-bm-Wv AZym¿-Yn-\n). gp-In-b \n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. a-°ƒ: tam-l\≥, Hm-a-\, D-j. a-cp-a-°ƒ: c-a, a-[p, kp-tc-jv.

a-c-I-¼-\n D-S-a-sb s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n a-cn-¨p

IÀ-¸q-c-¯n \n-¶v Xo-¸n-Sn¨v ho-«-½ a-cn¨p

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-kv C-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

hÀ-Ko-kv

tdm-k-½-

kn-Ôp-

A-ÐpÂ-I-cow

Geo-i

aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ ]-tc-X-\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy tdm-k-Ω (90). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v 2.30 \v A-d-°p-fw ]p-Ø≥-]≈n-bn¬. ]-tc-X {]-hnØm-\w H-‰-πm-°¬ IpSpw-_m-Kw. a-°ƒ: A-∂Ω, tXm-am-®≥, eo-emΩ, ta-cn, F.Un am-Xyp (ssh-kv sN-b¿-am≥ B-kv-tIm-_m-¶v A-d°p-fw), hm-h-®≥, ^m.tPm-kv A-©m-\n-°¬ (sN-b¿-am≥, \m-jW¬ I-cn-kv-am-‰n-Iv k¿ho-kv Sow, {]n≥-kn-∏¬ sk‚ v tPm-k-^v Cw-•ojv ao-Un-bw kv-Iqƒ \oeq¿), en-√n-Ω, tXm-a-kv (sI-.F-kv-.C._n .aq-e-a‰w),jm-Pn, tam-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨ am-fn-tb°¬ \o-eq¿, Nm-t°m ]p-fn-°-°p-t∂¬ I-´-∏\, tPm-kv I-√-d-°¬ ]p¬-∏-≈n, km-en h-St°-ap-f-™-\m¬ ]p-d∏p-g, dm-Wn tIm-gn-t°m´v ap-f-∏p-dw, tdm-_n≥ C√n-aq-´n¬ ap-≠m-¶¬, s‰ n Nm-Øw-tIm-´v A-cn°p-g, sP- n ap-cn-ß-a-‰Øn¬ Im-°q¿, t_-_n a-t©-cn¬ ]m-d-∏p-g, ]tc-X-bm-b tdm-k-Ω sam´-bm-\-bn¬ Ip-d-hn-eßm-Sv.

hn-t\m-Pv-Ip-amÀ

aq-e-a-‰w: - sh-≈n-bm-a‰w ss]-bv-°m-´v ]n Sn h¿-Ko-kv (Ip-™v ˛78 ). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9.30 \v sh-≈n-bm-a‰w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω t]mØm-\n-°m-Sv ]p-Xn-bn-SØv Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: tdm-kn-en ss]bv-°m-´v F-kv.-F-®v ( D÷-bn≥), tXm-a-kv Acn-t°m-Sv, ta-cn H-cp-°mem-bn¬ ]m-d-tØm-Sv, B-\n-b-Ω sh-´p-Im-´n¬ Nn-‰m¿, tPm¿-Pv sh-≈nbm-a-‰w (sl-Uv-am-ÿsk‚ v tPm¿-Pv bp-.]n.F-kv. Im-™m¿).a-cp-a°ƒ: t{K-kn, t_-_n , tZ-h-kym-®≥, an-\n.

]p¬-∏-≈n-: Im-∏n-sk-‰v B-\n-tØm-´-Øn¬ hoP-b-s‚ `m-cy kn-‘p(40) Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. C-∂-se D-®-bv°v 12Hm-sS ho´n¬ Ipg™phoW Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. a-°ƒ-: cm-lp¬, A-ar-X, A¿-®-\.

B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c πm-∏n-≈n Jm-Z-dn-s‚ aI≥ ]n sI A-–p¬-Icow-(60). F^v.sF.Sn. Poh-\-°m-c-\mWv. `m-cy: l^v-k _ohn. a°ƒ: d^o°v, d-Po-_v(C-cp-hcpw t{_m-Uvth Kn-^v-‰v lukv), d^o-b sj-^oJv(hm-g-°p-fw ]-©m-bØw-Kw). a-cp-a°ƒ: sj^o-Jv(Bt´m I¨kƒ´‚ v s]-cp-ºm-hq¿), \q¿-P-lm≥, P-ko-e.

Im-™n-c-a‰w: πm-∏n-≈n tZi-Øv ]p-fn-bv-°¬ \mcm-b-W≥-\m-b-cp-sS a-I≥ hn-t\m-Pv-Ip-am¿(32). am-Xmhv: eo-e. `mcy: hoW. aI≥: IÆ≥. ktlm-Z-c߃: a-t\m-Pv-Ipam¿, eX.

ssh-∏n≥: t^m¿-´v ssh∏n≥ aT-Øn-∏-d-ºn¬ Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy Geo-i(83). kw-kv-Im-cw C-∂p sshIo-´v aq-∂n-\v t^m¿-´v ssh-∏n≥ {]-Xym-i-amXm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

G-eo-im ssh-°w: h-√-Iw ]m-dbn-em-b C-S-bm-™n ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n sP h¿-°n-bpsS `m-cy G-eo-im(A®m-Ω-˛80). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 3.30\v h-√-Iw sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X Ip-dp-∏w-¥-d sXt°-S-Øv Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: en-kn, ta-cn tPm¿-Pv(C.F-k.vsF.tlm-kv-]n-‰¬ U¬ln), F¬-kn, do-ØmΩ(am-Xm tlm-kv-]n‰¬,sX-≈-Iw), kn-ÿ kn-kn-en tPm¿-Pv(Fkv.kn.sP.Fw U¬ln), tPm-k-^v(km-Pp, aw-K-fw U-b-Kv-t\m-Ãn-Iv sk‚¿ tIm-´-bw). a-cp-a-°ƒ: tPm-bn, sI sI Ip-cp-hn-f, am-Xyq, tPm-bn, tkm-^n.

A-b-a-Xv \-cn-°p-\n: Im-hpw-s]mbn¬ N-ß-emw-]p-d-Øv sIm-√≥-sXm-Sp-I-bn¬ A-b-a-Xv (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: A–p¬ _-jo¿, e-Øo-^v, A-jv-d-^v, jw-kp-±o≥, kp-ss_-Z, ssa-aq-\. a-cpa-°ƒ: _o-hn, j-do-\, ku-Z, k-^o-\, A-_q_-°¿, kp-ss_¿.

Jm-ZÀ Iq-Øp-]-d-ºv: Xm-sg Imb-tem-s´ hym-]m-cn ]pØ-e-Øv N-{μ≥-I-≠n Jm-Z¿ (68). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tN-cn-°¬ k-^nb. a-°ƒ: jm-ln-Z, _pj-d, l-ko-\, k-^q-d.

A-_q-_-¡À- Im-™n-c-ap-°v: ]-tc-X\m-b X-S-Øn¬ Ip-™nsam-bv-Xphns‚ a-I≥ A-_q-_-°¿ (54). `mcy: jm-Pn-X.

ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq-cnse Im-b-Ø-S-Øn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy A-Ωm-fp (80). a-°ƒ: N-{μ≥, Ip-™n°-Æ≥, Im¿-Xym-b-\n, im-¥, t{]-a, Pm-\p. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, tI-fp, _m-e-Ir-jv-W≥, D-j, {]-kn-X.

Pm-\-In-b-½tX-™n-∏e - w: tN-fm-cn sh-fn-ap-°v F.bp.]n kvIq-ƒ dn-´. A-[ym-]n-I ]tc-X\ - m-b Sn Fw Ip-´n°r-jvW - ≥ \m-bc - p-sS `mcy tIm-´m-bn aq-tØ-SØ - v {io-\n-eb - Ø - n¬ Pm-\I - nb-Ω (89). a-°ƒ: {]-k∂-Ip-am-cn, P-b{- io.

I-S-¶Â-¡p-t¯-äv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

hr² ho-Sn-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]m-¸-¨³

a-l-aq-Zv

sam-bv-Xp

K-tW-i³

Im-en-®m-\-Sp-°w: Hm-Xc-Ip-t∂¬ ]m-∏-®≥ F∂ h¿-Ko-kv (90). `m-cy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: t__n, kn-kn-en, tXm-a-kv, Ip-™p-tam≥, tSm-an, enkn, sd-Pn. a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, h¬-k-Ω, km-en, tPm-fn, jn≥-kn, tPm-fn, ]-tc-X-\m-b Ip™p-tam≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Imen-®m-\-Sp-°w sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n-bn¬.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-®° - mSv sIm-√º - m-Sn-bn-se Sn F a-la - q-Zv (70). `m-cy: _o-^m-Øn-a. a-°ƒ: A–p¿-dl - vam≥ (Kƒ-^v), d-kn-b, A-_q-_° - ¿, A-\o-k, k-ao-d, C-Jv_m¬ (Kƒ-^v). a-cp-a°ƒ: A-\o-k, a-Ωp, JZo-P, A-–p-√, A-–p¿-dlvam≥, jw-\.

B-\-°-c: sIm-gn-°-c A-Wn-°-c sam-bv-Xp (72). `m-cy: _o-]m-ØpΩ. a-°ƒ: _-jo¿, Ajv-d-^v, j-^o-Jv, dw-e, B-bn-j, ssj-e. a-cp-a°ƒ: A-–p¿d-lvam≥, B-en-°p-´n, A-ko-kv, dm-jn-Zv, d-km-Jv, \-Pv-Z, j-_v-\, Pp-ko-d. kw-kv°m-cw C-∂v sIm-gn-°-c ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

tam-dm-g: ]n.U-ªyp.Un. I-cm-dp-Im-c≥ ]m-fn-bØp-h-f-∏v- \-S-°¬- lukn¬- K-tW-i≥ (50). sN-dp-Ip-∂v- sIm-Δ-∏p-dØv- ]-tc-X-\m-b sI hnIp-™n-cm-a-s‚-bpw- im¥-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.`m-cy-: C Pn- hn-\o-X (A[ym-]n-I, C.Fw.-F-kv.F-kv. F-®v.-F-kv.-F-kv,]m-∏n-\n-t»-cn).a-Iƒ: hn-jv-Wp-{]n-b (hn-Zym¿-Yn-\n,- tb-\t∏m-b sa-Un-°¬- tImf-Pv,- aw-K-em-]p-cw)-. ktlm-Z-c-߃: A-\n-X (F¬.-sF.kn.)-,- F≥A-Pn-Øv-Ip-am¿.

k-tcm-Pn-\n ]-tøm-fn: _o-®n-se ]m≠n-Ii - m-e h-f∏ - n¬ ktcm-Pn-\n (65).

A-en X-et- »-cn: H hn tdm-Uv X-Jvh - m ]-≈n-°p k-ao]w X-We - n¬ s]m-Xp-hmt®-cn A-en (70). `m-cy: ]d-°m-´v i-co-^. a-°ƒ: ^m-bn-k, ^-hm-kv, ^kv\ - p.

cm-a-hÀ-a sIm-¨-\n-b³ X-¼p-cm³ A-´-cn-¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-®n cm-P-IpSpw-_-Øn-se h-en-b X-ºp-cm≥ cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm≥ A-¥-cn-®p. hm¿-[-Iyk-lP-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cm-hn-se 6.30\v a-I≥ tKm-Ip¬ Zm-kn-s‚ F-d-Wm-Ipf-sØ h-k-Xn-bn-em-Wv A¥yw. 102 h-b- m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m-d-°m-´p i-c-Zm-a-Wnb-Ω. a-°ƒ-: _m-e-tKm-]m-e≥ (dn-´n. F≥-Pn-\o-b¿.), tKm-Ip¬Zm-kv (dn-´. Im-\-d _m-¶v), \n¿-ae, cm-[n-I. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ssi-e-P, k-®n-Zm-\-μ≥ (dn-´. ln-μp-ÿm≥ t^m-t´m ^n-enwkv), i-¶p-Æn (dn-´. F-kv._n.sF). kw-kv-Im-cw Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ssh-Io-´v B-dn\v Xr-∏q-Wn-Øp-d cm-P-IpSpw-_ iv-a-im-\-Øn¬ \-S-∂p. cm-P-hm-gv-N A-h-km-\n-®-Xn-

A-½m-fp

sX-§v tZl-¯v ho-Wv a-cw-sh-«p sXm-gn-em-fn a-cn¨p

\p ti-jw H-º-Xm-a-sØ h-ey X-ºp-cm-\m-bn-cp-∂p cm-a-h¿-a sIm-®-\n-b≥ X-ºp-cm≥. tI-cf-h-¿-Ω X-ºp-cm≥ Xo-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-t±-lw aq-Ø Aw-K-am-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. tImgn-t°m-´v ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b c-hn-h-¿-Ω sIm-®-\n-b≥ X-ºpcm-\m-Wv A-Sp-Ø ap-Xn¿-∂ cmP- Ip-Spw-_mw-Kw. i-¶-c≥ `-´-Xn-

cn-∏m-Sn-s‚-bpw e-£v-an tXm-∏p sIm-´m-c-Øn¬ Ip-™n-°m-hv X-ºp-cm-s‚-bpw C-f-b a-I-\mbm-Wv P-\-\w. Xn-cp-sIm-®n Kh¨-sa‚ v k¿-ho-kn¬ knhn¬ k-ssπ-kv, B-tcm-Ky-h-Ip∏v, ]n-.U-ªyp-.Un Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fn¬ tPm-ensN-bv-Xn-´p≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d {In-°-‰v ¢∫v, F-d-Wm-Ip-fw cm-a-h¿-Ω ¢∫v F-∂n-hbp-sS ÿm-]-I {]h¿-Ø-I-\-m-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p th-≠n F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-e-Œ¿ sj-bv°v ]-co-Xv ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n®p. Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B¿ th-Wp-tKm]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv kn F≥ kp-μ-c≥, sIm-®n tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ Xp-S-ßn-b-h¿ A-¥ntam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p.

A-_pF-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw tN-∂m-bv-°p-∂n-se hen-b-]o-Sn-I-°¬ A-_p (58).- `m-cy: ]q-f-t©-cn ssk-\-_.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-³ a-cn-¨p

ho-«-½-bp-sS ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bnÂ

hn-ZymÀ-Yn ¢m-kvap-dn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p a-Æ-t©cn: Syq-j≥ ¢m-kn¬ hn-Zym¿-Yn Ip-g-™p-ho-Wp a-cn®p. ]q-¶m-hv am-Xm-ta-cn C-Ωm\p-Iyp-te-‰v kv-Iq-fn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn Bcym-Sv ]©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Uv ssIX-h-f-∏p-ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿˛a-tl-iz-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \-μ-tKm-]m¬ (13) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m-Xn-cm-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚-dn-se-Øn-b \-μtKm-]m¬ 8.-30Hm-sS ¢m-kvap-dnbn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥- A-[ym-]-I¿ B-e-∏pg P-\-d¬ Bip]-{Xn-bn-epw

Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pepsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw t]m- Ã v - t am¿- ´ - Ø n- \ p- t i- j w ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. am-

Xm-hv: a-tl-izcn. G-I k-tlmZ-c≥ C-{μPn-Øv, am-Xm-]n-Xm°-ƒ B-e-∏p-g hn-Zym-`ym-k hIp-∏v Hm-^n-kn-se D-tZym-K-ÿcm-Wv. c-≠p-am-kw ap-ºv kv-Iq-´-dnSn-®p≠mb A-]-I-S-Øn¬ \-μtKm-]men\v X-e-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn¬ Iq-´pIm-scm-Øv I-fn°p-tºmƒ t]m-kv-‰n-en-Sn®pw Xe-bv-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. Cu A-]-I-S-ß-sf-°p-dn-®v ho-´p-Imsc t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. C-S-bv-°n-sS X-eI-d-°-ap-≠mb-n-cp∂Xmbpw k-l-]mTn-Iƒ ]-d-™p.

_mw-¥q-cn sI«n-S-¯nÂ\n¶v hoWv ae-bmfn acn-¨p ssh-∏n≥: _mw•q-cn¬ sI´n-SØn\p apI-fn¬ \n∂p hoWv aebmfn acn-®p. ap-cp-°pw-]m-Sw sXt°-∏-Sn-°¬ ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W-s‚ a-I≥ {]-Im-i≥ (64) BWv acn-®Xv. ^m-{_n-t°-j≥ tPm-en-I-f-p-sS I-cm-dp-Im-c-\m-b {]-Im-i≥ sI-´n-S-\n¿-am-W-Øn\n-sS Xmsg ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-e-`. a-°-ƒ: {]-ho¨, {]-tam-Zv (_mw-•q¿), {]-ko-Z. a-cpa-°ƒ: A-iz-Xn, \o-Xp, cm-tP-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11 \v ap-cp-°pw-]m-Sw iv-a-im-\-Øn¬.

Xq-§n-a-cn-¨ \ne-bnÂ

Iq-Øp-]-d-ºv: bp-hm-hn-s\ ho-´ph-cm-¥-bn¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. ]-cm-Xn-cn-bm-Sn-\-Sp-Ø ]m-e-bn-se I-øm-e-°≠n lu-kn¬ sI sI cm-tP-jv (39) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-lnX-\m-Wv.

Thejas Epaper obit Edition 2014-02-06  
Thejas Epaper obit Edition 2014-02-06  

Thejas Epaper obit edition. 2014-02-06

Advertisement