Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

A-]-I-S-¯nÂ- ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

apl½Zv

Aw_n-I sI \mbÀ

B-ep-h: tImºm-d Nm-ebn¬ ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: _o-]mØp. a°ƒ: A-–p¬-I-cow, kn-±oJv, Aen, P-am¬, sF-jm_n, d-jo-Z. a-cp-a°ƒ: kpl-d, k-^cn-b, dm-ln-Z, j-ao-\, \_o-k, sam-bv-Xo≥, keow. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11 \v Ip-gn-°m-´pI-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

i-in-Ip-amÀ

hn³-kâv

X-¦-a-Wn-b-½

km-dm-½

c-Lp

A-\nÂ-Ip-amÀ

I-S-h{¥: dn-´. {U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ ]-tc-X\m-b Ip-‰ym-Øv Un Ip-am-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy Aw_nI sI \m-b¿(74). a°ƒ: {]-Im-iv \m-b¿ (P-\. amt\-P¿ Xm-Pv-tlm-´¬), e£v-ao-tZhn, cm-[m-Ir-jvW≥ (ssh.{]-knU‚ v A-a-Iv-kv C≥-jp-d≥-kv t{_m-t°-gv-kv). a-cp-a°ƒ: P-b-{io, {]-Im-iv \mcm-b-W≥ (ko-\n-b¿ {_m-©v -am-t\P¿, bpss\‰-Uv C-¥y C≥-jpd≥-kv), tUm.{io-I-e (F≥.F-kv.F-kv.l-b¿ sk-°≥U-dn am-Wn-IyawK-ew). kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬.

aq-hm-‰p-]p-g: sX-°≥ amdm-Sn t]-∏-Xn-bn¬ i-inIp-am¿(50). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: B-c-Xn (aq-hm-‰p-]pg, F-kv.-F≥.-Un.-]n.-F®v.- hn-Zym¿-Yn-\n). kw-kvIm-cw C-∂v H-∂n-\v aq-hm‰p-]p-g s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

a-´m-t©-cn: t^m¿-´psIm-®n Rm-en-∏-d-ºn¬ In-‰v Iym-‰v tdm-Un¬ tIm-t∂m-Øv hn≥k‚ v(82). `m-cy: ]-tc-Xbm-b kn-kn-en. a-°ƒ: kn-ÿ sP-kn, ¢m-c≥kv, s\¬-k≥, sP-bnwkv, s¢-kn, sP-Iv-k≥. acp-a-°ƒ: sd-Po-\, ta-gvkn, tj¿-fn, ssk-a¨, jo-P. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v sh-fn km‚m-{Iq-kv s_-kn-en° sk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: Io-gn-√w Im-ev-]-Sn-°¬ ho-´n¬ X¶-a-Wn-b-Ω (86). -a-°ƒ: ]-¶-Pm-£≥ \m-b¿, \mcm-b-W≥ \m-b¿, `m¿-§hcm-a≥, ]-fl-Ip-am-cn. acp-a-°ƒ: cm-P-tKm-]m¬, c-a-Wn-b-Ω, cm-[n-I, ssj-e-P Ip-am-cn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

ssh-∏n≥: sN-dm-bn sk‚ v tdm-kv tZ-hm-e-bØn-\v k-ao-]w ap-tf-cn°¬ (-]-\-©n-°¬) ]tc-X-\m-b Ip-™p-Ip™n-s‚ `m-cy km-dm-Ω(85). k -- w-kv-Im-cw C-∂p ssh-Ip-t∂-cw 3\v sN-dmbn sk‚ v ta-co-kv h-enb- ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-- -°ƒ: h¬-k, Hma-\,- tPm¿-Pv,- Ko-X. -a-cp-a-°ƒ: am-Øp-°p-´n,tPm-,- km-en.

Im-°-\m-Sv: ]-c-∏-bn¬ ho-´n¬ I-dp-º≥ a-I≥ kn sI c-Lp(37). F≥.]n.-H.-F¬. Xm¬-°m-enI Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: k-Pn-X. a-I≥: k-c≥-Pn-Øv.

a-´m-t©-cn: aw-K-e-Øp-]d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ a-I≥ F-®v F≥ A-\n¬-Ip-am¿ (66˛Ip-™p-tam≥). `m-cy: c-aWn (dn-´.- ^p-Uv tIm¿-]td-j≥). a-°ƒ: A-tPjv, A-an-Xv. a-cp-a-Iƒ: dn\n A-tP-jv. kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se H-º-Xn-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\Øn¬.

h-mkp ssh-ZyÀ a-t©cn: ]-ø-\m-Sv tNme-°¬ tNm¿-∏-t´-cn hmkp-ssh-Zy¿(75). `m-cy: kp-temN-\. a°ƒ: A-\n¬, kp-\n¬, {]Zo-]v, Kn-cojv, \n-j.

a-lv-aq-Zv A-go-t°mSv: Snw-]¿ hym]m-cn s]m-bv-Øpw-IS-hv jm_n-b a-l-en¬ a-lvaq-Zv(63). ]-tc-Xcm-b Ip™-l-Ω-Zn-s‚bpw \-^ok-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: kn sI dw-eØv. a°ƒ: Pp-_m¿, Pp-ss_\, Pp-ss\Zv, Pm-jn¿, jm-_n-b.

tZ-h-Ên-¡p-«n am-f: X-fn-b-\m-b-Øv tZh- n-°p-´n(67). `m-cy: ]u-fn. a-°ƒ: kn B≥ sX-tc-km-kv, sU-∂n, B‚-Wn.

A-¶-¡p-«n tIm-X-aw-K-ew: ssa-eq¿ Xp-cp-Øn-∏n-≈n¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy A-∂-°p´n(85). a-°ƒ: a-Ømbn, ta-cn, Nn-∂-Ω, F¬kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-knen, F-Ωm-\p-h¬, sPbnw-kv.

^m-¯n-a aq-hm-‰p-]p-g: ap-f-hq¿ ]pfn-bv-°-°p-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b sk-bv-Xn-s‚ `mcy ^m-Øn-a(88). J-_-dS-°w \-S-Øn.

P-em X-e-t»cn: s]m∂yw {km-ºn-bn-se tIm-hpΩ¬ Ip-™n-°-≠n a-dnbm-kn¬ sI sI P-em¬ (55). `mcy: a-dnbp. a°ƒ: jn-ep sj-dn≥, Pw-jmZv. a-cp-aI≥: \n-lmZv.

Ir-jv-W³ \m-bÀ h-f-b≥-Nn-d-ß-c: a-\-bØ Fw sI Ir-jv-W≥ \m-b¿(97). `m-cy: e-£v-anIp-´n-b-Ω.

_me³ Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-Sv sk‚-dn-se ssX°-≠n ho-´n¬ a-tSm-\m-≠n _me≥ (72). `m-cy: e-£van. a°ƒ: kan-X, k-cn-X. a-cp-a°ƒ:k-t¥mjv, jmPn.

I-f-a-t»-cn: ss_-°-]-I-S-sØ-Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. I-f-a-t»-cn B¿.-sF. sk‚-dn-se Po-h-\-°m-c-\pw ]m-Sn-h-´w s]-cp-ºn-≈nho-´n¬ km-Pp(35) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ P-\p-h-cn B-dn-\v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn\p k-ao-]-Øv sh-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn-em-Wv kmPp-hn-\v ]-cn-t°-‰-Xv. Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw C-∂-se ssh-In-t´m-sS a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: [-\y. a-°ƒ: ao-\m-£n, am-f-hnI. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.-30\vv A-ºm-´p-Im-hv s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.

hm-l-\m-]-I-S-¯nÂ- ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: ]p-Xp-∏≈n-°v k-ao-]w sIm-®mep-aq-´n¬ I-gn-™ 21 \v Sn∏¿ ss_-°p-am-bn Iq-´nbn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. tam-kv-tIm s]m≥-]p-g°-Sp-Øv a-t©-cn-°-f-Øn¬ tXm-a-kv sk-_m-kv-‰ys‚ a-I≥ sS¬-k¨ tXm-a-km-Wv (31) a-cn-®-Xv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq-∂n-\v ap-≠p-]m-ew sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-¬. tIm-´-bw sa-Un°¬ -tIm-f-Pn-¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. N-ß-\mt»-cn I-cn-°-t\-Øv sS-Iv-ssì-kv Po-h-\-°m-c-\mbn-cp-∂p. `m-cy: {Ko-jv-a. a-Iƒ {In-Ão-\ (H-∂-c h-bkv).

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn emkÀ

jw-kp-±o³ am-ÌÀ

tU-hn-Uv tk-hyÀ

sZm-ssc-kzm-an

a-bq-c-\mY³

a-™pΩ¬: sIm√w-]-dºn¬ em-k¿(87). `mcy: hn-tcm-Wn. a°ƒ: sle≥ (sl-Uv-an-kv-{Skv, sk‚ v.]b-kv sS≥ F¬.]n.kv-Iqƒ ap-d-bq¿), s\¿-an-‰v (tPm-kv C-e-{Œn°¬ G-P≥-kokv, F-dWm-Ip-fw), _n-_n-\, B≥-k≥ (]mc-‰v ssSte-gvkv, F-d-Wm-Ip-fw), πm-kn-Uv (sk‚ v. ]b-kv sS≥ F¬.]n. kv-Iqƒ apd-bq¿). a-cp-a°ƒ: {^m≥kn-kv (Un.Fw.B¿.kn. F-d-Wm-Ip-fw), sS- n (A-sse-kv ^-b¿ knÃw I-f-a-t»-cn), tPm-kv (sI.F-kv.C._n. I-f-at»-cn), sS¬-a. kw-kv-Imcw C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n\v a-™p-Ω¬ Atam-¬`h- am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-Sn-°¬ Ip-Sn-en ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ssk-\p-±o≥ a-I≥ jw-kp-±o≥ am-ÿ(62). `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: Ppss_¿ _m-_p, dpss^¬, kn-dm-Pv. a-cp-a-°ƒ: _n-_n-X, k^o-d, \n-Pp. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ap-Sn-°¬ ap-kv-enw P-amA-Øv J-_¿-ÿm-\n¬.

t^m¿-´v-sIm-®n: _w-•mhv-]-d-ºn¬ tU-hn-Uv tkhy¿(68). `m-cy: ta-cn tkhy¿. a-°ƒ: Pn-tPm, sjdn≥. a-cp-a-Iƒ: \o-\. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v \-kv-d-Øv Xn-cpIp-Spw-_ tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬.

a-´m-t©-cn: B-\-hmXn¬ ]m-en-bw-sse-\n¬ sI sZm-ssc-kzm-an(92). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ku-cn. a-°ƒ: Im-©-\, tKm-]me-Ir-jv-W≥ (_-lv-ssd≥), kp-tc-jv (tlm-t¶mMv), {io-cmw(Zp-_m-bv), kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.

a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw Su¨-lmƒ tdm-Un¬ Sn Fw a-bq-c-\m-Y≥ (_m_p˛71). `mcy: Sn sI Kncn-P. a°ƒ: a-Rv-Pp, a[p. a-cp-a°ƒ: kmPp, hn\nX a[p. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11 \v Iq-h-∏mSw iv-a-im-\-Øn¬.

A-l-a-Zv lm-Pn

a-dn-bp-½

]m-dp-¡p-«nb½

ssk-\-_m _o-hn sh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv Ip-gn-bn¬ ho-´n¬ ssk-\-_m _o-hn (63). a-°ƒ: jm-P-lm≥ (sk{I-´-dn s\-Sp-a-ßm-Sv Xmeq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv), \n-km¿ (an¬-a, Xn-cp-h-\¥-]p-cw), ^-kn¬ (s]mXp-`-c-W h-Ip-∏v sk-{It´-dn-b-‰v). a-cp-a-°ƒ: Po-\m-tamƒ, k-_n-X, _n-kv-an-X (s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v ).

Nm¯p sIm-bn-em≠n: \-{º-Øv Ic tXm-´Ø-Sw Ip-gn-aoج Nm-Øp(72).

{io-aq-e-\-K-cw: Xm-Wnho-´n¬ Sn Fw N-{μ≥ (56). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: \oXp, \n-[n≥. a-cp-a-I≥: kn-Pp.

ta¬-]d - º - :v I-f\ - m-Sv _kvÃm‚ v A-øt- ¶m¬ tdmUn-se A-la - Z- v lm-Pn (74). `m-cy: dw-kØ - v _ohn. a-°ƒ: iw-kp-±o≥, _Zvd - p-±o≥, A-ao¿, ap-Po-_v , \-^o-k, B-bn-i, D-ssad, J-ad - p-∂n-k. a-cp-a° - ƒ: J-ad - p-∂n-k, l-_o-_, k^o-\, P-ko-e, A-–p¿ dlva v- m≥, ap-lΩ - Z- e - n.

am-Xyp

cm-a-N-{µ³

J-Zo-Pm D-½

{]-`m-I-c³

In-g-°-º-ew: Xm-a-c®m¬ I-√m-∏m-d ho-´n¬ sI hn am-Xyp(75). `m-cy: A-®m-Ω. a-°ƒ: en-kn, tPm-bn, F¬-tZm, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]u-tem-kv , A-\n-e, dn-‰v, {In-Ãn. kwkv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v sk‚ v.-ta-co-kv bm-t°m_m-b h-en-b]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬.

ssI-Xm-cw: X-ø-Øm-gØv ho-´n¬ cm-a-N{μ≥(Ir-jv-W-˛67) dn-´.^-b¿-t^m-gv-kv DtZym-Kÿ≥. `m-cy: cm-[. a°ƒ: cm-tP-jv, c-iv-an. acp-a-°ƒ: k-Pn, cm-tP-jv, k-Po-hv.

sIm-√w: Nm-Øn-\mw-Ipfw Ip-gn-X-S-Øn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cp-hm ap-lΩ-ZvIp-™n-s‚ `m-cy JZo-Pm D-Ω(85). a-°ƒ: jw-kp-±o≥, l-_o-_v, k_o-em _o-hn, A-–p¬ A-ko-kv, sj-co-^v Ip-´n, kp-sse-am≥ Ip-™v, kenw. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xmb I-am-ep-±o≥, jm-Plm≥.

sIm-√w: X-´m-a-e Rm-h\-gn-I-Øv {]-`m \n-hm-kn¬ F≥ {]-`m-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: hn kp-\o-Xn. a°ƒ: ]n tam-l-\≥, ]n aWn-°-em¬, ]n k-enw-Ipam¿, ]n {]-k-∂-Ip-am¿, ]n tKm-]-Ip-am¿, ]n Fkv {]-`, ]n F-kv {]n-b. acp-a-°ƒ: B¿ kp-K-‘n, ]n tc-Wp-I, F-kv kp-\nX, F-kv ko-\, F≥ Kncn-P, ]n F-kv {]-k-∂≥, hn-iz-\m-Yv Zm-kv.

N-{µ³

cho-{µ³ Iq-Øp-]-dºv: I-t≠-cnbn-se tIma-Øv lukn¬ hn c-ho-{μ≥(62). `mcy: sI Hma-\. a°ƒ: tdm-P, tkm-\, jo-P. a-cp-a°ƒ: _m_p, cm-tPjv.

_me-tKm-]m-e³ C-cn´n: s]-cp-º-d-ºv bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-≥ s]-cp-ºd-ºv a-t\m-Pv \n-hm-kn¬ sI sI _m-e-tKm-]m-e≥ amÿ(77). `m-cy: sI sI b-tim-Z. aI≥: tPym-Xnjv Ip-am¿(A-[ym-]I≥, C-cn-´n l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqƒ), a-cp-aIƒ: [\y.

s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-Ip∂v Ip-Zq¿ tdm-Uv sIm-fØpw-I-c lu-kn-se a-dnbp-Ω (70).- a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, A-–p¿ d-low, _ohn, B-bn-i, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥, Fw kn C-{_m-lnw , im-^n sX-cp-h-Øv , apwXm-kv, \-kow.-

A-NypX³ Iq-Øp-]-dºv: B-ºn-emSv ]m-¶p-Ω-en-se ssj-Pm \n-hm-kn¬ ]-te-cn ANyp-X≥(65). `m-cy: im¥. a°ƒ: ssj-P, jmPn, ssjPp. a-cpaI≥: jm-Pn.

ta-em-‰q¿: ]-g-b sI.Fkv.C._n ]-Sn-bn-se F Fw \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im-cm-´v-sXm-Sn ]m-dp-°p´n-b-Ω(61). a-°ƒ: tZ-ho-Zm-k≥ , ^¬-Kp-W≥, kp-μ-tcizcn. a-cp-a-°ƒ: kv-an-X, A-ti-mI≥, Pn-j.

D-®y-¿ ap°w: ta-°p-≠m-‰n¬ ]tc-X\m-b sXø-s‚ `m-cy D-Æy-ø(84).

l-k³-]n-Å

eo-em-a-Wn

am-Xyp

Cu-cm-‰p-t]-´: X-S-h-\m¬ ]m-d-bn¬ l-k≥]n≈ (81). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: sF-j, ]-tcX-bm-b ]p-fn-aq-´n¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: ap-lΩ-Zm-en, C-{_m-lnw, \ujm-Zv, l-en¬, \-ko-a, \kv-en, Pm-kv-an, P-kn-e. a-cp-a-°ƒ: k-^n-b, ^mcn-j, Pm-kv-an, k¬-a, apl-Ω-Zv, \n-km¿, sd-jo-Zv, s\-Po-_v.

Xn-cp-h-√: am-th-en-°-c C-d-hp-¶-c tIm-´-°m-Sv Ing-t°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy kn F≥ eo-em-aWn (73). kw-kv-Im-cw \msf ssh-Io-´v 3.-30\v Xp-Ie-t»-cn am-en-bn¬ ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: kp-PmIp-am-cn, kp-am-jv. a-cp-a-°ƒ: F≥ cm-P≥, k-cn-X.

Xn-cp-h-√: sh-Æn-°p-fw a-cp-tXm-´-Øn¬ ]m-e-°pgn-bn¬ ]n Pn am-Xyp (tPm-bn-˛82). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. `m-cy: X-¶-®n. a-°ƒ: ao-\, jo-e, t£a. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, h¿-Ko-kv, F-{_-lmw tP°-_v tPm-_v.

Im-ZÀ-lm-Pn tNte-cn: h-≈p-h-t®-cn ]o-Sn-I-bn¬ Im-Z¿-lmPn(92). `m-cy: \-^o-k. a°-ƒ: A-–p-¿-d-lv-am≥, A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv, kp-ss_-Z, ^m-Øna.

IqØp-]-dºv: ]m-®-s∏mbv-I-bv-°p k-ao-]w ]m-\p≠-bn-se k-c-kz-Xn \nhm-kn¬ an-Yp≥ taml≥(25). ]n-Xmhv: tam-l\≥. amXmhv: {]oXn.

B-e-Øq¿: a-cp-Xw-°m-Sv hm-\q¿ ]-tc-X\m-b C{_m-ln-an-s‚ a-I≥ \ko¿ (38). DΩ: j-co-^, `mcy: dw-eØv. a-I≥: A≥-jmZv. k-tlm-Z-c߃: A-k\m¿, D-k-\m¿, _-jo¿, I-a¿-∂n-k, j-°o-e, sk-ao\.

tPmÀ-Pv-Ip-«n

t{K-kn

kp-ss_-Zm-_o-hn

hm-b-∏q-cv: s]-cn-tß-cn aÆn¬ am-tßm-´v tPm¿-PpIp-´n (75). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hmbv-∏q-cv sk‚ v ta-co-kv ]g-b-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

a-√-∏-≈n: Io-gv-hm-bv-∏q-cv ]-º-g-bn¬ ]-tc-X-\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy t{K-kn (72). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v Io-gvhm-bv-∏q-cv sk‚ v tXm-akv am¿-tØm ]-≈n- skan-tØcnbn¬. a-°ƒ: sP- n, Ip-am-cn, kq-k≥. a-cp-a-°ƒ: k-Æn, kmw, tPm-bn.

B-e-∏p-g: Nm-Ø-\m-Sv Nm-e-ßm-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b kn Fw s]m-∂-∏s‚ `m-cy kp-ss_-Zm_o-hn (83). J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10\v In-gt° a-l-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: kn ]n \m-k¿, \u-jm-Zv, \-Zo-d, j-°oe, ]-tc-X-\m-b C-Iv_m¬. a-cp-a-°ƒ: sseem-_o-hn, \-kv-a (Un.Fw.-H. Hm-^n-kv), jo-_, A-–p¬-I-cow, F-®v sI A-–p¬-tIm-b (hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Fw-tπm-bokv bq-\n-b≥ (kn.-sF.Sn.-bp, Pn-√m sk-{I-´-dn).-

kp-ZÀ-i-\³ssh-°w: Sn-.hn. ]p-cwB-™n-en-°¬- F- hnkp-Z¿-i-\≥- (59). kw-kvIm-cw- C-∂v- H-∂n-\v. Sn-.h -- n. -]p-cw- a¿-®-‚ v-kv- A-tkmkn-tb-j≥- sk-{I-´-dn-bmWv. `m-cy- :- e-Xn-I.--- a-°ƒ:- tUm.-- hn-\o-X- (Im-hn-√Øv- tlm-an-tbm- ¢n-\n-Iv-, X-Æo¿-ap-°w-), ssh-imJv-. a-cp-a-I≥-:- iymw-_m_p (t^m-t´m-{Km-^¿-).

an-Yp³ tam-l³

tam-\n-¡ am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏p-c°¬ sIm-®u-tk-∏n-s‚ `m-cy tam-\n-°(86). a°ƒ: ]u-tem-kv, A-∂wIp-´n, tdm-kn-en, h¿-Kokv, sIm-®p-t{X-ky, km\n, sa¿-fn, ]-tc-X-bm-b ta-gv-kn.

\-koÀ

N-ß-\m-t»cn: hn-Zym¿-Yn-sb ho-Sn-s‚ P-\¬ I-ºnbn¬ jm-fn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. Xrs°m-Sn-Øm-\w tXm-∏n¬ tXmakv tPm-\-Ω Z-º-XnI-fp-sS aIƒ tkm-Wn-bm tXm-a-kv(13)s\-bm-Wv C∂-se D®-bv°v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. N-ß-\m-t»-cn sk‚ v tPmk-^v kv-Iq-fnse 9mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bmWv. Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-enkv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p.

Xos¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn I-gn-ª bph-Xn a-cn-¨p

C-Sp-°n: Xo-s∏m-≈-te-‰p Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. am-¶p-f-Øn\p k-ao-]w B-dm-ssa¬ πm-t®-cn¬ k-Po-h-s‚ `mcy A-Pn-X(34) bm-Wv a-cn®-Xv. `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X- a-Zy-]m-\-hpw Ip-Spw-_I-el-hpw aq-ew A-Pn-X kz-bw XosIm-fp-Øp-I-bm-bncp-s∂-∂v ]-d-bp-∂p. k-Po-h≥ a-Zy-]n-®p-h-cp-∂ Zn-hk-ß-fn-se-√mw I-e-lw ]-Xn-hm-bn-cp-s∂-∂v Ab¬-hm-kn-Iƒ hy-‡-am-°n. A-Sp-°-f-bn¬ h-®v asÆ-sbm-gn-®v Xo-s°m-≈n-bp-am-bn ap≥-h-i-tØ-bv°v h-∂ A-Pn-X-sb c-£n-°m≥ `¿-Øm-hpw X-ømdm-bn-√. B-fn-°-Øp-∂ Xo-bp-am-bn ]p-d-tØ-°v HmSn-b A-Pn-X A-Sp-Øp-f-f Hm-S-bn¬ ho-Wp. A-b¬°m¿ D-S≥- A-Sn-am-en-bn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw tIm-´-b-tØ-°v am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wp a-cn-®-Xv. 10 h-b- p-≈ I-Æ≥, 5 h-b- p-Im-cm-b A-Jn¬, Aa¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw

Im-h-\m-Sv: A-⁄m-X-\mb hr-≤-s‚ ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-se tam¿-®-dn-bn¬. Ign-™ F-gn-\v cm-{Xn H-ºXn-\v Im-h-\m-Sv P-Mv-j\n¬ h-®p Im-dn-Sn-®p hr≤-\v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cns° I-gn-™ 18\v a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-dp-∏p \n-d-tØm-Sp Iq-Sn-b-Xpw 162 sk‚n ao-‰¿ \o-f-ap-≈-Xp-am-b hr-≤s‚ t]-tcm ÿ-e-t]-tcm A-dn-bn-√. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. hr-≤-s\-°p-dn-®v F-s¥¶nepw -hn-h-c-hpw e-`n-®m¬ i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-enkv kv-t‰-j-\p-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. t^m¨: 0474˛2770966.

Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-cn-¨p

s\-øm-‰n≥-I-c: t]-hn-j-_m-[-tb-‰v Nn-In¬-k-bnen-cn-s° Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. s\-øm-‰n≥-I-c B-dmepw-aq-Sv A-Xn-b-∂q¿ Nm-\¬-°-c ho-´n¬ am-lo≥ (43) B-Wv I-gn-™-Zn-h-kw a-c-W-s∏-´-Xv. ar-X-tZlw J-_-d-S-°n.

A-\n-cp-²³

tKmIp-e _m-_p

cm-tP-jv

tKm-]-Ip-am-c-³ \m-bÀ

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ s]-cn-ßm-Sv X-S-Øn¬ ho´n¬ A-\n-cp-≤≥(73). `mcy: ]-tc-X-bm-b kp-temN-\. a-°ƒ: _o-\, ko\, hn-t\m-Zv, jo-\, k‘y. a-cp-a-°ƒ: tam-l\≥, hn-P-b≥, {]-`m-Ic≥, jn-_p.

Nh-d: \o≠-I-c ]pØ≥Xp-d kp-μ-c-t»-cn¬ tKm-Ip-e-_m-_p(74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: C-μn-c. a°ƒ: A-Uz. KwKm-ZØ≥, Kw-K. a-cpa°ƒ: t__n, em¬-Pn.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Im∏n-°m-Sv Xn-cp-Ip-Sw-_m-eb-Øn¬ cm-tP-jv (40˛-apØq-‰v ^n≥-tIm¿-∏v ]-g-hß-_m-Sn {_m-©v am-t\P¿). `m-cy: c-Pn-Xm-ta-cn. a-I≥: B-cy≥.

B-cy-\m-Sv: I-c-Ip-fw ]≈n-hn-f hn-jv-Wp-`-h\n¬ tKm-]-Ip-am-c≥ \mb¿ (52). `m-cy: A-Pn-XIp-am-cn. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-im-Jv.

ap-l-½-Zv-Ip-«n

^m-¯n-am _o-hn

tIm-´°¬: Im-h-XnIfw ]-tc-X\m-b sam-bvXo-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-ZvIp-´n (68). `mcy: ]-tcXbm-b D-tΩ-cn-b. a°ƒ: A-b-ΩpZp, sam-bv-Xo≥-Ip´n, I-cow, Ip-™mØp, dm-_n-b, ^m-Øn-a-°p´n, kp-sseJ.

ap°w: a-Wm-t»-cn amhn≥-Np-h-´n¬ A-°-c-bnS-Øn¬ hm-kp-tZh≥(55). ap-t≠m-´p-Ipfß-c ar-Km-ip-]-{Xn-bnse Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p. `mcy: do-P. aIƒ: A-RvPn-X tZh≥. ktlm-Z-c߃: ]o-Xmw-_c≥, {io-[-c≥, {]-`mIc≥, I-a-ew, `m¿-Khn.

Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g tNcn-bn¬ a-W-en¬ \-K¿ H∂n¬ a-W-ta¬ ho-´n¬ A-en-bm-cp Ip-™n-s‚ `m-cy ^m-Øn-am _ohn(75).

¢m-c ss]-en Ip-º-f-ßn: I-Sp-ßmw-]-dºn¬ ¢m-c ss]-en(84).

hm-kp-tZ-h-³

ta-cn-¡p-«n hÀ-Ko-kv

F-S-Xz: a-cn-bm-]p-cw ]oSn-I-∏-d-ºn¬ ta-cn-°p-´n h¿-Ko-kv (ta-cn-Ω-˛79). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v \m-en-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m -]-≈n- skan-tØcnsam-bv-Xo³ bn¬. ]-tc-X ap-´m¿ h-enH-Xp-°p߬: Ip-gn-∏p-dw b-I-fw Ip-Spw-_mw-K-w. a-Wn-]-d-º≥ sam-bv-Xo≥ (70). `mcy: B-bns]m-¶p i.a°ƒ: B-e ≥, Ah-S-°-t©cn: In-g-°ao¿ , ^m-Øn-a, l-ko-\, t©-cn sIm-gp-°p-≈n ]m\p-ssk-_. e-Wn-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy s]mBâWn ∂p(76). a°ƒ: D-Æn-IrIq-Øp-]-d-ºv: ssI-tX-cn jvW≥ , c-ta-jv-_m_p , I-∏-W-bn-se sIm-®p ho- thip, kp-aXn, ]-tc-X´n¬ B‚-Wn (72). `mcy: \m-b thep. a-cp-a°-ƒ: eo-\. a°ƒ: sU∂n, N-{μ≥, _m-_p, kp-io-e, B≥kn, A-\n¬. tc-Wp-I, c-P\n.

{]-`m-I-c³ tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv B-dmw hm¿Uv am-bn-Ø-d Nm-c-aw-Kew kmw-Pn `-h-\w (a-‰Øn¬) Fw -B¿ {]-`m-Ic≥ (66). `m-cy: ]-tc-X-bmb \-fn-\n. a-°ƒ: kmwPn,- Pn-Pn. a-cp-a-°ƒ: ss_-Pp,- {]-ko-X. kwkv-Im-cw C-∂v 12\v ho-´ph-f-∏n¬.-

Nmt¡m s]cn-tßmw: Xncpta\nbnse CSØp-≠nbn¬ C sI Nmt°m(79). `mcy: tdmkΩ. aIƒ: F¬-kn. acpaI≥: Pbvtam≥. kwkvImcw \msf sk‚ v tacokv ItØm-en° tZhmeb skantØcnbn¬.

ImÀ-Xym-b-\n

kp-Ip-am-c-¸-Wn-¡À

tN¿-Ø-e: I-Æ-¶-c Im¿-Øn-I tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n -sI -hmkp-hn-s‚ `m-cy Im¿-Xymb-\n (84). kw-kv-Im-cw C∂p c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: im-c-Z, ]p-cp-j≥ (-C-¥y≥ sd-bn¬-th),sI s-- ]m-∂-∏≥ (-Pq-\nb¿ kq-{]-≠v,- Pn-√m- {S-jdn, B-e-∏p-g). a-cp-a-°ƒ: Nn-∂-∏≥,- {ioe-X (-Pn-.-B¿.-F-^v.-Sn-.-F®v-.-F-kv. A¿-Øp-¶¬),kp-io-e.

l-cn-∏m-Sv: I-cp-h-‰ sX-°v ]m-hn-t´-cn¬ kp-Ip-am-c-∏Wn-°¿ (77). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: sse-e, hn-t\m-Zv, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: Hm-a\-°p-´≥, \n-Xy, hn-t\mZv.

A-½n-Wn-¡p-«n ap-J-Ø-e: th-fn-°m-´v ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-ΩnWn-°p-´n(74).

kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnsb sh-«n-s¡m¶p

D∏-f: kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnbm-b Iz-t´-j≥kwLmwK-sØ ar-Ko-b-am-bn sh-´n-s°m-∂p. ss]-h-fnI ]-©m-b-Øn-se tN-hm-dn-em-Wv kw-`hw. tN-hmdn-se _m-fn-I A-ko-kv (42) BWv sIm√-s∏-´Xv. Im-dn¬ ho-´n-te-°p t]m-hp-tºmƒ sI.F¬. 13 Un 824 \-º-dn-ep≈ Im-¿ A-]I-Sw h-cp-Øn C-t±lsØ h-en-®ng-®psIm≠p-t]m-bn tZ-l-am-kI-ew Ip-ªeo-a sh-´n ar-Ko-b-am-bn sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. Imk¿-tIm-Uv: t^m¿-´v kw-Lw k-©-cn-® Im-¿ D-t]-£n-®p c-£-s∏-Sp-Itdm-Un-se ]-tc-X\m-b bm-bn-cp∂p. \mew-Kkw-L-am-Wv sIm-e-]m-X-II-cn-s∏m-Sn A-_p-lm-PnØn-\p ]n-∂n-se-∂v kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v. bp-sS `m-cy Ip-™-eo-a s]¿-f-bn-se bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ (79). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A–p-√-Ip-™n (_mw-•q¿), P-∫m-dn-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ C-bm-sf Ad-jo-Zv(Ip-ssh-Øv). a-cp- d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p-sh-¶nepw ]n-∂o-Sv \n-c-]-cm-[n-bma°ƒ: ^m-Øn-am_n, sW-∂p I-≠v hn-´-b-®n-cp∂p. am^n-bmkw-L-߃ ssJ-dp-∂n-k, dm-ln-e. X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn-\p ]nk-tlm-Z-c߃: A-–p¿- ∂n-se-∂m-Wv t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂Xv. ]n-Xm-hv: d-lv-am≥, ap-l-ΩZv, Ipap-l-ΩZv. `m-cy: k-°o-\. k-tlm-Z-c-߃: e-Øo^v, ™-l-ΩZv, B-bn-jma-PoZv. _n, B-kypΩ.

\n-Ip-Xn]n-cn-hv kz-X-{´ G-P³-kn-sb t]m-en-kv ssI-sbm-gnªp; ¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn s\-¿m-än³-I-c kw-`-hw: GÂ-¸n-¡-Ww: P-. kn F³ cm-a-N-{µ³ \m-bÀ Bß-lXy sNbvXbm-Ä I\m-en a-cn¨p K-h. tUm-Î-À-am-cp-sS kw-Øm-\ ]-Wn-ap-S-¡v 29\v 18 a-Wn-¡qÀ I-b-dn X-e-t»-cn: km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS Xm-h-f-Øn¬ B-fl-l-Xy sN-bv-X [¿-a-Sw In-e-t° ]m-ebm-Sv kz-tZ-in s\-t√-cn-bn¬ ]n Kn-co-jn(51)s‚ P-Uw 18 a-Wn°q¿ I-b-dn¬ Xq-ßn-. ssh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmWv Kn-co-j-s\ B-fl-l-Xy sNbv-X \n-e-bn¬ I-≠-Xv. [¿-a-Sw t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-jWw \-S-Øn-. XpS¿∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ti-jw C≥-Iz-kv-‰v \-SØm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√-∂p ]-d™v t]m-en-kv ssI-sbm-gn-™-

Xm-Wv a-Wp-°q-dp-I-tfm-sf I-bdn¬ X-s∂ h-bv-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. C-Xn-\m¬ cm-{Xn ap-gph≥ \m-´p-Im¿ Xq-ßn-°n-S-∂ arX-tZ-l-Øn-\p Im-h¬ \n¬t°-≠n-h-∂p. c-≠p t]m-en-kpIm¿ A-hn-sS Uyq-´n-°v h-∂-Xmbn \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-∂-se cm-hn-se F-kv.sFbpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw I-b-dn¬ \n-∂n-d-°n C≥-Iz-Ãv \-S-Øn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. `m-cy:k-Xn.a-°ƒ: Zn¬\, an-Yp≥.

sN-ß∂ - q¿: π-kvh - ¨ hn-Zym¿-Yn I-\men¬ ap-ßn-a-cn®p. sN-dn-b-\m-Sv B-e F-kv.F≥. l- b ¿- s k- ° ≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kvh - ¨ hn-Zym¿Yn am-th-en-°-c A-dp-\q-‰n-aw-K-ew A-ºm-Sn-bn¬ {ioIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ F-kv (17) BWv a-cn-®X - v. C-∂s - e ssh-Io-´v aq-∂n-\v sN-dn-b-\m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]I - S- w. ¢m-kv I-gn-™v k-l] - Tn-If - psam-Øv I-\m-en¬ Ip-fn-°m-\n-dß - p-Ib-mb - n-cp-∂p. am-Xm-hv˛- P - b - e - £ - va - n. G-Ia-I-\m-Wv. ar-X-tZ-lw sN-ß-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬.

tIm-´-bw : s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ Uyq-´n tUm-Œ-sd-bpw B¿.Fw.H-sb-bpw k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 29\v tI-c-fm K-h.sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-w. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se tUm-Œ¿-am¿ \-S-Øn h-∂ ka-cw 29\v ]p-\-cm-cw-`n-°p-I-bm-Wv. Cu k-a-c-Øn-\v A-\p-`mhw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv kw-ÿm-\ hym-]-I kq-N-\m ]-Wn-ap-S°v. A-Xym-ln-Xw H-gn-sI-bp-≈ F-√m hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n-∏n-°pw. tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®n-s√¶n¬ s^-{_p-hc - n aq-∂p ap-X¬ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn A\n-›n-X Im-e ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm-\pw C-∂-se sI.Pn.Fw.H.F kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂v kw-ÿm-\ k-an-X tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v H.F-kv iymw-kp-μ¿ A-[y-£X - h-ln-®p.

sIm-®n: kw-ÿm-\ \n-Ip-Xn]ncn-hp k-{º-Zm-bw kz-X-{¥ GP≥-kn-sb G¬-∏n-°W - s - a-∂pw I-≈∏ - W - s - am-gp-°v X-Sb - m≥ _m¶v ap-tJ-\-bp-≈ ]-W-an-S-]m-Sv \n¿-_-‘-am-°-W-sa-∂pw ap≥ tI-cf - ssl-t°m-SX - n P-UP v- n Pkv‰ - n-kv kn F≥ cm-aN - {- μ≥ \mb¿ . sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bnse sI Fw am-Wn sk‚¿ t^m¿ _-Uv-P-‰v kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ _-UP v- ‰ - v ]m-\¬ N¿® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn-hn-[ \n-Ip-Xn-Iƒ Np-aØ - m\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-s≠-¶n-epw

A-Xp t\-Sm-\p-≈ kw-hn-[m-\w k¿-°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \n-Ip-Xn A-Sb - v°m-Øh - s - c ]-Wt- am kzm-[o-\tam t\m-°m-sX I¿-i\ - \n-ba - Øn-\p hn-t[-ba - m-°W - w- . \n¿-am-W km-a{- Kn-Iƒ-°v \nIp-Xn D-b¿-Øm-\p-≈ _-P‰ - v \n¿tZ-iw kw-ÿm-\-Øv h-f¿-® ssI-hc - n-°p-∂ \n¿-am-Wt- a-Je - sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p-w. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-th-≠-Xp-s≠-∂pw P-Ãn-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ Nq≠n-°m-´n. hym-]m-cn-Iƒ hm-‰v \n-Ip-Xn Np-a-Øp-∂-Xv k¿-°m-cn¬ F-

Øp-∂p-t≠m F-∂pw sN-°v t]m-kv-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-tWm-sb-∂p ]-cntim-[n-t°-≠X - p-s≠-∂pw A-t±lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. sI Fw am-Wn _-Uv-P-‰v ÃUn sk‚¿ U-bd - Œ - ¿ tUm. Fw F D-Ω≥ A-[y-£X - h-ln-®p. sIm-®n k¿-h-I-em-im-e kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw {]-^. tem-]k - v am-Xyq. c-Pn-kv-{Sm¿(C≥-˛-Nm¿Pv), tUm. sI km-P≥, tUm. km_p tXm-ak - v, B¿ Ir-jW v- ø - ¿, tUm. ta-cn tPm¿-Pv, hn-t\m-Zv amXyq, ]n F hm-kp-tZ-h≥, tUm. tPm-kv tP-°-_v, tUm. \n¿-a-e ]-Zv-a-\m-`≥, ]n sP tPm-Wn kwkmcn-®p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

hm-l-\m-]-I-S-¯nÂ- ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

l-k³-]n-Å

eo-em-a-Wn

am-Xyp

tPmÀ-Pv-Ip-«n

t{K-kn

kp-ss_-Zm-_o-hn

ta-cn-¡p-«n hÀ-Ko-kv

Cu-cm-‰p-t]-´: X-S-h-\m¬ ]m-d-bn¬ l-k≥]n≈ (81). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: sF-j, ]-tcX-bm-b ]p-fn-aq-´n¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: ap-lΩ-Zm-en, C-{_m-lnw, \ujm-Zv, l-en¬, \-ko-a, \kv-en, Pm-kv-an, P-kn-e. a-cp-a-°ƒ: k-^n-b, ^mcn-j, Pm-kv-an, k¬-a, apl-Ω-Zv, \n-km¿, sd-jo-Zv, s\-Po-_v.

Xn-cp-h-√: am-th-en-°-c C-d-hp-¶-c tIm-´-°m-Sv Ing-t°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy kn F≥ eo-em-aWn (73). kw-kv-Im-cw \msf ssh-Io-´v 3.-30\v Xp-Ie-t»-cn am-en-bn¬ ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: kp-PmIp-am-cn, kp-am-jv. a-cp-a-°ƒ: F≥ cm-P≥, k-cn-X.

Xn-cp-h-√: sh-Æn-°p-fw a-cp-tXm-´-Øn¬ ]m-e-°pgn-bn¬ ]n Pn am-Xyp (tPm-bn-˛82). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. `m-cy: X-¶-®n. a-°ƒ: ao-\, jo-e, t£a. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, h¿-Ko-kv, F-{_-lmw tP°-_v tPm-_v.

hm-b-∏q-cv: s]-cn-tß-cn aÆn¬ am-tßm-´v tPm¿-PpIp-´n (75). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hmbv-∏q-cv sk‚ v ta-co-kv ]g-b-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

a-√-∏-≈n: Io-gv-hm-bv-∏q-cv ]-º-g-bn¬ ]-tc-X-\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy t{K-kn (72). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v Io-gvhm-bv-∏q-cv sk‚ v tXm-akv am¿-tØm ]-≈n- skan-tØcnbn¬. a-°ƒ: sP- n, Ip-am-cn, kq-k≥. a-cp-a-°ƒ: k-Æn, kmw, tPm-bn.

F-S-Xz: a-cn-bm-]p-cw ]oSn-I-∏-d-ºn¬ ta-cn-°p-´n h¿-Ko-kv (ta-cn-Ω-˛79). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v \m-en-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m -]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X ap-´m¿ h-enb-I-fw Ip-Spw-_mw-K-w.

Im-ZÀ-lm-Pn

IqØp-]-dºv: ]m-®-s∏mbv-I-bv-°p k-ao-]w ]m-\p≠-bn-se k-c-kz-Xn \nhm-kn¬ an-Yp≥ taml≥(25). ]n-Xmhv: tam-l\≥. amXmhv: {]oXn.

B-e-∏p-g: Nm-Ø-\m-Sv Nm-e-ßm-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b kn Fw s]m-∂-∏s‚ `m-cy kp-ss_-Zm_o-hn (83). J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10\v In-gt° a-l-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: kn ]n \m-k¿, \u-jm-Zv, \-Zo-d, j-°oe, ]-tc-X-\m-b C-Iv_m¬. a-cp-a-°ƒ: sseem-_o-hn, \-kv-a (Un.Fw.-H. Hm-^n-kv), jo-_, A-–p¬-I-cow, F-®v sI A-–p¬-tIm-b (hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Fw-tπm-bokv bq-\n-b≥ (kn.-sF.Sn.-bp, Pn-√m sk-{I-´-dn).-

tNte-cn: h-≈p-h-t®-cn ]o-Sn-I-bn¬ Im-Z¿-lmPn(92). `m-cy: \-^o-k. a°-ƒ: A-–p-¿-d-lv-am≥, A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv, kp-ss_-Z, ^m-Øna.

an-Yp³ tam-l³

\-koÀ B-e-Øq¿: a-cp-Xw-°m-Sv hm-\q¿ ]-tc-X\m-b C{_m-ln-an-s‚ a-I≥ \ko¿ (38). DΩ: j-co-^, `mcy: dw-eØv. a-I≥: A≥-jmZv. k-tlm-Z-c߃: A-k\m¿, D-k-\m¿, _-jo¿, I-a¿-∂n-k, j-°o-e, sk-ao\.

kp-ZÀ-i-\³ssh-°w: Sn-.hn. ]p-cwB-™n-en-°¬- F- hnkp-Z¿-i-\≥- (59). kw-kvIm-cw- C-∂v- H-∂n-\v. Sn-.h -- n. -]p-cw- a¿-®-‚ v-kv- A-tkmkn-tb-j≥- sk-{I-´-dn-bmWv. `m-cy- :- e-Xn-I.--- a-°ƒ:- tUm.-- hn-\o-X- (Im-hn-√Øv- tlm-an-tbm- ¢n-\n-Iv-, X-Æo¿-ap-°w-), ssh-imJv-. a-cp-a-I≥-:- iymw-_m_p (t^m-t´m-{Km-^¿-).

tam-\n-¡ am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏p-c°¬ sIm-®u-tk-∏n-s‚ `m-cy tam-\n-°(86). a°ƒ: ]u-tem-kv, A-∂wIp-´n, tdm-kn-en, h¿-Kokv, sIm-®p-t{X-ky, km\n, sa¿-fn, ]-tc-X-bm-b ta-gv-kn.

s]m-¶p h-S-°-t©cn: In-g-°t©-cn sIm-gp-°p-≈n ]me-Wn-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy s]m∂p(76). a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥ , c-ta-jv-_m_p , thip, kp-aXn, ]-tc-X\m-b thep. a-cp-a°-ƒ: N-{μ≥, _m-_p, kp-io-e, tc-Wp-I, c-P\n.

N-ß-\m-t»-cn: ]p-Xp-∏≈n-°v k-ao-]w sIm-®mep-aq-´n¬ I-gn-™ 21 \v Sn∏¿ ss_-°p-am-bn Iq-´nbn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv {]-`m-I-c³ tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn a-cn-®p. tam-kv-tIm s]m≥-]p-g]-©m-b-Øv B-dmw hm¿°-Sp-Øv a-t©-cn-°-f-ØnUv am-bn-Ø-d Nm-c-aw-K¬ tXm-a-kv sk-_m-kv-‰yew kmw-Pn `-h-\w (a-‰Øn¬) Fw -B¿ {]-`m-I- s‚ a-I≥ sS¬-k¨ tXm-a-km-Wv (31) a-cn-®-Xv. kwc≥ (66). `m-cy: ]-tc-X-bm- kv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq-∂n-\v ap-≠p-]m-ew sk‚ v b \-fn-\n. a-°ƒ: kmwta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-¬. tIm-´-bw sa-UnPn,- Pn-Pn. a-cp-a-°ƒ: °¬ -tIm-f-Pn-¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. N-ß-\mss_-Pp,- {]-ko-X. kwt»-cn I-cn-°-t\-Øv sS-Iv-ssì-kv Po-h-\-°m-c-\mkv-Im-cw C-∂v 12\v ho-´p- bn-cp-∂p. `m-cy: {Ko-jv-a. a-Iƒ {In-Ão-\ (H-∂-c h-bh-f-∏n¬.kv).

Nmt¡m s]cn-tßmw: Xncpta\nbnse CSØp-≠nbn¬ C sI Nmt°m(79). `mcy: tdmkΩ. aIƒ: F¬-kn. acpaI≥: Pbvtam≥. kwkvImcw \msf sk‚ v tacokv ItØm-en° tZhmeb skantØcnbn¬.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

N-ß-\m-t»cn: hn-Zym¿-Yn-sb ho-Sn-s‚ P-\¬ I-ºnbn¬ jm-fn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. Xrs°m-Sn-Øm-\w tXm-∏n¬ tXmakv tPm-\-Ω Z-º-XnI-fp-sS aIƒ tkm-Wn-bm tXm-a-kv(13)s\-bm-Wv C∂-se D®-bv°v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. N-ß-\m-t»-cn sk‚ v tPmk-^v kv-Iq-fnse 9mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bmWv. Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-enkv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p.

Xos¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn I-gn-ª bph-Xn a-cn-¨p

ImÀ-Xym-b-\n

kp-Ip-am-c-¸-Wn-¡À

i-in-Ip-amÀ

hn³-kâv

X-¦-a-Wn-b-½

km-dm-½

c-Lp

A-\nÂ-Ip-amÀ

tN¿-Ø-e: I-Æ-¶-c Im¿-Øn-I tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n -sI -hmkp-hn-s‚ `m-cy Im¿-Xymb-\n (84). kw-kv-Im-cw C∂p c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: im-c-Z, ]p-cp-j≥ (-C-¥y≥ sd-bn¬-th),sI s-- ]m-∂-∏≥ (-Pq-\nb¿ kq-{]-≠v,- Pn-√m- {S-jdn, B-e-∏p-g). a-cp-a-°ƒ: Nn-∂-∏≥,- {ioe-X (-Pn-.-B¿.-F-^v.-Sn-.-F®v-.-F-kv. A¿-Øp-¶¬),kp-io-e.

l-cn-∏m-Sv: I-cp-h-‰ sX-°v ]m-hn-t´-cn¬ kp-Ip-am-c-∏Wn-°¿ (77). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: sse-e, hn-t\m-Zv, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: Hm-a\-°p-´≥, \n-Xy, hn-t\mZv.

aq-hm-‰p-]p-g: sX-°≥ amdm-Sn t]-∏-Xn-bn¬ i-inIp-am¿(50). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: B-c-Xn (aq-hm-‰p-]pg, F-kv.-F≥.-Un.-]n.-F®v.- hn-Zym¿-Yn-\n). kw-kvIm-cw C-∂v H-∂n-\v aq-hm‰p-]p-g s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

a-´m-t©-cn: t^m¿-´psIm-®n Rm-en-∏-d-ºn¬ In-‰v Iym-‰v tdm-Un¬ tIm-t∂m-Øv hn≥k‚ v(82). `m-cy: ]-tc-Xbm-b kn-kn-en. a-°ƒ: kn-ÿ sP-kn, ¢m-c≥kv, s\¬-k≥, sP-bnwkv, s¢-kn, sP-Iv-k≥. acp-a-°ƒ: sd-Po-\, ta-gvkn, tj¿-fn, ssk-a¨, jo-P. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v sh-fn km‚m-{Iq-kv s_-kn-en° sk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: Io-gn-√w Im-ev-]-Sn-°¬ ho-´n¬ X¶-a-Wn-b-Ω (86). -a-°ƒ: ]-¶-Pm-£≥ \m-b¿, \mcm-b-W≥ \m-b¿, `m¿-§hcm-a≥, ]-fl-Ip-am-cn. acp-a-°ƒ: cm-P-tKm-]m¬, c-a-Wn-b-Ω, cm-[n-I, ssj-e-P Ip-am-cn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

ssh-∏n≥: sN-dm-bn sk‚ v tdm-kv tZ-hm-e-bØn-\v k-ao-]w ap-tf-cn°¬ (-]-\-©n-°¬) ]tc-X-\m-b Ip-™p-Ip™n-s‚ `m-cy km-dm-Ω(85). k -- w-kv-Im-cw C-∂p ssh-Ip-t∂-cw 3\v sN-dmbn sk‚ v ta-co-kv h-enb- ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-- -°ƒ: h¬-k, Hma-\,- tPm¿-Pv,- Ko-X. -a-cp-a-°ƒ: am-Øp-°p-´n,tPm-,- km-en.

Im-°-\m-Sv: ]-c-∏-bn¬ ho-´n¬ I-dp-º≥ a-I≥ kn sI c-Lp(37). F≥.]n.-H.-F¬. Xm¬-°m-enI Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: k-Pn-X. a-I≥: k-c≥-Pn-Øv.

a-´m-t©-cn: aw-K-e-Øp-]d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ a-I≥ F-®v F≥ A-\n¬-Ip-am¿ (66˛Ip-™p-tam≥). `m-cy: c-aWn (dn-´.- ^p-Uv tIm¿-]td-j≥). a-°ƒ: A-tPjv, A-an-Xv. a-cp-a-Iƒ: dn\n A-tP-jv. kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se H-º-Xn-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\Øn¬.

A-½n-Wn-¡p-«n ap-J-Ø-e: th-fn-°m-´v ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-ΩnWn-°p-´n(74).

Ip-ªeo-a Imk¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X\m-b I-cn-s∏m-Sn A-_p-lm-Pnbp-sS `m-cy Ip-™-eo-a (79). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A–p-√-Ip-™n (_mw-•q¿), d-jo-Zv(Ip-ssh-Øv). a-cpa°ƒ: ^m-Øn-am_n, ssJ-dp-∂n-k, dm-ln-e. k-tlm-Z-c߃: A-–p¿d-lv-am≥, ap-l-ΩZv, Ip™-l-ΩZv, B-bn-jm_n, B-kypΩ.

a-lv-aq-Zv A-go-t°mSv: Snw-]¿ hym]m-cn s]m-bv-Øpw-IS-hv jm_n-b a-l-en¬ a-lvaq-Zv(63). ]-tc-Xcm-b Ip™-l-Ω-Zn-s‚bpw \-^ok-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: kn sI dw-eØv. a°ƒ: Pp-_m¿, Pp-ss_\, Pp-ss\Zv, Pm-jn¿, jm-_n-b.

tZ-h-Ên-¡p-«n am-f: X-fn-b-\m-b-Øv tZh- n-°p-´n(67). `m-cy: ]u-fn. a-°ƒ: kn B≥ sX-tc-km-kv, sU-∂n, B‚-Wn.

A-¶-¡p-«n tIm-X-aw-K-ew: ssa-eq¿ Xp-cp-Øn-∏n-≈n¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy A-∂-°p´n(85). a-°ƒ: a-Ømbn, ta-cn, Nn-∂-Ω, F¬kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-knen, F-Ωm-\p-h¬, sPbnw-kv.

^m-¯n-a aq-hm-‰p-]p-g: ap-f-hq¿ ]pfn-bv-°-°p-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b sk-bv-Xn-s‚ `mcy ^m-Øn-a(88). J-_-dS-°w \-S-Øn.

P-em X-e-t»cn: s]m∂yw {km-ºn-bn-se tIm-hpΩ¬ Ip-™n-°-≠n a-dnbm-kn¬ sI sI P-em¬ (55). `mcy: a-dnbp. a°ƒ: jn-ep sj-dn≥, Pw-jmZv. a-cp-aI≥: \n-lmZv.

Ir-jv-W³ \m-bÀ h-f-b≥-Nn-d-ß-c: a-\-bØ Fw sI Ir-jv-W≥ \m-b¿(97). `m-cy: e-£v-anIp-´n-b-Ω.

_me³ Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-Sv sk‚-dn-se ssX°-≠n ho-´n¬ a-tSm-\m-≠n _me≥ (72). `m-cy: e-£van. a°ƒ: kan-X, k-cn-X. a-cp-a°ƒ:k-t¥mjv, jmPn.

tU-hn-Uv tk-hyÀ

sZm-ssc-kzm-an

am-Xyp

cm-a-N-{µ³

J-Zo-Pm D-½

{]-`m-I-c³

emkÀ

s]-cp-ºm-hq¿: ap-Sn-°¬ Ip-Sn-en ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ssk-\p-±o≥ a-I≥ jw-kp-±o≥ am-ÿ(62). `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: Ppss_¿ _m-_p, dpss^¬, kn-dm-Pv. a-cp-a-°ƒ: _n-_n-X, k^o-d, \n-Pp. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ap-Sn-°¬ ap-kv-enw P-amA-Øv J-_¿-ÿm-\n¬.

t^m¿-´v-sIm-®n: _w-•mhv-]-d-ºn¬ tU-hn-Uv tkhy¿(68). `m-cy: ta-cn tkhy¿. a-°ƒ: Pn-tPm, sjdn≥. a-cp-a-Iƒ: \o-\. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v \-kv-d-Øv Xn-cpIp-Spw-_ tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬.

a-´m-t©-cn: B-\-hmXn¬ ]m-en-bw-sse-\n¬ sI sZm-ssc-kzm-an(92). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ku-cn. a-°ƒ: Im-©-\, tKm-]me-Ir-jv-W≥ (_-lv-ssd≥), kp-tc-jv (tlm-t¶mMv), {io-cmw(Zp-_m-bv), kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.

ssI-Xm-cw: X-ø-Øm-gØv ho-´n¬ cm-a-N{μ≥(Ir-jv-W-˛67) dn-´.^-b¿-t^m-gv-kv DtZym-Kÿ≥. `m-cy: cm-[. a°ƒ: cm-tP-jv, c-iv-an. acp-a-°ƒ: k-Pn, cm-tP-jv, k-Po-hv.

A-l-a-Zv lm-Pn

a-dn-bp-½

In-g-°-º-ew: Xm-a-c®m¬ I-√m-∏m-d ho-´n¬ sI hn am-Xyp(75). `m-cy: A-®m-Ω. a-°ƒ: en-kn, tPm-bn, F¬-tZm, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]u-tem-kv , A-\n-e, dn-‰v, {In-Ãn. kwkv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v sk‚ v.-ta-co-kv bm-t°m_m-b h-en-b]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬.

sIm-√w: Nm-Øn-\mw-Ipfw Ip-gn-X-S-Øn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cp-hm ap-lΩ-ZvIp-™n-s‚ `m-cy JZo-Pm D-Ω(85). a-°ƒ: jw-kp-±o≥, l-_o-_v, k_o-em _o-hn, A-–p¬ A-ko-kv, sj-co-^v Ip-´n, kp-sse-am≥ Ip-™v, kenw. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xmb I-am-ep-±o≥, jm-Plm≥.

sIm-√w: X-´m-a-e Rm-h\-gn-I-Øv {]-`m \n-hm-kn¬ F≥ {]-`m-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: hn kp-\o-Xn. a°ƒ: ]n tam-l-\≥, ]n aWn-°-em¬, ]n k-enw-Ipam¿, ]n {]-k-∂-Ip-am¿, ]n tKm-]-Ip-am¿, ]n Fkv {]-`, ]n F-kv {]n-b. acp-a-°ƒ: B¿ kp-K-‘n, ]n tc-Wp-I, F-kv kp-\nX, F-kv ko-\, F≥ Kncn-P, ]n F-kv {]-k-∂≥, hn-iz-\m-Yv Zm-kv.

a-™pΩ¬: sIm√w-]-dºn¬ em-k¿(87). `mcy: hn-tcm-Wn. a°ƒ: sle≥ (sl-Uv-an-kv-{Skv, sk‚ v.]b-kv sS≥ F¬.]n.kv-Iqƒ ap-d-bq¿), s\¿-an-‰v (tPm-kv C-e-{Œn°¬ G-P≥-kokv, F-dWm-Ip-fw), _n-_n-\, B≥-k≥ (]mc-‰v ssSte-gvkv, F-d-Wm-Ip-fw), πm-kn-Uv (sk‚ v. ]b-kv sS≥ F¬.]n. kv-Iqƒ apd-bq¿). a-cp-a°ƒ: {^m≥kn-kv (Un.Fw.B¿.kn. F-d-Wm-Ip-fw), sS- n (A-sse-kv ^-b¿ knÃw I-f-a-t»-cn), tPm-kv (sI.F-kv.C._n. I-f-at»-cn), sS¬-a. kw-kv-Imcw C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n\v a-™p-Ω¬ Atam-¬`h- am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

N-{µ³ {io-aq-e-\-K-cw: Xm-Wnho-´n¬ Sn Fw N-{μ≥ (56). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: \oXp, \n-[n≥. a-cp-a-I≥: kn-Pp.

ta¬-]d - º - :v I-f\ - m-Sv _kvÃm‚ v A-øt- ¶m¬ tdmUn-se A-la - Z- v lm-Pn (74). `m-cy: dw-kØ - v _ohn. a-°ƒ: iw-kp-±o≥, _Zvd - p-±o≥, A-ao¿, ap-Po-_v , \-^o-k, B-bn-i, D-ssad, J-ad - p-∂n-k. a-cp-a° - ƒ: J-ad - p-∂n-k, l-_o-_, k^o-\, P-ko-e, A-–p¿ dlva v- m≥, ap-lΩ - Z- e - n.

s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-Ip∂v Ip-Zq¿ tdm-Uv sIm-fØpw-I-c lu-kn-se a-dnbp-Ω (70).- a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, A-–p¿ d-low, _ohn, B-bn-i, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥, Fw kn C-{_m-lnw , im-^n sX-cp-h-Øv , apwXm-kv, \-kow.-

cho-{µ³ Iq-Øp-]-dºv: I-t≠-cnbn-se tIma-Øv lukn¬ hn c-ho-{μ≥(62). `mcy: sI Hma-\. a°ƒ: tdm-P, tkm-\, jo-P. a-cp-a°ƒ: _m_p, cm-tPjv.

C-cn´n: s]-cp-º-d-ºv bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-≥ s]-cp-ºd-ºv a-t\m-Pv \n-hm-kn¬ sI sI _m-e-tKm-]m-e≥ amÿ(77). `m-cy: sI sI b-tim-Z. aI≥: tPym-Xnjv Ip-am¿(A-[ym-]I≥, C-cn-´n l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqƒ), a-cp-aIƒ: [\y.

A-NypX³ Iq-Øp-]-dºv: B-ºn-emSv ]m-¶p-Ω-en-se ssj-Pm \n-hm-kn¬ ]-te-cn ANyp-X≥(65). `m-cy: im¥. a°ƒ: ssj-P, jmPn, ssjPp. a-cpaI≥: jm-Pn.

D-®y-¿ ap°w: ta-°p-≠m-‰n¬ ]tc-X\m-b sXø-s‚ `m-cy D-Æy-ø(84).

A-\n-cp-²³

tKmIp-e _m-_p

a-bq-c-\mY³

Aw_n-I sI \mbÀ

apl½Zv

cm-tP-jv

tKm-]-Ip-am-c-³ \m-bÀ

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ s]-cn-ßm-Sv X-S-Øn¬ ho´n¬ A-\n-cp-≤≥(73). `mcy: ]-tc-X-bm-b kp-temN-\. a-°ƒ: _o-\, ko\, hn-t\m-Zv, jo-\, k‘y. a-cp-a-°ƒ: tam-l\≥, hn-P-b≥, {]-`m-Ic≥, jn-_p.

Nh-d: \o≠-I-c ]pØ≥Xp-d kp-μ-c-t»-cn¬ tKm-Ip-e-_m-_p(74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: C-μn-c. a°ƒ: A-Uz. KwKm-ZØ≥, Kw-K. a-cpa°ƒ: t__n, em¬-Pn.

B-ep-h: tImºm-d Nm-ebn¬ ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: _o-]mØp. a°ƒ: A-–p¬-I-cow, kn-±oJv, Aen, P-am¬, sF-jm_n, d-jo-Z. a-cp-a°ƒ: kpl-d, k-^cn-b, dm-ln-Z, j-ao-\, \_o-k, sam-bv-Xo≥, keow. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11 \v Ip-gn-°m-´pI-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

B-cy-\m-Sv: I-c-Ip-fw ]≈n-hn-f hn-jv-Wp-`-h\n¬ tKm-]-Ip-am-c≥ \mb¿ (52). `m-cy: A-Pn-XIp-am-cn. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-im-Jv.

tIm-´°¬: Im-h-XnIfw ]-tc-X\m-b sam-bvXo-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-ZvIp-´n (68). `mcy: ]-tcXbm-b D-tΩ-cn-b. a°ƒ: A-b-ΩpZp, sam-bv-Xo≥-Ip´n, I-cow, Ip-™mØp, dm-_n-b, ^m-Øn-a-°p´n, kp-sseJ.

I-S-h{¥: dn-´. {U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ ]-tc-X\m-b Ip-‰ym-Øv Un Ip-am-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy Aw_nI sI \m-b¿(74). a°ƒ: {]-Im-iv \m-b¿ (P-\. amt\-P¿ Xm-Pv-tlm-´¬), e£v-ao-tZhn, cm-[m-Ir-jvW≥ (ssh.{]-knU‚ v A-a-Iv-kv C≥-jp-d≥-kv t{_m-t°-gv-kv). a-cp-a°ƒ: P-b-{io, {]-Im-iv \mcm-b-W≥ (ko-\n-b¿ {_m-©v -am-t\P¿, bpss\‰-Uv C-¥y C≥-jpd≥-kv), tUm.{io-I-e (F≥.F-kv.F-kv.l-b¿ sk-°≥U-dn am-Wn-IyawK-ew). kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Im∏n-°m-Sv Xn-cp-Ip-Sw-_m-eb-Øn¬ cm-tP-jv (40˛-apØq-‰v ^n≥-tIm¿-∏v ]-g-hß-_m-Sn {_m-©v am-t\P¿). `m-cy: c-Pn-Xm-ta-cn. a-I≥: B-cy≥.

^m-¯n-am _o-hn

a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw Su¨-lmƒ tdm-Un¬ Sn Fw a-bq-c-\m-Y≥ (_m_p˛71). `mcy: Sn sI Kncn-P. a°ƒ: a-Rv-Pp, a[p. a-cp-a°ƒ: kmPp, hn\nX a[p. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11 \v Iq-h-∏mSw s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g tNcn-bn¬ a-W-en¬ \-K¿ H∂n¬ a-W-ta¬ ho-´n¬ A-en-bm-cp Ip-™n-s‚ `m-cy ^m-Øn-am _ohn(75).

¢m-c ss]-en Ip-º-f-ßn: I-Sp-ßmw-]-dºn¬ ¢m-c ss]-en(84).

ap-l-½-Zv-Ip-«n

]m-dp-¡p-«nb½

ta-em-‰q¿: ]-g-b sI.Fkv.C._n ]-Sn-bn-se F Fw \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im-cm-´v-sXm-Sn ]m-dp-°p´n-b-Ω(61). a-°ƒ: tZ-ho-Zm-k≥ , ^¬-Kp-W≥, kp-μ-tcizcn. a-cp-a-°ƒ: kv-an-X, A-ti-mI≥, Pn-j.

h-mkp ssh-ZyÀ a-t©cn: ]-ø-\m-Sv tNme-°¬ tNm¿-∏-t´-cn hmkp-ssh-Zy¿(75). `m-cy: kp-temN-\. a°ƒ: A-\n¬, kp-\n¬, {]Zo-]v, Kn-cojv, \n-j.

hm-kp-tZ-h-³ ap°w: a-Wm-t»-cn amhn≥-Np-h-´n¬ A-°-c-bnS-Øn¬ hm-kp-tZh≥(55). ap-t≠m-´p-Ipfß-c ar-Km-ip-]-{Xn-bnse Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p. `mcy: do-P. aIƒ: A-RvPn-X tZh≥. ktlm-Z-c߃: ]o-Xmw-_c≥, {io-[-c≥, {]-`mIc≥, I-a-ew, `m¿-Khn.

A-]-I-S-¯nÂ- ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: ss_-°-]-I-S-sØ-Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. I-f-a-t»-cn B¿.-sF. sk‚-dn-se Po-h-\-°m-c-\pw ]m-Sn-h-´w s]-cp-ºn-≈nho-´n¬ km-Pp(35) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ P-\p-h-cn B-dn-\v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn\p k-ao-]-Øv sh-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn-em-Wv kmPp-hn-\v ]-cn-t°-‰-Xv. Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw C-∂-se ssh-In-t´m-sS a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: [-\y. a-°ƒ: ao-\m-£n, am-f-hnI. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.-30\vv A-ºm-´p-Im-hv s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.

jw-kp-±o³ am-ÌÀ

_me-tKm-]m-e³

C-Sp-°n: Xo-s∏m-≈-te-‰p Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. am-¶p-f-Øn\p k-ao-]w B-dm-ssa¬ πm-t®-cn¬ k-Po-h-s‚ `mcy A-Pn-X(34) bm-Wv a-cn®-Xv. `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X- a-Zy-]m-\-hpw Ip-Spw-_I-el-hpw aq-ew A-Pn-X kz-bw XosIm-fp-Øp-I-bm-bncp-s∂-∂v ]-d-bp-∂p. k-Po-h≥ a-Zy-]n-®p-h-cp-∂ Zn-hk-ß-fn-se-√mw I-e-lw ]-Xn-hm-bn-cp-s∂-∂v Ab¬-hm-kn-Iƒ hy-‡-am-°n. A-Sp-°-f-bn¬ h-®v asÆ-sbm-gn-®v Xo-s°m-≈n-bp-am-bn ap≥-h-i-tØ-bv°v h-∂ A-Pn-X-sb c-£n-°m≥ `¿-Øm-hpw X-ømdm-bn-√. B-fn-°-Øp-∂ Xo-bp-am-bn ]p-d-tØ-°v HmSn-b A-Pn-X A-Sp-Øp-f-f Hm-S-bn¬ ho-Wp. A-b¬°m¿ D-S≥- A-Sn-am-en-bn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw tIm-´-b-tØ-°v am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wp a-cn-®-Xv. 10 h-b- p-≈ I-Æ≥, 5 h-b- p-Im-cm-b A-Jn¬, Aa¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw

Im-h-\m-Sv: A-⁄m-X-\mb hr-≤-s‚ ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-se tam¿-®-dn-bn¬. Ign-™ F-gn-\v cm-{Xn H-ºXn-\v Im-h-\m-Sv P-Mv-j\n¬ h-®p Im-dn-Sn-®p hr≤-\v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cns° I-gn-™ 18\v a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-dp-∏p \n-d-tØm-Sp Iq-Sn-b-Xpw 162 sk‚n ao-‰¿ \o-f-ap-≈-Xp-am-b hr-≤s‚ t]-tcm ÿ-e-t]-tcm A-dn-bn-√. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. hr-≤-s\-°p-dn-®v F-s¥¶nepw -hn-h-c-hpw e-`n-®m¬ i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-enkv kv-t‰-j-\p-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. t^m¨: 0474˛2770966.

Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-cn-¨p

s\-øm-‰n≥-I-c: t]-hn-j-_m-[-tb-‰v Nn-In¬-k-bnen-cn-s° Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. s\-øm-‰n≥-I-c B-dmepw-aq-Sv A-Xn-b-∂q¿ Nm-\¬-°-c ho-´n¬ am-lo≥ (43) B-Wv I-gn-™-Zn-h-kw a-c-W-s∏-´-Xv. ar-X-tZlw J-_-d-S-°n.

kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnsb sh-«n-s¡m¶p

D∏-f: kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnbm-b Iz-t´-j≥kwLmwK-sØ ar-Ko-b-am-bn sh-´n-s°m-∂p. ss]-h-fnI ]-©m-b-Øn-se tN-hm-dn-em-Wv kw-`hw. tN-hmsh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv Ip-gn-bn¬ ho-´n¬ dn-se _m-fn-I A-ko-kv (42) BWv sIm√-s∏-´Xv. ssk-\-_m _o-hn (63). a- Im-dn¬ ho-´n-te-°p t]m-hp-tºmƒ sI.F¬. 13 Un °ƒ: jm-P-lm≥ (sk824 \-º-dn-ep≈ Im-¿ A-]I-Sw h-cp-Øn C-t±l{I-´-dn s\-Sp-a-ßm-Sv Xmsam-bv-Xo³ sØ h-en-®ng-®psIm≠p-t]m-bn tZ-l-am-kI-ew H-Xp-°p߬: Ip-gn-∏p-dw eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv), sh-´n ar-Ko-b-am-bn sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. a-Wn-]-d-º≥ sam-bv-Xo≥ \n-km¿ (an¬-a, Xn-cp-h-\- kw-Lw k-©-cn-® Im-¿ D-t]-£n-®p c-£-s∏-Sp-I¥-]p-cw), ^-kn¬ (s]m- bm-bn-cp∂p. \mew-Kkw-L-am-Wv sIm-e-]m-X-I(70). `mcy: B-bnXp-`-c-W h-Ip-∏v sk-{Ii.a°ƒ: B-e ≥, AØn-\p ]n-∂n-se-∂v kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v. ao¿ , ^m-Øn-a, l-ko-\, t´-dn-b-‰v). a-cp-a-°ƒ: Pos]¿-f-bn-se bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ \m-tamƒ, k-_n-X, _n\p-ssk-_. kv-an-X (s]m-Xp-a-cm-a-Øv P-∫m-dn-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ C-bm-sf Ad-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p-sh-¶nepw ]n-∂o-Sv \n-c-]-cm-[n-bmh-Ip-∏v ). BâWn sW-∂p I-≠v hn-´-b-®n-cp∂p. am^n-bmkw-L-߃ Iq-Øp-]-d-ºv: ssI-tX-cn X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn-\p ]nI-∏-W-bn-se sIm-®p ho- Nm¯p ´n¬ B‚-Wn (72). `mcy: sIm-bn-em≠n: \-{º-Øv ∂n-se-∂m-Wv t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂Xv. ]n-Xm-hv: Ic tXm-´Ø-Sw Ip-gn-aoap-l-ΩZv. `m-cy: k-°o-\. k-tlm-Z-c-߃: e-Øo^v, eo-\. a°ƒ: sU∂n, ج Nm-Øp(72). a-PoZv. B≥kn, A-\n¬.

ssk-\-_m _o-hn

\n-Ip-Xn]n-cn-hv kz-X-{´ G-P³-kn-sb t]m-en-kv ssI-sbm-gnªp; ¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn s\-¿m-än³-I-c kw-`-hw: GÂ-¸n-¡-Ww: P-. kn F³ cm-a-N-{µ³ \m-bÀ Bß-lXy sNbvXbm-Ä I\m-en a-cn¨p K-h. tUm-Î-À-am-cp-sS kw-Øm-\ ]-Wn-ap-S-¡v 29\v 18 a-Wn-¡qÀ I-b-dn X-e-t»-cn: km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS Xm-h-f-Øn¬ B-fl-l-Xy sN-bv-X [¿-a-Sw In-e-t° ]m-ebm-Sv kz-tZ-in s\-t√-cn-bn¬ ]n Kn-co-jn(51)s‚ P-Uw 18 a-Wn°q¿ I-b-dn¬ Xq-ßn-. ssh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmWv Kn-co-j-s\ B-fl-l-Xy sNbv-X \n-e-bn¬ I-≠-Xv. [¿-a-Sw t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-jWw \-S-Øn-. XpS¿∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ti-jw C≥-Iz-kv-‰v \-SØm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√-∂p ]-d™v t]m-en-kv ssI-sbm-gn-™-

Xm-Wv a-Wp-°q-dp-I-tfm-sf I-bdn¬ X-s∂ h-bv-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. C-Xn-\m¬ cm-{Xn ap-gph≥ \m-´p-Im¿ Xq-ßn-°n-S-∂ arX-tZ-l-Øn-\p Im-h¬ \n¬t°-≠n-h-∂p. c-≠p t]m-en-kpIm¿ A-hn-sS Uyq-´n-°v h-∂-Xmbn \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-∂-se cm-hn-se F-kv.sFbpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw I-b-dn¬ \n-∂n-d-°n C≥-Iz-Ãv \-S-Øn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. `m-cy:k-Xn.a-°ƒ: Zn¬\, an-Yp≥.

sN-ß∂ - q¿: π-kvh - ¨ hn-Zym¿-Yn I-\men¬ ap-ßn-a-cn®p. sN-dn-b-\m-Sv B-e F-kv.F≥. l- b ¿- s k- ° ≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kvh - ¨ hn-Zym¿Yn am-th-en-°-c A-dp-\q-‰n-aw-K-ew A-ºm-Sn-bn¬ {ioIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ F-kv (17) BWv a-cn-®X - v. C-∂s - e ssh-Io-´v aq-∂n-\v sN-dn-b-\m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]I - S- w. ¢m-kv I-gn-™v k-l] - Tn-If - psam-Øv I-\m-en¬ Ip-fn-°m-\n-dß - p-Ib-mb - n-cp-∂p. am-Xm-hv˛- P - b - e - £ - va - n. G-Ia-I-\m-Wv. ar-X-tZ-lw sN-ß-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬.

tIm-´-bw : s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ Uyq-´n tUm-Œ-sd-bpw B¿.Fw.H-sb-bpw k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 29\v tI-c-fm K-h.sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-w. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se tUm-Œ¿-am¿ \-S-Øn h-∂ ka-cw 29\v ]p-\-cm-cw-`n-°p-I-bm-Wv. Cu k-a-c-Øn-\v A-\p-`mhw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv kw-ÿm-\ hym-]-I kq-N-\m ]-Wn-ap-S°v. A-Xym-ln-Xw H-gn-sI-bp-≈ F-√m hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n-∏n-°pw. tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®n-s√¶n¬ s^-{_p-hc - n aq-∂p ap-X¬ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn A\n-›n-X Im-e ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm-\pw C-∂-se sI.Pn.Fw.H.F kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂v kw-ÿm-\ k-an-X tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v H.F-kv iymw-kp-μ¿ A-[y-£X - h-ln-®p.

sIm-®n: kw-ÿm-\ \n-Ip-Xn]ncn-hp k-{º-Zm-bw kz-X-{¥ GP≥-kn-sb G¬-∏n-°W - s - a-∂pw I-≈∏ - W - s - am-gp-°v X-Sb - m≥ _m¶v ap-tJ-\-bp-≈ ]-W-an-S-]m-Sv \n¿-_-‘-am-°-W-sa-∂pw ap≥ tI-cf - ssl-t°m-SX - n P-UP v- n Pkv‰ - n-kv kn F≥ cm-aN - {- μ≥ \mb¿ . sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bnse sI Fw am-Wn sk‚¿ t^m¿ _-Uv-P-‰v kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ _-UP v- ‰ - v ]m-\¬ N¿® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn-hn-[ \n-Ip-Xn-Iƒ Np-aØ - m\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-s≠-¶n-epw

A-Xp t\-Sm-\p-≈ kw-hn-[m-\w k¿-°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \n-Ip-Xn A-Sb - v°m-Øh - s - c ]-Wt- am kzm-[o-\tam t\m-°m-sX I¿-i\ - \n-ba - Øn-\p hn-t[-ba - m-°W - w- . \n¿-am-W km-a{- Kn-Iƒ-°v \nIp-Xn D-b¿-Øm-\p-≈ _-P‰ - v \n¿tZ-iw kw-ÿm-\-Øv h-f¿-® ssI-hc - n-°p-∂ \n¿-am-Wt- a-Je - sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p-w. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-th-≠-Xp-s≠-∂pw P-Ãn-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ Nq≠n-°m-´n. hym-]m-cn-Iƒ hm-‰v \n-Ip-Xn Np-a-Øp-∂-Xv k¿-°m-cn¬ F-

Øp-∂p-t≠m F-∂pw sN-°v t]m-kv-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-tWm-sb-∂p ]-cntim-[n-t°-≠X - p-s≠-∂pw A-t±lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. sI Fw am-Wn _-Uv-P-‰v ÃUn sk‚¿ U-bd - Œ - ¿ tUm. Fw F D-Ω≥ A-[y-£X - h-ln-®p. sIm-®n k¿-h-I-em-im-e kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw {]-^. tem-]k - v am-Xyq. c-Pn-kv-{Sm¿(C≥-˛-Nm¿Pv), tUm. sI km-P≥, tUm. km_p tXm-ak - v, B¿ Ir-jW v- ø - ¿, tUm. ta-cn tPm¿-Pv, hn-t\m-Zv amXyq, ]n F hm-kp-tZ-h≥, tUm. tPm-kv tP-°-_v, tUm. \n¿-a-e ]-Zv-a-\m-`≥, ]n sP tPm-Wn kwkmcn-®p.


6

thÀ-]mSv

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

bph-Xn d-_À-t¯m-«-¯n- a-cn-¨-\n-e-bn chn

^m¯n-a

Ip-ªe-hn

kq¸n

a-dn-bp-½

Ipªn-t]m-¡p lm-Pn

Ip-am-c³

FS-°c: DWn®¥bnse at©-cnsXm-SnI chn(50). `mcy : tim`-\. a°ƒ: A\q-]v, A\n-X. acp-a°ƒ : kua-y, jn_p.

FS-°-c: ]m¿en-bnse ]tc-X-\mb sh≈p-hºmen sambvXos‚ `mcy ^mØn-a(75). a°ƒ: Ako-kv, Ae-hn, A∫m-kv, lwk, aqk, Aen, l^vk-Øv, DΩ¿, \^o-k, laoZv.

FS-°-c: ap≠nse ta\m-´p-Ip-gn-bn¬ Ip™-e-hn(80). `mc-y: ^mØn-a. a°ƒ: Akvam-_n, kplvdm-_n, ^ntdm-kv, Ppssh-Zv. acpa-°ƒ: apl-Ω-Zv, lko\, keo-\, DΩ¿.

sIm-t≠m´n: Ip-dp∏Øv Ip-∂-Øv-]d-ºv ]pfn-°-eI-Øv kq∏n (75) a°ƒ: _-jo¿, tIm-b, ssk-\p±o≥,\-^o-k, I-Zo-P, j-l-\mkv. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zen, ssk-Xehn, kpl-d, d-kn-b, km-PnZ, aø-Øv \n-kvIm-cw cm-hn-se 10 aWn tIm-S-ßm-Sv Pq-am-akv-Pn-Zn¬

Im-h-\q¿: ]-tc-X\m-b sIm-´-∏pd-Øv Ip-≠v-emSn ap-l-Ω-Zv F-∂ am-\pIm-°-bp-sS `m-cy a-dn-bpΩ (70). a°ƒ: am-bn≥Ip´n, A-lΩ-Zv i-co^v, D-kv-am≥, A-–p¬ laoZv, A-–p-k-emw, J-ZoP, P-ao-e, dw-eØv, k-eo\. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_Z, B-an-\-°p´n, ap-lv-kn\, d-lva-Øv _ohn, jw\, A-–p√-°p´n, A-–pd-joZv, l-_o-_v d-lvam≥, A-–p¬-\mk¿.

thß-c: ]-d-∏q¿ C-cnß√q¿ C√n-]n-em-°-ense ]-d-tßmS-Øv Ip™-n-t]m-°p-lm-Pn (63). `m-cy: Ip-™nΩp. a°ƒ: ap-\o¿, km-ZnJv, A-kokv, \n-km¿, dn-bmkv,k-ao-d. a-cp-a°ƒ: kn≤oJv, D-Ωp-Ip¬kp, ap_-»n-d, k-lv-e, kp-ss^d. k-tlm-Z-c߃: tImb-°p´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

X-h-\q¿: A-X-fq¿ tIm¥w-Ipf-ß-c Ip-amc≥(87). X-h-\q¿ Fw.F.Fw.bp.]n kvIqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\pw A-b¶-ew k¿-ho-kv _m¶v ap≥ {]-kn-U-‚p-amWv. a°ƒ: km-hn-{Xn, im-¥, tim`-\, c-ho-{μ≥, tUm. cm-[. a-cp-a°ƒ: \m-cmbW≥, I-cp-Wm-I-Ic≥, e-£v-aW≥, t{]-a-N{μ≥, A-\n-X. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

A½n-Wn-A-½mÄ taem-‰q¿ : d-bn¬-th tÃj-\p k-ao-]w ]tc-X\mb ]p-Xp-t°m´n¬ Ip-´∏-s‚ `m-cy A-Ωn-Wn AΩmƒ(96). a-°ƒ: X¶∏≥, A-d-apJ≥, cma-Ir-jvW≥, aw-Kfw, k-c-kz-Xn, ]-tc-Xbmb cmP-Ω. a-cp-a°ƒ: hn-Pb≥, \m-cmbW≥, im-¥, D-j, Aw-_n-I, c-LqØa≥. kw-kv-Im-cw C∂v.

aqk

]m-¯p-«n

A-l-½-Zv-Ip-«n

Iq-Øp-]-dºv: B-ºnem-Sv ]m-¶p-Ω-en-se ssj-Pm \n-hm-kn¬ ]-te-cn A-NypX≥(65). `m-cy: im-¥. a°ƒ: ssj-P, jmPn, ssjPp. a-cpaI≥: jm-Pn.

a¶-S: A-cn-{] ]-tc-X\mb C-Sp-s]m-bn¬ Ip-™b-ap-hn-s‚ `m-cy ]m-Øp´n (70). a°ƒ: A-_q-_°¿, ssk-X-ehn, Ip-™n-apl-ΩZv. a-cp-a°ƒ: \-Pv-ap∂o-k, dp_o-\ Pm-kvan≥. k-tlm-Zc≥: aq-k°p´n. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 11\v A-cn-{] Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

sIm-t≠m-´n: \o-‰m-WnΩ¬ sh-≈m-c-sØmSn-I A-l-Ω-Zv-Ip´n (sN-dp-Æn lm-Pn ˛63). `mcy: l-eo-a. a°ƒ: ap-ln-bp-±o≥(JØ¿), A≥h¿, l-ko\.a-cp-a°ƒ: d-joZv, ^¿kn-\, jw-ko-d-Øv. J-_dS-°w C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v \o-‰m-Wn-Ω¬ Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

ku-an-\n

Ip-ªn-¡-Wmc³

Pm\p

ISep≠n: t]-Sn-bm-´pIp∂v ]-tc-X\m-b Aºm-fn Ip-™n-cm-as‚ (DÆn am-ÿ) `m-cy ku-an\n (92). a°ƒ: P-b-Ir-jvW≥, P-b-Zmk≥, P-b-{]-Imiv, P-b-e-£v-an. a-cp-a°ƒ: cm-P-e-£van, Ko-X, {]ko-X.

sIm-bn-em≠n: Ip-dp-hßm-Sv Im-{Im-´p-Ip-∂pΩ¬ Ip-™n-°-Wm-c≥ \m-b¿(72). `mcy: ao-\m£nA-Ω. a°ƒ: tZhn, iyma-f. a-cp-a°ƒ: {io-[c≥ (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥ s\m-®m-Sv F.bp.]n kv-Iqƒ t]-cm-{º), cmP ≥. k-©-b\w: hym-gw.

sIm-bn-em≠n: \-tS-cn Im-hpwh-´w I-≠º-Øv tKm-]me-s‚ `m-cy Pm\p(70). a°ƒ: A-timI≥, _m_p. a-cp-a-°ƒ: kp{]n-b, ko-a. k-tlm-Zc߃: I-eym-Wn(\¥n), ]-tc-Xcmb tNmbn, I-Wm-c≥.

A-NypX³

aWn-bq¿: Iptßm´p Ip∂p-Ω¬ aqk(93).`mcy IZo-P. a°ƒ AΩ-Xv,-lm-jnw, sambvXo≥, Ban-\,-B-bni, ssk\-_, kp ss_-Z. J_-d-S-°n.

A-Nyp-X³-\m-bÀ

IqØp-]-dºv: ]m-®-s∏mbv-I-bv-°p k-ao-]w ]m-\p≠-bn-se k-c-kz-Xn \nhm-kn¬ an-Yp≥ taml≥(25). ]n-Xmhv: taml\≥. am-Xmhv: {]oXn. k-tlm-Z-c≥: {]n-Yp≥taml≥. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hnse 9\p ho-´p-hf-∏n¬.

s]m-¶p

ln-°m-\m-bn t]m-b a[y-h-bkv-I a-°-bn¬ a-cn®p. N-¥-°p-∂v hrμm-h≥ tImf-\n ]t¥m-fn ju-°-Øn-s‚ `m-cy a-dn-bp-Ω (50) BWv a-cn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw a-°bn-seØn-b a-dn-bp-Ω l-dw ]-≈n-bn¬ Ipg™p ho-gp-I-bm-bncp∂p. a°ƒ: k-lo¿, k-_v-\, k-_o¿, jw\, j-loZv. a-cp-a°ƒ: A–p, dn-bmkv, \-koa, D-ss\-k. J-_-dS°w a-°-bn¬ \-S-°p-w.

ap-J-Ø-e: th-fn-°m-´v ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-ΩnWn-°p-´n(74).

am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏p-c°¬ sIm-®u-tk-∏n-s‚ `m-cy tam-\n-°(86). a°ƒ: ]u-tem-kv, A-∂wIp-´n, tdm-kn-en, h¿-Kokv, sIm-®p-t{X-ky, km\n, sa¿-fn,ta-gv-kn.

h-S-°-t©cn: In-g-°t©-cn sIm-gp-°p-≈n ]me-Wn-ho-´n¬ ]-tc-X\mb am-[h-s‚ `m-cy s]m∂p(76). a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥ (sN-Øv sXm-gnem-fn kn.sF. Sn.bp), cta-jv-_m_p (kn.]n.Fw.˛ hm-Wn-bt¶m-Sv {_m-©wKw, Npa´p-sXm-gn-em-fn kn.sF.Sn.bp), thip, kp-aXn, t]-c-X\m-b thep. a-cp-a°ƒ: N{μ≥, _m-_p,kp-io-e, tc-Wp-I, c-P\n.

_nµp

A-ÐpÂ-dk - mJv

\^o-k

imc-Z

A-Ðp A-ko-kv

]n.kn ]mew: F-c-™n°¬ ]-tc-X\m-b ]-fl\m-`≥ G-dm-Sn-bp-tSbpw X-øp-≈-Xn¬ H-‰-∏nem°-≠n k-Xy-h-Xn-AΩ-bp-tSbpw a-Iƒ _nμp(38). `¿-Ømhv: i-in tIm-c-ßmSv. a°ƒ: A\L, hn-jvWp. k-tlm-Zc߃: jmPn, ss_Pp.

\-cn-°p\n: Ip-´º - q¿ Aco°-≠n A-–p¿d-kmJv(48). A-ba - X - v˛Ban-\ Zº-Xn-If - p-sS a-I\ - mWv. `mcy: Bky. a°ƒ: Pkv\ v- , P-ko-d, Pw-jmZv, Pko¬. a-cp-aI≥: kn≤oJv. k-tlm-Zc - ߃: apl-ΩZv, jp-°q¿, a-\m^v, dw-e, ssa-aq-\, k-Pv\.

]-tømfn: Io-gq¿ sh-´ymSn A-–p-d-ln-am-s‚ `mcy I-f-Øn¬ IoØm-\ \-^o-k(58). a°ƒ: ^ntdm-kv(A-[ym-]-I≥ B¿.F.kn sslkvIqƒ I-S-ta-cn), ^k-e, ^m-cn-k, ^-ko-Z. a-cpa°ƒ: C-kv-am-bn¬, Bcn-^v(C-cp-hcpw a-kvI-‰v), A-jvd-^v(Ip-ssh-Øv), sa-l-dp-∂n-k.

^-tdm-°v:\√q¿ s]-cps¥m-Sn ]-tc-X\mb tKmhnμ-s‚ `m-cy im-c-Z(87). a-°ƒ: thWp, l-cnZmk≥, tNm-bn-°p´n, kXy-`m-a, kv-t\-le-X. acp-a°ƒ: km-hn-{Xn, iyma-f, t{]-a, Sn P-bcmP≥, ]-tc-X\m-b thWp. k-tlm-Z-c߃: Ip-™pÆn, ti-Jc≥, A-∏p-°p´≥, Nn∂≥, Pm\p. k-©-b\w: sh≈n.

\√fw: ]-tc-X\m-b I√n-t»-cn Jm-Z¿ F-∂-hcp-sS aI≥ A-–p¬ Ako-kv (43). D-Ω: D-sΩ-bvIp´n, `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: km-ln-Z, A¿jmZv. k-tlm-Z-c߃: Ip-™m-en-t°m-b, dwem_n. aø-Øv \-a-kv-Imcw C∂vv cm-hnse 9.00 aWn-°v D-≈n-t»-cn-Ip-∂v Pp-am a-kv-Zn¬. J-_-dS°w am-tØm-´w ]-≈nbn¬.

\-koÀ

Ip-ªeo-a

B-e-Øq¿: a-cp-Xw-°m-Sv hm-\q¿ ]-tc-X\m-b C{_m-ln-an-s‚ a-I≥ \ko¿ (38). DΩ: j-co-^, `mcy: dweØv, a-I≥: A≥-jmZv. k-tlm-Z-c߃: A-k\m¿, D-k-\m¿, _-jo¿, I-a¿-∂n-k, j-°o-e, sk-ao\.

Imk¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X\m-b I-cn-s∏m-Sn A-_p-lm-Pnbp-sS `m-cy Ip-™-eo-a (79). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A–p-√-Ip-™n (_mw•q¿), d-jo-Zv(Ip-sshØv). a-cp-a°ƒ: ^m-Ønam_n, ssJ-dp-∂n-k, dmln-e.

tZ-h-Ên-¡p-«n

^m-¯n-a

am-f: Ip-≠q¿ X-fn-b-\mb-Øv tZ-h- n-°p-´n(67). `m-cy: ]u-fn. a-°ƒ: kn. B≥ sX-tc-km-kv, sU∂n, B‚-Wn.

aq-hm-‰p-]p-g: ap-f-hq¿ ]pfn-bv-°-°p-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b sk-bv-Xn-s‚ `mcy ^m-Øn-a(88). J-_-dS-°w \-S-Øn.

A-¶-¡p-«n tIm-X-aw-K-ew: ssaeq¿ Xp-cp-Øn-∏n≈n¬ a-Øm-bn-bp-sS `m-cy A-∂-°p-´n(85). a-°ƒ: a-Øm-bn, tacn, Nn-∂-Ω, F¬-kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-kn-en, F-Ωm-\p-h¬, sP-bnwkv.

h-en-b-Ip∂v: sIm-S-eq¿ A-Nyp-X≥ \m-b¿ (Ip´≥-\m-b¿ ˛75).`mcy: Iu-k-eyA-Ω. a°ƒ: b-tim-Z, hn-P-b-e-£van, kp-\n-X, jo-P. a-cpa°ƒ: hn-iz-\m-Y≥,Ipam≥, cm-tPjv, tam-l≥Zm-kv. kw-kv-Im-cw cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

an-Yp³ tam-l³

a¡bn a-cn-¨p \n-e-ºq¿: Dw-d \n¿-h-

A-½n-Wn-¡p-«n

tam-\n-¡

Im-ZÀ-lm-Pn

Nmt¡m s]cn-tßmw: Xncpta\nbnse CSØp≠nbn¬(th Wm´v) C sI Nmt°m(79). `mcy: tdmkΩ. aIƒ: F¬kn. acpaI≥: Pbvtam≥. kwkvImcw \msf Xncpta\n sk‚ v tacokv ae¶c ItØmen° tZ hmeb skan tØcnbn¬.

chn

{io-\n-hmk³

N-¡n-¡p-«n

ssk\-_

_m-¸p-lm-Pn

sIm-bn-em≠n: ]m-e°p-fw sh-≈-d-°m-Sv sX-cp-hn-se A-Sn-b-dho-´n¬ c-hn(58). ]-tcXcm-b N-¥p˛e-£v-an Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\mWv. `mcy: im-¥. aI≥: A-\q]v. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-ºXn\v.

A-tØmfn: AtØm-fn-°m-hn¬ aoج {io-\n-hmk≥(56). `mcy: ku-an\n. a°ƒ: {in-kn-P, enb. a-cp-a°ƒ: kXoj≥, jnPp. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f∏n¬.

sIm-t≠m-´n : ]-tc-X\mb tN-\-ßm-S≥ Ip-´∏s‚ `m-cy N-°n-°p-´n (84). a°ƒ: Im-cn-°p´n, \oem≠≥, ap-Ipμ≥, Ko-X, kc-f, k-tcm-Pn\n. a-cpa°ƒ: Ioc≥, N{μ≥,Ip-™mK≥, hn-Pb-e-£van, am-[-hn, ]p-jv]-eX.

^-tdm°v: I-cp-h≥-Xncp-Øn aT-Øn¬-∏m-Sw ss]-°m-S≥ sXm-Sn ]tc-X\m-b ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy ssk-\_(67). J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 10.30\p I-cp-h≥-Xn-cpØn aT-Øn¬-∏m-Sw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿ÿm-\n¬.

tIm-´q¿: I-dp-tØSØv C√n-°¬ _m-∏plm-Pn(74). `mcy: B-an\. a-°ƒ:A≥-h¿(JØ¿), k-emw (Zp_bv), k-^n-b, dm-_n-b, A-kv-a. a-cp-a°ƒ: _jo¿, sam-bv-Xo≥-Ip´n, tIm-bm-ap´n, k¬-a, k-°o\.

tNte-cn: h-≈p-h-t®-cn ]o-Sn-I-bn¬ Im-Z¿-lmPn(92). sIm-f-t®-cn {Kma-∏-©mb-Øv ap≥ sshkv {]-kn-U‚ v, \q-t™cn al√v Im-c-Wh¿, apX-h√n F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy: B¿ Fw \-^o-k. a-°-ƒ: A-–p-¿-d-lv-am≥, A-_q-_-°¿(jm¿-P), ap-l-Ω-Zv(A-_p-Z-_n), kp-ss_-Z, ^m-Øna, B-an-\, l-^v-k-Øv, JZo-P, dw-e. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ a-PoZv ap-kveym¿ (ap-Z-cn-kv, ]m-\q¿), Fw sI im-Zp-en, F≥ sI aqk, ap-l-ΩZv, k-Øm¿.

]m-¯p-½-¡p-«n

Ip-«n-l-ʳ

lw-k

A-l-½-Zp®n

ap-cn-bm-f³

]-c-ta-iz-c³

\_o-k

sam-bv-Xo³-Ip-«n-lm-Pn

thß-c: ]-Øp-aq-®n-bnse ]-tc-X\m-b Im-¶-S°-S-h≥ Ip-™n-ap-l-ΩZv-lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-°p-´n(79). a°ƒ: tImap, sam-bv-Xo≥, CØo-a, _nPp, a-dn-bm-Ω, ]m-ØpΩp, ssa-aq-\. a-cpa°ƒ: C-Øoap, B-bnipΩp, A-e-hn-lm-Pn, Ip™n-ap-l-ΩZv, ]-tc-Xcmb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, Ae-hn-°p-´n, sam-bv-Xo≥.

thß-c: Np-≈n-∏-d-ºnse B-´-°p-f-b≥ Ip-´nl- ≥ F-∂ sN-dn-b_m-∏p(77). `mcy: ]p√-º-e-h≥ ^mØn-a. a-°ƒ: \-_o¬, \-Zow, \-Po-_v(aq-h-cpw Zp-ss_). a-cp-a°ƒ: sa-l-dp-∂ok, B-bn-i, \-_o-e. ktlm-Z-c߃: sam-bvXo≥, \-^o-k, ]-tcXcm-b h-en-bm∏p, IZoP.

Iq-´n-e-ßm-Sn : ap-™°p-fw h-cp-a-°¬ s]m´≥-]p-em≥ lw-k (74). `mcy: ssk\-_. a°ƒ: A-–p-\mk¿, A-–p-k-eow(C-cp-hcpw bp.F.C), jw-kp-±o≥, ap-lΩ-Zv dm^n, ku-Z, k-_v-\. a-cp-a°ƒ: ju-°Øen, bq-kp-^v, _p-jvd, kp-\o-d, km-_n-d, kp¬-^Øv. P\m-k \a-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\v I-Sq-∏p-dw Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

F-S-∏mƒ: B-e-t¶m-Sv X-®p-]d-ºv I-cn-ºn¬ a-Wmf-Øv A-l-Ω-ZpÆn(Ip-™m-apÆn˛72). `mcy: _ohmØp. a-°ƒ: Aen, A-_p-kzm-enlv, Aivd-^v(A-_qZ-_n), Pm^¿, J-Zo-P, l∂Øv, ^m-Øn-a. a-cpa°ƒ: A-^v-kØv, k¬-a, sse-e, jwko-d, A-l-ΩZv, apkvX-^, kp-ss_¿(Ccp-hcpw Kƒ-^v).

]p-∂-t»cn: I-t√-cn ]pdm-bn¬ ap-cn-bm-f≥(75). `mcy: I-eymWn. a°ƒ: tam-l\≥, kp-[o¿, ssj-Pn-j. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\p ho-´p-h-f-∏n¬.

a-t©cn: ap-≈ºm-d Aº-e∏-Sn ]q-f-Ø-Sw-]dºv ]-c-ta-izc≥ (th-ep ˛76). `mcy: tZ-h-bm\n. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿ F-∂ aWn, D-Z-b-Ip-am¿ F-∂ _m_p. a-cpa°ƒ: kp-Pm-X, jn-\n.

_n.]n A-ßm-Sn : I-´®nd ]-tc-X\m-b ]n-em-°¬ Ip-™m-bo-s‚ `m-cy \meI-Øv \-_ok(72).a°ƒ: a-dn-bw_ohn, kpl-d, ssa-aq-\, k-^n-b, ss^k¬, keow, ^u-kn-b, D-ss_Zv, kp-ss_¿. a-cp-a°ƒ: kn-≤o-Jv lmPn (a-kv°Øv), JmZ¿, P-am¬, Ip™n-∏, d-kmJv, k-°o-\, B-cn-^, ssk-^p-∂o-k.

thß-c: ]-d-ºn¬-]oSn-I kq-∏¿-_-km-dn-se tNme-bn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn(78). `m-cy: Ip™p-^m-Øn-a.a°ƒ: aqk, P-eo¬, A-ivd-^v(aqhcpw Pn±), B-an-°p´n, adn-b-°p´n, Bky, P-knb. a-cp-a°ƒ: sa-lv-dq^v, C-kv-am-bn¬ A-tØmfn, A-–p¬ A-kokv, A–p-d-lv-am≥, \-^o-k, ^u-kn-b, l-^v-kØv. J-_-dS-°w C-∂p cm-hnse Iq-a-Æ sN-∏-‰ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Ip-ªn-lm-Pn ]-ø-∂q¿: I-Δm-bn-bn-se Sn ap-lΩ-Zv Ip-™n-lmPn(80). `mcy: k^n-b l÷p-Ω. a°ƒ: l°ow(Zp_-bv), P-am¬, ap-kvX-^, d-^oJv, A-ivd-^v(ku-Zn), sJ-dp-∂nk, kp-ss_-Z, apw-Xmkv, ssa-aq-\, D-ss\-k, Bkn-bm_n. k-tlm-Zc߃: A-_q-_°¿, kp-sse-am≥, Da¿, A_vv-Zp√, ssk\q. a-cpa°ƒ: sslZ¿, kn-±oJv, kemw, I-_o¿, A-kokv, C-kv-am-Cu¬.

_me-tKm-]m-e³ C-cn´n: km-aq-ln-I˛kmwkv-Imcn-I {]-h¿-ØI\pw s]-cp-º-d-ºv bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. {][m-\m-[ym-]-I-\pam-b s]-cp-ºd-ºv a-t\m-Pv \nhm-kn¬ sI sI _m-etKm-]m-e≥ am-ÿ(77). Im≥-s^-Uv Pn√m {]-knU‚ v, F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw U-b-dŒ¿, eb¨-kv ¢-∫v {]-knU‚ v F-∂o ÿm-\߃ h-ln-®n-´p-≠v. `mcy: sI sI b-tim-Z.

cho-{µ³ Iq-Øp-]-dºv: I-t≠-cnbn-se tIma-Øv lukn¬ hn c-ho-{μ≥(62). `mcy: sI Hma-\. a°ƒ: tdm-P, tkm-\, jo-P. a-cp-a°ƒ: _m_p, cm-tPjv. ktlm-Z-c߃: _me≥, Ip-™n-cma≥, Ip-™n°Æ≥, e-£van, Pm\In, am-[hn, ]-tcX\mb tam-l-\≥.

a-dn-bp-½

a-lv-aq-Zv A-go-t°mSv: Snw-]¿ hym-]m-cn s]m-bv-ØpwIS-hv jm_n-b a-len¬ a-lv-aq-Zv(63). ]tc-Xcm-b Ip-™-lΩ-Zn-s‚bpw \-^o-kbp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: kn sI dweØv. a°ƒ: Pp_m¿, Pp-ss_-\, Ppss\Zv, Pm-jn¿, jm_n-b. a-cp-a°ƒ: sI hn \-Po-_v(ku-Zn), k-l-Znb.

tImb-¡p-«n tIm´-°¬: HXp-°p߬ Ipgn-∏pdw Ihe Aº-e-h≥ ASp-a-Æn¬ tImb-°p´n F∂ _m∏p (70). `mcy: JZo-P. a°ƒ: dm_n-b, ^ko-e. acp-a-°ƒ: JmenZv ]pfn°¬, laoZv IS-ep-≠n. J_-d-S°w C∂v cmhnse 10 aWn°v Ipgn∏pdw ]Sn-™sd PpapA akvPnZv J_¿ÿm\n¬.

s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-Ip∂v Ip-Zq¿ tdm-Uv sIm-fØpw-I-c lu-kn-se ]tc-X-\m-b sIm-f-Øpw-Ic A-_q-_-°-dn-s‚ `mcy a-dn-bp-Ω (70).- a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p¿ d-low (Im-kv-tIm In-Uv-kv shb¿, Im-k¿-tIm-Uv), _ohn, B-bn-i, kp-ss_-Z, ]-tc-X-cm-b ^u-kn-b, B-an-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥, Fw kn C-{_mlnw, im-^n sX-cp-h-Øv (dn-t]m¿-´¿ tX-P-kv), apw-Xm-kv, \-kow.k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, F≥ F a-lv-aq-Zv, l-aoZv, _o-^m-Øn-a, B-bni.

_me³ Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-Sv sk‚-dn-se ssX°-≠n ho-´n¬ a-tSm-\m-≠n _me≥ (72). `m-cy: e-£van. a°ƒ: k-an-X, k-cn-X. acp-a-°ƒ:k-t¥mjv, jmPn.

ao-\m-Ip-am-c³

X-e-t»cn: s]m∂yw shÃv aq-∂mw-ssa¬ {io\mc-b-W aT-Øn-\p k-ao]w ssh-jv-W-hn-bn¬ aoP-em \m-Ip-am-c≥(80). X-e-t»cn: s]m∂yw {km- `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b ºn-bn-se tIm-hp-Ω¬ Ip- ta-P¿ Ip-am-c≥ Kp-cp™n-°-≠n a-dn-bm-kn¬ °ƒ. sI sI P-em¬(55). a°ƒ: ta-P¿ t{]w-Ip`mcy: a-dnbp. a°ƒ: jnam¿. {]o-Xn hn-P-b-Ipep sj-dn≥, Pw-jmZv. a-cp- am¿, ]-tc-Xcm-b {]-Zo-]vaI≥: \n-lmZv. Ip-am¿, {]-tam-Zv Ip-am¿.

a¶-S: bphXnsb d-_-¿-tØm-´-Øn-¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠Øn. a-¶-S sh≈n-e bp.sI. ]-Sn-bn-se d_¿-tXm-´-Øn-em-Wv sh≈n-e C-e-h-p-°¬ amXyp X-¶®-s‚ `m-cy ta-cn(40)sb a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. C-h¿ d-_¿ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bmWv. arX-tZ-l-Øn¬ ap-dn-hp-I-fp≠v. tXm-´-Øn¬ tPm-en-°p-h-∂ a-s‰m-cp sXm-gn-emfn-bm-Wv arX-tZlw I-≠Xv. C-h-cm-Wv t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®Xv. tacnbpsS `¿-Øm-hv H-fn-hn-emWv. ar-XtZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn-te-°p am‰n. a-¶S t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp At\z-j-W-am-cw-`n-®p.

sd-bnÂ-th ¹m-äv-t^m-an a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨ \n-e-bn h-S-I-c: h-S-I-c sd-bn¬th πm-‰v-t^m-an¬ a-[y-h-bkv-I-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Øn. 55 h-b- v tXm∂n-°p-∂ C-bm-sf C-∂se Im-e-Øv 11.30\m-Wv h-S-I-c sd-bn¬-sh-bn¬ H-∂mw πm-‰v-t^m-an¬ Is≠-Øn-b-Xv. Xm-Sn-bpw ap-Sn-bpw ]-Ip-Xn \-c-® Cbmƒ-°v 180 sk-ao D-b-cap-≠v a-™ j¿-´pw \o-e A-Sn-h-kv-{X-hpw [-cn-®n-´p≠v. h-S-I-c t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn ar-X-tZ-lw h-S-I-c K-h. B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

I-cn-¦Â Izm-dn-bn AÚm-X ar-XtZ-lw Xm-a-c-t»cn: {]-h¿Ø-\w \n¿Øn-b I-cn-¶¬ Izmdn-bn¬ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. tZio-b ]m-X-tbmc-Øv ]p√m-™n-ta-´n-se I-cn-¶¬ Izm-dnbn-em-Wv ]-Øp Zn-h-k-tØm-fw ]-g-°-ap-≈ ]p-cpjs‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. i-\n-bmgv-N cm-hn-se Izm-dn-bn¬ a-Æn-´p \n-IØp∂ tPm-en-s°Øn-b sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv arXtZ-lw I-≠-Xv. 45 hb- p tXm-∂n-°p-∂ ar-X-tZl-Øn‚ ssIbn¬- Cw-•o-jn¬ kp-tcjv, Ko-X F∂o-t]-cp-I-fpw, tb-ip-hn-s‚ cq-]hpw Ip-cnipw I-∂S-bn-ep-≈ A-£-c-ßfpw ]-®-Ip-Øn-bn-´p≠v. X-e`mK-Øv I-cn-¶¬ tN¿-Øv h-®-\n-e-bn-em-Wv ar-X-tZlw In-S-∂Xv. Xm-a-c-t»-cn Unssh.F-kv.]n P-bv-k¨ sI F{_-lmw, kn.sF. ]n _n-Pp-Ip-am¿ t^m-d≥-kn-Iv hnZ-Kv-Z¿ F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \SØn. F-kv.sF. ]n i-in-[c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn.t]m-kv-‰ptam¿-´-Øn-\p ti-jw tIm-gn-t°m-Sv s]m-Xpiv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn®p.

]m-¼p-I-Sn-tb-äbmÄ a-cn-¨p ]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-ºp-I-Sn-tb-‰p Nn-In-¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. Bep-߬ _o-®n-se BZs‚ ]p-c-°¬ ^-Z-ep(36) B-Wv a-cn-®Xv. c-≠p Znhkw ap-ºv A-©-∏p-c-bn¬ h-®m-Wv ]m-ºp-I-Sn-tb‰Xv. Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°mSv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: B-en-t°m-b. amXmhv: Ip-™ohn. `mcy: k¿-_n-\. a°ƒ: ^mØn-a B-en-b, ap-lΩ-Zv B-Zn¬.

ss_-¡v a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn-¨p ta-em-‰q¿: A-an-X-th-K-Øn¬ h-∂v Im¬-\-S-bm-{X°mc-s\ C-Sn-®p-ho-gv-Øn \n-b-{¥-Ww-hn´ ss_-°v a-dn-™v bp-hm-hv a-cn®p. I¿-°n-Smw-Ip-∂v \√q¿-∏p≈n-bn-se A-∏p-≈n i-¶cs‚ a-I≥ cm-tI-jv(24) B-Wv a-cn-®Xv. ]m-≠n-°m-Sv Ipa-cw ]pØq¿ kwÿm-\ ]m-X-bnse D-®m-c-°S-hv _w-•mwIp-∂n¬ sh-≈n-bmgv-N cm{Xn H-º-Xp-a-Wn-tbm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.taem-‰q¿ `m-K-Øp-\n∂p kplr-Øv Im-™n-cw]m-d Im-\w-tIm-Sn-se s\-bv-Xt°m-Sv c-Xo-jn-t\m-sSm-∏w ss_-°n¬ ho-´n-te-bv°p h-cp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]-ISw. tdm-U-cn-In-eq-sS \-S°p-I-bm-bn-cp-∂ D-®m-c-°Shv _w-•mw-Ip-∂n-se sN-dp-X-e c-Rv-Pn-Øn(22)s\ C-Sn-®p ho-gvØnb ss_-°v \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bpI-bm-bn-cp∂p. ss_-°n-s‚ ]p-d-In-em-bn-cp-∂p cmtIjv tdm-Un¬ X-e-b-Sn-®mWv ho-WXv. DSs\ s]cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n®p. cm{Xn ]-{¥-≠p-aWn-tbm-sS-bm-Wv cm-tI-jv acn-®-Xv.ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. am-Xmhv: e£van. k-tlm-Zc≥: Zn-t\-iv.

kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnsb sh-«n-s¡m¶p D∏-f: kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnbm-b Iz-t´-j≥kwLmwK-sØ ar-Ko-b-am-bn sh-´n-s°m-∂p. ss]-hfn-I ]-©m-b-Øn-se tN-hm-dn-em-Wv kw-`hw. tN-hm-dn-se _m-fn-I A-ko-kv (42) BWv sIm√s∏-´Xv. ho-´n-te-°p t]m-hp-tºmƒ k©-cn® Im-dn¬ A-]I-Sw h-cp-Øn C-t±l-sØ h-en-®ng®psIm≠p-t]m-bn sh-´n sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bmbn-cp∂p. XpS¿∂v A{IanIƒ k-©-cn-® Im-¿ Dt]-£n-®p c-£-s∏-´p-. \mew-Kkw-L-am-Wv sIme-]m-X-I-Øn-\p ]n-∂n-se-∂v kq-N-\ e-`n-®n-´p≠v. s]¿-f-bn-se bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ P-∫m-dn-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ Cbm-sf A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p-sh-¶nepw ]n-∂o-Sv \n-c-]-cm-[n-bm-sW-∂p I-≠v hn-´-b-®n-cp∂p. am^n-bmkw-L-߃ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-Ibm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn-\p ]n-∂n-se-∂m-Wv t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂Xv. ]n-Xm-hv: ap-l-ΩZv. `m-cy: k-°o-\. k-tlm-Z-c-߃: e-Øo^v, a-PoZv.

\n-Ip-Xn]n-cn-hv kz-X-{´ G-P³-kn-sb t]m-en-kv ssI-sbm-gnªp; ¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn s\-¿m-än³-I-c kw-`-hw: K-h. tUm-Î-À-am-cp-sS GÂ-¸n-¡-Ww: P-. kn F³ cm-a-N-{µ³\m-bÀ Bß-lXy sNbvXbm-Ä ap§na-cn¨p kw-Øm-\ ]-Wn-ap-S-¡v 29\v 18 a-Wn-¡qÀ I-b-dn X-e-t»-cn: km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS Xm-h-f-Øn¬ B-fl-l-Xy sN-bv-X [¿-a-Sw In-e-t° ]m-ebm-Sv kz-tZ-in s\-t√-cn-bn¬ ]n Kn-co-jn(51)s‚ P-Uw 18 a-Wn°q¿ I-b-dn¬ Xq-ßn-. ssh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmWv Kn-co-j-s\ B-fl-l-Xy sNbv-X \n-e-bn¬ I-≠-Xv. [¿-a-Sw t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-jWw \-S-Øn-. XpS¿∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ti-jw C≥-Iz-kv-‰v \S-Øm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√-∂p ]d-™v t]m-en-kv ssI-sbm-gn-

™-Xm-Wv a-Wp-°q-dp-I-tfm-sf I-b-dn¬ X-s∂ h-bv-°m≥ Im-cW-am-b-Xv. C-Xn-\m¬ cm-{Xn apgp-h≥ \m-´p-Im¿ Xq-ßn-°n-S-∂ ar-X-tZ-l-Øn-\p Im-h¬ \n¬t°-≠n-h-∂p. c-≠p t]m-en-kpIm¿ A-hn-sS Uyq-´n-°v h-∂-Xmbn \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-∂-se cm-hn-se F-kv.sFbpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw I-b-dn¬ \n-∂n-d-°n C≥-Iz-Ãv \-S-Øn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. `m-cy:k-Xn.a-°ƒ: Zn¬\, an-Yp≥.

sN-ß-∂q¿: π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn I-\men¬ ap-ßn-a-cn®p. sN-dn-b-\m-Sv B-e F-kv.F≥. l- b ¿- s k- ° ≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-h¨ hn-Zym¿Yn am-th-en-°-c A-dp-\q-‰n-aw-K-ew A-ºm-Sn-bn¬ {ioIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ F-kv (17) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-∂n-\v sN-dn-b-\m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-I-Sw. ¢m-kv I-gn-™v k-l-]Tn-Ifp-sam-Øv I-\m-en¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßpI-b-m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv-˛-P-b-e-£v-an. GI-a-I-\m-Wv. ar-X-tZ-lw sN-ß-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬.

tIm-´-bw : s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ Uyq-´n tUm-Œ-sd-bpw B¿.Fw.H-sb-bpw k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 29\v tI-c-fm K-h.sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-w. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se tUm-Œ¿-am¿ \-S-Øn h-∂ ka-cw 29\v ]p-\-cm-cw-`n-°p-I-bm-Wv. Cu k-a-c-Øn-\v A-\p-`mhw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv kw-ÿm-\ hym-]-I kq-N-\m ]-Wn-ap-S°v. A-Xym-ln-Xw H-gn-sI-bp-≈ F-√m hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n-∏n-°pw. tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®n-s√¶n¬ s^-{_p-hc - n aq-∂p ap-X¬ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn A\n-›n-X Im-e ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm-\pw C-∂-se sI.Pn.Fw.H.F kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂v kw-ÿm-\ k-an-X tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v H.F-kv iymw-kp-μ¿ A-[y-£X - h-ln-®p.

sIm-®n: kw-ÿm-\ \n-Ip-Xn ]ncn-hp k-{º-Zm-bw kz-X-{¥ GP≥-kn-sb G¬-∏n-°W - s - a-∂pw I-≈-∏-W-sam-gp-°v X-S-bm≥ _m-¶v ap-tJ-\b - p-≈ ]-Wa - n-S] - mSv \n¿-_‘ - a - m-°W - s - a-∂pw ap≥ tI-cf - ssl-t°m-SX - n P-UP v- n Pkv‰ - n-kv kn F≥ cm-aN - {- μ≥ \mb¿ . sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bnse sI Fw am-Wn sk‚¿ t^m¿ _-Uv-P-‰v kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ _-UP v- ‰ - v ]m-\¬ N¿® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn-hn-[ \n-Ip-Xn-Iƒ Np-aØ - m\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-s≠-¶n-epw

A-Xp t\-Sm-\p-≈ kw-hn-[m-\w k¿-°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \n-Ip-Xn A-Sb - v°m-Ø-h-sc ]-W-tam kzm-[o-\tam t\m-°m-sX I¿-i-\ \n-b-aØn-\p hn-t[-ba - m-°W - w- . \n¿-am-W km-a{- Kn-Iƒ-°v \nIp-Xn D-b¿-Øm-\p-≈ _-P‰ - v \n¿tZ-iw kw-ÿm-\-Øv h-f¿-® ssI-hc - n-°p-∂ \n¿-am-Wt- a-Je - sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p-w. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-th-≠-Xp-s≠-∂pw P-Ãn-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ Nq≠n-°m-´n. hym-]m-cn-Iƒ hm-‰v \n-Ip-Xn Np-a-Øp-∂-Xv k¿-°m-cn¬ F-

Øp-∂p-t≠m F-∂pw sN-°v t]m-kv-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-tWm-sb-∂p ]-cntim-[n-t°-≠X - p-s≠-∂pw A-t±lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. sI Fw am-Wn _-Uv-P-‰v ÃUn sk‚¿ U-bd - Œ - ¿ tUm. Fw F D-Ω≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sIm-®n k¿-h-I-em-im-e kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw {]-^. tem-]k - v am-Xyq. c-Pn-k{v- Sm¿(C≥-˛N - m¿-Pv), tUm. sI km-P≥, tUm. km-_p tXm-a-kv, B¿ Ir-jv-W-ø¿, tUm. ta-cn tPm¿-Pv, hn-t\m-Zv amXyq, ]n F hm-kp-tZ-h≥, tUm. tPm-kv tP-°-_v, tUm. \n¿-a-e ]-Zv-a-\m-`≥, ]n sP tPm-Wn kwkmcn-®p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

hÀ-¡-e kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw C-¶v \m-«n-se-¯n-¡pw ssk-\-_m _o-hn

\-S-cm-P-]n-Å

eo-em-½

cm-tP-jv

tKm-]-Ip-am-c-³ \m-bÀ

A-\n-cp-²³

tKmIp-e _m-_p

Im-´m-°-S: F-kv.F≥. \K-dn¬ {io-e-£v-an-`-h\n¬ \-S-cm-P-]n-≈ (88). `m-cy: ko-Xm-e-£v-an AΩ. a-°ƒ: P-b-Ip-am¿, t{]-a-≥, {io-Ip-am-¿, P-be-£v-an. a-cp-a-°ƒ: P-be-£v-an, c-P-\n, kp-\p, ss_-Pp.

sh-™m-d-aq-Sv: sN-ºq-cv B-‰n-t°m-Sv ho-´n¬ Zn-hmI-c≥ \m-bc - p-sS `m-cy eoem-Ω (64). a-°ƒ: hr-μ, {]n-b. a-cp-a° - ƒ: cm-aN - {μ≥ \m-b¿, _n-Pp-Ip-am-¿.

am-Xyp

sh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv Ip-gn-bn¬ ho-´n¬ ssk-\-_m _o-hn (63). a-°ƒ: jm-P-lm≥ (sk{I-´-dn s\-Sp-a-ßm-Sv Xmeq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv), \n-km¿ (an¬-a, Xn-cp-h-\¥-]p-cw), ^-kn¬ (s]mXp-`-c-W h-Ip-∏v sk-{It´-dn-b-‰v). a-cp-a-°ƒ: Po-\m-tamƒ, k-_n-X, _n-kv-an-X (s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v ).

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Im∏n-°m-Sv Xn-cp-Ip-Sw-_m-eb-Øn¬ cm-tP-jv (40˛-apØq-‰v ^n≥-tIm¿-∏v ]-g-hß-_m-Sn {_m-©v am-t\P¿). `m-cy: c-Pn-Xm-ta-cn. a-I≥: B-cy≥.

B-cy-\m-Sv: I-c-Ip-fw ]≈n-hn-f hn-jv-Wp-`-h\n¬ tKm-]-Ip-am-c≥ \mb¿ (52). `m-cy: A-Pn-XIp-am-cn. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-im-Jv.

hm-kp-tZ-h-³

H-Xp-°p߬: Ip-gn-∏p-dw a-Wn-]-d-º≥ sam-bv-Xo≥ (70). `mcy: B-bni.a°ƒ: B-e ≥, Aao¿ , ^m-Øn-a, l-ko-\, \p-ssk-_.

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ s]-cn-ßm-Sv X-S-Øn¬ ho´n¬ A-\n-cp-≤≥(73). `mcy: ]-tc-X-bm-b kp-temN-\. a-°ƒ: _o-\, ko\, hn-t\m-Zv, jo-\, k‘y. a-cp-a-°ƒ: tam-l\≥, hn-P-b≥, {]-`m-Ic≥, jn-_p.

Nh-d: \o≠-I-c ]pØ≥Xp-d kp-μ-c-t»-cn¬ tKm-Ip-e-_m-_p(74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: C-μn-c. a°ƒ: A-Uz. KwKm-ZØ≥, Kw-K. a-cpa°ƒ: t__n, em¬-Pn.

^m-¯n-am _o-hn

tIm-´°¬: Im-h-XnIfw ]-tc-X\m-b sam-bvXo-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-ZvIp-´n (68). `mcy: ]-tcXbm-b D-tΩ-cn-b. a°ƒ: A-b-ΩpZp, sam-bv-Xo≥-Ip´n, I-cow, Ip-™mØp, dm-_n-b, ^m-Øn-a-°p´n, kp-sseJ.

In-g-°-º-ew: Xm-a-c®m¬ I-√m-∏m-d ho-´n¬ sI hn am-Xyp(75). `m-cy: A-®m-Ω. a-°ƒ: en-kn, tPm-bn, F¬-tZm, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ]u-tem-kv , A-\n-e, dn-‰v, {In-Ãn. kwkv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v sk‚ v.-ta-co-kv bm-t°m_m-b h-en-b]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬.

jw-kp-±o³ am-ÌÀ s]-cp-ºm-hq¿: ap-Sn-°¬ Ip-Sn-en ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ssk-\p-±o≥ a-I≥ jw-kp-±o≥ am-ÿ(62). `m-cy: kp-l-d.

emkÀ a-™pΩ¬: sIm√w-]-dºn¬ em-k¿(87). `mcy: hn-tcm-Wn. a°ƒ: sle≥ , s\¿-an-‰v , _n-_n-\, B≥-k≥ , πm-kn-Uv . acp-a°ƒ: {^m≥-kn-kv , sS- n , tPm-kv , sS¬-a. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIp-t∂-cw aq-∂n\v a-™pΩ¬ A-tam-¬`h- am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

tU-hn-Uv tk-hyÀ t^m¿-´v-sIm-®n: _w-•mhv-]-d-ºn¬ tU-hn-Uv tkhy¿(68). `m-cy: ta-cn tkhy¿. a-°ƒ: Pn-tPm, sjdn≥. a-cp-a-Iƒ: \o-\. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v \-kv-d-Øv Xn-cpIp-Spw-_ tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬.

N-{µ³ {io-aq-e-\-K-cw: Xm-Wnho-´n¬ Sn Fw N-{μ≥ (56).

ap°w: a-Wm-t»-cn amhn≥-Np-h-´n¬ A-°-c-bnS-Øn¬ hm-kp-tZh≥(55). ap-t≠m-´p-Ipfß-c ar-Km-ip-]-{Xn-bnse Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p. `mcy: do-P. aIƒ: A-RvPn-X tZh≥. ktlm-Z-c߃: ]o-Xmw-_c≥, {io-[-c≥, {]-`mIc≥, I-a-ew, `m¿-Khn.

sam-bv-Xo³

BâWn Iq-Øp-]-d-ºv: ssI-tX-cn I-∏-W-bn-se sIm-®p ho´n¬ B‚-Wn (72). `mcy: eo-\. a°ƒ: sU∂n, B≥kn, A-\n¬.

Im-h-\m-Sv: Ip-co-∏p-g tNcn-bn¬ a-W-en¬ \-K¿ H∂n¬ a-W-ta¬ ho-´n¬ A-en-bm-cp Ip-™n-s‚ `m-cy ^m-Øn-am _ohn(75).

¢m-c ss]-en Ip-º-f-ßn: I-Sp-ßmw-]-dºn¬ ¢m-c ss]-en(84).

ap-l-½-Zv-Ip-«n

cho-{µ³ Iq-Øp-]-dºv: I-t≠-cnbn-se tIma-Øv lukn¬ hn c-ho-{μ≥(62). `mcy: sI Hma-\. a°ƒ: tdm-P, tkm-\, jo-P. a-cp-a°ƒ: _m_p, cm-tPjv.

h¿-°-e: bp.F.C-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cW-s∏-´ h¿-°-e kz-tZ-inbp-sS ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. \-S-b-d A-°-c-hn-f ho-´n¬ j-d^p-±o≥ (54) B-Wv dmk¬-ssJ-a-bn¬ hm-l\m-]-I-S-Øn-¬ a-c-W-s∏´-Xv. C-°-gn-™ 16\v ssh-Io-´v B-dn-\v dm-k¬-ssJ-a dw-kv tdm-Un-em-Wv A-]-I-Sw. hm-l-\-߃ Iq-´n-bnSn-®m-Wv A-]-I-Sw. dm-k¬-ssJ-a-bn-se H-cp kz-Imcy ÿm-]-\-Øn-se ss{U-h-dm-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p¬-Jm-Z¿. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b i-co-^m _o-hn. `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: X-kv-eo-a, kp¬-Øm\, C¿-^m≥. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v \S-b-d ap-kv-enw P-am-A-Øn¬.

B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨ ho-«-½ Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-c-W-s¸-«p

h-¿-°-e: a-sÆ-Æ tZ-l-sØm-gn-®v Xo sIm-fp-Øn B-fl-l-Xy-°v {i-an-® ho-´-Ω Nn-In¬-k-bn-en-cns° a-c-W-s∏-´p. sN-Ω-cp-Xn ap-´-∏-ew tc-h-Xn-bn¬ _n-μp (44) B-Wv sh-≈n-bm-gv-N Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-c-W-s∏-´-Xv. 20\v ssh-Io-´v 5.30\m-Wv _n-μp B-fl-l-Xy-°v {i-an-®-Xv. i-co-c-am-k-I-ew s]m-≈-te-‰v Kp-cp-X-cm-hÿ-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-bn-cq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®v t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn´p-\¬-In. `¿-Øm-hv: cm-tP-{μ≥. a-°ƒ: tcm-l≥-cmPv, tc-h-Xn.

Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-cn-¨p

cm-L-h³-]n-Å

\-tS-i-¸-Wn-¡À

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw C-f-º-bn¬ ho-´n¬ cmL-h≥-]n-≈ (95). `m-cy: sN-√-Ω A-Ω. a-°ƒ: aWn-I-WvT≥ \m-b¿, C-μnc A-Ω, ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, kp-Ip, im-¥-Ω AΩ, k-\-P≥. a-cp-a-°ƒ: X-¶-Ω A-Ω, D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿, Kw-K, {iotZ-hn, kp-tc-{μ≥ \m-b¿, Ko-X.

tIm-h-fw: hm-g-ap-´w sNº≥-hn-f ho-´n¬ \-tS-i∏-Wn-°¿ (86). `m-cy: ]tc-X-bm-b im-¥-Ip-am-cn. a-°ƒ: h¬-k-e, hn-P-bIp-am-cn, hn-Zym-h-Xn, hn`p. a-cp-a-°ƒ: im¿-Mv-[c≥, _m-e≥, kp-tc-{μ≥, A-Ωn-Wn.

A-l-a-Zv lm-Pn

a-´m-t©-cn: B-\-hmXn¬ ]m-en-bw-sse-\n¬ sI sZm-ssc-kzm-an(92). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ku-cn. a-°ƒ: Im-©-\, tKm-]me-Ir-jv-W≥ , kp-tc-jv , {io-cmw.

ta¬-]d - º - :v I-f\ - m-Sv _kvÃm‚ v A-øt- ¶m¬ tdm-Un-se A-la - Z- v lmPn (74). `m-cy: dw-kØ - v _o-hn. a-°ƒ: iw-kp-±o≥, _-Zd v- p-±o≥, A-ao¿, apPo-_v , \-^o-k, B-bn-i, D-ssa-d, J-ad - p-∂n-k. a-cpa-°ƒ: J-ad - p-∂n-k, l_o-_, k-^o-\, P-ko-e, d-lva - m≥, ap-lΩ - Z- e - n.

cm-a-N-{µ³

i-in-Ip-amÀ aq-hm-‰p-]p-g: sX-°≥ amdm-Sn t]-∏-Xn-bn¬ i-inIp-am¿(50). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: B-c-Xn (aq-hm-‰p-]pg, F-kv.-F≥.-Un.-]n.-F®v.- hn-Zym¿-Yn-\n). kw-kvIm-cw C-∂v H-∂n-\v aq-hm‰p-]p-g s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬.

sZm-ssc-kzm-an

ssI-Xm-cw: X-ø-Øm-gØv ho-´n¬ cm-a-N{μ≥(Ir-jv-W-˛67) dn-´.^-b¿-t^m-gv-kv DtZym-Kÿ≥. `m-cy: cm-[. a°ƒ: cm-tP-jv, c-iv-an. acp-a-°ƒ: k-Pn, cm-tP-jv, k-Po-hv.

_me-tKm-]m-e³ C-cn´n: s]-cp-º-d-ºv bp.]n. kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-≥ s]-cp-ºd-ºv a-t\m-Pv \n-hm-kn¬ sI sI _m-e-tKm-]m-e≥ amÿ(77). `m-cy: sI sI b-tim-Z. aI≥: tPym-Xnjv Ip-am¿(A-[ym-]I≥, C-cn-´n l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqƒ), a-cp-aIƒ: [\y.

a-bq-c-\mY³ a-´m-t©cn: Iq-h-∏m-Sw Su¨-lmƒ tdm-Un¬ Sn Fw a-bq-c-\m-Y≥ (_m_p˛71). `mcy: Sn sI Kncn-P. a°ƒ: a-Rv-Pp, a[p. a-cp-a°ƒ: kmPp, hn\nX a[p. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11 \v Iq-h-∏mSw iv-a-im-\-Øn¬.

]m-dp-¡p-«nb½ ta-em-‰q¿: ]-g-b sI.Fkv.C._n ]-Sn-bn-se F Fw \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im-cm-´v-sXm-Sn ]m-dp-°p´n-b-Ω(61). a-°ƒ: tZ-ho-Zm-k≥ , ^¬-Kp-W≥, kp-μ-tcizcn. a-cp-a-°ƒ: kv-an-X, A-ti-mI≥, Pn-j.

a-lv-aq-Zv A-go-t°mSv: Snw-]¿ hym]m-cn s]m-bv-Øpw-IS-hv jm_n-b a-l-en¬ a-lvaq-Zv(63). ]-tc-Xcm-b Ip™-l-Ω-Zn-s‚bpw \-^ok-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: kn sI dw-eØv. a°ƒ: Pp-_m¿, Pp-ss_\, Pp-ss\Zv, Pm-jn¿, jm-_n-b.

J-Zo-Pm D-½

{]-`m-I-c³

tPmÀ-Pv-Ip-«n

sIm-√w: Nm-Øn-\mw-Ipfw Ip-gn-X-S-Øn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-cp-hm ap-lΩ-ZvIp-™n-s‚ `m-cy JZo-Pm D-Ω(85). a-°ƒ: jw-kp-±o≥, l-_o-_v, k_o-em _o-hn, A-–p¬ A-ko-kv, sj-co-^v Ip-´n, kp-sse-am≥ Ip-™v, kenw. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xmb I-am-ep-±o≥, jm-Plm≥.

sIm-√w: X-´m-a-e Rm-h\-gn-I-Øv {]-`m \n-hm-kn¬ F≥ {]-`m-I-c≥ (90). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: hn kp-\o-Xn. a°ƒ: ]n tam-l-\≥, ]n aWn-°-em¬, ]n k-enw-Ipam¿, ]n {]-k-∂-Ip-am¿, ]n tKm-]-Ip-am¿, ]n Fkv {]-`, ]n F-kv {]n-b. acp-a-°ƒ: B¿ kp-K-‘n, ]n tc-Wp-I, F-kv kp-\nX, F-kv ko-\, F≥ Kncn-P, ]n F-kv {]-k-∂≥, hn-iz-\m-Yv Zm-kv.

kp-ZÀ-i-\³-

t{K-kn

apl½Zv

hm-b-∏q-cv: s]-cn-tß-cn aÆn¬ am-tßm-´v tPm¿-PpIp-´n (75). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hmbv-∏q-cv sk‚ v ta-co-kv ]g-b-]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

a-√-∏-≈n: Io-gv-hm-bv-∏q-cv ]-º-g-bn¬ ]-tc-X-\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy t{K-kn (72). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v Io-gvhm-bv-∏q-cv sk‚ v tXm-akv am¿-tØm ]-≈n- skan-tØcnbn¬. a-°ƒ: sP- n, Ip-am-cn, kq-k≥. a-cp-a-°ƒ: k-Æn, kmw, tPm-bn.

B-ep-h: tImºm-d Nm-ebn¬ ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: _o-]mØp. a°ƒ: A-–p¬-I-cow, kn-±oJv, Aen, P-am¬, sF-jm_n, d-jo-Z. a-cp-a°ƒ: kpl-d, k-^cn-b, dm-ln-Z, j-ao-\, \_o-k, sam-bv-Xo≥, keow. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11 \v Ip-gn-°m-´pI-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

ap°w: ta-°p-≠m-‰n¬ ]tc-X\m-b sXø-s‚ `m-cy D-Æy-ø(84).

ssh-°w: Sn-.hn. ]p-cwB-™n-en-°¬- F- hnkp-Z¿-i-\≥- (59). kw-kvIm-cw- C-∂v- H-∂n-\v. Sn-.h -- n. -]p-cw- a¿-®-‚ v-kv- A-tkmkn-tb-j≥- sk-{I-´-dn-bmWv. `m-cy- :- e-Xn-I.--- a-°ƒ:- tUm.-- hn-\o-X- (Im-hn-√Øv- tlm-an-tbm- ¢n-\n-Iv-, X-Æo¿-ap-°w-), ssh-imJv-. a-cp-a-I≥-:- iymw-_m_p (t^m-t´m-{Km-^¿-).

hn³-kâv

X-¦-a-Wn-b-½

km-dm-½

c-Lp

A-\nÂ-Ip-amÀ

kp-ss_-Zm-_o-hn

a-´m-t©-cn: t^m¿-´psIm-®n Rm-en-∏-d-ºn¬ In-‰v Iym-‰v tdm-Un¬ tIm-t∂m-Øv hn≥k‚ v(82). `m-cy: ]-tc-Xbm-b kn-kn-en. a-°ƒ: kn-ÿ sP-kn, ¢m-c≥kv, s\¬-k≥, sP-bnwkv, s¢-kn, sP-Iv-k≥. acp-a-°ƒ: sd-Po-\, ta-gvkn, tj¿-fn, ssk-a¨, jo-P. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v sh-fn km‚m-{Iq-kv s_-kn-en° sk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cp-ºm-hq¿: Io-gn-√w Im-ev-]-Sn-°¬ ho-´n¬ X¶-a-Wn-b-Ω (86). -a-°ƒ: ]-¶-Pm-£≥ \m-b¿, \mcm-b-W≥ \m-b¿, `m¿-§hcm-a≥, ]-fl-Ip-am-cn. acp-a-°ƒ: cm-P-tKm-]m¬, c-a-Wn-b-Ω, cm-[n-I, ssj-e-P Ip-am-cn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

ssh-∏n≥: sN-dm-bn sk‚ v tdm-kv tZ-hm-e-bØn-\v k-ao-]w ap-tf-cn°¬ (-]-\-©n-°¬) ]tc-X-\m-b Ip-™p-Ip™n-s‚ `m-cy km-dm-Ω(85). k -- w-kv-Im-cw C-∂p ssh-Ip-t∂-cw 3\v sN-dmbn sk‚ v ta-co-kv h-enb- ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-- -°ƒ: h¬-k, Hma-\,- tPm¿-Pv,- Ko-X. -a-cp-a-°ƒ: am-Øp-°p-´n,tPm-,- km-en.

Im-°-\m-Sv: ]-c-∏-bn¬ ho-´n¬ I-dp-º≥ a-I≥ kn sI c-Lp(37). F≥.]n.-H.-F¬. Xm¬-°m-enI Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: k-Pn-X. a-I≥: k-c≥-Pn-Øv.

a-´m-t©-cn: aw-K-e-Øp-]d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ a-I≥ F-®v F≥ A-\n¬-Ip-am¿ (66˛Ip-™p-tam≥). `m-cy: c-aWn (dn-´.- ^p-Uv tIm¿-]td-j≥). a-°ƒ: A-tPjv, A-an-Xv. a-cp-a-Iƒ: dn\n A-tP-jv. kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se H-º-Xn-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\Øn¬.

B-e-∏p-g: Nm-Ø-\m-Sv Nm-e-ßm-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b kn Fw s]m-∂-∏s‚ `m-cy kp-ss_-Zm_o-hn (83). J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10\v In-gt° a-l-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: kn ]n \m-k¿, \u-jm-Zv, \-Zo-d, j-°oe, ]-tc-X-\m-b C-Iv_m¬. a-cp-a-°ƒ: sseem-_o-hn, \-kv-a (Un.Fw.-H. Hm-^n-kv), jo-_, A-–p¬-I-cow, F-®v sI A-–p¬-tIm-b (hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Fw-tπm-bokv bq-\n-b≥ (kn.-sF.Sn.-bp, Pn-√m sk-{I-´-dn).-

A-NypX³ Iq-Øp-]-dºv: B-ºn-emSv ]m-¶p-Ω-en-se ssj-Pm \n-hm-kn¬ ]-te-cn ANyp-X≥(65). `m-cy: im¥. a°ƒ: ssj-P, jmPn, ssjPp. a-cpaI≥: jm-Pn.

tZ-h-Ên-¡p-«n am-f: X-fn-b-\m-b-Øv tZh- n-°p-´n(67). `m-cy: ]u-fn. a-°ƒ: kn B≥ sX-tc-km-kv, sU-∂n, B‚-Wn.

D-®y-¿

A-¶-¡p-«n tIm-X-aw-K-ew: ssa-eq¿ Xp-cp-Øn-∏n-≈n¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy A-∂-°p´n(85). a-°ƒ: a-Ømbn, ta-cn, Nn-∂-Ω, F¬kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-knen, F-Ωm-\p-h¬, sPbnw-kv.

^m-¯n-a aq-hm-‰p-]p-g: ap-f-hq¿ ]pfn-bv-°-°p-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b sk-bv-Xn-s‚ `mcy ^m-Øn-a(88). J-_-dS-°w \-S-Øn.

tam-\n-¡ am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏p-c°¬ sIm-®u-tk-∏n-s‚ `m-cy tam-\n-°(86). a°ƒ: ]u-tem-kv, A-∂wIp-´n, tdm-kn-en, h¿-Kokv, sIm-®p-t{X-ky, km\n, sa¿-fn, ]-tc-X-bm-b ta-gv-kn.

h-mkp ssh-ZyÀ

P-em X-e-t»cn: s]m∂yw {km-ºn-bn-se tIm-hpΩ¬ Ip-™n-°-≠n a-dnbm-kn¬ sI sI P-em¬ (55). `mcy: a-dnbp. a°ƒ: jn-ep sj-dn≥, Pw-jmZv. a-cp-aI≥: \n-lmZv.

Ir-jv-W³ \m-bÀ h-f-b≥-Nn-d-ß-c: a-\-bØ Fw sI Ir-jv-W≥ \m-b¿(97). `m-cy: e-£v-anIp-´n-b-Ω.

l-k³-]n-Å

eo-em-a-Wn

am-Xyp

ta-cn-¡p-«n hÀ-Ko-kv

{]-`m-I-c³

Cu-cm-‰p-t]-´: X-S-h-\m¬ ]m-d-bn¬ l-k≥]n≈ (81). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: sF-j, ]-tcX-bm-b ]p-fn-aq-´n¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: ap-lΩ-Zm-en, C-{_m-lnw, \ujm-Zv, l-en¬, \-ko-a, \kv-en, Pm-kv-an, P-kn-e. a-cp-a-°ƒ: k-^n-b, ^mcn-j, Pm-kv-an, k¬-a, apl-Ω-Zv, \n-km¿, sd-jo-Zv, s\-Po-_v.

Xn-cp-h-√: am-th-en-°-c C-d-hp-¶-c tIm-´-°m-Sv Ing-t°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥ D-Æn-Øm-s‚ `m-cy kn F≥ eo-em-aWn (73). kw-kv-Im-cw \msf ssh-Io-´v 3.-30\v Xp-Ie-t»-cn am-en-bn¬ ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: kp-PmIp-am-cn, kp-am-jv. a-cp-a-°ƒ: F≥ cm-P≥, k-cn-X.

Xn-cp-h-√: sh-Æn-°p-fw a-cp-tXm-´-Øn¬ ]m-e-°pgn-bn¬ ]n Pn am-Xyp (tPm-bn-˛82). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. `m-cy: X-¶-®n. a-°ƒ: ao-\, jo-e, t£a. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv, h¿-Ko-kv, F-{_-lmw tP°-_v tPm-_v.

F-S-Xz: a-cn-bm-]p-cw ]oSn-I-∏-d-ºn¬ ta-cn-°p-´n h¿-Ko-kv (ta-cn-Ω-˛79). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v \m-en-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m -]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X ap-´m¿ h-enb-I-fw Ip-Spw-_mw-K-w.

\-koÀ

s]m-¶p

tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv B-dmw hm¿Uv am-bn-Ø-d Nm-c-aw-Kew kmw-Pn `-h-\w (a-‰Øn¬) Fw -B¿ {]-`m-Ic≥ (66). `m-cy: ]-tc-X-bmb \-fn-\n. a-°ƒ: kmwPn,- Pn-Pn. a-cp-a-°ƒ: ss_-Pp,- {]-ko-X. kwkv-Im-cw C-∂v 12\v ho-´ph-f-∏n¬.-

Im-ZÀ-lm-Pn

IqØp-]-dºv: ]m-®-s∏mbv-I-bv-°p k-ao-]w ]m-\p≠-bn-se k-c-kz-Xn \nhm-kn¬ an-Yp≥ taml≥(25). ]n-Xmhv: tam-l\≥. amXmhv: {]oXn.

B-e-Øq¿: a-cp-Xw-°m-Sv hm-\q¿ ]-tc-X\m-b C{_m-ln-an-s‚ a-I≥ \ko¿ (38). DΩ: j-co-^, `mcy: dw-eØv. a-I≥: A≥-jmZv. k-tlm-Z-c߃: A-k\m¿, D-k-\m¿, _-jo¿, I-a¿-∂n-k, j-°o-e, sk-ao\.

h-S-°-t©cn: In-g-°t©-cn sIm-gp-°p-≈n ]me-Wn-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy s]m∂p(76). a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥ , c-ta-jv-_m_p , thip, kp-aXn, ]-tc-X\m-b thep. a-cp-a°-ƒ: N-{μ≥, _m-_p, kp-io-e, tc-Wp-I, c-P\n.

tNte-cn: h-≈p-h-t®-cn ]o-Sn-I-bn¬ Im-Z¿-lmPn(92). `m-cy: \-^o-k. a°-ƒ: A-–p-¿-d-lv-am≥, A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv, kp-ss_-Z, ^m-Øna.

s\-øm-‰n≥-I-c: t]-hn-j_m-[-tb-‰v Nn-In¬-k-bnen-cn-s° Kr-l-\m-Y≥ aI-S-h{¥: dn-´. {U-Kv-kv cn-®p. s\-øm-‰n≥-I-c BI¨-t{Sm-f¿ ]-tc-X\m-b dm-epw-aq-Sv A-Xn-b-∂q¿ Ip-‰ym-Øv Un Ip-am-c≥ Nm-\¬-°-c ho-´n¬ am\m-b-cp-sS `m-cy Aw_nI sI \m-b¿(74). a°ƒ: lo≥ (43) B-Wv I-gn-™{]-Im-iv \m-b¿ (P-\. am- Zn-h-kw a-c-W-s∏-´-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ I-∂p-Imt\-P¿ Xm-Pv-tlm-´¬), een-I-sf hn¬-°p-∂ tPm£v-ao-tZhn, cm-[m-Ir-jven-°n-S-bn-em-Wv t]-∏-´n-bp-sS I-Sn-tb-‰-Xv. Zn-h-kW≥ (ssh.{]-knU‚ v A-a-Iv-kv C≥-jp-d≥-kv ß-fm-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t{_m-t°-gv-kv). a-cp-a°- Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw J-_-d-S-°n. ƒ: P-b-{io, {]-Im-iv \mcm-b-W≥ (ko-\n-b¿ {_m-©v -am-t\P¿, bpIm-h-\m-Sv: A-⁄m-X-\mss\‰-Uv C-¥y C≥-jpb hr-≤-s‚ ar-X-tZ-lw d≥-kv), tUm.{io-I-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un(F≥.F-kv.F-kv.l-b¿ °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnsk-°≥U-dn am-Wn-Iybn-se tam¿-®-dn-bn¬. IawK-ew). kw-kv-Im-cw C- gn-™ F-gn-\v cm-{Xn H-º∂v 12 \v c-hn-]p-cw iv-a-imXn-\v Im-h-\m-Sv P-Mv-j\-Øn¬. \n¬ h-®p Im-dn-Sn-®p hr≤-\v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cns° I-gn-™ 18\v a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-dp-∏p \n-d-tØm-Sp Iq-Sn-b-Xpw 162 sk‚n ao-‰¿ \o-f-ap-≈-Xp-am-b hr-≤s‚ t]-tcm ÿ-e-t]-tcm A-dn-bn-√. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. hr-≤-s\-°p-dn-®v F-s¥¶nepw -hn-h-c-hpw e-`n-®m¬ i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-enkv kv-t‰-j-\p-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. t^m¨: 0474˛2770966.

Aw_n-I sI \mbÀ

an-Yp³ tam-l³

Nmt¡m s]cn-tßmw: Xncpta\nbnse CSØp-≠nbn¬ C sI Nmt°m(79). `mcy: tdmkΩ. aIƒ: F¬-kn. acpaI≥: Pbvtam≥. kwkvImcw \msf sk‚ v tacokv ItØm-en° tZhmeb skantØcnbn¬.

a-t©cn: ]-ø-\m-Sv tNme-°¬ tNm¿-∏-t´-cn hmkp-ssh-Zy¿(75). `m-cy: kp-temN-\. a°ƒ: A-\n¬, kp-\n¬, {]Zo-]v, Kn-cojv, \n-j.

_me³ Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-Sv sk‚-dn-se ssX°-≠n ho-´n¬ a-tSm-\m-≠n _me≥ (72). `m-cy: e-£van. a°ƒ: kan-X, k-cn-X. a-cp-a°ƒ:k-t¥mjv, jmPn.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw

ImÀ-Xym-b-\n

kp-Ip-am-c-¸-Wn-¡À

tN¿-Ø-e: I-Æ-¶-c Im¿-Øn-I tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n -sI -hmkp-hn-s‚ `m-cy Im¿-Xymb-\n (84). kw-kv-Im-cw C∂p c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: im-c-Z, ]p-cp-j≥ (-C-¥y≥ sd-bn¬-th),sI s-- ]m-∂-∏≥ (-Pq-\nb¿ kq-{]-≠v,- Pn-√m- {S-jdn, B-e-∏p-g). a-cp-a-°ƒ: Nn-∂-∏≥,- {ioe-X (-Pn-.-B¿.-F-^v.-Sn-.-F®v-.-F-kv. A¿-Øp-¶¬),kp-io-e.

l-cn-∏m-Sv: I-cp-h-‰ sX-°v ]m-hn-t´-cn¬ kp-Ip-am-c-∏Wn-°¿ (77). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: sse-e, hn-t\m-Zv, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: Hm-a\-°p-´≥, \n-Xy, hn-t\mZv.

A-½n-Wn-¡p-«n ap-J-Ø-e: th-fn-°m-´v ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-ΩnWn-°p-´n(74).

Xos¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn I-gn-ª bph-Xn a-cn-¨p

C-Sp-°n: Xo-s∏m-≈-te-‰p Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. am-¶p-f-Øn\p k-ao-]w B-dm-ssa¬ πm-t®-cn¬ k-Po-h-s‚ `mcy A-Pn-X(34) bm-Wv a-cn®-Xv. `¿-Øm-hn-s‚ A-an-X- a-Zy-]m-\-hpw Ip-Spw-_I-el-hpw aq-ew A-Pn-X kz-bw XosIm-fp-Øp-I-bm-bncp-s∂-∂v ]-d-bp-∂p. k-Po-h≥ a-Zy-]n-®p-h-cp-∂ Zn-hk-ß-fn-se-√mw I-e-lw ]-Xn-hm-bn-cp-s∂-∂v Ab¬-hm-kn-Iƒ hy-‡-am-°n. A-Sp-°-f-bn¬ h-®v asÆ-sbm-gn-®v Xo-s°m-≈n-bp-am-bn ap≥-h-i-tØ-bv°v h-∂ A-Pn-X-sb c-£n-°m≥ `¿-Øm-hpw X-ømdm-bn-√. B-fn-°-Øp-∂ Xo-bp-am-bn ]p-d-tØ-°v HmSn-b A-Pn-X A-Sp-Øp-f-f Hm-S-bn¬ ho-Wp. A-b¬°m¿ D-S≥- A-Sn-am-en-bn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw tIm-´-b-tØ-°v am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wp a-cn-®-Xv. 10 h-b- p-≈ I-Æ≥, 5 h-b- p-Im-cm-b A-Jn¬, Aa¬ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnsb sh-«n-s¡m¶p

D∏-f: kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnbm-b Iz-t´-j≥kwLmwK-sØ ar-Ko-b-am-bn sh-´n-s°m-∂p. ss]-h-fnI ]-©m-b-Øn-se tN-hm-dn-em-Wv kw-`hw. tN-hmdn-se _m-fn-I A-ko-kv (42) BWv sIm√-s∏-´Xv. Im-dn¬ ho-´n-te-°p t]m-hp-tºmƒ sI.F¬. 13 Un 824 \-º-dn-ep≈ Im-¿ A-]I-Sw h-cp-Øn C-t±lsØ h-en-®ng-®psIm≠p-t]m-bn tZ-l-am-kI-ew Ip-ªeo-a sh-´n ar-Ko-b-am-bn sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. Imk¿-tIm-Uv: t^m¿-´v kw-Lw k-©-cn-® Im-¿ D-t]-£n-®p c-£-s∏-Sp-Itdm-Un-se ]-tc-X\m-b bm-bn-cp∂p. \mew-Kkw-L-am-Wv sIm-e-]m-X-II-cn-s∏m-Sn A-_p-lm-PnØn-\p ]n-∂n-se-∂v kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v. bp-sS `m-cy Ip-™-eo-a s]¿-f-bn-se bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ (79). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A–p-√-Ip-™n (_mw-•q¿), P-∫m-dn-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ C-bm-sf Ad-jo-Zv(Ip-ssh-Øv). a-cp- d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p-sh-¶nepw ]n-∂o-Sv \n-c-]-cm-[n-bma°ƒ: ^m-Øn-am_n, sW-∂p I-≠v hn-´-b-®n-cp∂p. am^n-bmkw-L-߃ ssJ-dp-∂n-k, dm-ln-e. X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn-\p ]nk-tlm-Z-c߃: A-–p¿- ∂n-se-∂m-Wv t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂Xv. ]n-Xm-hv: d-lv-am≥, ap-l-ΩZv, Ipap-l-ΩZv. `m-cy: k-°o-\. k-tlm-Z-c-߃: e-Øo^v, ™-l-ΩZv, B-bn-jma-PoZv. _n, B-kypΩ.

\n-Ip-Xn]n-cn-hv kz-X-{´ G-P³-kn-sb t]m-en-kv ssI-sbm-gnªp; ¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn s\-¿m-än³-I-c kw-`-hw: GÂ-¸n-¡-Ww: P-. kn F³ cm-a-N-{µ³ \m-bÀ Bß-lXy sNbvXbm-Ä I\m-en a-cn¨p K-h. tUm-Î-À-am-cp-sS kw-Øm-\ ]-Wn-ap-S-¡v 29\v 18 a-Wn-¡qÀ I-b-dn X-e-t»-cn: km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS Xm-h-f-Øn¬ B-fl-l-Xy sN-bv-X [¿-a-Sw In-e-t° ]m-ebm-Sv kz-tZ-in s\-t√-cn-bn¬ ]n Kn-co-jn(51)s‚ P-Uw 18 a-Wn°q¿ I-b-dn¬ Xq-ßn-. ssh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmWv Kn-co-j-s\ B-fl-l-Xy sNbv-X \n-e-bn¬ I-≠-Xv. [¿-a-Sw t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-jWw \-S-Øn-. XpS¿∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ti-jw C≥-Iz-kv-‰v \-SØm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√-∂p ]-d™v t]m-en-kv ssI-sbm-gn-™-

Xm-Wv a-Wp-°q-dp-I-tfm-sf I-bdn¬ X-s∂ h-bv-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. C-Xn-\m¬ cm-{Xn ap-gph≥ \m-´p-Im¿ Xq-ßn-°n-S-∂ arX-tZ-l-Øn-\p Im-h¬ \n¬t°-≠n-h-∂p. c-≠p t]m-en-kpIm¿ A-hn-sS Uyq-´n-°v h-∂-Xmbn \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-∂-se cm-hn-se F-kv.sFbpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw I-b-dn¬ \n-∂n-d-°n C≥-Iz-Ãv \-S-Øn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. `m-cy:k-Xn.a-°ƒ: Zn¬\, an-Yp≥.

sN-ß∂ - q¿: π-kvh - ¨ hn-Zym¿-Yn I-\men¬ ap-ßn-a-cn®p. sN-dn-b-\m-Sv B-e F-kv.F≥. l- b ¿- s k- ° ≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kvh - ¨ hn-Zym¿Yn am-th-en-°-c A-dp-\q-‰n-aw-K-ew A-ºm-Sn-bn¬ {ioIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ F-kv (17) BWv a-cn-®X - v. C-∂s - e ssh-Io-´v aq-∂n-\v sN-dn-b-\m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]I - S- w. ¢m-kv I-gn-™v k-l] - Tn-If - psam-Øv I-\m-en¬ Ip-fn-°m-\n-dß - p-Ib-mb - n-cp-∂p. am-Xm-hv˛- P - b - e - £ - va - n. G-Ia-I-\m-Wv. ar-X-tZ-lw sN-ß-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬.

tIm-´-bw : s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ Uyq-´n tUm-Œ-sd-bpw B¿.Fw.H-sb-bpw k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 29\v tI-c-fm K-h.sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-w. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se tUm-Œ¿-am¿ \-S-Øn h-∂ ka-cw 29\v ]p-\-cm-cw-`n-°p-I-bm-Wv. Cu k-a-c-Øn-\v A-\p-`mhw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv kw-ÿm-\ hym-]-I kq-N-\m ]-Wn-ap-S°v. A-Xym-ln-Xw H-gn-sI-bp-≈ F-√m hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n-∏n-°pw. tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®n-s√¶n¬ s^-{_p-hc - n aq-∂p ap-X¬ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn A\n-›n-X Im-e ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm-\pw C-∂-se sI.Pn.Fw.H.F kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂v kw-ÿm-\ k-an-X tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v H.F-kv iymw-kp-μ¿ A-[y-£X - h-ln-®p.

sIm-®n: kw-ÿm-\ \n-Ip-Xn]ncn-hp k-{º-Zm-bw kz-X-{¥ GP≥-kn-sb G¬-∏n-°W - s - a-∂pw I-≈∏ - W - s - am-gp-°v X-Sb - m≥ _m¶v ap-tJ-\-bp-≈ ]-W-an-S-]m-Sv \n¿-_-‘-am-°-W-sa-∂pw ap≥ tI-cf - ssl-t°m-SX - n P-UP v- n Pkv‰ - n-kv kn F≥ cm-aN - {- μ≥ \mb¿ . sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bnse sI Fw am-Wn sk‚¿ t^m¿ _-Uv-P-‰v kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ _-UP v- ‰ - v ]m-\¬ N¿® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn-hn-[ \n-Ip-Xn-Iƒ Np-aØ - m\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-s≠-¶n-epw

A-Xp t\-Sm-\p-≈ kw-hn-[m-\w k¿-°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \n-Ip-Xn A-Sb - v°m-Øh - s - c ]-Wt- am kzm-[o-\tam t\m-°m-sX I¿-i\ - \n-ba - Øn-\p hn-t[-ba - m-°W - w- . \n¿-am-W km-a{- Kn-Iƒ-°v \nIp-Xn D-b¿-Øm-\p-≈ _-P‰ - v \n¿tZ-iw kw-ÿm-\-Øv h-f¿-® ssI-hc - n-°p-∂ \n¿-am-Wt- a-Je - sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p-w. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-th-≠-Xp-s≠-∂pw P-Ãn-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ Nq≠n-°m-´n. hym-]m-cn-Iƒ hm-‰v \n-Ip-Xn Np-a-Øp-∂-Xv k¿-°m-cn¬ F-

Øp-∂p-t≠m F-∂pw sN-°v t]m-kv-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-tWm-sb-∂p ]-cntim-[n-t°-≠X - p-s≠-∂pw A-t±lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. sI Fw am-Wn _-Uv-P-‰v ÃUn sk‚¿ U-bd - Œ - ¿ tUm. Fw F D-Ω≥ A-[y-£X - h-ln-®p. sIm-®n k¿-h-I-em-im-e kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw {]-^. tem-]k - v am-Xyq. c-Pn-kv-{Sm¿(C≥-˛-Nm¿Pv), tUm. sI km-P≥, tUm. km_p tXm-ak - v, B¿ Ir-jW v- ø - ¿, tUm. ta-cn tPm¿-Pv, hn-t\m-Zv amXyq, ]n F hm-kp-tZ-h≥, tUm. tPm-kv tP-°-_v, tUm. \n¿-a-e ]-Zv-a-\m-`≥, ]n sP tPm-Wn kwkmcn-®p.


6

thÀ-]mSv

26 P\phcn 2014 Rmb¿

hm-l-\m-]-I-S-¯n Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-h-Xn a-cn-¨p

Im-ZÀ-lm-Pn

an-Yp³ tam-l³

tNte-cn: h-≈p-h-t®-cn ]o-Sn-I-bn¬ Im-Z¿-lmPn(92). sIm-f-t®-cn {Kma-∏-©mb-Øv ap≥ sshkv {]-kn-U‚ v, \q-t™cn al√v Im-c-Wh¿, apX-h√n F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy: B¿ Fw \-^ok. a-°-ƒ: A-–p-¿-d-lvam≥, A-_q-_°¿(jm¿-P), ap-l-ΩZv(A-_p-Z-_n), kpss_-Z, ^m-Øna, B-an\, l-^v-k-Øv, J-Zo-P, dw-e. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ aPoZv ap-kveym¿ (ap-Z-cnkv, ]m-\q¿), Fw sI im-Zp-en, F≥ sI aq-k, ap-l-ΩZv, k-Øm¿.

IqØp-]-dºv: ]m-®s∏m-bv-I-bv-°p k-ao-]w ]m-\p-≠-bn-se k-c-kzXn \n-hm-kn¬ an-Yp≥ tam-l≥(25). ]n-Xmhv: tam-l\≥. amXmhv: {]oXn. k-tlm-Zc≥: {]n-Yp≥-taml≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cmhnse 9\p ho-´p-h-f∏n¬.

a-lv-aq-Zv A-go-t°mSv: Snw-]¿ hym]m-cn s]m-bv-Øpw-IS-hv jm_n-b a-l-en¬ a-lvaq-Zv(63). ]-tc-Xcm-b Ip™-l-Ω-Zn-s‚bpw \-^ok-bp-sSbpw a-I-\mWv. `mcy: kn sI dw-eØv. a°ƒ: Pp-_m¿, Pp-ss_\, Pp-ss\Zv, Pm-jn¿, jm-_n-b. a-cp-a°ƒ: sI hn \-Po-_v(ku-Zn), kl-Znb.

_me³ Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-Sv sk‚-dn-se ssX°-≠n ho-´n¬ a-tSm-\m-≠n _me≥ (72). `m-cy: e-£van. a°ƒ: k-an-X, k-cn-X. acp-a-°ƒ:k-t¥mjv, jmPn.

Nmt¡m

Ip-ªeo-a

s]cn-tßmw: Xncpta\nbnse CSØp≠nbn¬(thWm ´v) C sI Nmt°m(79). `mcy: tdmkΩ. aIƒ: F¬kn. acpaI≥: Pbvtam≥. kwkvImcw \msf Xncpta\n sk‚ v tacokv ae¶c ItØmen° tZhmeb skantØcnbn¬.

Imk¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X\m-b I-cn-s∏m-Sn A-_p-lm-Pnbp-sS `m-cy Ip-™-eo-a (79). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A-–p√-Ip-™n (_mw-•q¿), djo-Zv(Ip-ssh-Øv). a-cpa°ƒ: ^m-Øn-am_n, ssJ-dp-∂n-k, dm-ln-e. k-tlm-Z-c߃: A-–p¿d-lv-am≥, ap-l-ΩZv, Ip™-l-ΩZv, B-bnjm_n, B-kypΩ.

\-koÀ

s]m-¶p

B-e-Øq¿: a-cp-Xw-°m-Sv hm-\q¿ ]-tc-X\m-b C{_m-ln-an-s‚ a-I≥ \ko¿ (38). DΩ: j-co-^, `mcy: dw-eØv, a-I≥: A≥-jmZv. k-tlm-Zc߃: A-k-\m¿, D-k\m¿, _-jo¿, I-a¿-∂nk, j-°o-e, sk-ao\. am-f: Ip-≠q¿ X-fn-b-\mb-Øv tZ-h- n-°p-´n(67). `m-cy: ]u-fn. a-°ƒ: kn. B≥ sX-tc-km-kv, sU∂n, B‚-Wn.

h-S-°-t©cn: In-g-°t©-cn sIm-gp-°p-≈n ]m-e-Wn-ho-´n¬ ]-tcX\m-b am-[h-s‚ `m-cy s]m-∂p(76). a°ƒ: DÆn-Ir-jvW≥ (sN-Øv sXm-gn-em-fn kn.sF. Sn.bp), c-ta-jv-_m_p (kn.]n.Fw.˛ hm-Wn-bt¶m-Sv {_m-©wKw, Npa´p-sXm-gn-em-fn kn.sF.Sn.bp), thip, kp-aXn, t]-c-X\m-b thep. a-cp-a°ƒ: N{μ≥, _m-_p,kp-io-e, tc-Wp-I, c-P\n.

A-½n-Wn-¡p-«n

¢m-c ss]-en

ap-J-Ø-e: th-fn-°m-´v ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-ΩnWn-°p-´n(74).

Ip-º-f-ßn: I-Sp-ßmw-]d-ºn¬ ¢m-c ss]en(84).

ao-\m-Ip-am-c³

P-emÂ

Ip-ªn-lm-Pn

N-{µ³

Ip-ª-¸³

X-e-t»cn: s]m∂yw shÃv aq-∂mw-ssa¬ {io\mc-b-W aT-Øn-\p k-ao]w ssh-jv-W-hn-bn¬ sam-tI-cn h-en-b-]-dºØv ao-\m-Ip-am-c≥(80). Xe-t»-cn sP-an-\n Kym-kv DS-a-bm-bn-cp∂p. `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b ta-P¿ Ip-amc≥ Kp-cp-°ƒ. a°ƒ: taP¿ t{]w-Ip-am¿. {]o-Xn hn-P-b-Ip-am¿, ]-tc-Xcmb {]-Zo-]v-Ip-am¿, {]-tam-Zv Ip-am¿. a-cp-av-I-Ivƒ: tZ-hn{]-Zo]v, hn-Zy(Zp_-bv), hnP-bv-Ip-am¿(I-Ãw-kv kq{]-≠v), ]-tc-Xbm-b KoX. k-tlm-Z-c߃: Ip™n-°r-jvW≥, k-Xy\mY≥, Nn-{Xm-cm-a-Ir-jvW≥.

X-e-t»cn: s]m∂yw {km-ºn-bn-se tIm-hpΩ¬ Ip-™n-°-≠n a-dnbm-kn¬ sI sI Pem¬(55). `mcy: a-dnbp. a°ƒ: jn-ep sj-dn≥, Pw-jmZv. a-cp-aI≥: \nlmZv. k-tlm-Z-c߃: Pao-e, \-Pv-a, d-^oJv, \ujm-Zv.

]-ø-∂q¿: I-Δm-bn-bnse Sn ap-lΩ-Zv Ip-™nlm-Pn(80). `mcy: k^nb l-÷p-Ω. a°ƒ: l°ow(Zp_bv), P-am¬, ap-kvX-^, d-^oJv, A-iv-d-^v(kuZn), sJ-dp-∂n-k, kpss_-Z, apw-Xmkv, ssaaq-\, D-ss\-k, B-knbm_n. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_°¿, kp-sseam≥, Da¿, A-_v-Zp√, ssk\q. a-cp-a°ƒ: sslZ¿, kn-±oJv, kemw(Zp_-bv), I_o¿, A-ko-kv(Zp_bv), C-kv-am-Cu¬(a-kvIØv, ssd-lm-\Øv, dlvv-aØv, \-_o-\, B_n-Z, \p-kv-d-Øv.

{io-aq-e-\-K-cw: Xm-Wnho-´n¬ Sn Fw N{μ≥(56). kw-kv-Im-cw \S-Øn. `m-cy Hm-a-\. a-°ƒ: \oXp, \n-[n≥. a-cp-a-I≥ knPp.

a-c-Sv: \n-c-h-Øv tI-fp Ip™-∏≥(72). kw-kv-Imcw \SØn . `m-cy: k-tcmPn-\n. a-°ƒ: an-\n, kp\n, A-\n, cm-Pp, jn-Pp. acp-a-°ƒ: kp-[n, c-Xn, kn\, {]n-Xn, kp-an.

jw-kp-±o³

{]mÀ-Y-\

tam-\n-¡ am-f: ]-≈n-∏p-dw I-f-∏pc-°¬ sIm-®u-tk-∏ns‚ `m-cy tam-\n-°(86). a-°ƒ: ]u-tem-kv, A∂w-Ip-´n, tdm-kn-en, h¿Ko-kv, sIm-®p-t{X-ky, km-\n, sa¿-fn, ]-tc-Xbm-b ta-gv-kn.

tZ-h-Ên-¡p-«n

Ir-jv-W³ \m-bÀ h-f-b≥-Nn-d-ß-c: a-\-bØ Fw sI Ir-jv-W≥ \m-b¿(Ip-´-∏≥ \m-b¿) v(97). `m-cy: ]-tc-X-\m-b e-£v-an-Ip-´n-b-Ω(R-d-fØv). a-°ƒ: e-fn-X , aWn-I-WvT≥, a≥-a-Y≥, j-Um-\≥(A-[ym-]-I≥ tIm-´-bv-°¬).

A-¶-¡p-«n tIm-X-aw-K-ew: ssa-eq¿ Xp-cp-Øn-∏n-≈n¬ aØm-bn-bp-sS `m-cy A∂-°p-´n(85). a-°ƒ: aØm-bn, ta-cn, Nn-∂-Ω, F¬-kn. a-cp-a-°ƒ: tdm-kn-en, F-Ωm-\ph¬, sP-bnw-kv.

sh-™m-d-aq-Sv: sh-™md-aq-Sv N-¥-bv-°v k-ao-]w kn ]n lu-kn¬ Fw jw-kp-±o≥ (64). `m-cy: B-cn-^m _o-hn. a-°ƒ: k-t\m-^¿ (ku-Zn), kPo-hv, A-Uz. kp-[o¿ (s\-√-\m-Sv ]-©m-b-ØwKw), jw-\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: Pm≥-kn-_o-Kw, tkm-^nbm _o-hn, ssj-\n, Pko-e.

^m-¯n-a aq-hm-‰p-]p-g: ap-f-hq¿ ]pfn-bv-°-°p-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b sk-bv-Xn-s‚ `mcy ^m-Øn-a(88). J-_-dS-°w \-S-Øn.

Im-™-ßm-Sv: A-kp-Jw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ H-∂mw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n a-cn-®p. Im™-ßm-Sv ss{I-Ãv kn.Fw.sF. ]-ªn-Iv kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n {]m¿-∞-\ (B-dv)bm-Wv a-cn-®-Xv. kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂p.

s]-cn-tßmw: hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v tImgn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn®p. s]-cn-tßmw Nn-e-Inse ap-´m-Wn-t»-cn cm-tP_me-tKm-]m-e³ A-l-a-Zv lm-Pn ta¬-]d - º - :v I-f\ - m-Sv _C-cn´n: km-aq-ln-I˛kmw- jn-s‚ `m-cy tdm-kven≥(42) B-Wv a-cn-®-Xv. kvÃm‚ v A-øt- ¶m¬ tdm- kv-Imcn-I {]-h¿-ØC-°-gn-™ 19\p ]p-e¿Un-se sI sI A-la - Z- v I\pw s]-cp-º-d-ºv s® a-e-∏p-dw sIm-t≠m-´nlm-Pn (74). I-f\ - m-Sv P-ambp.]n. kv-Iqƒ dn-´. {]bn-em-Wv A-]-I-S-ap-≠mA-Øv I-Ωn-‰n Aw-Kw, [m-\m-[ym-]-I-\pam-b sF.-F≥.-F¬ D-Zp-a ab-Xv. A-]-I-S-Øn¬ tdms]-cp-ºd-ºv a-t\m-Pv \nfi-ew Iu¨-kn-e¿ Xp-S- hm-kn¬ sI sI _m-ekv-en-bp-sS `¿-Øm-hv Dƒ-s∏-sS aq-∂p-t]¿-°v ]-cnßn-b \n-eI - f - n-¬ {]-h¿tKm-]m-e≥ am-ÿ(77). t°-‰n-cp-∂p. tdm-kv-en≥ C-∂-se cm-hn-sebm-Wp aØn-®n-cp-∂p.- `m-cy: ]-tc-X- Im≥-s^-Uv Pn√m {]-kn- cn-®-Xv. bm-b dw-kØ - v _o-hn. aU‚ v, F-kv.F≥.Un.]n. G-gp am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-´n-°v Kp-cp-hm-bq-cn¬ °ƒ: iw-kp-±o≥, _-Zd v- ptbm-Kw U-b-dŒ¿, etNm-dv sIm-Sp-°m≥t]m-bn Xn-cn-®p-h-cp-tºm-ƒ ]m-e±o≥, A-ao¿, ap-Po-_v (Fb¨-kv ¢-∫v {]-kn-U‚ v °m-Sv kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn-® hm-\p-am-bm-Wv Ch¿ √m-hc - pw J-Ø¿), \-^oF-∂o ÿm-\-߃ h-ln- k-©-cn-® Im¿ Iq-´n-bn-Sn-®Xv.a-Iƒ: dn-Pn¬. k, B-bn-i, D-ssa-d, J-a´p-≠v. `m-cy: sI sI dp-∂n-k. a-cp-a° - ƒ: J-ad - p- ®nbt im-Z. ∂n-k, l-_o-_, k-^o-\, P-ko-e, A-–p¿ d-la v- m≥, a°≥: tPym-Xn-jv Ips]-cn-tßmw: {]-k-h-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bnap-lΩ - Z- e - n, sam-bX v- o≥-Ip- am¿(A-[ym-]I≥, C-cn-´n encs° bp-h-Xn a-cn-®p. sN-Ω-´w-h-b¬ tXm-b-Ω-enlb ¿ sk° ≥Ud n kv ™n, ]-tc-X\ - m-b A-∫mkv. a-øØ - v I-f\ - m-Sv ssl- Iqƒ), a-cp-aIƒ: [-\y(h- se tKm-hn-μ≥-˛-Pm-\-In Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ e-X ≈n-tØm-Sv t]m-kv-t‰mt{Zm-kv Pp-am a-kP v- n-Zv A(36) bm-Wv a-cn-®-Xv. hym^n-kv). ¶-WØ - n¬ J-_d - S- ° - n. k-tlm-Z-c߃: sI sI gm-gv-N cm-hn-se Ip-∂p-Ω`-c-X≥(dn-´. U-]yq-´n a-dn-bp-½ en-se kz-Im-cy B-ip-]sk-{I´-dn, Xn-cp-h-\-¥s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-Ip{Xn-bn¬ e-X H-cp s]¨]p-cw), Im¿-Øymb∂v Ip-Zq¿ tdm-Uv sIm-fIp-™n-\v P-∑w \¬-In\n(tNt emd ), Zmt amZ Øpw-I-c lu-kn-se ]bn-cp-∂p. c-‡-{km-hc≥, tKmh nμ ≥ amk v ‰ ¿, tc-X-\m-b sIm-f-Øpw-IsØ Xp-S¿-∂v cm-hn-se ]c A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy hm-kp-tZ-h≥ am-kv-‰¿, {io-[-c≥ am-kv‰¿, en-em- cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIma-dn-bp-Ω (70).- a-°ƒ: apf-Pn-te-°v sIm-≠p-t]mhXn, ]-tc-X\m-b sI l-Ω-Zv (kn-‰n ^m≥-kn, bn-cp-∂p. cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv a-c-Ww. `¿-Øm-hv: AIm-k¿-tIm-Uv), A-–p¿ sI \m-cm-bW≥. \n-¬. k-tlm-Z-c-߃: iym-a-f, _n-Pp. kw-kv-Im-cw C∂pw cmd-low (Im-kv-tIm In-Uvhn-se 10\v ]-øm-º-e-Øv. kv sh-b¿, Im-k¿-tImUv), _o-hn, B-bn-i, kp- cho-{µ³ ss_-Z, ]-tc-X-cm-b ^u- Iq-Øp-]-dºv: I-t≠-cnkn-b, B-an-\. a-cp-a-°ƒ: bn-se tIma-Øv luh-S-I-c: h-S-I-c sd-bn¬-th πm-‰v-t^m-an¬ a-[y-h-bA-–p¿-d-lv-am≥, Fw kn kn¬ hn c-ho-{μ≥(62). C-{_m-lnw (A-_p-Z-_n), `mcy: sI Hma-\. kv-I-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Øn. 55 h-b- v {]mim-^n sX-cp-h-Øv (dnbw tXm-∂n-°p-∂ C-bma°ƒ: tdm-P, tkm-\, t]m¿-´¿ tX-P-kv), apwsf C-∂-se Im-e-Øv jo-P. a-cp-a°ƒ: Xm-kv, \-kow.11.30\m-Wv h-S-I-c sd_m_p, cm-tPjv. kk-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω- tlm-Z-c߃: _me≥, bn¬-th-bn¬ H-∂mw πmZv, F≥ F a-lv-aq-Zv, l-ao- Ip-™n-cma≥, Ip-™n‰v-t^m-an¬ I-s≠-Øn-bZv, _o-^m-Øn-a, B-bn-i. °Æ≥, e-£van, PmXv. Xm-Sn-bpw ap-Sn-bpw ]a-ø-Øv s\-√n-°p-∂v ap\In, am-[hn, ]-tcIp-Xn \-c-® C-bmƒ-°v lv-bp-±o≥ Pp-am a-kv-Pn-Zv X\mb tam-l-\≥. 180 sk-ao D-b-c-ap-≠v aA-¶-W-Øn¬ J-_-d-S™ j¿-´pw \o-e A-Sn-h°n. A-NypX³ kv-{X-hpw [-cn-®n-´p-≠v. hIq-Øp-]-dºv: B-ºn-emcm-tP-iz-cn-b-½ S-I-c t]m-eo-kv C≥-IzSv ]m-¶p-Ω-en-se ssjsIm-®n: I-cp-th-en-∏-Sn kv-‰v \-S-Øn ar-X-tZ-lw h-S-I-c K-h B-ip-]-{Xn-bnPm \n-hm-kn¬ ]-te-cn sIm-®n≥ Un.F¬._n te-°v am-‰n. AN ypX ≥(65). `mc y: imap≥ D-tZym-K-ÿ≥ ]¥. a°ƒ: ssj-P, tc-X-\m-b Zm-tam-[-c≥ jmPn, ssjPp. a-cp]n-≈-bp-sS `m-cy cmaI≥: jm-Pn. tP-iz-cn-b-Ω(80).

{]-k-h-s¯ Xp-SÀ-¶v a-cn-¨p

sd-bnÂ-th ¹m-äv-t^m-an a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

_-Ên-Sn-¨v Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp¶ ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

sIm-¨p-Ip-dp-¼³

Bâ-Wn

th-em-bp-[³

a-dn-bw

]pcp-tjm-¯-a³

Hutk-^v

]m-dp-¡p-«n-b½

am-[-hn-b-½

B-ep-h: Nm-e-°¬ \mep-sk‚ v tIm-f-\n-bn¬ ]p-e-b≥-Xp-cp-Øv ho-´n¬ sI hn sIm-®p-Ip-dpº≥(73). `mcy: X¶-Ω, a°ƒ _nμp, knμp, kXojv, k\¬. a-cp-a°ƒ: km_p, ap-c-fn,a-\n-e, APn. kw-kv-Im-cw \SØn.

I-f-a-t»cn: a-™p-Ω¬ A-d-bv-°¬ ho-´n¬ B‚Wn(Ip-™-t¥m 83). `mcy: ta-gvkn. kw-kv-Imcw A-a-tem-ß-h am-Xm ]-≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬ \-S-Øn.

Im-eSn: a-‰q¿ am-¶p-Sn ho-´n¬ th-em-bp[≥(72). `mcy: Hm-a-\ th-em-bp[≥. a°ƒ: ssj-e, N-{μn-I, ap-cfn, t__n, a-t\mPv.

s]-cp-ºm-hq¿: tXm´p-a tX-bv-°m\-Øv ]-tcX\m-b Hu-tk-^v `m-cy a-dn-bw(85). kw-kv-Im-cw tXm-´p-hm sk‚ v tPmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ \SØn. tN-ema-‰w Itcm-´-∏p-dw Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: tPmbn, A¬t^m≥km, t]m-f®≥, kn- nen, Pm≥kn, {^m≥-kokv, h¿-Kokv, tacn, kÆn. a-cp-a°ƒ: hn-tŒm-dn-b, tPmkv, A-\okv, Ctøm_v, kÆn, emen, Pn≥kn, kPn, c-ap.

C-S-s°m-®n: hn-P-bm-eb-Øn¬ ]pcp-tjm-Øa≥(75). kw-kv-Im-cw \SØn. `mcy: cp-‹nWn. a°ƒ: kmK¿, {io-P. a-cpa°ƒ: k≥.

X-p-d-hq¿: s]-cn-ßm-]-dºv sF-iz-cy-\-K¿ Imcym-°m-S≥(C-S-t»cn) Hu-tk^v.

aq-hm-‰p-]p-g: Im-hpw-]Sn, In-g-t°-ho-´n¬ ]m-dp-°p´n-b-Ω(88). F≥.Fkv.F-kv kv-Iqƒ dn-´. A[ym-]n-I-bm-bn-cp∂p. aqhm-‰p]p-g ap-\n-kn-∏¬ s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-Im-cw \SØn. aI≥ l-cn-{]-kmZv. a-cpaIƒ: en-\n B¿ \mb¿(ko-\n-b¿ ¢¿-°v ]n≠n-a-\ {Km-a∏-©m-b Øv).

ssh-∏n≥:sN-dm-bn am-Sh-\ ]-tc-X-\m-b X-¶∏≥ ssh-Zy-cp-sS `m-cy am-[-hn-b-Ω (92) . ho-´p-hf-∏n¬ kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ Fw- Sn cm-P-tKm-]m-e≥, cm-[, ca-Wn, c-ta-i≥, c-Xv-\m-hen. a-cp-a-°ƒ : kp-[, hna-e.

tZ-h-In A-½ sh-™m-d-aq-Sv: ]n-c-∏≥tIm-Sv {]-`m-\n-e-bØn¬ {]-`m-I-c≥ \m-bcp-sS `m-cy tZ-h-In A-Ω (81). a-°ƒ: {]-`m-Ip-amcn, Ip-am-cn A-Ω, A-PnXv-Ip-am¿, A-\n¬-Ipam¿.

tKm-hn-µ³ sIm-√w: Hm-e-bn¬ KtW-jv-`-h-\n¬ Fw tKmhn-μ≥(80). kw-kv-Im-cw\-S-Øn. `m-cy: ]n ao-\m-£n, a°ƒ: Pn cm-P≥, Pn kptc-jv-Ip-am¿, Fw t{]-a-eX, Pn kp-\n¬-Ip-am¿, Fw P-b-e-£v-an. a-cp-a°ƒ: C-μp, N-{μ-te-J, Un kp-tc-jv-Ip-am¿, k‘y.

ar-X-tZ-lw Xncn-¨-dn-ªp _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f

πm≥-td-j≥ tIm¿-]td-j-\v k-ao-]-sØ Imfn-tKm-]p-c-bn¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cn®-dn-™p. s]¿-f tZ-h-tem-Iw kztZ-in cm-tP-jm (28)Wv Xq-ßn-a-cn-®-Xv. ]n-Xmhv: cm-a-\m-b-Iv. am-Xmhv: tc-h-Xn.

eo-em-½ tPm-k-^v Hm-bq¿: ]q-b-∏-≈n C-fº¬ Im-cn-°m-´v h-S-°Xn¬ tPm-k-^n-s‚ `mcy eo-em-Ω tPm-k-^v (61). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. a-°ƒ: {]n≥-kv tPmk-^v (Zp-_m-bv), {]n≥kn tPm-k-^v (Im-\U), a-cp-a-°ƒ:ssj-\n {]n≥-kv, tPm-kv (Im-\U).

ap-l-½-Zv Ip-ªv I-cp-\m-K-∏-≈n: C-S°p-f-ß-c ]m-t‰m-en ]So-‰-Xn¬ ap-l-Ω-Zv Ip™v(63). `m-cy: kp-lv-dm _o-hn. a-°ƒ: A-≥-k¿, \ko¿, kp-[o¿, sj-\nlm≥. a-cp-a-°ƒ: jo-_, jman-e, j-l-\. ]m-tem-en-°p-f-ß-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-d-S°w \SØn.

Zm-tam-Z-c³ \m-b-À I-g-°q-´w: ]m-ß-∏m-d Nm-Ø≥-]m-d ho-´n¬ dn´. A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv A-kn- v Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿ (67). `m-cy: Aw_n-Im-_m-bn.

e-fn-Xm-½ In-fn-am-\q¿: X-´-Øp-a-e ssI-em-kw A-Pn-Xm aμn-c-Øn¬ ]-tc-X-\m-b th-em-bp-[≥-]n-≈-bp-sS `m-cy e-fn-Xm-Ω (75). a°ƒ: tam-l-\≥, A-Pn-XIp-am-cn, ]-tc-X-cm-b t{]a-N-{μ≥ \m-b¿, {io-IWvT≥.

s]m-bv-Øpw-I-S-hv: _- n-Sn-®v ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-kbn-em-bn-cp∂ ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. \m-dm-Øv ]m-ºp-cp-Øn tdm-Un-se Xm-a-k-°m-c-\pw s]m-bvØpw-IS-hv kz-tZ-inbpam-b B-\‚hnS ]n ]n k-Cu-Zv(39) B-Wv a-cn®Xv. Ign™ 15\mWv ]m-∏n-\n-t»-cn tIm-´¨kv tdm-Un¬ h®v Ct±lw k©-cn® ss_ °n¬ _- n-Sn-®Xv. Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°‰ kCu-Zv ]-cn-bmcw, aw-K-em]p-cw B-ip-]-{Xn-I-fn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. C-∂se cm-hnse-tbm-sSbmWv a-c-W-s∏-´Xv. s]m-bv-Øpw-I-S-hn-se tªm-°v t_m¿-Uv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. F-kv.sI.F-kv.F-kv.F^v. s]m-bv-Øpw-IS-hv im-Jm c-£m-[n-Im-cn-bm-Wv. `mcy: jm-ln-\. a°ƒ: jl-e, ^¿-lm-\. ]n-Xmhv: ]n sI A-_q-_°¿. am-Xmhv: j-lo-Z. k-tlm-Z-c߃: k-÷m-Zv(Zp_bv), km-ln-Z, km-PnZ.

bph-Xn d-_À-t¯m-«-¯n-Â a-cn-¨-\n-e-bnÂ

a¶-S: bphXnsb d-_-¿-tØm-´-Øn-¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠Øn. a-¶-S sh≈n-e bp.sI. ]-Sn-bn-se d∫¿-tXm-´-Øn-em-Wv sh≈n-e C-e-h-p-°¬ amXyp X-¶®-s‚ `m-cy ta-cn(40)sb a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. C-h¿ d-∫¿ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bmWv. arX-tZ-l-Øn¬ ap-dn-hp-I-fp≠v. tXm-´-Øn¬ tPm-en-°p-h-∂ a-s‰m-cp sXm-gn-emfn-bm-Wv arX-tZlw I-≠Xv. C-h-cm-Wv t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®Xv. Ch-cpsS `¿-Øm-hv H-fn-hn-emWv. ar-XtZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn-te-°p am‰n. a-¶S t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp At\z-j-W-am-cw-`n-®p.

hm-l-\m-]-I-S-¯nÂ- ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p l-_o-_v s\-Sp-¶-≠w: ]m-Sn-aÆn¬ ho-´n¬ sI Fw l_o-_v (60).

A-¶-½

]m-em: sIm-®n-S-∏m-Sn B-\-∏m-d-bn¬ ]-tc-X\m-b tPm-k-^n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (87). tbm-l-¶m³ kw-kv-Im-cw I-ho-°ps]-cp-ºm-hq¿: Iq-Sm-e∏m-Sv am-Wn-°-Øm≥ h-dn- ∂v- sk‚ v- F-t{^w-kv]-≈n-bn¬ \SØn. ]b-Xv tbm-l-∂m≥ (75). kw-kv-Im-cw Iq-Sm-e-∏m-´v tc-X Ip-gn-πm-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv-. sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ \-Sa-°ƒ: tPm-kv-, F¬Øn. kn, t{K-kn,Ip-´-∏≥, `m-cy: t{X-ky. a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, tam-fn, tPm¿-Pv, t_-_n , jmt_-_n, F-t{^w, ]P≥, en-kn, jm-en, ]-tctc-X-\m-b cm-Pp. X-cm-b tPm-bn, _n-Pp. a- a-cp-a-°ƒ: ta-cn, cp-a-°ƒ: t_-_n a-tcm-´n- tPm¿-Pv-Ip-´n, tXm-a-kv°p-Sn, tPm¿-Pv , ^n¬-U, , ta-cn, Hm-a-\,jm-Pn, en-kn, do-P(A-\n-X hnZym-e-bw, Xm-∂n-∏p-g, Im- jo-_m, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv-. e-Sn).

a-dn-bm-½

c-Xv-\-½

cm-a-Irjv-W³ \m-bÀ

Aw-_p-Pm-£n-

iym-a-f³

a-µm-In-\n

Xn-cp-h-√: In-g-t°-S-Øv ]-tc-X-\m-b sI hn h¿Ko-kn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (79). kw-kv-Im-cw Im-hpw`m-Kw I-´-∏p-dw sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬ \SØn . a-°ƒ: Ip™q-™-Ω, sIm-®ptamƒ, ]-tc-X-\m-b cmPp, h¬-k. a-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pp-Ip-´n, h¬-k-Ω, hn¬-k¨, X-¶-®≥.

Xn-cp-h-√: am-∂m¿ tImte-S-Øv ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb-cp-sS `m-cy ]n sI c-Xv\-Ω (66˛-dn-´. A-[ym-]nI). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv°v c-≠n-\v h-f-™-h-´w ]-Sn-b-d Ip-Spw-_ ho-´p-hf-∏n¬.

Xp-d-hq¿:- ]-©m-b-Øv F´mw hm¿-Uv h-f-aw-K-ew hm-tem-Øv ho-´n¬ sIF-kv-B¿-Sn-kn dn´,ss{U-h¿ cm-a-IrjvW≥ \m-b¿ (76) .a-°ƒ: P-b-e-£v-an, cm-[m-Ir-jvW≥, {io-P. a-cp-a-°ƒ: tkm-a-\m-Y≥ \m-b¿, A¿-®-\, {]-Xm-]v.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im-´mbn-t°m-Ww D-Z-b-]p-cw A-°-c-hn-f ho-´n¬ iym-af≥ (71). `m-cy: B-\-μ-h-√n. a°ƒ: k-Xn-Ip-am¿, tPymXn-jv-Ip-am¿, ko-\, jmPn. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, hn-Pn-tamƒ, a-t\m-l-c≥.

adn-bp-½

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNmt¶m-´p-tIm-Ww kzm-anbm¿-aTw Hm-^n-kp-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Irjv-W≥ B-im-cn-bp-sS `m-cy a-μm-In-\n (80). a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥, P-b{io, kp-[m-I-c-≥, {io-Ie. a-cp-a-°ƒ: jo-e, AP-b≥, _n-\p-Ip-am¿.

l-cn-Zm-k³

sk-bv-Xm-en sam-bv-Xp lm-Pn

Xp-d-hq¿:Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv B-dmw- hm¿Uv sh-fn-®-]m-Sw- ]-dºn¬- ]-tc-X-\m-b- hn F {]-`m-I-c-s‚ `m-cy- Aw_p-Pm-£n-(90). kw-kv-Im-cw- \SØn. a°-ƒ-:- i-in-[-c≥, hn-a-eIp-am-cn, Ko-X. a-cp-a-°ƒ:- kz¿-W-e-X, Zn-t\-i≥.

sIm√-t¶mSv: ]-tc-Xcmb ]-ø-eq¿ ]p-Ø≥-ho´n¬ ]m-dp-Ip-´n-b-Ω-bptS-bpw (X-t¶m-Ω) F-e∏p-≈n a-\h-gn ho-´n¬ hm-kptZ-h ta-t\m-s‚bpw a-I≥ l-cn-Zm-k≥ (58). `mcy: A-\n-X.

ta¬-]-d-ºv: sN-º-cn-° I-√pw-h-f-∏n-se sk-bvXm-en sam-bv-Xp lm-Pn (95). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: Pao-e, l-\o-^v, D-ssa-a, kp-ss_-Z, A-–p-√, ssk-Zp, l-∂-Øv, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv.

Ir-jv-W³ Iq-Uv-ep: a-∂n-∏m-Sn-bnse F≥ Ir-jv-W≥ (77). `m-cy: sh-≈-®n. a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, c-hn-N-{μ≥, kp-Ip-am-c≥, D-jm-Ip-amcn, am-e-Xn.

sNß-c: aq-e-°p-S-h≥ D-ep-hm≥ lm-Pn-bp-sS s]cn-tßmw: Ach©m- `m-cy aq-e-°p-S-h≥ a-dn¬ A£b tI{μØn\p bp-Ω (69).k-ao-]w sI A-–p¿dl- a°ƒ: ap-l-ΩZv vam≥ (61). (A_vl), Ae`mcy :l-ΔmΩ. hn(Pn±), ju-°-Øen a°ƒ: dp-Jn-b, Aivd-^v-, (A_vl), P-ao-e, BaplΩZv- j-co-^v, bn-i, km-Pn-X. A–p¬ k-aZv.

AÐpÀdlvam³

ku-Zm-an\n s]-cn-¥¬-a-Æ: A-Ωn\n-°m-Sv ]m-Xm-bv-°-c hf-hv ASn-tbm-fn≥ i-¶-chn-em-k-Øn¬ ]-tcX\m-b i-¶c-s‚ aIƒ ku-Zm-an-\n(70).k-tlmZ-c-߃: kp-{_-“Wy≥, b-ap-\.

N-ß-\m-t»-cn: ]p-Xp-∏-≈n-°v k-ao-]w sIm-®m-ep-aq´n¬ I-gn-™ 21\v Sn-∏¿ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. tam-kv-tIm s]m≥-]p-g-°-Sp-Øv a-t©-cn-°-f-Øn¬ tXm-a-kv sk-_m-kv-‰y-s‚ a-I≥ sS¬-k¨ tXma-km-Wv (31) a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq∂n-\v ap-≠p-]m-ew sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØcn-bn-¬. tIm-´-bw sa-Un-°¬ -tIm-f-Pn-¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. N-ß-\m-t»-cn I-cn-°-t\-Øv sS-Ivssì-kv Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: {Ko-jv-a. a-Iƒ {In-Ão-\ (H-∂-c h-b-kv).

hnZymÀYn\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

N-ß-\m-t»cn: hn-Zym¿-Yn-\nsb ho-Sn-s‚ P-\¬ Iºn-bn¬ jm-fn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. Xr-s°m-Sn-Øm-\w tXm-∏n¬ tXmakv tPm-\-Ω Z-ºXn-I-fp-sS aIƒ tkm-Wn-bm tXm-a-kv(13)s\-bm-Wv C∂-se D®-bv°v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. N-ß-\m-t»-cn sk‚ v tPmk-^v kv-Iq-fnse 9mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-\nbmWv. Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-enkv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p.

\n-Ip-Xn]n-cn-hv kz-X-{´ G-P³-kn-sb t]m-en-kv ssI-sbm-gnªp; ¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn s\-¿m-än³-I-c kw-`-hw: K-h. tUm-Î-À-am-cp-sS GÂ-¸n-¡-Ww: P-. kn F³ cm-a-N-{µ³ \m-bÀ Bß-lXy sNbvXbm-Ä ap§n a-cn¨p kw-Øm-\ ]-Wn-ap-S-¡v 29\v 18 a-Wn-¡qÀ I-b-dn X-e-t»-cn: km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS Xm-h-f-Øn¬ B-fl-l-Xy sN-bv-X [¿-a-Sw In-e-t° ]m-ebm-Sv kz-tZ-in s\-t√-cn-bn¬ ]n Kn-co-jn(51)s‚ P-Uw 18 a-Wn°q¿ I-b-dn¬ Xq-ßn-. ssh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmWv Kn-co-j-s\ B-fl-l-Xy sNbv-X \n-e-bn¬ I-≠-Xv. [¿-a-Sw t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-jWw \-S-Øn-. XpS¿∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ti-jw C≥-Iz-kv-‰v \S-Øm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√-∂p ]d-™v t]m-en-kv ssI-sbm-gn-

™-Xm-Wv a-Wp-°q-dp-I-tfm-sf I-b-dn¬ X-s∂ h-bv-°m≥ Im-cW-am-b-Xv. C-Xn-\m¬ cm-{Xn apgp-h≥ \m-´p-Im¿ Xq-ßn-°n-S-∂ ar-X-tZ-l-Øn-\p Im-h¬ \n¬t°-≠n-h-∂p. c-≠p t]m-en-kpIm¿ A-hn-sS Uyq-´n-°v h-∂-Xmbn \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-∂-se cm-hn-se F-kv.sFbpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn ar-X-tZ-lw I-b-dn¬ \n-∂n-d-°n C≥-Iz-Ãv \-S-Øn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. `m-cy:k-Xn.a-°ƒ: Zn¬\, an-Yp≥.

sN-ß-∂q¿: π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn I-\men¬ ap-ßn-a-cn®p. sN-dn-b-\m-Sv B-e F-kv.F≥. l- b ¿- s k- ° ≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-h¨ hn-Zym¿Yn am-th-en-°-c A-dp-\q-‰n-aw-K-ew A-ºm-Sn-bn¬ {ioIp-am-dn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ F-kv (17) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-∂n-\v sN-dn-b-\m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-I-Sw. ¢m-kv I-gn-™v k-l-]Tn-Ifp-sam-Øv I-\m-en¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßpI-b-m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv-˛-P-b-e-£v-an. GI-a-I-\m-Wv. ar-X-tZ-lw sN-ß-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬.

tIm-´-bw : s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ Uyq-´n tUm-Œ-sd-bpw B¿.Fw.H-sb-bpw k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 29\v tI-c-fm K-h.sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-w. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se tUm-Œ¿-am¿ \-S-Øn h-∂ ka-cw 29\v ]p-\-cm-cw-`n-°p-I-bm-Wv. Cu k-a-c-Øn-\v A-\p-`mhw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv kw-ÿm-\ hym-]-I kq-N-\m ]-Wn-ap-S°v. A-Xym-ln-Xw H-gn-sI-bp-≈ F-√m hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n-∏n-°pw. tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®n-s√¶n¬ s^-{_p-hc - n aq-∂p ap-X¬ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn A\n-›n-X Im-e ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm-\pw C-∂-se sI.Pn.Fw.H.F kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂v kw-ÿm-\ k-an-X tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v H.F-kv iymw-kp-μ¿ A-[y-£X - h-ln-®p.

sIm-®n: kw-ÿm-\ \n-Ip-Xn ]ncn-hp k-{º-Zm-bw kz-X-{¥ GP≥-kn-sb G¬-∏n-°W - s - a-∂pw I-≈-∏-W-sam-gp-°v X-S-bm≥ _m-¶v ap-tJ-\b - p-≈ ]-Wa - n-S] - mSv \n¿-_‘ - a - m-°W - s - a-∂pw ap≥ tI-cf - ssl-t°m-SX - n P-UP v- n Pkv‰ - n-kv kn F≥ cm-aN - {- μ≥ \mb¿ . sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bnse sI Fw am-Wn sk‚¿ t^m¿ _-Uv-P-‰v kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ _-UP v- ‰ - v ]m-\¬ N¿® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn-hn-[ \n-Ip-Xn-Iƒ Np-aØ - m\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-s≠-¶n-epw

A-Xp t\-Sm-\p-≈ kw-hn-[m-\w k¿-°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \n-Ip-Xn A-Sb - v°m-Ø-h-sc ]-W-tam kzm-[o-\tam t\m-°m-sX I¿-i-\ \n-b-aØn-\p hn-t[-ba - m-°W - w- . \n¿-am-W km-a{- Kn-Iƒ-°v \nIp-Xn D-b¿-Øm-\p-≈ _-P‰ - v \n¿tZ-iw kw-ÿm-\-Øv h-f¿-® ssI-hc - n-°p-∂ \n¿-am-Wt- a-Je - sb {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p-w. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-th-≠-Xp-s≠-∂pw P-Ãn-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ Nq≠n-°m-´n. hym-]m-cn-Iƒ hm-‰v \n-Ip-Xn Np-a-Øp-∂-Xv k¿-°m-cn¬ F-

Øp-∂p-t≠m F-∂pw sN-°v t]m-kv-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-tWm-sb-∂p ]-cntim-[n-t°-≠X - p-s≠-∂pw A-t±lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. sI Fw am-Wn _-Uv-P-‰v ÃUn sk‚¿ U-bd - Œ - ¿ tUm. Fw F D-Ω≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sIm-®n k¿-h-I-em-im-e kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw {]-^. tem-]k - v am-Xyq. c-Pn-k{v- Sm¿(C≥-˛N - m¿-Pv), tUm. sI km-P≥, tUm. km-_p tXm-a-kv, B¿ Ir-jv-W-ø¿, tUm. ta-cn tPm¿-Pv, hn-t\m-Zv amXyq, ]n F hm-kp-tZ-h≥, tUm. tPm-kv tP-°-_v, tUm. \n¿-a-e ]-Zv-a-\m-`≥, ]n sP tPm-Wn kwkmcn-®p.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-26  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you