Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

jw-jm-Zv tXm-∏pw-]-Sn: C-μn-cm PMv-j≥ ]p-fn-°-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b F-kv Fw A–p-√ tk-´n-s‚ `m-cy jwjm-Zv _m-bn(62). t^m¿´p-sIm-®n K-h.B-ip-]{Xn-bn-se dn-´. A-‰≥U¿ B-bn-cp-∂p. a-°ƒ: j-ao¿ A-–p-√(A-_p-Zm-_n), j-ln-kv-X A-_v-dm¿. a-cpa-°ƒ: \-Sm-jm j-ao¿, A-_v-dm¿ lp-ssk≥(JØ¿). k-tlm-Z-c-߃ : jp-°q¿ C-{_m-lnw, bmkv-ao≥ \-ko¿, ^-co-Z Ajv-d-^v, j-_m-\ d-jo-Zv, ]-tc-X-bm-b d-jo-Z A–p¬ _p-±q-kv. J-_-d-S°w sIm-®-ßm-Sn sN-ºn´-]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ \-S-Øn.

hn-tP-jv

ap-l-½-Zm-en

d-lo-\-

kp-sse-am³

aq-hm-‰p-]p-g: I-Sm-Xn Ipgp-ºpw-I-c-bn¬ i-in-bpsS a-I≥ hn-tP-jv(27). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. amXm-hv: k-en. k-tlm-Z-cn : am-b.

B-ep-h: I-b‚n-°-c hm¿-Uv tIm¨-{K- v ap≥ {]-kn-U‚pw I-b‚n°-c en-^v-‰v C-dn-tK-j≥ ap≥ sk-{I-´-dn-bp-am-b dn´:F-^v.F.kn.Sn Po-h-\°-c-≥ I-b‚n-°-c Du-en°-c-ho-´n¬ H F ap-l-ΩZm-en(am-en)(58). J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 10 \.v `-mcy: kp-\n-X. a-°ƒ: apl-Ω-Zv-^m-lnw, ap-lv-kn\, ^m-Øn-a- sa-lv-P¬.

s]-cp-ºm-hq¿-:- sN-ºm-cØp-Ip-∂v- h-S-t°- ]qWn-Øp-d- in-lm-_n-s‚`m-cy- d-lo-\- (32)-.- J-_d-S-°w- C-∂v- cm-hn-se11\v- sN-ºm-c-Øv-Ip-∂vap-kv-enw- P-am-A-Øv- J_¿-ÿm-\n¬.- a-°ƒ-:\-^v-an-e,- \n-lm-e.-

s]-cp-ºm-hq¿: h-√w \mt\-Øm≥ ho-´n¬ kpsse-am≥(hm-®¿ kpsse-am≥-˛73). a-°ƒ: A≥-km¿, lmjnw, l-ko-\,\u-^¬. J-_-d-S-°w C-∂p-cm-hnse 11\v ku-Øv h-√w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

F-Õn _m-e³ {_-“-]p-cw: sh-Æn-Ø-SØn¬ \≥-a-Wn-°-c ho´n¬ ]-tc-X-\m-b _m-es‚ `m-cy F-’n _me≥(74). dn-´. ^m-Œv Po-h-\-°m-cn. kw-kv-Im-cw C-∂v 11.30 \v Im-°-\m-Sv s]m-Xp-iv-aim-\-Øn¬. a-°ƒ: hn-Pb≥, i-in, ]-tc-X-\m-b a[p, Kn-cn-P. a-cp-a-°ƒ: jo-e, an-\n, sÃ-√, {]km-Zv.

P-\mÀ-±-\³ B-Nm-cn

]pcp-tjm-¯-a³ B-imcn

I-S-bv-°¬: ap-Ip-t∂-cn Ip-gn-hn-f ho-´n¬ c-hn-kpμ¿(62). `m-cy: e-fn-X. a°ƒ: kp-sse-kp-μ¿, ckp-e kp-μ¿, c-kn-Xv kpμ¿.

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-e In-g-hq¿ tXm-∏n¬ sX-°Xn¬ P-\m¿-±-\≥ B-Nmcn(80). `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ: ko-X, cm-a-N-{μ≥, cm-[mIr-jv-W≥. a-cp-a-°-ƒ: jm-Pn, cm-[m-a-Wn, t__n.

c-hn-kp-µÀ

I√-d: tIm-´q¿ APn-X hn-em-k-Øn¬ ]pcp-tjmØ-a≥ B-im-cn (67). `mcy: cm-[. a°ƒ: A-Pn-X, A-\n-X, A-Pb≥. a-cp-a°ƒ: cm[m-Ir-jv-W≥, cmPp, BXnc.

23 P\phcn 2014 hymgw

km-¼m-dn ho-Wv s]m-Å-te-ä ]m-N-I-sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

ap-kv-X-^ G-eq¿: In-g-°pw-`m-Kw A-º-g-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b ssl-t{Zm-kns‚ a-I≥ ap-kv-X-^(67). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: j-d^p-±o≥(sI.Fkv.C._n, B-ep-h), jwkp-±o≥, jm-Pp±o≥(sI.Fkv.B¿.Sn.kn, B-ep-h) jm-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: lmcn-kv, sF-jm _o-hn, ko-\, Xm-ln-d.

t]m-¡À \m-Zm-]p-cw: Pm-Xn-tb-cnbn-se ]-tc-X\m-b s]mbn¬ bq-kp-^v lm-Pn-bpsS a-I≥ t]m-°¿(55). `mcy: \-^o-kp.

]p-Xp-°m-Sv: k-Zy-°p-≈ H-cp-°ƒ-°n-sS km-ºm-dn¬ ho-Wv s]m-≈-te-‰ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ a-[y-h-bkv-I≥ a-cn-®p. I-√q¿ \m-b-c-ßm-Sn Nn-d-ßm-´n¬ D-ÆnIr-jv-W≥(55) B-Wv a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-® sh-fp-∏n\v h-f¿-°m-hn¬ k-Ky°p-≈ H-cp-°-߃ \-S°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A\m-cm-b-W³ \m-bÀ a-dn-b-Ip-«n tPmÀ-Pv ]-I-Sw. km-ºm¿ ]m-{Xw ]-d-hq¿: tN-μ-aw-K-ew hm-g-°p-fw: h-S-t°-°-c A-Sp-∏n¬ \n-∂pw C-d-°psX-°pw-]p-cw X-´m¿ sh- \-ºym-]-d-ºn¬ ]-tc-X∂-Xn-\n-sS ]m-N-I-sXm-gnfn-Im-c-bv-°m-Sv \m-cm-b\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy a- em-fn-bm-b D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿(88). kw-kvdn-b-°p-´n(81). a-°ƒ: t_- W≥ Im¬ h-gp-Xn kmIm-cw \-S-Øn. `m-cy: ]_n, kq-\m-Ω, tPm¨ºm¿ ]m-{X-Øn-te-°v hotc-X-bm-b X-¶-Ω. ak¨, jm-Pn, Pn-Pn(Kgp-I-bm-bn-cp-∂p. s]m-≈°ƒ: i-in-[-c≥(A-Uzh.t\-gv-kv), ]-tc-X-\m-b te-‰ C-bm-sf ap-f-¶p-∂t°-‰v ¢¿-°v), C-μn-c tZ- _n-Pp, Pn≥-kn, (A-[ym- Øp-Im-hv sa-Un-°¬ hn, kp-tc-jv-Ip-am¿(B-e- ]n-I F-kv.sP.bp.]n.F- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. sNm∏m-´v Pq-h-e-dn ]-d-hq¿). a- kv I-eq¿). a-cp-a-°ƒ: Δm-gv-® ssh-Io-´m-Wv a-c-Ww kw-`-hn-®-Xv. `m-cy: imcp-a-°ƒ: iym-a-f, D-Æntam-fn ap-∏-Øp-Im-em¥. a-I≥: k-Po-jv. a-cp-a-Iƒ: hn-Pn-X. Ir-jv-W≥, kz-]v-\. bn¬, tPm¿-Pv hm-g-bn¬, ta-cn C-S-bv-°m-´v, tam-fn \\o-e-I-W-vT³ Sp-hn-e ho-´n¬. sd-Pn ]mcm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn-bn- ≠n-t»-cn-bn¬, Xn-cp-h-√, se I-e-I-∏m-d \o-e-I-W- tPm-fn s]m-´-bv-°¬(sa- Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e- tªm-°v Hm-^n-kn-\-Sp-Øv tZvT≥ (57). `m-cy: N-°n. aº¿ B-b-h-\ ]-©m-bio-b-]m-X- 17¬- A-‰-Ip-‰-]-Wn- sN-bv-Xv Xm-dp-am-dm-bn°ƒ: {io-\n-hm-k≥, {io- Øv). kw-kv-Im-cw \m-sf In-S-°p-∂- `m-K-Øv ho-≠pw- A-]-I-Sw. Cu- kv-Y-e-Øv a-Xn, {io-tZ-hn, {io-P. acm-hn-se 10 a-Wn-°v I-Z-fn- Hm-t´m-dn-£-bpw- Im-dpw- Iq-´n-bn-Sn-®v Hm-t´m- bm-{Xn-Icp-a-°ƒ: kp-tc-jv-Ip°m-Sv hn-a-e-X ]-≈n-sk- \m-b- Kr-l-\m-Y≥- a-cn-®p.- `m-cy-°pw- a-I-\pw- Hm-t´mam¿, kp-tc-jv. an-tØ-cn-bn¬. ss{U-h-¿-°pw- ]-cp-°v. aμ-ew-Ip-∂v I-dp-Øm-°- apl-Ω-Zv-Ip-´n-(70)bm-Wv a-cn®-Xv. `m-cy:- dp-ssa-e-(56), a-I≥- dw-jn-(34), Hm-t´mss{U-h¿- a-μ-ew-Ip-∂v sN-dp-\-ºn- k-\-^n¿-(26) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cp-t°‰-Xv. km-c-am-b- ]-cp-t°-‰ap-l-Ω-Zp-Ip-´n-sb ap-Xp-h´q¿- cm-P- B-ip-]-{Xn-bnepw- ]n-∂o-Sv - Xr-iq-cn-sekz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn-epw- {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bncp-∂p. D-®-°v 12.30 \m-Wv A-]-I-Sw. aq-t∂m-sS- ap-ls_-¶n N-{µ-t_m-kv ]-≈p-cp-Øn: tX-h-t©- Ω-Zp-Ip-´n- a-cn-®p. B-dv h¿-jw- ap≥-]v \-S-∂- A-]-I-S]-≈p-cp-Øn:sI.Fcn ]-d-ºn¬ \-Sp-hn-e-Ø- Øn¬- ]-cp-t°-‰ ap-l-Ω-Zp-Ip-´n-bp-sS- Nn-In-’-bpkv.C._n dn-´ D-tZym-Kd ho-´n¬ tPm-Wn-s‚ a- sS- `m-K-am-bn- B-ip-]-{Xn-bn-te-°v h-cp-∂-Xn-\n-sSÿ≥ I-tS-`m-Kw tZ-ibm-Wv A-]-I-Sw.- ap-l-Ω-Zp-Ip-´n- k-©-cn-®n-cp-∂- HmI≥ tPm-k-^v s_Øv a-c-´n¬ N-{μ-t_m∂n(49). kw-kv-Im-cw C- t´m-dn-£-bpw- A-©-ßm-Sn- kz-tZ-in-bp-sS- Im-dp-am-Wv kv. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b- \m-´p-Im-¿- F-S-°∂v 12 a-Wn-°v sk‚ v `m-cy: `m-\p-a-Xn. G-I gn-bq¿- sse-^v sI-b¿- {]-h-¿-Ø-I-cp-sS- Bw-_p-e≥tXm-a- v aq¿ ]-≈n sk- kn¬- B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-kva-Iƒ tam-_n. kw-kvan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Ip- sF- am-cm-b- Fw.sI.jm-Pn, H.sP.tPm-k-^v F-∂n-hIm-cw \-S-Øn. º-f-ßn ap-f-°-c t_cp-sS- t\-Xr-Xz-Øn¬- s]m-eo-kv kv-Y-e-sØ-Øn. IjmPn _n. a-°ƒ: _n-Kn≥, F- _-d-S-°w- C-∂v a-μ-ew-Ip-∂v ]-≈n- I-_¿-kv-Ym-\n¬. sIm-Sp-h≈n: F-tf_n≥. `m-cy:-dp-ssa-e. a-°ƒ:- dw-jn, dm-an-b, X-ao-d-, ao-d. a-cp‰n¬ h-t´m-fn ]o-‰°a-°ƒ:- _-jo¿-(J-Ø¿-), dm-^n-(Zp-_m-bv), ap-_m-dIp-ªn-cma³ ≠n F-gp-I-f-Øn¬ NIv(Zp-_m-bv). sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´{μ-s‚ a-I≥ jmcn \S p°≠ n Ip™ nc mPn(44). a≥(83). `mcy: \m-cm`mcy: Hma-\. bWn. a°ƒ: tkma≥, am-Xmhv: ]-tc-X-bm-b tim-`, hk-¥. a-cp-a°Nm- e - ° p- S n:sI.- F - k v . k-tcm-Pn\n. a°ƒ: ƒ: cmP≥, A-tim-I≥, B¿.-Sn.-kn.-_- n-Sn-®v bpkP-\y-, km-P≥-. A-Pn-X. hm-hv a-cn-®p.-t]m-´ I-f∏m-´n¬ sF-∏p-hn-s‚ aI≥ D-Æn-Ir-jv-W≥(45)B-Wv a-cn-®-Xv.-t]m-´ ]m∏m-fn Pw-Kv-j-\n¬ C-∂se ssh-Io-´v A-t©m-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-DS≥ Nm-e-°p-Sn-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-c-Ww kw-`-hn-®p.

Hm-t«m-dn-£-bpw- Im-dpw- Iq-«n-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³- a-cn-¨p

A-l-½-Zp-®n lm-Pn

A-½p-So-¨À

sam-bv-Xp

th-em-bp-[³

t{X-ky

sIm-¨-¸³

Nm-e-°p-Sn:Xm-\-Øp-]-dºn¬ A-l-Ω-Zp-Æn lmPn(87)-.kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v B-cy-¶m-e Ppa a-kv-Pn-Zn¬.-`m-cy: kpl-dm-_o-hn.a-°ƒ:A-_v-Zpƒ I-cow,A-_v-Zpƒ d-“m≥,-A-_vZpƒ Jm-Z¿,-^m-Øn-a,-XmPv.-a-cp-a-°ƒ: -l-bv-dp-∂ok,-kp-l¿-_m≥,-C-{_mlnw,-A-kv-am-_o-hn,-Pam¬.

am-f: A-∂-a-\-S ]m-ent»-cn Ko-Xm-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥ \m-b-cp-sS `m-cy A-Ωp-So-®¿(77). ]m-ent»-cn F-kv.F≥.Un.]n l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqfn-se dn-´. A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: _m-e-N{μ≥(sF.Sn.sF am-f), P-b-Ip-am¿(sI.Fkv.B¿.Sn.kn), l-cn-Zmkv, Ko-Z({]-[m-\m-[ym-]nI F≥.F¬.]n kv-Iqƒ am-f), Kn-cn-P.

A-≠-tØm-Sv: A-d-∏ tdm-Un¬ B-ey-a-Xn-s‚I-Øv sam-bv-Xp(65). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: jm-Plm≥, k-eow(C-cp-h-cpw Zp-ss_), k-_v-\, \-Pv-a. a-cp-a-°ƒ: sj-ao¿, A_q-_-°¿, A-\o-j.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-d-°¬ th-em-bp[≥(81). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9 \v ho-´p-h-f∏n¬ . `m-cy : t]m-Øm-\n°m-Sv h-S-t°-°p-Sn IpSpw-_mw-Kw am-[-hn. a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, ]-¶Pm-£n, im-c-Z, in-h≥, k-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: tKm]m-e≥ πm-Øn-aq-´n¬ sN-dp-h-´q¿, X-ºm≥ Xt®-Øv am-en¬ Hm-S-bv°m-en, _m-_p ta-∏p-dØ-am-en Hm-S-bv-°m-en. tim-`, _o-\.

am-f: A-∂-a-\-S I-√q¿ ssX-°q-´w I-h-e-°m-´v sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy t{X-ky(79). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v I-√q¿ sk-_m-kv-‰y≥-kv tZ-hme-b-Øn¬. a-°ƒ: tPmkv, ta-cn, h¿-Ko-kv, tdmkn-en, ta-gv-kn, tPm¿-Pv, s_-∂n.

am-f: Ip-gn-°m-´p-t»-cn ]m-td-°m-S≥ sIm-®-∏≥ (83). `m-cy: t\-Øn. a°ƒ: ]u-tem-kv, tPmbv(C-cp-h-cpw Zp-ss_), ta-Kn, tdm-kn-en, tXm-akv(Im-\-U), tPm-kv. a-cpa-°ƒ: an-\n, _n-μp, kv-anX, kn-an(A-[ym-]n-I), am¿-_n≥, tXm-a-kv.

D-e-l-¶m³

lw-k-¡p-«n

\-S-hb¬: A-Ωm-\n No¶-t√¬ D-e-l-∂m≥ (86). `mcy: ]-tc-Xbmb tam-\n-°. a°ƒ: A∏®≥, tacn (ap≥ IÆq¿ Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v), X¶-Ω, F¬kn, ^n-tem-an-\, ]tc-X\mb tPm-k-^v.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬sh-´ I-cn-¶-t¥m-Wn-bnse sN-Ω≥-Ip-gn-bn¬ lw-k-°p-´n (79). `mcy: ^m-Øn-a-°p´n. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, A_p, C-kv-am-bn¬, bq-kp^v, C-kv-lmJv.

sN-Ã-¸³ \m-bÀ

`-hm-\n-b-½

Nn-¶-½

Xn-cp-h-©q¿: \o-em-Æq¿ \m-´-I-Øv F≥ ]n sN-√∏≥ \m-b¿ (70).- kw-kvIm-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 2 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: tIm-a-f-h-√n-b-Ω. a-°ƒ: hn-Zy(te-_¿ Un-∏m¿-´vsa‚ v), hn-\o-X(tIm¿-∏td-j≥ _m-¶v, sN-ss∂) a-cp-a-°ƒ: i-c-Xv (_w-Kfq¿), l-co-jv (B¿._n.sF sN-ss∂).

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-etN-co-t°-Ww am-º-≈n¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b am-[-h≥-]n-≈-bp-sS `mcy `-hm-\n-b-Ω(90). a°ƒ: Kw-Km-[-c≥-]n-≈, tKm-]n-\m-Y-]n-≈, ]-tcX-\m-b tkm-a-kp-μ-c≥]n-≈, c-ho-{μ≥ ]n-≈, C-μn-cm-`m-bn-b-Ω, c-Xv-\Ω-b-Ω, i-in-[-c≥-]n-≈. a-°ƒ: cm-[m, kp-io-emΩ, kp-K-X-Ip-am-cn, cm-aIr-jv-W-]n-≈, hm-kp-tZh≥-]n-≈, ssj-e-P.

tIm-X-aw-K-ew: tIm-´-∏Sn ap-S-hw-Ip-t∂¬ Fw Fw F-{_m-l-Øn-s‚ `m-cy Nn-∂n-Ω(65). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9 \v tIm-´-∏-Sn sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X s\-√n-°p-gn sXm≠n-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: Bw-kv-t{Sm-ßv(acn-b≥ A-°m-U-an ]p-Xp∏m-Sn), tPm-kv-t{Smßv(I-Pm-cn-b sk-dm-anIv-kv). a-cp-a-°ƒ: an-\(So-®¿ hn-a-e-Kn-cn ]-ªn-Iv kvIqƒ tIm-X-aw-K-ew), ssj-_n.

A-Ðp-Ã-lm-Pn

a-e-∏p-dw: ]-tc-X\mb tIm-t´m-e ]-c-ta-iz-c≥ \m-b-cp-sS a-Iƒ tImt´m-e X-¶a-Æn (hn-a-e ˛62).

ImÀ¯ym-b-\n s]m-∑p≠w: B-Xr-t»-cn ]-≈n-tb-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(55).

Xr-°-cn-∏q¿: h-S-s° sIm-Δ-en-se In-^v-en a≥-kn-en¬ H Sn A-–p√ (76). `m-cy: kp-l-dm_n. a-°ƒ: kp-ss_-Zv (knw-K-∏q¿), k-do-\, In^v-en (a-te-ky), km-_nd, ku-Zm-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k-Øv, ap-l-Ω-Zv Ip-™n.

Pm-\-In

C-äym-\w

tPm¬

Nm-t¡m

kn-ÌÀ B-eo-kv Nm-−n

A-≠-tØm-Sv: \m-t°m-e am-°m-en-°¬ t£-{XØn-\v k-ao-]w- ]-tc-X-\mb ]-≠m-c-]-d-ºn¬ I-d∏p-Æn `m-cy ]q-Δ-Øq¿ Pm-\-In(87). a-Iƒ: tZ-hIn. a-cp-a-I≥: _m-e≥.

Nm-e-°p-Sn: t]m-´ πm°¬ tIm-°m-S≥ Hutk-∏v `m-cy C-‰ym\w(86)-.kw-kv-°m-cw C-∂v D-®Xn-cn-™v aq-∂n-\v t]m-´ sN-dp-]p-jv-]w ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -a°ƒ: -B-\n,- t{K-bv-kn(\yq-kn-em‚ v),- tPm-Wn(B-{‘),- tPm-bv(-A-t∏mf S-tb-gv-kv),- {]n≥-kn(ap-ss_),- hn≥-kn,- ]-tcX-\m-b tXm-a-kv-. a-cp-a°ƒ: -t]mƒ(-\yq-knem‚ v), -F¬-kn,- ta-gvkn,- t_m-kv(ap-ss_), tXm-a-kv(-Zp-_m-bv), ]tc-X-\m-b tPm¿-Pv.

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dnbn¬ sF-Ømƒ aTØn¬ hm-°-bn¬ hn sF tPm¨ (t_-_n˛88). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v Xn-cp-h-√ ]m-en-tb-°-c sk≥v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

ap-°-S: sN-dp-h-≈n FtÃ-‰n¬ s\-Spw-Im-embn¬ Nm-t°m (tbm-l∂m-¬ 90). kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v Nm-cp-th-en kn.Fw-.F-kv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: km-dm-Ω. a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, dmtl¬, tam-\-®≥, G-enbm-Ω, tPm-bn, tam-fn, ]tc-X-\m-b sF-k-°v. a-cpa-°ƒ: Ip-™p-Ip-´n, tPm¿-Pv, tkm-a≥, t__n, Ip-™p-tamƒ, eoem-Ω, cm-P-Ω. am-\-¥-hm-Sn: a-e-bn¬ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ kn-Pphn-s‚ `m-cy kn-‘p (33). am-Xmhv: c-Xv\-Ω.

X-e-tbm-e-]-d-ºv : ]-tcX-cm-b ]m-te-Øv ]n sP Nm-≠n-bp-tS-bpw tdm-kΩ-bp-tS-bpw a-Iƒ kn-ÿ B-eo-kv Nm-≠n (76) I¬-°-´-bn¬ \n-cymX-bm-bn. kw-kv-°m-cw C∂v D-®-I-gn-™v 2.30\v I¬-°-´ kn-tÃ-gv-kv Hm^v A-U-td-gv-kv tIm¨sh‚n¬. k-tlm-Z-c-ß-ƒ. ta-cn ^n-en-∏v, en- n-bm-Ω tPm-k-^v , kn-ÿ hn-a-e ]m-te-Øv (P¿-Ω-\n), tPm-k-^v (apw-ssº), sk-_m-Ãy≥ ]n kn (apw-ss_), kq- ≥ s\¬-k¨ (apw-ss_) tPm-Wn ]n kn, k-Æn ]n kn.

]-ßm-tZ-hn

tPm¬

Xn-cp-h-√: A-gn-bn-S-ØpNn-d C-f-bn-S-Øp-a-\-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS `mcy ]-flm-tZ-hn (82). kwkv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ; {io-Ip-am-c≥ \-ºq-Xn-cn, k-\¬-Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ; Kn-cn-P.

k-Zm-in-h³

hÀ-Ko-kv

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv I-cn-ßm-´n¬ sI hn tPm¨ (88). kw-kv-°mcw C-∂v D-®-°v 12\v ap≠≥-Im-hv sF.-]n.kn sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: ta-cn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm-¨k¨.- sI im-ap-th¬, tkm-an, h¿-Ko-kv . a-cp-a°ƒ: eo-em-Ω, tP-°_v, Hm-a-\.

_me-N-{µ³ \mbÀ

Xn-cp-h-√: I-S-{]-˛-am∂m¿ sIm-®m-Wn-b-Øv k-Zm-in-h≥ (i-in-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h¬-k. aI≥: k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: k-a-jy.

Xn-cp-h-√: Ip-‰-∏p-g aptØ-S-Øv Fw hn h¿-Kokv (A-®≥-Ip-™v-˛64). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `mcy: A-∂-Ω. a-°ƒ: Acp¨, In-c¨, sj-dn≥. acp-a-°ƒ: Po-\, s_-‰n, _-_v-ep.

sh-f-f-\m-Sv: In-S-ßpΩ¬ iymw \n-hm-kn¬ _m-e-N-{μ≥ \m-b¿ (70). a-°ƒ: iymw-Ipam¿, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: em-h-Wy, cm-tP-jv.

sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n hen-b-Pm-cw sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (70). J-_-d-S°w C-∂p-cm-hn-se 11\v Ip-Ω-¶-√v {km-ºn-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬: `m-cy: an-kv-cn, Pm-c-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: J-Zo-P, lm-Pd, l-_o-_, ko-\-Øv, \n-km-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-en.

C-cn´n: D-fn-°¬ sXt°-ap-dn-bn¬ ]-tc-X\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy A-∂-Ω (95). a°ƒ: kn-ÿ t•m-dn-b, kn-kv-‰¿ sP-Ω, knknen, X-¶®≥, ^m. ]bkv, tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ eqkn, tPm-bn-®≥. a-cp-a°ƒ: h¿°n, tacn, sk-en≥, tacn.

X-¦-a-Wn

I-eym-Wn Im-™-ßm-Sv: s]-cn-bßm-\-sØ _n I-eymWn (65). a-°ƒ: e-X, cXn,- D-j, hn-t\m-Zv, cmP≥,- cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ a-[p, {io-[c≥, -C-μn-c, a-Rv-Pp-j,kp-Pn-X, ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥. k-tlm-Z-c߃. Ip-™n-°-Æ≥, Nn-cp-X, A-ºm-Sn, \m-cmb-W≥, \m-cm-b-Wn.

ssa-Ynen X-e-t»cn: Im-hpw-`m-Kw X-øn¬ kv-Iq-fn-\p kao-]w sN-dn-bm-≠n ho´n¬ ]-tc-X\m-b i-¶phn-s‚ `m-cy ]p-g-°¬ ssa-Yn-en (76). a°ƒ: k-Xoi≥, kp-Pn-X, Znt\i≥, ssj-P, \n-j, c-Xoi≥, ]-tc-Xcm-b e-Xn-I, cm-tKjv.

Ip-«m-bn Np-¶-Ø-d: I-cn-t¶m-d-aÆ am-en-bn¬ Ip-´m-bn (74). `m-cy: ]-¶-Pm-£n.

knÔp

tPmk^v Hm-a-t»cn: sN-ºv-IS-hv h-S-°p-t∂¬ tPm-k^v(90). `mcy: ]-tc-Xbmb {]-Pn-X. a°ƒ: kÆn, tPmbn, t_-_n®≥, an-\n.

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn.- _-Ên-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tZ-h-®-\mbIv _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f FS-a-e-bn-se tZ-h-Æ \mb-Iv (70). `mcy: k-c-kzXn.

A-]-I-S-¯nÂ-s¸-«v Nn-InÂ-k-bn I-gn-bp-I-bm-bn-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: A-]-I-S-Øn¬-s∏-´p Nn-In¬-k-bn¬ Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. t^m¿-´p-sIm-®n , ]-´m-fw, sa-°≥-kn Km¿-U-\n¬, F Fw l-k-\n-`mbn-bp-sS a-I≥ Cw-dm≥(A-∏p 25). B-Wv a-cn-®-Xv. Ign-™-bm-gv-N Cw-dm≥ k-©-cn-®n-cp-∂ Im-dpw Sn-∏¿ tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v Xr-iq¿ tKmƒ-U¨ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p Cw-dm≥. C-h‚-am-t\-Pv-sa‚ v I-º-\n-bn-se Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p Cw-dm≥. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. J_-d-S-°w C-∂v D-®-Xn-cn-™v 3\vv I¬-h-Øn Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. a-m-Xm-hv: aw-Xm-kv, k-tlmZ-c≥ : B¬-^n ap-\-h¿.

tem-Uv-Pn-se tKm-h-Wn-bn \n-¶v ho-Wv a-cn-¨p

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Z¿-i-\-Øn-s\Øn-b `-‡≥ tem-Uv-Pn-se tKm-h-Wn-bn¬ \n-∂v hoWv a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv t_-∏q¿ kz-tZ-in ]q-c-tØøn¬ Ir-`m-I-c≥(62)B-Wv a-cn-®-Xv. In-g-t°-\-S-bnse kz-Im-cy tem-Uv-Pn¬ D-®-°v 1.30Hm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. t£-{X Z¿-i-\w I-gn-™v tem-Uv-Pn-seØn tKm-h-Wn I-b-dp-∂-Xn-\n-sS Ip-g-™v ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. D-S≥ X-s∂ ap-Xp-h-´q¿ cm-P B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv Xr-»q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-epw {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-Ww kw-`-hn-®n-cp∂p.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ \n-e-ºq¿: tIm-hn-e-IØp-ap-dn ]-tc-X-\m-b Ducm-f-Øv ]m-tdm-e cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy sN-d-bßm-´v e-£v-an-°p-´n A-Ω (86).- a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, hn-em-kn-\n, tam-l≥-Zmkv, kp-{_-“-Wy≥, h-\P, cm-P-{io, ]-tc-X-\m-b cm-a-Ir-jv-W≥.

Bip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-aq-ew c-−p-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ap°w: lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[b\m-b c-≠p h-b- p-Im-c≥ B-ip]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew a-c-W-s∏-´-Xm-bn ]-cmXn. sIm-Sn-b-Øq¿ aq-∂p-I-≠-Øn¬ d^o-Jn-s‚bpw ku-Zm-_n-bp-tSbpw aI≥ dm-kn-bm-Wv I-gn-™ am-kw 27\p tIm-gn-t°m-s´ kzImcy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-°n-sS a-c-W-s∏-´Xv. \n¿-[-\-Ip-Spw-_-am-b-Xn-\m¬ H-cp a-Xkw-L-S-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS Unkw-_¿ c-≠n-\m-Wp Ip-´n-sb B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. \memw XnbXn i-kv-{X-{In-b \-S∂p. Xp-S¿-∂p Ip´n A-kz-ÿ-X Im-Wn-®-Xn-\m¬ 12\p kn.Sn kv-Im≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]cntim-[-\ \-S∂p. X-ebv°I-Øv c-

{kmhw D-≈-Xm-bn sX-fn-™p. Ip-´n Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xp-Sc-th {][m\ tUm-Œ¿ Iymw-]n-\m-bn kw-ÿm-\Øn-s‚ ]p-d-tØ-°v t]m-sb∂pw ]Icw Im-cy-£-aam-b _-Z¬ kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-s√∂pw Ip-´nbp-sS ]n-Xmhpw _-‘p-°fpw B-tcm]n-°p-∂p. C-Xp Ip-´n-bp-sS a-c-W-Øn-te-°p \-bn-®-Xmbpw B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p kw-ÿm-\- a\p-jym-h-Im-i-I-Ωoj≥, ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-a-{¥n, Pn√m I-eŒ¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ F-∂n-h-¿-°p Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv d-^o-Jv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

A-_v-Zp a-Po-Zv sXm-Sp-]p-g: Io-cn-tbm-Sv ]-Sn-™m-td Nm-en¬ A_vv-Zp¬ a-Po-Zv (55). `m-cy: B-bn-j. a-°ƒ: k-_nX, k-_n, am-ln≥. a-cp-a°ƒ: \n-km¿, \n-jm-Zv.

^nen]v tX¿Ø√n: ta-cn-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ^n-en-]v X-S-Øn-am°¬ (56). ]n-Xmhv: ]-tc-X\m-b ^n-en]v. am-Xmhv: ta-cn I-cn-ºn¬. `mcy: ]-tcXbm-b t{K-kn iu-cymam°¬. aIƒ: ta-cn-P (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n, aw-K-em-]p-cw).

ap-l-½-Zv

Sn ]n tI-kv: kn._n.sF. A-t\z-jn-¡-W-sa¶v ]n kn tPmÀ-Pv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[-t°kn¬ b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf-∂v P-\߃ hn-iz-kn-°p-∂-h-cp-sS ]-¶ns\-°p-dn-®p-≈ kw-i-b-߃ A-hkm-\n-°p-∂n-s√-∂v k¿-°m¿ No^v hn-]v ]n kn -tPm¿-Pv. tI-kv kn._n-.sF-sb sIm-≠v ]-p-\-c-t\z-jn∏n°-W-sa-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. kn-._n-.sF A-t\z-j-Wamhiy-s∏-´v B-`y-¥c-a-{¥n-°v I-Øv \¬In-bn-´p-≠v. Sn ]n sIm-e-t°kp-am-bn _-‘-s∏-´ tIm-S-Xn- hn-[nsb am-\n-°p-tºmƒ X-s∂ P-\-ßfp-sS kw-i-b-ß-fpw \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. Ip-™-\-¥-\pw sI kn -cma-N-{μ-\pw Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]-

¶p-s≠-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ tI-kn¬ kn-.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. C-h-cp-sS ]n-∂n-ep-≈ h≥ a-¬ky-ß-sf I-s≠-Øm≥ kn-._n.-sF A-t\z-j-Ww Iq-Sn-tb Xo-cq. Zm-cp-W-am-b sIm-e\-S-Øn-b-hcn¬ ]-¶p-s≠-∂v P-\w hn-iz-kn-°p∂-h-sc sX-fn-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´-t∏mƒ A-sXm-cp B-tLm-j-am-°n am-‰nb-Xv P-\-ß-fp-sS kw-i-bw _-e-s∏Sm\n-S-bm-°n. Cu km-l-N-cy-Øn¬ C-Ø-cw kw-i-b-ß-sf-√mw Zq-co-I-cn-°m-\mWv kn-._n-.sF A-t\z-j-Wam-hiy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw ]n-kn -tPm¿-Pv ]-d-™p.

A¶½

bp-hm-hn-s\ Ip-fn-ap-dn-bn a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

Nm-e-°p-Sn: bp-hm-hn-s\ Ip-fn-ap-dn-bn¬ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn.- Iq-S∏p-g s]m-ø-°m-c≥ X-¶∏-s‚ a-I≥ hn-t\mZ≥(38) -B-Wv a-cn-®-Xv.C-∂-se ]p-e¿-s® Bt©m-sS-bm-Wv ar-X-tZlw I-≠-Xv.- Ip-fn-°p-∂Xn-\n-sS Im¬-sX-‰n hoW-Xm-sW-∂v I-cp-Xp∂p.- `m-cy: -_n-Pn. Nm-e-°p-Sn t]m-eo-kv ta¬ \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

]-¯mw-¢m-kv hn-Zym-À-Yn-bp-sS ar-X-tZ-lw s]-cn-bm-dnÂ

B-ep-h: ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym-¿-Yn-bp-sS c-≠v Zn-h-kw ]-g-°-ap-≈ ar-X-tZ-lw s]-cn-bm-dn¬ \n-∂v I-s≠-SpØp. B-ep-h F-Iv-ssk-kv {]n-hn‚o-hv Hm-^n-k¿ {^m≥-ko-kn-s‚ a-I≥ A-e≥ tk-hym¿(17)B-Wv acn-®-Xv. aq-∂v Zn-h-k-am-bn Ip-´n-sb Im-Wm-Xm-bn-cp∂p. A-]-kv-am-c tcm-K-ap≈ Ip-´n-bm-Wv. B-ep-h I-S-Øp-I-S-hn¬ A-d°¬ tPm-kv \n-hm-kv {^m≥-ko-kv-˛-jm-en Z-ºXn-I-fp-sS aq-Ø a-I-\mWv. C-∂-se D-®-tbm-sS am¿-Øm-fi-h¿-Ω ]m-eØn-\v k-ao-]w s]-cn-bm¿ hn-P-b³ tlm-´-en-\Sp-Øv ]p-gsh-™m-d-aq-Sv: aq-∂m-\°p-gn h-≈n-b-dp-∏≥-Im-Sv bn¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-kv-‰pho-´n¬ ]m-®≥ ]-Wn-°¿- tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®p. k˛-cm-P-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a- tlm-Z-cn: Im-X-dn≥. I≥ hn-P-b≥ (59).

hn am-ªp am-ÌÀ D-fn- b - n¬: hn-Zym-`ym-k kmw-kI v- mcn-I {]-h¿-ØI\pw P-amA-sØ C-kvem-an I-Æq¿ ap≥ Pn√m k-an-Xn-bw-Kh - pam-b hn am-™p- am-ÿ (75). `mcy: ]n ]n km-d. a°ƒ: km-Pn-Z, i-ao-a, j-^o-Jv, km-_n-d, X-kv\ow-_m\p, an-∂Ø - v, kpa-ø, A-\o-k, A-^oe, j-_m-\, A-ao--\. a-cpa°ƒ: _-jo¿, _-jo¿, jw-ko-\, A-–p¬ JmZ¿, e-Øo-^v.

Kymkv I-W-Iv-j³ t]mÀ-«-_n-en-än 480 PnÃ-I-fnÂ-¡qSn \yq-U¬ln: D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I hmX-Iw hn-Xc-Ww sN-øp-∂ Iº-\n am-dm-\p≈ kw-hn-[m-\-Øn-\v 480 Pn√-I-fn-¬ Iq-Sn s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ho-c-∏ sam-bv-en Aw-KoIm-cw \¬In. t\-c-tØ 13 kw-ÿm-\-ß-fn-se 24 Pn√-Ifn¬ am-{X-am-bn-cp∂p Cu kw-hn-[m\w. H-∂ne-[nIw hn-X-c-W-°m-cp-≈ `q-cn-`m-Kw Pn√Ifpw C-tXm-sS Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Iogn¬ h-cpw. \n-e-hn-¬ Km-kv hn-X-Ww sN-øp∂ I-º-\n-bp-sS tkh\-Øn¬ A-Xr-]v-Xn-bp≈ D-]-t`m-°ƒ°pw ho-Sn\v sXm-´-Sp-Øp-≈ I-º-\n-bn-te-°v am-dm-\-{K-ln-°p-∂-h¿°pw t]m¿-´-_n-en-‰n kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Spw. hnhn-[ I-º-\n-I-fp-sS tk-h-\ \n-e-hmcw Hm¨-sse≥ h-gn a-\- n-em-°m-\pw Hm¨sse-\n¬ X-s∂ A-t]-£ \¬-In Iº-\n am‰m\pw km-[n-°pw. C-Xn-\v {]-tXy-I ^otkm A[n-I Xp-Itbm \¬-tI-≠-Xn√.

Ip-Sn-sh-Åw ti-J-cn-¡m³ t]mb hr-² s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p

A-cq¿: Ip-Sn-sh-≈w ti-J-cn-°m≥ sd-bn¬-∏m-fw ap-dn®p I-S-∂ hr-≤ s{S-bn-\n-Sn-®v a-cn-®p. F-gp-]p-∂ ]-©mb-Øv 13mw hm¿-Uv sIm-√-tc-g-Øv ]-tc-X-\m-b sk-_mÃy-s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (78) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ip-Sn-sh-≈w ti-J-cn-°p-∂-Xn-\m-bn F-gp-]p∂ sd-bn¬-∏m-fw I-S-∂v In-g-°v h-i-ap-≈ Sm-∏n¬ \n∂v sh-≈-sa-Sp-Øv a-I-tfm-sSm-∏w ho-´n-te-°v a-S-ßsh-bm-Wv sX-°v \n-s∂-Øn-b s{S-bn≥ C-Sn-®p-sX-dn∏n-®-Xv. ]m-f-Øn-\pw πm-‰v-t^m-an-\pw C-Sbn-em-bn-t∏mb ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn-bm≥ ]-‰m-Ø-hn-[-am-bn-Øo¿∂p. a-Iƒ t{K-kn t\m-°n-\n¬-s°-bm-Wv A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn®p. a-s‰m-cp a-Iƒ: an-\n.

Pnbm-Jm-sâ a-cWw: ]p-\-c-t\z-j-W-¯n-\m-bn am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-te-¡v apw-ss_: \-Sn Pn-bm-Jm-s‚ a-cW-Øn¬ ]p-\c - t- \zj-Ww B-hiy-s∏-´v t_mw-s_ ssl-t°m-SXn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v A-h-cpsS am-Xm-hv d-_n-bm-Jm-≥ ]-d™p. {_n-´o-jv A-ta-cn-°-≥ \Snbm-b Pn-bm-Jm-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ Pp-lp-hn-se h-k-Xn-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv I-gn-™-h¿-jw Pq¨ aq-∂n-\m-Wv. Pn-bm-Jm-s\ B-fl-l-Xy-Øp t{]-cn-∏n-®p-sh∂-Xn-\v A-hc - p-sS Im-ap-I\pw \S-\pam-b kqc-Pv ]-t®m-fn-s°-Xntc I-gn-™b - m-gN v- b - m-Wv t]m-enkv tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]{Xw ka¿-∏n-®Xv. Pn-bm-Jm≥ sIm-e sN-øs - ∏-´X-s√-∂m-Wv t]m-en-kv hm-Zw. F∂m¬, aI-sf sIm-es - ∏-Sp-Øn-b-

Xm-sW-∂v dm_n-b ]-d-bp∂p. t^m-d≥-kn-Iv sX-fn-hp-Iƒ t]men-kv A-h-K-Wn-®p-sh∂pw Ah¿ ]-d™p. Pn-bm-Jm≥ A-ta-cn-°≥ ]uc-bm-bX - n-\m¬ s^-Ud - ¬ _yqtdm Hm-^v C≥-sh-Ãn-tK-j-s‚ ( F-^v._ - n.sF.) k-lm-bw tXSn, dm_n-b A-ta-cn-°s - bbpw k-ao]n-®n-´p≠v.


6

thÀ-]mSv

kottayam

tPm¬

Nm-t¡m

kn-ÌÀ B-eo-kv Nm-−n

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dnbn¬ sF-Ømƒ aTØn¬ hm-°-bn¬ hn sF tPm¨ (t_-_n˛88). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v Xn-cp-h-√ ]m-en-tb-°-c sk≥v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

ap-°-S: sN-dp-h-≈n FtÃ-‰n¬ s\-Spw-Im-embn¬ Nm-t°m (tbm-l∂m-¬ 90). kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v Nm-cp-th-en kn.Fw-.F-kv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: km-dm-Ω. a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, dmtl¬, tam-\-®≥, G-enbm-Ω, tPm-bn, tam-fn, ]tc-X-\m-b sF-k-°v. a-cpa-°ƒ: Ip-™p-Ip-´n, tPm¿-Pv, tkm-a≥, t__n, Ip-™p-tamƒ, eoem-Ω, cm-P-Ω.

X-e-tbm-e-]-d-ºv : ]-tcX-cm-b ]m-te-Øv ]n sP Nm-≠n-bp-tS-bpw tdm-kΩ-bp-tS-bpw a-Iƒ kn-ÿ B-eo-kv Nm-≠n (76) I¬-°-´-bn¬ \n-cymX-bm-bn. kw-kv-°m-cw C∂v D-®-I-gn-™v 2.30\v I¬-°-´ kn-tÃ-gv-kv Hm^v A-U-td-gv-kv tIm¨sh‚n¬. k-tlm-Z-c-ß-ƒ. ta-cn ^n-en-∏v, en- n-bm-Ω tPm-k-^v , kn-ÿ hn-a-e ]m-te-Øv (P¿-Ω-\n), tPm-k-^v (apw-ssº), sk-_m-Ãy≥ ]n kn (apw-ss_), kq- ≥ s\¬-k¨ (apw-ss_) tPm-Wn ]n kn, k-Æn ]n kn.

ssa-Ynen X-e-t»cn: Im-hpw-`m-Kw X-øn¬ kv-Iq-fn-\p kao-]w sN-dn-bm-≠n ho´n¬ ]-tc-X\m-b i-¶phn-s‚ `m-cy ]p-g-°¬ ssa-Yn-en (76). a°ƒ: k-Xoi≥, kp-Pn-X, Znt\i≥, ssj-P, \n-j, c-Xoi≥, ]-tc-Xcm-b e-Xn-I, cm-tKjv.

knÔp am-\-¥-hm-Sn: a-e-bn¬ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ kn-Pphn-s‚ `m-cy kn-‘p (33). am-Xmhv: c-Xv\-Ω.

23 P\phcn 2014 hymgw

]-{Xw G-Pâv hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

sN-Ã-¸³ \m-bÀ

I-{Xo-\m-½

Ku-cn-Ip-«n-b-½

]-ßm-tZ-hn

tPm¬

Xn-cp-h-©q¿: \o-em-Æq¿ \m-´-I-Øv F≥ ]n sN-√∏≥ \m-b¿ (70).- kw-kvIm-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 2 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: tIm-a-f-h-√n-b-Ω. a-°ƒ: hn-Zy(te-_¿ Un-∏m¿-´vsa‚ v), hn-\o-X(tIm¿-∏td-j≥ _m-¶v, sN-ss∂) a-cp-a-°ƒ: i-c-Xv (_w-Kfq¿), l-co-jv (B¿._n.sF sN-ss∂).

]m-d-tØm-Sv: sh-®q-®n-d In-gp-I-≠-bn¬ ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏-®-s‚ `mcy I-{Xo-\m-Ω (93). kwkv-Im-cw C-∂v 5 \v shfn-®n-bm-\n sk‚ v tXma-kv ]-≈n-bn¬. ]-tc-X Im-™n-c-∏-≈n \o-dp-th-en Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: A-∏-®≥, ta-cn°p-´n, ]-tc-X-\m-b t__n, tPm-kv, am-Øp-°p´n, X-¶-®≥, t‰m-an, kme-Ω. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, A-hn-cm-®≥, G-en-°p´n, tam-fn, dq-_n, s]-ÆΩ, h¬-k-Ω, t_-_n.

am-∂m¿: Ip-´-tº-cq¿ Ifo-°¬ ]-tc-X-\m-b Fkv ]p-cp-tjm-Ø-a-Ip-dp∏n-s‚ `m-cy Ku-cn-°p-´nb-Ω (84). kw-kv-Im-cw \S-Øn. a-°ƒ: k-c-kz-Xnb-Ω, {]-ao-f, {]o-X, ]-tcX-bm-b {]-tam-Z, {]-Xm-]v. a-cp-a-°ƒ: hn-{I-a≥ \mb¿, A-Pn-Øv, ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c≥-\m-b¿.

Xn-cp-h-√: A-gn-bn-S-ØpNn-d C-f-bn-S-Øp-a-\-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS `mcy ]-flm-tZ-hn (82). kwkv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ; {io-Ip-am-c≥ \-ºq-Xn-cn, k-\¬-Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ; Kn-cn-P.

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv I-cn-ßm-´n¬ sI hn tPm¨ (88). kw-kv-°mcw C-∂v D-®-°v 12\v ap≠≥-Im-hv sF.-]n.kn sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: ta-cn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm-¨k¨.- sI im-ap-th¬, tkm-an, h¿-Ko-kv . a-cp-a°ƒ: eo-em-Ω, tP-°_v, Hm-a-\.

tPmk^v Hm-a-t»cn: sN-ºv-IS-hv h-S-°p-t∂¬ tPm-k^v(90). `mcy: ]-tc-Xbmb {]-Pn-X. a°ƒ: kÆn, tPmbn, t_-_n®≥, an-\n.

e-£v-an-¡p-«n-b-½

\n-e-ºq¿: tIm-hn-e-IØp-ap-dn ]-tc-X-\m-b DuXr-°-cn-∏q¿: N-{I-]m-Wn cm-f-Øv ]m-tdm-e cm-a≥ t£-{X-]-cn-k-c-sØ sI \m-b-cp-sS `m-cy sN-d-bhn _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m- ßm-´v e-£v-an-°p-´n A-Ω cy A-cp-Wm-tZ-hn(65). a(86).- a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, °ƒ: kp-\n-X (Zp-_-bv), hn-em-kn-\n, tam-l≥-Zm\-tc-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: kv, kp-{_-“-Wy≥, h-\th-Wp-tKm-]m-e≥ (Zp-_- P, cm-P-{io, ]-tc-X-\m-b bv), kn-‘p, ap-c-fo-[-c≥. cm-a-Ir-jv-W≥.

A-cp-Wm-tZ-hn

A-_v-Zp a-Po-Zv sXm-Sp-]p-g: Io-cn-tbm-Sv ]-Sn-™m-td Nm-en¬ A_vv-Zp¬ a-Po-Zv (55). `m-cy: B-bn-j. a-°ƒ: k-_nX, k-_n, am-ln≥. a-cp-a°ƒ: \n-km¿, \n-jm-Zv.

B¿-∏q-°-c: ]-{Xw G-P‚ v hm-l-\ A-]-I-S-Øn¬ acn-®p. B¿-∏q-°-c hn-√q-∂n t\-°m-\-Øv ]-tc-X-\m-b A-∏-®-s‚ a-I≥ kv-I-dn-b am-Xyp (51) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 12.20 \v ssh-°w˛Ip-a-c-Iw tdm-Un¬ _-≠v tdm-Uv `m-K-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-™m-Sn°-cn˛]p-Ø≥-I-cn ]m-S-ti-J-c-Øn-se Ir-jn-bn-StØ-°v \o-≠q¿-˛-I-√-d CS-bm-gw tdm-Up h-gn ss_°n¬ t]m-hp-tºmƒ _≠v tdm-Uv `m-K-Øp- h-®v Hm-av-\n hm≥ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tdm-Un¬ hoWv sl¬-a-‰v sX-dn-®pt]m-hp-I-bpw tdm-Uv h°n-ep-≈ ap-≈-p-th-en-bnse I-ºn C-S-Xp-I-Æn¬ Xp-f-®p-I-b-dp-I-bpw sNbv-Xp. ssh-°w t]m-en-kv F-Øn- tIm-´-bw sa-Un-°¬- tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶nepw D-®-°v c-t≠m-sS a-cn-®p. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw saUn-°¬-tIm-f-Pv tam-¿-®-dn-bn¬. `m-cy-: en-kn- hn-√q∂n- sh-≈q¿- Ip-Spw-_mw-Kw.- a-°ƒ-: A-eo-\(π-kvh¨- hn-Zym-¿-Yn-\n,- sk‚ v- F-t{^w-kv- kv-Iqƒ- am-∂m\w),- A-e≥- -(]-Ømw- ¢m-kv,- sk‚ v- F-t{^w-kv- kvIqƒ- am-∂m-\w)-,- A-a¬- -(G-gmw- ¢m-kv- hn-Zy-m¿-Yn,sk‚ v- tPm-k-^v- bp-.]n- kv-Iq-ƒ- am-∂m-\w)-. ]-tc-X≥ ]-Øp-h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn- ]-{Xw G-P‚m-bn- {]-h¿Øn-°p-∂p.- Un.ssh.F-^v.sF. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´nhv , kn.]n.Fw. B¿-∏q-°-c tem-°¬ sk-{I-´-dn, G‰p-am-\q¿ G-cn-bm-I-Ωn-‰n Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. tI-c-f I¿-j-I kw-Lw- B¿-∏q°-c ]-©m-b-Øv- sk-{I-´-dn-bpw- kn-.]n.Fw- Ip-a-cwIp-∂v- Cu- -kv-‰v- {_m-©v Aw-K-hp-am-bn-cp-∂p.

kv-vIq-«-dn kz-Im-cy _-Ên-Sn-¨v dn-«.F.F-kv.sF. a-cn-¨p ]pcp-tjm-¯-a³ B-imcn

_me-N-{µ³ \mbÀ

hn-P-b³

im´-½

t{X-ky

sIm-¨-¸³

k-Zm-in-h³

hÀ-Ko-kv

I√-d: tIm-´q¿ APn-X hn-em-k-Øn¬ ]pcp-tjmØ-a≥ B-im-cn (67). `mcy: cm-[. a°ƒ: A-PnX, A-\n-X, A-Pb≥. acp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, cmPp, B-Xnc.

sh-f-f-\m-Sv: In-S-ßpΩ¬ iymw \n-hm-kn¬ _m-e-N-{μ≥ \m-b¿ (70). a-°ƒ: iymw-Ipam¿, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: em-h-Wy, cm-tP-jv.

sh-™m-d-aq-Sv: aq-∂m-\°p-gn h-≈n-b-dp-∏≥-Im-Sv ho-´n¬ ]m-®≥ ]-Wn-°¿˛-cm-P-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ hn-P-b≥ (59).

Pm\-Inb½

A¶½

I-g-°q´w: In-g-°pw-`mKw Acp-tWm-Z-bØn¬ ]-tc-X\m-b `mkv-I-c ]n-≈-bp-sS `mcy im-¥-Ω (73). a°ƒ: A-\n-X-Ip-amcn, P-b-N-{μ≥ (]-tc-X≥), kp\n-X Ip-amcn (kvt\-l sa-Un-°-¬kv), _n-Pp-Ip-am¿ (FIv-kv an-en´-dn), k-Pn-XIp-am-c-n, Ir-jv-W-Ipam¿ (Zp-_m-bv), cm-tPjv-Ip-am¿ (Zp-_m-bv). a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-amc≥ \mb¿, k-t¥m-jvIp-am¿, kp-\n¬-Ipam¿, hn-Pn-Ip-amcn, {io\.

am-f: A-∂-a-\-S I-√q¿ ssX-°q-´w I-h-e-°m-´v sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy t{X-ky(79). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v I-√q¿ sk-_m-kv-‰y≥-kv tZ-hme-b-Øn¬. a-°ƒ: tPmkv, ta-cn, h¿-Ko-kv, tdmkn-en, ta-gv-kn, tPm¿-Pv, s_-∂n.

am-f: Ip-gn-°m-´p-t»-cn ]m-td-°m-S≥ sIm-®-∏≥ (83). `m-cy: t\-Øn. a°ƒ: ]u-tem-kv, tPmbv(C-cp-h-cpw Zp-ss_), ta-Kn, tdm-kn-en, tXm-akv(Im-\-U), tPm-kv. a-cpa-°ƒ: an-\n, _n-μp, kv-anX, kn-an(A-[ym-]n-I), am¿-_n≥, tXm-a-kv.

Xn-cp-h-√: I-S-{]-˛-am∂m¿ sIm-®m-Wn-b-Øv k-Zm-in-h≥ (i-in-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h¬-k. aI≥: k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: k-a-jy.

Xn-cp-h-√: Ip-‰-∏p-g aptØ-S-Øv Fw hn h¿-Kokv (A-®≥-Ip-™v-˛64). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `mcy: A-∂-Ω. a-°ƒ: Acp¨, In-c¨, sj-dn≥. acp-a-°ƒ: Po-\, s_-‰n, _-_v-ep.

D-e-l-¶m³

lw-k-¡p-«n

\-S-hb¬: A-Ωm-\n No¶-t√¬ D-e-l-∂m≥ (86). `mcy: ]-tc-Xbmb tam-\n-°. a°ƒ: A∏®≥, tacn (ap≥ IÆq¿ Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v), X¶-Ω, F¬kn, ^n-tem-an-\, ]tc-X\mb tPm-k-^v.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬sh-´ I-cn-¶-t¥m-Wn-bnse sN-Ω≥-Ip-gn-bn¬ lw-k-°p-´n (79). `mcy: ^m-Øn-a-°p´n. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, A_p, C-kv-am-bn¬, bq-kp^v, C-kv-lmJv.

tX¿Ø√n: ta-cn-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ^n-en-]v X-S-Øn-am°¬ (56). ]n-Xmhv: ]-tc-X\m-b ^n-en]v. am-Xmhv: ta-cn I-cn-ºn¬. `mcy: ]-tcXbm-b t{K-kn iu-cymam°¬. aIƒ: ta-cn-P (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n, aw-K-em-]p-cw).

]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn tIm-Snb-Øv Pm-\-In-bΩ (35). `¿-Ømhv: ]-tc-X\mb sIm-bn-Ø-S Ip-™n]pXn-b ho-´n¬ Ip-™-ncma≥. aIƒ: Im¿-Øymb-\n. k-tlm-Z-c߃: Ip-™∏m¿-hXn, I-eymWn, e£v-an-°p-´n.

C-cn´n: D-fn-°¬ sXt°-ap-dn-bn¬ ]-tc-X\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy A-∂-Ω (95). a°ƒ: kn-ÿ t•m-dn-b, kn-kv-‰¿ sP-Ω, knknen, X-¶®≥, ^m. ]bkv, tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ eqkn, tPm-bn-®≥. a-cp-a°ƒ: h¿°n, tacn, sk-en≥, tacn.

hn am-ªp am-ÌÀ D-fn- b - n¬: hn-Zym-`ym-k kmw-kI v- mcn-I {]-h¿-ØI\pw P-amA-sØ C-kvem-an I-Æq¿ ap≥ Pn√m k-an-Xn-bw-Kh - pam-b hn am-™p- am-ÿ (75). `mcy: ]n ]n km-d. a°ƒ: km-Pn-Z, i-ao-a, j-^o-Jv, km-_n-d, X-kv\ow-_m\p, an-∂Ø - v, kpa-ø, A-\o-k, A-^oe, j-_m-\, A-ao--\. a-cpa°ƒ: _-jo¿, _-jo¿, jw-ko-\, A-–p¬ JmZ¿, e-Øo-^v.

^nen]v

ap-l-½-Zv

sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n hen-b-Pm-cw sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (70). J-_-d-S°w C-∂p-cm-hn-se 11\v Ip-Ω-¶-√v {km-ºn-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬: `m-cy: an-kv-cn, Pm-c-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: J-Zo-P, lm-Pd, l-_o-_, ko-\-Øv, \n-km-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-en.

Pm-\-In

C-äym-\w

X-¦½

k-c-kz-Xn A-½

c-hn-kp-µÀ

P-\mÀ-±-\³ B-Nm-cn

`-hm-\n-b-½

Nn-¶-½

A-≠-tØm-Sv: \m-t°m-e am-°m-en-°¬ t£-{XØn-\v k-ao-]w- ]-tc-X-\mb ]-≠m-c-]-d-ºn¬ I-d∏p-Æn `m-cy ]q-Δ-Øq¿ Pm-\-In(87). a-Iƒ: tZ-hIn. a-cp-a-I≥: _m-e≥.

Nm-e-°p-Sn: t]m-´ πm°¬ tIm-°m-S≥ Hutk-∏v `m-cy C-‰ym\w(86)-.kw-kv-°m-cw C-∂v D-®Xn-cn-™v aq-∂n-\v t]m-´ sN-dp-]p-jv-]w ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -a°ƒ: -B-\n,- t{K-bv-kn(\yq-kn-em‚ v),- tPm-Wn(B-{‘),- tPm-bv(-A-t∏mf S-tb-gv-kv),- {]n≥-kn(ap-ss_),- hn≥-kn,- ]-tcX-\m-b tXm-a-kv-. a-cp-a°ƒ: -t]mƒ(-\yq-knem‚ v), -F¬-kn,- ta-gvkn,- t_m-kv(ap-ss_), tXm-a-kv(-Zp-_m-bv), ]tc-X-\m-b tPm¿-Pv.

Xg-h: I-øm-e hn-f-bn¬ Pn-Pn `-h-\-Øn¬ ]-tcX\m-b Kw-Km-[c-s‚ `mcy X-¶-Ω(75). a°ƒ: tIm-a-f≥, _m_p, ]-tcX\m-b Im¿-Øn-tIb≥, Hm-a-\-°p´≥, kp-io-e, hm-kp-tZh≥, N-{μ-aXn, in-h-cmP≥. a-cp-a°ƒ: Aw-_n-I, tcm-ln-Wn, ]tc-X\m-b kp-aXn, PnPn, hn-{Ia≥, e-fn-X, ]-tc-X\m-b Zn-hm-I-c≥, ]-¶Pw.

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ Im-´m-º-≈n N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tKm-]n-\m-Y≥ ]n-≈bp-sS `m-cy k-c-kz-Xn AΩ(80). a-°ƒ: cm-[m-a-Wn, N-{μnI, Aw-_n-I, {io-IWvT≥, tim-`. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥-]n≈, c-hn-Ip-am¿, cm-P-tiJ-c≥ \m-b¿, {io-P, tPym-Xn-{μ≥.

I-S-bv-°¬: ap-Ip-t∂-cn Ip-gn-hn-f ho-´n¬ c-hn-kpμ¿(62). `m-cy: e-fn-X. a°ƒ: kp-sse-kp-μ¿, ckp-e kp-μ¿, c-kn-Xv kpμ¿. a-cp-a-°ƒ: {Ko-jv-a, k-t¥m-jv Ip-am¿.

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-e In-g-hq¿ tXm-∏n¬ sX-°Xn¬ P-\m¿-±-\≥ B-Nmcn(80). `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ: ko-X, cm-a-N-{μ≥, cm-[mIr-jv-W≥. a-cp-a-°-ƒ: jm-Pn, cm-[m-a-Wn, t__n.

t]m-¡À

ao-\m-£n

I¬-]-I-t©-cn : h-f-h∂q¿ sN-d-h-∂q-cn-se h-cº-\m-e-°¬ t]m-°¿ (84). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-Xm-en-°p´n.

]√i-\: X√pa-μw ]m-SØv]p-c ho-´n¬ ]-tcX\m-b I-cpa-s‚ `m-cy ao-\m-£n (85). a°ƒ: tI-ih≥, cmP≥, tZhp, Zm-£m-bWn, im-¥.

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-etN-co-t°-Ww am-º-≈n¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b am-[-h≥-]n-≈-bp-sS `mcy `-hm-\n-b-Ω(90). a°ƒ: Kw-Km-[-c≥-]n-≈, tKm-]n-\m-Y-]n-≈, ]-tcX-\m-b tkm-a-kp-μ-c≥]n-≈, c-ho-{μ≥ ]n-≈, C-μn-cm-`m-bn-b-Ω, c-Xv-\Ω-b-Ω, i-in-[-c≥-]n-≈. a-°ƒ: cm-[m, kp-io-emΩ, kp-K-X-Ip-am-cn, cm-aIr-jv-W-]n-≈, hm-kp-tZh≥-]n-≈, ssj-e-P.

tIm-X-aw-K-ew: tIm-´-∏Sn ap-S-hw-Ip-t∂¬ Fw Fw F-{_m-l-Øn-s‚ `m-cy Nn-∂n-Ω(65). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9 \v tIm-´-∏-Sn sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X s\-√n-°p-gn sXm≠n-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: Bw-kv-t{Sm-ßv(acn-b≥ A-°m-U-an ]p-Xp∏m-Sn), tPm-kv-t{Smßv(I-Pm-cn-b sk-dm-anIv-kv). a-cp-a-°ƒ: an-\(So-®¿ hn-a-e-Kn-cn ]-ªn-Iv kvIqƒ tIm-X-aw-K-ew), ssj-_n.

I-eym-Wn Im-™-ßm-Sv: s]-cn-bßm-\-sØ _n I-eymWn (65). a-°ƒ: e-X, cXn,- D-j, hn-t\m-Zv, cmP≥,- cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ a-[p, {io-[c≥, -C-μn-c, a-Rv-Pp-j,kp-Pn-X, ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥. k-tlm-Z-c߃. Ip-™n-°-Æ≥, Nn-cp-X, A-ºm-Sn, \m-cmb-W≥, \m-cm-b-Wn.

tZhbm\n ]´mºn: I≈mSn]‰ ]tcX\mb Nndbv°¬ _meIrjvWs‚ `mcy tZhbm\n (80). a°ƒ: cmPe£van, AtimI≥, kXy\mY≥, P\m¿±\-≥, kzman-\mY≥, Im¿-Øn-tI-b≥. acpa°ƒ: hmkp-tZh≥-, Pb-{io, hnae, ko\, Dam-tZhn, Zo].

A-ÐpÂ-P-eo sN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ A-–p¬ P-eo¬ (62). Zo¿-L-Im-ew Zp-_-bn-embn-cp-∂p. `m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: km-Pn-Zv (Zp-_-bv), k-Po¿, k-Pv-\, a-cp-a°ƒ; \-kow (Zp-_-bv), kp-ssl-P.

tZ-h-®-\mbIv _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f FS-a-e-bn-se tZ-h-Æ \mb-Iv (70). `mcy: k-c-kzXn.

tIm-´-bw: kv-vIq-´-dn¬ kz-Im-cy _- n-Sn-®v dn-´.F.Fkv-.sF a-cn-®p. dn-´.F.F-kv-.sF-bm-bn-cp-∂ I-ß-g ]m-Xn-∏m-ew D-Ω≥-Ip-f-Øv H sP F-{_m-lw(72)BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS ]mºm-Sn tN-∂≥-]-≈n-I-h-e-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m-ºm-Sn `m-K-tØ-bv-°v kv-vIp-´-dn¬ k-©-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ F-{_m-l-ans‚ kv-v Iq-´-dn-s\ I-´-∏-\bn¬ \n-∂pw tIm-´-btØ-bv-°p h-∂ kz-Im-cy _-kv a-dn-I-S-°m≥ {i-an°p-tºmƒ _-kn-s‚ ]n≥-`m-Kw kv-v Iq-´-dn¬ X-´pI-bm-bn-cp-∂p. a-dn-™p ho-Wp Kp-c-p-X-c- ]-cn-t°-‰ F-{_m-l-an-s\ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-iq-]-{Xn-bn-te-bv-°p sIm-≠pt]m-hp-tºmƒ a-c-Ww kw-`-hn-®p. ar-X-t±-lw tam¿-®dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: _n-μp, ss_-Pp(Zp-ss_), _o-\, _o-b. a-cp-a-°ƒ: sd-Pn,tPm-tamƒ(Zp-ss_), _nPp(A-bv-a-\w),a-Rv-tP-jv.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

Xn-cp-h-√: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v A-t_m-[h-ÿ-bn¬ I-gn-™n-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. Ip-‰q¿ sNtßm-en-]-≈-Øv tam-Sn-bn¬ in-h≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ Fw F-kv c-Lp-Ip-am¿ (47) B-W a-cn-®-Xv. 2012 \-hw_¿ H-º-Xn-\v cm-{Xn G-gn-\v Ip-‰q¿ am-aq-´n¬-∏-Sn-°p k-ao-]w Fw.kn tdm-Un¬ \n¬-°p-tºm¬ ss_°n-Sn-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v ]p-jv-]-Kn-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pv, Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn F∂n-hn-S-ß-fn¬ am-k-ßtfm-fw Nn-In¬-k tX-Snsb-¶n-epw c-Lp-Ip-am-dn-\v t_m-[w ho-≠p-In-´n-bn-√. H-Sp-hn¬ ho-´n-se-Øn-® Nn-In¬-k Xp-S-cp-tºm-gm-bncp-∂p a-c-Ww. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: {]-k-∂-Ip-am-cn. a-°ƒ: A-`n, A-Pn.

A-_q-Z-_n-bn lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-¨p

F-S-Xz: X-e-h-Sn kz-tZ-in A-_qZ-_n-bn¬ h-®v lr-Zbm-Lm-Xw aq-ew a-cn-®p. X-e-h-Sn B-\-{]-ºm¬ Ipt∂¬ hn-P-b-Ω-bp-sS a-I≥ k-μo-]v ‰n (24) B-Wv acn-®-Xv. A-_p-Zm-_n sU≥-tlmw bmw Ão¬ ^m-Iv-Sdn-bn¬ sh¬-U-dm-bn tPm-en-sN-øp-∂ k-μo-]v P-\p-h-cn 11 \v lr-Z-bmLm-Xw h-∂v a-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p F-∂m-Wv _‘p-Iƒ-°v e-`n-® hn-h-cw. \m-sf cm-hn-se ar-X-tZlw \m-´n-se-Øn-°pw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-Ign-™v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬. k-tlm-Z-c≥ : kt¥m-jv Ip-am¿ (ku-Zn).

Ip-Sn-sh-Åw ti-J-cn-¡m³ t]mb hr-² s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p A-l-½-Zp-®n lm-Pn

A-½p-So-¨À

sam-bv-Xp

th-em-bp-[³

ap-kv-X-^

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

N-{µ-t_m-kv

s_-¶n

Nm-e-°p-Sn:Xm-\-Øp-]-dºn¬ A-l-Ω-Zp-Æn lmPn(87)-.kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v B-cy-¶m-e Ppa a-kv-Pn-Zn¬.-`m-cy: kpl-dm-_o-hn.a-°ƒ:A-_v-Zpƒ I-cow,A-_v-Zpƒ d-“m≥,-A-_vZpƒ Jm-Z¿,-^m-Øn-a,-XmPv.-a-cp-a-°ƒ: -l-bv-dp-∂ok,-kp-l¿-_m≥,-C-{_mlnw,-A-kv-am-_o-hn,-Pam¬.

am-f: A-∂-a-\-S ]m-ent»-cn Ko-Xm-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥ \m-b-cp-sS `m-cy A-Ωp-So-®¿(77). ]m-ent»-cn F-kv.F≥.Un.]n l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqfn-se dn-´. A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: _m-e-N{μ≥(sF.Sn.sF am-f), P-b-Ip-am¿(sI.Fkv.B¿.Sn.kn), l-cn-Zmkv, Ko-Z({]-[m-\m-[ym-]nI F≥.F¬.]n kv-Iqƒ am-f), Kn-cn-P.

A-≠-tØm-Sv: A-d-∏ tdm-Un¬ B-ey-a-Xn-s‚I-Øv sam-bv-Xp(65). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: jm-Plm≥, k-eow(C-cp-h-cpw Zp-ss_), k-_v-\, \-Pv-a. a-cp-a-°ƒ: sj-ao¿, A_q-_-°¿, A-\o-j.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-d-°¬ th-em-bp[≥(81). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9 \v ho-´p-h-f∏n¬ . `m-cy : t]m-Øm-\n°m-Sv h-S-t°-°p-Sn IpSpw-_mw-Kw am-[-hn. a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, ]-¶Pm-£n, im-c-Z, in-h≥, k-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: tKm]m-e≥ πm-Øn-aq-´n¬ sN-dp-h-´q¿, X-ºm≥ Xt®-Øv am-en¬ Hm-S-bv°m-en, _m-_p ta-∏p-dØ-am-en Hm-S-bv-°m-en. tim-`, _o-\.

G-eq¿: In-g-°pw-`m-Kw A-º-g-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b ssl-t{Zm-kns‚ a-I≥ ap-kv-X-^(67). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: j-d^p-±o≥(sI.Fkv.C._n, B-ep-h), jwkp-±o≥, jm-Pp±o≥(sI.Fkv.B¿.Sn.kn, B-ep-h) jm-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: lmcn-kv, sF-jm _o-hn, ko-\, Xm-ln-d.

]-d-hq¿: tN-μ-aw-K-ew sX-°pw-]p-cw X-´m¿ shfn-Im-c-bv-°m-Sv \m-cm-bW≥ \m-b¿(88). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: ]tc-X-bm-b X-¶-Ω. a°ƒ: i-in-[-c≥(A-Uzt°-‰v ¢¿-°v), C-μn-c tZhn, kp-tc-jv-Ip-am¿(B-e∏m-´v Pq-h-e-dn ]-d-hq¿). acp-a-°ƒ: iym-a-f, D-ÆnIr-jv-W≥, kz-]v-\.

]-≈p-cp-Øn:sI.Fkv.C._n dn-´ D-tZym-Kÿ≥ I-tS-`m-Kw tZ-iØv a-c-´n¬ N-{μ-t_mkv. `m-cy: `m-\p-a-Xn. G-I a-Iƒ tam-_n. kw-kvIm-cw \-S-Øn.

]-≈p-cp-Øn: tX-h-t©cn ]-d-ºn¬ \-Sp-hn-e-Ød ho-´n¬ tPm-Wn-s‚ aI≥ tPm-k-^v s_∂n(49). kw-kv-Im-cw C∂v 12 a-Wn-°v sk‚ v tXm-a- v aq¿ ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Ipº-f-ßn ap-f-°-c t__n. a-°ƒ: _n-Kn≥, F_n≥.

X-¦-a-Wn a-e-∏p-dw: ]-tc-X\mb tIm-t´m-e ]-c-ta-iz-c≥ \m-b-cp-sS a-Iƒ tImt´m-e X-¶a-Æn (hn-a-e ˛62).

ImÀ¯ym-b-\n s]m-∑p≠w: B-Xr-t»-cn ]-≈n-tb-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(55).

A-Ðp-Ã-lm-Pn Xr-°-cn-∏q¿: h-S-s° sIm-Δ-en-se In-^v-en a≥-kn-en¬ H Sn A-–p√ (76). `m-cy: kp-l-dm_n. a-°ƒ: kp-ss_-Zv (knw-K-∏q¿), k-do-\, In^v-en (a-te-ky), km-_nd, ku-Zm-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k-Øv, ap-l-Ω-Zv Ip-™n.

Bip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-aq-ew c-−p-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ap°w: lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[b\m-b c-≠p h-b- p-Im-c≥ B-ip]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew a-c-W-s∏-´-Xm-bn ]-cmXn. sIm-Sn-b-Øq¿ aq-∂p-I-≠-Øn¬ d^o-Jn-s‚bpw ku-Zm-_n-bp-tSbpw aI≥ dm-kn-bm-Wv I-gn-™ am-kw 27\p tIm-gn-t°m-s´ kzImcy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-°n-sS a-c-W-s∏-´Xv. \n¿-[-\-Ip-Spw-_-am-b-Xn-\m¬ H-cp a-Xkw-L-S-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS Unkw-_¿ c-≠n-\m-Wp Ip-´n-sb B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. \memw XnbXn i-kv-{X-{In-b \-S∂p. Xp-S¿-∂p Ip´n A-kz-ÿ-X Im-Wn-®-Xn-\m¬ 12\p kn.Sn kv-Im≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]cntim-[-\ \-S∂p. X-ebv°I-Øv c-

{kmhw D-≈-Xm-bn sX-fn-™p. Ip-´n Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xp-Sc-th {][m\ tUm-Œ¿ Iymw-]n-\m-bn kw-ÿm-\Øn-s‚ ]p-d-tØ-°v t]m-sb∂pw ]Icw Im-cy-£-aam-b _-Z¬ kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-s√∂pw Ip-´nbp-sS ]n-Xmhpw _-‘p-°fpw B-tcm]n-°p-∂p. C-Xp Ip-´n-bp-sS a-c-W-Øn-te-°p \-bn-®-Xmbpw B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p kw-ÿm-\- a\p-jym-h-Im-i-I-Ωoj≥, ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-a-{¥n, Pn√m I-eŒ¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ F-∂n-h-¿-°p Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv d-^o-Jv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

Ip-«m-bn Np-¶-Ø-d: I-cn-t¶m-d-aÆ am-en-bn¬ Ip-´m-bn (74). `m-cy: ]-¶-Pm-£n.

t]m-¡À \m-Zm-]p-cw: Pm-Xn-tb-cnbn-se ]-tc-X\m-b s]mbn¬ bq-kp-^v lm-Pn-bpsS a-I≥ t]m-°¿(55). `mcy: \-^o-kp.

\o-e-I-W-vT³ cm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn-bnse I-e-I-∏m-d \o-e-I-WvT≥ (57). `m-cy: N-°n. a°ƒ: {io-\n-hm-k≥, {ioa-Xn, {io-tZ-hn, {io-P. acp-a-°ƒ: kp-tc-jv-Ipam¿, kp-tc-jv.

Sn ]n tI-kv: kn._n.sF. A-t\z-jn-¡-W-sa¶v ]n kn tPmÀ-Pv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[-t°kn¬ b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf-∂v P-\߃ hn-iz-kn-°p-∂-h-cp-sS ]-¶ns\-°p-dn-®p-≈ kw-i-b-߃ A-hkm-\n-°p-∂n-s√-∂v k¿-°m¿ No^v hn-]v ]n kn -tPm¿-Pv. tI-kv kn._n-.sF-sb sIm-≠v ]-p-\-c-t\z-jn∏n°-W-sa-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. kn-._n-.sF A-t\z-j-Wamhiy-s∏-´v B-`y-¥c-a-{¥n-°v I-Øv \¬In-bn-´p-≠v. Sn ]n sIm-e-t°kp-am-bn _-‘-s∏-´ tIm-S-Xn- hn-[nsb am-\n-°p-tºmƒ X-s∂ P-\-ßfp-sS kw-i-b-ß-fpw \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. Ip-™-\-¥-\pw sI kn -cma-N-{μ-\pw Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]-

¶p-s≠-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ tI-kn¬ kn-.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. C-h-cp-sS ]n-∂n-ep-≈ h≥ a-¬ky-ß-sf I-s≠-Øm≥ kn-._n.-sF A-t\z-j-Ww Iq-Sn-tb Xo-cq. Zm-cp-W-am-b sIm-e\-S-Øn-b-hcn¬ ]-¶p-s≠-∂v P-\w hn-iz-kn-°p∂-h-sc sX-fn-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´-t∏mƒ A-sXm-cp B-tLm-j-am-°n am-‰nb-Xv P-\-ß-fp-sS kw-i-bw _-e-s∏Sm\n-S-bm-°n. Cu km-l-N-cy-Øn¬ C-Ø-cw kw-i-b-ß-sf-√mw Zq-co-I-cn-°m-\mWv kn-._n-.sF A-t\z-j-Wam-hiy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw ]n-kn -tPm¿-Pv ]-d-™p.

jmPn sIm-Sp-h≈n: F-tf‰n¬ h-t´m-fn ]o-‰°≠n F-gp-I-f-Øn¬ N{μ-s‚ a-I≥ jmPn(44). `mcy: Hma-\. am-Xmhv: ]-tc-X-bm-b k-tcm-Pn\n. a°ƒ: kP-\y-, km-P≥-.

Ip-ªn-cma³ sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn \-Sp°-≠n Ip-™n-cma≥(83). `mcy: \m-cmbWn. a°ƒ: tkma≥, tim-`, hk-¥. a-cp-a°ƒ: cmP≥, A-tim-I≥, A-Pn-X.

Kymkv I-W-Iv-j³ t]mÀ-«-_n-en-än 480 PnÃ-I-fnÂ-¡qSn \yq-U¬ln: D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I hmX-Iw hn-Xc-Ww sN-øp-∂ Iº-\n am-dm-\p≈ kw-hn-[m-\-Øn-\v 480 Pn√-I-fn-¬ Iq-Sn s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ho-c-∏ sam-bv-en Aw-KoIm-cw \¬In. t\-c-tØ 13 kw-ÿm-\-ß-fn-se 24 Pn√-Ifn¬ am-{X-am-bn-cp∂p Cu kw-hn-[m\w. H-∂ne-[nIw hn-X-c-W-°m-cp-≈ `q-cn-`m-Kw Pn√Ifpw C-tXm-sS Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Iogn¬ h-cpw. \n-e-hn-¬ Km-kv hn-X-Ww sN-øp∂ I-º-\n-bp-sS tkh\-Øn¬ A-Xr-]v-Xn-bp≈ D-]-t`m-°ƒ°pw ho-Sn\v sXm-´-Sp-Øp-≈ I-º-\n-bn-te-°v am-dm-\-{K-ln-°p-∂-h¿°pw t]m¿-´-_n-en-‰n kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Spw. hnhn-[ I-º-\n-I-fp-sS tk-h-\ \n-e-hmcw Hm¨-sse≥ h-gn a-\- n-em-°m-\pw Hm¨sse-\n¬ X-s∂ A-t]-£ \¬-In Iº-\n am‰m\pw km-[n-°pw. C-Xn-\v {]-tXy-I ^otkm A[n-I Xp-Itbm \¬-tI-≠-Xn√.

A-cq¿: Ip-Sn-sh-≈w ti-J-cn-°m≥ sd-bn¬-∏m-fw ap-dn®p I-S-∂ hr-≤ s{S-bn-\n-Sn-®v a-cn-®p. F-gp-]p-∂ ]-©mb-Øv 13mw hm¿-Uv sIm-√-tc-g-Øv ]-tc-X-\m-b sk-_mÃy-s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (78) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ip-Sn-sh-≈w ti-J-cn-°p-∂-Xn-\m-bn F-gp-]p∂ sd-bn¬-∏m-fw I-S-∂v In-g-°v h-i-ap-≈ Sm-∏n¬ \n∂v sh-≈-sa-Sp-Øv a-I-tfm-sSm-∏w ho-´n-te-°v a-S-ßsh-bm-Wv sX-°v \n-s∂-Øn-b s{S-bn≥ C-Sn-®p-sX-dn∏n-®-Xv. ]m-f-Øn-\pw πm-‰v-t^m-an-\pw C-Sbn-em-bn-t∏mb ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn-bm≥ ]-‰m-Ø-hn-[-am-bn-Øo¿∂p. a-Iƒ t{K-kn t\m-°n-\n¬-s°-bm-Wv A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn®p. a-s‰m-cp a-Iƒ: an-\n, a-cp-a-°ƒ: sP-bnw-kv, tPm-bn.

hr-²-s\ a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Ip-d-hn-e-ßm-Sv: D-g-hq¿ Su-Wn¬ kz-Im-cy hy-‡n-bpsS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ sI-´n-S-Øn-\p-≈n¬ C-e-™n kz-tZ-in tKm-]m-e-s\ (60) a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. h¿-j-ß-fm-bn D-g-hq-cpw, ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fnepw ]-Wn sN-bv-Xp-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kv ÿ-e-Øv F-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®v t]m-Ãp-am¿-´-Øn-\m-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v am-‰n.

Pnbm-Jm-sâ a-cWw: ]p-\-c-t\z-j-W-¯n-\m-bn am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-te-¡v apw-ss_: \-Sn Pn-bm-Jm-s‚ a-cW-Øn¬ ]p-\c - t- \zj-Ww B-hiy-s∏-´v t_mw-s_ ssl-t°m-SXn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v A-h-cpsS am-Xm-hv d-_n-bm-Jm-≥ ]-d™p. {_n-´o-jv A-ta-cn-°-≥ \Snbm-b Pn-bm-Jm-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ Pp-lp-hn-se h-k-Xn-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv I-gn-™-h¿-jw Pq¨ aq-∂n-\m-Wv. Pn-bm-Jm-s\ B-fl-l-Xy-Øp t{]-cn-∏n-®p-sh∂-Xn-\v A-hc - p-sS Im-ap-I\pw \S-\pam-b kqc-Pv ]-t®m-fn-s°-Xntc I-gn-™b - m-gN v- b - m-Wv t]m-enkv tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]{Xw ka¿-∏n-®Xv. Pn-bm-Jm≥ sIm-e sN-øs - ∏-´X-s√-∂m-Wv t]m-en-kv hm-Zw. F∂m¬, aI-sf sIm-es - ∏-Sp-Øn-b-

Xm-sW-∂v dm_n-b ]-d-bp∂p. t^m-d≥-kn-Iv sX-fn-hp-Iƒ t]men-kv A-h-K-Wn-®p-sh∂pw Ah¿ ]-d™p. Pn-bm-Jm≥ A-ta-cn-°≥ ]uc-bm-bX - n-\m¬ s^-Ud - ¬ _yqtdm Hm-^v C≥-sh-Ãn-tK-j-s‚ ( F-^v._ - n.sF.) k-lm-bw tXSn, dm_n-b A-ta-cn-°s - bbpw k-ao]n-®n-´p≠v.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

23 P-\p-h-cn 2014 hymgw

Xn-cq-c-§m-Sn kz-tZ-in ku-Zn-bn hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p hn am-ªp am-ÌÀ

cm-a-Ir-jv-W³

Pm\p

i-¦p-®n-hm-cnbÀ

tImb«n

P-b-cma³

I-Sp-t§m³

Pm-\-InA-½

D-fn- b - n¬: hn-Zym-`ym-k kmw-kI v- mcn-I {]-h¿-ØI\pw P-amA-sØ C-kvem-an I-Æq¿ ap≥ Pn√m k-an-Xn-bw-Kh - pam-b hn am™p- am-ÿ (75). ssIt°m-´p-IS-hv ssl-kI v- qƒ, tN-μa - w-Ke - q¿ l-b¿-sk°≥U-dn kvI - qƒ F-∂nhn-Sß - f - n¬ {]-[m-\m-[ym-]I-\m-bn-cp∂p. D-fn-bn¬ Su¨ Pp-am-ak - P v- n-Zv {]-knU‚ v, c-£m-[n-Im-cn, D-fnbn¬ sF-Un-b¬ FPyqt°-j\ - ¬ {S-Ãv sk{I-´d - n, D-fn-bn¬ k-Im-Øv I-Ωn-‰n U-bd - I - vS¿, Cu-ZvKm-lv I-Ωn-‰n U-bd - I - vS¿, Cu-ZK v- m-lv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥, P-amA-sØ C-kve - man l¬-Jm \mknw F-∂o ÿm-\ß - ƒ h-ln-®ncp∂p. `mcy: ]n ]n km-d. a°ƒ: km-Pn-Z, i-ao-a, j^o-Jv, km-_n-d, X-k\ v- ow_m\p, an-∂Ø - v, kpa-ø, A-\o-k, A-^o-e, j-_m\, A-ao--\. a-cp-a°ƒ: _jo¿, _-jo¿, jw-ko-\, A-–p¬ Jm-Z¿, e-Øo-^v, jm-lp¬ l-ao-Zv ]-gb - ßmSn, kp-\o¿, lw-Zm≥, ap-jo¿. k-tlm-Zc - ߃: al-aqZv, A-–p¿d-lva - m≥, A-–p√, ]-tc-X\m-b Da¿.

FS-°-c: ]qt°m-´pw]mSw IrjvW-hn-emkw cma-Ir-jvW≥(93). `mcy: h\-Pm-£n. a°ƒ : hcZm-bn-\n, kc-f (dn´. A[ym-]n-I, hgn-°-Shv Fbp]n kvIqƒ), {]kpaXn (dn´. A[-ym-]n-I), arZpe (A[-ym-]n-I Kh. ss{S_¬ kvIqƒ apt≠-cn), aWn (tI-{μob hnZ-ym-e-bw ]me-°m-Sv). acp-a-°ƒ : KwKm-[-c≥, X¶-∏≥ (dn-´. Iym-]‰≥), ]oXmw-_-c≥ (dn´. A[-ym-]-I≥), taml\≥ ({][m\ A[-ym-]I≥ Kh. ss{S_¬ kvIq-ƒ, apt-≠cn), ctaiv (C≥Iw SmIvkv Hm^n-k¿, tImb-ºØq¿).

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d-°m´n-cn ap-°w I-S-hn¬ ]-tcX\m-b Xr-°-bv-°¬ N¥p-hn-s‚ `m-cy Pm\p(85). a-°ƒ: {io-h√n, kp-temN-\, _m_p(kn.]n.U-ªyp.Un Pq-\n-b¿ F©n. tIm-gnt°m-Sv), Sn sI P-K-∂mY≥(sS-Iv-\n-°¬ sslkv-Iqƒ ]-tøm-fn). a-cpa°ƒ: {io-[c≥, {]-`mhXn(ar-K-kwc-£-W h-Ip∏v tIm-gn-t°m-Sv), A\n-e Fw Fkv (A-[ym-]n-I shm-t°-j-W¬ l-b-¿sk-°≥U-dn ao-©¥). k-©-b\w: Rmb¿.

tImgn-t°mSv: ]p√-ßmSw CS-hgn Fw.kn.-]n. lukn¬ tImb´n (75). `mcy: ^mØn-Ω-_n. a°ƒ: Fw.kn.-]n A _v-Zp∂mk¿ (Zp_bv), Fw kn ]n Da¿tImb (ae-_m¿ F‚¿ss{]kkv), Bbn--i_n, ko\Øv, lko\, kdo\. acp--a-°ƒ: Cºn®Ωp, kp¬^o-°¿, A_v-Zp eow (dnbmZv), lmPd, ^¿km\. ktlm--Z-c-߃: sambvXo≥tImb, Ben-t°mb, ]tc-X-\mb C{_mlnw.aønØv \a-kv°mcw C∂p cmhn-se 9.30\v CSn-b-ßc ]pXnb PpapAØv ]≈n-bn¬.

ap-°w: \o-te-iz-cw amßm-s]m-bn¬ tkm-]m\w I-tÆm-Øv F-c-™n°¬ P-b-cm-a≥(74). A¥-am≥ \n-t°m-_m-dn¬ ]n.U-ªyp.Un Po-h-\°m-c\pw ap-°w e-P≥kv B‚ v tem¿ I-S-bp-Sa-bp-amWv. `mcy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: l-cn-{]-km-Zv(_mw-•q¿), {io-P-b(A-[ym]n-I s{]m-hn-U≥-kv So-t®-gvkv s{Sbv-\n-Mv tImf-Pv tIm-gn-t°m-Sv). a-cp-a°ƒ: N-{μ-_m-_p (tZ-im-`n-am-\n Xn-cp-hºm-Sn Gcn-b am-t\-P¿), \n-j.

^-tdm°v: Ip-≠m-bnØSw Fw I-Sp-tßm≥ (79). `mcy: Nn-∂. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿ (^m¿-a-kn-Ãv, sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip]{Xn tIm-gn-t°m-Sv), taml≥-Zmkv (t^m-d-kv-‰v td©v Hm-^nk¿, Im-k¿tIm-Sv), _nμp. a-cp-a°ƒ: tZ-h-Zmkv (t]m-kv-‰v-am≥, tN-f∂q¿), A-Pn-X (A-[ym]n-I, sN-dp-h-Æq¿ K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kvIqƒ, _nμp. k-©b-\w sh-≈n-bm-gvN.

tN-f-∂q¿: A-º-e-ØpIp-f-ß-c-bn-se ]-tcX\m-b h-b-en¬ \m-cmb-W≥-\m-b-cp-sS `m-cy Pm-\-In-A-Ω(77). a°ƒ: cm-[m-aWn, cm-a-N-{μ≥, thWp-tKm-]m¬, tIm-af-h√n, k-hn-X, {]-Zo-]vIp-am¿. a-cp-a°ƒ: tKm]m-e≥-\m-b¿(dn-´. Imen°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n), iin, {Xn-tem-Iv Ipam¿(tN-f-∂q¿ k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v), APn-X, _nμp, jw-Pn.ktlm-Z-c߃: tKm-]me≥-\mb¿, ]-tc-X\m-b A-∏p-Æn-\mb¿. k-©b\w: Rmb¿.

A-cp-Wm-tZ-hn

am-\-¥-hm-Sn: a-e-bn¬ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ kn-Pphn-s‚ `m-cy kn-‘p (33). am-Xmhv: c-Xv\-Ω. a°ƒ: B-Xn-c, B-{inXv.

]√i-\: X√pa-μw ]m-SØv]p-c ho-´n¬ ]-tcX\m-b I-cpa-s‚ `m-cy ao-\m-£n (85). a°ƒ: tI-ih≥, cmP≥, tZhp, Zm-£mbWn, im-¥. a-cp-a°ƒ: i-inI-e, h¬k-e.

Xr-°-cn-∏q¿: N-{I-]mWn t£-{X-]-cn-k-c-sØ sI hn _m-e-Ir-jv-Ws‚ `m-cy A-cp-Wm-tZhn(65). a-°ƒ: kp-\n-X (Zp-_bv), \-tc-jv, \n-j. a-cp-a°ƒ: th-Wp-tKm-]m-e≥ (Zp-_-bv), kn-‘p, ap-c-fo[-c≥. k-tlm-Z-c-߃: am-e-Xn, c-Lp-\m-Y≥.

\-S-hb¬: A-Ωm-\n No¶-t√¬ D-e-l-∂m≥ (86). `mcy: ]-tc-Xbmb tam-\n-°. a°ƒ: A∏®≥, tacn (ap≥ IÆq¿ Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v), X¶-Ω, F¬kn, ^n-tem-an-\, ]tc-X\mb tPm-k-^v. a-cp-a°ƒ: sI Sn tZ-hky, tPmWn, tPmbn, emen, kn-knen, kp\n.

A¶½

Xn-cq-c-ßmSn: sIm-Sn™n Xn-cp-Øn-bn-se ]tc-X\m-b h-S-°≥ X-cot°m-Sv A-e-hn-°p-´n-bpsS a-Iƒ J-Zo-P (54).aIƒ: X-kv\n. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10 \vv sIm-Sn-™n∏≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

tX¿Ø√n: ta-cn-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ^n-en-]v X-S-Øn-am°¬ (56). ]n-Xmhv: ]-tc-X\m-b ^n-en]v. am-Xmhv: ta-cn I-cn-ºn¬. `mcy: ]-tcXbm-b t{K-kn iu-cymam°¬. aIƒ: ta-cn-P (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n, aw-K-em-]p-cw). k-tlm-Z-c߃: kv-I-dnb, tPm-k^v, tXma-kv Ip´n, _n≥kn.

Ip-μ-aw-Kew: sF.sF.Fw. tK-‰n-\p k-ao-]w tN-I-∂q¿ hm-cnb-Øv i¶p-Æn-hm-cn-b¿(83). dn-´. A-Uv-a-\n-kv-t{S-‰¿ Akn. ^n-j-do-kv Un∏m¿-´v-sa‚ vkv. `mcy: aT-∏m-´n¬ hm-cnbØv {io-tZ-hn hm-ckym¿(dn-´. A-[ym-]n-IIp-g-t°m-Sv F.bp.]n kvIq-ƒ). a°ƒ: i-in-[c≥(C≥-kv-s]-Œ¿ t]men-kv sSen. I-Ωyq-Wnt°j≥, hS-Ic), imen\n, k-Xy-]m¬(Zp_bv). a-cp-a°ƒ: an-\n(A[ym]n-I Im-Smºp-g), tam-l≥-Ip-am¿(dn-´. F≥.Sn.]n.kn), {]n-b(Zp_bv). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse Nm-Ø-awK-ew Ip-gt°m-s´ aT-∏m-´n¬ hmcnb-sØ ho-´p-h-f-∏n¬.

dn³-jm-Zv

]m-¨p

\m-cm-b-W³

A-_q-_-¡À

_o-cm³-lm-Pn

_m-¸p-«n

tKm-]m-e-Ir-jv-W³-\mbÀ

C-{_m-lnw

Xn-cp-\m-hm-b: ssh-ct¶m-Sv Fw.C.Sn ssl-kvIqƒ \m-emwX-cw hnZym¿--Yn Ip-dp-º-Øq¿ tNcq-cm¬ ]-ch-Øv ssk\p-±o-s‚ a-I≥ dn≥-jm-Zv (10). am-Xmhv: J-Zo-P. ktlm-Z-c߃: d-n-bmkv(Zp_-bv), P-ko-e, Pm_n-d, Pm-kn-d, dk¬.

A-co-t°m-Sv: D-{K-]p-cw B-ep-°¬ Ip-∂-sØmSn ]m-®p (65). D-{K-]p-cw sk-\nØv Hm´p-Iº-\n Po-h-\-°m-c\m-bn-cp∂p. `mcy: k-Xo-tZhn. a°ƒ: do-P, do-\, tc-J, b-ap-\. a-cp-a-°ƒ: cmP≥, _me≥, {]-Zo]v.

A-co-t°m-Sv: D-{K-]p-cw B-ep-°¬ Im-cm-≠n¬ \m-cm-b-W≥ (62). `m-cy: Nn-∂-Ωp.a°ƒ: kt¥mjv, Im©-\, I\I, _m_p. a-cp-a-°ƒ: {io-P, cmP≥, cm-Pp. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v s]-cp-ºd-ºv IpSpw-_-iv-a-im-\-Øn¬.

B-ep-h: a-dn-b-∏-Sn thWm-Sv ho-´n¬ ]-tc-X-\mb sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv aI≥ sIm-®p-Æn(67).

tKm-]m-e³

Ip-am-c-Zm-kv

Im-™n-c-a-‰w: Io-t®-cn a-Æm-d-th-en¬ tKm-]me≥(77). `m-cy: tZ-h-In.

tIm-X-aw-K-ew: ko-am t^-{_n-Iv-kv D-S-a I-em\-K¿ C-S-∏m-´v Ip-am-c-Zmkv(74).

]-ø-\m-Sv : Xm-a-c-t»cn tIm-´-°p-Øv am-º-‰ A_q-_-°¿ (75). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: ap-lΩZv, ^m-Xzn-a, B-an-\, kp-ss_-Z, Bky, ssaaq-\. a-cp-a°ƒ: jw-kp±o≥, ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿, A-iv-d^v, ap-lΩZv, A-_q-_-°¿,J-ZoP. J-_-dS-°w C-∂p cmhn-se ]-Øn-\v Xm-a-ct»-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

thß-c: Ip-‰q¿ t\m¿Øn-se A-cn-°≥ _ocm≥-lm-Pn (70). `mcy: a-dn-bp-Ω. a°ƒ: ap-l-Ω-Zen, A–p√-°p´n, A-–p¬ aPo-Zv(C-cp-hcpw Pn±),^-k¬ d-lv-am≥, kp-lv-d, d-^o-k, ssaaq-\. a-cp-a°ƒ: A-–p¬-Akokv, ap-l-ΩZv, kpss_-Z, km-_n-d, kpss_-Z, ^-koe.

]m-ßv: ]-S-∏-d-ºn¬ ]md-bn¬ _m-∏p-´n (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b _n-øpΩ. a-°ƒ: Ip-™o-cp-Ω, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, B-bn-j, ]m-Øp-Ω, B-ky, k-^nb, aq-k, lw-k, j-d-^-p±o≥, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, kp-ss_-Z, ]-tc-X\m-b a-Ωp-Zp, A-en, lwk-°p-´n, A-iv-d-^v, l-^v-k-Øv, dp-Jn-b, ^mØn-a-Pw-kn, A-l-Ω-ZvIp-´n.

Ip-μ-awK-ew: s]-cp-h-gn°S-hv ]p-fn-°pw-]-dºn¬ F-c-™n-]q-°m-´v tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb¿(69). dn-´. {Kmknw amhq¿. `mcy: b-tim-Z. a°ƒ: {]-ao-f, _o-\, _nμp, {]-ko-\, {]-kp-a, {]ntbjv, {]n-b. a-cp-a°ƒ: k-t¥mjv, \m-cm-b-W≥Ip´n, ]p-jv-]-cmP≥, {io[-c≥ am-b-\mSv, A-c-hnμ-≥, kPp. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v am-hq¿-tdmUv iv-a-im-\-Øn¬.

h-SI-c: Io-g¬-ap-°v NmtØm-Øv C-{_m-lnw(75) `m-cy: _n-øm-Øp l-÷pΩ. a-°ƒ: A-l-a-Zv,a-PoZv,Ip-™m-bn-i, I-Zoi,dw-e,kdo-\ a-cpa°ƒ: C-{_mlnw(Iog¬-ap-°v),D-kv-am≥(Xn-cph-≈q¿),sam-b-vXo≥(aWn-bq¿),C{_mlnw(tXm-S-∂q¿). I_-dS-°w C-∂v Ime-Øv G-gp-a-Wn-°v Io-g¬-ap-°v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Ip-tªm-bn lm-Pn

A-l-½-Zv-Ip-«n þ]Sw

tUm. sj-bv-¡v- ap-l½-Zv

]m-¯p-½-l-Öp-½

`m-kv-I-c-³ \m-bÀ

Ipªe-hn

B-bn-i l-Öp-½

aq-k-lm-Pn

F-Sh-Æ: Ip≠p-tXm-Sv tlm-´¬ hym-]m-cn-bm-bncp-∂ \o¿-ap-≠ Ipt™m-bn lm-Pn (78). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: A–p-\mk¿, A-Iv_¿, a≥-kq¿, D-Ω¿, lkv°¿, ap-Po_v, ap-lΩZv. a-cp-a°ƒ: kn P-knb, sI P-ao-e, ]n J-a-dp∂o-k, k-do-d, _p-jv-d, kp-ssl-e, h-loZ.

F-Sh-Æ: {Km-a-∏-©mbØv {]-Y-a {]-kn-U‚mbn-cp-∂ ]-tc-X\m-b ]n hn A-e-hn-°p-´n-bp-sS aI≥ A-l-Ω-Zv-Ip´n (\mWn ˛65). `mcy: \-^o-k. a°ƒ: A-–p¬ K-^q¿, A-–p-d-kmJv (a-kvIØv),\-Po-_v Ip-™m≥, k-Pv-\. a-cp-a°ƒ: H ]n kn-±oJv, A-kvap, ssk^p-∂o-k, B-bni.

Ip-‰n-∏p-dw: tIm-cm-Øv ]p-fn-°-sØm-Sn-bn¬ Ip™-l-Ω-Zm-Pn-bp-sS aI≥ tUm. sj-bv-°v apl-Ω-Zv (47). s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.C.F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv C.F≥.Sn Akn-kv‰‚ v {]-^-k-dm-bncp∂p. `m-cy: tUm. jn^. a°ƒ: an-jm¬, an\m¬, an≥-l.

Im-fn-Imhv: ]p-‰a - Æ - ]-tcX\m-b ]p√m-Wn A-eh - n-°p´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ]m-ØpΩ l-÷p-Ω (75). a°ƒ: Ban-\, J-Zo-P, Ip-™n-ap-lΩZv, A-–p¬-\mk¿, lwk(Pn±), dp-Jn-b, l-^k v- Øv, ]-tc-Xcm-b A-lΩ - Z- v, B-bn-j. a-cp-a° - ƒ: ssk-Xehn, sam-bX v- o≥ ap-kve - ym¿, l-^k v- Ø - v, k-ssp-Z, ku-Z, bq-k^ - v, aq-k° - p-´n.

sh-fn-ap-°v-:- ]m-e-°¬- ku-lr-Z- -Øn¬- `m-kvI-c-≥ \m-b¿- (78)-.`m-cy-:- `-hm-\n- A-Ω.a-°ƒ-:- jm-Pn- (A-[ym-]I-≥,- F-Fw-F¬-]n-F-kvI-f-Øn-߬-∏m-d-),jo-P.- a-cp-a-°ƒ-:- tPymXn-,- cm-a-N-{μ-≥ ]n-≈-.kw-kv-Im-cw- C∂p- cm-hnse- F-´n-\v- ho-´p-h-f∏n¬.-

tNm-°mSv: am-fn-tb°¬ tNm-Znb-Øv ta\m-´p-Ip-ø≥ Ip-™-ehn(63). `mcy: C-ømØp. a°ƒ: kn-dm-Pp-±o≥, _-jo¿, ^u-kn-b, dnjmZv, ap-\o^v, _p-jvd. a-cp-a°ƒ: D-Ωpk¬-a, Pp-ssh-cn-b, djo-Zv (J-Ø¿), k-lve, ^m-bn-k.

hm-g-°m-Sv: ap-≠p-ap-gn ]-tcX-\m-b B-‰m-t»-cn A-lΩ-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy B-bni l-÷p-Ω (85). a-°ƒ:A-–p-≈ _m-J-hn, ap-lΩ-Zv, A-–p¬ l-ao-Zv (dn-bmZv) B-an-\, \-^o-k, kpss_--Z, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip-‰n-°m-´q¿, DÆn-tam-bn sN-dp-h-´q¿, apl-Ω-Zv Xm-Øq¿, ^m-Øn-a, B-bn-i, ssJ-dp-∂n-k.

thß-c: ]m-°-S-∏pdm-b ]-tc-X\m-b a-Ω-Zn-s‚ aI≥ ]m°S aq-k-lmPn ((78). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-l-ΩZv, l-ssk≥, \mk¿, \-^o-k,k-^nb, \-Pv-ap-∂o-k,^¿-lm\. a-cp-a°ƒ: P-ao-e, bqkp^v, ssk-X-e-hn, apkvX-^, hm-ln-Z, iwkod.

sam-bv-Xo³

ap-l½-Zv

cm-[m-Ir-jv-W³

lp-kbv³

]mÀh-Xn A-½

c-Xo-jv-

sam-b-vXo³-Ip-«n

tZ-h-In

Xm-\q¿: \n-d-a-cp-Xq¿ ]md-bn¬ sam-bv-Xo≥ (70). `m-cy: B-an\p. a°ƒ: kn-±oJv, A-–p-d-ln-am≥, ap-l-ΩZv, apØp, ap-\o-d, ]m-Øp-Ω, apw-Xmkv. a-cpa°ƒ: P-ao-e, J-Zo-P, Bky, ap¿-jo-_, D-kvam≥, am-\p.

]-c-∏-\-ßm-Sn: D≈-Ww A-´-°p-gn-ß-c-bn-se tNm-\m-cn ap-l-Ω-Zv (90). `mcy: ]-tc-Xbm-b ^mØn-a. a°ƒ: sk-bv-Xehn, _o-cm≥-tIm-b, B-bn-im_n. a-cp-a°ƒ: Aen, ssk-^p-∂o-k, a-dn-bmap.

thß-c: sXm-´n-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W≥(57). ]n-Xmhv: tKm]n (tImgn-t°m-Sv). `mcy: \-fn\n. a°ƒ: c-Pojv, c-\ojv, ssit\jv. a-cp-a-Iƒ: A-\nX.

a-°-c-∏dºv: Im-®n-\n°m-Sv F¬.]n kv-Iq-fn-\-p k-ao-]w tNm-e-°¬ ]oSn-I-bn¬ lp-ssk≥ (72). J-_-dS-°w C-∂p cmhnse 8.30\v Im-®n-\n°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sam-d-bq¿: Xn-Æ-°¬ ]m¿Δ-Xn A-Ω (90). a°ƒ: {io-\n-hmk≥, hnP-b-Ip-am¿, kp-Pm-X, ssie-P. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥, cm[m-Ir-jvW≥, ]p-jv-]eX, cmPn.

a-e-∏p-dw-:- ]m-e-°m-Sv- h-Sh-∂q¿- kz-tZ-in-bpw ssae-∏p-d-Øv- Xm-a-k-°m-c\p-am-b a-cp-X-ºm-Sw- sIe-£v-a-W-s‚- a-I-≥ c-Xojv- (24)-. am-Xm-hv-:- e-fn-X. k-tlm-Z-c-߃-:- c-Pn-X,c-ta-jv,- c-ay.

Xn-cq¿: ku-Øv A-∂m-cbn-se ]-tc-X\m-b h-≈nb-߬ sam-bv-Xp-hn-s‚ aI≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (63). `mcy: \-^o-k. a-°-ƒ-: A-jv°¿, bm-kn-¿, j^o¿, P-ko-d. a-cp-a-°ƒ: d-kv-e, dp-Iv-km-\.

s]m-∂m-\n: I-dp-I-Øncp-Øn ]-tc-X-\m-b ]p∂p-≈n A-∏p-hn-s‚ `mcy tZ-h-In (75).a-°ƒ: {]-k-∂, Atim-I≥, im-c-Z, cm-tP{μ≥.a-cp-a-°ƒ: in-h-Zm-k≥, A-Pn-X, Zo-].-

_m-e-Ir-jv-W³

\qdmw h-b-Ên \n-cy-mX-bmbn

]mdp

ap-l½- Z- v

Ip-ªmbn-i

Pm-\-In-b-½

Ip-ªo-Xp

a-Sh - q¿: \yq-Ãm¿ sse-‰v B‚ v ku-≠k v- v D-Sa - IpΔ-°m-´n¬ ap-lΩ - Z- v(59). am-Xmhv: B-bn-i. `mcy: ssk\-_. k-tlm-Zc - ߃: am-ap, A-ssk≥, ssk\p-±o≥, \m-k¿-(ku-Zn).

A-tØmfn: sIm-ß-∂q¿ kv-t\-l-\-K¿ sIm™Øv ]-tc-X\m-b Ip-™map-hn-s‚ `m-cy Ip-™mbn-i(90). aI≥: bq-kp-^v. a-cpaIƒ: ^mXzn-a.

Xm-\m-fq¿: tXm-´-Øn¬ \m-cm-b-W-]-Wn-°-cp-sS `m-cy Pm-\-In-b-Ω (84). a°ƒ: D-Æn-°r-jvW≥, h¬-k-e-Ip-amcn. a-cpa°ƒ: tam-l≥-Ip-am¿, im-¥-Ip-am-cn.

thß-c: A-co-°p-fw B´-°p-f-b≥ Ip-™o-Xp (65). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: k-eow, A-\kv, k-°o-\, k-eo-\. a-cp-a°ƒ: k-eo-\, ap-\o¿.

k-Xo-i³

hm-Wn-ta¬: \n-Spw]dºv ]-tc-X\m-b aq-e°m-∏n¬ IÆ-s‚ `m-cy ]m-dp(63). a°ƒ: tim-`, P-b, i-in(_-lv-sdbv≥), jmPn(a-kvI-Øv). a-cp-a-°ƒ: tem-I-\m-Y≥(hm-Wnta¬ afi-ew tIm¨-{Kkv {]-knU‚ v), cm-P≥. k-tlm-Z-c߃: N-{μ≥, kp-Ip-amc≥, Pm\p, eo-e, tZhn.

sIm-¨p-®n

tKm-hn-μ-]pcw: a-ebm-f a-t\m-c-a tIm-gn-t°m-Sv dn´. D-tZym-K-ÿ≥ ]m¿-∞kmc-Yn t£-{X-Øn-\p k-ao-]w A-\q-]v \n-hmkn¬ hen-b ho-´n¬ _me-Ir-jv-W≥ (77). kw-kvIm-cw C-∂p 11\v am-¶m-hv iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: im-¥-Ip-amcn. aIƒ: _nμp. a-cp-aI≥: P-bm\μ≥.

ssa-Ynen X-e-t»cn: Im-hpw-`m-Kw X-øn¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w sN-dn-bm-≠n ho-´n¬ ]-tc-X\m-b i-¶p-hn-s‚ `m-cy ]p-g-°¬ ssa-Yn-en (76). a°ƒ: k-Xoi≥, kp-Pn-X, Zn-t\i≥, ssjP, \n-j, c-Xoi≥, ]-tcXcm-b e-Xn-I, cm-tKjv. a-cp-a°ƒ: am-[h≥, _me--≥, _nμp, ]p-jv-], \nj, ]-tc-X\m-b Zm-tam-Zc≥.

tZ-h-®-\mbIv _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f FS-a-e-bn-se tZ-h-Æ \mb-Iv (70). `mcy: k-c-kzXn. a°ƒ: \m-cmb-W, tKm-]m-e-Ir-jv-W.

JZoP

Xm-a-c-t»-cn: aq-∂mwtXm-Sv ]-tc-X\m-b N-¥phn-s‚ `mcy Iq-´q-en ( 100). aI≥: Ip-™m≠n. a-cp-aIƒ: b-tim-Z. k©b-\w: Rm-b¿.

\m-cm-bW³ ta-∏-øq¿: B-h-f s]-cnt©-cn-I-S-hn-se Im-™nc-°p-\n \m-cm-b-W≥(78). `mcy: s]-Æq´n. a°ƒ: i-io-{μ≥, at\mP≥, cm-tPjv, ssie--P, A-Pn-X. a-cp-a°ƒ: Ip-am-c≥(ap-bn-t∏m-Øv), \m-cm-b-W≥(ap-Xp-Im-Sv), Pm\-In(Io-gq¿), tla-eX(]-tøm-fn).

tZhbm\n ]´mºn: I≈mSn]‰ ]tcX\mb Nndbv°¬ _meIrjvWs‚ `mcy tZhbm\n (80). a°ƒ: cmPe£van, AtimI≥, kXy\mY≥, P\m¿±\-≥, kzman-\mY≥, Im¿-Øn-tI-b≥. acpa°ƒ: hmkp-tZh≥-, Pb-{io, hnae, ko\, Dam-tZhn, Zo].

^nen]v

knÔp

ao-\m-£n

D-e-l-¶m³

C-cn´n: D-fn-°¬ sXt°-ap-dn-bn¬ ]-tc-X\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy A-∂-Ω (95). a°ƒ: kn-ÿ t•m-dnb, kn-kv-‰¿ sP-Ω, knknen, X-¶®≥, ^m. ]bkv, tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ eqkn, tPm-bn-®≥. a-cpa°ƒ: h¿°n, tacn, sk-en≥, tacn.

h-fm-t©cn: sN-dn-bw-]d-ºn¬ k-Xo-i≥(49). `mcy: k-c-kzXn. a°ƒ: kuay, kzmXn, kn-≤m¿∞v. a-cp-aI≥: kp-\ojv.

Pn-±: Pn-±-bn¬ \n-∂v 200 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ A-ss√-Øn-¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-e-∏p-dw kz-tZin a-cn-®p. Xn-cq-c-ßm-Sn sIm-Sn-™n A¬ A-ao≥ \-K¿ kz-tZ-in h-en-b-I≠-Øn¬ cm-bn≥-Ip-´n lmPn-˛-a-dn-bw Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ hn sI lm-cn-kv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. H-º-Xv h¿j--am-bn a-lm-bn-en-¬ XpWn-°-®-h-Sw \-S-ØpIbmbncp-∂p. I-®-h-S B-h-iyØn-\m-bn Pn-±-bn¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°m-Wv C-t±lw k-©-cn-® sSm-tbm´ sIm-tdm-f Im¿ a-dn-™v A]-I-S-ap-≠m-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ lm-^n-kp-d-lv-am≥ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ lm-cn-kn-s\ Bip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw h-gn-a-t[y a-cn®p.`m-cy \-ko-d, a-°-fm-b A≥-^-kv (5), A≥-kn-^v (2) F-∂n-h¿ lm-cn-kn-s‚ Iq-sS a-lm-bn-en¬ X-s∂bm-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv. a-‰p k-tlm-Z-c-߃: A–p¬ K-^q¿ (ku-Zn-), j-^o-Jv, A-^v-k¬, _p-jv-d, ap-\o-_, l-kv-\. ar-X-tZ-lw Jp≥-^p-Z P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. A-ko¿ ta-J-ebn¬ h-en-b kp-lr-Zv h-e-b-ap-≈ lm-cn-kn-s‚ a-cW-hm¿-Ø-b-dn-™v kp-lr-Øp-°-fpw _-‘p-°-fpw Jp≥-^p-Z B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-bn-´p-≠v.

hoSn-sâ sS-d-kn \n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn¨p

\-cn-°p-\n: ]p√m-fq¿ \m-cy-®m-en¬ ho-Sn-s‚ sS-dkn¬ \n-∂v ho-Wv ]-cn-t°-‰v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bncp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n a-cn®p. \m-cy-®m-en¬ Ip-dp-°≥Ip-∂p-Ω¬ kp-sse-am≥ ap-kv -en-bm¿˛k¬-a Z-ºXn-I-fp-sS a-Iƒ ^mØn-aØp kp-a-ø (12) B-Wp acn-®Xv. I-gn-™ i-\n-bmgvN ssh-Io-´v A©-c-tbmsS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Kp-cp-X-cmh-ÿ-bn¬ Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-b-sh _p-[-\mgv-N D®-tbm-sS a-cn-®p. ap-´m-t©-cn l-k\n-b F.bp.]n kvIpƒ Ggmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: lm-^n-kv A-–p -Øm¿ (Z¿kv hn-Zym¿Yn˛ Hm-a-®-∏p-g), lm-^n-kv ap-lΩ-Zv amenIv (Ip-≠q¿ Ku-kn-ø ZAv-h tIm-f-Pv), ^mØn-a km-enl. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn tam-¿-®-dn-bn¬. a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C∂v D-®tbm-sS ]p√m-fq¿ ]-d∏m-d Ppap-A a-kv-Pn-Zn¬.

ao³-ap-«n A-]-I-S-w: ]-cn-t¡-ä bp-hmhpw a-cn¨p

Xm-a-c-t»-cn: ss_°pw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®p ]-cn-t°‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ bp-hmhpw a-cn®p. tImS--t©-cn ]p-en°-bw hn-Zym\-K¿ ap-∏m-´n¬ hn¬-k≥ (42) B-Wv C∂-se tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPm-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®Xv. sNm-Δmgv-N Xp-jm-c-Kn-cn ˛ ]p-en°-bw tdm-Un¬ ao≥ap-´n ASna¨ F-∂ ÿeØv -D≠mb A-]-I-S-Øn¬ kp-lr-Øv ]m-d-bn¬ Zo-t]-jv (32) kw-`-h-ÿe-Øv X-s∂ a-cn-®n-cp∂p. cm-hn-se kp-lr-Øp-°fm-b aq-hcpw tPm-en-°v ss_-°n¬ h-cp-tºm-gm-Wv F-Xn-tc h-∂ Im-dp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®Xv. C-h-cp-sS a-s‰m-cp kp-lrØm-b Ip∂pw ]pd-Øv s_-∂n-°v \n-kmc-∏cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. _o-\-bm-Wv hn¬k-s‚ `m-cy.a°ƒ: A-kow, A-\n-j( C-cp-hcpw th-fw tIm-Sv sk‚ v tPmk-^v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ)

ImWm-Xmb bphmhv acn¨ \ne-bnÂ

at©-cn: Im-WmXm-b bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. a-t©cn Xr°e-tßmSv DuØm-e-°≠n Noc-°pgn ho´n¬ I≠s‚ aI≥ ssjtejv BWv acn-®-Xv. 21\v cmhn-se 11 aWn°v ho´n¬ \n-∂pw t]m-b-Xmbn-cp∂p. \m-´p--Imcpw kp lr--Øp-°fpw \S-Ønb Xnc-®n-en¬ C∂-se cmhn se ho-Sn-\-Sp-Øp≈ tXm ´n¬ acn-® \ne-bn¬ I s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Fkv. sF _n \mcm-b-W≥ C≥IzÃv \SØn. at©cn P\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ t]mÃp-tam¿´w \S-Øn. Ahn-hm-ln-X-\mb tite-jv Iqen-∏-Wn°m-c-\m-Wv. amXm-hv: ktcm-Pn-\n. ktlm-Z-c-߃: kPo-hv, kPojv.

s]m-Å-te-äv Nn-In-Âk-bn-em-bn-cp-¶ kv{Xo a-cn-¨p

]q-t°m-´pw-]m-Sw: -I-cn-bn-e-Iƒ-Iq-´n-bn´p I-Øn-°p∂-Xn-\n-sS s]m-≈-te-‰p Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ kv{Xo a-cn-®p. A-©mwssa¬ A-º-e-°p-∂v \-dp°n¬ sN-≈n-bp-sS `m-cy Im-cn-®n Ip-™n(65)BWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ 19 \v ]p-c-bn-S-Øn-se I-cn-bne-Iƒ A-Sn-®phm-cn- -Xo-bn-Sp∂Xn-\n-sS-bm-Wv s]m≈-te-‰-Xv. Xp-S¿∂vv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImtf-Pn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° C∂-se ]p-e¿-s® c≠-c-tbm-sS-bm-Wv a-cn-®Xv. a-°ƒ: tim-`-\, ssje, kp-tem-N-\, `m-c-Xn. a-cp-a-°ƒ: D-Æn-Ir-jv W≥, l-cn-Zm-k≥, cm-a≥ Ip-´n, Im-cn.-

_Êpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn¨p

tIm-gn-t°m-Sv: _ pw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hmhv a-cn®p. X-e-°-f-Øq¿ ]p-d-°m-t´-cn a-e-bn¬ aoج ]m¿-Δ-Xn-bp-sS a-I-≥ A-cp¨-Ip-am¿ (35) BWv a-cn-®Xv. C∂-se cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw.

Bip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-aq-ew c-−p-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

Pm\-Inb½ ]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn tIm-Snb-Øv Pm-\-In-bΩ (35). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb sIm-bn-Ø-S Ip™n-]pXn-b ho-´n¬ Ip™-n-cma≥. aIƒ: Im¿Øym-b-\n. k-tlm-Zc߃: Ip-™-∏m¿hXn, I-eymWn, e-£v-an°p-´n.

I-eym-Wn Im-™-ßm-Sv: s]-cn-bßm-\-sØ _n I-eymWn (65). a-°ƒ: e-X, cXn,- D-j, hn-t\m-Zv, cmP≥,- cm-tP-jv.

a½-Xv tIm-b

JZo-P

I-∏°¬: tIm-b-hf∏v F≥ hn aΩ-Xv tIm-b (68) `mcy: _n-®, a°ƒ: \mk¿, ssk\-_, kpsse-J, km-ln-d, Bcn^. a-cp-a°ƒ: Jm-en-Zv, k-±mw, P-am¬, kp-ss_Z.

am-hq¿: ]m-dΩ¬ Hm-\m°n¬ ta-ج ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy J-Zo-P(56). a°ƒ: ssk-_m-\Øv, dlvv-bm-\Øv, ap-_o-\, apPo-_v d-lv-am≥, b-ap\mkv. a-cp-a°ƒ: Ben, ap-l-ΩZv, k-°o-\, j-d^p-∂o-k.

A-Ðp-Ã-lm-Pn Xr-°-cn-∏q¿: h-S-s° sIm-Δ-en-se In-^v-en a≥-kn-en¬ H Sn A-–p√ (76). `m-cy: kp-l-dm_n.

ImÀ¯ym-b-\n s]m-∑p≠w: B-Xr-t»-cn ]-≈n-tb-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(55).

ap°w: lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[b\m-b c-≠p h-b- p-Im-c≥ B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew a-c-Ws∏-´-Xm-bn ]-cmXn. sIm-Sn-b-Øq¿ aq-∂p-I-≠-Øn¬ d-^oJn-s‚bpw ku-Zm-_n-bp-tSbpw a-I≥ dmkn-bm-Wv I-gn-™ am-kw 27\p tIm-gnt°m--s´ kzImcy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-°n-sS a-c-W-s∏-´Xv. \n¿-[-\-Ip-Spw_-am-b-Xn-\m¬ H-cp a-X-kw-L-S-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS Un-kw-_¿ c-≠n-\mWp Ip-´n-sb B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®Xv. \memw Xnb-Xn i-kv-{X-{In-b \-S∂p. Xp-S¿-∂p Ip-´n A-kz-ÿ-X Im-Wn-®-Xn\m¬ 12\p kn.Sn kv-Im≥ Dƒ-s∏-sS-bp-

≈ ]cn-tim-[-\ \-S∂p. X-ebv°I-Øv c{kmhw D-≈-Xm-bn sX-fn-™p. Ip-´n Kp-cpX-cm-h-ÿ-bn¬ Xp-Sc-th {][m-\ tUmŒ¿ Iymw-]n-\m-bn kw-ÿm-\-Øn-s‚ ]pd-tØ-°v t]m-sb∂pw ]I-cw Im-cy-£aam-b _-Z¬ kw-hn-[m-\-߃ G¿-s∏-SpØn-bn-s√∂pw Ip-´n-bp-sS ]n-Xmhpw _‘p-°fpw B-tcm-]n-°p-∂p. C-Xp Ip-´n-bp-sS a-c-W-Øn-te-°p \bn-®-Xmbpw B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p kw-ÿm-\- a-\p-jym-h-Imi-I-Ωoj≥, ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-a{¥n, Pn√m I-eŒ¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωoj-W¿ F-∂n-h-¿-°p Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv d-^o-Jv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

Kymkv I-W-Iv-j³ t]mÀ-«-_n-en-än 480 PnÃ-I-fnÂ- IqSn \yq-U¬ln: D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I hmX-Iw hn-Xc-Ww sN-øp-∂ Iº-\n am-dm-\p≈ kw-hn-[m-\-Øn-\v 480 Pn√-I-fn-¬ Iq-Sn s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ho-c-∏ sam-bv-en Aw-KoIm-cw \¬In. t\-c-tØ 13 kw-ÿm-\-ß-fn-se 24 Pn√-Ifn¬ am-{X-am-bn-cp∂p Cu kw-hn-[m\w. H-∂ne-[nIw hn-X-c-W-°m-cp-≈ `q-cn-`m-Kw Pn√Ifpw C-tXm-sS Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Iogn¬ h-cpw. \n-e-hn-¬ Km-kv hn-X-Ww sN-øp∂ I-º-\n-bp-sS tkh\-Øn¬ A-Xr-]v-Xn-bp≈ D-]-t`m-°ƒ°pw ho-Sn\v sXm-´-Sp-Øp-≈ I-º-\n-bn-te-°v am-dm-\-{K-ln-°p-∂-h¿°pw t]m¿-´-_n-en-‰n kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Spw. hnhn-[ I-º-\n-I-fp-sS tk-h-\ \n-e-hmcw Hm¨-sse≥ h-gn a-\- n-em-°m-\pw Hm¨sse-\n¬ X-s∂ A-t]-£ \¬-In Iº-\n am‰m\pw km-[n-°pw. C-Xn-\v {]-tXy-I ^otkm A[n-I Xp-Itbm \¬-tI-≠-Xn√.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

23 P-\p-h-cn 2014 hymgw

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn-bn-Sn¨v hr² a-cn-¨p hn am-ªp am-ÌÀ

ssa-Ynen

tZhbm\n

ao-\m-£n

D-fn- b - n¬: hn-Zym-`ym-k kmw-kI v- mcn-I {]-h¿-ØI\pw P-amA-sØ C-kvem-an I-Æq¿ ap≥ Pn√m k-an-Xn-bw-Kh - pam-b hn am™p- am-ÿ (75). ssIt°m-´p-IS-hv ssl-kvIqƒ, tN-μa - w-Ke - q¿ lb¿-sk-°≥U-dn kvI - qƒ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ {]-[m\m-[ym-]I - \ - m-bn-cp∂p. Dfn-bn¬ Su¨ Pp-am-ak - P v- nZv {]-kn-U‚ v, c-£m-[n-Imcn, D-fn-bn¬ sF-Un-b¬ F-Pyqt°-j\ - ¬ {S-Ãv sk-{I-´d - n, D-fn-bn¬ kIm-Øv I-Ωn-‰n U-bd - IvvS¿, Cu-ZK v- m-lv I-Ωn-‰n U-bd - I - vS¿, Cu-ZK v- m-lv IΩn-‰n sN-b¿-am≥, P-amAsØ C-kve - m-an l¬-Jm \mknw F-∂o ÿm-\߃ h-ln-®n-cp∂p. `mcy: ]n ]n km-d. a°ƒ: kmPn-Z, i-ao-a, j-^o-Jv, km_n-d, X-k\ v- ow-_m\p, an∂-Øv, kpa-ø, A-\o-k, A-^o-e, j-_m-\, A-ao-\. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, _jo¿, jw-ko-\, A-–p¬ Jm-Z¿, e-Øo-^v, jmlp¬ l-ao-Zv ]-gb - ß - mSn, kp-\o¿, lw-Zm≥, ap-jo¿. k-tlm-Zc - ߃: a-la - qZv, A-–p¿d-lva - m≥, A-–p√, ]-tc-X\m-b D-a¿.

X-e-t»cn: Im-hpw-`mKw X-øn¬ kv-Iq-fn-\p k-ao-]w sN-dn-bm-≠n ho-´n¬ ]-tc-X\m-b i-¶p-hn-s‚ `m-cy ]p-g°¬ ssa-Yn-en (76). a°ƒ: k-Xoi≥, kpPn-X, Zn-t\i≥, ssjP, \n-j, c-Xoi≥, ]tc-Xcm-b e-Xn-I, cmtKjv. a-cp-a°ƒ: am[h≥, _me≥, _nμp, ]p-jv-], \n-j, ]-tc-X\m-b Zm-tam-Zc≥.

]´mºn: I≈mSn]‰ ]tcX\mb Nndbv°¬ _meIrjvWs‚ `mcy tZhbm\n (80). a°ƒ: cmPe£van, AtimI≥, kXy\mY≥, P\m¿±\-≥, kzman-\mY≥, Im¿-Øn-tI-b≥. acpa°ƒ: hmkp-tZh≥-, Pb-{io, hnae, ko\, Dam-tZhn, Zo].

]√i-\: X√pa-μw ]m-SØv]p-c ho-´n¬ ]-tc-X\mb I-cpa-s‚ `m-cy ao-\m£n (85). a°ƒ: tIih≥, cmP≥, tZhp, Zm£m-bWn, im-¥. a-cpa°ƒ: i-inI-e, h¬k-e.

t]m-¡À I¬-]-I-t©-cn : h-f-h∂q¿ sN-d-h-∂q-cn-se hc-º-\m-e-°¬ t]m-°¿ (84). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-Xm-en-°p´n, j°o-e, d-lv-\. a-cp-a°ƒ: d-^oJv, k-^n-b, km-Pn-X.

sIm-¨p-®n B-ep-h: a-dn-b-∏-Sn thWm-Sv ho-´n¬ ]-tc-X-\mb sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv aI≥ sIm-®p-Æn(67). a-°ƒ: jn-lm-_v, kmPn-Z,Xm-ln-d, apw-Xm-kv.

A-ÐpÂ-P-eo sN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ A-–p¬ P-eo¬ (62). Zo¿-L-Im-ew Zp-_-bnem-bn-cp-∂p. `m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: km-Pn-Zv (Zp-_-bv), k-Po¿, k-Pv-\, a-cp-a°ƒ; \-kow (Zp-_-bv), kp-ssl-P. k-tlm-Z-c-߃: A-lΩ-Z-en, Jm-en-Zv, ssk-_p-∂n-k, kp-lv-d, \-Pv-ap-∂n-k, ssa-aq-\. a-øn-Øv C-∂v cm-hn-se 6.-30 sN-a-\m-Sv Pp-am-a-kvPn-Zv A-¶-W-Øn¬ J_-d-S-°pw.

D-e-l-¶m³

\-S-hb¬: A-Ωm-\n No¶-t√¬ D-e-l-∂m≥ (86). `mcy: ]-tc-Xbmb tam\n-°. a°ƒ: A-∏®≥, tacn (ap≥ I-Æq¿ Pn√m ]-©mb-Øv {]kn-U‚ v), X¶-Ω, F¬kn, ^n-tem-an-\, ]Pm\-Inb½ ]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn tIm- tc-X\mb tPm-k-^v. Snb-Øv Pm-\-In-b-Ω (35). a-cp-a°ƒ: sI Sn tZ-hky, tPmWn, tPmbn, `¿-Ømhv: ]-tc-X\mb emen, kn-knen, kp\n. sIm-bn-Ø-S Ip-™n]pXn-b ho-´n¬ Ip-™-ncma≥. aIƒ: Im¿-Øym- A¶½ b-\n. k-tlm-Z-c߃: Ip- C-cn´n: D-fn-°¬ sX™-∏m¿-hXn, I-eymWn, t°-ap-dn-bn¬ ]-tc-X\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy e-£v-an-°p-´n. A-∂-Ω (95). a°ƒ: kn-ÿ t•m-dn-b, I-eym-Wn Im-™-ßm-Sv: s]-cn-b-ßm- kn-kv-‰¿ sP-Ω, kn\-sØ _n I-eym-Wn (65). knen, X-¶®≥, ^m. ]a-°ƒ: e-X, c-Xn,- D-j, hn- bkv, tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ t\m-Zv, cm-P≥,- cm-tP-jv. eqkn, tPm-bn-®≥. a-cpa-cp-a-°ƒ a-[p, {io-[-c≥, - a°ƒ: h¿°n, tacn, C-μn-c, a-Rv-Pp-j,- kp-Pn-X, sk-en≥, tacn. kw-kv]-tc-X-\m-b Ip-™n-cmIm-cw \m-sf cm-hn-se a≥. k-tlm-Z-c-߃. Ip-™n- 10\v s\√n-°mw-s]m°-Æ≥, Nn-cp-X, A-ºm-Sn, bn¬ sk‚ v-sk-_m\m-cm-b-W≥, \m-cm-b-Wn, Ãy≥-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. Ir-jv-W≥.

^nen]v

knÔp

A-cp-Wm-tZ-hn

tX¿Ø√n: ta-cn-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ^n-en-]v X-S-Øn-am°¬ (56). ]n-Xmhv: ]tc-X\m-b ^n-en]v. amXmhv: ta-cn I-cn-ºn¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b t{Kkn iu-cym-am°¬. aIƒ: ta-cn-P (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n, aw-K-em-]pcw). k-tlm-Z-c߃: kvI-dn-b, tPm-k^v, tXmakv Ip´n, _n≥kn. kwkv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v aq-∂n-\v tX¿-Ø√n ta-cnKn-cn sN-dp-]p-g-jv-]w s^-tdm-\ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

am-\-¥-hm-Sn: a-e-bn¬ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ kn-Pphn-s‚ `m-cy kn-‘p (33). am-Xmhv: c-Xv\-Ω. a°ƒ: B-Xn-c, B-{inXv. ktlm-Z-c߃: _nμp, _o\.

Xr-°-cn-∏q¿: N-{I-]mWn t£-{X-]-cn-k-c-sØ sI hn _m-e-Ir-jv-Ws‚ `m-cy A-cp-Wm-tZhn(65). a-°ƒ: kp-\n-X (Zp-_-bv), \-tc-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: th-Wp-tKm]m-e≥ (Zp-_-bv), kn‘p, ap-c-fo-[-c≥. ktlm-Z-c-߃: am-e-Xn, cLp-\m-Y≥.

lw-k-¡p-«n I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬sh-´ I-cn-¶-t¥m-Wn-bnse sN-Ω≥-Ip-gn-bn¬ lw-k-°p-´n (79). `mcy: ^m-Øn-a-°p´n. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, A_p, C-kv-am-bn¬, bq-kp^v, C-kv-lmJv, km-Zn-Jv(Pn±), kp¬^n°¿, lm-P-dp-Ω. a-cpa°ƒ: Bky,k--°o-\, km-Pn-X, P-ko--e, jw-\, dw-eØv, ssd-lm-\Øv, A-ehn.

tPmk^v Hm-a-t»cn: sN-ºv-IS-hv h-S-°p-t∂¬ tPm-k^v(90). `mcy: ]-tc-Xbmb {]-Pn-X. a°ƒ: kÆn, tPmbn, t_-_n®≥, an-\n(Ip-ssh-Øv), _n-μp(Ip-ssh-Øv), ]tc-Xcm-b tP-°_v, tXm-a®≥, enkn. a-cpa°ƒ: sPkn, Pm≥kn, _nμp, tXm-akv, kn¬Pn, tPmkv, ]-tcX\m-b tSman.

tKm-]m-e³ Im-™n-c-a-‰w: Io-t®-cn a-Æm-d-th-en¬ tKm-]me≥(77). kw-kv-Im-cw ho´p-h-f-∏n¬ \-S-Øn. `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: hn-iz-\m-Y≥, jmPn, jm-_p. a-cp-a-°ƒ: kn-\n, ko-X, k-a-ky.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ \n-e-ºq¿: tIm-hn-e-IØp-ap-dn ]-tc-X-\m-b Ducm-f-Øv ]m-tdm-e cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy sN-d-bßm-´v e-£v-an-°p-´n AΩ (86).a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, hnem-kn-\n, tam-l≥-Zm-kv, kp-{_-“-Wy≥, h-\-P, cm-P-{io, ]-tc-X-\m-b cm-a-Ir-jv-W≥.

Ip-am-c-Zm-kv tIm-X-aw-K-ew: ko-am t^-{_n-Iv-kv D-S-a I-em\-K¿ C-S-∏m-´v Ip-am-c-Zmkv(74). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: jmPn, ss_-Pp(C-S-∏m-´v s]bn‚ v-kv), ko-a.

h-f-]´Ww: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n-Sn-®v hr≤ a-cn®p. C∂-se cm-hn-se 6.30Hm-sS h-f-]´-Ww sI.kn s]-t{Smƒ ]-ºn-\-SpØm--Wv kw-`hw. I-f-cn-hm-Xp-°¬ t£{X-Øn-\-Sp-Ø I-Æw-ho´n¬ ]-tc-X-\m--b Ip-™ncma-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(75)bm-Wv a-cn-®-Xv. cmhn-se ]m¬ hm--ßm-\m-bn t]m-Ish I-Æq-cn¬\n-∂v ]-ø-∂q-cn-te--°v t]m-hp-∂ sI.F-kv.-B¿.Sn.kn. _kv C-Sn-®-p-sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. DS-s\ B-ip-]-{Xn-¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m\m-bn√. a°ƒ: t{]-w-Ip-am¿, cm-[m-Ir-jvW≥ (hn-ap‡ `-S≥), _m-e-N-{μ≥ (Kƒ-^v), ao-\, ]-tc-X-bm-b t{]-a. a-cp-a-°ƒ: im¥n, k-c-kzXn, P-b-{io, DÆn, ]-tc-X\m-b i-¶-c≥ am-ÿ.

Im-dn-Sn-¨v h-gn-bm-{X-¡m-cn a-cn¨p

Nn-‰q¿: Im-dn-Sn-®v h-gn-bm-{X-°m-cn a-cn®p. th-e¥mh-fw Np-Æm-ºvI¬-tXm-Sv kp-{_-“-Wy-s‚ `mcy Ir-jv-W-Ωmƒ (80) B-Wv a-cn-®Xv. _p-[-\m-gv-N cm-hnse 7.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. Np-Æm-ºv I¬tXm-´neqsS \-S∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]p-d-In¬ h∂v Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ir-jv-W-Ωm-fn-s\ sImgn-™mºm-d kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw ]m-e-°m-Sv Pn√m B-ip-]-{Xn-bnepw Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pnepw F-Øn-®p-sh-¶nepw bm-{X-at[y a-cn®p. a°ƒ: ]-g-Wn-®man, K-tWi≥, \m-K-cmPv, aWn-b-Ωmƒ.

s{S-bn³ X-«n-a-cn-¨ bp-hm-hn-s\ Xn-cn-¨-dn-ªp

Im-™-ßm-Sv: I-gn-™ Zn-h-kw s{S-bn≥ X-´n a-cn-® bp-hm-hn-\ Xn-cn-®-dn-™p. ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©m-bØn-se Nm-en-¶m¬ kz-tZ-in cm-tK-jm-Wv Im-™ßm-Sv sd-bn¬-th {Sm-°n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv.

tZ-h-®-\mbIv

A-Ðp-Ã-lm-Pn

ImÀ¯ym-b-\n

sk-bv-X-e-hn-

apl½-Zv

Ip-«m-bn

\o-e-I-W-vT³

_-Zn-b-Sp-°: s]¿-f FS-a-e-bn-se tZ-h-Æ \mb-Iv (70). `mcy: k-c-kzXn. a°ƒ: \m-cmb-W, tKm-]m-e-Irjv-W, {]-im¥v, tN-X-\Ip-am-cn.

Xr-°-cn-∏q¿: h-S-s° sIm-Δ-en-se In-^v-en a≥-kn-en¬ H Sn A-–p√ (76). `m-cy: kp-l-dm_n. a-°ƒ: kp-ss_-Zv (knw-K-∏q¿), k-do-\, In^v-en (a-te-ky), km_n-d, ku-Zm-_n, ^mØn-a. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k-Øv, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, k-do\, iw-kp-±o≥, lm-cn-kv, P-eo¬. k-tlm-c-߃: _o-^mØn-a, ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv Ip-™n.

s]m-∑p≠w: B-Xr-t»-cn ]-≈n-tb-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(55). a°ƒ: c-Xojv, Ham≥, c-tajv, im-¥, kuay. a-cp-a°ƒ: taml\≥, iin, hn-\nX.

F-S-°-c: Nm-Øw-ap-≠ No-Øp-I-√n-se B-en-∏-dº≥ sk-bv -X-e-hn (65). `m-c-y: k-^n-b. a-°ƒ: dPo-\, ^-ko-e. a-cp-a-°ƒ: jw-kp-±o≥, P-am¬.

tIm´-°¬: N¶p-sh´n F¬ ]n kvIqfn\v kao]sØ Ip∂-X-S-Øn¬ apl-ΩZv (67). `mcy: ]mØpΩ. a°ƒ: kn±oJv, dlva-Øv.

Np-¶-Ø-d: I-cn-t¶m-d-aÆ am-en-bn¬ Ip-´m-bn (74). `m-cy: ]-¶-Pm-£n. a-°ƒ: kn-‘p, k-t¥mjv. a-cp-a-°ƒ: `m-kv-Ic≥, jn-Pn.

Xn-cp-h-ßq¿: ]p-Xp-h-\wIp-\n hm-kp(57). dn´. sI-b¿-s^Uv. `mcy: kpj-a(c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkv sh-Ãv-ln¬). a°ƒ: Pn-_n-≥, Pn-Xn≥. k-tlmZ-c߃: `m-kv-Ic≥, KwKm-[c≥, ]-tc-X\m-b Pb-]me≥, cm-tP-{μ-{]km-Zv, cm-[, kc-k.

aq-k-lm-Pn

jmPn

hmg-°mSv: ap-≠p-ap-gn al√v Im-c-W-hcpw ]uc-{]-ap-J-\pamb sam-Xsem-S aq-k-lm-Pn (92). `mcy: I-Zn-bp-Ω. a-°ƒ:ap-lΩZv (dn-bm-Zv), B-en°p´n, A-–p¬ d--km-Jv, kp-sse-J, ssaaq-\, km-d, \-^o-k.

cm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn-bnse I-e-I-∏m-d \o-e-I-WvT≥ (57). `m-cy: N-°n. a°ƒ: {io-\n-hm-k≥, {ioa-Xn, {io-tZ-hn, {io-P. acp-a-°ƒ: kp-tc-jv-Ipam¿, kp-tc-jv, {]-`m-Ic≥, Pn-Pn.-

sIm-Sp-h≈n: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn ]o-‰°-≠n Fgp-I-f-Øn¬ N-{μ-s‚ aI≥ jm-Pn(44). `mcy: Hma-\. am-Xmhv: ]-tc-X-bm-b k-tcm-Pn\n. a°ƒ: kP-\y-, km-P≥-

X-¦-a-Wn a-e-∏p-dw: ]-tc-X\mb tIm-t´m-e ]-c-ta-iz-c≥ \m-b-cp-sSbpw ao-ºm-´v aÆn¬-sXmSn Zm-£m-bnWn-bp-sSbpw a-Iƒ tIm-t´m-e X-¶a-Æn (hna-e ˛62).

t]m-¡À \m-Zm-]p-cw: Pm-Xn-tb-cnbn-se ]-tc-X\m-b s]mbn¬ bq-kp-^v lm-Pn-bpsS a-I≥ t]m-°¿(55). `mcy: \-^o-kp X-øp-≈Xn¬. a°ƒ: lJow (Zp_bv), kp-a-øØv, apwXmkv, B-_n-Z.

hmkp

Ip-ªn-cma³ sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn \-Sp°-≠n Ip-™n-cma≥(83). `mcy: \m-cmbWn. a°ƒ: tkma≥, tim-`, hk-¥. a-cp-a°ƒ: cmP≥, A-tim-I≥, A-Pn-X.

Ip-«n-Ir-jv-W³ \mbÀ

^mXzn-a l-Öp-½

C-¼n-¨p-½

J-a-dp-±o³

tKm-]m-e³ \mbÀ

t]m-¡À ap-kv-eymÀ

I-cp-Wm-Ic³

sIm-bn-em≠n: A-cn°p-fw In-g-s°-aTØn¬ Nm-e-bn¬ Ip´n-Ir-jv-W≥ \mb¿(73). ap≥Ime tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I-\m-bncp∂p. `mcy: Ing-s° aT-Øn¬ ]-fln-\nAΩ. k-tlm-Z-c߃: Im¿Xym-b-\nb-Ω, ]m¿-hXnb-Ω, ]-tc-Xbm-b I-a-em£nb-Ω. k-©-b\w: C∂v.

thß-c: Su-Wn-se C-øØpw-Im-´n¬ sam-bv-Xos‚ `m-cy ]-d-tßm-SØvv ^m-Xzn-a l-÷p-Ω(80). a°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n lmPn, ssk-Xe-hn lmPn, l-\o-^, k-^nø. a-cp-a-°ƒ: lpssk≥, \-^o-k, kpss_-Z, A-kv-am_n.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Ip-∂pΩ¬ C-ºn-®p-Ω (80). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b lw-kt°m-b, B-bn-im-_n, _o]m-Øp, ]m-Øp-´n, lpkbv≥, kn-±o-Jv, P-ao-e. acp-a-°ƒ: D-Æn-t°m-b, sI kn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-X-ehn, P-ao-e, ^m-Øn-a, k°o-\.-

a-t©-cn: ]-´¿-Ip-fw ]tc-X-\m-b I-dp-tØ-S-Øv sam-bv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ J-a-dp-±o≥(29). am-Xm-hv: A-Øn-a-Æn¬ tIm-∏p-Øv ^m-Øn-a, `mcy: k-lv-e, a-I≥: F-bvk J-a¿.

t]-cm{º: ]m-ºn-°p-∂p Im-hß - m-´v tKm-]m-e≥-\mb¿(86). `mcy: Pm\p. a°ƒ: ap-cf - o-[c - ≥(hn-ap‡-`S- ≥), a-t\m-Pv(s]m-Xphn-Xc - W - t- I{μw), eo-e.

tN-cm-]pcw: th-fw s]-cph-b¬ F-S-he-Øv Io-cws]m-bn¬ t]m-°¿ ap-kveym¿(64). `mcy: km-d. k-tlm-Z-c߃: ]-tcXcm-b Io-cw-s]m-bn¬ AΩ-Xv ap-kv-eym¿, Ben N-´-s‚hn-S ]m-Øp

sIm-bn-em≠n: G-gp-IqSn-°¬ \-Sp-hn-se ]p-cbn¬ I-cp-Wm-I-c≥(70). `mcy: {io-[cn. a°ƒ: ]o-Xmw-_c≥, aWn, cm-tP-{μ≥, k-t¥m-jv, {]-Pojv. a-cp-a°ƒ: Zo-], tamfn, jo-e, an\n, \o-\.

b-tim-Z ]-d-hq¿: sI-Sm-aw-K-ew I-f-Øn-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b N-{μ≥ `m-cy btim-Z(79). kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

tZ-h-kn

Im-™q¿: X-fn-b≥-hocp-Iv-an-Wn ´n¬ ]-tc-X-\m-b Hush-¶n-S-ßv: sXm-b-°m-hv tk-^n-s‚ a-I≥ tZ-h]-tc-X-\m-b A-®-∏≥ `m- kn(]m-∏-®≥-˛57). cy cp-Iv-an-Wn(82). a-dn-bw-Ip-«n kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: hm-kp-tZ-h≥, am-f: A-∂-a-\-S I-√q¿ `m-cy:B-b-Øp-]-Sn BtIm-bn-°-c ]-tc-X-\m-b tIm-a-fw, kn-≤m¿-Y≥, ´q-Im-c≥ Ip-Spw-_mw-Kw sIm-®p-h¿-°n-bp-sS `m-cy C-μn-c, Kn-cn-P, k-Xn, t{K-kn. Pm≥-kn. a-dn-bw-Ip-´n(90).

B-kn-b s]-cp-ºm-hq¿: I-tW-enho-´n¬ ]-tc-X-\m-b _mhp-Æn-bp-sS `m-cy B-knb(77). a-°ƒ: ]-tc-X-\mb tIm-b-Ip-´n, _o-hn. acp-a-°ƒ: B-kn-b, Ip™p-tam≥.

D®q-®n hÀ-Ko-kv Xn-cp-h√: C-c-hn-t]-cq¿ h-©n-I-∏-≈n-¬ D-ÆqÆn h¿-Ko-kv (80). `mcy: Nn∂-Ω. aIƒ: A\n-e. a-cp-aI≥: km-_p.

I-gn-™ Znh-kw \ncym-Xbmb Be-t°mSv sIm®p-Ip´m-]dºnse D∏p-hf∏n¬ Da¿ lmPnbpsS `mcy sN{Im‚IØv \-_o-k

I-Zo-Pa-t©-cn: a-t©-cn t]-´bn¬ Fw -]n Fw D-Ω¿ Ip-cn-°-fp-sS `m-cy sI Fw I-Zo-P (83). a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, A-iv-d-^v Ip-cn-°ƒ, aplv-kn≥ Ip-cn-°ƒ, \-Po_v Ip-cn-°ƒ, k-^n-b.

I-gn-™ Znh-kw \ncym-X\mb am-ln ]me-Øn-\p k-ao-]w k^v-\m-kn¬ sIm√¶≠n A-{¥p

^m¯na a-ºm-Sv: Im-´p-ap-≠ ]q-°bn¬ A-en-lm-Pn-bp-sS am-Xm-hv ^m-Øn-a (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\mb Ip-™n-sam-bv-Xo≥. a°ƒ: A-en-bm¿, k-ao¿,\hm-kv(aq-hcpw a°), kpsse-J, P-ao-e, \-^o-k, ko-\Øv, k-^n-b,\-koa, k-an-b.

tdm-Uv ]-Wn-s¡-¯n-b a-[y-h-b-kv-I³ Zp-ta-∏cm-q-Sln: tdm--kUm-lv \n¿--Na-cm-Wy-¯-ØnÂn-s\-a-Øcn-n-b¨a-p[y-h-b-kv-

I≥ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®p. C-cp-fw tIm-´s°m-√n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se sh-fp-°-s‚ aI≥ N-{μ≥ (45) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn ]-{¥-t≠m-sS ta-∏m-Sn ]-©-an-bn-se hm-S-I-ap-dnbn-em-Wv kw-`-hw. cm-{Xn _m-Øv dq-an¬ t]m-b N-{μ≥ Xn-cn-s®-ØmØn-s\ Xp-S¿-∂v Iq-sS Xm-a-kn-°p-∂-h¿ ]-cn-tim[n-®-t∏mƒ A-t_m-[m-h-ÿ-bn¬ I-s≠-ØpIbmbncp∂p. I-¬-∏-‰ K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. ar-X-tZ-lw ssh-Øn-cn Xmeq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n.

Xn-cq-c-§m-Sn kz-tZ-in ku-Zn-bn hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p Pn-±: Pn-±-bn¬ \n-∂v 200 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ A-ss√-Øn-¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-e-∏p-dw kz-tZin a-cn-®p. Xn-cq-c-ßm-Sn sIm-Sn-™n A¬ A-ao≥ \K¿ kz-tZ-in h-en-b-I-≠Øn¬ cm-bn≥-Ip-´n lm-Pn˛-a-dn-bw Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ hn sI lm-cn-kv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. H-º-Xv h¿j--am-bn a-lm-bn-en-¬ XpWn-°-®-h-Sw \-S-ØpIbmbncp-∂p. I-®-h-S B-h-iy-Øn\m-bn Pn-±-bn¬ t]m-bn Xncn-®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°m-Wv C-t±-lw k-©-cn-® sSm-tbm´ sIm-tdmf Im¿ a-dn-™v A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bncp-∂ k-tlm-Z-c≥ lm-^n-kp-d-lv-am≥ ]-cn-t°¬°m-sX c-£-s∏-´p. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ lm-cn-kn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]msb-¶n-epw h-gn-a-t[y a-cn®p.`m-cy \-ko-d, a-°-fm-b A≥-^-kv (5), A≥-kn-^v (2) F-∂n-h¿ lm-cn-kn-s‚ Iq-sS a-lm-bn-en¬ X-s∂bm-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv. a-‰p k-tlm-Z-c-߃: A–p¬ K-^q¿ (ku-Zn-), j-^o-Jv, A-^v-k¬, _p-jv-d, ap-\o-_, l-kv-\. ar-X-tZ-lw Jp≥-^p-Z P-\-d¬ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Ako¿ ta-J-e-bn¬ h-en-b kp-lr-Zv h-e-b-ap-≈ lm-cnkn-s‚ a-c-W-hm¿-Ø-b-dn-™v kp-lr-Øp-°-fpw _‘p-°-fpw Jp≥-^p-Z B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-bn-´p-≠v.

hoSn-sâ sS-d-kn \n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn¨p Ip-sªdn-b

amfp

l-ʳ

cm-P-³

Ipª½p

e-Xm -kp-tc-{µ³

k-tcm-Pn\n

cm-tP-{µ³

t]-cm{º: ap-Xp-Im-Sv I-fØn¬ Ip-s™-dn-b(58). `mcy: sU-bvkn. a°ƒ: Zo]p, tam-fn-°p´n. a-cpa°ƒ: ko-\, ssa-°nƒ.

Xn-t°mSn: s]-cp-amƒ-]pcw hm-sg-]p-d-bn¬ amfp(65). `¿-Ømhv: tKm]me≥. a°ƒ: A-timI≥, D-j, do-\. a-cp-a°ƒ: c-ho{μ≥, N-{μ≥.

]q-\q¿: D-Ωn-Wn-Ip-∂pΩ¬ h-´-s∏m-bn¬ l ≥ (85). `mcy: B-bn-i. a°ƒ: kp-sse-J, \mk¿, ssa-aq-\, k-°o\, a-PoZv, kp-l-d-, ku-Z. a-cp-a°ƒ: bq-k^v, kpss_-Z, l-aoZv, k-°o¿, ap-l-ΩZv, j-_v\.

sIm-bn-em≠n: Aar-X kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]p-t√ye-Øv cm-P≥(30). `mcy: hnP-b. a°ƒ: B-Zn-cmPv, A-izXn. ]n-Xmhv: kp-μc≥. am-Xmhv: si¬hn.

tIm-´qfn: ]-tc-X\m-b X-d-Ω¬ Ip-amc-s‚ `mcy Ip-™-Ωp(75). a°ƒ: _m-e-IrjvW≥, hn-t\mZv, D-j, Aw-_n-I. a-cp-a°ƒ: N-{μ≥, _nμp.

tIm-gn-t°mSv: ap-Ø∏≥ Im-hn-\-Sp-Øv ]-tcX\m-b Im-t™m-fn cmL-h-≥ \m-b-cp-sS aIfpw D-f-fm-´n¬ kp-tc{μ-s‚(a-ebm-f a-t\mca) `m-cy-bpam-b e-Xm kp-tc-{μ≥(49). a-°ƒ: \n-Jn¬, Aa¬. k-tlm-Z-c߃: tk-Xpam-[h≥, in-h-Zmk≥(h-S-°m-t©-cn), kp-tc-{μ≥-(ssa-kq¿), kp-μ-tc-iz-c≥(a-Wn), kp-tc-jv-Ip-am¿(t__n).

A-c-°n-W¿: ]p-Ø≥ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n(78). `¿-Ømhv: ]n hn \m-cmbW≥. a°ƒ: kp-tc{μ≥, D-Æn-Ir-jvW≥, tZhn, X-¶-a-Wn, P-b-e£van, \n¿a-e.

]-bn{º: ame-Øv aoج ]p-Δ-sØm-Sn-bn¬ cm-tP-{μ≥(44). `mcy: im-en-I. a°ƒ: jn-Kn¬cmPv, in-J-cmPv. k-tlmZ-c߃: c-ho-{μ≥, A\n-e, A-Pn-X-Ip-amcn, ]tc-X\m-b kp-tc-{μ≥. kw-kv-Im-cw \S-Øn.

A-_q-_¡À t]-cm{º: ]m-≠n-t°m-Sv tX-h¿-Ip-∂p-Ω¬ I-fap-°n¬ A-_q-_°¿(64). `mcy: B-bn-i. a°ƒ: J-Zo-P, kp-sse-J, ssk\-_, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ dlvv-am≥, ap-\o¿, Ip-™–p√.

tZh-Inb-½ F-S-∏mƒ: sX-t° ]m-ent»-cn ]-tc-X\m-b I-cpWm-I-c≥-\m-b-cp-sS `mcy tZ-h-In-bΩ-(85).a°-ƒ: P-b, eo-e, hnPb≥, ]p-jv-], cm-[m-Irjv-W-≥,Aw-_n-I, ]-tcX\mb tam-l≥-Zmkv.

Z-bm-\-µ-a-ey ]m-≠n-°p-Sn: K-tW-jvss] tdm-Un¬ 8/1011 ho´n¬ ]-tc-X-\m-b sh-¶ntS-iz-c a-ey-bp-sS a-I≥ Z-bm-\-μ a-ey(74). `m-cy: Im-©-\. a-°ƒ: cm-tPjv, B-i.

Bip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-aq-ew c-−p-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ap°w: lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[b\m-b c-≠p h-b- p-Im-c≥ B-ip]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew a-c-W-s∏-´-Xm-bn ]-cmXn. sIm-Sn-b-Øq¿ aq-∂p-I-≠-Øn¬ d^o-Jn-s‚bpw ku-Zm-_n-bp-tSbpw aI≥ dm-kn-bm-Wv I-gn-™ am-kw 27\p tIm-gn-t°m-s´ kzImcy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-°n-sS a-c-W-s∏-´Xv. \n¿-[-\-Ip-Spw-_-am-b-Xn-\m¬ H-cp a-Xkw-L-S-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS Unkw-_¿ c-≠n-\m-Wp Ip-´n-sb B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. \memw XnbXn i-kv-{X-{In-b \-S∂p. Xp-S¿-∂p Ip´n A-kz-ÿ-X Im-Wn-®-Xn-\m¬ 12\p kn.Sn kv-Im≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]cntim-[-\ \-S∂p. X-ebv°I-Øv c-

{kmhw D-≈-Xm-bn sX-fn-™p. Ip-´n Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xp-Sc-th {][m\ tUm-Œ¿ Iymw-]n-\m-bn kw-ÿm-\Øn-s‚ ]p-d-tØ-°v t]m-sb∂pw ]Icw Im-cy-£-aam-b _-Z¬ kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-s√∂pw Ip-´nbp-sS ]n-Xmhpw _-‘p-°fpw B-tcm]n-°p-∂p. C-Xp Ip-´n-bp-sS a-c-W-Øn-te-°p \-bn-®-Xmbpw B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p kw-ÿm-\- a\p-jym-h-Im-i-I-Ωoj≥, ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-a-{¥n, Pn√m I-eŒ¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ F-∂n-h-¿-°p Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv d-^o-Jv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

t{X-kym½ tIm-S-t©cn: ]p-en°-bw Du-∂p I-t√¬ tPm-k^n-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (62). a-°ƒ: sse-e, tacn, kÆn, Pm≥kn, tj--¿fn, tPmkv, kPn. a-cp-a-°ƒ:-tPm-k^v, Pbnw-kv, en-kn, Pn n, jmPn.

A-Ðpà hm-Wn-ta¬: `q-an-hm-Xp°-en-se sImbn-tem-ØpI-≠n Sn hn F-kv A-–p√(85). `mcy: aman. a°ƒ: _-jo¿, C-ka -v m-bn¬, Akva - , ^u-kn-b. a-cp-a°ƒ: Ip-™Ω - Z- v h-Sbw, A_q-_° - ¿ B-bt- ©cn, Pm-ka -v n≥, A-^k -v n-\.

Sn ]n tI-kv: kn._n.sF. A-t\z-jn-¡-W-sa¶v ]n kn tPmÀ-Pv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[-t°kn¬ b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf-∂v P-\߃ hn-iz-kn-°p-∂-h-cp-sS ]-¶ns\-°p-dn-®p-≈ kw-i-b-߃ A-hkm-\n-°p-∂n-s√-∂v k¿-°m¿ No^v hn-]v ]n kn -tPm¿-Pv. tI-kv kn._n-.sF-sb sIm-≠v ]-p-\-c-t\z-jn∏n°-W-sa-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. kn-._n-.sF A-t\z-j-Wamhiy-s∏-´v B-`y-¥c-a-{¥n-°v I-Øv \¬In-bn-´p-≠v. Sn ]n sIm-e-t°kp-am-bn _-‘-s∏-´ tIm-S-Xn- hn-[nsb am-\n-°p-tºmƒ X-s∂ P-\-ßfp-sS kw-i-b-ß-fpw \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. Ip-™-\-¥-\pw sI kn -cma-N-{μ-\pw Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]-

¶p-s≠-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ tI-kn¬ kn-.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. C-h-cp-sS ]n-∂n-ep-≈ h≥ a-¬ky-ß-sf I-s≠-Øm≥ kn-._n.-sF A-t\z-j-Ww Iq-Sn-tb Xo-cq. Zm-cp-W-am-b sIm-e\-S-Øn-b-hcn¬ ]-¶p-s≠-∂v P-\w hn-iz-kn-°p∂-h-sc sX-fn-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´-t∏mƒ A-sXm-cp B-tLm-j-am-°n am-‰nb-Xv P-\-ß-fp-sS kw-i-bw _-e-s∏Sm\n-S-bm-°n. Cu km-l-N-cy-Øn¬ C-Ø-cw kw-i-b-ß-sf-√mw Zq-co-I-cn-°m-\mWv kn-._n-.sF A-t\z-j-Wam-hiy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw ]n-kn -tPm¿-Pv ]-d-™p.

A-¶w aq-hm-‰p-]p-g: ao-¶p-∂w aWn-bw-I-√n¬ ]-tc-X-\mb Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy A∂w(88). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Nmt°m, ta-cn, tPm--k-^v, sS-kn, sk-_m-Ãy≥, A¬-t^m≥-k.

tkm-a³ In-g-t°-{]w: a-ßm-´v-]-dºn¬ (I-a-em \n-hmkn¬) ]-tc-X-\m-b ]-fl\m-`-s‚ a-I≥ tkma≥(53). `m-cy: c-a-Wn. a°ƒ:\n-Yn≥, \n-an-j.

Kymkv I-W-Iv-j³ t]mÀ-«-_n-en-än 480 PnÃ-I-fnÂ-¡qSn \yq-U¬ln: D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I hmX-Iw hn-Xc-Ww sN-øp-∂ Iº-\n am-dm-\p≈ kw-hn-[m-\-Øn-\v 480 Pn√-I-fn-¬ Iq-Sn s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ho-c-∏ sam-bv-en Aw-KoIm-cw \¬In. t\-c-tØ 13 kw-ÿm-\-ß-fn-se 24 Pn√-Ifn¬ am-{X-am-bn-cp∂p Cu kw-hn-[m\w. H-∂ne-[nIw hn-X-c-W-°m-cp-≈ `q-cn-`m-Kw Pn√Ifpw C-tXm-sS Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Iogn¬ h-cpw. \n-e-hn-¬ Km-kv hn-X-Ww sN-øp∂ I-º-\n-bp-sS tkh\-Øn¬ A-Xr-]v-Xn-bp≈ D-]-t`m-°ƒ°pw ho-Sn\v sXm-´-Sp-Øp-≈ I-º-\n-bn-te-°v am-dm-\-{K-ln-°p-∂-h¿°pw t]m¿-´-_n-en-‰n kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Spw. hnhn-[ I-º-\n-I-fp-sS tk-h-\ \n-e-hmcw Hm¨-sse≥ h-gn a-\- n-em-°m-\pw Hm¨sse-\n¬ X-s∂ A-t]-£ \¬-In Iº-\n am‰m\pw km-[n-°pw. C-Xn-\v {]-tXy-I ^otkm A[n-I Xp-Itbm \¬-tI-≠-Xn√.

\-cn-°p-\n: ]p√m-fq¿ \m-cy-®m-en¬ ho-Sn-s‚ sS-dkn¬ \n-∂v ho-Wv ]-cn-t°-‰v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bncp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n a-cn®p. \m-cy-®m-en¬ Ip-dp-°≥Ip-∂p-Ω¬ kp-sse-am≥ ap-kv -en-bm¿˛k¬-a Z-ºXn-I-fp-sS a-Iƒ ^mØn-aØp kp-a-ø (12) B-Wp acn-®Xv. I-gn-™ i-\n-bmgvN ssh-Io-´v A©-c-tbmsS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Nn-In-¬k-bn¬ Ign-b-sh _p-[-\mgv-N D-®-tbm-sS a-cn-®p. ap-´m-t©-cn l-k\n-b F.bp.]n kv-Ipƒ Ggmw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: lm-^n-kv A-–p Øm¿ (Z¿-kv hn-Zym¿Yn˛ Hm-a-®-∏p-g), lm-^n-kv aplΩ-Zv am-enIv (Ip-≠q¿ Ku-kn-ø ZAv-h tIm-f-Pv), ^mØn-a km-enl.

s]m-Å-te-äv Nn-In-Â-bn-em-bn-cp-¶ kv {Xo a-cn-¨p

]q-t°m-´pw-]m-Sw: -I-cn-bn-e-Iƒ-Iq-´n-bn´p I-Øn-°p∂-Xn-\n-sS s]m-≈-te-‰p Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ kv{Xo a-cn-®p. A-©mwssa¬ A-º-e-°p-∂v \-dp°n¬ sN-≈n-bp-sS `m-cy Im-cn-®n Ip-™n(65)BWv a-cn-®-Xv.

Pnbm-Jm-sâ a-cWw: ]p-\-c-t\z-j-W-¯n-\m-bn am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-te-¡v apw-ss_: \-Sn Pn-bm-Jm-s‚ a-cW-Øn¬ ]p-\c - t- \zj-Ww B-hiy-s∏-´v t_mw-s_ ssl-t°m-SXn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v A-h-cpsS am-Xm-hv d-_n-bm-Jm-≥ ]-d™p. {_n-´o-jv A-ta-cn-°-≥ \Snbm-b Pn-bm-Jm-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ Pp-lp-hn-se h-k-Xn-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv I-gn-™-h¿-jw Pq¨ aq-∂n-\m-Wv. Pn-bm-Jm-s\ B-fl-l-Xy-Øp t{]-cn-∏n-®p-sh∂-Xn-\v A-hc - p-sS Im-ap-I\pw \S-\pam-b kqc-Pv ]-t®m-fn-s°-Xntc I-gn-™b - m-gN v- b - m-Wv t]m-enkv tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]{Xw ka¿-∏n-®Xv. Pn-bm-Jm≥ sIm-e sN-øs - ∏-´X-s√-∂m-Wv t]m-en-kv hm-Zw. F∂m¬, aI-sf sIm-es - ∏-Sp-Øn-b-

Xm-sW-∂v dm_n-b ]-d-bp∂p. t^m-d≥-kn-Iv sX-fn-hp-Iƒ t]men-kv A-h-K-Wn-®p-sh∂pw Ah¿ ]-d™p. Pn-bm-Jm≥ A-ta-cn-°≥ ]uc-bm-bX - n-\m¬ s^-Ud - ¬ _yqtdm Hm-^v C≥-sh-Ãn-tK-j-s‚ ( F-^v._ - n.sF.) k-lm-bw tXSn, dm_n-b A-ta-cn-°s - bbpw k-ao]n-®n-´p≠v.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

23 P\phcn 2014 hymgw

ss_-¡n-Sn-¨v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

X-¦½

k-c-kz-Xn A-½

c-hn-kp-µÀ

P-\mÀ-±-\³ B-Nm-cn

]pcp-tjm-¯-a³ B-imcn

_me-N-{µ³ \mbÀ

hn-P-b³

im´-½

Xg-h: I-øm-e hn-f-bn¬ Pn-Pn `-h-\-Øn¬ ]-tcX\m-b Kw-Km-[c-s‚ `mcy X-¶-Ω(75). a°ƒ: tIm-a-f≥, _m_p, ]-tcX\m-b Im¿-Øn-tIb≥, Hm-a-\-°p´≥, kp-io-e, hm-kp-tZh≥, N-{μ-aXn, in-h-cmP≥. a-cp-a°ƒ: Aw-_n-I, tcm-ln-Wn, ]tc-X\m-b kp-aXn, PnPn, hn-{Ia≥, e-fn-X, ]-tc-X\m-b Zn-hm-I-c≥, ]-¶Pw.

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ Im-´m-º-≈n N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tKm-]n-\m-Y≥ ]n-≈bp-sS `m-cy k-c-kz-Xn AΩ(80). a-°ƒ: cm-[m-a-Wn, N-{μnI, Aw-_n-I, {io-IWvT≥, tim-`. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥-]n≈, c-hn-Ip-am¿, cm-P-tiJ-c≥ \m-b¿, {io-P, tPym-Xn-{μ≥.

I-S-bv-°¬: ap-Ip-t∂-cn Ip-gn-hn-f ho-´n¬ c-hn-kpμ¿(62). `m-cy: e-fn-X. a°ƒ: kp-sse-kp-μ¿, ckp-e kp-μ¿, c-kn-Xv kpμ¿. a-cp-a-°ƒ: {Ko-jv-a, k-t¥m-jv Ip-am¿.

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-e In-g-hq¿ tXm-∏n¬ sX-°Xn¬ P-\m¿-±-\≥ B-Nmcn(80). `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ: ko-X, cm-a-N-{μ≥, cm-[mIr-jv-W≥. a-cp-a-°-ƒ: jm-Pn, cm-[m-a-Wn, t__n.

I√-d: tIm-´q¿ APn-X hn-em-k-Øn¬ ]pcp-tjmØ-a≥ B-im-cn (67). `mcy: cm-[. a°ƒ: A-PnX, A-\n-X, A-Pb≥. acp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, cmPp, B-Xnc.

sh-f-f-\m-Sv: In-S-ßpΩ¬ iymw \n-hm-kn¬ _m-e-N-{μ≥ \m-b¿ (70). a-°ƒ: iymw-Ipam¿, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: em-h-Wy, cm-tP-jv.

sh-™m-d-aq-Sv: aq-∂m-\°p-gn h-≈n-b-dp-∏≥-Im-Sv ho-´n¬ ]m-®≥ ]-Wn-°¿˛-cm-P-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ hn-P-b≥ (59).

Pm\-Inb½

A¶½

t]m-¡À

ao-\m-£n

I¬-]-I-t©-cn : h-f-h∂q¿ sN-d-h-∂q-cn-se h-cº-\m-e-°¬ t]m-°¿ (84). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-Xm-en-°p´n.

]√i-\: X√pa-μw ]m-SØv]p-c ho-´n¬ ]-tcX\m-b I-cpa-s‚ `m-cy ao-\m-£n (85). a°ƒ: tI-ih≥, cmP≥, tZhp, Zm-£m-bWn, im-¥.

]´mºn: I≈mSn]‰ ]tcX\mb Nndbv°¬ _meIrjvWs‚ `mcy tZhbm\n (80). a°ƒ: cmPe£van, AtimI≥, kXy\mY≥, P\m¿±\-≥, kzman-\mY≥, Im¿-Øn-tI-b≥. acpa°ƒ: hmkp-tZh≥-, Pb-{io, hnae, ko\, Dam-tZhn, Zo].

I-g-°q´w: In-g-°pw-`mKw Acp-tWm-Z-bØn¬ ]-tc-X\m-b `mkv-I-c ]n-≈-bp-sS `mcy im-¥-Ω (73). a°ƒ: A-\n-X-Ip-amcn, P-b-N-{μ≥ (]-tc-X≥), kp\n-X Ip-amcn (kvt\-l sa-Un-°-¬kv), _n-Pp-Ip-am¿ (FIv-kv an-en´-dn), k-Pn-XIp-am-c-n, Ir-jv-W-Ipam¿ (Zp-_m-bv), cm-tPjv-Ip-am¿ (Zp-_m-bv). a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-amc≥ \mb¿, k-t¥m-jvIp-am¿, kp-\n¬-Ipam¿, hn-Pn-Ip-amcn, {io\.

I-{Xo-\m-½

Ku-cn-Ip-«n-b-½

]m-d-tØm-Sv: sh-®q-®n-d In-gp-I-≠-bn¬ ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏-®-s‚ `mcy I-{Xo-\m-Ω (93). kwkv-Im-cw C-∂v 5 \v shfn-®n-bm-\n sk‚ v tXma-kv ]-≈n-bn¬. ]-tc-X Im-™n-c-∏-≈n \o-dp-th-en Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: A-∏-®≥, ta-cn°p-´n, ]-tc-X-\m-b t__n, tPm-kv, am-Øp-°p´n, X-¶-®≥, t‰m-an, kme-Ω. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, A-hn-cm-®≥, G-en-°p´n, tam-fn, dq-_n, s]-ÆΩ, h¬-k-Ω, t_-_n.

am-∂m¿: Ip-´-tº-cq¿ Ifo-°¬ ]-tc-X-\m-b Fkv ]p-cp-tjm-Ø-a-Ip-dp∏n-s‚ `m-cy Ku-cn-°p-´nb-Ω (84). kw-kv-Im-cw \S-Øn. a-°ƒ: k-c-kz-Xnb-Ω, {]-ao-f, {]o-X, ]-tcX-bm-b {]-tam-Z, {]-Xm-]v. a-cp-a-°ƒ: hn-{I-a≥ \mb¿, A-Pn-Øv, ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c≥-\m-b¿.

Pm-\-In

C-äym-\w

A-≠-tØm-Sv: \m-t°m-e am-°m-en-°¬ t£-{XØn-\v k-ao-]w- ]-tc-X-\mb ]-≠m-c-]-d-ºn¬ I-d∏p-Æn `m-cy ]q-Δ-Øq¿ Pm-\-In(87). a-Iƒ: tZ-hIn. a-cp-a-I≥: _m-e≥.

Nm-e-°p-Sn: t]m-´ πm°¬ tIm-°m-S≥ Hutk-∏v `m-cy C-‰ym\w(86)-.kw-kv-°m-cw C-∂v D-®Xn-cn-™v aq-∂n-\v t]m-´ sN-dp-]p-jv-]w ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. -a°ƒ: -B-\n,- t{K-bv-kn(\yq-kn-em‚ v),- tPm-Wn(B-{‘),- tPm-bv(-A-t∏mf S-tb-gv-kv),- {]n≥-kn(ap-ss_),- hn≥-kn,- ]-tcX-\m-b tXm-a-kv-. a-cp-a°ƒ: -t]mƒ(-\yq-knem‚ v), -F¬-kn,- ta-gvkn,- t_m-kv(ap-ss_), tXm-a-kv(-Zp-_m-bv), ]tc-X-\m-b tPm¿-Pv.

I-eym-Wn Im-™-ßm-Sv: s]-cn-bßm-\-sØ _n I-eymWn (65). a-°ƒ: e-X, cXn,- D-j, hn-t\m-Zv, cmP≥,- cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ a-[p, {io-[c≥, -C-μn-c, a-Rv-Pp-j,kp-Pn-X, ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥. k-tlm-Z-c߃. Ip-™n-°-Æ≥, Nn-cp-X, A-ºm-Sn, \m-cmb-W≥, \m-cm-b-Wn.

hn am-ªp am-ÌÀ

]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn tIm-Snb-Øv Pm-\-In-bsN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ Ω (35). A-–p¬ P-eo¬ (62). `¿-Ømhv: ]-tc-X\mb Zo¿-L-Im-ew Zp-_-bn-em- sIm-bn-Ø-S Ip-™nbn-cp-∂p. ]pXn-b ho-´n¬ Ip-™-n`m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: cma≥. aIƒ: Im¿-Øymkm-Pn-Zv (Zp-_-bv), b-\n. k-Po¿, k-Pv-\, a-cp-ak-tlm-Z-c߃: Ip-™°ƒ; \-kow (Zp-_-bv), ∏m¿-hXn, I-eymWn, ekp-ssl-P. £v-an-°p-´n.

C-cn´n: D-fn-°¬ sXt°-ap-dn-bn¬ ]-tc-X\mb tZ-h-ky-bp-sS `m-cy A-∂-Ω (95). a°ƒ: kn-ÿ t•m-dn-b, kn-kv-‰¿ sP-Ω, knknen, X-¶®≥, ^m. ]bkv, tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ eqkn, tPm-bn-®≥. a-cp-a°ƒ: h¿°n, tacn, sk-en≥, tacn.

D-fn- b - n¬: hn-Zym-`ym-k kmw-kI v- mcn-I {]-h¿-ØI\pw P-amA-sØ C-kvem-an I-Æq¿ ap≥ Pn√m k-an-Xn-bw-Kh - pam-b hn am-™p- am-ÿ (75). `mcy: ]n ]n km-d. a°ƒ: km-Pn-Z, i-ao-a, j-^o-Jv, km-_n-d, X-kv\ow-_m\p, an-∂Ø - v, kpa-ø, A-\o-k, A-^oe, j-_m-\, A-ao--\. a-cpa°ƒ: _-jo¿, _-jo¿, jw-ko-\, A-–p¬ JmZ¿, e-Øo-^v.

]-ßm-tZ-hn

tPm¬

Xn-cp-h-√: A-gn-bn-S-ØpNn-d C-f-bn-S-Øp-a-\-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS `mcy ]-flm-tZ-hn (82). kwkv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ; {io-Ip-am-c≥ \-ºq-Xn-cn, k-\¬-Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ; Kn-cn-P.

t{X-ky

sIm-¨-¸³

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv I-cn-ßm-´n¬ sI hn tPm¨ (88). kw-kv-°mcw C-∂v D-®-°v 12\v ap≠≥-Im-hv sF.-]n.kn sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: ta-cn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm-¨k¨.- sI im-ap-th¬, tkm-an, h¿-Ko-kv . a-cp-a°ƒ: eo-em-Ω, tP-°_v, Hm-a-\.

k-Zm-in-h³

am-f: A-∂-a-\-S I-√q¿ ssX-°q-´w I-h-e-°m-´v sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy t{X-ky(79). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v I-√q¿ sk-_m-kv-‰y≥-kv tZ-hme-b-Øn¬. a-°ƒ: tPmkv, ta-cn, h¿-Ko-kv, tdmkn-en, ta-gv-kn, tPm¿-Pv, s_-∂n.

am-f: Ip-gn-°m-´p-t»-cn ]m-td-°m-S≥ sIm-®-∏≥ (83). `m-cy: t\-Øn. a°ƒ: ]u-tem-kv, tPmbv(C-cp-h-cpw Zp-ss_), ta-Kn, tdm-kn-en, tXm-akv(Im-\-U), tPm-kv. a-cpa-°ƒ: an-\n, _n-μp, kv-anX, kn-an(A-[ym-]n-I), am¿-_n≥, tXm-a-kv.

Xn-cp-h-√: I-S-{]-˛-am∂m¿ sIm-®m-Wn-b-Øv k-Zm-in-h≥ (i-in-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: h¬-k. aI≥: k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: k-a-jy.

D-e-l-¶m³

lw-k-¡p-«n

\-S-hb¬: A-Ωm-\n No¶-t√¬ D-e-l-∂m≥ (86). `mcy: ]-tc-Xbmb tam-\n-°. a°ƒ: A∏®≥, tacn (ap≥ IÆq¿ Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v), X¶-Ω, F¬kn, ^n-tem-an-\, ]tc-X\mb tPm-k-^v.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬sh-´ I-cn-¶-t¥m-Wn-bnse sN-Ω≥-Ip-gn-bn¬ lw-k-°p-´n (79). `mcy: ^m-Øn-a-°p´n. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, A_p, C-kv-am-bn¬, bq-kp^v, C-kv-lmJv.

tX¿Ø√n: ta-cn-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ^n-en-]v X-S-Øn-am°¬ (56). ]n-Xmhv: ]-tc-X\m-b ^n-en]v. am-Xmhv: ta-cn I-cn-ºn¬. `mcy: ]-tcXbm-b t{K-kn iu-cymam°¬. aIƒ: ta-cn-P (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n, aw-K-em-]p-cw).

sN-Ã-¸³ \m-bÀ

`-hm-\n-b-½

Xn-cp-h-©q¿: \o-em-Æq¿ \m-´-I-Øv F≥ ]n sN-√∏≥ \m-b¿ (70).- kw-kvIm-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 2 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: tIm-a-f-h-√n-b-Ω. a-°ƒ: hn-Zy(te-_¿ Un-∏m¿-´vsa‚ v), hn-\o-X(tIm¿-∏td-j≥ _m-¶v, sN-ss∂) a-cp-a-°ƒ: i-c-Xv (_w-Kfq¿), l-co-jv (B¿._n.sF sN-ss∂).

I-Æ-\-√q¿: ap-J-Ø-etN-co-t°-Ww am-º-≈n¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b am-[-h≥-]n-≈-bp-sS `mcy `-hm-\n-b-Ω(90). a°ƒ: Kw-Km-[-c≥-]n-≈, tKm-]n-\m-Y-]n-≈, ]-tcX-\m-b tkm-a-kp-μ-c≥]n-≈, c-ho-{μ≥ ]n-≈, C-μn-cm-`m-bn-b-Ω, c-Xv-\Ω-b-Ω, i-in-[-c≥-]n-≈. a-°ƒ: cm-[m, kp-io-emΩ, kp-K-X-Ip-am-cn, cm-aIr-jv-W-]n-≈, hm-kp-tZh≥-]n-≈, ssj-e-P.

tZhbm\n

e-£v-an-¡p-«n-b-½

\n-e-ºq¿: tIm-hn-e-IA-cp-Wm-tZ-hn Øp-ap-dn ]-tc-X-\m-b DuXr-°-cn-∏q¿: N-{I-]m-Wn cm-f-Øv ]m-tdm-e cm-a≥ t£-{X-]-cn-k-c-sØ sI \m-b-cp-sS `m-cy sN-d-bhn _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m- ßm-´v e-£v-an-°p-´n A-Ω cy A-cp-Wm-tZ-hn(65). a(86).- a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, °ƒ: kp-\n-X (Zp-_-bv), hn-em-kn-\n, tam-l≥-Zm\-tc-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: kv, kp-{_-“-Wy≥, h-\th-Wp-tKm-]m-e≥ (Zp-_- P, cm-P-{io, ]-tc-X-\m-b bv), kn-‘p, ap-c-fo-[-c≥. cm-a-Ir-jv-W≥.

A-ÐpÂ-P-eoÂ

A-_v-Zp a-Po-Zv sXm-Sp-]p-g: Io-cn-tbm-Sv ]-Sn-™m-td Nm-en¬ A_vv-Zp¬ a-Po-Zv (55). `m-cy: B-bn-j. a-°ƒ: k-_nX, k-_n, am-ln≥. a-cp-a°ƒ: \n-km¿, \n-jm-Zv.

tPm¬

Nm-t¡m

kn-ÌÀ B-eo-kv Nm-−n

Xn-cp-h-√: In-g-°pw-ap-dnbn¬ sF-Ømƒ aTØn¬ hm-°-bn¬ hn sF tPm¨ (t_-_n˛88). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v Xn-cp-h-√ ]m-en-tb-°-c sk≥v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

ap-°-S: sN-dp-h-≈n FtÃ-‰n¬ s\-Spw-Im-embn¬ Nm-t°m (tbm-l∂m-¬ 90). kw-kv-Im-cw C-∂v 2\v Nm-cp-th-en kn.Fw-.F-kv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: km-dm-Ω. a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, dmtl¬, tam-\-®≥, G-enbm-Ω, tPm-bn, tam-fn, ]tc-X-\m-b sF-k-°v. a-cpa-°ƒ: Ip-™p-Ip-´n, tPm¿-Pv, tkm-a≥, t__n, Ip-™p-tamƒ, eoem-Ω, cm-P-Ω.

X-e-tbm-e-]-d-ºv : ]-tcX-cm-b ]m-te-Øv ]n sP Nm-≠n-bp-tS-bpw tdm-kΩ-bp-tS-bpw a-Iƒ kn-ÿ B-eo-kv Nm-≠n (76) I¬-°-´-bn¬ \n-cymX-bm-bn. kw-kv-°m-cw C∂v D-®-I-gn-™v 2.30\v I¬-°-´ kn-tÃ-gv-kv Hm^v A-U-td-gv-kv tIm¨sh‚n¬. k-tlm-Z-c-ß-ƒ. ta-cn ^n-en-∏v, en- n-bm-Ω tPm-k-^v , kn-ÿ hn-a-e ]m-te-Øv (P¿-Ω-\n), tPm-k-^v (apw-ssº), sk-_m-Ãy≥ ]n kn (apw-ss_), kq- ≥ s\¬-k¨ (apw-ss_) tPm-Wn ]n kn, k-Æn ]n kn.

ssa-Ynen X-e-t»cn: Im-hpw-`m-Kw X-øn¬ kv-Iq-fn-\p kao-]w sN-dn-bm-≠n ho´n¬ ]-tc-X\m-b i-¶phn-s‚ `m-cy ]p-g-°¬ ssa-Yn-en (76). a°ƒ: k-Xoi≥, kp-Pn-X, Znt\i≥, ssj-P, \n-j, c-Xoi≥, ]-tc-Xcm-b e-Xn-I, cm-tKjv.

knÔp am-\-¥-hm-Sn: a-e-bn¬ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ kn-Pphn-s‚ `m-cy kn-‘p (33). am-Xmhv: c-Xv\-Ω.

tPmk^v Hm-a-t»cn: sN-ºv-IS-hv h-S-°p-t∂¬ tPm-k^v(90). `mcy: ]-tc-Xbmb {]-Pn-X. a°ƒ: kÆn, tPmbn, t_-_n®≥, an-\n.

^nen]v

tZ-h-®-\mbIv _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f FS-a-e-bn-se tZ-h-Æ \mb-Iv (70). `mcy: k-c-kzXn.

s\-Sp-a-ßm-Sv: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. sh-ºm-bw tX°-S ]q-X-°p-gn Fkv.F≥ \n-hm-kn¬ jmlp¬ l-ao-Zv (65) B-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw- sa-Un°¬-tIm-f-Pn¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N cm{Xn 8.30\v s\-Sp-a-ßm-Sv-˛sh-ºm-bw tdm-Un¬ tX°-S Ip-f-Øn-\p k-ao-]Øm-Wv jm-lp¬-l-ao-Zns\ ss_-°v C-Sn-®n-´-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\p-ti-jw J-_-d-S-°n. a-°ƒ: am-Pn-X, \m-k¿, dlow, Im-an-e. a-cp-a-°ƒ: ssk-^p-±o≥, k-eo-\m-_ohn, kp-\n-X, \u-jm-Zv.

{]-ap-J hy-h-bm-bn Fw Sn hÀ-Ko-kv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-ap-J hy-h-km-bn-bpw Hm-dnb‚ v {Kq-∏v ÿm-]-\-ß-fp-sS sN-b¿-am-\p-am-bn-cp∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw I-c-a-\ Ip-©m-ep-Ωq-Sv Hm-dnb‚ v- lu-kn¬ Fw Sn h¿-Ko-kv (78). C-∂-se sh-fp∏n-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn-embn-cp-∂p A-¥yw. I-gn-™ 50 h¿-j-am-bn X-e-ÿm\w tI-{μo-I-cn-®v hy-h-km-bw \-S-Øn-h-cn-I-bm-bncp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ssh-kv-sa≥-kv k-_¿_≥ ¢-_v {]-kn-U‚mbn-cp-∂ C-t±-lw In-≈n∏m-ew sk‚ v Pq-Uv tZhm-e-b-Øn-s‚ \n¿-am-WØn¬ ap-Jy-]-¶v h-ln-®ncp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ko-tdm a-e-_m¿ k-` ÿm-]n-®-Xp-ap-X¬ ItØm-en-°m k-`-bp-sS {]-h¿-Ø-\-߃-°p t\Xr-Xzw \¬-In-bn-cp-∂p. C-∂v D-®-Xn-cn-™v 2.15\v I-c-a-\ Hm-dn-b‚ v lukn¬ N-ß-\m-t»-cn sa-t{Xm-t]m-eo-Ø am¿-tPm-khÀ-Ko-kv ^v s]-cp-t¥m-´-Øn-s‚ ap-Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn-ep-≈ Xn-cp-h-√: Ip-‰-∏p-g aptØ-S-Øv Fw hn h¿-Ko- kw-kv-Im-c ip-{iq-jm N-S-ßp-Iƒ-°p-ti-jw ]m-‰q¿ sk-an-tØ-cn-bn-ep-≈ Ip-Spw-_ I-√-d-bn¬ A-Skv (A-®≥-Ip-™v-˛64). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m- °pw. N-ß-\m-t»-cn Ip-f-Øq¿ aq-gn ta-te-´p-sIm-®n Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. `m-cy: t{X-kym-Ω. a-°ƒ; \n¿-acy: A-∂-Ω. a-°ƒ: Acp¨, In-c¨, sj-dn≥. a- em sP-bnw-kv, sj¿-fn Cu-∏≥, sd-Pn-tamƒ tXm-acp-a-°ƒ: Po-\, s_-‰n, kv, Pq-en-tamƒ sj¿-Pn. a-cp-a-°ƒ: Sn Sn sP-bnw-kv _-_v-ep. (_n-kn-\-kv), tUm. Cu-∏≥ tXm-a-kv, tUm. tXm-aap-l-½-Zv kv tPm-k-^v Xq-¶p-gn, A-Uz. sj¿-Pn tPm-k-^v sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n h- tXm-a-kv (ssl-t°m-S-Xn). en-b-Pm-cw sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (70). J-_-d-S°w C-∂p-cm-hn-se 11\v sIm√w: sI.Fk.vB¿.Sn.kn. _kv tÃj\vv Ip-Ω-¶-√v {km-ºn-°¬ kao]sØ kzImcy temUvPn¬ Adp]Xv hbkv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n-¬: `m-cy: an-kv-cn, tXm∂n°p∂bmsf hnjw D≈n¬s®∂v acn® Pm-c-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mw- \nebn¬ I-s≠Øn. C∂se cm{Xn 9.30 HmsSKw. a-°ƒ: J-Zo-P, lm-P- bmWv arXtZlw ImWs∏´Xv. CuÃv t]menkv ÿ-esØØn ]cntim-[\ \SØn. d, l-_o-_, ko-\-Øv, \n-km-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-en. I-g-°q-´w: a-I-s‚ ho´n¬ t]m-bn a-S-ßn-b ho´-Ω s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. I-g-°q-´w F-^v.kn.sF ku-lm¿-± \-K-dn¬ Gen-bm-Ω (86) bm-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D®-tbm-sS I-g-°q-´w sdbn¬-th kv-t‰-j-\v k-ao]w Im-´p-Ip-f-Øn-\-SpØm-Wv A-]-I-Sw. a-I≥ A-e-Iv-kn-s‚ ho-´n-epw am¿-°-‰n-epw t]m-bn a-S-ßpNn-¶-½ tºm-gm-Wv s{S-bn≥ X-´n-b-Xv. tIm-X-aw-K-ew: tIm-´-∏Sn ap-S-hw-Ip-t∂¬ Fw Fw F-{_m-l-Øn-s‚ ]m-cn-∏-≈n: tZio-b ]m-X-bn¬ I√p-hm-Xp-°¬ ]`m-cy Nn-∂n-Ω(65). ©mb-Øv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w h-®v Im-dn-Sn-®v ]-cn-t°kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn- ‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cpse 9 \v tIm-´-∏-Sn ∂ bp-hm-hv a-cn-®p. I√psk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv hm-Xp-°¬ ]m-ºp-dw am]-≈n sk-an-tØ-cnS≥ s]m-bv-I N-cphn-f hobn¬. ´n¬ A-∏p-sb-∂ jn]-tc-X s\-√n-°p-gn sXm- _p(22) B-Wv C∂-se ≠n-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ipa-°ƒ: Bw-kv-t{Sm-ßv(a- ]-{Xn-bn¬ h-®p a-c-W-a-Scn-b≥ A-°m-U-an ]p-Xp- ™Xv. I-gn™ 12\v ∏m-Sn), tPm-kv-t{Smcm{Xn H-º-Xn-\v ho-´n-teßv(I-Pm-cn-b sk-dm-an°p ssk-°n-fn¬ t]mIv-kv). Ip-tºm-gm-Wv A-]-ISw. sIm√-tØ-°p t]m-hp-Ia-cp-a-°ƒ: an-\(So-®¿ bm-bn-cp-∂ Im¿ jn-_p-hn-s\bpw kp-lr-Øv a-t\mhn-a-e-Kn-cn ]-ªn-Iv kvPn-s\bpw C-Sn-®p sX-dn-∏n-® ti-jw \n¿-Øm-sX Iqƒ tIm-X-aw-K-ew), t]m-sb-¶nepw sIm-´n-b-Øn-\v k-ao-]w XS-™p ssj-_n. t]m-en-kn¬ G¬-∏n®p. a-t\m-Pv \nkm-c ]-cn-°p-Itfm-sS c-£-s∏´p. C-∂v t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. A-Ω: h-k-¥. k-tlmZ-cn: tcm-lnWn.

temUvPn hr²³ acn¨ \n-ebn s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

Im-dn-Sn-¨p ]-cn-t¡-ä-bm-Ä a-cn-¨p

c−v a-Wn-¡qÀ hy-Xym-k-¯n `m-cybpw `À-¯mhpw a-cn-¨p A-l-½-Zp-®n lm-Pn

A-½p-So-¨À

sam-bv-Xp

th-em-bp-[³

ap-kv-X-^

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

N-{µ-t_m-kv

s_-¶n

Nm-e-°p-Sn:Xm-\-Øp-]-dºn¬ A-l-Ω-Zp-Æn lmPn(87)-.kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v B-cy-¶m-e Ppa a-kv-Pn-Zn¬.-`m-cy: kpl-dm-_o-hn.a-°ƒ:A-_v-Zpƒ I-cow,A-_v-Zpƒ d-“m≥,-A-_vZpƒ Jm-Z¿,-^m-Øn-a,-XmPv.-a-cp-a-°ƒ: -l-bv-dp-∂ok,-kp-l¿-_m≥,-C-{_mlnw,-A-kv-am-_o-hn,-Pam¬.

am-f: A-∂-a-\-S ]m-ent»-cn Ko-Xm-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥ \m-b-cp-sS `m-cy A-Ωp-So-®¿(77). ]m-ent»-cn F-kv.F≥.Un.]n l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqfn-se dn-´. A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: _m-e-N{μ≥(sF.Sn.sF am-f), P-b-Ip-am¿(sI.Fkv.B¿.Sn.kn), l-cn-Zmkv, Ko-Z({]-[m-\m-[ym-]nI F≥.F¬.]n kv-Iqƒ am-f), Kn-cn-P.

A-≠-tØm-Sv: A-d-∏ tdm-Un¬ B-ey-a-Xn-s‚I-Øv sam-bv-Xp(65). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: jm-Plm≥, k-eow(C-cp-h-cpw Zp-ss_), k-_v-\, \-Pv-a. a-cp-a-°ƒ: sj-ao¿, A_q-_-°¿, A-\o-j.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-d-°¬ th-em-bp[≥(81). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9 \v ho-´p-h-f∏n¬ . `m-cy : t]m-Øm-\n°m-Sv h-S-t°-°p-Sn IpSpw-_mw-Kw am-[-hn. a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, ]-¶Pm-£n, im-c-Z, in-h≥, k-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: tKm]m-e≥ πm-Øn-aq-´n¬ sN-dp-h-´q¿, X-ºm≥ Xt®-Øv am-en¬ Hm-S-bv°m-en, _m-_p ta-∏p-dØ-am-en Hm-S-bv-°m-en. tim-`, _o-\.

G-eq¿: In-g-°pw-`m-Kw A-º-g-Øn¬ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b ssl-t{Zm-kns‚ a-I≥ ap-kv-X-^(67). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: j-d^p-±o≥(sI.Fkv.C._n, B-ep-h), jwkp-±o≥, jm-Pp±o≥(sI.Fkv.B¿.Sn.kn, B-ep-h) jm-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: lmcn-kv, sF-jm _o-hn, ko-\, Xm-ln-d.

]-d-hq¿: tN-μ-aw-K-ew sX-°pw-]p-cw X-´m¿ shfn-Im-c-bv-°m-Sv \m-cm-bW≥ \m-b¿(88). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: ]tc-X-bm-b X-¶-Ω. a°ƒ: i-in-[-c≥(A-Uzt°-‰v ¢¿-°v), C-μn-c tZhn, kp-tc-jv-Ip-am¿(B-e∏m-´v Pq-h-e-dn ]-d-hq¿). acp-a-°ƒ: iym-a-f, D-ÆnIr-jv-W≥, kz-]v-\.

]-≈p-cp-Øn:sI.Fkv.C._n dn-´ D-tZym-Kÿ≥ I-tS-`m-Kw tZ-iØv a-c-´n¬ N-{μ-t_mkv. `m-cy: `m-\p-a-Xn. G-I a-Iƒ tam-_n. kw-kvIm-cw \-S-Øn.

]-≈p-cp-Øn: tX-h-t©cn ]-d-ºn¬ \-Sp-hn-e-Ød ho-´n¬ tPm-Wn-s‚ aI≥ tPm-k-^v s_∂n(49). kw-kv-Im-cw C∂v 12 a-Wn-°v sk‚ v tXm-a- v aq¿ ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Ipº-f-ßn ap-f-°-c t__n. a-°ƒ: _n-Kn≥, F_n≥.

X-¦-a-Wn a-e-∏p-dw: ]-tc-X\mb tIm-t´m-e ]-c-ta-iz-c≥ \m-b-cp-sS a-Iƒ tImt´m-e X-¶a-Æn (hn-a-e ˛62).

ImÀ¯ym-b-\n s]m-∑p≠w: B-Xr-t»-cn ]-≈n-tb-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b\n(55).

A-Ðp-Ã-lm-Pn Xr-°-cn-∏q¿: h-S-s° sIm-Δ-en-se In-^v-en a≥-kn-en¬ H Sn A-–p√ (76). `m-cy: kp-l-dm_n. a-°ƒ: kp-ss_-Zv (knw-K-∏q¿), k-do-\, In^v-en (a-te-ky), km-_nd, ku-Zm-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k-Øv, ap-l-Ω-Zv Ip-™n.

Bip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-aq-ew c-−p-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ap°w: lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[b\m-b c-≠p h-b- p-Im-c≥ B-ip]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew a-c-W-s∏-´-Xm-bn ]-cmXn. sIm-Sn-b-Øq¿ aq-∂p-I-≠-Øn¬ d^o-Jn-s‚bpw ku-Zm-_n-bp-tSbpw aI≥ dm-kn-bm-Wv I-gn-™ am-kw 27\p tIm-gn-t°m-s´ kzImcy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-°n-sS a-c-W-s∏-´Xv. \n¿-[-\-Ip-Spw-_-am-b-Xn-\m¬ H-cp a-Xkw-L-S-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS Unkw-_¿ c-≠n-\m-Wp Ip-´n-sb B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. \memw XnbXn i-kv-{X-{In-b \-S∂p. Xp-S¿-∂p Ip´n A-kz-ÿ-X Im-Wn-®-Xn-\m¬ 12\p kn.Sn kv-Im≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]cntim-[-\ \-S∂p. X-ebv°I-Øv c-

{kmhw D-≈-Xm-bn sX-fn-™p. Ip-´n Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xp-Sc-th {][m\ tUm-Œ¿ Iymw-]n-\m-bn kw-ÿm-\Øn-s‚ ]p-d-tØ-°v t]m-sb∂pw ]Icw Im-cy-£-aam-b _-Z¬ kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-s√∂pw Ip-´nbp-sS ]n-Xmhpw _-‘p-°fpw B-tcm]n-°p-∂p. C-Xp Ip-´n-bp-sS a-c-W-Øn-te-°p \-bn-®-Xmbpw B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p kw-ÿm-\- a\p-jym-h-Im-i-I-Ωoj≥, ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-a-{¥n, Pn√m I-eŒ¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ F-∂n-h-¿-°p Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv d-^o-Jv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

Ip-«m-bn Np-¶-Ø-d: I-cn-t¶m-d-aÆ am-en-bn¬ Ip-´m-bn (74). `m-cy: ]-¶-Pm-£n.

t]m-¡À \m-Zm-]p-cw: Pm-Xn-tb-cnbn-se ]-tc-X\m-b s]mbn¬ bq-kp-^v lm-Pn-bpsS a-I≥ t]m-°¿(55). `mcy: \-^o-kp.

\o-e-I-W-vT³ cm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn-bnse I-e-I-∏m-d \o-e-I-WvT≥ (57). `m-cy: N-°n. a°ƒ: {io-\n-hm-k≥, {ioa-Xn, {io-tZ-hn, {io-P. acp-a-°ƒ: kp-tc-jv-Ipam¿, kp-tc-jv.

Sn ]n tI-kv: kn._n.sF. A-t\z-jn-¡-W-sa¶v ]n kn tPmÀ-Pv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[-t°kn¬ b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf-∂v P-\߃ hn-iz-kn-°p-∂-h-cp-sS ]-¶ns\-°p-dn-®p-≈ kw-i-b-߃ A-hkm-\n-°p-∂n-s√-∂v k¿-°m¿ No^v hn-]v ]n kn -tPm¿-Pv. tI-kv kn._n-.sF-sb sIm-≠v ]-p-\-c-t\z-jn∏n°-W-sa-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. kn-._n-.sF A-t\z-j-Wamhiy-s∏-´v B-`y-¥c-a-{¥n-°v I-Øv \¬In-bn-´p-≠v. Sn ]n sIm-e-t°kp-am-bn _-‘-s∏-´ tIm-S-Xn- hn-[nsb am-\n-°p-tºmƒ X-s∂ P-\-ßfp-sS kw-i-b-ß-fpw \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. Ip-™-\-¥-\pw sI kn -cma-N-{μ-\pw Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]-

¶p-s≠-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ tI-kn¬ kn-.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. C-h-cp-sS ]n-∂n-ep-≈ h≥ a-¬ky-ß-sf I-s≠-Øm≥ kn-._n.-sF A-t\z-j-Ww Iq-Sn-tb Xo-cq. Zm-cp-W-am-b sIm-e\-S-Øn-b-hcn¬ ]-¶p-s≠-∂v P-\w hn-iz-kn-°p∂-h-sc sX-fn-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´-t∏mƒ A-sXm-cp B-tLm-j-am-°n am-‰nb-Xv P-\-ß-fp-sS kw-i-bw _-e-s∏Sm\n-S-bm-°n. Cu km-l-N-cy-Øn¬ C-Ø-cw kw-i-b-ß-sf-√mw Zq-co-I-cn-°m-\mWv kn-._n-.sF A-t\z-j-Wam-hiy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw ]n-kn -tPm¿-Pv ]-d-™p.

jmPn sIm-Sp-h≈n: F-tf‰n¬ h-t´m-fn ]o-‰°≠n F-gp-I-f-Øn¬ N{μ-s‚ a-I≥ jmPn(44). `mcy: Hma-\. am-Xmhv: ]-tc-X-bm-b k-tcm-Pn\n. a°ƒ: kP-\y-, km-P≥-.

Ip-ªn-cma³ sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn \-Sp°-≠n Ip-™n-cma≥(83). `mcy: \m-cmbWn. a°ƒ: tkma≥, tim-`, hk-¥. a-cp-a°ƒ: cmP≥, A-tim-I≥, A-Pn-X.

Kymkv I-W-Iv-j³ t]mÀ-«-_n-en-än 480 PnÃ-I-fnÂ-¡qSn \yq-U¬ln: D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I hmX-Iw hn-Xc-Ww sN-øp-∂ Iº-\n am-dm-\p≈ kw-hn-[m-\-Øn-\v 480 Pn√-I-fn-¬ Iq-Sn s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ho-c-∏ sam-bv-en Aw-KoIm-cw \¬In. t\-c-tØ 13 kw-ÿm-\-ß-fn-se 24 Pn√-Ifn¬ am-{X-am-bn-cp∂p Cu kw-hn-[m\w. H-∂ne-[nIw hn-X-c-W-°m-cp-≈ `q-cn-`m-Kw Pn√Ifpw C-tXm-sS Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Iogn¬ h-cpw. \n-e-hn-¬ Km-kv hn-X-Ww sN-øp∂ I-º-\n-bp-sS tkh\-Øn¬ A-Xr-]v-Xn-bp≈ D-]-t`m-°ƒ°pw ho-Sn\v sXm-´-Sp-Øp-≈ I-º-\n-bn-te-°v am-dm-\-{K-ln-°p-∂-h¿°pw t]m¿-´-_n-en-‰n kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Spw. hnhn-[ I-º-\n-I-fp-sS tk-h-\ \n-e-hmcw Hm¨-sse≥ h-gn a-\- n-em-°m-\pw Hm¨sse-\n¬ X-s∂ A-t]-£ \¬-In Iº-\n am‰m\pw km-[n-°pw. C-Xn-\v {]-tXy-I ^otkm A[n-I Xp-Itbm \¬-tI-≠-Xn√.

sh-≈d-S: c-≠p a-Wn°q¿ hym-Xym-k-Øn¬ `m-cybpw `¿-Ømhpw a-cn®p. A-cp-a\ tImW-Øv ho-´n¬ dn-´. A-[ym-]I≥ X-¶-∏≥ (83), `m-cy ap-Ø-Ω (76) a-c-W-s∏´Xv. C∂-se ssh-Io-´v aq∂n-\v ap-Ø-Ω a-cn-®v c-≠v a-Wn-°q¿ I-gn-™v A©n-\v `¿-Øm-hv X-¶∏\pw a-cn®p. a°ƒ: Kp- X-¶-∏≥ W-a-Xn, C-uiz-c-Zmkv, ca-Wn-_mbn, Zm-\n-tb¬ s]m-∂∏≥, tam-l≥-cmPv, hn-aem-`-mbn, im¥n, sk¬h≥. a-cp-a-°ƒ: In-kve‰v, ⁄m-\si¬hn, ]p-\n-X-Ip-am¿, ta-‰ven≥I-e, tl-a, tPm¨ F-Uvhn≥ cmPv, tXm-akv, _yq-em-P- ap-Ø-Ω b¥n.

Pnbm-Jm-sâ a-cWw: ]p-\-c-t\z-j-W-¯n-\m-bn am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-te-¡v apw-ss_: \-Sn Pn-bm-Jm-s‚ a-cW-Øn¬ ]p-\c - t- \zj-Ww B-hiy-s∏-´v t_mw-s_ ssl-t°m-SXn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v A-h-cpsS am-Xm-hv d-_n-bm-Jm-≥ ]-d™p. {_n-´o-jv A-ta-cn-°-≥ \Snbm-b Pn-bm-Jm-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ Pp-lp-hn-se h-k-Xn-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv I-gn-™-h¿-jw Pq¨ aq-∂n-\m-Wv. Pn-bm-Jm-s\ B-fl-l-Xy-Øp t{]-cn-∏n-®p-sh∂-Xn-\v A-hc - p-sS Im-ap-I\pw \S-\pam-b kqc-Pv ]-t®m-fn-s°-Xntc I-gn-™b - m-gN v- b - m-Wv t]m-enkv tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]{Xw ka¿-∏n-®Xv. Pn-bm-Jm≥ sIm-e sN-øs - ∏-´X-s√-∂m-Wv t]m-en-kv hm-Zw. F∂m¬, aI-sf sIm-es - ∏-Sp-Øn-b-

Xm-sW-∂v dm_n-b ]-d-bp∂p. t^m-d≥-kn-Iv sX-fn-hp-Iƒ t]men-kv A-h-K-Wn-®p-sh∂pw Ah¿ ]-d™p. Pn-bm-Jm≥ A-ta-cn-°≥ ]uc-bm-bX - n-\m¬ s^-Ud - ¬ _yqtdm Hm-^v C≥-sh-Ãn-tK-j-s‚ ( F-^v._ - n.sF.) k-lm-bw tXSn, dm_n-b A-ta-cn-°s - bbpw k-ao]n-®n-´p≠v.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-23  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you