Page 2

6

thÀ-]mSv

kottayam

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

tam¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p Ip-ªp-a-Wn

sI ]n tI-i-h³ \-¼q-Xn-cn

kn-ÌÀ P-cmÀ-Zv

A-¶-½

G-en-¡p-«n hÀ-¡n

`mÀ-K-hn

tk-hyÀ-

tNm-Xn

ssh-°w: sN-´n-aw-K-ew I-co-Ø-d-bn¬ Ip-™p-aWn (tam-l-\≥-˛60). kwkv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: ko-\. a-I≥: A-\o-jv.

]-Ø-\w-Xn-´: `m-K-h-XmNm-c-y-\pw tPym-Xn-j ]fin-X-\p-am-bn-cp-∂ Ip‰n-bm-\n-∏p-d-Øn-√-Øv tUm. sI ]n tI-i-h≥ \-ºq-Xn-cn(82). F≥.-Fkv.-F-kv. tIm-f-Pp-Ifn¬ kw-kv-I-y-Xw A[ym-]-I-\m-bn tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p-≠v. `m-cy: k-c-k-z-Xn A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: tUm. am-e-Xn-tZhn (dn-´.-{]-^. im-kvXmw-tIm-´ tIm-f-Pv), tUm. l-cn-l-c≥ (-dn-´, F-Un-‰¿ F≥-ssk-Ivtfm-]o-Un-b C≥-Ãn-‰-yp´v) tUm. -{io-\n-hm-k≥ (dn-´. sl-Uv am-ÿ sk‚ v tPm¿-Pv au-≠v ssl-kv-Iqƒ ssI-∏´q¿). a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥ \-ºp-Xn-cn((dn-´. {]-^-.) tUm.-c-am-tZ-hn (A-[ym-]n-I, _n.F≥.hn. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Ipƒ Xn-cp-h-√w, Xn-cph-\-¥-]p-cw) {io-e-Xm tZ-hn (A-[ym-]n-I, \-cnbm-]p-cw).

Cu-cm-‰p-t]-´: sIm-®p-I≠-Øn¬-I-c kn-ÿ Pcm¿-Zv(en-√n-˛72). kw-kvIm-cw C-∂v I-Æq¿ ]-ømº-ew aTw sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Æq¿ D¿kp-en≥ tIm¨-sh‚ v Aw-K-am-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-߃: sk-_m-kv‰y≥, ta-cn(bp.F-kv.F), ]-tc-X-\m-b Hu-tk-∏®≥.

Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew: ]mc-bn¬ tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂-Ω (85). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10.15\v sN-ºv sk‚ v tXm-a-kv I-tØm-en-°m ]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X X-e-tbm-e-∏-d-ºv ]-¥-em-´v Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: Nm-t°m tXm-a-kv, t{X-kym-Ω, t_-_n, tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: sP≥-kn Nmt°m, tPm¿-Pv, B-\n.

tIm-Xw-K-ew: s\-√n-a-‰w I-c-bn¬ Im-´m-´p-Ip-f-Øv ]-tc-X-\m-b Im-´p-h-≈nbn¬ h¿-°n A-{_-lman-s‚ `m-cy G-en-°p-´n h¿-°n(82).kw-kv-Im-cw \m-sf 11\p \m-Sp-Im-Wn sk‚ v.tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: t{K-bv-kn, A-h-dm®≥, tPm-Wn, B‚-Wn, ]-tc-X-\m-b tSm-an, tPmkv Im-´p-h-≈n-bn¬. a-cpa-°ƒ: h¿-°n-®-≥, ]p-Xb-Øp-tam-ta¬ en-kn, sU-bv-kn, sj¬-_n.

tIm-X-aw-K-ew: C-©q¿ Xm-g-Øv ho-´n¬ C-Sym-Xnbp-sS `m-cy `m¿-K-hn(85). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X sXm-Sp-]p-g D-Sp-º-∂q¿ C©-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: c-hn, X-¶Ω, hn-P-b≥, h¬-k, efn-X, jm-Pn, i-in. a-cp-a°ƒ: A-Ωn-Wn, {]-`m-Ic≥, Ip-™n-Im¿-Øn-I, cm-P≥, k-Xy≥, Ip-am-cn, hn-Pn.

ap-≠w-th-en: t]m-S-°≠-Øv tk-hy¿(65). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p Nn-d-°¬ sk‚ v.tPm-k-^v ]-≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: hntŒm-dn. a-°ƒ: tPm-jn, jn-_p, jo-P. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, an\n, D-j.

hm-K-a¨: tIm-´-a-e D-fp∏q-Wn Ip-∂-Øp-ho-´n¬ tNm-Xn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ip-™p-s]-Æv. a°ƒ: eo-em-Ω, X-ºn (ku-Zn A-td-_y), Ip-´∏≥, im-¥, kp-Ip-am-c≥ (aw-K-fw, {]m-tZ-in-I teJ-I≥), tim-`-\, k-entam≥, cm-P≥, {io-Ipam¿.

C-kv-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw h-en-b Ip-dp-ap-≈w X-SØn¬ C-kv-am-bn¬(70). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: _-jo-d. ]m-e-bw-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \-Po-_v, am-ln≥, B-cn-^, jnw-e, jn-P. acp-a-°ƒ: bq-k-^v, k°o¿, jm-Pn, j-\o¿, _oa, ap-_o-\(tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw)

tKm-]o-cm-P³ Xn-cph√: I-hn-bq¿ Xqºp-¶¬ a-e-bn¬ (Im™n-°p-∂n¬) ]-tcX\m-b ]m-∏≥-Ip-´n-bpsS a-I≥ tKm-]o-cm-P≥ (57). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ap-´Øp∏m-d s]m-Xp-iv-a-im\-Øn¬. `m-cy: `m-cXn. a°ƒ: Zn-hy, Zo-]vXn. a-cpa°ƒ: A\p, A-\o-jv.

A-Ðp I-cow Cu-cm-‰p-t]-´: ]-Øm-g-∏Sn ]m-d-bn¬ A-–p¬ Icnw(54). I-J-_-d-S-°w \S-Øn. `m-cy: sF-j sh≈m-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-Øm¿, kPn. a-cp-a-°ƒ: B-kn-b, jw-\.

B-ep-h: F-d-Wm-Ip-fsØ B-Zy-Im-e _-kvk¿-ho-km-b sh-Ãv tImÃvv D-S-a-bpw ^m-Œv dn-´. DtZym-K-ÿ-\p-am-b sI sI Um-\n-tb¬(90).kwkv-Im-c C-∂p D-®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\p Nq-≠n am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy:tIm-SpIp-f-™n ]m-e-Øpw-∏m-´v Ip-Spw-_mw-K-hpw B-ep-h ap-\n-kn-∏m-en-‰n Iu¨kn-e-dp-am-bn-cp-∂ dn-´.A[ym-]n-I A-∂-Ω. tIm¨-{K-kv v a-fi-ew sk-{I-´-dn-bm-bpw Pn-√m a-Zy-\n-tcm-[-\ I-Ωn-‰n {]kn-U‚m-bpw A-gn-a-Xn \n-tcm-[-\ k-an-Xn- Aw-Khp-am-bpw ]-tc-X≥ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v . a-°ƒ: sj¿-en, jm-P≥, {In-Ãn, sIm-®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. cm-Pp tP-°-_v, A\p, F-{_-lmw Nm-t°m, jo-P.

]-co-Xv s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d sN-¥m-c ho-´n¬ ]-co-Xv (63). `m-cy-: Xm-®n. a-°ƒ: _o-cm-kv, A-_q-_-°¿, sj-ao¿, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: sk¬-a, k-P-\. s^-an-e, d-jo-Zv.

a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- .- a-°ƒ-: Pn-tXjv- (sF.F-kv-.B¿.-H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.-

\m-cm-b-W³ C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ Ac-bm-°¬ \m-cm-b-W≥ (83). `m-cy: tZ-h-In.

tZ-hn-b-½ C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv X-et°m-s´ I-eym-S≥ tKmhn-μ≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt- ©-cn H-Xt- bm-Øv tZ-hn-bΩ - (82).

C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p]-dº - v Ip-Sn-sh-≈ ip-≤oI-cW - πm‚n-\v k-ao-]wIn-Wm-°q¬ h-be - n-∏mØv lu-kn-¬ kn hn F≥ Im-kn-an-s‚-bpw sI hn A-eo-ab - p-sS-bpw a-Iƒ ^m-Øn-a (40).

cm-a-N-{µ³Ip-am-c-aw-K-ew-: ap-´-∏n≈n¬- sI F-kv- cm-a-N{μ≥- (56)-. `m-cy:- cm-[m-aWn-, B-e-∏p-g a-Æ-t©cn- ]-º-bn¬- Ip-Spw-_mwKw.--- a-°ƒ-: A-`n-em-jv({Xn-th-Wn- tÃm¿- A-Snam-en),- B-i,- A-\o-jv(ap-´w- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-SXn).--- a-cp-a-I≥-: _n-Pp (]pXp-°p-f-ß-c s]-cp-am-w-I≠w).

cm-P-¸³-\m-bÀ-

A-kv-a-

Um-\n-tbÂ

Kn-cn-P

^m-¯n-a

a-´m-t©-cn: _-km-dn-se Nn-√n- Im≥-hm-kn-Mv GP‚ v ]-tc-X-\m-b ]p-fn°-∏-d-ºn¬ ]n Fw ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy F sI Akv-a(60). a-°ƒ: \-ko-a, apw-Xm-kv, \u-jm-Zv(sIm®n a-fi-ew ap-kv-enw bqØv- eo-Kv P-\-d¬ sk-{I´-dn), _o-\. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c³ Ip-∂-Ø-ßmSn: In-g-s°- ssk-\p-√m-–o≥, A–p¿-d-ln-am≥, \-Zo-d, A]-c-bv-°m-Sv ]m-≠mS-Øv –p¬ A-ko-kv. Ip-am-c≥(78). kw-kvImcw C-∂v h-Sq-°-c iv-a-imtcm-ln-Wn\-Øn¬. a-°ƒ: tkma≥, t_kn, hn-iz≥, kp- Xn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈nbn-se Im-cm-bn- tcm-lntc-jv, tKm]n, D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: N{μ- Wn- (65)-. `¿-Øm-hv-: Ip™n-cm-a≥.- k-tlm-Z-ct_mkv, c-a, k-cn-X, ߃-: cm-L-h≥,- am-Wn_nμp, A-\n-X. Iyw.-

]-∂q¿-: A-cn-aw-K-e-Øvcm-P-∏≥-\m-b¿- (76)-.--- `mcy:- ]-tc-X-bm-b N-{μ-aXn.--- a-°ƒ-: ]-tc-X-\m-b l-cn,- P-b.--- a-cp-a-°ƒ-: emen,- cm-[m-Ir-jv-W≥.---

]p-cpj³

Hu-tk-^v tZ-h-kn

sNdn-bm³

_n-µp

tXm-∏pw-]Sn: ]-≈p-cpØn sI.Fw.]n. \-K-dn¬ Iph-fw \n-I¿-Øn¬ sI F¬ ]p-cp-j≥(78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: tPym-Xn, kn‘p, B-i, cm-tPjv. a-cp-a°ƒ: Zn-t\i≥, D-Zb≥, cm-tPjv, ku-ay.

Im-™q¿: X-´m≥-]-Sn Im-®-∏n-≈n Hu-k-t^ tZh-kn(86). kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p Im-™q¿ sk‚ v.ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn-¬. `m-cy: a-dn-bw (tXm-´p-h ]m-tßm-e Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: tPm-Wn, h¿Ko-kv, ^n-tem-an-\, sken≥, hn≥-kn Un.Fkv.F-kv., jm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-fn, eq-kn, Pnjn, tPm-k-^v, tPm-bn.

tIm-X-aw-Kew: sN-dp-h´q¿ Nnd-ß-c sN-dn-bm≥ (50).kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v \m-en-\p s\√ntam-fw sk-‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n-bn¬. `mcy: eoe(dm-°m-Sv Ip∂-Øv IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: kuay, t_-kn¬. a-cpaI≥: km-_p.

tIm-X-aw-K-ew: Xn-cp-\-\¥-]p-cw _m¿-´≥-ln¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Po-h-\-°m-cn sIm-®n-d-hnf Sn kn 49/873 hn-t\m-ZvIp-am-dn-s‚ `m-cy _nμp(43). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-In-´v \m-en-\v ssX-°m-Sv im-¥n-I-hm-SØn¬. tIm-X-aw-K-ew `qX-Øm≥-sI-´v s]m-bv-°m´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \n-Xn≥.

^m-¯n-a ]m-e-°m-Sv: C-μn-cm \-Kdn-ep≈ ^m-Øn-a (62). a-°ƒ: D-ssa-_m-\p, Ppssa-e, d-jo-Zv, j-l-dm_p-Zo≥, lm-cn-kv, jmPn. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m\p, km-Pn-X, jm-Pn-X, ]tc-X-\m-b A-_q-_°¿.

ImÀXym-b-\n A-½ X-®-\m-´p-I-c: a-Æm¿°m-Sv N-ß-eo-cn ]m-´Øn≥ ho-´n¬ A-∏p-Æn \m-b-cp-sS `m-cy Im¿Xym-b-\n A-Ω (72).

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, Ir-jv-W-Zm-k≥. acp-a-°ƒ: ]-Xva, ssj-eP.

\m-cm-b-W³- \m-bÀ

tImin Xn-cph√: I√p-¶¬ In-gt°-]-d-ºn¬ sI F tImin (t_-_n˛65) U¬-ln-bn¬ \n-cym-X\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v I√p-¶¬ sk‚ v C-t·-jy-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy-am¿: sk-eo-\, ]-tc-Xbm-b en√n-°p´n. a°ƒ; eotam≥ (tZm-l), _n-_n≥, en√n, I-piv_p. a-cp-aIƒ: [\y.

Ip-≠w-Ip-gn: t_-U-Iw th-fm-gn-bn-se C-´-°m-Sv tN-hn-cn \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (78). `m-cy: Ku-cnb-Ω.

dao-k lk³

\nÀ-a-em-tZ-hn

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

sU-¶n-k¬

`m-kn

a-´m-t©-cn: Np-≈n-°¬ I√v tKm-Uu¨ sI Fw lk-s‚ `mcy dao-k lk≥(40). J-_-dS-°w C∂p 10.30 \p a-´m-t©-cn ]-Sn-™m-td-°m-Sv ap-lnbp-±o≥]-≈n J-_¿-ÿ-m\n¬. a°ƒ: A¿-^mkv, A¿-^o-\. a-cp-aI≥: A^o-^v.

I-g-°q-´w: h-S-°pw-`m-Kw A¿-®-\-bn¬ hn hn-P-bIp-am-c-_m-_p-hn-s‚ (dn´. U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ hn.F-kv.F-kv.kn) `m-cy \n¿-a-em-tZ-hn (63). a°ƒ: cm-tP-jv (hn.Fkv.F-kv.kn), Zn-eo-]v (F-¬.]n.F-kv.kn). a-cpa-°ƒ: cm-Pn (sS-Iv-t\m]m¿-°v), ho-W (sS-Ivt\m-]m¿-°v).

Im-´m-°-S: B-\m-t°m-Sv tN-∂w-Im-Sv tIm-hn¬-hnf ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \mb¿ (76). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: Kn-cn-P-Ipam-cn, cm-tP-iz-cn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip, P-b-N-{μ≥ \m-b¿.

tIm-h-fw: ap-´-°m-Sv _tY¬ hn-fm-Iw ho-´n¬ sU-∂n-k¨ (87). `m-cy: Um¿-fn s_≥. a-°ƒ: sk-do-\m _m-bn, tU-hnUv, ]p-jv-]-cm-Pw, Um¿hn≥, Um-\n-b¬.

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ ¢m-cn-hn-f {]n-b a-μn-cØn¬ `m-kn (47). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: {]n-b, tcjv-a. a-cp-a-I-≥: _n-Pp.

im-c-Z

I-eym-Wn t]-cm-{º: Im-b-Æ sXs°am-cymw-ho-´n¬ Ieym-Wn (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \-ºn Bim-cn. a-°ƒ: Im¿-Xymb-\n, ]-fln-\n, `m-kv-Ic≥, ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥. a-cp-a-°ƒ: kp\n-X, i-¶-c≥. k-tlm-Zc-߃: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, Zm-tam-Z-c≥, `mkv-I-c≥.

X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-cn-bm-S≥ _mtbm-Øv D-a¿-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, Ip-™n-aΩp, A-–p¬ d - l - ow, Ip™n-sam-bvX - p , Xm-ln-d. a-cp-a° - ƒ: sIm-fØ - m-bn lm-jnw, A-–p-∂m-kn¿ , \-Pva - , dp-Ivk - m-\, km-PnZ.

kp-`-{Zm½

]-¦-Pm-£n A-½

cm-tP-{µ tam-l³

I-g-°q´w: ]-Wnaq-e Be-hn-fmI-Øv ho´n¬ kp`-{Zm-Ω (88). k-tlm-Zc߃: k-c-kz-Xnb-Ω, ]-tc-X\m-b im-c-Zm-Ω, cp-‹n-Wnb-Ω, hm-kp-tZh≥-\mb¿.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv ]q-g-\m-Sv \ocm-gn-t°m-Ww sX-ø-IwI-c ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tcX-\m-b Zm-tam-Z-c≥ \m-bcp-sS `m-cy ]-¶-Pm-£n A-Ω (88). a-°ƒ: kp-tc{μ≥ \m-b¿, kp-Z¿-i\≥ \m-b¿, kp-μ-tc-i≥ \m-b¿, k-Xn-Ip-am-cn, kpj-a-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: C-μn-c, t_-_n, kp-Ip-amcn, kp-tc-{μ≥ \m-b¿, a[p-kq-Z-\≥.

X-e-t»-cn: tIm-f-Pv hnZym-`ym-k h-Ip-∏n¬-\n∂v hn-c-an-® ko-\n-b¿ kq-{]-≠v Pn-√m tIm-S-Xn°-Sp-Ø am-tam-´n lukn¬ Fw cm-tP-{μ taml≥ (57). ]-tc-X-cm-b cm-a-s‚-bpw˛-kp-\o-X-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: {]-`. a-Iƒ: tiz-X. a-cp-a-I≥: hn-tP-jv (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: ]p-jv-]-h-√n, A-\μ-h-√n, t{]-ta-{μ taml≥, hn-\-tb-{μ taml≥, ]-tfl-{μ tam-l≥, ssi-te-{μ tam-l≥, kvt\-l-h-√n, k-\n¬.

A-cp-a t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v tIm-bn-∏-d-ºn¬ Ip-º-fh-b-en¬ A-cp-a (88). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: N-{μ≥, \m-cm-bWn.

_m-e³ X-e-t»-cn: X-em-bn \-h\o-Xw ho-´n¬ \m-c-ßm]p-dw ap≥ hym-]m-cn Sn ]n _m-e≥ (66). `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: P-jn-\, P-\n-j, Pnw-\, Pn¬-\. a-cp-a°ƒ: [-t\-jv, dn-Pn¬.

]mÀ-h-Xn-b-½ Ip-‰n-t°m¬: X-{≠w-_c-bn-se ]-tc-X-\m-b t_-Øq¿ I-Æ≥ \m-bcp-sS `m-cy ap-√-t®-cn ]m¿-h-Xn-b-Ω (90). a-°ƒ: _-°-®n-b-Ω, `hm-\n, e-£v-an.

ssl-t¡m-S-Xn ap³ P-Uv-Pn P-Ìn-kv Sn FÂ hn-iz-\m-Y A-¿À A-´-cn¨p sIm-®n: ssl-t°m-S-Xn ap≥ PUv-Pn P-Ãn-kv Sn F¬ hn-iz-\mY A-ø¿(81) A-¥-cn®p. F-dWm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ C-∂-se cm-hn-se 9.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-¥yw. D-®ap-X¬ Nn-‰q¿ tdm-Un-se h-k-Xnbm-b _m-em-\-μ-`-h-\n¬ s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\v sh-® ar-X-tZlw ssh-Io-´v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. No-^vPÃn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pnam¿, a-{¥n sI _m-_p, dn-´. Pkv-‰n-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ XpS-ßn \n-c-h-[n {]-ap-J¿ A-¥ymRv-P-en-b¿-∏n-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J A-`n`m-j-I-\m-bn-cp-∂ Sn sI e-£v-aW A-ø-cp-sS a-I-\m-b hn-iz-\mY A-ø¿ 1956¬ ap≥ A-Uz-°-‰v

P- \ - d ¬ sI hn kq-cy\m- c m- b W A-øcp-sS Iogn-emWp {]mIv - S o- k v Xp- S - ß nb-Xv. an-I-® A-`n-`m-j-I-s\-∂p t]-sc-Sp-Øp. \n-Ip-Xn-\n-b-a-ßfn¬ A-Km-[ ]m-fin-Xy-ap-≈ C-t±-lw H-t´-sdkv-Ym-]-\-ß-fpsS \n-b-tam-]-tZ-jv-Sm-hm-bn-cp∂p. 1986 sk-]v-Xw-_¿ 8 \v tI-cf ssl-t°m-S-Xn-bn¬ P-Uv-Pnbm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄-sb-SpØp. Np-cp-ßn-b \m-fp-Iƒ-°p≈n¬ X-s∂ {]-K¬-`-\m-b P-Uv-

a-ª-¸n-¯w: hn-Zym-À-Yn-\n a-cn-¨p X-®-\m-´p-I-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Øv Zn-h-k-am-bn NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. B-cy-ºm-hv \m-bmSn-]m-d ]-cn-bm-c-Øv cm-[m-Ir-jvW-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmWv a-cn-®-Xv. Nn-In¬-k-bv-°mbn ]me-°m-Sv \n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. Ip-≠q¿-Ip∂v Sn.F-kv.F≥.Fw l-b¿-sk°-≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. amXmhv: tc-jv-a kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: c-Xo-jv.

ss{U-hÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn C-cn-°q¿: F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h-sd Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ]m-W-em-Sv hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ cm-tP-jv F-∂ cm-Pp(24) hm-Wv a-cn-®-Xv. Ir-jv-W-s‚-bpw ]n ]n btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: c-Rv-Pn-Øv, dn-Pn¬. a´-∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

Pn-sb-∂ Jym-Xn t\-Sn. 1994 \hw-_¿ 11\v ssl-t°m-S-Xnbn¬\n-∂p hn-c-an-® ti-j-hpw \n-b-a-th-Zn-I-fn¬ hn-iz-\m-Yø¿ \n-d-™p-\n-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]ow tIm-S-Xn-bn¬ A-`n-`mj-I-\m-bn {]m-Œo-kv B-cw-`n-® A-t±-l-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\ afi-ew 2010h-sc U¬-ln-bm-bncp-∂p. 2010¬ sIm-®n-bn¬ Xn-cns®-Øn-b hn-iz-\m-Y- Aø¿ kmaq-lnI {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øv kPo-h-am-bn. an-I-® A-[ym-]-I-≥ IqSnbmb A-t±-lw `m-c-Xo-b hnZym-`-h-s‚ sN-b¿-am-\m-bn- {]h¿-Øn®p. c-kn-I-{]n-b F-∂ kw-L-S-\-bp-sS Np-°m≥ ]n-Sn® C-t±-lw cm-a-Ir-jv-W-tk-hm{iw Dƒ-s∏-sS kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-

∂p. {_m-“ P-\-k-aq-lw {]-knU-‚m-bn-cp-∂p. t]m-≠n-t®-cn-bnse A-c-hn-tμm B-{i-a-Øn-se ssew-Ko-I ]o-U-\-t°-kv At\z-jn-°m≥ X-an-gv-\m-Sv sslt°m-S-Xn A-Sp-ØnsS G-Imw-K Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\m-bn \n-ban-®-Xv hn-iz-\m-Y A-ø-sc-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-∂-Xn\v ap-tº A-t±-lw tcm-K-i-ø-bnem-bn. hr-°-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-Nap-ºm-Wv A-t±-l-sØ F-d-WmIp-fw teIvtjm¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. `m-cy:- c-Rv-Pn-\n hn-iz-\mY≥, a-°ƒ A¿-Pp≥ (bp. Fkv), cm-a-\m-cm-b-W≥ (_n-kn-\kv), kp-Pn-\n(bp.F-kv), a-cp-aI≥: hm-kp-tZ-h≥(bp. F-kv).

`mÀ-Kh- n Hm-at- »-cn: Cu-cq-Sv sIm√-t°m-Sv ]-tc-X\ - m-b thep-hn-s‚ `m-cy `m¿-Kh - n (86). a-°ƒ-: X-¶∏ - ≥, im¥, {]-Im-i≥, hn-Pb - ≥, i-in, e-X, ]-tc-Xc - m-b {io-[c - ≥, hn-em-kn-\n, k-tcm-Pn-\n, hn-\n. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, k-ck - Ω - , hn-Pb - Ω - , in-hZ- m-k≥, kp-aX - n.

lw-k a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv ta-te-]n-Sn-b≥ lwk (76). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp-sse-J, D-Ωpk¬-a, B-an-\.

I-´-∏-\: Po-∏v- Hm-t´m-bn-en-Sn-®v- hr-≤≥- a-cn-®p.---- Ip-gnsØm-fp- Ip-gn-°-≠w- Xq-¶p-gn-bn¬- cm-P-∏≥-(76)- BWv- a-cn-®-Xv. ---Ip-gn-°-≠-Øv- h-®m-Wv- kw-`-hw- \-S-∂-Xv.---- ho-Sn\v- k-ao-]w- F-kv.-F≥-.Un-.]n.- {]m¿-Y-\-tbm-K-Øn\v- ti-jw- ho-´n-te-bv-°v- t]m-Ip-hm≥- Hm-t´m-bn¬- Ib-dp--tºm-gm-Wv- X-an-gv-\m-´n-te-°v- ]-Wn-°m-sc sIm≠pt]m-hp-∂ h-≠n-bn-Sn-®-Xv. D---- S≥- X-s∂ \m-´pIm¿- I-´-∏-\-bn-se kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬- FØn-s®-¶n-epw- a-cn-®p.---- Po-∏v- A-an-X-th-KX -- -bn-em-WvF-Øn-b-sX-∂-tcm-]n-®v- \m-´p-Im¿- A-]-I-S-ap-≠m°n-b h-≠n-sb-Sp-°m≥- s]m-eo-kn-s\ A\p-h-Zn®n√.---- ]n-∂o-Sv- s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿- F-Øn- \m-´p-Im-sc A-\p-\-bn-∏n-® ti-j-am-Wv- h-≠n-sb-Sp-°m≥- \m-´pIm¿- k-Ω-Xn-®-Xv.---`m-cy-: ]-¶-Pm-£n.---- a-°ƒ-: k-l-tZ-h≥,- A-\n¬Ip-am¿,- tam-fn,- kn-‘p. a----- cp-a-°ƒ-: kp-c,- k-Pn.---- kwkv-Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬- aq-∂n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬. ---I-ºw-sa-´v- t]m-en-kv- ta¬- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.----

tem-dn sshZypXt]m-Ìn-en-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨ps]-cp-ºm-hq¿: \n-b-{¥-Ww hn-´-tem-dn C-e-{Œn-Iv t]m-Ãn-en-Sn-®v ss{U-h¿ a-cn-®p. tIm-´-bw sN-ß∂q¿ sIm-gp-h-√q¿ ]-Zv-a hn-em-k-Øn¬ Im¿-Øn-tIb-s‚ a-I≥ k-Pn-Xv-Ip-am¿(40) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v 12 Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]p√p-h-gn sF.F≥.Sn.bp.kn. P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. D-S≥ tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

]-d-hq¿: hm-Wn-Py-ÿm]-\-Øn-s‚ ap-I-fn-se ssI-h-cn-bn¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ -bp-hm-hv X-eF-kv-X-¸m³ Io-gm-bn a-dn-™pho-Wp B-b-Øp-]-Sn: B-´p-Im- a-cn-®p. s]-cp-º-S-∂ _uc≥ ho-´n¬ t]-c-X-\m-b cn cm-a≥ ]-d-ºn¬ kp-{_D-e-l-∂m-s‚ a-I≥ F “-Wy≥ a-I≥ c-Rv-Pnbp F-kv-X-∏m≥(66). aq- Xvv(34) B-Wp Zm-cp-W-amhm-‰p-]p-g A-kn.]-ªn-Iv bn a-c-n-®-Xv. t{]m-kn-Iyq-´¿ Hm-^ni-\n-bm-gv-N cm-{Xn H-º-Xn-\v s]-cp-º-S-∂ I-h-ekn-se dn-´.Po-h-\-°m-c- bn-ep-≈ i-‡n _n¬-Un-Mn-s‚ H-∂mw \n-e-bn¬ \n\m-bn-cp-∂p.kw-kv-Im-cw ∂p Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Sn-sh-´p-∂-Xn-\m\m-sf aq-∂n-\p B-bbn F-Øn-b-Xm-Wv bp-hm-hv . F-∂m¬ _m¿-_¿ Øp-]-Sn \n-Xy-k-lm-b- tjm-∏n¬ Xn-c-°m-b-Xn-\m¬ ap-I-fn¬ t]m-bn ssIam-Xm-hn-s‚ ]-≈n-bnh-cn-bn¬ C-cn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp A-]-I-Sw kw-`bn¬. `m-cy: a-dn-bw(B- hn-®-Xv.Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Fb-Øp-]-Sn ]m-d-∏p-dw Ip- Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-c-∏-Wn-°mSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: c-\m-bn-cp-∂p bp-hm-hv. `m-cy: [-\p. a-°ƒ: \n-c-Rv-PsU-bv-kn(Im-\-U), \, \o-c-Pv. tPm¨-k≥(Zp-_m-bv), kn-ÿ In-c¨ (kn.Fw.kn.]-©m-_v), kn-‘p, Nm-h-°mSv: sU∑m¿°n¬ ]\n _m[n®v acn-®p. Xn^m.hn≥-k‚ v B-´q-Im- cph-{X ]n-jmc-Øv A-Ωn-Wn ]n-km-c-kym-cp-sS ac≥. a-cp-a-°ƒ: t_-_n I≥ th-Wp(65) B-Wv a-cn-®Xv. kw-kv-Im-cw 23\v tXm-∏n-em≥ A-bv-ap\m-´n-se-Øn-®v \-S-Øpw. `mcy: c-am-tZhn. aIƒ: \ndn(Im-\-U), sd-\n aX. a-cp-aI≥: \n-[n≥. ™-fn(Ãm-^v \-gv-kv P\-d¬ B-ip-]-{Xn, F-dWm-Ip-fw), jm-Pn ]p-fn- Nm-h-°m-Sv: bp-hm-hn-s\ °¬. ho-´n-\-I-Øv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. a-W-Øe t_-_n-tdm-Uv cm-an ho´n¬ Ip-´m-∏p-hn-s‚-a-I≥ {]-`m-Xv(32) B-Wv a-cn-®Xv.s]-bn‚n-ßv sXm-gn-emfn-bm-Wv. am-Xm-hv: hn-P-b, k-tlm-Z-c-߃: Zo-], k‘y, kz-]v-\. Nm-h-°m-Sv t]m-eo-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

I-f-a-t»-cn: I-ß-c-∏-Sn Xm-Wn-aq-e ho-´n¬ ]-tcX-\m-b th-em-bp-[≥ aI≥ k-Zm-\-μ≥(54). tIm¨-{K-kv Aw-K-hpw I-f-a-t»-cn tªm-°v F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-K-hpw Xø¬ sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m sk-{I-´-dn-bp-am-bncp-∂p ]-tc-X≥. `m-cy: hm-k-¥n. a-°ƒ: kzm-Xn, {ip-Xn.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en¬I-c- ho-´n¬ imc-Z (75). a-°ƒ: I-\-I-h√n (sh-tè C-¥y ssπ-hp-Uv), I-\-I-cmP≥ , c-am-h-Xn, A-Pn-X, Kn-cn-P (A-[ym-]n-I), hn\o-X (A-[ym-]n-I). a-cpa-°ƒ: ]-hn-{X≥, Kw-Km[-c≥ , kp-\n¬ , a-[p , tim-`.

Po-¸v- Hm-t«m-bn-en-Sn-¨v- hr-²³- a-cn-¨p-

sI-«n-S-¯n-Â\n-¶p ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

k-Zm-\-µ³

k-^n-b l-Öp-½

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-Wn-b-≥ sI.-kn.ssh.Fw. Xr-iq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \nc-h-[n a-‰p{]-ÿm-\-ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w hln-°p-I-bpw sN-bv-X tam-¨kn-t™m-¿ tXm-akv X-e-®n-d(82) A-¥-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn-™v 2.30\v tNcpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dmt^-¬kv ]-≈nhn-Im-cn-bm-bn-cn-s°-bm-Wv a-cWw. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn{]-ÿm-\w tI{μ te-_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-L-S-\-bmb kn.F-¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-hbp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln®n-´p-≠v. 1978em-Wv tam¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn-≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv amkn-I-bp-sS ÿm-]I -- -\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bncp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hn-Im-cn-bm-bn tk-h-\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v.

sU-·mÀ-¡n ]-\n _m-[n-¨v a-cn¨p

bp-hm-hv ho-Sn-\-I-¯v a-cn-¨ \n-e-bnÂ

kz-Im-cy _-Ên-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{XnI³ a-cn-¨p Hm-bq¿: kz-Im-cy _- nSn-®v h-gn-bm-{X-°m-c≥ acn-®p. Hm-S-\m-h-´w ap-´-d aWn-I-tWvT-iz-cw \n-c-∏phn-f ho-´n¬ X-¶-∏(60)\mWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v ct≠m-sS sh-fn-bw am-hn-f P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. sh-fn-bw `m-K-Øv \n-∂p Hm-S-\m-h-´-tØ-°v \-S-∂pt]m-hp-I-bm-bn-cp∂ X-¶-∏-s\ sIm-´m-c-`m-K-Øv \n-∂p Nm-Ø-∂q-cnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ F∂ kz-Im-cy _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]q-b-∏-≈n t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\m-bn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: tim-`, k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥, im-en-\n.

a¡-bn bp-h F-³-Pn-\o-bÀ sI-«n-S-¯n tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À a-cn-¨p; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn a-°: a-°-bn-se sI-´n-S-\n-¿-amW I-º\ - n-bn¬ sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv a-cn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬am-\p¬ ^m-cn-kv ku-Zn-bn-seØn-bX - v. I-gn-™ hym-gm-gN v- - apX-¬ k¬-am-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. Z-Ωm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ k-tlm-Zc - n kp-_n-\ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-bX - n-

s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°bn-se kp-lr-Øp-°-fp-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏´v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-√.

sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[n B-b-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN vcm-hn-se \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-bX - v. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. as‰m-cp k-tlm-Z-cn-: kp-lm-\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a°-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-XtZ-lw a-° io-j-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \S-]Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-d-S-°p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: tZ-io-b-]m-X 213 \m-´p-I¬ t]m-en-kvtÃj\p k-ao-]w tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v Im¿bm-{X-°m-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. c-≠pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-°v. a-e-∏p-dw tImUq¿ I-√m-bn A-–p¬ a-Po-Zns‚ a-I≥ P-ko¿ (24), a-t©-cn ap-≈-ºm-d ]m-e-°m-´p-sXm-Sn C√ym-kv (30) F-∂n-h-cm-Wp a-cn®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-cm-bn-cp-∂ a-e∏p-dw tIm-Uq¿ ]m-e-°¬ \n-c∏n¬ iymw-Zm-kv (24), a-ßm-´p]p-ew ]q-h-√q¿ I-_o¿ (25) F∂n-h-sc Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-

C-√ym-kv P-ko¿ ∂-se ]p-e¿-s® 3.-30\v \m-´pI¬ t]m-en-kv tÃj-\-Sp-ØmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ]m-e°m-Sv \n-∂p a-e-∏p-d-tØ-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw s]-cn¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p tIm-b-ºØq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-

∂ tem-dn-bp-am-Wp \n-b{¥-Ww sX-‰n Iq-´n-bn-Sn-®Xv. d-lv -a-Øm-Wv a-c-Ws∏-´ P-ko-dn-s‚ am-Xm-hv. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l¿km-enw, P-kv-an-\, Pmkn¬. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v I-co-]-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-t©-cn ap-≈ºm-d Sn sI lw-k tdmUn¬ ]m-e-°m-´p-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv F-∂ \m-Wn-bp-sS a-I\m-Wp ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv. `mcy: kp-ssa-d. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, ap-l-Ω-Zv lm-jnw. ktlm-Z-c-߃: _-jo¿, k-eow, B-bn-jm-_n, _-Z-dp-∂n-k.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-13  
Thejas Epaper obit Edition 2014-01-13  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-13