Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

tam¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p Um-\n-tbÂ

A-kv-a-

]p-cpj³

Hu-tk-^v tZ-h-kn

B-ep-h: F-d-Wm-Ip-fsØ B-Zy-Im-e _-kvk¿-ho-km-b sh-Ãv tImÃvv D-S-a-bpw ^m-Œv dn-´. DtZym-K-ÿ-\p-am-b sI sI Um-\n-tb¬(90).kwkv-Im-c C-∂p D-®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\p Nq-≠n am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy:tIm-SpIp-f-™n ]m-e-Øpw-∏m-´v Ip-Spw-_mw-K-hpw B-ep-h ap-\n-kn-∏m-en-‰n Iu¨kn-e-dp-am-bn-cp-∂ dn-´.A[ym-]n-I A-∂-Ω. tIm¨-{K-kv v a-fi-ew sk-{I-´-dn-bm-bpw Pn-√m a-Zy-\n-tcm-[-\ I-Ωn-‰n {]kn-U‚m-bpw A-gn-a-Xn \n-tcm-[-\ k-an-Xn- Aw-Khp-am-bpw ]-tc-X≥ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v . a-°ƒ: sj¿-en, jm-P≥, {In-Ãn, sIm-®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. cm-Pp tP-°-_v, A\p, F-{_-lmw Nm-t°m, jo-P.

a-´m-t©-cn: _-km-dn-se Nn-√n- Im≥-hm-kn-Mv GP‚ v ]-tc-X-\m-b ]p-fn°-∏-d-ºn¬ ]n Fw ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy F sI Akv-a(60). a-°ƒ: \-ko-a, apw-Xm-kv, \u-jm-Zv(sIm®n a-fi-ew ap-kv-enw bqØv- eo-Kv P-\-d¬ sk-{I´-dn), _o-\. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-√m-–o≥, A–p¿-d-ln-am≥, \-Zo-d, A–p¬ A-ko-kv.

tXm-∏pw-]Sn: ]-≈p-cpØn sI.Fw.]n. \-K-dn¬ Iph-fw \n-I¿-Øn¬ sI F¬ ]p-cp-j≥(78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: tPym-Xn, kn‘p, B-i, cm-tPjv. a-cp-a°ƒ: Zn-t\i≥, D-Zb≥, cm-tPjv, ku-ay.

Im-™q¿: X-´m≥-]-Sn Im-®-∏n-≈n Hu-k-t^ tZh-kn(86). kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p Im-™q¿ sk‚ v.ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn-¬. `m-cy: a-dn-bw (tXm-´p-h ]m-tßm-e Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: tPm-Wn, h¿Ko-kv, ^n-tem-an-\, sken≥, hn≥-kn Un.Fkv.F-kv., jm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-fn, eq-kn, Pnjn, tPm-k-^v, tPm-bn.

]-co-Xv s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d sN-¥m-c ho-´n¬ ]-co-Xv (63). `m-cy-: Xm-®n. a-°ƒ: _o-cm-kv, A-_q-_-°¿, sj-ao¿, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: sk¬-a, k-P-\. s^-an-e, d-jo-Zv.

tcm-ln-WnXn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈nbn-se Im-cm-bn- tcm-lnWn- (65)-. `¿-Øm-hv-: Ip™n-cm-a≥.- k-tlm-Z-c߃-: cm-L-h≥,- am-WnIyw.-

^m-¯n-a ]m-e-°m-Sv: C-μn-cm \-Kdn-ep≈ ^m-Øn-a (62). a-°ƒ: D-ssa-_m-\p, Ppssa-e, d-jo-Zv, j-l-dm_p-Zo≥, lm-cn-kv, jmPn. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m\p, km-Pn-X, jm-Pn-X, ]tc-X-\m-b A-_q-_°¿.

ImÀXym-b-\n A-½ X-®-\m-´p-I-c: a-Æm¿°m-Sv N-ß-eo-cn ]m-´Øn≥ ho-´n¬ A-∏p-Æn \m-b-cp-sS `m-cy Im¿Xym-b-\n A-Ω (72).

G-en-¡p-«n hÀ-¡n

`mÀ-K-hn

tk-hyÀ-

tNm-Xn

tIm-Xw-K-ew: s\-√n-a-‰w I-c-bn¬ Im-´m-´p-Ip-f-Øv ]-tc-X-\m-b Im-´p-h-≈nbn¬ h¿-°n A-{_-lman-s‚ `m-cy G-en-°p-´n h¿-°n(82).kw-kv-Im-cw \m-sf 11\p \m-Sp-Im-Wn sk‚ v.tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: t{K-bv-kn, A-h-dm®≥, tPm-Wn, B‚-Wn, ]-tc-X-\m-b tSm-an, tPmkv Im-´p-h-≈n-bn¬. a-cpa-°ƒ: h¿-°n-®-≥, ]p-Xb-Øp-tam-ta¬ en-kn, sU-bv-kn, sj¬-_n.

tIm-X-aw-K-ew: C-©q¿ Xm-g-Øv ho-´n¬ C-Sym-Xnbp-sS `m-cy `m¿-K-hn(85). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X sXm-Sp-]p-g D-Sp-º-∂q¿ C©-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: c-hn, X-¶Ω, hn-P-b≥, h¬-k, efn-X, jm-Pn, i-in. a-cp-a°ƒ: A-Ωn-Wn, {]-`m-Ic≥, Ip-™n-Im¿-Øn-I, cm-P≥, k-Xy≥, Ip-am-cn, hn-Pn.

ap-≠w-th-en: t]m-S-°≠-Øv tk-hy¿(65). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p Nn-d-°¬ sk‚ v.tPm-k-^v ]-≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: hntŒm-dn. a-°ƒ: tPm-jn, jn-_p, jo-P. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, an\n, D-j.

hm-K-a¨: tIm-´-a-e D-fp∏q-Wn Ip-∂-Øp-ho-´n¬ tNm-Xn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ip-™p-s]-Æv. a°ƒ: eo-em-Ω, X-ºn (ku-Zn A-td-_y), Ip-´∏≥, im-¥, kp-Ip-am-c≥ (aw-K-fw, {]m-tZ-in-I teJ-I≥), tim-`-\, k-entam≥, cm-P≥, {io-Ipam¿.

\m-cm-b-W³ C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ Ac-bm-°¬ \m-cm-b-W≥ (83). `m-cy: tZ-h-In.

tZ-hn-b-½ C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv X-et°m-s´ I-eym-S≥ tKmhn-μ≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt- ©-cn H-Xt- bm-Øv tZ-hn-bΩ - (82).

^m-¯n-a C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p]-dº - v Ip-Sn-sh-≈ ip-≤oI-cW - πm‚n-\v k-ao-]wIn-Wm-°q¬ h-be - n-∏mØv lu-kn-¬ kn hn F≥ Im-kn-an-s‚-bpw sI hn A-eo-ab - p-sS-bpw a-Iƒ ^m-Øn-a (40).

k-Zm-\-µ³

dao-k lk³

sNdn-bm³

_n-µp

A-¶-½

Ip-am-c³

I-f-a-t»-cn: I-ß-c-∏-Sn Xm-Wn-aq-e ho-´n¬ ]-tcX-\m-b th-em-bp-[≥ aI≥ k-Zm-\-μ≥(54). tIm¨-{K-kv Aw-K-hpw I-f-a-t»-cn tªm-°v F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-K-hpw Xø¬ sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m sk-{I-´-dn-bp-am-bncp-∂p ]-tc-X≥. `m-cy: hm-k-¥n. a-°ƒ: kzm-Xn, {ip-Xn.

a-´m-t©-cn: Np-≈n-°¬ I√v tKm-Uu¨ sI Fw lk-s‚ `mcy dao-k lk≥(40). J-_-dS-°w C∂p 10.30 \p a-´m-t©-cn ]-Sn-™m-td-°m-Sv ap-lnbp-±o≥]-≈n J-_¿-ÿ-m\n¬. a°ƒ: A¿-^mkv, A¿-^o-\. a-cp-aI≥: A^o-^v.

tIm-X-aw-Kew: sN-dp-h´q¿ Nnd-ß-c sN-dn-bm≥ (50).kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v \m-en-\p s\√ntam-fw sk-‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n-bn¬. `mcy: eoe(dm-°m-Sv Ip∂-Øv IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: kuay, t_-kn¬. a-cpaI≥: km-_p.

_m-e³

Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew: ]mc-bn¬ tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂-Ω (85). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10.15\v sN-ºv sk‚ v tXm-a-kv I-tØm-en-°m ]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X X-e-tbm-e-∏-d-ºv ]-¥-em-´v Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: Nm-t°m tXm-a-kv, t{X-kym-Ω, t_-_n, tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: sP≥-kn Nmt°m, tPm¿-Pv, B-\n.

Ip-∂-Ø-ßmSn: In-g-s°]-c-bv-°m-Sv ]m-≠mS-Øv Ip-am-c≥(78). kw-kvImcw C-∂v h-Sq-°-c iv-a-im\-Øn¬. a-°ƒ: tkm-a≥, t_kn, hn-iz≥, kp-tc-jv, tKm]n, D-Æn-Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: N{μ-t_mkv, c-a, k-cn-X, _nμp, A-\nX.

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À

tIm-X-aw-K-ew: Xn-cp-\-\¥-]p-cw _m¿-´≥-ln¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Po-h-\-°m-cn sIm-®n-d-hnf Sn kn 49/873 hn-t\m-ZvIp-am-dn-s‚ `m-cy _nμp(43). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-In-´v \m-en-\v ssX-°m-Sv im-¥n-I-hm-SØn¬. tIm-X-aw-K-ew `qX-Øm≥-sI-´v s]m-bv-°m´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \n-Xn≥.

Kn-cn-P

\m-cm-b-W³- \m-bÀ

a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- .- a-°ƒ-: Pn-tXjv- (sF.F-kv-.B¿.-H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.-

Cu-cm-‰p-t]-´: ]-Øm-g-∏Sn ]m-d-bn¬ A-–p¬ Icnw(54). I-J-_-d-S-°w \S-Øn. `m-cy: sF-j sh≈m-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-Øm¿, kPn. a-cp-a-°ƒ: B-kn-b, jw-\.

t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v tIm-bn-∏-d-ºn¬ Ip-º-fh-b-en¬ A-cp-a (88). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: N-{μ≥, \m-cm-bWn.

X-e-t»-cn: X-em-bn \-h\o-Xw ho-´n¬ \m-c-ßm]p-dw ap≥ hym-]m-cn Sn ]n _m-e≥ (66). `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: P-jn-\, P-\n-j, Pnw-\, Pn¬-\. a-cp-a°ƒ: [-t\-jv, dn-Pn¬.

X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, Ir-jv-W-Zm-k≥. acp-a-°ƒ: ]-Xva, ssj-eP.

Ip-≠w-Ip-gn: t_-U-Iw th-fm-gn-bn-se C-´-°m-Sv tN-hn-cn \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (78). `m-cy: Ku-cnb-Ω.

A-Ðp I-cow

Ip-ªp-a-Wn ssh-°w: sN-´n-aw-K-ew I-co-Ø-d-bn¬ Ip-™p-aWn (tam-l-\≥-˛60). kwkv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: ko-\. a-I≥: A-\o-jv.

C-kv-am-bnÂ

tKm-]o-cm-P³ Xn-cph√: I-hn-bq¿ Xqºp-¶¬ a-e-bn¬ (Im™n-°p-∂n¬) ]-tcX\m-b ]m-∏≥-Ip-´n-bpsS a-I≥ tKm-]o-cm-P≥ (57). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ap-´Øp∏m-d s]m-Xp-iv-a-im\-Øn¬. `m-cy: `m-cXn. a°ƒ: Zn-hy, Zo-]vXn. a-cpa°ƒ: A\p, A-\o-jv.

Ip-am-c-aw-K-ew-: ap-´-∏n≈n¬- sI F-kv- cm-a-N{μ≥- (56)-. `m-cy:- cm-[m-aWn-, B-e-∏p-g a-Æ-t©cn- ]-º-bn¬- Ip-Spw-_mwKw.--- a-°ƒ-: A-`n-em-jv({Xn-th-Wn- tÃm¿- A-Snam-en),- B-i,- A-\o-jv(ap-´w- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-SXn).--- a-cp-a-I≥-: _n-Pp (]pXp-°p-f-ß-c s]-cp-am-w-I≠w).

cm-P-¸³-\m-bÀ-

A-cp-a

Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw h-en-b Ip-dp-ap-≈w X-SØn¬ C-kv-am-bn¬(70). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: _-jo-d. ]m-e-bw-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \-Po-_v, am-ln≥, B-cn-^, jnw-e, jn-P. acp-a-°ƒ: bq-k-^v, k°o¿, jm-Pn, j-\o¿, _oa, ap-_o-\(tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw)

cm-a-N-{µ³-

\nÀ-a-em-tZ-hn

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

sU-¶n-k¬

`m-kn

I-g-°q-´w: h-S-°pw-`m-Kw A¿-®-\-bn¬ hn hn-P-bIp-am-c-_m-_p-hn-s‚ (dn´. U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ hn.F-kv.F-kv.kn) `m-cy \n¿-a-em-tZ-hn (63). a°ƒ: cm-tP-jv (hn.Fkv.F-kv.kn), Zn-eo-]v (F-¬.]n.F-kv.kn). a-cpa-°ƒ: cm-Pn (sS-Iv-t\m]m¿-°v), ho-W (sS-Ivt\m-]m¿-°v).

Im-´m-°-S: B-\m-t°m-Sv tN-∂w-Im-Sv tIm-hn¬-hnf ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \mb¿ (76). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: Kn-cn-P-Ipam-cn, cm-tP-iz-cn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip, P-b-N-{μ≥ \m-b¿.

tIm-h-fw: ap-´-°m-Sv _tY¬ hn-fm-Iw ho-´n¬ sU-∂n-k¨ (87). `m-cy: Um¿-fn s_≥. a-°ƒ: sk-do-\m _m-bn, tU-hnUv, ]p-jv-]-cm-Pw, Um¿hn≥, Um-\n-b¬.

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ ¢m-cn-hn-f {]n-b a-μn-cØn¬ `m-kn (47). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: {]n-b, tcjv-a. a-cp-a-I-≥: _n-Pp.

im-c-Z

I-eym-Wn t]-cm-{º: Im-b-Æ sXs°am-cymw-ho-´n¬ Ieym-Wn (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \-ºn Bim-cn. a-°ƒ: Im¿-Xymb-\n, ]-fln-\n, `m-kv-Ic≥, ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥. a-cp-a-°ƒ: kp\n-X, i-¶-c≥. k-tlm-Zc-߃: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, Zm-tam-Z-c≥, `mkv-I-c≥.

X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-cn-bm-S≥ _mtbm-Øv D-a¿-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, Ip-™n-aΩp, A-–p¬ d - l - ow, Ip™n-sam-bvX - p , Xm-ln-d. a-cp-a° - ƒ: sIm-fØ - m-bn lm-jnw, A-–p-∂m-kn¿ , \-Pva - , dp-Ivk - m-\, km-PnZ.

]mÀ-h-Xn-b-½ Ip-‰n-t°m¬: X-{≠w-_c-bn-se ]-tc-X-\m-b t_-Øq¿ I-Æ≥ \m-bcp-sS `m-cy ap-√-t®-cn ]m¿-h-Xn-b-Ω (90). a-°ƒ: _-°-®n-b-Ω, `hm-\n, e-£v-an.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en¬I-c- ho-´n¬ imc-Z (75). a-°ƒ: I-\-I-h√n (sh-tè C-¥y ssπ-hp-Uv), I-\-I-cmP≥ , c-am-h-Xn, A-Pn-X, Kn-cn-P (A-[ym-]n-I), hn\o-X (A-[ym-]n-I). a-cpa-°ƒ: ]-hn-{X≥, Kw-Km[-c≥ , kp-\n¬ , a-[p , tim-`.

k-^n-b l-Öp-½

ssl-t¡m-S-Xn ap³ P-Uv-Pn P-Ìn-kv Sn FÂ hn-iz-\m-Y A-¿À A-´-cn¨p sIm-®n: ssl-t°m-S-Xn ap≥ PUv-Pn P-Ãn-kv Sn F¬ hn-iz-\mY A-ø¿(81) A-¥-cn®p. F-dWm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ C-∂-se cm-hn-se 9.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-¥yw. D-®ap-X¬ Nn-‰q¿ tdm-Un-se h-k-Xnbm-b _m-em-\-μ-`-h-\n¬ s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\v sh-® ar-X-tZlw ssh-Io-´v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. No-^vPÃn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pnam¿, a-{¥n sI _m-_p, dn-´. Pkv-‰n-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ XpS-ßn \n-c-h-[n {]-ap-J¿ A-¥ymRv-P-en-b¿-∏n-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J A-`n`m-j-I-\m-bn-cp-∂ Sn sI e-£v-aW A-ø-cp-sS a-I-\m-b hn-iz-\mY A-ø¿ 1956¬ ap≥ A-Uz-°-‰v

P- \ - d ¬ sI hn kq-cy\m- c m- b W A-øcp-sS Iogn-emWp {]mIv - S o- k v Xp- S - ß nb-Xv. an-I-® A-`n-`m-j-I-s\-∂p t]-sc-Sp-Øp. \n-Ip-Xn-\n-b-a-ßfn¬ A-Km-[ ]m-fin-Xy-ap-≈ C-t±-lw H-t´-sdkv-Ym-]-\-ß-fpsS \n-b-tam-]-tZ-jv-Sm-hm-bn-cp∂p. 1986 sk-]v-Xw-_¿ 8 \v tI-cf ssl-t°m-S-Xn-bn¬ P-Uv-Pnbm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄-sb-SpØp. Np-cp-ßn-b \m-fp-Iƒ-°p≈n¬ X-s∂ {]-K¬-`-\m-b P-Uv-

a-ª-¸n-¯w: hn-Zym-À-Yn-\n a-cn-¨p X-®-\m-´p-I-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Øv Zn-h-k-am-bn NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. B-cy-ºm-hv \m-bmSn-]m-d ]-cn-bm-c-Øv cm-[m-Ir-jvW-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmWv a-cn-®-Xv. Nn-In¬-k-bv-°mbn ]me-°m-Sv \n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. Ip-≠q¿-Ip∂v Sn.F-kv.F≥.Fw l-b¿-sk°-≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. amXmhv: tc-jv-a kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: c-Xo-jv.

ss{U-hÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn C-cn-°q¿: F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h-sd Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ]m-W-em-Sv hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ cm-tP-jv F-∂ cm-Pp(24) hm-Wv a-cn-®-Xv. Ir-jv-W-s‚-bpw ]n ]n btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: c-Rv-Pn-Øv, dn-Pn¬. a´-∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

Pn-sb-∂ Jym-Xn t\-Sn. 1994 \hw-_¿ 11\v ssl-t°m-S-Xnbn¬\n-∂p hn-c-an-® ti-j-hpw \n-b-a-th-Zn-I-fn¬ hn-iz-\m-Yø¿ \n-d-™p-\n-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]ow tIm-S-Xn-bn¬ A-`n-`mj-I-\m-bn {]m-Œo-kv B-cw-`n-® A-t±-l-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\ afi-ew 2010h-sc U¬-ln-bm-bncp-∂p. 2010¬ sIm-®n-bn¬ Xn-cns®-Øn-b hn-iz-\m-Y- Aø¿ kmaq-lnI {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øv kPo-h-am-bn. an-I-® A-[ym-]-I-≥ IqSnbmb A-t±-lw `m-c-Xo-b hnZym-`-h-s‚ sN-b¿-am-\m-bn- {]h¿-Øn®p. c-kn-I-{]n-b F-∂ kw-L-S-\-bp-sS Np-°m≥ ]n-Sn® C-t±-lw cm-a-Ir-jv-W-tk-hm{iw Dƒ-s∏-sS kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-

∂p. {_m-“ P-\-k-aq-lw {]-knU-‚m-bn-cp-∂p. t]m-≠n-t®-cn-bnse A-c-hn-tμm B-{i-a-Øn-se ssew-Ko-I ]o-U-\-t°-kv At\z-jn-°m≥ X-an-gv-\m-Sv sslt°m-S-Xn A-Sp-ØnsS G-Imw-K Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\m-bn \n-ban-®-Xv hn-iz-\m-Y A-ø-sc-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-∂-Xn\v ap-tº A-t±-lw tcm-K-i-ø-bnem-bn. hr-°-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-Nap-ºm-Wv A-t±-l-sØ F-d-WmIp-fw teIvtjm¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. `m-cy:- c-Rv-Pn-\n hn-iz-\mY≥, a-°ƒ A¿-Pp≥ (bp. Fkv), cm-a-\m-cm-b-W≥ (_n-kn-\kv), kp-Pn-\n(bp.F-kv), a-cp-aI≥: hm-kp-tZ-h≥(bp. F-kv).

kp-`-{Zm½

]-¦-Pm-£n A-½

I-g-°q´w: ]-Wnaq-e Be-hn-fmI-Øv ho´n¬ kp`-{Zm-Ω (88). k-tlm-Zc߃: k-c-kz-Xnb-Ω, ]-tc-X\m-b im-c-Zm-Ω, cp-‹n-Wnb-Ω, hm-kp-tZh≥-\mb¿.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv ]q-g-\m-Sv \ocm-gn-t°m-Ww sX-ø-IwI-c ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tcX-\m-b Zm-tam-Z-c≥ \m-bcp-sS `m-cy ]-¶-Pm-£n A-Ω (88). a-°ƒ: kp-tc{μ≥ \m-b¿, kp-Z¿-i\≥ \m-b¿, kp-μ-tc-i≥ \m-b¿, k-Xn-Ip-am-cn, kpj-a-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: C-μn-c, t_-_n, kp-Ip-amcn, kp-tc-{μ≥ \m-b¿, a[p-kq-Z-\≥.

`mÀ-Kh- n Hm-at- »-cn: Cu-cq-Sv sIm√-t°m-Sv ]-tc-X\ - m-b thep-hn-s‚ `m-cy `m¿-Kh - n (86). a-°ƒ-: X-¶∏ - ≥, im¥, {]-Im-i≥, hn-Pb - ≥, i-in, e-X, ]-tc-Xc - m-b {io-[c - ≥, hn-em-kn-\n, k-tcm-Pn-\n, hn-\n. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, k-ck - Ω - , hn-Pb - Ω - , in-hZ- m-k≥, kp-aX - n.

lw-k a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv ta-te-]n-Sn-b≥ lwk (76). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp-sse-J, D-Ωpk¬-a, B-an-\.

sImSp-§-ÃqÀ h-en-b X-¼p-cm³ sI tKm-Z-hÀ-a-cm-P A-´-cn-¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-Sp-

ß-√q¿ h-en-b X-ºp-cm≥ ]p-Ø≥ tIm-hn-e-I-Øv sI tKm-Z-h¿-a-cm-P (94) A-¥-cn-®p. Xr-∏q-Wn-Øpd-bn-se a-I-s‚ h-k-Xn-bnem-bn-cp-∂p a-c-Ww. Icƒtcm-K-_m-[-sb-Øp-S¿∂v c-≠p-am-k-am-bn NnIn¬k-bn-em-bn-cp-∂p. 1906 a-I-c-Øn-se Xn-cp-hm-Xn-c \-£-{X-Øn-em-Wv X-ºp-cm-s‚ P-\-\w. Xr-∏q-Wn-Øp-d tIm-hn-e-I-sØ A-Ωp-Ø-ºp-cm-´n-bm-bn-cp-∂p `m-cy. tIm-S-\m-Sv a-\bv-°¬ `-j-`-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS-bpw ]p-Ø≥tIm-hn-e-I-Øv Ip-™n-°p-´n X-ºp-cm-´n-bp-sS-bpw aI-\m-b tKm-Z-h¿-a-cm-P 1995 em-Wv sIm-Sp-ß-√q¿ hen-b-X-ºp-cm-\m-bn kv-Ym-\-ta-‰-Xv.

bp-hm-hv s{S-bn³-X-«n a-cn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: {Sm-°n-\v k-ao-]w t^m-Wn¬ kwkm-cn-®p-\n-∂ bp-hm-hv s{S-bn≥-X-´n a-cn-®p. ssa-\mK-∏-≈n Ip-º-f tIm-f-\n-bn¬ c-ho-{μ-s‚ a-I≥ c-RvPn-Øv(26) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 10.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. amXm-hv: h-k-¥. k-tlm-Z-c≥: c-Rv-Po-jv.

]-∂q¿-: A-cn-aw-K-e-Øvcm-P-∏≥-\m-b¿- (76)-.--- `mcy:- ]-tc-X-bm-b N-{μ-aXn.--- a-°ƒ-: ]-tc-X-\m-b l-cn,- P-b.--- a-cp-a-°ƒ-: emen,- cm-[m-Ir-jv-W≥.---

tImin Xn-cph√: I√p-¶¬ In-gt°-]-d-ºn¬ sI F tImin (t_-_n˛65) U¬-ln-bn¬ \n-cym-X\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v I√p-¶¬ sk‚ v C-t·-jy-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy-am¿: sk-eo-\, ]-tc-Xbm-b en√n-°p´n. a°ƒ; eotam≥ (tZm-l), _n-_n≥, en√n, I-piv_p. a-cp-aIƒ: [\y.

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-Wn-b-≥ sI.-kn.ssh.Fw. Xr-iq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \nc-h-[n a-‰p{]-ÿm-\-ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w hln-°p-I-bpw sN-bv-X tam-¨kn-t™m-¿ tXm-akv X-e-®n-d(82) A-¥-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn-™v 2.30\v tNcpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dmt^-¬kv ]-≈nhn-Im-cn-bm-bn-cn-s°-bm-Wv a-cWw. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn{]-ÿm-\w tI{μ te-_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-L-S-\-bmb kn.F-¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-hbp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln®n-´p-≠v. 1978em-Wv tam¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn-≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv amkn-I-bp-sS ÿm-]I -- -\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bncp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hn-Im-cn-bm-bn tk-h-\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v.

Po-¸v- Hm-t«m-bn-en-Sn-¨v- hr-²³- a-cn-¨pI-´-∏-\: Po-∏v- Hm-t´m-bn-en-Sn-®v- hr-≤≥- a-cn-®p.---- Ip-gnsØm-fp- Ip-gn-°-≠w- Xq-¶p-gn-bn¬- cm-P-∏≥-(76)- BWv- a-cn-®-Xv. ---Ip-gn-°-≠-Øv- h-®m-Wv- kw-`-hw- \-S-∂-Xv.---- ho-Sn\v- k-ao-]w- F-kv.-F≥-.Un-.]n.- {]m¿-Y-\-tbm-K-Øn\v- ti-jw- ho-´n-te-bv-°v- t]m-Ip-hm≥- Hm-t´m-bn¬- Ib-dp--tºm-gm-Wv- X-an-gv-\m-´n-te-°v- ]-Wn-°m-sc sIm≠pt]m-hp-∂ h-≠n-bn-Sn-®-Xv. D---- S≥- X-s∂ \m-´pIm¿- I-´-∏-\-bn-se kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬- FØn-s®-¶n-epw- a-cn-®p.---- Po-∏v- A-an-X-th-KX -- -bn-em-WvF-Øn-b-sX-∂-tcm-]n-®v- \m-´p-Im¿- A-]-I-S-ap-≠m°n-b h-≠n-sb-Sp-°m≥- s]m-eo-kn-s\ A\p-h-Zn®n√.---- ]n-∂o-Sv- s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿- F-Øn- \m-´p-Im-sc A-\p-\-bn-∏n-® ti-j-am-Wv- h-≠n-sb-Sp-°m≥- \m-´pIm¿- k-Ω-Xn-®-Xv.---`m-cy-: ]-¶-Pm-£n.---- a-°ƒ-: k-l-tZ-h≥,- A-\n¬Ip-am¿,- tam-fn,- kn-‘p. a----- cp-a-°ƒ-: kp-c,- k-Pn.---- kwkv-Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬- aq-∂n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬. ---I-ºw-sa-´v- t]m-en-kv- ta¬- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.----

tem-dn sshZypXt]m-Ìn-en-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨ps]-cp-ºm-hq¿: \n-b-{¥-Ww hn-´-tem-dn C-e-{Œn-Iv t]m-Ãn-en-Sn-®v ss{U-h¿ a-cn-®p. tIm-´-bw sN-ß∂q¿ sIm-gp-h-√q¿ ]-Zv-a hn-em-k-Øn¬ Im¿-Øn-tIb-s‚ a-I≥ k-Pn-Xv-Ip-am¿(40) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v 12 Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]p√p-h-gn sF.F≥.Sn.bp.kn. P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. D-S≥ tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

sI-«n-S-¯n-Â\n-¶p ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p ]-d-hq¿: hm-Wn-Py-ÿm]-\-Øn-s‚ ap-I-fn-se ssI-h-cn-bn¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ -bp-hm-hv X-eF-kv-X-¸m³ Io-gm-bn a-dn-™pho-Wp B-b-Øp-]-Sn: B-´p-Im- a-cn-®p. s]-cp-º-S-∂ _uc≥ ho-´n¬ t]-c-X-\m-b cn cm-a≥ ]-d-ºn¬ kp-{_D-e-l-∂m-s‚ a-I≥ F “-Wy≥ a-I≥ c-Rv-Pnbp F-kv-X-∏m≥(66). aq- Xvv(34) B-Wp Zm-cp-W-amhm-‰p-]p-g A-kn.]-ªn-Iv bn a-c-n-®-Xv. t{]m-kn-Iyq-´¿ Hm-^ni-\n-bm-gv-N cm-{Xn H-º-Xn-\v s]-cp-º-S-∂ I-h-ekn-se dn-´.Po-h-\-°m-c- bn-ep-≈ i-‡n _n¬-Un-Mn-s‚ H-∂mw \n-e-bn¬ \n\m-bn-cp-∂p.kw-kv-Im-cw ∂p Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Sn-sh-´p-∂-Xn-\m\m-sf aq-∂n-\p B-bbn F-Øn-b-Xm-Wv bp-hm-hv . F-∂m¬ _m¿-_¿ Øp-]-Sn \n-Xy-k-lm-b- tjm-∏n¬ Xn-c-°m-b-Xn-\m¬ ap-I-fn¬ t]m-bn ssIam-Xm-hn-s‚ ]-≈n-bnh-cn-bn¬ C-cn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp A-]-I-Sw kw-`bn¬. `m-cy: a-dn-bw(B- hn-®-Xv.Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Fb-Øp-]-Sn ]m-d-∏p-dw Ip- Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-c-∏-Wn-°mSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: c-\m-bn-cp-∂p bp-hm-hv. `m-cy: [-\p. a-°ƒ: \n-c-Rv-PsU-bv-kn(Im-\-U), \, \o-c-Pv. tPm¨-k≥(Zp-_m-bv), kn-ÿ In-c¨ (kn.Fw.kn.]-©m-_v), kn-‘p, Nm-h-°mSv: sU-∑m¿-°n^m.hn≥-k‚ v B-´q-Im- ¬ ]\n _m-[n®v acn-®p. c≥. a-cp-a-°ƒ: t_-_n Xn-cph-{X ]n-jmc-Øv AtXm-∏n-em≥ A-bv-apΩn-Wn ]n-km-c-kym-cp-sS dn(Im-\-U), sd-\n aa-I≥ th-Wp(65) B-Wv a™-fn(Ãm-^v \-gv-kv P- cn-®Xv. \-d¬ B-ip-]-{Xn, F-dkw-kv-Im-cw 23\v \m-´nWm-Ip-fw), jm-Pn ]p-fn- se-Øn-®v \-S-Øpw. `mcy: °¬. c-am-tZhn. aIƒ: \n-X. acp-aI≥: \n-[n≥.

sU-·mÀ-¡n ]-\n _m-[n-¨v a-cn¨p

bp-hm-hv ho-Sn-\-I-¯v a-cn-¨ \n-e-bnÂ

cm-tP-{µ tam-l³ X-e-t»-cn: tIm-f-Pv hnZym-`ym-k h-Ip-∏n¬-\n∂v hn-c-an-® ko-\n-b¿ kq-{]-≠v Pn-√m tIm-S-Xn°-Sp-Ø am-tam-´n lukn¬ Fw cm-tP-{μ taml≥ (57). ]-tc-X-cm-b cm-a-s‚-bpw˛-kp-\o-X-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: {]-`. a-Iƒ: tiz-X. a-cp-a-I≥: hn-tP-jv (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: ]p-jv-]-h-√n, A-\μ-h-√n, t{]-ta-{μ taml≥, hn-\-tb-{μ taml≥, ]-tfl-{μ tam-l≥, ssi-te-{μ tam-l≥, kvt\-l-h-√n, k-\n¬.

Nm-h-°m-Sv: bp-hm-hn-s\ ho-´n-\-I-Øv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. a-W-Øe t_-_n-tdm-Uv cm-an ho´n¬ Ip-´m-∏p-hn-s‚-a-I≥ {]-`m-Xv(32) B-Wv a-cn-®Xv.s]-bn‚n-ßv sXm-gn-emfn-bm-Wv. am-Xm-hv: hn-P-b, k-tlm-Z-c-߃: Zo-], k‘y, kz-]v-\. Nm-h-°m-Sv t]m-eo-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

kz-Im-cy _-Ên-Sn-¨v ImÂ-\-Sbm-{XnI³ a-cn-¨p Hm-bq¿: kz-Im-cy _- n-Sn-®v h-gn-bm-{X-°m-c≥ a-cn®p. Hm-S-\m-h-´w ap-´-d a-Wn-I-tWvT-iz-cw \n-c-∏p-hn-f ho-´n¬ X-¶-∏(60)\m-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v c-t≠m-sS sh-fn-bw am-hn-f P-Mvj-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sh-fn-bw `m-K-Øv \n-∂p Hm-S-\m-h-´-tØ-°v \-S-∂pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ X-¶∏-s\ sIm-´m-c-`m-K-Øv \n-∂p Nm-Ø-∂q-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ F-∂ kzIm-cy _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]q-b-∏-≈n t]men-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw t]mÃptam¿-´-Øn-\m-bn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn-te-°v am-‰n. `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: tim-`, kt¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥, im-en-\n.

a¡-bn bp-h F-³-Pn-\o-bÀ sI-«n-S-¯n tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À a-cn-¨p; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn a-°: a-°-bn-se sI-´n-S-\n-¿-amW I-º\ - n-bn¬ sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv a-cn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬am-\p¬ ^m-cn-kv ku-Zn-bn-seØn-bX - v. I-gn-™ hym-gm-gN v- - apX-¬ k¬-am-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. Z-Ωm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ k-tlm-Zc - n kp-_n-\ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-bX - n-

s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°bn-se kp-lr-Øp-°-fp-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏´v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-√.

sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[n B-b-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN vcm-hn-se \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-bX - v. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. as‰m-cp k-tlm-Z-cn-: kp-lm-\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a°-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-XtZ-lw a-° io-j-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \S-]Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-d-S-°p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: tZ-io-b-]m-X 213 \m-´p-I¬ t]m-en-kvtÃj\p k-ao-]w tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v Im¿bm-{X-°m-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. c-≠pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-°v. a-e-∏p-dw tImUq¿ I-√m-bn A-–p¬ a-Po-Zns‚ a-I≥ P-ko¿ (24), a-t©-cn ap-≈-ºm-d ]m-e-°m-´p-sXm-Sn C√ym-kv (30) F-∂n-h-cm-Wp a-cn®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-cm-bn-cp-∂ a-e∏p-dw tIm-Uq¿ ]m-e-°¬ \n-c∏n¬ iymw-Zm-kv (24), a-ßm-´p]p-ew ]q-h-√q¿ I-_o¿ (25) F∂n-h-sc Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-

C-√ym-kv P-ko¿ ∂-se ]p-e¿-s® 3.-30\v \m-´pI¬ t]m-en-kv tÃj-\-Sp-ØmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ]m-e°m-Sv \n-∂p a-e-∏p-d-tØ-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw s]-cn¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p tIm-b-ºØq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-

∂ tem-dn-bp-am-Wp \n-b{¥-Ww sX-‰n Iq-´n-bn-Sn-®Xv. d-lv -a-Øm-Wv a-c-Ws∏-´ P-ko-dn-s‚ am-Xm-hv. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l¿km-enw, P-kv-an-\, Pmkn¬. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v I-co-]-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-t©-cn ap-≈ºm-d Sn sI lw-k tdmUn¬ ]m-e-°m-´p-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv F-∂ \m-Wn-bp-sS a-I\m-Wp ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv. `mcy: kp-ssa-d. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, ap-l-Ω-Zv lm-jnw. ktlm-Z-c-߃: _-jo¿, k-eow, B-bn-jm-_n, _-Z-dp-∂n-k.


6

thÀ-]mSv

kottayam

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

tam¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p Ip-ªp-a-Wn

sI ]n tI-i-h³ \-¼q-Xn-cn

kn-ÌÀ P-cmÀ-Zv

A-¶-½

G-en-¡p-«n hÀ-¡n

`mÀ-K-hn

tk-hyÀ-

tNm-Xn

ssh-°w: sN-´n-aw-K-ew I-co-Ø-d-bn¬ Ip-™p-aWn (tam-l-\≥-˛60). kwkv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: ko-\. a-I≥: A-\o-jv.

]-Ø-\w-Xn-´: `m-K-h-XmNm-c-y-\pw tPym-Xn-j ]fin-X-\p-am-bn-cp-∂ Ip‰n-bm-\n-∏p-d-Øn-√-Øv tUm. sI ]n tI-i-h≥ \-ºq-Xn-cn(82). F≥.-Fkv.-F-kv. tIm-f-Pp-Ifn¬ kw-kv-I-y-Xw A[ym-]-I-\m-bn tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p-≠v. `m-cy: k-c-k-z-Xn A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: tUm. am-e-Xn-tZhn (dn-´.-{]-^. im-kvXmw-tIm-´ tIm-f-Pv), tUm. l-cn-l-c≥ (-dn-´, F-Un-‰¿ F≥-ssk-Ivtfm-]o-Un-b C≥-Ãn-‰-yp´v) tUm. -{io-\n-hm-k≥ (dn-´. sl-Uv am-ÿ sk‚ v tPm¿-Pv au-≠v ssl-kv-Iqƒ ssI-∏´q¿). a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥ \-ºp-Xn-cn((dn-´. {]-^-.) tUm.-c-am-tZ-hn (A-[ym-]n-I, _n.F≥.hn. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Ipƒ Xn-cp-h-√w, Xn-cph-\-¥-]p-cw) {io-e-Xm tZ-hn (A-[ym-]n-I, \-cnbm-]p-cw).

Cu-cm-‰p-t]-´: sIm-®p-I≠-Øn¬-I-c kn-ÿ Pcm¿-Zv(en-√n-˛72). kw-kvIm-cw C-∂v I-Æq¿ ]-ømº-ew aTw sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Æq¿ D¿kp-en≥ tIm¨-sh‚ v Aw-K-am-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-߃: sk-_m-kv‰y≥, ta-cn(bp.F-kv.F), ]-tc-X-\m-b Hu-tk-∏®≥.

Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew: ]mc-bn¬ tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂-Ω (85). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10.15\v sN-ºv sk‚ v tXm-a-kv I-tØm-en-°m ]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X X-e-tbm-e-∏-d-ºv ]-¥-em-´v Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: Nm-t°m tXm-a-kv, t{X-kym-Ω, t_-_n, tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: sP≥-kn Nmt°m, tPm¿-Pv, B-\n.

tIm-Xw-K-ew: s\-√n-a-‰w I-c-bn¬ Im-´m-´p-Ip-f-Øv ]-tc-X-\m-b Im-´p-h-≈nbn¬ h¿-°n A-{_-lman-s‚ `m-cy G-en-°p-´n h¿-°n(82).kw-kv-Im-cw \m-sf 11\p \m-Sp-Im-Wn sk‚ v.tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: t{K-bv-kn, A-h-dm®≥, tPm-Wn, B‚-Wn, ]-tc-X-\m-b tSm-an, tPmkv Im-´p-h-≈n-bn¬. a-cpa-°ƒ: h¿-°n-®-≥, ]p-Xb-Øp-tam-ta¬ en-kn, sU-bv-kn, sj¬-_n.

tIm-X-aw-K-ew: C-©q¿ Xm-g-Øv ho-´n¬ C-Sym-Xnbp-sS `m-cy `m¿-K-hn(85). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X sXm-Sp-]p-g D-Sp-º-∂q¿ C©-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: c-hn, X-¶Ω, hn-P-b≥, h¬-k, efn-X, jm-Pn, i-in. a-cp-a°ƒ: A-Ωn-Wn, {]-`m-Ic≥, Ip-™n-Im¿-Øn-I, cm-P≥, k-Xy≥, Ip-am-cn, hn-Pn.

ap-≠w-th-en: t]m-S-°≠-Øv tk-hy¿(65). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p Nn-d-°¬ sk‚ v.tPm-k-^v ]-≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: hntŒm-dn. a-°ƒ: tPm-jn, jn-_p, jo-P. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, an\n, D-j.

hm-K-a¨: tIm-´-a-e D-fp∏q-Wn Ip-∂-Øp-ho-´n¬ tNm-Xn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ip-™p-s]-Æv. a°ƒ: eo-em-Ω, X-ºn (ku-Zn A-td-_y), Ip-´∏≥, im-¥, kp-Ip-am-c≥ (aw-K-fw, {]m-tZ-in-I teJ-I≥), tim-`-\, k-entam≥, cm-P≥, {io-Ipam¿.

C-kv-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw h-en-b Ip-dp-ap-≈w X-SØn¬ C-kv-am-bn¬(70). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: _-jo-d. ]m-e-bw-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \-Po-_v, am-ln≥, B-cn-^, jnw-e, jn-P. acp-a-°ƒ: bq-k-^v, k°o¿, jm-Pn, j-\o¿, _oa, ap-_o-\(tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw)

tKm-]o-cm-P³ Xn-cph√: I-hn-bq¿ Xqºp-¶¬ a-e-bn¬ (Im™n-°p-∂n¬) ]-tcX\m-b ]m-∏≥-Ip-´n-bpsS a-I≥ tKm-]o-cm-P≥ (57). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ap-´Øp∏m-d s]m-Xp-iv-a-im\-Øn¬. `m-cy: `m-cXn. a°ƒ: Zn-hy, Zo-]vXn. a-cpa°ƒ: A\p, A-\o-jv.

A-Ðp I-cow Cu-cm-‰p-t]-´: ]-Øm-g-∏Sn ]m-d-bn¬ A-–p¬ Icnw(54). I-J-_-d-S-°w \S-Øn. `m-cy: sF-j sh≈m-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-Øm¿, kPn. a-cp-a-°ƒ: B-kn-b, jw-\.

B-ep-h: F-d-Wm-Ip-fsØ B-Zy-Im-e _-kvk¿-ho-km-b sh-Ãv tImÃvv D-S-a-bpw ^m-Œv dn-´. DtZym-K-ÿ-\p-am-b sI sI Um-\n-tb¬(90).kwkv-Im-c C-∂p D-®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\p Nq-≠n am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy:tIm-SpIp-f-™n ]m-e-Øpw-∏m-´v Ip-Spw-_mw-K-hpw B-ep-h ap-\n-kn-∏m-en-‰n Iu¨kn-e-dp-am-bn-cp-∂ dn-´.A[ym-]n-I A-∂-Ω. tIm¨-{K-kv v a-fi-ew sk-{I-´-dn-bm-bpw Pn-√m a-Zy-\n-tcm-[-\ I-Ωn-‰n {]kn-U‚m-bpw A-gn-a-Xn \n-tcm-[-\ k-an-Xn- Aw-Khp-am-bpw ]-tc-X≥ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v . a-°ƒ: sj¿-en, jm-P≥, {In-Ãn, sIm-®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. cm-Pp tP-°-_v, A\p, F-{_-lmw Nm-t°m, jo-P.

]-co-Xv s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d sN-¥m-c ho-´n¬ ]-co-Xv (63). `m-cy-: Xm-®n. a-°ƒ: _o-cm-kv, A-_q-_-°¿, sj-ao¿, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: sk¬-a, k-P-\. s^-an-e, d-jo-Zv.

a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- .- a-°ƒ-: Pn-tXjv- (sF.F-kv-.B¿.-H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.-

\m-cm-b-W³ C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ Ac-bm-°¬ \m-cm-b-W≥ (83). `m-cy: tZ-h-In.

tZ-hn-b-½ C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv X-et°m-s´ I-eym-S≥ tKmhn-μ≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt- ©-cn H-Xt- bm-Øv tZ-hn-bΩ - (82).

C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p]-dº - v Ip-Sn-sh-≈ ip-≤oI-cW - πm‚n-\v k-ao-]wIn-Wm-°q¬ h-be - n-∏mØv lu-kn-¬ kn hn F≥ Im-kn-an-s‚-bpw sI hn A-eo-ab - p-sS-bpw a-Iƒ ^m-Øn-a (40).

cm-a-N-{µ³Ip-am-c-aw-K-ew-: ap-´-∏n≈n¬- sI F-kv- cm-a-N{μ≥- (56)-. `m-cy:- cm-[m-aWn-, B-e-∏p-g a-Æ-t©cn- ]-º-bn¬- Ip-Spw-_mwKw.--- a-°ƒ-: A-`n-em-jv({Xn-th-Wn- tÃm¿- A-Snam-en),- B-i,- A-\o-jv(ap-´w- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-SXn).--- a-cp-a-I≥-: _n-Pp (]pXp-°p-f-ß-c s]-cp-am-w-I≠w).

cm-P-¸³-\m-bÀ-

A-kv-a-

Um-\n-tbÂ

Kn-cn-P

^m-¯n-a

a-´m-t©-cn: _-km-dn-se Nn-√n- Im≥-hm-kn-Mv GP‚ v ]-tc-X-\m-b ]p-fn°-∏-d-ºn¬ ]n Fw ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy F sI Akv-a(60). a-°ƒ: \-ko-a, apw-Xm-kv, \u-jm-Zv(sIm®n a-fi-ew ap-kv-enw bqØv- eo-Kv P-\-d¬ sk-{I´-dn), _o-\. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c³ Ip-∂-Ø-ßmSn: In-g-s°- ssk-\p-√m-–o≥, A–p¿-d-ln-am≥, \-Zo-d, A]-c-bv-°m-Sv ]m-≠mS-Øv –p¬ A-ko-kv. Ip-am-c≥(78). kw-kvImcw C-∂v h-Sq-°-c iv-a-imtcm-ln-Wn\-Øn¬. a-°ƒ: tkma≥, t_kn, hn-iz≥, kp- Xn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈nbn-se Im-cm-bn- tcm-lntc-jv, tKm]n, D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: N{μ- Wn- (65)-. `¿-Øm-hv-: Ip™n-cm-a≥.- k-tlm-Z-ct_mkv, c-a, k-cn-X, ߃-: cm-L-h≥,- am-Wn_nμp, A-\n-X. Iyw.-

]-∂q¿-: A-cn-aw-K-e-Øvcm-P-∏≥-\m-b¿- (76)-.--- `mcy:- ]-tc-X-bm-b N-{μ-aXn.--- a-°ƒ-: ]-tc-X-\m-b l-cn,- P-b.--- a-cp-a-°ƒ-: emen,- cm-[m-Ir-jv-W≥.---

]p-cpj³

Hu-tk-^v tZ-h-kn

sNdn-bm³

_n-µp

tXm-∏pw-]Sn: ]-≈p-cpØn sI.Fw.]n. \-K-dn¬ Iph-fw \n-I¿-Øn¬ sI F¬ ]p-cp-j≥(78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: tPym-Xn, kn‘p, B-i, cm-tPjv. a-cp-a°ƒ: Zn-t\i≥, D-Zb≥, cm-tPjv, ku-ay.

Im-™q¿: X-´m≥-]-Sn Im-®-∏n-≈n Hu-k-t^ tZh-kn(86). kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p Im-™q¿ sk‚ v.ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn-¬. `m-cy: a-dn-bw (tXm-´p-h ]m-tßm-e Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: tPm-Wn, h¿Ko-kv, ^n-tem-an-\, sken≥, hn≥-kn Un.Fkv.F-kv., jm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-fn, eq-kn, Pnjn, tPm-k-^v, tPm-bn.

tIm-X-aw-Kew: sN-dp-h´q¿ Nnd-ß-c sN-dn-bm≥ (50).kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v \m-en-\p s\√ntam-fw sk-‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n-bn¬. `mcy: eoe(dm-°m-Sv Ip∂-Øv IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: kuay, t_-kn¬. a-cpaI≥: km-_p.

tIm-X-aw-K-ew: Xn-cp-\-\¥-]p-cw _m¿-´≥-ln¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Po-h-\-°m-cn sIm-®n-d-hnf Sn kn 49/873 hn-t\m-ZvIp-am-dn-s‚ `m-cy _nμp(43). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-In-´v \m-en-\v ssX-°m-Sv im-¥n-I-hm-SØn¬. tIm-X-aw-K-ew `qX-Øm≥-sI-´v s]m-bv-°m´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \n-Xn≥.

^m-¯n-a ]m-e-°m-Sv: C-μn-cm \-Kdn-ep≈ ^m-Øn-a (62). a-°ƒ: D-ssa-_m-\p, Ppssa-e, d-jo-Zv, j-l-dm_p-Zo≥, lm-cn-kv, jmPn. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m\p, km-Pn-X, jm-Pn-X, ]tc-X-\m-b A-_q-_°¿.

ImÀXym-b-\n A-½ X-®-\m-´p-I-c: a-Æm¿°m-Sv N-ß-eo-cn ]m-´Øn≥ ho-´n¬ A-∏p-Æn \m-b-cp-sS `m-cy Im¿Xym-b-\n A-Ω (72).

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, Ir-jv-W-Zm-k≥. acp-a-°ƒ: ]-Xva, ssj-eP.

\m-cm-b-W³- \m-bÀ

tImin Xn-cph√: I√p-¶¬ In-gt°-]-d-ºn¬ sI F tImin (t_-_n˛65) U¬-ln-bn¬ \n-cym-X\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v I√p-¶¬ sk‚ v C-t·-jy-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy-am¿: sk-eo-\, ]-tc-Xbm-b en√n-°p´n. a°ƒ; eotam≥ (tZm-l), _n-_n≥, en√n, I-piv_p. a-cp-aIƒ: [\y.

Ip-≠w-Ip-gn: t_-U-Iw th-fm-gn-bn-se C-´-°m-Sv tN-hn-cn \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (78). `m-cy: Ku-cnb-Ω.

dao-k lk³

\nÀ-a-em-tZ-hn

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

sU-¶n-k¬

`m-kn

a-´m-t©-cn: Np-≈n-°¬ I√v tKm-Uu¨ sI Fw lk-s‚ `mcy dao-k lk≥(40). J-_-dS-°w C∂p 10.30 \p a-´m-t©-cn ]-Sn-™m-td-°m-Sv ap-lnbp-±o≥]-≈n J-_¿-ÿ-m\n¬. a°ƒ: A¿-^mkv, A¿-^o-\. a-cp-aI≥: A^o-^v.

I-g-°q-´w: h-S-°pw-`m-Kw A¿-®-\-bn¬ hn hn-P-bIp-am-c-_m-_p-hn-s‚ (dn´. U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ hn.F-kv.F-kv.kn) `m-cy \n¿-a-em-tZ-hn (63). a°ƒ: cm-tP-jv (hn.Fkv.F-kv.kn), Zn-eo-]v (F-¬.]n.F-kv.kn). a-cpa-°ƒ: cm-Pn (sS-Iv-t\m]m¿-°v), ho-W (sS-Ivt\m-]m¿-°v).

Im-´m-°-S: B-\m-t°m-Sv tN-∂w-Im-Sv tIm-hn¬-hnf ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \mb¿ (76). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: Kn-cn-P-Ipam-cn, cm-tP-iz-cn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip, P-b-N-{μ≥ \m-b¿.

tIm-h-fw: ap-´-°m-Sv _tY¬ hn-fm-Iw ho-´n¬ sU-∂n-k¨ (87). `m-cy: Um¿-fn s_≥. a-°ƒ: sk-do-\m _m-bn, tU-hnUv, ]p-jv-]-cm-Pw, Um¿hn≥, Um-\n-b¬.

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ ¢m-cn-hn-f {]n-b a-μn-cØn¬ `m-kn (47). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: {]n-b, tcjv-a. a-cp-a-I-≥: _n-Pp.

im-c-Z

I-eym-Wn t]-cm-{º: Im-b-Æ sXs°am-cymw-ho-´n¬ Ieym-Wn (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \-ºn Bim-cn. a-°ƒ: Im¿-Xymb-\n, ]-fln-\n, `m-kv-Ic≥, ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥. a-cp-a-°ƒ: kp\n-X, i-¶-c≥. k-tlm-Zc-߃: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, Zm-tam-Z-c≥, `mkv-I-c≥.

X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-cn-bm-S≥ _mtbm-Øv D-a¿-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, Ip-™n-aΩp, A-–p¬ d - l - ow, Ip™n-sam-bvX - p , Xm-ln-d. a-cp-a° - ƒ: sIm-fØ - m-bn lm-jnw, A-–p-∂m-kn¿ , \-Pva - , dp-Ivk - m-\, km-PnZ.

kp-`-{Zm½

]-¦-Pm-£n A-½

cm-tP-{µ tam-l³

I-g-°q´w: ]-Wnaq-e Be-hn-fmI-Øv ho´n¬ kp`-{Zm-Ω (88). k-tlm-Zc߃: k-c-kz-Xnb-Ω, ]-tc-X\m-b im-c-Zm-Ω, cp-‹n-Wnb-Ω, hm-kp-tZh≥-\mb¿.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv ]q-g-\m-Sv \ocm-gn-t°m-Ww sX-ø-IwI-c ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tcX-\m-b Zm-tam-Z-c≥ \m-bcp-sS `m-cy ]-¶-Pm-£n A-Ω (88). a-°ƒ: kp-tc{μ≥ \m-b¿, kp-Z¿-i\≥ \m-b¿, kp-μ-tc-i≥ \m-b¿, k-Xn-Ip-am-cn, kpj-a-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: C-μn-c, t_-_n, kp-Ip-amcn, kp-tc-{μ≥ \m-b¿, a[p-kq-Z-\≥.

X-e-t»-cn: tIm-f-Pv hnZym-`ym-k h-Ip-∏n¬-\n∂v hn-c-an-® ko-\n-b¿ kq-{]-≠v Pn-√m tIm-S-Xn°-Sp-Ø am-tam-´n lukn¬ Fw cm-tP-{μ taml≥ (57). ]-tc-X-cm-b cm-a-s‚-bpw˛-kp-\o-X-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: {]-`. a-Iƒ: tiz-X. a-cp-a-I≥: hn-tP-jv (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: ]p-jv-]-h-√n, A-\μ-h-√n, t{]-ta-{μ taml≥, hn-\-tb-{μ taml≥, ]-tfl-{μ tam-l≥, ssi-te-{μ tam-l≥, kvt\-l-h-√n, k-\n¬.

A-cp-a t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v tIm-bn-∏-d-ºn¬ Ip-º-fh-b-en¬ A-cp-a (88). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: N-{μ≥, \m-cm-bWn.

_m-e³ X-e-t»-cn: X-em-bn \-h\o-Xw ho-´n¬ \m-c-ßm]p-dw ap≥ hym-]m-cn Sn ]n _m-e≥ (66). `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: P-jn-\, P-\n-j, Pnw-\, Pn¬-\. a-cp-a°ƒ: [-t\-jv, dn-Pn¬.

]mÀ-h-Xn-b-½ Ip-‰n-t°m¬: X-{≠w-_c-bn-se ]-tc-X-\m-b t_-Øq¿ I-Æ≥ \m-bcp-sS `m-cy ap-√-t®-cn ]m¿-h-Xn-b-Ω (90). a-°ƒ: _-°-®n-b-Ω, `hm-\n, e-£v-an.

ssl-t¡m-S-Xn ap³ P-Uv-Pn P-Ìn-kv Sn FÂ hn-iz-\m-Y A-¿À A-´-cn¨p sIm-®n: ssl-t°m-S-Xn ap≥ PUv-Pn P-Ãn-kv Sn F¬ hn-iz-\mY A-ø¿(81) A-¥-cn®p. F-dWm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ C-∂-se cm-hn-se 9.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-¥yw. D-®ap-X¬ Nn-‰q¿ tdm-Un-se h-k-Xnbm-b _m-em-\-μ-`-h-\n¬ s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\v sh-® ar-X-tZlw ssh-Io-´v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. No-^vPÃn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pnam¿, a-{¥n sI _m-_p, dn-´. Pkv-‰n-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ XpS-ßn \n-c-h-[n {]-ap-J¿ A-¥ymRv-P-en-b¿-∏n-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J A-`n`m-j-I-\m-bn-cp-∂ Sn sI e-£v-aW A-ø-cp-sS a-I-\m-b hn-iz-\mY A-ø¿ 1956¬ ap≥ A-Uz-°-‰v

P- \ - d ¬ sI hn kq-cy\m- c m- b W A-øcp-sS Iogn-emWp {]mIv - S o- k v Xp- S - ß nb-Xv. an-I-® A-`n-`m-j-I-s\-∂p t]-sc-Sp-Øp. \n-Ip-Xn-\n-b-a-ßfn¬ A-Km-[ ]m-fin-Xy-ap-≈ C-t±-lw H-t´-sdkv-Ym-]-\-ß-fpsS \n-b-tam-]-tZ-jv-Sm-hm-bn-cp∂p. 1986 sk-]v-Xw-_¿ 8 \v tI-cf ssl-t°m-S-Xn-bn¬ P-Uv-Pnbm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄-sb-SpØp. Np-cp-ßn-b \m-fp-Iƒ-°p≈n¬ X-s∂ {]-K¬-`-\m-b P-Uv-

a-ª-¸n-¯w: hn-Zym-À-Yn-\n a-cn-¨p X-®-\m-´p-I-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Øv Zn-h-k-am-bn NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. B-cy-ºm-hv \m-bmSn-]m-d ]-cn-bm-c-Øv cm-[m-Ir-jvW-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmWv a-cn-®-Xv. Nn-In¬-k-bv-°mbn ]me-°m-Sv \n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. Ip-≠q¿-Ip∂v Sn.F-kv.F≥.Fw l-b¿-sk°-≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. amXmhv: tc-jv-a kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: c-Xo-jv.

ss{U-hÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn C-cn-°q¿: F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h-sd Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ]m-W-em-Sv hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ cm-tP-jv F-∂ cm-Pp(24) hm-Wv a-cn-®-Xv. Ir-jv-W-s‚-bpw ]n ]n btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: c-Rv-Pn-Øv, dn-Pn¬. a´-∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

Pn-sb-∂ Jym-Xn t\-Sn. 1994 \hw-_¿ 11\v ssl-t°m-S-Xnbn¬\n-∂p hn-c-an-® ti-j-hpw \n-b-a-th-Zn-I-fn¬ hn-iz-\m-Yø¿ \n-d-™p-\n-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]ow tIm-S-Xn-bn¬ A-`n-`mj-I-\m-bn {]m-Œo-kv B-cw-`n-® A-t±-l-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\ afi-ew 2010h-sc U¬-ln-bm-bncp-∂p. 2010¬ sIm-®n-bn¬ Xn-cns®-Øn-b hn-iz-\m-Y- Aø¿ kmaq-lnI {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øv kPo-h-am-bn. an-I-® A-[ym-]-I-≥ IqSnbmb A-t±-lw `m-c-Xo-b hnZym-`-h-s‚ sN-b¿-am-\m-bn- {]h¿-Øn®p. c-kn-I-{]n-b F-∂ kw-L-S-\-bp-sS Np-°m≥ ]n-Sn® C-t±-lw cm-a-Ir-jv-W-tk-hm{iw Dƒ-s∏-sS kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-

∂p. {_m-“ P-\-k-aq-lw {]-knU-‚m-bn-cp-∂p. t]m-≠n-t®-cn-bnse A-c-hn-tμm B-{i-a-Øn-se ssew-Ko-I ]o-U-\-t°-kv At\z-jn-°m≥ X-an-gv-\m-Sv sslt°m-S-Xn A-Sp-ØnsS G-Imw-K Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\m-bn \n-ban-®-Xv hn-iz-\m-Y A-ø-sc-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-∂-Xn\v ap-tº A-t±-lw tcm-K-i-ø-bnem-bn. hr-°-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-Nap-ºm-Wv A-t±-l-sØ F-d-WmIp-fw teIvtjm¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. `m-cy:- c-Rv-Pn-\n hn-iz-\mY≥, a-°ƒ A¿-Pp≥ (bp. Fkv), cm-a-\m-cm-b-W≥ (_n-kn-\kv), kp-Pn-\n(bp.F-kv), a-cp-aI≥: hm-kp-tZ-h≥(bp. F-kv).

`mÀ-Kh- n Hm-at- »-cn: Cu-cq-Sv sIm√-t°m-Sv ]-tc-X\ - m-b thep-hn-s‚ `m-cy `m¿-Kh - n (86). a-°ƒ-: X-¶∏ - ≥, im¥, {]-Im-i≥, hn-Pb - ≥, i-in, e-X, ]-tc-Xc - m-b {io-[c - ≥, hn-em-kn-\n, k-tcm-Pn-\n, hn-\n. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, k-ck - Ω - , hn-Pb - Ω - , in-hZ- m-k≥, kp-aX - n.

lw-k a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv ta-te-]n-Sn-b≥ lwk (76). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp-sse-J, D-Ωpk¬-a, B-an-\.

I-´-∏-\: Po-∏v- Hm-t´m-bn-en-Sn-®v- hr-≤≥- a-cn-®p.---- Ip-gnsØm-fp- Ip-gn-°-≠w- Xq-¶p-gn-bn¬- cm-P-∏≥-(76)- BWv- a-cn-®-Xv. ---Ip-gn-°-≠-Øv- h-®m-Wv- kw-`-hw- \-S-∂-Xv.---- ho-Sn\v- k-ao-]w- F-kv.-F≥-.Un-.]n.- {]m¿-Y-\-tbm-K-Øn\v- ti-jw- ho-´n-te-bv-°v- t]m-Ip-hm≥- Hm-t´m-bn¬- Ib-dp--tºm-gm-Wv- X-an-gv-\m-´n-te-°v- ]-Wn-°m-sc sIm≠pt]m-hp-∂ h-≠n-bn-Sn-®-Xv. D---- S≥- X-s∂ \m-´pIm¿- I-´-∏-\-bn-se kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬- FØn-s®-¶n-epw- a-cn-®p.---- Po-∏v- A-an-X-th-KX -- -bn-em-WvF-Øn-b-sX-∂-tcm-]n-®v- \m-´p-Im¿- A-]-I-S-ap-≠m°n-b h-≠n-sb-Sp-°m≥- s]m-eo-kn-s\ A\p-h-Zn®n√.---- ]n-∂o-Sv- s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿- F-Øn- \m-´p-Im-sc A-\p-\-bn-∏n-® ti-j-am-Wv- h-≠n-sb-Sp-°m≥- \m-´pIm¿- k-Ω-Xn-®-Xv.---`m-cy-: ]-¶-Pm-£n.---- a-°ƒ-: k-l-tZ-h≥,- A-\n¬Ip-am¿,- tam-fn,- kn-‘p. a----- cp-a-°ƒ-: kp-c,- k-Pn.---- kwkv-Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬- aq-∂n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬. ---I-ºw-sa-´v- t]m-en-kv- ta¬- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.----

tem-dn sshZypXt]m-Ìn-en-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨ps]-cp-ºm-hq¿: \n-b-{¥-Ww hn-´-tem-dn C-e-{Œn-Iv t]m-Ãn-en-Sn-®v ss{U-h¿ a-cn-®p. tIm-´-bw sN-ß∂q¿ sIm-gp-h-√q¿ ]-Zv-a hn-em-k-Øn¬ Im¿-Øn-tIb-s‚ a-I≥ k-Pn-Xv-Ip-am¿(40) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v 12 Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]p√p-h-gn sF.F≥.Sn.bp.kn. P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. D-S≥ tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

]-d-hq¿: hm-Wn-Py-ÿm]-\-Øn-s‚ ap-I-fn-se ssI-h-cn-bn¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ -bp-hm-hv X-eF-kv-X-¸m³ Io-gm-bn a-dn-™pho-Wp B-b-Øp-]-Sn: B-´p-Im- a-cn-®p. s]-cp-º-S-∂ _uc≥ ho-´n¬ t]-c-X-\m-b cn cm-a≥ ]-d-ºn¬ kp-{_D-e-l-∂m-s‚ a-I≥ F “-Wy≥ a-I≥ c-Rv-Pnbp F-kv-X-∏m≥(66). aq- Xvv(34) B-Wp Zm-cp-W-amhm-‰p-]p-g A-kn.]-ªn-Iv bn a-c-n-®-Xv. t{]m-kn-Iyq-´¿ Hm-^ni-\n-bm-gv-N cm-{Xn H-º-Xn-\v s]-cp-º-S-∂ I-h-ekn-se dn-´.Po-h-\-°m-c- bn-ep-≈ i-‡n _n¬-Un-Mn-s‚ H-∂mw \n-e-bn¬ \n\m-bn-cp-∂p.kw-kv-Im-cw ∂p Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Sn-sh-´p-∂-Xn-\m\m-sf aq-∂n-\p B-bbn F-Øn-b-Xm-Wv bp-hm-hv . F-∂m¬ _m¿-_¿ Øp-]-Sn \n-Xy-k-lm-b- tjm-∏n¬ Xn-c-°m-b-Xn-\m¬ ap-I-fn¬ t]m-bn ssIam-Xm-hn-s‚ ]-≈n-bnh-cn-bn¬ C-cn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp A-]-I-Sw kw-`bn¬. `m-cy: a-dn-bw(B- hn-®-Xv.Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Fb-Øp-]-Sn ]m-d-∏p-dw Ip- Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-c-∏-Wn-°mSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: c-\m-bn-cp-∂p bp-hm-hv. `m-cy: [-\p. a-°ƒ: \n-c-Rv-PsU-bv-kn(Im-\-U), \, \o-c-Pv. tPm¨-k≥(Zp-_m-bv), kn-ÿ In-c¨ (kn.Fw.kn.]-©m-_v), kn-‘p, Nm-h-°mSv: sU∑m¿°n¬ ]\n _m[n®v acn-®p. Xn^m.hn≥-k‚ v B-´q-Im- cph-{X ]n-jmc-Øv A-Ωn-Wn ]n-km-c-kym-cp-sS ac≥. a-cp-a-°ƒ: t_-_n I≥ th-Wp(65) B-Wv a-cn-®Xv. kw-kv-Im-cw 23\v tXm-∏n-em≥ A-bv-ap\m-´n-se-Øn-®v \-S-Øpw. `mcy: c-am-tZhn. aIƒ: \ndn(Im-\-U), sd-\n aX. a-cp-aI≥: \n-[n≥. ™-fn(Ãm-^v \-gv-kv P\-d¬ B-ip-]-{Xn, F-dWm-Ip-fw), jm-Pn ]p-fn- Nm-h-°m-Sv: bp-hm-hn-s\ °¬. ho-´n-\-I-Øv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. a-W-Øe t_-_n-tdm-Uv cm-an ho´n¬ Ip-´m-∏p-hn-s‚-a-I≥ {]-`m-Xv(32) B-Wv a-cn-®Xv.s]-bn‚n-ßv sXm-gn-emfn-bm-Wv. am-Xm-hv: hn-P-b, k-tlm-Z-c-߃: Zo-], k‘y, kz-]v-\. Nm-h-°m-Sv t]m-eo-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

I-f-a-t»-cn: I-ß-c-∏-Sn Xm-Wn-aq-e ho-´n¬ ]-tcX-\m-b th-em-bp-[≥ aI≥ k-Zm-\-μ≥(54). tIm¨-{K-kv Aw-K-hpw I-f-a-t»-cn tªm-°v F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-K-hpw Xø¬ sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m sk-{I-´-dn-bp-am-bncp-∂p ]-tc-X≥. `m-cy: hm-k-¥n. a-°ƒ: kzm-Xn, {ip-Xn.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en¬I-c- ho-´n¬ imc-Z (75). a-°ƒ: I-\-I-h√n (sh-tè C-¥y ssπ-hp-Uv), I-\-I-cmP≥ , c-am-h-Xn, A-Pn-X, Kn-cn-P (A-[ym-]n-I), hn\o-X (A-[ym-]n-I). a-cpa-°ƒ: ]-hn-{X≥, Kw-Km[-c≥ , kp-\n¬ , a-[p , tim-`.

Po-¸v- Hm-t«m-bn-en-Sn-¨v- hr-²³- a-cn-¨p-

sI-«n-S-¯n-Â\n-¶p ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

k-Zm-\-µ³

k-^n-b l-Öp-½

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-Wn-b-≥ sI.-kn.ssh.Fw. Xr-iq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \nc-h-[n a-‰p{]-ÿm-\-ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w hln-°p-I-bpw sN-bv-X tam-¨kn-t™m-¿ tXm-akv X-e-®n-d(82) A-¥-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn-™v 2.30\v tNcpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dmt^-¬kv ]-≈nhn-Im-cn-bm-bn-cn-s°-bm-Wv a-cWw. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn{]-ÿm-\w tI{μ te-_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-L-S-\-bmb kn.F-¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-hbp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln®n-´p-≠v. 1978em-Wv tam¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn-≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv amkn-I-bp-sS ÿm-]I -- -\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bncp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hn-Im-cn-bm-bn tk-h-\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v.

sU-·mÀ-¡n ]-\n _m-[n-¨v a-cn¨p

bp-hm-hv ho-Sn-\-I-¯v a-cn-¨ \n-e-bnÂ

kz-Im-cy _-Ên-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{XnI³ a-cn-¨p Hm-bq¿: kz-Im-cy _- nSn-®v h-gn-bm-{X-°m-c≥ acn-®p. Hm-S-\m-h-´w ap-´-d aWn-I-tWvT-iz-cw \n-c-∏phn-f ho-´n¬ X-¶-∏(60)\mWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v ct≠m-sS sh-fn-bw am-hn-f P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. sh-fn-bw `m-K-Øv \n-∂p Hm-S-\m-h-´-tØ-°v \-S-∂pt]m-hp-I-bm-bn-cp∂ X-¶-∏-s\ sIm-´m-c-`m-K-Øv \n-∂p Nm-Ø-∂q-cnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ F∂ kz-Im-cy _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]q-b-∏-≈n t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\m-bn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: tim-`, k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥, im-en-\n.

a¡-bn bp-h F-³-Pn-\o-bÀ sI-«n-S-¯n tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À a-cn-¨p; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn a-°: a-°-bn-se sI-´n-S-\n-¿-amW I-º\ - n-bn¬ sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv a-cn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬am-\p¬ ^m-cn-kv ku-Zn-bn-seØn-bX - v. I-gn-™ hym-gm-gN v- - apX-¬ k¬-am-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. Z-Ωm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ k-tlm-Zc - n kp-_n-\ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-bX - n-

s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°bn-se kp-lr-Øp-°-fp-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏´v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-√.

sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[n B-b-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN vcm-hn-se \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-bX - v. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. as‰m-cp k-tlm-Z-cn-: kp-lm-\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a°-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-XtZ-lw a-° io-j-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \S-]Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-d-S-°p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: tZ-io-b-]m-X 213 \m-´p-I¬ t]m-en-kvtÃj\p k-ao-]w tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v Im¿bm-{X-°m-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. c-≠pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-°v. a-e-∏p-dw tImUq¿ I-√m-bn A-–p¬ a-Po-Zns‚ a-I≥ P-ko¿ (24), a-t©-cn ap-≈-ºm-d ]m-e-°m-´p-sXm-Sn C√ym-kv (30) F-∂n-h-cm-Wp a-cn®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-cm-bn-cp-∂ a-e∏p-dw tIm-Uq¿ ]m-e-°¬ \n-c∏n¬ iymw-Zm-kv (24), a-ßm-´p]p-ew ]q-h-√q¿ I-_o¿ (25) F∂n-h-sc Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-

C-√ym-kv P-ko¿ ∂-se ]p-e¿-s® 3.-30\v \m-´pI¬ t]m-en-kv tÃj-\-Sp-ØmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ]m-e°m-Sv \n-∂p a-e-∏p-d-tØ-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw s]-cn¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p tIm-b-ºØq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-

∂ tem-dn-bp-am-Wp \n-b{¥-Ww sX-‰n Iq-´n-bn-Sn-®Xv. d-lv -a-Øm-Wv a-c-Ws∏-´ P-ko-dn-s‚ am-Xm-hv. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l¿km-enw, P-kv-an-\, Pmkn¬. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v I-co-]-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-t©-cn ap-≈ºm-d Sn sI lw-k tdmUn¬ ]m-e-°m-´p-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv F-∂ \m-Wn-bp-sS a-I\m-Wp ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv. `mcy: kp-ssa-d. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, ap-l-Ω-Zv lm-jnw. ktlm-Z-c-߃: _-jo¿, k-eow, B-bn-jm-_n, _-Z-dp-∂n-k.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

13 P\p-hcn 2014 Xn¶ƒ

F-³-Pn-\o-bÀ a¡-bn sI-«n-S-¯n \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn \n-jm-¯v bm-¡q-_v

]n hn ap-l-½-Zv lm-Pn

th-em-bp-[³

JZo-P- -

ssa-Yn-en

[-\-e-£v-an-

]m-¯p-½p

a-½p-Zp- -

tIm-gn-t°m-Sv: Im-™nc-Øn-߬ ]-d-°p-fØn¬ th-em-bp-[≥ (84). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: c-ta-i≥, l-cn-Zmk≥, ]-tc-X-\m-b kptc-i≥, {]-Im-i≥, kXo-i≥, Kn-co-i≥, kp-a, kp-Pm-X. k-t¥m-jv. acp-a-°ƒ: A-Pn-X, {]oXn, X-¶-a-Wn, cm-Pn, KoX, k-Pn-X, P-bm-\-μ≥, hn-P-b≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\p am-hq¿ tdm-Uv iv-aim-\-Øn¬.

Xm-\m-fq¿: X-t®m-Øv tIm-b-°p-´n-bp-sS `m-cy X-d-Ω¬ J-Zo-P (58). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-jo-Zv, ap-Po-_v d-lvam≥, \nkm¿ (aq-h-cpw A-_p-Zm_n), A-–p¬ \m-k¿, \q¿-P-lm≥. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv (A¬-sF≥), \-ko-a, k-ao-d, ssJ-dp∂n-k, ssk-^p-∂n-k. J-_-d-S-° C-∂v cm-hnse F-´n-\v Xm-\m-fq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

]-t´¬-Øm-gw: kn.]n.-Fw h-fb - \ - m-Sv ap≥ tem-°¬ sk-{I-´d - n Im-´n-t»-cn them-bp-[s - ‚ `m-cy ssa-Ynen (78). a-°ƒ: ]p-jv] - e - X (anw-kv B-ip-]{- Xn), do\ (\o-Xn- tÃm¿), hn-t\mZv, Po-P, j-^n (sI.Un.kn _m-¶v, ]-¥o-c¶ - m-hv). a-cp-a°ƒ: kp-tc-jv_ - m-_p (tI-cf - I - u-ap-Zn), a-[p-kq[-\≥, c-a. kw-kvI - m-cw C∂p cm-hn-se 10\v am-¶m-hv iva - i - m-\Ø - n¬.

ta-em-‰q¿: Io-gm-‰q¿ h-S°pw-X-e, h-S-°pw ]p-dØv kp-μ-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy [-\-e-£v-an (63). a°ƒ: kp-Z¿-i≥, kp\n¬-Ip-am¿, kp-[o¿. a-cpa-°ƒ: jn-Pv-\, cm-Pn, cmP-e-£v-an. kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

tZ-hn-b-½

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n Xn-cp-Øn-bn-se ]tc-X-\m-b sIm-√w-tN-cn ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ a-ΩpZp (58). 21 mw hm¿-Uv apkv-enw-eo-Kv I-Ω-‰n sshkv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp. a°ƒ: aq-k-°p-´n (kuZn), in-lm-_p-±o≥ (a-kv°-Øv), ssa-aq-\, ap-\o-d, ^-ko-e. a-cp-a-°ƒ-: Xøn¬ A-iv-d-^v (k-u-Zn), Ip-™m-e≥-Ip-´n ]-c-∏\-ßm-Sn, C-{_m-low Ip´n (k-u-Zn), dw-e, lm-P-d. k-tlm-Z-c-߃: ssl{Zp, lw-k, Xn-Øo-ap, Ip™n-a-dn-bw, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-t°m-b.

X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[-h≥, Ir-jvW-Zm-k≥. a-cp-a-°ƒ: ]Xva, ssj-e-P.

C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv Xe-t°m-s´ ]-tc-X\ - m-b I-eym-S≥ tKm-hn-μ≥ \ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt©-cn H-Xt- bm-Øv tZhn-bΩ - (82). a-°ƒ: k-Xy-hX - n, e£va - n-°p-´n (A-[ym-]nI, Im-™n-te-cn F.F¬.]n, kvI - qƒ), Ir-jvW - ≥. a-cp-a° - ƒ: P-\m¿-±\ - ≥, hm-k¥ - n, ]-tc-X\ - m-b Ir-jvW - ≥ \-ºym¿.

X-e-t»-cn: X-em-bn \h-\o-Xw ho-´n¬ \m-cßm-]p-dw ap≥ hym-]mcn Sn ]n _m-e≥ (66). `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: Pjn-\, P-\n-j, Pnw-\, Pn¬-\. a-cp-a-°ƒ: [t\-jv, dn-Pn¬. k-tlmZ-c-߃: tam-l-\≥, cm-a-N-{μ≥, tc-h-Xn, \fn-\n, ]p-jv-]-e-X, e-X. kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v H-∂n-\v tem-´-kv Sm°o-kn-\p k-ao-]-sØ iv-a-im-\-Øn¬.

]m-ßv: tIm-´p-a-e Ckvem-an-Iv tImw-π-Iv-knse Zo¿-L-Im-e d-ko-hdm-bn-cp-∂ Cu-Ãv ]m-ßnse ]-≈n-sØm-Sn A-_q\m-cm-b-W³ _-°¿ ap-kv-eym¿ (68). C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ A-c- `m-cy-am¿: ss]-ºm-d J-Zobm-°¬ \m-cm-bW - ≥ P sIm-Sp-h-≈n, ]-tc-X(83). `m-cy: tZ-hI - n. abm-b I-cp-hm-Sn ]m-Øp°ƒ: e-£va - W - ≥ (hn-ap- - Ω I-Sp-ß-]p-cw. a-°ƒ: ‡-`S- ≥), cm-Po-hv (B¿- ap-l-Ω-Z-en (Ip-ssh-Øv), an), k-t¥m-jv, a-tl-jv A-–p¬ d-km-Jv, k-^nb, ]m-Øp-´n, dm-_n-b ap(B¿-an), A-Ωp-P. a-cp-a°ƒ: P-be - £ - va - n, tPym- l-Ω-Zv A-–p¬ Jm-Z¿, Xn, io-e, \o-X, a-t\m-l- l-_o-_, A≥-km¿ (dnbm-Zv), a≥-kq¿ c≥. (bp.F.C). a-cp-a-°ƒ: im-c-Z lp-ssk≥ (ku-Øv ]map-g∏ - n-eß - m-Sv: I-Æ≥ h- ßv), ap-kv-X-^ tIm¬-°b-en¬I-c- ho-´n¬ im-cZfw, l-\o-^ Cu-Ãv ]m-Mv, (75). a-°ƒ: I-\I - h - √ - n, I- ap-√-∏-≈n ap-l-Ω-Zv ao\-Ic - m-P≥, c-am-hX - n, A\m¿-Ip-gn, ko-\-Øv, d-joPn-X, Kn-cn-P, hn-\o-X. Z, d-kn-b, ap¿-jn-Z.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-b-IS-hv kn.F-®v bØow-Jm\-°v k-ao-]w ]-tc-X-\mb _m-∏p-hn-s‚ `m-cy ]mØp-Ωp (85). a-°ƒ: sambv-Xo≥, \-_o-k, _n-ømØp, _-jo¿, K-^q¿ (^p-ssP-d), e-Øo-^v (k-u-Zn), C-kv-am-Cu¬ (Zp-_-bv), \p-kv-d-Øv. a-cpa-°ƒ: hm-ln-Zv, lw-k. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\p tXm-∏bn¬ iv-a-im-\ ]-≈nbn¬.

tNm-bn-

am-X

^m-¯n-a -l-Öp-½-

Ip-ªq-e³

A-¿-¸³

Nn-cp-X-¡p-«n

]m-¯p-½

Im-Zn-cn-t¡m-b

F-S-h-Æ: H-Xm-bn th-cp]m-ew im-¥n-]p-d-sØ A-cn-©o-cn tNm-bn (78). `m-cy: am-fn-tb-°¬ Imfn. a-°ƒ: th-em-bp-[≥, cm-[m-a-Wn, h-k-¥-Ip-amcn, l-cn-Zm-k≥, kn-\ntamƒ, jm-\n-tamƒ. a-cpa-°ƒ: hn sI hn-P-b-e£v-an, Fw A-tim-I≥, sI Pn-j, Un K-tW-i≥, F jn-_p, ]-tc-X-\m-b Sn l-cn-Zm-k≥. k-tlm-Zc≥: Nm-Øp.

C-cn-ß-Æq¿: ]-tc-X-\mb ao-Ø-se ]m-hq-cv s]m-°-s‚ `m-cy am-X (90). a-°ƒ: Nm-Øp, tKm-]m-e≥, Ip-™n-cma≥, cm-L-h≥ (aq-h-cpw Kƒ-^v), N-{μn-I, tam-l\≥, h¬-k-e. a-cp-a°ƒ: Ip-am-c≥, c-ho{μ≥, eo-e, ]-tc-X-bm-b t{]-a, e-X, hn-a-e, jo\. kw-kv-Im-cw C-∂v cmh-n-se F-´n-\v.

ssh-e-Øq¿: Nn-e-hn¬ ]tc-X-\m-b _n-øm-Øn-bn¬ Ip-™o≥- lm-Pn-bp-sS `mcy sI Sn ^m-Øn-a l-÷pΩ (74). a-°ƒ: ssk-X-ehn lm-Pn, ss^-k¬, koXn, dn-bm-kv (bp.F.C), kp-ss_-Z, ssk-\-_. acp-a-°ƒ: ap-bv-Xp N-´n-]-dºv, A-l-Ω-Zv s]m-∑p-≠w, ^m-Øn-a, kp-lv-d, \-ko-a, ko-\-Øv. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v Nne-hn¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Nm-en-bw: Ip-f-sØm-Sn Ip-™q-e≥ (80). ]-g-bIm-e C-¥y≥ Z-en-Xv s^U-td-j≥ {]-h¿-Ø-I\pw Z-en-Xv t\-Xm-hp-ambn-cp-∂p. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-\m-b NmØp-°p-´n, ]m-©m-en, N°n-s∏-Æv, Ip-™-°n. k-©-b-\w hym-gmgvN.

]p-g-°m-´n-cn: cm-a-]p-cw I-´n-e-t»-cn I-e-I-∏m-d A-ø-∏≥ (65). `m-cy: im¥. a-°ƒ: kp-{_-lv-aWy≥, D-Æn-Ir-jv-W≥, k-Xo-jv _m-_p, ]-fln\n, {]o-X, ku-ay. a-cp-a°ƒ: tKm-]n sIm-t≠m´n, {]-`p ]m-e-°m-Sv, {]ao-f, c-P-\n. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v I-´ne-t»-cn Ip-Spw-_ iv-a-im\-Øn¬.

\-cn-°p-\n: ]m-tem-fnØm-gw sXm-Æq-dmw I≠n-bn¬ sN-°p-hn-s‚ `m-cy Nn-cp-X-°p-´n (75). a-°ƒ: cm-cp-°p´n, N-{μ≥, I-Wm-c-°p´n, {io-\n-hm-k≥, am-eXn, t{]-a, kp-a-Xn, ]pjv-]. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥, A-tim-I≥, I-cp-W≥, c-Lp-\m-Yv, e-fn-X, ]pjv-], c-a-Wn, _n-μp.

sIm-Sp-h-≈n: s\-√m-¶≠n Ip-øn¬ I-≠-Øn¬ ]m-Øp-Ω (]m-Ø˛69). k-tlm-Z-cn: B-bn-i.

]-øm-\-°¬: ]-≠m-cØpw-h-f-∏n¬ Xm-a-kn°p-∂ ]p-fn-°-e-I-Øv Im-Zn-cn-t°m-b (78). `mcy: I-Zo-ssi. a-°ƒ: A–p¬ \n-km-_v, \n-kv-^dp-±o≥, \n-jm-Z-en. a-cp-a°ƒ: ap-_-jn-d, B-_n-Z, Pw-jo-\.

\-Sp-h-´w: ]-tc-X-cm-b A_v-Zp¬ -Jm-Z¿˛^m-Xzn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ \-Sph-´w a-tX-gv-kv hn-√-bn¬ \n-jm-Øv bm-°q-_v (38) aw-K-em-]p-c-sØ `¿XrKr-l-Øn¬ acn®p. `¿-Øm-hv: bm-°q-_v (_Pv-s] aw-K-em-]p-cw). aIƒ: dm-_n-b H-en-ø. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb \-hm-kv, \-ko¿, \-_ve ep-Jv-am≥, \-kv-dn-b, C-kv-am-Cu¬ \-ko-_v.

F-S-∏mƒ: F-kv.Sn.bp ae-∏p-dw Pn-√m ap≥ tPm. sk-{I-´-dn X-h-\q¿ ]n hn ap-l-Ω-Zv lm-Pn (68). apkvv-enw -eo-Kv X-h-\q¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v, kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw, sI.F≥.Fw al-√v {]-kn-U‚ v F-∂o ÿm-\-߃ h-ln-®n-´p≠v. `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: _-jo¿, \m-k¿, dw-e. a-cp-a-I≥: P-am¬.

A-ÐpÂ- I-cow ^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw tN-∂m-bv-°p-∂n-se ]-tcX-\m-b hn ]n A-l-ΩZvIp-´n-bp-sS `m-cy tN∂≥-Ip-f-ß-c ^m-Øna(79). a-°ƒ: A-_q-_°¿, -A-_v-Zp- -emw,- DÆn-l-k≥,- ap-l-Ω-Zv,- Dkv-am≥, k-^n-ø,- d-jo-Z. a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, k-°o-\, -J-Zo-P, -l-^vk-Øv, -l-^v-k-Øv, -cmbn≥-°p-´n -Xn-cp-hm-en, -apPo-_v- I-√n-Sp-ºv. -J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 10\v s]-cp¬-Ip-≠v Pp-am a-kvPn-Zn¬.

\n-e-ºq¿: F-c-™n-aßm-Sv th-t´-t°m-Sn-se ]p-Ø-e-Øv A-_v-Zp¬ Icow (54). `m-c-y: Ip-‰n-°m´n¬ dp-Jn-ø. a-°ƒ: \njo-Z, dn≥-j, A-ao¿- jmJm≥, sl-∂. a-cp-a-I≥: in-lm-_p-±o≥ (a-°).

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À

_m-e³

tcm-ln-WnXn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈n-bnse Im-cm-bn- tcm-ln-Wn(65)-.

a-c-¡mÀ sam-Ã-

C-¿m-¯p-«n-

B-bn-i-_n

ap-l-½-Z-en

tPym-Xn-jv

]-Øn-cn-bm¿: aq¿-°≥Ip-≠v ]-c-∏≥ a-c-°m¿ sam-√. a-°ƒ: A-∫m-kv, ap-l-Ω-Zv, kp-sse-am≥, A-–p-√, ssk-\-_, kpss_-Z, k-eo-\, apw-Xmkv, D-Ωp-Ip¬-kp.

I¬-∏-I-t©-cn: am-º-d-bnse I-cn-ßm-bn C-øm-Øp´n (106). a-°ƒ: Ip-™nsam-bv-Xo≥-Ip-´n, tN-°p-´n, C-øm-®-°p-´n, B-an-\, ^mØn-a, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, \m-k¿.

sIm-f-Ø-d: A-co-°mS≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bn-i-_n (58). a-°ƒ: k¬-a, \m-Pn-d, C¿-jm-Zv A-en. a-cp-a-°ƒ: l-ao-Zv, ap-Po-_p¿-d-lv-am≥, ap_o-\.

N-°pw-I-S-hv: ]-°p-lm-Pn ]-d-ºv ]-tc-X-\m-b B-ent°m-b-bp-sS a-I≥ H hn ap-l-Ω-Z-en (46). am-Xm-hv: \-_o-k. `m-cy: km-Pn-X. a°ƒ: j-^m-\, jm-\-hmkv, P-bv-k¬ d-lv-am≥.

am-hq¿: Ip-‰n-°-S-hv h-´°-≠n-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-cp-\n-e-Øv _m-_p-hns‚ a-I≥ tPym-Xn-jv (29). am-Xm-hv: N-{μn-I. A-hnhm-ln-X-\m-Wv.

A-_q-_-¡À ap-kv-eymÀ -

^m-¯n-a

^m-¯n-a ]m-e-°m-Sv: tÃ-Un-bw ]-cn-k-c-sØ C-μn-cm \K-dn-ep≈ ]-tc-X-\m-b B-‰-t°m-b-bp-sS (lwk) `m-cy ^m-Øn-a (62). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11 \v ap-{Iw-Im-´v J_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: Dssa-_m-\p, Pp-ssa-e, djo-Zv, j-l-dm-_p-Zo≥, lm-cn-kv, jm-Pn. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m-\p, kmPn-X, jm-Pn-X, ]-tc-X\m-b A-_q-_-°¿.

k-^n-b l-Öp-½ X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80).

Kn-cn-P a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- (dn-´.- sI.F-kv.B¿.Sn-.kn).- a-°ƒ-: PntX-jv- (sF.F-kv-.B¿.H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.- ktlm-Z-c-߃-: hn- sI thWp-tKm-]m¬,- A-a-e (]nW-dm-bn),- h¬-k-e (amº),- Ko-X,- do-Ø.-

hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn-Â ap-§n-a-cn-¨p

\m-Zm-]p-cw: ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b hn-Zym¿-Yn ap-ßn-a-cn-®p. C-cn-ß-Æq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se H-º-Xmw -¢m-kv hn-Zym¿-Yn Ip-™w-I-≠n {]-Zo-]-s‚ a-I≥ {]-bm-Kv (15) B-Wp a-cn-®-Xv. sshIo-´v A-©n-\p Iq-´p-Im-tcm-sSm-∏w I-√m-t®-cn I-Shn¬ Ip-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° Np-gn-bn¬s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ Ip-´n-sb ]p-d-sØ-Sp-Øv B-ip]-{Xn-bn-te-°p- sIm≠p-t]mIpw h-gn- sNm-¢n-bn¬ h-®p a-cn-°pI-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: {]-`n-X. k-tlmZ-c≥: hn-Lv-t\-jv.

a-ª-¸n-¯w: hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p-

s]-cn-¥¬-a-Æ: I-gn-™ 10 Zn-h-k-am-bn a-™-∏nØw _m-[n-®v hn-hn-[ Bip-]-{Xn-I-fn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n a-cn-®p. B-cyºm-hv ]-cn-bm-c-Øv cm-[mIr-jv-W-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmW-v a-cn-®-Xv. ]m-e°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn-epw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-kp-Jw aq¿-—n-®v C-∂-se-bm-Wv a-cn®-Xv. Ip-≠q¿-Ip-∂v Sn.Fkv.F≥.Fw l-b¿ -sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-Wv. am-Xm-hv: kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: cXzw \¬-Ip-∂-Xv cm-P-]-Z-hn-bn-en-cn-°p- Xo-jv. ∂ h-en-b X-ºp-cm-\m-Wv. a-X-ku-lm¿±-Øn-\m-bn \n-c-¥-cw ]-cn-{i-an-®n-cp-∂ A-t±-lw sIm-Sp-ß-√q-cn¬ cm-jv-{So-b th-ß-c: ]-d-∏q¿ C-cn-ß-√q¿ C-√n-∏n-em-°¬ kz-tZsIm- e - ] m- X - I - in Pn-±-bn¬ lr-Z-bm-Lm-Xwaq-ew a-cn-®p. ]-tc-X-\mß f p ≠ m - b - b sN-´n-b≥-sXm-Sn ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ Ip-™m-ent∏mƒ kw-L¿- lm-Pn (55) B-Wv a-cn®Xv. Pn-±-bn-se kz-Im-cy Bjm-h-ÿ H-gn- ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. aønØv Pn-±hm-°m≥ ap-∂n- bn¬ J-_-d-S-°n. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: C-{_m´n-d-ßn-bn-cp-∂p. low, jm-ln-Zv, dm-_n-b, Pp-ssh-cn-b, d-ko-\. a-cp-aF- d - W m- I p- °ƒ: A-e-hn-°p-´n ]-d-∏q¿, kn-±o-Jv Nq-\q¿, in-lmfw a-lm-cm-Pm-kv _p-±o≥ Ip-W-A-tSm-´n, ^-kv-\. k-tlm-Z-c-߃: AtImf-Pn¬ \n- –p, ssk-Xv, A-_p, Jm-Z¿ lm-Pn, k-^n-b, ssa-aq∂p _n-cp-Zw I-c-ÿ-am-°n-b X-ºp-cm≥ \. sIm-Sp-ß-√q¿ h-en-b X-ºp-cm-\m-bn Ah-tcm-ln-X-\m-b- ti-jw sIm-Sp-ß-√qcn-se \n-c-h-[n kmw-kv-Im-cn-I N-S-ßpIo-gp-]-d-ºv: hm-en-√m-]p-g I-fn¬ \n-d-km-∂n-[y-am-bn-cp-∂p. A-ßm-Sn-bn¬ ss_-°n-Sn®v ]-cn-t°-‰ ap-tØm-´n¬ ]m-e-t»-cn Ip-™n-ap-lΩ-Zv (60) tIm-gn-t°m-Sv saSn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ A-º-Xw-K Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]kw-L-am-Wv th-fm-¶-Æn ]-≈n-bn-te- {Xn-bn¬ a-cn-®p. i-\n-bm-gv°p bm-{X Xn-cn-®-Xv. ]-≈n-bn¬\n-∂v N cm-{Xn G-gn-\m-bn-cp-∂p Xn-cn-sI h-cpw-h-gn cm-ta-iz-c-tØ-°v A-]-I-Sw. A-co-t°m-Sv `mt]m-hp-tºm-gm-Wv Km-‘n-\-K-dn-\v k- K-Øv \n-∂p h-∂ ss_ao-]w C-h¿ k-©-cn-® _-kv Xm-gv-N-bn- °m-Wv C-Sn-®-Xv. ss_-°v Hm-Sn-® Hm-a-t»-cn kz-tZ-in te°p a-dn-™-Xv. \n-bm-kpw Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-gn-t°m-Sv ]-cn-t°-‰-h-sc cm-a-\m-Y-]p-cw K- sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ NnIn¬k-bn-emWv. Iq-sSh¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in- bp-≠m-bn-cp-∂ kv-an-tX-jn-s\ \n-km-c ]-cn-t°‰n∏n-®p. cp∂p. Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚- `m-cy: B-bn-ip-Ω-. aar-X-tZ-l-߃ cm-a-\m-Y-]p-cw K-h. °ƒ: A-jv-d-^v, sse-e, kp¬-^n-°¿. a-cp-a-°ƒ: -B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-´p-≠v. lm-P-d, j-l¿-_m-\p. C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p-]d - ºv Ip-Sn-sh-≈ ip-≤o-Ic - W πm‚n-\v k-ao-]w- In-Wm°q¬ h-be - n-∏m-Øv lukn-¬ kn hn F≥ Im-kn-ans‚-bpw A-eo-ab - p-sS-bpw aIƒ ^m-Øn-a (40).

ssl-t¡m-S-Xn ap³ P-Uv-Pn h-en-b X-¼p-cm³ Sn FÂ hn-iz-\m-Y A-¿À A-´-cn¨p sI tKm-Z-hÀ-a-cm-P A-´-cn-¨p sIm-®n: ssl-t°m-SX - n ap≥ P-UvP - n Pkv-‰n-kv Sn F¬ hn-iz-\m-Y A-ø¿ (81) A-¥c - n®p. F-dW - m-Ip-fs - Ø kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ C-∂s - e cm-hn-se 9.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-¥yw. D-®- ap-X¬ Nn-‰q¿ tdm-Un-se h-k-Xn-bm-b _m-em\-μ-`-h-\n¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-® ar-X-tZ-lw ssh-Io-´v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬ kw-kvI - c - n-®p. No-^v P-Ãn-kv aRv-Pp-f sN-√q¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ sslt°m-S-Xn P-Uv-Pn-am¿, a-{¥n sI _m_p, dn-´. P-kv‰ - n-kv hn B¿ Ir-jvW - ø - ¿ Xp-Sß - n \n-ch - [ - n {]-ap-J¿ A-¥ym-RvP - en-b¿-∏n-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J A-`n-`m-j-I\m-bn-cp-∂ Sn sI e-£va - W - A-øc - p-sS a-I\ - m-b hn-iz-\m-Y A-ø¿ 1956¬ ap≥ A-Uz-°-‰v P-\-d¬ sI hn kq-cy-\m-cmb-W A-øc - p-sS Io-gn-em-Wp {]m-IvS- o-kv Xp-Sß - n-bX - v. an-I® - A-`n-`m-jI - s - \-∂p t]-sc-Sp-Øp. \n-Ip-Xn-\n-ba - ß - f - n¬ AKm-[ ]m-fin-Xy-ap-≈ C-t±-lw H-t´-sd ÿm-]-\-ß-fp-sS \n-b-tam-]-tZ-jv-Smhm-bn-cp-∂p. 1986 k-]v-Xw-_¿ 8\v tI-c-f sslt°m-S-Xn-bn¬ P-Uv-Pn-bm-bn k-Xy-{]Xn-⁄-sb-Sp-Øp. Np-cp-ßn-b \m-fpIƒ-°p-≈n¬ X-s∂ {]-K¬-`-\m-b PUvP - n-sb-∂ Jym-Xn t\-Sn. 1994 \-hw-_¿ 11\v ssl-t°m-SX - n-bn¬\n-∂p hn-ca - n-® ti-jh - pw \n-ba - t- h-Zn-If - n¬ hn-iz-\m-Yø¿ \n-d-™p-\n-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]nw tIm-SX - n-bn¬ A-`n-`m-jI - \ - m-bn {]m-Œokv B-cw-`n-® A-t±-lØ - n-s‚ {]-h¿-Ø-

\ a-fi-ew 2010h-sc U¬-ln-bm-bn-cp∂p. 2010¬ sIm-®n-bn¬ Xn-cn-s®-Øn-b hn-iz-\m-Y- Aø¿ km-aq-lnI {]-h¿-Ø\-cw-KØ - v k-Po-ha - m-bn. an-I-® A-[ym-]-I-≥ Iq-Snbmb At±-lw `m-c-Xo-b hn-Zym-`-h-s‚ sN-b¿am-\m-bn- {]-h¿-Øn®p. c-kn-I{- ]n-b F∂ kw-L-S-\-bpsS Np-°m≥ ]n-Sn® C-t±-lw cm-aIr- j v - W - t k- h m{iw Dƒ-s∏-sS kw-LS- \ - I - f - p-sS t\-Xr-\n-c-bn-ep≠m-bn-cp-∂p. {_m-“ P-\-k-aqlw {]-kn-U-‚mbn-cp-∂p. t]m-≠n-t®-cn-bn-se A-c-hntμm B-{i-aØ - n-se ssew-Ko-I ]o-U\ - t°-kv A-t\z-jn-°m≥ X-an-gv-\m-Sv ssl-t°m-S-Xn A-Sp-ØnsS G-Imw-K Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\m-bn \n-b-an-®-Xv hn-iz-\m-Y A-ø-sc-bm-bn-cp-∂p. F∂m¬ A-t\z-jW - w ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-∂X - n-\v ap-tº A-t±-lw tcm-Ki - ø-bn-em-bn. hr-°b - p-sS {]-h¿-Ø\ - w \ne-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-N- ap-ºm-Wv A-t±-l-sØ F-d-Wm-Ip-fw teIvtjm¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. `m-cy:- c-RvP - n-\n hn-iz-\m-Y≥, a-°ƒ A¿-Pp≥ (bp. F-kv), cm-a\ - m-cm-bW - ≥ (_n-kn-\-kv), kp-Pn-\n(bp.F-kv), a-cpa-I≥: hm-kp-tZ-h≥(bp. F-kv).

Xr-∏q-Wn-Øp-d: sIm-Sp-ß-√q¿ h-en-b X-ºp-cm≥ ]p-Ø≥ tIm-hn-e-I-Øv sI tKm-Z-h¿-a-cm-P (94) A-¥-cn-®p. Xr-∏qWn-Øp-d-bn-se a-I-s‚ h-k-Xn-bn-embn-cp-∂p a-c-Ww. Xr-∏q-Wn-Øp-d tIm-hn-e-I-sØ AΩp-Ø-ºp-cm-´n-bm-bn-cp-∂p `m-cy. tIm-S\m-Sv a-\-bv-°¬ `-j-`-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cnbp-sS-bpw ]p-Ø≥-tIm-hn-e-I-Øv Ip™n-°p-´n X-ºp-cm-´n-bp-sS-bpw a-I-\mb tKm-Z-h¿-a-cm-P 1995em-Wv sIm-Sp-ß√q¿ h-en-b-X-ºp-cm-\m-bn ÿm-\-ta-‰Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ t£-{Xm-Nm-c-ß-fnepw sIm-Sp-ßq-cn-se km-aq-ln-I-cw-KØpw \n-d-™p-\n-∂ hy-Iv-Xn-Xz-am-bn-cp∂p A-t±-l-Øn-t‚-Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ tIm-hn-e-I-hp-am-bn _-‘-s∏-´ F-√m B-Nm-cm-\p-jvTm-\-߃-°pw t\-Xr-

ss_-¡n-Sn-¨p a-cn-¨p-

X-an-gv-\m-«n _-kv a-dn-ªv a-e-bm-fn- bph-Xn-IÄ a-cn-¨p sIm-√w: sIm-√-Øp\n-∂v th-fm-¶-Æn Xo¿-∞m-S-\-Øn-\p t]m-b _-kv a-dn™v c-≠p -bp-h-Xn-Iƒ a-cn-®p. 21 t]¿°p ]-cn-t°-‰p. H-cm-fp-sS \n-e Kp-cp-Xcw. Nhd tIm-hn¬-tØm-´w ta-°m-Sv kz-tZ-io-\n Kn-co-j(21), tIm-hn¬tØm-´w kz-tZ-in-\nbm-b a-s‰m-cp bph-Xn-bp-amWv a-cn-®Xv. tIm-hn¬-tXm-´w sk‚ v B≥-{Uqkv ]-≈n-bn-se A-P-]m-e-\kw-L-amWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N hn-Im-cn A-cp¨ B-dm-

_-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p tIm-´-bw: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- pw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®v k-tlm-Z-c-߃ a-cn-®p. ]mºm-Sn B¿.-sF.-Sn P-Mv-j-\n¬ C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\m-Wv A-]-I-Sw. hm-gq¿ ]p-fn-°¬-Ih-e I-Æ-¥m-\-Øv cm-Pp-hn-s‚ a-°-fm-b en-Pn≥ cm-Pp(20), ktlm-Z-cn en-am cm-Pp(25) F-∂nh-cm-Wv a-cn-®-Xv. ]m-d-ºp-g-bn-se _-‘p-hns‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øti-jw ss_-°n¬ ho-´n-te°p a-S-ßp-tºm-gm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. en-Pn≥ kw-`-h-ÿ-eØpw en-a B-ip-]-{Xn-bn-te°p-≈ bm-{X-bv-°nsS-bp-am-Wv

Pn-±-bn \n-cym-X-\m-bn

ss_-¡n-Â jmÄ Ip-Sp-§n ho-W hn-ZymÀ-Yn-\n _-kv I-b-dn a-cn-¨p

_-Zn-b-Sp-°: Nq-cn-Zm¿ jmƒ N{I-Øn¬ Ip-Sp-ßn ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W hn-Zym¿-Yn\n _-kv I-b-dn a-cn-®p. Ip-º-UmsP X-e-bv-°m kz-tZ-in-\n-bpw I¿-Wm-S-I D-Pn-sd F-kv.Un.Fw tIm-f-Pn-se C-e-Iv-t{Sm-WnIv-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-\nbp-am-b i-in-{]-`(21)-bm-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS I¿-Wm-S-I ]pØq¿ s_m-fp-hm-dn-em-Wv A-]I-Sw. G-I-k-tlm-Z-c\pw ]p-Øq¿ kz-Im-cy tIm-f-Pn-se em-_v sSen-Pn≥ en-a Iv-\o-jy-\pam-b a-tl-jvIp-am-dnen-Pn≥ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-bm- s\m-∏w ss_-°n¬ t]mI-sha-cn-®-Xv. sN-ss∂ A-t∏m-f B-ip-]- Wv. amXmhv: en-k-Ω. k-tlm-Z- bmWv A]-I-Sw. tdm-Un-te-°v {Xn-bn¬ \-gv-km-bncp∂p en-a. cn: en-b cm-Pp. sX-dn-®p-ho-W hnZym¿Yn-\nbp-

Ìu s]m-«n-s¯-dn-¨v s]m-Å-te-ä bphXn a-cn-¨p

Kq-U-√q¿: Ãu s]m-´n-sØ-dn-®v s]m-≈-te-‰v tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Kq-U√q¿ cm-P-tKm-]m-e-]p-cw kz-tZ-in s]-cn-°≥Ip-´n-bp-sS `m-cy k-Pn(42)bm-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 11\m-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ amkw 14\v ho-´n¬ `-£-Ww ]m-N-Iw sN-øp-∂Xn-\n-sSbmbncp∂p s]m≈-te-‰-Xv.

bp-hm-hn-s\ Im-«m-\ N-hn-«n-s¡m-¶p sS tZlØv ]n-∂m-se-sb-Ønb I¿-Wm-S-I {Sm≥-kv-t]m¿-´v _-kv I-b-dn-bn-d-ßp-I-bm-bn-cp∂p. Ip-º-Um-sP P-b-\-K¿ D-∏-¶f am¿-∏n-\-Sp-°-bn-se t]m-Ãv-amÿ i-¶-c \m-cm-b-W `-´v-˛-k¿-h{io- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

Kq-U-√q¿: Im´m-\-bpsS B{I-a-W-Øn¬ bphmhv acn®p. ]-¥-√q¿ sIm-f-∏-≈n kz-tZin am-cn-bp-sS a-I≥ c-hn-N-{μs\(31)-bm-Wv Im-´m-\ N-hn-´n-s°m-∂-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 7.30\m-Wv kw-`-hw. Ir-jn-bn-S-Øn¬ \n-∂v am-Xm-hv tbm-K-Ωm-fn-s\m-∏w tPm-en-I-gn-™v ho-´n-te-°v a-S-ßp-tºmgmWv kw`-hw. ar-XtZ-lw ]-¥-√q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te°v am-‰n.

a-°: a-°b - n-se sI-´n-S\ - n-¿a - m-W I-º\ - n-bn¬ sa-°m\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®\ - n-eb - n¬ I-s≠-Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c∏ - d - º - v kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Zº-Xn-If - p-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv acn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv kuZn-bn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N- ap-X-¬ k¬-ams\ Im-Wm-Xm-bn-cp-∂p. ZΩm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ ktlm-Z-cn kp-_n-\ sh-≈nbm-gv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°-bn-se kplr-Øp-°f - p-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏-´v A-t\z-jW - w \-SØ - n-sb-¶n-epw hn-hc - s - am-∂pw e-`n-®n√. sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[ - n B-bX - n-\m¬ ]cm-Xn \¬-Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN v- cm-hn-se \S-Øn-b A-t\z-jW - Ø - n-em-Wv ar-Xt- Z-lw I-s≠-Ønb-Xv. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. a-s‰m-cp k-tlm-Zc - n-: kp-lm\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a-°b - n-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-Xt- Z-lw a-° ioj-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]{- Xnbn¬ kq-£n-®ncn-°p-I-bm-Wv. \S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-dS- ° - p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

ss_-¡-p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

\-cn-°p-\n: h-S-I-c-bn¬ ]m-tem-fn-∏m-ew F-kv.]n Hm-^n-kv _-kvtÃm-∏n-\pk-ao-]w No-\w-ho-Sv bp.]n kv-Iq-fn-\v ap-∂n¬ ss_°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p. \-cn-°p-\n ]∂n-t°m-´q¿ \m-cm-b-W≥ Ip-∂v ]-tc-X-\m-b A-_q_-°-dn-s‚ a-I-≥ j-Po¿ (24) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 7.30 Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. H-tc Zn-i-bn¬ h-∂ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bnSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tdm-Un¬ sX-dn-®pho-W j-Podn-s\ \m-´p-Im¿ h-S-I-c- kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. XpS¿∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pm-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-Ipwh-gn-bmWv ac-Ww. A-]-I-S-Øn¬ aq-∂p-t]¿-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. F-tf-‰-n¬ h-t´m-fn kz-tZ-in kn-dm-Pv (20), ]-tøm-fn kz-tZ-in-I-fm-b [-t\-jv, \n-[n≥-cm-Pv (22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-°v. j-Po-dn-s‚ am-Xm-hv: B-bni-°p-´n. k-tlm-Z-c-߃: k-eow, i-_o¿, i-^o¿, k¬-a, kw-e. sa-bv 4\v Pjo-dns‚ hn-hm-lw \n-›-bn-®-Xm-bncp-∂p. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam-¿-®-dn-bn¬. t]m-kv-‰v-tam-¿-´-Øn-\v ti-jw C-∂v D-®-tbm-sS J-_-d-S-°pw.

ho-«p-ImÀ D-d-§-p-¶-Xn-\n-sS Kr-l-\m-Y³ Xq-§na-cn-¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: ho-´p-Im¿ D-d-ßp-∂-Xn-\n-sS Kr-l\m-Y≥ Xq-ßna-cn-®p. Xm-sg-t°m-Sv A-Sn-b-∏p-dw ]-db-cp-Ip-gn-bn¬ tKm-]m-e≥ (65) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-°v i-–w tI-´p-W¿∂ ho-´pIm¿ hm-Xn¬ Xp-d-∂pt\m-°n-b-t∏m-gm-Wv tKm-]mes\ Xq-ßn-b\n-e-bn¬ I-≠-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. a-c-W-Im-c-Ww hy-‡-a-√. `m-cy: e-£v-an. a°ƒ: k-Pn, Ir-jv-W-Ip-am¿.

hn-hm-l\n-Ý-bw I-gn-ª bp-h-Xn ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn-¨p- -

\n-e-ºq¿: I-gn-™Zn-hkw hn-hm-l-\n-›-bw I-gn™ bp-h-Xn {]-Xn-{ip-X h-ct\msSm∏w ss_°n¬ k-©-cn-°-sh as‰m-cp ss_-°n-Sn®v a-cn®p. \n-e-ºq¿ cm-aw-Ip-Øv ]p¬-∏-‰ Ir-jv-W-s‚ aIƒ kv-an-X(23)bm-Wv Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se a-cn®-Xv. ]m-te-am-Sv kz-tZ-in-bpw kvanX-bp-ambp≈ hnhmlw I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N-bm-Wv \n-›-bn®ncp-∂-Xv. \n-e-ºq¿ Un-t∏m-bv°-Sp-Øm-Wv A]-ISw. \n-eºq¿ `m-K-Øv \n-∂v ]q-t°m-´pw-]m-Sw `m-K-tØ-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ C-h-cp-sS ss_-°pw cm-aw-Ip-Øv kztZ-in ]m-d-Ω¬ A-en(50) k©-cn® ss_-°pamWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. D-S-≥ Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bnseØns®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. am-Xm-hv: tZ-h-In. ktlm-Z-c-߃: c-ta-iv, Kn-co-jv, c-Xo-jv.

]-©m-b-¯w-Kw ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn-¨p

\n-e-ºq¿: aI-t\m-sSm∏w ss_°n¬ t]mhp-I-bmbn-cp∂ Xn-cp-hm-en ]-©mb-Øw-Kw Np-¶-Ø-d ]mep-≠-bn¬ A]-I-SØn¬s∏´v a-cn-®p. Xn-cphm-en ]-©m-b-Øn-se H∂mw hm¿-Uv C-√-Ø-vIp∂v sa-w_¿ Iq-t\-cn KoX(38)bm-Wv a-cn-®-Xv. Rmb-dm-gv-N D-®Ign™v \m-tem-sS-bm-Wv A]-ISw. aI≥ hn-jv-Wp-hm-Wv ss_-t°m-Sn-®n-cp-∂-Xv. ]m-ep-≠ PMv-j-\n¬ F-Xn-tc h-∂ ss_-°n¬ C-Sn®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°‰ Ko-X-sb D-Ss\ Bip]-{Xn-bnseØn-s®-¶n-e-pw -c-£n-°m-\m-bn√. hn-jv-Wp-hn-\v Im-cy-am-b ]-cn-°n-√. Ko-X-bp-sS FS-°-c-bnse ho-´n¬ t]m-bn Xn-cn-sI Xn-cp-hm-en-bn-te°v t]m-hptºm-gm-bn-cp∂p A]-I-Sw. `¿-Øm-hv: c-ho{μ≥. a-°ƒ: hn-jv-Wp, Pn-jv-Wp, b-ZpIr-jv-W≥.

a-IÄ¡p ]n¶mse am-Xm-hpw a-cn-¨p Xm-a-c-t»-cn: aIƒ acn®v HºXmw Znhkw amXmhv acn-®p. ]q-\q¿ F-tÃ-‰v sIm-°w th-cp-Ω¬ ]-tc-X\ - mb D- b - n-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ω(72)bmWv C∂se acn®-Xv. Ch-cpsS a-Iƒ km-d H-º-XpZn-h-kw apºmWv acn-®Xv. a-‰p-a° - ƒ: Ip-™m-bn-», ssk-\_ - , kp-sseJ. a-cp-a° - ƒ: ap-lΩ - Z- v, D-ssk≥ (a-Sh - q¿), Im-knw.

tam-¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-\n-b-≥ sI.kn.ssh.Fw Xriq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \n-c-h-[n {]-ÿm-\ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w h-ln-°p-I-bpw sN-bv-X tam¨kn-t™m-¿ tXm-a-kv X-e-®n-d (82) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnem-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn™v 2.30\v tN-cpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬ \-S-Øpw. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dm-t^-¬kv ]-≈n hn-Im-cn-bm-bn-cns°-bm-Wv a-c-Ww. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn {]ÿm-\w, tI-{μ te-_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-LS-\-bm-b kn.F-¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-hbp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln-®n´p-≠v. 1978em-Wv tam-¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e-`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn-≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv am-kn-I-bp-sS ÿm-]-I-\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bn-cp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hnIm-cn-bm-bn tk-h-\a-\p-jvTn-®n-´p-≠v.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

^m-¯n-a

Kn-cn-P

^m-¯n-a

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À

C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p]-dº - v Ip-Sn-sh-≈ ip-≤oI-cW - πm‚n-\v k-ao-]wIn-Wm-°q¬ h-be - n-∏mØv lu-kn-¬ kn hn F≥ Im-kn-an-s‚-bpw sI hn A-eo-ab - p-sS-bpw a-Iƒ ^m-Øn-a (40). k-tlm-Zc - ߃: km-_n-d, dp-Jn-b, B-bn-i, ssd-lm-\Ø - v, l-∂Ø - v, d-lva - Ø - v, km-ZnJv (ku-Zn), A-_p, dm-knJv (_mw-•q¿), A-^o-Zv (hn-Zym¿-Yn, C-cn-°q¿ Kh. l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ), B-_n-Z.

a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- (dn-´.- sI.F-kv.B¿.Sn-.kn).- a-°ƒ-: PntX-jv- (sF.F-kv-.B¿.H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.- ktlm-Z-c-߃-: hn- sI thWp-tKm-]m¬,- A-a-e (]nW-dm-bn),- h¬-k-e (amº),- Ko-X (Iq-Øp-]-dºv),- do-Ø.-

]m-e-°m-Sv: tÃ-Un-bw ]cn-k-c-sØ C-μn-cm \-Kdn-ep≈ ]-tc-X-\m-b B‰-t°m-b-bp-sS (lw-k) `m-cy ^m-Øn-a (62). J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11 \v ap-{Iw-Im-´v J_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: Dssa-_m-\p, Pp-ssa-e, djo-Zv, j-l-dm-_p-Zo≥, lm-cn-kv, jm-Pn. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m-\p, km-PnX, jm-Pn-X, ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿.

X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, Ir-jv-W-Zm-k≥. acp-a-°ƒ: ]-Xva, ssj-eP.

\m-cm-b-W³

C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ Ac-bm-°¬ \m-cm-b-W≥ (83). `m-cy: tZ-h-In. a°ƒ: e-£v-a-W≥ (hn-a-ptZ-hn-b-½ C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv X-e- ‡-`-S≥), cm-Po-hv (B¿an), k-t¥m-jv, a-tl-jv t°m-s´ ]-tc-X\ - m-b I(B¿-an), A-Ωp-P. a-cp-aeym-S≥ tKm-hn-μ≥ \ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt- ©- °ƒ: P-b-e-£v-an, tPymXn, io-e, \o-X, a-t\m-lcn H-Xt- bm-Øv tZ-hn-bΩ (82). a-°ƒ: k-Xy-hX - n, e- c≥. £va - n-°p-´n (A-[ym-]n-I, tcm-ln-WnIm-™n-te-cn F.F¬.]n, kvI - qƒ), Ir- Xn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈n-bnse Im-cm-bn- tcm-ln-WnjvW - ≥. a-cp-a° - ƒ: P\m¿-±\ - ≥, hm-k¥ - n, ]-tc- (65)-. `¿-Øm-hv-: Ip-™ncm-a≥.- k-tlm-Z-c-߃-: X-\m-b Ir-jvW - ≥ \cm-L-h≥,- am-Wn-Iyw.ºym¿.

tam-¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p

im-c-Z

k-^n-b l-Öp-½

cm-tP-{µ tam-l³

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en¬I-c- ho-´n¬ im-c-Z (75). a-°ƒ: I\-I-h-√n (sh-tè C-¥y ssπ-hp-Uv), I-\I-cm-P≥ (a-kv-°-Øv), c-am-h-Xn, A-Pn-X, Kn-cnP (A-[ym-]n-I), hn-\oX (A-[ym-]n-I). a-cp-a°ƒ: ]-hn-{X≥, Kw-Km[-c≥ (jm-¿-P), kp\n¬ (]-fl {Sm-h¬kv), a-[p (\n-jm {Smh¬-kv), tim-`.

X-®-\m-´p-I-c: a-Æm¿°m-Sv N-ß-eo-cn ]m-´Øn≥ ho-´n¬ A-∏p-Æn \m-b-cp-sS `m-cy Im¿-Xymb-\n A-Ω (72). a-°ƒ: ao-\m-Ip-am-cn, C-μp-a-Xn, tKm-]n-\m-Y≥, cm-a-Zmk≥, ]m¿-h-Xn, N-{μ-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\Ir-jv-W≥, i-¶-c-\m-cm-bW≥, kp-tc-jv, {]o-X, cPn-X, B-Xn-c. k-tlm-Z-c߃: tk-Xp-am-[-h≥, im-c-Z, k-Xo-tZ-hn.

X-e-t»-cn: X-em-bn \-h\o-Xw ho-´n¬ \m-c-ßm]p-dw ap≥ hym-]m-cn Sn ]n _m-e≥ (66). `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: P-jn-\, P-\n-j, Pnw-\, Pn¬-\. acp-a-°ƒ: [-t\-jv, dnPn¬. k-tlm-Z-c-߃: tam-l-\≥, cm-a-N-{μ≥, \m-cm-b-W³- \m-bÀ tc-h-Xn, \-fn-\n, ]p-jv-]Ip-≠w-Ip-gn: t_-U-Iw e-X, e-X. kw-kv-Im-cw th-fm-gn-bn-se C-´-°m-Sv C-∂p-®-bv-°v H-∂n-\v tN-hn-cn \m-cm-b-W≥ \m- tem-´-kv Sm-°o-kn-\p b¿ (78). `m-cy: Ku-cn-bk-ao-]-sØ iv-a-im-\Ω. a-°ƒ: N-{μm-h-Xn, Øn¬. _m-em-a-Wn, im-¥, hniz≥, \n¿-a-e, hn-im-em- ]mÀ-h-Xn-b-½ £≥ (Kƒ-^v), ]-tc-XIp-‰n-t°m¬: X-{≠w\m-b D-am-h-Xn. a-cp-a_-c-bn-se ]-tc-X-\m-b °ƒ: Kw-Km-[-c≥, _n-Pp, t_-Øq¿ I-Æ≥ \m-bA-\n¬, c-ay, kp-\n¬, ]- cp-sS `m-cy ap-√-t®-cn tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥.]m¿-h-Xn-b-Ω (90). a°ƒ: _-°-®n-b-Ω, `A-cp-a hm-\n, e-£v-an, ]-tc-Xt]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v cm-b \m-cm-b-Wn, IptIm-bn-∏-d-ºn¬ Ip-º-f- ™-ºp-\m-b¿. h-b-en¬ A-cp-a (88). `m- a-cp-a-°ƒ: Ip-≠≥ \mcy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: b¿, {io-[-c≥ \m-b¿, N-{μ≥, \m-cm-b-Wn. a-cp- Im¿-X-ym-b-Wn, X-ºm≥ a-°ƒ: kp-[, cm-[m-Ir- \m-b¿, cm-L-h≥ \mjv-W≥. b¿.

X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-cn-bm-S≥ _mtbm-Øv D-a¿-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, Ip-™n-aΩp, A-–p¬ d - l - ow, Ip™n-sam-bvX - p (C-cp-hc - pw ku-Zn), Xm-ln-d. a-cp-a°ƒ: sIm-fØ - m-bn lmjnw, A-–p-∂m-kn¿ (Zp_-bv), \-Pva - , dp-Ivk - m-\, km-Pn-Z. k-tlm-Zc - ß - ƒ: lp-k≥, Ip-™Ω - q-´n, \_o-kp, ]-tc-Xc - m-b aΩp, _o-hn.

X-e-t»-cn: tIm-f-Pv hnZym-`ym-k h-Ip-∏n¬-\n∂v hn-c-an-® ko-\n-b¿ kq-{]-≠v Pn-√m tIm-SXn-°-Sp-Ø am-tam-´n lu-kn¬ Fw cm-tP{μ tam-l≥ (57). ]-tcX-cm-b cm-a-s‚-bpw-˛kp-\o-X-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: {]-`. aIƒ: tiz-X. a-cp-a-I≥: hn-tP-jv (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c-߃: ]p-jv]-h-√n, A-\-μ-h-√n, t{]-ta-{μ tam-l≥, hn\-tb-{μ tam-l≥, ]tfl-{μ tam-l≥, ssite-{μ tam-l≥, kv-t\l-h-√n, k-\n¬.

ImÀXym-b-\n A-½

_m-e³

13 P\p-hcn 2014 Xn¶ƒ

I-eym-Wn t]-cm-{º: Im-b-Æ sX-s°am-cymw-ho-´n¬ I-eym-Wn (78). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b \-ºn B-im-cn. a-°ƒ: Im¿Xym-b-\n, ]-fln-\n, `mkv-I-c≥, ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥. a-cp-a°ƒ: kp-\n-X, ]-tc-X\m-b i-¶-c≥. k-tlmZ-c-߃: \m-cm-b-Wn, cm-L-h≥, Zm-tam-Z-c≥, `m-kv-I-c≥, ]-tc-X-cmb \m-cm-b-W≥, _me≥.

`mÀ-Kh- n Hm-at- »-cn: Cu-cq-Sv sIm√-t°m-Sv ]-tc-X\ - m-b thep-hn-s‚ `m-cy `m¿-Kh - n (86). a-°ƒ-: X-¶∏ - ≥, im¥, {]-Im-i≥, hn-Pb - ≥, i-in, e-X, ]-tc-Xc - m-b {io-[c - ≥, hn-em-kn-\n, k-tcm-Pn-\n, hn-\n. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, k-ck - Ω - , hn-Pb - Ω - , in-hZ- m-k≥, kp-aX - n, ]-tc-Xc - m-b hn-Pb≥, i-¶c - ≥Ip-´n.

A-Wn-b-d t]-cm-{º: ]-¥n-cn-°-c h-S-°-bn¬ ao-ج A-Wn-b-d (71). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b I-\nb≥. a-°ƒ: tZ-h-In, kn‘p, ]-tc-X-\m-b hn-Pb≥. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, {io-[-c≥, kp-\n-j.

e-£v-an

lw-k

ap-l-½-Zv

B-an-\-¡p-«n -

sam-bv-Xo³

cp-Ivan-Wn-

sa-l-_q-_v

Zm-tam-Z-c³

X-e-t»-cn: h-≈ym-bn KW-]-Xn t£-{X-Øn-\v k-ao-]w s]m-fn-°q¬ lu-kn¬ sNm-Δ e-£van (95). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b sNm-Δ I-Æ≥. a-°ƒ: cm-a≥, im-¥, \m-cm-b-W≥, k-Xn, Irjv-W≥, I-a-e. a-cp-a°ƒ: N-{μn, _m-e≥, iym-a-f, N-{μ≥, {]-`, chn. k-tlm-Z-c-߃: Ieym-Wn, ]-tc-X-cm-b am[-hn, am-Xp, i-¶-c≥.

a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv ta-te-]n-Sn-b≥ lw-k (76). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: kp-sseJ, D-Ωp-k¬-a, B-an-\, sam-bv-Xp-´n (Pn-±), l-_o_v (Pn-±), A-–p¬ -kemw. a-cp-a-°ƒ: km-Pn-Zv, ssa-aq-\, l-ssk-\m¿, d-^o-Jv.

Xm-a-c-t»-cn: ]q-\q¿ tIm-fn-°¬ B-\-°p-gn°¬ F≥.sI.kn ap-lΩ-Zv (ss{U-h¿ ap-l-Ω-Zv˛58). `m-cy: F.Sn ssk-\-_. a°ƒ: j-do-\, j-_v-\, jao¿, jm-Zn-\. a-cp-a-°ƒ: hn sI Pm-_n¿ (h¿-Øam-\w Zn-\-]-{Xw), lm-jn^v ]q-aw-K-e-Øv (Pn.Fw.bp.]n kv-Iqƒ I-∂q¿), C¿-jm-Zv (Zp-_bv), j-ao-a (]q-\-Øv), ktlm-Z-c≥-am¿: A-Ω-Zv-Ip´n, aq-k, sam-bv-Xo≥, kpss_-Z, dw-e.

N-ß-cw-Ip-fw: Im-fm®m¬ hn-f-°-{X h-f∏n¬ A-–p-√-°p-´n-bpsS `m-cy B-an-\-°p-´n (Ip-™n-tamƒ˛75). a°ƒ: Ip-™n-a-c-°m¿, Ip-™p-´n, lw-k (bp.F.C), C-kv-amCu¬ (ku-Zn), ]-tc-X\m-b D-Æo≥-Ip-´n, Bbn-i, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: _m-h, ap-l-Ω-Zv, kp-sse-J, dw-e, _m_n-X, dw-kn-b, \-ko_.

sIm-bn-em-≠n: ]p-fn-bt©-cn In-g-t°-ho-´n¬ \m-K-Øpw-Im-hn¬ sambv-Xo≥ (65). `m-cy: \-^ok. a-°-ƒ: A-_q-_-°¿ (Zp-_-bv), D-ss\-k, P-aoe. a-cp-a-°ƒ: d-lv-a-Øv, d-^o-Jv, dn-bm-kv. ktlm-Z-c-߃: B-bn-i, Ip-™-–p-√, ]-tc-X-\mb A-kp, D-a¿, kpss_-Z, _-jo¿ ap-kveym¿.

Xm-\q¿: tim-`-]-d-ºv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w dn-´. A-[ym-]-I≥ ]-g-bh-f-∏n¬ I-Æ-s‚ `m-cy cp-Ivan-Wn (75). a-°ƒ: tZ-ho-Zm-kv, a-[p, {]o-X, jo-P, jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, kz-cq-]n-Wn, a-[pem¬, _m-_p.

ap-°w: I-√p-cp-´n I-fØn-߬ Zm-tam-[-c≥ (64). `m-cy: X-¶. a-°ƒ: Hm-a-\, {]n-b, kp-\n-X. acp-a-°ƒ: tam-l-\≥, {io-Pn-Øv, j¨-ap-Jw.

N-{µ-a-Xn-b-½

N-ß-\m-t»-cn: s]-cp-∂ ap-cp-°p-th-en-∏-d-ºn¬ l-\o-^-bp-sS `m-cy kpsse-J (53). a-Sp-°-aq-Sv ]-≈n-∏-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: kp-^m\, A-\-kv. a-cp-a-I≥: \n-bm-kv.

sIm-√-I-S-hv: A-–p-dln-am-s‚ `m-cy kp-teJm _o-ho(78). a-°ƒ: jm-Pn,l-Δm D-Ω,]mØm-bn, ssk-\-_, kmen,ju-°-Øv, X-°-aWn.

A-co-°m-Sv: ]-tc-X-\mb ]p-fn-ßm-t©-cn sambv-Xo≥ lm-Pn (dn-´-. tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv c-PnÃm¿) a-I≥ ]p-fn-ßmt©-cn sa-l-_q-_v (39). (A-co-°m-Sv ]nw k¨kv lm¿-Uvthgvkv D-Sa). am-Xm-hv: I-p-™n-∏mØp-´n (tX-™n-∏m-ew). `m-cy: A-^o-^. a-°ƒ km-_n-Øv , sam-bv-Xo≥, ap-l-Ω-Zv, jw-eo¬, dn≥j. k-tlm-Z-c-߃: amap-t°m-b, D-ss_-Zp-√, A-_q-´n, A-_v-Zp¬ lao-Zv, _p-jv-d C-kva-mCu¬.

k-c-k³

eq-t¡m-kv

]-ßm-£n-b-½ tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 18˛mw hm¿-Uv ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ tKm]m-e-]n-≈-bp-sS `m-cy ]-flm-£n-b-Ω (85) . a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W]n-≈(-F¬-sF-kn No^v A-ssUz-k¿),-cm-tP{μ≥-]n-≈(-sI.-F-kv-.C._n.,-A-º-e-∏p-g),-cm-Pe-£v-an,-cm-Po-h≥,-cm-PΩ. a-cp-a-°ƒ: {]-`,-D-j,-P-b,c-Lp-\m-Y≥-]n-≈,-]-tcX-\m-b i-in-[-c≥-]n-≈.

Jm-kn ap-l½- Z- v Xm-l A-co-°m-Sv: B-\t- dm-Uv dn-Xw ho-´n¬ ssI-Xm¬ ap-lΩ - Z- v Xm-lb - p-sS aI≥ Jm-kn ap-lΩ - Z- v Xm-l (10 am-kw) _mw•q-cn-¬ acn®p. am-Xm-hv: Ip-™n-Øm≥ am-fn-tb°¬ d-ao-j. k-tlm-Zc≥: lm-\n ap-lΩ - Z- v Xm-l.

Sn-\p Xn-S-\m-Sv: ]q-h-tØm-Sv Im-™n-c-Øm-\w sXt° h-b-en¬ t_-_nbp-sS a-Iƒ Sn-\p (17). Cu-cm-‰p-t]-´ K-h lb¿-sk-°≥-U-dn π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp∂p.

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv hm-c-\m-Sv ]m-´pIp-f-ß-c ho-´n¬ ]n Fw {]-`m-I-c-s‚ `m-cy N-{μ-a-Xn-b-Ω (70). a°ƒ:A-P-b-Ip-am¿,im¥-Ip-am¿,-a-Wn-em¬, P-b-Ip-am¿, D-√m-kv,-_nPp-tam≥. a-cp-a-°ƒ:c-P\n,-ssk-Pm-tamƒ,tcWp,-jo-Pm-tamƒ,-A-©ptamƒ.

kp-{_-lv-a-Wy A-¿À

kp-sse-J

]q-™m¿: ]-\-®n-∏m-d A-d-bv-°¬ aTw dn-´ sl-Uv-am-ÿ F≥ kp{_-lv-a-Wy A-ø¿ (80). `m-cy: e-fn-Xmw-_n-I Xncp-h-\-¥-]p-cw Nn-∂-Nme Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \m-cm-b-a-kzm-an (Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v), cm-a-\m-Y≥ A-c-hnµ³ (apw-ss_), i-¶¿ (Nm¿D-Z-bw-t]-cq¿: ^n-j¿t´-Uv A-°u-≠‚ v, ]msa≥ tIm-f-\n-°p k-aoem), ]-tc-X-\m-b F F]w ]-S-∂-bn¬ A-c-hnkv tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ μ≥(56). `mcy: h-kp-aXn. (F¬.sF.kn).

kp-te-Jm _o-ho

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e ap\n-kn-∏¬ 15˛mw hm¿-Uv k-c-km-e-b-Øn¬ Fw k-c-k≥ (79). `m-cy: eoe.-a-°ƒ: -k-en-tam≥,-kPn-tam≥,-t\m-_n,-t\m-P.a-cpa-°ƒ:ao-c-`m-bn,-Pok(-am-Iv-U-h¬),-A-\nb≥(-B-\-μv s{S-tU-gvkv,ssh-°w),-kpjo¿(Xr-∏q-Wn-Øp-d).

s]m≥-Ip-∂w: am-¥-c hS-t»-cn¬ eq-t°m-kv (83). `m-cy: G-en-°p-´n I∏m-Sv s\-√n-bm-\n- Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-®mΩ, tPm¿-Pv, kn-kv-‰¿ hn\o-X, tam-fn, tdm-bn, B≥-kn, sS- n, km-Pp. a-cp-a-°ƒ: h¿-°n-®≥, B≥-kv, Hu-tk-∏-®≥, sIm-®p-dm-Wn, tXm-am®≥, sd-Pn, en≥-kn.

A-_q-_-¡À _mep-t»cn: In-\m-eq¿ \o-sf-∏-d-ºn¬ A-_q_-°¿ (63). dn-´. In-\meq¿ F-tÃ-‰v. `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, a-\m-^v, A-ko-\, d-ko\. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ In-\m-eq¿, ap-l-Ω-Zv Ajv-d-^v In-g-t°m-Øv, bmkn-^ Iq-fn-t∏m-bn¬, dlo-\ I-Æm-Sn-s∏m-bn¬. k-tlm-Z-c-߃: A-_vZp¿-d-lv-am≥, A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, B-ky, A-_vZp¬ A-ko-kv (a-Wnbq¿ F-®v.F-kv.F-kv), A-_v-Zp¬ jp-°q¿ (F≥.-sF.-F tIm-f-Pv, I-S-h-Øq¿), A-_v-Zp¬ k-emw, A-en, e-Øo-^v (Fw.Fw l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ, ]-c∏n¬).

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-\n-b-≥ sI.kn.ssh.Fw Xriq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \n-c-h-[n {]-ÿm-\ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w h-ln-°p-I-bpw sN-bv-X tam¨kn-t™m-¿ tXm-a-kv X-e-®n-d (82) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnem-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn™v 2.30\v tN-cpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬ \-S-Øpw. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dm-t^-¬kv ]-≈n hn-Im-cn-bm-bn-cns°-bm-Wv a-c-Ww. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn {]-ÿm-\w, tI-{μ te_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-L-S-\-bm-b kn.F¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-h-bp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln-®n-´p-≠v. 1978emWv tam-¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e-`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv am-kn-I-bp-sS ÿm-]-I-\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bn-cp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hn-Im-cn-bm-bn tk-h-\a-\p-jvTn-®n-´p-≠v.

ss_-¡n- jmÄ Ip-Sp-§n ho-W hn-ZymÀ-Yn-\n _-kv I-b-dn a-cn-¨p _-Zn-b-Sp-°: Nq-cn-Zm¿ jmƒ N-{I-Øn¬ Ip-Spßn ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W hn-Zym¿-Yn\n _-kv I-b-dn a-cn-®p. Ipº-Um-sP X-e-bv-°m kztZ-in-\n-bpw I¿-Wm-S-I DPn-sd F-kv.Un.-Fw tIm-fPn-se C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n-bp-am-b i-in-{]-`(21)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®-bv-°v H-∂-c-tbmsS I¿-Wm-S-I ]p-Øq¿ s_m-fp-hm-dn-em-Wv A-]-ISw. G-I-k-tlm-Z-c\pw ]p-Øq¿ kz-Im-cy tIm-f-Pnse em-_v sS-Iv-\o-jy-\pam-b a-tl-jvIp-am-dn-s\m∏w ss_-°n¬ t]mI-sh-bmWv A]-I-Sw. tdm-Unte-°v sX-dn-®p-ho-W hnZym¿Yn\nbpsS tZlØv ]n∂m-se-sb-Øn-b I¿-Wm-S-I {Sm≥-kv-t]m¿-´v _-kv I-b-dn-bn-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-º-Um-sP P-b-\-K¿ D-∏-¶-f am¿-∏n-\-Sp-°-bn-se t]m-Ãv-am-ÿ i-¶-c \mcm-b-W `-´v-˛-k¿-h-{io- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

Ìu s]m-«n-s¯-dn-¨v s]m-Å-te-ä bphXn a-cn-¨p

Kq-U-√q¿: Ãu s]m-´n-sØ-dn-®v s]m-≈-te-‰v tIm-gnt°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Kq-U-√q¿ cm-P-tKm-]m-e-]pcw kz-tZ-in s]-cn-°≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy k-Pn(42)bmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11\m-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™ am-kw 14\v ho-´n¬ `-£-Ww ]m-N-Iw sN-øp-∂Xn-\n-sSbmbncp∂p s]m≈-te-‰-Xv.

a-kv-¡-¯n \n-cym-X-\m-bn

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ D ≥-sam-´-bn-se a-kv-dq¿ a-l-en¬ ao-Ø-se a-e-b°-c aq-k (62) a-kv-°Øn¬ \n-cym-X-\m-bn. ]tc-X-cm-b s]m-bn¬ a-Ωphn-s‚-bpw \-^o-k-bp-sSbpw a-I-\m-Wv. `m-cy: kpl-d. a-°ƒ: dn-kv-hm≥, dPo-\, dn-b. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ P-∫m¿ (Zp-_-bv), X-Pvko-\. k-tlm-Z-c-߃: ssJ-dp-∂n-k, Jm-en-Zv, D-kv-am≥. J-_-d-S-°w C-∂v H∂n-\v X-e-t»-cn sk-bv-Xm¿ -]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

bp-hm-hn-s\ Im-«m-\ N-hn-«n-s¡m-¶p

Kq-U-√q¿: Im´m-\-bpsS B{I-a-W-Øn¬ bphmhv acn®p. ]-¥-√q¿ sIm-f-∏-≈n kz-tZ-in am-cn-bp-sS aI≥ c-hn-N-{μs\(31)-bm-Wv Im-´m-\ N-hn-´n-s°m-∂Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 7.30\m-Wv kw-`-hw. Ir-jn-bn-SØn¬ \n-∂v am-Xm-hv tbm-K-Ωm-fn-s\m-∏w tPm-en-Ign-™v ho-´n-te-°v a-S-ßp-tºmgmWv kw`-hw. ar-XtZ-lw ]-¥-√q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

e-£v-an -

A-tim-I³

I-Xn-bm-ap -

]m-¯p-t½-bv

]m¯p

\m-kÀ

ssk-\-_ l-Öp-½

tNm-bn-¨n-¡p-«n

sIm-f-Øq¿: ]-Sn-™mtd-°-c ]q-f-sØm-Sn ]tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy e-£v-an (95). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b _me-kp-{_-lva-Wy≥, ]fl-\m-`≥, ap-Ip-μ≥, _m-e-Ir-jv-W≥, Im¿Xym-b-\n. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, k-tcm-Pn\n, c-am-tZ-hn, ]-Xv-an-\n.

Ip-‰ym-Sn: I-t≠m-Øv C√-Øv I-f-Øn¬ A-timI-≥ (64). `m-cy: b-timZ. a-°ƒ: do-P, {]-tam-Zv, d-o-\. a-cp-a-°ƒ: _me≥ (A-[ym-]-I≥ a-e∏p-dw D-Æym¬ bp.]n kv-Iqƒ), hn-\n-j, kXy≥. k-tlm-Z-c-߃: N-{μ≥, ]-tc-X-\m-b cmP≥.

sI.]p-cw: h-´-Øm-Wn B-en≥-Np-h-Sv A-c-¶Øn¬ lw-k-bp-sS `m-cy I-Xn-bm-ap (65). a-°ƒ: _-jo¿, I-_o¿, K-^q¿, B-bn-i, B-an-\ -_o-hn, jm-Pn, k-lo-d, ssk-_p, P-ko-\, P-ko-d. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, sslZ-¿, e-Øo-^v, ssk-X-ehn, _-jo¿, jm-^n, ss^k¬.

^-tdm-°v: Np-¶w \m-epIp-Sn-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b A-ssk-\m-cp-sS `m-cy ]m-Øp-tΩ-bv (80). a-°ƒ: A-–p¬ d-kmJv, a-Po-Zv, _n-®p, ssk\p-±o≥, ap-kv-X-^, ap-Po_v d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, kp-ss_-Z, Ban-\, k-°o-\, k-^n-b, ssl-dp-∂n-k.

ta-∏-bq¿; a-™-°p-fw ]tc-X\mb sam-bv-Xo≥ amÃ-dp-sS `m-cy ]m-Øp (72). a°ƒ: A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ (^p-ssPd), A-_v-Zp-dlow (J-Ø¿), ap-k-^¿ A-l-ΩZv (^p-ssPd), dm_n-b, k-°o-\. a-cpa°ƒ: ]n Fw Ip-™-lΩZv, Sn sam-bv-Xo≥, jmln-Z, km-ln-d, _m-kn-a.

F-e-Øq¿: ]-c-X-\m-b A-°-c-°m-c-I-Øv lwk-t°m-b-bp-sS a-I≥ F sI \m-k¿ (42). `mcy: j-ao-d. a-°ƒ: k¬a, j-co-^v. k-tlm-Z-c߃: bq-kp-^v, d-km-Jv, lp-kbv≥ (F-e-Øq¿ t\m¿-Øv im-Jm ap-kvenw- eo-Kv sk-{I-´-dn), _o-hn.

Xn-cq¿: ap-Øq¿ ]-tc-X\m-b _o-cm-hp-Æn-bp-sS `m-cy \m-ep-I-≠-Øn¬ ssk-\-_ l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _jo¿, \-^o-k, k-^n-b, dw-e. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXo≥ -lm-Pn, ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv l-k≥, apkv-X-^, k-°o-\.

sIm-bn-em-≠n: tN-en-b ]-Sn-™m-sd Ip-\n-bn¬ tNm-bn-®n-°p-´n (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b N-¶c≥. a-°ƒ: im-¥, eo-e, {io-[-c≥, cm-[, Ko-X, ]tc-X-bm-b ]p-jv-]. a-cp-a°ƒ: \m-cm-b-W≥, tim`-\, tI-f-∏≥, I-cp-W≥, K-tW-j≥, ]-tc-X-\m-b tNm-bn-°p-´n. k-©-b\w Xn-¶fmgvN.

A-Ðp-Ã

\m-cm-b-W-¸-Wn-¡À

]m-¯p-½p-

ssj-Pp

I-®³

ap-l-½-Z-en -

ap-l-½-Zv _m-h

A-¸p- \m-bÀ

ta-em-‰q¿: F-S-bm-‰q¿ sN-´n-bm≥-sXm-Sn A–p -√ (64). `m-cy: k-°o\. a-°ƒ: dn-bm-kv, aps√-bv-a, \-Pv-ap-∂o-k, \kv-dn-b, ap-kv-X-^.

X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W∏-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[-h≥, Ir-jvW-Zm-k≥.

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ s]cp-ß-W-°m-´v Ip-™o-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ωp (80). a°ƒ: ]-Xym-a, A-h-dp-´n, adn-bm-a, k-^n-b. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-, bq-kp-^v, ap-l-Ω-Z-en, ssk-\-_.

h-S-I-c: sN-Ω-c-Øq-cnse Xn-cp-h-tßm-Øv ssj-Pp (36). `m-cy: `m-h\ (A-[ym-]n-I). ]n-Xmhv: _m-e≥. am-Xm-hv: im¥. k-tlm-Z-c-߃: ss_-Pp, ssi-P.

h-S-I-c: ]p-©n-cn-an-√n-\v k-ao-]w Nm-tØm-Øv Xmsg-Ip-\n-bn¬ I-Æ≥ (94). `m-cy: \m-Wn. a°ƒ: l-cn-Zm-k≥, kp-aXn. a-cp-a-°ƒ: A-timI≥, ]p-jv-]-e-X.

Du¿-ßm-´n-cn: ssa-{X ]tc-X-\m-b ]m-d-°¬ lpssk≥ ap-kveym-cp-sS aI≥ ap-l-Ω-Z-en (43). `mcy: kp-sse-J. a-°ƒ: ap¿-jn-Z, a-Jv-kq-Zv, an-JvZm-Zv, ap-^o-Z.

sh-´w: ]-cn-bm-]p-cw I-Sh - Øv sN-db - ∏ - d - º - n¬ ap-lΩ-Zv _m-h (67). `m-cy: Cøm-Øp-Ip-´n (am-fp-Ωp). a°ƒ: ap-lΩ - Z- v dm-^n, A^vk - ¬, k-^o¿, tdm-kv\ - , _n≥-kn.

sIm-bn-em-≠n: ta-eq¿ t]mtÃm^n-kn-se dn-´. t]m-kv-‰v-am≥ hm-tbm-\ A-∏p-\m-b¿ (94). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n-A-Ω. a°ƒ: cm-[m-a-Wn, cm-[mIr-jv-W≥.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-g-b _-kvÃm‚n-\v k-ao-]-sØ hgn-tbm-c I-®-h-S-°m-c≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. C-cn°q¿ kz-tZ-in-bpw- ]-Sv-f sN-∂n-Iq-S-en¬ Xm-a-k-°mc-\p-am-b ]p-Øw-]-≈n A-_q-_-°-dm-Wv (55) a-cn-®Xv. C-∂-se cm-{Xn ho-´n-se-Øn-b D-S-s\ Ip-g-™pho-W Ct±-lsØ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. F-´p-h¿-j-am-bn ]-Sv-f-bn¬ Xm-a-kn-®p-h-cn-I-bmbn-cp-∂p. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: k-do-\, P-em-e, Pko-e, dm-jn-Z, \u-^n, \m-Pn-b. k-tlm-Z-c-߃: Ip™m-en, sam-bv-Xp, k-emw, ^m-Øn-a.-

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: ap-t≈-cn-b tZ-e-ºm-Sn-bn-se a-Wn-IWvT-s‚ `m-cy ]p-jv-]m-h-Xn(32)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-gn-™Zn-h-kw cmhn-se 11Hm-sS ho-´n¬ B-cp-an-√m-Ø-k-a-b-Øv Xqßn-a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. c-≠p-am-kw -ap-ºm-Wv hnhm-ln-X-cm-b-Xv. bphXn am-\-kn-Im-kzm-ÿy-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v _-‘p°ƒ ]-d-™p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥ aWn-bm-Wn-. am-Xm-hv: b-ap-\-.a-t©-iz-cw: D-Zym-h¿ kp-{_-“-Wy t£-{X-Øn-\v kao-]-sØ _m-e-Ir-jv-W-s\ (30) ho-Sn-\v k-ao-]-sØ a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b k-Rv-Po-h. am-Xm-hv: Pm-\-In. k-tlm-Z-c-߃: l-co-jv, {]-Xo-jv, k-t¥m-jv.

s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p

a-ª-¸n-¯w: hn-Zym-À-Yn-\n a-cn-¨p X-®-\m-´p-I-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Øv Zn-h-k-am-bn NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. B-cy-ºm-hv \m-bmSn-]m-d ]-cn-bm-c-Øv cm-[m-Ir-jvW-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmWv a-cn-®-Xv. Nn-In¬-k-bv-°mbn ]me-°m-Sv \n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. Ip-≠q¿-Ip∂v Sn.F-kv.F≥.Fw l-b¿-sk°-≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. amXmhv: tc-jv-a kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: c-Xo-jv.

ss{U-hÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn C-cn-°q¿: F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h-sd Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ]m-W-em-Sv hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ cm-tP-jv F-∂ cm-Pp(24) hm-Wv a-cn-®-Xv. Ir-jv-W-s‚-bpw ]n ]n btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: c-Rv-Pn-Øv, dn-Pn¬. a´-∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

]-g-b-ßm-Sn: Xm-hw sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w a[y-h-b-kv-I≥ s{S-bn-\n-Sn-®v a-cn-®p. ]-≈n-°-c F.Un.F¬.]n kv-Iq-fn-\p k-ao-]w em-k¿-˛-en-√n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ s]m-ßm-S≥ s^-en-Iv-kv (47) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wp kw-`-hw. `mcy: ^v-tfm-dn-b. a-°ƒ: s^-an-\, k-Pn-e, k-Pn-\. a-cpa-I≥: A-tP-jv. k-tlm-Z-c-߃: sP-dmƒ-Uv, sa_¬, \m≥-kn, a-dn-b-°p-´n, Pm-Iv -fn≥.

bp-h F-³-Pn-\o-bÀ a¡-bn sI-«n-S-¯n _-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p a-°: a-°-bn-se sI-´n-S-\n-¿-amW I-º\ - n-bn¬ sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv a-cn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬am-\p¬ ^m-cn-kv ku-Zn-bn-seØn-bX - v. I-gn-™ hym-gm-gN v- - apX-¬ k¬-am-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. Z-Ωm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ k-tlm-Zc - n kp-_n-\ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-bX - n-

s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°bn-se kp-lr-Øp-°-fp-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏´v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-√.

sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[n B-b-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN vcm-hn-se \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-bX - v. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. as‰m-cp k-tlm-Z-cn-: kp-lm-\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a°-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-XtZ-lw a-° io-j-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \S-]Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-d-S-°p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

tIm-´-bw: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- pw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®v k-tlm-Z-c-߃ a-cn-®p. ]mºm-Sn B¿.-sF.-Sn P-Mv-j-\n¬ C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\m-Wv A-]-I-Sw. hm-gq¿ ]p-fn-°¬-Ih-e I-Æ-¥m-\-Øv cm-Pp-hn-s‚ a-°-fm-b en-Pn≥ cm-Pp(20), ktlm-Z-cn en-am cm-Pp(25) F-∂nh-cm-Wv a-cn-®-Xv. ]m-d-ºp-g-bn-se _-‘p-hns‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øti-jw ss_-°n¬ ho-´n-te- en-Pn≥ °p a-S-ßp-tºm-gm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. en-Pn≥ kw-`-h-ÿ-e- a-cn-®-Xv. Øpw en-a B-ip-]-{Xn-bn-tesN-ss∂ A-t∏m-f B-ip-]°p-≈ bm-{X-bv-°nsS-bp-am-Wv {Xn-bn¬ \-gv-km-bncp∂p en-a.

en-a en-Pn≥ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-bmWv. amXmhv: en-k-Ω. k-tlm-Zcn: en-b cm-Pp.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

kz-Im-cy _-Ên-Sn-¨v ImÂ-\-Sbm-{XnI³ a-cn-¨p \nÀ-a-em-tZ-hn

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

sU-¶n-k¬

`m-kn

kp-`-{Zm½

]-¦-Pm-£n A-½

Ip-ªp-a-Wn

tNm-Xn

I-g-°q-´w: h-S-°pw-`m-Kw A¿-®-\-bn¬ hn hn-P-bIp-am-c-_m-_p-hn-s‚ (dn´. U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ hn.F-kv.F-kv.kn) `m-cy \n¿-a-em-tZ-hn (63). a°ƒ: cm-tP-jv (hn.Fkv.F-kv.kn), Zn-eo-]v (F-¬.]n.F-kv.kn). a-cpa-°ƒ: cm-Pn (sS-Iv-t\m]m¿-°v), ho-W (sS-Ivt\m-]m¿-°v).

Im-´m-°-S: B-\m-t°m-Sv tN-∂w-Im-Sv tIm-hn¬-hnf ho-´n¬ cm-a-N-{μ≥ \mb¿ (76). `m-cy: km-hn-{Xn A-Ω. a-°ƒ: Kn-cn-P-Ipam-cn, cm-tP-iz-cn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip, P-b-N-{μ≥ \m-b¿.

tIm-h-fw: ap-´-°m-Sv _tY¬ hn-fm-Iw ho-´n¬ sU-∂n-k¨ (87). `m-cy: Um¿-fn s_≥. a-°ƒ: sk-do-\m _m-bn, tU-hnUv, ]p-jv-]-cm-Pw, Um¿hn≥, Um-\n-b¬.

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ ¢m-cn-hn-f {]n-b a-μn-cØn¬ `m-kn (47). `m-cy: \-fn-\n. a-°ƒ: {]n-b, tcjv-a. a-cp-a-I-≥: _n-Pp.

I-g-°q´w: ]-Wnaq-e Be-hn-fmI-Øv ho´n¬ kp`-{Zm-Ω (88). k-tlm-Zc߃: k-c-kz-Xnb-Ω, ]-tc-X\m-b im-c-Zm-Ω, cp-‹n-Wnb-Ω, hm-kp-tZh≥-\mb¿.

ssh-°w: sN-´n-aw-K-ew I-co-Ø-d-bn¬ Ip-™p-aWn (tam-l-\≥-˛60). kwkv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: ko-\. a-I≥: A-\o-jv.

im-c-Z

I-eym-Wn t]-cm-{º: Im-b-Æ sXs°am-cymw-ho-´n¬ Ieym-Wn (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \-ºn Bim-cn. a-°ƒ: Im¿-Xymb-\n, ]-fln-\n, `m-kv-Ic≥, ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥. a-cp-a-°ƒ: kp\n-X, i-¶-c≥. k-tlm-Zc-߃: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, Zm-tam-Z-c≥, `mkv-I-c≥.

X-et- »-cn: Nn-d° - c - sI.Sn.]n ap-°n-se tdm-hen¬ k-^n-b l-÷p-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-cn-bm-S≥ _mtbm-Øv D-a¿-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, Ip-™n-aΩp, A-–p¬ d - l - ow, Ip™n-sam-bvX - p , Xm-ln-d. a-cp-a° - ƒ: sIm-fØ - m-bn lm-jnw, A-–p-∂m-kn¿ , \-Pva - , dp-Ivk - m-\, km-PnZ.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv ]q-g-\m-Sv \ocm-gn-t°m-Ww sX-ø-IwI-c ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tcX-\m-b Zm-tam-Z-c≥ \m-bcp-sS `m-cy ]-¶-Pm-£n A-Ω (88). a-°ƒ: kp-tc{μ≥ \m-b¿, kp-Z¿-i\≥ \m-b¿, kp-μ-tc-i≥ \m-b¿, k-Xn-Ip-am-cn, kpj-a-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: C-μn-c, t_-_n, kp-Ip-amcn, kp-tc-{μ≥ \m-b¿, a[p-kq-Z-\≥.

hm-K-a¨: tIm-´-a-e D-fp∏q-Wn Ip-∂-Øp-ho-´n¬ tNm-Xn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ip-™p-s]-Æv. a°ƒ: eo-em-Ω, X-ºn (ku-Zn A-td-_y), Ip-´∏≥, im-¥, kp-Ip-am-c≥ (aw-K-fw, {]m-tZ-in-I teJ-I≥), tim-`-\, k-entam≥, cm-P≥, {io-Ipam¿.

]mÀ-h-Xn-b-½ Ip-‰n-t°m¬: X-{≠w-_c-bn-se ]-tc-X-\m-b t_-Øq¿ I-Æ≥ \m-bcp-sS `m-cy ap-√-t®-cn ]m¿-h-Xn-b-Ω (90). a-°ƒ: _-°-®n-b-Ω, `hm-\n, e-£v-an.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: I-Æ≥ h-b-en¬I-c- ho-´n¬ imc-Z (75). a-°ƒ: I-\-I-h√n (sh-tè C-¥y ssπ-hp-Uv), I-\-I-cmP≥ , c-am-h-Xn, A-Pn-X, Kn-cn-P (A-[ym-]n-I), hn\o-X (A-[ym-]n-I). a-cpa-°ƒ: ]-hn-{X≥, Kw-Km[-c≥ , kp-\n¬ , a-[p , tim-`.

k-^n-b l-Öp-½

`mÀ-Kh- n Hm-at- »-cn: Cu-cq-Sv sIm√-t°m-Sv ]-tc-X\ - m-b thep-hn-s‚ `m-cy `m¿-Kh - n (86). a-°ƒ-: X-¶∏ - ≥, im¥, {]-Im-i≥, hn-Pb - ≥, i-in, e-X, ]-tc-Xc - m-b {io-[c - ≥, hn-em-kn-\n, k-tcm-Pn-\n, hn-\n. a-cp-a°ƒ: \-fn-\n, k-ck - Ω - , hn-Pb - Ω - , in-hZ- m-k≥, kp-aX - n.

lw-k a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv ta-te-]n-Sn-b≥ lwk (76). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: kp-sse-J, D-Ωpk¬-a, B-an-\.

sI ]n tI-i-h³ \-¼q-Xn-cn

kn-ÌÀ P-cmÀ-Zv

A-¶-½

G-en-¡p-«n hÀ-¡n

`mÀ-K-hn

tk-hyÀ-

]-Ø-\w-Xn-´: `m-K-h-XmNm-c-y-\pw tPym-Xn-j ]fin-X-\p-am-bn-cp-∂ Ip‰n-bm-\n-∏p-d-Øn-√-Øv tUm. sI ]n tI-i-h≥ \-ºq-Xn-cn(82). F≥.-Fkv.-F-kv. tIm-f-Pp-Ifn¬ kw-kv-I-y-Xw A[ym-]-I-\m-bn tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p-≠v. `m-cy: k-c-k-z-Xn A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: tUm. am-e-Xn-tZhn (dn-´.-{]-^. im-kvXmw-tIm-´ tIm-f-Pv), tUm. l-cn-l-c≥ (-dn-´, F-Un-‰¿ F≥-ssk-Ivtfm-]o-Un-b C≥-Ãn-‰-yp´v) tUm. -{io-\n-hm-k≥ (dn-´. sl-Uv am-ÿ sk‚ v tPm¿-Pv au-≠v ssl-kv-Iqƒ ssI-∏´q¿). a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥ \-ºp-Xn-cn((dn-´. {]-^-.) tUm.-c-am-tZ-hn (A-[ym-]n-I, _n.F≥.hn. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Ipƒ Xn-cp-h-√w, Xn-cph-\-¥-]p-cw) {io-e-Xm tZ-hn (A-[ym-]n-I, \-cnbm-]p-cw).

Cu-cm-‰p-t]-´: sIm-®p-I≠-Øn¬-I-c kn-ÿ Pcm¿-Zv(en-√n-˛72). kw-kvIm-cw C-∂v I-Æq¿ ]-ømº-ew aTw sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X I-Æq¿ D¿kp-en≥ tIm¨-sh‚ v Aw-K-am-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-߃: sk-_m-kv‰y≥, ta-cn(bp.F-kv.F), ]-tc-X-\m-b Hu-tk-∏®≥.

Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew: ]mc-bn¬ tXm-a-kn-s‚ `mcy A-∂-Ω (85). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10.15\v sN-ºv sk‚ v tXm-a-kv I-tØm-en-°m ]-≈n- skan-tØcnbn¬. ]-tc-X X-e-tbm-e-∏-d-ºv ]-¥-em-´v Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: Nm-t°m tXm-a-kv, t{X-kym-Ω, t_-_n, tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: sP≥-kn Nmt°m, tPm¿-Pv, B-\n.

tIm-Xw-K-ew: s\-√n-a-‰w I-c-bn¬ Im-´m-´p-Ip-f-Øv ]-tc-X-\m-b Im-´p-h-≈nbn¬ h¿-°n A-{_-lman-s‚ `m-cy G-en-°p-´n h¿-°n(82).kw-kv-Im-cw \m-sf 11\p \m-Sp-Im-Wn sk‚ v.tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: t{K-bv-kn, A-h-dm®≥, tPm-Wn, B‚-Wn, ]-tc-X-\m-b tSm-an, tPmkv Im-´p-h-≈n-bn¬. a-cpa-°ƒ: h¿-°n-®-≥, ]p-Xb-Øp-tam-ta¬ en-kn, sU-bv-kn, sj¬-_n.

tIm-X-aw-K-ew: C-©q¿ Xm-g-Øv ho-´n¬ C-Sym-Xnbp-sS `m-cy `m¿-K-hn(85). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X sXm-Sp-]p-g D-Sp-º-∂q¿ C©-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: c-hn, X-¶Ω, hn-P-b≥, h¬-k, efn-X, jm-Pn, i-in. a-cp-a°ƒ: A-Ωn-Wn, {]-`m-Ic≥, Ip-™n-Im¿-Øn-I, cm-P≥, k-Xy≥, Ip-am-cn, hn-Pn.

ap-≠w-th-en: t]m-S-°≠-Øv tk-hy¿(65). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p Nn-d-°¬ sk‚ v.tPm-k-^v ]-≈n- skan-tØcnbn¬. `m-cy: hntŒm-dn. a-°ƒ: tPm-jn, jn-_p, jo-P. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, an\n, D-j.

A-Ðp I-cow Cu-cm-‰p-t]-´: ]-Øm-g-∏Sn ]m-d-bn¬ A-–p¬ Icnw(54). I-J-_-d-S-°w \S-Øn. `m-cy: sF-j sh≈m-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-Øm¿, kPn. a-cp-a-°ƒ: B-kn-b, jw-\.

A-kv-aa-´m-t©-cn: _-km-dn-se Nn-√n- Im≥-hm-kn-Mv GP‚ v ]-tc-X-\m-b ]p-fn°-∏-d-ºn¬ ]n Fw ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy F sI Akv-a(60). a-°ƒ: \-ko-a, apw-Xm-kv, \u-jm-Zv(sIm®n a-fi-ew ap-kv-enw bqØv- eo-Kv P-\-d¬ sk-{I´-dn), _o-\. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-√m-–o≥, AIp-am-c³ Ip-∂-Ø-ßmSn: In-g-s°- –p¿-d-ln-am≥, \-Zo-d, A–p¬ A-ko-kv. ]-c-bv-°m-Sv ]m-≠mS-Øv Ip-am-c≥(78). kw-kvImcw C-∂v h-Sq-°-c iv-a-im- tcm-ln-WnXn-√-t¶-cn-: I-cp-h-≈n\-Øn¬. a-°ƒ: tkma≥, t_kn, hn-iz≥, kp- bn-se Im-cm-bn- tcm-lnWn- (65)-. `¿-Øm-hv-: Iptc-jv, tKm]n, D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: N{μ- ™n-cm-a≥.- k-tlm-Z-c߃-: cm-L-h≥,- am-Wnt_mkv, c-a, k-cn-X, _nμp, A-\n-X. Iyw.-

Kn-cn-P a-´-∂q¿-: ]-cn-bm-cw- t{ib-kn¬- hn- sI Kn-cn-P (64)-. `¿-Øm-hv-: ]n- hn- cLp-\m-Yv- .- a-°ƒ-: Pn-tXjv- (sF.F-kv-.B¿.-H, _mw-•q¿),- \n-Pn¬.-

\m-cm-b-W³ C-cn-°q¿: ªm-Øq¿ Ac-bm-°¬ \m-cm-b-W≥ (83). `m-cy: tZ-h-In.

tZ-hn-b-½ C-cn-°q¿: Nq-fn-bm-Sv X-et°m-s´ I-eym-S≥ tKmhn-μ≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Xn-bt- ©-cn H-Xt- bm-Øv tZ-hn-bΩ - (82).

C-cn-°q¿: s]-cp-hf - Ø - p]-dº - v Ip-Sn-sh-≈ ip-≤oI-cW - πm‚n-\v k-ao-]wIn-Wm-°q¬ h-be - n-∏mØv lu-kn-¬ kn hn F≥ Im-kn-an-s‚-bpw sI hn A-eo-ab - p-sS-bpw a-Iƒ ^m-Øn-a (40).

]p-cpj³

Hu-tk-^v tZ-h-kn

sNdn-bm³

_n-µp

tXm-∏pw-]Sn: ]-≈p-cpØn sI.Fw.]n. \-K-dn¬ Iph-fw \n-I¿-Øn¬ sI F¬ ]p-cp-j≥(78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: tPym-Xn, kn‘p, B-i, cm-tPjv. a-cp-a°ƒ: Zn-t\i≥, D-Zb≥, cm-tPjv, ku-ay.

Im-™q¿: X-´m≥-]-Sn Im-®-∏n-≈n Hu-k-t^ tZh-kn(86). kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p Im-™q¿ sk‚ v.ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn-¬. `m-cy: a-dn-bw (tXm-´p-h ]m-tßm-e Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: tPm-Wn, h¿Ko-kv, ^n-tem-an-\, sken≥, hn≥-kn Un.Fkv.F-kv., jm-Pp. a-cp-a°ƒ: tPm-fn, eq-kn, Pnjn, tPm-k-^v, tPm-bn.

tIm-X-aw-Kew: sN-dp-h´q¿ Nnd-ß-c sN-dn-bm≥ (50).kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v \m-en-\p s\√ntam-fw sk-‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n-bn¬. `mcy: eoe(dm-°m-Sv Ip∂-Øv IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: kuay, t_-kn¬. a-cpaI≥: km-_p.

tIm-X-aw-K-ew: Xn-cp-\-\¥-]p-cw _m¿-´≥-ln¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv Po-h-\-°m-cn sIm-®n-d-hnf Sn kn 49/873 hn-t\m-ZvIp-am-dn-s‚ `m-cy _nμp(43). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-In-´v \m-en-\v ssX-°m-Sv im-¥n-I-hm-SØn¬. tIm-X-aw-K-ew `qX-Øm≥-sI-´v s]m-bv-°m´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-°ƒ: \n-hn≥, \n-Xn≥.

^m-¯n-a ]m-e-°m-Sv: C-μn-cm \-Kdn-ep≈ ^m-Øn-a (62). a-°ƒ: D-ssa-_m-\p, Ppssa-e, d-jo-Zv, j-l-dm_p-Zo≥, lm-cn-kv, jmPn. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, B-Øn-° _m\p, km-Pn-X, jm-Pn-X, ]tc-X-\m-b A-_q-_°¿.

ImÀXym-b-\n A-½ X-®-\m-´p-I-c: a-Æm¿°m-Sv N-ß-eo-cn ]m-´Øn≥ ho-´n¬ A-∏p-Æn \m-b-cp-sS `m-cy Im¿Xym-b-\n A-Ω (72).

\m-cm-b-W-]-Wn-¡À X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø√q¿ ap-dn-b-¶-Æn I-f-cn°¬ ho-´n¬ \m-cm-b-W]-Wn-°¿ (75). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: tk-Xp-am-[h≥, Ir-jv-W-Zm-k≥. acp-a-°ƒ: ]-Xva, ssj-eP.

ssl-t¡m-S-Xn ap³ P-Uv-Pn P-Ìn-kv Sn FÂ hn-iz-\m-Y A-¿À A-´-cn¨p sIm-®n: ssl-t°m-S-Xn ap≥ PUv-Pn P-Ãn-kv Sn F¬ hn-iz-\mY A-ø¿(81) A-¥-cn®p. F-dWm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ C-∂-se cm-hn-se 9.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-¥yw. D-®ap-X¬ Nn-‰q¿ tdm-Un-se h-k-Xnbm-b _m-em-\-μ-`-h-\n¬ s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\v sh-® ar-X-tZlw ssh-Io-´v c-hn-]p-cw iv-a-im\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. No-^vPÃn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pnam¿, a-{¥n sI _m-_p, dn-´. Pkv-‰n-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ XpS-ßn \n-c-h-[n {]-ap-J¿ A-¥ymRv-P-en-b¿-∏n-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J A-`n`m-j-I-\m-bn-cp-∂ Sn sI e-£v-aW A-ø-cp-sS a-I-\m-b hn-iz-\mY A-ø¿ 1956¬ ap≥ A-Uz-°-‰v

^m-¯n-a

P- \ - d ¬ sI hn kq-cy\m- c m- b W A-øcp-sS Iogn-emWp {]mIv - S o- k v Xp- S - ß nb-Xv. an-I-® A-`n-`m-j-I-s\-∂p t]-sc-Sp-Øp. \n-Ip-Xn-\n-b-a-ßfn¬ A-Km-[ ]m-fin-Xy-ap-≈ C-t±-lw H-t´-sdkv-Ym-]-\-ß-fpsS \n-b-tam-]-tZ-jv-Sm-hm-bn-cp∂p. 1986 sk-]v-Xw-_¿ 8 \v tI-cf ssl-t°m-S-Xn-bn¬ P-Uv-Pnbm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄-sb-SpØp. Np-cp-ßn-b \m-fp-Iƒ-°p≈n¬ X-s∂ {]-K¬-`-\m-b P-Uv-

a-ª-¸n-¯w: hn-Zym-À-Yn-\n a-cn-¨p X-®-\m-´p-I-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Øv Zn-h-k-am-bn NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. B-cy-ºm-hv \m-bmSn-]m-d ]-cn-bm-c-Øv cm-[m-Ir-jvW-s‚ a-Iƒ tc-jv-a (17) bmWv a-cn-®-Xv. Nn-In¬-k-bv-°mbn ]me-°m-Sv \n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw c£n-°m-\m-bn√. Ip-≠q¿-Ip∂v Sn.F-kv.F≥.Fw l-b¿-sk°-≥U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hnZym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. amXmhv: tc-jv-a kp-μ-cn. k-tlm-Z-c≥: c-Xo-jv.

ss{U-hÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn C-cn-°q¿: F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h-sd Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. ]m-W-em-Sv hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ cm-tP-jv F-∂ cm-Pp(24) hm-Wv a-cn-®-Xv. Ir-jv-W-s‚-bpw ]n ]n btim-Z-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: c-Rv-Pn-Øv, dn-Pn¬. a´-∂q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

Pn-sb-∂ Jym-Xn t\-Sn. 1994 \hw-_¿ 11\v ssl-t°m-S-Xnbn¬\n-∂p hn-c-an-® ti-j-hpw \n-b-a-th-Zn-I-fn¬ hn-iz-\m-Yø¿ \n-d-™p-\n-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]ow tIm-S-Xn-bn¬ A-`n-`mj-I-\m-bn {]m-Œo-kv B-cw-`n-® A-t±-l-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\ afi-ew 2010h-sc U¬-ln-bm-bncp-∂p. 2010¬ sIm-®n-bn¬ Xn-cns®-Øn-b hn-iz-\m-Y- Aø¿ kmaq-lnI {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øv kPo-h-am-bn. an-I-® A-[ym-]-I-≥ IqSnbmb A-t±-lw `m-c-Xo-b hnZym-`-h-s‚ sN-b¿-am-\m-bn- {]h¿-Øn®p. c-kn-I-{]n-b F-∂ kw-L-S-\-bp-sS Np-°m≥ ]n-Sn® C-t±-lw cm-a-Ir-jv-W-tk-hm{iw Dƒ-s∏-sS kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-

∂p. {_m-“ P-\-k-aq-lw {]-knU-‚m-bn-cp-∂p. t]m-≠n-t®-cn-bnse A-c-hn-tμm B-{i-a-Øn-se ssew-Ko-I ]o-U-\-t°-kv At\z-jn-°m≥ X-an-gv-\m-Sv sslt°m-S-Xn A-Sp-ØnsS G-Imw-K Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\m-bn \n-ban-®-Xv hn-iz-\m-Y A-ø-sc-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-∂-Xn\v ap-tº A-t±-lw tcm-K-i-ø-bnem-bn. hr-°-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-Nap-ºm-Wv A-t±-l-sØ F-d-WmIp-fw teIvtjm¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. `m-cy:- c-Rv-Pn-\n hn-iz-\mY≥, a-°ƒ A¿-Pp≥ (bp. Fkv), cm-a-\m-cm-b-W≥ (_n-kn-\kv), kp-Pn-\n(bp.F-kv), a-cp-aI≥: hm-kp-tZ-h≥(bp. F-kv).

\m-cm-b-W³- \m-bÀ Ip-≠w-Ip-gn: t_-U-Iw th-fm-gn-bn-se C-´-°m-Sv tN-hn-cn \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (78). `m-cy: Ku-cnb-Ω.

C-kv-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´: h-´-°-bw h-en-b Ip-dp-ap-≈w X-SØn¬ C-kv-am-bn¬(70). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: _-jo-d. ]m-e-bw-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \-Po-_v, am-ln≥, B-cn-^, jnw-e, jn-P. acp-a-°ƒ: bq-k-^v, k°o¿, jm-Pn, j-\o¿, _oa, ap-_o-\(tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw)

tKm-]o-cm-P³ Xn-cph√: I-hn-bq¿ Xqºp-¶¬ a-e-bn¬ (Im™n-°p-∂n¬) ]-tcX\m-b ]m-∏≥-Ip-´n-bpsS a-I≥ tKm-]o-cm-P≥ (57). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ap-´Øp∏m-d s]m-Xp-iv-a-im\-Øn¬. `m-cy: `m-cXn. a°ƒ: Zn-hy, Zo-]vXn. a-cpa°ƒ: A\p, A-\o-jv.

Um-\n-tb B-ep-h: F-d-Wm-Ip-fsØ B-Zy-Im-e _-kvk¿-ho-km-b sh-Ãv tImÃvv D-S-a-bpw ^m-Œv dn-´. DtZym-K-ÿ-\p-am-b sI sI Um-\n-tb¬(90).kwkv-Im-c C-∂p D-®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\p Nq-≠n am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy:tIm-SpIp-f-™n ]m-e-Øpw-∏m-´v Ip-Spw-_mw-K-hpw B-ep-h ap-\n-kn-∏m-en-‰n Iu¨kn-e-dp-am-bn-cp-∂ dn-´.A[ym-]n-I A-∂-Ω. tIm¨-{K-kv v a-fi-ew sk-{I-´-dn-bm-bpw Pn-√m a-Zy-\n-tcm-[-\ I-Ωn-‰n {]kn-U‚m-bpw A-gn-a-Xn \n-tcm-[-\ k-an-Xn- Aw-Khp-am-bpw ]-tc-X≥ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v . a-°ƒ: sj¿-en, jm-P≥, {In-Ãn, sIm-®p-tam≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. cm-Pp tP-°-_v, A\p, F-{_-lmw Nm-t°m, jo-P.

]-co-Xv s]-cp-ºm-hq¿: I-≠-¥-d sN-¥m-c ho-´n¬ ]-co-Xv (63). `m-cy-: Xm-®n. a-°ƒ: _o-cm-kv, A-_q-_-°¿, sj-ao¿, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: sk¬-a, k-P-\. s^-an-e, d-jo-Zv.

cm-a-N-{µ³Ip-am-c-aw-K-ew-: ap-´-∏n≈n¬- sI F-kv- cm-a-N{μ≥- (56)-. `m-cy:- cm-[m-aWn-, B-e-∏p-g a-Æ-t©cn- ]-º-bn¬- Ip-Spw-_mwKw.--- a-°ƒ-: A-`n-em-jv({Xn-th-Wn- tÃm¿- A-Snam-en),- B-i,- A-\o-jv(ap-´w- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-SXn).--- a-cp-a-I≥-: _n-Pp (]pXp-°p-f-ß-c s]-cp-am-w-I≠w).

cm-P-¸³-\m-bÀ]-∂q¿-: A-cn-aw-K-e-Øvcm-P-∏≥-\m-b¿- (76)-.--- `mcy:- ]-tc-X-bm-b N-{μ-aXn.--- a-°ƒ-: ]-tc-X-\m-b l-cn,- P-b.--- a-cp-a-°ƒ-: emen,- cm-[m-Ir-jv-W≥.---

bp-hm-hv s{S-bn³-X-«n a-cn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: {Sm-°n-\v k-ao-]w t^m-Wn¬ kwkm-cn-®p-\n-∂ bp-hm-hv s{S-bn≥-X-´n a-cn-®p. ssa-\mK-∏-≈n Ip-º-f tIm-f-\n-bn¬ c-ho-{μ-s‚ a-I≥ c-RvPn-Øv(26) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 10.30Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. kw-`-hw t\-cn¬ I-≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ Hm-Sn°q-Sn-b-t∏m-tg-°pw bp-hm-hv a-cn-®n-cp-∂p. im-kv-XmwtIm-´ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZlw kw-kv-I-cn-®p. am-Xm-hv: h-k-¥. k-tlm-Z-c≥: cRv-Po-jv.

Po-¸v- Hm-t«m-bn-en-Sn-¨v- hr-²³- a-cn-¨p-

I-´-∏-\: Po-∏v- Hm-t´m-bn-en-Sn-®v- hr-≤≥- a-cn-®p.---- Ip-gnsØm-fp- Ip-gn-°-≠w- Xq-¶p-gn-bn¬- cm-P-∏≥-(76)- BWv- a-cn-®-Xv. ---Ip-gn-°-≠-Øv- h-®m-Wv- kw-`-hw- \-S-∂-Xv.---- ho-Sn\v- k-ao-]w- F-kv.-F≥-.Un-.]n.- {]m¿-Y-\-tbm-K-Øn\v- ti-jw- ho-´n-te-bv-°v- t]m-Ip-hm≥- Hm-t´m-bn¬- ItImin b-dp--tºm-gm-Wv- X-an-gv-\m-´n-te-°v- ]-Wn-°m-sc sImXn-cph√: I√p-¶¬ In-g- ≠pt]m-hp-∂ h-≠n-bn-Sn-®-Xv. D---- S≥- X-s∂ \m-´pt°-]-d-ºn¬ sI F Im¿- I-´-∏-\-bn-se kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬- FtImin (t_-_n˛65) Øn-s®-¶n-epw- a-cn-®p.---- Po-∏v- A-an-X-th-KX -- -bn-em-WvU¬-ln-bn¬ \n-cym-XFØ nb s X∂ t cm] n® v \m´ pI m¿A] -I-S-ap-≠m\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v I√p-¶¬ °n-b h-≠n-sb-Sp-°m≥- s]m-eo-kn-s\ A\p-h-Zn®nsk‚ v C-t·-jy-kv Hm¿- √.---- ]n-∂o-Sv- s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿- F-Øn- \m-´p-Im-sc Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk- A-\p-\-bn-∏n-® ti-j-am-Wv- h-≠n-sb-Sp-°m≥- \m-´pan-tØ-cn-bn¬. `m-cy-am¿: Im¿- k-Ω-Xn-®-Xv.---`m-cy-: ]-¶-Pm-£n.---- a-°ƒ-: k-l-tZ-h≥,- A-\n¬sk-eo-\, ]-tc-Xbm-b en√n-°p´n. a°ƒ; eoIp-am¿,- tam-fn,- kn-‘p. a----- cp-a-°ƒ-: kp-c,- k-Pn.---- kwtam≥ (tZm-l), _n-_n≥, kv-Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬- aq-∂n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬. ---en√n, I-piv_p. a-cp-aI-ºw-sa-´v- t]m-en-kv- ta¬- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.---Iƒ: [\y.

tem-dn sshZypXt]m-Ìn-en-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p-

s]-cp-ºm-hq¿: \n-b-{¥-Ww hn-´-tem-dn C-e-{Œn-Iv t]m-Ãn-en-Sn-®v ss{U-h¿ a-cn-®p. tIm-´-bw sN-ß∂q¿ sIm-gp-h-√q¿ ]-Zv-a hn-em-k-Øn¬ Im¿-Øn-tIb-s‚ a-I≥ k-Pn-Xv-Ip-am¿(40) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v 12 Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]p√p-h-gn sF.F≥.Sn.bp.kn. P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. D-S≥ tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

F-kv-X-¸m³ B-b-Øp-]-Sn: B-´p-Imc≥ ho-´n¬ t]-c-X-\m-b D-e-l-∂m-s‚ a-I≥ F bp F-kv-X-∏m≥(66). aqhm-‰p-]p-g A-kn.]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ Hm-^nkn-se dn-´.Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n-\p B-bØp-]-Sn \n-Xy-k-lm-bam-Xm-hn-s‚ ]-≈n-bnbn¬. `m-cy: a-dn-bw(Bb-Øp-]-Sn ]m-d-∏p-dw IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: sU-bv-kn(Im-\-U), tPm¨-k≥(Zp-_m-bv), kn-ÿ In-c¨ (kn.Fw.kn.]-©m-_v), kn-‘p, ^m.hn≥-k‚ v B-´q-Imc≥. a-cp-a-°ƒ: t_-_n tXm-∏n-em≥ A-bv-apdn(Im-\-U), sd-\n a™-fn(Ãm-^v \-gv-kv P\-d¬ B-ip-]-{Xn, F-dWm-Ip-fw), jm-Pn ]p-fn°¬.

Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ -bphmhv a-cn¨p Im-´m-°-S: hn-hm-lm-`y¿Y-\ \n-c-kn-® s]¨-Ip-´nsb-bpw k-tlm-Z-c-s\-bpw ho-´n¬-°-b-dn B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ X-e-bv-°-Sntb-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ k-tlm-Z-c≥ a-cn-®p. Ip-‰n-®¬ ]-cp-Øn-∏-≈n Ip-gn-b≥-tIm-Ww Nn-©p hn-em-k-Øn¬ in-h-cmP≥-˛-Ir-jv-W-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-`n-em-jv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. k-tlm-Z-cn Nn-©p (22) hn-s\ Kp-cp-Xcm-h-ÿ-bn¬ sa-Un-°¬-tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®n´p-≠v. I-gn-™ H-º-Xn-\v cm-hn-se 11\m-bn-cp-∂p kw-`hw. tI-kn-se {]-Xn-bm-b B-cy-\m-Sv tIm-´-bv-°-Iw Ip-f-hn≥-X-e ho-´n¬ D-Æn F-∂ D-Æn-Ir-jv-W (24) s\ kw-`-h-ÿ-e-Øp-\n-∂v t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p. I-gn-™ H-º-Xn-\v cm-hn-se 11\v Nn-©p-hn-s‚ ho-´n-se-Øn-b D-Æn-Ir-jv-W≥ Nn-©p-hn-s\ ssItb-‰w sN-øm≥ {i-an-®Xv A-`n-em-jv X-S-™p. Xp-S¿∂v D-Æn-Ir-jv-W≥ ssI-bn¬ I-cp-Xn-bn-cp-∂ C-cpºp-ss]-∏v D-]-tbm-Kn-®v A-`n-em-jn-s‚ X-e-bn¬ Xe-ßpw hn-e-ßpw A-Sn-®p. C-Xp X-S-bm-s\-Øn-b Nn©p-hn-\v X-e-bv-°pw tXm-fn-\pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. _-l-fw-tI-´v F-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv D-ÆnIr-jv-W-s\ t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®-Xpw ]-cn-t°-‰-hsc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xpw.

Hm-bq¿: kz-Im-cy _- nSn-®v h-gn-bm-{X-°m-c≥ acn-®p. Hm-S-\m-h-´w ap-´-d aWn-I-tWvT-iz-cw \n-c-∏phn-f ho-´n¬ X-¶-∏(60)\mWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v ct≠m-sS sh-fn-bw am-hn-f P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. sh-fn-bw `m-K-Øv \n-∂p Hm-S-\m-h-´-tØ-°v \-S-∂pt]m-hp-I-bm-bn-cp∂ X-¶-∏-s\ sIm-´m-c-`m-K-Øv \n-∂p Nm-Ø-∂q-cnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ F∂ kz-Im-cy _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]q-b-∏-≈n t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\m-bn sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: tim-`, k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥, im-en-\n.

sI-«n-S-¯n-Â\n-¶p ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p ]-d-hq¿: hm-Wn-Py-ÿm]-\-Øn-s‚ ap-I-fn-se ssI-h-cn-bn¬ C-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ -bp-hm-hv X-eIo-gm-bn a-dn-™pho-Wp a-cn-®p. s]-cp-º-S-∂ _ucn cm-a≥ ]-d-ºn¬ kp-{_“-Wy≥ a-I≥ c-Rv-PnXvv(34) B-Wp Zm-cp-W-ambn a-c-n-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn H-º-Xn-\v s]-cp-º-S-∂ I-h-ebn-ep-≈ i-‡n _n¬-Un-Mn-s‚ H-∂mw \n-e-bn¬ \n∂p Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Sn-sh-´p-∂-Xn-\mbn F-Øn-b-Xm-Wv bp-hm-hv . F-∂m¬ _m¿-_¿ tjm-∏n¬ Xn-c-°m-b-Xn-\m¬ ap-I-fn¬ t]m-bn ssIh-cn-bn¬ C-cn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp A-]-I-Sw kw-`hn-®-Xv.Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-c-∏-Wn-°mc-\m-bn-cp-∂p bp-hm-hv. `m-cy: [-\p. a-°ƒ: \n-c-Rv-P\, \o-c-Pv.

bp-hm-hv ho-Sn-\-I-¯v a-cn-¨ \n-e-bn Nm-h-°m-Sv: bp-hm-hn-s\ ho-´n-\-I-Øv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. a-W-Ø-e t_-_n-tdm-Uv cm-an ho´n¬ Ip-´m-∏p-hn-s‚-a-I≥ {]-`m-Xv(32) B-Wv a-cn-®Xv.s]-bn‚n-ßv sXm-gn-em-fn-bm-Wv. am-Xm-hv: hn-P-b, k-tlm-Z-c-߃: Zo-], k-‘y, kz-]v-\. Nm-h-°m-Sv t]m-eo-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

tam¬kn-tªm-À tXm-a-kv X-e-¨n-d A-´-cn¨p dao-k lk³ a-´m-t©-cn: Np-≈n-°¬ I√v tKm-Uu¨ sI Fw lk-s‚ `mcy dao-k lk≥(40). J-_-dS-°w C∂p 10.30 \p a-´m-t©-cn ]-Sn-™m-td-°m-Sv ap-lnbp-±o≥]-≈n J-_¿-ÿ-m\n¬. a°ƒ: A¿-^mkv, A¿-^o-\. a-cp-aI≥: A^o-^v.

k-Zm-\-µ³ I-f-a-t»-cn: I-ß-c-∏-Sn Xm-Wn-aq-e ho-´n¬ ]-tcX-\m-b th-em-bp-[≥ aI≥ k-Zm-\-μ≥(54). sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn√m sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p ]-tc-X≥. `m-cy: hmk-¥n. a-°ƒ: kzm-Xn, {ip-Xn.

Xr-iq¿: Im-Ø-en-Iv bq-Wn-b-≥ sI.-kn.ssh.Fw. Xr-iq-¿ A-Xn-cq-]-Xm U-b-d-Œ-dpw \nc-h-[n a-‰p{]-ÿm-\-ß-fp-sS t\-Xr-ÿm-\w hln-°p-I-bpw sN-bv-X tam-¨kn-t™m-¿ tXm-akv X-e-®n-d(82) A-¥-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn-™v 2.30\v tNcpw-Ip-gn ]-≈n-bn-¬. I-√q-¿ In-g-t° sk‚ v dmt^-¬kv ]-≈nhn-Im-cn-bm-bn-cn-s°-bm-Wv a-cWw. I-tØm-en-° sXm-gn-em-fn{]-ÿm-\w tI{μ te-_-¿ aq-hv-sa‚ v, A-¬am-b kw-L-S-\-bmb kn.F-¬.kn., sI.kn.F-kv.F-¬. F-∂n-hbp-sS cq-]-Xm kw-ÿm-\ U-b-d-Œ-¿ ]-Z-hn h-ln®n-´p-≠v. 1978em-Wv tam¨kn-t™m-¿ ]-Z-hn e`n-®-Xv. cq-]-Xm {]-kn-≤o-I-c-W-am-b sS-º-Ãv amkn-I-bp-sS ÿm-]I -- -\pw No-^v F-Un-‰-dp-am-bncp-∂p. Xr-iq-¿, ]m-e-°m-Sv cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ tZ-hm-e-b-ß-fn-¬ hn-Im-cn-bm-bn tk-h-\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v.

a¡-bn bp-h F-³-Pn-\o-bÀ sI-«n-S-¯n tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À a-cn-¨p; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v \n-¶p ho-Wv a-cn-¨\n-e-bn a-°: a-°-bn-se sI-´n-S-\n-¿-amW I-º\ - n-bn¬ sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-bd - m-bn-cp-∂ a-eb - m-fn bp-hm-hn-s\ sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v ho-Wp a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c-∏-d-ºv kz-tZ-in A-I_ v- ¿-˛i - c - o-^ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv (23) B-Wv a-cn-®X - v. F-´p am-kw ap-ºm-Wv k¬am-\p¬ ^m-cn-kv ku-Zn-bn-seØn-bX - v. I-gn-™ hym-gm-gN v- - apX-¬ k¬-am-s\ Im-Wm-Xm-bncp-∂p. Z-Ωm-an¬ Xm-ak - n-°p-∂ k-tlm-Zc - n kp-_n-\ sh-≈n-bmgv-N ap-X¬ t^m-Wn¬ _-‘s∏-s´-¶n-epw kzn-®v Hm-^m-bX - n-

s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ a-°bn-se kp-lr-Øp-°-fp-am-bpw kw-LS- \ - I - f - p-am-bpw _-‘s - ∏´v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-√.

sh-≈n, i-\n Zn-hk - ß - ƒ A-h[n B-b-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬Im-\pw km-[n-®n-√. Rm-bd - m-gN vcm-hn-se \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-bX - v. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv. as‰m-cp k-tlm-Z-cn-: kp-lm-\m ^n-tdm-kv. hn-h-c-a-dn-™v Z-Ωm-an-ep-≈ k-tlm-Z-co-`¿-Øm-hv ap-\o¿ a°-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p-≠v. ar-XtZ-lw a-° io-j-bn-se In-Mv ss^-k¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \S-]Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm°n a°bn¬ J_-d-S-°p-sa∂v _‘p-°ƒ ]d-™p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: tZ-io-b-]m-X 213 \m-´p-I¬ t]m-en-kvtÃj\p k-ao-]w tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v Im¿bm-{X-°m-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. c-≠pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-°v. a-e-∏p-dw tImUq¿ I-√m-bn A-–p¬ a-Po-Zns‚ a-I≥ P-ko¿ (24), a-t©-cn ap-≈-ºm-d ]m-e-°m-´p-sXm-Sn C√ym-kv (30) F-∂n-h-cm-Wp a-cn®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-cm-bn-cp-∂ a-e∏p-dw tIm-Uq¿ ]m-e-°¬ \n-c∏n¬ iymw-Zm-kv (24), a-ßm-´p]p-ew ]q-h-√q¿ I-_o¿ (25) F∂n-h-sc Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-

C-√ym-kv P-ko¿ ∂-se ]p-e¿-s® 3.-30\v \m-´pI¬ t]m-en-kv tÃj-\-Sp-ØmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ]m-e°m-Sv \n-∂p a-e-∏p-d-tØ-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw s]-cn¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p tIm-b-ºØq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-

∂ tem-dn-bp-am-Wp \n-b{¥-Ww sX-‰n Iq-´n-bn-Sn-®Xv. d-lv -a-Øm-Wv a-c-Ws∏-´ P-ko-dn-s‚ am-Xm-hv. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l¿km-enw, P-kv-an-\, Pmkn¬. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v I-co-]-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-t©-cn ap-≈ºm-d Sn sI lw-k tdmUn¬ ]m-e-°m-´p-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv F-∂ \m-Wn-bp-sS a-I\m-Wp ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv. `mcy: kp-ssa-d. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, ap-l-Ω-Zv lm-jnw. ktlm-Z-c-߃: _-jo¿, k-eow, B-bn-jm-_n, _-Z-dp-∂n-k.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-13  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-13