Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

Ip-ª-Ðp-Ã lm-Pn

c-Xv-\m-I-c³

lp-kbv³

tPm-kv

hn-√ym-∏-≈n: ap-kvenwP-am-A-Øv ap-Jy-c-£m[n-Im-cn-bpw ]u-c-{]-ap-J\p-am-b hn-√ym-∏-≈n t]cm-°q¬ H Sn lu-kn¬ Ip-™-–p-√ lm-Pn (75). `m-cy: B-bn-i a-°ƒ: Pm-knw, P-ao-e, ^-ko-e, X-kveo-\, P-ko-e. a-cp-a°ƒ: k-eow (Im-°p-\n), ]-tc-X-\m-b a-Po-Zv, Jmen-Zv, \-ko-d (hm-Wnta¬). J-_-d-S-°w C-∂v Im-e-Øv HºXn\v hneym-∏-≈n Pp-ap-A-Øv ]≈n-bn¬.

ao-©-¥: dn-´. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ (tIm¿-]td-j≥) ]m-e-ßm-S-Øv cXv-\m-I-c≥ (67). ]-tc-Xcm-b ti-J-c≥-˛-{io-a-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: i-in-[c≥ (dn-´. thmƒ-´m-kv), kp-P-\-]m¬ (_n-kn-\ v). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

am-hq¿: s]-cp-hb¬ tImWm-d-ºØvv lpkbv≥ (80). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: lk≥-tIm-b, A-–p¬ d-kmJv, DΩ¿, l-eo-a. acp-a°ƒ: tIm-b-tam≥, \m-k-¿, ^m-Øn-a, X-^vko¬. a-ønØvv \akv-Imcw C-∂v cm-hn-se I-t√cn sF.kn-.kn a-kv-Pn-Zn¬.

cm-a³ sN-«n-bmÀ

s]-cp-h-≈q¿: ]-dºn¬]o-Sn-I ˛ sIm-S-t»cn-s∏m-‰ Xm-a-kn-°p-∂ ]-tc-X-\m-b sNm-¢n ssk-Xp- lm-Pn-bp-sS `mcy s]m-∂-®≥ B-bn-i l-÷p-Ω (75). a-I≥: Ae-hn-°p-´n. a-cp-a-Iƒ: kpl-dm-_n. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v sIm-S-t»-cn-s∏m-‰ Pp-am-akv-Pn-Zn¬.-

ap-°w: ap-°w ssl-kvIqƒ dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥ s\-√n-°m-]-d-ºv BZw-]-Sn H-‰-πm-°¬ tPm-kv (60). `m-cy: km-en-tPm-kv (A-[ym-]n-I Io-gp-]-d-ºv ]d-°m-´v F.bp.]n kv-Iqƒ). a-°ƒ: tPm-_n≥-tPm-kv (Zo-]n-I am¿-°-‰n-Mv hn-`-mKw, tIm-gn-t°m-Sv), tPm-a. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v hm-en-√m-∏p-g sk‚ v ta-co-kv ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬.

am-ap s\-√n-°p-∂v: ]-g-b-Im-e hym-]m-cn _-¶-c-°p-∂nse _n F-®v am-ap (74). ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]tc-X-bm-b D-Ωm-en-Ω. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^ (A-_q-Z-_n), A-j-d-^v (Zp-_-bv), \u-jm-Zv (_mw-•q¿), km-ln-d, \ko-a, P-ao-e, _¬-°nkv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p-√, k-eow, A-–p-√ tN-c-ss¶, _-jo¿, lmjnw, Xm-ln-d, an-kv-cn-b, ssl-\m-kv, kp-ss\-d.

D-cp-h-®m¬: s]m-tdm-dbn-se s\-ø≥ cm-a≥ sN-´n-bm¿ (102). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-dp. a°ƒ: _m-e≥, \m-cm-bW-≥, i-¶-c≥, tKm-hnμ≥, cm-L-h≥. a-cp-a°ƒ: b-tim-Z, tim-`-\, kp-a-Xn, e-fn-X, Ko-X.

D-aÀ ImSm-®n-d: H-cn-I-c Paoe a≥-kn-en¬ D-a¿ (52). `m-cy: \-ko-a. a°ƒ: \Pv-a. a-cp-aI≥: C-eymkv. ktlm-Z-c߃: a-Ωq´n, Ip™p, C-{_m-low, k°o-\, ssk\_.

B-bn-i -l-Öp-½-

s]m-¡³ Ip-‰ym-Sn: I-c-tßm-Sv ]me-°m-]p-d-Øv s]m-°≥ (92). `m-cy: ]m-dp. a-°ƒ: N-{μ≥, ]-hn-{X≥, ]-tcX-cm-b I-a-e, _m-_p. acp-a-°ƒ: _m-_p, N-{μn, k-hn-X. k-©-b-\w hymgmgvN.

]m-¯p

th-fw: im-¥n-\-K¿ ]-tcX-\m-b F-S-t®-cn-°-≠nbn¬ C-{_m-loan-s‚ `mcy ]m-Øp (85). a-°ƒ: _n-øm-Øp, a-dnbw, A-Ω-Zv (J-Ø¿), kq∏n (a-kv-I-Øv), Ip-™bn-i, ]-tc-X-bm-b Ip™m-an. a-cp-a-°ƒ: sXs° a-Æn¬ A-–p-√ (Du-c-Øv), Xp-d-ºp-d-Øv A-–p-√, Sn ]n sam-bv-Xp (dn-´. A-[ym-]-I≥ Ip-cn°n-em-Sv bp.]n kv-Iqƒ), tN-dm-Sn-°p-∂-Øv Jmam-[-h³ knw (Zp-_bv), l-eo-a B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn aq- (Ip-‰ym-Sn), d-kn-b X∏v ]-d-ºv ta¬-ho-´n¬ ]-tc- tdm¬. k-tlm-Z-c-߃: X-\m-b Ir-jv-W-s‚ a-I≥ kq-∏n, sam-bv-Xp, a-Ωn, ]dn-´. _n.F-kv.F≥.F¬. tc-X-bm-b B-bn-i. am-[-h≥ (a-Wn ˛ 63). `m-cy: {Zu-]-Xn. Ip-ªn-¸m-¯p-½ l-Öp-½ th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew Zn-hy A-®-\-º-e-sØ ]-tc-Xta-∏-øq¿: ]p-fn-b-Øn\m-b ]p-≈m-´v Ip-™m-e¶¬ ao-ج Zm-tam-Z-c- k-s‚ `m-cy ]-\-°-Øv s‚ a-Iƒ Zn-hy (17). ta-∏- Ip-™n-∏m-Øp-Ω lbq¿ shm-t°-j-\¬ l- ÷p-Ω (75). b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm- A-–p-¿d-lvam≥, D-Æn∏m-Øp-Ω. Wv. am-Xm-hv: {io-P. ktlm-Z-c-߃: Pn≥-kn, Pn- a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, a-dnbw, kp-lv-d. jv-a.

4 P\p-hcn 2014 i\n

ss_-¡-]-I-Sw: ]-cn-t¡-ä k-tlm-Z-c-\pw a-cn-¨p

B-an-\-¡p-«n l-Öp-½

A-_v-Zp I-cow lm-Pn

J-Zo-P

th-ß-c: Ip-‰q¿ t\m¿Øv ]-tc-X-\m-b I-≈n-bØv aq-k-bp-sS `m-cy Ban-\-°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p√ (sN-ss∂), A-–p-¬ d-jo-Zv, A-–p-¿d-lvam≥ (C-cp-h-cpw _p-ssd-Z), A-–p- -a-Zv, C-eym-kv, B-an-\, lm-P-d, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: B-en-l- ≥Ip-´n- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv Zndm¿, A-–p-¬ d-jo-Zv, lm-P-d, J-Zo-P, B-cn-^, \p-ssk-_ (tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv _m-¶v, ]p-fn°¬), _p-jv-d, \-Pv-ap∂o-k.

hm-Wn-b-º-ew: D-Xp-ºpem-t»-cn A-_v-Zp¬ Icow lm-Pn (73). am-Xm-hv: Ip-™o-cn-°p-´n. `m-cy: ^m-Xn-a. a-°ƒ: A-_vZp¬ kz-_m-lv, _-jo¿ k-Jm-^n _m-•q¿, A-_vZp-√ J-Ø¿, A-_v-Zp¬ \m-k¿, in-lm-_v (Zp-_bvv), im-ln-\, J-Zo-P, kz^q-d, B-C-i, B-cn-^, dm-jn-Z. a-cp-a-°ƒ: A-kvI¿ k-Jm-^n Ip-≠p-tXmSv, l-ssk-\m¿ _m-J-hn A-b-en-t°m-Sv, P-eo¬ k-Jm-^n (Pn-±), i-^o-Jv an-kv-_m-ln (a-Av-Zn≥ apZ-cn-kv), \m-k¿ l-k-\n (Zp-_-bv), A-_v-Zp¬ dkm-Jv A-lv-k-\n B-\t°m-´p-]p-dw, B-an-\, lko-\, lm-P-d, k-^n-b. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v ]-g-b hmWn-b-º-ew Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

sh-fn-b-t¶m-Sv: Xm-h-f°p-fw ]-tc-X-\m-b ]p-Xnb-ho-´n¬ Ip-™n-tam-s‚ `m-cy Im-kn-bm-c-I-Øv Im-°-Ø-d-bn¬ J-Zo-P (72). a-°ƒ: A-–p¬ -djo-Zv, _-jo¿, A≥-h¿, P-ao-e, kp-sse-J, dw-e, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ -Jm-Z¿, J-eo¬, lm-dq¨, ko-Xn. J-_-d-S°w C-∂p 11\v sh-fn-bt¶m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n-¬.-

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ X-e-t»-cn: [¿-Ω-Sw NmtØm-Sw Jm-Zn-cn-øm a≥kn-en¬ sI sI ap-l-ΩZv ap-kv-eym¿ lm-Pn (68). [¿-Ω-Sw a-l-√v ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v, Nm-tØm-Sw ap-ln-bp-±o≥ a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cn-I-bmWv. `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: kp-ss_¿, A-jv-I¿.

A-½-Xv ta-∏-øq¿: \-c-t°m-Sv ]pfn-bp-≈-I-≠n Xm-g-Ip-\n A-Ω-Xv (60). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: \u-^¬, \-Pva. a-cp-a-°ƒ: dn-bm-kv, X≥-ko-d.

a-l-av q-Zv lm-Pn I-°m-Sv: Ip-™n-∏≈ - n ssd-kv an-√n-\p k-ao-]w A¬ \-^o-kØ - n¬ sIm-Δ{- ]-Øv a-lva - q-Zv lmPn (89). I-°m-Sv tamtU¨ lm¿-Uvt- hgvk - v DS-ab - m-Wv. `m-cy-am¿: k°o-\, ]-tc-Xb - m-b \-_ok. a-°ƒ: lm-jnw ({]nh‚o-hv Hm-^n-k¿, F-Ivssk-kv˛ Im-k¿-tKm-Uv), kp-ld - , dp-Jn-b, ssk_p, ko-\Ø - v, bq-\p-kv, ]-tc-X\ - m-b _-jo¿. a-cpa-°ƒ: lm-cn-kv, C-kva - mCu¬, l-^vk - Ø - v, ipssl-_, l-k\ - Ø - v, ]tc-X\ - m-b D-a¿.

ap-l-½-Zv- lm-Pn

tKm-]m-e-¡p-dp-¸v

h-en-bap-l-½-Zv

A-Ðp-Àd-lvam³

B-ky

sam-bv-Xo³-tIm-b

tKm-hn-µ³ -\m-bÀ-

tZ-h-In-A-½

Ip-gn-bw-]-d-ºv: hn-k-∏Sn s]m-°-\m-fn cm-bn≥Ip-´n -lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (85). `mcy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn, A-l-Ω-Zv ]m-e°m-Sv, ap-l-Ω-Zv Im-h\q¿.

Ip-‰ym-Sn: th-fw ]-≈n-bsØ I-Æ≥-tIm-´v tKm-]me-°p-dp-∏v (75). `m-cy: tZ-hnA-Ω. a-Iƒ: ]p-jv-] B-bS-Øn¬. a-cp-I≥: {io-[c≥. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-A-Ωp, Ip-™n-cm-a°p-dp-∏v, A-Ωp-°p-´n-b-Ω, Pm-\p-A-Ω, cm-[, ]-tc-Xbm-b I-eym-Wn-A-Ω. k©-b-\w _p-[\mgvN.

Xp-Δq¿: ]-≈n-∏-d-ºn-se Im-f-ºp-em≥ h-en-bap-lΩ-Zv (67). `m-cy-am¿: ]mØp-Ω, ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: d-Po-\, km-Pn-Z, d-kn-b, jd-^p-∂o-k, ssk-X-e-hn, ss^-k¬, ^n-tdm-kv, Ako-\, k-eo-\, k-eow, Pwjo-e, l-\o-^. a-cp-a-°ƒ: A-øq-_v, lw-k, C-{_mlnw, ss^-k¬, \m-k¿.

tIm-gn-t°m-Sv: tX-ß-_km¿ sXm-gn-em-fn-bm-bncp-∂ sIm-tΩ-cn Im-°t»-cn ta-\n-®m¬ ]-d-ºv sI Fw A-–p-¿d-lvam≥ (65). `m-cy: ]p-Ø≥-]p-cbv-°¬ kp-ss_-Z. a°ƒ: sk-bv-d-kv, a≥kq¿, B-cn-^, sk-do-\, Pw-jo-\, j-l-Zv d-lvam≥.

h-≠q¿: hm-Wn-b-º-ew ]m-d-°p-fw B-en-°m-]-dºn¬ B-ky (72). `¿Øm-hv: A-h-dm≥-Ip-´n. a°ƒ: A-–p- -emw, ^mØn-a, A-e-hn, ap-l-Ω-Zv, kp-ss_-Z, ap-Po-_v dlvam≥. a-cp-a-°ƒ: ^mØn-a, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, kp-\n-X, dw-e-Øv, Jm-enZv, ssl-dp-∂o-k.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-bßm-Sn I-f-Øn¬ sam-bvXo≥-tIm-b (_m-Kv 73). `-m-cy: sIm-f-ß-c-°-≠n ssk-\-_n. a-°ƒ: A p (A-lvkmw _m-Kv), k-ao-d, k-do-P, d-bvlm\. a-cp-a-°ƒ: C-Iv-_m¬ (ss\-t_¿-kv), K-^q¿ (dn-bm-Zv), d-^o-Jv (dn-bmZv), l-kv\.

\n-e-ºq¿: ap-Ωp-≈n-bnse ]m-e-t»-cn tKm-hnμ≥ \m-b¿ (74). `m-c-y: ]≈n-bm-fn Pm-\-In-b-Ω.-a°ƒ: Ir-jv-W-Zm-kv, Djm-tZ-hn, {]-Zo-]v cm-Pv, {]-an-f.a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]v, Pb≥, Ir-]m Ir-jv-W-Zmkv, [-\-ym-cm-Pv (F.-bp.]n kv-Iqƒ ]p-≈n-bn¬).

^-tdm-°v: a-Æq¿ ]-tcX-\m-b tIm-gn-∏-≈n DÆo-cn-\m-b-cp-sS `m-cy tIm-f-t©-cn tZ-h-In-AΩ (85). a-Iƒ: hn-P-b-e£v-an. a-cp-a-I≥: ]-tc-X-\m-b N-¶-c-Øv D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿. k-©-b\w hym-gmgvN.

Xm-¨p -

ap-l-½-Zv-Ip-«n

a-dn-bw

am-Wn-¡w

am-Xp

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

am-[-h³ \m-bÀ- -

Pm-\-In -

th-ß-c: Ip-gn-∏p-dw ]-tcX-\m-b a-Æn¬-sXm-Sn Ip™n-t∏m-°-cp-sS `m-cy Xm-®p (85). a-°ƒ: sam-bvXo≥, _n-cn-b-°p-´n, ap-lΩ-Zv, Ip-™m-e≥ ap-kv-enbm¿, d-km-Jv. a-cp-a-°ƒ: ]m-Øp-Ωp, J-Zo-P, ]mØp-Ωp, ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv-Ip-´n.

th-ß-c: ]m-°-S-∏p-dm-bsN-cn-®n-bn¬ ap-l-Ω-ZvIp-´n (70). `m-cy: ^m-Xzna. a-°ƒ: ssk-\-_, dlvv-a-Øv, ssJ-dp-∂o-k, k-ao-\, ^m-Øn-a-m kplv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, ap-l-Ω-Zv tIm-b, _ocm≥-Ip-´n, ap-kv-X-^, apl-Ω-Z-en.

t]-cm-{º: Im-c-bm-Sv IpXn-c-h-´-Øp-Ω¬ ]-tc-X\m-b a-Ωn-bp-sS `m-cy adn-bw (85). a-°ƒ: Ip-™m-bn-i, ^m-Xzn-a, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: am-a-Xv-Ip-´n, Ip-dptßm-´v-ao-ج A-Ω-Xv (tI-X), ]-tc-X-\m-b Da¿-Ip-´n.

tIm-tXm-Sv: ]-tc-X-\mb A-cn-t®-Ω¬ I-Wmc-s‚ `m-cy am-Wn-°w (80). a-°ƒ: N-{μ≥, eo-e, N-{μn, A-timI≥, ]-tc-X-bm-b Pm\p. a-cp-a-°ƒ: _me≥, B-≠n, cm-P≥, {]-ao-f, tcm-jn.

h-S-I-c: tem-I-\m¿-Im-hv sX-s°-sIm-√-s‚ aoج am-Xp (89). `¿Ømhv: ]-tc-X-\m-b tI-fp. a°ƒ: cm-P≥, _m-_p, hnP-b≥, I-a-e, cm-[. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, N{μ≥, ]-tc-X-\m-b c-ho{μ≥, ]p-jv-], {]-k-∂, Pn-\n-j.

\-Sp-h-Æq¿: B-h-dm-´p-ap°n-se ]-g-b-Im-e \m-SI-\-S≥ sN-dn-b-]n-cn-bmØv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (91). `m-cy: Pm-\p-A-Ω. a°ƒ: th-Wp, c-Lp, at\m-P≥, kp-j-a. a-cp-a°ƒ: iym-a-f, ssi-e-P, I-a-e, cm-[m-Ir-jv-W≥.

F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw Im-°mw-ho-´n¬ am-[h≥ \m-b¿ (75). `mcy: tZ-h-In-b-Ω. a°ƒ: cm-P≥, Kn-cn-P, cm-[, Zo-], ]-tc-X-\mb k-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: h-k-¥, hnP-b≥, th-Wp.

]-c-∏-\-ßm-Sn: \-ºpfw ku-Øv tdm-Uv hm¬-∏m-t»-cn ]p-d°m-Sv Pm-\-In (84). a°ƒ: {]-`m-I-c≥, ssl-am-h-Xn, [¿-Ω-cmP≥, Ko-X. a-cp-a-°ƒ: i-Ip-¥-f, `-c-X≥, am[p-cn, hm-kp-tZ-h≥.

A-©p h-b-ÊpImc³ In-W-än ho-Wp a-cn-¨p ]m-h-d-´n: A-©p h-b pImc≥ ho´nse In-W‰n¬ ho-Wp a-cn-®p. Im-°t»-cn Xm-a-c-∏n-≈n tdmUn¬ Ip-cn-ip-]-≈n-°p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ hSn-°o-‰n¬ em¬-k≥-˛-Pnkn Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-aI≥ F≥-tPm-bv B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®psIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb ImWm-Xm-b-Xns\ XpS¿∂v A-Ω-bpw ap-Ø-»n-bpw \S-Ønb Xnc-®n-en¬ In-W-‰n-\p ao-sX C-´ h-e amdn-bXp I-≠v ]cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv Ip´n hoWX-dn-™-Xv. _-l-fwtIs´-Ønb k-ao-]-hm-kn-Iƒ Ip´nsb ]p-d-sØ-Sp-Øv ]m-h-d-´n B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ssa-kq-cn-se kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv am-\-k Kw-tKm-{Xn hn-Zym-e-b-Øn-se hn-Zym-¿-Yn-bm-bncp∂p. Nn-‰m-´p-I-c Xn-cp-∂m-fn-\v Kƒ-^n¬ \n-∂v \m-´n-seØp-∂ ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm≥ c-≠pZn-h-kw ap-ºmWv F≥tPmbv ho-´n-se-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 3.30\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-kv-‰y≥ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-°pw.

s{S-bn³ X-«n -a-cn-¨p

D-Zp-a: tIm-´n-°p-fw sd-bn¬-th kv-t‰-j-\v ap-∂n¬ hr-≤≥ s{S-bn≥- X-´n a-cn-®p. ]-≈n-°-c ]-\-bm-ense A-Sp-°m-Sp-°w Ir-jv-W≥ \m-b-cmWv (75) a-cn-®Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS-bmbncp∂p A]-I-Sw. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: e-X, km-hn-{Xn, P-b-tZ-h≥ (Kƒ-^v), kp-a-Xn, kp-\n-X.

KÀ-`n-Wn apw-ss_-bn Nn-InÂ-k-bv-¡n-sS a-cn-¨p-

F-S-∏mƒ: sF-e-°m-Sv tNcn-߬ Ip-™n-tam-s‚ aI-fpw Xr-°-Wm-]p-cw kztZ-in {io-[-c-s‚ `m-cy-bpam-b {]-ko-X (27) {]-khkw-_-‘-am-b Nn-In¬k-bv-°n-sS apw-ss_-bnse B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn®p. F-´p-am-kw K¿-`n-Wnbm-bn-cp-∂ C-h¿ hym-gm-gvN cm-hn-se-bm-Wv a-c-n-®-Xv. F-´p-h¿-j-am-bn {]-ko-Xbpw Ip-Spw-_-hpw apw-ss_-bn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. Cu-\m-®n-bm-Wv am-Xm-hv. a-°ƒ: A-a¿-\m-Yv, A-h‘n-I. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se F-t´m-sS Xr-°Wm-]p-c-Øv `¿-Xrho-´p-h-f-∏n¬ k-w-kv-I-cn-°pw.

P-hm³ a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v a-cn-¨p

F-S-°-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂ kn.-B¿.-]n.-F-^v P-hm≥ a-cn-®p. ]m-te-am-Sv {io-`-{Z ]-In-tS-cn-b am-[h≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kptc-jv-_m-_p (46) B-Wv acn-®-Xv. I-iv-ao-cnse {io-\K-dn-¬ tkh\w sN-bv-Xncp-∂ kptc-jv_m_p U¬-ln-bn-se ssk\nI B-ip-]-{Xn-bn-emWv a-cn®Xv. `m-c-y: k-Pn-\n-. a-°ƒ: A-£-bv, B-Z¿-iv. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ]m-ep-≠ iv-a-im-\Øn¬.

ss_-¡n-Sn-¨p ]cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p-

Xn-cq-c-ßm-Sn: ss_-°n-Sn®p ]cn-t°‰ Im¬-\-S-bm{X-nI≥ a-cn-®p. sIm-Sn™n ^m-dq-Jv \-K-dn-se ]m-e-°m-´v Ip-™n-sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn (75) BWv C-∂-se D-®-tbm-sS acn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se Hº-X-c-tbm-sS ^m-dq-Jv \K¿ A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. `m-cy: Ip-™o-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv jp-ssl-_v, A-_q-_-°¿, kpl-d. a-cp-a-°ƒ: ]-Øq¿ C-kv-a-mCu¬ sN-dp-ap-°v, ssJ-dp-∂o-k, \p-kv-d-Øv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v sIm-Sn-™n Pp-am-A-Øv ]-≈n-bn¬.-

In-W-änÂ- ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-´-°¬: ho-´-Ω In-W‰n¬- ho-Wp- a-cn-®p. sIm-fØq-]-d-ºn-se \-Sp-hn¬ ]p-c-bv-°¬ tam-l-\-s‚ `m-cy ]-Xvam-h-Xn(53)bmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS ho´p-h-f-∏n-se In-W-‰n-em-Wv ho-W-Xv. a-°ƒ: ssN-X\y, ssN-{X, P-b-Nn-{X. arX-tZ-lw Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn- tam¿-®dn-bn¬.

N-¡-bn-Sm-³ I-b-dn-b BÄ a-c-¯n-en-cp-¶p a-cn-¨p-

sXm-Sp-]p-g: ]p-c-bn-S-Ønse πm-hn¬ N-°-bn-Sm-\mtKm-hn-µ³ sN-dp-hm-Sn ]-gw-]-dh-Ån-¡p-«n sam-bv-Xo³Ip-«n- N-{µ-ti-J-c³ Ir-jv-W³ bn tXm-´n-bp-am-bn k-ao-]]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No¿ºn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \n-e-ºq¿: tN-e-t»-cn-°p- Im-fn-Im-hv: I-√m-aq-e I- B-e-Øq¿: F-cn-a-bq¿ h-S-I-c: ao-d-°p-gn-bn¬ sØ tX-°n¬ I-b-dn-b °m-sS A¿-am-Sn tKm-hnf-∏p-c-°¬ sam-bv-Xo≥-Ip- ]p-Xn-b-¶w sX-°p-ap-dn\n-cym-X-\m-b sIm-S-h- ∂v G-\m-t©-cn h-≈nN-{μ-ti-J-c≥ (65) `mBƒ a-c-Øn-en-cp-∂p a-cnμ≥ (70). `mc y: Xo° S n Pm°p´ n (75).a° ƒ: e£ v ´n (67). `mc y: ssk\ _ . bn¬ NmØ nb ps S aI ≥ ≠n samb v X o≥ (78) cy: t{]-a-e-X. a-°ƒ: A®p. a-W-°m-Sv X-t®-´p-\\I n. a° ƒ: {]k ∂ , {]an, bt imZ , ]fl n\ n, a° ƒ: A– p¬ dk mJ v . Irj v W ≥ (46). `mc y: aIr-jv-W³ K¿ I-m-tcm-´p- ]p-d-¥-d-ho`n-em-jv,h-μ-\ a-cp-akmZ v . ac pa I ƒ: cmP ≥ ]iyma f .ac pa ° ƒ: cm[ mdP o\ , \k od ac pa ° ƒ: [p-c-°p-´n. a-°ƒ: Zn-hy, cIp-‰ym-Sn: am-hp-≈-]-d-ºI≥: c-Po-jv. ø-∂q¿, I-hn-X (cm-a¥ - f - n). ´n¬ k-Zm-in-h≥-]n-≈ Ir-jv-W≥, N-{μ≥, a-Wn. l-^v-k-Øv, \-ko¿. ay, ku-ay, A¿-Pp≥. Øv Ir-jv-W≥ (70). (75) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io´v A-t©m-sSbm-Wv kw`hw. ac-Øn¬ Ib-dnb D-S≥ tZ-lm-kz-mÿyw A-\p-`h-s∏-´ kZm-in-hs\ k-ao-]-hm-kn a-c-Øn¬ I-b-dn A-hn-sS-Ø-s∂ kp-c-£n-X-am-°n C-cp-Øn-b tijw ^-b¿-t^m-gv-kn¬ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. ^b¿-t^m-gv-kv kw-Lw F-Øpw-h-sc C-cp-h-cpw a-cØn¬-Ø-s∂ ]n-Sn-®n-cp-∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv FØn Xmsg-bn-d°n B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw a-cn®n-cp-∂p. C-t±-l-Øn-\v ap-ºv c-≠p-X-h-W lr-Z-bm-Lm-XIp-ªq-«n th-em-bp-[³ \mbÀ P-b-tam-l-\³ hn-P-b-e-£v-an \m-cm-b-W³ \m-bÀ eo-e ap-≠m-bn-´p-≠v. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v hotIm-gn-t°mSv: I-Æm-Snam-ln: ap-t≠m-°v Hm-SsN¿-°f - : B-Zy-Im-e ssS- B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn C-cn-´n: s]-cp-ºp-∂-bnG-®q¿: ]-t∂ym-´v ]´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cp-{Zm-Wn-b-Ω. a-°ƒ: kp-P (hn°¬ aq-Øm-Wn-°¬ B- Øn-\-Iw k-Pp hn-√-bn¬ Ø-d-º-Øv lu-kn¬ e¿ t_¿-°b - n-se sI \m- ]m-Sq¿ ]-Sn-™m-sd -{Km- se C-S-]m-Sn-bn¬ IpWn-bm-´v a-Æn¬ th-em-bp- P-b-tam-l-\≥ (64). `m™q-´n (77). `m-cy: A-∂- Zym-`ym-k h-Ip-∏v ), {io-P. a-cp-a-°ƒ: Xp-f-kn-Zm-kv, cm-bW - ≥ \m-b¿ (67). `m- aw hn-cq-]-£ \n-hmkn hn eo-e (55). `¿th-Wp. [≥ \mb¿ (A-∏p-°p-´n cy: kp-a-Xn (h-S-I-c). a°p-´n. a-°ƒ: t{K-kn, cy: eo-e. a-°ƒ: ko-a, k- kn¬ ]n hn {io-\n-hmØm-hv: i-io-{μ≥. a\m-b¿˛80). `mcy: im-¥- I≥: k-Po-jv (ap-Øq-‰v kn-ÿ ]p-jv-], tPm-kPn, k-‘y. a-cp-a° - ƒ: X- k A-ø-cp-sS °ƒ: {]-tP-jv, k-tPIp-amcn. aIƒ: Zo-\. a-cp- ^n-\m≥-kv, ]p-Xp-t®-cn). jv, {]-Pn-e. ºm≥, A-tim-Ivc - m-Pv, {io- (F¬.sF.kn.G-P‚ v) ^v, tPm¿-Pv, t_-_n, aI≥: kp-\n¬-Ip-am¿. ktIm-gn-t°m-Sv: tIm-´mw-]-d-ºv I-t°m-´v lu-kv Pm-\kn-ÿ sP-kn. a-cp-a`m-cy hn-P-b-e-£v-an Pn-\n. k-tlm-Zc - ß - ƒ: tlm-Z-c-߃: k-Xy-`m-a, k-tlm-Z-c-߃: c-am tZ- a-cp-a-°ƒ: Kn-co-i≥ In-b-Ω- (87)sb ho-´n-se In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ °ƒ: Nmt °m® ≥, hn, kpa k hnt \mZ , do(72). a° ƒ: Ipa m¿, cm_me I rj v W ≥ (dn´ . {](]mX nc nb mS v ) , j¬cp-Kv-anWn, hn-iz-\m-Y≥ I-s≠-Øn. ssj-P, B-\n, kn-‘p, [m-\m-[ym-]I - ≥), cm-L- tP-iz-cn, am-en-\n, `m-kv\, k-cn-X (I-Sq¿). k\mb¿, ]pcp-tjm-Øa≥, Ø, ]-tc-X-bm-b tPym`¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-Nyp-X≥- \m-b¿. aXn. kw-kv-Im-cw C-∂p-®- tlm-Z-c-߃: cm-P≥, h≥, kp-Ip-am-c≥ (sI.-F- °-c≥. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, tPm-tPm. kw-kv-Im-cw X-¶w, _m-e-Ir-jvW≥. °ƒ: ]-tc-X-\m-b cm-a-\p-Æn \m-b¿, N-{μmw-K-Z≥C-∂p s]-cp-ºp-∂ ^mkv.B - ¿.-Sn.-kn, ]-ø∂ - q¿), cm-Pn, A-\-¥-\m-cm-bkw-kv-Im-cw C-∂v H-º-Xn- bv-°v H-cpa-Wn°v am-ln cm-[, c-ho-{μ≥, ssi\m-b¿, eo-e, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥-\m-b¿. Øn-a-am-Xm N¿-®n¬. s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. e-P. W≥, cm-P-ti-J-c≥. ]-tc-Xb - m-b Pm-\I - n. \v ho-´p-h-f-∏n¬.

In-W-än ho-Wp a-cn-¨p

_men-Isb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ _-Ôp A-d-Ìn s\-Sp-¶-≠w: G-gp-h-b- p-Im-cnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tIkn¬ _-‘p A-d-kv-‰n¬. tIm-º-bm¿ I-a-eme-bw D-√m-kv (48) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. {In-kv-a-kn-\v aq-∂p-Zn-hkw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. am-Xr-k-tlm-Z-cn-bp-sS a-Is‚ Ip-™n-s\-bm-Wv D-√m-kv ssew-Kn-I Nq-j-W-Øn-\n-c-bm°n-b-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-cn-bm-b am-Xm-hv tPm-en-°p-t]-mhptºmƒ A-h-[n Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-´n D-√m-kn-s‚ ho-´n-em-Wv ka-bw sN-e-hn-Sp-∂-Xv. ]n-Xm-hv Akp-J-_m-[n-X-\mbn InS-∏nem-Wv.

h-fm-t©-cn: I-gn-™Zn-hkw h-en-b-Ip-∂n-¬ temdn-bpw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰ k-tlmZ-c-\pw a-cn-®p. h-en-b-Ip∂n-se Io-tg-sXm-Sn ANyp-X-s‚ a-I≥ A-\q-]v (28) B-Wv C-∂-se a-cn-®Xv. C-bm-fp-sS k-tlm-Zc≥ A-\n¬-Ip-am¿ (38) A-]-I-Sw \-S-∂ A-∂p-Xs∂ a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn F-´-c-tbm-sS h-en-b-Ip∂v ]q-°m-´n-cn- tdm-Un¬-h-®v Ch-cpsS ss_°n¬ tem-dn-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v s]-cn-¥¬-aÆ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ A-\q-]v C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. am-Xmhv: e-£v-an-°p-´n-. k-tlm-Z-c-߃: A-Pn-Xv, A-\n-X.

kw-`-h-Zn-h-kw C-f-b Ip-´nsb I-fn-°m-\m-bn ho-Sn-\p ]p-dtØ-°v hn-´ ti-jw aq-Ø Ip-´nsb ]nUn-∏n°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-`-hw ]p-d-Øv ]d-™m¬ sIm-∂pI-f-bp-sa-∂v

`o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. `-bwaq-ew Ip-´n Ascbpw Adn-bn-®n√. {In-kv-a-kv A-h-[n°v ti-jw kv-Iq-fn-se-Øn-b Ip´n-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ Akzm-`m-hn-I-X tXm-∂n-b A[ym-]n-I Im-cy-߃ tNm-Zn-®v a\- n-em-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°m≥ \n¿-tZ-in-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. ho-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v {]-Xn-sb s\-Sp-¶-≠w t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. aZy-]m-\n-bpw e-l-cn-°Sn-a-bp-amWv D-√m-kv. C-bmƒ-°v c-≠v `mcy-am-cp-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sNbv-Xp. -

a-c-¯n \n-¶v ho-Wp a-cn-¨p ]p¬-∏-≈n: a-[y-h-b-kv-I≥ a-cØn¬ \n-∂v ho-Wv a-cn-®p. ]m-d°-S-hv am-S-∏-≈n kz-tZ-in tImXm-´v _m-_p tXm-a-kv (49) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-t®m-tbmsS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. Ir- j n- b n- S Øn-se a-cØn-s‚ in-Jc-߃ sh-´p∂-Xn-\nsS Im¬ h-gp-Xnho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-eo-kv. a-°ƒ: A-\q-]v, \o-Xp, \o-\. a-cp-a-I≥: dn-\n¬. kw-kv°m-cw C-∂p cm-hn-se 11\v Im∏n-sk-‰v sk‚ v ta-co-kv ItØm-en-°m ]-≈n-bn¬.

sIm-bn-em-−n-bn kn.]n.Fw. tbm-K-¯n G-cn-bm sk-{I-«-dn-¡p t\sc ssItbäw ap-\n-kn-¸Â sN-bÀ-t]-gv-k¬ DÄ-s¸-sS 14 t]À cm-Pn`o-j-Wn ap-g-¡n sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n kn.]n.Fw ap-≥ G-cn-bm sk-{I´-dn-bpw \n-e-hn¬ I-Ωn-‰n-bw-Khp-am-bn-cp∂ F≥ hn _m-e-Irjv-W-s\-Xn-tc-bp-≠m-b k-kvs]≥-j≥ \-S-]-Sn ]m-¿-´n-tbm-KØn¬ kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cpw tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Gcn-bm sk-{I-´-dn sI sI ap-l-ΩZn-s\-Xntc ssI-tb-‰-{i-a-ap-≠mb-Xv. \n-c-h-[n hn-hm-Zkw-`-h-ßfp-am-bn _-‘-ap-≈ G-cn-bm sk-{I-´-dn-°v Zo¿-L-Im-e ]m-cº-cy-ap-≈ _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-

tc kw-km-cn-°m-≥ A-h-Im-i-ans√-∂v Aw-K-߃ B-t{Im-in®p. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw hn hn Z-£n-Wm-aq-¿-Øn-sb Iqhn-hn-fn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-t±lw th-Zn-hn-´pt]m-bn. A-tXmsS tbm-Kw A-h-km-\n-®p. A-tX-k-a-bw F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn kn.]n.Fw i-‡n-tI-{μ-am-b sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]m¿-´n-bn¬ s]m-´n-sØ-dn-°v h-gn-a-cp-∂n-Sp-Ibm-Wv. _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy sI im-¥-bm-Wv sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨. `m-

cy-bpw k-tlm-Z-c-\pw D-ƒ-s∏-sS \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am-cm-b 14 Hmfw t]¿ _m-e-Ir-jv-W-s\Xn-cm-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v t\-Xr-Xz-sØ cm-Pn k-∂≤-X A-dn-bn-®-Xm-bm-Wv hn-hcw. X-t‚-X-√m-Ø te-J-\-sØ s®m-√n- sIm-bn-em-≠n-bn-se P\-]n-¥p-W-bp-≈ t\-Xm-hn-s\Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xp- hn-`mKo-b-Xbm-sW-∂v C-h¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. sN-b¿-t]-gv-k-s\-Xntc C-c-´-th-X-\w hm-ßp-∂-Xmbn t\ctØ B-tcm-]-Ww h-∂ncp-∂p. B ka-bØv Hu-tZym-KnI hn-`m-Kw bp.Un.F-^n-\-\p-Iq-

e-am-b \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®sX-∂m-Wv B-t£-]w. sI Zmk≥ Fw.F¬.F sb sIm-bnem-≠n- t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-{I-an-® tI-kn¬ Ip-Sp-ßn-b ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc kw-c-£n°m-≥ Hu-tZym-Kn-I t\-Xr-Xw \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂ ]-cm-Xn-bpap-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ ho-Sv kμ¿-i-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v _me-Ir-jv-W-s\-Xn-tc B-tcm-]Wapb¿-∂n-cp-s∂-¶n-epw hn Fkv ]-£-Øn-s‚ B-\p-Iq-eyØn¬ \-S-]-Sn-bn¬-\n-∂v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

4 P-\p-h-cn 2014 i\n

i-_-cn-a-e h-\-]m-X-bn-Â hym-]m-cn a-cn-¨\n-e-bnÂ

C-{_mlnw dm-hp-¯À

a-dn-bm-½ Nmt¡m

in-h-cm-a³ \mbÀ

kv-Idnb tPm-k-^v

a-Wn-b-¸³

X-§Ä Ip-ªv

laoZv eº

Iß-g: tN-cn-bn¬ C{_mlnw dm-hpØ¿. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10 \v I-ß-g ]p-Xq¿]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ssk-\-_m-_o-hn, hm-bv-]q-cv Ip-S-∏-\-°pt∂¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: A-–p¬-jp-°q¿, k-enw, jo-P. a-cp-aI≥: jm-\-hmkv.

C-Øn-Øm-\w: Im-™n-cØpw-aq-´n¬ ]-tc-X\m-b Nm-t°m-tXm-a-kn-s‚ `mcy a-dn-bm-Ω Nm-t°m (80). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v c-≠n-\v s]mSn]m-d Xn-cp-Ip-Spw-_ tZhm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmWn, enkn, Ip-™p-™p-Ip´n, h¬k-Ω, X-¶®≥, tPmkv, tPmbn, an\n. a-cp-a°ƒ: tdm-kΩ tPmWn, h¿-Kokv, a-Wn-b-Ω, tPm¨, a-dn-bm-Ω, _n\p, sIm®p-tamƒ, sIm®ptam≥.

Xn-S-\mSv: X-Æn-\m-hm-Xen-bn¬ sN-º-I-ti-cn in-h-cm-a≥-\m-b¿ (75). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv Ip-am¿. a-cpa°ƒ: an-\n, \nj.

C-S-°p∂w: C-S-°p-∂w I-t√m-en-°¬ kv-Idnb tPm-k-^v (70). kw-kv-Imcw C∂v 2.30\v s]m-Sna-‰w sk‚ v tPmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: Nn-∂-Ω (H-‰-I-∏n-ep-am°¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: tPmbn, F¬kn, enkn. a-cp-a°ƒ: Nmt°m tPm-k^v, \n-jm tPmbn.

]-√-\: Xr-°p-∂-∏p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Un¬ ]-√-\ I-∂n-´bn¬ a-Wn-b-∏≥ (66). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: cXo-jv, Pn¬. k-©-b-\w sNm-Δm-gv-N cm-hn-se 9\v.

Im-bw-Ip-fw: sF-Iy PMv-j≥ sh-fp-Ø-Sp-Øv ]So-‰-Xn¬ X-ß-ƒ Ip-™v (75). J-_-d-S-°w C-∂v D®-bv-°v 12\v Io-cn-°m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b X-¶-°p-´n. a°ƒ: k-hm-Zv, lp-ssk≥ (C-cp-h-cpw ku-Zn), k^n-b-Øv, ^m-Øn-am _ohn. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (ku-Zn), \-hm-kv, l-ko-\, _o-\.

sXmSp-]pg: Imcn-t°mSv D≠-πmhv N°p-]-d-ºn¬ laoZv e∫ (91). J_-dS°w C∂v D®°v 12\v Imcn-t°mSv ss\\m¿ ]≈n J_¿ÿm-\n¬. `mcy: ^mØn-a-. aI≥: sjbv°v apl-ΩZv. ]Øv h¿j-tØmfw Imcnt°mSv aplvbn-±n≥ a-kvPn-Zn¬ Cam-ambpw kZdmbpw tkh\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v. ]Sn-™mtd tImSn-°pfw Ppam-a-kvPnZn¬ Zo¿L-Imew Camambn tkh\w A\pjvTn-®n-´p-≠v.

Ip-ªp-Ip-ªv

]-d-hq¿: ssI-Xm-cw tIm\m-´p-]-d-ºn¬ kp-{_-“Wy≥(101).

Ip-am-c-]p-cw: F-cn-°m-hv B-\-μ-`-h-\-Øn¬ ]-tcX-\m-b ]-fl-\m-`-s‚ `mcy Ip-™p-Ip-™v(96). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬-. a-°ƒ: Im¿-Øn-tI-b≥, im¿-M-[-c≥, B-\-μ≥, Ip-´≥, Hm-a-\, a-Wn-b≥. a-cp-a-°ƒ: `m-kp-cmw-K≥, Aw-_n-I, hn-P-b-Ω, Kucn-°p-´n, k-c-k-Ω, tam\n-j. k-©-b-\w _p-[\m-gv-N.

ssa-¡nÄ Ip-cy³-

a-dn-bm-½

F-{_-lmw

{io-[-c³-]n-Å

im-ap-thÂ

tKm-]n

cm-P-½

sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-Kew ]p-en-a-e-bn¬ (hm-g∏n-≈n¬) ssa-°nƒ Ipcy≥ (]m-∏-®≥-˛79). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v- 2.30\v- \m-I-∏p-g sk‚ v- ta-co-kv- ]-≈nskan-tØcnbn¬. `m-cy: A-®m-Ω, ssa-es°m-ºv- ]m-d-Ø-e-bv°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: B≥-kn, tPm-jn, km-Pp, ssj≥, sd-Pn. acp-a-°ƒ: Pm≥-kn tXm-´p]m-´v- (tIm-Sn-°p-fw), jmen \-ºym-t´¬ (Im-h°m-Sv-), _n-bm-{So-kv- s\Sp-ºp-d-Øv-( Ip-dp-∏pw-]Sn), jn-\p B-Sp-Ip-gnbn¬ (ap-≈-cn-ßm-Sv-), ktlm-Z-c-߃: kn-ÿ t{X-ky F-kv-.F._n.Fkv-. (h-gn-Ø-e), kn-ÿ A-Ø-\m-kn-b F-kv-. F._n.F-kv-. (sN-∏p-Ipfw).

Xn-cp-h√: \nc-Ww h-S°pw-`m-Kw In-g-°pw-ap-dnbn¬ ]-tc-X\m-b a-Ømbn-°p-´n-bp-sS `m-cy a-dnbm-Ω (70). kw-kv-Im-cw C∂vv D-®-bv-°v 12.30\v Bew-Xp-cp-Øn sk‚ v ta-cokv ae-¶-c I-tØm-en-° ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. aI≥: kPn. a-cp-a-Iƒ: enP.

Xn-cph√: Xn-cp-aq-e-]p-cw I-Æm-en¬ sI H F-{_lmw (tPm-bn˛60). kw-kvIm-cw C-∂v ssh-Io-´v \men-\v I-t‰m-Sv sk‚ v taco-kv Iv-\m\m-b ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: h¬k-Ω. a°ƒ: PqUn, Pqen, Pq-_n≥. a-cp-a°ƒ: cm-tPjv, tUm. sP°p, k-J-dnb.

Xn-cph√: a-∂≥Nn-d ]mcm-{X ]n sI {io-[-c≥-]n≈ (79). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: ]-tcXbm-b Hm-a-\b-Ω. a°ƒ: {io-tZhn, iyma-f, D-j, D-Æn-Ir-jvW≥, Aºnfn. a-cp-a°ƒ: {]-k∂-Ip-am¿, hn-P-b-Ip-am¿, th-Wp-tKm-]m¬, P-b{io, kp-tc-jv-Ip-am¿.

Xn-cph√: \o-tc-‰p-]p-dw Np-¶-Øn¬ kn hn im-apth¬ (Ip-™p-tam-≥˛70). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `mcy: Ip-™-p-tamƒ. a°ƒ: en-Pp, en≥kn. acp-a°ƒ: _nμp, km-_p.

Ipa-fn: dn-´. FIv-sskkv {]n-h‚ohv Hm-^ok¿ sIm√w ]-´-S ]p-Ø≥-]pc-bn¬ ]n tKm-]n(65) . kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: tacn. a-°ƒ:Aºnfn, sF-j, A\p. a-cp-a°ƒ: s_-∂n ssh Fw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-a-chn-f A-\n-Xm \n-hm-kn¬ cm-P-Ω (86). `¿-Øm-hv: sIm-√w tX-h-≈n aq-ebn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb am-[-h≥-]n-≈. ktlm-Z-co-]p-{X≥: ]n sI D-Z-b-Ip-am¿ (B-tcm-Ky tZ-h-kyw h-Ip-∏v a-{¥nbp-sS A-kn-Â v ss{]h-‰v sk-{I-´-dn).

tPmbv

tXmakv

tPmÀ-Pv

t{Xky Im-™q¿: X-´m≥]-Sn ]pØ≥-]p-c-bv-°¬ Hu-tk^v `m-cy t{X-ky(85). a°ƒ: tPmkv, t__n, do-\, ]u-temkv, en√n. acp-a°ƒ: eo-e, tPmkv, ]u-temkv, tamfn, tXmakv.

kp-{_-Ò-Wy³

{io-aq-e-\-K-cw: {io-`q-X]p-cw C-cn-ß-e-I-Øq-´v tIm-f-\n-bn¬ tPm-bv(46). `mcy: X-¶a-Wn (kn.]n.sF.(Fw){io-`q-X-]pcw Cu-Ãv {_m-©w-Kw). a°ƒ: A-Pn-X, A-Jn¬. a-cp-aI≥: kp-ta-jv.

tIm-X-aw-Kew: sh-≠phgn a-Æm-]-d-ºn¬ Fw hn tXm-a-kv(66). `mcy: Nn-∂Ω. a°ƒ: Pq-en, _n-tPmbn. a-cp-a°ƒ: X-ºn tImSn-bm-´v t]m-Øm-\n-°m-Sv, ta-_nƒ X-®a-‰w(So®¿, hn-a-e-Kncn).

A-´¸³

s]-cp-ºm-hq¿: A-bv-ap-dn I-c-bn¬ a-W-Im-´v ho´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥-]n≈(76). a°ƒ: hm-k-¥ntam-l≥, Pb-¥n Zn-t\-iv, kn-‘p _m_p. a-cp-a°ƒ: ]n F≥ tam-l\≥, Zn-t\i≥, _m-_p.

]-≈-p-cpØn: N-°m-e°¬ ho-´n¬ tIm¨-{Kkv t\-Xmhm-b kn sP A-¥-∏≥(88). a°ƒ: tPmbn, sse-e, tk-hy¿, {^m≥-knkv, tPm-¨k¨, jo-e. a-cp-a°ƒ: tacn, ]-tcX≥ tk-hy¿, a-dn-bm-Ω, ko-\, tPm-bvkn, {^m≥kn-kv.

]p-cp-tjm-¯-a³-]n-Å

a-cSv: \n-c-h-Øp-tdm-Un¬ Ip-t‰g-Øp tPm¿-Pv(Ip™-∏≥˛66). `mcy: ]-tcXbm-b F-anen. a°ƒ: A-\ojv, [-\ojv, tacn _nPp. a-cp-a°ƒ: {]n≥kn, ta-cn , \n-Ivk¨.

I-a-em-£n A-½ B-e-ßmSv: I-cp-am√q¿ Ip-Xn-tcmS-Øv ho-´n¬ ]tc-X\m-b `m-kv-I-c≥-]n≈-bp-sS `m-cy I-a-em£n A-Ω(87). a-°ƒ: eo-e, cmP≥, ]-tc-X\mb tam-l\≥, t__n, cm-[m-Ir-jvW≥, kt¥m-jv-Ip-am¿. a-cpa°ƒ: cm-a-N-{μ≥\mb¿, P-b-e-£van, Hma\, Pe-P, e-X, {ioI-e.

`m-\p F-cq¿: Ip-´m-Øv tdmUn¬ sN-Ωm-Sn-Øp-≠n ]-tc-X\m-b Im¿-ØntIb-s‚ `m-cy `m-\p(64). a°ƒ: {]-kmZv, {]-tamZv. a-cp-aIƒ: k-cn-X.

cm-L-h³ Xr-°-cn-∏q¿: ap≥-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw dn-´. A-[ym-]-I-\p-am-b N-t¥-c-bn-se sI cm-Lh≥ (85). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: h¬-k-e , t{]-a, kp-tc-jv _m-_p. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, Ipam-c≥ ssh-Zy¿, {]-ko-X.

a-dnbw h-S-°pw-]pdw: sIm-®ßm-Sn ]-\-°¬ a-dnbw(84).

Cu-¸³ hÀ-Kokv tIm-X-aw-Kew: I-dpI-Sw tIm-hq¿ Cu-∏≥ h¿-Kokv(78). `mcy: G-e-bm-Ω. a°ƒ: Pn-Pn, Pn-j . a-cpa°ƒ: kPn-\, km-_pt]mƒ ]p-Xp-°p∂-Øv . kw-kv-Im-cw aq-∂n-\v sk‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n-bn¬.

I-W-a-e: s]-cn-bm¿-I-Sphm k-t¶-X ta-J-e-bn¬ i_-cn-ae Xo¿-∞m-S-I¿°m-bn C-t°m U-h-e-]vsa‚ v I-Ωn-‰n-bp-sS I-S \S-Øn-bn-cp-∂ D-S-a-sb Ipg-™p-ho-Wv a-cn-®\n-ebn¬ I-s≠-Øn. ]-ºmhm-en Im-f-sI-´n ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ i-in (48) sbA-Sq¿: ]-Ø-\w-Xn-´ Un- bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-°p-I.kn-.kn. P-\-d¬ sk-{I-´bm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. D-Sdn ssa-\m-K∏-≈n Nq-ct°m-Sv h-S-t°-Xn¬ hn-P- ≥ C.Un.kn. Aw-K-߃ F-cp-ta-en k¿-°m¿ B-ipb≥ (59). kw-kv-Im-cw ]n- ]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. `m-cy: ]p-jv-]-. a-°ƒ: a-\p, a-Rv-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂v ∂oSv. `mcy: imc-Z. GdØv k-lI-c-W _m-¶v ssh-Io-´v aq-∂n-\v \-S-°pw. {]-kn-U‚ v, A-Sq¿ Im¿jn-I hnI-k-\ _m¶v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv am-∂m¿: a¬-ky-_-‘-\saw-_¿ F-∂o ]-Z-hnsØm-gn-em-fn c-‡w O¿Iƒ h-ln-®p-h-cn-I-bm-bn- ±n-®p a-cn-®p. sN-∂n-Ø-e cp∂p. Gd-Øv {Km-aXr-s∏-cp-¥p-d ]-Sn-™m∏©mbØv ap≥ sawsd h-gn C-S-bm-Sn ]p-Xp-h_dpw A¿-_≥ k-lI-c- ¬ (am-¥-d-bn¬) ho-´n-¬ W _m-¶v ap-≥ U-b-d-Œ¿ Ir-jv-W≥ Ip-´n (s]m-∂pt_m¿-Uv saw-_-dp-amWv. )˛ A-Ωn-Wn Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ tkm-a≥ (49) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Imcw \-S-Øn. _p-[-\m-gv-N i-_-cn-a-e Z¿-i-\w I-gn-™v a-e-bnd-ß-sh A-hn-sS h-®v c-‡w O¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-hn-sS \n-∂v ho-´n-se-Øn-b-Xn-\v ti-j-hpw O¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v am-th-en-°-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-hn-sS \n-∂v h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. `m-cy: Irjv-W-Ω. a-°ƒ: tkm-ta-jv, tk-Xp. a-cp-a-Iƒ: A≥cm-P-¸³ B-im-cn Pp-tamƒ. k-tlm-Z-c≥: th-Wp- sN-∂n-Ø-e (F-kv.Nn-d-bn≥-Io-gv: ap-´-∏-ew Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn). Fw.F-^v.F.kn. P-Mv-j\n¬ ]p-Xp-h¬-hn-f ho´n¬ cm-P-∏≥ B-im-cn (63). `m-cy: kp-K-‘n. a°ƒ: A-Uz. cm-Pn-cm-Pv, sXm-Sp-]p-g: ap-ß-f-cn-ßm-Sv sh-≈-°b-Øv I-≈v cm-Jn-cm-Pv sN-Øp-sXmgnemfn ]-\-bn-¬\n-∂p ho-Wp- a-cn®p. (F¬.sF.kn). a-cp-aap-≈-cn-ßm-Sv sh-≈°-bw ta-kv-Xn-°p-∂v `mK-Øv I≥: {]-tam-Zv-Ip-am¿. ]m-tem-en¬ hm-kp (60) B-Wv a-cn-®-Xv. ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wv A-]-ISw. Im-fn-bm¿ t]m-en-kv bm-¡q_v B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw sXm-Sp]p-g XmI-º-\n-∏-Sn-bn¬ e-tbm-f eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. am-S-ti-cn-bn¬ a-°-c-°-fØn¬ ho-´n¬ sI bm°q_v. `mcy: k-^n-b. I-S-bv-°¬: hn-Zym¿-Yn-sb ho-´p-ap-‰-Øv a-cn-® \n-ea°ƒ: hm-ln-Z, \p-ssk- bn¬ I-s≠-Øn. C-´n-h ]-Sn-™m-sd h-b-e hn-jv_, ^m-ln-Z, bq-k^v. a- Wp-`-h-\n¬ k-Xy-io-e≥-]n-≈-˛-im-¥-Ip-am-cn Z-ºcp-a°ƒ: K-^q¿, A-^vXn-I-fp-sS a-I≥ A-Pn-Øv(15) B-Wv a-cn-®-Xv. k-Øv, ]-tc-Xcm-b _mh-b-e K-h.l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ 10˛mw h, C-{_m-lnw. ¢m-kv hn-Zym¿-Yn--bm-Wv. sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v Bdn-\v a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw A-©¬ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. hn-jv-Wp G-I k-tlm-Z-c-\m-Wv.

]-¯-\w-Xn-« Un-.kn-.kn. P-\-d sk-{I«dn Nq-c-t¡m-Sv hn-P-b³

c-àw OÀ-±n-¨p a-cn-¨p

sN-¯psXmgn-emfn ]\-bnÂ\n¶v hoWp acn¨p

hn-ZymÀ-Yn ho-«p-ap-ä-¯v a-cn-¨\n-e-bnÂ

ho-«-½ s]m-Å-te-äp a-cn-¨p

aZÀ B³-knà aq-hm-‰p-]pg: Cu-Ãv hm-g∏n-≈n F-^v.kn.kn. aTmw-Kam-b a-Z¿ B≥kn√(77). Ce-™n CSh-I a-Æm-Øp-Ip-gn-bn¬ ]-tc-Xcm-b B-i-kvXn˛a-dn-bw Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fmWv. k-tlm-Zcn: A-∂-°p´n. ]-\w-Ip´n, sXm-Sp-]p-g, s\-ø-t»cn, sh-≈-bmw-IpSn, hm-g∏n≈n, C-c-´-bm¿, sN-ºI-∏m-d, I-cn-a-Æq¿, sXmΩ≥-IpØv, \n¿a-em `h≥, I-eq¿, ]-g-b-cn°≠w F-∂o `-h-\-ß-fn¬ Aw-K-am-bn-cp-∂p-sIm-≠v A-[ym-]n-I-bmbpw t\mho-kv an-kv-{Skv, s{]mhn≥-jy¬ Iu¨-kne¿, t^m¿-ta-j≥ tIm˛˛Hm¿Un-t\‰¿, kp-∏o-cn-bn¿, A-kn.kp-∏o-cnb¿, Pq-\nb¿ an-kv-{S-kv F-∂o-\n-eI-fnepw tk-h-\-a-\p-„n®n-´p≠v. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30 \v CuÃv hm-g-∏n-≈n aTw h-I sk-an-tØ-cn-bn¬.

c-ho-{µ³ D-®n-¯m³

tkm-a-cm-P³ ]n-Å

sNý

ta-gv-kn

{io-P

]p-cp-tjm-¯-a³ \m-bÀ

Pm-\-In A-½

Im-h-\mSv: ssI-°pf-ßc tN-cn-bn¬ A-Ω-®n-ho´n¬ c-ho-{μ≥ D-ÆnØm≥ (68). `mcy: kpioe A-Ω. a°ƒ: [-\y, a\p. a-cp-a°ƒ: hn-thhv.

I-cp-\m-K∏≈n: I-t√en `m-Kw sX-t°-aTØn¬ tkm-a-cm-P≥ ]n≈ (_m-_p ]n-≈-˛63). `m-cy: cm[-Ω. a°ƒ: tc-J, enPn. a-cpa°ƒ: I-Æ≥, kn B¿ a[p.

sIm-´nbw: D-a-b-\√q¿ ]d-°p-fw In-´‚hn-f ho´n¬ sN√-Ω(95) a°ƒ: Im¿-Øn-I, im¥, A-timI≥, k-c-kzXn, j¨-apJ≥, A-ΩnWn, X-¶®n, Ko-X, tam-l\≥. a-cp-a°ƒ: cmLh≥, Xºn, kp-te-J, i-in-[c≥, {]-`m-hXn, _m_p, \-Ipe≥, kcnX.

sh-≈-d-S: Im-\-t°m-Sv sX-°n≥-I-c ]p-Ø≥ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b k-XyZm-kn-s‚ `m-cy ta-gv-kn (56). a-°ƒ: jn-_p-Zm-kv, jn-Pp-Zm-kv. a-cp-a-°ƒ: _n-Pn, Pn-Pn.

s\-øm-‰n≥-I-c: \-Sq¿s°m-√ A-a-c-hn-f {io-Pm hn-em-k-Øn¬ D-Æn-IWvT≥ \m-b-cp-sS `m-cy {io-P (38). a-°ƒ: B-Xnc, \-μp. ]n-Xm-hv: ap-c-fo[-c≥ \m-b¿, am-Xm-hv: cm-tP-iz-cn A-Ω.

In-fn-am-\q¿: a-S-hq¿ ]-\∏mw-Ip-∂v sP ]n k-Z-\Øn¬ a-S-hq¿ F≥.Fkv.F-kv.F-®v.F-kv ap≥ A-[ym-]-I≥ ]p-cp-tjmØ-a≥ \m-b¿ (75). `m-cy: P-K-Z-Ω. a-°ƒ: tKm-]-Ipam¿ (B¿.Sn. Hm-^n-kv, sIm-´m-c-°-c), l-cn-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: iymw-P, ho-W B¿ hn \m-b¿.

In-fn-am-\q¿: Du-a¨ ]≈n-°-c hn-f-bn¬ ho´n¬ Pm-\-In A-Ω (96).

sP-bnw-kv sk-_m-Ìy³ Im-h-\mSv: i-‡n-Ipf-ßc tN-cn-bn¬ N-°n-WmwX-d sX-°-Xn¬ P-bnw-kv sk-_m-Ãy≥(72). `mcy: sP-bn≥.

Ir-jv-W³ Ip-‰ym-Sn: am-hp-≈-]-d-ºØv Ir-jv-W≥ (70). `mcy: e-£van. a-°ƒ: \nj, \n-jm-¥v. a-cp-a-°ƒ: c-Rv-Pn-Øv _m-_p, hn-]-©n-I.

_m-Zp-jm-_o-hn sIm-´n-bw: sXt°-ssae-°m-Sv aq-gn-bn¬ ho´n¬ A-–p-d-jo-Zn-s‚ `m-cy _m-Zp-jm-_o-hn (58). a°ƒ: \n-km-dp-±o≥, A≥-km-dp-±o≥, l-ko\, d-ko-\, C¿-jmZv. a-cp-a°ƒ: d-Pn-e, Pm-kvan, ap-\o¿, _o-Pq-Jm-≥.

am-ap s\-√n-°p-∂v: ]-g-b-Ime hym-]m-cn _-¶-c-°p∂n-se _n F-®v am-ap (74). ap-kvenw eo-Kv {]h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: ]-tc-X-bm-b D-Ωm-enΩ.

\-^o-k ]-S-∂: sIm-t´-¥m¿ ]tc-X-\m-b sI sI A–p¬ -Jm-Zdns‚ `m-cy sI Fw kn \-^o-k (84). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp™n, kp-l-d, ap-kv-X^, Jm-en-Zv (C-cp-h-cpw Zp-_-bv), A-kn-\m¿ (akv-°-Øv), a-l-aq-Zv (A_q-Z-_n).

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ X-e-t»-cn: [¿-Ω-Sw NmtØm-Sw Jm-Zn-cn-øm a≥kn-en¬ sI sI ap-l-ΩZv ap-kv-eym¿ lm-Pn (68). [¿-Ω-Sw a-l-√v ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v, Nm-tØm-Sw ap-ln-bp±o≥ a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cn-Ibm-bncp-∂p.

am-[-h³

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn aq-∏v ]-d-ºv ta¬-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jv-Ws‚ a-I≥ dn-´. _n.Fkv.F≥.F¬. am-[-h≥ (a-Wn ˛ 63). `m-cy: {Zu-]Xn. a-°ƒ: [-t\-jv (ancm-a³ sN-«n-bmÀ en-‰-dn), hn-Zy, [-\y. a-cpD-cp-h-®m¬: s]m-tdm-dbn-se cm-a≥ sN-´n-bm¿ a-°ƒ: Pm≥-kn-tam≥ (102). `m-cy:]m-dp. a-°ƒ: (Ir-jn-h-Ip-∏v), l-cn-Zmkv, kn-Pn-tamƒ. k-tlm_m-e≥, \m-cm-b-W-≥, i-¶-c≥, tKm-hn-μ≥, cm- Z-c-߃: Nm-ap-°p-´n, \mcm-b-W≥, Ip-©p-am-fp, L-h≥. a-cp-a-°ƒ: btim-Z, tim-`-\, kp-a-Xn, s]m-∂p, ]-tc-X-\m-b Ip-™p-tam≥. e-fn-X, Ko-X.

im-c-Z

jn-^m-\

sse-em _o-hn

h-Ån-b-½

t_-_n-\m-SmÀ

Hm-a-\

Nn-d-bn≥-Io-gv: Iq-¥≈q¿ sX-∂p-hn-fm-Iw ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy im-c-Z (91). a-°ƒ: tKm-]n, i-in, cmtP-{μ≥, hn-em-kn-\n, kc-bp, h¬-k-e, ]-tc-Xbm-b Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, b-ap-\, Pn-X, kptc-{μ≥, D-Z-b-Ip-am¿, a[p, ]-tc-X-\m-b in-h-≥Ip-´n.

Nn-d-bn≥-Io-gv: a-™m-Snaq-Sv F F-kv a≥-kn-en¬ jm-\-hm-kv-˛ k-^o-a Zº-Xn-I-fp-sS a-Iƒ jn^m-\ (F-´v). k-tlm-Zc≥: sj-^n≥.

sh-ßm-\q¿: ]-\-tßm-Sv Nn-d-bn¬ ]n hn `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b ]-c-ta-iz-c≥ sN-´n-bm-cp-sS `m-cy h≈n-b-Ω (87). a-°ƒ: Irjv-W-Ω, kz¿-W-Ω, KtW-i≥ (]-tc-X≥), hk-¥, a-Wn-b≥. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b th-epsN-´n-bm¿, A-∏p-sN-´nbm¿, k-tcm-Pw, a-Wnb≥ sN-´n-bm¿, D-j.

_n-¿m-¯p

]m-d-im-e: ap-Xr-¶-c h-enb-tXm-´w ]p-c-bn-S-Øn¬ t_-_n-\m-Sm¿ (63˛-dn-´. bp.Un.¢m¿-°v ]m-d-im-e tªm-°v ]-©m-b-Øv). `m-cy: hn-P-b-Ip-am-cn (kq{]-≠v ]m-d-im-e {Km-a-∏©m-b-Øv). a-°ƒ: _n\o-jv, _n-\n-X (A-kn- v am-t\-P¿ bq-\n-b≥ _m-¶v I-c-a-\,). a-cp-a°ƒ: A-iz-Xn, kp-Pn (Ip-ssh-‰v).

Nn-d-bn≥-Io-gv: I-S-Iw hb-en¬ ho-´n¬ tKm-]n-\mY-s‚ `m-cy Hm-a-\ (75). a°ƒ: A-tim-I≥, A\n¬, A-Pn-Øv, A-Pb≥, A-\n-X-Ip-am-cn. a-cpa-°ƒ: kp-Nn-X, kp-a, \nXy, cm-Kn, kp-tc-jv-_m_p.

sÌ-Ãm ta-cn

_m-e-cm-a-]p-cw: h-gn-ap°n¬ a-kv-Pn-Zv sse-≥ Znbm-Zo≥ ho-´n¬ dn-´. tPmbn‚ v sk-{I-´-dn ap-l-ΩZv A-–p¬-Jm-Z-dn-s‚ `mcy sse-em _o-hn (61). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv jm-^n (sS-Iv-t\m-]m¿-°v), Pmkv-an-≥. a-cp-a-°ƒ: skbv-X-en k-^o¿, A-ko-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 9.30\v h-gn-ap-°v P-amA-Øv ]-≈n-bn¬.

]-ø-∂q¿: ]p-©-°m-s´ dn-´. t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-≥ sI sP tPm-k^n-s‚ `m-cy sÃ-√m-tacn (58). a-°ƒ: k-cn-X, k-_n-X, k-Pn-Øv.

am-\-¥-hm-Sn-: Xo-b-t‰-dn\v- k-ao-]w- Xm-a-kn-°p∂- ]-tc-X-\m-b- ssX-°≠n- Ip-™-Ω-Zn-s‚- `mcy- _n-øm-Øp -(80)-.- ktlm-Z-cn-:- A-eo-a-.

Pm-\p A-½

Ip-‰ym-Sn: h-t´m-fn-bn-se Nq-gn-I-∏-≈n ao-ج Ipam-c≥ (70). l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se- ]mN-I-sØm-gn-em-fn-bm-bncp-∂p. `m-cy: tZ-h-In.

A-Xr-am³-Ip-«n Xm-a-c-t»-cn: ]-≈n-∏p-dw F-≈n¬-]o-Sn-I-bn¬ AXr-am≥-Ip-´n (100).

_men-Isb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ _-Ôp A-d-Ìn s\-Sp-¶-≠w: G-gp-h-b- p-Im-cnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tIkn¬ _-‘p A-d-kv-‰n¬. tIm-º-bm¿ I-a-eme-bw D-√m-kv (48) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. {In-kv-a-kn-\v aq-∂p-Zn-hkw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. am-Xr-k-tlm-Z-cn-bp-sS a-Is‚ Ip-™n-s\-bm-Wv D-√m-kv ssew-Kn-I Nq-j-W-Øn-\n-c-bm°n-b-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-cn-bm-b am-Xm-hv tPm-en-°p-t]-mhptºmƒ A-h-[n Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-´n D-√m-kn-s‚ ho-´n-em-Wv ka-bw sN-e-hn-Sp-∂-Xv. ]n-Xm-hv Akp-J-_m-[n-X-\mbn InS-∏nem-Wv.

kw-`-h-Zn-h-kw C-f-b Ip-´nsb I-fn-°m-\m-bn ho-Sn-\p ]p-dtØ-°v hn-´ ti-jw aq-Ø Ip-´nsb ]nUn-∏n°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-`-hw ]p-d-Øv ]d-™m¬ sIm-∂pI-f-bp-sa-∂v

`o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. `-bwaq-ew Ip-´n Ascbpw Adn-bn-®n√. {In-kv-a-kv A-h-[n°v ti-jw kv-Iq-fn-se-Øn-b Ip´n-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ Akzm-`m-hn-I-X tXm-∂n-b A[ym-]n-I Im-cy-߃ tNm-Zn-®v a\- n-em-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°m≥ \n¿-tZ-in-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. ho-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v {]-Xn-sb s\-Sp-¶-≠w t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. aZy-]m-\n-bpw e-l-cn-°Sn-a-bp-amWv D-√m-kv. C-bmƒ-°v c-≠v `mcy-am-cp-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sNbv-Xp. -

A-Wn-bm-cw: ap-tØ-SØv X-øp-≈-Xn¬ Pm-\p A-Ω (87). `¿-Øm-hv: Ir-jvW≥ \ºym¿.

Ip-am-c³

hml-\m-]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Xr-iq¿: hn-øq¿ P-bn-en-\v k-ao-]w ss_-°pw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-°m-c\m-b hn-Zym¿-Yn acn-®p. Xn-cq¿ ]m-e-a-‰w ho-´n¬ t]mƒ (20) B-Wp acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-´n-\m-bn-cp-∂p A-]-ISw. t]mƒ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v Hm-t´m-dn-£-sb a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS Xn-cq-cn¬ \n-∂p ap-f-¶p-∂Øp-Im-hn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im-dn-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. -tdm-Un¬ X-e-bn-Sn-®p ho-Wp t]mƒ kw-`-h-ÿ-e-Øv h-®p X-s∂ a-cn-®p. tI-c-f-h¿-Ω tIm-f-Pn-se H-∂mw h¿-j _n.-F. hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. tZ-io-b sJm-sJm Xm-cw Iq-Sn-bm-Wv t]mƒ.

A-©p h-b-ÊpImc³ In-W-än ho-Wp a-cn-¨p

N-¡-bn-Sm-³ I-b-dn-b BÄ a-c-¯n-en-cp-¶p a-cn-¨p-

sXm-Sp-]p-g: ]p-c-bn-SØn-se πm-hn¬ N-°bn-Sm-\m-bn tXm-´n-bpam-bn k-ao-]-sØ tX-°n¬ I-b-dn-b Bƒ a-c-Øn-en-cp-∂p a-cn-®p. a-W-°m-Sv Xt®-´p-\-K¿ I-m-tcm-´p]p-d-¥-d-ho-´n¬ k-Zmin-h≥-]n-≈ (75) BWp a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io´v A-t©m-sS-bm-Wv kw`hw. ac-Øn¬ Ib-dnb D-S≥ tZ-lm-kz-mÿyw A-\p-`-h-s∏-´ kZm-in-hs\ k-ao-]-hm-kn a-c-Øn¬ I-b-dn Ahn-sS-Ø-s∂ kp-c-£n-X-am-°n C-cp-Øn-b tijw ^-b¿-t^m-gv-kn¬ A-dn-bn-°pI-bm-bncp∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv kw-Lw F-Øpw-h-sc Ccp-h-cpw a-c-Øn¬-Ø-s∂ ]n-Sn-®n-cp-∂p. ^-b¿t^m-gv-kv FØn Xmsg-bn-d°n B-ip-]-{Xnbnse-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. C-t±-l-Øn-\v ap-ºv c-≠p-X-h-W lr-Z-bm-LmX-ap-≠m-bn-´p-≠v. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cp-{Zm-Wn-b-Ω. a-°ƒ: kp-P (hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v ), {io-P. a-cp-a-°ƒ: Xp-f-kn-Zm-kv, th-Wp.

im-kv-Xmw-tIm-´: ho-Sn-\p-≈n¬ Kr-l-\m-Y s]m-≈te-‰p a-cn-®p. im-kv-Xmw-tIm-´ ap-Xp-]n-em-°m-Sv ]-Sn™m-dv ap-≠-t»-cn¬ tPm-Wn-bp-sS `m-cy tam-f-Ω (50) B-Wv s]m-≈-te-‰v a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v hoSn-\p-≈n¬ h-®m-Wv kw-`-hw. ho-Sn-\p-≈n¬ \n-∂p Xo-bpw ]p-I-bpw ]p-d-Øp-hcp-∂-Xv A-b¬-°m-cm-Wv I-≠-Xv. `¿-Øm-hpw Ab¬-°m-cpw Hm-Sn ho-Sn-\p-≈n¬ I-b-dn t\m-°n-bt∏m-gm-Wv km-c-am-bn s]m-≈-te-‰v In-S-°p-∂ tam-fΩ-sb- I-≠-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-°ƒ: tPm-_n≥, tPm-Pn.

Ip-ª-Ðp-à I¬-∏Øq¿: t]-cm-{º h-b-em-fn I-Wn-bm-¶≠n Nm-en¬ Ip-™-–p√ (65). ]n-Xm-hv: A-Ω-Xv ap-kv-eym¿.

Ip-ªq-«n C-cn-´n: s]-cp-ºp-∂-bnse C-S-]m-Sn-bn¬ Ip™q-´n (77). `m-cy: A-∂°p-´n. a-°ƒ: t{K-kn, kn-ÿ ]p-jv-], tPm-k^v, tPm¿-Pv, t_-_n, knÿ sP-kn. a-cp-a-°ƒ: Nm-t°m-®≥, ssj-P.

]m-h-d-´n: A-©p h-b pImc≥ ho´nse In-W‰n¬ ho-Wp a-cn-®p. Im-°t»-cn Xm-a-c-∏n-≈n tdmUn¬ Ip-cn-ip-]-≈n-°p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ hSn-°o-‰n¬ em¬-k≥-˛-Pnkn Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-aI≥ F≥-tPm-bv B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´pap-‰-Øv I-fn-®psIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb ImWm-Xm-bXns\ XpS¿∂v A-Ω-bpw ap-Ø-»n-bpw \S-Ønb Xnc-®n-en¬ In-W-‰n-\p ao-sX C-´ h-e amdn-bXp I≠v ]cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv Ip´n hoW-X-dn-™-Xv. _-l-fwtIs´-Ønb k-ao-]-hm-kn-Iƒ Ip´nsb ]pd-sØ-Sp-Øv ]m-h-d-´n B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ssa-kq-cn-se kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv am-\-k Kw-tKm-{Xn hn-Zym-e-b-Øn-se hnZym-¿-Yn-bm-bncp∂p. Nn-‰m-´p-I-c Xn-cp-∂m-fn-\v Kƒ^n¬ \n-∂v \m-´n-se-Øp-∂ ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm≥ c≠pZn-h-kw ap-ºm-Wv F≥tPmbv ho-´n-se-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 3.30\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-kv-‰y≥ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-°pw.

s{S-bn³ X-«n hr²³ -a-cn-¨p

sIm-bn-em-−n-bn kn.]n.Fw. tbm-K-¯n G-cn-bm sk-{I-«-dn-¡p t\sc ssItbäw

D-Zp-a: tIm-´n-°p-fw sd-bn¬-th kv-t‰-j-\v ap-∂n¬ hr-≤≥ s{Sbn≥- X-´n a-cn-®p. ]-≈n-°-c ]-\bm-en-se A-Sp-°m-Sp-°w Ir-jvW≥ \m-b-cmWv (75) a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv-°v H-∂-c-tbmsS-bmbncp∂p A-]-I-Sw. Su-Wn¬-\n-∂v a¬-kyw hmßn ho-´n-te-°v t]m-hm≥ ]m-fwap-dn-®p-I-S-°sh aw-K-em-]p-cØv \n-∂v I-Æq¿ `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ s{S-bn-\n-Sn°p-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: Im¿Xym-b-\n. a-°ƒ: e-X, km-hn{Xn, P-b-tZ-h≥ (Kƒ-^v), kp-aXn, kp-\n-X. a-cp-a-°ƒ: Ip-™ncm-a≥, Ip-™-ºp, hn-Zy, hm-cnPm-£≥, N-{μ≥.

ap-\n-kn-¸Â sN-bÀ-t]-gv-k¬ DÄ-s¸-sS 14 t]À cm-Pn`o-j-Wn ap-g-¡n sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n kn.]n.Fw ap-≥ G-cn-bm sk-{I´-dn-bpw \n-e-hn¬ I-Ωn-‰n-bw-Khp-am-bn-cp∂ F≥ hn _m-e-Irjv-W-s\-Xn-tc-bp-≠m-b k-kvs]≥-j≥ \-S-]-Sn ]m-¿-´n-tbm-KØn¬ kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cpw tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Gcn-bm sk-{I-´-dn sI sI ap-l-ΩZn-s\-Xntc ssI-tb-‰-{i-a-ap-≠mb-Xv. \n-c-h-[n hn-hm-Zkw-`-h-ßfp-am-bn _-‘-ap-≈ G-cn-bm sk-{I-´-dn-°v Zo¿-L-Im-e ]m-cº-cy-ap-≈ _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-

tc kw-km-cn-°m-≥ A-h-Im-i-ans√-∂v Aw-K-߃ B-t{Im-in®p. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw hn hn Z-£n-Wm-aq-¿-Øn-sb Iqhn-hn-fn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-t±lw th-Zn-hn-´pt]m-bn. A-tXmsS tbm-Kw A-h-km-\n-®p. A-tX-k-a-bw F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn kn.]n.Fw i-‡n-tI-{μ-am-b sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]m¿-´n-bn¬ s]m-´n-sØ-dn-°v h-gn-a-cp-∂n-Sp-Ibm-Wv. _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy sI im-¥-bm-Wv sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨. `m-

cy-bpw k-tlm-Z-c-\pw D-ƒ-s∏-sS \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am-cm-b 14 Hmfw t]¿ _m-e-Ir-jv-W-s\Xn-cm-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v t\-Xr-Xz-sØ cm-Pn k-∂≤-X A-dn-bn-®-Xm-bm-Wv hn-hcw. X-t‚-X-√m-Ø te-J-\-sØ s®m-√n- sIm-bn-em-≠n-bn-se P\-]n-¥p-W-bp-≈ t\-Xm-hn-s\Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xp- hn-`mKo-b-Xbm-sW-∂v C-h¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. sN-b¿-t]-gv-k-s\-Xntc C-c-´-th-X-\w hm-ßp-∂-Xmbn t\ctØ B-tcm-]-Ww h-∂ncp-∂p. B ka-bØv Hu-tZym-KnI hn-`m-Kw bp.Un.F-^n-\-\p-Iq-

e-am-b \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®sX-∂m-Wv B-t£-]w. sI Zmk≥ Fw.F¬.F sb sIm-bnem-≠n- t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-{I-an-® tI-kn¬ Ip-Sp-ßn-b ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc kw-c-£n°m-≥ Hu-tZym-Kn-I t\-Xr-Xw \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂ ]-cm-Xn-bpap-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ ho-Sv kμ¿-i-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v _me-Ir-jv-W-s\-Xn-tc B-tcm-]Wapb¿-∂n-cp-s∂-¶n-epw hn Fkv ]-£-Øn-s‚ B-\p-Iq-eyØn¬ \-S-]-Sn-bn¬-\n-∂v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

4 P\p-hcn 2014 i\n

ss_-¡-]-I-Sw: ]-cn-t¡-ä k-tlm-Z-c-\pw a-cn-¨p

]m-¯p

A-_v-Zp I-cow lm-Pn

Ip-ª-Ðp-Ã lm-Pn

B-an-\-¡p-«n l-Öp-½

tPm-kv

B-bn-i -l-Öp-½-

c-Xv-\m-I-c³

J-Zo-P

th-fw: im-¥n-\-K¿ ]-tcX-\m-b F-S-t®-cn-°-≠nbn¬ C-{_m-loan-s‚ `mcy ]m-Øp (85). a-°ƒ: _n-øm-Øp, a-dnbw, A-Ω-Zv (J-Ø¿), kq∏n (a-kv-I-Øv), Ip-™bn-i, ]-tc-X-bm-b Ip™m-an. a-cp-a-°ƒ: sXs° a-Æn¬ A-–p-√ (Du-c-Øv), Xp-d-ºp-d-Øv A-–p-√, Sn ]n sam-bv-Xp (dn-´. A-[ym-]-I≥ Ip-cn°n-em-Sv bp.]n kv-Iqƒ), tN-dm-Sn-°p-∂-Øv Jmknw (Zp-_bv), l-eo-a (Ip-‰ym-Sn), d-kn-b Xtdm¬. k-tlm-Z-c-߃: kq-∏n, sam-bv-Xp, a-Ωn, ]tc-X-bm-b B-bn-i.

hm-Wn-b-º-ew: D-Xp-ºpem-t»-cn A-_v-Zp¬ Icow lm-Pn (73). am-Xm-hv: Ip-™o-cn-°p-´n. `m-cy: ^m-Xn-a. a-°ƒ: A-_vZp¬ kz-_m-lv, _-jo¿ k-Jm-^n _m-•q¿, A-_vZp-√ J-Ø¿, A-_v-Zp¬ \m-k¿, in-lm-_v (Zp-_bvv), im-ln-\, J-Zo-P, kz^q-d, B-C-i, B-cn-^, dm-jn-Z. a-cp-a-°ƒ: A-kvI¿ k-Jm-^n Ip-≠p-tXmSv, l-ssk-\m¿ _m-J-hn A-b-en-t°m-Sv, P-eo¬ k-Jm-^n (Pn-±), i-^o-Jv an-kv-_m-ln (a-Av-Zn≥ apZ-cn-kv), \m-k¿ l-k-\n (Zp-_-bv), A-_v-Zp¬ dkm-Jv A-lv-k-\n B-\t°m-´p-]p-dw, B-an-\, lko-\, lm-P-d, k-^n-b. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v ]-g-b hmWn-b-º-ew Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

hn-√ym-∏-≈n: ap-kvenwP-am-A-Øv ap-Jy-c-£m[n-Im-cn-bpw ]u-c-{]-ap-J\p-am-b hn-√ym-∏-≈n t]cm-°q¬ H Sn lu-kn¬ Ip-™-–p-√ lm-Pn (75). `m-cy: B-bn-i a-°ƒ: Pm-knw, P-ao-e, ^-ko-e, X-kveo-\, P-ko-e. a-cp-a°ƒ: k-eow (Im-°p-\n), ]-tc-X-\m-b a-Po-Zv, Jmen-Zv, \-ko-d (hm-Wnta¬). J-_-d-S-°w C-∂v Im-e-Øv HºXn\v hneym-∏-≈n Pp-ap-A-Øv ]≈n-bn¬.

th-ß-c: Ip-‰q¿ t\m¿Øv ]-tc-X-\m-b I-≈n-bØv aq-k-bp-sS `m-cy Ban-\-°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p√ (sN-ss∂), A-–p-¬ d-jo-Zv, A-–p-¿d-lvam≥ (C-cp-h-cpw _p-ssd-Z), A-–p- -a-Zv, C-eym-kv, B-an-\, lm-P-d, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: B-en-l- ≥Ip-´n- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv Zndm¿, A-–p-¬ d-jo-Zv, lm-P-d, J-Zo-P, B-cn-^, \p-ssk-_ (tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv _m-¶v, ]p-fn°¬), _p-jv-d, \-Pv-ap∂o-k.

ap-°w: ap-°w ssl-kvIqƒ dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥ s\-√n-°m-]-d-ºv BZw-]-Sn H-‰-πm-°¬ tPm-kv (60). `m-cy: km-en-tPm-kv (A-[ym-]n-I Io-gp-]-d-ºv ]d-°m-´v F.bp.]n kv-Iqƒ). a-°ƒ: tPm-_n≥-tPm-kv (Zo-]n-I am¿-°-‰n-Mv hn-`-mKw, tIm-gn-t°m-Sv), tPm-a. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v hm-en-√m-∏p-g sk‚ v ta-co-kv ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬.

s]-cp-h-≈q¿: ]-dºn¬]o-Sn-I ˛ sIm-S-t»cn-s∏m-‰ Xm-a-kn-°p-∂ ]-tc-X-\m-b sNm-¢n ssk-Xp- lm-Pn-bp-sS `mcy s]m-∂-®≥ B-bn-i l-÷p-Ω (75). a-I≥: Ae-hn-°p-´n. a-cp-a-Iƒ: kpl-dm-_n. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v sIm-S-t»-cn-s∏m-‰ Pp-am-akv-Pn-Zn¬.-

ao-©-¥: dn-´. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ (tIm¿-]td-j≥) ]m-e-ßm-S-Øv cXv-\m-I-c≥ (67). ]-tc-Xcm-b ti-J-c≥-˛-{io-a-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: i-in-[c≥ (dn-´. thmƒ-´m-kv), kp-P-\-]m¬ (_n-kn-\ v). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

s]m-¡³

D-cp-h-®m¬: s]m-tdm-dbn-se s\-ø≥ cm-a≥ sN-´n-bm¿ (102). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-dp. a°ƒ: _m-e≥, \m-cm-bW-≥, i-¶-c≥, tKm-hnμ≥, cm-L-h≥. a-cp-a°ƒ: b-tim-Z, tim-`-\, kp-a-Xn, e-fn-X, Ko-X.

sh-fn-b-t¶m-Sv: Xm-h-f°p-fw ]-tc-X-\m-b ]p-Xnb-ho-´n¬ Ip-™n-tam-s‚ `m-cy Im-kn-bm-c-I-Øv Im-°-Ø-d-bn¬ J-Zo-P (72). a-°ƒ: A-–p¬ -djo-Zv, _-jo¿, A≥-h¿, P-ao-e, kp-sse-J, dw-e, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ -Jm-Z¿, J-eo¬, lm-dq¨, ko-Xn. J-_-d-S°w C-∂p 11\v sh-fn-bt¶m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n-¬.-

Ip-ªn-¸m-¯p-½ l-Öp-½ th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew A-®-\-º-e-sØ ]-tc-X\m-b ]p-≈m-´v Ip-™m-ek-s‚ `m-cy ]-\-°-Øv Ip-™n-∏m-Øp-Ω l÷p-Ω (75). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-–p-¿d-lvam≥, D-Æn∏m-Øp-Ω. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, a-dnbw, kp-lv-d.

A-½-Xv ta-∏-øq¿: \-c-t°m-Sv ]pfn-bp-≈-I-≠n Xm-g-Ip-\n A-Ω-Xv (60). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: \u-^¬, \-Pva. a-cp-a-°ƒ: dn-bm-kv, X≥-ko-d.

am-ap s\-√n-°p-∂v: ]-g-b-Im-e hym-]m-cn _-¶-c-°p-∂nse _n F-®v am-ap (74). ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]tc-X-bm-b D-Ωm-en-Ω. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^ (A-_q-Z-_n), A-j-d-^v (Zp-_-bv), \u-jm-Zv (_mw-•q¿), km-ln-d, \ko-a, P-ao-e, _¬-°nkv, d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p-√, k-eow, A-–p-√ tN-c-ss¶, _-jo¿, lmjnw, Xm-ln-d, an-kv-cn-b, ssl-\m-kv, kp-ss\-d.

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ X-e-t»-cn: [¿-Ω-Sw NmtØm-Sw Jm-Zn-cn-øm a≥kn-en¬ sI sI ap-l-ΩZv ap-kv-eym¿ lm-Pn (68). [¿-Ω-Sw a-l-√v ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v, Nm-tØm-Sw ap-ln-bp-±o≥ a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cn-I-bmWv. `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: kp-ss_¿, A-jv-I¿.

Ip-‰ym-Sn: I-c-tßm-Sv ]mlp-kbv³ e-°m-]p-d-Øv s]m-°≥ am-hq¿: s]-cp-hb¬ tIm- (92). `m-cy: ]m-dp. a-°ƒ: Wm-d-ºØvv lpkbv≥ N-{μ≥, ]-hn-{X≥, ]-tc(80). `m-cy J-Zo-P. a°ƒ: X-cm-b I-a-e, _m-_p. alk≥-tIm-b, A-–p¬ -d- cp-a-°ƒ: _m-_p, N-{μn, kmJv, DΩ¿, l-eo-a. a-cp- k-hn-X. k-©-b-\w hyma°ƒ: tIm-b-tam≥, \m-k- gmgvN. ¿, ^m-Øn-a, X-^v-ko¬. aøØvv \akv-Im-cw C-∂v cm- Zn-hy hn-se I-t√cn sF.kn-.kn ta-∏-øq¿: ]p-fn-b-Øna-kv-Pn-Zn¬. ¶¬ ao-ج Zm-tam-Z-cs‚ a-Iƒ Zn-hy (17). taam-[-h³ B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn aq- ∏-bq¿ shm-t°-j-\¬ ∏v ]-d-ºv ta¬-ho-´n¬ ]-tc- l-b¿-sk-°≥-U-dn kvX-\m-b Ir-jv-W-s‚ a-I≥ Iqƒ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yndn-´. _n.F-kv.F≥.F¬. \n-bm-Wv. am-Xm-hv: {ioam-[-h≥ (a-Wn ˛ 63). `m-cy: P. k-tlm-Z-c-߃: Pn≥-kn, Pn-jv-a. {Zu-]-Xn.

cm-a³ sN-«n-bmÀ

D-aÀ ImSm-®n-d: H-cn-I-c Paoe a≥-kn-en¬ D-a¿ (52). `m-cy: \-ko-a. a°ƒ: \Pv-a. a-cp-aI≥: C-eymkv. ktlm-Z-c߃: a-Ωq´n, Ip™p, C-{_m-low, k°o-\, ssk\_.

a-l-av q-Zv lm-Pn I-°m-Sv: Ip-™n-∏≈ - n ssd-kv an-√n-\p k-ao-]w A¬ \-^o-kØ - n¬ sIm-Δ{- ]-Øv a-lva - q-Zv lmPn (89). I-°m-Sv tamtU¨ lm¿-Uvt- hgvk - v DS-ab - m-Wv. `m-cy-am¿: k°o-\, ]-tc-Xb - m-b \-_ok. a-°ƒ: lm-jnw ({]nh‚o-hv Hm-^n-k¿, F-Ivssk-kv˛ Im-k¿-tKm-Uv), kp-ld - , dp-Jn-b, ssk_p, ko-\Ø - v, bq-\p-kv, ]-tc-X\ - m-b _-jo¿. a-cpa-°ƒ: lm-cn-kv, C-kva - mCu¬, l-^vk - Ø - v, ipssl-_, l-k\ - Ø - v, ]tc-X\ - m-b D-a¿.

ap-l-½-Zv- lm-Pn

tKm-]m-e-¡p-dp-¸v

h-en-bap-l-½-Zv

A-Ðp-Àd-lvam³

B-ky

sam-bv-Xo³-tIm-b

tKm-hn-µ³ -\m-bÀ-

tZ-h-In-A-½

Ip-gn-bw-]-d-ºv: hn-k-∏Sn s]m-°-\m-fn cm-bn≥Ip-´n -lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (85). `mcy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn, A-l-Ω-Zv ]m-e°m-Sv, ap-l-Ω-Zv Im-h\q¿.

Ip-‰ym-Sn: th-fw ]-≈n-bsØ I-Æ≥-tIm-´v tKm-]me-°p-dp-∏v (75). `m-cy: tZ-hnA-Ω. a-Iƒ: ]p-jv-] B-bS-Øn¬. a-cp-I≥: {io-[c≥. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-A-Ωp, Ip-™n-cm-a°p-dp-∏v, A-Ωp-°p-´n-b-Ω, Pm-\p-A-Ω, cm-[, ]-tc-Xbm-b I-eym-Wn-A-Ω. k©-b-\w _p-[\mgvN.

Xp-Δq¿: ]-≈n-∏-d-ºn-se Im-f-ºp-em≥ h-en-bap-lΩ-Zv (67). `m-cy-am¿: ]mØp-Ω, ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: d-Po-\, km-Pn-Z, d-kn-b, jd-^p-∂o-k, ssk-X-e-hn, ss^-k¬, ^n-tdm-kv, Ako-\, k-eo-\, k-eow, Pwjo-e, l-\o-^. a-cp-a-°ƒ: A-øq-_v, lw-k, C-{_mlnw, ss^-k¬, \m-k¿.

tIm-gn-t°m-Sv: tX-ß-_km¿ sXm-gn-em-fn-bm-bncp-∂ sIm-tΩ-cn Im-°t»-cn ta-\n-®m¬ ]-d-ºv sI Fw A-–p-¿d-lvam≥ (65). `m-cy: ]p-Ø≥-]p-cbv-°¬ kp-ss_-Z. a°ƒ: sk-bv-d-kv, a≥kq¿, B-cn-^, sk-do-\, Pw-jo-\, j-l-Zv d-lvam≥.

h-≠q¿: hm-Wn-b-º-ew ]m-d-°p-fw B-en-°m-]-dºn¬ B-ky (72). `¿Øm-hv: A-h-dm≥-Ip-´n. a°ƒ: A-–p- -emw, ^mØn-a, A-e-hn, ap-l-Ω-Zv, kp-ss_-Z, ap-Po-_v dlvam≥. a-cp-a-°ƒ: ^mØn-a, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, kp-\n-X, dw-e-Øv, Jm-enZv, ssl-dp-∂o-k.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-bßm-Sn I-f-Øn¬ sam-bvXo≥-tIm-b (_m-Kv 73). `-m-cy: sIm-f-ß-c-°-≠n ssk-\-_n. a-°ƒ: A p (A-lvkmw _m-Kv), k-ao-d, k-do-P, d-bvlm\. a-cp-a-°ƒ: C-Iv-_m¬ (ss\-t_¿-kv), K-^q¿ (dn-bm-Zv), d-^o-Jv (dn-bmZv), l-kv\.

\n-e-ºq¿: ap-Ωp-≈n-bnse ]m-e-t»-cn tKm-hnμ≥ \m-b¿ (74). `m-c-y: ]≈n-bm-fn Pm-\-In-b-Ω.-a°ƒ: Ir-jv-W-Zm-kv, Djm-tZ-hn, {]-Zo-]v cm-Pv, {]-an-f.a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]v, Pb≥, Ir-]m Ir-jv-W-Zmkv, [-\-ym-cm-Pv (F.-bp.]n kv-Iqƒ ]p-≈n-bn¬).

^-tdm-°v: a-Æq¿ ]-tcX-\m-b tIm-gn-∏-≈n DÆo-cn-\m-b-cp-sS `m-cy tIm-f-t©-cn tZ-h-In-AΩ (85). a-Iƒ: hn-P-b-e£v-an. a-cp-a-I≥: ]-tc-X-\m-b N-¶-c-Øv D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿. k-©-b\w hym-gmgvN.

Xm-¨p -

ap-l-½-Zv-Ip-«n

a-dn-bw

am-Wn-¡w

am-Xp

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

am-[-h³ \m-bÀ- -

Pm-\-In -

th-ß-c: Ip-gn-∏p-dw ]-tcX-\m-b a-Æn¬-sXm-Sn Ip™n-t∏m-°-cp-sS `m-cy Xm-®p (85). a-°ƒ: sam-bvXo≥, _n-cn-b-°p-´n, ap-lΩ-Zv, Ip-™m-e≥ ap-kv-enbm¿, d-km-Jv. a-cp-a-°ƒ: ]m-Øp-Ωp, J-Zo-P, ]mØp-Ωp, ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv-Ip-´n.

th-ß-c: ]m-°-S-∏p-dm-bsN-cn-®n-bn¬ ap-l-Ω-ZvIp-´n (70). `m-cy: ^m-Xzna. a-°ƒ: ssk-\-_, dlvv-a-Øv, ssJ-dp-∂o-k, k-ao-\, ^m-Øn-a-m kplv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, ap-l-Ω-Zv tIm-b, _ocm≥-Ip-´n, ap-kv-X-^, apl-Ω-Z-en.

t]-cm-{º: Im-c-bm-Sv IpXn-c-h-´-Øp-Ω¬ ]-tc-X\m-b a-Ωn-bp-sS `m-cy adn-bw (85). a-°ƒ: Ip-™m-bn-i, ^m-Xzn-a, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: am-a-Xv-Ip-´n, Ip-dptßm-´v-ao-ج A-Ω-Xv (tI-X), ]-tc-X-\m-b Da¿-Ip-´n.

tIm-tXm-Sv: ]-tc-X-\mb A-cn-t®-Ω¬ I-Wmc-s‚ `m-cy am-Wn-°w (80). a-°ƒ: N-{μ≥, eo-e, N-{μn, A-timI≥, ]-tc-X-bm-b Pm\p. a-cp-a-°ƒ: _me≥, B-≠n, cm-P≥, {]-ao-f, tcm-jn.

h-S-I-c: tem-I-\m¿-Im-hv sX-s°-sIm-√-s‚ aoج am-Xp (89). `¿Ømhv: ]-tc-X-\m-b tI-fp. a°ƒ: cm-P≥, _m-_p, hnP-b≥, I-a-e, cm-[. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, N{μ≥, ]-tc-X-\m-b c-ho{μ≥, ]p-jv-], {]-k-∂, Pn-\n-j.

\-Sp-h-Æq¿: B-h-dm-´p-ap°n-se ]-g-b-Im-e \m-SI-\-S≥ sN-dn-b-]n-cn-bmØv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (91). `m-cy: Pm-\p-A-Ω. a°ƒ: th-Wp, c-Lp, at\m-P≥, kp-j-a. a-cp-a°ƒ: iym-a-f, ssi-e-P, I-a-e, cm-[m-Ir-jv-W≥.

F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw Im-°mw-ho-´n¬ am-[h≥ \m-b¿ (75). `mcy: tZ-h-In-b-Ω. a°ƒ: cm-P≥, Kn-cn-P, cm-[, Zo-], ]-tc-X-\mb k-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: h-k-¥, hnP-b≥, th-Wp.

]-c-∏-\-ßm-Sn: \-ºpfw ku-Øv tdm-Uv hm¬-∏m-t»-cn ]p-d°m-Sv Pm-\-In (84). a°ƒ: {]-`m-I-c≥, ssl-am-h-Xn, [¿-Ω-cmP≥, Ko-X. a-cp-a-°ƒ: i-Ip-¥-f, `-c-X≥, am[p-cn, hm-kp-tZ-h≥.

A-©p h-b-ÊpImc³ In-W-än ho-Wp a-cn-¨p ]m-h-d-´n: A-©p h-b pImc≥ ho´nse In-W‰n¬ ho-Wp a-cn-®p. Im-°t»-cn Xm-a-c-∏n-≈n tdmUn¬ Ip-cn-ip-]-≈n-°p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ hSn-°o-‰n¬ em¬-k≥-˛-Pnkn Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-aI≥ F≥-tPm-bv B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®psIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb ImWm-Xm-b-Xns\ XpS¿∂v A-Ω-bpw ap-Ø-»n-bpw \S-Ønb Xnc-®n-en¬ In-W-‰n-\p ao-sX C-´ h-e amdn-bXp I-≠v ]cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv Ip´n hoWX-dn-™-Xv. _-l-fwtIs´-Ønb k-ao-]-hm-kn-Iƒ Ip´nsb ]p-d-sØ-Sp-Øv ]m-h-d-´n B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ssa-kq-cn-se kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv am-\-k Kw-tKm-{Xn hn-Zym-e-b-Øn-se hn-Zym-¿-Yn-bm-bncp∂p. Nn-‰m-´p-I-c Xn-cp-∂m-fn-\v Kƒ-^n¬ \n-∂v \m-´n-seØp-∂ ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm≥ c-≠pZn-h-kw ap-ºmWv F≥tPmbv ho-´n-se-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 3.30\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-kv-‰y≥ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-°pw.

s{S-bn³ X-«n -a-cn-¨p

D-Zp-a: tIm-´n-°p-fw sd-bn¬-th kv-t‰-j-\v ap-∂n¬ hr-≤≥ s{S-bn≥- X-´n a-cn-®p. ]-≈n-°-c ]-\-bm-ense A-Sp-°m-Sp-°w Ir-jv-W≥ \m-b-cmWv (75) a-cn-®Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS-bmbncp∂p A]-I-Sw. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: e-X, km-hn-{Xn, P-b-tZ-h≥ (Kƒ-^v), kp-a-Xn, kp-\n-X.

KÀ-`n-Wn apw-ss_-bn Nn-InÂ-k-bv-¡n-sS a-cn-¨p-

F-S-∏mƒ: sF-e-°m-Sv tNcn-߬ Ip-™n-tam-s‚ aI-fpw Xr-°-Wm-]p-cw kztZ-in {io-[-c-s‚ `m-cy-bpam-b {]-ko-X (27) {]-khkw-_-‘-am-b Nn-In¬k-bv-°n-sS apw-ss_-bnse B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn®p. F-´p-am-kw K¿-`n-Wnbm-bn-cp-∂ C-h¿ hym-gm-gvN cm-hn-se-bm-Wv a-c-n-®-Xv. F-´p-h¿-j-am-bn {]-ko-Xbpw Ip-Spw-_-hpw apw-ss_-bn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. Cu-\m-®n-bm-Wv am-Xm-hv. a-°ƒ: A-a¿-\m-Yv, A-h‘n-I. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se F-t´m-sS Xr-°Wm-]p-c-Øv `¿-Xrho-´p-h-f-∏n¬ k-w-kv-I-cn-°pw.

P-hm³ a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v a-cn-¨p

F-S-°-c: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂ kn.-B¿.-]n.-F-^v P-hm≥ a-cn-®p. ]m-te-am-Sv {io-`-{Z ]-In-tS-cn-b am-[h≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kptc-jv-_m-_p (46) B-Wv acn-®-Xv. I-iv-ao-cnse {io-\K-dn-¬ tkh\w sN-bv-Xncp-∂ kptc-jv_m_p U¬-ln-bn-se ssk\nI B-ip-]-{Xn-bn-emWv a-cn®Xv. `m-c-y: k-Pn-\n-. a-°ƒ: A-£-bv, B-Z¿-iv. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ]m-ep-≠ iv-a-im-\Øn¬.

ss_-¡n-Sn-¨p ]cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p-

Xn-cq-c-ßm-Sn: ss_-°n-Sn®p ]cn-t°‰ Im¬-\-S-bm{X-nI≥ a-cn-®p. sIm-Sn™n ^m-dq-Jv \-K-dn-se ]m-e-°m-´v Ip-™n-sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn (75) BWv C-∂-se D-®-tbm-sS acn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se Hº-X-c-tbm-sS ^m-dq-Jv \K¿ A-ßm-Sn-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. `m-cy: Ip-™o-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv jp-ssl-_v, A-_q-_-°¿, kpl-d. a-cp-a-°ƒ: ]-Øq¿ C-kv-a-mCu¬ sN-dp-ap-°v, ssJ-dp-∂o-k, \p-kv-d-Øv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v sIm-Sn-™n Pp-am-A-Øv ]-≈n-bn¬.-

In-W-änÂ- ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-´-°¬: ho-´-Ω In-W‰n¬- ho-Wp- a-cn-®p. sIm-fØq-]-d-ºn-se \-Sp-hn¬ ]p-c-bv-°¬ tam-l-\-s‚ `m-cy ]-Xvam-h-Xn(53)bmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS ho´p-h-f-∏n-se In-W-‰n-em-Wv ho-W-Xv. a-°ƒ: ssN-X\y, ssN-{X, P-b-Nn-{X. arX-tZ-lw Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn- tam¿-®dn-bn¬.

N-¡-bn-Sm-³ I-b-dn-b BÄ a-c-¯n-en-cp-¶p a-cn-¨p-

sXm-Sp-]p-g: ]p-c-bn-S-Ønse πm-hn¬ N-°-bn-Sm-\mtKm-hn-µ³ sN-dp-hm-Sn ]-gw-]-dh-Ån-¡p-«n sam-bv-Xo³Ip-«n- N-{µ-ti-J-c³ Ir-jv-W³ bn tXm-´n-bp-am-bn k-ao-]]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No¿ºn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \n-e-ºq¿: tN-e-t»-cn-°p- Im-fn-Im-hv: I-√m-aq-e I- B-e-Øq¿: F-cn-a-bq¿ h-S-I-c: ao-d-°p-gn-bn¬ sØ tX-°n¬ I-b-dn-b °m-sS A¿-am-Sn tKm-hnf-∏p-c-°¬ sam-bv-Xo≥-Ip- ]p-Xn-b-¶w sX-°p-ap-dn\n-cym-X-\m-b sIm-S-h- ∂v G-\m-t©-cn h-≈nN-{μ-ti-J-c≥ (65) `mBƒ a-c-Øn-en-cp-∂p a-cnμ≥ (70). `mc y: Xo° S n Pm°p´ n (75).a° ƒ: e£ v ´n (67). `mc y: ssk\ _ . bn¬ NmØ nb ps S aI ≥ ≠n samb v X o≥ (78) cy: t{]-a-e-X. a-°ƒ: A®p. a-W-°m-Sv X-t®-´p-\\I n. a° ƒ: {]k ∂ , {]an, bt imZ , ]fl n\ n, a° ƒ: A– p¬ dk mJ v . Irj v W ≥ (46). `mc y: aIr-jv-W³ K¿ I-m-tcm-´p- ]p-d-¥-d-ho`n-em-jv,h-μ-\ a-cp-akmZ v . ac pa I ƒ: cmP ≥ ]iyma f .ac pa ° ƒ: cm[ mdP o\ , \k od ac pa ° ƒ: [p-c-°p-´n. a-°ƒ: Zn-hy, cIp-‰ym-Sn: am-hp-≈-]-d-ºI≥: c-Po-jv. ø-∂q¿, I-hn-X (cm-a¥ - f - n). ´n¬ k-Zm-in-h≥-]n-≈ Ir-jv-W≥, N-{μ≥, a-Wn. l-^v-k-Øv, \-ko¿. ay, ku-ay, A¿-Pp≥. Øv Ir-jv-W≥ (70). (75) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io´v A-t©m-sSbm-Wv kw`hw. ac-Øn¬ Ib-dnb D-S≥ tZ-lm-kz-mÿyw A-\p-`h-s∏-´ kZm-in-hs\ k-ao-]-hm-kn a-c-Øn¬ I-b-dn A-hn-sS-Ø-s∂ kp-c-£n-X-am-°n C-cp-Øn-b tijw ^-b¿-t^m-gv-kn¬ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p. ^b¿-t^m-gv-kv kw-Lw F-Øpw-h-sc C-cp-h-cpw a-cØn¬-Ø-s∂ ]n-Sn-®n-cp-∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv FØn Xmsg-bn-d°n B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw a-cn®n-cp-∂p. C-t±-l-Øn-\v ap-ºv c-≠p-X-h-W lr-Z-bm-Lm-XIp-ªq-«n th-em-bp-[³ \mbÀ P-b-tam-l-\³ hn-P-b-e-£v-an \m-cm-b-W³ \m-bÀ eo-e ap-≠m-bn-´p-≠v. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v hotIm-gn-t°mSv: I-Æm-Snam-ln: ap-t≠m-°v Hm-SsN¿-°f - : B-Zy-Im-e ssS- B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn C-cn-´n: s]-cp-ºp-∂-bnG-®q¿: ]-t∂ym-´v ]´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cp-{Zm-Wn-b-Ω. a-°ƒ: kp-P (hn°¬ aq-Øm-Wn-°¬ B- Øn-\-Iw k-Pp hn-√-bn¬ Ø-d-º-Øv lu-kn¬ e¿ t_¿-°b - n-se sI \m- ]m-Sq¿ ]-Sn-™m-sd -{Km- se C-S-]m-Sn-bn¬ IpWn-bm-´v a-Æn¬ th-em-bp- P-b-tam-l-\≥ (64). `m™q-´n (77). `m-cy: A-∂- Zym-`ym-k h-Ip-∏v ), {io-P. a-cp-a-°ƒ: Xp-f-kn-Zm-kv, cm-bW - ≥ \m-b¿ (67). `m- aw hn-cq-]-£ \n-hmkn hn eo-e (55). `¿th-Wp. [≥ \mb¿ (A-∏p-°p-´n cy: kp-a-Xn (h-S-I-c). a°p-´n. a-°ƒ: t{K-kn, cy: eo-e. a-°ƒ: ko-a, k- kn¬ ]n hn {io-\n-hmØm-hv: i-io-{μ≥. a\m-b¿˛80). `mcy: im-¥- I≥: k-Po-jv (ap-Øq-‰v kn-ÿ ]p-jv-], tPm-kPn, k-‘y. a-cp-a° - ƒ: X- k A-ø-cp-sS °ƒ: {]-tP-jv, k-tPIp-amcn. aIƒ: Zo-\. a-cp- ^n-\m≥-kv, ]p-Xp-t®-cn). jv, {]-Pn-e. ºm≥, A-tim-Ivc - m-Pv, {io- (F¬.sF.kn.G-P‚ v) ^v, tPm¿-Pv, t_-_n, aI≥: kp-\n¬-Ip-am¿. ktIm-gn-t°m-Sv: tIm-´mw-]-d-ºv I-t°m-´v lu-kv Pm-\kn-ÿ sP-kn. a-cp-a`m-cy hn-P-b-e-£v-an Pn-\n. k-tlm-Zc - ß - ƒ: tlm-Z-c-߃: k-Xy-`m-a, k-tlm-Z-c-߃: c-am tZ- a-cp-a-°ƒ: Kn-co-i≥ In-b-Ω- (87)sb ho-´n-se In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ °ƒ: Nmt °m® ≥, hn, kpa k hnt \mZ , do(72). a° ƒ: Ipa m¿, cm_me I rj v W ≥ (dn´ . {](]mX nc nb mS v ) , j¬cp-Kv-anWn, hn-iz-\m-Y≥ I-s≠-Øn. ssj-P, B-\n, kn-‘p, [m-\m-[ym-]I - ≥), cm-L- tP-iz-cn, am-en-\n, `m-kv\, k-cn-X (I-Sq¿). k\mb¿, ]pcp-tjm-Øa≥, Ø, ]-tc-X-bm-b tPym`¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-Nyp-X≥- \m-b¿. aXn. kw-kv-Im-cw C-∂p-®- tlm-Z-c-߃: cm-P≥, h≥, kp-Ip-am-c≥ (sI.-F- °-c≥. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, tPm-tPm. kw-kv-Im-cw X-¶w, _m-e-Ir-jvW≥. °ƒ: ]-tc-X-\m-b cm-a-\p-Æn \m-b¿, N-{μmw-K-Z≥C-∂p s]-cp-ºp-∂ ^mkv.B - ¿.-Sn.-kn, ]-ø∂ - q¿), cm-Pn, A-\-¥-\m-cm-bkw-kv-Im-cw C-∂v H-º-Xn- bv-°v H-cpa-Wn°v am-ln cm-[, c-ho-{μ≥, ssi\m-b¿, eo-e, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥-\m-b¿. Øn-a-am-Xm N¿-®n¬. s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. e-P. W≥, cm-P-ti-J-c≥. ]-tc-Xb - m-b Pm-\I - n. \v ho-´p-h-f-∏n¬.

In-W-än ho-Wp a-cn-¨p

_men-Isb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ _-Ôp A-d-Ìn s\-Sp-¶-≠w: G-gp-h-b- p-Im-cnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tIkn¬ _-‘p A-d-kv-‰n¬. tIm-º-bm¿ I-a-eme-bw D-√m-kv (48) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. {In-kv-a-kn-\v aq-∂p-Zn-hkw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. am-Xr-k-tlm-Z-cn-bp-sS a-Is‚ Ip-™n-s\-bm-Wv D-√m-kv ssew-Kn-I Nq-j-W-Øn-\n-c-bm°n-b-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-cn-bm-b am-Xm-hv tPm-en-°p-t]-mhptºmƒ A-h-[n Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-´n D-√m-kn-s‚ ho-´n-em-Wv ka-bw sN-e-hn-Sp-∂-Xv. ]n-Xm-hv Akp-J-_m-[n-X-\mbn InS-∏nem-Wv.

h-fm-t©-cn: I-gn-™Zn-hkw h-en-b-Ip-∂n-¬ temdn-bpw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰ k-tlmZ-c-\pw a-cn-®p. h-en-b-Ip∂n-se Io-tg-sXm-Sn ANyp-X-s‚ a-I≥ A-\q-]v (28) B-Wv C-∂-se a-cn-®Xv. C-bm-fp-sS k-tlm-Zc≥ A-\n¬-Ip-am¿ (38) A-]-I-Sw \-S-∂ A-∂p-Xs∂ a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn F-´-c-tbm-sS h-en-b-Ip∂v ]q-°m-´n-cn- tdm-Un¬-h-®v Ch-cpsS ss_°n¬ tem-dn-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v s]-cn-¥¬-aÆ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ A-\q-]v C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. am-Xmhv: e-£v-an-°p-´n-. k-tlm-Z-c-߃: A-Pn-Xv, A-\n-X.

kw-`-h-Zn-h-kw C-f-b Ip-´nsb I-fn-°m-\m-bn ho-Sn-\p ]p-dtØ-°v hn-´ ti-jw aq-Ø Ip-´nsb ]nUn-∏n°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-`-hw ]p-d-Øv ]d-™m¬ sIm-∂pI-f-bp-sa-∂v

`o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. `-bwaq-ew Ip-´n Ascbpw Adn-bn-®n√. {In-kv-a-kv A-h-[n°v ti-jw kv-Iq-fn-se-Øn-b Ip´n-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ Akzm-`m-hn-I-X tXm-∂n-b A[ym-]n-I Im-cy-߃ tNm-Zn-®v a\- n-em-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°m≥ \n¿-tZ-in-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. ho-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v {]-Xn-sb s\-Sp-¶-≠w t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. aZy-]m-\n-bpw e-l-cn-°Sn-a-bp-amWv D-√m-kv. C-bmƒ-°v c-≠v `mcy-am-cp-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sNbv-Xp. -

a-c-¯n \n-¶v ho-Wp a-cn-¨p ]p¬-∏-≈n: a-[y-h-b-kv-I≥ a-cØn¬ \n-∂v ho-Wv a-cn-®p. ]m-d°-S-hv am-S-∏-≈n kz-tZ-in tImXm-´v _m-_p tXm-a-kv (49) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-t®m-tbmsS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. Ir- j n- b n- S Øn-se a-cØn-s‚ in-Jc-߃ sh-´p∂-Xn-\nsS Im¬ h-gp-Xnho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-eo-kv. a-°ƒ: A-\q-]v, \o-Xp, \o-\. a-cp-a-I≥: dn-\n¬. kw-kv°m-cw C-∂p cm-hn-se 11\v Im∏n-sk-‰v sk‚ v ta-co-kv ItØm-en-°m ]-≈n-bn¬.

sIm-bn-em-−n-bn kn.]n.Fw. tbm-K-¯n G-cn-bm sk-{I-«-dn-¡p t\sc ssItbäw ap-\n-kn-¸Â sN-bÀ-t]-gv-k¬ DÄ-s¸-sS 14 t]À cm-Pn`o-j-Wn ap-g-¡n sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n kn.]n.Fw ap-≥ G-cn-bm sk-{I´-dn-bpw \n-e-hn¬ I-Ωn-‰n-bw-Khp-am-bn-cp∂ F≥ hn _m-e-Irjv-W-s\-Xn-tc-bp-≠m-b k-kvs]≥-j≥ \-S-]-Sn ]m-¿-´n-tbm-KØn¬ kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cpw tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Gcn-bm sk-{I-´-dn sI sI ap-l-ΩZn-s\-Xntc ssI-tb-‰-{i-a-ap-≠mb-Xv. \n-c-h-[n hn-hm-Zkw-`-h-ßfp-am-bn _-‘-ap-≈ G-cn-bm sk-{I-´-dn-°v Zo¿-L-Im-e ]m-cº-cy-ap-≈ _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-

tc kw-km-cn-°m-≥ A-h-Im-i-ans√-∂v Aw-K-߃ B-t{Im-in®p. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw hn hn Z-£n-Wm-aq-¿-Øn-sb Iqhn-hn-fn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-t±lw th-Zn-hn-´pt]m-bn. A-tXmsS tbm-Kw A-h-km-\n-®p. A-tX-k-a-bw F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn kn.]n.Fw i-‡n-tI-{μ-am-b sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]m¿-´n-bn¬ s]m-´n-sØ-dn-°v h-gn-a-cp-∂n-Sp-Ibm-Wv. _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy sI im-¥-bm-Wv sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨. `m-

cy-bpw k-tlm-Z-c-\pw D-ƒ-s∏-sS \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am-cm-b 14 Hmfw t]¿ _m-e-Ir-jv-W-s\Xn-cm-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v t\-Xr-Xz-sØ cm-Pn k-∂≤-X A-dn-bn-®-Xm-bm-Wv hn-hcw. X-t‚-X-√m-Ø te-J-\-sØ s®m-√n- sIm-bn-em-≠n-bn-se P\-]n-¥p-W-bp-≈ t\-Xm-hn-s\Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xp- hn-`mKo-b-Xbm-sW-∂v C-h¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. sN-b¿-t]-gv-k-s\-Xntc C-c-´-th-X-\w hm-ßp-∂-Xmbn t\ctØ B-tcm-]-Ww h-∂ncp-∂p. B ka-bØv Hu-tZym-KnI hn-`m-Kw bp.Un.F-^n-\-\p-Iq-

e-am-b \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®sX-∂m-Wv B-t£-]w. sI Zmk≥ Fw.F¬.F sb sIm-bnem-≠n- t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-{I-an-® tI-kn¬ Ip-Sp-ßn-b ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc kw-c-£n°m-≥ Hu-tZym-Kn-I t\-Xr-Xw \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂ ]-cm-Xn-bpap-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ ho-Sv kμ¿-i-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v _me-Ir-jv-W-s\-Xn-tc B-tcm-]Wapb¿-∂n-cp-s∂-¶n-epw hn Fkv ]-£-Øn-s‚ B-\p-Iq-eyØn¬ \-S-]-Sn-bn¬-\n-∂v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

4 P-\p-h-cn 2014 i\n

{S-¡n-Sn-¨v a-cn-¨ hn-ZymÀ-Yn-bp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

sse-em _o-hn

h-Ån-b-½

t_-_n-\m-SmÀ

Hm-a-\

cm-P-½

cm-P-¸³ B-im-cn

im-c-Z

_m-e-cm-a-]p-cw: h-gn-ap°n¬ a-kv-Pn-Zv sse-≥ Znbm-Zo≥ ho-´n¬ dn-´. tPmbn‚ v sk-{I-´-dn ap-l-ΩZv A-–p¬-Jm-Z-dn-s‚ `mcy sse-em _o-hn (61). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv jm-^n (sS-Iv-t\m-]m¿-°v), Pmkv-an-≥. a-cp-a-°ƒ: sk-bv-X-en k-^o¿, A-ko-\. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 9.30\v h-gn-ap-°v P-am-AØv ]-≈n-bn¬.

sh-ßm-\q¿: ]-\-tßm-Sv Nn-d-bn¬ ]n hn `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b ]-c-ta-iz-c≥ sN-´n-bm-cp-sS `m-cy h≈n-b-Ω (87). a-°ƒ: Ir-jv-W-Ω, kz¿W-Ω, K-tW-i≥ (]-tcX≥), h-k-¥, a-Wn-b≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b th-ep-sN-´n-bm¿, A-∏psN-´n-bm¿, k-tcm-Pw, aWn-b≥ sN-´n-bm¿, D-j.

]m-d-im-e: ap-Xr-¶-c h-enb-tXm-´w ]p-c-bn-S-Øn¬ t_-_n-\m-Sm¿ (63˛-dn-´. bp.Un.¢m¿-°v ]m-d-im-e tªm-°v ]-©m-b-Øv). `m-cy: hn-P-b-Ip-am-cn (kq{]-≠v ]m-d-im-e {Km-a-∏©m-b-Øv). a-°ƒ: _n-\o-jv, _n-\nX (A-kn-Ã-‚ v am-t\-P¿ bq-\n-b≥ _m-¶v I-c-a\,). a-cp-a-°ƒ: A-iz-Xn, kp-Pn (Ip-ssh-‰v).

Nn-d-bn≥-Io-gv: I-S-Iw hb-en¬ ho-´n¬ tKm-]n-\mY-s‚ `m-cy Hm-a-\ (75). a°ƒ: A-tim-I≥, A\n¬, A-Pn-Øv, A-Pb≥, A-\n-X-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: kp-Nn-X, kpa, \n-Xy, cm-Kn, kp-tc-jv_m-_p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-a-chn-f A-\n-Xm \n-hm-kn¬ cm-P-Ω (86). `¿-Øm-hv: sIm-√w tX-h-≈n aq-ebn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb am-[-h≥-]n-≈. ktlm-Z-co-]p-{X≥: ]n sI D-Z-b-Ip-am¿ (B-tcm-Ky tZ-h-kyw h-Ip-∏v a-{¥nbp-sS A-kn-Â v ss{]h-‰v sk-{I-´-dn).

Nn-d-bn≥-Io-gv: ap-´-∏-ew Fw.F-^v.F.kn. P-Mv-j\n¬ ]p-Xp-h¬-hn-f ho´n¬ cm-P-∏≥ B-im-cn (63). `m-cy: kp-K-‘n. a°ƒ: A-Uz. cm-Pn-cm-Pv, cm-Jn-cm-Pv (F¬.sF.kn). a-cp-aI≥: {]-tam-Zv-Ip-am¿.

Cu-¸³ hÀ-Kokv

B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c I-º-\n-∏-Sn-bn¬ e-tbm-f am-S-ti-cn-bn¬ a-°-c-°-fØn¬ ho-´n¬ sI bm°q_v. `mcy: k-^n-b. a°ƒ: hm-ln-Z, \p-ssk_, ^m-ln-Z, bq-k^v. acp-a°ƒ: K-^q¿, A-^vk-Øv, ]-tc-Xcm-b _mh, C-{_m-lnw.

Nn-d-bn≥-Io-gv: Iq-¥≈q¿ sX-∂p-hn-fm-Iw ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy im-c-Z (91). a-°ƒ: tKm-]n, i-in, cmtP-{μ≥, hn-em-kn-\n, kc-bp, h¬-k-e, ]-tc-Xbm-b Hm-a-\. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, b-ap\, Pn-X, kp-tc-{μ≥, D-Zb-Ip-am¿, a-[p, ]-tc-X-\mb in-h-≥-Ip-´n.

Pm-\p A-½ A-Wn-bm-cw: ap-tØ-SØv X-øp-≈-Xn¬ Pm-\p A-Ω (87). `¿-Øm-hv: Ir-jvW≥ \ºym¿.

Ip-am-c³ Ip-‰ym-Sn: h-t´m-fn-bn-se Nq-gn-I-∏-≈n ao-ج Ipam-c≥ (70). l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se- ]m-N-I-sØm-gnem-fn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: tZ-h-In.

Ip-ª-Ðp-à I¬-∏Øq¿: t]-cm-{º h-b-em-fn I-Wn-bm-¶≠n Nm-en¬ Ip-™-–p√ (65). ]n-Xm-hv: A-Ω-Xv ap-kveym¿.

Ip-ªq-«n C-cn-´n: s]-cp-ºp-∂-bnse C-S-]m-Sn-bn¬ Ip™q-´n (77). `m-cy: A-∂-°p-´n. a°ƒ: t{K-kn, kn-ÿ ]p-jv-], tPm-k-^v, tPm¿-Pv, t_-_n, knÿ sP-kn. a-cp-a-°ƒ: Nm-t°m-®≥, ssj-P.

tIm-X-aw-Kew: I-dpI-Sw tIm-hq¿ Cu-∏≥ h¿-Kokv(78). `mcy: G-e-bm-Ω. a°ƒ: Pn-Pn, Pn-j . a-cpa°ƒ: kPn-\, km-_pt]mƒ ]p-Xp-°p∂-Øv . kw-kv-Im-cw aq-∂n-\v sk‚ v.ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n-bn¬.

bm-¡q_v

sÌ-Ãm ta-cn ]-ø-∂q¿: ]p-©-°m-s´ dn-´. t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-≥ sI sP tPm-k^n-s‚ `m-cy sÃ-√m-tacn (58). a-°ƒ: k-cn-X, k-_n-X, k-Pn-Øv.

I-g-°q-´w: kv-Ip-´-dn-\v ]n-∂n¬ {S-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° a-cn-® kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-bpsS ar-X-tZ-lw h≥-P-\m-h-en-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. s]-cp-ßp-gn Nn-e-ºn¬ {]-ho-Wn-s‚bpw Zo-]-bp-sS-bpw a-I≥ B-Z¿-in-s‚ (12) ar-X-tZ-lam-Wv kw-kv-I-cn-®-Xv. jn-^m-\ A-Ω-bv-°pw k-tlm-Z-cn-°p-sam-∏w bm-{X sN-øNn-d-bn≥-Io-gv: a-™m-Sn- sh I-g-°q-´w ss_-∏m-kn¬ Ip-f-Øq¿ ap-t°m-e-bvaq-Sv F F-kv a≥-kn°¬ sSm-tbm-´ tjm-dq-an-\v k-ao-]w sNm-Δm-gv-N en¬ jm-\-hm-kv-˛ kssh-In-´v A-©-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Nn-e-ºn^o-a Z-º-Xn-I-fp-sS ase ho-´n¬ \n-∂v Zo-] a-°-fm-b B-Z¿-in-s\-bpw AIƒ jn-^m-\ (F-´v). k- \-iz-c-sb-bpw sIm-≠v Ip-gn-hn-f I-cn-a-W-en-se kztlm-Z-c≥: sj-^n≥. ¥w ho-´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. {tIm-kv tdmUn-se hm-l-\-߃-°v t]m-hm-\m-bn t]m-en-kp-Imc≥ kv-Iq-´¿ \n¿-Ø-sh ]n-∂m-se h-∂ {S-°v C-SnA-Xr-am³-Ip-«n Xm-a-c-t»-cn: ]-≈n-∏p-dw °p-I-bm-bn-cp-∂p. B-Z¿-ipw Zo-]-bpw tdm-Un-te-°pw A-\-iz-c FF-≈n¬-]o-Sn-I-bn¬ AXn¿-h-i-tØ-°pw ho-Wp. B-Z¿-in-s‚ tZ-l-Øv {SXr-am≥-Ip-´n (100). °n-s‚ ap≥ N-{Iw I-b-dn-bn-d-ßn. Zq-sc sX-dn-®p-hoW Zo-]-bp-sS tXm-sf-√n-\v ]-cn-t°-‰p. A-\-iz-c ]-cn_n-¿m-¯p am-\-¥-hm-Sn-: Xo-b-t‰-dn- t°¬-°m-sX c-£-s]-´p. Hm-t´m-dn-£s{sU-h¿am¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se\v- k-ao-]w- Xm-a-kn-°p∂- ]-tc-X-\m-b- ssX-°- Øn-s®-¶n-epw hym-gm-gv-N D-®-tbm-sS a-cn-®p. B-‰n≥-Ip-gn tam-l≥ kv-am-c-I kv-Iq-fn-se G≠n- Ip-™-Ω-Zn-s‚- `mgmw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv B-Z¿-iv. cy- _n-øm-Øp -(80)-.- ktlm-Z-cn-:- A-eo-a-.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. I-√n-bq¿ B-\-μ`-h-\n¬ A-\o-jm-Wv (29) a-cn-®-Xv. Un-kw-_¿ 31\v {]m-h-®-º-e-Øp tem-dn-bpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ss_°v bm-{Xn-I-\m-b A-\o-jn-\v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. C-∂se cm-hn-se G-tgm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. am-Xm-hv: h¬k-e.

A-kw-_o-hn

c-ho-{µ³ D-®n-¯m³

tkm-a-cm-P³ ]n-Å

sNý

ta-gv-kn

{io-P

]p-cp-tjm-¯-a³ \m-bÀ

Pm-\-In A-½

I-Wn-bm-]p-cw: Nm-∂m¶-c bq-kp-^v Ip-™v e∫-bp-sS `m-cy A-kw-_ohn(80). a-°ƒ: e-Øo-^v, k-eo-l-Øv, a-cp-a-°ƒ: I-_o¿, _o-\. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 9.30 \v.

Im-h-\mSv: ssI-°pf-ßc tN-cn-bn¬ A-Ω-®n-ho´n¬ c-ho-{μ≥ D-ÆnØm≥ (68). `mcy: kpioe A-Ω. a°ƒ: [-\y, a\p. a-cp-a°ƒ: hn-thhv.

I-cp-\m-K∏≈n: I-t√en `m-Kw sX-t°-aTØn¬ tkm-a-cm-P≥ ]n≈ (_m-_p ]n-≈-˛63). `m-cy: cm[-Ω. a°ƒ: tc-J, enPn. a-cpa°ƒ: I-Æ≥, kn B¿ a[p.

sIm-´nbw: D-a-b-\√q¿ ]d-°p-fw In-´‚hn-f ho´n¬ sN√-Ω(95) a°ƒ: Im¿-Øn-I, im¥, A-timI≥, k-c-kzXn, j¨-apJ≥, A-ΩnWn, X-¶®n, Ko-X, tam-l\≥. a-cp-a°ƒ: cmLh≥, Xºn, kp-te-J, i-in-[c≥, {]-`m-hXn, _m_p, \-Ipe≥, kcnX.

sh-≈-d-S: Im-\-t°m-Sv sX-°n≥-I-c ]p-Ø≥ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b k-XyZm-kn-s‚ `m-cy ta-gv-kn (56). a-°ƒ: jn-_p-Zm-kv, jn-Pp-Zm-kv. a-cp-a-°ƒ: _n-Pn, Pn-Pn.

s\-øm-‰n≥-I-c: \-Sq¿s°m-√ A-a-c-hn-f {io-Pm hn-em-k-Øn¬ D-Æn-IWvT≥ \m-b-cp-sS `m-cy {io-P (38). a-°ƒ: B-Xnc, \-μp. ]n-Xm-hv: ap-c-fo[-c≥ \m-b¿, am-Xm-hv: cm-tP-iz-cn A-Ω.

In-fn-am-\q¿: a-S-hq¿ ]-\∏mw-Ip-∂v sP ]n k-Z-\Øn¬ a-S-hq¿ F≥.Fkv.F-kv.F-®v.F-kv ap≥ A-[ym-]-I≥ ]p-cp-tjmØ-a≥ \m-b¿ (75). `m-cy: P-K-Z-Ω. a-°ƒ: tKm-]-Ipam¿ (B¿.Sn. Hm-^n-kv, sIm-´m-c-°-c), l-cn-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: iymw-P, ho-W B¿ hn \m-b¿.

In-fn-am-\q¿: Du-a¨ ]≈n-°-c hn-f-bn¬ ho´n¬ Pm-\-In A-Ω (96).

aZÀ B³-knà aq-hm-‰p-]pg: Cu-Ãv hm-g∏n-≈n F-^v.kn.kn. aTmw-Kam-b a-Z¿ B≥kn√(77). Ce-™n CSh-I a-Æm-Øp-Ip-gn-bn¬ ]-tc-Xcm-b B-i-kvXn˛a-dn-bw Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fmWv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30 \v CuÃv hm-g-∏n-≈n aTw h-I sk-an-tØ-cn-bn¬.

sP-bnw-kv sk-_m-Ìy³ Im-h-\mSv: i-‡n-Ipf-ßc tN-cn-bn¬ N-°n-WmwX-d sX-°-Xn¬ P-bnw-kv sk-_m-Ãy≥(72). `mcy: sP-bn≥.

Ir-jv-W³ Ip-‰ym-Sn: am-hp-≈-]-d-ºØv Ir-jv-W≥ (70). `mcy: e-£van. a-°ƒ: \nj, \n-jm-¥v. a-cp-a-°ƒ: c-Rv-Pn-Øv _m-_p, hn-]-©n-I.

_m-Zp-jm-_o-hn sIm-´n-bw: sXt°-ssae-°m-Sv aq-gn-bn¬ ho´n¬ A-–p-d-jo-Zn-s‚ `m-cy _m-Zp-jm-_o-hn (58). a°ƒ: \n-km-dp-±o≥, A≥-km-dp-±o≥, l-ko\, d-ko-\, C¿-jmZv. a-cp-a°ƒ: d-Pn-e, Pm-kvan, ap-\o¿, _o-Pq-Jm-≥.

am-ap s\-√n-°p-∂v: ]-g-b-Ime hym-]m-cn _-¶-c-°p∂n-se _n F-®v am-ap (74). ap-kvenw eo-Kv {]h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: ]-tc-X-bm-b D-Ωm-enΩ.

\-^o-k ]-S-∂: sIm-t´-¥m¿ ]tc-X-\m-b sI sI A–p¬ -Jm-Zdns‚ `m-cy sI Fw kn \-^o-k (84). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp™n, kp-l-d, ap-kv-X^, Jm-en-Zv (C-cp-h-cpw Zp-_-bv), A-kn-\m¿ (akv-°-Øv), a-l-aq-Zv (A_q-Z-_n).

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ X-e-t»-cn: [¿-Ω-Sw NmtØm-Sw Jm-Zn-cn-øm a≥kn-en¬ sI sI ap-l-ΩZv ap-kv-eym¿ lm-Pn (68). [¿-Ω-Sw a-l-√v ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v, Nm-tØm-Sw ap-ln-bp±o≥ a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cn-Ibm-bncp-∂p.

am-[-h³

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn aq-∏v ]-d-ºv ta¬-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jv-Ws‚ a-I≥ dn-´. _n.Fkv.F≥.F¬. am-[-h≥ (a-Wn ˛ 63). `m-cy: {Zu-]Xn. a-°ƒ: [-t\-jv (ancm-a³ sN-«n-bmÀ en-‰-dn), hn-Zy, [-\y. a-cpD-cp-h-®m¬: s]m-tdm-dbn-se cm-a≥ sN-´n-bm¿ a-°ƒ: Pm≥-kn-tam≥ (102). `m-cy:]m-dp. a-°ƒ: (Ir-jn-h-Ip-∏v), l-cn-Zmkv, kn-Pn-tamƒ. k-tlm_m-e≥, \m-cm-b-W-≥, i-¶-c≥, tKm-hn-μ≥, cm- Z-c-߃: Nm-ap-°p-´n, \mcm-b-W≥, Ip-©p-am-fp, L-h≥. a-cp-a-°ƒ: btim-Z, tim-`-\, kp-a-Xn, s]m-∂p, ]-tc-X-\m-b Ip-™p-tam≥. e-fn-X, Ko-X.

hn-I-SZ-bymÀYn ho-«p-ap-ä-¯v a-cn-¨\n-e-bn v-°¬: hn-Zym¿-Yn-sb ho-´p-ap-‰-Øv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. C-´n-h ]-Sn-™m-sd h-b-e hn-jvWp-`-h-\n¬ k-Xy-io-e≥-]n-≈-˛-im-¥-Ip-am-cn Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A-Pn-Øv(15) B-Wv a-cn-®-Xv. h-b-e K-h.l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ 10˛mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn--bm-Wv. sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v Bdn-\v a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw A-©¬ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. hn-jv-Wp G-I k-tlm-Z-c-\m-Wv.

ho-«-½ s]m-Å-te-äp a-cn-¨p

im-kv-Xmw-tIm-´: ho-Sn-\p-≈n¬ Kr-l-\m-Y s]m-≈te-‰p a-cn-®p. im-kv-Xmw-tIm-´ ap-Xp-]n-em-°m-Sv ]-Sn™m-dv ap-≠-t»-cn¬ tPm-Wn-bp-sS `m-cy tam-f-Ω (50) B-Wv s]m-≈-te-‰v a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v hoSn-\p-≈n¬ h-®m-Wv kw-`-hw. ho-Sn-\p-≈n¬ \n-∂p Xo-bpw ]p-I-bpw ]p-d-Øp-hcp-∂-Xv A-b¬-°m-cm-Wv I-≠-Xv. `¿-Øm-hpw Ab¬-°m-cpw Hm-Sn ho-Sn-\p-≈n¬ I-b-dn t\m-°n-bt∏m-gm-Wv km-c-am-bn s]m-≈-te-‰v In-S-°p-∂ tam-fΩ-sb- I-≠-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m≥ I-gn-™n-√. a-°ƒ: tPm-_n≥, tPm-Pn.

i-_-cn-a-e h-\-]m-X-bn- hym-]m-cn a-cn-¨\n-e-bn C-{_mlnw dm-hp-¯À

a-dn-bm-½ Nmt¡m

in-h-cm-a³ \mbÀ

kv-Idnb tPm-k-^v

a-Wn-b-¸³

X-§Ä Ip-ªv

laoZv eº

Iß-g: tN-cn-bn¬ C{_mlnw dm-hpØ¿. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10 \v I-ß-g ]p-Xq¿]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ssk-\-_m-_o-hn, hm-bv-]q-cv Ip-S-∏-\-°pt∂¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: A-–p¬-jp-°q¿, k-enw, jo-P. a-cp-aI≥: jm-\-hmkv.

C-Øn-Øm-\w: Im-™n-cØpw-aq-´n¬ ]-tc-X\m-b Nm-t°m-tXm-a-kn-s‚ `mcy a-dn-bm-Ω Nm-t°m (80). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v c-≠n-\v s]mSn]m-d Xn-cp-Ip-Spw-_ tZhm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmWn, enkn, Ip-™p-™p-Ip´n, h¬k-Ω, X-¶®≥, tPmkv, tPmbn, an\n. a-cp-a°ƒ: tdm-kΩ tPmWn, h¿-Kokv, a-Wn-b-Ω, tPm¨, a-dn-bm-Ω, _n\p, sIm®p-tamƒ, sIm®ptam≥.

Xn-S-\mSv: X-Æn-\m-hm-Xen-bn¬ sN-º-I-ti-cn in-h-cm-a≥-\m-b¿ (75). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv Ip-am¿. a-cpa°ƒ: an-\n, \nj.

C-S-°p∂w: C-S-°p-∂w I-t√m-en-°¬ kv-Idnb tPm-k-^v (70). kw-kv-Imcw C∂v 2.30\v s]m-Sna-‰w sk‚ v tPmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: Nn-∂-Ω (H-‰-I-∏n-ep-am°¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: tPmbn, F¬kn, enkn. a-cp-a°ƒ: Nmt°m tPm-k^v, \n-jm tPmbn.

]-√-\: Xr-°p-∂-∏p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv H-∂mw hm¿-Un¬ ]-√-\ I-∂n-´bn¬ a-Wn-b-∏≥ (66). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: cXo-jv, Pn¬. k-©-b-\w sNm-Δm-gv-N cm-hn-se 9\v.

Im-bw-Ip-fw: sF-Iy PMv-j≥ sh-fp-Ø-Sp-Øv ]So-‰-Xn¬ X-ß-ƒ Ip-™v (75). J-_-d-S-°w C-∂v D®-bv-°v 12\v Io-cn-°m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b X-¶-°p-´n. a°ƒ: k-hm-Zv, lp-ssk≥ (C-cp-h-cpw ku-Zn), k^n-b-Øv, ^m-Øn-am _ohn. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (ku-Zn), \-hm-kv, l-ko-\, _o-\.

sXmSp-]pg: Imcn-t°mSv D≠-πmhv N°p-]-d-ºn¬ laoZv e∫ (91). J_-dS°w C∂v D®°v 12\v Imcn-t°mSv ss\\m¿ ]≈n J_¿ÿm-\n¬. `mcy: ^mØn-a-. aI≥: sjbv°v apl-ΩZv. ]Øv h¿j-tØmfw Imcnt°mSv aplvbn-±n≥ a-kvPn-Zn¬ Cam-ambpw kZdmbpw tkh\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v. ]Sn-™mtd tImSn-°pfw Ppam-a-kvPnZn¬ Zo¿L-Imew Camambn tkh\w A\pjvTn-®n-´p-≠v.

t{Xky Im-™q¿: X-´m≥]-Sn ]pØ≥-]p-c-bv-°¬ Hu-tk^v `m-cy t{X-ky(85). a°ƒ: tPmkv, t__n, do-\, ]u-temkv, en√n. acp-a°ƒ: eo-e, tPmkv, ]u-temkv, tamfn, tXmakv.

kp-{_-Ò-Wy³ ]-d-hq¿: ssI-Xm-cw tIm\m-´p-]-d-ºn¬ kp-{_-“Wy≥(101).

Ip-ªp-Ip-ªv Ip-am-c-]p-cw: F-cn-°m-hv B-\-μ-`-h-\-Øn¬ ]-tcX-\m-b ]-fl-\m-`-s‚ `mcy Ip-™p-Ip-™v(96). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬-. a-°ƒ: Im¿-Øn-tI-b≥, im¿-M-[-c≥, B-\-μ≥, Ip-´≥, Hm-a-\, a-Wn-b≥. a-cp-a-°ƒ: `m-kp-cmw-K≥, Aw-_n-I, hn-P-b-Ω, Kucn-°p-´n, k-c-k-Ω, tam\n-j. k-©-b-\w _p-[\m-gv-N.

]p-cp-tjm-¯-a³-]n-Å s]-cp-ºm-hq¿: A-bv-ap-dn I-c-bn¬ a-W-Im-´v ho´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥-]n≈(76). a°ƒ: hm-k-¥ntam-l≥, Pb-¥n Zn-t\-iv, kn-‘p _m_p. a-cp-a°ƒ: ]n F≥ tam-l\≥, Zn-t\i≥, _m-_p.

A-´¸³ ]-≈-p-cpØn: N-°m-e°¬ ho-´n¬ tIm¨-{Kkv t\-Xmhm-b kn sP A-¥-∏≥(88). a°ƒ: tPmbn, sse-e, tk-hy¿, {^m≥-knkv, tPm-¨k¨, jo-e. a-cp-a°ƒ: tacn, ]-tcX≥ tk-hy¿, a-dn-bm-Ω, ko-\, tPm-bvkn, {^m≥kn-kv.

`m-\p F-cq¿: Ip-´m-Øv tdmUn¬ sN-Ωm-Sn-Øp-≠n ]-tc-X\m-b Im¿-ØntIb-s‚ `m-cy `m-\p(64). a°ƒ: {]-kmZv, {]-tamZv. a-cp-aIƒ: k-cn-X.

a-dnbw h-S-°pw-]pdw: sIm-®ßm-Sn ]-\-°¬ a-dnbw(84).

]-¯-\w-Xn-« Un-.kn-.kn. P-\-d sk-{I«dn Nq-c-t¡m-Sv hn-P-b³ A-Sq¿: ]-Ø-\w-Xn-´ Un.kn-.kn. P-\-d¬ sk-{I-´dn ssa-\m-K∏-≈n Nq-ct°m-Sv h-S-t°-Xn¬ hn-Pb≥ (59). kw-kv-Im-cw ]n∂oSv. `mcy: imc-Z. GdØv k-lI-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v, A-Sq¿ Im¿jn-I hnI-k-\ _m¶v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv saw-_¿ F-∂o ]-Z-hnIƒ h-ln-®p-h-cn-I-bm-bncp∂p. Gd-Øv {Km-a∏©mbØv ap≥ saw_dpw A¿-_≥ k-lI-cW _m-¶v ap-≥ U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv saw-_-dp-amWv.

ssa-¡nÄ Ip-cy³-

a-dn-bm-½

F-{_-lmw

{io-[-c³-]n-Å

im-ap-thÂ

tKm-]n

sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-Kew ]p-en-a-e-bn¬ (hm-g∏n-≈n¬) ssa-°nƒ Ipcy≥ (]m-∏-®≥-˛79). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v- 2.30\v- \m-I-∏p-g sk‚ v- ta-co-kv- ]-≈nskan-tØcnbn¬. `m-cy: A-®m-Ω, ssa-es°m-ºv- ]m-d-Ø-e-bv°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: B≥-kn, tPm-jn, km-Pp, ssj≥, sd-Pn. acp-a-°ƒ: Pm≥-kn tXm-´p]m-´v- (tIm-Sn-°p-fw), jmen \-ºym-t´¬ (Im-h°m-Sv-), _n-bm-{So-kv- s\Sp-ºp-d-Øv-( Ip-dp-∏pw-]Sn), jn-\p B-Sp-Ip-gnbn¬ (ap-≈-cn-ßm-Sv-).

Xn-cp-h√: \nc-Ww h-S°pw-`m-Kw In-g-°pw-ap-dnbn¬ ]-tc-X\m-b a-Ømbn-°p-´n-bp-sS `m-cy a-dnbm-Ω (70). kw-kv-Im-cw C∂vv D-®-bv-°v 12.30\v Bew-Xp-cp-Øn sk‚ v ta-cokv ae-¶-c I-tØm-en-° ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. aI≥: kPn. a-cp-a-Iƒ: enP.

Xn-cph√: Xn-cp-aq-e-]p-cw I-Æm-en¬ sI H F-{_lmw (tPm-bn˛60). kw-kvIm-cw C-∂v ssh-Io-´v \men-\v I-t‰m-Sv sk‚ v taco-kv Iv-\m\m-b ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: h¬k-Ω. a°ƒ: PqUn, Pqen, Pq-_n≥. a-cp-a°ƒ: cm-tPjv, tUm. sP°p, k-J-dnb.

Xn-cph√: a-∂≥Nn-d ]mcm-{X ]n sI {io-[-c≥-]n≈ (79). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: ]-tcXbm-b Hm-a-\b-Ω. a°ƒ: {io-tZhn, iyma-f, D-j, D-Æn-Ir-jvW≥, Aºnfn. a-cp-a°ƒ: {]-k∂-Ip-am¿, hn-P-b-Ip-am¿, th-Wp-tKm-]m¬, P-b{io, kp-tc-jv-Ip-am¿.

Xn-cph√: \o-tc-‰p-]p-dw Np-¶-Øn¬ kn hn im-apth¬ (Ip-™p-tam-≥˛70). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `mcy: Ip-™-p-tamƒ. a°ƒ: en-Pp, en≥kn. acp-a°ƒ: _nμp, km-_p.

Ipa-fn: dn-´. FIv-sskkv {]n-h‚ohv Hm-^ok¿ sIm√w ]-´-S ]p-Ø≥-]pc-bn¬ ]n tKm-]n(65) . kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: tacn. a-°ƒ:Aºnfn, sF-j, A\p. a-cp-a°ƒ: s_-∂n ssh Fw

tPmbv

tXmakv

{io-aq-e-\-K-cw: {io-`q-X]p-cw C-cn-ß-e-I-Øq-´v tIm-f-\n-bn¬ tPm-bv(46). `mcy: X-¶a-Wn (kn.]n.sF.(Fw){io-`q-X-]pcw Cu-Ãv {_m-©w-Kw). a°ƒ: A-Pn-X, A-Jn¬.

tIm-X-aw-Kew: sh-≠phgn a-Æm-]-d-ºn¬ Fw hn tXm-a-kv(66). `mcy: Nn-∂Ω. a°ƒ: Pq-en, _n-tPmbn. a-cp-a°ƒ: X-ºn tImSn-bm-´v t]m-Øm-\n-°m-Sv, ta-_nƒ X-®a-‰w.

tPmÀ-Pv

_men-Isb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ _-Ôp A-d-Ìn s\-Sp-¶-≠w: G-gp-h-b- p-Im-cnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tIkn¬ _-‘p A-d-kv-‰n¬. tIm-º-bm¿ I-a-eme-bw D-√m-kv (48) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. {In-kv-a-kn-\v aq-∂p-Zn-hkw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. am-Xr-k-tlm-Z-cn-bp-sS a-Is‚ Ip-™n-s\-bm-Wv D-√m-kv ssew-Kn-I Nq-j-W-Øn-\n-c-bm°n-b-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-cn-bm-b am-Xm-hv tPm-en-°p-t]-mhptºmƒ A-h-[n Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-´n D-√m-kn-s‚ ho-´n-em-Wv ka-bw sN-e-hn-Sp-∂-Xv. ]n-Xm-hv Akp-J-_m-[n-X-\mbn InS-∏nem-Wv.

c-àw OÀ-±n-¨p a-cn-¨p

am-∂m¿: a¬-ky-_-‘-\-sØm-gn-em-fn c-‡w O¿-±n®p a-cn-®p. sN-∂n-Ø-e Xr-s∏-cp-¥p-d ]-Sn-™m-sd h-gn C-S-bm-Sn ]p-Xp-h-¬ (am-¥-d-bn¬) ho-´n-¬ Ir-jvW≥ Ip-´n (s]m-∂p-)˛ A-Ωn-Wn Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ tkm-a≥ (49) B-Wv a-cn-®-Xv. c‡w O¿-±n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v am-th-en-°-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-hn-sS \n-∂v h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. `m-cy: Ir-jv-W-Ω. a-°ƒ: tkm-ta-jv, tk-Xp. a-cp-aIƒ: A≥-Pp-tamƒ. k-tlm-Z-c≥: th-Wp- sN-∂n-Øe (F-kv.-Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn).

A-©p h-b-ÊpImc³ In-W-än ho-Wp a-cn-¨p

N-¡-bn-Sm-³ I-b-dn-b BÄ a-c-¯n-en-cp-¶p a-cn-¨p-

sXm-Sp-]p-g: ]p-c-bn-SØn-se πm-hn¬ N-°bn-Sm-\m-bn tXm-´n-bpam-bn k-ao-]-sØ tX-°n¬ I-b-dn-b Bƒ a-c-Øn-en-cp-∂p a-cn-®p. a-W-°m-Sv Xt®-´p-\-K¿ I-m-tcm-´p]p-d-¥-d-ho-´n¬ k-Zmin-h≥-]n-≈ (75) BWp a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io´v A-t©m-sS-bm-Wv kw`hw. ac-Øn¬ Ib-dnb D-S≥ tZ-lm-kz-mÿyw A-\p-`-h-s∏-´ kZm-in-hs\ k-ao-]-hm-kn a-c-Øn¬ I-b-dn Ahn-sS-Ø-s∂ kp-c-£n-X-am-°n C-cp-Øn-b tijw ^-b¿-t^m-gv-kn¬ A-dn-bn-°pI-bm-bncp∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv kw-Lw F-Øpw-h-sc Ccp-h-cpw a-c-Øn¬-Ø-s∂ ]n-Sn-®n-cp-∂p. ^-b¿t^m-gv-kv FØn Xmsg-bn-d°n B-ip-]-{Xnbnse-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. C-t±-l-Øn-\v ap-ºv c-≠p-X-h-W lr-Z-bm-LmX-ap-≠m-bn-´p-≠v. kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cp-{Zm-Wn-b-Ω. a-°ƒ: kp-P (hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v ), {io-P. a-cp-a-°ƒ: Xp-f-kn-Zm-kv, th-Wp.

I-W-a-e: s]-cn-bm¿-I-Sp-hm k-t¶-X ta-J-e-bn¬ i_-cn-ae Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bn C-t°m U-h-e-]vsa‚ v I-Ωn-‰n-bp-sS I-S \-S-Øn-bn-cp-∂ D-S-a-sb Ip-g™p-ho-Wv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]-ºm-hm-en Im-f-sI-´n ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ i-in (48) sb-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Fcp-ta-en k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. `m-cy: ]p-jv-]-. a-°ƒ: a-\p, a-RvPp. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v \-S-°pw.

kw-`-h-Zn-h-kw C-f-b Ip-´nsb I-fn-°m-\m-bn ho-Sn-\p ]p-dtØ-°v hn-´ ti-jw aq-Ø Ip-´nsb ]nUn-∏n°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-`-hw ]p-d-Øv ]d-™m¬ sIm-∂pI-f-bp-sa-∂v

`o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. `-bwaq-ew Ip-´n Ascbpw Adn-bn-®n√. {In-kv-a-kv A-h-[n°v ti-jw kv-Iq-fn-se-Øn-b Ip´n-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ Akzm-`m-hn-I-X tXm-∂n-b A[ym-]n-I Im-cy-߃ tNm-Zn-®v a\- n-em-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°m≥ \n¿-tZ-in-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. ho-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v {]-Xn-sb s\-Sp-¶-≠w t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. aZy-]m-\n-bpw e-l-cn-°Sn-a-bp-amWv D-√m-kv. C-bmƒ-°v c-≠v `mcy-am-cp-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sNbv-Xp. -

a-cSv: \n-c-h-Øp-tdm-Un¬ Ip-t‰g-Øp tPm¿-Pv(66). `mcy: ]-tc-Xbm-b Fanen. a°ƒ: A-\ojv, [\ojv, tacn _nPp. a-cpa°ƒ: {]n≥kn, ta-cn , \n-Iv-k¨.

I-a-em-£n A-½ B-e-ßmSv: I-cp-am√q¿ Ip-Xn-tcmS-Øv ho-´n¬ ]tc-X\m-b `m-kv-I-c≥-]n≈-bp-sS `m-cy I-a-em£n A-Ω(87). a-°ƒ: eo-e, cmP≥, t__n, cm[m-Ir-jvW≥, k-t¥mjv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: cma-N-{μ≥-\mb¿, P-b-e£van, Hma-\, Pe-P, eX, {ioI-e.

cm-L-h³ Xr-°-cn-∏q¿: ap≥-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw dn-´. A-[ym-]-I-\p-am-b N-t¥-c-bn-se sI cm-Lh≥ (85). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: h¬-k-e , t{]-a, kp-tc-jv _m-_p.

]m-h-d-´n: A-©p h-b pImc≥ ho´nse In-W‰n¬ ho-Wp a-cn-®p. Im-°t»-cn Xm-a-c-∏n-≈n tdmUn¬ Ip-cn-ip-]-≈n-°p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ hSn-°o-‰n¬ em¬-k≥-˛-Pnkn Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-aI≥ F≥-tPm-bv B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´pap-‰-Øv I-fn-®psIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb ImWm-Xm-bXns\ XpS¿∂v A-Ω-bpw ap-Ø-»n-bpw \S-Ønb Xnc-®n-en¬ In-W-‰n-\p ao-sX C-´ h-e amdn-bXp I≠v ]cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv Ip´n hoW-X-dn-™-Xv. _-l-fwtIs´-Ønb k-ao-]-hm-kn-Iƒ Ip´nsb ]pd-sØ-Sp-Øv ]m-h-d-´n B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. ssa-kq-cn-se kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv am-\-k Kw-tKm-{Xn hn-Zym-e-b-Øn-se hnZym-¿-Yn-bm-bncp∂p. Nn-‰m-´p-I-c Xn-cp-∂m-fn-\v Kƒ^n¬ \n-∂v \m-´n-se-Øp-∂ ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm≥ c≠pZn-h-kw ap-ºm-Wv F≥tPmbv ho-´n-se-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v 3.30\v Nn-‰m-´p-I-c sk‚ v. sk-_m-kv-‰y≥ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬ kw-kv-I-cn-°pw.

s{S-bn³ X-«n hr²³ -a-cn-¨p

sIm-bn-em-−n-bn kn.]n.Fw. tbm-K-¯n G-cn-bm sk-{I-«-dn-¡p t\sc ssItbäw

D-Zp-a: tIm-´n-°p-fw sd-bn¬-th kv-t‰-j-\v ap-∂n¬ hr-≤≥ s{Sbn≥- X-´n a-cn-®p. ]-≈n-°-c ]-\bm-en-se A-Sp-°m-Sp-°w Ir-jvW≥ \m-b-cmWv (75) a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv-°v H-∂-c-tbmsS-bmbncp∂p A-]-I-Sw. Su-Wn¬-\n-∂v a¬-kyw hmßn ho-´n-te-°v t]m-hm≥ ]m-fwap-dn-®p-I-S-°sh aw-K-em-]p-cØv \n-∂v I-Æq¿ `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ s{S-bn-\n-Sn°p-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: Im¿Xym-b-\n. a-°ƒ: e-X, km-hn{Xn, P-b-tZ-h≥ (Kƒ-^v), kp-aXn, kp-\n-X. a-cp-a-°ƒ: Ip-™ncm-a≥, Ip-™-ºp, hn-Zy, hm-cnPm-£≥, N-{μ≥.

ap-\n-kn-¸Â sN-bÀ-t]-gv-k¬ DÄ-s¸-sS 14 t]À cm-Pn`o-j-Wn ap-g-¡n sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n kn.]n.Fw ap-≥ G-cn-bm sk-{I´-dn-bpw \n-e-hn¬ I-Ωn-‰n-bw-Khp-am-bn-cp∂ F≥ hn _m-e-Irjv-W-s\-Xn-tc-bp-≠m-b k-kvs]≥-j≥ \-S-]-Sn ]m-¿-´n-tbm-KØn¬ kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cpw tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Gcn-bm sk-{I-´-dn sI sI ap-l-ΩZn-s\-Xntc ssI-tb-‰-{i-a-ap-≠mb-Xv. \n-c-h-[n hn-hm-Zkw-`-h-ßfp-am-bn _-‘-ap-≈ G-cn-bm sk-{I-´-dn-°v Zo¿-L-Im-e ]m-cº-cy-ap-≈ _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-

tc kw-km-cn-°m-≥ A-h-Im-i-ans√-∂v Aw-K-߃ B-t{Im-in®p. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw hn hn Z-£n-Wm-aq-¿-Øn-sb Iqhn-hn-fn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-t±lw th-Zn-hn-´pt]m-bn. A-tXmsS tbm-Kw A-h-km-\n-®p. A-tX-k-a-bw F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn kn.]n.Fw i-‡n-tI-{μ-am-b sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]m¿-´n-bn¬ s]m-´n-sØ-dn-°v h-gn-a-cp-∂n-Sp-Ibm-Wv. _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy sI im-¥-bm-Wv sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨. `m-

cy-bpw k-tlm-Z-c-\pw D-ƒ-s∏-sS \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am-cm-b 14 Hmfw t]¿ _m-e-Ir-jv-W-s\Xn-cm-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v t\-Xr-Xz-sØ cm-Pn k-∂≤-X A-dn-bn-®-Xm-bm-Wv hn-hcw. X-t‚-X-√m-Ø te-J-\-sØ s®m-√n- sIm-bn-em-≠n-bn-se P\-]n-¥p-W-bp-≈ t\-Xm-hn-s\Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xp- hn-`mKo-b-Xbm-sW-∂v C-h¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. sN-b¿-t]-gv-k-s\-Xntc C-c-´-th-X-\w hm-ßp-∂-Xmbn t\ctØ B-tcm-]-Ww h-∂ncp-∂p. B ka-bØv Hu-tZym-KnI hn-`m-Kw bp.Un.F-^n-\-\p-Iq-

e-am-b \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®sX-∂m-Wv B-t£-]w. sI Zmk≥ Fw.F¬.F sb sIm-bnem-≠n- t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-{I-an-® tI-kn¬ Ip-Sp-ßn-b ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc kw-c-£n°m-≥ Hu-tZym-Kn-I t\-Xr-Xw \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂ ]-cm-Xn-bpap-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ ho-Sv kμ¿-i-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v _me-Ir-jv-W-s\-Xn-tc B-tcm-]Wapb¿-∂n-cp-s∂-¶n-epw hn Fkv ]-£-Øn-s‚ B-\p-Iq-eyØn¬ \-S-]-Sn-bn¬-\n-∂v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-04  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you