Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

3 P-\p-h-cn 2014 sh-≈n

tImgn-t¡m«v temdn-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v Fd-WmIpfw kztZin a-cn-¨p

dkn-b

]p-cp-j³

kp`-{Z

tam-l-\³

Ip-dp-¼³

eo-emhXn

eq-bn-kv

h-do-Xv F-kv-X-¸m³

Im-™n-c-a‰w: ]-tc-X\m-b Xp-cp-tج kn-≤oJn-s‚ a-Ifpw Nm-h-°m-Sv dn-bm-kn-s‚ `m-cy-bpam-b d-kn-b(36). J-_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v Im-™n-ca‰w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a°ƒ: dn-kv-_m≥, dn-kv_m-\.

sN√m\w: I-f-Øn¬ hm-h-a-I≥ ]p-cpj≥(85). a°ƒ: Xn-eI≥, jmPn, \-tSi≥, kp\n¬, kp-tamZv. a-cp-a°ƒ: tamfn, sPaoe, Cu-izcn, im¥n\n, ko-a.

tNm-‰m-\n°-c: Ip-dp∏Øv tam-l-\≥(54˛dn´.F-b¿-t^m-gv-kv). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Xr-∏-q-WnØp-d apt≠-ºn-≈n¬ Hma-\. a°ƒ: tUm. \n-j, iyma. a-cp-aI≥: tUm. {]m¨ (jm¿-P).

tZhkn-

D-cp-h-®m¬: ]-cn-bm-cw ap-≠-tbm-Sn-bn-se Im¿-Øn-I-bn¬ Im¿Xym-b-\n A-Ω (80). a-I≥: ap-c-fo-[-c≥ (A[ym-]-I≥ I-√q¿bp.]n kv-Iqƒ). a-cp-aIƒ: \n-jm-dm-Wn.

]-d-hq¿: h-S-°pw-]p-dw Ip-™-h-cm-Xp-cp-Øv ]≈n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\mb N-{μ-ti-J-c≥ `m-cy kp-`-{Z(80). dn-´. sl-Uv-an-kv-{Skv, ]d-b-°m-´v K-h.F¬.]n. kv-Iqƒ. a-°-ƒ: kqc-Pv em¬(dn´.A-t∏mtfm Stb-gv-kv) kn.]n.Fw. F¬.kn.-saw-_¿, Zn¬°-em¬, km-\p-em¬, tUm.PK-Øv em¬ ({]^.sIm-®n≥ sa-Un°¬ tIm-fPv, k-Pn-X. a-cp-a°ƒ: ssje-P, eo\, D-a, tUm._nμp, kp`m-jv.

{io-aq-e-\-Kcw: X-´m≥]Sn F-cn-°pw-]pd-Øv ho´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ Ipdp-º≥ (87). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12 \v {ioaq-e-\K-cw sl¿-_¿-´v tImf-\n s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬. `mcy: ]-tc-Xbmb ]p-Xn-tbS-Øn X-´m≥]-Sn am-{¥-bv-°¬ IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: im-¥, eo-e, DÆn, X-¶, an\n. a-cp-a°ƒ: {io[c≥, Ip-´∏≥, hn-\p, ]tc-X\m-b Ip-amc≥, a-Wn.

a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn tI-tk-cn tdm-Un¬ ]-tcX\m-b tIi-h-ss]-bpsS `m-cy B¿ eo-em-h-Xn (85). k-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v I-cn-∏mew cp-{Z-hn-em-kw iv-a-im\-Øn¬. a°ƒ: ao-cm`mbn, kp-tc{μ-ss], _me-Ir-jvW ss], e-£v-an \m-cm-bW ss]. a-cp-a°ƒ: \-ho≥ N-{μ-I-ΩØv, {ioI-e, kp-K‘n, km-hn-{Xn-tZhn.

sN-dp-Ip-∂w: Nn‰-bw kn H eq-bn-kv(64). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10.30 \v Ip-dp-∏w]-Sn sk‚ v. ]o-‰¿ B‚ v t]mƒ-kv ItØm-en-° ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: tacn, sN-dp-Ip-∂w am¶p-g IpSpw-_mwKw. a°ƒ: kn\n (A-[ym-]n-I, \n¿-a-e F-®v.F-kv. I-cn-a-Æq¿), knPp. a-cp-aI≥: tPm-k^v (kn.]n.H. Im-fn-bm¿ t]m-en-kv tÃ-j≥).

Xp-d-hpwI-c: I√-d ho´n¬ h-do-Xv F-kv-X-∏m≥ (85). k-kv-Im-cw C-∂v aq∂n-\v Im-™q¿ sk‚ v. ta-co-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: a-dnbw, sN-߬ ]-S-bm-´n Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: tPm¿Pv, B\n, t{X-kymΩ, t\-knen, tacn, en√n. a-cp-a-°ƒ: sP-kn tPm¿Pv, h¿-Kokv, tXmakv, tPmbn, jmPn, hn¬k≥. -

tZ-h-In-b-½

A-¨p

dp-Jn-b

Xm-ac - t- »-cn: A-ºm-btØm-Sv C-d® - n-∏m-d I-fØn¬ ]-tc-X\ - m-b am-[h≥ \m-bc - p-sS `m-cy tZh-In-bΩ - (80).

G-ey-Ip-«n

Nn-‰m-cn-∏-d-ºv: sXm-So°-fw Ip-S¬ ho-´n¬ at\m-fn A-®p (82). `m-cy: Fw Pm-\p. a-°ƒ: kptc-{μ≥, c-a, c-ta-i≥.

ssh-∏n-≥:- \m-bcºewIp-∂Øv- ]tcX\m-b sXm-Ωs‚ aI≥- tZhkn(68)-.- `m-cy-: ]tcXbm-b ^n-tem.a°ƒ-: B‚Wn,- Pm≥kn.- acp-a°ƒ-: At¥mWn,- _n-μp.-

ImÀ-Xym-b-\n A-½

Iu-k-ey A-Xn-cI - w: ]-tc-X\ - m-b sIm-≈n-b≥ Ip-am-cs - ‚ `m-cy X-øn¬ Iu-ke - y (87). a-°ƒ: kp-[, P-bIr-jvW - ≥, D-j, k-Poh≥. a-cp-a° - ƒ: {]-ko-X (ap-≠b - m-Sv), k-Pn-X , ]tc-X\ - m-b Fw ap-Ip-μ≥ (A-th-c).

I-Æq¿-kn-‰n: Ip-dp-h ]≈n-°p k-ao-]w Xm-ak - n°p-∂ dp-Jn-b (44). `¿Øm-hv: A-–p-√.

sIm-bn-em-≠n: tZ-io-b-]m-X-bn¬ Sn∏dpw temdnbpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. F-d-Wm-Ipfw Pn-√-bn-se ]-´n-a-‰w h-e-ºq¿ a-e-h-∂q¿ hn-e-ßp]m-d ho-´n¬ c-Rv-Pp (24) B-Wp a-cn-®-Xv. tN-a-t©cn sh-‰n-e-∏m-d-bn¬ I-gn-™-Zn-h-kw ]p-e¿-s® H-cpa-Wn-tbm-sSbmWv A]-ISw. tem-dn ss{U-h¿ I-Æq¿ sh-≈m-Sv I-cp-h-c-Nmen¬ A-\o-jn(26)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-Æq-cn¬ \n-∂p a-cw-I-b-‰n-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tem-dnbpw tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p I-Æq¿ `m-K-tØ-°p t]mIp-∂ Sn-∏-¿temdn-bp-amWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿∂mWv Sn∏¿temdn-bn¬ \n∂p ss{U-h-sd ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. A-]-I-S-sØ-Xp-S¿-∂p tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-sd t\cw K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p.

Nm-¡v I-gp-Im-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y³ H-gp-¡nÂ-s¸-«p a-cn-¨p-

A-d-°p-fw: Nm-°v I-gp-Im-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-≥ Hgp-°n¬-s∏-´p a-cn-®p. aq-∂m¿ Sm-‰ So ap≥ kq-∏¿ H-√q¿: X-tem¿ C-Sp-Ø-≥ ssh-k-¿ A-d-°p-fw X-øn¬ Sn sP tPm¨ (78) BB‚-Wn `m-cy G-ey-IpWv C-∂-se 12 Hm-sS H-gp-°n¬-s∏-´-Xv. ´n(93). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-e-a-‰w ]-h¿-lu-kn-¬ \n-∂p ssh-Zyp-Xn D¬cm-hn-se 9.30\v X-tem-¿ ]m-Zn-∏n-®-ti-jw ]p-d-Øp hn-Sp-∂ - sh-≈w H-gp-IpC≥-^‚ v Po-k-kv ]-≈n ∂ B-dn-s‚ A-d-°p-fw F-^v.kn.sF. tKm-Uu-Wnsk-an-tØ-cn-bn¬. a\p k-ao-]-ap-≈ I-S-hn-em-Wp C-t±-lw h-gp-Xn-t∏m°ƒ: tPm¿-÷v, tP-°b-Xv. a-°ƒ: tUm. k-t¥m-jv ]n tPm¨, en-kn k_v, tU-hn-kv, tPm-kv, Æn kv-‰o-^≥ . a-cp-a-°ƒ: k-Æn kv-‰o-^-≥ (kw-KotPm-Wn, B-t‚m, t]mƒ- X kw-hn-[m-b-I≥) Pm≥-kn k-t¥m-jv. k¨, tk-hy¿, ta-cn am¿-K-c-‰v, ]-tc-X-\m-b Ipcn-b-v∏≥. a-cp-a-Iƒ: sIm®p-t{X-ky, F¬-kn, Uqkn, en-kn, a-dn-bm-Ω, enC-Sp-°n: im-¥≥-]m-d-bv√n, _o-\, ]p-jv-]w, eqkn, Pn-Ωn h¿-Ko-kv. °p k-ao-]w F-tÃ-‰v ]q∏m-d-bn¬ A-º-e-°m-f G-en-¡p«n hr-≤-sb Ip-Øn-s°mXn-cph√: ]-Sn-™m-t‰-X- ∂p. Ip-∂-Øp-Ip-Sn-bn¬ d ]-Sn-∏p-c-°¬ ]-tc-Xe-£v-an(73)bm-Wv _p-[\m-b tPmk-^v F-{_lm-an-s‚ `m-cy G-en-°p- \m-gv-N ssh-Io-´v B-tdmsS a-cn-®-Xv. km-[-\-߃ ´n (88). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv-°v 12\v ssX-a-d- hm-ßn ho-´n-te-°p a-Shpw-I-c \yq C-¥y ssZ-h- ßp-tºmƒ in-h-t£-{Xk-`m sk-an-tØ-cn-bn¬. Øn-se A-º-e-°m-f- Chsc Ip-Øn-ho-gv-Øp-I-bma°ƒ: eo-em-Ω, ]m-ÿ bn-cp-∂p. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv A-SnF-{_-lmw, tPm-k-^v, am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epsa-Øn-s®-¶n-epw cX¶-Ω, kÆn, sP-bn-\m- £n-°m-\m-bn-√. Ω, jo-e. a-cp-a°ƒ; Ipa-°ƒ: ao-\m-£n, a-Wn, X-¶-Ω, Im-©n, D-j. a-cp™p-tamƒ, _m-_pa-°ƒ: k-c-kp, X-¶-∏≥, in-h≥, P-b≥, jm-Pn. °p´n, _m_p, Nn∂-Ω. kme-Ω, ]-tc-X\m-b Ip™v.

A-¼-e-¡m-fbpsS Ipt¯äv hr-²- acn¨p -

A-jvd^v

_m-e-Ir-jv-Wss]

kp-tc-{µ-\m-Y³ \m-bÀ

Ip-ªp-_o-hn

A-c-hn-µm-£³ \m-bÀ

tXm-a-kn³

km-hn-{Xn-b-½

a-´m-t©cn: I-∏-e-≠n-ap°v ]-dº-Øp ho-´n¬ ]n Fw A-–p¬-k-a-Zns‚ a-I≥ ]n F A-jv-d^v(59). au-em-\m B-km-Zv sse{_dn-bp-sS sk-{I-´-dnbpw sI.F≥.Fw. ]≈p-cp-Øn afi-ew tPm. sk-{I-´-dn-bp-am-bncp∂p. `mcy: ]ym-cn`mbn. a°ƒ: ]n F Xkv-enw, ]n F \^v-e , ]n F ap-lΩ-Zv P-ko¬ . a-cp-aI≥: ap-lΩ-Zv DΩ¿-tk-´v. k-tlm-Zc߃: ]n F d-^o°v, ]n F P-ao-e, ]n F j°oe.

sIm®n: B¿ sP ss] tdm-Un¬ ]n _m-eIrjvW ss](82). `m-cy: _-n cm[ ss]. a°ƒ: inhm-\μ ss]. a-cp-a°ƒ: k-hnX ss].

B-e-ßmSv: Xn-cp-hm√q¿ am-cm-ho-´n¬ kp-tc-{μ-\mY≥ \m-b¿(dn-´. sI.Fkv.C._n˛92). a°ƒ: sI B¿ th-em-bp-[≥-]n≈, C-μn-c, taml-\, PeP, hn-]n≥, a-t\m-∑Wn, B-i. a-cp-a-°ƒ: A-c-hnμm-£≥ \m-b¿(dn´.{]oan-b¿ S-tb-gv-kv), c-ho{μ≥-\m-b¿ (dn´.F®v.sF.F¬), _m-etKm-]m¬ (hn-ap-‡-`S≥), _n\p, ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ≥-\m-b¿.

a-´m-t©cn: sN-d-fm-bn°-S-hn¬ ]p√p-]m-ew tdm-Un¬ ]m-d-bn¬ ]-tcX\m-b ]n Fw A-–p-hns‚ `m-cy Ip-™p-_o-hn (72). a°ƒ: lw-k-t°mb, A-jv-d^v, iwkp, _jo¿, kp-\n-X, sse-e, kp-sse-am≥. a-cp-a°ƒ: A-Pn-X, s\-ko-a, d-Po-\, kp\n, \mk¿, s\-Pp-a, se-Øo-^v.

A-¶-amen: N-º-∂q¿ sh-≈mb-Øv ho-´n¬ cma≥-\m-b¿ a-I≥ A-c-hnμm-£≥ \m-b¿(60). `mcy: C-μn-c. a°ƒ: knt\mjv, k-t¥mjv, kuay. a-cp-a°ƒ: {io\n.

Nm-e-°p-Sn: D-Ø¿-{]-tZiv kztZin-sb ssl-cm_m-Zv tlm-fn t{Im-kv tIm¨-h‚n-se kn tXma-kn≥(62)-. -]p-Ø≥-then-°-c hm-g-∏n-≈n Ip-Spw_mw-K-am-Wv. -ssa-kq¿ _n-j-∏v tXm-a-kv hm-g-∏n≈n k-tlm-Z-c-\m-Wv.kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

Nm-e-°p-Sn: kzm-X-{¥-ka-c tk-\m-\n ]-tc-X-\mb kn -sI F-kv \-ºn-Snbp-sS a-I-fpw ta-eq¿ Npcp-f-∏n-≈n Ir-jv-W≥-\mb-cp-sS `m-cy-bp-am-b kmhn-{Xn-b-Ω(71˛- dn-´.- A[ym-]n-I). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v \-K-ck-` {In-an-t‰m-dn-b-Øn¬ .-a-°ƒ: cm-Pp,- c-ho-{μ-\mYv. -a-cp-a-°ƒ: kn-‘p,A-\p-{io.

ImÀ-¯p A-ø-ºn≈n: CS-h-\ ]tc-X\m-b ]-c-ap-hn-s‚ `m-cy Im¿-Øp(89). A-øºn-≈n ap-f-t©-cn Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°-ƒ: c-Xv\-h√n, {]-`m-Ic≥, kptcjv, I-e, ko-\, ]-tcXbm-b h¬-k. a-cp-a°ƒ: `mkn, kn‘p, Aºnfn, cmP≥, c-RvP≥, ]-tc-X\m-b ]-c-ap.

ap-[q-kq-Z-\³

Xn-cph√: Ip-∂-¥m-\w ap-≠n-b∏-≈n tXm-∏n¬I-f-Øn¬ Sn Fw F-{_lmw (A-h-dm-®≥˛82). kw-kv-Im-cw \m-sf sshIo-´v aq-∂n-\v B-™n-enØm-\w sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: ta-cn-°p´n.

sIm-Sp-ß-√q¿: ]p-√q-‰v \m-cm-b-W aw-K-ew I-W°≥ I-S-hn¬ Ip-´m-´n¬ ]-c-ap a-I≥ ap-[q-kq-Z\≥ (30). am-Xm-hv: k-tcmPn-\n. k-tlm-Z-cn: a-RvPp-j. kw-kv-Im-cw C-∂v Nm-∏m-d iv-a-im-\-Øn¬.

]p-jv-]-cm-Pv X-e-t»-cn: s]m-∂yw sh-Ãv A-`-b-Øn¬ sI kn ]p-jv-]-cm-Pv (68) ]qs\-bn¬ \n-cym-X-\m-bn. ^n-j-do-kv h-Ip-∏v dn-´. U-]yq-´n U-b-dŒ-dm-bncp-∂p. `m-cy: Sn sI h-k¥Ip-am-cn (dn-´. _m-¶v am-t\-P¿). a-°ƒ: tUm. A-ta-b , tUm. sF-izcy. a-cp-a-°ƒ: tUm. A`n-tj-Iv , kz-cq-]v

e-£v-a-W³

tIm-gn-t°m-Sv: ]-øS- n-aoج aq-eØ - pw-I≠ - n sam-bvX - o≥ tIm-b lm-Pn (86). `m-cy-: ^m-Øn-a.

Ip-μ-aw-K-ew: sN-Øp-IS-hn-se ]-g-b-Im-e I-®h-S-°m-c≥ sX-s°-bn¬ _o-cm≥ (83). `m-cy: Ban-\. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, _-jo-¿, A-eo-a, \-^ok, \-ko-d, A-Po-_v.

am-ln: Cu-Ãv ]-≈q¿ B-ep-≈-Xn¬ F sI e£v-a-W≥ (70). dn-´. kv]n-∂n-Mv-an¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: kp-a-w-Ke. a-°ƒ: e-Po-jv (Kƒ^v), e-kn-X (sNm-¢n saUn-°¬ sk‚¿). a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv (P-bn¬h-Ip-∏v, I-Æq¿), Zr-iy.

tXma-kv

sambvXo³

X-¦

tam-l-\-N-{µ³

I-a-em-£n

]-¦-Pm-£³ -]nÅ

]d-hq¿: Ggn-°c amºn≈n tXmakv (92). `mcy: ]tcXbmb A®mΩ. a°ƒ : dq_n, t_m-_≥, tjm_n, _n¬_n,]tc-X-\mb _m_p, acpa°ƒ : tPmk-^v, sPkn, ssek, Ip™-®≥, tam¨kv.

s]cp-ºm-hq¿: s\SpwtXmSv Ip™n-Øn-ho´n¬ _ocm≥ aI≥ sambvXo≥ (70). J_-d-S°w C∂v 11-\v I≠¥d Ppam a kvPnZv J_¿ÿm\n¬. `mcy: Ban-\. a°ƒ: Peo¬, \nj, _ocm-kv, ssdlm-\-Øv. acp-a-°ƒ: Aen-bm¿, kp¬^n, \nj.

Kp-cp-hm-bq¿: sNm-Δ-√q¿ sN-º-I-Øv ]-tc-X-\m-b A-∏p-Ip-´-s‚ `m-cy X¶(75). a-°ƒ: c-Xv-\, in-h≥ (an-an-{In B¿-´nÃv). a-cp-a-°ƒ: tam-l\≥ (_n.Fkv.F≥.F¬.I-S-∏p-dw), tPym-Xn-Ir-jv-W.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ \-K-c-k-`-bn-se ipNo-I-c-W sXm-gn-em-fn In-g-t°-∏m-´v tam-l-\-N{μ≥(57). `m-cy: am-en-\n (Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-k-` I-≠n-P‚ v Po-h-\-°mcn). a-°ƒ: kv-an-X (Um‰m F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿, Kpcp-hm-bq¿ \-K-c-k-`), {io-\m-Yv.

F-S-Xn-cn-™n: sN-´n-bmen¬ sX-t°-Ø-e-bv°¬ cm-a≥ `m-cy I-a-em£n(78). a-°ƒ: cm-P≥, \o-emw-_-c≥, k-c-kz-Xn, kp-te-mN-\, c-a, t{]-a-eX. a-cp-a-°ƒ: a-Wn, D-j, a-Wn, th-Wp-tKm-]m-e≥, kp-\n¬, a-Wn.

G-eq¿: Bep-h sN-º-I]p-cw ho-´n¬ ]-¶-Pm£≥-]n-≈(84). dn-´.Aep-an-\n-bw Iº-\n D-tZymK-ÿ-\mWv. `mcy: I-a-eΩ. a-°ƒ:_o-\,an-\n,]tc-Xbm-b _n-μp.a-cp-a°ƒ:tam-l≥,_m-e-N{μ≥.

X-¦-¸³

hm-k-´n

F-{_-lmw

sam-b-X v o³-tIm-b- lm-Pn

am-Xyp kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a-s¥m-≠n-°p-∂v ]q-f-hb¬ ]-Sn-™m-td-°-c amXyp (tPm-Wn˛64). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: tdm-Wn, tdm-Pn.

_o-cm³

ImÀ-¯ym-b\n Xn-cph√: Ip-‰∏p-g tXm∏n¬-a-e-bn¬ ]-tc-X\mb Ip-´∏-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n (93). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cm-P∏≥, k-Zm\μ≥, Ir-jvW≥, X-¶Ω, tkma≥, kPn, i-inIp-am¿, ]-tc-Xcm-b Zn-hmIc≥, cm-P-Ω.

j¬-ap-J³ Xp-d-hq¿-: Ip-Øn-b-tXmSv ]-©m-b-Øv F-´mwhm¿-Uv ]p-Xp-∏m-Sn-bn¬j¨-ap-J≥-(50). kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hn-se11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy:jo-e, a-°ƒ:- A-\p-j, ssh-jv-W-hv.

B-en-¡p-«n In-gn-t»-cn: ap-≠w-]-dºv ]m-d-Ω¬ ]p¬-]-dº≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ B-en-°p-´n (63). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: apl-Ω-Zv ap-kveym¿, C-kvam-Cu¬, l-^v-k-Øv. acp-a-°ƒ: ^-ko-e, dw-e, A-–p-∂m-k¿.

\o-≠q¿: tNm-gn-bm-∏m-dbn¬ sI kn X-¶-∏≥ (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ssI∏p-g sI-.kn.F-kv. iv-amim-\-Øn¬ \-S-°pw. `m-cy: Ip-™-Ω ]m-ºmSn A-Æm-bn¬ Ip-Spw_m-Kw.a-°ƒ: i-in,kptem-N-\,k-tcm-P-\n,cmP≥.

hn-P-b-Ip-amÀ \-Sp-hÆ - q¿: am-Xm-≠n-°p∂-Øv hn-Pb - I - p-am¿ (50). `m-cy: km-hn-{Xn. am-Xm-hv: {io-h≈ - n. a-°ƒ: A-`n-cman, A-`n≥-cm-Pv. k-tlm-Zc-߃: kp-[, kp-tc-{μ≥

Xp-d-hq¿:- Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv G-gmw-hm¿Uv s\-Spw-Nn-d-bn¬- ]-tcX-\m-b- k-Zm-\-μ-s‚ `mcy- hm-k-¥n-(64). a-°ƒ:- Zo-], cm-[m-Ir-jvW≥, kp-Z¿-i-\≥, A-PnXv-Ip-am¿, c-Pn-tam≥, Pb≥. a-cp-a-°ƒ:- Nn-{X, kn-Pn, k-Pn-X-, kn-\n.

hm-Sn IS-¸p-ds¯ Xo-¸n-Sn-¯w: H-cp a-c-Ww

kp-Ip-am-c³

sIm-√w: hm-Sn I-S-∏p-d-Øv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbp-≠m-b Xo-∏n-SnØØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn®p. I-cp-\m-K-∏-≈n B-Zn\m-Sv- sX-°v cm-[m-`-h≥ kp-[m-I-c≥ (60) B-Wv acn-®-Xv. Nm-b-°-Sbn¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. I-S-∏p-d-sØ a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ kq£n-°p-∂ sj-Un¬ sNm-Δm-gv-N cm-{Xn Xo-∏n-Sn-®n-cp∂p. Nm-b-°-S-bn-te-°v Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠v km-[-\߃ am-‰p-tºmƒ Kym-kv s]m-´n-sØ-dn-®v kp[m-Ics‚ ssI-∏-Øn A-‰p-t]m-bn. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cnI-Ãym-Wn sh-¶n-S-ßv: sXm-b-°m-hv s°bmWv ac-Ww. Xo-∏n-SnØ-Øn¬ 15 Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°¬-°p]-tc-X-\m-b tI-i-h≥ `mcy I-√ym-Wn(79). kw-kv- I-bpw e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS a¬-ky-_-‘-\ Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zm- D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. k≥, _m-e-Ir-jv-W≥, kp-[m-I-c-s‚ `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-P-Ω-. a-°ƒ: knkp-tc-jv, A-\n¬, kp‘p, Kw-K, b-ap-\, kp-[o-jv, a-tl-jv. a-cp-a-°ƒ: cm\n¬. a-cp-a-°ƒ: kp-[, P-tKm-]m¬, t_-_n, tPm-kv. kn-‘p.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w H-X-b-aw-K-e-Øv I-cp-hnt»-cn In-g-s°-sØm-Snbn¬ kp-Ip-am-c-≥ (84).

B-ko-a Im-´m-º-≈n: sIm-√-dØn-°¬ ]-≈n-°p kao-]w ]-tc-X-\m-b ap-°Æ≥ a-l-a-q-Zn-s‚ `m-cy B-ko-a (76). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, A-ko-kv, ssd-lm-\-Øv, km-ln-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip™n, a-Po-Zv, dp-Jn-b, \^o-k.

ss_¡n _Ên-Sn¨v Xan-gv\mSv kztZin acn¨p

sIm´m-c-°c: ss_-°n¬ Sq-dn-Ãv _-kn-Sn-®v X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. X-angv-\m-Sv sX-¶m-in in-h-e-bw ho-´p-\-º¿ 20/1¬ ⁄m\-Xp-ssZ kzm-an-bp-sS a-I≥ tkm-f-a≥ P-_-knw-Kv (40) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-gn-\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm´m-c-°-c ho-\-kv P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m{X-I-®-h-S-Øn-\m-bn ss_-°n¬ h-c-sh-bm-Wv Sq-dnÃv _-kv C-Sn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdmUn¬ sX-dn-®p-ho-Wv X-e-bn-Sn-®v X¬-£-Ww a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-In-b ar-X-tZ-lw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-P-In-fn. c-≠p a-°-fp-≠v.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn A-ÐpÂ-I-cnw

tPm-k-^v

X-¦-½

X-¦-¨³

G-en-bm-½

a-dn-bm-½

a-dn-bm-½

Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c-bn¬ ]p-Ø-≥ ]p-c-bv°-¬ A-–p¬-I-cnw (75). J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv°v 12 \v ap-ln-bn-±o≥ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b ssk-\_, sX-t°-°-c Xp-≠nbn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: ssj-e, jn-an, jmln-Z, apw-Xm-kv, am-ln≥. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿, I_o¿, \u-jm-Zv, _n-Pn-en, A≥-k¬-\m. ]q-™m¿ a-fi-ew kn.]n.sF-bpsS a-fi-ew A-kn.sk{I-´-dn, In-km≥ k-` ]q™m¿ a-fi-ew {]-knU‚ v, tIm-´-bw Pn-√mssh-kv {]-kn-U‚ vF∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v.

I-\-I-∏-ew: Xm-∂n-°p-gnbn¬ Sn -Sn tPm-k-^v (64˛ dn-´. ]yq¨, Fw.-‰n.-F-®v.F-kv. I-\-I-∏-ew) . kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v I-\-I-∏-ew ^n-emsU¬-^n-bm ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tacn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm_n, Pn≥-kn, tPm-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: sd-Pn, A\n¬, en-Pn.

{_-“-aw-K-ew: t]m-´-°m´p-I-cn-bn¬ Ip-am-c-s‚ `mcy X-¶-Ω (85). kw-kv-Imcw \-S-Øn. a-°ƒ: kp-tc{μ≥ (Hm-t´mIm-Ãv en-an-‰Uv ap≥ Po-h-\-°m-c≥), {_-“-aw-K-ew c-hn (aw-Kfw), Hm-a-\, A-tim-I≥ (sF.Sn.kn, _mw-•q¿), cm-[. a-cp-a-°ƒ: tcm-lnWn, kp-h¿-W (A-£-btI-{μw, {_-“-aw-K-ew), {]-Im-i≥, ]-tc-X-\m-b A-tim-I≥.

ap-∂n-e-hv: A-Ωn-bm-\n-bv°¬ sI sI X-¶-®≥ (51). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 \v aq-∂n-e-hv sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Nn-∂m-Ω. a-°ƒ: Aw-KoX, tkm-\p.

Nm-aw-]-Xm¬: In-g-°bn¬ ]-tc-X-\m-b sI Sn tPm¿-Pn-s‚ `m-cy G-enbm-Ω (80). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\v Nmaw-]-Xm¬ ^m-Øn-a-amXm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X sN-dp-h≈n hm-ep-a-tƬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: X-¶-Ω, t{K-kn, tPm-kv, t_-_n, sP-kn, tdm-bn, s_-∂n, kn-_n, an-\n. a-cp-a-°ƒ: Ip™p-Ip-´n, {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kv (apwss_), eo-em-Ω, t{K-kv, tPm-bn, jo-_, eu-en, tPm-_n.

sN-∂m-Ip-∂v: D-≈m-bØn¬ kn ]n t]m-fn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (88). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v 3.30 \v s]m≥-Ip-∂w Xncp-Ip-Spw-_ ]-≈n- ska-ntØ-cnbn¬. ]-tc-X s\-øm-´p-ti-cn Icn-tºm-gn-Øm-sg Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: ^n-en-∏v t]mƒ, Ip-´n-b-Ω, Ip-´n-b-®≥, Pbnw-kv, Ip-™p-tam≥, tam-fn, am-Øp-°p-´n t]mƒ. a-cp-a-°ƒ: ¢m-c-Ω, h¿°n, A-∂-°p-´n, ta-cn°p-´n, ta-cn-°p-´n s\-SpwXp-≠-Øn¬, tPm-kv, PnPn.

F-S-Xz: ]m-≠w-I-cn I-fØpw-aq-e-bn¬ (ap-≠p-then¬) ]-tc-X-\m-b h¿-Kokn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (101). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]≈n- skan-tØcnbn¬. ]tc-X X-I-gn sX-∂-Sn ]øw-]-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: H-tdm-a, A-∂Ω, F¬-k-Ω, tam-fn-Ω, ]-tc-X-cm-b A-∏-®≥, adn-b-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]m-∏p ssI-∏-≈n¬, sF-k-°v hm-ep-I-fw, _m-_p ]pØ≥-Nn-d, ]-tc-X-cm-b X¶-Ω Ip-∂-t¶-cn-°-fw, tXm-a-kv sRm-≠n-°¬ (]-ø-∂q¿), Cu-tbm-®≥ ssI-a-Xp-I-fw.

k-^n-bm-_n Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq¿ sk‚-d-C-se ss_Øp¬ d-lva-bn¬ sj-bvJv k-^n-bm-_n (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p¬ k-Øm¿. a-°ƒ: _n-hn-P, ]ym-cn.

tKm-]m-e³ \m-bÀ sIm-bn-em-≠n: sX-\-bt©-cn tKm-]m-e≥ \mb¿ (75). s]m-bn¬-Im-hv bp.]n kv-Iqƒ ap-≥ Po-h\-°m-c-\m-Wv.

Ip-am-c³ Im-™n-c-∏-≈n: s]m¥≥-]p-g X-S-Øn¬- Ipam-c≥ (tKm-]m-e≥-˛82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy X-¶-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, kp-tc-{μ≥, tam-l-\≥, cm-P-Ω, kptem-N-\, im-¥-Ω. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, cm-P∏≥, cm-Pp, hm-k-¥n, kpPm-X im-en-\n.

A-Ðp A-ko-kv dm-hp-¯À Nm-cpw-aq-Sv: dn-´. A-·n-ia-\ tk-\m D-tZym-Kÿ≥ Xm-a-c-°p-fw ta°pw-ap-dn \-hm-kv a≥kn-en¬ A-–p¬ A-kokv dm-hp-Ø¿ (65). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Xm-a-c-°p-fw I-√q¿ ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: \-hm-kv ({Sm-^n-Iv t]men-kv kv-t‰-j≥, Xn-cp-h\-¥-]p-cw), \-kn (a-kvI-Øv), \n-k. a-cp-a°ƒ: kp¬-^n, ss^k¬ (a-kv-I-Øv), skmdm-_v ({Sm-^n-Iv t]m-enkv kv-t‰-j≥ N-ß-\mti-cn).

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: bp-hm-hn-s\ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-f-Øq¿ ]p-Xp-h¬ a-W-°m-Sv ho-´n¬ A-tim-I≥-˛ te-J Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ DÆn (27)B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. G-I k-tlm-Zcn: te-J.

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨17Im-c³ A-d-Ìn F-cp-ta-en: ]-Øp h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-®tIkn¬ 17Im-c≥ A-d-Ãn-em-bn. C-∂-se F-cp-taen-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-Xn-sb Xn-cp-h-©q¿ Pq-hss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v F-kv.sF. C ]n sd-Pn ]-d-™p. am-k-߃-°p ap-ºm-Wv ]o-U-\w \-S-∂-Xv. _men-I-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-btXm-sS-bm-Wv ]o-U-\-hn-h-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. kw`-h-a-dn-™v ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿-Ø-I¿ _m-enI-sb k-μ¿-in-®v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®-ti-jw t]m-en-kn-\v ssI-am-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {]Xnsb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

¸w H¼-Xp- hbÊpIm-c³ I-Ãmw-Ip-gn C-c-«s¡m-e-: k-tlm-Z-c§Ä A-d-Ìn \m-Ip-t«Sm-n-bSn p-kvs-{Xo-S ]n--s¡mXm-hn-s\-Xn-tc tI-kv; Un.F³.F. ]-cn-tim-[-\ \S¯pw a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]m-X-It°-kn¬ c-≠v k-tlm-Z-c-∑m¿ A-d-Ãn¬. Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn ]-≈Øv lw-k, k-tlm-Z-c≥ \q-dp±o≥ F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-´ tIknem-Wv I-√mw-Ip-gn No-\-Øv ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏phn-s‚ a-°-fm-b lw-k (47), ktlm-Z-c≥ \m-k¿ (40) F-∂n-hsc I-√-Sn-t°m-Sv am-∏n-f kv-Iqfn-\v k-ao-]-Øv h-®v Unssh.F-kv.]n. j-d-^p-±os‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ {]-tXyI A-t\z-j-Wkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. -tI-kn-se \m-epw, 16Dw {]Xn-I-fm-Wn-h¿. C-h-sc kw-`-hÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-∏v \S-Ønb tijw

lw-k

\m-k¿

tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv -sN-bv-Xp. kw`-hØn¬ ap-kvenweo-Kv {]-h¿-ØI-cm-b 21 t]¿-s°-Xn-tc- sIme°p-‰-apƒ-s∏-sS-bp-≈ h-Ip-∏\p-k-cn-®v t]m-en-kv tI-sk-SpØn-cp-∂p.

I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]mX-I-Øn-te-°v \-bn-®-Xv h¿-j߃-°v ap-ºp-≈ Ip-Sn∏I-bpw Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-ß-fpw XΩn-ep-≈ X¿-°-hpw A-Xn-t\mS-\p-_-‘n-®v H-Sp-hn¬ \-S-∂ ap-kvenw -eo-Kv˛Unssh.F-

^v.sF. kw-L¿-j-hp-am-bn-cp∂p. G-sd hn-hm-Z-ß-ƒ-°p h-gnh-® Cu tI-kn¬ {]-tXy-I At\z-j-Wkw-Lw C-Xp-h-sc 17 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-™n-c-∏p-g ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn-bp-am-b kn-±oJv Ign-™bm-gv-N- t]m-en-kn¬ Iog-S-ßn-bn-cp-∂p. hn-tZ-i-tØ°p I-S-∂ {]-Xn Aw-P-Øn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ \n-b-a-\-S-]-SnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xm-bn At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ¿ A-dnbn-®p. kn.sF. sI Fw tZ-h-ky, F- k v . sF.am- c m- b Zo- ] - I v I pam¿, Ir- j v - W ≥- I p- ´ n, tKm- ] Ip- a m¿ F- ∂ n- h ¿ {]- X n- I - s f ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Ønep≠mbn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-tSm-Sn kv-{Xotbm-sSm-∏w HºXp-hb pIm-cs\ I-s≠-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Im-™n-c-∏≈n a-Wn-a-e B-e-{] a-Wn-a-eho-´n¬ tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿(55)-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-p. I-Ã-Un-bn-ep-≈ Cbm-fp-sS A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-ø-en-\p ti-j-ta A-d-Ãv tcJ-s∏-Sp-Øq. I-gn-™Zn-h-kw Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv C-bmsf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv I-k-_ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p. Hº-Xp-Im-c≥ ]n-©p-Ip™m-bn-cn-s° D-t]-£n-®-Xn\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-Xv. A-tX-k-a-bw

Ip´n-bpsS ]n-Xm-hm-Wv tkm-a\m-Y-]-Wn-°-sc-∂v I-s≠Øm≥ Un.-F≥.-F ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\pw t]m-en-kv Btem-Nn-°p-∂p-≠v. ]-Ww hmßn-b-ti-jw tk-a-\m-Y]-Wn°¿ Ip-´n-sb hn¬-°p-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ X-\n-°v 5000 cq] jm-ln-Z X-∂n-cp-s∂¶n-epw A-Xv Ip-´n-sb hn-‰- ]-W-a-s√-∂v C-bmƒ C-∂v t]m-en-kn-\v samgn-\¬In. Ip´n-bpsS A-Ω-bm-b B-\-μ-h-√n-sb \n-b-a-]-c-am-bn tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿ hn-hm-lw sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wv t]m-en-kn\v e-`n-® hn-h-cw. B-\-μ-h-√nbp-sS B-Zy `¿-Øm-hv cm-Pp-\mcm-b-W≥ Im≥-k¿ _m[n®v acn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tkm-a\m-Y-∏-Wn-°¿ C-h-sc H-∏w Iq-

´n-b-Xv. Cu _-‘-Øn¬ B-Zyw ]n-d-∂-Xv s]¨-Ip-™m-bn-cps∂-∂pw C-Xns\-bpw a-s‰mcmƒ-°v \¬-In-b-Xm-bn C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®p. F∂m¬ B¿-°m-sW-t∂m Cu C-S-]m-Sn¬ ]-Ww e-`n-®n-cps∂t∂m Hm¿a-bn-s√-∂m-Wv ]d-bp-∂-Xv. Ip-´n-sb ]n-Xm-hv sIm-es∏Sp-Øm≥ sIm≠pt]m-hptºmƒ 50,-000 cq-] sIm-Sp-Øp hm-ßn-sb-∂m-Wv Hº-Xp-Im-cs\ C-t∏mƒ h-f¿-Øp-∂ \mtSm-Sn kv-{Xo-bm-b jm-ln-Z-sb∂ A-ºn-fn t\-ctØ ]-d-™ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Ip-´n-sb sIm√m≥ {ian-®ns√-∂m-Wv tkm-a\m-Y∏-Wn-°¿ tNm-Zyw sN-øen¬ ]-d-™-Xv. \-K-c-Øn¬ ]-

g-b km-[-\-߃ hn¬∏-\ \-SØp-∂bm-fm-Wv hn¬-∏\bv°v C-S-\n-e-°m-c-\m-b-Xv. C-bm-sf°p-dn-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. A-ºn-fn-sb-∂ jmln-Z-sb-bpw tkm-a-\m-Y-]-Wn°-sc-bpw H∂n-®n-cp-Øn A-SpØ Zn-h-k-hpw tNm-ZywsN-øpw. tkm-a-\m-Y-]-Wn-°¿ \m-ev hnhm-lw sNbvX-Xmbpw kq-N-\bp-≠v. \m-tSm-Sn kv-{Xo-°v a-Is\ hn-‰ ]n-Xm-hn-s\ I-s≠-Ønsb-¶n-epw tI-kn-se Zp-cq-l-X am‰m≥ t]men-kn-\m-bn-√. Un-kw-_¿ 25\v cm-hn-se tIm-gn-t°m-Sv sam-^yq-kn¬ _kvÃm≥-Un¬ \m-tSm-Sn-kv-{Xos°m-∏w Ip´nsb I-s≠-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc t]m-enknte¬-∏n®-Xv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

3 P-\p-h-cn 2014 sh-≈n

hmÀ-¡ ]-Wn-¡n-sS ImÂ-h-gp-Xn hoWp sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

A-ÐpÂ-I-cnw

tPm-k-^v

X-¦-½

X-¦-¨³

G-en-bm-½

a-dn-bm-½

a-dn-bm-½

Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c-bn¬ ]p-Ø-≥ ]p-c-bv°-¬ A-–p¬-I-cnw (75). J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv°v 12 \v ap-ln-bn-±o≥ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b ssk-\_, sX-t°-°-c Xp-≠nbn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: ssj-e, jn-an, jmln-Z, apw-Xm-kv, am-ln≥. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿, I_o¿, \u-jm-Zv, _n-Pn-en, A≥-k¬-\m. ]q-™m¿ a-fi-ew kn.]n.sF-bpsS a-fi-ew A-kn.sk{I-´-dn, In-km≥ k-` ]q™m¿ a-fi-ew {]-knU‚ v, tIm-´-bw Pn-√mssh-kv {]-kn-U‚ vF∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v.

I-\-I-∏-ew: Xm-∂n-°p-gnbn¬ Sn -Sn tPm-k-^v (64˛ dn-´. ]yq¨, Fw.-‰n.-F-®v.F-kv. I-\-I-∏-ew) . kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v I-\-I-∏-ew ^n-emsU¬-^n-bm ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tacn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm_n, Pn≥-kn, tPm-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: sd-Pn, A\n¬, en-Pn.

{_-“-aw-K-ew: t]m-´-°m´p-I-cn-bn¬ Ip-am-c-s‚ `mcy X-¶-Ω (85). kw-kv-Imcw \-S-Øn. a-°ƒ: kp-tc{μ≥ (Hm-t´mIm-Ãv en-an-‰Uv ap≥ Po-h-\-°m-c≥), {_-“-aw-K-ew c-hn (aw-Kfw), Hm-a-\, A-tim-I≥ (sF.Sn.kn, _mw-•q¿), cm-[. a-cp-a-°ƒ: tcm-lnWn, kp-h¿-W (A-£-btI-{μw, {_-“-aw-K-ew), {]-Im-i≥, ]-tc-X-\m-b A-tim-I≥.

ap-∂n-e-hv: A-Ωn-bm-\n-bv°¬ sI sI X-¶-®≥ (51). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 \v aq-∂n-e-hv sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Nn-∂m-Ω. a-°ƒ: Aw-KoX, tkm-\p.

Nm-aw-]-Xm¬: In-g-°bn¬ ]-tc-X-\m-b sI Sn tPm¿-Pn-s‚ `m-cy G-enbm-Ω (80). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\v Nmaw-]-Xm¬ ^m-Øn-a-amXm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X sN-dp-h≈n hm-ep-a-tƬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: X-¶-Ω, t{K-kn, tPm-kv, t_-_n, sP-kn, tdm-bn, s_-∂n, kn-_n, an-\n. a-cp-a-°ƒ: Ip™p-Ip-´n, {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kv (apwss_), eo-em-Ω, t{K-kv, tPm-bn, jo-_, eu-en, tPm-_n.

sN-∂m-Ip-∂v: D-≈m-bØn¬ kn ]n t]m-fn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (88). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v 3.30 \v s]m≥-Ip-∂w Xncp-Ip-Spw-_ ]-≈n- ska-ntØ-cnbn¬. ]-tc-X s\-øm-´p-ti-cn Icn-tºm-gn-Øm-sg Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: ^n-en-∏v t]mƒ, Ip-´n-b-Ω, Ip-´n-b-®≥, Pbnw-kv, Ip-™p-tam≥, tam-fn, am-Øp-°p-´n t]mƒ. a-cp-a-°ƒ: ¢m-c-Ω, h¿°n, A-∂-°p-´n, ta-cn°p-´n, ta-cn-°p-´n s\-SpwXp-≠-Øn¬, tPm-kv, PnPn.

F-S-Xz: ]m-≠w-I-cn I-fØpw-aq-e-bn¬ (ap-≠p-then¬) ]-tc-X-\m-b h¿-Kokn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (101). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]≈n- skan-tØcnbn¬. ]tc-X X-I-gn sX-∂-Sn ]øw-]-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: H-tdm-a, A-∂Ω, F¬-k-Ω, tam-fn-Ω, ]-tc-X-cm-b A-∏-®≥, adn-b-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]m-∏p ssI-∏-≈n¬, sF-k-°v hm-ep-I-fw, _m-_p ]pØ≥-Nn-d, ]-tc-X-cm-b X¶-Ω Ip-∂-t¶-cn-°-fw, tXm-a-kv sRm-≠n-°¬ (]-ø-∂q¿), Cu-tbm-®≥ ssI-a-Xp-I-fw.

k-^n-bm-_n Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq¿ sk‚-d-C-se ss_Øp¬ d-lva-bn¬ sj-bvJv k-^n-bm-_n (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p¬ k-Øm¿. a-°ƒ: _n-hn-P, ]ym-cn.

tKm-]m-e³ \m-bÀ sIm-bn-em-≠n: sX-\-bt©-cn tKm-]m-e≥ \mb¿ (75). s]m-bn¬-Im-hv bp.]n kv-Iqƒ ap-≥ Po-h\-°m-c-\m-Wv.

Ip-am-c³ Im-™n-c-∏-≈n: s]m¥≥-]p-g X-S-Øn¬- Ipam-c≥ (tKm-]m-e≥-˛82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy X-¶-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, kp-tc-{μ≥, tam-l-\≥, cm-P-Ω, kptem-N-\, im-¥-Ω. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, cm-P∏≥, cm-Pp, hm-k-¥n, kpPm-X im-en-\n.

A-Ðp A-ko-kv dm-hp-¯À Nm-cpw-aq-Sv: dn-´. A-·n-ia-\ tk-\m D-tZym-Kÿ≥ Xm-a-c-°p-fw ta°pw-ap-dn \-hm-kv a≥-knen¬ A-–p¬ A-ko-kv dm-hp-Ø¿ (65). J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 11\v Xm-a-c-°p-fw I-√q¿ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: \hm-kv ({Sm-^n-Iv t]m-enkv kv-t‰-j≥, Xn-cp-h-\¥-]p-cw), \-kn (a-kv-IØv), \n-k. a-cp-a-°ƒ: kp¬-^n, ss^-k¬ (akv-I-Øv), skm-dm-_v ({Sm-^n-Iv t]m-en-kv kvt‰-j≥ N-ß-\m-ti-cn).

a-dn-bw-_o-hn

Im-bw-Ip-fw: hm¿-° ]-Wn-°n-sS X-´n¬-\n-∂p Im¬-h-gp-Xn hoWp sXm-gn-em-fn a-cn-®p. sIm-bv-∏≈n-Im-cm-gv-a πm-¥-d In-g-°-Xn¬ kp-\n¬-Ip-am¿ (38)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 8.30\v {]-bm¿ P-Mv-j-\v k-ao-]ap-≈ ho-´n¬ tIm¨-{Io-‰v ]-Wn-°n-sS-bm-Wv X-´n¬\n-∂p Im¬-h-gp-Xn ho-W-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy kn‘p. a-°ƒ: A-∏p, am-fp.

Nm-¡v I-gp-Im-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y³ H-gp-¡nÂ-s¸-«p a-cn-¨p-

A-d-°p-fw: Nm-°v I-gp-Im-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-≥ Hgp-°n¬-s∏-´p a-cn-®p. aq-∂m¿ Sm-‰ So ap≥ kq-∏¿ ssh-k-¿ A-d-°p-fw X-øn¬ Sn sP tPm¨ (78) BWv C-∂-se 12 Hm-sS H-gp-°n¬-s∏-´-Xv. aq-e-a-‰w ]-h¿-lu-kn-¬ \n-∂p ssh-Zyp-Xn D¬]m-Zn-∏n-®-ti-jw ]p-d-Øp hn-Sp-∂ - sh-≈w H-gp-Ip∂ B-dn-s‚ A-d-°p-fw F-^v.kn.sF. tKm-Uu-Wn\p k-ao-]-ap-≈ I-S-hn-em-Wp C-t±-lw h-gp-Xn-t∏mb-Xv. C-t±-l-Øn-s‚ ho-Sn-\p h-f-sc A-Sp-Øm-Wp Cu I-S-hv . c-≠p In-tem-ao-‰-tdm-fw H-gp-In-t∏m-b Ct±-l-sØ Im-™m-dn-\v k-ao-]-Øp-\n-∂v \m-´p-Im¿ I-c-bv-s°-Øn-®v A-d-°p-≈w K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-h-s∂-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. kw-kv-°m-cw C∂p aq-∂n-\v A-d-°p-fw sk‚ v-ta-co-kv ]p-Ø≥-]≈n-bn¬. a-°ƒ: tUm. k-t¥m-jv ]n tPm¨, en-kn k-Æn kv-‰o-^≥ (e-Iv-N-d¿ F-kv.F-^v.F-kv. Pq-\nb¿ tIm-f-Pv G-‰p-am-\q¿. a-cp-a-°ƒ: k-Æn kv-‰o-^≥ (kw-Ko-X kw-hn-[m-b-I≥) Pm≥-kn k-t¥m-jv.

sF-jp-½

kp-tc-jv Ip-amÀ

j¬-ap-J³

hm-k-´n

ImÀ-¯ym-b\n

F-{_-lmw

G-en-¡p«n

am-∂m¿: s]m-∂w-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b A–p¬ d-km-Jn-s‚ `m-cy sF-jp-Ω (92). ]-tc-X \m-Y≥ ]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: dn. Im-]v-‰≥ A-ko-kv Ip-´n, A-Z-_v, kq-d-Øv, sFjm _o-hn. a-cp-a-°ƒ: ku-Zm _o-Kw, P-am¬, bq-kp-^v, C-Iv-_m¬. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v am-∂m¿ ]pØ≥-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

ap-l-Ω: Xp-cp-Ø≥ I-he Ip-t∂-sh-fn Zm-tam-Z-cs‚ a-I≥ kp-tc-jv Ipam¿ (31). a-cw-sh-´p-∂-Xn\n-sS Xm-sg ho-Wv NnIn¬-k-bn¬ I-gn-bpIbm-bn-cp∂p. H-cm-gv-N apºm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂Xv. tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: \n-j. a-°ƒ: kqcy In-c¨, kq-cy-Pn-Øv.

Xp-d-hq¿-: Ip-Øn-b-tXmSv ]-©m-b-Øv F-´mwhm¿-Uv ]p-Xp-∏m-Sn-bn¬j¨-ap-J≥-(50). kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hn-se11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy:jo-e, a-°ƒ:- A-\p-j, ssh-jv-W-hv.

Xp-d-hq¿:- Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv G-gmw-hm¿Uv s\-Spw-Nn-d-bn¬- ]-tcX-\m-b- k-Zm-\-μ-s‚ `mcy- hm-k-¥n-(64). kw-kvIm-cw- C-∂v 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ:- Zo-], cm-[mIr-jv-W≥, kp-Z¿-i-\≥, A-Pn-Xv-Ip-am¿, c-Pntam≥, P-b≥. a-cp-a-°ƒ:Nn-{X, kn-Pn, k-Pn-X-, kn\n.

Xn-cph√: Ip-‰∏p-g tXm∏n¬-a-e-bn¬ ]-tc-X\mb Ip-´∏-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n (93). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cm-P∏≥, k-Zm\μ≥, Ir-jvW≥, X-¶Ω, tkma≥, kPn, i-inIp-am¿, ]-tc-Xcm-b Zn-hmIc≥, cm-P-Ω. a-cp-a°ƒ: im¥-Ω, k-tcm-Pn\n, efn-X, i-in-[c≥, D-j, tam-ln\n, Ko-X,hn-P-b≥, ]-tc-Xbm-b am-e-Xn.

Xn-cph√: Ip-∂-¥m-\w ap-≠n-b∏-≈n tXm-∏n¬I-f-Øn¬ Sn Fw F-{_lmw (A-h-dm-®≥˛82). kw-kv-Im-cw \m-sf sshIo-´v aq-∂n-\v B-™n-enØm-\w sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: ta-cn-°p´n. a°ƒ: sd-Pn sd\n, sd©n, c-P\n. a-cpa°ƒ: _o-\,_m_p, ssj-\n, ^n-en-∏v.

Xn-cph√: ]-Sn-™m-t‰-Xd ]-Sn-∏p-c-°¬ ]-tc-X\m-b tPmk-^v F-{_lm-an-s‚ `m-cy G-en-°p´n (88). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv-°v 12\v ssX-a-dhpw-I-c \yq C-¥y ssZ-hk-`m sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: eo-em-Ω, ]m-ÿ F-{_-lmw, tPm-k-^v, X¶-Ω, kÆn, sP-bn-\mΩ, jo-e. a-cp-a°ƒ; Ip™p-tamƒ, _m-_p°p´n, _m_p, Nn∂-Ω. kme-Ω, ]-tc-X\m-b Ip™v.

Im-™n-c-∏-≈n: I-cp-hfn-°¬ Jm≥ dm-hp-Ø-dpsS `m-cy a-dn-bw-_o-hn (74). J_-d-S°w C-S-°p∂w Ip-cn-hn-∏m-d P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: jm-P-lm≥, ju°-Øv, C-kv-am-bn¬, sFjm-Ω, A≥-k¬-\, B_n-Z, A-\o-jv. a-cp-a°ƒ: j-co-^v, \u-jm-Zv, C-Sp-°n: im-¥≥-]m-d-bv°p k-ao-]w F-tÃ-‰v ]qP-eo¬, jn-bm-Zv. ∏m-d-bn¬ A-º-e-°m-f hr-≤-sb Ip-Øn-s°m]u-tem-kv ]q-®m-°¬: ssX-°m-´p- ∂p. Ip-∂-Øp-Ip-Sn-bn¬ ti-cn ]-©m-b-Øv Be-£v-an(73)bm-Wv _p-[dmw hm¿-Un¬ X-In-Sn ]p- \m-gv-N ssh-Io-´v B-tdmd-Øv ]u-tem-kv (90). sS a-cn-®-Xv. km-[-\-߃ kw-kv-Im-cw C-∂v sshhm-ßn ho-´n-te-°p a-SIo-´v aq-∂n-\v a-W-∏p-dw ßp-tºmƒ in-h-t£-{XsN-dp-]p-jv-]w B-{i-aw Øn-se A-º-e-°m-f- Chsc Ip-Øn-ho-gv-Øp-I-bmtZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b-°p-´n. bn-cp-∂p. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv A-Sna-°ƒ: tPm¨-k¨, ta- am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epsa-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. cn, ta-cn-°p-´n, A-∂-°pa-°ƒ: ao-\m-£n, a-Wn, X-¶-Ω, Im-©n, D-j. a-cp´n, ]-tc-X-\m-b tPm-kv. aa-°ƒ: k-c-kp, X-¶-∏≥, in-h≥, P-b≥, jm-Pn. cp-a-°ƒ: tam-fn, A-ΩnWn, X-ºn, ]-tc-X-\m-b tPm-kv, tPm-bn.

kp-Ip-am-c³

Bâ-Wn

A-¼-e-¡m-fbpsS Ipt¯äv hr-²- acn¨p -

`-hm-\n-b-½

h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ A-hp-™n-°m´v Ip-™n-t°m-cp-hn-s‚ `m-cy tZ-h-In (84).

Nn-‰m-cn-°¬: a-fi-]sØ A-‘ymw-Ip-fw A{_-lmw (101). kw-kvIm-cw cm-hn-se 10\v afi-]w sk‚ v tPm-k^v ]-≈nbn¬.

HmX-d: Ip-∂-Øpw-I-c I-cn-Æm-´v ]-Sn-™m-tdXn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-]n-≈-bp-sS `m-cy `hm-\n-b-Ω(75). a°ƒ: c-Xv\-Ω, ]-tcX\mb tKm-]n-\m-Y≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: _me-Ir-jv-W-]n-≈, im-¥Ip-amcn.

X-¦-¸³

dkn-b

]p-cp-j³

Im-™n-c-a‰w: ]-tc-X\m-b Xp-cp-tج kn-≤oJn-s‚ a-Ifpw Nm-h-°m-Sv dn-bm-kn-s‚ `m-cy-bpam-b d-kn-b(36). J-_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v Im-™n-ca‰w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a°ƒ: dn-kv-_m≥, dn-kv_m-\.

sN√m\w: I-f-Øn¬ hm-h-a-I≥ ]p-cpj≥(85). a°ƒ: Xn-eI≥, jmPn, \-tSi≥, kp\n¬, kp-tamZv. a-cp-a°ƒ: tamfn, sPaoe, Cu-izcn, im¥n\n, ko-a.

tZhkn-

D-cp-h-®m¬: ]-cn-bm-cw ap-≠-tbm-Sn-bn-se Im¿-Øn-I-bn¬ Im¿Xym-b-\n A-Ω (80). a-I≥: ap-c-fo-[-c≥ (A[ym-]-I≥ I-√q¿bp.]n kv-Iqƒ). a-cp-aIƒ: \n-jm-dm-Wn.

tZ-h-In -

\o-≠q¿: tNm-gn-bm-∏m-dbn¬ sI kn X-¶-∏≥ (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ssI∏p-g sI-.kn.F-kv. iv-amim-\-Øn¬ \-S-°pw. `mcy Ip-™-Ω ]m-ºm-Sn A-Æm-bn¬ Ip-Spw-_mKw.a-°ƒ i-in,kp-temN-\,k-tcm-P-\n,cm-P≥. a-cp-a-°ƒ i-in-I-e,]-tcX\m-b {]-Im-i≥,kp-tcjv,P-b-{io.

sF-kp-½ Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-t´mØv sF-kp-Ω (73). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sambv-Xp. a-°ƒ: A-en, _ohn, a-l-aq-Zv, l-\o-^, kpsse-J, l-\o-\, d-kn-b, A-_p, A-_q-´n.

A-{_-lmw

ssh-∏n-≥:- \m-bcºewIp-∂Øv- ]tcX\m-b sXm-Ωs‚ aI≥- tZhkn(68)-.- `m-cy-: ]tcXbm-b ^n-tem.a°ƒ-: B‚Wn,- Pm≥kn.- acp-a°ƒ-: At¥mWn,- _n-μp.-

ImÀ-Xym-b-\n A-½

A-¼p ]-ø-∂q¿: am-hn-t®-cn-bnse ]m-e-°o¬ A-ºp (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b kuan-\n. a-°ƒ: hn-P-b≥, k-Xy≥ (Kƒ-^v), t{]-ah-√n, kp-te-J.

am-Xyp

Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠bn-se s]m-bv-I-bn¬ amWn-b-Øv A-Nyp-X≥ (80).

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a-s¥m-≠n-°p-∂v ]q-f-hb¬ ]-Sn-™m-td-°-c amXyp (tPm-Wn˛64). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: tdmWn, tdm-Pn.

kp`-{Z

tam-l-\³

]-d-hq¿: h-S-°pw-]p-dw Ip-™-h-cm-Xp-cp-Øv ]≈n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\mb N-{μ-ti-J-c≥ `m-cy kp-`-{Z(80). dn-´. sl-Uv-an-kv-{Skv, ]d-b-°m-´v K-h.F¬.]n. kv-Iqƒ. a-°-ƒ: kqc-Pv em¬(dn´.A-t∏mtfm Stb-gv-kv) kn.]n.Fw. F¬.kn.-saw-_¿, Zn¬°-em¬, km-\p-em¬, tUm.PK-Øv em¬ ({]^.sIm-®n≥ sa-Un°¬ tIm-fPv, k-Pn-X. a-cp-a°ƒ: ssje-P, eo\, D-a, tUm._nμp, kp`m-jv.

tNm-‰m-\n°-c: Ip-dp∏Øv tam-l-\≥(54˛dn´.F-b¿-t^m-gv-kv). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Xr-∏-q-WnØp-d apt≠-ºn-≈n¬ Hma-\. a°ƒ: tUm. \n-j, iyma. a-cp-aI≥: tUm. {]m¨ (jm¿-P).

A-Nyp-X³

Iu-k-ey A-Xn-cI - w: ]-tc-X\ - m-b sIm-≈n-b≥ Ip-am-cs - ‚ `m-cy X-øn¬ Iu-ke - y (87). a-°ƒ: kp-[, P-bIr-jvW - ≥, D-j, k-Poh≥. a-cp-a° - ƒ: {]-ko-X (ap-≠b - m-Sv), k-Pn-X , ]tc-X\ - m-b Fw ap-Ip-μ≥ (A-th-c).

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w H-X-b-aw-K-e-Øv I-cp-hnt»-cn In-g-s°-sØm-Snbn¬ kp-Ip-am-c-≥ (84).

C-cn-´n: F-Sq-cn-se ap-Øpa-e B‚-Wn (86). `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: ta-cn (A[ym-]n-I-)

Ip-dp-¼³

eo-emhXn

eq-bn-kv

{io-aq-e-\-Kcw: X-´m≥]Sn F-cn-°pw-]pd-Øv ho´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ Ipdp-º≥ (87). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12 \v {ioaq-e-\K-cw sl¿-_¿-´v tImf-\n s]m-Xp-iv-a-im-\Øn¬. `mcy: ]-tc-Xbmb ]p-Xn-tbS-Øn X-´m≥]-Sn am-{¥-bv-°¬ IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: im-¥, eo-e, DÆn, X-¶, an\n. a-cp-a°ƒ: {io[c≥, Ip-´∏≥, hn-\p, ]tc-X\m-b Ip-amc≥, a-Wn.

a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn tI-tk-cn tdm-Un¬ ]-tcX\m-b tIi-h-ss]-bpsS `m-cy B¿ eo-em-h-Xn (85). k-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v I-cn-∏mew cp-{Z-hn-em-kw iv-a-im\-Øn¬. a°ƒ: ao-cm`mbn, kp-tc{μ-ss], _me-Ir-jvW ss], e-£v-an \m-cm-bW ss]. a-cp-a°ƒ: \-ho≥ N-{μ-I-ΩØv, {ioI-e, kp-K‘n, km-hn-{Xn-tZhn.

sN-dp-Ip-∂w: Nn‰-bw kn H eq-bn-kv(64). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10.30 \v Ip-dp-∏w]-Sn sk‚ v. ]o-‰¿ B‚ v t]mƒ-kv ItØm-en-° ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: tacn, sN-dp-Ip-∂w am¶p-g IpSpw-_mwKw. a°ƒ: kn\n (A-[ym-]n-I, \n¿-a-e F-®v.F-kv. I-cn-a-Æq¿), knPp. a-cp-aI≥: tPm-k^v (kn.]n.H. Im-fn-bm¿ t]m-en-kv tÃ-j≥).

tZ-h-In-b-½

A-¨p

dp-Jn-b

Xm-ac - t- »-cn: A-ºm-btØm-Sv C-d® - n-∏m-d I-fØn¬ ]-tc-X\ - m-b am-[h≥ \m-bc - p-sS `m-cy tZh-In-bΩ - (80).

Nn-‰m-cn-∏-d-ºv: sXm-So°-fw Ip-S¬ ho-´n¬ at\m-fn A-®p (82). `m-cy: Fw Pm-\p. a-°ƒ: kptc-{μ≥, c-a, c-ta-i≥.

I-Æq¿-kn-‰n: Ip-dp-h ]≈n-°p k-ao-]w Xm-ak - n°p-∂ dp-Jn-b (44). `¿Øm-hv: A-–p-√.

hm-Sn IS-¸p-ds¯ Xo-¸n-Sn-¯w: H-cp a-c-Ww

sIm-√w: hm-Sn I-S-∏p-d-Øv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbp-≠m-b Xo-∏n-SnØØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn®p. I-cp-\m-K-∏-≈n B-Zn\m-Sv- sX-°v cm-[m-`-h≥ kp-[m-I-c≥ (60) B-Wv acn-®-Xv. Nm-b-°-Sbn¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. I-S-∏p-d-sØ a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ kq£n-°p-∂ sj-Un¬ sNm-Δm-gv-N cm-{Xn Xo-∏n-Sn-®n-cp∂p. Nm-b-°-S-bn-te-°v Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠v km-[-\߃ am-‰p-tºmƒ Kym-kv s]m-´n-sØ-dn-®v kp[m-Ics‚ ssI-∏-Øn A-‰p-t]m-bn. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cns°bmWv ac-Ww. Xo-∏n-SnØ-Øn¬ 15 Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°¬-°pI-bpw e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. kp-[m-I-c-s‚ `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-P-Ω-. a-°ƒ: kn‘p, Kw-K, b-ap-\, kp-[o-jv, a-tl-jv. a-cp-a-°ƒ: cmP-tKm-]m¬, t_-_n, tPm-kv.

ss_¡n _Ên-Sn¨v Xan-gv\mSv kztZin acn¨p

sIm´m-c-°c: ss_-°n¬ Sq-dn-Ãv _-kn-Sn-®v X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. X-angv-\m-Sv sX-¶m-in in-h-e-bw ho-´p-\-º¿ 20/1¬ ⁄m\-Xp-ssZ kzm-an-bp-sS a-I≥ tkm-f-a≥ P-_-knw-Kv (40) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-gn-\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm´m-c-°-c ho-\-kv P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m{X-I-®-h-S-Øn-\m-bn ss_-°n¬ h-c-sh-bm-Wv Sq-dnÃv _-kv C-Sn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdmUn¬ sX-dn-®p-ho-Wv X-e-bn-Sn-®v X¬-£-Ww a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-In-b ar-X-tZ-lw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-P-In-fn. c-≠p a-°-fp-≠v.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-jvd^v

_m-e-Ir-jv-Wss]

kp-tc-{µ-\m-Y³ \m-bÀ

Ip-ªp-_o-hn

A-c-hn-µm-£³ \m-bÀ

tXm-a-kn³

km-hn-{Xn-b-½

a-´m-t©cn: I-∏-e-≠n-ap°v ]-dº-Øp ho-´n¬ ]n Fw A-–p¬-k-a-Zns‚ a-I≥ ]n F A-jv-d^v(59). au-em-\m B-km-Zv sse{_dn-bp-sS sk-{I-´-dnbpw sI.F≥.Fw. ]≈p-cp-Øn afi-ew tPm. sk-{I-´-dn-bp-am-bncp∂p. `mcy: ]ym-cn`mbn. a°ƒ: ]n F Xkv-enw, ]n F \^v-e , ]n F ap-lΩ-Zv P-ko¬ . a-cp-aI≥: ap-lΩ-Zv DΩ¿-tk-´v. k-tlm-Zc߃: ]n F d-^o°v, ]n F P-ao-e, ]n F j°oe.

sIm®n: B¿ sP ss] tdm-Un¬ ]n _m-eIrjvW ss](82). `m-cy: _-n cm[ ss]. a°ƒ: inhm-\μ ss]. a-cp-a°ƒ: k-hnX ss].

B-e-ßmSv: Xn-cp-hm√q¿ am-cm-ho-´n¬ kp-tc-{μ-\mY≥ \m-b¿(dn-´. sI.Fkv.C._n˛92). a°ƒ: sI B¿ th-em-bp-[≥-]n≈, C-μn-c, taml-\, PeP, hn-]n≥, a-t\m-∑Wn, B-i. a-cp-a-°ƒ: A-c-hnμm-£≥ \m-b¿(dn´.{]oan-b¿ S-tb-gv-kv), c-ho{μ≥-\m-b¿ (dn´.F®v.sF.F¬), _m-etKm-]m¬ (hn-ap-‡-`S≥), _n\p, ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ≥-\m-b¿.

a-´m-t©cn: sN-d-fm-bn°-S-hn¬ ]p√p-]m-ew tdm-Un¬ ]m-d-bn¬ ]-tcX\m-b ]n Fw A-–p-hns‚ `m-cy Ip-™p-_o-hn (72). a°ƒ: lw-k-t°mb, A-jv-d^v, iwkp, _jo¿, kp-\n-X, sse-e, kp-sse-am≥. a-cp-a°ƒ: A-Pn-X, s\-ko-a, d-Po-\, kp\n, \mk¿, s\-Pp-a, se-Øo-^v.

A-¶-amen: N-º-∂q¿ sh-≈mb-Øv ho-´n¬ cma≥-\m-b¿ a-I≥ A-c-hnμm-£≥ \m-b¿(60). `mcy: C-μn-c. a°ƒ: knt\mjv, k-t¥mjv, kuay. a-cp-a°ƒ: {io\n.

Nm-e-°p-Sn: D-Ø¿-{]-tZiv kztZin-sb ssl-cm_m-Zv tlm-fn t{Im-kv tIm¨-h‚n-se kn tXma-kn≥(62)-. -]p-Ø≥-then-°-c hm-g-∏n-≈n Ip-Spw_mw-K-am-Wv. -ssa-kq¿ _n-j-∏v tXm-a-kv hm-g-∏n≈n k-tlm-Z-c-\m-Wv.kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

Nm-e-°p-Sn: kzm-X-{¥-ka-c tk-\m-\n ]-tc-X-\mb kn -sI F-kv \-ºn-Snbp-sS a-I-fpw ta-eq¿ Npcp-f-∏n-≈n Ir-jv-W≥-\mb-cp-sS `m-cy-bp-am-b kmhn-{Xn-b-Ω(71˛- dn-´.- A[ym-]n-I). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v \-K-ck-` {In-an-t‰m-dn-b-Øn¬ .-a-°ƒ: cm-Pp,- c-ho-{μ-\mYv. -a-cp-a-°ƒ: kn-‘p,A-\p-{io.

]p-jv-]-cm-Pv X-e-t»-cn: s]m-∂yw sh-Ãv A-`-b-Øn¬ sI kn ]p-jv-]-cm-Pv (68) ]qs\-bn¬ \n-cym-X-\m-bn. ^n-j-do-kv h-Ip-∏v dn-´. U-]yq-´n U-b-dŒ-dm-bncp-∂p. `m-cy: Sn sI h-k¥Ip-am-cn (dn-´. _m-¶v am-t\-P¿). a-°ƒ: tUm. A-ta-b , tUm. sF-izcy. a-cp-a-°ƒ: tUm. A`n-tj-Iv , kz-cq-]v

sam-b-X v o³-tIm-b- lm-Pn tIm-gn-t°m-Sv: ]-øS- n-aoج aq-eØ - pw-I≠ - n sam-bvX - o≥ tIm-b lm-Pn (86). `m-cy-: ^m-Øn-a.

_o-cm³ Ip-μ-aw-K-ew: sN-Øp-IS-hn-se ]-g-b-Im-e I-®h-S-°m-c≥ sX-s°-bn¬ _o-cm≥ (83). `m-cy: Ban-\. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, _-jo-¿, A-eo-a, \-^ok, \-ko-d, A-Po-_v.

e-£v-a-W³ am-ln: Cu-Ãv ]-≈q¿ B-ep-≈-Xn¬ F sI e£v-a-W≥ (70). dn-´. kv]n-∂n-Mv-an¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: kp-a-w-Ke. a-°ƒ: e-Po-jv (Kƒ^v), e-kn-X (sNm-¢n saUn-°¬ sk‚¿). a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv (P-bn¬h-Ip-∏v, I-Æq¿), Zr-iy.

B-en-¡p-«n In-gn-t»-cn: ap-≠w-]-dºv ]m-d-Ω¬ ]p¬-]-dº≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ B-en-°p-´n (63). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: apl-Ω-Zv ap-kveym¿, C-kvam-Cu¬, l-^v-k-Øv. acp-a-°ƒ: ^-ko-e, dw-e, A-–p-∂m-k¿.

hn-P-b-Ip-amÀ \-Sp-hÆ - q¿: am-Xm-≠n-°p∂-Øv hn-Pb - I - p-am¿ (50). `m-cy: km-hn-{Xn. am-Xm-hv: {io-h≈ - n. a-°ƒ: A-`n-cman, A-`n≥-cm-Pv. k-tlm-Zc-߃: kp-[, kp-tc-{μ≥

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: bp-hm-hn-s\ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-f-Øq¿ ]p-Xp-h¬ a-W-°m-Sv ho-´n¬ A-tim-I≥-˛ te-J Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ DÆn (27)B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ I-Ãym-Wn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn sh-¶n-S-ßv: sXm-b-°m-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. G-I k-tlm-Z]-tc-X-\m-b tI-i-h≥ `m- cn: te-J. cy I-√ym-Wn(79). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zmk≥, _m-e-Ir-jv-W≥, kp-tc-jv, A-\n¬, kp\n¬. a-cp-a-°ƒ: kp-[, kn-‘p. F-cp-ta-en: ]-Øp h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-®B-ko-a tIkn¬ 17Im-c≥ A-d-Ãn-em-bn. C-∂-se F-cp-taIm-´m-º-≈n: sIm-√-den-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-Xn-sb Xn-cp-h-©q¿ Pq-hØn-°¬ ]-≈n-°p kss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v F-kv.sF. ao-]w ]-tc-X-\m-b ap-°- C ]n sd-Pn ]-d-™p. Æ≥ a-l-a-q-Zn-s‚ `m-cy am-k-߃-°p ap-ºm-Wv ]o-U-\w \-S-∂-Xv. _mB-ko-a (76). a-°ƒ: en-I-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-bsam-bv-Xo≥, A-ko-kv, tXm-sS-bm-Wv ]o-U-\-hn-h-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. kwssd-lm-\-Øv, km-ln-Z. `-h-a-dn-™v ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿-Ø-I¿ _m-ena-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip- I-sb k-μ¿-in-®v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®-ti-jw ™n, a-Po-Zv, dp-Jn-b, \- t]m-en-kn-\v ssI-am-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {]^o-k. Xnsb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨17Im-c³ A-d-ÌnÂ

¸w H¼-Xp- hbÊpIm-c³ I-Ãmw-Ip-gn C-c-«s¡m-e-: k-tlm-Z-c§Ä A-d-Ìn \m-Ip-t«Sm-n-bSn p-kvs-{Xo-S ]n--s¡mXm-hn-s\-Xn-tc tI-kv; Un.F³.F. ]-cn-tim-[-\ \S¯pw a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]m-X-It°-kn¬ c-≠v k-tlm-Z-c-∑m¿ A-d-Ãn¬. Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn ]-≈Øv lw-k, k-tlm-Z-c≥ \q-dp±o≥ F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-´ tIknem-Wv I-√mw-Ip-gn No-\-Øv ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏phn-s‚ a-°-fm-b lw-k (47), ktlm-Z-c≥ \m-k¿ (40) F-∂n-hsc I-√-Sn-t°m-Sv am-∏n-f kv-Iqfn-\v k-ao-]-Øv h-®v Unssh.F-kv.]n. j-d-^p-±os‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ {]-tXyI A-t\z-j-Wkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. -tI-kn-se \m-epw, 16Dw {]Xn-I-fm-Wn-h¿. C-h-sc kw-`-hÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-∏v \S-Ønb tijw

lw-k

\m-k¿

tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv -sN-bv-Xp. kw`-hØn¬ ap-kvenweo-Kv {]-h¿-ØI-cm-b 21 t]¿-s°-Xn-tc- sIme°p-‰-apƒ-s∏-sS-bp-≈ h-Ip-∏\p-k-cn-®v t]m-en-kv tI-sk-SpØn-cp-∂p.

I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]mX-I-Øn-te-°v \-bn-®-Xv h¿-j߃-°v ap-ºp-≈ Ip-Sn∏I-bpw Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-ß-fpw XΩn-ep-≈ X¿-°-hpw A-Xn-t\mS-\p-_-‘n-®v H-Sp-hn¬ \-S-∂ ap-kvenw -eo-Kv˛Unssh.F-

^v.sF. kw-L¿-j-hp-am-bn-cp∂p. G-sd hn-hm-Z-ß-ƒ-°p h-gnh-® Cu tI-kn¬ {]-tXy-I At\z-j-Wkw-Lw C-Xp-h-sc 17 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-™n-c-∏p-g ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn-bp-am-b kn-±oJv Ign-™bm-gv-N- t]m-en-kn¬ Iog-S-ßn-bn-cp-∂p. hn-tZ-i-tØ°p I-S-∂ {]-Xn Aw-P-Øn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ \n-b-a-\-S-]-SnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xm-bn At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ¿ A-dnbn-®p. kn.sF. sI Fw tZ-h-ky, F- k v . sF.am- c m- b Zo- ] - I v I pam¿, Ir- j v - W ≥- I p- ´ n, tKm- ] Ip- a m¿ F- ∂ n- h ¿ {]- X n- I - s f ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Ønep≠mbn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-tSm-Sn kv-{Xotbm-sSm-∏w HºXp-hb pIm-cs\ I-s≠-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Im-™n-c-∏≈n a-Wn-a-e B-e-{] a-Wn-a-eho-´n¬ tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿(55)-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-p. I-Ã-Un-bn-ep-≈ Cbm-fp-sS A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-ø-en-\p ti-j-ta A-d-Ãv tcJ-s∏-Sp-Øq. I-gn-™Zn-h-kw Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv C-bmsf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv I-k-_ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p. Hº-Xp-Im-c≥ ]n-©p-Ip™m-bn-cn-s° D-t]-£n-®-Xn\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-Xv. A-tX-k-a-bw

Ip´n-bpsS ]n-Xm-hm-Wv tkm-a\m-Y-]-Wn-°-sc-∂v I-s≠Øm≥ Un.-F≥.-F ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\pw t]m-en-kv Btem-Nn-°p-∂p-≠v. ]-Ww hmßn-b-ti-jw tk-a-\m-Y]-Wn°¿ Ip-´n-sb hn¬-°p-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ X-\n-°v 5000 cq] jm-ln-Z X-∂n-cp-s∂¶n-epw A-Xv Ip-´n-sb hn-‰- ]-W-a-s√-∂v C-bmƒ C-∂v t]m-en-kn-\v samgn-\¬In. Ip´n-bpsS A-Ω-bm-b B-\-μ-h-√n-sb \n-b-a-]-c-am-bn tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿ hn-hm-lw sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wv t]m-en-kn\v e-`n-® hn-h-cw. B-\-μ-h-√nbp-sS B-Zy `¿-Øm-hv cm-Pp-\mcm-b-W≥ Im≥-k¿ _m[n®v acn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tkm-a\m-Y-∏-Wn-°¿ C-h-sc H-∏w Iq-

´n-b-Xv. Cu _-‘-Øn¬ B-Zyw ]n-d-∂-Xv s]¨-Ip-™m-bn-cps∂-∂pw C-Xns\-bpw a-s‰mcmƒ-°v \¬-In-b-Xm-bn C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®p. F∂m¬ B¿-°m-sW-t∂m Cu C-S-]m-Sn¬ ]-Ww e-`n-®n-cps∂t∂m Hm¿a-bn-s√-∂m-Wv ]d-bp-∂-Xv. Ip-´n-sb ]n-Xm-hv sIm-es∏Sp-Øm≥ sIm≠pt]m-hptºmƒ 50,-000 cq-] sIm-Sp-Øp hm-ßn-sb-∂m-Wv Hº-Xp-Im-cs\ C-t∏mƒ h-f¿-Øp-∂ \mtSm-Sn kv-{Xo-bm-b jm-ln-Z-sb∂ A-ºn-fn t\-ctØ ]-d-™ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Ip-´n-sb sIm√m≥ {ian-®ns√-∂m-Wv tkm-a\m-Y∏-Wn-°¿ tNm-Zyw sN-øen¬ ]-d-™-Xv. \-K-c-Øn¬ ]-

g-b km-[-\-߃ hn¬∏-\ \-SØp-∂bm-fm-Wv hn¬-∏\bv°v C-S-\n-e-°m-c-\m-b-Xv. C-bm-sf°p-dn-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. A-ºn-fn-sb-∂ jmln-Z-sb-bpw tkm-a-\m-Y-]-Wn°-sc-bpw H∂n-®n-cp-Øn A-SpØ Zn-h-k-hpw tNm-ZywsN-øpw. tkm-a-\m-Y-]-Wn-°¿ \m-ev hnhm-lw sNbvX-Xmbpw kq-N-\bp-≠v. \m-tSm-Sn kv-{Xo-°v a-Is\ hn-‰ ]n-Xm-hn-s\ I-s≠-Ønsb-¶n-epw tI-kn-se Zp-cq-l-X am‰m≥ t]men-kn-\m-bn-√. Un-kw-_¿ 25\v cm-hn-se tIm-gn-t°m-Sv sam-^yq-kn¬ _kvÃm≥-Un¬ \m-tSm-Sn-kv-{Xos°m-∏w Ip´nsb I-s≠-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc t]m-enknte¬-∏n®-Xv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

3 P\p-hcn 2014 sh≈n

Sn-¸Àtem-dn-bn-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn- a-cn-¨p

Ip-ª-Ðp-Ã

X-¦-½- -

km-d

A-Xr-am³-Ip-«n

I¬-∏Øq¿: t]-cm-{º h-b-em-fn I-Wn-bm-¶-≠n Nm-en¬ Ip-™-–p-√ (65). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb B-e-°m-´v A-Ω-Xv apkvv-eym¿ (sN-dp-h-Æq¿). `m-cy: Ip-™m-an (Ip-t´mØv). a-°ƒ: B-bn-i, B-cn-^, ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ: ss^-k¬ ap-bnt∏m-Øv, ^m-kn¬ ]m-d°-S-hv (C-cp-h-cpw JØ¿), dp-_o-\. k-tlm-Zc-߃: sam-bv-Xp, aq-k ap-kv-eym¿, C-{_m-low, bq-k-^v ap-kv-eym-¿, ]mØp, Ip-™m-an.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tNm°m-Sv I-√m-aq-e-bn-se ]tc-X-\m-b ]p-fn-sh-´n°m-hn¬ A-d-ap-J-s‚ `m-cy X-¶-Ω (78). a°ƒ: im-¥, I-a-em£n, im-c-Z, cm-P-tKm-]me≥, {io-tZ-hn, Ip-am-cn, kp-am-tZ-hn (A-¶-W-hmSn h¿-°¿, tIm-´-∏p-g), hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: them-bp-[≥, l-cn kq-\p (]m-´-°-cn-ºv), kp-temN-\, hn-P-b≥ (t{K-Uv F-kv.-sF., G-S-°-c), CÆn-am≥ (sXm-≠n), c-hn{μ≥ (]q-t°m-´pw-]mSw), A-\n-X.-

\m-Zm-]p-cw: No-t°m-∂nse ]m-tem-¶p-\n Ip-™–p-√-bp-sS `m-cy ]-tc-X\m-b sX-°-bn¬ ]-cy-bv lm-Pn-bp-sS a-Iƒ km-d (57). am-Xm-hv: sX-°bn¬ l-eo-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: P-ko-Zv (tI-c-f U-b-Kvt\m-kv-‰n-Iv, tImgn-t°m-Sv), P-kn-b \m-Zm]p-cw, P-ko-e Ip-‰ym-Sn. a-cp-a-°ƒ: C kn-±o-Jv (Sn.-sF.-Fw. tKƒ-kv lb¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ, \m-Zm-]p-cw, am-[yaw \m-Zm-]p-cw te-JI≥), c-b-tcm-Øv K-^q¿ Ip-‰ym-Sn (J-Ø¿), B_n-Z F-e-h-t©-cn tIm-´∏-≈n. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™-–p-√, A-iv-d-^v, ]m-Øp l-÷p-Ω, Ip™m-an l-÷p-Ω, a-dnbw l-÷p-Ω, B-bn-ip l-÷p-Ω.

Xm-a-c-t»-cn: ]-≈n-∏p-dw F-≈n¬-]o-Sn-I-bn¬ AXr-am≥-Ip-´n (100). `m-cy: l-eo-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, D-kvam≥ ({]-[m-\m-[ym-]-I≥ Fw.-F.sF.-H bp.-]n kvIqƒj Im-h-∂q¿), kpss_¿, J-Zo-P, a-dn-b, \^o-k, am-jn-Z. a-øn-Øv \akv-Im-cw C-∂v cm-hnse 9.30\v X-®w-s]m-bn¬ H-X-tbm-Øv Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

Ip-am-c³ Ip-‰ym-Sn: h-t´m-fn-bn-se Nq-gn-I-∏-≈n ao-ج Ipam-c≥ (70). h-t´m-fn \mj-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se- ]m-N-IsØm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: tZ-h-Kn. a°ƒ: _n-μp, _n-\n-j, _n-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: Knco-j≥, cm-Po-hv. k-©-b\w Rm-b-dm-gv-N.

sF-kp-½ Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-t´mØv sF-kp-Ω (73).

D-½m-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Np≈n-tbm-Sv Im-c-°p-fw ]tc-X-\m-b ap-≠-t»-cn apl-Ω-Zn-s‚- -`m-cy F-c™n-Ip-f-h≥ D-Ωm®p(83). a-°ƒ: ssk-\_, ^m-Øn-Ω, I-Zo-P, B-bn-i, dw-e-Øv, D-ssa_-Øv, A-ko-kv, lpssk≥. a-cp-a-°ƒ: -a-ΩZv, sam-bv-Xo≥, d-km-Jv, D-Ω¿, JZo-P, \p-ssk_, ap-Po-_v (dn-bm-Zv).

A-¼p ]-ø-∂q¿: am-hn-t®-cn-bnse ]m-e-°o¬ A-ºp (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ku-an-\n. a-°ƒ: hn-Pb≥, k-Xy≥ (Kƒ-^v), t{]-a-h-√n, kp-te-J.

tZ-h-In-b-½

Xm-a-c-t»-cn: hm-Sn-°¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy Xo-tdmØv tZ-h-In-b-Ω (86). a°ƒ-: N-{μ-a-Xn, eo-e, _me-Ir-jv-W≥ (sI.-Fkv.B¿.-Sn.kn), {io-[-c≥ (J-Ø¿), kp-`m-jn-Wn, `m¿-K-hn, cm-a-Ir-jv-W≥ (k-em-e), tam-l-\≥ (JØ¿), hn-em-kn-\n, k-Po{μ≥ (J-Ø¿), ]-tc-X-bmb ]-fln-\nA-Ω, ]-tc-Xbm-b Ku-cn-b-Ω. a-cp-a°ƒ: th-em-bp-[-°p-dp-∏v -\m-cm-b-Wn (a-S-hq¿), D-Æn-\m-b¿ (amta-∏-bq¿: \-c-t°m-Sv Np- \n-]p-cw), tKm-]m-e≥-Ip-´n ≠¿-I-≠n Ip-™n-cm-a(]q-\q¿), tKm-]m-e-Ir-jvs‚ `m-cy \m-cm-b-Wn (72). W≥ (Nq-eq¿), cm-a-Ir-jva-°ƒ: i-in, c-ta-i≥, tZ- W≥ (sN-dq-∏), tIm-a-f-hhn, tim-`-\, D-j, \n-j. a- √n, tl-a-e-X, _n-μp, {iocp-a-°ƒ: cm-P≥, \m-cm-b- hn-Zy, jn-Pn, ]-tc-X-\m-b W≥, _m-e-Ir-jv-W≥, \n-Xym-\-μ≥ (A-tØm_m-_p, sse-Pn, tam-fn. fn). kw-kv-Im-cw C∂v cmhn-se 10\v Np-¶w ]m-tem-dIr-jv-W³ °p-∂v ho-´p-h-f-∏n¬. kIp-‰ym-Sn: am-hp-≈-]-d-º- ©-b-\w hym-gm-gv-N. Øv Ir-jv-W≥ (70). `mA-Nyp-X³ cy: e-£van. a-°ƒ: \nj, \n-jm-¥v. a-cp-a-°ƒ: Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠c-Rv-Pn-Øv _m-_p, hn-]- bn-se s]m-bv-I-bn¬ am©n-I. k-©-b-\w Rm-b- Wn-b-Øv A-Nyp-X≥ (80). `m-cy: tZ-hp. dm-gv-N.

a-½-Zv lm-Pn

s]m-¡³

tN-μ-aw-K-√q¿: Zo¿-LIm-ew H-X-b-aw-K-ew Ppap-A-Øv ]-≈n I-Ω-n‰n Aw-K-am-bn-cp-∂ ]n Sn aΩ-Zv lm-Pn (93). `m-cy: B-an-\ l-÷p-Ω. a°ƒ: _-jo¿ (kn-‰n tKmƒ-Uv, F-S-h-Æ-∏m-d), C-ºn-®n-tam-Xn (K-h. F®v.F-kv.F-kv, am-hq¿), ju-°-Øv (tIm¨-{Sm-Iv‰¿), ap-l-Ω-Z-en (tN-μaw-K-√q¿ F-®v.F-kv.Fkv), kp-ss_-Z (]m-gq¿), dm-_n-b (sIm-Sn-bØq¿), B-Xzn-J (]n.-Sn.Fw F-®v.F-kv sIm-Sn-bØq¿), k-do-\ (K-h. -bp.]n kv-Iqƒ, ssa-{X). a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (]mgq¿), A-–p (sIm-Sn-bØq¿), d-km-Jv (]q-fs∏m-bn¬), k-eow (t]men-kv), km-_n-d (hm-g°m-Sv), P-ao-e (hm-hq¿ bp.]n kv-Iqƒ), tUm. jm-ln-\ iu-°-Øv, ilo-\ (K-h. F-®v.Fkv.F-kv, \o-te-iz-cw). k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv (am-b-°≥), A-–p-Æn, J-Zo-P, a-dn-bw, kn-±o-Jv, kn-dm-Pv, kp-e-ø. -

h-SI - c - : H-©n-bw I-Wnb‚-hn-S s]m-°≥ (88). `mcy : Pm-\p. a-Iƒ: t{]-a, inh-Zm-k≥, A-tim-I≥, kXo-i≥, {io-Pn-Øv. a-cp-a°ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥ (dn´. A-[ym-]I - ≥), {]-ko-X, kp-[, Kn-cn-P, \o-Xp.

]m-¯p-½

^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv Ip-≠-e-ßm-S≥ ]-tc-X\m-b Im-Z-dn-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ω (80). a-°ƒ: Da¿, A-ko-kv, A-_q-_°¿, K-^q¿, kp-l-d, jw-kp, ]-tc-X-cm-b ssk-X-e-hn, ap-l-Ω-Zv-Ip´n. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXo≥-tIm-b, \-^o-k, ap-l-½-Zv ]q-t°m-´pw-]m-Sw: P-amA- ssa-aq-\, B-bn-im-_n, sØ C-kv-em-an kw-ÿm- ]m-Øp-´n, B-bn-im-_n, dw-e-Øv, P-ko-\. a-øn\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn apPo-_v d-lv-am-s‚ ]n-Xm-hv Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ]p-s‰]p-Xn-b-d-°¬ ap-l-Ω-Zv (68). `m-cy: ^m-Øn-am kp- °m-Sv Pp-ap-A-Øv ]-≈nbn¬. lv-d. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ \m-k¿, k-eow (C-cp-h-cpw Pn-±), Xm-Pp-∂o-kv, apw-Xm- sam-bv-Xo³ kv, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: _p- ap°w: sN-dp-hm-Sn ]-gwjv-d, P-ko-e, P-_v-\, A- ]d-ºv sIm-Sh-≠n sam_v-Zpƒ l-ao-Zv hm-Wn-b-º- bv-Xo≥ (78). `mcy: a-dnew, A-_vZp, ssl-Z¿ (C- bp-Ω. a°ƒ: _-jo¿, dcp-h-cpw Pn-±). k-tlm-Z-c- joZv (dn-bm-Zv), \-^o-k, ߃: l-k≥ lm-Pn, akp-ss_-Z. Ωp-Æn, A-_q-_-°¿, D- a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv sImkv-am≥, tUm. A-_v-Zp d- g-t°m-´q¿, P-∫m¿ Ip-\nlv-am≥ (tIm-^n t_m¿bn¬, d-lva-Øp-∂n-k, Uv), ]-tc-X-\m-b D-Ω¿. k-^n-b. J-_-dS-°w CJ-_-d-S-°w C-∂p cm-hn∂v cm-hnse 9.30\v sN-dpse H-º-Xn-\v tXm-´-s∏m- hm-Sn ]pXn-tbm-Øv Pp-ambn¬ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿- a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿmÿm-\n¬.\n¬.

Ip-dp-h: Sn-∏¿tem-d-n-bn-Sn®v c≠mw ¢mkv hn-Zym¿Yn a-cn-®p. sX-°≥ ]m-ßnse N-°p-h-f-∏n¬ ssk\p-±o≥ F-∂ Ip-´n-∏-bp-sS a-I≥ ap-^o-Zv (G-gv) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse H-º-Xn-\v a-Zv-d-k -hn-´p ho-´n-te-°p- h-cp-∂-Xn-\nsS-bm-Wv A-]-I-Sw. tÃm∏n¬ \n¿-Øn B-sf-bn-d-°p-I-bm-bn-cp-∂ _- n-\p ]n∂n-eq-sS tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS F-Xntc h-∂ Sn-∏¿tem-dn C-Sn-°pI-bm-bn-cp∂p. \m-´pIm¿ ]-S-∏-d-ºn-se kz-Im-cy ¢n-\n-°n¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Ip-´n-∏-bp-sS \m-ep -a-°-fn¬ C-f-b-Ip-´n-bm-b ap^o-Zv F-S-bq¿ F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ c-≠mw-X-cw hn-Zym-¿-Yn-bp-w sX-°≥ ]m-ßv Jp-Δ-Øp¬ Ckvemw a-Zv-d-km hnZym¿Yn-bpam-bn-cp-∂p. sIm-fØq¿ A-Uo-j-\¬ F-kv.sF kp-tc-jv _m-_p C≥-Iz-Ãv \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw s]-cn-¥¬-a-Æ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰-vtam¿-´-Øn-\p ti-jw sX-°≥ ]m-ß-v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. am-Xmhv: dm-_n-b. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv ap-kv-X-^, ap\o-_, ap¿-jn-Z.

a-c-¯nÂ\n-¶p ho-Wv]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

sIm-t≠m-´n: a-c-Øn¬-\n∂p -ho-Wp ]-cn-t°-‰v NnIn¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ bmƒ a-cn-®p. I-m-tfm-Øv A-Øw-]-≈n-bm-fn Im-hp߬ Ip-™-l-Ω-Zv (55) B-Wv a-cn-®-Xv. tPm-en-°nsS I-gn-™ 22\m-Wv Ip™-l-Ω-Zv a-c-Øn¬-\n∂p ho-W-Xv. Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. t\-c-sØ sIm-t≠m-´n-bn¬ Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. B-ky-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: d-Pp-e, k-Pv-e, en-kv-\. a-cp-a-°ƒ: kp-sseam≥, d-^o-Jv.

temdn-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p ap-l½- Z- I -v p-«n

t]m-¡À lm-Pn

A-e-hn-¡p-«n

`-c-X³

^m-¯n-a

Ieym-Wn A-½

P-amÂ

lw-k

^-tdm-°v: N-¥ Xm-eq°m-ip-]{- Xn-°p k-ao]w a-We - ∏ - h - o-´n¬ apl-ΩZ- I v- p-´n (62). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-ivd-^v, d-km-Jv (ku-Zn), dw-e, ^u-kn, d-kn-b. acp-a° - ƒ: sam-bX v- o≥tIm-b (I-≈n-sXm-Sn), ap-lΩ - Z- v dm-^n (sN-dp-hÆq¿ {km-ºy), ^n-tdmkv (B-\ß - m-Sn). J-_d-S° - w C-∂p 11\p t]-´ Pp-ap-AØ - v ]-≈n-bn¬.

sIm-Sp-h-≈n: Np-≠-∏p-dw h-m-fmw-Nm-en¬ t]m-°¿lm-Pn (71). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (ku-Zn), A-–p-√-Xzo-^v, ssk-\p-±o≥, I-Zo-P, lmP-d, km-_n-d. a-cp-a-°-ƒ: ssa-aq-\, k-lv-e, sN-°me-°≥, aq-k (ku-Øv sIm-Sp-h-≈n), aq-k (hmhm-Sv, sI. -F-kv.-F.), sam-bv-Xo≥ Ip-μ-aw-Kew(sI.-F-kv.F).

s]-cp-h-≈q¿: Nm-{XsØm-Sn F-c-Wn-Øm-bØv Xm-a-kn-°p-∂ I-√p߬ A-e-hn-°p-´n (81). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: _o-hn, D-Ω-ø-°p´n, jm-^n (dn-bm-Zv). a-cpa-°ƒ: _p-jv-d, ssk-Xe-hn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10 \v Nm-{X-sØm-Sn Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w A-\-¥-]p-cw a-lm-hn-jvWp t£-{X ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn-bw-Kw B-\-°pfw A-´-h-b¬ ]p-\-°¬ `-c-X≥ (61). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: [-\y, [-\o-jv (hp-a¨-kv sIm-bn-em≠n), [-\q-]v (jm¿-P). acp-a-°ƒ: k-Xo-i≥, {]_n-P. k-©-b-\w Rmb-dm-gv-N.

th-ß-c: ]-Øp-aq-®n-bn-se ]p-ßn-Wn-bn¬ A-–p¬ Jm-Z¿ ap-kv-eym-cp-sS `m-cy C-cp-Ip-f-ß-c ^m-Øn-a (75). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv (ku-Zn), B-ky, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: lw-k ap-kv-enbm¿ (ku-Zn), sam-bv-Xp (A-Pv-am≥), k-ao-d. J-_-dS-°w C∂v cm-hn-se H-ºXn-\v I-t®-cn-∏-Sn Xp-a-cØn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: tN-at©-cn-˛-sIm-f-°m-Sv ]mW-dp-I-≠n I-eym-Wn AΩ (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]m-W-dp-I-≠n \m-cm-bW≥ \m-b¿. -a-°ƒ: Irjv-W≥, ]m¿-h-Xn, {io\n-hm-k≥, ]-tc-X-\m-b _m-e≥. a-cp-a-°ƒ: D-a, ]-c-ta-iz-c≥, kp-[. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hnse 10\v.

h-fm-t©-cn: I-Ωp-´n-°pf-sØ Du-c-Øv ]-≈-n-bmen¬ ]-tc-X-\m-b C-{_mloan-s‚ aI≥ P-am¬ (49). am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: k-Pv\, im-ln-\, i-_v\. a-cp-a-°ƒ: d-Po-j v(bp.F.C), K-^q¿. ktlm-Z-c-߃: P-ao-e, J-adp-∂o-k, d-^o-Jv, Jm-enZv, A-iv-d-^v (C-cp-h-cpw ku-Zn).

aq-∂n-bq¿: I-fn-bm-´-ap°v ]-Sn-™m-sd]o-Sn-tb°¬ B-en-°p-´n-bp-sS a-I≥ am-ßm-]p-fn-t»-cn lw-k (69). `m-cy: B-®p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, ^m-Øn-a, _p-jv-d, k^n-b, dw-e, ^-ko-e. acp-a-°ƒ: A-kvam-_n, A-_p, _o-cm≥-Ip-´n, l-ao-Zv, ap-kv-X-^.

I-ap-InÂ-\n-¶p ho-Wp- ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

]m-¯p-½ ]q-t°m-´q¿: A-ØmWn-°¬ ]-tc-X\ - m-b tXm-´∏ - m-fn tam-bn-s‚ `m-cy ]m-te-ßc - tN-°pf-Øv ]m-Øp-Ω (77). a°ƒ: k-bn-Zv, ap-lΩ - Z- v, A-en (Pn-±), B-ky, ssa-aq-\. a-cp-a° - ƒ: A_vZ- p-¿d-la v- m≥ sam-dbq¿, A-_q-_° - ¿ apXn-cn-∏d - º - v. J-_d - S- ° - w C-∂v 9\v A-Øm-Wn-°¬ Pp-am-akvP - n-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

sIm-bn-em-≠n: tZ-io-b-]m-X-bn¬ Sn∏dpw temdnbpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. F-d-Wm-Ipfw Pn-√-bn-se ]-´n-a-‰w h-e-ºq¿ a-e-h-∂q¿ hn-e-ßp]m-d ho-´n¬ c-Rv-Pp (24) B-Wp a-cn-®-Xv. tN-a-t©cn sh-‰n-e-∏m-d-bn¬ I-gn-™-Zn-h-kw ]p-e¿-s® H-cpa-Wn-tbm-sSbmWv A]-ISw. tem-dn ss{U-h¿ I-Æq¿ sh-≈m-Sv I-cp-h-c-Nmen¬ A-\o-jn(26)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-Æq-cn¬ \n-∂p a-cw-I-b-‰n-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tem-dnbpw tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p I-Æq¿ `m-K-tØ-°p t]mIp-∂ Sn-∏-¿temdn-bp-amWv A]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿∂mWv Sn∏¿temdn-bn¬ \n∂p ss{U-h-sd ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. A-]-I-S-sØ-Xp-S¿-∂p tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-sd t\cw K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p.

I-a-e

s]-®q-«n A-½

ap-Ã -_o-hn

A-jv-d-^v-

tI-f³

a-l-aq-Zv

\-cn-°p-\n-: A-co-°p-gnbn¬ Zm-tam-Zc - s - ‚ `m-cy Ia-e (48). a-°ƒ-: {]o-Xn, {]ko-\, {]o-X, {]-km-Zv. a-cpa-°ƒ: k-Xy≥, kp-Ip-amc≥ (an-en-´d - n k¿-ho-kv), jm-Pn. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Ir-jvW - ≥ Ip-´n, Pm-\p.

sIm-bn-em-≠n: sh-≈d - °m-Sv I-Æt- ©-cn s]-Æq´n A-Ω (81). `¿-Øm-hv: ]tc-X\ - m-b _m-e° - p-dp-∏v. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW - ≥(sI.-Fk - v.B - ¿.-Sn.-kn, Xe-t»-cn), c-ho-{μ≥. a-cp-a°ƒ: ]-fln-\n, cm-[.

sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv ]qt°m-´n¬ ]p-Xn-b Pm-dØn-߬ ap-√- _o-hn (60). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Z-en B-ep-h. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Du-tcm]-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

am-dm-Sv: I-∏-®m¬ ]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥-tIm-b-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v (58). `m-cy: d-lv-a-Øv. k-tlm-Z-c-߃: kp-ldm-_n, k-°o-¿ lpkbv≥, \n-km-¿.

\-cn-°p-\n-: a-S-hq¿ ssI-X-°p-gn-bn¬- ]-tcX-\m-b s]-c-®-s‚ aI≥ tI-f≥(60). amXmhv-: -Nn-cp-X. ktlm-Z-c-߃-: -tIm-c≥, tKm-]n, am-[-hn.

t_-¶vt- dm-Uv: sN-dn-bh - ocy-ºØ - v a-la - q-Zv (76). `mcy: Ip-™n-∏m-Øp. a-°ƒ: \m-k¿, kp-\o-d, B-bn-i.

ap-l-½-Zv -

tNm-°m-Sv: D-Zn-cw-s]mbn¬ A-Øn-a-Æn¬ apl-Ω-Zv (a-Ωp-Æn-˛60). `mcy: A-eo-a. a-°ƒ: k-eo\, d-^-o-\, A≥-h¿, e-£-av -W³ A≥-jm-Zv, ]-tc-X-bm-b am-ln: Cu-Ãv ]-≈q¿ B-ep- d-ko-\. a-cp-a-°ƒ: Pm≈-Xn¬ e-£va - W - ≥(70). ^¿ (Pn-±), jw-kp-±o≥.

F-S-°-c: I-ap-In¬ \n-∂v ho-Wv ]-cn-t°-‰ bp-hm-hv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-en-cn-s° a-cn-®p. F-S°-c H-Sn-b-©n-d tIm-f-\n-bn-se a-c-S≥ cm-a-N-{μ≥ (46) B-Wv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ C-∂-se D-®-tbm-sS a-cn-®-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N ]m-e-Øn-ß-en-se tXm-´-Øn¬ A-S-bv° ]-dn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p hoWXv. Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: e-£-an. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10-\v ta-t\m≥-s]m-´n iv-a-im-\Øn¬.

J-¯-dn \n-cym-X-\m-bn

h-S-I-c: a-Wn-bq¿ F-f-ºnem-Sv Xm-sg-tX-h¿-I-≠n lm-jnw (42) J-Ø-dn¬ \ncymX-\m-bn. `m-cy: ko-\Øv. a-°ƒ: \n-jm-Zv, Zm-\njv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-l-a-Zv. am-Xm-hv: B-an-\D-Ω. k-tlm-Z-c-߃: ss^-k¬, kp-sse-J. J -- _-d-S-°w C-∂v D-®-bv-°p c-≠n-\p F-f-ºn-em-Sv Pp-ap-A-Øv ]-≈n. -

_m-h- lm-Pn

A-eh- n- lm-Pn -

lp-kbv³

Ip-ªm-Zn

Iaem-hX - n

th-ep

]-Xv-am-h-Xn-A-½

l-k³-Ip-«n

Xm-\m-fq¿: A-co-°m-Sv h-Sn-°n-Wn-tb-S-Øv I√m-´n¬ A-l-Ω-Zv F-∂ _m-h- lm-Pn (60). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: in-lm_v, k-°o¿, k¬-am≥ (aq-h-cpw A¬-sF≥), k-±mw (Ip-ssh-Øv), k÷m-Zv (_-lv-d-bv≥). ktlm-Z-c-߃: D-Ωm-Øp, k¬-ap, ]-tc-X-bm-b ^m-Øn-a.

]-ø\ - m-Sv: h-S° - m-ßc - h-enb-]o-Sn-tb-°¬ A-eh - nlm-Pn (82). `m-cy: ^m-Øn-a ]q-gn-°p-Øv. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv i-co-^v, A-id v- ^ - v (ku-Zn), A-–p¬ \ - m-k¿, B-ky, k-^n-b, J-Zo-P, A-ka v- m-_n, km-Pn-X. a-cp-a°ƒ: A-–p¿-dl - vam≥, sam-bX v- o≥, D-Ω¿, A-lΩ - Zp-Æn, A-–p¬- \m-k¿, kp-lm-Z, ssJ-dp-∂o-k, kp-cø - . k-tlm-Zc - n: J-Zo-P.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w ]p-Xn-b-I-Øv ]p-Xn-b-]pc-bn¬ lp-kbv≥ (74). `m-cy: ]p-Xn-b-I-Øv \^o-k. a-°ƒ: A-kvew, l-^vk-Øv, A-kva. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-ZvtIm-b, j-_m-\. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw cm-hn-se H-º-Xn\p sIm-√w A-b-°-\ ]≈n-bn¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-cn-∏-dºv ]-tc-X-\m-b sIm-St»-cn Ip-™n-ap-l-Ω-Zns‚ a-Iƒ sIm-S-t»-cn Ip-™m-Zn (110). 50 -h¿j-tØm-fw I-cn-∏-dºn¬ ]-®-°-dn°-®-hSw \-S-Øn-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb l-k-≥-Ip-´n, A-–p¿d-lv-am≥-Ip-´n, I-Zn-b°p-´n.

tIm-gn-t°mSv: ssa-emw-]mSn I-ae - m-kZ- \ - n¬ ]-tcX\m-b Xm-sg h-´q¿ Fw P\m¿-Z≥ \m-bc - p-sS (dn-´. amXr-`qan) `m-cy s\√m-b ]mXn-cn-°m-´p-If - Ø - n¬ I-aem-hX - n (82). a°¬: hn-ZymhXn, Zn-t\-jI v- p-am¿, hn-Pb-e£ - van, ap-cf - o-[c≥, taml≥. a-cp-a°¬: thWp-tKm-]m¬, hn-iz-\mY≥, _n-μp Zn-t\jv, an-\n ap-cfn, an-\n taml≥.

ta-em-‰q¿: h-en-b-]-d-ºnse dn-´-. -kp-t_-Zm¿ h-´I-t»-cn th-ep (92). `mcy: k-tc-Pn-\n. a-°ƒ: cm-Pp, c-hn (Im-\-U), kp-[, cm-[, a-cp-a-°ƒ: tim-`, A-\n-X, tKm-]me≥, tI-i-h≥ ( C-cp-hcpw hn-ap-‡-`-S≥-am¿). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Ip-μ-aw-K-ew: ]n-em-t»-cn ]-tc-X-\m-b ta-t°m-\ ]fl-\m-`≥ \m-b-cp-sS `mcy h-´n-°m-hn¬ ]-flm-hXn A-Ω (75). a-°ƒ-: I\-I-h-√n, Ir-jv-W-Ipam¿, kp-_v-lv-a-Wy≥, a[p-kq-Z-\≥, en-Pn. a-cp-a°ƒ: k-Zm-\-μ≥, e-X, jo-\, A-Pn-X, cm-a-N{μ≥. k-©-b-\w i-\nbm-gv-N.

A-co-t°m-Sv: kp-√a - p- e - mw Hm-dn-b‚¬ ssl-kvI - qƒ dn´. A-[ym-]I - ≥ ]p-Øe - w Dgp-∂≥ l-k≥-Ip-´n (85). `mcy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: A–p¬- Jm-Z¿, ap-\Δ - ¿ ^p-hmZv, ^u-kn-b, \-ko-d, k-^nb, d-^o-J, km-ln-d. a-cp-a°ƒ: A-_q-_° - ¿, A–p¬-Ic - ow, kp-ss_¿, Ae-hn, ep-Jva - m≥, jm-ln-\, jl-e. k-tlm-Zc - ß - ƒ: {]-^. bp ap-lΩ - Z- v, ssk-Xe - h - n, ]tc-X\ - m-b Ip-™m-b≥.

Im-fbpsS Ipt¯äv hr-²- acn¨p -

C-Sp-°n: im-¥≥-]m-d-bv°p k-ao-]w F-tÃ-‰v ]q∏m-d-bn¬ A-º-e-°m-f hr-≤-sb Ip-Øn-s°m-∂p. Ip-∂-Øp-Ip-Sn-bn¬ e-£van(73)bm-Wv _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v B-tdm-sS a-cn-®Xv. km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°p a-S-ßp-tºmƒ in-h-t£-{X-Øn-se A-ºe-°m-f- Chsc Ip-Øn-ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv A-Sn-am-en Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-epsa-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. a-°ƒ: ao-\m-£n, a-Wn, X-¶-Ω, Im-©n, D-j. acp-a-°ƒ: k-c-kp, X-¶-∏≥, in-h≥, P-b≥, jm-Pn.

a-c-¯nÂ-\n-¶p ho-Wv a-cn-¨p Pm\In

B-ko-a

Pm-\p

N-¡n

tPm-k^ - v am-Xyp

A-{_-lmw

Bâ-Wn

Iu-k-ey

I-Æt- ©cn: ]q-gn-°p-∂p-]d-ºn¬ C sI l-cn-Zmk-s‚ `m-cy ]n ]n Pm-\I - n (58). a°ƒ: kn‘p, kn-Pn _m_p-cmPv, kn\p. a-cp-a°ƒ: a-t\m-PvI - p-am¿, in-hZ- mk≥.

Im-´m-º-≈n: sIm-√-dØn-°¬ ]-≈n-°p kao-]w ]-tc-X-\m-b ap-°Æ≥ a-l-a-q-Zn-s‚ `m-cy B-ko-a (76).

Iq-Øp-]-d-ºv: ssI-tXcn-∏-W-bn-se ]m-S-t»-cn Pm-\p(70). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b tKm-]m-e≥. a°ƒ: hm-kp, cm-[, cm-Poh≥, t{]-a, tam-l-\≥.

Iq-‰-\m-Sv: ]n-em-°m-´n-cn F-tc-I-Øv ]-Sn ho-´n¬ N°n (81). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b Nm-Ø-∏≥. a°ƒ: Nm-Ø, I-d-∏≥, DÆn-Ir-jv-W≥, A-Ωn-Wn.

tIm-bº - Ø - q¿: cm-a\ - m-Y]p-cw sh-Æm-bn-∏n-≈n¬ tPm-k^ - v am-Xyp (60). `mcy: eo-em-Ω (X-et- »-cn tacn-Kn-cn Ip-cn-ipw-aq-´n¬ IpSpw-_mw-Kw).

Nn-‰m-cn-°¬: a-fi] - s - Ø A-‘ymw-Ip-fw A-{_-lmw (101). kw-kI v- m-cw C-∂p cm-hn-se 10\v a-fi] - w sk‚ v tPm-k^ - v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-bn¬.

C-cn-´n: F-Sq-cn-se ap-Øp-ae B‚-Wn (86). `m-cy: tacn. a-°ƒ: ta-cn (A-[ym-]nI-), tXm-a-kv, B-en-kv, tPm¿-Pv, s_-∂n, F¬-kΩ, sP-kn, _o-\.

A-Xn-cI - w: ]-tc-X\ - m-b sIm-≈n-b≥ Ip-am-cs - ‚ `m-cy X-øn¬ Iu-ke - y (87). a-°ƒ: kp-[, P-bIr-jvW - ≥, D-j, k-Poh≥.

I-Ãmw-Ip-gn C-c-«s¡m-e-: k-tlm-Z-c§Ä A-d-Ìn a-Æm¿-°m-Sv: Im-™n-c-∏p-g I√mw-Ip-gn C-c-´-s°m-e-]m-XIt°-kn¬ c-≠v k-tlm-Z-c∑m¿ A-d-Ãn¬. Im-™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn ]-≈-Øv lw-k, ktlm-Z-c≥ \q-dp-±o≥ F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-´ tI-knem-Wv I-√mwIp-gn No-\-Øv ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏p-hn-s‚ a-°-fm-b lw-k (47), k-tlm-Z-c≥ \mk¿ (40) F-∂n-h-scbmWv I-√Sn-t°m-Sv am-∏n-f kv-Iq-fn-\v k-ao]-Øv h-®v {]-tXy-I A-t\z-jWkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. -tI-kn-se \m-epw, 16Dw {]Xn-I-fm-Wn-h¿. C-h-sc kw-`-hÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-∏v \S-Ønb tijw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv -sN-bv-Xp. kw`-h-Øn¬ ap-kvenweo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b 21 t]¿-s°-Xn-tc- sIm-e°p-‰-

lw-k apƒ-s∏-sS-bp-≈ h-Ip-∏-\p-k-cn®v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp∂p. I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]mX-I-Øn-te-°v \-bn-®-Xv h¿-j߃-°v ap-ºp-≈ Ip-Sn∏I-bpw Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-ß-fpw XΩn-ep-≈ X¿-°-hpw A-Xn-t\m-S\p-_-‘n-®v H-Sp-hn¬ \-S-∂ ap-

\m-k¿ kvenw -eo-Kv˛Unssh.F^v.sF. kw-L¿-j-hp-am-bn-cp∂p. tI-kn¬ C-Xp-h-sc 17 t]sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-™n-c-∏p-g ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn-bp-am-b kn-±oJv Ign-™bm-gv-N- t]m-en-kn¬ Io-gS-ßn-bn-cp-∂p.

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨- 17Im-c³ A-d-Ìn F-cp-ta-en: ]-Øp h-b- p-Im-cnsb ]o-Un-∏n-®- tIkn¬ 17Imc≥ A-d-Ãn-em-bn. C-∂-se Fcp-ta-en-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-Xnsb Xn-cp-h-©q¿ Pq-h-ss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa∂v F-kv.sF. C ]n sd-Pn ]-d™p. am-k-߃-°p ap-ºm-Wv ]oU-\w \-S-∂-Xv. _m-en-I-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm∂n-b-tXm-sS-bm-Wv ]o-U-\-hnh-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. kw-`-h-adn-™v ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿Ø-I¿ _m-en-I-sb k-μ¿-in®v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®-tijw t]m-en-kn-\v ssI-am-dn-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {]-Xnsb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

am-ln: a-c-Øn¬-\n-∂p ho-Wv hr-≤≥ a-cn-®p. ]-¥°¬ F-c-™n-ap-°n-se h-´-∏-d-º-Øv ]n sI A-\¥(64)\m-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wp kw`-hw. ]-¥-°¬ F-kv.sF. I-en-b s]-cp-am-fn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. ar-X-tZ-lw am-ln K-h. B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: Pn-\n-j, e-kn-X. a-cp-a°ƒ: c-Po-jv (Zp-_-bv), km-K¿ (am-ln). Pm-\p, sZ®p, cm-P≥, Zm-tam-Z-c≥, ]-tc-X-cm-b am-[-hn, ]m-©men, _m-e≥.

\m-tSm-Sn kv-{Xo--s¡m-¸w H¼-Xp- hbÊpIm-c³

Ip-«n-bp-sS ]n-Xm-hn-s\-Xn-tc tI-kv; Un.F³.F. ]-cn-tim-[-\ \S¯pw tIm-gn-t°m-Sv: \m-tSm-Sn kv-{Xotbm-sSm-∏w HºXp-hb pIm-cs\ I-s≠-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Im-™n-c-∏≈n a-Wn-a-e B-e-{] a-Wn-a-eho-´n¬ tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿(55)-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-p. I-Ã-Un-bn-ep-≈ Cbm-fp-sS A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-ø-en-\p ti-j-ta A-d-Ãv tcJ-s∏-Sp-Øq. I-gn-™Zn-h-kw Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv C-bmsf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv I-k-_ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p. Hº-Xp-Im-c≥ ]n-©p-Ip™m-bn-cn-s° D-t]-£n-®-Xn\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-Xv. A-tX-k-a-bw

Ip´n-bpsS ]n-Xm-hm-Wv tkm-a\m-Y-]-Wn-°-sc-∂v I-s≠Øm≥ Un.-F≥.-F ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\pw t]m-en-kv Btem-Nn-°p-∂p-≠v. ]-Ww hmßn-b-ti-jw tk-a-\m-Y]-Wn°¿ Ip-´n-sb hn¬-°p-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ X-\n-°v 5000 cq] jm-ln-Z X-∂n-cp-s∂¶n-epw A-Xv Ip-´n-sb hn-‰- ]-W-a-s√-∂v C-bmƒ C-∂v t]m-en-kn-\v samgn-\¬In. Ip´n-bpsS A-Ω-bm-b B-\-μ-h-√n-sb \n-b-a-]-c-am-bn tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿ hn-hm-lw sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wv t]m-en-kn\v e-`n-® hn-h-cw. B-\-μ-h-√nbp-sS B-Zy `¿-Øm-hv cm-Pp-\mcm-b-W≥ Im≥-k¿ _m[n®v acn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tkm-a\m-Y-∏-Wn-°¿ C-h-sc H-∏w Iq-

´n-b-Xv. Cu _-‘-Øn¬ B-Zyw ]n-d-∂-Xv s]¨-Ip-™m-bn-cps∂-∂pw C-Xns\-bpw a-s‰mcmƒ-°v \¬-In-b-Xm-bn C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®p. F∂m¬ B¿-°m-sW-t∂m Cu C-S-]m-Sn¬ ]-Ww e-`n-®n-cps∂t∂m Hm¿a-bn-s√-∂m-Wv ]d-bp-∂-Xv. Ip-´n-sb ]n-Xm-hv sIm-es∏Sp-Øm≥ sIm≠pt]m-hptºmƒ 50,-000 cq-] sIm-Sp-Øp hm-ßn-sb-∂m-Wv Hº-Xp-Im-cs\ C-t∏mƒ h-f¿-Øp-∂ \mtSm-Sn kv-{Xo-bm-b jm-ln-Z-sb∂ A-ºn-fn t\-ctØ ]-d-™ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Ip-´n-sb sIm√m≥ {ian-®ns√-∂m-Wv tkm-a\m-Y∏-Wn-°¿ tNm-Zyw sN-øen¬ ]-d-™-Xv. \-K-c-Øn¬ ]-

g-b km-[-\-߃ hn¬∏-\ \-SØp-∂bm-fm-Wv hn¬-∏\bv°v C-S-\n-e-°m-c-\m-b-Xv. C-bm-sf°p-dn-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. A-ºn-fn-sb-∂ jmln-Z-sb-bpw tkm-a-\m-Y-]-Wn°-sc-bpw H∂n-®n-cp-Øn A-SpØ Zn-h-k-hpw tNm-ZywsN-øpw. tkm-a-\m-Y-]-Wn-°¿ \m-ev hnhm-lw sNbvX-Xmbpw kq-N-\bp-≠v. \m-tSm-Sn kv-{Xo-°v a-Is\ hn-‰ ]n-Xm-hn-s\ I-s≠-Ønsb-¶n-epw tI-kn-se Zp-cq-l-X am‰m≥ t]men-kn-\m-bn-√. Un-kw-_¿ 25\v cm-hn-se tIm-gn-t°m-Sv sam-^yq-kn¬ _kvÃm≥-Un¬ \m-tSm-Sn-kv-{Xos°m-∏w Ip´nsb I-s≠-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc t]m-enknte¬-∏n®-Xv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

3 P\p-hcn 2014 sh≈n

a-c-¯nÂ-\n-¶p ho-Wv a-cn-¨p

B-bn-i l-Öp-½

A-{_-lmw

am-Xyp

Bâ-Wn

Iu-k-ey

]p-jv-]-cm-Pv

A-¨p

C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ SuWn-se B-Zy-Im-e hym-]mcn-bm-b h-f-hp]m-ew ssk-‰n-se d-jo-Zm a≥-knen¬ ]-tc-X-\m-b hn kn lp-k-b≥Ip-´n lm-Pn-bpsS `m-cy sI hn B-bn-i l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: JZo-P l-÷p-Ω, a¿-kq-Jv lm-Pn (A¬-ap-\m¿ t{SUn-Mv, C-cn-°q¿), ap-l-ΩZv dm-^n lm-Pn (Im-´p-amS≥ Ão¬-kv, I-Æq¿), apl-Ω-Zv \u-jm-Zv lm-Pn (ku-Zn), d-jo-Z l-÷p-Ω, h-lo-Z l-÷p-Ω, ^m-Øna. a-cp-a-°ƒ: Io-Ø-S-Øv ap-l-Ω-Z-en lm-Pn (bp-\osS-Iv C≥-U-kv-{So-kv, \mbm-´p-]m-d), A-–p¬ eØo-^v lm-Pn (hym-]m-cn ªm-Øq¿), kn-±o-Jv (_nkn-\-kv, C-cn-°q¿), Ip™m-an-\ l-÷p-Ω, ssk-^p-∂n, k-°o-\, ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Z-en ]p∂m-Sv. k-tlm-Z-c-lv-Mƒ: ap-lv-kn≥ lm-Pn, A-ao¿, j-d-^p-±o≥ (k¿ -k-øn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-d-ºv), a-dnbp-Ω, Ip-™m-an-\ l÷p-Ω, ]-tc-X-cm-b Iam¬, k-em-lp-±o≥.

Nn-‰m-cn-°¬: a-fi-]sØ A-‘ymw-Ip-fw A{_-lmw (101). kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\v a-fi-]w sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n sk-antØ-cn-bn-bn¬.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a-s¥m-≠n-°p-∂v ]q-f-hb¬ ]-Sn-™m-td-°-c am-Xyp (tPm-Wn˛64). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v ti-jw aq-∂n-\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn sk‚ v tXm-a-kv a-e-¶-c I-tØm-en-°m I-Øo{U-en¬. `m-cy: km-dmΩ. a-°ƒ: tdm-Wn, tdmPn. a-cp-a-°ƒ: t_-knen, tPm-fn.

C-cn-´n: F-Sq-cn-se ap-Øpa-e B‚-Wn (86). `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: ta-cn (A[ym-]n-I-˛ Ip-t∂m-Øv sk‚ v- tPm-k-^v bp.]n.F-kv), tXm-a-kv, B-en-kv, tPm¿-Pv, s_∂n, F¬-k-Ω, sP-kn, _o-\. a-cp-a-°ƒ: Nmt°m-®≥, t{K-kn, tPm-k^v, tPm-a, s_-‰n, tPm¿Pv, _n-Pp, a-Rv-Pp, sP-bvk¨.

sF-kp-½

X-e-t»-cn: s]m-∂yw sh-Ãv A-`-b-Øn¬ sI kn ]p-jv-]-cm-Pv (68) ]q-s\-bn¬ \n-cymX-\m-bn. ^n-j-do-kv hIp-∏v dn-´. U-]yq-´n Ub-dŒ-dm-bn-cp-∂p. `m-cy: Sn sI h-k-¥Ip-am-cn (dn-´. _m-¶v am-t\-P¿). a-°ƒ: tUm. A-ta-b (a-lm-fl-m-Km-‘n \mNzp-tdm-]-Xn B-ip-]{Xn, ]q-s\), tUm. sFiz-cy. a-cp-a-°ƒ: tUm. A-`n-tj-Iv (]q-s\), kz-cq-]v (A-_q-Z-_n).

Nn-‰m-cn-∏-d-ºv: sXm-So-°fw Ip-S¬ ho-´n¬ a-t\mfn A-®p (82). `m-cy: Fw Pm-\p. a-°ƒ: kp-tc{μ≥, c-a, c-ta-i≥, c-Xv-\h-√n. a-cp-a-°ƒ: jo-P, cm-a-Ir-jv-W≥, Po-P, N{μ≥. k-tlm-Z-c-߃: \m-Wp, I-√p.

kp-Ip-am-c³

A-Xn-cI - w: ]-tc-X\ - m-b sIm-≈n-b≥ Ip-am-cs - ‚ `m-cy X-øn¬ Iu-ke - y (87). a-°ƒ: kp-[, P-bIr-jvW - ≥, D-j, k-Poh≥. a-cp-a° - ƒ: {]-ko-X (ap-≠b - m-Sv), k-Pn-X (Bdmw-tIm-´), ]-tc-X\ - m-b Fw ap-Ip-μ≥ (A-th-c). k-tlm-Zc - ß - ƒ: ku-an\n, ]-tc-Xc - m-b am-[h - n, k-lt- Z-h≥, tKm-hn-μ≥, im-¥. kw-kvI - m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-øm-ºe - Øv.

e-£v-a-W³

am-ln: a-c-Øn¬-\n-∂p hoWv hr-≤≥ a-cn-®p. ]-¥°¬ F-c-™n-ap-°n-se h-´-∏-d-º-Øv ]n sI A-\¥(64)\m-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se-bm-Wp kw-`-hw. ]-¥-°¬ Fkv.sF. I-en-b s]-cp-am-fns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥Iz-Ãv \-S-Øn. ar-X-tZ-lw am-ln K-h. B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. `m-cy: P-e-P. a-°ƒ: Pn-\n-j, e-kn-X. a-cp-a-°ƒ: c-Po-jv (Zp-_bv), km-K¿ (am-ln). Pm-\p, sZ-®p, cm-P≥, Zm-tam-Zc≥, ]-tc-X-cm-b am-[-hn, ]m-©m-en, _m-e≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-t´m-Øv sF-kp-Ω (73). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp. a°ƒ: A-en, _o-hn, a-l-aqZv, l-\o-^, kp-sse-J, l\o-\, d-kn-b, A-_p, ]-tcX-\m-b A-_q-´n.

I-Æq¿-kn-‰n: Ip-dp-h ]≈n-°p k-ao-]w Xm-ak - n°p-∂ dp-Jn-b (44). `¿Øm-hv: A-–p-√. a-°ƒ: dm-bn-Zv, A¿-jI - v, Xw-Pn-Zv. J-_d - S- ° - w C-∂v D®-bvImÀ-Xym-b-\n A-½ °v 1.30\v kn-‰n Pp-am-ak - vD-cp-h-®m¬: ]-cn-bm-cw ap- Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ≠-tbm-Sn-bn-se Im¿-ØnI-bn¬ Im¿Xym-b-\n A- tZ-h-In-b-½ Xm-ac - t- »-cn: A-ºm-bΩ (80). tØm-Sv C-d® - n-∏m-d I-fa-I≥: ap-c-fo-[-c≥ (A- m-b am-[[ym-]-I≥ I-√q¿- bp.]n Øn¬ ]-tc-X\ h≥ \m-bc - p-sS `m-cy tZ-hkv-Iqƒ). a-cp-a-Iƒ: \nIn-bΩ - (80). jm-dm-Wn.

_o-cm³

Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠bn-se s]m-bv-I-bn¬ amWn-b-Øv A-Nyp-X≥ (80). `m-cy: tZ-hp. a-°ƒ: t{]a-e-X, kp-`m-jv _m-_p, kp-\n¬Ip-am¿, k-PnØv, {]-ao-f. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, cm-Pp, tam-fn, ssj-_, j-Pn-\.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w H-X-b-aw-K-e-Øv I-cp-hnt»-cn In-g-s°-sØm-Snbn¬ kp-Ip-am-c-≥ (84). `m-cy-am¿: D-j, ]-tc-X-bmb k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-\n-X, k-_n-X, ap-c-fn (a-Wn),im-¥n-\n, ]-tc-X\m-b a-t\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: k-Xy≥, {]-Im-i≥, ao-c, A-Uz. P-e-[-c≥. ktlm-Z-c-߃: {io-\n-hmk-≥, hn-P-b-Ip-am¿, tZhn, ]-tc-X-cm-b H Fw \m-cm-b-W-≥ (dn-´. skbn¬-kv Sm-Iv-kv I-Ωo-jW¿), Ir-jv-W-Zm-kv.

Ip-μ-aw-K-ew: sN-ØpI-S-hn-se ]-g-b-Im-e I-®-h-S-°m-c≥ sXs°-bn¬ _o-cm≥ (83). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ban-\. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, _-jo-¿, ]-tc-X-bm-b A-eo-a, \-^o-k, \-kod, A-Po-_v. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, tIm-b ≥, ap-l-Ω-Zv, km-PnX, k-_v-\.

am-ln: Cu-Ãv ]-≈q¿ B-ep-≈-Xn¬ F sI e£v-a-W≥ (70). dn-´. kv]n-∂n-Mv-an¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: kp-a-w-Ke. a-°ƒ: e-Po-jv (Kƒ^v), e-kn-X (sNm-¢n sa-Un-°¬ sk‚¿). acp-a-°ƒ: hn-t\m-Zv (Pbn¬- h-Ip-∏v, I-Æq¿), hn-jv-Wp- \-¼q-Xn-cn-¸m-Sv Zr-iy. Ip-μ-aw-K-ew: Nm-Ø-aw-K- k-tlm-Z-c-߃: _mew H-g-eq¿ ]m-Xn-cn-t»-cn e≥, Iu-k-ey, \-fn-\n, C-√w ]n F-kv hn-jv-Wp- Pm-\-In, ]-tc-X-\m-b cm\-ºq-Xn-cn-∏m-Sv (88). Ip-g- a-N-{μ≥. t°m-´v F.bp.]n kv-Iqƒ ap≥ A-[ym-]-I-\pw Ip-g- B-en-¡p-«n t°m-´v [-\z-¥-cn \-c-knw- In-gn-t»-cn: ap-≠w-]-dl aq¿-Øn t£-{X- Duºv ]m-d-Ω¬ ]p¬-]-dcm-f-\pw ]m-Xn-cn-t»-cn C- º≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ √-sØ Im-c-W-h-cp-amB-en-°p-´n (63). ap-≠wWv. ]-d-ºv A≥-A≥-km¿ `m-cy: am-[-hn A-¥¿-PA-K-Xn A-\m-Y-a-μn-cw \w (Iq-S-√q-¿ C-√w). ad-ko-h-dm-bn-cp-∂p. `m°ƒ: D-jm-tZ-hn cy: B-bn-i-°p-´n. a(Fw.Fw.F-®v.F-kv ]q- °ƒ: ap-l-Ω-Zv apΔ-ºm-bn), {io-Ip-am¿ kveym¿, C-kv-am-Cu¬, (Iq-c-S-™n {Km-a-∏-©m- l-^v-k-Øv. a-cp-a-°ƒ: b-Øv), Ir-jv-W≥ (Nn^-ko-e, dw-e, A-–p{X-I-em A-[ym-]-I≥, ∂m-k¿. k-tlm-Z-c≥: Ip-μ-aw-K-ew F-®v.F-kv). ho-cm≥-Ip-´n ap-kv-eym¿.

k-^n-bm-_n

B-ko-a

Pm-\p

N-¡n

tPm-k^ - v am-Xyp

lp-kbv³ -

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ

sam-bv-Xo³

Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq¿ sk‚-d-C-se ss_Øp¬ d-lva-bn¬ sj-bvJv k-^n-bm-_n (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p¬ k-Øm¿. a-°ƒ: _n-hn-P, ]ym-cn, ]-tc-Xcm-b A-iv-d-^v, \u-jmZv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ k-a-Zv, A-eo-a, i-co-^.

Im-´m-º-≈n: sIm-√-dØn-°¬ ]-≈n-°p kao-]w ]-tc-X-\m-b ap-°Æ≥ a-l-a-q-Zn-s‚ `m-cy B-ko-a (76). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, A-ko-kv, ssd-lm-\-Øv, km-ln-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip™n, a-Po-Zv, dp-Jn-b, \^o-k.

Iq-Øp-]-d-ºv: ssI-tXcn-∏-W-bn-se ]m-S-t»-cn Pm-\p(70). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b tKm-]m-e≥. a-°ƒ: hm-kp, cm-[, cmPo-h≥, t{]-a, tam-l\≥. a-cp-a-°ƒ: c-a, kpKn-X, jo-_.

Iq-‰-\m-Sv: ]n-em-°m-´n-cn F-tc-I-Øv ]-Sn ho-´n¬ N-°n (81). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Nm-Ø-∏≥. a°ƒ: Nm-Ø, I-d-∏≥, DÆn-Ir-jv-W≥, A-ΩnWn.

hn-P-b-Ip-amÀ

tN-¡p-«n

sIm-bn-em-≠n: sX-\-bt©-cn tKm-]m-e≥ \mb¿ (75). s]m-bn¬-Im-hv bp.]n kv-Iqƒ ap-≥ Po-h\-°m-c-\m-Wv. a-°ƒ: tam-l-\≥, tI-W¬ at\m-l-c≥, Ko-X. a-cp-a°ƒ: {]o-X, hn-\-b-cm-aN-μ≥ (ko-\n-b¿ t{]m{Kmw am-t\-P¿, A-km]v), _m-e≥ \m-b¿.

\-Sp-hÆ - q¿: am-Xm-≠n°p-∂Ø - v hn-Pb - I - p-am¿ (50). `m-cy: km-hn-{Xn. amXm-hv: {io-h≈ - n. a-°ƒ: A-`n-cm-an, A-`n≥-cm-Pv. ktlm-Zc - ß - ƒ: kp-[, kptc-{μ≥ (sI.F-kv.C._n Iq-cm-®p-≠v). tIm-gn-t°m-Sv: ]-øS- n-aoج aq-eØ - pw-I≠ - n sam-bvX - o≥ tIm-b lm-Pn (86). `m-cy-: ]-tc-Xb - m-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_q_-°¿, ap-lΩ - Z- v, B-an-\, J-Zo-P, k-^n-b, kp-ld - m_n. a-cp-a° - ƒ: J-Zo-P, sse-e, ap-lΩ - Z- v F≥.]n.Fw, am-ap, ap-lΩ-Zv.

^-tdm-°v: a-Æq¿ sdbn¬ ]-tc-X-\m-b tNme-bn¬ Zm-tam-Z-c-s‚ `mcy kp-tem-N-\ (72). a-°ƒ: A-c-hn-μm-£≥ (Akn. I-Ωo-j-W¿ \m¿t°m-´n-kv sk¬, tIm-gnt°m-Sv), ]m-cn-Pm-£≥ (ko-\n-b¿- kn-hn¬ t]men-kv Hm-^n-k¿, ]-c-∏-\ßm-Sn), t_-_n kp-\n-e (A-¶-W-hm-Sn), kp-[¿-a, kp-Pn-X (Pn.bp.]n.Fkv, s]m≥-a-f). a-cp-a°ƒ: {]-jo-P, _n-\p, KtW-jv-_m-_p (Zp-_bv), _m-_p-cm-P≥ (tÃ-j≥ Hm-^n-k¿, ^-b¿-tÃj≥ ao-©-¥), ]-tc-X\m-b ti-J-c≥. k-©-b\w Xn-¶fmgvN.

A-d-h-¶-c \yq-_-km¿: ]u-c-{]-ap-J-\pw {]-ap-J hy-h-km-bn-bp-am-b t]cm-]p-d-Øv sN-cn-®n-bn¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (58). ap-Xn-cn-∏-d-ºv a-l-√v {]kn-U-‚m-bn tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p-≠v. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b A-e-hn lm-Pn. `m-cy-am¿: kp-lv-dm-_n, dw-e-Øv.- a-°ƒ: _p-jv-d, A-–p- -a-Zv, km-Pn-Z, bmkn¿, Pu-l-d, ip-°q¿, A-ao¿-i-jm≥, B-Zn¬jm≥, im-an¿ jm≥, ^mØn-a kn-b. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-±o≥ a-e-∏p-dw (ku-Zn).- k-eow h-f-aw-Kew. k-tlm-Z-c-߃: Dssk≥ ap-kv-eym¿, lwk-Ip-´n, ssk-X-e-hn.-

a-e-∏p-dw: s]-cn-¥m-‰o-cn sN-dn-I-°m-S≥ sam-bvXo≥ (78). `m-cy: ^m-Øna. a-°-ƒ: B-ky, B-bni, ^m-Øn-a, k-emw, _pjv-d, d-Po-\, P-ko-\, kndm-Pv, C-{_m-low. a-cp-a°ƒ: A-ko-kv, ap-l-ΩZv, lw-k, A-_q-_-°¿, D-kv-am≥, A-_v-Zp¬ k-aZv, ap-lv-kn-\, ^-fo-e.

tKm-]m-e³ \m-bÀ

Im-h-\q¿: F-kv.-ssh.Fkv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnbpw Im-h-\q¿ a-Pv-a-Av P\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b sI F d-lv-am≥ ss^kn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ Im-h-\q¿ ]p-√-©-cn-∏-dºv Ip-∂≥ ap-l-Ω-Zv lmPn (68). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, A-_vZp¬ Jm-Z¿ k-Jm-^n, apl-Ω-Zv _-jo¿, \u-^¬, B-bn-i, \-^o-k, D-Ωpk¬-a, l-^v-k-Øv, kuZ. a-cp-a-°ƒ: kn. -Fw Ip-´n k-Jm-^n sh-t≈cn, A-e-hn, A-_v-Zp-¬ dkm-Jv ]m-e-°m-]-d-ºv, A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ ap-≠{º, A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ Ccp-th-‰n, dbv-lm-\-Øv, k°o-\, d-kv-e, \-kv-dn≥.

I¬-∏-I-t©-cn: Im-\mt©-cn Hm-Sm-b-]p-d-Øv lp-kbv≥ (78). Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: Ip-™n-tamƒ. a-°ƒ: A-–p¬- k-a-Zv (A-_q-Z-_n), A-–p¬ P-eo¬, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^ (^p-ssP-d), A-l-ΩZv-j-aow (A-_q-Z-_n), JZo-P, P-ao-e, k-^n-b, dkn-b, B-bn-im-_n, kao-d. a-cp-a-°ƒ: Sn ]n A_q-_-°¿, A-–p¬- Ako-kv (A-_q-Z-_n), Fw A-–p¬ l-ao-Zv, A-en lp-kbv≥ (C-cp-h-cpw A¬-sF≥), Sn Sn ^ntdm-kv, sI k-eow (C-cph-cpw A-_q-Z-_n), k-^nb, j-^o-Z, ap-lv-kn-\, lm-P-d.

a-t©-iz-cw: a¬-ky-sØm-gn-em-fn-sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-©-Øq¿ I-WzXo¿-∞-bn-se A-–p¬ A-ko-kn(30)s\-bm-Wv C-∂se cm-hn-se Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-–p¿d-lv-am≥. am-Xm-hv: J-Zo-P-Ω. `mcy: ^u-kn-b. k-tlm-Z-c-߃: l-\o-^, C-{_m-low, ^m-dq-Jv, d-^o-Jv, ^m-bn-k, kp-lv-d, d-km-Jv.

kp-tem-N-\

tIm-bº - Ø - q¿: cm-a\ - mY-]p-cw sh-Æm-bn-∏n≈n¬ tPm-k^ - v am-Xyp (60). cm-a\ - m-Y] - p-cw IØo-{U¬ tZ-hm-eb - ip{iq-jn-bm-bn tk-h\ - a - \ - pjvTn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. kw-kI v- m-cw C-∂v D-®I - gn-™v aq-∂n-\v cq-]X - m-[y£≥ am¿ t]mƒ B-e∏m-´n-s‚ ap-Jy-Im¿an-IXz-Øn¬ cm-a\ - m-Y] - p-cw I-Øo-{U¬ sk-an-tØcn-bn¬ \-S° - pw. `m-cy: eo-em-Ω (X-et- »-cn ta-cnKn-cn Ip-cn-ipw-aq-´n¬ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ: Ãm≥-en (sN-ss∂), sjdn≥ (U¬-ln).

Hma-\

C-Sp-°n: im-¥≥-]m-d-bv°p k-ao-]w F-tÃ-‰v ]q∏m-d-bn¬ A-º-e-°m-f hr-≤-sb Ip-Øn-s°m-∂p. Ip-∂-Øp-Ip-Sn-bn¬ e-£van(73)bm-Wv _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v B-tdm-sS a-cn-®Xv. km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°p a-S-ßp-tºmƒ in-h-t£-{X-Øn-se A-ºe-°m-f- Chsc Ip-Øn-ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv A-Sn-am-en Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-epsa-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. a-°ƒ: ao-\m-£n, a-Wn, X-¶-Ω, Im-©n, D-j. a-cpa-°ƒ: k-c-kp, X-¶-∏≥, in-h≥, P-b≥, jm-Pn.

FSXz: a\bn¬ IfØn¬ ]tcX\m-b sI kn AeIvkm-≠dpsS `mcy Hma\ (67).

hm-Sn IS-¸p-ds¯ Xo-¸n-Sn-¯w: H-cp a-c-Ww

A-¿-¸³

]q-ap-Ip-«n D-½

\m-cm-b-W³

\-^o-k

N-¡n

^m-¯n-a-¡p-«n

lw-k- lm-Pn -

Ip-ª-l-½-Zv- lm-Pn

Xn-cq-c-ßm-Sn: F.B¿ \K¿ sN-≠-∏p-dm-b- s\-Spßm-´v A-ø-∏≥ (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b sIm-‰n°p-´n. a-°ƒ: tKm-]me≥, th-em-bp-[≥, A∏p, kp-{_-lv-a-Wy≥, AΩp, N-{μ-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: im-¥, im-c-Z, eo-e, A-Ωp, cm-a-N-{μ≥, {io-[-c≥.

F-c-aw-K-ew: sh-fn-bt¶m-Sv ]-g-™n ]-tc-X\m-b h-´-∏-d-ºn¬ ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy sIm-g-°m\n¬ ]q-ap-Ip-´n D-Ω (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en (ate-ky), dw-e, A-eo-a. acp-a-°ƒ: A-–p-d-lnam≥, Ip-™n-tam≥, ssa-aq-\.

sIm-bn-em-≠n: B-¥-´ a-Æm-cn \m-cm-b-W≥ (78). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e£v-an. a-°ƒ: Ko-X, {]km-Zv (ku-Zn), c-Pn, c-tajv-_m-_p, do-Ø. a-cp-a°ƒ: Kw-Km-[-c≥, kn‘p, Pn-j, P-]v-j, ]-tcX-\m-b i-in.

N-ß-cw-Ip-fw: sN-dp-h√q¿ Io-]m-´-bn¬ ]-tcX-\m-b _m-∏p-hn-s‚ `mcy \-^o-k (70). a-°ƒ: P-ao-e, k-^n-b, dp-Jn-b, ap-l-Ω-Zv, ssaaq-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv-Ip-´n, C-Jv-_m¬, dw-e, ssl-t{Zm-kv, A-kbv\m¿.

Ip-μa - w-Ke - w: ap-dn-b\m¬ t]-hpw Iq-SpΩ¬ N-°n (65). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b cma≥. a-°ƒ: c-hn, P\m¿-±\ - ≥, k-cf - , h¬k-e. a-cp-a° - ƒ: Atim-I≥ h-t´m-fn, `mkvI - c - ≥ N-°m-e° - ¬, _n-μ, \-fn-\n.

s]-cp-h-≈q¿: \-Sp-°-c \º≥-Ip-∂-Øv ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a-°p-´n (70). a°ƒ: _-o-cm≥-Ip-´n, a-Ω-ZvtIm-b, A-en (C-cp-h-cpw Pn-±), \-_o-k, a-dn-bp-Ω, _n-cn-bp-Ω-. a-cp-a-°ƒ: JZo-P, lm-P-d, A-øq-_n, lw-k, A-_q-_-°¿, Pwjo-Zv, lw-k.

A-cn-{º: ]m-e-Øn-߬ ]m-Wm-fn lw-k- lm-Pn (53). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-Z-J-Øp-√ (Pn-±), \-ko_, a-iv-lq-Jv, Xzm-en-l ^¿-l-Øv, A-ao≥, ap-_md-°, ^m-Xzn-a-\q-d, lp-kv\, C-kv-lm-Jv. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv (dn-bm-Zv), d-Du-^v. k-tlm-Z-c-߃: kn-±o-Jv (Pn-±), ^m-Øn-a, C-Ωp-´n.

tIm-Uq¿: ]p-fn-bm´pw-Ip-fw s\-®n-Ø-SØn¬ Ip-™-l-Ω-Zvlm-Pn (71). `m-cy: ]m-Øp-°p-´n. a°ƒ: A-–p¬ -d-joZv, \p-kv-d-Øv, k-Pv-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p, A_q-_-°¿, ku-Z.

tZ-h-In h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ I-f-cn-∏-d-ºn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Ahp-™n-°m-´v Ip-™nt°m-cp-hn-s‚ `m-cy tZ-hIn (84).

A-¼p ]-ø-∂q¿: am-hn-t®-cn-bnse ]m-e-°o¬ A-ºp (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b kuan-\n. a-°ƒ: hn-P-b≥, k-Xy≥ (Kƒ-^v), t{]-ah-√n, kp-te-J. a-cp-a-°ƒ: e-X, _n-μp, Zm-tam-Z-c≥, A-\n-cp≤≥.

A-Nyp-X³

sam-b-X v o³-tIm-b- lm-Pn

ap-l-½-Zv- lm-Pn

dp-Jn-b

B-en-¡p-«n In-gn-t»-cn: ap-≠w-]d - º - v ]m-dΩ - ¬ ]p¬-]d - º - ≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ B-en°p-´n (63). ap-≠w-]d - º - v A≥-A≥-km¿ A-KX - n A-\m-Ya - μ - n-cw d-ko-hd - mbn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i°p-´n. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v apkveym¿, C-ka v- m-Cu¬, l-^k v- Ø - v.

A-_q-_-¡À Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw A-en-bm¿-Ip-∂-Øv A_q-_-°¿ (58). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A≥-h¿ km-Zn-Jv, ^u-kn-b, dko-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p -emw ap-dw-]m-Øn, \ujm-Zv dn-∏¨, km-_n-d.

k-tcm-Pn-\n-b-½ sF-°-c-∏-Sn: sh-Æmbq¿ tN-eq¿ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b sI Ip-´n-°rjv-W≥-\m-b-cp-sS `m-cy H-Sp-ßm-´v k-tcm-Pn-\n-bΩ (83). a-°ƒ: P-\m¿-Z\≥, cm[, kp-`-{Z, tKm-]n-\mY≥, Ko-X, tk-Xp-am-[h≥, P-b-{io.

hn-sh-Z≈ymÀ--ap-Y≠n-b: I-p-sgn-™ S a-r-Z-Xn-h-t-kZ-lw Xq-w ßkw-n-ak-cn-®v-IB--cn-Z¨n-hpm-

kn hn-Zym¿-Yn-bp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®p. Dt≠y-cn-°p-∂v tIm-f-\n-bn-se _m-e≥-˛-ssj-e Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A-`n-em-jn(13)s\-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw _-‘p-ho-´n¬ Xq-ßn-a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v tijw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. A-—-≥ Dt]-£n-°pIbpw A-Ω a-s‰m-cp hn-hmlw sNøp-Ibpw sNbvX-tXm-sS A-`n-em-jpw ktlm-Z-c-ß-fpw _-‘p-ho-Sp-I-fn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn®n-cp-∂Xv. Xn-¶-fm-gv-N ap-X¬ A-`n-em-jn-s\ Im-WmXm-bn-cp-∂p. XpS¿∂mWv Xqßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. k-tlm-Z-c-߃: ssi-te-jv. A-Jne, A-ar-X.

In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

sNm-¢n: A-Wn-bm-c-Øv \n¿-am-W-Øn-ep-≈ ho-Sns‚ In-W-‰n¬ bp-hm-hns\ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. h-en-bm-≠n ]oSn-I-bn-se tXm-bm-S≥ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv-Ic-s‚-bpw e-£v-an-bp-sSbpw a-I≥ Sn hn kn-Pp-(28)hn-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv aptØ-S-Øv t£-{X-Øn-\-Sp-Ø C-f-b-S-ØpXm-sg Ip\n-bn-se ho-´p-In-W-‰n¬ I-≠-Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\v aq∂p-Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. sNm-¢n t]m-en-kv C≥Iz-kv-‰v \-S-Øn. ]m-\q¿ kn.sF P-b≥ sUm-a-\n-°v, F.F-kv.]n \m-cm-b-W≥ ÿ-e-sØ-Øn. tIm-b-º-Øq-cn¬ I-®-h-S-w sNbvXp-h-cp-I-bm-bncp∂p. k-tlm-Z-c-߃: kn-‘p, ko-\.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tN-te-{º: ]-\-b-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ N-{μ≥-sXmSn Xn-cp-hm-t»-cn tN-°p´n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: kp-l-d, dw-e, d-jo-Z, lm-P-d, ko-\-Øv. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv ]-\-b-∏pdw, j-co-^v ]-Sn-™m‰n≥-ss]. k-tlm-Z-c߃: D-Ωm-®-°p-´n, DΩm-Zy, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Zv, C-ºn-®n-t°m-b.

A-¼-e-¡m-fbpsS Ipt¯äv hr-²- acn¨p -

sIm-√w: hm-Sn I-S-∏p-d-Øv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bp≠m-b Xo-∏n-SnØ-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. Icp-\m-K-∏-≈n B-Zn-\m-SvsX-°v cm-[m-`-h≥ kp-[mI-c≥ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Nm-b-°-Sbn¬ sXm-gn-emfn-bm-bn-cp-∂p. I-S-∏p-d-sØ a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ kq£n-°p-∂ sj-Un¬ sNm-Δm-gv-N cm-{Xn Xo-∏n-Sn-®n-cp∂p. Nm-b-°-S-bn-te-°v Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠v km-[-\߃ am-‰p-tºmƒ Kym-kv s]m-´n-sØ-dn-®v kp[m-Ics‚ ssI-∏-Øn A-‰p-t]m-bn. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cns°bmWv ac-Ww. Xo-∏n-SnØ-Øn¬ 15 Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°¬-°pI-bpw e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS a¬-ky-_-‘-\ D]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. kp-[m-I-c-s‚ `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-P-Ω-. a-°ƒ: kn‘p, Kw-K, b-ap-\, kp-[o-jv, a-tl-jv. a-cp-a-°ƒ: cmP-tKm-]m¬, t_-_n, tPm-kv.

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨17Im-c³ A-d-Ìn th-ep-¡p-«n

_o-cm-_n D-½

h-≈n-°p-∂v: I-cp-a-c°m-Sn-\p k-ao-]w ]p-\Øn¬ th-ep-°p-´n (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: jm-Pn (ku-Zn), k-Po-h≥, k-P-b≥, j\n-P.

Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdmUn-\p k-ao-]w ]-tc-Xmb ]m-≠n-I-im-e-I-Øv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `mcy _o-cm-_n D-Ω (80). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-_m-h, kp-l-d.

D-½À- lm-Pn -

^m-¯n-a -

aq-k -ap-kv-eymÀ

k-Po-hv -

i-io-[-c³-

sh-´-Øq¿: \n-c-∂-]-dºv ]m-e-Øn-߬ D-Ω¿ lm-Pn (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, lwk,B-bn-i, J-Zo-P, P-aoe, d-lv-a-Øv.

tIm-´-°¬: s]m-´n-∏m-d C-cp-ºp-gn A-h-dm≥-Ip´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (80). a-°ƒ: ssk-\-_, ap-l-Ω-Zv, _n-cn-bm-ap, DΩp-Ip¬-kp, dp-Jn-b, \Zo-d.

F-S-cn-t°m-Sv: Np-S-e-∏md No-\n-∏-Sn Ip-f-Øp-ho´n¬ aq-k ap-kv-eym¿ (62). `m-cy: Ip-™m-ØpΩ. a-°ƒ: iw-kp-±o≥, A-^v-k-Øv, k-^n-b.

s]-cp-¥n-cp-Øn: ]p-fnbm-en¬ k-Po-hv (44). am-Xm-hv: X-¶-Ωp. ktlm-Z-c-߃: cm-P≥, `m¿-K-h≥, A-\n, kuZm-an-\n, {]-ko-Z.

]-c-∏-\-ßm-Sn: F-≥.kn.kn tdm-Un-se X-´m-cpI-≠n i-io-[-c≥ (43). `mcy: {]-ao-f. a-°ƒ: tkm-\, km-bq-Pv. k-tlm-Z-c-߃: kp-μ-c≥, hn-P-b≥, {]-Zo]v, a-t\m-Pv-Ip-am¿, Zn-eo-Pv.

I-−-¡p-«n Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ ]p-fn-¶-∂-Øv I-≠-°p´n (68). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: jm-Pn, em-ep. a-cp-a°ƒ: jn-Pn, jo-P. k©-b-\w Rm-bdmgvN.

F-cp-ta-en: ]-Øp h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-®tIkn¬ 17Im-c≥ A-d-Ãn-em-bn. C-∂-se F-cp-taen-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-Xn-sb Xn-cp-h-©q¿ Pq-hss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v F-kv.sF. C ]n sd-Pn ]-d-™p. am-k-߃-°p ap-ºm-Wv ]o-U-\w \-S-∂-Xv. _men-I-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-btXm-sS-bm-Wv ]o-U-\-hn-h-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. kw`-h-a-dn-™v ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿-Ø-I¿ _m-enI-sb k-μ¿-in-®v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®-ti-jw t]men-kn-\v ssI-am-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {]-Xnsb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

¸w H¼-Xp- hbÊpIm-c³ I-Ãmw-Ip-gn C-c-«s¡m-e-: k-tlm-Z-c§Ä A-d-Ìn \m-Ip-t«Sm-n-bSn p-kvs-{Xo-S ]n--s¡mXm-hn-s\-Xn-tc tI-kv; Un.F³.F. ]-cn-tim-[-\ \S¯pw a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]m-X-It°-kn¬ c-≠v k-tlm-Z-c-∑m¿ A-d-Ãn¬. Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn ]-≈Øv lw-k, k-tlm-Z-c≥ \q-dp±o≥ F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-´ tIknem-Wv I-√mw-Ip-gn No-\-Øv ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏phn-s‚ a-°-fm-b lw-k (47), ktlm-Z-c≥ \m-k¿ (40) F-∂n-hsc I-√-Sn-t°m-Sv am-∏n-f kv-Iqfn-\v k-ao-]-Øv h-®v Unssh.F-kv.]n. j-d-^p-±os‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ {]-tXyI A-t\z-j-Wkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. -tI-kn-se \m-epw, 16Dw {]Xn-I-fm-Wn-h¿. C-h-sc kw-`-hÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-∏v \S-Ønb tijw

lw-k

\m-k¿

tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv -sN-bv-Xp. kw`-hØn¬ ap-kvenweo-Kv {]-h¿-ØI-cm-b 21 t]¿-s°-Xn-tc- sIme°p-‰-apƒ-s∏-sS-bp-≈ h-Ip-∏\p-k-cn-®v t]m-en-kv tI-sk-SpØn-cp-∂p.

I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]mX-I-Øn-te-°v \-bn-®-Xv h¿-j߃-°v ap-ºp-≈ Ip-Sn∏I-bpw Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-ß-fpw XΩn-ep-≈ X¿-°-hpw A-Xn-t\mS-\p-_-‘n-®v H-Sp-hn¬ \-S-∂ ap-kvenw -eo-Kv˛Unssh.F-

^v.sF. kw-L¿-j-hp-am-bn-cp∂p. G-sd hn-hm-Z-ß-ƒ-°p h-gnh-® Cu tI-kn¬ {]-tXy-I At\z-j-Wkw-Lw C-Xp-h-sc 17 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-™n-c-∏p-g ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn-bp-am-b kn-±oJv Ign-™bm-gv-N- t]m-en-kn¬ Iog-S-ßn-bn-cp-∂p. hn-tZ-i-tØ°p I-S-∂ {]-Xn Aw-P-Øn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ \n-b-a-\-S-]-SnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xm-bn At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ¿ A-dnbn-®p. kn.sF. sI Fw tZ-h-ky, F- k v . sF.am- c m- b Zo- ] - I v I pam¿, Ir- j v - W ≥- I p- ´ n, tKm- ] Ip- a m¿ F- ∂ n- h ¿ {]- X n- I - s f ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Ønep≠mbn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-tSm-Sn kv-{Xotbm-sSm-∏w HºXp-hb pIm-cs\ I-s≠-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Im-™n-c-∏≈n a-Wn-a-e B-e-{] a-Wn-a-eho-´n¬ tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿(55)-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-p. I-Ã-Un-bn-ep-≈ Cbm-fp-sS A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-ø-en-\p ti-j-ta A-d-Ãv tcJ-s∏-Sp-Øq. I-gn-™Zn-h-kw Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv C-bmsf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv I-k-_ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p. Hº-Xp-Im-c≥ ]n-©p-Ip™m-bn-cn-s° D-t]-£n-®-Xn\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-Xv. A-tX-k-a-bw

Ip´n-bpsS ]n-Xm-hm-Wv tkm-a\m-Y-]-Wn-°-sc-∂v I-s≠Øm≥ Un.-F≥.-F ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\pw t]m-en-kv Btem-Nn-°p-∂p-≠v. ]-Ww hmßn-b-ti-jw tk-a-\m-Y]-Wn°¿ Ip-´n-sb hn¬-°p-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ X-\n-°v 5000 cq] jm-ln-Z X-∂n-cp-s∂¶n-epw A-Xv Ip-´n-sb hn-‰- ]-W-a-s√-∂v C-bmƒ C-∂v t]m-en-kn-\v samgn-\¬In. Ip´n-bpsS A-Ω-bm-b B-\-μ-h-√n-sb \n-b-a-]-c-am-bn tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿ hn-hm-lw sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wv t]m-en-kn\v e-`n-® hn-h-cw. B-\-μ-h-√nbp-sS B-Zy `¿-Øm-hv cm-Pp-\mcm-b-W≥ Im≥-k¿ _m[n®v acn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tkm-a\m-Y-∏-Wn-°¿ C-h-sc H-∏w Iq-

´n-b-Xv. Cu _-‘-Øn¬ B-Zyw ]n-d-∂-Xv s]¨-Ip-™m-bn-cps∂-∂pw C-Xns\-bpw a-s‰mcmƒ-°v \¬-In-b-Xm-bn C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®p. F∂m¬ B¿-°m-sW-t∂m Cu C-S-]m-Sn¬ ]-Ww e-`n-®n-cps∂t∂m Hm¿a-bn-s√-∂m-Wv ]d-bp-∂-Xv. Ip-´n-sb ]n-Xm-hv sIm-es∏Sp-Øm≥ sIm≠pt]m-hptºmƒ 50,-000 cq-] sIm-Sp-Øp hm-ßn-sb-∂m-Wv Hº-Xp-Im-cs\ C-t∏mƒ h-f¿-Øp-∂ \mtSm-Sn kv-{Xo-bm-b jm-ln-Z-sb∂ A-ºn-fn t\-ctØ ]-d-™ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Ip-´n-sb sIm√m≥ {ian-®ns√-∂m-Wv tkm-a\m-Y∏-Wn-°¿ tNm-Zyw sN-øen¬ ]-d-™-Xv. \-K-c-Øn¬ ]-

g-b km-[-\-߃ hn¬∏-\ \-SØp-∂bm-fm-Wv hn¬-∏\bv°v C-S-\n-e-°m-c-\m-b-Xv. C-bm-sf°p-dn-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. A-ºn-fn-sb-∂ jmln-Z-sb-bpw tkm-a-\m-Y-]-Wn°-sc-bpw H∂n-®n-cp-Øn A-SpØ Zn-h-k-hpw tNm-ZywsN-øpw. tkm-a-\m-Y-]-Wn-°¿ \m-ev hnhm-lw sNbvX-Xmbpw kq-N-\bp-≠v. \m-tSm-Sn kv-{Xo-°v a-Is\ hn-‰ ]n-Xm-hn-s\ I-s≠-Ønsb-¶n-epw tI-kn-se Zp-cq-l-X am‰m≥ t]men-kn-\m-bn-√. Un-kw-_¿ 25\v cm-hn-se tIm-gn-t°m-Sv sam-^yq-kn¬ _kvÃm≥-Un¬ \m-tSm-Sn-kv-{Xos°m-∏w Ip´nsb I-s≠-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc t]m-enknte¬-∏n®-Xv.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

3 P-\p-h-cn 2014 sh-≈n

kv-IqÄ hn-ZymÀ-Ynbp-sS ar-X-tZ-lw I-s−¯n A-Ðp d-joZv

sF-im-_o-hn

\ujm-Zv

c-ho{µ³\m-bÀ

sPkn

`mÀK-hn A-½

c-ho-{µ³ B-imcn

`-hm\n

Ip-©m-epw-aq-S:v A-º-eØp-hn-fm-Iw ho-´n¬ ]tc-X-\m-b A-k-\m-cp-]n≈-bp-sS `m-cy sF-im_o-hn(71). a-°ƒ: l-\o-^, \m-k¿ (bp.F.C), C-kvamCu¬, bq-kp-^v, _oam, ko-\-Øv, kp-sse-J, k-_p-d. a-cp-a-°ƒ: ko-\Øv,j-ao-e, _-Zv-cn-b, lko-\, ssk-\p-±o≥, jmP-lm≥, \m-Zn¿-jm, _plm-cn. I-c-a-\ Pp-am-a-kvPn-Zn¬ J-_-d-S-°w \SØn.

]q-¥p-d: Sn.kn. 63/535 ]-≈n-sØ-cp-hn-¬ \ujm-Zv (35). `m-cy: k^n-b. a°ƒ: k-_o-\, k-A-Zn-b, k-^v-e. ]nXmhv: ssk-\p-em–o≥. am-Xm-hv: ssdlm-\Øv. J-_-dS-°w C-∂pcm-hn-se 10.30\v aW-°m-Sv hen-b ]-≈nbn¬.

sh-™m-d-aqSv: ]m-emwtIm-Ww B-´pIm-e I-´bv-°men¬ ho´n¬ cho{μ≥\m-b¿ (51). `mcy: tim`-\. a°ƒ: [-\y, cay.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: A-hWm-Ip-gn tIm-tgm-Sv Ip∂pw-]p-dw Xn-cp-hm-Xn-cbn¬ sP-kn (88). a°ƒ: I-aew (dn-´. eo-K¬ sat{Sm-f-Pn), iin, IrjvW≥ (B¿._n.sF), cm-tP-{μ≥, e-X, kp-\ojv-Ip-am-c≥. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥ (]-tc-X-≥), Aºn, B¿ Aºn, {]-`, iin, an-\n-Ip-am-cn.

s\-Sp-a-ßmSv: th-t¶m-Sv sIm-Sp¿ a-cp-Xpw-aq-Sv ho´n¬ \m-cm-b-W-]n-≈-bpsS `m-cy `m¿K-hn A-Ω (83). a°ƒ: Ir-jvW-Ω, im-¥-Ip-am-cn, e-fn-X-Ipamcn, tim-`-\-Ip-amcn, h¬-k-e Ip-amcn, P-b-N{μ≥ \mb¿, D-jm Ipamcn. a-cp-a°ƒ: X-¶∏≥\mb¿, ]-tc-X\m-b kp-Ip-am-c≥\mb¿, taml-\≥\mb¿, tkma≥\mb¿, ]pcp-tjm-Øa≥\mb¿, Bi.

_m-e-cm-a-]p-cw: s\√nhn-f ic-Xv `-h-\n¬ c-ho-{μ≥ B-im-cn (52). `mcy: i-Ip¥-f. a°ƒ: imcn, i-cXv. a-cp-aI≥: in-h-Ip-am¿.

h¿°-e: C-e-I-a¨ ]mcn-∏-≈n-ap-°v apc-fo k-Z\-Øn¬ dn-´. FIv-sskkv {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿ ]-tc-X\m-b ]m®-s‚ `mcy `-hm-\n (89). a°ƒ: apc-fo-[c≥, hn-Zym-[c≥, iin-[c≥, I-em-[c≥, kp{]-`, tam-l\≥, Xp-f-ko[c≥, kp-Pm-X, P-b-Ipam¿, Zn-eo-]v Ip-am¿. a-cpa°ƒ: {]-`m-jn-Wn, e-XnI, cm-[m-aWn, hmkp, im-¥n\n, DZ-b, k-Xyioe≥, {io-\, _n-μp.

dkn-b Im-™n-c-a‰w: ]-tc-X\m-b Xp-cp-tج kn-≤oJn-s‚ a-Iƒ d-kn-b(36).

]pcp-tjm-¯-a³ sa-Un°¬-tIm-fPv: Ip-am-c-]p-cw s]m-Ø-]≈n hS-°v C√-Øv ho´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (76). `mcy: hn-P-b-e£van. a°ƒ: do-\, eo\. a-cp-a°ƒ: in-h-{]kmZv, jm-Pn.

jm-^n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F^v.kn.sF. dn-´. D-tZym-Kÿ≥ hn-gn-™w sIm-Snho-´n¬ jm-^n (74). hn-gn™w a-kv-Pn-Zn¬ J-_-dS-°n. `m-cy: l-ao-Zm _ohn. a-°ƒ: A≥-h¿ km-ZØv, sse-em-_o-Kw, ssk-\m-_o-Kw, dw-em-_oKw, ap-lv-kn-\. a-cp-a-°ƒ: ssj-\n dm-Wn, \-kvdp-±o≥, kp¬-^n-°¿, \ko¿, Im-an¬ ap-l-Ω-Zv.

tam-l-\³ tNm-‰m-\n°-c: Ip-dp∏Øv tam-l-\≥(54˛dn´.F-b¿-t^m-gv-kv). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Xr-∏-q-WnØp-d apt≠-ºn-≈n¬ Hma-\.

Ip-dp-¼³ {io-aq-e-\-Kcw: X-´m≥]Sn F-cn-°pw-]pd-Øv ho´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ Ipdp-º≥ (87).

eo-emhXn a-´m-t©cn: ]m-≠n-°p-Sn tI-tk-cn tdm-Un¬ ]-tcX\m-b tIi-h-ss]-bpsS `m-cy B¿ eo-em-h-Xn (85). k-kv-Im-cw cm-hn-se F-´n-\v cp-{Z-hn-em-kw iv-aim-\-Øn¬. a°ƒ: ao-cm`mbn, kp-tc{μ-ss], _me-Ir-jvW ss], e-£v-an \m-cm-bW ss]. a-cp-a°ƒ: \-ho≥ N-{μ-I-ΩØv, {ioI-e, kp-K‘n, km-hn-{Xn-tZhn.

eq-bn-kv sN-dp-Ip-∂w: Nn‰-bw kn H eq-bn-kv(64). `mcy: tacn, sN-dp-Ip-∂w am¶pg Ip-Spw-_mwKw.

I-S-bv°¬: Im-™n-cØpw-aq-Sv Nq-c-bv-°¬ dnbm-kv a≥-kn-en¬ dn-´: A-[ym-]-I≥ Fw A–p¬ d-jo-Zv(70). `mcy: B-cn-^m-_ohn. a°ƒ: dn-bm-kv(d-h-\yq h-Ip-∏v), kn-bm-Zv(Zp-_mbv), k-hm-Zv(ku-Zn). a-cpa°ƒ: jo-P, B-kn-b.

kp-\n tU-hn-Uv Im-h-\mSv: i-‡n-Ipfß-c I-S-∏pd-Øv ho-´n¬ tU-hn-Uv ]o-‰¿ a-I≥ kp-\n¬ tU-hn-Uv(27). a-m-Xm-hv: Aw_n.

^n-teman\ Im-h-\mSv: aq-Xm-°-c amXm tIm-t´m-Pn¬ tPm-k^n-s‚ `m-cy ^n-tem-an\(84).

lk³ kmln_v

]-hn-{X-³

ap-l½-Zv ^m¯n-a

_m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

IpamÀ

tKmaXn

apk½nÂ

kp-sse-am³

h¿°-e: hn-f-_p`m-Kw Kp-cp-{]-km-Z-Øn¬ ]-hn{X≥ (80). `mcy: hmk¥n. a°ƒ: {]-im-¥, _m-_p-cm-Pv, ]-tc-X\m-b {]-kmZv, km_p, A-\n-X, _mPn. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\mb tKm-]n-\m-Y-≥, ]tc-Xbm-b X-\q-P, ]-tcX-bm-b A-ºnfn, _o-\, N-{μ-_m_p, k-cnK.

s]-cp-am-Xp-d: am-S≥hn-f Iq-S-Øn¬ ho-´n¬ aplΩ-Zv ^m-Øn-a (68). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b jwkp-±o≥. a-I≥: P-ko¿.

I-g-°q´w: Im-cyh-´w Irjv-W hn-lm-dn¬ ]-tcX\m-b Sn Pn N-{μ≥\mb-cp-sSbpw kp-Ip-am-cn-bΩ-bp-sSbpw a-I≥ kn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (63).

Nn-d-bn≥-Iogv: IS-Iw N¥n-cw-ap-°v hm-ghn-f ho´n¬ Ip-am¿ (47). `mcy: jo-e. a°ƒ: tPym-Xn, tPm-jv-a, tPm-jnX.

s\-Sp-a-ßm-Sv: B-\m-Sv s\-´-d-t°m-Ww ]-d-¶namwhn-f ho-´n¬ k-Zminh-s‚ `m-cy tKm-a-Xn (79). a°ƒ: hn-Pb-Ω, iin-[c≥, {]k-∂, t{]a≥, tim`-\. a-cp-a°ƒ: ap-c-fo-[c≥, tam-l\≥, dnPp, kp-tc-jv _m-_p.

Cchn-]pcw: hSt°hnf, s]cpamt©cn ]pØ≥ ho-´n¬ (s\-lvdp\K¿˛34) apkΩn¬ (71). `mcy: ^mØnam_ohn. a°ƒ: lmjnJv, kPo¿, kp[o¿, khmZv. acpa°ƒ: ssk^p∂nk, PmcnbØv, \kv-dØv. J_dS-°w C∂v cmhnse10 \v t]mfbtØmSv Ppam akvPnZv J_¿ ÿm\n¬.

Hmbq¿: ]qb-∏≈n sIm´d X®-t°mSv ]pØ≥ho-´n¬ kpsseam≥ (76). `m-cy : A-co^m _ohn. a°ƒ: A≥km¿, k°o¿, \ko¿, ssjen, cm-Po-hv. acp-a°--ƒ : jwe, jo_, dwe, ssj\n-hm-kv, \n-k.

_m-e-Ir-jv-Wss] sIm®n: B¿ sP ss] tdm-Un¬ ]n _m-eIrjvW ss](82). `m-cy: _-n cm[ ss]. a°ƒ: inhm-\μ ss]. a-cp-a°ƒ: k-hnX ss].

kp-tc-{µ-\m-Y³ \m-bÀ

X-e-t»-cn: s]m-∂yw sh-Ãv A-`-b-Øn¬ sI kn ]p-jv-]-cm-Pv (68) ]qs\-bn¬ \n-cym-X-\m-bn. ^n-j-do-kv h-Ip-∏v dn-´. U-b-dŒ-dm-bn-cp-∂p.

B-e-ßmSv: Xn-cp-hm√q¿ am-cm-ho-´n¬ kp-tc-{μ-\mY≥ \m-b¿(dn-´. sI.Fkv.C._n˛92). a°ƒ: sI B¿ th-em-bp-[≥-]n≈, C-μn-c, taml-\, PeP, hn-]n≥, a-t\m-∑Wn, B-i. a-cp-a-°ƒ: A-c-hnμm-£≥ \m-b¿, c-ho{μ≥-\m-b¿ , _m-e-tKm]m¬ , _n\p, ]-tc-X\mb cm-a-N-{μ≥-\m-b¿.

cm-a-N-{µ³-]nÅ

e-£v-an-¡p-«n-b½

im-kv-Xmw-tIm-´: t]m-cphgn C-S-°m-Sv sX-°v sX°-SØv (tc-J `-h-\n¬) cm-a-N-{μ≥-]n-f-f(58). `mcy: cm-[m-a-Wnb-Ω. a°ƒ: c-P\n, tc-J, c-PnX. a-cp-a°ƒ: cm-[m-Irjv-W-]n-≈, cm-[m-Ir-jvW-]n-≈, kp-{_-“Wy≥.

]m-cn-∏≈n: I-S-ºm´ptIm-Ww Im-™ncws]mbv-I sX-°-Xn¬ ho´n¬ ]-tc-X\m-b _m-eIr-jv-W-]n-≈-bp-sS `mcy e-£v-an-°p-´n-b-Ω(78).

sambvXo³ s]cp-ºm-hq¿: s\SpwtXmSv Ip™n-Øn-ho´n¬ _ocm≥ aI≥ sambvXo≥ (70). J_-d-S°w C∂v 11-\v I≠¥d Ppam a kvPnZv J_¿ÿm\n¬. `mcy: Ban-\. a°ƒ: Peo¬, \nj, _ocm-kv, ssdlm-\-Øv. acp-a-°ƒ: Aen-bm¿, kp¬^n, \nj.

A-jvd^v a-´m-t©cn: I-∏-e-≠n-ap°v ]-dº-Øp ho-´n¬ ]n Fw A-–p¬-k-a-Zns‚ a-I≥ ]n F A-jv-d^v(59). `mcy: ]ym-cn`mbn. a°ƒ: X-kv-enw, \^v-e , ap-lΩ-Zv Pko¬ .

]p-jv-]-cm-Pv

ap-l-½-Zv C-{_m-lnw

H-√q¿: X-tem¿ C-Sp-Ø≥ B‚-Wn `m-cy G-eyIp-´n(93). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9.30\v X-tem¿ C≥-^‚ v Po-k-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPm¿-÷v, tP-°_v, tU-hn-kv, tPm-kv, tPm-Wn, B-t‚m, t]mƒk¨, tk-hy¿.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-≈°-S-hv kp-sse-am≥ kv{So-‰n¬ ap-l-Ω-Zv C-{_mlnw (75). `m-cy: P-ao-em_o-hn. a-°ƒ: am-lo≥ I-Æv, Xm-Pp-∂n-k, kn-dmPp-±o≥, \n-k, \-Zo-d, _pjv-d, am-Pn-Z, ssj-e, \hm-kv. a-cp-a-°ƒ: am-Pn-Z, P-am-ep-±o≥, A-en A-Iv_¿, \n-km¿, jm-lp¬l-ao-Zv, kp-ss_¿, jmPn, \m-k¿, k-Po-\.

A-ÐpÂ-I-cnw Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c-bn¬ ]p-Ø-≥ ]p-c-bv°-¬ A-–p¬-I-cnw (75). J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv°v 12 \v ap-ln-bn-±o≥ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b ssk-\_, sX-t°-°-c Xp-≠nbn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: ssj-e, jn-an, jmln-Z, apw-Xm-kv, am-ln≥. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿, I_o¿, \u-jm-Zv, _n-Pn-en, A≥-k¬-\m. ]q-™m¿ a-fi-ew kn.]n.sF-bpsS a-fi-ew A-kn.sk{I-´-dn, In-km≥ k-` ]q™m¿ a-fi-ew {]-knU‚ v, tIm-´-bw Pn-√mssh-kv {]-kn-U‚ vF∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v.

G-ey-Ip-«n

Iuk-ey sa-Un°¬-tIm-fPv: I√w]-≈n s]cn-b a-SØn¬ ]-tc-X\m-b sI _m-e-Ir-jvW-s‚ `m-cy Iu-k-ey (63). a°ƒ: hnP-b-Ip-amcn, hn-thI≥, {]-Xo-]v, ]-tc-Xbm-b {ioIp-amcn. a-cp-aI≥: kXy≥.

A-c-hn-µm-£³ \m-bÀ

tdm-k½ tIm-in

Nm-e-°p-Sn: D-Ø¿-{]-tZiv kztZin-sb ssl-cm_m-Zv tlm-fn t{Im-kv tIm¨-h‚n-se kn tXma-kn≥(62)-. -

X-¦

tam-l-\-N-{µ³

I-a-em-£n

]-¦-Pm-£³ -]nÅ

Kp-cp-hm-bq¿: sNm-Δ-√q¿ sN-º-I-Øv ]-tc-X-\m-b A-∏p-Ip-´-s‚ `m-cy X¶(75). a-°ƒ: c-Xv-\, in-h≥ (an-an-{In B¿-´nÃv). a-cp-a-°ƒ: tam-l\≥ (_n.Fkv.F≥.F¬.I-S-∏p-dw), tPym-Xn-Ir-jv-W.

I-Ãym-Wn

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ \-K-c-k-`-bn-se ipNo-I-c-W sXm-gn-em-fn In-g-t°-∏m-´v tam-l-\-N{μ≥(57). `m-cy: am-en-\n (Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-k-` I-≠n-P‚ v Po-h-\-°mcn). a-°ƒ: kv-an-X (Um‰m F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿, Kpcp-hm-bq¿ \-K-c-k-`), {io-\m-Yv.

F-S-Xn-cn-™n: sN-´n-bmen¬ sX-t°-Ø-e-bv°¬ cm-a≥ `m-cy I-a-em£n(78). a-°ƒ: cm-P≥, \o-emw-_-c≥, k-c-kz-Xn, kp-te-mN-\, c-a, t{]-a-eX. a-cp-a-°ƒ: a-Wn, D-j, a-Wn, th-Wp-tKm-]m-e≥, kp-\n¬, a-Wn.

G-eq¿: Bep-h sN-º-I]p-cw ho-´n¬ ]-¶-Pm£≥-]n-≈(84). dn-´.Aep-an-\n-bw Iº-\n D-tZymK-ÿ-\mWv. `mcy: I-a-eΩ. a-°ƒ:_o-\,an-\n,]tc-Xbm-b _n-μp.a-cp-a°ƒ:tam-l≥,_m-e-N{μ≥.

sh-¶n-S-ßv: sXm-b-°m-hv ]-tc-X-\m-b tI-i-h≥ `mcy I-√ym-Wn(79). kw-kvIm-cw \-S-Øn. a-°ƒ: Zmk≥, _m-e-Ir-jv-W≥, kp-tc-jv, A-\n¬, kp\n¬. a-cp-a-°ƒ: kp-[, kn-‘p.

X-¦-¸³

hm-k-´n

B-ko-a

a-´m-t©cn: sN-d-fm-bn°-S-hn¬ ]m-d-bn¬ ]n Fw A-–p-hn-s‚ `m-cy Ip-™p-_o-hn (72).

ImÀ-¯ym-b\n

e-£v-a-W³

tXm-a-kn³

Xp-d-hq¿-: Ip-Øn-b-tXmSv ]-©m-b-Øv F-´mwhm¿-Uv ]p-Xp-∏m-Sn-bn¬j¨-ap-J≥-(50). kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hn-se11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy:jo-e, a-°ƒ:- A-\p-j, ssh-jv-W-hv.

\o-≠q¿: tNm-gn-bm-∏m-dbn¬ sI kn X-¶-∏≥ (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ssI∏p-g sI-.kn.F-kv. iv-amim-\-Øn¬ \-S-°pw. `m-cy: Ip-™-Ω ]m-ºmSn A-Æm-bn¬ Ip-Spw_m-Kw.a-°ƒ: i-in,kptem-N-\,k-tcm-P-\n,cmP≥.

Xp-d-hq¿:- Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv G-gmw-hm¿Uv s\-Spw-Nn-d-bn¬- ]-tcX-\m-b- k-Zm-\-μ-s‚ `mcy- hm-k-¥n-(64). a-°ƒ:- Zo-], cm-[m-Ir-jvW≥, kp-Z¿-i-\≥, A-PnXv-Ip-am¿, c-Pn-tam≥, Pb≥. a-cp-a-°ƒ:- Nn-{X, kn-Pn, k-Pn-X-, kn-\n.

Im-´m-º-≈n: sIm-√-dØn-°¬ ]-≈n-°p kao-]w ]-tc-X-\m-b ap-°Æ≥ a-l-a-q-Zn-s‚ `m-cy B-ko-a (76). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, A-ko-kv, ssd-lm-\-Øv, km-ln-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip™n, a-Po-Zv, dp-Jn-b, \^o-k.

A-Ðp A-ko-kv dm-hp-¯À

tPm-k-^v

X-¦-½

X-¦-¨³

G-en-bm-½

a-dn-bm-½

a-dn-bm-½

I-\-I-∏-ew: Xm-∂n-°p-gnbn¬ Sn -Sn tPm-k-^v (64˛ dn-´. ]yq¨, Fw.-‰n.-F-®v.F-kv. I-\-I-∏-ew) . kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v I-\-I-∏-ew ^n-emsU¬-^n-bm ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tacn. a-°ƒ: ]m-ÿ tPm_n, Pn≥-kn, tPm-bv-kn. a-cp-a-°ƒ: sd-Pn, A\n¬, en-Pn.

{_-“-aw-K-ew: t]m-´-°m´p-I-cn-bn¬ Ip-am-c-s‚ `mcy X-¶-Ω (85). kw-kv-Imcw \-S-Øn. a-°ƒ: kp-tc{μ≥ (Hm-t´mIm-Ãv en-an-‰Uv ap≥ Po-h-\-°m-c≥), {_-“-aw-K-ew c-hn (aw-Kfw), Hm-a-\, A-tim-I≥ (sF.Sn.kn, _mw-•q¿), cm-[. a-cp-a-°ƒ: tcm-lnWn, kp-h¿-W (A-£-btI-{μw, {_-“-aw-K-ew), {]-Im-i≥, ]-tc-X-\m-b A-tim-I≥.

ap-∂n-e-hv: A-Ωn-bm-\n-bv°¬ sI sI X-¶-®≥ (51). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 \v aq-∂n-e-hv sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Nn-∂m-Ω. a-°ƒ: Aw-KoX, tkm-\p.

Nm-aw-]-Xm¬: In-g-°bn¬ ]-tc-X-\m-b sI Sn tPm¿-Pn-s‚ `m-cy G-enbm-Ω (80). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\v Nmaw-]-Xm¬ ^m-Øn-a-amXm ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X sN-dp-h≈n hm-ep-a-tƬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: X-¶-Ω, t{K-kn, tPm-kv, t_-_n, sP-kn, tdm-bn, s_-∂n, kn-_n, an-\n. a-cp-a-°ƒ: Ip™p-Ip-´n, {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kv (apwss_), eo-em-Ω, t{K-kv, tPm-bn, jo-_, eu-en, tPm-_n.

sN-∂m-Ip-∂v: D-≈m-bØn¬ kn ]n t]m-fn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (88). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-°v 3.30 \v s]m≥-Ip-∂w Xncp-Ip-Spw-_ ]-≈n- ska-ntØ-cnbn¬. ]-tc-X s\-øm-´p-ti-cn Icn-tºm-gn-Øm-sg Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: ^n-en-∏v t]mƒ, Ip-´n-b-Ω, Ip-´n-b-®≥, Pbnw-kv, Ip-™p-tam≥, tam-fn, am-Øp-°p-´n t]mƒ. a-cp-a-°ƒ: ¢m-c-Ω, h¿°n, A-∂-°p-´n, ta-cn°p-´n, ta-cn-°p-´n s\-SpwXp-≠-Øn¬, tPm-kv, PnPn.

F-S-Xz: ]m-≠w-I-cn I-fØpw-aq-e-bn¬ (ap-≠p-then¬) ]-tc-X-\m-b h¿-Kokn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω (101). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n-\v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]≈n- skan-tØcnbn¬. ]tc-X X-I-gn sX-∂-Sn ]øw-]-≈n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: H-tdm-a, A-∂Ω, F¬-k-Ω, tam-fn-Ω, ]-tc-X-cm-b A-∏-®≥, adn-b-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]m-∏p ssI-∏-≈n¬, sF-k-°v hm-ep-I-fw, _m-_p ]pØ≥-Nn-d, ]-tc-X-cm-b X¶-Ω Ip-∂-t¶-cn-°-fw, tXm-a-kv sRm-≠n-°¬ (]-ø-∂q¿), Cu-tbm-®≥ ssI-a-Xp-I-fw.

Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq¿ sk‚-d-C-se ss_Øp¬ d-lva-bn¬ sj-bvJv k-^n-bm-_n (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p¬ k-Øm¿. a-°ƒ: _n-hn-P, ]ym-cn.

tKm-]m-e³ \m-bÀ sIm-bn-em-≠n: sX-\-bt©-cn tKm-]m-e≥ \mb¿ (75). s]m-bn¬-Im-hv bp.]n kv-Iqƒ ap-≥ Po-h\-°m-c-\m-Wv.

sa-Un°¬-tIm-fPv: Nm-e-°p-gn se-bv≥ {io ]m¿-h-Xn-bn¬ F≥ ]-cta-iz-c≥\m-b-cp-sS `mcy im-¥-Ip-am-cn A-Ω (76). AUz. ]n F-kv lcn-Ip-am¿, cmw-taml≥, c-ta-iv _m-_p, k-‘ym. a-cp-a°ƒ: kp-[m-Ipamcn, Pm-kv-an≥, {io-P, cm-tP-{μ≥.

am-ln: Cu-Ãv ]-≈q¿ B-ep-≈-Xn¬ F sI e£v-a-W≥ (70).

Ip-ªp-_o-hn

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a-s¥m-≠n-°p-∂v ]q-f-hb¬ ]-Sn-™m-td-°-c amXyp (tPm-Wn˛64). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: tdm-Wn, tdm-Pn.

k-^n-bm-_n

im-´-Ip-am-cn A½

sa-Un°¬-tIm-fPv: ssZ-h]p-c Km¿-U≥kn¬ kn-tbm≥ sk-bnen¬ AUz. tIm-in tPm¿-Pn-s‚ `m-cy tdmkΩ tIm-in (61). a°ƒ: tUm. sd≥-kn tImin, B≥-kn tImin, BimtImin. a-cp-a°ƒ: tUm. sU-bv≥ Nm-t°m-t]mƒ, kn-Pp-k-aph¬.

A-¶-amen: N-º-∂q¿ sh-≈mb-Øv ho-´n¬ cma≥-\m-b¿ a-I≥ A-c-hnμm-£≥ \m-b¿(60). `mcy: C-μn-c.

Xn-cph√: Ip-‰∏p-g tXm∏n¬-a-e-bn¬ ]-tc-X\mb Ip-´∏-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n (93). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cm-P∏≥, k-Zm\μ≥, Ir-jvW≥, X-¶Ω, tkma≥, kPn, i-inIp-am¿, ]-tc-Xcm-b Zn-hmIc≥, cm-P-Ω.

am-Xyp

]Ø-\m-]pcw: ]q¶pfp™n tXh-e-°c ]mdhn-f-bn¬ ho´n¬ lk≥ kmln_v apken-bm¿(88). `mcy: \_o-km-_ohn. a°ƒ: B_nZ _ohn, slb-dp-\nk, ]n F® jmlp¬ laoZv, ]n F®v A_vZp¬ kenw, ]n F®v apl-ΩZv, ]n F®v A_vZp¬ Peo¬. acp-a-°ƒ: ssk\p-Zo≥ apk-en-bm¿, _jo¿ auehn, k_qd dmWn, k-eo-\.

Ip-am-c³ Im-™n-c-∏-≈n: s]m¥≥-]p-g X-S-Øn¬- Ipam-c≥ (tKm-]m-e≥-˛82). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy X-¶-Ω. a-°ƒ: cm-Pp, kp-tc-{μ≥, tam-l-\≥, cm-P-Ω, kptem-N-\, im-¥-Ω. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, cm-P∏≥, cm-Pp, hm-k-¥n, kpPm-X im-en-\n.

j¬-ap-J³

Nm-cpw-aq-Sv: dn-´. A-·n-ia-\ tk-\m D-tZym-Kÿ≥ Xm-a-c-°p-fw ta°pw-ap-dn \-hm-kv a≥kn-en¬ A-–p¬ A-kokv dm-hp-Ø¿ (65). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Xm-a-c-°p-fw I-√q¿ ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: \-hm-kv ({Sm-^n-Iv t]men-kv kv-t‰-j≥, Xn-cp-h\-¥-]p-cw), \-kn (a-kvI-Øv), \n-k. a-cp-a°ƒ: kp¬-^n, ss^k¬ (a-kv-I-Øv), skmdm-_v ({Sm-^n-Iv t]m-enkv kv-t‰-j≥ N-ß-\mti-cn).

]p-\-eq¿: I√-S-bm-‰n¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Ynbp-sS arX-tZ-lw I-s≠Øn. ]p-\-eq¿ K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se 10mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn- Iep-¶pw ap-Iƒ In-c¨ \n-hm-kn¬ hn-P-b-Ip-am-dn-s‚ a-I≥ In-c-Wn-s‚(15) ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se cm-hnse 11\v ap-°S-hv `mK-Øv I-s≠-Øn-bXv. Xp-S¿∂v ar-X-tZ-lw ]p-\-eq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]mkv‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p sImSpØp.

Xo ]n-Sp-¯-¯n hr-² a-cn-¨p

sIm√w: t]m-f-b-tØmSn-\v k-ao-]w I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bnep≠m-b Xo ]n-Sp-ØØn¬ hr-≤-a-cn®p. \mj-W¬ \-K¿˛801¬ hb-en¬ tXm-∏v ho-´n-se l-eo-a-(68) B-Wv A·n-_m-[-tb-‰v a-cn-®Xv. Kym-kv Ãu-hn¬ \n∂p Xo ]-S¿-∂-XmImw A-]-I-S-Øn-\v Im-c-W-sa-∂v ^-b¿ t^m-gv-kv A-[nIr-X¿ A-dn-bn®p. _-‘p-°-fm-cp-an√m-Ø leo-a H‰-°m-Wv Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. l-eo-a-bv-°p Im-gv-N-°pd-hp-≈-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. Xo ]n-Sp-ØØn¬ A-b¬ ho-´n-se A-©p B-Sp-Ifpw N-Øp.

ss_¡n _Ên-Sn¨v Xan-gv\mSv kztZin acn¨p

sIm´m-c-°c: ss_-°n¬ Sq-dn-Ãv _-kn-Sn-®v X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. X-angv-\m-Sv sX-¶m-in in-h-e-bw ho-´p-\-º¿ 20/1¬ ⁄m\-Xp-ssZ kzm-an-bp-sS a-I≥ tkm-f-a≥ P-_-knw-Kv (40) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-gn-\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm´m-c-°-c ho-\-kv P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m{X-I-®-h-S-Øn-\m-bn ss_-°n¬ h-c-sh-bm-Wv Sq-dnÃv _-kv C-Sn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdmUn¬ sX-dn-®p-ho-Wv X-e-bn-Sn-®v X¬-£-Ww a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-In-b ar-X-tZ-lw kz-tZ-i-tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. `m-cy: cm-P-In-fn. c-≠p a-°-fp-≠v.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: bp-hm-hn-s\ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-f-Øq¿ ]p-Xp-h¬ a-W-°m-Sv ho-´n¬ A-tim-I≥-˛ te-J Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ DÆn (27)B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. G-I k-tlm-Zcn: te-J.

A-¼-e-¡m-fbpsS Ipt¯äv hr-²- acn¨p -

C-Sp-°n: im-¥≥-]m-dbv-°p k-ao-]w F-tÉv ]q-∏m-d-bn¬ A-º-e°m-f hr-≤-sb IpØn-s°m-∂p. Ip-∂Øp-Ip-Sn-bn¬ e-£van(73)bm-Wv _p-[-\mgv-N ssh-Io-´v B-tdmsS a-cn-®-Xv. km-[-\߃ hm-ßn ho-´n-te°p a-S-ßp-tºmƒ in-h-t£-{X-Øn-se A-º-e°m-f- Chsc Ip-Øn-ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv A-Sn-am-en Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epsa-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. a-°ƒ: ao-\m-£n, a-Wn, X-¶-Ω, Im-©n, D-j. a-cp-a-°ƒ: k-c-kp, X-¶-∏≥, in-h≥, P-b≥, jmPn.

hm-Sn IS-¸p-ds¯ Xo-¸n-Sn-¯w: H-cp a-c-Ww

sIm-√w: hm-Sn I-S-∏pd-Øv I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn-bp-≠m-b Xo-∏n-SnØ-Øn¬ ]cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂-bmƒ a-cn®p. I-cp-\m-K-∏-≈n B-Zn-\m-Sv- sX-°v cm[m-`-h≥ kp-[m-I-c≥ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Nm-b-°-Sbn¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. I-S-∏p-d-sØ a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ kq-£n-°p-∂ sj-Un¬ sNm-Δm-gv-N cm-{Xn Xo∏n-Sn-®n-cp-∂p. Nm-b-°-S-bn-te-°v Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠v km-[-\-߃ am-‰p-tºmƒ Kym-kv s]m-´nsØ-dn-®v kp[m-I-cs‚ ssI-∏-Øn A-‰p-t]m-bn. Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s°bmWv ac-Ww. Xo-∏n-SnØ-Øn¬ 15 Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°¬°p-I-bpw e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS a¬-ky_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. kp-[m-I-c-s‚ `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-P-Ω-. a-°ƒ: kn-‘p, Kw-K, b-ap-\, kp-[o-jv, a-tl-jv. a-cp-a-°ƒ: cm-P-tKm-]m¬, t_-_n, tPm-kv.

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨17Im-c³ A-d-Ìn F-cp-ta-en: ]-Øp h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-®tIkn¬ 17Im-c≥ A-d-Ãn-em-bn. C-∂-se F-cp-taen-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-Xn-sb Xn-cp-h-©q¿ Pq-hss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v F-kv.sF. C ]n sd-Pn ]-d-™p. am-k-߃-°p ap-ºm-Wv ]o-U-\w \-S-∂-Xv. _men-I-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-btXm-sS-bm-Wv ]o-U-\-hn-h-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. kw`-h-a-dn-™v ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿-Ø-I¿ _m-enI-sb k-μ¿-in-®v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®-ti-jw t]m-en-kn-\v ssI-am-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {]Xnsb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

¸w H¼-Xp- hbÊpIm-c³ I-Ãmw-Ip-gn C-c-«s¡m-e-: k-tlm-Z-c§Ä A-d-Ìn \m-Ip-t«Sm-n-bSn p-kvs-{Xo-S ]n--s¡mXm-hn-s\-Xn-tc tI-kv; Un.F³.F. ]-cn-tim-[-\ \S¯pw a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]m-X-It°-kn¬ c-≠v k-tlm-Z-c-∑m¿ A-d-Ãn¬. Im™n-c-∏p-g I-√mw-Ip-gn ]-≈Øv lw-k, k-tlm-Z-c≥ \q-dp±o≥ F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-´ tIknem-Wv I-√mw-Ip-gn No-\-Øv ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏phn-s‚ a-°-fm-b lw-k (47), ktlm-Z-c≥ \m-k¿ (40) F-∂n-hsc I-√-Sn-t°m-Sv am-∏n-f kv-Iqfn-\v k-ao-]-Øv h-®v Unssh.F-kv.]n. j-d-^p-±os‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ {]-tXyI A-t\z-j-Wkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. -tI-kn-se \m-epw, 16Dw {]Xn-I-fm-Wn-h¿. C-h-sc kw-`-hÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-∏v \S-Ønb tijw

lw-k

\m-k¿

tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv -sN-bv-Xp. kw`-hØn¬ ap-kvenweo-Kv {]-h¿-ØI-cm-b 21 t]¿-s°-Xn-tc- sIme°p-‰-apƒ-s∏-sS-bp-≈ h-Ip-∏\p-k-cn-®v t]m-en-kv tI-sk-SpØn-cp-∂p.

I-√mw-Ip-gn C-c-´s°m-e-]mX-I-Øn-te-°v \-bn-®-Xv h¿-j߃-°v ap-ºp-≈ Ip-Sn∏I-bpw Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-ß-fpw XΩn-ep-≈ X¿-°-hpw A-Xn-t\mS-\p-_-‘n-®v H-Sp-hn¬ \-S-∂ ap-kvenw -eo-Kv˛Unssh.F-

^v.sF. kw-L¿-j-hp-am-bn-cp∂p. G-sd hn-hm-Z-ß-ƒ-°p h-gnh-® Cu tI-kn¬ {]-tXy-I At\z-j-Wkw-Lw C-Xp-h-sc 17 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-™n-c-∏p-g ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn-bp-am-b kn-±oJv Ign-™bm-gv-N- t]m-en-kn¬ Iog-S-ßn-bn-cp-∂p. hn-tZ-i-tØ°p I-S-∂ {]-Xn Aw-P-Øn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ \n-b-a-\-S-]-SnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xm-bn At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ¿ A-dnbn-®p. kn.sF. sI Fw tZ-h-ky, F- k v . sF.am- c m- b Zo- ] - I v I pam¿, Ir- j v - W ≥- I p- ´ n, tKm- ] Ip- a m¿ F- ∂ n- h ¿ {]- X n- I - s f ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Ønep≠mbn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-tSm-Sn kv-{Xotbm-sSm-∏w HºXp-hb pIm-cs\ I-s≠-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Im-™n-c-∏≈n a-Wn-a-e B-e-{] a-Wn-a-eho-´n¬ tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿(55)-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-p. I-Ã-Un-bn-ep-≈ Cbm-fp-sS A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-ø-en-\p ti-j-ta A-d-Ãv tcJ-s∏-Sp-Øq. I-gn-™Zn-h-kw Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv C-bmsf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv I-k-_ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p. Hº-Xp-Im-c≥ ]n-©p-Ip™m-bn-cn-s° D-t]-£n-®-Xn\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-Xv. A-tX-k-a-bw

Ip´n-bpsS ]n-Xm-hm-Wv tkm-a\m-Y-]-Wn-°-sc-∂v I-s≠Øm≥ Un.-F≥.-F ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\pw t]m-en-kv Btem-Nn-°p-∂p-≠v. ]-Ww hmßn-b-ti-jw tk-a-\m-Y]-Wn°¿ Ip-´n-sb hn¬-°p-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ X-\n-°v 5000 cq] jm-ln-Z X-∂n-cp-s∂¶n-epw A-Xv Ip-´n-sb hn-‰- ]-W-a-s√-∂v C-bmƒ C-∂v t]m-en-kn-\v samgn-\¬In. Ip´n-bpsS A-Ω-bm-b B-\-μ-h-√n-sb \n-b-a-]-c-am-bn tkm-a-\m-Y-∏-Wn-°¿ hn-hm-lw sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wv t]m-en-kn\v e-`n-® hn-h-cw. B-\-μ-h-√nbp-sS B-Zy `¿-Øm-hv cm-Pp-\mcm-b-W≥ Im≥-k¿ _m[n®v acn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tkm-a\m-Y-∏-Wn-°¿ C-h-sc H-∏w Iq-

´n-b-Xv. Cu _-‘-Øn¬ B-Zyw ]n-d-∂-Xv s]¨-Ip-™m-bn-cps∂-∂pw C-Xns\-bpw a-s‰mcmƒ-°v \¬-In-b-Xm-bn C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®p. F∂m¬ B¿-°m-sW-t∂m Cu C-S-]m-Sn¬ ]-Ww e-`n-®n-cps∂t∂m Hm¿a-bn-s√-∂m-Wv ]d-bp-∂-Xv. Ip-´n-sb ]n-Xm-hv sIm-es∏Sp-Øm≥ sIm≠pt]m-hptºmƒ 50,-000 cq-] sIm-Sp-Øp hm-ßn-sb-∂m-Wv Hº-Xp-Im-cs\ C-t∏mƒ h-f¿-Øp-∂ \mtSm-Sn kv-{Xo-bm-b jm-ln-Z-sb∂ A-ºn-fn t\-ctØ ]-d-™ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Ip-´n-sb sIm√m≥ {ian-®ns√-∂m-Wv tkm-a\m-Y∏-Wn-°¿ tNm-Zyw sN-øen¬ ]-d-™-Xv. \-K-c-Øn¬ ]-

g-b km-[-\-߃ hn¬∏-\ \-SØp-∂bm-fm-Wv hn¬-∏\bv°v C-S-\n-e-°m-c-\m-b-Xv. C-bm-sf°p-dn-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. A-ºn-fn-sb-∂ jmln-Z-sb-bpw tkm-a-\m-Y-]-Wn°-sc-bpw H∂n-®n-cp-Øn A-SpØ Zn-h-k-hpw tNm-ZywsN-øpw. tkm-a-\m-Y-]-Wn-°¿ \m-ev hnhm-lw sNbvX-Xmbpw kq-N-\bp-≠v. \m-tSm-Sn kv-{Xo-°v a-Is\ hn-‰ ]n-Xm-hn-s\ I-s≠-Ønsb-¶n-epw tI-kn-se Zp-cq-l-X am‰m≥ t]men-kn-\m-bn-√. Un-kw-_¿ 25\v cm-hn-se tIm-gn-t°m-Sv sam-^yq-kn¬ _kvÃm≥-Un¬ \m-tSm-Sn-kv-{Xos°m-∏w Ip´nsb I-s≠-Øn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc t]m-enknte¬-∏n®-Xv.

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-03  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-03

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-03  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-03