Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

2 P\p-hcn 2014 hymgw

ap-kven-w- eo-Kv t\-Xm-hv C-{_m-low-Ip-«n \ncym-X-\mbn hn-jv-Wp- \-¼q-Xn-cn-¸m-Sv

kp-Ip-am-c³

hn-P-b-Ip-amÀ

kp-tem-N-\

tZ-h-In-b-½

A-_q-_-¡À

tKm-]m-e³ \m-bÀ

_o-cm³

Ip-μ-aw-K-ew: Nm-Ø-aw-Kew H-g-eq¿ ]m-Xn-cn-t»-cn C-√w ]n F-kv hn-jv-Wp\-ºq-Xn-cn-∏m-Sv (88). Ip-gt°m-´v F.bp.]n kv-Iqƒ ap≥ A-[ym-]-I-\pw Ip-gt°m-´v [-\z-¥-cn \-c-knwl aq¿-Øn t£-{X- Ducm-f-\pw ]m-Xn-cn-t»-cn C√-sØ Im-c-W-h-cp-amWv. `m-cy: am-[-hn A-¥¿-P\w (Iq-S-√q-¿ C-√w). a°ƒ: D-jm-tZ-hn (Fw.Fw.F-®v.F-kv ]qΔ-ºm-bn), {io-Ip-am¿ (Iq-c-S-™n {Km-a-∏-©mb-Øv), Ir-jv-W≥ (Nn{X-I-em A-[ym-]-I≥, Ip-μ-aw-K-ew F-®v.Fkv). a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b i-¶-c≥ \-ºq-Xn-cn∏m-Sv(a-∂m-´p-]m-bn¬ C√w, _m-ep-t»-cn), kv-anX, im-en.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w H-X-b-aw-K-e-Øv I-cp-hnt»-cn In-g-s°-sØm-Snbn¬ kp-Ip-am-c-≥ (84). `m-cy-am¿: D-j, ]-tc-Xbm-b k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: A-\n-X, k-_n-X, ap-c-fn (a-Wn),im-¥n-\n, ]-tc-X-\m-b a-t\m-Pv. acp-a-°ƒ: k-Xy≥, {]-Imi≥, ao-c, A-Uz. P-e-[c≥. k-tlm-Z-c-߃: {io\n-hm-k-≥, hn-P-b-Ipam¿, tZ-hn, ]-tc-X-cm-b H Fw \m-cm-b-W-≥ (dn-´. sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv IΩo-j-W¿), Ir-jv-W-Zmkv (dn-´. F-kv.Sn.H). k-wkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v am-hq¿ tdm-Uv iv-aim-\-Øn¬.

\-Sp-hÆ - q¿: am-Xm-≠n-°p∂-Øv hn-Pb - I - p-am¿ (50). `m-cy: km-hn-{Xn. am-Xm-hv: {io-h≈ - n. a-°ƒ: A-`n-cman, A-`n≥-cm-Pv. k-tlm-Zc - ߃: kp-[, kp-tc-{μ≥ (sI.F-kv.C._n Iq-cm-®p≠v).

^-tdm-°v: a-Æq¿ sdbn¬ ]-tc-X-\m-b tNme-bn¬ Zm-tam-Z-c-s‚ `mcy kp-tem-N-\ (72). a°-ƒ: A-c-hn-μm-£≥ (A-kn. I-Ωo-j-W¿ \m¿-t°m-´n-kv sk¬, tIm-gn-t°m-Sv), ]m-cn-Pm£≥ (ko-\n-b¿- knhn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿, ]-c-∏-\-ßm-Sn), t_-_n kp-\n-e (A-¶W-hm-Sn), kp-[¿-a, kpPn-X (Pn.bp.]n.F-kv, s]m≥-a-f). a-cp-a-°ƒ: {]-jo-P, _n-\p, K-tWjv-_m-_p (Zp-_bv), _m-_p-cm-P≥ (tÃ-j≥ Hm-^n-k¿, ^-b¿-tÃj≥ ao-©-¥), ]-tc-X\m-b ti-J-c≥. k-©-b\w Xn-¶fmgvN.

Xm-a-c-t»-cn: A-ºm-btØm-Sv C-d-®n-∏m-d I-fØn¬ ]-tc-X-\m-b am-[h≥ \m-b-cp-sS `m-cy tZh-In-b-Ω (80). a-°ƒ: `mkv-I-c≥, im-¥, I-a-e, kp-Pm-X, Zn-hm-I-c≥. a-cpa-°ƒ: kp-tem-N-\, I-ae, in-h-Zm-k≥, I-cpW≥ \m-b¿, ]-tc-X-\mb A-∏p-°p-´n \m-b¿. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw A-en-bm¿-Ip-∂-Øv A_q-_-°¿ (58). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: A≥-h¿ km-Zn-Jv (bp.F.C), ^ukn-b, d-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p- -emw ap-dw-]mØn, \u-jm-Zv dn-∏¨, km-_n-d.

sIm-bn-em-≠n: sX-\-bt©-cn tKm-]m-e≥ \mb¿ (75). s]m-bn¬-Im-hv bp.]n kv-Iqƒ ap-≥ Po-h\-°m-c-\m-Wv. a-°ƒ: tam-l-\≥, tI-W¬ at\m-l-c≥, Ko-X. a-cp-a°ƒ: {]o-X, hn-\-b-cm-aN-μ≥ (ko-\n-b¿ t{]m{Kmw am-t\-P¿, A-km]v), _m-e≥ \m-b¿. k©-b-\w Rm-bdmgvN.

Ip-μ-aw-K-ew: sN-Øp-I-Shn-se ]-g-b-Im-e I-®-hS-°m-c≥ sX-s°-bn¬ _o-cm≥ (83). `m-cy: ]-tcX-bm-b B-an-\. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, _-jo-¿, ]-tcX-bm-b A-eo-a, \-^o-k, \-ko-d, A-Po-_v. a-cp-a°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, tIm-b- ≥, ap-l-Ω-Zv, km-Pn-X, k-_v-\.

lm-P-d

Iq-Øp-]-d-ºv: ]-c-iq-cnse ao-Ø-se ]-d-º-Øv ho-´n¬ sI- F P-m-\-Inb-Ω (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cm-a≥ \-ºym¿. a-°ƒ: ]-Xvan-\n, tim-`, {]-`m-h-Xn, l-cn-Zm-k≥. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, Im-cm-bn hm-kp, t{]-a.

sam-b-X v o³-tIm-b- lm-Pn

B-en-¡p-«n

tIm-gn-t°m-Sv: ]-øS- n-aoج aq-eØ - pw-I≠ - n sambvX - o≥ tIm-b lm-Pn (86). `m-cy-: ]-tc-Xb - m-b ^m-Øna. a-°ƒ: A-_q-_° - ¿, apl-ΩZ- v, B-an-\, J-Zo-P, k^n-b, kp-ld - m-_n. a-cp-a°ƒ: J-Zo-P, sse-e, ap-lΩ-Zv F≥.]n.Fw, am-ap, apl-ΩZ- v, a-øn- Øv \-ak - vI - mcw C-∂v cm-hn-se HºXn\v I-≠t- ©-cn Pp-am a-kvP - nZn¬.

sh-´-Øq¿: \n-c-∂-]-dºv ]m-e-Øn-߬ D-Ω¿ lm-Pn (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, lwk,B-bn-i, J-Zo-P, P-aoe, d-lv-a-Øv.

In-gn-t»-cn: ap-≠w-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ ]p¬-]-d-º≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ B-en°p-´n (63). ap-≠w-]-d-ºv A≥-A≥-km¿ A-K-Xn A-\m-Y-a-μn-cw d-ko-h-dmbn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿, C-kv-amCu¬, l-^v-k-Øv.

F-ca - w-Ke - w: sh-fn-bsam-b-X v o³ n ]-tc-Xa-e∏ - p-dw: s]-cn-¥m-‰o-cn t¶m-Sv ]-g™ \m-b h-´∏ - d - º - n¬ ap-lsN-dn-I° - m-S≥ sam-bvΩ-Zn-s‚ `m-cy sIm-g° - mXo≥ (78). \n¬ ]q-ap-Ip-´n D-Ω (85). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ - : a-°ƒ: ap-lΩ - Z- m-en (aB-ky, B-bn-i, ^m-Øn- te-ky), dw-e, A-eo-a. aa, k-emw, _p-jvd - , d-Po-\, cp-a° - ƒ: A-–p-dl - nP-ko-\, kn-dm-Pv, C-{_m- am≥, Ip-™n-tam≥, low. ssa-aq-\.

\m-cm-b-W³

N-¡n

k-tcm-Pn-\n-b-½

sIm-bn-em-≠n: B-¥-´ a-Æm-cn \m-cm-b-W≥ (78). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: Ko-X, {]-km-Zv (ku-Zn), c-Pn, cta-jv-_m-_p, do-Ø. acp-a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, kn-‘p, Pn-j, P-]v-j, ]tc-X-\m-b i-in.

Ip-μa - w-Ke - w: ap-dn-b\m¬ t]-hpw Iq-Sp-Ω¬ N-°n (65). `¿-Øm-hv: ]tc-X\ - m-b cm-a≥. a-°ƒ: c-hn, P-\m¿-±\ - ≥, k-cf - , h¬-ke - . a-cp-a° - ƒ: Atim-I≥ h-t´m-fn, `m-kvI-c≥ N-°m-e° - ¬, _nμ, \-fn-\n.

D-½À- lm-Pn -

tZ-h-In h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ I-f-cn-∏-d-ºn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b A-hp-™n-°m-´v Ip™n-t°m-cp-hn-s‚ `m-cy tZ-h-In (84). a-°ƒ: X-¶w, N-{μ≥, kp-Ip-am-c≥, ap-c-fo-[c≥, hn-P-b≥, ]-tc-X\m-b th-em-bp-[≥. a-cp-a-°ƒ: ku-an-\n, \m-cm-b-W≥, hn-im-e, Ko-X, hn-P-b-e-£v-an, kn-‘p.

Ip-ª-l-½-Zv- lm-Pn tIm-Uq¿: ]p-fn-bm-´pwIp-fw s\-®n-Ø-S-Øn¬ Ip-™-l-Ω-Zv- lm-Pn (71). `m-cy: ]m-Øp-°p-´n.

sF-°-c-∏-Sn: sh-Æmbq¿ tN-eq¿ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b sI Ip-´n-°rjv-W≥-\m-b-cp-sS `m-cy H-Sp-ßm-´v k-tcm-Pn-\n-bΩ (83). a-°ƒ: P-\m¿Z\≥, cm-[, kp-`-{Z, tKm]n-\m-Y≥, Ko-X, tk-Xpam-[-h≥, P-b-{io. a-cp-a°ƒ: {io-[-c≥-\m-b¿, Zm-k≥, c-ho-{μ≥, A^m-¯n-a¡ - p-«n \n¬-Ip-am¿, eo-e, kps]-cp-h≈ - q¿: \-Sp-°c - \- Pm-X, kn-‘p. º≥-Ip-∂Ø - v ]-tc-X\ - mb A-lΩ - Z- I v- p-´n-bp-sS `m- Ip-ªn-¡-®³ cy ^m-Øn-a° - p-´n (70). a- s]-cn-tßmw: Ip-ºp-d°ƒ: _-oc - m≥-Ip-´n, a-ΩZ- v- sØ Xm-g-Øv ho-´n¬ ]tIm-b, A-en (C-cp-hc - pw te-cn Ip-™n-°-Æ≥ Pn-±), \-_o-k, a-dn-bp-Ω, (88). `m-cy: sN-d-f≥ ]p_n-cn-bp-Ω.- a-cp-a° - ƒ: J- Xn-bho-´n¬ k-Xo-a-Wn . a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, e-fnZo-P, lm-Pd - , A-øq-_n, X, c-ho-{μ≥ (Kƒ-^v), lw-k, A-_q-_° - ¿, Pw- Kw-Km-[-c≥ (ko-\n-b¿ jo-Zv, lw-k. a-øn-Øv \-a- kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nkvI - m-cw C-∂p-cm-hn-se k¿, s]-cn-tßmw t]m-en10.30\v ap-S° - n-bn¬ Pp-am- kv kv-t‰-j≥), N-{μ≥ a-kP v- n-Zv J-_¿-ÿm(an-en-´-dn, cm-P-ÿm≥), eo-e, k-c-f. a-cp-a-°ƒ: \n¬. P-\m-¿-±-\≥ (Im-\-dm aq-k -ap-k-ev ymÀ F-Sc - n-t°m-Sv: Np-Se - ∏ - m-d _m-¶v, Ip-∂pw-ssI), eNo-\n-∏S- n Ip-fØ - p-ho-´n¬ X, c-Pn-X, kv-an-X, hnt\m-Zv, Kw-Km-[-c≥, ]-tcaq-k ap-kve - ym¿ (62). `mX-\m-b ]p-jv-]-cm-P≥. cy: Ip-™m-Øp-Ω.

ss_-¡n Sn-¸Àtemdnbn-Sn-¨v Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p s\-Sp-ºm-t»-cn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ B-ep-h A-Øm-Wn P-Mv-j-\n¬ ss_°n¬ Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm{X-°m-cm-b Z-º-Xn-Iƒ a-cn-®p. aq-°∂q¿ tIm-°p-∂v a-W-∏m-´p-Nn-d ho-´n¬ cm-a-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ in-h-Zm-kv (50), `m-cy _n-μp (47) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-bncp-∂p A-]-I-Sw. A-Øm-Wn ho-c-l-\p-am≥ t£-{XØn¬ Z¿-i-\w I-gn-™v a-S-ßp-∂-Xn\m-bn sN-ß-a-\m-Sv tdm-Un¬-\n-∂p tZio-b-]m-X-bn-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\n-sS B-ep-h `m-K-Øp-\n-∂v A-¶-am-en `m-KtØ-°v h-cp-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tem-dn-°-Snbn-te-°p sX-dn-®p-ho-W in-h-Zm-kpw _n-μp-hpw kw-`-h-ÿ-e-Øp h-®p Xs∂ a-cn-®p. Sn-∏¿ tem-dn \n¿-Øm-sX

]q-ap-Ip-«n D-½

tN-¡p-«n tN-te-{º: ]-\-b-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ N-{μ≥-sXmSn Xn-cp-hm-t»-cn tN-°p´n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: kp-l-d, dw-e, djo-Z, lm-P-d, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ]-\b-∏p-dw, j-co-^v ]-Sn™m-‰n≥-ss]. k-tlmZ-c-߃: D-Ωm-®-°p-´n, DΩm-Zy, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Zv, C-ºn-®n-t°m-b. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ]-\-b-∏p-dw Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

_o-cm-_n D-½

ap-kv-X-^c-≠-Øm-Wn: Nn-‰m-Wnbn-se ]-tc-X-\m-b X-®]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ ap-kv-X-^ (40). am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω-°p´n. `m-cy: Xm-ln-d.

ap-l-½-Zv- lm-Pn

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ -

lp-kbv³ -

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ

Im-h-\q¿: F-kv.-ssh.Fkv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnbpw Im-h-\q¿ a-Pv-a-Av P\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b sI F d-lv-am≥ ss^kn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ Im-h-\q¿ ]p-√-©-cn-∏-dºv Ip-∂≥ ap-l-Ω-Zv lmPn (68). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, A_v-Zp¬ Jm-Z¿ k-Jm-^n, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, \u^¬, B-bn-i, \-^o-k, D-Ωp-k¬-a, l-^v-k-Øv, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: kn. Fw Ip-´n k-Jm-^n sht≈-cn, A-e-hn, A-_v-Zp¬ d-km-Jv ]m-e-°m-]-dºv, A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ ap≠-{º, A-_v-Zp-¿d-lvam≥ C-cp-th-‰n, dbv-lm\-Øv, k-°o-\, d-kv-e, \-kv-dn≥. k-tlm-Z-c߃: _o-cm≥ lm-Pn, A-e-hn ap-kv-eym¿, ]mØp-Ω. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Im-h\q¿ Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xm-\q¿: No-cm≥ I-S-∏pdw, Ir-jv-W-]-d-ºn¬ ap_-√n-Kv ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (86). sN-Ωm-Sv Zmdp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n, Xm-\q¿ C-kv-em-lp¬ D-eqw, tIm´p-a-e C-kv-em-an-°v tImwπ-Iv-kv Xp-S-ßn-b ÿm-]\-ß-fp-sS {]-[m-\ k-lIm-cn-bpw Xm-\q-cn-se aX cw-K-Øv {]-ap-J-\p-ambn-cp-∂p. `m-cy-am¿: D-tacy, ^m-Øn-Ω. a-°ƒ: A-_q-_-°¿ C-cn-°q¿, A-_v-Zp-¿d-lvam≥ I-´-®nd, D-kv-am≥, ^m-Øn-Ω, A-_v-Zp- -emw, A-_vZp¬ -d-km-Jv, J-Zo-P, lko-\.

I¬-∏-I-t©-cn: Im-\mt©-cn Hm-Sm-b-]p-d-Øv lp-kbv≥ (78). Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: Ip-™n-tamƒ. a-°ƒ: A-–p¬- k-a-Zv (A-_q-Z-_n), A-–p¬ P-eo¬, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^ (^p-ssP-d), A-l-ΩZv-j-aow (A-_q-Z-_n), JZo-P, P-ao-e, k-^n-b, dkn-b, B-bn-im-_n, kao-d. a-cp-a-°ƒ: Sn ]n A_q-_-°¿, A-–p¬- Ako-kv (A-_q-Z-_n), Fw A-–p¬ l-ao-Zv, A-en lp-kbv≥ (C-cp-h-cpw A¬-sF≥), Sn Sn ^ntdm-kv, sI k-eow (C-cph-cpw A-_q-Z-_n), k-^nb, j-^o-Z, ap-lv-kn-\, lm-P-d.

A-d-h-¶-c \yq-_-km¿: ]u-c-{]-ap-J-\pw {]-ap-J hy-h-km-bn-bp-am-b t]cm-]p-d-Øv sN-cn-®n-bn¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (58). ap-Xn-cn-∏-d-ºv a-l-√v {]kn-U-‚m-bn tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p-≠v. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b A-e-hn lm-Pn. `m-cy-am¿: kp-lv-dm-_n, dw-e-Øv.- a-°ƒ: _p-jv-d, A-–p- -a-Zv, km-Pn-Z, bmkn¿, Pu-l-d, ip-°q¿, A-ao¿-i-jm≥, B-Zn¬jm≥, im-an¿ jm≥, ^mØn-a kn-b. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-±o≥ a-e-∏p-dw (ku-Zn).- k-eow h-f-aw-Kew. k-tlm-Z-c-߃: Dssk≥ ap-kv-eym¿, lwk-Ip-´n, ssk-X-e-hn.-

th-ep-¡p-«n h-≈n-°p-∂v: I-cp-a-c°m-Sn-\p k-ao-]w ]p-\Øn¬ th-ep-°p-´n (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: jm-Pn (ku-Zn), kPo-h≥, k-P-b≥, j-\nP. a-cp-a-°ƒ: an-\n, doØ, c-ay, ]-tc-X-\m-b hnP-b≥ F-∂ a-Wn. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v.

lw-k- lm-Pn A-cn-{º: ]m-e-Øn-߬ ]m-Wm-fn lw-k- lm-Pn (53). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-Z-J-Øp-√ (Pn-±), \-ko_, a-iv-lq-Jv, Xzm-en-l ^¿-l-Øv, A-ao≥, ap_m-d-°, ^m-Xzn-a-\q-d, lp-kv-\, C-kv-lm-Jv. a-cpa-°ƒ: \u-jm-Zv (dn-bmZv), d-Du-^v. k-tlm-Z-c߃: kn-±o-Jv (Pn-±), ^mØn-a, C-Ωp-´n.

Im-fn Ip-ac - \ - √ - q¿: A-°n-ØØv ]-Sn- Im-fn (77).

s{S-bn-\n- Hm-Sn-¡-b-dp¶-Xn-\nsS ]m-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p

Xr-iq¿: s{S-bn-\n-te-°v Hm-Sn°-b-dp-∂-Xn-\nsS sd-bn¬th Po-h-\-°m-c≥ ]mfØn¬ ho-Wp a-cn-®p. sIm-c-´n kz-tZ-in ]p-Xn-tb-S-Øv ho´n¬ in-h-Zm-kv (58) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sNss∂-˛-B-e-∏p-g F-Iv-kv-{] n-¬ tk-e-tØ-°p t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ in-h-Zm-kv `m-cy-°v Nm-b- hm-ßm≥ Xr-iq-cn¬ C-d-ßn. tijw s{S-bn≥ ]pd-s∏-Sm≥ \oßp-∂Xv I-≠v Hm-Sn-°-b-dp∂-Xn-\n-sS-Im¬-sX-‰n ]m-f-Øn-te-°v ho-gpI-bm-bncp∂p. Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. sd-bn¬-th-bp-sS tk-ew Un-hn-j-\n-se No-^v Im-‰-dnMv Hm-^nk-dm-bncp∂p in-h-Zm-kv.

in-h-Zm-kv _n-μp t]m-bn. ÿ-e-sØ-Øn-b t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂m-Wv ar-X-tZ-l-߃ B-ep-h Pn-√m K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. ]n∂o-Sv t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ar-X-tZl-߃ _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-SpØp. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p X-ø¬-°-S \-SØn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p in-h-Zm-k≥. hnZym¿-Yn-I-fm-b hn-jv-Wp, ssh-im-Jv h-≈n-°p-∂v: I-S-ep-≠n-∏p-g-bn¬ tXm-Wn-a-dn-™v apßn-a-cn-® sN-Ω-tßm-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ aF-∂n-h-cm-Wp a-°ƒ.I≥ ap-Po-_v d-lvam-s‚ (33) a-øn-Øv J-_-d-S-°n. Xn¶-fm-gv-N ssh-Io-´v ho-Sn-\-Sp-Ø ]p-g-bn¬ ao≥- ]n-Sn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp∂p ap-Po-_v ap-ßn-a-cn-®-Xv. A-·n-i-a-\-tk-\-bpw \m-´p-Im-cpw \-S-Øn-b Xn-c-®nØn-bXmbn-cp∂p C-cp-h-cpw. ss_- en¬ sNm-hm-gv-N D-®-bv-°m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠°n¬ bm-{XsN-ø-sh tdm-U-cn-In-se Øn-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]ma-c-ØnenSn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kv-‰v-tam¿-´-w sNbvX arX-tZlw C-∂-se H-cp-a-WnCcp-h-sc-bpw k-ao-]-sØ kz-Im-cy tbm-sS ]-≈n-∏-Sn hm-e-bn¬ a-kv-PnZn¬ J-_-d-S-°n. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw {ioPn-Øns\ c£n-°m-\m-bn-√. X-e-bv-°v km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ km≥-t{Sm ]m-e- a-e-ºp-g: I-Sp-°mw-Ip-∂w Hm-h¿ {_n-Uv-Pn-\v kao°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn- ]w s{Sbn-\n-Sn®v I-Sp-°mw-Ip-∂w kz-tZ-in A-ø-∏In¬-k-bn-em-Wv. Nn-‰q¿ t]m-en-kv tI- s‚ `m-cy s]-´ (77) a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v \mtem-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sk-Sp-Øp.

B≥-{Uq-kv \nXyk-μ¿-i-I-\m-b B≥-{Uqkv, a-lm-tZ-h-s‚ `m-cy-bp-am-bn A-Sp-∏-Øn-em-bn.- C-h¿ X-Ωn¬ A-hn-l-X_-‘-ap-≠m-bn-cp-∂Xm-bn ]-d-bp-∂p.- -am-k-߃-° ap-ºv a-lm-tZ-h-s‚ `m-cy B≥{Uq-kn-s\m-∏w \m-Sp-hn-´n-cp-∂p.-

Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdmUn-\p k-ao-]w ]-tc-Xm-b ]m-≠n-I-im-e-I-Øv ap-lΩ-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy _ocm-_n D-Ω (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-_m-h, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: kpl-d-, a-Po-Zv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se F-´n-\v \S-°m-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

s]-cn-tßmw: sN-ºp-√m™n-bn-se tN-°n‚-IØv lm-Pd - (75). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b C-{_mlow. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp™n (X-´p-Ω¬), kn-≤oJv (ku-Zn), Ip¬-kp, ssa-aq-\, C-kva - m-Cu¬, B-bn-i, l-^vk - Ø - v, ]tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. a-cp-a° - ƒ: e-Øo- ^v, _-jo¿, A-–p-√, k^n-b, B-bn-i, Ip-™man-\, a-dn-bw, ]-tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. ktlm-Zc - ß - ƒ: l-ΔD - Ω - , ]-tc-Xc - m-b A-_q-_°¿, A-–p-√.

Pm-\-In-b-½

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ ]p-fn-¶-∂-Øv I-≠-°p-´n (68). `m-cy: im-c-Z. a°ƒ: jm-Pn, em-ep. a-cpa-°ƒ: jn-Pn, jo-P. k©-b-\w Rm-bdmgvN.

tXmWn adnªv acn¨ bphm-hnsâ a¿n¯v J-_-d-S-¡n

s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p

`m-cy-bp-sS Im-ap-I-s\ `À-¯m-hv sh-«n-s¡m-¶p Nm-e-°p-Sn: `m-cy-bp-sS Im-ap-Is\ `¿-Øm-hv sh-´n-s°m-es∏SpØn. -sIm-c-´n ]m-d-°q-´w ]pXp-t»-cn B‚-Wn F-∂ B≥{Uq-kn(51)-s\-bm-Wv-hm¬-∏m-d kz-tZ-in- Im-in-c-∏-d-ºn¬ a-lmtZ-h≥ (47)- sh-´p-I-ØnsIm-≠v sIme-s∏Sp-Øn-b-Xv.C-∂-se D-®-bv°v ]m-d-°q-´sØ a-c-Who-´n-se-Øn-b B≥{Uq-kn-s\ hn-fn-®psIm≠pt]m-bn ssI-bn¬ I-cp-Xn-b sh-´p-I-Øn-bp-]-tbm-Kn-®v h-Ih-cp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.h¿-j-߃-°p ap-ºv sIm-c´n-bn-se-Øn-b a-lm-tZ-h≥, ]md-∏-Iq-´-Øm-bncp∂p Xma-kn®n-cp-∂-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mb a-lm-tZ-h-\pw Hm-t´m ss{Uh-dm-b B≥-{Uq-kpw kp-lrØp-°-fm-bn-cp-∂p.- ho-´n-se

N-ß-cw-Ip-fw: sN-dp-h√q¿ Io-]m-´-bn¬ ]-tc-X\m-b _m-∏p-hn-s‚ `m-cy \-^o-k (70). a-°ƒ: P-aoe, k-^n-b, dp-Jn-b, ap-lΩ-Zv, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, C-Jv-_m¬, dw-e, ssl-t{Zm-kv, Akbv-\m¿.

I-−-¡p-«n

ss_-¡v a-c-¯n-en-Sn-¨v 15-Im-c³ a-cn-¨p Nn-‰q¿: \n-b-{¥-Wwhn-´ ss_-°v a-cØn-en-Sn-®v 15 Im-c≥ a-cn-®p. Hcmƒ°v ]cn-t°-‰p. Ip-g¬-a-μw Nm-Ø≥-tIm-Sv Nn-X-en I-√m-b-Ip-fw Ip-´-∏-s‚ a-I≥ {io-Pn-Øv (15) B-Wv a-cn-®-Xv. s\-∑m-d X-¶-cm-Pn-s‚ a-I≥ km≥-t{Sm(23)hn\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 11.45Hm-sS ao-\m-£n-]p-cw C-μn-cm\-K¿ tIm-f-\n-°p k-ao-]-Øm-bncp∂p A-]I-Sw. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ hn-cp-∂n-s\-

\-^o-k

a-lm-tZ-h≥ ]n∂oSv t]m-en-kn-s‚ km-∂n[y-Øn¬ \-S-∂ H-Øp-Xo¿∏n¬ a-lm-tZ-h-≥ `m-cy-sb Iq-´ns°m-≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p.alm-tZ-hs\ t]m-eo-kv a-Wn°q-dp-Iƒ-°p-≈n¬ X-s∂ ]n-SnIq-Sn.-

sXm«n-en Igp¯v Ip-Sp-§n _me³ a-cn-¨p Nn-‰q¿: sXm´n-en¬ I-fn-°p-∂Xn-\n-sS IgpØv IpSpßn H-ºXph-b- p-Im-c≥ a-c-n-®p. k-{Xw _u-kv-X Hm-¿^t\-Pn-se Po-h\-°m-c-\m-b _m-_p-hn-s‚ aI≥ kp-\n¬ B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N sshIo´v \m-ev aWn-tbm-sS Hm¿^-t\-Pn-emWv kw-`-hw. km-cn-sIm-≠v D-≠m-°n-b sXm´n-en¬ I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS km-cn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn izmkw ap-´n a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂psh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. sImgn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn. Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sNbvXp.

\m-Wp Iq-Øp-]-d-ºv: ap-S-∏-Øqcn-se aT-]p-c-bv-°¬ ho´n¬ Ip-∂p-Ω¬ \m-Wp (75). `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: iym-a-f, i-io-{μ≥, Kw-Km-[-c≥, c-Lp-\mY≥, ssi-e-P, ]-tc-Xbm-b hn-em-kn-\n. a-cp-a°ƒ: jo-e, I-a-em-£n, tdm-P, Zm-k≥, A-NypX≥, \-μ-\≥.

cm-a-N-{µ³Ip-a-c-\-√q¿: A-tΩ-‰n°-c In-g-t°-°-c h-f∏n¬ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ F-∂ Ip-´≥ -\m-b¿ (75). `m-cy: Ip-™n-e£v-an A-Ω. a-°ƒ: tla-e-X, tZ-h-bm-\n.

Pm-\-In-b-½ sN¿-∏p-ft- »-cn: Hm-ß√q¿ I-≈m-Sn-]‰ - cm-a\ - n°-c Im-´m-fØ - v ]-tc-X\m-b c-ma - ≥-\m-bc - p-sS `mcy sh-s≈m-]p-≈n I-fØn¬ Pm-\I - n-bΩ - (85). a-°ƒ: cm-aI - r-jvW - ≥, ca-Wn, c-ho-{μ≥, {]-k∂ - , t{]-aI - p-am-cn.

A-\-kv-Xo-ky \ÂInb ]n©p-Ipªv a-cn-¨p h-S-°m-t©-cn: i-kv-{X-{In-b-°m-bn A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b H-cp h-b- pIm-c≥ a-cn-®p. Im-™n-c-t»-cn sN-º≥]-Sn X-Wn-®n-b-Øv ho-´n¬ a-Rv-Pp-\mYv-˛-\o-Xp Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-a-I≥ {]W-hv B-Wv a-cn-®-Xv. h-S-°m-t©-cn Hm´p-]m-d-bn-se Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 9.-30Hm-sS B-bncp-∂p kw-`-hw. B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-Xcp-sS A-\m-ÿ-bm-Wp a-c-W-Im-c-Wsa-∂m--tcm-]n®v _‘p-°ƒ Bip-]{Xn-bn¬ _l-fw-h®p. aq-{X-X-S- w-aq-ew Nn-In¬-k tX-Snb Ip-´n-°v i-kv-{X-{In-b \-S-Øm≥ tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp∂p. CXn-\mbn A-\-kv-Xo-ky \¬Inb D-S-≥ Ip-™v O¿-Zn-®v A-h-i-\mbXns\ XpS¿∂v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶n-epw

a-c-Ww ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-t∏mƒ Ip™v O¿-Zn-®-tXm-sS `-£-Wm-h-in-„߃ A-∂-\m-fØn¬ Ip-Sp-ßnb-Xm-Wv a-c-WIm- c - W - s a- ∂ mWv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ hn-iZo-I-c-Ww. t]mÃv-tam¿-´w dnt]m¿-´v ]p-d-Øp-h-∂m-te b-Ym¿-Y Im-c-Ww hy-‡-am-hq. sshIo´v ap-f¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnemWv t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b-Xv. 12 Zn-h-kw ap-ºm-Wv {]-W-hn-s‚ H∂mw-]n-d-∂mƒ B-tLm-jn-®-Xv.-

ss_-¡n _-Ên-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p ]-ø-∂q¿: G-gn-a-e Ip-cn-ip-ap-°n¬ _ n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b bp-hmhv a-cn-®p. cm-a-¥-fn I-t√-‰p-I-S-hn-se F≥ hn {]-km-Zv F-∂ {]-im-¥≥ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS-bm-bncp∂p A-]-I-Sw. ss_°n¬ IqsSbp-≠m-b ]p-∂-°-S-hn-se I-e-i-°m-c≥ ]-hn-{X(50)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. tPm-en-ÿ-e-Øp-\n-∂v ss_-°n¬ a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂p Ccp-hc - pw. cm-a¥ - -

fn-bn-se tdm-Un-te-°p I-b-d-sh F-´n°p-fw `m-K-tØ-°v t]m-hpIbm-bncp∂ kz-Im-cy-_k - v C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. X-eb - v° - p Kp-cp-Xc]-cn-t°-‰ {]-im-¥s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. cm-a¥-fn I-t√-‰pw-I-S-hnse ]-tc-X\ - m-b Sn hn N-¥p-hn-s‚-bpw F≥ hn Ip-™m-Xn-bpsS-bpw a-I\ - m-Wv {]-im-¥≥. `m-cy: \nj. a-°ƒ: in-h{- ]-km-Zv, iymw-{]-km-Zv.

sIm-bn-em-≠n: {Km-a-∏©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚pw ]u-c-{]-ap-J-\pw apkven-w- eo-Kv t\-Xm-hp-am-b sIm-√w k-^m-Øn¬ Fhn C-{_m-lowIp-´n (69) \ncym-X-\mbn. bp.Un.F^v sIm-bn-em-≠n a-fiew sN-b¿-am≥, ap\n-kn∏¬ ap-kv-enw- eo-Kv {]-knU‚ v, C-em-ln-b kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n-bwKw, sIm-√w kn.F-®v sa-tΩm-dn-b¬ {S-kv-‰v I-Ωn-‰nsN-b¿-am≥, sI.F≥.Fw sIm-√w bq-\n-‰v {]-h¿-ØI-k-an-Xn- Aw-Kw F-∂o ÿm-\-߃ h-ln-®p-h-cn-Ibm-bn-cp-∂p. `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ^mkn¬ (Ip-ssh-Øv), jp-ssl-_v d-lv-am≥ (dn-bm-Zv), k-lo-d, P-ko-e, X-kv-\n. a-cp-a-°ƒ: l-w-k (ku-Zn), \u-^¬, l-\o-^v (Ip-ssh-Øv), j-_m-\, \-kn-b. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v ssh-I-o-´v \m-en-\v sIm-√w k-e-^n a-kv-Pn-Zn¬ J-_¿-ÿm-\n-¬ ad-hp-sNøpw. a-{¥namcmb ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, Fw sI ap\o¿ F∂n-hcpw ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃, sI ]n F a-Po-Zv, ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm_v X-߃, ]n sI sI _m-h, ]-n.F-kv.kn AwKw Sn Sn C-kv-am-Cu¬, D-Ω¿ ]m-≠n-I-im-e, Fw F d-kmJv XpS-ßn-b-hcpw A-\p-tim-Nn-®p.

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

t]-cm-{º: Ip-‰ym-Sn∏p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bphm-hv ap-ßn-a-cn-®p. ]m-tecn-bn-se Im-hp-¶¬ aoج c-Po-jv (32) B-Wv C-∂-se A-dp-]m-´n¬ I-Shn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. D-®-bv-°p Ip-fn-°m≥ t]m-b c-Po-jn-s\ Im-WmXm-b-Xns\ XpS¿∂v Xnc®n¬ \S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t]-cm-{º-bn¬ \n-s∂-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kmWv A-©pa-Wn-tbmsS ]p-g-bn¬ \n-∂p ar-X-tZ-lw ]p-dsØ-Sp-ØXv. t]-cm-{º Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-® ar-X-tZ-lw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam-¿-´-Øn-\m-bn ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°-b-®n-´p-≠v. ]n-Xm-hv: Ip∂p-Ω¬ _m-e-Ir-jv-W≥. am-Xm-hv: Pm-\p. `m-cy: ]pjv-]. a-I≥: A-`n-\-μv.

bp-h-Xn ]p-g-bn Nm-Sn acn¨p

^-tdm-°v-: Nm-en-bm¿ ]p-gbn¬ Nm-Sn bp-h-Xn Po-hs\m-Sp-°n. I-√w-_m-d Ijm-b-]-Sn Ip-‰n-]-Sn ]-tc-X\m-b i-in Ip-am-dn-s‚ `mcy k-Pn-X(32)bm-Wv a-cn®Xv. C-∂-se D-®-°v 12\v ^tdm-°v- ]-g-b ]m-e-Øn¬ \n-∂p ]p-g-bn-te-°v- NmSnb bph-Xnsb \m-´p-Im¿ I-c-s°-SpsØ-¶nepw c£n-°m\m-bn-√. a-°ƒ: A-iz-¥v, B-Zn-Xy.

Ip-f-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-sb Ip-f-Øn¬ a-cn-® \-n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-t°m-Sn tkm-]m-\w tIm-fn-tbm-´p-Xm-gw ]-tc-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy c-a-Wn(60)bmWv a-cn-®Xv. am-\m-cn-˛-Xn-cp-h-Æq-cn-se Ip-f-Øn-¬ C∂-se cm-hn-se 8.30\v \m-´p-Im-cm-Wv arX-tZlw I-≠Xv. ]-∂n-b-¶-c t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p- ti-jw kw-kv-I-cn-®p.

_-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

h-≠q¿: sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn _- pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. a-™ƒ-∏m-d am-ºm-bn a-c-°m-dn-s‚ a-I≥ ss^dq-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ Ip-∂p-Ω¬ aplvv-kn≥, ]-d-ºm-S-Øv ssj-Pp F-∂n-h-sc s]-cn¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sNm-hm-gv-N cm-{Xn 12 a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. tIm-´-b-Øp-\n-∂p _mw-•q-cn-te-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ _-kv Xn-cp-\m-hm-b-bn¬ \n-∂p a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂ ss^-dq-kpw kp-lr-Øp-°-fpw k-©cn-® ss_-°nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw ss^dq-kns\ c-£n-°m-\m-bn-√. am-Xm-hv: j-l¿-_m≥. k-tlm-Z-c-߃: Z¿-_m-kv, j-_v-\.

c−v A\y-kw-Øm\ sXmgn-em-fn-IÄ sI«nS-¯n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿/Ip-‰-n-∏p-dw: ae-∏pdw Pn√-bn¬ c≠n-S-ß-fn-

embn c≠v A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnIƒ tPmen-°n-sS sI-´n-S-Øn¬-\n-∂p ho-Wp- a-cn-®p. Xncqcnse _lp-\ne sI´n-S-Øn¬ \n∂p hoWv _wKmƒ kztZ-inbpw Ip‰n-∏p-dsØ hoSn\p apIfn¬ \n∂p-hoWv _nlm¿ kztZ-in-bp-amWv acn-®-Xv. Xncq-¿ B-en≥-Np-h-Sn¬ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ _lp-\n-e- tlmw kv-‰-Uv l-u-kn-Mv A-]m¿-´v-sa‚n\v ap-I-ƒ\n-e-bn¬ \n-∂p hoWv _w-Kmƒ Hu-d kz-tZin a-lv-Pq-Zv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. X-e-°-S-Øq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®ncp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn- tam¿-®dn-bn¬. C-∂p t]m-kv-‰v-tam¿-´w sNøpw.Ip-‰-n-∏p-dØv C-cp-\n-e-sI-´n-S-Øn-¬ s]-bn‚n-Mv tPm-en sN-øp-∂-Xn-\n-sS sX-∂nho-Wv _nlm¿ kztZ-in-bm-b an-kv-Xy-Ip-am¿-kn-M v(18) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D®I-gn™v aq-∂p-a-Wn-tbm-sS Ip-‰n-∏p-dw a√q¿I-S-hn-\p k-ao-]-sØ a-W-°p-∂-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Ip-‰n-∏p-dw F-kv.sF Sn a-t\m-l-c≥ C≥Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m- Bip-]{Xn-bn-¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\-b-®p.

P-´p hÀ-Ko-I-c-W im-kv-{X-Ú-³ tUm. \-tc-{µ-\v hn-StIm-gn-t°m-Sv: B-bn-c-Øn¬∏cw ]-cm-ZI-S-∂-ep-I-sf im-kv{X-tem-I-Øn-\p ]-cn-N-b-s∏-SpØn-b P-¥p h¿-Ko-I-c-W im-kv{X-⁄≥ {]-^. Sn kn \-tc-{μ\v (69) \-K-cw hn-S-sNm-√n. k¿ho-kn¬-\n-∂v hn-c-an-®-ti-jw aq-∂p-h¿-j-am-bn kp-thm-f-Pn°¬ k¿-th Hm-^v C-¥y-bp-sS tIm-gn-t°m-Sv tI-{μ-Øn¬ K-thj-W-]-≤-Xn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw\¬-In h-cp-∂-Xn-\n-sS sNm-Δmgv-N Pm-^¿-Jm≥ tIm-f-\n-bn-se ^v-fm-‰n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. \m-ep-]-Xn-‰m-≠v \o-≠ K-thj-W-Øn-\n-sS 1050 ]p-Xn-b C\w ]-cm-Z-I-S-∂-ep-I-sf-bm-Wv \-tc-{μ≥ im-kv-{X-tem-I-Øn-\v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. \m-\qtdm-fw K-th-j-W -{]-_-‘߃ cm-Py-Øpw hn-tZ-i-Øp-ap-

≈ tP-W-ep-I-fn¬ {]-kn-≤o-Icn-®n-´p-≠v. C-¥y≥ j-Uv-]-Z-h¿Ko-I-c-W im-kv-{X-im-J-bp-sS ]n-Xm-sh-∂v A-dn-b-s∏-Sp-∂ tUm. Fw F-kv a-Wn-bp-sS Iogn¬ 1967-¬ _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cpZw t\-Sn-b-ti-jw 1975-¬ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬-\n∂v tUm-Œ-td-‰v t\-Sn. ]n-∂o-Sv A-

hn-sS-Ø-s∂ A-[ym-]-I-\m-bn tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. ]-Øv im-kv-{X-{K-Ÿ-ß-fp-sS c-N-bnXm-hm-Wv. Im-en-°-‰v, a-lm-flmKm-‘n k¿-h-I-em-im-e-I-fn-se Aw-Ko-I-cn-® dn-k¿-®v ssK-Umbncp∂p. H-t´-sd _-lp-a-Xn-Iƒ-°v A¿-l-\m-bn-´p-≠v. 2000-¬ C¥y≥ A-°m-Z-an Hm-^v k-b≥kv B-Po-h-\m-¥- s^-tem Bbn B-Z-cn-®p. C-¥y≥ h¿-Ko-I-cW-im-kv-{X-Øn-\v tI-{μ-k¿°m¿ \¬-Ip-∂ ]-c-tam-∂-X- _lp-a-Xn-bm-b Pm-\-InA-Ωmƒ ]p-c-kv-Im-cw tI-{μ-]-cn-ÿn-Xna-{¥m-e-bw 2004-¬ \-tc-{μ-\v kΩm-\n-®p. hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn-se hn-hn-[ s^-tem-jn-∏p-Iƒ, 2008se kz-tZ-in- im-kv-{X-tIm¨-{Kkv ]p-c-kv-Im-cw F-∂n-h-bv-°pw

A¿-l-\m-bn. e-≠-\n-se {_n-´ojv ayq-kn-bw, A-ta-cn-°-bn-se kv-an-Xv tkm-Wn-b≥ C≥-Ãn-‰yq´v F-∂n-hn-S-ß-fnepw K-th-jWw \-S-Øn-bn-´p-≠v. tI-{μ h\w-]-cn-ÿn-Xn-a-{¥m-e-bw, kpthm-f-Pn-°¬ k¿-th Hm-^v C¥y, kn¬-°v t_m¿-Uv F-∂n-hbp-sS K-th-j-W D-]-tZ-i-I-kan-Xn Aw-K-am-bn-cp-∂p. \-tc-{μs‚ K-th-j-W-{]-h¿-Ø-\-߃°p-≈ B-Z-c-hm-bn 2006¬ tImgn-t°m-Sv B-ÿm-\-am-bn {]-^. Sn kn \-tc-{μ≥ {S-Ãv {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßnbncp∂p. `m-cy: aw-K-fm-`m-bv (dn-´. A[ym-]n-I). a-°ƒ: t_m-_n B¿ ta-t\m≥ (F≥-Pn-\n-b¿, _mw•q¿), c-Rv-Pn-Øv B¿ ta-t\m≥ (k-_v- F-Un-‰¿, ssSw-kv Hm-^v C-¥y, _mw-•q¿).


6

thÀ-]mSv

kozhikode

2 P\p-hcn 2014 hymgw

_-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p ap-l-½-Zv- lm-Pn

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ -

lp-kbv³ -

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ

sam-bv-Xo³

A-¿-¸³

tN-¡p-«n

k-tcm-Pn-\n-b-½

Im-h-\q¿: F-kv.-ssh.Fkv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnbpw Im-h-\q¿ a-Pv-a-Av P\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b sI F d-lv-am≥ ss^kn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ Im-h-\q¿ ]p-√-©-cn-∏-dºv Ip-∂≥ ap-l-Ω-Zv lmPn (68). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, A_v-Zp¬ Jm-Z¿ k-Jm-^n, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, \u^¬, B-bn-i, \-^o-k, D-Ωp-k¬-a, l-^v-k-Øv, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: kn. Fw Ip-´n k-Jm-^n sht≈-cn, A-e-hn, A-_v-Zp¬ d-km-Jv ]m-e-°m-]-dºv, A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ ap≠-{º, A-_v-Zp-¿d-lvam≥ C-cp-th-‰n, dbv-lm\-Øv, k-°o-\, d-kv-e, \-kv-dn≥. k-tlm-Z-c߃: _o-cm≥ lm-Pn, A-e-hn ap-kv-eym¿, ]mØp-Ω. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Im-h\q¿ Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xm-\q¿: No-cm≥ I-S-∏pdw, Ir-jv-W-]-d-ºn¬ ap_-√n-Kv ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (86). sN-Ωm-Sv Zmdp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n, Xm-\q¿ C-kv-em-lp¬ D-eqw, tIm´p-a-e C-kv-em-an-°v tImwπ-Iv-kv Xp-S-ßn-b ÿm-]\-ß-fp-sS {]-[m-\ k-lIm-cn-bpw Xm-\q-cn-se aX cw-K-Øv {]-ap-J-\p-ambn-cp-∂p. `m-cy-am¿: D-tacy, ^m-Øn-Ω. a-°ƒ: A-_q-_-°¿ C-cn-°q¿, A-_v-Zp-¿d-lvam≥ I-´-®nd, D-kv-am≥, ^m-Øn-Ω, A-_v-Zp- -emw, A-_vZp¬ -d-km-Jv, J-Zo-P, lko-\.

I¬-∏-I-t©-cn: Im-\mt©-cn Hm-Sm-b-]p-d-Øv lp-kbv≥ (78). Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: Ip-™n-tamƒ. a-°ƒ: A-–p¬- k-a-Zv (A-_q-Z-_n), A-–p¬ P-eo¬, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^ (^p-ssP-d), A-l-ΩZv-j-aow (A-_q-Z-_n), JZo-P, P-ao-e, k-^n-b, dkn-b, B-bn-im-_n, kao-d. a-cp-a-°ƒ: Sn ]n A_q-_-°¿, A-–p¬- Ako-kv (A-_q-Z-_n), Fw A-–p¬ l-ao-Zv, A-en lp-kbv≥ (C-cp-h-cpw A¬-sF≥), Sn Sn ^ntdm-kv, sI k-eow (C-cph-cpw A-_q-Z-_n), k-^nb, j-^o-Z, ap-lv-kn-\, lm-P-d.

A-d-h-¶-c \yq-_-km¿: ]u-c-{]-ap-J-\pw {]-ap-J hy-h-km-bn-bp-am-b t]cm-]p-d-Øv sN-cn-®n-bn¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (58). ap-Xn-cn-∏-d-ºv a-l-√v {]kn-U-‚m-bn tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p-≠v. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b A-e-hn lm-Pn. `m-cy-am¿: kp-lv-dm-_n, dw-e-Øv.- a-°ƒ: _p-jv-d, A-–p- -a-Zv, km-Pn-Z, bmkn¿, Pu-l-d, ip-°q¿, A-ao¿-i-jm≥, B-Zn¬jm≥, im-an¿ jm≥, ^mØn-a kn-b. a-cp-a-°ƒ: ssk-\p-±o≥ a-e-∏p-dw (ku-Zn).- k-eow h-f-aw-Kew. k-tlm-Z-c-߃: Dssk≥ ap-kv-eym¿, lwk-Ip-´n, ssk-X-e-hn.-

a-e-∏p-dw: s]-cn-¥m-‰o-cn sN-dn-I-°m-S≥ sam-bvXo≥ (78). `m-cy: ^m-Øna. a-°-ƒ: B-ky, B-bni, ^m-Øn-a, k-emw, _pjv-d, d-Po-\, P-ko-\, kndm-Pv, C-{_m-low. a-cp-a°ƒ: A-ko-kv, ap-l-ΩZv, lw-k, A-_q-_-°¿, D-kv-am≥, A-_v-Zp¬ k-aZv, ap-lv-kn-\, ^-fo-e. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v s]-cn-¥m-‰o-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: F.B¿ \K¿ sN-≠-∏p-dm-b- s\-Spßm-´v A-ø-∏≥ (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b sIm-‰n°p-´n. a-°ƒ: tKm-]me≥, th-em-bp-[≥, A∏p, kp-{_-lv-a-Wy≥, AΩp, N-{μ-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: im-¥, im-c-Z, eo-e, AΩp, cm-a-N-{μ≥, {io-[c≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10-\v ho-´p-h-f∏n¬.

tN-te-{º: ]-\-b-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ N-{μ≥-sXm-Sn Xn-cp-hm-t»-cn tN-°p-´n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a°ƒ: kp-l-d, dw-e, d-joZ, lm-P-d, ko-\-Øv. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ]-\-b∏p-dw, j-co-^v ]-Sn-™m‰n≥-ss]. k-tlm-Z-c߃: D-Ωm-®-°p-´n, DΩm-Zy, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Zv, C-ºn-®n-t°m-b. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v ]-\-b-∏p-dw Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

sF-°-c-∏-Sn: sh-Æmbq¿ tN-eq¿ ho-´n¬ ]tc-X-\m-b sI Ip-´n-°rjv-W≥-\m-b-cp-sS `m-cy H-Sp-ßm-´v k-tcm-Pn-\n-bΩ (83). a-°ƒ: P-\m¿Z\≥, cm-[, kp-`-{Z, tKm]n-\m-Y≥, Ko-X, tk-Xpam-[-h≥, P-b-{io. a-cp-a°ƒ: {io-[-c≥-\m-b¿, Zm-k≥, c-ho-{μ≥, A\n¬-Ip-am¿, eo-e, kpPm-X, kn-‘p.

Ip-a-c-\-√q¿: A-tΩ-‰n°-c In-g-t°-°-c h-f∏n¬ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ F-∂ Ip-´≥ -\m-b¿ (75). `m-cy: Ip-™n-e£v-an A-Ω. a-°ƒ: tla-e-X, tZ-h-bm-\n.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]-c-iq-cnse ao-Ø-se ]-d-º-Øv ho-´n¬ sI- F P-m-\-Inb-Ω (78). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Ip-™n-cmPm-\-In-b-½ a≥ \-ºym¿. a-°ƒ: ]sN¿-∏p-ft- »-cn: Hm-ßXvan-\n, tim-`, {]-`m-h√q¿ I-≈m-Sn-]‰ - cm-a\ - nXn, l-cn-Zm-k≥. a-cp-a°-c Im-´m-fØ - v ]-tc-X°ƒ: \m-cm-b-W≥, Im\m-b c-ma - ≥-\m-bc - p-sS `m- cm-bn hm-kp, t{]-a. kcy sh-s≈m-]p-≈n I-ftlm-Z-c-߃: I-Æ≥ \Øn¬ Pm-\I - n-bΩ - (85). ºym¿, ao-\m-£n A-Ω, a-°ƒ: cm-aI - r-jvW - ≥, c- ]-tc-X-cm-b cm-L-h≥ a-Wn, c-ho-{μ≥, {]-k∂ - , \-ºym¿, I-cp-Wm-I-c≥ t{]-aI - p-am-cn. \-ºym¿, e-£v-an-b-Ω.

\m-Wp

Pm-\-In-b-½

lm-P-d s]-cn-tßmw: sN-ºp-√m™n-bn-se tN-°n‚-IØv lm-Pd - (75). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b C-{_mlow. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp™n (X-´p-Ω¬), kn-≤oJv (ku-Zn), Ip¬-kp, ssa-aq-\, C-kva - m-Cu¬, B-bn-i, l-^vk - Ø - v, ]tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. a-cp-a° - ƒ: e-Øo- ^v, _-jo¿, A-–p-√, k^n-b, B-bn-i, Ip-™man-\, a-dn-bw, ]-tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. k-tlmZ-cß - ƒ: l-ΔD - Ω - , ]-tc-Xcm-b A-_q-_° - ¿, A–p-√.

Ip-ªn-¡-®³

D-cp-h-®m¬: tIm-fm-cn IS-∏p-dw lu-kn¬ tNm-ebn¬ ap-l-Ω-Zv (56). kuZn-bn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: J-Zo-P. `mcy: Fw kn d-kn-b. a°ƒ: d-ao-k, d-Po-\, dnbm-kv. a-cp-a-°ƒ: ]m-dΩ¬ A-iv-d-^v, \u-^¬ (ku-Zn). k-tlm-Z-c߃: sam-bv-Xq-´n, l-aoZv, e-Øo-^v, d-low (\mep-t]-cpw ku-Zn), d-Du^v, A-ko-kv, ^m-Øn-a, ssk-\-_.

s]-cn-tßmw: Ip-ºp-dsØ Xm-g-Øv ho-´n¬ ]te-cn Ip-™n-°-Æ≥ (88). `m-cy: sN-d-f≥ ]pXn-bho-´n¬ k-Xo-a-Wn . a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, e-fnX, c-ho-{μ≥ (Kƒ-^v), Kw-Km-[-c≥ (ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿, s]-cn-tßmw t]m-enkv kv-t‰-j≥), N-{μ≥ (an-en-´-dn, cm-P-ÿm≥), eo-e, k-c-f. a-cp-a-°ƒ: P-\m-¿-±-\≥ (Im-\-dm _m-¶v, Ip-∂pw-ssI), eX, c-Pn-X, kv-an-X, hnt\m-Zv, Kw-Km-[-c≥, ]-tcX-\m-b ]p-jv-]-cm-P≥.

ap-l-½-Zv

Ip-ac - \ - √ - q¿: A-°n-ØØv ]-Sn- Im-fn (77).

Iq-Øp-]-d-ºv: ap-S-∏-Øqcn-se aT-]p-c-bv-°¬ ho´n¬ Ip-∂p-Ω¬ \m-Wp (75). `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: iym-a-f, i-io-{μ≥, Kw-Km-[-c≥, c-Lp-\mY≥, ssi-e-P, ]-tc-Xbm-b hn-em-kn-\n. a-cp-a°ƒ: jo-e, I-a-em-£n, tdm-P, Zm-k≥, A-NypX≥, \-μ-\≥.

lw-k- lm-Pn -

th-ep-¡p-«n

tZ-h-In -

_o-cm-_n D-½

ap-kv-X-^-

^m-¯n-a-¡p-«n

B-en-¡p-«n

Ip-ª-l-½-Zv- lm-Pn

A-cn-{º: ]m-e-Øn-߬ ]m-Wm-fn lw-k- lm-Pn (53). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-Z-J-Øp-√ (Pn-±), \-ko_, a-iv-lq-Jv, Xzm-en-l ^¿-l-Øv, A-ao≥, ap-_md-°, ^m-Xzn-a-\q-d, lp-kv\, C-kv-lm-Jv. a-cp-a-°ƒ: \u-jm-Zv (dn-bm-Zv), d-Du-^v. k-tlm-Z-c-߃: kn-±o-Jv (Pn-±), ^m-Øn-a, C-Ωp-´n.

h-≈n-°p-∂v: I-cp-a-c°m-Sn-\p k-ao-]w ]p-\Øn¬ th-ep-°p-´n (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: jm-Pn (ku-Zn), kPo-h≥, k-P-b≥, j-\nP. a-cp-a-°ƒ: an-\n, doØ, c-ay, ]-tc-X-\m-b hnP-b≥ F-∂ a-Wn. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v.

h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ I-f-cn-∏-d-ºn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b A-hp-™n-°m-´v Ip™n-t°m-cp-hn-s‚ `m-cy tZ-h-In (84). a-°ƒ: X¶w, N-{μ≥, kp-Ip-amc≥, ap-c-fo-[-c≥, hn-Pb≥, ]-tc-X-\m-b them-bp-[≥. a-cp-a-°ƒ: ku-an-\n, \m-cm-b-W≥, hn-im-e, Ko-X, hn-P-b-e£v-an, kn-‘p.

Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdm-Un-\p k-ao-]w ]tc-Xm-b ]m-≠n-I-ime-I-Øv ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy _o-cm-_n D-Ω (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-_mh, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d-, a-Po-Zv. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se F-´n-\v \-S-°m-hv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

c-≠-Øm-Wn: Nn-‰mWn-bn-se ]-tc-X-\m-b X-®-]-d-ºn¬ ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ ap-kv-X-^ (40). am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω-°p´n. `m-cy: Xm-ln-d. a°ƒ: ^m-bn-kv, ap-^oZ. k-tlm-Z-c-߃: C{_m-lnw, \m-k¿, lwk, J-Zo-P, B-bn-i, ssk-\-_, k¬-a.

s]-cp-h-≈q¿: \-Sp-°-c \º≥-Ip-∂-Øv ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a-°p-´n (70). a°ƒ: _-o-cm≥-Ip-´n, a-Ω-ZvtIm-b, A-en (C-cp-h-cpw Pn-±), \-_o-k, a-dn-bp-Ω, _n-cn-bp-Ω-. a-cp-a-°ƒ: JZo-P, lm-P-d, A-øq-_n, lw-k, A-_q-_-°¿, Pwjo-Zv, lw-k. a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10.30\v ap-S-°n-bn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

In-gn-t»-cn: ap-≠w-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ ]p¬-]-d-º≥ sIm-‰n-°p-gn-bn¬ B-en°p-´n (63). ap-≠w-]-d-ºv A≥-A≥-km¿ A-K-Xn A-\m-Y-a-μn-cw d-ko-h-dmbn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿, C-kv-amCu¬, l-^v-k-Øv. a-cpa-°ƒ: ^-ko-e, dw-e, A-–p-∂m-k¿. k-tlm-Zc≥: ho-cm≥-Ip-´n ap-kveym¿.

tIm-Uq¿: ]p-fn-bm-´pwIp-fw s\-®n-Ø-S-Øn¬ Ip-™-l-Ω-Zv- lm-Pn (71). `m-cy: ]m-Øp-°p-´n. a°ƒ: A-–p¬ -d-jo-Zv, \p-kv-d-Øv, k-Pv-\. a-cpa-°ƒ: A-–p, A-_q_-°¿, ku-Z. J-_-d-S°w C∂p cm-hn-se 8.30\v ]p-fn-bm-´pw-Ip-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

Im-fn

\-^o-k

]q-ap-Ip-«n D-½

N-ß-cw-Ip-fw: sN-dp-h√q¿ Io-]m-´-bn¬ ]-tc-X\m-b _m-∏p-hn-s‚ `m-cy \-^o-k (70). a-°ƒ: Pao-e, k-^n-b, dp-Jn-b, apl-Ω-Zv, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, C-Jv_m¬, dw-e, ssl-t{Zmkv, A-kbv-\m¿.

F-c-aw-K-ew: sh-fn-b-t¶mSv ]-g-™n ]-tc-X-\m-b h-´-∏-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy sIm-g-°m-\n¬ ]q-ap-Ip-´n D-Ω (85). a°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en (a-teky), dw-e, A-eo-a. a-cp-a°ƒ: A-–p-d-ln-am≥, Ip-™n-tam≥, ssa-aq-\.

cm-a-N-{µ³-

D-½À- lm-Pn -

^m-¯n-a -

aq-k -ap-kv-eymÀ

k-Po-hv -

i-io-[-c³-

sh-´-Øq¿: \n-c-∂-]-dºv ]m-e-Øn-߬ D-Ω¿ lm-Pn (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, lwk,B-bn-i, J-Zo-P, P-aoe, d-lv-a-Øv.

tIm-´-°¬: s]m-´n-∏m-d C-cp-ºp-gn A-h-dm≥-Ip´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (80). a-°ƒ: ssk-\-_, ap-l-Ω-Zv, _n-cn-bm-ap, DΩp-Ip¬-kp, dp-Jn-b, \Zo-d.

F-S-cn-t°m-Sv: Np-S-e-∏m-d No-\n-∏-Sn Ip-f-Øp-ho´n¬ aq-k ap-kv-eym¿ (62). `m-cy: Ip-™m-ØpΩ. a-°ƒ: iw-kp-±o≥, A-^v-k-Øv, k-^n-b.

s]-cp-¥n-cp-Øn: ]p-fnbm-en¬ k-Po-hv (44). amXm-hv: X-¶-Ωp. k-tlm-Zc-߃: cm-P≥, `m¿-Kh≥, A-\n, ku-Zm-an-\n, {]-ko-Z.

]-c-∏-\-ßm-Sn: F-≥.kn.kn tdm-Un-se X-´m-cpI-≠n i-io-[-c≥ (43). `mcy: {]-ao-f. a-°ƒ: tkm-\, km-bq-Pv. k-tlm-Z-c-߃: kp-μ-c≥, hn-P-b≥, {]-Zo]v, a-t\m-Pv-Ip-am¿, Zn-eo-Pv.

A-¯m-Wn-bn ss_-¡n Sn-¸dn-Sn-¨v Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p s\-Sp-ºm-t»-cn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ B-ep-h A-Øm-Wn P-Mv-j-\n¬ ss_°n¬ Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm{X-°m-cm-b Z-º-Xn-Iƒ a-cn-®p. aq-°∂q¿ tIm-°p-∂v a-W-∏m-´p-Nn-d ho-´n¬ cm-a-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ in-h-Zm-kv (50), `m-cy _n-μp (47) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS-bm-bncp-∂p A-]-I-Sw. A-Øm-Wn ho-c-l-\p-am≥ t£-{XØn¬ Z¿-i-\w I-gn-™v a-S-ßp-∂-Xn\m-bn sN-ß-a-\m-Sv tdm-Un¬-\n-∂p tZio-b-]m-X-bn-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\n-sS B-ep-h `m-K-Øp-\n-∂v A-¶-am-en `m-KtØ-°v h-cp-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tem-dn-°-Snbn-te-°p sX-dn-®p-ho-W in-h-Zm-kpw _n-μp-hpw kw-`-h-ÿ-e-Øp h-®p Xs∂ a-cn-®p. Sn-∏¿ tem-dn \n¿-Øm-sX

s{S-bn-\n- Hm-Sn-¡-b-dp¶-Xn-\nsS ]m-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p

Xr-iq¿: s{S-bn-\n-te-°v Hm-Sn°-b-dp-∂-Xn-\nsS sd-bn¬th Po-h-\-°m-c≥ ]mfØn¬ ho-Wp a-cn-®p. sIm-c-´n kz-tZ-in ]p-Xn-tb-S-Øv ho´n¬ in-h-Zm-kv (58) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sNss∂-˛-B-e-∏p-g F-Iv-kv-{] n-¬ tk-e-tØ-°p t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ in-h-Zm-kv `m-cy-°v Nm-b- hm-ßm≥ Xr-iq-cn¬ C-d-ßn. tijw s{S-bn≥ ]pd-s∏-Sm≥ \oßp-∂Xv I-≠v Hm-Sn-°-b-dp∂-Xn-\n-sS-Im¬-sX-‰n ]m-f-Øn-te-°v ho-gpI-bm-bncp∂p. Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. sd-bn¬-th-bp-sS tk-ew Un-hn-j-\n-se No-^v Im-‰-dnMv Hm-^nk-dm-bncp∂p in-h-Zm-kv.

in-h-Zm-kv _n-μp t]m-bn. ÿ-e-sØ-Øn-b t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂m-Wv ar-X-tZ-l-߃ B-ep-h Pn-√m K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. ]n∂o-Sv t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ar-X-tZl-߃ _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-SpØp. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p X-ø¬-°-S \-SØn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p in-h-Zm-k≥. hnZym¿-Yn-I-fm-b hn-jv-Wp, ssh-im-Jv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sI-.F-kv-.B¿-.Sn-.kn-. _ pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. No-cm¬ F-∂n-h-cm-Wp a-°ƒ.sIm-®p-Ip-Sn-bn¬ th-em-bp-[-s‚ a-I≥ A-\p (23) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30Hm-sS kp¬Øm≥ _-tØ-cn-°-Sp-Ø sXm-Sp-h-´n-bnem-Wv A-]I-Sw. DS≥ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se kz-Im-cy Øn-bXmbn-cp∂p C-cp-h-cpw. ss_- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. °n¬ bm-{XsN-ø-sh tdm-U-cn-In-se a-c-ØnenSn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ccp-h-sc-bpw k-ao-]-sØ kz-Im-cy tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-sb Ip-f-Øn¬ a-cn-® \-n-e-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw {io- I-s≠-Øn. I-t°m-Sn tkm-]m-\w tIm-fn-tbm-´p-Xm-gw Pn-Øns\ c£n-°m-\m-bn-√. X-e-bv-°v ]-tc-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy c-a-Wn(60)s\ km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ km≥-t{Sm ]m-e- bm-Wv Ip-f-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-\m-cn°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn- ˛-Xn-cp-h-Æq-cn-se Ip-f-Øn-em-Wp I-s≠-Øn-b-Xv. Cse cm-hn-se 8.30\v \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc I-≠-Xv. In¬-k-bn-em-Wv. Nn-‰q¿ t]m-en-kv tI- ∂]-∂n-b-¶-c t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. t]m-kvsk-Sp-Øp. ‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw kw-kv-I-cn-®p.

_Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ss_-¡v a-c-¯n-en-Sn-¨v 15-Im-c³ a-cn-¨p Nn-‰q¿: \n-b-{¥-Wwhn-´ ss_-°v a-cØn-en-Sn-®v 15 Im-c≥ a-cn-®p. Hcmƒ°v ]cn-t°-‰p. Ip-g¬-a-μw Nm-Ø≥-tIm-Sv Nn-X-en I-√m-b-Ip-fw Ip-´-∏-s‚ a-I≥ {io-Pn-Øv (15) B-Wv a-cn-®-Xv. s\-∑m-d X-¶-cm-Pn-s‚ a-I≥ km≥-t{Sm(23)hn\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 11.45Hm-sS ao-\m-£n-]p-cw C-μn-cm\-K¿ tIm-f-\n-°p k-ao-]-Øm-bncp∂p A-]I-Sw. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ hn-cp-∂n-s\-

Ip-f-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

`m-cy-bp-sS Im-ap-I-s\ `À-¯m-hv sh-«n-s¡m-¶p Nm-e-°p-Sn: `m-cy-bp-sS Im-ap-Is\ `¿-Øm-hv sh-´n-s°m-es∏SpØn. -sIm-c-´n ]m-d-°q-´w ]pXp-t»-cn B‚-Wn F-∂ B≥{Uq-kn(51)-s\-bm-Wv-hm¬-∏m-d kz-tZ-in- Im-in-c-∏-d-ºn¬ a-lmtZ-h≥ (47)- sh-´p-I-ØnsIm-≠v sIme-s∏Sp-Øn-b-Xv.C-∂-se D-®-bv°v ]m-d-°q-´sØ a-c-Who-´n-se-Øn-b B≥{Uq-kn-s\ hn-fn-®psIm≠pt]m-bn ssI-bn¬ I-cp-Xn-b sh-´p-I-Øn-bp-]-tbm-Kn-®v h-Ih-cp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.h¿-j-߃-°p ap-ºv sIm-c´n-bn-se-Øn-b a-lm-tZ-h≥, ]md-∏-Iq-´-Øm-bncp∂p Xma-kn®n-cp-∂-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mb a-lm-tZ-h-\pw Hm-t´m ss{Uh-dm-b B≥-{Uq-kpw kp-lrØp-°-fm-bn-cp-∂p.- ho-´n-se

B≥-{Uq-kv \nXyk-μ¿-i-I-\m-b B≥-{Uqkv, a-lm-tZ-h-s‚ `m-cy-bp-am-bn A-Sp-∏-Øn-em-bn.- C-h¿ X-Ωn¬ A-hn-l-X_-‘-ap-≠m-bn-cp-∂Xm-bn ]-d-bp-∂p.- -am-k-߃-° ap-ºv a-lm-tZ-h-s‚ `m-cy B≥{Uq-kn-s\m-∏w \m-Sp-hn-´n-cp-∂p.-

a-lm-tZ-h≥ ]n∂oSv t]m-en-kn-s‚ km-∂n[y-Øn¬ \-S-∂ H-Øp-Xo¿∏n¬ a-lm-tZ-h-≥ `m-cy-sb Iq-´ns°m-≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p.alm-tZ-hs\ t]m-eo-kv a-Wn°q-dp-Iƒ-°p-≈n¬ X-s∂ ]n-SnIq-Sn.-

sXm«n-en Igp¯v Ip-Sp-§n _me³ a-cn-¨p Nn-‰q¿: sXm´n-en¬ I-fn-°p-∂Xn-\n-sS IgpØv IpSpßn H-ºXph-b- p-Im-c≥ a-c-n-®p. k-{Xw _u-kv-X Hm-¿^t\-Pn-se Po-h\-°m-c-\m-b _m-_p-hn-s‚ aI≥ kp-\n¬ B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N sshIo´v \m-ev aWn-tbm-sS Hm¿^-t\-Pn-emWv kw-`-hw. km-cn-sIm-≠v D-≠m-°n-b sXm´n-en¬ I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS km-cn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn izmkw ap-´n a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂psh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. sImgn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn. Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sNbvXp.

I-gn-™ Zn-h-kw h-fm-t©-cn-bn¬ temdn-bpw ss_-°pw Iq-´nbn-Sn-®p-≠m-b A-]-IS-Øn¬ a-cn-® Io-tg-sXm-Sn A-\n¬-Ip-am¿ (38)

A-\-kv-Xo-ky \ÂInb ]n©p-Ipªv a-cn-¨p h-S-°m-t©-cn: i-kv-{X-{In-b-°m-bn A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b H-cp h-b- pIm-c≥ a-cn-®p. Im-™n-c-t»-cn sN-º≥]-Sn X-Wn-®n-b-Øv ho-´n¬ a-Rv-Pp-\mYv-˛-\o-Xp Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-a-I≥ {]W-hv B-Wv a-cn-®-Xv. h-S-°m-t©-cn Hm´p-]m-d-bn-se Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 9.-30Hm-sS B-bncp-∂p kw-`-hw. B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-Xcp-sS A-\m-ÿ-bm-Wp a-c-W-Im-c-Wsa-∂m--tcm-]n®v _‘p-°ƒ Bip-]{Xn-bn¬ _l-fw-h®p. aq-{X-X-S- w-aq-ew Nn-In¬-k tX-Snb Ip-´n-°v i-kv-{X-{In-b \-S-Øm≥ tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp∂p. CXn-\mbn A-\-kv-Xo-ky \¬Inb D-S-≥ Ip-™v O¿-Zn-®v A-h-i-\mbXns\ XpS¿∂v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶n-epw

a-c-Ww ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-t∏mƒ Ip™v O¿-Zn-®-tXm-sS `-£-Wm-h-in-„߃ A-∂-\m-fØn¬ Ip-Sp-ßnb-Xm-Wv a-c-WIm- c - W - s a- ∂ mWv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ hn-iZo-I-c-Ww. t]mÃv-tam¿-´w dnt]m¿-´v ]p-d-Øp-h-∂m-te b-Ym¿-Y Im-c-Ww hy-‡-am-hq. sshIo´v ap-f¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnemWv t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b-Xv. 12 Zn-h-kw ap-ºm-Wv {]-W-hn-s‚ H∂mw-]n-d-∂mƒ B-tLm-jn-®-Xv.-

ss_-¡n _-Ên-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p ]-ø-∂q¿: G-gn-a-e Ip-cn-ip-ap-°n¬ _ n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b bp-hmhv a-cn-®p. cm-a-¥-fn I-t√-‰p-I-S-hn-se F≥ hn {]-km-Zv F-∂ {]-im-¥≥ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS-bm-bncp∂p A-]-I-Sw. ss_°n¬ IqsSbp-≠m-b ]p-∂-°-S-hn-se I-e-i-°m-c≥ ]-hn-{X(50)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. tPm-en-ÿ-e-Øp-\n-∂v ss_-°n¬ a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂p Ccp-hc - pw. cm-a¥ - -

fn-bn-se tdm-Un-te-°p I-b-d-sh F-´n°p-fw `m-K-tØ-°v t]m-hpIbm-bncp∂ kz-Im-cy-_k - v C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. X-eb - v° - p Kp-cp-Xc]-cn-t°-‰ {]-im-¥s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. cm-a¥-fn I-t√-‰pw-I-S-hnse ]-tc-X\ - m-b Sn hn N-¥p-hn-s‚-bpw F≥ hn Ip-™m-Xn-bpsS-bpw a-I\ - m-Wv {]-im-¥≥. `m-cy: \nj. a-°ƒ: in-h{- ]-km-Zv, iymw-{]-km-Zv.

h-≠q¿: sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn _- pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. a-™ƒ-∏m-d am-ºm-bn a-c-°m-dn-s‚ a-I≥ ss^dq-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ Ip-∂p-Ω¬ aplvv-kn≥, ]-d-ºm-S-Øv ssj-Pp F-∂n-h-sc s]-cn¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sNm-hm-gv-N cm-{Xn 12 a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. tIm-´-b-Øp-\n-∂p _mw-•q-cn-te-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ _-kv Xn-cp-\m-hm-b-bn¬ \n-∂p a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂ ss^-dq-kpw kp-lr-Øp-°-fpw k-©cn-® ss_-°nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw ss^dq-kns\ c-£n-°m-\m-bn-√. am-Xm-hv: j-l¿-_m≥. k-tlm-Z-c-߃: Z¿-_m-kv, j-_v-\.

c−v A\y-kw-Øm\ sXmgn-em-fn-IÄ sI«nS-¯n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿/Ip-‰-n-∏p-dw: ae-∏pdw Pn√-bn¬ c≠n-S-ß-fn-

embn c≠v A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnIƒ tPmen-°n-sS sI-´n-S-Øn¬-\n-∂p ho-Wp- a-cn-®p. Xncqcnse _lp-\ne sI´n-S-Øn¬ \n∂p hoWv _wKmƒ kztZ-inbpw Ip‰n-∏p-dsØ hoSn\p apIfn¬ \n∂p-hoWv _nlm¿ kztZ-in-bp-amWv acn-®-Xv. Xncq-¿ B-en≥-Np-hSn¬ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ _-lp-\n-e- tlmw kv-‰-Uv l-u-kn-Mv A-]m¿-´vsa‚n\v ap-I-ƒ\n-e-bn¬ \n-∂p hoWv _w-Kmƒ Hud kz-tZ-in a-lv-Pq-Zv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sSbmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. X-e°-S-Øq-cn-se kz-Im-cy an-kv-Xy-Ip-am¿-kn-M v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. ar-XtZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. C∂p t]m-kv-‰v-tam¿-´w sNøpw.Ip-‰-n-∏p-dØv C-cp-\n-e-sI-´n-S-Øn-¬ s]-bn‚n-Mv tPm-en sN-øp-∂-Xn-\n-sS sX-∂nho-Wv _nlm¿ kztZ-in-bm-b an-kv-Xy-Ip-am¿-kn-M v(18) B-Wv a-cn-®-Xv. C-cp-\n-e-ho-Sn-s‚ ap-I-fn¬ sI-´n-b I-b-dn¬ Xq-ßn\n-∂v s]-bn‚ v sN-øp-I-bm-bn-cp-∂ an-kv-Xy-Ip-am¿kn-Mv N-hn´n \n∂n-cp∂ I-b-dn¬-\n-∂p Im¬-sX∂n Xm-tg-°p ho-gp-∂-Xn-\n-sS Xq-ßn-\n-∂ I-b¿ Igp-Øn¬ Ipcp-ßpI-bm-bn-cp-∂p. Xn-cq-cn¬-\n-s∂Øn-b A-·n-i-a-\-tk-\ Ip-cp-°-gn-s®-Sp-Ø-t∏m-tgbv-°pw a-cn-®n-cp-∂p. C-∂-se D®I-gn™v aq-∂p-aWn-tbm-sS Ip-‰n-∏p-dw a-√q¿I-S-hn-\p k-ao-]-sØ aW-°p-∂-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Ip-‰n-∏p-dw Fkv.sF Sn a-t\m-l-c≥ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw Xn-cq¿ Pn-√m- Bip-]-{Xn-bn-¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\-b-®p.

tXmWn adnªv acn¨ bphm-hnsâ a¿n¯v J-_-d-S-¡n

h-≈n-°p-∂v: I-S-ep-≠n-∏p-g-bn¬ tXm-Wn-a-dn-™v apßn-a-cn-® sN-Ω-tßm-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ ap-Po-_v d-lvam-s‚ (33) a-øn-Øv J-_-d-S-°n. Xn¶-fm-gv-N ssh-Io-´v ho-Sn-\-Sp-Ø ]p-g-bn¬ ao≥- ]n-Sn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp∂p ap-Po-_v ap-ßn-a-cn-®-Xv. A-·n-i-a-\-tk-\-bpw \m-´p-Im-cpw \-S-Øn-b Xn-c-®nen¬ sNm-hm-gv-N D-®-bv-°m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-w sNbvX arX-tZlw C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-aWn-tbm-sS ]-≈n-∏-Sn hm-e-bn¬ Pp-am-a-kv-Zn¬ h≥ P-\m-h-en-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ J-_-d-S-°n. Pp-ama-kv-Pn-Zv J-Øo-_v ap-l-Ω-Z-en k-Jm-^n aønØv \-akv-Im-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v, a¬-ky-sØm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ D-Ω¿ H-´p-Ω¬, ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Ip-∂p-Ω¬ \n-km¿ ]-tc-X-s‚ h-k-Xn k-μ¿-in-®p. ap-Po-_v d-lv-am-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v [-\-k-lm-bw e-`y-am-°-W-sa-∂v Fkv.-Un.-]n.-sF h-≈n-°p-∂v ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´p.

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

t]-cm-{º: Ip-‰ym-Sn∏p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bphm-hv ap-ßn-a-cn-®p. ]m-tecn-bn-se Im-hp-¶¬ aoج c-Po-jv (32) B-Wv C-∂-se A-dp-]m-´n¬ I-Shn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. D-®-bv-°p Ip-fn-°m≥ t]m-b c-Po-jn-s\ Im-WmXm-b-Xns\ XpS¿∂v Xnc®n¬ \S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t]-cm-{º-bn¬ \n-s∂-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kmWv A-©pa-Wn-tbmsS ]p-g-bn¬ \n-∂p ar-X-tZ-lw ]p-dsØ-Sp-ØXv. t]-cm-{º Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-® ar-X-tZ-lw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam-¿-´-Øn-\m-bn ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°-b-®n-´p-≠v. ]n-Xm-hv: Ip∂p-Ω¬ _m-e-Ir-jv-W≥. am-Xm-hv: Pm-\p. `m-cy: ]pjv-]. a-I≥: A-`n-\-μv.

bp-h-Xn ]p-g-bn Nm-Sn acn¨p

^-tdm-°v-: Nm-en-bm¿ ]p-gbn¬ Nm-Sn bp-h-Xn Po-hs\m-Sp-°n. I-√w-_m-d Ijm-b-]-Sn Ip-‰n-]-Sn ]-tc-X\m-b i-in Ip-am-dn-s‚ `mcy k-Pn-X(32)bm-Wv a-cn®Xv. C-∂-se D-®-°v 12\v ^tdm-°v- ]-g-b ]m-e-Øn¬ \n-∂p ]p-g-bn-te-°v- NmSnb bph-Xnsb \m-´p-Im¿ I-c-s°-SpsØ-¶nepw c£n-°m\m-bn-√. a-°ƒ: A-iz-¥v, B-Zn-Xy.

P-´p hÀ-Ko-I-c-W im-kv-{X-Ú-³ tUm. \-tc-{µ-\v hn-StIm-gn-t°m-Sv: B-bn-c-Øn¬∏cw ]-cm-ZI-S-∂-ep-I-sf im-kv{X-tem-I-Øn-\p ]-cn-N-b-s∏-SpØn-b P-¥p h¿-Ko-I-c-W im-kv{X-⁄≥ {]-^. Sn kn \-tc-{μ\v (69) \-K-cw hn-S-sNm-√n. k¿ho-kn¬-\n-∂v hn-c-an-®-ti-jw aq-∂p-h¿-j-am-bn kp-thm-f-Pn°¬ k¿-th Hm-^v C-¥y-bp-sS tIm-gn-t°m-Sv tI-{μ-Øn¬ K-thj-W-]-≤-Xn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw\¬-In h-cp-∂-Xn-\n-sS sNm-Δmgv-N Pm-^¿-Jm≥ tIm-f-\n-bn-se ^v-fm-‰n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. \m-ep-]-Xn-‰m-≠v \o-≠ K-thj-W-Øn-\n-sS 1050 ]p-Xn-b C\w ]-cm-Z-I-S-∂-ep-I-sf-bm-Wv \-tc-{μ≥ im-kv-{X-tem-I-Øn-\v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. \m-\qtdm-fw K-th-j-W -{]-_-‘߃ cm-Py-Øpw hn-tZ-i-Øp-ap-

≈ tP-W-ep-I-fn¬ {]-kn-≤o-Icn-®n-´p-≠v. C-¥y≥ j-Uv-]-Z-h¿Ko-I-c-W im-kv-{X-im-J-bp-sS ]n-Xm-sh-∂v A-dn-b-s∏-Sp-∂ tUm. Fw F-kv a-Wn-bp-sS Iogn¬ 1967-¬ _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cpZw t\-Sn-b-ti-jw 1975-¬ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬-\n∂v tUm-Œ-td-‰v t\-Sn. ]n-∂o-Sv A-

hn-sS-Ø-s∂ A-[ym-]-I-\m-bn tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. ]-Øv im-kv-{X-{K-Ÿ-ß-fp-sS c-N-bnXm-hm-Wv. Im-en-°-‰v, a-lm-flmKm-‘n k¿-h-I-em-im-e-I-fn-se Aw-Ko-I-cn-® dn-k¿-®v ssK-Umbncp∂p. H-t´-sd _-lp-a-Xn-Iƒ-°v A¿-l-\m-bn-´p-≠v. 2000-¬ C¥y≥ A-°m-Z-an Hm-^v k-b≥kv B-Po-h-\m-¥- s^-tem Bbn B-Z-cn-®p. C-¥y≥ h¿-Ko-I-cW-im-kv-{X-Øn-\v tI-{μ-k¿°m¿ \¬-Ip-∂ ]-c-tam-∂-X- _lp-a-Xn-bm-b Pm-\-InA-Ωmƒ ]p-c-kv-Im-cw tI-{μ-]-cn-ÿn-Xna-{¥m-e-bw 2004-¬ \-tc-{μ-\v kΩm-\n-®p. hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn-se hn-hn-[ s^-tem-jn-∏p-Iƒ, 2008se kz-tZ-in- im-kv-{X-tIm¨-{Kkv ]p-c-kv-Im-cw F-∂n-h-bv-°pw

A¿-l-\m-bn. e-≠-\n-se {_n-´ojv ayq-kn-bw, A-ta-cn-°-bn-se kv-an-Xv tkm-Wn-b≥ C≥-Ãn-‰yq´v F-∂n-hn-S-ß-fnepw K-th-jWw \-S-Øn-bn-´p-≠v. tI-{μ h\w-]-cn-ÿn-Xn-a-{¥m-e-bw, kpthm-f-Pn-°¬ k¿-th Hm-^v C¥y, kn¬-°v t_m¿-Uv F-∂n-hbp-sS K-th-j-W D-]-tZ-i-I-kan-Xn Aw-K-am-bn-cp-∂p. \-tc-{μs‚ K-th-j-W-{]-h¿-Ø-\-߃°p-≈ B-Z-c-hm-bn 2006¬ tImgn-t°m-Sv B-ÿm-\-am-bn {]-^. Sn kn \-tc-{μ≥ {S-Ãv {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßnbncp∂p. `m-cy: aw-K-fm-`m-bv (dn-´. A[ym-]n-I). a-°ƒ: t_m-_n B¿ ta-t\m≥ (F≥-Pn-\n-b¿, _mw•q¿), c-Rv-Pn-Øv B¿ ta-t\m≥ (k-_v- F-Un-‰¿, ssSw-kv Hm-^v C-¥y, _mw-•q¿).


6

thÀ-]mSv

kozhikode

2 P\p-hcn 2014 hymgw

sXm«n-en Igp¯v Ip-Sp-§n H-¼-Xp h-bÊp-Im-c³ a-cn-¨p lm-P-d

B-dp-a-I³ Ir-j-W v ³

s]-cn-tßmw: sN-ºp-√m™n-bn-se tN-°n‚-IØv lm-Pd - (75). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b C-{_mlow. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp™n (X-´p-Ω¬), kn-≤oJv (ku-Zn), Ip¬-kp, ssa-aq-\, C-kva - m-Cu¬, B-bn-i, l-^vk - Ø - v, ]tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. a-cp-a° - ƒ: e-Øo- ^v, _-jo¿, A-–p-√, k^n-b, B-bn-i, Ip-™man-\, a-dn-bw, ]-tc-X\ - m-b A-–p¿d-lvam≥. ktlm-Zc - ß - ƒ: l-ΔD - Ω - , ]-tc-Xc - m-b A-_q-_°¿, A-–p-√.

]-√» - \ - : \o-tcm-tIm-Sv ho´n¬ ]-tc-X\ - m-b B-dp-aI≥ Ir-jvW - ≥ (60). `mcy: ]-tc-Xb - m-b e-£va - n. a-°ƒ: hn-\p, _n-μp, knPp. a-cp-a° - ƒ: I-Æ≥, tam-l\ - ≥, Zo-]. k-tlm-Zc-߃: ]-ci - p-cm-a≥, ]-¶Pw.

a-dn-bp-½

Nm-an

ap-l-½-Zv

cm-a-N-{µ³-

sIm-√-t¶m-Sv: B-cy-a-e I-fn B-Nm-cy≥ ]-ø-eq¿ ap-°¿-»≥-Ip-∂v Nm-an (88). `m-cy: ]-tc-X-bm-b s]m-∂p. a-°ƒ: a-Wn, DÆn-Ir-jv-W≥, e-£v-aW≥. a-cp-a-°ƒ: B-dp-apJ≥, im-¥.

D-cp-h-®m¬: tIm-fm-cn I-S-∏p-dw lu-kn¬ tNm-e-bn¬ ap-l-Ω-Zv (56). ku-Zn-bn¬ hym]m-cn-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: J-Zo-P. `m-cy: Fw kn d-kn-b. a-°ƒ: d-aok, d-Po-\, dn-bm-kv. a-cpa-°ƒ: ]m-d-Ω¬ A-iv-d^v, \u-^¬ (ku-Zn). k-tlm-Z-c-߃: sam-bvXq-´n, l-ao-Zv, e-Øo-^v, d-low (\m-ep-t]-cpw ku-Zn), d-Du-^v (bp.F.C), A-ko-kv, ^m-Øn-a, ssk-\-_.

Ip-a-c-\-√q¿: A-tΩ-‰n°-c In-g-t°-°-c h-f∏n¬ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ F-∂ Ip-´≥ -\m-b¿ (75). `m-cy: Ip-™n-e-£v-an AΩ. a-°ƒ: tl-a-e-X, tZh-bm-\n. a-cp-a-°ƒ: P-Kμo-hm-k≥, i-io-{μ-c≥.

]-ø∂ - q¿: I-≠w-¶m-fn sl¬-Øv sk‚-dn-\v Ing-s° a-μy-Øv Im¿-Xymb-\n (67). `-¿Ø - m-hv: Fw ]n Ip-™∏ - ≥. a-°ƒ: Ko-X, a-t\m-lc - ≥, kXy≥, A-Pn, P-b{- io, ]hn-{X≥, _m-_p. a-cp-a°ƒ: hn-Pb - ≥, \n-j, Ia-e, jo-P, I-cp-Wm-Ic≥, kp-hn-X, tc-jva - .

Ip-Sp-°n-sam-´: ]n kn lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b I-e-¥-s‚-bpw B-bnibp-sS-bpw a-Iƒ a-dn-bpΩ (65). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b aq-k-°p-´n. a-°ƒ: \_o-k, \u-jm-Zv (Kƒ^v), ap-l-Ω-Zv, d-jo-Zv, dao-kv (Kƒ-^v). Pm-\-In-b-½ a-cp-a-°ƒ: Jm-en-Zv, _msN¿-∏p-ft- »-cn: Hm-ß\p, \-ko-d, kp-l-d, l√q¿ I-≈m-Sn-]‰ - cm-a\ - n_o-_. k-tlm-Z-c-߃: °-c Im-´m-fØ - v ]-tc-X\ - m- am-b≥-Ip-´n (dn-´. kb c-ma - ≥-\m-bc - p-sS `m-cy b‚n-Ãv, `m-`m A-t‰m-ansh-s≈m-]p-≈n I-fIv dn-k¿-®v sk‚¿), AØn¬ Pm-\I - n-bΩ - (85). –p-√-°p-´n, aq-k, J-Zoa-°ƒ: cm-aI - r-jvW - ≥, c-a- P, A-l-Ω-Zv, A-–p¿-dWn, c-ho-{μ≥, {]-k∂ - , lvam≥. t{]-aI - p-am-cn. a-cp-a° - ƒ: A-½p t{]-aI - p-am-cn, hn-iz-\mY≥, tKm-]n-\m-Y≥, ]-tc- Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥X-\m-b \m-cm-bW - ≥-Ip-´n. cn hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w c-tbm-c-Øv hoIm-fn ´n¬ Im-cm-bn A-Ωp Ip-ac - \ - √ - q¿: A-°n-Ø(77). Øv ]-Sn- Im-fn (77). aA-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k°ƒ: a-Wn-IW - vT≥ (No- tlm-Z-c-߃: \m-cm-b^v tIm-ta-gvk - ¬, sd-bn¬- Wn, ]m-dp So-®¿, ]-tc-Xth, Im-en-°‰ - v). a-cp-aI - ƒ: c-bm Iu-kn, I-cp-W≥, {io-P. _m-e≥, e-£v-an So-®¿.

ap-l-½-Zv

sF-kp-½

\m-cm-b-W³

tc-Wp-I-

Ip-a-c-\-√q¿: F≥Pn\ob¿ tdm-Uv a-Zv-d-kbv°v k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ H-d-hn¬ ap-l-ΩZv F-∂ Ip-™n-∏ (80). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, sam-bvXo≥-Ip-´n, D-a¿, hm-∏p´n, A-jv-d-^v. Nn-bm-ap, \m-k¿, ^-{Ip-±o≥, ^m-Øn-a. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v Ad-°¬ ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

Iq-Øp-]-d-ºv: sIm-t´mØv sF-kp-Ω (73). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]-dt°m-S-\v sam-bv-Xp. a°ƒ: A-en, _o-hn, a-laq-Zv, l-\o-^, \-ko-a, ]tc-X-\m-b \-Po-_v. a-cpa-°ƒ: k-°o-\, kpsse-J, ko-\, d-kn-b, A-_p, ]-tc-X-\m-b A_q-´n. k-tlm-Z-c-߃: a-Ωp, am-b≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: tN-{μti-J-c≥ sX-cp-]m-º≈n lu-kn¬ ]m-º≈n \m-cm-b-W≥ (78). `m-cy: ]-fln-\n. a-°ƒ: k-Xo-iv Ip-am¿ (sI.Fkv.C._n tIm-gn-t°mSv), k-hn-X (A-[ym-]nI, ]-Sn-bq¿ Pn.F-®v.Fkv.F-kv). a-cp-a-°ƒ: l-co-jv (A-`n-`m-j-I≥, sIm-bnem-≠n), a-Rv-Ppj (A-kn- v sk-{I´-dn, sam-tI-cn {Km-a-∏©m-b-Øv). k-tlm-Z-c߃: cm-a≥, i-¶-c≥, \m-cm-b-Wn, ]-tc-X-\mb Ir-jv-W≥.

X-Øa - w-Ke - w-: B-dm-w] - mSw- c-ho-{μ-s‚- `m-cy- tcWp-I- (35)-.- a-°ƒ-:- tcmln-Xv,- tcm-ln-≥.-

ImÀ-Xym-b-\n

Ip-ªm-e³-Ip-«n H-Xp-°p-߬: am-th-en°p-≠v Ip-cp-Wn-b≥ s]cp-º-≈n Ip-™m-e≥-Ip´n F-∂ Ip-™m-∏p (75). `m-cy: Pm-®-°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (dn-bm-Zv), aq-k-°p-´n (Zp-_-bv), keow, a-Po-Zv, \u-jm-Zv (Pn±), kp-sse-J, _p-jv-d.

No-cp X-¦w sIm-√-t¶m-Sv: sIm-√t¶m-Sv hn sI hn-t√-Pn¬ ]-tc-X-\m-b A-∏p-Ip-´s‚ `m-cy X-¶w (76). aI≥: ap-Øp-kzm-an.

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ a\-b-Øv No-cp(81). `-¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im{º-Øv I-Wm-c≥. a-°ƒ: hn-P-b≥, cm-P≥, h¬k≥, hn-iz-\m-Y≥, Pb≥, c-Xv-\-Ip-am¿ , ]p-jv]-e-X.

A-½-Zv- lm-Pn t]-cm-{º: ]-¥n-cn-°-c ap-≠-°p-‰n-bn¬ A-Ω-Zvlm-Pn (85). `m-cy: a-dnbw. a-°ƒ: D-a¿-Ip-´n, A-–p-√, C-{_m-low, kn-dm-Pv, B-bn-i, ^mXzn-a, ku-Z, k-do-\. acp-a-°ƒ: J-Zo-P, dp-Jnb, P-ao-e, \m-^n-e, sambv-Xo≥, bq-k-^v, H-Xtbm-Øv sam-bv-Xo≥.

Ip-ªm-an ]-S-∂-°m-Sv: ssX-°-S-∏pdw sF-kv πm‚n-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b No-\-ΩmS-Øv ap-l-Ω-ZvIp-™n-bpsS `m-cy _-en-b-]o-Sn-Ibn¬ Ip-™m-an (93). a°ƒ: A-–p-√ lm-Pn (tI-c-fm Pz-√-dn, \o-teiz-cw), A-l-a-Zv ({Kmss\-‰v sS-Iv-kv-ss‰¬-kv, \o-te-iz-cw), J-Zo-P, \^o-k. a-cp-a-°ƒ: B-bni, P-ao-e, A-–p-√ lmPn, ]-tc-X-\m-b A-–p-√.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n tIm-‰-Ø-ßm-Sn ]tc-X-\m-b hn-‰m-´n¬ ambn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-ZvIp-´n (58). Zo¿-L-Im-ew hn-tZ-i-Øm-bn-cp-∂p. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: j°o-e, k-^n-b, _p-jv-d, P-ao-e, B-ky, A-kvI¿ A-en, D-ss\-kv.

Ip-ªn-¸m-¯p-½ Hm-a-t»-cn: I-≠≥-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Ip-™n-∏m-Øp-Ω (90). a-°ƒ: _o-hn, B-bnim-_n, d-km-Jv, ]-tc-Xcm-b B-an-\, ssk-\_.

N-¡n ]-´n-°m-Sv: ap-≈ym-Ip¿»n- tIm-Im-´n-se ]-tc-X\m-b tIm-Im-´v -sN-≈nbp-sS `m-cy N-°n (105).

Kw-Km-[-c³ I-¬-∏-‰: an¬-a h-b-\mSv U-b-dn ko-\n-b¿ Ko Hm-]-td-‰-dpw hn-ap-‡`-S\p-am-b I-Æq¿ sN-dp-Ip∂v Im-hn‚-cn-I-Øv KwKm-[-c≥ (63). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: tUm. A-tP-jv (k¿ køn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-dºvv), tc-jv-a. a-cp-a-I≥: {]-tP-jv.

Pm-\-In-b-½

Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥cn 14 mw ssa-en-se sImt∂m-d-bn¬ sI ]n \mcm-b-Wn (68). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b an-∂n ANyp-X≥. a-°ƒ: A-timI≥, cm-P≥, ku-an-\n. acp-a-°ƒ: i-in, _n-\n-X.

Nn-cp-X- F-S-°-c: aq-tØ-Sw a-cpX-ßm-Sv ]-tc-X-\m-b Gdmw-sXm-Sn-I Ip-©p-hns‚ `m-c-y Nn-cp-X (89). a°ƒ: Nn-∂-∏≥, A-ø∏≥, th-em-bp-[≥, _me-Ir-jv-W≥, Pm-\-In, e£-an.

a-¯m-bn

A-Uz. kn ]n D-aÀ-Ip-«n

`-c-X³

\-^o-k

C-cn-´n: a-Wn-°-S-hn-se ap-Xp-I-f-Øn¬ a-Ømbn (80). `m-cy: A-∂-Ω. a-°ƒ: {^m≥-kn-kv, tPm-k-^v, t{X-kym-Ω, tPm¨-k≥, tkm-bn, kn-‘p, ko-a. a-cp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, l-cn, jm-Pn, eq-kn, eo\.

X-e-t»-cn: Nn-d-°-c koXn-km-ln-_v tdm-Un-se tI-bo-kv _w-•m-hn¬ A-Uz. kn ]n D-a¿-Ip-´n (85). tI-bn Ip-Spw-_Øn-se ap-Xn¿-∂ Aw-Kam-Wv. kp-{]nwtIm-S-Xn P-Uv-Pn P-kv-‰n-kv hn Jmen-Zn-s‚ Pq-\n-b-dm-bn-cp∂p. X-e-t»-cn- tIm-S-Xn ]-≈n ÿm-]-Imw-K-ambn-cp-∂p. 50 h¿-j-°mew sk-{I-´-dn-bp-am-bncp-∂p. X-e-t»-cn Zm-dp- emw b-Øow-Jm-\ `m-chm-ln-bm-bn {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. `m-cy: kn F≥ J-Zo-P-_o-_n.

X-e-t»-cn: Nn-d-°-c sI.kn lu-kn¬ sI kn `-c-X≥ (69). Nn-d-°c Ãp-Uo-tbm-bn-se t^m-t´m-{K-^¿ B-Wv. X-e-t»-cn tI-c-f kvIqƒ Hm-^v B¿-´v-kv `-cWk-an-Xn Aw-K-am-Wv. Hmƒ- tI-c-f t^m-t´m-{Kt^-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. k-tlm-Z-c߃: hm-kp (\m-j\¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv h¿-°v-kv, X-e-t»-cn), {io-[-c≥ (sa-°-m-\n°v), im-c-Z, b-tim-Z.

am-Wn-bq¿: sN-dp-h-Øe \n-c-Øn‚-hn-sS Ip™p-h-f-∏n¬ \-^o-k (64). `¿-Øm-hv: s]-S-b-t¶ms´ Fw C-{_m-low. a°ƒ: sI -hn A-_vZp¬ A-ko-kv, A-_vZp¬ -d-km-Jv, J-Zo-P. acp-a-°ƒ: hn. ap-l-Ω-ZvIp-´n (tIm-b-º-Øq¿). k-tlm-Z-c-߃: ssI®p-Ω, B-kn-b, k-^nb, J-Zo-P, km-d D-Ω, ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-ZvIp-´n.

C-{_m-low

sam-b-vXo³-tIm-b

sam-d-bq¿: H-gp-Iq¿ tNme-°¬ I-°m-´p-Nm-en¬ C-{_m-low (65). hm¿-Uv ap-kv-enw- eo-Kv, a-l-√v IΩn-‰n F-∂n-h-bp-sS sshkv {]-kn-U‚ v ÿm-\߃ h-ln-®n-cp-∂p. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A_v-Zp¬- d-km-Jv, ap-Po-_v d-lv-am≥, ap-l-Ω-Zv bmko≥, ssl-dp-∂o-k, ssk-^p-∂o-k.

tIm-gn-t°m-Sv: ss\-\mwh-f-∏v A-d-_n- lu-kn¬ F≥.hn sam-bv-Xo≥-tImb (75). `m-cy-: _n-®m-Øp-Ω. a°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b (A-´n-a-dn), A-j-d-^v (a’y-sXm-gn-em-fn), kpss_-Z, d-Pp-e, dm-^n (a¬ky-sØm-gn-em-fn), Xkv-\n.

A-Ðp-Ã

A-_q-_-¡À lm-Pn I-Xn-cq¿: A-©mwssa¬ am-hn-e- ho-´n¬ A-_q-_-°¿ lm-Pn (60). `m-cy: tNm-t\m≥ k-do\, d-jo-Z _m-\p. a°ƒ: j-_m-\, j_o¿, j-_v-\w, j-_o_v, j-ao¿, jw-ko-\. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ceym-kv (Zp-_-bv), jlm≥ A-‡¿ (kuZn). k-tlm-Z-c-߃: B-_q-´n, A-l-Ω-Zv, bqkp-^v, l-k≥, lp-kbv≥, J-Zo-P, Ip-™man, Ip-™n-∏m-Ø, sF_q-´n, P-ao-e, D-a¿, kmdp, ]-tc-X-\m-b am-\p.

s{S-bn-\n- Hm-Sn-¡-b-dn-b sd-bnÂ-th Po-h-\-¡m-c³ ]m-f-¯n ho-Wp a-cn-¨p Xr-iq¿: s{S-bn-\n-te-°v Hm-Sn-°-b-dn-b sd-bn¬-th Po-h-\-°m-c≥ ]mf-Øn¬ ho-Wp a-cn-®p. sIm-c-´n kz-tZ-in ]p-Xn-tb-S-Øv ho-´n¬ in-h-Zm-kv (58) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30 Hm-sS-bm-Wv kw`-hw. sN-ss∂-˛-B-e-∏p-g F-Iv-kv-{]- n-em-Wv in-hZm-kv bm-{X sN-bvXn-cp-∂-Xv. s{S-bn-\n¬ tk-etØ-°p t]mhp-Ibm-bn-cp-∂ in-h-Zmkv `m-cy-bv-°v Nm-bhm-ßm≥ Xr-iq-cn¬ C-d-ßn. tijw s{Sbn≥ t]m-hp-∂-Xv I≠v Xn-cn-sI Hm-Sn-°b- d p- ∂ - X n- \ n- s S- b mWv Im¬-sX-‰n ]m-fØn-te-°v ho-gpI-bmbn-cp∂p. kw-`-hw I≠ k-l-bm-{X-°m¿ _-l-fwh-®m-Wv s{S-bn≥ \n¿-Øn-b-Xv. D-S-s\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t]m-kv-‰vtam¿-´w sNbv-X ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. sd-bn¬-th-bp-sS tk-ew Un-hn-j-\n-se No-^v Im-‰-dnMv Hm-^nk-dm-bncp∂p in-h-Zm-kv. aq∂pZnhkØn\nsS Xriq¿ sdbn¬th tÃj\n¬ c≠mw XhWbmWv A{i-≤aqew bm{X°mc≥ acn°p-∂Xv. 15 h¿-j-߃-°p- ap-ºv \m-´p-hn-´p-t]m-b Xn-cp-s\¬-th-en kz-tZ-in kp-`mjv t_mw-s_-bn¬ \n-∂p \m-´n-te-°v a-S-ßn-t∏mIpwhgn I-gn-™Zn-h-k-am-Wv sdbn¬th tÃj\n¬ acn®Xv. ktlmZcn°v Nmb hm-ßm≥ C-d-ßn-b-Xm-bn-cp∂p kp-`mjv.

s]-cn-tßmw: Ip-ºp-dsØ Xm-g-Øv ho-´n¬ ]te-cn Ip-™n-°-Æ≥ (88). `m-cy: sN-d-f≥ ]pXn-bho-´n¬ k-Xo-a-Wn . a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, e-fnX, c-ho-{μ≥ (Kƒ-^v), Kw-Km-[-c≥ (ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm\m-Wp ^n-k¿, s]-cn-tßmw Iq-Øp-]-d-ºv: ap-S-∏-Øq- t]m-en-kv kv-t‰-j≥), Ncn-se aT-]p-c-bv-°¬ ho- {μ≥ (an-en-´-dn, cm-P´n¬ Ip-∂p-Ω¬ \m-Wp ÿm≥), eo-e, k-c-f. a(75). `m-cy: Pm-\-In. acp-a-°ƒ: P-\m-¿-±-\≥ °ƒ: iym-a-f, i-io-{μ≥, (Im-\-dm _m-¶v, Ip-∂pwKw-Km-[-c≥, c-Lp-\mssI), e-X, c-Pn-X, kv-anY≥, ssi-e-P, ]-tc-XX, hn-t\m-Zv, Kw-Km-[bm-b hn-em-kn-\n. a-cp-a- c≥, ]-tc-X-\m-b ]p-jv°ƒ: jo-e, I-a-em-£n, ]-cm-P≥. k-tlm-Z-ctdm-P, Zm-k≥, A-Nyp߃: e-£v-an, Nm-ØpX≥, \-μ-\≥. °p-´n, Ip-™n-Ir-jvW≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]-c-iq-cnse ao-Ø-se ]-d-º-Øv ho-´n¬ sI- F P-m-\-Inb-Ω (78). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥ \-ºym¿. a-°ƒ: ]Xvan-\n, tim-`, {]-`m-hXn, l-cn-Zm-k≥. a-cp-a°ƒ: \m-cm-b-W≥, Imcm-bn hm-kp, t{]-a. ktlm-Z-c-߃: I-Æ≥ \ºym¿, ao-\m-£n A-Ω, ]-tc-X-cm-b cm-L-h≥ \-ºym¿, I-cp-Wm-I-c≥ \-ºym¿, e-£v-an-b-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂p- cmhn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

Iq-Øp-]-d-ºv: F-en-∏-‰n®n-d-bn-se km-Pn-Xm a≥-kn-en¬ ]n ]n a-Ωplm-Pn-bp-sS I≥ Ip™n-∏p-c-bn¬ A-–p-√ (62). Iq-Øp-]-d-ºn-se B-ZyIm-e C-d-®n hym-]m-cnam-[-hn ]-ø-∂q¿: s]-cp-º-bn-se bmWv. `m-cy: sI ]n kF-°m¬ am-[-hn (85). a- ^n-b. a-°ƒ: k-Pn-X, °ƒ: ao-\m-£n, im-¥. a- k-l-\m-kv, ap-l-Ω-Zv. acp-a-°ƒ: tIm-c≥, Zm-tam- cp-a-°ƒ: a-Po-Zv, ]-tc-X\m-b A-kv-I¿. Z-c≥.

ap-l-½-Zv-Ip-«n

Ip-ªn-¡-®³

\m-cm-b-Wn

Ip-ªm-bn-i s]m-∂m-\n: \-cn-∏-d-ºv ]-tc-X-\m-b tIm-eØpw-]-d-ºn¬ Ip-™n_m-h-bp-sS `m-cy Ip™m-bn-i (78). a-°ƒ: am-\p (J-Ø¿), Ip™n-tam≥ (A-Pvam≥), _o-°p-´n, kpsse-J, D-ssa-_. a-cp-a°ƒ: C-{_m-lnw ap-kveym¿, _m-h Xr-°-Wm]p-cw, _m-h (ku-Zn), ^m-Øn-Ω, kp-l-d.

A-\-kv-Xo-ky \ÂInb ]n©p-Ipªv a-cn-¨p Ip-ºn-Sn-bn¬ I-gn-™ Zn-hk - w \n-cym-Xb - m-b J-Zo-P (45)

am-[-hn Ip-μa - w-Ke - w: ]-¥o¿-∏mSw Du-emw-]S- n-°¬ ]-tcX-\m-b Nm-Øp-°p-´n-bpsS `m-cy am-[h - n (92). a°ƒ: Nm-Øp, hm-kp, KwKm-[c - ≥, th-em-bp-[≥, h¬-ke - , ]-tc-Xb - m-b ku-an-\n.

X-¦-¨³

A-l-½-ZvIp-«n

C-cn-´n: am-´-d-bn-se a-Sn°-°p-gn B‚-Wn (X-¶®≥-˛64). `m-cy: s]-ÆΩ. a-°ƒ: Um¿-fn, ^m. Un-≥-kv (ssa-kq¿), tUmƒ-^n, ss_-Pp, Um-\n. a-cp-a-°ƒ: dmWn, _n-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v am-´-d sk‚ v-ta-co-kv N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

X-e-t»-cn: I-Xn-cq¿ \memw-ssa-en-se ]n sI lu-kn¬ aq-e-°m-bv Al-Ω-ZvIp-´n (77) ]m-Inkv-Xm-\n¬ \n-cym-X-\mbn. a-°ƒ: \-^o-k, Z¿th-jv (Zp-_-bv), _p-j-d, _p-kv-Xm-\, d-ko-\. a-cpa-°ƒ: C-kv-am-Cu¬, lm-P-d, kn-dm-Pv (_-lv-dbv≥), A-ao¿, j-°o¿. k-tlm-Z-cn: ]m-Øq-´n.

cm-a-N-{µ-³ \m-bÀ a-e-∏p-dw-:- Im-hp-߬- A-`n-em-jn- ¬- Im-cpsØm-Sn-bn¬- cm-a-N-{μ-≥ \m-b¿- (78)-.- sI-.F-kv-.C._n- dn-´-. A-°u-≠v-kvHm-^o-k-dm-Wv.- `m-cy-:- kXo-c-Xv-\w.- a-I-≥:- A-Uz.]n- kn- Kn-co-jv.- a-cp-a-Iƒ-:im-¥n-.-

I-gn-™ Zn-h-kw \n-cym- b-tim-Z X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv C-SX-\m-b s]-cn-tßmw bn¬ ]o-Sn-I-bv-°v k-ao-]w \m-cm-b-W³ s]-tS-\ Hm-S-ap-´n-se - \ - m-Sv: Iq-St- »-cn]p-Xp-°o¬ Ip-am-c≥ Ip-™n-∏-d-º-Øv b-tim-Z B-Xh ∏md Rmd° - m-´v \m-cm-b(70). `¿Ø mh v : ]t cX \ mcm-a³ sN-«ymÀ W≥ (85). a-°ƒ: I-ab It ≠mØ v Ht X\ ≥. asIm-bn-em-≠n: sh-≈-d- m-£n, _m-e°m-Sv sX-cp-hn-se Xm-sg- °ƒ: ]-fl-\m-`≥, N-{μn. a- ew, ]-¶P kp-{_-lva - W - y≥, {io-P. Ip-\n cm-a≥ sN-´ym¿ (85). cp-a-°ƒ: k-Xn, cm-P≥.

h-S-°m-t©-cn: i-kv-{X-{In-b-°m-bn A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b H-cp h-b- pIm-c≥ a-cn-®p. Im-™n-c-t»-cn sN-º≥]-Sn X-Wn-®n-b-Øv ho-´n¬ a-Rv-Pp-\mYv-˛-\o-Xp Z-º-Xn-I-fp-sS G-I-a-I≥ {]W-hv B-Wv a-cn-®-Xv. h-S-°m-t©-cn Hm´p-]m-d-bn-se Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 9.-30Hm-sS B-bncp-∂p kw-`-hw. B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-Xcp-sS A-\m-ÿ-bm-Wp a-c-W-Im-c-Wsa-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. aq-{X-X-S- w-aq-ew Nn-In¬-k tX-Snb Ip-´n-°v i-kv-{X-{In-b \-S-Øm≥ tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp∂p. k-¶o¿-W-a-√m-Ø i-kv-{X-{In-bbm-sW-¶n-epw ]n-©p-Ip-™m-b-Xn\m¬ A-\-kv-Xo-ky \¬-In. D-S-s\ Ip™v O¿-Zn-®v A-h-i-\m-hp-I-bm-bn-cps∂-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. tUm. ]-c-ta-iz-c-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-Ww ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-W-hv a-cn-°m-\n-S-bm-b-Xv Nn-In¬k-bn-ep-≠m-b ]n-g-hm-sW-∂m-tcm-]n®v _-‘p-°-fpw \m-´p-Im-cpw Bip-]{Xn-bn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-sbØn-bXv kw-L¿-jm-h-ÿ-bv-°n-S-bm-°n. kw-`h-w kw_-‘n®v U-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. tPym-Xn-e-£v-an-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-hpw h-S-°m-t©-cn t]m-en-kpw A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. A-\-kv-Xo-ky \¬-In-b-t∏mƒ Ip-™v O¿-Zn-®-tXm-sS `-£-Wm-h-in-„-߃ A-∂-\m-f-Øn¬ Ip-Sp-ßn-b-Xm-Wv a-c-

W-Im-c-W-sa-∂m-Wv B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ \¬-Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. i-kv{X-{In-b-°m-bn sNm-Δm-gv-N cm-{Xn- AUv-an-‰m-hm≥ \n¿-tZ-in-®n-cp-s∂-¶n-epw c-£n-Xm-°ƒ _p-[-\m-gv-N cm-hn-sebm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-sX∂pw `-£-Ww \¬-In-bn-´n-s√-∂v A-dnbn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-\-kv-Xoky \¬-In-b-sX-∂pw kq-{]-≠v tUm. sI F≥ k-Xo-jv ]-d-™p. t]m-Ãvtam¿-´w dnt]m¿-´v ]p-dØp- h - ∂ mte b-Ym¿Y Im-c-Ww hy-‡-amhq. ssh-Io´v Xr-iq¿ B¿.- U n.- H bp-sS-bpw Ip-μw-Ip-fw Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n thWp-tKm-]m-en-s‚-bpw km-∂n-[y-Øn¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bnemWv t]m-Ãv-tam¿´w \-S-Øn-b-Xv. _mw-•q-cn¬ 25 h¿-j-am-bn tlm´¬ \-S-Øp-∂ a-Rv-Pp-\m-Yv, Ip-™ns‚-bpw `m-cy \o-Xp-hn-s‚-bpw Nn-In¬k-bv-°m-bm-Wp \m-´n-se-Øn-b-Xv. Ip™p-ß-fp-≠m-hm-Ø-Xn-\m¬ _mw•q-cn-se B-ip-]-{Xn-I-fn-epƒ-s∏-sS Nn-In¬-k \-S-Øn c-≠-c-h¿-j-Øn\p-ti-jw ]n-d-∂ Ip-™m-Wv {]-W-hv. 12 Zn-h-kw ap-ºm-Wv {]-W-hn-s‚ H∂mw-]n-d-∂mƒ B-tLm-jn-®-Xv.-

Nn-‰q¿: sXm´n-en¬ I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS IgpØv IpSpßn H-º-Xph-b- p-Im-c≥ a-c-n-®p. k-{Xw _ukv-X Hm-¿^t\-Pn-se Po-h-\-°m-c-\m-b _m-_p-hns‚ a-I≥ kp-\n¬ B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N sshIo´v \m-ev a-Wn-tbm-sS Hm¿^-t\-Pn-emWv kw`-hw. km-cn-sIm-≠v D-≠m-°n-b sXm´n-en¬ I-fn-°p∂-Xn-\n-sS km-cn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn izm-kw ap-´n acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. sImgn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿´w sNbvXp.

ss_-¡v a-c-¯n-en-Sn-¨v 15-Im-c³ a-cn-¨p

Nn-‰q¿: \n-b-{¥-Wwhn-´ ss_-°v a-c-Øn-en-Sn-®v 15 Im-c≥ a-cn-®p. Hcmƒ°v ]cn-t°-‰p. Ip-g¬-a-μw NmØ≥-tIm-Sv Nn-X-en I-√m-b-Ip-fw Ip-´-∏-s‚ a-I≥ {io-Pn-Øv (15) B-Wv a-cn-®-Xv. s\-∑m-d X-¶-cm-Pn-s‚ a-I≥ km≥-t{Sm(23)hn-\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. sNm-Δm-gvN cm-{Xn 11.45Hm-sS ao-\m-£n-]p-cw C-μn-cm\-K¿ tImf-\n-°p k-ao-]-Øm-bncp∂p A-]-I-Sw. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ hn-cp-∂n-s\-Øn-bXmbncp∂p C-cp-h-cpw. ss_-°n¬ bm-{XsN-ø-sh tdm-Ucn-In-se a-c-ØnenSn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ccph-sc-bpw k-ao-]-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw {io-Pn-Øns\ c£n-°m-\m-bn-√. X-ebv-°v km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ km≥-t{Sm ]m-e-°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Nn‰q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Hm-t«m ss{U-hÀ Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

]-ø-∂q¿: tPm-en-°v t]mhm-≥ Hcp-ßp-∂-Xn-\nsS Hm-t´m ss{U-h¿ Ip-g™p-ho-Wv a-cn-®p. It≠m-Øv kz-tZ-in-bpw G®n-emw-h-b¬ Xm-a-k-°mc-\p-am-b am-S-°¬ h¬k≥ (52) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. ]-ø-∂q¿ Su-Wn-se Hmt´m sXmgn-em-fn-bmb h¬k≥ Hm-t´m-dn-£m te-_¿ bq-\n-b≥ (kn.sF.Sn.bp) {]-h¿-Ø-I-\mWv. ]-tc-X-\m-b sI hn cm-L-h≥ am-Ã-dp-sS-bpw e-£v-an-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: kn-\n. a-°ƒ: in-Xn≥, io-Xƒ. k-tlmZ-c-߃: kp-tem-N-\ (aw-K-em-]p-cw), kp-tc-i≥, kPo-h≥ (C-cp-h-cpw Hm-t´m ss{U-h¿), [-\-RvP-b≥ (sh-≈q¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v). arX-tZlw ]-g-b _-kvÃm‚ v ]-cn-k-c-Øv s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\p h-® ti-jw I-t≠m-sØ k-ap-Zm-biv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. \ncym-W-Øn¬ A\ptim-Nn®v Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Iƒ C-∂-se l¿Øm¬ B-N-cn-®p.

ss_-¡n _-Ên-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

]-ø-∂q¿: G-gn-a-e Ip-cnip-ap-°n¬ _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b bp-hm-hv a-cn-®p. cm-a-¥-fn I-t√-‰p-I-S-hn-se F≥ hn {]-km-Zv F-∂ {]-im-¥≥ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v aq-t∂m-sSbm-bncp∂p A-]-I-Sw. ss_-°n¬ IqsSbp-≠mb ]p-∂-°-S-hn-se I-e-i-°m-c≥ ]-hn-{X(50)s\ Kpcp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tPm-en-ÿ-e-Øp-\n-∂v ss_-°n¬ a-S-ßp-I-bmbn-cp-∂p Ccp-h-cpw. cm-a-¥-fn-bn-se tdm-Un-te-°p Ib-d-sh F-´n-°p-fw `m-K-tØ-°v t]m-hpIbm-bn-cp∂ kz-Im-cy-_-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°p Kpcp-X-c]-cn-t°-‰ {]-im-¥-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bmcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. cm-a-¥-fn I-t√-‰pw-I-S-hn-se ]-tc-X-\m-b Sn hn N¥p-hn-s‚-bpw F≥ hn Ip-™m-Xn-bp-sS-bpw a-I-\mWv {]-im-¥≥. `m-cy: \n-j. a-°ƒ: in-h-{]-km-Zv, iymw-{]-km-Zv. k-tlm-Z-c-߃: Im¿-Xym-b-\n (H-Uoj), Ir-jv-W≥ (C-e-Iv-{So-jy≥), P-m-\-In, {]-k-∂, D-j.

tlm-«-Â sXm-gn-em-fn a-cn-¨\n-e-bnÂ

X-fn-∏-d-ºv: sXm-gn-em-fn-sb tlm-´-en-\p-≈n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-∂-Øq¿-]m-Sn D¬-k-htØm-S-\p-_-‘n-®v {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b tlm-´en-\p-≈n-em-Wv k-π-b¿ A-co-°m-a-e-bn-se ]n _nPp B‚-Wn(35)sb a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. D¬-k-h-Øn-\p t]m-bn Xn-cn-s®-Øn-b ti-jw Dd-ßm≥ In-S-∂ _nPp-hns\ cm-hn-se Iq-sS-bp-≈h¿ hn-fn-®-t∏m-gm-Wp a-cn-®\ne-bn¬ I≠Xv. `m-cy: tSm-fn. a-°ƒ: A-a-ep, A-ao-\.

_Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sI-.F-kv-.B¿-.Sn-.kn-. _ pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. No-cm¬ sIm-®p-Ip-Sn-bn¬ th-em-bp-[-s‚ a-I≥ A-\p (23) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30Hm-sS kp¬-Øm≥ _-tØ-cn°-Sp-Ø sXm-Sp-h-´n-bnem-Wv A-]-I-Sw. DS≥ kp¬Øm≥ _-tØ-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p.

s{S-bn-\n-Sn-¨v a-cn-¨p

a-e-ºp-g: I-Sp-°mw-Ip-∂w kz-tZ-in A-ø-∏-s‚ `m-cy s]-´ (77) s{Sbn-\n-Sn®v a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v \mtem-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. I-Sp-°mw-Ip-∂w Hmh¿ {_n-Uv-Pn-\v kao-]-amWv A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw ]m-e-°m-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

`m-cy-bp-sS Im-ap-I-s\ `À-¯m-hv sh-«n-s¡m-¶p P-´p hÀ-Ko-I-c-W im-kv-{X-Ú-³ tUm. \-tc-{µ-\v hn-SNm-e-°p-Sn: `m-cy-bp-sS Im-apI-s\ `¿-Øm-hv sh-´n-s°mes∏-SpØn. -sIm-c-´n ]m-d-°q´w ]p-Xp-t»-cn B‚-Wn F-∂ B≥- { Uq- k n(51)- s \- b m- W vhm¬-∏m-d kz-tZ-in- Im-in-c-∏-dºn¬ a-lm-tZ-h≥ (47)- sh-´p-IØnsIm-≠v sIme-s∏Sp-Ønb-Xv.C-∂-se D-®-bv°v ]m-d-°q-´sØ a-c-Who-´n-se-Øn-b B≥-{Uq-kn-s\ hn-fn-®psIm≠pt]m-bn ssI-bn¬ I-cp-Xnb sh-´p-I-Øn-bp-]-tbm-Kn-®v h-I-h-cp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.- Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ B≥{Uq-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p≈ h-gn-a-t[y-bm-Wv a-cn-®-Xv. B≥-{Uq-kn-s‚ X-e-bv°v Bdpw ssI-I-fn¬ c-≠pw sh-´pItf-‰n-´p-≠v.-

B≥-{Uq-kv h¿-j-߃-°p ap-ºv sIm-c´n-bn-se-Øn-b a-lm-tZ-h≥, ]m-d-∏-Iq-´-Øm-bncp∂p Xmakn-®n-cp-∂-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-c\m-b a-lm-tZ-h-\pw Hm-t´m ss{U-h-dm-b B≥-{Uq-kpw kp-lr-Øp-°-fm-bn-cp-∂p.- a-Zy-

a-lm-tZ-h≥ tk-h-°p ti-jw ]-e-t∏m-gpw a-lm-tZ-h≥ B≥-{Uq-kn-s‚ Hm-t´m-bn-em-Wv ho-´n-se-ØpI.- ho-´n-se \nXyk-μ¿-i-I\m-b B≥-{Uq-kv, a-lm-tZ-hs‚ `m-cy-bp-am-bn A-Sp-∏-Ønem-bn.- C-h¿ X-Ωn¬ A-hn-l-

X_- ‘ - a p- ≠ m- b n- c p- ∂ - X m- b n ]-d-bp-∂p.- C-Xn-ep-≈ ssh-cmKy-am-Wv sIm-e-bn¬ I-em-in®-Xv. A-hn-ln-X _-‘-Øn-s‚ t]-cn¬ C-h¿ ]-e-t∏m-gpw h-g°n-´n-cp-∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.-am-k-߃-° ap-ºv a-lm-tZh-s‚ `m-cy B≥-{Uq-kn-s\m∏w \m-Sp-hn-´n-cp-∂p.- ]n∂oSv t]m-en-kn-s‚ km-∂n-[yØn¬ \-S-∂ H-Øp-Xo¿-∏n¬ alm-tZ-h-≥ `m-cy-sb Iq-´n-s°m≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p.sIme \S-Ønb tijw ImWm-Xmb alm-tZ-hs\ t]m-eo-kv a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p≈n¬ X-s∂ ]n-Sn-Iq-Sn.kn.sF hn -Sn -jm-P≥,- sIm-c-´n F-kv.sF F≥ -hn -Zm-k≥ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bncp-∂p A-d-Ãv.

tIm-gn-t°m-Sv: B-bn-c-Øn¬∏cw ]-cm-ZI-S-∂-ep-I-sf im-kv{X-tem-I-Øn-\p ]-cn-N-b-s∏-SpØn-b P-¥p h¿-Ko-I-c-W im-kv{X-⁄≥ {]-^. Sn kn \-tc-{μ\v (69) \-K-cw hn-S-sNm-√n. k¿ho-kn¬-\n-∂v hn-c-an-®-ti-jw aq-∂p-h¿-j-am-bn kp-thm-f-Pn°¬ k¿-th Hm-^v C-¥y-bp-sS tIm-gn-t°m-Sv tI-{μ-Øn¬ K-thj-W-]-≤-Xn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw\¬-In h-cp-∂-Xn-\n-sS sNm-Δmgv-N Pm-^¿-Jm≥ tIm-f-\n-bn-se ^v-fm-‰n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. \m-ep-]-Xn-‰m-≠v \o-≠ K-thj-W-Øn-\n-sS 1050 ]p-Xn-b C\w ]-cm-Z-I-S-∂-ep-I-sf-bm-Wv \-tc-{μ≥ im-kv-{X-tem-I-Øn-\v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. \m-\qtdm-fw K-th-j-W -{]-_-‘߃ cm-Py-Øpw hn-tZ-i-Øp-ap-

≈ tP-W-ep-I-fn¬ {]-kn-≤o-Icn-®n-´p-≠v. C-¥y≥ j-Uv-]-Z-h¿Ko-I-c-W im-kv-{X-im-J-bp-sS ]n-Xm-sh-∂v A-dn-b-s∏-Sp-∂ tUm. Fw F-kv a-Wn-bp-sS Iogn¬ 1967-¬ _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cpZw t\-Sn-b-ti-jw 1975-¬ Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬-\n∂v tUm-Œ-td-‰v t\-Sn. ]n-∂o-Sv A-

hn-sS-Ø-s∂ A-[ym-]-I-\m-bn tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. ]-Øv im-kv-{X-{K-Ÿ-ß-fp-sS c-N-bnXm-hm-Wv. Im-en-°-‰v, a-lm-flmKm-‘n k¿-h-I-em-im-e-I-fn-se Aw-Ko-I-cn-® dn-k¿-®v ssK-Umbncp∂p. H-t´-sd _-lp-a-Xn-Iƒ-°v A¿-l-\m-bn-´p-≠v. 2000-¬ C¥y≥ A-°m-Z-an Hm-^v k-b≥kv B-Po-h-\m-¥- s^-tem Bbn B-Z-cn-®p. C-¥y≥ h¿-Ko-I-cW-im-kv-{X-Øn-\v tI-{μ-k¿°m¿ \¬-Ip-∂ ]-c-tam-∂-X- _lp-a-Xn-bm-b Pm-\-InA-Ωmƒ ]p-c-kv-Im-cw tI-{μ-]-cn-ÿn-Xna-{¥m-e-bw 2004-¬ \-tc-{μ-\v kΩm-\n-®p. hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn-se hn-hn-[ s^-tem-jn-∏p-Iƒ, 2008se kz-tZ-in- im-kv-{X-tIm¨-{Kkv ]p-c-kv-Im-cw F-∂n-h-bv-°pw

A¿-l-\m-bn. e-≠-\n-se {_n-´ojv ayq-kn-bw, A-ta-cn-°-bn-se kv-an-Xv tkm-Wn-b≥ C≥-Ãn-‰yq´v F-∂n-hn-S-ß-fnepw K-th-jWw \-S-Øn-bn-´p-≠v. tI-{μ h\w-]-cn-ÿn-Xn-a-{¥m-e-bw, kpthm-f-Pn-°¬ k¿-th Hm-^v C¥y, kn¬-°v t_m¿-Uv F-∂n-hbp-sS K-th-j-W D-]-tZ-i-I-kan-Xn Aw-K-am-bn-cp-∂p. \-tc-{μs‚ K-th-j-W-{]-h¿-Ø-\-߃°p-≈ B-Z-c-hm-bn 2006¬ tImgn-t°m-Sv B-ÿm-\-am-bn {]-^. Sn kn \-tc-{μ≥ {S-Ãv {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßnbncp∂p. `m-cy: aw-K-fm-`m-bv (dn-´. A[ym-]n-I). a-°ƒ: t_m-_n B¿ ta-t\m≥ (F≥-Pn-\n-b¿, _mw•q¿), c-Rv-Pn-Øv B¿ ta-t\m≥ (k-_v- F-Un-‰¿, ssSw-kv Hm-^v C-¥y, _mw-•q¿).

Thejas Epaper obit Edition 2014-01-02  

Thejas Epaper obit edition. 2014-01-02