Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

11 Unkw-_¿ 2013 _p[≥

Sn-¸À-tem-dn-bn-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p

A-en-bmÀ

X-¼n

a-c-bv-¡mÀ-]n-Å

tdm-kn

X-¦-½

k-c-kz-Xn-b-½

]-d-hq¿:hm-h-°m-Sv I-Æ∏≥-X-d-ho-´n¬ Xºn(64).kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: ssl-am-hXn.a-°ƒ:k-_n,c-P-\ojv.a-cp-a-°ƒ: kn\n¬,{io-P.

G-eq¿: ap≥ Sn.kn.kn Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂ Im-™n-c-Øn-¶¬ a-c-bv-°m¿-]n-≈(80). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: \-_o-k. a-°ƒ: sse-e,jmPn,ju-°-Øv,dw-e. acp-a-°ƒ:d-an,kp-\nX,A-–p¬ A-ko-kv.

B-ep-h: \o-dn-t°m-Sv ]tc-X-\m-b tPm-¨ am-\mS≥ `m-cy tdm-kn(90). kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 10\v B-ep-h sk‚ v sUm-a-\n-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ: cm-Pn,sP- n, tPmfn. a-cp-a-°ƒ: {^m≥-knkv, tPm-bv tPm-k-^v, sPbnw-kv.

ssh-∏n≥-: \m-b-c-º-ews\-Sp-ßm-Sv- hm-g-Ø-d Ip™-∏-s‚ `m-cy- X-¶-Ω (72)- .- kw-kv-Im-cw- \-SØn.- a-°ƒ-: e-\n-P,- t__n,- tPm-jn,- X-¶-®≥,kp-\n¬,- Kn¬-j.- a-cp-a°ƒ-: ]-tc-X-\m-b kp{_≥,- c-ta-i≥,- C-μn-c,kp-Pm-X,- ssa-\,- i-in.-

]-¦-Pm-£n

tIm-X-aw-K-ew: sN-dp-h´q¿ sIm-®p-I-h-e-bv-°¬ A-en-bm¿(62).sI.Fkv.C._n tIm¨-{Sm-Œ¿ B-bn-cp-∂p. `m-cy: ]n-Shq¿ aw-K-e-Øv Ip-Spw_mw-Kw ao-cm-hp-Ω. a°ƒ: ssa-Xo≥,k-enw, \n-km¿. a-cp-a-°ƒ:dlow,k-_n,k-_n-X,lko-\. J-_-d-S-°w C-∂pcm-hn-se 11\v sN-dp-h-´q¿ sk≥-{S¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Im-™n-c-a-‰w: In-gt°-ta-t®-cn¬ ]-tc-X\m-b cm-L-h≥-]n-≈bp-sS `m-cy k-c-kz-Xnb-Ω(85). a-°ƒ: a-[p,Kn-cn-P. a-cp-a-°ƒ:e-X,P-\-I≥ kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

C-S-s°m-®n:A-Izn-\mkv tIm-f-Pn-\p-k-ao-]w tXm-´p-¶-Ø-d ho-´n¬ ]tc-X-\m-b h-f-h≥ a-Iƒ ]-¶-Pm-£n(86). kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 11\v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-am-i-\-Øn¬. a°ƒ: N-{μ≥, i-in. a-cp-a°ƒ: eo-e, tim-`.

tPmÀ-Pv I-g-°q-´w: ]p-Ø≥-tXm∏v B-‰n-c-I-Øv ho-´n¬ t_mw-s_ tPm¿-Pv F-∂ tPm¿-Pv (92). `m-cy: kpkm-\n.

B-an-\ Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw sXm-´m-∏v Nm-en¬ ho´n¬ ^-{Ip-±o-s‚ `m-cy B-an-\(75). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v B-d-ßm-´v D-∏m-∏ J-_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: C{_m-lnw, A-_p, A-iv-d^v, ^m-Øn-a, d-jo-Zv.

ssk-\w _o-hn I-S-bv-°¬: ^u-kn tImw-π-Iv-kn¬ ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv ]n-≈-bpsS `m-cy ssk-\w-_ohn(74). a-°ƒ: jn-lm-_p-±n≥, l-eo-am _o-hn, kp-lv-dm _o-hn, B-cn-^m _o-hn, P-ao-em _o-hn, A-bn-jm _o-hn, kp-ss_-Zm _ohn, C-eym-kv, jo-_.

X-¦-¡p-«³ N-h-d: C-S-Øq-cn¬ Xpcp-tج ]p-Ø≥-ho´n¬ X-¶-°p´≥(61).kw-kv-Im-cw 12\v D-®-bv-°v 12\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy: P-b-{io. a-°ƒ: e£v-an, _n-\p.

A-_q-_-¡À ]p-\-eq¿: Im-cy-d sN-´nbm-\-gn-Iw ho-´n¬ dn-´. A-[ym-]-I≥ A-_q-_°¿(72). `m-cy: ]-tc-Xbm-b B-eo-a _o-hn. a°ƒ: A-\-kv, ss^-k¬, Xm-ln-d, k-Pn-Z, d-Po\.

kp-Ip-am-c³

sse-e

a-dn-bm-½

]-d-hq¿: Zo¿-L-\mƒ tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I\m-bn-cp-∂ sI-Sm-aw-K-ew sIm-a-tc-Øv kp-Ip-amc≥(80).kw-kv-Im-cw \-SØn. sI-Sm-aw-K-ew Fkv.F≥.Un.]n im-J 165,sI-Sm-aw-K-ew km-aqly tk-hm-kw-Lw {]kn-U‚m-bpw sI-Sm-aw-Kew Cu-g-h-k-am-Pw J-Pm©n,sI-Sm-aw-K-ew ]-∏p°p-´n sa-tΩm-dn-b¬ sse-{_-dn I-Ωn-‰n-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v. `m-cy: N-{μa-Xn.a-°ƒ: \-Zo-d, A-ºnfn,cm-Po-hv,a-Pn-tc-J,kPo-hv.a-cp-a-°ƒ:i-in(]n B‚ v Sn),D-j,A-Pn-X,]tc-X-\m-b kp-`m-jv.

I-f-a-t»-cn: a-fi-ew tIm¨-{K- v I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn P-∫m¿ Ip-Ωt©-cn-bp-sS `m-cy ssee(40). J-_-d-S-°w \-S-Øn. a°ƒ: lm-^n-kv ap-l-ΩZv, l-kv-\.

sIm-®n: I-cp-th-en-∏-Sn X-Iym-hv-tdm-Un¬ H-‰-amfn-tb-°¬ ]-tc-X-\m-b sIm-t®m-bp-sS `m-cy a-dnb-Ω(86). J-_-d-S-°w \S-Øn. a-°ƒ:l-ao-Zv,^mØn-a,tIm-b,]-tc-X-bmb J-Zo-P.a-cp-a-°ƒ:_ohn,s\-ko-a,]-tc-X-cm-b tIm-b,A-en-_m-h.

N-{μ-a-Xn-b-½ h-Sp-X-e: Xr-®m-‰p-Ip-fw h-S-t°-Ip-f-Øv sh-fnbn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy N{μ-a-Xn-b-Ω (80). a-°ƒ: kp-tem-N-\, P-bIp-am-cn ]-tc-X-cm-b KoXm-Ip-am-cn, tKm-]n-\mY≥-\m-b¿.

t{X-ky

B-e-ßm-Sv:]m-\m-bn°p-fw ]-tc-X-\m-b hn-X-b-Øn¬ h¿-Kokn-s‚ `m-cy t{Xky(83). kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 11\v B-e-ßm-Sv Ip-t∂¬ D-Æn-an-inJm ]-≈n sk-an-tØA-¶w cn-bn¬. ]-d-º-Øp-t»A-¶-am-en: A-¶-am-en cn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. Im-knw sd-bn¬-th tÃ-j≥ \sN¿-∏p-f-t»-cn: In-g-°pw- a-°ƒ: tPm-k-^v, GK¿ sh-fn-b-Øv sF-∏p-´n ]-d-ºv ]-≈n˛a-l-√v ap≥ en-bm-Ω,]-t{Xm`m-cy A-∂w (84). kw-kv- {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ F-gp- kv,ta-cn, tPm-Wn,enh-¥-e In-g-°pw-]-d-ºv Im-cw \-S-Øn. n, B-\n. sN-√n-bn¬ Im-knw (67). a-cp-a-°ƒ:s]m-∂a-°ƒ: tdm-kn, Pn-Pn. a`m-cy: J-Zo-P. cp-a-°ƒ: Xr-»q¿ am-fnΩ,^n-tem-an-\,tPm¿tb-°¬ s]m-dn-©p, ]-d- a-°ƒ: kp-sse-J, A÷v,km-Pp,tPm¨–p¬ Ak ok v , k° o¿hq¿ G-e-t»-cn cm-P≥. k≥. lp-ssk≥.

a-Wn-I-WvT³ \m-bÀ tIm-h-fw: tIm-´p-Im¬ h-f-hp-\-S t_-_n \nhm-kn¬ ]-tc-X-Xm-b tIm-e-∏≥-]n-≈ s]m∂-Ω ]n-≈ Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ a-Wn-I-WvT≥ \m-b¿ (63˛-dn-´ B-tcmKy-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ≥).

im-´-Ip-am-cn Nn-d-bn≥-Io-gv: Nn-d-bn≥Io-gv im¿-°-c \m-b¿ I-ctbm-K-Øn-\p k-ao-]w lcn-Ir-jv-W-bn¬ tKm-]n\m-Y-s‚ `m-cy- im-¥-Ipam-cn (75). a-°ƒ: kp-P, kp-tc-jv, k-‘y. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-bm-b {ioPm-_m-_p, \-_o-k.

ao-\m-£n

I-Ãym-Wn

Nm-h-°m-Sv: t]-c-Iw ]p∂-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip™p-Ip-´≥ `m-cy ao-\m£n (95). kw-kv-Im-cw \S-Øn. a-°ƒ: _m-e-Irjv-W≥, hm-kp, kn-≤m¿∞≥, l-cn-Zm-k≥, kXy≥, tZ-h-In, cm-[, c-aWn, im-¥, I-a-ep, t{]-a.

Nm-h-°m-Sv: A-hn-bq¿ ]¥m-bn¬ t£-{X-Øn-\-SpØv ]-¥m-bn¬ ]-tc-X-\mb \m-Wp `m-cy I-√ymWn(85). kw-kv-Im-cw \-SØn. a-°ƒ: kp-tc-jv, Irjv-W≥, _m-_p, im-¥ma-Wn, h-Xv-k-e, cm-Kn-Wn. a-cp-a-°ƒ: cm-L-h≥, tiJ-c≥, Ko-X, kp-P, k‘y, ]-tc-X-\m-b c-hn.

A-½m-fp A-½ ]-ø-∂q¿: A-∂q¿ In-gs° sIm-Δ¬ ]-tc-X-\mb `m-kv-I-c-s‚ `m-cy hÆm-´n¬ aT-Øn¬ AΩm-fp A-Ω (76). a-°ƒ: c-ho-{μ≥, tam-l-\≥. acp-a-°ƒ: c-a-Wn, X-¶-aWn. k-tlm-Z-c≥: \m-cmb-W≥ Kp-cp-°ƒ.

\m-cm-b-Wn ]-ø-∂q¿: ]-cn-bm-cw ]pXn-b-ho-´n¬ \m-cm-b-Wn (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b au-Δ-\m¬ tImc≥. a-°ƒ: hn-em-kn-\n, K-tW-i≥, D-j, c-a, Xºm≥.

Fw Fw l-Ê-sâ ]n-Xm-hv am-en-Iv ap-l-½-Zv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.]n.kn.kn ssh-kv- {]-knU‚ v Fw Fw l- -s‚ ]n-Xm-hv Fw am-en-Iv apl-Ω-Zv km-ln-_v (93). hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b Akp-Jw-aq-ew \nw-kv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se 9.30\mbn-cp-∂p A-¥yw. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v a-W-°m-Sv ]-≈nbn-¬. `mcy: ^m-Øn-am_o-hn-. a‰p-a-°ƒ: k-emlp-±o≥, j-d-^p-±o≥, kp¬-^n-°¿, k-^¿, jm-\-hm-kv, j-_o¿, kpl¿-_m≥, d-jo-Z, ap-\od, j-Po-e. acp-a-°ƒ: F sI d-ln-b, ssk-Zm-_ohn, kp-l-dm-_o-hn, tkm^n-b _o-Kw, h-lo-Zm_o-hn, A-\n-e, ssk-\pem-_v-Zo≥, ap-l-Ω-Zv lpssk≥, ]-tc-X-\m-b Pem-ep-±o≥ dm-hp-Ø¿, hn F-®v kp-ss_¿.

A-½m-fp-A-½ ]-tøm-fn: Xn-t°m-Sn Ing-s° sNm-∂ym-Sn A-Ωmfp-A-Ω (89).

Xp-d-hq¿: Ip-Øn-btXm-Sv ]-©m-b-Øv H≥]-Xmw- hm-¿-Un¬- I-≠Øn¬- ]-d-ºv A-timI≥-(52). `m-cy:- c-a. a-°ƒ:- c-iv-an, A-tP-jv. a-cp-a-I≥:- kPn.

]u-tem-kv ]m-Wm-h-≈n: ]m-Wm-h≈n ]-©m-b-Øv 12 mw hm¿-Un¬ I-p-gp-th-Iw-Ic ]u-tem-kv (65). `m-cy: ¢m-c. a-°-ƒ: tPm-bn-®≥, tPmWn-®≥, tPm-kv-tam≥. acp-a-°ƒ: tkm-^n, enkn.

ssh-°w: ]m-S-ti-J-c-Øn¬ s\-√v sIm-øp-∂-Xn-\nS-bn¬ I¿-j-I≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. I-√-d s]cp-¥p-cp-Øv tNm-c-Øv F F≥ jm-Pn (48)B-Wv C∂-se cm-hn-se 10\v Ip-g™p-ho-Wv a-cn-®-Xv. kw`-hw \-S-∂-bp-S≥ I-√-dbn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. arX-tZ-lw kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬. ]-tc-X-s‚ IÆp-Iƒ Zm-\w -sN-bv-Xp. `m-cy: te-J (ssI-∏p-g I≠-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: en-jm, en-bm, en-\p, B-jn≥.

ku-Zn-bn a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw C-¶v \m-«n-se-¯n-¡pw

sX-§n \n-¶pw ho-Wv a-cn-¨p

_-Ên-Sn-¨v A-Úm-X³ a-cn-¨p

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: s\-øm-‰n≥-I-c _-kv-Ãm‚n-¬ _- n-Sn-®v A-⁄m-X≥ a-cn-®p. C-∂-se D-®-bv-°mbn-cp-∂p kw-`-hw. a-cn-®p-In-S-∂-bm-sf Bw-_p-e≥-kn¬ sa-Un°¬-tIm-f-Pn¬ F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-t±-iw 25 h-b-kp-≈- C-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-´p-≠v.

ImÀ-Xym-b-\n sIm-º-\m-Sv: Im-™n-c°m-S≥ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Ip-´-∏≥ `m-cy Im¿Xym-b-\n(82). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®°p 2\v.a-°ƒ: cm-P-Ω,N{μn-I.a-cp-a-°ƒ:Ip-™∏≥,]-tc-X-\m-b A-ø∏≥.

C-kv-am-bn X-e-tbm-e-∏-d-ºv: h-S-Ic ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b I-tÆm-f-Øv kn-±oJn-s‚ a-I≥ C-kv-ambn¬(57). J-_-S-°w \-SØn. `m-cy: ^m-Øn-Ω, Ip-Ω-\w \o¿-°m-´p-Nn-d Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: amcn-b-Øv, am-Pn-Z (ku-Zn). a-cp-a-I≥: jm-tam≥.

G-en-¡p-«n

am-ap

ku-an-\n

tPmÀ-Pv

sh-®q-®n-d: hm-g-bn¬ ]tc-X-\m-b hn hn tPm-k^n-s‚ `m-cy G-en-°p-´n (88). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v c-≠n-\v sh-®p®n-d sk‚ v tPm-k-^v ]≈n-bn¬.

]p-∂-bq¿-°p-fw: NΩ-∂q¿ F¬-.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w A-©pI- -Øn¬ am-ap (80). I-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 9.30\v N-Ω-∂q¿Pp-am a-kv-P-Zn¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b ]-cntSm-an ]n-ÃmÀ-Uv ]-≈p-cp-Øn: ]-≈n-®m¬ ®p-Ω. a-°ƒ: kp-sse-am≥, tdm-Uv am-S-h-\-]-d-ºn¬ tSm-an ]n-√m¿-Uv(72). kw- j-co-^v(A-Pv-am≥), dkv-I-cw \-S-Øn. `m-cy: eq- jo-Zv, j-ao-d, _p-j-d, kn. ]-tc-X-cm-b A-iv-d-^v, a-°ƒ: sj-dn-\,\m≥-kn- sam-bv-Xp-´n. \,sa-dn-\,kv-s]-dn-\.a-cp- a-cp-a-°ƒ: A-_q-_a-°ƒ: F-Uzn≥ ]n≥-tl- °¿(A-Pv-am≥), lsdm(Zp-_m-bv),U¨-Ã≥ k≥ (J-Ø¿), kpsdm-km-cn-tbm,¢n-^n ss_-Z, d-kn-b, ^mssk-k,se-hn≥ B-tam- Øn-a, am-^n-X, P-kokv. e.

am-f: ]p-Ø≥-Nn-d sX°n-\n-b-Øv tPm¿-Pv(63). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v ]p-Ø≥-Nnd Cu-Ãv sk‚ v tPm-k^v tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: sU-bv-kn. a-°ƒ: k\o-jv, Pn-k. a-cp-a-°ƒ: kn-an, tkm-Wn.

P-b-{io \o-te-iz-cw-:- Su-Wn-se t\-{¥-°m-b hym-]m-cn a-Sn-ss° Io-°mw-tIms´ I-Æn-∏m-d-bn-se thWp-hn-s‚ `m-cy sI hn P-b-{in (41). s]-cn-b-bnse ]-tc-X-\m-b _m-eIr-jv-W≥-˛-I-a-em-£n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

I-Æq¿: tIm¨-{K-kv(Fkv) Pn-√m ssh-kv {]-knU‚pw Kp-cp-hm-bq¿ tZ-hkzw t_m¿-Uv Aw-K-hpam-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b F P-\m¿-±-\-s‚ `m-cy dn´. U-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿ ]-≈n-bmw-aq-e Ir-jvW-Ir-]-bn¬ sI ku-an\n (68). a-°ƒ: jo-_ (\m-j-\¬ tk-hn-Mv-kv _m-¶v B¿.Un. G-P‚ v), jo-\ (I-Æq¿ Su¨ k¿-ho-kv tIm-˛-Hm-]-td‰o-hv _m-¶v), jn-Pp (en-¶v k¿-Pn-°¬-kv). a-cp-a°ƒ: k-Xo-jv-Ip-am¿ (sI¬-t{Sm¨, am-ßm-´p]-d-ºv), ]n {]-ho¨ (_n.F-kv.F≥.F¬. h-f-]-´Ww), sj-dn≥.

k-c-kz-Xn

am-[-h³

I-√-d: X-t®m-Ww h-´-hnf ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b k-Zm-in-h-s‚ `m-cy k-c-kz-Xn (72). a-°ƒ: kn-‘p, _m-_p-em¬, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: A-PnXv-Ip-am¿, im-en-\n, kp[o¿.

aq-hm-‰p-]p-g:Ip-∂-bv°m¬ B-dmw-X-S-Øn¬ am-[-h≥(85).kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b cm-PΩ(s]-cn-ß-g X-t≠¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a-°ƒ:c-ho-{μ≥,h¬-ke,`-K-h¬-Zm-kv,kp-\nX,Pn-\n,_n-μp.a-cp-a°ƒ: ao-\m-Ip-am-cn,]-tcX-\m-b Ir-jv-W≥,a-RvPp,t{]-a≥,k-Poh≥,ssj-e≥.

en-Ãn Kp-cp-hm-bq¿: C-cn-ß-∏pdw Nm-e-°¬ tZ-h-kn-bpsS `m-cy en-√n (58). kwkv-Im-cw Kp-cp-hm-bq¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: en-kn, en-Pn≥, do\ (_-lv-ssd≥), ko-\ (sN-ss∂), en-\n. a-cp-a°ƒ: tPm¿-Pv (_-lvssd≥), A-\p, {^m≥-knkv, Pq-Un, jn-tPm¨.

C-kv-a-mCu ]-´m-ºn: hn-f-bq¿ Ip-∏qØv In-fn-°q-´n¬ C-kvamCu¬ (71). `m-cy: ]mØp-Ω.

_menI sd-bnÂ-th tÌ-j-\n Ip-t¯-äp a-cn-¨p A-tim-I³-

IÀ-j-I³ Ip-g-ªp- ho-Wp a-cn-¨p

In-fn-am-\q¿: I-gn-™ k]v-Xw-_¿ 10\v ku-Znbn¬ hm-l-\m-]-I-SØn¬ a-cn-®-bm-fp-sS arX-tZ-lw C-∂v \m-´n-seØn-°pw. t]m-ß-\m-Sv Ncp-hn-f ho-´n¬ ]-c-ta-izc≥ \m-b-cp-sS a-I≥ hnt\m-Zv Ip-am¿(46) B-Wv hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn\o-Xp-tamÄ ®-Xv. `m-cy: kv-an-X. a-Iƒ: sXm-Sp-]p-g: sXm-Ω≥-Ip- {io-e-£v-an. A-Ω: B¿ cm-P-Ω. Øv- D-≈m-´n¬ k-Pn-bp-sS a-Iƒ \o-Xp-tamƒ(s]m∂q-´n 9). kw-kv-Im-cw C- s]-cp-ºm-hq¿: sX-ßn¬ \n-∂pw ho-Wv sX-ßv I-b∂v- D-®-I-gn-™v- c-≠n-\vsXm-Ω≥-Ip-Øv- sk‚ v- ‰-sØm-gn-em-fn a-cn-®p. ]p-√p-h-gn ap-X-e-∏-dn-ºn¬ IptXm-a-kv- ]-≈n-bn¬. Im- am-c(70)\m-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.15tbm-sS ]p-√p-h-gn-bn-ep-≈ fn-bm¿ sk‚ v- ta-co-kvssl-kv-Iqƒ \m-emw ¢m- A-\n¬ F-∂-bm-fp-sS ]-d-ºn-se sX-ßn¬ I-b-dpkv- hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv-. tºmƒ ssI-h-gp-Xn Xm-sg ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. D-Sam-Xm-hv-: kn-\n, ap-X-e- s\ s]-cp-ºm-hq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Ft°m-Sw Xp-d-bv-°¬ Ip- Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Spw-_mw-Kw. k-tlm-Z-c`m-cy: tZ-hn-I. a-°ƒ: jn-Pp, jo-e. a-cp-a-°ƒ: ≥: \n-Yn≥. kp-tc-jv, jn-_n.

tUm. kn-an- l-k³

Im-™-ßm-Sv: Pn-√m- Bip-]-{Xn-bn-se t\-{Xtcm-K hn-Z-Kv-[ tUm. knan l-k≥ (43). ]-\nsb XpS¿∂v i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bnepw Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn tIm-gn-t°m-Sv anwkv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am‰n-bn-cp∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-c-Ww. A-\-kv-Xo-ky hn-Z-Kv-[≥ tUm. km-Zn-Jv D-Ω-dm-Wv `¿-Øm-hv. a-°ƒ: P-{^o\, P-^v-ko¿. k-tlm-Zcn: ^-ao-\ l-k≥. F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»cn-bn¬ k¿-ho-kn¬ \n∂v hn-c-an-® A-[ym-]n-I sI hn -kp-l-d-bp-sS-bpw tkm-jy¬ sh¬-s^b¿ Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b l-k≥]n≈-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv.

]-Ø-\w-Xn-´: an-\n- tem-dn-bn-Sn-®v- h-gn-bm-{X-°m-c-\mb- hr-≤-≥ a-cn-®p.- ]p-Ø-≥-]o-Sn-I- e-£w-ho-Sv- tIm-f\n-bn¬- ]m-∏-≥ tXm-a-kv- (80)- B-Wv- a-cn-®-Xv.- ao≥-hmßn ho-´n-te-°v \-S-∂p h-c-sh F-Xn-tc A-an-X-th-KØn-se-Øn-b Sn-∏¿ C-Sn®v sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥ X-s∂ ]-Ø-\wXn-´ P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. A]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b Sn∏¿ t]m-eo-kv ]n-Sn-s®-SpØp. ar-X-tZ-lw- ]-Ø-\wXn-´- P-\-d¬- B-ip-]-{Xntam¿-®-dn-bn¬.- kw-kv-Imcw- ]n-∂o-Sv.- `m-cy-:- Nn-∂Ω.- a-°ƒ-:- tPm-bn,- eo-e,- sd-Po-\,- km-e-Ω.- a-cp-a-°ƒ:- cm-P-≥,- Pn-tPm,- C-μn-c,- km-Pp.-

km-hn-{Xn

Kw-Km-[-c³

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v K-h. F¬.]n kv-Iq-fn\v k-ao-]w ]p-∂-hn-f ho´n¬ sI c-ho-{μ-s‚ `m-cy km-hn-{Xn (70). a-°ƒ: tZ-h-Ip-am-cn, Km-b-{Xn-tZhn. a-cp-a-°ƒ: Kn-cn-em¬ (Kƒ-^v), km-_p (F.C.H. B-‰n-߬).

In-fn-am-\q¿: t]m-ß-\mSv F-kv Sn `-h-\n¬ Kw-Km[-c≥ (71).

I-eym-Wn sNm-¢n: ta-\-{]w s\-√n°-_-km-dn-se ]-Sn™m-sd Ip-øm-en¬ Ieym-Wn (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b i-¶-c≥. a°ƒ: Pm-\-In, {io-\n-hmk≥ (sPw- πm-Ãv, am-t\P¿), \-μn-\n, k-tcm-Pn\n, ]-hn-{X≥.

Ip-«-¸³ sN-ß-∂q¿: Xn-¶-fm-ap‰w ]o-Sn-I-Xp-≠n-bn¬ ]n sI Ip-´-∏≥(88). kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v ap-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: `m¿-K-hn-b-Ω. a°ƒ: km-hn-{Xn, c-ho{μ≥, Hm-a-\, tam-l-\≥, A-Uz. ]n sI A-Pn-XvIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: Fw sI tKm]m-e≥, A-\n-X, c-tP{μ≥, A-Uz. Fw F-kv an-\n-tamƒ, ]-tc-X-bm-b P-b.

I-cp-Wm-I-c³

tP-¡-_v

Ip-a-c-Iw: \m-jv-Wm-{¥ kn F-kv -I-cp-Wm-I-c≥ (72). `m-cy-: tZ-h-In. a°ƒ: tam-\n-®≥, A-timI≥, s]m-∂-∏≥, sse-e. a-cp-a-°ƒ: A-Pn-X, P-b¥n, \n-j, em-e≥. -kwkv-Im-cw C-∂v 11 \v ho-´ph-f-∏n¬.

sN-ß-∂q¿: ]m-≠-\m-Sv Io-gv-h≥-a-gn ]q-h-Øq¿ C-S-t»-cn¬ dn-´ sl-Uv-amkv-‰¿ kn tP-°-_v(96). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v sN-ß-∂q¿ ]g-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-∂-Ω(dn-´. Un.C.H.). a°ƒ: h¬-k, tUm. ssee(Cw-•-≠v), sd-Pn(]q\). a-cp-a-°ƒ: A-e-Ivkm-≠¿, tUm. tXm-a-kv Zm-\n-tb¬(Im¿-Øn-I-∏≈n), _o-\(]q-\).

_m-e³ sIm-Sp-h-≈n: Np-≠-∏pdw tI-tfm-Øv _m-e≥ (58). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b N¥p-°p-´n. am-Xm-hv: ]-tcX-bm-b Ip-´q-en. `m-cy: ca. a-°ƒ: c-_n-te-jv, cay, A-ar-X. a-cp-a-I≥: kp-ta-jv.

C-kv-am-Cu cm-a-\m-´p-I-c: ]m-d-Ω¬ ]-d-»o-cn-Ip-gn ]-p-Xp-]-dº-Øv C-kv-am-Cu¬ (61). `m-cy: k-^n-b.

ssl-Z-cm-_m-Zv: G-gp-h-b- p-Im-cn sd-bn¬-th kvt‰-j-\n¬ bp-hm-hn-s‚ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. sk-°-¥c-_m-Zv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ C-∂-se cm-hn-seA-Ω-bv-s°m-∏w πm-‰v-t^m-an¬ h-≠n- Im-Øn-cns°bm-Wv kw-`-hw. {]n-b-Z¿-in-\n F-∂ s]¨-Ip´n-bm-Wv a-cn-®-Xv. Sn-°-s‰-Sp-Øp -h-∂ ]n-Xm-hv {io\n-hm-kv Im-Wp-∂-Xv 20 h-b- v tXm-∂n-°p-∂ bphm-hv a-I-sf Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n-°p-∂-Xm-Wv. Bip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ip-w-h-gn-bm-Wv a-cWw. sIm-e-\-S-Øn-b Ip-am¿ F-∂ bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. a-lm-cm-{„-bn-se tkm-fm-]q-cn¬ hn-hm-l-®-S-ßn-¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn\mbn Ip-´n-bp-sS Ip-Spw-_w cm-Pv-tIm-´v F-Iv-kv-{]kv Im-Øn-cn-s°-bm-Wv A-{I-aw.

i_-cn-ae XoÀ-°m-S-IÀ a-cn-¨p

i-_c - n-ae - : aq-∂v i-_c - n-ae - Xo¿-∞m-SI - ¿ lr-Zb - mLm-Xw- a - q-ew a-cn-®p. sIm-Sp-ß√ - q¿ ta-Øe - a-¶w-]d - ºv Ir-jvW - s - ‚ a-I≥ Fw sI N-{μ≥ (48), s]m-≈m®n F-kv F¬ s]-´n A-ssΩ C-{μ kv{- So-‰n¬ ]-f\ - nb-∏-s‚ a-I≥ Kp-W-ti-J¿ (40), sN-ss∂ a-¶-s\√q¿ ^-Ãv t{Im-kv kv{- So-‰v _m-em-Pn \-Kd - n¬ cm-aN - {μ-s‚ a-I≥ B¿ _m-ek - p-{_-lva - W - y- w (54) F-∂n- i-cw-Ip-Øn- `m-KØ - v h-cm-Wv a-cn-®X - v. Kp-Wt- i-J¿ a-eI - b - d - p-tºm-gpw N-{μ-≥ I-cn-ae - b - n-epw _m-ek - p{_-lva - W - y- \ - v \o-en-ae - b - n-¬ h-®p-am-Wv A-Xy- m-lnXw kw-`h - n-®X - v.

F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv a-¡-sf sIm-e-s¸-Sp-¯n-b tIkv: am-Xm-hv dn-am³Un gn-t°m-Sv: kz-¥w a-°-sf ^m ]¿-ho≥ (11) F-∂n-h-sc c- B-fl-l-Xy-°v {i-an-® C-h-sc B-{I-a-Ww: A-[ym-]-I³ A-d-Ìn tImsIm-e-s∏-Sp-Øn B-Xv-a-l-Xy- ‡-kΩ - ¿-±Ø - n-s‚ 100 Hm-fw Kp- sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn]m-\q¿: X-߃-∏o-Sn-I-bn-se F-kv.Un.]n.sF. sam-tI-cn ]©m-b-Øv Hm-^n-kv B-{I-an-°pI-bpw t]m-en-kn-\p-t\-sc t_mw-s_-dn-bp-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ A-[ym-]-I≥ Ad-Ãn¬. B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿Ø-I-\pw ku-Øv ]m-Syw F¬.]n. kv-Iq-fn-se A-[ym-]I-\p-am-b sN-≠-bm-Sv Ip-\p-Ωen-se Fw ]n A-\q-]v am-Ãsd(26)bm-Wv C-∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-Iqƒ hm-l-\Øn¬ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]m\q¿ F-kv.sF. Sn F≥ k-t¥mjv Ip-am-dpw kw-L-hpw am°q¬-]o-Sn-I-bn¬ \n-∂m-Wv Cbm-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ H-∂n-\v ]-ø-∂q-¿ s]-cp-º-bn¬ B¿.F-

kv.F-kv. im-Jm Im-cy-hm-l-Iv hn-t\m-Zv-Ip-am¿ sIm-√-s∏-´Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.]n. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ {]-Jym-]n-® l¿-Øm-en-\n-sS-bm-Wv C-cp-\ne sI-´n-S-Øn-se F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw {]-h¿-Ø-\ ^-≠nte-°v kz-cq-]n-® ]-Ww sIm-≈b-Sn-°p-I-bpw sN-bv-X-Xv. kw-`h-Øn¬ A-©v B¿.F-kv.Fkv. {]-h¿-Ø-sc t]m-en-kv t\-ctØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv B-{I-an-®-Xn-\v 50 t]¿-s°-Xntc-bpw t]m-en-kn-s\-Xn-tc t_mw-s_-dn-™- tI-kn¬ 50 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v {]-Im-cw tI-sk-Sp-Øncp-∂p.

°p {i-an-® am-Xm-hn-s\ tIm-gnt°m-Sv ^-Ãv- ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn (H-∂v) dn-am≥-Uv sN-bvXp. tN-f-∂q¿ sN-e-{]-Øn-\-SpØv ]m-e-t°m-´v ho-´n¬ ko-\Øn(33)s\-bm-Wv dn-am‚ v sN-bvX-Xv. a-°-fm-b Zn-lq-jv (13), jn-

fn-I-Iƒ sIm-Sp-Øv a-b-°n-b ti-jw jmƒ I-gp-Øn¬ ap-dp°n izm-kw ap-´n-®p sIm-s∂-∂mWv C-h¿ t]m-en-kn-\v \¬-In-b sam-gn. cm-{Xn 11.30\pw 12.30\p-an-Sbn¬ B-Zyw s]¨-Ip-´n-sb-bpw ]n-∂o-Sv B¨-Ip-´n-sb-bp-am-Wv sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv

bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-∂s - e tN-hm-bq¿ kn.sF {]-Im-i≥ ]-S∂ - b - n-en-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-en-km-Wv A-dkv‰ - p sN-bvX - X - v. C-hc - p-am-bn I-gn™ F-´p-h¿-ja - m-bn ku-lr-Zw ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ ap-\o-dpw t]men-kv I-kv‰ - U - n-bn-em-Wv.

]m-dm-Sv kv-t^m-S-\w: Hcp bq-¯v-eo-Kv {]-hÀ-¯-I³Iq-Sn A-d-Ìn ]m-\q¿: ]m-dm-Sv s]-t{Smƒ]-ºn-\v k-ao-]-sØ]p-g-°-c-bn¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v -s]m´n \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn¬ H-cp bqØveo-Kv {]-h¿-Ø-I≥Iq-Sn A-d-Ãn¬. ]m-dm-s´ ]-©m-b-Øn¬ A-^v-k-en(20)s\-bm-Wv ]m-\q¿ kn.sF. P-b≥ sUm-a-\n-°pw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ c-≠v ssI-∏-Øn°pw P-\-t\-{μn-b-Øn-\pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ A-^v-k¬ tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In¬-kn-em-bn-cp-∂p. I-gn™ H-tŒm-_¿ aq-∂n-\v cm-{Xn- F-t´msSbm-bn-cp-∂p ]m-dm-Sv ]p-Øq¿ ]p-g-°-c-bn-se tImtdm-Øv Xm-sgh-b-en¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v s]m-´n-b-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ eo-Kv {]h¿-Ø-I-cm-b A-^v-k¬, ap-\-Δ¿, ap-l-Ω-Zv F∂n-h¿-°pw Pm-kn-an-\p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. ]-cnt°-‰-h¿ Dƒ-s∏-sS G-gpt]-sc t]m-en-kv t\csØ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p.

a-dn-bm-½ sXm-Sp-]p-g: ]-∂q¿ In-gt°-°p-ºn-fn-then¬(B-hn-aq-´n¬) ]-tcX-\m-b Nm-t°m-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (ta-cn-°p-´n 75). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 11 \v ]-≈n-°m-apdn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈nbn¬. ]-tc-X Ip-dn-®n In-gt°-S-Øp Ip-Spw-_mw-Kam-Wv-. a-°ƒ: tam-fn (U¬-ln), Pn-Ωn-®≥ (JØ¿), sP-bnw-kv- ]p-∂th-en, B-eo-kv- (an-{X-°cn), tPm-fn (Ip-ssh-‰v-), km-_p (N-ß-\m-t»-cn). a-cp-a-°ƒ: tk-hy¿ (tIm´-bw), en-kn (B-hn-aq´n¬, ]-∂q¿), ^m≥-kn, A-\n-b≥-Ip-™v-, an-\n (Ip-ssh-‰v-), Pn≥-kn.

h-Åw-a-dn-ªv aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: sN-dp-h-©n-bn¬ a¬-ky-_-‘-\w \-S-Ø-th i-‡-am-b Xn-c-bn¬ h-≈w-a-dn-™p a¬-ky-sØm-gn-em-fn a-cn-®p. a-´m-t©-cn ]m-en-bØv ]-d-ºn¬ h-en-b-ho-´n¬ lw-k-bp-sS a-I≥ apl-Ω-Zv jm-^n(28)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-bm-fp-sS IqsS tPm-en- sN-bv-Xn-cp-∂ a-´m-t©-cn sN-d-fm-bn°-S-hv Ip-∂-Øp-ho-´n¬ jw-kp-±o-s‚ a-I≥ ipssl-_v(32) ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS t^m¿-´p-sIm-®n sF.F≥.F-kv. t{Zm-Wm-Nm-cy-°p ]-Sn-™m-dp-hiw c-≠p t\m-´n-°¬ ssa¬ A-I-se-h-®m-Wv kw-`-hw. c-≠p-t]¿ a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂ sN-dp-h-©n D-]-tbm-Kn-®p ao≥ -]n-Sn-°p-∂-Xn-\nsS i-‡-am-b Xn-c-b-Sn-°p-I-bpw h-©n a-dn-bp-Ibp-am-bn-cp-∂p. Xn-c-bn-e-I-s∏-´ jm-^n-bp-sS X-ebv-t°-‰ ]-cn-°m-Wv a-c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX∂v tIm-kv-‰¬ t]m-en-kv ]-d-™p. k-ao-]-Øp a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp-I-bm-bncp-∂ a-‰p sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv C-cp-h-tc-bpw t^m¿-´p-sIm-®n k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-∂-Xn-\p ap-ºv ap-l-Ω-Zv jm-^n a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. t^m¿-´p-sIm®n tIm-kv-‰¬ t]m-en-kv F-kv.sF. P-b-tZ-h≥ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n a-r-X-tZlw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ°p hn-´p-sIm-Sp-Øp. kw-`-h-Øn¬ tIm-kv-‰¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

a-Â-ky-_-Ô-\-¯n-\n-sS sXm-gn-em-fn- ap-§n- -a-cn-¨p-

ssh-∏n-≥:- a-™-\-°mSv- ]p-g-bn¬- a-’y-_‘-\-Øn-\p-t]m-b a’y-sØm-gn-em-fn- apßn- a-cn-®p.- Rm-d-°¬h-en-b-ho-´n¬- cm-P-tiJ-c-\m(58) -Wv- a-cn-®Xv.- Xn-¶-fm-gv-N cm-{XnsN-dp-h-©n-bn¬- a-’y_- ‘ - \ - Ø n- \ p- t ]m- b cm-P-ti-J-c-s\ sNm-Δmgv-N cm-hn-se ]-Xn-s\m-t∂m-sS hm-e-°-S-hn-\p- kao-]w- tXm-´n¬- a-cn-®p-In-S-°p-∂-\n-e-bn¬ Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.- s]m-eo-kv- \-S-]-Sn-Iƒ°p-ti-jw- ar-X-tZ-lw- t]m-kv-‰v-tam¿-´w- \-S-Ønkw-kv-I-cn-®p.- `m-cy-: X-¶.- a-°ƒ-: _n-tPm-bv,- _n\n-°p-´≥.-

tk-h-\\n-Ip-Xn sh-«n-¸v: I-¼-\n U-b-d-Î-À A-dÌn sIm-®n: H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-]bp-sS tk-h-\-\n-Ip-Xn sh-´n-® I-º-\n U-b-d-Œ-sd sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv B‚ v I-Ãw-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-fw sZm-ssc-kzm-an A-ø-¿ tdm-Unse ¢m-kv-tIm¨ F-≥-Pn-\o-bdn-Mv ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv I-º-\n U-b-d-Œ-dm-b apw-ss_ kz-tZ-in k-eow sj-bv-Jv B-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv sh´n-∏p-tI-kn¬ H-cmƒ A-d-Ãn-emhp-∂-Xv C-Xm-Zy-am-sW-∂v IÃw-kv I-Ωo-j-W¿ tUm. sI F≥ cm-L-h≥ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d-™p. sI-´n-S-ß-fp-sS C‚o-cn-b¿-˛F-Iv-kv-‰o-cn-b¿ ^n-\n-jn-Mv tPm-en-Iƒ sN-øp-∂ ¢m-kvtIm¨ I-º-\n A-©p-h¿-j-ambn k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-

sX sh-´n-∏p-\-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]p-Xn-b \n-b-a-a-\p-k-cn-®v 50 e-£-Øn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-Xncn-°p-∂-Xv G-gp-h-¿-jw h-sc XS-hv e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-am-Wv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv Ip-Sn-»n-I ]en-i-bpw ]n-g-bp-an-√m-sX tIm-

ºu-≠v sN-bv-Xv \¬-Ip-∂-Xn\p-≈ h-f-≠-dn tImw-πn-b≥-kv F≥-I-td-Pv-sa‚ v kv-Iow (hn.kn-.C-.F-kv) A-h-km-\n-°m≥ Cu am-kw 31h-sc k-a-b-ap-s≠¶n-epw C-h¿ t\-ctØ A-t\zj-W ]-cn-[n-bn-em-b-Xn-\m-emWv A-d-Ãp-≠m-b-sX-∂v I-Ωoj-W¿ ]-d-™p. tI-kn-epƒs∏-´ km-l-N-cy-Øn¬ tImºu-≠n-ßn-s‚ B-\p-Iq-eyw Ch¿-°v e-`n-°n-√. C-Ø-c-Øn¬ 15Hm-fw ÿm-]-\-ßfp-s≠∂pw h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-]Sn-bp-≠m-hp-sa-∂pw IΩo-jW¿ Adn-bn®p. F-d-Wm-Ip-fw A-Uo-j-\¬ No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v (km-º-ØnI Ip-‰-Ir-Xy-߃) tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b k-eow sjbv-Jn-s\ dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

11 Unkw-_¿ 2013 _p[≥

F-³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn s{S-bn-\n \n-¶p hoWp a-cn-¨p Fw Fw l-Ê-sâ ]n-Xm-hv am-en-Iv ap-l-½-Zv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.]n.kn.kn ssh-kv- {]kn-U‚ v Fw Fw l- s‚ ]n-Xm-hv Fw am-en-Iv ap-l-Ω-Zv km-ln-_v (93). hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b A-kp-Jw-aq-ew \nw-kv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se 9.30\mbn-cp-∂p A-¥yw. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v a-W-°m-Sv ]-≈nbn-¬. `mcy: ^m-Øn-am_o-hn-. a‰p-a-°ƒ: kem-lp-±o≥, j-d-^p-±o≥, kp¬-^n-°¿, k-^¿, jm-\-hm-kv, j-_o¿, kp-l¿-_m≥, d-jo-Z, ap\o-d, j-Po-e. acp-a°ƒ: F sI d-ln-b, ssk-Zm-_o-hn, kp-l-dm_o-hn, tkm-^n-b _oKw, h-lo-Zm-_o-hn, A\n-e, ssk-\p-em-_vZo≥, ap-l-Ω-Zv lpssk≥, ]-tc-X-\m-b Pem-ep-±o≥ dm-hp-Ø¿, hn F-®v kp-ss_¿.

B-bn-i-¡p-«n

am-[-h³ \m-bÀ

^m-¯n-a l-Öp-½-

cm-a-N-{μ³

B-bn-i-

tIm-´-°¬: ]-d-∏q¿ In-gt°-Ip-≠v ]-tc-X-\m-b hn-e-ßn¬ A-lv-a-ZvIp-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy: B-bni°p-´n (75). a-°ƒ: C{_m-lowIp-´n, ap-l-Ω-Zv, a-c-°m¿, sam-bv-Xo≥Ip´n (aq-h-cpw A-_q-Z-_n) ^m-Xzn-a, am-fp, ssk-\_. a-cp-a-°ƒ: ssk-Z-ehn ]p-Øq¿, I-Zn-bm-ap B-´o-cn, k-^n-ø tNm-e°p-≠v, kp-lv-d c-≠-ØmWn, d-jo-Z a-e-∏p-dw.-

A-tØm-fn: sIm-f-°m-Sv ssI-t\m-fn X-S-hm-´p-Imc-W-h¿ am-Wn-t°m-Øv sI am-[-h≥ \m-b¿ (92). Xn-cp-h-ßq¿ ssl-kvIqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\pw h-≈n-°m-´vIm-hv {S-Ãn Aw-K-hp-am-bn-cp-∂p. `mcy: am-hn-fn e-£v-an-A-Ω (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]n-I F.F-kv.hn.bp.]n kvIqƒ, F-S-°-c). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥ (tIm-gnt°m-Sv tIm¿-]-td-j≥ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥, ]m-h-≠q¿ l-b¿sk-°≥-U-dn kvv-Iqƒ A-[ym-]-I≥), ap-c-fo-[c≥ (tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv), P-b-Irjv-W≥ (A-[ym-]-I≥, Pn.hn.F-®v.F-kv.F-kv A-tØm-fn), -cXv-\-h-√n, cm-P-{io (A-[ym-]n-I, F-S-°-c F.F-kv.hn.Fw bp.]n.F-kv). a-cp-a-°ƒ: tUm. tKm-hn-μ≥ Ip-´n\m-b¿, c-a, A-\n-X, cmPp (C-¥y≥ Hm-h¿-kokv _m-¶v, tIm-gn-t°m-Sv), _n-μp (kn.Fw.kn t_mbv-kv sl-kv-Iqƒ, F-eØq¿).

sN-dn-b-ap-≠w: ]-tc-X\m-b Im-b¬-aT-Øn¬ _m-h- lm-Pn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a l-÷p-Ω (82). a-°ƒ: A-–p-√ -lm-Pn, l- ≥, lp-ssk≥, Pm^¿, D-Ω¿, ssk-\p-±o≥, Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, jm^n, dm-^n, B-bn-i, ssaaq-\, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en tIm-´-°¬, l-\o-^ sIm-∏w, d-jo-Zv a-‰-Øq¿, dp-Jn-b, ssk\-_, k-°o-\, ^m-cn-Z, km-_n-d, d-kn-b, kpsse-J, kp-l-d, \-Zo-d.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ {km-ºn-°¬ cm-a-N-{μ≥ (53). kn.]n.Fw I-cp-h≥-s]mbn¬ {_m-©v Aw-K-amWv. ]-g-b-Im-e thm-fnt_mƒ Xm-c-am-b Ct±lw I-cp-h≥-s]m-bnen-se cm-{„o-b, km-aqln-I cw-K-sØ \n-d-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b C-ºn-®n°p-´n. am-Xm-hv: ]-tc-X-bbm I-eym-Wn. `m-cy: do\. a-°ƒ: c-ay, cm-Jn, cmlp¬, c-Pn¬ (F-√m-hcpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-bmb Ip-´n-s]-Æv, Ip-´n-am-X, X-¶w, N-{μ-a-Xn, k-c-k. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

ta-em-‰q¿: D-®m-c-°-S-hnse ]-tc-X-\m-b sIm-´t°m-S≥ ap-l-Ω-Zv lm-Pnbp-sS `m-cy F-cq-Øv Bbn-i (86). a-°ƒ: ap-l-ΩZv, lw-k, ssk-X-e-hn, ap\o¿, k-°o¿, ^m-Xn-a, _o-hn, ssa-aq-\, kp-lv-d, B-an-\. a-cp-a-°ƒ: ]n sI bq-k-^v lm-Pn ta-em-‰q¿, Sn sI kp-sse-am≥ lmPn \o-em-t©-cn, Fw A_q-_-°¿ ]q-¥m-\w, ^u-kn-b h-≠q¿, \-^ok a-Æm¿-a-e, d-kn-b ]qf-a-Æ, \-Pv-a ]p¬-sh-´, ico-^ sN-Ωm-Wn-tbm-Sv, ]tc-X-cm-b A-–p-√ C-cnßm-´n-cn, ssl-Z-c-en Ip-f∏-d-ºv.

A-½-Zv hSIc: tXm-S-∂q¿ aoØ-se No-c-t¶m-´v AΩ-Zv (80). `mcy: B-bn-i. a°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xp, A-kokv.

C-kv-a-mCu ]-´m-ºn: hn-f-bq¿ Ip-∏qØv In-fn-°q-´n¬ C-kvamCu¬ (71). `m-cy: ]mØp-Ω. a-°ƒ: ap-l-ΩZv, C-kv-a-mCu¬, sskX-e-hn ap-kveym¿, A–p- -emw A≥-h-cn, A_q-_-°¿ kn-±oJv, kmPn-Z, ssk-^p-∂n-k.

Im-knw sN¿-∏p-f-t»-cn: In-g°pw-]-d-ºv ]-≈n˛a-l-√v ap≥ {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ F-gp-h-¥-e In-g-°pw-]d-ºv sN-√n-bn¬ Im-knw (67). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-sse-J, A–p¬ A-ko-kv, k°o¿-lp-ssk≥. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, j-ao-d, ^-ko-e. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v sN-Ω≥-Ip-gn al-√v J-_¿ÿm-\n¬.

I-eym-Wn sNm-¢n: ta-\-{]w s\-√n°-_-km-dn-se ]-Sn-™msd Ip-øm-en¬ I-eym-Wn (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b i-¶-c≥. a-°ƒ: Pm-\-In, {io-\n-hm-k≥ (sPw- πm-Ãv, am-t\-P¿), \-μn-\n, k-tcm-Pn-\n, ]hn-{X≥, Xn-e-I-cm-Pv, P-bcm-Pv, tim-`-\.

tUm. kn-an- l-k³

Im-™-ßm-Sv: Pn-√m- Bip-]-{Xn-bn-se t\-{Xtcm-K hn-Z-Kv-[ tUm. knan l-k≥ (43). ]-\nsb XpS¿∂v i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bnepw Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn tIm-gn-t°m-Sv anwkv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am‰n-bn-cp∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-c-Ww. A-\-kv-Xo-ky hn-Z-Kv[≥ tUm. km-Zn-Jv D-Ωdm-Wv `¿-Øm-hv. a-°ƒ: P-{^o-\, P-^v-ko¿. ktlm-Z-cn: ^-ao-\ lk≥. F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»cn-bn¬ k¿-ho-kn¬ \n]m-¯p-½-¡p-«n sIm-t≠m-´n: Im-™n-c-∏- ∂v hn-c-an-® A-[ym-]n-I d-ºv Xm-sg-t°m-Sv-]-d-ºv ]- sI hn -kp-l-d-bp-sS-bpw tc-X-\m-b h-cp-º-t\m-e tkm-jy¬ sh¬-s^ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy b¿ Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ am-cn-Im-hn¬ ]m-Øp-Ω]-tc-X-\m-b l-k≥]n°p-´n (70). a-°ƒ: ssk- ≈-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. X-e-hn (dn-bm-Zv), I-Zo-P, B-an-\, B-bn-i, dp-Jn-b. A-½m-fp-A-½ a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, Ip- ]-tøm-fn: Xn-t°m-Sn In´n-a-Ω-Xv, A-ssk-\m¿, _- g-s° sNm-∂ym-Sn Ajo-¿, ^m-Øn-a kp-lv-d. Ωm-fp-A-Ω (89).

cm-L-h³ h-S-I-c: Io¿-Øn-˛-ap-{Z Xn-tb-‰-dn-\v k-ao-]w ]tc-X-\m-b I-πn-°-≠n Ir-jv-W-s‚ a-I≥ I-Snbw tXm-´-Øn¬ cm-Lh≥ (65). B¿ B‚ v Un kn≥-Un-t°-‰v ssS-∏n-Ãv (h-S-I-c P-b-`m-c-Xv Sm°o-kn-\v k-ao-]w). Zo¿L-Im-ew h-S-I-c tk-hmk-an-Xn sse-{_-dn tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-bm-bncp∂p. `m-cy: k-tcm-Pn-\n (dn-´. h-S-I-c Xm-eq-°v Hm-^nkv). a-°ƒ: Zo-]-Iv (Du-cm-fp-¶¬ skmssk-‰n), Zo-]v-I-e (Un{Kn hn-Zym¿-Yn-\n). ktlm-Z-c-߃: im-¥ So®¿ (dn-´. A-[ym-]n-I sk‚ v B‚-Wo-kv sP._n.F-kv), hn-a-e (A-[ym-]n-I sk‚ v B‚-Wo-kv F-®v.F-kv), _m-_p-cm-Pv (A-[ym-]I≥, Kp-P-dm-Øn Fkv._n.F-kv h-S-I-c), e£v-an, c-ta-i≥ (Sm-Iv-kv {]m-Œo-j-W¿). a-cp-a°ƒ: tKm-]m-e≥ am-ÿ (sIm-fm-hn-]m-ew), _me≥, tam-l-\≥ (]n.Uªyq.Un, h-S-I-c).

_m-ep-t»-cn: s{S-bn≥ bm{X-bv-°n-sS hn-Zym¿-Yn sdbn¬-th {Sm-°n¬ ho-Wv acn-®p. ]-\m-bn ]p-fn-bp-≈Xn¬ A-–p¬ l-ao-Zn-s‚ a-I≥ A≥-kn¬ d-lv-am≥ (19) B-Wv a-cn-®-Xv. Cu-tdm-Uv F-Iv-k¬ F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPn¬ c-≠mw-h¿-j hn-Zym¿Yn-bm-bn-cp-∂p. \m-´n-te-°v h-cp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠m-sS ]m-e-°m-Sv tÃ-j-\v k-ao-]-amWv A-]-I-Sw. am-Xm-hv: km-Pn-X. k-tlm-Z-c-߃: A\-kv ap-_m-d-Jv, A-ao≥ ss^-k¬, A-Zv-\m≥.

]n-t¶m-«p-\o§n-b ]n¡-¸v hm³ C-Sn¨v bphmhv a-cn-¨p

_m-ep-t»-cn: ]n-t∂m-´p \o-ßn-b ]n-°-∏v hm≥ CSn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. I-cp-ae- Ip-∂p-Ω¬ kp-tc-{μ≥ (44) B-Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶fm-gv-N ssh-Io-´v kp-lrØn-s‚ ho-´n-te-°v a-cw-Ib-‰n h-∂ ]n-°-∏v-tem-dnbm-Wv A-]-I-Sw-h-cp-Ønb-Xv. I-b-‰-Øn¬ \n-∂p ]n-t∂m-´n-d-ßn-b ]n-°-∏v tdm-U-cn-In¬ \n¬-°p-Ibm-bn-cp-∂ kp-tc-{μ-s\ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-tc-{μ-s\ B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw h-gn-a-t[y- a-cn-®p. `m-cy: A-\n-X. a-Iƒ: A-£c - (A-©mw- ¢m-kv hnZym¿-Yn-\n, in-h-]p-cw F-kv.Fw.F.bp.]n kv-Iqƒ-˛ tX-\m-°p-gn). ]-tc-Xc - m-b sN-°n-Wn-˛I - e - ym-Wn Z-ºXn-If - p-sS a-I\ - m-Wv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: eo-e, ku-an-\n, k-pa - X - n, hn-em-kn-\n, Pm-\I - n, cm-P≥ (hn-ap-‡` - S- ≥).

ku-Zn-bn a-cn-¨bmfpsS ar-X-tZ-lw C-s¶-¯pw C-kv-am-CuÂ

D-½À- lm-Pn

B-bn-i- l-Öp-½-

a-c-¡mÀ lm-Pn-

A-_q-_-¡À-

e-£v-an-A-½

A-e-hn

I-Zn-bp-½ l-Öp-½- -

A-gn-™n-ew: ]m-d-Ω¬ ]p-Xp-∏-d-º-Øv ]-d-t»-cn°p-gn C-kv-am-Cu¬ (61˛-dn´ X-an-gv-\m-Sv C-e-{In-kn-‰n t_m¿-Uv). `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: A-–p¬ -d-km-Jv, _-jo¿, k¬-am≥-lm-cnkv, k¬-am≥ ^m-cn-kv, km-Pn-X, si-l¿-_m-\p, ssl-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√, A≥-h¿, Peo¬, ^m-kn-e. k-tlm-Zc-߃: l-k≥-Ip-´n. I-Znb-Ω-°p-´n, ]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv.

^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq¿ sI.F-kv.C._n-°v kao]sØ \-cn-ap-°n¬ D-a¿lm-Pn (70). `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: kp-sse-J, ap-Po-_v-d-lvam≥ (Zp-_bv), ssk-d, Pm-kv-an≥, ^n-tdm-kv-Jm≥ (kuZn). a-cp-a-°ƒ: _-jo¿ (Xn-cp-h-Æq¿), ap-l-Ω-ZvtIm-b (^-tdm-°v), Pn{^n ^-tdm-°v, kp-l-d, P-ko-d.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬-sh´-bn-se ]-tc-X-\m-b F-S∏-‰ Ip-™-l-Ω-ZvIp-´n Ipcn-°-fp-sS `m-cy ]m-d-Ω¬ B-bn-i l-÷p-Ω (85). a°ƒ: aq-k, ap-l-Ω-Z-en, A-–p¬ d-km-Jv, ssk-\_, ]m-Øp-Ω. a-cp-a-°ƒ: B-Z-am≥ ]p-en-tbm-S≥ ]p¬-sh-´, A-–p¬ Ako-kv hn-√≥ (Pn-±), P-aoe, \-ko-a, k-eo-\. J-_-dS-°w C-∂v F-´n-\v ]-WØp-Ω¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

a-e-∏p-dw: dn-´. t]m-enkv tIm¨-Ã-_nƒ tNm-e a-c-°m¿ lm-Pn (89). ]´m-ºn, ]m-e-°m-Sv kuØv, t\m¿-Øv, a-Æm¿°m-Sv, A-´-∏m-Sn, \m-´pI¬, a-t©-cn F-∂o tÃ-j-\p-I-fn¬ tk-h\a-\p-jvTn-®n-´p-≠v. `mcy: ap-t´-ßm-S≥ J-Zo-P l-÷p-Ω. a-I≥: ap-lΩ-Zp-∏ (sI.-F-kv.-B¿.Sn.kn. ss{U-h¿).

I-cp-hm-c-°p-≠v: A-cn-aW¬ ]-≈n-°p k-ao-]sØ ap-cn-ß ]-d-º≥ A_q-_-°¿ (51). `m-cy: JZo-P. a-°ƒ: en-bm-J-Øv, en-bm-kv, Pn-jm-d. ktlm-Z-c-߃: D-ss_-Zp√, ap-l-Ω-Zv, tIm-b, tambn≥, \-Po-_v, ]m-Øp-Ω, \-ko-a, l-^v-k-Øv, Ban-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v A-cn-aW¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

_m-ep-t»-cn: tIm-°√q¿ X-´pw-]p-d-Øv e£v-an-A-Ω (78). `-¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sN-°n-Wn-\m-b¿. a°ƒ: ao-\m-£n, I-a-e, _m-e-Ir-jv-W≥, kXy-h-Xn, D-Æn. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥ \m-b¿, D-ÆnIr-jv-W≥ \m-b¿, hk-¥, Kn-cn-P.

Xp-Δq¿: Hm-tSm-º-‰-bnse ]-tc-X-\m-b I-s´°m-S≥ D-Æn-sam-bv-Xos‚ a-I≥ A-e-hn (\mWn-∏˛70). `m-cy: sX-®ntbm-S≥ B-bn-j. a°ƒ: A-–p¬ \m-k¿, apw-Xm-kv, d-Po-e, ^ntdm-kv-Jm≥, kp-[o¿, j-^o¬. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ d-km-Jv I-cp-hm-c°p-≠v, d-jo-Z, \m-Zn-d, dao-j.

sh-∂n-bq¿: sIm-Sn-a-cw ]-tc-X-\m-b Im-cm-´v a-c°m-cn-s‚ `m-cy Xq-ºn¬ I-Zn-bp-Ω l-÷p-Ω (95). a-°ƒ: _o-cm≥-Ip-´n lmPn, B-e ≥-Ip-´n, ]-tcX-bm-b ^m-Øn-a-°p-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, XnØp, Ip-™n-°-Xn-b. acp-a-°ƒ: ]m-Øp-Ωp, lΔm-D-Ω, A-l-Ω-Zv I-°mSv, dp-Jn-b, sam-bv-Xo≥-Ip´n Ip-∂pw-]p-dw, A-–p-√°p-´n au-e-hn Ip-‰q¿.

]-tøm-fn: ku-Zn A-td_y-bn¬ a-cn-® ]-tøm-fn kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. ]m-≠n-I-im-e h-f-∏n¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-cm-a-s‚ a-I≥ cm-Po-h≥ (52) BWv lr-Z-bm-Lm-Xw-aq-ew Un-kw-_¿ c-≠n-\v ku-Znbn¬ a-cn-®-Xv. C-∂v cm-hnse ]-tØm-sS ar-X-tZ-lw \m-´n-se-Øn-°p-sa-∂v _‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. kw-kv-Im-cw 10.30\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tkm-P. a-°ƒ: kq-cy, kzm-Xn. am-Xm-hv: im-¥. k-tlm-Z-c-߃: cm-Kn-Wn, Nn-{X, am-b, {]-im¥≥, kp-ta-jv, kp-Pn-Øv (aq-h-cpw ku-Zn).

{]-`m-X-k-hm-cn-¡n-sS ho-«-½ tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: sh-kv-‰v-ln-√n¬ tem-dn-bn-Sn-®v Im¬\-S-bm-{X-n-I a-cn-®p. sh-kv-‰v-ln¬ Km-‘n-\-K¿ tImf-\n-bn¬ ]m-Øp-Ω-ø(65)-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\m-Wp kw-`-hw. ho-´n¬ \n-∂v {]-`m-X-k-hm-cn-°n-d-ßn-b C-h-sc sh-Ãv-ln¬ t]m-fn-sS-Iv-\n-°n-\v ap-∂n¬ h-®v ]m¿-k¬ tem-dnC-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p. a-°ƒ: ap-kv-X-^, k-eow.

\yq-tam-Wn-b: hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p kn-±o-Jv

kp-K-X³

Pm-\-In

iw-kp-±o³

I-®³-Ip-«n- -

I-cp-Wm-I-c³

]m-ss¯

tZ-h-In

ap-°w: ap-cn-ß-ºp-dm-bn ]-´m-ºn ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ kn-±o-Jv (52). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: k-Pv-\, _-jo¿. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, j-_v-\.

Xn-cp-h-ºm-Sn: Xn-cp-h-ºmSn-bn-se B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-bn-cp-∂ a-dn-b-∏pdw hn-tøm-Øv kp-K-X≥ (59). `m-cy: kp-[. a-°ƒ: A-¿-Pp≥, Zr-iy.

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn sIm-bn-tem-Øv Pm-\-In (50). `¿-Øm-hv: `m-kv-Ic≥. a-°ƒ: P-b-{]-`, tPym-Xn. a-cp-a-°ƒ: at\m-Pv, {io-i≥.

sIm-f-Øq¿: tÃ-j≥-]Sn aT-Øn¬-sXm-Sn D-kvam-s‚ a-I≥ iw-kp-±o≥ (23). am-Xm-hv: _o-°p-´n. ktlm-Z-c≥: \n-kmw.

]p-fn-°¬: A-cq¿ s\-√n°p-∂p-Ω¬ I-Æ≥-Ip-´n (57). `m-cy: ]-tc-X-bm-b A-Ωp. a-°ƒ: c-©p, jnPp, an-\n. a-cp-a-°ƒ: _m_p-cm-Pv B-t°m-Sv, _nμp, c-Pn-Xm-tamƒ.

sN-e-hq¿: h-t´m-fn-ho´n¬ I-cp-Wm-I-c≥ (81). `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: c-tai≥, Nn-{X, jo-_. a-cp-a°ƒ: _n-μp, c-hn, km-an. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

sIm-f-Ø-d Np-¶w: ]tc-X-\m-b aq-kbp-sS `m-cy ]m-ssØ (70). a°ƒ: D-Ω¿, A-–p, A–p¬ I-cow, ^m-Øn-a kp-l-dm-_n.

Xm-a-c-t»-cn-: A-ºm-btØm-Sv- Im-‰m-Sn-°p-∂pΩ¬- tZ-h-In- (85)-.- a-°ƒ: cm-Pp,- th-Wp,- _m-_p,kp-tc-jv,- i-in-[-c≥.- a-cpa-°ƒ: h-\-P,- kp-tem-N\,- im-¥,- kp-a-Xn,- Ko-X.-

Ip-«-¸³ \m-bÀ

ap-l-½-Zv lm-Pn- -

\-μn-\n

]m-¯p-½

^m-¯n-a-

a-½n sam-bv-Xo³

A-b-½-Zv

D-½p B-bn-i

ap-°w: ap-cn-ß-ºp-dm-bn ]m-e-°mw-s]m-bn¬ ]-d∏n-≈m-Øv Ip-´-∏≥ \mb¿ (87). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tc-h-Xn-b-Ω. a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, i-in-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: Pb-{io, iym-a-f. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hp-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

c-≠-Øm-Wn: tXm-g-\q¿ hm-cy-Øv h-S-°≥ A-cot°m-S≥ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-hp-´n lm-Pn (75) . `mcy: a-Ωm-Xn-b. a-°ƒ: adn-bm-ap, ssd-lm-\-Øv, B-_n-Z, a≥-kq¿, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-´n, a-Ωp-´n, A-–p-\mk¿, sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

tIm-gn-t°m-Sv: sh-kv-‰v ln¬ ]p-Xn-b-\n-c-Øv sd-bn-en-\v ]-Sn-™m-dv Im¿-Øn-I-bn¬ s]-cp-hS-Øv \-μn-\n (54). ]n-Xmhv: ]-tc-X-c-\m-b s]-cph-S-Øv \m-cm-b-W≥. amXm-hv: Im¿-Xym-b-\n. k©-b-\w i-\n-bm-gv-N.

sIm-Sp-h-≈n: a-Zv-d-km_-km¿ Ip-dp-°≥-Ip≠n¬ ]-tc-X-\m-b t]m°p-hn-s‚ `m-cy ]m-ØpΩ (70). a-°ƒ: A-–p¿-dlv-am≥, aq-k, B-bn-i, adn-b, dw-e, ku-Z, d-ko\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ssI-X-s∏m-bn¬, A-∫mkv, l-ao-Zv A-t≠m-W.

Xm-\q¿: sX-øm-e am-fntb-°-e-I-Øv Ip-™n°m-Z¿ Ip-´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (60). a-°ƒ: A-–p¬ \m-k¿ tIme¿, dw-e. a-cp-a-°ƒ: jd-^p-±o≥ ( A-[ym-]I≥, K-h.-tKƒ-kv Xncq¿), I-a-dp-∂n-k.

tIm-´-°¬: Ip-dp-I-ØmWn Ip-∂-Øv a-Ωn sam-bvXo≥ (96). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp-Ωp. a-°ƒ: ap-lΩ-ZvIp-´n (dn-´. -an-en-‰-dn), tIm-bm-ap, lp-ssk≥, lw-k, im-^n, Ip-™m-®pΩp, ]m-Øp-Ωp. a-cp-a-Iƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n tXm-g\q¿, tIm-b sN-eq¿.-

a-S-hq¿: A-c-In¬-Øm-gw aT-Øn¬ A-b-Ω-Zv (77). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-_p, a-PoZv. a-cp-a-°ƒ: Im-Z¿, P-aoe, Iu-e-Øv. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ss]-ºm-et»-cn a-kv-Pn-Zp-Ø-Jv-h Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

h-≈p-h-{ºw: lm-^v h≈p-h-{ºw ]-tc-X-\m-b s]m-™-t°m-S≥ Ip™n-sam-bv-Xo≥ lm-Pnbp-sS `m-cy aq-®n-tXm-S≥ D-Ωp B-bn-i (77). a°ƒ: tIm-ap-Ip-´n, sambv-Xo≥, B-bn-j, ap-lΩ-Zv, aq-k, A-e-hn, ^mØn-a, P-ao-e, kp-ss_Z, sk-bv-X-e-hn, A-_q_-°¿, im-^n, A--–p-dlow, J-_-d-S-°w C-∂v 9.30\v h-≈p-h-{ºw a-l√v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

\m-cm-b-Wn ]-ø-∂q¿: ]-cn-bm-cw ]pXn-b-ho-´n¬ \m-cm-b-Wn (85). `¿-Øm-hv: tIm-c≥.

am-Xm-hpw a-I-\pw Ip-f-¯n a-cn-¨-\n-e-bn am-Wn-Iyw

{]-k-¶

sN-¡n-Wn

]m-¯p-½-

kp-ss_-Z- -

\m-cm-b-Wn

t]-cm-{º: Nn-e-º-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy am-Wn-Iyw (97). a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, N{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Iq-ap≈n ao-ج H-tX-\≥ (I-t√m-Sv), tim-` (]-´mWn-∏m-d).

t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn-se Ip-dp-tßm-´v Zm-tam-Z-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy {]-k-∂ (57). a-°ƒ: {]o-X, Zo-], {]-ho¨-Ip-am¿ (JØ¿). a-cp-a-°ƒ: hn-Pb≥, a-t\m-Pv. k-©-b\w _p-[\mgvN.

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw Du-c-≈q¿ a-tem¬ Ip™ns®-°n-Wn (74). `mcy: I-eym-Wn. a-°ƒ: cma-Ir-jv-W≥ (sd-bn¬th, h-S-I-c), Zn-t\-i≥, {]-ao-f. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

a-¶-S: A-cn-{] ]-tc-X-\mb sN-dp-X-e ssk-Xm-en°p-´n-bp-sS `m-cy ]m-ØpΩ (93). a-°ƒ: B-bn-j, \-_o-k, ap-l-Ω-Zv. a-cp-aIƒ: k-^n-b. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v A-cn-{] Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Xm-\q¿: A- ≥ a-°n-Øm\-I-Øv C-{_m-lowIp-´nbp-sS `m-cy Iq-t©-cn kpss_-Z (47). a-°ƒ: \-Pva, jm-ln-Zv, \n-jm-Zv, ln-kzm\. a-cp-a-I≥: \m-k¿. ktlm-Z-c-߃: ^m-Øn-a, km-_n, \-kv-dn≥.

Cu-k‰ -v v sh-≈n-am-SI -v p-∂:v H-‰-∏n-em-°¬ ]-tc-X-\mb cm-cn-®-s‚ `m-cy \m-cmb-Wn (103). a-°ƒ: c-ho{μ≥, e-£v-an, ]-tc-X-bmb Iu-kp. a-cp-a-°¬: jn-_n-I, Zm-k≥, ]-tc-X\m-b tKm-]m-e≥.

a-t©-iz-cw: am-Xm-hn-s\-bpw a-I-s\-bpw Ip-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. thm¿-°m-Sn s]mø-Øp-_-b¬ ap-Øn-©-bn-se A-ºp-sh-fn-®-∏m-Sns‚ a-Iƒ P-b-{io (27), a-I≥ tim-`≥ (aq-∂v) F-∂nh-sc-bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS ho-´n-\-Sp-Øp≈ Ip-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. -A-¶W-hm-Sn-bn¬ ]Tn-°p-∂ a-I-\p-am-bn ho-´n-te-°v hcp-∂-Xn-\n-S-bn¬ Ip-´n Ip-f-Øn¬ ho-W-t∏mƒ c£n-°m-\n-d-ßn-b am-Xm-hpw ap-ßn-a-cn-°p-I-bm-bncp-s∂-∂v kw-i-bn-°p-∂p. `¿-Øm-hv: k-t¥m-jv.

F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv a-¡-sf sIm-e-s¸-Sp-¯n-b tIkv: am-Xm-hv dn-am³Un gn-t°m-Sv: kz-¥w a-°-sf ^m ]¿-ho≥ (11) F-∂n-h-sc c- B-fl-l-Xy-°v {i-an-® C-h-sc B-{I-a-Ww: A-[ym-]-I³ A-d-Ìn tImsIm-e-s∏-Sp-Øn B-Xv-a-l-Xy- ‡-kΩ - ¿-±Ø - n-s‚ 100 Hm-fw Kp- sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn]m-\q¿: X-߃-∏o-Sn-I-bn-se F-kv.Un.]n.sF. sam-tI-cn ]©m-b-Øv Hm-^n-kv B-{I-an-°pI-bpw t]m-en-kn-\p-t\-sc t_mw-s_-dn-bp-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ A-[ym-]-I≥ Ad-Ãn¬. B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿Ø-I-\pw ku-Øv ]m-Syw F¬.]n. kv-Iq-fn-se A-[ym-]I-\p-am-b sN-≠-bm-Sv Ip-\p-Ωen-se Fw ]n A-\q-]v am-Ãsd(26)bm-Wv C-∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-Iqƒ hm-l-\Øn¬ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]m\q¿ F-kv.sF. Sn F≥ k-t¥mjv Ip-am-dpw kw-L-hpw am°q¬-]o-Sn-I-bn¬ \n-∂m-Wv Cbm-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ H-∂n-\v ]-ø-∂q-¿ s]-cp-º-bn¬ B¿.F-

kv.F-kv. im-Jm Im-cy-hm-l-Iv hn-t\m-Zv-Ip-am¿ sIm-√-s∏-´Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.]n. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ {]-Jym-]n-® l¿-Øm-en-\n-sS-bm-Wv C-cp-\ne sI-´n-S-Øn-se F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw {]-h¿-Ø-\ ^-≠nte-°v kz-cq-]n-® ]-Ww sIm-≈b-Sn-°p-I-bpw sN-bv-X-Xv. kw-`h-Øn¬ A-©v B¿.F-kv.Fkv. {]-h¿-Ø-sc t]m-en-kv t\-ctØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv B-{I-an-®-Xn-\v 50 t]¿-s°-Xntc-bpw t]m-en-kn-s\-Xn-tc t_mw-s_-dn-™- tI-kn¬ 50 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v {]-Im-cw tI-sk-Sp-Øncp-∂p.

°p {i-an-® am-Xm-hn-s\ tIm-gnt°m-Sv ^-Ãv- ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn (H-∂v) dn-am≥-Uv sN-bvXp. tN-f-∂q¿ sN-e-{]-Øn-\-SpØv ]m-e-t°m-´v ho-´n¬ ko-\Øn(33)s\-bm-Wv dn-am‚ v sN-bvX-Xv. a-°-fm-b Zn-lq-jv (13), jn-

fn-I-Iƒ sIm-Sp-Øv a-b-°n-b ti-jw jmƒ I-gp-Øn¬ ap-dp°n izm-kw ap-´n-®p sIm-s∂-∂mWv C-h¿ t]m-en-kn-\v \¬-In-b sam-gn. cm-{Xn 11.30\pw 12.30\p-an-Sbn¬ B-Zyw s]¨-Ip-´n-sb-bpw ]n-∂o-Sv B¨-Ip-´n-sb-bp-am-Wv sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv

bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-∂s - e tN-hm-bq¿ kn.sF {]-Im-i≥ ]-S∂ - b - n-en-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-en-km-Wv A-dkv‰ - p sN-bvX - X - v. C-hc - p-am-bn I-gn™ F-´p-h¿-ja - m-bn ku-lr-Zw ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ ap-\o-dpw t]men-kv I-kv‰ - U - n-bn-em-Wv.

]m-dm-Sv kv-t^m-S-\w: Hcp bq-¯v-eo-Kv {]-hÀ-¯-I³ Iq-Sn A-d-Ìn ]m-\q¿: ]m-dm-Sv s]-t{Smƒ]-ºn-\v k-ao-]-sØ]p-g-°-c-bn¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v -s]m´n \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn¬ H-cp bqØveo-Kv {]-h¿-Ø-I≥Iq-Sn A-d-Ãn¬. ]m-dm-s´ ]-©m-b-Øn¬ A-^v-k-en(20)s\-bm-Wv ]m-\q¿ kn.sF. P-b≥ sUm-a-\n-°pw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ c-≠v ssI-∏-Øn°pw P-\-t\-{μn-b-Øn-\pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ A-^v-k¬ tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In¬-kn-em-bn-cp-∂p. I-gn™ H-tŒm-_¿ aq-∂n-\v cm-{Xn- F-t´msSbm-bn-cp-∂p ]m-dm-Sv ]p-Øq¿ ]p-g-°-c-bn-se tImtdm-Øv Xm-sgh-b-en¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v s]m-´n-b-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ eo-Kv {]h¿-Ø-I-cm-b A-^v-k¬, ap-\-Δ¿, ap-l-Ω-Zv F∂n-h¿-°pw Pm-kn-an-\p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. ]-cnt°-‰-h¿ Dƒ-s∏-sS G-gpt]-sc t]m-en-kv t\csØ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p.

I-Æq¿ -kn-‰n: \yq-tam-Wnb _m-[n-®v tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-\n a-cn-®p. I-Æq¿kn-‰n Fw Fw lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b a-c-°m¿ aq∏‚-I-Øv ap-kv-X-^-bp-sS a-Iƒ ]n ^m-kn-e(22)-bmWv a-cn-®-Xv. X-e-t»-cn Kh. {_-Æ≥ tIm-f-Pn-se Fw.-F. c-≠mw-h¿-j hnZym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. ]-\n-sb Xp-S¿-∂v c-≠m-gv-N-tbm-fw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂p. tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-Wn-∏m¬ I-kv-Xq¿-_ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te°p am-‰n-bn-cp-s∂-¶n-epw C-∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS a-c-n-®p. am-Xm-hv: dm-_n-b. k-tlm-Z-c-߃: C-_v-Xnjmw, j-_v-\m-kv, j-l-_m-kv, ^¿-an-j, jw-em-Pv, an-jm¬.

A-cn-hmÄ tcm-Kw: hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-cn-hmƒ-tcm-K-sØ Xp-S¿∂v B-Zn-hm-kn hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. a-Wn-®n-d am-hm-Sn ]-Wn-b tIm-f-\n-bn-se A-\o-jn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ (B-dv) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se tcm-Kw aq¿—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hpw-h-gn-bm-Wv a-c-Ww. ]q-a-e K-h. F¬.]n kv-Iq-fn-se H-∂mw- ¢mkv hn-Zym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v sX-dn-¨ bphm-¡Ä tem-dn Ib-dn a-cn¨p

_-¥n-tbm-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v tdm-Un¬ sX-dn-®pho-W c≠v bp-hm-°ƒ tem-dn-°-Sn-bn¬s∏´v a-cn®p. tZ-io-b-]m-X-bn-se a-≈-ss¶-bn¬ C∂-se cm-{Xn 10.15Hm-sS-bm-Wv A]ISw. Iq-Sm¬t\¿-°-f-bn-se C¿-jmZv, A¬-Øm-^v F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. C-h-cpsS ss_-°pw Ip-Spw-_w k-©-cn-® a-s‰mcp ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®v sX-dn-®p-ho-W bphm°ƒ A-Xph-gn h∂ tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-Sp-Ibm-bn-cp∂p. tem-dn C-cp-h-scbpw 50 ao-‰-tdm-fw hen®p-sIm≠p-t]m-b ti-j-am-Wv \n∂Xv. ]-cn-t°‰ a-‰p-≈h-sc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. A]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-sdt\-cw K-XmK-Xw X-S- -s∏´p.

tk-h-\\n-Ip-Xn sh-«n-¸v: I-¼-\n U-b-d-Î-À A-dÌn sIm-®n: H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-]bp-sS tk-h-\-\n-Ip-Xn sh-´n-® I-º-\n U-b-d-Œ-sd sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv B‚ v I-Ãw-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-fw sZm-ssc-kzm-an A-ø-¿ tdm-Unse ¢m-kv-tIm¨ F-≥-Pn-\o-bdn-Mv ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv I-º-\n U-b-d-Œ-dm-b apw-ss_ kz-tZ-in k-eow sj-bv-Jv B-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv sh´n-∏p-tI-kn¬ H-cmƒ A-d-Ãn-emhp-∂-Xv C-Xm-Zy-am-sW-∂v IÃw-kv I-Ωo-j-W¿ tUm. sI F≥ cm-L-h≥ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d-™p. sI-´n-S-ß-fp-sS C‚o-cn-b¿-˛F-Iv-kv-‰o-cn-b¿ ^n-\n-jn-Mv tPm-en-Iƒ sN-øp-∂ ¢m-kvtIm¨ I-º-\n A-©p-h¿-j-ambn k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-

sX sh-´n-∏p-\-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]p-Xn-b \n-b-a-a-\p-k-cn-®v 50 e-£-Øn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-Xncn-°p-∂-Xv G-gp-h-¿-jw h-sc XS-hv e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-am-Wv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv Ip-Sn-»n-I ]en-i-bpw ]n-g-bp-an-√m-sX tIm-

ºu-≠v sN-bv-Xv \¬-Ip-∂-Xn\p-≈ h-f-≠-dn tImw-πn-b≥-kv F≥-I-td-Pv-sa‚ v kv-Iow (hn.kn-.C-.F-kv) A-h-km-\n-°m≥ Cu am-kw 31h-sc k-a-b-ap-s≠¶n-epw C-h¿ t\-ctØ A-t\zj-W ]-cn-[n-bn-em-b-Xn-\m-emWv A-d-Ãp-≠m-b-sX-∂v I-Ωoj-W¿ ]-d-™p. tI-kn-epƒs∏-´ km-l-N-cy-Øn¬ tImºu-≠n-ßn-s‚ B-\p-Iq-eyw Ch¿-°v e-`n-°n-√. C-Ø-c-Øn¬ 15Hm-fw ÿm-]-\-ßfp-s≠∂pw h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-]Sn-bp-≠m-hp-sa-∂pw IΩo-jW¿ Adn-bn®p. F-d-Wm-Ip-fw A-Uo-j-\¬ No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v (km-º-ØnI Ip-‰-Ir-Xy-߃) tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b k-eow sjbv-Jn-s\ dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

11 Unkw-_¿ 2013 _p[≥

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v sX-dn-¨pho-W c−v bphm-¡Ä tem-dnIb-dn a-cn¨p ku-an-\n

]n hn hn-P-b³

Im-knw

P-b-{io

I-eym-Wn

C-kv-a-mCuÂ

Im-™-ßm-Sv: Pn-√m- Bip-]-{Xn-bn-se t\-{Xtcm-K hn-Z-Kv-[ tUm. knan l-k≥ (43). ]-\nsb XpS¿∂v i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bnepw Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn tIm-gn-t°m-Sv anwkv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am‰n-bn-cp∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-c-Ww. A-\-kv-Xo-ky hn-Z-Kv[≥ tUm. km-Zn-Jv D-Ωdm-Wv `¿-Øm-hv. a-°ƒ: P-{^o-\, P-^v-ko¿. ktlm-Z-cn: ^-ao-\ lk≥. F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»cn-bn¬ k¿-ho-kn¬ \n∂v hn-c-an-® A-[ym-]n-I sI hn -kp-l-d-bp-sS-bpw tkm-jy¬ sh¬-s^b¿ Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b l-k≥]n≈-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv.

I-Æq¿: tIm¨-{Kkv(F-kv) Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚pw Kp-cp-hmbq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Aw-K-hp-am-bn-cp-∂ ]-tcX-\m-b F P-\m¿-±-\s‚ `m-cy dn-´. U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ ]-≈nbmw-aq-e Ir-jv-W-Ir-]bn¬ sI ku-an-\n (68). a-°ƒ: jo-_ (\m-j\¬ tk-hn-Mv-kv _m-¶v B¿.Un. G-P‚ v), jo-\ (I-Æq¿ Su¨ k¿-hokv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v), jn-Pp (en-¶v k¿-Pn-°¬-kv). a-cp-a°ƒ: k-Xo-jv-Ip-am¿ (sI¬-t{Sm¨, am-ßm-´p]-d-ºv), ]n {]-ho¨ (_n-.F-kv.F≥.F¬. hf-]-´-Ww), sj-dn≥. ktlm-Z-c-߃: P-b-tZh≥ (dn-´. t]m-en-kv), km-hn-{Xn, ]-tc-X-bm-b N-{μn-I.

sN¿-∏p-f-t»-cn: In-g°pw-]-d-ºv ]-≈n˛a-l-√v ap≥ {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ F-gp-h-¥-e In-g-°pw-]d-ºv sN-√n-bn¬ Im-knw (67). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-sse-J, A–p¬ A-ko-kv, k°o¿-lp-ssk≥. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, j-ao-d, ^-ko-e. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v sN-Ω≥-Ip-gn al-√v J-_¿ÿm-\n¬.

\o-te-iz-cw-:- Su-Wn-se t\-{¥-°m-b hym-]m-cn a-Sn-ss° Io-°mw-tIms´ I-Æn-∏m-d-bn-se thWp-hn-s‚ `m-cy sI hn P-b-{in (41). s]-cn-b-bnse ]-tc-X-\m-b _m-eIr-jv-W≥-˛-I-a-em-£n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. a-°ƒ: -A-ar-X, A-Jnte-jv (C-cp-h-cpw hnZym¿-Yn-Iƒ). k-tlm-Zc-߃: P-b-tZ-h≥ (Kƒ^v), P-b-kp-[ (am-hp¶m¬).

sNm-¢n: ta-\-{]w s\-√n°-_-km-dn-se ]-Sn-™msd Ip-øm-en¬ I-eym-Wn (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b i-¶-c≥. a-°ƒ: Pm\-In, {io-\n-hm-k≥ (sPw- πm-Ãv, am-t\-P¿), \-μn-\n, k-tcm-Pn-\n, ]hn-{X≥, Xn-e-I-cm-Pv (a{Zm-kv), P-b-cm-Pv (Zp-_bv), tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: Xm-Wp, Ko-X, cm-L-h≥, {io-[-c≥, {]o-X, tim-`-\, j-lo-\, B-\-μ-cm-Pv.

]-´m-ºn: hn-f-bq¿ Ip-∏qØv In-fn-°q-´n¬ C-kvamCu¬ (71). `m-cy: ]mØp-Ω. a-°ƒ: ap-l-ΩZv, C-kv-a-mCu¬, sskX-e-hn ap-kveym¿, A–p- -emw A≥-h-cn (JXzo-_v, h-√-∏p-g a-e-∏pdw Pp-ama-kv-Pn-Zv), A_q-_-°¿ kn-±oJv, km-Pn-Z, ssk-^p-∂nk. a-cp-a-°ƒ: kpss_-Z, ssd-lm-\-Øv, B-kn-b, kzm-ln-l, j^o-\, l-\o-^, A-_q_-°¿.

A-½m-fp-A-½

A-l-½-Zv- lm-Pn

]-tøm-fn: Xn-t°m-Sn Ing-s° sNm-∂ym-Sn AΩm-fp-A-Ω (89).

tIm-Uq¿: ]n-®≥-tIm-X]-d-º-Øv A-l-Ω-Zv lmPn (63). `m-cy: J-Zo-P.

B-\-°-c: \m-K-e-t»cn sXm-gp-°m-Sv A-iz\n-bn¬ ]n hn hn-Pb≥ (62). tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn k-an-Xn Xr-Øme G-cn-bm sk-{I-´-dn, kn.]n.Fw sXm-gp-°mSv {_m-©v sk-{I-´-dn, \m-K-e-t»-cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Ub-d-Iv-S¿, tI-c-f I¿-jIkw-Lw \m-K-e-t»cn ]-©m-b-Øw-Kw F∂o ÿm-\-߃ hln®ph-cn-I-bmbncp∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v Ime-Øv F-´n-\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: im-¥-Ipam-cn (ko-\n-b¿ kq-{]≠v Ir-jn h-Ip-∏v Be-∏p-g). a-°ƒ: ]n hn iymw (dn-t]m¿-´¿, ssSw-kv Hm-^v C-¥y Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), AUz. im-¥n. a-cp-a-°ƒ: {]-km-Zv, tUm. \n-j. k-tlm-Z-c-߃: tUm: {io-h¬-k≥, a-√n-I, Pb-{in.

tUm. kn-an- l-k³

\m-cm-b-Wn ]-ø-∂q¿: ]-cn-bm-cw ]pXn-b-ho-´n¬ \m-cm-b-Wn (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b au-Δ-\m¬ tImc≥. a-°ƒ: hn-em-kn-\n, K-tW-i≥, D-j, c-a, Xºm≥. a-cp-a-°ƒ: ]-Xva\m-`≥, `m-kv-I-c≥, I-hnX, ]-tc-X-\m-b Zm-tam-Zc≥.

A-½m-fp A-½

ap-l-½-Zv

_o-ta-bn

s]-cp-h-b¬: F-S-t∏mØn¬ ap-l-Ω-Zv (80). `mcy: J-Zo-P.

]-ø-∂q¿: A-∂q¿ In-gs° sIm-Δ¬ ]-tc-X\m-b `m-kv-I-c-s‚ `m-cy h-Æm-´n¬ aT-Øn¬ AΩm-fp A-Ω (76). a°ƒ: c-ho-{μ≥, tam-l\≥. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, X-¶-a-Wn. k-tlm-Z-c≥: \m-cm-b-W≥ Kp-cp-°ƒ. ]p-Xn-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn _o-ta-bn (65). `¿-Øm-hv: A-_q-_-°¿.

a-lv-aq-Zv au-e-hn ]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn apkvenw P-am-A-Øv I-Ωn‰n ap≥ {]-kn-U‚ v kn F-®v ap-l-Ω-ZvtIm-b satΩm-dn-b¬ kv-Iqƒ ap≥ am-t\-P-cpw A-_qZ-_nbn¬ Un-^≥-kv D-tZym-Kÿ-\p-am-bn-cp-∂ ap-´w cma-¥-fn ]p-∂-°-S-hn-se Fw a-lv-aq-Zv au-e-hn (75). `m-cy: sI ]n ssk-\-_ l-÷p-Ω. a-°ƒ: _m-knXv, C-lv-km≥, lm-^n-kv, ^m-bn-k, ku-Z, \-ko-a, P-ko-e.

Nn-cp-tX-bn-A-½ hm-I-bm-Sv: ]-tc-X-\m-b \-ºym-{]w-I-≠n I-Æ°p-dp-∏n-s‚ `m-cy Nn-cptX-bn-A-Ω (90). a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥-\-ºym¿ (dn-´-. t]m-enkv), {]-`m-I-c≥- \ºym¿, I-cp-Wm-I-c≥ \ºym¿, kp-[m-I-c≥ \ºym¿, ku-an-\n. a-cp-a°ƒ: i-¶-c≥ \m-b¿, Pm-\p-A-Ω, tZ-hn-A-Ω, iym-a-f-A-Ω, jo-_.

Fw Fw l-Ê-sâ ]n-Xm-hv am-en-Iv ap-l-½-Zv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.]n.kn.kn ssh-kv- {]kn-U‚ v Fw Fw l- s‚ ]n-Xm-hv Fw am-en-Iv ap-l-Ω-Zv km-ln-_v (93). hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b A-kp-Jw-aq-ew \nw-kv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se 9.30\mbn-cp-∂p A-¥yw. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v a-W-°m-Sv ]-≈nbn-¬. `mcy: ^m-Øn-am_o-hn-. a‰p-a-°ƒ: kem-lp-±o≥, j-d-^p-±o≥, kp¬-^n-°¿, k-^¿, jm-\-hm-kv, j-_o¿, kp-l¿-_m≥, d-jo-Z, ap\o-d, j-Po-e. acp-a°ƒ: F sI d-ln-b, ssk-Zm-_o-hn, kp-l-dm_o-hn, tkm-^n-b _oKw, h-lo-Zm-_o-hn, A\n-e, ssk-\p-em-_vZo≥, ap-l-Ω-Zv lpssk≥, ]-tc-X-\m-b Pem-ep-±o≥ dm-hp-Ø¿, hn F-®v kp-ss_¿.

tZ-hq-«n

]mÀ-h-Xn A-½

ap-l-½-Zv

Ip-©p-®n

dp-Jn-b

]mÀ-h-Xn

cm-L-h³

]-ø-∂q¿: I-≠-¶m-fn c≠m-en≥ Io-gn¬ hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]w ]n Fw hn-a-e Ip-´n-b-Ω (67). ]-tc-X-cm-b B-bn-t°m-aØv i-¶-c≥ \m-b-cp-sSbpw ]-Sn-™m-sd-°-c a™m-t®-cn Hm-a-\ ]n-≈bm-Xn-cn-b-Ω-bp-sS-bpw aI-fm-Wv. `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b dn-´. B¿.]n.F^v I-am-≠‚ v kn F-®v sI \-ºym¿. a-°ƒ: sh¶n-S ap-c-fo-Ir-jv-W≥ (Ipssh-Øv), te-Jm th-WptKm-]m-e≥ (I-≠-¶m-fn), {io-e-X (Zp-_-bv), ]-tc-Xbm-b I-\-Im Zp¿-K (Kymkv A-tXm-cn-‰n Hm-^v C¥y). a-cp-a-°ƒ: t{]-a-N{μ≥ (a-[y-{]-tZ-iv), __n-X (Ip-ssh-Øv), thWp-tKm-]m-e≥ (sslt{Um-{Km-^n k¿-th-b¿, F≥.]n.kn.kn.˛-A-_q-Z_n), cm-[m-Ir-jv-W≥ (F≥-Pn-\o-b¿ C-e-Iv{Snkn-‰n t_m¿-Uv, Zp-_-bv). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v k-ap-Zm-b iva-im-\-Øn¬.

am-ln: Nm-e° - c - Fw.Pn tIm-fP - n-\S- p-Ø I-cmbn‚-hn-S tZ-hq-´n (68). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b A-®p. a-°ƒ: Ku-cn, Ipam-c≥ - , im-¥, k-Xn, tch-Xn, hn-Pb - ≥, N-{μ≥, ]-hn-{X≥. a-cp-a° - ƒ: _m-e≥, hn-im-ep, Ir-jvW≥, `m-kvI - c - ≥, en-kn, A-\n-X, a-ln-P, ]-tc-X\m-b I-Æ≥. kw-kvI - mcw C-∂p H-ºX - n-\v ho-´ph-f∏ - n¬.

\o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-º-sØ ss]-\n tKm-hn-μ≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]-Sn-™m-‰w sImgp-h¬ s]m-Xp-P-\ hm-b\-im-e-bv-°p- k-ao-]w {io-]-fl-Øn-se ]m-e°o¬ ho-´n¬ ]m¿h-Xn A-Ω (74). a-Iƒ: ]n ]Xvan-\n-°p-´n. a-cp-a-I≥ : ]p-d-h-¶-c \m-cm-b-W≥ \m-b¿. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-Wn A-Ω, e-£van A-Ω, ku-]¿-Wn-I \m-cm-b-W≥ \m-b¿, ]n cm-L-h≥ \m-b¿.

]n-W-dm-bn: sIm™‚-hn-S ssd-lm-\ a≥-kn-en¬ ]n sI apl-Ω-Zv (70). `m-cy: N-{μ¶-≠n P-ao-e. a-°ƒ: jp-ssl-_v, dm-kn-Iv, A-\-kv, k-Po¿ (F-√mh-cpw I-dm-Uv, a-lm-cm{„), ssd-lm-\. a-cp-a°ƒ: km-_n¿ (\m-knIv), \n-j, k-^o-d, jpssl-e.

B-e-Øq¿: Im-h-t»-cn ap-X-e-°p-fw l-cn-P≥ tIm-f-\n-bn¬ Ip-©pÆn (62). `m-cy: X-¶. a°ƒ: i-in, t{]-a, thWp, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: Aw-_n-I, cm-L-h≥.

sN¿-∏p-f-t»-cn: In-g°pw-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ssk-Xm-en-bp-sS `m-cy dp-Jn-b (90).

a-t{I-cn: Ip-∂p-Ω® - men¬ sI kn ]m¿-hX - n (81). a-°ƒ: ]-Xvam-hX - n, e-£va - W - ≥ (F¬.sF.kn), ]-hn-{X≥ (ss{U-h¿), ]p-cp-tjmØ-a≥, P-eP - , ]-tc-X\ - mb tam-l\ - ≥. a-cp-a° - ƒ: hn-iz≥ h-SI - c - , ]p-cptjm-Øa - ≥ N-ºm-Sv, APn-X, {]o-X, {io-P, ]-tcX-\m-b ti-Jc - ≥. ktlm-Zc - ß - ƒ: Ip-™n-cma≥, Ip-am-c≥, ]-tc-Xc - mb \m-cm-bW - n, tKm-hnμ≥, Ip-™n-am-Xp.

am-ln: ]p-t∂m-en-se sN-≈-Øv tIm-´m-bn cmL-h≥ (85) tIm-b-ºØq-cn¬ \n-cym-X-\m-bn. tIm-b-º-Øq¿ a-p-cp-I≥ an-√n¬ ho-hn-Mv sXm-gnem-fn-bm-bn-cp-∂p. 1954¬ a-ln-fm D-]-tcm-[ k-a-cØn¬ ]-s¶-Sp-Øv A-dÃv h-cn-®n-cp-∂p. `m-cy: kn sI cm-[. a-°ƒ: kp-[o-jv (F¬.Fw.Uªyp, tIm-b-º-Øq¿), k-Rv-P-b-Ip-am¿, an-\n. a-cp-a-°ƒ: ssj-a, c-hn, tc-J.

k-Xy-`m-a

i-¦-c³

th-tß-cn: Ip-∂-ØpΩ¬ ]-d-ºn¬ sX-t°-SØv _m-e-s‚ `m-cy kXy-`m-a (68). a-°ƒ: _n-t\-jv, kt¥m-jv, _o-\ (So-®¿), _n-μp, kn-‘p. a-cp-a°ƒ: ap-c-fn (tIm-b-ºØq¿), k-Xo-i≥ (B¿´n-Ãv, eo-e B¿-Sv-kv-˛tIm-gn-t°m-Sv), jm-Pp tIm-gn-t°m-Sv (tIm¨{Sm-Œ¿).

]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv Ip-cn-bm-Sn-X-tc-Ω¬ i¶-c≥ (90). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Pm-\p. a-°ƒ: Ip™n-°-Æ≥, Ip-™nam-Wn-°w, eo-e, _m-eIr-jv-W≥, tZ-h-In, cm[, a-t\m-P≥, ]-tc-X-\mb \m-cm-b-W≥. a-cp-a°ƒ: {]-ao-f, N-{μn, tIf-∏≥, Nn-cn-I-WvT≥, ca, `m-kv-I-c≥, _n-μp, ]tc-X-\m-b c-ta-i≥.

Ip-ªm-an\ X-e-t»-cn: Nnd°c Fkv.F-kv tdm-Un-se F.sI lu-kn¬ Ip™m-an-\ (95). `¿Ømhv: F Fw B_p. a°ƒ: A-–p¿d-lvam≥, kp-ss_, ]-tcXcm-b ap-l-ΩZv, A_q-_°¿, B-bn-i. acp-a°ƒ: ko-\Øv, kpl-d, a-dnbp, kmdp, ]-tc-X\m-b A-–p¿ dlvv-am≥. J-_-dS-°w C∂v fp-lv-dn-\v ti-jw sk-bv-Xm¿ ]-≈n J_¿-ÿm-\n¬.

k-Zm-\-μ³ ^-tdm-°v: sh-kv-‰v \√q¿ A-c-b≥-tXm-´Øn¬ k-Zm-\-μ≥ (52). sX-ßpI-b-‰- sXm-gn-emfn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: kpan-{X. a-°ƒ: B-Xn-c, Acp¨, A-an-Øv. a-cp-aI≥: jn-Pp (I-cp-h≥-Xncp-Øn). am-Xm-hv: Ip-´ymX. k-tlm-Z-c-߃: ]p-cptjm-Ø-a≥, in-h-Zmk≥, c-hn, {io-\n-hmk≥, {]-Zo-]v, Nn-∂-Ωp, km-hn-{Xn, do-Ø.

kq-¸n Xm-ac - t- »-cn: A-ºm-btØm-Sv hm¿-Uv ap-kvenw e - o-Kv J-Pm-©n kn kq-∏n (ss{U-h¿-˛79). aDu-\p¬ C-kvemw a-l√v I-Ωn-‰n ap≥- ssh-kv {]-kn-U‚m-Wv. `m-cy: ]m-Øp-tΩ-bn. a-°ƒ: k-^n-b, ssk-Xe - h - n (J-Ø¿), A-jd v- ^ - v (ku-Zn), ap-Po-_v, dw-e. a-cpa-°ƒ - : lw-k (ku-Zn), ]m-Øp-Ω (sX-ø∏ - m-d), l-^k v- Ø - v (I-∂q-´n-∏md), k-eo-\ (Cu-ßm-∏pg), l-\o-^ (tXm-´p-ap°w).

_m-e³ sIm-Sp-h-≈n: Np-≠-∏pdw tI-tfm-Øv _m-e≥ (58). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb N-¥p-°p-´n. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b Ip-´q-en. `mcy: c-a. a-°ƒ: c-_n-tejv, c-ay, A-ar-X. a-cp-aI≥: kp-ta-jv. k-tlm-Zc-߃: tZ-h-Zm-k≥, inh-Zm-k≥, kp-{_-lvaWy≥, _m-_p, k-tcmPn-\n, im-¥, X-¶-a-Wn.

C-kv-am-Cu cm-a-\m-´p-I-c: ]m-d-Ω¬ ]-d-»o-cn-Ip-gn ]-p-Xp-]-dº-Øv C-kv-am-Cu¬ (61). `m-cy: k-^n-b. a°ƒ: A-–p¬ -d-km-Jv, _-jo¿, k-¬-am≥- ^m-cnkv, k¬-am≥ -lm-cn-kv, km-Pn-X, j-l¿-_m-\p, ssJ-dp-∂n-k.

Xm-a-c-t»-cn-: In-g-t°mØv- h-en-b-]-d-ºv- ]q-fcn-°p-∂-Xn¬- B¿- Fwhm-kp-hn-s‚ `m-cy- tZ-hIn- (71)-. a-°ƒ-: {]-Im-i≥- (Fkv-._n-.Sn- am-t\-P¿,tN¿-Ø-e {_m-©v),- hnP-b≥- (sI-.F-kv-.C._n,- ap-°w),- k-t¥mjv-Ip-am¿,- kp-[m-a-Wn,k-cn-X.- a-cp-a-°ƒ-: tkm-a≥- ]n-em-tØm-´w(kn.-]n-.sF Xm-a-c-t»cn- tem-°¬- sk-{I-´-dn),- k-Xy-≥ (A-[ym-]I≥ K-h.- shm-t°-j\¬- l-b¿- sk-°≥U-dn- kv-Iqƒ,- Xm-a-c-t»cn-),- Ir-jv-W-th-Wn(F≥.-]n-.H.F¬,- Xr°m-°-c),- Zo-] (A-[ym]n-I, K-h.- l-b¿- sk°≥-U-dn -_m-ept»cn),- jo-_.-

am-Xm-hpw a-I-\pw Ip-f-¯n a-cn-¨-\n-e-bn a-t©-iz-cw: am-Xm-hn-s\-bpw a-I-s\-bpw Ip-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. thm¿-°m-Sn s]mø-Øp-_-b¬ ap-Øn-©-bn-se A-ºp-sh-fn-®-∏m-Sns‚ a-Iƒ P-b-{io (27), a-I≥ tim-`≥ (aq-∂v) F-∂nh-sc-bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS ho-´n-\-Sp-Øp≈ Ip-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. A-¶-W-hm-Sn-bn¬ ]Tn-°p-∂ a-I-\p-am-bn ho-´nte-°v h-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ Ip-´n Ip-f-Øn¬ ho-Wt∏mƒ c-£n-°m-\n-d-ßn-b am-Xm-hpw ap-ßn-a-cn-°pI-bm-bn-cp-s∂-∂v kw-i-bn-°p-∂p. a-t©-iz-cw t]men-kv C-≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. `¿-Øm-hv: k-t¥m-jv. aI≥: P-b≥. -

b-a-\n sIm-Ã-s¸-« ae-bmfn \gvknsâ ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

hn-a-e-¡p-«n-b-½

tZ-h-In

_-¥n-tbm-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v tdm-Un¬ sX-dn-®pho-W c≠v bp-hm-°ƒ tem-dn-°-Sn-bn¬s∏´v a-cn®p. tZ-io-b-]m-X-bn-se a-≈-ss¶-bn¬ C∂-se cm-{Xn 10.15Hm-sS-bm-Wv A]ISw. Iq-Sm¬t\¿-°-f-bn-se C¿-jmZv, A¬-Øm-^v F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. C-h-cpsS ss_-°pw Ip-Spw-_w k-©-cn-® a-s‰mcp ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®v sX-dn-®p-ho-W bphm°ƒ A-Xph-gn h∂ tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-Sp-Ibm-bn-cp∂p. tem-dn C-cp-h-scbpw 50 ao-‰-tdm-fw hen®p-sIm≠p-t]m-b ti-j-am-Wv \n∂Xv. ]-cn-t°‰ a-‰p-≈h-sc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. A]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-sdt\-cw K-XmK-Xw X-S- -s∏´p.

D-cp-h-®m¬: b-a-\n-ep-≠m-b B-{I-a-W-Øn¬ a-c-n-® a-ebm-fn-bp-h-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hn-se J-Ø¿ F-b¿-th-bv-kv hn-am-\-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sv hn-am-\-Øm-h-fw h-gn \m-´n-se-Øn-®v kw-kv-I-cn-®p. s\-Sp-]p-dw Nm-en¬ Im-c-°m-Sv Zn-eo-]-s‚ `m-cy tcWp(35)hn-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv _-‘p-°ƒ G-‰p-hmßn hn-em-]-bm-{X-bm-bn ho-´n-se-Øn-®-Xv. B-Z-cmRv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ \n-c-h-[n t]-¿ ho-´n-se-Øn-bncp-∂p. I-gn-™ A-©n-\v \-S-∂ A-{I-a-Øn¬ tc-Wp- AS-°w 20 t]-cm-Wp b-a-\n¬ sIm-√-s∏-´-Xv. an-en-´-dn B-ip-]-{Xn-bn-se sl-Uv \-gv-km-bn-cp-∂p tc-Wp. aq∂p-h¿-jw ap-ºm-Wv C-h¿ ssk-\n-I B-ip-]-{Xn-bnse sl-Uv \-gv-km-b-Xv. `¿-Øm-hv Zn-eo-]v b-a-\n¬ A-ta-cn-°≥ I-º-\n-bn¬ D-tZym-K-ÿ-\m-Wv. {In-kva-kv A-h-[n-°v 20\v \m-´n¬ h-cm-\n-cn-s°-bm-bn-cp∂p Zp-c-¥w. kw-kv-Im-cw ssh-Io-t´m-sS s\-Sp-]p-dwNm¬ sk‚ v- sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬ \-S-∂p.

\yq-tam-Wn-b: hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

I-Æq¿ -kn-‰n: \yq-tam-Wnb _m-[n-®v tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-\n a-cn-®p. I-Æq¿kn-‰n Fw Fw lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b a-c-°m¿ aq∏‚-I-Øv ap-kv-X-^-bp-sS a-Iƒ ]n ^m-kn-e(22)-bmWv a-cn-®-Xv. X-e-t»-cn Kh. {_-Æ≥ tIm-f-Pn-se Fw.-F. c-≠mw-h¿-j hnZym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. ]-\n-sb Xp-S¿-∂v c-≠m-gv-N-tbm-fw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂p. tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-Wn-∏m¬ I-kv-Xq¿-_ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te°p am-‰n-bn-cp-s∂-¶n-epw C-∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS a-c-n-®p. am-Xm-hv: dm-_n-b. k-tlm-Z-c-߃: C-_v-Xnjmw, j-_v-\m-kv, j-l-_m-kv, ^¿-an-j, jw-em-Pv, an-jm¬.

A-cn-hmÄ tcm-Kw: hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

hm-kp

kp-ss_-Z

tIm-tf-cn: h-fm-t©-cn ]p-fn°¬ hm-kp (72). `m-cy: im¥. a-°ƒ: jm-Pn, _m-_p, jn-Pp, jn-an-X, jn-_p, _nPp. a-cp-a-°ƒ: P-b, k-hn-X, hn-\n-P, k-t¥m-jv.

I-Æq¿: Xm-b-sØ-cp D∏T-Øn¬ kp-ss_-Z (55). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-f-Øn¬ ]q-t°mb. a-°ƒ: dn-km¬, d-njm-Zv, dn-jm-\. a-cp-a°ƒ: dm-jn-Zv, dn-kv-hm-\. J-_-d-S-°w C-∂v kn-‰n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

_m-e³ h-S-I-c: A-d-°n-em-Sv tdmUn-se tXm-´-Øn¬- _me≥ (92).

A-Ðp kemw I-Æm-Sn-∏d - ºv: I-mc - b - m-∏v kz-tZ-in A-–p¬ k - e - mw (52). `m-cy: ssk-\_ - . a°ƒ: k-^o-d. a-cp-aI - ≥: ap\o¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvXo≥, A-_q-_° - ¿, A–p¬-Jm-Z¿, d-km-Jv, ssk-\_. J_-dS- °w C∂v cmhnse 10\v \q-t™-cn Ppama-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬

lp-kbv³

A-Ðp-Ã

Ip-ªm-I

Ip-tªm-a-e

\m-cm-b-Wn-A-½

Ip-‰n-°m-´q¿: ]-tc-X-\mb a-Ω-Zv-tIm-b-bp-sS aI≥ ss]-tßm-´p-]p-dw sh-≈-°m-´v lp-kbv≥ (40). `m-cy: k-do-\. a°ƒ: k-^v-hm≥, ln-Xm l-∂. am-Xm-hv: ]m-Øp. k-tlm-Z-c-߃: ap-kv-X^ (ku-Zn), A-kv-a sNe-hq¿.

Iq-fn-am-Sv: a-l-√v Im-c-Wh-¿ tIm-gn-a-Æn¬ ]p-Øe-Øv A-–p-√ (75). `mcy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: apl-Ω-Zv (jm-¿-P), A–p¬ d-jo-Zv, Ip-™o-hn, ssa-aq-\, ]-tc-X-bm-b kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: Dssk≥ (a-{]w), kn-dm-Pv, kp-lv-d, l-ko-\.

^-tdm-°v: a-Æq¿-h-f-hv ]-tc-X-\m-b Ip-‰n-°m-S≥ \m-b-Sn-bp-sS `m-cy Ip™m-I (85). a-°ƒ: cmP≥, `-c-X≥, A-ø-∏≥, e-£v-an, eo-e. a-cp-a°ƒ: I-eym-Wn, eo-e, ]p-jv-∏, Ip-™n-Ir-jvW≥, ]-tc-X-\m-b _m∏p-´n.

^-tdm-°v: a-Æq¿-h-f-hv ]-tc-X-\m-b B-cn-tb°¬ Ip-™n-s∏-c-h-s‚ `m-cy Ip-t™m-a-e (78). a-°ƒ: hm-kp, Zm-k≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ (sI.-F-kv.C-._n). a-cp-a°ƒ: Nn-∂, _n-μp, t{]a-e-X.

_m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn-s]m-bn¬ Im-´paT-Øn¬ \m-cm-b-Wn-AΩ (90). a-°ƒ: Ip-´n-amfp. a-cp-a-I≥: k-Zm-\μ≥. k-tlm-Z-c-߃: e£v-an-A-Ω, _m-e≥ \mb¿, ]-tc-X-bm-b ]m¿-hXn A-Ω. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

_menI sd-bnÂ-th tÌ-j-\n Ip-t¯-äp a-cn-¨p

ssl-Z-cm-_m-Zv: G-gp-h-b- p-Im-cn sd-bn¬-th kvt‰-j-\n¬ bp-hm-hn-s‚ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. sk-°¥-c-_m-Zv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ C-∂-se cm-hnse- A-Ω-bv-s°m-∏w πm-‰v-t^m-an¬ h-≠n- Im-Øncn-s°bm-Wv kw-`-hw. {]n-b-Z¿-in-\n F-∂ s]¨Ip-´n-bm-Wv a-cn-®-Xv. Sn-°-s‰-Sp-Øp -h-∂ ]n-Xm-hv {io-\n-hm-kv Im-Wp-∂-Xv 20 h-b- v tXm-∂n-°p-∂ bp-hm-hv a-I-sf Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n-°p-∂-Xm-Wv. B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ip-w-h-gn-bm-Wv a-c-Ww. sIm-e-\-S-Øn-b Ip-am¿ F-∂ bp-hm-hns\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. a-lm-cm-{„-bn-se tkm-fm-]q-cn¬ hn-hm-l-®-S-ßn-¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xn-\mbn Ip-´n-bp-sS Ip-Spw-_w cm-Pv-tIm-´v F-Iv-kv{]-kv Im-Øn-cn-s°-bm-Wv A-{I-aw.

{]-`m-X-k-hm-cn-¡n-sS ho-«-½ tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: sh-kv-‰v-ln-√n¬ tem-dn-bn-Sn-®v Im¬\-S-bm-{X-n-I a-cn-®p. sh-kv-‰v-ln¬ Km-‘n-\-K¿ tImf-\n-bn¬ ]m-Øp-Ω-ø(65)-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\m-Wp kw-`-hw. ho-´n¬ \n-∂v {]-`m-X-k-hm-cn-°n-d-ßn-b C-h-sc sh-Ãv-ln¬ t]m-fn-sS-Iv-\n-°n-\v ap-∂n¬ h-®v ]m¿-k¬ tem-dnC-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p. a-°ƒ: ap-kv-X-^, k-eow.

lr-Z-bm-Lm-Xw; aq-¶v i_-cn-ae XoÀ-°m-S-IÀ a-cn-¨p

_o-cm³-Ip-«n- lm-Pn-

c-RvPn-¯v-

]-¦-Pm-£³-

]m-¯p-½p l-Öp-½-

th-ß-c: ]-d-∏q¿ tNm-e°p-≠v Im-{º≥ _o-cm≥lm-Pn (68). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-°o-\, ^u-knb, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-´n (H-am≥), d^o-Jv A-l-Ω-Zv (dn-bmZv), kn-dm-Pp-±o≥ (Zp_bv).

N-ß-cw-Ip-fw: aq-°p-Xe ap-√-∏p-≈n c-Rv-PnØv (35) _mw-•q-cn¬ \ncym-X-\m-bn. ]n-Xm-hv: Icp-a-Øn¬ i-¶-c \m-cmb-W≥. am-Xm-hv: ap-√∏p-≈n hn-em-kn-\n. `mcy: {]-Xo-j. a-I≥: tcml≥.

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d X-e™n-bn-se a-e-bn¬ h-St°-Xn¬ ]-¶-Pm-£≥ (85). `m-c-y: Ip-™ptamƒ. a-°ƒ: hn-th-Im\-μ≥, ]-tc-X-\m-b aw-Kfm-\-μ≥, Ip-™n-Ir-jvW≥, hn-P-b-Ip-am-cn, kc-k-z-Xn.

A-¸p-¡p-«³-

s]-cn-¥¬-a-Æ: sN¿-∏pf-t»-cn ]-tc-X-\m-b tIme-t»-cn Jm-Z-dn-s‚ `m-cy ]m-Øp-Ωp l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, kn-±oJv, in-lm-_p-±o≥, \-^okv, A-bn-i, k-^n-b, kpss_-Z, ssa-aq-\, A-kv-am_n, ko-\-Øv.

s]m-∂m-\n: ]p-t√m-WØv A-Øm-Wn-°p k-ao]w tIm-≠n-]-d-ºn¬ A∏p-°p-´≥ (79). `m-cy: e£v-an. a-°ƒ: kp-tem-N\, c-ho-{μ≥, th-Wp-tKm]m-e≥ , K-tW-i≥, {]Im-i≥ (_-l-vdbv≥), {]ko-X, {]-Pn-X.

F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv a-¡-sf sIm-e-s¸-Sp-¯n-b tIkv: am-Xm-hv dn-am³Un gn-t°m-Sv: kz-¥w a-°-sf ^m ]¿-ho≥ (11) F-∂n-h-sc c- B-fl-l-Xy-°v {i-an-® C-h-sc B-{I-a-Ww: A-[ym-]-I³ A-d-Ìn tImsIm-e-s∏-Sp-Øn B-Xv-a-l-Xy- ‡-kΩ - ¿-±Ø - n-s‚ 100 Hm-fw Kp- sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn]m-\q¿: X-߃-∏o-Sn-I-bn-se F-kv.Un.]n.sF. sam-tI-cn ]©m-b-Øv Hm-^n-kv B-{I-an-°pI-bpw t]m-en-kn-\p-t\-sc t_mw-s_-dn-bp-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ A-[ym-]-I≥ Ad-Ãn¬. B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿Ø-I-\pw ku-Øv ]m-Syw F¬.]n. kv-Iq-fn-se A-[ym-]I-\p-am-b sN-≠-bm-Sv Ip-\p-Ωen-se Fw ]n A-\q-]v am-Ãsd(26)bm-Wv C-∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-Iqƒ hm-l-\Øn¬ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]m\q¿ F-kv.sF. Sn F≥ k-t¥mjv Ip-am-dpw kw-L-hpw am°q¬-]o-Sn-I-bn¬ \n-∂m-Wv Cbm-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ H-∂n-\v ]-ø-∂q-¿ s]-cp-º-bn¬ B¿.F-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-cn-hmƒ-tcm-K-sØ Xp-S¿∂v B-Zn-hm-kn hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. a-Wn-®n-d am-hm-Sn ]-Wn-b tIm-f-\n-bn-se A-\o-jn-s‚ a-I≥ A-Jn¬ (B-dv) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-te°v sIm-≠p-t]m-hpw-h-gn-bm-Wv a-c-Ww. ]q-a-e K-h. F¬.]n kv-Iq-fn-se H-∂mw- ¢m-kv hn-Zym-¿-Yn-bm-bncp-∂p.

kv.F-kv. im-Jm Im-cy-hm-l-Iv hn-t\m-Zv-Ip-am¿ sIm-√-s∏-´Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.]n. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ {]-Jym-]n-® l¿-Øm-en-\n-sS-bm-Wv C-cp-\ne sI-´n-S-Øn-se F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw {]-h¿-Ø-\ ^-≠nte-°v kz-cq-]n-® ]-Ww sIm-≈b-Sn-°p-I-bpw sN-bv-X-Xv. kw-`h-Øn¬ A-©v B¿.F-kv.Fkv. {]-h¿-Ø-sc t]m-en-kv t\-ctØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv B-{I-an-®-Xn-\v 50 t]¿-s°-Xntc-bpw t]m-en-kn-s\-Xn-tc t_mw-s_-dn-™- tI-kn¬ 50 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v {]-Im-cw tI-sk-Sp-Øncp-∂p.

°p {i-an-® am-Xm-hn-s\ tIm-gnt°m-Sv ^-Ãv- ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn (H-∂v) dn-am≥-Uv sN-bvXp. tN-f-∂q¿ sN-e-{]-Øn-\-SpØv ]m-e-t°m-´v ho-´n¬ ko-\Øn(33)s\-bm-Wv dn-am‚ v sN-bvX-Xv. a-°-fm-b Zn-lq-jv (13), jn-

fn-I-Iƒ sIm-Sp-Øv a-b-°n-b ti-jw jmƒ I-gp-Øn¬ ap-dp°n izm-kw ap-´n-®p sIm-s∂-∂mWv C-h¿ t]m-en-kn-\v \¬-In-b sam-gn. cm-{Xn 11.30\pw 12.30\p-an-Sbn¬ B-Zyw s]¨-Ip-´n-sb-bpw ]n-∂o-Sv B¨-Ip-´n-sb-bp-am-Wv sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv

bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-∂s - e tN-hm-bq¿ kn.sF {]-Im-i≥ ]-S∂ - b - n-en-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-en-km-Wv A-dkv‰ - p sN-bvX - X - v. C-hc - p-am-bn I-gn™ F-´p-h¿-ja - m-bn ku-lr-Zw ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ ap-\o-dpw t]men-kv I-kv‰ - U - n-bn-em-Wv.

]m-dm-Sv kv-t^m-S-\w: Hcp bq-¯v-eo-Kv {]-hÀ-¯-I³ Iq-Sn A-d-Ìn ]m-\q¿: ]m-dm-Sv s]-t{Smƒ]-ºn-\v k-ao-]-sØ]p-g-°-c-bn¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v -s]m´n \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn¬ H-cp bqØveo-Kv {]-h¿-Ø-I≥Iq-Sn A-d-Ãn¬. ]m-dm-s´ ]-©m-b-Øn¬ A-^v-k-en(20)s\-bm-Wv ]m-\q¿ kn.sF. P-b≥ sUm-a-\n-°pw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ c-≠v ssI-∏-Øn°pw P-\-t\-{μn-b-Øn-\pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ A-^v-k¬ tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In¬-kn-em-bn-cp-∂p. I-gn™ H-tŒm-_¿ aq-∂n-\v cm-{Xn- F-t´msSbm-bn-cp-∂p ]m-dm-Sv ]p-Øq¿ ]p-g-°-c-bn-se tImtdm-Øv Xm-sgh-b-en¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS t_mw-_v s]m-´n-b-Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ eo-Kv {]h¿-Ø-I-cm-b A-^v-k¬, ap-\-Δ¿, ap-l-Ω-Zv F∂n-h¿-°pw Pm-kn-an-\p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. ]-cnt°-‰-h¿ Dƒ-s∏-sS G-gpt]-sc t]m-en-kv t\csØ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p.

i-_c - n-ae - : aq-∂v i-_c - n-ae - Xo¿-∞m-SI - ¿ lr-Zb - mLm-Xw- a - q-ew a-cn-®p. sIm-Sp-ß√ - q¿ ta-Øe - a-¶w-]d - ºv Irj v W s ‚ aI ≥ Fw sI N{ μ≥ (48), s]m≈ map-l-½-Zv- nta-em-‰q¿: H-en-∏p-g ]q-Xw- ®n F-kv F¬ s]-´n A-ssΩ C-{μ kv{- So-‰n¬ ]-f\ b-∏-s‚ a-I≥ Kp-W-ti-J¿ (40), sN-ss∂ a-¶-s\tIm-´n¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ √q¿ ^-Ãv t{Im-kv kv{- So-‰v _m-em-Pn \-Kd - n¬ cm-aN - h-en-b am-\p- lm-Pn (87). {μ-s‚ a-I≥ B¿ _m-ek - p-{_-lva - W - y- w (54) F-∂n`m-cy: ]-tc-X-bm-b B- v. bni. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip- h-cm-Wv a-cn-®X Kp-Wt- i-J¿ - i-cw-Ip-Øn- `m-KØ - v a-eI - b - d - p-tºm´n, I-cow, A-–p¿d-lvam≥, A-_q-_-°¿, Agpw N-{μ-≥ I-cn-ae - b - n-epw _m-ek - p-{_-lva - W - y- \ - v \o–p¬ l-Jow, A-–p¬ P- en-ae - b - n-¬ h-®p-am-Wv A-Xy- m-ln-Xw kw-`h - n-®X - v. eo¬, B-an-\, k-^n-b.

tk-h-\\n-Ip-Xn sh-«n-¸v: I-¼-\n U-b-d-Î-À A-dÌn sIm-®n: H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-]bp-sS tk-h-\-\n-Ip-Xn sh-´n-® I-º-\n U-b-d-Œ-sd sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv B‚ v I-Ãw-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-fw sZm-ssc-kzm-an A-ø-¿ tdm-Unse ¢m-kv-tIm¨ F-≥-Pn-\o-bdn-Mv ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv I-º-\n U-b-d-Œ-dm-b apw-ss_ kz-tZ-in k-eow sj-bv-Jv B-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv sh´n-∏p-tI-kn¬ H-cmƒ A-d-Ãn-emhp-∂-Xv C-Xm-Zy-am-sW-∂v IÃw-kv I-Ωo-j-W¿ tUm. sI F≥ cm-L-h≥ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d-™p. sI-´n-S-ß-fp-sS C‚o-cn-b¿-˛F-Iv-kv-‰o-cn-b¿ ^n-\n-jn-Mv tPm-en-Iƒ sN-øp-∂ ¢m-kvtIm¨ I-º-\n A-©p-h¿-j-ambn k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-

sX sh-´n-∏p-\-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]p-Xn-b \n-b-a-a-\p-k-cn-®v 50 e-£-Øn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS k¿-ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-Xncn-°p-∂-Xv G-gp-h-¿-jw h-sc XS-hv e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-am-Wv. k¿-ho-kv Sm-Iv-kv Ip-Sn-»n-I ]en-i-bpw ]n-g-bp-an-√m-sX tIm-

ºu-≠v sN-bv-Xv \¬-Ip-∂-Xn\p-≈ h-f-≠-dn tImw-πn-b≥-kv F≥-I-td-Pv-sa‚ v kv-Iow (hn.kn-.C-.F-kv) A-h-km-\n-°m≥ Cu am-kw 31h-sc k-a-b-ap-s≠¶n-epw C-h¿ t\-ctØ A-t\zj-W ]-cn-[n-bn-em-b-Xn-\m-emWv A-d-Ãp-≠m-b-sX-∂v I-Ωoj-W¿ ]-d-™p. tI-kn-epƒs∏-´ km-l-N-cy-Øn¬ tImºu-≠n-ßn-s‚ B-\p-Iq-eyw Ch¿-°v e-`n-°n-√. C-Ø-c-Øn¬ 15Hm-fw ÿm-]-\-ßfp-s≠∂pw h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-]Sn-bp-≠m-hp-sa-∂pw IΩo-jW¿ Adn-bn®p. F-d-Wm-Ip-fw A-Uo-j-\¬ No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v (km-º-ØnI Ip-‰-Ir-Xy-߃) tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b k-eow sjbv-Jn-s\ dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

Thejas Epaper obit Edition 2013/12/11  

Thejas Epaper obit edition. 2013/12/11

Advertisement