Page 1

6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

`m-kv-I-c-]n-Å

c-ho-{μ³ \m-bÀ

cm-[-½

sh-™m-d-aq-Sv: Im-©n-\S I-S-bn¬ ho-´n¬ `m-kv°-c-]n-≈ (75). `m-cy: kpIp-am-cn A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\-Ip-am-cn, l-co-jvIp-am¿, ]q¿-Wn-am tZ-hn. a-cp-a-°ƒ: hn-Zym-[-c≥]n-≈, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ ]pfn-t¶m-Sv a-Wn-`-h-\n¬ cho-{μ≥ \m-b¿ (87˛-F-Ivkv B¿-an). `m-cy: cm-[Ω. a-°ƒ: B¿ jo-e-Ipam-cn, N-{μ-tam-l≥ (U¬-ln), cm-Pv-tam-l≥ (F-b¿-t]m¿-Sv-kv AtXm-cn-‰n Hm-^v C-¥y). acp-a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (dn-´. _n.Un.H), cm-[m-a-Wn, F-kv k-PnX.

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v a-e-bv-°¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b kp[m-I-c≥ ]n-≈-bp-sS `mcy cm-[-Ω (58). a-°ƒ: ss_-Pp, ssjPp. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, Po-PmIp-am-cn.

j-_o-e I-Æ-\-√q¿: j-ao¿ a≥kn-en¬ I-cn-°p-gn hn-fbn¬ j-d-^p-±o-s‚ `m-cy j-_o-e(50). a-°ƒ: j-ao-\, j-ao-¿, j-”. a-cp-a-°ƒ: _jo¿, A-\o-kv, kp-a-ø.

ssa-Xo³ ]-√m-cn-aw-K-ew: am-hp-Sn A-∏-°¬ ]-co-Xv a-I≥ ssa-Xo≥(85). a-°ƒ: D-Ω¿, Ip-™ptam≥, A-en-bm¿, ap-lΩ-Zv, ssk-\-_, j-co^, \-_o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Aen-bm¿, Im-Zn¿, ssk-\_, sF-j, kp-ss_-Z, \-ko-a.

{io-[-c³ \m-bÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Icn-bw I-√-aw-K-ew ho´n¬ {io-[-c≥ \m-b¿ (64). `m-cy: Ir-jv-W-Ω. a°ƒ: {]-tam-Zv, {]o-X. acp-a-°ƒ: B¿ sd-Pn, Sn \-tS-iv.

ap-l-½-Zvs]m-∂m-\n: _n-øØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºm-´ h-f-∏n¬ ap-lΩ-Zv (60). `m-cy: kp-lv-d.

tXm-a-kv C-S-I-S-Øn: Io-®n-d sI hn tXm-a-kv (59). `m-cy: t{K-kn

]n F-¨v A_vZp Ako-kv

Fcp-taen: ap-kv-enw eoKv kw-ÿm-\ ssh-kv-{]kn-U‚pw {Sm-t°m tI_nƒ-kv I-º-\n sN-b¿am-\p-am-b lm-Pn ]n F®v A-_v-Zpƒ k-em-an-s‚ k-tlm-Z-c≥ F-cp-ta-en ]p-Ø≥-ho-´n¬ lm-Pn ]n F-®v A-_v-Zp¬ Ako-kv (62). k-c-kz-Xn-b-½ J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnsa-Un-°¬-tIm-f-Pv: se H-º-Xn-\v F-cp-ta-en ]p-e-b-\m¿-t°m-´ ss\-\m¿ Pp-am a-kv-Pn-Zv sF.Sn tIm-Ww kn-μp J-_¿-ÿm-\n¬. ap-kv\n-hm-kn¬ k-c-kz-Xn-b- enw eo-Kv tIm-´-bw Pn-√m Ω (83). ap≥-{]-kn-U‚ v lm-Pn F _n lw-km-°p-´n dmX-¦-th-ep hp-Ø-dp-sS a-I-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv: tX-ºm-d-a-S `m-cy: k-eo-\m _o-hn Ip-‰n-∏-≈w I-W-°≥ Im-™n-c-∏-≈n I-≠]m-d-bn-se X-¶-th-ep Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. (67). a-°ƒ: jn-\n, jn-an, `m-cy: hn-im-ep. jn-^n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jva-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ (Xn-cpW≥, cm-tP-jv, cm-Po-hv. h-\-¥-]p-cw), k-lo¿ A-_p-Zm-_n, k-Pm-kv a-dn-b-¡p-«n(Im-™n-c-∏-≈n). F-S-°-c: I-º-f-°-√v k-tlm-Z-c-߃: tUm. ]p-fn-°-e-ßm-Sn-bn-se a- A-_v-Zpƒ jp-°q¿ (Imºm-S≥ a-dn-b-°p-´n (63). \-U), A-Uz. lm-Pn ]n k-tlm-Z-c-߃: A-eF-®v jm-P-lm≥ (F-dhn, B-an-\, B-k-y.Wm-Ip-fw).

28 \-hw-_¿ 2013 hym-gw

C-¯n-¡-c-bm-än Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

k-¡-dn-b Cu-tim

A-Ðp A-ko-kv

BKkvXn tPmk^v

N-{μ-Zm-kv

sN-ß-∂q¿: sh¨-a-Wn sX-t°-Ø-e-bv-°¬ ]pØ≥ _w-Kv-fm-hn¬ Sn Fw Cu-tim-bp-sS a-I≥ k-°-dn-b Cu-tim(hnt\m-Zv-˛41) \yq-tP-gv-knbn¬ \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy km-dm-Ω Cu-tim (an-\n) tIm-´-bw ]-≈w sN-ºn-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. k-tlm-Z-c-߃: am-Xyp Cu-tim(\yq-tP-gv-kn), ^m. ss\-\m≥ Sn Cutim (hn-Im-cn, sk‚ v {Kn-tKm-dn-tbm-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv N¿-®v, ]m¿-°v ln¬, tbm-t¶-gvkv,\yq-tbm¿-°v), tPm¿-Pv sI Cu-tim (\yq-tbm¿-°v), Ko-h¿-Kokv Cu-tim (\yq-tP-gvkn).

]Ø\w-Xn-´: ]p-Ø≥ho-´n¬ F≥ A-–p¬ A-ko-kv(72). `mcy: P-aoe. a-°ƒ: k-eow (kmZnb G-P≥-ko-kv), keo-\ A-–p¬ J-cow, kn-dm-Pv(bq-Øv eo-Kv afi-ew {]-kn-U‚ v). acp-a°ƒ: jmln-\ keow, A-–p¬ J-cow (Zamw), kp[o-\ kn-dmPv.

cm-Pm-°mSv: cmPm-°mSv tImeØv BKkvXn tPmk^v (87) . kwkvImcw 30\v cm-hnse 10.30\v tPmkvKncn sk‚ v tPmk^v tZhme-b- skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: tacn, ]ngIv NInWn-bm-¶¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: tagvkn, kmen, Fen-k-_-Øv, Ip™p-tamƒ, jm‚n, t_m∂n, jmPn. acp-a°ƒ: _m_p, tXma-kv, tPmkv, s_∂n, jmPn, Pbn-k-Ω, _nμp.

X-e-h-Sn: ]q-¥p-cp-Øn B-°-bn¬ ssI-∏-≈n ap-t´¬ ho-´n¬ N-{μ-Zmkv (69). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v t{K-kv N¿-®v Hm-^v tKm-Uv k-`m kn-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ : i-Ip¥-f, sP- n, _m-_p. acp-a-°ƒ: kp-\n-X, _m_p.-

k-c-kzXn tNm-‰m-\n°-c: k-c-kzXo-kZ-\w(\-Sp-hn¬ hoSv)c-hn-bp-sS `m-cy k-ckz-Xn(59). kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: B-\μv, A-cp-¨. a-cp-aIƒ: ]m¿-hXn.

B_n-Zo³ Ipªv Be-∏pg: XIgn Ip∂pΩ sIm®p-]dºn¬ B_n-Zo≥ Ip™v (86). J_-d-S°w C∂v cmhnse 11-˛\v Ip∂pΩ apln-bn-≤o≥ ]≈n J_¿ ÿm\n¬. `mcy: kpss_-Z. a°ƒ: \pssk-_, kuZ, jd^p-±o≥, \nkm¿, jao-a, k°o¿, jp°q¿, jwe. acp-a-°ƒ: Ajvd-^v, \mk¿, kn≤o-Jv, jnlm-_v, amPn-Z, jmPnZ, lko-\, kPo-\.

\m-cm-b-Wn F-f-b-Sw: a-temƒ \mcm-b-Wn (66). `¿-Øm-hv: Ir-jv-W≥.

s_-©-an³ h-À-Ko-kv Np-≈n°¬: ]p-Ø≥]mS-Øv s_-©-an≥ h¿Ko-kv (70). kw-kv-Im-cw \m-sf ssh-Io´v 4\v Np≈n-°¬ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: Xp≠n-]-d-ºn¬ ta-cn. a°ƒ: lm-cn(Im-\U), lm-\n-jv(]p-Ø≥-]mSØv _m-t¶-gv-kv), tla(Sme‚ v ]-ªn-Iv kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: sP-Ωn, dbm-\(c-£ kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ), Iym-]v-‰≥ tPmkv t{K\¿.

Bâ-Wn ]-d-hq¿: \m-Km-em‚n¬ kn.B¿.]n.F-^v. F.Fkv.sFbpw Iq-´p-Im-Sv ]S-am-´p-Ω¬ tPm-Wn-s‚ aI-\pam-b B‚-Wn(32). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\v Iq-´p-Im-Sv en‰n¬ ^v-f-h¿ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: en≥kn. am-Xmhv: B\n. H-cp-am-kw {]m-b-ap-≈ Hcp a-I-\p≠v.

iym-a-f N-f-h-d: ]p-en-bm-\w-Ip∂v ]p-em-tØm-Sn `m¿-Khn-bp-sS a-Iƒ iym-a-f (46). a-°ƒ: in-¬∏, ic-Xv, kp-Pn-Xv. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv-.

sIm-´n-bw: C-Øn-°-c-bm‰n¬ I-gn-™ Zn-h-kw ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw C-∂-se I-s≠Øn. Nm-Ø-∂q¿ Xn-cp-ap°n¬ Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ kp-Kp-W-s‚ a-I≥ hn-]ns‚(33) ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se cm-hn-se F-´n-\v Ifn-bm-°p-fw Ip-fn-°-Shn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-sk-Øn ar-X-tZ-lw I-c-bv-s°-Øn-®p. Ign-™ Zn-h-kw Xn-cp-ap-°n-se R-h-dq¿ I-S-hn¬ h-kv{X-߃ D-t]-£n-® \n-e-bn¬ I-≠n-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠p Zn-h-k-am-bn Xn-c-®n¬ \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. amXm-hv: C-μn-c. k-tlm-Z-c-߃: an-Yn≥, tkm-\p.

A-Úm-X kv-{Xo hm-l-\w X-«n a-cn-¨p

Hm-®n-d: I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11\v I-√q¿-ap-°n¬ h-®v A-⁄m-X kv-{Xo hm-l-\w X-´n a-cn-®p. G-I-tZiw 65 h-b-kv {]m-bw tXm-∂n-°pw. ]-® ªu-kpw ]p-≈n ssI-en-bp-am-Wv th-jw. Hmt´m X-´n tdm-Un-te-°v sX-dn-®p ho-W C-h-cp-sS X-ebn-eq-sS tem-dn I-b-dn-bn-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZlw I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°m-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Hm-®n-d t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

]o-U-\-t¡-kn-se {]-Xn- Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: B-dmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ]oUn-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]-\-s∏-´n X-S-Øn¬ ]-Sn-™m-dp {]-kmZn(48)s\-bm-Wv Xq-ßn -a-cn-®-\n-e-bn¬ Im-W-s∏-´Xv. Akp-JsØØp-S¿-∂v {]-km-Zv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn¬ -\n-∂v Un-kv-Nm¿-Pv hm-ßn ]-Sn-™m-sd-I-√-S-bn-se A-\pP-s‚ ho-´n-se-Øn C-∂-se Xq-ßn-a-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p.

¹-kvh¬ hn-ZymÀ-Yn ]-¼m-\-Zn-bn a-cn-¨ -\n-e-bn am-[-hn

k-tcm-Pn-\n A-½

I-cp-Wm-I-c³ \m-bÀ

Xn-cph√: a-Xn¬-`m-Kw aWn-aw-Ke-Øv Sn _m-eIr-jvW-s‚ `m-cy am-[hn (66). (dn-´. sl-Uv t]m-kv‰v Hm-^n-kv). _p[-\q¿ aW-Ø-d Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°ƒ : thWp-Zm-kv (]m-co-kv), cP\n, hm-k¥n, A-\n¬. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v ho-´p-h-f-∏n¬.

Xn-cph√: ap-Ø-\q¿ \mcm-b-W-aw-Ke-Øv sI B¿ N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (79). ]m-e `-c-W-ßm\-Øv hcn-I-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwK-amWv. a-°ƒ: {]k-∂, \n¿a-e, t{]-a-N-{μ≥, Ko-X, {]Xm-]-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: hn ]n ssIaƒ, cm-P-tKm-]m-e≥ \mb¿, eo-\, tI-i-h≥Ip-´n \mb¿, an\n. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Xn-cph√: Ip-‰q¿ X-ebm¿ πm-¥-d-bn¬ I-cpWm-I-c≥ \m-b¿ (76). `mcy: kp-Ip-am-cn A-Ω. a-Iƒ: an\n. a-cp-a-I≥: hn sI ap-c-fo-[-c≥ \mb¿ . kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

a-c-bv-¡mÀ tN-e-°p-fw: sN-Ω-e-°pSn X-®-bn¬ a-c-bv°m¿(60). ]n.U-_yp.Un tIm¨-{Sm-Œ-dm-bn-cp∂p. `m-cy: Xr-°m-°c ssX°q-Sw Ip-Spw-_mw-Kw dwe. tN-e-°p-fw a-te∏≈n \-_-hn-øm ap-kvenw P-amA-Øv {]-knU‚ v ÿm-\w h-ln-®n-´p≠v. a°ƒ: d-ko-e, dn≥-jmZv, sd-\o-k. a-cp-a-°ƒ: jm\-hmkv, Pp-ssae, ss^k¬.

A-Ðp JmZÀ ]-\-b-∏n≈n: ]-≠m-c-]d-ºn¬ A-–p¬ JmZ¿(62). Np-a-´p-sXm-gn-emfn-bm-bn-cp∂p. `mcy: a-dnbw-_n.

tdm-k-¡p«n ]m-\m-bn-°p-fw: s\m®n-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb tZ-h- n `m-cy tdm-k°p-´n(73). kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: B‚-Wn, tXmakv, tPm¨, tPm-k^v, tacn, s_≥-Un, tPmjn, tPmbv, tPm-_n. a-cp-a°ƒ: tacn, ssj\n, sP-bv-\n, tPmWn, tkm-^n, PnPn.

Bâ-Wn hÀ-Ko-kv

Nm-Ø≥-X-d: \n-c-hv ]pXn-b-Øv B‚-Wn h¿-Kokv (t_-_n-®≥-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n\v \n-c-hv sk‚ v taco-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: ta-cn-°p-´n, sh-fn®n-bm-\n Ip-‰p-th-en-bn¬ Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: sP≥-kn (e-Iv-N-d]p-cpj³ ssh‰n-e: \o-e-ßm-´p Xp- ¿, ]n.-Pn.Fw. tIm-f-Pv, Iß-g), Pm≥ (e-Iv-N-d¿, ≠n-bn¬ ]p-cp-j≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn- Im¿-a¬ F≥-Pn-\o-b-dnM tIm-f-Pv, s]-cp-\m-Sv). se 11\v Xr-∏q-WnØp-d s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. Im-bn `mcy: ]-tc-Xbm-b amssh°w: \m-\m-Sw [hn. a°ƒ: jmPn, jtkm^n-b a≥-kn¬ kn °o-e, j-PnØv. a-cpF Im-bn (68˛dn-´-. t^m-da°ƒ: kp-Ip-amc≥, kv‰v Hm-^nk¿). A√n, tc-J. a°ƒ: k-°o¿ lpssk≥, tkm-^n-b, kktcm-Pw em-kØv. ]q-WnØp-d: \m-cm-ba-cp-a°ƒ: jmPn, amWm-e-b-Øn¬ K©n-d ln≥, k-Pv\. hn-Zzm≥ Xr-∏q-WnØpd tKm-]m-e-Ir-jvW-s‚ `mcy k-tcm-Pw(63). a-°ƒ: e-£v-an-b-½ kw-Ko-Xv tKm-]m¬([-\- Xn-cph√: \nc-Ww ]m-e°¬ e-£v-an-b-Ω (85). e-£v-an _m-¶v), kukw-kv-Im-cw C-∂v ay(knw-K-∏q¿). a-cpD-®-bv-°v c-≠n\v ho-´p-ha°ƒ: tiz-X, B-\-μv. f-∏n¬ kw-kv-Im-cw \-SØn.

tKm-]m-e-\m-Nm-cn

s]m¶-¸³ im-´n

tZ-hn-b-½

Kw-Km-[-c³-

X-e-tbm-e-∏-dºv: anTmbn-°p-∂w I-dp-I-∏-dºn¬ sI sP tKm-]m-e\m-Nm-cn (73). kw-kv-Imcw C∂v D®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X≥ kn.]n.Fw. X-e-tbm-e∏d-ºv ap≥ tem-°¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: s]m-∂-Ω am-©n-dbv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: sI sP ]pcptjm-Øa≥, ]-tc-Xbmb kn‘p. a-cp-aIƒ: ca ]pcp-tjm-Øa≥.

Ipa-cIw: sNßfw hS°v Kpcp-a-μncw im¥n AΩ≥I-cn-bn¬ ]pØ≥Nnd s]m∂∏≥im¥n (49). ]tc-X≥ Ipa-cIw {ioIp-am-c-awKew ap≥ im¥n-bm-Wv. `mcy: ssjeΩ (a-Wn-bΩ) \o≠q¿ sNdp-Ic sXt°-Xn¬ IpSpw-_mwK-amWv. a°ƒ: hnjvWp, hnjvWp-{]n-b, PnjvWp. ihkw-kvImcw \S-Øn.

]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-d-bn-se ]q-Δm-´ Nn-≠ s]m-Xphm-fns‚ `m-cy B-\nSn¬ ]m-Xn-°m-c-Øn tZhn-b-Ω (94). a-°ƒ: ]mXn-°m-c≥ Ip-™n-Irjv-W≥ (B-bp¿-th-Z acp-∂v hym-]m-cn, ]-ø∂q¿), \m-cm-b-Wn, Xºm-bn, N-{μ≥ (_n-kn\-kv), D-j, t{]w-Ipam¿ (hym-]m-cn, Nn-Iv-aw•q¿), Zn-t\-i≥ (Un-Pn‰¬ C-e-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, ]-ø-∂q¿ ku-Øv _-km¿). a-cp-a-°ƒ: hm-k-¥n, Ip-tπ-cn ]fl-\m-`≥, a-\n-tb-cn ]fl-\m-`≥, im-c-Z, Ip™n-Ir-jv-W≥ (dn-´. F.F-kv.sF. A∂q¿), B-i, {io-\. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b I-Ωm-c s]m-Xphmƒ, I-Æ s]m-Xphmƒ, Ip-™-ºp s]mXp-hmƒ. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v aq-cns°m-Δ¬ im-¥n-ÿ-ebn¬.

D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v- `-K-hXn- t£-{X hn-Zym-`ym-k k-an-Xn- F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-K-hpw- kn-.-]n-.-Fw]m-e-°p-∂v- ap≥- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Khpam-b a-emw-Ip-∂v- h-enbh-f-∏n-se ]n- hn- KwKm-[-c≥- (51)-. tamt´m¿-sXm-gn-em-fn- bq-\nb≥- (kn-.-sF.-Sn.-bp)- DZp-a G-cn-bm- sk-{I-´-dnbm-bn {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `m-cy-: e-X. ktlm-Z-c-߃-: Ip-am-c≥,kp-[m-I-c≥- (ap-w-ss_)-. \m-cm-b-Wn.

\m-cm-b-WntIm-Sw-Xp-cp-Øv: ]-©mb-Øv A-©mw- hm¿-Uv km-Pv `-h-\-Øn¬- \m-cmb-Wn-(99). -A-hn-hm-ln-Xbm-Wv.-

N-{μ³ s]-cp-ºm-hq¿: C-cntßmƒ a-tcm-´n-]-d-ºn¬ N-{μ≥(65). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v ap-\nkn-∏¬ iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: c-Xv\-Ω. a-°ƒ: Kn-co-jv, jm-cn. a-cp-a-°ƒ: k-\n-X, Aciv.

A¶-½ tIm-X-aw-Kew: tIm-´∏Sn \m-K-t©-cn sR-fn-bw]-d-ºn¬ Nm-t°m-bp-sS `m-cy A-∂-Ω(70). kw-kvIm-cw \m-sf D-®bv-°p 12\v \m-K-t©-cn sk‚ v tPm¿Pv sl-t{_m¨ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]tc-X th-ßq¿ hm-c-s∏´n-bn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: dq_n, _n¬kn, k-Pn, sP-kn. a-cp-a°ƒ: t]mƒ tPm¿-÷v, F¬tZm (sI.F-kv.B¿.Sn.kn. tIm-X-awK-ew), _n-Pn(J-Ø¿), cm-Pp Ipcy≥(B-kv-t{Xenb).

I-bm-bn-cp-∂ kp¬-^n°¿ A-]-I-S-Øn-em-b k-a-bw kr-lr-Øp-°ƒ sXm-´p-]n-∂n¬ ss_°n¬ h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ]®-°-dn I-b-‰n-h-∂ temdn-bm-Wv kp¬-^n-°-dn-

s‚ ss_-°v C-Sn-®p-sXdn-∏n-®-Xv. sX-dn-®p-ho-W kp¬^n-°-dn-s‚ tZ-l-Øv tem- d n- I - b - d n- b n- d - ß n X¬-k-a-bw a-c-W-s∏-´p. ]m-d-im-e K-h. tlm-kv]n-‰-en¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw ar-X-tZlw sh-≈m-b-Wn ap-°v Ppw-A a-kv-Pn-Zn¬ D-®tbm-sS J-_-d-S-°n. ]ocp-ap-l-Ω-Zv-˛-_o-a Z-º-XnI-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-kv-an. a-°ƒ: A-d-^ ^m-Øn-a, k-^ ^m-Øna. ]m-d-im-e t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

km-dp

Ip-ªn-Ir-jv-W³

Ip-ªn-¸m-¯p l-Öp-½

X-e-t»-cn: s]-cn-ßm-Sn a-Ωn ap-°n-se a-l-ep¬ P-ao-e-bn¬ ao-Ø-e-IØv km-dp (74). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b \o-cm-‰n ssl-t{Zm-kv. a-Iƒ: ku-P-Øv. k-tlm-Z-c-߃: k-°-cnb, dm-_n, d-ln-a, ]-tc-Xcm-b Ip-™n-sam-bv-Xp, Ip-™m-_p.

]n-W-dm-bn: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-ØI≥ h-S-°p-ºm-Sv aTØpw-`m-K-Øn¬ Im-cpWyw \n-hm-kn¬ Ip™n-Ir-jv-W≥ (65). `mcy: ]-t\m-fn Ku-cn. a°ƒ: ssj-\ (tIm-˛-Hm]-td-‰o-hv tlm-kv-]n-‰¬, X-e-t»-cn, jn-_n-\ (tIm-f-Pv Hm-^v tIm-tagvkv, I-Æq¿), j-t\m-Pv (]-n-t°m-kv, ]n-W-dmbn), sj¿-fn. a-cp-a-°ƒ: hn-t\m-Z≥ (sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿, Im-Sm-®nd), hn-]n≥ Zm-kv (_n.F-kv.F≥.F¬). k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥ (F.F-kv.sF, a-´-∂q¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥), am-[-hn, e-£v-an, \m-cm-b-Wn, ]m¿-h-Xn.

D-cp-h-®m¬: in-h-]p-cw ]-Sp-]m-d-bn-se hn ]n lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `mcy hn ]n Ip-™n-∏m-Øp l-÷p-Ω (]q-Ø-˛75). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (apw-ss_), A-_q-´n lmPn, A-_q-_-°¿ lm-Pn, am-b≥ lm-Pn, d-^o-Jv, A-–p¬ A-ko-kv (F√m-h-cpw Zp-_-bv), D-a¿ (th-ßm-Sv am-∏n-f bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥). acp-a-°ƒ: k-do-\, ssdlm-\-Øv, apw-Xm-kv, ico-^, k-Pv-\, \-kv-do-\, i¿-an-\. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b A p, A-–p-√.

B-kn-Uv ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p D-hr-ŲnÂ-a-csn-¨¨-p¶v I-g-°q-´w: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v ]-cnt°-‰v sa-Un-°¬-tIm-tf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ss_-°p-bm-{X-n-I-cm-b c-≠p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn-®p. I-g-°q-´w sI.Fkv.C._n k-_v-kv-t‰-j-\v k-ao-]w \nf-\-K-dn¬ A-iz-Xn-\n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b `m-kv-I-c-s‚-bpw A-Ωp-Ip-´n AΩ-bp-sS-bpw a-I≥ tam-l-\-N-{μ≥ (48) B-Wv a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ Aº-e-Øn≥-I-c kz-tZ-in ss_-Pp (38) sa-Un-°¬-tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬

Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. sNm-Δm-gv-N sshIn-´v 5.45\v I-g-°q-´w sI.F-kv.C._n°v ap-∂n-ep-≈ tZ-io-b-]m-X-bn-em-Wv A-]-I-Sw. sS-Iv-t\m-]m¿-°n¬ F.sF.Sn.bp.kn bq-\n-b≥ sXm-gn-em-fnI-fm-b C-cp-h-cpw tPm-en I-gn-™v ho´n-te-°v t]m-hp- -tºm-gm-Wv ]n-∂n¬ \n-∂p-h-∂ Im¿ C-Sn-®p-ho-gv-Øn-b-Xv. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ taml-\-N-{μ≥ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-KØn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. i-inIp-am-cn-bm- -Wv `m-cy, a-°ƒ: tam-\n-X, tam-\n-j.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: B-kn-Uv D-≈n¬-s®-∂v hr-≤ a-cn-®p. t]m-Ø≥tIm-Sv \-∂m-´p-Im-hv {io-cm-K-Øn¬ {io-[c≥-]n-≈-bp-sS `m-cy im-c-Zm-Ω (64) B-Wv acn-®-Xv. sa--Un-°¬-tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se ]p-e¿-s®-bmbn-cp-∂p a-c-Ww.

ssa-aq-\ a-t©-cn: ]-´¿-°p-fw tIm-gn-sØm-Sn Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy--- ssa-- aq-\(55). a-I≥: A-–p¬ lIow. a-cp-a-Iƒ: j-lv-e.

_p-²n-ssh-I-ey-ap-Å-h-sc Nn-InÂ-kn-¨ncp¶ hym-P tUm-ÎÀ Ad-Ìn I-f-a-t»-cn: e-£-߃ ssI-∏‰n _p-≤n-ssh-I-ey-ap-≈-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂ hym-P- tUmIv-S¿ A-d-Ãn¬. tUm. Fw Un ssh-Zy F-∂ t]-cn¬ F-f-a-°-c tdm-Un¬ s{_-bn≥ {_n-Uv-Pv F∂ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-∂ ]Ø-\w-Xn-´ A-Sq¿ kz-tZ-in taml≥-Zm-kv (40) B-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. I-f-a-t»-cn kn.sF sI Pn\-tZ-h≥, F-kv.sF Fw _n eØo-^v, F.F-kv.sF cm-P≥, kn.]n.H.am-cm-b {]-Zo-]v, _n-Pp, k-\¬ F-∂n-h-¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in Xr-°m-°-c A-kn. t]m-en-kv I-

Ωo-j-W¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂p≈ At\z-j-WØn-emWv kw`hw ]pd-ØmbXv. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ a-I-fp-sS P-∑-\m-bp-≈ _p-≤n-ssh-I-eyw

B-\-°-c: F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ Nm-ØpÆn (70). `m-cy: \o-en. a°ƒ: hn-th-Iv, tZ-hn, tZh-In, Ir-jv-W≥, {]-k∂, _m-_p-cm-Pv, tZ-h-cmPv, {]-ko-P. a-cp-a-°ƒ: Im¿-Xym-b-\n, cm-P≥.

A-Ðp-Ã aw-K-em-Sv: ]-≈n-°p-\n A-–p-√ (57). `m-cy: Bbn-i.

]{X-{]-hÀ-¯-I³ hn c-ho-{μ-³ \m-bÀ A-´-cn-¨p

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p _m-e-cm-a-]p-cw: ss_°v bm-{X-n-I-\m-b bp-hmhv tem-dn-bn-Sn-®p a-cn-®p. sh-≈m-b-Wn-ap-°v im¥n-hn-f k¿-thm-Z-bw tIm-f-\n-bn¬ kp¬-^n°¿ (28) B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 1.30 Hm-sS ]m-d-im-e sIm-‰maw P-Mv-j-\v k-ao-]-am-bncp-∂p A-]-I-Sw. t\-aØv \n-∂pw kp-lr-Øp°-fm-b aq-∂p-t]¿-s°m∏w \m-ev ss_-°p-I-fnem-bn tIm-gn F-Sp-°p-∂Xn-\v I-fn-bn-°m-hn-f-bnte-°v t]m-I-sh-bm-Wv A-]-I-Sw. B-Zyw t]m-hp-

Nm-¯p-®n

B-dp-am-kw sIm-≠v kp-J-s∏-SpØm-sa-∂ hym-tP-\ 14 e-£w cq] C-bmƒ ssI-∏-‰n-b-Xm-bn ]cm-Xn-°m-c≥ B-tcm-]n-®p. Ip-´nbp-sS ssI-Iƒ Iq-´n-s°-´n hmbn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v I-Sp-Ø a¿±-\-Øn-\n-c-bm-°p-I-bpw F-Xn¿Ø-t∏mƒ Nq-c¬-s°m-≠v a¿-±n®-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. Nn-In¬-k-bv-s°-Øp-∂-hsc {]-tXy-I A-¥-co-£-Øn¬ C-cp-Øn t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pnbn-se-Øp-tºmƒ tcm-Kw am-dn F-∂v hn-iz-kn-∏n-°p-I-bm-Wv Cbmƒ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. U-b-a≠v, t]ƒ, c-Xv-\-°-√p-Iƒ F∂n-h C-´ sh-≈w Ip-Sn-∏n-® ti-

jw \-„-s∏-´ B-tcm-Kyw B-dpam-k-sØ Nn-In¬-k-sIm-≠v Xn-cn-®p-e-`n-°p-sa-∂v D-d-∏p-\¬In-bm-Wv I-_-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn C‚¿-s\-‰n-eqsS-bpw ]-{X-ß-fn-epw ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv kz-tZ-i-Øpw hntZ-i-Øp-ap-≈-h-sc C-bmƒ BI¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-K-am-WnIyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Nn-In¬k-bv-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xmbpw hn-iz-kn-∏n-®n-cp∂p. h-©nX-cm-b ]-e-cpw ]-cm-Xn\¬-Im≥ ap-Xn¿-s∂-¶n-epw hm-ßn-b ]Ww a-S-°n-\¬-In c-£-s∏-Sp-Ibm-Wv sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂v t]men-kv ]-d-™p.

th-em-bp-[³ {io-aq-e-\-K-cw: am-®mw]n-≈n th-em-bp-[≥(78). `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: D-Æn, jm-Pn, a-Wn, e-X, jo-e, ssj-P. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, hn-Zy, _m-eIr-jv-W≥, Ir-jv-W≥, kp-tc-jv, hn-t\m-Zv.

C-‰m-\K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se {]ap-J a-ebmfn am[y-a{]-h¿-Ø-I\m-b hn c-ho-{μ≥ \m-b¿ (52) A-¥-cn-®p. Ip-d-®p-\m-fm-bn A-kp-J-_m-[n-X-\m-bncp-∂p. 1988¬ A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-iv cq-]o-I-cn®-Xp ap-X¬ cho-{μ≥ \m-b¿ A-hn-Sp-sØ ap-Jy-[m-cm am-[y-a-cwKØv k-Po-h-am-bn-cp∂p. ]m-e-°m-Sv kz-tZ-in-bmWv. Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n-s‚ F-Un-‰dpw c-ho-{μ≥-\m-bcp-sS `m-cym-k-tlm-Z-c-\pam-b K-{_n-tb¬ Un hm-Mvkp B-Wv a-c-W-hnh-cw A-dn-bn-®Xv. A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ X-e-sXm-´-∏\m-Wv c-ho-{μ≥ \m-b-sc-∂v ap-Jy-a-{¥n \-_mw-Xp-In A\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d™p. kw-ÿm\sØ B-Zy- Zn-\-]-{Xam-b Ft°m Hm-^v A-cp-Wm-Nen-eq-sS-bm-bn-cp-∂p Ct±lw ]{X-{]-h¿Ø\ cwKsØØnbXv. 1998¬ Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n¬ tN¿∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-kv ¢-_n¬ kwÿm-\ _-lp-aXn-I-tfm-sS ar-X-tZ-lw s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p h®p. kw-kv-Im-cw A-cp-Wm-N-en¬ \-S-Øpw.

am-∂m¿: -π-kvh¨ hnZym¿-Yn-sb ]-ºm-\-Z-n-bn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-ebn-¬ I-s≠-Øn. am-∂m-¿ \mb¿-k-am-Pw kv-Iq-fn-se πkvh¨ hn-Zym¿-Yn ]-cp-ae In-g-t°-∏p-d-Øv A-\q]v `-h-\n¬ a-c-fo-[-c≥ \mb-cp-sS G-I a-I≥ A-\q]v-Ip-am-dm(-a-\p-˛17)Wv a-cn® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-se ssk-°-fn¬ kv-Iq-fn¬ F-Ønb hn-Zym¿-Yn H-cp ]p-kv-X-Iw F-Sp-Øp-sIm-≠p h-cmsa-∂v Ip-´n-I-tfm-Sv ]-d-™n-´v Xn-cn-sI ho-´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ hn-Zym¿-Yn ho-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ C-√n-a-e ]m-e-Øn¬ ssk-°nƒ h-®ti-jw \-Zn-bn-te-°v Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn Nm-Sp-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-X-\p-k-cn®v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®nen¬ 11.-30 Hm-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-eo-kv \-S-]-Sn-°p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. a-c-W-Im-c-Ww hy-‡-a-s√-∂v t]m-en-kv ]-d™p. ]T-\-Øn¬ h-f-sc an-I-hv ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn ho-´n-epw kv-Iq-fn-epw A-[n-I-am-tcm-Spw hen-b k-l-I-c-W-tam an-≠m-´-tam C-√m-bn-cp-∂p. A\n-X-bm-Wv am-Xm-hv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

sN-ß-∂q¿: hr-≤-s\ ho-´n-\p-≈n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tXm-\-bv-°m-Sv A-ø-∏-\n-hm-kn¬ _-ecm-a≥ (70) B-Wv a-cn-®-Xv. C-bmƒ H-‰-bv-°v I-gn-bpI-bm-bn-cp-∂p F-∂v t]m-eo-kv ]-d-bp-∂p.

Hm-t«m-dn-£ \n-b-{´-Ww hn-«v a-dn-ªv hr-² a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™v hr-≤ a-cn-®p. Cu-cm-‰p-t]-´ tN-∂m-Sv sIm-gp-h≥-am°¬ hn-iz-\m-Y-s‚ `m-cy `m¿-K-hn (70) bm-Wv a-cn-®Xv. sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS I-™n-°pgn˛ h-Æ-∏p-dw tdm-Un¬ I-≈n-∏m-d-bn-em-Wv A-]-ISw D-≠m-b-Xv. h-Æ-∏p-d-tØ-°v h-∂ Hm-t´m-dn-£ I-≈n-∏m-d-bnse Ip-Øn-d-°-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cnt°-‰ `m¿-K-hn-sb tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw C-∂-se a-cn-®p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Hm-t´m-dn-£-bn-ep≠m-bn-cp-∂ H-∂-c h-b-kp-≈ Ip-´n-bpw c-≠v kv-{XoI-fpw \n-km-c ]-cp-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-d-hq¿: `m-cy-bp-am-bn ]-n-W-ßn I-gn-™n-cp-∂ bphm-hv Xq-ßn a-cn-®p. sI-Sm-aw-K-ew tZ-h-kzw ]-dºn¬ kq-c-Pv(29) B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn- a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lw ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®dn-bn¬. `m-cy: c-iv-an. H-cp h-b-kp-≈ a-I-fp-≠v.

ss_-¡n-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{X-¡m-cn a-cw tZ-l-¯p-ho-Wp a-cn-¨p a-cn-¨p Xn-cq-c-ßm-Sn: F.-B¿ \-K¿ Ip-∂pw-]p-dw A-ßm-Snbn-se th-ß-c tdm-Uv P-Mv-j-\n-¬ ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn a-cn-®p. th-ß-c A-®-\-º-ew Nq-e≥-Ip-∂-Øv tam-gn-b≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy \-^o-k(55)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v c-t≠m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. thß-c-bn-te-°p-≈ _-kv I-b-dm≥ t]m-hp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv ss_-°n-Sn-®-Xv. -a-°ƒ: _-jo¿, aq-k (kuZn), j-d-^p-±o≥, _p-jv-d, aq-\o-d, l-_o-_. a-cp-a°ƒ: d-^o-Jv th-ß-c, ap-\o¿ sIm-f-∏p-dw, tIm-b aq∂n-bq¿.-

tZ-io-b-]m-X: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wwþ F-kv.-ssh.F-kv. a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-Xm -hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `q-an-\-„s∏-Sp-∂-h¿-°v X-°-Xm-b {]-Xn^-ew \¬-I-W-sa-∂pw B-cm-[\m-e-b-ß-sf-bpw a-Zv-d-k-I-fpƒs∏-sS-bp-≈ hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-sf-bpw ÿ-e-ta-s‰-Sp°p-∂-Xn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v {]-ta-bw B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. sIB-en-°p-´n ap-kv-eym¿, Xzm-Jm A-lv-a-Zv au-e-hn, Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

t\m¿-Øv ]-d-hq¿: a-cw-ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øpho-Wp a-cn-®p. hm-Wn-b-°m-Sv B-ep-ß-s∏m-°w \ºym-Øv ]-d-ºv A-ø-∏≥ -a-I≥ Im¿-Øn-tI-b≥ (54) B-Wv a-cw ap-dn-h-®-ti-jw h-en-®p Xm-sg- ho-gv-Øm≥ k-lm-bn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øp-ho-Wv a-cn-®-Xv. G-gn-°-c C-Sn-aq-e-bn¬ lw-k-bp-sS ]-d-ºn-se acw ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. D-S≥-X-s∂ ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ar-X-tZ-lw Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: X-Ø-∏n≈n sIm-√-w-Ip-gn eo-e. a-°ƒ: en-\p, en-Pn. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W-Ip-am¿, {]-ho-W.

]n.F^v. Ipw-`-tImWw: ap³ P-Uv-Pn-amÀ-s¡-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n Km-kn-bm-_m-Zv: tIm-Sn-I-fp-sS t{]m-hn-U‚ v ^-≠v A-gn-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v B-dv ap≥ P-Uv-Pn-am¿-s°-Xn-tc kn._n.sF. tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øn. a‰v 65 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p-≠v. B¿ ]n an-{i, B¿ ]n bm-Zhv, F sI kn-Mv, B¿ F-kv Nu-s_, B-¿ F≥ an-{i, Acp¨-Ip-am¿ F-∂o ap≥ P-UvPn-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. 2001\pw 2008\pan-S-bn¬ C-h¿ Km-kn-bm-_m-Zv Pn-√m P-Uv-Pn-am-cm-bn-cp-∂p. A-gn-a-Xn, h-©-\, hym-P-tc-

J N-a-bv-°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰ß-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc Np-aØn-b-Xv. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W Unkw-_¿ B-dn-\p Xp-S-ßpw. PUv-Pn-am¿ C-t∏mƒ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øm-Wv. 6.58 tIm-Sn cq-]-bp-sS sh-´n∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. Km-kn-bm-_m-Zv tIm-S-Xn-bn-se \m-emw ¢m-kv Po-h-\-°m-cp-sS ]n.F-^v. A-°u-≠-n-em-Wv Xncn-a-dn \-S-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-h-\p-k-cn-®m-Wv kn._n.sF. tI-kn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-Xv.

H-cp ]-Ån-bn H-¶n-e-[n-Iw Pp-ap-A IÀ-aim-kv-{X hn-cp-²w: k-a-kv-X a-e-∏p-dw: H-cp ]-≈n-bn¬ H-∂ne-[n-Iw Pp-ap-A \S-Øp-∂Xv I¿-aim-kv-{X hn-cp-≤am-sW-∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a ^-Xv-hm I-Ωn-‰n {]-kv-Xmh-\-bn¬ ]-d-™p. Pp-ap-A \-S°p-∂ ]-≈n-bn¬ ÿ-ew XnIbmsX h-∂m¬ am{Xw A-tX al-√nse ]-e ÿ-e-ß-fn¬ Ppap-A \-S-Øm-hp-∂-Xm-Wv. C-Xv I¿-Ω im-kv-{X ]-fin-X¿ hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-en-bm¿, Fw Sn A-_v-Zp-√ apkv-en-bm¿, F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kven-bm¿, tIm-´p-a-e Sn Fw _m∏p ap-kv-en-bm¿ kw-_-‘n-®p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

]n F-¨v A_vZp Ako-kv Fcp-taen: ap-kv-enw eoKv kw-ÿm-\ ssh-kv-{]kn-U‚pw {Sm-t°m tI_nƒ-kv I-º-\n sN-b¿am-\p-am-b lm-Pn ]n F®v A-_v-Zpƒ k-em-an-s‚ k-tlm-Z-c≥ F-cp-ta-en ]p-Ø≥-ho-´n¬ lm-Pn ]n F-®v A-_v-Zp¬ Ako-kv (62). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v F-cp-ta-en ss\-\m¿ Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ap-kvenw eo-Kv tIm-´-bw Pn-√m ap≥-{]-kn-U‚ v lm-Pn F _n lw-km-°p-´n dmhp-Ø-dp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: k-eo-\m _o-hn Im-™n-c-∏-≈n I-≠Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: jn-\n, jn-an, jn-^n. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ (Xn-cph-\-¥-]p-cw), k-lo¿ A-_p-Zm-_n, k-Pm-kv (Im-™n-c-∏-≈n). k-tlm-Z-c-߃: tUm. A-_v-Zpƒ jp-°q¿ (Im\-U), A-Uz. lm-Pn ]n F-®v jm-P-lm≥ (F-dWm-Ip-fw).

tKm-]m-e-\m-Nm-cn

s]m¶-¸³ im-´n

k-¡-dn-b Cu-tim

A-Ðp A-ko-kv

BKkvXn tPmk^v

N-{μ-Zm-kv

Nm-Ø≥-X-d: \n-c-hv ]pXn-b-Øv B‚-Wn h¿-Kokv (t_-_n-®≥-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n\v \n-c-hv sk‚ v taco-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: ta-cn-°p-´n, sh-fn®n-bm-\n Ip-‰p-th-en-bn¬ Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: sP≥-kn (e-Iv-N-d¿, ]n.-Pn.Fw. tIm-f-Pv, Iß-g), Pm≥ (e-Iv-N-d¿, Im¿-a¬ F≥-Pn-\o-b-dnM tIm-f-Pv, s]-cp-\m-Sv).

X-e-tbm-e-∏-dºv: anTmbn-°p-∂w I-dp-I-∏-dºn¬ sI sP tKm-]m-e\m-Nm-cn (73). kw-kv-Imcw C∂v D®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X≥ kn.]n.Fw. X-e-tbm-e∏d-ºv ap≥ tem-°¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: s]m-∂-Ω am-©n-dbv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: sI sP ]pcptjm-Øa≥, ]-tc-Xbmb kn‘p. a-cp-aIƒ: ca ]pcp-tjm-Øa≥.

Ipa-cIw: sNßfw hS°v Kpcp-a-μncw im¥n AΩ≥I-cn-bn¬ ]pØ≥Nnd s]m∂∏≥im¥n (49). ]tc-X≥ Ipa-cIw {ioIp-am-c-awKew ap≥ im¥n-bm-Wv. `mcy: ssjeΩ (a-Wn-bΩ) \o≠q¿ sNdp-Ic sXt°-Xn¬ IpSpw-_mwK-amWv. a°ƒ: hnjvWp, hnjvWp-{]n-b, PnjvWp. ihkw-kvImcw \S-Øn.

]Ø\w-Xn-´: ]p-Ø≥ho-´n¬ F≥ A-–p¬ A-ko-kv(72). `mcy: P-aoe. a-°ƒ: k-eow (kmZnb G-P≥-ko-kv), keo-\ A-–p¬ J-cow, kn-dm-Pv(bq-Øv eo-Kv afi-ew {]-kn-U‚ v). acp-a°ƒ: jmln-\ keow, A-–p¬ J-cow (Zamw), kp[o-\ kn-dmPv.

cm-Pm-°mSv: cmPm-°mSv tImeØv BKkvXn tPmk^v (87) . kwkvImcw 30\v cm-hnse 10.30\v tPmkvKncn sk‚ v tPmk^v tZhme-b- skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: tacn, ]ngIv NInWn-bm-¶¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: tagvkn, kmen, Fen-k-_-Øv, Ip™p-tamƒ, jm‚n, t_m∂n, jmPn. acp-a°ƒ: _m_p, tXma-kv, tPmkv, s_∂n, jmPn, Pbn-k-Ω, _nμp.

X-e-h-Sn: ]q-¥p-cp-Øn B-°-bn¬ ssI-∏-≈n ap-t´¬ ho-´n¬ N-{μ-Zmkv (69). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v t{K-kv N¿-®v Hm-^v tKm-Uv k-`m kn-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ : i-Ip¥-f, sP- n, _m-_p. acp-a-°ƒ: kp-\n-X, _m_p.-

Im-bn

\m-cm-b-Wn-

sN-ß-∂q¿: sh¨-a-Wn sX-t°-Ø-e-bv-°¬ ]pØ≥ _w-Kv-fm-hn¬ Sn Fw Cu-tim-bp-sS a-I≥ k-°-dn-b Cu-tim(hnt\m-Zv-˛41) \yq-tP-gv-knbn¬ \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy km-dm-Ω Cu-tim (an-\n) tIm-´-bw ]-≈w sN-ºn-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. k-tlm-Z-c-߃: am-Xyp Cu-tim(\yq-tP-gv-kn), ^m. ss\-\m≥ Sn Cutim (hn-Im-cn, sk‚ v {Kn-tKm-dn-tbm-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv N¿-®v, ]m¿-°v ln¬, tbm-t¶-gvkv,\yq-tbm¿-°v), tPm¿-Pv sI Cu-tim (\yq-tbm¿-°v), Ko-h¿-Kokv Cu-tim (\yq-tP-gvkn).

ssh°w: \m-\m-Sw tkm^n-b a≥-kn¬ kn F Im-bn (68˛dn-´-. t^m-dkv‰v Hm-^nk¿). a°ƒ: k-°o¿ lpssk≥, tkm-^n-b, kem-kØv. a-cp-a°ƒ: jmPn, amln≥, k-Pv\.

A¶-½

tIm-Sw-Xp-cp-Øv: ]-©mb-Øv A-©mw- hm¿-Uv km-Pv `-h-\-Øn¬- \m-cmb-Wn-(99). -A-hn-hm-ln-Xbm-Wv.-

N-{μ³

s]-cp-ºm-hq¿: C-cntßmƒ a-tcm-´n-]-d-ºn¬ N-{μ≥(65). kw-kv-Im-cw e-£v-an-b-½ C-∂p cm-hn-se 11\v ap-\nXn-cph√: \nc-Ww ]m-e- kn-∏¬ iv-a-im-\-Øn¬. °¬ e-£v-an-b-Ω (85). `m-cy: c-Xv\-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂v a-°ƒ: Kn-co-jv, jm-cn. D-®-bv-°v c-≠n\v ho-´p-h- a-cp-a-°ƒ: k-\n-X, Af-∏n¬ civ.

tIm-X-aw-Kew: tIm-´∏Sn \m-K-t©-cn sR-fn-bw]-d-ºn¬ Nm-t°m-bp-sS `m-cy A-∂-Ω(70). kw-kvIm-cw \m-sf D-®bv-°p 12\v \m-K-t©-cn sk‚ v tPm¿Pv sl-t{_m¨ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]tc-X th-ßq¿ hm-c-s∏´n-bn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: dq_n, _n¬kn, k-Pn, sP-kn. a-cp-a°ƒ: t]mƒ tPm¿-÷v, F¬tZm (sI.F-kv.B¿.Sn.kn. tIm-X-awK-ew), _n-Pn(J-Ø¿), cm-Pp Ipcy≥(B-kv-t{Xenb).

k-c-kzXn tNm-‰m-\n°-c: k-c-kzXo-kZ-\w(\-Sp-hn¬ hoSv)c-hn-bp-sS `m-cy k-ckz-Xn(59). kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: B-\μv, A-cp-¨. a-cp-aIƒ: ]m¿-hXn.

B_n-Zo³ Ipªv Be-∏pg: XIgn Ip∂pΩ sIm®p-]dºn¬ B_n-Zo≥ Ip™v (86). J_-d-S°w C∂v cmhnse 11-˛\v Ip∂pΩ apln-bn-≤o≥ ]≈n J_¿ ÿm\n¬. `mcy: kpss_-Z. a°ƒ: \pssk-_, kuZ, jd^p-±o≥, \nkm¿, jao-a, k°o¿, jp°q¿, jwe. acp-a-°ƒ: Ajvd-^v, \mk¿, kn≤o-Jv, jnlm-_v, amPn-Z, jmPnZ, lko-\, kPo-\.

\m-cm-b-Wn F-f-b-Sw: a-temƒ \mcm-b-Wn (66). `¿-Øm-hv: Ir-jv-W≥.

k-tcm-Pn-\n A-½

I-cp-Wm-I-c³ \m-bÀ

`m-kv-I-c-]n-Å

c-ho-{μ³ \m-bÀ

cm-[-½

Xn-cph√: a-Xn¬-`m-Kw aWn-aw-Ke-Øv Sn _m-eIr-jvW-s‚ `m-cy am-[hn (66). (dn-´. sl-Uv t]m-kv‰v Hm-^n-kv). _p[-\q¿ aW-Ø-d Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°ƒ : thWp-Zm-kv (]m-co-kv), cP\n, hm-k¥n, A-\n¬. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v ho-´p-h-f-∏n¬.

Xn-cph√: ap-Ø-\q¿ \mcm-b-W-aw-Ke-Øv sI B¿ N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (79). ]m-e `-c-W-ßm\-Øv hcn-I-∏-≈n¬ Ip-Spw-_mwK-amWv. a-°ƒ: {]k-∂, \n¿a-e, t{]-a-N-{μ≥, Ko-X, {]Xm-]-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: hn ]n ssIaƒ, cm-P-tKm-]m-e≥ \mb¿, eo-\, tI-i-h≥Ip-´n \mb¿, an\n. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Xn-cph√: Ip-‰q¿ X-ebm¿ πm-¥-d-bn¬ I-cpWm-I-c≥ \m-b¿ (76). `mcy: kp-Ip-am-cn A-Ω. a-Iƒ: an\n. a-cp-a-I≥: hn sI ap-c-fo-[-c≥ \mb¿ . kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

sh-™m-d-aq-Sv: Im-©n-\S I-S-bn¬ ho-´n¬ `m-kv°-c-]n-≈ (75). `m-cy: kpIp-am-cn A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\-Ip-am-cn, l-co-jvIp-am¿, ]q¿-Wn-am tZ-hn. a-cp-a-°ƒ: hn-Zym-[-c≥]n-≈, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v a-e-bv-°¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b kp[m-I-c≥ ]n-≈-bp-sS `mcy cm-[-Ω (58). a-°ƒ: ss_-Pp, ssjPp. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, Po-PmIp-am-cn.

]p-cpj³

j-_o-e

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ ]pfn-t¶m-Sv a-Wn-`-h-\n¬ cho-{μ≥ \m-b¿ (87˛-F-Ivkv B¿-an). `m-cy: cm-[Ω. a-°ƒ: B¿ jo-e-Ipam-cn, N-{μ-tam-l≥ (U¬-ln), cm-Pv-tam-l≥ (F-b¿-t]m¿-Sv-kv AtXm-cn-‰n Hm-^v C-¥y). acp-a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (dn-´. _n.Un.H), cm-[m-a-Wn, F-kv k-PnX.

tN-e-°p-fw: sN-Ω-e-°pSn X-®-bn¬ a-c-bv°m¿(60). ]n.U-_yp.Un tIm¨-{Sm-Œ-dm-bn-cp∂p. `m-cy: Xr-°m-°c ssX°q-Sw Ip-Spw-_mw-Kw dwe. tN-e-°p-fw a-te∏≈n \-_-hn-øm ap-kvenw P-amA-Øv {]-knU‚ v ÿm-\w h-ln-®n-´p≠v. a°ƒ: d-ko-e, dn≥-jmZv, sd-\o-k. a-cp-a-°ƒ: jm\-hmkv, Pp-ssae, ss^k¬.

A-Ðp JmZÀ ]-\-b-∏n≈n: ]-≠m-c-]d-ºn¬ A-–p¬ JmZ¿(62). Np-a-´p-sXm-gn-emfn-bm-bn-cp∂p. `mcy: a-dnbw-_n.

tdm-k-¡p«n ]m-\m-bn-°p-fw: s\m®n-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb tZ-h- n `m-cy tdm-k°p-´n(73). kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: B‚-Wn, tXmakv, tPm¨, tPm-k^v, tacn, s_≥-Un, tPmjn, tPmbv, tPm-_n. a-cp-a°ƒ: tacn, ssj\n, sP-bv-\n, tPmWn, tkm-^n, PnPn.

ssh‰n-e: \o-e-ßm-´p Xp≠n-bn¬ ]p-cp-j≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hnse 11\v Xr-∏q-WnØp-d s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b am[hn. a°ƒ: jmPn, j°o-e, j-PnØv. a-cpa°ƒ: kp-Ip-amc≥, A√n, tc-J.

ktcm-Pw ]q-WnØp-d: \m-cm-bWm-e-b-Øn¬ K©n-d hn-Zzm≥ Xr-∏q-WnØpd tKm-]m-e-Ir-jvW-s‚ `mcy k-tcm-Pw(63). a-°ƒ: kw-Ko-Xv tKm-]m¬([-\e-£v-an _m-¶v), kuay(knw-K-∏q¿). a-cpa°ƒ: tiz-X, B-\-μv. kw-kv-Im-cw \-SØn.

I-Æ-\-√q¿: j-ao¿ a≥kn-en¬ I-cn-°p-gn hn-fbn¬ j-d-^p-±o-s‚ `m-cy j-_o-e(50). a-°ƒ: jao-\, j-ao-¿, j-”. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-\o-kv, kp-a-ø.

ssa-Xo³ ]-√m-cn-aw-K-ew: am-hp-Sn A-∏-°¬ ]-co-Xv a-I≥ ssa-Xo≥(85). a-°ƒ: D-Ω¿, Ip-™ptam≥, A-en-bm¿, ap-lΩ-Zv, ssk-\-_, j-co^, \-_o-k. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Aen-bm¿, Im-Zn¿, ssk-\_, sF-j, kp-ss_-Z, \-ko-a.

{io-[-c³ \m-bÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Icn-bw I-√-aw-K-ew ho´n¬ {io-[-c≥ \m-b¿ (64). `m-cy: Ir-jv-W-Ω. a°ƒ: {]-tam-Zv, {]o-X. acp-a-°ƒ: B¿ sd-Pn, Sn \-tS-iv.

ap-l-½-Zvs]m-∂m-\n: _n-øØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºm-´ h-f-∏n¬ ap-lΩ-Zv (60). `m-cy: kp-lv-d.

tXm-a-kv C-S-I-S-Øn: Io-®n-d sI hn tXm-a-kv (59). `m-cy: t{K-kn

I-bm-bn-cp-∂ kp¬-^n°¿ A-]-I-S-Øn-em-b k-a-bw kr-lr-Øp-°ƒ sXm-´p-]n-∂n¬ ss_°n¬ h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ]®-°-dn I-b-‰n-h-∂ temdn-bm-Wv kp¬-^n-°-dn-

s‚ ss_-°v C-Sn-®p-sXdn-∏n-®-Xv. sX-dn-®p-ho-W kp¬^n-°-dn-s‚ tZ-l-Øv tem- d n- I - b - d n- b n- d - ß n X¬-k-a-bw a-c-W-s∏-´p. ]m-d-im-e K-h. tlm-kv]n-‰-en¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\v ti-jw ar-X-tZlw sh-≈m-b-Wn ap-°v Ppw-A a-kv-Pn-Zn¬ D-®tbm-sS J-_-d-S-°n. ]ocp-ap-l-Ω-Zv-˛-_o-a Z-º-XnI-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-kv-an. a-°ƒ: A-d-^ ^m-Øn-a, k-^ ^m-Øna. ]m-d-im-e t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p I-g-°q-´w: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v ]-cnt°-‰v sa-Un-°¬-tIm-tf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ss_-°p-bm-{X-n-I-cm-b c-≠p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn-®p. I-g-°q-´w sI.Fkv.C._n k-_v-kv-t‰-j-\v k-ao-]w \nf-\-K-dn¬ A-iz-Xn-\n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b `m-kv-I-c-s‚-bpw A-Ωp-Ip-´n AΩ-bp-sS-bpw a-I≥ tam-l-\-N-{μ≥ (48) B-Wv a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ Aº-e-Øn≥-I-c kz-tZ-in ss_-Pp (38) sa-Un-°¬-tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬

Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. sNm-Δm-gv-N sshIn-´v 5.45\v I-g-°q-´w sI.F-kv.C._n°v ap-∂n-ep-≈ tZ-io-b-]m-X-bn-em-Wv A-]-I-Sw. sS-Iv-t\m-]m¿-°n¬ F.sF.Sn.bp.kn bq-\n-b≥ sXm-gn-em-fnI-fm-b C-cp-h-cpw tPm-en I-gn-™v ho´n-te-°v t]m-hp- -tºm-gm-Wv ]n-∂n¬ \n-∂p-h-∂ Im¿ C-Sn-®p-ho-gv-Øn-b-Xv. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ taml-\-N-{μ≥ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-KØn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. i-inIp-am-cn-bm- -Wv `m-cy, a-°ƒ: tam-\n-X, tam-\n-j.

Ωo-j-W¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂p≈ At\z-j-WØn-emWv kw`hw ]pd-ØmbXv. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ a-I-fp-sS P-∑-\m-bp-≈ _p-≤n-ssh-I-eyw

Np-≈n°¬: ]p-Ø≥]mS-Øv s_-©-an≥ h¿Ko-kv (70). kw-kv-Im-cw \m-sf ssh-Io´v 4\v Np≈n-°¬ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: Xp≠n-]-d-ºn¬ ta-cn. a°ƒ: lm-cn(Im-\U), lm-\n-jv(]p-Ø≥-]mSØv _m-t¶-gv-kv), tla(Sme‚ v ]-ªn-Iv kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: sP-Ωn, dbm-\(c-£ kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ), Iym-]v-‰≥ tPmkv t{K\¿.

tZ-hn-b-½

Bâ-Wn ]-d-hq¿: \m-Km-em‚n¬ kn.B¿.]n.F-^v. F.Fkv.sFbpw Iq-´p-Im-Sv ]S-am-´p-Ω¬ tPm-Wn-s‚ aI-\pam-b B‚-Wn(32). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\v Iq-´p-Im-Sv en‰n¬ ^v-f-h¿ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: en≥kn. am-Xmhv: B\n. H-cp-am-kw {]m-b-ap-≈ Hcp a-I-\p≠v.

iym-a-f N-f-h-d: ]p-en-bm-\w-Ip∂v ]p-em-tØm-Sn `m¿-Khn-bp-sS a-Iƒ iym-a-f (46). a-°ƒ: in-¬∏, ic-Xv, kp-Pn-Xv. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv-.

Kw-Km-[-c³D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v- `-K-hXn- t£-{X hn-Zym-`ym-k k-an-Xn- F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-K-hpw- kn-.-]n-.-Fw]m-e-°p-∂v- ap≥- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Khpam-b a-emw-Ip-∂v- h-enbh-f-∏n-se ]n- hn- KwKm-[-c≥- (51)-. tamt´m¿-sXm-gn-em-fn- bq-\nb≥- (kn-.-sF.-Sn.-bp)- DZp-a G-cn-bm- sk-{I-´-dnbm-bn {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `m-cy-: e-X. ktlm-Z-c-߃-: Ip-am-c≥,kp-[m-I-c≥- (ap-w-ss_)-. \m-cm-b-Wn.

Nm-¯p-®n B-\-°-c: F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ Nm-ØpÆn (70). `m-cy: \o-en. a°ƒ: hn-th-Iv, tZ-hn, tZh-In, Ir-jv-W≥, {]-k∂, _m-_p-cm-Pv, tZ-h-cmPv, {]-ko-P. a-cp-a-°ƒ: Im¿-Xym-b-\n, cm-P≥.

A-Ðp-Ã aw-K-em-Sv: ]-≈n-°p-\n A-–p-√ (57). `m-cy: Bbn-i.

]{X-{]-hÀ-¯-I³ hn c-ho-{μ-³ \m-bÀ A-´-cn-¨p km-dp

Ip-ªn-Ir-jv-W³

Ip-ªn-¸m-¯p l-Öp-½

X-e-t»-cn: s]-cn-ßm-Sn a-Ωn ap-°n-se a-lep¬ P-ao-e-bn¬ aoØ-e-I-Øv km-dp (74). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \o-cm-‰n ssl-t{Zm-kv. a-Iƒ: ku-P-Øv. ktlm-Z-c-߃: k-°-cnb, dm-_n, d-ln-a, ]-tcX-cm-b Ip-™n-sam-bvXp, Ip-™m-_p.

]n-W-dm-bn: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-ØI≥ h-S-°p-ºm-Sv aTØpw-`m-K-Øn¬ Im-cpWyw \n-hm-kn¬ Ip™n-Ir-jv-W≥ (65). `mcy: ]-t\m-fn Ku-cn. a°ƒ: ssj-\ (tIm-˛-Hm]-td-‰o-hv tlm-kv-]n-‰¬, X-e-t»-cn, jn-_n-\ (tIm-f-Pv Hm-^v tIm-tagvkv, I-Æq¿), j-t\m-Pv (]-n-t°m-kv, ]n-W-dmbn), sj¿-fn. a-cp-a-°ƒ: hn-t\m-Z≥ (sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿, Im-Sm-®nd), hn-]n≥ Zm-kv (_n.F-kv.F≥.F¬). k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥ (F.F-kv.sF, a-´-∂q¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥), am-[-hn, e-£v-an, \m-cm-b-Wn, ]m¿-h-Xn.

D-cp-h-®m¬: in-h-]p-cw ]-Sp-]m-d-bn-se hn ]n lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `mcy hn ]n Ip-™n-∏m-Øp l-÷p-Ω (]q-Ø-˛75). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (apw-ss_), A-_q-´n lmPn, A-_q-_-°¿ lm-Pn, am-b≥ lm-Pn, d-^o-Jv, A-–p¬ A-ko-kv (F√m-h-cpw Zp-_-bv), D-a¿ (th-ßm-Sv am-∏n-f bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥). acp-a-°ƒ: k-do-\, ssdlm-\-Øv, apw-Xm-kv, ico-^, k-Pv-\, \-kv-do-\, i¿-an-\. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b A p, A-–p-√.

lm-Pn-d sIm-Sp-ß-√q¿: A-got°m-Sv I-f-Øn-]-dºn¬ \u-jm-Zn-s‚ `mcy lm-Pn-d(35).

k-c-kz-Xn-b-½ am-™q¿: tKm-]o hnem-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb kn sI tKm-]m-e-]n≈-bp-sS a-Iƒ kn kc-kz-Xn-b-Ω (61). ktlm-Z-c-߃: kn `m-\pa-Xn-b-Ω (kp-tc-jv \ne-bw, ssh-°w), kn kp-a-Xn-°p-´n-b-Ω, hn Pn Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿.

ssa-aq-\ a-t©-cn: ]-´¿-°p-fw tIm-gn-sØm-Sn Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy--- ssa-- aq-\(55). a-I≥: A-–p¬ lIow. a-cp-a-Iƒ: j-lv-e.

_p-²n-ssh-I-ey-ap-Å-h-sc Nn-InÂ-kn-¨ncp¶ hym-P tUm-ÎÀ Ad-Ìn I-f-a-t»-cn: e-£-߃ ssI-∏‰n _p-≤n-ssh-I-ey-ap-≈-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂ hym-P- tUmIv-S¿ A-d-Ãn¬. tUm. Fw Un ssh-Zy F-∂ t]-cn¬ F-f-a-°-c tdm-Un¬ s{_-bn≥ {_n-Uv-Pv F∂ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-∂ ]Ø-\w-Xn-´ A-Sq¿ kz-tZ-in taml≥-Zm-kv (40) B-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. I-f-a-t»-cn kn.sF sI Pn\-tZ-h≥, F-kv.sF Fw _n eØo-^v, F.F-kv.sF cm-P≥, kn.]n.H.am-cm-b {]-Zo-]v, _n-Pp, k-\¬ F-∂n-h-¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in Xr-°m-°-c A-kn. t]m-en-kv I-

s_-©-an³ h-À-Ko-kv

]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-d-bn-se ]q-Δm-´ Nn-≠ s]m-Xphm-fns‚ `m-cy B-\nSn¬ ]m-Xn-°m-c-Øn tZhn-b-Ω (94). a-°ƒ: ]mXn-°m-c≥ Ip-™n-Irjv-W≥ (B-bp¿-th-Z acp-∂v hym-]m-cn, ]-ø∂q¿), \m-cm-b-Wn, Xk-c-kz-Xn-b-½ ºm-bn, N-{μ≥ (_n-knsa-Un-°¬-tIm-f-Pv: \-kv), D-j, t{]w-Ip]p-e-b-\m¿-t°m-´ am¿ (hym-]m-cn, Nn-Iv-awsF.Sn tIm-Ww kn-μp \n-hm-kn¬ k-c-kz-Xn-b- •q¿), Zn-t\-i≥ (Un-Pn‰¬ C-e-Ivt{Sm-Wn-IvΩ (83). kv, ]-ø-∂q¿ ku-Øv X-¦-th-ep _-km¿). a-cp-a-°ƒ: ]m-e-°m-Sv: tX-ºm-d-a-S hm-k-¥n, Ip-tπ-cn ]Ip-‰n-∏-≈w I-W-°≥ fl-\m-`≥, a-\n-tb-cn ]]m-d-bn-se X-¶-th-ep fl-\m-`≥, im-c-Z, Ip(67). ™n-Ir-jv-W≥ (dn-´. `m-cy: hn-im-ep. F.F-kv.sF. Aa-°ƒ: cm-[m-Ir-jv∂q¿), B-i, {io-\. kW≥, cm-tP-jv, cm-Po-hv. tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b I-Ωm-c s]m-Xpa-dn-b-¡p-«nhmƒ, I-Æ s]m-XpF-S-°-c: I-º-f-°-√v hmƒ, Ip-™-ºp s]m]p-fn-°-e-ßm-Sn-bn-se a- Xp-hmƒ. kw-kv-Im-cw ºm-S≥ a-dn-b-°p-´n (63). C-∂v D®-bv-°v 12\v aq-cnk-tlm-Z-c-߃: A-es°m-Δ¬ im-¥n-ÿ-ehn, B-an-\, B-k-y.bn¬.

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p _m-e-cm-a-]p-cw: ss_°v bm-{X-n-I-\m-b bp-hmhv tem-dn-bn-Sn-®p a-cn-®p. sh-≈m-b-Wn-ap-°v im¥n-hn-f k¿-thm-Z-bw tIm-f-\n-bn¬ kp¬-^n°¿ (28) B-Wv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 1.30 Hm-sS ]m-d-im-e sIm-‰maw P-Mv-j-\v k-ao-]-am-bncp-∂p A-]-I-Sw. t\-aØv \n-∂pw kp-lr-Øp°-fm-b aq-∂p-t]¿-s°m∏w \m-ev ss_-°p-I-fnem-bn tIm-gn F-Sp-°p-∂Xn-\v I-fn-bn-°m-hn-f-bnte-°v t]m-I-sh-bm-Wv A-]-I-Sw. B-Zyw t]m-hp-

¹-kvh¬ hn-ZymÀ-Yn ]-¼m-\-Zn-bn a-cn-¨ -\n-e-bnÂ

Bâ-Wn hÀ-Ko-kv

am-[-hn

a-c-bv-¡mÀ

28 \-hw-_¿ 2013 hym-gw

B-dp-am-kw sIm-≠v kp-J-s∏-SpØm-sa-∂ hym-tP-\ 14 e-£w cq] C-bmƒ ssI-∏-‰n-b-Xm-bn ]cm-Xn-°m-c≥ B-tcm-]n-®p. Ip-´nbp-sS ssI-Iƒ Iq-´n-s°-´n hmbn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v I-Sp-Ø a¿±-\-Øn-\n-c-bm-°p-I-bpw F-Xn¿Ø-t∏mƒ Nq-c¬-s°m-≠v a¿-±n®-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. Nn-In¬-k-bv-s°-Øp-∂-hsc {]-tXy-I A-¥-co-£-Øn¬ C-cp-Øn t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pnbn-se-Øp-tºmƒ tcm-Kw am-dn F-∂v hn-iz-kn-∏n-°p-I-bm-Wv Cbmƒ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. U-b-a≠v, t]ƒ, c-Xv-\-°-√p-Iƒ F∂n-h C-´ sh-≈w Ip-Sn-∏n-® ti-

jw \-„-s∏-´ B-tcm-Kyw B-dpam-k-sØ Nn-In¬-k-sIm-≠v Xn-cn-®p-e-`n-°p-sa-∂v D-d-∏p-\¬In-bm-Wv I-_-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn C‚¿-s\-‰n-eqsS-bpw ]-{X-ß-fn-epw ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv kz-tZ-i-Øpw hntZ-i-Øp-ap-≈-h-sc C-bmƒ BI¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-K-am-WnIyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Nn-In¬k-bv-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xmbpw hn-iz-kn-∏n-®n-cp∂p. h-©nX-cm-b ]-e-cpw ]-cm-Xn\¬-Im≥ ap-Xn¿-s∂-¶n-epw hm-ßn-b ]Ww a-S-°n-\¬-In c-£-s∏-Sp-Ibm-Wv sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂v t]men-kv ]-d-™p.

th-em-bp-[³ {io-aq-e-\-K-cw: am-®mw]n-≈n th-em-bp-[≥(78). `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: D-Æn, jm-Pn, a-Wn, e-X, jo-e, ssj-P. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, hn-Zy, _m-eIr-jv-W≥, Ir-jv-W≥, kp-tc-jv, hn-t\m-Zv.

C-‰m-\K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se {]ap-J a-ebmfn am[y-a{]-h¿-Ø-I\m-b hn c-ho-{μ≥ \m-b¿ (52) A-¥-cn-®p. Ip-d-®p-\m-fm-bn A-kp-J-_m-[n-X-\m-bncp-∂p. 1988¬ A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-iv cq-]o-I-cn®-Xp ap-X¬ cho-{μ≥ \m-b¿ A-hn-Sp-sØ ap-Jy-[m-cm am-[y-a-cwKØv k-Po-h-am-bn-cp∂p. ]m-e-°m-Sv kz-tZ-in-bmWv. Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n-s‚ F-Un-‰dpw c-ho-{μ≥-\m-bcp-sS `m-cym-k-tlm-Z-c-\pam-b K-{_n-tb¬ Un hm-Mvkp B-Wv a-c-W-hnh-cw A-dn-bn-®Xv. A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ X-e-sXm-´-∏\m-Wv c-ho-{μ≥ \m-b-sc-∂v ap-Jy-a-{¥n \-_mw-Xp-In A\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d™p. kw-ÿm\sØ B-Zy- Zn-\-]-{Xam-b Ft°m Hm-^v A-cp-Wm-Nen-eq-sS-bm-bn-cp-∂p Ct±lw ]{X-{]-h¿Ø\ cwKsØØnbXv. 1998¬ Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n¬ tN¿∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-kv ¢-_n¬ kwÿm-\ _-lp-aXn-I-tfm-sS ar-X-tZ-lw s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p h®p. kw-kv-Im-cw A-cp-Wm-N-en¬ \-S-Øpw.

am-∂m¿: -π-kvh¨ hnZym¿-Yn-sb ]-ºm-\-Z-n-bn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-ebn-¬ I-s≠-Øn. am-∂m-¿ \mb¿-k-am-Pw kv-Iq-fn-se πkvh¨ hn-Zym¿-Yn ]-cp-ae In-g-t°-∏p-d-Øv A-\q]v `-h-\n¬ a-c-fo-[-c≥ \mb-cp-sS G-I a-I≥ A-\q]v-Ip-am-dm(-a-\p-˛17)Wv a-cn® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-se ssk-°-fn¬ kv-Iq-fn¬ F-Ønb hn-Zym¿-Yn H-cp ]p-kv-X-Iw F-Sp-Øp-sIm-≠p h-cmsa-∂v Ip-´n-I-tfm-Sv ]-d-™n-´v Xn-cn-sI ho-´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ hn-Zym¿-Yn ho-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ C-√n-a-e ]m-e-Øn¬ ssk-°nƒ h-®ti-jw \-Zn-bn-te-°v Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn Nm-Sp-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-X-\p-k-cn®v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®nen¬ 11.-30 Hm-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-eo-kv \-S-]-Sn-°p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. a-c-W-Im-c-Ww hy-‡-a-s√-∂v t]m-en-kv ]-d™p. ]T-\-Øn¬ h-f-sc an-I-hv ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn ho-´n-epw kv-Iq-fn-epw A-[n-I-am-tcm-Spw hen-b k-l-I-c-W-tam an-≠m-´-tam C-√m-bn-cp-∂p. A\n-X-bm-Wv am-Xm-hv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

sN-ß-∂q¿: hr-≤-s\ ho-´n-\p-≈n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tXm-\-bv-°m-Sv A-ø-∏-\n-hm-kn¬ _-ecm-a≥ (70) B-Wv a-cn-®-Xv. C-bmƒ H-‰-bv-°v I-gn-bpI-bm-bn-cp-∂p F-∂v t]m-eo-kv ]-d-bp-∂p.

Hm-t«m-dn-£ \n-b-{´-Ww hn-«v a-dn-ªv hr-² a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™v hr-≤ a-cn-®p. Cu-cm-‰p-t]-´ tN-∂m-Sv sIm-gp-h≥-am°¬ hn-iz-\m-Y-s‚ `m-cy `m¿-K-hn (70) bm-Wv a-cn-®Xv. sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS I-™n-°pgn˛ h-Æ-∏p-dw tdm-Un¬ I-≈n-∏m-d-bn-em-Wv A-]-ISw D-≠m-b-Xv. h-Æ-∏p-d-tØ-°v h-∂ Hm-t´m-dn-£ I-≈n-∏m-d-bnse Ip-Øn-d-°-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cnt°-‰ `m¿-K-hn-sb tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw C-∂-se a-cn-®p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Hm-t´m-dn-£-bn-ep≠m-bn-cp-∂ H-∂-c h-b-kp-≈ Ip-´n-bpw c-≠v kv-{XoI-fpw \n-km-c ]-cp-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-d-hq¿: `m-cy-bp-am-bn ]-n-W-ßn I-gn-™n-cp-∂ bphm-hv Xq-ßn a-cn-®p. sI-Sm-aw-K-ew tZ-h-kzw ]-dºn¬ kq-c-Pv(29) B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn- a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lw ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®dn-bn¬. `m-cy: c-iv-an. H-cp h-b-kp-≈ a-I-fp-≠v.

a-cw tZ-l-¯p-ho-Wp a-cn-¨p

t\m¿-Øv ]-d-hq¿: a-cw-ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øpho-Wp a-cn-®p. hm-Wn-b-°m-Sv B-ep-ß-s∏m-°w \ºym-Øv ]-d-ºv A-ø-∏≥ -a-I≥ Im¿-Øn-tI-b≥ (54) B-Wv a-cw ap-dn-h-®-ti-jw h-en-®p Xm-sg- ho-gv-Øm≥ k-lm-bn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øp-ho-Wv a-cn-®-Xv. G-gn-°-c C-Sn-aq-e-bn¬ lw-k-bp-sS ]-d-ºn-se acw ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. D-S≥-X-s∂ ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ar-X-tZ-lw Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: X-Ø-∏n≈n sIm-√-w-Ip-gn eo-e. a-°ƒ: en-\p, en-Pn. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W-Ip-am¿, {]-ho-W.

C-¯n-¡-c-bm-än Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

sIm-´n-bw: C-Øn-°-c-bm‰n¬ I-gn-™ Zn-h-kw ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw C-∂-se I-s≠Øn. Nm-Ø-∂q¿ Xn-cp-ap°n¬ Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ kp-Kp-W-s‚ a-I≥ hn-]ns‚(33) ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se cm-hn-se F-´n-\v Ifn-bm-°p-fw Ip-fn-°-Shn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-sk-Øn ar-X-tZ-lw I-c-bv-s°-Øn-®p. Ign-™ Zn-h-kw Xn-cp-ap-°n-se R-h-dq¿ I-S-hn¬ h-kv{X-߃ D-t]-£n-® \n-e-bn¬ I-≠n-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠p Zn-h-k-am-bn Xn-c-®n¬ \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. amXm-hv: C-μn-c. k-tlm-Z-c-߃: an-Yn≥, tkm-\p.

A-Úm-X kv-{Xo hm-l-\w X-«n a-cn-¨p

Hm-®n-d: I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11\v I-√q¿-ap-°n¬ h-®v A-⁄m-X kv-{Xo hm-l-\w X-´n a-cn-®p. G-I-tZiw 65 h-b-kv {]m-bw tXm-∂n-°pw. ]-® ªu-kpw ]p-≈n ssI-en-bp-am-Wv th-jw. Hmt´m X-´n tdm-Un-te-°v sX-dn-®p ho-W C-h-cp-sS X-ebn-eq-sS tem-dn I-b-dn-bn-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZlw I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°m-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Hm-®n-d t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

ss_-¡n-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{X-¡m-cn a-cn-¨p ]o-U-\-t¡-kn-se {]-Xn- Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn Xn-cq-c-ßm-Sn: F.-B¿ \-K¿ Ip-∂pw-]p-dw A-ßm-Snbn-se th-ß-c tdm-Uv P-Mv-j-\n-¬ ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn a-cn-®p. th-ß-c A-®-\-º-ew Nq-e≥-Ip-∂-Øv tam-gn-b≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy \-^o-k(55)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v c-t≠m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. thß-c-bn-te-°p-≈ _-kv I-b-dm≥ t]m-hp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv ss_-°n-Sn-®-Xv. -a-°ƒ: _-jo¿, aq-k (kuZn), j-d-^p-±o≥, _p-jv-d, aq-\o-d, l-_o-_. a-cp-a°ƒ: d-^o-Jv th-ß-c, ap-\o¿ sIm-f-∏p-dw, tIm-b aq∂n-bq¿.-

tZ-io-b-]m-X: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wwþ F-kv.-ssh.F-kv. a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-Xm -hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `q-an-\-„s∏-Sp-∂-h¿-°v X-°-Xm-b {]-Xn^-ew \¬-I-W-sa-∂pw B-cm-[\m-e-b-ß-sf-bpw a-Zv-d-k-I-fpƒs∏-sS-bp-≈ hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-sf-bpw ÿ-e-ta-s‰-Sp°p-∂-Xn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v {]-ta-bw B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. sIB-en-°p-´n ap-kv-eym¿, Xzm-Jm A-lv-a-Zv au-e-hn, Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

im-kv-Xmw-tIm-´: B-dmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ]oUn-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]-\-s∏-´n X-S-Øn¬ ]-Sn-™m-dp {]-kmZn(48)s\-bm-Wv Xq-ßn -a-cn-®-\n-e-bn¬ Im-W-s∏-´Xv. Akp-JsØØp-S¿-∂v {]-km-Zv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn¬ -\n-∂v Un-kv-Nm¿-Pv hm-ßn ]-Sn-™m-sd-I-√-S-bn-se A-\pP-s‚ ho-´n-se-Øn C-∂-se Xq-ßn-a-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p.

]n.F^v. Ipw-`-tImWw: ap³ P-Uv-Pn-amÀ-s¡-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n Km-kn-bm-_m-Zv: tIm-Sn-I-fp-sS t{]m-hn-U‚ v ^-≠v A-gn-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v B-dv ap≥ P-Uv-Pn-am¿-s°-Xn-tc kn._n.sF. tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øn. a‰v 65 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p-≠v. B¿ ]n an-{i, B¿ ]n bm-Zhv, F sI kn-Mv, B¿ F-kv Nu-s_, B-¿ F≥ an-{i, Acp¨-Ip-am¿ F-∂o ap≥ P-UvPn-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. 2001\pw 2008\pan-S-bn¬ C-h¿ Km-kn-bm-_m-Zv Pn-√m P-Uv-Pn-am-cm-bn-cp-∂p. A-gn-a-Xn, h-©-\, hym-P-tc-

J N-a-bv-°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰ß-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc Np-aØn-b-Xv. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W Unkw-_¿ B-dn-\p Xp-S-ßpw. PUv-Pn-am¿ C-t∏mƒ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øm-Wv. 6.58 tIm-Sn cq-]-bp-sS sh-´n∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. Km-kn-bm-_m-Zv tIm-S-Xn-bn-se \m-emw ¢m-kv Po-h-\-°m-cp-sS ]n.F-^v. A-°u-≠-n-em-Wv Xncn-a-dn \-S-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-h-\p-k-cn-®m-Wv kn._n.sF. tI-kn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-Xv.

H-cp ]-Ån-bn H-¶n-e-[n-Iw Pp-ap-A IÀ-aim-kv-{X hn-cp-²w: k-a-kv-X a-e-∏p-dw: H-cp ]-≈n-bn¬ H-∂ne-[n-Iw Pp-ap-A \S-Øp-∂Xv I¿-aim-kv-{X hn-cp-≤am-sW-∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a ^-Xv-hm I-Ωn-‰n {]-kv-Xmh-\-bn¬ ]-d-™p. Pp-ap-A \-S°p-∂ ]-≈n-bn¬ ÿ-ew XnIbmsX h-∂m¬ am{Xw A-tX al-√nse ]-e ÿ-e-ß-fn¬ Ppap-A \-S-Øm-hp-∂-Xm-Wv. C-Xv I¿-Ω im-kv-{X ]-fin-X¿ hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-en-bm¿, Fw Sn A-_v-Zp-√ apkv-en-bm¿, F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kven-bm¿, tIm-´p-a-e Sn Fw _m∏p ap-kv-en-bm¿ kw-_-‘n-®p.


6

thÀ-]mSv

KOCHI

A-Ðp Jm-ZÀ

a-c-bv-¡mÀ

sIm-¨p-®n

]-\-b-∏n-≈n: ]-≠m-c-]d-ºn¬ A-–p¬ Jm-Z¿(62). Np-a-´p-sXm-gn-em-fnbm-bn-cp-∂p. `m-cy: a-dnbw-_n. a-°ƒ: \-Po-_v, k-Po-_v, apw-Xm-kv. a-cp-a-°ƒ: kndm-Pv, sj-dn, Pm-kv-an≥. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv°p 12\v sIm-®-ßm-Sn sN-ºn-´-]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

tN-e-°p-fw: sN-Ω-e°p-Sn X-®-bn¬ a-c-bv°m¿-(60). ]n.U_yp.Un tIm-¨-{Sm-Œ-dmbn-cp-∂p. `m-cy: Xr-°m°-c ssX-°q-Sw Ip-Spw_mw-Kw dw-e. tN-e-°pfw a-te-∏-≈n \-_-hnøm ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v ÿm-\w hln-®n-´p-≠v. a-°ƒ: dko-e, dn≥-jm-Zv, sd-\ok. a-cp-a-°ƒ: jm-\-hmkv, Pp-ssa-e, ss^k¬. J-_-d-S-°w \-SØn.

B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-Ic ]-tc-X-\m-b I-°m´n¬ kp-sse-am-s‚ aI≥ sIm-®p-Æn(85). `mcy: Xm-®n-°p-´n. aIƒ:km-Pn-X.a-cp-aI≥:bq-k-^v.B-Zy-Im-e ]-{X G-P‚pw ]-{X-hn-Xc-W-cw-K-Øv k-Po-h-hpam-bn-cp-∂p. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 9\v Xmbn-°m-´p-I-c Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Ip-ªn-¸m-¯p l-Öp-½ D-cp-h-®m¬: in-h-]p-cw ]-Sp-]m-d-bn-se hn ]n lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `mcy hn ]n Ip-™n-∏m-Øp l-÷p-Ω (]q-Ø-˛75).

k-c-kz-Xn-b-½

\o-\m a-c-bv-¡mÀ s]-cp-ºm-hq¿: h-´-bv-°m´p-]-Sn Im-\mw-]p-dw ho´n¬ \o-\m- a-c-bv-°m¿ (86). J-_-d-S-°w C-∂p-cm-hnse 10\v h-´-bv-°m-´p-]-Sn P-am-A-Øv J-_¿-ÿm\¬. `m-cy: B-an-\.a-°ƒ: A-–p-√,\o-\m-Ip™v,A-_q-_-°¿,ap-lΩ-Zv, l-ao-Zv,\u-jm-Zv.

Ip-ªn-Ir-jv-W³ ]n-W-dm-bn: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-ØI≥ h-S-°p-ºm-Sv aTØpw-`m-K-Øn¬ Im-cpWyw \n-hm-kn¬ Ip™n-Ir-jv-W≥ (65). `mcy: ]-t\m-fn Ku-cn.

28 \hw_¿ 2013 hymgw

kv-Iq-«-dn Im-dn-Sn-¨v A-[ym-]n-I a-cn-¨p

s_-©-an³ h-À-Ko-kv

A-jv-d-^v-tk-«v

A-¶-½

P-\mÀ-±-\³

Np-≈n-°¬: ]p-Ø≥-]mS-Øv s_-©-an≥ h¿-Kokv (70). kw-kv-Im-cw \msf ssh-Io-´v 4\v Np-≈n°¬ ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: Xp-≠n-]-dºn¬ ta-cn. a-°ƒ: lm-cn(Im-\-U), lm-\n-jv(]p-Ø≥-]m-SØv _m-t¶-gv-kv), tla(Sm-e‚ v ]-ªn-Iv kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: sPΩn(Im-\-U), d-bm-\(c£ kv-s]-jy¬ kvIqƒ), Iym-]v-‰≥ tPm-kv t{K-\¿.

a´m-t©cn: Np-≈n-°¬ a-Z¿-sX-tc-km sk-°‚ vkv-{So-‰n¬ ]-tc-X\m-b A-_q-_-°-¿-tk-´n-s‚ aI≥ F Fw A-jv-d-^vtk-´v(53). I-_-dS-°w \S-Øn. `mcy: l-b-dp-∂ok-_m-bn(l_o-_). a°ƒ: Kp¬-ap-lΩ-Zv tk´v(B-cn-^v), A-_v-jm≥ lp-ssk≥. a-cp-a°ƒ: sj-lv-e-_mbn, lp-kbv≥-sk´v.

sIm-Sp-ß-√q¿: A-©ßm-Sn h-en-b-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b hm-kp-tZh≥ a-I≥ P-\m¿-±\≥(61). `m-cy: Ko-X. a°ƒ: c-Xo-jv, cm-tPjv. a-cp-a-Iƒ: sse-k.

C-S-I-S-Øn: Io-®n-d sI hn tXm-a-kv (59). `m-cy: t{K-kn.

B-\-°-c: F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ Nm-ØpÆn (70). `m-cy: \o-en. a°ƒ: hn-th-Iv, tZ-hn, tZh-In, Ir-jv-W≥, {]-k∂, _m-_p-cm-Pv.

tIm-X-aw-K-ew: tIm-´-∏Sn \m-K-t©-cn sR-fn-bw]-d-ºn¬ Nm-t°m-bp-sS `m-cy A-∂-Ω(70). kwkv-Im-cw \m-sf D-®-bv°p 12\v \m-K-t©-cn sk‚ v tPm¿-Pv slt{_m¨ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X th-ßq¿ hm-c-s∏´n-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: dq-_n, _n¬-kn, k-Pn, sP-kn(B-kv-t{Xen-b). a-cp-a-°ƒ: t]mƒ tPm¿-÷v, F¬tZm(sI.Fkv.B¿.Sn.kn. tIm-X-awK-ew), _n-Pn(J-Ø¿), cm-Pp Ip-cy≥(B-kv-t{Xen-b).

Nm-¯p-®n

Kw-Km-[-c³D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v- `-Kh-Xn- t£-{X hn-Zym`ym-k k-an-Xn- F-IvknIyq-´o-hv Aw-K-hpwkn-.-]n-.-Fw- ]m-e-°p∂v- ap≥- tem-°¬- IΩn-‰n- Aw-Khp-am-b aemw-Ip-∂v- h-en-bh-f∏n-se ]n- hn- Kw-Km-[c≥- (51)-.

aw-K-em-Sv: ]-≈n-°p-\n A-–p-√ (57). `m-cy: Bbn-i.

am-™q¿: tKm-]o hn-emk-Øn¬ ]-tc-X-\m-b kn sI tKm-]m-e-]n-≈bp-sS a-Iƒ kn k-c-kzXn-b-Ω (61).

N-{μ³

]p-cp-j³

kn-²mÀ-°³

N-{μ³

tZ-h-kn-¡p-«n

A-¿-¸³

b-ap-\

P-K-Zo-i³

s]-cp-ºm-hq¿: C-cntßm-ƒ a-tcm-´n-]-dºn¬ N-{μ≥(65). kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 11\v ap-\n-kn-∏¬ iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: c-Xv-\-Ω. a-°ƒ: Kn-co-jv, jm-cn. a-cp-a°ƒ: k-\n-X, A-c-iv.

ssh-‰n-e: \o-e-ßm-´p Xp-≠n-bn¬ ]p-cpj≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v Xr∏q-Wn-Øp-d s]m-Xp-iv-aim-\-Øn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b am-[hn. a-°ƒ: jm-Pn, j°o-e, j-Pn-Øv. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-am-c≥, A√n, tc-J.

Nm-h-°m-Sv: ap-Xp-h-´q¿ ]tc-X-\m-b Xq-am-´v i-¶c≥ a-I≥ kn-≤m¿-∞≥ (49). `m-cy: ]-fln-\n. a°ƒ: kn-Po-jv, kn-Pn-X, hn-Po-jv.

Nm-e-°p-Sn: ku-Øv PwKv-j-\n-se Sm-Iv-kn ss{U-h¿ Nu-° Im-cm∏n-≈n N-{μ≥(54)-. -`m-cy: N-{μ-a-Xn.- a-°ƒ: kn-an,kp-Pn-Øv(Zp-_-bv). -a-cpI≥: B-\-μv(Zp-_-bv).

]m-h-d-´n: h-b-\m-S≥ Xd h-Sp-°q-´v Hu-tk-∏pÆn tZ-h-kn-°p-´n(84). a°ƒ: ta-gv-kn, do-Ø, sP-bv-k-≥. a-cp-a-°ƒ: tem-\-∏≥, sl≥-dn, an¬-kn.

am-f: Ip-≠q-¿ h-b-em¿ s]m-°m-t©-cn A-ø-∏≥(65). `m-cy: cp-Iv-an-Wn. a°ƒ: {]o-X, {]-Zo-]v. a-cp-a°ƒ: _n-\o-jv, A-©p.

am-f: F-c-h-Øq¿ s\-bvt»-cn {io-\n-hm-k-s‚ `m-cy b-ap-\(38). a-Iƒ: Zp¿-K.

sIm-Sp-ß-√q¿: Xn-cp-h©n-°p-fw I-∏n-Øm≥ ]d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b [¿-acm-P-s‚ a-I≥ P-K-Zoi≥(61). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: k-c-kz-Xn. a-°ƒ: k-Pn-X, ko-Xm-e£v-an. a-cp-a-°ƒ: c-P-\ojv, E-jn-cm-Pv.

cm-[-½ In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v a-e-bv-°¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb kp-[m-I-c≥ ]n-≈-bpsS `m-cy cm-[-Ω (58). a-°ƒ: ss_-Pp, ssjPp. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, PoPm-Ip-am-cn.

A-Ðp-Ã

X-¦-th-ep

k-c-kz-Xn-b-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: ]pe-b-\m¿-t°m-´ sF.Sn tIm-Ww kn-μp \n-hmkn¬ k-c-kz-Xn-b-Ω (83).

tXm-a-kv

Xn-cph√: a-Xn¬-`m-Kw aWn-aw-Ke-Øv Sn _m-eIr-jvW-s‚ `m-cy am-[hn (66). (dn-´. sl-Uv t]m-kv‰v Hm-^n-kv). _p[-\q¿ aW-Ø-d Ip-SpwI-cp-Wm-I-c³ \m-bÀ _mw-K-amWv. Xn-cph√: Ip-‰q¿ X-ea-°ƒ : th-Wp-Zm-kv bm¿ πm-¥-d-bn¬ I-cp(]m-co-kv), c-P\n, hmWm-I-c≥ \m-b¿ (76). k¥n, A-\n¬. kw-kv`mcy: kp-Ip-am-cn A-Ω. a- Im-cw C-∂v D-®-bv-°v hoIƒ: an\n. ´p-h-f-∏n¬.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ ]pfn-t¶m-Sv a-Wn-`-h-\n¬ cho-{μ≥ \m-b¿ (87˛-F-Ivkv B¿-an). `m-cy: cm-[Ω. a-°ƒ: B¿ jo-e-Ip-amcn, N-{μ-tam-l≥ (U¬ln), cm-Pv-tam-l≥ (Fb¿-t]m¿-Sv-kv A-tXm-cn‰n Hm-^v C-¥y). a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (dn-´. _n.Un.H), cm-[m-a-Wn, F-kv k-PnX.

]n F-¨v A_vZpÄ Ako-kv

tIm-X Nm-e-°p-Sn: sh-≈m-©nd aw-K-e-°-c cm-a-s‚ `mcy tIm-X(57)-.- a-°ƒ: -inhm-\-μ≥,- A-\n-e≥,- A\n-X. -a-cp-a-I≥: jm-Pp.

am-[-hn

]m-e-°m-Sv: tX-ºm-d-a-S Ip-‰n-∏-≈w I-W-°≥ ]m-d-bn-se X-¶-th-ep (67). `m-cy: hn-im-ep. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, cm-tP-jv, cm-Po-hv.

a-dn-b-¡p-«n-

k-c-kz-Xn

Bâ-Wn

tdm-k-¡p-«n

A-¶-½

k-tcm-Pw

tNm-‰m-\n-°-c: k-c-kzXo-k-Z-\w(\-Sp-hn¬ hoSv)c-hn-bp-sS `m-cy k-ckz-Xn(59). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: B-\-μv, A-cp-¨. a-cp-a-Iƒ: ]m¿h-Xn.

]-d-hq¿: \m-Km-em‚n¬ kn.B¿.]n.F-^v. F.F-kv.sF-bpw Iq-´pIm-Sv ]-S-am-´p-Ω¬ tPmWn-s‚ a-I-\p-am-b B‚Wn(32). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 11\v Iq-´pIm-Sv en-‰n¬ ^v-f-h¿ tZhm-e-b -sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: en≥-kn. amXm-hv: B-\n. H-cp-am-kw {]m-b-ap-≈ H-cp a-I-\p≠v.

]m-\m-bn-°p-fw: s\m®n-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h- n `m-cy tdm-k-°p´n(73). kw-kv-Im-cw \-SØn. a-°ƒ: B‚-Wn, tXm-akv, tPm¨, tPm-k-^v, ta-cn, s_≥-Un, tPm-jn, tPm-bv, tPm-_n. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, ssj\n, sP-bv-\n, tPm-Wn, tkm-^n, Pn-Pn.

aqhm-‰p-]p-g: dm-°m-Sv hmWp-Ip-gn-bn¬ ]-tc-X\mb ss]-en-bp-sS `m-cy A-∂-Ω(94). kw-kv-Imcw \-SØn. a°ƒ: aØmbn, tamfn, ta-cn. a-cpa-°ƒ: eo-e, tPmbn, tPm¿Pv.

]q-Wn-Øp-d: \m-cm-bWm-e-b-Øn¬ K-©n-d hn-Zzm-≥ Xr-∏q-Wn-Øp-d tKm-]m-e-Ir-jv-W-s‚ `mcy k-tcm-Pw(63). a-°ƒ: kw-Ko-Xv tKm-]m¬([-\e-£v-an _m-¶v), kuay(knw-K-∏q¿). a-cp-a°ƒ: tiz-X, B-\-μv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

]o-U-\-t¡-kn-se {]-XnXq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: Bdmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb Xq-ßn-a-cn-®-\ne-bn¬ -I-s≠-Øn. ]-\s∏-´n X-S-Øn¬ ]-Sn™m-dp {]-km-Zn(48)s\bm-Wv Xq-ßn -a-cn-®-\n-ebn¬ Im-W-s∏-´-Xv.

ssa-aq-\ a-t©-cn: ]-´¿-°p-fw tIm-gn-sØm-Sn Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy--- ssa-- aq-\(55). a-I≥: A-–p¬ lIow. a-cp-a-Iƒ: j-lv-e.

F-S-°-c: I-º-f-°-√v ]pfn-°-e-ßm-Sn-bn-se aºm-S≥ a-dn-b-°p-´n (63). k-tlm-Z-c-߃: A-ehn, B-an-\, B-k-y.-

e-£v-an-b-½ Xn-cph√: \nc-Ww ]m-e°¬ e-£v-an-b-Ω (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n\v ho-´p-hf-∏n¬

c-ho-{μ³ \m-bÀ

km-dp X-e-t»-cn: s]-cn-ßm-Sn a-Ωn ap-°n-se a-l-ep¬ P-ao-e-bn¬ ao-Ø-e-IØv km-dp (74). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b \o-cm-‰n ssl-t{Zm-kv. a-Iƒ: ku-P-Øv. k-tlm-Z-c߃: k-°-cn-b, dm-_n, d-ln-a, ]-tc-X-cm-b Ip™n-sam-bv-Xp, Ip-™m_p.

tZ-hn-b-½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-d-bn-se ]q-Δm-´ Nn-≠ s]m-Xphm-fns‚ `m-cy B-\nSn¬ ]m-Xn-°m-c-Øn tZhn-b-Ω (94). a-°ƒ: Ip™n-Ir-jv-W≥, ]-ø∂q¿), \m-cm-b-Wn.

Fcp-taen: ap-kv-enw eoKv kw-ÿm-\ ssh-kv-{]kn-U‚pw {Sm-t°m tI_nƒ-kv I-º-\n sN-b¿am-\p-am-b lm-Pn ]n F-®v A-_v-Zpƒ k-em-an-s‚ ktlm-Z-c≥ F-cp-ta-en ]pØ≥-ho-´n¬ lm-Pn ]n F-®v A-_v-Zpƒ A-ko-kv (62). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v F-cpta-en ss\-\m¿ Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. ap-kv-enw eo-Kv tIm-´-bw Pn-√m ap≥-{]-kn-U‚ v lm-Pn F _n lw-km-°p´n dm-hp-Ø-dp-sS a-I-\mWv. `m-cy: k-eo-\m _ohn Im-™n-c-∏-≈n I-≠Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

{io-[-c³ \m-bÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Icn-bw I-√-aw-K-ew ho´n¬ {io-[-c≥ \m-b¿ (64). `m-cy: Ir-jv-W-Ω. a-°ƒ: {]-tam-Zv, {]o-X. a-cp-a-°ƒ: B¿ sd-Pn, Sn \-tS-iv.

`m-kv-¡-c-]n-Å

s]m-∂m-\n: _n-øØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-ºm-´ h-f-∏n¬ ap-lΩ-Zv (60). `m-cy: kp-lv-d.

sh-™m-d-aq-Sv: Im-©n-\S I-S-bn¬ ho-´n¬ `m-kv°-c-]n-≈ (75). `m-cy: kpIp-am-cn A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\-Ip-am-cn, l-co-jvIp-am¿, ]q¿-Wn-am tZ-hn. a-cp-a-°ƒ: hn-Zym-[-c≥]n-≈, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

Bâ-Wn hÀ-¤o-kv

tKm-]m-e-\m-Nm-cn

ap-l-½-Zv-

Nm-Ø≥-X-d: \n-c-hv ]pXn-b-Øv B‚-Wn h¿-§okv (t_-_n-®≥-˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n\v \n-c-hv sk‚ v taco-kv ]-≈n- skantØcnbn¬. `m-cy: ta-cn-°p-´n, sh-fn®n-bm-\n Ip-‰p-th-en-bn¬ Ip-Spw-_m-Kw. a-°ƒ: sP≥-kn (e-Iv-N-d¿, ]n.-Pn.Fw. tIm-f-Pv, Iß-g), Pm≥ (e-Iv-N-d¿, Im¿-a¬ F≥-Pn-\o-b-dnM tIm-f-Pv, s]-cp-\m-Sv).

am-f: kv-Iq-´-dn¬ Im-dn-Sn-®v A-[ym-]n-I-bm-b bp-h-Xn a-cn-®p. A-„-an-®n-d D-cp-t≠m-fn P-Mv-j-\v k-ao-]w C∂-se ssh-Io-´v \m-en-\p ti-j-ap-≠m-b A-]-I-S-Ønem-Wv ]p-Ø≥-Nn-d In-g-°p-ap-dn Xm-t°m¬-Im-c≥ Pnem-en-s‚ `m-cy en-Pn(32) a-cn-®-Xv. am-ey-¶-c F-kv.F≥.Fw. kp-thm-f-Pn A-[ym-]n-Ibm-b bp-h-Xn tIm-f-Pn¬ \n-∂v ho-´n-te-°v h-cp-∂Xn-\n-sS A-„-an-®n-dn-bse s]-t{Smƒ ]-ºn-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°m≥ {i-an-°-th-bm-Wv kw-`hw. A-„-an-®n-d `m-K-Øv \n-∂v h-∂ C≥-Un-° Imdm-Wn-Sn-®-Xv. aq-∂-c h-b p-≈ km-d G-I- a-I-fmWv.

a-cw-ap-dn-¡p-¶-Xn-\n-sS tZ-l-¯p-ho-Wp a-cn-¨p

t\m¿-Øv ]-d-hq¿: a-cw-ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-lØp-ho-Wp a-cn-®p. hm-Wn-b-°m-Sv B-ep-ß-s∏m-°w \-ºym-Øv ]-d-ºv A-ø-∏≥-a-I≥ Im¿-Øn-tIb≥(54)B-Wv a-cw ap-dnh-®-ti-jw h-en-®p Xmsg- ho-gv-Øm≥ k-lm-bn°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øpho-Wv a-cn-®-Xv. G-gn-°-c C-Sn-aq-e-bn¬ lw-k-bpsS ]-d-ºn-se a-cw ap-dn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A]-I-Sw. D-S≥-X-s∂ ]-dhq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw a-cn-®p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ar-X-tZ-lw Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-tijw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: X-Ø∏n-≈n sIm-√-w-Ip-gn eo-e. a-°ƒ: en-\p, en-Pn. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W-Ip-am¿, {]-ho-W.

bp-hm-hv Xq-§n- a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-d-hq¿: `m-cy-bp-am-bn ]-n-W-ßn I-gn-™n-cp-∂ bphm-hv Xq-ßn a-cn-®p. sI-Sm-aw-K-ew tZ-h-kzw ]-dºn¬ kq-c-Pv(29) B-Wv ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn- a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lw ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®dn-bn¬. `m-cy: c-iv-an. H-cp h-b-kp-≈ a-I-fp-≠v.

¹kvh¬ hn-ZymÀ-Yn ]-¼m-\-Zn-bn a-cn-¨-\n-e-bnÂ

am-∂m¿: -π-kvh¨ hn-Zym¿-Yn-sb ]-ºm-\-Z-n-bn-¬ apßn-a-cn-® \n-ebn-¬ I-s≠-Øn. am-∂m-¿ \m-b¿-kam-Pw kv-Iq-fn-se π-kvh¨ hn-Zym¿-Yn ]-cp-a-e In-gt°-∏p-d-Øv A-\q-]v `-h-\n¬ a-c-fo-[-c≥ \m-b-cp-sS G-I a-I≥ A-\q-]v-Ip-am-dm(-a-\p-˛17)Wv a-cn-® \n-ebn¬ Im-W-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-se ssk-°-fn¬ kv-Iq-fn¬ FØn-b hn-Zym¿-Yn H-cp ]p-kv-X-Iw F-Sp-Øp-sIm-≠p h-cm-sa-∂v Ip-´n-I-tfm-Sv ]d-™n-´v Xn-cn-sI ho-´n-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ hn-Zym¿-Yn ho-Sn\v k-ao-]-ap-≈ C-√n-a-e ]m-e-Øn¬ ssk-°nƒ h®-ti-jw \-Zn-bn-te-°v Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hnZym¿-Yn Nm-Sp-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®X-\p-k-cn-®v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ 11.-30 Hm-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. ar-XtZ-lw t]m-eo-kv \-S-]-Sn-°p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. a-c-W-Im-c-Ww hy-‡-a-s√-∂v t]m-en-kv ]-d™p. ]T-\-Øn¬ h-f-sc an-I-hv ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn ho-´n-epw kv-Iq-fn-epw A-[n-I-am-tcm-Spw hen-b k-l-I-c-W-tam an-≠m-´-tam C-√m-bn-cp-∂p. A\n-X-bm-Wv am-Xm-hv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

X-e-tbm-e-∏-dºv: anTmbn-°p-∂w I-dp-I-∏-dºn¬ sI sP tKm-]m-e\m-Nm-cn (73). kw-kv-Imcw C∂v D®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X≥ kn.]n.Fw. X-e-tbm-e∏d-ºv ap≥ tem-°¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. `mcy: s]m-∂-Ω am-©n-dbv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: sI sP ]pcp-tjmsXm-Sp-]p-g: Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™v Øa≥, ]-tc-Xbm-b hr-≤ a-cn-®p. Cu-cm-‰p-t]-´ tN-∂m-Sv sIm-gp-h≥-amkn‘p. a-cp-aIƒ: ca ]pcp-tjm-Øa≥. °¬ hn-iz-\m-Y-s‚ `m-cy `m¿-K-hn (70) bm-Wv a-cn-®Xv. sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS I-™nIm-bn \m-cm-b-Wn°p-gn˛ h-Æ-∏p-dw tdm-Un¬ I-≈n-∏m-d-bn-em-Wv Assh°w: \m-\m-Sw tIm-Sw-Xp-cp-Øv: ]-©m]-I-Sw D-≠m-b-Xv. tkm^n-b a≥-kn¬ kn b-Øv A-©mw- hm¿-Uv h-Æ-∏p-d-tØ-°v h-∂ Hm-t´m-dn-£ I-≈n-∏m-d-bnF Im-bn (68˛dn-´-. t^m-d- km-Pv `-h-\-Øn¬- \m-cmse Ip-Øn-d-°-Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-bp-I-bmkv‰v Hm-^nk¿). b-Wn-(99). bn-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cnt°-‰ `m¿-K-hn-sb tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw C-∂-se a-cn-®p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Hm-t´m-dn-£-bn-ep≠m-bn-cp-∂ H-∂-c h-b-kp-≈ Ip-´n-bpw c-≠v kv-{Xo_m-e-cm-a-]p-cw: ss_-°v bm-{X-n-I-\m-b bp-hm-hv I-fpw \n-km-c ]-cp-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. tem-dn-bn-Sn-®p a-cn-®p. sh-≈m-b-Wn-ap-°v im-¥n-hn-f k¿-thm-Z-bw tIm-f-\n-bn¬ kp¬-^n-°¿ (28) BWv a-cn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 1.30 Hm-sS ]m-d-im-e sIm-‰m-aw P-Mv-j-\v k-ao-]-am-bn-cp∂p A-]-I-Sw. t\-a-Øv \nC-‰m-\K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se {]ap-J a-ebm∂pw kp-lr-Øp-°-fm-b fn am[y-a{]-h¿-Ø-I\m-b hn c-ho-{μ≥ \m-b¿ (52) aq-∂p-t]¿-s°m-∏w \m-ev A-¥-cn-®p. Ip-d-®p-\m-fm-bn A-kp-J-_m-[n-X-\m-bnss_-°p-I-fn-em-bn tImcp-∂p. gn F-Sp-°p-∂-Xn-\v I-fn-bn1988¬ A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-iv cq-]o-I-cn®-Xp ap-X¬ °m-hn-f-bn-te-°v t]m-Ic-ho-{μ≥ \m-b¿ A-hn-Sp-sØ ap-Jy-[m-cm am-[y-ash-bm-Wv A-]-I-Sw. BcwK-Øv k-Po-h-am-bn-cp∂p. ]m-e-°m-Sv kz-tZ-inZyw t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ bmWv. Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n-s‚ F-Un-‰dpw c-hokp¬-^n-°¿ A-]-I-S{μ≥-\m-b-cp-sS `m-cym-k-tlm-Z-c-\pam-b K-{_nØn-em-b k-a-bw kr-lrØp-°ƒ sXm-´p-]n-∂n¬ ss_-°n¬ h-cn-I-bm-bn-cp- tb¬ Un hm-Mv-kp B-Wv a-c-W-hnh-cw A-dn-bn-®Xv. ∂p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ]-®-°-dn I-b-‰n-h-∂ tem- A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øndn-bm-Wv kp¬-^n-°-dn-s‚ ss_-°v C-Sn-®p-sX-dn-∏n- s‚ X-e-sXm-´-∏-\m-Wv c-ho-{μ≥ \m-b-sc-∂v ap-Jy-a®-Xv. sX-dn-®p-ho-W kp¬-^n-°-dn-s‚ tZ-l-Øv tem- {¥n \-_mw-Xp-In A\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]dn-I-b-dn-bn-d-ßn X¬-k-a-bw a-c-W-s∏-´p. ]m-d-im-e d™p. kw-ÿm\-sØ B-Zy- Zn-\-]-{Xam-b K-h. tlm-kv-]n-‰-en¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw Ft°m Hm-^v A-cp-Wm-N-en-eq-sS-bm-bn-cp-∂p ar-X-tZ-lw sh-≈m-b-Wn ap-°v Ppw-A a-kv-Pn-Zn¬ D- Ct±lw ]{X-{]-h¿Ø\ cwK-sØØnbXv. 1998¬ ®-tbm-sS J-_-d-S-°n. ]o-cp-ap-l-Ω-Zv-˛-_o-a Z-º-Xn-I- Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n¬ tN¿∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-kv ¢-_n¬ kwÿm-\ _-lp-afp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-kv-an. a-°ƒ: A-d-^ ^mØn-a, k-^ ^m-Øn-a. ]m-d-im-e t]m-en-kv tI-sk- Xn-I-tfm-sS ar-X-tZ-lw s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p h®p. kw-kv-Im-cw A-cp-Wm-N-en¬ \-S-Øpw. Sp-Øp.

Hm-t«m-dn-£ \n-b-{´-Ww hn-«v a-dn-ªv hr-² a-cn-¨p

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

]{X-{]-hÀ-¯-I³ hn c-ho-{μ-³ \m-bÀ A-´-cn-¨p

k-tcm-Pn-\n A-½

s]m¶-¸³ im-´n

k-¡-dn-b Cu-tim

N-{μ-Zm-kv

BKkvXn tPmk^v

A-Ðp A-ko-kv

Xn-cph√: ap-Ø-\q¿ \m-cm-b-W-aw-Ke-Øv sI B¿ N-{μ-ti-Jc≥-]n-≈-bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (79). ]m-e `-c-W-ßm\-Øv h-cn-I-∏-≈n¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°ƒ: {]k-∂, \n¿ae, t{]-a-N-{μ≥, Ko-X, {]-Xm-]-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: hn ]n ssIaƒ, cm-P-tKm-]m-e≥ \mb¿, eo-\, tI-ih≥-Ip-´n \mb¿, an\n. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho´p-h-f-∏n¬.

Ipa-cIw: sNßfw hS°v Kpcp-a-μncw im¥n AΩ≥I-cn-bn¬ ]pØ≥Nnd s]m∂∏≥im¥n (49). ]tc-X≥ Ipa-cIw {ioIp-am-c-awKew ap≥ im¥n-bm-Wv. `mcy: ssjeΩ (a-Wn-bΩ) \o≠q¿ sNdp-Ic sXt°-Xn¬ IpSpw-_mwK-amWv. a°ƒ: hnjvWp, hnjvWp-{]n-b, PnjvWp. ihkw-kvImcw \S-Øn.

sN-ß-∂q¿: sh¨-a-Wn sX-t°-Ø-e-bv-°¬ ]pØ≥ _w-Kv-fm-hn¬ Sn Fw Cu-tim-bp-sS a-I≥ k-°-dn-b Cu-tim(hnt\m-Zv-˛41) \yq-tP-gv-knbn¬ \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy km-dm-Ω Cu-tim (an-\n) tIm-´-bw ]-≈w sN-ºn-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. k-tlm-Z-c߃: am-Xyp Cutim(\yq-tP-gv-kn), ^m. ss\-\m≥ Sn Cu-tim (hn-Im-cn, sk‚ v {Kn-tKmdn-tbm-kv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv N¿-®v, ]m¿-°v ln¬, tbm-t¶-gv-kv,\yq-tbm¿°v), tPm¿-Pv sI Cutim (\yq-tbm¿-°v).

X-e-h-Sn: ]q-¥p-cp-Øn B-°-bn¬ ssI-∏-≈n ap-t´¬ ho-´n¬ N-{μ-Zmkv (69). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v t{K-kv N¿-®v Hm^v tKm-Uv k-`m kn-antØ-cn-bn¬. `m-cy: s]m∂-Ω. a-°ƒ : i-Ip-¥-f, sP- n, _m-_p. a-cp-a°ƒ: kp-\n-X, _m-_p.-

cm-Pm-°mSv: cmPm-°mSv tImeØv BKkvXn tPmk^v (87) . kwkvImcw 30\v cm-hnse 10.30\v tPmkvKncn sk‚ v tPmk^v tZhme-b- skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: tacn, ]ngIv NInWn-bm-¶¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: tagvkn, kmen, Fen-k-_-Øv, Ip™p-tamƒ, jm‚n, t_m∂n, jmPn. acp-a°ƒ: _m_p, tXma-kv, tPmkv, s_∂n, jmPn, Pbn-k-Ω, _nμp.

]Ø\w-Xn-´: ]p-Ø≥ho-´n¬ F≥ A-–p¬ Ako-kv(72). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: k-eow (kmZnb G-P≥-ko-kv), keo-\ A-–p¬ J-cow, kn-dmPv(bq-Øv eo-Kv afi-ew {]-kn-U‚ v). a-cp-a°ƒ: jmln-\ k-eow, A–p¬ J-cow (Zamw), kp[o-\ kn-dmPv.

j-_o-e I-Æ-\-√q¿: j-ao¿ a≥kn-en¬ I-cn-°p-gn hn-fbn¬ j-d-^p-±o-s‚ `m-cy j-_o-e(50). a-°ƒ: jao-\, j-ao-¿, j-”. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-\o-kv.

iym-a-f N-f-h-d: ]p-en-bm-\w-Ip∂v ]p-em-tØm-Sn `m¿-Khn-bp-sS a-Iƒ iym-a-f (46). a-°ƒ: in-¬∏, ic-Xv, kp-Pn-Xv. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv-.

\m-cm-b-Wn F-f-b-Sw: a-temƒ \mcm-b-Wn (66). `¿-Øm-hv: Ir-jv-W≥.

_p-²n-ssh-I-ey-ap-Å-h-sc Nn-InÂ-kn-¨ncp¶ hym-P tUm-ÎÀ Ad-Ìn I-f-a-t»-cn: e-£-߃ ssI-∏‰n _p-≤n-ssh-I-ey-ap-≈-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂ hym-P- tUmIv-S¿ A-d-Ãn¬. tUm. Fw Un ssh-Zy F-∂ t]-cn¬ F-f-a-°-c tdm-Un¬ s{_-bn≥ {_n-Uv-Pv F∂ ÿm-]-\w \-S-Øn-h-∂ ]Ø-\w-Xn-´ A-Sq¿ kz-tZ-in taml≥-Zm-kv (40) B-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. I-f-a-t»-cn kn.sF sI Pn\-tZ-h≥, F-kv.sF Fw _n eØo-^v, F.F-kv.sF cm-P≥, kn.]n.H.am-cm-b {]-Zo-]v, _n-Pp, k-\¬ F-∂n-h-¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in Xr-°m-°-c A-kn. t]m-en-kv I-

Ωo-j-W¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂p≈ At\z-j-WØn-emWv kw`hw ]pd-ØmbXv. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ a-I-fp-sS P-∑-\m-bp-≈ _p-≤n-ssh-I-eyw

B-dp-am-kw sIm-≠v kp-J-s∏-SpØm-sa-∂ hym-tP-\ 14 e-£w cq] C-bmƒ ssI-∏-‰n-b-Xm-bn ]cm-Xn-°m-c≥ B-tcm-]n-®p. Ip-´nbp-sS ssI-Iƒ Iq-´n-s°-´n hmbn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v I-Sp-Ø a¿±-\-Øn-\n-c-bm-°p-I-bpw F-Xn¿Ø-t∏mƒ Nq-c¬-s°m-≠v a¿-±n®-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. Nn-In¬-k-bv-s°-Øp-∂-hsc {]-tXy-I A-¥-co-£-Øn¬ C-cp-Øn t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pnbn-se-Øp-tºmƒ tcm-Kw am-dn F-∂v hn-iz-kn-∏n-°p-I-bm-Wv Cbmƒ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. U-b-a≠v, t]ƒ, c-Xv-\-°-√p-Iƒ F∂n-h C-´ sh-≈w Ip-Sn-∏n-® ti-

jw \-„-s∏-´ B-tcm-Kyw B-dpam-k-sØ Nn-In¬-k-sIm-≠v Xn-cn-®p-e-`n-°p-sa-∂v D-d-∏p-\¬In-bm-Wv I-_-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn C‚¿-s\-‰n-eqsS-bpw ]-{X-ß-fn-epw ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv kz-tZ-i-Øpw hntZ-i-Øp-ap-≈-h-sc C-bmƒ BI¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-K-am-WnIyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Nn-In¬k-bv-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xmbpw hn-iz-kn-∏n-®n-cp∂p. h-©nX-cm-b ]-e-cpw ]-cm-Xn\¬-Im≥ ap-Xn¿-s∂-¶n-epw hm-ßn-b ]Ww a-S-°n-\¬-In c-£-s∏-Sp-Ibm-Wv sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂v t]men-kv ]-d-™p.

B_n-Zo³ Ipªv Be-∏pg: XIgn Ip∂pΩ sIm®p-]dºn¬ B_n-Zo≥ Ip™v (86). J_-d-S°w C∂v cmhnse 11-˛\v Ip∂pΩ apln-bn-≤o≥ ]≈n J_¿ ÿm\n¬. `mcy: kpss_-Z.

tZ-io-b-]m-X: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wwþ F-kv.-ssh.F-kv a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-Xm -hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `q-an-\-„s∏-Sp-∂-h¿-°v X-°-Xm-b {]-Xn^-ew \¬-I-W-sa-∂pw B-cm-[\m-e-b-ß-sf-bpw a-Zv-d-k-I-fpƒs∏-sS-bp-≈ hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-sf-bpw ÿ-e-ta-s‰-Sp°p-∂-Xn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v {]-ta-bw B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. sIB-en-°p-´n ap-kv-eym¿, Xzm-Jm A-lv-a-Zv au-e-hn, Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

]n.F^v. Ipw-`-tImWw: ap³ P-Uv-Pn-amÀ-s¡-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n Km-kn-bm-_m-Zv: tIm-Sn-I-fp-sS t{]m-hn-U‚ v ^-≠v A-gn-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v B-dv ap≥ P-Uv-Pn-am¿-s°-Xn-tc kn._n.sF. tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øn. a‰v 65 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p-≠v. B¿ ]n an-{i, B¿ ]n bm-Zhv, F sI kn-Mv, B¿ F-kv Nu-s_, B-¿ F≥ an-{i, Acp¨-Ip-am¿ F-∂o ap≥ P-UvPn-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. 2001\pw 2008\pan-S-bn¬ C-h¿ Km-kn-bm-_m-Zv Pn-√m P-Uv-Pn-am-cm-bn-cp-∂p. A-gn-a-Xn, h-©-\, hym-P-tc-

J N-a-bv-°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰ß-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc Np-aØn-b-Xv. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W Unkw-_¿ B-dn-\p Xp-S-ßpw. PUv-Pn-am¿ C-t∏mƒ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øm-Wv. 6.58 tIm-Sn cq-]-bp-sS sh-´n∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. Km-kn-bm-_m-Zv tIm-S-Xn-bn-se \m-emw ¢m-kv Po-h-\-°m-cp-sS ]n.F-^v. A-°u-≠-n-em-Wv Xncn-a-dn \-S-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-h-\p-k-cn-®m-Wv kn._n.sF. tI-kn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-Xv.

H-cp ]-Ån-bn H-¶n-e-[n-Iw Pp-ap-A IÀ-½im-kv-{X hn-cp-²w: k-a-kv-X a-e-∏p-dw: H-cp ]-≈n-bn¬ H-∂ne-[n-Iw Pp-ap-A \S-Øp-∂Xv I¿-Ω im-kv-{Xhn-cp-≤am-sW∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a ^-Xv-hm I-Ωn-‰n {]kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. Pp-apA \-S-°p-∂ ]-≈n-bn¬ ÿew XnI-bmsX h-∂m¬ am{Xw A-tX a-l-√nse ]-e ÿ-e-ßfn¬ Pp-ap-A \-S-Øm-hp-∂-XmWv. C-Xv I¿-Ω im-kv-{X ]-finX¿ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-en-bm¿, Fw Sn A-_v-Zp-√ apkv-en-bm¿, F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kven-bm¿, tIm-´p-a-e Sn Fw _m∏p ap-kv-en-bm¿ kw-_-‘n-®p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

28 \hw-_¿ 2013 hymgw

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äbmÄ NnInÂk-bv¡nsS a-cn-¨p- -

B-an-\

sam-bv-Xo³- lm-Pn -

{]-k-¶³

lp-ssk³- lm-Pn

bq-k-^v

\-^o-k

Ip-ªn-¡-Wm-c³

]n F-¨v A_vZpÄ Ako-kv

Xn-t°m-Sn: ]-≈n-°-c-bnse hn-eym-Øv ]-tc-X-\mb Ip-™-Ω-Zv lm-Pn-bpsS `m-cy B-an-\ l-÷pΩ(86). a-°ƒ: A-–p-¿-dlv-am≥, \u-jm-Zv, _ohn, B-bn-i, jm-ln-Z, dkn-b, Pm-kv-an≥. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv (dn-´. Un.Un.C, tIm-gnt°m-Sv), A-_q-_-°¿, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p- eow, \-Pv-a, J-Zo-P, ]-tcX-\m-b ]-°p.

]p-Xp-∏-d-ºv: X-d-Ω¬ sam-bv-Xo≥ lm-Pn (72). a°ƒ: ssl-{Z-kv, ap-l-ΩZv-Ip-´n (ku-Zn), A-–p-¬ d-km-Jv, ap-l-Ω-Zv i-co^v, P-Av-^¿ (Zp-_-bv), B-bn-ip-Ωp, kp-sse-J, ssd-lm-\-Øv, kp-ss_Z. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, l-\o-^, l-ao-Zv, A-iv-d-^v, k-ao-d, B-cn^, eu-P-Øv. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10.30\v ]p-Xp-∏-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

Ip-‰ym-Sn: \-cn-°q-´wNm¬ Nm-t°m-e-°-≠n ]-tc-X-cm-b sN-dn-b-IÆ-s‚-bpw a-μn-bp-sSbpw a-I≥ {]-k-∂≥ (52)(Ko-Xm-RvP-en Hm^v-sk-‰v {]- v, ^-tdm°v). `m-cy: _n-μp (eoem-k¨-kv, Ip-‰ym-Sn). a-°ƒ: ssh-jv-W-hn, hn-jv-Wp-\m-Yv (C-cp-hcpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). ktlm-Z-c-߃: I-cpW≥, t{]-a≥, Pm-\p, im-c-Z, ]-tc-X-\m-b cmP≥.

ap-°w: sIm-Sn-b-Øq-cnse ]-g-b-Im-e ap-kvenweo-Kv t\-Xm-hpw a-l-√v Im-c-W-h-cp-am-b am-´p-apdn th-em-´n¬ lp-ssk≥lm-Pn (93). `m-cy: B-an\ I-Æm-´n¬. a-°ƒ: aqk-°p-´n ({]-kn-U‚ v, amkv dn-bm-Zv), hn kn ap-lΩ-Zv, A-–p- -a-Zv, A-en A-Iv-_¿ (F-√m-h-cpw dnbm-Zv), B-bn-i, a≥-kq-d, \-Pv-ap-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv (a-¶-S), A-–p (sN-dp-hm-Sn), A-–ptam≥ (I-dp-Ø-]-d-ºv), j-ao-d, ]q-hn (sN-d-p-hmSn), jm-Zn-b, k-_m. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\p s\-√n-°m-]-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

]-tøm-fn: tIm-´-°¬ sR-gp-°m-Sv Xm-tc-Ω¬ tIm-®m-e≥ bq-k-^v (88). `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: A-–p-¿-d-lvam≥, B-ky, kp-ss_-Z, A_q-_-°¿, A-_-vZp-√, B-bn-i, ap-Po-_v d-lvam≥, ]-tc-X-\m-b d-kmJv. a-cp-a-°ƒ: k-^q-d, dw-e, A-_q-_-°¿, \mk¿, B-bn-i, am-Pn-Z, a“q-Zv, Pw-jo-\.

C-cp-ºp-gn: a-Æm-Øn∏m-d Im-™o-cw-t]m°n¬ sam-bv-Xo≥-Ip´n(Ip-™p)bp-sS `m-cy ]-d-h-Øv \-^o-k (75). a-°ƒ: A-–p¬ -\mk¿, \q¿-P-lm≥, \-koa, kp-lv-d, ko-\-Øv. acp-a-°ƒ: A-jv-d-^v a°-c-∏-d-ºv, k¬-a, ]-tcX-cm-b k-Øm¿ tImUq¿, A-ko-kv ap-™°p-fw, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv C-cp-ºp-gn. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v C-cp-ºp-gn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn sN-≈-ßm-´v Ip-™n-°Wm-c≥ (94). sIm-bn-em≠n Zzm-c-I Xn-tb-‰¿ D-Sa-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: eoe. a-°ƒ: c-a, t_-_n-eX, ]p-jv-], j¿-en, Irjv-W-cm-Pv. a-cp-a-°ƒ: cm-a-Zm-kv, kp-tc-jv-_m_p, l-co-{μ-\m-Yv (P-UvPv, F-d-Wm-Ip-fw), _nj, ]-tc-X-cm-b t{]-am-\μ≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f∏n¬.

Fcp-taen: ap-kvenw eoKv kwÿm\ sshkv {]-kn-U‚pw {Smt°m tI_nƒkv Iº\n sNb¿am-\p-amb lmPn ]n F-®v A_vZp¬ kem-ans‚ ktlm-Z-c≥ Fcp-taen ]pØ≥ho´n¬ lmPn ]n F-®v A_vZp¬ Akokv (62). J_-d-S°w C∂v cmhn-se HºXn\v Fcptaen ss\\m¿ Ppam akvPnZv J_¿ÿm\n¬. ap-kvenw eoKv tIm´bw Pn√m ap≥ {]kn-U‚ v lm-Pn F _n lwkm-°p´n dmhp-ØdpsS aI-\m-Wv. `mcy: keo\m _ohn. a°ƒ: jn\n, jnan, jn^n. acp-a-°ƒ: JmZ¿ (Xncph-\-¥-]p-cw), klo¿ A_qZ-_n, kPmkv (Im™n-c-∏-≈n). ktlm-Z-c-߃: tUm. A_vZp¬ jp°q¿ (Im\-U), AUz. lmPn ]n F-®v jmP-lm≥ (Fd-Wm-Ip-fw).

]p-cp-tjm-¯-a³ t]m-Øp-I¬: ap-cp-Im™n-c-sØ a-bn-em-Spw]m-d ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (82). `m-c-y: km-hn-{Xn. a°ƒ: A-\n-e, A-U-z. APn \n-e-ºq¿, k-Pn. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬. -

ssk-\-_ sN-dp-h-‰: In-g-s° ]-Ite-S-Øv ssk-\-_ (55). `¿-Øm-hv: l-k≥. a°ƒ: B-bn-i, lm-P-d, iw-kp-±o≥. a-cp-a-°ƒ: C-Jv-_m¬ ss^-kn, \low, km-en-a.

A-e-hn ap-kv-eymÀ a-¶-S: sh-≈n-e sX-∂m-´v A-e-hn ap-kv-eym¿ (61). h¿-j-ß-fm-bn sh-≈n-e bp.-sI -]-Sn a-Zv-d-km-[ym]-I-\pw sh-≈n-e a-ebn¬ a-l-√v J-Øo-_p-ambn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\_. a-°ƒ: l-^v-k-Øv, J-Zo-P, lm-P-d, ssa-aq-\, d-jo-Z, k-eo-a, A-–p-√ (Pn-±). a-cp-a-°ƒ: _jo¿, D-kv-am≥, ap-kv-X^, P-eo¬, A-ko-kv, _jo¿. k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Z-en, ssk-\-_, \^o-k, ^m-Øn-a.

B-ky Xm-a-c-t»-cn: A-t≠mW ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-ap-lΩ-Zv ap-kveym-cp-sS `m-cy B-ky F-∂ D-Ω-ø (61). a-°ƒ: A-–p¬ K^m¿ (k-u-Zn), ^m-Xzna, \-ko-a, B-bn-i, J-adp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: A–p¬- Jm-Z¿, A-∫m-kv, \m-k¿, A-jv-d-^v, k^n-b. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se 10.30\v At≠m-W Pp-am-a-kv-PnZn¬.

Nm-¯p-®n B-\-°-c: F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ Nm-ØpÆn (70). `m-cy: \o-en. a-°ƒ: hnth-Iv, tZ-hn, tZ-h-In, Ir-jv-W≥, {]-k-∂, _m-_p-cm-Pv, tZ-h-cm-Pv, {]-ko-P. a-cp-a-°ƒ: Im¿-Xym-b-\n, cm-P≥.

Kw-Km-[-c³D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v- `-K-hXn- t£-{X hn-Zym-`ym-k k-an-Xn- F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-K-hpw- kn-.-]n-.-Fw]m-e-°p-∂v- ap≥- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Khpam-b a-emw-Ip-∂v- h-enbh-f-∏n-se ]n- hn- KwKm-[-c≥- (51)-. tamt´m¿-sXm-gn-em-fn- bq-\nb≥- (kn-.-sF.-Sn.-bp)- DZp-a G-cn-bm- sk-{I-´-dnbm-bn {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `m-cy-: e-X. ktlm-Z-c-߃-: Ip-am-c≥,kp-[m-I-c≥- (ap-w-ss_)-. \m-cm-b-Wn.

]m-¯p-½ a-S-hq¿: Im-Wn-bm-S-Øv A-_p-hn-s‚ a-Iƒ ]mØp-Ω (65). k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p¿-d-lvam≥ (dn-´. sk-{I´-dn ]-©m-b-Øv), B-en°p-´n, A-–p¬ Jm-Z¿, kp-ss_¿ (Fw.Fw ssl-kv-Iqƒ tIm-gnt°m-Sv), J-Zo-P, B-ky, B-an-\ (A-[ym-]n-I, ta-ap-≠ ssl-kv-Iqƒ), ssd-lm-\-Øv.

iym-a-f N-f-h-d: ]p-en-bm-\w-Ip∂v ]p-em-tØm-Sn `m¿-Khn-bp-sS a-Iƒ iym-a-f (46). `¿-Øm-hv: _m_p. a-°ƒ: in-¬∏, ic-Xv, kp-Pn-Xv. a-cp-a-I≥: a-t\m-Pv-.

X-¦-th-ep ]m-e-°m-Sv: tX-ºm-d-a-S Ip-‰n-∏-≈w I-W-°≥ ]m-d-bn-se X-¶-th-ep (67). `m-cy: hn-im-ep. a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, cm-tP-jv, cm-Po-hv.

F-S-∏mƒ: hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ 62Im-c≥ a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv kztZ-in-bpw Im-fm-®m-en¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-bn-cp-∂ I-cp-h-f-∏n¬ A-–p¬ Ako-kv B-Wv a-cn-®-Xv. ]Øp Zn-h-kw ap-ºv \-Sp-h´w Im-fm-®m-en¬ kz-Imcy _- n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ C-t±-lw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: j-mP-lm≥, ku-PØv, l-k≥-tIm-b. a-cp-a-°ƒ: k-ao-d, _p-jv-d, jmP-lm≥.-

ss_-¡n-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{X-nI a-cn-¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: F.-B¿ \K¿ Ip-∂pw-]p-dw A-ßmSn-bn-se th-ß-c tdm-Uv P-Mv-j-\n-¬ ss_-°n-Sn®v Im¬-\-S-bm--{XnI a-cn®p. th-ß-c A-®-\-º-ew Nq-e≥-Ip-∂-Øv tam-gnb≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy \-^o-k(55)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v c-t≠m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ktlm-Z-cn-bp-sS ho-´n-te-°p h-∂- C-h¿ th-ß-c-bnte-°p-≈ _-kv I-b-dm≥ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ss_-°n-Sn-®-Xv. Xn-cq-c-ßm-Sn Fw.-sI.-F-®v B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-øn-Øv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\p ti-jw A-®-\-º-ew J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. -a-°ƒ: _-jo¿, aq-k (ku-Zn), j-d-^p±o≥, _p-jv-d, aq-\o-d, l-_o-_. a-cp-a-°ƒ: d-^o-Jv th-ß-c, ap-\o¿ sIm-f-∏p-dw, tIm-b aq-∂n-bq¿.-

A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn ko-\-¯v

sam-bv-Xo³

ap-−n

B-ky

ImÀ-Xym-b-\n- A-½

I-eym-Wn-¡p-«n-A-½

ap-l-½-Z-en -lm-Pn

A-l-½-Z-I v p-«n lm-Pn

th-tß-cn: B-_n-Zv a≥-knen¬ ]n sI A-–p¿-dl - vam-s‚ (dn-´. t]m-en-kv) `mcy ko-\Ø - v (55). a-°ƒ: _p-jvd - , k-{^o-\, tdm-kn\, P-ko-\, sd-Po-\, ssk\p¬ B-_n-Zo≥ (ao-tamk sIm-b≥-tIm _-km¿). a-cp-a° - ƒ: sam-bvX - o≥, _jo¿, ^-k¬, \u-jm-Zv, X-kvh - o¿. a-øn-Øv \-ak - vIm-cw C-∂p 10\p I-t°mSn Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

A-Sn-hm-cw: I-ºn-th-epΩ¬ Xm-a-kn-°pw sam-bvXo≥ a-‰-Øn¬ (65). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: keow, dw-e, jn-lm-_v (tkm-jy-en-Ãv P-\-X ]pXp-∏m-Sn ]-©m-b-Øv IΩn-‰n {]-kn-U‚ v). a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, km-PnX, ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv. C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\vv A-Sn-hm-cw J-_¿ÿm-\n¬.

A-gn-™n-ew: ]-tc-X-\mb ]p-e-°p-Øp-]-d-ºn¬ \m-b-Sn-bp-sS `m-cy ap-≠n (80). a-°ƒ: Nm-Øp-°p-´n, Ip-´m-bn, Ip-™≥, ti-Jc≥ (_n.F-kv.F≥.F¬ th-ß-c), eo-e. a-cp-a°ƒ: am-fp-°p-´n, e-£v-an ({]-[m-\m-[ym-]n-I, Pn.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ Im-™n-c-∏-d-ºv), `-hm-\n, lw-kn-\n, Io-cp-´n (\√q¿).

I-´n-∏m-d: sN-{º-Ip-≠ tIm-´-h-f-∏n¬ B-ky (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tIm-´-h-f-∏n¬ AXr-am≥-Ip-´n. a-°ƒ: Bbn-i, ]m-Øp-Ω, A-l-ΩZv-tIm-b, I-Zo-P, A-_p, kp-ss_-Z, aq-k, A-jv-d^v, P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: Al-Ω-Zv, l-\o-^, ]-tc-X\m-b A-_p, d-km-Jv, _jo¿, ssa-aq-\, d-kn-b, ssa-aq-\, k-^n-b.

_m-ep-t»-cn: ]m-e-ßm-Sv ]-tc-X-\m-b Xm-tdm-°≠n \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS `m-cy Im¿-Øym-b-\n A-Ω (83). a-°ƒ: eo-e, ]-Xva-\m-`≥, ]-tc-X-cm-b hn-P-b≥, _m-e-≥. a-cp-a°ƒ: cm-P≥ \m-b¿, eX, cm-Kn-Wn. k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

]p-Xn-b-]m-ew: Xm-sg ]pØ≥-]p-c-°¬ ]n ]n Ieym-Wn-°p-´n-A-Ω (86). dn-´. am-Xr-`q-an Po-h-\°m-cn-bm-Wv. a-°ƒ: hn-ae, _m-e-Ir-jv-W≥ (DÆn-˛-dn-´ tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\-°m-c≥), h-\-P, {]-Im-i≥, D-j, c-a, at\m-Pv (am-Xr-`q-an), ]-tcX-bm-b t_-_n hn-em-kn\n. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, \m-cm-b-W-≥-Ip-´n (dn-´. Ir-jn-h-Ip-∏v), tZ-hZm-k≥, kp-a-Xn (hn-P-bm_m-¶v), kp-Pm-X, k-Xn.

Xn-cq¿: X-e-°-S-Øq¿ A-cn-°-\m-´v skm-ssk‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂ sN-dm-´-bn¬ ap-l-Ω-Zen lm-Pn (a-Ωm-\n-°p-´n lm-Pn-˛78). `m-cy: _o-hn°p-´n. a-°ƒ: lm-P-d, dwe, \p-ssk-_, B-kn-b, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: kpsse-am≥ lm-Pn, A-_q_-°¿, A-l-Ω-Zv, sslt{Zm-kv, C-{_m-low.

Not°mSv: I-Æw-sXm-Sn sIm-t∂-߬ sI hn A-lΩ - Z- vI - p-´n lm-Pn (75). `m-cy-am¿: a-dn-b° - p-´n, JZo-P. a°ƒ: B-_n-Zv kp¬-Øm≥, A-–p- emw, ap-lΩ - Z- v d-^oJv. J-_d - S-°w C-∂v cm-hnse 10.30\v No-t°m-Sv Ppam-ak - vP - n-Zn¬.

_m-e³ \m-bÀ

cm-tP-jv

K-tW-i³

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ I-t≠m-Øv _m-e≥ \mb¿ (75). `m-cy: ao-\m-£nb-Ω. a-°ƒ: an-\n, k-PnØv (tKm-]n), Zo-]. a-cp-a°ƒ: tam-l≥-Zm-kv, _o\, in-h≥. k-©-b-\w i\nbmgvN.

h-S-I-c: I-Æq-°-c It√-cn Xm-sg-Ip-\n-bn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥-\m-b-cp-sS a-I≥ cm-tP-jv (39). `m-cy: Un-\. a-°ƒ: l-cn-\μp, {io-l-cn.

am-hq¿: I-Æn-∏-d-ºv ta-t®cn-°p-∂v t]-cm-∏n¬ kn ]n K-tW-i≥ (53). `m-cy: h-k¥-Ip-am-cn. a-I≥: i-c-Xv.

tXm-a-kv C-S-I-S-Øn: Io-®n-d sI hn tXm-a-kv (59).

C-{_m-low sIm-bn-em-≠n: In-g-s° tXm-´p-ap-J-Øv C-{_mlow (65). `m-cy: ^m-Xzna. a-°ƒ: j-l-\m-kv, A≥-km¿, ^¿-l-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: dm-^n (Ipssh-Øv), k-do-P, k-l-Zv (apw-ss_).

tZ-hn-b-½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se ]tc-X-\m-b A-d-bn-se ]qΔm-´ Nn-≠ s]m-Xp-hmfns‚ `m-cy B-\n-Sn¬ ]m-Xn-°m-c-Øn tZ-hn-bΩ (94). a-°ƒ: ]m-Xn°m-c≥ Ip-™n-Ir-jvW≥ (B-bp¿-th-Z a-cp∂v hym-]m-cn, ]-ø-∂q¿), \m-cm-b-Wn, X-ºm-bn, N{μ≥ (_n-kn-\-kv), D-j, t{]w-Ip-am¿ (hym-]m-cn, Nn-Iv-aw-•q¿), Zn-t\-i≥ (Un-Pn-‰¬ C-e-Ivt{Sm-WnIv-kv, ]-ø-∂q¿ ku-Øv _-km¿). a-cp-a-°ƒ: hmk-¥n, Ip-tπ-cn ]-fl-\m`≥, a-\n-tb-cn ]-fl-\m`≥, im-c-Z, Ip-™n-Ir-jvW≥ (dn-´. F.F-kv.sF. A-∂q¿), B-i, {io-\.

km-dp X-e-t»-cn: s]-cn-ßm-Sn aΩn ap-°n-se a-l-ep¬ Pao-e-bn¬ ao-Ø-e-I-Øv km-dp (74). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b \o-cm-‰n sslt{Zm-kv. a-Iƒ: ku-PØv.

]{X-{]-hÀ-¯-I³ hn c-ho-{μ-³\m-bÀ A-´-cn-¨p

C-‰m-\K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se {]ap-J a-ebm-fn am[y-a{]-h¿-Ø-I\m-b hn c-ho-{μ≥\m-b¿ (52) A¥-cn-®p. ]m-e-°m-Sv kz-tZ-in-bmb Ct±lw Ip-d-®p-\mfm-bn tcmK-_m-[n-X-\m-bn-cp-∂p. 1988¬ A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-iv cq-]o-I-cn®-Xp ap-X¬ c-ho-{μ≥ \m-b¿ A-hnSp-sØ ap-Jy-[m-cm am-[y-a-cwK-Øv k-Po-h-am-bn-cp∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ X-e-sXm-´-∏-\m-Wv c-ho-{μ≥ \m-b-sc-∂v ap-Jy-a-{¥n \\m-Wn So-¨À _mw-Xp-In A\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d™p. X-e-t»-cn: s\-´q¿ C-SØn-e-º-ew B-\-μ k-Z- kw-ÿm\-sØ B-Zy- Zn-\-]-{Xam-b Ft°m Hm-^v A\-Øn¬ ]n \m-Wn So-®¿ cp-Wm-N-en-eq-sS-bm-bn-cp-∂p Ct±lw ]{X-{]h¿Ø\ cwK-sØØnbXv. 1998¬ Uu¨-en-‰v t]m(88). X-e-t»-cn K-h. F¬.]n kv-Iqƒ dn-´. {]- kv-‰n¬ tN¿∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-kv ¢-_n¬ kwÿm\ _-lp-a-Xn-I-tfm-sS ar-X-tZ-lw s]m-XpZ¿-i-\-Øn[m-\m-[ym-]n-I-bm-Wv. \p h®p. kw-kv-Im-cw A-cp-Wm-N-en¬ \-S-Øpw. A-hn-hm-ln-X-bm-Wv.

th-ß-c: \n¿-am-W-Ønep≈ sI-´n-S-Øn¬ A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-emfnsb Zp-cq-l- km-l-N-cyØn¬ Xq-ßn-a-cn-®p. H-Uoj K-Pm-Xn Pn-√-bn-se ]mcn-km≥ cm-am≥-am-en-bpsS a-I≥ Zn¬-am≥ (37) BWp a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se-bm-Wv th-ß-c X-dbn-´m-en¬ \n¿-am-W-Øn-en-cp-∂ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øns‚ c-≠mw-\n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. th-ß-c-bn-se B-{In-°-S-bn-¬ Po-h-\-°m-c-\mb Zn¬-am≥ am-\-kn-Im-kzm-ÿyw {]-I-Sn-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´n-te-°v A-b-°m-\n-cn-s°-bm-Wp a-cWw kw-`-hn-®-Xv. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv tam-¿-®-dn-bn¬.-

sX-§n \n-¶p ho-Wv]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

tIm-´-°¬: sX-ßn¬ \n∂p ho-Wp ]-cp-t°-‰v NnIn- ¬ - k - b n- e m- b n- c p- ∂ bmƒ a-cn-®p. N-¶p-sh-´n-Ip≠v Im-sem-Sn bq-kp-^v (61) B-Wv a-cn-®-Xv. sX-ßv ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS sX-∂nho-Wv ]-cn-t°-‰ C-t±-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-¬ NnIn¬kbnem-bn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: sskX-e-hn, ap-l-Ω-Zv Ip-´n (C-cp-h-cpw k-u-Zn), k-ao-d, \pko-d. a-cp-a-°ƒ: ssd-lm-\-Øv, k-Pv-\.

hn-ZymÀ-Yn ]-\n _m-[n-¨p- a-cn-¨p-

F-S-∏mƒ: π-kv-h¨ hnZym-¿-Yn- ]-\n _m-[n-®p acn-®p. h-´w-Ip-fw aq-Xq¿ ]Xn-bm-´n¬ tkm-a≥-\m-bcp-sS a-I≥ kp-_n≥ (16) B-Wv C-∂-se Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ a-cn-®-Xv. ]-Øp Zn-hk-am-bn Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂p. Im-S-t©-cn lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. am-Xmhv: kp-[. k-tlm-Z-cn: {ip-Xn.

B-en-¡p-«n -

\m-cm-b-Wn

ap-l-½-Zp-®n am-kv-äÀ -

I-eym-Wn

tIm-b-

A-tP-jv

sam-bv-Xo³-Ip-«n -

ImÀ-Xym-b-\n

I¬-∏-I-t©-cn: s]m-∑p≠w tÃ-Pv ]-Sn-bn-se Ip∂-Øv B-en-°p-´n (65). `mcy: \-^o-kp. a-°vƒ: A–p¬- e-Øo-^v (bp.-F.C), A-iv-d-^v, ap-lvkn≥, B-ky, k¬-a-Øv, ^u-ane. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ dkm-Jv, D-kv-am≥, \p-ssk_, km-Pn-X, kp-ssl-d, j-d-^p-±o≥.-

sIm-bn-em-≠n: ]p-fn-bt©-cn ]p-d-Øp-h-b¬-Ip\n \m-cm-b-Wn (62). `¿Øm-hv: Ip-™n-cm-a≥. a°ƒ: ssi-e-P, kp-\n¬, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: taml≥-Zm-kv, c-Pn-e, [-\y. k-tlm-Z-c-߃: Ip™ym-Wn, tKm-hn-μ≥, e-£v-an, tZ-hn. k-©-b\w Xn-¶fmgvN.

h-fm-t©-cn: ]-tc-X-\mb hm-g-bn¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zp-Æn am-ÿ (68). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ssk\-_. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (ku-Zn), dn-bm-kv, k-hmZv, km-Pn-Z, d-lv -\. a-cp-a°ƒ: Xm-Pp-±o≥, j-l¿_m≥, d-jo-Z, j-°o-e.

F-tf-‰n¬: N-fn-t°m-Sv t]-c-°≥ Nm-en¬ ]-tcX-\m-b Nm-Øp-Ip-´n-bpsS `m-cy I-eym-Wn (75). a-°ƒ: i-in, e-£v-an, eo-e, D-j, im-en-\n. acp-a-°ƒ: _n-μp, cm-a≥Ip-´n, tam-l-\≥, j◊p-J≥, _m-_p. k©-b-\w Rm-bdmgvN.

ta-em-‰q¿: th-ßq-cn-se I-°q-Øv tIm-b (62). amXm-hv: Ip-™m-Øp. `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv- jm-Pn, ap-l-Ω-Zv k-ao¿, A–p¬ k-Po¿, a≥-kq¿, A-–p¬ _m-kn-Øv. a-cpa-°ƒ: j-^v-\, km-ln-d, j-_o-_, ^m-Øn-a-Øv k-^q-d.

\-√-fw -_-km¿: sIm-b∏-d-ºv t£-{X-Øn-\v kao-]w Ip-dp-∏-e-Øv in-hZm-k-s‚ a-I≥ A-tP-jv (27). amXmhv: iym-a-f. ktlm-Z-c-߃ : kn-tKjv, A-\o-jv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v 12\v \-√-fw iv-a-im-\-Øn¬.

s]m-∂m-\n: Ip-™n-cmbn≥ Ip-´n-°m-\-I-Øv sam-bv-Xo≥-Ip-´n (74). `mcy: B-bn-im-_n. a-°ƒ: A-–p¬ P-eo¬, ssa-aq-\-Øv, dw-e-Øv, \Pva-Øv, \u-jm-Zv d-lvam≥, I-a¿-kn-b. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv (Zp-_-bv), ap-l-Ω-Zv k-°o¿, k-eow tI-t®-cn.-

ap-°w: Im-c-aq-e Xm-fn-∏d-ºn-se ]-tc-X-\m-b ]pfn-tb-cn i-¶-c≥ sN-´ymcp-sS `m-cy Im-¿-Xym-b-\n (82). a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, ]Xvan-\n, C-μn-c, {]-k-∂, kp-\-μ. a-cp-a-°ƒ: kpIp-am-c≥, tI-f-∏≥, in-hZm-k≥, ]p-jv-]m-I-c≥.

s]m-Å-te-äv a-cn-¨p

ta-em-‰q¿: s]m-≈-te-‰p Nn- I n¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ hr-≤ a-cn-®p. In-gm-‰q¿ sNΩw-X-´-bn-se ]-d-∏q¿ I-fØn¬ A-Ωn-WnA-Ω (78)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™ sh-≈n-bm-gv-N sshIo-´v \m-e-c-tbm-sS s]m≈-te-‰- C-h-sc tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-s∂-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS- a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b i-¶-c≥-\m-b¿. a-°ƒ: tKm-]n, {io-e-X, c-a-Wn. a-cp-a-°ƒ: \n¿-Ω-e, N-{μ≥, Zm-k≥.-

dn-bm-Zn \n-cym-X-\m-bn ssl-Z-c-en

Ip-ªm-¯p-

ap-_-jnÀ -

jw-kp-±o³ -

tk-Xp-\m-Y³ -

ap-l-½-Zv

Pm-\-In -

D-®n-Ir-jv-W³-

th-ß-c: h-en-tbm-d A-S°m-]p-c-bn-se A-©p-I-≠Øn¬ ]-tc-X-\m-b A-e-hn lm-Pn-bp-sS a-I≥ ssl-Z-cen (39). am-Xm-hv: B-an-\. `m-cy: A-kv-a. a-I≥: \-kvan¬. k-tlm-Z-c-߃: hlm-_v, A-_q-_-°¿, D-a¿, ^m-Xzn-a.

Im-cm-tXm-Sv: ]-tc-X-\m-b s\-√n-°m-sØm-Sn ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy Ip-™m-Øp (80). a-°ƒ: Ip-™n-ap-l-ΩZv (ss{U-h¿, Du-c-Iw {Km-a∏©m-b-Øv), ]m-Øp-´n, ssk-\-_, D-Ωp-k¬-a, ]tc-X-cm-b _o-cm≥, B-ky.

Xn-cq¿: ap-Øq¿, X-d-Ω¬ Ip-t∂-°m-´v ap-_-jn¿ (24). A-hn-hm-ln-X-\mWv. ]n-Xm-hv: A-øq-_v, am-Xmhv: ssa-aq-\, k-tlm-Z-c߃: Pp-ss\-Zv, jn-Pmkv, ^m-Øn-Ω d-^v-\n.

F-S-∏mƒ: Ip-‰n-∏m-e ]pfn-°-Ø-d-bn¬ A-–p-´nbp-sS a-I≥ jw-kp-±o≥ (39). am-Xm-hv: _o-hm-ØpΩ. k-tlm-Z-c-߃: dmjn-Zv (jm¿-P), kp-sseJ, dw-e-Øv, ^m-Øn-a, _p-jv-d.

Im-h-\q¿: ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥-\m-b-cp-sS aI≥ dn-´. B-tcm-Kyh-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥ ]-d-»o-cn tk-Xp-\m-Y≥ (58). -am-Xmhv: Im¿-Xym-b-\n. `m-cy: cp-Kv-an-Wn. a-Iƒ: kp-h¿W. a-cp-a-I≥: kp-[o¿.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-sg-Nn-\ ]q-ßm-S≥ ap-l-Ω-Zv (65). `m-cy: _n-øp-Ω. a-°ƒ: kn-±o-Jv, k-^n-b, _p-jvd. Pp-ss_-cn-b, B-knb. a-cp-a-°ƒ: sI Fw ap-l-Ω-Zv jm-^n, A–p¬ k-emw.

s]-cp-¥-√q¿: aT-Øn¬]-d-ºn¬ tKm-]m-e≥ssh-Zy-cp-sS `m-cy Pm-\In. a-°ƒ: k-Xy-_m-_p, th-em-bp-[≥, Hm-a-\-°p´≥. a-cp-a-°ƒ: hn-imem-£n, jnw-\, {]-hn-X.

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb cm-L-h-s‚-bpw G-dm-´v h-f-∏n¬ X-¶-bp-sS-bpw aI≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ (38). `m-cy: Pn-j. a-Iƒ: H-ta-b. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se Cu-iz-c-awK-ew ivv-a-im-\-Øn¬.-

at\mssh-I-ey-ap-Å-h-sc Nn-InÂ-kn-¨n-cp¶ hym-P tUm-ÎÀ Ad-Ìn I-fa - t- »-cn: e-£ß - ƒ ssI-∏‰ - n at\m-ssh-I-ey-ap-≈-h-sc NnIn¬-kn-®n-cp-∂ hym-P- tUm-IvS¿ A-d-Ãn¬. tUm. Fw Un ssh-Zy F-∂ t]-cn¬ F-fa - ° - c tdm-Un¬ s{_-bn≥ {_n-UvP - v F∂ ÿm-]\ - w \-SØ - n-h∂ - ]-Ø\w-Xn-´ A-Sq¿ kz-tZ-in tam-l≥Zm-kv (40) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - v. I-f-a-t»-cn kn.sF sI Pn-\-tZh≥, F-kv.sF Fw _n e-Øo^v, F.F-kv.sF cm-P≥, kn.]n.H.am-cm-b {]-Zo-]v, _n-Pp, k-\¬ F-∂n-h¿ - tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb A-dà - v sN-bvX - X - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in Xr-°m-°-c A-kn. t]m-en-kv I-

Ωo-j-W¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂p≈ At\z-j-WØn-emWv kw`hw ]pd-ØmbXv. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ a-I-fp-sS P-∑-\m-bp-≈ _p-≤n-ssh-I-eyw

B-dp-am-kw sIm-≠v kp-Js - ∏-SpØm-sa-∂ hym-tP-\ 14 e-£w cq] C-bmƒ ssI-∏‰ - n-bX - m-bn ]-cmXn-°m-c≥ B-tcm-]n-®p. Ip-´n-bpsS ssI-Iƒ Iq-´n-s°-´n hm-bn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v I-Sp-Ø a¿-±-\Øn-\n-cb - m-°p-Ib - pw F-Xn¿-Øt∏mƒ Nq-c¬-s°m-≠v a¿-±n-®Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. Nn-In¬-kb - vs - °-Øp-∂h - s - c {]tXy-I A-¥-co-£-Øn¬ C-cpØn t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pn-bn-seØp-tºmƒ tcm-Kw am-dn F-∂v hniz-kn-∏n-°p-Ib - m-Wv C-bmƒ sNbv-Xn-cp-∂-Xv. U-b-a-≠v, t]ƒ, cXv-\-°-√p-Iƒ F-∂n-h C-´ sh≈w Ip-Sn-∏n-® ti-jw \-„s - ∏-´

B-tcm-Kyw B-dp-am-k-sØ NnIn¬-k-sIm-≠v Xn-cn-®p-e-`n-°psa-∂v D-d-∏p-\¬-In-bm-Wv I-_fn-∏n-®n-cp-∂X - v. h¿-jß - f - m-bn C‚¿-s\-‰n-eqsS-bpw ]-{X-ß-fn-epw ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv kz-tZ-i-Øpw hntZ-i-Øp-ap-≈-h-sc C-bmƒ BI¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-K-am-WnIyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Nn-In¬k-bv° - v D-]t- bm-Kn-°p-∂X - m-bpw hn-iz-kn-∏n-®n-cp∂p. h-©n-X-cmb ]-e-cpw ]-cm-Xn\¬-Im≥ apXn¿-s∂-¶n-epw hm-ßn-b ]-Ww a-S-°n-\¬-In c-£-s∏-Sp-I-bmWv sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂v t]m-enkv ]-d™ p.

tZ-io-b-]m-X: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wwþ F-kv.-ssh.F-kv. a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-Xm -hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `q-an-\-„s∏-Sp-∂-h¿-°v X-°-Xm-b {]-Xn^-ew \¬-I-W-sa-∂pw B-cm-[\m-e-b-ß-sf-bpw a-Zv-d-k-I-fpƒs∏-sS-bp-≈ hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-sf-bpw ÿ-e-ta-s‰-Sp°p-∂-Xn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v {]-ta-bw B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. sIB-en-°p-´n ap-kv-eym¿, Xzm-Jm A-lv-a-Zv au-e-hn, Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

I¬-∏-I-t©-cn: ]p-Ø-\Øm-Wn kp-{]n-b-°v k-ao]w ]-tc-X-\m-b aq¿-°-Øv tIm-b-°p-´n-bp-sS a-I≥ tN-°p-´n (37) dn-bm-Zn¬ \n-cym-X-\m-bn. am-Xm-hv: ln-Δm D-Ω. `m-cy: l-Δm D-Ω F-∂ apXmw-kv. a-Iƒ: ^n-Z. ktlm-Z-c-߃: A-_p, sambv-Xo≥ (dn-bm-Zv), B-bn-i, dw-e, ssa-aq-\.

]n.F^v. Ipw-`-tImWw: ap³ P-Uv-Pn-amÀ-s¡-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n Km-kn-bm-_m-Zv: tIm-Sn-I-fp-sS t{]m-hn-U‚ v ^-≠v A-gn-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v B-dv ap≥ P-Uv-Pn-am¿-s°-Xn-tc kn._n.sF. tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øn. a‰v 65 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p-≠v. B¿ ]n an-{i, B¿ ]n bm-Zhv, F sI kn-Mv, B¿ F-kv Nu-s_, B-¿ F≥ an-{i, Acp¨-Ip-am¿ F-∂o ap≥ P-UvPn-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. 2001\pw 2008\pan-S-bn¬ C-h¿ Km-kn-bm-_m-Zv Pn-√m P-Uv-Pn-am-cm-bn-cp-∂p. A-gn-a-Xn, h-©-\, hym-P-tc-

J N-a-bv-°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰ß-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc Np-aØn-b-Xv. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W Unkw-_¿ B-dn-\p Xp-S-ßpw. PUv-Pn-am¿ C-t∏mƒ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øm-Wv. 6.58 tIm-Sn cq-]-bp-sS sh-´n∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. Km-kn-bm-_m-Zv tIm-S-Xn-bn-se \m-emw ¢m-kv Po-h-\-°m-cp-sS ]n.F-^v. A-°u-≠-n-em-Wv Xncn-a-dn \-S-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-h-\p-k-cn-®m-Wv kn._n.sF. tI-kn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-Xv.

H-cp ]-Ån-bn H-¶n-e-[n-Iw Pp-ap-A IÀ-aim-kv-{Xhn-cp-²w: k-a-kv-X a-e-∏p-dw: H-cp ]-≈n-bn¬ H-∂ne-[n-Iw Pp-ap-A \S-Øp-∂Xv I¿-Ω im-kv-{Xhn-cp-≤am-sW∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a ^-Xv-hm I-Ωn-‰n {]kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. Pp-apA \-S-°p-∂ ]-≈n-bn¬ ÿew XnI-bmsX h-∂m¬ am{Xw A-tX a-l-√nse ]-e ÿ-e-ßfn¬ Pp-ap-A \-S-Øm-hp-∂-XmWv. C-Xv I¿-Ω im-kv-{X ]-finX¿ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-en-bm¿, Fw Sn A-_v-Zp-√ apkv-en-bm¿, F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kven-bm¿, tIm-´p-a-e Sn Fw _m∏p ap-kv-eym¿ kw-_-‘n-®p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

tZ-hn-b-½

Kw-Km-[-c³-

iym-a-f

X-¦-th-ep

]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se ]-tc-X-\m-b A-d-bn-se ]q-Δm-´ Nn-≠ s]m-Xphm-fns‚ `m-cy B-\nSn¬ ]m-Xn-°m-c-Øn tZhn-b-Ω (94). a-°ƒ: ]mXn-°m-c≥ Ip-™n-Irjv-W≥ (B-bp¿-th-Z acp-∂v hym-]m-cn, ]-ø∂q¿), \m-cm-b-Wn, Xºm-bn, N-{μ≥ (_n-kn\-kv), D-j, t{]w-Ipam¿ (hym-]m-cn, Nn-Iv-aw•q¿), Zn-t\-i≥ (Un-Pn‰¬ C-e-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, ]-ø-∂q¿ ku-Øv _-km¿). a-cp-a-°ƒ: hm-k-¥n, Ip-tπ-cn ]fl-\m-`≥, a-\n-tb-cn ]fl-\m-`≥, im-c-Z, Ip™n-Ir-jv-W≥ (dn-´. F.F-kv.sF. A∂q¿), B-i, {io-\. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b I-Ωm-c s]m-Xphmƒ, I-Æ s]m-Xphmƒ, Ip-™-ºp s]mXp-hmƒ. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v aq-cns°m-Δ¬ im-¥n-ÿ-ebn¬.

D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v- `-K-hXn- t£-{X hn-Zym-`ym-k k-an-Xn- F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-K-hpw- kn-.-]n-.-Fw]m-e-°p-∂v- ap≥- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Khpam-b a-emw-Ip-∂v- h-enbh-f-∏n-se ]n- hn- KwKm-[-c≥- (51)-. tamt´m¿-sXm-gn-em-fn- bq-\nb≥- (kn-.-sF.-Sn.-bp)- DZp-a G-cn-bm- sk-{I-´-dnbm-bn {]-h¿-Øn-®n´p≠v. `m-cy-: e-X. ktlm-Z-c-߃-: Ip-am-c≥,kp-[m-I-c≥- (ap-w-ss_)-. \m-cm-b-Wn.

N-f-h-d: ]p-en-bm-\w-Ip∂v ]p-em-tØm-Sn `m¿-Khn-bp-sS a-Iƒ iym-a-f (46). `¿-Øm-hv: _m-_p. a-°ƒ: in-¬∏, i-c-Xv, kp-Pn-Xv. a-cp-a-I≥: at\m-Pv-.

]m-e-°m-Sv: tX-ºm-d-a-S Ip-‰n-∏-≈w I-W-°≥ ]m-d-bn-se X-¶-th-ep (67). `m-cy: hn-im-ep. a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, cm-tP-jv, cm-Po-hv.

aw-K-em-Sv: ]-≈n-°p-\n A-–p-√ (57). `m-cy: Bbn-i.

X-e-t»-cn: s]-cn-ßm-Sn a-Ωn ap-°n-se a-lep¬ P-ao-e-bn¬ aoØ-e-I-Øv km-dp (74). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \o-cm-‰n ssl-t{Zm-kv. a-Iƒ: ku-P-Øv. ka-dn-b-¡p-«ntlm-Z-c-߃: k-°-cnF-S-°-c: I-º-f-°-√v ]p- b, dm-_n, d-ln-a, ]-tc\m-cm-b-Wn fn-°-e-ßm-Sn-bn-se aX-cm-b Ip-™n-sam-bvF-f-b-Sw: a-temƒ \mcm-b-Wn (66). `¿-Øm-hv: ºm-S≥ a-dn-b-°p-´n (63). Xp, Ip-™m-_p. k-tlm-Z-c-߃: A-eIr-jv-W≥. a-°ƒ: cmhn, B-an-\, B-k-y.P≥, ssa-Yn-en, c-talm-Pn-d sIm-Sp-ß-√q¿: A-goi≥, cm-Po-h≥, l-coapl ½ Z v t°m-Sv I-f-Øn-]-d{μ≥. a-cp-a-°ƒ: kp-tcºn¬ \u-jm-Zn-s‚ `m{μ≥ (Im¿-Øn-I-∏-≈n), s]m-∂m-\n: _n-øØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ko-\, kn-\n, {]n-b-¶, cy lm-Pn-d(35). Aº m´ hf ∏ n¬ apl jn-Pn-\. Ω-Zv (60). `m-cy: kp-lv-d. k-c-kz-Xn-b-½ am-™q¿: tKm-]o hnssa-Xo³ kp-Ip B-Nm-cn ]-√m-cn-aw-K-ew: am-hp-Sn ap-°q-´p-X-d: F-en-hm-en- em-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb kn sI tKm-]m-e-]nA-∏-°¬ ]-co-Xv a-I≥ °-c X-´m-c-ap-dn-bn¬ ]≈-bp-sS a-Iƒ kn kssa-Xo≥(85). a-°ƒ: D- tc-X-\m-b cm-L-h-\mc-kz-Xn-b-Ω (61). kΩ¿, Ip-™p-tam≥, ANm-cn-bp-sS a-I≥ kp-Ip tlm-Z-c-߃: kn `m-\pen-bm¿, ap-l-Ω-Zv, ssk- B-Nm-cn (45). a-Xn-b-Ω (kp-tc-jv \n\-_, j-co-^, \-_o-k. `m-cy: kp-j-a, C-cp-ºqe-bw, ssh-°w), kn a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A- ∂n-°-c B-e-bn¬ Ipkp-a-Xn-°p-´n-b-Ω (tamen-bm¿, Im-Zn¿, ssk-\- Spw-_mw-K-am-Wv. l≥ hn-em-kv, am_, sF-j, kp-ss_-Z, a-°ƒ: A-tP-jv, A-\o™q¿), hn Pn Ir-jv\-ko-a. jv, Aw-_-co-jv. W≥-Ip-´n \m-b¿.

\m-Wn So-¨À

B-an-\-¡p-«n-

\m-cm-b-Wn A-½-

sam-bv-Xo³-tIm-b

X-e-t»-cn: s\-´q¿ C-SØn-e-º-ew B-\-μ kZ-\-Øn¬ ]n \m-Wn So®¿ (88). X-e-t»-cn Kh. F¬.]n kv-Iqƒ dn´. {]-[m-\m-[ym-]n-Ibm-Wv. A-hn-hm-ln-Xbm-Wv. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b \mWp, hm-kp, Ip-™p-a∂n. aq-hm-‰p-]p-g: ]q-tØ-´pIp-t∂¬ tXm-a-kns‚(D-Ω-®≥)`m-cy sPkn(50). a-°ƒ: \o-\p, Sn-\p(tlm-fn In-Mv-kv ]m-ºm-°p-S). ]-tc-X ]m-Wn-tb-en ]q-¶m-h\w ho-´n¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv.

F-S-h-Æ: am-hq¿ Kzm-fntbm¿ d-tbm¨-kv Hm-]td-‰-dm-bn-cp-∂ sN-º-°pØv sF-¥q-cn-se kn F®v A-–p¿-d-lvam-s‚ `mcy ]p-Ø≥-ho-´n¬ B-an\-°p-´n (65). a-°ƒ: A≥-h¿ km-Z-Øv (Pn-±), k-ao¿ (J-ao-kv ap-ssiØv), k-Po-\, j-do-\. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (A-[ym-]I≥, Pn.F®v.F-kv ap-Xp-h-√q¿), am°n-bm-Sv Ip-t™m-bn Ip‰n-°m-´q¿ (Pn-±), ]q-¥-e ^u-kn-b, kp-an. k-tlmZ-c-߃: ]n hn lk≥tIm-b (]q-t°m-´pw-]mSw), A-_q-_-°¿ (dn-´. eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn), A–p¬- Jm-Z¿ (dn-´. kq-{]≠v Fw.-C.-F-kv tIm-fPv, a-ºm-Sv), ]-tc-X-cm-b ap-l-Ω-Zv, B-bn-i.

h-≈n-°p-∂v: H-en-{]w-IS-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X\m-b Ip-∂-Øv \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy tNm-e-°-c I-f-Øn-߬ \m-cm-b-Wn A-Ω (87). a°ƒ: Ip-´n-cm-a≥ (dn-´. F-®v.Fw ]p-Øq¿ ]-≈n°¬ l-b¿-sk-°≥-Udn kv-Iqƒ), tk-Xp-am-[h≥ (F-kv.sF a-Æm¿°m-Sv), k-c-kz-Xn. a-cp-a°ƒ: kp-lm-kn-\n (dn-´. A-[ym-]n-I F≥.F≥.Fw.F-®v.Fkv.F-kv tN-te-{º), kpK-X-Ip-am-cn (F.Fw.F®v.F-®v.F-kv.F-kv ]p-fn°¬), tKm-]m-e-Ir-jvW≥.

A-tØm-fn: Ip-\nbn¬-I-S-hv G-tdm-Øv am-tØm-´w sam-bvXo≥-tIm-b (70). `mcy: l-^v-k. a-°ƒ: ss^-k¬ (bqØv e-o-Kv A-tØm-fn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v), kp-\o-e-Øv, I_o¿, ^m-bn-kv (C-cph-cpw Zp-_-bv), km-enl-Øv. a-cp-a-°ƒ: jao-d, B-en (Ip-sshØv), k-Pv-\, I-emw (ku-Zn). k-tlm-Z-c߃: tIm-b-´n, I-Ωp, B-en, _n-®, ap-kv-X^, A-–p-¿-d-lv-am≥, B-bn-i-_n, ssk-\_, ]-tc-X-\m-b am-apt°m-b.

tXm-a-kv

tXm-akv

sP-kn

C-S-I-S-Øn: Io-®n-d sI hn tXm-a-kv (59). `m-cy: t{K-kn, Ip-a-fn I-√p-I-fw Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ : Pn-tPm, Pnt\m, Pn-t‰m. a-cp-a-Iƒ : A≥-kp-.

Nm-¯p-®n B-\-°-c: F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ Nm-ØpÆn (70). `m-cy: \o-en. a°ƒ: hn-th-Iv, tZ-hn, tZh-In, Ir-jv-W≥, {]-k∂, _m-_p-cm-Pv, tZ-h-cmPv, {]-ko-P. a-cp-a-°ƒ: Im¿-Xym-b-\n, cm-P≥.

A-Ðp-Ã

Xn-cph√: I-S-{]˛am∂m¿ ap-°p-¶¬ Fw sI tXm-akv (Ip™v˛84). `mcy: ]-tcXbm-b G-en-bm-Ω. a°ƒ: tPm¨k¨, Pbnwkv, ssje-Ω.

hÀ-¡n-tPmÀ-Pv ]-d-hq¿: h-S-°pw-]p-dw tIm-W-Øv h¿-°n tPm¿-Pv(83). `m-cy: ]ufn. a-°ƒ: sU-∂n, jm\p, ssj-_n, ssj-\n.

km-dp

I-\n- dm-hp-¯À

F-gp-a-‰q¿: io-X-°pfØv kn _n I-\n-dmhp-Ø¿ (69). `m-cy: N-ß-\m-t»-cn ]p-Xp-∏-d-ºn¬ a-dncm-a-N-{μ³ bw-_ohn. am-f: ]p-©-∏-d-ºn¬ cm-a- a°ƒ: jm-P-lm≥, N-{μ≥(60). `m-cy: cm-[. a- km-_q-Jm≥. a-cp°ƒ: c-Po-jv, cm-tK-jv. a- a°ƒ: jo-\m jm-Pcp-a-Iƒ: cm-Kn. lm≥, \q¿-P-lm≥.

28 \hw-_¿ 2013 hymgw

Hm-t«m a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p

Ip-ªn-Ir-jv-W³

Ip-ªn-¸m-¯p l-Öp-½

]n F-¨v A_vZpÄ Ako-kv

]n-W-dm-bn: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-ØI≥ h-S-°p-ºm-Sv aTØpw-`m-K-Øn¬ Im-cpWyw \n-hm-kn¬ Ip™n-Ir-jv-W≥ (65). `mcy: ]-t\m-fn Ku-cn. a°ƒ: ssj-\ (tIm-˛-Hm]-td-‰o-hv tlm-kv-]n-‰¬, X-e-t»-cn, jn-_n-\ (tIm-f-Pv Hm-^v tIm-tagvkv, I-Æq¿), j-t\m-Pv (]-n-t°m-kv, ]n-W-dmbn), sj¿-fn. a-cp-a-°ƒ: hn-t\m-Z≥ (sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿, Im-Sm-®nd), hn-]n≥ Zm-kv (_n.F-kv.F≥.F¬). k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥ (F.F-kv.sF, a-´-∂q¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥), am-[-hn, e-£v-an, \m-cm-b-Wn, ]m¿-h-Xn.

D-cp-h-®m¬: in-h-]p-cw ]-Sp-]m-d-bn-se hn ]n lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `mcy hn ]n Ip-™n-∏m-Øp l-÷p-Ω (]q-Ø-˛75). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (apw-ss_), A-_q-´n lmPn, A-_q-_-°¿ lm-Pn, am-b≥ lm-Pn, d-^o-Jv, A-–p¬ A-ko-kv (F√m-h-cpw Zp-_-bv), D-a¿ (th-ßm-Sv am-∏n-f bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥). acp-a-°ƒ: k-do-\, ssdlm-\-Øv, apw-Xm-kv, ico-^, k-Pv-\, \-kv-do-\, i¿-an-\. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b A p, A-–p-√.

a-t©-cn: ]-´¿-°p-fw Ppam-a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]w tIm-gn-sØm-Sn Ip-™n-apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssa-aq\ (55). a-I≥: A-–p¬ l-Iow. a-cp-a-Iƒ: j-lve.

{io-aq-e-\-K-cw: am-®mw]n-≈n th-em-bp-[≥(78). `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: D-Æn, jm-Pn, a-Wn, e-X, jo-e, ssj-P, ]-tc-Xbm-b Ko-X. a-cp-a-°ƒ: ca-Wn, hn-Zy, _m-e-Ir-jvW≥, Ir-jv-W≥, kp-tcjv, hn-t\m-Zv.

Fcp-taen: ap-kvenw eoKv kwÿm\ sshkv {]-kn-U‚pw {Smt°m tI_nƒkv Iº\n sNb¿am-\p-amb lmPn ]n F-®v A_vZp¬ kem-ans‚ ktlm-Z-c≥ Fcp-taen ]pØ≥ho´n¬ lmPn ]n F-®v A_vZp¬ Akokv (62). J_-d-S°w C∂v cmhn-se HºXn\v Fcptaen ss\\m¿ Ppam akvPnZv J_¿ÿm\n¬. ap-kvenw eoKv tIm´bw Pn√m ap≥ {]kn-U‚ v lm-Pn F _n lwkm-°p´n dmhp-ØdpsS aI-\m-Wv. `mcy: keo\m _ohn. a°ƒ: jn\n, jnan, jn^n. acp-a-°ƒ: JmZ¿ (Xncph-\-¥-]p-cw), klo¿ A_qZ-_n, kPmkv (Im™n-c-∏-≈n). ktlm-Z-c-߃: tUm. A_vZp¬ jp°q¿ (Im\-U), AUz. lmPn ]n F-®v jmP-lm≥ (Fd-Wm-Ip-fw).

C-{_m-low

]-ß-\m-`³

N-{μ³

_m-e³

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww k^-b-dn¬ ]p-Xn-b-]p-cbn¬ ]n ]n C-{_m-low (63). h-S-I-c-bn-se B-ZyIm-e A-°u-≠‚m-bn-cp∂p. `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: P-eo¬ (Nm¿-t´-Uv A-°u-≠‚ v, tIm-gnt°m-Sv), Pw-ko-\, Pmknw. a-cp-a-I≥: k-ao¿ ]≈n-°-c. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\m-b B-b-s¥m-Sn A-–p-√, ]n ]n \-_o-k.

]-tøm-fn: ta-e-Sn sS-ent^m¨ F-Iv-kv-tN©n¬ \n-∂p sS-en-tImw sa-°m-\n-°m-bn hn-c-an® ]p-d-°m-Sv In-S-™n°p-∂v I-eym-Wn \n-hmkn¬ F≥. ]n. ]-fl-\m`≥ (62). `m-cy: ku-an\n. a-°ƒ: kv-an-X, c-jnX, \n-jn-X. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp (_m-ep-t»-cn), APo-jv (sIm-√w), kp-PnXv (Im-b-Æ). k-tlm-Z-c߃: tKm-]m-e≥, tKmhn-μ≥, ao-\m-£n, _m-eIr-jv-W≥, ]-tc-X-\m-b A-Nyp-X≥.

s]-cp-a-Æ: ]-ø-Sn-Øm-gw I-°p-gn ]-tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ I°p-gn N-{μ≥ (75). `m-cy: am-e-Xn. a-°ƒ: tim-`-\, kp-Pm-X, kp-\n¬-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿. a-cpa-°ƒ: hm-kp, jo-P, Zo], ]-tc-X-\m-b _m-e≥. k-tlm-Z-c-߃: b-timZ, _m-e≥, Im¿-Xym-b\n, ]-tc-X-cm-b `m-kv-Ic≥, Pm-\-In, Pm-\p. ]-tcX-s‚ I-Æp-Iƒ Zm-\w sN-bv-Xp.

tIm-hq¿: Hm-a-t»cnØm-gw B-en-tbm-´v _m-e≥ (80). `m-cy: ]tc-X-bm-b ]p-jv-]-h-√n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥ ({]- v), in-hm-\-μ≥ (\m-S-I {]-h¿-Ø-I≥), Zn-hm-\m-Yv (Hm-a-t»-cn), j¿-an-f. a-cp-a-°ƒ: joP (t_-_n B-ip-]{Xn), _n-μp, jo-\, c-tai≥ (bq-\n-th-gv-kn-‰n). k-tlm-Z-c-߃: eo-e, e-£v-an, hn-a-e, c-ta-jv_m-_p (J-Ø¿), hmkp-tZ-h≥ (t]m-fn-sS-Iv\n-Iv, tIm-gn-t°m-Sv), c-aWn, ]-tc-X-cm-b `m-kv-Ic≥, {]-`m-I-c≥, a-√n-I.

I-eym-Wn Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw am´p-Ω¬ ]-Wn-°-ti-cn i¶p-cp-hn-s‚ `m-cy I-eymWn(96). a-°ƒ: `m-kv-Ic≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, Atim-I≥, hn-t\m-Zn-\n, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: ku-Zm-an-\n, X-¶, ku-an\n, im-c-Z, N-{μ≥, tZ-hZm-kv.

ssa-aq-\

th-em-bp-[³

kmap Cu¸³

]m-d-tØm-Sv: \-cn-∏m-dbn¬ ]-tc-X-\m-b sXmΩ≥ Nm-t°m-bp-sS `m-cy a-dn-bm-Ω (103). B-e-t©cn Ip-Spw-_mw-Kw.

Nm-e-°p-Sn: B-\-a-e tdm-Un¬ sh-´p-°¬ ]tc-X-\m-b Nm-μv ap-l-ΩZv dm-hp-Ø-cp-sS `m-cy kp-ss_-Z(74)-.a-°ƒ:- Pm-kv-an≥, -ssee,- k-enw,- k-Pn-X,- kKo¿.- a-cp-a-°ƒ:- ap-l-ΩZv k-eow,- k-eow,- jm-\hm-kv _o-Kw, -ap-l-Ω-Zv d-^o-°v(-X-l-kn¬-Zm¿, Nm-h-°m-Sv),- sd-Pn-\p.

Im-c-bv°¬: ]p-c-bv°¬ ]m-e-a-‰Ø-cv ]-tcX\m-b Cu-∏≥ sN-dnbm-s‚bpw km-dm-Ω Cu∏-s‚bpw a-I≥ kmap Cu-∏≥ (59) A-ta-cn-°bn-se \yq-tbm¿-°n¬ \n-cym-X-\mbn. `mcy: emen-°p´n. a°ƒ: B≥-kn , \n n (bp.F-kv.F.) ktlm-Z-c߃: sN-dn-bm≥ Cu∏≥ (Nm-fioK-Vv), hn C h¿-Kokv (dn-´. a-Pnkv-t{S-‰v ]m-e-°m-Sv), hn C am-Xyp (F-d-Wm-Ipfw), tPm¿Pv Cu∏≥ (ku-Zn A-td-_y).

a-dn-bm-½

kp-ss_-Z

tXm-a-kv am-f: A-∂-a-\-S sIm-Snb≥ tXm-a-kv(59). `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: kn-tPm, kn_n. a-cp-a-°ƒ: A\n¬, B≥-kn.

A-_-vZp I-cnw N-ß-\m-t»-cn: a-Sp-°waq-Sv ]-d-°-sh-´n ap-°m´v ]-d-ºn¬ A-–p¬ Icnw (64).

]m-¯p-t½-bn

sam-bv-Xo³

B-bn-im-_n-

cm-a-N-{μ³

ap-l-½-Zv-

D-½m-¨

A-e-hn-¡p-«n- -

sam-bv-Xo³-Ip-«n- -

ap-JZ- m¿: sN-dn-bI - Ø - v ]mØp-tΩ-bn (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b l-k≥-Ip™v. a-°ƒ: A-_q-_°¿, a-ΩZ- vt- Im-b, B-ent°m-b, A-–p-√t- °m-b, K-^q¿, A-jvd - ^ - v, I-®o_n, \-Pn-X. a-cp-a° - ƒ: ]tc-X\ - m-b B-en-t°m-b, X¬-lØ - v, sse-e, kpss_-Z, J-Zo-P, k¬-a, Pmkva - n, _p-jd - .

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]-tc-X-\m-b Ip-cn°ƒ]o-Sn-tb-°¬ ap-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ sam-bvXo≥ (55). `m-cy: k-^nb. a-°ƒ: h-lo-Z, \-ioZ, _p-jv-d, ap-\-hn-d. a-cpa-°ƒ: K-^q¿, km-Pp-\ko¿, b-AvJq-_v. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb A-l-Ω-Zv, l-k≥, bqkp-^v.

ap-Xp-]-d-ºv: s]mbven A-–p- -em-an-s‚ `mcy B-bn-im-_n (46). a°ƒ: B-kn-^, l-ko\, A-^o-Z, A-^v-kn-\ X-kv-\n. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ _m-kn-Xv Iq-´m-ep߬, P-eo¬ ap-Xp-h√q¿.

sIm-bn-em-≠n: tN-enb ho-tcy-¶-c cm-a-N{μ≥ (58). `m-cy: -iym-af. a-°ƒ: A-cp¨, k⁄-bv. k-tlm-Z-c߃: h¬-k-e, A-c-hnμ≥ (Pn.bp.]n.F-kv tIm-c-∏p-g), ssi-e-P (tN-a-t©-cn sIm-f-°mSv bp.]n.F-kv). k-©-b\w Rm-bdmgvN.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Xmfn-∏m-Sw h-b-¶-c ap-lΩ-Zv (72). `m-c-y: B-bn-ip-Ω. a°ƒ: lw-k, A-l-Ω-ZvIp-´n, bq-kp-^v, ]m-Øp°p-´n, aq-k, a-dn-bp-Ω. acp-a-°ƒ: D-Ωp-k¬-a, km-Pn-X, ^u-kn-b, B^n-d-Øv.

sIm-Sp-h-≈n: ]m-e-°p-‰n ]-tc-X-\m-b B-an-bwt]m-bn¬ ssl-Z-dn-s‚ `m-cy D-Ωm-® (90). a°ƒ: B-bn-i, ap-l-Ω-Zv-, ]-tc-X-\m-b lw-k, ]mØp-Ω, B-ky, ]-tc-Xbm-b B-bn-i. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, B-an\, kn -sI ap-l-Ω-Zv-, A–p-¿-d-lv-am≥, kn sI sam-bv-Xo≥-°p-´n.

a-¶-S ]-≈n-∏p-dw: ]-´nbn¬-∏-d-ºv {km-ºn°¬ A-e-hn-°p-´n (53). I-Sp-ß-]p-cw K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ Po-h-\-°m-c-\mWv. `m-cy: Iq-\-º-dºn¬ P-ao-e. a-°ƒ: dmjn-Zv, dw-jo-\, d-lo-\. a-cp-a-I≥: jw-kp-±o≥ h-S-°m-ß-c.

sIm-t≠m-´n: H-f-h-´q¿ ]p-Xn-tb-S-Øv-]-d-ºv Imcm-sØm-Sn tN-°p-´n apkveym-cp-sS a-I≥ sam-bvXo≥-Ip-´n. hn-hn-[ ]-≈nI-fn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v. `m-cy: B-an-\°p-´n. a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, Pm-^¿ km-Zn-Jv, A-–p¬ e-Øo-^v, A–p¬ _m-kn-Xv. a-cp-aIƒ: ^-ko-e.

A-Ðp-Ã-

hn-iz-\m-Y³ \m-bÀ-

I-_oÀ

ap-l-½-Zv ss^-kÂ-

\m-cm-b-Wn-¡p-«n-b-½

ap-l-½-Zv-

ap-l-½-ZvIp-«n-

h-Ån-¡p-«n- -

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´Øq¿ ]p-dw-I-≠n A-–p√ (68). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, A–p¬ ap-\o¿, A-–p¬ a-Po-Zv. a-cp-a-°ƒ: km-Pnd, l-_o-_, km-ln-d.

A-c-°p-]-d-ºv: hn-√Øvho-Sv hn-iz-\m-Y≥ \m-b¿ (68). `m-cy: Aºp-Pm-£n (sl¬-Øv Un-]m¿-´v-sa‚ v B-bq¿th-Zw, F-S-s∏-‰ sk‚¿).

Xn-cq¿: tIm-c-ß-Øv \mep-I-≠-Øn¬ sam-bvXo≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ I_o¿ (55). `m-cy: B-bnim-_o-hn. a-°ƒ: km-PnZv, k-Øm¿, \n-jm-Zv, dp_o-\, Pm-kv-an, \m-kn-e.

Im-cm-tØm-Sv: sIm-S-en-°p∂≥ l-k≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Zv ss^-k¬ (22). am-Xm-hv: B-ky. ktlm-Z-c-߃: A-–p- emw, A-_q-_-°¿ kn-±oJv, B-bn-im-_n, d-kn-b, kp-sse-J, l-^v-k-Øv.-

^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq¿ ssZ-h-Øn¬-Im-hn¬ \m-cm-b-Wn-°p-´n-b-Ω (82). a-°ƒ: X-¶w, c-aWn, l-cn-Zm-k≥ (Sn.hn.F-kv), l-co-jv_m-_p, c-Pn-X.

]-ø-\m-Sv: Im-tc-]-d-ºv Gdm≥-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv (70). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: a-Ωp, A-e-hn, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, kp-lvdm-_n. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv \pssk-_, kp-ss_-Z, l^v-k-Øv.

Xn-cq¿: Ip-∂-Øv]-dºn¬ ap-l-Ω-ZvIp-´n (62). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, A-Iv-_¿, j-ao¿, ^ukn-b. a-cp-a-°ƒ: \nkm¿, ap-^o-Z, J-Zo-P ]¿-ho≥, d-_o-\. -

F-S-∏mƒ: Im-hn¬-]-Sn k-_v-tÃ-j-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b th-fm-ºp≈n th-em-bp-[-s‚ `mcy h-≈n-°p-´n (77). a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, kp-μc≥, N-{μ≥, tam-l-\≥.

am\-knIssh-I-ey-ap-Å-h-sc Nn-InÂ-kn-¨ hym-P tUm-ÎÀ Ad-Ìn I-fa - t- »-cn: e-£ß - ƒ ssI-∏‰ - n am\-knI-ssh-I-ey-ap-≈-h-sc Nn-In¬-kn-®n-cp-∂ hym-P- tUmIv-S¿ A-d-Ãn¬. tUm. Fw Un ssh-Zy F-∂ t]-cn¬ F-fa - ° - c tdm-Un¬ s{_-bn≥ {_n-UvP - v F∂ ÿm-]\ - w \-SØ - n-h∂ - ]-Ø\w-Xn-´ A-Sq¿ kz-tZ-in tam-l≥Zm-kv (40) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - v. I-f-a-t»-cn kn.sF sI Pn-\-tZh≥, F-kv.sF Fw _n e-Øo^v, F.F-kv.sF cm-P≥, kn.]n.H.am-cm-b {]-Zo-]v, _n-Pp, k-\¬ F-∂n-h¿ - tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb A-dà - v sN-bvX - X - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in Xr-°m-°-c A-kn. t]m-en-kv I-

Ωo-j-W¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂p≈ At\z-j-WØn-emWv kw`hw ]pd-ØmbXv. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ a-I-fp-sS P-∑-\m-bp-≈ _p-≤n-ssh-I-eyw

B-dp-am-kw sIm-≠v kp-Js - ∏-SpØm-sa-∂ hym-tP-\ 14 e-£w cq] C-bmƒ ssI-∏‰ - n-bX - m-bn ]-cmXn-°m-c≥ B-tcm-]n-®p. Ip-´n-bpsS ssI-Iƒ Iq-´n-s°-´n hm-bn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v I-Sp-Ø a¿-±-\Øn-\n-cb - m-°p-Ib - pw F-Xn¿-Øt∏mƒ Nq-c¬-s°m-≠v a¿-±n-®Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. Nn-In¬-kb - vs - °-Øp-∂h - s - c {]tXy-I A-¥-co-£-Øn¬ C-cpØn t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pn-bn-seØp-tºmƒ tcm-Kw am-dn F-∂v hniz-kn-∏n-°p-Ib - m-Wv C-bmƒ sNbv-Xn-cp-∂-Xv. U-b-a-≠v, t]ƒ, cXv-\-°-√p-Iƒ F-∂n-h C-´ sh≈w Ip-Sn-∏n-® ti-jw \-„s - ∏-´

B-tcm-Kyw B-dp-am-k-sØ NnIn¬-k-sIm-≠v Xn-cn-®p-e-`n-°psa-∂v D-d-∏p-\¬-In-bm-Wv I-_fn-∏n-®n-cp-∂X - v. h¿-jß - f - m-bn C‚¿-s\-‰n-eqsS-bpw ]-{X-ß-fn-epw ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv kz-tZ-i-Øpw hntZ-i-Øp-ap-≈-h-sc C-bmƒ BI¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-K-am-WnIyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Nn-In¬k-bv° - v D-]t- bm-Kn-°p-∂X - m-bpw hn-iz-kn-∏n-®n-cp∂p. h-©n-X-cmb ]-e-cpw ]-cm-Xn\¬-Im≥ apXn¿-s∂-¶n-epw hm-ßn-b ]-Ww a-S-°n-\¬-In c-£-s∏-Sp-I-bmWv sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂v t]m-enkv ]-d™ p.

tZ-io-b-]m-X: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wwþ F-kv.-ssh.F-kv. a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-Xm -hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `q-an-\-„s∏-Sp-∂-h¿-°v X-°-Xm-b {]-Xn^-ew \¬-I-W-sa-∂pw B-cm-[\m-e-b-ß-sf-bpw a-Zv-d-k-I-fpƒs∏-sS-bp-≈ hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-sf-bpw ÿ-e-ta-s‰-Sp°p-∂-Xn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v {]-ta-bw B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. sIB-en-°p-´n ap-kv-eym¿, Xzm-Jm A-lv-a-Zv au-e-hn, Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: \n-c-hn¬-∏p-g Iq-´p-]m-d-bn¬ Hm-t´m-dn£ a-dn-™v ss{U-h¿ a-cn-®p. c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. \n-c-hn¬-∏p-g a-´n-e-bw h-≈p-h-t»-cn C-kv-am-Cu¬-˛ B-ky Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ dm-jn-Zv F-∂ \m-®p (27) B-Wv a-cn-®-Xv. Hm-t´m-bn-ep-≠m-b \n-c-hn¬-∏p-g kz-tZ-in-I-fm-b tKm-Ip¬, hn-\o-Xv F-∂n-h-¿-°v ]-cnt°-‰p. C-h-sc am-\-¥-hm-Sn-bn-se P-n-√m B-ip-]-{Xnbn¬ -{]-th-in-∏n-®p. C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ipw h-gn ]-\-a-c-Øp-h®m-Wv dm-jn-Zv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-d-n-bn¬. `m-cy: ^u-kn-b-.- a-I-≥: dn-\m-kv.

]m-¼p-I-Sn-tb-äv a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: ho-´n-te-°v \-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ]m-ºp-I-Sn-tb-‰v ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. sam-{Km¬-]p-Øq¿ _≈q¿ kz-tZ-in-bpw Im™-ßm-Sv ]-g-b I-S-∏p-dØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b D-a-dp¬ ^m-dq-Jm-Wv (28) a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv ]m-ºp-I-Sn-tb-‰-Xv. ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ I-gn-™-Zn-h-kw sshIo-t´m-sS a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-t´m, Sm-Iv-kn ss{U-h-dm-bn tPm-en-sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n. am-Xm-hv: -\-^o-k. `mcy: kp-sse-J. a-°ƒ: ap-\-Δn¿, ap-\- n¬. k-tlm-Zc-߃: A-∫m-kv, l-ao-Zv, d-low, kn-±o-Jv, lw-k, Jm-en-Zv, C-{_m-low, kp-lv-d, B-bn-i, l-^v-k-Øv, a-dn-bw, lm-P-d.

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: AanXc‡-k-Ω¿-±w-aqew Ip-g™p-ho-Wv Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ Hm-t´m ss{Uh¿ a-cn-®p. A-Pm-\q¿ C-´Ω-en-se Sn hn hn-t\mZmWv (37) a-cn-®-Xv. Ip-fn°p-∂-Xn-\n-sS Ip-g-™pho-W hnt\mZv H-cm-gvNbmbn Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X- hn-t\m-Zv \m-b Ir-jv-W≥. am-Xm-hv: A-Ωn-Wn. `m-cy: ko-a. a°ƒ: A-`n-\-hv, B-h-Wn. k-tlm-Z-c-߃: P-b≥, Ptb-jv, {]n-b. Im-™-ßm-Sv: ho-´p-ap-‰-Øv Ip-g-™pho-Wv Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. ]p-√q¿ sIm-S-h-esØ tKm-]n-bp-sS a-Iƒ k-_n-X-bm-Wv (20) B-ip-]{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. `¿-Øm-hv: c-Rv-Pn-Xv. am-Xm-hv: im-cZ. k-tlm-Z-c-߃: kp-Pn-{X, kn-‘p, kw-Ko-X.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äbmÄ NnInÂk-bv¡nsS a-cn-¨p- -

F-S-∏mƒ: hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ 62Im-c≥ a-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv kztZ-in-bpw Im-fm-®m-en¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-bn-cp-∂ I-cp-h-f-∏n¬ A-–p¬ Ako-kv (62) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-Øp Zn-h-kw ap-ºv \-Sph-´w Im-fm-®m-en¬ kz-Imcy _- n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ C-t±-lw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: j-mP-lm≥, ku-PØv, l-k≥-tIm-b. a-cp-a-°ƒ: k-ao-d, _p-jv-d, jmP-lm≥.-

ss_-¡n-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{X-nI a-cn-¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: F.-B¿ \-K¿ Ip-∂pw-]p-dw A-ßm-Snbn-se th-ß-c tdm-Uv P-Mv-j-\n-¬ ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm--{XnI a-cn-®p. th-ß-c A-®-\-º-ew Nqe≥-Ip-∂-Øv tam-gn-b≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy \^o-k(55)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v c-t≠m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. thß-c-bn-te-°p-≈ _-kv I-b-dm≥ t]m-hp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv ss_-°n-Sn-®-Xv. Xn-cq-c-ßm-Sn Fw.-sI.-F-®v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n-te-°p t]m-hm-≥ h-∂-Xm-bncp-∂p C-h¿. a-øn-Øv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\p ti-jw A-®-\-º-ew J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. -a-°ƒ: _-jo¿, aq-k (ku-Zn), j-d-^p±o≥, _p-jv-d, aq-\o-d, l-_o-_. a-cp-a-°ƒ: d-^o-Jv th-ß-c, ap-\o¿ sIm-f-∏p-dw, tIm-b aq-∂n-bq¿.-

]{X-{]-hÀ-¯-I³ hn c-ho-{μ-³\m-bÀ A-´-cn-¨p C-‰m-\K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in-se {]ap-J a-ebmfn am[y-a{]-h¿-Ø-I\m-b hn c-ho-{μ≥\m-b¿ (52) A-¥-cn-®p. Ip-d-®p-\m-fm-bn tcmK-_m-[n-X-\m-bn-cp∂p. 1988¬ A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-iv cq-]o-I-cn®-Xp apX¬ c-ho-{μ≥ \m-b¿ A-hn-Sp-sØ ap-Jy-[m-cm am-[ya-cwK-Øv k-Po-h-am-bn-cp∂p. ]m-e-°m-Sv kz-tZ-inbmWv. Uu¨-en-‰v t]m-kv-‰n-s‚ F-Un-‰dpw c-ho{μ≥-\m-b-cp-sS `m-cym-k-tlm-Z-c-\pam-b K-{_n-tb¬ Un hm-Mv-kp B-Wv a-c-W-hnh-cw A-dn-bn-®Xv. A-cpWm-N¬ {]-tZ-in-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ X-esXm-´-∏-\m-Wv c-ho-{μ≥ \m-b-sc-∂v ap-Jy-a-{¥n \_mw-Xp-In A\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d™p. kw-ÿm\-sØ B-Zy- Zn-\-]-{Xam-b Ft°m Hm-^v A-cp-Wm-N-en-eq-sS-bm-bn-cp-∂p Ct±lw ]{X-{]h¿Ø\ cwK-sØØnbXv. 1998¬ Uu¨-en-‰v t]mkv-‰n¬ tN¿∂p. A-cp-Wm-N¬ {]-kv ¢-_n¬ kwÿm-\ _-lp-aXn-I-tfm-sS ar-X-tZ-lw s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p h®p. kw-kv-Im-cw A-cp-Wm-N-en¬ \-S-Øpw.

]n.F^v. Ipw-`-tImWw: ap³ P-Uv-Pn-amÀ-s¡-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n Km-kn-bm-_m-Zv: tIm-Sn-I-fp-sS t{]m-hn-U‚ v ^-≠v A-gn-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v B-dv ap≥ P-Uv-Pn-am¿-s°-Xn-tc kn._n.sF. tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øn. a‰v 65 t]¿-s°-Xn-tc-bpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p-≠v. B¿ ]n an-{i, B¿ ]n bm-Zhv, F sI kn-Mv, B¿ F-kv Nu-s_, B-¿ F≥ an-{i, Acp¨-Ip-am¿ F-∂o ap≥ P-UvPn-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. 2001\pw 2008\pan-S-bn¬ C-h¿ Km-kn-bm-_m-Zv Pn-√m P-Uv-Pn-am-cm-bn-cp-∂p. A-gn-a-Xn, h-©-\, hym-P-tc-

J N-a-bv-°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰ß-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc Np-aØn-b-Xv. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W Unkw-_¿ B-dn-\p Xp-S-ßpw. PUv-Pn-am¿ C-t∏mƒ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øm-Wv. 6.58 tIm-Sn cq-]-bp-sS sh-´n∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. Km-kn-bm-_m-Zv tIm-S-Xn-bn-se \m-emw ¢m-kv Po-h-\-°m-cp-sS ]n.F-^v. A-°u-≠-n-em-Wv Xncn-a-dn \-S-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-h-\p-k-cn-®m-Wv kn._n.sF. tI-kn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-Xv.

H-cp ]-Ån-bn H-¶n-e-[n-Iw Pp-ap-A IÀ-aim-kv-{Xhn-cp-²w: k-a-kv-X a-e-∏p-dw: H-cp ]-≈n-bn¬ H-∂ne-[n-Iw Pp-ap-A \S-Øp-∂Xv I¿-Ω im-kv-{Xhn-cp-≤am-sW∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a ^-Xv-hm I-Ωn-‰n {]kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. Pp-apA \-S-°p-∂ ]-≈n-bn¬ ÿew XnI-bmsX h-∂m¬ am{Xw A-tX a-l-√nse ]-e ÿ-e-ßfn¬ Pp-ap-A \-S-Øm-hp-∂-XmWv. C-Xv I¿-Ω im-kv-{X ]-finX¿ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-en-bm¿, Fw Sn A-_v-Zp-√ apkv-en-bm¿, F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kven-bm¿, tIm-´p-a-e Sn Fw _m∏p ap-kv-eym¿ kw-_-‘n-®p.

Thejas Epaper obit Edition 2013/11/28  

Thejas Epaper obit edition. 2013/11/28