Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

31 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

Sn-¸À tem-dn-bp-sS ¹m-äv-t^mw X-e-bnÂho-Wv ss{U-hÀ a-cn-¨p

kp-a-Xn

BÂ-_À-«v tPm-k-^v

C-c-aym-hv

hn-P-b³

Hm-a-\

hm-kp-tZ-h³

]¦-Pm-£n

kp-[m-I-c³

]m-em: ap-°p-‰n-bn¬ cmP-∏-s‚ `m-cy kp-a-Xn (72). ]n-g-Iv sIm-Sq¿ IpSpw-_mw-K-am-Wv. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H-cp a-Wn-°v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ-: kp-Ip-am-c≥ ({]kn-U‚ v-˛-F-kv.-F≥.-Un.]n. tbm-Kw ]n-g-Iv im-J), Hm-a-\, jm-Pn, k-Pn, kn\n. a-cp-a-°ƒ: cm-Pn, tkm-a≥, Pn-Pn, hn-P-b≥, ]-tc-X-\m-b cm-Po-hv.

]m-f-bw: ]q-h-Øn-¶¬ B¬-_¿-´v tPm-k-^v (61). kw-kv-Im-cw \m-sf ]m-f-bw sk‚ v ssa°nƒ-kv ]-≈n- skantØcn-bn¬. `m-cy: ta-gvkv . a-°ƒ-: cm-lp¬, A\p. a-cp-a-Iƒ-:- {]n-b Ip-co°m-´v Ip-Spw-_mw-Kw.

I-Sp-Øp-cp-Øn: ]q-gnt°m¬ ap-S° - m-ºp-dw Cc-aym-hv (80). kw-kvI - m-cw C-∂v D-®I - g - n-™v 2.30 \v ]q-gn-t°m¬ sk‚ v t]mƒ-kv tZ-hm-eb - - skantØcnbn¬. `m-cy: G-en°p-´n. a-°ƒ: t{K- n, Beo-kv, tU-hn-Uv (ap≥ ]©m-bØ - w-Kw), tkm-^n. a-cp-a° - ƒ: Nm-t°m, _©-an≥, ao-c, k-t¥m-jv.

I-Sp-Øp-cp-Øn: am-∂m¿ I-tcm-´v C-©n-°m-embn¬ X-¶-®-s‚ a-I≥ sI Sn hn-P-b≥ (37). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v 3 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: jo-P. a-°ƒ: A-`ntj-Iv, B-Zn-Xy≥.

I-cn-∏m-Sw: tZ-h-kzw-I-Shn¬ kp-{_-“-Wy-s‚ `m-cy Hm-a-\ (54). kw-kvIm-cw \-S-Øn.

s]-cn-ß-c: ]p-Xp-a-\ ARv-P-en-bn¬ sI sI hmkp-tZ-h≥ (69˛dn-´. ko-\nb¿ am-t\-P¿ Fw.Fw.Un.kn. Xn-cp-h-¥-]p-cw). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: tUm-. kp-[¿-Ω (dn´.tPm-bn-s‚ U-b-d-Œ¿ sF.F-kv.Fw). a-°ƒ: tUm. i-c-Xv hm-kp-tZ-hv, k-®n≥ hm-kp-tZ-hv, A]¿-W. a-cp-a-Iƒ: tUm. lr-Zy.

Ipa-cIw: Nnd-Ød ho´n¬ ]tc-X-\mb \mcm-b-Ws‚ `mcy ]¶Pm£n (92). a°ƒ: Zmk≥, ]pcp-tjm-Øa≥, ssaYn-en, kp`m-£nWn, ]flm-h-Xn. acp-a°ƒ: DZ-b≥, ska-¥-`{Z≥, Im©-\, \fn-\n, ]¶-P-h√n, ]-tc-X\mb sN√-∏≥. -kw-kvIm-cw C∂v 3 \v ho´p-h-f-∏n¬.

Ban-\

I-Sp-ß√q¿: Ing-s° ISp-ß√q¿ I-tSm-∏n-≈n s\-bv-t»-cn ho-´n¬ tXmakv sk-_m-Ãy≥(82). `mcy: ]-tc-Xbm-b eqkn. a°ƒ: dm-t^¬, kÆn, tk-hy¿, {^m≥-knkv, tdm-knen, Pm≥kn.

sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ Ip-‰n-bn¬ dn-´. Cdn-tK-j≥ D-tZym-Kÿ≥ sI F≥ kp-[mI-c≥ (56). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v B-d-∑p-f s^-tem-jn-∏v ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: dn-´. X-l-kn¬Zm¿ C Fw c-a-Wn a-Iƒ: Zo-] (_mw-•q¿) a-cp-a-I≥: A-e-Iv-kv.

tPmk^v a-´m-t©cn: H-S-Øp-]-dºn¬ I-cp-∏m-ew tXm-´p¶¬ ho-´n¬ C _n tPmk-^v(tPm-kn˛70). `mcy: kqkn. a°ƒ: tamfn, cmPn, jm-Pn.

Ip-amc³ aq-hm-‰p-]p-g: Bb-h-\ B-te-°p-Sn-bn¬ Ip-amc≥(84). `mcy: Pm-\-In(\Sp-°-c t]m-°f-Øp IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: ]-tcXbm-b kp-`m-jnWn, hnizw-`c≥, kp-KX≥, kXoi≥, kp-tcjv, ]p-jv]. a-cp-a°ƒ: hn-Pb≥, Kn-cn-P, Pe-P, kpj-a, kn\n, {]-Im-iv.

]u-tem-kv I-cn-bm«n B-e-ßmSv: ]u-tem-kv I-c-n-bm-´n(86). `mcy: tdmk. a-cp-a°ƒ: t__n, tPmbn. a-cp-a°ƒ: ]m∏®≥, ^n-tem-an-\. kwkv-Im-cw cm-hn-se ]-Øn\v B-e-ßm-Sv sk‚ v.taco-kv ]-≈n-bn¬.

tdm-k I-f-a-t»cn: A-¶-am-en In-S-ßq¿ Nn-d-°¬ ]-tcX\m-b hm-dp `m-cy tdmk(90). a°ƒ: tZ-h-kn°p´n, t_-_n , do-\, t]m-fn, ta-cn-°p™v. a-cpa°ƒ: tPm-kv ap-≠≥amWn, tPmWvn am-\mS≥, t_-_n ]p-Ø-\-ßmSn, A¬-t^m≥-k, F¬kn, en√n.

A¨m-½ tIm-X-aw-Kew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d ap-≠-bv°¬ ]-tc-X\m-b h¿°n-bp-sS `m-cy A-®mΩ(92). a°ƒ: A∂-Ω, G-en-bm-Ω, tim-im-Ω, ]u-temkv, Hu-tk^v. acp-a°ƒ: tXm-akv, t__n, h¿-Kokv, t__n, jm‚n, tacn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v ap-´-Øp]m-d sk‚ v.tPm¿-Pv sl-t{_m≥ tlm-td-_v ]-≈n- ska-ntØcnbn¬.

ku-Øv I-f-a-t»cn: IpSn-en¬ tdm-Uv tIm-gn-°m´n¬ B-an-\(62). a-°ƒ: P-eo¬, j-ao¿, ku-Z, jw-e. a-cp-a°ƒ: _jo¿, l-°ow, d-kn-b, dwknb.

tXma-kv sk-_m-Ìy³

hn-P-b-Ip-amÀ Ip-dn-®n-e-t°m-Sv: tImaØv ho-´n¬ ]-fl-\m-`-]n≈-bp-sS aI≥ hn-P-b-Ipam¿(48). `mcy: an\n. a°ƒ: {Ko-jv-a, tc-jva.

]m-em: Sn-∏¿ tem-dn-bp-sS Db¿-Øn \n¿-Øn-bn-cp-∂ πm‰v-t^mw X-e-bn¬ ho-Wv ss{U-h¿ a-cn-®p. ]q-h-c-Wn C-S-tbm-Sn-bn¬ B-‚-Wn-bpsS a-I≥ tUm-Pn-(35) B-Wv a-cn-®X - v. C-∂s - e cm-hn-se Hm-´w t]m-hp-∂X - n-\m-bn tem-dn ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]I - S- w D-≠m-bX - v. D-S≥-Xs - ∂ ]m-em- P-\d - ¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: A-ºn-fn, ]q-hc - W - n ]p-∂Ø - m-\Ø - v Ip-Spw-_mKw. a-°ƒ: en-tbm¨, a-cn-b. am-Xm-hv A-®m-Ω.

I-bÀ- I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n-se Po-h-\-¡m-c³ Xq-§n-a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: I-b¿ -I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\-Øn-se Po-h\-°m-c≥ I-º-\n-h-f-∏n¬ Xq-ßn-a-cn-®p. ]-≈n-∏p-dw ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv Xn-cp-\-√q¿ X-t´-g-Øv shfn kp-`-K-s‚ a-I≥ {io-Pn-Øv (27) B-Wv a-cn-®-Xv. tN¿-Ø-e i-‡o-iz-cw I-h-e-bn-ep-≈ kz-Im-cy I-b¿ I-b-‰p-a-Xn-ÿm-]-\-Øn-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p {io-Pn-Øv. C-∂-se D-®-bv-°p c-≠p-a-Wntbm-sS tPm-en-I-gn-™v C-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sv I-º-\n-h-f-∏n¬ Xq-ßn- a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°mip-]-{X-n-bn¬. C-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-°pw.

ku-Zn A-td-_y-bn a-cn-¨bmfpsS ar-X-tZ-lw C-¶v \m-«n-se-¯n-¡pw jwkp½ d-jo-Zv

I-{Xo-\

A_q-t_-¡À

N-{µ-ti-J-c³

_m-e³-]n-Å

X-¦-¸³

Ir-] A-RvPp Cu¸³

cmP-½

Be∏pg: Benticn hm¿Uv ]\°¬ _w•mhn¬ ]tcX\mb H F djoZns≥d `mcy jwkpΩ djoZv (58). a°ƒ: lmcnkv djoZv (]\°¬ Km¿-sa‚ vkv, Be∏pg), lm^nkv djoZv (A_qZ_n), l^oZ _jo¿. acpa°ƒ: ^mkne, dko\, hn F _jo¿.

tN¿Øe: XÆo¿ap°w ]©m-bØv aq∂mw hm¿Uv sh≈n-bm-Ipfw sImt√-cn-bn¬ ]tc-X\mb aØm-bn-bpsS `mcy I{Xo\ (78). kwkvImcw C∂v 10 \p tIm°-aw-Kew sk‚ v tXmakv ]≈n- skantØcnbn¬. ]tcX acptØm¿h´w agp-h-t©cn IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: Nmt°m-®≥, tPm-bn,- A-∂-Ω, -k-Æn,knÿ, sa-‰n,-dmWn B‚-Wn,- am-Xyp, ]tc-X\mb tPm¿Pv. acp-a-°ƒ: t{Xkym-Ω,- tacn, kvI-dnb, -kvan-X, -{^m≥ko-kv,en-_n-\-, A-·kv, tdmkΩ.

tN¿Øe: XÆo¿ap°w ]©m-bØv 11˛mw hm¿Uv Ipt∂¬ho-´n¬ A_q-t_-°¿ (77). J_-d-S°w \S-Øn. `mcy: s\_o-k. aI≥: _jo¿.

tN¿Øe: hb-em-¿ ]©m-bØv ]Ømw hm¿Uv P\-\n-bn¬ sI N-{μ-ti-J-c≥ (86). kwkvImcw \S-Øn. `mcy: cm[ (-dn-´.- A-[ym]nI).- a-°ƒ: _nPn- N{μ≥,- _mPn N-{μ≥. -a-cpa-°ƒ: kt¥m-jv,- cm-Pn_m-Pn. ]tc-X≥ tIm¨{Kkv hb-em¿ afiew ap≥ {]knU‚pw If-hw-tImSw Ib¿ hyh-kmb kl-Ic-W-kwLw ÿm]I {]kn-U‚p-am-bn-cp-∂p.

am-∂m¿: B-ZyIm-e IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿Ø-I\pw kn.]n.Fw. Bdmw hm¿-Uv {_m-©v I-Ωn-‰n-bw-K-hpam-b Imcmgv-a hS-°v h-gn-bn¬ Ing-t°-Xn¬ ho-´n¬ _me≥ ]n-≈ (81). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv-°v c-≠n\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: k-Zmin-h≥ ]n-≈, {]-k-∂-Ipamcn, a-Wn-b≥-]n-≈, cho-{μ≥ ]n-≈, a-cp-a°ƒ: kp-[, ap-c-fo-[-c≥-]n-≈, cm-[m-aWn, Zo].

am-∂m¿: C-c-a-Øq¿ `-kva-°m-´v ho-´n¬ X-¶-∏≥ (89). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: tam-l\≥, cmP≥, cm-tP-{μ≥. a-cpa°ƒ: Hma-\, {io-tZhn, kp-temN\.

Xn-cph√: th-߬ sNdpI-≠w ]-d-ºn¬ Cu∏≥ kn Ip-cy-s‚ aIƒ Ir-] A-RvPp Cu-∏≥ (21) lq-Ã-Wn¬ \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Im-cw ]n∂oSv. k-tlm-Z-c≥: s{]bvkv Cu-∏≥ Ip-cy≥.

]¥fw: aßmcw \h-cwK-Øn¬ Fw -F≥ tKm]m-e-Ir-jvW- ]n-≈bpsS `mcy Imc-bv°mSv F-kv-.F-®v.hn.F-®v-.Fkv. dn´. F-®v-.Fkv.F. sI F≥ cmPΩ (64). kwkvImcw C∂v cmhnse 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: {iocmPv Pn (kμo-]v), ]tc-X-bmb kvanX IrjvW≥.

Ip-am-c³

A-\-´³ \-m-bÀ

\-Po-_v I-Æq¿-kn-‰n: B-bn-°-c]q-h-f-∏v ssa-aq-\m-kn¬ Sn ]n \-Po-_v (47). ]-gw I-®-h-S-°m-c-\m-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: sI ]n Da¿-Ip-´n. am-Xm-hv: a-dnbw. `m-cy: km-ln-d.

tPm¬ B-c-°p-g: \-Sp-hn-teSØv F≥ hn tPm¨(78). `mcy: ta-cn, B-c-°p-gn aWn-bm-´v Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: e-Ivkn, sean, eo\, en≥kn, en≥k¨, ssePp. a-cp-a°ƒ: tPmjn, tPmfn, _m_p. ¢-a‚ v, ss\kv, t]mƒk≥. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v 2.30 \v B-c°p-g sk‚ v.ta-co-kv ]-≈n-skan-tØcnbn¬.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-fn-bp]-ø-∂q¿: s]-cp-hm-º Hm-Sp-ap-´n-se ]p-Xp-°o-¬ ≈-Xn-¬ \-√m-S-Øv A-\¥≥ \m-b¿ (70). Ip-am-c≥ (85).

ImÀ-¯ymb\n ]-d-hq¿: G-gn-°-c Im™n-cw-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b I-≠-t¶mc-s‚ `m-cy- Im¿-Xym-b-\n(83). a°ƒ: sI sI tKm-]n-, aWn, {]-Imi≥, kuan\n, c-a, P-b, jo-_, ]tc-X\m-b hn-t\m-Zv. a-cpa°ƒ: c-aWn, Ip-´∏≥, cm-[, k-ck≥, tPmjn, _m-_p, k-Pohv, sj-¬P.

N-´³-Ip-ªn ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Ip-dp-™n t£-{X-Øn\p k-ao-]w am-cm-¶mhn¬ N-¥-≥-Ip-™n (72). `m-cy: sI hn \m-cmb-Wn. a-°ƒ: c-Xv-\-h-√n, Atim-I≥, A-\q-]v. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥, _n-μp, [-\y.

a-s®-®-sbm-gn-¨v B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨ s]¬-Ip-«n a-cn-¨p

]-¥-fw: a-sÆ-Æ-sbm-gn-®p B-fl-l-Xy-°p {i-an-® s]¨-Ip-´n a-cn-®p. ]q-gn-°m-Sv X-h-fw-Ip-fw I-√q-gØn¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h-s‚ a-Iƒ B-Xn-c(19)bmWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ho-´n¬-h-®v a-sÆÆ-sbm-gn-®p Xo-sIm-fp-Øn-b B-Xn-c-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn s]m-≈-te-‰n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ÿn-Xn-h-j-fm-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v C-∂-sebm-Wv BXn-c a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. ]-¥-fw F≥.F-kv.F-kv.tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿j kw-kv-Ir-X _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: k-c-kz-Xn-b-Ω. k-tlm-Z-c-߃: cm-lp-¬, cmP.

ss_-¡v tem-dn-bn-en-Sn-¨v c-−p hn-ZymÀ-Yn-IÄ a-cn-¨p

Nm-cpw-aq-Sv: ss_-°v N-c-°p-tem-dn-°p ]n-dIn-en-Sn-®v c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-cn-®p. \q-d-\m-Sv F-c-a-°p-gn Irjv-Wm-©-en-bn¬ Xp-f-ko-[-c-s‚ a-I≥ A-`n-Pn-Øv (19), Xm-a-c-°p-fw I-Æ\mw-Ip-gn tIm-´-h-b-en¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ hn-jv-Wp (20) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. sI.]n. tdmUn¬ Nm-cpw-aq-Sv P-Mv-j-\v ]-Sn-™m-dp-h-iw C-∂-se D-®-bv-°v 12.50\m-bn-cp-∂p A]-ISw. Nm-cpw-aq-´n-se kz-Imcy tIm-f-Pn-se Iw-]yq-´¿ A-`n-Pn-Øv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b C-h¿ ss_°n¬ I-cn-ap-f-bv-°se s]-t{Smƒ ]-ºn¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-c-sh- Imbw-Ip-f-Øv kn-a‚n-d-°n X-an-gv-\m-´n-te-°v Xn-cn®pt]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ tem-dn-°p- ]n∂n-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. \n-b-{¥Ww-hn-´ ss_-°n¬ \n-∂v Ccp-hcpw tem-dn-°-Sn-bn- hn-jv-Wp te-°v sXdn-®p-ho-Wp. A-`n-Pn-Øn-s‚ tZlØv temdn- I-b-dn-bn-d-ßn-. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ hn-Zym¿-YnI-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw ÿn-Xn Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ A-`n-Pn-Øn-s\ sIm≠p-t]m-hm≥ I-gn-™n-√. ]n-∂o-Sv 15 an-\n-‰v I-gns™-Øn-b Bw-_p-e≥-kn-em-Wv C-h-sc h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-®-Xv. ssh-Io-t´m-sS C-cp-h-cpw a-cn-®p. A-]-I-S-sØØp-S¿-∂v A-c-a-Wn°q-tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. hn-jvW - p-hn-s‚ kw-kvI - m-cw C-∂v t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\v ti-jw ho-´p-hf - ∏ - n¬ \-SØ - pw. A-`n-Pn-Øn-s‚ ]n-Xm-hv hn-tZ-iØ - m-bX - n-\m¬ kw-kvI - m-cw ]n-∂o-Sv \-SØ - p-sa-∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. A-`n-Pn-Øn-s‚ am-Xm-hv: P-eP - , k-tlm-Zc - n: Ir-jvW - m-RvP - e - n. hn-jvWp-hn-s‚ am-Xm-hv: kp-io-e. k-tlm-Zc - n: ho-W.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-en-cp-¶bmÄ a-cn-¨p

tIm-∂n: A-⁄m-X hml-\w C-Sn-®v ]-cn-t°-‰v NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp∂bmƒ a-cn-®p. Iq-S¬ ]m-tßm-´v hn-P-b-`-hcm-Po-h³ am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\n-ew- \n¬ hn-P-tb-{μ≥ \m-b¿ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. Iq]p-Ø≥-ho-´n¬- kn- cmS¬ tÃ-Un-bw I-h-ePo-h≥- (44).°pw t]m-tÃm-^n-kn-\pw `m-cy-: te-J cm-Po-h≥ -.a-°ƒ-: cm-lp¬ cm-Po-hv- ,-- - a-t[y I-gn-™ B-dn-\mbn-cp-∂p A-]-I-Sw-. {io-e-£v-ankv-Iq-´-dn¬ k-©-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ hn-P-tb{μ≥-\m-b-sc F-Xn-tc h-∂ A-⁄m-X hm-l-\w CSn-®n-´v \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: {io-Ip-am-cn. a-°ƒ: tZ-hn-{]n-b, Irjv-W-{]n-b. a-cp-a-I≥: A-`n-em-jv.

kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n tI-i-h³am-ÌÀ \ncym-X-\mbn

tXm-a-kv th-§-¯-SwtIm-´-bv-°p-]p-dw: thß-Ø-S-Øn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kv tPm-k^n-s‚ (-Hu-tk-∏-®≥) a-I≥ tXm-a-kv (-X-¶®≥-˛54) . kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 10\v tIm-´-bv-°p-]p-dw sk‚ v am-Xyq-kv ]-≈nbn¬. `m-cy: tam-fn X-ø¶-cn ]m-e-∏-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: {InÃn tXm-a-kv (\-gv-kv, sk-h≥ ln¬-kv tlmkv-]n-‰¬, hn-im-J-]-´Ww), {In-tÃm- tXm-a-kv (hn-Zym¿-Yn, sF-.Sn-.sF G-‰p-am-\q¿). k-tlm-Z-c߃: tPm-kv th-ß-ØSw (Zo-]n-I, _mw-K-fq¿), tPm-bn (an-Um-kv G-‰pam-\q¿), tPm¨-k¨ th-ß-Ø-Sw (_yq-tdm No-^v, Zo-]n-I, C-Sp-°n), an-\n tPm-tam-≥ F-≈pw]p-d-Øv (am-™q¿) .

iin-[-c³ \mbÀ sh-™m-d-aqSv: h-tø-‰v l-cn-{io-bn¬ i-in-[-c≥ \m-b¿ (67). `mcy: ]-flIp-amcn. a°ƒ: hn-t\mZv, hn-\oXv. a-cp-aIƒ: k-Pn\n.

A-\nÂ-IpamÀ sa-Un-°¬-tIm-fPv: _¿-am tdmUn¬ N-cp-hnfmI-Øv ho-´n¬ F-kv A-\n¬-Ipam¿ (48). `mcy: kn‘p. a°ƒ: A-c-hn-μv, {io-sshjvW.

A-P-b-Ip-amÀ

kp-a-Xn

tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å

A-tim-Iv Ip-amÀ

I-S-bv-°¬: sIm-√-I AP-b `-h-\-Øn¬ A-P-bIp-am¿(57). `m-cy: Kw-K. a°ƒ: hn-jv-Wp, B-c-Xn.

N-h-d: ta-\m-º-≈n sXßpw hn-f-bn¬ ]-tc-X\m-b Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy kp-a-Xn(78). a-°ƒ: hnem-kn-\n, D-j, iym-a-f, Nm-¿-Ωn-f, t_-_n, {]-Zo]v. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, c-ho-{μ≥, t_-_n Ipam¿.

]m-cn-∏-≈n: In-g-°-t\-e A-ºq-cn ]-flhn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b tI-ih-]n-≈-bp-sS a-I≥ ]n sI tKm-]n-\m-Y≥-]n-≈ (70). `m-cy: kp-Ip-am-cn-bΩ. a-°ƒ: c-iv-an, cmlp¬. a-cp-a-I≥: K-tWiv.

Ip-≠-d: Xr-∏n-e-gn-Iw X®-cp-hn-fm-Iw ho-´n¬ Atim-Iv Ip-am¿ (_m-_p˛52). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-Iƒ: ]m¿Δ-Xn. -

t{K-kn tXm-a-kv sIm-√w: I-ap-Ipw-tN-cn ]p-Xp-t»-cn- ta-∏p-d-Øv ho-´n¬ Nm-t°m eq-t°mkn-s‚ `m-cy t{K-kn tXma-kv(63). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®°v 12\v F-en-°m-´q¿ sk‚ v. tPm-k-^v a-e-¶-c I-tØm-en-°m ]-≈nskan-tØcnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km-≠¿, sF-k-Iv Nm-t°m, tdm_n, dn-\n. a-cp-a-°ƒ: ssj-_n, kÆn, A-e-Iv-km-≠¿.

kw`-hn-®p. tIm-b-º-Øq¿- k¿°m-¿- B-ip-]-{Xn-bnseØn® arX-tZlw C-∂-se cm-hn-sebm-Wv Xn-cn-®-dn-™Xv. A]ISÿ-e-Øp \n-∂p- e-`n-® samss_¬- t^m-Wnse \º-dn¬

tXma-kv sa-Un-°¬-tIm-fPv: s]m-XpP-\w se-bv\n¬ sa-dn-sU bn¬ Fw tXma-kv (69). `mcy: sl-dnkv.

Ip-ªn-cm-a³ C-cn-´n: ]-b-t©-cn-bnse A-d-°¬ Ip-™-n-cma≥ (80).

im´-½

hn-Pb-½

In-fn-am-\q¿: a-fi-]-°p∂v N-cphn-f ]p-Ø≥ ho´n¬ im-¥-Ω (72). a°ƒ: jo-em-Ip-amcn, jmPn. a-cp-a°ƒ: cm-a-`{Z≥, [-\pP.

I√-ºew: h-©n-bq¿ sX-t°-hn-fmI-Øp ho´n¬ ]-tc-X\m-b X-¶∏≥-]n-≈-bp-sS `m-cy hnP-b-Ω (82). a°ƒ: i-in[-c≥-]n-≈, Ir-jv-W≥Ip-´n \mb¿, hn-P-b≥ \mb¿, ]-fl-Ip-amcn (Infn-am-\q¿ tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw), t{]-a-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥ \mb¿, ]-tc-X\mb in-h-Zm-k≥ \mb¿, {]-k-∂-Ip-amcn, P-b, im¥-Ip-am-cn.

sam-bv-Xo³ ]-ø-∂q¿: I-t√-cn-∏-d-ºv Im-c-f-I-Øv sam-bv-Xo≥ (80). `m-cy: I-Zn-bmΩp. a°ƒ: k-^n-b, A-–p¬ d-km-Jv, jm-lp¬ l-aoZv, kn-dm-Pp-±n≥. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, dw-e, \-Pv-\, A-–p¬ Jm-Z¿.

tZ-h-ky

sh-≈-ap-≠: ssa-etΩ¬ tZ-h-ky (84). aam-\-¥-hm-Sn-: ]-≈n°¬- Im-c-°p-\n- I-t°m- °ƒ: X-¶-®≥, h-¬k, s_-∂n, hn≥-sk‚ v. S≥ a-Ωp-´n- (62).-

a-½p-«n-

tIm-b-¼-¯q-cn-Â hm-l-\m]-ISw; Fw._n.F. hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨pIp-a-fn-: tIm-b-º-Øq-cn-¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v Ip-a-fn kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. Ip-a-fn- tdm-km∏q-°-≠w- P-\n-^¿- a≥-kn-en¬ ]n P-am-en-s‚ a-I≥- jm-ln-XvA-l-Ω-Zv (22) B-Wv- a-cn-®-Xv.Rm-b-dm-gv-N ssh-Io´v- F-´p-aWn-tbm-sS tIm-b-º-Øq¿ A-h\m-in-tdm-Unem-bn-cp∂p A]ISw.- tIm-b-º-Øq-¿ ]n.Fkv.Pn B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿-j- Fw._n-.F. hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. jm-ln-Øv- k-©-cn-® ss_°n-\p ]n-∂n¬ A-Pv-Rm-X-hml-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. kw`-hÿ-e-ØpXs∂ acWw

A-º-e-∏p-g: lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v ku-Zn Atd-_y-bn¬ a-cn-® Kr-l-\m-Y-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. ]p-d-°m-Sv ]-g-b-ßm-Sn B-‰p-Im¬ ho-´n¬ ap-Ip-μ≥ (67) B-Wv ku-Zn-bn¬ a-cn-®-Xv. ku-Zn Z-am-an-se H-cp kz-Im-cy I-º-\n-bn-se Poh-\-°m-c-\m-b C-t±-lw I-gn-™ 23\m-Wv tPm-en°n-sS a-cn-°p-∂-Xv. s\-Sp-ºm-t»-cn h-gn F-Øp-∂ ar-X-tZ-lw C-∂p ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. `mcy: A-\n-X, a-°ƒ: tam-\n-X, tam-\n-i.

hnfn-®mWv Bsf Xn-cn-®-dn-™Xv.- kw-`-h-a-dn-™ D-S≥ Ip-a-fnbn¬- \n-∂pw- _-‘p-°ƒ- tImb-º-Øq¿-°v- Xn-cn-®p. tIm-b-ºØq¿- k¿-°m-¿- B-ip-]-{Xnbn¬- t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v- tijw C∂se- ssh-Io´v- B-tdmsS- ar-X-tZ-l-hp-am-bn- _-‘p°ƒ- Ip-a-fn-bn-te-°v- ]p-d-s∏-´p.Xn-¶m-gv-N cm-{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw -C-∂v 10.30\v Ip-a-fnjw-kp¬- C-kvemw- P-am-A-ØvJ-_¿-ÿm-\n¬- J-_-d-S-°pw.am-Xm-hv-: _-_n-X.- G-I-ktlm-Z-cn:- P-\n-^¿.- A-Sp-ØnsS-bm-Wv jm-ln-Øv- ho-´n-seØn tIm-b-º-Øq-cn-te-°v a-Sßn-b-Xv.

A-Ðp Jm-ZÀ

Iq-Øp-]-d-ºv: A-©-mw ssa-en-se a≥-lm-\n¬ am-Wn-t°m-Øv A-–p¬ A-©p-Ip-∂v: ]-ØmwJm-Z¿. `m-cy: _¬-°otam-bn³-Ip-«n ssa¬ a-∂m-kn¬ F kv . a° ƒ: ap_ j o¿, apXm-a-c-t»-cn: I-∂q-´n-∏m-d sI D-kv-am≥ (70). `m-cy: Im-™n-c-s∏m-bn¬ tam_m-jv, ap-_o-\, ap-kIp-™m-an. a-°ƒ: \-_o- Ωn¬. bn≥-Ip-´n (65). k. ap-l-Ω-Zv A-en, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, iw-kp-∂ok. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X^, k-Pv-\, d-lv-a-Øv, A- im-kv-Xmw-tIm-´: _-‘p–p¬- k-emw. °-fm-b I-an-Xm-°-sf hoSn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. iq-c\m-Sv h-S-°v ]m-bn-°p-f-Øv h-S-°-Xn¬ ho-´n¬ Zm-tamZ-c≥˛h-k-¥ Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ A-\q-]v (23), Cbm-fp-sS _-‘p-hpw im-kvXmw-tIm-´ `-c-Wn-°m-hv I√p-Xp-≠n¬ ho-´n¬ kp-tc- A-\q-]v jn-s‚-bpw iq-c-\m-Sv sX°vv {Km-a∏-©m-b-Øv Awaqk Kam-b Ko-Xm-Ip-am-cn-bpsSI√-d: a-W-t°m-Sv X-SØ-cnI-Øv ho´n¬ aq-k bpw a-Iƒ A-RvP-en (17)sb-bp-am-Wv Xq-ßn-a-cn(59). ]m-tßm-Sv Sm-Iv-kn Ãm‚n-se ss{U-h-dmWv. ®\n-e-bn¬ I≠-Xv. ARvP-en-bp-sS ho-´n-se In-S`mcy: ko-\-Øv-_ohn. ∏p-ap-dn-b-n¬ C-∂-se cm-hnaIƒ: B-an-\. se 11.30 Hm-sS-bm-Wv arX\m-cm-b-W³ tZ-l-߃ I≠Xv. D-cp-h-®m¬: tIm-hq-cnkw-`-h-sØ Ip-dn-®v A-RvP-en se I-Wn-b-Øv \m-cm-b- t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: {]-W-b-Øn-em-bn-cp-∂ C-cpW≥ (86). `m-cy: I-eymh-cpw B-dp-am-kw-ap-ºv ho-Sp-hn-´pt]m-bn-cp-∂p. ho-´pWn. a-°ƒ: I-cp-Wm-IIm¿ A-\p-\-bn-∏n-®v XncnsI sIm≠p-h-∂p. C-cp-hoc≥, cm-Po-h≥, c-a-Wn, ´p-Im-cpw kw-km-c-n-®v s]¨-Ip-´n {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-k-¥n, e-X. hp-tºmƒ hn-hm-lw \-S-Øn-s°m-Sp-°m-sa-∂v kΩXn-®n-cn-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-∂-se ho-´p-Im¿ ]-ß-\m-`-¡p-dp-¸v ]p-d-Øp-t]m-b- k-a-bw Cc-phcpw Xq-ßn-bXv. ]p-d-ta-cn: ]p-d-ta-cn-bn]p-∂-aq-Sv B¿.F-®v.F- n-se π-kvSp hn-Zym¿-Ynse tlm-´¬ hym-]m-cn\n-bm-bncp∂p A-RvP-en. k-tlm-Z-c-≥: A-c-hn-μv. bm-bn-cp-∂ aT-Øn¬ Ip- Iw-]yq-´¿ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n \n¬-°p-I\n-bn¬ ]-fl-\m-`-°p-dpbm-bn-cp-∂p- A-\q-]v. k-tlm-Z-c≥: A-\o-jv. ∏v (66).

D-kv-am³

I-an-Xm-¡Ä Xq-§n-a-cn-¨\n-e-bnÂ

Hm-t«m-bpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-f-Øq¿ sh-ßm-´v Hm-t´mdn£-bpw temdn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v Hm-t´m ss{Uh¿ a-cn-®p. bm-{Xn-I-cm-b c-≠pt]¿-°v ]-cn-°v. sIm-f-Øq¿ Ipdp-∏-Øm¬ kz-tZ-in- s\-√n-t»cn sam-bv-Xo≥ F-∂ A-fn-b≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sIm-f-Øq¿ tX-ßm-]-d-ºn¬ th-em-bp-[≥ (48), a-Iƒ ssh-jv-W-hn (17) F∂n-h-sc s]-cn-¥¬-a-Æ A¬in-^m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v sIm-f-Øq¿-˛-h-fm-t©-cn dq-´n¬ sh-ßm-Sv h-®m-Wv A-]-I-Sw. aqh-scbpw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw sam-bv-Xo≥ a-cn®p. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-

Xr-°-cn-∏q¿: kzm-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bpw I-cn-sh≈q¿ tI-kn-se A-h-km-\Aw-_p-Pm-£n-b-½ Ip-≠-d: sXm-Sn-bn¬ ]p- sØ I-Æn-bp-am-b N-t¥-c Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-Sn-™m-d-°-c-bn-se kn F-®v tI-i-h≥ am-ÿ (96) P-\m¿-±-\≥-]n-≈-bp-sS `m-cy Aw-_p-Pm-£n-b-Ω \ncym-X-\m-bn. `m-cy: sI Sn {io-tZ-hn. a(83). kw-kv-Im-cw C-∂v °ƒ: k-c-kz-Xn, ]-£-Pmcm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: i-in-[-c≥- £n, Xp-f-kn, A-\n-X, kp-Pm-X, sI Sn in-h-Zm-k≥. a-cp-a-°ƒ: ]n Ir-jv-W≥, ]n Ip-™n-cm-a≥ am-ÿ , ]n-≈, cm-P≥-]n-≈, cmsI Sn i-io-[-c≥, hn hn c-ho-{μ≥, A-Uz. Fw cm-Po[m-Ir-jv-W-]n-≈. a-cp-a°ƒ: hn-P-b-Ω, D-jm-tZ- h≥, Fw X-¶-a-Wn. hn, A-Pn-X-Ip-am-cn. -

ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \S-Ønb aønØv sIm-f-Øq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_°¿. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Ceym-kv, A-kvew, P-ko-\, AwP-X, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \nkm¿ (ku-Zn), A-ko-kv.

tSm-d-kv tem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v dn-«. {]n³-kn-¸Â a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: tSm-d-kv tem-dnbn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b dn-´. lb¿ sk-°≥-U-dn {]n≥-kn-∏¬ a-cn-®p. Im¿Øn-I-∏-≈n ]-p-Xp-°p≠w A-cp¨ \n-hmkn¬ l-cn-l-c- ]-p-{X≥ (a-Wn-km¿-˛ 69) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ l-cn-∏m-Sv am-[-hm P-Mv-j-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v 12.30\m-Wv A-]-I-Sw. I-cp-hm-‰-bn¬ _-‘p-hn-s‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw l-cn-∏m-s´-Øn F¬.sF.kn. Hm-^n-kn¬ ]-W-a-S-®v ho-´n-te-°v Xn-cn-®p-t]m-hptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ]m-e-°m-t´-°v t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ tSm-d-kv tem-dn ss_-°n-s‚ ]n-∂n-en-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdmUn-te-°v sX-dn-®p-ho-W A-[ym-]-I-s\ Hm-Sn-°q-Snb-h¿ l-cn-∏m-Sv K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw a-cWw kw`-hn®p. l-cn-∏m-Sv K-h. _n.F-®v.F-kv.F-kn¬ k¿-hokn-en-cn-s°-bm-Wv hn-c-an-®-Xv. t_m-bv-kv ssl-kvIq-fn-epw tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn-epw {]-[m-\m-[ym]-I-\m-bn tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p-≠v. `m-cy: Ir-jvW-th-Wn, a-°ƒ: Zn-hy (A-[ym-]n-I, l-cn-∏m-Sv Aar-X hn-Zym-e-bw), Zo-] (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xm-eq-°v Hm-^n-kv D-tZym-K-ÿ), A-`n-em-jv (ko-sj¬, ku-Øv B-{^n-°). a-cp-a-°ƒ: l-cn-l-c≥ (_n.F-kv.F≥.F¬. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), {]-Zo-]v (F-kv.]n. Hm-^n-kv Be-∏p-g), e-£v-an (A-[ym-]n-I A-ar-X hn-Zym-e-bw l-cn-∏m-Sv). ar-X-tZ-lw l-cn-∏m-Sv K-h. B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-Ãptam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. l-cn-l-c-]p-{Xs‚ I-Æp-Iƒ B-e-∏p-g h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v Zm-\w sN-bv-Xp.

]-«m-gn ]-S-¡-im-e A-]-I-Sw; DS-a-bpsS `mcybpw a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw (sIm-√w): ]-´mgn tIm-Sn-bm-´p-Ip-∂n¬ ]-S-° \n¿-am-Wim-e s]m-´n-sØ-dn-®p≠m-b A-]-I-S-Øn¬ DS-abpsS `mcybpw a-cn-®p. ]-S-°im-ebp-S-a A-P-b-Ip-am-dn-s‚ `m-cy ssj-e-P(52)bm-Wv a-cn-®Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ C-∂-se sshIo-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv a-cWw. ]cn-t°-‰ a-‰v \m-ep-t]-cp-sS-bpw \n-e am-‰-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bmWv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v X-angv-\m-Sv km-Øq¿ Xm-eq-°n¬ hncp-Xp-\-K-dn¬ A-®m-Zp-ssc-bpsS a-I≥ ]-c-a-in-hw (34) Rm-bdm-gv-N a-c-n-®ncp-∂p. Kp-cp-X-c-am-

bn ]-cn-t°-‰ X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-I-fm-b No-\-c-i≥ (30), s]m∂pkzm-an (47), s]-cn-b-kzm-an (49), a-Wn-cm-Pv (23) F-∂n-h-cmWv Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv.

]p-Xp-h¿-j-hpw D¬-k-h-Ime-hpw {]-am-Wn-®v Rm-b-dm-gv-Nbpw ]-S-°\n¿-am-Ww \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. sXm-gn-em-fn-Isf B-lm-cw I-gn-°m≥ c-≠p-Xh-W hn-fn-®n-´pw Im-Wm-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssj-e-P Xn-c°ns®∂-t∏m-gm-bn-cp-∂p A-]I-Sw kw-`-hn-®-Xv. Ip-∂n≥N-cn-hn-se d-_¿tXm-´-Øn-em-Wv ]-S-°im-e {]h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\m¬ c£m{]- h ¿- Ø - \ - Ø n- e p- ≠ m- b Im-e-Xm-a-k-am-Wv a-c-Im-c-Wam-b-Xv. kw`hw kw_-‘n®v sIm-√w B¿.Un.-H. At\zjWw \S-Øpw.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

31 Unkw-_¿ 2013 sNmΔ

Hm-t«m-bpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p ]m-¯p-½-bv

t]m-¡À lm-Pn-

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

B-Zw

ap-l-½-Zv lm-Pn

_m-e-Ir-jv-W³

\m-cm-b-Wn A-½

tKm-]m-e³

I-√m-bn: ]-tc-X-\m-b ]md-Ω¬ tN-°p-™n-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω-bv (70). a°ƒ: A-–p- -emw (hm´¿ A-tXm-dn-‰n, Iq-fn-amSv), ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, A-–p¬ K-^q¿ (Xn-cq¿ ap-\n-kn-∏m-en-‰n), A–p¬ P-eo¬, ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ (C-dn-tK-j≥ Un-]m¿-´v-sa‚ v, ]m-tdm-∏Sn). D-ssa-d. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-te-J, Bky, kp-ss_-Z, dp-_o-\, ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v (ap-JZm¿). k-tlm-Z-c-߃: tIm-Sq¿ ap-l-Ω-ZvtIm-b (sI.Fw. tam-t´m-gv-kv), tIm-Sq¿ B-e-n-t°m-b Kpcp-°ƒ , B-an-\.

I¬-∏-I-t©-cn: sN-d-h∂q¿ Ip-dp-t°mƒ ]m-dΩ¬ t]m-°¿ lm-Pn (62). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb sk-bv-X-e-hn. am-Xm-hv: Xn-Øn-°p-´n l-÷p-Ω. a°ƒ: l-\o-^, ip-sF_v, iu-°-Øv, A-ao-d-en, lm-cn-kv (F-√m-h-cpw bp.F.C), dn-bm-kv, d-lo\, dw-ko-\. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-en-°p-´n, l-ko\, ^-ko-e. k-tlm-Z-c߃: Ip-´ym-ap- lm-Pn, kp-sse-am≥ (bp.F.C), ]m-Øp-Ωp. J-_-d-S-°w C-∂p- cm-hn-se F-´n-\v sN-dp-h-∂q¿ Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

]p-∂-t»-cn: a-W-¥-es∏m-bn¬ B-®-e-Øv Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ (104). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m¿h-XnA-Ω. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥ -\m-b¿ (dn-´. ]-©m-b-Øv sk-{I´-dn), Kw-Km-[-c≥ \m-b¿ (dn-´. hn-t√-Pv A-kn. sk{I-´-dn), in-hm-\-μ≥ (hmen-tb-cn B-bp¿-th-Zn-Iv-), cm-P≥ (Ip-ssh-Øv), \fn-\n, Kw-K. a-cp-a-°ƒ: hm-kp-tZ-h≥, c-ho-{μ≥, t{]-a-e-X, ]-fln-\n, im-cZ, _n-μp. k-©-b-\w hym-gmgvN.

a-S-hq¿: B-cm-{ºw N-°me-°¬ Ip-gn-∏m-®m-en¬ B-Zw (90). `m-cy-am¿: Bbn-i, k-°o-\. a-°ƒ: Ckv-am-Cu¬ ]n-W-tßm-Sv, ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, B-en, A-jv-d-^v, A-_p (kuZn), dw-e, dm-^n A-–p-√, ]-tc-X-bm-b J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: \-^o-k, ssk-\_, k-^n-b, B-ky, k°o-\, dm-_n-b, A-b-ap, D-a¿. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se F-´n\p ]p-≈n-t°m-Øv hm-cn∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn ]-d-t»-cn Iq-S-Øm-bn ]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Ip™m-bn≥-Ip-´n lm-Pn-bpsS a-I-\pw ]u-c-{]-ap-J\pw Iq-S-Øm-bn Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv a-l-√v ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b ]-d-t»-cn Iq-S-Øm-bn ]-dºn¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (63). `m-cy: P-ao-e (sImt≠m-´n). a-°ƒ: d-ko-\, C-jmw Ip-™m-bn≥ (_n-kn-\-kv _-tØ-cn), \n-jmw lp-ssk≥ (^osa-bn¬, Xm-a-c-t»-cn), Zn¬-jm-Zv, A-Uz: jn-_p ssk-Zv ap-l-Ω-Zv, a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv km-ln¿ (H-Xm-bn), iw-kp-±o≥ (abq-c, Xm-a-c-t»-cn), X-kv\ow C-jmw, Ip-™m-an\, jm-ln-Z.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv bp hn _m-e-Ir-jvW≥ (63). dn-´. ko-\n-b-¿ am-t\-P¿, {Km-ao¨ _m¶v. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b tI-fp-°p-dp-∏v. am-Xm-hv: A-Ωp. `m-cy: kp-io-e. a°ƒ: _n-t\m-bv, _n-tPmbv (Ccp-hcpw A_qZ_n), \n-jn-Z (A[ym-]n-I, ta-∏-øq¿ Pn.F-®v.F-kv), an-\n (tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn‰n). a-cp-a-°ƒ: ]p-cp-tjmØ-a≥, cq-t]-jv (sI.Fkv.C._n), Pn-Z, en-Jn-X. k-tlm-Z-c-߃: {io-[c≥, th-Wp, k-Xy≥, im¥, {io-a-Xn, cm-Kn-Wn.

\-cn-°p-\n: ]m-d-∂q¿ ]tc-X-\m-b sN-dp-h-‰ cmL-h-°p-dp-∏n-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn A-Ω (88). a°ƒ: Kw-Km-[-c≥ A-Sntbm-Sn, {io-[-c≥ A-Sntbm-Sn ( dn-´. A-[ym-]I≥ , \-cn-°p-\n F. bp. ]n. kv-Iqƒ, sk-{I-´-dn \-cn-°p-\n l-cn-{io hnZym-]oTw), I-cp-Wm-Ic≥ A-Sn-tbm-Sn, th-WptKm-]m-e≥ A-Sn-tbm-Sn, kp-a-Xn, \n¿-a-e, k-Xy`m-a, tIm-a-fm-¶n. a-cp-a°ƒ: ]-≈n-°-c Zm-tam-Zc≥ \m-b¿, Ip-´n-\m-cm-bW≥ \m-b¿ (C-øm-Sv), im-¥-Ip-am-cn, P-b-{io, P-b-e-£v-an, eo-em-h-Xn, ]-tc-X-cm-b am-[-h≥ \mb¿ (sh-Æ-t°m-Sv), sNdp-h-‰ Kw-Km-[-c-°p-dp-∏v. k-©-b-\w i-\n-bmgvN.

Ip-μ-aw-K-ew: am-b-\m-Sv Ip-gn-]p-\-Øn¬ tKm-]me≥ (78). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: k-l-tZ-h≥, t{]a-cm-P≥ (dn-´. B¿-an), ssj-e-P, kp-[ (hm¿-Uv AwKw, s]-cp-h-b¬ ]©m-b-Øv). a-cp-a-°ƒ: jo-_, _n-μp, kp-[m-Ic≥ tN-hm-bq¿, cm-P≥ s]-cn-sßm-fw. k-tlm-Zc-߃: C-ºn-®n-°p-´n, amfp-°p-´n, ]-tc-X-cm-b Ieym-Wn, s]-Æq-´n, N-¥p. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

i-¦-c³ t]-cm-{º: sN-dp-Im-Sv Dt≈-cn-bn-se ]p-fn-®n-]-dº-Øv i-¶-c≥ (90). `m-cy: Ip-™-n-s∏-Æv. a-°ƒ: tI-f-∏≥, Ip-am-c≥, Im¿Xym-b-\n, Pm-\p, tZ-hn, im-¥, X-¶, c-ho-{μ≥, at\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: eo-e, cm-[, \m-cm-b-W≥, _m-eIr-jv-W≥, N-{μ≥, cm-Pp, kp-[, k-Pn-\n.

C-{_m-low

J-Zo-P

I-°-´n¬: ]m-Xn-cn-∏-‰I-Sn-b-ßm-Sv: ]m-te-cn bn-se ]-tc-X-\m-b Iq-aptXm-´-Øn¬ C-{_m-low ≈p-Ω¬ t]m-°-dp-sS `mIp-ª-h-dm³-Ip-«n ]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-e-Øn- (90). `m-cy: Ip-™m-an. a- cy ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ J߬ sIm-´-¥-e-bn-se °ƒ: ]-tc-X-\m-b A-Ω- Zo-P (60). a-°ƒ: ssk]-tc-X-\m-b Ip-™-bn-{Zp- Xv, a-dn-bw, ]m-Øp, kq\-_, _-jo¿, Ip-™-Ωhn-s‚ a-I≥ ]m-´-t»-cn ∏n, l-ao-Zv, B-ky, AZv, ]-tc-X-\m-b sam-bvIp-™-h-dm≥-Ip-´n (65). –p¬- k-emw, a-Po-Zv, A- Xp. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, d`m-cy: C-øm-Øp-´n. ajv-d-^v (C-cp-h-cpw Zp-_°ƒ: d-jo-Zv, d-^o-Jv (C- bv). a-cp-a-°ƒ: ssk-\, ko-\, kp-lv-d. k-tlm-Zc-߃: Z-b-c-®m-¶-≠n cp-h-cpw Zp-_-bv), k-ao-d, B-bn-i, l-k≥, kpA-Ω-Xv, A-{¥p, C-{_mP-ko-d, k-^o-d. a-cp-a°ƒ: tkm-^n-b, ^u-kn- sse-J, i-co-^, j-ao-a, low, kq-∏n, B-en, B\n-tem-^¿, ]-tc-X-\m-b bn-i, Ip-™m-an, ]-tc-Xb, A-iv-d-^v, K-^q¿ (ZpA-–p-√ -lm-Pn. _-bv), j-_o¿ (ku-Zn). \m-b sam-bv-Xp.

A-½-Zv t]-cm-{º: ]-Xn-bn¬ PMv-j-\n¬ s]m-∂-W AΩ-Zv (65). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Ip-™m-an-\. a°ƒ: B-ky, B-bn-i, P-ao-e, C-kv-am-Cu¬. acp-a-°ƒ: aq-k, k-eow, d-kn-b, k-eow.

^m-Xzn-a N-{a-h-´w: Po-em-\n- ]≈n-°p k-ao-]w h-´-∏-dºn¬ bm-lp-´n-bp-sS `mcy ^m-Xzn-a (68). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n (A-_q-Z-_n), a-dn-bw, apl-Ω-Zv-Ip-´n ap-kv-eym¿, kp-sse-am≥ A-lv-k\n (A-_q-Z-_n). a-cp-a°ƒ: kn-≤o-Jv, P-ao-e, \-ko-a, J-a-dp-∂n-k.

A-¶-½ t]-cm-{º: Im-™n-c-Øn¶¬ (sN-º-t\m-S) tkhy-d-n-s‚ `m-cy A-∂-Ω (49). a-°ƒ: an-Yp≥, \nYn≥, \o-Xp.

\-Po-_v I-Æq¿-kn-‰n: B-bn-°-c]q-h-f-∏v ssa-aq-\m-kn¬ Sn ]n \-Po-_v (47). IÆq¿ am¿-°-‰n¬ ]-gw I®-h-S-°m-c-\m-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI ]n D-a¿-Ip-´n. am-Xm-hv: a-dn-bw. `m-cy: h-Æm≥-Nm-en¬ km-ln-d. a-I≥: jw-do\. a-cp-a-I≥: k-ao¿ (dmk¬-ssJ-a). k-tlm-Z-c߃: kp-l-d, iw-kp±o≥, P-eo¬, d-jo-Zv, kØm¿, k-lo¿.

s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-f-Øq¿ sh-ßm-´v Hm-t´mdn£bpw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v Hm-t´m ss{U-h¿ a-cn-®p. bm-{Xn-I-cm-b c-≠p-t]¿-°v ]-cn-°v. sIm-f-Øq¿ Ipdp-∏-Øm¬ kz-tZ-in- s\√n-t»-cn sam-bv-Xo≥ F-∂ A-fn-b≥ (56) B-Wv a-cn-®Xv. sIm-f-Øq¿ tX-ßm-]d-ºn¬ th-em-bp-[≥ (48), a-Iƒ ssh-jv-W-hn (17) F∂n-h-sc s]-cn-¥¬-a-Æ A¬-in-^m B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se Bdn-\v sIm-f-Øq¿-˛-h-fm-t©-cn dq-´n¬ sh-ßm-Sv h-®mWv A-]-I-Sw. aq-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-s®-¶n-epw sam-bv-Xo≥ a-cn®p. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]mkv-‰v-tam¿-´w \S-Ønb aønØv sIm-f-Øq¿ Pp-am-akv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_q_-°¿. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: C-eym-kv, A-kvew, Pko-\, Aw-P-X, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \n-km¿ (kuZn), A-ko-kv.

Dw-d-¡v t]mhm-\p-Å H-cp-¡-¯n-\n-sS a-cn¨p

th-ß-c: am-Xm-hn-s\m-∏w Dw-d \n¿-h-ln-°m-≥ t]mhm-\p-≈ H-cp-°-߃-°nsS bp-h-Xn a-cn-®p. h-entbm-d ]p-Ø-\-ßm-Sn- ]q°-fw _-km-dn-se h-enbm-°-sØm-Sp A-b-ap-Xphn-s‚ `m-cy B-ky(46)bm-Wp a-cn-®-Xv. am-Xm-hv Xm-®p-´n-s°m-∏w sNmΔmgvN Dw-d bv°p ]p-d-s∏-Sm-\n-cn-°pI-bm-bn-cp∂p. ktlm-Z-c-߃: P-∫m¿, A-l-Ω-Zv, kn-±o-Jv, D-kv-am≥ (F-√m-h-cpw Zp-_bv).

e-−-\n \n-cym-X-\m-bn kq-¸n- lm-Pn

a-½-Z-I v p-«n

cm-a³

tKm-]m-e³ \m-bÀ

A-e-hn

A-_q-_-¡À lm-Pn

ap-l-½-Zv

tKm-]m-e-³-Ip-«n \m-bÀ

t]-cm-{º: t]-cm-{º-bnse hym-]m-cn I-t√m-Øv kq-∏n- lm-Pn (95). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Ip-™man-\, sam-bv-Xn, ap-l-Ω-Zv, bq-k-^v, kp-ss_-Z, \mk¿, k-^n-b, ap-\o¿. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, k-^n-b, ko-\-Øv, a-PnZ, C-{_m-low (tlm-Wkv-‰n t]-cm-{º), _jo¿, \-Pn-e.

ap-°w: ku-Øv sIm-Sn-bØq¿ a-W° - m-Sn-bn¬ ]tc-X\ - m-b I-e¥ - ≥-Ip-´nbp-sS a-I≥ a-ΩZ- vI - p-´n (_m∏p˛57). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: \-ko¿, \-koa, k-Pv\ - . a-cp-a° - ƒ: jl-\m-kv, jw-kp-±o≥, Bkn-^v. k-tlm-Zc - ß - ƒ: DÆn-°Ω - p, A-–p, ap-lΩ - Zv d-jo-Zv, B-an-\, P-ao-e, kp-ss_-Z.

cm-a-\m-´p-I-c: s]m-‰∏-Sn°¬ sh-≈≥ cm-a≥ (82). `m-cy: Nn-∂-Ω. a°ƒ: cm-P≥, `m-kv-Ic≥, {]-Zo-]v-Ip-am¿, eo-e, kp-Ip-am-cn, h¬-k-e, ]tc-X-\m-b {io-[-c≥. a-cpa-°ƒ: th-Wp, Ir-jvW≥, P-b-tZ-h≥, im-c-Z, k-_n-X, ]-tc-X-cm-b {ioh-≈n, Ko-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v.

s]-cp-h-b¬: ]p-\Øn¬ Ip-´-∏≥- \m-b¿ F-∂ tKm-]m-e≥ \m-b¿ (84). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-A-Ω. a-°ƒ: tZ-h-Zm-k≥, thZ-h-√n, hn-t\m-Zn-\n, hn-ae. a-cp-a-°ƒ: ]-c-ta-izc≥, c-Xv-\-Ip-am¿, D-Zb≥, _n-μp. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\p ho-´p-h-f-∏n¬.

cm-a-]p-cw: ]p-g-°m-´n-cn ]tc-X-\m-b tIm-e-°-Æn apl-Ω-Zv F-∂ hm-∏p-hn-s‚ a-I≥ A-e-hn (68). `m-cy-: J-Zo-P. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv F-∂ hm-∏p, A-–p¬ kØm¿, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: k-eo-\, km-ln-dm_m-\p, ap-l-Ω-Zv Ip-™n (ku-Zn). J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ]pg-°m-´n-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

]m-em-gn: D-Ω-f-Øq¿ s]m-ß-gn-ao-ج Sn sI A-_q-_-°¿ lm-Pn (80). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: sam-bv-Xo≥-tIm-b, A-–p¬- Jm-Z¿, ap-Po-_vd-lv-am≥, k-^n-b, k°o-\, d-kn-b. a-cp-a°ƒ: sI kn ap-l-Ω-ZvtIm-b, Fw A-–p¿-d-lvam≥, sI A-–p¿-d-lvam≥, k-d-^p-∂o-k, kpl-d, kp-l-dm-_n.

A-cq¿: ]p-fn-Ip-gn X-ºmd-]-d-ºv ap-l-Ω-Zv (60). `mcy-am¿: ]m-Øp-Ω, ssk\-_. a-°ƒ: a-Po-Zv (Pn±), _-jo¿, d-^o-Jv, kmen-lv, P-ao-e, kp-sse-J, i-co-^v, \u-^¬, d-knb. a-cp-a-°ƒ: km-^n, k-eo-\, ^m-Øn-a \n-_oe. J-_-d-S-°w C∂p cmhn-se F-´n-\v A-cq¿ kp∂n a-kv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm\n¬.

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Ømbn h-S-t°-S-Øv tKm-]me≥-Ip-´n \m-b¿ (70). `mcy: im-¥. a-°ƒ: k-cnX (sI.Fw.kn.Sn, am-º‰), k-Po-jv (C-¥y≥ B¿-an). a-cp-a-I≥: _m_p (ap-°w). kw-kv-Imcw: C-∂p ssh-Io-´v aq∂n-\p X-h-∂q¿ X-d-hm-Sv iv-a-im-\-Øn¬.

I-eym-Wn

am-[-hn-

B-en

ssk-\-_

Ip-ªn-¸m-¯p-½

B-an-\

k-tcm-Pn-\n

A-_q-_-¡À

A-co-°m-Sv: ]-tc-X-\m-b ]-\n-°¬ D-Wn-t®m-bn-bpsS `m-cy I-eym-Wn (95). a°ƒ: ]-tc-X-bm-b im-c-Z, am-fp-°p-´n, cm-[, in-h-Zmk≥, ]-tc-X-bm-b ku-an\n, P-b-]m-e≥. k-©-b\w _p-[-\m-gv-N.

F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw ]p≈p-h≥-]-Sn th-fm-ºp-≈n A-®p F-∂ th-e-∏-bp-sS `m-cy am-[-hn (74). a-°ƒ: kp-{_-lva-Wy≥, a-Wn-IWvT≥, cm-P≥, kp-`-{Z. acp-a-°ƒ: Po-P, {]-k-∂, {]n-b, kp-{_-lv-a-Wy≥.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: ]m-eØ - n߬ sIm-´¥ - e - b - n-se sNßm-S≥ B-en (75). `m-cy: Ip™o-a° - p-´n. a-°ƒ: ap-Po-_v (dn-bm-Zv), ap-lΩ - Z- v _-jo¿, ssk-Xe - h - n, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: km-Pn-Z, ssJ-dp-∂ok, A-^vk - Ø - v, \m-k¿.

s]-cn-¥-¬-a-Æ: ]p-em-at¥mƒ Xn-cp-\m-cm-b-W]p-cw ]-tc-X-\m-b sIm√-t°m-S≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssk-\-_ (60). a°ƒ: ssa-aq-\, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

Xn-cp-h-ºm-Sn: ]-tc-X-\mb I-≠¿-ho-´n¬ Ip-™nap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy I-∏Nm-en¬ Ip-™n-∏m-ØpΩ (90). a-°ƒ: _o-hn, B-bn-im-_n, d-km-Jv, ]tc-X-cm-b B-an-\, ssk\-_.

Np-¶-Ø-d: Ip-‰n-ap-≠-bnse ]-≈n-bm-en-sØm-SnI A-–p¬-Jm-Z-dn-s‚ `mcy B-an-\ (50). a-°ƒ: _n-\p, jn-bm-hp¬-l-Jv (bp.F.C), \-ko-d. a-cp-a°ƒ: C-{_m-low (bp.F.C), l-\o-^.

h-S-I-c: tIm-´-°-S-hv ]-cØn-°-≠n-bn¬ k-tcmPn-\n (70). `¿-Øm-hv: kn ]n tKm-]me≥. a-°ƒ: tZ-h≥, `-KXv-kn-Mv. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-cm-a≥, cm-a-N-{μ≥, ]p-jv-], jn-\n.

]m-Xn-cn-∏-‰: \-ºq-Sn-°≠n-bn¬ th-tßm-fn A_q-_-°¿ (68). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: a-l-dq^v, km-Z-Øv (C-cp-h-cpw A-_qZ-_n), d-kn-b. a-cpa-°ƒ: kq-∏n, d-lv-a-Øv, ^u-kn-b.

_Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: tN-hm-bq¿ sS-en-t^m¨ F-Iv-kv-tN-

©n-\p k-ao-]w _- n-Sn-®p ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn®p. Ip-‰n-®n-d Ip-™-°m≥- am-fn-tb-°¬ a-Ωp (62) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-sebm-bn-cp-∂p A-]-ISw. `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: ^-ko-e, _o-a, dm-^n, `q-an.

k-tlm-Z-c-§Ä H-tc-Zn-h-kw a-cn-¨p i-io-[-c³

e-£-av n-A-½

s]-c-¨³

Ip-ªm-bn-i

B-en

Ip-ªo-a l-Öp-½

a-Æq¿: tIm-gn-°-fw ]nem-°m-´v i-io-[-c≥ (62). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: imeo-jv, im-\o-jv, im-cojv. a-cp-a-Iƒ: A-ar-X.

I-Sn-bß - m-Sv: ap-Xp-hÆ - m® ]-tc-X\ - m-b Hm-tSm-°≠n-bn¬ Ir-jvW - ≥ A-Sntbm-Sn-bp-sS `m-cy e-£vanA-Ω (75). a-°ƒ: {iotZ-hn, tKm-]m-e≥, tZ-hn, {io-[c - ≥, kp-[, ]-tc-X\m-b cm-P≥ - . a-cp-a° - ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥ \-ºym¿, Ko-X, Ip-™n-cm-a≥, do-\, kp-tc-jv, C-μn-c.

F-S-h-Æ: N-fn-∏m-Sw ]pfn-°¬ ho-´n¬ s]-c®≥ (85). `m-cy: Im¿Xym-b-\n. a-°ƒ: kn tKm-hn-μ≥, X-¶w, kn th-em-bp[≥, {]-`m-I-c≥, i-inIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: \n¿a-e, c-Lp-h-c≥, Pm-\In, t_-_n kp-\-μ, Djm-Ip-am-cn.

s]m-∂m-\n: \-cn-∏d - º - v ]tc-X\ - m-b tIm-eØ - pw-]d - ºn¬ Ip-™n-_m-hb - p-sS `m-cy Ip-™m-bn-i (78). a°ƒ: am-\p (J-Ø¿), Ip™n-tam≥ (A-Pa v- m≥), _o-°p-´n, kp-sse-J, Dssa-_. a-cp-a° - ƒ: C-{_m-low apkveym¿, _m-h (Xr-°W - m]p-cw), _m-h (ku-Zn), ^mØn-Ω, kp-ld - .

F-tf-‰n¬: ]p-Ø≥-]-dº-Øv B-en (74). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: dw-e, apw-Xm-kv, J-a-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: D-a¿- ap-kveym¿, A-_q_-°¿ ap-kveym¿, Peo¬. k-tlm-Z-c-߃: Jm-Z¿, J-Zo-P, a-dn-b, ]m-Øp-Ω, A-–p¿-dlvam≥.

th-ßc - : Du-cI - w ]m-d° - Æn ]-tc-X\ - m-b sIm-Se - nS ]-≈n-bm-fn D-Æn-bm-aphn-s‚ `m-cy Ip-™o-a l÷p-Ω (102). a-°ƒ: sambvX - p, a-Ωm-Øp, ^m-Øna, ap-lΩ - Z- v, ]-tc-X\ - m-b A-eh - n-°p-´n. a-cp-a° - ƒ: lw-k, ]m-Øp, Ip-™oa, ]-tc-Xc - m-b ^m-Øn-a, sam-bX v- o≥.

Ip-ªn-cm-a³ C-cn-´n: ]-b-t©-cn-bnse A-d-°¬ Ip-™-ncm-a≥ (80). `m-cy: I-aem-£n.

i-¶-c≥

N-¥p

h-S-I-c: k-tlm-Z-c-߃ H-tc Zn-h-kw a-cn-®p. G-dm-a-e h-en-b-]-d-º-Øv i-¶-c≥ (75), Xp-≠n-]-d-º-Øv N¥p(93) F-∂n-h-cm-Wv A-c- a-Wn-°q¿ hyXym-kØn¬ a-cn-®-Xv. i-¶-c-s‚ `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: cm-a-Irjv-W≥, h-¬-k-e. a-cp-a-°ƒ: cm-[-Ir-jv-W≥, Ko-X. N-¥p-hn-s‚ `m-cy:]-tc-X-bm-b {io-tZ-hn. a-°ƒ: ]-tcX-cm-b k-Xy≥, N-{μ≥.

hn-ZymÀ-Yn s{S-bn-\n-Sn-¨p a-cn-¨p hn-im-em-£n

c-ho-{µ³

am-hq¿: I-Æn-∏d - º - v I-cnº-\° - p-gn-bn¬ Z-bm-\μ - s‚ `m-cy hn-im-em-£n (45). a-°ƒ: \o-Xp, \n-an-j.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Fcp-h-{]-Ip-∂v aT-Øn¬ hf-∏n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™p-Æn-bp-sS a-I≥ cho-{μ≥ (45). `m-cy: jo-P. tZ-h-ky sh-≈a - p-≠: ssa-et- Ω¬ a-°ƒ: c-Rv-Pn-Xv, cmtZ-hk - y (Ip-™q-™v˛84). lp¬, c-Rv-Pn-X.

tIm-b-¼-¯q-cn-Â hm-l-\m]-ISw; Fw._n.F. hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨pIp-a-fn-: tIm-b-º-Øq-cn-¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v Ip-a-fn kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. Ip-a-fn- tdm-km∏q-°-≠w- P-\n-^¿- a≥-kn-en¬ ]n P-am-en-s‚ a-I≥- jm-ln-XvA-l-Ω-Zv (22) B-Wv- a-cn-®-Xv.Rm-b-dm-gv-N ssh-Io´v- F-´p-aWn-tbm-sS tIm-b-º-Øq¿ A-h\m-in-tdm-Unem-bn-cp∂p A]ISw.- tIm-b-º-Øq-¿ ]n.Fkv.Pn B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿-j- Fw._n-.F. hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. jm-ln-Øv- k-©-cn-® ss_°n-\p ]n-∂n¬ A-Pv-Rm-X-hml-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. kw`-hÿ-e-ØpXs∂ acWw kw`-hn-®p. tIm-b-º-Øq¿- k¿°m-¿- B-ip-]-{Xn-bnseØn®

s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dp-I-cØ-epw-Iq-´w ]-tc-X-\m-b a-S-Øn¬ A-_q-_-°-dns‚ `m-cy X-¶-b-Øn¬ JZo-P (62) a-°-bn¬ -\n-cymX-bm-bn. Dw-d-°p t]m-bXm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: dw-e, k-^n-b, k-°o¿, ssJ-dp∂o-k, ap-Po-_v-d-lv - am≥, ssk-X-e-hn, ^u-kn-b, k-Pv-\, j-_v-\, d-lo-a, ap-\o¿. a-cp-a-°ƒ: ho-cm≥Ip-´n, A-en, lw-k, e-Øo-^v, A≥-h¿, C-{_m-low, \-hm-kv, jn-_n-e, ^-ko-e, \p-ssj-_. a-°-bn¬ J_-d-S-°n.

F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw _o-h-td-P-kv a-Zy-im-e-bv-°p kao-]w a-[y-h-b-kv-I≥ Ip-g-™p-ho-Wp -a-cn-®p. X-h\q¿ I-S-I-t»-cn kz-tZ-in B-¥q-cv h-f-∏n¬ am-ºn (45) B-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS tdm-U-cn-In¬ Ip-g™p-ho-Wp- a-cn-®-Xv. `m-cy: X-¶. a-°ƒ: cm-tP-jv, c-Xojv. a-cp-a-Iƒ: ar-Zp-e.

_Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p sImSp-h≈n: ss_°pw _ pw Iq´n-bn-Sn®v bphmhv

acn®p. k-l-bm-{Xn-I-\p Kp-cp-X-c ]-cp-°v. sIm-Sp-h≈n am\n-]pcw B-d-tßm-Sv ]men-bn¬ \mcm-b-Ws‚ aI≥ k-t¥m-jv (38) B-Wp a-cn-®-Xv. ]me-°p‰n I≠m-e-Ω¬ _m-_p-cm-Pn-s\ sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]-c-∏≥-s]m-bn¬ A-ßm-Sn°p k-ao-]w C-∂-se cm-{Xn 10.15HmsSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Xma-c-t»cnbn¬ \n∂p sImSp-h≈n `mKtØ°p t]mhp-I-bm-bn-cp∂ ss_°v as‰mcp hml\sØ adn-I-S-°m-\p≈ {ia-Øn-\nsS _mw-•q-cn-te°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ I-¿-Wm-S-I {Sm≥-kv-t]m¿-´v _- nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kt¥m--jns‚ amXmhv: ]tc-X-bmb amfp (tIm´°¬). `mcy: [\y _mep-t»-cn. a°ƒ: [ni≥, kqcy. ktlm-Z-c-߃: cmP≥, Pb-{]-Im-i≥, Pb-io-e≥, _m_p-cm-P≥, dPojv, {]Xojv, kptem-N-\.

Dwd XoÀ°m-SI a-¡-bnÂ- acn¨p -

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p

tI-i-h³ am-ÌÀ \ncym-X-\mbn

Xr-°-cn-∏q¿: kzm-X-{¥yk-a-c tk-\m-\n-bpw I-cnsh-≈q¿ tI-kn-se A-hkm-\- I-Æn-bp-am-b N-t¥c ]-Sn-™m-d-°-c-bn-se kn F-®v tI-i-h≥ am-ÿ (96) \ncym-X-\mbn. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bpsS Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, ]n-ent°m-Sv ]-©m-b-Øw-Kw F∂o ÿm\-߃ hln-®ncp∂p. I-cn-¥-fw s\-√-Sp-∏v k-a-ctk-\m-\n-bmb amÿ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ tZ-ic£m \n-b-a{]-Im-cw 13 am-kw X-S-h\p-`-hn-®n-´p≠v. I-cn-sh-≈q¿ tI-knepw {]-Xn-bm-Wv. D-∏pk-Xy-{K-lØn-epw ]-s¶-Sp-Øn-´p≠v. `m-cy: sI Sn {io-tZ-hn. a°ƒ: k-c-kz-Xn, ]-£-Pm-£n, Xp-f-kn, A-\n-X, kpPm-X, sI Sn in-h-Zm-k≥. a-cp-a-°ƒ: ]n Ir-jv-W≥, ]n Ip-™n-cm-a≥ am-ÿ), sI Sn i-io-[-c≥, hn hn cho-{μ≥, A-Uz. Fw cm-Po-h≥, Fw X-¶-a-Wn.

t]-cm-{º: Ip-Spw-_-tØmsSm-∏w e-≠-\n¬ Xm-a-kn®p-h-cp-∂ Nm-en-°-c Imb¬-ap-°v kz-tZ-in In-g-°bn¬ Fw kn C-{_m-low (48) lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂p e-≠-\n-se Bip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®p. Nm-en-°-c F-S-ØpwNm-en¬ Ip-™-Ω-Zn-s‚bpw ^m-Xzn-a-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: kp-lvd (e≠≥). a-°ƒ: ^-hm-kv, ^m-kn¬, ^m-Xzn-a, ^¿-lØv (F-√m-h-cpw e-≠≥). k-tlm-Z-c-߃: bq-k-^v, \-^o-k, A-–p¬ l-ao-Zv, ]-tc-X-\m-b tIm-b.

arX-tZlw C-∂-se cm-hn-sebm-Wv Xn-cn-®-dn-™Xv. A]ISÿ-e-Øp \n-∂p- e-`n-® samss_¬- t^m-Wnse \º-dn¬ hnfn- ® mWv Bsf Xn-cn®- d n- ™ - X v . tIm-b-ºØq¿- k¿°m-¿- B-ip]- { Xn- b n¬t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v- ti-jw C∂sessh-Io´v- B-tdm-sS- ar-X-tZ-lhp-am-bn- _-‘p-°ƒ- Ip-a-fn-bnte-°v- ]p-d-s∏-´p.- Xn-¶m-gv-N cm{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw C-∂v 10.30\v Ip-a-fn- jw-kp¬- Ckvemw- P-am-A-Øv- J-_¿-ÿm\n¬- J-_-d-S-°pw.-

I-an-Xm-¡Ä Xq-§n-a-cn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: _-‘p-°-fmb I-an-Xm-°-sf ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. iq-c-\m-Sv h-S-°v ]m-bn-°p-fØv h-S-°-Xn¬ ho-´n¬ Zm-tam-Zc≥˛h-k-¥ Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-\q-]v (23), C-bm-fp-sS _‘p-hpw im-kv-Xmw-tIm-´ `-c-Wn°m-hv I-√p-Xp-≠n¬ ho-´n¬ kptc-jn-s‚-bpw iq-c-\m-Sv sX-°v {Km-a∏-©m-b-Øv Aw-Kam-b KoXm-Ip-am-cn-bpsS-bpw a-Iƒ ARvP-en(17)-bp-am-Wv Xq-ßn-a-cn-®Xv. A-RvP-en-bp-sS ho-´n-se InS-∏p-ap-dn-b-n¬ C-∂-se cm-hn-se 11.30 Hm-sS-bm-Wv arX-tZ-l-߃ I≠Xv. ]p-∂-aq-Sv B¿.F-®v.F n-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n-bmbncp∂p A-RvP-en. Iw-]yq-´¿ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p- A-\q-]v.

N-{µ³ -

e-£v-an

i-in-[-c³

Xn-cq¿: sh-´w ]-cn-bm-]pc-sØ sN-d-b-∏-d-ºn¬ N-{μ≥ (62). `m-cy: e-£van. a-°ƒ: ]p-jv-], jo_, jn-\n-{]-km-Zv. a-cp-a°ƒ: D-Æn, P-b≥, kptc-jv.

F-S-∏mƒ: A-Æ-°-ºm-Sv ]-tc-X-\m-b s]m-‰-Ω¬ Ir-jv-W-s‚ `m-cy e-£van (87). a-°ƒ: `m-kv-Ic≥ (dn-´.B¿-an), ti-Jc≥. a-cp-a-°ƒ: ]-Xv-an-\n, A-Pn-X.

sIm-bn-em-≠n: ]-¥-emb-\n kw-K-a-Øn¬ sI F≥ i-in-[-c≥ (54). `mcy: tim-`-\. a-I≥: k-Xojv Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ: Aar-X. k-©-b-\w hymgmgvN.

I-g-n-™-Zn-h-kw sImSp-h-≈n-bn¬ A-¥-cn® tIm-Xq¿ aq-tØm-dØn A-Ω k-©-b-\w sNm-ΔmgvN

sam-bv-Xo³

]-ø∂ - q¿: I-t√-cn-∏d - º - v Imc-fI - Ø - v sam-bX v- o≥ (80).

]n-W-dm-bn: Im-k¿-tIm-Uv F¬._n.F-kn-se H∂mw-h¿-j kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn s{Sbn-\n-Sn-®p a-cn-®p. ]n-W-dm-bn ]m-d-{]w t]m-kv-‰v Hm^n-kn-\-p k-ao-]w A-\-Lm \n-hm-kn¬ A-izn≥ lco-{μ≥ (18) B-Wv a-cn-®-Xv. I-Æq¿ Nm-e-°p-∂n-\v k-ao-]w C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wp kw-`hw. kp-lr-Øn-s‚ ho-´n¬\n∂p a-S-ß-sh tIm-bº-Øq¿ ]m-k-©¿ s{S-bn-≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]-c-f-t»-cn l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ l-co-{μ-_m-_p-hn-s‚-bpw sF-h¿-Ip-fw bp.]n. kv-Iqƒ A-[ym-]n-I {]o-X-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv.

]-«m-gn ]-S-¡-im-e A-]-I-Sw: ss_-¡v -tem-dn-bn-en-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ a-cn-¨p DS-a-bpsS `mcybpw a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw (sIm-√w): ]-´mgn tIm-Sn-bm-´p-Ip-∂n¬ ]-S-° \n¿-am-Wim-e s]m-´n-sØ-dn-®p≠m-b A-]-I-S-Øn¬ DS-a-bpsS `mcybpw a-cn-®p. ]-S-°-im-ebpS-a A-P-b-Ip-am-dn-s‚ `m-cy ssj-e-P(52)bm-Wv a-cn-®-Xv. Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS-bm-Wv a-cWw. ]-cn-t°‰ a-‰v \m-ep-t]-cp-sS-bpw \n-e am‰-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-]I-S-sØ Xp-S¿-∂v X-an-gv-\m-Sv kmØq¿ Xm-eq-°n¬ hn-cp-Xp-\-Kdn¬ A-®m-Zp-ssc-bp-sS a-I≥ ]c-a-in-hw (34) Rm-b-dm-gv-N a-c-n®ncp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b No\-c-i≥ (30), s]m-∂pkzm-an

(47), s]-cn-b-kzm-an (49), a-Wn-cmPv (23) F-∂n-h-cm-Wv Nn-In¬-kbn-ep-≈-Xv. ]p- X p- h ¿j-hpw D¬-kh- I m- e - h pw {]- a m- W n- ® v Rm-b-dm-gv-Nbpw ]-S°\n¿-amWw \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. sXm-gn-em-fn-Isf B-lm-cw I-gn-°m≥ c-≠p-Xh-W hn-fn-®n-´pw Im-Wm-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssj-e-P Xn-c°ns®∂-t∏m-gm-bn-cp-∂p A-]I-Sw kw-`-hn-®-Xv. kw`hw kw_-‘n®v sIm-√w B¿.Un.H. At\z-jWw \S-Øpw.

Nm-cpw-aq-Sv: ss_-°v N-c-°ptem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-®v c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-cn-®p. \q-d-\m-Sv F-c-a-°p-gn Ir-jv-Wm-©-enbn¬ Xp-f-ko-[-c-s‚ a-I≥ A`n-Pn-Øv (19), Xm-a-c-°p-fw I-Æ\mw-Ip-gn tIm-´-h-b-en¬ ]p-cptjm-Ø-a-s‚ a-I≥ hn-jv-Wp (20) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. sI.]n. tdm-Un¬ Nm-cpw-aq-Sv PMv-j-\v ]-Sn-™m-dp-h-iw C-∂se D-®-bv-°v 12.50\m-bn-cp-∂p A]-ISw. Nm-cpw-aq-´n-se kz-Im-cy tImf-Pn-¬ Iw-]yq-´¿ hn-Zym¿-Yn-Ifm-b C-h¿ ss_°n¬ I-cn-ap-fbv-°-se s]-t{Smƒ ]-ºn¬ t]mbn Xn-cn-®p-h-c-sh- Im-bw-Ip-fØv kn-a‚n-d-°n X-an-gv-\m-´n-te°v Xn-cn-®pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn-°p- ]n∂n-en-Sn°pI-bmbn-cp-∂p. \n-b-{¥-Ww-hn-´

A-`n-Pn-Øv

hn-jv-Wp

ss_-°n¬ \n-∂v Ccp-hcpw tem-dn-°-Sn-bn-te-°v sXdn-®pho-Wp. A-`n-Pn-Øn-s‚ tZlØv tem-dn- I-b-dn-bn-d-ßn-. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ hn-Zym¿Yn-I-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw A-`nPn-Øn-s‚ ÿn-Xn Kp-cp-X-c-am-b-

Xn-\m¬ I-gn-™n-√. ]n-∂o-Sv 15 an-\n-t‰m-fw I-gn-s™-Øn-b Bw-_p-e≥-kn-em-Wv C-h-sc h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-®-Xv. ssh-Io-t´m-sS C-cph-cpw a-cn-®p. A-]-I-S-sØ XpS¿-∂v A-c-a-Wn-°q-tdm-fw K-XmK-Xw X-S- -s∏-´p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

31 Unkw-_¿ 2013 sNmΔ

kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n tI-i-h³ am-ÌÀ \ncym-X-\mbn

\-Po-_v

cm-Po-h³

Ip-ªn-cm-a³

D-kv-am³

B-bn-i l-Öp-½

tZ-h-ky

l-ao-Zv lm-Pn

A-{_-lmw

I-Æq¿-kn-‰n: B-bn-°c- ]q-h-f-∏v ssa-aq-\mkn¬ Sn ]n \-Po-_v (47). I-Æq¿ am¿-°‰n¬ ]-gw I-®-h-S-°m-c\m-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sI ]n Da¿-Ip-´n. am-Xm-hv: a-dnbw. `m-cy: h-Æm≥-Nmen¬ km-ln-d. a-I≥: jw-do-\. a-cp-a-I≥: kao¿ (dm-k¬-ssJ-a). k-tlm-Z-c-߃: kp-ld, iw-kp-±o≥, P-eo¬, d-jo-Zv, k-Øm¿, klo¿.

am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\new- ]p-Ø≥-ho-´n¬- kncm-Po-h≥- (44).- `m-cy-: teJ cm-Po-h≥ -(am-\-¥-hmSn- {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw).- a-°ƒ-: cm-lp¬ cm-Pohv- (hn-Zy-m¿-Yn,- I-t√m-Snsk‚ v- K-Pm-k-^v- lb¿-sk-°≥-U-dn- kvIqƒ)-,- {io-e-£v-an- (hnZym¿-Yn-\n,- am-\-¥-hm-SnF¬. -F-^v-.bp-.]n- kvIqƒ)-

C-cn-´n: ]-b-t©-cn-bnse A-d-°¬ Ip-™-ncm-a≥ (80). `m-cy: I-aem-£n. a-°ƒ: tKm-hnμ≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, iym-a-f, h-\-P, cm-a-Irjv-W≥, cm-a-Zm-k≥, ko-X, kp-\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, cma-Zm-k≥, i-in, P-b-\, Nn-{X, cm-tP-jv.

A-©p-Ip-∂v: ]-Ømwssa¬ a-∂m-kn¬ F sI D-kv-am≥ (70). `m-cy: Ip-™m-an. a-°ƒ: \-_ok. ap-l-Ω-Zv A-en, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, iw-kp-∂ok. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, k-Pv-\, d-lv-a-Øv, A–p¬- k-emw.

D-cp-h-®m¬: _m-ep-t»cn hm-I-bm-Sv Xp-d-°n-tecn lu-kn¬ ]-tc-X-\mb C-ºn-®n sam-bv-Xo-s‚ `m-cy Sn B-bn-i l-÷pΩ (80). a-°ƒ: A-_p (]-g-»n sh-Ãv bp.]n kvIqƒ A-d-_n-Iv A-[ym]-I≥), A-tΔm-a, C{_m-low, \q-dp-±o≥ (Ccp-h-cpw J-Ø¿), ^mØn-a, A-–p¬ K-^q¿, ]-tc-X-\m-b A-en. a-cp-a°ƒ: P-ao-e, A-_q-_°¿ lm-Pn, kp-ss_-Z, \-Pv-a, sse-e, B-bn-i.

sh-≈-ap-≠: ssa-etΩ¬ tZ-h-ky (Ip™q-™v˛84). a-°ƒ:X¶-®≥, h-¬k, s_-∂n, hn≥-sk‚ v.

Im-´m-º-≈n: ]p-gm-Xn F.sI.Pn. tdm-Un¬ ]tc-X-\m-b C-{_m-lo-ans‚ a-I≥ \m-b-°¬ ]pXn-b-]p-c-bn¬ F≥ ]n l-ao-Zv lm-Pn (65). a°ƒ: A-–p¬ _m-knØv, A-–p¬ hm-ln-Zv, C-{_m-low-Ip-´n (aq-hcpw A-_q-Z-_n), A-∂Øv, A-–p¬ hm-cn-kv, A-–p¬ K-^q¿. a-cp-a°ƒ: \-kv-do-\, dn-kv-hm\, \m-^n-b, ss^-k¬ (k-em-e).

C-cn-´n: I-√p-h-b-en-se ]p-Xp-hm-°-c A-{_lmw (64). `m-cy: Nn-∂Ω. a-°ƒ: jn-\n, kn‘p, jn-tPm. a-cp-a°ƒ: t_-_n, _n-Pp, jn¬-\.

N-´³-Ip-ªn ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Ip-dp-™n t£-{X-Øn\p k-ao-]w am-cm-¶mhn¬ N-¥-≥-Ip-™n (72). `m-cy: sI hn \mcm-b-Wn. a-°ƒ: c-Xv-\h-√n, A-tim-I≥, A\q-]v. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥, _n-μp, [-\y. k-tlm-Zc-߃: \m-cm-b-Wn, ]tc-X-cm-b I-Æ≥, Ip©n-cn, I-eym-Wn.

Ip-am-c³ ]-ø-∂q¿: s]-cp-hm-º Hm-Sp-ap-´n-se ]p-Xp-°o¬ Ip-am-c≥ (85). `m-cy: ]n eo-e. a-I≥: hn-Zym-[c≥. a-cp-a-Iƒ: [-\y.

A-\-´³ \-m-bÀ Iq-Øp-]-d-ºv: sN-dp-hmt©-cn-bn-se ]p-fn-bp-≈Xn-¬ \-√m-S-Øv A-\¥≥ \m-b¿ (70). `m-cy: ]m¿-h-Xn. a-°ƒ: {]-Zo]≥, Ko-X, do-P, Zn¬-j. a-cp-a-°ƒ: do-X, i-in-[c≥, cm-a-Ir-jv-W≥, A\o-jv.

sam-bv-Xo³

]-ø-∂q¿: I-t√-cn-∏-d-ºv Im-c-f-I-Øv sam-bv-Xo≥ Iq-Øp-]-d-ºv: A-©-mw (80). `m-cy: I-Zn-bmΩp. assa-en-se a≥-lm-\n¬ °ƒ: k-^n-b, A-–p¬ am-Wn-t°m-Øv A-–p¬ d-km-Jv, jm-lp¬ l-aoZv, kn-dm-Pp-±n≥. a-cp-aJm-Z¿. `m-cy: _¬-°o°ƒ: kp-ss_-Z, dw-e, \- tKm-hn-µ³- kv. a-°ƒ: ap-_-jo¿, s]m-∂m-\n: am-d-t©-cn ap-_m-jv, ap-_o-\, ap-k- Pv-\, A-–p¬ Jm-Z¿. ]-\-ºm-Sv Ip-dp-∏-Øv Ωn¬. a-cp-a-°ƒ: ktKm-hn-μ≥ (75). eow, Pp-ssh-cn-b, \-ko- a-½p-«nam-\-¥-hm-Sn-: ]-≈n-°¬- kn.]n.Fw am-d-t©-cn \, jn-_n-e. tem-°¬ I-Ωn-‰n ap≥ Im-c-°p-\n- I-t°m-S≥tam-bn³-Ip-«n a-Ωp-´n- (62).- kw-kv-Im-cw- sk-{I-´-dn, ap-√-am-Sv Xm-a-c-t»-cn: I-∂q-´n-∏m- C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v tImƒ Iƒ-´n-th-j≥ ssk-‰n {]-kn-U‚ v d Im-™n-c-s∏m-bn¬ I-eym-W-Øpw-]-≈n Pp- skmF-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿tam-bn≥-Ip-´n (65). `m-cy: am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿmØn-®n-cp-∂p. \-^o-k. a-°ƒ: ap-l-Ω- \n¬.- `m-cy-: B-ky.- aZ-en, kp-sse-J, km-_n- °ƒ-: sk-do-\,- km-°n-d,- `-m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: kp-tc-jv, kp-\n¬, d. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv, ku-Z, _-jo¿ \p-ss^¬- (Kƒ-^v).- a-cp- kp-ta-jv, kp-tI-jv, a-°ƒ-: A-ko-kv,- d-jo-Zv.- kn¬-P. (hn.H.Sn).

A-Ðp Jm-ZÀ

\m-cm-b-W³ D-cp-h-®m¬: tIm-hq-cnse I-Wn-b-Øv \m-cm-bW≥ (86). `m-cy: I-eymWn. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, cm-Po-h≥, c-a-Wn, hm-k-¥n, e-X. a-cp-a°ƒ: {io-a-Xn, c-P-\n, N{μ≥, ap-Ip-μ≥, ]-¶-Pm£≥. k-tlm-Z-cn: \mcm-b-Wn.

]-ß-\m-`-¡p-dp-¸v ]p-d-ta-cn: ]p-d-ta-cn-bnse tlm-´¬ hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ aT-Øn¬ Ip\n-bn¬ ]-fl-\m-`-°p-dp∏v (a-Wn-°p-´n P-\-X tlm-´¬˛66). `m-cy: ao-\m-£n-b-Ω. a°ƒ: a-\o-jv (Hm-t´mss{U-h¿ ]p-d-ta-cn), an\n (hn-tZym-Z-b kv-Iqƒ, ]p-d-ta-cn). a-cp-a-I≥: cmPo-h≥ (sI.F-kv.C._n F-S-t®-cn).

]m-¯p-½-¡p-«n

F-S-h-Æ: Ip-≠p-tXm-Snse ]-tc-X-\m-b I-S-hØv lp- -s‚ `m-cy tImSm-en ]m-Øp-Ω-°p-´n (85). a-°ƒ: A-kv-am_n, l-ao-Zv, dw-e-Øv, Pao-e, k-lo-Z, A-–p¬ A-_q-_-¡À A-ko-kv (dn-bm-Zv), kIp-μ-aw-K-ew: a-em-°p-gn- °o-\, ap-l-Ω-Zv ap-kv-Xbn¬ A-_q-_-°¿ (92). ^. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, `m-cy: ]-tc-X-bm-b J-Zo- C-{_m-low am-ÿ ]mP. a-°ƒ: Fw sI C-ºn- te-am-Sv, D-av-Wn-l- ≥ Xr-°-e-tßm-Sv, P-eo¬ ®n-t°m-b (sk-{I-´-dn ]u-c-k-an-Xn, Ip-μ-aw-K- a-e-∏p-dw, kp-ss_-Z, \ew), A-eo-a, ssk-\-_, Zo-d, ]-tc-X-\m-b C-ºnB-an-\, ]-tc-X-bm-b B- ®n tam-bn≥ ]p-fn-°¬. bn-i, j-co-^. a-cp-a_m-e³ \m-bÀ °ƒ: A-–p¬ d-km-Jv s]-cn-sßm-fw, A-l-Ω-Zv- \-¥n: ho-aw-K-ew h-SIp-´n a-e-b-Ω, P-ao-e, ]- s° X-øn¬ _m-e≥ \m-b¿ (73). `m-cy: tZtc-X-\m-b sam-bv-Xo≥hn. Ip-´n Ip-μ-aw-K-ew.

Xr-°-cn-∏q¿: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n-bpw I-cn-sh-≈q¿ tI-kn-se A-h-km-\- I-Æn-bp-am-b N-t¥-c ]-Sn-™m-d-°-cbn-se kn F-®v tI-i-h≥ am-ÿ (96) \ncym-X\mbn. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´nbp-sS Im-k¿-tIm-Uv Xmeq-°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-Øw-Kw F∂o ÿm\-߃ hln-®n-cp∂p. am-Wn-bm-´v k¿ho-kv k-l-I-c-W _m¶v, F hn-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ A-`n-\-hv `m-c-Xv bp-h-Iv kw-Lw F∂nh ÿm-]n-°p-∂-Xn¬ t\-Xr\n-c-bn¬ {]-h¿-Øn-®p. I-cn-¥-fw s\-√-Sp-∏v k-a-ctk-\m-\n-bmb amÿ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ tZ-ic-£m \n-b-a{]-Im-cw sh-√q¿, tk-ew, I-Æq¿ P-bn-ep-Ifn¬ 13 am-kw X-S-h\p-`-hn-®n-´p≠v. P≥-an-Xz-Øns\-Xn-tc ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®v k-a-cw sN-bv-X-Xns‚ t]-cn¬ B-dpam-kw X-S-hn¬ I-gn-™p. k-a-cØn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ tPm-enbn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n. I-cn-sh-≈q¿ tI-kn¬ 176 mw {]-Xn-bm-Wv. D-∏pk-Xy-{K-l-Øn-epw ]-s¶-Sp-Øn´p≠v. `m-cy: sI Sn {io-tZ-hn. a-°ƒ: k-c-kz-Xn, ]-£Pm-£n, Xp-f-kn, A-\n-X, kp-Pm-X, sI Sn in-h-Zmk≥ (Pn-√m _m-¶v Ip-º-f im-Jm am-t\-P¿, kn.-]n.Fw Ip-\-Øq¿ {_m-©v sk-{I-´-dn). a-cp-a-°ƒ: ]n Ir-jv-W≥ (hn-ap-‡`-S≥), ]n Ip-™n-cm-a≥ amÿ (dn-´. sl-Uv-am-ÿ \o-te-iz-cw), sI Sn i-io-[c≥ (hn-ap-‡`-S≥), hn hn c-ho-{μ≥ (sI.-F-kv.-Sn.F I-Æq¿ Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw), A-Uz. Fw cm-Po-h≥, Fw X-¶-a-Wn (am-t\-P¿, Pn-√m _m¶v˛ Im-™-ßm-Sv). k-tlm-Z-c-߃: b-tim-Z, ]-tcX-cm-b tKm-hn-μ≥ (dn-´. A-[ym-]-I≥), I-cp-Wm-Ic≥ am-ÿ, {io-[-c≥ \m-b¿, ]m-dp, Pm-\-In. \n-cym-W-Øn¬ kn.-]n.-Fw tI-{μ I-Ωn-‰n AwKw ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n, Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n k-Xo-jv N-{μ≥, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. A-\p-tim-Nn-®p.

ss_-¡v N-c-¡p-tem-dn-bn-en-Sn-¨v c-−p hn-ZymÀ-Yn-IÄ a-cn-¨p ^m-¯n-_n

I-am-ep-±o³

ap-¯-½mÄ

]-ß-P

tNm-bn-¡p-«n

I-Zo-k-¡p-«n-

ap-l-½-Zv lm-Pn-

tXm-a-kv th-§-¯-Sw-

I-Æq¿-kn-‰n: I-Æq¿kn-‰n kn ]n lu-kn¬ ]-≈n-°-≠n ^m-Øn-_n (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b kn ]n lw-k. a°ƒ: k-Øm¿, lmjnw, s\-co-a.

Nn-‰q¿: X-Ø-aw-K-esØ tIm-gn-°-S Sn F I-am-ep-±o≥ (64). `m-cy: d-jo-Z. a-°ƒ: B-jnJv, A¿-jm-Zv, A¬-amkv. a-cp-a-°ƒ: \-kn-b, kp-a-ø, d-lva-Øp√. J_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10.30\v X-Ø-aw-Kew Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

ap-X-e-a-S: ap-X-e-a-S tKm-hn-μm-]p-cw aq-®w-Ip≠v ]-tc-X-\m-b cm-akzm-an Iu-≠-dp-sS- `mcy ap-Ø-Ωmƒ (85). a°ƒ: ssa-em-Ømƒ, X¶-th-ep, X-¶-cm-Pv, ]m∏m-Øn, a-Wn-I-WvT≥, ]-tc-X-\m-b \-S-cm-Pv.

]n-W-dm-bn: A-≠-√q¿I-m-hn-\-Sp-Øv hm¬-keyw \n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b tKm-hn-μ-s‚-bpw tcm-ln-Wn-bp-sS-bpw aIƒ ]-fl-P (57). ktlm-Z-c-߃: ]-flm-hXn, ]-fl-cm-P≥, kp-tc{μ≥, kp-ln-X.

lw-k

D-½À-

B-an-\-

sh-´-Øq¿: a-Æm¿-a-e ]o-Sn-I-]-Sn-bn¬ Ip-dp-]Øv lw-k (68). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: l-\o-^, A-ko-kv, D-Ω¿, A-jv-d^v, ju-°-Ø-en, \nkm¿, ^n-tdm-kv, _m_p.

F-S-h-Æ: Ip-∂pw-]p-dw tIm-´m-e am-´p-Ω¬ DΩ¿ (78). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Im-eq-‚-I-Øv a-dnbp-Ω. a-°ƒ: A-l-ΩZvIp-´n, A-_v-Zp¬ Peo¬, P-ao-e,- kp-lv-dm_n,- sse-em-_n. a-cp-a°ƒ: sN-d-°¬ D-Æo≥Ip-´n, lw-k,- Ip-™n-apl-Ω-Zv, J-Zo-P.

sIm-bn-em-≠n: F-Ωw-]d-ºv kn.]n.Fw tX-°pwtXm-´w ap≥ {_m-©v sk{I-´-dn-bpw I¿-j-I kwLw {]-h¿-Ø-I-\pw tImfn-°¬ td-j≥-tjm-∏v DS-a-bpambn-cp-∂ ]p-Xntbm-´n¬ tNm-bn-°p-´n (74). `m-cy: Xn-cp-am-e. a°ƒ: X-¶-a-Wn, kp-tc-jvIp-am¿ (]q-\q¿ td-j≥tjm-∏v). a-cp-a-°ƒ: l-cnZm-k≥, kp-Pn-X. k-tlmZ-c-߃: Nn-cp-X-°p-´n, Ieym-Wn, b-tim-Z, N-¥p°p-´n, tKm-]m-e≥, Ir-jvW≥-Ip-´n, e-£v-an, ]-tcX-cm-b tIm-c-∏≥, am-WnIyw.

tX-™n-∏-ew: tN-te{º F-f-∂p-Ω-en-se FS-∏p-c-°m-´v ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy I-Zok-°p-´n (97). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn, A-_q-_-°¿, -D-Ωm-Øn°p-´n, _o-hm-Ø-°p-´n, B-bn-i tamƒ, \-_ok. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i _o-hn, B-bn-i-°p-´n, IΩp-Ip-´n lm-Pn I-S-°m´p-∏m-d, _o-cm≥-Ip-´n lm-Pn \o-tcm¬-∏-ew, Jm-Z¿ ap-kv-en-bm¿ s]cp-ap-Jw, ]-tc-X-cm-b F ]n ap-l-Ω-Zv h-S-°p-ºmSv, C-∏n-®p-´n lm-Pn ]pXp-t°m-Sv.

cm-a-]p-cw: I-°m-´n¬ apl-Ω-Zv lm-Pn (78). `m-cy: sXm-´n-bn¬ a-dn-bp-Ω. a°ƒ: kp-sse-J, lw-k ({Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ AwKw, ]p-g-°m-´n-cn), G¥o≥-Ip-´n, kp-ss_¿, \u-jm-Zv, P-ao-e, ssd-lm\-Øv, k-eo-\, A-–p¬ d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-–p ap-Xo-c-sØm-Sn Xn-cq¿°m-Sv, I-cn-º-\-°¬ lao-Zv a-¶-S, ap-kv-X-^ In-fnb-a-Æn¬ ]-S-∏-d-ºv, ]-cnbm-c-Øv ap-l-Ω-Z-en ]mXn-c-a-Æ, I-°-´n¬ kpss_-Z ]m-ßv (]p-g-°m-´ncn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v), dw-e, jm-\n_, dp-_o-\. tNm-tdm-Uv: A-º-eØn¬ _m-e-Ir-jv-W≥ (52) `m-cy: tZ-hn. a-I≥: Zn-]n-em¬.

tIm-´-bv-°p-]p-dw: thß-Ø-S-Øn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kv tPm-k^n-s‚ (-Hu-tk-∏-®≥) a-I≥ tXm-a-kv (-X-¶®≥-˛54) . kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 10\v tIm-´-bv-°p-]p-dw sk‚ v am-Xyq-kv ]-≈nbn¬. `m-cy: tam-fn X-ø¶-cn ]m-e-∏-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: {InÃn tXm-a-kv (\-gv-kv, sk-h≥ ln¬-kv tlmkv-]n-‰¬, hn-im-J-]-´Ww), {In-tÃm- tXm-a-kv (hn-Zym¿-Yn, sF-.Sn-.sF G-‰p-am-\q¿). k-tlm-Z-c߃: tPm-kv th-ß-ØSw (Zo-]n-I, _mw-K-fq¿), tPm-bn (an-Um-kv G-‰pam-\q¿), tPm¨-k¨ th-ß-Ø-Sw (_yq-tdm No-^v, Zo-]n-I, C-Sp-°n), an-\n tPm-tam-≥ F-≈pw]p-d-Øv (am-™q¿) .

`m-kv-I-c³

A-l-½-Zv- -

B-b-t©-cn: a-®-e-Øv `mkv-I-c≥ (68) `m-cy: cm-[Ω a-°ƒ: hr-μ, hn-Zy, acp-a-°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿.

Du-c-Iw: Du-c-Iw ]q-fm∏o-kv h-´-∏-d-ºn¬ A-lΩ-Zv (75). `m-cy: ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a.

^m-Xzn-a t]-cm-{º: Im-b-Æ_km-dn-se Im-™n-c-ap≈-]-d-ºn¬ t]m-°¿lm-Pn-bp-sS `m-cy ^mXzn-a (67). a-°ƒ: kpss_-Z, ]-tc-X-cm-b Ip™n-sam-bv-Xn, A-bn-i_n. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√°p-´n lm-Pn, _o-cm≥Ip-´n, ko-\.

c-Rv-Pn-¯v F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw ]pc-ap-t≠-°m-Sv F-cn-™n°¬ h-f-∏n¬ c-hn-bpsS a-I≥ c-Rv-Pn-Øv (15). am-Xm-hv: im-¥. ktlm-Z-c-߃: im-en-\n, hn-jv-Wp. Ip-a-c-\-√q¿ Kh. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ Hº-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p.

s]m-∂m-\n: h-f-hn-se ]-S-t∏-Xn¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS `m-cy B-an\ (65). a-°ƒ: _-jo¿, d-^o-Jv (C-cp-h-cpw Zp_bv), d-km-°v, i_o¿ (J-Ø¿), d-jo-Z, jn-an-P. a-cp-a-°ƒ: kn Fw apl-Ω-Zv-Ip-´n s]m-∂m\n, \-Pv-a¬ ]-≈n-°¬ _-km¿, apw-Xm-kv, ^fn¬ ]-c-∏-\-ßm-Sn, indn≥-j-lm-\. k-tlm-Z-c-߃: _m-h (Iu¨-kn-e¿ s]m∂m-\n), Ip-™p-tam≥, d-low (ku-Zn), dp-Jnb, P-ao-e.

_m-e³ \m-bÀtX-™n-∏e - w: I-S° - m-´p]m-d sNmΔ-bn¬ inht£-{X-Øn\p kao]w c-hn \n-hm-kn¬ _m-e≥ \m-b¿ (70). dn-´. F-Ivk - v an-en-´d - n. `m-cy: Pm-\I - n-. a-°ƒ: kp-Zo-jv, kva - n-X, A-\o-jv. a-cp-a° - ƒ: kt¥m-jv (_n.F-kv.F^v), B-i.

ap-l-½-Zv A-co-°m-Sv: I-f-Øn-f¶¬ ap-l-Ω-Zv (85˛-_mw•q¿ cm-Pm-hv). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, adn-bw-_n. a-cp-a-°ƒ: l ≥-tIm-b (A-_q-Z_n), ko-\-Øv (_mw•q¿).

Xm-bn-½ sX-∂-e: X-d-bn¬ ]-tcX-\m-b Nm-tX-cn ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy Ip-∂-Ønbn¬ Xm-bn-Ω (106). a°ƒ: _o-cm≥, sam-bvXo≥, aq-k, ]m-Øp-Ωp, J-Zo-P, C-Æo-ap, B-®p. acp-a-°ƒ: cm-bn≥ sh-∂nbq¿, A-_p aq-∂n-bq¿, Ip-™m-e≥-Ip-´n sIm-Sn™n, Ip-™o-cyw, B-bni, \-_o-k, JZo-P.

Aw-_p-Pm-£³ \-¼ymÀ s]-c-f-t»-cn: s]-c-f-t»cn tI-tfm-Øv ho-´n¬ IS-em am-Wn-t°m-Øv Aw-_p-Pm-£≥ \ºym¿ (77). `m-cy: sI X¶-a-Wn. a-°ƒ: \-μ-Ipam¿ (Kƒ-^v), \n-jm-¥v. \n-j. a-°ƒ: Im-©-\, Pn-Pn-j, c-ta-i≥ (tI-cf t]m-en-kv).

_m-e-Ir-jv-W³

F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn s{S-bn-\n-Sn-¨p a-cn-¨ \n-e-bn _o-cm³-Ip-«n-

h-kp-a-Xn

Ip-ªn-¸m-¯p l-Öp-½

Ir-j-vW³-

sam-bv-Xp-®n- -

A-kbv³

sX-∂e - : Xp-d° - ¬ sX-∂e X-db - n¬ Nm-tØ-cn _o-cm≥Ip-´n (62). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ^n-tdm-kv, A-\k - v (]n.Un.]n. Xn-cq-cß - m-Sn afi-ew J-Pm-©n). dn-bm-kv, P-lv^ - ¿, k-°o¿, d-kn-b. acp-a° - ƒ: ap-lΩ - Z- e - n sIm-Sn™n, A-kva - m-_n, D-ss\-kØv, lm-Pd - , ap-_i - n-d. ktlm-Zc - ß - ƒ: a-Ωp-Zp, lw-k, sam-bvX - o≥, am-bn≥, A-–p.

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ sIm-fm-bv-Xm-gw ]-tc-X-\mb am-°-W-tßm-´v tKm-hnμ-s‚ `m-cy h-kp-a-Xn (73). a-°ƒ: t_-_n, c-ho-{μ≥, A-P-b≥, Xm-c, {]n-b, joP, Pn-j, A-`n-em-jv. a-cp-a°ƒ: l-cn-Zm-k≥, _m_p, Zn-t\-i≥, th-Wp, kp-\n-X, an-\n, hn-\o-X, ]tc-X-\m-b _m-e≥. k-©b-\w hym-gmgvN.

Xr-{]-tßm-Sv: sN-dn-b-]-d∏q¿ C-„n-I∏m-e-°¬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy Ip-™n-∏mØp l-÷p-Ω (84). a°ƒ: A-–p¬ Jm-Z¿, A–p¬ d-km-°v, l- ≥, lp- ≥, ]-tc-X-\m-b Ip™n-hm-h. a-cp-a-°ƒ: kn sI _m-∏p Ip-cn-°ƒ cmßm-´p¿, Fw sI tIm-bmap sh-´n-®n-d sN-eq¿.

sIm-f-Øq¿: ]-Sn-™msd-°p-f-ºv am-Wn-bm-SØn¬ Ir-jv-W≥ (Ip™p-Æn˛-87). `m-cy: ]-tcX-bm-b Im-fn. a-°ƒ: N¥p, A-ø-∏≥, cm-a-N{μ≥, in-h-Zm-k≥, jmPn, ]-tc-X-\m-b tKm-hnμ≥. a-cp-a-°ƒ: cm-[, Cμn-c, c-Xn, {io-I-e, C-μnc, jn-Pn.

s]-cp-º-S-∏v: ]m-e-s∏-´n Ip-≠p-®n-d ]m-e-Øn-\p k-ao-]w ]-øm-°¬ ]Wn-°ho-´n¬ sam-bv-XpÆn (67). `m-cy: ]-tc-X-bm-b AΩm-\q¿ B-bn-im-_n. a°ƒ: a-Po-Zv, kp-lv-d. acp-a-°ƒ: k-°o-\, d-Po_v. k-tlm-Z-cn: Ip-™ntamƒ.

ap-°w: sh-Æ-t°m-Sv IÆn-s∏m-bn¬ A-kbv≥ (69). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: ^m-Xzn-a, J-Zo-P, P-ao-e, d-kn-b, kn-±o-Jv, kw-jn-X, P-kve. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en (A[ym-]-I≥, ]m-e-°p-‰n kv-Iqƒ), A-_q-_-°¿, B-jn-Jv (tI-c-f t]m-enkv), P-kv-\, \u-jm-Zv (J-Ø¿).

]n-W-dm-bn: Im-k¿-tIm-Uv F¬._n.F-kn-se H∂mw-h¿-j kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Ynsb s{S-bn-\n-Sn-®p a-cn-® \n-ebn¬ Is≠Øn. ]n-W-dmbn ]m-d-{]w t]m-kv-‰v Hm^n-kn-\-p k-ao-]w A-\Lm \n-hm-kn¬ A-izn≥ l-co-{μ≥ (18) B-Wv a-cn®-Xv. I-Æq¿ Nm-e-°p-∂n\v k-ao-]w C-∂-se sshIo-´v 3.30Hm-sS-bm-Wp kw`-hw. s{]m-P-Iv‰v X-øm-dm-°p-∂-Xn-\m-bn kp-lr-Øns‚ ho-´n-se-Øn a-S-ß-sh tIm-b-º-Øq¿ ]m-k©¿ s{S-bn-≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]-c-f-t»-cn l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym]-I≥ l-co-{μ-_m-_p-hn-s‚-bpw sF-h¿-Ip-fw bp.]n. kv-Iqƒ A-[ym-]n-I {]o-X-bp-sS-bpw a-I-\mWv. k-tlm-Z-cn: A-Rv-Pp l-co-{μ≥ (π-kvSp hn-Zym¿Yn-\n, s]-c-f-t»-cn F-®v.F-kv.F-kv). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ]-øm-º-ew -iv-a-im-\-Øn¬.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn kp-\nÂ-Ip-aÀ-

I-p-ªm-bn-i-

A-_v-ZpÀ-d-lv-am³

tIm-cp-

ss]-XÂ

sam-bv-Xo³-

s]m-∂m-\n: I-S-h-\m-Sv ]-Sp-∂-h-f-∏n¬ A-∏pÆn-bp-sS a-I≥ kp-\n¬Ip-am¿ (41). am-Xm-hv: eoe. `m-cy: kn-‘p. a°ƒ: A-Yp¬-Ir-jv-W, A-\m-an-I.

Iq-´n-e-ßm-Sn: sam-´-Ω¬ ]-tc-X-\m-b ]m-te≥-]-Snb≥ s\-Spw-Ip-f-Øn¬ Ip-™m-ep-hn-s‚ a-Iƒ Ip-™m-bn-i (60). a-I≥: ap-l-Ω-Zv jm-^n. a-cp-aIƒ: \u-d-Øv.

hm-°m-eq¿: Ip-∂p-Ω¬ ]q-h-Øn A-_v-Zp¿-d-lvam≥ (75). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: A-jv-d-^v, k-eow, J-ZoP, B-an-\, kp-ss_-Z, k-ao-d.

I¬-∏I-t©-cn: I√n-ß-¬ X-Æo¿-Nm¬ s\-Sp-sXm-Sn tIm-cp (80). `m-cy: ]-tc-X-bmb \m-cm-b-Wn. a°ƒ: im-¥, kp-temN-\.

a-ø-∂q¿: ao-Ø-se I-kvXq-cn ss]-X¬ (85) `mcy: e-£-an. a-°ƒ: I-Æ≥, tkma≥, th-Wp, _m-_p, {]Im-i≥, cm-Pn, jo-e,- A\n-X.

th-ß-c: I-t√-‰n-∏-d-ºv Im-d-f-I-Øv sam-bvXo≥ (80). `m-cy: I-Znbm-ap. a-°ƒ: k-^n-b, A-–p-d-km-Jv, jmlp¬ l-ao-Zv, kn-dm-Pp±o≥.

tIm-b-¼-¯q-cn-Â hm-l-\m]-ISw; Fw._n.F. hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨pIp-a-fn-: tIm-b-º-Øq-cn-¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v Ip-a-fn kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. Ip-a-fn- tdm-km∏q-°-≠w- P-\n-^¿- a≥-kn-en¬ ]n P-am-en-s‚ a-I≥- jm-ln-XvA-l-Ω-Zv (22) B-Wv- a-cn-®-Xv.Rm-b-dm-gv-N ssh-Io´v- F-´p-aWn-tbm-sS tIm-b-º-Øq¿ A-h\m-in-tdm-Unem-bn-cp∂p A]ISw.- tIm-b-º-Øq-¿ ]n.Fkv.Pn B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿-j- Fw._n-.F. hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. jm-ln-Øv- k-©-cn-® ss_°n-\p ]n-∂n¬ A-Pv-Rm-X-hml-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. kw`-hÿ-e-ØpXs∂ acWw

kw`-hn-®p. tIm-b-º-Øq¿- k¿°m-¿- B-ip-]-{Xn-bnseØn® arX-tZlw C-∂-se cm-hn-sebm-Wv Xn-cn-®-dn-™Xv. A]ISÿ-e-Øp \n-∂p- e-`n-® samss_¬- t^m-Wnse \º-dn¬

hnfn-®mWv Bsf Xn-cn-®-dn-™Xv.- kw-`-h-a-dn-™ D-S≥ Ip-a-fnbn¬- \n-∂pw- _-‘p-°ƒ- tImb-º-Øq¿-°v- Xn-cn-®p. tIm-bº-Øq¿- k¿-°m-¿- B-ip-]-{Xnbn¬- t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v- tijw C∂se- ssh-Io´v- B-tdmsS- ar-X-tZ-l-hp-am-bn- _-‘p°ƒ- Ip-a-fn-bn-te-°v- ]p-d-s∏-´p.Xn-¶m-gv-N cm-{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw -C-∂v 10.30\v Ip-a-fnjw-kp¬- C-kvemw- P-am-A-ØvJ-_¿-ÿm-\n¬- J-_-d-S-°pw.am-Xm-hv-: _-_n-X.- G-I-ktlm-Z-cn:- P-\n-^¿.- A-Sp-ØnsS-bm-Wv jm-ln-Øv- ho-´n-seØn tIm-b-º-Øq-cn-te-°v a-Sßn-b-Xv.

a-´-∂q¿: hn-Zym¿-Yn-\n-sb ho-´n-\-I-Øv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-°-c-°¬ ap-Xp-t°m-sØ he-n-bh-f-∏n¬ ]-tc-X-\m-b ]-hn-{X-s‚ a-Iƒ Io¿-Ø\(19)bm-Wv a-cn-®-Xv. ho-Sn-\p ap-Iƒ\n-e-bn-em-Wv arX-tZ-lw I-m-W-s∏-´-Xv. a-´-∂q-¿ tIm-f-Pn¬ aq-∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. ho-´p-Im¿ Ip-Spw-_-{io tbm-K-Øn-\v t]m-bn Xn-cns®-Øn-b-t∏mgmWv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. bp-h-Xn [-cn-® B-`-c-W-߃ A-gn-®p-am-‰n-b \n-e-bnem-Wv. am-Xm-hv: k-c-k. k-tlm-Z-cn: do-fl. N-°-c°¬ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn.

Hm-t«m-bpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-f-Øq¿ sh-ßm-´v Hm-t´mdn£-bpw temdn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v Hm-t´m ss{Uh¿ a-cn-®p. bm-{Xn-I-cm-b c-≠pt]¿-°v ]-cn-°v. sIm-f-Øq¿ Ipdp-∏-Øm¬ kz-tZ-in- s\-√n-t»cn sam-bv-Xo≥ F-∂ A-fn-b≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sIm-f-Øq¿ tX-ßm-]-d-ºn¬ th-em-bp-[≥ (48), a-Iƒ ssh-jv-W-hn (17) F∂n-h-sc s]-cn-¥¬-a-Æ A¬in-^m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v sIm-f-Øq¿-˛-h-fm-t©-cn dq-´n¬ sh-ßm-Sv h-®m-Wv A-]-I-Sw. aqh-scbpw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw sam-bv-Xo≥ a-cn®p. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-

ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \S-Ønb aønØv sIm-f-Øq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_°¿. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Ceym-kv, A-kvew, P-ko-\, AwP-X, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \nkm¿ (ku-Zn), A-ko-kv.

Nm-cpw-aq-Sv: ss_-°v N-c-°p-tem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-®v c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-cn-®p. \q-d-\m-Sv F-c-a-°p-gn Irjv-Wm-©-en-bn¬ Xp-f-ko-[-c-s‚ a-I≥ A-`n-Pn-Øv (19), Xm-a-c-°p-fw I-Æ\mw-Ip-gn tIm-´-h-b-en¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ hn-jv-Wp (20) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. sI.]n. tdmUn¬ Nm-cpw-aq-Sv P-Mv-j-\v ]-Sn-™m-dp-h-iw C-∂-se D-®-bv-°v 12.50\m-bn-cp-∂p A]-ISw. Nm-cpw-aq-´n-se kz-Imcy tIm-f-Pn-¬ Iw-]yq-´¿ A-`n-Pn-Øv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b C-h¿ ss_°n¬ I-cn-ap-f-bv-°se s]-t{Smƒ ]-ºn¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-c-sh- Imbw-Ip-f-Øv kn-a‚n-d-°n X-an-gv-\m-´n-te-°v Xn-cn®pt]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ tem-dn-°p]n∂n-enSn°pI-bm-bn-cp-∂p. \n-b{¥-Ww-hn-´ ss_-°n¬ \n-∂v Ccp-hcpw tem-dn-°- hn-jv-Wp Sn-bn-te-°v sXdn-®p-ho-Wp. A-`n-Pn-Øn-s‚ tZlØv tem-dn- I-b-dn-bn-d-ßn-. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ hnZym¿-Yn-I-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-°m≥ {i-an-s®¶n-epw A-`n-Pn-Øn-s‚ ÿn-Xn Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ I-gn-™n-√. ]n-∂o-Sv 15 an-\n-t‰m-fw I-gn-s™-Øn-b Bw-_p-e≥-kn-em-Wv C-h-sc h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-®-Xv. ssh-Io-t´m-sS C-cp-h-cpw acn-®p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v A-c-a-Wn-°q-tdm-fw KXm-K-Xw X-S- -s∏-´p. hn-jvW - p-hn-s‚ kw-kvI - m-cw C-∂v t]m-kv‰ - vt- am¿-´Øn-\v ti-jw ho-´p-hf - ∏ - n¬ \-SØ - pw. A-`n-Pn-Øn-s‚ ]n-Xm-hv hn-tZ-i-Øm-b-Xn-\m¬ kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv \-SØ - p-sa-∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. A-`n-Pn-Øn-s‚ am-Xm-hv: P-e-P, k-tlm-Z-cn: Ir-jv-Wm-Rv-P-en. hn-jvWp-hn-s‚ am-Xm-hv: kp-io-e. k-tlm-Zc - n: ho-W.

I-an-Xm-¡Ä Xq-§n-a-cn-¨- \n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: _-‘p°-fm-b I-an-Xm-°-sf hoSn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. iq-c\m-Sv h-S-°v ]m-bn-°p-fØv h-S-°-Xn¬ ho-´n¬ Zmtam-Z-c≥˛h-k-¥ Z-º-XnI-fp-sS a-I≥ A-\q-]v (23), C-bm-fp-sS _-‘p-hpw imkv-Xmw-tIm-´ `-c-Wn-°m-hv I-√p-Xp-≠n¬ ho-´n¬ kp- A-\q-]v tc-jn-s‚-bpw iq-c-\m-Sv sX-°v {Km-a∏-©m-b-Øv Aw-Kam-b Ko-Xm-Ip-am-cnbpsS-bpw a-Iƒ A-RvPen(17)sb-bp-am-Wv Xq-ßna-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. A-RvP-en-bp-sS ho-´n-se In-S-∏p-ap-dn-b-n¬ C-∂-se cm-hn-se 11.30 Hm-sS-bm-Wv arX-tZ-l-߃ I≠Xv. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v A-RvP-en t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: {]-W-b-Øn-em-bn-cp-∂ C-cph-cpw B-dp-am-kw-ap-ºv ho-Sp-hn-´v t]m-bn-cp-∂p. ho-´pIm¿ A-\p-\-bn-∏n-®v XncnsI sIm≠p-h-∂p. C-cp-ho´p-Im-cpw kw-km-c-n-®v s]¨-Ip-´n {]m-b-]q¿-Øn-bmgp-tºmƒ hn-hm-lw \-S-Øn-s°m-Sp-°m-sa-∂v kΩXn-®n-cn-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-∂-se ho-´p-Im¿ ]p-d-Øp-t]m-b-k-a-bw Cc-phcpw Xq-ßn-bXv. ]p-∂-aq-Sv B¿.F-®v.F- n-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn\n-bm-bncp∂p A-RvP-en. k-tlm-Z-c-≥: A-c-hn-μv. Iw-]yq-´¿ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n \n¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p- A-\q-]v. k-tlm-Z-c≥: A-\o-jv.

]-«m-gn ]-S-¡-im-e A-]-I-Sw: DS-a-bpsS `mcybpw a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw (sIm-√w): ]-´mgn tIm-Sn-bm-´p-Ip-∂n¬ ]-S-° \n¿-am-Wim-e s]m-´n-sØ-dn-®p≠m-b A-]-I-S-Øn¬ DS-abpsS `mcybpw a-cn-®p. ]-S-°im-ebp-S-a A-P-b-Ip-am-dn-s‚ `m-cy ssj-e-P(52)bm-Wv a-cn-®Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ C-∂-se sshIo-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv a-cWw. ]cn-t°-‰ a-‰v \m-ep-t]-cp-sS-bpw \n-e am-‰-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bmWv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v X-angv-\m-Sv km-Øq¿ Xm-eq-°n¬ hncp-Xp-\-K-dn¬ A-®m-Zp-ssc-bpsS a-I≥ ]-c-a-in-hw (34) Rm-bdm-gv-N a-c-n-®ncp-∂p. Kp-cp-X-c-am-

bn ]-cn-t°-‰ X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-I-fm-b No-\-c-i≥ (30), s]m∂pkzm-an (47), s]-cn-b-kzm-an (49), a-Wn-cm-Pv (23) F-∂n-h-cmWv Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv.

]p-Xp-h¿-j-hpw D¬-k-h-Ime-hpw {]-am-Wn-®v Rm-b-dm-gv-Nbpw ]-S-°\n¿-am-Ww \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. sXm-gn-em-fn-Isf B-lm-cw I-gn-°m≥ c-≠p-Xh-W hn-fn-®n-´pw Im-Wm-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssj-e-P Xn-c°ns®∂-t∏m-gm-bn-cp-∂p A-]I-Sw kw-`-hn-®-Xv. Ip-∂n≥N-cn-hn-se d-_¿tXm-´-Øn-em-Wv ]-S-°im-e {]h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\m¬ c£m{]- h ¿- Ø - \ - Ø n- e p- ≠ m- b Im-e-Xm-a-k-am-Wv a-c-Im-c-Wam-b-Xv. kw`hw kw_-‘n®v sIm-√w B¿.Un.-H. At\zjWw \S-Øpw.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

Aen-¡pªv

A-P-b-Ip-amÀ

kp-a-Xn

tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å

sh-™m-d-aqSv: D-Zn-aq-Sv sIm-®p-Ip-∂n¬ ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-en-°p-™v (85). `mcy: \-ko-am _ohn. a°ƒ: k-enw, \-ko-d, A-jv-d^v, H-ko-e, k°o¿, \n-kmw. a-cp-a°ƒ: jm-an-e, kenw, km-_n-Z, A-em-hp±o≥, \n-k, l-enw.

I-S-bv-°¬: sIm-√-I AP-b `-h-\-Øn¬ A-P-bIp-am¿(57). `m-cy: Kw-K. a°ƒ: hn-jv-Wp, B-c-Xn.

N-h-d: ta-\m-º-≈n sXßpw hn-f-bn¬ ]-tc-X\m-b Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy kp-a-Xn(78). a-°ƒ: hnem-kn-\n, D-j, iym-a-f, Nm-¿-Ωn-f, t_-_n, {]-Zo]v. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, c-ho-{μ≥, t_-_n Ipam¿.

]m-cn-∏-≈n: In-g-°-t\-e A-ºq-cn ]-flhn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b tI-ih-]n-≈-bp-sS a-I≥ ]n sI tKm-]n-\m-Y≥-]n-≈ (70). `m-cy: kp-Ip-am-cn-bΩ. a-°ƒ: c-iv-an, cmlp¬. a-cp-a-I≥: K-tWiv.

{]n-b sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: B-°p-fw Xp-dp-hn-°¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥ho´n¬ Ir-jv-W≥ Ip-´nbp-sSbpw h-k-¥-bpsSbpw a-Iƒ {]n-b (28). k-tlm-Zc≥: c-Xojv.

t{K-kn tXm-a-kv sIm-√w: I-ap-Ipw-tN-cn ]p-Xp-t»-cn- ta-∏p-d-Øv ho-´n¬ Nm-t°m eq-t°mkn-s‚ `m-cy t{K-kn tXma-kv(63). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®°v 12\v F-en-°m-´q¿ sk‚ v. tPm-k-^v a-e-¶-c I-tØm-en-°m ]-≈nskan-tØcnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km-≠¿, sF-k-Iv Nm-t°m, tdm_n, dn-\n. a-cp-a-°ƒ: ssj-_n, kÆn, A-e-Iv-km-≠¿.

tXma-kv sa-Un-°¬-tIm-fPv: s]m-XpP-\w se-bv\n¬ sa-dn-sU bn¬ Fw tXma-kv (69). `mcy: sl-dnkv.

Ip-ªn-cm-a³ C-cn-´n: ]-b-t©-cn-bnse A-d-°¬ Ip-™-n-cma≥ (80).

im´-½

hn-Pb-½

In-fn-am-\q¿: a-fi-]-°p∂v N-cphn-f ]p-Ø≥ ho´n¬ im-¥-Ω (72). a°ƒ: jo-em-Ip-amcn, jmPn. a-cp-a°ƒ: cm-a-`{Z≥, [-\pP.

I√-ºew: h-©n-bq¿ sX-t°-hn-fmI-Øp ho´n¬ ]-tc-X\m-b X-¶∏≥-]n-≈-bp-sS `m-cy hnP-b-Ω (82). a°ƒ: i-in[-c≥-]n-≈, Ir-jv-W≥Ip-´n \mb¿, hn-P-b≥ \mb¿, ]-fl-Ip-amcn (Infn-am-\q¿ tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw), t{]-a-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥ \mb¿, ]-tc-X\mb in-h-Zm-k≥ \mb¿, {]-k-∂-Ip-amcn, P-b, im¥-Ip-am-cn.

sam-bv-Xo³

]-ø-∂q¿: I-t√-cn-∏-d-ºv Im-c-f-I-Øv sam-bv-Xo≥ (80). `m-cy: I-Zn-bmΩp. aD-kv-am³ °ƒ: k-^n-b, A-–p¬ A-©p-Ip-∂v: ]-Ømwd-km-Jv, jm-lp¬ l-aossa¬ a-∂m-kn¬ F Zv, kn-dm-Pp-±n≥. a-cp-asI D-kv-am≥ (70). `m-cy: °ƒ: kp-ss_-Z, dw-e, Ip-™m-an. a-°ƒ: \-_o- \-Pv-\, A-–p¬ Jm-Z¿. k. ap-l-Ω-Zv A-en, ap-lΩ-Zv d-^o-Jv, iw-kp-∂oa-½p-«nk. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-Xam-\-¥-hm-Sn-: ]-≈n^, k-Pv-\, d-lv-a-Øv, A- °¬- Im-c-°p-\n- I-t°mS≥ a-Ωp-´n- (62).–p¬- k-emw.

tZ-h-ky sh-≈-ap-≠: ssa-etΩ¬ tZ-h-ky (84). a°ƒ: X-¶-®≥, h-¬k, s_-∂n, hn≥-sk‚ v.

31 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

Sn-¸À tem-dn-bp-sS ¹m-äv-t^mw X-e-bnÂho-Wv ss{U-hÀ a-cn-¨p A-tim-Iv Ip-amÀ

aqk

Ip-≠-d: Xr-∏n-e-gn-Iw X®-cp-hn-fm-Iw ho-´n¬ Atim-Iv Ip-am¿ (_m-_p˛52). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-Iƒ: ]m¿Δ-Xn. -

I√-d: a-W-t°m-Sv X-SØ-cnI-Øv ho´n¬ aq-k (59). ]m-tßm-Sv Sm-Iv-kn Ãm‚n-se ss{U-h-dmWv. `mcy: ko-\-Øv-_ohn. aIƒ: B-an-\.

tXma-kv sk-_m-Ìy³

D-cp-h-®m¬: tIm-hq-cnse I-Wn-b-Øv \m-cm-bW≥ (86). `m-cy: I-eymWn. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, cm-Po-h≥, c-a-Wn, hm-k-¥n, e-X.

I-Sp-ß√q¿: I-tSm-∏n-≈n s\-bv-t»-cn ho-´n¬ tXmakv sk-_m-Ãy≥(82). `mcy: ]-tc-Xbm-b eqkn. a°ƒ: dm-t^¬, kÆn, tk-hy¿, {^m≥-knkv, tdm-knen, Pm≥kn.

hn-P-b-Ip-amÀ Ip-dn-®n-e-t°m-Sv: tImaØv ho-´n¬ ]-fl-\m-`-]n≈-bp-sS aI≥ hn-P-b-Ipam¿(48). `mcy: an\n.

\m-cm-b-W³

]-ß-\m-`-¡p-dp-¸v ]p-d-ta-cn: ]p-d-ta-cn-bnse tlm-´¬ hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ aT-Øn¬ Ip\n-bn¬ ]-fl-\m-`-°p-dp∏v (66).

]m-em: Sn-∏¿ tem-dn-bp-sS Db¿-Øn \n¿-Øn-bn-cp-∂ πm‰v-t^mw X-e-bn¬ ho-Wv ss{U-h¿ a-cn-®p. ]q-h-c-Wn C-S-tbm-Sn-bn¬ B-‚-Wn-bpsS a-I≥ tUm-Pn-(35) B-Wv a-cn-®X - v. C-∂s - e cm-hn-se Hm-´w t]m-hp-∂X - n-\m-bn tem-dn ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]I - S- w D-≠m-bX - v. D-S≥-Xs - ∂ ]m-em- P-\d - ¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: A-ºn-fn, ]q-hc - W - n ]p-∂Ø - m-\Ø - v Ip-Spw-_mKw. a-°ƒ: en-tbm¨, a-cn-b. am-Xm-hv A-®m-Ω.

I-bÀ- I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n-se Po-h-\-¡m-c³ Xq-§n-a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: I-b¿ -I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\-Øn-se Po-h\-°m-c≥ I-º-\n-h-f-∏n¬ Xq-ßn-a-cn-®p. ]-≈n-∏p-dw ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv Xn-cp-\-√q¿ X-t´-g-Øv shfn kp-`-K-s‚ a-I≥ {io-Pn-Øv (27) B-Wv a-cn-®-Xv. tN¿-Ø-e i-‡o-iz-cw I-h-e-bn-ep-≈ kz-Im-cy I-b¿ I-b-‰p-a-Xn-ÿm-]-\-Øn-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p {io-Pn-Øv. C-∂-se D-®-bv-°p c-≠p-a-Wntbm-sS tPm-en-I-gn-™v C-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sv I-º-\n-h-f-∏n¬ Xq-ßn- a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°mip-]-{X-n-bn¬. C-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-°pw.

ku-Zn A-td-_y-bn a-cn-¨bmfpsS ar-X-tZ-lw C-¶v \m-«n-se-¯n-¡pw

Aw-_p-Pm-£n-b-½ Ip-≠-d: sXm-Sn-bn¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥-]n-≈-bp-sS `m-cy Aw-_p-Pm-£n-b-Ω (83). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: i-in-[-c≥]n-≈, cm-P≥-]n-≈, cm[m-Ir-jv-W-]n-≈. a-cp-a°ƒ: hn-P-b-Ω, D-jm-tZhn, A-Pn-X-Ip-am-cn. -

Ir-] A-RvPp Cu¸³ Xn-cph√: th-߬ sNdpI-≠w ]-d-ºn¬ Cu∏≥ kn Ip-cy-s‚ aIƒ Ir-] A-RvPp Cu-∏≥ (21) lq-Ã-Wn¬ \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Im-cw ]n∂oSv. k-tlm-Z-c≥: s{]bvkv Cu-∏≥ Ip-cy≥.

iin-[-c³ \mbÀ

kp-a-Xn

BÂ-_À-«v tPm-k-^v

C-c-aym-hv

hn-P-b³

Hm-a-\

sh-™m-d-aqSv: h-tø-‰v l-cn-{io-bn¬ i-in-[-c≥ \m-b¿ (67). `mcy: ]-flIp-amcn. a°ƒ: hn-t\mZv, hn-\oXv. a-cp-aIƒ: k-Pn\n.

]m-em: ap-°p-‰n-bn¬ cmP-∏-s‚ `m-cy kp-a-Xn (72). ]n-g-Iv sIm-Sq¿ IpSpw-_mw-K-am-Wv. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H-cp a-Wn-°v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ-: kp-Ip-am-c≥ ({]kn-U‚ v-˛-F-kv.-F≥.-Un.]n. tbm-Kw ]n-g-Iv im-J), Hm-a-\, jm-Pn, k-Pn, kn\n. a-cp-a-°ƒ: cm-Pn, tkm-a≥, Pn-Pn, hn-P-b≥, ]-tc-X-\m-b cm-Po-hv.

]m-f-bw: ]q-h-Øn-¶¬ B¬-_¿-´v tPm-k-^v (61). kw-kv-Im-cw \m-sf ]m-f-bw sk‚ v ssa°nƒ-kv ]-≈n- skantØcn-bn¬. `m-cy: ta-gvkv . a-°ƒ-: cm-lp¬, A\p. a-cp-a-Iƒ-:- {]n-b Ip-co°m-´v Ip-Spw-_mw-Kw.

I-Sp-Øp-cp-Øn: ]q-gnt°m¬ ap-S° - m-ºp-dw Cc-aym-hv (80). kw-kvI - m-cw C-∂v D-®I - g - n-™v 2.30 \v ]q-gn-t°m¬ sk‚ v t]mƒ-kv tZ-hm-eb - - skantØcnbn¬. `m-cy: G-en°p-´n. a-°ƒ: t{K- n, Beo-kv, tU-hn-Uv (ap≥ ]©m-bØ - w-Kw), tkm-^n. a-cp-a° - ƒ: Nm-t°m, _©-an≥, ao-c, k-t¥m-jv.

I-Sp-Øp-cp-Øn: am-∂m¿ I-tcm-´v C-©n-°m-embn¬ X-¶-®-s‚ a-I≥ sI Sn hn-P-b≥ (37). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v 3 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: jo-P. a-°ƒ: A-`ntj-Iv, B-Zn-Xy≥.

I-cn-∏m-Sw: tZ-h-kzw-I-Shn¬ kp-{_-“-Wy-s‚ `m-cy Hm-a-\ (54). kw-kvIm-cw \-S-Øn.

A-\nÂ-IpamÀ sa-Un-°¬-tIm-fPv: _¿-am tdmUn¬ N-cp-hnfmI-Øv ho-´n¬ F-kv A-\n¬-Ipam¿ (48). `mcy: kn‘p. a°ƒ: A-c-hn-μv, {io-sshjvW.

cm-Po-h³ am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\n-ew]p-Ø≥-ho-´n¬- kn- cmPo-h≥- (44).- `m-cy-: te-J -.- a-°ƒ-: cm-lp¬ cm-Pohv- ,-- - {io-e-£v-an-

tPmk^v a-´m-t©cn: H-S-Øp-]-dºn¬ I-cp-∏m-ew tXm-´p¶¬ ho-´n¬ C _n tPmk-^v(tPm-kn˛70). `mcy: kqkn. a°ƒ: tamfn, cmPn, jm-Pn.

Ip-amc³ aq-hm-‰p-]p-g: Bb-h-\ B-te-°p-Sn-bn¬ Ip-amc≥(84). `mcy: Pm-\-In(\Sp-°-c t]m-°f-Øp IpSpw-_mw-Kw). a°ƒ: ]-tcXbm-b kp-`m-jnWn, hnizw-`c≥, kp-KX≥, kXoi≥, kp-tcjv, ]p-jv]. a-cp-a°ƒ: hn-Pb≥, Kn-cn-P, Pe-P, kpj-a, kn\n, {]-Im-iv.

]u-tem-kv I-cn-bm«n B-e-ßmSv: ]u-tem-kv I-c-n-bm-´n(86). `mcy: tdmk. a-cp-a°ƒ: t__n, tPmbn. a-cp-a°ƒ: ]m∏®≥, ^n-tem-an-\. kwkv-Im-cw cm-hn-se ]-Øn\v B-e-ßm-Sv sk‚ v.taco-kv ]-≈n-bn¬.

tdm-k I-f-a-t»cn: A-¶-am-en In-S-ßq¿ Nn-d-°¬ ]-tcX\m-b hm-dp `m-cy tdmk(90). a°ƒ: tZ-h-kn°p´n, t_-_n , do-\, t]m-fn, ta-cn-°p™v. a-cpa°ƒ: tPm-kv ap-≠≥amWn, tPmWvn am-\mS≥, t_-_n ]p-Ø-\-ßmSn, A¬-t^m≥-k, F¬kn, en√n.

A¨m-½ tIm-X-aw-Kew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d ap-≠-bv°¬ ]-tc-X\m-b h¿°n-bp-sS `m-cy A-®mΩ(92). a°ƒ: A∂-Ω, G-en-bm-Ω, tim-im-Ω, ]u-temkv, Hu-tk^v. acp-a°ƒ: tXm-akv, t__n, h¿-Kokv, t__n, jm‚n, tacn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v ap-´-Øp]m-d sk‚ v.tPm¿-Pv sl-t{_m≥ tlm-td-_v ]-≈n- ska-ntØcnbn¬.

a-s®-®-sbm-gn-¨v B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨ s]¬-Ip-«n a-cn-¨p

]-¥-fw: a-sÆ-Æ-sbm-gn-®p B-fl-l-Xy-°p {i-an-® s]¨-Ip-´n a-cn-®p. ]q-gn-°m-Sv X-h-fw-Ip-fw I-√q-gØn¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h-s‚ a-Iƒ B-Xn-c(19)bmWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ho-´n¬-h-®v a-sÆÆ-sbm-gn-®p Xo-sIm-fp-Øn-b B-Xn-c-bv-°v Kp-cp-X-cam-bn s]m-≈-te-‰n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ÿn-Xn-h-j-fm-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v C-∂-sebm-Wv BXn-c a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. ]-¥-fw F≥.F-kv.F-kv.tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿j kw-kv-Ir-X _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: k-c-kz-Xn-b-Ω. k-tlm-Z-c-߃: cm-lp-¬, cmP.

ss_-¡v tem-dn-bn-en-Sn-¨v c-−p hn-ZymÀ-Yn-IÄ a-cn-¨p

Nm-cpw-aq-Sv: ss_-°v N-c-°p-tem-dn-°p ]n-dIn-en-Sn-®v c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-cn-®p. \q-d-\m-Sv F-c-a-°p-gn Irjv-Wm-©-en-bn¬ Xp-f-ko-[-c-s‚ a-I≥ A-`n-Pn-Øv (19), Xm-a-c-°p-fw I-Æ\mw-Ip-gn tIm-´-h-b-en¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I≥ hn-jv-Wp (20) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. sI.]n. tdmUn¬ Nm-cpw-aq-Sv P-Mv-j-\v ]-Sn-™m-dp-h-iw C-∂-se D-®-bv-°v 12.50\m-bn-cp-∂p A]-ISw. Nm-cpw-aq-´n-se kz-Imcy tIm-f-Pn-se Iw-]yq-´¿ A-`n-Pn-Øv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b C-h¿ ss_°n¬ I-cn-ap-f-bv-°se s]-t{Smƒ ]-ºn¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-c-sh- Imbw-Ip-f-Øv kn-a‚n-d-°n X-an-gv-\m-´n-te-°v Xn-cn®pt]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ tem-dn-°p- ]n∂n-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. \n-b-{¥Ww-hn-´ ss_-°n¬ \n-∂v Ccp-hcpw tem-dn-°-Sn-bn- hn-jv-Wp te-°v sXdn-®p-ho-Wp. A-`n-Pn-Øn-s‚ tZlØv temdn- I-b-dn-bn-d-ßn-. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ hn-Zym¿-YnI-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw ÿn-Xn Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ A-`n-Pn-Øn-s\ sIm≠p-t]m-hm≥ I-gn-™n-√. ]n-∂o-Sv 15 an-\n-‰v I-gns™-Øn-b Bw-_p-e≥-kn-em-Wv C-h-sc h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-®-Xv. ssh-Io-t´m-sS C-cp-h-cpw a-cn-®p. A-]-I-S-sØØp-S¿-∂v A-c-a-Wn°q-tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. hn-jvW - p-hn-s‚ kw-kvI - m-cw C-∂v t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\v ti-jw ho-´p-hf - ∏ - n¬ \-SØ - pw. A-`n-Pn-Øn-s‚ ]n-Xm-hv hn-tZ-iØ - m-bX - n-\m¬ kw-kvI - m-cw ]n-∂o-Sv \-SØ - p-sa-∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p. A-`n-Pn-Øn-s‚ am-Xm-hv: P-eP - , k-tlm-Zc - n: Ir-jvW - m-RvP - e - n. hn-jvWp-hn-s‚ am-Xm-hv: kp-io-e. k-tlm-Zc - n: ho-W.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-en-cp-¶bmÄ a-cn-¨p

kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n tI-i-h³am-ÌÀ \ncym-X-\mbn

tXm-a-kv th-§-¯-SwtIm-´-bv-°p-]p-dw: thß-Ø-S-Øn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kv tPm-k^n-s‚ (-Hu-tk-∏-®≥) a-I≥ tXm-a-kv (-X-¶®≥-˛54) . kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 10\v tIm-´-bv-°p-]p-dw sk‚ v am-Xyq-kv ]-≈nbn¬. `m-cy: tam-fn X-ø¶-cn ]m-e-∏-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: {InÃn tXm-a-kv (\-gv-kv, sk-h≥ ln¬-kv tlmkv-]n-‰¬, hn-im-J-]-´Ww), {In-tÃm- tXm-a-kv (hn-Zym¿-Yn, sF-.Sn-.sF G-‰p-am-\q¿). k-tlm-Z-c߃: tPm-kv th-ß-ØSw (Zo-]n-I, _mw-K-fq¿), tPm-bn (an-Um-kv G-‰pam-\q¿), tPm¨-k¨ th-ß-Ø-Sw (_yq-tdm No-^v, Zo-]n-I, C-Sp-°n), an-\n tPm-tam-≥ F-≈pw]p-d-Øv (am-™q¿) .

cmP-½ ]¥fw: aßmcw \h-cwK-Øn¬ Fw -F≥ tKm]m-e-Ir-jvW- ]n-≈bpsS `mcy Imc-bv°mSv F-kv-.F-®v.hn.F-®v-.Fkv. dn´. F-®v-.Fkv.F. sI F≥ cmPΩ (64). kwkvImcw C∂v cmhnse 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: {iocmPv Pn (kμo-]v), ]tc-X-bmb kvanX IrjvW≥.

jwkp½ d-jo-Zv

I-{Xo-\

A_q-t_-¡À

Be∏pg: Benticn hm¿Uv ]\°¬ _w•mhn¬ ]tcX\mb H F djoZns≥d `mcy jwkpΩ djoZv (58). a°ƒ: lmcnkv djoZv (]\°¬ Km¿-sa‚ vkv, Be∏pg), lm^nkv djoZv (A_qZ_n), l^oZ _jo¿. acpa°ƒ: ^mkne, dko\, hn F _jo¿.

tN¿Øe: XÆo¿ap°w ]©m-bØv 11˛mw hm¿Uv Ipt∂¬ho-´n¬ A_q-t_-°¿ (77). J_-d-S°w \S-Øn. `mcy: s\_o-k. aI≥: _jo¿.

I-Æq¿-kn-‰n: B-bn-°-c]q-h-f-∏v ssa-aq-\m-kn¬ Sn ]n \-Po-_v (47). ]-gw I-®-h-S-°m-c-\m-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: sI ]n Da¿-Ip-´n. am-Xm-hv: a-dnbw. `m-cy: km-ln-d.

tN¿Øe: XÆo¿ap°w ]©m-bØv aq∂mw hm¿Uv sh≈n-bm-Ipfw sImt√-cn-bn¬ ]tc-X\mb aØm-bn-bpsS `mcy I{Xo\ (78). kwkvImcw C∂v 10 \p tIm°-aw-Kew sk‚ v tXmakv ]≈n- skantØcnbn¬. ]tcX acptØm¿h´w agp-h-t©cn IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: Nmt°m-®≥, tPm-bn,- A-∂-Ω, -k-Æn,knÿ, sa-‰n,-dmWn B‚-Wn,- am-Xyp, ]tc-X\mb tPm¿Pv. acp-a-°ƒ: t{Xkym-Ω,- tacn, kvI-dnb, -kvan-X, -{^m≥ko-kv,en-_n-\-, A-·kv, tdmkΩ.

N-{µ-ti-J-c³

_m-e³-]n-Å

X-¦-¸³

tN¿Øe: hb-em-¿ ]©m-bØv ]Ømw hm¿Uv P\-\n-bn¬ sI N-{μ-ti-J-c≥ (86). kwkvImcw \S-Øn. `mcy: cm[ (-dn-´.- A-[ym]nI).- a-°ƒ: _nPn- N{μ≥,- _mPn N-{μ≥. -a-cpa-°ƒ: kt¥m-jv,- cm-Pn_m-Pn. ]tc-X≥ tIm¨{Kkv hb-em¿ afiew ap≥ {]knU‚pw If-hw-tImSw Ib¿ hyh-kmb kl-Ic-W-kwLw ÿm]I {]kn-U‚p-am-bn-cp-∂p.

am-∂m¿: B-ZyIm-e IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿Ø-I\pw kn.]n.Fw. Bdmw hm¿-Uv {_m-©v I-Ωn-‰n-bw-K-hpam-b Imcmgv-a hS-°v h-gn-bn¬ Ing-t°-Xn¬ ho-´n¬ _me≥ ]n-≈ (81). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv-°v c-≠n\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: k-Zmin-h≥ ]n-≈, {]-k-∂-Ipamcn, a-Wn-b≥-]n-≈, cho-{μ≥ ]n-≈, a-cp-a°ƒ: kp-[, ap-c-fo-[-c≥-]n-≈, cm-[m-aWn, Zo].

am-∂m¿: C-c-a-Øq¿ `-kva-°m-´v ho-´n¬ X-¶-∏≥ (89). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: tam-l\≥, cmP≥, cm-tP-{μ≥. a-cpa°ƒ: Hma-\, {io-tZhn, kp-temN\.

Ip-am-c³

A-\-´³ \-m-bÀ

\-Po-_v

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-fn-bp]-ø-∂q¿: s]-cp-hm-º Hm-Sp-ap-´n-se ]p-Xp-°o-¬ ≈-Xn-¬ \-√m-S-Øv A-\¥≥ \m-b¿ (70). Ip-am-c≥ (85).

tIm-b-¼-¯q-cn-Â hm-l-\m]-ISw; Fw._n.F. hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨pIp-a-fn-: tIm-b-º-Øq-cn-¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v Ip-a-fn kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. Ip-a-fn- tdm-km∏q-°-≠w- P-\n-^¿- a≥-kn-en¬ ]n P-am-en-s‚ a-I≥- jm-ln-XvA-l-Ω-Zv (22) B-Wv- a-cn-®-Xv.Rm-b-dm-gv-N ssh-Io´v- F-´p-aWn-tbm-sS tIm-b-º-Øq¿ A-h\m-in-tdm-Unem-bn-cp∂p A]ISw.- tIm-b-º-Øq-¿ ]n.Fkv.Pn B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ c-≠mwh¿-j- Fw._n-.F. hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. jm-ln-Øv- k-©-cn-® ss_°n-\p ]n-∂n¬ A-Pv-Rm-X-hml-\an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. kw`-hÿ-e-ØpXs∂ acWw

A-º-e-∏p-g: lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v ku-Zn Atd-_y-bn¬ a-cn-® Kr-l-\m-Y-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. ]p-d-°m-Sv ]-g-b-ßm-Sn B-‰p-Im¬ hm-kp-tZ-h³ ho-´n¬ ap-Ip-μ≥ (67) B-Wv ku-Zn-bn¬ a-cn-®-Xv. s]-cn-ß-c: ]p-Xp-a-\ Aku-Zn Z-am-an-se H-cp kz-Im-cy I-º-\n-bn-se PoRv-P-en-bn¬ sI sI hm- h-\-°m-c-\m-b C-t±-lw I-gn-™ 23\m-Wv tPm-enkp-tZ-h≥ (69˛dn-´. ko-\n- °n-sS a-cn-°p-∂-Xv. s\-Sp-ºm-t»-cn h-gn F-Øp-∂ b¿ am-t\-P¿ Fw.Fw.ar-X-tZ-lw C-∂p ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. `mUn.kn. Xn-cp-h-¥-]p-cw). cy: A-\n-X, a-°ƒ: tam-\n-X, tam-\n-i. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: tUm-. kp-[¿-Ω (dn´.tPm-bn-s‚ U-b-d-Œ¿ sF.F-kv.Fw). a-°ƒ: tUm. i-c-Xv hm-kp-tZ-hv, tIm-∂n: A-⁄m-X hmk-®n≥ hm-kp-tZ-hv, A]¿-W. a-cp-a-Iƒ: tUm. l-\w C-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nnlr-Zy. In-¬-k-bn-em-bn-cp∂bmƒ a-cn-®p. Iq-S¬ Ban-\ ]m-tßm-´v hn-P-b-`-hku-Øv I-f-a-t»cn: IpSn-en¬ tdm-Uv tIm-gn-°m- \n¬ hn-P-tb-{μ≥ \m-b¿ ´n¬ B-an-\(62). a-°ƒ: (56) B-Wv a-cn-®-Xv. IqS¬ tÃ-Un-bw I-h-eP-eo¬, j-ao¿, ku-Z, °pw t]m-tÃm-^n-kn-\pw jw-e. a-cp-a°ƒ: _jo¿, l-°ow, d-kn-b, dw- a-t[y I-gn-™ B-dn-\mknb. bn-cp-∂p A-]-I-Sw-. kv-Iq-´-dn¬ k-©-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ hn-P-tb{μ≥-\m-b-sc F-Xn-tc h-∂ A-⁄m-X hm-l-\w CSn-®n-´v \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: {io-Ip-am-cn. a-°ƒ: tZ-hn-{]n-b, Irjv-W-{]n-b. a-cp-a-I≥: A-`n-em-jv.

kw`-hn-®p. tIm-b-º-Øq¿- k¿°m-¿- B-ip-]-{Xn-bnseØn® arX-tZlw C-∂-se cm-hn-sebm-Wv Xn-cn-®-dn-™Xv. A]ISÿ-e-Øp \n-∂p- e-`n-® samss_¬- t^m-Wnse \º-dn¬

hnfn-®mWv Bsf Xn-cn-®-dn-™Xv.- kw-`-h-a-dn-™ D-S≥ Ip-a-fnbn¬- \n-∂pw- _-‘p-°ƒ- tImb-º-Øq¿-°v- Xn-cn-®p. tIm-b-ºØq¿- k¿-°m-¿- B-ip-]-{Xnbn¬- t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v- tijw C∂se- ssh-Io´v- B-tdmsS- ar-X-tZ-l-hp-am-bn- _-‘p°ƒ- Ip-a-fn-bn-te-°v- ]p-d-s∏-´p.Xn-¶m-gv-N cm-{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw -C-∂v 10.30\v Ip-a-fnjw-kp¬- C-kvemw- P-am-A-ØvJ-_¿-ÿm-\n¬- J-_-d-S-°pw.am-Xm-hv-: _-_n-X.- G-I-ktlm-Z-cn:- P-\n-^¿.- A-Sp-ØnsS-bm-Wv jm-ln-Øv- ho-´n-seØn tIm-b-º-Øq-cn-te-°v a-Sßn-b-Xv.

tPm¬ B-c-°p-g: \-Sp-hn-teSØv F≥ hn tPm¨(78). `mcy: ta-cn, B-c-°p-gn aWn-bm-´v Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: e-Ivkn, sean, eo\, en≥kn, en≥k¨, ssePp. a-cp-a°ƒ: tPmjn, tPmfn, _m_p. ¢-a‚ v, ss\kv, t]mƒk≥. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn™v 2.30 \v B-c°p-g sk‚ v.ta-co-kv ]-≈n-skan-tØcnbn¬.

ImÀ-¯ymb\n ]-d-hq¿: G-gn-°-c Im™n-cw-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b I-≠-t¶mc-s‚ `m-cy- Im¿-Xym-b-\n(83). a°ƒ: sI sI tKm-]n-, aWn, {]-Imi≥, kuan\n, c-a, P-b, jo-_, ]tc-X\m-b hn-t\m-Zv. a-cpa°ƒ: c-aWn, Ip-´∏≥, cm-[, k-ck≥, tPmjn, _m-_p, k-Pohv, sj-¬P.

Ipa-cIw: Nnd-Ød ho´n¬ ]tc-X-\mb \mcm-b-Ws‚ `mcy ]¶Pm£n (92). a°ƒ: Zmk≥, ]pcp-tjm-Øa≥, ssaYn-en, kp`m-£nWn, ]flm-h-Xn. acp-a°ƒ: DZ-b≥, ska-¥-`{Z≥, Im©-\, \fn-\n, ]¶-P-h√n, ]-tc-X\mb sN√-∏≥. -kw-kvIm-cw C∂v 3 \v ho´p-h-f-∏n¬.

Xr-°-cn-∏q¿: kzm-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bpw I-cn-sh≈q¿ tI-kn-se A-h-km-\kp-[m-I-c³ sØ I-Æn-bp-am-b N-t¥-c sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn]-Sn-™m-d-°-c-bn-se kn °¬ Ip-‰n-bn¬ dn-´. CF-®v tI-i-h≥ am-ÿ (96) dn-tK-j≥ D-tZym-Kÿ≥ sI F≥ kp-[m- \ncym-X-\m-bn. `m-cy: sI Sn {io-tZ-hn. aI-c≥ (56). kw-kvI - m-cw °ƒ: k-c-kz-Xn, ]-£-PmC-∂v cm-hn-se H-ºX - n\v £n, Xp-f-kn, A-\n-X, kp-Pm-X, sI Sn in-h-Zm-k≥. s^-tem-jn-∏v ]-≈n sk- a-cp-a-°ƒ: ]n Ir-jv-W≥, ]n Ip-™n-cm-a≥ am-ÿ , an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: C sI Sn i-io-[-c≥, hn hn c-ho-{μ≥, A-Uz. Fw cm-PoFw c-aW - n a-Iƒ: Zo-] h≥, Fw X-¶-a-Wn. a-cp-aI - ≥: A-eI - vk - v.

A-Ðp Jm-ZÀ

tam-bn³-Ip-«n

Iq-Øp-]-d-ºv: A-©-mw ssa-en-se am-Wn-t°mØv A-–p¬ Jm-Z¿.

Xm-a-c-t»-cn: I-∂q-´n-∏md Im-™n-c-s∏m-bn¬ tam-bn≥-Ip-´n (65).

]¦-Pm-£n

I-an-Xm-¡Ä Xq-§n-a-cn-¨\n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: _-‘p°-fm-b I-an-Xm-°-sf hoSn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. iq-c\m-Sv h-S-°v ]m-bn-°p-f-Øv h-S-°-Xn¬ ho-´n¬ Zm-tamZ-c≥˛h-k-¥ Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ A-\q-]v (23), Cbm-fp-sS _-‘p-hpw im-kvXmw-tIm-´ `-c-Wn-°m-hv I√p-Xp-≠n¬ ho-´n¬ kp-tc- A-\q-]v jn-s‚-bpw iq-c-\m-Sv sX°vv {Km-a∏-©m-b-Øv AwKam-b Ko-Xm-Ip-am-cn-bpsSbpw a-Iƒ A-RvP-en (17)sb-bp-am-Wv Xq-ßn-a-cn®\n-e-bn¬ I≠-Xv. ARvP-en-bp-sS ho-´n-se In-S∏p-ap-dn-b-n¬ C-∂-se cm-hnse 11.30 Hm-sS-bm-Wv arXtZ-l-߃ I≠Xv. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v A-RvP-en t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv: {]-W-b-Øn-em-bn-cp-∂ C-cph-cpw B-dp-am-kw-ap-ºv ho-Sp-hn-´pt]m-bn-cp-∂p. ho-´pIm¿ A-\p-\-bn-∏n-®v XncnsI sIm≠p-h-∂p. C-cp-ho´p-Im-cpw kw-km-c-n-®v s]¨-Ip-´n {]m-b-]q¿-Øn-bmhp-tºmƒ hn-hm-lw \-S-Øn-s°m-Sp-°m-sa-∂v kΩXn-®n-cn-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-∂-se ho-´p-Im¿ ]p-d-Øp-t]m-b- k-a-bw Cc-phcpw Xq-ßn-bXv. ]p-∂-aq-Sv B¿.F-®v.F- n-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn\n-bm-bncp∂p A-RvP-en. k-tlm-Z-c-≥: A-c-hn-μv. Iw-]yq-´¿ hn-Zym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°n \n¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p- A-\q-]v. k-tlm-Z-c≥: A-\o-jv.

Hm-t«m-bpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-f-Øq¿ sh-ßm-´v Hm-t´mdn£-bpw temdn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v Hm-t´m ss{Uh¿ a-cn-®p. bm-{Xn-I-cm-b c-≠pt]¿-°v ]-cn-°v. sIm-f-Øq¿ Ipdp-∏-Øm¬ kz-tZ-in- s\-√n-t»cn sam-bv-Xo≥ F-∂ A-fn-b≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sIm-f-Øq¿ tX-ßm-]-d-ºn¬ th-em-bp-[≥ (48), a-Iƒ ssh-jv-W-hn (17) F∂n-h-sc s]-cn-¥¬-a-Æ A¬in-^m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v sIm-f-Øq¿-˛-h-fm-t©-cn dq-´n¬ sh-ßm-Sv h-®m-Wv A-]-I-Sw. aqh-scbpw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw sam-bv-Xo≥ a-cn®p. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-

ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \S-Ønb aønØv sIm-f-Øq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°n. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_°¿. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Ceym-kv, A-kvew, P-ko-\, AwP-X, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: \nkm¿ (ku-Zn), A-ko-kv.

tSm-d-kv tem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v dn-«. {]n³-kn-¸Â a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: tSm-d-kv tem-dnbn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b dn-´. lb¿ sk-°≥-U-dn {]n≥-kn-∏¬ a-cn-®p. Im¿Øn-I-∏-≈n ]-p-Xp-°p≠w A-cp¨ \n-hmkn¬ l-cn-l-c- ]-p-{X≥ (a-Wn-km¿-˛ 69) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ l-cn-∏m-Sv am-[-hm P-Mv-j-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v 12.30\m-Wv A-]-I-Sw. I-cp-hm-‰-bn¬ _-‘p-hn-s‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw l-cn-∏m-s´-Øn F¬.sF.kn. Hm-^n-kn¬ ]-W-a-S-®v ho-´n-te-°v Xn-cn-®p-t]m-hptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ]m-e-°m-t´-°v t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ tSm-d-kv tem-dn ss_-°n-s‚ ]n-∂n-en-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdmUn-te-°v sX-dn-®p-ho-W A-[ym-]-I-s\ Hm-Sn-°q-Snb-h¿ l-cn-∏m-Sv K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw a-cWw kw`-hn®p. l-cn-∏m-Sv K-h. _n.F-®v.F-kv.F-kn¬ k¿-hokn-en-cn-s°-bm-Wv hn-c-an-®-Xv. t_m-bv-kv ssl-kvIq-fn-epw tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn-epw {]-[m-\m-[ym]-I-\m-bn tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p-≠v. `m-cy: Ir-jvW-th-Wn, a-°ƒ: Zn-hy (A-[ym-]n-I, l-cn-∏m-Sv Aar-X hn-Zym-e-bw), Zo-] (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xm-eq-°v Hm-^n-kv D-tZym-K-ÿ), A-`n-em-jv (ko-sj¬, ku-Øv B-{^n-°). a-cp-a-°ƒ: l-cn-l-c≥ (_n.F-kv.F≥.F¬. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), {]-Zo-]v (F-kv.]n. Hm-^n-kv Be-∏p-g), e-£v-an (A-[ym-]n-I A-ar-X hn-Zym-e-bw l-cn-∏m-Sv). ar-X-tZ-lw l-cn-∏m-Sv K-h. B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-Ãptam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. l-cn-l-c-]p-{Xs‚ I-Æp-Iƒ B-e-∏p-g h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v Zm-\w sN-bv-Xp.

]-«m-gn ]-S-¡-im-e A-]-I-Sw; DS-a-bpsS `mcybpw a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw (sIm-√w): ]-´mgn tIm-Sn-bm-´p-Ip-∂n¬ ]-S-° \n¿-am-Wim-e s]m-´n-sØ-dn-®p≠m-b A-]-I-S-Øn¬ DS-abpsS `mcybpw a-cn-®p. ]-S-°im-ebp-S-a A-P-b-Ip-am-dn-s‚ `m-cy ssj-e-P(52)bm-Wv a-cn-®Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ C-∂-se sshIo-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv a-cWw. ]cn-t°-‰ a-‰v \m-ep-t]-cp-sS-bpw \n-e am-‰-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bmWv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v X-angv-\m-Sv km-Øq¿ Xm-eq-°n¬ hncp-Xp-\-K-dn¬ A-®m-Zp-ssc-bpsS a-I≥ ]-c-a-in-hw (34) Rm-bdm-gv-N a-c-n-®ncp-∂p. Kp-cp-X-c-am-

bn ]-cn-t°-‰ X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-I-fm-b No-\-c-i≥ (30), s]m∂pkzm-an (47), s]-cn-b-kzm-an (49), a-Wn-cm-Pv (23) F-∂n-h-cmWv Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv.

]p-Xp-h¿-j-hpw D¬-k-h-Ime-hpw {]-am-Wn-®v Rm-b-dm-gv-Nbpw ]-S-°\n¿-am-Ww \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. sXm-gn-em-fn-Isf B-lm-cw I-gn-°m≥ c-≠p-Xh-W hn-fn-®n-´pw Im-Wm-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssj-e-P Xn-c°ns®∂-t∏m-gm-bn-cp-∂p A-]I-Sw kw-`-hn-®-Xv. Ip-∂n≥N-cn-hn-se d-_¿tXm-´-Øn-em-Wv ]-S-°im-e {]h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\m¬ c£m{]- h ¿- Ø - \ - Ø n- e p- ≠ m- b Im-e-Xm-a-k-am-Wv a-c-Im-c-Wam-b-Xv. kw`hw kw_-‘n®v sIm-√w B¿.Un.-H. At\zjWw \S-Øpw.

Thejas Epaper obit Edition 2013-12-31  
Thejas Epaper obit Edition 2013-12-31  

Thejas Epaper obit edition. 2013-12-31