Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

23 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

J-¯-dn-se {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]-Nm-hh-°À-¯ -I³ lm-Pn-¡- \n-cym-X-\m-bn m-Sv: J-Ø-dn-se

^m-¯n-a

X-¦-¸³

tem-\-¸³ tZ-h-Ên

A-_q-_-¡À

kn-Pp tam³

k-t´m-jv Ip-amÀ

X-¦-½

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv X-߃-∏-Sn Pp-amA-Øv ]-≈n-°v k-ao-]w B-s\m-Sn-bn¬ C-{_mlo-an-s‚ `m-cy A-bn-\n°¬ ^m-Øn-a(55). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se A≠-tØm-Sv Pp-am-A-Øv ]≈n J-_¿-ÿm\n¬. a°ƒ: d-jo-Zv, sj-ao¿, ]tc-X-\m-b l-\o-^. a-cp-a°ƒ: sj-ao-d, Pn-j.

]≈p-cpØn: tIm-a-®m-∏d-ºn¬ X-¶-∏≥ (83). a°ƒ: {]-kmZv, kt¥mjv, Kn-cn-P, a-Wn.acp-a°ƒ: ]p-jv-], _nμp, cmPp.

am-f: F-c-h-Øq¿ tem-\∏≥ tZ-h- n(90). kw-kvIm-cw C-am-°p-te-‰v tZhm-e-b-Øn¬. `m-cy: ]tc-X-bm-b A-∂w. a°ƒ: B‚p, kn-kn-en, tPm-kv, h¿-Ko-kv, A¬t^m≥-k. a-cp-a-°ƒ: tdm-kn-en, ta-cn, sIm-®pt{X-ky.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ hn-√yw-kn-\-Sp-Øv ]-tc-X\m-b A-d-°¬ _o-cm-hpÆn ap-kv-en-bm¿ a-I≥ ]´-Øv F ]n A-_q-_°¿ (68). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\v t\m¿Øv H-cp-a-\-bq¿ Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: jΩo¿, ap-\o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_m-bv) \m-Zn-b, C-kv-aØv, a-cp-a-°ƒ ko-l-a (Zp-_m-bv) A-\q-], j-l\.

aq-hm-‰p]p-g: Im-em-ºq¿ X-Æn-t°m-Sv A-ø-∏≥ aI≥ kn-Pp tam≥(26) Zp_-bn¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p aq-hm-‰p]p-g ap\n-kn-∏¬ iv-a-im-\Øn¬. am-Xmhv: X-¶-Ω.k-tlmZc≥: _nPp.

am-f: F-c-h-Øq¿ B-tfØv `m-kv-I-c≥ I¿-Ømbp-sS a-I≥ k-t¥m-jv Ip-am¿(48). `m-cy: hn-P-be-£v-an. a-°ƒ: Km-b-{Xn, Nn-∑-b.

s]-cp-ºm-hq¿: s]m-Xnbn¬ tXm-ta-Øv ]-tcX\m-b cm-a≥ \m-b¿ `mcy X-¶-Ω(85). kw-kv-Imcw C-∂p cm-hnse 9\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: im¥, c-aWn, cp-Kv-a-Wn, eX.a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\mb cm-[m-Ir-jvW≥, IÆ≥, kp-tc-jv.

I-eym-Wn-A-½

\-cn-°p-\n: F-c-h-∂q¿ A-¶-Øm-bv ta-e-Øm-´p]p-dm-bn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a≥-\m-b-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω (93). sX-¿-¯n-c a-°ƒ: e-£v-an-°p-´n, aoI¬-∏Øq¿: ap-bn-t∏mØv Ip-‰n-bn¬Xm-sg sX- \m-£n, Zm-tam-Z-c≥, hnø-Øn-c (65). a-°ƒ: cm-P- em-kn-\n (F-kv._n.Sn, ≥, _m-e≥, kp-tc-jv, Ko- Xm-a-c-t»-cn). a-cp-a-°ƒ: X, {]-ta≥, cm-a-N-{μ-≥. a- c-P-\n, ]-tc-X-cm-b Zmtam-Z-c≥ \m-b¿, c-Lpcp-a-°ƒ: tZ-hn, tZ-hn, \m-Yv. _o-\, jo-_, Zm-k-≥.

am-Xyp t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v A-tXym-´n-bn-se sh-´n°m-´v am-Xyp (Ip-™q´n˛79). `m-cy: A-®m-Ω. a°ƒ: ]-b-kv sh-´n-°m-´v, tSm-an, ta-gv-kn, t\m-_nƒ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: ta-gvkn, im-¥-Ω, t_-_n, tPm-^n.

A-¨p-X³- \m-bÀ

s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Uv N-°p-]p-c Ip™n-ap-l-Ω-Zv (67). `mcy: ]m-Øp-Ω.

h-S-°m-t©-cn: {io-sshIp-fiw ho-´n¬ cm-Pm \m-bn-Up(90). kw-kv-Im-cw C-∂v Im-hnse 10\v `m-c-X-∏p-g im¥n-Xo-c-iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: c-a. a-Iƒ: e-X. a-cp-a-I≥: e£v-a-W≥.

]-∂q¿: B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ ]-{Xm-Øv A-®p-X≥ \m-b¿ (90). `m-cy: tZ-hInA-Ω. a-°ƒ: kp-tc-jv _m-_p , kp-tem-N-\, hnem-kn-\n, {]-k-∂, k-Pn\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥ \m-b¿ a-dn-ho-´n¬ Xm-gw, cm-a-N-{μ≥ Xn-\]p-cw, N-{μ≥ \≥-a-≠, k-t¥m-jvIp-am¿ , Kw-KmtZ-hn Iq-´m-en-S.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

cm-Pm \m-bn-Up

ta-cn tPmÀ-Pv- sh-‰n-e-∏m-d: I-f-∏p-c°¬ sXm-´n-bn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy ta-cn tPm¿-Pv (78). a°ƒ: km-en, tPm-kv sI tPm¿-÷v, tam-fn, tdm-kΩ , B-en-kv. a-cp-a-°ƒ: an-\n, jn-_p, k-Æn, ]tc-X-\m-b ]u-tem-kv.

ssa-¡nÄ

in-h Xm-Wp

D-Z-b-Ip-amÀ

kpe-X

a-dn-bm-½ hÀ-Ko-kv

a-dn-bm-½

eo-e

tIm-X-awKew: am-en∏md am-∏-e-I-bn¬ ssa°nƒ (Ip-´n-t®-´≥˛ 89). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\p am-en∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cyam¿: tdmk-Ω (hn-f-ßm´n¬ Xr-∏p-WnØpd), Gen-°p-´n(In-g-t°-`m-Kw sh-‰n-e∏m-d).a°ƒ: tPmkv, en√n, a-Øm-bn-Ip™v, kn¬hn, ]-b-kv, tSman, \nΩn, ss\\,hn≥-kv, ko-\, ]-tcXbm-b tdm-kv-tacn. a-cpa°ƒ: tacn, sXm-Ω-®≥ ap-≠-bv-°¬ th-´m-∏m-d, jm‚n, X-¶-®≥ a-‰Øn¬ s]m-´≥-ImSv, s__n ap-S-bv-°¬ th-´m-ºmd, Pn-Pn Im-°-\m-´v sIm√-ap-f, sÃ-^n, kn_n sN-dn-b-\n-c-t∏¬ aÆ-b-°m-\mSv, s_-∂n Im-™n-c-s°m-ºn¬ s\Sn-b-im-e,kv-an-X, _n-\p Xm-Wn-tb-°¬ ta-cnem‚ v.

I-f-a-t»cn: F-®v.Fw.Sn. dn-´. Po-h-\-°mc≥ aq-te∏m-Sw l-cn-a-μn-c-Øn¬ in-h Xm-Wp(75). `m-cy : I-a-em-£n (dn-´. A-[ym]n-I). a°ƒ: kp-tcjv, jn_p, kp-[. a-cp-a°ƒ: hn\n, Sn-\, ap-cpI≥.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ k-{Xw tImw-π-Iv-knse C-¥y≥ tIm-^n lukv Po-h-\-°m-c≥ sI D-Zb-Ip-am¿(43). X-an-gv-\m-Sv sh-√q¿ Im-Sv-]m-Un kz-tZinbmWv. `m-cy: cm-tP-izcn.

]m-©m-en

tam-ßw: Ip-∂-Øp-]-dºn¬ Xm-sg-]-d-º≥ DÆym-Xn- lm-Pn (80). `mcy: ]m-Øp-Ω-°p-´n. a°ƒ: B-an-\, sam-bvXo≥-Ip-´n, ssk-\-_, JZo-P, A-–p-¬ d-km-Jv , kp-sse-J, B-Xn-J. a-cpa-°ƒ: A-_q-_-°¿, apl-Ω-Z-en, D-a¿ , A-–p-√, A-–p-¿d-lvam≥, ssa-aq\, l-ko-\.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv am-tßm-Sv ]-tÆcn ]m-©m-en (98). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sI hn Ip-™n-cm-a≥. a°ƒ: cm-L-h≥ , tcm-lnWn, ]-tc-X-cm-b H-tX\≥, I-cp-Wm-I-c≥. a-cpa-°ƒ: b-tim-Z , `m-kv-Ic≥ (a-Æq¿), C-μn-c, ]tc-X-bm-b im-¥.

Kw-Km-[-c³s]m-∂m-\n: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-\p Iogn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ s]m-∂m-\n sF.Sn.sF bn-se s{S-bn\nMv C≥-kv{S-Œ-dm-b F sI Kw-Km-[c≥ (42) sN-s∂-bn¬ acn-®p. sN-s∂-bn¬ s{Sbn-\nMn-em-bn-cp-∂p. `mcy: tc-Wp-I. a-°ƒ: \nJn-X, \n-b.

X-e-h-Sn: B-\-{]-ºm¬ sX-°v ]m-e-]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b Ip-cy≥ h¿-§okn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω h¿-Ko-kv (87) . kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11.30 \v ]m-≠w-I-cn sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ: ta-cn°p-´n, _m-_p (_-tdmU), A-Ωn-Wn, A-\n-b≥Ip-™v (sN-ss∂), tXma-kp-Ip-´n (J-Ø¿), ]-tcX-cm-b X-¶-®≥, A-®≥Ip-™v. a-cp-a-°ƒ: Ip™-®≥ sh-´p-Nn-d-bn¬ (ta-{]m¬), eo-em-Ω (Kzmfn-b¿), B≥-k-Ω, cm-Pp A-º-g-Øm-´n¬ (]m-≠\m-Sv), Ip-™p-tamƒ, kpj.

a-s¶m-ºv: N-º-°p-fw ]qWn-®n-d ]-tc-X-\m-b tXm-a- n-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (Ip-™-Ω-˛82). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 aWn-°v N-º-°p-fw sIm≠m-bv-°¬ sk‚ v tPmk-^v ]-≈n- skan-tØcn-bn¬. a-°ƒ: h-’-Ω, tPm-kv Sn (s\-Sp-ap-Sn tIm¨-{Kkv a-Wv-U-ew I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v) tPm-k-^v, ]tc-X-bm-b A-∂-Ω, X-¶®≥, an-\n, kn-ÿ F¬ko-\. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, eoem-Ω, ]p-jv-]-Ω, {^m≥kn-kv, tam-fn-°p-´n, tdm_n≥.

Xp-d-hq-¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv 16˛mw- hm¿Uv ]-≈n-tØm-Sv \n-I¿Øn¬- kp-tc-{μ-s‚ `m-cyeo-e-(70) . a-°ƒ:- _o-\, jm-Pn, _m-_p. a-cp-a°ƒ:- h-’-e≥, tc-J, k-\n-X.

D-®ym-Xn lm-Pn

sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv ]-d-bv-°¬ _n-Pp-`-h\n¬ tZ-h-cmP-s‚ `m-cy kp-e-X (56). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: sdPn, _n-Pp, _nPn. a-cpa°ƒ: P-b-{]-Imiv, {]nb-¶, tP-∏n.

B-an-\ D-½

D-j

km-hn-{X-nb-½

Nn-¶-½

cm-P-¸³

Cu-cm-‰p-t]-´: Im-c-bv°m-Sv ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-cns°m-®n-s‚ `m-cy B-an-\D-Ω (69). ]-tc-X ]p-Ø≥ ]o-Sn-I-bn-¬ Ip-Spw-_mwKw. J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: k-enw, k-_o¿, lm-dq¨, A-\-kv, ss^k¬, B-cn-^, sj-ao-\. a-cp-a-°ƒ: ko-\-Øv, _pjv-d, sj-ao-\, kp-an, kPv an, sj-co-^v, k-enw.

tN-\-∏m-Sn: In-g-t°-I-c hn-P-b-hn-em-k-Øn¬ hnP-b≥ \m-b-cp-sS `m-cy Dj (60) .kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. ]-tc-X C-f-ßp-fw am-S-Øm-\n-bn-¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: a-t\m-Pv, a-Rv-Pp. a-cp-a-°ƒ: kp\n-P (am-S-Øm-\n-bn¬), k-Xo-jv (l-cn-{]n-b sNdp-h-≈n)

I-S-b-\n-°m-Sv: F-´mw ssa¬ ]q-X-°p-gn-bn¬ Nn-∂-Ω (63). kw-kv-Imcw C-∂v 1.30\v Im-\w al-\o-bw -tKm-kv-]¬ sk‚¿ sk-an-tØ-cnbn¬. a-I≥: hn-a¬-tZ-hv (K-h. sk≥-{S-¬ {]- v). a-cp-a-°ƒ: k-‘y hna¬.

I-S-b-\n-°m-Sv: ssX-X∏m-d cm-P-∏≥ (A-∏m-bn ˛75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: sh-≈q¿ Nnd-°p-gn-bn¬ X-¶-Ω. a°ƒ: Hm-a-\, cm-[m-a-Wn, kp-\n-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-°-c≥, hn-P-b≥ N{μ-_m-_p.

kp-µ-cw

C-{_m-low

N-{µ³

Zm-tam-Z-c³

_o-^m-¯n-a

X-e-t»-cn: ]-g-b _-kvÃm‚n-se tam-tU-¨ tlm-´¬ D-S-a F-ct™m-fn Np-¶w tkman¬ tdm-Un-se tamtU¨ ho-´n¬ F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (86).

X-f-¶-c: P-Zo-Zv tdm-Uv Ip-™n-h-f-∏n¬ lukn-se _o-^m-Øn-a (75). a-°ƒ: _-jo¿, Pam¬, I-_o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_-bv), dm-l-Zv (JØ¿), Xm-ln-d. -

sh¨-Ip-dn-™n: I-ºnbn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-cs‚ `m-cy km-hn-{X-nb-Ω (86). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.]tc-X hm-gq¿ Nm-aw-]Xm¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tkm-a-\m-Y≥, kp-[m-Ic≥, i-¶¿ dmw, ]-tc-X-cmb i-in-[-c≥, {io-\n-hmk≥. a-cp-a-°ƒ: A-ΩnWn, en-kn-bm-Ω, h-’Ω, a-Wn-b-Ω, cm-[m-aWn.

D-cp-h-®m¬: sh-º-Sn sdbn≥-t_m a-l-en¬ Ae-hn-°p-´n (56). `m-cy: A-eo-a.

]-S-∂: sX-s°-°m-´n-se C ]n C-{_m-low (71). sX-t°-°m-Sv \p-kvdØp-±o≥ P-am-A-Øv IΩn-‰n ssh-kv {]-knU‚pw Zp-_-bv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ÿm-\-hpw hln-®n-cp-∂p.- `m-cy: kpl-d.

X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv hyh-km-b F-tÃ-‰n-\-p kao-]w A-≠-√q¿ tdmUn¬ \n-an-j \n-hmkn¬ kn N-{μ≥ (57). `m-cy: tc-h-Xn. a-°ƒ: \n-an-j, Pnw-t\jv. a-cp-a-I≥: c-Pn-t\-jv.

]-≈p-cpØn: an-en-´n-dn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm¨{Sm-Œ¿ Im-Sw-]-d-ºn¬ sI F tPm¨(68). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11.30\p ]-≈p-cp-Øn sk‚ v tem-d≥-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-dhq¿ I-S-a-°p-Sn hen-b ho-´n¬ B\n. a°ƒ: sP-kn, B‚Wn, tPmkn . a-cp-a°-ƒ: tk-hy¿ ]q∏-\, ssk-K, in¬-∏.

im-ap-thÂ

t_-_n

sj-co-^m-_o-hn

ku-Zm-an-\n-b-½

c-ho-{µ³

A-¶-½

k-tcm-Pn-\n-b-½

I-ß-g: ]-Xm-∏-d-ºn¬ ]n ]n im-ap-th¬(]m-∏®n ˛60). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v c-≠n-\v I-ß-g sk‚ v ]o-t‰-gv-kv kn.Fkv.sF. ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: A-ΩnWn, ]m-e-a-‰w tIm-X-Ip-fØv Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: kp-\n¬, k-\n¬.

sN-dp-tXm-Wn: Xm-∂n-°≠w C-fw-Xp-cp-Øn-bn¬ t_-_n (tPm¿-Pv tPm¿-Pv˛ 57). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11\v Xm-∂n-°≠w sk‚ v. ta-co-kv tZhm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: tam-\n Xot°m-bn, `m-cy: tam-fn (Cc-´-bm¿ ]p-fn-bv-°¬ IpSp-_mw-Kw), a-I≥: sa-dna¬ tPm¿-Pv, a-cp-a-Iƒ: ku-ay.

sh-™m-d-aq-Sv: ]m-e-®nd ]-d-¶n-am-hn≥ hn-f ho´n¬ ao-cm km-ln-_n-s‚ `m-cy sj-co-^m-_o-hn (80). a-°ƒ: \m-kn-ap±o≥, ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv, ap-\o-dp-±o≥, sk-bv-^p±o≥. a-cp-a-°ƒ; k-^nbm-_o-hn, k-^n-Z-, sjco-^m-_o-hn, \-Zo-dm-_ohn.

sh-™m-d-aq-Sv: ]n-c-∏≥tIm-Sv ssI-X-d ho-´n¬ kp-[m-I-c≥-]n-≈-bp-sS `m-cy ku-Zm-an-\n-b-Ω (71). a-°ƒ: a-tl-iz-c≥ \m-b¿, tKm-]-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ; {]-k-∂-Ip-am-cn, h-k-¥Ip-am-cn, A-\n-X-Ip-am-cn.

h¿-°-e: in-h-Kn-cn ssI-X-t°m-Ww kp-c-`nbn¬ hn c-ho-{μ≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn-˛ 67). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v. `m-cy: Pn F-kv kp-K-X. a-°ƒ: B¿ F-kv _ntP-jv, B¿ F-kv A-\q]v. a-cp-a-Iƒ: A-®p _ntPm-bv.

sh-≈-d-S: Ip-S-∏-\-aq-Sv Icn-ºp a-Æ-Sn hn-]n≥ `-h\n¬ ]-tc-X-\m-b sN-√∏≥ \m-Sm-cp-sS `m-cy A∂-Ω (87). a-°ƒ: ]q-a-Wn, I-a-em_m-bn, cm-P-∏≥, d-kme≥, X-¶-cm-P≥, tI-kcn, h¬-k-e≥. a-cp-a-°ƒ: Zm-k-ø≥, sU-\n-k≥, ]p-jv-]-I-e, ^n-tem-an-\, ]p-jv-]w, kp-K-‘n, ]p-\n-Xm-_mbn.

sh-≈-d-S: tIm-´-bn¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb k-l-tZ-h-∏-Wn-°-cpsS `m-cy k-tcm-Pn-\n-b-Ω (88). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥, kp-Pm-X, N{μn-I, hn-]p-\≥, D-jm-Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ: A¿-Pp\≥ ]-Wn-°¿, \-tS-i≥, ]-tc-X-\m-b th-em-bp[≥, i-Ip-¥-f, P-b-Ip-amcn.

]-c-ta-iz-cn-b-½ In-fn-am-\q¿: ]m-∏m-e Pn.sI. `-h-\n¬ ]-tc-X\m-b hm-kp-]n-≈-bp-sS `m-cy ]n ]-c-ta-iz-cn-b-Ω (88). a-°ƒ: I-a-e-Ω, hm-am£n-b-Ω, tKm-]n-\m-Y-]n≈, X-¶-∏≥-]n-≈, D-jm-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e-]n≈, A-∏p-°p-´≥-]n-≈, \n¿-a-e, Aw-_n-I, _n\p-Ip-am¿.

\m-cm-b-Wn ]-c-h-\-Sp-°w: ]m-en-®nb-Sp-°-sØ ]-tc-X-\mb sI A-ºp-hn-s‚ `mcy sI \m-cm-b-Wn (84). a-°ƒ: sI Pm-\-In, tKm-]m-e≥, cm-[, sI cho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: sI Ir-jv-W≥, im-¥, in-hcm-a≥, a-Rv-Pp.

im-´-Ip-am-cn

sh-™m-d-aq-Sv: sh™m-d-aq-Sv N-¥-bv-°p \o-te-iz-cw: ]-Sn-™m‰w sIm-gp-h¬ \m-K-t®- k-ao-]w im-¥n-aTcn `-K-h-Xn ÿm-\-Øn-\v Øn¬ tkm-a-ti-J-c-]n≈-bp-sS `m-cy im-¥-Ipk-ao-]-sØ ]n do-\ am-cn (51). (35). `¿-Øm-hv: I-øq¿ a-I≥: kq-c-Pv. ]m-tem-Øv cm-Pp.

do-\

A-e-hn-¡p-«n

P-b-Ip-amÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: A¥n-bq¿ X-´mw-tIm-W-Øv {io-e-I-Øn¬ sI ]n Pb-Ip-am¿ (53). `m-cy: {ioIp-am-cn. a-I≥: Pn-Xn≥.

B-an-\-_n ]-øm-\-°¬: ]-tc-X-\mb kn hn sam-bv-Xo≥-Ip´n-bp-sS a-Iƒ kn hn Ban-\-_n (59).

P-b³ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: im-kv-Xmw-tIm-Ww Zp¿Km se-bv≥ Ko-Xm `-h\n¬ P-b-≥ (54). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: e£v-an, i-c-Wy. a-cp-aI≥: cm-tK-jv.

Hm-a-\-b-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tIc-fm-Zn-Xy-]p-cw A-b-Wnb¿-Ø-e an-\n `-h-\n¬ cm-P-∏≥-]n-≈-bp-sS `mcy Hm-a-\-b-Ω (65).

X-¦-½ am-∂m¿: ]p-Ø≥ aTØn¬ ]-tc-X-\m-b ]-fl\m-`≥ \m-b-cp-sS `m-cy X-¶-Ω(80).kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v c-≠p-a-Wn°v ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: i-in, Im-©-\, cm-P≥, {]-Zo-]v, A-Pn,DÆn.a-cp-a-°ƒ: cm-P-Ω, ]tc-X-\m-b in-h-cm-a≥ \mb¿, hn-P-b-Ip-am-cn, a-RvPp,I-e,{io-tZ-hn.

I-g-°q-´w: F-kv.F-kv. `h-\n¬ Pn kp-μ-cw (59). a-°ƒ: tZ-h-cm-P≥, kptc-jv-Ip-am¿, K-tW-i≥, Ko-Xm-a-Wn, k-Xo-i≥. acp-a-°ƒ: A-\n-X, iym-af, _n-μp, a-Wn-I-WvT≥.

tPm¬

{io-[-c³ \m-bÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: aTØp-hn-f-Iw {io \n-e-bØn¬ ]n {io-[-c≥ \mb¿ (80). `m-cy: cm-[m-tZhn. a-°ƒ: {]-`-Ip-am-cn, t{]w-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: tKm-]-Ip-am¿.

{]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-I≥ Nm-h-°m-Sv N°w-I-≠w ap-kv-enw ho´n¬ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lmPn (lm-Pn-°-˛69) \n-cymX-\m-bn. hm¿-[-Iyk-lBâ-Wn P-am-b A-kp-J-sØ Xp-SA¶am-en: ta-bv-°m-Sv tX≥-Ip-fw tdm-Un¬ Im- ∂v tZm-l-bn-se l-a-Zv P®n-∏n-≈n B‚-Wn \-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ H(76).kw-kv-Im-cw \m-sf cp am-k-am-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw iD-®-bv-°p tijw 2.30\p \n-bm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. A-£d-ºv Kn¿-hm-ko-kv J-Ø-dn¬ a-cn-°p-∂ hn-tZ-in-I-fp-sS ar-X-tZ-lt{]m-Øm-kn-kv I-tØm- ߃ A-h-c-h-cp-sS \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Snen-° ]-≈n sk-an-tØ-cn- {I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂-Xv \m-ev ]-Xn-‰mbn¬. `mcy: aq-°-∂q¿ tX-e-∏n- ≠n-e-[n-I-am-bn Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ k-Po-h-am-bn-cp-∂ lm-Pn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em≈n tdmkn. bn-cp-∂p. J-Ø-dn¬ a-c-W-s∏-Sp-∂ {]-hm-kn-I-fp-sS a°ƒ: tXma-kv (Hm-kvt{Senb), t{Kkn, s_‰n, ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m-\m-bn tZ-i-˛-`m-jm am¿-´n≥ (]-≈n-°¬ tdm- hy-Xym-k-an-√m-sX B-fp-Iƒ lm-Pn-°-sb k-ao-]nf¿ ^v-f-h¿ an¬-kv Ime- ®n-cp-∂p. h¿-j-ß-fm-bn Cu ta-J-e-bn¬ {]-h¿-ØnSn), hn≥k‚ v(sIm-®n ®n-cp-∂ A-t±-l-Øn-\v D-tZym-K-ÿ X-e-Øn-epw atIm¿-∏-td-j≥). a-cp‰pw D-≠m-bn-cp-∂ _-‘hpw ]-cn-N-b-hpw \-S-]-Sn-{Ia°ƒ: jm‚n(Hm-kva-߃ G-sd F-fp-∏-am-°n. l-a-Zv tam¿-®-dn-bn¬ Ft{Sen-b), h¿-Ko-kv(C≥- Øp-∂ Xn-cn-®-dn-bm-Ø ar-X-tZ-l-ß-fp-sS _-‘pkv-s]-Œ¿ kn.sF.F°-sf-bpw a-‰pw I-s≠-Øm≥ J-Ø¿ A-[n-Ir-X¿ kv.F-^v. ssl-Zcm-_mt]m-epw k-ao-]n-®n-cp-∂-Xv lm-Pn-°-sb-bm-bn-cp-∂p. Zv), am-Xyp(jm¿P), \n-j (I-dp-Ip-‰n {Km-a ]-©mb- ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m≥ km-º-Øn-I-amØv), tdm-kn ta-cn (tN¿- bn {]-bm-k-s∏-Sp-∂-h-sc kz-bw k-lm-bn-®pw a-‰p k-lm-b-߃ kw-L-Sn-∏n-®pw lm-Pn-° F-∂pw ap≥Øe). ]-¥n-bn¬ D-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. I-a-ew Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w J-Ø-dn-em-bn-cp-∂p s]-cn-¥¬-aÆ - : ]-tc-XCt±lw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ar-X-tZ-lw J-Ø-dn¬ \m-b kn Sn ]n X-cI - s - ‚ J-_-d-S-°n. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: i-lo≥ (J-Ø¿ `m-cy kn hn I-ae - w (91). s]-t{Sm-fn-bw), j-lv-\ (l-a-Zv tlm-kv-]n-‰¬), j-Pn]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - m-b X (J-Ø¿ F-b¿-th-bv-kv), l-^v-k (A¬-h-Jv-d tUm. kn ]n sI \m-b¿. tlm-kv-]n-‰¬). a-cp-a-°ƒ: tUm. B-kn-^v (Jam-Xm-hv: Ip-™p-Ip-´n \ß. a-°ƒ: k-ck - z-Xn (dn- Ø¿), _n-\o-jv (dm-kv Kym-kv). ´. A-[ym-]n-I, s]-cn-¥¬a-Æ K-h. ssl-kvI - qƒ), k-Zm-in-h≥, in-hZ- m-k≥ (dn-´. F-Ivk - n. F≥-Pn-\ob¿, sS-en-t^m¨-kv), N-ß-\m-t»-cn: sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-s\ ho-Snkp-[, kp-[m-Ic - ≥, tUm. \p-≈n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-ß-\m-t»-cn kn hn i-in-Ie - , ]-tc-XX-r-s°m-Sn-Øm-\w Im¿-Øn-tI-b-Øn¬ Pn Im¿\m-b Iym-]v‰ - ≥ tUm. {io- Øn-tI-b≥(63)s\-bm-Wv \-K-c-k-`-bv-°p k-ao-]-ap\n-hm-k≥. a-cp-a° - ƒ: tUm. b-ap-\m ≈ Bƒ Xm-a-k-an-√m-Ø ho-´n¬ C-∂-se D-®-bv-°v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. {io-\n-hm-k≥, Pm-\I - n Cu ho-´n-se sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bn-cpk-Zm-in-h≥, hn-em-kn-\n in-hZ- m-k≥, F Pn cm-[m- ∂p. tPm-en-I-gn-™v cm-hn-se ho-´n¬ a-S-ßn-sbØm-Xn-cp-∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂v a-Iƒ A-t\z-jn-®v FIr-jvW - ≥ (dn-´. kb‚nÃv, ^n-jd - o-kv), k-_n-X Øn-b-t∏m-gm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. kp-[m-Ic - ≥, B¿ c-Lp `m-cy: e-fn-X-Ω. a-°ƒ: Zo-]m, Pn-Xn≥ ]-Wn-°¿. (P-UvP - n, kn._n.-sF a-cp-a-I≥ sd-Pn. ar-X-tZ-lw N-ß-\m-t»-cn P-\-d¬ tIm-SX - n, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw), ]-tc-X\ - m-b ]n sI B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. sI ta-t\m≥ (dn-´. Fw.hn.sF). a- Æ - t ©- c n:tdm- U - c n- I neq-sS \-S-∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ h-r≤ Im-dn-Sn®v acn-®p. I-e-hq¿ sIm-®p-≈n°v ]-Sn-™-m-dv In-g-s° sh-fn-bn¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv-I-c-s‚ `m-cy hn-emkn--\n (75)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30 tbm-sS I-e-hq¿ tªm-°v PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. B-e-∏p-g `m-K-Øp \n-∂p F-d-Wm-Ip-f-tØ-°v t]m-hpI-bm-bn-cp∂ Ima-dn-bm-½ dm-Wv C-Sn-®-Xv. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, ]-tc-X-\m-b \Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn ]-tc- tc-{μ≥.a-cp-a-°ƒ: eo-em-Ω, Ip-i-e-Ip-am-cn. X-\m-b amw-πm¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy a-dn-bmΩ(78). k-w-k-vIm-cw C-∂v A-Sq¿: A-Sq¿ ss_-∏m-kn¬ hml-\m-]-I-S-Øn¬ aq-∂n-\v A-a-cm-h-Xn G-gw-Ip-fw kz-tZ-in a-c-W-s∏-´p. G-gw-Ip-fw kz-tZsk‚ v tPm-k-^v ]-≈n in-b-m-b _o-\m-a≥-kn¬ _-jo¿ dm-hp-Ø¿ (65) Bsk-an-tØ-cn-bn¬. aWv a-c-Ws-∏´-- -Xv. \n-b-{¥-Ww hn-´ s]-´n-tbm-t´m I°ƒ: tPm-Wn Fw F --- w, cn-¶¬ Iq-\-bn¬ C-Sn-®v _-jo-dn-s‚ i-co-c-Øn-teFw Fw --t--- Pm¿-Pv, Fw --Fw tZ-h-kym, e-fn-X, °-v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. sk-en≥, B≥-kn. a-cp-a`m-cy: sse-em-_o-hn. a-°ƒ: _o-\, ^n-tdm-kv, °ƒ: ]u-tem-kv A-d-bv- _n-μp. J-_-d-S-°-w C-∂v G-gw-Ip-fw Pp-ap-A a-kv-Pn°¬, sI F --- w tXm-a-kv Zv J-_¿-ÿm-\n¬. I-°m-´n¬, tPm-kv ]mdmw-tXm-´v, ^n-tem-an-\ Ip-S-h-\-∏m-´v, an-\n sh-fnbn¬, sP-kn sX-ßpw-]≈n¬.

sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c³ hoSn-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

hr² Im-dn-Sn¨p a-cn-¨p

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

{]-ta-l-tcm-K hn-Z-Kv-[³ tUm. ]n sF hÀ-Ko-kv A-´-cn-¨p

tKm-]m-e³In-S-ßq¿-: ]n-d-bm¿- Nm-a°m-em- X-d-t∏¬- (Ip∂pw-]p-d-Øv)- sI B¿tKm-]m-e≥- (87).- kw-kvIm-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬c-≠n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬.- `mcy-: X-¶-Ω, Sn- hn- ]p-cwsIm-W-tØ-°m-´v- Ip-Spw_mw-Kw.- a-°ƒ-: c-Xv-\-Ω,cm-Pp,- c-am-_m-bn,- c-Lp\m-Yv- (A-]v-k-cm- kv-‰pUn-tbm- In-S-ßq¿),- c-XnI-e,- c-ta-iv-_m-_p- (A[ym-]-I≥,- a-e-∏p-dw),- tcJ,- c-Xo-jv-Ip-am¿.- a-cp-a°ƒ-: a-Wn- (dn-´.- sI-Fkv-B¿-Sn-kn,-- \-Sp-∏p-c,- IS-∏q¿),- A-\n-X,- i-in-[c≥- (P-\-Xm- ku-≠v-kv,tIm-´-bw),- Ko-X,- {io-Ipam¿- (I-S-hp-]p-g,- ap-tØmen),- kn-\n-tamƒ- ,- d-Pn(t]mƒ-k¨ kv-‰p-Untbm- ]n-d-hw),- ssU-\ hm-em-\n-°¬.-

Im-À-Xym-b-\n-A-½ a-S-hq¿: ]-tc-X-\m-b ]md-°¬ tKm-]m-e≥ \m-bcp-sS `m-cy sX-‰-Øv Im¿Xym-b-\n-A-Ω (91). a-°ƒ: Zm-£m-b-Wn-A-Ω, ]tc-X-bm-b e-£v-an, k-Zm\-\-μ≥, eo-e, {]-Im-i≥, h¬-k-e, kp-tc-{μ≥.

tIm-´-bw: {]-i-kv-X {]-ta-l-tcm-K Nn-In¬-k-I\m-bn-cp-∂ tUm. ]n sF h¿-Ko-kv sN-Ω-\w (79˛ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv dn-´. {]-^-k¿) A-¥-cn-®p. kw-ÿm-\ k¿-°mcn-s‚ 2009 se kw-ÿm\ s_-Ãv tUm-Iv-S¿ Ahm¿-Un-\v A¿-l-\m-bn´p-≠v. Zo¿-L-Im-ew tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw F-kv.F-®v. sa-Un-°¬ sk‚-dn-epw tk-h-\-a-\p-jv-Sn-®n-´p-≠v. tIm-´-bw lm¿-´v-¢-_v {]-kn-U‚ v, tIm-´-bw t\m¿-Øv tdm-´-dn {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. A-Jn-e-tI-c-f U-b-_-‰n-Iv ¢_n-s‚ kv-Ym-]-I-\pw sN-b¿-am-\p-am-Wv. ssh-Zyim-kv-{X kw-_-‘-am-b \n-c-h-[n te-J-\-߃ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. ar-X-tZ-lw C-∂p ssh-In-´v Km‘n-\-K¿ sN-Ω-\w-]-Sn-bn-ep-≈ h-k-Xn-bn¬ sIm≠p-h-cpw. \m-sf D-®-bv-°v 12\p ho-´n¬ {]m¿-Y-\-bv°p ti-jw D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v ap-f-°p-fw a-Æp°p-∂v sk‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv I-Øo{U-en¬ kwkvImcw \-S-°pw. `m-cy: tam-fn h¿-Ko-kv, ]-≈w ]m-td-°-S-hn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tUm. an-\n Ip-cy≥ (bp.-sI), A-\p am-Xyp (F-Iv-k¬-jy¿ kv-Iqƒ, tIm-´-bw), sF-k-Iv sN-Ω-\w (bp.F-kv.F), tUm. tXm-a-kv sN-Ω-\w (Hm-kv-t{S-en-b). a-cp-a-°ƒ: tUm. am-Xyp Ip-cy≥ Ip-cp-Sm-a-Æn¬ (bp.sI), tUm. A-\n¬ amXyp sIm-®p-]p-c-bv-°¬ (F-kv.F-®v. sa-Un-°¬ sk‚¿, tIm-´-bw), kv-an-X sF-k-Iv (bp.Fkv.F), tUm. s_-‰n tXm-a-kv (Hm-kv-t{S-en-b).

Im-dpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v Ip-ssh-¯n hml-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-e-bm-fn a-cn-¨p aw-K-em-]p-c-¯v tem-dn-b-]-I-Sw; ]p-Xp-¸m-Sn kz-tZ-in a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨pacn-¨Xv temdn-bnse Xm¡m-en-I- Poh-\-¡m-c³ ImÀ ]qÀ-W-am-bpw _-Ên-\Sn-bn-em-bn

C-Sp-°n: cm-P-Ip-am-cn ]-∂n-bm¿ P-Mv-j-\n¬ Im-dpw _- pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. cm-P-Ipam-cn Ip-∂pw-]p-d-Øv an-Yp≥ Irjv-W≥ (23) A-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-I-gn-™v 4.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. A-]-I-SØn¬ ]q¿-W-am-bpw _- n-\Snbn-em-b Im¿ F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v am‰n-bmWv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZlw cm-P-Ip-am-cn {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn¬ kq-£n-®n-cn- an-Yp≥ Ir-jv-W≥ °p-I-bm-Wv. cm-P-Ip-am-cn SuWn¬ sam-ss_¬ hym-]m-c- ∂p an-Yp≥. am-Xm-hv: tim-`-\-. ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp- k-tlm-Z-cn: an-Yp-e .

Øm-Wv Ip-ssh-Øv kn-‰n: Ip-ssh-Øv A-]-I-S\m-j-\¬ s]-t{Sm-fn-bw I-º≠m- b - s X\n(sI.F≥.]n.kn)bpsS _∂v sI. pw t]m-en-kvhm-l-\-hpw IqF≥.-]n.´n-bn-Sn-®v a-e-bm-fn a-cn-®p. _-kv kn h-‡mHm-Sn-®n-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sImhv ap-l-ΩSp-h-≈n hm-hm-Sv kz-tZ-in k-PnZv A¬ AØv (37) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-hmSv ]q-t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b I- Pv-an A-dn-bn-®p. _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ sI.dp-∏-s‚ a-I-\m-Wv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm- F≥.-]n.-kn Po-h-\-°m-c-\pw sS ip-sF-_ dn-ss^-\-dn-°-Sp- t]m-en-kv hm-l-\-Øn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. ss{U-h-dpw H-cp Po-h-\-°mc-\pw am-{X-ta _- n-ep-≠m-bncp-∂p-≈q. ar-X-tZ-lw \m-´nseØn-°m-\p-≈ {i-aØnemWv. a-kv-X-^ I-dw I-º-\n Po-h\-°m-c-\m-b k-Pn-Øv c-≠pamkw ap-ºm-Wv A-h-[n I-gn-™v \m-´n¬-\n-∂p a-S-ßn-b-Xv. amXm-hv: I-a-e. `m-cy: jnw-\. c-≠v s]¨-a-°-fp-≠v.

ssk-¡nÄ- X-«n Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p ]-≈n-°¬: I-gn-™Zn-h-kw ]-≈n-°¬ _-kmdn¬h-®p ssk-°nƒ X-´n Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂bmƒ a-cn-®p. s\-Sp-tßm-´p-am-Sv A-º-e-h-f-∏n¬ tIm-em-bn F-Sm-´v ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv (70) B-Wv acn-®-Xv. ssk-°nƒ X-´n X-e tdm-Un-en-Sn-®v Kp-cp-X-c

]-cn-t°-‰ Ct±-lsØ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-bbv°v hnt[b-am-°nsb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: D-tΩ-bn-°p-´n. a-°ƒ: _n-®n-t°m-b, aqk-t°m-b (ku-Zn), d-io-Zv, \n-km¿, J-Zo-P, d-knb, ap-_o-\.

]p-Xp-∏m-Sn: aw-K-em-]p-c-w Ip¥m-]p-c-Øn-\-Sp-Øv H-t∂m-hdn¬ tem-dn A-]-I-S-Øn¬ bphmhv a-cn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn Im°-h-b¬ I-cn-{]-bn¬ tZ-h-kyF-∂ t_-_n-bp-sS a-I≥ tPmjn (a-\p-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-b ss{U-h¿ I-cnIp-fw ]q-f-°p-∂p-Ω¬ Pm-^-dns\ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p aw-K-em]p-cw kmw-•n-bn-te-°v {^q-´v-kv F-Sp-°m-≥ t]m-hp-tºmƒ Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s®bm-bncp∂p A-]-I-Sw. Cu-ßm-∏p-g-bn-se Hm-t´mss{U-h-dm-b a-\p i-\n-

bm-gv-N Xm¬-°m-en-I-am-bn temdn-bn¬ ¢o-\-dm-bn t]m-b-Xm-bncp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: kq-k-Ω. k-tlm-Z-cn: _n≥-kn.

a-I-fp-sS hn-hm-l\n-Ý-bZn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-¨pt]m-Øp-I¬: a-I-fp-sS hn-hml\n-›-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn®p. ap-t≠-cn kw-ÿm-\ hn-Øp°r- j n- t Øm´w sXm-gn-emfn-bpw K-h. ^mw h¿-t°gv-kv s^-Utd-j≥ bq-\n‰v sk-{I-´-dnbp-am-b ap-dw-Xq-°n-bn-se ]mte-cn A-_v-Zp¬ a-Po-Zm-Wv (53) a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.-C.-F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-se \-gv-kn-Mv hn-Z-ym¿-Yn\n-bm-b a-Iƒ P-jv-an-X-bp-sS hn-hm-l\n-›-bw \-S-t°-≠ Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp∂p ]n-Xm-hn-s‚ a-c-Ww. `m-c-y: _n-ø-°p-´n. a-I≥: P-jow.


6

thÀ-]mSv

kottayam

23 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

{]-ta-l-tcm-K hn-Z-Kv-[³ tUm. ]n sF hÀ-Ko-kv A-´-cn-¨p B-an-\ D-½

D-j

km-hn-{X-nb-½

Nn-¶-½

cm-P-¸³

im-ap-thÂ

t_-_n

a-dn-bm-½

Cu-cm-‰p-t]-´: Im-c-bv°m-Sv ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-cns°m-®n-s‚ `m-cy B-an-\D-Ω (69). ]-tc-X ]p-Ø≥ ]o-Sn-I-bn-¬ Ip-Spw-_mwKw. J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: k-enw, k-_o¿, lm-dq¨, A-\-kv, ss^k¬, B-cn-^, sj-ao-\. a-cp-a-°ƒ: ko-\-Øv, _pjv-d, sj-ao-\, kp-an, kPv an, sj-co-^v, k-enw.

tN-\-∏m-Sn: In-g-t°-I-c hn-P-b-hn-em-k-Øn¬ hnP-b≥ \m-b-cp-sS `m-cy Dj (60) .kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. ]-tc-X C-f-ßp-fw am-S-Øm-\n-bn-¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: a-t\m-Pv, a-Rv-Pp. a-cp-a-°ƒ: kp\n-P (am-S-Øm-\n-bn¬), k-Xo-jv (l-cn-{]n-b sNdp-h-≈n)

I-S-b-\n-°m-Sv: F-´mw ssa¬ ]q-X-°p-gn-bn¬ Nn-∂-Ω (63). kw-kv-Imcw C-∂v 1.30\v Im-\w al-\o-bw -tKm-kv-]¬ sk‚¿ sk-an-tØ-cnbn¬. a-I≥: hn-a¬-tZ-hv (K-h. sk≥-{S-¬ {]- v). a-cp-a-°ƒ: k-‘y hna¬.

I-S-b-\n-°m-Sv: ssX-X∏m-d cm-P-∏≥ (A-∏m-bn ˛75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: sh-≈q¿ Nnd-°p-gn-bn¬ X-¶-Ω. a°ƒ: Hm-a-\, cm-[m-a-Wn, kp-\n-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-°-c≥, hn-P-b≥ N{μ-_m-_p.

I-ß-g: ]-Xm-∏-d-ºn¬ ]n ]n im-ap-th¬(]m-∏®n ˛60). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v c-≠n-\v I-ß-g sk‚ v ]o-t‰-gv-kv kn.Fkv.sF. ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: A-ΩnWn, ]m-e-a-‰w tIm-X-Ip-fØv Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: kp-\n¬, k-\n¬.

C-{_m-low

N-{µ³

\m-cm-b-Wn

Zm-tam-Z-c³

_o-^m-¯n-a X-f-¶-c: P-Zo-Zv tdm-Uv Ip-™n-h-f-∏n¬ lukn-se _o-^m-Øn-a (75). a-°ƒ: _-jo¿, Pam¬, I-_o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_-bv), dm-l-Zv (JØ¿), Xm-ln-d. -

]-S-∂: sX-s°-°m-´n-se C ]n C-{_m-low (71). sX-t°-°m-Sv \p-kvdØp-±o≥ P-am-A-Øv IΩn-‰n ssh-kv {]-knU‚pw Zp-_-bv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ÿm-\-hpw hln-®n-cp-∂p.- `m-cy: kpl-d.

X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv hyh-km-b F-tÃ-‰n-\-p kao-]w A-≠-√q¿ tdmUn¬ \n-an-j \n-hmkn¬ kn N-{μ≥ (57). `m-cy: tc-h-Xn. a-°ƒ: \n-an-j, Pnw-t\jv. a-cp-a-I≥: c-Pn-t\-jv.

]-c-h-\-Sp-°w: ]m-en-®nb-Sp-°-sØ ]-tc-X-\mb sI A-ºp-hn-s‚ `mcy sI \m-cm-b-Wn (84). a-°ƒ: sI Pm-\-In, tKm-]m-e≥, cm-[, sI cho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: sI Ir-jv-W≥, im-¥, in-hcm-a≥, a-Rv-Pp.

sN-dp-tXm-Wn: Xm-∂n-°≠w C-fw-Xp-cp-Øn-bn¬ t_-_n (tPm¿-Pv tPm¿-Pv˛ 57). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11\v Xm-∂n-°≠w sk‚ v. ta-co-kv tZhm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: tam-\n Xot°m-bn, `m-cy: tam-fn (Cc-´-bm¿ ]p-fn-bv-°¬ IpSp-_mw-Kw), a-I≥: sa-dna¬ tPm¿-Pv, a-cp-a-Iƒ: ku-ay.

X-e-t»-cn: ]-g-b _-kvÃm‚n-se tam-tU-¨ tlm-´¬ D-S-a F-ct™m-fn Np-¶w tkman¬ tdm-Un-se tamtU¨ ho-´n¬ F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (86).

sh¨-Ip-dn-™n: I-ºnbn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-cs‚ `m-cy km-hn-{X-nb-Ω (86). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.]tc-X hm-gq¿ Nm-aw-]Xm¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tkm-a-\m-Y≥, kp-[m-Ic≥, i-¶¿ dmw, ]-tc-X-cmb i-in-[-c≥, {io-\n-hmk≥. a-cp-a-°ƒ: A-ΩnWn, en-kn-bm-Ω, h-’Ω, a-Wn-b-Ω, cm-[m-aWn.

Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn ]-tcX-\m-b amw-πm¬ a-Ømbn-bp-sS `m-cy a-dn-bmΩ(78). k-w-k-vIm-cw C-∂v aq-∂n-\v A-a-cm-h-Xn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPm-Wn Fw F --- w, Fw Fw --t--- Pm¿-Pv, Fw --Fw tZ-h-kym, e-fn-X, sk-en≥, B≥-kn. a-cp-a°ƒ: ]u-tem-kv A-d-bv°¬, sI F --- w tXm-a-kv I-°m-´n¬, tPm-kv ]mdmw-tXm-´v, ^n-tem-an-\ Ip-S-h-\-∏m-´v, an-\n sh-fnbn¬, sP-kn sX-ßpw-]≈n¬.

A-e-hn-¡p-«n D-cp-h-®m¬: sh-º-Sn sdbn≥-t_m a-l-en¬ Ae-hn-°p-´n (56). `m-cy: A-eo-a.

t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v A-tXym-´n-bn-se sh-´n°m-´v am-Xyp (Ip-™q´n˛79). `m-cy: A-®m-Ω. a°ƒ: ]-b-kv sh-´n-°m-´v, tSm-an, ta-gv-kn, t\m-_nƒ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: ta-gvkn, im-¥-Ω, t_-_n, tPm-^n.

\o-te-iz-cw: ]-Sn-™m‰w sIm-gp-h¬ \m-K-t®cn `-K-h-Xn ÿm-\-Øn-\v k-ao-]-sØ ]n do-\ tKm-]m-e³(35). `¿-Øm-hv: I-øq¿ In-S-ßq¿-: ]n-d-bm¿- Nm-a]m-tem-Øv cm-Pp. °m-em- X-d-t∏¬- (Ip∂pw-]p-d-Øv)- sI B¿tKm-]m-e≥- (87).- kw-kvIm-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬c-≠n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬.- `mcy-: X-¶-Ω, Sn- hn- ]p-cwsIm-W-tØ-°m-´v- Ip-Spw_mw-Kw.- a-°ƒ-: c-Xv-\-Ω,cm-Pp,- c-am-_m-bn,- c-Lp\m-Yv- (A-]v-k-cm- kv-‰pUn-tbm- In-S-ßq¿),- c-XnI-e,- c-ta-iv-_m-_p- (A[ym-]-I≥,- a-e-∏p-dw),- tcA-_q-_-¡À J,- c-Xo-jv-Ip-am¿.- a-cp-aNm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ °ƒ-: a-Wn- (dn-´.- sI-Fhn-√yw-kn-\-Sp-Øv ]-tc-X- kv-B¿-Sn-kn,-- \-Sp-∏p-c,- I\m-b A-d-°¬ _o-cm-hp- S-∏q¿),- A-\n-X,- i-in-[Æn ap-kv-en-bm¿ a-I≥ ]- c≥- (P-\-Xm- ku-≠v-kv,´-Øv F ]n A-_q-_tIm-´-bw),- Ko-X,- {io-Ip°¿ (68). J-_-d-S-°w C- am¿- (I-S-hp-]p-g,- ap-tØm∂v cm-hn-se 10\v t\m¿en),- kn-\n-tamƒ- (A-[ymØv H-cp-a-\-bq¿ Pp-am a]n-I,- a-e-∏p-dw),- d-Pnkv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ (t]mƒ-k¨ kv-‰p-Un`m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: j- tbm- ]n-d-hw),- ssU-\ Ωo¿, ap-\o¿ (C-cp-h-cpw hm-em-\n-°¬.Zp-_m-bv) \m-Zn-b, C-kv-aØv, a-cp-a-°ƒ ko-l-a Im-À-Xym-b-\n-A-½ (Zp-_m-bv) A-\q-], j-l- a-S-hq¿: ]-tc-X-\m-b ]m\. d-°¬ tKm-]m-e≥ \m-bcp-sS `m-cy sX-‰-Øv Im¿Ip-ªn-ap-l-½-Zv Xym-b-\n-A-Ω (91). a-°s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nƒ: Zm-£m-b-Wn-A-Ω, ]en tdm-Uv N-°p-]p-c Ip- tc-X-bm-b e-£v-an, k-Zm\-\-μ≥, eo-e, {]-Im-i™n-ap-l-Ω-Zv (67). `m≥, h¬-k-e, kp-tc-{μ≥. cy: ]m-Øp-Ω.

in-h Xm-Wp

D-Z-b-Ip-amÀ

kp-µ-cw

ssa-¡nÂ

I-f-a-t»cn: F-®v.Fw.Sn. dn-´. Po-h-\-°mc≥ aq-te∏m-Sw l-cn-a-μn-c-Øn¬ in-h Xm-Wp(75). `m-cy : I-a-em-£n (dn-´. A-[ym]n-I). a°ƒ: kp-tcjv, jn_p, kp-[. a-cp-a°ƒ: hn\n, Sn-\, ap-cpI≥.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ k-{Xw tImw-π-Iv-knse C-¥y≥ tIm-^n lukv Po-h-\-°m-c≥ sI D-Zb-Ip-am¿(43). X-an-gv-\m-Sv sh-√q¿ Im-Sv-]m-Un kz-tZinbmWv. `m-cy: cm-tP-izcn.

I-g-°q-´w: F-kv.F-kv. `h-\n¬ Pn kp-μ-cw (59). a-°ƒ: tZ-h-cm-P≥, kptc-jv-Ip-am¿, K-tW-i≥, Ko-Xm-a-Wn, k-Xo-i≥. acp-a-°ƒ: A-\n-X, iym-af, _n-μp, a-Wn-I-WvT≥.

D-®ym-Xn lm-Pn

]m-©m-en

sh-‰n-e-∏m-d: I-f-∏p-c°¬ sXm-´n-bn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy ta-cn tPm¿-Pv (78). a°ƒ: km-en, tPm-kv sI tPm¿-÷v, tam-fn, tdm-kΩ , B-en-kv. a-cp-a-°ƒ: an-\n, jn-_p, k-Æn, ]tc-X-\m-b ]u-tem-kv.

tam-ßw: Ip-∂-Øp-]-dºn¬ Xm-sg-]-d-º≥ DÆym-Xn- lm-Pn (80). `mcy: ]m-Øp-Ω-°p-´n. a°ƒ: B-an-\, sam-bvXo≥-Ip-´n, ssk-\-_, JZo-P, A-–p-¬ d-km-Jv , kp-sse-J, B-Xn-J. a-cpa-°ƒ: A-_q-_-°¿, apl-Ω-Z-en, D-a¿ , A-–p-√, A-–p-¿d-lvam≥, ssa-aq\, l-ko-\.

C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv am-tßm-Sv ]-tÆcn ]m-©m-en (98). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sI hn Ip-™n-cm-a≥. a°ƒ: cm-L-h≥ , tcm-lnWn, ]-tc-X-cm-b H-tX\≥, I-cp-Wm-I-c≥. a-cpa-°ƒ: b-tim-Z , `m-kv-Ic≥ (a-Æq¿), C-μn-c, ]tc-X-bm-b im-¥.

]-≈p-cpØn: an-en-´n-dn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm¨{Sm-Œ¿ Im-Sw-]-d-ºn¬ sI F tPm¨(68). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11.30\p ]-≈p-cp-Øn sk‚ v tem-d≥-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-dhq¿ I-S-a-°p-Sn hen-b ho-´n¬ B\n. a°ƒ: sP-kn, B‚Wn, tPmkn . a-cp-a°-ƒ: tk-hy¿ ]q∏-\, ssk-K, in¬-∏.

tIm-X-awKew: am-en∏md am-∏-e-I-bn¬ ssa°n¬ (Ip-´n-t®-´≥˛ 89). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\p am-en∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cyam¿: tdmk-Ω (hn-f-ßm´n¬ Xr-∏p-WnØpd), Gen-°p-´n(In-g-t°-`m-Kw sh-‰n-e∏m-d).a°ƒ: tPmkv, en√n, a-Øm-bn-Ip™v, kn¬hn, ]-b-kv, tSman, \nΩn, ss\\,hn≥-kv, ko-\, ]-tcXbm-b tdm-kv-tacn. a-cpa°ƒ: tacn, sXm-Ω-®≥ ap-≠-bv-°¬ th-´m-∏m-d, jm‚n, X-¶-®≥ a-‰Øn¬ s]m-´≥-ImSv, s__n ap-S-bv-°¬ th-´m-ºmd, Pn-Pn Im-°-\m-´v sIm√-ap-f, sÃ-^n, kn_n sN-dn-b-\n-c-t∏¬ aÆ-b-°m-\mSv, s_-∂n Im-™n-c-s°m-ºn¬ s\Sn-b-im-e,kv-an-X, _n-\p Xm-Wn-tb-°¬ ta-cnem‚ v.

kpe-X

a-dn-bm-½ hÀ-¤o-kv

a-dn-bm-½

eo-e

X-¦-¸³

tem-\-¸³ tZ-h-Ên

sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv ]-d-bv-°¬ _n-Pp-`-h\n¬ tZ-h-cmP-s‚ `m-cy kp-e-X (56). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: sdPn, _n-Pp, _nPn. a-cpa°ƒ: P-b-{]-Imiv, {]nb-¶, tP-∏n.

a-s¶m-ºv: N-º-°p-fw ]qWn-®n-d ]-tc-X-\m-b tXm-a- n-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (Ip-™-Ω-˛82). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 aWn-°v N-º-°p-fw sIm≠m-bv-°¬ sk‚ v tPmk-^v ]-≈n- skan-tØcn-bn¬. a-°ƒ: h-’-Ω, tPm-kv Sn (s\-Sp-ap-Sn tIm¨-{Kkv a-Wv-U-ew I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v) tPm-k-^v, ]tc-X-bm-b A-∂-Ω, X-¶®≥, an-\n, kn-ÿ F¬ko-\. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, eoem-Ω, ]p-jv-]-Ω, {^m≥kn-kv, tam-fn-°p-´n, tdm_n≥.

Xp-d-hq-¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv 16˛mw- hm¿Uv ]-≈n-tØm-Sv \n-I¿Øn¬- kp-tc-{μ-s‚ `m-cyeo-e-(70) . a-°ƒ:- _o-\, jm-Pn, _m-_p. a-cp-a°ƒ:- h-’-e≥, tc-J, k-\n-X.

]≈p-cpØn: tIm-a-®m-∏d-ºn¬ X-¶-∏≥ (83). a°ƒ: {]-kmZv, kt¥mjv, Kn-cn-P, a-Wn.acp-a°ƒ: ]p-jv-], _nμp, cmPp.

am-f: F-c-h-Øq¿ tem-\∏≥ tZ-h- n(90). kw-kvIm-cw C-am-°p-te-‰v tZhm-e-b-Øn¬. `m-cy: ]tc-X-bm-b A-∂w. a°ƒ: B‚p, kn-kn-en, tPm-kv, h¿-Ko-kv, A¬t^m≥-k. a-cp-a-°ƒ: tdm-kn-en, ta-cn, sIm-®pt{X-ky.

s]m-∂m-\n: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-\p Iogn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ s]m-∂m-\n sF.Sn.sF bn-se s{S-bn\nMv C≥-kv{S-Œ-dm-b F sI Kw-Km-[c≥ (42) sN-s∂-bn¬ acn-®p. sN-s∂-bn¬ s{Sbn-\nMn-em-bn-cp-∂p. `mcy: tc-Wp-I. a-°ƒ: \nJn-X, \n-b.

X-e-h-Sn: B-\-{]-ºm¬ sX-°v ]m-e-]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b Ip-cy≥ h¿-§okn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω h¿-§o-kv (87) . kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11.30 \v ]m-≠w-I-cn sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ: ta-cn°p-´n, _m-_p (_-tdmU), A-Ωn-Wn, A-\n-b≥Ip-™v (sN-ss∂), tXma-kp-Ip-´n (J-Ø¿), ]-tcX-cm-b X-¶-®≥, A-®≥Ip-™v. a-cp-a-°ƒ: Ip™-®≥ sh-´p-Nn-d-bn¬ (ta-{]m¬), eo-em-Ω (Kzmfn-b¿), B≥-k-Ω, cm-Pp A-º-g-Øm-´n¬ (]m-≠\m-Sv), Ip-™p-tamƒ, kpj.

Bâ-Wn

kn-Pp tam³

k-t´m-jv Ip-amÀ

X-¦-½

A¶am-en: ta-bv-°m-Sv tX≥-Ip-fw tdm-Un¬ Im®n-∏n-≈n B‚-Wn (76).kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°p tijw 2.30\p A-£d-ºv Kn¿-hm-ko-kv t{]m-Øm-kn-kv I-tØmen-° ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: aq-°-∂q¿ tX-e-∏n≈n tdmkn. a°ƒ: tXma-kv (Hm-kvt{Senb), t{Kkn, s_‰n, am¿-´n≥ (]-≈n-°¬ tdmf¿ ^v-f-h¿ an¬-kv ImeSn), hn≥k‚ v(sIm-®n tIm¿-∏-td-j≥). a-cpa°ƒ: jm‚n(Hm-kvt{Sen-b), h¿-Ko-kv(C≥kv-s]-Œ¿ kn.sF.Fkv.F-^v. ssl-Zcm-_mZv), am-Xyp(jm¿P), \n-j (I-dp-Ip-‰n {Km-a ]-©mbØv), tdm-kn ta-cn (tN¿Øe).

aq-hm-‰p]p-g: Im-em-ºq¿ X-Æn-t°m-Sv A-ø-∏≥ aI≥ kn-Pp tam≥(26) Zp_-bn¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p aq-hm-‰p]p-g ap\n-kn-∏¬ iv-a-im-\Øn¬. am-Xmhv: X-¶-Ω.k-tlmZc≥: _nPp.

am-f: F-c-h-Øq¿ B-tfØv `m-kv-I-c≥ I¿-Ømbp-sS a-I≥ k-t¥m-jv Ip-am¿(48). `m-cy: hn-P-be-£v-an. a-°ƒ: Km-b-{Xn, Nn-∑-b.

s]-cp-ºm-hq¿: s]m-Xnbn¬ tXm-ta-Øv ]-tcX\m-b cm-a≥ \m-b¿ `mcy X-¶-Ω(85). kw-kv-Imcw C-∂p cm-hnse 9\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: im¥, c-aWn, cp-Kv-a-Wn, eX.a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\mb cm-[m-Ir-jvW≥, IÆ≥, kp-tc-jv.

Kw-Km-[-c³-

A-¨p-X³- \m-bÀ

do-\

I-eym-Wn-A-½

\-cn-°p-\n: F-c-h-∂q¿ A-¶-Øm-bv ta-e-Øm-´pam-∂m¿: ]p-Ø≥ aTØn¬ ]-tc-X-\m-b ]-fl- ]p-dm-bn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a≥-\m-b-cp-sS `m-cy I\m-`≥ \m-b-cp-sS `m-cy eym-Wn-A-Ω (93). X-¶-Ω(80).kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv°v c-≠p-a-Wna-°ƒ: e-£v-an-°p-´n, ao°v ho-´ph-f-∏n¬. \m-£n, Zm-tam-Z-c≥, hna-°ƒ: i-in, Im-©-\, em-kn-\n (F-kv._n.Sn, cm-P≥, {]-Zo-]v, A-Pn,DXm-a-c-t»-cn). a-cp-a-°ƒ: Æn.a-cp-a-°ƒ: cm-P-Ω, ]- c-P-\n, ]-tc-X-cm-b Zmtc-X-\m-b in-h-cm-a≥ \mb¿, hn-P-b-Ip-am-cn, a-Rv- tam-Z-c≥ \m-b¿, c-Lp\m-Yv. Pp,I-e,{io-tZ-hn.

X-¦-½

am-Xyp

tPm¬

h-S-°m-t©-cn: {io-sshIp-fiw ho-´n¬ cm-Pm \m-bn-Up(90). kw-kv-Im-cw C-∂v Im-hnse 10\v `m-c-X-∏p-g im¥n-Xo-c-iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: c-a. a-Iƒ: e-X. a-cp-a-I≥: e£v-a-W≥.

]-∂q¿: B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ ]-{Xm-Øv A-®p-X≥ \m-b¿ (90). `m-cy: tZ-hInA-Ω. a-°ƒ: kp-tc-jv _m-_p , kp-tem-N-\, hnem-kn-\n, {]-k-∂, k-Pn\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥ \m-b¿ a-dn-ho-´n¬ Xm-gw, cm-a-N-{μ≥ Xn-\]p-cw, N-{μ≥ \≥-a-≠, k-t¥m-jvIp-am¿ , Kw-KmtZ-hn Iq-´m-en-S.

^m-¯n-a

sj-co-^m-_o-hn

ku-Zm-an-\n-b-½

c-ho-{µ³

A-¶-½

k-tcm-Pn-\n-b-½

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv X-߃-∏-Sn Pp-amA-Øv ]-≈n-°v k-ao-]w B-s\m-Sn-bn¬ C-{_mlo-an-s‚ `m-cy A-bn-\n°¬ ^m-Øn-a(55). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se A≠-tØm-Sv Pp-am-A-Øv ]≈n J-_¿-ÿm\n¬. a°ƒ: d-jo-Zv, sj-ao¿, ]tc-X-\m-b l-\o-^. a-cp-a°ƒ: sj-ao-d, Pn-j.

sh-™m-d-aq-Sv: ]m-e-®nd ]-d-¶n-am-hn≥ hn-f ho´n¬ ao-cm km-ln-_n-s‚ `m-cy sj-co-^m-_o-hn (80). a-°ƒ: \m-kn-ap±o≥, ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv, ap-\o-dp-±o≥, sk-bv-^p±o≥. a-cp-a-°ƒ; k-^nbm-_o-hn, k-^n-Z-, sjco-^m-_o-hn, \-Zo-dm-_ohn.

sh-™m-d-aq-Sv: ]n-c-∏≥tIm-Sv ssI-X-d ho-´n¬ kp-[m-I-c≥-]n-≈-bp-sS `m-cy ku-Zm-an-\n-b-Ω (71). a-°ƒ: a-tl-iz-c≥ \m-b¿, tKm-]-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ; {]-k-∂-Ip-am-cn, h-k-¥Ip-am-cn, A-\n-X-Ip-am-cn.

h¿-°-e: in-h-Kn-cn ssI-X-t°m-Ww kp-c-`nbn¬ hn c-ho-{μ≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn-˛ 67). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v. `m-cy: Pn F-kv kp-K-X. a-°ƒ: B¿ F-kv _ntP-jv, B¿ F-kv A-\q]v. a-cp-a-Iƒ: A-®p _ntPm-bv.

sh-≈-d-S: tIm-´-bn¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb k-l-tZ-h-∏-Wn-°-cpsS `m-cy k-tcm-Pn-\n-b-Ω (88). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥, kp-Pm-X, N{μn-I, hn-]p-\≥, D-jm-Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ: A¿-Pp\≥ ]-Wn-°¿, \-tS-i≥, ]-tc-X-\m-b th-em-bp[≥, i-Ip-¥-f, P-b-Ip-amcn.

sX-¿-¯n-c

im-´-Ip-am-cn

sh-≈-d-S: Ip-S-∏-\-aq-Sv Icn-ºp a-Æ-Sn hn-]n≥ `-h\n¬ ]-tc-X-\m-b sN-√∏≥ \m-Sm-cp-sS `m-cy A∂-Ω (87). a-°ƒ: ]q-a-Wn, I-a-em_m-bn, cm-P-∏≥, d-kme≥, X-¶-cm-P≥, tI-kcn, h¬-k-e≥. a-cp-a-°ƒ: Zm-k-ø≥, sU-\n-k≥, ]p-jv-]-I-e, ^n-tem-an-\, ]p-jv-]w, kp-K-‘n, ]p-\n-Xm-_mbn.

cm-Pm \m-bn-Up

ta-cn tPmÀ-Pv- -

I-a-ew s]-cn-¥¬-aÆ - : ]-tc-X\m-b kn Sn ]n X-cI - s - ‚ `m-cy kn hn I-ae - w (91). ]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - m-b tUm. kn ]n sI \m-b¿. am-Xm-hv: Ip-™p-Ip-´n \ß. a-°ƒ: k-ck - z-Xn (dn´. A-[ym-]n-I, s]-cn-¥¬a-Æ K-h. ssl-kvI - qƒ), k-Zm-in-h≥, in-hZ- m-k≥ (dn-´. F-Ivk - n. F≥-Pn-\ob¿, sS-en-t^m¨-kv), kp-[, kp-[m-Ic - ≥, tUm. kn hn i-in-Ie - , ]-tc-X\m-b Iym-]v‰ - ≥ tUm. {io\n-hm-k≥. a-cp-a° - ƒ: tUm. b-ap-\m {io-\n-hm-k≥, Pm-\I - n k-Zm-in-h≥, hn-em-kn-\n in-hZ- m-k≥, F Pn cm-[mIr-jvW - ≥ (dn-´. kb‚nÃv, ^n-jd - o-kv), k-_n-X kp-[m-Ic - ≥, B¿ c-Lp (P-UvP - n, kn._n.-sF tIm-SX - n, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw), ]-tc-X\ - m-b ]n sI sI ta-t\m≥ (dn-´. Fw.hn.sF).

I¬-∏Øq¿: ap-bn-t∏mØv Ip-‰n-bn¬Xm-sg sXø-Øn-c (65). a-°ƒ: cm-P≥, _m-e≥, kp-tc-jv, KoX, {]-ta≥, cm-a-N-{μ-≥. acp-a-°ƒ: tZ-hn, tZ-hn, _o-\, jo-_, Zm-k-≥.

sh-™m-d-aq-Sv: sh™m-d-aq-Sv N-¥-bv-°p k-ao-]w im-¥n-aTØn¬ tkm-a-ti-J-c-]n≈-bp-sS `m-cy im-¥-Ipam-cn (51). a-I≥: kq-c-Pv.

P-b-Ip-amÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: A¥n-bq¿ X-´mw-tIm-W-Øv {io-e-I-Øn¬ sI ]n Pb-Ip-am¿ (53). `m-cy: {ioIp-am-cn. a-I≥: Pn-Xn≥.

B-an-\-_n ]-øm-\-°¬: ]-tc-X-\mb kn hn sam-bv-Xo≥-Ip´n-bp-sS a-Iƒ kn hn Ban-\-_n (59).

P-b³ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: im-kv-Xmw-tIm-Ww Zp¿Km se-bv≥ Ko-Xm `-h\n¬ P-b-≥ (54). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: e£v-an, i-c-Wy. a-cp-aI≥: cm-tK-jv.

Hm-a-\-b-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tIc-fm-Zn-Xy-]p-cw A-b-Wnb¿-Ø-e an-\n `-h-\n¬ cm-P-∏≥-]n-≈-bp-sS `mcy Hm-a-\-b-Ω (65).

{io-[-c³ \m-bÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: aTØp-hn-f-Iw {io \n-e-bØn¬ ]n {io-[-c≥ \mb¿ (80). `m-cy: cm-[m-tZhn. a-°ƒ: {]-`-Ip-am-cn, t{]w-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: tKm-]-Ip-am¿.

tIm-´-bw: {]-i-kv-X {]-ta-l-tcm-K Nn-In¬-k-I\m-bn-cp-∂ tUm. ]n sF h¿-Ko-kv sN-Ω-\w (79˛ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv dn-´. {]-^-k¿) A-¥-cn-®p. kw-ÿm-\ k¿-°mcn-s‚ 2009 se kw-ÿm\ s_-Ãv tUm-Iv-S¿ Ahm¿-Un-\v A¿-l-\m-bn´p-≠v. Zo¿-L-Im-ew tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw F-kv.F-®v. sa-Un-°¬ sk‚-dn-epw tk-h-\-a-\p-jv-Sn-®n-´p-≠v. tIm-´-bw lm¿-´v-¢-_v {]-kn-U‚ v, tIm-´-bw t\m¿-Øv tdm-´-dn {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. A-Jn-e-tI-c-f U-b-_-‰n-Iv ¢_n-s‚ kv-Ym-]-I-\pw sN-b¿-am-\p-am-Wv. ssh-Zyim-kv-{X kw-_-‘-am-b \n-c-h-[n te-J-\-߃ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. ar-X-tZ-lw C-∂p ssh-In-´v Km‘n-\-K¿ sN-Ω-\w-]-Sn-bn-ep-≈ h-k-Xn-bn¬ sIm≠p-h-cpw. \m-sf D-®-bv-°v 12\p ho-´n¬ {]m¿-Y-\-bv°p ti-jw D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v ap-f-°p-fw a-Æp°p-∂v sk‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv I-Øo{U-en¬ kwkvImcw \-S-°pw. `m-cy: tam-fn h¿-Ko-kv, ]-≈w ]m-td-°-S-hn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tUm. an-\n Ip-cy≥ (bp.-sI), A-\p am-Xyp (F-Iv-k¬-jy¿ kv-Iqƒ, tIm-´-bw), sF-k-Iv sN-Ω-\w (bp.F-kv.F), tUm. tXm-a-kv sN-Ω-\w (Hm-kv-t{S-en-b). a-cp-a-°ƒ: tUm. am-Xyp Ip-cy≥ Ip-cp-Sm-a-Æn¬ (bp.sI), tUm. A-\n¬ amXyp sIm-®p-]p-c-bv-°¬ (F-kv.F-®v. sa-Un-°¬ sk‚¿, tIm-´-bw), kv-an-X sF-k-Iv (bp.Fkv.F), tUm. s_-‰n tXm-a-kv (Hm-kv-t{S-en-b).

sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c³ hoSn-\p-Ån a-cn-¨ \n-e-bnÂ

N-ß-\m-t»-cn: sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-s\ ho-Sn\p-≈n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-ß-\m-t»-cn X-r-s°m-Sn-Øm-\w Im¿-Øn-tI-b-Øn¬ Pn Im¿Øn-tI-b≥(63)s\-bm-Wv \-K-c-k-`-bv-°p k-ao-]-ap≈ Bƒ Xm-a-k-an-√m-Ø ho-´n¬ C-∂-se D-®-bv-°v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Cu ho-´n-se sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. tPm-en-I-gn-™v cm-hn-se ho-´n¬ a-S-ßn-sbØm-Xn-cp-∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂v a-Iƒ A-t\z-jn-®v FØn-b-t∏m-gm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: e-fn-X-Ω. a-°ƒ: Zo-]m, Pn-Xn≥ ]-Wn-°¿. a-cp-a-I≥ sd-Pn. ar-X-tZ-lw N-ß-\m-t»-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hr² Im-dn-Sn¨v a-cn-¨p

a- Æ - t ©- c n:tdm- U - c n- I neq-sS \-S-∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ h-r≤ Im-dn-Sn®v acn-®p. I-e-hq¿ sIm-®p-≈n°v ]-Sn-™-m-dv In-g-s° sh-fn-bn¬ ]-tc-X-\m-b `m-kv-I-c-s‚ `m-cy hn-emkn--\n (75)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30 tbm-sS I-e-hq¿ tªm-°v PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. B-e-∏p-g `m-K-Øp \n-∂p F-d-Wm-Ip-f-tØ-°v t]m-hpI-bm-bn-cp∂ Imdm-Wv C-Sn-®-Xv. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, ]-tc-X-\m-b \tc-{μ≥.a-cp-a-°ƒ: eo-em-Ω, Ip-i-e-Ip-am-cn.

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

A-Sq¿: A-Sq¿ ss_-∏m-kn¬ hml-\m-]-I-S-Øn¬ G-gw-Ip-fw kz-tZ-in a-c-W-s∏-´p. G-gw-Ip-fw kz-tZin-b-m-b _o-\m-a≥-kn¬ _-jo¿ dm-hp-Ø¿ (65) BWv a-c-Ws-∏´-- -Xv. \n-b-{¥-Ww hn-´ s]-´n-tbm-t´m Icn-¶¬ Iq-\-bn¬ C-Sn-®v _-jo-dn-s‚ i-co-c-Øn-te°-v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: sse-em-_o-hn. a-°ƒ: _o-\, ^n-tdm-kv, _n-μp. J-_-d-S-°-w C-∂v G-gw-Ip-fw Pp-ap-A a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

J-¯-dn-se {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]-Nm-hh-°À-¯ -I³ lm-Pn-¡- \n-cym-X-\m-bn m-Sv: J-Ø-dn-se

{]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-I≥ Nm-h-°m-Sv N°w-I-≠w ap-kv-enw ho´n¬ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lmPn (lm-Pn-°-˛69) \n-cym-X\m-bn. hm¿-[-Iyk-l-Pam-b A-kp-J-sØ Xp-S-∂v tZm-l-bn-se l-a-Zv P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ H-cp am-k-am-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw i-\nbm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. J-Ø-dn¬ a-cn-°p-∂ hn-tZ-in-I-fp-sS ar-X-tZ-l߃ A-h-c-h-cp-sS \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂-Xv \m-ev ]-Xn-‰m-≠ne-[n-I-am-bn Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-am-bn-cp-∂ lm-Pn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bncp-∂p. J-Ø-dn¬ a-c-W-s∏-Sp-∂ {]-hm-kn-I-fp-sS arX-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m-\m-bn tZ-i-˛-`m-jm hyXym-k-an-√m-sX B-fp-Iƒ lm-Pn-°-sb k-ao-]n-®ncp-∂p. h¿-j-ß-fm-bn Cu ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®ncp-∂ A-t±-l-Øn-\v D-tZym-K-ÿ X-e-Øn-epw a-‰pw D-≠m-bn-cp-∂ _-‘hpw ]-cn-N-b-hpw \-S-]-Sn-{I-a߃ G-sd F-fp-∏-am-°n. l-a-Zv tam¿-®-dn-bn¬ FØp-∂ Xn-cn-®-dn-bm-Ø ar-X-tZ-l-ß-fp-sS _-‘p]-c-ta-iz-cn-b-½ °-sf-bpw a-‰pw I-s≠-Øm≥ J-Ø¿ A-[n-Ir-X¿ In-fn-am-\q¿: ]m-∏m-e t]m-epw k-ao-]n-®n-cp-∂-Xv lm-Pn-°-sb-bm-bn-cp-∂p. Pn.sI. `-h-\n¬ ]-tc-X- ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m≥ km-º-Øn-I-am\m-b hm-kp-]n-≈-bp-sS bn {]-bm-k-s∏-Sp-∂-h-sc kz-bw k-lm-bn-®pw a-‰p `m-cy ]n ]-c-ta-iz-cn-b-Ω k-lm-b-߃ kw-L-Sn-∏n-®pw lm-Pn-° F-∂pw ap≥(88). ]-¥n-bn¬ D-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. a-°ƒ: I-a-e-Ω, hm-amIp-Spw-_-tØm-sSm-∏w J-Ø-dn-em-bn-cp-∂p £n-b-Ω, tKm-]n-\m-Y-]n- Ct±lw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ar-X-tZ-lw J-Ø-dn¬ ≈, X-¶-∏≥-]n-≈, J-_-d-S-°n. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: i-lo≥ (J-Ø¿ D-jm-Ip-am-cn. s]-t{Sm-fn-bw), j-lv-\ (l-a-Zv tlm-kv-]n-‰¬), j-Pna-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e-]n- X (J-Ø¿ F-b¿-th-bv-kv), l-^v-k (A¬-h-Jv-d ≈, A-∏p-°p-´≥-]n-≈, tlm-kv-]n-‰¬). a-cp-a-°ƒ: tUm. B-kn-^v (J\n¿-a-e, Aw-_n-I, _nØ¿), _n-\o-jv (dm-kv Kym-kv). \p-Ip-am¿.

Im-dpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v Ip-ssh-¯n hml-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-e-bm-fn a-cn-¨p aw-K-em-]p-c-¯v tem-dn-b-]-I-Sw; ]p-Xp-¸m-Sn kz-tZ-in a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨pacn-¨Xv temdn-bnse Xm¡m-en-I- Poh-\-¡m-c³ ImÀ ]qÀ-W-am-bpw _-Ên-\Sn-bn-em-bn

C-Sp-°n: cm-P-Ip-am-cn ]-∂n-bm¿ P-Mv-j-\n¬ Im-dpw _- pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. cm-P-Ipam-cn Ip-∂pw-]p-d-Øv an-Yp≥ Irjv-W≥ (23) A-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-I-gn-™v 4.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. A-]-I-SØn¬ ]q¿-W-am-bpw _- n-\Snbn-em-b Im¿ F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v am‰n-bmWv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZlw cm-P-Ip-am-cn {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μw-Øn¬ kq-£n-®n-cn- an-Yp≥ Ir-jv-W≥ °p-I-bm-Wv. cm-P-Ip-am-cn SuWn¬ sam-ss_¬ hym-]m-c- ∂p an-Yp≥. am-Xm-hv: tim-`-\-. ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp- k-tlm-Z-cn: an-Yp-e .

Øm-Wv Ip-ssh-Øv kn-‰n: Ip-ssh-Øv A-]-I-S\m-j-\¬ s]-t{Sm-fn-bw I-º≠m- b - s X\n(sI.F≥.]n.kn)bpsS _∂v sI. pw t]m-en-kvhm-l-\-hpw IqF≥.-]n.´n-bn-Sn-®v a-e-bm-fn a-cn-®p. _-kv kn h-‡mHm-Sn-®n-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sImhv ap-l-ΩSp-h-≈n hm-hm-Sv kz-tZ-in k-PnZv A¬ AØv (37) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-hmSv ]q-t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b I- Pv-an A-dn-bn-®p. _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ sI.dp-∏-s‚ a-I-\m-Wv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm- F≥.-]n.-kn Po-h-\-°m-c-\pw sS ip-sF-_ dn-ss^-\-dn-°-Sp- t]m-en-kv hm-l-\-Øn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. ss{U-h-dpw H-cp Po-h-\-°mc-\pw am-{X-ta _- n-ep-≠m-bncp-∂p-≈q. ar-X-tZ-lw \m-´nseØn-°m-\p-≈ {i-aØnemWv. a-kv-X-^ I-dw I-º-\n Po-h\-°m-c-\m-b k-Pn-Øv c-≠pamkw ap-ºm-Wv A-h-[n I-gn-™v \m-´n¬-\n-∂p a-S-ßn-b-Xv. amXm-hv: I-a-e. `m-cy: jnw-\. c-≠v s]¨-a-°-fp-≠v.

ssk-¡nÄ- X-«n Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p ]-≈n-°¬: I-gn-™Zn-h-kw ]-≈n-°¬ _-kmdn¬h-®p ssk-°nƒ X-´n Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂-bmƒ a-cn-®p. s\-Sp-tßm-´p-am-Sv A-º-e-h-f∏n¬ tIm-em-bn F-Sm-´v ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv (70) BWv a-cn-®-Xv. ssk-°nƒ X-´n X-e tdm-Un-en-Sn-®v Kp-cp-X-c

]-cn-t°-‰ Ct±-lsØ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-bbv°v hnt[b-am-°nsb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: D-tΩ-bn-°p-´n. a-°ƒ: _n-®n-t°m-b, aqk-t°m-b (ku-Zn), d-io-Zv, \n-km¿, J-Zo-P, d-knb, ap-_o-\.

]p-Xp-∏m-Sn: aw-K-em-]p-c-w Ip¥m-]p-c-Øn-\-Sp-Øv H-t∂m-hdn¬ tem-dn A-]-I-S-Øn¬ bphmhv a-cn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn Im°-h-b¬ I-cn-{]-bn¬ tZ-h-kyF-∂ t_-_n-bp-sS a-I≥ tPmjn (a-\p-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-b ss{U-h¿ I-cnIp-fw ]q-f-°p-∂p-Ω¬ Pm-^-dns\ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p aw-K-em]p-cw kmw-•n-bn-te-°v {^q-´v-kv F-Sp-°m-≥ t]m-hp-tºmƒ Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s®bm-bncp∂p A-]-I-Sw. Cu-ßm-∏p-g-bn-se Hm-t´mss{U-h-dm-b a-\p i-\n-

bm-gv-N Xm¬-°m-en-I-am-bn temdn-bn¬ ¢o-\-dm-bn t]m-b-Xm-bncp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: kq-k-Ω. k-tlm-Z-cn: _n≥-kn.

a-I-fp-sS hn-hm-l\n-Ý-bZn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-¨pt]m-Øp-I¬: a-I-fp-sS hn-hml\n-›-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn®p. ap-t≠-cn kw-ÿm-\ hn-Øp°r- j n- t Øm´w sXm-gn-emfn-bpw K-h. ^mw h¿-t°gv-kv s^-Utd-j≥ bq-\n‰v sk-{I-´-dnbp-am-b ap-dw-Xq-°n-bn-se ]mte-cn A-_v-Zp¬ a-Po-Zm-Wv (53) a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.-C.-F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-se \-gv-kn-Mv hn-Z-ym¿-Yn\n-bm-b a-Iƒ P-jv-an-X-bp-sS hn-hm-l\n-›-bw \-S-t°-≠ Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp∂p ]n-Xm-hn-s‚ a-c-Ww. `m-c-y: _n-ø-°p-´n. a-I≥: P-jow.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

23 Unkw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

Ip-ssh-¯n hml-\m]-ISw; sImSp-hÅn kztZin a-cn-¨p _o-cm³- lm-Pn

cm-bn³-Ip-«n- lm-Pn-

C-kv-amCuÂ

Ip-ªm-h- lm-Pn-

D-¸m-bn

am-[-hn

^-tdm-°v: a-l-√n-se Imc-W-h-cpw ]u-c-{]-ap-J\p-am-bn-cp-∂ I-Æw-]-dº-Øv _o-cm≥ -lm-Pn (95). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: Assk-\m¿ F-∂ _m-∏p, ^m-Øn-a kp-l-d, ap-kvX-^, ssk-X-e-hn. a-cp-a°ƒ: _-jo¿ (Nm-enbw), kp-ss_-Z, ko-\Øv, dw-e.

tIm-´-°¬: B-´o-cn h-St°-Xn¬ Ip-t™m-°phn-s‚ a-I≥ cm-bn≥-Ip-´n lm-Pn (56). Zo¿-L-Im-ew A¬-sF≥ kp-∂nsk‚¿ I-Ωn-‰n Aw-K-ambn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P Iam-en‚-I-Øv. a-°ƒ: Bcn-^, A-en d-hm-kv (k_v- F-Un-‰¿, N-{µn-I), dko-\, d-_o-Av (A¬-lnμv {Sm-h¬-kv, A-Pv-am≥), dm-in-Zv (B¿.hn.F-kv F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-fPv, tIm-b-º-Øq¿). a-cp-a°ƒ: A-ao¿ ]-c-h-°¬ tIm-´-°¬, lp-ssk≥ h-S-°≥ kq-∏n _-km¿, ap-\o-d, kp-ssl-e-Øv. k-tlm-Z-c-߃: lw-k, A-–p- -a-Zv, sam-bv-Xo≥Ip-´n. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 8.30\v B-´o-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

^-tdm-°v: t]-´ Xp-º-∏mSw ]m-≠n-I-im-e tImbm-en-bp-sS a-I≥ Ckvam-Cu¬ F-∂ _m-hp (55). `m-cy: apw-Xm-kv. a°ƒ: X-]v-ko-\, X-kveo\, X≥-ko-\, Pw-jo¿. acp-a-°ƒ: A-iv-d-^v ]pØq¿ ]-≈n-°¬, kpss_¿ I-cp-h≥-Xn-cpØn. k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv, e-Xzo-^v, \m-k¿, ap-Po-_v d-lv-am≥.

Xm-\m-fq¿: Xm-\m-fq-cnse ap-≠-tØm-´v Ip™m-h- lm-Pn (85). `mcy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: ssk-Xm-en-°p-´n, lw-k, A-–p¬ a-Po-Zv, A-–p- emw, ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, A-–p-√ \o-^v, ap-Po-_pd-lv-am≥, Ip-™n-∏m-Øp´n, kp-sse-J, kp-ss_Z, km-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ap-kv-X^ (C-cp-h-cpw Xm-\mfq¿), A-–p-¬ d-low Ip‰n-∏m-e, I-Ωp-Ip-´n X-e°-S-Øq¿ X-d-bn¬, J-ZoP, _o-hn, J-Zo-P, dw-e, ^u-kn-b, \-ko-a, kpsse-J. k-tlm-Z-cn-: Ip™n-°-Xn-bm-ap.

I-´m-߬: t]-´pw-X-Smbn¬ D-∏m-bn (72). `¿Øm-hv: Nm-Ø≥. a°ƒ: I-eym-Wn, kp-[mI-c≥, l-cn-Zm-k≥, hmkp, Nm-Øp-°p-´n (sI.F-kv.C._n. I-´m߬), tim-`-\, Im-©\. a-cp-a-°ƒ: tKm-]me≥ ]-S-\n-ew, cm-Lh≥ I-cp-h-sºm-bn¬, th-em-bp-[≥ I-´m߬, kp-tem-N-\, t__n k-cn-X. k-©-b-\w sh-≈n-bm-gv-N.

]-∂n-b-¶-c: tIm-∂-Øv lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b A-∏p-hn-s‚ `m-cy sI am[-hn (74). a-°ƒ: P-b-cmP≥, I-a-e, ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv _m-_p, {]-Imi≥ (kn.]n.Fw ]-øm-\°¬ {_m-©v Aw-Kw), X-¶-a-Wn, hn-\p-, c-Xv-\w, ]p-jv-] Kn-co-jv. a-cp-a°ƒ: k-c-kz-Xn, c-Pn-X, A-Pn-X, cm-[n-I.

^m-Xzn-a t]-cm-{º: s\m-®m-Sv Ipap-t≈m-´v A-_p-hn-s‚ `m-cy ^m-Xzn-a (68). a°ƒ: kp-ss_-Z, d-Pp-e. a-cp-a-I≥: ap-\o¿ a-Wnbq¿.

A-Ðp-Ã ap-kv-eymÀ

am-fp A-½

A-_q-_-¡À ]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn sam-Sp-hn-߬ sh-´n-°pØn A-_q-_-°¿ (Ip™n-tam≥˛67). `m-cy: \^o-k. a-°ƒ: A-–p¬ e-Øo-^v (ku-Zn), A–p¬ K-^q¿, ap-l-Ω-Zv jm-^n, l-\o-^, ssk-\_. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿, ssa-aq-\, dw-e, kp¬-^-Øv _o-hn, \ujn-Z.

Xm-a-c-t»-cn: ap-´p-I-S-hv I-°p-gn-bn¬ _m-e≥ (50). `m-cy: I-a-e, am-Xmhv: C-ºn-®ym-X. a-°ƒ: A-izn≥, A-iz-Xn. -

A-tØm-fn: cm-hm-cn-°≠n ]-tc-X-\m-b A∏p\m-b-cp-sS `m-cy I-√nem-Øq-´v am-fp A-Ω (79). a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, Irjv-W-\p-Æn (I-\-dm _m¶v, X-e-°p-f-Øq¿), kp[m-I-c≥ (td-j≥-jm-∏v, A-tØm-fn), cm-P≥ (kn.B¿.-]n.F-^v.-), kPn-X. a-cp-a-°ƒ: ]-fl-\m`≥ (]q-t°m-Sv), do-P (t]cm-{º), jo-P (Im-°q¿), kcn-X P-e-P (Xr-°p-‰n-t»-cn), _m-_p-cm-Pv (]p-√m-fq¿). Nn-‰q¿: I-eym-W-t]-´ tIm-cn-bm¿-N-≈ Nn-‰q¿ kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnK-h¨-sa‚ v tIm-f-Pv Po- se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬. h-\-°m-c≥ hn-P-b-s‚ do-\ `m-cy k-cn-X (35). a\o-te-iz-cw: ]-Sn-™m°ƒ: kv-t\-l, tKm-]o‰w sIm-gp-h¬ \m-K-t®Ir-jv-W≥. cn `-K-h-Xn ÿm-\-Øn\v k-ao-]-sØ ]n do-\ hn\o-jv (35). `¿-Øm-hv: I-øq¿ ]mXncn-bmSv: se-\n≥ sk‚-dn-\p k-ao-]w tI- ]m-tem-Øv cm-Pp (kptfm-Øv ho-´n¬ ssI-∏- t_-Zm¿, tZ-io-b kp-c£mtk-\, \yq-U¬t®-cn tKm-hn-μ-s‚-bpw ln). a-Iƒ: A-iz-Xn. ]n]n ]n \-fn-\n-bp-sS-bpw Xm-hv: Ip-™n-°-Æ≥a-I≥ ]n ]n hn-\o-jv \m-b¿. am-Xm-hv: \m-cm(40). `m-cy: {]-ko-X b-Wn. k-tlm-Z-c≥: kp(tXm-e-{º). a-I≥: -B\n¬-Ip-am¿ (Kƒ-^v). Im-iv.

am[y-a{]-hÀ-¯-I³ {]m¬ tNm-{]

sIm-bn-em-≠n: \-Sp-hØq¿ sN-dp-ho-´n¬ aoج tI-f-∏-s‚ `m-cy Ieym-Wn (70). a-°ƒ: ]fl-\m-`≥, kp-tc-{μ≥. acp-a-°-ƒ: t_-_n, jo-_. k-©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g Kh. bp.]n kv-Iq-fn¬-\n-∂v A-d-_n A-[ym-]-I-\mbn hn-c-an-® B-bn-∏p-g hf-∏n-\-I-Øv lu-kn¬ hn hn A-–p-√ apkveym¿ (75). `m-cy: h-f∏n-\-I-Øv kp-l-d. a-°ƒ: A-–p- -eow, A–p- -emw, dp-Jn-b, P-aoe, ^u-kn-b, d-jo-Z. a-cpa-°ƒ: ku-Z-Øv, P-koe, im-Zp-en, A-–p¿-d-joZv, lm-cn-kv, ap-kv-X-^. k-tlm-Z-c-߃: ssk-\_, D-a¿, A-_p, ]-tc-Xcm-b a-dn-bw, lp-k-bv≥, ap-l-Ω-ZvIp-™n, ta-an.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-t°m-Sv l-cn-X-Øn¬ am-tdm-fn ]Xvan-\n (56). ]-tc-X-cm-b Ip-]ym-´v Nm-Øp-Ip-´n takv-{Xn-bp-sS-bpw a-m-tdmfw \m-cm-b-Wn-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. k-tlm-Z-c߃: \m-Wn, a-p-Ip-μ≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn), ]-tc-X-cm-b \mWp, cm-L-h≥, hm-kp.

Ip-«n-Ir-j-vW³-

_n-¨

A-_q-_-¡À lm-Pn-

A-ÐpÀ-d-lvam³-

th-em-bp-[³-

tPm-k-^v

Pn-jv-Wp-

C-¿m-¯p-

a-t©-cn: \-dp-I-c ]-tc-X\m-b tKm-]m-e≥ ssh-Zycp-sS a-I≥ Ip-´n-Ir-jvW≥ (53). `m-cy: km-hn{Xn. a-°ƒ: tUm. iymw-Irjv-W≥ (_n.F.Fw.-Fkv) tUm. \o-Xp-Ir-jvW≥ (lu-kv k¿-P≥, Xriq¿ K-h .sa-Un-°¬ tImf-Pv). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

Im-c-∏-d-ºv:- I-Æ≥-Nm‰n¬-]-d-ºv km-en-lmØn¬- ]-tc-X-\m-b- apl-Ω-ZvtIm-b-bp-sS- `mcy- F≥ ]n _n-® (55). a°ƒ: -d-lv-a-Øv_o-Kw, ^-k-ep-¿-d-lv-am≥, Kpemw- j-co-^v. a-cp-a-°ƒ:A-_v-Z-p- -eow, \-l-_Øv, ^u-kn-b-.

Xr-∏-\-®n: Ip-gn-°m-´p-Ip≠n¬ A-_q-_-°¿ lmPn (86). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ : A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ju-°-Ø-en, ap-l-Ω-Zv, B-ky, J-Zo-P, B-bn-im_n. a-cp-a-°ƒ : jm-Plm≥, l-k≥-tIm-b, Pwjn-b, Pp-ssh-cn-b, Bkn-^, kp-^-e.

Io-gp-]-d-ºv: Xm-g-Øbn¬ A-–p¿-d-lvam≥ (78). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: dp-Jn-b, A-jv-d-^v (Ip-ssh-Øv), d-^o-Jv, jm-ln-\, d-ko-\, ep-_v\. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ Im-h-\q¿, jm-\-hmkv am-¶-S-hv, ap-kv-X-^ am\n-]p-cw, in-lm-_v A-cot°m-Sv, k-°o-\, l-ko-\.

sh-≈n-am-SvI - p-∂v: Pn-√m tIm-SX - n-bn-se t{]m-kk - v k-¿h - ¿ - s\-´q-¿h - b - ¬ cm[m \n-hm-kn¬ H th-embp-[≥ (38). ]n-Xm-hv: ]-tcX-\m-b H Zm-tam-Zc - ≥. amXm-hv: cm-[. k-tlm-Zc - ߃: N-{μ-aX - n, kp-tc-jv _m-_p, hn-iz-\m-Y≥. kwkvI - m-cw C-∂p 11\p am-hq-¿ tdm-Uv iva - i - m-\Ø - n¬.-

Iq-S-Øm-bv: A-d-°-amen¬ tPm-k-^v (77). `m-cy: G-en-°p-´n I-ƺ-≈n¬. a-°ƒ: B-\o-kv, ta-gvkn, _m-_p, sj-√n. acp-a-°ƒ: tSm-an sNtºm-´n-°¬, tSm-an sX-t°¬, sP-bv-kn B-\n-tØm-´-Øn¬.

tIm-Uq¿: Xm-Wn°¬ am-s¥m-Sn hn-iz\m-Yn-s‚ a-I≥ Pn-jvWp (15). sN-Ω-¶-S-hv ]n.Fw.F-kv.Fw ssl-kv-Iq-fn-se 10mw X-cw hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. am-Xm-hv: c-Xn. k-tlmZ-c-߃: hn-\n-j, Pn\n-j.

ta¬-ap-dn: a-®n-߬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv s\®n-°-≠-s‚ `m-cy C-ømØp (75). a-°ƒ: J-Zo-P, A-–p, adn-b, B-bn-jm-_n, d-joZv, k-^n-b, ap-Po-_v. a-cpa-°ƒ: A-b-ap, D-kvam≥, J-Zo-P, Pp-ss_-cnb, P-ko-e.

]-ß-\m-`³ \m-bÀ sIm-bn-em-≠n: Im-hpwh-´w ao-d-ßm-´v ]-fl-\m`≥ \m-b¿ (79). `m-cy: ]tc-X-bm-b I-eym-Wn AΩ. a-°ƒ: {io-[-c≥ \mb¿, eo-e, c-ta-i≥. a-cp-a°ƒ: P-b-{io, cm-P≥ (s\-´q¿), kn-Pn (C-cn߬). kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v A-©n-\p ho-´p-h-f-∏n¬.

I-eym-Wn

]-Xvan-\n

A-Ðp-Ã lm-Pn tIm-Sn-bq¿: tIm-Sn-bq-dbn-se ssX-°q-´-Øn¬ H Sn A-–p-√ lm-Pn. `mcy: a-dn-bw. a-°ƒ: A-ΩZv, sam-bv-Xp, kp-sse-J, d-ko-\. a-cp-a-°ƒ: a-PoZv tIm-Sn-bp-d, ap-\o¿ ss]-°-f-ßm-Sn, lm-P-d, k-Pv-\.

_m-e³

apwss_: {]ap-J am[ya {]-h¿-Ø-I≥ {]m¨ tNm-{] (92) A-¥-cn-®p. Zn tÃ-‰v-am-\nse C-¥ybn¬ \n-∂p-≈ B-Zy F-Un-‰-dm-bn-cp∂p. Zn F-Un-t‰-gv-kv Kn¬-Uv Hm^v C-¥y-bp-sS ap≥ FIv-kn-Iyq-´nhv Aw-KamWv. `m-cybpw c-≠v a°-fp-ap≠v.

l-k³-Ip-ªv B-ep-h: ]m-\m-bn-°p-fw sIm-t√-en¬(hm-g-∏n≈n) l-k≥-Ip-™-v(75).

Ip-ssh-Øv kn-‰n: Ip-ssh-Øv \m-j-\¬ s]-t{Sm-fnbw I-º-\n(sI.F≥.]n.kn)bpsS _- pw t]m-enkvhm-l-\-hpw Iq-´n-bn-Sn®v a-e-bm-fn a-cn-®p. _-kv Hm-Sn-®n-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sIm-Sp-h-≈n hm-hm-Sv kztZ-in k-Pn-Øv (37) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-hm-Sv ]q-t°m´n¬ ]-tc-X-\m-b I-dp-∏s‚ a-I-\m-Wv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm-sS ip-sF-_ dnss^-\-dn-°-Sp-Øm-Wv A-]-I-S-≠m-b-sX-∂v sI.F≥.-]n.-kn h-‡m-hv ap-l-Ω-Zv A¬ A-Pv-an A-dn-bn®p. _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ sI.-F≥.-]n.-kn Po-h-\°m-c-\pw t]m-en-kv hm-l-\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿°pw ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. ss{U-h-dpw H-cp Po-h-\-°m-c\pw am-{X-ta _- n-ep-≠m-bn-cp-∂p-≈q. ar-X-tZ-lw \m-´n-seØn-°m-\p-≈ {i-aØn-emWv. a-kv-X-^ I-dw I-º-\n Po-h-\-°m-c-\m-b k-PnØv c-≠pam-kw ap-ºm-Wv A-h-[n I-gn-™v \m-´n¬\n-∂p a-S-ßn-b-Xv. am-Xm-hv: I-a-e. `m-cy: jnw-\. c-≠v s]¨-a-°-fp-≠v.

aw-K-em-]p-c-¯v tem-dn-b-]-I-S¯n ]p-Xp-¸m-Sn kz-tZ-in a-cn-¨p

]p-Xp-∏m-Sn: aw-K-em-]p-c-w Ip-¥m-]p-c-Øn-\-Sp-Øv Ht∂m-h-dn¬ tem-dn A-]-IS-Øn¬ bphmhv a-cn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn Im-°-h-b¬ I-cn-{]-bn¬ tZ-h-ky- F∂ t_-_n-bp-sS a-I≥ tPm-jn (a-\p-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-b ss{U-h¿ I-cn-Ip-fw ]q-f°p-∂p-Ω¬ Pm-^-dn-s\ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p aw-K-em-]p-cw kmw-•n-bn-te°v {^q-´v-kv F-Sp-°m-≥ t]m-hp-tºmƒ Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s®bm-bncp∂p A-]-I-Sw. Cu-ßm-∏p-g-bn-se Hm-t´mss{U-h-dm-b a-\p i-\n-bm-gv-N Xm¬-°m-en-Iam-bn tem-dn-bn¬ ¢o-\-dm-bn t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. Ahn-hm-ln-X-\m-Wv. am-Xm-hv: kq-k-Ω. k-tlm-Z-cn: _n≥-kn.

a-I-fp-sS hn-hm-l\n-Ý-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-¨p-

t]m-Øp-I¬: a-I-fp-sS hn-hm-l\n-›-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-®p. ap-t≠-cn kw-ÿm-\ hn-Øp-°r-jntØm-´w sXm-gn-em-fn-bpw K-h. ^mw h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j≥ bq-\n-‰v sk{I-´-dn-bp-am-b ap-dw-Xq-°nbn-se ]m-te-cn A-_v-Zp¬ a-Po-Zm-Wv (53) a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.-C.-F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se \-gv-kn-Mv hn-Z-ym¿-Yn-\n-bm-b a-Iƒ P-jv-an-X-bp-sS hn-hm-l\n-›-bw \-S-t°-≠ Rm-bdm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p ]n-Xm-hn-s‚ a-c-Ww. `mcy: _n-ø-°p-´n. a-I≥: P-jow.

_-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p sam-bv-Xo³-Ip-«n-

c-ta-iv-

Ir-Xp-«n lm-Pn

ku-_oÀ _m-_p

cm-a³-Ip-«n-

th-em-bp-[³

I-®³ Io-c³

jw-kp-±o³

Xn-cq¿: G-gq¿ Xm-gtØ-Xn¬ ]-tc-X-\m-b ]-cn-bp-sS a-I≥ sam-bvXo≥-Ip-´n F-∂ _m_p (45). am-Xm-hv: I-Xn-bm-ap. ktlm-Z-c-߃: d-kn-b, ko-\-Øv, d-^o-Jv, a≥kq¿ A-øq-_v.

A-ßm-Sn-∏p-dw: G-dmt¥m-Sv I-f-Øpw-Nm-f°¬ ]-tc-X-\m-b NmØ-s‚ a-I≥ c-ta-iv (33). am-Xm-hv: I-eymWn. `m-cy: h-k-¥. aIƒ: tZ-hn-I (sI.Pn hnZym¿-Yn-\n). k-tlm-Zc≥: hn-t\m-Zv.

]m-em-gn: ]p-g-ºp-d-Øv ao-ج ]n Ir-Xp-´n lmPn (95). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ^mXzn-a, J-Zo-k, B-bn-i, dw-e. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ]mem-gn Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

h-fm-t©-cn: aq-®n-°¬ Iq-cn-∏d-ºn¬ A-–p-¿dlv-am-s‚ a-I≥ ku-_o¿ _m-_p (30). am-Xm-hv: dpJn-b. `m-cy: \-^o-k. ktlm-Z-c-߃: Xu-ko¿ _m-_p, kp¬-_n-b, A\-kv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Im-´n-∏-cpØn Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Xn-cq¿: sh-ßm-eq¿ tImtWm-Øp-]-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™n-t°m-e-s‚ aI≥ cm-a≥-Ip-´n (50). `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: _n-Pp, hn-\ojv, _n≥-j. k-tlm-Z-c߃: Ip-´n-cm-a≥, cm-[mIr-jv-W≥, a-Wn-I-WvT≥, D-Æn-Ir-jv-W≥, i-in, eoe, _n-μp, kn-‘p.

^-tdm-°v: ^m-dq-Jv- tImf-Pv sIm-S-°-√v ap-≈mt»-cn sIm-S-°-√v]-dºn¬ th-em-bp-[≥ (80). k-©-b-\w hym-gm-gv-N. `m-cy: X-¶. a-°ƒ: cLp, h-’-e, hn-iz-\mY≥ (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, tcm-ln-Wn, kn-‘p.

Hm-a-t»-cn: ]-tg-S-Øv IÆ≥- Io-c≥ (70). `m-cy-: am-[-hn. a-°ƒ-: `m-kv-Ic≥, A-tim-I≥, Zn-hm-Ic≥, N-{μ-Zm-kv, _m-_p, hn-em-kn-\n. a-cp-a-°ƒ-: i-¶-c≥ (]p-√q-cmw-]m-d), {io-P, im-c-Z, c-ay, a-√nI, kn-‘p. k-©-b-\w i-\n-bm-gv-N.-

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww sNdn-b-]p-Ø-e-Øv jw-kp±o≥ (49). h-S-I-c-bn¬ Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-emfn-bm-bncp∂p. `m-cy: jao-d. a-°ƒ: j¿-Pm-kv, tdm-kv-\, k-^v-do-\. ktlm-Z-c-߃: d-jo-Zv, Xkv-\n.

lw-k

Nn-¶-½m-fp

Ip-ªm-en-¸

C-{_m-low

Xm-\q¿: am-hpw-Ip-∂-Øv lw-k (75). `m-cy: \-^okp. a-°ƒ: A-j-d-^v, k-eow, ap-\o¿, kp-ss_Z.

ap-°w: ]-∂n-t°m-Sv Iq\q-¿ ]-tc-X-\m-b Nn-∂s‚ `m-cy Nn-∂-Ωm-fp (76). a-°ƒ: k-l-tZ-h≥, kp-\n¬-Ip-am¿, h-k-¥Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: P-b`m-c-Xn, jo-P, cm-a-Ir-jvW≥.

a-t©-cn: Xm-Wn-∏m-d Iqcn-a-Æn¬ Ip-™m-en-∏ (sI.Fw I-f-cn Kp-cp°ƒ˛87). `m-cy: ]p-Xpt»-cn ^m-Øn-Ω. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, D-Ω¿, JZo-P, d-lva-Øv, k-°o-\. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂v 12\v sk≥-{S¬ Ppama-kv-Pn-Zn¬.

]-S-∂: sX-s°-°m-´n-se C ]n C-{_m-low (71). sX-t°-°m-Sv \p-kvd-Øp±o≥ P-am-A-Øv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-kn-U‚pw Zp_-bv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ÿm-\-hpw h-ln-®n-cp∂p.- `m-cy: sX-t°-tImtf-Øv kp-l-d. a-°ƒ: Ip-™-–p-√ (a-te-ky), ko-\-Øv (Zp-_-bv), Xm-coJv (Zp-_-bv), B-bn-i. acp-a-°ƒ: D-a¿, A-jv-d-^v, kp-a-ø (h-en-b-]-d-ºv), ^u-kn-b.- k-tlm-Z-c߃:A-–p¿-d-lvam≥ lm-Pn, A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, ap-l-Ω-Zv Ip™n, J-Zo-P, ssk-\-_ , Ip-™m-an-\, B-kn-b, ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zv, B-bn-j.

\-fn-\n X-e-t»-cn: ]m-Xn-cn-bm-Sv tN-cn-°-º-\n-°p k-ao]w I-bn-∏-t®-cn cm-L-hs‚ `m-cy tc-jv-am \n-hmkn¬ kn \-fn-\n (57). kn.]n.Fw. Aw-K-hpw th-ßm-Sv {Km-a-∏-©m-bØv saw-_-dp-am-Wv. a°ƒ: -cm-tP-jv, P-tb-jv, tc-jv-a. a-cp-a-I≥: kp-tc{μ≥ (am-ßm-´n-Sw). ktlm-Z-c-߃-: b-tim-Z, k-tcm-Pn-\n, {]-Im-i≥ (kn.]n.-Fw. a-º-dw tem°¬ I-Ωn-‰n- Aw-Kw), tim-`.

tPm-kv A-cn-ºq¿: F≥.sF.Un tdm-Un-se X-d-bn¬ Ip™n-∏m-ep a-I≥ tPmkv(57). `m-cy: sj-dn≥. a°ƒ: kn-Pn, kn-an, C-Ωm\p-h¬.

Im-À-Xym-b-\n A-½ Io-g-√q-¿: N-t{¥m-Øv am-hn-e Im-¿-Xym-b-\n A-Ω- (74). `-¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Ip-dn-t™-cn A-∏ \-ºym-¿. a-°ƒ: kn Fw c-ta-i≥(_n.F-kv.F≥.F¬. ]g-»n sS-en-t^m¨ F-Ivkv-tN-©v), kn Fw kptc-i≥ -(k-_v I-e-Iv-S-¿ Hm-^n-kv, X-e-t»-cn). acp-a-°ƒ: {]n-b-Z-¿-in-\n-, k-\n-e .

N-¡n ]p-Ø≥-]o-Sn-I: am-ºp≈n A-]-tc-X-\m-b Imbn `m-cy N-°n(77). a°ƒ: c-ho-{μ≥, in-h-cma≥, th-Wp-tKm-]m¬, Ip-am-cn, jo-e, Xm-c.

^m-¯n-a s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv Fw.F-®v I-h-e ate-°p-Sn ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Jm-knw-Ip-´n-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a(75). a°ƒ: J-Zo-P, A-en-°p™v({Km-a-∏-©m-b-Øv Im-e-Sn),A-–p¬ I-cow _m-J-hn(J-Øo-_v sNß-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv), sF-im _o-hn, Zn¬-jmZv k-Jm-^n(kv-s]-bv-kv I-ayq-\n-t°-j≥ hm-g°p-fw), _o-cm-Ω, dw-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dwe, sF-im-_o-hn, \mk¿, ssd-lm-\-Øv, ssk-\p-±o≥, \u-jm-Zv.

Im-dpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨pImÀ ]qÀ-W-am-bpw _-Ên-\Sn-bn-em-bn C-Sp-°n: cm-P-Ip-am-cn ]-∂n-bm¿ P-Mv-j-\n¬ Im-dpw _- pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. cm-P-Ipam-cn Ip-∂pw-]p-d-Øv an-Yp≥ Irjv-W≥ (23) A-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-I-gn-™v 4.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. A-]-I-SØn¬ ]q¿-W-am-bpw _- n-\Snbn-em-b Im¿ F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v am‰n-bmWv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZlw cm-P-Ip-am-cn {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μw-Øn¬ kq-£n-®n-cn- an-Yp≥ Ir-jv-W≥ °p-I-bm-Wv. cm-P-Ip-am-cn SuWn¬ sam-ss_¬ hym-]m-c- ∂p an-Yp≥. am-Xm-hv: tim-`-\-. ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp- k-tlm-Z-cn: an-Yp-e .

\m-cm-b-Wn

Zm-tam-Z-c³

]-c-h-\-Sp-°w: ]m-en®n-b-Sp-°-sØ ]-tc-X\m-b sI A-ºp-hn-s‚ `m-cy sI \m-cm-b-Wn (84). a-°ƒ: sI Pm-\In, tKm-]m-e≥, cm-[, sI c-ho-{μ≥ (I-e-IvStd-‰v, tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ kw-ÿm\ sk-{I-´-dn-tb-‰v AwKw). a-cp-a-°ƒ: sI Ir-jv-W≥, im-¥, inh-cm-a≥, a-Rv-Pp. ktlm-Z-c-߃:sI Aºp, ]-tc-X-cm-b sIm´≥, ap-Øp `-fim-cn, ]_o-^m-¯n-a X-f-¶-c: P-Zo-Zv tdm-Uv Ip- °o-c≥. ™n-h-f-∏n¬ lu-kn-se A-e-hn-¡p-«n ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°- D-cp-h-®m¬: sh-º-Sn dn-s‚ `m-cy _o-^m-Øn-a sd-bn≥-t_m a-l-en¬ (75). a-°ƒ: _-jo¿, PA-e-hn-°p-´n (56). `mam¬, I-_o¿ (C-cp-h-cpw cy: A-eo-a. a-°ƒ: dZp-_-bv), dm-l-Zv (Jjo-Zv, d-Du-^v, d-kn-b, N-{µ³ Ø¿), Xm-ln-d. -a-cp-ad-bo-k. a-cp-a-°ƒ: X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv hy- °ƒ: l-ko-\, ^u-knh-km-b F-tÃ-‰n-\-p k-ao- b, D-a¿, k-^v-cn-b, B-bn- A≥-km¿, lm-cn-kv. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn]w A-≠-√q¿ tdm-Un¬ i k-tlm-Z-c-߃: Bse H-º-Xn-\v ]-cn-bm-cw \n-an-j \n-hm-kn¬ kn N- kyp-Ω, ssk-\-_, BPp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿{μ≥ (57). `m-cy: tc-h-Xn. bn-i, a-l-aq-Zv. ÿm-\n¬. X-e-t»-cn: ]-g-b _-kvÃm‚n-se tam-tU-¨ tlm-´¬ D-S-a F-c-t™mfn Np-¶w tkm-an¬ tdmUn-se tam-tU¨ ho-´n¬ F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (86). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Za-b-¥n. a-°ƒ: ssj-a, jo-P, ap-c-fo-[-c≥, ao-\, ]p-jv-a-{X≥ (_m-_p). acp-a-°ƒ: P-\m¿-±-\≥ (amln), ]-hn-{X≥ (X-e-t»cn), t{]-a-Zm-kv (I-Æq¿), tkm-Wn-b, \n-jn.

tKm-]m-e³ \-¼ymÀ sN-dp-Ip-∂v: sN-dp-Ip-∂v Xm-h-sØ {]-ap-J kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n It°m-{]-h≥ tKm-]m-e≥ \-ºym¿ (92). `m-cy: Ip-∏mS-I-Øv Nn-∂p-A-Ω. a°ƒ: th-Wp-tKm-]m-e≥, cm-a-Zm-k≥, A-ºp-Pm£n, Ko-X (]m-e-°m-Sv).

eq-sS t]mhp-tºmƒ tem-dn \n-b{¥- W whn- ´ v a- e - © - c - ° v hym-]m-cn A- – p- √ - b psS ho-Sn-s‚ sS-d- n-te-°v a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. tijw A-SpØp-≈ sh-≈w-sI-´n-\n¿-Øn-b Ip-gn-bn-te-°v ho-Wp. C-{_mloan-s\ D-S≥ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°-m\m-

eo¬ Aw-tKm-f-bp-sS ap≥`m-cy ]-cn-Wo-X Aw-tKm-f B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. ]q-s\-bn-se ho-´n¬ Xq-ßnacn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Po-hn-Xw a-Sp-Øp-sh-∂pw a-c-W-Øn-\v B-cpw DØ-c-hm-Zn-I-f-s√-∂pw B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n¬ ]-dbp-∂p. am-Xm-]n-Xm-°ƒ kv-t\-l-tØm-sS-bm-Wv s]-cp-am-dn-bn-cp-∂-Xv. a-°-sf-√mw h-ep-Xm-sb-∂pw X-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw A-h-km-\n-s®-∂pw Ip-dn-∏n¬ ]-d-bp-∂p. \m-ep-h¿-j-w apºv ]-cn-Wo-Xp-b-am-bp-≈ hn-hml-_-‘w k-eo¬ th¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. 1996¬ {In-°-‰n¬ \n-∂p hn-c-an-® k-eo¬ kn-\na-bn-epw ko-cn-b-en-epw A-`n-\-bn-®p-h-cn-I-bm-Wv. hnhm-ltam-N-\-Øn-\p ti-jw ]-cn-Wo-X am-Xm-]n-Xm°ƒ-s°m-∏w ]q-s\-bn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw.

bn-√. ho-Sn-\p ap-I-fn¬ tem-dn ho-gp-∂ i-–wtI-´v tZ-lm-kzmÿyw A-\p-`-h-s∏-´ A-–p-√sb B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-{_m-loan-s‚ ]n-Xm-hv: A–p¿-d-lvam≥. am-Xm-hv: -_o-^mØn-a. `m-cy: A-^v-k-Øv. a°ƒ: C¿-^m-\, C¿-jm-\, C-Pmkv, C-{k. k-tlm-Z-c-߃: bqk-^v, A-_q-_-°¿, B-bn-i, J-Zo-P, \-_o-k, ]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv.

_-Ên-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{X-nI³ a-cn-¨p X-e-t»-cn: kz-Im-cy-_- n-Sn-®p kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. \m-emw-ssa-en-se ARv-P-e-bn-bn¬ Sn hn tKm-]n-\m-Y Ip-dp-∏v (62) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS s]m-∂yw \memw ssa-en-em-Wv A-]-I-Sw. _-kv Po-h\ - -

Xm-b-sØ-cp: d-kn-b Izm¿-t´-gv-kn¬ ]-tc-X\m-b l-k-bv-\m-dp-sS aI≥ kn kn A-–p-√ (61). ap-kvenw eo-Kv Xmb-sØ-cp im-Jm D-]-tZi-I k-an-Xn-bw-K-am-Wv. `m-cy: J-Zo-P.

ssk-¡nÄ- X-«n Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

]-≈n-°¬: I-gn-™Zn-hkw ]-≈n-°¬ _-kmdn¬h-®p ssk-°nƒ X-´n Nn- I n¬- k - b n- e m- b n- c p- ∂ bmƒ a-cn-®p. s\-Sp-tßm-´pam-Sv A-º-e-h-f-∏n¬ tImem-bn F-Sm-´v ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (70) B-Wv a-cn-®-Xv. ssk-°nƒ X-´n X-e tdm-Un-en-Sn-®v Kp-cp-X-c ]cn-t°-‰ Ct±-lsØ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-bbv°v hnt[-b-am°nsb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: D-tΩ-bn-°p´n. a-°ƒ: _n-®n-t°m-b, aq-k-t°m-b (ku-Zn), d-ioZv, \n-km¿, J-Zo-P, d-kn-b, ap-_o-\.

J-¯-dn-se {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy -I³ lm-Pn-¡- \n-cym-X-\m-bn {In-¡-äv Xm-cw k-eo Aw-tKm-f-bp-sS {]-Nm-hhÀ--°¯ m-Sv: J-Ø-dn-se ap³`mcy B-ß-l-Xy sN-bv-Xp {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]]q-s\: ap≥ sS-Ãv {In-°-‰v Xm-c-hpw \-S-\p-am-b k- h¿-Ø-I≥ Nm-h-°m-Sv N-

tem-dn hoSn\p apI-fn-te¡p a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: Sn-∏¿ tem-dn \nb-{¥-Wwhn-´v 50 ao-‰¿ Xm-gv-N-bnep-≈ ho-Sn-s‚ sS-d-kn-te-°v adn-™v ss{U-h¿ a-cn-®p. Ip-≠wIp-gn tN-Sn-°p-≠n¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn F-´-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. a-cp-X-Sp-°w tN-Sn-°p≠v Xm-b¬ lu-kn-se kn F C-{_m-loamWv (47)- a-cn-®-Xv. Hm-´w I-gn-™v cm-{Xn ho-Sn-\Sp-Øv ]m¿-°v sN-øm≥ sIm-≠pt]m-hp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. IpØ-s\-bp-≈ sN-Ω¨ ]m-X-bn-

A-Ðp-Ã

Ip-‰ym-Sn: _- nSn®v ss_°v bm{Xn-I≥ a-cn-®p. ]ip-°-S-hn-se ]-≈n-Øm-sg am-Xyp-hn-s‚ a-I≥ Pn_n≥ am-Xyp(23) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Ipt∂-cw 3.-30\m-bn-cp-∂p A]-ISw. Ip-‰ym-Sn-bn¬ \n-∂p ]-ip-°-S-hn-te-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ kz-Im-cy_- pw F-Xntc h∂ ss_°pw Nq-X-]m-d t]m-kv-t‰m-^n-kn-\p k-ao-]am-Wv A]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. bp-hm-hv kw-`-h-ÿ-e-Øp-Xs∂ a-cn®p. am-Xm-hv: tdm-k-Ω. k-tlm-Z-c-߃: en‚, Pn-]v-kn. ar-X-tZ-lw Ip-‰ym-Sn Xm-eq-°v B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

°m¿ Hm-Sn-c£ - s - ∏-´p. ar-Xt- Z-lw t]m-kv‰vt- am¿-´Ø - n-\m-bn X-et- »-cn P-\d - ¬ Bip-]{- Xn- tam¿-®d - n-bn¬. `m-cy: `m-an-\n. a-°ƒ: \n-Yn≥, \n¿a¬. a-cp-a-Iƒ: A-Rv-P-\. kw-kv-Im-cw \m-sf ho-´p-hf - ∏ - n¬.

°w-I-≠w ap-kv-enw ho´n¬ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lmPn (lm-Pn-°-˛69) \n-cymX-\m-bn. tZm-l-bn-se la-Zv P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ i-\n-bm-gv-N ssh-Io´v 6.30Hm-sS-bm-Wv a-cWw. J-Ø-dn¬ a-cn-°p-∂ hn-tZ-in-I-fp-sS ar-X-tZ-l߃ A-h-c-h-cp-sS \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂-Xv \m-ev ]-Xn-‰m≠n-e-[n-I-am-bn Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ k-Po-h-am-bn-cp-∂ lm-Pn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-embn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw J-Ø-dn¬ J-_-d-S-°n. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: i-lo≥, j-lv-\, j-Pn-X, l-^v-k. acp-a-°ƒ: tUm. B-kn-^v, _n-\o-jv.

t]-c-a-I-sâ I-eym-W-¯n-s\-¯n-b h-eyp-½ a-cn-¨p C-cn-°q¿: t]-c-a-I-s‚ I-eymW-Øn-s\-Øn-b h-eyp-Ω X-teZnhkw D-d-ßp-∂-Xn-\n-sS a-cn®p. C-cn-°q¿ an-\n-°¬ lu-knse Fw B-an-\(75)bm-Wv a-cn-®Xv. aq-Ø-a-Iƒ B-bn-i-bp-sS aI≥ D-a-dn-s‚ hn-hm-l-am-bn-cp∂p C-∂-se. I-eym-W-Øn-\v Xte-∂v cm-{Xn 11Hm-sS-bm-bn-cp∂p Ch¿ X-d-hm-Sv ho-´n¬-\n-∂p Ip-fn-™-bn-se a-I-fp-sS ho-´nse-Øn-b-Xv. cm-{Xn `-£-W-w Ign-®v D-d-ßm≥ In-S-∂-Xm-bn-cp∂p. ]p-e¿s-® aq-∂-c-tbm-sS apdn-bn¬ \n-∂v i-–w tI-´v _‘p-°-sf-Øn-b-t∏m-tg-°pw a-cW-s∏-´n-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b am-

Pn-±-bn \n-cym-X-\m-bn s]-cp-h≈ - q¿: sIm-√w-Nn-\ ]p¬]m-S≥ A-–p¿-d-lvam-s‚ a-I≥ A-–p¬ A-kokv (32) Pn-±bn¬ \n-cym-X\m-bn. am-Xm-hv: _o-hn-°p-´n. `mcy: ^m-bn-j. aI≥: A-^vk - e - p-±o≥. k-tlm-Zc - ߃: A-k≥-Ip-´n, lm-Pd - , J-ZoP. J-_d - S- ° - w C-∂v Hcpa-Wn°v sIm-√w-Nn-\ Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

Im-dn-Sn¨v a-cn¨p B-an-\ ßm-S≥ Jm-Z¿. a-°ƒ: B-in-b, dp-Jn-b, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: Ip-´ym-en, K-^q¿, im-Zp-en, Bbn-i-, ]-tc-X-cm-b D-a¿, J-Zo-P, am-ap.

aÆt©-cn: I-e-hq¿ sIm-®p≈n-°v ]-Sn-™-m-dv Ing-s° shfn-bn¬ ]-tc-X\mb `m-kv-Ics‚ `m-cy hn-em-kn-\n(75) Im-dnSn®v a-cn®p. C∂-se cm-hn-se 10.30HmsS I-e-hq¿ tªm-°v PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

23 Unkw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

tem-dn hoSn\p apI-fn-te¡p a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p Zm-tam-Z-c³

C-{_m-low

\m-cm-b-Wn

do-\

X-e-t»-cn: ]-g-b _-kvÃm‚n-se tam-tU-¨ tlm-´¬ D-S-a F-ct™m-fn Np-¶w tkman¬ tdm-Un-se tamtU¨ ho-´n¬ F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (86). `m-cy: ]tc-X-bm-b Z-a-b-¥n. a°ƒ: ssj-a, jo-P, ap-cfo-[-c≥, ao-\, ]p-jv-a{X≥ (_m-_p). a-cp-a°ƒ: P-\m¿-±-\≥ (amln), ]-hn-{X≥ (X-e-t»cn), t{]-a-Zm-kv (I-Æq¿), tkm-Wn-b, \n-jn.

]-S-∂: sX-s°-°m-´n-se C ]n C-{_m-low (71). sX-t°-°m-Sv \p-kvd-Øp±o≥ P-am-A-Øv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-kn-U‚pw Zp_-bv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ÿm-\-hpw h-ln-®n-cp∂p.- `m-cy: sX-t°-tImtf-Øv kp-l-d. a-°ƒ: Ip-™-–p-√ (a-te-ky), ko-\-Øv (Zp-_-bv), Xm-coJv (Zp-_-bv), B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, A-jv-d^v, kp-a-ø (h-en-b-]-dºv), ^u-kn-b.- k-tlm-Zc-߃:A-–p¿-d-lvam≥ lm-Pn, A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, ap-l-Ω-Zv Ip™n, J-Zo-P, ssk-\-_ , Ip-™m-an-\, B-kn-b, ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zv, B-bn-j.

]-c-h-\-Sp-°w: ]m-en®n-b-Sp-°-sØ ]-tc-X\m-b sI A-ºp-hn-s‚ `m-cy sI \m-cm-b-Wn (84). a-°ƒ: sI Pm-\In, tKm-]m-e≥, cm-[, sI c-ho-{μ≥ (I-e-IvStd-‰v, tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ kw-ÿm\ sk-{I-´-dn-tb-‰v AwKw). a-cp-a-°ƒ: sI Ir-jvW≥, im-¥, in-h-cma≥, a-Rv-Pp. k-tlm-Zc-߃:sI A-ºp, ]tc-X-cm-b sIm-´≥, apØp `-fim-cn, ]-°oc≥.

\o-te-iz-cw: ]-Sn-™m‰w sIm-gp-h¬ \m-K-t®cn `-K-h-Xn ÿm-\-Øn\v k-ao-]-sØ ]n do-\ (35). `¿-Øm-hv: I-øq¿ ]m-tem-Øv cm-Pp (kpt_-Zm¿, tZ-io-b kp-c£mtk-\, \yq-U¬ln). a-Iƒ: A-iz-Xn. ]nXm-hv: Ip-™n-°-Æ≥\m-b¿. am-Xm-hv: \m-cmb-Wn. k-tlm-Z-c≥: kp\n¬-Ip-am¿ (Kƒ-^v).

_o-^m-¯n-a X-f-¶-c: P-Zo-Zv tdm-Uv Ip-™n-h-f-∏n¬ lukn-se ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy _o-^m-Øn-a (75). a°ƒ: _-jo¿, P-am¬, I-_o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_bv), dm-l-Zv (J-Ø¿), Xm-ln-d. -a-cp-a-°ƒ: lko-\, ^u-kn-b, D-a¿, k-^v-cn-b, B-bn-i ktlm-Z-c-߃: B-kypΩ, ssk-\-_, B-bn-i, a-l-aq-Zv.

A-e-hn-¡p-«n

D-cp-h-®m¬: sh-º-Sn sd-bn≥-t_m a-l-en¬ A-e-hn-°p-´n (56). `mcy: A-eo-a. a-°ƒ: dN-{µ³ X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv hy- jo-Zv, d-Du-^v, d-kn-b, h-km-b F-tÃ-‰n-\-p k-ao- d-bo-k. a-cp-a-°ƒ: ]w A-≠-√q¿ tdm-Un¬ A≥-km¿, lm-cn-kv. \n-an-j \n-hm-kn¬ kn N- J-_-d-S-°w C-∂p cm{μ≥ (57). `m-cy: tc-h-Xn. hn-se H-º-Xn-\v ]-cnbm-cw Pp-am-a-kv-Pn-Zv Ja-°ƒ: \n-an-j, Pnw-t\jv. a-cp-a-I≥: c-Pn-t\-jv. _¿-ÿm-\n¬.

A-¨p-X³- \m-bÀ ]-∂q¿: B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ ]-{Xm-Øv A-®pX≥ \m-b¿ (90). `m-cy: tZ-h-InA-Ω. a-°ƒ: kp-tc-jv _m-_p (s]Ãv I¨-t{Smƒ C-¥y), kp-tem-N-\, hn-em-kn\n, {]-k-∂, k-Pn-\n. acp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥ \mb¿ a-dn-ho-´n¬ Xm-gw (hn-ap-‡`-S≥), cm-a-N{μ≥ Xn-\-]p-cw, N-{μ≥ \≥-a-≠, k-t¥m-jvIpam¿ \-cn-°p-\n, Kw-KmtZ-hn Iq-´m-en-S.

tKm-]m-e³ \-¼ymÀ sN-dp-Ip-∂v: sN-dp-Ip∂v Xm-h-sØ {]-ap-J kzm-X-{¥yk-a-c tk\m-\n I-t°m-{]-h≥ tKm-]m-e≥ \-ºym¿ (92). `m-cy: Ip-∏m-S-IØv Nn-∂p-A-Ω. a°ƒ: th-Wp-tKm-]me≥ (dn-´. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn), cm-a-Zm-k≥ (jm¿-P), A-ºp-Pm£n, Ko-X (]m-e-°mSv). a-cp-a-°ƒ: {io-e-X, c-am-tZ-hn, ap-c-fo-[-c≥, N-{μ≥. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v k-apZm-b iv-a-im-\-Øn¬.

Kw-Km-[-c³s]m-∂m-\n: ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ s]m-∂m-\n sF.Sn.sF bn-se s{Sbn\nMv C≥-kv-{S-Œ-dmb F sI Kw-Km-[-c≥ (42) sN-s∂-bn¬ a-cn®p. sN-s∂-bn¬ s{S-bn\nMn-em-bn-cp-∂p. `mcy: tc-Wp-I. a-°ƒ: \nJn-X, \n-b.

A-Ðp-Ã

A-Ðp-Ã ap-kv-eymÀ

kcn-X

Xm-b-sØ-cp: d-kn-b Izm¿-t´-gv-kn¬ ]-tc-X\m-b l-k-bv-\m-dp-sS aI≥ kn kn A-–p-√ (61). ap-kvenw eo-Kv Xmb-sØ-cp im-Jm D-]-tZi-I k-an-Xn-bw-K-am-Wv. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: djo-Zv, j-l-\m-kv, ^mØn-a iw-io¿. k-tlm-Zc-߃: ap-l-Ω-ZvIp™n, k-Øm¿, Ip™m-an-\n, ^m-dq-Jv (Zp_-bv), ]-tc-X-\m-b Ako-kv.

C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g Kh. bp.]n kv-Iq-fn¬-\n∂v A-d-_n A-[ym-]-I\m-bn hn-c-an-® B-bn-∏pg h-f-∏n-\-I-Øv lukn¬ hn hn A-–p-√ apkveym¿ (75). `m-cy: h-f∏n-\-I-Øv kp-l-d. a-°ƒ: A-–p- -eow, A-–p- -emw (ku-Zn), dp-Jn-b, P-ao-e, ^u-knb, d-jo-Z. a-cp-a-°ƒ: ku-Z-Øv, P-ko-e, im-Zpen, A-–p¿-d-jo-Zv, lmcn-kv (Kƒ-^v), ap-kv-X^. k-tlm-Z-c-߃: ssk-\-_, D-a¿, A-_p, ]-tc-X-cm-b a-dn-bw, lpk-bv≥, ap-l-Ω-ZvIp™n, ta-an.

Nn-‰q¿: I-eym-W-t]-´ tIm-cn-bm¿-N-≈ Nn-‰q¿ K-h¨-sa‚ v tIm-f-Pv Poh-\-°m-c≥ hn-P-b-s‚ `m-cy k-cn-X (35). a°ƒ: kv-t\-l, tKm-]oIr-jv-W≥.

eo-e Ip-μ-aw-K-ew: ]-Xn-aw-Kew ]p-∂-°¬ ]p-dmbn¬ Sn sI _m-e-s‚ `m-cy eo-e (47). a-°ƒ: en-_n≥, _m-ep, en≥j. k-tlm-Z-c-߃: kptem-N-\, cm-tP-jv.

I-eym-Wn-A-½

\-cn-°p-\n: ]p-∂q-cv sNdp-]m-ew ]-tc-X-\m-b ]≈n-sØm-Sp-I-bn¬ A-ΩXn-s‚ `m-cy C-øm-Øp (80). a-°ƒ: ssk-_-\, l-eo-a.

\-cn-°p-\n: F-c-h-∂q¿ A-¶-Øm-bv ta-e-Øm-´p]p-dm-bn¬ ]-tc-X-\m-b cm-a≥-\m-b-cp-sS `m-cy I-eym-Wn-A-Ω (93). a°ƒ: e-£v-an-°p-´n, ao\m-£n, Zm-tam-Z-c≥, hnem-kn-\n (F-kv._n.Sn, Xm-a-c-t»-cn).

C-¿m-¯p

_n-¨m-bn-i-_n tIm-gn-t°m-Sv: In-Wmt»-cn-bn-se tXm-´p-am-cw ]-tc-X-\m-b ssl-t{Zmkn-s‚ `m-cy _n-®m-bn-i_n (_n-®m-bn-Ω˛87). a°ƒ: ssk-\-_n, ap-lΩ-Zv tIm-b (_-tÃm _m-K≥ _m-Kv-kv Fw.]n. tdm-U)v, ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω-_n. a-cp-a°ƒ: sI.hn. sam-bvXo≥ (t_-_n C-e-Iv-{Sn°¬-kv, Fw.-]n. tdm-Uv) ]n ]n B-en-t°m-b sh≈-bn¬.

Nm-¯³ tIm-´-°¬: ]m-d-bn¬ hØq-cv Nm-Ø≥ (75). `mcy: sIm-e-Øn. a-°ƒ: N-{μ≥, kp-tc-jv_m-_p, Kn-co-jv, {io-tZhn, A-Pn-X.

]-Xvan-\n

\-fn-\n

Im-À-Xym-b-\n A-½

ta-cn tPmÀ-Pv- -

hn\o-jv

tKm-hn-µ³- \m-bÀ

D-®ym-Xn lm-Pn

Nn-cp-X

Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-t°m-Sv l-cn-X-Øn¬ am-tdm-fn ]-Xvan-\n (56). ]-tc-Xcm-b Ip-]ym-´v Nm-ØpIp-´n ta-kv-{Xn-bp-sS-bpw a-m-tdm-fw \m-cm-b-Wn-bpsS-bpw a-I-fm-Wv. ktlm-Z-c-߃: \m-Wn, a-pIp-μ≥ (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn), ]-tc-Xcm-b \m-Wp, cm-L-h≥, hm-kp.

X-e-t»-cn: ]m-Xn-cn-bm-Sv tN-cn-°-º-\n-°p k-ao]w I-bn-∏-t®-cn cm-L-hs‚ `m-cy tc-jv-am \n-hmkn¬ kn \-fn-\n (57). kn.]n.Fw. Aw-K-hpw thßm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv saw-_-dp-am-Wv. a-°ƒ: cm-tP-jv, P-tb-jv, tc-jva. a-cp-a-I≥: kp-tc-{μ≥ (am-ßm-´n-Sw). k-tlm-Z-c߃-: b-tim-Z, k-tcm-Pn\n, {]-Im-i≥ (kn.]n.Fw. a-º-dw tem-°¬ IΩn-‰n- Aw-Kw), tim-`.

Io-g-√q-¿: N-t{¥m-Øv am-hn-e Im-¿-Xym-b-\n A-Ω- (74). `-¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Ip-dn-t™-cn A-∏ \-ºym-¿. a-°ƒ: kn Fw c-ta-i≥(_n.F-kv.F≥.F¬. ]g-»n sS-en-t^m¨ F-Ivkv-tN-©v), kn Fw kptc-i≥ -(k-_v I-e-Iv-S-¿ Hm-^n-kv, X-e-t»-cn). acp-a-°ƒ: {]n-b-Z-¿-in-\n(F-f-bm-hq-¿), k-\n-e (am-hn-e).

sh-‰n-e-∏m-d: I-f-∏p-c°¬ sXm-´n-bn¬ ]-tcX-\m-b tPm¿-Pn-s‚ `mcy ta-cn tPm¿-Pv (78). a°ƒ: km-en, tPm-kv sI tPm¿-÷v, tam-fn, tdm-k-Ω (C-cp-h-cpw \mKv-]q¿), B-en-kv. a-cp-a°ƒ: an-\n, jn-_p, kÆn, ]-tc-X-\m-b ]utem-kv.

]mXncn-bmSv: se-\n≥ sk‚-dn-\p k-ao-]w tItfm-Øv ho-´n¬ ssI-∏t®-cn tKm-hn-μ-s‚-bpw ]n ]n \-fn-\n-bp-sS-bpw a-I≥ ]n ]n hn-\o-jv (40). `m-cy: {]-ko-X (tXm-e-{º). aI≥: -B-Im-iv. k-tlm-Zcn: {io-P.

B-en

sIm-t≠m-´n: Im-™-n-csØm-Sn F-c-t™m-fn l- ≥-Ip-´n (86). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-an-\-°p´n. a-Iƒ: ^m-Øn-a-m kplvd. a-cp-a-I≥: kp¬Øm≥.

tam-ßw: sN-dp-]p-Øq¿ Ip-∂Ø - p-]d - º - n¬ Xmsg-]d - º - ≥ D-Æym-Xnlm-Pn (80). `m-cy: ]mØp-Ω° - p-´n. a-°ƒ: Ban-\, sam-bvX - o≥-Ip-´n (JØ¿), ssk-\_ - , J-ZoP, A-–p-¬ d-km-Jv (JØ¿), kp-sse-J, B-XnJ. a-cp-a° - ƒ: A-_q-_°¿, ap-lΩ - Z- e - n, D-a¿ (ku-Zn), A-–p-√, A–p-¿d-lvam≥, ssa-aq-\, l-ko-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-–p¿d-la v- m≥ lm-Pn, ]mØp-Ω, J-Zo-P.

A-co-t°m-Sv: {io-K-tWjv B-bp¿-th-Z ^m¿-akn ÿm-]-I≥ D-{K-]p-cw ta-te]p-c-bv-°¬ Fw DÆn-°p-´n ssh-Zy-cp-sS `mcy Nn-cp-X (84). a-°ƒ: tUm. Fw ]n {io-[-c≥, Fw ]n tk-Xp-am-[-h≥, Fw ]n cm-a-N-{μ≥, Fw ]n a-Wn-I-WvT≥, Fw ]n A-c-hn-μm-£≥, tUm. cm-[m-Ir-jv-W≥, tIm-a-fh-√n. a-cp-a-°ƒ: tUm. Djm-`m-bv, hn-P-b-e-£v-an, kp-K-X-Ip-am-cn, io-X-f, _n-μp, kn-‘p, ]r-Yzn-cmPv.

A-l-½-Zv-tIm-b

s]-cn-¥¬-aÆ - : ]-tc-X\ - mb kn Sn ]n X-cI - s - ‚ `m-cy kn hn I-ae - w (91). ]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - m-b tUm. kn ]n sI \m-b¿. am-Xm-hv: Ip™p-Ip-´n \-ß. a-°ƒ: kc-kz-Xn (dn-´. A-[ym-]n-I, s]-cn-¥¬-aÆ - K-h. sslkvI - qƒ), k-Zm-in-h≥, inh-Zm-k≥ (dn-´. F-Ivk - n. F≥-Pn-\o-b¿, sS-ent^m¨-kv), kp-[, kp-[mI-c≥, tUm. kn hn i-in-Ie, ]-tc-X\ - m-b Iym-]v‰ - ≥ tUm. {io-\n-hm-k≥. a-cp-a°ƒ: tUm. b-ap-\m {io-\nhm-k≥, Pm-\I - n k-Zm-inh≥, hn-em-kn-\n in-hZ- mk≥, cm-[m-Ir-jvW - ≥, k_n-X kp-[m-Ic - ≥, B¿ cLp, ta-t\m≥.

F-S-h-Æ: ]-Sn-™m-sd Nm-Ø-√q¿ A-º-e-®men¬ N-°w-]p-d-Øv tKm-hn-μ≥- \m-b¿ (94). `m-cy: Pm-\-In-b-Ω. a°ƒ: i-in-[-c≥ (d-n-´. {]-[m-\m-[ym-]-I≥), im-c-Z, tZ-h-bm-\n, cm[m-Ir-jv-W≥ (dn-´. A[ym-]-I≥), ]m¿-hXn°p-´n, t{]-a-cm-[, t__n. a-cp-a-°ƒ: ]n Pn C-μn-c, hn ]n Ir-jvW≥- \m-b¿, iym-a-fmtZ-hn, \m-cm-b-W≥ -\mb¿, Fw F≥ P-b≥, F≥ ]n hm-kp-tZ-h≥\m-b¿.

]u-tem-kv

Iq-fn-am-Sv: A-c-b-t¶m-Sv s\-√n-t°m-´v Nm-en¬ ]tc-X-\m-b sN-dn-bm Jm-Zdn-s‚ `m-cy B-bn-i l÷p-Ω (81). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, B-en (ku-Zn), Ckv-am-Cu¬, _-jo¿, Ip™n-∏m-Øp-Ω, Ip-™nΩ-ø, ]-tc-X-\m-b A–p¬ I-cow. a-cp-a-°ƒ: A-Øq-fn sam-bv-Xo≥, Ip™n-sam-bv-Xo≥, k-^nb, _n¬-°o-kv, B-bn-i, jm-Pn-d, P-ko-e.

Ip-ªn A-_p h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Sn I-°p-∂-Øv tIm-bm‚hn-S Ip-™n A-_p (73). `m-cy: a-dn-bw- _o-hn a°ƒ: \u-j¿-hm≥, apl-Ω-Zv \-Zo¿, A-–p¬ k-eow, ap-l-Ω-Zv \n-bmkv, k¬-h. a-cp-a-°ƒ: an-Kv-Zm-Zv, B-bn-i, k-aod, Pm-kn-d, j-_m-\.

ssk-\-_ a-´m-t©-cn: N-°-c-bn-Sp°n¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]tc-X-\m-b ssS-e¿ ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy ssk-\_(79).

Ipμ-aw-K-ew: B-\-∏m-d°¬ A-l-Ω-Zv-tIm-b (85). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, B-an-\, t]m-°¿, kp-ss_-Z, kndm-Pp-±o≥, ]-tc-X-bm-b k^n-b. a-cp-a-°ƒ: km-_nd, A-l-Ω-Zv-tIm-b, km-d, k¬-a, P-am¬.

l-ʳ-Ip-«n

sam-bv-Xo³-Ip-«n

a-e-∏p-dw: a-‰-Øq¿ tase-Ip-≠v Iq-´n-cn I-√-¶psk-_m-Ìy³ ∂≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n ]p-d-∏p-g: s]-cn-Im-a-ebn¬ ]-tc-X-\m-b B-K-kv- (65). `m-cy: _n-cn-b-°p´n. a-°ƒ: D-ss_-Zv, PmXn-bp-sS a-I≥ sk-_mÃy≥ (54). `m-cy: a-dn-bm- ^¿, I-Zo-P, ssa-aq-\ ^m-Øn-a. Ω.

ap-°w: Ip-am-c-s\-√q¿ s\-√n-°p-Øv B-en (70). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: A-–p¬ eØo-^v, kp-_o-\. a-cpa-°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, J-Zo-P. ktlm-Z-c-߃: aq-k lm-Pn, \-_o-k, dp-Jnø, k-^n-b, ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv.

B-an-\-_n ]-øm-\-°¬: ]-tc-X\m-b kn hn sam-bvXo≥-Ip-´n-bp-sS a-Iƒ kn hn B-an-\-_n (59). a-°ƒ: kp-l-d, j-ao¿, k-do-\, \-k-dn-b.

I-a-ew

am-Xyp t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v A-tXym-´n-bn-se sh-´n°m-´v am-Xyp (Ip-™q´n˛79). `m-cy: A-®m-Ω. a-°ƒ: ]-b-kv sh-´n-°m-´v, tSman, ta-gv-kn, t\m-_nƒ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: ta-gv-kn, im-¥-Ω, t__n, tPm-^n.

tIm-Xa - w-Ke - w:a-eb - n¬Io-gv ap-≠b - v° - ¬ ]utem-kv(84). `m-cy: s\-bvti-cn Nq-c° - p-t∂¬ IpSpw-_mw-Kw ta-gvk - n. a°ƒ: A-\n¬, kp-\n¬, l-Wn. a-cp-a° - ƒ: jn-Pn, A-Po-jv, sF-kI - v.

kmw sI hÀ-Ko-kv am-th-en°-c: sIm-®pπmw-aq-´n¬ kmw sI h¿Ko-kv (63).

B-bn-i l-Öp-½

sam-bv-Xp

A½-Xv

A-¿-¸p-®n -

Im-À-Xym-b-\n-A-½

a-½p-«n lm-Pn

J-Zo-P

J-Zo-P

sX-¿-¯n-c

hm-Wn-ta¬: sN-dp-tamsØ Im-°m-®n ]p-Xntbm-´n¬ sam-bv-Xp (65). `m-cy: B-bn-ip. a-Iƒ: ssd-lm-\-Øv. k-tlm-Z-c-߃: A-–p√, B-en, A-_q-_°¿, C-{_m-low, ]-tcX-\m-b aq-k.

I-°-´n¬: No-t°m-∂nse Ip-f-ap-≈-Xn¬ AΩ-Xv (68). `m-cy: Ip™n-°-Zn-b. a-I≥: jm\-hm-kv (ku-Zn). a-cp-aIƒ: \p-ssk-_ C-cnß-Æq¿. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-–p-√, A{¥p, ssk-\, am-an, dm_n-b, B-ky.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sIm-S-∏mfn-bn-se I-t®m-´n¬ Im‰m-t©-cn A-ø-∏p-Æn (81). `m-cy: am-[-hn. a-°ƒ: inh-Zm-k≥ (A-_q-Z-_n), D-Æn-Ir-jv-W≥, A-\n¬Ip-am¿, _n-Pp, _n-μp, APn-X. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, hn-P-b≥, jo-P, D-j, Pn\n, _-_n-X.

a-S-hq¿: ]-tc-X-\m-b ]m-d-°¬ tKm-]m-e≥ \m-b-cp-sS `m-cy sX-‰Øv Im¿-Xym-b-\n-A-Ω (91). a-°ƒ: Zm-£m-bWn-A-Ω, ]-tc-X-bm-b e-£v-an, k-Zm-\-\-μ≥, eo-e, {]-Im-i≥ (C≥Iw-Sm-Iv-kv), h¬-k-e, kp-tc-{μ≥. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

A-ßm-Sn-∏p-dw: ]-cn-bm-]pcw a-l-√n¬ B-d-tßm-S≥ a-Ωp-´n-lm-Pn (75). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: kpsse-J, ap-l-Ω-Zv A-iv-d^v, A-–p- -emw, in-lm_p-±o≥ (aq-h-cpw dn-bm-Zv), _n-øp-´n, D-ssa-h. a-cp-a°ƒ: Ip-™-n-t°m-b, ico-^, k-eo-\, i-co-^, apkv-X-^, k-eow.

th-ßc - : sh-´p-tXm-Sv s\-√n∏-dº - v ]-dº - m-´v ap-lΩ - Z- v _m-∏p-°b - p-sS `m-cy J-ZoP (65). a-°ƒ: ssk-Xe - h - n, iw-kp-±o≥, j-d^ - p-±o≥, I_o¿, k-^n-b, P-ao-e, kmPn-Z, l-^k -v Ø - ,v D-ssa-_, B-cn-^. a-cp-a° - ƒ: k-ao-d, d-ke v , kp-aø - , d-Po-\, lwk, B-en , k-emw, k-eow, I-_o¿, P-eo¬.

F-S-∏mƒ: tN-I-\q¿ tase-gn-bw ]-tc-X-\m-b ]≈-Øv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy J-Zo-P (65). a-°ƒ: A–p-√, jm-^n, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv, a-dn-b-°p-´n, B-bn-i, Xzm-ln-d, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, \-^ok, j-_v-\, ^-b-dq-k.

I¬-∏Øq¿: ap-bn-t∏mØv ]-tc-X-\m-b ]mtdm¬ I-Æm-f-s‚ `m-cy Ip-‰n-bn¬Xm-sg sX-øØn-c (65). a-°ƒ: cmP≥, _m-e≥, kp-tc-jv, Ko-X, {]-ta≥, cm-a-N{μ≥, ]-tc-X-\m-b _m_p. a-cp-a-°ƒ: tZ-hn, tZhn I-¬-∏-Øq¿, _o-\, jo-_, Zm-k≥.

_n¨mbn-i-_n

ap-l-½-Zv -

A-Ðp-Àd-lvam³ lm-Pn -

a-½-Zv

]m-t¯zm-a -

]-d-t§m-S³ -

Ip-ªn-Ir-jv-W³ In-Sm-hv

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

InWm-t»cn: ]-tc-X-\m-b ssl-t{Zm-kn-s‚ `m-cy _n®m-bn-i-_n (_n-®m-bn-Ωv˛87). a-°ƒ: ssk-\-_n, ap-l-Ω-Zv-tIm-b (_-tÃm _m-K≥ _m-Kv-kv, Fw.-]n. tdm-Uv), ]-tc-X-bm-b ]mØp-Ω-_n.

Im-fn-Im-hv: A-S-°m-Ip≠v ssl-kv-Iqƒ-]-Sn-bnse a-ºm-S≥ ap-l-Ω-Zv F∂ Ip-™m-∏ (75). `m-cy: ssk-\-_ a-°ƒ: sam-bvXo≥ (Pn-±). Pm-^-¿, \mk-¿-. a-cp-a-°ƒ : Pw-jn-Z, ap-lv-kn-\,i-lv-km-\.

]-c-∏-\-ßm-Sn: D-≈-Ww A-´-°p-gn-ß-c-bn-se amfn-tb-°¬ A-–p-¿dlvam≥ lm-Pn (63). `mcy: ssk-\-_. a-°ƒ: A-–p-\m-k¿, A–p-¬ d-jo-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, kp-l-d.

^-tdm-°v: tIm-´-∏m-Sw Im-™n-c-Øn¬ ]m-et»-cn a-Ω-Zv (63). a-°ƒ: d-jo-Zv (Pn-±), \ujm-Zv (Pn-±), \u-^o-\, sk-eow. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ d-Du-^v, d-Po-\, Xkvv-eo-\, \n-jn-Z.

]-d-ºn¬-]o-Sn-I: H-f-I-c ]-d-®-\-]p-dm-b-bn¬ tIm™n-t°m-fn¬ ]m-tØzma (70). k-tlm-Z-c-߃: _o-cm≥, ap-l-Ω-Zv, A-ehn, _o-hn, ]-tc-X-\m-b tIm-b, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Ip-™n-∏m-Øp-Ω.

]-c-∏-\-ßm-Sn: I-cpa-c-°m-Sv ]n-≈m-´v ]-dtßm-S≥ (A-∏p-°p-´≥˛88). `m-cy: Nn-∂. a°ƒ: X-¶w, t{]-an, Im¿Xym-b-\n-°p-´n, Im-©\, k-Xy≥, {]-k-∂.

t]-cm-{º: ap-fn-b-߬ ssX-°-≠n Ip-™nIr-jv-W≥ In-Sm-hv (70). `m-cy: I-eym-WnA-Ω. a-°ƒ: {]-tam-Zv, kp-ta-jv, D-Æn. a-cp-a°ƒ: jo-\, \n-Xy.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Uv N-°p-]p-c Ip™n-ap-l-Ω-Zv (67). `mcy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: d-jo-Zv, Av-iv-d^v, A-\o¿, km-Pn-X, jao-d.

Im-k¿-tIm-Uv: Sn-∏¿ tem-dn \n-b-{¥-Wwhn-´v 50 ao-‰¿ Xm-gv-N-bn-ep-≈ hoSn-s‚ sS-d-kn-te-°v a-dn™v ss{U-h¿ a-cn-®p. Ip≠w-Ip-gn tN-Sn-°p-≠n¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn F-´-c-tbm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. a-cp-X-Sp-°w tN-Sn°p-≠v Xm-b¬ lu-knse kn F C-{_m-loamWv (47)- a-cn-®-Xv. Hm-´w I-gn-™v cm-{Xn ho-Sn-\-Sp-Øv ]m¿-°v sNøm≥ sIm-≠p-t]m-hp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. Ip-Øs\-bp-≈ sN-Ω¨ ]m-X-bn-eq-sS t]m-hp-tºmƒ tem-dn \n-b-{¥-Wwhn-´v a-e-©-c-°v hym-]m-cn A-–p√-bp-sS ho-Sn-s‚ sS-d- n-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. tijw A-Sp-Øp-≈ sh-≈w-sI-´n-\n¿-Øn-b Ip-gnbn-te-°v ho-Wp. C-{_m-loan-s\ D-S≥ B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°-m\m-bn-√. ho-Sn-\p ap-Ifn¬ tem-dn ho-gp-∂ i-–wtI-´v tZ-lm-kz-mÿyw A\p-`-h-s∏-´ A-–p-√-sb B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-{_m-loan-s‚ ]n-Xm-hv: A-–p¿-d-lvam≥. am-Xmhv: -_o-^m-Øn-a. `m-cy: A-^v-k-Øv. a-°ƒ: C¿-^m\, C¿-jm-\, C-Pm-kv, C-{k. k-tlm-Z-c-߃: bq-k^v, A-_q-_-°¿, B-bn-i, J-Zo-P, \-_o-k, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv.

t]-c-a-I-sâ I-eym-W-¯n-s\-¯n-b h-eyp-½ a-cn-¨p

C-cn-°q¿: t]-c-a-I-s‚ Ieym-W-Øn-s\-Øn-b heyp-Ω X-te-Znhkw D-dßp-∂-Xn-\n-sS a-cn-®p. Ccn-°q¿ an-\n-°¬ lu-knse Fw B-an-\(75)bm-Wv a-cn-®-Xv. aq-Ø-a-Iƒ B-bn-i-bpsS a-I≥ D-a-dn-s‚ hn-hml-am-bn-cp-∂p C-∂-se. Ieym-W-Øn-\v X-te-∂v cm-{Xn 11Hm-sS-bm-bn-cp-∂p Ch¿ X-d-hm-Sv ho-´n¬-\n-∂p Ip-fn-™-bn-se a-I-fpsS ho-´n-se-Øn-b-Xv. cm-{Xn `-£-W-w I-gn-®v D-dßm≥ In-S-∂-Xm-bn-cp-∂p. ]p-e¿s-® aq-∂-c-tbm-sS ap-dn-bn¬ \n-∂v i-–w tI-´v _-‘p-°-sf-Øn-b-t∏mtg-°pw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b amßm-S≥ Jm-Z¿. a-°ƒ: B-in-b, dp-Jn-b, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: Ip-´ym-en, K-^q¿, im-Zp-en, B-bn-i-, ]-tcX-cm-b D-a¿, J-Zo-P, am-ap.

_-Ên-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{X-nI³ a-cn-¨p

X-e-t»-cn: kz-Im-cy-_ n-Sn-®p kv-Iq-´¿ bm-{X°m-c≥ a-cn-®p. \m-emwssa-en-se A-Rv-P-e-bnbn¬ Sn hn tKm-]n-\m-Y Ipdp-∏v (62) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS s]m-∂yw \m-emw ssa-enem-Wv A-]-I-Sw. Iq-Øp-]-d-ºn¬-\n-∂v X-e-t»-cn-bn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ kz-Im-cy-_ mWv CSn-®Xv. _-kv Po-h-\-°m¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn X-e-t»-cn P-\d¬ B-ip-]{- Xn- tam¿-®d - n-bn¬. `m-cy: `m-an-\n. a-°ƒ: \n-Yn≥ (bp.F-kv.F), \n¿a¬ (B-kv-t{X-en-b). a-cp-a-Iƒ: A-Rv-P-\ (bp.Fkv.F). k-tlm-Z-c-߃: hn-a-e, i-¶-c-Ip-am¿, am-[h≥. kw-kvI - m-cw \m-sf ho-´p-hf - ∏ - n¬.

Im-dn-Sn¨v a-cn¨p

aÆt©-cn: tdm-U-cn-In-eq-sS \-S∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ hr≤ Im-dn-Sn®v a-cn®p. I-e-hq¿ sIm-®p-≈n°v ]-Sn-™-m-dv Ing-s° sh-fn-bn¬ ]-tc-X\mb `mkv-Ic-s‚ `m-cy hn-em-kn-\n(75)bm-Wv a-cn-®-Xv. C∂se cm-hn-se 10.30HmsS I-e-hq¿ tªm-°v PMv-j-\nem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

J-¯-dn-se {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]-Nm-hh-°À-¯ -I³ lm-Pn-¡- \n-cym-X-\m-bn m-Sv: J-Ø-dn-se

{]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-I≥ Nm-h-°m-Sv N°w-I-≠w ap-kv-enw ho´n¬ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lmPn (lm-Pn-°-˛69) \n-cym-X\m-bn. hm¿-[-Iyk-l-Pam-b A-kp-J-sØ Xp-S-∂v tZm-l-bn-se l-a-Zv P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ H-cp am-k-am-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw i-\nbm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. J-Ø-dn¬ a-cn-°p-∂ hn-tZ-in-I-fp-sS ar-X-tZ-l߃ A-h-c-h-cp-sS \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂-Xv \m-ev ]-Xn-‰m-≠ne-[n-I-am-bn Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-am-bn-cp-∂ lm-Pn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bncp-∂p. J-Ø-dn¬ a-c-W-s∏-Sp-∂ {]-hm-kn-I-fp-sS arX-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m-\m-bn tZ-i-˛-`m-jm hyXym-k-an-√m-sX B-fp-Iƒ lm-Pn-°-sb k-ao-]n-®ncp-∂p. h¿-j-ß-fm-bn Cu ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®ncp-∂ A-t±-l-Øn-\v D-tZym-K-ÿ X-e-Øn-epw a-‰pw D-≠m-bn-cp-∂ _-‘hpw ]-cn-N-b-hpw \-S-]-Sn-{I-a߃ G-sd F-fp-∏-am-°n. l-a-Zv tam¿-®-dn-bn¬ FØp-∂ Xn-cn-®-dn-bm-Ø ar-X-tZ-l-ß-fp-sS _-‘p°-sf-bpw a-‰pw I-s≠-Øm≥ J-Ø¿ A-[n-Ir-X¿ t]m-epw k-ao-]n-®n-cp-∂-Xv lm-Pn-°-sb-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m≥ km-º-Øn-I-ambn {]-bm-k-s∏-Sp-∂-h-sc kz-bw k-lm-bn-®pw a-‰p k-lm-b-߃ kw-L-Sn-∏n-®pw lm-Pn-° F-∂pw ap≥]-¥n-bn¬ D-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w J-Ø-dn-em-bn-cp-∂p Ct±lw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ar-X-tZ-lw J-Ø-dn¬ J-_-d-S-°n. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: i-lo≥ (J-Ø¿ s]-t{Sm-fn-bw), j-lv-\ (l-a-Zv tlm-kv-]n-‰¬), j-PnX (J-Ø¿ F-b¿-th-bv-kv), l-^v-k (A¬-h-Jv-d tlm-kv-]n-‰¬). a-cp-a-°ƒ: tUm. B-kn-^v (JØ¿), _n-\o-jv (dm-kv Kym-kv).

Im-dpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v Ip-ssh-¯n hml-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-e-bm-fn a-cn-¨p aw-K-em-]p-c-¯v tem-dn-b-]-I-Sw; ]p-Xp-¸m-Sn kz-tZ-in a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨pacn-¨Xv temdn-bnse Xm¡m-en-I- Poh-\-¡m-c³ ImÀ ]qÀ-W-am-bpw _-Ên-\Sn-bn-em-bn

C-Sp-°n: cm-P-Ip-am-cn ]-∂n-bm¿ P-Mv-j-\n¬ Im-dpw _- pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. cm-P-Ipam-cn Ip-∂pw-]p-d-Øv an-Yp≥ Irjv-W≥ (23) A-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-I-gn-™v 4.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. A-]-I-SØn¬ ]q¿-W-am-bpw _- n-\Snbn-em-b Im¿ F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v am‰n-bmWv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZlw cm-P-Ip-am-cn {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μw-Øn¬ kq-£n-®n-cn- an-Yp≥ Ir-jv-W≥ °p-I-bm-Wv. cm-P-Ip-am-cn SuWn¬ sam-ss_¬ hym-]m-c- ∂p an-Yp≥. am-Xm-hv: tim-`-\-. ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp- k-tlm-Z-cn: an-Yp-e .

Ip-ssh-Øv kn-‰n: Ip-ssh-Øv Øm-Wv \m-j-\¬ s]-t{Sm-fn-bw I-ºA-]-I-S\n(sI.F≥.]n.kn)bpsS _≠m- b - s X pw t]m-en-kvhm-l-\-hpw Iq∂v sI.´n-bn-Sn-®v a-e-bm-fn a-cn-®p. _-kv F≥.-]n.Hm-Sn-®n-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sImkn h-‡mSp-h-≈n hm-hm-Sv kz-tZ-in k-Pnhv ap-l-ΩØv (37) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-hmZv A¬ ASv ]q-t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b I- Pv-an A-dn-bn-®p. dp-∏-s‚ a-I-\m-Wv. _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ sI.hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm- F≥.-]n.-kn Po-h-\-°m-c-\pw sS ip-sF-_ dn-ss^-\-dn-°-Sp- t]m-en-kv hm-l-\-Øn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. ss{U-h-dpw H-cp Po-h-\-°mc-\pw am-{X-ta _- n-ep-≠m-bncp-∂p-≈q. ar-X-tZ-lw \m-´nseØn-°m-\p-≈ {i-aØnemWv. a-kv-X-^ I-dw I-º-\n Po-h\-°m-c-\m-b k-Pn-Øv c-≠pamkw ap-ºm-Wv A-h-[n I-gn-™v \m-´n¬-\n-∂p a-S-ßn-b-Xv. amXm-hv: I-a-e. `m-cy: jnw-\. c-≠v s]¨-a-°-fp-≠v.

ssk-¡nÄ- X-«n Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p ]-≈n-°¬: I-gn-™Zn-h-kw ]-≈n-°¬ _-kmdn¬h-®p ssk-°nƒ X-´n Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂-bmƒ a-cn-®p. s\-Sp-tßm-´p-am-Sv A-º-e-h-f∏n¬ tIm-em-bn F-Sm-´v ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv (70) BWv a-cn-®-Xv. ssk-°nƒ X-´n X-e tdm-Un-en-Sn-®v Kp-cp-X-c

]-cn-t°-‰ Ct±-lsØ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-bbv°v hnt[b-am-°nsb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: D-tΩ-bn-°p-´n. a-°ƒ: _n-®n-t°m-b, aqk-t°m-b (ku-Zn), d-io-Zv, \n-km¿, J-Zo-P, d-knb, ap-_o-\.

]p-Xp-∏m-Sn: aw-K-em-]p-c-w Ip¥m-]p-c-Øn-\-Sp-Øv H-t∂m-hdn¬ tem-dn A-]-I-S-Øn¬ bphmhv a-cn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn Im°-h-b¬ I-cn-{]-bn¬ tZ-h-kyF-∂ t_-_n-bp-sS a-I≥ tPmjn (a-\p-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-b ss{U-h¿ I-cnIp-fw ]q-f-°p-∂p-Ω¬ Pm-^-dns\ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p aw-K-em]p-cw kmw-•n-bn-te-°v {^q-´v-kv F-Sp-°m-≥ t]m-hp-tºmƒ Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s®bm-bncp∂p A-]-I-Sw. Cu-ßm-∏p-g-bn-se Hm-t´mss{U-h-dm-b a-\p i-\n-

bm-gv-N Xm¬-°m-en-I-am-bn temdn-bn¬ ¢o-\-dm-bn t]m-b-Xm-bncp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: kq-k-Ω. k-tlm-Z-cn: _n≥-kn.

a-I-fp-sS hn-hm-l\n-Ý-bZn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-¨pt]m-Øp-I¬: a-I-fp-sS hn-hml\n-›-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn®p. ap-t≠-cn kw-ÿm-\ hn-Øp°r- j n- t Øm´w sXm-gn-emfn-bpw K-h. ^mw h¿-t°gv-kv s^-Utd-j≥ bq-\n‰v sk-{I-´-dnbp-am-b ap-dw-Xq-°n-bn-se ]mte-cn A-_v-Zp¬ a-Po-Zm-Wv (53) a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.-C.-F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-se \-gv-kn-Mv hn-Z-ym¿-Yn\n-bm-b a-Iƒ P-jv-an-X-bp-sS hn-hm-l\n-›-bw \-S-t°-≠ Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp∂p ]n-Xm-hn-s‚ a-c-Ww. `m-c-y: _n-ø-°p-´n. a-I≥: P-jow.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

23 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

]p-g-bn Nm-Sn B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨ bp-hm-hv a-cn-¨p

sj-co-^m-_o-hn

ku-Zm-an-\n-b-½

c-ho-{µ³

A-¶-½

k-tcm-Pn-\n-b-½

sh-™m-d-aq-Sv: ]m-e-®nd ]-d-¶n-am-hn≥ hn-f ho´n¬ ao-cm km-ln-_n-s‚ `m-cy sj-co-^m-_o-hn (80). a-°ƒ: \m-kn-ap±o≥, ap-l-Ω-Zv C-√ym-kv, ap-\o-dp-±o≥, sk-bv-^p±o≥. a-cp-a-°ƒ; k-^nbm-_o-hn, k-^n-Z-, sjco-^m-_o-hn, \-Zo-dm-_ohn.

sh-™m-d-aq-Sv: ]n-c-∏≥tIm-Sv ssI-X-d ho-´n¬ kp-[m-I-c≥-]n-≈-bp-sS `m-cy ku-Zm-an-\n-b-Ω (71). a-°ƒ: a-tl-iz-c≥ \m-b¿, tKm-]-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ; {]-k-∂-Ip-am-cn, h-k-¥Ip-am-cn, A-\n-X-Ip-am-cn.

h¿-°-e: in-h-Kn-cn ssI-X-t°m-Ww kp-c-`nbn¬ hn c-ho-{μ≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn-˛ 67). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v. `m-cy: Pn F-kv kp-K-X. a-°ƒ: B¿ F-kv _ntP-jv, B¿ F-kv A-\q]v. a-cp-a-Iƒ: A-®p _ntPm-bv.

sh-≈-d-S: Ip-S-∏-\-aq-Sv Icn-ºp a-Æ-Sn hn-]n≥ `-h\n¬ ]-tc-X-\m-b sN-√∏≥ \m-Sm-cp-sS `m-cy A∂-Ω (87). a-°ƒ: ]q-a-Wn, I-a-em_m-bn, cm-P-∏≥, d-kme≥, X-¶-cm-P≥, tI-kcn, h¬-k-e≥. a-cp-a-°ƒ: Zm-k-ø≥, sU-\n-k≥, ]p-jv-]-I-e, ^n-tem-an-\, ]p-jv-]w, kp-K-‘n, ]p-\n-Xm-_mbn.

sh-≈-d-S: tIm-´-bn¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb k-l-tZ-h-∏-Wn-°-cpsS `m-cy k-tcm-Pn-\n-b-Ω (88). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥, kp-Pm-X, N{μn-I, hn-]p-\≥, D-jm-Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ: A¿-Pp\≥ ]-Wn-°¿, \-tS-i≥, ]-tc-X-\m-b th-em-bp[≥, i-Ip-¥-f, P-b-Ip-amcn.

im-´-Ip-am-cn sh-™m-d-aq-Sv: sh™m-d-aq-Sv N-¥-bv-°p k-ao-]w im-¥n-aTØn¬ tkm-a-ti-J-c-]n≈-bp-sS `m-cy im-¥-Ipam-cn (51). a-I≥: kq-c-Pv.

P-b-Ip-amÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: A¥n-bq¿ X-´mw-tIm-W-Øv {io-e-I-Øn¬ sI ]n Pb-Ip-am¿ (53). `m-cy: {ioIp-am-cn. a-I≥: Pn-Xn≥.

P-b³

]-øm-\-°¬: ]-tc-X-\mb kn hn sam-bv-Xo≥-Ip´n-bp-sS a-Iƒ kn hn Ban-\-_n (59).

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: im-kv-Xmw-tIm-Ww Zp¿Km se-bv≥ Ko-Xm `-h\n¬ P-b-≥ (54). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: e£v-an, i-c-Wy. a-cp-aI≥: cm-tK-jv.

]-c-ta-iz-cn-b-½

h-k-´-Ip-am-cn

In-fn-am-\q¿: ]m-∏m-e Pn.sI. `-h-\n¬ ]-tc-X\m-b hm-kp-]n-≈-bp-sS `m-cy ]n ]-c-ta-iz-cn-b-Ω (88). a-°ƒ: I-a-e-Ω, hm-am£n-b-Ω, tKm-]n-\m-Y-]n≈, X-¶-∏≥-]n-≈, D-jm-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e-]n≈, A-∏p-°p-´≥-]n-≈, \n¿-a-e, Aw-_n-I, _n\p-Ip-am¿.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]m®√q¿ im-kv-X-aw-Ke-Øv ho´n¬ dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn. Po-h-\°m-c≥ sI hn-iz-\m-Y≥ \m-b-cp-sS `mcy F¬ hk-¥-Ip-am-cn (82). aIƒ: hn-Zy hn \mb¿. a-cpaI≥: _n F-kv \-μIpam¿ (Zp-_-bv).

B-an-\-_n

{io-[-c³ \m-bÀ

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tIc-fm-Zn-Xy-]p-cw A-b-Wnb¿-Ø-e an-\n `-h-\n¬ cm-P-∏≥-]n-≈-bp-sS `mcy Hm-a-\-b-Ω (65).

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: aTØp-hn-f-Iw {io \n-e-bØn¬ ]n {io-[-c≥ \mb¿ (80). `m-cy: cm-[m-tZhn. a-°ƒ: {]-`-Ip-am-cn, t{]w-Ip-am¿. a-cp-a-I≥: tKm-]-Ip-am¿.

`-hm-\n-b-½

B-i

\q-dp-±o³-Ip-«n

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Nn-dbn≥-Io-gv Agq¿ ]p-fn-b-d ho´n¬ `-hm-\n-b-Ω (72).

N-h-d: tXm-Sn-\p h-S-°v {io-Ip-am¿ `-h-\-Øn¬ {io-Ip-am-dn-s‚ `m-cy Bi(24). a-Iƒ: B-h-Wn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: C-S-°pf-ß-c s\-√n-∏-≈n ]-So-‰Xn¬ \q-dp-±o≥-Ip-´n(75). a-°ƒ: j-d-^p-±o≥, jmln-Z \m-k¿, kn-≤n-Jv, jo-P, jm-Pn, jo-_. a-cpa-°ƒ: Ip-™p-tam≥, _jo¿, k-^n-b-Øv, k-PoZ, kp¬-^n-°¿, \n-kmtamƒ, sj-^o-Jv.

X-¦-½ s]-cp-ºm-hq¿: s]m-Xnbn¬ tXm-ta-Øv ]-tcX\m-b cm-a≥ \m-b¿ `mcy X-¶-Ω(85). kw-kv-Imcw C-∂p cm-hnse 9\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: im¥, c-aWn, cp-Kv-a-Wn, eX.a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\mb cm-[m-Ir-jvW≥, IÆ≥, kp-tc-jv.

Hm-a-\-b-½

Bâ-Wn

sh-‰n-e-∏m-d: I-f-∏p-c°¬ sXm-´n-bn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿-Pn-s‚ `m-cy ta-cn tPm¿-Pv (78).

A¶am-en: ta-bv-°m-Sv tX≥-Ip-fw tdm-Un¬ Im®n-∏n-≈n B‚-Wn (76).kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°p tijw 2.30\p A-£d-ºv Kn¿-hm-ko-kv t{]m-Øm-kn-kv I-tØmen-° ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: aq-°-∂q¿ tX-e-∏n-≈n tdmkn. a°ƒ: tXma-kv , t{Kkn, s_‰n, am¿-´n≥ , hn≥k‚ v. a-cp-a°ƒ: jm‚n, h¿-Ko-kv, am-Xyp, \n-j-, tdm-kn ta-cn.

B-an-\ D-½

D-j

km-hn-{X-nb-½

Nn-¶-½

Cu-cm-‰p-t]-´: Im-c-bv°m-Sv ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-cns°m-®n-s‚ `m-cy B-an-\D-Ω (69). ]-tc-X ]p-Ø≥ ]o-Sn-I-bn-¬ Ip-Spw-_mwKw. J-_-d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: k-enw, k-_o¿, lm-dq¨, A-\-kv, ss^k¬, B-cn-^, sj-ao-\. a-cp-a-°ƒ: ko-\-Øv, _pjv-d, sj-ao-\, kp-an, kPv an, sj-co-^v, k-enw.

tN-\-∏m-Sn: In-g-t°-I-c hn-P-b-hn-em-k-Øn¬ hnP-b≥ \m-b-cp-sS `m-cy Dj (60) .kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬. ]-tc-X C-f-ßp-fw am-S-Øm-\n-bn-¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: a-t\m-Pv, a-Rv-Pp. a-cp-a-°ƒ: kp\n-P (am-S-Øm-\n-bn¬), k-Xo-jv (l-cn-{]n-b sNdp-h-≈n)

I-S-b-\n-°m-Sv: F-´mw ssa¬ ]q-X-°p-gn-bn¬ Nn-∂-Ω (63). kw-kv-Imcw C-∂v 1.30\v Im-\w al-\o-bw -tKm-kv-]¬ sk‚¿ sk-an-tØ-cnbn¬. a-I≥: hn-a¬-tZ-hv (K-h. sk≥-{S-¬ {]- v). a-cp-a-°ƒ: k-‘y hna¬.

Zm-tam-Z-c³

_o-^m-¯n-a

X-e-t»-cn: ]-g-b _-kvÃm‚n-se tam-tU-¨ tlm-´¬ D-S-a F-ct™m-fn Np-¶w tkman¬ tdm-Un-se tamtU¨ ho-´n¬ F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (86).

X-f-¶-c: P-Zo-Zv tdm-Uv Ip-™n-h-f-∏n¬ lukn-se _o-^m-Øn-a (75). a-°ƒ: _-jo¿, Pam¬, I-_o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_-bv), dm-l-Zv (JØ¿), Xm-ln-d. -

sh¨-Ip-dn-™n: I-ºnbn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-cs‚ `m-cy km-hn-{X-nb-Ω (86). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.]tc-X hm-gq¿ Nm-aw-]Xm¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: c-Lp-\m-Y≥, tkm-a-\m-Y≥, kp-[m-Ic≥, i-¶¿ dmw, ]-tc-X-cmb i-in-[-c≥, {io-\n-hmk≥. a-cp-a-°ƒ: A-ΩnWn, en-kn-bm-Ω, h-’Ω, a-Wn-b-Ω, cm-[m-aWn.

a-dn-bm-½ hÀ-Ko-kv X-e-h-Sn: B-\-{]-ºm¬ sX-°v ]m-e-]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b Ip-cy≥ h¿-§okn-s‚ `m-cy a-dn-bm-Ω h¿-Ko-kv (87) . kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11.30 \v ]m-≠w-I-cn sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬.

ta-cn tPmÀ-Pv- -

in-h Xm-Wp I-f-a-t»cn: F-®v.Fw.Sn. dn-´. Po-h-\-°mc≥ aq-te∏m-Sw l-cn-a-μn-c-Øn¬ in-h Xm-Wp(75). `m-cy : I-a-em-£n (dn-´. A-[ym-]n-I). a°ƒ: kp-tcjv, jn_p, kp-[. a-cp-a°ƒ: hn\n, Sn-\, ap-cpI≥.

ssa-¡nÄ tIm-X-awKew: am-en∏md am-∏-e-I-bn¬ ssa°nƒ (Ip-´n-t®-´≥˛ 89). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\p am-en∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cyam¿: tdmk-Ω (hn-f-ßm´n¬ Xr-∏p-WnØpd), Gen-°p-´n(In-g-t°-`m-Kw sh-‰n-e∏m-d).a°ƒ: tPmkv, en√n, a-Øm-bn-Ip™v, kn¬hn, ]-b-kv, tSman, \nΩn, ss\\,hn≥-kv, ko-\, ]-tcXbm-b tdm-kv-tacn. a-cpa°ƒ: tacn, sXm-Ω-®≥ ap-≠-bv-°¬ th-´m-∏m-d, jm‚n, X-¶-®≥ a-‰Øn¬ s]m-´≥-ImSv, s__n ap-S-bv-°¬ th-´m-ºmd, Pn-Pn Im-°-\m-´v sIm√-ap-f, sÃ-^n, kn_n sN-dn-b-\n-c-t∏¬ aÆ-b-°m-\mSv, s_-∂n Im-™n-c-s°m-ºn¬ s\Sn-b-im-e,kv-an-X, _n-\p Xm-Wn-tb-°¬ ta-cnem‚ v.

ho-«-½ s]m-Å-te-äp a-cn-¨p

sh-≈-d-S: ho-´-Ω-sb s]m≈-te-‰v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. B-\m-hq¿ tIm-gn-t°m-Sv tdm-U-cn-IØv ho-´n¬ P-b-Ip-am-dns‚ `m-cy A-\n-X-Ip-am-cn (21) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xnbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. A\n-X-Ip-am-cnsb A-Sp-°-fbn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn®p. sh-≈-d-S F-kv.-sF. _m-e-N-{μ-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv F-Øn-b-t∏mƒ 50 i-X-am-\w IØn-°-cn-™ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p ar-X-tZ-lw. `¿Øm-hv P-b-Ip-am-dn-s\ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-SpØp. a-°ƒ: A-Zn≥, B-Zn-Xy.

A-e-hn-¡p-«n D-cp-h-®m¬: sh-º-Sn sdbn≥-t_m a-l-en¬ Ae-hn-°p-´n (56). `m-cy: A-eo-a.

C-{_m-low ]-S-∂: sX-s°-°m-´n-se C ]n C-{_m-low (71). sX-t°-°m-Sv \p-kvdØp-±o≥ P-am-A-Øv IΩn-‰n ssh-kv {]-knU‚pw Zp-_-bv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ÿm-\-hpw hln-®n-cp-∂p.- `m-cy: kpl-d.

Zp-cq-l-km-l-N-cy-¯n a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sX-∑-e: a-[y-h-kv-I-s\ tZ-io-b ]m-X-tbm-c-sØ HmS-bn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sX-∑-e ]-tØ°¿ a-Wn-bm-‰v ho-´n¬ k-Pn-tPm¿-Pn (48)s\-bm-Wv Zp-cq-l km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏´-Xv. C-∂-se ]p-e¿-® {]-`m-X-k-hm-cn-°m-bn ho-´n¬ \n-∂p C-d-ßn-b-Xm-sW-∂v ]-d-bp-∂p. G-tgm-sS Umw P-M-j-\n-se ]m-X-tbm-c-Øv B-tcm In-S-°p-∂Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ \m-´p-Im-cm-Wv hn-h-cw t]m-enkn¬ A-dn-bn-®-Xv. hn-tZ-i-Øv Ip-Spw-_-am-bn I-gn-™n-cp-∂ k-PntPm¿-Pv A-©p-Zn-h-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬ F-Øn-bXv. X-e-bv-°v ]n-∂n¬ B-g-Øn¬ ap-dn-th-‰n-´p-≠v. arX-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. sIm√w k-b‚n-^n-Iv A-kn-Â v tKm-]n-I, ]p-\-eq¿ Unssh.-F-kv.]n. F≥ F ss_-Pp, I-S-bv-°¬ kn.sF. sd-Pn-Ip-am¿ F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cntim-[-\ \-S-Øn. `m-cy: P-b. k-Pn≥ G-I a-I-\m-Wv. sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: ss_-°pw Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn- kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v H-‰-bv-°¬ N¿-®v Sn-®v hr-≤≥ a-cn-®p. ]-Ø-\m-]p-cw In-g-t°-ap-dn Im- Hm-^v tKm-Uv sk-an-tØ-cn-bn¬ \-S-°pw. \w ]-Sn-°¬ tXm-a-kv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. C-bmƒ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v Hm-t´m-bp-am-bn ]-Ø-\m-]p- A-Sq¿: A-Sq¿ ss_-∏m-kn¬ hml-\m-]-I-S-Øn¬ cw I-S-bv-°m-a-Wn¬ Iq-´-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `m- G-gw-Ip-fw kz-tZ-in-b-m-b _o-\m-a≥-kn¬ _-jo¿ cy: Nn-∂-Ωm tXm-a-kv. a-°ƒ: kn-t\m-bv tXm-a-kv, dm-hp-Ø¿ (65) a-c-Ws-∏´-- p. `m-cy: sse-em-_o-hn. a°ƒ: _o-\, ^n-tdm-kv, _n-μp. _n-t\m-bv tXm-a-kv.

ss_-¡pw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v hr-²³ a-cn-¨p

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

A-_q-_-¡À Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ hn-√yw-kn-\-Sp-Øv ]-tc-X\m-b A-d-°¬ _o-cm-hpÆn ap-kv-en-bm¿ a-I≥ ]´-Øv F ]n A-_q-_°¿ (68). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\v t\m¿Øv H-cp-a-\-bq¿ Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: jΩo¿, ap-\o¿ (C-cp-h-cpw Zp-_m-bv) \m-Zn-b, C-kv-aØv, a-cp-a-°ƒ ko-l-a (Zp-_m-bv) A-\q-], j-l\.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Uv N-°p-]p-c Ip™n-ap-l-Ω-Zv (67). `mcy: ]m-Øp-Ω.

N-n-d-bn≥-Io-gv: I-gn-™Zn-h-kw B-‰n-߬ sIm√-]p-g-bn-¬ Nm-Sn B-fll-Xy-°p {i-an-® bp-hm-hv a-cn-®p. Nn-d-bn≥-Io-gv F≥.C.F-kv. tªm-°v kp-µ-cw J-Zo-P D-½ k-emw ta-em-cy-hn-f ho-´n¬ lmI-g-°q-´w: F-kv.F-kv. `- I-g-°q-´w: aw-K-e-]p-cw sIm-√w: s]-cn-\m-Sv I-≠- ^n-kv d-“m≥ (24) B-Wv h-\n¬ Pn kp-μ-cw (59). ®n-d ap-≈≥-tIm-Sv hoÃm¿ lu-kn¬ Fw F a-cn-®-Xv. k-emw (61).`m-cy: Pm-kva-°ƒ: tZ-h-cm-P≥, kp´n¬ ]-tc-X-\m-b P-lpI-gn-™-Zn-h-kw ]p-gtc-jv-Ip-am¿, K-tW-i≥, an≥. a-°ƒ: kn-\n, k^¿-Ip-™v ap-k-ven-bmbn¬ Nm-Sn B-fl-l-Xy-°p {i-an-® C-bm-sf B-‰nKo-Xm-a-Wn, k-Xo-i≥. a- Pn≥. a-cp-a-I≥: dn-Pp- apcp-sS `m-cy J-Zo-P D-Ω ß¬ ^-b¿-t^m-gv-kv c-£-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. Xpcp-a-°ƒ: A-\n-X, iym-a- l-Ω-Zv (en-¶v C≥-Uy). (95). J-_-d-S-°w C-∂v f, _n-μp, a-Wn-I-WvT≥. cm-hn-se H-º-Xn-\v Xm-∂n- S¿-∂v sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬]-ßm-h-Xn-b-½ k-bn-en-cn-s° C-∂-se-bm-bn-cp-∂p a-c-Ww. am-\-kn°-ap-°v I-≠-®n-d Pp-am tPm¬ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Da-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ Im-kzm-ÿy-am-Wv Im-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d]-≈p-cpØn: an-en-´n-dn ≈q¿ Ir-jv-W Km¿-U≥- \-S-°pw. a-°ƒ: {]-^. ™p. ]n-Xm-hv: A-–p¬-d-jo-Zv. am-Xm-hv: k-^n-\mF≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm¨- kn¬ {]-W-hw ho-´n¬ A-–p¬-k-emw lm-Pn _o-hn. A¬-A-ao≥, P-ko-d k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. ar{Sm-Œ¿ Im-Sw-]-d-ºn¬ (sN-b¿-am≥, {I-k‚ v ]-tc-X-\m-b kp-Ip-amX-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw Im-´p-ap-dmsI F tPm¨(68). kw{Kq-∏v Hm-^v C≥-Ãn-‰yqc≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]°¬ ap-kv-enw P-am-A-Øn¬ J-_-d-S-°n. kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se j≥k v ) , B_ nZ m_ o11.30\p ]-≈p-cp-Øn sk- flm-h-Xn-b-Ω (73). aKw, l-eo-am-_o-hn, I-a-dp‚ v tem-d≥-kv ]-≈n sk- °ƒ: kp-Kp-Wm-tZ-hn, k-am≥ (dn-´. ap-\n-knan-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-d- kn-‘p, iym-a, e-£v-an. ∏¬ F≥-Pn-\o-b¿, a-eoa-cp-a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥ lm-_o-Kw(dn-´: sl-Uv-anhq¿ I-S-a-°p-Sn hen-b \m-b¿, A-Pn-Xv-Ir-jvho-´n¬ B\n. a°ƒ: ]-Ø-\m-]p-cw: Po-∏pw kvv-{S-kv, F.hn.F-®v.FsP-kn, B‚Wn, tPmkn W≥, ]-¶-Pm-£≥ \mkv. X-g-h), ^m-Øn-ap-Øv ss_-°pw Ip-´n-bn-Sn-®v . a-cp-a°-ƒ: tk-hy¿ b¿, ]-tc-X-\m-b {]-Zo-]v- (dn-´: ko-\n-b¿ kq-{]-≠v hr-≤≥ a-cn-®p. tN-Iw ]q∏-\, ssk-K, in¬-∏. Ip-am¿. Iq-S-en-ap-°v Um-Wm-]Sn.sI.Fw. tIm-f-Pv), apSn-°¬ ho-´n¬ Sn kn l-Ω-Zv A-kv-ew (dn-´. F≥-Pn-\o-b¿, C-e-{ŒntXm-a-kv(60)B-Wv a-cn°¬ C≥-kv-s]-Œ-td-‰v), ®-Xv. tUm. ap-l-Ω-Zv kC-∂-se cm-hn-se eow(Inw-kv B-ip-]-{Xn, 11\v I-S-°m-a-Æn-em-bnXn-cp-h-\-¥-]p-cw, sImcp-∂p A-]-I-Sw. k-ao-]√w). a-cp-a-°ƒ: l-^v-km sØ ]-≈n-bn¬ \n-∂p _o-hn(U-b-d-Œ¿, {Ik‚ v {Kq-∏v Hm-^v C≥-Ãn- {]m¿-Y-\-bv°pti-jw ho-´n-te-°v t]m-Ip-∂-Xn-\m‰yq-j≥-kv), ]-tc-X-\m-b bn ss_-°n¬ ]-Ø-\m-]p-cw ˛-]p-\-eq¿ tdm-Un-te°v I-b-dp-tºmƒ ]-Ø-\m-]p-c-tØ-°p-h-∂ Po-∏v Ip-∂n-t°m-Sv ]n F Xss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn߃, ]-tc-X-\m-b h-Sa-dn-bm-½ eo-e °pw-X-e _m-hm-°p-´n(dn- t°-‰ tXm-a-kn-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ a-s¶m-ºv: N-º-°p-fw ]q- Xp-d-hq-¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ´. So-®¿), sse-em _otIm-f-Pn-te-°v sI-≠p-t]m-Ipw h-gn a-cn-®p. kw-kv]-©m-b-Øv 16˛mw- hm¿Wn-®n-d ]-tc-X-\m-b hn, lw-km-°p-´n(dn-´. Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy. Nn-∂-Ω. a-°ƒ.-_n-t\m-bv, _nUv ]≈ nt ØmS v \nI ¿tXm-a- n-s‚ `m-cy a-dnsl-Uv-am-ÿ, X-g-h, t\m-Zv,-_n≥-kn. Øn¬kpt c{ μs ‚ `mc ybm-Ω (Ip-™-Ω-˛82). F.hn.F-®v.F-kv), kmeoe ( 70) . a° ƒ:_o\ , kw-kv-Im-cw C-∂v 10 aen-lv(dn-´: A-Uv-an-\n-kvjm-Pn, _m-_p. a-cp-at{S-‰o-hv Hm-^n-k¿, Wn-°v N-º-°p-fw sIm- °ƒ:- h-’-e≥, tc-J, Sn.sI.Fw. F≥-Pn-\o-b≠m-bv-°¬ sk‚ v tPm- k-\n-X. dn-Mv tIm-f-Pv), tUm. kp- Nm-h-°m-Sv: J-Ø-dn-se k-^v ]-≈n- skan-tØss_-Z(dn-´: K-h: sa-Uncn-bn¬. X-¦-½ {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]°¬ Hm-^n-k¿), a-°ƒ: h-’-Ω, tPm-kv am-∂m¿: ]p-Ø≥ aTh¿-Ø-I≥ Nm-h-°m-Sv NtUm.^mØ na _oSn (s\-Sp-ap-Sn tIm¨-{K- Øn¬ ]-tc-X-\m-b ]-fl°w-I-≠w ap-kv-enw hohn(At km. {]^ k ¿, kv a-Wv-U-ew I-Ωn-‰n {]- \m-`≥ \m-b-cp-sS `m-cy ´n¬ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lmXn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-UnX-¶-Ω(80).kw-kv-Im-cw kn-U‚ v) tPm-k-^v, ]Pn (lm-Pn-°-˛69) \n-cym°¬ tIm-f-Pv). C∂ p® b v ° v c≠ pa W ntc-X-bm-b A-∂-Ω, X-¶- °v ho-´ph-f-∏n¬. X-\m-bn. hm¿-[-Iyk-l®≥, an-\n, kn-ÿ F¬- a-°ƒ: i-in, Im-©-\, P-am-b A-kp-J-sØ Xp-Skpe-X ko-\. sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv ∂v tZm-l-bn-se l-a-Zv Pcm-P≥, {]-Zo-]v, A-Pn,Da-cp-a-°ƒ: tPm-kv, eo\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ HÆn.a-cp-a-°ƒ: cm-P-Ω, ]- ]-d-bv-°¬ _n-Pp-`-hem-Ω, ]p-jv-]-Ω, {^m≥- tc-X-\m-b in-h-cm-a≥ \m- \n¬ tZ-h-cmP-s‚ `m-cy cp am-k-am-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw ikn-kv, tam-fn-°p-´n, tdm- b¿, hn-P-b-Ip-am-cn, a-Rv- kp-e-X (56). a°ƒ: sd\n-bm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. Pn, _nP p, _nPn. Pp,I-e,{io-tZ-hn. _n≥. J-Ø-dn¬ a-cn-°p-∂ hn-tZ-in-I-fp-sS ar-X-tZ-l߃ A-h-c-h-cp-sS \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂-Xv \m-ev ]-Xn-‰m≠n-e-[n-I-am-bn Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ k-Po-h-am-bn-cp-∂ lm-Pn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-embn-cp-∂p. J-Ø-dn¬ a-c-W-s∏-Sp-∂ {]-hm-kn-I-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m-\m-bn tZ-i-˛-`m-jm hy-Xym-k-an-√m-sX B-fp-Iƒ lm-Pn-°-sb k-ao-]n®n-cp-∂p. h¿-j-ß-fm-bn Cu ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂ A-t±-l-Øn-\v D-tZym-K-ÿ X-e-Øn-epw a‰pw D-≠m-bn-cp-∂ _-‘hpw ]-cn-N-b-hpw \-S-]-Sn-{Ia-߃ G-sd F-fp-∏-am-°n. l-a-Zv tam¿-®-dn-bn¬ Fcm-P-¸³ a-dn-bm-½ ^m-¯n-a Øp-∂ Xn-cn-®-dn-bm-Ø ar-X-tZ-l-ß-fp-sS _-‘pI-S-b-\n-°m-Sv: ssX-X]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠- Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn ]-tc- °-sf-bpw a-‰pw I-s≠-Øm≥ J-Ø¿ A-[n-Ir-X¿ ∏m-d cm-P-∏≥ (A-∏m-bn tØm-Sv X-߃-∏-Sn Pp-am- X-\m-b amw-πm¬ a-Ømt]m-epw k-ao-]n-®n-cp-∂-Xv lm-Pn-°-sb-bm-bn-cp-∂p. ˛75). kw-kv-Im-cw C-∂v A-Øv ]-≈n-°v k-ao-]w bn-bp-sS `m-cy a-dn-bmar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°m≥ km-º-Øn-I-amcm-hn-se 10\v ho-´p-h-fΩ(78). k-w-k-vIm-cw C-∂v bn {]-bm-k-s∏-Sp-∂-h-sc kz-bw k-lm-bn-®pw a-‰p B-s\m-Sn-bn¬ C-{_m∏n¬. `m-cy: sh-≈q¿ Nnaq-∂n-\v A-a-cm-h-Xn lo-an-s‚ `m-cy A-bn-\nk-lm-b-߃ kw-L-Sn-∏n-®pw lm-Pn-° F-∂pw ap≥d-°p-gn-bn¬ X-¶-Ω. a°¬ ^m-Øn-a(55). J-_- sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n ]-¥n-bn¬ D-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. °ƒ: Hm-a-\, cm-[m-a-Wn, d-S-°w C-∂v cm-hn-se A- sk-an-tØ-cn-bn¬. aIp-Spw-_-tØm-sSm-∏w J-Ø-dn-em-bn-cp-∂p kp-\n-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: °ƒ: tPmW n Fw F --w, ]p-jv-°-c≥, hn-P-b≥ N- ≠-tØm-Sv Pp-am-A-Øv ]- Fw Fw Ct±lw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ar-X-tZ-lw J-Ø-dn¬ --t--- Pm¿-Pv, Fw --≈n J_ ¿ÿ m\n¬. a{μ-_m-_p. J-_-d-S-°n. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: i-lo≥ (J-Ø¿ °ƒ: d-jo-Zv, sj-ao¿, ]- Fw tZ-h-kym, e-fn-X, sk-en≥, B≥-kn. a-cp-a- s]-t{Sm-fn-bw), j-lv-\ (l-a-Zv tlm-kv-]n-‰¬), j-PntcX \ mb l\ o^ . ac pa N-{µ³ °ƒ: ]u-tem-kv A-d-bv- X (J-Ø¿ F-b¿-th-bv-kv), l-^v-k (A¬-h-Jv-d X-e-t»-cn: ]m-e-bm-Sv hy- °ƒ: sj-ao-d, Pn-j. °¬, sI F --- w tXm-a-kv tlm-kv-]n-‰¬). a-cp-a-°ƒ: tUm. B-kn-^v (Jh-km-b F-tÃ-‰n-\-p kI-°m-´n¬, tPm-kv ]mØ¿), _n-\o-jv (dm-kv Kym-kv). sX-¿-¯n-c ao-]w A-≠-√q¿ tdmdmw-tXm-´v, ^n-tem-an-\ I¬-∏Øq¿: ap-bn-t∏mUn¬ \n-an-j \n-hmØv Ip-‰n-bn¬Xm-sg sX- Ip-S-h-\-∏m-´v, an-\n sh-fnkn¬ kn N-{μ≥ (57). ø-Øn-c (65). a-°ƒ: cm-P- bn¬, sP-kn sX-ßpw-]`m-cy: tc-h-Xn. ≥, _m-e≥, kp-tc-jv, Ko- ≈n¬. a-°ƒ: \n-an-j, Pnw-t\X, {]-ta≥, cm-a-N-{μ-≥. atKm-]m-e³tIm-´-bw: {]-i-kv-X {]-ta-l-tcm-K Nn-In¬-k-Ijv. cp-a-°ƒ: tZ-hn, tZ-hn, In-S-ßq¿-: ]n-d-bm¿- Nm-a- \m-bn-cp-∂ tUm. ]n sF h¿-Ko-kv sN-Ω-\w (79˛ a-cp-a-I≥: c-Pn-t\-jv. _o-\, jo-_, Zm-k-≥. °m-em- X-d-t∏¬- (Ipsa-Un-°¬ tIm-f-Pv dn-´. ∂pw-]p-d-Øv)- sI B¿{]-^-k¿) A-¥-cn-®p. tKm-]m-e≥- (87).- kw-kvkw-ÿm-\ k¿-°mIm-cw- Xn-¶-fm-gv-N ]-I¬c-≠n-\v- ho-´p-h-f-∏n¬.- `m- cn-s‚ 2009 se kw-ÿm\ s_-Ãv tUm-Iv-S¿ Acy-: X-¶-Ω, Sn- hn- ]p-cwsIm-W-tØ-°m-´v- Ip-Spw- hm¿-Un-\v A¿-l-\m-bnZo¿-L-Im-ew _mw-Kw.- a-°ƒ-: c-Xv-\-Ω,- ´p-≠v. tIm-´-bw sa-Un-°¬ cm-Pp,- c-am-_m-bn,- c-Lp\m-Yv- (A-]v-k-cm- kv-‰ptIm-f-Pn-epw F-kv.F-®vUn-tbm- In-S-ßq¿),- c-Xn. sa-Un-°¬ sk‚-dn-epI-e,- c-ta-iv-_m-_p- (Aw tk-h-\-a-\p-jv-Sn-®n-´p-≠v. kn-Pp tam³ k-t´m-jv Ip-amÀ [ym-]-I≥,- a-e-∏p-dw),- tctIm-´-bw lm¿-´v-¢-_v {]-kn-U‚ v, tIm-´-bw aq-hm-‰p]p-g: Im-em-ºq¿ am-f: F-c-h-Øq¿ B-tfJ,- c-Xo-jv-Ip-am¿.- a-cp-at\m¿-Øv tdm-´-dn {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ X-Æn-t°m-Sv A-ø-∏≥ aØv `m-kv-I-c≥ I¿-Øm°ƒ-: a-Wn- (dn-´.- sI-F{]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. A-Jn-e-tI-c-f U-b-_-‰n-Iv ¢I≥ kn-Pp tam≥(26) Zpbp-sS a-I≥ k-t¥m-jv kv-B¿-Sn-kn,-- \-Sp-∏p-c,- I_n-s‚ kv-Ym-]-I-\pw sN-b¿-am-\p-am-Wv. ssh-Zy_-bn¬ \n-cym-X-\mbn. Ip-am¿(48). `m-cy: hn-P-b- S-∏q¿),- A-\n-X,- i-in-[im-kv-{X kw-_-‘-am-b \n-c-h-[n te-J-\-߃ {]kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn- e-£v-an. a-°ƒ: Km-b-{Xn, c≥- (P-\-Xm- ku-≠v-kv,kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. ar-X-tZ-lw C-∂p ssh-In-´v Kmse 10\p aq-hm-‰p]p-g aptIm-´-bw),- Ko-X,- {io-IpNn-∑-b. \n-kn-∏¬ iv-a-im-\am¿- (I-S-hp-]p-g,- ap-tØm- ‘n-\-K¿ sN-Ω-\w-]-Sn-bn-ep-≈ h-k-Xn-bn¬ sIm≠p-h-cpw. \m-sf D-®-bv-°v 12\p ho-´n¬ {]m¿-Y-\-bvA-¨p-X³- \m-bÀ en),- kn-\n-tamƒ- ,- d-PnØn¬. °p ti-jw D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v ap-f-°p-fw a-Æp(t]mƒ-k¨ kv-‰p-Un]-∂q¿: B-Zy-Im-e am-Xmhv: X-¶-Ω.k-tlmtbm- ]n-d-hw),- ssU-\ °p-∂v sk‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv I-ØoZc≥: _nPp. tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ ]-{Xm-Øv A-®p-X≥ hm-em-\n-°¬.{U-en¬ kwkvImcw \-S-°pw. cm-Pm \m-bn-Up \m-b¿ (90). `m-cy: tZ-h`m-cy: tam-fn h¿-Ko-kv, ]-≈w ]m-td-°-S-hn¬ h-S-°m-t©-cn: {io-ssh- InA-Ω. a-°ƒ: kp-tc-jv Im-À-Xym-b-\n-A-½ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tUm. an-\n Ip-cy≥ (bp.-sIIp-fiw ho-´n¬ cm-Pm _m-_p , kp-tem-N-\, hn- a-S-hq¿: ]-tc-X-\m-b ]m- ), A-\p am-Xyp (F-Iv-k¬-jy¿ kv-Iqƒ, tIm-´-bw), \m-bn-Up(90). em-kn-\n, {]-k-∂, k-Pn- d-°¬ tKm-]m-e≥ \m-b- sF-k-Iv sN-Ω-\w (bp.F-kv.F), tUm. tXm-a-kv cp-sS `m-cy sX-‰-Øv Im¿- sN-Ω-\w (Hm-kv-t{S-en-b). a-cp-a-°ƒ: tUm. am-Xyp kw-kv-Im-cw C-∂v Im-hn- \n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jvXym-b-\n-A-Ω (91). a-°se 10\v `m-c-X-∏p-g imW≥ \m-b¿ a-dn-ho-´n¬ ƒ: Zm-£m-b-Wn-A-Ω, ]- Ip-cy≥ Ip-cp-Sm-a-Æn¬ (bp.sI), tUm. A-\n¬ am¥n-Xo-c-iv-a-im-\-Øn¬. Xm-gw, cm-a-N-{μ≥ Xn-\tc-X-bm-b e-£v-an, k-Zm- Xyp sIm-®p-]p-c-bv-°¬ (F-kv.F-®v. sa-Un-°¬ `m-cy: c-a. ]p-cw, N-{μ≥ \≥-a-≠, sk‚¿, tIm-´-bw), kv-an-X sF-k-Iv (bp.Fa-Iƒ: e-X. a-cp-a-I≥: ek-t¥m-jvIp-am¿ , Kw-Km- \-\-μ≥, eo-e, {]-Im-i≥, h¬-k-e, kp-tc-{μ≥. kv.F), tUm. s_-‰n tXm-a-kv (Hm-kv-t{S-en-b). £v-a-W≥. tZ-hn Iq-´m-en-S.

Po-¸pw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

J-¯-dn-se {]-ap-J Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-I³ lm-Pn-¡- \n-cym-X-\m-bn

{]-ta-l-tcm-K hn-Z-Kv-[³ tUm. ]n sF hÀ-Ko-kv A-´-cn-¨p

Im-dpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v Ip-ssh-¯n hml-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v a-e-bm-fn a-cn-¨p aw-K-em-]p-c-¯v tem-dn-b-]-I-Sw; ]p-Xp-¸m-Sn kz-tZ-in a-cn-¨p bp-hm-hv a-cn-¨pacn-¨Xv temdn-bnse Xm¡m-en-I- Poh-\-¡m-c³ ImÀ ]qÀ-W-am-bpw _-Ên-\Sn-bn-em-bn

C-Sp-°n: cm-P-Ip-am-cn ]-∂n-bm¿ P-Mv-j-\n¬ Im-dpw _- pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. cm-P-Ipam-cn Ip-∂pw-]p-d-Øv an-Yp≥ Irjv-W≥ (23) A-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-I-gn-™v 4.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. A-]-I-SØn¬ ]q¿-W-am-bpw _- n-\Snbn-em-b Im¿ F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v am‰n-bmWv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZlw cm-P-Ip-am-cn {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn¬ kq-£n-®n-cn- an-Yp≥ Ir-jv-W≥ °p-I-bm-Wv. cm-P-Ip-am-cn SuWn¬ sam-ss_¬ hym-]m-c- ∂p an-Yp≥. am-Xm-hv: tim-`-\-. ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp- k-tlm-Z-cn: an-Yp-e .

Øm-Wv Ip-ssh-Øv kn-‰n: Ip-ssh-Øv A-]-I-S\m-j-\¬ s]-t{Sm-fn-bw I-º≠m- b - s X\n(sI.F≥.]n.kn)bpsS _∂v sI. pw t]m-en-kvhm-l-\-hpw IqF≥.-]n.´n-bn-Sn-®v a-e-bm-fn a-cn-®p. _-kv kn h-‡mHm-Sn-®n-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv sImhv ap-l-ΩSp-h-≈n hm-hm-Sv kz-tZ-in k-PnZv A¬ AØv (37) B-Wv a-cn-®-Xv. hm-hmSv ]q-t°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b I- Pv-an A-dn-bn-®p. _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ sI.dp-∏-s‚ a-I-\m-Wv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 6.30Hm- F≥.-]n.-kn Po-h-\-°m-c-\pw sS ip-sF-_ dn-ss^-\-dn-°-Sp- t]m-en-kv hm-l-\-Øn-ep-≠m-

bn-cp-∂-h¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. ss{U-h-dpw H-cp Po-h-\-°mc-\pw am-{X-ta _- n-ep-≠m-bncp-∂p-≈q. ar-X-tZ-lw \m-´nseØn-°m-\p-≈ {i-aØnemWv. a-kv-X-^ I-dw I-º-\n Po-h\-°m-c-\m-b k-Pn-Øv c-≠pamkw ap-ºm-Wv A-h-[n I-gn-™v \m-´n¬-\n-∂p a-S-ßn-b-Xv. amXm-hv: I-a-e. `m-cy: jnw-\. c-≠v s]¨-a-°-fp-≠v.

ssk-¡nÄ- X-«n Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p ]-≈n-°¬: I-gn-™Zn-h-kw ]-≈n-°¬ _-kmdn¬h-®p ssk-°nƒ X-´n Nn-In¬-k-bn-en-cp-∂bmƒ a-cn-®p. s\-Sp-tßm-´p-am-Sv A-º-e-h-f-∏n¬ tIm-em-bn F-Sm-´v ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv (70) B-Wv acn-®-Xv. ssk-°nƒ X-´n X-e tdm-Un-en-Sn-®v Kp-cp-X-c

]-cn-t°-‰ Ct±-lsØ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-bbv°v hnt[b-am-°nsb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: D-tΩ-bn-°p-´n. a-°ƒ: _n-®n-t°m-b, aqk-t°m-b (ku-Zn), d-io-Zv, \n-km¿, J-Zo-P, d-knb, ap-_o-\.

]p-Xp-∏m-Sn: aw-K-em-]p-c-w Ip¥m-]p-c-Øn-\-Sp-Øv H-t∂m-hdn¬ tem-dn A-]-I-S-Øn¬ bphmhv a-cn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn Im°-h-b¬ I-cn-{]-bn¬ tZ-h-kyF-∂ t_-_n-bp-sS a-I≥ tPmjn (a-\p-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-b ss{U-h¿ I-cnIp-fw ]q-f-°p-∂p-Ω¬ Pm-^-dns\ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sp \n-∂p aw-K-em]p-cw kmw-•n-bn-te-°v {^q-´v-kv F-Sp-°m-≥ t]m-hp-tºmƒ Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s®bm-bncp∂p A-]-I-Sw. Cu-ßm-∏p-g-bn-se Hm-t´mss{U-h-dm-b a-\p i-\n-

bm-gv-N Xm¬-°m-en-I-am-bn temdn-bn¬ ¢o-\-dm-bn t]m-b-Xm-bncp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: kq-k-Ω. k-tlm-Z-cn: _n≥-kn.

a-I-fp-sS hn-hm-l\n-Ý-bZn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn-¨pt]m-Øp-I¬: a-I-fp-sS hn-hml\n-›-b- Zn-h-kw ]n-Xm-hv a-cn®p. ap-t≠-cn kw-ÿm-\ hn-Øp°r- j n- t Øm´w sXm-gn-emfn-bpw K-h. ^mw h¿-t°gv-kv s^-Utd-j≥ bq-\n‰v sk-{I-´-dnbp-am-b ap-dw-Xq-°n-bn-se ]mte-cn A-_v-Zp¬ a-Po-Zm-Wv (53) a-cn-®-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.-C.-F-kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-se \-gv-kn-Mv hn-Z-ym¿-Yn\n-bm-b a-Iƒ P-jv-an-X-bp-sS hn-hm-l\n-›-bw \-S-t°-≠ Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp∂p ]n-Xm-hn-s‚ a-c-Ww. `m-c-y: _n-ø-°p-´n. a-I≥: P-jow.

Thejas Epaper obit Edition 2013-12-23  
Thejas Epaper obit Edition 2013-12-23  

Thejas Epaper obit edition. 2013-12-23

Advertisement