Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

8 Unkw-_¿ 2013 Rmb¿

]n-©p-Ip-ªv InW-än -ho-Wv a-cn-¨p Ip-ªn-cm-a³ \-¼ymÀ

A-_q-_-¡À lm-Pn

tIm-b-¡p-«n

{^m³-kn-kv

kp-Ip-am-c³ \m-bÀ

\m-cm-b-Wn

Xn-cp-am-e

sIm-bn-em-≠n: ]-¥-emb-\n ]m-Sm-t®-cn Ip™n-cm-a≥ \-ºym¿ (84). (dn-´. sd-bn¬-th tÃ-j≥ am-ÿ). `m-cy: ]-tc-X-bm-b im-¥. a°ƒ: Zn-t\-iv-Ip-am¿ (Inw-kv tlm-an-tbm), kp-tc-jv-Ip-am¿ (I-iy-]th-Z ]mT-im-e), t{]-a-eX, {io-e-X (F-®v.Fkv.F ]-tøm-fn K-h. kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: thWp-tKm-]m¬ (dn-´. tÃj≥ kq-{]-≠v, sdbn¬th), l-co-jv (kuZn), jo-e, Po-P. k-©-b\w hym-gmgvN.

sIm-Sp-h-≈n: Cu-Ãv Ing-t°m-Øv Ip-ø-s∏-‰ A_q-_-°¿ lm-Pn (77). `m-cy: B-ky. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n (]-Ømw hm¿-Uv apkvenw eo-Kv sk-{I-´-dn), kp-ss_¿ (ku-Zn), A_vZp-∂m-k¿, ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn X-e-s∏-cp-a-Æ, kpss_-Z, km-_n-d, k-_od.

\-cn-°p-\n: s\-Sn-b\ - m-Sv No-\n-°s - ∏m-bn¬ tIm-b°p-´n (65). `m-cy: a-dn-b. a°ƒ: A-_vZ- p¬ I-emw, ko-\Ø - v, kp-ld - . a-cp-a°ƒ: \m-k¿ (dn-bm-Zv), jw-ko¿ (dn-bm-Zv), d-jo-Z.

Xn-cp-h-ºm-Sn: hn-e-ßp]m-d hn F-^v {^m≥-knkv (55). `m-cy: I-tcmfn≥. a-°ƒ: ^n-tbm-W {^m≥-kn-kv, s^-an≥ {^m≥-kn-kv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v tijw aq-∂n-\v I-√p-cp-´n sk‚ v tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

sIm-bn-em-≠n: ap-Np-Ip∂v ao-Ø-se ]o-Sn-Ibn¬ kp-Ip-am-c≥ \mb¿ (49). (Un-kv-tIm ku-≠v Ip-dp-h-ßm-Snse Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p). `m-cy: c-P-\n. a°ƒ: A≥-j, A-an-j. k-©-b-\w _p[\mgvN.

sIm-Sp-h≈ - n: B-dt- ßmSv ]-tc-X\ - m-b sR-t≈md-Ω¬ N-¥p-°p-´n-bp-sS `m-cy Xn-cp-am-e (74). a°ƒ: A-tim-I≥, cmP≥, ]-tc-X\ - m-b kp-\n, h-k¥ - , hn-Pb - . a-cp-a°ƒ: hn-Pb - ≥, tam-l\≥, Iu-ke - y, jo-P, Pnj.

Ip-ªm-an-\

cp-K-av n-Wn-b-½

hm-Wn-ta¬: A-º-e-°≠n \m-cm-b-Wn (80). `¿Øm-hv ]-tc-X-\m-b N¥-Ω≥. a-°ƒ: tZ-hn, \m-Wp, Iu-kp, Ko-X. acp-a-°ƒ: i-¶-c≥ (Ip‰ym-Sn), c-a, _m-_p (Xncp-h-≈q¿), ]-tc-X-\m-b cm-L-h≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-°-Wmc≥, tKm-]m-e≥, ]-tcXbm-b am-X.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv C-cp-ºp-gn: t]m-tÃm^nkn-\p k-ao-]w Xm-akn-°p-∂ ]m-te-º-Snb≥ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv F-∂ Ip-™m-∏p (70). ]-e-N-c-°v I-®-h-S-°m-c\m-bn-cp-∂p. `m-cy: kpsse-J. a-°ƒ: ko-\Øv, B-cn-^, B-C-i, k-ao-d, Pm-^¿, kzm-ZnJv, lp-ssk-\.

I-eym-Wn A-½ ta-∏-øq¿: ap-bn-t∏msØ I-√pw-]p-d-Øv ]tc-X-\m-b c-bn-cp-Ip-´n ]-Wn-°-cp-sS `m-cy Ieym-Wn A-Ω (70). aIƒ: _n-μp. a-cp-a-I≥: cRv-Pn-Øv (h-S-I-c).

A-_v-Zp-Ã ta-∏-øq-¿: ap-bn-t∏m-Øv ]-Sn-™m-d-°-c \-cn-bº-Øv A-_v-Zp-√ (65). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-jn-Zv, d-lv-aØv. a-cp-a-I≥: P-am¬ (t]-cm-{º).

D-k-av m³ b-am-\n I-º-f-°m-Sv: I-º-f-°m-Sv h-en-b Pp-ama-kv-Pn-Zv ap≥ J-Øo-_pw hm-Kvan-bp-amb ]-≈n-ap-°v sN-tºm-S≥ D-kv-am≥ b-am-\n (42). ]nXm-hv: ]n-em-°m-hv ]-tc-X\m-b sN-tºm-S≥ Ip-™_v-Zp-√. am-Xm-hv: J-Zo-kpΩ. `m-cy: D-Ωpk¬-a. a°ƒ: D-ss\-kv, ^¿lm≥, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥, i-Ωm-kv. k-tlm-Z-c-߃: ap-lΩZv, ko-Xn, A-_q-_°¿, D-a¿, B-an-\, ku-Z.

tUm. sI sI F³ \-¼ymÀ

Xr-°c - n-∏q¿: sX-°pºm-s´ ta-eØ - v ti-JA-Ðp P-ºmÀ c≥ \-ºym¿ (84). Xr-°-cn-∏q¿: B-bn-‰n-bn- `m-cy: sI F≥ Im¿-Xymse Fw hn A-–p¬- Pb-\n-bΩ - . a-°ƒ: a-Wn∫m¿ (55). `m-cy: kp-l°p-´≥, Hm-a\ - . a-cp-ad. a-Iƒ: a¿-h (hn-Zym¿°ƒ: sI Ir-jvW - ≥ \Yn-\n). ºym¿, Sn hn e-fn-X. k-tlm-Z-c-߃: Fw hn _-jo¿ (J-Ø¿ sI._m-_p Fw.-kn.-kn Im-k¿-tIm- D-Zp-a: ]m-e° - p-∂n-se SmUv Pn-√m {]-kn-U‚ v), Ivk - n ss{U-hd - pw tamA-–p¬- Jm-Z¿, k-°ot´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n\, Ip-™m-an, dp-Jn-b, b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp) ]mk-_q-d, \-^o-k. e-°p-∂v Un-hn-j≥ {]kn-U‚p-am-b _m-_p C-{_m-low Nm-∏b - n¬ (47). ]n-Xm-hv: C-cn-´n: sN-´n-°p-fw ]p]-tc-X\ - m-b Nm-∏b - n¬ Xn-b]p-cb - n¬ C-{_mtIm-c≥. am-Xm-hv: s - Im-dlow (85). `m-cy: dp-Jn-b. ∏m-fp. `m-cy: kn-‘p.

\o-te-iz-cw: tI-{μ tXm´-hn-f K-th-jW - tI-{μØn¬ \n-∂v hn-ca - n-® \ote-iz-cw ]q-hm-ew-ssIbn-se tUm. I-º√ - q¿ tIm-´b - n¬ \m-cm-bW - ≥ \-ºym¿ F-∂ tUm. sI sI F≥ \-ºym¿ (77). kn.-]n.-kn.-B¿.-sF-bnse k-ky-kw-c£ - W hn-`m-Kw ta-[m-hn-bpw {]n≥-kn-∏¬ k-b‚n-Ãpam-bn-cp-∂p. Im-k¿-tImUv tI-{μ-Øn¬ I-hp-ßv, I-ip-am-hv, Ip-cp-ap-fI - v F∂n-hb - p-sS tcm-Kß - s - f∏-‰n K-th-jW - w \-SØ - nbn-cp-∂p. `m-cy: kn sI cm-[m-aW - n. a-°ƒ: kn sI {io-Ip-am¿ (Fw.-Pn.Fw, sF.-Un.-_n.-sF Fd-Wm-Ip-fw), tUm. kn sI {io-\n-hm-kv (tlm-antbm tUm-Œ¿, I-√n¶m¬, ]-≈n-°c - ). a-cp-a°ƒ: dm-Jn-{io-Ip-am¿ (A-[ym-]n-I, F-dW - m-Ipfw), tUm. sI {]-`m-k (\o-te-iz-cw, Im-hn¬ `h≥ tbm-K {]-Ir-Xn-NnIn¬-km tI-{μw).

Hm-a-\

apl½-Zv

ss_-Pp-

I-Zn-bp-½ l-Öp-½ -

hn-e-ßm-Sv: a-™-°p-∂v A-cna-‰w h-b-en¬ t__n-bp-sS `mcy Hm-a-\ (59). hn-®m-´v Ip-Spw-_mwK-amWv. kw-kv-Im-cw C∂p sshIo´v \m-en-\v a™-°p-∂v sk‚ v A¬t^m≥-km tZ-hm-e-bØn¬.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv ama-¶-c-bn-se ]p-Ø≥-]p-c°¬ ap-l-Ω-Zv (60). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: A-e-hn, A-en, A-_v-Zp¬ l-°ow (kuZn), A-kv-°¿, j-^o-Jv (ku-Zn), d-kn-b, P-ko\, k-ao-d.

ta¬-ap-dn-:- ]q-em-´vtIm-f-\n-bn-se- ]-tc-X\m-b- ]n- kn- kp-[m-I-cs‚- (Ip-™m-Sn-)- a-I-≥ ss_-Pp- (28)-.- amXmhv-:{io-tZ-hn.- `m-cy-:- {]-PnX.- k-tlm-Z-c-߃-:- ]c-ta-iz-c-≥,- D-Æn-Ir-jvW-≥.-

th-ßc - : I-Æa - w-Ke - w ap´pw-]p-dw ]p-Xp-°n-Sn C{_m-low-Ip-´n lm-Pn-bpsS `m-cy ]m-te-cn I-Zn-bpΩ l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: t]m-°p-´n (Zp-_b - v), sambvX - o≥, A-–p¬ a-Po-Zv, A-ao¿ (F-√m-hc - pw kuZn), B-ky.

sN¿-°-f: t_m-hn-°m\w _m-hn-°-c sI sI ]p-d-sØ Ip-™m-an-\ (108). a-Zv-d-k-I-fpw kv-Iq-fp-Ifpw ÿm-]n-X-am-hp-∂Xn-\v ap-ºv _m-hn-°-c-bnse-bpw ]-cn-k-c-ß-fnse-bpw \q-dp-I-W-°n-\v t]¿-°v C-h¿ Jp¿-B\-hy \pw a-‰pw ]Tn-∏n-®p-sIm]q-t°mw: I-Æw-h≈ - n hSp-Øn-cp-∂-p. `¿-Øm-hv: en-b] - d - º - Ø - v \-h\ - o-X]-tc-X-\m-b A-¥pØn¬ \-hy (27). a-\Ø - m- ™n. a-°ƒ: ssk-\p\-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ N{μ-s‚-bpw, hn-ae - bp-sS-bpw ±o≥, A-_q-_-°¿, Aa-If - m-W.v `¿-Øm-h:v kp-tI- lvv-a-Zv, aq-k. a-cp-a-°ƒ: jv Zm-kv (A-[ym-]I - ≥, K- J-Zo-P, \-^o-k, P-ao-e. h. l-b¿-sk-°≥-Ud - n kv- k-tlm-Z-cn. ]-tc-X-bm-b ^m-Øn-a. Iqƒ, h-S° - p-ºm-S)v .

]-ø-∂q¿: I-t≠m-sØ ]-tc-X-\m-b ]p-Xn-b-SØv Ip-™n-°-Æ≥ \mb-cp-sS `m-cy I-tÆm-Øv cp-Kvan-Wn-b-Ω (84). a°ƒ: I-a-em-£n, `m-\pa-Xn, ]-¶-Pm-£n, tim-`\, Ko-X, P-b-{io. a-cp-a-°ƒ: sX-°-S-h≥ I-√-Øv ]-Xva-\m-`≥ (dn´. I-Æq¿ Pn-√m k-l-Ic-W _m-¶v), tKm-hn-μ≥Ip-´n (s]-cn-tßmw-˛-h-b°-c ]-©m-b-Øv ap≥ Aw-Kw), {io-[-d≥ (dn-´. \-gv-kv, Pn-√m B-ip-]{Xn), `-c-X≥, ]-tc-X-\mb ]p-Xn-b-S-Øv Ir-jvW≥.

e-£v-an

Ir-jv-W³ h-f-bw: In-g-s° \n-c-hpΩ¬ Ir-jv-W≥ (80). `mcy: am-X. a-°ƒ: Zm-tam-Z-c≥, cmP≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, I-a-e. a-cp-a-°ƒ: d-knX, k-c-f, _n-Pn, Ip™n-°-Wm-c≥.

ti-J-c³ \-¼ymÀ

Sm-¦À-tem-dn-bnSn¨v ss_¡v bm{Xn-I³ a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: ss_°pw Sm-¶¿-tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. I¿-Wm-S-I I√-Sv-° kz-tZ-in-bpw Nq-cn Im-fn-b-¶m-s´ Xm-a-k-°mc-\p-am-b sI P-b(43) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-e-c-tbm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-d-¥°m-Sm-Wv A-]-I-Sw. `m-cy: ssi-e-P. a-°ƒ: in¬-∏, l-co-jv-km-bn.

\m-Zm-]p-cw: D-Ωn-e-]-d-ºØv e-£v-an (80). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b am-[-h≥ B-im-cn. a-°ƒ: cm-P≥, N-{μ≥, {]-`m-I-c≥, kptc-{μ≥, kp-tem-N-\, P\m¿-±-\≥. a-cp-a-°ƒ: s]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´p- F≥ sI A-Nyp-X≥. Nm¬ hm-h¬-a-S-bn-se a-chym-]m-cn B-bn-cp-∂ Ip-‰n∏p-d-Øv Ir-jv-W≥ (57) B-kn-Uv I-gn-®v a-cn-®p. Ign-™ Rm-b-dm-gv-N B-knUv I-gn-®v- Kp-cp-X-cm-h-ÿbn-em-b Ir-jv-W-s\ ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-t´m-sS a-cn-®p. `m-cy: In-g-s°-]p-Ø≥-]p-c-bn¬ im-¥. a-°ƒ: {]o-X (k-_v tIm-S-Xn, ]-ø-∂q¿), {io-P, c-Xo-jv- (dn- A-_-Zv p-à Yw sse-‰v B‚ v ku-≠v, ]m-Sn-®m¬). a-cp-a-°ƒ: t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-sØ tem-ln-Xm-£≥ (sk-Iv-j t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿, Im- \-cn-bº - Ø - v A-_vZ- p-√ ™-ßm-Sv), hn-t\m-Zv (sF-h¿ Nn-´n, ]-ø-∂q¿), c-Pn- (61), `m-cy: \-^o-k. aX. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™n-cm-a≥ , tIm-c≥, Im¿- °ƒ: dm-^n-Zv (J-Ø¿), dXym-b-\n, am-[-hn, b-tim-Z, X-ºm-bn, tam-l-\≥, lvva - Ø - v. a-cp-a° - ƒ: Piym-a-f, e-£v-a-W≥. am¬ (I-®h - S- w, t]-cm{º). k-tlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvX - n, _n-øm-Øp, Aa-t©-iz-cw: D-Zym-h¿ kz- -bv\ - m¿, C-{_m-low, tZ-in lr-Z-bm-Lm-Xw-aq- A-–p¿-dl - va - m≥. ew a-kv-°-Øn¬ a-cn-®p. B¿-hm-dn-se k-\m-lp√(45)bm-Wv a-cn-®-Xv. 23 h¿-j-am-bn Kƒ-^n¬ tPmen-sN-øp-∂ C-t±-lw F-´pam-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h∂p-t]m-b-Xv. ]n-Xm-hv: C{_m-low. am-Xm-hv: -B-bni. `m-cy: ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: A-^o-^, B-bn-i, A-^v-k, Xz-øn-_.

B-kn-Uv I-gn-¨v a-cn-¨p

a-kv-I-¯n \ncym-X-\mbn

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-gbn-se tXm-Wn-°-S-hn-¬ hnZym¿Yn apßn-a-cn®p. hnf-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-I≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. F-´mw- ¢m-kp-Imc-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bmWv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\-bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]pd-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ bØow-Jm-\-bn-se l-b-¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hnZym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-cß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-kmap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv.

ss_¡n-Sn¨v a-cn-¨p

Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm{X-°m-c≥ a-cn-®p. hn-f∏n¬im-e sNm-Δ-≈q¿ Xehn-f ho-´n¬ tim-`≥ (52) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn™ 13\v sIm√w-tIm-Ww amS≥-Im-hn-\v k-ao-]w Cbmƒ k-©cn-® ssk-°nfn¬ ss_-°v C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øns®¶nepw C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `m-cy: ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv.

Ir-jv-W³ -\m-bÀ

lp-kbv³

B-¨p-½ l-Öp-½

cm-a³

h-fm-t©cn: sXm-gp-hm\q¿ I-°m-´p-]m-d-bn-se Nm-´p-ap-°n¬ a-Ω-Zv (55). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: km-Zn-Jv (ku-Zn), Ppss_-cn-b, j-^oJv, \ko-a. a-cp-a°ƒ: ssk-^p-∂ok, l-\o-^ (ku-Zn), \nj, A-iv-d-^v.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Bd-bn¬ A-ºm-Sn-bn¬ Irjv-W≥ -\m-b¿ (96). `mcy: ]-tc-Xbmb tZ-hInb-Ω. a°ƒ: kp-Ipamc≥, e-Xm-Ip-amcn, _m_p-cmPv, ssj-em-tZhn. a-cp-a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥, cm-P-{io, Im©\, ]-tc-X\m-b hm-kp-tZh ta-t\m≥.

\n-d-a-cp-Xq¿: ]-©m-caq-e-bn-se I-dp-Øßm-´v lp-kbv≥ (Ip™m-bn≥-˛62). `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: ]tc-X-bm-b A-kv-a, kpl-d, \-ko¿, l-kv-\Øv. a-cp-a-°ƒ: aq-k, d-lq-^v, \m-k¿, l-^vk-Øv.

Im-S-∏-Sn: tIm-tX-cn°p-≠v ]-tc-X-\m-b A-√n-{] cm-bn≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy B®p-Ω l-÷p-Ω (80). a°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, sam-bv-Xo≥, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, J-Zo-P, kp-sse-J, ^m-Øn-a, dp-Jn-b, ssa-aq-\.

tN-fm-cn: ]q-tX-cnh-f-∏v ]-d-Ip-f-Øv Nm-en cm-a≥ (50). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: Zn-t\-i≥, \n-Pn-X, Pn-PnX. a-cp-a-I≥: D-Æn.

]-Xvam-h-Xn A-½

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½

Xm-\q¿: ]-¥-°-∏m-Sw A-cn-°≥ tNm-e-°¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-™p-´n (67).

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ ]tc-X-\m-b sN-dp-I-cho´n¬ ]-Sn-™m-td-∏m-´v \mcm-b-W≥ \-ºym-cp-sS `mcy a-e-∏p-d-Øm-´n¬ ]-Xvam-h-Xn A-Ω (78). a°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, c-aWn, a-t\m-l-c≥, Aw-_nI. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥, thWp-tKm-]m¬, kp-Nn-{X, tam-l≥-Ip-am¿.

sIm-t≠m-´n: ap-Xp-]d - º - v Im-cy-]d - º - ≥ sN-dn-b]me-∏d - º - n¬ B-en-°p-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy sI Fkv _n-ø° - p-´n l-÷p-Ω (81). a-°ƒ: sI ]n _m-∏plm-Pn, A-_q-_° - ¿ apkveym¿, sI ]n C-{_mlow, A-–p¿-dl - vam≥ Zmcn-an (ku-Zn), B-bn-i, ^m-Øn-a, kp-sse-J.

a-µn C-cn-´n: X-t¥m-Sv ap-°´- nbn-se ]p-Øe - Ø - v a-μn (95). a-°ƒ: tcm-ln-Wn, tZ-hn, {io-[c - ≥, Pm-\I - n, Ip-™n-cm-a≥, cm-P≥, cm-[.

C-cn-´n: D-fn-°¬ F-cp-XpI-Sh - n-se I-≠Ø - n¬ tXm-ak - n-s‚- - a-I≥ A-∏®≥ (57).

°fm-b tZ-h-ZØpw (c-≠c), aq-∂pam-kw {]m-b-ap-≈ Ip™pw ho-´n-ep≠m-bn-cp-∂p. Ip-™n-\v km-c-am-bn s]m- ≈ - t e- ‰ n´p≠v. a-c-WØn¬ Zp-cq-lX- b p- s ≠∂pw cm-hn-se k-ao]- h m- k n- I - f mWv ar-X-tZ-lw I- ≠ - s X∂pw _-‘p-°ƒ A-dn-bn®p. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw ssX°m-Sv im-¥nI-hm-S-Øn¬ kw-kv-Icn-®p.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-Sbm-{X-nI-³ a-cn-¨p A-[ym-]-I³ kv-Iq-fn-\p apI-fn \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]m-X˛17¬ X-fn°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Imdn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b Hcmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cp-X-c ]-cn°p-I-tfm-sS B-ip]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. X-fn-°p-fw kz-tZ-in ]-Wn-°ho-´n¬ (Im-∏n¬) jm-lp¬ l-ao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-inbpw X-fn-°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bnse Po-h-\-°m-c-\p-am-bn cm-bw-a-c°m¿ ho-´n¬ A-ko-kns‚ a-I≥ ap-lΩ-Zv A-j-d-^n(21)\v ]cn-t°-‰p. Cbmsf Xr-iq¿ a-Z¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-50

Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \n-∂v fp-l¿ \-a-kv-Im-cw I-gn™v tdm-U-cn-Ineq-sS \-S-∂ph-cptºmƒ hm-Sm-\∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂ Im¿ CSn-°p-I-bm-bncp-∂p. jm-lp¬ lao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

A-¸-¨³

bph-Xn- s]mÅ-teäv acn¨\n-e-bnÂ

ap-l-½-Zv Ip-ªp-«n

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

tIm-´-bw: sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ A[ym-]-I≥ kv-Iq-fn-s‚ c-≠mw-\n-ebn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p.- ap-tØmen K-h. Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ k-v-Iqfn-se A-[ym-]-I-\m-b In-S-ßq¿ CSn-™-]p-g `m-K-Øv am-S-h-\ ho-´n¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´≥(48) B-Wv a-cn®-Xv.- h¿-°v-tjm-∏v A-[ym-]-I-\mWv.C-∂-se D-®-I-gn-™v 2.10Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw.- C-∂-se ap-tØmen K-h.- Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqfn¬ ]n-.F-kv-kn ]-co-£ \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p.- ]-co-£-m Uyq-´n-

A©mw ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn Ip-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p

tIm-gn-t°mSv: Iq-´p-Imtcm-sSm-∏w Ip-f-Øn-en-dßn-b hnZym¿Yn ap-ßn-acn®p. I-Æq¿ tdm-Uv ]ØpI-≠w ]d-ºv ^m-Ønam \n-hm-kn¬ j-lm-_p±os‚ (t]m-]p-e¿ C-e-{Œn°¬kv) a-I≥ k-A-Zv (11) B-Wv Xn-cp-h-Æq¿ t£{X-°p-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn®Xv. C∂se D-®-bv-°v 12 Hm-sS-bm-Wv A-]-ISw. sh≈-Øn¬ apßn-b k-A-Zn-s\ \m-´p-Im¿ Ic-bvs°SpØv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. Xn-cp-h-Æq¿ K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se A©mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: jm-Pn-X. k-tlmX-c߃: jm-Zn¬, ln-_m jn-dn≥. J-_-dS-°w C-∂v D-®-bv-°p ti-jw H-Sp-{º ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

ss_-¡v- a-dn-ªv- hn-ZymÀ-Yn- a-cn-¨p

sIm-Sp-h-≈n-: ss_-°v- Hmhp-Nm-en-te-°v- a-dn-™vkv-Iqƒ- hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. _-‘p-hn-\v- ]-cn-t°-‰p.sIm-Sp-h-≈n- Np-≠-∏p-dwtIm-gn-∏-d-º-Øv- ap-l-Ω-Zvl-\o-^-bp-sS a-I≥- ap-lΩ-Zv- dm-bn-^m-Wv- (15)- a-cn®-Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-e-°p-‰nap-°p-∂p-Ω¬- ap-l-Ω-Zvk-Jm-^n-bp-sS a-I≥- kn-dm-Pp-±o-s\ (21)- tIm-gnt°m-Sv- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- B-ip-]-{Xn-bn¬- {]-thin-∏n-®p.s]-cp-a-Æ C.Fw-.F-kv-. K-h.- ssl-kv-Iqƒ- 10mw¢m-kv- hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p ap-l-Ω-Zv- dm-bn-^v-.- i-\nbm-gv-N ]p-e¿-s® A-t©-ap-°m-tem-sS tZ-io-b-]m-Xbn-¬- F-kv-._n-.Sn-. _m-¶n-\v- k-ao-]-am-Wv- A-]-I-Sw.kv-Iq-fn¬- \n-∂v- cm-hn-se B-dn-\v- h-b-\m-´n-te-°p]p-d-s∏-Sp-∂ ]T-\-bm-{X-bp-sS hm-l-\-Øn¬- sImSp-h-≈n-bn-¬- \n-∂v- I-b-dm≥- - ap-l-Ω-Zv- dm-bn-^v- _‘p-hn-s\m-∏w- ]m-e-°p-‰n-bn¬- \n-∂v- sIm-Sp-h-≈n`m-K-tØ-°v- h-cp-tºm-gm-Wv- A-]-I-Sw.h-f-hn¬- \n-b-{¥-Ww-hn-´ ss_-°v- …m-_n-´v- aq-SmØ Hm-hp-Nm-en-te-°v- a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.- Hm-hp-Nmen-t\m-S-Sp-∏n-® v- tdm-Uv- Sm¿- sN-bv-X-Xm-Wv A-]-I-SØn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂v- \m-´p-Im¿- ]-d-™p.- ar-X-tZlw- t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v- ti-jw- ]-I¬- aq-t∂m-sS ]-d-º-Øv-Im-hv- Pp-am-a-kv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm-\n¬- a-dhp-sN-bv-Xp.- am-Xm-hv: B-ky.- k-tlm-Z-c-߃-: ap-lΩ-Zv- D-ssh-kv,- \-Pm ^m-Øn-a,- d-_o-lv.

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

a½Zv

_m-e-cm-a-]pcw: bp-h-Xn-sb ho-´n\p-≈n¬ I-Øn-°-cn-™ \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]n-©p-Ip-™n-\v s]m≈-te‰p. t\-aw Ãp-Un-tbm tdm-Uv ta-t°hn-f ]p-Ø≥ho-´n¬ A-izXn(22)bm-Wv a-cn-®Xv. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-≈-Xn-\m¬ `¿-Øm-hv cXo-jn-s\ t\-aw t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-SpØp. C∂-se cm-hn-se-bmWv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. {]-W-bn®v hn-hm-ln-Xcm-b sh≈mb-Wn C-S-t°m-Sv kz-tZ-inbm-b A-iz-Xnbpw ]q-gn-°p-∂v kz-tZ-in cXojpw ÃpUntbm tdm-Un¬ aq-∂ph¿-j-am-bn hm-SI-bv°p Xm-a-kn®ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. kw`-hw \-S°p-tºmƒ c-Xojpw C-h-cp-sS a-

Im-™n-c-∏p-g: A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ ho-Wv ]n©p-Ip-™v a-cn-®p. Im-™n-c-∏p-g A-°n-bw-∏m-Sw atcm-´n X-S-Øn¬ B≥-ta-cn-(H-∂-c-)bm-Wv ho-´p-h-f-∏nse In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v A-t©m-sSbmWv A-]-I-Sw. h-´-º-e-Øv \n-∂v ^-b¿t^m-gv-kv F-ØnbmWv Ip´nsb ]pd-sØ-Sp-ØXv.

bp-≠m-b \m-cm-b-W≥-Ip-´-\v c≠mw-\n-e-bn¬ h-®p tZ-lm-kzmÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠mw-\n-e-bp-sS ]m-c-]-‰n¬ ]n-Sn®p-\n¬-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p.- Kp-cp-X-c ]-cnt°-‰ A-[ym-]-I-s\ ]m-em-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. arX-t±-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.- In-Sßq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Ip-fn-°m\n-d-ßn-b hn-Zym¿-Yn ]p-g-bn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-em-at¥mƒ F-S-∏-ew ssh-em-t»-cn ho-´n¬ ssk-X-e-hnbp-sS a-I-\pw F-S-∏-ew kv-Iq-fn¬ F-´mw-X-cw hnZym¿-Yn-bp-am-b A≥-km¿ (12) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°p ti-jw aq-∂-c-tbm-sS I-t≠Im-hv I-S-hn-em-Wv A-]-I-Sw. H-gp-°n¬-s∏-´ A≥km-dn-s\ H-cp-a-Wn-°q-d-n-\-Iw I-s≠-Øn-sb-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. ar-X-tZ-lw s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬. s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn- kzo-I-cn-®p.

{]-`m-X-k-hm-cn-¡n-sS Sn-¸Àtem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

F-S-∏mƒ: {]-`m-X-k-hm-cn-°n-sS Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn®p. N-ß-cw-Ip-fw In-gn-°-c C-´n∏-d-ºn¬ ssk-\p-±o≥ (sk-bv-Xp-´n˛48) B-Wv a-cn®Xv. ]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn\p k-ao-]w C∂-se cm-hnse Gg-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Ip-∂w-Ipf-Øv \n∂v Fw-km-‚ v Ib-‰n F-S-∏mƒ `m-K-tØ-°p h-cpI-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿tem-dn {]-cmhnse \S-°m\ndßnb sk-bv-Xp-´n-sb C-Sn®v adn-bp-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: \-_o-k-°p´n. a°ƒ: j-ao-dp-±o≥ (Zp_-bv), j-^o\, k-Pve. a-cp-a°ƒ: ju-°Øv, \u-jmZv. J-_dS°w t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p -ti-jw C-∂v F-´n-\v In-gn-°-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

s{S-bn³- X-«n- a-cn-¨p

th-ß-c: ]-d-∏q¿ C-cn-ß-√q¿ kz-tZ-in tIm-b-º-Øqcn¬ s{S-bn≥ X-´n- a-cn-®-Xm-bn _-‘p-°ƒ-°p hn-hcw e-`n-®p. tN-°m-en-am-s´ ]-tc-X-\m-b A-©p-I≠≥ B-e- -s‚ a-I≥ A-e-hn(51)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv A-e-hn tPm-enbm-hiym¿-∞w tIm-b-º-Øq-cn-te-°p t]m-b-Xv. D-®-bv°p ti-jw \m-´n-te-°p a-S-ßm-≥ d-bn¬-th kv-t‰-j\n-se-Øn-b-t∏m-gm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ar-X-tZlw tIm-b-º-Øq-cn-se B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv. t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw \m-´n-se-Øn-®v C-∂v A-coIp-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-øpw. `m-cy: dw-e-. a-°ƒ: Pp-ssh-cn-b, Pp-ssa-e-Øv, \-Pve, ap-l-Ω-Zv, A-ao≥, ap-l-Ω-Zv \n-lm¬. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Z-en (Zp-_-bv), A-–p-∂m-k¿ (ku-Zn).

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: cm{Xn D-d-ßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb cmhnse In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. F-S∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eym-Sv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{ZmΩ(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b \-S-cmP-≥. aIƒ: \m-tK-izcn. a-cp-aI≥: in-h-cma≥. N-ß-cw-Ip-fw t]menkv C≥-Iz-Ãv \-SØn.

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-v Bbn IÆq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb Ign-™-Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-SpØ-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gnt°m-Sv \K-c-Øn¬ in-h-tk-\bp-sS bp-h-hn-`m-K-am-b bp-htk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´nMv \n¿-tZ-i-a-S-ßn-b t_m¿Upw ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p- a m≥tk- \ - b p- ≠ m- ° n- b n- ´ p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xzkw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-L]cn-hm-cØn¬-s∏-´-h-cs√-∂p h-cp-Øn ]p-Xn-b ]-co£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-Kß-sf D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

KOCHI

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

hr-²- tXm-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

dq-lme-¯v D-½mÄ

sambvXo³ Ipªv

ho-cmkv

kpaXn

Pm\In

{io\n-hm-k³

hÂ-k-e

aocm³

hmg-°pfw: apSn-°¬ ]pØp-°m-S≥ ho´n¬ sambvXo≥ Ip™v(70). `mcy: ]tc-X-bmb B‰. a°ƒ: sskXp-ap-l-Ω-Zv, kn-≤o-Jv, d^o-°v, sj^o-Jv, sFi, kp\nX, ssee. acp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv, jmPn, I-_o¿, Akvam, s_\m-kn-d, sPko-\, k-Pv\. J_-dS-°w \-SØn.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv h≈q-cm≥ B-\n°ma-‰w tdm-Un¬ h-≈qcm≥ ]-tc-X\m-b sIm-®lΩ-Zv a-I≥ ho-cmkv(53). `mcy: ko-\Øv. a°ƒ: am-ln≥jm, jmln≥jm, _m-Zp-j, Pmkvjm. a-cp-a°ƒ: k-\ptamƒ, A-\n-X. k-tlm-Zc߃: sFap, ap-kvX-^, Ip´n, a-PoZv, _o-a, \-_ok, kpl-d, P-ao-e, djoZ.

]-d-hq¿: ssI-Xm-cw sIm√w-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b cm-a-Ir-jv-W≥ `m-cy kp-a-Xn(84). a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥(_m_p), kp-a, eX.

ssI-∏-´q¿: h-´∏m-d a-\bn-S-Øp-aym-en¬ ]-tcX\m-b tI-ih-s‚ `mcy Pm-\-In(85). a°ƒ: kp-tc-{μ≥, j¨apJ≥, cm-[, Hma-\. a-cpa°ƒ: hn-em-kn\n, Dj, X-¶-aWn, Ip-™∏≥.

ssh-∏n≥: Iq\-Ωm-hv sImtßm¿∏n≈n amSºn Ipgp-th-en-∏mSØv {io\n-hm-k≥(70)-.kw-kvImcw \-SØn. `m-cy-: im¥.a-°ƒ-:cmPp (_n-\m\n kn¶v), k\n-X, kn‘y, _nPp, {iotamƒ.acp-a°ƒ-: ]tc-X-\mb cPo-hv, IÆ-Zm-kv XSn°¬(dn-t]m¿´¿, awKfw), cN-\, aPp.

tXm-∏pw-]Sn: ap-≠w-then C√n-®ph-Sv jm-∏n-\pk-ao-]w \n-I¿-Øn¬ lu-kn¬ ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ-s‚ `m-cy h¬k-e(63). a°ƒ: jo-\, jn-_p(Zp-_m-bv), jo-P . a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, cl-\, i-in. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v ]-≈p-cp-Øn s]mXp-iv-a-im-\-Øn¬.

aqhm‰p-]pg: k°o¿lpssk-bv≥ \Kdn¬ tX\men¬ aocm≥ (68).J_-d-S°w \-SØn. `mcy: \_ok. a°ƒ: dko\ (Pn√m klIcW _m¶v, aphm‰p]pg), kn\n, \n-km¿, knan. acpa°ƒ: sI F \hmkv, \ujmZv, XmPp∂nk, km-_p

a-cym- X-¦w

h¿-°-e: ]m-e-®n-d euen a≥-kn-en¬ ]-tc-X-\mb A-–p¬-d-“m-s‚ `mcy _ƒ-°o-kv (76). a°ƒ: P-lmw-Ko¿, \ko¿, jw-\m-Zv, A≥-h¿, jn-_p, \-Zo-d, dw-e.

A-ÐpÂ-d-low Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv C-c-´-°-enßn¬ Ip-gn-®n-d ho-´n¬ A-–p¬-d-low (78). a°ƒ: Pm-knw, \n-k. `m-cy: B-cn-^m-_o-hn.

_m-e-cm-a-]p-cw: B¿.kn. sX-cp-hv tXm-´Øp-hn-fm-Iw ho-´n¬ ]tc-X-\m-b ap-Ø-ø-s‚ `mcy a-cym- X-¶w (81). a-°ƒ: i-in-cm-Pv, F-t{_m¨, sF-_n, im-¥n, t{]a≥, sP-ko-¥. a-cp-a°ƒ: ]-¶-Pw, t•m-dn, Aa-e, ]-tc-X-\m-b ¢o-‰-kv, tPm¨-k≥, im-¥n, tPmbn (F≥.kn.]n \n-tbmP-I-a-fi-ew sk-{I-´-dn).

knkn-en

adn-bm-½

Nm-t¡m- tXm-a-kv

ap°S: Bim-cn-t»-cn¬ (]-´-a-\) ]tc-X-\mb F sk-Uv B‚-Wn-bpsS `mcy knknen (75). kwkvImcw \msf 2.30 \v Icn-º-\-°pfw Xncplr-Z-b-tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: jmP≥, kmen, euen, ^m. tPm¿÷v B‚Wn (H.-F-^v.-Fw. I∏q-®n≥, amt\-P¿ sk‚ v PqUv kv°qƒ apJ-Øe sIm√w), etbm¨, ]bkv, {InÃn. acp-a-°ƒ: sPkn, Fw -hn -amXyp ta∏p-dØv, sI -hn h¿°n Im´n-∏o-Sn-I-bn¬ Fcp-ta-en, tPmfn, _nμp, _nPp Xp≠n-∏-dºn¬.

aq-∂n-ehv: C-S-t®-cn-]ΔØv ]-tc-X\m-b tZ-hky-bp-sS `m-cy a-dn-bmΩ (103). kw-kv-Im-cw C∂v D®-°v aq-∂n-\v aq∂ne-hv sk‚ v ta-cn-kv ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. ]tc-X Ip-cp-hn\m¬ I-Æ-\m¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tdm-k-°p´n, knkv-‰¿ tPm-kv ta-cn (tlm-fn-t{Im-kv tIm¨sh‚ v), eo-em-Ω, ]-tcXcm-b {_n-Pn‰v, A-∂°p´n, t{X-kym-Ω. a-cp-a°ƒ: ]n Fw tZhky, a-dn-bm-Ω, tPmkv, ]-tc-X\m-b ]m∏®≥.

tN-∂mSv: sIm√w-]-dºn¬ Nmt°m tXm-akv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®°v 2.30 \v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: a-dn-bm-Ω, D∏p-tXm-Sv ]m-d-bn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: eo-em-Ω, ]m∏®≥, tPmkv, tacn. a-cpa°ƒ: tPmkv, dq_n, an\n, tam-\®≥.

_Ä-¡o-kv

hm-kp-tZ-h-\m-im-cn In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v a-e-bv-°¬ l-cnZm-kv hn-em-k-Øn¬ hmkp-tZ-h-\m-im-cn (81). `mcy: ]-tc-X-bm-b k-c-kzXn. a-°ƒ: l-cn-Zm-kv, kp-Pn-Xv-Ip-am¿, jm-PnIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: tim`-\, Zo-], kp-[¿-an-Wn.

cm-[

A-tim-I³

Im-´m-°-S: Ip-‰n-®¬ X®≥-tIm-Sv A-\n¬-`-h\n¬ Ip-™p-e-£v-an (70). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®¬ hnizw-`-c≥.

h¿-°-e: ]m-f-bw-Ip-∂v Fw.F-kv.B¿. lukn¬ F-kv am-[-h-s‚ `mcy cm-[ (70). a-°ƒ: tjfn am-[-h≥, jm-Pn am-[h≥, ssj-e am-[-h≥. acp-a-°ƒ: tUm. {]-Imi≥, B-kn-^v.

cm-P-ti-J-c³

sN-dn-bm³ a-¯m-bn Xn-cp-h-√: ap-°q¿ C-e-hn\m-°p-gn-bn¬ sN-dn-bm≥ a-Øm-bn (81). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: Ip-™-Ω, en-√n-°p-´n, sIm-®p-tamƒ, an-\n, Pn\p, ]-tc-X-\m-b sPkn. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, X-¶®≥, k-Æn, sIm-®ptam≥, a-t\m-Pv, ]-tc-X\m-b A-h-dm-®≥. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11\v X-e-°p-fw sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

B³-k-½ sk-_m-Ìy³

s]m-Sn-b³

Xn-cp-h-√: sh¨-]m-e aW-en¬-Nn-d-bn¬ ]n Pn cm-P-ti-J-c≥ (64). `m-cy: A-Ωp-Ip-´n-b-Ω. a-°ƒ: cm-tP-jv, Ko-X (ssa-\-¿ C-dn-tK-j≥, ]Ø-\w-Xn-´), tPym-Xn, A\o-jv (tZm-l). a-cp-a°ƒ: D-Z-b-Ip-am¿, cm-epIp-am¿, B-cy-e-£v-an, {]n-b. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-hf-∏n¬.

Ip-ªp-e-£v-an

B-cy-\m-Sv: tXm-fq¿ Ab-Wn-bm-hn-f Im-hp-¥-e ho-´n¬ A-tim-I≥ (50). `m-cy: e-fn-Xmw-_n-I. a-°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, ku-]¿-Wn-I-, A-c-hn-μv. a-cp-a-I≥: hn-jv-Wp-cm-Pv.

I-S-bv°¬: Ip-Ωnƒ ]pXp-t°m-Sv Nm-h-cp-Ip∂n¬ ]-tc-X\m-b aplΩ-Zv l-\o-^-bp-sS `mcy dq-lme-Øv DΩmƒ(92). a°ƒ: sj-bv°v-ap-Zm¿(dn-´. A-[ym-]I¿), _-jo¿(dn-´. Ir-jn h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), dm-^nb-Øv _ohn, eØo-^m _ohn, Ceymkv, ^-kn-ep-±o≥(dn´. tPm-bn-s‚ _n.Un.H.), I-a-dp-±o≥ (dn-´. sU-]yq´n U-b-dŒ¿, I-rjn-h-Ip∏v), k-_q-dm-_ohn, sseem-_ohn. a-cp-a°ƒ: ]-tc-Xbm-b Jp-ssdjym _ohn, B-an\m _ohn, d-ko-^m_ohn, ao-cm km-ln_v, ap-lΩ-Zv I-Æv, k-^n-em_o-hn(A-[ym]nI), salvPm-\ _o-hn({]-[m-\m[ym]nI, F-kv.Fkv.Fw.bp.]n.F-kv Imcm-fn-t°m-Ww), e-Øo^m-_o-hn(dn-´: s{]m-^. Sn.sI.Fw. B¿-Sv-kv tImf-Pv, sIm√w), A-–p¬ kemw(dn-´. hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), jm-lp¬ l-aoZv.

]o-Xmw-_-c³-

F-Æ-bv-°mSv: tI-cf tIm¨-{K-kv (_n) sNß-∂q¿ \n-tbm-P-I-afiew {]-kn-U‚ v h-´°-Æn-bn¬ sk-_mÃy≥ h-´-°-Æn-bn-en-s‚ `m-cy B≥-k-Ω sk-_mÃy≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v F-Æ-bv-°m-Sv sk‚ v ssa-°nƒ-kv I-tØm-en°m tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ tPmtPm sk-_m-kv-‰y≥, tPm-bn sk-_m-kv-‰y≥, PnPn-tamƒ sd∂n. a-cpa°ƒ: sd-Pn tPm-tPm, A-\p-tPmPn, sd-∂n k-Xy-{h-X³ {^m≥-kn-kv. sN-∂n-Øh¿-°-e: ap-Øm-\ sIm]p-en-™n-´-]-d-ºn¬ Sp-th-en-t°m-Ww πm-hn-f e Spw-_mw-K-am-Wv ]ho-´n¬ k-Xy-{h-X≥ (86). IptcX.

]m-cn-∏≈n: th-f-am-\q¿ hf-bw N-cphn-f ho-´n¬ sI s]m-Sn-b≥(83). `mcy: e-£van. a°ƒ: sse-e(hm¿-Uv sa-w_¿), sse-j. a-cp-a-I≥ : A-ø∏≥.

A-[ym-]-I³ kv-Ip-fn-sâ apI-fn \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

sI-«n-S-¯n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

\fn\n sh-ºm-bw: No-cm-Wn-°c hm-kptZ-h hn-em-kØn¬ hm-kp-tZh-s‚ `mcy \-fn-\n (80). a°ƒ: hn-Zym-[c≥, No-cm-Wn-°c _m_p (sF.F-≥.Sn.bp.kn Pn√m sk-{I´-dn), {io-Ip-amcn, hn-P-b-Ip-am¿, tam-l-\-\-Ip-am-cn (ayqkn-bw), k-Xo-i≥ (sI.F-kv.B¿.-Sn.kn), tam-l\-Zmkv, jo-em-Ip-amcn.

thfq¿-: tchXn- \nhmkn¬- ]o-Xmw-_c≥-(69)-. ssh°w- DZb\m-]pcwCu-\mw-XpcptجIpSpw-_mw-Kam-Wv.- kwkv-Im-cw- C∂p cm-hnse11 \v- thfq¿- F-kv-.F≥-.Un-.]n.- iv-a-im-\Øn¬.`m-cy-: caWn-, aw-KeØvIcp\m-K∏≈n.- a°ƒ-: _n-μp Pbem¬,- _o-\ {io-em¬.- acpa°ƒ-: ]nsI Pbem¬- IpSbw-]Sn-, {io-em¬- Xn-cph\-¥]pcw.-

sN-dm-bn: Hm¿-a-°p-d-hp≈ hr-≤-sb ho-Sn-\p -ap∂n-ep-≈ tXm-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. FS-h-\-°m-Sv C-√-Øp-]-Sn ap-cp-tßm-Sn-Ø-d ]-tc-X\m-b Ir-jv-W-s‚ `m-cy Hm-a-\-(75)sb-bm-Wv a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® ImWm-Xm-b-Xns\ XpS¿∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv tXm-´n¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: sse-e, jm-Pn,k-en-e, jm-en, km-_p(Rm-d-°¬ F-Iv-ssk-kv). acp-a-°ƒ: cm-tP-{μ≥(kv-s]-jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ Hm^n-kv, s]-cp-ºm-hq¿), kp-am-tZ-hn, a-Rv-Pp.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{X-nI-³ a-cn-¨p

X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]mX˛17 ¬ X-fn-°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cpX-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-kv-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. X-fn-°p-fw kztZ-in ]-Wn-°-ho-´n¬ (Im-∏n¬) jm-lp¬ lao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-inbpw X-fn-°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bn-se Po-h-\-°mc-\p-am-bn cm-bw-a-c-°m¿ ho-´n¬ A-ko-kv a-I≥ apl-Ω-Zv A-j-d-^n(21)s\ Xr-iq¿ a-Z¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-50 Hm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \n-∂p fp-l¿ \-a-kv-Im-cw I-gn-™v tdm-Un-\cn-In-eq-sS \-S-∂p h-cp-∂-h-cp-sS tZ-l-tØ-°m-Wv hm-Sm-\-∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂n-cp-∂ Im¿ ]m™v I-b-dn-b-Xv. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X Z¿-i-\w I-gn™p Xn-cn-®v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ]-d-hq¿ am-™men kz-tZ-in-I-fp-sS Im-dm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xv. a-cn-® jm-lp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿ . a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

Xr-iqÀ kz-tZ-in-sb In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−¯n

I-S-bv°¬: Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ InW-‰n¬ ho-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. \n-e-taen-se C-d-®n-°-S-bnepw a‰pw tPm-en sN-bv-Xp h-cn-Ibm-bn-cp-∂ hn-]n-s\(30)bm-Wv ]-©mb-Øv s]m-XptKm-]n-\m-Y³ \mbÀ am¿-°-‰n-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS sh-≈-\mSv: sh-≈n-bZnt\-iv-Ip-amÀ In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. ∂q¿ a-Rv-Pp a-μn-c-Øn¬ sh-™m-d-aqSv: A-b-eq¿B-dp am-kw ap-ºm-Wv hn-]n≥ \n-e-ta-en-se-ØntKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ t°m-Ww am-aq-´n¬ hokp-a-Xn-b-½ bXv. I-gn-™ aq-∂p Zn-h-k-am-bn hn-]n-s\ Im-Wm´n¬ Zn-t\-iv-Ip-am¿ (46). (64). `mcy: kp-io-e. Im-´m-°-S: Xq-ßmw-]m-d Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-S-bp-S-a hn-]n-s‚ t^m-Wn-tea°ƒ: c-P\n, a-t\m-Pv. a- `mcy: t{]-a-Ip-amcn. aXn-cp-hm-Xn-c-bn¬ _m-ecp-a°ƒ: ap-cfo-tam-l≥, °ƒ: B-Xy Km-b-{Xn, `°v hn-fn-s®-¶nepw In-´n-bn-cp-∂n√. i-\n-bmgv-N cm-hnIr-jv-Ws‚ `m-cy kp-aK-Xv kqcy. B-Xnc. se k-ao]-sØ I-S-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv ar-XXn-°p-´n-b-Ω (87). tZ-lw I-≠-Xv. A-·ni-a-\ tk-\bpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. ar-X-tZlw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. N-S-b-awK-ew Xn-cp-h-√: sI-´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂p ho-Wv s]- t]m-en-kv tI-sk-SpØp. bn‚ v sXm-gn-em-fn a-cn-®p. am-∂m¿ Nm-hp-°-c Im-cm_m-e-cm-a-]pcw: bp-h-XntIm-´-bw: sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ kv-Ip- t©-cn-bn¬ _m-_p-em-em(47)Wv a-cn-®-Xv. sb ho-´n-\p-≈n¬ I-ØnNm-Ø-a-e-bn-se ho-Sn-\p s]-bn‚n-Mv \-S-Øp-∂fn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p.- ap-tØm°-cn-™ \n-e-bn¬ Ien K-h. Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ k-v-Iq-fn-se A-[ym-]- Xn-\n-S-bn¬ C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw 3.45Hm-sS-bm-Wv s≠Øn. t\-aw Ãp-UnI-\m-b In-S-ßq¿ C-Sn-™-]p-g `m-K-Øv am-S-h-\ ho- A-]-I-Sw. Xn-cp-h-√ πm-¥-c Ip-Spw-_w-K-am-b _m-_p- sa-Un-°¬-tIm-f-Pv (Xncp-h-\-¥-]p-cw): B-ip-]tbm tdm-Uv ta-t°hn-f ]pem¬ am-∂m-dn¬ `m-cy ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ X-S-hp-Im-c≥ a-cn´n¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´≥(48)B-Wv a-cn-®-Xv.Ø≥ ho-´n¬ A-iz-Xn h¿-°v-tjm-∏v A-[ym-]-I-\m-Wv.- C-∂-se D-®-Xn- tdm-jv-\n `m-cy-bpw A-Jn¬ A-`n-Pn-Øv F-∂n-h¿ a- ®p. sIm-®n h-Sp-X-e sN-dp-\-√q¿ Ip-f-ß-c lu(22)bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ A-jv-d-^p-±o³ I-a-em£n-b½ cn™v c-≠p-]-tØm-S-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- C-∂- °-fp-am-Wv. kn¬ {^m≥-kn-kv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. I-s≠-Øn-bXv. ap-JØ-e: ]m-tIm-Ww se ap-tØm-en K-h.-Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn¬ ]m-cn-∏≈n: ]q-h-Øq¿ am-th-en-°-c P-bn-en¬- X-S-hn-em-bn-cp-∂ C-bmN-cp-hn-f sXm-Sn-bn¬ ]- ]n-.F-kv-kn bp-sS ]-co-£ \-S-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p.a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X]p-fn-\n¬-°p-∂ hn-f sf im-co-cn-I A-kzm-ÿy-sØ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬tc-Xcm-b A-_p-_-°-dn- ]-co-£-bv-°v Uyq-´n-bp-≠m-bn-cp-∂ \m-cm-b-W≥ Ipbp-≈-Xn-\m¬ `¿-Øm-hv cho-´n¬ tKm-]m-e-Ir-jvtIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-In¬s‚-bpw D-ssa-_m _oXo-jn-s\ t\-aw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. W-]n-≈-bp-sS `m-cy I´-\v c-≠mw \n-e-bn¬ h-®p tZ-lm-kzm-kv-Xyw A-\p-`k-bn-en-cn-s° I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn a-c-Ww kw-`hn-bp-sSbpw a-I≥ A-j- h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠mw \n-e-bp-sS ]m-c-]-‰n¬ ]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-g- hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. a-em-£n-b-Ω(84). d^ p± o≥(43). J_ d Sbns e tXmW n° S h n¬ hnZym¿Yn apßna c n®p. hn{]-W-bhn-hm-ln-Xbm-b sh-≈mb-Wn C-S-t°m-Sv a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥-]n°w C-∂v cm-hn-se 10\v ]n-Sn-®p \n¬-°m≥ {i-an-°p-tºmƒ Xm-sg ho-gp-I-bm- f-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-Ikz-tZ-inbm-b A-iz-Xnbpw ]q-gn-°p-∂v kz-tZ-in c- ≈, c-ta-i≥-]nf-f, [¿I-Æ-\√q¿ Pp-am a-kv-Pn- bn-cp-∂p.- kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰ ≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. Xojpw ÃpUntbm tdm-Un¬ aq-∂p-h¿-j-am-bn hm- Ω-Zm-k≥, tam-l-\≥\n-en-bn¬ ]m-em-bn-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ _m-e-cm-a-]pcw: s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cpZn¬. `mcy: j-°o-e. F-´mw- ¢m-kp-Im-c-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ∂ bph-Xn a-cn®p. tIm-´p-Im¬-tIm-Ww tIm-tgm-Sv ]n-≈, km-hn-{Xnb-Ω, SI-bv°p Xm-a-kn-®ph-cn-I-bm-bn-cp∂p. {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-[yma°ƒ: apl ΩZ v Dc-≠-c h-b-kp-≈ a-I≥ tZ-h-Z-Øp-sam-cp-an-®v c- Ko-X. a-cp-a°ƒ: te-J, ]-I-\v ap-ºv {]-j-dpw {]-talhp-ap-≈-Xm-bn-cp-∂p.- ar- ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬- I√p-X-d ho-´n¬ jo-P (35) B-Wv a-cn-®Xv. ss_kv, d-ln-\, ^mXo-jv cm-hn-se D-d-°-ap-W¿-∂-t∏m-gm-Wv A-iz-Xn-bp- tl-a, ko-\, am-b. X-t±-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bv sa-Un-°¬ tIm-f- s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\ho-Sn-\p-≈n-se A-Sp-°-f-bn¬ Xos∏m-≈-te-‰v bnkv. sS ar-X-tZ-lw ho-´n-\p-≈n¬ I-Øn-°-cn-™ \n-e- efn-X Pv B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-In-S- bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]p-d-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bn- sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnse kzI mc y Bi p] { Xnb ns eØ ns ®¶ ne pw ac n® nbn¬ I-≠Xv. ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-t∏mƒ aq-∂p- sh-™m-d-aqSv: tIm-´-dc-Xv-\hÃn ßq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. em-bn-cp∂p. C∂-se D-®-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p acp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ b- cWw. `¿-Øm-hv cm-Pp-hn\pw c-£n-°m≥ {i-an°-th sh-™m-d-aqSv: ]m-emwam-kw {]m-b-ap-≈ a-Iƒ k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp∂p. Ip- t°m-Ww sX-°-Xn¬ ØowJ m\ b ns e lb ¿ s k° ≥U d n kv I qƒ hntIm-Ww hm-Zymcp-tIm™n-\v km-c-am-bn s]m-≈-te-‰n-´p≠v. a-c-W-Øn¬ ho-´¬ {]-`m-Ic-s‚ `ms]m-≈-te-‰n-cp∂p. _m-e-cm-a-]p-cw t]m-en-kv ta¬ Ww Cu-¥nhn-f ho-´n¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂pw cm-hn-se k-ao-]-hm-kn-I-fm-Wv cy e-fn-X (67). F-S-∏mƒ: cm{Xn D-d-ßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb Zym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-c- \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´c-Xv-\-h√n (56). a°ƒ: ar-X-tZ-lw I-≠-sX∂pw _-‘p-°ƒ A-dn-bn®p. a°ƒ: {io-Pp, Aw-_ncmhnse In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. F-S- ß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-km- Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p. jo-\, jn_p. a-cp-a°ƒ: ∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eym-Sv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{Zm- ap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm- I. hnP-b-tam-l\≥, i-cA-\m-cn-bp-sS ar-X-tZ-lw a-Æm-¿-°m-Sv kz-Im-cy Ω(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\p ti-jw ssX- a-cp-a°ƒ: kPn, jmWy. B-ip-]-{Xn-bn¬. Pn. ‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. °m-Sv im-¥n I-hm-S-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. hnA-¶-amen: I-h-c-∏-d-ºnf-∏n¬im-e sNm-Δ-≈q¿ ¬ am-Wn-°-awK-ew ]p-XpX-ehn-f ho-´n¬ tim-`≥ t»-cn Nm-°p-Æn-(64)bm(52) B-Wv a-cn-®Xv. Wv hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ I-gn™ 13\v sIm√wa-cn-®-Xv. `m-cy: am-Wn-°tIm-Ww am-S≥-Im-hn-\v awK-ew ]-≈-Øp-Ip-Sn sIm®n: {]n‚n-Mv {]-kv Po-h-\- Wm≥ B¿-.kn.Fw. {]n‚n-Mv {]- tKm-h-Wn h-gn ap-I-fn-se-Øn-b- ]W-bw h-®v Xn-cn-sI ]-≈p-cp- A-∂w-Ip´n. k-ao-]w C-bmƒ k-©cn°mc-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i- n-¬ F-Øn-bX.v Xp-S¿-∂v aq- kp-[o-jn-s\ H-fn-®n-cn-°p-I-bm- Øn-bn¬ FØn tKm-ta-¥-bn¬ ®p∂ ssk-°n-fn¬ a- ° ƒ:tjm- f n,tPman-® ti-jw kz¿-Ww I-h¿-∂ hcpw tN¿-∂v {]- n-\p-≈n-¬ a- bn-cp-∂ _n-Pp a¿-±n-®-h-i-\m-°n- C-d-®n-I-S-bn¬ _n-Pp ]-Xnhp- fn(e-≠≥),am¿-´n≥(jnss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥ C-bm-sf Xn-cptUm. a¬k qÀ Al ½ Zv tI-kn¬ kp-lr-Øp-°pfmb c- Zy-]n-®n-cp∂p. a-Zy-e-l-cn-bn¬ ap-dn-°-I-tØ-°v h-en-®p-sIm- t]m-se I-®-h-S-Øn-\v I-b-dn. C- ∏v bm¿-Uv). a-cp-a°ƒ: I-cp-\m-K-∏≈n: B-Zn-\m- h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-®p. NnXn-\n-sS -I-h¿-®-°n-c-bmb PntPm(ku-Zn),_n-Pp-(e≠pt]¿ -A-d-Ãn¬. C-S-s°m-®n A-t_m-[m-h-ÿ-bnem-b _n-\pIn¬-k-bn-en-cn-s° C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `m-cy: _n\p A-t_m-[m-h-ÿ-bn-¬ ≠≥). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn™v 3\v am-Wn-°- Sv Im-Øp-߬ ]-tc-X]m-ºm-bnaq-e _m-h-°m-´v ho- hns\ C-cp-hcpw Iq-Sn F-Sp-Øv ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv (]-tc-X≥). \mb ssaX o≥I pB- i p- ] - { X- n - b n- e m- b - X n- \ m- ¬ awK-ew sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ´n¬ _n-Pp(40), ]-≈p-cp-Øn cm- ap-I-fn-e-sØ \n-e-bn-se-Øn-®™ns‚ a-I≥ tUm. t]m-en-kn-kn-\p {]-Xn-I-sf-°pta-iz-cw I-ap-Ø-a-t»-cn-bn¬ Pn- ti-jw I-gp-Øn¬ C-e-Iv -{Sn-Iv a¨-kq¿ A-l-Ω-Zv(65). dn-®v hnh-cw e-`n-®n√. _n-\p-hnh-cn-™p ap-dp-°n \o-jv dm-t^¬(19)F-∂n-h- h-b¿ J-_-dS-°w C-∂v cm-hns‚ t^m-Wn-te-°p-h-∂ tIm-ƒsIm√m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cpcmWv A-d-Ãn-em-Xv. se 11\v I-cp-\m-K∏-≈n en-kv-‰v ]cn-tim-[n-®-tXm-sS-bmF-d-Wm-Ip-fw c-hn-]pcw sa- ∂p. _n-\p-hn-s‚ F-´p ]-h-s‚ A-“-Zn-øm PamA-Øv J- B-e-∏p-g-:- c-≠p-Zn-h-kw- ap-ºv- ho-Sp-hn-´- bp-hm-hv- hoWp A-d-Ãn-em-bXv. _n-Pp-hn¬ Un-°¬ {S-Ãv tlm-kv-]n-‰-en-\p am-ebpw t{_-t…‰pw Du-cn-sb-Sp_¿-ÿm-\n¬. `m-cy-am¿: Sn-\v- k-ao-]-ap-≈- tXm-´n¬- a-cn-®- \n-e-bn¬.- B-e-∏pIfat »c n: tamt ´m¿ hml \ hI p∏ v Dt ZymK \n∂pw e-`n-® hn-h-c-Øn-s‚ Ak-ao-]w am-an°-Øv tdm-Un-ep- Ø ti-jw c-£-s]-Sm≥ {i-an- A-d-kv-‰nem-b _n-Pp, ]-tc-Xbm-b k-eo-am g- ]m-e-kv- hm¿-Un¬- I-≠-Øn¬-]-d-ºv- tZ-h-In-a-μnÿc ps S hml \ ]c nt im[ \ XS   s ∏S pØnb Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Pn-\o-jn-s\ ≈ B¿.kn.-Fw. {]n‚n-Mv {]-kn- °p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp -{]- n-se Pn-\o-jv dm-t^¬ _ohn, ap-lv-kn-\. ac-Øn¬- ]-tc-X-\m-b- cm-[m-Ir-jv-W-s‚- a-I-≥ Im¿sIm® n k¿h I e mime kn≥U nt °‰ v saw_ ¿°ƒ: sI Fw \nb mkv , t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-SnbXv. C-h-cnse Po-h-\-°m-c\m-b tN¿-Ø-e a-s‰m-cp Po-h-\-°m-c\m-b kp-[oØn-tI-b-s‚- (36)- ar-X-tZ-l-am-Wv- i-\n-bm-gv-N- ]ps°X nt c t]me nk v tIk v . Ipk m‰ ns e kn≥U nsI Fw h-kow. a-cp]-´-W-°m-Sv Pn-Xp \n-hm-kn¬ jv A-hn-sS-sb-Øn-b-Xv . {]- n- ≠p-t]m-Im≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n- ¬ \n-∂pw kz¿-Wm-`-c-W-߃ e¿-s®- A-[ym-]-I-`-h-\v- sX-°p-`m-K-Øv- j-Um-a-Wnt°-‰w-Kw tSm-Wn dm-^n-s°-Xn-tc- I-f-a-t»-cn a°ƒ: sa-lv-Pm-\. _n-\p(27)hn-s\-bm-Wv tam-j- s‚ hm-Xn¬ A-S-™p-In-S- sS- IpX-dn \n-e-hn-fn-®p ]p-d-tØ- ]-W-b-s∏-Sp-Øn e-`n®v 1,80,000 tXm-´n¬- I-≠-Xv.t]m-en-kmWp tI-sk-Sp-Ø-Xv . W-{i-a-Øn-\nsS sIm-e-s∏-Sp- °p∂-Xv I-≠v ]-e X-h-W tIm- t°m-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp- cq-]bpw sam-ss_¬ t^m-Wpw hym-gm-gv-N- ssh-In-´v- ho-´n¬- \n-∂p t]m-b-Xm-Wv.dwem _ohn tImº u≠ n¬ hml \ ] c nt im[ \ \S Ø pØm-≥ {i-an-®Xv. Xn-¶-fm-gv-N cm- fn-Mv s_¬ A-Sn-s®-¶n-epw hm- ∂p. I-h¿-® \-S-Øn-b _n-Pph- I-s≠-SpØp. Xr-°m-°-c Aho-´p-Im¿- ]-e-bn-S-Øpw- A-t\z-jn-®n-cp-∂p.- ku-ØvI√-ºew: I-cn-ºphn-f I-bm-bn-cp-∂ D-tZym-K-ÿ-cp-sS tPm-en-°p XSPn-\o-jpw sI-.F- kn.-I-Ωo-j-W¿ _n-tPm A-e-Iv{Xn-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ssh- Xn¬ Xp-d-∂n√. P-\-en-eq-sS pw Fw B¿ a≥-kn-en¬ ]- s]m-eo-kv- C-≥-Iz-kv-‰v- X-bm-dm-°n- ar-X-tZ-lw- t]m w \n-∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-sb- Xp-S¿-∂m-Wv t]m-enIo´v A-t©m-Sp Iq-Sn-bm-Wv _n- ssI-øn-´v Xm-t°m¬-°q-´w F-Sp- kv.B¿.Sn.kn Ãm≥-Un¬ F- km-≠-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv Imkv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw- _-‘p-°ƒ-°v- hn-´p-sImkv Cb mƒs °X nt c tIs kS pØ s X∂p Fkv . Pphpw Pn-\ojpw ]-≈p-cp-Øn- Øp hm-Xn¬ Xp-d-∂mWp kp-[o- Øn-bmWp - Xr-iq¿-°v t]m-b-Xv. t]m-en-kv kw-L-am-Wp {]kn-an-s‚ `m-cy dw-em _o- Sp-Øp.- kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.- A-Ω-:- P-b-¥n.- a-I-≥:sF. Ad nb n® p. bn¬ \n∂pw _n-\p-hn-s\ Im- jv AI-Øp I-b-dn-Xv. Xp-S¿∂v tam-„n-® kz¿-Ww Xr-»q-cn-¬ XnIsf A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. hn (75). B-Zn-Xy-≥.- k-tlm-Z-c-߃-:- k-Rv-P-b-≥,- {]n-b-¶.

bph-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-¯n-¡-cn-ª \n-e-bn Is−¯n

Nn-InÂ-k-bn-embn-cp-¶ X-S-hp-Im-c³ a-cn-¨p

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p

s]m-Å-te-ä bph-Xn a-cn-¨p

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

bp-hm-hn-s\ sImÃm³ {i-an-¨v kzÀ-Ww I-hÀ-¶ tI-kn kr-lr-¯p¡Ä ]n-Sn-bnÂ

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn¨p

hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ X-S-Ê-s¸-Sp¯n-b kn³-Un-t¡-äv saw-_À-s¡-Xn-tc tI-kv

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

bp-hm-hn-sâ- ar-X-tZ-lw- tXm-«nÂIs−¯n

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-bm-b I-Æq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb I-gn-™Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gn-t°m-Sv \Kc-Øn¬ in-h-tk-\-bp-sS bp-hhn-`m-K-am-b bp-h-tk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´n-Mv \n¿-tZ-ia-S-ßn-b t_m¿-Upw ÿm-]n-®n´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p-am≥ tk-\-bp-≠m-°n-bn-´p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xz kw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-Ln¬-s∏-´-h-c-s√-∂p h-cpØn ]p-Xn-b ]-co-£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-K-ß-sf D-]-tbmKn-°p-I-bm-sW-∂v I-cp-X-s∏-Sp∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

bp-hm-hn-sâ- ar-X-tZ-lw- tXm-«nÂIs−¯n knkn-en

adn-bm-½

Nm-t¡m- tXm-a-kv

cm-P-ti-J-c³

sN-dn-bm³ a-¯m-bn

G{_-lmw

ap°S: Bim-cn-t»-cn¬ (]-´-a-\) ]tc-X-\mb F sk-Uv B‚-Wn-bpsS `mcy knknen (75). kwkvImcw \msf 2.30 \v Icn-º-\-°pfw Xncplr-Z-b-tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: jmP≥, kmen, euen, ^m. tPm¿÷v B‚Wn (H.-F-^v.-Fw. I∏q-®n≥, amt\-P¿ sk‚ v PqUv kv°qƒ apJ-Øe sIm√w), etbm¨, ]bkv, {InÃn. acp-a-°ƒ: sPkn, Fw -hn -amXyp ta∏p-dØv, sI -hn h¿°n Im´n-∏o-Sn-I-bn¬ Fcp-ta-en, tPmfn, _nμp, _nPp Xp≠n-∏-dºn¬.

aq-∂n-ehv: C-S-t®-cn-]ΔØv ]-tc-X\m-b tZ-hky-bp-sS `m-cy a-dn-bmΩ (103). kw-kv-Im-cw C∂v D®-°v aq-∂n-\v aq∂ne-hv sk‚ v ta-cn-kv ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. ]tc-X Ip-cp-hn\m¬ I-Æ-\m¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tdm-k-°p´n, knkv-‰¿ tPm-kv ta-cn (tlm-fn-t{Im-kv tIm¨sh‚ v), eo-em-Ω, ]-tcXcm-b {_n-Pn‰v, A-∂°p´n, t{X-kym-Ω. a-cp-a°ƒ: ]n Fw tZhky, a-dn-bm-Ω, tPmkv, ]-tc-X\m-b ]m∏®≥.

tN-∂mSv: sIm√w-]-dºn¬ Nmt°m tXm-akv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®°v 2.30 \v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: a-dn-bm-Ω, D∏p-tXm-Sv ]m-d-bn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: eo-em-Ω, ]m∏®≥, tPmkv, tacn. a-cpa°ƒ: tPmkv, dq_n, an\n, tam-\®≥.

Xn-cp-h-√: sh¨-]m-e aW-en¬-Nn-d-bn¬ ]n Pn cm-P-ti-J-c≥ (64). `m-cy: A-Ωp-Ip-´n-b-Ω. a-°ƒ: cm-tP-jv, Ko-X (ssa-\-¿ C-dn-tK-j≥, ]Ø-\w-Xn-´), tPym-Xn, A\o-jv (tZm-l). a-cp-a°ƒ: D-Z-b-Ip-am¿, cm-epIp-am¿, B-cy-e-£v-an, {]n-b. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-hf-∏n¬.

Xn-cp-h-√: ap-°q¿ C-e-hn\m-°p-gn-bn¬ sN-dn-bm≥ a-Øm-bn (81). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: Ip-™-Ω, en-√n-°p-´n, sIm-®p-tamƒ, an-\n, Pn\p, ]-tc-X-\m-b sPkn. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, X-¶®≥, k-Æn, sIm-®ptam≥, a-t\m-Pv, ]-tc-X\m-b A-h-dm-®≥. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11\v X-e-°p-fw sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

XSn-bq¿-: ]p-Xp-∏d-ºn¬(s\√n-ae)- ]n- FwG{_lmw- (Ahdm-®≥Ip-´n-˛62)-. kw-kv-Im-cw]n-∂o-Sv.- `m-cy-: em-enG{_lmw- (slUv-an-kv{Skv- Fw-Sn-F¬-]n- kvIqƒ,- Ro-gq¿,- sh≈nbd)-.- a°ƒ-: tPm-_n- ]nam-Xyp,- Pn-t\m- ]n- h¿-Kokv,- Pn-tPm- ]n- h¿-Ko-kv.]tcX≥- Ip-º\m-Svs\√n-ae ]p-Xp-∏dºn¬Ip-Spw-_mw-Kam-Wv.-

c-Lp-\m-Y³ I-g-°q-´w: A-b-Wn-aq-Sv cay-bn¬ c-ay F≥-Pn-\o-bdn-Mv h¿-Iv-kv D-S-a ]-tc-X\m-b hn Ip-´-s‚ a-I≥ hn c-Lp-\m-Y≥ (64). a°ƒ: c-ay, {io-l-cn. a-cpa-I≥: K-tW-jv-Ip-am¿.

]-¦-Pm-£n I-g-°q-´w: t]m-Ø≥tIm-Sv ssa-em-Spw-ap-Iƒ kv-an-Xm `-h-\n¬ ]-tc-X\m-b `m-\p B-im-cn-bpsS `m-cy ]-¶-Pm-£n (90). a-Iƒ: k-c-f.

k-\Â-Ip-amÀ

h¿-°-e: c-Lp-\m-Y-]pcw K-bn-em k-Z-\-Øn¬ h¿-°-e: ap-Øm-\ sImk-\¬-Ip-am¿ (63). `m-cy: Sp-th-en-t°m-Ww πm-hn-f te-J. a-°ƒ: [-\y, \nho-´n¬ k-Xy-{h-X≥ (86). Xn≥. a-cp-a-I≥: jn-ep.

k-Xy-{h-X³

B³-k-½ sk-_m-Ìy³ F-Æ-bv-°mSv: tI-cf tIm¨-{K-kv (_n) sNß-∂q¿ \n-tbm-P-I-afiew {]-kn-U‚ v h-´°-Æn-bn¬ sk-_mÃy≥ h-´-°-Æn-bn-en-s‚ `m-cy B≥-k-Ω sk-_mÃy≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v F-Æ-bv-°m-Sv sk‚ v ssa-°nƒ-kv I-tØm-en°m tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ tPmtPm sk-_m-kv-‰y≥, tPm-bn sk-_m-kv-‰y≥, PnPn-tamƒ sd∂n. a-cpa°ƒ: sd-Pn tPm-tPm, A-\p-tPmPn, sd-∂n {^m≥-kn-kv. sN-∂n-Øe ]p-en-™n-´-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]tcX.

sambvXo³ Ipªv

ho-cmkv

kpaXn

Pm\In

{io\n-hm-k³

hÂ-k-e

aocm³

hmg-°pfw: apSn-°¬ ]pØp-°m-S≥ ho´n¬ sambvXo≥ Ip™v(70). `mcy: ]tc-X-bmb B‰. a°ƒ: sskXp-ap-l-Ω-Zv, kn-≤o-Jv, d^o-°v, sj^o-Jv, sFi, kp\nX, ssee. acp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv, jmPn, I-_o¿, Akvam, s_\m-kn-d, sPko-\, k-Pv\. J_-dS-°w \-SØn.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv h≈q-cm≥ B-\n°ma-‰w tdm-Un¬ h-≈qcm≥ ]-tc-X\m-b sIm-®lΩ-Zv a-I≥ ho-cmkv(53). `mcy: ko-\Øv. a°ƒ: am-ln≥jm, jmln≥jm, _m-Zp-j, Pmkvjm. a-cp-a°ƒ: k-\ptamƒ, A-\n-X. k-tlm-Zc߃: sFap, ap-kvX-^, Ip´n, a-PoZv, _o-a, \-_ok, kpl-d, P-ao-e, djoZ.

]-d-hq¿: ssI-Xm-cw sIm√w-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b cm-a-Ir-jv-W≥ `m-cy kp-a-Xn(84). a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥(_m_p), kp-a, eX.

ssI-∏-´q¿: h-´∏m-d a-\bn-S-Øp-aym-en¬ ]-tcX\m-b tI-ih-s‚ `mcy Pm-\-In(85). a°ƒ: kp-tc-{μ≥, j¨apJ≥, cm-[, Hma-\. a-cpa°ƒ: hn-em-kn\n, Dj, X-¶-aWn, Ip-™∏≥.

ssh-∏n≥: Iq\-Ωm-hv sImtßm¿∏n≈n amSºn Ipgp-th-en-∏mSØv {io\n-hm-k≥(70)-.kw-kvImcw \-SØn. `m-cy-: im¥.a-°ƒ-:cmPp (_n-\m\n kn¶v), k\n-X, kn‘y, _nPp, {iotamƒ.acp-a°ƒ-: ]tc-X-\mb cPo-hv, IÆ-Zm-kv XSn°¬(dn-t]m¿´¿, awKfw), cN-\, aPp.

tXm-∏pw-]Sn: ap-≠w-then C√n-®ph-Sv jm-∏n-\pk-ao-]w \n-I¿-Øn¬ lu-kn¬ ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ-s‚ `m-cy h¬k-e(63). a°ƒ: jo-\, jn-_p(Zp-_m-bv), jo-P . a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, cl-\, i-in. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v ]-≈p-cp-Øn s]mXp-iv-a-im-\-Øn¬.

aqhm‰p-]pg: k°o¿lpssk-bv≥ \Kdn¬ tX\men¬ aocm≥ (68).J_-d-S°w \-SØn. `mcy: \_ok. a°ƒ: dko\ (Pn√m klIcW _m¶v, aphm‰p]pg), kn\n, \n-km¿, knan. acpa°ƒ: sI F \hmkv, \ujmZv, XmPp∂nk, km-_p

_Ä-¡o-kv h¿-°-e: ]m-e-®n-d euen a≥-kn-en¬ ]-tc-X-\mb A-–p¬-d-“m-s‚ `mcy _ƒ-°o-kv (76). a°ƒ: P-lmw-Ko¿, \ko¿, jw-\m-Zv, A≥-h¿, jn-_p, \-Zo-d, dw-e.

A-ÐpÂ-d-low Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv C-c-´-°-enßn¬ Ip-gn-®n-d ho-´n¬ A-–p¬-d-low (78). a°ƒ: Pm-knw, \n-k. `m-cy: B-cn-^m-_o-hn.

a-cym- X-¦w _m-e-cm-a-]p-cw: B¿.kn. sX-cp-hv tXm-´Øp-hn-fm-Iw ho-´n¬ ]tc-X-\m-b ap-Ø-ø-s‚ `mcy a-cym- X-¶w (81). a-°ƒ: i-in-cm-Pv, F-t{_m¨, sF-_n, im-¥n, t{]a≥, sP-ko-¥. a-cp-a°ƒ: ]-¶-Pw, t•m-dn, Aa-e, ]-tc-X-\m-b ¢o-‰-kv, tPm¨-k≥, im-¥n, tPmbn (F≥.kn.]n \n-tbmP-I-a-fi-ew sk-{I-´-dn).

hm-kp-tZ-h-\m-im-cn In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v a-e-bv-°¬ l-cnZm-kv hn-em-k-Øn¬ hmkp-tZ-h-\m-im-cn (81). `mcy: ]-tc-X-bm-b k-c-kzXn. a-°ƒ: l-cn-Zm-kv, kp-Pn-Xv-Ip-am¿, jm-PnIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: tim`-\, Zo-], kp-[¿-an-Wn.

Ip-ªp-e-£v-an Im-´m-°-S: Ip-‰n-®¬ X®≥-tIm-Sv A-\n¬-`-h\n¬ Ip-™p-e-£v-an (70). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®¬ hnizw-`-c≥.

cm-[ h¿-°-e: ]m-f-bw-Ip-∂v Fw.F-kv.B¿. lukn¬ F-kv am-[-h-s‚ `mcy cm-[ (70). a-°ƒ: tjfn am-[-h≥, jm-Pn am-[h≥, ssj-e am-[-h≥. acp-a-°ƒ: tUm. {]-Imi≥, B-kn-^v.

A-tim-I³ B-cy-\m-Sv: tXm-fq¿ Ab-Wn-bm-hn-f Im-hp-¥-e ho-´n¬ A-tim-I≥ (50). `m-cy: e-fn-Xmw-_n-I. a-°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, ku-]¿-Wn-I-, A-c-hn-μv. a-cp-a-I≥: hn-jv-Wp-cm-Pv.

dq-lme-¯v D-½mÄ I-S-bv°¬: Ip-Ωnƒ ]pXp-t°m-Sv Nm-h-cp-Ip∂n¬ ]-tc-X\m-b aplΩ-Zv l-\o-^-bp-sS `mcy dq-lme-Øv DΩmƒ(92). a°ƒ: sj-bv°v-ap-Zm¿(dn-´. A-[ym-]I¿), _-jo¿(dn-´. Ir-jn h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), dm-^nb-Øv _ohn, eØo-^m _ohn, Ceymkv, ^-kn-ep-±o≥(dn´. tPm-bn-s‚ _n.Un.H.), I-a-dp-±o≥ (dn-´. sU-]yq´n U-b-dŒ¿, I-rjn-h-Ip∏v), k-_q-dm-_ohn, sseem-_ohn. a-cp-a°ƒ: ]-tc-Xbm-b Jp-ssdjym _ohn, B-an\m _ohn, d-ko-^m_ohn, ao-cm km-ln_v, ap-lΩ-Zv I-Æv, k-^n-em_o-hn(A-[ym]nI), salvPm-\ _o-hn({]-[m-\m[ym]nI, F-kv.Fkv.Fw.bp.]n.F-kv Imcm-fn-t°m-Ww), e-Øo^m-_o-hn(dn-´: s{]m-^. Sn.sI.Fw. B¿-Sv-kv tImf-Pv, sIm√w), A-–p¬ kemw(dn-´. hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), jm-lp¬ l-aoZv.

]o-Xmw-_-c³thfq¿-: tchXn- \nhmkn¬- ]o-Xmw-_c≥-(69)-. ssh°w- DZb\m-]pcwCu-\mw-XpcptجIpSpw-_mw-Kam-Wv.- kwkv-Im-cw- C∂p cm-hnse11 \v- thfq¿- F-kv-.F≥-.Un-.]n.- iv-a-im-\Øn¬.`m-cy-: caWn-, aw-KeØvIcp\m-K∏≈n.- a°ƒ-: _n-μp Pbem¬,- _o-\ {io-em¬.- acpa°ƒ-: ]nsI Pbem¬- IpSbw-]Sn-, {io-em¬- Xn-cph\-¥]pcw.-

kp-a-Xn-b-½ Im-´m-°-S: Xq-ßmw-]m-d Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ _m-eIr-jv-Ws‚ `m-cy kp-aXn-°p-´n-b-Ω (87).

B-e-∏p-g-:- c-≠p-Zn-h-kw- ap-ºv- ho-Sp-hn-´- bp-hm-hv- hoSn-\v- k-ao-]-ap-≈- tXm-´n¬- a-cn-®- \n-e-bn¬.- B-e-∏pg- ]m-e-kv- hm¿-Un¬- I-≠-Øn¬-]-d-ºv- tZ-h-In-a-μnc-Øn¬- ]-tc-X-\m-b- cm-[m-Ir-jv-W-s‚- a-I-≥ Im¿Øn-tI-b-s‚- (36)- ar-X-tZ-l-am-Wv- i-\n-bm-gv-N- ]pe¿-s®- A-[ym-]-I-`-h-\v- sX-°p-`m-K-Øv- j-Um-a-WntXm-´n¬- I-≠-Xv.hym-gm-gv-N- ssh-In-´v- ho-´n¬- \n-∂p t]m-b-Xm-Wv.ho-´p-Im¿- ]-e-bn-S-Øpw- A-t\z-jn-®n-cp-∂p.- ku-Øvs]m-eo-kv- C-≥-Iz-kv-‰v- X-bm-dm-°n- ar-X-tZ-lw- t]mkv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw- _-‘p-°ƒ-°v- hn-´p-sImSp-Øp.- kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.- A-Ω-:- P-b-¥n.- a-I-≥:B-Zn-Xy-≥.- k-tlm-Z-c-߃-:- k-Rv-P-b-≥,- {]n-b-¶.

hr-²- tXm-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sN-dm-bn: Hm¿-a-°p-d-hp≈ hr-≤-sb ho-Sn-\p -ap∂n-ep-≈ tXm-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. FS-h-\-°m-Sv C-√-Øp-]-Sn ap-cp-tßm-Sn-Ø-d ]-tc-X\m-b Ir-jv-W-s‚ `m-cy Hm-a-\-(75)sb-bm-Wv a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® ImWm-Xm-b-Xns\ XpS¿∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv tXm-´n¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: sse-e, jm-Pn,k-en-e, jm-en, km-_p(Rm-d-°¬ F-Iv-ssk-kv). acp-a-°ƒ: cm-tP-{μ≥(kv-s]-jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ Hm^n-kv, s]-cp-ºm-hq¿), kp-am-tZ-hn, a-Rv-Pp.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{X-nI-³ a-cn-¨p

X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]mX˛17 ¬ X-fn-°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cpX-c ]-cn-°p-I-tfm-sS B-kv-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. X-fn-°p-fw kztZ-in ]-Wn-°-ho-´n¬ (Im-∏n¬) jm-lp¬ lao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-inbpw X-fn-°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bn-se Po-h-\-°mc-\p-am-bn cm-bw-a-c-°m¿ ho-´n¬ A-ko-kv a-I≥ apl-Ω-Zv A-j-d-^n(21)s\ Xr-iq¿ a-Z¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-50 Hm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \n-∂p fp-l¿ \-a-kv-Im-cw I-gn-™v tdm-Un-\cn-In-eq-sS \-S-∂p h-cp-∂-h-cp-sS tZ-l-tØ-°m-Wv hm-Sm-\-∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂n-cp-∂ Im¿ ]m™v I-b-dn-b-Xv. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X Z¿-i-\w I-gn™p Xn-cn-®v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ]-d-hq¿ am-™men kz-tZ-in-I-fp-sS Im-dm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xv. a-cn-® jm-lp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿ . a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

Xr-iqÀ kz-tZ-in-sb In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−¯n

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

efn-X

Znt\-iv-Ip-amÀ

c-Xv-\hÃn

tKm-]n-\m-Y³ \mbÀ

chn-Ip-am-c³ \mbÀ

am∂m¿: am-∂m¿ Fkv.Un ^m¿a-kn Bcyssh-Zyim-e D-S-a Ip-c-´n°m-Sv sIm-‰n-\m-Sv apc-fn k-Z-\-Øn¬ ]n cm-a-N{μ≥ \m-b¿ (78). `mcy: B-e∏p-g ]m-Xn-c∏-≈n cm-a-Irjv-W a-μn-cØn¬ \n¿-Ω-em-Ω. am∂m¿ a¿-®‚ v-kv A-tkmkn-tb-j≥ ssh-kv {]kn-U-‚m-bn-cp-∂p ]tcX≥. a°ƒ: cm-[m-Irjv-W-]n-≈ (Zp-_m-bv), ap-c-fo-[-c≥-]n-≈ (Zp-_mbv), koX-Ω, D-jm-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: `m-Ky-e£vvan, P-b-{io, ap-c-fo-[c≥-\m-b¿(Zp-_mbv) tKm-]-Ip-am¿ (Zp-_m-bv).

sh-™m-d-aqSv: tIm-´-dt°m-Ww sX-°-Xn¬ ho´¬ {]-`m-Ic-s‚ `m-cy efn-X (67). a°ƒ: {io-Pp, Aw-_n-I. a-cp-a°ƒ: kPn, jm-Pn.

sh-™m-d-aqSv: A-b-eq¿t°m-Ww am-aq-´n¬ ho´n¬ Zn-t\-iv-Ip-am¿ (46). `mcy: t{]-a-Ip-amcn. a°ƒ: B-Xy Km-b-{Xn, `K-Xv kqcy.

I-\-I-½

kp-Ip-am-c³ \m-bÀ

sh-™m-d-aqSv: ]m-emwtIm-Ww hm-Zymcp-tImWw Cu-¥nhn-f ho-´n¬ c-Xv-\-h√n (56). a°ƒ: jo-\, jn_p. a-cp-a°ƒ: hnP-b-tam-l\≥, i-cWy.

sh-≈-\mSv: sh-≈n-b∂q¿ a-Rv-Pp a-μn-c-Øn¬ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ (64). `mcy: kp-io-e. a°ƒ: c-P\n, a-t\m-Pv. acp-a°ƒ: ap-cfo-tam-l≥, B-Xnc.

ap-Xp-hn-f: sIm-®p-I-cn-°I-Øn¬ ho-´n¬ c-hn-Ipam-c≥ \m-b¿ (65). `mcy: {io-aXn. a°ƒ: Nn-{X-te-J, Ip´≥. a-cp-aI≥: A-\n¬Ip-am¿.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Xpdp-hn-°¬ sh-t≈-‰n¬ ho-´n¬ sI kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (73). `m-cy: {]-k∂-Ip-am-cn. a-°ƒ: c-RvPn-Øv, cm-P-e-£v-an, cmtP-jv. a-cp-a-°ƒ: _n-μpte-J, \n-j, ]-tc-X-\m-b `m-kv-I-c≥ \m-b¿.

_m-e-N-{µ³ \m-bÀ

kp-tc-jv-Ip-amÀ

Úm-\-`m-Kyw

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

]m-dp

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Nm-e-°p-gn tdm-Un¬ \n¿-am-ey-Øn¬ ]-tc-X\m-b Pn cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy I-\-IΩ (78). a-°ƒ: ]p-jv-]-Ip-am-cn, k-t¥m-jv-Ip-am¿, ]-tcX-\m-b k-Xo-jv-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: N-{μ-tam-l-\Ip-am¿, B-im \m-b¿, _n F-kv Nn-{X.

Xn-√-t¶-cn: Nm-e∏-d-º ]p-©-bn¬ ho-´n¬ \mcm-b-W≥ \-ºym¿ (71).

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Aº-e-ap-°v ]-W-bn¬ ho´n¬ _n _m-e-N-{μ≥ \mb¿ (64). `m-cy: ]n tc-WpIm-tZ-hn. a-°ƒ: k-Xo-jv _n \m-b¿, k-Po-jv _n \m-b¿. a-cp-a-Iƒ: F-kv ku-ay-tamƒ.

s]-cn-tßmw: Ip-≠p-hmSn-bn-se h-´y≥-ho-´n¬ ]m-dp (80).

bph-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-_m-¯ n-¡-cn-ª \n-e-bn Is−¯n e-cm-a-]pcw: bp-h-Xn-

sb ho-´n-\p-≈n¬ I-Øn°-cn-™ \n-e-bn¬ Is≠Øn. t\-aw Ãp-Untbm tdm-Uv ta-t°hn-f ]pØ≥ ho-´n¬ A-iz-Xn (22)bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-Xbp-≈-Xn-\m¬ `¿-Øm-hv cXo-jn-s\ t\-aw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. {]-W-bhn-hm-ln-Xbm-b sh-≈mb-Wn C-S-t°m-Sv kz-tZ-inbm-b A-iz-Xnbpw ]q-gn-°p-∂v kz-tZ-in cXojpw ÃpUntbm tdm-Un¬ aq-∂p-h¿-j-am-bn hmSI-bv°p Xm-a-kn-®ph-cn-I-bm-bn-cp∂p. c-≠-c h-b-kp-≈ a-I≥ tZ-h-Z-Øp-sam-cp-an-®v cXo-jv cm-hn-se D-d-°-ap-W¿-∂-t∏m-gm-Wv A-iz-Xn-bpsS ar-X-tZ-lw ho-´n-\p-≈n¬ I-Øn-°-cn-™ \n-ebn¬ I-≠Xv. ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-t∏mƒ aq-∂pam-kw {]m-b-ap-≈ a-Iƒ k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp∂p. Ip™n-\v km-c-am-bn s]m-≈-te-‰n-´p≠v. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂pw cm-hn-se k-ao-]-hm-kn-I-fm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-sX∂pw _-‘p-°ƒ A-dn-bn®p. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\p ti-jw ssX°m-Sv im-¥n I-hm-S-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-eym-Wn sN-dp-]p-g: Xn-cp-ta-\n-bnse ]u-h-Øv h-S-t°Xn¬ I-eym-Wn (101). `¿-Øm-hv: tKm-]m-e≥.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: kzm-an-bm¿-aTw Ip-ft°m-´p-tIm-Ww sI.kn.F≥. a-μn-cØn¬ ]-tc-X-\m-b ]p∂q-kv \m-Sm-cp-sS `m-cy ⁄m-\-`m-Kyw (87). a-°ƒ: cm-P-Ω, k-Xy-Zmkv, ⁄m-\-Zm-kv. a-cp-a-°ƒ: _n A-{_lmw, {]-k-∂, c-Xv-\-Ω.

A-[ym-]-I³ kv-Ip-fn-sâ apI-fn \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p I-a-em£n-b½

A-jv-d-^p-±o³

]m-cn-∏≈n: ]q-h-Øq¿ ]p-fn-\n¬-°p-∂ hn-f ho´n¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n≈-bp-sS `m-cy I-a-em£n-b-Ω(84). a°ƒ: ap-cfo-[-c≥-]n-≈, c-ta-i≥]nf-f, [¿-Ω-Zm-k≥, taml-\≥-]n-≈, km-hn{Xnb-Ω, Ko-X. a-cpa°ƒ: te-J, tl-a, ko\, am-b.

ap-JØ-e: ]m-tIm-Ww N-cp-hn-f sXm-Sn-bn¬ ]tc-Xcm-b A-_p-_-°-dns‚-bpw D-ssa-_m _o-hnbp-sSbpw a-I≥ A-j-d^p-±o≥(43). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v I-Æ\√q¿ Pp-am a-kv-Pn-Zn¬. `mcy: j-°o-e. a°ƒ: aplΩ-Zv D-ss_kv, d-ln-\, ^m-bnkv.

k-c-kz-Xn

tPm-bn-Êv

_-m-e-cm-a-]p-cw: h-S-t°hn-f πm-hn-fm-I-Øv ho´n¬ ]-tc-X-\m-b amm-[-hs‚ `m-cy _n k-c-kz-Xn (76). a-°ƒ: iym-a-f, thWp, ]-tc-X-\m-b N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: cm-tP-iz-cn, ]tc-X-\m-b tam-l-\≥.

B-cy-\m-Sv: In-g-°pw-I-c ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b X-¶ø≥ \m-Sm-cp-sS `m-cy Un tPm-bn- v (87). a-°ƒ: Ãm≥-en, im-¥, Ão-B^≥-k≥, hn¬-k≥, I\-I-eo-em _m-bn, kn¬hn-_m-bn, tPm¨ hn-ey-w

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: \mem-©n-d sN-t©-cn ]pØ≥-ho-´n¬ cm-P-∏≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kp-tcjv-Ip-am¿ (45). `m-cy: Ie. a-°ƒ: tc-jv-a, c-iv-an.

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

tIm-´-bw: sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ kv-Ipfn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p.- ap-tØmen K-h. Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ k-v-Iq-fn-se A-[ym-]I-\m-b In-S-ßq¿ C-Sn-™-]p-g `m-K-Øv am-S-h-\ ho´n¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´≥(48)B-Wv a-cn-®-Xv.h¿-°v-tjm-∏v A-[ym-]-I-\m-Wv.- C-∂-se D-®-Xncn™v c-≠p-]-tØm-S-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- C-∂se ap-tØm-en K-h.-Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn¬ ]n-.F-kv-kn bp-sS ]-co-£ \-S-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p.]-co-£-bv-°v Uyq-´n-bp-≠m-bn-cp-∂ \m-cm-b-W≥ Ip´-\v c-≠mw \n-e-bn¬ h-®p tZ-lm-kzm-kv-Xyw A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠mw \n-e-bp-sS ]m-c-]-‰n¬ ]n-Sn-®p \n¬-°m≥ {i-an-°p-tºmƒ Xm-sg ho-gp-I-bmbn-cp-∂p.- kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰ \n-en-bn¬ ]m-em-bn-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-[ym]-I-\v ap-ºv {]-j-dpw {]-talhp-ap-≈-Xm-bn-cp-∂p.- arX-t±-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bv sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-In-Sßq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: cm{Xn D-d-ßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb cmhnse In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. F-S∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eym-Sv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{ZmΩ(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv.

I-S-bv°¬: Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ InW-‰n¬ ho-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. \n-e-taen-se C-d-®n-°-S-bnepw a‰pw tPm-en sN-bv-Xp h-cn-Ibm-bn-cp-∂ hn-]n-s\(30)bm-Wv ]-©mb-Øv s]m-Xpam¿-°-‰n-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. \fn\n tUm. a¬-kqÀ A-l-½Zv B-dp am-kw ap-ºm-Wv hn-]n≥ \n-e-ta-en-se-ØnI-cp-\m-K-∏≈n: B-Zn-\m- sh-ºm-bw: No-cm-Wn-°- bXv. I-gn-™ aq-∂p Zn-h-k-am-bn hn-]n-s\ Im-Wmc hmk ptZh hne mk Sv Im-Øp-߬ ]-tc-XØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-S-bp-S-a hn-]n-s‚ t^m-Wn-teØn¬ hm-kp-tZh-s‚ `m- °v hn-fn-s®-¶nepw In-´n-bn-cp-∂n√. i-\n-bmgv-N cm-hn\mb ssa-Xo≥-Ipcy \-fn-\n (80). a°ƒ: ™ns‚ a-I≥ tUm. hn-Zym-[c≥, No-cm-Wn-°- se k-ao]-sØ I-S-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv ar-Xa¨-kq¿ A-l-Ω-Zv(65). tZ-lw I-≠-Xv. A-·ni-a-\ tk-\bpw \m-´p-Im-cpw c _m_p (sF.F-≥.Sn.J-_-dS-°w C-∂v cm-hnbp.kn Pn√m sk-{I´-dn), tN¿-∂m-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. ar-X-tZse 11\v I-cp-\m-K∏-≈n A-“-Zn-øm PamA-Øv J- {io-Ip-amcn, hn-P-b-Ip-am- lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]¿, tam-l-\-\-Ip-am-cn (ayq- {Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. N-S-b-awK-ew _¿-ÿm-\n¬. kn-bw), k-Xo-i≥ (sI.- t]m-en-kv tI-sk-SpØp. `m-cy-am¿: ]-tc-Xbm-b k-eo-am _ohn, ap-lv-kn- F-kv.B¿.-Sn.kn), tam-l\-Zmkv, jo-em-Ip-amcn, \. a-°ƒ: sI Fw \nbmkv, sI Fw h-kow. a- t{]-a-cmPv. a-cp-a°ƒ: kcp-a°ƒ: sa-lv-Pm-\, sj- Pn-X, tc-Wp-Imw-_, t{]a-N-{μ≥, D-Zb≥, k-_ndn≥. sa-Un-°¬-tIm-f-Pv (Xncp-h-\-¥-]p-cw): B-ip-]X, B-i, hn-P-b≥. {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ X-S-hp-Im-c≥ a-cnPm-\-In-A-½ ®p. sIm-®n h-Sp-X-e sN-dp-\-√q¿ Ip-f-ß-c luI-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ kp-a-Xn-b-½ kn¬ {^m≥-kn-kv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. a-W-ep-h-´w km-_p a-μnIm-´m-°-S: Xq-ßmw-]m-d am-th-en-°-c P-bn-en¬- X-S-hn-em-bn-cp-∂ C-bmc-Øn¬ `m-cy Pm-\-In-A- Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ `m-cy sf im-co-cn-I A-kzm-ÿy-sØ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬Ω(98). kp-a-Xn-°p-´n-b-Ω (87). tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-In¬k-bn-en-cn-s° I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn a-c-Ww kw-`hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-√: sI-´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂p ho-Wv s]bn‚ v sXm-gn-em-fn a-cn-®p. am-∂m¿ Nm-hp-°-c Im-cm_m-e-cm-a-]pcw: s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cpt©-cn-bn¬ _m-_p-em-em(47)Wv a-cn-®-Xv. Nm-Ø-a-e-bn-se ho-Sn-\p s]-bn‚n-Mv \-S-Øp-∂- ∂ bph-Xn a-cn®p. tIm-´p-Im¬-tIm-Ww tIm-tgm-Sv Xn-\n-S-bn¬ C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw 3.45Hm-sS-bm-Wv I√p-X-d ho-´n¬ jo-P (35) B-Wv a-cn-®Xv. ho-Sn-\p-≈n-se A-Sp-°-f-bn¬ Xos∏m-≈-te-‰v A-]-I-Sw. Xn-cp-h-√ πm-¥-c Ip-Spw-_w-K-am-b _m-_pem¬ am-∂m-dn¬ `m-cy ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bntdm-jv-\n `m-cy-bpw A-Jn¬ A-`n-Pn-Øv F-∂n-h¿ a- em-bn-cp∂p. C∂-se D-®-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p acWw. `¿-Øm-hv cm-Pp-hn\pw c-£n-°m≥ {i-an°-th °-fp-am-Wv. s]m-≈-te-‰n-cp∂p. _m-e-cm-a-]p-cw t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p.

Nn-InÂ-k-bn-embn-cp-¶ X-S-hp-Im-c³ a-cn-¨p

sI-«n-S-¯n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-gbn-se tXm-Wn-°-S-hn-¬ hnZym¿Yn apßn-a-cn®p. hnf-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-I≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. F-´mw- ¢m-kp-Im-c-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]p-d-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®ncp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ bØow-Jm-\-bn-se l-b-¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hnZym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-cß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-kmap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv. A-\m-cn-bp-sS ar-X-tZ-lw a-Æm-¿-°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬.

s]m-Å-te-ä bph-Xn a-cn-¨p

Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. hnf-∏n¬im-e sNm-Δ-≈q¿ X-ehn-f ho-´n¬ tim-`≥ (52) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn™ 13\v sIm√wtIm-Ww am-S≥-Im-hn-\v k-ao-]w C-bmƒ k-©cn®p∂ ssk-°n-fn¬ ss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥ C-bm-sf Xn-cph-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-®p. NnIn¬-k-bn-en-cn-s° C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `m-cy: ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv (]-tc-X≥).

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-v Bbn IÆq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb Ign-™-Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-SpØ-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gnt°m-Sv \K-c-Øn¬ in-h-tk-\bp-sS bp-h-hn-`m-K-am-b bp-htk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´nMv \n¿-tZ-i-a-S-ßn-b t_m¿Upw ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p- a m≥tk- \ - b p- ≠ m- ° n- b n- ´ p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xzkw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-L]cn-hm-cØn¬-s∏-´-h-cs√-∂p h-cp-Øn ]p-Xn-b ]-co£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-Kß-sf D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

8 Unkw-_¿ 2013 Rmb¿

]n-©p-Ip-ªv InW-än -ho-Wv a-cn-¨p apl½-Zv

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½

ss_-Pp-

I-Zn-bp-½ l-Öp-½ -

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv ama-¶-c-bn-se ]p-Ø≥-]p-c°¬ ap-l-Ω-Zv (60). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Ae-hn, A-en, A-_v-Zp¬ l-°ow (ku-Zn), A-kv°¿, j-^o-Jv (ku-Zn), d-kn-b, P-ko-\, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip´n, ap-l-Ω-Zv, A-jv-d-^v.

sIm-t≠m-´n: ap-Xp-]d - º - v Im-cy-]d - º - ≥ sN-dn-b]me-∏d - º - n¬ B-en-°p-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy sI Fkv _n-ø° - p-´n l-÷p-Ω (81). a-°ƒ: sI ]n _m-∏plm-Pn, A-_q-_° - ¿ apkveym¿, sI ]n C-{_mlow, A-–p¿-dl - vam≥ Zmcn-an (ku-Zn), B-bn-i, ^m-Øn-a, kp-sse-J. a-cpa-°ƒ: ap-lΩ - Z- v X-h\ - q¿, D-kva - m≥ In-gn-t»-cn, sskX-eh - n, B-ky, J-Zo-P, k^n-b, B-an-\. J-_d - S- °w C-∂p cm-hn-se 10\v ap-Xp-]d - º - v _-Z¿ Pp-am-akvP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ta¬-ap-dn-:- ]q-em-´vtIm-f-\n-bn-se- ]-tc-X\m-b- ]n- kn- kp-[m-I-cs‚- (Ip-™m-Sn-)- a-I-≥ ss_-Pp- (28)-.- amXmhv-:{io-tZ-hn.- `m-cy-:- {]-PnX.- k-tlm-Z-c-߃-:- ]c-ta-iz-c-≥,- D-Æn-Ir-jvW-≥.-

th-ßc - : I-Æa - w-Ke - w ap´pw-]p-dw ]p-Xp-°n-Sn C{_m-low-Ip-´n lm-Pn-bpsS `m-cy ]m-te-cn I-Zn-bpΩ l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: t]m-°p-´n (Zp-_b - v), sambvX - o≥, A-–p¬ a-Po-Zv, A-ao¿ (F-√m-hc - pw kuZn), B-ky. a-cp-a° - ƒ: IZn-bp-Ω, B-bn-ip-Ω, J-ZoP, lm-Pd - , C-{_m-low-Ip´n.

D-k-av m³ b-am-\n I-º-f-°m-Sv: I-º-f-°m-Sv h-en-b Pp-ama-kv-Pn-Zv ap≥ J-Øo-_pw hm-Kvan-bp-amb ]-≈n-ap-°v sN-tºmS≥ D-kv-am≥ b-am-\n (42). ]n-Xm-hv: ]n-em-°mhv ]-tc-X-\m-b sN-tºmS≥ Ip-™-_v-Zp-√. am-Xmhv: J-Zo-kp-Ω. `m-cy: DΩpk¬-a. a-°ƒ: D-ss\kv, ^¿-lm≥, A-_v-Zp¿d-lv-am≥, i-Ωm-kv. ktlm-Z-c-߃: ap-lΩZv, ko-Xn, A-_q-_-°¿, Da¿, B-an-\, ku-Z.

C-{_m-low C-cn-´n: sN-´n-°p-fw ]pXn-b]p-cb - n¬ C-{_mlow (85). `m-cy: dp-Jn-b.

Ip-ªm-an-\

sN¿-°-f: t_m-hn-°m\w _m-hn-°-c sI sI -]p-d-sØ Ip-™m-an-\ (108). a-Zv-d-k-I-fpw kv-Iq-fp-Ifpw ÿm-]n-X-am-hp-∂Xn-\v ap-ºv _m-hn-°-cbn-se-bpw ]-cn-k-c-ß\-hy fn-se-bpw \q-dp-I-W]q-t°mw: I-Æw-h≈ - n h-en- °n-\v t]¿-°v C-h¿ b-]d - º - Ø - v \-h\ - o-XJp¿-B-\pw a-‰pw ]TnØn¬ \-hy (27). a-\Ø - m-\- ∏n-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂-p. Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ N-{μ- `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b s‚-bpw (dn-´. {]-[m-\m-[ym- A-¥p-™n. a-°ƒ: ]-I≥, ]p-Ø≥-]d - º - v Fw.F¬.]n), hn-ae - bp-sS- ssk-\p-±o≥, A-_q-_°¿, A-lv-a-Zv, aq-k. abpw a-If - m-W.v `¿-Øm-h:v kp-tI-jv Zm-kv (A-[ym-]- cp-a-°ƒ: J-Zo-P, \-^oI≥, K-h. l-b¿-sk-°≥- k, P-ao-e. U-dn kvI - qƒ, h-S° - p-ºm-S)v . k-tlm-Z-cn. ]-tc-X-bmb ^m-Øn-a. a-I≥: [ym≥.

_o-cm³ -

H-gp-Iq¿: ]-te-t°m-Sv a-ºm-S≥ _o-cm≥ (50). F-kv.-Sn.bp sam-d-bq¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚,v 18mw hm¿-Uv apkv-enw- eo-Kv sk-{I-´-dn F-∂o ÿm-\-߃ hln-®n-cp-∂p. `m-cy: ssaaq-\, kp-\o-d. a-°ƒ: ss^-k¬, ^-kv-ep¿-dlv-am≥, k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv, ^-bm-kv \pAv-am≥, B-bn-im jncp-K-av n-Wn-b-½ _v-e, j-lv-em jn-\n, ]-ø∂ - q¿: I-t≠m-sØ ]- ^m-bn-kv, ^-hm-kv, tc-X\ - m-b ]p-Xn-bS- Ø - v kp-lm-\. a-cp-a-Iƒ: Ip-™n-°Æ - ≥ \m-bc - p- Pw-jn-b. sS `m-cy I-tÆm-Øv cpKvan-Wn-bΩ - (84). a-°ƒ: A-Ðp P-ºmÀ I-ae - m-£n, `m-\p-aX - n, ]- Xr-°-cn-∏q¿: B-bn-‰n¶-Pm-£n, tim-`\ - , Ko-X, bn-se Fw hn A-–p¬P-b{- io. a-cp-a° - ƒ: sXP-∫m¿ (55). `m-cy: kp°-Sh - ≥ I-√Ø - v ]-Xva\ - m- l-d. a-Iƒ: a¿-h (hn`≥ (dn-´. I-Æq¿ Pn-√m k- Zym¿-Yn-\n). k-tlm-Z-cl-Ic - W - _m-¶v), tKm-hn- ߃: Fw hn _-jo¿ μ≥-Ip-´n (s]-cn-tßmw-˛h - - (J-Ø¿ sI.-Fw.-kn.b-°c - ]-©m-bØ - v ap≥ kn Im-k¿-tIm-Uv PnAw-Kw), {io-[d - ≥ (dn-´. \- √m {]-kn-U‚ v), Agvk - v, Pn-√m B-ip-]{- Xn), `- –p¬- Jm-Z¿, k-°o-\, c-X≥, ]-tc-X\ - m-b ]p-Xn- Ip-™m-an, dp-Jn-b, kb-SØ - v Ir-jvW - ≥. _q-d, \-^o-k.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

cm-a³ -am-ÌÀ

C-cp-ºp-gn: t]m-tÃm^nkn-\p k-ao-]w Xm-akn-°p-∂ ]m-te-º-Snb≥ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv F-∂ Ip-™m-∏p (70). ]-e-N-c-°v I-®-h-S-°m-c\m-bn-cp-∂p. `m-cy: kpsse-J. a-°ƒ: ko-\Øv, B-cn-^, B-C-i, k-ao-d, Pm-^¿, kzm-ZnJv, lp-ssk-\. a-cp-a°ƒ: iw-kp-±o≥ ap-´n∏m-ew, iw-kp-±o≥ A-[nIm-c-sØm-Sn, A-iv-d-^en Im-c-°p-∂v, A-iv-d^v B-\-°-bw, ^n-tdmkv-_m-_p ]m-≠n-°m-Sv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse Hº-Xn-\v C-cp-ºp-gn Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

tIm-´° - ¬: Ip-‰n-∏p-dw B-a∏ - m-d \-√m-´v cm-a≥ am-ÿ (82). s]-cp-ºp-g F.Fw.F¬.]n-kvI - qƒ {]-[m-\m-[ym-]I - \ - m-bncp-∂p. kn.]n.Fw Xm-eq°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, tIm-´°¬ tem-°¬ I-Ωn-‰nAw-Kw, B-a∏ - m-d {_m©v I-Ωn-‰n- Aw-Kw ÿm\-߃ h-ln-®n-´p-≠v. `mcy: N-{μ-aX - n. a-°ƒ: kp\n¬, A-\n¬, an-\n. a-cpa-°ƒ: D-Æn, kn-‘p, tim-`.

tUm. sI sI F³ \-¼ymÀ

\o-te-iz-cw: tI-{μ tXm´-hn-f K-th-jW - tI-{μØn¬ \n-∂v hn-ca - n-® \ote-iz-cw ]q-hm-ew-ssIbn-se tUm. I-º√ - q¿ tIm-´b - n¬ \m-cm-bW - ≥ \-ºym¿ F-∂ tUm. sI sI F≥ \-ºym¿ (77). kn.-]n.-kn.-B¿.-sF-bnse k-ky-kw-c£ - W hn-`m-Kw ta-[m-hn-bpw {]n≥-kn-∏¬ k-b‚n-Ãpam-bn-cp-∂p. Im-k¿-tImUv tI-{μ-Øn¬ I-hp-ßv, I-ip-am-hv, Ip-cp-ap-fI - v F∂n-hb - p-sS tcm-Kß - s - f_m-_p ∏-‰n K-th-jW - w \-SØ - nD-Zp-a: ]m-e° - p-∂n-se Sm- bn-cp-∂p. `m-cy: kn sI Ivk - n ss{U-hd - pw tamcm-[m-aW - n. a-°ƒ: kn t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\nsI {io-Ip-am¿ (Fw.-Pn.b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp) ]m- Fw, sF.-Un.-_n.-sF Fe-°p-∂v Un-hn-j≥ {]d-Wm-Ip-fw), tUm. kn ti-J-c³ \-¼ymÀ kn-U‚p-am-b _m-_p sI {io-\n-hm-kv (tlm-anXr-°c - n-∏q¿: sX-°p-ºm- Nm-∏b - n¬ (47). kn.-]n.tbm tUm-Œ¿, I-√ns´ ta-eØ - v ti-Jc - ≥ \- Fw ]m-e° - p-∂v {_m-©v ¶m¬, ]-≈n-°c - ). a-cp-aºym¿ (84). I-Ωn-‰n Aw-Ka - m-bn-cp-∂p. °ƒ: dm-Jn-{io-Ip-am¿ `m-cy: sI F≥ Im¿-Xym- ]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - m-b Nm- (A-[ym-]n-I, F-dW - m-Ipb-\n-bΩ - . a-°ƒ: a-Wn∏-bn¬ tIm-c≥. am-Xm-hv: fw), tUm. sI {]-`m-k °p-´≥, Hm-a\ - . a-cp-as - Im-d∏ - m-fp. `m-cy: kn(\o-te-iz-cw, Im-hn¬ `°ƒ: sI Ir-jvW - ≥ \- ‘p (A-[ym-]n-I, Fw.h≥ tbm-K {]-Ir-Xn-Nnºym¿, Sn hn e-fn-X. sF.-kn N-´© - m¬). In¬-km tI-{μw).

Sm-¦À-tem-dn-bnSn¨v ss_¡v bm{Xn-I³ a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: ss_°pw Sm-¶¿-tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. I¿-Wm-S-I I√-Sv-° kz-tZ-in-bpw Nq-cn Im-fn-b-¶m-s´ Xm-a-k-°mc-\p-am-b sI P-b(43) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-e-c-tbm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-d-¥°m-Sm-Wv A-]-I-Sw. `m-cy: ssi-e-P. a-°ƒ: in¬-∏, l-co-jv-km-bn.

]-Xvam-h-Xn A-½

B-kn-Uv I-gn-¨v a-cn-¨p

a-kv-I-¯n \ncym-X-\mbn

]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-gbn-se tXm-Wn-°-S-hn-¬ hnZym¿Yn apßn-a-cn®p. hnf-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-I≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. F-´mw- ¢m-kp-Imc-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bmWv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\-bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]pd-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ bØow-Jm-\-bn-se l-b-¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hnZym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-cß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-kmap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv.

ss_¡n-Sn¨v a-cn-¨p

Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm{X-°m-c≥ a-cn-®p. hn-f∏n¬im-e sNm-Δ-≈q¿ Xehn-f ho-´n¬ tim-`≥ (52) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn™ 13\v sIm√w-tIm-Ww amS≥-Im-hn-\v k-ao-]w Cbmƒ k-©cn-® ssk-°nfn¬ ss_-°v C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øns®¶nepw C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `m-cy: ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv.

a½Zv

Ir-jv-W³ -\m-bÀ

lp-kbv³

B-¨p-½ l-Öp-½

cm-a³

h-fm-t©cn: sXm-gp-hm\q¿ I-°m-´p-]m-d-bn-se Nm-´p-ap-°n¬ a-Ω-Zv (55). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: km-Zn-Jv (kuZn), Pp-ss_-cn-b, j^oJv, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: ssk-^p∂o-k, l-\o-^ (kuZn), \n-j, A-iv-d-^v.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw B-d-bn¬ A-ºm-Sn-bn¬ Ir-jv-W≥ -\m-b¿ (96). `mcy: ]-tc-Xbmb tZ-hInb-Ω. a°ƒ: kp-Ipamc≥, e-Xm-Ip-amcn, _m-_p-cmPv, ssj-emtZhn. a-cp-a°ƒ: D-ÆnIr-jvW≥, cm-P-{io, Im©-\, ]-tc-X\m-b hm-kp-tZ-h ta-t\m≥.

\n-d-a-cp-Xq¿: ]-©m-caq-e-bn-se I-dp-Øßm-´v lp-kbv≥ (Ip™m-bn≥-˛62). `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: ]-tc-X-bm-b A-kv-a, kp-l-d, \ko¿, l-kv-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: aq-k, d-lq^v, \m-k¿, l-^v-kØv.

Im-S-∏-Sn: tIm-tX-cn°p-≠v ]-tc-X-\m-b A-√n-{] cm-bn≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy B®p-Ω l-÷p-Ω (80). a°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, sam-bv-Xo≥, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, J-Zo-P, kp-sse-J, ^m-Øn-a, dp-Jn-b, ssa-aq-\.

tN-fm-cn: ]q-tX-cnh-f-∏v ]-d-Ip-f-Øv Nm-en cm-a≥ (50). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: Zn-t\-i≥, \n-Pn-X, Pn-PnX. a-cp-a-I≥: D-Æn.

Ir-jv-W³

Hm-a-\

kp-Ip-am-c³ \m-bÀ

A-_-Zv p-Ã

Xn-cp-am-e

h-f-bw: In-g-s° \n-c-hpΩ¬ Ir-jv-W≥ (80). `mcy: am-X. a-°ƒ: Zm-tam-Z-c≥, cmP≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, I-a-e. a-cp-a-°ƒ: d-knX, k-c-f, _n-Pn, Ip™n-°-Wm-c≥.

hn-e-ßm-Sv: a-™-°p-∂v A-cna-‰w h-b-en¬ t__n-bp-sS `mcy Hm-a-\ (59). hn-®m-´v Ip-Spw-_mwK-amWv. kw-kv-Im-cw C∂p sshIo´v \m-en-\v a™-°p-∂v sk‚ v A¬t^m≥-km tZ-hm-e-bØn¬.

sIm-bn-em-≠n: ap-Np-Ip∂v ao-Ø-se ]o-Sn-I-bn¬ kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (49). (Un-kv-tIm ku-≠v Ip-dph-ßm-Sn-se Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p). `m-cy: c-P\n. a-°ƒ: A≥-j, A-anj. k-©-b-\w _p[\mgvN.

t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-sØ \-cn-bº - Ø - v A-_vZ- p-√ (61), `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: dm-^n-Zv (J-Ø¿), dlvva - Ø - v. a-cp-a° - ƒ: P-am¬ (I-®h - S- w, t]-cm-{º). ktlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvX - n, _n-øm-Øp, A- b - v\ - m¿, C-{_m-low, A-–p¿-dl - vam≥

sIm-Sp-h≈ - n: B-dt- ßm-Sv ]-tc-X\ - m-b sR-t≈m-dΩ¬ N-¥p-°p-´n-bp-sS `mcy Xn-cp-am-e (74). a-°ƒ: A-tim-I≥, cm-P≥, ]-tcX-\m-b kp-\n, h-k¥ - , hn-Pb - . a-cp-a° - ƒ: hn-Pb≥, tam-l\ - ≥, Iu-key, jo-P, Pn-j.

ap-l-½-Zv Ip-ªp-«n

tIm-b-¡p-«n

{^m³-kn-kv

Xm-\q¿: ]-¥-°-∏m-Sw A-cn-°≥ tNm-e-°¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-™p-´n (67).

\-cn-°p-\n: s\-Sn-b\ - m-Sv No-\n-°s - ∏m-bn¬ tIm-b°p-´n (65). `m-cy: a-dn-b. a°ƒ: A-_vZ- p¬ I-emw, ko-\Ø - v, kp-ld - . a-cp-a°ƒ: \m-k¿ (dn-bm-Zv), jw-ko¿ (dn-bm-Zv), d-jo-Z.

Xn-cp-h-ºm-Sn: hn-e-ßp]m-d hn F-^v {^m≥-knkv (55). `m-cy: I-tcmfn≥. a-°ƒ: ^n-tbm-W {^m≥-kn-kv, s^-an≥ {^m≥-kn-kv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v tijw aq-∂n-\v I-√p-cp-´n sk‚ v tXm-a-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

a-µn C-cn-´n: X-t¥m-Sv ap-°´- nbn-se ]p-Øe - Ø - v a-μn (95). a-°ƒ: tcm-ln-Wn, tZ-hn, {io-[c - ≥, Pm-\I - n, Ip-™n-cm-a≥, cm-P≥, cm-[.

A-¸-¨³ C-cn-´n: D-fn-°¬ F-cp-XpI-Sh - n-se I-≠Ø - n¬ tXm-ak - n-s‚-bpw- ]-tc-X\m-b A-∂Ω - b - p-sS-bpw- aI≥ A-∏® - ≥ (57).

bph-Xn- s]mÅ-teäv acn¨\n-e-bnÂ

I-eym-Wn sN-dp-]p-g: Xn-cp-ta-\n-bnse ]u-hØ - v h-St- °Xn¬ I-eym-Wn (101).

_m-e-cm-a-]pcw: bp-h-Xn-sb ho-´n\p-≈n¬ I-Øn-°-cn-™ \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]n-©p-Ip-™n-\v s]m≈-te‰p. t\-aw Ãp-Un-tbm tdm-Uv ta-t°hn-f ]p-Ø≥ho-´n¬ A-izXn(22)bm-Wv a-cn-®Xv. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-≈-Xn-\m¬ `¿-Øm-hv cXo-jn-s\ t\-aw t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-SpØp. C∂-se cm-hn-se-bmWv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. {]-W-bn®v hn-hm-ln-Xcm-b sh≈mb-Wn C-S-t°m-Sv kz-tZ-inbm-b A-iz-Xnbpw ]q-gn-°p-∂v kz-tZ-in cXojpw ÃpUntbm tdm-Un¬ aq-∂ph¿-j-am-bn hm-SI-bv°p Xm-a-kn®ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. kw`-hw \-S°p-tºmƒ c-Xojpw C-h-cp-sS a-

°fm-b tZ-h-ZØpw (c-≠c), aq-∂pam-kw {]m-b-ap-≈ Ip™pw ho-´n-ep≠m-bn-cp-∂p. Ip-™n-\v km-c-am-bn s]m- ≈ - t e- ‰ n´p≠v. a-c-WØn¬ Zp-cq-lX- b p- s ≠∂pw cm-hn-se k-ao]- h m- k n- I - f mWv ar-X-tZ-lw I- ≠ - s X∂pw _-‘p-°ƒ A-dn-bn®p. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw ssX°m-Sv im-¥nI-hm-S-Øn¬ kw-kv-Icn-®p.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-Sbm-{X-nI-³ a-cn-¨p A-[ym-]-I³ kv-Iq-fn-\p apI-fn \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]m-X˛17¬ X-fn°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Imdn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b Hcmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cp-X-c ]-cn°p-I-tfm-sS B-ip]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. X-fn-°p-fw kz-tZ-in ]-Wn-°ho-´n¬ (Im-∏n¬) jm-lp¬ l-ao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-inbpw X-fn-°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bnse Po-h-\-°m-c-\p-am-bn cm-bw-a-c°m¿ ho-´n¬ A-ko-kns‚ a-I≥ ap-lΩ-Zv A-j-d-^n(21)\v ]cn-t°-‰p. Cbmsf Xr-iq¿ a-Z¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-50

Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \n-∂v fp-l¿ \-a-kv-Im-cw I-gn™v tdm-U-cn-Ineq-sS \-S-∂ph-cptºmƒ hm-Sm-\∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂ Im¿ CSn-°p-I-bm-bncp-∂p. jm-lp¬ lao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Ip-fn-°m\n-d-ßn-b hn-Zym¿-Yn ]p-g-bn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-em-at¥mƒ F-S-∏-ew ssh-em-t»-cn ho-´n¬ ssk-X-e-hnbp-sS a-I-\pw F-S-∏-ew kv-Iq-fn¬ F-´mw-X-cw hnZym¿-Yn-bp-am-b A≥-km¿ (12) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°p ti-jw aq-∂-c-tbm-sS I-t≠Im-hv I-S-hn-em-Wv A-]-I-Sw. H-gp-°n¬-s∏-´ A≥km-dn-s\ H-cp-a-Wn-°q-d-n-\-Iw I-s≠-Øn-sb-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. ar-X-tZ-lw s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬. s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn- kzo-I-cn-®p.

{]-`m-X-k-hm-cn-¡n-sS Sn-¸Àtem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

F-S-∏mƒ: {]-`m-X-k-hm-cn-°n-sS Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn®p. N-ß-cw-Ip-fw In-gn-°-c C-´n∏-d-ºn¬ ssk-\p-±o≥ (sk-bv-Xp-´n˛48) B-Wv a-cn®Xv. ]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn\p k-ao-]w C∂-se cm-hnse Gg-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Ip-∂w-Ipf-Øv \n∂v Fw-km-‚ v Ib-‰n F-S-∏mƒ `m-K-tØ-°p h-cpI-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿tem-dn {]-cmhnse \S-°m\ndßnb sk-bv-Xp-´n-sb C-Sn®v adn-bp-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: \-_o-k-°p´n. a°ƒ: j-ao-dp-±o≥ (Zp_-bv), j-^o\, k-Pve. a-cp-a°ƒ: ju-°Øv, \u-jmZv. J-_dS°w t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p -ti-jw C-∂v F-´n-\v In-gn-°-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

s{S-bn-\nÂ-\n-¶v ho-Wp- a-cn-¨p -

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ ]tc-X-\m-b sN-dp-I-cho´n¬ ]-Sn-™m-td-∏m-´v \mcm-b-W≥ \-ºym-cp-sS `mcy a-e-∏p-d-Øm-´n¬ ]-Xvam-h-Xn A-Ω (78). a-°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, c-a-Wn, at\m-l-c≥, Aw-_n-I. a-cps]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´p- a-°ƒ: {io-[-c≥, th-WpNm¬ hm-h¬-a-S-bn-se a-c- tKm-]m¬, kp-Nn-{X, tamhym-]m-cn B-bn-cp-∂ Ip-‰n- l≥-Ip-am¿. ∏p-d-Øv Ir-jv-W≥ (57) B-kn-Uv I-gn-®v a-cn-®p. Ign-™ Rm-b-dm-gv-N B-knUv I-gn-®v- Kp-cp-X-cm-h-ÿbn-em-b Ir-jv-W-s\ ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-t´m-sS a-cn-®p. `m-cy: In-g-s°-]p-Ø≥-]p-c-bn¬ im-¥. a-°ƒ: {]o-X (k-_v tIm-S-Xn, ]-ø-∂q¿), {io-P, c-Xo-jv- (dnYw sse-‰v B‚ v ku-≠v, ]m-Sn-®m¬). a-cp-a-°ƒ: tem-ln-Xm-£≥ (sk-Iv-j t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿, Im- e-£v-an ™-ßm-Sv), hn-t\m-Zv (sF-h¿ Nn-´n, ]-ø-∂q¿), c-Pn- \m-Zm-]p-cw: D-Ωn-e-]-d-ºX. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™n-cm-a≥ , tIm-c≥, Im¿- Øv e-£v-an (80). `¿-ØmXym-b-\n, am-[-hn, b-tim-Z, X-ºm-bn, tam-l-\≥, hv: ]-tc-X-\m-b am-[-h≥ iym-a-f, e-£v-a-W≥. B-im-cn. a-°ƒ: cm-P≥, N-{μ≥, {]-`m-I-c≥, kptc-{μ≥, kp-tem-N-\, Pa-t©-iz-cw: D-Zym-h¿ kztZ-in lr-Z-bm-Lm-Xw-aq- \m¿-±-\≥. a-cp-a-°ƒ: ew a-kv-°-Øn¬ a-cn-®p. F≥ sI A-Nyp-X≥. B¿-hm-dn-se k-\m-lp√(45)bm-Wv a-cn-®-Xv. 23 h¿-j-am-bn Kƒ-^n¬ tPmen-sN-øp-∂ C-t±-lw F-´pam-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h∂p-t]m-b-Xv. ]n-Xm-hv: C{_m-low. am-Xm-hv: -B-bni. `m-cy: ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: A-^o-^, B-bn-i, A-^v-k, Xz-øn-_.

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p

Im-™n-c-∏p-g: A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ ho-Wv ]n©p-Ip-™v a-cn-®p. Im-™n-c-∏p-g A-°n-bw-∏m-Sw atcm-´n X-S-Øn¬ B≥-ta-cn-(H-∂-c-)bm-Wv ho-´p-h-f-∏nse In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v A-t©m-sSbmWv A-]-I-Sw. h-´-º-e-Øv \n-∂v ^-b¿t^m-gv-kv F-ØnbmWv Ip´nsb ]pd-sØ-Sp-ØXv.

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

tIm-´-bw: sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ A[ym-]-I≥ kv-Iq-fn-s‚ c-≠mw-\n-ebn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p.- ap-tØmen K-h. Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ k-v-Iqfn-se A-[ym-]-I-\m-b In-S-ßq¿ CSn-™-]p-g `m-K-Øv am-S-h-\ ho-´n¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´≥(48) B-Wv a-cn®-Xv.- h¿-°v-tjm-∏v A-[ym-]-I-\mWv.C-∂-se D-®-I-gn-™v 2.10Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw.- C-∂-se ap-tØmen K-h.- Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqfn¬ ]n-.F-kv-kn ]-co-£ \-S-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p.- ]-co-£-m Uyq-´n-

bp-≠m-b \m-cm-b-W≥-Ip-´-\v c≠mw-\n-e-bn¬ h-®p tZ-lm-kzmÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠mw-\n-e-bp-sS ]m-c-]-‰n¬ ]n-Sn®p-\n¬-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p.- Kp-cp-X-c ]-cnt°-‰ A-[ym-]-I-s\ ]m-em-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. arX-t±-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.- In-Sßq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p.

a-t©-cn: a-lm-cm-{„-bn¬ s{S-bn-\n¬- \n-∂p ho-Wv ae-bm-fn a-cn-®p. B-a-bq¿ ]m-d-Ω¬ A-`n-em-jv (35) B-Wv a-cn-®-Xv. am-Xm-hv: JZo-P. `m-cy: D-Ωp-k¬-a. a°ƒ: k-^, a¿-h, _m-_p.

s{S-bn³- X-«n- a-cn-¨p

th-ß-c: ]-d-∏q¿ C-cn-ß√q¿ kz-tZ-in tIm-b-ºØq-cn¬ s{S-bn≥ X-´n- a-cn®-Xm-bn _-‘p-°ƒ-°p hn-h-cw e-`n-®p. tN-°m-enam-s´ ]-tc-X-\m-b A-©pI-≠≥ B-e- -s‚ a-I≥ A-e-hn(51)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bmWv A-e-hn tPm-enbm-hiym¿-∞w tIm-b-º-Øq-cn-te-°p t]m-b-Xv. D-®-bv°p ti-jw \m-´n-te-°p a-S-ßm-≥ d-bn¬-th kv-t‰-j\n-se-Øn-b-t∏m-gm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ar-X-tZlw tIm-b-º-Øq-cn-se B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv. t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw \m-´n-se-Øn-®v C-∂v A-coIp-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-øpw. `m-cy: dw-e-. a-°ƒ: Pp-ssh-cn-b, Pp-ssa-e-Øv, \-Pve, ap-l-Ω-Zv, A-ao≥, ap-l-Ω-Zv \n-lm¬. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Z-en (Zp-_-bv), A-–p-∂m-k¿ (ku-Zn).

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: cm{Xn D-dßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb cmhnse In-W-‰n¬ a-cn®\n-eb - n¬ I-s≠Øn. FS-∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eymSv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{ZmΩ(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠Xv. cm-{Xn-bn¬ `£-Ww Ign-®v Dd-ßm≥ InS∂ Chsc cm-hn-se Im-Wm-Xmbn. Xp-S¿-∂p-≈ Xn-c-®n-en-\n-sS-bm-Wv In-W-‰n¬ ar-X-tZlw I-s≠-Øn-bXv. `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b \-S-cmP≥. aIƒ: \m-tK-izcn. a-cp-aI≥: in-hc - ma≥. N-ßc - wIp-fw A-Uo-j\ - ¬ Fkv.sF N-{μ-ti-Jc - ≥ C≥-IzÃv \-SØn-b ar-Xt- Z-lw t]m-kv‰vt- am¿-´Ø - n-\b - ® - p.

ss_-¡v- a-dn-ªv- hn-ZymÀ-Yn- a-cn-¨p

sIm-Sp-h-≈n-: ss_-°v- Hmhp-Nm-en-te-°v- a-dn-™vkv-Iqƒ- hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. _-‘p-hn-\v- ]-cn-t°-‰p.sIm-Sp-h-≈n- Np-≠-∏p-dwtIm-gn-∏-d-º-Øv- ap-l-Ω-Zvl-\o-^-bp-sS a-I≥- ap-lΩ-Zv- dm-bn-^m-Wv- (15)- a-cn®-Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-e-°p-‰nap-°p-∂p-Ω¬- ap-l-Ω-Zvk-Jm-^n-bp-sS a-I≥- kn-dm-Pp-±o-s\ (21)- tIm-gnt°m-Sv- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- B-ip-]-{Xn-bn¬- {]-thin-∏n-®p.s]-cp-a-Æ C.Fw-.F-kv-. K-h.- ssl-kv-Iqƒ- 10mw¢m-kv- hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p ap-l-Ω-Zv- dm-bn-^v-.- i-\nbm-gv-N ]p-e¿-s® A-t©-ap-°m-tem-sS tZ-io-b-]m-Xbn-¬- F-kv-._n-.Sn-. _m-¶n-\v- k-ao-]-am-Wv- A-]-I-Sw.kv-Iq-fn¬- \n-∂v- cm-hn-se B-dn-\v- h-b-\m-´n-te-°p]p-d-s∏-Sp-∂ ]T-\-bm-{X-bp-sS hm-l-\-Øn¬- sImSp-h-≈n-bn-¬- \n-∂v- I-b-dm≥- - ap-l-Ω-Zv- dm-bn-^v- _‘p-hn-s\m-∏w- ]m-e-°p-‰n-bn¬- \n-∂v- sIm-Sp-h-≈n`m-K-tØ-°v- h-cp-tºm-gm-Wv- A-]-I-Sw.h-f-hn¬- \n-b-{¥-Ww-hn-´ ss_-°v- …m-_n-´v- aq-SmØ Hm-hp-Nm-en-te-°v- a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.- Hm-hp-Nmen-t\m-S-Sp-∏n-® v- tdm-Uv- Sm¿- sN-bv-X-Xm-Wv A-]-I-SØn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂v- \m-´p-Im¿- ]-d-™p.- ar-X-tZlw- t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v- ti-jw- ]-I¬- aq-t∂m-sS ]-d-º-Øv-Im-hv- Pp-am-a-kv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm-\n¬- a-dhp-sN-bv-Xp.- am-Xm-hv: B-ky.- k-tlm-Z-c-߃-: ap-lΩ-Zv- D-ssh-kv,- \-Pm ^m-Øn-a,- d-_o-lv.

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-v Bbn IÆq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb Ign-™-Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-SpØ-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gnt°m-Sv \K-c-Øn¬ in-h-tk-\bp-sS bp-h-hn-`m-K-am-b bp-htk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´nMv \n¿-tZ-i-a-S-ßn-b t_m¿Upw ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p- a m≥tk- \ - b p- ≠ m- ° n- b n- ´ p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xzkw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-L]cn-hm-cØn¬-s∏-´-h-cs√-∂p h-cp-Øn ]p-Xn-b ]-co£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-Kß-sf D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

8 Unkw-_¿ 2013 Rmb¿

]n-©p-Ip-ªv Ip-f-¯nÂ-ho-Wv a-cn-¨p b-am-\n A-Ðp P-ºmÀ cp-Kv-an-Wn-b-½ _m-_p tUm. sI sI F³ \-¼ymÀ D-I-kº-av m³ -f-°m-Sv: I-º-f-°m-Sv Xr-°-cn-∏q¿: B-bn-‰n-bn- ]-ø-∂q¿: I-t≠m-sØ D-Zp-a: ]m-e-°p-∂n-se \o-te-iz-cw: tI-{μ tXm-´-hn-f K-th-j-W tI-{μ-Øn¬ \n-∂v hn-can-® \o-te-iz-cw ]q-hmew-ssI-bn-se tUm. Iº-√q¿ tIm-´-bn¬ \mcm-b-W≥ \-ºym¿ F∂ tUm. sI sI F≥ \-ºym¿ (77). kn.-]n.kn.-B¿.-sF-bn-se kky-kw-c-£-W hn-`m-Kw ta-[m-hn-bpw {]n≥-kn∏¬ k-b‚n-Ãp-am-bn-cp∂p. Im-k¿-tIm-Uv tI{μ-Øn¬ I-hp-ßv, I-ipam-hv, Ip-cp-ap-f-Iv F-∂nh-bp-sS tcm-K-ß-sf-∏-‰n K-th-j-Ww \-S-Øn-bncp-∂p. `m-cy: kn sI cm[m-a-Wn. a-°ƒ: kn sI {io-Ip-am¿ (Fw.-Pn.-Fw, sF.-Un.-_n.-sF F-dWm-Ip-fw), tUm. kn sI {io-\n-hm-kv (tlman-tbm tUm-Œ¿, I-√n¶m¬, ]-≈n-°-c). a-cp-a°ƒ: dm-Jn-{io-Ip-am¿ (A-[ym-]n-I, F-d-WmIp-fw), tUm. sI {]-`mk (\o-te-iz-cw, Imhn¬ `-h≥ tbm-K {]-IrXn-Nn-In¬-km tI-{μw). k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-Ir-jv-W≥ \ºym¿, c-ho-{μ≥ \ºym¿, cm-P-Ωm-fp _m-eIr-jv-W≥, im-¥ cm-[mIr-jv-W≥, c-Xv-\m-I-c≥ \-ºym¿, km-hn-{Xn-b-Ω, ]-tc-X-\m-b cm-L-h≥ \-ºym¿.

A-b-½-Zv-lmPn ]∂q¿: tNm-e-bn¬ am∏p-dm-bn¬ A-bΩ-Zv lmPn (72). `mcy: a-dnbw. a°ƒ: sam-bv-Xo≥, kpss_¿ (Pn≤), A-_q_-°¿ kn-±oJv (a-e_m¿ tKmƒ-Uv), ssa-aq\, dw-e. a-cp-a°ƒ: lpkbv≥ a-e-∏pdw, bq-kp^v ap-kven-bm¿ tIm-cßmSv, \-^o-k, lmP-d, k-eo-\.

I-cp-W³ IÆt©cn: Im-t´m-Sn\n-ew ]-d-ºn¬ ss]°m-S≥ ho-´n¬ I-cpW≥(62) k-tlm-ZcnIƒ: k-c-kzXn, hn-\b-Ip-am-cn.

Dssk³ h≈n-°p-∂v: B-\-ßmSn ^n-jv-em‚n-Mn-\p kao-]w In-g°-s‚ ]p-c°¬ D-ssk≥(50). `mcy: B-bn-ip-Ω. a°ƒ: Ip™p-tam≥(Pn±), d-joZv, k-emw, dn-bmkv.

h-en-b Pp-ama-kv-Pn-Zv ap≥ J-Øo-_pw hm-Kvan-bp-amb ]-≈n-ap-°v sN-tºm-S≥ D-kv-am≥ b-am-\n (42). ]nXm-hv: ]n-em-°m-hv ]-tc-X\m-b sN-tºm-S≥ Ip-™_v-Zp-√. am-Xm-hv: J-Zo-kpΩ. `m-cy: D-Ωpk¬-a. a°ƒ: D-ss\-kv, ^¿lm≥, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥, i-Ωm-kv. k-tlm-Z-c-߃: ap-lΩZv, ko-Xn, A-_q-_°¿, D-a¿, B-an-\, ku-Z.

\-^o-k l-Öp-½ ]-tømfn: ]p-d-°m-Sv sIm∏-c-°-≠w al√v I-Ωn-‰n {]-knU‚ v B¿ Sn C-ºn®n-a-Ωp-lm-Pn-bp-sS `m-cy ap-_md-Iv a≥-kn¬ \^o-k l-÷p-Ω(65). a°ƒ: d-kn-b, d-lv-aØv, Pm^¿, kpa-ø, A¿-_. a-cp-a°ƒ: A-–p√°p´n, A-_q-_-°¿({][m-\m-[ym-]-I≥ h≥-apJw tIm-Sn-°¬ F.Fw.bp.]n kv-Iqƒ), k-Pv-\, ju°-Øv(JØ¿), ap-lΩ-Zv C-Jv_m¬(sN-tßm-´p-Im-hv).

se Fw hn A-–p¬- P∫m¿ (55). `m-cy: kp-ld. a-Iƒ: a¿-h (hn-Zym¿Yn-\n). k-tlm-Z-c-߃: Fw hn _-jo¿ (J-Ø¿ sI.-Fw.-kn.-kn Im-k¿tIm-Uv Pn-√m {]-knU‚ v), A-–p¬- Jm-Z¿, k-°o-\, Ip-™m-an, dpJn-b, k-_q-d, \-^o-k.

Ip-ªm-an-\

]-tc-X-\m-b ]p-Xn-b-SØv Ip-™n-°-Æ≥ \mb-cp-sS `m-cy I-tÆm-Øv cp-Kvan-Wn-b-Ω (84). a°ƒ: I-a-em-£n, `m-\pa-Xn, ]-¶-Pm-£n, tim-`\, Ko-X, P-b-{io. a-cp-a°ƒ: sX-°-S-h≥ I-√Øv ]-Xva-\m-`≥ (dn-´. IÆq¿ Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v), tKm-hn-μ≥-Ip-´n (s]-cn-tßmw-˛-h-b-°-c ]-©m-b-Øv ap≥ AwKw), {io-[-d≥ (dn-´. \-gvkv, Pn-√m B-ip-]-{Xn), `-c-X≥ (Zp-_-bv), ]-tcX-\m-b ]p-Xn-b-S-Øv Irjv-W≥. k-tlm-Z-c߃: X-¶w, hn-im-em£n, e-£v-an-°p-´n, im¥, Kw-Km-[-c≥ (dn-´. \m-hn-I-tk-\), ]-tc-Xcm-b I-tÆm-Øv _m-eIr-jv-W≥, Zm-tam-[-c≥, im-c-Z.

sN¿-°-f: t_m-hn-°m\w _m-hn-°-c sI sI ]p-d-sØ Ip-™m-an-\ (108). a-Zv-d-k-I-fpw kv-Iqfp-I-fpw ÿm-]n-X-am-hp∂-Xn-\v ap-ºv _m-hn-°-cbn-se-bpw ]-cn-k-c-ß-fnse-bpw \q-dp-I-W-°n-\v t]¿-°v C-h¿ Jp¿-B\pw a-‰pw ]Tn-∏n-®p-sImSp-Øn-cp-∂-p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-¥p™n. a-°ƒ: ssk-\p±o≥, A-_q-_-°¿, AthWp-tKm-]m lvv-a-Zv, aq-k. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, \-^o-k, P-ao-e. sIm-bn-em≠n: sIm√w k-tlm-Z-cn. ]-tc-X-bm-b sIm-´n-eI-Øv Pn thWp-tKm-]m-¬(57). ^m-Øn-a.

Sm-Iv-kn ss{U-h-dpw tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.bp) ]m-e-°p-∂v Un-hnj≥ {]-kn-U‚p-am-b _m-_p Nm-∏-bn¬ (47). kn.-]n.-Fw ]m-e-°p-∂v {_m-©v I-Ωn-‰n Aw-Kam-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Nm-∏-bn¬ tIm-c≥. am-Xm-hv: -sIm-d∏m-fp. `m-cy: kn-‘p (A-[ym-]n-I, Fw.-sF.kn N-´-©m¬). a-°ƒ: jn-_n≥, jn-Pn≥. ktlm-Z-c-߃: Nn-cp-X, _m-e-Ir-jv-W≥, \m-cmb-Wn, ]-tc-X-cm-b IÆ≥, I-cp-Wm-I-c≥, tNm-bn-®n.

Bbnj F-S-∏m-ƒ: I-S-I-t»-cn ]-tc-X\m-b Ip-∂w-]p≈n ]-d-ºn¬ ssl-{Zphn-s‚ `m-cy B-bnj(70).a-°ƒ: A-_q_°¿, ap-l-ΩZv, Aen, e-Øo^v, l-aoZv, ^mØn-a, k¬-a, dw-e.

ti-J-c³ \-¼ymÀ

\-hy

J-Zo-P

]q-t°mw: I-Æw-h≈ - n hen-b] - d - º - Ø - v \-h\ - o-XØn¬ \-hy (27). a-\Ø - m\-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ N{μ-s‚-bpw (dn-´. {]-[m-\m[ym-]I - ≥, ]p-Ø≥-]d - º - v Fw.F¬.]n), hn-ae - (A[ym-]n-I, A-Wn-bm-cw F¬.]n)bp-sS-bpw a-If - mWv. `¿-Øm-hv: kp-tI-jv Zm-kv (A-[ym-]I - ≥, K-h. A-¸-¨³ l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvC-cn-´n: D-fn-°¬ F-cp-Xp- Iqƒ, h-S° - p-ºm-Sv). aI-Sh - n-se I-≠Ø - n¬ I≥: [ym≥. k-tlm-Zc - n: tXm-ak - n-s‚-bpw- ]-tc-X- \o-Xp (Zp-_b - v). kw-kv\m-b A-∂Ω - b - p-sS-bpw- a- Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v I≥ A-∏® - ≥ (57). `m-cy: I-Æw-h≈ - n-bn-se ho-´p-heo-em-Ω. a-°ƒ: ssjf-∏n¬. _n≥, jn-t\m-bv, jo-\. acp-a° - ƒ: {]o-Xn, kp-\n¬. C-{_m-low C-cn-´n: sN-´n-°p-fw ]p-Xna-µn b]p-cb - n¬ C-{_m-low C-cn-´n: X-t¥m-Sv ap-°´- n- (85). `m-cy: Nq-tcym-´v dp-Jnbn-se ]p-Øe - Ø - v a-μn b. a-°ƒ: A-–p-√, F-d(95). a-°ƒ: tcm-ln-Wn, aq-´n, A-–p¬ k-emw, aqtZ-hn, {io-[c - ≥, Pm-\I - n, k, sam-bvX - o≥ (C-cp-hIp-™n-cm-a≥, cm-P≥, cm- cpw ku-Zn), ssk-\_ - , [. a-cp-a° - ƒ: ]-fln-\n, Ip-™m-an-\. a-cp-a° - ƒ: km-hn-{Xn, h¬-ke - , c-ho- A-–p-√, lw-k, k-^n-b, {μ≥, \m-cm-bW - ≥, IpJ-Zo-P, J-Zo-P, km-_n-d, ™n-°Æ - ≥. P-ao-e. Xr-°c - n-∏q¿: sX-°p-ºms´ ta-eØ - v ti-Jc - ≥ \ºym¿ (84). `m-cy: sI F≥ Im¿-Xym-b\ - n-bΩ - . a-°ƒ: a-Wn-°p-´≥, Hm-a\. a-cp-a° - ƒ: sI Ir-jvW≥ \-ºym¿ (dn-´.B¿an ), Sn hn e-fn-X (kn.F®v.kn sN-dp-hØ - q¿). ktlm-Zc - n: Pm-\I - n-bΩ - .

Ip-a-c-\-√q¿: ]-Sn-™md-ßm-Sn A-∏-Øpw-Ip∂n¬ Xm-a-kn-°p-∂ tXm-≠-en¬ ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pnbp-sS `m-cy J-Zo-P (75). a-°ƒ: Ip-™q-´n lmPn, hm-∏q-´n, B-bn-i, lw-k, A-_q-_-°¿, Dkv-am≥, A-∫m-kv, BZw-Ip-´n, kp-lv-d, ssJdp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: DΩp-k¬-a, j-ao-d, ^ukn-b, l-ssk-\m¿ shßm-Sv, A-jv-d-^v.

am-[-hnA-½ _m-ep-t»cn: I-cp-a-e ]tc-X\m-b N-´n-°¬ NmØp-am-cm-cp-sS `m-cy am[-hn-A-Ω(84). a°ƒ: N-´n-°¬ ]-tcX\m-b _m-e-Ir-jvW≥, Kw-Km-[-c≥(dn-´. A-[ym-]-I≥ ]q-Δ-ºmbv ssl-kv-Iqƒ), hn-Pb≥(dn-´. ]n.U-ªyp.Un tIm-gn-t°m-Sv), Zn-hm-Ic≥ (tlmantbm sa-Un°¬ tImf-Pv tIm-gnt°m-Sv).

Im-™n-c-∏p-g: A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ ho-Wv ]n©p-Ip-™v a-cn-®p. Im-™n-c-∏p-g A-°n-bw-∏m-Sw atcm-´n X-S-Øn¬ B≥-ta-cn-(H-∂-c-)bm-Wv ho-´p-h-f∏n-se In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io´v A-©v a-Wn-tbm-sS A-]-I-Sw. h-´-º-e-Øv \n-∂v ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn Ip-´n-sb ]p-d-sØ-Sp-Øv aÆm¿-°m-Sv Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-gbn-se tXm-Wn-°-S-hn-¬ hnZym¿Yn apßn-a-cn®p. hnf-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-I≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. F-´mw- ¢m-kp-Imc-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bmWv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\-bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]pd-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ bØow-Jm-\-bn-se l-b-¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hnZym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-cß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-kmap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv.

Sm-¦À-tem-dn-bnSn¨v ss_¡v bm{Xn-I³ a-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: ss_°pw Sm-¶¿-tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. I¿-Wm-S-I I√-Sv-° kz-tZ-in-bpw Nq-cn Im-fn-b-¶m-s´ Xm-a-k-°mc-\p-am-b sI P-b(43) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-e-c-tbm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-d-¥°m-Sm-Wv A-]-I-Sw. `m-cy: ssi-e-P. a-°ƒ: in¬-∏, l-co-jv-km-bn.

{]-`m-X-k-hm-cn-¡n-sS Sn-¸Àtem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p \m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

I-eym-Wn

]m-dp

apl½-Zv

a½Zv

Ir-jv-W³ -\m-bÀ

I-Zn-bp-½ l-Öp-½ -

Xn-√-t¶-cn: Nm-e∏-d-º ]p-©-bn¬ ho-´n¬ sI ]n \m-cm-b-W≥ \ºym¿ (71). `m-cy: F≥ hn Ku-cn. a-°ƒ: A\n¬Ip-am¿, A-\n-X, A-tP-jv, A-`n-em-jv. acp-a-°ƒ: ko-a, hn-t\mZv, Zn-hy.

sN-dp-]p-g: Xn-cp-ta-\nbn-se ]u-h-Øv h-St°-Xn¬ I-eym-Wn (101). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tKm-]m-e≥. a-°ƒ: `-hm-\n,- cm-P-Ω,s]m-∂-Ω, tam-l-\≥,]-tc-X-cm-b c-hn,- i-in. a-cp-a-°ƒ: tK-]m-e≥, hm-kp,- Ip-kp-aw,- e-fnX, ]-tc-X-\m-b am-[h≥.

s]-cn-tßmw: Ip-≠p-hmSn-bn-se h-´y≥-ho-´n¬ ]m-dp (80). `¿-Øm-hv: sN-tº≥-s‰ A-∏p-°p´≥. a-°ƒ: c-ho-{μ≥ (Ip-≠p-hm-Sn), am-[h - n (am-Øn¬), cm-P≥ (Im™-ßm-Sv), X-ºm≥ (Ip-≠p-hm-Sn). a-cp-a°ƒ: {io-tZ-hn, e-£va - W≥, km-hn-{Xn (Im™-ßm-Sv), kn-‘p. ktlm-Zc - ß - ƒ: ]m-‰ (Nt´ymƒ), ]-tc-Xc - m-b IÆ≥, Ip-™m-Xn, Ip™-ºp, sN-Ωc - Ø - n.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv ama-¶-c-bn-se ]p-Ø≥-]pc-°¬ ap-l-Ω-Zv (60). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Ae-hn, A-en, A-_v-Zp¬ l-°ow (ku-Zn), A-kv°¿, j-^o-Jv (ku-Zn), d-kn-b, P-ko-\, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip´n, ap-l-Ω-Zv, A-jv-d-^v.

h-fm-t©cn: sXm-gp-hm\q¿ I-°m-´p-]m-db - n-se Nm-´p-ap-°n¬ a-ΩZ- v (55). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: km-Zn-Jv (ku-Zn), Ppss_-cn-b, j-^oJv, \ko-a. a-cp-a°ƒ: ssk^p-∂o-k, l-\o-^ (kuZn), \n-j, A-ivd - ^ - v.

ap-¯p-_ohn

Nm-Øa - w-Ke - w: sI-´m߬ ]m-e° - p-‰n-bn¬ ]n sI A-_q-_° - ¿ lmPn(]n sI ]m-e° - p-‰n 59). F≥.sF.Sn sset{_-dn-b≥(dn´), Nm-ØawK-ew {Km-a∏ - © - m-bØv- saº¿, ]-©mb-Øv ap-kve - nw-eo-Kv J-Pm©n, ]m-e° - p-‰n a-l√v J-Pm©n, l-bm-Øp- kp-_nbm≥ a-Zvdk - m {]-knU‚ v, ]-©mb-Øv kn F-®v sk‚¿ tIm˛HmUn-t\‰¿, F-∂o ÿm-\߃ h-ln-®n-cp∂p. `mcy: B-an-\. a°ƒ: kp-\n-Xm-_ohn, d-knbm_n, ^u-kn-b, l_o-_v d-lva - m≥.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw B-d-bn¬ A-ºm-Sn-bn¬ Ir-jv-W≥ -\m-b¿ (96). `mcy: ]-tc-Xbmb tZ-hInb-Ω. a°ƒ: kp-Ipamc≥, e-Xm-Ip-amcn, _m-_p-cmPv, ssj-emtZhn. a-cp-a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥, cm-P-{io, Im©-\, ]-tc-X\m-b hm-kp-tZ-h ta-t\m≥.

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew ap-´pw-]p-dw ]p-Xp-°n-Sn C-{_m-low-Ip-´n lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-te-cn IZn-bp-Ω l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: t]m-°p-´n (Zp-_bv), sam-bv-Xo≥, A–p¬ a-Po-Zv, A-ao¿ (F√m-h-cpw ku-Zn), Bky. a-cp-a-°ƒ: I-Zn-bpΩ, B-bn-ip-Ω, J-Zo-P, lm-P-d, C-{_m-low-Ip´n.

_m-e³ ^-tdm°v: I-≈n-sØmSn sN-dm-]-dº-Øv _me≥ (78). `mcy: tZhp. a°ƒ: {]oXn, {]-ao-f, {]-ho-\, {]-tam-Zv. a-cpa°ƒ: cm-a-Ir-jvW≥, kp-{_-lva-Wy≥, N-{μZmk≥, {]-joP.

C-®n-s¸-cn ]m-dΩ¬: A-gn-™n-ew ]-tc-X\m-b ]-Sp-hn¬ tIm-cp-hn-s‚ `m-cy C-Æns∏-cn (82). a°ƒ: F ]n Zm-tam-Zc-≥, kp-{_-lv-aWy≥, A-∏pÆn, X¶w, ]-Xv-an\n, k-tcm-Pn\n. acp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b `mkv-Ic≥, \m-cm-bWn, A\n-X, ssj\n.

^m¯n-a thßc: Duc-Iw H.sI.Fw \-K¿ ]-tcX\m-b ]p-Ø≥ ]o-Snb≥ sam-bv-Xo-s‚ `m-cy Nm-en-eI-Øv ^m-Øna(95). a-°ƒ: A-e-hn°p´n, ]m-Øp-Ω-°p´n, J-Zo-P.

Ipªn-ap-l-½Zv lm-Pn Xncq-c-ßmSn: sX∂e shÃv_-km¿ al√v sshkv{]-kn-U‚ v s\Sp-hÆ Ip™n-apl-ΩZv lmPn(72). -`mcy:- Ip-™n-]m-Øp´n l÷p-Ω.-

A-¸p-¡p«n In-g-t°mØv: ]-∂q-¿ Ip-∂p-Ω¬ A-∏p-°p´n(88). a°ƒ: _m-e-Irjv-W≥(dn-´. sI.Fkv.H), t{]-a-cmP≥(ku-Zn), kp-tc-jv_m_p, hn-em-kn-\n, ]¶-P-h√n, A-\n-X. a-cpa°ƒ: Ip-am-c≥(dn-´. sI.F-kv.-B¿.Sn.kn), tKm-hnμ≥, _m_p, cm[m-aWn, e-Xn-I, kn‘p.

I¬-]-I-t©cn: sFcm-\n ]-tc-X\m-b Hm-WØ-´n¬ ap-lΩ-Zv Ip™n-X-ß-fp-sS `mcybpw ]-tc-X\m-b ap≥ I¬-]-I-t©-cn {Km-a-∏©m-b-Øv {]-knU‚ v sI Fw C-ºn-®n-t°m-b X-ß-fp-sS k-tlmZ-cnbpamb sI Fw ]n apØp-_o-hn(82). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv tIm-b-X߃, ]q-t°m-b X-߃, ssk-X-e-hn-tIm-b X߃, ]q-°p™ntIm-b-X߃, lp-kbv ≥ tIm-b-X߃, B-bni-_ohn, Ip-™n_ohn.

A-_q-_-¡À lmPn

tXm-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

sN-dm-bn: Hm¿-a-°p-d-hp≈ hr-≤-sb ho-Sn-\p -ap∂n-ep-≈ tXm-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-Sh-\-°m-Sv C-√-Øp-]-Sn apcp-tßm-Sn-Ø-d ]-tc-X-\mb Ir-jv-W-s‚ `m-cy Hm-a\-(75)-bm-Wv a-cn-®-Xv. t]mÃv - t am¿- ´ - Ø n- \ p- t i- j w kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: sse-e, jm-Pn,- k-en-e, jm-en, km-_p(Rm-d°¬ F-Iv-ssk-kv). a-cp-a-°ƒ: cm-tP-{μ≥ (kv-s]jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ Hm-^n-kv, s]-cp-ºm-hq¿), kpam-tZ-hn, a-Rv-Pp.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-Sbm-{X-nI-³ a-cn-¨p

X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]mX˛17¬ X-fn-°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cpX-c ]-cn-°p-I-tfm-sS Bip]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. X-fn-°p-fw kz-tZin ]-Wn-°-ho-´n¬ (Im∏n¬) jm-lp¬ l-ao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-in-bpw X-fn°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bn-se Po-h-\-°m-c-\p-ambn cm-bw-a-c-°m¿ ho-´n¬ A-ko-kns‚ a-I≥ ap-lΩ-Zv A-j-d-^n(21)\v ]cn-t°-‰p. Cbmsf Xr-iq¿ aZ¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv°v 12.-50 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \n-∂v fp-l¿ \-a-kv-Im-cw Ign-™v tdm-U-cn-In-eq-sS \-S-∂ph-cp-tºmƒ hm-Sm-\∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂ Im¿ CSn-°p-I-bm-bn-cp∂p. jm-lp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

Im-fn-Im-hv: sh-≈-s]mbn-ense Ip™n-aplΩ-Zv Ip-´n F-∂ Sn sI sI au-e-hn (85). Gsd-°m-ew I-cp-\m-K∏≈n, I-cp-hm-c-Ip-≠v Ip-´Øn, F-∂o ÿ-eß-fn-se ]-≈n-I-fnepw a-Zvd-k-I-fn-epw tPm-ensN-bv-Xn-cp∂p. `mcy: ]m-Øp-Ω-°p´n. a°ƒ: Sn sI lwk ss^kn, Jmknw auehn, ap-kvX-^, J-Zo-P, P-ao-e. a-cp-a°ƒ: B-an\, kpl-d, \-^o-k, lw-k.

_n-¨n-¸m-¯p F-Sh-Æ: H-Xm-bn-bn¬ ]-tc-X\m-b Ip-∂p-Ω¬ sN-dm-sXmSnI tam-bn≥Ip-´n-bp-sS `m-cy hen-b ]-d-º≥ _n-®n-∏mØp(80). a°ƒ: D-Æn-ap-l-ΩZv, ap-l-Ω-Zen, A-∫mken, \-^o-k, ju-°Øen, kp-ss_-Z, A–p-d-kmJv. a-cp-a°ƒ: dp-Jn-b, k°o-\, J-a-dp-∂o-k, Bbn-i-°p-™p´n, A-lΩ-Zv-Ip´n, ^u-kn-b, ]tc-X\m-b ho-cm≥-Ip-´n.

lp-kbv³

ap-l-½-Zv Ip-ªp-«n

\n-d-a-cp-Xq¿: ]-©m-c-aqe-bn-se I-dp-Ø-ßm-´v lp-kbv≥ (Ip-™mbn≥-˛62). `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: ]-tc-Xbm-b A-kv-a, kp-l-d, \-ko¿, l-kv-\-Øv.a-cpa-°ƒ: aq-k, d-lq-^v, \m-k¿, l-^v-k-Øv.

Xm-\q¿: ]-¥° - ∏ - m-Sw A- tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw cn-°≥ tNm-e° - ¬ ap-l- B-a-∏m-d \-√m-´v cm-a≥ am-ÿ (82). s]-cp-ºp-g Ω-ZvI - p-™p-´n (67). F.Fw.F¬.]n-kv-Iqƒ lwk {]-[m-\m-[ym-]-I-\m-bn]p-Ø\ - Ø - m-Wn: Im-Sm cp-∂p. kn.]n.Fw Xm-eqºp-g Pm-dØ - n-߬ Im°v I-Ωn-‰n Aw-Kw, tIm™n-c] - d - º - ≥ lw-k(- 55). ´-°¬ tem-°¬ I-Ωn`m-cy \-^o-k.a-° ƒ-: ‰n- Aw-Kw, B-a-∏m-d ss^-k¬,k-ao-d, kp-a{_m-©v I-Ωn-‰n- Aw-Kw ø.a-cp-a° - ƒ: Ip-™n-ap- ÿm-\-߃ h-ln-®n-´pl-ΩZ- v, k-°o¿, ≠v. `m-cy: N-{μ-a-Xn. al_o_. °ƒ: kp-\n¬, A-\n¬, an-\n. a-cp-a-°ƒ: D-Æn, tZh-In kn-‘p, tim-`. A-co-t°mSv: In-Wd - S- ∏≥ Hm-´Ø - m-Wn-°¬ ]-tc-X- ^m-¯n-a \m-b h√ymØ-s‚ `m-cy Im-fn-Imhv: a-ºm-´paq-e sNdp-thm-S≥ tZ-hI - n sh-Æo-dmw-s]m-bn-en-se (50). a°ƒ: jnPp, {io-P, ]-tc-X\mb aT-Øn¬ jn\p, jo-\. a-cp-a°ƒ: a- C-kv-lm-Jn-s‚ `mcy t\mPv, cay, tPm-jn. ^m-Øna(75). aIƒ: kpsse-J. a-cp-aI≥: Aap-l½-Zv ssk-\m¿. N-ßc - w-Ipfw: sN-dph√q¿ B-ep-߬ ap-lΩ - - hm-kp-tZ-h³ Ip-‰n-°m-´q¿: sh-≈nZv (60). `mcy: \-^o-k, a°ƒ: k-°o-\, P-eo¬, ]d-ºv hm-kp-tZ-h≥-(48). `mcy: C-μn-c. aI-≥: hnhm-ln-Z, ap-Po_v, jjvWp. ^oJv.

Bbn-i l-Öp-½ Iq-´n-e-ßmSn: sam-´Ω¬ ]-tc-X\m-b s\-®n°-≠≥ B-en lm-Pn-bpsS `m-cy ]q-hm≥-sXm-Sn Bbn-i l-÷p-Ω (90). a°ƒ: Ip-™p-lmPn, Ip-™m-e≥ lmPn. a-cp-a°ƒ: ]m-Øp-Ω, ]m-Øp-Ω.

A-¿-¸³ Xm-\q¿: No-cm≥-I-S-∏pdw tIm¬-°-≠-Øn¬ A-ø-∏≥ (67). `mcy: Ip´n-tam-ƒ.a-°ƒ: Zmk≥, kp-{_-lv-aWy≥, _me≥, hn-emkn\n, kp-temN-\, k-ckzXn.

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

cm-a³ -am-ÌÀ

]-Xvam-h-Xn A-½ tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ ]tc-X-\m-b sN-dp-I-cho´n¬ ]-Sn-™m-td-∏m-´v \m-cm-b-W≥ \-ºym-cpsS `m-cy a-e-∏p-d-Øm´n¬ ]-Xv-am-h-Xn A-Ω (78). a-°ƒ: hn-P-b-e£v-an, c-a-Wn, a-t\m-lc≥, Aw-_n-I. a-cp-a°ƒ: {io-[-c≥, th-WptKm-]m¬, kp-Nn-{X, tam-l≥-Ip-am¿.

lw-k s]-cn-¥¬a-Æ: Ip∂∏-≈n ]-tc-X\m-b Xm-a-c-t»-cn sam-bv-Xp-∏lm-Pn-bp-sS a-I≥ lwk (48). `mcy: t_-\-kod.

e-£v-an h-f-]pcw: tNm-e-°¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n-bp-sS `mcy e-£v-an (84). a°ƒ: D-Æn-°rjvW≥, N-{μ≥,kp-{_lvv-a-Wy≥,tZ-h-Zmkv, tZ-hIn, c-aWn, k-tcmPn-\n.

Xncp-h-\-¥-]p-cw: B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ X-S-hp-Im-c≥ a-cn-®p. sIm-®n h-Sp-X-e sNdp-\-√q¿ Ip-f-ß-c lu-kn¬ {^m≥-kn-kv (33) BWv a-cn-®-Xv. am-th-en-°-c P-bn-en¬- X-S-hn-em-bn-cp∂ C-bm-sf tZlm-kzmÿy-sØ Xp-S¿-∂v sa-Un°¬-tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

ss_¡n-Sn¨v a-cn-¨p

Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. hn-f∏n¬im-e sNm-Δ≈ - q¿ Xehn-f ho-´n¬ tim-`≥ (52) B-Wv a-cn-®Xv. Ign™ 13\v sIm√w-tImWw am-S≥-Im-hn-\v k-ao]w C-bmƒ k-©cn-® ssk-°n-fn¬ ss_-°v CSn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se-Øn-s®¶nepw C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `mcy: ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv.

In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

B-kn-Uv I-gn-¨v a-cn-¨p

s]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´pNm¬ hm-h¬-a-S-bn-se a-chym-]m-cn B-bn-cp-∂ Ip-‰n∏p-d-Øv Ir-jv-W≥ (57) B-kn-Uv I-gn-®v a-cn-®p. Ign-™ Rm-b-dm-gv-N B-knUv I-gn-®v- Kp-cp-X-cm-h-ÿbn-em-b Ir-jv-W-s\ ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-t´m-sS a-cn-®p. `m-cy: In-g-s°-]p-Ø≥-]p-c-bn¬ im-¥. a-°ƒ: {]o-X (k-_v tIm-S-Xn, ]-ø-∂q¿), {io-P, c-Xo-jv- (dnYw sse-‰v B‚ v ku-≠v, ]m-Sn-®m¬). a-cp-a-°ƒ: tem-ln-Xm-£≥ (sk-Iv-j t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿, Im™-ßm-Sv), hn-t\m-Zv (sF-h¿ Nn-´n, ]-ø-∂q¿), c-PnX. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™n-cm-a≥ , tIm-c≥, Im¿Xym-b-\n, am-[-hn, b-tim-Z, X-ºm-bn, tam-l-\≥, iym-a-f, e-£v-a-W≥.

D-a-tZ©-ym-hiÀz-cw:kzD-Z-tym-Z-hi¿n kz-a-kv-¡-¯n a-cn-¨p

Nn-InÂ-k-bn-embn-cp-¶ X-S-hp-Im-c³ a-cn-¨p

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

Ip-ªn-ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn

F-S-∏mƒ: {]-`m-X-k-hm-cn-°n-sS Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn®p. N-ß-cw-Ip-fw In-gn-°-c C-´n∏-d-ºn¬ ssk-\p-±o≥ (sk-bv-Xp-´n˛48) B-Wv a-cn®Xv. ]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn\p k-ao-]w C∂-se cm-hnse Gg-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Ip-∂w-Ipf-Øv \n∂v Fw-km-‚ v Ib-‰n F-S-∏mƒ `m-K-tØ-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿tem-dn {]cmhnse \S-°m\ndßn-b sk-bv-Xp-´n-sb C-Sn®v adnbp-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: \-_o-k-°p´n. a°ƒ: j-aodp-±o≥ (Zp_-bv), j-^o-\, k-Pve. a-cp-a°ƒ: ju°Øv, \u-jmZv. J-_-dS°w t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p -ti-jw C-∂v F-´n-\v In-gn-°-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

I-S-bv°¬: Xr-iq¿ kz-tZ-in-sb In-W-‰n¬ ho-Wv acn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. \n-e-ta-en-se C-d-®n-°-Sbn¬ tPm-en sN-bv-Xph-∂ hn-]n-s\(30)bm-Wv ]©mb-Øv s]m-Xp-am¿-°-‰n-t\m-Sv tN¿-∂ kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠Xv. B-dp am-kw ap-ºm-Wv hn-]n≥ \n-e-ta-en-se-ØnbXv. aq-∂p Zn-h-k-am-bn hn-]n-s\ Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xnc-®n¬ \S-Øp-∂-Xn-\nsS i-\n-bmgv-N cmhn-se k-ao]-sØ I-S-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv arX-tZ-lw I-≠-Xv. A-·ni-a-\ tk-\bpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øp.N-S-b-awK-ew t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

tZ-in lr-Z-bm-Lm-Xw-aqew a-kv-°-Øn¬ a-cn-®p. B¿-hm-dn-se k-\m-lp√(45)bm-Wv a-cn-®-Xv. 23 h¿-j-am-bn Kƒ-^n¬ tPmen-sN-øp-∂ C-t±-lw F-´pam-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h∂p-t]m-b-Xv. ]n-Xm-hv: C{_m-low. am-Xm-hv: -B-bni. `m-cy: ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: A-^o-^, B-bn-i, A-^v-k, Xz-øn-_.

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: cm{Xn D-dßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb cmhnse In-W-‰n¬ a-cn®\n-eb - n¬ I-s≠Øn. FS-∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eymSv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{ZmΩ(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠Xv. cm-{Xn-bn¬ `£-Ww Ign-®v Dd-ßm≥ InS∂ Chsc cm-hn-se Im-Wm-Xmbn. Xp-S¿-∂p-≈ Xn-c-®n-en-\n-sS-bm-Wv In-W-‰n¬ ar-X-tZlw I-s≠-Øn-bXv. `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b \-S-cmP≥. aIƒ: \m-tK-izcn. a-cp-aI≥: in-hc - ma≥. N-ßc - wIp-fw A-Uo-j\ - ¬ Fkv.sF N-{μ-ti-Jc - ≥ C≥-IzÃv \-SØn-b ar-Xt- Z-lw t]m-kv‰vt- am¿-´Ø - n-\b - ® - p.

hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b hn-Zym¿-Yn ]p-gbn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-em-a-t¥mƒ F-S-∏-ew ssh-emt»-cn ho-´n¬ ssk-X-e-hn-bp-sS a-I-\pw F-S-∏-ew kv-Iq-fn¬ F-´mw-X-cw hn-Zym¿-Yn-bp-am-b A≥-km¿ (12) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°p ti-jw aq-∂c-tbm-sS I-t≠-Im-hv I-S-hn-em-Wv A-]-I-Sw.

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-v Bbn IÆq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb Ign-™-Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-SpØ-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gnt°m-Sv \K-c-Øn¬ in-h-tk-\bp-sS bp-h-hn-`m-K-am-b bp-htk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´nMv \n¿-tZ-i-a-S-ßn-b t_m¿Upw ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p- a m≥tk- \ - b p- ≠ m- ° n- b n- ´ p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xzkw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-L]cn-hm-cØn¬-s∏-´-h-cs√-∂p h-cp-Øn ]p-Xn-b ]-co£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-Kß-sf D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

dwem _ohn

efn-X

Znt\-iv-Ip-amÀ

I√-ºew: I-cn-ºphn-f Fw B¿ a≥-kn-en¬ ]tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv Imkn-an-s‚ `m-cy dw-em _ohn (75). a-°ƒ: \-hmkv, Zn-em-a, eo-\, k-hmZv, knbmZv. a-cp-a°ƒ: A-\okn-b, jw-kp-±o≥, lmjnw, k-eo-\, P-ko\.

sh-™m-d-aqSv: tIm-´-dt°m-Ww sX-°-Xn¬ ho´¬ {]-`m-Ic-s‚ `m-cy efn-X (67). a°ƒ: {io-Pp, Aw-_n-I. a-cp-a°ƒ: kPn, jm-Pn.

sh-™m-d-aqSv: A-b-eq¿t°m-Ww am-aq-´n¬ ho´n¬ Zn-t\-iv-Ip-am¿ (46). `mcy: t{]-a-Ip-amcn. a°ƒ: B-Xy Km-b-{Xn, `K-Xv kqcy.

I-\-I-½

kp-Ip-am-c³ \m-bÀ

c-ho-{µ³ I-cp-\m-K-∏≈n: ]-S-\mb¿-°pf-ß-c hS-°v _w•m-hn¬ sX-°-Xn¬ c-ho{μ≥(68). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v sXm-Snbq¿ ap-g-tßm-Sn tc-h-Xnbn¬. `mcy: im-¥. a°ƒ: A-Pn-Ip-am-¿, kPn-Ip-am¿, k-Pn-X, cm-Pn. a-cp-a°ƒ: kv-an-X, cmPn, tk-Xp-cm-Pv, kp-tc-jv.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Nm-e-°p-gn tdm-Un¬ \n¿-am-ey-Øn¬ ]-tc-X\m-b Pn cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy I-\-IΩ (78). a-°ƒ: ]p-jv-]-Ip-am-cn, k-t¥m-jv-Ip-am¿, ]-tcX-\m-b k-Xo-jv-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: N-{μ-tam-l-\Ip-am¿, B-im \m-b¿, _n F-kv Nn-{X.

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

Xr-iqÀ kz-tZ-in-sb In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−¯n

tKm-]n-\m-Y³ \mbÀ

chn-Ip-am-c³ \mbÀ

tUm. a¬-kqÀ A-l-½Zv

dq-lme-¯v D-½mÄ

sh-™m-d-aqSv: ]m-emwtIm-Ww hm-Zymcp-tImWw Cu-¥nhn-f ho-´n¬ c-Xv-\-h√n (56). a°ƒ: jo-\, jn_p. a-cp-a°ƒ: hnP-b-tam-l\≥, i-cWy.

sh-≈-\mSv: sh-≈n-b∂q¿ a-Rv-Pp a-μn-c-Øn¬ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ (64). `mcy: kp-io-e. a°ƒ: c-P\n, a-t\m-Pv. acp-a°ƒ: ap-cfo-tam-l≥, B-Xnc.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Xpdp-hn-°¬ sh-t≈-‰n¬ ho-´n¬ sI kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ (73). `m-cy: {]-k∂-Ip-am-cn. a-°ƒ: c-RvPn-Øv, cm-P-e-£v-an, cmtP-jv. a-cp-a-°ƒ: _n-μpte-J, \n-j, `m-kv-I-c≥ \m-b¿.

ap-Xp-hn-f: sIm-®p-I-cn°-I-Øn¬ ho-´n¬ c-hnIp-am-c≥ \m-b¿ (65). `mcy: {io-aXn. a°ƒ: Nn-{X-te-J, Ip´≥. a-cp-aI≥: A\n¬-Ip-am¿.

_m-e-N-{µ³ \m-bÀ

kp-tc-jv-Ip-amÀ

I-cp-\m-K-∏≈n: B-Zn-\mSv Im-Øp-߬ ]-tc-X\mb ssa-Xo≥-Ip™ns‚ a-I≥ tUm. a¨-kq¿ A-l-Ω-Zv(65). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11\v I-cp-\m-K∏-≈n A-“-Zn-øm PamA-Øv J_¿-ÿm-\n¬. `m-cy-am¿: ]-tc-Xbm-b k-eo-am _ohn, ap-lv-kn\. a-°ƒ: sI Fw \nbmkv, sI Fw h-kow. acp-a°ƒ: sa-lv-Pm-\, sjdn≥.

A-Ðp P-ºmÀ

\m-cm-b-W³ \-¼ymÀ

I-S-bv°¬: Ip-Ωnƒ ]pXp-t°m-Sv Nm-h-cp-Ip∂n¬ ]-tc-X\m-b aplΩ-Zv l-\o-^-bp-sS `mcy dq-lme-Øv DΩmƒ(92). a°ƒ: sj-bv°v-ap-Zm¿(dn-´. A-[ym-]I¿), _-jo¿(dn-´. Ir-jn h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), dm-^nb-Øv _ohn, eØo-^m _ohn, Ceymkv, ^-kn-ep-±o≥(dn´. tPm-bn-s‚ _n.Un.H.), I-a-dp-±o≥ (dn-´. sU-]yq´n U-b-dŒ¿, I-rjn-h-Ip∏v), k-_q-dm-_ohn, sseem-_ohn. a-cp-a°ƒ: ]-tc-Xbm-b Jp-ssdjym _ohn, B-an\m _ohn, d-ko-^m_ohn, ao-cm km-ln_v, ap-lΩ-Zv I-Æv, k-^n-em_o-hn(A-[ym]nI), salvPm-\ _o-hn({]-[m-\m[ym]nI, F-kv.Fkv.Fw.bp.]n.F-kv Imcm-fn-t°m-Ww), e-Øo^m-_o-hn(dn-´: s{]m-^. Sn.sI.Fw. B¿-Sv-kv tImf-Pv, sIm√w), A-–p¬ kemw(dn-´. hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c≥), jm-lp¬ l-aoZv.

c-Xv-\hÃn

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Aº-e-ap-°v ]-W-bn¬ ho´n¬ _n _m-e-N-{μ≥ \mb¿ (64). `m-cy: ]n tc-WpIm-tZ-hn. a-°ƒ: k-Xo-jv _n \m-b¿, k-Po-jv _n \m-b¿. a-cp-a-Iƒ: F-kv ku-ay-tamƒ.

Xr-°-cn-∏q¿: B-bn-‰n-bn- Xn-√-t¶-cn: Nm-e∏-d-º ]p-©-bn¬ ho-´n¬ \mse Fw hn A-–p¬- P∫m¿ (55). `m-cy: kp-l-d. cm-b-W≥ \-ºym¿ (71).

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: \mem-©n-d sN-t©-cn ]pØ≥-ho-´n¬ cm-P-∏≥ \m-b-cp-sS a-I≥ kp-tcjv-Ip-am¿ (45). `m-cy: Ie. a-°ƒ: tc-jv-a, c-iv-an.

cp-Kv-an-Wn-b-½ ]-ø-∂q¿: I-t≠m-sØ ]-tc-X-\m-b ]p-Xn-b-SØv I-tÆm-Øv cp-KvanWn-b-Ω (84).

Úm-\-`m-Kyw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: kzm-an-bm¿-aTw Ip-ft°m-´p-tIm-Ww sI.kn.F≥. a-μn-cØn¬ ]-tc-X-\m-b ]p∂q-kv \m-Sm-cp-sS `m-cy ⁄m-\-`m-Kyw (87). a°ƒ: cm-P-Ω, k-Xy-Zmkv, ⁄m-\-Zm-kv. a-cp-a°ƒ: _n A-{_-lmw, {]-k-∂, c-Xv-\-Ω.

\-^o-k l-Öp-½ ]-tømfn: ]p-d-°m-Sv sIm-∏-c-°-≠w ap-_mdIv a≥-kn¬ \-^o-k l÷p-Ω(65).

s]m-Sn-b³

I-a-em£n-b½

dPo\

I-eym-Wn

A-jv-d-^p-±o³

\fn\n

sambvXo³ Ipªv

]m-cn-∏≈n: th-f-am-\q¿ hf-bw N-cphn-f ho-´n¬ sI s]m-Sn-b≥(83). `mcy: e-£van. a°ƒ: sse-e(hm¿-Uv sa-w_¿), sse-j. a-cp-a-I≥ : A-ø∏≥.

]m-cn-∏≈n: ]q-h-Øq¿ ]p-fn-\n¬-°p-∂ hn-f ho´n¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n≈-bp-sS `m-cy I-a-em£n-b-Ω(84). a°ƒ: ap-cfo-[-c≥-]n-≈, c-ta-i≥]nf-f, [¿-Ω-Zm-k≥, taml-\≥-]n-≈, km-hn{Xnb-Ω, Ko-X. a-cpa°ƒ: te-J, tl-a, ko\, am-b.

im-kv-Xmw-tIm-´: ]-Sn™m-td I√S tIm-X-]pcw am-Xr `-h-\-Øn¬ Ikv-ta-en-s‚ `m-cy d-Po\(80). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ]-´-°S-hv sk‚ v B≥-{Uq-kv tZhm-e-b-Øn¬. a-°ƒ: Nmƒkv, B-[v\≥, ^m. B¬-{^Uv, B‚Wn, kn-ÿ B-eokv, ]-tcX\mb tPm¿-Pp-Ip-´n. acp-a-°ƒ: t__n, B¬_n, tj¿-fn, kvs‰√.

Nh-d: ]-∑-\ h-S-°pw-Xe Ing-°v Pn Fw `-h\n¬ ]-tc-X\m-b Ip™pIp-™n-s‚ `m-cy Ieym-Wn(76). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: cm[, tKm-]m-e-Ir-jvW≥, ]-tc-Xbm-b ]p-jv], a-Wn-I-WvT≥. a-cpa°ƒ: cm-[, hm-kptZh≥, tam-l\≥, {_Po-jm tamƒ.

ap-JØ-e: ]m-tIm-Ww N-cp-hn-f sXm-Sn-bn¬ ]tc-Xcm-b A-_p-_-°-dns‚-bpw D-ssa-_m _o-hnbp-sSbpw a-I≥ A-j-d^p-±o≥(43). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v I-Æ\√q¿ Pp-am a-kv-Pn-Zn¬. `mcy: j-°o-e. a°ƒ: aplΩ-Zv D-ss_kv, d-ln-\, ^m-bnkv.

sh-ºm-bw: No-cm-Wn-°c hm-kptZ-h hn-em-kØn¬ hm-kp-tZh-s‚ `mcy \-fn-\n (80). a°ƒ: hn-Zym-[c≥, No-cm-Wn-°c _m_p (sF.F-≥.Sn.bp.kn Pn√m sk-{I´-dn), {io-Ip-amcn, hn-P-b-Ip-am¿, tam-l-\-\-Ip-am-cn (ayqkn-bw), k-Xo-i≥ (sI.F-kv.B¿.-Sn.kn), tam-l\-Zmkv, jo-em-Ip-amcn, t{]-a-cmPv. a-cp-a°ƒ: kPn-X, tc-Wp-Imw-_, t{]a-N-{μ≥, D-Zb≥, k-_nX, B-i, hn-P-b≥.

hmg-°pfw: apSn-°¬ ]pØp-°m-S≥ ho´n¬ sambvXo≥ Ip™v(70). `mcy: ]tc-X-bmb B‰. a°ƒ: sskXp-ap-l-Ω-Zv, kn-≤o-Jv, d^o-°v, sj^o-Jv, sFi, kp\nX, ssee. acp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv, jmPn, I-_o¿, Akvam, s_\m-kn-d, sPko-\, k-Pv\. J_-d-S-°w \SØn.

aocm³ aqhm‰p-]pg: k°o¿lpssk-bv≥ \Kdn¬ tX\men¬ aocm≥ (68).J_-d-S°w \-SØn. `mcy: \_ok. a°ƒ: dko\ (Pn√m klIcW _m¶v, aphm‰p]pg), kn\n, \n-km¿, knan. acpa°ƒ: sI F \hmkv, \ujmZv, XmPp∂nk, km-_p

D-k-av m³ b-am-\n I-º-f-°m-Sv: I-º-f-°m-Sv h-en-b Pp-ama-kv-Pn-Zv ap≥ J-Øo-_pw hm-Kvan-bp-amb ]-≈n-ap-°v sN-tºmS≥ D-kv-am≥ b-am-\n (42). ]n-Xm-hv: ]n-em-°mhv ]-tc-X-\m-b sN-tºmS≥ Ip-™-_v-Zp-√.

^m¯n-a thßc: Duc-Iw H.sI.Fw \-K¿ sam-bvXo-s‚ `m-cy Nm-en-eIØv ^m-Øn-a(95).

kpaXn ]-d-hq¿: ssI-Xm-cw sIm√w-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b cm-a-Ir-jv-W≥ `m-cy kp-a-Xn(84). a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥(_m_p), kp-a, eX.

ti-J-c³ \-¼ymÀ Xr-°c - n-∏q¿: sX-°p-ºms´ ta-eØ - v ti-Jc - ≥ \ºym¿ (84). `m-cy: sI F≥ Im¿-Xym-b\ - n-bΩ - . a-°ƒ: a-Wn-°p-´≥, Hm-a\. a-cp-a° - ƒ: sI Ir-jvW≥ \-ºym¿, e-fn-X ktlm-Zc - n: Pm-\I - n-bΩ - .

Ipªn-ap-l-½Zv lm-Pn Xncq-c-ßmSn: sX∂e shÃv_-km¿ Ip™nap-l-ΩZv lmPn(72). -

knkn-en

adn-bm-½

Nm-t¡m- tXm-a-kv

cm-P-ti-J-c³

sN-dn-bm³ a-¯m-bn

G{_-lmw

ap°S: Bim-cn-t»-cn¬ (]-´-a-\) ]tc-X-\mb F sk-Uv B‚-Wn-bpsS `mcy knknen (75). kwkvImcw \msf 2.30 \v Icn-º-\-°pfw Xncplr-Z-b-tZ-hm-e-b- skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: jmP≥, kmen, euen, ^m. tPm¿÷v B‚Wn (H.-F-^v.-Fw. I∏q-®n≥, amt\-P¿ sk‚ v PqUv kv°qƒ apJ-Øe sIm√w), etbm¨, ]bkv, {InÃn. acp-a-°ƒ: sPkn, Fw -hn -amXyp ta∏p-dØv, sI -hn h¿°n Im´n-∏o-Sn-I-bn¬ Fcp-ta-en, tPmfn, _nμp, _nPp Xp≠n-∏-dºn¬.

aq-∂n-ehv: C-S-t®-cn-]ΔØv ]-tc-X\m-b tZ-hky-bp-sS `m-cy a-dn-bmΩ (103). kw-kv-Im-cw C∂v D®-°v aq-∂n-\v aq∂ne-hv sk‚ v ta-cn-kv ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. ]tc-X Ip-cp-hn\m¬ I-Æ-\m¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tdm-k-°p´n, knkv-‰¿ tPm-kv ta-cn (tlm-fn-t{Im-kv tIm¨sh‚ v), eo-em-Ω, ]-tcXcm-b {_n-Pn‰v, A-∂°p´n, t{X-kym-Ω. a-cp-a°ƒ: ]n Fw tZhky, a-dn-bm-Ω, tPmkv, ]-tc-X\m-b ]m∏®≥.

tN-∂mSv: sIm√w-]-dºn¬ Nmt°m tXm-akv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®°v 2.30 \v tN-∂m-Sv eq¿-Zv amXm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: a-dn-bm-Ω, D∏p-tXm-Sv ]m-d-bn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: eoem-Ω, ]m-∏®≥, tPmkv, tacn. a-cp-a°ƒ: tPmkv, dq_n, an\n, tam-\®≥.

Xn-cp-h-√: sh¨-]m-e aW-en¬-Nn-d-bn¬ ]n Pn cm-P-ti-J-c≥ (64). `m-cy: A-Ωp-Ip-´n-b-Ω. a-°ƒ: cm-tP-jv, Ko-X (ssa-\-¿ C-dn-tK-j≥, ]Ø-\w-Xn-´), tPym-Xn, A\o-jv (tZm-l). a-cp-a°ƒ: D-Z-b-Ip-am¿, cm-epIp-am¿, B-cy-e-£v-an, {]n-b. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-hf-∏n¬.

Xn-cp-h-√: ap-°q¿ C-e-hn\m-°p-gn-bn¬ sN-dn-bm≥ a-Øm-bn (81). `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: Ip-™-Ω, en-√n-°p-´n, sIm-®p-tamƒ, an-\n, Pn\p, ]-tc-X-\m-b sPkn. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, X-¶®≥, k-Æn, sIm-®ptam≥, a-t\m-Pv, ]-tc-X\m-b A-h-dm-®≥. kw-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11\v X-e-°p-fw sk‚ v taco-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

XSn-bq¿-: ]p-Xp-∏d-ºn¬(s\√n-ae)- ]n- FwG{_lmw- (Ahdm-®≥Ip-´n-˛62)-. kw-kv-Im-cw]n-∂o-Sv.- `m-cy-: em-enG{_lmw- (slUv-an-kv{Skv- Fw-Sn-F¬-]n- kvIqƒ,- Ro-gq¿,- sh≈nbd)-.- a°ƒ-: tPm-_n- ]nam-Xyp,- Pn-t\m- ]n- h¿-Kokv,- Pn-tPm- ]n- h¿-Ko-kv.]tcX≥- Ip-º\m-Svs\√n-ae ]p-Xp-∏dºn¬Ip-Spw-_mw-Kam-Wv.-

a-µn C-cn-´n: X-t¥m-Sv ap-°´- nbn-se ]p-Øe - Ø - v a-μn (95). a-°ƒ: tcm-ln-Wn, tZ-hn, {io-[c - ≥, Pm-\I - n, Ip-™n-cm-a≥, cm-P≥, cm-[. a-cp-a° - ƒ: ]-fln\n, km-hn-{Xn, h¬-ke - , c-ho-{μ≥, \m-cm-bW - ≥, Ip-™n-°Æ - ≥.

_m-e³ ^-tdm°v: I-≈n-sØmSn sN-dm-]-dº-Øv _me≥ (78). `mcy: tZhp. a°ƒ: {]oXn, {]-ao-f, {]-ho-\, {]-tam-Zv.

bph-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw I-_m-¯ n-¡-cn-ª \n-e-bn Is−¯n e-cm-a-]pcw: bp-h-Xn-

sb ho-´n-\p-≈n¬ I-Øn°-cn-™ \n-e-bn¬ Is≠Øn. t\-aw Ãp-Untbm tdm-Uv ta-t°hn-f ]pØ≥ ho-´n¬ A-iz-Xn (22)bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-Xbp-≈-Xn-\m¬ `¿-Øm-hv cXo-jn-s\ t\-aw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. {]-W-bhn-hm-ln-Xbm-b sh-≈mb-Wn C-S-t°m-Sv kz-tZ-inbm-b A-iz-Xnbpw ]q-gn-°p-∂v kz-tZ-in cXojpw ÃpUntbm tdm-Un¬ aq-∂p-h¿-j-am-bn hmSI-bv°p Xm-a-kn-®ph-cn-I-bm-bn-cp∂p. c-≠-c h-b-kp-≈ a-I≥ tZ-h-Z-Øp-sam-cp-an-®v cXo-jv cm-hn-se D-d-°-ap-W¿-∂-t∏m-gm-Wv A-iz-Xn-bpsS ar-X-tZ-lw ho-´n-\p-≈n¬ I-Øn-°-cn-™ \n-ebn¬ I-≠Xv. ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-t∏mƒ aq-∂pam-kw {]m-b-ap-≈ a-Iƒ k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp∂p. Ip™n-\v km-c-am-bn s]m-≈-te-‰n-´p≠v. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂pw cm-hn-se k-ao-]-hm-kn-I-fm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-sX∂pw _-‘p-°ƒ A-dn-bn®p. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´-Øn-\p ti-jw ssX°m-Sv im-¥n I-hm-S-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p.

]m-dΩ¬: A-gn-™n-ew ]-Sp-hn¬ tIm-cp-hn-s‚ `m-cy C-Æn-s∏-cn (82).

sN-dp-]p-g: Xn-cp-ta-\n-bnse ]u-h-Øv h-S-t°Xn¬ I-eym-Wn (101). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e≥.

A-[ym-]-I³ kv-Ip-fn-sâ apI-fn \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p Pm\In

{io\n-hm-k³

ssI-∏-´q¿: h-´∏m-d a-\bn-S-Øp-aym-en¬ ]-tcX\m-b tI-ih-s‚ `mcy Pm-\-In(85). a°ƒ: kp-tc-{μ≥, j¨apJ≥, cm-[, Hma-\. a-cpa°ƒ: hn-em-kn\n, Dj, X-¶-aWn, Ip-™∏≥.

ssh-∏n≥: Iq\-Ωm-hv sImtßm¿∏n≈n amSºn Ipgp-th-en-∏mSØv {io\n-hm-k≥(70)-.kw-kvImcw \-SØn. `m-cy-: im¥.a-°ƒ-:cmPp (_n-\m\n kn¶v), k\n-X, kn‘y, _nPp, {iotamƒ.acp-a°ƒ-: ]tc-X-\mb cPo-hv, IÆ-Zm-kv XSn°¬(dn-t]m¿´¿, awKfw), cN-\, aPp.

a½Zv h-fm-t©cn: sXm-gp-hm\q¿ I-°m-´p-]m-db - n-se Nm-´p-ap-°n¬ a-ΩZ- v (55). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: km-Zn-Jv (ku-Zn), Ppss_-cn-b, j-^oJv, \ko-a. a-cp-a°ƒ: ssk^p-∂o-k, l-\o-^ (kuZn), \n-j, A-ivd - ^ - v.

I-Zn-bp-½ l-Öp-½ th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew ap-´pw-]p-dw ]p-Xp-°n-Sn C-{_m-low-Ip-´n lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-te-cn IZn-bp-Ω l-÷p-Ω (75).

Ir-jv-W-Kn-cn A-´m-cm-jv{S {In-¡-äv tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w 17-\v I¬-∏-‰: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-´n-se ao-\-ßm-Sn Ir-jv-W-Kn-cn-bn¬ \n¿-an-® A-¥m-cm-{„-\n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v \-S-°p-w. sshIo-´v 4.30\v tI-c-f K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ tÃ-Un-bw cm-PyØn-\v k-a¿-∏n-°pw. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ {]-ap-J {In-°-‰¿-am-cpw kn-\n-am Xm-cß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Im-bn-I-taJ-e-bn¬ {]-i-kv-Xn-bm¿-Pn-®-hsc N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-°pw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. CXn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn 10\v cm-

C-®n-s¸-cn

I-eym-Wn

hn-se 10 a-Wn-°v tdm-Uv tjm \S-Øpw. Pn-√-bn-se {In-°-‰v ¢∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØcn, ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tdmUv tjm Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {]-bmWw \-S-Øpw. ssh-Io-´v I-¬-∏‰ ss_-]m-kn¬ kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv tjm-sb ao-\-ßm-Sn ]ucm-h-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°pw. ao-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°p∂ tdmUv tjm-bn¬ 500 ss_-°p-Iƒ A-Wn-\n-c-°pw. Ir-jv-W-Kn-cn tÃ-Un-bØn¬ _n-.kn.-kn.-sF Aw-Ko-

Im-c-tØm-sS B-Zy-a-¬-k-cw 28 ap-X¬ \-S-°pw. Ip-®v-_n-lm¿ t{Sm-^n-bn¬ apw-ss_-bpw tI-cf-hpw X-Ωn-ep-≈ N-Xp¿-Zn-\ a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-I. t\-ctØ hn-Z¿-`-bpw tI-c-f-hpw kulr-Z-a-¬-k-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. 11 G-°¿ ÿ-ew hm-ßm-\pw tÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-am-bn B-d-c-t°m-Sn cq-]-bm-Wv sN-eh-gn-®-Xv. `m-hn-bn¬ C-¥y F Soap-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-¬-k-c-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ JPm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

tIm-´-bw: sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ kv-Ipfn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ \n-∂p ho-Wp a-cn-®p.- ap-tØmen K-h. Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ k-v-Iq-fn-se A-[ym-]I-\m-b In-S-ßq¿ C-Sn-™-]p-g `m-K-Øv am-S-h-\ ho´n¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´≥(48)B-Wv a-cn-®-Xv.h¿-°v-tjm-∏v A-[ym-]-I-\m-Wv.- C-∂-se D-®-Xncn™v c-≠p-]-tØm-S-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw.- C-∂se ap-tØm-en K-h.-Pq-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn¬ ]n-.F-kv-kn bp-sS ]-co-£ \-S-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p.]-co-£-bv-°v Uyq-´n-bp-≠m-bn-cp-∂ \m-cm-b-W≥ Ip´-\v c-≠mw \n-e-bn¬ h-®p tZ-lm-kzm-kv-Xyw A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠mw \n-e-bp-sS ]m-c-]-‰n¬ ]n-Sn-®p \n¬-°m≥ {i-an-°p-tºmƒ Xm-sg ho-gp-I-bmbn-cp-∂p.- kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰ \n-en-bn¬ ]m-em-bn-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-[ym]-I-\v ap-ºv {]-j-dpw {]-talhp-ap-≈-Xm-bn-cp-∂p.- arX-t±-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bv sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-In-Sßq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

ho-«½- In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: cm{Xn D-d-ßm≥In-S-∂ ho-´Ω-sb cmhnse In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. F-S∏mƒ ssh-Zy¿aq-e h-eym-Sv ]-≠m-c-Øn¬ kp-`-{ZmΩ(55)sb-bm-Wv Ch-cpsS ho-Sn-\p ]n-∂nse In-W‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv.

A-¸-¨³ C-cn-´n: D-fn-°¬ F-cp-XpI-Sh - n-se I-≠Ø - n¬ tXm-ak - n-s‚-bpw- ]-tc-X\m-b A-∂Ω - b - p-sS-bpwa-I≥ A-∏® - ≥ (57). `m-cy: eo-em-Ω.

I-S-bv°¬: Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ InW-‰n¬ ho-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. \n-e-taen-se C-d-®n-°-S-bnepw a‰pw tPm-en sN-bv-Xp h-cn-Ibm-bn-cp-∂ hn-]n-s\(30)bm-Wv ]-©mb-Øv s]m-Xpam¿-°-‰n-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. B-dp am-kw ap-ºm-Wv hn-]n≥ \n-e-ta-en-se-ØnbXv. I-gn-™ aq-∂p Zn-h-k-am-bn hn-]n-s\ Im-WmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-S-bp-S-a hn-]n-s‚ t^m-Wn-te°v hn-fn-s®-¶nepw In-´n-bn-cp-∂n√. i-\n-bmgv-N cm-hnse k-ao]-sØ I-S-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv ar-XtZ-lw I-≠-Xv. A-·ni-a-\ tk-\bpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. ar-X-tZlw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. N-S-b-awK-ew t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

Nn-InÂ-k-bn-embn-cp-¶ X-S-hp-Im-c³ a-cn-¨p

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv (Xncp-h-\-¥-]p-cw): B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ X-S-hp-Im-c≥ a-cn®p. sIm-®n h-Sp-X-e sN-dp-\-√q¿ Ip-f-ß-c lukn¬ {^m≥-kn-kv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. am-th-en-°-c P-bn-en¬- X-S-hn-em-bn-cp-∂ C-bmsf im-co-cn-I A-kzm-ÿy-sØ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-In¬k-bn-en-cn-s° I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn a-c-Ww kw-`hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

s]m-Å-te-ä bph-Xn a-cn-¨p

_m-e-cm-a-]pcw: s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ bph-Xn a-cn®p. tIm-´p-Im¬-tIm-Ww tIm-tgm-Sv I√p-X-d ho-´n¬ jo-P (35) B-Wv a-cn-®Xv. ho-Sn-\p-≈n-se A-Sp-°-f-bn¬ Xos∏m-≈-te-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp∂p. C∂-se D-®-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p acWw. `¿-Øm-hv cm-Pp-hn\pw c-£n-°m≥ {i-an°-th s]m-≈-te-‰n-cp∂p. _m-e-cm-a-]p-cw t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p.

Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

Im-´m°-S: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnembn-cp-∂ ssk-°nƒ bm-{X-°m-c≥ a-cn-®p. hnf-∏n¬im-e sNm-Δ-≈q¿ hÂ-k-e X-ehn-f ho-´n¬ tim-`≥ tXm-∏pw-]Sn: ap-≠w-th- (52) B-Wv a-cn-®Xv. en C√n-®ph-Sv jm-∏n-\pI-gn™ 13\v sIm√wk-ao-]w \n-I¿-Øn¬ tIm-Ww am-S≥-Im-hn-\v lu-kn¬ ]-tc-X\m-b k-ao-]w C-bmƒ k-©cncm-a-N-{μ-s‚ `m-cy h¬ssk-°n-fn¬ k-e(63). a°ƒ: jo-\, ®p∂ jn-_p(Zp-_m-bv), jo-P . ss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥ C-bm-sf Xn-cpa-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-®p. Nncl-\, i-in. kw-kv-ImIn¬-k-bn-en-cn-s° C∂-se cm-{Xn a-cn®p. `m-cy: cw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v ]-≈p-cp-Øn s]m- ssekn. a°ƒ: s_≥-k¿, t_m-_kv (]-tc-X≥). Xp-iv-a-im-\-Øn¬.

hr-²- tXm-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

B³-k-½ sk-_m-Ìy³

ho-cmkv

F-Æ-bv-°mSv: tI-cf tIm¨-{K-kv (_n) sNß-∂q¿ \n-tbm-P-I-afiew {]-kn-U‚ v h-´°-Æn-bn¬ sk-_mÃy≥ h-´-°-Æn-bn-en-s‚ `m-cy B≥-k-Ω sk-_mÃy≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v F-Æ-bv-°m-Sv sk‚ v ssa-°nƒ-kv I-tØm-en°m tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. a-°ƒ tPmtPm sk-_m-kv-‰y≥, tPm-bn sk-_m-kv-‰y≥, PnPn-tamƒ sd∂n. a-cpa°ƒ: sd-Pn tPm-tPm, A-\p-tPmPn, sd-∂n {^m≥-kn-kv. sN-∂n-Øe ]p-en-™n-´-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]tcX.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv h≈q-cm≥ B-\n°ma-‰w tdm-Un¬ h-≈qcm≥ ]-tc-X\m-b sIm-®lΩ-Zv a-I≥ ho-cmkv(53). `mcy: ko-\Øv. a°ƒ: am-ln≥jm, jmln≥jm, _m-Zp-j, Pmkvjm. a-cp-a°ƒ: k-\ptamƒ, A-\n-X. k-tlm-Zc߃: sFap, ap-kvX-^, Ip´n, a-PoZv, _o-a, \-_ok, kpl-d, P-ao-e, djoZ.

apl½-Zv F-S-°-c: h-gn-°-S-hv am-a¶-c-bn-se ]p-Ø≥-]p-c°¬ ap-l-Ω-Zv (60). `mcy: B-bn-i.

sI-«n-S-¯n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

Xn-cp-h-√: sI-´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂p ho-Wv s]bn‚ v sXm-gn-em-fn a-cn-®p. am-∂m¿ Nm-hp-°-c Im-cmt©-cn-bn¬ _m-_p-em-em(47)Wv a-cn-®-Xv. Nm-Ø-a-e-bn-se ho-Sn-\p s]-bn‚n-Mv \-S-Øp-∂Xn-\n-S-bn¬ C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw 3.45Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Xn-cp-h-√ πm-¥-c Ip-Spw-_w-K-am-b _m-_pem¬ am-∂m-dn¬ `m-cy ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. tdm-jv-\n `m-cy-bpw A-Jn¬ A-`n-Pn-Øv F-∂n-h¿ a°-fp-am-Wv.

hnZymÀYn ]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p ]m-e-°m-Sv: ]-´m-ºn-°-Sp-Øv I-t≠-¶m-hv Xq-X-∏p-gbn-se tXm-Wn-°-S-hn-¬ hnZym¿Yn apßn-a-cn®p. hnf-bq-¿ Hm-Sp-]m-d ssh-e-t»-cn sk-bv-X-e-hn-bpsS a-I≥ jm-\-hm-kv (13) B-Wv a-cn-®-Xv. F-´mw- ¢m-kp-Im-c-\m-b jm-\-hm-kv C-∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wv Xq-X-∏p-g-bn-se Np-gn-bn-¬s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw A-·n-i-a-\-tk-\bpw hn-Zym¿-Yn-sb ]p-d-sØ-Sp-Øv s]-cn-¥-¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®ncp-∂p. F-S-∏-ew ]q-t°m-b-X-ß-ƒ sa-tΩm-dn-b-¬ bØow-Jm-\-bn-se l-b-¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hnZym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssk-\-_. k-tlm-Z-cß-ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-_v-Zp-¬- \m-k-¿, \n-kmap-±o-≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv. A-\m-cn-bp-sS ar-X-tZ-lw a-Æm-¿-°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬.

sN-dm-bn: Hm¿-a-°p-d-hp≈ hr-≤-sb ho-Sn-\p -ap∂n-ep-≈ tXm-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. FS-h-\-°m-Sv C-√-Øp-]-Sn ap-cp-tßm-Sn-Ø-d ]-tc-X\m-b Ir-jv-W-s‚ `m-cy Hm-a-\-(75)sb-bm-Wv a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® ImWm-Xm-b-Xns\ XpS¿∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv tXm-´n¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: sse-e, jm-Pn,k-en-e, jm-en, km-_p(Rm-d-°¬ F-Iv-ssk-kv). acp-a-°ƒ: cm-tP-{μ≥(kv-s]-jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ Hm^n-kv, s]-cp-ºm-hq¿), kp-am-tZ-hn, a-Rv-Pp.

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{X-nI-³ a-cn-¨p

X-fn-°p-fw: tZ-io-b-]mX˛17 ¬ X-fn-°p-fw sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-b Hcmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cm-sf Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS B-kv-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. X-fn-°p-fw kz-tZ-in ]-Wn-°-ho´n¬ (Im-∏n¬) jmlp¬ l-ao-Zv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZ-inbpw X-fn-°p-fw [-\y kv-‰p-Un-tbm-bn-se Po-h-\-°mc-\p-am-bn cm-bw-a-c-°m¿ ho-´n¬ A-ko-kv a-I≥ apl-Ω-Zv A-j-d-^n(21)s\ Xr-iq¿ a-Z¿ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-50 Hm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-fn-°p-fw sk‚¿ Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \n-∂p fp-l¿ \-a-kv-Im-cw I-gn-™v tdm-Un-\cn-In-eq-sS \-S-∂p h-cp-∂-h-cp-sS tZ-l-tØ-°m-Wv hm-Sm-\-∏-≈n `m-K-Øv \n-∂p h-∂n-cp-∂ Im¿ ]m™v I-b-dn-b-Xv. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X Z¿-i-\w I-gn™p Xn-cn-®v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ]-d-hq¿ am-™men kz-tZ-in-I-fp-sS Im-dm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xv. a-cn-® jm-lp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^u-kn-b. a-°ƒ: jw-\, jm-^n¿ . a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, ssj-a.

bp-hm-hn-sâ- ar-X-tZ-lw- tXm-«nÂIs−¯n

B-e-∏p-g-:- c-≠p-Zn-h-kw- ap-ºv- ho-Sp-hn-´- bp-hm-hv- hoSn-\v- k-ao-]-ap-≈- tXm-´n¬- a-cn-®- \n-e-bn¬.- B-e-∏pg- ]m-e-kv- hm¿-Un¬- I-≠-Øn¬-]-d-ºv- tZ-h-In-a-μnc-Øn¬- ]-tc-X-\m-b- cm-[m-Ir-jv-W-s‚- a-I-≥ Im¿Øn-tI-b-s‚- (36)- ar-X-tZ-l-am-Wv- i-\n-bm-gv-N- ]pe¿-s®- A-[ym-]-I-`-h-\v- sX-°p-`m-K-Øv- j-Um-a-WntXm-´n¬- I-≠-Xv.hym-gm-gv-N- ssh-In-´v- ho-´n¬- \n-∂p t]m-b-Xm-Wv.ho-´p-Im¿- ]-e-bn-S-Øpw- A-t\z-jn-®n-cp-∂p.- ku-Øvs]m-eo-kv- C-≥-Iz-kv-‰v- X-bm-dm-°n- ar-X-tZ-lw- t]mkv-‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw- _-‘p-°ƒ-°v- hn-´p-sImSp-Øp.- kw-kv-Im-cw- \-S-Øn.- A-Ω-:- P-b-¥n.- a-I-≥:B-Zn-Xy-≥.- k-tlm-Z-c-߃-:- k-Rv-P-b-≥,- {]n-b-¶.

ln-µp-Xztk-\-IÄ s]-cp-Ip-t¼m-gpw A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I-bpƒ-s∏-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ th-cp-I-fp≈ ln-μp-Xzh¿-Ko-b kw-L߃ hn-hn-[-tk-\-I-fp-sS t]cn¬ h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ {]h¿-Ø-\ k-÷-am-b-Xm-bn At\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ-°p hnh-cw e-`n-®p. aw-K-em-]p-c-Øv t\-c-sØ \S-∂ hw-io-b A-{I-a-ß-fn-epw I-em-]-ß-fn-epw ]-¶p-h-ln-® {io-cm-a-tk-\-bpw D-Ø-c-tI-c-fØn¬ ]p-Xp-Xm-bn {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® l-\p-am≥ tk-\-bpw \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W-°p∂ \-tam {_n-tK-Up-am-Wv I-SpØ ln-μp-Xz hn-`m-Ko-b B-i-bß-fpw B-lzm-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-≈-Xv.

Im-k¿-t°m-Uv, I-Æq¿ Pn√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb {io-cm-a-tk-\ Cu-bn-sS tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ -`m-c-Xw cm-a-cm-Py-am-°p-hm≥ {io-cm-atk-\-bn¬ Aw-K-am-hp-I- F-∂v B-lzm-\w sN-øp-∂ t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. aw-K-em-]p-cØv \n-c-h-[n I-em-]-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-bpw I-em-]w \-SØm≥ Iz-t´-j≥ hm-ßn H-fnIm-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-fp-amb {]-tam-Zv ap-Øm-en-°n-s‚ ]-Sam-Wv t]m-kv-‰-dn¬ D-≈-Xv. H∏w Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn \n¬-°p-∂ in-h-Pn-bp-sS Nn-{Xhpw. sam-ss_¬ \-º-d-S-°-ap≈ {]-tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv‰-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-SnI-sf-Sp-Øn-´n-s√-∂m-Wv A-dn-

bp-∂-Xv. {io-cm-a-tk-\-bp-sS kw-ÿm-\ {]-ap-J-v Bbn IÆq¿ F-S-°m-Sv kz-tZ-in-sb Ign-™-Zn-h-k-am-Wv Xn-c-s™-SpØ-Xv. C-tXm-sSm-∏w tIm-gnt°m-Sv \K-c-Øn¬ in-h-tk-\bp-sS bp-h-hn-`m-K-am-b bp-htk-\-bp-sS ^v-f-Iv-kpw dn-{Iq-´nMv \n¿-tZ-i-a-S-ßn-b t_m¿Upw ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ap≥ _Pv-cw-Kv-Zƒ kw-ÿm-\ kw-tbmP-I-ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv l\p- a m≥tk- \ - b p- ≠ m- ° n- b n- ´ p≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn¬ H-t´-sd {In-an-\¬ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cm-Wv C-Xn-s‚ t\-Xr-Xzw h-ln-®n-cp∂-Xv. l-\p-am≥ tk-\-bp-sS Ãn°-dp-I-fpw- t]m-kv-‰-dp-I-fpw \-K-

c-Øn¬ ]-Xn-®n-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv aq-gn-°-en¬ k¿-°m¿`q-an ssI-tb-dn hn-{Klw ÿm-]n-® hn-hm-Zw- I-e-Œ¿ C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°p-∂-Xv ln-μp-Xzkw-L-S-\Iƒ F-Xn¿-Øp-h-cp-I-bm-Wv. Cu `q-an ssI-tb-dn Un-kw-_¿ 12\v ]p-\:{]-Xn-jvT \-S-Øp-sa∂m-Wv l-\p-am≥ tk-\ `o-jWn ap-g-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-hm-Zw ap-X-se-Sp-Øv ]p-Xn-b A-Wn-Isf tN¿-°m≥ {]-tIm-]-\-]-cam-b t]m-kv-‰-dp-I-fm-Wv \-K-cØn¬ ]-e-bn-S-Øpw. \-tc-{μ-tam-Un-sb ]n-¥p-W°p-∂ \-tam {_n-tK-Uv (\-tc{μ-tam-Un {_n-tK-Uv), \-tc-{μtam-Un B-¿-an F-∂n-h-bpw hnhn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿-Ø-\w

Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. B¿.F-kv.Fkv A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°m≥ kw-L]cn-hm-cØn¬-s∏-´-h-cs√-∂p h-cp-Øn ]p-Xn-b ]-co£-W-߃-°v hn-hn-[ hn-`m-Kß-sf D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚ t]m-jI kw-L-S-\-bm-b ]q¿-h-ssk\n-Iv tk-hm ]-cn-j-Øn-s‚ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w Un-kw-_¿ 24,25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°mSp h-®m-Wv \-S-°p-∂-Xv. cm-PyØv \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ ]-¶p-s≠-∂v A-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ I-s≠-Øn-b tIW¬ {io-Im-¥v ]p-tcm-ln-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu kw-LS-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´n-cp-∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-12-08  

Thejas Epaper obit edition. 2013-12-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you