Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

14 \-hw-_¿ 2013 hymgw

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

A-½n-Wn

kn-²mÀ-Y³

Ko-X

jco-^

I-Ãym-Wn

tXh³

A_q-_-¡À

tdm-¡n ]n³-lo-tdm

Beph: amd-ºn≈n amte-cn-]-d-ºn¬ Nman-]n≈-bpsS `mcy AΩnWn(78). kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ: kc-kp, kpKp-W≥, N{μ≥, chn, iin, kpa-Xn, thWp. acp-a-°ƒ: aWn, cmP-Ω, Aw_n-I, teJ, Aw_nI, DÆn, an\n.

]m-h-d-´n: Ip-cn-bm-t°m-´v i-¶-c≥ a-I≥ kn-≤m¿Y≥(74). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: cm-P≥, c-Pn, {io-[c≥, kp-tc-{μ≥, {jo-P tam-l-\≥.

In-g-°-ºew: sh-Ãv tNe-°p-fw a-te-∏-≈n-°p k-ao-]w ]p√-t©-cn-°pSn inh-s‚ `m-cy KoX(38). am-d-ºn-≈n X-e-ti-cn-°pSn Ip-™m-∏n-bp-sS a-IfmWv. aI≥: A-Jn-te-jv(]-´na‰w am¿-Iq-dn-tem-kv sslkv-Iqƒ).

Ifat»cn-: Kh.- t]m-fnsSIv-\n-°n-\v- kao-]w- Infn-bw-ho-´n¬- ]tcX\m-b A_q-_°dn-s‚ `m-cy]m-ep-]≈Øv- jco-^ (91).J_dS°w- C∂v- cm-hnse 11\v- Rm-eIw- Pp-amakv-Pn-Zv- J_¿-ÿm\n¬.a°ƒ-: skbv-Xp-aplΩZv,- lw-k (Ccp-hcpwF®v.-Fw.-Sn.) acp-a°ƒ-: dw-e,^m-Øn-a.-

F-S-Øn-cp-Øn: I-f-∏p-c°¬ i-¶p-Æn a-Iƒ I√ym-Wn(75). kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´p-h-f-∏n¬.

G-eq¿: ]m-Xm-fw I-co°m-´p-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b A-ø∏-s‚ a-I≥ tX-h≥(70). a°ƒ: at\m-Pv({Sm-^n-Iv t]m-enkv), a-RvPp. a-cp-a°ƒ: kp-a, k-\¬-Ip-am¿.

a-´m-t©cn: I-cp-th-en∏Sn ssa{Xn\-K¿ a-dn-bw a≥-kn-en¬ F A-_q-_°¿(70). J-_-dS-°w \-SØn. `mcy: a-dn-bw _ohn. a°ƒ: ]-tc-X\m-b kmZnJv, sk-an-X, tIm-b, d^o-Iv(Zp-_bv), ss^k¬ _m_p. a-cp-a°ƒ: k-°o-\, A∫mkv, X-\q-P, dm-jn-Z, l-ko-\.

Nm-e-°p-Sn: Im-Sp-Ip-‰n hen-b-a-c-Øn-¶¬ ]-®n-°p´n tdm-°n ]n≥-lo-tdm (76)-.- kw-kv-Im-cw C-∂v D®-Xn-cn-™v 3.30\v k-ºmfq¿ sk‚ v.- {^m≥-ko-kv tk-thy-gv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: -eo\.- a-°ƒ: t]mƒ ]n≥lo-tdm (-K-h. -{]- v F-dWm-Ip-fw), {^m≥-kn-kv ]n≥-lo-tdm,- ^n-en-∏v ]n≥-lo-tdm. -a-cp-a-°ƒ: ta-cn sP-Ãn≥ ]n≥-lotdm,- Pn-Pn ]n≥-lo-tdm,Pm-Iz-en≥ ]n≥-lo-tdm.

kpaXn ap-f-hp-ImSv: ]-tc-X\m-b ap-°-S i-¶-c≥ Ip-´n-bpsS `m-cy kp-a-Xn(71). a°ƒ: kp-ioe≥, APn, cm-Pohv, jo-e. a-cpa°ƒ: h≈n, an\n, apcfn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11 \v ]-®m-fw s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬.

k-tcm-Pn-\n tN¿-Ø-e: I-™n-°pgn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv ]m-Sn-Im-´p Nn-d k-tcmPn-\n (85). a-°ƒ: s]m∂-∏≥,-i-in,- tIm-a-f,A-ºn-I. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\,- hn-Pb-Ω,- ]-tc-X-cm-b i-in,kp-Ip-am-c≥.

A¶¡p-«n sXm-Sp]pg: apXet°mSw Adbv-°¬ ]tcX\mb tPmk^ns‚ `mcy A∂°p´n ( 91) . kwkv-Im-cw C∂p cmhnse 9.30\v- apXet°mSw sk‚ vtPm¿Pv- s^mtdm\ ]≈n skan-tØcnbn¬. ]tcX apXet°mSw sNºcØn IpSpw-_mwKamWv-. a°ƒ: knknen , ]tcX\mb tPmbn, F¬kn , amXyp, emen, tPm¿Po\ (sk‚ vB‚Wokv- bp.]n.Fkv-. Rmg∏n≈n), tPmtam≥ . acpa°ƒ: eq°m®≥ , eqkn , tPm¿Pvaqgnbn¬, B≥kΩ , sUma\nIv- , tPmkvHmenb∏pdw , tUmW \cnXq°n¬ .

a-dn-b-¡p-«n tPm-k-^v A-Sp-°w: Rm-b-dp-Ip-fØv ]-tc-X-\m-b ]m-∏-®s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n tPm-k-^v (77). kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11 \v A-Sp-°w sk‚ v tk-thygv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ar-X-tZ-lw C-∂v ssh-Io´v \m-en-\v ho-´n¬ sIm≠p-h-cpw. ]-tc-X ]p-™m¿ sh-´pI-√pw ]p-d-Øv Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: t_-_n-®≥, tPmkp-Ip-´n, km-e-Ω, sd-Pn, km-_p, tPm-fn (bp.sI) a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, doØm, tPm-k-^v, Pn≥-kn, sP-kn, tPm¿-Pp-Ip-´n.

]m-¯p-½ ap-≠-°-bw: ]-tc-X-\mb A-Øm-Wn-]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zp-Æn-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω(85). J-_-d-S-°w C-∂v 12\v Iq´n-°¬ ap-ln-bn-±o≥ Ppama-kv-Pn-Zn¬. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥ Ip-´n, a-Po-Zv, A-–p-√, A-en, _o-]m-Øp-Ω, sF-j, s\-_o-k, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ku-Zm-an-\n jo-P, A-–pƒ P-∫m¿, A-–pƒ A- o-kv, Ip™p-tam≥, A-∫m-kv ap…o-bm¿, B-an-\, kpsse-J.

k-^n-b a-°n-bm-Sv: ]-Sn-°¬I≠n C-{_m-loan-s‚ `mcy k-^n-b (45). a-°ƒ: ^n-tdm-kn-b, Ppss_-cn-b, jm-\n-_, ssd-\m-kv. a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^ - v (sh-≈a - p-≠ {Km-a∏ - © - mb-Øw-Kw), \u-jm-Zv, l_o-_v.

I-®³ sh-fn-¨-¸m-S³ ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Ip-cn-™n t£-{Xw ÿm-\n-I≥ G-cy-sØ Ip-\n-b-ßm-S≥ I-Æ≥ sh-fn-®-∏m-S≥ (83). `m-cy: I-≠-t¶m¬ e-£v-an. a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, \nj, cm-P≥, hn-t\m-Zv, ]Xva\m-`≥ , ]-tc-X-\m-b Ip-™n-°-Æ≥. a-cp-a-°ƒ: \n-j, jo-\, iym-a-f, cm-P≥ , hn-t\mZv.

_o-c³

cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c sh-≈-cn-°p-≠v tIm-f-\nbn-se _o-c≥ (80). `mcy: Im-cn-®n. a-°ƒ: IÆ≥ A-ºm-Sn, \m-cm-btKm-]n Wn. a-cp-a-°ƒ: Ip-º, ]m-em-bn: {]-Ir-Xn tbmHm-a-\, Ir-jv-W≥. K Nn-In¬-km tI-{μtKm-]n Øn-\v k-ao-]w k-c-bq\o-te-iz-cw: kn.-sF.-Sn.- hn¬ ]-tc-X-\m-b ]n bp. Pn-√m- I-Ωn-‰n Aw-K- sI N-¥p-hn-s‚ a-I≥ hpw I¨-kv-{S-Ivj≥ sI ]n tKm-]n (62). Imh¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ k¿-tIm-Uv kn.Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´- sF.Sn.bp. Pn-√m I-Ωndn-bp-am-b sI ]n tKm-]n ‰n-bw-Kambn-cp∂p. (63). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a`m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: {]-Zo-]≥ , {]o-Xn, °ƒ: {]-Zo-]v-Ip-am¿ {]-ho¨. (t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv, h-ba-cp-a-°ƒ: Zo-], kp-Ip\m-Sv), {]o-Xn, {]-ho¨am-c≥. Ip-am¿ . k-tlm-Z-c≥: Kw-Km-[a-cp-a-°ƒ: Zo-], kp-Ipc≥ (dn-´. k-_v tIm-Sam-c≥. Xn, Im-™-ßm-Sv).

sam-bv-Xo³-Ip-«n tIm-gn-t°m-Sv: Nm-∏bn¬ X-߃-kv tdm-Uv sI Sn lu-kn¬ sam-bvXo≥-Ip-´n (Ip-´p-°-˛63). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-enw, \u-jm-Zv (Ipssh-Øv), C¿-jm-Zv, jwkm-Zv.

A-Ðp-Ã am-Wn-bq¿: ]m-dm¬ ]≈n-°p k-ao-]w tN-tdmØv ho-´n¬ A-_v-Zp-√ (72).

aoXn-b³-Ip-ªv

kp-Ip-am-c³

a-ln-fm-a-Wn

tPm¬

hnÂ-k¬

Pm\-In-b-½

c-hn

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-Å

B-ep-h: Xp-cp-Øv I-cm´v ao-Xnb≥ Ip-™v(80). `mcy: sF-im-Ω. a°ƒ: P-ao-e, A-_q_°¿, l-^v-kØv, A–p¬-k-emw, ko-\Øv, A-øq_v. a-cp-a°ƒ: A-_q_°¿, A-jv-d^v, kn≤oJv, _o-\n-bØv, d“Øv, k-PnX.

s]-cnßm-e: ho-W-πm°n¬ ]-tc-X\m-b \m-cmb-W≥ a-I≥ kp-Ip-amc≥(42). A-Ω: im-¥. `mcy: {]oXn. a°ƒ: e£van, tc-hXn. k-tlm-Zc߃: kp-lm-kn\n, kptcjv, kp-Z¿i≥, AtimI≥, kp-\n-X, kp`mjv, A-Pn-X, k-Poh≥, chn. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12 \v.

ISº-\m-Sv h-S°v: s\√n-ap-Iƒ a-Wn a-μn-cØn¬ ]-tc-X\m-b cm-aN-{μ-s‚ `m-cy a-ln-fm-aWn(65). k-w-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. ]tc-X I√S ssN{Xw Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: ko-\, tkmWn, ]-tc-X\m-b kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ:taml\≥, •mc

]q-®m°¬: a-W-∏pdw, am-[-h-∏-≈n Hu-tk-^v tPm¨ (74). `mcy: Nn∂Ω. a°ƒ: eo-em-Ω, hnae, F¬k-Ω, kn. h¬k-e, dn\n, tdmjv\n. a-cp-a-°ƒ: A∏®≥, A-t¥m-®≥, PnΩn, tdmbn, kPn. kwkv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v 3.30\v a-W-∏p-dw ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

i-¦p-®n- \m-bÀ

sam-bv-Xo³-Ip-«n am-ÌÀ

in-h-{]-km-Zv

F-S-∏mƒ: ]m-e-{] ]-¥em-bn¬ i-¶p-Æn- \m-b¿ (82). ]m-e-{], aq-Xq¿ `m-Kß-fn-se Kp-cp-kzm-an-bmbn-cp-∂p. `m-cy: ]-Xvam-h-Xn. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, ]-tc-X-\m-b i-in-[-c≥, in-h-Zm-k≥, a-Wn-IWvT≥, am-e-Xn, c-Xn-tZhn, jo-P, ]p-jv-], D-j. a-cp-a-°ƒ: c-ta-i≥, \mcm-b-W≥-\m-b¿, A-∏p, N-{μ≥, t{]-a≥.

B-\-°-c: I-cn-º tIm-´∏m-Sw-Ip-≠n¬]o-Sn-Ibn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n amÿ (76). `m-cy: ^m-Øna°p-´n. a-°ƒ: {]-^. apl-Ω-Z-en (k¿- k-øn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-d-ºv), klo¿ (am-Xr-`q-an, Xriq¿). k-^n-b, k¬-a. km-_n-d (Np-\-ßm-Sv bp.]n-.F-kv kv-Iqƒ), k-eo\ . a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (J-Ø¿), ap-Øpt°m-b X-߃ (dm-k¬ssJ-a), k-°o¿ lpssk≥, ap-l-Ω-Zv k-enw, Zn¬-jm-Zv (A-[ym-]n-I), \m-Zn-b (Fw.-sF.-F-®v.F-kv s]m-∂m-\n.).

sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h∂q¿ ]-≈w ap-cp-I-s‚ aI≥ in-h-{]-km-Zv (25). am-Xm-hv: cp-Kvan-Wn. ktlm-Z-c-߃: {]-Xo-jv, {]-kq¨.

tImgt©cn: ]p√mSv Ipdh≥Ipgn {io\mcmbW]pcØv XmgtØXn¬ ]tcX\mb tKm]me\mNmcnbpsS `mcy sI Pm\InbΩ (80 ). a°ƒ: N{μaWn, cm[mIrjvW≥, iin, tim`, a[p, ]tcXbmb efnX. acp-a°ƒ: IcpWmIc≥ , kpPmX, chn, apcfn , Pb{io. kwkvImcw C-∂v cmhnse 11 \v ho´phf∏n¬.

Xn-cph√: C-c-hn-t]-cq¿ Kn¬-Km¬ B-izm-k `h≥ A-t¥-hm-kn c-hn (47). kw-kv-Im-cw \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v s\√-ae-bn-ep-≈ sk-an-tØ-cnbn¬.

tam-l-\³

Xn-cp-h√: B-™n-enØm-\w ssa-e-°m-Sv ]m-d∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b dn´. sl-Uv-tIm¨-kv-‰_vƒ ]n kn k-J-dn-b-bpsS a-I≥ hn¬-k¨ (hn√o-kv˛44). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 12\v hgº-≈n t•m-_¬ an-j≥kv C¥ym k-`-bp-sS ]ma-e-bn-ep-≈ sk-an-tØcn-bn¬. am-Xmhv: C√-Øv Ip-Spw-_mw-Kw A-Ωn-Wn.

sN°n-Sn-°mSv: dn´. A[ym-]-I≥ sI¶-Ø-d F≥ sI tKm]m-e-IrjvW-]n≈ (D-Ænkm¿˛87). kwkvImcw C∂v aq∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy: Cμn-cm-`mbn tXm´-bv°mSv amS-Øm\n¬ IpSpw-_mw-Kw. a°ƒ: Pb{io (A[ym]n-I, K-h.F®v.-Uªyp. F¬.-]n.-F-kv. tXm´bv°m-Sv), teJ (A[ym]n-I, Xr∏m-hq¿ C.-Fw. kvIqƒ, am∂m¿), KoXmIp-amcn (A[ym-]n-I, sNss∂), {ioIp-am¿ (tkm^v‰vshb¿ F≥≥Pn-\o-b¿, F≥shÃvs\-‰v Xncp-h-\-¥-]pcw), tPymXn e£van (apØq‰v ^n≥ tIm¿]v, sNss∂). acp-a-°ƒ: Pn kptc-jvIp-am¿ (tIm´bw Pn√m kl-IcW _m¶v, hmI-Øm\w), ]n -Fw kXy-{]Imiv (am∂m¿), A_n\n-Ip-am¿ (s{]m-PIvSv F≥≥Pn\o-b¿, At∏mtfm {Kq∏v, sNss∂), c⁄n\n DÆn-Øm≥ (Akn- v s{]m^-k¿, apk-en-bm¿ tImfPv, ]Ø-\w-Xn-´), ]n Fw Dtajv (ªqUm¿´v Ghn-tb-j≥, sNss∂)

F-S-s®m-Δ: Hm-t´m ss{U-h¿ In-g-°p-ºmS≥ tam-l-\≥ (64). ]tc-X-\m-b s]m≥-ap-Snb≥ _m-e-s‚-bpw Z-a-b¥n-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: Im-©-\ (sIm-bnen Bip-]{Xn, I-Æq¿). a-°ƒ: ss_-Pp (jm¿P), Pn-Pp (ku-Zn), jnPp (Hm-t´m ss{U-h¿). a-cp-a-Iƒ: k-Pn-j ]m-Sn®m¬. k-tlm-Z-c-߃: a-t\ml-c≥, hn-\-b≥, kp-j-a. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]-øm-º-e-Øv.

k-Zm-\-µ³ D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d ssI-tX-cn-ho-´n¬ F≥ k-Zm-\-μ≥ (51).

B-bn-i

Ip-‰n-°m-´q¿: H-X-b-awK-e-Øv ]-tc-X-\m-b Al-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bni (75). a-°ƒ: kp-ss_-Z, kpsse-J, bq-kp-^v, A-jva-dn-b-¡p-«n d-^v, iw-kp-±o≥, ]-tc-XXn-cq-c-ßm-Sn: ]-¥m-c\m-b C-{_m-low. a-cp-aßm-Sn A-´-°p-f-ß-c N- °ƒ: kn-±o-Jv, A-_q-_∏-ß-Øn¬ ]-tc-X-\m-b °¿, dm-_n-b. Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mA-Ðp-À-d-lv-am³-tIm-b cy a-dn-b-°p-´n (85). atIm-gn-t°m-Sv: F-d-am°ƒ: ap-kv-X-^, ]m°-ho-´n¬ A-_-vZp-¿dØp-Ωp, kp-sse-J, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω- lvam≥-tIm-b (73). `mcy: ]-Sn-™m-d-]-≈n-ho-Sv Zv-Ip-´n, _o-cm≥-Ip-´n, PB-bn-i_n. ao-e, k-^n-b.

cm-P-¸³ B-e-Øq¿: tXm-Sp-Im-Sv Iq-´-∏p-c cm-P-∏≥ (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: {]-km-Zv-Ip-am¿, {]-Im-iv-Ip-am¿, {]ho¨-Ip-am¿, jo-_, at\m-Pv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: jo-_, kp-\n-X, sd-Pn.

\m-cm-b-Wn A-½ Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ In-\m-Øn-se aq-e-t®-cn \m-cm-b-Wn A-Ω (81).

A-Ðp A-ko-kv au-e-hn Xr-°c - n-∏q¿: D-Sp-ºp-¥e sX-s°-hf - ∏ - n-se Fw F A-–p¬ A-ko-kv au-eh - n (65). D-Sp-ºp-¥e - \q-dp¬-lpZm a-Zvd - k - m-[ym-]I - \ - pw h-Ss - ° ]-≈n C-am-ap-ambn-cp-∂p. I-Δm-bn a-la - qZn-b a-Zvd - k - b - n¬ aq-∂v ]Xn-‰m-≠v A-[ym-]I - \ - mbpw apA-±n\m-bpw tkh-\a - \ - p-jvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ssk-\_ - n, ^mØn-a, ssd-lm-\Ø - v, lpssk≥, an-JvZ- m-Zv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), ap_-jn¿. a-cp-a° - ƒ: C-kva - b - n¬, A-–p¬ k-emw, lm-cnkv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v). k-tlm-Zc - n: dp-Jn-b.

A-ѳ I-cÄ \Â-In-bn-«pw sUÂ-\-sb c£n-¡m-\m-bnà sN-dp-tXm-Wn: A-—≥ I-cƒ ]-Ip-Øp \¬-In-bn´pw sU¬-\-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. Icƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v A-ar-X B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ Io-cn-tØm-Sv Im-hp-¶¬ _n-t\m-bn-˛-kn-Pn- Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp h-b- pIm-cn-bm-b a-Iƒ sU¬-\-tamƒ B-Wp a-cn-®-Xv. i‡amb ]-\n-sb XpS¿-∂v sU¬\sb C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-t∏m-gm-Wv a-™∏n-Øw I-c-fn-s\ _m-[n-®Xm-bn kw-i-bw tXm-∂n-bXv. XpS¿∂v A-ar-X sa-Un°¬ sk‚-dn¬ \S-Ønb ]cn-tim-[-\-bnemWv I-cƒ ]q¿-W-am-bn X-I-cmdn-emsW∂p -Is≠-ØnbXv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°pI am-{X-am-Wv ]-cn-lm-c-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am-¿ \n¿tZ-in-°pIbpw ]nXmhv Icƒ \¬Im≥ k∂-≤\m-hp-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ 20 e-£w cq-] CXn-\m-bn I-s≠-Øm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v I-gn™n-√. am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-\m-Xp-d-I-fn-ep-≈-h-¿ sU¬-\-bv-°v k-lm-b-sa-Øn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬ \n-∂p≈ H-cp-e-£w cq-]-bpw tN¿Øv 30 e-£-tØm-fw cq-] k-lm-b-sa-Øn. \-hw-_¿ \m-en-\v i-kv-{X-{In-b Xo-cp-am-\n--s®¶n-epw \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºpX-s∂ Hm-]-td-j≥ \-S-Øn. kp-Jw {]m-]n®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ssh-Io´v A-t_m-[mh-ÿ-bn-em-hp-I-bpw cm-{Xn lr-Z-bm-Lm-X-ap≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂se cm-hn-se 9.50HmsS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Io-cn-tØm-Sv \nXy-k-lm-b-am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ktlm-Z-c-≥: kn-tbm¨ (Bdp amkw).

]m-¯p-½

cm-P-³

Ip-«n-b-½

{ioIp-amÀ

hÀKo-kv

tKm-hn-µ³-In-«n ssI-aÄ

Xm-g-Ø-ßm-Sn-:- th-en°-I-Øv- ]-tc-X-\m-bIp-´-≥-Ip-´n-bp-sS- a-I-≥ ]n- sI- cm-P-≥ (76).- kwkv-Im-cw- C-∂v- H-∂n-\vap-´-º-ew- ssh-Zyp-Xn- iva-im-\-Øn¬.- `m-cy-:- sNß-fw- cm-a-¶-cn- Ip-Spw_mw-Kw- im-¥-Ω.- a°ƒ-:- P-b-≥,- sIm-®ptam-≥.- a-cp-a-Iƒ-:- sIm-®ptamƒ-

a-Wn-a-e: ]-f-Øpw-]m-d Im-hpw-Im-´n¬ Ip-´n-bΩ (110). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: ]m-∏-®n, sN-√∏≥, eo-em-Ω, i-in, Aºn-fn, {]-Im-iv. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-Ω, k-c-k-Ω, I-cp-Wm-Ic≥, Xp-f-kn, {io-[-c≥, B-i.

Bd-∑pf: CS-t»-cn-ae apXp-tIm-Sn-°¬ ]tc-X\mb cma-Ir-jvW-∏-Wn°-cpsS aI≥ Kh¨sa‚ v tIm¨{SmIvS¿ Fw B¿ {ioIpam¿ (Ip-´≥-˛53). kwkvImcw \m-sf sshIo-´v ap-∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy: {ioI-e. a°ƒ: IrjvW-{]n-b (Im¿Ω¬ F©n-\o-bdnMv tImf-Pv, s]cp-\mSv), hnjvWp-{]n-b (kn.Fw.-Fkv. tImf-Pv, tIm´-bw).

tXm-{]mw-IpSn: D∏p-tXmSv cm-P-ap-Sn ap-≠-πm-°¬ Fw sP h¿-Kokv (Ipt™-´≥˛ 86). `mcy: ]tc-Xbm-b a-dn-bm-Ω. sNfn-I-≠-Øn¬ F-≈pw-]pdw Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: cm-Pp I-cn-°n≥-taSv, Fan-en tXm-akv, B-\n Xncp-h-\-¥-]pcw, tdm-k-Ω B¿._n.sF. Xn-cp-h-\¥-]pcw, k-t¥m-jv Be-∏p-g, tUm. kp-tcjv, Un.Fw.H. Pn√m B-ip]{Xn C-Sp°n, a-RvPp, F.F≥.Fkv. Hm-^n-kv Xn-cp-h-\-¥-]pcw, tUm. Zn-eo]v. a-cp-a°ƒ: Ip™-Ω, tXma-kv Ip-´n, {]-`, Um-en-b, kp-tcjv, tkm-Pv.

tN¿-Ø-e: I-f-hw-tImSw D-gp-h ao-\m-∏-≈n ]fl-I-eym-W-Øn¬ (F-dWm-Ip-fw Ip-º-fw X-et»-cn-bn¬) tKm-hn-μ≥In-´n ssI-aƒ (79) dn-´. bq-\n-b≥ _m-¶v Hm-^nkdmbn-cp∂p. kw-kv-Imcw C-∂v aq-∂n-\v I-f-hwtIm-Sw ao-\-∏-≈n-bn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: dn-´. {][m-\m-[ym]nI ao-\-∏≈n-bn¬ im-¥-Ω. a°ƒ: am-bm-tZ-hn (A[ym-]n-I B¿.-]n-.Fw-.F®v-.F-kv. Ip-º-fw), -tUm. A-Pn-Xv-Ip-am¿ (-k-bn‚nÃv F≥-.kn-.F¬. ]qs\),- \-μ-Ip-am¿ (ssl-Zcm-_m-Zv). a-cp-a-°ƒ: hnP-b-Ip-am¿ (_n-kn-\kv),- kp-\n-X (-]p-s\),kp-an (-ssl-Z-cm-_m-Zv).-

]q-¨-bp-sS am-´-te-äv Np-a-«p-sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

Kp-cp-hm-bq¿: ]q-®-bp-sS am-¥-te-‰v Nn-In-¬k-bn-embn-cp-∂ Np-a-´p-sXm-gn-em-fn acn-®p. Kp-cp-hm-bq¿ am-Wn-IyØp-]-Sn-bn¬ I-dp-Ø-h-I ho´n¬ cm-P-\m-(43)Wv a-cn-®-Xv. H-cm-gv-N ap≥-]m-Wv cm-P-\v ]q-®-bp-sS am-¥-te-‰-Xv. c-≠v Zn-h-kw ap≥-]v ]-\n-bpw hn-db-epw I-≠Xn-s\ Xp-S¿-∂v ap-Xp-h-´q¿ cm-P B-ip-]-{Xnbn-epw ]n-∂o-Sv Xr-»q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se ]-Øv aWn-tbm-S-bm-Wv a-c-Ww kw-`-hn-®-Xv. `m-cy: _n-μp. a°ƒ: A-cp¨, A-a¬, A-an-X.

sa-Un-¡Â ko-äv X-«n-¸v: I-hn-Xm-]n-Å-sb I-Ì-Un-bn e-`n-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån sIm-®n: Fw._n._n.F-kv ko‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b tI-kn¬ I-hn-Xm-]n≈-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In-´W-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. F-d-Wm-Ip-f-w No-^v Pp-Uo-jy-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn l-cn-\m-b-cm-Wv l-c-Pn X≈n-b-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏p \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw-sN-tø-≠-Xv A-\n-hmcy-am-sW-∂pw B-h-iy-s∏-´mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ PpUo-jy¬ I-kv-‰-Un-bn¬ 15 Znh-kw ]n-∂n-s´-∂pw A-

Xn\m¬ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-Sm≥ \n-b-a-an-s√-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am°n. Xp-S¿-∂v I-hn-X-bp-sS-bpw a‰p {]-Xn-I-fp-sS-bpw dn-am≥-Uv Im-em-h-[n \o-´n tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p. ti-jw P-bn-en-te-°psIm- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- \ m- b n t]m-en-kv C-h-sc Po-∏n¬ I-b‰p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-I-c-Ww tXSn-sb-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv X-s‚ Po-h-\v `o-j-Wnbp-s≠-∂pw C-t∏mƒ \-S-°p∂ A-t\z-j-W-Øn¬ X-\n-°v h-n-izm-k-an-s√-∂pw I-hn-Xm-]n≈ hn-fn-®p-]-d-™p.

s]m-¶-¸³ I-cp-\m-K-∏-≈n: a-cpXq¿-Ip-f-ß sX-°v Zo]m `-h-\-Øn¬ s]m-∂∏≥ (F-Iv-kv. an-en-´-dn, dn-´: sI.F-kv.-B¿.Sn.kn). kw-kv-Im-cw C∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: Zo-], cm-tP-jv-Ipam¿, {]-Xo-jv-Ip-am¿ (em-ep). a-cp-a-°ƒ: kPo-h≥, Po-\.

A-en-bm-cp-Ip-ªv t]-bm-Sv: sIm-√w-tImWw t]m-ßn≥-hn-f tdmU-cn-I-Øv ho-´n¬ F Aen-bm-cp-Ip-™v (72). `m-cy: \-_o-km-_o-hn. a-°ƒ: jm-ln-Zm-_o-hn, Xm-Pp-Zm-, a-Po-Zv, am-lo≥. a-cp-a-°ƒ: A-_q-km-en, ^m-Øn-a, jm-an-e.

I-cp-fm-bn: sN-´n-bn¬ ]tc-X\ - m-b sN-´n-b≥-sXmSn-I ap-lΩ - Z- n-s‚ a-Iƒ ]m-Øp-Ω (52). am-Xm-hv: ^m-Øn-a.

B¿-∏q-°-c: F-d-Wm-Ipfw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂p sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-® aq-∂v A-\m-Y tcm-Kn-Iƒ a-c-n®-p-. ar-X-tZ-lw G-s‰-Sp°m≥ B-fn-√. hm-l-\m-]-I-S-Øn-¬ ]-cn-t°-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ep-h t]m-en-kv ap-tJ\ F-Øn-b jw-km-Zv (45), P-\-d¬ B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ sIm-≠p-h∂ Zm-k≥ \m-b¿(40), t]-cp- e-`y-a-√m-Ø 50 h-b v tXm-∂n-°p-∂-bmƒ F-∂n-h-cp-sS ar-X-tZ-lA³-km-cn Xn-cp-h-\-¥] - p-cw: h-©n- am-Wv tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv tam¿-®-dnbq¿ Nn-d° - p-fw tdm-Uv bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂kn.-B¿.-B¿.F. 160¬ Xv. jw-km-Zv \-hw-_¿ GFw A≥-km-cn (77). Imb¬-]p-dw Ip-Spw-_mw-Ka - m- gn-\v F-Øn aq-∂n-\v a-cnWv. J-_d - S- ° - w \-S∂ - p. ®p. Zm-k≥ \m-b¿ B-dn-

F.F-kv.sF A-ø-∏-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kpw Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-ß-fpw {]-Xn c-£s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ sI-Wn-sbm-cp°n. C-Xn-\n-sS ssI-bn¬ I-cpXn-b tª-Uv sIm-≠v kn-±o-Jv B-fl-l-Xy-°p {i-an-®p. I-gn-™ 30\m-Wv C-bmƒ `mcym-k-tlm-Z-c≥ ]p-√q-cm-en-se

]-d-ºn¬ A-_q-_-°¿ (60), aI≥ _-jo¿ (36) F-∂n-h-sc ]q√q-cm¬ B-\-°p-∂n¬ h-®v IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: Ip-Spw_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v {]-Xn Ipd-®p-Im-e-am-bn `m-cy-ho-´p-Im-cpam-bn ]n-W-°-Øn-em-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºv kn-±o-Jn-s‚ `m-cy X-s‚ ho´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-∂n-√. hnfn-®n-´pw `m-cy h-cm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv C-bm-sf tcm-jm-Ip-e-\m°n. Zn-h-k-ß-fm-bn `-£-Wwt]m-epw I-gn-°m-Xn-cp-∂ kn-±oJp-am-bn A-_q-_-°-dpw _-jodpw h-g-°p-≠m-°n-. C-Xm-Wv {]Xn-sb sIm-e-bv-°p t{]-cn-∏n-®Xv. A-d-hp ]-Wn-°m-c-\m-b kn±o-Jv ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-

kv-Iq-«À A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ a-[y-hb-kv-I≥ F-d-Wm-Ip-f-Øv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®p. ]-´-W-°m-Sv ]-©mb-Øv G-gmw hm¿-Uv a-\bv-°¬ h-S-t°-Xn¬ Fw sI P-b-i-¶¿ (49) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. tZ-io-b ]m-X-bn¬ ]p-Xnb-Im-hv P-Mv-j-\n¬ sh-®v kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. amXmhv: k-ckz-Xn-b-Ω. `m-cy: P-b-e-£v-an. a-°ƒ: A-\-¥-Ir-jvW≥,-A-P-b-Ir-jv-W≥.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

Nm-h-°m-Sv: hm-l-\m-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v c-≠p am-kam-bn N-n-In-¬k-bn¬ I-gn™n-cp-∂ a¬-ky-sXm-gnem-fn a-cn-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw hn-gn-™w B‚-Wn cm-Pp (Nn-∂-X-ºn-˛30)hmWv a-cn-®-Xv. ap-\-°-I-S-hv A-gn-ap-JØv I-S-en¬ H-gp-°n¬-s∏´ c-≠p-bp-hm-°-sf c-£n®-Xn-\v t]m-en-kv kq-{]≠n-s‚ £-W{]-Im-cw A-\p-tam-Z-\ k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-Ish sXm-´m-∏v a-c-°-º\n-°v k-ao-]w cm-Pp k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Xp-h-´q¿ cm-P B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Xn-cp-h\-¥-]p-cw Inw-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n-.

B-Zy-Im-e \n-b-a-k-`mw-K-w BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å A-´-cn-¨p

Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-ka-c -tk-\m-\n-bpw- B-ZyIm-e \n-b-a-k-`mw-K-hp-amb B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-X-Øn¬ Im-´m°-S B¿ _m-e-Ir-jv-W]n-≈ (71) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v 5.45\v Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬- tIm-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. Im-´m-°-S h-S-t°-°p-∂-Øv ho-´n¬ cm-a≥-]n-≈bp-sS-bpw `-K-h-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-bn 1922embn-cp-∂p P-\-\w. I-Ωyq-Wn-Ãv B-i-b-ß-fn¬ A-Snbp-d-®m-bn-cp∂p B-Zy-Im-e {]-h¿-Ø-\w. 1940 apX¬ k-a-c-]m-X-I-fn¬ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. 1951¬ \-S-∂ Xn-cp-sIm-®n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-®p ]-cm-P-b-s∏-´p. 1957se tI-c-f \n-b-a-k-`-bnte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-≈ 14,000 thm-´n-\v hnP-bn-®v -\n-b-a-k-`mw-K-am-bn. Un.kn.kn Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. tIm-´q¿ h-S-°-cn-I-Øv im-c-Z-Ω-bpw c-Xv-\-Ω-bpw `m-cy-am-cm-Wv. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-io-{μ≥, kp-tc{μ≥, D-j, sse-e, N-{μ≥, _m-e-N-{μ≥, D-Æn, an-\n, _n-μp, A-iz-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂p- ssh-Io-´v aq-∂n\v B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-Xw ho-´n¬ \-S-°pw. cm-{„o-b, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-ch-[n-t]¿ B-Z-cm-Rv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ h-k-Xn-bnse-Øn-bn-cp-∂p.

AÚmXtâXS¡w aq¶v A\mY arX-tZ-l-§Ä saUn-¡ÂtIm-f-PnÂ

C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb kml-kn-I-ambn ]nSn-IqSn Xn-cq¿: ]q-√q-cm-en-¬ `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw a-I-s\-bpw IpØn-s°m-∂v H-fn-hn¬-t]m-b {]Xn ]n-Sn-bn¬. ]-d-h-Æ kz-tZ-in Nm-tØ-cn-∏-d-ºn¬ kn-±o-Jv (45) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´msS ]-Sn-™m-td-°-c A-gn-ap-JØv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-I¬ 11HmsS Xn-cq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tcJ-s∏-Sp-Øn. P-¶m¿ h-gn s]m-∂m-\n-bn-te°p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS \m-´p-Im-¿ {]-Xn-sb I-≠v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {]-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn ]p-d-Øq¿ `m-K-tØ-°p \o-¥n-c£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw a¬ky-_-‘-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I-fn¬ h-f-™v C-bm-sf h-e-sb-dn-™v Ip-cp-°p-I-bm-bncp-∂p. ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv

A-cq¿: tZ-io-b-]m-X-bn¬ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{XnI≥ a-cn-®p. s]-cp-]-dºn¬ ]-fl-\m-`≥ (68) BWv a-cn-®-Xv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ 966-mw \-º¿ Kp-cp-aμn-c-Øn-\p k-ao-]w sNmΔm-gv-N cm-{Xn 7.30 \m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. tdm-Un-eq-sS \-S-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ]-fl\m-`-s\ ]n-∂m-se A-an-X th-K-Øn-se-Øn-b Im¿ C-Sn-®p ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp∂p. C-Sn-® Im¿ \n¿-Øm-sX-t]m-bn. tdm-Un¬ X-eb-Sn-®p- ho-W C-bm-sf D-S≥ s\-´q¿ te-Iv-tjm¿ Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ-°p-ti-jw ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßn kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: cm-P-Ω. a°ƒ: Ko-X, eo-e, jo-_, ]-tc-X-\m-b Kn-co-jv. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-]m-I-c≥, kp-[o¿, {]-im-¥v.

dp-≈ I-Øn D-]-tbm-Kn-®m-Wv Ccp-h-sc-bpw Ip-Øn-b-Xv. ti-jw sh-ßm-eq¿ h-gn tIm-eq-]m-esØ kp-lr-Øn-s‚ I-S-bn-seØn 500 cq-]- I-Sw hm-ßn Ip-‰n∏p-d-Øpw A-hn-sS \n-∂p ]-´mºn-bn-ep-sa-Øn. cm-{Xn ]p-g-°-cbn¬ Dd-ßn. Ip-‰n-°m-Sp-I-fn¬ H-fn-®p-I-gn-™ {]-Xn s{S-bn≥ am¿-Kw sjm¿-Wq-cn-epw ]n-∂o-Sv tk-e-Øpw t]m-bn. ho-≠pw XncnsI h∂v sjm¿-Wq¿, tImgn-t°m-Sv, ]-´m-ºn F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-d-ßn.- I-gn-™-Zn-h-kw ]d-h-Æ-bn-se _-‘p-ho-´n-seØn ]-Ww I-Sw hm-ßn tIm-gnt°m-Sv `m-K-tØ-°p c-£-s∏-Sm\p-≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ kn-±o-Jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

jw-km-Zv

Zm-k≥ \m-b¿

s\-Øn F-´n-\v a-cn-®p. \memw -Xn-ø-Xn Nn-In¬-k-bv°m-bn sIm-≠p-h-∂v 11\v a-cn-®-bm-fm-Wv a-s‰m-∂v. \n-›n-X Zn-h-k-Øn-\Iw ar-X-tZ-lw F-‰p-hmßm≥ _-‘p-°-sf-Ønbn-s√-¶n¬ ar-X-tZ-l߃ a-d-hv sN-øp-sa-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

A⁄m-X≥

a[y-{]-tZ-in A-]-I-S-]-c-¼c; 22 acWw t`m-∏m¬: a-[y-{]-tZ-in¬ aq∂n-S-ß-fn-ep≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ 22 t]¿ a-cn®p. OØo-kvK-Uv ap-Jy-a{¥n c-a¨kn-Mn-s‚ aq-∂p _-‘p-°fpw acn-®-h-cn¬ s]-Sp-∂p. k-Xv-\ Pn√-bn¬ tem-dnbpw Imdpw Iq´n-bn-Sn-®v B-dpt]¿ a-cn®p. CXn¬ aq-∂p t]¿ c-a¨-kn-Mn-

s‚ _-‘p-°-fm-Wv. Zm-Øn-b-°-Sp-Øv an\n-temdn a-dn-™p 14 sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. 24 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. \m-Kv-]q-cn¬ \n-∂v bp.]n-bn-se ^-tØ-]q-cn-te-°v t]m-hp-I-bmbn-cp∂ tem-dn ]-∂ Pn√-bn¬ Io-gvta¬ a-dn-™-v c-≠pt]¿ acn-®p.

^m-Î-dn-bn kv-t^m-S\w: H-cmÄ a-cn-¨p [≥-I-\¬: H-Uo-j-bn¬ kz-Im-cy kv-‰o¬ πm‚n-ep≠m-b kvt^m-S-\-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p. 15 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h-cn¬ an-°hcpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn-emWv. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v ^mŒ-dn AS-°m≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´p. `q-j¨ Ão¬ πm‚n-em-Wv kvt^mS-\ap≠mbXv. ]-cn-t°-‰ 11 t]-sc I-´-°n-se F-kv.kn._n sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ^m-Œ-dn-°I-Øv G-Xm\pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂p≠v. a-cn-® B-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n√. s]m-´n-sØdntbm-sS D≠m-b Xo s]-s´-∂v B-fn-∏-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. \m-ep aWn-°q¿ t\c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-\p ti-j-am-Wv A-·ni-a-\ tk-\bv-°v Xo sI-Sp-Øm-\m-bXv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

14 \-hw-_¿ 2013 hymgw

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

A¶¡p-«n

]m-¯p-½

a-dn-b-¡p-«n tPm-k-^v

cm-P-³

Ip-«n-b-½

{ioIp-amÀ

hÀKo-kv

tKm-hn-µ³-In-«n ssI-aÄ

sXm-Sp]pg: apXet°mSw Adbv-°¬ ]tcX\mb tPmk^ns‚ `mcy A∂°p´n ( 91) . kwkv-Im-cw C∂p cmhnse 9.30\v- apXet°mSw sk‚ vtPm¿Pv- s^mtdm\ ]≈n skan-tØcnbn¬. ]tcX apXet°mSw sNºcØn (sXt°¬) IpSpw_mwKamWv-. a°ƒ: knknen (dn´. A[ym]nI B\n°mSv-), ]tcX\mb tPmbn, F¬kn (dn´. A[ym]nI DSpº∂q¿), amXyp( s^Ud¬ _m¶vsXmSp]pg), emen, tPm¿Po\ (sk‚ vB‚Wokv- bp.]n.Fkv-. Rmg∏n≈n), tPmtam≥ (ktX¨ Hmt´m sSIvt\m-f-Pn). acpa°ƒ: eq°m®≥ hSt°°c (hmg°pfw), eqkn ]membn°pSnbn¬ (Bbh\), tPm¿Pvaqgnbn¬(apXet°mSw) , B≥kΩ ]mWw]mdbn¬ (Nq≠t®cn), sUma\nIvsNdp]dºn¬ (hmg°pfw), tPmkvHmenb∏pdw (shfnb®m¬), tUmW \cnXq°n¬ (ss]I).

ap-≠-°-bw: ]-tc-X-\mb A-Øm-Wn-]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zp-Æn-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω(85). J-_-d-S°w C-∂v 12\v Iq-´n-°¬ ap-ln-bn-±o≥ Pp-ama-kv-PnZn¬. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥ Ip-´n, a-Po-Zv, A-–p-√, Aen, _o-]m-Øp-Ω, sFj, s\-_o-k, kp-ss_Z. a-cp-a-°ƒ: ku-Zm-an-\n jo-P, A-–pƒ P-∫m¿, A-–pƒ A- o-kv, Ip™p-tam≥, A-∫m-kv ap…o-bm¿, B-an-\, kpsse-J.

A-Sp-°w: Rm-b-dp-Ip-fØv ]-tc-X-\m-b ]m-∏-®s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n tPm-k-^v (77). kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11 \v A-Sp-°w sk‚ v tk-thygv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ar-X-tZ-lw C-∂v ssh-Io´v \m-en-\v ho-´n¬ sIm≠p-h-cpw. ]-tc-X ]p-™m¿ sh-´pI-√pw ]p-d-Øv Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: t_-_n-®≥, tPmkp-Ip-´n, km-e-Ω, sd-Pn, km-_p, tPm-fn (bp.sI) a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, doØm, tPm-k-^v, Pn≥-kn, sP-kn, tPm¿-Pp-Ip-´n.

Xm-g-Ø-ßm-Sn-:- th-en-°I-Øv- ]-tc-X-\m-b- Ip-´≥-Ip-´n-bp-sS- a-I-≥ ]nsI- cm-P-≥ (76).- kw-kvIm-cw- C-∂v- H-∂n-\v- ap-´º-ew- ssh-Zyp-Xn- iv-a-im\-Øn¬.- `m-cy-:- sN-ß-fwcm-a-¶-cn- Ip-Spw-_mw-Kwim-¥-Ω.- a-°ƒ-:- P-b-≥,sIm-®p-tam-≥.- a-cp-a-Iƒ-:sIm-®p-tamƒ- (]p-en-°p´n-t»-cn-).-

a-Wn-a-e: ]-f-Øpw-]m-d Im-hpw-Im-´n¬ Ip-´n-b-Ω (110). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 \v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: ]m-∏-®n, sN-√-∏≥, eo-em-Ω, iin, A-ºn-fn, {]-Im-iv. acp-a-°ƒ: Ip-™-Ω, k-ck-Ω, I-cp-Wm-I-c≥, Xpf-kn, {io-[-c≥, B-i.

Bd-∑pf: CS-t»-cn-ae apXp-tIm-Sn-°¬ ]tc-X\mb cma-Ir-jvW-∏-Wn°-cpsS aI≥ Kh¨sa‚ v tIm¨{SmIvS¿ Fw B¿ {ioIpam¿ (Ip-´≥-˛53). kwkvImcw \m-sf sshIo-´v ap-∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy: {ioI-e. a°ƒ: IrjvW-{]n-b (Im¿Ω¬ F©n-\o-bdnMv tImf-Pv, s]cp-\mSv), hnjvWp-{]n-b (kn.Fw.-Fkv. tImf-Pv, tIm´-bw).

tXm-{]mw-IpSn: D∏p-tXmSv cm-P-ap-Sn ap-≠-πm-°¬ Fw sP h¿-Kokv (Ipt™-´≥˛ 86). `mcy: ]tc-Xbm-b a-dn-bm-Ω. sNfn-I-≠-Øn¬ F-≈pw-]pdw Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: cm-Pp I-cn-°n≥-taSv, Fan-en tXm-akv, B-\n Xncp-h-\-¥-]pcw, tdm-k-Ω B¿._n.sF. Xn-cp-h-\¥-]pcw, k-t¥m-jv Be-∏p-g, tUm. kp-tcjv, Un.Fw.H. Pn√m B-ip]{Xn C-Sp°n, a-RvPp, F.F≥.Fkv. Hm-^n-kv Xn-cp-h-\-¥-]pcw, tUm. Zn-eo]v. a-cp-a°ƒ: Ip™-Ω, tXma-kv Ip-´n, {]-`, Um-en-b, kp-tcjv, tkm-P, ]-tc-Xbm-b Ub-kv s^¿-Wm-≠kv.

tN¿-Ø-e: I-f-hw-tImSw D-gp-h ao-\m-∏-≈n ]fl-I-eym-W-Øn¬ (F-dWm-Ip-fw Ip-º-fw X-et»-cn-bn¬) tKm-hn-μ≥In-´n ssI-aƒ (79) dn-´. bq-\n-b≥ _m-¶v Hm-^nkdmbn-cp∂p. kw-kv-Imcw C-∂v aq-∂n-\v I-f-hwtIm-Sw ao-\-∏-≈n-bn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: dn-´. {][m-\m-[ym]nI ao-\-∏≈n-bn¬ im-¥-Ω. a°ƒ: am-bm-tZ-hn (A[ym-]n-I B¿.-]n-.Fw-.F®v-.F-kv. Ip-º-fw), -tUm. A-Pn-Xv-Ip-am¿ (-k-bn‚nÃv F≥-.kn-.F¬. ]qs\),- \-μ-Ip-am¿ (ssl-Zcm-_m-Zv). a-cp-a-°ƒ: hnP-b-Ip-am¿ (_n-kn-\kv),- kp-\n-X (-]p-s\),kp-an (-ssl-Z-cm-_m-Zv).-

k-tcm-Pn-\n tN¿-Ø-e: I-™n-°pgn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv ]m-Sn-Im-´p Nn-d (sX-t°C-S-Øn¬) ]-tc-X-\m-b X-¶-∏-s‚ `m-cy k-tcmPn-\n (85). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: s]m-∂-∏≥,-i-in,tIm-a-f,- A-ºn-I. a-cp-a°ƒ: Hm-a-\,- hn-P-b-Ω,]-tc-X-cm-b i-in,- kpIp-am-c≥.

\m-cm-b-Wn-b-½ Xncph√: Im-hpw-`m-Kw ]m-e-Øn-¶¬ ]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jv-Ws‚ `m-cy \m-cm-b-Wn-bΩ(88). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v ap-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: PK-X, Hma-\, cXvv\-Ω, taml≥. a-cp-a°ƒ: a-Wnb≥, Ip´∏≥, A∏p, k-Xn.

s]m-¶-½ sh-™m-d-aq-Sv: Iq-\≥th-ß I-Sp-am≥-Ip-gn thS¿-Ip-∂v ho-´n¬ sIm-®p\o-e-I-WvT-\m-im-cn-bpsS `m-cy ]n s]m-∂-Ω (76). a-°ƒ: `p-h-t\-{μ\m-im-cn, -Aw-_n-I, k-ck-∏-\m-im-cn, in-h-cm-P\m-im-cn, hn-iz-\m-Y-\mim-cn, sIm-®p-Ir-jv-W\m-im-cn, Ir-jv-W-Ω, hnLv-t\-iz-cn. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xn, ]-fl-Ip-am-cn, X-¶-a-Wn, Aw-_n-I, aRv-Pp-j, Zo-], _m-_p-cmP≥, A-\n¬-Ip-am¿.

cm-P-ti-J-c³ \m-bÀ Nn-d-bn≥-Io-gv: ]-S-\new-]p-Ø≥ sI-´n-SØn¬- Fw cm-P-ti-Jc≥ \m-b¿ (76). `m-cy: t_-_n-b-Ω. a-°ƒ; P-bmw-_n-I, Pb-{]-km-Zv, P-b-N-{μ≥, P-b-i-¶¿. a-cp-a-°ƒ: P-b-Ip-am¿, a-Rv-Pp, kn-¶n, A¿-®-\.

hÀ-¤o-kv D-dp-Ip-∂v: Nm-ep-hn-f ho´n-¬ kn H h¿-§o-kv (84). `m-cy: G-en-bm-Ω h¿-§o-kv. a-°ƒ: cm-P≥ h¿-§o-kv (ko-\n-b¿ {]-n≥-kn∏mƒ, ssI-c-fn kv-Iqƒ, dm-©n), eo-em-Ω tPm¨, am-Xyp h¿-§o-kv (s\-cn-bm-´v _m-¶v), tXma-kv h¿-§o-kv (D-jm am¿-´n≥ I-º-\n, dm©n), d-h: tPm¿-Uv h¿Ko-kv(a-{Zm-kv am¿-tØmΩm kn-dn-b≥ N¿-®v). acp-a-°ƒ: tPm-fn, ta-gvkn, tPm¨, en- n, sIm®p-tamƒ, an-\n.

]m-¯p-¡p-ªv Im-™n-c-∏-≈n: ]q-X°p-gn tX-\-Ωm-°¬ ]tc-X-\m-b sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv dm-hp-Ø-cp-sS `m-cy ]m-Øp-°p-™v (89). J_-d-S-°w C-∂v 12 \v ss\-\m¿-]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: A-_v-Zp¬-kemw (dn-´.- hn-t√-Pv Hm-^nk¿) ap-l-Ω-Zv l-\o-^ (dn-´.- F-Iv-ssk-kv {]nh‚o-hv Hm-^n-k¿) P-aoe _o-hn, l-_o-_, ssk-\-_, A-ko-\m_o-Kw. a-cp-a-°ƒ: lp-k≥Jm≥, A-_v-Zp¬-Jm-Z¿, C-kv-am-bn¬, ko-\-Øv (s\-Spw-¶-≠w) ko-\Øv(-Im-™n-c-∏-≈n), ]tc-X-\m-b k-eow.

s]m-¶-¸³ I-cp-\m-K-∏-≈n: a-cpXq¿-Ip-f-ß sX-°v Zo]m `-h-\-Øn¬ s]m-∂∏≥ (F-Iv-kv. an-en-´-dn, dn-´: sI.F-kv.-B¿.Sn.kn). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: Zo-], cm-tP-jv-Ipam¿, {]-Xo-jv-Ip-am¿ (em-ep). a-cp-a-°ƒ: k-Po-h≥, Po-\.

A-en-bm-cp-Ip-ªv t]-bm-Sv: sIm-√w-tImWw t]m-ßn≥-hn-f tdmU-cn-I-Øv ho-´n¬ F Aen-bm-cp-Ip-™v (72). `m-cy: \-_o-km-_o-hn. a-°ƒ: jm-ln-Zm-_o-hn, Xm-Pp-Zm-, a-Po-Zv, am-lo≥. a-cp-a-°ƒ: A-_q-km-en, ^m-Øn-a, jm-an-e.

a-ln-fm-a-Wn

tPm¬

hnÂ-k¬

Pm\-In-b-½

c-hn

tdm-¡n ]n³-lo-tdm

ISº-\m-Sv h-S°v: s\√n-ap-Iƒ a-Wn a-μn-cØn¬ ]-tc-X\m-b cm-aN-{μ-s‚ `m-cy a-ln-fm-aWn(65). k-w-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. ]tc-X I√S ssN{Xw Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: ko-\, tkmWn, ]-tc-X\m-b kp-\n¬. a-cp-a-°ƒ:taml\≥, •mc

]q-®m°¬: a-W-∏pdw, am-[-h-∏-≈n Hu-tk-^v tPm¨ (74). `mcy: Nn∂Ω. a°ƒ: eo-em-Ω, hnae, F¬k-Ω, kn. h¬k-e, dn\n, tdmjv\n. a-cp-a-°ƒ: A∏®≥, A-t¥m-®≥, PnΩn, tdmbn, kPn. kwkv-Im-cw C-∂p ssh-Io´v 3.30\v a-W-∏p-dw ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

in-h-{]-km-Zv

B-\-°-c: I-cn-º tIm-´∏m-Sw-Ip-≠n¬]o-Sn-Ibn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n amÿ (76). `m-cy: ^m-Øna°p-´n. a-°ƒ: {]-^. apl-Ω-Z-en (k¿- k-øn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-d-ºv), klo¿ (am-Xr-`q-an, Xriq¿). k-^n-b, k¬-a. km-_n-d (Np-\-ßm-Sv bp.]n-.F-kv kv-Iqƒ), k-eo\ . a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (J-Ø¿), ap-Øpt°m-b X-߃ (dm-k¬ssJ-a), k-°o¿ lpssk≥, ap-l-Ω-Zv k-enw, Zn¬-jm-Zv (A-[ym-]n-I), \m-Zn-b (Fw.-sF.-F-®v.F-kv s]m-∂m-\n.).

sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h∂q¿ ]-≈w ap-cp-I-s‚ aI≥ in-h-{]-km-Zv (25). am-Xm-hv: cp-Kvan-Wn. ktlm-Z-c-߃: {]-Xo-jv, {]-kq¨.

tImgt©cn: ]p√mSv Ipdh≥Ipgn {io\mcmbW]pcØv XmgtØXn¬ ]tcX\mb tKm]me\mNmcnbpsS `mcy sI Pm\InbΩ (80 ). a°ƒ: N{μaWn, cm[mIrjvW≥, iin, tim`, a[p, ]tcXbmb efnX. acp-a°ƒ: IcpWmIc≥ , kpPmX, chn, apcfn , Pb{io. kwkvImcw C-∂v cmhnse 11 \v ho´phf∏n¬.

Xn-cph√: C-c-hn-t]-cq¿ Kn¬-Km¬ B-izm-k `h≥ A-t¥-hm-kn c-hn (47). kw-kv-Im-cw \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v s\√-ae-bn-ep-≈ sk-an-tØ-cnbn¬.

sam-bv-Xo³-Ip-«n am-ÌÀ

Xn-cp-h√: B-™n-enØm-\w ssa-e-°m-Sv ]m-d∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b dn´. sl-Uv-tIm¨-kv-‰_vƒ ]n kn k-J-dn-b-bpsS a-I≥ hn¬-k¨ (hn√o-kv˛44). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 12\v hgº-≈n t•m-_¬ an-j≥kv C¥ym k-`-bp-sS ]ma-e-bn-ep-≈ sk-an-tØcn-bn¬. am-Xmhv: C√-Øv Ip-Spw-_mw-Kw A-Ωn-Wn.

Nm-e-°p-Sn: Im-Sp-Ip-‰n hen-b-a-c-Øn-¶¬ ]-®n-°p´n tdm-°n ]n≥-lo-tdm (76)-.- kw-kv-Im-cw C-∂v D®-Xn-cn-™v 3.30\v k-ºmfq¿ sk‚ v.- {^m≥-ko-kv tk-thy-gv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: -eo\.- a-°ƒ: t]mƒ ]n≥lo-tdm (-K-h. -{]- v F-dWm-Ip-fw), {^m≥-kn-kv ]n≥-lo-tdm,- ^n-en-∏v ]n≥-lo-tdm. -a-cp-a-°ƒ: ta-cn sP-Ãn≥ ]n≥-lotdm,- Pn-Pn ]n≥-lo-tdm,Pm-Iz-en≥ ]n≥-lo-tdm.

B-bn-i

Ip-‰n-°m-´q¿: H-X-b-awK-e-Øv ]-tc-X-\m-b Al-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bni (75). a-°ƒ: kp-ss_-Z, kpsse-J, bq-kp-^v, A-jva-dn-b-¡p-«n d-^v, iw-kp-±o≥, ]-tc-XXn-cq-c-ßm-Sn: ]-¥m-c\m-b C-{_m-low. a-cp-aßm-Sn A-´-°p-f-ß-c N- °ƒ: kn-±o-Jv, A-_q-_∏-ß-Øn¬ ]-tc-X-\m-b °¿, dm-_n-b. Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mA-Ðp-À-d-lv-am³-tIm-b cy a-dn-b-°p-´n (85). atIm-gn-t°m-Sv: F-d-am°ƒ: ap-kv-X-^, ]m°-ho-´n¬ A-_-vZp-¿dØp-Ωp, kp-sse-J, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω- lvam≥-tIm-b (73). `mcy: ]-Sn-™m-d-]-≈n-ho-Sv Zv-Ip-´n, _o-cm≥-Ip-´n, PB-bn-i_n. ao-e, k-^n-b.

cm-P-¸³ B-e-Øq¿: tXm-Sp-Im-Sv Iq-´-∏p-c cm-P-∏≥ (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: {]-km-Zv-Ip-am¿, {]-Im-iv-Ip-am¿, {]ho¨-Ip-am¿, jo-_, at\m-Pv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: jo-_, kp-\n-X, sd-Pn.

\m-cm-b-Wn A-½ Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ In-\m-Øn-se aq-e-t®-cn \m-cm-b-Wn A-Ω (81).

A-Ðp A-ko-kv au-e-hn Xr-°c - n-∏q¿: D-Sp-ºp-¥e sX-s°-hf - ∏ - n-se Fw F A-–p¬ A-ko-kv au-eh - n (65). D-Sp-ºp-¥e - \q-dp¬-lpZm a-Zvd - k - m-[ym-]I - \ - pw h-Ss - ° ]-≈n C-am-ap-ambn-cp-∂p. I-Δm-bn a-la - qZn-b a-Zvd - k - b - n¬ aq-∂v ]Xn-‰m-≠v A-[ym-]I - \ - mbpw apA-±n\m-bpw tkh-\a - \ - p-jvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ssk-\_ - n, ^mØn-a, ssd-lm-\Ø - v, lpssk≥, an-JvZ- m-Zv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), ap_-jn¿. a-cp-a° - ƒ: C-kva - b - n¬, A-–p¬ k-emw, lm-cnkv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v). k-tlm-Zc - n: dp-Jn-b.

A-ѳ I-cÄ \Â-In-bn-«pw sUÂ-\-sb c£n-¡m-\m-bnà sN-dp-tXm-Wn: A-—≥ I-cƒ ]-Ip-Øp \¬-In-bn´pw sU¬-\-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. Icƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v A-ar-X B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ Io-cn-tØm-Sv Im-hp-¶¬ _n-t\m-bn-˛-kn-Pn- Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp h-b- pIm-cn-bm-b a-Iƒ sU¬-\-tamƒ B-Wp a-cn-®-Xv. i‡amb ]-\n-sb XpS¿-∂v sU¬\sb C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-t∏m-gm-Wv a-™∏n-Øw I-c-fn-s\ _m-[n-®Xm-bn kw-i-bw tXm-∂n-bXv. XpS¿∂v A-ar-X sa-Un°¬ sk‚-dn¬ \S-Ønb ]cn-tim-[-\-bnemWv I-cƒ ]q¿-W-am-bn X-I-cmdn-emsW∂p -Is≠-ØnbXv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°pI am-{X-am-Wv ]-cn-lm-c-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am-¿ \n¿tZ-in-°pIbpw ]nXmhv Icƒ \¬Im≥ k∂-≤\m-hp-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ 20 e-£w cq-] CXn-\m-bn I-s≠-Øm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v I-gn™n-√. am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-\m-Xp-d-I-fn-ep-≈-h-¿ sU¬-\-bv-°v k-lm-b-sa-Øn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬ \n-∂p≈ H-cp-e-£w cq-]-bpw tN¿Øv 30 e-£-tØm-fw cq-] k-lm-b-sa-Øn. \-hw-_¿ \m-en-\v i-kv-{X-{In-b Xo-cp-am-\n--s®¶n-epw \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºpX-s∂ Hm-]-td-j≥ \-S-Øn. kp-Jw {]m-]n®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ssh-Io´v A-t_m-[mh-ÿ-bn-em-hp-I-bpw cm-{Xn lr-Z-bm-Lm-X-ap≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂se cm-hn-se 9.50HmsS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Io-cn-tØm-Sv \nXy-k-lm-b-am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ktlm-Z-c-≥: kn-tbm¨ (Bdp amkw).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-©nbq¿ Nn-d-°p-fw tdm-Uv kn.-B¿.-B¿.F. 160¬ Fw A≥-km-cn (77). h¿°-e Im-b¬-]p-dw Ip-Spw_mw-K-am-Wv. J-_-d-S°w Im-b¬-]p-dw J-_¿ÿm-\n¬ \-S-∂p.

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-Å

sN°n-Sn-°mSv: dn´. A[ym-]-I≥ sI¶-Ø-d F≥ sI tKm]m-e-IrjvW-]n≈ (D-Ænkm¿˛87). kwkvImcw C∂v aq∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy: Cμn-cm-`mbn tXm´-bv°mSv amS-Øm\n¬ IpSpw-_mw-Kw. a°ƒ: Pb{io (A[ym]n-I, K-h.F®v.-Uªyp. F¬.-]n.-F-kv. tXm´bv°m-Sv), teJ (A[ym]n-I, Xr∏m-hq¿ C.-Fw. kvIqƒ, am∂m¿), KoXmIp-amcn (A[ym-]n-I, sNss∂), {ioIp-am¿ (tkm^v‰vshb¿ sam-bv-Xo³-Ip-«n F≥≥Pn-\o-b¿, F≥shtIm-gn-t°m-Sv: Nm-∏Ãvs\-‰v Xncp-h-\-¥-]pbn¬ X-߃-kv tdm-Uv tPymXn e£van sI Sn lu-kn¬ sam-bv- cw), (apØq‰v ^n≥ tIm¿]v, Xo≥-Ip-´n (Ip-´p-°-˛63). sNss∂). acp-a-°ƒ: Pn `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: kptc-jvIp-am¿ k-enw, \u-jm-Zv (Ip(tIm´bw Pn√m kl-Issh-Øv), C¿-jm-Zv, jw- cW _m¶v, hmI-Ømkm-Zv. \w), ]n -Fw kXy-{]Imiv (am∂m¿), A_nA-Ðp-à \n-Ip-am¿ (s{]m-PIvSv F≥≥Pn\o-b¿, am-Wn-bq¿: ]m-dm¬ ]≈n-°p k-ao-]w tN-tdm- At∏mtfm {Kq∏v, sNss∂), c⁄n\n Øv ho-´n¬ A-_v-Zp-√ DÆn-Øm≥ (Akn- v (72). s{]m^-k¿, apk-en-bm¿ tImfPv, ]Ø-\w-Xn-´), ]n Fw Dtajv (ªqUm¿´v Ghn-tb-j≥, sNss∂)

]m-¯p-½

I-Ãym-Wn

tXh³

A_q-_-¡À

aoXn-b³-Ip-ªv

kp-Ip-am-c³

F-S-Øn-cp-Øn: I-f-∏p-c°¬ i-¶p-Æn a-Iƒ I√ym-Wn(75). kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´p-h-f-∏n¬.

G-eq¿: ]m-Xm-fw I-co°m-´p-]-d-ºn¬ ]-tcX\m-b A-ø∏-s‚ a-I≥ tX-h≥(70). a°ƒ: at\m-Pv({Sm-^n-Iv t]m-enkv), a-RvPp. a-cp-a°ƒ: kp-a, k-\¬-Ip-am¿.

a-´m-t©cn: I-cp-th-en∏Sn ssa{Xn\-K¿ a-dn-bw a≥-kn-en¬ F A-_q-_°¿(70). J-_-dS-°w \SØn. `mcy: a-dn-bw _ohn. a°ƒ: ]-tc-X\mb km-ZnJv, sk-an-X, tIm-b, d-^o-Iv(Zp-_bv), ss^-k¬ _m_p. a-cpa°ƒ: k-°o-\, A∫mkv, X-\q-P, dm-jn-Z, l-ko-\.

B-ep-h: Xp-cp-Øv I-cm-´v ao-Xnb≥ Ip-™v(80). `mcy: sF-im-Ω. a°ƒ: P-ao-e, A-_q-_°¿, l^v-kØv, A-–p¬-kemw, ko-\Øv, A-øq_v. a-cp-a°ƒ: A-_q_°¿, A-jv-d^v, kn≤oJv, _o-\n-bØv, d“Øv, k-PnX.

s]-cnßm-e: ho-W-πm°n¬ ]-tc-X\m-b \m-cmb-W≥ a-I≥ kp-Ip-amc≥(42). A-Ω: im-¥. `mcy: {]oXn. a°ƒ: e£van, tc-hXn. k-tlm-Zc߃: kp-lm-kn\n, kptcjv, kp-Z¿i≥, AtimI≥, kp-\n-X, kp`mjv, A-Pn-X, k-Poh≥, chn. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12 \v.

k-^n-b a-°n-bm-Sv: ]-Sn-°¬I≠n C-{_m-loan-s‚ `mcy k-^n-b (45). a-°ƒ: ^n-tdm-kn-b, Pp-ss_-cnb, jm-\n-_, ssd-\m-kv. a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^ - v (sh-≈a - p-≠ {Km-a∏ - © - mb-Øw-Kw), \u-jm-Zv, l_o-_v.

I-®³ sh-fn-¨-¸m-S³ ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Ip-cn-™n t£-{Xw ÿm-\n-I≥ G-cy-sØ Ip-\n-b-ßm-S≥ I-Æ≥ sh-fn-®-∏m-S≥ (83). `m-cy: I-≠-t¶m¬ e-£van. a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, \n-j, cm-P≥, hn-t\m-Zv, ]-Xva\m-`≥ , ]-tc-X-\mb Ip-™n-°-Æ≥. a-cp-a-°ƒ: \n-j, jo-\, iym-a-f, cm-P≥ , hn-t\mZv.

sa-Un-¡Â ko-äv X-«n-¸v: I-hn-Xm-]n-Å-sb I-Ì-Un-bn e-`n-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån sIm-®n: Fw._n._n.F-kv ko‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b tI-kn¬ I-hn-Xm-]n≈-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In-´W-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. F-d-Wm-Ip-f-w No-^v Pp-Uo-jy-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn l-cn-\m-b-cm-Wv l-c-Pn X≈n-b-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏p \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw-sN-tø-≠-Xv A-\n-hmcy-am-sW-∂pw B-h-iy-s∏-´mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ PpUo-jy¬ I-kv-‰-Un-bn¬ 15 Znh-kw ]n-∂n-s´-∂pw A-

A³-km-cn

Xn\m¬ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-Sm≥ \n-b-a-an-s√-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am°n. Xp-S¿-∂v I-hn-X-bp-sS-bpw a‰p {]-Xn-I-fp-sS-bpw dn-am≥-Uv Im-em-h-[n \o-´n tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p. ti-jw P-bn-en-te-°psIm- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- \ m- b n t]m-en-kv C-h-sc Po-∏n¬ I-b‰p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-I-c-Ww tXSn-sb-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv X-s‚ Po-h-\v `o-j-Wnbp-s≠-∂pw C-t∏mƒ \-S-°p∂ A-t\z-j-W-Øn¬ X-\n-°v h-n-izm-k-an-s√-∂pw I-hn-Xm-]n≈ hn-fn-®p-]-d-™p.

_o-c³ cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c sh-≈-cn-°p-≠v tIm-f-\nbn-se _o-c≥ (80). `mcy: Im-cn-®n. a-°ƒ: IÆ≥ A-ºm-Sn, \m-cm-bWn. a-cp-a-°ƒ: Ip-º, Hm-a-\, Ir-jv-W≥.

tKm-]n \o-te-iz-cw: kn.-sF.-Sn.bp. Pn-√m- I-Ωn-‰n Aw-Khpw I¨-kv-{S-Ivj≥ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-bp-am-b sI ]n tKm-]n (63). `m-cy: Im¿-Xym-b\n. a-°ƒ: {]-Zo-]v-Ip-am¿ (t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv, h-b\m-Sv), {]o-Xn, {]-ho¨Ip-am¿ . a-cp-a-°ƒ: Zo-], kp-Ip-am-c≥.

tKm-]n ]m-em-bn: {]-Ir-Xn tbmK Nn-In¬-km tI-{μØn-\v k-ao-]w k-c-bqhn¬ ]-tc-X-\m-b ]n sI N-¥p-hn-s‚ a-I≥ sI ]n tKm-]n (62). Imk¿-tIm-Uv kn.sF.Sn.bp. Pn-√m I-Ωn‰n-bw-Kambn-cp∂p. `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: {]-Zo-]≥ , {]o-Xn, {]-ho¨. a-cp-a-°ƒ: Zo], kp-Ip-am-c≥. k-tlmZ-c≥: Kw-Km-[-c≥ (dn-´. k-_v tIm-S-Xn, Im-™ßm-Sv).

tam-l-\³ F-S-s®m-Δ: Hm-t´m ss{U-h¿ In-g-°p-ºmS≥ tam-l-\≥ (64). ]tc-X-\m-b s]m≥-ap-Snb≥ _m-e-s‚-bpw Z-a-b¥n-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: Im-©-\ (sIm-bnen Bip-]{Xn, I-Æq¿). a-°ƒ: ss_-Pp (jm¿P), Pn-Pp (ku-Zn), jnPp (Hm-t´m ss{U-h¿). a-cp-a-Iƒ: k-Pn-j ]m-Sn®m¬. k-tlm-Z-c-߃: a-t\ml-c≥, hn-\-b≥, kp-j-a. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]-øm-º-e-Øv.

i-¦p-®n- \m-bÀ F-S-∏mƒ: ]m-e-{] ]-¥em-bn¬ i-¶p-Æn- \m-b¿ (82). ]m-e-{], aq-Xq¿ `m-Kß-fn-se Kp-cp-kzm-an-bmbn-cp-∂p. `m-cy: ]-Xvam-hXn. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, ]-tc-X-\m-b i-in[-c≥, in-h-Zm-k≥, a-WnI-WvT≥, am-e-Xn, c-Xn-tZhn, jo-P, ]p-jv-], D-j. acp-a-°ƒ: c-ta-i≥, \m-cmb-W≥-\m-b¿, A-∏p, N{μ≥, t{]-a≥.

k-Zm-\-µ³ D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d ssI-tX-cn-ho-´n¬ F≥ k-Zm-\-μ≥ (51).

I-cp-fm-bn: sN-´n-bn¬ ]tc-X\ - m-b sN-´n-b≥-sXmSn-I ap-lΩ - Z- n-s‚ a-Iƒ ]m-Øp-Ω (52). am-Xm-hv: ^m-Øn-a.

F.F-kv.sF A-ø-∏-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kpw Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-ß-fpw {]-Xn c-£s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ sI-Wn-sbm-cp°n. C-Xn-\n-sS ssI-bn¬ I-cpXn-b tª-Uv sIm-≠v kn-±o-Jv B-fl-l-Xy-°p {i-an-®p. I-gn-™ 30\m-Wv C-bmƒ `mcym-k-tlm-Z-c≥ ]p-√q-cm-en-se

]-d-ºn¬ A-_q-_-°¿ (60), aI≥ _-jo¿ (36) F-∂n-h-sc ]q√q-cm¬ B-\-°p-∂n¬ h-®v IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: Ip-Spw_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v {]-Xn Ipd-®p-Im-e-am-bn `m-cy-ho-´p-Im-cpam-bn ]n-W-°-Øn-em-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºv kn-±o-Jn-s‚ `m-cy X-s‚ ho´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-∂n-√. hnfn-®n-´pw `m-cy h-cm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv C-bm-sf tcm-jm-Ip-e-\m°n. Zn-h-k-ß-fm-bn `-£-Wwt]m-epw I-gn-°m-Xn-cp-∂ kn-±oJp-am-bn A-_q-_-°-dpw _-jodpw h-g-°p-≠m-°n-. C-Xm-Wv {]Xn-sb sIm-e-bv-°p t{]-cn-∏n-®Xv. A-d-hp ]-Wn-°m-c-\m-b kn±o-Jv ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-

kv-Iq-«À A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ a-[y-hb-kv-I≥ F-d-Wm-Ip-f-Øv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®p. ]-´-W-°m-Sv ]-©mb-Øv G-gmw hm¿-Uv a-\bv-°¬ h-S-t°-Xn¬ Fw sI P-b-i-¶¿ (49) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. tZ-io-b ]m-X-bn¬ ]p-Xnb-Im-hv P-Mv-j-\n¬ sh-®v kv-Iq-´¿ A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. amXmhv: k-ckz-Xn-b-Ω. `m-cy: P-b-e-£v-an. a-°ƒ: A-\-¥-Ir-jvW≥,-A-P-b-Ir-jv-W≥.

Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

Xn-cp-h-√: Hm-t´m-dn-£-bn-Sn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ s]-bn‚n-Mv sXm-gnem-fn a-cn-®p. I-S-{]-˛-\n-cWw C-e-™n-amw-]-≈Øv C sI c-ho-{μ≥ \mb¿(52) B-Wv tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se 9.15\v I-S-{] Fkv.F≥.Un.]n. Kp-cp-a-μn-c-Øn-\v k-ao-]w Im¬-\-Sbm-{X-°m-c-\m-b c-ho-{μ-s\ Hm-t´m-dn-£ C-Sn-®p hogv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. tIm-∂n sF-c-h¨ ]p-fn-aq-´n¬ ta-∏p-d-Øv Ip-Spw-_mw-K-w I-a-e-Ω-bm-Wv `m-cy. a°ƒ: c-aym, tc-iv-a. a-cp-a-I≥. A-\n¬-Ip-am¿.

B-Zy-Im-e \n-b-a-k-`mw-K-w BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å A-´-cn-¨p

Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-ka-c -tk-\m-\n-bpw- B-ZyIm-e \n-b-a-k-`mw-K-hp-amb B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-X-Øn¬ Im-´m°-S B¿ _m-e-Ir-jv-W]n-≈ (71) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v 5.45\v Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬- tIm-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. Im-´m-°-S h-S-t°-°p-∂-Øv ho-´n¬ cm-a≥-]n-≈bp-sS-bpw `-K-h-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-bn 1922embn-cp-∂p P-\-\w. I-Ωyq-Wn-Ãv B-i-b-ß-fn¬ A-Snbp-d-®m-bn-cp∂p B-Zy-Im-e {]-h¿-Ø-\w. 1940 apX¬ k-a-c-]m-X-I-fn¬ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. 1951¬ \-S-∂ Xn-cp-sIm-®n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-®p ]-cm-P-b-s∏-´p. 1957se tI-c-f \n-b-a-k-`-bnte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-≈ 14,000 thm-´n-\v hnP-bn-®v -\n-b-a-k-`mw-K-am-bn. Un.kn.kn Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. tIm-´q¿ h-S-°-cn-I-Øv im-c-Z-Ω-bpw c-Xv-\-Ω-bpw `m-cy-am-cm-Wv. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-io-{μ≥, kp-tc{μ≥, D-j, sse-e, N-{μ≥, _m-e-N-{μ≥, D-Æn, an-\n, _n-μp, A-iz-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂p- ssh-Io-´v aq-∂n\v B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-Xw ho-´n¬ \-S-°pw. cm-{„o-b, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-ch-[n-t]¿ B-Z-cm-Rv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ h-k-Xn-bnse-Øn-bn-cp-∂p.

AÚmXtâXS¡w aq¶v A\mY arX-tZ-l-§Ä saUn-¡ÂtIm-f-Pn B¿-∏q-°-c: F-d-Wm-Ipfw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂p sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-® aq-∂v A-\m-Y tcm-Kn-Iƒ a-c-n®-p-. ar-X-tZ-lw G-s‰-Sp°m≥ B-fn-√. hm-l-\m-]-I-S-Øn-¬ ]-cn-t°-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ep-h t]m-en-kv ap-tJ\ F-Øn-b jw-km-Zv (45), P-\-d¬ B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ sIm-≠p-h∂ Zm-k≥ \m-b¿(40), t]-cp- e-`y-a-√m-Ø 50 h-b v tXm-∂n-°p-∂-bmƒ F-∂n-h-cp-sS ar-X-tZ-lam-Wv tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂Xv. jw-km-Zv \-hw-_¿ Ggn-\v F-Øn aq-∂n-\v a-cn®p. Zm-k≥ \m-b¿ B-dn-

C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb kml-kn-I-ambn ]nSn-IqSn Xn-cq¿: ]q-√q-cm-en-¬ `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw a-I-s\-bpw IpØn-s°m-∂v H-fn-hn¬-t]m-b {]Xn ]n-Sn-bn¬. ]-d-h-Æ kz-tZ-in Nm-tØ-cn-∏-d-ºn¬ kn-±o-Jv (45) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´msS ]-Sn-™m-td-°-c A-gn-ap-JØv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-I¬ 11HmsS Xn-cq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tcJ-s∏-Sp-Øn. P-¶m¿ h-gn s]m-∂m-\n-bn-te°p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS \m-´p-Im-¿ {]-Xn-sb I-≠v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {]-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn ]p-d-Øq¿ `m-K-tØ-°p \o-¥n-c£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw a¬ky-_-‘-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I-fn¬ h-f-™v C-bm-sf h-e-sb-dn-™v Ip-cp-°p-I-bm-bncp-∂p. ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv

A-cq¿: tZ-io-b-]m-X-bn¬ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{XnI≥ a-cn-®p. s]-cp-]-dºn¬ ]-fl-\m-`≥ (68) BWv a-cn-®-Xv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ 966-mw \-º¿ Kp-cp-aμn-c-Øn-\p k-ao-]w sNmΔm-gv-N cm-{Xn 7.30 \m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. tdm-Un-eq-sS \-S-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ]-fl\m-`-s\ ]n-∂m-se A-an-X th-K-Øn-se-Øn-b Im¿ C-Sn-®p ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp∂p. C-Sn-® Im¿ \n¿-Øm-sX-t]m-bn. tdm-Un¬ X-eb-Sn-®p- ho-W C-bm-sf D-S≥ s\-´q¿ te-Iv-tjm¿ Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ-°p-ti-jw ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßn kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: cm-P-Ω. a°ƒ: Ko-X, eo-e, jo-_, ]-tc-X-\m-b Kn-co-jv. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-]m-I-c≥, kp-[o¿, {]-im-¥v.

dp-≈ I-Øn D-]-tbm-Kn-®m-Wv Ccp-h-sc-bpw Ip-Øn-b-Xv. ti-jw sh-ßm-eq¿ h-gn tIm-eq-]m-esØ kp-lr-Øn-s‚ I-S-bn-seØn 500 cq-]- I-Sw hm-ßn Ip-‰n∏p-d-Øpw A-hn-sS \n-∂p ]-´mºn-bn-ep-sa-Øn. cm-{Xn ]p-g-°-cbn¬ Dd-ßn. Ip-‰n-°m-Sp-I-fn¬ H-fn-®p-I-gn-™ {]-Xn s{S-bn≥ am¿-Kw sjm¿-Wq-cn-epw ]n-∂o-Sv tk-e-Øpw t]m-bn. ho-≠pw XncnsI h∂v sjm¿-Wq¿, tImgn-t°m-Sv, ]-´m-ºn F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-d-ßn.- I-gn-™-Zn-h-kw ]d-h-Æ-bn-se _-‘p-ho-´n-seØn ]-Ww I-Sw hm-ßn tIm-gnt°m-Sv `m-K-tØ-°p c-£-s∏-Sm\p-≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ kn-±o-Jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

jw-km-Zv

Zm-k≥ \m-b¿

s\-Øn F-´n-\v a-cn-®p. \memw -Xn-ø-Xn Nn-In¬-k-bv°m-bn sIm-≠p-h-∂v 11\v a-cn-®-bm-fm-Wv a-s‰m-∂v. \n-›n-X Zn-h-k-Øn-\Iw ar-X-tZ-lw F-‰p-hmßm≥ _-‘p-°-sf-Ønbn-s√-¶n¬ ar-X-tZ-l߃ a-d-hv sN-øp-sa-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

A⁄m-X≥

a[y-{]-tZ-in A-]-I-S-]-c-¼c; 22 acWw t`m-∏m¬: a-[y-{]-tZ-in¬ aq∂n-S-ß-fn-ep≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ 22 t]¿ a-cn®p. OØo-kvK-Uv ap-Jy-a{¥n c-a¨kn-Mn-s‚ aq-∂p _-‘p-°fpw acn-®-h-cn¬ s]-Sp-∂p. k-Xv-\ Pn√-bn¬ tem-dnbpw Imdpw Iq´n-bn-Sn-®v B-dpt]¿ a-cn®p. CXn¬ aq-∂p t]¿ c-a¨-kn-Mn-

s‚ _-‘p-°-fm-Wv. Zm-Øn-b-°-Sp-Øv an\n-temdn a-dn-™p 14 sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. 24 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. \m-Kv-]q-cn¬ \n-∂v bp.]n-bn-se ^-tØ-]q-cn-te-°v t]m-hp-I-bmbn-cp∂ tem-dn ]-∂ Pn√-bn¬ Io-gvta¬ a-dn-™-v c-≠pt]¿ acn-®p.

^m-Î-dn-bn kv-t^m-S\w: H-cmÄ a-cn-¨p [≥-I-\¬: H-Uo-j-bn¬ kz-Im-cy kv-‰o¬ πm‚n-ep≠m-b kvt^m-S-\-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p. 15 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h-cn¬ an-°hcpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn-emWv. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v ^mŒ-dn AS-°m≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´p. `q-j¨ Ão¬ πm‚n-em-Wv kvt^mS-\ap≠mbXv. ]-cn-t°-‰ 11 t]-sc I-´-°n-se F-kv.kn._n sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ^m-Œ-dn-°I-Øv G-Xm\pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂p≠v. a-cn-® B-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n√. s]m-´n-sØdntbm-sS D≠m-b Xo s]-s´-∂v B-fn-∏-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. \m-ep aWn-°q¿ t\c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-\p ti-j-am-Wv A-·ni-a-\ tk-\bv-°v Xo sI-Sp-Øm-\m-bXv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

14 \hw-_¿ 2013 hymgw

\n-e-¯phoW sam-ss_Â t^m¬ F-Sp-¡p-¶-Xn-\n-sS _-Ên-\-Sn-bnÂs¸-«v Po-h-\-¡mc³ a-cn-¨p Ip-ªn-aq-k- lm-Pn

a-½q«n

Ip-μ-aw-K-ew: Nm-Ø-awK-ew In-W-dp-≈-I-≠nbn¬ Ip-™n-aq-k- lmPn (86). `m-cy: ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: J-Zo-P, kp-l-dm-_n, \mk¿ au-e-hn, _-jo¿, I-_o¿. a-cp-a-°ƒ: ]n kn a-Ω-Zv (C¿-jm-Zv kvt‰m¿, Nm-Ø-aw-K-ew), F-kv ]n ap-l-Ω-Zv (]p≈m-hq¿), ^m-Øn-a kpl-d (A-º-e-°-≠n), j-do-\ (Nm-Ø-¶m-hv), kp-l-d (Ip-μ-aw-K-ew).

ta-em-‰q¿: F-S-bm-‰q¿ Im´p-Nn-d-bn-se tXm-´-t»-cn°-f-Øn¬ a-Ωq-´n (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b ^m-Øn-a°p-´n. a-°ƒ: A-–p¬ Ako-kv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-an-\, a-dn-b, dp-Jn-b, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: _pj-d, Iu-e-Øv, A-e-hn. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v F-S-bm-‰q¿ sh-Ωp-≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿ÿm-\n¬.

_m-e-¡p-dp-¸v Ip-‰ym-Sn: I-c-t≠m-Sv Pn.F-¬.]n.F-kv dn-´. A-[ym-]-I≥ F-S-t®-cn I-≠n _m-e-°p-dp∏v(85). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: inh-Zm-k≥, Ir-jv-W-Zmkv (]n.Fw.Fkv.F.Fw.F-®v.F-kvsN-Ω≥-I-S-hv), kp-\nX. a-cp-a-°ƒ: D-j, hnt\m-Zn-\n (]m-W-°m-Sv F-®v.F-kv), t{]-a-Zm-kv (F-®v.F.F¬ _mw•q¿). k-©-b-\w sh≈nbmgvN-.

tI-fp-¡p-dp-¸v

I-Sn-bß - m-Sv: ]m-te-cn Xcn-∏n-tem-s´ h-©n-bn¬ h-be - n¬ tI-fp-°p-dp-∏ v(87). I-fc - n B-tbm-[\ - Ie-If - n¬ \n-]p-W\ - m-bn-cp- ∂p. `m-cy: t]m-Xn-hb - en¬ Nn-cp-tX-bv A-Ω. a°ƒ: k-tcm-Pn-\n (]-¥ncn-°c - ), hn hn cm-P≥ (Xcn-∏n-tem-Sv), D-j (]m-tecn). a-cp-a° - ƒ: I-hp-ßp≈ Nm-en¬ Ip-™n-IrjvW - ≥ (]-¥n-cn-°c - ), im-¥ ( Cu-Ãv t]-cm-{º), Ip-ªn-s¸-®v ]p-fn-bØ - v ]-fl\ - m-`≥ ]m-ßv: tN-≠n-bn¬ ]-tc- (]m-te-cn). X-\m-b sX-°≥-sXm-Sn k-tlm-Zc - ß - ƒ: Ir-jvW - tI-ep-hn-s‚ `m-cy Ip-™n- °p-dp-∏v (I-∂m-´n), tIm-as∏-Æv (84). a-°ƒ: {io-[- ∏-°p-dp-∏v (I-∂m-´n), ]-tcc≥, B-tcm-a-ep-Æn, IpX-bm-b am-[h - n-AΩ - (B´≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n. a-cp-a- b-t©-cn). °ƒ: {io-_, kv-an-X, c-P\n, A-\p. I-eym-Wn A-½ ]-ø∂ - q¿: cm-a¥ - f - n Ip-∂cp Im-c¥ - m-s´ ]-tc-X\ - mk-^n-b - ‚ `m-cy a-°n-bm-Sv: ]-Sn-°¬I-≠n b ]-tS-\n cm-as - o¬ I-eym-Wn C-{_m-loan-s‚ `m-cy k- sIm-b° - n, ^n-b (45). a-°ƒ: ^n-tdm- A-Ω (97). a-°ƒ: am-[h im-cZ- , tZ-hn, ]-tc-Xc - m-b kn-b, Pp-ss_-cn-b, jmIp-™n-cm-a≥, \m-cm-b\n-_, ssd-\m-kv. a-cp-a- ƒ: ]-fl\ - m°ƒ: A-j-d-^v (sh-≈-ap- W≥. a-cp-a° `≥, Ip-™Ω - , X-¶a - W - n, ≠ {Km-a-∏-©m-b-Øw- ≥. Kw), \u-jm-Zv, l-_o-_v. A-ºp, \m-cm-bW

ap-l-½-Zv-Ip-«n

ti-J-c³ \m-bÀ

Ip-«n-¡rjv-W-ta-t\m³

hn-im-em-£n-A-½

ap-l-½-Zv km-Pn-Zv-

tIm-´-°¬: h-en-b-]-dºv A-cn-t®mƒ ]p-fn-°-eI-Øv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (72). B-Zy-Im-e ss{U-h-dmWv. `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: sk-bv-Xm-en-°p-´n, _-jo¿, A-_p, Xm-ln¿, km-Pn-X, k-^n-b, d-knb, a-dn-bm-ap. a-cp-a-°ƒ: kp-sse-J, A-–p¿-dlvam≥, A-iv-d-^v, l-\o^, l-ssk-\m¿. J-_-dS-°w C-∂v F-´n-\v h-enb-]-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: s]mbn¬-Im-hv s]m-‰-°m´n¬ ti-J-c≥ \m-b¿ (79). dn-´. s\-Sp-ßm-Sn _m-¶v am-t\-P-cm-bn-cp∂p. `m-cy: Ip-™n-e-£van-b-Ω. a-°ƒ: cm-a-N{μ≥ (]-©m-_v \m-j\¬ _m-¶v ,-sIm-bn-em≠n), cm-[m-Ir-jv-W≥ (A-[ym-]-I≥ s]m-bn¬°m-hv F-®v.F-kv), cm-[nI (Nn≥-a-b hn-Zym-e-bw, tIm-gn-t°m-Sv), c-a (temtIm-f-Pv, tIm-gn-t°m-Sv), c-Rv-Pn-\n (I-cp-h≥-Xn-cpØn F¬.]n kv-Iqƒ). acp-a-°ƒ: kp-[m-a-Wn, _n-μp, ap-c-fn (tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv Hm^n-kv), hn-\p (Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n), kXy≥ (K-h. tKƒ-kv lb¿-sk-°≥-U-dn , sImbn-em-≠n). k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

Xn-cp-\m-hm-b: Xn-cp-Øn hm-hq¿ Ip-∂n-se I-√n߬ Ip-´n-°r-jv-W-tat\m≥ (72). sIm-S-°¬ Hm-´p-I-º-\n Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p. sF.F≥.Sn.bp.kn, tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: \n¿a-e. a-°ƒ: k-Xy-\mY≥, Zn-t\-jv, \n-j. a-cpa-°ƒ: ip-`, P-e-P, taml-\≥. k-tlm-Z-c-߃: am-[-h≥-Ip-´n (dn-´. U]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿), cmL-h≥, Kw-Km-[-c≥, Ip™n-e-£v-an.

am-hq¿: Xm-Øq¿s]mbn¬ ]p-Xn-tbm-´n¬ hnim-em-£n- A-Ω (80). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-ÆØp-]-d-ºn¬ th-em-bp[≥ \m-b¿. a-°ƒ: ]pXn-tbm-´n¬ l-cn-Zm-k≥ (]q-gn-sØm-gn-em-fn, F-fa-cw), ]p-Xn-tbm-´n¬ inh-Zm-k≥ (F¬.sF.kn G-P‚ v). a-cp-a-°ƒ: c-aWn, c-Xv-\-h-√n. k-tlm-Zc-߃: N-{μ≥-\m-b¿, ]tc-X-\m-b hn-iz-\m-Y≥. k-©-b-\w Xn-¶-fmgvN.

ap-≠p-]-d-ºv: tN-cn-bn¬ kn.F-®v. A-–p¬- Jm-Zdn-s≥-d a-I≥ ap-l-Ω-Zv km-Pn-Zv (40). sh¬-s^b¿ ]m¿-´n a-e-∏p-dw ap-\nkn-∏¬ sk-{I-´-dn-bm-Wv. am-Xm-hv: ssa-aq-\. `m-cy: km-Pn-Z. a-°ƒ: Aw-P-Zv ap-_-jn¿, A-ao≥ a-Jv_q¬, A-lva-Zv bm-ko≥. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv d-^v-A-Øv (am-[y-aw s]-cn-¥¬-a-Æ), k-eo-\, ep-ss_-_, lp-kv-\m Jm-Øq≥.

A-tÆm-½ X-e-t»-cn: I-Ãw-kv tdmUv B-_n-Zm a≥-knen¬ A-tΔm-Ω (78). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿. a-°ƒ: lm-jnw, K-^q¿, aq-k, C-kv-a-Øv, A-jv-d^v, d-bo-kv, d-jo-Zv, d-Du^v, jm-ln-Z, B-_n-Z, km-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: alv-aq-Zv, D-a¿, k-°o-\, Pao-e, A-kv-a, sk-do-\, km-Pn-X, ^m-Øn-a, _pj-d, k-ao-d, ]-tc-X-\m-b A-ko-kv.

_o-c³ cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c sh-≈-cn-°p-≠v tIm-f-\nbn-se _o-c≥ (80). `m-cy: Im-cn-®n. a-°ƒ: I-Æ≥ A-ºm-Sn, \m-cm-b-Wn.

am-Wn Ip-‰ym-Sn: ]-tc-X-\m-b a∂n-°-≠n-bn¬ Nm-Øphn-s‚ `m-cy am-Wn (80). a-°ƒ: _m-e≥, A-timI≥, _m-_p (kn.sF Hm-^n-kv, \m-Zm-]p-cw), hn-t\m-Z≥ (Kƒ-^v), tZhn, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, c-a, kn-‘p (hn.C.H Ip-∂p-Ω¬), _m-_p (Xo-°p-\n), ]tc-X-\m-b `m-kv-I-c≥ (a-cp-tXm-¶-c).

A-Ðp A-ko-kv au-eh- n

tKm-]n \o-te-iz-cw: kn.-sF.-Sn.bp. Pn-√m- I-Ωn-‰n Aw-Khpw I¨-kv-{S-Ivj≥ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-bp-am-b sI ]n tKm-]n (63). A-Sn-b-¥cm-h-ÿ°m-e-Øv _o-Un-sØmgn-em-fn k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-Øv P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-®n-´p-≠v. ]m-embn sd-Uv-Ãm¿ ¢-∫n-s‚ \n-c-h-[n \m-S-I-ß-fn¬ A-`n-\-bn-®n-´p-≠v.- `m-cy: Im¿-Xym-b-\n.

Xr-°c - n-∏q¿: D-Sp-ºp-¥e sX-s°-hf - ∏ - n-se Fw F A-–p¬ A-ko-kv au-eh - n (65). D-Sp-ºp-¥e \q-dp¬-lp-Zm a-Zd v- k - m[ym-]I - \ - pw h-Ss - ° ]≈n C-am-ap-am-bn-cp-∂p. I-Δm-bn a-la - q-Zn-b a-Zd v- k-bn¬ aq-∂v ]-Xn-‰m-≠v A-[ym-]I - \ - m-bpw apA±n\m-bpw tk-h\ - a - \ - pjvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: ssk-\_ - n, ^m-Øn-a, ssd-lm-\Ø - v, lp-ssk≥, an-JZv- m-Z, ap_-jn¿.

]-Xv-am-h-Xn

Ir-jv-W³ \m-b-À

ssk-\-_- -

Ip-ªn-cm-a³ Kp-cp-¡Ä

cm-L-h³

h-À-Ko-kv

a-dn-bm-½ -

Ip-«-¸³ \m-bÀ

h-≈n-°p-∂v: ap-≠n-b≥Im-hv ]-d-ºn-\p k-ao-]w Im-cn-°w-]-d-ºn¬ ]-tcX-\m-b am-[-h≥ ssh-Zycp-sS `m-cy I-c-ßm-´v ]Xvam-h-Xn (77). a-°ƒ: tKm-]n-\m-Y≥, c-ta-i≥, kp-tc-jv. a-cp-a-Iƒ: kpio-e. k-tlm-Z-c-߃: Ir-jv-W≥, cm-a-≥-sshZy¿, Kw-Km-Z-c≥-ssh-Zy¿, X-¶-Ωp, ]-tc-X-\m-b `mkv-I-c≥.

am-hq¿: I-´m-߬ ]q-ft°m-Sv Hm-´q¿ Ir-jvW≥ \m-b¿ (66). ]-g-bIm-e hym-]m-cn-bm-Wv. `m-cy: ]-fln-\n. a-°ƒ: Pn-j, \n-j, en-j. a-cp-a°ƒ: th-em-bp-[≥ (I-pcn-°-Øq¿), k-Xo-i≥ (Xn-cp-h-ºm-Sn), B-\-μv (ap-°w). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\p ho-´ph-f-∏n¬.-

th-ß-c: ]-Øp-ap-®n-bnse A-bv-ºm-Sn B-e ≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy ssk-\-_ (60). a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, P-ao-e, ssa-aq\, ^u-kn-b, kp-lv-dm_n. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, B-an-\. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 9.30\v Xp-a-c-Øn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: Nn-ß] - p-csØ aT-Øn¬ Ip-™n-cma≥ Kp-cp-°ƒ (87). a-°ƒ: cm-aN - {- μ≥ (B¿.-Sn.-H Hm^n-kv, I¬-∏‰ - ), i-in-[c≥ (A-[ym-]I - ≥ Fw.F.-Fw.-bp.-]n kvI - qƒ, a-e∏p-dw), {io-eX - , A-\n-X. acp-a° - ƒ: {]-Im-i≥, Zn-hmI-c≥, ssi-eP - (A-[ym]n-I, K-h. F-®v.F - k - v.F - kv˛ a-S∏ - ≈ - n), {]o-P.

sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn In-g-s° \-Sp-°-≠n cm-L-h≥ (83). `m-cy: Xncp-am-e-°p-´n. a-°ƒ: {]Im-i≥ (Zp-_-bv), {]-Zo]≥, in-h≥ (Zp-_-bv), {io-P, ao-\. a-cp-a-°ƒ: {]n-b, kp-[, do-\, Ir-jv-W≥ (Im-´n¬]o-Sn-I), ]-hn-{X≥ (s]mbn¬-Im-hv). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\p ho-´ph-f-∏n¬.

A-ßm-Sn-∏p-dw: Im-c°m-´v sI Sn h¿-Ko-kv (sXm-Ωn-®m-b≥˛78). `mcy: tdm-k-Ω. a-°ƒ: tPm-tam≥, hn≥-kn, PnPn, tPm-Pn, Pn-\n. a-cp-a°ƒ: km-en, t_-_n, tPm¿-Pv, tPm-kv, jn-_n. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ]-cn-bm-]p-cw ^m-Øn-aam-Xm s^m-tdm-\m tZhm-e-b-Øn¬.

F-S-°-c: tIm-gn-t°m-Sv Un-ssh.-F-kv.-]n F sP _m-_p-hn-s‚ am-Xm-hv \ne-ºq¿ F-S-°-c ]m-Xn-cn∏m-Sw G-d-¶m-hn¬ a-d-nbm-Ω (83). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b tPm-k-^v. a-‰pa-°ƒ: tPm¨, en-kn. acp-a-°ƒ: B-\n, tam-\®≥, kp-P. kw-kv-Im-cw C-∂p-®-°v c-≠n-\v ]m-Xncn-∏m-Sw sk‚ v ta-cn-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ tIm-tWm-´v Io-t°m-Øv Ip-‰n-s]m-cn-®n-bn¬ Ip-´∏≥ \m-b¿ (63). `m-cy: tIm-a-f-h-√n. a-°ƒ: jn-Pn, _n-Pp. a-cpa-I≥: kp-tc-jv. k-tlmZ-c-߃: I-a-em-£n-AΩ, ku-an-\n A-Ω, {ioam-\p-Æn-\m-b¿, _m-_p\m-b¿, ]-tc-X-\m-b tKm]n-\m-b¿. k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

kp-ss_À

I-gn-™ Zn-h-kw Cu¿-t∏m-W-bn¬ a-cn® ^m-Xzn-am X-kv-eow

Ip-ª-½-Zv lm-Pn

jo-P

A-e-hn

\n-Xn³-

A-Ðp-Ã-

I-eym-Wn

h-S-I-c: sN-Ω-c-Øq¿ H‰-∏n-em-°q¿ Ip-™-Ω-Zv lm-Pn (100).`m-cy: J-Zo-P l-÷p-Ω.a-°ƒ: kp-sse-am≥ lmPn, aq-k lm-Pn, B-an-\, Ip-™-bn-i, kp-ss_-Z, _n-øm-Øp.-

Ip-μ-aw-K-ew: sN-ehq¿ h-S-t° ]p-Xp-hb¬ cm-P-s‚ `m-cy joP (50). a-°ƒ: iymwcm-Pv, i-c-Øv cm-Pv. k©-b-\w sh≈nbmgvN.

tIm-´-°¬: a-‰-Øq¿ ]m-e-∏p-d-Øv Xm-gm-´v-Nn-d A-e-hn (60). `m-cy: a-dnbw. a-°ƒ: d-kn-ø, Bky, J-Zo-P, i-co-^v, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a-I≥: im-^n Im-cm-tØm-Sv.

h-≠q¿: Im-™n-cw-]m-SsØ A-cn-{º hn-P-bs‚ a-I≥ \n-Xn≥ (15). N-°me-Ip-Øv F≥.-F-kv.-Fkv kv-Iq-fn-se ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: D-j. ktlm-Z-cn: A-iz-\n.-

a-t©-cn: F-f-¶q¿ sN-dpsh-´n B¿-ho-´n¬ A-_v-Zp√ (55). am-Xm-hv: _o-hn. `mcy: ssk-\-_. a-°ƒ: _jo¿, dm-jn-Zv, kp-sse-J, km-_n-d, kp-a-ø. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A_v-Zp¬ Jm-Z¿, ^n-tdm-kv.

_m-ep-t»-cn: h-t´m-fn _km¿ cm-a-Øv I-eym-Wn (93). a-°ƒ: _m-e-c-am≥, c-ho{μ≥, ]-fl-\m-`≥, kp-ioe. a-cp-a-°ƒ: Iu-ap-Zn, ssi-e-P, {io-[-c≥. kwkv-Im-cw i-\nbmgvN.

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw B-en≥-Np-h-Sv ]-tc-X-\mb I-cp-h-t°m-´n¬ a-ΩpXp-hn-s‚ a-I≥ kpss_¿ (37). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: d-an-j, dwkn-b, dp-_o-\, ap-l-Ω-Zv d-^n≥.

]mÀ-h-Xn A-´À-P-\w sjm¿-Wq¿: ]-tc-X-\m-b B-e-ºn-≈n i-¶-c≥ \ºq-Xn-cn-bp-sS `m-cy ]m¿h-Xn A-¥¿-P-\w (96).

A-ѳ I-cÄ \Â-In-bn-«pw sUÂ-\-sb c£n-¡m-\m-bnà ap-l-½-Z-en

I-Xn-bm-ap

A-Ðp-Àd-lv-am³

tIm-b-

\m-cm-b-W³

dw-e-

a-t©-cn: a-t©-cn sUbven am¿-°-‰n-se hm-g°p-e hym-]m-cn In-S-ß-gn A-Øn-a-Æn¬ B-tI-Øv ap-l-Ω-Z-en (Ip-™n-∏ ˛60). `m-cy: a-dn-bp-Ω. a°ƒ: ssk-^p-±o≥, kmln-d-en, kp-\o-d, ssk\p¬ B-_n-Zv. a-cp-a°ƒ: ^¿-km-\, X-kv-\n, am-Pn-Z, C-{_m-low.

Xm-\q¿: sX-øm-e tdmUn-se k¿-ho-kv kv-t‰j-\p k-ao-]w ]-tc-X-\mb tIm-gn-t»-cn B-en-°p´n-bp-sS `m-cy I-Xn-bm-ap (70). a-°ƒ: sk-bv-Xp (ku-Zn), tIm-b, kpsse-am≥, kp-l-d, dw-e. a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, k-^n-b, dw-e, C-{_mlow, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv.

Xm-\m-fq¿: sI.]p-cw ]-´cp-]-d-ºn-se ]-tc-X-\m-b C-√-Ø-]-d-ºn¬ tIm-b°p-´n-bp-sS a-I≥ A-–p¿d-lv-am≥ (_m-∏p˛58). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Akv-a, ^n-tdm-kv, ^u-knb, jm-Pn-d, \-Pv-ap-∂o-k. a-cp-a-°ƒ: jm≥-_m-j, ap-l-Ω-Zv i-co-^v, Pm^¿, Pw-jo-\.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-d-awK-ew ku-Øn-se sNßm-S≥ A-_p-hn-s‚ aI≥ tIm-b (42). am-Xmhv: \-^o-k. `m-cy: ko\-Øv. a-°ƒ: k-A-Zv, k-eo¬, k-ao¬. ktlm-Z-c-߃: _o-°p-´n, k-d-^p, d-km-Jv, kpsse-J, d-kn-b.

ta-em-‰q¿: ]q-°p-∂pΩ¬ ]n \m-cm-b-W≥ (68). `m-cy: I-a-em-£n. a-°ƒ: \n¿-a-e, t_-_nA-\n-X, do-Ø, A-Rv-Pen. a-cp-a-°ƒ: th-WptKm-]m-e≥, Kw-Km-[c≥, hn-P-b-Ip-am¿, t{]wIp-am¿ (B¿.]n.F-^v-˛]m-e-°m-Sv).

Im-fn-Im-hv: t]m-en-kv tÃ-j≥-]-Sn-bn-se ]-tcX-\m-b hm-©n-{]-m-bn¬ tIm-´-bw _-jo-dn-s‚ `mcy Im-tcm-´v Ip-Spw-_mwKw dw-e (64). a-°ƒ: kmZn-Jv, \n-k, jo-P, i-_v\. a-cp-a-°ƒ: ssl-Z-cen, Ceym-kv, ap-Po-_v (Pn-±), k¬-a.

Zm-tam-Z-c³

A-cn-¯³

ssl-t{Zm-k-v lm-Pn

{io-[-c-am-cmÀ

eIvvj-an {io-Ip-amÀ

a-dn-bw

_m-ep-t»-cn: ]-\-ßm-Sv ]m-em-]-d-ºn¬ hn Fw Zm-tam-Z-c≥ (55). am-Xmhv: Nn-cp-X-°p-´n. `m-cy: efn-X. a-°ƒ: Zn¬-\, Znhy. a-cp-a-I≥: kp-\n¬ ap-°w. k-tlm-Z-c-߃: h-k-¥, do-\, ssi-e-P.

sIm-bn-em-≠n: ap-®p-Ip-∂v h-en-b-a-e tIm-f-\n-bn-se A-cn-Ø≥ (86). `m-cy: ]-tcX-bm-b ]-d-bn. a-°ƒ: ANyp-X≥, I-Æ≥-Ip-´n, ktcm-Pn-\n, D-j, hn-P-b≥, I\-I, X-¶-a-Wn. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥, _m-_p, i-in, cmP-≥, k-tcm-P, kp-a, {io-P.-

tIm-´-°¬: ¢m-cn Ip-dp-I ]-tc-X-\m-b ssX-°m-S≥ A-l-Ω-Zv a-I≥ ssl-t{Zmkv lm-Pn (70). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b \m-k¿, P-ao-e, B-cn-^, dkn-b. a-cp-a-°ƒ: a-Po-Zv, ssk-X-e-hn, ap-l-Ω-Zv.

_m-ep-t»-cn: ]-\m-bn-se Ip-dp-{]-°-≠n {io-[-c-amcm¿ (D-Æn-am-cm¿˛75). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: jm-Pn, c-Xv-\. a-cp-a-°ƒ: c-ta-j≥, A-cp-W. ktlm-Z-c-߃: _m-e-amcm¿, Kw-Km-[-c -am-cm¿.

tIm-gn-t°mSv: ]-tc-X\m-b ta-∏d - º-Øv {io-Ipam-c tat\ms‚ (dn-´. kvs - ]-jy¬ Idkvt- ]m-≠‚ v, am-Xr-`qan) `mcy ]p-t∂m-fn sIm-dm-Øv e£va - n {io-Ip-am¿ (81). a-°ƒ: Ir-jvW - I - p-am¿, l-cn-Ip-am¿ (am-Xr-`qan, tIm-gn-t°m-Sv), tPymXn.

Iog-cn-bq¿: ]q-Wn-t®-cn sam-bvX - n-bp-sS `m-cy a-dnbw (59). a°ƒ: ap-kvX^ (Zp_-bv), d-^oJv (JØ¿), k-^n-b, k-°o-\, dm-_n-b, ku-Z. a-cp-a°ƒ: sam-bvX - p ]-tømfn, ap\o¿, k-emw, \n-km¿.

sa-Un-¡Â ko-äv X-«n-¸v: I-hn-Xm-]n-Å-sb I-Ì-Un-bn e-`n-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån sIm-®n: Fw._n._n.F-kv ko‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b tI-kn¬ I-hn-Xm-]n≈-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In-´W-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. F-d-Wm-Ip-f-w No-^v Pp-Uo-jy-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn l-cn-\m-b-cm-Wv l-c-Pn X≈n-b-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏p \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw-sN-tø-≠-Xv A-\n-hmcy-am-sW-∂pw B-h-iy-s∏-´mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ PpUo-jy¬ I-kv-‰-Un-bn¬ 15 Znh-kw ]n-∂n-s´-∂pw A-

Xn\m¬ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-Sm≥ \n-b-a-an-s√-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am°n. Xp-S¿-∂v I-hn-X-bp-sS-bpw a‰p {]-Xn-I-fp-sS-bpw dn-am≥-Uv Im-em-h-[n \o-´n tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p. ti-jw P-bn-en-te-°psIm- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- \ m- b n t]m-en-kv C-h-sc Po-∏n¬ I-b‰p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-I-c-Ww tXSn-sb-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv X-s‚ Po-h-\v `o-j-Wnbp-s≠-∂pw C-t∏mƒ \-S-°p∂ A-t\z-j-W-Øn¬ X-\n-°v h-n-izm-k-an-s√-∂pw I-hn-Xm-]n≈ hn-fn-®p-]-d-™p.

sN-dp-tXm-Wn: A-—≥ I-cƒ ]-Ip-Øp \¬-In-bn´pw sU¬-\-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. I-cƒam-‰ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v A-ar-X B-ip-]-{Xnbn¬ I-gn-™n-cp-∂ Io-cn-tØm-Sv Im-hp-¶¬ _nt\m-bn-˛-kn-Pn- Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp h-b- p-Im-cnbm-b a-Iƒ sU¬-\-tamƒ B-Wp a-cn-®-Xv. i‡amb ]-\n-sb Xp-S¿∂v sU¬\sb C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®-t∏m-gm-Wv a-™-∏n-Øw I-cfn-s\ _m-[n-®-Xm-bn kw-ibw tXm-∂n-b-Xv. XpS¿∂v Aar-X sa-Un-°¬ sk‚-dn¬ \S-Ønb ]cn-tim-[-\bnemWv I-cƒ ]q¿-W-am-bn X-I-cm-dn-emsW∂p Is≠-ØnbXv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°p-I am-{X-am-Wv ]-cn-lm-c-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am-¿ \n¿-tZ-in-°pIbpw ]nXmhv Icƒ \¬Im≥ k∂-≤-\m-hp-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ 20 e-£w cq-] C-Xn-\m-bn Is≠-Øm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v I-gn-™n-√. am-[ya-ß-fn¬ hm¿-Ø \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-\mXp-d-I-fn-ep-≈-h-¿ sU¬-\-bv-°v k-lm-b-sa-Øn®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n∂p≈ H-cp-e-£w cq-]-bpw tN¿-Øv 30 e-£-tØmfw cq-] k-lm-b-sa-Øn. \-hw-_¿ \m-en-\v i-kv-{X-{In-b Xo-cp-am-\n--s®¶n-epw \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ c-≠p-Zn-h-kw apºpX-s∂ Hm-]-td-j≥ \-S-Øn. kp-Jw {]m-]n-®p-hcp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ssh-Io´v A-t_m-[m-h-ÿbn-em-hp-I-bpw cm-{Xn lr-Z-bm-Lm-X-ap-≠m-hp-Ibpw sN-bv-Xp. C∂se cm-hn-se 9.50Hm-sS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Io-cn-tØm-Sv \n-Xy-k-lm-bam-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. k-tlm-Z-c-≥: kntbm¨ (Bdp amkw).

C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb kml-kn-I-ambn ]nSn-IqSn Xn-cq¿: ]q-√q-cm-en-¬ `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw a-I-s\-bpw IpØn-s°m-∂v H-fn-hn¬-t]m-b {]Xn ]n-Sn-bn¬. ]-d-h-Æ kz-tZ-in Nm-tØ-cn-∏-d-ºn¬ kn-±o-Jv (45) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´msS ]-Sn-™m-td-°-c A-gn-ap-JØv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-I¬ 11HmsS Xn-cq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tcJ-s∏-Sp-Øn. P-¶m¿ h-gn s]m-∂m-\n-bn-te°p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS \m-´p-Im-¿ {]-Xn-sb I-≠v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {]-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn ]p-d-Øq¿ `m-K-tØ-°p \o-¥n-c£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw a¬ky-_-‘-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I-fn¬ h-f-™v C-bm-sf h-e-sb-dn-™v Ip-cp-°p-I-bm-bncp-∂p. ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv

F.F-kv.sF A-ø-∏-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kpw Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-ß-fpw {]-Xn c-£s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ sI-Wn-sbm-cp°n. C-Xn-\n-sS ssI-bn¬ I-cpXn-b tª-Uv sIm-≠v kn-±o-Jv B-fl-l-Xy-°p {i-an-®p. I-gn-™ 30\m-Wv C-bmƒ `mcym-k-tlm-Z-c≥ ]p-√q-cm-en-se

]-d-ºn¬ A-_q-_-°¿ (60), aI≥ _-jo¿ (36) F-∂n-h-sc ]q√q-cm¬ B-\-°p-∂n¬ h-®v IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: Ip-Spw_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v {]-Xn Ipd-®p-Im-e-am-bn `m-cy-ho-´p-Im-cpam-bn ]n-W-°-Øn-em-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºv kn-±o-Jn-s‚ `m-cy X-s‚ ho´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-∂n-√. hnfn-®n-´pw `m-cy h-cm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv C-bm-sf tcm-jm-Ip-e-\m°n. Zn-h-k-ß-fm-bn `-£-Wwt]m-epw I-gn-°m-Xn-cp-∂ kn-±oJp-am-bn A-_q-_-°-dpw _-jodpw h-g-°p-≠m-°n-. C-Xm-Wv {]Xn-sb sIm-e-bv-°p t{]-cn-∏n-®Xv. A-d-hp ]-Wn-°m-c-\m-b kn±o-Jv ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-

dp-≈ I-Øn D-]-tbm-Kn-®m-Wv Ccp-h-sc-bpw Ip-Øn-b-Xv. ti-jw sh-ßm-eq¿ h-gn tIm-eq-]m-esØ kp-lr-Øn-s‚ I-S-bn-seØn 500 cq-]- I-Sw hm-ßn Ip-‰n∏p-d-Øpw A-hn-sS \n-∂p ]-´mºn-bn-ep-sa-Øn. cm-{Xn ]p-g-°-cbn¬ Dd-ßn. Ip-‰n-°m-Sp-I-fn¬ H-fn-®p-I-gn-™ {]-Xn s{S-bn≥ am¿-Kw sjm¿-Wq-cn-epw ]n-∂o-Sv tk-e-Øpw t]m-bn. ho-≠pw XncnsI h∂v sjm¿-Wq¿, tImgn-t°m-Sv, ]-´m-ºn F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-d-ßn.- I-gn-™-Zn-h-kw ]d-h-Æ-bn-se _-‘p-ho-´n-seØn ]-Ww I-Sw hm-ßn tIm-gnt°m-Sv `m-K-tØ-°p c-£-s∏-Sm\p-≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ kn-±o-Jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

ap-°w: \n-e-Øp-ho-W sam-ss_¬ t^m¨ F-Sp°p-∂-Xn-\n-sS _- n-\-Snbn¬-s∏-´v _-kv Po-h-\°m-c≥ a-cn-®p. tIm-gnt°m-Sv-˛-Xn-cp-h-ºm-Sn dq-´ntem-Sp-∂ tN-eq¿ _- nse Po-h-\-°m-c-≥ a-e-bΩ I-cn-bm-Ø≥-Ip-∂pΩ¬ hn-Po-jv (hm-h-˛26) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-X-c-tbm-sS Xn-cp-h-ºm-Sn _-kv-Ãm‚n-em-Wv A-]-I-Sw. _-kv ]n-t∂m-s´-Sp-°-sh ]n-∂n-se hm-Xn-en¬ \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ hn-Po-jn-s‚ sam-ss_¬ t^m¨ ]p-d-tØ-°p ho-Wp. _- n¬ \n-∂n-d-ßn t^m¨ F-Sp-°p-∂-Xn-\nsS kv-‰m‚n-te-°p h-∂ as‰m-cp -_- n-s‚ hm-Xn¬ X-´n hn-Po-jv tPm-en sNøp-∂ _- n-\-Sn-bn-te-°p ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. _ n-s‚ ]n≥-N-{I-w X-e-bn-eq-sS I-b-dn X-¬-£-Ww ac-Ww kw-`-hn-®p. Xn-cp-h-ºm-Sn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]mkv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw cm-{Xn B-d-c-tbm-sS ar-XtZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. tKm-]m-e-≥-˛-N{μ-a-Xn- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: tc-jv-a. ktlm-Z-c-߃: t_-_n-e-X, _n-μp.

ss_-¡n-Â tem-dn-bn-Sn-¨v KÀ-`n-Wn a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: sh-≈n-]-d-ºn¬ ss_-°n-\p ]n∂n¬ tem-dn-bn-Sn-®v K¿-`n-Wn- a-cn-®p. ]-¥n-c-m-¶m-hv ap-Xp-h-\ ho-´n¬ kp-tc-jn-s‚ `m-cy k-Pn\n(31)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS-bmWv A-]-I-Sw.

hn-ZymÀ-Yn-\n Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p -

N-ß-cw-Ip-fw: kv-Iq-fn¬ t]m- h m- s \m- c p- ß p- ∂ - X n\n-sS hn-Zym¿-Yn-\n Ip-g™p-ho-Wp- a-cn-®p. \-∂wap-°v I-√q¿-a ssI-X-°pgn-bn¬ d-^o-Jn-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-am k-\ (F-´v) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºXp-a-Wn-tbm-sS _m-sK-SpØv C-d-ßn-b k-\ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. DS≥ N-ß-cw-Ip-fw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Nn-d-h-√q¿ Kp-Uv-tlm]v sk≥-{S¬ kv-Iqƒ aq-∂mw-X-cw hn-Zym¿-Yn-\n-bmbn-cp-∂p. hn-tZ-i-Øp-≈- ]n-Xm-hv C-∂p ]p-e¿-s® \m-´n-se-Øpw. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v I-√q¿-a Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. am-Xm-hv: \-ko-a. ktlm-Z-c-߃: jn-an-e, en≥-jn-Z.

Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p -

Xn-cp-\m-hm-b: Kr-l-\mY≥ tPm-en-ÿ-e-Øv Ip-g™p-ho-Wp -a-cn-®p. ]-´¿\-S-°m-hv ]m-d-bn¬ C{_m-low lm-Pn (68) BWv a-cn-®-Xv. I-™n-∏p-c-bn-se t]]¿ tπ-‰v \n¿-am-W I-º\n-bn¬ kq-∏¿-ssh-k-dmbn-cp-∂p. C-∂-se cm-hnse tPm-en-s°-Øn-b C-{_m-low lm-Pn F-´-c-tbmsS Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. h-fm-t©-cn-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: Xn-Øp-´n. a-°ƒ: B-_n-Zv, dw-e, lm-P-d, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: bq-k-^v, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ss^-k¬.

Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

Ip-‰n-∏p-dw: tZ-io-b-]m-X-bn-se Ip-‰n-∏p-dw ]-≈n-°p k-ao-]w Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ Im-dn-Sn-®p a-cn-®p. Xn-cph-\-¥-]p-cw s\-øm-‰n≥-I-c s]-cpw-]-g-Øq¿ C-cpºn¬ kz-tZ-in I-cn-∏qw-hn-f ho-´n¬ tIm-In-e-s‚ aI≥ c-ta-iv (35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 10Hm-sS `-£-Ww I-gn-®-v Xm-a-kÿ-e-tØ-°p h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. sI´n-S-\n¿-am-W-sØm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p.

B-Zy-Im-e \n-b-a-k-`mw-K-w BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å A-´-cn-¨p

Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-ka-c -tk-\m-\n-bpw- B-ZyIm-e \n-b-a-k-`mw-K-hp-amb B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-X-Øn¬ Im-´m°-S B¿ _m-e-Ir-jv-W]n-≈ (71) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v 5.45\v Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬- tIm-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. Im-´m-°-S h-S-t°-°p-∂-Øv ho-´n¬ cm-a≥-]n-≈bp-sS-bpw `-K-h-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-bn 1922embn-cp-∂p P-\-\w. I-Ωyq-Wn-Ãv B-i-b-ß-fn¬ A-Snbp-d-®m-bn-cp∂p B-Zy-Im-e {]-h¿-Ø-\w. 1940 apX¬ k-a-c-]m-X-I-fn¬ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. 1951¬ \-S-∂ Xn-cp-sIm-®n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-®p ]-cm-P-b-s∏-´p. 1957se tI-c-f \n-b-a-k-`-bnte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-≈ 14,000 thm-´n-\v hnP-bn-®v -\n-b-a-k-`mw-K-am-bn. Un.kn.kn Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. tIm-´q¿ h-S-°-cn-I-Øv im-c-Z-Ω-bpw c-Xv-\-Ω-bpw `m-cy-am-cm-Wv. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-io-{μ≥, kp-tc{μ≥, D-j, sse-e, N-{μ≥, _m-e-N-{μ≥, D-Æn, an-\n, _n-μp, A-iz-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂p- ssh-Io-´v aq-∂n\v B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-Xw ho-´n¬ \-S-°pw. cm-{„o-b, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-ch-[n-t]¿ B-Z-cm-Rv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ h-k-Xn-bnse-Øn-bn-cp-∂p.

k-tlm-Z-c-s\ Sn.-hn-bp-sS Nn-Ãp-sIm-−v Ip-¯n-s¡m-¶p Im-k¿-tIm-Uv: sS-en-hn-j≥ ]cn-]m-Sn I-≠p-sIm-≠n-cp-∂ ktlm-Z-c-s\ tPy-jvT≥ Sn.-hn XI¿-Øv Nn-√p-sIm-≠v Ip-Øns°m-e-s∏-Sp-Øn.- Io-gq¿ ^n-jdo-kv tIm-f-\n-bn-se F-kv _n\p(30)hm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. aZy-]n-®v ho-´n-se-Øn-b k-tlmZ-c≥ \m-cm-b-W-\m-Wv h-g-°p≠m-°n Sn.-hn X-I¿-Øv •m-kv sIm-≠v Ip-Øn-s°m-e-s∏-SpØn-b-Xv. h-b-dn¬ Ip-tØ-‰ _n-\p-hns\ \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w \-S-Øn. kw-`-h-Øn¬ k-tlm-Z-c-≥ \m-cm-b-W-s\-Xn-

_n-\p tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. `mcy: A-\p-]. a-Iƒ: A-`n-cm-an. ]tc-X-\m-b kp-[m-I-c≥-˛-cm-[ Zº-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv-. a-‰p-ktlm-Z-c-߃: t_-_n, e-X, _nμp, k-Xo-i≥.


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

14 \hw-_¿ 2013 hymgw

k-tlm-Z-c-s\ Sn.-hn-bp-sS Nn-Ãp-sIm-−v Ip-¯n-s¡m-¶p A-tÆm-½

_o-c³

X-e-t»-cn: I-Ãw-kv tdmUv B-_n-Zm a≥-knen¬ A-tΔm-Ω (78). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿. a-°ƒ: lmjnw, K-^q¿, aq-k, C-kva-Øv, A-jv-d-^v, d-bo-kv, d-jo-Zv, d-Du-^v, jm-ln-Z, B-_n-Z, km-Pn-X. a-cp-a°ƒ: a-lv-aq-Zv, D-a¿, k°o-\, P-ao-e, A-kv-a, sk-do-\, km-Pn-X, ^mØn-a, _p-j-d, k-ao-d, ]-tc-X-\m-b A-ko-kv.

cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c sh-≈-cn-°p-≠v tIm-f-\nbn-se _o-c≥ (80). `mcy: Im-cn-®n. a-°ƒ: IÆ≥ A-ºm-Sn, \m-cm-bWn. a-cp-a-°ƒ: Ip-º, Hm-a-\, Ir-jv-W≥.

I-eym-Wn A-½ ]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn Ip∂-cp Im-c-¥m-s´ ]-tc-X\m-b ]-tS-\n cm-a-s‚ `mcy sIm-b-°o¬ I-eymWn A-Ω (97). a-°ƒ: am-[-hn, im-c-Z, tZ-hn, ]-tc-X-cm-b Ip™n-cm-a≥, \m-cm-bW≥. a-cp-a-°ƒ: ]-fl\m-`≥, Ip-™-Ω, X-¶-aWn, ]-tc-X-cm-b A-ºp, \m-cm-b-W≥. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b ]m-dp, sN-Ω-c-Øn, Ip-™n-°Æ≥.

]mÀ-h-Xn A-´À-P-\w

sjm¿-Wq¿: ]-tc-X-\mb B-e-ºn-≈n i-¶-c≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS `m-cy ]m¿-h-Xn A-¥¿-P-\w (96). a-°ƒ: i-¶-c≥ \ºq-Xn-cn (ssh-kv {]-knU‚ v, sjm¿-Wq¿ k¿ho-kv k-l-I-c-W-_mtKm-]n ¶v), ]-c-ta-iz-c≥ \-ºq\o-te-iz-cw: kn.-sF.-Sn.- Xn-cn, N-{μ-ti-J-c≥ \bp. Pn-√m- I-Ωn-‰n Aw-K- ºq-Xn-cn, Ir-jv-W≥ \hpw I¨-kv-{S-Ivj≥ ºq-Xn-cn, c-Lp-dmw (]h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ ©m-_v \m-j-\¬ _mPn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´- ¶v), km-hn-{Xn, D-am-tZdn-bp-am-b sI ]n tKm-]n hn, {io-tZ-hn, tZ-hn. a-cp(63). A-Sn-b-¥cm-h-ÿ- a-°ƒ: tam-gn-°p-∂w °m-e-Øv _o-Un-sØm{io-tZ-hn, sN-dp-t]m-b-egn-em-fn k-a-c-Øn¬ ]Øv k-Xn, ]-ø-∏n-≈n s¶-Sp-Øv P-bn¬-hm-kw km-hn-{Xn, ]p-e-b-∂q¿ A-\p-`-hn-®n-´p-≠v. ]m-em- {io-a-Xn, sN-ºq-°m-hv bn sd-Uv-Ãm¿ ¢-∫n-s‚ A-\n-X, h-S-t°-∏m-´v i\n-c-h-[n \m-S-I-ß-fn¬ ¶-c≥ `-´-Xn-cn-∏m-Sv, ]p-√A-`n-\-bn-®n-´p-≠v.- `m-cy: t¶m-Sv Ir-jv-W≥ \-ºqIm¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: {]- Xn-cn, ]-Sn-™m-td-X-Sw Zo-]v-Ip-am¿ (t]m-fn-sS-Iv- ]-c-ta-iz-c-≥ \-ºq-Xn-cn. \n-Iv, h-b-\m-Sv), {]o-Xn, ]-tc-X-\m-b ]-g-ßmw-]{]-ho¨-Ip-am¿ (Kƒd-ºv Ir-jv-W≥ \-ºq-Xn^v). a-cp-a-°ƒ: Zo-], kp- cn. kw-kv-Im-cw C-∂v cmIp-am-c≥. k-tlm-Z-c≥: hn-se 10\v ho-´p-h-fKw-Km-[-c≥ (dn-´. kq-{]∏n¬. ≠v, tIm-S-Xn).-

A-Ðp A-ko-kv au-e-hn

Im-knw lm-Pn

sam-bv-Xo³-Ip-«n am-ÌÀ

k-^n-b

k-Xy-\m-Y³

Xr-°c - n-∏q¿: D-Sp-ºp-¥e sX-s°-hf - ∏ - n-se Fw F A-–p¬ A-ko-kv au-eh - n (65). D-Sp-ºp-¥e \q-dp¬-lp-Zm a-Zvd - k - m[ym-]I - \ - pw h-Ss - ° ]≈n C-am-ap-am-bn-cp-∂p. I-Δm-bn a-la - q-Zn-b a-Zvd - k-bn¬ aq-∂v ]-Xn-‰m-≠v A-[ym-]I - \ - m-bpw apA±n\m-bpw tk-h\ - a - \ - pjvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: ssk-\_ - n, ^mØn-a, ssd-lm-\Ø - v, lpssk≥, an-JvZ- m-Zv (C-cp-hcpw Zp-_b - v), ap-_j - n¿. acp-a° - ƒ: C-kva - b - n¬, A–p¬ k-emw, lm-cn-kv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v). ktlm-Zc - n: dp-Jn-b.

A-go-t°m-Sv: ]n.Uªyp.Un. dn-´. A-kn v F≥-Pn-\o-b¿ ]q-X∏m-d Zm-dp- -em-an¬ sI ]n Im-knw lm-Pn (74). `m-cy: ]m-d-{]-Øv sIm-´t°≥ kp-ss_-Z. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv km-ln-Zv, km-Pn-Z, k-ao-d, kzm-enl, sk-bv-Zv. a-cp-a-°ƒ: tUm. ap-l-Ω-Zv km-Zn-Jv (sa-Un-°¬ U-b-d-Iv-S¿, A¬-k-em-a sF Bip]{Xn), ap-l-Ω-Zv A-^vk¬(Im-en-°-‰v Ão¬, tIm-gn-t°m-Sv), d-^o-Jv (F-kv.B¿. F‚¿-ss{]k-kv, I-Æq¿), k-l-e X-kv-\ow. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, ^mØn-_n, J-Zo-P, dm-_n-b, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Z-en.

B-\-°-c: I-cn-º tIm-´∏m-Sw-Ip-≠n¬]o-Sn-Ibn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n amÿ (76). h-t´-\m-Sv Pn.-hn.-F-®v.-Fkv.-F-kv dn-´. A-[ym-]I-\m-Wv. `m-cy: ^m-Øna°p-´n. a-°ƒ: {]-^. apl-Ω-Z-en (k¿- k-øn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-d-ºv), klo¿ (am-Xr-`q-an, Xriq¿), k-^n-b, k¬-a. km-_n-d (Np-\-ßm-Sv bp.]n-.F-kv kv-Iqƒ), k-eo\ (Fw.-sF.-bp.]n kvIqƒ, s]m-∂m-\n). a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿ (JØ¿), ap-Øp-t°m-b X߃ (dm-k¬-ssJ-a), k-°o¿ lp-ssk≥, apl-Ω-Zv k-enw, Zn¬-jm-Zv (A-[ym-]n-I, ko-Xn-kmln-_v kv-Iqƒ X-fn-∏-dºv), \m-Zn-b (Fw.-sF.F-®v.-F-kv s]m-∂m-\n.).

a-°n-bm-S:v ]-Sn-°¬I-≠n C-{_m-loan-s‚ `m-cy k^n-b (45). a-°ƒ: ^n-tdmkn-b, Pp-ss_-cn-b, jm-\n_, ssd-\m-k.v a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^ - v (sh-≈a - p-≠ {Km-a∏ - © - m-bØ - w-Kw), \u-jm-Z,v l-_o-_.v

l-cn-Ir-j-vW

hÂ-k³

C-cn-°q¿: Ip-bn-eq¿ h-fhn-se tNm-b≥ho-´n¬ Zm-k≥ ap-g-°p-∂n-s‚bpw kn hn ku-ay-bp-sSbpw a-I≥ l-cn-Ir-jv-W (c≠v).

tIm-gn-t°m-Sv: tN-hmbq¿ hr-μm-h≥ tIm-f-\n°p k-ao-]-sØ ]qt°m-´v h¬-k≥ (66). `m-cy: {]-k-∂. a-°ƒ: {]-Pn-Øv, c-Rv-Pn-Øv.

sNm-¢n: a-ßm-Sv th-embp-[≥ sam-´ k-Zv-K-a-bbn¬ k-Xy-\m-Y≥ (68). h-S-I-c ]m-tem-fn-]m-ew a-W-en¬Xm-sg Ip-Spw_mw-K-am-b Ct±lw apg-∏n-e-ßm-Sv F^v.kn.sF dn-´. A-kn v am-t\-P-dm-Wv. `mcy: kp-a-{]-` (dn-´. A[ym-]n-I, sNm-¢n bp.]n kv-Iqƒ). a-°ƒ: tUm. kp-th-Zv k-Xy≥ (tam-tU¨ ¢n\n-°v, I-Xn-cq¿), kp-cmKv k-Xy≥ (ku-Øv C¥y≥ _m-¶v, ]-\-ßmSv). k-tlm-Z-c-߃: kpμ-c cm-P≥ (dn-´. A-kn v am-t\-P¿, F^v.kn.sF ap-g-∏n-e-ßmSv), kp-tc-jv _m-_p (tIm-b-º-Øq¿), c-Xv\w (am-ln), X-¶w (]pXp-∏-Ww), kp-\n-X (tKm-Ip-ew Nn-‰v-kv, sIm-bn-em-≠n), ]-tc-Xcm-b hn-P-b-e-£v-an, [\-e-£v-an. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

sam-bv-Xo³-Ip-«n tIm-gn-t°m-Sv: Nm-∏bn¬ X-߃-kv tdm-Uv sI Sn lu-kn¬ sam-bvXo≥-Ip-´n (Ip-´p-°-˛63). `m-cy: ssk-\-_. a°ƒ: k-enw, \u-jm-Zv (Ip-ssh-Øv), C¿-jm-Zv, jw-km-Zv.

tam-l-\³

k-Zm-\-µ³

I-® s]m-Xp-hmÄ

\m-cm-b-Wn A-½

A-Ðp-Ã

D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d ap-t≠m-d-s∏m-bn¬ ssI-tX-cn-ho-´n¬ F≥ k-Zm-\-μ≥ (51). U¬ln-bn¬ C-¥y≥ ssl°-Ωo-j-\n¬ ^-Ãv sk{I-´-dn-bm-Wv. ap≥ {]-[m\-a-{¥-am-cm-b \-c-knw-l dm-hp, N-{μ-ti-J-c≥, F¬ sI A-Zzm-\n F-∂nh-cp-sS kp-c-£m Hm-^nk-dm-bn-cp-∂p. an-I-® F≥.kn.kn. Im-U-‰n-\p≈ cm-{„-]-Xn-bp-sS Ahm¿-Uv t\-Sn-bn-´p≠v. `m-cy: _n-μp. a-°ƒ: kμo-]v, \-μn-X. k-tlm-Z-c߃: {io-a-Xn, kp-a-Xn, ku-Zm-an-\n, k-Pn-X (A[ym-]n-I, sh-√q¿ C-√w F¬.]n. kv-Iqƒ), ]-tcX-bm-b h¬-k-e. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\v Hu-tZym-Kn-I _-lpa-Xn-I-tfm-sS \-S-°pw.

]-ø-∂q¿: a-lm-tZ-h {Kma-Øn-se sX-s° B-\nSn¬ I-Æ-s]m-Xp-hmƒ (84). ]-ø-∂q¿ £o-c hyh-km-b k-l-I-c-W kwLw ap≥ U-bdIvS¿, kp{_-lva-Wy kzm-an t£{Xw ap≥ {S-Ãn, Xr-°-cn∏q¿ am-S-Øn¬ Io-gn¬ ssh-c-Pm-X t£-{Xw {]kn-U‚ v, I-tem-P-b I-fcnkw-Lw {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn-¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v. `m-cy: sI sI ku-Zm-an-\nA-Ω. a°ƒ: a-t\m-l-c≥, Ipam¿ (]-ø-∂q¿ \-K-c-k`mw-Kw, B-[m-cw F-gpØv˛ Xr-°-cn-∏q¿), k-PnX. a-cp-a-°ƒ: Sn F cmL-h≥ (ap≥ ]-ø-∂q¿ k-l-I-c-W tÃm¿ Po-h\-°m-c≥), tPym-Xn. ktlm-Z-cn: ]-tc-X-bm-b Sn F Nn-cn-b Ip-™n A-Ω.

Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ In\m-Øn-se aq-e-t®-cn \mcm-b-Wn A-Ω (81). ktlm-Z-c-߃: A-°pAΩ, Pm-\-In, ]-tc-X-cm-b I-cp-Wm-I-c≥, A-ºp, _m-e-Ir-jv-W≥, kp-Ipam-c≥.

am-Wn-bq¿: ]m-dm¬ ]≈n-°p k-ao-]w tN-tdmØv ho-´n¬ A-_v-Zp-√ (72). `m-cy-am-¿: ssk-\_ (X-e-t»-cn), l-eo-a (am-Wn-bq¿). a-°ƒ: _ohn-, B-bn-i, A-ao-¿. a-cpa-Iƒ: B-cn-^.

^n-en-t¸m-kv

P-ao-e

F-S-°-c: I-cp-s\-®n ]pØq¿ ta-∏p-d-Øv ^n-ent∏m-kv (Ip-™n-tam≥˛68). `m-c-y: G-en-bm-Ω.

]m-ßv: ]-≈n-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b tIm-t´m-e aΩn-bp-sS a-Iƒ P-ao-e (50). am-Xm-hv: _n-øp-Ω.

km-hn-{Xn A-½ Im-™-ßm-Sv: A-Pm-\q¿ ]-Sn-™m-sd-I-c C-S-®m¬ho-´n¬ ]-\-b-¶-´ Ip-™ºp \m-b-cp-sS `m-cy \mb-c-®w ho-´n¬ km-hn-{Xn A-Ω (84). a-°ƒ: A-c-hnμm-£≥ \m-b¿, _m-e-N{μ≥ \m-b¿, im-c-Z, Du¿an-f, ]-tc-X-bm-b ]-Xvamh-Xn. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n\m-Y≥-\m-b¿, Ip-™nIr-jv-W≥, cm-L-h≥ \ºym¿, km-hn-{Xn, kn‘p. k-tlm-Z-c-߃: e£v-an-b-Ω, C-μn-cm-Ω.

Ip-ªn-e-£v-an X-e-°q-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b D-∏n-Wm-Øv h-f-b∂q¿ Ir-jv-W-s‚ `m-cy Iq¿-Ω-¥-d Ip-™p-e-£van (82).

F-S-s®m-Δ: Hm-t´m ss{U-h¿ In-g-°p-ºmS≥ tam-l-\≥ (64). ]tc-X-\m-b s]m≥-ap-Snb≥ _m-e-s‚-bpw Z-a-b¥n-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: Im-©-\ (sIm-bnen Bip-]{Xn, I-Æq¿). a-°ƒ: ss_-Pp (jm¿tKm-]n P), Pn-Pp (ku-Zn), jn]m-em-bn: {]-Ir-Xn tbm- Pp (Hm-t´m ss{U-h¿). aK Nn-In¬-km tI-{μ-Øn- cp-a-Iƒ: k-Pn-j ]m-Sn\v k-ao-]w k-c-bq-hn¬ ®m¬. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\m-b ]n sI Na-t\m-l-c≥, hn-\-b≥, ¥p-hn-s‚ a-I≥ sI ]n kp-j-a. kw-kv-Im-cw CtKm-]n (62). Im-k¿-tIm- ∂v cm-hn-se 10\v ]-ømUv I¨-kv-{S-£≥ h¿º-e-Øv. t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m i-¦p-®n- \m-bÀ tPm-bn‚ v sk-{I-´dnbmb Ct±lw Im-k¿- F-S-∏mƒ: ]m-e-{] ]-¥tIm-Uv kn.sF.Sn.bp. Pn- em-bn¬ i-¶p-Æn- \m-b¿ (82). ]m-e-{], aq-Xq¿ `m-K√m I-Ωn-‰n-bw-Kambncp∂p. `m-cy: Im¿-Xym-b- ß-fn-se Kp-cp-kzm-an-bm\n. a-°ƒ: {]-Zo-]≥ (K- bn-cp-∂p. `m-cy: ]-Xvam-ha-°ƒ: cm-[m-Ir-jvh. t]m-fn-sS-Iv-\n-°v ]-ø- Xn. W≥, ]-tc-X-\m-b i-in∂q¿), {]o-Xn, {]-ho¨ [-c≥, in-h-Zm-k≥, a-Wn(Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: ZoI-WvT≥, am-e-Xn, c-Xn-tZ], kp-Ip-am-c≥. k-tlm- hn, jo-P, ]p-jv-], D-j. aZ-c≥: Kw-Km-[-c≥ (dn-´. cp-a-°ƒ: c-ta-i≥, \m-cmk-_v tIm-S-Xn, Im-™- b-W≥-\m-b¿, A-∏p, Nßm-Sv). {μ≥, t{]-a≥.

X-¯

in-h-{]-km-Zv sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h∂q¿ ]-≈w ap-cp-I-s‚ aI≥ in-h-{]-km-Zv (25). am-Xm-hv: cp-Kvan-Wn. ktlm-Z-c-߃: {]-Xo-jv, {]-kq¨.

]m-¯p-½ I-cp-fm-bn: sN-´n-bn¬ ]tc-X\ - m-b sN-´n-b≥-sXmSn-I ap-lΩ - Z- n-s‚ a-Iƒ ]m-Øp-Ω (52). am-Xm-hv: ^m-Øn-a. k-tlm-Zc - ߃: ap-lΩ - Z- v, I-Zn-b, ssk-\_ - , \-^o-k, Ban-\, ssa-aq-\, ]-tc-Xb - mb B-bn-i.

Ip-‰n-°m-´q¿: H-X-b-awK-e-Øv ]-tc-X-\m-b Al-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bni (75). a-°ƒ: kp-ss_-Z, kpsse-J, bq-kp-^v, A-jvd-^v, iw-kp-±o≥, ]-tc-X\m-b C-{_m-low. a-cp-a°ƒ: kn-±o-Jv, A-_q-_°¿, dm-_n-b.

cm-P³

c-ho-{µ³

ta-∏-øq¿: kzm-X-{¥y-ka-c-tk-\m-\n h-en-b-]-dºn¬ I-Æ≥ ssh-Zy-cpsS a-I≥ cm-P≥ (54). amXm-hv: Pm-\-In.

Ip-μ-aw-K-ew: h-cy-´ym°v ]-d-ºv sI hn c-ho{μ≥ (Hm-t´m ss{U-h¿˛63). `m-cy: {]-Im-i-\n. a°ƒ: Pn-tX-jv, Pn-Pp.

A-Ðp-À-d-lv-am³-tIm-b tIm-gn-t°m-Sv: F-d-am°-ho-´n¬ A-_-vZp-¿dlvam≥-tIm-b (73). `mcy: ]-Sn-™m-d-]-≈n-hoSv B-bn-i_n. a-°ƒ: A≥-h¿, D-a-¿-tIm-b, hlo-Z, Pp-ss_-cn-b, j¿an-\. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ _m-j, F Fw C-Jv_m¬, sI lm-cn-kv. ktlm-Z-c-߃: C hn Cºn-®-Ω-Zv, B-e-n-t°m-b, _-jo¿.

^m-¯n-a A-d-h-¶-c: ssa-em-Sn ]tc-X-\m-b am-S-ºn A-bap-hn-s‚ `m-cy am-™mº-≈n ^m-Øn-a (63).

a-½m-Zn-b s]m-∑p-≠w: ]-tc-X-\m-b s\-Sp-h-t©-cn aq-k-°p-´nbp-sS `m-cy ]q-°m-´n¬ aΩm-Zn-b (apw-Xm-kv˛73). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv I-cow, lpssk≥, kn-dm-Pp-±o≥, ku-Z, ^m-Øn-a, ^-ao-\, B-_n-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-\od, km-Pn-Z, _-co-d, lw-k, Ip-™m-ap, A≥-h¿, ap‡m¿.

sN-Iym-Sv: s\-√n-°≥-hn-S ko-X-½ F-Sh - Æ - : Ip-∂p-Ω¬ ]- Ip-™n-H-W-°≥ (80). `mam-X. a-°ƒ: A-timtc-X\ - m-b B-im-cn Nm-en- cy: I≥, Pm-\p, e-£v-an, timsXm-Sn I-≠d - p-hn-s‚ `m-cy `. a-cp-a-°ƒ: H-W-°≥, ko-XΩ - (88). Ip-am-c≥, cm-P≥, ssj-e.

Xm-a-c-t»-cn: Cu¿-t∏mW In-g-t°-bn¬ ap-lΩ-Zv A-jv-d-^n-s‚-bpw i-do-\-bp-sS-bpw a-Iƒ ^m-ln-a X-kv-eow (aq∂v).

sa-Un-¡Â ko-äv X-«n-¸v: I-hn-Xm-]n-Å-sb I-Ì-Un-bn e-`n-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån sIm-®n: Fw._n._n.F-kv ko‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b tI-kn¬ I-hn-Xm-]n≈-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In-´W-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. F-d-Wm-Ip-f-w No-^v Pp-Uo-jy-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn l-cn-\m-b-cm-Wv l-c-Pn X≈n-b-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏p \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw-sN-tø-≠-Xv A-\n-hmcy-am-sW-∂pw B-h-iy-s∏-´mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ PpUo-jy¬ I-kv-‰-Un-bn¬ 15 Znh-kw ]n-∂n-s´-∂pw A-

Xn\m¬ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-Sm≥ \n-b-a-an-s√-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am°n. Xp-S¿-∂v I-hn-X-bp-sS-bpw a‰p {]-Xn-I-fp-sS-bpw dn-am≥-Uv Im-em-h-[n \o-´n tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p. ti-jw P-bn-en-te-°psIm- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- \ m- b n t]m-en-kv C-h-sc Po-∏n¬ I-b‰p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-I-c-Ww tXSn-sb-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv X-s‚ Po-h-\v `o-j-Wnbp-s≠-∂pw C-t∏mƒ \-S-°p∂ A-t\z-j-W-Øn¬ X-\n-°v h-n-izm-k-an-s√-∂pw I-hn-Xm-]n≈ hn-fn-®p-]-d-™p.

a-dn-b-¡p-«n Xn-cq-c-ßm-Sn: ]-¥m-cßm-Sn A-´-°p-f-ß-c N∏-ß-Øn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy a-dn-b-°p-´n (85). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b Ben-_m-h, ap-kv-X-^, ]mØp-Ωp, kp-sse-J, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: A-l-ΩZv-Ip-´n, _o-cm≥-Ip-´n, Pao-e, k-^n-b.

B-bn-i

F.F-kv.sF A-ø-∏-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kpw Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-ß-fpw {]-Xn c-£s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ sI-Wn-sbm-cp°n. C-Xn-\n-sS ssI-bn¬ I-cpXn-b tª-Uv sIm-≠v kn-±o-Jv B-fl-l-Xy-°p {i-an-®p. I-gn-™ 30\m-Wv C-bmƒ `mcym-k-tlm-Z-c≥ ]p-√q-cm-en-se

tUm-kƒ-^m≥-aqew Zp-cnX-_m-[n-X-\m-bn Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ tN-css¶ I-S-∏p-d-sØ C-{_mlow-˛-kp-ss_-Z Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ap-l-Ω-Zv i^o-Jv (17) [-\-k-lm-bØn-\p Im-Øp-\n¬-°msX bm-{X-bm-bn. C-∂-se ssh-Io-´v Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-embn-cp-∂p a-c-Ww. P≥-a-\m Zp-cn-X-a-\p-`-hn-®n-cp-∂ i-^o-Jn-s\ F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS en-Ãn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v _-‘p-°-fpw kmaq-ln-I {]-h¿-Ø-I-cpw \n-c-h-[n \n-th-Z-\-߃ \¬In-bn-cps∂¶n-epw en-Ãn¬ C-Sw t\-Sn-bn-√. 29\v apJy-a-{¥n P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-s°-Øp-tºmƒ i^o-Jn-s‚ Zp-cn-X-I-Y A-dn-bn-°m-\n-cn-s°-bm-Wv a-cWw. k-tlm-Z-c-߃: kn-\m≥, k-p^v-hm≥.

]-ø-∂q¿: Fw.F. hn-Zym¿Yn-\n R-c-ºv ap-dn-®v B-Xva-l-Xy sN-bv-Xp. ]-ø-∂qcn-se ]m-c-e¬ tIm-fPn¬ ]Tn-°p-∂ Fw.F. H∂mw-h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n ]-ø-∂q¿ ]p-©-°m-s´ a°n¬-kn-se se-kn tPm¿Pv-˛-ssj-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ en-j(23)bm-Wv C∂-se ssh-Io-´v Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-b-dn R-c-ºp ap-dn®-Xv. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°pw ap-ºv a-c-Ww kw-`hn-®p. k-tlm-Z-c≥: en-jn-Øv.

Xq-§n-a-cn-¨- \n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\-I-Øv Xq-ßn-a-cn-® -\n-e-bn¬ -I-s≠-Øn. sam-{Km¬-]pØq¿ K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-bpw Im-k¿-tIm-Uv k-Rv-Po-h tImw-]u-≠n-se Zm-k-∏-˛-tc-Wp-I Z-º-Xn-I-fp-sS aI-\p-am-b a-√n-Im¿-Pp-\(18)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. tIm-fn-b-Sp-°-Øv \-S-°p∂ k-_v-Pn-√-m Im-bn-I-ta-f Im-Wm≥ t]m-bn D-®tbm-sS ho-´n¬ Xn-cn-s®-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. k-tlm-Zc-߃: _m-e-N-{μ≥, tl-a. Im-™-ßm-Sv: Xq-ßn-a-cn-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn-b s]¨-Ip-´n B-ip-]-{Xnbn-te-°p-≈ h-gna-t[y a-c-n-®p. `o-a-\-Sn Ip-dp-t©-cnbn-se Ip-dp-hm-´v ap-c-fn-˛-\n¿-ae Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ hn-[p-e-bm-Wv (15) a-cn-®-Xv. h-c-°m-Sv ssl-kv-Iq-fnse ]-Ømw -X-cw hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. k-tlm-Zcn: ar-Zp-e. s]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬ N-{μ-h-b-en-se A-htdm-∂≥ ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n(55)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. `¿-Øm-hv: in-hZm-k≥ \m-b¿. a-°ƒ: jn-Pp, jo-P. a-cp-a-°ƒ: _m_p-cm-P≥. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬.

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p B-Zy-Im-e \n-b-a-k-`mw-K-w BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å A-´-cn-¨p

Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-ka-c -tk-\m-\n-bpw- B-ZyIm-e \n-b-a-k-`mw-K-hp-amb B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-X-Øn¬ Im-´m°-S B¿ _m-e-Ir-jv-W]n-≈ (71) A-¥-cn-®p. C∂-se ssh-Io-´v 5.45\v Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬- tIm-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. th-em-bp-[³ Im-´m-°-S h-S-t°-°p-∂-Øv ho-´n¬ cm-a≥-]n-≈a-e-∏p-dw: ]-´¿-I-S-hv Inbp-sS-bpw `-K-h-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-bn 1922embm¬-]-Sn-bn¬ X-t®m-Øv bn-cp-∂p P-\-\w. I-Ωyq-Wn-Ãv B-i-b-ß-fn¬ A-Snth-em-bp-[≥ (67).- `m-cy: bp-d-®m-bn-cp∂p B-Zy-Im-e {]-h¿-Ø-\w. 1940 apPm-\-In. a-°ƒ: kp-tcjvIp-am¿, kp-`m-jv. a-cp-a- X¬ k-a-c-]m-X-I-fn¬ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp∂p. 1951¬ \-S-∂ Xn-cp-sIm-®n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬°ƒ: k-cn-X, P-e-P.k-cn-®p ]-cm-P-b-s∏-´p. 1957se tI-c-f \n-b-a-k-`-bnte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-≈ 14,000 thm-´n-\v hni-¦-c³ ssI-th-en: tI-c-f B¿- P-bn-®v -\n-b-a-k-`mw-K-am-bn. Un.kn.kn Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. Sn-km≥-kv bq-Wn-b≥ tIm-´q¿ h-S-°-cn-I-Øv im-c-Z-Ω-bpw c-Xv-\-Ω-bpw (kn.sF.Sn.bp) {]-h¿Ø-I-\m-b h-≈n¬-Ø-d `m-cy-am-cm-Wv. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-io-{μ≥, kp-tchn Sn i-¶-c≥ (85). `m-cy: {μ≥, D-j, sse-e, N-{μ≥, _m-e-N-{μ≥, D-Æn, an-\n, I-eym-Wn. a-°ƒ: \m-cm- _n-μp, A-iz-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂p- ssh-Io-´v aq-∂nb-W≥, N-{μ≥, eo-e, h- \v B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-Xw ho-´n¬ \-S-°pw. k-¥. a-cp-a-°ƒ: km-hn- cm-{„o-b, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-ch-[n-t]¿ B-Z-cm-Rv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ h-k-Xn-bn{Xn, \-fn-\n, B-≠n. kse-Øn-bn-cp-∂p. tlm-Z-cn: Pm-\p.

C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb kml-kn-I-ambn ]nSn-IqSn Xn-cq¿: ]q-√q-cm-en-¬ `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw a-I-s\-bpw IpØn-s°m-∂v H-fn-hn¬-t]m-b {]Xn ]n-Sn-bn¬. ]-d-h-Æ kz-tZ-in Nm-tØ-cn-∏-d-ºn¬ kn-±o-Jv (45) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´msS ]-Sn-™m-td-°-c A-gn-ap-JØv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-I¬ 11HmsS Xn-cq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tcJ-s∏-Sp-Øn. P-¶m¿ h-gn s]m-∂m-\n-bn-te°p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS \m-´p-Im-¿ {]-Xn-sb I-≠v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {]-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn ]p-d-Øq¿ `m-K-tØ-°p \o-¥n-c£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw a¬ky-_-‘-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I-fn¬ h-f-™v C-bm-sf h-e-sb-dn-™v Ip-cp-°p-I-bm-bncp-∂p. ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv

B-izm-k-[-\-¯n-\v Im-¯p\nÂ-¡m-sX i-Im-^ko-¿-Jtv Imbm-U{X-v: bm-bF≥-n

]n.Pn. hn-ZymÀ-Yn-\n Rc¼p apdn¨v Poh-s\m-Sp¡n

Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ In-\m-Øn-se hn hn Ip™n-cm-a≥ (85). `m-cy: ]n hn Nn-cn. a-°ƒ: iyma-f, c-ho-{μ≥ (i-c-Wy t_-°-dn, aw-K-em-]p-cw), cm-P≥ (A[ym-]-I≥ Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv a-Snss° sk-°‚ v), i-inI-e. a-cp-a-°ƒ: B-e°m-c≥ Ir-jv-W≥, sI c-a-Wn, N-¥p (a¿-®‚ v t\-hn), hn sI i-in-I-e (A-[ym-]n-I Fw.-B¿.hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv ]-S∂). k-tlm-Z-c-߃: Nncn, ]m¿-h-Xn, Ip-™-ß, Ir-jv-W≥ am-ÿ, ]-tcX-cm-b Ip-™n-°-Æ≥, Ip-™-ºp.

\-cn-°p-\n: ]m-d-∂q¿ ]∂yw-sh-≈n ao-ج Ab-ap (91). `m-cy: ]-tc-Xbm-b C-ºn-®m-an-\. a°ƒ: A-ssk≥ (dn-´. F¬.sF.kn), A-–p -Øm¿ (dn-´. C.Fkv.sF), A-–p¿-d-jo-Zv (A-[ym-]-I≥, \n¿-a-e F.bp.]n kv-Iqƒ˛ Na¬), ssk-\-_, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (]p-fn-°¬), hn sI kn A-–p¬ -d-jo-Zv (A-[ym-]-I≥, Nn-d-°pXm-sg F¬.]n kv-Iqƒ˛ tXm-´-S), ssk-\-_, l^v-k, d-kn-b. k-tlm-Zc-ß-ƒ: ap-l-Ω-Zv (dn-´. F-kv._n.sF), J-Zo-P, ]-tc-X-\m-b B-en.

^m-ln-a X-kv-eow

I-´p-∏m-d: ]-tc-X\ - m-b Ipdp-h° - p-∂v A-_q-_° - d - ns‚ `m-cy ]m-Øp-Ω (77).

Ip-ªn-cm-a³

A-b-ap

Ip-ªn-H-W-¡³

]m-¯p-½

B-e-Øq¿: tXm-Sp-Im-Sv Iq-´-∏p-c cm-P-∏≥ (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: {]-km-Zv-Ip-am¿, {]-Im-iv-Ip-am¿, {]ho¨-Ip-am¿, jo-_, at\m-Pv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: jo-_, kp-\n-X, sd-Pn.

D-cp-h-®m¬: Su-Wn-¬ Zo¿-L-Im-ew ]-®-°-dn hym-]m-cn-bpw _mw-•q-cnse ss]-\-m-∏nƒ hym-]mcn-bp-am-b in-h-]p-cw imln-Zm a≥-kn-en¬ Sn Ip™-Ω-Zv (70). `m-cy: sI kn \-^o-k. a-°ƒ: imln-Z, \-Pv-\, ap-_o-\, \c-ho-{µ³ Po-_v, A¿-jm-Zv (kuI-Sn-b-ßm-Sv: \m-K-Øv \m-cm-b-W≥˛I-eym-Wn Z- Zn), dw-jm-Zv(tIm-´-bw). aº-Xn-I-fp-sS a-I≥ c-ho- cp-a-°ƒ: d-km-Jv, d-^oJv(ku-Zn), ^n-tdm-kv(J{μ≥ (49). k-tlm-Z-c߃: P-b-io-e≥ (Ip-Ω- Ø¿), i-^o-\. t¶m-Sv Cu-kv-‰v F¬.]n k-tlm-Z-c-߃: a-Pokv-Iqƒ), k-Xy≥ (ku- Zv(_mw-•q¿), C-{_mlow, ap-l-Ω-Zv, apZn), Zn-t\-i≥ (_-lv-d\o¿(ku-Zn), B-bn-i. bv≥), cm-Po-h≥ (tem°¿ ^-≠v Hm-Un-‰v, tIm- J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\p in-h-]p-cw Pp-amgn-t°m-Sv), {]-Zo-]≥ (sI.F-kv.C._n), ]p-j-v a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm]-h-√n (F.Fw.bp.]n kv- \n¬. Iqƒ, ¢m-cn-t\m¿-Øv).

Ip-ª-½-Zv

sIm-√-t¶m-Sv: sIm-Sp-hmbq¿ Im-°-bq¿ \-S-°m-hv ]-tc-X-\m-b th-ep-hn-s‚ `m-cy X-Ø (84). a-°ƒ: Ir-jv-W≥, ]-fl-\m-`≥, \m-Ip-a-Wn, I-\-I-a-Wn, I-a-ew, kp-tem-N-\.

]-ø∂ - q¿: Xm-bn-t\-cn Ipcn-™n t£-{Xw ÿm-\nI≥ G-cy-sØ Ip-\n-bßm-S≥ I-Æ≥ sh-fn-®∏m-S≥ (83). `m-cy: I-≠t¶m¬ e-£va - n. a-°ƒ: Kw-Km-[c - ≥, \n-j, cm-P≥, hn-t\m-Zv, ]-Xva\m-`≥ (C°-tWm-an-Ivk - v B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Ivk - v Un]m¿-´vsa‚ v, I-Æq¿), ]-tc-X\ - mb Ip-™n-°Æ - ≥. a-cp-a°ƒ: \n-j, jo-\, iym-af, cm-P≥ (Fw-tπm-bvsa‚ v Hm-^n-kv, I-Æq¿), hn-t\m-Zv.

cm-P-¸³

A-ѳ I-cÄ \Â-In-bn-«pw sUÂ-\-sb c£n-¡m-\m-bnà sN-dp-tXm-Wn: A-—≥ I-cƒ ]-Ip-Øp \¬-In-bn´pw sU¬-\-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. Icƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v A-ar-X B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ Io-cn-tØm-Sv Im-hp-¶¬ _n-t\m-bn-˛-kn-Pn- Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp h-b- pIm-cn-bm-b a-Iƒ sU¬-\-tamƒ B-Wp a-cn-®-Xv. i‡amb ]-\n-sb XpS¿-∂v sU¬\sb C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-t∏m-gm-Wv a-™∏n-Øw I-c-fn-s\ _m-[n-®Xm-bn kw-i-bw tXm-∂n-bXv. XpS¿∂v A-ar-X sa-Un°¬ sk‚-dn¬ \S-Ønb ]cn-tim-[-\-bnemWv I-cƒ ]q¿-W-am-bn X-I-cmdn-emsW∂p -Is≠-ØnbXv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°pI am-{X-am-Wv ]-cn-lm-c-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am-¿ \n¿tZ-in-°pIbpw ]nXmhv Icƒ \¬Im≥ k∂-≤\m-hp-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ 20 e-£w cq-] CXn-\m-bn I-s≠-Øm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v I-gn™n-√. am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-\m-Xp-d-I-fn-ep-≈-h-¿ sU¬-\-bv-°v k-lm-b-sa-Øn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬ \n-∂p≈ H-cp-e-£w cq-]-bpw tN¿Øv 30 e-£-tØm-fw cq-] k-lm-b-sa-Øn. \-hw-_¿ \m-en-\v i-kv-{X-{In-b Xo-cp-am-\n--s®¶n-epw \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºpX-s∂ Hm-]-td-j≥ \-S-Øn. kp-Jw {]m-]n®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ssh-Io´v A-t_m-[mh-ÿ-bn-em-hp-I-bpw cm-{Xn lr-Z-bm-Lm-X-ap≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂se cm-hn-se 9.50HmsS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Io-cn-tØm-Sv \nXy-k-lm-b-am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ktlm-Z-c-≥: kn-tbm¨ (Bdp amkw).

I-®³ sh-fn-¨-¸m-S³

Im-k¿-tIm-Uv: sS-en-hn-j≥ ]-cn-]m-Sn I-≠p-sIm≠n-cp-∂ k-tlm-Z-c-s\ tPy-jvT≥ Sn.-hn X-I¿-Øv Nn-√p-sIm-≠v Ip-Øns°m-e-s∏-Sp-Øn.- Io-gq¿ ^n-j-do-kv tIm-f-\n-bnse F-kv _n-\p(30)hm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. a-Zy-]n-®v ho-´n-se-Øn-b k-tlm-Zc≥ \m-cm-b-W-\m-Wv h-g°p-≠m-°n Sn.-hn X-I¿Øv •m-kv sIm-≠v Ip-Øns°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. h-b-dn¬ Ip-tØ-‰ _n- _n-\p \p-hn-s\ \m-´p-Im¿ B-ip]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-XtZ-lw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w \-S-Øn. kw-`-h-Øn¬ k-tlm-Z-c-≥ \m-cm-bW-s\-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. `m-cy: A-\p-]. a-Iƒ: A-`n-cm-an. ]-tc-X-\m-b kp-[m-I-c≥-˛-cm-[ Zº-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv-. a-‰p-k-tlm-Z-c-߃: t__n, e-X, _n-μp, k-Xo-i≥.

]-d-ºn¬ A-_q-_-°¿ (60), aI≥ _-jo¿ (36) F-∂n-h-sc ]q√q-cm¬ B-\-°p-∂n¬ h-®v IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: Ip-Spw_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v {]-Xn Ipd-®p-Im-e-am-bn `m-cy-ho-´p-Im-cpam-bn ]n-W-°-Øn-em-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºv kn-±o-Jn-s‚ `m-cy X-s‚ ho´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-∂n-√. hnfn-®n-´pw `m-cy h-cm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv C-bm-sf tcm-jm-Ip-e-\m°n. Zn-h-k-ß-fm-bn `-£-Wwt]m-epw I-gn-°m-Xn-cp-∂ kn-±oJp-am-bn A-_q-_-°-dpw _-jodpw h-g-°p-≠m-°n-. C-Xm-Wv {]Xn-sb sIm-e-bv-°p t{]-cn-∏n-®Xv. A-d-hp ]-Wn-°m-c-\m-b kn±o-Jv ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-

dp-≈ I-Øn D-]-tbm-Kn-®m-Wv Ccp-h-sc-bpw Ip-Øn-b-Xv. ti-jw sh-ßm-eq¿ h-gn tIm-eq-]m-esØ kp-lr-Øn-s‚ I-S-bn-seØn 500 cq-]- I-Sw hm-ßn Ip-‰n∏p-d-Øpw A-hn-sS \n-∂p ]-´mºn-bn-ep-sa-Øn. cm-{Xn ]p-g-°-cbn¬ Dd-ßn. Ip-‰n-°m-Sp-I-fn¬ H-fn-®p-I-gn-™ {]-Xn s{S-bn≥ am¿-Kw sjm¿-Wq-cn-epw ]n-∂o-Sv tk-e-Øpw t]m-bn. ho-≠pw XncnsI h∂v sjm¿-Wq¿, tImgn-t°m-Sv, ]-´m-ºn F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-d-ßn.- I-gn-™-Zn-h-kw ]d-h-Æ-bn-se _-‘p-ho-´n-seØn ]-Ww I-Sw hm-ßn tIm-gnt°m-Sv `m-K-tØ-°p c-£-s∏-Sm\p-≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ kn-±o-Jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

Im-™-ßm-Sv: kp-lr-Øp-°-tfm-Sv kw-km-cn-®psIm-≠n-cn-s° bp-hm-hv Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. AXn-™m¬ ssX-°-S-∏p-d-sØ a-e-_m¿ tlm-´-en-se Po-h-\-°m-c≥ kn sI -_-jo-dm-Wv (37) a-c-n-®-Xv. ]-≈n-°-c `m-K-Øv \n-∂p ss_-t°m-Sn-®v h-∂ _-jo-¿ h-gn-h-°n¬ kp-lr-Øp-°-sf I-≠v hm-l\w \n¿-Øn kw-km-cn-°p-∂-Xn-\n-sS s\-©p-th-Z-\ A-\p-`-h-s∏-´v Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. -B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: d-ko-e. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-∫mkv, B-bn-i,- ^m-Øn-a.

ss_-¡n-Â tem-dn-bn-Sn-¨v KÀ-`n-Wn a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: sh-≈n-]-d-ºn¬ ss_-°n-\p ]n∂n¬ tem-dn-bn-Sn-®v K¿-`n-Wn- a-cn-®p. ]-¥n-c-m-¶m-hv ap-Xp-h-\ ho-´n¬ kp-tc-jn-s‚ `m-cy k-Pn\n(31)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS-bmWv A-]-I-Sw.

Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p -

Xn-cp-\m-hm-b: Kr-l-\m-Y≥ tPm-en-ÿ-e-Øv Ip-g™p-ho-Wp-a-cn-®p. ]-´¿-\-S-°m-hv ]m-d-bn¬ C-{_mlow lm-Pn (68) B-Wv a-cn-®-Xv. I-™n-∏p-c-bn-se t]-]¿ tπ-‰v \n¿-am-W I-º-\n-bn¬ kq-∏¿-ssh-kdm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se tPm-en-s°-Øn-b C{_m-low lm-Pn F-´-c-tbm-sS Ip-g-™p-ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. h-fm-t©-cn-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: Xn-Øp-´n. a-°ƒ: B-_n-Zv, dw-e, lm-P-d, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: bq-k^v, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ss^-k¬.

a[y-{]-tZ-in A-]-I-S-]-c-¼c; 22 acWw t`m-∏m¬: a-[y-{]-tZ-in¬ aq∂n-S-ß-fn-ep≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ 22 t]¿ a-cn®p. OØo-kvK-Uv ap-Jy-a{¥n c-a¨kn-Mn-s‚ aq-∂p _-‘p-°fpw acn-®-h-cn¬ s]-Sp-∂p. k-Xv-\ Pn√-bn¬ tem-dnbpw Imdpw Iq´n-bn-Sn-®v B-dpt]¿ a-cn®p. CXn¬ aq-∂p t]¿ c-a¨-kn-Mn-

s‚ _-‘p-°-fm-Wv. Zm-Øn-b-°-Sp-Øv an\n-temdn a-dn-™p 14 sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. 24 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. \m-Kv-]q-cn¬ \n-∂v bp.]n-bn-se ^-tØ-]q-cn-te-°v t]m-hp-I-bmbn-cp∂ tem-dn ]-∂ Pn√-bn¬ Io-gvta¬ a-dn-™-v c-≠pt]¿ acn-®p.

^m-Î-dn-bn kv-t^m-S\w: H-cmÄ a-cn-¨p [≥-I-\¬: H-Uo-j-bn¬ kz-Im-cy kv-‰o¬ πm‚n-ep≠m-b kvt^m-S-\-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p. 15 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h-cn¬ an-°hcpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn-emWv. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v ^mŒ-dn AS-°m≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´p. `q-j¨ Ão¬ πm‚n-em-Wv kvt^mS-\ap≠mbXv. ]-cn-t°-‰ 11 t]-sc I-´-°n-se F-kv.kn._n sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ^m-Œ-dn-°I-Øv G-Xm\pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂p≠v. a-cn-® B-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n√. s]m-´n-sØdntbm-sS D≠m-b Xo s]-s´-∂v B-fn-∏-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. \m-ep aWn-°q¿ t\c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-\p ti-j-am-Wv A-·ni-a-\ tk-\bv-°v Xo sI-Sp-Øm-\m-bXv.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

14 \-hw-_¿ 2013 hymgw

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p ku-Zm-an-\n

A³-kmÀ

in-h³-Ip-«n

tKm-]n-\m-Y³

kp-io-e

Zm-k³

jn-Pp

tam-l-\³

I-√-º-ew: h-©n-bq¿ Du-Xq¿-t°m-Ww ]pØ≥-ho-´n¬ Im-a-]m-es‚ `m-cy ku-Zm-an-\n (68). a-°ƒ: A-tim-I≥, ]-tc-X-\m-b _m-_p, jmPn, do-P, tKm-]-Ip-am¿.

sh-™m-d-aq-Sv: ssX-°mSv k-a-\z-bm \-K¿ aT-hnfm-I-Øv ho-´n¬ sI hn A≥-km¿ (38). `m-cy: kp¬-^-Øv. a-°ƒ: A\-kv, A≥-kn¬.

_m-e-cm-a-]p-cw: I-√nbq¿ s]-cn-ß-Ω-e a-RvPp `-h-\n¬ Pn in-h≥-Ip´n (68). `m-cy: sI hn-P-be-£v-an. a-°ƒ: A-\n-Xm in-h≥, A-Pn-Xm in-h≥, A-\q-]v in-h≥. a-cp-a°ƒ: F-kv A-\n¬-Ipam¿, {]o-bm-Pn-Øv c-Lph-c≥, F-kv F-kv BXn-c.

sh-™m-d-aq-Sv: Im-™ncw-]m-d X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ sI tKm-]n-\mY≥ (76). `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: jm-Pn-Ip-am¿, cmtP-jv. a-cp-a-°ƒ: hn-Zy, A-iz-Xn.

I-√-d: F.kn.Fw. hn-√bn¬ ]-tc-X-\m-b tKm]n-\m-Y-s‚ `m-cy B¿ kp-io-e (56). a-°ƒ: Acp¨, k-cp¨.

_m-e-cm-a-]p-cw: tXºmw-aq-Sv Im-dm-Ø-e Ipgn-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ Zmk≥ (80). `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: {io-I-WvT≥, c-aWn, cm-[. a-cp-a-°ƒ: Cμn-c, _n-Pp-Ip-am¿, k-Pn.

Xn-cp-h-\-¥-]-pcw: s\√naq-Sv N-cphn-f ]p-Ø≥ho´n¬ ]n jn-Pp (33). `mcy: _n-μp. a°ƒ: AZn≥, A-Zn\.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip∂p-hn-f Zo-]p `-h-\n¬ C tam-l-\≥ (43). `m-cy: kp-[. a-°ƒ: Zo-]p, hnim-Jv, hn-]n≥.

A_q-_-¡À

tdm-¡n ]n³-lo-tdm

A-½n-Wn Beph: amd-ºn≈n amte-cn-]-d-ºn¬ Nman-]n≈-bpsS `mcy AΩnWn(78). a°ƒ: kckp, kpKp-W≥, N{μ≥, chn, iin, kpa-Xn, thWp. acp-a-°ƒ: aWn, cmP-Ω, Aw_n-I, teJ, Aw_n-I, DÆn, an\n.

kpaXn ap-f-hp-ImSv: ]-tc-X\m-b ap-°-S i-¶-c≥ Ip-´n-bpsS `m-cy kp-a-Xn(71). a°ƒ: kp-ioe≥, APn, cm-Pohv, jo-e. a-cpa°ƒ: h≈n, an\n, apcfn.

k-tcm-Pn-\n tN¿-Ø-e: I-™n-°pgn ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Uv ap-´-Øn-∏-d-ºv ]m-Sn-Im-´p Nn-d k-tcmPn-\n (85).

kn-²mÀ-Y³ ]m-h-d-´n: Ip-cn-bm-t°m-´v i-¶-c≥ a-I≥ kn-≤m¿Y≥(74). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: cm-P≥, c-Pn, {io-[c≥, kp-tc-{μ≥, {jo-P tam-l-\≥.

A¶¡p-«n sXm-Sp]pg: apXet°mSw Adbv-°¬ ]tcX\mb tPmk^ns‚ `mcy A∂°p´n ( 91) . a°ƒ: knknen , F¬kn , amXyp, emen, tPm¿Po\ (sk‚ vB‚Wokv- bp.]n.Fkv-. Rmg∏n≈n), tPmtam≥ . acpa°ƒ: eq°m®≥ , eqkn , tPm¿Pvaqgnbn¬, B≥kΩ , sUma\nIv- , tPmkvHmenb∏pdw , tUmW \cnXq°n¬ .

jco-^

Ifat»cn-: Kh.- t]m-fnsSIv-\n-°n-\v- kao-]w- Infn-bw-ho-´n¬- ]tcX\m-b A_q-_°dn-s‚ `m-cya-dn-b-¡p-«n tPm-k-^v ]m-ep-]≈Øv- jco-^ A-Sp-°w: Rm-b-dp-Ip-fØv ]-tc-X-\m-b ]m-∏-®- (91).- J_dS°w- C∂v- cmhn-se 11\v- Rm-eIw- Pps‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n tPm-k-^v (77). kw-kv-Im- am-akv-Pn-Zv- J_¿-ÿm\n¬.- a°ƒ-: skbv-Xp-apcw \m-sf cm-hn-se 11 \v A-Sp-°w sk‚ v tk-thy- lΩZv,- lw-k acp-a°ƒ-: gv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn- dw-e,- ^m-Øn-a.bn¬. ar-X-tZ-lw C-∂v ssh-Io- ]m-¯p-½ ap-≠-°-bw: A-Øm-Wn´v \m-en-\v ho-´n¬ sIm]-d-ºn¬ ]m-Øp-Ω(85). ≠p-h-cpw. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥ Ip-´n, ]-tc-X ]p-™m¿ sh-´pa-Po-Zv, A-–p-√, A-en, I-√pw ]p-d-Øv Ip-Spw_o-]m-Øp-Ω, sF-j, \_mw-Kw. _o-k, kp-ss_-Z. a-°ƒ: t_-_n-®≥, tPm- a-cp-a-°ƒ: ku-Zm-an-\n kp-Ip-´n, km-e-Ω, sd-Pn, jo-P, A-–pƒ P-∫m¿, km-_p, tPm-fn (bp.sI) A-–pƒ A- o-kv, Ipa-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, do- ™p-tam≥, A-∫m-kv apØm, tPm-k-^v, Pn≥-kn, …o-bm¿, B-an-\, kpsP-kn, tPm¿-Pp-Ip-´n. sse-J.

k-^n-b a-°n-bm-Sv: ]-Sn-°¬I≠n C-{_m-loan-s‚ `mcy k-^n-b (45). a-°ƒ: ^n-tdm-kn-b, Ppss_-cn-b, jm-\n-_, ssd-\m-kv. a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^ - v (sh-≈a - p-≠ {Km-a∏ - © - mb-Øw-Kw), \u-jm-Zv, l_o-_v.

I-®³ sh-fn-¨-¸m-S³ ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn Ip-cn-™n t£-{Xw ÿm-\n-I≥ G-cy-sØ Ip-\n-b-ßm-S≥ I-Æ≥ sh-fn-®-∏m-S≥ (83). `m-cy: I-≠-t¶m¬ e-£v-an. a-°ƒ: Kw-Km-[c≥, \n-j, cm-P≥, hnt\m-Zv, ]-Xva\m-`≥ , ]tc-X-\m-b Ip-™n-°Æ≥. a-cp-a-°ƒ: \n-j, jo-\, iym-a-f, cm-P≥ , hn-t\m-Zv.

_o-c³ cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c sh-≈-cn-°p-≠v tIm-f-\nbn-se _o-c≥ (80). `mcy: Im-cn-®n. a-°ƒ: IÆ≥ A-ºm-Sn, \m-cm-bWn. a-cp-a-°ƒ: Ip-º, Hm-a-\, Ir-jv-W≥.

tKm-]n \o-te-iz-cw: kn.-sF.-Sn.bp. Pn-√m- I-Ωn-‰n Aw-Khpw I¨-kv-{S-Ivj≥ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-bp-am-b sI ]n tKm-]n (63). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: {]-Zo-]v-Ip-am¿ (t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv, h-b\m-Sv), {]o-Xn, {]-ho¨Ip-am¿ . a-cp-a-°ƒ: Zo-], kp-Ipam-c≥.

a-´m-t©cn: I-cp-th-en∏Sn ssa{Xn\-K¿ a-dn-bw a≥-kn-en¬ F A-_q-_°¿(70). J-_-dS-°w \-SØn. `mcy: a-dn-bw _ohn. a°ƒ: ]-tc-X\m-b kmZnJv, sk-an-X, tIm-b, d^o-Iv(Zp-_bv), ss^k¬ _m_p. a-cp-a°ƒ: k-°o-\, A∫mkv, X-\q-P, dm-jn-Z, l-ko-\.

tKm-]n ]m-em-bn: {]-Ir-Xn tbmK Nn-In¬-km tI-{μØn-\v k-ao-]w k-c-bqhn¬ ]-tc-X-\m-b ]n sI N-¥p-hn-s‚ a-I≥ sI ]n tKm-]n (62). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a°ƒ: {]-Zo-]≥ , {]o-Xn, {]-ho¨. a-cp-a-°ƒ: Zo-], kp-Ipam-c≥.

Nm-e-°p-Sn: Im-Sp-Ip-‰n hen-b-a-c-Øn-¶¬ ]-®n-°p´n tdm-°n ]n≥-lo-tdm (76)-.- kw-kv-Im-cw C-∂v D®-Xn-cn-™v 3.30\v k-ºmfq¿ sk‚ v.- {^m≥-ko-kv tk-thy-gv-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. -`m-cy: -eo\.- a-°ƒ: t]mƒ ]n≥lo-tdm (-K-h. -{]- v F-dWm-Ip-fw), {^m≥-kn-kv ]n≥-lo-tdm,- ^n-en-∏v ]n≥-lo-tdm. -a-cp-a-°ƒ: ta-cn sP-Ãn≥ ]n≥-lotdm,- Pn-Pn ]n≥-lo-tdm,Pm-Iz-en≥ ]n≥-lo-tdm.

sam-bv-Xo³-Ip-«n tIm-gn-t°m-Sv: Nm-∏bn¬ X-߃-kv tdm-Uv sI Sn lu-kn¬ sam-bvXo≥-Ip-´n (Ip-´p-°-˛63). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-enw, \u-jm-Zv , C¿jm-Zv, jw-km-Zv.

k-c-kz-Xn-b½

X-¦-¸³

s]m¶-½

Ir-jv-W-]nÅ

kp[ojv

ap-l½-Zv jm-^n

k-Zm-in-h-¡p-dp¸vv

enÃn

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tIm´q¿ sIm-´m-cØn¬ inh-Pn \-K¿ cm-Pv-`h\n¬ ]-tc-X\m-b \-cmb-W-]n-≈-bp-sS `m-cy k-c-kz-Xn-b-Ω (90). a°ƒ: am-[-hnb-Ω, Irjv-W≥ \mb¿, Ir-jvWΩ, Ip´-∏≥ \mb¿, \o-eI-WvT≥ \mb¿, DÆn, hn-{I-a≥ \mb¿, ]-tcX\m-b {]-`mI-c≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: c-Xv\Ω, ti-J-c-]n-≈, b-tim[-cm-tZhn, \-fn-\-Ip-amcn, kp-Z¿-i-\-Ip-amcn, kn‘p, ]-tc-Xcm-b ]flm-h-Xnb-Ω, th-em-bp[≥-]n≈.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: C-ehpw-aq-´p-tIm-Ww X¶∏≥ (84). `mcy: ]-tcXbm-b k-ck-Ω. a°ƒ: t{]w-N-μv, {]-`m-Xv Nμv, im-¥n\n, t{]-a-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: Ko-X, jo-P, cm-a-`-{Z≥, ss\-tj-{μ≥.

I-cp-\m-K-∏≈n: ]p-∂°p-fw I-f-°m-Sv h-S-t°Xn¬ ]-tc-X\m-b cm-aIr-jv-W-]n-≈-bp-sS `mcy s]m-∂-Ω(78). a°ƒ: c-ho-{μ≥-]n-≈, Aw-_nI, ]-tc-X\m-b th-WptKm-]m¬, eo-e, ap-c-fo-[c≥-]n-≈. a-cp-a°ƒ: kc-kz-Xnb-Ω, c-ho-{μ≥-]n≈, te-J, hm-kp-tZ-h≥]n-≈, kp-[.

Hm-bq¿: B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-kv-‰v t\-Xmhpw kn.]n.Fw ap≥ tem°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dnbp-am-bn-cp-∂ Hm-S-\mh´w I-f∏n-e cm-[m-IrjvW a-μn-c-Øn¬ Sn F≥ Ir-jv-W-]n-≈(85). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v. a°ƒ: A-\n-X, kptc-jv _m_p, A-\n¬-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: \m-cm-bW≥-Ip´n, Ko-Xm-Ip-amcn, C-μpI-e.

Ip≠d: s]cp-ºpg ap≠bv°¬ kp[n \nhmkn¬ t]c-X-\mb kp[m-I-c≥]n-≈-bpsS aI≥ kp[ojv (26). amXmhv: Hma\. ktlm-Zc≥: kp_ojv.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]chq¿ sX-°pw-`m-Kw sh´-Øv ho´n¬ ap-lΩZv jm-^n (78). C-S-h Im´n¬ ho´n¬ Ip-Spw_mw-Khpw C-S-h afiew tIm¨-{K-kv {]knU‚ v ]p-Øq-cw \nkm-an-s‚ tPyjvT ktlm-Z-c-\p-amWv. `mcy: B-cn-^m-_ohn. a°ƒ: sjao¿ (Zp-_-bv), kPn≥ (a-kv-I-Øv), ]tc-X\m-b jn_p, _o-a, im-cn\n. a-cp-a°ƒ: k°o¿ (Zp-_-bv), Bkn^v, apw-Xmkv, jm-knb. k-tlm-Z-c߃: _jo¿, B-_n-Zm-_ohn, kp-ss_-Zm-_ohn, _ohn-°p-™v.

Im-h-\mSv: I-∂n-ta¬tN-cn cm-tP-jv `-h-\Øn¬ k-Zm-in-h-°p-dp∏v(57). `m-cy : cm-tP-iz-cn A-Ω. a°ƒ: cm-tPjv, atljv.

Ip≠d: Ingt° I√S sImSp-hnf ktcm-P-m aμn-c-Øn¬ ]tc-X-\mb kzmX-{¥y-k-ac tk\m\n Un FkvXm∏ms‚ `mcy hnc-an-® A[ym-]n-I hn -en√n (76). a°ƒ: ktcmPw (A[ym-]nI Kh. bp.-]n., Cu©-bv°¬), cmP≥ (A[ym-]-I≥ sks‚ tKmtc‰n F®v.-F- v.- ]p\-eq¿), A\n¬Ip-am¿, _nμp, kn‘p (_-ldn≥). acp-a-°ƒ: tPmt_mbv (sa-Un-°¬tIm-tf-Pv, Xncp-h-\-¥-]p-cw), _nμp (A-[ym-]nI sk‚ v tPm¿÷v bp.-]n.-F-kv, Bbq¿), t{]an\n (A[ym-]n-I, Kh. F®v.-Fkv. Dfn-b-\m-Sv), cmPp(t^m-t´m-{Km-^¿), tPmbv AeIvkv (_-l-dn≥) ih-kw-kvIm-cw C-∂v cmhn-se 11\v sImSp-hnf sk‚ v {^m≥knkv ]≈n skan-tØ-cn-bn¬.

tam-l-\³ F-S-s®m-Δ: Hm-t´m ss{U-h¿ In-g-°p-ºmS≥ tam-l-\≥ (64). ]tc-X-\m-b s]m≥-ap-Snb≥ _m-e-s‚-bpw Z-a-b¥n-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: Im-©-\ (sIm-bnen Bip-]{Xn, I-Æq¿). a-°ƒ: ss_-Pp (jm¿P), Pn-Pp (ku-Zn), jnPp .

kp-Ip-am-c³ s]-cnßm-e: ho-W-πm°n¬ ]-tc-X\m-b \m-cmb-W≥ a-I≥ kp-Ip-amc≥(42). A-Ω: im-¥. `mcy: {]oXn. a°ƒ: e£van, tc-hXn. k-tlm-Zc߃: kp-lm-kn\n, kptcjv, kp-Z¿i≥, AtimI≥, kp-\n-X, kp`mjv, A-Pn-X, k-Poh≥, chn. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12 \v.

i-¦p-®n- \m-bÀ F-S-∏mƒ: ]m-e-{] ]-¥em-bn¬ i-¶p-Æn- \m-b¿ (82). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, i-in-[-c≥, in-h-Zmk≥, a-Wn-I-WvT≥, am-eXn, c-Xn-tZ-hn, jo-P, ]pjv-], D-j. a-cp-a-°ƒ: cta-i≥, \m-cm-b-W≥-, A∏p, N-{μ≥, t{]-a≥.

A-ѳ I-cÄ \Â-In-bn-«pw sUÂ-\-sb c£n-¡m-\m-bnà sN-dp-tXm-Wn: A-—≥ I-cƒ ]-Ip-Øp \¬-In-bn´pw sU¬-\-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. Icƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v A-ar-X B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ Io-cn-tØm-Sv Im-hp-¶¬ _n-t\m-bn-˛-kn-Pn- Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp h-b- pIm-cn-bm-b a-Iƒ sU¬-\-tamƒ B-Wp a-cn-®-Xv. i‡amb ]-\n-sb XpS¿-∂v sU¬\sb C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-t∏m-gm-Wv a-™∏n-Øw I-c-fn-s\ _m-[n-®Xm-bn kw-i-bw tXm-∂n-bXv. XpS¿∂v A-ar-X sa-Un°¬ sk‚-dn¬ \S-Ønb ]cn-tim-[-\-bnemWv I-cƒ ]q¿-W-am-bn X-I-cmdn-emsW∂p -Is≠-ØnbXv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°pI am-{X-am-Wv ]-cn-lm-c-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am-¿ \n¿tZ-in-°pIbpw ]nXmhv Icƒ \¬Im≥ k∂-≤\m-hp-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ 20 e-£w cq-] CXn-\m-bn I-s≠-Øm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v I-gn™n-√. am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-\m-Xp-d-I-fn-ep-≈-h-¿ sU¬-\-bv-°v k-lm-b-sa-Øn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬ \n-∂p≈ H-cp-e-£w cq-]-bpw tN¿Øv 30 e-£-tØm-fw cq-] k-lm-b-sa-Øn. \-hw-_¿ \m-en-\v i-kv-{X-{In-b Xo-cp-am-\n--s®¶n-epw \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºpX-s∂ Hm-]-td-j≥ \-S-Øn. kp-Jw {]m-]n®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS C-∂-se ssh-Io´v A-t_m-[mh-ÿ-bn-em-hp-I-bpw cm-{Xn lr-Z-bm-Lm-X-ap≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂se cm-hn-se 9.50HmsS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v Io-cn-tØm-Sv \nXy-k-lm-b-am-Xm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ktlm-Z-c-≥: kn-tbm¨ (Bdp amkw).

sam-bv-Xo³-Ip-«n am-ÌÀ B-\-°-c: I-cn-º tIm-´∏m-Sw-Ip-≠n¬]o-Sn-Ibn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n amÿ (76). `m-cy: ^m-Øna°p-´n. a-°ƒ: {]-^. apl-Ω-Z-en (k¿- k-øn-Zv tIm-f-Pv, X-fn-∏-d-ºv), klo¿ (am-Xr-`q-an, Xriq¿). k-^n-b, k¬-a. km-_n-d (Np-\-ßm-Sv bp.]n-.F-kv kv-Iqƒ), k-eo\ . a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (J-Ø¿), ap-Øpt°m-b X-߃ (dm-k¬ssJ-a), k-°o¿ lpssk≥, ap-l-Ω-Zv k-enw, Zn¬-jm-Zv (A-[ym-]n-I), \m-Zn-b (Fw.-sF.-F-®v.F-kv s]m-∂m-\n.).

I-S-bv°¬: N-S-b-awKew IÆ≥-tIm-Sv Io-gq-´v ho-´n¬ a-t\m-l-c≥-]n≈(65). `mcy: a-tl-iz-cn A-Ω. a°ƒ: kPn, kpP. a-cp-a°ƒ: l-cojv, Ko-X.

Xn-cp-h√: B-™n-enØm-\w ssa-e-°m-Sv ]m-d∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b dn´. sl-Uv-tIm¨-kv-‰_vƒ ]n kn k-J-dn-b-bpsS a-I≥ hn¬-k¨ (hn√o-kv˛44). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 12\v hgº-≈n t•m-_¬ an-j≥kv C¥ym k-`-bp-sS ]ma-e-bn-ep-≈ sk-an-tØcn-bn¬. am-Xmhv: C√-Øv Ip-Spw-_mw-Kw A-Ωn-Wn.

B-bn-i

a-dn-b-¡p-«n Xn-cq-c-ßm-Sn: ]-¥m-cßm-Sn A-´-°p-f-ß-c N∏-ß-Øn¬ a-dn-b-°p-´n (85). a-°ƒ: ap-kv-X-^, ]m-Øp-Ωp, kp-sse-J, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A-lΩ-Zv-Ip-´n, _o-cm≥-Ip-´n, P-ao-e, k-^n-b.

cm-P-¸³

I-cp-\m-K-∏≈n: Hm-t´m-bn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´v h-∂ Imdn-Sn®v Hmt´m bm-{X-°m-c\m-b hr-≤≥ a-cn®p. Ir-jv-W-]p-cw R-°-\m¬ h√n-°¬ ]-So-‰-Xn¬ Znhm-I-c≥(80)BWv B-e∏p-g sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ h®v a-cn®Xv. Hmt´m ss{U-h¿ {]-im-¥v(30) Kp-cp-X-cam-b ]-cn°p-I-tfm-sS B-e∏p-g sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. Hm-t´m-bn¬ a-I-\p-ambn FØn-b Zn-hm-Ic≥, I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ tUmŒ-sd I-≠ ti-jw A-Sp-Øp-≈ sa-Un-°¬ kv-t‰mdn-\v k-ao]w Hmt´m \n-dp-Øn-bn-´ ka-bw \n-b-{¥Wwhn-´p h-∂ Im¿ Hm-t´m-bn¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-Sap-≠mbXv. C∂se cm-hn-se B-dn-\m-bn-cp∂p kw`-hw.

hm-l-\-an-Sn-¨v- A-Úm-X³ a-cn-¨p

I-√-º-ew: tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-√-º-e-Øn-\p-k-ao]w kz-Im-cy _m-dn-\p ap∂n¬ tdm-Uv- a-dn-I-S°m≥ {i-an-°-sh ]n-°∏v- hm-\n-Sn-®v A-⁄m-X\m-b hr-≤≥ a-cn-®p. sNmΔm-gv-N cm-hn-se 10 \m-bncp-∂p A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ hr-≤-s\ \m-´p-Im¿ NmØ-≥-]m-d sI.Sn.kn.Sn B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S-¿-∂v sa-Un-°-¬-tIm-f-Pv- Biq-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw cm-{Xn 7.15 \v a-cn-®p. C-Sn-® hm-l-\-hpw s{sU-h¿ N-S-b-aw-K-ew C-´n-h F-gn-bw kp-[n-\m a-≥-kn-en¬ kp-[o-dn-s\bpw- I-√-º-ew t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. ar-XtZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw sa-Un-°-¬-tImf-Pv tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-´p-≠v. D-t±-iw 75 h-bkv {]m-bw tXm-∂n-°p-w. D-b-cw-Ip-d-™-Xpw sa-en™ i-co-c-{]-Ir-Xn-bp-w. F-s¥-¶n-epw hn-h-cw A-dnbp-∂-h¿ I-√-º-ew t]m-en-kp-am-bn _-‘-s∏-S-pI. t^m-¨: 0470 2692066, 9497980108

Xn\m¬ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-Sm≥ \n-b-a-an-s√-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am°n. Xp-S¿-∂v I-hn-X-bp-sS-bpw a‰p {]-Xn-I-fp-sS-bpw dn-am≥-Uv Im-em-h-[n \o-´n tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p. ti-jw P-bn-en-te-°psIm- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- \ m- b n t]m-en-kv C-h-sc Po-∏n¬ I-b‰p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-I-c-Ww tXSn-sb-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv X-s‚ Po-h-\v `o-j-Wnbp-s≠-∂pw C-t∏mƒ \-S-°p∂ A-t\z-j-W-Øn¬ X-\n-°v h-n-izm-k-an-s√-∂pw I-hn-Xm-]n≈ hn-fn-®p-]-d-™p.

A-Ðp A-ko-kv au-e-hn

Xr-°c - n-∏q¿: D-Sp-ºp-¥e sX-s°-hf - ∏ - n-se Fw F A-–p¬ A-ko-kv au-eh - n (65). D-Sp-ºp-¥e - \q-dp¬-lpZm a-Zvd - k - m-[ym-]I - \ - pw h-Ss - ° ]-≈n C-am-ap-ambn-cp-∂p. I-Δm-bn a-la - q-Zn-b a-Zvd - k-bn¬ aq-∂v ]-Xn-‰m-≠v A-[ym-]I - \ - m-bpw apA±n\m-bpw tk-h\ - a - \ - pjvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ssk-\_ - n, ^mØn-a, ssd-lm-\Ø - v, lpssk≥, an-JvZ- m-Zv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), ap_-jn¿. a-cp-a° - ƒ: C-kva - b - n¬, A-–p¬ k-emw, lm-cnkv (C-cp-hc - pw Zp-_b - v). \m-cm-b-Wn-b-½ k-tlm-Zc - n: dp-Jn-b. Xncph√: Im-hpw-`m-Kw ]m-e-Øn-¶¬ ]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jv-Ws‚ `m-cy \m-cm-b-Wn-bΩ(88). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v ap-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: PK-X, Hma-\, cXvv\-Ω, taml≥. a-cp-a°ƒ: a-Wnb≥, Ip´∏≥, A∏p, k-Xn.

Ip-‰n-°m-´q¿: H-X-b-awK-e-Øv B-bn-i (75). a°ƒ: kp-ss_-Z, kpsse-J, bq-kp-^v, A-jvd-^v, iw-kp-±o≥, ]-tc-X\m-b C-{_m-low. a-cp-a°ƒ: kn-±o-Jv, A-_q-_°¿, dm-_n-b.

B-e-Øq¿: tXm-Sp-Im-Sv Iq-´-∏p-c cm-P-∏≥ (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: {]-km-Zv-Ip-am¿, {]-Im-iv-Ip-am¿, {]ho¨-Ip-am¿, jo-_, at\m-Pv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: jo-_, kp-\n-X, sd-Pn.

{ioIp-amÀ

hÀKo-kv

tKm-hn-µ³-In-«n ssI-aÄ

Bd-∑pf: CS-t»-cn-ae apXp-tIm-Sn-°¬ ]tc-X\mb cma-Ir-jvW-∏-Wn°-cpsS aI≥ Kh¨sa‚ v tIm¨{SmIvS¿ Fw B¿ {ioIpam¿ (Ip-´≥-˛53).

tXm-{]mw-IpSn: D∏p-tXmSv cm-P-ap-Sn ap-≠-πm-°¬ Fw sP h¿-Kokv (Ipt™-´≥˛ 86). `mcy: ]tc-Xbm-b a-dn-bm-Ω.a°ƒ: cm-Pp I-cn-°n≥taSv, F-an-en tXm-akv, B-\n , tdm-k-Ω.

tN¿-Ø-e: I-f-hw-tImSw D-gp-h ao-\m-∏-≈n ]fl-I-eym-W-Øn¬ (F-dWm-Ip-fw Ip-º-fw X-et»-cn-bn¬) tKm-hn-μ≥In-´n ssI-aƒ (79) dn-´. bq-\n-b≥ _m-¶v Hm-^nkdmbn-cp∂p. kw-kv-Imcw C-∂v aq-∂n-\v I-f-hwtIm-Sw ao-\-∏-≈n-bn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: dn-´. {][m-\m-[ym]nI ao-\-∏≈n-bn¬ im-¥-Ω. a°ƒ: am-bm-tZ-hn (A[ym-]n-I B¿.-]n-.Fw-.F®v-.F-kv. Ip-º-fw), -tUm. A-Pn-Xv-Ip-am¿ (-k-bn‚nÃv F≥-.kn-.F¬. ]qs\),- \-μ-Ip-am¿ (ssl-Zcm-_m-Zv). a-cp-a-°ƒ: hnP-b-Ip-am¿ (_n-kn-\kv),- kp-\n-X (-]p-s\),kp-an (-ssl-Z-cm-_m-Zv).-

Imdn-Sn¨v hr-²³ a-cn¨p

sa-Un-¡Â ko-äv X-«n-¸v: I-hn-Xm-]n-Å-sb I-Ì-Un-bn e-`n-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån sIm-®n: Fw._n._n.F-kv ko‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b tI-kn¬ I-hn-Xm-]n≈-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In-´W-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. F-d-Wm-Ip-f-w No-^v Pp-Uo-jy-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn l-cn-\m-b-cm-Wv l-c-Pn X≈n-b-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏p \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw-sN-tø-≠-Xv A-\n-hmcy-am-sW-∂pw B-h-iy-s∏-´mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ PpUo-jy¬ I-kv-‰-Un-bn¬ 15 Znh-kw ]n-∂n-s´-∂pw A-

a-t\m-l-c³-]nÅ

hnÂ-k¬

hn-ZymÀ-Yn-sb B-ip-]-{Xn-bn sIm−p-t]m-hpwh-gn a-cn¨p

sh-™m-d-aqSv: ho-Sn-\p-≈n¬ A-t_m-[m-h-ÿbn¬ I≠ 10mw ¢m-kv hnZym¿-Yn-sb B-ip-]-{Xn-bnte-°v sIm-≠p t]m-I-sh a-cn-®p. s\-Sp-th-en K-h. F-®v.F-kv.F-kv hn-Zym¿Yn hn-im-Jv (15) B-Wv a-cn®Xv. ]n-c∏≥-tIm-Sv πm°ogv Hm-S√q¿ hn-f ho-´n¬ tKm-]-Ip-am¿ Kncn-P Z-ºXn-I-fp-sS a-I-\mWv. C∂-se ]p-e¿-s® hn-im-Jn-s\ A-t_m-[m-hÿ-bn¬ Im-W-s∏-´Xns\Øp-S¿-∂v I-\ym-Ip-f-ßc B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-hpw h-gn a-c-Ws∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. ar-X-tZ-lw hn-im-Jv ]Tn-®n-cp∂ kv-Iq-fn¬ s]-m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-® ti-jw ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. hn-jv-Wp k-tlm-Z-c-\m-Wv.

Ip-«n-b-½ a-Wn-a-e: ]-f-Øpw-]m-d Im-hpw-Im-´n¬ Ip-´n-bΩ (110). a-°ƒ: ]m-∏-®n, sN-√∏≥, eo-em-Ω, i-in, Aºn-fn, {]-Im-iv.

F.F-kv.sF A-ø-∏-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kpw Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-ß-fpw {]-Xn c-£s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ sI-Wn-sbm-cp°n. C-Xn-\n-sS ssI-bn¬ I-cpXn-b tª-Uv sIm-≠v kn-±o-Jv B-fl-l-Xy-°p {i-an-®p. I-gn-™ 30\m-Wv C-bmƒ `mcym-k-tlm-Z-c≥ ]p-√q-cm-en-se

]-d-ºn¬ A-_q-_-°¿ (60), aI≥ _-jo¿ (36) F-∂n-h-sc ]q√q-cm¬ B-\-°p-∂n¬ h-®v IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: Ip-Spw_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v {]-Xn Ipd-®p-Im-e-am-bn `m-cy-ho-´p-Im-cpam-bn ]n-W-°-Øn-em-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºv kn-±o-Jn-s‚ `m-cy X-s‚ ho´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-∂n-√. hnfn-®n-´pw `m-cy h-cm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv C-bm-sf tcm-jm-Ip-e-\m°n. Zn-h-k-ß-fm-bn `-£-Wwt]m-epw I-gn-°m-Xn-cp-∂ kn-±oJp-am-bn A-_q-_-°-dpw _-jodpw h-g-°p-≠m-°n-. C-Xm-Wv {]Xn-sb sIm-e-bv-°p t{]-cn-∏n-®Xv. A-d-hp ]-Wn-°m-c-\m-b kn±o-Jv ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

I-√-º-ew: sIm-´m-c-°-c -sIm-√w tZ-io-b-]m-X-bn¬ Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\mb ]-≈n-°¬ ^m-¿-tagvkv _m-¶n-\v k-ao-]w e-£vao hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS a-I≥ a-t\m-Pv-Ip-am¿ (36) a-cn-®p. sNm-Δm-gv-N ssh-In-´v 6.30 \m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdm-Un¬ sX-dn-®p-ho-W a-t\m-Pv-Ip-am-dn-s\ \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn-em-°nsb-¶n-epw a-cn-®p. sIm-´m-c-°-c s\-Sp-h-Øq-cn¬ _‘p-hn-s‚-b hn-hm-l®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]mIp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-Ω: eo-em-`m-bn AΩ.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

Nm-h-°m-Sv: hm-l-\m-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v c-≠p am-kam-bn N-n-In-¬k-bn¬ I-gn™n-cp-∂ a¬-ky-sXm-gnem-fn a-cn-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw hn-gn-™w B‚-Wn cm-Pp (Nn-∂-X-ºn-˛30)hmWv a-cn-®-Xv. ap-\-°-I-S-hv A-gn-ap-JØv I-S-en¬ H-gp-°n¬-s∏´ c-≠p-bp-hm-°-sf c-£n®-Xn-\v t]m-en-kv kq-{]≠n-s‚ £-W{]-Im-cw A-\p-tam-Z-\ k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-Ish sXm-´m-∏v a-c-°-º\n-°v k-ao-]w cm-Pp k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ap-Xp-h-´q¿ cm-P B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Xn-cp-h\-¥-]p-cw Inw-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n-.

B-Zy-Im-e \n-b-a-k-`mw-K-w BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å A-´-cn-¨p

Im-´m-°-S: kzm-X-{¥y-k-a-c -tk-\m-\n-bpw- B-Zy-Ime \n-b-a-k-`mw-K-hp-am-b B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cmh-X-Øn¬ Im-´m-°-S B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ (71) A-¥-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v 5.45\v Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬- tIm-fPn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. Im-´m-°-S h-S-t°°p-∂-Øv ho-´n¬ cma≥-]n-≈-bp-sS-bpw `-Kh-Xn-b-Ω-bp-sS-bpw aI-\m-bn 1922em-bn-cp∂p P-\-\w. I-Ωyq-Wn-Ãv B-ib-ß-fn¬ A-Sn-bp-d-®mbn-cp∂p B-Zy-Im-e {]h¿-Ø-\w. 1940 ap-X¬ k-a-c-]m-X-I-fn¬ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. 1951¬ \-S-∂ Xn-cp-sIm-®n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn®p ]-cm-P-b-s∏-´p. 1957se tI-c-f \n-b-a-k-`-bn-te°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-≈ 14,000 thm-´n-\v hn-Pbn-®v -\n-b-a-k-`mw-K-am-bn. Un.kn.kn Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn-®p. tIm-´q¿ h-S-°-cn-I-Øv im-c-Z-Ω-bpw c-Xv-\-Ω-bpw `m-cy-am-cm-Wv. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-io-{μ≥, kp-tc{μ≥, D-j, sse-e, N-{μ≥, _m-e-N-{μ≥, D-Æn, an-\n, _n-μp, A-iz-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂p- ssh-Io-´v aq-∂n-\v B-cy-\m-Sv Nm-a-hn-f sF-cm-h-Xw ho-´n¬ \-S-°pw. cm-{„o-b, kmaq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-c-h-[n-t]¿ BZ-cm-Rv-P-en-I-f¿-∏n-°m≥ h-k-Xn-bn-se-Øn-bn-cp∂p.

AÚmXtâXS¡w aq¶v A\mY arX-tZ-l-§Ä saUn-¡ÂtIm-f-Pn B¿-∏q-°-c: F-d-Wm-Ipfw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂p sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-® aq-∂v A-\m-Y tcm-Kn-Iƒ a-c-n®-p-. ar-X-tZ-lw G-s‰-Sp°m≥ B-fn-√. hm-l-\m-]-I-S-Øn-¬ ]-cn-t°-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ep-h t]m-en-kv ap-tJ\ F-Øn-b jw-km-Zv (45), P-\-d¬ B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ sIm-≠p-h∂ Zm-k≥ \m-b¿(40), t]-cp- e-`y-a-√m-Ø 50 h-b v tXm-∂n-°p-∂-bmƒ F-∂n-h-cp-sS ar-X-tZ-lam-Wv tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂Xv. jw-km-Zv \-hw-_¿ Ggn-\v F-Øn aq-∂n-\v a-cn®p. Zm-k≥ \m-b¿ B-dn-

C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb kml-kn-I-ambn ]nSn-IqSn Xn-cq¿: ]q-√q-cm-en-¬ `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw a-I-s\-bpw IpØn-s°m-∂v H-fn-hn¬-t]m-b {]Xn ]n-Sn-bn¬. ]-d-h-Æ kz-tZ-in Nm-tØ-cn-∏-d-ºn¬ kn-±o-Jv (45) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-t´msS ]-Sn-™m-td-°-c A-gn-ap-JØv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-I¬ 11HmsS Xn-cq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tcJ-s∏-Sp-Øn. P-¶m¿ h-gn s]m-∂m-\n-bn-te°p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS \m-´p-Im-¿ {]-Xn-sb I-≠v t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {]-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn ]p-d-Øq¿ `m-K-tØ-°p \o-¥n-c£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw a¬ky-_-‘-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I-fn¬ h-f-™v C-bm-sf h-e-sb-dn-™v Ip-cp-°p-I-bm-bncp-∂p. ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv

I-S-bv°¬: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ km-c-am-bn ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. Nntß-en thew-tIm-Ww Aw-_n-I hn-em-k-Øn¬ km-_p(33)hm-Wv a-cn®Xv. I-gn-™ Pq¨ 24\v \ne-ta¬ sh-≈mw-]md-°v k-ao-]w h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. km-_phpw kplrØpw k-©-cn-®n-cp∂ ss_-°v F-Xn-sc h-∂ Po∏p-am-bn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImfPv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. At_m-[m-h-ÿ-bn-em-bn-cp-∂ km-_p-hn-s\ c-≠mgv-N ap-ºv ho-´n-te-°v sIm-≠p-h-∂n-cp∂p. sNm-Δmgv-N cm{Xn a-cn®p. `mcy: jn\n. a°ƒ: e-£van, k®p.

dp-≈ I-Øn D-]-tbm-Kn-®m-Wv Ccp-h-sc-bpw Ip-Øn-b-Xv. ti-jw sh-ßm-eq¿ h-gn tIm-eq-]m-esØ kp-lr-Øn-s‚ I-S-bn-seØn 500 cq-]- I-Sw hm-ßn Ip-‰n∏p-d-Øpw A-hn-sS \n-∂p ]-´mºn-bn-ep-sa-Øn. cm-{Xn ]p-g-°-cbn¬ Dd-ßn. Ip-‰n-°m-Sp-I-fn¬ H-fn-®p-I-gn-™ {]-Xn s{S-bn≥ am¿-Kw sjm¿-Wq-cn-epw ]n-∂o-Sv tk-e-Øpw t]m-bn. ho-≠pw XncnsI h∂v sjm¿-Wq¿, tImgn-t°m-Sv, ]-´m-ºn F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-d-ßn.- I-gn-™-Zn-h-kw ]d-h-Æ-bn-se _-‘p-ho-´n-seØn ]-Ww I-Sw hm-ßn tIm-gnt°m-Sv `m-K-tØ-°p c-£-s∏-Sm\p-≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ kn-±o-Jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

jw-km-Zv

Zm-k≥ \m-b¿

s\-Øn F-´n-\v a-cn-®p. \memw -Xn-ø-Xn Nn-In¬-k-bv°m-bn sIm-≠p-h-∂v 11\v a-cn-®-bm-fm-Wv a-s‰m-∂v. \n-›n-X Zn-h-k-Øn-\Iw ar-X-tZ-lw F-‰p-hmßm≥ _-‘p-°-sf-Ønbn-s√-¶n¬ ar-X-tZ-l߃ a-d-hv sN-øp-sa-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

A⁄m-X≥

a[y-{]-tZ-in A-]-I-S-]-c-¼c; 22 acWw t`m-∏m¬: a-[y-{]-tZ-in¬ aq∂n-S-ß-fn-ep≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ 22 t]¿ a-cn®p. OØo-kvK-Uv ap-Jy-a{¥n c-a¨kn-Mn-s‚ aq-∂p _-‘p-°fpw acn-®-h-cn¬ s]-Sp-∂p. k-Xv-\ Pn√-bn¬ tem-dnbpw Imdpw Iq´n-bn-Sn-®v B-dpt]¿ a-cn®p. CXn¬ aq-∂p t]¿ c-a¨-kn-Mn-

s‚ _-‘p-°-fm-Wv. Zm-Øn-b-°-Sp-Øv an\n-temdn a-dn-™p 14 sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. 24 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. \m-Kv-]q-cn¬ \n-∂v bp.]n-bn-se ^-tØ-]q-cn-te-°v t]m-hp-I-bmbn-cp∂ tem-dn ]-∂ Pn√-bn¬ Io-gvta¬ a-dn-™-v c-≠pt]¿ acn-®p.

^m-Î-dn-bn kv-t^m-S\w: H-cmÄ a-cn-¨p [≥-I-\¬: H-Uo-j-bn¬ kz-Im-cy kv-‰o¬ πm‚n-ep≠m-b kvt^m-S-\-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p. 15 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h-cn¬ an-°hcpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn-emWv. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v ^mŒ-dn AS-°m≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´p. `q-j¨ Ão¬ πm‚n-em-Wv kvt^mS-\ap≠mbXv. ]-cn-t°-‰ 11 t]-sc I-´-°n-se F-kv.kn._n sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ^m-Œ-dn-°I-Øv G-Xm\pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂p≠v. a-cn-® B-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n√. s]m-´n-sØdntbm-sS D≠m-b Xo s]-s´-∂v B-fn-∏-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. \m-ep aWn-°q¿ t\c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-\p ti-j-am-Wv A-·ni-a-\ tk-\bv-°v Xo sI-Sp-Øm-\m-bXv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-11-14  

Thejas Epaper obit edition. 2013-11-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you