Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

11 \-hw-_¿ 2013 Xn-¶-ƒ

Im-b-en-Â ho-Wv aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p ImÀ-Xym-b-\n

ta-cn

B-eo-kv

lmPd

Kn-co-j³

\-_o-k

i-¦-c³

Pm-\-In

aq-hm-‰p]p-g: am-dm-Sn-bnse B-Zy-Im-e I-ayqWn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ \m-cmbW-s‚ `m-cy Im¿-Xymb-\n(88). kw-kv-Im-cw C-∂p H-cp a-Wn-°v ho´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cmLh≥, ]-tc-X\m-b Ip™vv, am-[h≥, cm-P-≥, I-a-e-lmk≥, Hma-\, in-h≥. a-cp-a-°ƒ: e-fnX, e-fn-X, D-j, kp-ioe, _n-μp, _m-e-IrjvW≥.

tXm-∏pw-]Sn: ]-cym-Øpti-cn A-K-Ãn≥ `m-cy tacn(77). F-gp-]p-∂ Im-\°m∏-≈n Ip-Sw-_mw-KamWv. a°ƒ: tU-hn-Uv (sIm®n≥ t]m¿-´v-{S-Ãv), sUbv-kn D-dp-ao-kv sh-fn-∏-dºn¬, kn-knen-b {Km-Ãkv (an-j-\-do-kv Hm-^v C≥-Im¿-t\j≥, ssX°q-Sw), B‚-Wn Un-Ivk¨ (eq¿-Zv -tlm-kv-]n‰¬). a-cp-a°ƒ: kn-kn-en tUhnUv, D-dp-aokv, B-i Un-Iv-k¨.

sIm-®n: G-\m-Øv ]p-fn°-πm-hnf-bn¬ _m-_phn-s‚ `m-cy B-eo-kv (km-dm-Ω˛61). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\p F-f-a-°-c-bn-se hk-Xn-bn¬ ip-{iq-j-bv°p-ti-jw ]m-em-cnh-´w im-tew am¿-tØm-am]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. am-th-en-°-c hn-f-\neØv Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-I≥: dn-\p _m-_p tXm-a-kv. a-cp-a-Iƒ:dmWn (D-g-Øn¬ sN-ß∂q¿)

Nmh°mSv: IS∏pdw A©ßmSnhfhv cn^mbo≥]≈n°SpØv IShn¬ ]tcX\mb ap{In laoZns‚ `mcy lmPdp (75). I_dS°w C∂v cmhnse 10\v A©ßmSn PpamakvPnZv I_¿ÿm\n¬. a°ƒ: _m∏p (A_qZ_n), sFkpÆn, dwe. acpa°ƒ: lm^nf, Ip™paplΩZv, Aen.

am-f: sIm-®p-I-S-hv ]-tcX-\m-b tN-e-°-Ø-d Aø-∏-s‚ a-I≥ Kn-co-i≥ (35). am-Xm-hv: t_-_n. k-tlm-Z-c-߃: l-cn-lc≥, cm-tP-iz-cn.

ssh-∏n≥: \m-b-cºew Xm-Wn-°-]-d-ºn¬ i-¶c≥ ( 68). kw-kv-Im-cw \SØn. `m-cy: kp-temN-\. a°ƒ: k-Po-hv , kXojv, k-eo-jv . a-cp-a°ƒ: ao-\, {io\ , dn-¶p

d-lv-a-¯v

tdm-k-½

\o-te-iz-cw: F¬.sF.kn G-P‚ v _n-cn-°p-fw Im-fn-bm-\-sØ sI hn Kn-co-jv (47) lr-Z-bmLm-X-sØ Xp-S¿-∂p acn-®p. F≥.F-kv.-F-kv I-ctbm-Kw sk-{I-´-dn, hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v, P-\-{io sN-b¿-am≥ F-∂n \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy-: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ:- i-c-Wy, kp-`m-jv. a-cp-a-I≥: A-\n¬.

tIm-X-awK-ew: t\-cyawK-ew ]p-Xp-°m-´v `mkv-Ic-s‚ `m-cy Pm-\In(94). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\p ho-´p-h-f-∏n¬. Imbw-Ip-fw I-fo-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wp ]-tcX. a°ƒ: Hma-\, e-fn-X, Pb≥, hn-\b≥, ]-tcX\m-b i-in. a-cp-a°ƒ: kp-{]≥ aWn-tb-en¬ ]n-≠na-\, Zm-kv ap-cn-tßm-Øn¬ t\-cy-aw-K-ew, Kn-cn-P, sd-Pn-tamƒ, h-kp-aXn.

I-Æq¿-kn-‰n: \o-¿®m¬ ]-tc-X-\m-b Ako-kn-s‚ a-Iƒ C Sn dlv-a-Øv (32). am-Xm-hv: kp-ss_-Z. `¿-Øm-hv: ^m-dq-Jv. a-°ƒ: kp-dp-an, ln-_. k-tlm-Z-c-߃: a-lv-dq^v, dn-jm-\, ap-\o¿.

a-´m-t©-cn: I-cp-th-en∏Sn ssa-{Xn-\-K-dn¬ ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tcX\m-b bq-k-^v A-l-ΩZn-s‚ `m-cy \-_o-k (85). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10.30\p sIm-®-ßm-Sn sN-ºn-´-]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. a°ƒ: kp-ss_-Z, jwkp-≤o≥, P-am¬, _jo¿, (^n-j-do-kv lm¿_¿) a≥-kq¿, d-^o-Jv (Zpss_),^-kep, \-hmkv. a-cp-a-°ƒ: jw-e, ti`, jw-e _-jo¿, jw-e jw-kp-≤o≥, km-_n-d, hm-ln-Z, ]-tc-X\mb ssk-\p-Zo≥.

th-em-bp-[³

ap-\o-dm _o-hn

cm-a-\m-´p-I-c: Ir-jn`h≥ tdm-Un¬ Xm-sg-°-fØn¬ ]-d-ºv th-em-bp[≥ (65). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, kp-_nX, kp-Nn-{X. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n, c-Xojv (am-Xr-`q-an, tIm-gnt°m-Sv).

I-g-°q-´w: tN-c-am≥ Xpcp-Øv, h-S-t° ssX-hn-fmIw ln-Zm-b-Øn¬ ]-tcX-\m-b _-jo-dn-s‚ `m-cy ap-\o-dm _o-hn (65). a°ƒ: A-lv-a-Zv I-_o¿, \m-k¿, l-k≥, amlo≥. a-cp-a-°ƒ: \-Zo-dm-_o-hn, dp-_o-Zm, jo-P, I-eo-Z, jm-Pn-e.

k-Xn ssh∏n≥: sNdmbn Duen-°c chn-bpsS `mcy kXn(60).kw-kvImcw \S-Øn.a-°ƒ: s_\o-jv,-kn‘p,- k-‘y,- A-ºn-fn.a-cp-a-°ƒ: sse_,_m-_p,-Kn-co-jv,- a\p.

P-b-cm-P³ am-hq¿: ss]-∏vsse≥ ]m-d-∏p-d-Øv P-b-cm-P≥ (50). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: A-Jn¬cm-Pv, A-`n≥ cm-Pv.

A-¶-am-en: A-ßm-Sn-°-Shn¬ tIm-fm-´p-]p-dw ]tc-X\m-b ]m-∏®-s‚ `mcy tdm-k-Ω(78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\p A-¶-am-en _kn-en-° sk-an-tØ-cnbn¬. A-¶-am-en X-fn-b∏p-dw Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a-°ƒ: t__n, ss_-Pp, em-k¿.a-cp-a°ƒ: h¿-Kokv Im-f≥ Nm-e-°pSn, kn-knen, Umen.

aq-k hn-em-Z-]p-cw: Nn-d-bn¬ im-Jm ap-kv -enw- eo-Kv P\-d¬ sk-{I-´-dn- In-g-°bn¬ aq-k (65).

Kn-co-jv

F-{_-lmw tIm-f-bm-Sv: ]p-∂-∏m-esØ I-°m-´v F-{_lmw (Ip-™-∏≥-˛79). `m-cy: km-d Xn-cp-hm-Wnbq¿. a-°ƒ: a-Øm-bn, ]o-‰¿ , F¬-kn, G-en-bm-kv, ta-gv-kn. a-cp-a-°ƒ: t{K-kn hmXym-´v (tI-f-Iw), ta-cn (A-[ym-]n-I, sk‚ v tk-thy-gv-kv bp-.]n. kvIqƒ, tIm-f-bm-Sv), t__n (hym-]m-cn, tI-fIw), do-\m Ip-dp-∏≥ (tI-f-Iw), sd-Pn (k¿°p-te-j≥ am-t\-P¿, cm-{„-Zo-]n-I, I-Æq¿). kw-kv-Im-cw C-∂p -cm-hnse 9.30\v ]p-∂-∏m-ew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-ØtUm-Iv-kv kn-dn-b≥ ]≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.

i-¦-c³ tN¿-∏v: ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv sI hn i-¶-c≥ (90). Zo¿-L-Imew tN¿-∏v {Km-a-]-©m-bØw-Kw, k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v U-b-d-Œ¿, tN¿-∏v Im¿-s∏-t‚-gv-kv k-l-I-c-W kw-Lw `m-chm-ln F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. kwkv-Im-cw \-S-Øn.

_n-¿m-¯p-«n I-Æ-t©-cn: D-≈m-´n¬ F-d-°p-Øv _n-øm-Øp´n (90).

km-hn-{Xn h¿-°-e: Ip-c-bv-°-Wn h-en-b-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b hn hn-iz-\m-Ys‚ `m-cy km-hn-{Xn (80). a-°ƒ: sI hn {]-`m-jv, {]-ao-f, jo-_, {]-im-¥v. a-cp-a-°ƒ: X-¶w, Ip-´∏≥, e-P-]-Xn, {]-ao-f.

a-´m-t©-cn: sIm-®n ^n-j-do-kv lm¿-_-dn¬ A-Sp-∏n® t_m-´n¬\n-∂v Im-b-en-¬ ho-Wp a¬-ky-sØm-gnem-fn a-cn-®p. sIm-√w ap-f-h-\ e-£who-Sv tIm-f-\nbn¬ A-\n¬-Ip-am¿(35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. t_m-´n-\pw ^v-fm-‰v-t^m-an-\pw C-S-bn¬ H-cp ao‰¿ ho-Xn am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-Xn-\n-S-bnte-°m-Wv A-\n¬-Ip-am¿ Im¬-h-gp-Xn ho-W-Xv. hogv-N-bn¬ X-e-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂mWp kq-N-\. a-´m-t©-cn ^-b¿ bq-\n-‰n¬ \n-∂pw tÃj≥ Hm-^n-k¿ tdm-_¿-´n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Ønb kw-L-am-Wv P-Uw Im-b-en¬ \n-∂v ]p-d-sØ-SpØ-Xv. lm¿-_¿ t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp∂p. ar-X-tZ-lw ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ-°p ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

A-Úm-X hr-²-sâ ar-X-tZ-lw ]p-gp-h-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-´m-t©-cn: ]p-gp-h-cn-® \n-e-bn¬ tX-h-c ITm-cn _mKv d-bn¬-th ]m-f-Øn-\p k-ao-]w A-⁄m-X h-r-≤s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ t]m-en-kns\ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xv. ]m-f-Øn-\p k-ao-]w am-en-\y߃ C-Sp-∂-Xn-\m¬ C-Xn-s‚ Zp¿-K-‘w aq-ew B-fpIƒ Xn-cn-®-dn-™n-√. kw-i-b-sØ-Xp-S¿-∂v t\m-°nb-t∏m-gm-Wv ar-X-tZ-l-am-sW-∂v a-\- n-em-b-Xv. arX-i-co-c-Øn-\v A-©p Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≈-Xm-bn lm¿-_¿ t]m-en-kv ]-d-™p.

ss_-¡pw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p.hm-c-s∏-´n Im-h-]w-]p-dw tXm-a-kn-s‚ aI≥ {]-ho¨(25) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n cm-{Xn ]-Ø-c-tbm-sS tIm-X-aw-K-ew aq-hm-‰p]p-g tdm-Un¬ I-°-Sm-t»-cn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ \n-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {]ho¨ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v F-Xn-tch-∂ tem-dnbp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ bp-hm-hn-s\ D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.K¬-^n¬ \n-∂p A-h-[n-s°-Øn-b {]-ho¨ c-≠-c am-kw ap≥-]m-Wp hn-hm-ln-X-\m-b-Xv. `m-cy: kp-an. am-Xm-hv: sU-bv-kn.

hr-² Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p A-Ðp ip-¡qÀ ap-am-k¶S--ev h- ymv:Àk-ak- vX- tI-cf-

Nm-t¡m

tPmÀ-Pp-Ip«n

s]m-¶-¸-\m-Nmcn

hÀ-Ko-kv tXm-akv

F Dkvam³

_-joÀ

Fw- tkm-a-Zm-kv-

sXm-Sp]p-g: Np¶w hmWn-b-°p-t∂¬ ]-tcX\m-b Nm-t°m(72) .kw-kv-Im-cw \m-sf cmhn-se ]-Øn-\p Np-¶w sk‚ v-ta-co-kv s^m-tdm\m ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: G-en-bm-Ω Np-¶w I-≠-Øn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tdmfn≥, sd-\n, c-iv-an. a-cpa°ƒ: _n- n \-gv-kv \yq-U¬ln , sd-Pn, jntPm.

h-S-t»-cn°-c: ]p-Xp-°pfw h´-Ø-d tX-°p-hn-fbn¬ sI tPm¿-Pp-Ip´n (]n-d-h-¥q¿ A\nb≥˛61). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]pXp-°p-fw sk‚ v ta-co-kv I-tØm-en-° ]-≈n -skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: tdmk-Ω. a°ƒ: Pn-\p, Pn_n, tPm_n. a-cpa°ƒ: km_p, kq-cPv, kn-\p.

sN-ß-∂q¿: s\-Sp-h-°m´v h-en-b-ho-´n¬ Sn F≥ s]m-∂-∏-\m-Nm-cn (74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-a, kp-tcjv, kp-\n¬, kp-[ojv. a-cpa°ƒ: kp-Ip-amc≥, D-amtZhn, P-b-e-£van, {Kojva.

Xn-cph√: sX-tßm-en sIm-t∂-en¬ ]-tc-X\mb sI H tXm-a-kn-s‚ aI≥ h¿-Ko-kv tXm-akv (_m-_p˛48). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v c-≠n\v sX-tßm-en sk‚ vtPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: P n. a°ƒ: ss_-Pp, _ntPm.

sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n tIm-bn-¶¬ (H-‰n-tØm-´Øn¬) H sI _jo¿(57) . `mcy: kp-sseJ. a°ƒ: sdPn, dnbmkv, dn\n. a-cp-a°ƒ: A-Pp(a-kv°-‰v), k-\ne Nn-{Xw˛ H sI _-jo¿

\m-kn-^v

tIm-´-bw-: \m-K-º-Swsh-´p-Ip-gn-bn¬- Fwtkm-a-Zm-kv-(79˛ dn-´.kq-{]-≠v- ]n-.U-ªyp.Un)-.kw-kv-Im-cw- C-∂v ]I¬- aq ∂n-\v- ho-´p-h-f∏n¬.- `m-cy-: X-¶-a-Wn-, B-\n-°m-Sv- Im-hp-]p-cbv-°¬- Ip-Spw-_mw-Kw.a-°ƒ-: Zo-] -(_w-K-fqcp),- kp-Zo-]v- F-kv- (Ie-Iv-t{S-‰v,- tIm-´-bw-,F≥.-Pn-.H bq-\n-b≥kn-hn¬- kv-t‰-j≥- Gcn-b tPm-bn‚ v- sk-{I-´dn),- kv-an-X kp-\n¬.a-cp-a-°ƒ-: tUm.- kq-cy{]-km-Zv-(_w-K-fq-cp),kp-\n¬-Ip-am¿- F≥kn-(]-©m-b-Øv- Hm-^nkv- ]p-fn-¶p-∂v),- c-aykp-Zo-]v-(aq-e-a-‰w).-

a-ºm-Sv: tXm-´n‚-°-c ]m-e-°¬ _o-cm≥-Ip-´nbp-sS `m-cy A-Ø-aÆn¬ \-^o-k (59)-.

tX-™n-∏e - w: sN-\° - e-ßm-Sn C-cp-tºm-Øn≥ I-Sh - n¬ s\-®p-fn Ip-∂pΩ¬ ]-ct- a-iz-c≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b \m-cmb-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, A∏p-´n, hn-Pb - I - r-jvW - ≥, \m-cm-b-Wn {io-aX - n, ku-an-\n, kpIp-μ-aw-K-ew: s]m-øPm-X. a-cp-a° - ƒ: A-∏pbn¬ I-Ωm-S-Øn¬ ]-tc- °p-´≥, in-hc - m-a≥, hn-PX-\m-b s]-c-®q-´n-bp-sS b≥, kp-tc-{μ≥. `m-cy \m-cm-b-Wn (103). Ip-ªm-an a-°ƒ: `m-kv-I-c≥, Ip™≥, A-Ωp-Æn, \m-cm- I¬-∏-‰: ]p-Øq¿-hb¬ sN-‰-°-≠n-bn¬ ]b-Wn. a-cp-a-°ƒ: tZ-h-In, X-¶, tc-X-\m-b A-–p¬ Jmth-em-bp-[≥, ]-tc-X-\m- Z-dn-s≥-d `m-cy Ip-™man (85). b Ip-´≥.

Imbw-Ipfw: Nnd-°Shw sshZy‚-øØv F Dkvam≥ (66). tIcfm tIm¨{K v kwÿm\ sk{I-´-dntb‰v AwKw, ImbwIpfw afiew {]knU‚ v, Su¨ Ppam-AØv ]≈n ap≥ sshkv {]kn-U‚ v, tIcfm l÷v IΩn‰n saº¿, ]pXn-bnSw apkvenw PamAØv {]kn-U‚ v F∂o \ne-I-fn¬ {]h¿Øn-®p. `mcy: jmln-Z. a°ƒ: sjbvJv A_vZp≈, kn-b. acp-a-I≥: Akow (Zpss_)

im-c-Z

ta-cn-¡p-«n-t]mÄ

i-in

t{X-ky-½

X¦-½

tdm-k-½

tIm-´-bw: Nm-ep-Ip-∂v ]m-f-b-Øn¬ B¿ c-ho{μ-s‚ `m-cy ]n hn im-c-Z (68). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: [-\y, hn-Zy, cmw-Pn. a-cp-a-°ƒ: kp-tcjv-tKm-]n (B-kv-t{S-enb), i-in-Ip-am¿ (Xn-cp-h\-¥-]p-cw),in¬-]n .

Im-™n-c-∏-≈n: Ip∂pw-`m-Kw I-tcym-∏-≈nbn¬ t]mƒ sk-_m-kv‰y-s‚ `m-cy ta-cn-°p-´nt]mƒ(48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Im™n-c-∏-≈n I-Xo-{U¬ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-Iƒ: ku-ay.

N-ß-\m-t»-cn: Ip-\-¥m\w e-t£ym-Z-b hm-Wnb-∏p-c-bv-°-¬ ]-tc-X-\mb cm-a≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ Fw B¿ i-in (62).kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: cm-[m-a-Wn. a°ƒ: k-Xn, k-‘y, kt¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: kmP≥, jm-Pn, c-P-\n

ta-ep-Im-hp-a-‰w: ]m-≠nb-Ωm-hv Im-™n-c-Øn\m¬ -tPm-k-^n-s‚ `mcy t{X-ky-Ω. kw-kv-Imcw C-∂v 10 \v sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X D-∏p-tXm-Sv C-S-ti-cn°p-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-kv, ta-cn, t_-_n, Pm≥-kn. a-cp-a°ƒ: B-en-kv, X-ºn, CØ-Ω, F-{_m-lw.

Nß-\m-ticn: Xrs°m-Sn-Øm\w tIm´-apdn Gd-¶m-hn¬ ]tc-X-\mb ]fl-\m-`]n-f-f-bpsS `mcy X¶Ω(76)-.kw-kvIm-cw C∂v 10\v ho´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: ]n Fkv \mb¿, ]n cho-{μ≥\m-b¿, ]n N{μ-ti-J-c≥\m-b¿. acpa°ƒ: Cμn-c, -cam c-ho-{μ≥, kp-P.

N-ß-\m-t»-cn: hm-g-∏≈n In-g-t°-h-≈n-bn¬ sI tPm-k-^n-s‚ `m-cy tdm-k-Ω (Ip-™-Ω So®¿ ˛76). ]-tc-X sk‚ v sX-tc-k-kv ssl-kvIqƒ hm-g-∏-≈n dn-´. A[y-]n-I-bm-Wv. -I-Æm-Sn ]p-Ø≥-I-fw Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v c-≠n-\v N-ß-\mt»-cn sa-t{Sm-t]m-enØ≥ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: tkm-^nb, tSmw (Zp-_m-bv), tdmbn (Zp-_m-bv), an-\n, do-\ . a-cp-a-°ƒ: tam-\n-®≥ , P- n-tamƒ, _-‰v-kn ( Zp_m-bv), _n-tPm-bv (kuZn), ^n-en-t∏m-kv.

Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - IÆq¿ Pn-√m ap-im-hd AwKhpw Imw-_k - m¿ apZ-cn-kpw im-Zp-en Xz-co-JØv J-eo-^b - p-am-b sI F≥ A-–p¬ ip-°q¿ apkve - ym¿ (70). sh-√q¿ _mJn-bmXp zm-en-lmØn¬-\n-∂p _m-Jh - n _n-cp-Zw t\-Sn-b A-t±-lw B-ep-h, sXm-Sp-]p-g, h-SI-c F-∂n-hn-Sß - f - n¬ Z¿kv \-SØ - n-bn-cp-∂p.ssk-\-_ ]-tc-X\ - m-b Xm-Pp-±o≥ ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw A-–p-¿d - l - vam≥ ap-kvF≥ _n ssk-\-_ eym-cp-sS-bpw a-dn-bw l(50). `¿-Øm-hv: A-–p÷p-Ωb - p-sS-bpw a-I\ - m√. a-Iƒ: ^u-kn-b. aWv. `m-cy: J-Zo-P l-÷pcp-a-I≥: ap-kv-X-^ (ZpΩ, a-°ƒ: \-ko-a, lm^n-kv ap-lΩ - Z- v i-co-^v (a- _-bv). k-tlm-Z-c-߃: \-^o-k-Øv, km-dp, Jte-ky), ^-ke - p¿-dl - vam≥, A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ Zo-P, P-ao-e, ]-tc-X-cm-b (jm¿-P), A-_p¬ lF≥ _n A-–p-√ apk≥ A-en im-Zp-en A¬ kveym¿, _o-^m-Øn-a. Jm-kn-an (ap-Zc - n-kv, \o-teiz-cw a¿-°k - v i-co-AØ - v A-Ðp-Àd-lv-am³ tIm-fP - v), D-ss_-Zv (ImwF-S-°-c: a-cp-X ap-≠_-km¿ Z¿-kv hn-Zym¿s∏m-´n-bn-se ]-tc-X-\mYn), A-–p¬ ^-Øm-lv. a-cp-a° - ƒ: hn h - n ap-lΩ - Z- - b h-´n-∏-d-º-Øv A-_vZp-¿d-lv-am≥ (45). en au-eh - n (J-Øo-_v, Imw-_k - m¿ ap-lnbp-±o≥ a-kvP - n-Zv) ^u-kn-b, Bbn-i, B-Zn-e. k-tlm-Zc - ߃: sI F≥ ap-lΩ - Z- v ^m-kn au-eh - n (im-Zp-en J-eo-^, ssh-kv {]-kn-U‚ v, Zm-dp¬- l-k\ - m-Øv), A-–p¬ J-cow, im-Zp-en, k-^n-b, dp-Jn-b, A-kva - , P-ao-e.- J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v Nm-en¬ Ppama-kvP - n-Zv J-_¿-ÿmtXm-a-kv hÀ-¡n \n¬. Im-™n-c-∏-f-fn: hn-√Wn aq-te-]-d-ºn¬ tXm-aA-b-ap-«n kv h¿-°n (sXm-Ωn˛57). h-fm-t©-cn ]p-g° - m-´n-cn kw-kv-Im-cw C-∂v D-®Sn.Sn-]S- n sF.B¿.-Fk - v bv°v aq-∂n-\v I-∏m-Sv am¿tdm-Uv hm-gb - n¬ A-ba - p- «o-h ]-≈n sk-an-tØ-cn´n (70). `m-cy: Ip-™mbn¬. Øp-´n. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v `m-cy: en-kn, s]m-Sn-a-‰w ap-≈-p-Im-em-bn¬ Ip-SpwA-en, ap-Po-_v d-lvam≥ A¬ l-k\ - n. a-cp-aI - ƒ: _mw-Kw. a-°ƒ: \n-j, jm≥. l-k\ - Ø - v. a-cp-a-°ƒ: s_-∂n.

hn-P-b-e-£-av n B-en-∏d - º - :v ]-Øm-b∏ - pc-bn¬ Fw sI hn-Pb - e - £va - n (72). a-°ƒ: cm-Pohv, cm-tP-jv. a-cp-aI - ƒ: A-iz-Xn. k-tlm-Zc - ߃: in-hi - ¶ - c - ≥- ]-Wn°¿, Fw sI c-Xv\h - √ - n A-Ω.

e-£-van I-S-ep-≠n: ]-\-°¬sXm-Sn sIm-t√-cn `m-cy e-£v-an (80). a-°-ƒ: tZh-Zm-k≥, cm-[, ]-tc-X\m-b hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, ssi-eP, k-Xo-tZ-hn.

A¶-½ ]q-®m°¬: ss]-°m-´pt»-cn sIm-t√g-Øv ]-tcX\m-b Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-Ω (91). a°ƒ: F¬k-Ω, Ipcy®≥, a-dn-bm-Ω, t{Xkym-Ω, tdmk-Ω. a-cp-a°ƒ: tPm-k^v, \nkn, Hu-tk^v, tPmk^v, Ip-cym-t°mkv.

A-¶-½ sF-k-Iv ta¬-]m-Sw: ta¬-h-´w ssI-X-∏-d-ºn¬ sX-°p]p-Ø≥ ]p-c-bn¬ sFk-Iv tXm-a-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω sF-k-°v (64). a-°ƒ: P-bv-an , tPm-_n.

Xm-\q¿: Xm-\q¿ ]p-XnbI-S-∏p-dw kz-tZ-in sam-bv-™m-s‚ ]p-c°¬ am-ap-t°m-b-bp-sS a-I≥ \m-kn-^v (22). Xmsg-∏m-ew tdm-b¬ tlm´-en-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssa-aq-\. ktlm-Z-c-߃: A≥km¿, ^-hm-kv.

\-^o-k

tZ-h-In \-§ym-c-½ A-Sp-Øn-e: Nn-t‰m-ØnS-Øn¬ tZ-h-In \-ßymc-Ω (82). a-I≥: th-W-tKm-]me≥. a-cp-a-Iƒ: hn `-hm\n (a-lm-fl {]-Ir-XnNn-In¬-km tI-{μw, Xfn-∏-d-ºv).

ssk-Xm-en D-½

]mWm-h≈n: ]m-Wmh≈n ]-©mb-Øv aq∂mw hm¿-Uv sh-‰-°m-c≥ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssk-Xm-en D-Ω(88). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11\v Im-´p-]p-dw ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°-ƒ: sam-bv-Xp (dn-´. {]n≥-kn∏¬, hn.sP.F®v.F-kv.F-kv, h-Sp-Xe), A-Ðp A-ko-kv ]-co-Xv (dn-´. sI.FsXm-fn-t°m-Sv: C-cp-Økv.C._n, ko-\n-b¿ kqe-aq-e ]m-d-bn¬ A{]-≠v), sse-e _ohn, \–p¬ A-ko-kv (55). `mkv-dm _o-hn (dn-´. C≥cy: B-_n-Zm _o-hn. ajq-d≥-kv Hm-^n-k¿). °ƒ: d-Pn-em _o-hn, \kow _o-hn, \-hm-kv. a-cp- a-cp-a°ƒ: e-Xzo^v, sFa-°ƒ: \-ko¿, \n-k, \n- i, A-–p¬-I-cow , ]-tcX\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´n. km¿.

]-c-ta-iz-c³

am-[-h³

d-kÂ

h¿-°-e: ]m-e-®n-d N-cphn-f ho-´n¬ dn-´. kn-hn¬ k-ssπ-kv h-Ip-∏v Po-h-\°m-c≥ am-[-h≥ (72). `mcy: kp-Ip-am-cn. a-°ƒ: Fw F-kv _n-μp, Fw Fkv _n-Pn, Fw F-kv _n\p. a-cp-a-°ƒ: sI {]-Imiv, jn-_p.

]m-d-im-e: sN-dp-hm-ct°m-Ww hn≥-kv lukn¬ d-k¬ (77). `m-cy: tim-`n-\n sN-√w. a-°ƒ: _mƒ-Uv-hn≥ sP d-k¬, tUm. tPm-kven≥ sP d-k¬, Po≥ sk¬-h-P. a-cp-a-°ƒ: h-k-¥, kv-anX, t{]w P-b-cm-Pv.

tPm-en-`m-cw; P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn GÀs¸« hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p ]-e-X-h-W A-h-[n B-h-iy-s¸-«n-«pw \Â-In-bn-sÃ-¶v A-Sq¿: tPm-en-`m-c-sØ Xp-S¿∂v A-kp-J-_m-[n-X-\m-b hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Ip-g-™p-hoWp- a-cn-®p. a-√-∏-≈n sX-≈nbq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ a-ÆS- n Iq-\w-]m-e-hn-f sX-t°-S-Øv Fw jn-_p (-Zn-eo-]v˛- 42) B-Wv a-cn-®X - v. sh-≈n-bm-gvN - ]-Ø\ - w-Xn-´bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw i-\nbm-gvN - ]p-e¿-s®-bm-Wv jn-_p a-Æ-Sn-bn-se ho-´n-se-Øn-b-Xv. Øn-®t- ∏m-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. D-®t- bm-sS Ip-g™ p-ho-W jn- {]-ta-l tcm-K-n-bm-b jn-_p H- º - ¿-°- ]-cn_p-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se- cp-am-ka-- m-bn P-\k

]m-Sn-bp-sS tPm-en-Øn-c° - n-embn-cp-∂p. ]-e-X-h-W d-h-\yq A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-h-[n B-hiy-s∏-´n-´pw \¬-In-bn-s√-∂v jn-_p-hn-s‚ _-‘p-°ƒ ]-d™p. hym-gm-gvN - \-SØ - n-b ]-cntim-[\ - b - n¬ {]-ta-lw- aq¿-—n®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. an° Z- n-hk - ß - f - n-epw tPm-en-Ønc-°p Im-c-Ww jn-_p cm-{Xn ssh-In-bm-Wv ho-´n-se-Øn-bncp-∂X - v. `m-cy: sk¬-an (A-Sq¿ Xmeq-°v Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cn-). a-°ƒ: A-^vk - ¬, A≥-k¬.

P-]-a-Wn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-dh≥-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-]-a-Wn (67). `m-cy: k-ck-Ω. a-°ƒ: A-Pn, k‘y, {]-km-Zv. a-cp-a-°ƒ: kn F-kv k-Pn-X, jn_p, k-cn-X.

l-cn-Zm-k³ IÆt©-cn: ]p-Xn-bm∏n¬-]d-ºv X-S-Øn¬ l-cn-Zm-k≥ (50). `mcy: t{]a. a°ƒ: l¿-j, l¿jnØv. a-cp-aI≥: jn_p.

{io-[-c³

am-ln: Nm-e-°-c t]m-¥bm-s´ hym-]m-cn \mw-]-dº-Øv {io-[-c≥ (63). am^-tdm-°v: sI.Fkv.C._n dn-´. Hm-h¿-kn- ln Fw-tπm-bo-kv tIm-˛b¿ F-S-°m-´v Xm-gw km- Hm-]-td-‰o-hv tÃm-gv-knse Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp^-eyw ho-´n¬ {io-\nhm-k≥ (67). `m-cy: t{]- ∂p. ]-tc-X-\m-b tKm-hna-e-X. a-°ƒ: {]-\o-Xv , μ≥-˛-am-Xp Z-º-Xn-I-fp{]-_n-X, {]-Pn-j. a-cp-a- sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: Pm-\p, N-{μn, ]p-jv°ƒ: l-cn-Zm-k≥, DÆn, ku-ay. k-©-b-\w ], k-tcm-Pn-\n. `m-kv-Ic≥, _m-e≥. _p-[\mgvN.

{io-\n-hm-k³

A-Ð- -A-ko-kv apkveymÀ I-º-f-°m-Sv: ]-tc-X-\mb Nm-en-¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\pw A-cn-t©¿-a-e ]-≈n ap-A-±n-\p-am-b kn Sn A-–p-¬ -A-ko-kv apkv-eym-¿ (48). `m-cy: Bky. am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω. a-°-ƒ: d-^o-Jv, ssd-lm\-Øv, A-^o-^. A-^vk-¬. a-cp-a-I≥: \-Pow. k-tlm-Z-c-߃: sskX-e-hn a-Z-\n (sN-ßtcm-Øv Pp-am-a-kv-Pn-Zv). kn Sn k-enw, lk-≥, Ip-™m-en ssk-\n , ssk-Xv, dw-e, l-^v-kØv.

k-tcm-Pn-\n A-½ hn-gn-™w: ap-√q¿ tate-]p-h≥ hn-fm-I-Øv ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n AΩ (70).

Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c h-en-b ]-d-ºn-¬ ap-l-Ω-Zv Cu-km (75). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: ssk-\-_. a-I≥: ]-tc-X-\m-b l\o-^. a-cp-a-Iƒ: P-aoe.

t£-{X-¡p-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p

sIm-Sp-ß-√q¿: {io-\m-cm-b-W-]p-c-Øv k-tlm-Z-cnbp-sS ho-´n¬ hn-cp-s∂-Øn-b Bƒ t£-{X-°p-fØn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-√q-‰v kz-tZ-in i-in(50)bm-Wv a-cn-®-Xv. Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b i-in-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v a-Wn°q-dp-I-tfm-fw \o-≠ Xn-c-®n-en-em-Wv I-s≠-Øn-bXv.

hym-P-a-Zyw I-gn-¨v H-cp a-c-Ww; c-−p-t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn a-d-bq¿: a-d-bq-cn¬ hym-P-a-Zyw I-gn-® aq-∂p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn®p. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew ]-´w tIm-f-\n s\-lv-dp (48) B-Wv aq∂m¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏w a-Zy]n® ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in-Ifm-b a-©p (a-t\m-Pv-˛42), k-©p (29) F-∂n-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-h¿ kz-¥-am-bn a-Zyw Xøm-dm-°n I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv {]m-Y-an-I-hn-h-cw. cm-hn-se ]-Øp a-Wn-tbm-sS -aZy]n-® C-h¿-°v- H-cp a-Wn-°q-dn\p ti-jw A-kz-ÿ-X A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-d-bq¿ kn.F-®v.kn-bn-epw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬-k

ap-l-½-Zv Cu-k

\¬-In-b -ti-jw aq-∂m¿ B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw s\-lv-dp ssh-Io-´v B-d-c-tbmsS a-cn-®p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mWv. `m-cy: ap-cp-tI-iz-cn-. a-°ƒ: in-h≥, ]m-fiy≥, ta-cn, c-tai≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

Ip-g-ªp-ho-Wpa-h-≈ cn-¨n-°pp-∂v: k-tlm-Z-c-]p-{X-

s‚ hn-hm-l-\n-›-bw I-gn-™v ho-´n-te-°p-a-S-ßn-b a-[y-h-b-kvI≥ _-kn¬ Ip-g-™p-ho-Wp-acn-®p. h-≈n-°p-∂v Ir-jn-`-h-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hns‚ a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (65) B-Wv a-cn-®-Xv. N-S-ßv I-gn-™v a-S-ßn-b C-bmƒ-°v sN-dp-h-Æqcn-\p k-ao-]w h-®v tZ-lm-kzÿyw A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v ^-tdm-Jv Np-¶-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. h-≈n-°p-∂v tim-`-\-¢-_v Aw-Kw, F-kv.-F≥.Un.]n `m-c-hm-ln kv-Ym-\-߃ h-ln-®n-´p-≠v. `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: t{]w-Pn-Xv, cm-tK-jv. k-tlm-Z-c߃: A-ø-∏≥, im-c-Z, ]-tc-Xcm-b A-∏p-°p-´≥, b-tim-Z. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v ho-´p-h-f-∏n¬.

B-ep-h: sh-fn-b-Øp-\m-Sv sN-dn-b-Øv \-c-knw-lkzm-an t£-{X-Øn-se I-e-i B-tLm-j-߃-°nsS hr-≤ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. sh-fn-b-Øp-\m-Sv ]≈-Øv ]-tc-X-\m-b cm-a≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-io-e(70)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v A-º-e-Øn¬ Du-Wp I-gn-®v ssI-I-gp-Ip-tºmƒ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. t£-{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ D-S≥ B-ep-h-bn-se \-PmØv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-Pm-X, {io-e-X.

-A-ÚmX bp-hm-hn-s\ In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

tIm-´-bw: A-⁄m-X bp-hm-hn-s\ In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS A-b¿-°p-∂w Ip-º-f-Ø-d ^n-e-∏v am-Xyp-hn-s‚ ho´n-se In-W-‰n-em-Wv bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. G-I-tZ-iw 35 h-b-kp-tXm-∂n-°pw. A-b¿-°p∂w t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv

bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn

tIm-´-bw: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn¬ Im-Wm-Xm-bn. D-Z-bw t]-cq¿ h-en-b-Ip-fw I-a-em-\nhm-kn¬ In-tjm-¿(41)s\-bm-Wv Im-Wm-X-m-b-Xv. _-‘p-hm-b X-e-tbm-e-∏-d-ºv C-S-h-´w hn-P-b-`-h\-Øn¬ jm-Pn-bp-sS hn-´n¬ F-Øn-b In-tjm¿ C∂-se D-®-bv-°v 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv Ip-fn-°m-\m-bn aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ C-d-ßn-b-Xv. ]p-g-bv-°p-Ip-dp-sI \o-¥p-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-bmƒ ]p-g-bn-te-bv-°v Xm-gv∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw ÿe-sØ-Øn Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw In-tjm-dns\ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Im-em-h-ÿ {]-Xn-Iq-e-am-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v ^b¿-t^m-gv-kv kw-Lw Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p cm-hn-se ho-≠pw Xn-c-®n¬ \-S-Øp-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

sI-«n-S-¯n-sâ _ow C-f-In-ho-Wv a-cn-¨p

A-Sq¿: sI-´n-Sw s]m-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° _ow C-fIn-ho-Wv H-cmƒ a-cn-®p. Hcmƒ-°v Kp-cp-X-c-]-cn-°v. _w-Kmƒ kz-tZ-in-bm-b l-°nw(34) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv A-Øm-hq¿ d-“m≥ (25) Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v s]-cn-ß-\m-Sv a-e-ta°-c ap-√-t»-cn cm-tP-jn-s‚ ]-g-b-ho-Sv s]m-fn-®psIm-≠n-cn-t° ho-Sn-s‚ _ow C-f-In C-cp-h-cp-sSbpw ]p-d-tØ-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. l-°ow kw-`-h-ÿe-Øp X-s∂ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw A-Sq¿ P-\-d¬ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hr²-sb In-W-än a-cn-¨\n-ebn I-s−¯n

]-Ø-\w-Xn-´: hr≤sb InW-‰n¬ acn® \ne-bn¬ Is≠-Øn. Ip-º-g hS-°v Ip-º-°m-Sv ta-Ωq-dn ]-tcX\m-b tXma-kv t_-_n-bp-sS `m-cy Zo-\m-Ω h¿-Kokv (70) B-Wv A-b¬hm-kn-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-® \n-en-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C∂-se cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂v Im-WmXm-b Chsc ssh-In-´v \m-tem-sS A-b¬hm-kn-bp-sS In-W‰n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw ]-Ø-\w-Xn-´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬. C∂v t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ°v hn-´p-\¬-Ipw. a°ƒ: tPmbn, tXm-a-kv, Ko-h¿-Kokv, a-Ømbn, Ip-™p-tam-ƒ.

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p h-fm-t©-cn: F-S-bq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w Sn-∏¿-temdn ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. aq-∂m-°¬ ]-≈n-°p k-ao]w ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS a-I≥ A-iv-d-^v (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se 11.30\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m-ßn¬-\n-∂p N-{a-h-´tØ-°p I-cn-¶-√p I-b-‰n t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn- ]q-°m´n-cn-bn¬-\n-∂v F-S-bq-cn-te-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ A-iv-d-^v k©-cn-® ss_-°n-en-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-jv-d-^n-s\ h-fmt©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im¿ Sn-∏¿-tem-dn A-Sn-®p X-I¿-Øp. h-fm-t©-cn t{K-Uv

F-kv.sF Sn _n c-hn C≥-Iz-kv‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: ^m-Øn-am -kp-l-d-. k-tlmZ-c-߃: \n-km¿, j-^o-Jv, dnbm-kv, D-a¿ ^m-dq-Jv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

11 \-hw-_¿ 2013 Xn-¶-ƒ

-A-ÚmX bp-hm-hn-s\ In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n Fw- tkm-a-Zm-kv-

tXm-a-kv hÀ-¡n

im-c-Z

ta-cn-¡p-«n-t]mÄ

tdm-k-½

i-in

t{X-ky-½

X¦-½

tIm-´-bw-: \m-K-º-Swsh-´p-Ip-gn-bn¬- Fwtkm-a-Zm-kv-(79˛ dn-´.kq-{]-≠v- ]n-.U-ªyp.Un)-.kw-kv-Im-cw- C-∂v ]I¬- aq ∂n-\v- ho-´p-h-f∏n¬.- `m-cy-: X-¶-a-Wn-, B-\n-°m-Sv- Im-hp-]p-cbv-°¬- Ip-Spw-_mw-Kw.a-°ƒ-: Zo-] -(_w-K-fqcp),- kp-Zo-]v- F-kv- (Ie-Iv-t{S-‰v,- tIm-´-bw-,F≥.-Pn-.H bq-\n-b≥kn-hn¬- kv-t‰-j≥- Gcn-b tPm-bn‚ v- sk-{I-´dn),- kv-an-X kp-\n¬.a-cp-a-°ƒ-: tUm.- kq-cy{]-km-Zv-(_w-K-fq-cp),kp-\n¬-Ip-am¿- F≥kn-(]-©m-b-Øv- Hm-^nkv- ]p-fn-¶p-∂v),- c-aykp-Zo-]v-(aq-e-a-‰w).-

Im-™n-c-∏-f-fn: hn-√Wn aq-te-]-d-ºn¬ tXm-akv h¿-°n (sXm-Ωn˛57). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v aq-∂n-\v I-∏m-Sv am¿«o-h ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: en-kn, s]m-Sn-a-‰w ap-≈-p-Im-em-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: \n-j, jm≥. a-cp-a-°ƒ: s_-∂n.

tIm-´-bw: Nm-ep-Ip-∂v ]m-f-b-Øn¬ B¿ c-ho{μ-s‚ `m-cy ]n hn im-c-Z (68). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: [-\y, hn-Zy, cmw-Pn. a-cp-a-°ƒ: kp-tcjv-tKm-]n (B-kv-t{S-enb), i-in-Ip-am¿ (Xn-cp-h\-¥-]p-cw),in¬-]n (ssl-Z-cm-_m-Zv).

Im-™n-c-∏-≈n: Ip∂pw-`m-Kw I-tcym-∏-≈nbn¬ t]mƒ sk-_m-kv‰y-s‚ `m-cy ta-cn-°p-´nt]mƒ(48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Im™n-c-∏-≈n I-Xo-{U¬ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-Iƒ: ku-ay.

N-ß-\m-t»-cn: Ip-\-¥m\w e-t£ym-Z-b hm-Wnb-∏p-c-bv-°-¬ ]-tc-X-\mb cm-a≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ Fw B¿ i-in (62).kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: cm-[m-a-Wn. a°ƒ: k-Xn, k-‘y, kt¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: kmP≥, jm-Pn, c-P-\n

ta-ep-Im-hp-a-‰w: ]m-≠nb-Ωm-hv Im-™n-c-Øn\m¬ -tPm-k-^n-s‚ `mcy t{X-ky-Ω. kw-kv-Imcw C-∂v 10 \v sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X D-∏p-tXm-Sv C-S-ti-cn°p-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-kv, ta-cn, t_-_n, Pm≥-kn. a-cp-a°ƒ: B-en-kv, X-ºn, CØ-Ω, F-{_m-lw.

Nß-\m-ticn: Xrs°mSn-Øm\w tIm´-apdn Gd¶m-hn¬ ]tc-X-\mb ]fl-\m-`-]n-f-f-bpsS `mcy X¶-Ω(76)-.-kwkvIm-cw C∂v 10\v ho´ph-f-∏n¬. -a-°ƒ: ]n Fkv \mb¿, ]n cho{μ≥\m-b¿, ]n N{μ-tiJ-c≥\m-b¿. acpa°ƒ: Cμn-c, -cam c-ho-{μ≥, kp-P.

A¶-½

h¿-°-e: ]m-e-®n-d N-cphn-f ho-´n¬ dn-´. kn-hn¬ k-ssπ-kv h-Ip-∏v Po-h-\°m-c≥ am-[-h≥ (72). `mcy: kp-Ip-am-cn. a-°ƒ: Fw F-kv _n-μp, Fw Fkv _n-Pn, Fw F-kv _n\p. a-cp-a-°ƒ: sI {]-Imiv, jn-_p.

N-ß-\m-t»-cn: hm-g-∏≈n In-g-t°-h-≈n-bn¬ sI tPm-k-^n-s‚ `m-cy tdm-k-Ω (Ip-™-Ω So®¿ ˛76). ]-tc-X sk‚ v sX-tc-k-kv ssl-kvIqƒ hm-g-∏-≈n dn-´. A[y-]n-I-bm-Wv. -I-Æm-Sn ]p-Ø≥-I-fw Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v c-≠n-\v N-ß-\mt»-cn sa-t{Sm-t]m-enØ≥ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: tkm-^nb, tSmw (Zp-_m-bv), tdmbn (Zp-_m-bv), an-\n, do-\ (K-h.F-®v.F-kv.F-kv A-[ym-]n-I Ip-dn-®n). acp-a-°ƒ: tam-\n-®≥ ( ku-Zn), P- n-tamƒ ( Zp_m-bv) _-‰v-kn ( Zp-_mbv), _n-tPm-bv (ku-Zn), ^n-en-t∏m-kv (Zo-]n-I),

A-Ð-Â -A-ko-kv apkveymÀ

ap-\o-dm _o-hn

I-º-f-°m-Sv: ]-tc-X-\mb Nm-en-¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\pw A-cn-t©¿-a-e ]-≈n ap-A-±n-\p-am-b kn Sn A-–p-¬ -A-ko-kv apkv-eym-¿ (48). `m-cy: Bky. am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω. a-°-ƒ: d-^o-Jv, ssd-lm\-Øv, A-^o-^. A-^vk-¬. a-cp-a-I≥: \-Pow. k-tlm-Z-c-߃: sskX-e-hn a-Z-\n (sN-ßtcm-Øv Pp-am-a-kv-Pn-Zv). kn Sn k-enw, lk-≥, Ip-™m-en ssk-\n (sN-dn-b ]-≈n I-¬-∏‰), ssk-Xv, dw-e, l-^vk-Øv.

I-g-°q-´w: tN-c-am≥ Xpcp-Øv, h-S-t° ssX-hnfm-Iw ln-Zm-b-Øn¬ ]tc-X-\m-b _-jo-dn-s‚ `m-cy ap-\o-dm _o-hn (65). a-°ƒ: A-lv-a-Zv I-_o¿, \m-k¿, l-k≥, amlo≥. a-cp-a-°ƒ: \-Zo-dm_o-hn, dp-_o-Zm, jo-P, I-eo-Z, jm-Pn-e. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se H-ºXn-\v tN-c-am≥-Xp-cp-Øv ap-kv-enw P-am-A-Øn¬.

ap-l-½-Zv Cu-k Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c h-en-b ]-d-ºn-¬ ap-l-Ω-Zv Cu-km (75). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: ssk-\-_. a-I≥: ]-tc-X-\m-b l\o-^. a-cp-a-Iƒ: P-aoe.

]q-®m°¬: ss]-°m-´pt»-cn sIm-t√g-Øv ]-tcX\m-b Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-Ω (91). a°ƒ: F¬k-Ω, Ipcy®≥, a-dn-bm-Ω, t{Xkym-Ω, tdmk-Ω. a-cp-a°ƒ: tPm-k^v, \nkn, Hu-tk^v, tPmk^v, Ip-cym-t°mkv.

A-¶-½ sF-k-Iv ta¬-]m-Sw: ta¬-h-´w ssI-X-∏-d-ºn¬ sX-°p]p-Ø≥ ]p-c-bn¬ sFk-Iv tXm-a-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω sF-k-°v (64). a-°ƒ: P-bv-an (Zp-_m-bv), tPm-_n (_mw-•q¿).

am-[-h³

A-Ðp A-ko-kv sXm-fn-t°m-Sv: C-cp-Øe-aq-e ]m-d-bn¬ ]-tc-X\m-b A-kn-\m-cp-]n-≈bp-sS a-I≥ A-–p¬ Ako-kv (55). `m-cy: B-_nZm _o-hn. a-°ƒ: d-Pn-em _o-hn, \-kow _o-hn, \hm-kv. a-cp-a-°ƒ: \ko¿, \n-k, \n-km¿.

ssk-Xm-en D-½ ]mWm-h≈n: ]m-Wmh≈n ]-©mb-Øv aq∂mw hm¿-Uv sh-‰-°m-c≥ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssk-Xm-en D-Ω(88). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11\v Im-´p-]p-dw ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°-ƒ: sam-bv-Xp (dn-´. {]n≥-kn∏¬, hn.sP.F®v.F-kv.F-kv, h-Sp-Xe), ]-co-Xv (dn-´. sI.Fkv.C._n, ko-\n-b¿ kq{]-≠v), sse-e _ohn, \kv-dm _o-hn (dn-´. C≥jq-d≥-kv Hm-^n-k¿). a-cp-a°ƒ: e-Xzo^v, sFi, A-–p¬-I-cow (dn-´. {Smt°m tI-_nƒ, F-dWm-Ip-fw), ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

km-hn-{Xn h¿-°-e: Ip-c-bv-°-Wn h-en-b-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b hn hn-iz-\m-Ys‚ `m-cy km-hn-{Xn (80). a-°ƒ: sI hn {]-`m-jv, {]-ao-f, jo-_, {]-im-¥v. a-cp-a-°ƒ: X-¶w, Ip-´∏≥, e-P-]-Xn, {]-ao-f.

d-k ]m-d-im-e: sN-dp-hm-ct°m-Ww hn≥-kv lukn¬ d-k¬ (77˛-dn-´. {]Y-am-[ym-]-I≥. F¬.Fw.F-kv kv-Iqƒ tIm-´-bv-°¬). `m-cy: tim-`n-\n sN-√w. a-°ƒ: _mƒ-Uv-hn≥ sP d-k¬, tUm. tPm-kv-en≥ sP dk¬, Po≥ sk¬-h-P. acp-a-°ƒ: h-k-¥, kv-anX, t{]w P-b-cm-Pv.

P-]-a-Wn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-dh≥-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-]-a-Wn (67). `m-cy: k-ck-Ω. a-°ƒ: A-Pn, k‘y, {]-km-Zv. a-cp-a-°ƒ: kn F-kv k-Pn-X, jn_p, k-cn-X.

k-tcm-Pn-\n A-½ hn-gn-™w: ap-√q¿ ta-te]p-h≥ hn-fm-I-Øv ho´n¬ k-tcm-Pn-\n A-Ω (70).

tIm-´-bw: A-⁄m-X bp-hm-hn-s\ In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS A-b¿-°p-∂w Ip-º-f-Ø-d ^n-e-∏v am-Xyp-hn-s‚ ho´n-se In-W-‰n-em-Wv bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. G-I-tZ-iw 35 h-b-kp-tXm-∂n-°pw. A-b¿-°p∂w t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv

bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn

tIm-´-bw: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn¬ Im-Wm-Xm-bn. D-Z-bw t]-cq¿ h-en-b-Ip-fw I-a-em-\nhm-kn¬ In-tjm-¿(41)s\-bm-Wv Im-Wm-X-m-b-Xv. _-‘p-hm-b X-e-tbm-e-∏-d-ºv C-S-h-´w hn-P-b-`-h\-Øn¬ jm-Pn-bp-sS hn-´n¬ F-Øn-b In-tjm¿ C∂-se D-®-bv-°v 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv Ip-fn-°m-\m-bn aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ C-d-ßn-b-Xv. ]p-g-bv-°p-Ip-dp-sI \o-¥p-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-bmƒ ]p-g-bn-te-bv-°v Xm-gv∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw ÿe-sØ-Øn Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw In-tjm-dns\ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Im-em-h-ÿ {]-Xn-Iq-e-am-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v ^b¿-t^m-gv-kv kw-Lw Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p cm-hn-se ho-≠pw Xn-c-®n¬ \-S-Øp-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

sI-«n-S-¯n-sâ _ow C-f-In-ho-Wv a-cn-¨p

A-Sq¿: sI-´n-Sw s]m-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° _ow C-fIn-ho-Wv H-cmƒ a-cn-®p. Hcmƒ-°v Kp-cp-X-c-]-cn-°v. _w-Kmƒ kz-tZ-in-bm-b l-°nw(34) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv A-Øm-hq¿ d-“m≥ (25) Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v s]-cn-ß-\m-Sv a-e-ta°-c ap-√-t»-cn cm-tP-jn-s‚ ]-g-b-ho-Sv s]m-fn-®psIm-≠n-cn-t° ho-Sn-s‚ _ow C-f-In C-cp-h-cp-sSbpw ]p-d-tØ-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. l-°ow kw-`-h-ÿe-Øp X-s∂ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw A-Sq¿ P-\-d¬ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hr²-sb In-W-än a-cn-¨\n-ebn I-s−¯n A-Ðp ip-¡qÀ ap-am-k¶S--ev h- ymv:Àk-ak- vX- tI-cf-

Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - IÆq¿ Pn-√m ap-im-hd AwKhpw Imw-_k - m¿ apZ-cn-kpw im-Zp-en Xz-co-JØv J-eo-^b - p-am-b sI F≥ A-–p¬ ip-°q¿ apkve - ym¿ (70). sh-√q¿ _mJn-bmXp zm-en-lmØn¬-\n-∂p _m-Jh - n _n-cp-Zw t\-Sn-b A-t±-lw B-ep-h, sXm-Sp-]p-g, h-SI-c F-∂n-hn-Sß - f - n¬ Z¿kv \-SØ - n-bn-cp-∂p.]-tc-X\ - m-b Xm-Pp-±o≥ A-–p-¿d - l - vam≥ ap-kveym-cp-sS-bpw a-dn-bw l÷p-Ωb - p-sS-bpw a-I\ - mWv. `m-cy: J-Zo-P l-÷pΩ, a-°ƒ: \-ko-a, lm^n-kv ap-lΩ - Z- v i-co-^v (ate-ky), ^-ke - p¿-dl - vam≥, A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ (jm¿-P), A-_p¬ lk≥ A-en im-Zp-en A¬ Jm-kn-an (ap-Zc - n-kv, \o-teiz-cw a¿-°k - v i-co-AØ - v tIm-fP - v), D-ss_-Zv (Imw_-km¿ Z¿-kv hn-Zym¿Yn), A-–p¬ ^-Øm-lv. a-cp-a° - ƒ: hn h - n ap-lΩ - Z- en au-eh - n (J-Øo-_v, Imw-_k - m¿ ap-lnbp-±o≥ a-kvP - n-Zv) ^u-kn-b, Bbn-i, B-Zn-e. k-tlm-Zc - ߃: sI F≥ ap-lΩ - Z- v ^m-kn au-eh - n (im-Zp-en J-eo-^, ssh-kv {]-kn-U‚ v, Zm-dp¬- l-k\ - m-Øv), A-–p¬ J-cow, im-Zp-en, k-^n-b, dp-Jn-b, A-kva - , P-ao-e.- J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v Nm-en¬ Ppama-kvP - n-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

A-b-ap-«n h-fm-t©-cn ]p-g° - m-´n-cn Sn.Sn-]S- n sF.B¿.-Fk - v tdm-Uv hm-gb - n¬ A-ba - p´n (70). `m-cy: Ip-™mØp-´n. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v A-en, ap-Po-_v d-lvam≥ A¬ l-k\ - n. a-cp-aI - ƒ: l-k\ - Ø - v.

hn-P-b-e-£-av n B-en-∏d - º - :v ]-Øm-b∏ - pc-bn¬ Fw sI hn-Pb - e - £va - n (72). a-°ƒ: cm-Pohv, cm-tP-jv. a-cp-aI - ƒ: A-iz-Xn. k-tlm-Zc - ߃: in-hi - ¶ - c - ≥- ]-Wn°¿, Fw sI c-Xv\h - √ - n A-Ω.

e-£-van I-S-ep-≠n: ]-\-°¬sXm-Sn sIm-t√-cn `m-cy e-£v-an (80). a-°-ƒ: tZh-Zm-k≥, cm-[, ]-tc-X\m-b hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, ssi-eP, k-Xo-tZ-hn.

Nm-t¡m

tPmÀ-Pp-Ip«n

s]m-¶-¸-\m-Nmcn

hÀ-Ko-kv tXm-akv

F Dkvam³

_-joÀ

ImÀ-Xym-b-\n

sXm-Sp]p-g: Np¶w hmWn-b-°p-t∂¬ ]-tcX\m-b Nm-t°m(72) .kw-kv-Im-cw \m-sf cmhn-se ]-Øn-\p Np-¶w sk‚ v-ta-co-kv s^m-tdm\m ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: G-en-bm-Ω Np-¶w I-≠-Øn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tdmfn≥, sd-\n, c-iv-an. a-cpa°ƒ: _n- n \-gv-kv \yq-U¬ln , sd-Pn, jntPm.

h-S-t»-cn°-c: ]p-Xp-°pfw h´-Ø-d tX-°p-hn-fbn¬ sI tPm¿-Pp-Ip´n (]n-d-h-¥q¿ A\nb≥˛61). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]pXp-°p-fw sk‚ v ta-co-kv I-tØm-en-° ]-≈n -skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: tdmk-Ω. a°ƒ: Pn-\p, Pn_n, tPm_n. a-cpa°ƒ: km_p, kq-cPv, kn-\p.

sN-ß-∂q¿: s\-Sp-h-°m´v h-en-b-ho-´n¬ Sn F≥ s]m-∂-∏-\m-Nm-cn (74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-a, kp-tcjv, kp-\n¬, kp-[ojv. a-cpa°ƒ: kp-Ip-amc≥, D-amtZhn, P-b-e-£van, {Kojva.

Xn-cph√: sX-tßm-en sIm-t∂-en¬ ]-tc-X\mb sI H tXm-a-kn-s‚ aI≥ h¿-Ko-kv tXm-akv (_m-_p˛48). kw-kv-Imcw \m-sf D-®-bv°v c-≠n\v sX-tßm-en sk‚ vtPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: P n. a°ƒ: ss_-Pp, _ntPm.

sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n tIm-bn-¶¬ (H-‰n-tØm-´Øn¬) H sI _jo¿(57) . `mcy: kp-sseJ. a°ƒ: sdPn, dnbmkv, dn\n. a-cp-a°ƒ: A-Pp(a-kv°-‰v), k-\ne Nn-{Xw˛ H sI _-jo¿

ssk-\-_

\m-kn-^v

A-Ðp-Àd-lv-am³

\-^o-k

F-S-°-c: a-cp-X ap-≠s∏m-´n-bn-se ]-tc-X-\mb h-´n-∏-d-º-Øv A-_vZp-¿d-lv-am≥ (45).

a-ºm-Sv: tXm-´n‚-°-c ]m-e-°¬ _o-cm≥-Ip-´nbp-sS `m-cy A-Ø-aÆn¬ \-^o-k (59)-.

tX-™n-∏e - w: sN-\° - e-ßm-Sn C-cp-tºm-Øn≥ I-Sh - n¬ s\-®p-fn Ip-∂pΩ¬ ]-ct- a-iz-c≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b \m-cmb-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, A∏p-´n, hn-Pb - I - r-jvW - ≥, \m-cm-b-Wn {io-aX - n, ku-an-\n, kpIp-μ-aw-K-ew: s]m-øPm-X. a-cp-a° - ƒ: A-∏pbn¬ I-Ωm-S-Øn¬ ]-tc- °p-´≥, in-hc - m-a≥, hn-PX-\m-b s]-c-®q-´n-bp-sS b≥, kp-tc-{μ≥. `m-cy \m-cm-b-Wn (103). Ip-ªm-an a-°ƒ: `m-kv-I-c≥, Ip™≥, A-Ωp-Æn, \m-cm- I¬-∏-‰: ]p-Øq¿-hb¬ sN-‰-°-≠n-bn¬ ]b-Wn. a-cp-a-°ƒ: tZ-h-In, X-¶, tc-X-\m-b A-–p¬ Jmth-em-bp-[≥, ]-tc-X-\m- Z-dn-s≥-d `m-cy Ip-™man (85). b Ip-´≥.

aq-hm-‰p]p-g: am-dm-Sn-bnse B-Zy-Im-e I-ayqWn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ \m-cmbW-s‚ `m-cy Im¿-Xymb-\n(88). kw-kv-Im-cw C-∂p H-cp a-Wn-°v ho´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: cmLh≥, ]-tc-X\m-b Ip™vv, am-[h≥, cm-P-≥, I-a-e-lmk≥, Hma-\, in-h≥. a-cp-a-°ƒ: e-fnX, e-fn-X, D-j, kp-ioe, _n-μp, _m-e-IrjvW≥.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw F≥ _n ssk-\-_ (50). `¿-Øm-hv: A-–p√. a-Iƒ: ^u-kn-b. acp-a-I≥: ap-kv-X-^ (Zp_-bv). k-tlm-Z-c-߃: \-^o-k-Øv, km-dp, JZo-P, P-ao-e, ]-tc-X-cm-b F≥ _n A-–p-√ apkveym¿, _o-^m-Øn-a.

Xm-\q¿: Xm-\q¿ ]p-XnbI-S-∏p-dw kz-tZ-in sam-bv-™m-s‚ ]p-c°¬ am-ap-t°m-b-bp-sS a-I≥ \m-kn-^v (22). Xmsg-∏m-ew tdm-b¬ tlm´-en-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssa-aq-\. ktlm-Z-c-߃: A≥km¿, ^-hm-kv.

Imbw-Ipfw: Nnd-°Shw sshZy‚-øØv F Dkvam≥ (66). tIcfm tIm¨{K v kwÿm\ sk{I-´-dntb‰v AwKw, ImbwIpfw afiew {]knU‚ v, Su¨ Ppam-AØv ]≈n ap≥ sshkv {]kn-U‚ v, tIcfm l÷v IΩn‰n saº¿, ]pXn-bnSw apkvenw PamAØv {]kn-U‚ v F∂o \ne-I-fn¬ {]h¿Øn-®p. `mcy: jmln-Z. a°ƒ: sjbvJv A_vZp≈, kn-b. acp-a-I≥: Akow (Zpss_)

tZ-h-In \-§ym-c-½ A-Sp-Øn-e: Nn-t‰m-ØnS-Øn¬ tZ-h-In \-ßymc-Ω (82). a-I≥: th-W-tKm-]me≥. a-cp-a-Iƒ: hn `-hm\n (a-lm-fl {]-Ir-XnNn-In¬-km tI-{μw, Xfn-∏-d-ºv).

]-c-ta-iz-c³

l-cn-Zm-k³ IÆt©-cn: ]p-Xn-bm∏n¬-]d-ºv X-S-Øn¬ l-cn-Zm-k≥ (50). `mcy: t{]a. a°ƒ: l¿-j, l¿jnØv. a-cp-aI≥: jn_p.

{io-[-c³

am-ln: Nm-e-°-c t]m-¥bm-s´ hym-]m-cn \mw-]-dº-Øv {io-[-c≥ (63). am^-tdm-°v: sI.Fkv.C._n dn-´. Hm-h¿-kn- ln Fw-tπm-bo-kv tIm-˛b¿ F-S-°m-´v Xm-gw km- Hm-]-td-‰o-hv tÃm-gv-knse Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp^-eyw ho-´n¬ {io-\nhm-k≥ (67). `m-cy: t{]- ∂p. ]-tc-X-\m-b tKm-hna-e-X. a-°ƒ: {]-\o-Xv , μ≥-˛-am-Xp Z-º-Xn-I-fp{]-_n-X, {]-Pn-j. a-cp-a- sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: Pm-\p, N-{μn, ]p-jv°ƒ: l-cn-Zm-k≥, DÆn, ku-ay. k-©-b-\w ], k-tcm-Pn-\n. `m-kv-Ic≥, _m-e≥. _p-[\mgvN.

{io-\n-hm-k³

k-Xn ssh∏n≥: sNdmbn Duen-°c chn-bpsS `mcy kXn(60).kw-kvImcw \S-Øn.a-°ƒ: s_\o-jv,-kn‘p,- k-‘y,- A-ºn-fn.a-cp-a-°ƒ: sse_,_m-_p,-Kn-co-jv,- a\p.

P-b-cm-P³ am-hq¿: ss]-∏vsse≥ ]m-d-∏p-d-Øv P-b-cm-P≥ (50). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: A-Jn¬cm-Pv, A-`n≥ cm-Pv.

ta-cn

B-eo-kv

lmPd

Kn-co-j³

\-_o-k

i-¦-c³

G-en-¡p-«n

tXm-∏pw-]Sn: ]-cym-Øpti-cn A-K-Ãn≥ `m-cy tacn(77). F-gp-]p-∂ Im-\°m∏-≈n Ip-Sw-_mw-KamWv. a°ƒ: tU-hn-Uv (sIm®n≥ t]m¿-´v-{S-Ãv), sUbv-kn D-dp-ao-kv sh-fn-∏-dºn¬, kn-knen-b {Km-Ãkv (an-j-\-do-kv Hm-^v C≥-Im¿-t\j≥, ssX°q-Sw), B‚-Wn Un-Ivk¨ (eq¿-Zv -tlm-kv-]n‰¬). a-cp-a°ƒ: kn-kn-en tUhnUv, D-dp-aokv, B-i Un-Iv-k¨.

sIm-®n: G-\m-Øv ]p-fn°-πm-hnf-bn¬ _m-_phn-s‚ `m-cy B-eo-kv (km-dm-Ω˛61).kw-kv-Imcw C-∂v c-≠n-\p F-f-a°-c-bn-se h-k-Xn-bn¬ ip-{iq-j-bv-°p-ti-jw ]m-em-cnh-´w im-tew am¿-tØm-am]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. am-th-en°-c hn-f-\ne-Øv Ip-Spw_mw-K-am-Wv ]-tc-X. aI≥:dn-\p _m-_p tXm-akv.a-cp-a-Iƒ:dm-Wn(D-gØn¬ sN-ß-∂q¿)

Nmh°mSv: IS∏pdw A©ßmSnhfhv cn^mbo≥]≈n°SpØv IShn¬ ]tcX\mb ap{In laoZns‚ `mcy lmPdp (75). I_dS°w C∂v cmhnse 10\v A©ßmSn PpamakvPnZv I_¿ÿm\n¬. a°ƒ: _m∏p (A_qZ_n), sFkpÆn, dwe. acpa°ƒ: lm^nf, Ip™paplΩZv, Aen.

am-f: sIm-®p-I-S-hv ]-tcX-\m-b tN-e-°-Ø-d Aø-∏-s‚ a-I≥ Kn-co-i≥ (35). am-Xm-hv: t_-_n. k-tlm-Z-c-߃: l-cn-lc≥, cm-tP-iz-cn.

ssh-∏n≥: \m-b-cºew Xm-Wn-°-]-d-ºn¬ i-¶c≥ ( 68). kw-kv-Im-cw \SØn. `m-cy: kp-temN-\. a°ƒ: k-Po-hv , kXojv, k-eo-jv . a-cp-a°ƒ: ao-\, {io\ , dn-¶p

d-lv-a-¯v

Kn-co-jv

a-´m-t©-cn: I-cp-th-en∏Sn ssa-{Xn-\-K-dn¬ ]pØ≥-]p-c-bn¬ ]-tcX\m-b bq-k-^v A-l-ΩZn-s‚ `m-cy \-_o-k (85).J-_-dS-°w C-∂v cmhn-se 10.30\p sIm-®ßm-Sn sN-ºn-´-]-≈n J_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: kp-ss_-Z, jw-kp-≤o≥, P-am¬, _-jo¿, (^n-jdo-kv lm¿-_¿) a≥kq¿, d-^o-Jv (Zpss_),^-kep, \-hmkv. a-cp-a-°ƒ: jw-e, ti`, jw-e _-jo¿, jw-e jw-kp-≤o≥, km-_n-d, hm-ln-Z, ]-tc-X\mb ssk-\p-Zo≥.

F-cp-ta-en: sIm-c-´n ]m\m-∏-≈n¬ ]-tc-X-\m-b ]m-∏-®n-bp-sS `m-cy Gen-°p-´n(88). kw-kv-Im-cw C-∂v 3 \v sIm-c-´n sk‚ v tPm-k^v ]p-Ø≥-]-≈n-bn¬. ]-tc-X Nn-d-°-S-hv sF°-c Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ : F-{_-lmw am¶p-fw, ta-cn, t{K-kn, A∂-Ω, en-k-Ω, tPm-kv, tam-fn, tPm-bn, P- n, sP-bv-k¨. a-cp-a-°ƒ : B-eo-kv, Ip™q-™v, tPm-fn-®≥, Ip-cy≥, _m-_p, tdm-kΩ, tPm-kv, eq-kn, Ip™-∏≥, a-Rv-Pp.

tdm-k-½ A-¶-am-en: A-ßm-Sn-°-Shn¬ tIm-fm-´p-]p-dw ]tc-X\m-b ]m-∏®-s‚ `mcy tdm-k-Ω(78). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\p A-¶-am-en _-kn-en° sk-an-tØ-cn-bn¬. A-¶-am-en X-fn-b-∏p-dw Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tcX. a-°ƒ: t__n, ss_Pp, em-k¿.a-cp-a°ƒ: h¿-Ko-kv Im-f≥ Nm-e°pSn, kn-knen, Umen.

I-Æq¿-kn-‰n: \o-¿®m¬ ]-tc-X-\m-b Ako-kn-s‚ a-Iƒ C Sn dlv-a-Øv (32). am-Xm-hv: kp-ss_-Z. `¿-Øm-hv: ^m-dq-Jv. a°ƒ: kp-dp-an, ln-_. k-tlm-Z-c-߃: a-lv-dq^v, dn-jm-\, ap-\o¿.

aq-k hn-em-Z-]p-cw: Nn-d-bn¬ im-Jm ap-kv -enw- eo-Kv P\-d¬ sk-{I-´-dn- In-g-°bn¬ aq-k (65).

\o-te-iz-cw: F¬.sF.kn G-P‚ v _n-cn-°p-fw Im-fn-bm-\-sØ sI hn Kn-co-jv (47) lr-Z-bmLm-X-sØ Xp-S¿-∂p acn-®p. F≥.F-kv.-F-kv I-c-tbm-Kw sk-{I-´-dn, hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v, P-\-{io sN-b¿-am≥ F-∂n \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy-: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ:- i-c-Wy, kp-`mjv. a-cp-a-I≥: A-\n¬.

tPm-en-`m-cw; P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn GÀs¸« hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p ]-e-X-h-W A-h-[n B-h-iy-s¸-«n-«pw \Â-In-bn-sÃ-¶v A-Sq¿: tPm-en-`m-c-sØ Xp-S¿∂v A-kp-J-_m-[n-X-\m-b hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Ip-g-™p-hoWp- a-cn-®p. a-√-∏-≈n sX-≈nbq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ a-ÆS- n Iq-\w-]m-e-hn-f sX-t°-S-Øv Fw jn-_p (-Zn-eo-]v˛- 42) B-Wv a-cn-®X - v. sh-≈n-bm-gvN - ]-Ø\ - w-Xn-´bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw i-\nbm-gvN - ]p-e¿-s®-bm-Wv jn-_p a-Æ-Sn-bn-se ho-´n-se-Øn-b-Xv. Øn-®t- ∏m-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. D-®t- bm-sS Ip-g™ p-ho-W jn- {]-ta-l tcm-K-n-bm-b jn-_p H- º - ¿-°- ]-cn_p-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se- cp-am-ka-- m-bn P-\k

]m-Sn-bp-sS tPm-en-Øn-c° - n-embn-cp-∂p. ]-e-X-h-W d-h-\yq A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-h-[n B-hiy-s∏-´n-´pw \¬-In-bn-s√-∂v jn-_p-hn-s‚ _-‘p-°ƒ ]-d™p. hym-gm-gvN - \-SØ - n-b ]-cntim-[\ - b - n¬ {]-ta-lw- aq¿-—n®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. an° Z- n-hk - ß - f - n-epw tPm-en-Ønc-°p Im-c-Ww jn-_p cm-{Xn ssh-In-bm-Wv ho-´n-se-Øn-bncp-∂X - v. `m-cy: sk¬-an (A-Sq¿ Xmeq-°v Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cn-). a-°ƒ: A-^vk - ¬, A≥-k¬.

F-{_-lmw tIm-f-bm-Sv: ]p-∂-∏m-esØ I-°m-´v F-{_lmw (Ip-™-∏≥-˛79). `m-cy: km-d Xn-cp-hm-Wnbq¿. a-°ƒ: a-Øm-bn, ]o-‰¿ , F¬-kn, G-enbm-kv, ta-gv-kn. a-cp-a°ƒ: t{K-kn hm-Xym-´v (tI-f-Iw), ta-cn (A[ym-]n-I, sk‚ v tkthy-gv-kv bp-.]n. kv-Iqƒ, tIm-f-bm-Sv), t_-_n (hym-]m-cn, tI-f-Iw), do\m Ip-dp-∏≥ (tI-f-Iw), sd-Pn (k¿-°p-te-j≥ am-t\-P¿, cm-{„-Zo-]n-I, I-Æq¿). kw-kv-Im-cw C∂p -cm-hn-se 9.30\v ]p∂-∏m-ew sk‚ v tPm¿Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv kndn-b≥ ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬.

th-em-bp-[³ cm-a-\m-´p-I-c: Ir-jn`h≥ tdm-Un¬ Xm-sg-°-fØn¬ ]-d-ºv th-em-bp[≥ (65). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, kp-_nX, kp-Nn-{X. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n, c-Xojv (am-Xr-`q-an tIm-gnt°m-Sv).

i-¦-c³ tN¿-∏v: ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv sI hn i-¶-c≥ (90). Zo¿-L-Imew tN¿-∏v {Km-a-]-©m-bØw-Kw, k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v U-b-d-Œ¿, tN¿-∏v Im¿-s∏-t‚-gv-kv k-l-I-c-W kw-Lw `m-chm-ln F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. kwkv-Im-cw \-S-Øn.

t£-{X-¡p-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p

sIm-Sp-ß-√q¿: {io-\m-cm-b-W-]p-c-Øv k-tlm-Z-cnbp-sS ho-´n¬ hn-cp-s∂-Øn-b Bƒ t£-{X-°p-fØn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-√q-‰v kz-tZ-in i-in(50)bm-Wv a-cn-®-Xv. Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b i-in-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v a-Wn°q-dp-I-tfm-fw \o-≠ Xn-c-®n-en-em-Wv I-s≠-Øn-bXv.

hym-P-a-Zyw I-gn-¨v H-cp a-c-Ww; c-−p-t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn a-d-bq¿: a-d-bq-cn¬ hym-P-a-Zyw I-gn-® aq-∂p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn®p. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew ]-´w tIm-f-\n s\-lv-dp (48) B-Wv aq∂m¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏w a-Zy]n® ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in-Ifm-b a-©p (a-t\m-Pv-˛42), k-©p (29) F-∂n-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-h¿ kz-¥-am-bn a-Zyw Xøm-dm-°n I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv {]m-Y-an-I-hn-h-cw. cm-hn-se ]-Øp a-Wn-tbm-sS -aZy]n-® C-h¿-°v- H-cp a-Wn-°q-dn\p ti-jw A-kz-ÿ-X A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-d-bq¿ kn.F-®v.kn-bn-epw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬-k

\¬-In-b -ti-jw aq-∂m¿ B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw s\-lv-dp ssh-Io-´v B-d-c-tbmsS a-cn-®p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mWv. `m-cy: ap-cp-tI-iz-cn-. a-°ƒ: in-h≥, ]m-fiy≥, ta-cn, c-tai≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

Ip-g-ªp-ho-Wpa-h-≈ cn-¨n-°pp-∂v: k-tlm-Z-c-]p-{X-

s‚ hn-hm-l-\n-›-bw I-gn-™v ho-´n-te-°p-a-S-ßn-b a-[y-h-b-kvI≥ _-kn¬ Ip-g-™p-ho-Wp-acn-®p. h-≈n-°p-∂v Ir-jn-`-h-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hns‚ a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (65) B-Wv a-cn-®-Xv. N-S-ßv I-gn-™v a-S-ßn-b C-bmƒ-°v sN-dp-h-Æqcn-\p k-ao-]w h-®v tZ-lm-kzÿyw A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v ^-tdm-Jv Np-¶-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. h-≈n-°p-∂v tim-`-\-¢-_v Aw-Kw, F-kv.-F≥.Un.]n `m-c-hm-ln kv-Ym-\-߃ h-ln-®n-´p-≠v. `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: t{]w-Pn-Xv, cm-tK-jv. k-tlm-Z-c߃: A-ø-∏≥, im-c-Z, ]-tc-Xcm-b A-∏p-°p-´≥, b-tim-Z. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v ho-´p-h-f-∏n¬.

]-Ø-\w-Xn-´: hr≤sb InW-‰n¬ acn® \ne-bn¬ Is≠-Øn. Ip-º-g hS-°v Ip-º-°m-Sv ta-Ωq-dn ]-tcX\m-b tXma-kv t_-_n-bp-sS `m-cy Zo-\m-Ω h¿-Kokv (70) B-Wv A-b¬hm-kn-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-® \n-en-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C∂-se cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂v Im-WmXm-b Chsc ssh-In-´v \m-tem-sS A-b¬hm-kn-bp-sS In-W‰n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw ]-Ø-\w-Xn-´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬. C∂v t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ°v hn-´p-\¬-Ipw. a°ƒ: tPmbn, tXm-a-kv, Ko-h¿-Kokv, a-Ømbn, Ip-™p-tam-ƒ.

Im-b-en-Â ho-Wp aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: sIm-®n ^n-j-do-kv lm¿-_-dn¬ A-Sp-∏n® t_m-´n¬\n-∂v Im-b-en-¬ ho-Wp a¬-ky-sØm-gnem-fn a-cn-®p. sIm-√w ap-f-h-\ e-£who-Sv tIm-f-\nbn¬ A-\n¬-Ip-am¿(35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. t_m-´n-\pw ^v-fm-‰v-t^m-an-\pw C-S-bn¬ H-cp ao‰¿ ho-Xn am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-Xn-\n-S-bnte-°m-Wv A-\n¬-Ip-am¿ Im¬-h-gp-Xn ho-W-Xv. hogv-N-bn¬ X-e-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂mWp kq-N-\. a-´m-t©-cn ^-b¿ bq-\n-‰n¬ \n-∂pw tÃj≥ Hm-^n-k¿ tdm-_¿-´n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Ønb kw-L-am-Wv P-Uw Im-b-en¬ \n-∂v ]p-d-sØ-SpØ-Xv. lm¿-_¿ t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp∂p. ar-X-tZ-lw ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ-°p ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

A-Úm-X hr-²-sâ ar-X-tZ-lw ]p-gp-h-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-´m-t©-cn: ]p-gp-h-cn-® \n-e-bn¬ tX-h-c ITm-cn _mKv d-bn¬-th ]m-f-Øn-\p k-ao-]w A-⁄m-X h-r-≤s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ t]m-en-kns\ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xv. ]m-f-Øn-\p k-ao-]w am-en-\y߃ C-Sp-∂-Xn-\m¬ C-Xn-s‚ Zp¿-K-‘w aq-ew B-fpIƒ Xn-cn-®-dn-™n-√. kw-i-b-sØ-Xp-S¿-∂v t\m-°nb-t∏m-gm-Wv ar-X-tZ-l-am-sW-∂v a-\- n-em-b-Xv. arX-i-co-c-Øn-\v A-©p Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≈-Xm-bn lm¿-_¿ t]m-en-kv ]-d-™p.

ss_-¡pw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p.hm-c-s∏-´n Im-h-]w-]p-dw tXm-a-kn-s‚ aI≥ {]-ho¨(25) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n cm-{Xn ]-Ø-c-tbm-sS tIm-X-aw-K-ew aq-hm-‰p]p-g tdm-Un¬ I-°-Sm-t»-cn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ \n-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {]ho¨ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v F-Xn-tch-∂ tem-dnbp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ bp-hm-hn-s\ D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.K¬-^n¬ \n-∂p A-h-[n-s°-Øn-b {]-ho¨ c-≠-c am-kw ap≥-]m-Wp hn-hm-ln-X-\m-b-Xv. `m-cy: kp-an. am-Xm-hv: sU-bv-kn.

hr-² Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

B-ep-h: sh-fn-b-Øp-\m-Sv sN-dn-b-Øv \-c-knw-lkzm-an t£-{X-Øn-se I-e-i B-tLm-j-߃-°nsS hr-≤ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. sh-fn-b-Øp-\m-Sv ]≈-Øv ]-tc-X-\m-b cm-a≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-io-e(70)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v A-º-e-Øn¬ Du-Wp I-gn-®v ssI-I-gp-Ip-tºmƒ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. t£-{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ D-S≥ B-ep-h-bn-se \-PmØv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-Pm-X, {io-e-X.

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p h-fm-t©-cn: F-S-bq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w Sn-∏¿-temdn ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. aq-∂m-°¬ ]-≈n-°p k-ao]w ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS a-I≥ A-iv-d-^v (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se 11.30\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m-ßn¬-\n-∂p N-{a-h-´tØ-°p I-cn-¶-√p I-b-‰n t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn- ]q-°m´n-cn-bn¬-\n-∂v F-S-bq-cn-te-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ A-iv-d-^v k©-cn-® ss_-°n-en-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-jv-d-^n-s\ h-fmt©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im¿ Sn-∏¿-tem-dn A-Sn-®p X-I¿-Øp. h-fm-t©-cn t{K-Uv

F-kv.sF Sn _n c-hn C≥-Iz-kv‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: ^m-Øn-am -kp-l-d-. k-tlmZ-c-߃: \n-km¿, j-^o-Jv, dnbm-kv, D-a¿ ^m-dq-Jv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

11 \hw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p-

C-¼n-¨n-_m-h- lm-Pn

A-_-Zv p-Àd-lav m³

tPm¬

am-bn³

Ip-ªn-t¡m-b

_n-¿-¡p-«n D-½ -

A-h-dm³-Ip-«n

^-tdm-°v: I-≈n-sØm-Sn al-√v Im-cW - h - c - pw Zo¿-LIm-ew a-l√ - v Pp-am-ak - vP - n-Zv ssh-kv {]-kn-U‚p-am-bn-cp∂ X-co-sØm-Sn C-ºn-®n_m-h- lm-Pn (82). `m-cX - v sl-hn C-e{- Œn-°¬-kv enan-‰U - v Xr-®n-\m-∏≈ - n Po-h\-°m-c\ - m-bn-cp-∂p. `m-cyam¿: _o-^m-Øn-a, J-Zo-P. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v dm-^n, A–p¬ e-Øo-^v (dn-bm-Zv), \u-jm-Zv (Pn-±), ko-\Ø - v, k¬-a, \n-jm-ZØ - v, k-°o\m \-kvdn≥, ]-tc-Xc - m-b A-–p¬ \m-k¿, k-°o-\. a-cp-a° - ƒ: sam-bvX - o≥-tImb, A-ko-kv, a-Po-Zv (^-tdm°v A¿-_≥ _m-¶v), ap-lΩ-Zv, k-eo-\, kp-aø - , km_n-d, jn-_n-e. k-tlm-Zc - ߃: B-en, _n-®o-hn. J_-dS- ° - w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v s]-cp-ap-Jw F-Æ°m-´v Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

Im-h\ - q-¿: hm-°m-eq-¿ \mƒ-sXm-Sn-I A-_vZ- p¿-dlvam-≥ F-∂ Ip-™n-am-≥ (59). Im-h\ - q-¿ k-¿h - o-kv k-lI - c - W - _m-¶n-¬ Zo-¿L-Im-ew {]-kn-U‚ - m-bpw ap-kve - nw- eo-Kv ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ - m-bpw {]-h¿ - Ø - n-®n-cp-∂p. Pn-√m ap-kve - nw- bq-Øve - o-Kv sk{I-´d - n, Pn-√m ap-kve - nw-eo-Kv Iu-¨k - n-e¿ - , Im-h\ - q-¿ ]©m-bØ - v ap-kve - nw e - o-Kv ssh-kv {]-kn-U‚ - v, Pn-√m _m-¶v U-bd - I - vS- ¿ - , hm-¿U - v ap-kve - nw-eo-Kv {]-kn-U‚ - v, hm-°m-eq-¿ a-l√ - v I-Ωn-‰n sk-{I-´d - n ÿm-\ß - f - pw h-ln-®n-´p-≠v. `m-cy: B-bni. a-°ƒ - : ap-lΩ - Z- v ap-kvX - ^, ap-lΩ - Z- v j-_o-¿. a-cp-a°-ƒ: ap-_i - n-d, dp-kv\ - . ktlm-Zc - ß - ƒ - : l-k≥ - I - p-´n, kp-lvd - , k-°o-\.

Xm-a-c-t»-cn: ]m-d-°¬ tPm¨ (t_-_n˛72). sI.C.F¬. ap≥ Po-h-\°m-c-\m-Wv. `m-cy: eo-emΩ ]p-Ø≥-ho-´n¬. a°ƒ: B-j, A-\n-X ({]kn-U-‚ v, Xn-cp-h-ºm-Sn {Km-a∏-©m-b-Øv), A-Pn (_m-_ kn-∏-∏v ]-c-∏≥s]m-bn¬), A-\n-e. a-cpa-°ƒ: tP-°-_v (_n-kn\- v), t_-_n (ap≥ {]kn-U-‚ v, Xn-cp-h-ºm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv), _o\, sd-Pn (_n-kn-\- v). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ]p-Xp-∏m-Sn sF.]n.kn. N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬.

Im-fn-Im-hv: A-º-e-°-Shn-se I-cp-am-tcm-´n¬ ambn≥ (78). `m-cy-am¿: ]mØp-Ω-°p-´n, ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: P-ao-e, B-bn-i (A-S-°m-Ip-≠v {I-k‚ v ssl-kv-Iqƒ), D-ss_-Zv, ssa-aq-\, ss^-k¬, Ajv-d-^v (C-cp-h-cpw ZΩmw), k-emw (Pn-±), jao¿, kp-ss_-Z, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-∫m-kv, ^m-Øn-am -kp-lv-d, sambv-Xo≥, jm-an-e, ap-_o\, en-Pn-bm-_m-\p, lm^n-b-Øv,ap-l-Ω-Zv, A-jvd-^v. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-ap-l-Ω-Zv ap-kv-ey¿, C-{_m-low ap-kv-eym¿ IÆq¿.

Nm-en-bw: am-fn-tb-°¬ sXm-Sn Ip-™n-t°mb(72). `m-cy: Ip-™m-an-\°p-´n _o-hn. a-°ƒ: \ko¿ (_m-hp-´n), \n-km¿ (_n-®≥), \-Po-_v, \q¿-Plm≥. a-cp-a° - ƒ: ]n _n sF Ckva - m-Cu¬, d-ko-\, ap_o-\, k-do-\. k-tlm-Zc - ߃: tIm-bs - am-bvX - o≥, A-–p-dl - va - m≥-Ip-´n, Ip-´nl-k≥Ip-´n, _o-^m-Øna, ]-tc-X\ - m-b Ip-´n-_m-h, Ip-™n-_o-hn.

A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb ]-≈n-∏-d-º≥ a-c-°mcp-´n-bp-sS `m-cy sIm-√sØm-Sn _n-ø-°p-´n D-Ω (99). a-°ƒ: aq-k-°p-´n (dn-´. t]m-kv-‰v- am-kv-‰¿), Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A–p¬ l-ao-Zv, A-–p-¿dlvam≥, C-kv-am-Cu¬ (dn-´. A-[ym-]-I≥), Bbn-i, J-Zo-P (dn-´. A[ym-]n-I). a-cp-a-°ƒ: A–p-¿d-lvam≥ a-Z-\n, ^mØn-a, k-^n-b, a-dn-b-°p´n, \-^o-k, k-°o-\. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 8.30\v A-co-t°m-Sv Xm-gØ-ßm-Sn h-en-b Pp-apA-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

th-ß-c: Su-Wn-se B-ZyIm-e a-e-©-c-°v hym-]mcn-bpw A-co-°p-fw a-l-√v Im-c-W-h-cp-am-b am¿-°-‰v tdm-Un-se A-©p-I-≠≥ A-h-dm≥-Ip-´n (90). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv _m-h, Ip™n-∏m-Øp, B-bn-ip. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p¿d-lvam≥, d-kn-b. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v th-ß-c a-Jv-Zq-an-ø Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Zm-tam-[-c³

t]-cm-{º: I-√m-t\m-s´ ]tc-X\ - m-b I-Sp-I≥ amt°¬ A-{_-lm-an-s‚ `mcy A-®m-Ω (72). a-°ƒ: s_-∂n, B≥-kn. a-cp-a°ƒ: jo-e, ]-tc-X\ - m-b jm-Pp.

s]-cn-¥¬-aÆ - : s\-t∑\n-bn-se sIm-°m-then¬ ho-´n¬ sI sP amXyp (A-∏c - p-Ip-´n ˛70). `mcy: a-dn-bm-Ω. a-°ƒ: kpi-¦-c³ \m-bÀ tc-jv, kp-P (\-gvk - v, at]-cm-{º: B-hf - aTt©-cn sa-Un-°¬ tIm-fØn¬ ap-°n-se ta-∏m-´v i- Pv). a-cp-aI - ≥: A-tP-jv ¶-c≥ \ - m-b¿ (68). `m-cy: Xr-iq¿. kw-kvI - m-cw CIm¿-Xym-b\ - n- A-Ω. a∂p ssh-Io-´v \m-en-\v °ƒ: ]p-jv] - , e-X. a-cp-as\-∑n-\n sk‚- tPm-k°ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥, ]- ^v N¿-®v sk-an-tØ-cntc-X\ - m-b \m-cm-bW - ≥. bn¬.

lw-k-¡p-«n lm-Pn

Ip-«ym-en

B-¨p-½

]m-¯p-½p

ta-em-‰q¿: sN-Ωm-Wntbm-Sv sF-e-°-c ]p-fn-b°m-´n¬ lw-k-°p-´n lmPn (63). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: ^m-Xn-a-m kp-lv-d, A-kn-X, X-kv-\n, l-∂Øv, k-ao-d, lm-inw (Ccp-h-cpw Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: a-Po-Zv, d-jo-Zv, Ceym-kv, ssl-Z-c-en, d-^oJv, ^m-cn-k. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v sF-e-°-c-bn¬.

F-S-°-c: ]m-te-am-Sv ap≠-d-am-Sn Ip-´-ym-en (85). `m-c-y: ]-tc-X-bm-b a-dn-b. a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, _m∏p, ^m-Øn-a, A-_p-_°¿, A-ssk-\m¿. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, k-°o\, J-Zo-P, D-Ωp-°p¬-kp, ]-tc-X-\m-b \m-Wn. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ]m-te-am-Sv Ppam a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

^-tdm-°v: N-¥ ]p-fnbm-fn ]-tc-X-\m-b A-ehn-bp-sS `m-cy B-®p-Ω (82). a-°ƒ: a-dn-bw, B-bnim-_n, _-jo¿, k-^nb, ]-tc-X-\m-b I-a-dp±o≥ F-∂ _m-h. a-cp-a°ƒ: tIm-b-sam-bv-Xo≥Ip-´n \-l, A-–p-¿dlvam≥, A-e-hn, ko-\Øv.

tIm-´-°¬: B-´o-cn-∏-Sn a-e-{º-Øv Nm-en¬ Assk-\m-cp-sS `m-cy Xqº-Øv F-S-∏-\m-´v ]mØp-Ωp (85). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, d-km-Jv, sam-bvXo≥, J-Zo-P, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: lw-k, ssk\-_, B-bn-im-_n, lmP-d. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se F-´n-\v ho-Wm-ep°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬

A-¨m-½

am-Xyp

I-t°m-Sn: ]q-Δ-Øq¿Zm-tam-[-c≥ (81). `m-cy: tcm-ln-Wn. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A\n¬-Ip-am¿, jm-Pn-\n, Kn-co-jv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: K-tW-i≥ \-∑-≠ (ss{Iw-{_m-©v Fkv.sF, tIm-gn-t°m-Sv), P-b-e-£v-an, k-Pn-X, kp-\-`.

sam-bv-Xp -lm-Pn

ap-l-½-Zv

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw ta-se-s]m-´n-ss° ap-∏tX-{I D-Ωm-Ø (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b X-dpssh. a-°ƒ: tN-°p, _n-®n-∏mØp-Ω. ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: aq-k, ssl-{Zq-kv, B-bn-i. J_-d-S°w C∂v cm-hn-se 10\v A-Sn-hmcw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿ÿm-\n¬.

a-t©-cn: ]-¥-√q¿ I-Stºm-Sv a-Zm-cn ap-°m-tIm-Sv ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy: Ip™m-bn-i. a-°ƒ: A–p¬ -d-km-Jv, ap-l-Ω-Zv, A-–p¬- Jm-Z¿, A-–p¬\m-k¿, A-–p¬- I-cow, A-–p¬- e-Øo-^v(C-cp-hcpw d-n-bm-Zv), ^m-Øn-a, B-ky. a-cp-a-°ƒ: A-lΩ-Zv-Ip-´n Ip-´n-∏m-d, A-^vk¬ ]p-≈n-e-ßm-Sn, ^mØn-a, _p-jv-d, P-ko-e, Pp-ssa-e. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ]¥-√q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

\m-Sn

]-cy-bn

ap-l-½-Zv

A-co-t°m-Sv: Du¿-ßm-´ncn Iq-Øp-]-d-ºn¬ I-fØn-߬-sXm-Sn ]-tc-X\m-b Nm-Ø≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ \m-Sn (65). `m-cy: sIm-‰n-°p-´n. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, X-¶, ap-c-fo-[-c≥, kp-[m-tZ-hn, _m-e≥, kp-{_-ldaWy≥, kp-a. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, C-´ym-Ø≥, A-\n-X, Pn-j, iym-an-en, a-Wn.

t]-cm-{º: Im-b-Æ-bnse ssI-X-°p-f-ß-c ]cy-bn (90). `m-cy: ]-tc-Xbm-b a-dn-tbm-Ω. a-°ƒ: ^m-Øn-a, Ip-™m-bn-i, Ip-™-Ω-Zv, Ip-™m-an, A-–p-d-ln-am≥, A-_q_-°¿ (A-[ym-]-I≥ I°-bw Pn.F¬.]n kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: Ip™-Ω-Zv, dp-Jn-ø, Ip™n-sam-bv-Xn, \-^o-k, dw-e.

a-t©-cn: In-g-t°-X-e I-cnº-\w-Ip-≠n¬ tXm-∏n¬ ap-l-Ω-Zv (_m-∏p˛65). BZy-Im-e Sm-Iv-kn ss{U-hdm-bn-cp-∂p. `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: ap-kv-X-^ I-am¬, ap-Po-_v d-lv-am≥ (ku-Zn), d-lv-am-_o-Kw. a-cp-a-°ƒ: d-ln-a, aq-km≥, ^m-Øn-a kp-lv-d. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw cm-hn-se 10.30\v sk≥{S¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

sh-´-Øq¿: Im-∏v I-cp-hm‰-°p-∂v D-Æn-b-º-Øv sam-bv-Xp- lm-Pn (75). `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: apl-Ω-Zm-en, A-_v-Zp¬ K^q¿, bq-kp-^v, l-^v-kØv, kp-ss_-Z, dw-e-Øv i-co-^, kp-a-ø, a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv F-∂ \mWn G-∏p-°m-Sv, A-_v-Zp A-cn-°-≠w-]m-°v, A-jvd-^v ]m-≠n-°m-Sv, sam-bvXp a-Æm¿-°m-Sv. J-_-d-S°w C-∂v D-®-bv°v c-≠n\v ta¬-°p-f-ß-c Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

D-½m-¯

A-Ðp ip-¡qÀ ap-am-k¶S-e-v h- ymv:Àk-ak- Xv- tI-cf-

Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - IÆq¿ Pn-√m ap-im-hd AwKhpw Imw-_k - m¿ apZ-cn-kpw im-Zp-en Xz-co-JØv J-eo-^b - p-am-b sI F≥ A-–p¬ ip-°q¿ apkve - ym¿ (70). sh-√q¿ _mJn-bmXp zm-en-lmØn¬-\n-∂p _m-Jh - n _ncp-Zw t\-Sn-b A-t±-lw Bep-h, sXm-Sp-]p-g, h-SI - c F-∂n-hn-Sß - f - n¬ Z¿-kv \-SØ - n-bn-cp-∂p.]-tc-X\ - m-b Xm-Pp-±o≥ A-–p-¿d - l - vam≥ ap-ke v- ymcp-sS-bpw a-dn-bw l-÷pΩ-bp-sS-bpw a-I\ - m-Wv. `mcy: J-Zo-P l-÷p-Ω, a°ƒ: \-ko-a, lm-^n-kv ap-lΩ - Z- v i-co-^v (a-teky), ^-ke - p¿-dl - a v- m≥, A-_Zv- p-¿d - l - a v- m≥ (jm¿P), A-_p¬ l-k≥ Aen im-Zp-en A¬ Jm-kn-an (ap-Zc - n-kv, \o-te-iz-cw a¿°-kv i-co-AØ - v tIm-fPv), D-ss_-Zv (Imw-_km¿ Z¿-kv hn-Zym¿-Yn), A-–p¬ ^-Øm-lv. a-cp-a°ƒ: hn h - n ap-lΩ - Z- e - n au-eh - n (J-Øo-_v, Imw_-km¿ ap-lnbp-±o≥ a-kvPn-Zv) ^u-kn-b, B-bn-i, B-Zn-e. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sI F≥ ap-lΩ - Z- v ^m-kn au-eh - n (im-Zp-en J-eo-^, ssh-kv {]-kn-U‚ - v, Zmdp¬- l-k\ - m-Øv), A–p¬ J-cow, im-Zp-en, k^n-b, dp-Jn-b, A-ka v- , Pao-e.- J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v Nm-en¬ Ppama-kP v- n-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

N-´³ th-ß-c: a-\m-´n-∏-d-ºnse ]m-d-bn¬ N-¥≥ (70). `m-cy: Iu-k-ey. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥, in-_p, {io-e-X. a-cp-a-°ƒ: eoe, _-_n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse F-´-c-°v Ip-Spw-_-iva-im-\-Øn¬.

tN-fm-cn: Ip-fn-°m≥ t]mb 11Im-c≥ ]p-g-bn¬ apßn-a-cn-®p. tN-te-{º ]p√n-∏-d-ºn-se sN-dq-fn keo-an-s‚ a-I-\pw ]p-√n-∏-dºv F-kv.-hn.-F.-bp.-]n- kvIq-fn-se B-dmw- X-cw hnZym¿-Yn-bp-am-b ap-l-Ω-Zv^m-kn¬ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°p -ti-jw aq-∂-c-tbm-sS ho-´n¬-\n-∂p I-fn-°m≥ t]m-b-Xm-bncp∂p. ssh-Io-´v B-dp a-Wn-bm-bn-´pw Im-Wm-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂p \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ h-kv-{Xß-fpw a-‰pw ]p-g-°-c-bn¬ I-s≠-Øn. Xp-S¿-∂v \m´p-Im-cpw t]m-en-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ ]m-d-°S-hv `m-K-Øp \n-∂p cm-{Xn F-t´msS ar-X-tZ-lw Is≠-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-øn-Øv Xn-cq-c-ßm-Sn Xmeq-°v B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. hn-tZ-i-Øp-≈ ]n-Xm-hv k-eow- C-∂p \m-´n-seØpw. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv-°v ]p-√n-∏-d-ºv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. am-Xm-hv: d-Pn-\. k-tlm-Zc-߃: k¬-am-\p¬- ^m-cn-kv, ^m-Øn-a-m ^n-Z.

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: F-S-bq¿ hnt√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w Sn-∏¿-tem-dn ss_-°n-enSn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. aq-∂m°¬ ]-≈n-°p k-ao-]w ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS a-I≥ A-iv-d^v (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se 11.30\m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-ßn¬-\n-∂p N-{a-h-´-tØ-°p I-cn-¶-√p I-b-‰n t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn- ]q-°m-´n-cn-bn¬-\n-∂v F-S-bq-cn-te-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ A-iv-d-^v k-©-cn® ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-jv-d-^n-s\ hfm-t©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´pIm¿ Sn-∏¿-tem-dn A-Sn-®p X-I¿-Øp. h-fm-t©-cn t{KUv F-kv.sF Sn _n c-hn C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-XtZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿´w \-S-Øn. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. amXm-hv: ^m-Øn-am -kp-l-d-. k-tlm-Z-c-߃: \n-km¿, j-^o-Jv, dn-bm-kv, D-a¿ ^m-dq-Jv.

_-Ên Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p

h-≈n-°p-∂v: k-tlm-Z-c]p-{X-s‚ hn-hm-l-\n-›bw I-gn-™v ho-´n-te-°pa-S-ßn-b a-[y-h-b-kv-I≥ _- n¬ Ip-g-™p-ho-Wpa-cn-®p. h-≈n-°p-∂v Ir-jn`-h-\p k-ao-]-sØ ]-tc-X\m-b Nm-Øp-hn-s‚ a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (65) BWv a-cn-®-Xv. N-S-ßv I-gn™v a-S-ß-sh sN-dp-h-Æq-cn-\p k-ao-]w h-®v tZ-lmkz-m-ÿy-a-\p-`-h-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ^tdm-Jv Np-¶-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. h-≈n-°p-∂v tim-`-\m -¢-∫v Aw-Kw, F-kv.F≥.Un.]n `m-c-hm-ln ÿm-\-߃ h-ln-®n´p-≠v. `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: t{]w-Pn-Xv, cm-tK-jv. k-tlm-Z-c-߃: A-ø-∏≥, im-c-Z, ]-tc-X-cm-b A-∏p°p-´≥, b-tim-Z. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v ho-´p-h-f-∏n¬.

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

Ip-«³

c-a-Wn

am-[-hn

ap-l-½-Zv

Pm-\-In

Im-©-\

I-eym-Wn-¡p-«n

I-eym-Wn

H-gq¿: H-gp-Ip-∂-Øv ]-dtßm-S-s‚ a-I≥ Ip-´≥ (80). a-°ƒ: kp-μ-c≥, kp-Ip-am-c≥, tZ-h-bm-\n, hn-t\m-Zn-\n. a-cp-a-°ƒ: k-c-f, ]p-jv-], I-d-∏≥, tkm-a≥.

Xn-cp-h-≈q¿: am-tßm-Sv ao-Ø-se ]p-fn-°q¬ kXy-s‚ `m-cy c-a-Wn (48). a-°ƒ: k-\q-]v, ku-ay. ]n-Xm-hv: Fw B¿ a-Wn. am-Xm-hv: \m-cm-b-Wn. k©-b-\w _p-[\mgvN.

cm-a-\m-´p-I-c: Im-°-Øøn¬ Nq-c-°m-bn am-[-hn (92). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b km-an-°p-´n. a°ƒ: ku-an-\n, im-¥, ]-tc-X-\m-b th-em-bp[≥.

_m-ep-t»-cn: a-¶-bØn¬ Fw ap-l-Ω-Zv (55). ]n-Xm-hv: Ip-´p. am-Xm-hv: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. `m-cyam¿. B-ky, Ip-™m-bnk-°p-´n. a-°ƒ. l-ko\, A-Pv-\m-kv (ku-Zn), \u-jm-Zv (ku-Zn).

sIm-bn-em-≠n: \-tScn Xm-d-t»-cn Pm-\-In (72). a-°ƒ: Zn-t\-ivIp-am¿, kp-`m-jn-Wn. a-cp-a-°ƒ: an-\n, i-in[-c≥.

sIm-bn-em-≠n: sNtßm-´v-Im-hv G-gp-Ip-Sn°¬ ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Im-©-\ (57). `¿-Øm-hv: am-[-h≥. a-Iƒ: {]-Pnj. a-cp-a-I≥: c-Lp. k©-b-\w sNm-ΔmgvN.

]-tøm-fn: s\-t√y-cn ]Sn-°¬ I-eym-Wn-°p-´n (95). a-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥, _m-_p, k-Xy≥, ]-tc-Xbm-b eo-e. a-cp-a-Iƒ: h¬-k-e, tim-`.

Ip-‰ym-Sn: Du-c-sØ h≥-tacn-°-≠n i-¶-c-s‚ `m-cy Ieym-Wn (70). a-°ƒ: _m-eIr-jv-W≥, Zn-t\-i≥, kXo-i≥, kp-[o¿, kp-io-e. a-cp-a-°ƒ: _o-\, e-Pn-\, A-\p-tamƒ, {ip-Xn, ]-tc-X\m-b F sI I-Æ≥.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨p

ssk-\-_

_m-e-Ir-jv-W-³ -\m-bÀ

d-lv-a-¯v

ssk-\-_

F-{_-lmw

tIm-´-°¬: ]m-d-bn¬ ]tc-X-\m-b ap-≈≥-a-S°¬ Ip-™-b-ap-hn-s‚ `m-cy ssk-\-_ (50). a°ƒ: ^u-kn-b, ss^k¬-_m-_p, ^u-an-Z, ^-ko-e, ^-{Ip-±o≥, ^k-ep-±o≥. a-cp-a-°ƒ: k°o¿, ju-°-Øv, kemw, D-ssa-a, A¿-jm-\ ]¿-hn≥, kp¬-^-Øv.

h-fm-t©-cn: h-√-∏p-g sXm-gp-hm-\q¿ h-´-∏m-d h-S-s° Ip-f-ºn¬ ]-d-bØv A-iz-Xn-bn¬ h-Ss°-∏m-´v _m-e-Ir-jvW≥- \m-b¿ (64). `m-cy: tim-`-\-\-ßym¿. a°ƒ: ip-`, kz-]v-\. a-cpa-°ƒ: cm-tP-jv, {io-[c≥ (jm¿-P).

I-Æq¿-kn-‰n: \o-¿®m¬ ]-tc-X-\m-b A-ko-kn-s‚ a-Iƒ C Sn d-lv-a-Øv (32). am-Xm-hv: kp-ss_-Z. `¿-Øm-hv: ^m-dq-Jv. a°ƒ: kp-dp-an, ln-_. k-tlm-Z-c-߃: a-lvdq-^v, dn-jm-\, ap\o¿.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw F≥ _n ssk-\-_ (50). `¿-Øm-hv: A-–p-√. aIƒ: ^u-kn-b. a-cp-aI≥: ap-kv-X-^ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c-߃: \-^o-kØv, km-dp, J-Zo-P, P-aoe, ]-tc-X-cm-b F≥ _n A-–p-√ ap-kveym¿, _o^m-Øn-a.

tIm-f-bm-Sv: ]p-∂-∏me-sØ I-°m-´v F-{_lmw (Ip-™-∏≥-˛79). `m-cy: km-d Xn-cp-hmWn-bq¿ (A-h-f-t°m´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a-°ƒ: a-Øm-bn, ]o‰¿ (_n-.F-kv.F≥.F¬, Nn-‰m-cn-∏-dºv), F¬-kn, G-en-bmkv, ta-gv-kn. a-cp-a°ƒ: t{K-kn hm-Xym-´v (tI-f-Iw), ta-cn (A[ym-]n-I, sk‚ v tkthy-gv-kv bp-.]n. kvIqƒ, tIm-f-bm-Sv), t_-_n (hym-]m-cn, tI-f-Iw), do-\m Ip-dp∏≥ (tI-f-Iw), sd-Pn (k¿-°p-te-j≥ amt\-P¿, cm-{„-Zo-]n-I, I-Æq¿). kw-kv-Im-cw C-∂p -cmhn-se 9.30\v ]p-∂-∏mew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv kndn-b≥ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

\-fn-\n ]-tøm-fn: C-cn-ß-en-se Xm-tc-Ω¬ ap-\-º-ØvXmsg I-Wm-c-s‚ `m-cy \-fn\n (65). a-°ƒ: {]-ko-X, ]-c-am-\-μ≥. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-jv-_m-_p, hn-Pn-X. kw-kv-Im-cw C-∂v HºXn\v ho-´p-h-f-∏n¬.

th-em-bp-[³ F-gp-¯-ѳ- h-fm-t©-cn: am-a-c-Øv th-em-bp-[≥ F-gp-Ø—≥ (76). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, ]-Xv-an-\n. acp-a-°ƒ: kp-[, th-WptKm-]m-e≥.

I-gn-™ Zn-h-kw t]-cm{º-bn¬ \ncym-X-\mb Iq-Øm-fn-bn-se ]pØ≥-]p-c-bn¬ Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ (74)

{io-[c- ³

am-ln: Nm-e° - c - \mw-]d - º-Øv {io-[c - ≥ (63).

_p-j-dv h-fm-t©-cn: Im-hp-ºp-dw ]m-d° - ¬ \-Pva - p-±o-s‚ `mcy _p-jvd - (27). a-I≥: \n{_m-kv.

tZ-h-In \-§ym-c-½ A-Sp-Øn-e: Nn-t‰m-Øn-SØn¬ tZ-hI - n \-ßym-cΩ - (82).

tPm-en-`m-cw; P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn GÀs¸« hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p ]-e-X-h-W A-h-[n B-h-iy-s¸-«n-«pw \Â-In-bn-sÃ-¶v A-Sq¿: tPm-en-`m-c-sØ Xp-S¿∂v A-kp-J-_m-[n-X-\m-b hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Ip-g-™p-hoWp- a-cn-®p. a-√-∏-≈n sX-≈nbq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ a-ÆS- n Iq-\w-]m-e-hn-f sX-t°-S-Øv Fw jn-_p (-Zn-eo-]v˛- 42) B-Wv a-cn-®X - v. sh-≈n-bm-gvN - ]-Ø\ - w-Xn-´bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw i-\nbm-gvN - ]p-e¿-s®-bm-Wv jn-_p a-Æ-Sn-bn-se ho-´n-se-Øn-b-Xv. Øn-®t- ∏m-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. D-®t- bm-sS Ip-g™ p-ho-W jn- {]-ta-l tcm-K-n-bm-b jn-_p H_p-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se- cp-am-ka-- m-bn P-\k - º - ¿-°- ]-cn-

]m-Sn-bp-sS tPm-en-Øn-c° - n-embn-cp-∂p. ]-e-X-h-W d-h-\yq A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-h-[n B-hiy-s∏-´n-´pw \¬-In-bn-s√-∂v jn-_p-hn-s‚ _-‘p-°ƒ ]-d™p. hym-gm-gvN - \-SØ - n-b ]-cntim-[\ - b - n¬ {]-ta-lw- aq¿-—n®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. an° Z- n-hk - ß - f - n-epw tPm-en-Ønc-°p Im-c-Ww jn-_p cm-{Xn ssh-In-bm-Wv ho-´n-se-Øn-bncp-∂X - v. `m-cy: sk¬-an (A-Sq¿ Xmeq-°v Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cn-). a-°ƒ: A-^vk - ¬, A≥-k¬.

h-S-°-t©-cn: X-an-gv-\m-´nse Zn-fin-K-√n-¬ tPm-en°p t]m-b bp-hm-hv Xm-ak-ÿ-e-sØ In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®p. h-S-°-t©cn sN-dp-I-Æ-{º ]-g-\n-ae-bp-sS a-I≥ A-Po-jv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. A-Ð- -A-ko-kv apkveymÀ i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bmI-º-f-°m-Sv: ]-tc-X-\m- Wv kw-`-hw. In-W-dn-s‚ b Nm-en-¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ Bƒ-a-d-bn-en-cp-∂v kw-km-cn-°sh A-_-≤-Øn¬ a-I-\pw A-cn-t©¿-a-e ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. sh¬-Un-Mv sXm-gn-em-fn-bm-Wv. ]-≈n ap-A-±n-\p-am-b C-∂-se cm-{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw C-∂v cmkn Sn A-–p-¬ -A-kohn-se H-º-Xn-\v Xn-cp-hn-ezm-a-e sF-h¿-a-T-Øn¬ kv ap-kv-eym-¿ (48). `mkw-kv-I-cn-°pw. am-Xm-hv: tZ-hn. k-tlm-Z-c-߃: cy: B-ky. am-Xm-hv: ]m- _m-_p, kp-[. Øp-Ω. a-°-ƒ: d-^o-Jv, ssd-lm-\-Øv, A-^o^. A-^v-k-¬. a-cp-aIm-k¿-tIm-Uv: sN-∂n-°I≥: \-Pow. k-tlm-Z-c- c-bn-se sI Kw-Km-[-c≥ ߃: ssk-X-e-hn a-Z(57) ]-\n- _m-[n-®v a-cn-®p. \n (sN-ß-tcm-Øv Pp-am- Hm-t´m ss{U-h-dm-bn-cpa-kv-Pn-Zv). kn Sn k-enw, ∂p. P-\-d¬ B-ip-]-{Xnlk-≥, Ip-™m-en bn¬ {]-th-in-∏n-® Kw-Kmssk-\n (sN-dn-b ]-≈n [-c-s\ I-gn-™-Zn-h-kw I-¬-∏-‰), ssk-Xv, dw-e, ho-´n-se-Øn-s®-¶n-epw cml-^v-k-Øv. {Xn-tbm-sS a-c-Ww kw-`hn-®p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mKn-co-jv b kp-μ-c. am-Xm-hv: tNm-ap. `m-cy: N-{μm-h-Xn. a-°-fn\o-te-iz-cw: F¬.sF.√. k-tlm-Z-c-߃: B-\-μ, I-a-e. kn G-P‚ v _n-cn-°p-fw Im-fn-bm-\-sØ sI hn Kn-co-jv (47) lr-Z-bm-LmX-sØ Xp-S¿-∂p a-cn-®p. D-Zp-a: ap-Xn-b-°m¬ Im-en-®m-a-c-sØ tKm-]m-e≥ ta-kv-{Xn-bp-sS a-I≥ N-{μ≥ (41) Zp-_-bn¬ a-cn-®p. `m-cy-: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ:- i-c-Wy, kp-`m-jv. `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: A-£n-Xv. km-cmw-Kv. am-Xm-hv: ama-cp-a-I≥: A-\n¬ (B¿- [-hn. k-tlm-Z-c-߃: im-¥, hn-P-b-Ip-am¿ (bp.-F.an). k-tlm-Z-c≥: k-Xo- C), t_-_n. \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw C∂se i≥ (Kƒ-^v). ssh-Io´v ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.-

]-\n- _m-[n-¨v a-cn-¨p

Zp-_-bn \n-cym-X-\mbn

hym-P-a-Zyw I-gn-¨v H-cp a-c-Ww; c-−p-t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnÂ

]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn

a-d-bq¿: a-d-bq-cn¬ hym-P-a-Zyw I-gn-® aq-∂p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn®p. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew ]-´w tIm-f-\n s\-lv-dp (48) B-Wv aq∂m¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏w a-Zy]n® ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in-Ifm-b a-©p (a-t\m-Pv-˛42), k-©p (29) F-∂n-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-h¿ kz-¥-am-bn a-Zyw Xøm-dm-°n I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv {]m-Y-an-I-hn-h-cw. cm-hn-se ]-Øp a-Wn-tbm-sS -aZy]n-® C-h¿-°v- H-cp a-Wn-°q-dn\p ti-jw A-kz-ÿ-X A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-d-bq¿ kn.F-®v.kn-bn-epw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬-k

tIm-´-bw: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-bbm-sf aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ ImWm-Xm-bn. D-Z-bw t]-cq¿ h-en-bIp-fw I-a-em-\n-hm-kn¬ Intjm-dn(41)s\-bm-Wv Im-Wm-X-mb-Xv. _-‘p-hm-b X-e-tbm-e-∏d-ºv C-S-h-´w hn-P-b-`-h-\-Øn¬ jm-Pn-bp-sS hn-´n¬ F-Øn-b Intjm¿ C-∂-se D-®-I-gn-™v apt∂m-sS- aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn- apßn-t∏mhp-Ibm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw t]men-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw Xn-c®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw I-s≠Øm-\m-bn-√. {]-Xn-Iq-e Im-emh-ÿbm-b-Xn-\m¬ Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p cm-hnse ho-≠pw Xn-c-®n¬ \-S-Øpsa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

\¬-In-b -ti-jw aq-∂m¿ B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw s\-lv-dp ssh-Io-´v B-d-c-tbmsS a-cn-®p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mWv. `m-cy: ap-cp-tI-iz-cn-. a-°ƒ: in-h≥, ]m-fiy≥, ta-cn, c-tai≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

Ip-‰ym-Sn: Xm-a-c-t»-cn ]-c-∏≥-s]m-bn-en¬ Hm-t´m-dn£-bn¬ Im-dn-Sn-®v a-[y-h-b-kv-I a-cn-®p. Ip-‰ym-Sn Duc-Øv tNm-c≥-tIm-´p-Ω¬ hn-em-kn-\n(50)bm-Wv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ a-cn-®-Xv. `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b _m-e≥. a-°ƒ: Pn-j, Pn-jv-W, Pn-Pn≥-em¬. a-cp-a-°ƒ: c-ta-iv, Kn-co-jv-Ip-am¿.

ss_¡pw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn¨vv \-h-hc³ a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: tIm-X-awK-ew ap-hm-‰p]p-g tdm-Unse I-°-Sm-t»-cn-bn-¬ ss_°pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v \-h-hc≥ a-cn-®p. hm-c-s∏-´n Im-h-]w-]p-dw tXm-a-kns‚ a-I≥ {]-ho¨ (25) B-Wv a-cn-®Xv. i-\n-bmgvN cm{Xn ]-Ø-c-tbm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. aq-hm-‰p]p-g-bn¬ \n-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {]-ho¨ k-©cn-® ss_-°n¬ F-Xn-tc h-∂ tem-dn-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp∂p. D-S≥ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶nepw c£n-°m-\m-bn√. K¬-^n¬ \n-∂v A-h-[n-s°Øn-b {]-ho¨ c-≠-c am-kw apºm-Wp hn-hm-ln-X-\m-b-Xv. `mcy: kpan. am-Xmhv: sU-bv-kn.

t_m«n \n¶p ho-Wv aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: sIm-®n ^n-j-do-kv lm¿-_-dn¬ A-Sp-∏n® t_m-´n¬ \n-∂v Im-b-en-¬ ho-Wp a¬-ky-sØm-gnem-fn a-cn-®p. sIm-√w ap-f-h-\ e-£w-ho-Sv tIm-f-\nbn¬ A-\n¬-Ip-am¿ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. t_m-´n-\pw πm-‰v-t^m-an-\p-an-S-bn¬ Im¬-h-gpXn-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-t°-‰ £-X-am-Wv a-cW-Im-c-W-sa-∂m-Wp kq-N-\. a-´m-t©-cn ^-b¿ bq\n-‰v F-Øn-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. lm¿-_¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ-°p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

]-Ø-\w-Xn-´: hr-≤-sb A-b¬-hm-kn-bp-sS In-W‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-º-g h-S-°v Ipº-°m-Sv ta-Ωq-dn ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv t_-_n-bpsS `m-cy Zo-\m-Ω h¿-Ko-kv (70) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂v Im-Wm-Xm-b C-h-sc ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wv In-W-‰n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-≠-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n®n-cn-°p-∂ ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw. a-°ƒ: tPm-bn, tXm-a-kv, Ko-h¿-Ko-kv, a-Øm-bn, Ip-™p-tam-ƒ.

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä bphmhv a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: tPm-en I-gn™v ss_-°n¬ ho-´n-te-°p t]m-I-sh Im-dn-Sn-®p ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. ss{U-h¿ a-cn®p. \m-cw-]m-Sn ]n-en-°p-Uv-ep-hnse k-Xo-jv \m-b-Iv (40) B-Wv aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ acn-®-Xv. I-gn-™ B-dn-\v cm-{Xn sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏mbn¬-\n-∂v ho-´n-te-°p t]m-Ish sN-¶-f C-μn-cm-\-K-dn¬-h-®v k-Xo-jv k-©-cn-® ss_-°n-\p ]n-∂n¬ Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv a-c-Ww. Ir-jv-

W \m-b-Iv-˛-]m¿-h-Xn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: A-\n-X. a-°ƒ: A-\p-j, `-c-Xv-cm-Pv. ktlm-Z-c-߃: am-en-¶ \m-b-Iv, cmw \m-b-Iv, in-h \m-b-Iv, sImd-K-∏, {io-[-c≥, \m-cm-b-W≥, Kn-co-i≥.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

11 \hw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. ss{U-hÀ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: tPm-en IA-Ðp ip-¡qÀ ap-am-k¶S--ev h- ymv:Àk-ak- vX- tI-cf-

d-lv-a-¯v

A-Ð-Â -A-ko-kv apkveymÀ

ssk-\-_

tZ-h-In \-§ym-c-½

Ip-ªm-an

{io-[-c³

F-{_-lmw

I-Æq¿-kn-‰n: \o-¿®m¬ ]-tc-X-\m-b Ako-kn-s‚ a-Iƒ C Sn Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - Id-lv-a-Øv (32). Æq¿ Pn-√m ap-im-hd AwKhpw Imw-_k - m¿ ap- am-Xm-hv: kp-ss_-Z. `¿-Øm-hv: ^m-dq-Jv. aZ-cn-kpw im-Zp-en Xz-co-J°ƒ: kp-dp-an, ln-_. Øv J-eo-^b - p-am-b sI F≥ A-–p¬ ip-°q¿ ap- k-tlm-Z-c-߃: a-lvkve - ym¿ (70). sh-√q¿ _m- dq-^v, dn-jm-\, ap-\o¿. Jn-bmXp zm-en-lmØn¬-\n-∂p _m-Jh - n Kn-co-jv _n-cp-Zw t\-Sn-b A-t±-lw \o-te-iz-cw: B-ep-h, sXm-Sp-]p-g, h-SI-c F-∂n-hn-Sß - f - n¬ Z¿- F¬.sF.-kn G-P‚ v _n-cn-°p-fw Im-fn-bmkv \-SØ - n-bn-cp-∂p.\-sØ sI hn Kn-co-jv ]-tc-X\ - m-b Xm-Pp-±o≥ (47) lr-Z-bm-Lm-XA-–p-¿d - l - vam≥ ap-kvsØ Xp-S¿-∂p a-cn-®p. eym-cp-sS-bpw a-dn-bw l÷p-Ωb - p-sS-bpw a-I\ - mF≥.F-kv.-F-kv I-cWv. `m-cy: J-Zo-P l-÷ptbm-Kw sk-{I-´-dn, Ω, a-°ƒ: \-ko-a, lmhm¿-Uv tIm¨-{K-kv ^n-kv ap-lΩ - Z- v i-co-^v (a- {]-kn-U‚ v, P-\-{io te-ky), ^-ke - p¿-dl - vsN-b¿-am≥ F-∂n \nam≥, A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n(jm¿-P), A-_p¬ lk≥ A-en im-Zp-en A¬ cp-∂p. Jm-kn-an (ap-Zc - n-kv, \o-te- `m-cy-: k-tcm-Pn-\n. aiz-cw a¿-°k - v i-co-AØ - v °ƒ:- i-c-Wy, kp-`mjv. a-cp-a-I≥: A-\n¬ tIm-fP - v), D-ss_-Zv (Imw_-km¿ Z¿-kv hn-Zym¿(B¿-an). Yn), A-–p¬ ^-Øm-lv. k-tlm-Z-c≥: k-Xoa-cp-a° - ƒ: hn h - n ap-lΩ - Z- - i≥ (Kƒ-^v). en au-eh - n (J-Øo-_v, Imw-_k - m¿ ap-lnbp-±o≥ a-kvP - n-Zv) ^u-kn-b, Bbn-i, B-Zn-e. k-tlm-Zc - ߃: sI F≥ ap-lΩ - Z- v ^m-kn au-eh - n (im-Zp-en J-eo-^, ssh-kv {]-kn-U‚ v, Zm-dp¬- l-k\ - m-Øv), A-–p¬ J-cow, im-Zp-en, k-^n-b, dp-Jn-b, A-kva - , P-ao-e.- J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v Nm-en¬ PptN-¡p-«n lm-Pn ama-kvP - n-Zv J-_¿-ÿmc-≠Ø - m-Wn: ]u-c{- ]-ap\n¬. J≥ ]p-Xp-]d - º - n¬ tNA-b-ap-«n °p-´n lm-Pn (90). In-gh-fm-t©-cn ]p-g° - m-´n-cn t°-∏p-dw a-l√ - v {]-knSn.Sn-]S- n sF.B¿.-Fk - v U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: tdm-Uv hm-gb - n¬ A-ba - p- B-an-\ l - ÷ - p-Ω, J-Zo-P ´n (Ip-™m-h˛- 70). `m-cy: l-÷p-Ω, ]-tc-Xb - m-b Ip-™m-Øp-´n. ]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: ap-la-°ƒ: ap-lΩ - Z- v A-en, Ω-ZvI - p-´n, A-–p¿-dap-Po-_v d-lvam≥ A¬ lvam≥, C-{_m-low, Al-k\ - n. a-cp-aI - ƒ: l-k- –p¬ I-cow, A-–p-√° - p\-Øv. ´n, A-–p- a - Z- v, A-–p¬ A-ko-kv, ]m-Øp-´n, ]mØp-Ωp, _n-cn-b° - p-´n, Xnc-ho-{µ³ t]-cm-{º: a-ØØ - v c-hoØp-Ωp, B-kn-b, k-^n{μ≥ (58). `m-cy: tim-`. a- b, ]-tc-Xb - m-b \-^o-k. °ƒ: hn-t\-jI v- p-am¿, hn- a-cp- a - ° - ƒ: ap-lΩ - Z- v, AjvW - p. k-tlm-Zc - ß - ƒ: –p-√ l - m-Pn, lw-k, ap-lZm-tam-Zc - ≥, Kw-Km-[c - ≥, Ω-Zv, A-–p¬ a-Po-Zv, A`-cX - ≥, N-{μ≥, ssi-eP - . –p¬ A-ko-kv, j-co-^, ku-Z, k-ao-d, dm-_n-b, hn-P-b-e-£-av n ^m-cn-k, kp¬-Øm-\, kB-en-∏d - º - :v ]-tc-X\ - mao-e, ]-tc-Xc - m-b A-lΩ - b sI ]n tKm-]n-\m-Ys - ‚ Zv _m-∏p, ap-lΩ - Z- v. `m-cy ]-Øm-b∏ - p-cb - n¬ Fw sI hn-Pb - e - £ - a v- n j-d-^p-±o³ (72). a-°ƒ: cm-Po-hv, cm]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv tP-jv. a-cp-aI - ƒ: A-iz]-≈n-°v k-ao-]w an-\n Xn. k-tlm-Zc - ß - ƒ: in-h- tdm-Un¬ ]p-t∂m-fn j-di-¶c - ≥- ]-Wn-°¿, Fw ^p-±o≥ (52). `m-cy: J-ZosI c-Xv\h - √ - n A-Ω. P.

I-º-f-°m-Sv: ]-tc-X-\mb Nm-en-¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\pw A-cn-t©¿-a-e ]-≈n ap-A-±n-\p-am-b kn Sn A-–p-¬ -A-kokv ap-kv-eym-¿ (48). `mcy: B-ky. am-Xm-hv: ]mØp-Ω. a-°-ƒ: d-^o-Jv, ssd-lm-\-Øv, A-^o^. A-^v-k-¬. a-cp-aI≥: \-Pow. k-tlm-Z-c߃: ssk-X-e-hn a-Z\n (sN-ß-tcm-Øv Pp-ama-kv-Pn-Zv). kn Sn k-enw, lk-≥, Ip-™m-en ssk-\n (sN-dn-b ]-≈n I-¬-∏-‰), ssk-Xv, dw-e, l-^v-k-Øv.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw F≥ _n ssk-\-_ (50). `¿-Øm-hv: A-–p√. a-Iƒ: ^u-kn-b. a-cpa-I≥: ap-kv-X-^ (Zp-_bv). k-tlm-Z-c-߃: \^o-k-Øv, km-dp, J-ZoP, P-ao-e, ]-tc-X-cm-b F≥ _n A-–p-√ apkveym¿, _o-^m-Øn-a.

A-Sp-Øn-e: Nn-t‰m-ØnS-Øn¬ tZ-h-In \-ßymc-Ω (82). a-I≥: th-WtKm-]m-e≥. a-cp-a-Iƒ: hn `-hm-\n (a-lm-fl {]Ir-Xn- Nn-In¬-km tI{μw, X-fn-∏-d-ºv).

I¬-∏-‰: ]p-Øq¿-hb¬ sN-‰-°-≠n-bn¬ ]tc-X-\m-b A-–p¬ JmZ-dn-s≥-d `m-cy Ip-™man (85). a-°ƒ: D-kvam≥, A-jv-d-^v, B-bni. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, B-bn-im-_n, A-_q-_°¿.

am-ln: Nm-e-°-c t]m-¥bm-s´ hym-]m-cn \mw-]-dº-Øv {io-[-c≥ (63). amln Fw-tπm-bo-kv tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv tÃm-gv-knse Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂p. ]-tc-X-\m-b tKm-hnμ≥-˛-am-Xp Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\m-b {io[-c≥ A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. ktlm-Z-c-߃: Pm-\p, N{μn, ]p-jv-], k-tcm-Pn-\n. ]-tc-X-\m-b `m-kv-I-c≥, _m-e≥.

tIm-f-bm-Sv: ]p-∂-∏m-esØ I-°m-´v F-{_lmw (Ip-™-∏≥-˛79). `m-cy: km-d Xn-cp-hm-Wnbq¿ (A-h-f-t°m-´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a-°ƒ: a-Øm-bn, ]o-‰¿ (_n.F-kv-.F≥.F¬, Nn-‰mcn-∏-d-ºv), F¬-kn, Gen-bm-kv, ta-gv-kn. a-cp-a°ƒ: t{K-kn hm-Xym-´v (tI-f-Iw), ta-cn (A[ym-]n-I, sk‚ v tkthy-gv-kv bp-.]n. kvIqƒ, tIm-f-bm-Sv), t__n (hym-]m-cn, tI-fIw), do-\m Ip-dp-∏≥ (tI-f-Iw), sd-Pn (k¿°p-te-j≥ am-t\-P¿, cm-{„-Zo-]n-I, I-Æq¿). kw-kv-Im-cw C-∂p -cmhn-se 9.30\v ]p-∂-∏mew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv kn-dn-b≥ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬.

tIm-a-f³ -am-kväÀ

A-e-hn- lm-Pn

_p-jv-d

B-bn-i- l-Öp-½

Ip-«ym-en- lm-Pn-

F-{_-lmw

A-Ðp-Â d-km-Jv

ssa-ap

Im-fn-Im-hv: sh-≈-bq¿ F.bp.]n kv-Iqƒ A-[ym]-I-\m-b ]n tIm-a-f≥ amkv-‰¿ (54). Im-fn-Im-hv kn.]n.Fw tem-°¬ IΩn-‰n-bw-Kw, sI.Fkv.sI.Sn.F Pn-√m -I-Ωn-‰nbw-Kw, sI.Fkv.sI.Sn.F \n-e-ºq¿- Gcn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw ÿm\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. ]nXm-hv: X-¶-∏≥. `m-cy: eXn. a-°ƒ: A-a¬ hn-jvWp, b-Zp-Ir-jv-W.

F-S-h-Æ: ]-Øn-cn-bm¬ X-cp-Ip-fw Nn-d-°¬- Ae-hn lm-Pn (62). `m-cy: D-Æn-∏m-Øp-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p-¬ d-joZv, A-–p- -a-Zv, C-kv-lmJv (Pn-±), dw-e-Øv, Akvam-_n, D-Ωp-l-_o-_, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: dko-\, sI l-ko-\, kn P-ko-e, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, kp-\o¿-_m-_p, A-kv°¿, A-iv-d-^v.

h-fm-t©-cn: ]q-°m-´n-cn A-Øn-∏-‰-bn-se tN-eØv ]-´-∑m-cp sXm-Sphn¬ A-–p-hn-s‚ a-Iƒ h-≠q¿ ]q-t°m-Sv hn ]n ju-°-Ø-en-bp-sS `mcy _p-jv-d (46). a-°ƒ: tUm. Xm-eo-kv, ku-Zv. a-cp-a-Iƒ: tUm. k^v\. k-tlm-Z-c-߃: X-kv\ow, sP kn lnjmw.

Xm-ac - t- »-cn: hm-hm-Sv Ccp-tam-Øv a-≠m-´v B-bni l-÷p-Ω (60). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b a-laq-Zv. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v _-jo¿, jm-lp¬ l-ao-Zv (k-uZn). a-cp-a° - ƒ: k-°o-\, ap-Po-Zm-\. k-tlm-Zc - ߃: A-–p- e - mw, ap-lΩ-Zv (C-cp-hc - pw dn-´. sI.F-kv.B¿.-Sn.kn ss{U-h¿), ]-tc-X\ - m-b lp-kbv≥.

ta¬-ap-dn-:- kz-em-Øv-\K¿- Nm-em-´n¬- I-≈m-SnsXm-Sn- Im-hp-߬- Ip´ym-en- lm-Pn- (90).- `m-cy-: kn- sI _n-ø.- a-°ƒ-:^m-Øn-a,- J-Zo-P,- Bky,- Ip-™n-ap-l-Ω-Zv,B-an-\,- ssk-\-_,- bqkp-^v,- ssl-{Z-kv.- a-cp-a°ƒ:- A-_p- ]m-W-°m-Sv,- A-_p- h-en-bm-Sv-,- A-ehn- ^m-dq-Jv-,- P-ao-e,- a-ΩZv- sIm-´p-°-c-,- kp-ss\k,- \-ko-d.-

F-S-°-c: aq-tØ-Sw sh-≈m-cw-ap-≠-bn-se ]p-Ø≥-]p-c-°¬ F{_-lmw F-∂ Ip-™®≥ (77). `m-c-y: A-®m-Ω. a°ƒ: tam-fn, km-en, jm-Pn, sd-Pn, A-\n, jn-Pp. a-cp-a-°ƒ: P-bnw-kv, tPm-k-^v, ssP-\n, _n-\p, dn-\, ssj-\n.

I¬-∏I-t©-cn: ]-d-h-∂qcn-se ]-cn-bm-d-Øv Ip™n-°-Ωp-lm-Pn-bp-sS aI≥ X-Æo¿-®m¬ A–p¬ -d-km-Jv (53). am-Xmhv: ]m-Øp-Ωp. `m-cy: a-dnbm-ap. a-°ƒ: ap-lv-kn-\ (dn-bm-Zv), \-Pv-ap-∂o-k, \ko-l. a-cp-a-°≥: A-kv-a, A-–p-∂m-kn¿ (a-°), jm-Pn. k-tlm-Z-c-߃: A-en, A-–p¬- A-ko-kv F-∂ _m-h, ssk-Xm-en, J-Zo-P, B-bn-i.

h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Sns]-cn-ßm-Sn-h-b-en¬ ssa-ap (85). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b F ]n am-bn≥Ip-´n. a-°ƒ: ]n hn kn a-Ωp (ku-Zn sI.Fw.-kn.kn ssh-kv {]-kn-U-‚ v), kpss_-Z, dw-e. a-cp-a-°ƒ: ]n ap-l-Ω-Z v(dn-bm-Zv sI.Fw.kn.kn D-]-tZ-iI- k-an-Xn-bw-Kw), ssI®, ]-tc-X-\m-b C-{_mlow.

\-^o-k a-ºm-Sv: tXm-´n‚-°-c ]m-e-°¬ _o-cm≥-Ip-´nbp-sS `m-cy A-Ø-aÆn¬ \-^o-k (59)-. a°ƒ: ssk-\-_, \ujm-Zv (Pn-±), d-kn-b, doP, jo-P, a-cp-a-°ƒ: kpss_¿ F-S-h-Æ, a-dn-b, bm-°q-_v F-S-h-Æ, keow ap-t≠-ß-c, \m-k¿ Im-fn-Im-hv.

A-Ðp-Àd-lv-am³ F-S-°-c: a-cp-X ap-≠s∏m-´n-bn-se ]-tc-X-\mb h-´n-∏-d-º-Øv _o-cms‚ a-I≥ A-_v-Zp-¿d-lvam≥ (45). `m-c-y: ssk-\_. a-°ƒ: Pn-km≥, Ppw-\.

\m-kn-^v Xm-\q¿: Xm-\q¿ ]p-XnbI-S-∏p-dw kz-tZ-in sam-bv-™m-s‚ ]p-c°¬ am-ap-t°m-b-bp-sS a-I≥ \m-kn-^v (22). Xmsg-∏m-ew tdm-b¬ tlm´-en-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssaaq-\. k-tlm-Z-c-߃: A≥-km¿, ^-hm-kv.

\m-cm-b-Wn Ip-μ-aw-K-ew: s]m-øbn¬ I-Ωm-S-Øn¬ ]-tcX-\m-b s]-c-®q-´n-bp-sS `m-cy \m-cm-b-Wn (103). a°ƒ: `m-kv-I-c≥, Ip™≥, A-Ωp-Æn, \m-cmb-Wn. a-cp-a-°ƒ: tZ-hIn, X-¶, th-em-bp-[≥, ]-tc-X-\m-b Ip-´≥.

]-c-ta-iz-c³ tX-™n-∏e - w: sN-\° - e-ßm-Sn C-cp-tºm-Øn≥ I-Sh - n¬ s\-®p-fn Ip-∂pΩ¬ ]-ct- a-iz-c≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b \m-cmb-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, A∏p-´n, hn-Pb - I - r-jvW - ≥, {io-aX - n, ku-an-\n, kp-PmX. a-cp-a° - ƒ: A-∏p-°p´≥, in-hc - m-a≥, hn-Pb≥, kp-tc-{μ≥.

{io-\n-hm-k³ ^-tdm-°v: sI.Fkv.C._n dn-´. Hm-h¿-knb¿ F-S-°m-´v Xm-gw km^-eyw ho-´n¬ {io-\nhm-k≥ (67). `m-cy: t{]a-e-X. a-°ƒ: {]-\o-Xv (F ]n t{S-Uv-gv-kv , ^tdm-°v), {]-_n-X, {]-Pnj. a-cp-a-°ƒ: l-cn-Zmk≥, D-Æn, ku-ay. k©-b-\w _p-[\mgvN.

l-cn-Zm-k³ IÆt©-cn: ]p-Xn-bm∏n¬-]d-ºv X-S-Øn¬ l-cn-Zm-k≥ (50). `mcy: t{]a. a°ƒ: l¿-j, l¿jnØv. a-cp-aI≥: jn_p.

P-b-cm-P³ am-hq¿: ss]-∏vsse≥ ]m-d-∏p-d-Øv P-b-cm-P≥ (50). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: A-Jn¬cm-Pv, A`n≥ cm-Pv.

e-£-van

I-S-ep-≠n: ]-\-°¬sXm-Sn sIm-t√-cn ]-tc-X\m-b hm-kp-hn-s‚ `m-cy e-£v-an (80). a-°-ƒ: tZh-Zm-k≥, cm-[, ]-tc-X_n-¿m-¯p-«n \m-b hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a- I-Æ-t©-cn: D-≈m-´n¬ °ƒ: Ir-jv-W≥, ssi-e- F-d-°p-Øv _n-øm-Øp´n (90). P, k-Xo-tZ-hn.

gn-™v ss_-°n¬ ho-´nte-°p t]m-I-sh Im-dn-Sn®p ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. ss{U-h¿ a-cn®p. \m-cw-]m-Sn ]n-en-°pUv-ep-hn-se k-Xo-jv \m-bIv (40) B-Wv aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™ B-dn-\v cm-{Xn sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Unt∏m-bn¬-\n-∂v ho-´n-te-°p t]m-I-sh sN-¶-f C-μncm-\-K-dn¬-h-®v k-Xo-jv k-©-cn-® ss_-°n-\p ]n∂n¬ Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c ]-cn-°p-Itfm-sS aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnen-cn-s° C-∂-se -cm-hn-se-bm-Wv a-c-Ww. Ir-jv-W \m-b-Iv-˛-]m¿-h-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: A-\n-X. a-°ƒ: A-\p-j, `-c-Xv-cm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: am-en-¶ \m-b-Iv, cmw \m-b-Iv, in-h \m-b-Iv, sIm-d-K∏, {io-[-c≥, \m-cm-b-W≥, Kn-co-i≥.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨p

h-S-°-t©-cn: X-an-gv-\m-´nse Zn-fin-K-√n-¬ tPm-en°p t]m-b bp-hm-hv Xm-ak-ÿ-e-sØ In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®p. h-S-°-t©cn sN-dp-I-Æ-{º ]-g-\n-ae-bp-sS a-I≥ A-Po-jv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bmWv kw-`-hw. In-W-dn-s‚ Bƒ-a-d-bn-en-cp-∂v kw-km-cn-°sh A-_-≤-Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. sh¬-Un-Mv sXm-gn-em-fn-bm-Wv. C-∂-se cm-{Xn- ho-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw C-∂v cmhn-se H-º-Xn-\v Xn-cp-hn-ezm-a-e sF-h¿-a-T-Øn¬ kw-kv-I-cn-°pw. am-Xm-hv: tZ-hn. k-tlm-Z-c-߃: _m-_p, kp-[.

]-\n- _m-[n-¨v a-cn-¨p

A-Ðp-À-d-lav m³ lm-Pn-

kn-±o-Jv lm-Pn

sam-bv-Xo³-Ip-«n

B-bn-i

A-l-½-ZvtIm-b lm-Pn-

th-em-bp-[³

In-Wm-t»-cn: In-Wm-t»cn b-Øow-Jm-\ ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚pw d^o-Jp¬ C-kv-emw k-` ap≥ {]-kn-U‚p-am-b ]≈n-t°m-Øv Fw ]n A–p-¿-d-lvam≥ lm-Pn (87). `m-cy: ]m-ssØ. a°ƒ: A-–p-√-Xz-o-^v, tN-°p-´n (_m-h), A–p¬ A-ko-kv, A-–p -emw, C-eym-kv, P-ao-e, J-Zo-P, dp-_o-\. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b A–p-¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ tIm-¥-\m-cn, A-–p¿-dlvam≥ Im-c-¥q¿, lwk Ip-‰n-°m-´q¿.

s]m-∂m-\n: ta-L F‚¿ss{]-k-kv sN-b¿-am≥ ]m-e-´p-X-d-bn¬ kn-±o-Jv lm-Pn (62).sX-ø-ßm-Sv Pam-A-Øv ]-≈n-°-Ωn-‰n {]-kn-U-‚ v, ap-kvenw eoKv ta-J-em J-Pm-©n, eb¨-kv ¢-∫v, ªq t_Uv-kv ¢-∫v, kn-‰n ¢-∫v Xp-S-ßn-b-h-bp-sS U-b-dŒ¿ t_m¿-Uv Aw-Kw, Cu-gp-h-Øn-cp-Øn hym]m-cn hy-h-km-bn G-tIm]-\ k-an-Xn sk-{I-´-dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: A-ºm-c-Øv P-ao-e. a-°ƒ: sj-ao¿, j-lo¿ (C-cp-h-cpw ku-Zn), sjco-^, km-_n¿, a-cp-a°ƒ: sk-ao-d, _n≥-knb, k-tlm-Z-c-߃: A–p-¿d-lv-am≥, A-–p-√ (jm¿-P), \-^o-k-Øv.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n a-¶-S-Ip-‰n-bn-se ]tc-X-\m-b ]q-gn-Ø-d sam-bv-Xp-´n-bp-sS a-I≥ sam-bv-Xo≥Ip-´n lm-Pn F-∂ _m-∏p (57). I¿Wm-S-I s_-√m-cn-bn-se a-Zo-\m tlm-´¬ D-S-abpw tI-c-f A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-bp-ambn-cp-∂p. `m-cy: B-bnjm-_n. a-°ƒ: k-ao-\, kp-a-ø, j-aow, j-l-e. a-cp-a-°ƒ: \-ko¿ h-f-h∂q¿, \-Cuw sN-´n-∏-Sn (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: ssk-X-e-hn, ap-l-Ω-Zv, A-l-Ω-ZvIp-´n, A-jv-d^v F-∂ _m-h (F-√mh-cpw s_-√m-cn), a-dn-bmap, ssa-aq-\, ku-Z, ]-tcX-\m-b aq-k.

am-hq¿: ]m-d-Ω¬ ]-tcX-\m-b ]n-em-tØm-´Øn¬ ap-l-Ω-Zm-Pn-bpsS `m-cy I-t®-cn ]-dºn¬ B-bn-i (97). a°ƒ: A-–p-√, lpssk≥ -lm-Pn, A-–p-¿d-lv-am≥, Ip-™n-a-c°m¿, Ip-™m-bn-i, ]≈n-°p-´n, ]m-Øp-Ω, JZo-P, dp-Jn-b (Zp-_-bv), ]-tc-X-\m-b Ip-™m-en. a-cp-a-°ƒ: B-an-\, klo-Z, dw-e, ssa-aq-\, lko-\, a-Ω-Zv-Ip-´n, jm^n (Zp-_-bv), C-ºn-®men (]m-em-gn), ]-tc-X-\mb l- ≥-tam-bn≥- lmPn.

]p-√m-fq¿: ap-√-∏-≈n Al-Ω-Zv tIm-b lm-Pn (70). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ssk-\-_. a-°ƒ:]-tcX-bm-b B-an-\, A–p¬ Jm-Z¿ F-∂ B-‰t°m-b, I-_o¿, A–p¿-d-lvam≥, kp-am-aØv, ssk-\p-±o≥ (A©pt]-cpw Ip-ssh-Øv), i-d-^p-±o≥ (dn-bm-Zv), blvv-b ap-kv-eym¿ ({]-knU-‚ v-˛F-kv.F-kv.F-^v ]p-√m-fq¿ sk-Œ¿ I-Ωn‰n, a¿-I-kv i-co-A-Øv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn), dmln-a-Øv _o-hn, ssl-dp∂n-k. a-cp-a-°ƒ: ssaaq-\, i-co-^, A-kv-a, \m-Zn-d, i-ao-a, aq-k If≥ tXm-Sv, A-–p¬ Ako-kv (H-am≥), A-_vZp√-Xzo-^v (s]-cn-ß-fw).

cm-a-\m-´p-I-c: Ir-jn`h≥ tdm-Un¬ Xm-sg-°-fØn¬ ]-d-ºv th-em-bp[≥ (65). `m-cy: X-¶w. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kptc-jv-Ip-am¿, kp-_n-X, kp-Nn-{X. a-cp-a-°ƒ: tKm]n, c-Xo-jv (am-Xr-`q-an tIm-gn-t°m-Sv).

B-bn-i-¡p-«n B-b-t©-cn: ap-Xp-h-´Øq¿ ]-tc-X-\m-b I-∏pd-Øp-Ip-\n A-–p-√-bpsS `m-cy B-bn-i-°p-´n (80). a-°ƒ: A-Ω-Zv (Zp_-bv), Ip-™m-an, J-ZoP, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: A-Ω-Zv-lm-Pn (kn.kn-.ap-°v), tXm-´wXm-sg-°p-\n sam-bv-Xp, X-øn¬ sam-bv-Xp.

th-Wp-tKm-]mÂ

^-tdm-°v: sN-\-∏-dºn¬ {io-h¬-k-Øn¬ ssk-\-_ l-Öp-½ A-¢m-cn ]-¥-em-b-\n I-∑-\w: hm-Wn-b-]o-Snth-Wp-tKm-]m¬ (76). tb-°¬ _o-cm≥- lm-Pn- `m-cy: h¬-k-e. a-I≥: bp-sS `m-cy ssk-\-_ k-RvPo-hv Ip-am¿. a-cp-al-÷p-Ω (70). Iƒ: hr-μ.

s]-®q-«n ta-∏-øq¿: N-ß-cw-sh≈n ]p-Øq-∏-´-bn¬ ]tc-X-\m-b Ip-™n-°Æ-s‚ `m-cy s]-Æq-´n (85). a-°ƒ: _m-e≥, A-tim-I≥, _m-_p, Ia-e, im-¥. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, ku-an-\n, D-j, jo-P, ]-tc-X-\m-b Ip™n-°-Æ≥.

sam-bv-Xo³ F-S-h-Æ: Ip-∂p-Ω-en¬ ss{U-h-dm-bn-cp-∂ I-Sh-Øv sam-bv-Xo≥ (_m∏p-´n˛70). `m-cy-am¿: Ip™o-a, ]-tc-X-bm-b ^mØn-a.

aq-k hn-em-Z-]p-cw: \q-dp¬ Ckvemw a-Zv-d-k {]-knU‚pw Nn-d-bn¬ Zm-dp¬ A-am≥ a-kv-Pn-Zv J-Pm©n-bpw Nn-d-bn¬ imJm ap-kv -enw- eo-Kv P-\d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b In-g-°-bn¬ aq-k (65). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: dm-jn-Zv, dw-jo-Zv, dw-jmZv. a-cp-a-Iƒ: j-l-\ tIm-gn-t°m-Sv. k-tlm-Zc-߃: In-g-°-bn¬ Ip™-Ω-Zv hn-em-Z-]p-cw, ]m-Øp, I-Zo-i.

sIm-ä³ a-t©-cn: In-g-t°-X-e am-Sw-tIm-Sv tIm-f-\n ]tc-X-\m-b A-ø-∏-s‚ aI≥ sIm-‰≥ (67).

Im-k¿-tIm-Uv: sN-∂n-°c-bn-se sI Kw-Km-[-c≥ (57) ]-\n- _m-[n-®v a-cn-®p. Hm-t´m ss{U-h-dm-bn-cp∂p. P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-® Kw-Km[-c-s\ I-gn-™-Zn-h-kw ho-´n-se-Øn-s®-¶n-epw cm{Xn-tbm-sS a-c-Ww kw-`hn-®p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb kp-μ-c. am-Xm-hv: tNm-ap. `m-cy: N-{μm-h-Xn. a-°-fn√. k-tlm-Z-c-߃: B-\-μ, I-a-e.

Zp-_-bn \n-cym-X-\mbn

D-Zp-a: ap-Xn-b-°m¬ Im-en-®m-a-c-sØ tKm-]m-e≥ ta-kv-{Xn-bp-sS a-I≥ N-{μ≥ (41) Zp-_-bn¬ a-cn-®p. `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: A-£n-Xv. km-cmw-Kv. am-Xm-hv: am[-hn. k-tlm-Z-c-߃: im-¥, hn-P-b-Ip-am¿ (bp.-F.C), t_-_n. \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw C∂se ssh-Io´v ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.-

ss_¡pw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn¨vv \-h-hc³ a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: tIm-X-awK-ew ap-hm-‰p]p-g tdm-Unse I-°-Sm-t»-cn-bn-¬ ss_°pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v \-h-hc≥ a-cn-®p. hm-c-s∏-´n Im-h-]w-]p-dw tXm-a-kns‚ a-I≥ {]-ho¨ (25) B-Wv a-cn-®Xv. i-\n-bmgvN cm{Xn ]-Ø-c-tbm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. aq-hm-‰p]p-g-bn¬ \n-∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ {]-ho¨ k-©cn-® ss_-°n¬ F-Xn-tc h-∂ tem-dn-bn-Sn-°p-I-bmbn-cp∂p. D-S≥ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶nepw c£n-°m-\m-bn√. K¬-^n¬ \n-∂v A-h-[n-s°Øn-b {]-ho¨ c-≠-c am-kw apºm-Wp hn-hm-ln-X-\m-b-Xv. `mcy: kpan. am-Xmhv: sU-bv-kn.

t_m«n \n¶p ho-Wv aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p

a-´m-t©-cn: sIm-®n ^n-j-do-kv lm¿-_-dn¬ A-Sp-∏n® t_m-´n¬ \n-∂v Im-b-en-¬ ho-Wp a¬-ky-sØm-gnem-fn a-cn-®p. sIm-√w ap-f-h-\ e-£w-ho-Sv tIm-f-\nbn¬ A-\n¬-Ip-am¿ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]pe¿-s® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. t_m-´n\pw πm-‰v-t^m-an-\p-an-S-bn¬ Im¬-h-gp-Xn-ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-t°-‰ £-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂m-Wp kq-N-\. a-´m-t©-cn ^-b¿ bq-\n-‰v F-Øn-bmWv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. lm¿-_¿ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw ta¬-\-S-]-SnIƒ-°p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw

a-´m-t©-cn: tX-h-c ITm-cn _m-Kv d-bn¬-th ]m-f-Øn\p k-ao-]w ]p-gp-h-cn-® \n-e-bn¬ A-⁄m-X ar-X-tZlw I-s≠-Øn. ]m-f-Øn-\p k-ao-]w am-en-\y-߃ \n-t£-]n-°p-∂-Xn-\-Sp-Øm-bn C-∂-se D-®-tbm-sSbm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. A-©p Zn-h-k-sØ ]-g°-ap-≈-Xm-bn lm¿-_¿ t]m-en-kv ]-d-™p.

In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

]-Ø-\w-Xn-´: hr-≤-sb A-b¬-hm-kn-bp-sS In-W‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-º-g h-S-°v Ip-º°m-Sv ta-Ωq-dn ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv t_-_n-bp-sS `m-cy Zo-\m-Ω h¿-Ko-kv (70) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂v Im-Wm-Xm-b C-h-sc ssh-Io´v \m-tem-sS-bm-Wv In-W-‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n®n-cn-°p-∂ ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw. a-°ƒ: tPm-bn, tXm-a-kv, Ko-h¿-Ko-kv, a-Øm-bn, Ip-™p-tam-ƒ.

sI-«n-S-¯n-sâ _ow ho-Wv a-cn-¨p kp-{_-lv-a-Wy³

eo-em- \m-bÀ

{io-[-c³

hm-kp-

B-en

ap-l-½-Zv

I-Zo-ip-½

hn-\-b³

tN-∂-c: hm-f-a-cp-Xq¿ \-Sp-°p-∂p-߬ kp{_-lva-Wy≥ (50). `mcy: e-X. a-°ƒ: kp_n, kp-_o-Xv.

Xn-cq¿: ap-Øq¿ ]-≠m-cØn¬ eo-em- \m-b¿ (70) H-Uo-j-bn¬ \n-cym-X-bmbn. `-¿-Øm-hv: c-ho-{μ≥]n-≈. a-°ƒ: i-in-[c≥, hn-P-b≥.

Xr-°-e-tßm-Sv: ]-´-Øv {io-[-c≥ (75). `m-cy: cmP-c-Xv\w. a-°ƒ: a-t\m-PvIp-am¿, ss_-Pp (Zp-_bv), Pn-Pn.

Cu-Ãv A-cn-°m-©n-d: Ip-∂-\-Øv hm-kp (60). `m-cy: k-Xy. a-°ƒ: kp{]n-b, k-Po-jv, kp-Pojv, kp-I-\y.

N-ß-cw-Ip-fw: B-e-t¶mSv ]m-t≠m-Ø-bn¬ Ben (70). `m-cy: _o-hmØp. a-I≥: kp-ss_¿. a-cp-a-Iƒ: \-ko-d.

hm-f° - p-fw: Ip-≠p-Ip-fw ]tc-X\ - m-b ]-tc-SØ - v Np-≠°p-gn-bn¬ tIm-b° - p-´n-bpsS a-I≥ ap-lΩ - Z- v (94). a°ƒ: ssk-Xe - h - n, sam-bvXo≥-Ip-´n, ]m-Øp-Ω° - p-´n.

ap-kv-eym-c-ßm-Sn: ]-tcX-\m-b h-S-°≥ a-Ω-Zns‚ `m-cy Xm-g-tØ-cn IZo-ip-Ω (80). a-°ƒ: B®p-´n, B-bn-ip.

s]m-∂m-\n: h-≠n-t∏-´ h-en-b h-f-∏n¬ Ip-g-∏bn¬ hn-iz-\m-Y-s‚ aI≥ hn-\-b≥ (26). am-Xm-hv: kp-Pm-X.

tPm-en-`m-cw; P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn GÀs¸« hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p ]-e-X-h-W A-h-[n B-h-iy-s¸-«n-«pw \Â-In-bn-sÃ-¶v A-Sq¿: tPm-en-`m-c-sØ Xp-S¿∂v A-kp-J-_m-[n-X-\m-b hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Ip-g-™p-hoWp- a-cn-®p. a-√-∏-≈n sX-≈nbq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ a-ÆS- n Iq-\w-]m-e-hn-f sX-t°-S-Øv Fw jn-_p (-Zn-eo-]v˛- 42) B-Wv a-cn-®X - v. sh-≈n-bm-gvN - ]-Ø\ - w-Xn-´bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw i-\nbm-gvN - ]p-e¿-s®-bm-Wv jn-_p a-Æ-Sn-bn-se ho-´n-se-Øn-b-Xv. Øn-®t- ∏m-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. D-®t- bm-sS Ip-g™ p-ho-W jn- {]-ta-l tcm-K-n-bm-b jn-_p H_p-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se- cp-am-ka-- m-bn P-\k - º - ¿-°- ]-cn-

]m-Sn-bp-sS tPm-en-Øn-c° - n-embn-cp-∂p. ]-e-X-h-W d-h-\yq A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-h-[n B-hiy-s∏-´n-´pw \¬-In-bn-s√-∂v jn-_p-hn-s‚ _-‘p-°ƒ ]-d™p. hym-gm-gvN - \-SØ - n-b ]-cntim-[\ - b - n¬ {]-ta-lw- aq¿-—n®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. an° Z- n-hk - ß - f - n-epw tPm-en-Ønc-°p Im-c-Ww jn-_p cm-{Xn ssh-In-bm-Wv ho-´n-se-Øn-bncp-∂X - v. `m-cy: sk¬-an (A-Sq¿ Xmeq-°v Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cn-). a-°ƒ: A-^vk - ¬, A≥-k¬.

A-Sq¿: sI-´n-Sw s]m-fn-°p-∂X - n-\n-sS _ow C-fI - n-hoWv H-cmƒ a-cn-®p. a-s‰m-cmƒ-°v Kp-cp-Xc - ] - c - n-°v. _wKmƒ kz-tZ-in-bm-b l-°ow (34) B-Wv a-cn-®X - v. C-bmfp-sS kp-lr-Øv A-Øm-hq¿ d-lva - m-s\(25) Kp-cp-Xc ]-cn-°p-It- fm-sS tIm-´b - w sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂s - e ssh-Io-´v \m-en-\v s]-cn-ß\ - m-Sv a-et- a-°c - ap-√t- »-cn cm-tP-jn-s‚ ]-gb - ho-Sv s]m-fn-°p-∂n-X-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ar-X-tZlw A-Sq¿ P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn tam¿-®d - n-bn¬.

hym-P-a-Zyw I-gn-¨v H-cp a-c-Ww; c-−p-t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnÂ

]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

a-d-bq¿: a-d-bq-cn¬ hym-P-a-Zyw I-gn-® aq-∂p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn®p. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew ]-´w tIm-f-\n s\-lv-dp (48) B-Wv aq∂m¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏w a-Zy]n® ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in-Ifm-b a-©p (a-t\m-Pv-˛42), k-©p (29) F-∂n-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-h¿ kz-¥-am-bn a-Zyw Xøm-dm-°n I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv {]m-Y-an-I-hn-h-cw. cm-hn-se ]-Øp a-Wn-tbm-sS -aZy]n-® C-h¿-°v- H-cp a-Wn-°q-dn\p ti-jw A-kz-ÿ-X A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-d-bq¿ kn.F-®v.kn-bn-epw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬-k

tIm-´-bw: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-bbm-sf aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ ImWm-Xm-bn. D-Z-bw t]-cq¿ h-en-bIp-fw I-a-em-\n-hm-kn¬ Intjm-dn(41)s\-bm-Wv Im-Wm-X-mb-Xv. _-‘p-hm-b X-e-tbm-e-∏d-ºv C-S-h-´w hn-P-b-`-h-\-Øn¬ jm-Pn-bp-sS hn-´n¬ F-Øn-b Intjm¿ C-∂-se D-®-I-gn-™v apt∂m-sS- aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn- apßn-t∏mhp-Ibm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cpw t]men-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw Xn-c®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw I-s≠Øm-\m-bn-√. {]-Xn-Iq-e Im-emh-ÿbm-b-Xn-\m¬ Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p cm-hnse ho-≠pw Xn-c-®n¬ \-S-Øpsa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

h-fm-t©-cn: F-S-bq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w Sn-∏¿-temdn ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. aq-∂m-°¬ ]-≈n-°p k-ao]w ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS a-I≥ A-iv-d-^v (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se 11.30\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m-ßn¬-\n-∂p N-{a-h-´tØ-°p I-cn-¶-√p I-b-‰n t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn- ]q-°m´n-cn-bn¬-\n-∂v F-S-bq-cn-te-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ A-iv-d-^v k©-cn-® ss_-°n-en-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-jv-d-^n-s\ h-fmt©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im¿ Sn-∏¿-tem-dn A-Sn-®p X-I¿-Øp. h-fm-t©-cn t{K-Uv

\¬-In-b -ti-jw aq-∂m¿ B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw s\-lv-dp ssh-Io-´v B-d-c-tbmsS a-cn-®p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mWv. `m-cy: ap-cp-tI-iz-cn-. a-°ƒ: in-h≥, ]m-fiy≥, ta-cn, c-tai≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

F-kv.sF Sn _n c-hn C≥-Iz-kv‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: ^m-Øn-am -kp-l-d-. k-tlmZ-c-߃: \n-km¿, j-^o-Jv, dnbm-kv, D-a¿ ^m-dq-Jv.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

11 \-hw-_¿ 2013 Xn-¶-ƒ

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p cm-P-½-¸n-Å

A-\nÂ-Ip-amÀ

{io-Ip-amÀ

]p-cp-tjm-¯-a³ ]n-Å

A-ÐpÂ-l-ao-Zv

kp-io-e

kp-[o-jv

in-h-cm-a³ \m-bÀ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\øm-‰n≥-I-c A-Xn-b-∂q¿ Du-cq-´p-Im-e Ip-dn-®nbn¬ sX-°-cp-Iv ]pØ≥ ho-´n¬ cm-P-Ω-∏n≈ (90). a-°ƒ: ]-tc-X\m-b c-ho-{μ≥ \m-b¿, P-b-Ip-am-cn, B-\-μ-h√n. a-cp-a-°ƒ: D-jm-Ipam-cn, {io-I-WvT≥ \mb¿, {io-[-c≥ \m-b¿.

s\-Sp-a-ßm-Sv: s\-´n-d-®n-d B-e-∏p-d-Øv ]p-Ø≥ ho-´n¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {io-Nn-Øn-c Xn-cp-∂mƒ C-≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa-Un°¬ k-b≥-kv Po-h-\°m-c≥ ]n A-\n¬-Ipam¿ (42). `m-cy: kn-‘p. a-°ƒ; A-c-hn-μv, B-ZnXy≥.

h¿-°-e: Nn-e-°q¿ tIm´-∏p-dw ho-´n¬ in-h≥-Ip´n-bp-sS-bpw ]-tc-X-bm-b kp-a-Xn-bp-sS-bpw a-I≥ {io-Ip-am¿ (49). `m-cy: KoX. a-°ƒ: In-c¨, Ic¨, Im-©-\. kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v.

h¿-°-e: I-Æw-_ A-bWn-°p-gn hn-f-ho-´n¬ ]pcp-tjm-Ø-a≥ ]n-≈ (80). `m-cy: ]-¶-Pm-£n-bΩ.

I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw I-S-Øq¿ aW-t‰¬ in-h-cm-a≥ \mb¿(71). `m-cy: Xp-f-kn`mbv. a-°ƒ: P-b-{io, hn-Pb-Ω. a-cp-a°ƒ: cmtP-{μ≥, ]p-cp-j≥. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

skÂ-h-\m-b-Iw \m-SmÀ

Pm-\-In

A-Úm-X ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

X-¦-¸³ \m-bÀ

sh-≈-d-S: am-\q¿ sXßn≥-X-In-Sn ]p-Ø≥-ho´n¬ F≥ sk¬-h-\m-bIw \m-Sm¿ (85). `m-cy: kn¬-hn. a-°ƒ: am-\q¿ tPm-kv, Ãp-h¿-´v (c-Pn-kvt{S-j≥ h-Ip-∏v), ta-_¬ (Nm-cn-‰-_nƒ Un-]m¿´v-sa‚ v), P-bm. a-cp-a°ƒ: Sn sI dm-Wn, kpPm cm-Pn, hn¬-{^-Uv cmPv, k-Xym-\-μ≥. kw-kvIm-cw C-∂p-cm-hn-se Hº-Xn-\v.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tIi-h-Zm-k-]p-cw F≥.Fkv.]n \-K-dn¬ A-\n¬ aμn-c-Øn¬ tKm-]m-e-]n≈-bp-sS `m-cy ]m-dp-°p´n-b-Ω (82). a-°ƒ: hn-iz\m-Y≥ \m-b¿, kp-tc{μ≥ \m-b¿, Ko-Xm-Ip-amcn, kp-\n-X-Ip-am-cn, im¥n, e-Xn-I, A-\n¬-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: {io-Ipam-cn, {]-k-∂-Ip-am-cn, a[p-kq-Z-\≥ \m-b¿, cm-Pti-J-c≥ \m-b¿, kp-tcjv-Ip-am¿, P-b-e-£v-an.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv Iq-¥-≈q¿ a-Zhn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b A-∏p-hn-s‚ `m-cy kp-Joe (66). a-°ƒ; e-Xn-I, kp-tc-jv, te-J. a-cp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, kn-‘p, k-Pn-Øv. kw-kvIm-cw C-∂p-cm-{Xn F-´n\v.

h¿-°-e: ]m-e-®n-d _nPp `-h-\n¬ kp-[o-jv (55). `m-cy: k-tcm-Pw. a°ƒ; hn-Pn, hn-Pn-X. a-cpa-°ƒ: ]-tc-X-\m-b kp[n, c-Pn-em¬.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: C-Sh-t°m-Sv Ip-gn-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ F-kv kptc-{μ≥ \m-b¿ (63). `mcy: e-fn-Xmw-_n-I. a°ƒ: P-b-e-£v-an, hn-Pb-e-£v-an, tKm-]-Ip-amc≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ-≥ \m-b¿, k-Pn F-kv \m-b¿

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-´nbq¿-°m-hv h-b-en-°-S apiv-X-cn a≥-kn-en¬ A–p¬-l-ao-Zv (87). h-´nbq¿-°m-hv ap-kv-enw P-amA-Øv I-Ωn-‰n ap≥ AwK-am-Wv. a-°ƒ: j-d-^p±o≥ (am-[y-aw, Xn-cp-h-\¥-]p-cw), jm-P-lm≥ (jm sS-Iv-kv-ss‰¬-kv), am-lo≥-I-Æv, B-_n-Z, ssa-\p-Ω, \q-dn≥-k. a-cpa-°ƒ: kn sI A-en, ]tc-X-\m-b C-Iv-_m¬, A-–p¬-k-a-Zv, \-^o-kØv, k-_q-d, Xm-Pp-∂nk.

Im-h-\m-Sv: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. _w-Kmƒ kz-tZ-in-bm-b k-±mw-tj-°v (22) B-Wv a-cn-®-Xv. h-≈n-°o-gv ]q-ap-J-Øp t£-{X-Øn-\v k-ao-]-ap≈ tIm¨-{Sm-Œ¿ D-Æn-bp-sS ho-´n¬ Xm-a-kn-®v sI´n-S \n¿-am-W ]-Wn \-S-Øn h-cn-I-bm-bn-cp-∂p bphm-hv. I-gn-™ Zn-h-kw k-‘y-tbm-sS tZ-io-b]m-Xbn¬ P-Mv-j-\v k-ao-]-ap-≈ I-S-bn¬ km-[-\w hmßm≥ t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hn-s\ F-Xn-tc h∂ ss_-°n-Sn-®p ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sX-dn-®p ho-W bp-hmhn-s\ \m-´p-Im¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-epw F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m≥ I-gn™n-√. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

c-ho-{µ³ \m-bÀ

cm-P-½

ta-cn

B-eo-kv

sh-≈-d-S: A-hn-`-‡ IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n- t\Xm-hpw kn.]n.sF.{_m-©v sk-{I-´-dn-bp-ambn-cp-∂ t]-tc-t°m-Ww H-en-∏p-dw ]p-Ø≥-ho´n¬ F≥ X-¶-∏≥ \mb¿ (80). A-kp-J-_m[n-X-\m-bn In-S-∏n-em-bncp-∂p. kw-kv-Im-cw \-SØn. kn.]n.sF Pn-√m sk-{I-´-dn sh-™m-d-aqSv i-in, A-Uz. sP thWp-tKm-]m-e≥ \m-b¿, kn.]n.sF. a-fi-ew sk-{I-´-dn A-Uz. I-≈n°m-Sv N-{μ≥ Xp-S-ßn-bh¿ ho-´n-se-Øn At¥ym-]-Nm-cw A¿-∏n®p. `m-cy: k-c-k-Ω.

tXm-∏pw-]Sn: ]-cym-Øpti-cn A-K-Ãn≥ `m-cy tacn(77). a°ƒ: tU-hn-Uv , sU-bv-kn D-dp-ao-kv sh-fn∏-d-ºn¬, kn-knen-b {Km-Ã-kv .

]m-dp-¡p-«n-b-½

sIm-®n: G-\m-Øv ]p-fn°-πm-hnf-bn¬ _m-_phn-s‚ `m-cy B-eo-kv (km-dm-Ω˛61). a-I≥: dn-\p _m-_p tXm-a-kv. a-cp-a-Iƒ: dmWn

kp-tc-{µ³

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tZhn-\-K¿ Ir-jv-W-hn-emk-Øn¬ c-ho-{μ≥ \mb¿ (60). a-°ƒ: kp-tcjv-Ip-am¿, an-\n-Ip-am-cn, cm-Pn-tamƒ. a-cp-a-°ƒ: Zo-], c-hn-Ip-am¿, t__n.

lmPd Nmh°mSv: IS∏pdw A©ßmSnhfhv cn^mbo≥]≈n°SpØv IShn¬ ap{In laoZns‚ `mcy lmPdp (75).

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: {io-Im-cyw {io-]-flØn¬ Un cm-P-Ω (90). a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip-´n \m-b¿, ]-tc-X-\m-b F≥ kp-Ip-am-c≥ \mb¿. a-cp-a-°ƒ: F-kv PK-Z-Ω, {]-`m-h-Xn-b-Ω.

n-co-j³ am-f: sIm-®p-I-S-hv ]-tcX-\m-b tN-e-°-Ø-d Aø-∏-s‚ a-I≥ Kn-co-i≥ (35). am-Xm-hv: t_-_n.

]-c-ta-iz-c³ ]n-Å sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: tIc-fm-Zn-Xy-]p-cw ]m-Xn-c°p-∂-Øv ho-´n¬ ]-c-tal-iz-c≥ ]n-≈ (84). a°ƒ: tam-l-\≥ \m-b¿, X-¶-a-Wn, ]-fl-Ip-am-cn, D-jm-Ip-am-cn, a-Wn-IWvT≥ \m-b¿. a-cp-a°ƒ: C-μn-cm-Ω, c-ho-{μ≥-\m-b¿, P-b-Ip-am¿, tam-l≥.

th-em-bp-[³ cm-a-\m-´p-I-c: Ir-jn`h≥ tdm-Un¬ Xm-sg-°-fØn¬ ]-d-ºv th-em-bp[≥ (65). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, kp-_nX, kp-Nn-{X.

k-c-kz-Xn-b-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: aÆ-¥-e ta-emw-tIm-Sv {ipXn `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy k-c-kz-Xn-b-Ω (65). a°ƒ: D-jm-Ip-am-cn, h¬k-e-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: ]p-cp-tjm-Ø-a≥ \m-b¿, kp-tc-jv.

i-¦-c³ ssh-∏n≥: \m-b-cºew Xm-Wn-°-]-d-ºn¬ i-¶c≥ ( 68). kw-kv-Im-cw \-SØn. `mcy: kp-temN-\. a°ƒ: k-Po-hv , kXojv, k-eo-jv . a-cp-a-°ƒ: ao-\, {io\ , dn-¶p

i-¦-c³ tN¿-∏v: ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv sI hn i-¶-c≥ (90). kw-kv-Imcw \-S-Øn.

tIm-X-awK-ew: t\-cyawK-ew ]p-Xp-°m-´v `mkv-Ic-s‚ `m-cy Pm-\In(94). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\p ho-´p-h-f-∏n¬. Imbw-Ip-fw I-fo-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wp ]-tcX. a°ƒ: Hma-\, e-fn-X, Pb≥, hn-\b≥, ]-tcX\m-b i-in. a-cp-a°ƒ: kp-{]≥ aWn-tb-en¬ ]n-≠na-\, Zm-kv ap-cn-tßm-Øn¬ t\-cy-aw-K-ew, Kn-cn-P, sd-Pn-tamƒ, h-kp-aXn.

_n-¿m-¯p-«n I-Æ-t©-cn: D-≈m-´n¬ F-d-°p-Øv _n-øm-Øp´n (90).

N-h-d: 50 h-b-kv {]m-bw tXm-∂n-°p-∂ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Im-b-en¬ Is≠-Øn. sX-°pw-`m-Kw ]≈n-t°m-Sn ]m-e-Øn-\v sX-°p-h-i-ap-≈ Im-b-enem-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-b-Xv. N-h-d sX-°pw`m-Kw t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-XtZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

bp-hm-hv kv-Iq-fn-sâ D-¯-c-¯n Xq-§n-a-cn-¨\n-e-bnÂ

Im-h-\m-Sv: bp-hm-hn-s\ kv-Iq-fn-s‚ D-Ø-c-Øn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. i-‡n-Ip-f-ß-c I∂n-ta¬-tN-cn-bn¬ ]-≈o-°m-hv Ip-f-ß-c ho-´n¬ hnt\m-Zv `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b c-ho-{μ≥ ]n-≈-bp-sS aI≥ hn-t\m-Zv F-∂p hn-fn-°p-∂ _n-Pp(40)hn-s\-bmWv ho-Sn-\p k-ao-]-ap-≈ I-∂n-ta¬ B-Zn-Xy hn-emkw tem-h¿ ss{]-a-dn kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ D-Ø-cØn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. ]-tc-X≥ D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ ss_-°pw a-Zy-Ip-∏nI-fpw k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp-∂p. `m-cy: c-Pn-X. a-°ƒ: A-`n-\-μv, A-`n-\-hv. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

hr-² Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p A-Ðp ip-¡qÀ ap-am-k¶S--ev h- ymv:Àk-ak- vX- tI-cf-

kp-tc-jv _m-_p

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å

im-c-Z

k-c-kz-Xn

jw-kp-±o³

N-{µn-I

in-h-Zm-k³

sIm√w: I-S-∏m-°-S `mh-\ \-K¿˛92, cm-Pv `-h\n¬ ]n F-kv kp-tc-jv _m-_p(52). `mcy: ]-tcXbmb ssa-emh-Xn kptcjv. a°ƒ: D-ta-jv _m_p, tch-Xn _m_p. a-cp-a°ƒ: Im¿Øn-I Dta-jv. {io-Pn-Øv ]m-enbØv. k-tlm-Z-c߃: ]n F-kv cm-tP-{μ≥, ]n F-kv {]-kmZv, ]n F-kv cm-Pv-em¬ X-ºm≥, KoXm c-Lp-hc≥, Kn-cn-P hn-Pb≥, A-ºn-fn tKmIp¬-Zmkv, ]-tc-X\m-b tPym-Xn-em¬ Ip-am¿. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v t]m-f-btØm-Sv s]m-Xp iv-a-im-\Øn¬.

sh-™m-d-aq-Sv: I-Æt¶m-Sv sIm-®p-ssh-cØq¿ ho-´n¬ hn _m-eIr-jv-W-]n-≈ (87). `mcy; I-a-e-Ω. a-°ƒ: P-b]m-e≥ \m-b¿, in-ip-]me≥ \m-b¿, kp-[m _me≥-]n-≈, i-im-¶≥ ]n≈, {]-`m-Ip-am-cn A-Ω. a-cp-a-°ƒ: kp-io-em-Ω, kn-‘p, ]-fl-P, k-tcmPn-\n tZ-hn, tam-l-\≥ \m-b¿.

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-t√-en`m-Kw im-cm-Zm `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b hn ]n B-\μ-s‚ `m-cy sI im-cZ(80). a-°ƒ: F c-ta-jv, kp-tc-jv, _o-\, k-t¥mjv, kp-`m-jv, cm-tP-jv. acp-a-°ƒ: A-Pn-X-Ip-am-cn, ku-Zm-an-\n, ]-tc-X-\m-b k-Po-{μ≥, Nn-{X, im-cn. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v A-©n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

sh-™m-d-aq-Sv: tX-ºmwaq-Sv hm-ep-]m-d In-g-°pwI-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ip™p-i-¶-c-s‚ `m-cy k-ckz-Xn (86). a-°ƒ: t__n, i-in, {]-k-∂≥, kptem-N-\, kp-io-e, `m-an\n. a-cp-a-°ƒ: i-in-I-e, c-Lp-\m-Y≥, Ip-™p-cma≥, kp-io-e≥.

sh-™m-d-aq-Sv: tIm-´p-Ip∂w A-`-b-bn¬ tKm-]me-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy N-{μn-I (61). a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, A-Pn-XvIp-am¿, A-`-b-Ip-am¿.

Im-h-\mSv: Xn-cp-ap√hm-cw I-Æ-¶-c-h-S-°Xn¬ Pn in-h-Zmk≥(68). `m-cy: ]n AΩn-Wn.

_-joÀ

\m-kn-^v

tZ-h-In \-§ym-c-½

Xm-\q¿: Xm-\q¿ ]p-XnbI-S-∏p-dw kz-tZ-in sam-bv-™m-s‚ ]p-c°¬ am-ap-t°m-b-bp-sS a-I≥ \m-kn-^v (22). Xmsg-∏m-ew tdm-b¬ tlm´-en-se sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. am-Xm-hv: ssa-aq-\. ktlm-Z-c-߃: A≥km¿, ^-hm-kv.

A-Sp-Øn-e: Nn-t‰m-ØnS-Øn¬ tZ-h-In \-ßymc-Ω (82). a-I≥: th-W-tKm-]me≥. a-cp-a-Iƒ: hn `-hm\n .

sIm-√w: Ip-‰n-®n-d am-¶mep-hn-f ho-´n-¬ jw-kp±o≥(73). ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m Iu¨-kn¬ AwKw, Ip-‰n-®n-d cn-^m-Cu Pp-am-a-kv-Zn-Pv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. `m-cy: \-_o-k-_o-hn. a°ƒ: \m-k-dp-±o≥, \nkm-dp-±o≥(C-¥y≥ sdbn¬-th), \u-jm-Zv, \mkn-ap-±o≥ (C-cp-h-cpw k-u-Zn), \m-kn-e(A-[ym]n-I, K-h.bp.]n.F-kv, Im-h-\m-Sv), \-ko¿(ap-kvenw bq-Øv eo-Kv sIm-√w Pn-√m sk-{I-´-dn). a-cp-a°ƒ: k-Po-\, tim-`n-Xm_o-hn, \-_o-k-Øv, jwem-_o-hn, \n-km-dp-±o≥, jo-\.

tIm-´-bw-: \m-K-º-Swsh-´p-Ip-gn-bn¬- Fwtkm-a-Zm-kv-(79˛ dn-´.kq-{]-≠v- ]n-.U-ªyp.Un)-.kw-kv-Im-cw- C-∂v ]I¬- aq ∂n-\v- ho-´p-h-f∏n¬.- `m-cy-: X-¶-a-Wn-, B-\n-°m-Sv- Im-hp-]p-cbv-°¬- Ip-Spw-_mw-Kw.a-°ƒ-: Zo-] -(_w-K-fqcp),- kp-Zo-]v- F-kv- (Ie-Iv-t{S-‰v,- tIm-´-bw-,F≥.-Pn-.H bq-\n-b≥kn-hn¬- kv-t‰-j≥- Gcn-b tPm-bn‚ v- sk-{I-´dn),- kv-an-X kp-\n¬.a-cp-a-°ƒ-: tUm.- kq-cy{]-km-Zv-(_w-K-fq-cp),kp-\n¬-Ip-am¿- F≥kn,- c-ay- kp-Zo-]v-.-

Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - IÆq¿ Pn-√m ap-im-hd AwKhpw Imw-_k - m¿ apZ-cn-kpw im-Zp-en Xz-co-JØv J-eo-^b - p-am-b sI F≥ A-–p¬ ip-°q¿ apkve - ym¿ (70). sh-√q¿ _mJn-bmXp zm-en-lmØn¬-\n-∂p _m-Jh - n _n-cp-Zw t\-Sn-b A-t±-lw B-ep-h, sXm-Sp-]p-g, h-SI-c F-∂n-hn-Sß - f - n¬ Z¿kv \-SØ - n-bn-cp-∂p.]-tc-X\ - m-b Xm-Pp-±o≥ A-–p-¿d - l - vam≥ ap-kveym-cp-sS-bpw a-dn-bw l÷p-Ωb - p-sS-bpw a-I\ - mWv. `m-cy: J-Zo-P l-÷pΩ, a-°ƒ: \-ko-a, lm^n-kv ap-lΩ - Z- v i-co-^v (a- ssk-\-_ te-ky), ^-ke - p¿-dl - v]-S-∂: sX-t°-∏p-dw am≥, A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ F≥ _n ssk-\-_ (jm¿-P), A-_p¬ l(50). `¿-Øm-hv: A-–pk≥ A-en im-Zp-en A¬ √. a-Iƒ: ^u-kn-b. aJm-kn-an (ap-Zc - n-kv, \o-te- cp-a-I≥: ap-kv-X-^ . kiz-cw a¿-°k - v i-co-AØ - v tlm-Z-c-߃: \-^o-ktIm-fP - v), D-ss_-Zv (ImwØv, km-dp, J-Zo-P, P-ao_-km¿ Z¿-kv hn-Zym¿e, ]-tc-X-cm-b F≥ _n Yn), A-–p¬ ^-Øm-lv. a-cp-a° - ƒ: hn h - n ap-lΩ - Z- - A-–p-√ ap-kveym¿, _o^m-Øn-a. en au-eh - n (J-Øo-_v, Imw-_k - m¿ ap-lnbp-±o≥ a-kvP - n-Zv) ^u-kn-b, Bbn-i, B-Zn-e. k-tlm-Zc - ߃: sI F≥ ap-lΩ - Z- v ^m-kn au-eh - n (im-Zp-en J-eo-^, ssh-kv {]-kn-U‚ v, Zm-dp¬- l-k\ - m-Øv), A-–p¬ J-cow, im-Zp-en, k-^n-b, dp-Jn-b, A-kva - , P-ao-e.- J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\v Nm-en¬ Ppama-kvP - n-Zv J-_¿-ÿmtXm-a-kv hÀ-¡n \n¬. Im-™n-c-∏-f-fn: hn-√Wn aq-te-]-d-ºn¬ tXm-aA-b-ap-«n kv h¿-°n (sXm-Ωn˛57). h-fm-t©-cn ]p-g° - m-´n-cn kw-kv-Im-cw C-∂v D-®Sn.Sn-]S- n sF.B¿.-Fk - v bv°v aq-∂n-\v I-∏m-Sv am¿tdm-Uv hm-gb - n¬ A-ba - p- «o-h ]-≈n sk-an-tØ-cn´n (70). `m-cy: Ip-™mbn¬. Øp-´n. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v `m-cy: en-kn, s]m-Sn-a-‰w A-en, ap-Po-_v d-lvam≥ ap-≈-p-Im-em-bn¬ Ip-SpwA¬ l-k\ - n. a-cp-aI - ƒ: _mw-Kw. a-°ƒ: \n-j, jm≥. l-k\ - Ø - v. a-cp-a-°ƒ: s_-∂n.

hn-P-b-e-£-av n

B-en-∏d - º - :v ]-Øm-b∏ - pc-bn¬ Fw sI hn-Pb - e - £va - n (72). a-°ƒ: cm-Pohv, cm-tP-jv. a-cp-aI - ƒ: A-iz-Xn. k-tlm-Zc - ߃: in-hi - ¶ - c - ≥- ]-Wn°¿, Fw sI c-Xv\h - √ - n A-Ω.

e-£-van I-S-ep-≠n: ]-\-°¬sXm-Sn sIm-t√-cn `m-cy e-£v-an (80). a-°-ƒ: tZh-Zm-k≥, cm-[, ]-tc-X\m-b hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, ssi-eP, k-Xo-tZ-hn.

A¶-½ ]q-®m°¬: ss]-°m-´pt»-cn sIm-t√g-Øv ]-tcX\m-b Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-Ω (91). a°ƒ: F¬k-Ω, Ipcy®≥, a-dn-bm-Ω, t{Xkym-Ω, tdmk-Ω. a-cp-a°ƒ: tPm-k^v, \nkn, Hu-tk^v, tPmk^v, Ip-cym-t°mkv.

Ip-ªm-an I¬-∏-‰: ]p-Øq¿-h-b¬ sN-‰-°-≠n-bn¬ ]-tc-X\m-b A-–p¬ Jm-Z-dns≥-d `m-cy Ip-™m-an (85).

hÀ-Ko-kv tXm-akv Xn-cph√: sX-tßm-en sIm-t∂-en¬ ]-tc-X\mb sI H tXm-a-kn-s‚ aI≥ h¿-Ko-kv tXm-akv (_m-_p˛48). `m-cy: P n. a°ƒ: ss_-Pp, _n-tPm.

]-c-ta-iz-c³

sXm-Sp-]p-g: C-S-sh-´n tIm-bn-¶¬ (H-‰n-tØm-´Øn¬) H sI _jo¿(57) . `mcy: kp-sseJ. a°ƒ: sdPn, dnbmkv, dn\n. a-cp-a°ƒ: A-Pp(a-kv°-‰v), k-\ne Nn-{Xw˛ H sI _-jo¿

l-cn-Zm-k³

IÆt©-cn: ]p-Xn-bm∏n¬-]d-ºv X-S-Øn¬ l-cn-Zm-k≥ (50). `mcy: t{]a. a°ƒ: l¿-j, l¿-jnØv. a-cp-aI≥: {io-\n-hm-k³ ^-tdm-°v: F-S-°m-´v Xm- jn_p. gw km-^-eyw ho-´n¬ {io-[-c³ {io-\n-hm-k≥ (67). `mam-ln: Nm-e-°-c t]m-¥cy: t{]-a-e-X. a-°ƒ: {]-\o-Xv , {]-_n- bm-s´ hym-]m-cn \mw-]-dº-Øv {io-[-c≥ (63).]X, {]-Pn-j. a-cp-a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥, D-Æn, ku- tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥-˛am-Xp Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iay. k-©-b-\w _p\m-Wv. [\mgvN.

Fw- tkm-a-Zm-kv-

a-ºm-Sv: tXm-´n‚-°-c ]m-e-°¬ _o-cm≥-Ip-´nbp-sS `m-cy A-Ø-aÆn¬ \-^o-k (59)-.

tX-™n-∏e - w: sN-\° - e-ßm-Sn C-cp-tºm-Øn≥ I-Sh - n¬ s\-®p-fn Ip-∂p\m-cm-b-Wn Ω¬ ]-ct- a-iz-c≥ (80). Ip-μ-aw-K-ew: s]m-ø- m-b \m-cmbn¬ I-Ωm-S-Øn¬ ]-tc- `m-cy: ]-tc-Xb X-\m-b s]-c-®q-´n-bp-sS b-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, A-∏p-´n, `m-cy \m-cm-b-Wn (103). hn-Pb - I - r-jvW - ≥, {io-aa-°ƒ: `m-kv-I-c≥, Ip™≥, A-Ωp-Æn, \m-cm- Xn, ku-an-\n, kp-Pm-X. acp-a° - ƒ: A-∏p-°p-´≥, b-Wn. a-cp-a-°ƒ: tZ-hin-hc - m-a≥, hn-Pb - ≥, In, X-¶, th-em-bp-[≥, kp-tc-{μ≥. ]-tc-X-\m-b Ip-´≥.

im-c-Z

ta-cn-¡p-«n-t]mÄ

i-in

t{X-ky-½

X¦-½

tdm-k-½

tIm-´-bw: Nm-ep-Ip-∂v ]m-f-b-Øn¬ B¿ c-ho{μ-s‚ `m-cy ]n hn im-c-Z (68). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: [-\y, hn-Zy, cmw-Pn. a-cp-a-°ƒ: kp-tcjv-tKm-]n (B-kv-t{S-enb), i-in-Ip-am¿ (Xn-cp-h\-¥-]p-cw),in¬-]n .

Im-™n-c-∏-≈n: Ip∂pw-`m-Kw I-tcym-∏-≈nbn¬ t]mƒ sk-_m-kv‰y-s‚ `m-cy ta-cn-°p-´nt]mƒ(48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Im™n-c-∏-≈n I-Xo-{U¬ ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. a-Iƒ: ku-ay.

d-lv-a-¯v

]mWm-h≈n: ]m-Wmh≈n ]-©mb-Øv aq∂mw hm¿-Uv sh-‰-°m-c≥ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ssk-Xm-en D-Ω(88). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11\v Im-´p-]p-dw ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°-ƒ: sam-bv-Xp (dn-´. {]n≥-kn∏¬, hn.sP.F®v.F-kv.F-kv, h-Sp-Xe), ]-co-Xv (dn-´. sI.Fkv.C._n, ko-\n-b¿ kq{]-≠v), sse-e _ohn, \kv-dm _o-hn (dn-´. C≥jq-d≥-kv Hm-^n-k¿). a-cp-a°ƒ: e-Xzo^v, sFi, A-–p¬-I-cow , ]-tcX\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

N-ß-\m-t»-cn: Ip-\-¥m\w e-t£ym-Z-b hm-Wnb-∏p-c-bv-°-¬ ]-tc-X-\mb cm-a≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ Fw B¿ i-in (62).kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: cm-[m-a-Wn. a-°ƒ: k-Xn, k-‘y, kt¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: km-P≥, jmPn, c-P-\n

ta-ep-Im-hp-a-‰w: ]m-≠nb-Ωm-hv Im-™n-c-Øn\m¬ -tPm-k-^n-s‚ `mcy t{X-ky-Ω. kw-kv-Imcw C-∂v 10 \v sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n-bn¬. ]tc-X D-∏p-tXm-Sv C-S-ti-cn°p-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-kv, ta-cn, t_-_n, Pm≥-kn. a-cp-a°ƒ: B-en-kv, X-ºn, CØ-Ω, F-{_m-lw.

Nß-\m-ticn: Xrs°m-Sn-Øm\w tIm´-apdn Gd-¶m-hn¬ ]tc-X-\mb ]fl-\m-`]n-f-f-bpsS `mcy X¶Ω(76)-.kw-kvIm-cw C∂v 10\v ho´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: ]n Fkv \mb¿, ]n cho-{μ≥\m-b¿, ]n N{μ-ti-J-c≥\m-b¿. acpa°ƒ: Cμn-c, -cam c-ho-{μ≥, kp-P.

N-ß-\m-t»-cn: hm-g-∏≈n In-g-t°-h-≈n-bn¬ sI tPm-k-^n-s‚ `m-cy tdm-k-Ω (Ip-™-Ω So®¿ ˛76). ]-tc-X sk‚ v sX-tc-k-kv ssl-kvIqƒ hm-g-∏-≈n dn-´. A[y-]n-I-bm-Wv. -I-Æm-Sn ]p-Ø≥-I-fw Ip-Spw-_mwKw. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v c-≠n-\v N-ß-\mt»-cn sa-t{Sm-t]m-enØ≥ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: tkm-^nb, tSmw (Zp-_m-bv), tdmbn (Zp-_m-bv), an-\n, do-\ . a-cp-a-°ƒ: tam-\n-®≥ , P- n-tamƒ, _-‰v-kn ( Zp_m-bv), _n-tPm-bv (kuZn), ^n-en-t∏m-kv.

\-^o-k

I-Æq¿-kn-‰n: \o-¿®m¬ ]-tc-X-\m-b Ako-kn-s‚ a-Iƒ C Sn dlv-a-Øv (32). am-Xm-hv: kp-ss_-Z. `¿-Øm-hv: ^m-dq-Jv. a-°ƒ: kp-dpan, ln-_.

aq-k hn-em-Z-]p-cw: Nn-d-bn¬ im-Jm ap-kv -enw- eo-Kv P\-d¬ sk-{I-´-dn- In-g-°bn¬ aq-k (65).

F-{_-lmw tIm-f-bm-Sv: ]p-∂-∏m-esØ I-°m-´v F-{_lmw (79). `m-cy: km-d Xn-cp-hm-Wn-bq¿.

ssk-Xm-en D-½

tPm-en-`m-cw; P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn GÀs¸« hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p ]-e-X-h-W A-h-[n B-h-iy-s¸-«n-«pw \Â-In-bn-sÃ-¶v A-Sq¿: tPm-en-`m-c-sØ Xp-S¿∂v A-kp-J-_m-[n-X-\m-b hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Ip-g-™p-hoWp- a-cn-®p. a-√-∏-≈n sX-≈nbq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ a-ÆS- n Iq-\w-]m-e-hn-f sX-t°-S-Øv Fw jn-_p (-Zn-eo-]v˛- 42) B-Wv a-cn-®X - v. sh-≈n-bm-gvN - ]-Ø\ - w-Xn-´bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw i-\nbm-gvN - ]p-e¿-s®-bm-Wv jn-_p a-Æ-Sn-bn-se ho-´n-se-Øn-b-Xv. Øn-®t- ∏m-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. D-®t- bm-sS Ip-g™ p-ho-W jn- {]-ta-l tcm-K-n-bm-b jn-_p H- º - ¿-°- ]-cn_p-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se- cp-am-ka-- m-bn P-\k

]m-Sn-bp-sS tPm-en-Øn-c° - n-embn-cp-∂p. ]-e-X-h-W d-h-\yq A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-h-[n B-hiy-s∏-´n-´pw \¬-In-bn-s√-∂v jn-_p-hn-s‚ _-‘p-°ƒ ]-d™p. hym-gm-gvN - \-SØ - n-b ]-cntim-[\ - b - n¬ {]-ta-lw- aq¿-—n®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. an° Z- n-hk - ß - f - n-epw tPm-en-Ønc-°p Im-c-Ww jn-_p cm-{Xn ssh-In-bm-Wv ho-´n-se-Øn-bncp-∂X - v. `m-cy: sk¬-an (A-Sq¿ Xmeq-°v Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cn-). a-°ƒ: A-^vk - ¬, A≥-k¬.

Kn-co-jv \o-te-iz-cw: F¬.sF.-kn G-P‚ v _n-cn-°p-fw Im-fn-bm-\sØ sI hn Kn-co-jv (47) lr-Z-bm-Lm-XsØ Xp-S¿-∂p a-cn-®p. F≥.F-kv.-F-kv I-ctbm-Kw sk-{I-´-dn, hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v, P-\-{io sN-b¿-am≥ F-∂n \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy-: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ:- i-c-Wy, kp-`mjv. a-cp-a-I≥: A-\n¬.

A-Ð- -A-ko-kv apkveymÀ I-º-f-°m-Sv: ]-tc-X-\mb Nm-en-¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\pw A-cn-t©¿-a-e ]-≈n ap-A-±n-\p-am-b kn Sn A-–p-¬ -A-ko-kv apkv-eym-¿ (48). `m-cy: Bky. am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω. a-°-ƒ: d-^o-Jv, ssd-lm\-Øv, A-^o-^. A-^vk-¬. a-cp-a-I≥: \-Pow. k-tlm-Z-c-߃: sskX-e-hn a-Z-\n (sN-ßtcm-Øv Pp-am-a-kv-Pn-Zv). kn Sn k-enw, lk-≥, Ip-™m-en ssk-\n , ssk-Xv, dw-e, l-^v-kØv.

A-Ðp-Àd-lv-am³ F-S-°-c: a-cp-X ap-≠s∏m-´n-bn-se ]-tc-X-\mb h-´n-∏-d-º-Øv A-_vZp-¿d-lv-am≥ (45).

Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c h-en-b ]-d-ºn-¬ ap-l-Ω-Zv Cu-km (75).

t£-{X-¡p-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p

sIm-Sp-ß-√q¿: {io-\m-cm-b-W-]p-c-Øv k-tlm-Z-cnbp-sS ho-´n¬ hn-cp-s∂-Øn-b Bƒ t£-{X-°p-fØn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]p-√q-‰v kz-tZ-in i-in(50)bm-Wv a-cn-®-Xv. Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b i-in-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v a-Wn°q-dp-I-tfm-fw \o-≠ Xn-c-®n-en-em-Wv I-s≠-Øn-bXv.

hym-P-a-Zyw I-gn-¨v H-cp a-c-Ww; c-−p-t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn a-d-bq¿: a-d-bq-cn¬ hym-P-a-Zyw I-gn-® aq-∂p-t]-cn¬ H-cmƒ a-cn®p. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew ]-´w tIm-f-\n s\-lv-dp (48) B-Wv aq∂m¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. C-bm-tfm-sSm-∏w a-Zy]n® ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in-Ifm-b a-©p (a-t\m-Pv-˛42), k-©p (29) F-∂n-h-sc Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-h¿ kz-¥-am-bn a-Zyw Xøm-dm-°n I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv {]m-Y-an-I-hn-h-cw. cm-hn-se ]-Øp a-Wn-tbm-sS -aZy]n-® C-h¿-°v- H-cp a-Wn-°q-dn\p ti-jw A-kz-ÿ-X A-\p-`h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-d-bq¿ kn.F-®v.kn-bn-epw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In-¬-k

ap-l-½-Zv Cu-k

\¬-In-b -ti-jw aq-∂m¿ B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw s\-lv-dp ssh-Io-´v B-d-c-tbmsS a-cn-®p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\mWv. `m-cy: ap-cp-tI-iz-cn-. a-°ƒ: in-h≥, ]m-fiy≥, ta-cn, c-tai≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

Ip-g-ªp-ho-Wpa-h-≈ cn-¨n-°pp-∂v: k-tlm-Z-c-]p-{X-

s‚ hn-hm-l-\n-›-bw I-gn-™v ho-´n-te-°p-a-S-ßn-b a-[y-h-b-kvI≥ _-kn¬ Ip-g-™p-ho-Wp-acn-®p. h-≈n-°p-∂v Ir-jn-`-h-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hns‚ a-I≥ _m-e-Ir-jv-W≥ (65) B-Wv a-cn-®-Xv. N-S-ßv I-gn-™v a-S-ßn-b C-bmƒ-°v sN-dp-h-Æqcn-\p k-ao-]w h-®v tZ-lm-kzÿyw A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v ^-tdm-Jv Np-¶-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. h-≈n-°p-∂v tim-`-\-¢-_v Aw-Kw, F-kv.-F≥.Un.]n `m-c-hm-ln kv-Ym-\-߃ h-ln-®n-´p-≠v. `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: t{]w-Pn-Xv, cm-tK-jv. k-tlm-Z-c߃: A-ø-∏≥, im-c-Z, ]-tc-Xcm-b A-∏p-°p-´≥, b-tim-Z. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v ho-´p-h-f-∏n¬.

B-ep-h: sh-fn-b-Øp-\m-Sv sN-dn-b-Øv \-c-knw-lkzm-an t£-{X-Øn-se I-e-i B-tLm-j-߃-°nsS hr-≤ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. sh-fn-b-Øp-\m-Sv ]≈-Øv ]-tc-X-\m-b cm-a≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-io-e(70)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv -°v A-º-e-Øn¬ Du-Wp I-gn-®v ssI-I-gp-Ip-tºmƒ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. t£-{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ D-S≥ B-ep-h-bn-se \-PmØv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, kp-Pm-X, {io-e-X.

-A-ÚmX bp-hm-hn-s\ In-W-än a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

tIm-´-bw: A-⁄m-X bp-hm-hn-s\ In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS A-b¿-°p-∂w Ip-º-f-Ø-d ^n-e-∏v am-Xyp-hn-s‚ ho´n-se In-W-‰n-em-Wv bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. G-I-tZ-iw 35 h-b-kp-tXm-∂n-°pw. A-b¿-°p∂w t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv

bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn

tIm-´-bw: Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn¬ Im-Wm-Xm-bn. D-Z-bw t]-cq¿ h-en-b-Ip-fw I-a-em-\nhm-kn¬ In-tjm-¿(41)s\-bm-Wv Im-Wm-X-m-b-Xv. _-‘p-hm-b X-e-tbm-e-∏-d-ºv C-S-h-´w hn-P-b-`-h\-Øn¬ jm-Pn-bp-sS hn-´n¬ F-Øn-b In-tjm¿ C∂-se D-®-bv-°v 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv Ip-fn-°m-\m-bn aq-hm-‰p-]p-g-bm-dn¬ C-d-ßn-b-Xv. ]p-g-bv-°p-Ip-dp-sI \o-¥p-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-bmƒ ]p-g-bn-te-bv-°v Xm-gv∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw ÿe-sØ-Øn Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw In-tjm-dns\ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Im-em-h-ÿ {]-Xn-Iq-e-am-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v ^b¿-t^m-gv-kv kw-Lw Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p cm-hn-se ho-≠pw Xn-c-®n¬ \-S-Øp-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

sI-«n-S-¯n-sâ _ow C-f-In-ho-Wv a-cn-¨p

A-Sq¿: sI-´n-Sw s]m-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° _ow C-fIn-ho-Wv H-cmƒ a-cn-®p. Hcmƒ-°v Kp-cp-X-c-]-cn-°v. _w-Kmƒ kz-tZ-in-bm-b l-°nw(34) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv A-Øm-hq¿ d-“m≥ (25) Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-I-tfm-sS tIm-´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v s]-cn-ß-\m-Sv a-e-ta°-c ap-√-t»-cn cm-tP-jn-s‚ ]-g-b-ho-Sv s]m-fn-®psIm-≠n-cn-t° ho-Sn-s‚ _ow C-f-In C-cp-h-cp-sSbpw ]p-d-tØ-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. l-°ow kw-`-h-ÿe-Øp X-s∂ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw A-Sq¿ P-\-d¬ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hr²-sb In-W-än a-cn-¨\n-ebn I-s−¯n

]-Ø-\w-Xn-´: hr≤sb InW-‰n¬ acn® \ne-bn¬ Is≠-Øn. Ip-º-g hS-°v Ip-º-°m-Sv ta-Ωq-dn ]-tcX\m-b tXma-kv t_-_n-bp-sS `m-cy Zo-\m-Ω h¿-Kokv (70) B-Wv A-b¬hm-kn-bp-sS In-W-‰n¬ a-cn-® \n-en-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. C∂-se cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂v Im-WmXm-b Chsc ssh-In-´v \m-tem-sS A-b¬hm-kn-bp-sS In-W‰n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw ]-Ø-\w-Xn-´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬. C∂v t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ°v hn-´p-\¬-Ipw. a°ƒ: tPmbn, tXm-a-kv, Ko-h¿-Kokv, a-Ømbn, Ip-™p-tam-ƒ.

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p h-fm-t©-cn: F-S-bq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w Sn-∏¿-temdn ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn®p. aq-∂m-°¬ ]-≈n-°p k-ao]w ]p-Xp-°p-Sn ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS a-I≥ A-iv-d-^v (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se 11.30\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]m-ßn¬-\n-∂p N-{a-h-´tØ-°p I-cn-¶-√p I-b-‰n t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn- ]q-°m´n-cn-bn¬-\n-∂v F-S-bq-cn-te-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ A-iv-d-^v k©-cn-® ss_-°n-en-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-jv-d-^n-s\ h-fmt©-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im¿ Sn-∏¿-tem-dn A-Sn-®p X-I¿-Øp. h-fm-t©-cn t{K-Uv

F-kv.sF Sn _n c-hn C≥-Iz-kv‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w \-S-Øn. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv: ^m-Øn-am -kp-l-d-. k-tlmZ-c-߃: \n-km¿, j-^o-Jv, dnbm-kv, D-a¿ ^m-dq-Jv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-11-11  

Thejas Epaper obit edition. 2013-11-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you