Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

29 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

ss_-¡v Xm-gv-N-bn-te-¡v a-dn-ªv Kr-l-\m-Y³- a-cn-¨p Ku-cn-b-½

tIi-h³

\oXp

\m-cm-b-W-¸n-Å

tXm-akv

sNý ]ß-\m-`-\p-®n

hn-izw-`-c³

Iaem-£n

Xn-cph-©q¿-: IrjvWhn-em-kØn¬- ]tcX \m-b Ir-jv-W≥- \mbcpsS `m-cy- Ku-cn-bΩ (92)-.- kw-kv-Im-cw- C∂v3\v- ho-´phf∏n¬.- ]tcX tN¿-∏p¶¬- I≈pIm´n¬- IpSpw-_mw-Kam-Wv.a°ƒ-: X¶Ω,- km-hn{Xn,- Hm-a\,- ]tcXcm-b kckz-Xn-bΩ,- ]fln-\nbΩ.acpa°ƒ-: tkm-a≥ \mb¿- IpΩÆq¿,- iin[c≥- \m-b¿- Im-W°mcn,- kptcjv-Ipam¿hShm-Xq¿- (F¬.sF.kn-. {_m-©v- 2,- tIm´bw),- ]tcX\m-b ]n -SnaWn-b≥- ]m-d-ºp-g.

Ipa-cIw: s]mß-e°cn tImf-\n-bn¬ tN∏pw¥d ho´n¬ tIi-h≥ (69). `mcy: aWn-bΩ (Idp-∏m-bn) Ipa-cIw sh√nt»cn IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: ]tc-X-cmb kpj-Ω, kptc-jv. acp-a°ƒ: cmP≥, kXn- kptc-jv. kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n\v ho´p-h-f-∏n¬.

Xn-cph√: C-c-hn-t]-cq¿ Ip-‰n-b-bn¬ ]p-e-b-°p∂n¬ F-{_-lmw am-Xyphn-s‚ a-Iƒ \o-Xp (23). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v C-c-hn-t]cq¿ sk‚ v ta-co-kv Iv\m\m-b ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: A\n-e. k-tlm-Z-c≥: G_¬.

sN-ß-∂q¿: Io-gvh≥-aqgn Xn-cp-aw-Ke-Øv \m-cmb-W-∏n-≈ (71). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v H∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: C-μn-cm-Ω. a-I≥: iyw-Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ: {io-e-£v-an.

FSXz: ]m≠-¶cn ]\-∏-d-ºn¬ ]tc-X\mb cmhWn BNmcn-bpsS `mcy Iaem£n (85). kw-kvImcw _p[\mgvN cmhnse 10 \v ho´p-h-f-∏n¬.

c-Xv-\-½

N-{µn-I

\mkÀ

]®: tNte-ImSv ]tc-X\mb ]n sI ]fl-\m-`\p-Æn-bpsS `mcy sN√Ω ]fl-\m-`-\pÆn (83). kwkvImcw C∂v cmhnse 11.30\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Hma-\-b-Ω, X¶-a-Wn-b-Ω, IrjvW≥Ip´n \mb¿, cma-N-{μ-t_m-kv, _n.sP.]n. Pn√m-I-Ω-‰nbwKw aWn-Ip-´≥ tNte-Im-Sv (F¬.-sF.kn. No^v AssUzk¿, 836˛mw F≥.-F-kv.-F-kv. Ic-tbmKw sk{I-´-dn). acp-a-°ƒ: chn-ta-t\m≥, Dj, kvanX, ]tc-X-\mb iin-Ip-am¿.

apl-Ω: I-∂n-´-bv-°¬ hn-izw-`-c≥ (78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: c-ivan-em¬, c-Xo-jv em¬. acp-a°ƒ: Po-\, [\y. k©-b-\w \hw. aq-∂n-\v cm-hn-se H-º-Xn-\v \-S°pw.

cp-Ün-Wn A-½

sh¨-aWn: In-g-t°Xn¬ sI Fw tXm-a-kv (88). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `mcy: Ip-™-Ω tXmakv. a-°ƒ: cmPp, kmen, eqkn, tPmkv, ta-gvkn, tPmfn. a-cp-a-°ƒ: tdmk-Ω, F{_-lmw, _m_p, eo-emΩ, tXm-a- p-Ip´n, cm-Pp.

km-dm-½mÄ Ip-S-b-Øq¿: A-d-bv-t° Ip-t∂¬ A-_v-Zp¬ JmZ-dn-s‚ `m-cy km-dm-Ωmƒ (73). a-°ƒ: P-ao-e, dw-e, k¬-an, d-jo-Z, jm-ln-\, i-co-^v, \-hm-kv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ Ako-kv, D-a¿, d-km-Jv, \q¿-P-lm≥, Zo-], ]-tcX-cm-b l-ao-Zv, Im-knw.-

Nß\mticn: ^mØnam]pcw cl\ tIm-t´Pn¬ ]tcX\mb A–p¬d“ms≥d aI≥ IfØn¬ \mk¿ (52). J_dS-°w C∂v cmhnse 10\v ]p-Xq¿∏≈n J_¿ÿm\n¬. tIm¨{K-kv tªm°v P\d¬ sk{I´dn, {]hmkn dnt´Wogv tIm¨{Kkv Pn√m sshkv {]-knU‚p-am--Wv. `mcy: kp¬^n. a°ƒ: cl\, ^ntdmkv.

I-®³ s]-cn-tßmw: F-gp-Ø≥ ao-Ø-se ho-´n¬ IÆ≥ (63).

sh-™m-d-aq-Sv: B-en-bmSv ap-≠-bv-°¬ hm-cw s]m-bv-I-bn¬ ho-´n¬ IÆ-¶-c-t°m-W-Øv ]pØ≥ ho-´n¬ hn-Zym-[c≥ \m-b-cp-sS `m-cy cp‹n-Wn A-Ω (76). a°ƒ: {Zu-]-Xn A-Ω, X¶-∏≥ \m-b¿, `p-h-\-N{μ≥ \m-b¿, tam-l-\≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: hn-Zym[-c≥ \m-b¿, Hm-a-\ AΩ, Ko-Xm-Ip-am-cn, tam-fn.

^m-¯n-a t]-cm-{º: N-°n-´-]m-dbn-se ]m-d-t»-cn aoج ^m-Øn-a (70). ktlm-Z-c-߃: J-Zo-P, B-kn-b, A-eo-a.

A-Ðp d-jo-Zv I-√-d: ]m-ep-h-≈n A≥km-cn a≥-kn-en¬ A–p¬ d-jo-Zv (63). `m-cy: sse-em-_o-hn. a-°ƒ: A≥-km-cn, jo-_. a-cp-a-°ƒ: j-l-\, kpsse-am≥. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se F-´n-\v tXm´pw-]p-dw Pp-am a-kv-PnZn¬.

Ip-ªn-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ Ip-‰ym-Sn: hn-ap-‡-`-S\pw dn-´. t]m-en-kv slUv tIm¨-kv-‰-_n-fp-ambn-cp-∂ \-cn-°q-´pwNm¬ X-e-®n-d-bn¬ Sn hn Ip-™n-Ir-jv-W≥ \ºym¿ (78). `m-cy: ]m¿-h-XnA-Ω. a-Iƒ: eo-\. a-cp-a-I≥: c-a-W≥ C-ømSv.

a-Wn-b³ B-Nm-cn hn-gn-™w: sX-cp-hv ]pjv-]m -`-h-\-Øn¬ a-Wnb≥ B-Nm-cn (70). `m-cy: ]p-jv-]m. a-°ƒ: {]n-b, kp-[, P-b. a-cp-a-°ƒ: \-S-cm-P≥, sk¬-h≥, ap-cp-I≥.

cm-a-kzm-an tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f\ - n-°p k-ao-]w Xmbm-´p-s]m-bn¬ cm-ak - zman (58). `m-cy: hn-Pb - . a-°ƒ: kq-cy, N-{μ-Ie - , kp-tc-jv (ap-Øq-‰v ^n\m≥-kv). a-cp-aI - ≥: I-Æ≥.

th-em-bp-[³ \-t√-∏n-≈n: N-μ-\-∏pdw th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: chn-N-{μ≥, _m-_p, N{μn-I, i-in-I-e. a-cp-a°ƒ: am-Wn-°≥, c-hn, t{]-a.

tXm-a-kv C-cn-´n: I-√p-h-b-en-se A-Ø-∏-≈n¬ tXm-akv(77).

I-√-d: sN-dp-hm-fw N-Sb≥-ap-°v C-f-hq¿ I-cn°-Iw-tIm-W-Øv sX°pw-I-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ sN-√-ø≥ B-im-s‚ `mcy c-Xv-\-Ω (63). a-°ƒ: c-Xv-\m-_m-bn, ss¢-a¬k≥, kp-[¿-Ω-Wn, {^m≥-kn-kv, c-¶-cm-Pv (a¿-a -Nn-In¬-km-e-bw, I-√-d), ssk-a¨, Po-\, ko-X. a-cp-a-°ƒ: tZ-h-cmP≥, A-\n-X, k-Xy-cm-Pv, kp-j-Ω, eu-en.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-dm-ep-Ωq-Sv ]p-Xph¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy N-{μn-I (51). a-°ƒ: Pn-Pn-tam≥, caym Pn-Pn≥, {]-im-¥v. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, enPp.

Ip-ª-½-Zv

ta-∏-øq¿: Io-gv-∏-øqcn-se ]q-hp-≈-I-≠n Ip-™-–p-√-bp-sS aI≥ Ip-™-Ω-Zv (45). t{]-a-h-Ãn am-Xm-hv: I-Zo-i. ^-tdm-°v: \-√q¿ in-h`m-cy: k-^n-b. t£-{X-Øn-\p ]n≥-hiw cm-a-\m-´p-I-c ]-cn-bm- a-Iƒ: \m-Pn-b j]p-cw cm-P-s‚ `m-cy In-g- dn≥ (hn-Zym-¿-Yn ta-∏s° ]p-c-bv-°¬ t{]-a-h- øq¿ K-h. l-b¿-sk√n (65). °≥-U-dn kv-Iqƒ).

]-Ø-\w-Xn-´: ss_-°v- Xm-gv-N-bn-te-°v- a-dn-™v- sXdn-®p-ho-Wv- ss_-°v- bm{Xn-I-\m-b Kr-l-\m-Y-≥- acn-®p. Np-cp-fn-t°m-Sv- hm-fpsh-´pw-]m-d N-cp-hn-¬- tPmkv- tPm-k-^v- (51)- B-Wv- acn-®-Xv.C-∂-se ssh-In-´v- \me-c-tbm-sS hm-fp-sh-´pw]m-d-bn-em-Wv- kw-`-hw.ss_-°v- \n-b-{¥-Ww-hn-´vtdm-Un¬-\n-∂v- Xm-gv-N-bn-se ]m-d-bn-te-°v- a-dn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.- \m-´p-Im¿- Hm-Sn-sb-Øn- tPm-kn-s\ ]Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬- B-ip-]-{Xn-se-Øn-s®-¶n-epw- acn-®p.- ar-X-tZ-lw- sNm-Δm-gv-N P-\-d¬- B-ip-]-{Xn-bn¬- t]m-kv-‰ptam¿-´w- sN-øpw.- Ip-ssh-Øn¬- ss{U-hdm-b tPm-kv- I-gn-™ G-gn-\m-Wv- \m-´n-se-Øn-b-Xv.`m-cy-: c-a tPm-k-^v.- a-°ƒ-: iymw- tXm-a-kv,- B≥-kntXm-a-kv.- k-tlm-Z-c-߃-: cm-Pp,- sP-bnw-kv.

k-l-]mTn-bp-sS -thÀ-]m-Sn a\w-s\m´v Po-h-s\m-Sp-¡n-

sXm-Sp-]p-g: k-l-]mTn-bp-sS Zm-cp-W a-c-W-Øn¬ a\ws\m-¥v- hn-Zym¿-Yn-\n Po-h-s\m-Sp-°n. sXm-Sp-]pg \yq-am≥ tIm-f-Pn-se Ah-km-\ h¿-j t_m-´-Wn _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-\n Im™n-c-a-‰w Im-™n-c-°m´n¬ tdm-kv- tamƒ tPm-bn (20)bm-Wv- Xn-¶-fm-gv-N ]pe¿-s® ho-Sn-\p-≈n¬ Poh-s\m-Sp-°n-b-Xv-. I-gn-™ Zn-h-kw kz-Im-cy _-kn-Sn-®v- k-l-]mTn sX-°pw-`m-Kw kz-tZ-in tPym-Xn-jv- cm-Pv- a-c-W-a-S™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v- tdm-kv-tamƒ Zp-Jn-X-bm-bn-cp∂p.tdm-kv-tam-fp-sS kw-kv-Im-cw C-∂v- ssh-Ip-t∂cw B-dn-\v- I-√m-\n-°¬ sk‚ v- tPm¿-Pv- ]-≈n-bn¬.

H-Uo-j-bn a-cn-¨p

tacnIp«n tXma-kv

hm-kp-tZ-h³ \m-bÀ

in-h³-]n-Å-

Ip-ªp-a-dn-bw

tI-f-\m-cm-b³

a-dn-bm-½

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å

hn-P-b³ ]n-Å

Xncph√: Ip‰q¿ ]m≠nt»cn aebn¬ ]tcX\mb ]n sF tXma-kns‚ (dn´. DtZymKÿ≥, sI.-Fkv.-C._n) `mcy tacn-Ip´n tXmakv( 70). kwkvImcw C-∂v D®-bv°v c-≠n\v Ip‰q¿ sk‚ v- {KntKmdntbmkv s_Ym\nb Hm¿tØmtUmIvkv ]≈n skantØcnbn¬. Xncph√ sXtßen If]pcbv°¬ IpSp_mKamWv. a°ƒ: kÆntXmakv (_nkn\kv) Ipcy≥tXmakv(Ipssh ‰v) k-Pohv tXmakv (Iymadam≥, Gjyms\‰v F.kn.hn). acpa°ƒ: an\n, _nPn, Bi

am-∂m¿: Ip-c-´n-°m-Sv \Sp-hn-se ap-dn-bn¬ ho´n¬ Fw hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ (84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: A-ΩnWnb-Ω. a°ƒ: {]k∂, cmP≥, cm-[m-IrjvW≥ ({io-`q-h-t\-iz-cn tÃm-gvkv, hn-t√Pv Hm-^nkv P-Mv-j≥). a-cp-a°ƒ: k-Zm-in-h≥ ]n-≈, A-\nX, C-μp.

A-Sn-a-men: h-k-¥ hnlm-dn¬ in-h≥-]n-≈ 984). `m-cy: kp-a-Xn-°p-´nb-Ω. a-°ƒ: D-j, cm-tPjv, ]-tc-X-\m-b kp-tcjv, a-cp-a-°ƒ: an-\n, kp[m-I-c≥.

sXm-Sp-]p-g: sIm-Sp-th-en ]-tc-X-\m-b ]m-d-∏p-d-Øv Nm-t°m-bp-sS `m-cy Ip™p-a-dn-bw (95). kw-kvIm-cw \m-sf 2\v sIm-Spth-en F¬.-F-^v. N¿-®v skantØ-cn-bn¬. a°ƒ: A-∂-°p-´n, ]n kn a-Øm-bn, ]n kn tPm-bn. a-cp-a-°ƒ: tPm¨, {_Pn-‰v, ta-cn.

aqhm-‰p]p-g: A-Sq-∏d-ºv In-g-t°°-h-e Ip-∂n-\n°m-´v ho-´n¬ tI-f-\m-cmb≥(85). kw-kv-Im-cw C∂v D-®bv-°v c≠n\v. `mcy: ]-tc-Xbm-b ]m-dp°p´n. a°ƒ: Hm-a-\, Ip™v-Ip™v, cm-P-Ω, h¬k, A¿-Pp\≥, {]n-b. acp-a-°ƒ: {io-[c≥, Hm-a\, jm-Pp, cm-P≥, at\mPv.

s\-Sp-ºm-t»-cn: A-I-∏dºv ]m-d-bn¬ ]-tc-X\mb bm-t°m-_v `m-cy a-dnbm-Ω(74). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v 2\v A-I∏d-ºv am¿ im-t_m¿ At{^m-Øv bm-t°m_m-b I-Øo-{U¬ h-en-b]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: kmPp, _m_p, jo-_, ssj-\n(e-≠≥). a-cp-a°ƒ: tacn, dn-j, sF-kIv, F_n.

N-h-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw Im-hn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ hn _m-e-Ir-jv-W-]n≈(82). `m-cy: _n cm-[Ω. a-°ƒ: B¿ t{]-a-Ipam-cn, _n {]-Zo-]v Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: sI kn N-{μti-J-c≥ ]n-≈, kp-teJ.

N-h-d: tNm-e ]m-te-Øv C-S-∏p-c-bn¬ B¿ hn-Pb≥ ]n-≈(58). `m-cy: kXn-b-Ω. a-°ƒ: a-©p, atl-jv. a-cp-a-I≥: c-Xo-jv Ip-am¿.

s]m-¶-½mÄ

ao-\m-£n-b-½ F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw s\-s√-°m-´v ]-tc-X-\mb aT-Øn¬ th-e-∏≥\m-b-cp-sS `m-cy ]m-´-t»cn ao-\m-£n-b-Ω (88).a°ƒ: kp-{_-lv-a-Wy≥, cm-a-N-{μ≥, h-¬k-e. acp-a-°ƒ: c-Xv-\-h-√n, thZ-h-Xn, _m-e≥.

X-¼m³

\m-cm-b-Wn

th-ß-c: Du-c-Iw A©p-]-d-ºn-se ]-tc-X\m-b ]-c-h-°¬ Ip-™-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tXm-´-t»-cn C-Øm-®p-´n (85).

I-S-ep-≠n: ho-´n¬-Imhn-\p k-ao-]w Hm-W-Ød _m-e-Ir-jv-W≥ (68). dn-´. kn-.B¿.-]n-.F-^v P-hm-\m-Wv. `m-cy: Kn-cnP. a-°ƒ: I-hn-X (I-Æaw-K-ew hn-t√-Pv Hm^nkv), e-kn-X , k-μo-].v a-cp-a-°ƒ: cm-a-Ir-jW≥ (_n-kn-\-kv), KtW-i≥ (kv-‰o¬ tImwπ-Iv-kv).

]-ø-∂q¿: In-g-s° I≠-¶m-fn F.sI.Pn. hmb-\-im-e-bv-°p k-ao-]-w A-°-c-°m-c-Øn \m-cmb-Wn (80). `¿-Øm-hv: tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: Irjv-W≥, X-¶-a-Wn, `m-kvI-c≥, {]-`m-I-c≥, _m_p, ]-Xvan-\n. a-cp-a°ƒ: im-¥, I-Æ≥, APn-X, cm-[, an-\n, `-cX≥.

Xr-°-cn-∏q¿: X-en-®m-esØ am-Ø≥ X-ºm≥ (50). `m-cy: A-\n-X. ak-tcm-Pn-\n-b-½ Iƒ: A-\p-{io. k-tlm_m-ep-t»-cn: A-d-∏o-Sn-I- Z-c-߃: km-hn-{Xn, `mbn-se H-X-tbm-Øp-Ω¬ k-tcm-Pn-\nb-Ω (65) (dn- \p-a-Xn, c-ta-i≥, c-a´. A-[ym-]n-I F.Fw.F- Wn, ]-tc-X-\m-b cm®v.F-kv.F-kv. ]q-h-ºm- P≥. bv). `¿-Øm-hv: H-X-tbmØp-Ω¬ Kw-Km-[-c≥. a- sshjvWhn Iƒ: t_-_n In-c¨. a-cp- a-t©-cn: ]p-√m-c ta¬ap-dn tNm-gn-bw tXm-´a-I≥: k-Xo-i≥. ktlm-Z-c-߃. Sn.hn._m- Øn¬ D-Æn-Ir-jv-W-≥-˛c-Xv-\w Z-º-Xn-I-fp-sS e-Ir-jv-W≥, k-Zm-\μ≥, hn-em-kn-\n . aIƒ sshjvWhn (17).

_m-e-Ir-jv-W³

B-bn-i-¡p-«n]-≈n-°¬- _-km¿-:- B≠q¿- Nn-‰-≥-]-≈n-bm-fn]-tc-X-\m-b- ap-l-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS- `m-cy- B-bn-i°p-´n- (75).- a-°ƒ-:- aq-k°p-´n,- A-–p¿-d-lv-am-≥,Ip-™m-∏p-´n,- lw-k,ssk-X-e-hn,- ^m-Øn-a,dw-e.- a-cp-a-°ƒ-:- _o-cm-≥Ip-´n,- k-emw,- B-bn-j,kp-ss_-Z,- ssl-dp-∂ok,- ^m-Øn-a,- k-^n-b.-

B-\-°-c: ]-d-°p-fw A-cn-°m-Sv ]≈-Øv h-f∏n¬ am-[-hn-b-Ω (90).

]-ø-∂q¿: sX-s°_km-dn-se Sn F-kv s]m∂-Ωmƒ (76) sN-ss∂bn¬ \n-cym-X-bm-bn. `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b hn ]-c-ip-cm-a≥ A-ø¿. a°ƒ: cm-Pv tam-l≥ KoX (_mw-•q¿), tPym-Xn . a-cp-a-°ƒ: Nnw-Z-_-tciz-c≥, k-`m-]-Xn, im¥n-\n.

hn-izw-`-c³

c-ho-{µ³

tPm¬

`-hm-\nb-½

A-ÐpÄ-\m-kÀ

tPm-k^o-\

ku-Z

ImÀ-Xymb\n

I-S-bv-°¬: ta-te ]-¥fw ap-°v N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ hn-izw-`c≥(78). `m-cy: sN-√-Ω. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, do\. a-cp-a-I≥: A-\n-tam≥.

Ip-≠-d: sN-dp-aq-Sv C-S-h´w hn-jv-Wp \n-hm-kn¬ (hn-Zym F-tºm-dn-bw) hn c-ho-{μ≥(35). `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-Jn¬, A-©nX.

hm-k-p-tZ-h-³ \m-bÀ

Pm-\-In

B-ep-h: kn-dn-b≥ N¿-®v tdm-Un¬ A-ºm-´p-ho´n¬ tPm¨ (tbm-l∂m≥˛80). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v Xr°p∂-Øv sk‚ v ta-cokv bm-t°m_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b G-enbm-Ω. a°ƒ: tem-bnUv, en-Pn. a-cp-a-°ƒ: F-Pn, hm-h®≥ C-´q-∏v (s\-Sp-ºm-t»cn ]-©mb-Øv sa-w-_¿). Bep-h am¿ A-Ø-t\jy-kv Xn-b-t‰-gvkv ÿm]-I\pw \m-S-I- \-S-\p-ambn-cp∂p.

s]-cnß-g: I-Wn-t®cn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS `m-cy `-hm-\n-b-Ω(97). a-°ƒ: N-{μ≥-\m-b¿, inh-Zm-k≥, im-c-Z. a-cp-a°ƒ: Kn-cn-P, ]-tc-X\mb cm-[nI, tKm-]m-e-IrjvW≥. kw-kv-Im-cw C∂v D-®bvv°v 1\v aq-hm-‰p]p-g ap-\n-kn-∏¬ iv-a-im\-Øn¬.

Bep-h: Np-W-ßw-then h-^m¿ a≥-kn-en¬ A-–pƒ-\m-k¿(52). Bep-h ^-b¿ tÃ-j-\pap-∂n¬ hym-]m-c-ÿm]\w \-S-Øn-bn-cp-∂ \mk¿ In-Uv-\n kw-_‘amb tcm-Kw-aq-e-am-Wv a-cn-®-Xv. J-_-dS-°w \SØn. `mcy: k-eo-\. a°ƒ: h-^m¿, j^v-\, ^¿-km-\.

aqhm-‰p]p-g: ap-f-hq¿ ]≈n-∏-Sn-°¬ Io-gv-Ø-SØn¬ C-{_m-ln-an-s‚ `m-cy ku-Z(36). J-_-dS°w C-∂p-cm-hn-se 10\v ap-f-hq¿ ap-kvenw P-amAØv J-_¿-ÿm-\n¬. ]mbn-{] ap-Xn-c-°m-em-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: ^m-Ckv, ^m-Zn-b, ^-hmkv.

Im-™n-ca-‰w: aw-K-eØp-a-e-bn¬ ]-tc-X\mb th-em-bp[-s‚ `m-cy Im¿-Xym-b-\n(87). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: im-¥, Zn-hmIc≥, cp-‹n-Wn, \-μn\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥Ip´n, C-μn-c, Im¿-ØntI-b≥, iin.

ap-l-½-Zv im-^n

th-e³

I-f-\m-Sv: A-ø-t¶m-ense ap-l-Ω-Zv im-^n (55). `m-cy: ssa-aq-\.

I-b-dm-Sn: I-Æm-Sn at©-cn-sam-°v hm-Wn-bw]-d-ºv th-e≥ (71). `mcy: h-≈n.

ap-∏Ø-Sw: G-eq-°-c s]m-ß®n-d ]-tc-X\mb tPm-k-^n-s‚ `m-cy tPm-k-^o-\(89). kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hnse 10\v ap-∏Ø-Sw sk‚ v tPm¨-kv tZ-hm-e-bsk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-K-kv-‰n≥ (C¥y≥ A-ep-an-\n-bw Iº-\n), ]o‰¿-tPm-kv (s]-cn-bm¿ sI-an-°¬kv), Ão-^≥ (F^v.F.kn.Sn), sk-_mÃy≥ (_n-kn\-kv). a-cp-a°ƒ: jo-e, t{Kkn, tdmkv-tamƒ, an\n.

am-[-hn-b-½

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se a-\-∏m-´n¬ hmkp-tZ-h≥ \m-b¿ (65). tXm-´w sXm-gn-em-fn (kn.sF.Sn.bp) {]-h¿Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: N-{μn-Im- `m-bv. a-°ƒ: tPym-Xn-e-£v-an, P-b. acp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥ , cXo-jvIp-am¿.

I-b-dm-Sn: tN-c-aw-K-ew ]-g-X-d Ip-f-Øn-¶¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy Pm-\-In (85). a-°ƒ: sN-¥m-a-cm£≥, hm-kp-tZ-h≥. a-cp-a-°ƒ: kp-io-e, ]pjv-]-e-X.

C-¯m-¨p-«n

A-tim-I³ X-e-t»-cn: X-em-bn Ipdn-®n-°m-c-‚-hn-S A-timI≥ (70). `m-cy: {]-`m-hXn. a-°ƒ: `-hn-X, _nμp, em-ep {]-km-Zv.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ t]-cm-{º: Iq-Øm-fn thß-bn¬ A-∏p-°p-´≥ \m-b-cp-sS `m-cy H-Xtbm-Øv e-£v-an-°p-´n-bΩ (86).

ao-cm³-Ip-«n I-b-dm-Sn: No-c-Wn-ho´n¬ ao-cm≥-Ip-´n (63). `mcy: l-eo-a. a-°ƒ: ap-kv-X-^, lm-P-dp-Ω, Dssa-_, i-_v-\, l-°nw, a-\m-^v.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

B¿-∏q-°-c: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. am∂m-\w ]p-Ø≥]-d-ºn¬ N-{μ-_m-_p-hn-s‚ a-I≥ Pn-Øp kn _m-_p (19) B-Wv a-cn-®-Xv. k-]v-Xw-_¿ 12 \m--bn-cp-∂p A-]-I-Sw. G-‰p-am-\qc-∏≥ tIm-f-Pn-se A-h-km-\-h¿-j _n-.tImw. hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-Øp-hn-s‚ Iq-sS k-©-cn-® kplrØv kp-_n≥ X-ºn (19) X¬-°-Ww a-cn-®n-cp∂p. Pn-Øp sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂v cm-hn-se 12\v G-‰p-am\q-c-∏≥-tIm-f-Pn-¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-®-ti-jw ssh-Io-´v \m-en-\v ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-°-cn-°pw. AΩ: k-Xn. k-tlm-Z-c≥: A-`n-Pn-Øv.

120 tIm-Sn-bp-sS a-b-¡p-a-cp-¶p-ambn aq¶p-t]À ]nSn-bn Aar-X-k¿: A-¥m-cm-{„ hn-]Wn-bn¬ 120 tIm-Sn cq-] hn-e-hcp-∂ 24 In-tem a-b-°p-a-cp-∂pam-bn aq-∂pt]¿ ]n-Sn-bn¬. a-b°p-a-cp-∂v I-S-ØptI-kn¬ 2010¬ A-d-kv-‰n-em-bn A-ar-Xk¿ P-bn-en¬ in-£-b-\p-`-hn°-sh 42 Zn-h-k-sØ ]-tcm-fn-end-ßn-b-bm-fpw ]n-Sn-bn-em-h-cn¬ Dƒ-s∏-Sp-w. Ip¬-Zo-]v kn-Mv, X¿knw-kn-Mv F-∂n-h-cm-Wv a-‰p c≠p {]-Xn-Iƒ. aq-∂p-t]-cpw AXn¿-Øn- Pn-√-bm-b Xmw-X-cWn¬-\n-∂p-≈-h-cm-Wv. ]m-In-kv-Xm-\n¬ \n-∂p I-SØn-b-sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ ab-°p-a-cp-∂p-am-bn \-K-c-Øn-se Pn.-Sn. tdm-Un¬-\n-∂m-Wv C-hsc A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

am-∂m¿: Ão¬ A-tXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y-bn-se DtZym-K-ÿ-\m-b a-e-bm-fn H-Uo-j-bn-se dq¿-°-ebn¬ a-cn-®p. am-∂m¿ Ip-´n°m-Sv sX-t°-S-Øv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b th-Wp-tKm]m-e≥ \m-b-cp-sS a-I≥ Sn hn k-t¥m-jv-Ip-am¿ (43) B-Wv a-cn-®-Xv. dq¿-°e kv-‰o¬ πm‚n-se Po-h\-°m-c-\m-Wv. I-cƒ tcmK-_m-[n-X-\m-bn Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp∂p. Rm-b-dm-gv-N D-®-tbm-sS-bm-Wv a-c-Ww. kw-kvIm-cw \-S-Øn. am-Xm-hv: cm-P-Ω. `m-cy: dq¿-°-e-bn¬ A-[ym-]n-Ibm-b _n-μp. a-°ƒ: ta-Lv-\, P-K-\m-Y≥ (C-cp-h-cpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). k-tlm-Z-c≥: k-Po-jv Ip-am¿ (]n.B¿.Fw. e-£v-a-W A-ø¿ A-tkm-kn-tb-‰v-kv, am∂m¿).

ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn-¨p-

sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-K-ew an-√pw-]-Sn-bn¬ Rm-b-dmgv-N cm-{Xn-bp-≠m-b ss_°-]-I-S-Øn¬ bp-hm-hp acn-®p. Ip-am-c-aw-K-ew ]p-fnt©m-´n-se Ão¬ thƒ-Uv sh¬-Unw-Kv h¿-°v-tjm-∏v D-S-a \-ºq-cn-°p-t∂¬ A`n-em-jv (31) B-Wp a-cn-®Xv. h¿-Iv-tjm-∏n¬ \n-∂v tPm-en-I-gn-™p a-S-ßpwh-gn cm-{Xn ]-Ø-c-tbm-sS-bm-Wp A-]-I-Sw. h-f-hn¬ A-an-X-th-K-X-bn¬ h-∂ Im-dn-\p ssk-Up-sIm-Sp°-sh \n-b-{¥-Ww \-„-s∏-´p ss_-°p a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p. a-s‰m-cp ss_-°n¬ ]n-∂m-se h-∂ ktlm-Z-c≥ A-\o-jv tPy-jvT-s\ A-Xp-h-gn h-∂ Hmt´m-dn-£-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw At∏m-tg-°pw Po-h≥ \-„-s∏-´n-cp-∂p. ^¬-Kp-\≥-˛-kp-Pm-X Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wp A-`n-em-jv.`m-cy c-Xn b-a-\n¬ \-gv-km-Wv.A-c-hn-μv (aq-∂-c-h-b-kv) a-I≥.kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn I-S-¶ÂIp-t¯-äv a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g-: I-S-∂¬ -Ip-tØ-‰v a-¬-ky-sØm-gn-emfn a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 18˛mw hm¿-Uv Im-´q¿ ]p-Ø≥-]pc-bv-°¬ ]-tc-X-\m-b ^nen-∏n-s‚ a-I≥ sUm-an-\nIm(50)-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºXv a-Wn-tbm-sS a¬-ky-_‘-\-Øn-\m-bn ho-´n¬ \n∂v ]p-d-s∏-´ C-bmƒ se{]-kn P-Mv-j-\p k-ao-]-ap-f-f Nm-b-°-S-bn¬ \n-∂v Nm-b-Ip-Sn-®n-d-ßp-∂-Xn-\n-sS I-S-∂¬ Ip-Øp-I-bmbn-cp-∂p. D-S≥ X-s∂ C-t±-lw ho-´n-se-Øn ap-dn-hn¬ NpÆm-ºp-tX-®p. F-∂m¬ 10.30Hm-sS t_m-[-c-ln-X-\mbn. Xp-S¿-∂v k-ao-]s-- Ø kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ t]mÃp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. am-Xm-hv: ]p-jv-°-cn. `m-cy-: do-Øm-Ω, a-°ƒ: Nn©p, Nn-∂p, A-©p.

X-Sn-ho-Wp sXm-gn-em-fn- a-cn-¨p tam-l³-Zmkv

X-¦¸³

chn

kc-f

kp-Ip-amc³

Pm-kv-an³

aq-hm-‰p]p-g: c-≠m¿ sh´n-°p-f-Øn¬ tam-l≥Zm-kv(40). kw-kv-Im-cw \SØn. `m-cy: kn‘p. a°ƒ: {ip-Xn, ic-Xv(Ccp-hcpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ).

s]-cp-ºm-hq¿: ss{]h-‰v _-kv Ãm‚n-\p- k-ao-]w am-Øn-°¬ ho-´n¬ X-¶∏≥(64˛sI.F-kv.C.-_n) a°ƒ: k-\n, ko-\, kn\n, knPp.

tIm-X-awK-ew: I√q¿°m-Sv ]p-fn-bw-]p-≈n ]pØ≥-]p-c-bn¬ c-hn(58). `m-cy: k-Pp. a-°ƒ: hn-jv-Wp, PnjvWp.

]-d-hq¿: L-WvTm-I¿W≥-sh-fn ]m-≠n-∏-dºn¬ k-c-f(56). a°ƒ: a-t\mPv, kp-\n, [-\y, Aºn-fn. a-cp-a-°ƒ: B-i, kv-an-X, km-_p, kPn.

s\-Sp-ºm-t»-cn: N-º∂q¿ C-S-∏-d-ºn¬ kp-Ipam-c≥(85). a-°ƒ: km_p, k-Pn, Pn-j. a-cpa°ƒ: an-\n, jo-\, Pnkv.

a-´m-t©-cn: a-´m-t©-cn \-ko-dn-s‚ `m-cy Pm-kvan≥(40). a-°ƒ: d-ko-\, ^¿-ko-\, P-ko-\. a-cp-aI≥: A-Po-jv(akvI-‰v).

bph-Xnsb `À-¯m-hv A-Sn-¨p-sIm-¶p H-‰-∏m-ew: B-lm-cw hn-f-ºmsX t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p-\n∂ bp-h-Xnsb `¿-Øm-hv A-Sn®p-sIm-∂p. A-º-e-∏m-d I-Sºq¿ Iq-\≥-a-e-bn-se d_¿tXm-´-Øn¬ sXm-gn-em-fnIfpw Pm¿-J-fiv kz-tZ-in-Ifpamb _n-μp(19)-hn-s\-bm-Wv `¿Øm-hv cmw-tZ-hv {]-lm≥ (26) A-Sn-®p-sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cbm-sf H-‰-∏m-ew t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øp. Iq-\≥-a-e-bnse d-_¿-tXm´-Øn¬ Xm-a-kn-®v tPm-en-sN-bvXp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`h-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-Øv sam-ss_¬ t^m-

Wn¬ kw-km-cn-®p-\n-∂ _n-μphn-t\m-Sv cmw-tZ-hv B-lm-c-sa-Sp°m≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xv {i≤n-°m-sX t^m-Wn¬ kw-kmcw Xp-S¿-∂ _n-μp-hn-s\ cmwtZhv a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-tIm-]n-X-bm-b _n-μp a-sÆÆ-sbm-gn-®v B-Xv-a-l-Xy-°v {ian-®p. F-∂m¬ Xo sI-Sp-Øn-b cmw-tZ-hv _n-μp-hn-s\ ho≠pw A-Sn-®p]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-∂-se tXm-´-ap-S-a- F-Ønb-t∏m-gm-Wv kw-`-h-a-dn-™-Xv. Xp-S-¿-∂v H-‰-∏m-ew t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw H-‰-∏m-ew k¿-°m¿ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

k-Xv-\mw-kn-Mv h-[w: Ip-ä-]-{Xw hm-bn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-Xv-\mw-knMv h-[-t°-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw c-≠mw A-Xn-th-Kt- Im-SX - n PUvP - n ]n am-[h - ≥ - Ip-‰] - {- Xw hmbn-®p. sIm-e] - m-XI - w, A-\ym-bam-bn X-S™ p-hb - v° - ¬, Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-°¬ F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv Ip-‰w Np-aØ - n-bn-cn-°p-∂X - v. t]-cq¿-°S am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{μ-Ønse c-≠p Po-h-\-°m-cpw tcm-KnI-fm-b \m-ev X-S-hp-Im-cpw tN¿∂v 2012 B-Kk - vX - v \m-en-\v a¿-±n®pw X-e sk-√n-s‚ Np-hc - n¬ CSn-®pw k-Xv\ - mw-kn-Mn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. A\n¬-Ip-am¿, hn-th-Im-\-μ≥, aRv-tP-jv, i-c-Xv-{]-Im-iv, Zn-eo-]v F-∂o {]-Xn-I-fm-Wv C-∂-se lm-P-cm-b-Xv. tI-kv \-hw-_¿ 21\v ho-≠pw ]-cn-KW - n-°pw.

a-´m-t©-cn: I-∏-en¬-\n-∂v X-Sn-ho-Wp sXm-gn-em-fn a-cn-®p. ]-≈p-cp-Øn I-tS-`m-Kw ho-´n¬ tam-°m-ho´n¬ tam-°m-km-ln-_n-s‚ a-I≥ sh-¶n-tS-iz¿ dmhp(52)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 1.30\m-bn-cp∂p kw-`-hw. I-∏-en¬-\n-∂pw X-Sn-bn-d-°p-∂-Xn-\nsS-bm-Wv A-]-I-Sw. t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: k-Xy\m-cm-b-Wn. c-≠p a-°-fp-≠v.

bphmhv sht«äp acn¨ tIkn kuZn-bn b-{´-¯n Ip-Sp-§n I®qÀ kztZin a-cn-¨p AbÂ-hm-kn A-d-Ìn s]-cp-ºm-hq¿: Xn-cp-h-\-¥-]pcw am-S-Ø-d ]p-dw-t]m-°n¬ ho´n¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ _n-\p (41) sh-t´-‰v a-cn-® tI-kn¬ A-b¬hm-kn A-d-Ãn¬. ]m-Wn-tb-en s]-cp-ºn-≈n ho-´n¬ ]-t{Xm-kv (58) B-Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. IrXy-Øn-\p ti-jw tIm-´-∏m-d h\-Øn¬ H-fn-hn¬-I-gn-™n-cp-∂ C-bm-sf Ip-dp-∏w-]-Sn kn.sF {In-kv-]n≥ km-apw F-kv.sF ]n sI i-io-{μ-\pw tN¿-∂m-Wp C∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ 15\v cm-{Xn- 7.45HmsS-bm-Wv _n-\p-hn-s\ ]m-Wntb-en I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]-w C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂ ap-dn-bn¬ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠Xv. H-cp-an-®v a-Zy-]n-°p-∂-Xn-\nsS ]-t{Xm-kn-s‚ `m-cy-sb Ip-dn-

®v tam-i-am-bn ]-d-™-Xn¬ {]tIm-]n-X-\m-b {]-Xn ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-dp-≈ hm-°-Øn sIm-≠p _n-\p-hn-s\ sh-´ns°m- e - s ∏- S p- Ø n- s b- ∂ m- W p tI-kv. tijw ]-t{Xmkv H-fn-hn¬ t]m-bn. C-Sbv-°v ap-cnßq¿ [ym-\tI-{μ-Ønepw C-bmƒ H-fn-hn¬ I-gn-™ncp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. [ym-\-tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv A-t\-jn-°p-∂p-s≠-∂p a-\- nem-°n-b {]-Xn A-hn-sS \n-∂p ap-ßn ho-≠pw tIm-´-∏p-dw h-\Øn-se-Øn H-fn-hn¬ I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.

Z-Ωmw: kuZn- ZΩm-anse J-Xzo^n¬ tIm¨-{Io-‰v an-Iv-knMv b{¥-Øn¬ Ip-Sp-ßn a-e-bm-fn acn-®p. a-s‰m-cp a-e-bm-fn-°v ]-cnt°-‰p. I-Æq¿ tIm-e-Øp-h-ben¬ I-eym-t»-cn hm-g-h-f-∏n¬ k-Po-h≥ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. ]cn-t°‰ I-Æq¿ X-fn-∏-d-ºv Iogm-‰q¿ c-Rv-Pn-Øn-s\ J-Xzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. tIm¨-{Sm-Œn-Mv I-º-\n-bnse sXm-gn-em-fn-I-fm-b k-Po-h\pw c-Rv-Pn-Øpw I-gn-™Zn-hkw ssh-Io-´v b-{¥-Øn¬ C-dßn hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS as‰m-cp sXm-gn-em-fn A-_-≤Øn¬ b-{¥w Hm¨ sN-bv-X-XmWv A-]-I-S-Im-c-Ww. H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv k-

Po-h≥ ku-Zn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-˛-b-timZ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: en-j-. c-≠v Ip-´n-I-fp-≠v. JXzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw \m´n-se-Øn-®v kw-kv-I-cn-°p-sa∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

29 HIvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

l-Öv I-gn-ªp a-S-§m-\n-cn-s¡ a-¡-bn \n-cym-X-bm-bn A-l-av -Zv D-k-X v m-Zv

lw-k- lm-Pn

A-½m-fp-A-½

ti-J-c³-

ap-l-½-Zv l-Ê-\m-Pn-

km-hn-{Xn- A-´À-P-\w

A-Ðp-À-d-lv-am³

Ip-«³-Ip-dp-¸v-

sIm-Sn-bØ - q¿: sX-øØpw-IS- h - Ø - v l-mP - n _n sI A-lva - Z- v D-kvX - m-Zv (77). Zo¿-LI - m-ew tN-μa - w-K√q¿ C-kvem-ln-b tIm-fP - v _-\m-Øv tlm-kv‰ - e - n-se hm¿-U\ - m-bn-cp-∂p. `m-cy: Sn sI ^m-Xzn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: d-ko-\, d-jo-Z, kplvdm-_n, \-kvdp-√ (tN-μaw-K√ - q¿ l-b¿-sk-°≥U-dn- kvI - qƒ em-_v A-kn v), ap-lΩ - Z- v A-ao≥ (A¬ Pp-ss_¬-˛k - u-Zn). a-cp-a° - ƒ: ]n hn A-–p-¿d - lvam≥ (hm-Zn d-lva - Hm¿^-t\-Pv am-t\-P¿), B-en°p-´n (_n-kn-\ - v I¬-∏≈n), sI A-–p-√ ({]-[m\m-[ym-]I - ≥, ssª≥-Uv kvI - qƒ Im-k¿-tIm-Uv), ssa-aq-\Ø - v, i-_v\w. ktlm-Zc - ß - ƒ: ]-tc-Xc - m-b ap-lΩ - Z- v, I-Zo-ip-Ω.

I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v: sNd-h-\q¿ Hm-´p-I-c-]p-dsØ ]m-d-bn¬ l-w-k lm-Pn (80). `m-cy: _n-ø°p-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en (bp.F.-C), J-Zo-P, B-ky, B-bn-ip-Ωp. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m-∏ B-e-Ønbq¿, A-en s]-cp-¥√q¿, \q¿-P-lm≥, ]-tcX-\m-b Ip-™m-e≥-Ip´n ¢m-cn. k-tlm-Z-c߃: Iu-Pp-Ω I¬-]I-t©-cn, ^m-Øn-a I-∑\w, ]-tc-X-cm-b G¥o≥-Ip-´n, Ip-™n-apl-Ω-Zv ap-kveym¿, ssl{Zp, Ip-™-Ωp-´n, D-tΩcy. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 8.-30\v ]m-d-bn¬ a-l-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

h-S-I-c: ]-c-h-¥-e kp{_-lva-Wy t£-{X-Øn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b ]p-Ø≥]p-c-bn¬ tKm-hnμ≥ \m-b-cp-sS `m-cy AΩm-fp A-Ω (99). a-°ƒ: e-£v-an-°p-´n, Ip-™n-cma≥ \m-b¿ (h-°o¬ ¢m¿-°v), Ip-™n-Ir-jvW≥ (t]m-kv-‰¬ h-Ip∏v), am-[-h≥ (t]m-kv-‰am≥, h-S-I-c sl-Uv- t]mkv-‰v Hm-^n-kv). a-cp-a°ƒ: I-dp-tØ-S-Øv aoج Ir-jv-W≥ \m-b¿ (Ip-μ-aw-K-ew), tZ-hn (IÆm-Sn-s]m-bn¬), ]m¿-hXn (tem-I-\m¿-°m-hv), ca-Wn (hm-I-bm-Sv).

F-S-∏mƒ: ip-I-]p-cw {_m-©v t]m-kv-t‰m^nkn-se {_m-©v t]mkv-‰v am-kv-‰¿ F-S-∏mƒ ]qh-Øm≥-I-≠n ti-J-c≥ (64). hn-ap-‡-`-S-\m-Wv. X]m¬ h-Ip-∏v \-S-∏m-°n-b dq-d¬ t]m-kv-‰¬ sse-^v C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xnbn¬ Iq-Sp-X¬ Xp-I kam-l-cn-®-Xn-\v kw-ÿm-\X-e-Øn¬ ti-J-c-\v Ahm¿-Uv e-`n-®n-cp-∂p. `mcy: k-tcm-Pn-\n (ko-\nb¿ ¢m¿-°v, F-S-∏mƒ tlm-kv-]n-‰¬-kv). a-°ƒ: jm-c, k-Pn-Xv. a-cp-a-°ƒ: _n-Pp, tkm-Wn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se HºXn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

]-¥m-cß - m-Sn: h-Ss - ° aºp-dw Im-´n¬ ap-lΩ - Z- v l -\m-Pn (75). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: ko-Xn, bq-kp^v, Ip-™n-sam-bvX - o≥-Ip´n (dn-bm-Zv), A-–p- a - Z- v, PAv^ - ¿, ap-lΩ - Z- v jm-^n, B-bn-ip-Ωp, k-^n-b, ssk-\_ - , dw-eØ - v, j-co^, a-dn-bm-ap. a-cp-a° - ƒ: _o-cm≥-Ip-´n hen-tbm-d, Ip-™n-ap-lΩ - Z- v ap-kve - ym¿, ap-kvX - ^ - amÿ, a-Po-Zv (dn-bm-Zv), B-bnip-Ωp, \-Pva - p-∂n-k, d-jo-Z, jm-ln-\, ep-ss_-_, kpsse-J.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Icp-hm-´v a-\-bn¬ ]-tc-X\m-b hm-kp-tZ-h≥ \-ºqXn-cn-bp-sS `m-cy km-hn{Xn A-¥¿-P-\w (76). a°ƒ: h-k-¥, P-b≥ (ta¬-im-¥n, sh-dq¿ Xrt°m-hn¬ t£-{Xw AÆ-°-ºm-Sv), {io-[-c≥ (ta¬-im-¥n, ip-I-]p-cw Ip-f-¶-c `-K-h-Xn t£{Xw), Ko-X, e-X. a-cp-a°ƒ: tam-l-\≥ (sk≥k-kv U-b-d-IvStd-‰v, Xncp-h-\-¥-]p-cw), \-tc{μ≥, P-b≥ (A-[ym-]I≥, Sn F-kv.-F≥.-Fw l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ˛ Ip-≠q¿-Ip-∂v), kvan-X, ko-a.-

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d tXm-∏n-e-I-Øv A-_v-Zp¿d-lv-am≥ (_m-hp-Pn˛62). `m-cy: sh-≈-bn¬ tN-‰nan‚-I-Øv A-kv-a. a°ƒ: ^-_n-\, P-Zo-Z, Aao≥ (a-kv-I-Øv), B-_nZv (J-Ø¿), \-_o¬ (ssN-\). a-cp-a-°ƒ: hn F-kv ss^-k¬, Fw sI \-Pmw (ko-\n-b¿ am¿-°-‰n-Mv). a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂p ssh-Io-´v 4.10\p I-Æw-]-d-ºv ]≈n-bn¬.

F-S-∏mƒ: Xr-°-Wm-]pcw Im-™n-c-°p-‰n ]m-d°m-´v Ip-´≥-Ip-dp-∏v (89). `m-cy: \m-Wn-°p-´n A-Ω. a-°ƒ: ]-c-ta-izc≥, _m-e-Ir-jv-W≥, cm-P≥, hn-P-b≥, hm-kptZ-h≥, a-Wn-I-WvT≥, Kw-Km-[-c≥ (A-_qZ_n), {io-\n-hm-k≥, kpa-Xn, ]-Xvan-\n, c-Xv-\mtZ-hn. a-cp-a-°ƒ: am-b, {]-ao-f, `m-Ky-e-£v-an, im-¥-Ip-am-cn, A-\n-X, kn-\n, kv-an-X, {io-P, Icp-Wm-I-c≥. {]-Im-i≥, D-Æn-Ir-jv-W≥. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

Xm-bp-½ l-Öp-½ a-t©-cn: s]-cn-ºe - w ]≈n-∏S- n ]-tc-X\ - m-b ]p-fnb-s¥m-Sn A-eh - n-Ip-´n-bpsS `m-cy Xm-bp-Ω l-÷pΩ (84). a-°ƒ: A-–p, apl-ΩZ- v, sam-bvX - o≥, sskZv, ^m-Xzn-a.

h-fm-t©-cn: Im-hpw-ºpdw h-S-∏m-d-bn-se ap-f-∏≈n ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ kp-sseam≥ (42). am-Xm-hv: ^mØn-a-°p-´n. k-tlm-Z-c߃: A-–p, A-_p-´n, ssa-aq-\, kp-l-d, k-^nb, ]-tc-X-\m-b lw-k. J-_-d-S-°w C-∂v Hº-Xn\v sXm-gp-hm-\q¿ Pp-am-akv-Pn-Zn¬.-

B-b-t©-cn: X-tdm-s∏mbn-en-se A-Sp-t°m-Øv sam-bv-Xp- lm-Pn(72). `mcy: B-bn-ip Ip-´≥-]p-\Øn¬ (tIm-´-∏-≈n). a°-ƒ: iw-kp-±o≥ (kuZn), k-do-\, ap-\o-d, \-Zod. a-cp-a-°ƒ: A-jv-d-^v (th-fw),A-–p-√ (\n´q¿), ap-l-Ω-Z-en (Im-bs°m-Sn), j-ao-\. k-tlmZ-c-߃: ]m-Øp, J-Zo-P, ]-tc-X-cm-b sX-s° Im{º-Øv Ip-™-Ω-Zv, A–p-√ tIm-a-Øv, A-{¥p.

tZ-h-In-b-½

ap-bv-Xo³-Ip-«n- -

D-kv-am³-

ap-l-½-Zv-

F-S-°-c: aq-tØ-Sw \ºq-cn-s∏m-´n C-√-Øv ho´n¬ tKm-]m-e-]n-≈-bpsS `m-cy tZ-h-In-b-Ω (86). a-°ƒ: tKm-]m-e≥ (tIm-gn-t°m-Sv), Ip-™n°-Æ≥, Kw-Km-[-c≥, kpa-Xn, kp-[m-I-c≥, i-in (Kƒ-^v), a-cp-a-°ƒ: im¥, ⁄m-\-kp-μ-cn (aqtØ-Sw ]-©m-b-Øv h\n-X k-l-I-c-W kwLw -{]-kn-U‚ v), kv-anX, ]p-jv-]-h-√n, tKm-]n.-

I¬∏-I-t©-cn: h-f-h∂q¿ Im-hpw-]-Sn C-f-s\®n-bn¬ ap-bv-Xo≥-Ip-´n (65). h-f-h-∂q¿ ]-©m-bØv kz-X-{¥ I¿-j-I kw-Lw ssh-kv {]-knU‚ v, F-kv.-ssh.-F-kv bq-\n-‰v ssh-kv {]-knU‚ v ÿm-\-߃ h-ln®n-cp-∂p. `m-cy: ^m-Øn-a°p-´n. a-°ƒ: a≥-kq¿, A-–p¬ P-eo¬, ^mkn¬, km-Pn-X. a-cp-aIƒ: kp-ss_-Z.

a-t©-cn: ap-≈-ºm-d D≈m-Sw-Ip-∂v ]-tc-X-\m-b Du-f-ßm-S≥ A-_q-_-°dn-s‚ a-I≥ D-kv-am≥ (46). am-Xm-hv: B-bn-i. `m-cy: D-Ωp-k¬-a ]-¥√q¿. a-°ƒ: dw-jo-\, ap¿jn-Z, d-ao-kv, an-im¬. acp-a-I≥: B-cn-^v F-f¶q¿. k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv, A-–p¬ A-kokv, A-jv-d-^v, jn-lm-_p±o≥ (]-{X G-P‚ v), ^mØn-am kp-lv-d.

sIm-f-Øq¿: A-º-e-∏-Sn ]m-d-Ω-e-ßm-Sn-bn¬ C-cn߬-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv (63). `m-cy: B-bn-i. k-tlm-Zc-߃: C-{_m-low, Da¿, J-Zo-P, ^m-Xzn-a. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv P-am¬, A-_q-_-°¿, km-Pn-Z, dkn-b, ko-\-Øv. a-cp-a°ƒ: A-en, _-jo¿- kJm-^n, in-lm-_p-±o≥ k-Jm-^n, ssJ-dp-∂n-k, ^m-Xzn-a kp-lv-d.

]m-dp

\-cn-°p-\n: ]-tc-X-\mb \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS -a-I≥ ]p-∂-t»-cn ae-bn¬ Kn-co-jvIp-am¿ (47). \-cn-°p-\n˛-tIm-gn-t°mSv dq-´n-se kz-Im-cy_kv ss{U-h-dm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: \n¿-a-eA-Ω.

s]-cp-º-S-∏v: A-bn-cq¿ bp.-]n kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b h-S-°bn¬ ap-l-Ω-Zp-Æn-bp-sS `m-cy a-Æm-d-bn¬ B-bnip-Ω (75). a-°ƒ: A–p¬ e-Øo-^v, D-Ω¿, dp-Jn-b, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ d-km-Jv ]-\-ºm-Sv, Ip-™-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ F-c-aw-K-ew, ssa-aq-\, dw-e.

sIm-bn-em-≠n: ]-≈n-∏d - ºn¬ ]m-dp (85). `¿-Øm-hv: A-Ðp-Ã ]-tc-X\ - m-b _m-∏p. ahm-Wn-ta¬: sh-≈n-tbm- °ƒ: cm-a≥, i-¶c - ≥, Xs´ X-tdm¬-a-Ø-Øv h-en- ¶w, k-tcm-Pn-\n, A-tim-Iv. b-]-d-º-Øv A-–p-√ (67). a-cp-a° - ƒ: N-{μn-I, D-am-tZ`q-an-hm-Xp-°¬ Su-Wnhn, _m-_p, in-hm-\μ - ≥. se I-∏ hym-]m-cn-bm-bn- k-©b - \ - w hym-gmgvN. cp-∂p. `m-cy: _n-øm-Øp. a-°ƒ: B-bn-i A-jv-d-^v, _-jo¿, e-Xzo- sIm-bn-em-≠n: sIm-√w - ∏ - n¬ B-bn-i ^v, lm-P-d. a-cp-a-°ƒ: d- Ip-≠n¬-hf - ≥: ]-tc-Xjo-Zv h-b-\m-Sv, k-^n-b, (77). k-tlm-Zc \m-b A-–p-√. j-_n-\, dw-e.

]m-¯p-«n- l-Öp-½

aq-k-¡p-«n

cm-P³- \m-bÀ-

ssk-\-_

\o-dm-Sv: ap-Xp-h-√q¿ ]-tcX-\m-b ap-≈¬ a-S-°¬ A-e-hn-bp-sS `m-cy I-f-cn°¬ ]m-Øp-´n l-÷pΩ (77). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv lm-Pn, Ip-™¿-ap-´n (Zp_-bv), \m-k¿ (ku-Zn), iw-kp, ^m-Øn-a, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: ]n sI \mk¿ ]-d-ºn¬]o-Sn-I, ]tc-X-\m-b cm-bn≥- lm-Pn Ip-f-Øq¿, J-Zo-P, kpsse-J, J-Zo-P ]m-e-°mSv, km-Pn-Z.

sIm-bn-em-≠n: \-tS-cn Im-hpw-h-´w Fw ]n aq-k°p-´n (90). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-–p∂m-k¿, A-–p¬ d-Du-^v, dq-an-e, ssl-dp-∂o-k. a-cpa-°ƒ: kp-ss_-Z, kp-ld, jm-ln-Z, Pp-ss_-cn-ø, A-en sIm-bn-em-≠n (sI.Fw.,kn.kn _-lv-dbv≥ ap≥ P-\d¬ sk-{I-´dn), Sn ]n A-–p-√-Xzo-^v (Im-´n¬-]o-Sn-I).

s]-cn-¥¬-aÆ - : h-fm-¶f - w {]-bm-Kb - n¬ h-fb - ß - m-´p ]ne-°m-´v cm-P≥ \m-b¿ (68). s]-cn-¥¬-aÆ - tIm-SX - nbn¬ G-sd Im-ea - m-bn h°o¬ Kp-aÿ \ - m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]p-jv] - h - √ - n (dn-´. slUva - n-kv{- S-kv F.-F¬.-]n.-Fkv F-Sm-bv° - ¬). a-°ƒ: {]im-¥v, {]-tim-Zv. a-cp-a° - ƒ: hn-\o-X. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Ipam-c≥ Ip-´n \m-b¿, ]-Xvan\nb-Ω, I-ae - w, tIm-af - h - √ - n, hn-em-kn-\n.

Ip-μ-aw-K-ew: ]-¥-emw]-d-º-Øv ]-tc-X-\m-b aq-k-bp-sS `m-cy ssk-\_ (63). a-°ƒ: tIm-b, A-–p¬- A-ko-kv, ssaaq-\, A-jv-d-^v, apw-Xmkv, in-lm-_p-±o≥ (bp.F.C). a-cp-a-°ƒ: k¬-a, ap-l-Ω-Zv, dn≥jn, A-–p-¿-d-lvam≥, ^-ko-e. k-tlm-Z-c≥: Ip-´ym-en.

Kn-co-jv-Ip-amÀ

B-bn-ip-½

sam-bv-Xp- lm-Pn

kp-sse-am³-

]m-¯p-½ ]q-\q¿: ssa-e-°m-´p-I≠n ]m-Øp-Ω (85). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b N°n-´-Ω¬ A-Ω-Zv-tIm-b. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, apl-Ω-Z-en, a-dn-bw, Bky. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, Ban-\ (D-Æn-Ip-fw ]-©mb-Øv h-\n-Xm- eo-Kv sk{I-´-dn), sam-bv-Xo≥.

Xm-a-c-t»-cn: l-÷v I¿Ωw I-gn-™p a-S-ßm-\n-cns° a-°-bn¬ \n-cym-Xbm-bn. Iq-S-Øm-bn ]p-dmbn¬ X-´m-t©-cn Sn.kn apl-Ω-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy \-^o-k (53)bm-Wv a-cn-®Xv. a-°ƒ: A-–p- -Øm¿ (Sn.kn t{S-tU-gv-kv, Iq-SØm-bn), kp-ss_-Z, dw-e. a-cp-a-°ƒ: bq-kp-^v (]p-dm-bn¬), A-ko-kv (Hm-a-t»cn), jm-ln-\ d-lv -a-Øv. J-_-d-S-°w a-°-bn¬ \-S°pw. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\p Iq-S-Øm-bn ]p-dm-bn¬ h-en-b Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Nn-In-Âk-bn-Â I-gn-ªn-cp¶ X-S-hp-Imc³ a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-Xn-c-h-´w am-\-kn-I-tcm-K B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ X-S-hp-Im-c≥ a-cn®p. tN-e-{º Im-cn-bm-S-Øv _m-e-Ir-jv-W≥ (52) BWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ s^-{_p-h-cn A-©p ap-X¬ Chn-sS Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ _m-e-Ir-jv-W≥ C∂-se cm-hn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. a-Zy-]n-®v _-l-f-ap-≠m-°n-b-Xn-\pw `m-cy-sb a¿±n-®-Xn-\pw tX-™n-∏-ew t]m-en-kv c-Pn-ÿ sN-bv-X tI-kn-em-Wv _m-e-Ir-jv-W≥ dn-am≥-Un-em-b-Xv. Xncq¿ k-_v-P-bn-en¬ \n-∂m-Wv Nn-In-¬-k-bv-°m-bn tIm-gn-t°m-s´-Øn-®-Xv. ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp.

k-em-e-bn A-]-I-S-¯nÂ- a-cn-¨ a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw C-¶p \m-«n-se-¯n-¡pw

D-cp-h-®m¬: H-am-\n-se kem-e-bn¬ Im-d-]-I-SØn¬-s∏-´ I-Æq¿ kz-tZin-bp-sS ar-X-tZ-lw C-∂p \m-´n-se-Øn-°pw. Nm-temSv A-ar-X-]p-cn-bn¬ sI ]n A-cp¨-Ip-am-¿ (29) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap-≠m-b h-SI-c kz-tZ-in-I-fm-b sd-Pn, A-Po-jv, ]-´m-ºn kz-tZ-in aq-k F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. C-Xn¬ H-cm-fpsS \n-e Kp-cp-X-c-hp-am-Wv. A-cp¨ Hm-Sn-® Im¿ Unssh-U-dn-¬ C-Sn-®p-a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ k-]v-Xw-_¿ H-∂n-\m-Wv A-cp-¨ hn-hm-ln-X-\m-bXv. ti-jw A-Sp-Øn-sS-bm-Wp Xn-cn-sI t]m-b-Xv. arX-tZ-lw C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-fw h-gn \m-´n-se-Øn-°pw. Xp-S¿-∂v ho-´n¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-®-ti-jw ]-øm-º-e-Øv kwkv-I-cn-°pw. `m-cy: knw-\. ]n-Xm-hv: Ip-™n-cm-a≥. am-Xm-hv: A-\n-e. k-tlm-Z-c-߃: A-\q-]v, A-Jn¬.

\o-´Â ]Tn-¡p-¶-Xn-\n-sS hn-ZymÀ-Yn ap-§n-a-cn-¨p

sjm¿-Wq¿: H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn \o-¥¬ ]Tn°p-∂-Xn-\n-sS ap-ßn-a-cn-®p. H-‰-∏m-ew ]-sØm-ºXmw ssa¬ ho-´n-e-I-Øv lw-k-bp-sS a-I≥ Pw-jo¿ (14) B-Wv ho-Sn-\p k-ao-]-sØ ]m-d-a-S-bn-se sh-≈s°-´n¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. -\o-¥¬ ]Tn-°m≥ D-]-tbmKn® sX¿-tam-t°mƒ s]m-´n- Xm-gv-∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. hm-Wn-bw-Ip-fw Sn-.B¿.-sI ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: J-Zo-P. k-tlm-Z-c߃: k-°o¿, k-ao¿, P-eo¬.

I-S-¶Â-¡p-t¯-äp a-cn-¨p _m-_p

A-_q-_-¡À

^m-Xzn-a

I-d-¸³-

am-[-hn

]m-¯p-®n-

A-¿-¸³-

tIm-cp-¡p-«n

h-S-I-c: ]-Xn-bm-c-°-c-bnse ]p-t∂m-d ho-´n¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-°p-dp-∏ns‚ a-I≥ _m-_p (44). `mcy: t{]-a-e-X. a-°ƒ: jn¬Pn-Øv, Io¿-Ø-\. am-Xm-hv: tZ-hnb-Ω. k-tlm-Z-c-߃: cm-a-Ir-jv-W≥, Ko-X.

\-√f - w _-km¿: Io-gvh - \ - ∏ - d - ºv "\o-d\ - n-ew'- sI ]n A_q-_° - ¿ (70). `m-cy: _n-®ohn. a-°ƒ: A-ivd - ^ - v, ss^k¬, \n-km¿, lm-cn-kv, jdo-\. \-√f - w ]-gb - ] - ≈ - n J_¿-ÿm-\n¬ J-_d - S- ° - n.

a-Æq¿: h-S-°p-ºm-Sv ]-tc-X\m-b ]-g-bn-√-Øv tIm-WØv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ^mXzn-a (74). a-°ƒ: A-–p¬ ip-°q¿, A-–p¬ -K-^q¿, k-_o-\, ]-tc-X-bm-b kp-ld. a-cp-a-°ƒ: Jm-en-Zv, ko-\Øv, \n-jm-^-Øv, dn-Pp.

Xn-cq¿: Xp-a-c-°m-hv AtΩy-ß-c I-d-∏≥ (78). `mcy: Iu-k-ey. a-°ƒ: a-pIp-μ≥, th-Wp-tKm-]me≥, jn-Pn, im-¥, jo-P. a-cp-a-°ƒ: tam-l-\≥, joP≥, an-\n, ko-a, iym-a-f.

]-c-∏-\-ßm-Sn: A-cn-b√q-cn-se tXm-´-Øn¬ am[-hn (75). A-hn-hm-ln-Xbm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b tXm-´-Øn¬ A-d-ap-J≥, th-em-bp[≥ am-kv-‰¿.-

s]-cn-¥¬-a-Æ: sh-´-Øq¿ tX-e-°m-Sv Xm-a-kn-®n-cp-∂ ]-tc-X-\m-b s\-®n-sØm-Sn Ip-™-b-ap-hn-s‚ `m-cy ]mØp-Æn (95). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, _o-cm≥. a-cp-a-°ƒ: B-an-\, ]m-Øp-Ω.

Xn-cq¿: sX-°≥-Ip-‰q¿ h-t´mfn¬ A-ø∏ - ≥ (80). `m-cy: Ipdpw-_. a-°ƒ: kp-{_-lvaWy≥, kp-Pm-X, A-Pn-X. a-cpa-°ƒ: kp-I‘ - n, tam-l\≥, P-b≥. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-≠n, ]-tc-X\ - m-b Nm-Ø≥.

a-Æq¿: I-b-\n-∏m-Sw ]-´bn¬ tIm-cp-°p-´n (73). `mcy: tZ-h-In. a-°ƒ: Kn-cojv, Kn-cn-P, Ko-X, Ko-Xm-RvP-en. a-cp-a-°ƒ: kp-{_lva-Wy≥ (_m-_p), cm-aN-{μ≥, i-in, k-_n-P.

h-k-´-Ip-am-cn-

Ip-ªm-b-Sn-¨n- -

A-Ðp-Ã-¡p-«n-

tI-f-¸³

G-´o³-Ip-«n-

I-eym-Wn

]m-¯p-½p-

_m-h

Xn-cq¿: \-K-c-k-`m I-≠nP‚ v h¿-°-dpw ]q-°-bn¬ ]-tc-X-\m-b X-≠m-t»-cn _m-e-s‚ `m-cy-bp-am-b hm-en¬ h-k-¥-Ip-am-cn (56). k-tlm-Z-c-߃: ]-cta-iz-c≥, cm-P-tKm-]me≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, kpIp-am-c≥, k-Zm-\-μ≥, t{]-a-\-hm-k≥, h¬-k-cmP≥, k-tcm-Pn-\n. do-P.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sIm-S°m-Sv Nn-dw-Xn-≠-Øv Xqº-s‚ `m-cy Ip-™m-b-Sn®n (90). a-°ƒ: i-¶-c≥, Ir-jv-W≥, sN-dp-I-W°n, Im¿-Xym-b-\n, h≈n. a-cp-a-°ƒ: Nn-∂, kp-a-Xn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v sIm-S°m-Sv ]-´n-I-Pm-Xn iv-a-im\-Øn¬.

Im-fn-Im-hv: \o-em-t©cn \-cn-b-°w-s]m-bn¬ h-≈n-°m-]-d-ºn¬ A–p-√-°p-´n (107). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^mØn-a. a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A-h-dm≥, a-Ω-Zv, ssk-Xv, bq-k-^v. a-cp-a°ƒ: C-øm-®, ^m-Øna, \-ko-a, kp-ss_-Z, k-do-\.

sIm-bn-em-≠n: \-{º-ØvI-c cmw-\n-hm-kn¬ Sn Fw tI-f-∏≥ (72). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: cm-tP-jv (Im-en°-‰v k¿-h-I-im-e), APn-Xv (t^m-d-kv-‰v Un-]m¿´v-sa‚ v, tIm-gn-t°m-Sv), io-Xƒ, tZ-hm-\-μv. a-cp-a°ƒ: {]-Pn-X, kp-\n-e, jn-Z, enw-\.

F-S-h-Æ-∏m-d: A-Sq-c-∏-dºv ]m-e-ßm-´v kn ]n G¥o-≥-Ip-´n (65). `m-cy: Ip-Sp-°n-¬ a-®n-߬ B-bn-i, a-°-ƒ: A_v-Zp-¬-k-eow, in-lm-_p±o-≥, kn.-]n a-≥-kq-¿, dkn-bm-_n, a-cp-a-°-ƒ: A_v-Zp-¬-d-km-Jv Np-≈nt°m-Sv, d-io-Z, ap-lv-kn-\, Pw-jo-\.

Ip-‰ym-Sn: th-fw Ip-dn-®I-sØ I-Wn-i-s‚ Nmen¬ I-eym-Wn (85). `-¿Øm-hv: B-≠n. a-°ƒ: s]m-°≥, \mWp, e-fn-X, cm-[, ]-tcX-\m-b I-Æ≥. a-cp-a°ƒ: tam-l-\≥, Ip™n-cm-a≥, Im¿-Xym-b\n, _o-\.

\n-d-a-cp-Xq¿: h-≈n°m-™n-cw ]-tc-X-\mb Ip-∂-Ø-I-Øv sambv-Xo-s‚ `m-cy ap-t≠°m-´v ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: _m-h, l-\o^, ssa-aq-\, J-Zo-P. acp-a-°ƒ: kp-a-ø, \kn-b, k-a-Zv, ssl-Z¿ lm-Pn.

Nm-en-bw: ]p-Xp-ho-´n¬ _m-h (75). `m-cy: \-^ok. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p 8.30\p Nm-en-bw kn-±o-Jv ]-≈n-bn¬.

C-{_m-low B-e-Øq¿: _m-¶v tdmUv \q¿-P-lm≥ a≥-knen¬ C-{_m-low (85). `m-cy: dm-_n-b D-Ω.

A-º-e-∏p-g-: I-S-∂¬-°ptØ-‰v a-¬-ky-sØm-gn-emfn a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 18---- mw hm¿-Uv Im-´q¿ ]p-Ø≥-]pc-bv-°¬ ]-tc-X-\m-b ^nen-∏n-s‚ a-I≥ sUm-an-\nIv(50)- B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS a¬-ky-_-‘-\Øn-\m-bn ho-´n¬ \n-∂p ]p-d-s∏-´ sUm-an-\n-In-s\ se-{]-kn P-Mv-j-\p k-ao-]-sØ Nm-b-°-S-bv-°p kao-]w h-®m-Wv I-S-∂¬ Ip-Øn-b-Xv. D-S≥ ho-´n-seØn ap-dn-hn¬ Np-Æm-ºp -tX-s®-¶n-epw 10.---30Hm-sS t_m-[-c-ln-X-\m-bn. Xp-S¿-∂v k-ao-]s-- Ø kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. am-Xm-hv: ]p-jv-°-cn. `m-cy-: do-Øm-Ω. a-°ƒ: Nn©p, Nn-∂p, A-©p.

ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-K-ew an-√pw-]-Sn-bn¬ Rm-b-dmgv-N cm-{Xn-bp-≠m-b ss_-°-]-I-S-Øn¬ bp-hm-hv acn-®p. Ip-am-c-aw-K-ew ]p-fn-t©m-´n-se Ão¬ thƒ-Uv sh¬-Un-Mv h¿-°v-tjm-∏v D-S-a \-ºq-cn-°p-t∂¬ A`n-em-jv (31) B-Wp a-cn-®-Xv. h¿-Iv-tjm-∏n¬ \n-∂p tPm-en-I-gn-™p a-S-ßpw-h-gn cm-{Xn ]-Ø-c-tbm-sSbm-Wp A-]-I-Sw. h-f-hn¬ F-Xn-tc A-an-X-th-K-Øn¬ h-∂ Im-dn-\p ssk-Uv -sIm-Sp-°-sh ss_°p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. a-s‰m-cp ss_-°n¬ ]n-∂mse h-∂ k-tlm-Z-c≥ A-\o-jv, A-`n-em-jn-s\ Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-tºm-tg-°pw a-cn-®n-cp-∂p. ^¬-Kp-\≥-˛-kp-Pm-X Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv A-`nem-jv. `m-cy: c-Xn (b-a-\n¬ \-gv-kv). a-I≥: A-c-hn-μv (aq-∂-c -h-b- v). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

hn-ZymÀ-Yn-\n Po-h-s\m-Sp-¡n- kp-tc-jv-

I-gn-™ Zn-h-kw sIm-

F-S-∏mƒ: ap-Xq¿ Xn-cp-hm- bn-em-≠n-bn¬ \ncymWn-bq¿ X-√p-]-d-ºn¬ Ip-´- X-\mb sX-s° tIm-as‚ a-I≥ kp-tc-jv (41). `m- Øp-I-c tam≥-kn(37) cy: jo-P. a-°ƒ: Pn-Øp, kp-[o-jv. X-¼m³

I-®³

s]-cn-tßmw: F-gp-Ø≥ ao-Ø-se ho-´n¬ I-Æ≥ (63). `m-cy: s]m-∂p.

Xr-°-cn-∏q¿: X-en-®m-esØ am-Ø≥ X-ºm≥ (50). `m-cy: A-\n-X.

120 tIm-Sn-bp-sS a-b-¡p-a-cp-¶p-ambn aq¶p-t]À ]nSn-bn Aar-X-k¿: A-¥m-cm-{„ hn-]Wn-bn¬ 120 tIm-Sn cq-] hn-e-hcp-∂ 24 In-tem a-b-°p-a-cp-∂pam-bn aq-∂pt]¿ ]n-Sn-bn¬. a-b°p-a-cp-∂v I-S-ØptI-kn¬ 2010¬ A-d-kv-‰n-em-bn A-ar-Xk¿ P-bn-en¬ in-£-b-\p-`-hn°-sh 42 Zn-h-k-sØ ]-tcm-fn-end-ßn-b-bm-fpw ]n-Sn-bn-em-h-cn¬ Dƒ-s∏-Sp-w. Ip¬-Zo-]v kn-Mv, X¿knw-kn-Mv F-∂n-h-cm-Wv a-‰p c≠p {]-Xn-Iƒ. aq-∂p-t]-cpw AXn¿-Øn- Pn-√-bm-b Xmw-X-cWn¬-\n-∂p-≈-h-cm-Wv. ]m-In-kv-Xm-\n¬ \n-∂p I-SØn-b-sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ ab-°p-a-cp-∂p-am-bn \-K-c-Øn-se Pn.-Sn. tdm-Un¬-\n-∂m-Wv C-hsc A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

kp-ss_À

im-^n Xm-bÂ

sam-bv-Xp

ap-l-½-Zm-en

A-kv-a

sIm-d-¸ a-Wn-bm-Wn

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: ap-g-∏n-eßm-Sv sam-bv-Xp ]m-e-Øn\-Sp-Øv ko-Xn-s‚]-≈n°p k-ao-]w F-S-I-tÆmØv P-ao a-l-en¬ F kpss_¿ (65). `m-cy: P-aoe. a-°ƒ: i-l-\m-kv, im-ln-\, ss^-k-\, Pm_n¿, d-ko-\.

s\-√n-°p-∂v: \-K-c-Ønse hym-]m-cn _-¶-c-°p∂v _n.-F-®v.-Fw. lu-knse Sn bp im-^n Xm-b¬ (62). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: k-emw (ssN-\- _km¿, ]-g-b _-kvÃm‚ v), i-_o¿, k-eo-\.

A-©mw-]o-Sn-I: ap-kvenw eo-Kns‚ B-Zy-Ime {]-h¿-Ø-I-\pw ]uc-{]-ap-J-\p-am-b \pNy≥ sam-bv-Xp (97). `mcy: ]-tc-X-bm-b Ip™m-an.

B-\-°-c: Iq-S-√q-cn¬ Xm-a-kn-°p-∂ F-S-°pfw ]-√m-‰v Ip-dp-ßm-´n¬ ap-l-Ω-Zm-en (80). `m-cyam¿: _o-hn,-J-Zo-P.- a°ƒ: lw-k, -A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, a-dn-b,- dp-Jn-b, km-ln-d,- j-ao-d.

X-e-t»-cn: ]q-h-f-∏vsXcp ssh-Zy¿-ho-´n¬ Akv-a (55). ]-tc-X-cm-b I-√pw-]p-dØv _o-cm≥-˛-kp-l-d Zº-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥.

Im-™-ßm-Sv: I-cns° sN-Øv-I-b sImd-∏ a-Wn-bm-Wn (96). `m-cy: Ip-™-Ω. a°ƒ: Ir-jv-W≥, amen-¶≥, kp-[m-I-c≥, Ip-™n-cm-a≥, tKm-]n, kp-μ-cn.

bph-Xnsb `À-¯m-hv A-Sn-¨p-sIm-¶p H-‰-∏m-ew: B-lm-cw hn-f-ºmsX t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p-\n∂ bp-h-Xnsb `¿-Øm-hv A-Sn®p-sIm-∂p. A-º-e-∏m-d I-Sºq¿ Iq-\≥-a-e-bn-se d_¿tXm-´-Øn¬ sXm-gn-em-fnIfpw Pm¿-J-fiv kz-tZ-in-Ifpamb _n-μp(19)-hn-s\-bm-Wv `¿Øm-hv cmw-tZ-hv {]-lm≥ (26) A-Sn-®p-sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cbm-sf H-‰-∏m-ew t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øp. Iq-\≥-a-e-bnse d-_¿-tXm´-Øn¬ Xm-a-kn-®v tPm-en-sN-bvXp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`h-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-Øv sam-ss_¬ t^m-

Wn¬ kw-km-cn-®p-\n-∂ _n-μphn-t\m-Sv cmw-tZ-hv B-lm-c-sa-Sp°m≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xv {i≤n-°m-sX t^m-Wn¬ kw-kmcw Xp-S¿-∂ _n-μp-hn-s\ cmwtZhv a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-tIm-]n-X-bm-b _n-μp a-sÆÆ-sbm-gn-®v B-Xv-a-l-Xy-°v {ian-®p. F-∂m¬ Xo sI-Sp-Øn-b cmw-tZ-hv _n-μp-hn-s\ ho≠pw A-Sn-®p]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-∂-se tXm-´-ap-S-a- F-Ønb-t∏m-gm-Wv kw-`-h-a-dn-™-Xv. Xp-S-¿-∂v H-‰-∏m-ew t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw H-‰-∏m-ew k¿-°m¿ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

k-Xv-\mw-kn-Mv h-[w: Ip-ä-]-{Xw hm-bn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-Xv-\mw-knMv h-[-t°-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw c-≠mw A-Xn-th-Kt- Im-SX - n PUvP - n ]n am-[h - ≥ - Ip-‰] - {- Xw hmbn-®p. sIm-e] - m-XI - w, A-\ym-bam-bn X-S™ p-hb - v° - ¬, Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-°¬ F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv Ip-‰w Np-aØ - n-bn-cn-°p-∂X - v. t]-cq¿-°S am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{μ-Ønse c-≠p Po-h-\-°m-cpw tcm-KnI-fm-b \m-ev X-S-hp-Im-cpw tN¿∂v 2012 B-Kk - vX - v \m-en-\v a¿-±n®pw X-e sk-√n-s‚ Np-hc - n¬ CSn-®pw k-Xv\ - mw-kn-Mn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. A\n¬-Ip-am¿, hn-th-Im-\-μ≥, aRv-tP-jv, i-c-Xv-{]-Im-iv, Zn-eo-]v F-∂o {]-Xn-I-fm-Wv C-∂-se lm-P-cm-b-Xv. tI-kv \-hw-_¿ 21\v ho-≠pw ]-cn-KW - n-°pw.

sXm-Sp-]p-g: k-l-]mTn-bp-sS a-c-W-Øn¬ a-\w-s\m¥v- hn-Zym¿-Yn-\n Po-h-s\m-Sp-°n. sXm-Sp-]p-g \yqam≥ tIm-f-Pn-se A-h-km-\-h¿-j t_m-´-Wn _n-cpZ-hn-Zym¿-Yn-\n Im-™n-c-a-‰w Im-™n-c-°m-´n¬ tdmkv-tamƒ tPm-bn(20)bm-Wv- Xn-¶-fm-gv-N ]p-e¿-s® ho´n-\p-≈n¬ Po-h-s\m-Sp-°n-b-Xv-. I-gn-™-Zn-h-kw kzIm-cy-_- n-Sn-®v- k-l-]mTn sX-°pw-`m-Kw kz-tZ-in tPym-Xn-jv-cm-Pv- a-cn-®n-cp-∂p. C-Xn¬ tdm-kv-tamƒ Zpx-Jn-X-bm-bn-cp-∂p. tdm-kv-tam-fp-sS kw-kv-Im-cw C∂v- ssh-Io-´v B-dn-\v- I-√m-\n-°¬ sk‚ v- tPm¿-Pv- ]≈n-bn¬.

bphmhv sht«äp acn¨ tIkn kuZn-bn b-{´-¯n Ip-Sp-§n I®qÀ kztZin a-cn-¨p AbÂ-hm-kn A-d-Ìn s]-cp-ºm-hq¿: Xn-cp-h-\-¥-]pcw am-S-Ø-d ]p-dw-t]m-°n¬ ho´n¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ _n-\p (41) sh-t´-‰v a-cn-® tI-kn¬ A-b¬hm-kn A-d-Ãn¬. ]m-Wn-tb-en s]-cp-ºn-≈n ho-´n¬ ]-t{Xm-kv (58) B-Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. IrXy-Øn-\p ti-jw tIm-´-∏m-d h\-Øn¬ H-fn-hn¬-I-gn-™n-cp-∂ C-bm-sf Ip-dp-∏w-]-Sn kn.sF {In-kv-]n≥ km-apw F-kv.sF ]n sI i-io-{μ-\pw tN¿-∂m-Wp C∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ 15\v cm-{Xn- 7.45HmsS-bm-Wv _n-\p-hn-s\ ]m-Wntb-en I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]-w C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂ ap-dn-bn¬ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠Xv. H-cp-an-®v a-Zy-]n-°p-∂-Xn-\nsS ]-t{Xm-kn-s‚ `m-cy-sb Ip-dn-

®v tam-i-am-bn ]-d-™-Xn¬ {]tIm-]n-X-\m-b {]-Xn ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-dp-≈ hm-°-Øn sIm-≠p _n-\p-hn-s\ sh-´ns°m- e - s ∏- S p- Ø n- s b- ∂ m- W p tI-kv. tijw ]-t{Xmkv H-fn-hn¬ t]m-bn. C-Sbv-°v ap-cnßq¿ [ym-\tI-{μ-Ønepw C-bmƒ H-fn-hn¬ I-gn-™ncp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. [ym-\-tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv A-t\-jn-°p-∂p-s≠-∂p a-\- nem-°n-b {]-Xn A-hn-sS \n-∂p ap-ßn ho-≠pw tIm-´-∏p-dw h-\Øn-se-Øn H-fn-hn¬ I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.

Z-Ωmw: kuZn- ZΩm-anse J-Xzo^n¬ tIm¨-{Io-‰v an-Iv-knMv b{¥-Øn¬ Ip-Sp-ßn a-e-bm-fn acn-®p. a-s‰m-cp a-e-bm-fn-°v ]-cnt°-‰p. I-Æq¿ tIm-e-Øp-h-ben¬ I-eym-t»-cn hm-g-h-f-∏n¬ k-Po-h≥ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. ]cn-t°‰ I-Æq¿ X-fn-∏-d-ºv Iogm-‰q¿ c-Rv-Pn-Øn-s\ J-Xzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. tIm¨-{Sm-Œn-Mv I-º-\n-bnse sXm-gn-em-fn-I-fm-b k-Po-h\pw c-Rv-Pn-Øpw I-gn-™Zn-hkw ssh-Io-´v b-{¥-Øn¬ C-dßn hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS as‰m-cp sXm-gn-em-fn A-_-≤Øn¬ b-{¥w Hm¨ sN-bv-X-XmWv A-]-I-S-Im-c-Ww. H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv k-

Po-h≥ ku-Zn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-˛-b-timZ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: en-j-. c-≠v Ip-´n-I-fp-≠v. JXzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw \m´n-se-Øn-®v kw-kv-I-cn-°p-sa∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p.


6

thÀ-]mSv k-em-e-bn A-]-I-S-¯nÂ- a-cn-¨ a-e-bm-fn-bp-sS ar-X-tZ-lw C-¶p \m-«n-se-¯n-¡pw

kp-ss_À

im-^n Xm-bÂ

sam-bv-Xp

ap-l-½-Zm-en

A-kv-a

sIm-d-¸ a-Wn-bm-Wn

C-{_m-low

B_q-«n lmPn

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: ap-g-∏ne-ßm-Sv sam-bv-Xp ]m-eØn-\-Sp-Øv ko-Xns‚]-≈n-°p k-ao-]w F-S-I-tÆm-Øv P-ao al-en¬ F kp-ss_¿ (65). `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: il-\m-kv, im-ln-\, ss^-k-\, Pm-_n¿ (ku-Zn), d-ko-\. a-cp-a°ƒ: lm-cn-^v, lm-cnkv (ku-Zn), d-jo-Zv (Zp_-bv), A-–p¬ -dm-knJv. k-tlm-Z-c-߃: Dkv-am≥, ]m-Øq-´n, Ip™-bn-kp.

s\-√n-°p-∂v: \-K-c-Ønse hym-]m-cn _-¶-c-°p∂v _n.-F-®v.-Fw. lu-knse Sn bp im-^n Xm-b¬ (62). Xm-b-e-ßm-Sn-bn¬ ssN-\ _-km¿ F-∂ ÿm-]-\w \-S-Øn-bn-cp∂p. sF.-F≥.-F-¬ {]h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: kemw (ssN-\- _-km¿, ]-gb _-kvÃm‚ v), i-_o¿ (_-lvdbv≥), k-eo-\. acp-a-°ƒ: C-{_m-low D-∏f (ku-Zn), k-^v-hm-\. ktlm-Z-c-߃: dp-Jn-b, _o-^m-Øn-a. s\-√n-°p∂v ap-lnbp-±o≥ Pp-am-a-kvPn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-dS-°n.

A-©mw-]o-Sn-I: ap-kvenw eo-Kns‚ B-Zy-Ime {]-h¿-Ø-I-\pw ]uc-{]-ap-J-\p-am-b \pNy≥ sam-bv-Xp (97). `mcy: ]-tc-X-bm-b Ip™m-an. a-°ƒ: a-Ωq-´n, A-–p-√, B-en (dn-´. \gv-knMv A-kn-Â v, Pn√m B-ip-]-{Xn am-\-¥hm-Sn). B-bn-i, ^m-Xzna, P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv tX-‰-a-e, tam-bn F-kv, lw-k a-S-°n-ae, B-bn-i, ^m-Xzn-a, kp-sse-J.

B-\-°-c: Iq-S-√q-cn¬ Xm-a-kn-°p-∂ F-S-°pfw ]-√m-‰v Ip-dp-ßm-´n¬ ap-l-Ω-Zm-en (80). J-_d-S-°w C-∂v Im-e-Øv Hº-Xn-\v Iq-S-√q¿ PpapA-Øv ]-≈n- J_¿ÿm-\n¬. `m-cyam¿: _o-hn,-J-Zo-P.- a°ƒ: lw-k, -A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, a-dn-b,- dp-Jn-b, km-ln-d,- j-ao-d. a-cp-a°ƒ: am-ap- au-e-hn (Ipμ-aw-K-ew), X-Øm-Øv A-en, j-ao¿,- kp-sseJ, ssk-\-_.

Im-™-ßm-Sv: I-cns° sN-Øv-I-b sImd-∏ a-Wn-bm-Wn (96). `m-cy: Ip-™-Ω. a°ƒ: Ir-jv-W≥, amen-¶≥, kp-[m-I-c≥, Ip-™n-cm-a≥, tKm-]n, kp-μ-cn. a-cp-a-°ƒ: im-c-Z, c-aWn, eo-e, Ip-™-Ωmdv, tkm-a-ø.

B-e-Øq¿: _m-¶v tdmUv \q¿-P-lm≥ a≥-knen¬ C-{_m-low (85). J_-d-S-°w C-∂v H-º-Xn-\v B-e-Øq¿ Pp-ap-A-Øv ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: dm-_n-b D-Ω. a-°ƒ: \q¿-P-lm≥, d-^o-Jv, \ujm-Zv, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^, km-Zn-°-en, kp-\n-X _o-Kw. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ A-ko-kv, d-Pn-em_o-Kw, d-jo-Z, dw-kn-b, l-^v-k-Øv _o-Kw.

ap-l-½-Zv im-^n

Xn-¯m-bn

X-e-t»-cn: ]q-h-f-∏vsXcp ssh-Zy¿-ho-´n¬ Akv-a (55). ]-tc-X-cm-b I√pw-]p-d-Øv _o-cm≥-˛kp-l-d Z-º-Xn-I-fp-sS aI-fm-Wv. `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b sam-bv-Xo≥. a°ƒ: Pm-kv-an-≥, jm-\hm-kv, j-lo-\, j-°oe, ip-ssl-_v (bq-Øv tIm¨-{K-kv X-e-t»-cn a-fi-ew sk-{I-´-dn). acp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, \nkm¿, k-Po¿, j-ao-\. k-tlm-Z-c-߃: ^m-bnk, ssk-_, j-^o-Jv, j-\o-jv.

I-f-\m-Sv: A-ø-t¶m-ense ap-l-Ω-Zv im-^n (55). `m-cy: ssa-aq-\. a°ƒ: k-_o-d, k-lvkq-d. a-cp-a-I≥: A–p¿d-lv-am≥. k-tlmZ-c-߃: A-¥m-bn, kpsse-am≥, \u-jm-Zv, apl-Ω-Zv Ip-™n, i-co^v, _o-^m-Øn-a, \^o-k, B-an-\, apw-Xmkv, ssJ-dp-∂n-k, kpss_-Z.

]m-e-°m-Sv: a-[p-∏p-≈n s]-cn-tßm-Sv a-Wn-bm-dwIp-∂-Øv ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp-hn-s‚ `m-cy XnØm-bn (85). a-°ƒ: _ohm-Øp, Ip-™q-´n, J-ZoP-°p-´n, sk-bv-X-e-hn, kp-sse-am≥, ssk-\p±o≥, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥, Ip™m-∏p, sam-bv-Xo≥, apssk-_, \-_o-k, kkn-b.

D-cp-h-®m¬: Zo¿-L-Imew am-eq¿ a-\m-^n-D¬ ap-kv-en-ao≥ ]-≈n I-Ωn‰n-bp-sS {]-kn-U‚pw ameq¿ kn-‰n-bn-se {]ap-J hym-]m-cnbpw ]n.kn k¨-kv _- pS-a-bpamb am-eq¿ kp-ss_-Zm a≥-kn-en¬ ]n B-_q-´nlm-Pn (70). `mcy: Bbni l-÷p-Ω. a°ƒ: A–p¬ a-PoZv (Pn±), apPo_v, bq-\pkv (C-cphcpw J-Ø¿), Pm^¿, i-^o-Jv (C-cp-hcpw Pn±), kp-ss_-Z, ian. acp-a°ƒ: Jm-Z¿Ip-´n lm-Pn(ku-Zn), kpss_¿, k-°o-\, hm-lnZ, k-lo-d, ^¿-km-\. ktlm-Z-c߃: ^mØn-a l-÷p-Ω, bq-kp-^v lmPn (J-Ø¿), ]-tcX\m-b A-–p¿d-lvam≥.

Ip-ªn-cm-a³ C-cn-°q¿: Ip-fn-™-bnse X-®p Ip-∂p-Ω¬ Ip-™n-cm-a≥ (87). `mcy: ]-tc-X-bm-b N-∏m-cØn¬ I-eym-Wn. a°ƒ: im-¥, cm-P≥, iym-a-f, _m-e-Ir-jvW≥, e-£v-a-W≥, c-tai≥, c-a-W≥. a-cp-a°ƒ: k-Zm-\-μ≥, kpio-e, t{]-a-h-√n, X-¶-aWn, do-\.

]p-cp-tjm-¯-a³ s]-cp-h-®m³ ]-ø∂ - q¿: tIm-tdmw sk≥-{S-en-se ]n ]n ]-pc - ptjm-Øa - ≥ s]-cp-hÆ - m≥ (45). ]-tc-Xc - m-b F hn _m-es - ‚-bpw ]n ]n ]m-dphn-s‚-bpw a-I\ - m-Wv. `mcy: an-\n. a-°ƒ: ta-L\ v- , A-\L - . k-tlm-Zc - n: cm-[.

A-Ðp k-emw ]-ø-∂q¿: I-cn-sh-≈q¿ Ip-Wn-b-\n-se X-e-bn-√Øv A-–p¬ k-emw (45) _mw•q-cn¬ acn®p. `m-cy: km-Pn-Z. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv \-_o¬, ap-lΩ-Zv \n-lm¬, k-\m kemw. k-tlm-Z-c-߃: dp-Jnb, aq-km≥, k-^n-b, Pao-e, J-Zo-P, \-^o-k, Xm-Pp-±o≥ (Zp-_-bv).

A-tim-I³ X-e-t»-cn: X-em-bn Ipdn-®n-°m-c-‚-hn-S Atim-I≥ (70). `m-cy: {]-`m-h-Xn. a-°ƒ: `-hnX, _n-μp, em-ep {]km-Zv. a-cp-a-°ƒ: kp[o¿, A-Pn-Øv, A-izXn.

th-e³ I-b-dm-Sn: I-Æm-Sn at©-cn-sam-°v hm-Wnbw-]-d-ºv th-e≥ (71). `m-cy: h-≈n. a-°ƒ: \m-cm-b-W≥-Ip-´n, Irjv-W-Ip-am¿, a-√n-I, acp-a-°ƒ _m-e-Ir-jvW≥, am-[-hn.

Pm-\-In I-b-dm-Sn: tN-c-aw-K-ew ]g-X-d Ip-f-Øn-¶¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy Pm-\-In (85). a-°ƒ: sN-¥m-a-cm-£≥, hm-kp-tZ-h≥. a-cp-a-°ƒ: kp-io-e, ]p-jv-]-e-X.

ao-cm³-Ip-«n I-b-dm-Sn: No-c-Wn-ho-´n¬ ao-cm≥-Ip-´n (63). `mcy: l-eo-a. a-°ƒ: ap-kv-X-^, lm-Pdp-Ω, D-ssa-_, i-_v-\, l-°nw, a-\m-^v.

am-Wn-¡p-«n ]p-Xp-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb \-cn-°p-\n i-¶-c-s‚ `m-cy am-Wn-°p-´n (84). a°ƒ: h¬-k-e, D-Æn, aWn.

D-cp-h-®m¬: H-am-\n-se kem-e-bn¬ Im-d-]-I-SØn¬-s∏-´ I-Æq¿ kz-tZin-bp-sS ar-X-tZ-lw C-∂p \m-´n-se-Øn-°pw. Nm-temSv A-ar-X-]p-cn-bn¬ sI ]n A-cp¨-Ip-am-¿ (29) B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap-≠m-b h-SI-c kz-tZ-in-I-fm-b sd-Pn, A-Po-jv, ]-´m-ºn kz-tZ-in aq-k F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. C-Xn¬ H-cm-fpsS \n-e Kp-cp-X-c-hp-am-Wv. A-cp¨ Hm-Sn-® Im¿ Unssh-U-dn-¬ C-Sn-®p-a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ k-]v-Xw-_¿ H-∂n-\m-Wv A-cp-¨ hn-hm-ln-X-\m-bXv. ti-jw A-Sp-Øn-sS-bm-Wp Xn-cn-sI t]m-b-Xv. arX-tZ-lw C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-fw h-gn \m-´n-se-Øn-°pw. Xp-S¿-∂v ho-´n¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-®-ti-jw ]-øm-º-e-Øv kwkv-I-cn-°pw. `m-cy: knw-\. ]n-Xm-hv: Ip-™n-cm-a≥. am-Xm-hv: A-\n-e. k-tlm-Z-c-߃: A-\q-]v, A-Jn¬.

\o-´Â ]Tn-¡p-¶-Xn-\n-sS hn-ZymÀ-Yn ap-§n-a-cn-¨p

sjm¿-Wq¿: H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn \o-¥¬ ]Tn°p-∂-Xn-\n-sS ap-ßn-a-cn-®p. H-‰-∏m-ew ]-sØm-ºXmw ssa¬ ho-´n-e-I-Øv lw-k-bp-sS a-I≥ Pw-jo¿ (14) B-Wv ho-Sn-\p k-ao-]-sØ ]m-d-a-S-bn-se sh-≈s°-´n¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. -\o-¥¬ ]Tn-°m≥ D-]-tbmKn® sX¿-tam-t°mƒ s]m-´n- Xm-gv-∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. hm-Wn-bw-Ip-fw Sn-.B¿.-sI ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: J-Zo-P. k-tlm-Z-c߃: k-°o¿, k-ao¿, P-eo¬.

s{S-bn³- X-«n- a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-™-ßm-Sv: A-⁄m-X-s\ s{S-bn≥ X-´n-a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se Ip-im¬-\-K¿ sd-bn¬-th tK-‰n-em-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v.- ar-X-tZlw slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn Pn-√m B-ip-]-{Xn-tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn s]m-¶-½mÄ

tXm-a-kv

\m-cm-b-Wn

X-¼m³

hm-k-p-tZ-h-³ \m-bÀ

I-®³

am-[-hn-b-½

th-em-bp-[³

]-ø-∂q¿: sX-s°_km-dn-se Sn F-kv s]m∂-Ωmƒ (76) sN-ss∂bn¬ \n-cym-X-bm-bn. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b hn ]-c-ip-cm-a≥ Aø¿. a-°ƒ: cm-Pv taml≥ (kn≥Un-t°-‰v _m-¶v, sN-ss∂), KoX (_mw-•q¿), tPym-Xn (Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: Nnw-Z-_-tc-iz-c≥, k`m-]-Xn, im-¥n-\n. ktlm-Z-c-߃: P-b-cmP≥ (Xn-cp-h-\-¥-]pcw), ao-\m-£n (]m-e°m-Sv), ]-tc-X-cm-b Irjv-W≥, ]-c-ta-iz-c≥, ]m¿-h-Xn.

C-cn-´n: I-√p-h-b-en-se A-Ø-∏-≈n¬ tXm-akv(77). `m-cy: G-en-bmΩ. a-°ƒ: k-Æn, {ioP, ]-tc-X-cm-b tPm-bn, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: emen, kn-Pn, tPm-bn. kwkv-Imw C-∂v cm-hn-se 10\v I-√p-h-b¬ sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.

]-ø-∂q¿: In-g-s° I-≠¶m-fn F.sI.Pn. hm-b-\im-e-bv-°p k-ao-]-w A°-c-°m-c-Øn \m-cm-bWn (80). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b Xm-b-º-Øv tKmhn-μ≥. a-°ƒ: Ir-jvW≥, X-¶-a-Wn, `m-kv-Ic≥, {]-`m-I-c≥, _m-_p, ]-Xvan-\n. a-cp-a-°ƒ: im¥, I-Æ≥, A-Pn-X, cm[, an-\n, `-c-X≥. k-tlmZ-c≥: ]-tc-X-\m-b \m-cmb-W≥.

Xr-°-cn-∏q¿: X-en-®m-esØ am-Ø≥ X-ºm≥ (50). `m-cy: A-\n-X. aIƒ: A-\p-{io. k-tlm-Zc-߃: km-hn-{Xn, `m-\p-aXn, c-ta-i≥, c-a-Wn, ]-tcX-\m-b cm-P≥.

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se a-\-∏m-´n¬ hmkp-tZ-h≥ \m-b¿ (65). tXm-´w sXm-gn-em-fn (kn.sF.Sn.bp) {]-h¿Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: N-{μn-Im- `m-bv. a°ƒ: tPym-Xn-e-£v-an, P-b. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N{μ≥ (jm¿-P), c-XojvIp-am¿. k-tlm-Z-c߃: e-£v-an-°p-´n, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, s]m-∂-Ω, AΩn-Wn, ]-tc-X-\m-b X¶-∏≥ \m-b¿.

s]-cn-tßmw: F-gpØ≥ ao-Ø-se ho-´n¬ I-Æ≥ (63). `m-cy: s]m∂p. a-°ƒ: \n-[o-jv, bZp-Ir-jv-W≥ (_-l-vdbv≥). k-tlm-Z-cn: Ieym-Wn.

B-\-°-c: ]-d-°p-fw Acn-°m-Sv ]≈-Øv h-f∏n¬ am-[-hn-b-Ω (90). a°ƒ: ]m-dp-°p-´n-A-Ω, cm-a-N-{μ≥ (dn-´.- B-\°-c ]-©m-b-Øv) ]Xvan-\n,- hn-im-em-£n, _m-e-Ir-jv-W≥. -a-cp-a°ƒ: Ip-™≥-\m-b¿,im-¥m-Ip-am-cn, cm-a≥Ip-´n, -_m-e-Ir-jv-W≥, tim-`-\.

\-t√-∏n-≈n: N-μ-\-∏pdw th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: ]-©-an. a-°ƒ: chn-N-{μ≥, _m-_p, N{μn-I, i-in-I-e. a-cp-a°ƒ: am-Wn-°≥, c-hn, t{]-a.

ao-\m-£n-b-½ F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw s\-s√-°m-´v ]-tc-X\m-b aT-Øn¬ th-e∏≥-\m-b-cp-sS `m-cy ]m-´-t»-cn ao-\m-£n-bΩ (88).a-°ƒ: kp-{_lvv-a-Wy≥, cm-a-N-{μ≥, h-¬k-e. a-cp-a-°ƒ: cXv-\-h-√n, th-Z-h-Xn, _m-e≥.

_m-e-Ir-jv-W³ I-S-ep-≠n: ho-´n¬-Imhn-\p k-ao-]w Hm-WØ-d _m-e-Ir-jv-W≥ (68). dn-´. kn-.B¿.-]n-.F-^v P-hm-\m-Wv. `m-cy: Kn-cnP. a-°ƒ: I-hn-X (IÆ-aw-K-ew hn-t√-Pv Hm^nkv), e-kn-X (hn-Zym`ym-k h-Ip-∏v, A-NypX≥ tKƒ-kv, Nm-e-∏pdw), k-μo-]v (sF.-Sn.F¬ tam-t´mgvkv, ^tdm-°v Np-¶w). a-cp-a-°ƒ: cm-a-Ir-jW≥ (_n-kn-\-kv), KtW-i≥ (kv-‰o¬ tImw-π-Iv-kv).

B-bn-i-¡p-«n-

]-≈n-°¬- _-km¿-:- B≠q¿- Nn-‰-≥-]-≈n-bm-fn- ]tc-X-\m-b- ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS- `m-cy- B-bn-i-°p-´n(75).- a-°ƒ-:- aq-k-°p-´n,A-–p¿-d-lv-am-≥,- Ip-™m∏p-´n,- lw-k,- ssk-X-e-hn,k-tcm-Pn-\n-b-½ ^m-Øn-a,- dw-e.- a-cp-a-°ƒ_m-ep-t»-cn: A-d-∏o-Sn-I- :- _o-cm-≥-Ip-´n,- k-emw,bn-se H-X-tbm-Øp-Ω¬ B-bn-j,- kp-ss_-Z,C-¯m-¨p-«n k-tcm-Pn-\nb-Ω (65) (dn-´. ssl-dp-∂o-k,- ^m-Øn-a,- th-ß-c: Du-c-Iw AA-[ym-]n-I F.Fw.F©p-]-d-ºn-se ]-tc-Xk-^n-b.®v.F-kv.F-k ]q-h-ºm\m-b ]-c-h-°¬ Ipbv). `¿-Øm-hv: H-X-tbme£ v a n¡ p« nb ½ ™-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Øp-Ω¬ Kw-Km-[-c≥. at]c m{ º: IqØ mf n thtXm-´-t»-cn C-Øm-®pIƒ: t_-_n In-c¨. a-cpß-bn¬ A-∏p-°p-´≥ \m- ´n (85). a-°ƒ: ap-l-Ωa-I≥: k-Xo-i≥ (Iq-S-cb-cp-sS `m-cy H-X-tbm-Øv Z-en, A-–p- -emw, _™n). k-tlm-Z-c-߃. e-£v-an-°p-´n-b-Ω (86). a- jo¿, J-Zo-P, a-dn-bpSn.hn._m-e-Ir-jvΩ, ^m-Øn-a. a-cp-aW≥.(kn.-]n.Fw.{_m-©v °ƒ: th-Wp-tKm-]m-e°p-dp-∏v, cm-P-tKm-]m-e≥, °ƒ: A-–p-d-Du-^v sk-{I-´-dn A-d-∏o-Sn-I), k-Zm-\-μ≥, hn-em-kn-\n hn-P-b-tKm-]m-e≥, _m-e- lm-Pn, aq-k- lm-Pn, (dn-t´.B-bp¿-tΔ-Z tlm- tKm-]m-e≥, cm-a-tKm-]m- Ip-´ym-en, lm-P-d, kpkv-]n-‰¬). e≥. ss_-Z, ssa-aq-\.

Ip-ªn-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ Ip-‰ym-Sn: hn-ap-‡-`-S\pw dn-´. t]m-en-kv slUv tIm¨-kv-‰-_n-fp-ambn-cp-∂ \-cn-°q-´pwNm¬ X-e-®n-d-bn¬ Sn hn Ip-™n-Ir-jv-W≥ \-ºym¿ (78). `m-cy: ]m¿-h-XnA-Ω. a-Iƒ: eo-\. a-cp-a-I≥: c-a-W≥ C-øm-Sv. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b A-Ωp-°p-´nA-Ω, Pm-\-In A-Ω.

cm-a-kzm-an tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f\ - n-°p k-ao-]w Xmbm-´p-s]m-bn¬ cm-ak - zman (58). `m-cy: hn-Pb - . a°ƒ: kq-cy, N-{μ-Ie - , kp-tc-jv (ap-Øq-‰v ^n\m≥-kv). a-cp-aI - ≥: IÆ≥.

shjvWh a-t©-cn: ]p-√m-c ta¬ap-dn tNm-gn-bw tXm-´Øn¬ D-Æn-Ir-jv-W-≥-˛c-Xv-\w Z-º-Xn-I-fp-sS aIƒ sshjvWhn (17). a-t©-cn-bn-se kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ πkvSp hn-Zym¿-Yn-\n-bmbncp∂p.

^m-¯n-a t]-cm-{º: N-°n-´-]m-dbn-se ]m-d-t»-cn aoج ^m-Øn-a (70). ktlm-Z-c-߃: J-Zo-P, B-kn-b, A-eo-a, ]-tcX-bm-b B-bn-i.

t{]-a-h-Ãn ^-tdm-°v: \-√q¿ in-ht£-{X-Øn-\p ]n≥-hiw cm-a-\m-´p-I-c ]-cn-bm]p-cw cm-P-s‚ `m-cy In-gs° ]p-c-bv-°¬ t{]-a-h√n (65). a-°ƒ: hn-th-Iv (_mw-•q¿), hn-\m-b-Iv (sN-ss∂), hn-Pn-Xv (Hgp-hq¿). a-cp-a-°ƒ: ssj-\n, {]-ko-Z, _m_p-cm-Pv.

Ip-ª-½-Zv ta-∏-øq¿: Io-gv-∏-øq-cnse ]q-hp-≈-I-≠n Ip™-–p-√-bp-sS a-I≥ Ip-™-Ω-Zv (45). am-Xm-hv: I-Zo-i. `m-cy: k-^n-b. a-Iƒ: \m-Pn-b j-dn≥ (hn-Zym-¿-Yn ta-∏øq¿ K-h. l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ).

]-ø-∂q¿: ]-cn-bm-cw a-∏m-c-∏-S-hn-se I-Æ-s‚ `m-cy X-e-t°m-Sv ho-´n¬ ]m-dp-hn(68)s\ ho-´n-\-I-Øv Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Rm-b-dm-gv-N D-®-bv°m-Wp ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. ]-ø-∂q¿: Ip-™n-aw-K-ew I-≠w-Ip-f-ß-c-bn-se tXm-Sn-\-°-c ho-´n¬ tI-f-∏(75)s\ ho-´p-]-d-ºn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wp Xq-ßn-b-\n-e-bn¬ I-≠-Xv.

]-\n- _m-[n-¨v a-cn-¨p

a-Æm¿-°m-Sv: ]-\n- _m-[n-®v B-Zn-hm-kn bp-h-Xn a-cn®p. Xn-cn-hn-gmw-Ip-∂v A-º-e-∏m-d B-Zn-hm-kn tIm-f\n-bn-se ]p-f-°¬ Ip-dp-º-s‚ a-Iƒ k-tcm-Pn\n(28)bm-Wv a-cn-®-Xv. a-Xn-bm-b Nn-In¬-k e-`n-°mØ-Xm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

I-S-¶Â-¡p-t¯-äp a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g-: I-S-∂¬-°ptØ-‰v a-¬-ky-sØm-gn-emfn a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-b-Øv 18---- mw hm¿-Uv Im-´q¿ ]p-Ø≥-]pc-bv-°¬ ]-tc-X-\m-b ^nen-∏n-s‚ a-I≥ sUm-an-\nIv(50)- B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS a¬-ky-_-‘-\Øn-\m-bn ho-´n¬ \n-∂p ]p-d-s∏-´ sUm-an-\n-In-s\ se-{]-kn P-Mv-j-\p k-ao-]-sØ Nm-b-°-S-bv-°p kao-]w h-®m-Wv I-S-∂¬ Ip-Øn-b-Xv. D-S≥ ho-´n-seØn ap-dn-hn¬ Np-Æm-ºp -tX-s®-¶n-epw 10.---30Hm-sS t_m-[-c-ln-X-\m-bn. Xp-S¿-∂v k-ao-]s-- Ø kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. am-Xm-hv: ]p-jv-°-cn. `m-cy-: do-Øm-Ω. a-°ƒ: Nn©p, Nn-∂p, A-©p.

ss_-¡-]-I-S-¯n a-cn-¨p

Ip-am-c³- \m-bÀ

tP-¡-_v

Ir-jv-W³

A-Nyp-X³

D-½m-¨p -

Ip-ªn-ap-l-½-Zv- lm-Pn

{io-e-X

B-\-°-c: s]-cn-tß-s´ ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ h-Ss° Hm-S-Øv Ip-am-c≥\m-b¿ (85). `m-cy: h-S-t° ]-g-¶-te-SØv cp-Kvan-Wn-A-Ω.-a°ƒ: hn-P-b,- Kn-cn-P,A-\n-X, a-Wn-I-WvT≥.a-cp-a-°ƒ: cm-a≥-Ip-´n, _m-e-Ir-jv-W≥, hmkp-tZ-h≥, Zn-hy.

Xn-cp-h-ºm-Sn: hn-ap-‡-`S≥ im-¥n-\-K¿ Nn-‰-Ω¬ tP-°-_v (73). `m-cy: X-¶Ω (I-√p-cp-´n sXm-a-c-°m´v Ip-Spw-_mw-Kw). a-°ƒ: an-\n, kp-\n¬, ssj-\n. a-cp-a-I≥: tU-hn-Uv tPmk-^v (B-ep-h).

Ip-dp-I-Øm-Wn: ap-√t©-cn Ir-jv-W≥ (68). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: tKm-]-Ip-am¿, eo-e, {]-ko-Z, hn-Pn. acp-a-I≥: A-\n¬-Ipam¿.

ap-°w: G-cn-a-e h-S-t°I≠n-bn¬ A-Nyp-X≥ (77). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: B-\μ-h-√n, kp-{_-lva-Wy≥ (t]m-en-kv), hm-a-tZ-h≥ (sI.F-kv.C._n ap-°w). a-cp-a-°ƒ: cm-cp-°p-´n (aßm-Sv), {io-tZ-hn, _o-\.

N-ß-cw-Ip-fw: sIm-S°m-´n¬ t]m-°p-´n-bpsS `m-cy D-Ωm-®p (85). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, l-k≥, ^m-Xzn-a, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-en, DΩp, ^m-Øn-a.

ho-ºq-cv: Du-tcm-Øv]-dºn¬ ]m-d-°¬ ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥-lm-Pnbp-sS a-I≥ Ip-™n-apl-Ω-Zv lm-Pn (85). a°ƒ: ]m-Øp-Ω, a-dn-bpΩ. a-cp-a-°ƒ: t]m-°¿, C-{_m-low.

h-≈n-°p-∂v: d-bn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]w Ip-∂Øv c-ho-{μ-s‚ `m-cy {io-e-X (48). tIm-gnt°m-Sv N-°-c-ØvIp-fw lu-kn-Mv Po-h-\-°m-cnbm-Wv. a-°ƒ: {io-cm-Kv, {io-\m-Yv.

sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-Kew an-√pw-]-Sn-bn¬ Rm-bdm-gv-N cm-{Xn-bp-≠m-b ss_-°-]-I-S-Øn¬ bphm-hv a-cn-®p. Ip-am-c-aw-Kew ]p-fn-t©m-´n-se Ão¬ thƒ-Uv sh¬-Un-Mv h¿°v-tjm-∏v D-S-a \-ºq-cn-°p\-§o-en _m-ep-t»-cn: C-øm-Sv ]-tc- t∂¬ A-`n-em-jv (31) BX-\m-b Xm-sg tIm-tXm-Øv Wp a-cn-®-Xv. h¿-Iv-tjm∏n¬ \n-∂p tPm-en-I-gn-™p a-S-ßpw-h-gn cm-{Xn ]Ip-´s - ‚ `m-cy \-ßo-en (100). a-°ƒ: tKm-]m-e≥, Ø-c-tbm-sS-bm-Wp A-]-I-Sw. h-f-hn¬ F-Xn-tc A-- n¬ h-∂ Im-dn-\p ssk-Uv -sIm-Sp-°-sh ]-flm-hX - n, im-cZ- , t_-_n, an-X-th-KØ Pm-\p,tZ-hI - n. a-cp-a° - ƒ: ss_-°p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. a-s‰m-cp ss_-°n¬ Pm-\I - n, Ip-´≥,_m-e≥, ]n-∂m-se h-∂ k-tlm-Z-c≥ A-\o-jv, A-`n-em-jnIr-jvW - ≥ ({Km-ao-W t_- s\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-tºm-tg-°pw a-cn-®n-cp¶v, F-Ic - q¬). ∂p. ^¬-Kp-\≥-˛-kp-Pm-X Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv A-`n-em-jv. `m-cy: c-Xn (b-a-\n¬ \-gv-kv). a-I≥: A-chn-μv (aq-∂-c -h-b- v). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

hn-ZymÀ-Yn-\n Po-h-s\m-Sp-¡n- -

D-½m-¯-¡p-«n B-\-°-c: Iq-S-√q¿ ]tc-X-\m-b tXm-´p-߬ B-en-°p-´n-bp-sS a-Iƒ D-Ωm-Ø-°p-´n (58). k-tlm-Z-c-߃: Ip™p-ap-l-Ω-Zv, A-_vZp¬ -P-∫m¿, P-ao-e.

{]n-b-¦ tIm-´q-fn: ta-\ Xm-a-kn°pw h-S-I-c A-cq¿ ]mXm-f-Øn¬ I-cp-W-s‚ aIƒ {]n-b-¶ (23). am-Xmhv: N-{μn-I. k-tlm-Z-c-߃: Acp¨, `m-Ky.

D-½m-¨p

Ir-j-vW³ -sN-«ymÀ

_m-_p

tKm-]m-e³ \-¼ymÀ

B-en-¡p-«n ap-kv-eymÀ -

C-¼n-¨n-t¡m-b X-§Ä

A-e-hn lm-Pn-

Im-fn-Im-hv: ta-te Imfn-Im-hv ]-tc-X-\m-b apXn-cn-°p-f-h≥ ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy D-Ωm-®p (60). a-°ƒ: ko-\-Øv, I_o¿, dw-e-Øv, in-lm_v, D-Ωp-k¬-a, d-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√, ssj-e, lw-k, ap-\o-d, ho-cm≥-Ip-´n, a-c-°m¿.

\-Sp-h-Æq¿: In-g-s° Xe-bv-°¬ Ir-jv-W≥ sN´ym¿ (75). `m-cy: Im¿-Xymb-\n. a-°ƒ: B-\-μ≥ (sk-{I-´-dn, \-Sp-h-Æq¿ ho-th-gv-kv skm-ssk-‰n), kp-[. a-cp-a-°ƒ: kp-{_lva-Wy≥, _n-μp. ktlm-Z-c-߃: tI-fp-°p´n, Ip-™n-°-Æ≥, Pm-\In, eo-e, im-¥.

Ip-‰ym-Sn: ]m-te-cn tXm-SØmw-I-≠n]m-d-bp-≈ ]d-º-Øv _m-_p (44). Ip‰ym-Sn-bn-se Hm-t´m Kp-Uvkv ss{U-h-dpw tam-t´m¿ F-≥Pn-\o-b-dn-Mv h¿-t°gv-kv bq-\n-b≥ kn.sF.Sn.bp sk-Ivj≥ Aw-Khp-am-Wv. `m-cy: h-k-¥. a-I≥: \n-[n≥-cm-Pv.

tIm-°-√q¿: ]-d-ºn-s‚ ap-I-fn-se I-f-cn-°¬ tKm-]m-e≥ \-ºym¿ (68). kn.]n.Fw ]-g-bIm-e {]-h¿-Ø-I-\pw ]m¿-´n thmf‚n-b-dp-am-bn-cp∂p. `m-cy: k-tcm-Pn-\n-bΩ. a-°ƒ: c-Po-jv-Ipam¿, cm-Po-h≥ , k-Po-hvIp-am¿ . a-cp-a-°ƒ: Zo-], jn-Pn, tkm-jn-a.

F-S-∏mƒ: t]m-Ø-\q¿ tN-e-Øq-cv B-en-°p-´n ap-kveym¿ (71). `m-cy: _o-hm-Øp-°p-´n. a-°ƒ: kp-ss_¿, _jo¿, \n-km¿, ^m-Øna, kp-l-d,B-an-\. a-cp-a°ƒ: Jm-Z¿, A-iv-d-^v, ap-l-Ω-Z-en, Pw-jn, kPvv-\.

]q-tßm-Sv: ]-cn-∏e - w hen-bs - Xm-Sn-I C-ºn-®nt°m-bX - ß - ƒ (62). `mcy: ssk-\_ - . a-°ƒ: apØp-t°m-b X-߃ (Pn±), ^m-Øn-am- kp-lvd, km-ln-d, l-^vk - Ø - v, k¬-aØ - v. a-cp-a° - ƒ: DΩ¿, A-–p¬- K-^q¿, ^n-tdm-kv, l-kvI - ¿.

tIm-´-°¬: ]p-Xp-∏-d-ºv tNm-e-°-∏-d-º≥ A-e-hnlm-Pn (76). a-°ƒ: _jo¿, A-l-Ω-Zv, C-{_mlow, ap-l-Ω-Zm-en, ap-\o¿, K-^q¿, kn-±o-Jv, J-Zo-P, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: sskX-e-hn, e-Øo-^v, \-^ok, dp-Jn-b, B-_n-Z, k-aod, ^m-Øn-a, ^m-Øn-am kp-l-d, X-kv-eo-\.

120 tIm-Sn-bp-sS a-b-¡p-a-cp-¶p-ambn aq¶p-t]À ]nSn-bn Aar-X-k¿: A-¥m-cm-{„ hn-]Wn-bn¬ 120 tIm-Sn cq-] hn-e-hcp-∂ 24 In-tem a-b-°p-a-cp-∂pam-bn aq-∂pt]¿ ]n-Sn-bn¬. a-b°p-a-cp-∂v I-S-ØptI-kn¬ 2010¬ A-d-kv-‰n-em-bn A-ar-Xk¿ P-bn-en¬ in-£-b-\p-`-hn°-sh 42 Zn-h-k-sØ ]-tcm-fn-end-ßn-b-bm-fpw ]n-Sn-bn-em-h-cn¬ Dƒ-s∏-Sp-w. Ip¬-Zo-]v kn-Mv, X¿knw-kn-Mv F-∂n-h-cm-Wv a-‰p c≠p {]-Xn-Iƒ. aq-∂p-t]-cpw AXn¿-Øn- Pn-√-bm-b Xmw-X-cWn¬-\n-∂p-≈-h-cm-Wv. ]m-In-kv-Xm-\n¬ \n-∂p I-SØn-b-sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ ab-°p-a-cp-∂p-am-bn \-K-c-Øn-se Pn.-Sn. tdm-Un¬-\n-∂m-Wv C-hsc A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

bph-Xnsb `À-¯m-hv A-Sn-¨p-sIm-¶p H-‰-∏m-ew: B-lm-cw hn-f-ºmsX t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p-\n∂ bp-h-Xnsb `¿-Øm-hv A-Sn®p-sIm-∂p. A-º-e-∏m-d I-Sºq¿ Iq-\≥-a-e-bn-se d_¿tXm-´-Øn¬ sXm-gn-em-fnIfpw Pm¿-J-fiv kz-tZ-in-Ifpamb _n-μp(19)-hn-s\-bm-Wv `¿Øm-hv cmw-tZ-hv {]-lm≥ (26) A-Sn-®p-sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cbm-sf H-‰-∏m-ew t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øp. Iq-\≥-a-e-bnse d-_¿-tXm´-Øn¬ Xm-a-kn-®v tPm-en-sN-bvXp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`h-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-Øv sam-ss_¬ t^m-

Wn¬ kw-km-cn-®p-\n-∂ _n-μphn-t\m-Sv cmw-tZ-hv B-lm-c-sa-Sp°m≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xv {i≤n-°m-sX t^m-Wn¬ kw-kmcw Xp-S¿-∂ _n-μp-hn-s\ cmwtZhv a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-tIm-]n-X-bm-b _n-μp a-sÆÆ-sbm-gn-®v B-Xv-a-l-Xy-°v {ian-®p. F-∂m¬ Xo sI-Sp-Øn-b cmw-tZ-hv _n-μp-hn-s\ ho≠pw A-Sn-®p]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-∂-se tXm-´-ap-S-a- F-Ønb-t∏m-gm-Wv kw-`-h-a-dn-™-Xv. Xp-S-¿-∂v H-‰-∏m-ew t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw H-‰-∏m-ew k¿-°m¿ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

k-Xv-\mw-kn-Mv h-[w: Ip-ä-]-{Xw hm-bn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-Xv-\mw-knMv h-[-t°-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw c-≠mw A-Xn-th-Kt- Im-SX - n PUvP - n ]n am-[h - ≥ - Ip-‰] - {- Xw hmbn-®p. sIm-e] - m-XI - w, A-\ym-bam-bn X-S™ p-hb - v° - ¬, Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-°¬ F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv Ip-‰w Np-aØ - n-bn-cn-°p-∂X - v. t]-cq¿-°S am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{μ-Ønse c-≠p Po-h-\-°m-cpw tcm-KnI-fm-b \m-ev X-S-hp-Im-cpw tN¿∂v 2012 B-Kk - vX - v \m-en-\v a¿-±n®pw X-e sk-√n-s‚ Np-hc - n¬ CSn-®pw k-Xv\ - mw-kn-Mn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. A\n¬-Ip-am¿, hn-th-Im-\-μ≥, aRv-tP-jv, i-c-Xv-{]-Im-iv, Zn-eo-]v F-∂o {]-Xn-I-fm-Wv C-∂-se lm-P-cm-b-Xv. tI-kv \-hw-_¿ 21\v ho-≠pw ]-cn-KW - n-°pw.

sXm-Sp-]p-g: k-l-]mTn-bpsS a-c-W-Øn¬ a-\w-s\m¥v- hn-Zym¿-Yn-\n Po-h-s\mSp-°n. sXm-Sp-]p-g \yqam≥ tIm-f-Pn-se A-hkm-\-h¿-j t_m-´-Wn _n-cp-Z-hn-Zym¿-Yn-\n Im™n-c-a-‰w Im-™n-c-°m´n¬ tdm-kv-tamƒ tPmbn(20)bm-Wv- Xn-¶-fm-gv-N ]p-e¿-s® ho-´n-\p-≈n¬ Po-h-s\m-Sp-°n-b-Xv-. I-gn™-Zn-h-kw kz-Im-cy-_- n-Sn-®v- k-l-]mTn sX-°pw`m-Kw kz-tZ-in tPym-Xn-jv-cm-Pv- a-cn-®n-cp-∂p. C-Xn¬ tdm-kv-tamƒ Zpx-Jn-X-bm-bn-cp-∂p. tdm-kv-tam-fp-sS kw-kv-Im-cw C-∂v- ssh-Io-´v B-dn-\v- I-√m-\n-°¬ sk‚ v- tPm¿-Pv- ]-≈n-bn¬.

bphmhv sht«äp acn¨ tIkn kuZn-bn b-{´-¯n Ip-Sp-§n I®qÀ kztZin a-cn-¨p AbÂ-hm-kn A-d-Ìn s]-cp-ºm-hq¿: Xn-cp-h-\-¥-]pcw am-S-Ø-d ]p-dw-t]m-°n¬ ho´n¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ _n-\p (41) sh-t´-‰v a-cn-® tI-kn¬ A-b¬hm-kn A-d-Ãn¬. ]m-Wn-tb-en s]-cp-ºn-≈n ho-´n¬ ]-t{Xm-kv (58) B-Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. IrXy-Øn-\p ti-jw tIm-´-∏m-d h\-Øn¬ H-fn-hn¬-I-gn-™n-cp-∂ C-bm-sf Ip-dp-∏w-]-Sn kn.sF {In-kv-]n≥ km-apw F-kv.sF ]n sI i-io-{μ-\pw tN¿-∂m-Wp C∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ 15\v cm-{Xn- 7.45HmsS-bm-Wv _n-\p-hn-s\ ]m-Wntb-en I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]-w C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂ ap-dn-bn¬ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠Xv. H-cp-an-®v a-Zy-]n-°p-∂-Xn-\nsS ]-t{Xm-kn-s‚ `m-cy-sb Ip-dn-

®v tam-i-am-bn ]-d-™-Xn¬ {]tIm-]n-X-\m-b {]-Xn ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-dp-≈ hm-°-Øn sIm-≠p _n-\p-hn-s\ sh-´ns°m- e - s ∏- S p- Ø n- s b- ∂ m- W p tI-kv. tijw ]-t{Xmkv H-fn-hn¬ t]m-bn. C-Sbv-°v ap-cnßq¿ [ym-\tI-{μ-Ønepw C-bmƒ H-fn-hn¬ I-gn-™ncp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. [ym-\-tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv A-t\-jn-°p-∂p-s≠-∂p a-\- nem-°n-b {]-Xn A-hn-sS \n-∂p ap-ßn ho-≠pw tIm-´-∏p-dw h-\Øn-se-Øn H-fn-hn¬ I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.

Z-Ωmw: kuZn- ZΩm-anse J-Xzo^n¬ tIm¨-{Io-‰v an-Iv-knMv b{¥-Øn¬ Ip-Sp-ßn a-e-bm-fn acn-®p. a-s‰m-cp a-e-bm-fn-°v ]-cnt°-‰p. I-Æq¿ tIm-e-Øp-h-ben¬ I-eym-t»-cn hm-g-h-f-∏n¬ k-Po-h≥ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. ]cn-t°‰ I-Æq¿ X-fn-∏-d-ºv Iogm-‰q¿ c-Rv-Pn-Øn-s\ J-Xzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. tIm¨-{Sm-Œn-Mv I-º-\n-bnse sXm-gn-em-fn-I-fm-b k-Po-h\pw c-Rv-Pn-Øpw I-gn-™Zn-hkw ssh-Io-´v b-{¥-Øn¬ C-dßn hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS as‰m-cp sXm-gn-em-fn A-_-≤Øn¬ b-{¥w Hm¨ sN-bv-X-XmWv A-]-I-S-Im-c-Ww. H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv k-

Po-h≥ ku-Zn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-˛-b-timZ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: en-j-. c-≠v Ip-´n-I-fp-≠v. JXzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw \m´n-se-Øn-®v kw-kv-I-cn-°p-sa∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

29 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

kz-Im-cy- _-ÊnSn¨v ho-«-½ a-cn-¨p

jn-lm-_p-±o³

sk-bv-Xp-Ip-«n

cp-Ün-Wn A-½

A-Ðp d-jo-Zv

a-Wn-b³ B-Nm-cn

Ip-«-¸³

c-Xv-\-½

N-{µn-I

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv I-S-bv-°m-hq¿ \n-e-bv-°m-ap-°v ]-≈n-ap°v {io-a-l-en¬ Fw F jn-lm-_p-±o≥-˛57). `mcy: sI _o-Kw eo-e (I-Sbv-°m-hq¿ {Km-a-∏-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚ v). a°ƒ: kn-bm-Zv, jm≥, j_v-\. a-cp-a-°ƒ: sP-ko\, dn-kv-an, ^n-tdm-kv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ t\m¿-Øv Nn-d-bv°¬ ]-So-‰-Xn¬ sk-bvXp-Ip-´n (75). `m-cy: lm-P-dp-Ω. a-°ƒ: k-enw, ap-l-Ω-Zmen, j-Po-e, jo-_. a-cp-a-°-ƒ: l-ko-e, d-joZ, ap-l-Ω-Zv-Ip-™v, A-jvd-^v.

sh-™m-d-aq-Sv: B-en-bmSv ap-≠-bv-°¬ hm-cw s]m-bv-I-bn¬ ho-´n¬ IÆ-¶-c-t°m-W-Øv ]pØ≥ ho-´n¬ hn-Zym-[c≥ \m-b-cp-sS `m-cy cp‹n-Wn A-Ω (76). a°ƒ: {Zu-]-Xn A-Ω, X¶-∏≥ \m-b¿, `p-h-\-N{μ≥ \m-b¿, tam-l-\≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: hn-Zym[-c≥ \m-b¿, Hm-a-\ AΩ, Ko-Xm-Ip-am-cn, tam-fn.

I-√-d: ]m-ep-h-≈n A≥km-cn a≥-kn-en¬ A–p¬ d-jo-Zv (63). `m-cy: sse-em-_o-hn. a-°ƒ: A≥-km-cn, jo-_. a-cp-a-°ƒ: j-l-\, kpsse-am≥. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se F-´n-\v tXm´pw-]p-dw Pp-am a-kv-PnZn¬.

hn-gn-™w: sX-cp-hv ]pjv-]m -`-h-\-Øn¬ a-Wnb≥ B-Nm-cn (70). `m-cy: ]p-jv-]m. a-°ƒ: {]n-b, kp-[, P-b. a-cp-a-°ƒ: \-S-cm-P≥, sk¬-h≥, ap-cp-I≥.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Fkv.sI `-h-\n¬ ]n Ip-´∏≥ (53). sI.Fkv.B¿.Sn.kn. Im-´m-°-S Un-t∏m ss{U-h-dm-bn-cp∂p. `m-cy: im-¥n. a°ƒ: l-cn-jv-a, l-cn-jvW.

I-√-d: sN-dp-hm-fw N-Sb≥-ap-°v C-f-hq¿ I-cn°-Iw-tIm-W-Øv sX°pw-I-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ sN-√-ø≥ B-im-s‚ `mcy c-Xv-\-Ω (63). a-°ƒ: c-Xv-\m-_m-bn, ss¢-a¬k≥, kp-[¿-Ω-Wn, {^m≥-kn-kv, c-¶-cm-Pv (a¿-a -Nn-In¬-km-e-bw, I-√-d), ssk-a¨, Po-\, ko-X. a-cp-a-°ƒ: tZ-h-cmP≥, A-\n-X, k-Xy-cm-Pv, kp-j-Ω, eu-en.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-dm-ep-Ωq-Sv ]p-Xph¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy N-{μn-I (51). a-°ƒ: Pn-Pn-tam≥, caym Pn-Pn≥, {]-im-¥v. a-cp-a-°ƒ: I-hn-X, enPp.

tam-l³-Zm-kv

cm-P-ti-J-c³ \m-bÀ

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: ]´w ap-´-S Km-‘n kv-am-c-I\-K¿ d-kn-U‚ v-kn¬ sI tam-l≥-Zm-kv (53). `m-cy: jo-_m tam-l≥-Zmkv. a-°ƒ: \o-Xp taml≥-Zm-kv, \-¥p taml≥-Zm-kv.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: IpS-∏-\-°p-∂v {io-]-flØn¬ F-cp-ta-en I-≠t©-cn ho-´n¬ cm-P-ti-Jc≥ \m-b¿ (64). `m-cy: {]-k-∂. a-°ƒ: {io-tZ-hn, Zo-]. a-cp-a-I≥: k-Rv-Pp.

Ku-cn-b-½

\mkÀ

Xn-cph-©q¿-: IrjvWhn-em-kØn¬- Ku-cnbΩ (92)-.- a°ƒ-: X¶Ω,- km-hn-{Xn,- Hma\,- ]tcXcm-b kckzXn-bΩ,- ]fln-\n-bΩ.acpa°ƒ-: tkm-a≥ \mb¿-,- iin-[c≥- \m-b¿-,kptcjv-Ipam¿- hShmXq¿-,- ]n -Sn- aWn-b≥.

Nß\mticn: ^mØnam]pcw cl\ tIm-t´Pn¬ ]tcX\mb A–p¬d“ms≥d aI≥ I-fØn¬ \mk¿ (52). J-_-dS-°w cmhn-se 10\v ]p-Xq¿∏≈n J_¿ÿm-\n¬. `mcy: kp¬-^n--. a°ƒ: cl\, ^ntdmkv.

\oXp Xn-cph√: C-c-hn-t]-cq¿ Ip-‰n-b-bn¬ ]p-e-b-°p∂n¬ F-{_-lmw am-Xyphn-s‚ a-Iƒ \o-Xp (23). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v \m-en-\v C-c-hn-t]cq¿ sk‚ v ta-co-kv Iv\m\m-b ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. am-Xm-hv: A\n-e. k-tlm-Z-c≥: G_¬.

^m-¯n-a t]-cm-{º: N-°n-´-]m-dbn-se ]m-d-t»-cn aoج ^m-Øn-a (70). ktlm-Z-c-߃: J-Zo-P, B-kn-b, A-eo-a.

d-jo-Zv I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-e-tiJ-c-]p-cw I-S-Øq¿ Nmtß-]-So-‰-Xn¬ d-joZv(55). `m-cy: B-cn-^. a-°ƒ: _o-\, k-°o¿, j-°o-e. a-cp-a-°ƒ: A≥-k¿, km_p, jm-Pn-Z.

Ip-ªn-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ Ip-‰ym-Sn: hn-ap-‡-`-S\pw dn-´. t]m-en-kv slUv tIm¨-kv-‰-_n-fp-ambn-cp-∂ \-cn-°q-´pwNm¬ X-e-®n-d-bn¬ Sn hn Ip-™n-Ir-jv-W≥ \ºym¿ (78). `m-cy: ]m¿-h-XnA-Ω. a-Iƒ: eo-\. a-cp-a-I≥: c-a-W≥ C-ømSv.

tXm-akv sh¨-aWn: In-g-t°Xn¬ sI Fw tXm-a-kv (88). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv. `mcy: Ip-™-Ω tXmakv. a-°ƒ: cmPp, kmen, eqkn, tPmkv, ta-gvkn, tPmfn. a-cp-a-°ƒ: tdmk-Ω, F{_-lmw, _m_p, eo-emΩ, tXm-a- p-Ip´n, cm-Pp.

cm-a-kzm-an tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f\ - n-°p k-ao-]w Xmbm-´p-s]m-bn¬ cm-ak - zman (58). `m-cy: hn-Pb - . a-°ƒ: kq-cy, N-{μ-Ie - , kp-tc-jv (ap-Øq-‰v ^n\m≥-kv). a-cp-aI - ≥: I-Æ≥.

sNý ]ß-\m-`-\p-®n ]®: tNte-ImSv ]tc-X\mb ]n sI ]fl-\m-`\p-Æn-bpsS `mcy sN√Ω ]fl-\m-`-\pÆn (83). kwkvImcw C∂v cmhnse 11.30\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Hma-\-b-Ω, X¶-a-Wn-b-Ω, IrjvW≥Ip´n \mb¿, cma-N-{μ-t_m-kv, _n.sP.]n. Pn√m-I-Ω-‰nbwKw aWn-Ip-´≥ tNte-Im-Sv (F¬.-sF.kn. No^v AssUzk¿, 836˛mw F≥.-F-kv.-F-kv. Ic-tbmKw sk{I-´-dn). acp-a-°ƒ: chn-ta-t\m≥, Dj, kvanX, ]tc-X-\mb iin-Ip-am¿.

th-em-bp-[³ \-t√-∏n-≈n: N-μ-\-∏pdw th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: ]-©-an.

hn-izw-`-c³ apl-Ω: I-∂n-´-bv-°¬ hn-izw-`-c≥ (78). `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: c-ivan-em¬, c-Xo-jv em¬. acp-a°ƒ: Po-\, [\y. k©-b-\w \hw. aq-∂n-\v cm-hn-se H-º-Xn-\v \-S°pw.

Iaem-£n FSXz: ]m≠-¶cn ]\-∏-d-ºn¬ ]tc-X\mb cmhWn BNmcn-bpsS `mcy Iaem£n (85). kw-kvImcw _p[\mgvN cmhnse 10 \v ho´p-h-f-∏n¬.

Ip-ª-½-Zv

ta-∏-øq¿: Io-gv-∏-øqcn-se ]q-hp-≈-I-≠n Ip-™-–p-√-bp-sS aI≥ Ip-™-Ω-Zv (45). t{]-a-h-Ãn am-Xm-hv: I-Zo-i. ^-tdm-°v: \-√q¿ in-h`m-cy: k-^n-b. t£-{X-Øn-\p ]n≥-hiw cm-a-\m-´p-I-c ]-cn-bm- a-Iƒ: \m-Pn-b j]p-cw cm-P-s‚ `m-cy In-g- dn≥ (hn-Zym-¿-Yn ta-∏s° ]p-c-bv-°¬ t{]-a-h- øq¿ K-h. l-b¿-sk√n (65). °≥-U-dn kv-Iqƒ).

I-S-bv-°¬: tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-sS kzIm-cy _- n-Sn-®v ho-´-Ω acn-®p. Nn-X-d ap-≠n-°m-Sv tXm-´-Øn¬-hn-f ]p-Ø≥ho-´n¬ kn-≤m¿-Y-s‚ `mcy t_-_n k-c-f(58) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®°v 2.20\v Nn-X-d {io-Ir-jvW-t£-{X-Øn-\v ap-∂n-embn-cp-∂p kw-`-hw. ap-≠n-°m-´n-te-°v t]m-Im≥ a-s‰m-cp hm-l-\-Øn-s‚ a-d-hn-eq-sS tdmUv ap-dn-®p I-S-°p-tºmƒ A-an-X th-K-X-bn¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ _-kv C-Sn-®v ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. a-SØ-d-˛-I-S-bv-°m-hq¿ dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ -P\-X- _- m-Wv A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. i-co-cØn-eq-sS ap≥-N-{Iw I-b-dn-bn-d-ßn k-c-f X¬-£Ww a-cn-®p. I-S-bv-°¬ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v B-ip]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. -kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: jn-_p, kn-_n. a-cp-a-°ƒ: A-Xp-ey, jm-Pn.

I-S-¶Â Ip-t¯-äv Kr-l-\m-Y a-cn-¨p

Hm-®n-d: I-S-∂¬-Ip-tØ-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ Kr-l-\m-Y a-cn-®p. ¢m-∏-\ h-c-hn-f ]p-Ø≥-X-d-bn¬ Pm-\-In(85)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N ho-´n¬ \n¬-°p-tºm-gm-Wv I-S-∂¬-°q-´w B-{I-an-®-Xv . P-m-\-In-sb c-£n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS sN-dp-a-Iƒ kn-\n, kn-\n-bp-sS `¿-Øm-hv _n-Pp, aq-∂v A-b¬-hm-kn-Iƒ F-∂n-h¿°pw I-S-∂¬ Ip-tØ-‰n-cp-∂p. P-\-In-bp-sS ar-X-tZlw kw-kv-I-cn-®p. a-°ƒ: Aw-_p-Pm-£n, ]-tc-X-bmb e-£v-an. a-cp-a-I≥: tKm-]n.

In-W-än ho-Wv h-tbm-[n-I a-cn-¨p

I-S-bv-°¬: sh-≈w tI-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ I-∏n-bn¬ Ip-cp-ßn-b I-b¿ F-Sp-°m≥ {i-an-°p-tºmƒ h-tbm[n-I In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®p. Nn-X-d _u-≠¿-ap-°v iym-am-e-b-Øn¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h-s‚ `m-cy cp{Zm-a-Wn(78) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12\v ho-´p-ap-‰-sØ In-W-‰n¬ \n-∂pw sh-≈w tIm-cp-tºm-gm-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-Sbv-°-en¬ \n-∂pw A-·n-i-a-\ tk-\-sb-Øn ar-X-tZlw I-c-bv-s°-Sp-Øp. a-°ƒ: Nn-Ø-c-Rv-P≥, N-{μnI, Aw-_n-I, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: P-e-P, hm-a-tZh≥, ]-tc-X-\m-b kp-Kp-W≥, kp-tc-jv.

t]-hn-j-_m-[-tb-äv bphmhv a-cn-¨p tXm-a-kv

A-_q-_-¡À Ip-ªv

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å

hn-P-b³ ]n-Å

hn-izw-`-c³

c-ho-{µ³

tI-f-\m-cm-b³

a-dn-bm-½

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv ]q-Øp-d do-\m `-h-\n¬ tXm-a-kv (69). `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: PÃn≥, do-\, B-en≥. a-cpa-°ƒ: tdm-°n, enw-\, ss_-Pp.

s\-Sp-a-ßm-Sv: Np-≈n-am\q¿ a-W-t°m-´p-aq-e tdmU-cn-I-Øv ho-´n¬ A-_q_-°¿ Ip-™v (69). `mcy: k-aq-\-Øv _o-hn. a°ƒ: Pp-ss_-cn-b, Ppss\-Z, jm-P-lm≥, k_o-\, jm-\-hm-kv. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, C{_m-lnw, e-Øo-^v, \-Zodm-_o-hn, l-ko-\.

N-h-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw Im-hn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ hn _m-e-Ir-jv-W-]n≈(82). `m-cy: _n cm-[Ω. a-°ƒ: B¿ t{]-a-Ipam-cn, _n {]-Zo-]v Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: sI kn N-{μti-J-c≥ ]n-≈, kp-teJ.

N-h-d: tNm-e ]m-te-Øv C-S-∏p-c-bn¬ B¿ hn-Pb≥ ]n-≈(58). `m-cy: kXn-b-Ω. a-°ƒ: a-©p, atl-jv. a-cp-a-I≥: c-Xo-jv Ip-am¿.

I-S-bv-°¬: ta-te ]-¥fw ap-°v N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ hn-izw-`c≥(78). `m-cy: sN-√-Ω. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, do\. a-cp-a-I≥: A-\n-tam≥.

B-bn-i-¡p-«n-

ao-\m-£n-b-½

Ip-≠-d: sN-dp-aq-Sv C-S-h´w hn-jv-Wp \n-hm-kn¬ (hn-Zym F-tºm-dn-bw) hn c-ho-{μ≥(35). `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-Jn¬, A-©n-X.

Xr-°-cn-∏q¿: X-en-®m-esØ am-Ø≥ X-ºm≥ (50). `m-cy: A-\n-X. aIƒ: A-\p-{io. k-tlmZ-c-߃: km-hn-{Xn, `m\p-a-Xn, c-ta-i≥, c-aWn, ]-tc-X-\m-b cmP≥.

]-≈n-°¬- _-km¿-:- B≠q¿- Nn-‰-≥-]-≈n-bm-fn]-tc-X-\m-b- ap-l-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS- `m-cy- B-bn-i°p-´n- (75).- a-°ƒ-:- aq-k°p-´n,- A-–p¿-d-lv-am-≥,Ip-™m-∏p-´n,- lw-k,ssk-X-e-hn,- ^m-Øn-a,dw-e.- a-cp-a-°ƒ-:- _o-cm-≥Ip-´n,- k-emw,- B-bn-j,kp-ss_-Z,- ssl-dp-∂ok,- ^m-Øn-a,- k-^n-b.-

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw s\-s√-°m-´v ]-tc-X-\mb aT-Øn¬ th-e-∏≥\m-b-cp-sS `m-cy ]m-´-t»cn ao-\m-£n-b-Ω (88). a-°ƒ: kp-{_-lv-aWy≥, cm-a-N-{μ≥, h¬k-e. a-cp-a-°ƒ: c-Xv-\-h-√n, th-Z-h-Xn, _m-e≥.

aqhm-‰p]p-g: A-Sq-∏d-ºv In-g-t°°-h-e Ip-∂n-\n°m-´v ho-´n¬ tI-f-\m-cmb≥(85). kw-kv-Im-cw C∂v D-®bv-°v c≠n\v. `mcy: ]-tc-Xbm-b ]m-dp°p´n. a°ƒ: Hm-a-\, Ip™v-Ip™v, cm-P-Ω, h¬k, A¿-Pp\≥, {]n-b. acp-a-°ƒ: {io-[c≥, Hm-a\, jm-Pp, cm-P≥, at\mPv.

s\-Sp-ºm-t»-cn: A-I-∏dºv ]m-d-bn¬ ]-tc-X\mb bm-t°m-_v `m-cy a-dnbm-Ω(74). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v 2\v A-I∏d-ºv am¿ im-t_m¿ At{^m-Øv bm-t°m_m-b I-Øo-{U¬ h-en-b]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: kmPp, _m_p, jo-_, ssj-\n(e-≠≥). a-cp-a°ƒ: tacn, dn-j, sF-kIv, F_n.

sshjvWhn

e-£v-an-¡p-«n-b-½

a-t©-cn: ]p-√m-c ta¬ap-dn tNm-gn-bw tXm-´Øn¬ D-Æn-Ir-jv-W-≥-˛c-Xv-\w Z-º-Xn-I-fp-sS aIƒ sshjvWhn (17).

t]-cm-{º: Iq-Øm-fn thß-bn¬ A-∏p-°p-´≥ \m-b-cp-sS `m-cy H-Xtbm-Øv e-£v-an-°p-´n-bΩ (86).

th-ß-c: Du-c-Iw A©p-]-d-ºn-se ]-tc-X\m-b ]-c-h-°¬ Ip-™-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tXm-´-t»-cn C-Øm-®p-´n (85).

tacnIp«n tXma-kv Xncph√: Ip‰q¿ ]m≠nt»cn aebn¬ ]tcX\mb ]n sF tXma-kns‚ (dn´. DtZymKÿ≥, sI.-Fkv.-C._n) `mcy tacn-Ip´n tXmakv( 70). kwkvImcw C-∂v D®-bv°v c-≠n\v Ip‰q¿ sk‚ v- {KntKmdntbmkv s_Ym\nb Hm¿tØmtUmIvkv ]≈n skantØcnbn¬. a°ƒ: kÆntXmakv Ipcy≥tXmakv, k-Pohv tXmakv (Iymadam≥, Gjyms\-‰v F.kn.hn). acpa°ƒ: an\n, _nPn, Bi

hm-kp-tZ-h³ \m-bÀ am-∂m¿: Ip-c-´n-°m-Sv \Sp-hn-se ap-dn-bn¬ ho´n¬ Fw hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ (84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: A-ΩnWnb-Ω. a°ƒ: {]k-∂, cmP≥, cm-[m-Ir-jvW≥ ({io-`qh-t\-iz-cn tÃm-gvkv, hnt√Pv Hm-^n-kv P-Mvj≥). a-cp-a°ƒ: k-Zm-in-h≥ ]n-≈, A-\n-X, C-μp.

X-¼m³

C-¯m-¨p-«n

_m-e-Ir-jv-W³ I-S-ep-≠n: ho-´n¬-Imhn-\p k-ao-]w Hm-W-Ød _m-e-Ir-jv-W≥ (68). dn-´. kn-.B¿.-]n-.F-^v P-hm-\m-Wv. `m-cy: Kn-cn-P. a-°ƒ: Ihn-X (I-Æ-aw-K-ew hnt√-Pv Hm-^nkv), e-kn-X, k-μo-].v a-cp-a-°ƒ: cm-aIr-j-W≥ (_n-kn-\kv), K-tW-i≥ (kv-‰o¬ tImw-π-Iv-kv).

\m-cm-b-Wn

k-tcm-Pn-\n-b-½

C-cn-´n: I-√p-h-b-en-se A-Ø-∏-≈n¬ tXm-akv(77).

]-ø-∂q¿: In-g-s° I≠-¶m-fn F.sI.Pn. hmb-\-im-e-bv-°p k-ao-]-w A-°-c-°m-c-Øn \m-cmb-Wn (80). `¿-Øm-hv: tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: Irjv-W≥, X-¶-a-Wn, `m-kvI-c≥, {]-`m-I-c≥, _m_p, ]-Xvan-\n. a-cp-a°ƒ: im-¥, I-Æ≥, APn-X, cm-[, an-\n, `-cX≥.

tXm-a-kv

_m-ep-t»-cn: A-d-∏o-Sn-Ibn-se H-X-tbm-Øp-Ω¬ k-tcm-Pn-\nb-Ω (65) (dn´. A-[ym-]n-I F.Fw.F®v.F-kv.F-kv. ]q-h-ºmbv). `¿-Øm-hv: H-X-tbmØp-Ω¬ Kw-Km-[-c≥. aIƒ: t_-_n In-c¨. a-cpa-I≥: k-Xo-i≥. ktlm-Z-c-߃. Sn.hn._me-Ir-jv-W≥, k-Zm-\μ≥, hn-em-kn-\n .

in-h³-]n-Å-

tPm¬

`-hm-\nb-½

A-ÐpÄ-\m-kÀ

tPm-k^o-\

ku-Z

ImÀ-Xymb\n

sXm-Sp-]p-g: sIm-Sp-th-en ]-tc-X-\m-b ]m-d-∏p-d-Øv Nm-t°m-bp-sS `m-cy Ip™p-a-dn-bw (95). kw-kvIm-cw \m-sf 2\v sIm-Spth-en F¬.-F-^v. N¿-®v skantØ-cn-bn¬. a°ƒ: A-∂-°p-´n, ]n kn a-Øm-bn, ]n kn tPm-bn. a-cp-a-°ƒ: tPm¨, {_Pn-‰v, ta-cn.

A-Sn-a-men: h-k-¥ hnlm-dn¬ in-h≥-]n-≈ 984). `m-cy: kp-a-Xn-°p-´nb-Ω. a-°ƒ: D-j, cm-tPjv, ]-tc-X-\m-b kp-tcjv, a-cp-a-°ƒ: an-\n, kp[m-I-c≥.

B-ep-h: kn-dn-b≥ N¿-®v tdm-Un¬ A-ºm-´p-ho´n¬ tPm¨ (tbm-l∂m≥˛80). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v Xr°p∂-Øv sk‚ v ta-cokv bm-t°m_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b G-enbm-Ω. a°ƒ: tem-bnUv, en-Pn. a-cp-a-°ƒ: F-Pn, hm-h®≥ C-´q-∏v (s\-Sp-ºm-t»cn ]-©mb-Øv sa-w-_¿). Bep-h am¿ A-Ø-t\jy-kv Xn-b-t‰-gvkv ÿm]-I\pw \m-S-I- \-S-\p-ambn-cp∂p.

s]-cnß-g: I-Wn-t®cn¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS `m-cy `-hm-\n-b-Ω(97). a-°ƒ: N-{μ≥-\m-b¿, inh-Zm-k≥, im-c-Z. a-cp-a°ƒ: Kn-cn-P, ]-tc-X\mb cm-[nI, tKm-]m-e-IrjvW≥. kw-kv-Im-cw C∂v D-®bvv°v 1\v aq-hm-‰p]p-g ap-\n-kn-∏¬ iv-a-im\-Øn¬.

Bep-h: Np-W-ßw-then h-^m¿ a≥-kn-en¬ A-–pƒ-\m-k¿(52). Bep-h ^-b¿ tÃ-j-\pap-∂n¬ hym-]m-c-ÿm]\w \-S-Øn-bn-cp-∂ \mk¿ In-Uv-\n kw-_‘amb tcm-Kw-aq-e-am-Wv a-cn-®-Xv. J-_-dS-°w \SØn. `mcy: k-eo-\. a°ƒ: h-^m¿, j^v-\, ^¿-km-\.

aqhm-‰p]p-g: ap-f-hq¿ ]≈n-∏-Sn-°¬ Io-gv-Ø-SØn¬ C-{_m-ln-an-s‚ `m-cy ku-Z(36). J-_-dS°w C-∂p-cm-hn-se 10\v ap-f-hq¿ ap-kvenw P-amAØv J-_¿-ÿm-\n¬. ]mbn-{] ap-Xn-c-°m-em-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: ^m-Ckv, ^m-Zn-b, ^-hmkv.

Im-™n-ca-‰w: aw-K-eØp-a-e-bn¬ ]-tc-X\mb th-em-bp[-s‚ `m-cy Im¿-Xym-b-\n(87). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: im-¥, Zn-hmIc≥, cp-‹n-Wn, \-μn\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥Ip´n, C-μn-c, Im¿-ØntI-b≥, iin.

ap-l-½-Zv im-^n

th-e³

I-f-\m-Sv: A-ø-t¶m-ense ap-l-Ω-Zv im-^n (55). `m-cy: ssa-aq-\.

I-b-dm-Sn: I-Æm-Sn at©-cn-sam-°v hm-Wn-bw]-d-ºv th-e≥ (71). `mcy: h-≈n.

ap-∏Ø-Sw: G-eq-°-c s]m-ß®n-d ]-tc-X\mb tPm-k-^n-s‚ `m-cy tPm-k-^o-\(89). kw-kv-Im-cw C-∂p- cm-hnse 10\v ap-∏Ø-Sw sk‚ v tPm¨-kv tZ-hm-e-bsk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-K-kv-‰n≥ (C¥y≥ A-ep-an-\n-bw Iº-\n), ]o‰¿-tPm-kv (s]-cn-bm¿ sI-an-°¬kv), Ão-^≥ (F^v.F.kn.Sn), sk-_mÃy≥ (_n-kn\-kv). a-cp-a°ƒ: jo-e, t{Kkn, tdmkv-tamƒ, an\n.

Pm-\-In I-b-dm-Sn: tN-c-aw-K-ew ]-g-X-d Ip-f-Øn-¶¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy Pm-\-In (85).

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se a-\-∏m-´n¬ hmkp-tZ-h≥ \m-b¿ (65). tXm-´w sXm-gn-em-fn {]h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: N-{μn-Im- `m-bv. a°ƒ: tPym-Xn-e-£v-an, P-b. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N{μ≥ , c-Xo-jvIp-am¿.

A-tim-I³ X-e-t»-cn: X-em-bn Ipdn-®n-°m-c-‚-hn-S A-timI≥ (70). `m-cy: {]-`m-hXn. a-°ƒ: `-hn-X, _nμp, em-ep {]-km-Zv.

ao-cm³-Ip-«n I-b-dm-Sn: No-c-Wn-ho´n¬ ao-cm≥-Ip-´n (63). `mcy: l-eo-a. a-°ƒ: ap-kv-X-^, lm-P-dp-Ω, Dssa-_, i-_v-\, l-°nw, a-\m-^v.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

B¿-∏q-°-c: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. am∂m-\w ]p-Ø≥]-d-ºn¬ N-{μ-_m-_p-hn-s‚ a-I≥ Pn-Øp kn _m-_p (19) B-Wv a-cn-®-Xv. k-]v-Xw-_¿ 12 \m--bn-cp-∂p A-]-I-Sw. G-‰p-am-\qc-∏≥ tIm-f-Pn-se A-h-km-\-h¿-j _n-.tImw. hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-Øp-hn-s‚ Iq-sS k-©-cn-® kplrØv kp-_n≥ X-ºn (19) X¬-°-Ww a-cn-®n-cp∂p. Pn-Øp sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂v cm-hn-se 12\v G-‰p-am\q-c-∏≥-tIm-f-Pn-¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-®-ti-jw ssh-Io-´v \m-en-\v ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-°-cn-°pw. AΩ: k-Xn. k-tlm-Z-c≥: A-`n-Pn-Øv.

120 tIm-Sn-bp-sS a-b-¡p-a-cp-¶p-ambn aq¶p-t]À ]nSn-bn Aar-X-k¿: A-¥m-cm-{„ hn-]Wn-bn¬ 120 tIm-Sn cq-] hn-e-hcp-∂ 24 In-tem a-b-°p-a-cp-∂pam-bn aq-∂pt]¿ ]n-Sn-bn¬. a-b°p-a-cp-∂v I-S-ØptI-kn¬ 2010¬ A-d-kv-‰n-em-bn A-ar-Xk¿ P-bn-en¬ in-£-b-\p-`-hn°-sh 42 Zn-h-k-sØ ]-tcm-fn-end-ßn-b-bm-fpw ]n-Sn-bn-em-h-cn¬ Dƒ-s∏-Sp-w. Ip¬-Zo-]v kn-Mv, X¿knw-kn-Mv F-∂n-h-cm-Wv a-‰p c≠p {]-Xn-Iƒ. aq-∂p-t]-cpw AXn¿-Øn- Pn-√-bm-b Xmw-X-cWn¬-\n-∂p-≈-h-cm-Wv. ]m-In-kv-Xm-\n¬ \n-∂p I-SØn-b-sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ ab-°p-a-cp-∂p-am-bn \-K-c-Øn-se Pn.-Sn. tdm-Un¬-\n-∂m-Wv C-hsc A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

tam-l³-Zmkv

X-¦¸³

chn

kc-f

kp-Ip-amc³

Pm-kv-an³

aq-hm-‰p]p-g: c-≠m¿ sh´n-°p-f-Øn¬ tam-l≥Zm-kv(40). kw-kv-Im-cw \SØn. `m-cy: kn‘p. a°ƒ: {ip-Xn, ic-Xv(Ccp-hcpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ).

s]-cp-ºm-hq¿: ss{]h-‰v _-kv Ãm‚n-\p- k-ao-]w am-Øn-°¬ ho-´n¬ X-¶∏≥(64˛sI.F-kv.C.-_n) a°ƒ: k-\n, ko-\, kn\n, knPp.

tIm-X-awK-ew: I√q¿°m-Sv ]p-fn-bw-]p-≈n ]pØ≥-]p-c-bn¬ c-hn(58). `m-cy: k-Pp. a-°ƒ: hn-jv-Wp, PnjvWp.

]-d-hq¿: L-WvTm-I¿W≥-sh-fn ]m-≠n-∏-dºn¬ k-c-f(56). a°ƒ: a-t\mPv, kp-\n, [-\y, Aºn-fn. a-cp-a-°ƒ: B-i, kv-an-X, km-_p, kPn.

s\-Sp-ºm-t»-cn: N-º∂q¿ C-S-∏-d-ºn¬ kp-Ipam-c≥(85). a-°ƒ: km_p, k-Pn, Pn-j. a-cpa°ƒ: an-\n, jo-\, Pnkv.

a-´m-t©-cn: a-´m-t©-cn \-ko-dn-s‚ `m-cy Pm-kvan≥(40). a-°ƒ: d-ko-\, ^¿-ko-\, P-ko-\. a-cp-aI≥: A-Po-jv(akvI-‰v).

bph-Xnsb `À-¯m-hv A-Sn-¨p-sIm-¶p H-‰-∏m-ew: B-lm-cw hn-f-ºmsX t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p-\n∂ bp-h-Xnsb `¿-Øm-hv A-Sn®p-sIm-∂p. A-º-e-∏m-d I-Sºq¿ Iq-\≥-a-e-bn-se d_¿tXm-´-Øn¬ sXm-gn-em-fnIfpw Pm¿-J-fiv kz-tZ-in-Ifpamb _n-μp(19)-hn-s\-bm-Wv `¿Øm-hv cmw-tZ-hv {]-lm≥ (26) A-Sn-®p-sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cbm-sf H-‰-∏m-ew t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øp. Iq-\≥-a-e-bnse d-_¿-tXm´-Øn¬ Xm-a-kn-®v tPm-en-sN-bvXp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`h-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-Øv sam-ss_¬ t^m-

Wn¬ kw-km-cn-®p-\n-∂ _n-μphn-t\m-Sv cmw-tZ-hv B-lm-c-sa-Sp°m≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xv {i≤n-°m-sX t^m-Wn¬ kw-kmcw Xp-S¿-∂ _n-μp-hn-s\ cmwtZhv a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-tIm-]n-X-bm-b _n-μp a-sÆÆ-sbm-gn-®v B-Xv-a-l-Xy-°v {ian-®p. F-∂m¬ Xo sI-Sp-Øn-b cmw-tZ-hv _n-μp-hn-s\ ho≠pw A-Sn-®p]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-∂-se tXm-´-ap-S-a- F-Ønb-t∏m-gm-Wv kw-`-h-a-dn-™-Xv. Xp-S-¿-∂v H-‰-∏m-ew t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-XtZ-lw H-‰-∏m-ew k¿-°m¿ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

k-Xv-\mw-kn-Mv h-[w: Ip-ä-]-{Xw hm-bn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-Xv-\mw-knMv h-[-t°-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw c-≠mw A-Xn-th-Kt- Im-SX - n PUvP - n ]n am-[h - ≥ - Ip-‰] - {- Xw hmbn-®p. sIm-e] - m-XI - w, A-\ym-bam-bn X-S™ p-hb - v° - ¬, Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-°¬ F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv Ip-‰w Np-aØ - n-bn-cn-°p-∂X - v. t]-cq¿-°S am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{μ-Ønse c-≠p Po-h-\-°m-cpw tcm-KnI-fm-b \m-ev X-S-hp-Im-cpw tN¿∂v 2012 B-Kk - vX - v \m-en-\v a¿-±n®pw X-e sk-√n-s‚ Np-hc - n¬ CSn-®pw k-Xv\ - mw-kn-Mn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. A\n¬-Ip-am¿, hn-th-Im-\-μ≥, aRv-tP-jv, i-c-Xv-{]-Im-iv, Zn-eo-]v F-∂o {]-Xn-I-fm-Wv C-∂-se lm-P-cm-b-Xv. tI-kv \-hw-_¿ 21\v ho-≠pw ]-cn-KW - n-°pw.

\n-b-{´-Ww-hn-« Hm-t«m a-dn-ªv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

In-fn-am-\q¿: \n-b-{¥-Wwhn-´ Hm-t´m a-dn-™v hnZym¿-Yn a-cn-®p. In-fn-am\q¿ I-√-S-t»-cn ho-´n¬ apl-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ a-I≥ ss^-k¬ (18) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-©n-\v hm-e-t©-cn I-b‰-Øn-em-bn-cp-∂p kw-`hw. ss^-k-en-s\m-∏w kp-lr-Øp-°-fp-ap-≠m-bn-cp∂p. C-h¿-°v \n- m-c-]-cn-t°-‰p. ss^-k-en-s\ sh™m-d-aq-´n-se kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏ns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. B-‰n-߬ A-ta-cn°≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn-se Ce-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. A-Ω: ko-\. ktlm-Z-cn: _n-kv-an. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv-°v 12\v Nq-´-bn¬ ap-kv-enw P-am-A-Øv J-_¿-ÿm-\n¬.

_-Ên-Sn-¨v ho-«-½ a-cn-¨p

Ip-ªp-a-dn-bw

hm-k-p-tZ-h-³ \m-bÀ

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: t]-hn-j-_m-[-tb-‰v bp-hm-hv acn-®p. s\-Sp-a-ßm-Sv Np-≈n-am-\q¿ h-©p-hw hm-kv `-h\-Øn¬ i-in-[-c≥ \m-b-cp-sS a-I≥ hn-tP-jv (28) B-Wv a-cn-®-Xv. kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ C-bm-fp-sS tcm-Kw t]-hn-j-_m-[-bm-sW-∂p a-\- nem-°n-b-tXm-sS-bm-Wv sa-Un-°¬-tIm-f-Pn-se-Øn®-Xv. hn-Z-Kv-[-Nn-In¬-k-bv-°v sF.kn.bp-hn¬ {]-thin-∏n-®p-sh-¶n-epw c-‡w O¿-Zn-®v a-c-Ww kw-`-hn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ]-´n I-Sn-®n-´n-s√-∂v _‘p-°ƒ ]-d-™p.F-∂m¬ t]-∏-´n-bp-sS i-ey-ap≠m-bn-cp-∂ ÿ-e-Øv ap-dn-hn¬-°q-Sn hn-j-_m-[tb-‰-Xm-bn-cn-°m-sa-∂v kw-i-bn-°p-∂p. am-Xm-hv: ssj-e-P. `m-cy:c-iv-an. H-cp Ip-™p-≠v.

sh-≈-d-S: \n-b-{¥-Ww-hn-´ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _ n-Sn-®v ho-´-Ω a-cn-®p. Ip‰n-bm-Wn-°m-Sv Im-h-Sn-Øe-bv-°¬ Im¿-Øn-I-bn¬ {io-I-WvT-s‚ `m-cy {io-P (28) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.20\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬-\n-∂v Im-´m-°-S-bn-te-°v t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ sI.Fkv.B¿.Sn.kn _-kv \n-b-{¥-Ww-hn-´v {io-P \n-∂ Ce-Iv-{Sn-kv-t]m-Ãn-¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]-m-Ãnt\m-Sp tN¿-∂v sR-cp-ßn {io-P X¬-£-Ww a-cn-®p. ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. a-I≥: {iol-cn. B-cy≥-tIm-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

F-¨v.H.kn. Po-h-\-¡m-c³ Sn-¸À-tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p

I-g-°q-´w: ss_-°n¬ tPm-en-°p-t]m-b F-d-WmIp-fw Xr-∏q-Wn-Øp-d lnμp-ÿm≥ Hm¿-Km-\n-Iv sI-an-°¬-kn-se Po-h-\°m-c-\pw I-g-°q-´w sh-´ptdm-Uv ]-W-bn¬ ho-´n-se Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ]n kp-tc-jv-Ip-am¿ (48) Sn-∏-dnSn-®v a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30\v C-bmƒ tPm-en-sN-øp∂ Xr-∏q-Wn-Øp-d-bv-°p k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]I-Sw. tPm-en-°p ss_-°n¬-t∏m-b kp-tc-jn-s\ Aan-X-th-K-Øn-se-Øn-b Sn-∏¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: kp-te-J F-d-Wm-Ip-fw I-f-Œ-td-‰v Po-h-\-°mcn-bm-Wv. a-°-ƒ: Km-b-{Xn, tc-Wp-I.

bphmhv sht«äp acn¨ tIkn kuZn-bn b-{´-¯n Ip-Sp-§n I®qÀ kztZin a-cn-¨p AbÂ-hm-kn A-d-Ìn s]-cp-ºm-hq¿: Xn-cp-h-\-¥-]pcw am-S-Ø-d ]p-dw-t]m-°n¬ ho´n¬ cm-P-∏-s‚ a-I≥ _n-\p (41) sh-t´-‰v a-cn-® tI-kn¬ A-b¬hm-kn A-d-Ãn¬. ]m-Wn-tb-en s]-cp-ºn-≈n ho-´n¬ ]-t{Xm-kv (58) B-Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. IrXy-Øn-\p ti-jw tIm-´-∏m-d h\-Øn¬ H-fn-hn¬-I-gn-™n-cp-∂ C-bm-sf Ip-dp-∏w-]-Sn kn.sF {In-kv-]n≥ km-apw F-kv.sF ]n sI i-io-{μ-\pw tN¿-∂m-Wp C∂-se A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ 15\v cm-{Xn- 7.45HmsS-bm-Wv _n-\p-hn-s\ ]m-Wntb-en I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]-w C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂ ap-dn-bn¬ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠Xv. H-cp-an-®v a-Zy-]n-°p-∂-Xn-\nsS ]-t{Xm-kn-s‚ `m-cy-sb Ip-dn-

®v tam-i-am-bn ]-d-™-Xn¬ {]tIm-]n-X-\m-b {]-Xn ssI-bn¬ sIm-≠p-\-S-°m-dp-≈ hm-°-Øn sIm-≠p _n-\p-hn-s\ sh-´ns°m- e - s ∏- S p- Ø n- s b- ∂ m- W p tI-kv. tijw ]-t{Xmkv H-fn-hn¬ t]m-bn. C-Sbv-°v ap-cnßq¿ [ym-\tI-{μ-Ønepw C-bmƒ H-fn-hn¬ I-gn-™ncp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. [ym-\-tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv A-t\-jn-°p-∂p-s≠-∂p a-\- nem-°n-b {]-Xn A-hn-sS \n-∂p ap-ßn ho-≠pw tIm-´-∏p-dw h-\Øn-se-Øn H-fn-hn¬ I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.

Z-Ωmw: kuZn- ZΩm-anse J-Xzo^n¬ tIm¨-{Io-‰v an-Iv-knMv b{¥-Øn¬ Ip-Sp-ßn a-e-bm-fn acn-®p. a-s‰m-cp a-e-bm-fn-°v ]-cnt°-‰p. I-Æq¿ tIm-e-Øp-h-ben¬ I-eym-t»-cn hm-g-h-f-∏n¬ k-Po-h≥ (35) B-Wv a-cn-®-Xv. ]cn-t°‰ I-Æq¿ X-fn-∏-d-ºv Iogm-‰q¿ c-Rv-Pn-Øn-s\ J-Xzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. tIm¨-{Sm-Œn-Mv I-º-\n-bnse sXm-gn-em-fn-I-fm-b k-Po-h\pw c-Rv-Pn-Øpw I-gn-™Zn-hkw ssh-Io-´v b-{¥-Øn¬ C-dßn hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS as‰m-cp sXm-gn-em-fn A-_-≤Øn¬ b-{¥w Hm¨ sN-bv-X-XmWv A-]-I-S-Im-c-Ww. H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv k-

Po-h≥ ku-Zn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-˛-b-timZ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: en-j-. c-≠v Ip-´n-I-fp-≠v. JXzo-^v sk≥-{S¬ B-ip-]-{Xnbn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw \m´n-se-Øn-®v kw-kv-I-cn-°p-sa∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-29  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-29

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-29  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-29

Advertisement