Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

22 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

]m-¼p-I-Sn-tb-äv Kr-l-\m-Y -a-cn-¨p

a-dn-bm-½ tP¡-_v

jw-kp-±o³

G-en-bm-½ tP-¡-_v

hmkp-tZ-h³]nÅ

BKkv-Xn-

Pm-\In

Ip-ssh-än \n-cym-X-\m-bn

G-e-½

FSXz: B\-{]-ºm¬ Ip∂-Øp-]-d-ºn¬ ]tcX-\mb tP°_v G{_lm-ans‚ `mcy adn-bmΩ tP°_v (X-¶Ω ˛89). kwkvImcw ]n∂o-Sv. ]tcX amth-en-°c hSt°-X-e-°¬ I√p-hn-f-bØn¬ IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: tamfn (bp.-Fkv.-F), Ip™p-tamƒ (sP-bv]q¿), en√n-°p´n (Zp-_-bv), sdPn (No^v F¬.-sF.-kn. AssUzk¿, Be-∏p-g). acp-a-°ƒ: _m_p amIm´v, ao¥-e-°-c (bp.-F-kv.F.), A\n-b≥Ip™v the-ßmSv Ing-t°-Xn¬ (sP-bv]q¿), A\nb≥Ip™v If-Øn-∏-dºn¬ (Zp-_m-bv), jnPp (A-[ym-]nI tIf-awKew F¬.-]n.-F-kv., XI-gn).

Imbw-Ipfw: Io-cn-°m-Sv Nn-d-°S-hw ao-\-tØcn¬ ho-´n¬ l-k-\m-cp Ip-™n-s‚ a-I≥ jw-kp±o≥ (52). Im-bw-Ip-fw apkvvenw P-amA-Øv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. `mcy: sse-e, a°ƒ: k_o-\, k-ao-\, k-Po-\. acp-a°ƒ: A-jv-d^v, \mk¿, a-Po-Zv.

sNß-∂q¿: ]-Sn-∏p-c-bv°¬ ]-tc-X\m-b ]n hn tP-°-_n-s‚ `m-cy G-enbm-Ω tP-°-_v (92). kw-kv-°m-cw \m-sf cmhn-se 11.30\v _-tY¬ A-c-a-\-∏-≈n-bn¬ \S°pw. a-°ƒ : _m-_p h¿°n ({]-kn-U‚ v, Im¿jn-I hnI-k-\ _m¶v, sN-ß∂q¿, sI.]n.kn.kn. Aw-Kw). sk-en≥. a-cp-a-°ƒ: A-\n-e,X-ºn.

sNß-∂q¿: \K-cØnse BZy-Ime tlm´¬ hyh-km-bnbpw ]m¿hXn e©v tlmw DSa-bp-am-bn-cp∂ _p[-\q¿ ]pXp-h\ ho´n¬ Fw sI hmkp-tZ-h≥ ]n≈ (88). (sa-t{Sm hm¿-Ø sIm-®n _yqtdm No-^v hn sd-Pn-Ip-am-dn-s‚ ]nXm-hmWvv).kwkvIm-cw \msf D®bv°v c≠n\v _p[-\q-cnse ho´p-h-f∏n¬.

sXmSp]pg: s\øt»cn hSt»cn¬ ]tcX\mb tPmk^ns‚ (Ipt™´≥) `mcy GeΩ (91) .kwkv-Imc ip{iq-j-Iƒ C∂p cmhnse 10.30\vs\øt»cn sk‚ vsk_mÃy≥kv]≈nbn¬.

X¦½

_m_p

imcZ

Ce-¥q¿: CS-∏-cn-bmcw Im™n-c-Øn-\m¬ apcpt∏¬ ]tc-X-\mb sIm®p-Ip-™ns‚ `mcy sI sI Pm\In (85). kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ : sI sI tKm]n\m-Y≥, imcZm cho{μ≥, kc-kΩ ]oXmw_-c≥, X¶-aWn P\m¿±\≥, ]tc-X-\mb sI sI Ipam-c≥. acp-a-°ƒ: AΩnWn tKm]n-\m-X≥, cho-{μ≥, P\m¿±-\≥, Hma-\, ]tc-X-\mb ]oXmw-_-c≥.

Sn.hn. ]pcw: aq-tØS-Øv Im-hv tIm-∂°-cn ho´n¬ s]m-∂∏-s‚ a-I≥ sI ]n {io-Ip-am¿(34) Ipssh-‰n¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Imcw C-∂v D®°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. `mcy: B-j. AΩ: hn-Pb-Ω, k-tlm-Zcn: {io-tamƒ.

kp-a-Xn

]q-®m°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Un¬ a-‰-Øn¬ ]tc-X\m-b B‚-Wn-bp-sS `m-cy X-¶-Ω (77). kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10.30 \v sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. aI≥: Ip™ptam≥ (C-¥y≥ I-c-tk\, ]-©m-_v). a-cp-aIƒ: sIm-®p-dm-Wn.

Ir-jv-W³-Ip-«n ta-t\m³

]-d-hq¿: Ip-™nssØ X-≠m-t»-cn¬ i-in(59). `mcy: sF-j. a-°ƒ: inj, {io-P. a-cp-a-°ƒ: _m_p, iymw. kw-kv-Imcw \-SØn.

s\-Sp-ºm-t»-cn: I-cn-bmSv ]-ø-∏n-≈n ]-t{Xm-kv aI≥ tPm-kv ]o-‰¿(56). Kp-P-dm-Øn-se ]m-e≥]q¿ Im-X-en-Iv B-{i-aØn¬ kw-kv-Im-cw \SØn. `m-cy: tUm.B≥ ]q-\w.

I´∏\: ssltd©n-se BZy-Im-e Ip-Sn-tb‰ I¿jI≥- Ip-¥fw-]m-d CSsØm-´n-bn¬- BKkvXn-(Ip-™m-Kkv-Xn˛85)- . kw-kv-Im-cw- C-∂p sshIo´p \men\v- I´∏\ sk‚ v- tPm¿-Pv- s^tdm\]≈n- skan-tØcnbn¬.`m-cy-: ]tcXbm-b A∂°p-´n, cm-a]p-cw- amS∏m-´v- Ip-Spw-_mw-Kw.a°ƒ-: t__n- (bp-.Fkv-.F.)- ^m.- tXm-akvCSsØm-´n- (tlm-fnt{Im-kv- N¿-®v- \cn-bw]m-d),- kÆn (ap≥I´∏\ ]©m-bØv- AwKw),- tPm-kp-Ip-´n(sk{I´dnklIcW_m-¶vI´∏\),- s_∂n- (U¬ln),- Pm≥-kn-,- kPn(U¬-ln)-.acp-a°ƒ-: eo-a Nm-en¬(Xet»-cn),- tam-fn- aÆmcn-bm-Øv-(tX¿Uv-Iymºv),- kq-k≥- No-cw-Ipt∂¬- (Cc´bm¿),sUbv-kn- Im-S∏dºn¬(aebm-‰q¿),- ]tcX\m-b tPm-kv-,- do-P (U¬-ln) .-

sIm-¨p-s]®v hSpX-e: \-Zvh-Øv \-K¿ ]p-Xp-h¬ \n-I¿-Øn¬ ]-tc-X\m-b X-¶∏-s‚ `m-cy sIm-®ps]-Æv (72). a°ƒ: N-{μ≥, e-£van, iin, ]-tc-Xcm-b th-embp[≥, _nμp. a-cpa°ƒ: iyma-f, \-tSi≥, ko-a, Xn-e-I≥.

tacn

]q-®m-°¬: ]-≈n-∏p-dw ]-©mb-Øv \memw hm¿Un¬ Nmt°m ]-≈n-¬ ]-tc-X\m-b sI sI X¶∏-s‚ `m-cy kp-a-Xn (73). a°ƒ: thWp, hnPb≥. a-cp-a°ƒ: ssje-P, KoX.

]q-®m°¬: ]-≈n-∏p-dw ]-©mb-Øv aq-∂mw-hm¿Un¬ ]-S-\ne-Øv sN√∏-s‚ `m-cy im-c-Z (75). a-°ƒ: Xn-eI≥, cXoj≥, k-en-e, P-b-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: sse-e, \n-j, tc-J, A-timI≥.

tacn B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c aq-tØ-S≥ ]-tc-X\mb tPm-Wn-s‚ `m-cy tacn(86). kw-kv-Im-cw \SØn. a°ƒ: a-dn-bm-Ω, ]-t{Xmkv, ]-tc-X\m-b ]u-temkv, B\n, h¬k, do-Ø, tPmkn, tPmkv, sUm-a-\nIv, {]n‚n, dmWn. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b sUm-a-\nIv, tPmbn, kv-‰m≥en, tP°_v, t]mfn, t]m-f-®≥, kn-Pn, joP, tPm-k^v, _m_p.

Ip-º-fßn: N-S-b-ßm-Sv tPm-k-^n-s‚ a-I≥ \nim¬(15). am-Xmhv: ta-gvkn. k-tlmZ-c߃: \n-Jn¬, t\mb¬. kw-kv-Im-cw \S-Øn.

Ip-ºf-ßn: ]-≠m-c-∏-dºn¬ tP-°-_n-s‚ `m-cy ta-cn(X-¶-Ω˛53). kw-kvIm-cw \-SØn. a-°ƒ: tdmbn, dm-Wn, do-a. a-cp-a°ƒ: Po-\, em-ep sIm√w h-S-t°-Nm-cphnf, tPm-_n Ip-ºf-ßn B-epw-]-d-ºn¬.

tam-l\³

Zmk³

Iae-½

G-en-¡p-«n

`-hm-\n-b-½

Zn-eo]v

]m¯p-¡p-«n

]m-Wm-h≈n: ]m-Wmh≈n ]-©m-b-Øv 11mw hm-¿-Un¬ Nn-‰-bn¬ \n-I¿-Øn¬ tam-l-\≥ (58). `mcy: Hma-\. a°ƒ: cmPp, ss_Pp, jnPp, kn_n. a-cp-a°ƒ: {]-ao-f, kuay, knan, d-lo-kv.

ssh°w: ]-Sn-™m-td°-c Rm-‰p-ho-´n¬ F sI Zm-k≥ (70).

apl-Ω: I-™n-°p-gn {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw hm¿-Un¬ aT-Øn¬ shfn ho-´n¬ kn sI hm-hbp-sS `m-cy I-a-e-Ω (60). a°ƒ: _nμp, a-cpa°≥: jn-_p. kw-kv-Imcw \-SØn.

aq-hm-‰p-]p-g: D-Sp-º-∂q¿ F-^v.kn. `-h-\mw-Kam-b a-Z¿ sUm-sfm-tdm-kv F^v.kn.kn (G-en-°p-´n-˛85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign™v 2.45 \v Cu-Ãv hmg-∏n-≈n (\n-c∏v) F^v.kn. aTw h-I sk-antØ-cn-bn¬. tIm-Sn-°p-fw Im-cym-aTØn¬ ]-tc-Xcmb tPmk-^v˛G-en Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fmWv. k-tlm-Z-c-߃ : a¿-Ø°p-´n B-Sp-Ip-gn-bn¬ Ieq¿, A-∂-°p-´n \-ºym]-d-ºn¬, kn H-Uoen-b bp, Fw sP tKm-h, tPm¿-Pv Im-cyaTw Npcpfn, ]-tc-Xcmb t]mƒ, Nm-t°m. I-cn-a-Æq¿, s\-ø-ticn, sh-fn-tb¬-®m¬, sXm-Sp]p-g, sX-∂-Øq¿, ss]tßm-´q¿,I-eq¿, C-©sØm´n, hm-g-∏n≈n, hmg-°m-e, sXm-Ω≥-IpØv, ]-≈n-°m-apdn, \n¿-Ω-e kZ≥, D-Sp-º∂q¿ F-∂o `-h-\-ß-fn¬ Aw-K-am-bncp-∂p.

Bea-‰w: Ip-≠q¿ I-cn∏m-bn¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b _m-e-Irjv-W ta-t\m≥ `m-cy I-hn-t´en `-hm-\n-b-Ω(83). kwkv-Im-cw C-∂v 12 \v a°ƒ: in-h-cma≥, cm-Pti-Jc≥, kp-[m-Ic≥, ]-tc-X\mb {]-Xm]≥, N-{μ-aXn, k-Xy-\mY≥, l-cn-Zm-k≥.

F-cq¿: A-ø-ºn-≈n-°mhv ]m-∏m-\-bn¬ ]-tcX\m-b cm-a-Zm-k≥ aI≥ Zn-eo-]v(sk-©z-dn tem-dn k¿-ho-kv˛48). `mcy: I-em-tZhn(]n.hn.F-kv. tlm-kv]n-‰¬). aI≥: A-\-¥p. kw-kv-Im-cw \-SØn.

ssh∏n≥: FSh\°mSv hm°mSv A_q_°¿ `mcy ]mØp-°p´n(76). a°ƒ: sFjm_n, A^vk. acpa°ƒ: ]tcX\mb A–p¬JmZ¿, Aivd^v. J_d-S-°w C∂v cmhnse9\v \mbcºew PpamakvPnZv J_¿ÿm\n¬

\n-imÂ

cm-tP-iz-cn sN-dmbn: C√-Øp-]d-ºv {io-cm-a-\n-hm-kn¬ C Fw kp-[m-Ic ss]-bpsS `m-cy cm-tP-iz-cn(60). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: {io-PnØv(bp.sI), c-Xv-\-{]n-b. a-cp-a°ƒ: ho-Wm {io-Pn-Øv(bp.sI), {]im-¥v B¿ tj-Wmbn.

cm-[m-Ir-jv-W³ Kp-cp-hm-bq¿: C-cn-ß{]w tX-d-º-Øv (\-h-\o-X-Øn¬) cm-[m-Ir-jv-W≥ (61). `m-cy: am-ºp-g cm-tP-izcn. a-Iƒ: e-£v-an -i-c-Wy.

Ip-ªn-tam³ Nm-h-°m-Sv: A-hn-bq¿ kv-Iq-fn-\p ]-Sn-™m-dp `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ hmen ]-d-ºn¬ Ip-™ntam≥(95). `m-cy:J-Zo-P Ip-´n. a-°ƒ: Jm-en-Zv, sam-bv-Zp´n, C-{_m-ln-Ip-´n, A_p, D-Ω-bp, sF-kptamƒ, sk-^n-b. a-cp-a-°-ƒ: P-am¬, A_q-_-°¿, sk-^n-b, km-en-ap, sk-°o-\, P-aoe. ]-tc-X-\m-b A-_q-_°¿.

e-£v-an-Ip-«n-A-½ ]p-Xp-°m-Sv: I-√q¿ amhn≥-Np-h-Sv tIm-∏-°m´n¬ e-£v-an-Ip-´n-AΩ(89). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]m-dta-°m-hv im-¥n-Xo-c-Øv. a-°ƒ: k-c-kz-Xn, \m-cmb-W≥-Ip-´n, A-Ωn-Wn, N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Aw_n-I, -Ko-X, -]-tc-X-cm-b hn-P-b≥, cm-[m-Ir-jvW≥.

iin

t{X-kym-½ aqhm-‰p]p-g: \-Sp-°-c ]pXp-∏-≈n¬ tPm-k-^ns‚ `m-cy t{X-kymΩ(66). kw-kv-Im-cw \msf D-®bv°v 2.30\v \-Sq°-c sk‚ v am-Xyq-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]tc-X s]m≥-Ip-∂w ]pem-\n-a-‰-Øn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: tPm-kv\, tPm¿Pv, ]-tcXbmb tPm-Xn. a-cpaI≥: tkm-Wn ap-Xn-c°fw.

A-_q-_-¡ÀsIm-®n-:- F-kv.-B¿.-Fw.tdm-Un¬- sN-dp-Xp-cp-Ønbn¬- ]-tc-X-\m-b- sIm®p-Æn-bp-sS- a-I-≥ kn sI- A-_q-_-°¿- (60)-.`m-cy-:- dp-Jn-b- _o-hn.- a°ƒ-:- j-an,- j-Po¿- .- a-cpa-I-≥:- I-_o¿.-

tPm-bv ]oäÀ

\m-cm-bW³ tIm-X-aw-Kew: ]p-t∂°m-Sv Nm-a-°m-em-bn¬ \m-cm-b-W≥ (68). kw-kvIm-cw \-SØn. `mcy: C√n-tØm-Sv I√m¿-Ip-Sn ho-´n¬ Hma-\. a°ƒ: cP-\n, cm-Pn, c-ay. a-cpa°ƒ: k-Poh≥, cmPp, {io-PnØv.

A-l½Zv am-d-ºn-≈n: Ip-gn-bn¬ ho-´n¬ A-lΩ-Zv(70). J_-dS-°w C-∂p am-d-ºn≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. `mcy: ]-tcXbm-b B-an-\. a°ƒ: A-bq_v, A-Iv-_¿, A≥h¿, A-\n-X, A-Po-Xv. acp-a°ƒ: sj-do\, ssee, l-^v-k, ap-Jv-Xm¿.

amXyp I-f-a-t»-cn: I-fo-°¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b h¿Ko-kn-s‚ a-I≥ amXyp(59). kw-kv-Im-c-ip{iq-j-Iƒ C-∂p-cm-hn-se 10\v `-h-\-Øn¬ B-cw-`n®v s^-bv-Xv kn-‰n N¿-®ns‚ ]p-Ø≥-Ip-cn-iv skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: amfn-tb-°¬ Ip-Spw-_mwKw F¬kn. a-°ƒ: hn¬-k≥, sP≥k≥.

bq-k-^v Xn-cq¿: I-´® - n-d ]n-em°¬ bq-k^ - v (Cu-k° - p´n˛65). `m-cy: Ip-™n-Ωp. a-°ƒ: k-°o¿, ssk-\p±o≥, d-lo-\t- _-_n. a-cp-a° - ƒ: ssJ-dp-∂o-k, d-lva - Ø - v, j-d^ - p-±o≥.

A-ÐpÀd-lv am³ sIm-®n: ap-≠w-]n-≈n ]tc-X\m-b A-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A-–p¿d-lv am≥(72). `mcy: \-_o-k. a-°ƒ: l-ko-\, h-lo-Z. a-cp-a-°ƒ: Aivd-^v, \mk¿.

ssj-Pp A¶-amen: A¶-amen CuÃv sdkn-U‚ v \Kdn¬ Itc-S≥ h¿Kokns‚ aI≥ ssjPp (37). kwkvImcw C∂v sshIo´v 3.30\v A¶amen sk‚ v tPm¿Pv _kn-en° ]≈n-bn¬. `mcy: sImc´n amWn-IyØm≥ en‚m. a°ƒ: kvt\l, PqUvk¨. amXmhv: h¬k. ktlmZ-c-߃: ssjtcm, ssj_n.

\-koÀ Hm-a-t»-cn: sX-®ym-Sv \Sp-°-≠n-bn¬ \-ko¿ (38). `m-cy: ssa-aq-\.

Xn-cph√: Ip-dn-b-∂q¿ hm-tgm-en¬ sh-´n-tc-Øv _m_p (am-Øp-°p´n˛60). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv-°v 12\v Ip-dn-b∂q¿ im-temw am¿-tØma ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: F¬kn. a°ƒ: enPn, en-j, en_n≥. a-cp-a°ƒ: _nPp, _m-_p-cm-Pv. A-c-b≥-Im-hv: πm-∏n≈n tZi-Øv tIm-\m-´p-]d-ºn¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n ta-t\m≥(92). `mcy: e-£v-an-°p-´nb-Ω. a°ƒ: Kn-cn-P, D-ta-jv Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: thWp-tKm-]m¬, kv-anX.

sF.Sn.F-Â {Kq-¸v sN-b-À-am-³ A-Iv-_-dn-sâ am-Xm-hv a-dn-b D-½ ]-g-b e-°n-Sn: sF.-Sn.F-¬ {Kq-∏v sN-b-¿-am-≥ A-Iv_-dn-s‚ am-Xm-hv a¶-c sI.hn.Fw a-≥-knen-¬ ]-tc-X-\m-b A-lΩ-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy adn-b- D-Ω (85). J-_-d-S°w C-∂v D-®-°v c-≠n\v a-¶-c Im-cm-´v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm-\n¬. a-‰p-a-°-ƒ: _-jo-¿ (k-u-Zn), I-_o-¿, ap-lΩ-Zv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), kn-±o-Jv (sN-b-¿-am-≥, C-lv-dm-w {Kq-∏v), A-eo-a, kp-l-d, B-bn-i, d-joZ. a-cp-a-°-ƒ: jm-ln-d, d-jo-Z, kp-ss_-Z, j-Po\, \p-ssk-_, Ip-™l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv, \m-k¿, e-Øo-^v.

]-tdm-«n A-tØm-fn: H-X-tbmØv ]-tdm-´n (85). `m-cy: s]-Æp-Ip-´n. a-°ƒ: {io[-c≥, th-em-bp-[≥, iin. a-cp-a-°ƒ: k-tcm-Pn\n, tim-`-\, tZ-hn.

ssh-°w: ]m-ºp-I-Sn-tb-‰v Kr-l-\m-Y a-cn-®p. sh®q¿ C-S-bm-gw Nn-t‰-S-Øp-ti-cn¬ ]-tc-X-\m-b Zn-hmI-c-s‚ `m-cy im-¥ (68)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v G-gn-\v t£-{X Z¿-i-\w I-gn™#p ho-´n-te-°v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v k-ao-]am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. _-‘p-°-fpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Poh≥ c-£n-°m-\m-bn-√. a-°ƒ: c-a-Wn, Xn-e-I≥, kpa, kp-[o-jv, kp-[. a-cp-a-°ƒ: hn-iz-\m-Y≥, Xn-e-I-aWn, jm-Pn, P-Kp.

tem-dn-¡-Sn-bnÂ-s¸-«v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v sX-dn-®pho-W hn-Zym¿-Yn tem-dn-bv-°-Sn-bn¬-s]-´v a-cn-®p. ]nc-∏≥-tIm-Sv shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn A-ºm-Sn F-kv em¬ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. ]n-c-∏≥-tIm-Sv ssX-bv°m-Sv k-a-\z-b \-K¿ D-Xr´m-Xn-bn¬ jm-Pn-em¬-˛ip-` Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hnse 11.30\v t]m-Ø≥-tIm-Sv ssX-°m-Sv ss_-]mkn¬ ]q-e-¥-d h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-ºm-Sn k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°pw F-Xn¿ Zn-ibn¬ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tdm-Un¬ sX-dn-®p ho-W Aºm-Sn-bp-sS tZ-l-Øv ]n-∂m-se h-∂ tem-dn I-b-dnbn-d-ßn C-cp-Im-ep-I-fpw X-I-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m\m-bn-√. C-∂-se D-®-tbm-sS t]m-kv-‰p-tam¿-´w I-gn™p sIm-≠p-h-∂ ar-X-tZ-lw kv-Iq-fn¬ s]m-Xp Z¿i-\-Øn¬ h-®-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. k-tlm-Z-cn: A-Ωp.

ss_-¡n-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

I-g-°q-´w: \n-b-{¥-Ww hn-´ ss_-°v a-Xn-en¬ C-Sn®v hn-Zym¿-∞n a-cn-®p. kplr-Øn-\v ]-cn-t°-‰p. sNº-g-¥n Ip-≠q¿ lukn¬ tam-l-\-s‚-bpw _nμp-hn-s‚-bpw a-I≥ AJn¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. ss_-t°m-Sn-®n-cp-∂ IWn-bm-]p-cw Nn-‰m-‰p-ap-°v k-Po¿ a≥-kn-en¬ ln\m¬(21) Kp-cp-X-c-am-b ]cn-°p-I-tfm-sS sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. tXm-∂-bv-°-en-se kz-Im-cy tIm-f-Pn-se hn-Zym¿Yn-bm-b A-Jn¬ C-∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS ln\m-en-t\m-sSm-∏w ss_-°n¬ h-cp-tºmƒ ap-cp-°pw]p-g tlm-fn-t{Im-kv B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]-Øv h®mbn-cp∂p A-]-I-Sw. kw-`-h ÿ-e-Øv h-®v X-s∂ AJn¬ a-cn-®p. H-cp k-tlm-Z-cn-bp-≠v. A-—≥ tam-l\≥ Hm-t´m-dn-£ s{sU-h-dm-Wv. ar-X-tZ-lw sa-Un°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬.

{Sm-h-eÀ a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p; 15 t]À-¡v ]-cn-¡v

tIm-gn-t°m-Sv: sS-w-t]m {Sm-h-e¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn-™v ho-´-Ω a-cn-®p. _-‘p-hns‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ kw-_-‘n-®v a-S-ßn-h-cn-I-bmbn-cp-∂ I-Æq¿ {io-I-WvT-]p-cw N-ß-fm-bn Im-™nc-Øn-¶¬ t_-_n-bp-sS `m-cy Ip-™-Ω(68)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS ]-¥o-c-m¶m-hv am-ºp-g-∏m-e-Øv s]-t{Smƒ-]-ºn-\v k-ao-]-amWv A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬ ]n-©p-Ip-™-S-°w 15 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Ip-™-Ω-bp-sS k-tlm-Z-c-]p-{X-\m-b ssj-Pp-hns‚ hn-hm-lw I-gn-™v Ip-a-fn-bn¬ \n-∂v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ kw-L-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cnt°-‰ hn-]n≥(22), a-dn-b-°p-´n(32), k-t¥m-jv(45), aØm-bn(60), Ip-™p-tamƒ(38), im-¥(45), A-RvPp(12), tPm-tam≥ (18), tPm-fn (14), X-ºn (58), c-a-Wn (50), tPm-Wn (45), X-¶-∏≥(48), Nn-∂-Ω(68), F-∂nh-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-epw Zn-b(H-cp h-b- v)sb am-Xr-in-ip-kw-c-£-W tI-{μ-Øn-epw {]-th-in-∏n-®p.

A-Úm-X-ar-X-tZ-lw Is−¯n \mcm-b-W-\m-imcn

cm-P-ti-J-c³ \mbÀ

Im-Xn-cp-Ip-«n B-im³

cm-a-Ir-jv-W³

]-c-ap B-Nm-cn

kp-Kp-X³

^k-ep-±o³

{_nPnäv

]m-temSv: s]-cnß-Ω-e ao-cm≥-sh-´n cm-tP-{μ hnem-k-Øn¬ \m-cm-b-W\m-im-cn (78). `mcy: k-ckzXn. a-°ƒ: hk-¥, cm-tP-{μ≥, tKm]n. a-cpa°ƒ: tam-l-\-Zmkv, _nμp, ca.

]q-h-®¬: Be-\-S k‘ym `-h-\n¬ cm-Pti-J-c≥ \m-b¿ (65). `mcy: kp-Ip-am-cn A-Ω. a°ƒ: tPymXn, _nμp. a-cp-a-°ƒ: k-\¬-Ipam¿, kp-tc-jv Ip-am¿.

Nh-d: ]p-Ø≥-N-¥ ]-cnt®-cn¬ ho-´n¬ cm-a-Irjv-W≥ \m-b¿(87). `mcy: a-Wn-b-Ω. a°ƒ: cmtP-{μ≥-]n-≈, ]-tc-X\mb ap-c-fo-[-c≥ \m-b¿. acp-a°ƒ: Kn-cn-P Ip-am-cn, _m-e-N-{μ≥ \m-b¿.

ac-Sv: sh-fp-tØS-Øv ]-dºn¬ A-¥-cn-® in-hi¶-c ta-t\m-s‚ `m-cy efnX A-Ω(82). Xr-∏pWnØp-d Nq-c-°m-´, I√w-]-d-ºn¬. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se ]-Øpa-Wn-°v Xr-∏p-WnØp-d ap-\n-kn-∏¬ i v-a-im-\Øn¬.

im-kv-Xmw-tIm-´: t]mcph-gn h-S-t°-ap-dn XmgØp sX-°-Xn¬ F≥ ]c-ap B-Nm-cn(89). `m-cy: Cu-iz-cn A-Ωmƒ. a°ƒ: ]-tc-X\m-b ]n inh-Zm-k≥, ]-tc-X\m-b ]n cmP≥, ]n k-Zm\μ≥, Sn C hn-Pb-Ω. ]n tam-l\≥, Sn ]n c-aW-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: s]m∂-Ω, cm[-Ω, hnPb-Ω, ]-tc-X\m-b in-hZmk≥, P-b-Ip-amcn, cmPn. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 11\v.

I-S-bv°¬: sStºm kv‰m‚n-se ss{U-h¿ B-‰p]p-dw ]m-tem-Ww P-b-hnem-k-Øn¬ Pn kp-KX≥(59). `mcy: P-b. a°ƒ: kpP≥, kq-cy.

a-dn-bm-½

Nh-d: ap-Ip-μ-]p-cw apt°m-Sn ]-Sn-™m-‰-Xn¬ Im-Xn-cp-Ip-´n Bim≥(85). `mcy: \-_okm _ohn. a°ƒ: \-koam _oKw, \m-k-dp-±o≥, \p-ssk-_ _oKw, \nk, \-Po-Xm _oKw, \ko-dm _oKw, \n-km-dp±o≥-k \u-jmZv, \njmZv. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b A-–p¬ Akokv, jm-an-e, bq-\p-kvIp´n, ap-lΩ-Zv Ip-™v, Xm-l, jn-lm-_p-±o≥, djo-Zm, Xm-lnd.

Ip≠d: ]≈n-ap°v NIncn-°S joPm a≥knen¬ ^k-ep±o≥(55). `mcy: Dssk_. a°ƒ: joP,jn-_p,- jn-_ne. acpa°ƒ: apkvX-^,- kp-Pmlp-±o≥ J_-d-S-°w C∂v cmhnse 11\v ]≈n-ap°v sIm√q¿hnf Ppam akvPn-Zn¬.

Ip≠d: c≠ptdmUv ]me-aq-´n¬ ]o‰-dns‚ `mcy {_n-Pn‰v(68). a°ƒ: eme-Ω, kpa (Pn.-F¬.-]n. bp.-]n.-Fkv sImSp-hn-f), hna-e, {]km-Zv, s_‰n, ss_Pp(ssI-cfn t^m¿Uv), jo_. acp-a°ƒ: kndnƒ, tPmbn (Ham≥), {]km-Zv, sUbvkn, tdmbn (Ip-ssh-‰v), Um-enb. kw-kvIm-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n\v tIm´-∏pdw {InkvXp-cmP ]≈n skan-tØ-cn-bn¬

tIm-X-aw-K-ew: a-Æm-d{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω(91).kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn™p 2\v X-¶fw˛Xr-°m-cn-bq¿ tdm-Unse h-k-Xn-bn-se ip-{iqj-bv-°p-ti-jw tIm-XawK-ew am¿-tXm-am sN-dnb-]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬. ]tcX t]m-Øm-\n°m-Sv No-c-I-tØm-´w IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: {]-^.t_-_n (dn-´. {]n≥kn-∏¬ _n.]n.kn. tImf-Pv ]n-dhw, {]n≥kn-∏¬ b¬tZm am¿ _tken-tbm-kv tImf-Pv tIm-X-awK-ew), Nn-∂Ω(dn-´.A-[ym-]n-I). a-cpa°ƒ: sP-kn, ]-tc-X\mb Ip-cy≥.

e-fn-X- A½

{io-a-Xn sh-≈n-]d - º - v: B-sd c≠v s]m-∂∏ - p-dØ - v {io-aXn (53). am-\n-t»-cn ktcm-Pn-\n-AΩ - b - p-sS-bpw ]-tc-X\ - m-b tKm-hn-μ≥ \m-bc - p-sS-bpw a-If - m-Wv. `¿-Øm-hv: am-°m-SØ - v DÆn-\m-b¿. a-°ƒ: c-Xn, k-Xn, Ir-jvW - . a-cp-a°ƒ: c-RvP - n-Øv, A-PnØv, _n-Pp (Zp-_b - v).

J-Zo-P sN-dp-h-Æq¿: {km-ºy sX-°pw-]p-d-Øv A-∫mkn-s‚ `m-cy J-Zo-P (52). a-°ƒ: ku-Zm-_n, jw-ko¿, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ Ako-k v, A-jv-d-^v (dn-bmZv), Pp-ss_-cn-ø.

hn-P-b-e-£v-an Xm-\q¿: ]-tc-X-\m-b awK-e-Øv kp-Ip-am-c-s‚ aIƒ hn-P-b-e-£v-an (65).

Ip-ªp F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw ]q®w-Ip-∂v th-fn-°p-f-ß-c Ip-™p (80). `m-cy: ]mØp-Ωp. a-°ƒ: k-°o¿ (Zp-_-bv), ap-l-Ω-Zv (kuZn), A-øq-_v, _o-]m-Øp´n, dw-e, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: kp-sse-J, dp-_o\, d-ko-\, sam-bv-Xo≥-Ip´n, a-\m-^v, km-_p.

C-{_m-low-Ip-«n ap-kveymÀ hn-f-bq¿: h-f-]p-cw ]m-d°¬ C-{_m-low-Ip-´n apkveym¿ (50). `m-cy: ssk-\-_.

A-Ðp Jm-ZÀ sIm-bn-em-≠n: sIm-bnem-≠n ssa-Xm-\n-hf - ∏n¬ F-kv sI lu-kn¬ A-–p¬ J - m-Z¿ (59).

bp.sI.Pn. hn-ZymÀ-Yn A-½q-½-bp-sS I¬-ap-¶n Po-¸n-Sn-¨v a-cn-¨p Ip-≠-d: ho-Sn-\p -ap-∂n¬ ImØp-\n-∂ A-Ωq-Ω-bp-sS A-SptØ-°v kv-Iqƒ-_- n¬-\n-∂v C-d-ßn-tbm-Sn-b bp.sI.Pn hnZym¿-Yn Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. s]cp-ºp-g F-kv.F≥.F-kv.F-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ bp.sI.Pn. hnZym¿-Yn ta-cn hn-√-bn¬ tPm-k^n-s‚ G-I-a-I≥ A-e≥ (7) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-Km-ip-]-{Xn-ap-°v-˛-tI-c-f]p-cw tdm-Un¬ ar-Km-ip-]-{Xn°p- ]n-∂n¬ C-∂-se D-®-I-gn™v aq-t∂m-sS-bm-Wv A-]-ISw. kv-Iqƒ-hm-\n¬ ho-Sn-\v ap∂n-en-d-ßn-b A-e≥ tdm-Un-\v F-Xn¿-h-i-Øv Im-Øp-\n-∂

A-Ωq-Ω-bp-sS A-Sp-tØ-°v HmSp-∂-Xn-\n-sS Po-∏v C-Sn-®p-sXdn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu Po∏n¬-X-s∂ D-S≥ sIm-´n-b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-

Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. A-e-s‚ ]n-Xm-hpw A-Ω sU-bv-kn-bpw C-{k-tb-en-emWv. A-Ωq-Ω a-dn-bm-Ω-tbm-sSm∏w s]-cp-ºp-g-bn-se ho-´n-embn-cp-∂p Ip-´n Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Ip-≠-d t]m-en-kv tI-sk-SpØp. kv-Iqƒ-Ip-´n-I-sf sIm≠p-t]m-b- kz-Im-cy-hm-l-\Øn-s‚ D-S-a-bv-°pw ss{U-h¿s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. kv-Iq-fn-\v t\m-´o-kv \¬Ip-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p.

A-½m-fp A-½ C-cn-´n: F-S-°m-\w ]me-∏-d-ºn-se Ir-jv-W-]pc-Øv ]-tc-X-\m-b F≥ hn tKm-hn-μ≥ \-ºym-cpsS `m-cy H Fw A-Ωm-fp A-Ω (87). a-°ƒ: _me-Ir-jv-W≥, eo-e, \mcm-b-Wn, N-{μ-a-Xn. a-cpa-°ƒ: Ip-´y-∏ am-ÿ , \m-Wp, Kw-Km-[-c≥, kc-kz-Xn (F-®v.Fw, Xn-c-ph-´q¿ F¬.]n.F-kv, Xfn-∏-d-ºv).

_o-cm³- lm-Pn ap-°w: Im-c-aq-e H-dp-hn߬ _o-cm≥- lm-Pn (80). `m-cy-am¿: _n-®n-∏mØp l-÷p-Ω, C-Øn°p-´n-Ω. a-°ƒ: ap-l-ΩZv (A-[ym-]-I≥, Pn.F¬.]n kv-Iqƒ B\-bmw-Ip-∂v), ]-tc-X-\mb A-–p- -emw, _m-_p , A-–p¬ I-cow, j-d-^p±o≥ (F-kv.Un.]n.sF Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v), j^o-Jv, ]m-Øp-Ω, ssa-aq\. a-cp-a-°ƒ: Ip-™nsam-bv-Xo≥ (\q-dmw-tXmSv), A-l-Ω-Zv-Ip-´n (XmØq¿), c-lv-\ (sImt≠m-´n), D-Ωp-k¬-a (]qhm-´v-]-d-ºv), Xz-øn-_ (sN-dp-hm-Sn), km-_n-d (tN-μ-aw-K-√q¿), k-_o\ (]-bn-{º), l-kv\ (Xm-Øq-cv).

P-\mÀ-±-\³ \-¼ymÀ Xr-°-cn-∏q¿: sNm-tΔ-cnbn-se Sn ]n P-\m¿-±-\≥ \-ºym¿ (71). `m-cy: iyma-f. a-°ƒ: cm-Jn (A[ym-]n-I, tNm-bv-kv Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ˛ F-d-Wm-Ip-fw), tc-J (_mw-•q¿), k-\¬Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: dmw F-∂ cma-Ir-jv-W≥ (sIm-®n), Aw-em≥ N-{I-h¿-Øn (_mw-•q¿), A-\n-X ]¿tZ-kn (_mw-•q¿). ktlm-Z-c-߃ X-¶-a-Wn,, Hm-a-\, ]-Xvan-\n, ap-c-fo[-c≥.

A-Ðp Jm-ZÀ sIm-bn-em-≠n: sIm-bnem-≠n ap-_m-dI - v tdmUn¬ ssa-Xm-\n-hf - ∏ - n¬ F-kv sI lu-kn¬ A–p¬ J - m-Z¿ (59).

A-Ðp A-ko-kv Im-Sm-®n-d: s]m-Xp-hmt®-cn ]n hn lu-kn¬ A-–p¬ A-ko-kv (67). h-b-\m-´nse Im-´n-°p-fØv hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: k-°o-\.

sIm-®n: D-t±-iw 65h-b-kv {]m-bw-tXm-∂n-°p-∂ A⁄m-X-ar-X-tZ-lw Is≠Øn. 163 sk.ao-‰¿ D-b-cw, C-cp-\n-dw, \-c-C-S-I-e¿-∂ I-dp-Ø-X-e-ap-Sn, h-b-dns‚ C-S-Xp-`m-K-Øv Im-°-]p-≈n-bpw C-S-Xp Np-a-en¬ I-dp-Ø a-dp-Ip-ap-≠v. C-bm-sf-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n°p-∂-h¿ A-dn-bn-°p-I. sk≥-{S¬ t]m-en-kv kv-t‰j≥ t^m¨:0484 2394500.

A-½-bp-sS i-h-Ip-So-c-¯n Xo¸-SÀ¶v a-IÄ a-cn-¨p

\-S-Ø-d (Xr-iq¿): A-Ω-bp-sS i-h-Ip-So-c-Øn¬ Zn-hy-_-en A¿-∏n-°m-s\-Øn-b- 75Im-cn-bm-b aIƒ -s]m-≈-te-‰p a-cn-®p. \-S-Ø-d kz-tZ-in ]p-ent°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b h-do-Xn-s‚ `m-cy A-Ωn-Wnbm-Wv a-cn-®-Xv. B-dpam-kw ap-ºm-Wv A-Ωn-Wn-bpsS A-Ω acn-®Xv. ]-≈n-bn¬ Ip¿-_m-\ \-S-°p-∂-Xn-\n-sS A-ΩnWn sk-an-tØ-cn-bn-se-Øn. A-Ω-bp-sS ih-Ip-So-c-Øn¬ Xn-cn-sIm-fp-Øp-∂-Xn-\n-sS A-{]Xo-£n-X-am-bn Xo- ]-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip¿-_m\ k-a-b-am-b-Xn-\m¬ kw-`-hw B-cp-sS-bpw {i-≤bn¬-s]-´n-√. Ip-d-®p k-a-b-Øn-\p ti-jw ]-≈nbn-se-Øn-b A-Ωn-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sk-antØ-cn-bn¬ Xo I-≠v ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv ktlm-Z-cn-bp-sS tZ-l-Øv Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠-Xv. Xo A-W-® ti-jw A-Ωn-Wnsb Xr-iq-cn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v ap-f-¶p-∂-ØpIm-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw sIm-≠p-t]msb-¶n-epw C-∂-se D-®-tbm-sS a-cn-®p. A-Ωn-Wn X-\n-®m-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v \-S-Ø-d Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-Øn¬. k-tlm-Z-c-߃: d-∏m-bn, h-do-Xv, sIm-®p-tZ-h-kn, Ip-™n-∏m-ep, tdm-k-Ω, tPm-kv, hm-dp-Æn.

Im-b-en Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ ap-§n-a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: Im-b-en¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn-b c-≠v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ap-ßn a-cn-®p. Ago-°¬ ]-d-bn-S-Øv ho-´n¬ DÆn-Ir-jv-W-s‚ a-I-\pw {]-bm¿ B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iqfn¬ F-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bpam-b \n-Jn¬ F-∂ A-cp¨ Irjv-W (12), _-‘p-hm-b A-go°¬ H-‰-sX-ßn¬ ho-´n¬ kp[o-jn-s‚ a-I-\pw A-go-°¬ Kh¨-sa‚ v ssl-kv-Iq-fn¬ Fgmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b \n[o-jv(12) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. Im-bw-Ip-fw ^n-jn-Mv lm¿_-dn-\v k-ao-]w C-∂-se sshIo-´v B-tdm-sS-bm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h-sc Im-b-en¬

A-cp¨ Ir-jv-W

\n-[o-jv

Im-Wm-Xm-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn ap-X¬ \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^mgv-kpw ap-߬-hn-Z-Kv-[-cpw t]men-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-emWv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-SpØ-Xv.

I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-go-°-en-\v k-ao-]-sØ {Ku≠n¬ {In-°-‰v I-fn-® ti-jw \nJn-epw \n-[o-jpw I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-IS-Øn¬-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-

se 6.30\v A-cp¨ Ir-jv-W-bpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-. XpS¿-∂v \n-[o-jn-s‚ ar-X-tZlhpw I-s≠-Sp°p-I-bm-bncp∂p-. A-cp¨ Ir-jv-W-bp-sS ar-XtZ-lw B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\v h-® ti-jw 2.45\v -ho´nse-Øn-®v kw-kv-I-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-Jn¬ Ir-jv-W. \n[o-jn-s‚ ar-X-tZ-lw A-go°¬ ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-® ti-jw -ho-´nse-Øn-®v kwkvI-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-\q-_v. A-cp¨-Irjv-W-bp-sS am-Xm-hv ko-\-bp-sS k-tlm-Z-c≥ kp-[o-jn-s‚ a-I\m-Wv \n-[o-jv. am-Xm-hv: en-k-.

a-I-fpsS B-ß-l-Xy-: ]n-Xm-hn-\v 10 hÀ-jw X-S-hv ]-Ø-\w-Xn-´: π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn\nsb B-Xv-a-l-Xy-°v t{]-cn-∏n®- ]n-Xm-hn-\v 10 h¿-jw X-S-hv. dm∂n I-cn-°p-fw tX-h¿-Zm-kn¬ sF-k-In(45)\m-Wv ]-Ø-\w-Xn´ A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tImS-Xn in-£ hn-[n-®-Xv. 2012 B-KÃv 31\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-amb kw-`-hw. sF-k-Iv Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®v ho-´n-se-Øn h-g-°p≠m-°p-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `m-cy-bpw a-Iƒ sP-knbpw hm-S-I-ho-´n-te-°v am-dn-Øma-kn-®p. sF-k-Iv C-hn-sS-sbØn-bpw _-l-f-ap-≠m-°n. CXn¬ a-\w-s\m-¥v P-kn B-Xv-al-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. BXv-a-l-Xym Ip-dp-∏n¬ ]n-Xm-hns‚ am-\-kn-I ]o-U-\w k-ln°m-sX-bm-Wv B-Xv-a-l-Xysb∂v hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

22 HIvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

{Sm-h-eÀ a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p; 15 t]À-¡v ]-cn-¡v eo-em-Zm-kv

ap-l-½-Zv-Ip-«n -

{io-tZ-hn {_m-lv-a-Wn-A-½

Ip-ªn-¸m-¯p-

am-[-h³ \m-bÀ

_o-¡p-«n

sIm-bn-em-≠n: F-tSm-fn eo-em-Zm-kv (69). apw-ss_bn¬ dn-´. C≥-Iw-Sm-Iv-kv Po-h-\-°m-cn-bm-Wv. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b kzm-X{¥y-k-a-ctk-\m-\n FtSm-fn tI-f-∏-s‚ a-I-fmWv. `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb am-Xmw-Ip-t´m-Øv ]p-\Øn¬ Zm-k≥. a-°ƒ: _nμp, _o-\, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: hn-izw-`-c≥ (apwss_), kp-tc-jv (sk≥{S¬ sd-bn¬-th), kp-tc{μ≥ (apw-ss_). k-tlm-Zc-߃: F-tSm-fn tam-l≥Zm-kv, hn-t\m-Zv-Ip-am¿, Znt\-jv-Ip-am¿, k-t¥m-jvIp-am¿, c-ta-jv-Ip-am¿, kpj-a-cm-P≥, kv-an-X ]p-tcmj-Ø-a≥ (I-°-´v).

Xm-\q¿: ssh-e-Øq¿ Cøm-Øn-bn¬ ]-tc-X-\m-b h-en-b _m-∏p-´n lm-Pnbp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip´n F-∂ _m-h (51). tkmjy-en-kv-‰v P-\-Xm(Utam-{Im-‰n-Iv) Xm-\q¿ \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-knU‚pw kw-ÿm-\ Iu¨-kn-e-dpw Xn-cq¿ Xm-eq-°v hn-k-\ k-an-Xn Aw-K-hp-am-Wv. am-Xm-hv: _o-]m-Øp-Ω. `m-cy: k°o-\. a-°ƒ: km-Z-Øv, km-Zn¬, km-en-l, km-Znb. k-tlm-Z-c-߃: lk≥-tIm-b, sam-bv-Xo≥Ip-´n, lp-ssk≥, ^mØn-a-Ip-´n, _o-hn, ssk\-_. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se HºXn-\v Nn-ehn¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

]-cn-b-ßm-Sv: ]m-e-°¬ {io-tZ-hn {_m-lv-a-WnA-Ω (64). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]m-e-°¬ ]-c-ta-iz-c≥ \-ºo-i≥. a-°ƒ: i-¶c≥ \-ºo-i≥ (i-¶¿, k-b≥-kv A-°m-Z-an). ]n ]-c-ta-iz-c≥ \-ºoi≥ (sI.F-kv.C._n, Xr-iq¿), D-am-tZ-hn ]n ]m-≠n-°m-Sv. a-cp-a-°ƒ: kvv-an-X (F¬.Un.kn Ie-Œ-td-‰v, tIm-gn-t°m-Sv), Ir-jv-W≥ (F-Iv-kv anen-´-dn), \n-j (¢m¿-°v, Ip-gn-a-Æ ]-©m-b-Øv). k-©-b-\w hym-gmgvN.

B-\-°-bw: ]-tc-X-\mb sI hn sam-bv-Xo≥-Ip´n- A-[n-Im-cn-bp-sS a-Ifpw A-Uz. sI hn Fw lw-k-bp-sS `m-cy-bp-am-b sI hn Ip-™n-∏m-Øp (84). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv keo¬, \-Po-_v, B-bn-i°p-´n, km-_n-d, B-ky, en-Pn-b, an-kv-cn-b. a-cp-a°ƒ: Fw ]n Fw C-kvlm-Jv Ip-cn-°ƒ (F-Ivkv Fw.F¬.F), Fw ]n Fw i-co-^v Ip-cn-°ƒ, sI hn A-–p¬ K-^q¿ tN-∏q-cv, sI ]n ap-kv-X^ h-≈n-°m-]-‰, ip°q¿ h-fm-t©-cn. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10.30\v ]p-≈n-bn-e-ßm-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

_m-ep-t»-cn: ]-tc-X\ - mb ]-\m-bn C-SØ - n¬ sNdn-tbm-a\ - \ - m-bc - p-sS aI≥ a-μØ - v hn am-[h - ≥ \m-b¿ (60) sI.Sn.kn U¬-ln). `m-cy: h-k¥ - Ip-am-cn (Un-^≥-kv Un]m¿-´vs - a‚ v , U¬-ln). a°ƒ: A-\q-]v \m-b¿ (amt\-P¿, B-Ivk - n-kv _m¶v U¬-ln), A-\o-jv \mb¿ (hn-Zym¿-Yn). k-tlmZ-cß - ƒ: _m-e≥- \m-b¿, I-ae - m-£n A - Ω - , ]-tc-X\m-b kp-Ip-am-c≥ \mb¿, im-cZ- A - Ω - , km-hn{Xn-AΩ - , hn Kw-Km-[c - ≥ \m-b¿. kw-kvI - m-cw C-∂v 3.30\v a-μØ - v ho-´p-hf - ∏n¬.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: ]-tc-X\ - mb Xp-Sn-t»-cn sam-bvX - os‚ `m-cy _o-°p-´n (85). a-°ƒ: A-eh - n-°p-´n, _ocm≥-Ip-´n, ap-lΩ - Z- v, A–p-√° - p-´n, lw-kt- °mb, sk-bvX - e - h - n, \-^ok, B-an-\, kp-ld - . Bky. a-cp-a° - ƒ: a-ΩZ- v, sam-bvX - o≥-Ip-´n, A-_q_-°¿, _o-]m-Øp, J-ZoP, kp-ss_-Z, ssk-\_ - , dp-Jn-b, ssd-lm-\Ø - v, \ko-a. J-_d - S- ° - w C-∂v cm-hn-se 8.30\v sN-da - w-Kew Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

\m-cm-b-Wn A-½ ap-°w: I-f≥-tXm-Sv ]-tcX-\m-b th-em-bp-[≥-\mb-cp-sS `m-cy ]-Sn-∏p-ß-c \m-cm-b-Wn A-Ω (85). a°ƒ: N-{μ≥, k-Zm-\-μ≥, th-Wp, _m-e-Ir-jv-W≥, {]-Im-i≥, X-¶w, k-Xn. acp-a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, KoX, Aw-_p-Pw, e-X, eo-\, tKm-]m-e≥.

A-Ðp a-Po-Zv Nm-e: tIm-tøm-Sv tI-f∏≥-ap-°n-se Nm-en¬ lu-kn¬ A-–p¬ a-PoZv (58). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: dn\m-kv, d-Pv\m-kv, d-^v-\mkv, d-k¬. a-cp-a-°ƒ: dnbm-kv, kn-dm-Pv, ssk-\p±o≥, B-an-d.

_m-¸p ap-kv-eymÀ th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv A-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏p ap-kv-eym¿ (80). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-d-lvam≥ (dn-bm-Zv), A-en, apl-Ω-Zv, k-l-Zv, a-dn-bw, ssd-lm-\-Øv, l-^v-kØv, D-Ωp-Ip¬-kp, kuZm-_n. a-cp-a-°ƒ: k-ao-d ]-dºn¬-]-Sn, ssa-aq-\ ]pØ-\-ßm-Sn, dp-_o-\ a\m-´n-∏-d-ºv.

^m-¯n-a N-ß-cw-Ip-fw: B-e-t¶mSv a-Wm-f-Øvh-f-∏n¬ apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy sN-tºØv ^m-Øn-a (67). a°ƒ: k-I-cn-ø (^p-ssPd), A-jv-d-^v, d-km-Jv (A-_q-Z-_n), am-en-Iv (A-Pv-am≥), a-cp-a-°ƒ: kp-sse-J, ssa-aq-\, lko-\, j-do-\.

A-ºm-kv lm-Pn sam-{Km¬: Pm-an-A k-AZn-ø A-d_ - n-ø a-kI v- Ø - v I-Ωn-‰n ap≥ {]-kn-U‚ v sam-{Km-en-se A-∫m-kv lm-Pn sIm-Sn-bΩ - (67). Zo¿-LI - m-ew a-kI v- Øn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: kp-ld v- , ap-lΩ - Z- en, ssa-aq-\, ku-Z, \-^ok, _m-Zp-j, A-la v- Z- v, alva - q-Zv, Xm-l, kp-ss_-Z.

Ip-ª-¼p s]m-Xp-hmÄ ]-ø∂ - q¿: A-∂q¿ sh≈m-cß - c - `-Kh - X - n t£{X-Øn-\S- p-Ø ]n-Sn-t®-cn Ip-™º - p s]m-Xp-hmƒ (85). `m-cy: B-\n-Sn¬ Ing-°n-\I - Ø - v ]-¥e - mw-hf-∏n¬ \m-cm-bW - n-bΩ - . a-°ƒ: Pm-\I - n, _m-eN - {μ≥, A-ch - n-μm-£≥, Aw-_p-Pm-£n, c-ho{μ≥, l-co-{μ≥. Ko-X, Dj, hn-{I-a≥, h-Æm-Sn¬ kn-‘p, l-cn-X.

kw-L-¡-fn B-Nm-cy³ {io[-c³ \-¼q-Xn-cn ap-°w: ]m-c-º-cy I-e-

bm-b kw-L-°-fn B-Nmcy≥ ap-°w Im-™n-c-aqgn Im-™n-c-tØm-´Øn¬ C-√-Øv {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (84). 2005¬ tI-c-f t^m-Iv-tem¿ A°m-Z-an A-hm¿-Uv e-`n-®n´p-≠v. ap-°w k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v ap≥ U-b-dŒ-dpw Im-™n-c-aqgn c-hn-]p-cw in-h-t£-{X -{S-Ãn t_m¿-Uv sN-b¿am-\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: Xm-a-c-t»-cn a-©-´n-I-fØn¬ C-√-Øv tZ-h-In A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: \mcm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn (\{º-`-K-h-Xn t£-{Xw, sh≈n-am-Sv-Ip-∂v), Ir-jvW≥ \-ºq-Xn-cn (tIm-bº-Øq¿). a-cp-a-°ƒ: {]oX, k-Pv-\.

\m-kÀ Hm-a-t»-cn: sX-Nym-Sv \-Sp°-≠n-bn¬ kn kn ap-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ \m-k¿ (\-kn¿-˛38). am-Xm-hv: Bbn-i. `m-cy: ssa-aq-\. a°ƒ: \-lm-kv, \n-lm¬.

Ip-ªn-ap-l-½-Zvsh-´w: Im-cm-‰p-I-S-hv sNdn-b-®w-ho-´n¬ Im-´n-b IS-h-Øv Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy: _o-°p-´n. a°ƒ: C-Jv-_m¬, k-°o\, ssJ-dp-∂n-k, d-^oJv, in-lm-_v, km-Zn-Jv. acp-a-°ƒ: A-Iv-_¿ (Xm\q¿), A-en (Xn-cq¿), dlo-\, ssa-aq-\, P-ko-d, ssk-X-e-hn. k-tlm-Z-cß-ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-_q-_-°¿, ssk-X-ehn, A-ko-kv, ]m-Øp-Ωp, J-Zo-P.

]m-¯p-½-bv Hm-a-t»-cn: s]m-bn-en¬ ]-tc-X-\m-b _o-cm≥Ip´n-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ωbv (64). a-°ƒ: B-an-\, lp-ssk≥, B-ky, ap-lΩ-Zv, kp-l-dm-_n.

J-Zo-P Hm-a-t»-cn: A-º-e-Øn߬ ]-tc-X-\m-b D-Sp°-Øn-s∏m-bn¬ A-_phn-s‚ a-Iƒ J-Zo-P (42). `¿-Øm-hv: A-∫m-kv (bp.F.C). a-°ƒ: B_n-Zv (bp.F.C), dm-jn-Zv (J-Ø¿).

tIm-gn-t°m-Sv: sS-w-t]m {Sm-h-e¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn-™v ho-´-Ω a-cn-®p. _-‘p-hns‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ kw-_-‘n-®v a-S-ßn-h-cn-I-bmbn-cp-∂ I-Æq¿ {io-I-WvT-]p-cw N-ß-fm-bn Im-™nc-Øn-¶¬ t_-_n-bp-sS `m-cy Ip-™-Ω(68)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS ]-¥o-c-m-¶m-hv am-ºp-g-∏m-e-Øv s]-t{Smƒ-]-ºn-\v k-ao-]-am-Wv A]-I-Sw. \n-b-{¥-Ww hn-´ {Sm-h-e¿ tdm-U-cn-In-se Xmgv-N-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ ]n©p-Ip-™-S-°w 15 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Ip-™-Ω-bp-sS k-tlm-Z-c-]p-{X-\m-b ssj-Pp-hns‚ hn-hm-lw I-gn-™v Ip-a-fn-bn¬ \n-∂v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ kw-L-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cnt°-‰ hn-]n≥(22), a-dn-b-°p-´n(32), k-t¥m-jv(45), aØm-bn(60), Ip-™p-tamƒ(38), im-¥(45), A-RvPp(12), tPm-tam≥ (18), tPm-fn (14), X-ºn (58), c-a-Wn (50), tPm-Wn (45), X-¶-∏≥(48), Nn-∂-Ω(68), F-∂nh-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-epw Zn-b(H-cp h-b- v)sb am-Xr-in-ip-kw-c-£-W tI-{μ-Øn-epw {]-th-in-∏n-®p.

ku-Zn-bn \n-cym-X-\m-bn-

]-c-∏-\-ßm-Sn: ae-bmfn ku- Z nA- t d- _ y- b n- s e A¬-lp- -bn¬ lr-Z-bmLm-Xwaq-ew a-cn-®-Xm-bn _-‘p-°ƒ-°v hn-h-cw e`n-®p. sIm-S-°m-Sv B-en≥Np-hS- v {Km-aØ - n-se ]-tc-X\m-b Ip-¥Ø - v a-ΩØ - m-enbp-sS a-I≥ A-–p-¿d-lvam≥ (48)B-Wv A-Sp-Ø Znh-kw \m-´n¬ h-cm-\n-cn-s° a-cn®-Xv. c-≠p-h¿-jw apºm-Wv Ah[n Ign™v XncnsI t]mb-Xv. `m-cy: dp-Jnb. a-°ƒ: ko-\Ø - v, km-ln-\, km-ln-eØ - v, jm-ln-Zv. a-cp-a° - ƒ: k-emw I-S° - m-´v] - m-d, d-^o-Jv tIm-ln-\q¿, A-øq-_v. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-ln-b±- o≥, ap-lΩ - Z- v, lwk-t°m-b, A-jvd - ^ - v, \-^o-k, dw-e.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

D-®q-en- -

A-_q-_-¡ÀIp-«n

]m-¯p-®n l-Öp-½

am-Xyq-kv

e-h-¡p-«n lm-Pn-

I-eym-Wn-A-½

A-Ðp-Ã

Kw-Km-[-c³

tIm-´-°¬: ]-tc-X-\mb I-≠w-Nn-d sN-°p-´nbp-sS `m-cy D-Æq-en (84). a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥ (F-S-cn-t°m-Sv kn.]n.-Fw tem-°¬ I-Ωn‰n sk-{I-´-dn), _m-e≥, Im¿-Xym-b-\n, tZ-h-In, e-£v-an. a-cp-a-°ƒ: tImcp, A-d-ap-J≥, D-Æn, X¶-Ωp, ]p-jv-]. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

Xm-ac - t- »-cn: a-e] - p-dw a-l√v I-Ωn-‰n sk-{I-´d - n-bpw F-kv.F-kv.F-^v ]-©m-bØv ap≥ ssh-kv {]-knU‚p-am-b ]p-Ø≥-]o-Sn-I A-_q-_° - ¿-Ip-´n (ap-´mbn˛35). ]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - mb sam-bvX - o≥-Ip-´n lm-Pn. am-Xm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v \nkmw(3), \n-Z ^m-Xzn-a. ktlm-Zc - ß - ƒ: _-jo¿, ap\o¿, ssk-\_ - , D-aø - , JZo-P, k¬-a, ku-Z, P-ao-e, km-_n-Z, kp-ld - .

F-S-∏mƒ: ip-I-]p-cw \a-kv-Im-c-∏-≈n-°p kao-]w sN-dq-h-f-∏n¬ Ip™n-∏p lm-Pn-bp-sS `mcy ]m-Øp-Æn l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, kn-±o-Jv, A–p¬- Jm-Z¿, A-en, Bbn-j-°p-´n, B-an-\-°p´n. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, B-bn-i, kp-sse-J, kpss_-Z, Ip-™n-∏, kpsse-am≥.

N-°n-´∏ - m-d: N-°n-´∏ - m-d A-ßm-Sn-bn-se ]-eN - c - ° - v hym-]m-cn I-W° - ≥-tNcn¬ _n-\p-hn-s‚ a-I≥ amXyq-kv (2). am-Xm-hv: _o-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-Jn-e (hn-Zym-¿Y - n-\n sk‚ v tPm¿P-kv l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ, Ip-fØ - p-hb - ¬), A-e≥ (hn-Zym¿-Yn sk‚ v B≥-kv ]-ªn-Iv kvI - qƒ, N°n-´∏ - m-d). kw-kvI - m-cw C∂v D-®b - v° - v 12\p Ip-fØ - ph-b¬ sk‚ vt- Pm¿-Pv Xo¿∞-mS- \ - tI-{μw ]-≈n-bn¬.

tam-ßw: Nm-f-°-≠n-bn¬ tN-\m-´p-Ip-gn-bn¬ e-h°p-´n- lm-Pn (80). a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n k-A-Zn Imh-\q¿ ({]n≥-kn-∏¬, \qdp¬-lp-Z, ]-c-X-°m-Sv), aplv-bp-±o≥ k-Jm-^n (ap-Zcn-kv, tI-t®-cn a-º-D¬lp-Z), ap-l-Ω-Zv an-kv-_mln, Bbni, B-an-\, P-aoe. a-cp-a-°ƒ: aq-k ap-kven-bm¿ s\-Sn-bn-cp-∏v, A_v-Zp¿-d-lv-am≥ _m-J-hn H-gp-Iq¿, ap-l-Ω-Zv sh≈q¿.

h-S-I-c: ta-∏-bn¬ P-\Xm-tdm-Un-se ]-tc-X-\mb ]p-e-h-°-≠n ao-ج Ip-™n-cm-a-am-cm-cp-sS `mcy I-eym-Wn-b-Ω (82). a°ƒ: cm-P≥, Kw-Km-[c≥, t{]-a≥, t{]-an, ]-tcX-\m-b _m-e-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: _m_p, eo-e, ]-¶-Pw, {io-Ie, ]-tc-X-bm-b im-¥. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™ncm-a-am-cm¿, e-£v-an, ]-tcX-cm-b \m-cm-b-W≥, ]m¿-h-Xn A-Ω.

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n-°mSv a-Æm¿-a-e ]-≈n-∏-Snbn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]-tcX-\m-b am-dp-I-c Ip-™e-hn-bp-sS a-I≥ A-–p√ (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: dw-e-Øv, l-^v-kØv, l-_o-_, Pp-ss_cn-b, ssa-aq-\, ssk-\_, Ip-™-e-hn, ap-l-ΩZv ap-kv-X-^. a-cp-a-°ƒ: ju-°-Øv, ap-l-Ω-Zv, kn±o-Jv, C-kv-a-bn¬, d-jo-Zv, P-ao-e.

tIm-´q-fn: ]n-em-tØm-´Øn¬ F ]n Kw-Km-[-c≥ (77). ]p-Xn-b-d P-\-Xm ssS-te-gv-kv D-S-a-bm-bn-cp∂p. `m-cy: kp-tem-N-\. a°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, at\m-Pv-Ip-am¿, Zn-t\-iv-Ipam¿, _n-μp, ss_-Pp. acp-a-°ƒ: jo-\, _n-μp, kn-‘p, A-iz-Xn, A\n¬-Ip-am¿. k-tlm-Z-c߃: kp-μ-c≥, kp-temN-\, i-Ip-¥-f, ]-tc-Xbm-b eo-e.

bm-lp-«n-

cm-[

A-cn-¯³

]m-¯p-½ l-Öp-½-

D-½À-

]m-¯p-½

s]-®p-«n -

I-∑-\w: Xp-Δ-°m-Sv A-cbm-e≥ bm-lp-´n (60). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: jmPn, k¬-a, dp-Jn-b, DΩ¿, A-–p¬ k-eow. acp-a-°ƒ: k-ao¿, A–p¬ K-^q¿, l-ko-\.

Ip-‰ym-Sn: \-cn-°q-´pw Nmen¬ I-√n¬ _m-_p-hns‚ `m-cy cm-[ (37). a°ƒ: \n-[n≥, \n-Xy. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n-bnse B-t\m-d Ip-∂p-Ω¬ A-cn-Ø≥ (80). `m-cy: sIm-dp-ºn. a-°ƒ: cm-Poh≥, c-P-\n, cm-tP-jv. acp-a-°ƒ: Pn-j, {]-Pn-\.

Xr-∏\ - ® - n: ]m-e° - m-Sv Im-hpß-∏m-d ]-tc-X\ - m-b sIm-f°-Æn A-°c - Ω - ¬ a-ΩZ- o-i lm-Pn-bp-sS `m-cy tIm-SnsXm-Sn-I ]m-Øp-Ω l-÷pΩ (84). a-Iƒ: B-bn-i. a-cpa-I≥: _m-∏p-´n.

Xr-∏-\-®n: sIm-b-ºp-d-h≥ am-{¥ D-Ω¿ (76). `m-cy: Ban-\. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, B-en ap-kveym¿, B-Zw _m-J-hn, A-kv-am-_n. a-cp-a-°ƒ: a-dnbp-Ω, lm-P-d, d-ko-\, A≥h¿- km-Z-Øv.

a-t©-cn: In-g-t°-Ø-e ]tc-X-\m-b ]-tc-‰ a-Ωp-´n-bpsS `m-cy ]m-Øp-Ω (87). a°ƒ: lw-k, ap-l-Ω-Zv, kpsse-am≥, B-an-\, kp-ss_Z. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bp-Ω, Ban-\, P-ao-e.

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew tXm-∂n-∏p-dm-b-bn-se In-g-s°]p-c-°¬ s]Æp-´n (87). a-I≥: inh-Zm-k≥. a-cp-a-Iƒ: tIm-a-fw.-

I-gn-™ Zn-h-kw ]-d∏q¿ C-√n-∏n-em-°en¬ acn® ]p-fn-°¬ J-Zo-P. tN¿-°m-´n¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `mcy-bm-Wv

h-S-I-c: A-⁄m-Xs\ ssI-\m-´n sd-bn-¬-th tK‰n-\p k-ao-]w a-c-Øn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. 50 h-b- v tXm∂n-°pw. 166 sk.ao. \o-fap-≠v. sh-≈ j¿-´pw t{K I-f¿ ]m‚ v-kp-am-Wv thjw. C-S-I-e¿-∂ \-c-®- Ip‰n-Øm-Sn-bp-≠v. ar-X-tZlw h-S-I-c K-h. B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n.

FÂ.sI.Pn. hn-ZymÀ-Ynt£-{X-¡p-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p C-cn-´n: ap-g-°p-∂v {io-\n-tI-X≥ Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-se F¬.sI.Pn. hn-Zym¿-Yn- t£-{X-°p-fØn¬ ho-Wv a-cn-®p. ap-g-°p-∂v e-£v-an \n-hm-kn¬ B¿ hn \n-im-¥v-˛-]-tc-Xbm-b a-ln-P Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ A-Xzn-Iv (\mev) B-Wv a-cn-®-Xv. kv-Iq-fn-\Sp-Ø {io-aw-K-fw t£-{XØn-se Ip-f-Øn¬ C-∂se D-®-tbm-sS-bm-Wv kw`hw. C-cn-´n F-kv.sF. sI sP _n-t\m-bv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-te-°p am-‰n. kv-Iq-f-[n-Ir-X-cp-sS \n-cp-Ø-c-hm-Zn-Ø-am-Wv Ip´n-bp-sS Po-h-s\-Sp-Ø-sX-∂m-tcm-]n-®v £p-`n-X-cm-b \m-´p-Im¿ kv-Iq-fn-se-Øn _-l-f-ap-≠m-°p-Ibpw s\-bnw-t_m¿-Uv X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

ho-Wp- ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° hoWv Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. D-Zym-h¿ ^-Ãv kn-Kv-\-en-\v k-ao-]sØ sam-bv-Xo≥-Ip-™n-˛-B-bn-i Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ l-k≥ kn-\m-\m-Wv(12) a-cn-®-Xv. Ip-©-Øq¿ A¬ k-Jm-^v Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-se G-gmw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. c-≠p-Zn-h-kw ap-ºm-bncp-∂p A-]-I-Sw. Xp-S¿-∂v tZ¿-f-°-´ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p.

lr-Z-bm-Lm-X-w-aq-ew a-cn-¨p a-dn-b D-½

Ir-jv-W³

am-[-hn A-½

A-½m-fp-A-½

kp-a-Xn

am-fp-¡p-«n

A-k-bv-\mÀ ap-kv-eymÀ

B-bn-i -_o-hn

]-g-b e-°n-Sn: sF.-Sn.F-¬ {Kq-∏v sN-b-¿-am-≥ A-Iv_-dn-s‚ am-Xm-hv a¶-c sI.hn.Fw a-≥-kn-en¬ ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zvlm-Pn-bp-sS `m-cy a-dn-bD-Ω (85). a-‰p-a-°-ƒ: _jo-¿, I-_o-¿, ap-l-Ω-Zv, kn-±o-Jv, A-eo-a, kp-ld, B-bn-i, d-jo-Z.

sIm-bn-em-≠n: sN-dn-b a-ßm-´v ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Ip-am-c-s‚ a-I≥ Ir-jvW≥ (60). `m-cy: Im-©-\. a-°ƒ: kz-cq-]v, kp-ta-jv, kz-]v\, tkm-\. a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Zm-kv (]p-Xn-bm∏), {]-km-Zv (]p-Xn-bm∏). k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

Ip-‰ym-Sn: \n-´q¿ tImtXm-fn-°-≠n-bn¬ am-[hn A-Ω (99). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tI-f-∏-Ip-dp∏v. a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, Pm-\p, tZ-hn, Im-an-\n. acp-a-°ƒ: Ip-am-c-°p-dp-∏v, tKm-]m-e-°p-dp-∏v, a-t\mPv, ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW-°p-dp-∏v. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

t]-cm-{º: In-g-°≥- t]cm-{º-bn-se In-g-t° amWn-t°m-Øv-I-≠n- AΩm-fp- A-Ω (75)-. `¿-Ømhv-: ]-tc-X-\m-b Ip-™ncm-a≥- \m-b¿.- a-°ƒ-: {io-tZ-hn,- `m-kv-I-c≥,_m-e-Ir-jv-W≥.- a-cp-a°ƒ: X-¶-a-Wn,- c-Rv-Pn\n.- k-©-b-\w- _p-[\mgvN.

am-hq¿: s]-cp-h-b¬ ]t´m-Øv N-{μ-s‚ `m-cy kp-a-Xn (56). a-°ƒ: Ptb-jv (a-e-bm-f a-t\m-c-a G-P‚ v, s]-cp-h-b¬), Knco-jv (sI.kn.Fw Assπ≥-k-kv), _n-μp (`mc-Xo-b hn-Zym-\n-tI-X≥). a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Zm-kv ]m-e-Øv, _-Pn-X sN-´n∏-Sn, \n‚p \-cn-°p-\n.

Ip-μa - w-Ke - w: Im-c¥ - q¿ tht©-cn-ao-ج ]-tc-X\ - mb cm-cs - ‚ `m-cy am-fp-°p-´n (80). a-°ƒ: P-bm-\μ - ≥, kp-aX - n, X-¶w, tPm¿-Pn-\n, Zn-t\-i≥, {]-Im-i≥, ]-tcX-\m-b c-hn. a-cp-a° - ƒ: Kncn-P N-{μ≥, th-em-bp-[≥, th-em-bp-[≥ ss]-tßm-´p]p-dw, t{]-a, D-j, {io-P. k©-b\ - w sh-≈n-.

sIm-Sp-h≈n: ku-Øv sIm-Sph-≈n ]p-Xp-°p-Sn®m-en¬ A-k-bv\m¿ apkveym¿ (75). `mcy: J-ZoP. a°ƒ: A-_vZp¬ Peo¬, l-\o-^, ap-Po_v (dn-bm-Zv), a-dnbw, \-_o-k, l-∂Øv, Pp-ssh-cn-b. acp-a°ƒ: kn-±oJv, A_vZp¿-d-lvam≥, l-_o-_, A-kvam_n, P-koe.

^-tdm-°v: sIm-f-Ø-d a{Z- -ßm-Sn Im-c-´n ]m-d°¬ B-en-t°m-b-bp-sS `m-cy B-bn-i -_o-hn (47). a-°ƒ: Pw-jn, Pwjm-\, Pw-\. a-cp-a-°ƒ: A≥-h¿ km-Z-Øv, B-jnIv, d-lv-a-Øv. J-_-d-S°w C-∂v 10.30\v sIm-fØ-d h-S-s° Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

^m-¯n-a-

k-Xo-i³

ap-l-½-Zv-

k-\p

kn-\n-

A-_n-dmw-

_m-e-Ir-jv-W³

N-{µ³

B-e-t¶m-Sv: a-Wm-f-Øv hf-∏n¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy sN-tº-Øv ^m-Øn-a (76). a-°ƒ: k-I-cn-b (^p-ssPd), A-jv-d-^v, d-km-Jv (A_q-Z_n), am-en-Iv (A-Pvam≥). a-cp-a-°ƒ: kp-sseJ, ssa-aq-\, l-ko-\, jdo-\.

F-S-°-c: D-Zn-c-Ip-fw a-e®n-bn-se I-Wn-∏d-ºn¬ k-Xo-i≥ (55). `m-c-y: c-aWn. a-°ƒ: A-\o-j, A\q-]v, \n-j. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W-Zm-kv, cm-Pn. kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

F-S-∏mƒ: am-Wq¿ F-d-°pØv h-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: Ip™p-ap-l-Ω-Zv, A-–p¬- JmZ¿, \-^o-k, kp-lv-d, A-jvd-^v. a-cp-a-°ƒ: l-Δm-D-Ω, ssk-\-_, lw-k \-cn-∏-dºv, kp-sse-am≥, d-kn-b, ]tc-X-bm-b a-dn-b.

Xn-cp-h-ºm-Sn: tXm-´-Øn≥I-S-hv I¬-∏p-gm-bn taج-Ip-∂-Øv k-\p (18). _m-_p-cm-Pv-˛-km-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. ap°w tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pv π-kv-Sp hn-Zym¿-Ynbm-Wv. k-tlm-Z-c≥: a-\p.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: sN-´n-∏S- n-bnse sIm-√w-sXm-Sn P-bs - ‚ `m-cy kn-\n (36). a-°ƒ: k_n-Øv, Zn¬-Pn-Øv.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Ip‰n-∏m-e ]p-fn-b-t°m-´v APo-jn-s‚ a-I≥ A-_ndmw (aq-∂v ). amXmhv: cay. k-tlm-Z-cn: A-P-\y.

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ \-º-´m-´n¬ _m-e-Ir-jvW≥ (55). `m-cy: Kn-cn-P. a-°ƒ: _-Ko-jv (_-lv-dbv≥), cm-tK-jv (_n.Fkv.F≥.F¬ sS-Iv-\ojy≥). k-tlm-Z-c-߃: kp-tc-{μ≥, im-c-Z, cm-[.

sIm-bn-em-≠n: ]-¥-emb-\n In-g-s° ho-´n¬ N{μ≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: i-c-Wy, ssi-Xy. k-tlm-Z-c-߃: kp-tc{μ≥, tam-l-\≥, kp-ja, h-k-¥, ]-tc-X-cm-b kp-\n¬-Ip-am¿, kp-PmX, hn-a-e.

bp.sI.Pn. hn-ZymÀ-Yn A-½q-½-bp-sS I¬-ap-¶n Po-¸n-Sn-¨v a-cn-¨p Ip-≠-d: ho-Sn-\p -ap-∂n¬ ImØp-\n-∂ A-Ωq-Ω-bp-sS A-SptØ-°v kv-Iqƒ-_- n¬-\n-∂v C-d-ßn-tbm-Sn-b bp.sI.Pn hnZym¿-Yn Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. s]cp-ºp-g F-kv.F≥.F-kv.F-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ bp.sI.Pn. hnZym¿-Yn ta-cn hn-√-bn¬ tPm-k^n-s‚ G-I-a-I≥ A-e≥ (7) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-Km-ip-]-{Xn-ap-°v-˛-tI-c-f]p-cw tdm-Un¬ ar-Km-ip-]-{Xn°p- ]n-∂n¬ C-∂-se D-®-I-gn™v aq-t∂m-sS-bm-Wv A-]-ISw. kv-Iqƒ-hm-\n¬ ho-Sn-\v ap∂n-en-d-ßn-b A-e≥ tdm-Un-\v F-Xn¿-h-i-Øv Im-Øp-\n-∂

A-Ωq-Ω-bp-sS A-Sp-tØ-°v HmSp-∂-Xn-\n-sS Po-∏v C-Sn-®p-sXdn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu Po∏n¬-X-s∂ D-S≥ sIm-´n-b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-

Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. A-e-s‚ ]n-Xm-hpw A-Ω sU-bv-kn-bpw C-{k-tb-en-emWv. A-Ωq-Ω a-dn-bm-Ω-tbm-sSm∏w s]-cp-ºp-g-bn-se ho-´n-embn-cp-∂p Ip-´n Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Ip-≠-d t]m-en-kv tI-sk-SpØp. kv-Iqƒ-Ip-´n-I-sf sIm≠p-t]m-b- kz-Im-cy-hm-l-\Øn-s‚ D-S-a-bv-°pw ss{U-h¿s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. kv-Iq-fn-\v t\m-´o-kv \¬Ip-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p.

A-¸p

]-ø∂ - q¿: I-t≠m-Øv ]m- B-bn-i Sy-sØ au-Δt- ©-cn h-f- a-S-°-c: ]q-h-f-∏n¬ Bbni (85). ∏n¬ A-∏p (75).

a-S-°-c: \-h-h-c-\m-b a-Zv-d-km-[ym-]-I≥ lr-Z-bmLm-X-w-aq-ew a-cn-®p. a-S-°-c im-Zp-en-∏-≈n-°p k-ao]w \-Sp-hn-se ]p-c-bn¬ lm-^n-kv Xz-øn-_v au-ehn(28)bm-Wp a-cn-®-Xv. \o-te-iz-cw ssX-°-S-∏p-dw \pkv-d-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn-se A-[ym-]-I-\m-bncp-∂p. aq-∂-c h¿-j-am-bn sI I-Æ-]p-cw kn-±o-Jv ]≈n-bn-se C-am-am-Wv. `m-cy: jm-ln-\. H-cp-am-kw apºm-bn-cp-∂p C-h¿ hn-hm-ln-X-cm-b-Xv. A-_v-Zp¬ Ako-kv au-e-hn˛B-Øn-° Zº-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv.

tKm-]n-\m-Y-ta-t\m³

ss^-kÂ

tIm-gn-t°m-Sv: I-t®-cn°p-∂v D-≈m-´n¬ tKm-]n\m-Y-ta-t\m≥ (78). `mcy: B-\-μ-h-√n. a-°ƒ: {]n-b, {]o-X (sk≥-{S¬ ^m¿-a-kyq-´n-°¬-kv), {]-Pn-Øv (am-Xr-`q-an, tIm-gn-t°m-Sv). a-cp-a°ƒ: i-in (am-Xr-`q-an, tIm-gn-t°m-Sv), c-Rv-PnØv ta-t\m≥ ({^m≥tIm C-¥y≥).

I-°m-Sv: _-Z¿ ]-≈n-°p k-ao-]w sI ]n ss^k¬ (45). ap-kvenw eo-Kv t\-Xm-hv ]-tc-X\ - m-b sI ]n a-la - q-Zn-s‚ a-I\m-Wv. am-Xm-hv: ssk-\_ - . `mcy: kp-ld - . a-°ƒ: kpss^-P, ss^-\m-kv, kpss^-Zv. a-cp-aI - ≥: j-^oJv (Zp-_b - v).

Im-b-en Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ ap-§n-a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: Im-b-en¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn-b c-≠v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ap-ßn a-cn-®p. Ago-°¬ ]-d-bn-S-Øv ho-´n¬ DÆn-Ir-jv-W-s‚ a-I-\pw {]-bm¿ B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iqfn¬ F-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bpam-b \n-Jn¬ F-∂ A-cp¨ Irjv-W (12), _-‘p-hm-b A-go°¬ H-‰-sX-ßn¬ ho-´n¬ kp[o-jn-s‚ a-I-\pw A-go-°¬ Kh¨-sa‚ v ssl-kv-Iq-fn¬ Fgmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b \n[o-jv(12) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. Im-bw-Ip-fw ^n-jn-Mv lm¿_-dn-\v k-ao-]w C-∂-se sshIo-´v B-tdm-sS-bm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h-sc Im-b-en¬

A-cp¨ Ir-jv-W

\n-[o-jv

Im-Wm-Xm-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn ap-X¬ \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^mgv-kpw ap-߬-hn-Z-Kv-[-cpw t]men-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-emWv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-SpØ-Xv.

I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-go-°-en-\v k-ao-]-sØ {Ku≠n¬ {In-°-‰v I-fn-® ti-jw \nJn-epw \n-[o-jpw I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-IS-Øn¬-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-

se 6.30\v A-cp¨ Ir-jv-W-bpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-. XpS¿-∂v \n-[o-jn-s‚ ar-X-tZlhpw I-s≠-Sp°p-I-bm-bncp∂p-. A-cp¨ Ir-jv-W-bp-sS ar-XtZ-lw B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\v h-® ti-jw 2.45\v -ho´nse-Øn-®v kw-kv-I-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-Jn¬ Ir-jv-W. \n[o-jn-s‚ ar-X-tZ-lw A-go°¬ ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-® ti-jw -ho-´nse-Øn-®v kwkvI-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-\q-_v. A-cp¨-Irjv-W-bp-sS am-Xm-hv ko-\-bp-sS k-tlm-Z-c≥ kp-[o-jn-s‚ a-I\m-Wv \n-[o-jv. am-Xm-hv: en-k-.

a-I-fpsS B-ß-l-Xy-: ]n-Xm-hn-\v 10 hÀ-jw X-S-hv ]-Ø-\w-Xn-´: π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn\nsb B-Xv-a-l-Xy-°v t{]-cn-∏n®- ]n-Xm-hn-\v 10 h¿-jw X-S-hv. dm∂n I-cn-°p-fw tX-h¿-Zm-kn¬ sF-k-In(45)\m-Wv ]-Ø-\w-Xn´ A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tImS-Xn in-£ hn-[n-®-Xv. 2012 B-KÃv 31\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-amb kw-`-hw. sF-k-Iv Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®v ho-´n-se-Øn h-g-°p≠m-°p-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `m-cy-bpw a-Iƒ sP-knbpw hm-S-I-ho-´n-te-°v am-dn-Øma-kn-®p. sF-k-Iv C-hn-sS-sbØn-bpw _-l-f-ap-≠m-°n. CXn¬ a-\w-s\m-¥v P-kn B-Xv-al-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. BXv-a-l-Xym Ip-dp-∏n¬ ]n-Xm-hns‚ am-\-kn-I ]o-U-\w k-ln°m-sX-bm-Wv B-Xv-a-l-Xysb∂v hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

22 HIvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

FÂ.sI.Pn. hn-ZymÀ-Ynt£-{X-¡p-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p A-ºm-kv lm-Pn

Ip-ª-¼p s]m-Xp-hmÄ

c-ho-{µ-\m-Y³ IÀ-¯

A-¶-½

am-Xyp

^m-¯n-a

A-_q-_-¡À

sam-{Km¬: Pm-an-A kA-Zn-ø A-d-_n-ø a-kv-IØv I-Ωn-‰n ap≥ {]-knU‚ v sam-{Km-en-se A∫m-kv lm-Pn sIm-Sn-bΩ (67). Zo¿-L-Im-ew akv-I-Øn¬ hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: kp-lv-d, ap-l-ΩZ-en (_mw-•q¿), ssa-aq\, ku-Z, \-^o-k, _mZp-j, A-lv-a-Zv, a-lv-aq-Zv, Xm-l, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: C-±o≥ Ip-™n (Zp_-bv), ap-k-X-^, ap-_md-Iv, A-_q-_-°¿ (kuZn), \n-km¿ (Zp-_-bv), B-an-\. a-ø-nØv sam-{Km¬ h-enb Pp-am-A-Øv ]-≈nbn¬ J-_-d-S-°n.

]-ø-∂q¿: A-∂q¿ sh≈m-c-ß-c `-K-h-Xn t£{X-Øn-\-Sp-Ø ]n-Sn-t®cn Ip-™-ºp s]m-Xphmƒ (85). `m-cy: B-\nSn¬ In-g-°n-\-I-Øv ]¥-emw-h-f-∏n¬ \m-cm-bWn-b-Ω. a-°ƒ: Pm-\In, _m-e-N-{μ≥, A-chn-μm-£≥, Aw-_p-Pm£n, c-ho-{μ≥, l-co{μ≥ (tKm-h). Ko-X, Dj, hn-{I-a≥, h-Æm-Sn¬ kn-‘p, l-cn-X. k-tlmZ-c-߃: Im¿-Xym-b\nA-Ω, ]-tc-X-\m-b ti-J-cs]m-Xp-hmƒ.

]-´m-ºn: dn-´-. ]m-e-°m-Sv Pn-√m Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Hm^n-k¿ s]-cp-ºm-hq¿ th-º-\m-´v A-Uz. c-ho{μ-\m-Y≥ I¿-Ø (81). `m-cy: a-¶-c K-h¨-sa‚ v ssl-kv-Iqƒ dn-´. {]-[m\m-[ym-]n-I h-S-t° Ipdp-∏-Øv Ir-jv-W-Ip-amcn. a-°ƒ: A-P≥ (e-IvN-d¿, hn.F-®v.F-kv.Fcp-tØ-º-Xn), tUm. Aa-e (A-kn-kv-‰‚ v {]-^k¿, K-h¨-sa‚ v tIm-fPv, ]-´m-ºn), tUm. A-`ndmw, A-\p-Ø-a (Hm-Un‰¿, tIm˛-Hm-]-td-‰o-hv Un-]m¿-´v-sa‚ v). a-cp-a°ƒ: tUm. F≥ sI _m-_p (A-kn-kv-‰‚ v {]-^-k¿, K-h¨-sa‚ v tIm-f-Pv, ]-´m-ºn), cmtP-jv \-ºym¿ (tIm¿ _m-¶nMv I¨-kƒ´‚ v), P-b-e-X (A-[ym]n-I, a-¶-c K-h¨-sa‚ v kv-Iqƒ), cm-[n-I (A[ym-]n-I, `-h≥-kv tImgn-t°m-Sv). kw-kv-Im-cw H-‰-∏m-esØ ho-´p-h-f∏n¬ \-S-∂p.

cm-P-]p-cw: ]-tc-X-\mb ]-d-º-S-Øp-a-e-bn¬ ^n-en-∏n-s‚ `m-cy sh≈m-bn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw A-∂-Ω(84). a-°ƒ: Nn-∂-Ω, ta-cn, G-en-bm-Ω (s_¬-Pnbw), t{X-kym-Ω, tP°-ºv (-k-l-I-c-W_m-¶v, ]q-Sw-¶-√v), tPmk-^v (-tIm-´-bw km-\n‰-dn sk‚¿), tSm-an (Pn.F¬.-]n.-F-kv, ]p©-°-c), _n-t\m-bv (Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv, sIm-t´m-Sn). a-cp-a-°ƒ: tPm-k-^v, Ip-cy≥, tPm¨, kn_n, kp-a, sse-k, Pqln.

C-cn-´n: F-Sq-cn-se Bt´¬ am-Xyp (87). `m-cy: G-en-°p-´n. a-°ƒ: ^m. C-Ωm-\p-th¬ (Kp-Uv sjt]-Uv ta-P¿ sk-an-\m-cn, Ip-t∂m-Øv), kn-ÿ a-dnbw ({]-k-t‚-j≥ tIm¨-h-‚ v, I-iv-ao¿), tdm-kven, X-¶-®≥ (A[ym-]-I≥, A-cp-Wm-N-¬{]-tZ-iv), k-Æn, km-_p. a-cp-a-°ƒ: k-Æn, en-√n (A-[ym-]n-I, A-cp-WmN¬-{]-tZ-iv), tam-fn.

sh-≈-ap-≠: hm-tf-cn 5mw ]o-Sn-I ]-tc-X-\m-b- l-k-s‚ `m-cy ]p-g-°¬ ^m-Øn-a (80). a-Iƒ: ssk-\-_. a-cp-a-I≥: tNm-ºm-f≥ C-{_m-low.

a-´-∂q¿-: Io-gq¿-˛-Nm-ht»-cn ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v \-Sph-\m-Sv \-Sp-∏m-d I-f-cn°-≠n A-_q-_-°¿ (64). `m-cy: kp-l-d. a°ƒ: kn-dm-Pv, j-lo-Zv, k-lo-d, k-Po¿, j^o¿, a-cp-a-°ƒ: l-^vk-Øv, kn-±o-Jv, A-\ok. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√-°p-´n, A-–p¿-d“m≥ (_-Z-cn-b, a-´∂q¿), \-_o-k, Ip™m-an-\, B-bn- p-´n, ]-tc-X-cm-b Cu-k, apl-Ω-Zv-Ip-´n, a-dn-bq-´n, B-ky. \ncym-W-Øn¬ A\ptim-Nn®v C-∂-se D-®Ign-™v \-Sp-h-\m-Sv SuWn¬ l¿-Øm¬ B-Ncn-®p.

A-Ðp a-Po-Zv Nm-e: tIm-tøm-Sv tI-f∏≥-ap-°n-se Nm-en¬ lu-kn¬ A-–p¬ a-PoZv (58). `m-cy: a-dn-bw. a°ƒ: dn-\m-kv, d-Pv\mkv, d-^v-\m-kv, d-k¬. acp-a-°ƒ: dn-bm-kv, kn-dmPv, ssk-\p-±o≥, B-an-d.

A-¸p ]-ø-∂q¿: I-t≠m-Øv ]m-Sy-sØ au-Δ-t©-cn h-f-∏n¬ A-∏p (75). `mcy: tcm-ln-Wn. a-°ƒ: e-fn-X, h-k-¥, kp-[, tZ-hn, kp-[m-I-c≥. a-cpa-°ƒ: c-ho-{μ≥, {io-[c≥, a-t\m-Pv, \m-cm-bW≥, c-Pn-X. k-tlm-Z-c߃: Ip-™m-Xn, am-[hn, cm-a≥, ]-tc-X-bm-b X-ºm-bn.

B-bn-ip-½ X-cp-h-W: ]-cn-bm-cw-ap°n-se ]-tc-X-\m-b ]øm-\ sam-bv-Xp-hn-s‚ `m-cy a-t≠m-°-c Bbn-ip-Ω(100). a-°ƒ: A-_v-Zp-√, AΩ-Zv, ssk-\-_, _nøm-Øp, a-dn-bw, J-ZoP, am-an.

\n-Xp-e

h-≠n-Øm-h-fw: Nn-‰q¿ K-h¨-sa‚ v hn-tŒm-dn-b tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ B-dmw- ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-bpw I-∂n-am-cn ]m-d-°fw P-b-{]-Im-i-≥˛`mKyh-Xn Z-º-Xn-I-fpsS aB-bn-i I-fpamb \n-Xp-e(12). Xra-S-°-c: ]q-h-f-∏n¬ B- iq-cn-se kz-Im-cy B-ipbni (85). `¿-Øm-hv: ]]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bntc-X-\m-b Ip-™-l-Ω-Zv. em-bn-cp-∂p. k-tlm-Za-°ƒ: A-–p¬ -I-cow, a- c≥: hn-]n≥ {]-Im-i≥. aΩp. k-tlm-Z-cn: ]-tc-X- c-W-Øn¬ A\p-timbm-b ]m-Øp-Ω. Nn®v Pn-.hn-.Pn-.F-®v.F-kv kv-Iq-fn-\v C-∂-se A-hB-bni [n \-¬-In. Ip-t™mw: F-S-sh-´≥ ^hv m³ B-bn-i (80). `¿-Øm-hv kA-co-t°m-Sv: ]m-hÆ - ]p:]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp. a- Xp-∏p-Sm≥ l-\o-^b - p-sS a°ƒ: A-en, d-jo-Zv, dp-Jn- I≥ k-^vhm≥(17). sX-c´- b, B-ky. a-cp-a-°ƒ: B- Ω¬ a-PvaA - v kvI - q-ƒ πbn-j, ^m-Øn-a, P-∫m¿, kvSp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. amC-{_m-low. Xm-hv: kp-ss_-Z.

cm-a³ A-tØm-fn: sIm-f-°m-Sv F-S-°m-´pw-I-c-ao-ج cm-a≥ (73). `m-cy: Iu-key. a-°ƒ: th-em-bp[≥, Zn-t\-i≥, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: \n-j, do-Ø, cm-P≥.

sF.Sn.F-Â {Kq-¸v sN-b-À-am-³ A-Iv-_-dn-sâ am-Xm-hv a-dn-b D-½ ]-g-b e-°n-Sn: sF.-Sn.F-¬ {Kq-∏v sN-b-¿-am-≥ A-Iv_-dn-s‚ am-Xm-hv a¶-c sI.hn.Fw a-≥-knen-¬ ]-tc-X-\m-b A-lΩ-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy adn-b- D-Ω (85). J-_-d-S°w C-∂v D-®-°v c-≠n\v a-¶-c Im-cm-´v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm-\n¬. a-‰p-a-°-ƒ: _-jo-¿ (k-u-Zn), I-_o-¿, ap-lΩ-Zv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), kn-±o-Jv (sN-b-¿-am-≥, C-lv-dm-w {Kq-∏v), A-eo-a, kp-l-d, B-bn-i, d-joZ. a-cp-a-°-ƒ: jm-ln-d, d-jo-Z, kp-ss_-Z, j-Po\, \p-ssk-_, Ip-™l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv, \m-k¿, e-Øo-^v.

_m-e-Ir-jv-W-³ \m-bÀ sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn ]m-øm-°¬ ]p-Xn-tbm´n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (55). `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: Pn-j, Pn-jn-e, Pn\o-jv.

am-X

I-´-kzm-an

P-\mÀ-±-\³ \-¼ymÀ

A-½m-fp A-½

_o-hn l-Öp-½

A-Ðp A-ko-kv

\m-cm-b-Wn-

I-Æ] - p-cw:- A-ºe - ∏ - p-dsØ- Fw- sI- ]-Xvam-hXn-bΩ - (- 88)-.- `¿-Øm-hv:- ]-tc-X\ - m-b- cm-a≥ - \mb¿.- k-tlm-Zc - ß - ƒ-:- ]tc-Xc - m-b- am-[h - ≥ - - \mb¿,- \m-cm-bW - n-bΩ - .-

s]-cn-ß-Øq¿: ao-Øse ]-d-º-Øv am-X (92). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-™n-°-Æ≥. a-°ƒ: ]p-cp-jp, c-hn. a-cp-a°ƒ: eo-e, N-{μn.

tIm-b- lm-Pn

]-≈n-°¬: ]p-fn-bw-]-dºn¬ Nm-en¬-ho-´n¬B-\-°-t®-cn- I-Zn-b-°p´n (60). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b- I-Ωp- lm-Pn. -a°ƒ: A-_v-Zp¬- A-kokv,- ssk-X-e-hn,- hocm≥,- A-∫m-kv,- k-^n-b,^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: A_v-Zp¬ \m-k¿, A-kv°¿, d-jo-Zv,- d-kn-b,- _pjv-d,- A-^v-k-Øv,- kp-aø,- _n≥-kn-ø.

Im-™ß - m-Sv: Pn-√m Bip-]{- Xn-bn¬ \-gvk - n-Mv A-kn-Âm-bn-cp-∂ hn I-¥k - zm-an (72). `m-cy: B-dm-bn. a-°ƒ: tI-ih≥, cm-P≥, P-b. a-cp-a°ƒ: Im-¥m-aW - n, Nn{X, Ir-jvW - ≥ (t]m-enkv, X-et- »-cn). k-tlm-Zcn: B-dm-bn (Cu-tdm-Sv, sd-bn¬-th).

Xr-°-cn-∏q¿: sNm-tΔ-cnbn-se Sn ]n P-\m¿-±-\≥ \-ºym¿ (71). `m-cy: iyma-f. a-°ƒ: cm-Jn (A[ym-]n-I, tNm-bv-kv Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ˛ F-d-Wm-Ip-fw), tc-J (_mw-•q¿), k-\¬Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: dmw F∂ cm-a-Ir-jv-W≥ (sIm®n), Aw-em≥ N-{I-h¿Øn (_mw-•q¿), A-\n-X ]¿-tZ-kn (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c-߃ X-¶-aWn,, Hm-a-\, ]-Xvan-\n, apc-fo-[-c≥.

C-cn-´n: F-S-°m-\w ]me-∏-d-ºn-se Ir-jv-W-]pc-Øv ]-tc-X-\m-b F≥ hn tKm-hn-μ≥ \-ºym-cpsS `m-cy H Fw A-Ωm-fp A-Ω (87). a-°ƒ: _me-Ir-jv-W≥, eo-e, \mcm-b-Wn, N-{μ-a-Xn. a-cpa-°ƒ: Ip-´y-∏ am-ÿ (dn-´. F-®v.Fw, C-cn-´n F¬.]n kv-Iqƒ), \mWp, Kw-Km-[-c≥ (dn-´. F-®v.Fw, Pn.bp.]n kvIqƒ, Xn-√-t¶-cn), k-ckz-Xn (F-®v.Fw, Xn-c-ph-´q¿ F¬.]n.F-kv, Xfn-∏-d-ºv).

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en ]-≈n-°p k-ao-]w ]p-Xnb]p-c-bn¬ _o-hn l÷p-Ω (73). `¿-Øm-hv: am-ap lm-Pn. a-°ƒ: kpss_¿, A-iv-d-^v, lmcn-kv, kn-±o-Jv, a-l-_q_v (J-Ø¿). a-cp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, ^¿-km, i-^o-d, k-^vdo-\. k-tlm-Z-c-߃: am-b≥-Ip-´n lm-Pn, Bbn-i l-÷p-Ω, ]-tc-Xcm-b bq-kp-^v, Ip-™na-Ωp. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10\v sa-cp-hºm-bn ]-≈n- J-_¿ÿm-\n¬.

Im-Sm-®n-d: s]m-Xp-hmt®-cn ]n hn lu-kn¬ A-–p¬ A-ko-kv (67). h-b-\m-´nse Im-´n-°p-fØv hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: k-°o-\. a°ƒ: j-^o¿, j-^o-\, j-ao-e, j-lo¿. a-cp-a°ƒ: d-Du-^v (I-®-h-Sw, Im-´n-°p-fw), km-_n¿ (Kƒ-^v), k-do-\. ktlm-Z-cn: \-_o-k.

tIm-Sn-tb-cn-: Xr-ss°°¬- t£-{X-Øn-\S- pØ X-We - n¬- sNm-Δ\m-cm-bW - n- (88)-.- kw-kvIm-cw- C∂v cm-hn-se 10\vho-´p-hf - ∏ - n¬.- ]-≈q¿tIm-tøm-´p-sX-cp-hn-se ]-tc-X\ - m-b ap-´N - m-Øphn-s‚ `m-cy-bm-Wv.- a°ƒ-: cm-Pp,- e-£va - W - ≥(G-®q¿),- kn- F-®v- k-Xy\m-Y≥ (- d-h\ - yq-Hm-^nkv,- am-ln),- ]-tc-X\ - m-b Ir-jvW - ≥. a-cp-a° - ƒ-: I-ae - ,- Pm-\I - n,- \n-j,- {]ho-W.-

Im-Sm-ºp-g: I-tc-°m-Sv t]m-kv‰ - v Hm-^n-kn-\p kao-]w Xm-gt- Ø-Xn¬ tImb- lm-Pn (85). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v, ssk-Xe - h - n, A-en (aq-hcpw ^p-ssP-d), ]m-Øp-Ω°p-´n. a-cp-a° - ƒ: J-Zo-P, kp-ld - , Ip-™m-Øp, ssk-Xe - h - n.

Ip-ª-e-hn lm-Pn ta-em-‰q¿: sh-´Ø - q¿ \nc-∂] - d - º - v tXm-´n-߬ Ip-™e - h - n lm-Pn (70). tIm¬-°f - n I-em-Im-c\ - mbn-cp-∂p. `m-cy: _o-hn. a°ƒ: Ip-™b - a - p, ap-kvX - ^, ho-cm≥, k-eow, Bbn-i, ^m-Øn-a, hn-ø, sse-e. a-cp-a° - ƒ: XnØp-Ω, k¬-a, B-ky, B-an-\, A-_p, ap-lΩ - Z- vIp-´n, A-–p, D-kva - m≥.

Nm-¯p-¡p-«n sIm-bn-em-≠n: hn-øq-cnse s]m-bn-en¬ Nm-Øp°p-´n (85). `m-cy: I-eymWn. a-°ƒ: cm-a-Ir-jvW≥ (A-[ym-]-I≥), kXn, eo-\, jo-P. a-cp-a°ƒ: A-b-\, cm-P≥ \¥n, i-io-{μ≥ ]m-em-gn, hn-P-b≥ (tI-c-f t]m-enkv).

{io-a-Xn sh-≈n-]d - º - v: B-sd c≠v s]m-∂∏ - p-dØ - v {io-aXn (53). am-\n-t»-cn ktcm-Pn-\n-AΩ - b - p-sS-bpw ]-tc-X\ - m-b tKm-hn-μ≥ \m-bc - p-sS-bpw a-If - m-Wv. `¿-Øm-hv: am-°m-SØ - v DÆn-\m-b¿. a-°ƒ: c-Xn, k-Xn, Ir-jvW - . a-cp-a°ƒ: c-RvP - n-Øv, A-PnØv, _n-Pp (Zp-_b - v).

bq-k-^v Xn-cq¿: I-´® - n-d ]n-em°¬ bq-k^ - v (Cu-k° - p´n˛65). `m-cy: Ip-™n-Ωp. a-°ƒ: k-°o¿, ssk-\p±o≥, d-lo-\t- _-_n. a-cpa-°ƒ: ssJ-dp-∂o-k, dlvva - Ø - v, j-d^ - p-±o≥.

J-Zo-P sN-dp-h-Æq¿: {km-ºy sX-°pw-]p-d-Øv A-∫mkn-s‚ `m-cy J-Zo-P (52). a-°ƒ: ku-Zm-_n, jwko¿, ssd-lm-\-Øv. a-cpa-°ƒ: A-–p¬ A-kok v, A-jv-d-^v (dn-bm-Zv), Pp-ss_-cn-ø.

]-tdm-«n A-tØm-fn: sIm-S-°-√v H-X-tbm-Øv ]-tdm-´n (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b s]-Æp-Ip-´n. a-°ƒ: {io[-c≥, th-em-bp-[≥, iin. a-cp-a-°ƒ: k-tcm-Pn\n, tim-`-\, tZ-hn.

\-koÀ

hn-P-b-e-£v-an Xm-\q¿: ]-tc-X-\m-b awK-e-Øv kp-Ip-am-c-s‚ aIƒ hn-P-b-e-£v-an (65).

Hm-a-t»-cn: sX-®ym-Sv \Sp-°-≠n-bn¬ \-ko¿ (38). `m-cy: ssa-aq-\. a°ƒ: \-hm-kv, \n-lm¬.

A-P-bv-Ip-amÀ sN-dp-h-Æq¿: tIm-´m-eS sh-≈m-bn-t°m-´v _me-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ AP-bv-Ip-am¿ (48). Iyq-_nIv-kv ]n bp ^q-Sv-th¿ Po-h-\-°m-c-\m-Wv. `mcy: {]-ko-P. a-°ƒ: A\-L, A-Xp-ey (K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ, sN-dp-h-Æq¿).

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶v a-cn-¨p

am-\-¥-hm-Sn: Im-´n-°p-fw ]-\-h-√n t]m-‰q¿ tKm-]n-˛ D-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ {io-tP-jv (_m-h-˛24) hn-jw D-≈n¬-s®-∂v a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sSho-´n-\p-≈n¬ hn-jw A-I-Øp-sN-∂v A-h-i-\n-ebn¬ I-s≠-Øn-b {io-tP-jn-s\ Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. ktlm-Z-c≥: l-cn.

Ip-ªm-an- l-Öp-½

Zn-hm-Ic- ³

Ip-ªn-cm-a³

ap-l-½-Zv

th-fw: im-¥n-\-K¿ ]-tcX-\m-b ]-\-bp-≈-I-≠nbn¬ Ip-™-_v-Zp-√- lmPn-bp-sS `m-cy Ip-™m-an -l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: apl-Ω-Z-en (hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v), dw-e, A-jv-d-^v (A-[ym-]-I≥, th-fw ssl-kv-Iqƒ, im-¥n-\K¿ a-l-√v I-Ωn-‰n P-\d¬ sk-{I-´-dn), ssk-\_. a-cp-a-°ƒ: F≥.-hn. A-_v-Zp-√ (-dn-´.- sl-Uv am-ÿ, th-fw ssl-kvIqƒ), am-hn-em-´v l-ao-Zv (]m-te-cn), C -sP -km_n-d (]m-te-cn), F-S-h-eØv km-Pn-Z. k-tlm-Z-cn: A-¢n-b-Øv I-™m-bn-i.

F-S° - c - : t]m-Øp-I¬ sR-´n-°p-fw F.-bp.]n kvI - qƒ am-t\-P¿ hn-fh - n\m-aÆ - n¬ hn.-Fk - v. Znhm-Ic - ≥ (93). a-°ƒ: ]n ]n kp-KX - ≥ ({Km-a] - © - mb-Øv ap≥ {]-kn-U‚ ,v t]m-Øp-I¬, Np-¶Ø - d - ), k-t¥m-jI v- p-am¿, jn-_p (H-am≥), C-μn-c, e-fn-X, hk-¥I - p-am-cn (k¿-ho-kv k-lI - c - W - _m-¶v, t]mØp-I¬). a-cp-a° - ƒ: btim-[c - ≥ Np-¶Ø - d - , cm[m-Ir-jW v- ≥ Im-bw-Ipfw, {]-Zo-]I v- p-am¿ (sI.Fw.-F® - v.F - k - v.F - k - v Icp-fm-bn), kn-μp (F.bp.]n kvI - qƒ sR-´n-°pfw), c-P\ - n (Im¿-a¬-Kn-cn kvI - qƒ X-e™ n), A-RvPp (H-am≥).

\-∑≠ - : F.F¬.]n kvIqƒ dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥ Iq-fn-s∏m-bn-en-se ]n-em-tØm-´Ø - n¬ Ip™n-cm-a≥ (82). `m-cyam¿: kp-aX - n, ]-tc-Xb - m-b hn-em-kn-\n (A-∂t- »-cn). a-°ƒ: \n-j, _n-μp. a-cp-a°ƒ: sI cm-tP-{μ≥ (kn._n.kn.-sF.Un.F®v.F-®v.U-ªyp 3 F.Fkv.sF, tIm-gn-t°m-Sv) ]tc-X\ - m-b hn-iz-\m-Y≥ (I-cp-ae - ). k-tlm-Zc - ߃: ]n.tKm-]m-e≥ (dn´. A-[ym-]I - ≥ C-øm-Sv kn.kn.bp.]n),]-tc-X\ - mb ]n _m-∏p-°p-´n (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I - ≥, C-ømSv kn.kn.bp.]n), ]n.tIfp (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]I≥ \m-j\ - ¬ F.F¬.]n), ]n ]m-®¿ (dn-´. A-[ym-]I - ≥ \m-j\¬ F.F¬.]n), cm-Lh≥ ]p-∂t- »-cn (dn-´. A[ym-]I - ≥, km-aq-Xn-cn tIm-fP - v ssl-kvI - qƒ tIm-gn-t°m-Sv) ]n I-eymWn (dn-´. A-[ym-]n-I, No°n-tem-Sv F.bp.]n), Ip´ym-X, cm-cn-®° - p-´n.

lm-Pn-bm¿ ]-≈n: ap-Xph-Øp-]-d-ºv ]-tc-X-\mb ]-cn cm-bn≥-Ip-´n-bpsS a-I≥ ]-cn ap-l-Ω-Zv (Ip-™p˛70). `m-cy: ^mXzn-a. a-°ƒ: kp-ss_¿, A-–p¬-e-Xzo-^v, A–p-k-emw, ^-ko-e, kzm-_n-d, ap-_o-\, \pkv-d-Øv. a-cp-a-°ƒ: Ckv-am-Cu¬ (Pn-±), A–p-¬ d-jo-Zv (H-am≥), ap-Po-_v d-lv-am≥ Iq-´ne-ßm-Sn, ap-l-Ω-Zv kpssl¬ (Pn-±). k-tlm-Zc-߃: Ip-™-n-t°m-b, lw-k, ^m-Xzn-a, ssk\-_, A-_q-_-°¿.

Ip-ªn-amÄ am-d-t©-cn: ]-\-ºm-Sv sh-Ãv s\-√n-°-Ø-dbn¬ ]-tc-X-\m-b In-´phn-s‚ `m-cy Ip-™n-amƒ (85). a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥, iym-a-f, kp-[, cm-[. a-cpa-°ƒ: N-{μ≥, {]-Zo-]v, eo-e.

sX-¿m-½ Hm-at- »-cn: a-Æp-°p-ipºn¬ tPm-k^ - n-s‚ (Ipt™m-bn) `m-cy I-fº - p°m-´v sX-øm-Ω (54). a-°ƒ: A-tP-jv, A-\pj.

bp.sI.Pn. hn-ZymÀ-Yn A-½q-½-bp-sS I¬-ap-¶n Po-¸n-Sn-¨v a-cn-¨p Ip-≠-d: ho-Sn-\p -ap-∂n¬ ImØp-\n-∂ A-Ωq-Ω-bp-sS A-SptØ-°v kv-Iqƒ-_- n¬-\n-∂v C-d-ßn-tbm-Sn-b bp.sI.Pn hnZym¿-Yn Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. s]cp-ºp-g F-kv.F≥.F-kv.F-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ bp.sI.Pn. hnZym¿-Yn ta-cn hn-√-bn¬ tPm-k^n-s‚ G-I-a-I≥ A-e≥ (7) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-Km-ip-]-{Xn-ap-°v-˛-tI-c-f]p-cw tdm-Un¬ ar-Km-ip-]-{Xn°p- ]n-∂n¬ C-∂-se D-®-I-gn™v aq-t∂m-sS-bm-Wv A-]-ISw. kv-Iqƒ-hm-\n¬ ho-Sn-\v ap∂n-en-d-ßn-b A-e≥ tdm-Un-\v F-Xn¿-h-i-Øv Im-Øp-\n-∂

F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw ]q®w-Ip-∂v th-fn-°p-f-ß-c Ip-™p (80). `m-cy: ]mØp-Ωp. a-°ƒ: k-°o¿ (Zp-_-bv), ap-l-Ω-Zv (kuZn), A-øq-_v, _o-]m-Øp´n, dw-e, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: kp-sse-J, dp-_o\, d-ko-\, sam-bv-Xo≥-Ip´n, a-\m-^v, km-_p.

C-{_m-low-Ip-«n ap-kveymÀ hn-f-bq¿: h-f-]p-cw ]m-d°¬ C-{_m-low-Ip-´n apkveym¿ (50). \n-Ωn-\n°p-fw a-Zv-d-km A-[ym-]I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\-_.

_o-cm³- lm-Pn ap-°w: Im-ca - q-e H-dp-hn߬ _o-cm≥- lm-Pn (80). `m-cy-am¿: _n-®n-∏m-Øp l-÷p-Ω, C-Øn-°p-´n-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v (A-[ym]-I≥, Pn.-F¬.]n kvIqƒ B-\b - mw-Ip-∂)v , ]tc-X\ - m-b A-–p- e - mw, _m-_p, A-–p¬ I-cow, j-d^ - p-±o≥ (Fkv.Un.]n.sF Im-ct- »-cn ]-©m-bØ - v ssh-kv {]kn-U‚ )v , j-^o-J,v ]mØp-Ω, ssa-aq-\.

{Sm-h-eÀ a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p; 15 t]À-¡v ]-cn-¡v

A-½-bp-sS I-_-dn-S-¯n Xn-cn-sIm-fp-¯p-¶-Xn-\n-sS s]m-Å-te-äv a-IÄ a-cn-¨p

\-S-Ø-d (Xr-iq¿): A-Ω-bp-sS i-h-Ip-So-c-Øn¬ Znhy-_-en A¿-∏n-°m-s\-Øn-b-Xm-b 75Im-cn-bm-b aIƒ -s]m-≈-te-‰p a-cn-®p. \-S-Ø-d kz-tZ-in ]p-ent°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b h-do-Xn-s‚ `m-cy A-Ωn-Wnbm-Wv a-cn-®-Xv. B-dpam-kw ap-ºm-Wv A-Ωn-Wn-bpsS A-Ω a-cn®Xv. ]-≈n-bn¬ Ip¿-_m-\ \-S-°p-∂-Xn-\n-sS AΩnWn sk-an-tØ-cn-bn-se-Øn A-Ω-bp-sS i-h-IpSo-c-Øn¬ Xn-cn-sIm-fp-Øp-∂-Xn-\n-sS A-{]-Xo-£nX-am-bn Xo- ]-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip¿-_m-\ k-a-b-amb-Xn-\m¬ kw-`-hw B-cp-sS-bpw {i-≤-bn¬-s]-´n-√. Ip-d-®p k-a-b-Øn-\p ti-jw ]-≈n-bn-se-Øn-b AΩn-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sk-an-tØ-cn-bn¬ Xo I≠v ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv k-tlm-Z-cn-bp-sS tZ-lØv Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠-Xv. Xo A-W-® ti-jw AΩn-Wnsb Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°pw sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw C-∂-se D-®-tbmsS a-cn-®p. A-Ωn-Wn X-\n-®m-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v \-S-Ø-d Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-eb-Øn¬. k-tlm-Z-c-߃: d-∏m-bn, h-do-Xv, sIm-®p-tZh-kn, Ip-™n-∏m-ep, tdm-k-Ω, tPm-kv, hm-dp-Æn.

Ip-ªp

A-Ωq-Ω-bp-sS A-Sp-tØ-°v HmSp-∂-Xn-\n-sS Po-∏v C-Sn-®p-sXdn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu Po∏n¬-X-s∂ D-S≥ sIm-´n-b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-

Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. A-e-s‚ ]n-Xm-hpw A-Ω sU-bv-kn-bpw C-{k-tb-en-emWv. A-Ωq-Ω a-dn-bm-Ω-tbm-sSm∏w s]-cp-ºp-g-bn-se ho-´n-embn-cp-∂p Ip-´n Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Ip-≠-d t]m-en-kv tI-sk-SpØp. kv-Iqƒ-Ip-´n-I-sf sIm≠p-t]m-b- kz-Im-cy-hm-l-\Øn-s‚ D-S-a-bv-°pw ss{U-h¿s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. kv-Iq-fn-\v t\m-´o-kv \¬Ip-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p.

am-[-hn-A-½ Ip-‰ym-Sn: \n-´q¿ tImtXm-fn-°-≠n-bn¬ am-[hn-A-Ω (99). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tI-f-∏-Ipdp-∏v. a-°ƒ: \m-cm-bWn, Pm-\p, tZ-hn, Im-an\n. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c°p-d-p-∏v, tKm-]m-e-Irjv-W≥, a-t\m-P≥, ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W°p-dp-∏v.

I-fn-¡p-¶-Xn-\n-sS ho-Wp- ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° hoWv X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-bnem-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn®p. D-Zym-h¿ ^-Ãv kn-Kv-\en-\v k-ao-]-sØ sam-bvXo≥-Ip-™n-˛-B-bn-i Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ lk≥ kn-\m-\m-Wv(12) a-cn®-Xv. Ip-©-Øq¿ A¬ k-Jm-^v Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-se G-gmw- ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. c≠p-Zn-h-kw ap-ºm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xp-S¿-∂v tZ¿-f°-´ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-߃: Iu-k¿, k-^.

a-Zv-d-km-[ym-]-I³ lr-Z-bm-Lm-X-w-aq-ew a-cn-¨p

]-Xav m-h-Xn-b-½-

I-Zn-b-¡p-«n

C-cn-´n: ap-g-°p-∂v {io-\n-tI-X≥ Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-se F¬.sI.Pn. hn-Zym¿-Yn- t£-{X-°p-fØn¬ ho-Wv a-cn-®p. ap-g-°p-∂v e-£v-an \n-hm-kn¬ B¿ hn \n-im-¥v-˛-]-tc-Xbm-b a-ln-P Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ A-Xzn-Iv (\mev) B-Wv a-cn-®-Xv. kv-Iq-fn-\p sXm-´-Sp-Ø {io-aw-K-fw t£-{X-Ønse Ip-f-Øn¬ C-∂-se D®-tbm-sS-bm-Wv kw`hw. kv-Iq-fn¬-\n-∂v Iq-´p-Imtcm-sSm-∏-w I-fn-°m≥ ]pd-Øn-dßn-b B-XznJv A-_-≤-Øn¬ Ip-f-Øn¬ hoW-Xm-sW-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. D-S≥ I-c-bv-s°-SpØv C-cn-´n kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. C-cn-´n F-kv.sF. sI sP _n-t\mbv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xnbn-te-°p am-‰n. kv-Iq-f-[n-Ir-X-cp-sS \n-cp-Ø-c-hm-Zn-Ø-am-Wv Ip´n-bp-sS Po-h-s\-Sp-Ø-sX-∂m-tcm-]n-®v £p-`n-X-cm-b \m-´p-Im¿ kv-Iq-fn-se-Øn _-l-f-ap-≠m-°p-Ibpw s\-bnw-t_m¿-Uv X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

tIm-gn-t°m-Sv: sS-w-t]m {Sm-h-e¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn-™v ho-´-Ω a-cn-®p. _-‘p-hns‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ kw-_-‘n-®v a-S-ßn-h-cn-I-bmbn-cp-∂ I-Æq¿ {io-I-WvT-]p-cw N-ß-fm-bn Im-™nc-Øn-¶¬ t_-_n-bp-sS `m-cy Ip-™-Ω(68)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS ]-¥o-c-m-¶m-hv am-ºp-g-∏m-e-Øv s]-t{Smƒ-]-ºn-\v k-ao-]-am-Wv A]-I-Sw. \n-b-{¥-Ww hn-´ {Sm-h-e¿ tdm-U-cn-In-se Xmgv-N-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ ]n©p-Ip-™-S-°w 15 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Ip-™-Ω-bp-sS k-tlm-Z-c-]p-{X-\m-b ssj-Pp-hns‚ hn-hm-lw I-gn-™v Ip-a-fn-bn¬ \n-∂v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ kw-L-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cnt°-‰ hn-]n≥(22), a-dn-b-°p-´n(32), k-t¥m-jv(45), aØm-bn(60), Ip-™p-tamƒ(38), im-¥(45), A-RvPp(12), tPm-tam≥ (18), tPm-fn (14), X-ºn (58), c-a-Wn (50), tPm-Wn (45), X-¶-∏≥(48), Nn-∂-Ω(68), F-∂nh-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-epw Zn-b(H-cp h-b- v)sb am-Xr-in-ip-kw-c-£-W tI-{μ-Øn-epw {]-th-in-∏n-®p.

lÖv XoÀ-°m-S-I³ a-¡-bn a-cn-¨p ]o-®-t¶m-Sv: l-÷v \n¿-h-

ln-® ti-jw a-°-bn¬ acn-®p. Im-fn-bm¿ A-{¥plm-Pn (62) B-Wv C-∂-se a-cn-®-Xv. `m-cy B-an-\-tbm-Spw `m-cym-am-Xm-hn-t\m-Sp-sam∏-am-Wv C-t±-lw l-÷n\p t]m-b-Xv. a-°ƒ: a-Ωq´n, d-^o-Jv, k-°o¿, ju°-Øv, k-eow, A-jv-d-^v, A≥-h¿, ^-ko-e, d-lv-aØv. a-°-bn¬ J-_-d-S-°pw.

a-S-°-c: \-h-h-c-\m-b a-Zv-dkm-[ym-]-I≥ lr-Z-bmLm-X-w-aq-ew a-cn-®p. a-S-°c im-Zp-en-∏-≈n-°p k-ao]w \-Sp-hn-se ]p-c-bn¬ lm-^n-kv Xz-øn-_v au-ehn(28)bm-Wp a-cn-®-Xv. \ote-iz-cw ssX-°-S-∏p-dw \p-kv-d-Øp¬ C-kv-emw aZv-d-k-bn-se A-[ym-]-I\m-bn-cp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw ]p-e¿-s® 3.30Hm-sS- tZlm-kzm-ÿy-a-\p-`-h-s∏-´ Xz-øn-_n-s\ B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. aq-∂-c h¿j-tØm-f-am-bn sI I-Æ-]p-cw kn-±o-Jv ]-≈n-bn-se C-am-am-bn-cp-∂p. `m-cy: jm-ln-\. H-cp-am-kw ap-ºm-bncp-∂p C-h¿ hn-hm-ln-X-cm-b-Xv. am-Xm-hv: B-Øn-°. ]n-Xm-hv: A-_v-Zp¬ A-ko-kv au-e-hn (]m-∏n-\n-t»cn ]-g-©n-d ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-km-[ym-]I≥). k-tlm-Z-c-߃: \n-km¿ (Zp-_-bv), l-^v-kØv, kp-a-ø, l-^o-^.

]-¿-¶q-cnse sI-«n-S-h-cm-´-bn a-[y-h-b-kv-I-sâ ar-X-tZ-lw

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿- \-K-cØ -- n-se sI-´n-S-Øn-s‚ hcm-¥-bn¬ a-[y-h-b-kv-I-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. Xr-°-cn-∏q¿ \-S-°m-hv kz-tZ-in-bpw H-cp- h¿-jam-bn tIm-tdmw hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w Xm-ak-°m-c-\p-am-b ]n hn Ir-jv-W-\m-Wv (50) a-cn-®-Xv. ]-ø-∂q¿ Fw.Fw sk‚-dn-\p k-ao-]w \n¿-am-W-Ønep-≈ Fw.kn. S-h-dn-s‚ Xm-sg-bp-≈ h-cm-¥-bn-¬ C∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. \o-´n-h-® Im¬-∏m-Z-Øn¬ ssI-I-fpw X-e-bpw ap-´n-®-co-Xnbn¬ h-f-™p-Ip-Øn- C-cn-°p-∂ co-Xn-bn-em-bn-cp∂p ar-X-tZ-lw. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn H-º-Xn-\p ]-ø-∂q-cn-se _‘pho-´n-se-Øn-b ti-jw Ir-jv-W≥ Xn-cn-®pt]m-bn-cp-∂-Xm-bn _-‘p ]-d-™p. kz¿-W-∏-Wn°m-c-\m-b C-bmƒ- H-cp h¿-j-am-bn sXm-gn-en-√m-Ø A-h-ÿ-bn-em-bn-cp-∂p. ]-ø-∂q¿ ]-g-b _-kv-Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øv ]-®-°-dn, I-√p-Ω-°m-b F-∂n-h hn¬°p-∂-h-sc k-lm-bn-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. F-kv.sF. h¿-°n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n. `m-cy: ]-Xv-an-\n. a-°ƒ: ssj-Pp, ss_-Pp, ssj-\n. a-cp-a-I≥: k-l-tZ-h≥.

tem-dn-bn-Sn-¨v- a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv-: tdm-Uv- ap-dn®p-I-S-°-sh tem-dn-bn-Sn®v- bp-hm-hv- a-cn-®p. ]p-√q¿ kz-tZ-in-bpw Izm-dn-sØmgn-em-fn-bp-am-b I-c-°-°p≠n-se _m-_p(50)hm-Wva-cn-®-Xv-. I-gn-™-Zn-h-kw sshIo-´v- A-©-c-tbm-sS tZ-iob-]m-X-bn¬ s]m-≈-°-Sbn-em-Wv- A-]-I-Sw. _- n-d-ßn tdm-Uv- ap-dn-®p-I-S-°p-tºmƒ Im-k¿tIm-Uv- \n-∂p Im-™-ßm-Sv- `m-K-tØ-°v- t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ tem-dn-bm-Wv- C-Sn-®-Xv-. aw-K-em-]p-cw Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn-tbm-sS a-cn-®p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b ]-°o-c≥. am-Xm-hv: I-eym-Wn. `m-cy: D-j. a-°ƒ: A-`n-Pn-Øv-, A-a¬-Pn-Øv-. k-tlmZ-c-߃: ap-c-fn, ]-tc-X-\m-b cm-a-Ir-jv-W≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

B-e-Øq¿: B-e-Øq¿ ]-≠m-c-°m-Sv tP-gv-k-s‚ aIƒ Pm-\n(16)s\ ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. π-kvh¨ hnZym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p.

Im-b-en Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ ap-§n-a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: Im-b-en¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn-b c-≠v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ap-ßn a-cn-®p. Ago-°¬ ]-d-bn-S-Øv ho-´n¬ DÆn-Ir-jv-W-s‚ a-I-\pw {]-bm¿ B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iqfn¬ F-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bpam-b \n-Jn¬ F-∂ A-cp¨ Irjv-W (12), _-‘p-hm-b A-go°¬ H-‰-sX-ßn¬ ho-´n¬ kp[o-jn-s‚ a-I-\pw A-go-°¬ Kh¨-sa‚ v ssl-kv-Iq-fn¬ Fgmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b \n[o-jv(12) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. Im-bw-Ip-fw ^n-jn-Mv lm¿_-dn-\v k-ao-]w C-∂-se sshIo-´v B-tdm-sS-bm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h-sc Im-b-en¬

A-cp¨ Ir-jv-W

\n-[o-jv

Im-Wm-Xm-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn ap-X¬ \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^mgv-kpw ap-߬-hn-Z-Kv-[-cpw t]men-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-emWv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-SpØ-Xv.

I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-go-°-en-\v k-ao-]-sØ {Ku≠n¬ {In-°-‰v I-fn-® ti-jw \nJn-epw \n-[o-jpw I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-IS-Øn¬-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-

se 6.30\v A-cp¨ Ir-jv-W-bpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-. XpS¿-∂v \n-[o-jn-s‚ ar-X-tZlhpw I-s≠-Sp°p-I-bm-bncp∂p-. A-cp¨ Ir-jv-W-bp-sS ar-XtZ-lw B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\v h-® ti-jw 2.45\v -ho´nse-Øn-®v kw-kv-I-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-Jn¬ Ir-jv-W. \n[o-jn-s‚ ar-X-tZ-lw A-go°¬ ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-® ti-jw -ho-´nse-Øn-®v kwkvI-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-\q-_v. A-cp¨-Irjv-W-bp-sS am-Xm-hv ko-\-bp-sS k-tlm-Z-c≥ kp-[o-jn-s‚ a-I\m-Wv \n-[o-jv. am-Xm-hv: en-k-.

a-I-fpsS B-ß-l-Xy-: ]n-Xm-hn-\v 10 hÀ-jw X-S-hv ]-Ø-\w-Xn-´: π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn\nsb B-Xv-a-l-Xy-°v t{]-cn-∏n®- ]n-Xm-hn-\v 10 h¿-jw X-S-hv. dm∂n I-cn-°p-fw tX-h¿-Zm-kn¬ sF-k-In(45)\m-Wv ]-Ø-\w-Xn´ A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tImS-Xn in-£ hn-[n-®-Xv. 2012 B-KÃv 31\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-amb kw-`-hw. sF-k-Iv Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®v ho-´n-se-Øn h-g-°p≠m-°p-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `m-cy-bpw a-Iƒ sP-knbpw hm-S-I-ho-´n-te-°v am-dn-Øma-kn-®p. sF-k-Iv C-hn-sS-sbØn-bpw _-l-f-ap-≠m-°n. CXn¬ a-\w-s\m-¥v P-kn B-Xv-al-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. BXv-a-l-Xym Ip-dp-∏n¬ ]n-Xm-hns‚ am-\-kn-I ]o-U-\w k-ln°m-sX-bm-Wv B-Xv-a-l-Xysb∂v hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

22 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

tem-dn-bp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p ap-c-fo-[-c³ \mbÀ

cm-[m-Ir-jvW³

\m-tKjv

kp-`m-jnWn

]-ßmh-Xn A-½

Ir-jvW³

Ip-ªp-Ip-«nb-½

B-_n-Zm _ohn

Im-´m°-S: s]m-∂-d kh¿-°¿ sse-\n¬ Nn-{Xbn¬ ap-c-fo-[-c≥ \m-b¿ (65). `mcy: e-X-Ip-amcn. a°ƒ: ao-c, A-\o-jv.

A-h-Wm-Ipgn: Xm-∂n-aq´n¬ A¿-®-\ \-n-hm-kn¬ cm-[m-Ir-jv-W≥ (52). `mcy: A¿®-\. a°ƒ: l-cn-Ir-jvW≥, k⁄-bv Ir-jv-W≥.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: a-W∏p-dw in-h≥-I-c ta-te ]p-Ø≥-ho-Sn¬ \m-tK-jv (49). `m-cy: {io-e-Xn-I. a°ƒ: F≥ F-kv B-Xnc, F≥ F-kv A-\-¥p.

jw-kp-±o³

G-en-bm-½ tP-¡-_v

I√-ºew: C-S-hq¿-t°mWw kp-aw \n-hm-kn¬ ]tc-X\mb tkm-a-ZØs‚ `m-cy kp-`m-jn-Wn (74). a°ƒ: kpaw, kp\n¬, kp-\n-X. a-cpa°ƒ: tPm-kv cmPv, kn¬hn, tdm-bn.

]m-temSv: C-e-hp-]m-ew F-Iv-kv tImf-\n D-Z-b≥ hn√-bn¬ ]-flmh-Xn AΩ (68). a°ƒ: D-tj-{μem¬, ]-tc-X\m-b D-Z-bIp-am¿, D-jm-Ip-amcn. a-cpa°ƒ: cmPn, _nμp, kptc-jv.

sNß-∂q¿: ]-Sn-∏p-c-bv°¬ ]-tc-X\m-b ]n hn tP-°-_n-s‚ `m-cy G-enbm-Ω tP-°-_v (92). kw-kv-°m-cw \m-sf cmhn-se 11.30\v _-tY¬ A-c-a-\-∏-≈n-bn¬ \S°pw. a-°ƒ : _m-_p h¿°n ({]-kn-U‚ v, Im¿jn-I hnI-k-\ _m¶v, sN-ß∂q¿, sI.]n.kn.kn. Aw-Kw). sk-en≥. a-cp-a-°ƒ: A-\n-e,X-ºn.

hmkp-tZ-h³]nÅ

BKkv-Xn-

sNß-∂q¿: \K-cØnse BZy-Ime tlm´¬ hyh-km-bnbpw ]m¿hXn e©v tlmw DSa-bp-am-bn-cp∂ _p[-\q¿ ]pXp-h\ ho´n¬ Fw sI hmkp-tZ-h≥ ]n≈ (88). (sa-t{Sm hm¿-Ø sIm-®n _yqtdm No-^v hn sd-Pn-Ip-am-dn-s‚ ]nXm-hmWvv).kwkvIm-cw \msf D®bv°v c≠n\v _p[-\q-cnse ho´p-h-f∏n¬.

I´∏\: ssltd©n-se BZy-Im-e Ip-Sn-tb‰ I¿jI≥- Ip-¥fw-]m-d CSsØm-´n-bn¬- BKkvXn-(Ip-™m-Kkv-Xn˛85)- . kw-kv-Im-cw- C-∂p sshIo´p \men\v- I´∏\ sk‚ v- tPm¿-Pv- s^tdm\]≈n- skan-tØcnbn¬.`m-cy-: ]tcXbm-b A∂°p-´n, cm-a]p-cw- amS∏m-´v- Ip-Spw-_mw-Kw.a°ƒ-: t__n-, ^m.tXm-akv- CSsØm-´n- ,kÆn ,- tPm-kp-Ip-´n ,s_∂n- ,- Pm≥-kn-,- kPn- -.acp-a°ƒ-: eo-a Nm-en¬- ,tam-fn- aÆm-cn-bm-Øv-,kq-k≥- No-cw-Ip-t∂¬- ,sUbv-kn- Im-S∏dºn¬-,]tcX\m-b tPm-kv-,- do-P (U¬-ln) .-

Im-´m°-S: ssae-°-c a¶m-c-ap-´w tch-Xn `-h\n¬ ]-tc-X\m-b ]-c-taiz-c≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy Ip-™p-Ip-´n-b-Ω (95). a°ƒ: ]n a-Wn-I-WvT≥ \mb¿, sI Ir-jvW-Ω, ]n {io-[-c≥ \mb¿, ]n kp-Ip-am-c≥ \mb¿. a-cpa-°ƒ: Sn h-kp-aXn, sI am-[-h≥-]n-≈, Sn Aw_n-I Ip-amcn, hn Cμp-teJ.

I√-d: Xp-tºm-Sv Ip-f-∏\-® ko-\m a≥-kn-en¬ jn-lm-_p-±o-s‚ `m-cy B-_n-Zm _o-hn (50). a°ƒ: ko-\Øv, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k-Po¿, \ujm-Zv.

Imbw-Ipfw: Io-cn-°m-Sv Nn-d-°S-hw ao-\-tØcn¬ ho-´n¬ l-k-\m-cp Ip-™n-s‚ a-I≥ jw-kp±o≥ (52). Im-bw-Ip-fw ap-kvenw PamA-Øv J-_¿-ÿm\n¬ J-_-d-S-°n. `mcy: sse-e. a°ƒ: k-_o-\, k-ao-\, k-Po-\. a-cp-a°ƒ: A-jv-d^v, \m-k¿, a-Po-Zv.

]m-temSv: N√n-ap-°v ]mºp-N-Øa-Æv Im-hp-hnfmI-Øv ho-´n¬ Ir-jvW≥ (70). `mcy: {io-aXn. a°ƒ: jo-e, ssj-e, jo-_, jo-\. a-cp-a°ƒ: {io-I-WvT≥, tZ-h-cmP≥, kp-tc-jv-Ip-am¿, cm-P-tiJ-c≥.

a-dn-bm-½ tP¡-_v FSXz: B\-{]-ºm¬ Ip∂-Øp-]-d-ºn¬ ]tcX-\mb tP°_v G{_lm-ans‚ `mcy adn-bmΩ tP°_v (X-¶Ω ˛89). kwkvImcw ]n∂o-Sv. ]tcX amth-en-°c hSt°-X-e-°¬ I√p-hn-f-b-Øn¬ IpSpw_mw-K-am-Wv. a°ƒ: tamfn (bp.-F-kv.F), Ip™p-tamƒ (sPbv]q¿), en√n-°p´n (Zp_-bv), sdPn (No^v F¬.-sF.-kn. AssUzk¿, Be-∏p-g). acp-a-°ƒ: _m_p amIm´v, ao¥-e-°-c (bp.-F-kv.F.), A\n-b≥Ip™v the-ßmSv Ing-t°-Xn¬ (sPbv]q¿), A\nb≥Ip™v If-Øn-∏-dºn¬ (Zp-_m-bv), jnPp (A-[ym-]nI tIf-awKew F¬.-]n.-F-kv, XIgn).

sIm-¨p-s]®v hSpX-e: \-Zvh-Øv \-K¿ ]p-Xp-h¬ \n-I¿-Øn¬ ]-tc-X\m-b X-¶∏-s‚ `m-cy sIm-®ps]-Æv (72). a°ƒ: N-{μ≥, e-£van, iin, ]-tc-Xcm-b th-em-bp[≥, _nμp. a-cp-a°ƒ: iyma-f, \-tSi≥, ko-a, Xn-eI≥.

kp-a-Xn ]q-®m-°¬: ]-≈n-∏p-dw ]-©mb-Øv \memw hm¿Un¬ Nmt°m ]-≈n-¬ ]-tc-X\m-b sI sI X¶∏-s‚ `m-cy kp-a-Xn (73). a°ƒ: thWp, hnPb≥. a-cp-a°ƒ: ssje-P, KoX.

imcZ ]q-®m°¬: ]-≈n-∏p-dw ]-©mb-Øv aq-∂mw-hm¿Un¬ ]-S-\ne-Øv sN√∏-s‚ `m-cy im-c-Z (75). a-°ƒ: Xn-eI≥, cXoj≥, k-en-e, P-b-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: sse-e, \n-j, tc-J, A-timI≥.

Pm-\In Ce-¥q¿: CS-∏-cn-bmcw Im™n-c-Øn-\m¬ apcpt∏¬ ]tc-X-\mb sIm®p-Ip-™ns‚ `mcy sI sI Pm\In (85). kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ : sI sI tKm]n\m-Y≥, imcZm cho{μ≥, kc-kΩ ]oXmw_-c≥, X¶-aWn P\m¿±\≥, ]tc-X-\mb sI sI Ipam-c≥. acp-a-°ƒ: AΩnWn tKm]n-\m-X≥, cho-{μ≥, P\m¿±-\≥, Hma-\, ]tc-X-\mb ]oXmw-_-c≥.

tacn B-ep-h: Xm-bn-°m-´p-I-c aq-tØ-S≥ ]-tc-X\mb tPm-Wn-s‚ `m-cy tacn(86).

Ip-ssh-än \n-cym-X-\m-bn Sn.hn. ]pcw: aq-tØS-Øv Im-hv tIm-∂°-cn ho´n¬ s]m-∂∏-s‚ a-I≥ sI ]n {io-Ip-am¿(34) Ipssh-‰n¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Imcw C-∂v D®°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. `mcy: B-j. AΩ: hn-Pb-Ω, k-tlm-Zcn: {io-tamƒ.

X¦½ ]q-®m°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Un¬ a-‰-Øn¬ ]tc-X\m-b B‚-Wn-bp-sS `m-cy X-¶-Ω (77). aI≥: Ip™p-tam≥.

k-tcm-Pn\n

Zmk-½

\mcm-b-W-\m-imcn

cm-P-ti-J-c³ \mbÀ

Im-Xn-cp-Ip-«n B-im³

cm-a-Ir-jv-W³

]-c-ap B-Nm-cn

I√-d: I-Xn-cphn-f ]-Sn™m-‰n≥-I-c ]p-Ø≥-ho´n¬ k-tcm-Pn-\n (84). a°ƒ: ]p-jv-Ic≥, Xp-fko-Zmkv, im-¥, ap-c-fo[c≥, tim`-\, t_-_n, tam-l-\-≥, hk-¥, kXo-i≥, jo-e. a-cpa°ƒ: kp-io-e, i-inIe (sX-ßpw-tIm-Sv bp.]n.F-kv), i-in-[c≥, _o-\, _m-≠, {]-Im-iv jo-P, c-ho-{μ-≥, {]oX.

_m-e-cm-a-]pcw: B-¿ kn sX-cp-hn¬ tXm´-Øv hn-fmI-Øv ho-´n¬ Zm-kΩ (62). a-°ƒ: tdm_¿´v, dmWn, cm-tPjv. cmPp. a-cp-a°ƒ: hn-P-bIp-am¿, kpP.

]m-temSv: s]-cnß-Ω-e ao-cm≥-sh-´n cm-tP-{μ hnem-k-Øn¬ \m-cm-b-W\m-im-cn (78). `mcy: k-ckzXn. a-°ƒ: hk-¥, cm-tP-{μ≥, tKm]n. a-cpa°ƒ: tam-l-\-Zmkv, _nμp, ca.

]q-h-®¬: Be-\-S k‘ym `-h-\n¬ cm-Pti-J-c≥ \m-b¿ (65). `mcy: kp-Ip-am-cn A-Ω. a°ƒ: tPymXn, _nμp. a-cp-a-°ƒ: k-\¬-Ipam¿, kp-tc-jv Ip-am¿.

Nh-d: ]p-Ø≥-N-¥ ]-cnt®-cn¬ ho-´n¬ cm-a-Irjv-W≥ \m-b¿(87). `mcy: a-Wn-b-Ω. a°ƒ: cmtP-{μ≥-]n-≈, ]-tc-X\mb ap-c-fo-[-c≥ \m-b¿. acp-a°ƒ: Kn-cn-P Ip-am-cn, _m-e-N-{μ≥ \m-b¿.

a-dn-bm-½

tam-l\³

Nm-h-°m-Sv: A-hn-bq¿ kv-Iq-fn-\p ]-Sn-™m-dp `m-Kw Xm-a-kn-°p-∂ hmen ]-d-ºn¬ Ip-™ntam≥(95). `m-cy:J-Zo-P Ip-´n. a-°ƒ: Jm-en-Zv, sam-bv-Zp´n, C-{_m-ln-Ip-´n, A_p, D-Ω-bp, sF-kptamƒ, sk-^n-b. a-cp-a-°-ƒ: P-am¬, A_q-_-°¿, sk-^n-b, km-en-ap, sk-°o-\, P-aoe. A-_q-_-°¿.

ac-Sv: sh-fp-tØS-Øv ]-dºn¬ A-¥-cn-® in-hi¶-c ta-t\m-s‚ `m-cy efnX A-Ω(82). Xr-∏pWnØp-d Nq-c-°m-´, I√w-]-d-ºn¬. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se ]-Øpa-Wn-°v Xr-∏p-WnØp-d ap-\n-kn-∏¬ i v-a-im-\Øn¬.

Nh-d: ap-Ip-μ-]p-cw apt°m-Sn ]-Sn-™m-‰-Xn¬ Im-Xn-cp-Ip-´n Bim≥(85). `mcy: \-_o-km _ohn. a°ƒ: \-ko-am _oKw, \m-k-dp-±o≥, \p-ssk-_ _oKw, \n-k, \-Po-Xm _oKw, \-ko-dm _oKw, \n-km-dp-±o≥-k \ujmZv, \n-jmZv. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b A-–p¬ A-kokv, jman-e, bq-\p-kv-Ip´n, aplΩ-Zv Ip-™v, Xm-l, jn-lm-_p-±o≥, d-jo-Zm, Xm-lnd.

im-kv-Xmw-tIm-´: t]mcph-gn h-S-t°-ap-dn XmgØp sX-°-Xn¬ F≥ ]c-ap B-Nm-cn(89). `m-cy: Cu-iz-cn A-Ωmƒ. a-°ƒ: ]-tc-X\m-b ]n in-h-Zm-k≥, ]-tc-X\mb ]n cmP≥, ]n k-Zm\μ≥, Sn C hn-Pb-Ω. ]n tam-l\≥, Sn ]n c-aW-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: s]m∂-Ω, cm[-Ω, hn-Pb-Ω, ]-tcX\m-b in-h-Zmk≥, P-bIp-amcn, cm-Pn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v.

]m-Wm-h≈n: ]m-Wmh≈n ]-©m-b-Øv 11mw hm-¿-Un¬ Nn-‰-bn¬ \n-I¿-Øn¬ tam-l-\≥ (58). `mcy: Hma-\. a°ƒ: cmPp, ss_Pp, jnPp, kn_n. a-cp-a°ƒ: {]-ao-f, kuay, knan, d-lo-kv.

cm-tP-iz-cn sN-dmbn: C√-Øp-]d-ºv {io-cm-a-\n-hm-kn¬ C Fw kp-[m-Ic ss]-bpsS `m-cy cm-tP-iz-cn(60). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

Zmk³ ssh°w: ]-Sn-™m-td°-c Rm-‰p-ho-´n¬ F sI Zm-k≥ (70).

Ip-ªn-tam³

e-£v-an-Ip-«n-A-½ ]p-Xp-°m-Sv: I-√q¿ amhn≥-Np-h-Sv tIm-∏-°m´n¬ e-£v-an-Ip-´n-AΩ(89).

tIm-X-aw-K-ew: a-Æm-d{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω(91).kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn™p 2\v X-¶fw˛Xr-°m-cn-bq¿ tdm-Unse h-k-Xn-bn-se ip-{iqj-bv-°p-ti-jw tIm-XawK-ew am¿-tXm-am sN-dnb-]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬. ]tcX t]m-Øm-\n-°m-Sv No-c-I-tØm-´w Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: {]-^.t_-_n (dn´. {]n≥-kn-∏¬ _n.]n.kn. tImf-Pv ]ndhw, {]n≥-kn-∏¬ b¬tZm am¿ _-tkentbm-kv tImf-Pv tIm-XawK-ew), Nn-∂-Ω(dn-´.A[ym-]n-I). a-cp-a°ƒ: sP-kn, ]-tcX\m-b Ip-cy≥.

e-fn-X- A½

{io-a-Xn sh-≈n-]d - º - v: B-sd c≠v s]m-∂∏ - p-dØ - v {io-aXn (53). am-\n-t»-cn k-tcm-Pn-\n-AΩ-bp-sS-bpw ]-tc-X\ - m-b tKm-hn-μ≥ \m-bc - p-sSbpw a-If - m-Wv. `¿-Øm-hv: am-°m-SØ - v DÆn-\m-b¿. a-°ƒ: c-Xn, k-Xn, Ir-jvW. a-cp-a° - ƒ: c-RvP - nØv, A-Pn-Øv, _n-Pp (Zp_-bv).

J-Zo-P sN-dp-h-Æq¿: {km-ºy sX-°pw-]p-d-Øv A-∫mkn-s‚ `m-cy J-Zo-P (52). a-°ƒ: ku-Zm-_n, jwko¿, ssd-lm-\-Øv. acp-a-°ƒ: A-–p¬ Ako-k v, A-jv-d-^v (dn-bmZv), Pp-ss_-cn-ø.

hn-P-b-e-£v-an Xm-\q¿: ]-tc-X-\m-b awK-e-Øv kp-Ip-am-c-s‚ aIƒ hn-P-b-e-£v-an (65).

Ip-ªp F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw ]q®w-Ip-∂v th-fn-°p-f-ß-c Ip-™p (80). `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: k-°o¿ (Zp-_bv), ap-l-Ω-Zv (ku-Zn), A-øq-_v, _o-]m-Øp-´n, dw-e, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: kp-sse-J, dp_o-\, d-ko-\, sam-bvXo≥-Ip-´n, a-\m-^v, km_p.

C-{_m-low-Ip-«n ap-kveymÀ hn-f-bq¿: h-f-]p-cw ]m-d°¬ C-{_m-low-Ip-´n apkveym¿ (50). `m-cy: ssk-\-_.

A-Ðp Jm-ZÀ sIm-bn-em-≠n: sIm-bnem-≠n ssa-Xm-\n-hf - ∏n¬ F-kv sI lu-kn¬ A-–p¬ J - m-Z¿ (59).

A-½m-fp A-½ C-cn-´n: F-S-°m-\w ]me-∏-d-ºn-se Ir-jv-W-]pc-Øv ]-tc-X-\m-b F≥ hn tKm-hn-μ≥ \-ºym-cpsS `m-cy H Fw A-Ωm-fp A-Ω (87). a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, eo-e, \m-cm-b-Wn, N-{μ-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: Ip´y-∏ am-ÿ , \m-Wp, KwKm-[-c≥, k-c-kz-Xn (F®v.Fw, Xn-c-p-h-´q¿ F¬.]n.F-kv, X-fn-∏-dºv).

G-e-½ sXmSp]pg: s\øt»cn hSt»cn¬ ]tcX\mb tPmk^ns‚ (Ipt™´≥) `mcy GeΩ (91) .kwkv-Imc ip{iq-j-Iƒ C∂p cmhnse 10.30\vs\øt»cn sk‚ vsk_mÃy≥kv]≈nbn¬.

_m_p Xn-cph√: Ip-dn-b-∂q¿ hm-tgm-en¬ sh-´n-tc-Øv _m_p (am-Øp-°p´n˛60). `mcy: F¬kn. a°ƒ: enPn, en-j, en_n≥. a-cp-a°ƒ: _nPp, _m-_p-cm-Pv.

Ir-jv-W³-Ip-«n ta-t\m³ A-c-b≥-Im-hv: πm-∏n≈n tZi-Øv tIm-\m-´p-]d-ºn¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n ta-t\m≥(92).

sF.Sn.F-Â. {Kq-¸v sN-b-À-am-³ A-Iv-_-dn-sâ am-Xm-hv a-dn-b D-½ ]-g-b e-°n-Sn: sF.-Sn.F-¬ {Kq-∏v sN-b-¿-am-≥ A-Iv_-dn-s‚ am-Xm-hv a¶-c sI.hn.Fw a-≥-knen-¬ ]-tc-X-\m-b A-lΩ-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy adn-b- D-Ω (85). J-_-d-S°w C-∂v D-®-°v c-≠n\v a-¶-c Im-cm-´v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm-\n¬. a-‰p-a-°-ƒ: _-jo-¿ (k-u-Zn), I-_o-¿, ap-lΩ-Zv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), kn-±o-Jv (sN-b-¿-am-≥, C-lv-dm-w {Kq-∏v), A-eo-a, kp-l-d, B-bn-i, d-joZ. a-cp-a-°-ƒ: jm-ln-d, d-jo-Z, kp-ss_-Z, j-Po\, \p-ssk-_, Ip-™l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv, \m-k¿, e-Øo-^v.

]-tdm-«n A-tØm-fn: H-X-tbmØv ]-tdm-´n (85). `m-cy: s]-Æp-Ip-´n. a-°ƒ: {io[-c≥, th-em-bp-[≥, iin. a-cp-a-°ƒ: k-tcm-Pn\n, tim-`-\, tZ-hn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tem-dn-bpw ss_-°p-am-bn Iq-´n-bnSn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. Hm-®n-d R-°-\m¿ Im-´q¿ h-S-°-Xn¬ {io-[-c≥ ]n-≈-bp-sS a-I≥ {ioIp-am¿(26) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b]m-X-bn¬ ]-≈n-ap-°n¬ h-®v C-∂-se cm{Xn 7.30\m-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. {io-Ip-am¿ c-≠v Znh-kw a-p-ºm-Wv hn-tZ-i-Øp \n-∂v \m-´n-te-°v h-∂Xv. am-Xm-hv: cm-[-Ω. k-tlm-Z-cn: {io-tZ-hn. ar-X-tZlw Xm-eq-°m-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

tem-dn-¡-Sn-bnÂ-s]-«v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v sX-dn-®pho-W hn-Zym¿-Yn tem-dn-bv-°-Sn-bn¬-s]-´v a-cn-®p. ]nc-∏≥-tIm-Sv shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn A-ºm-Sn F-kv em¬ (17) B-Wv a-cn-®-Xv. ]n-c-∏≥-tIm-Sv ssX-bv°m-Sv k-a-\z-b \-K¿ D-Xr´m-Xn-bn¬ jm-Pn-em¬-˛ip-` Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hnse 11.30\v t]m-Ø≥-tIm-Sv ssX-°m-Sv ss_-]mkn¬ ]q-e-¥-d h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-ºm-Sn k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°pw F-Xn¿ Zn-ibn¬ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tdm-Un¬ sX-dn-®p ho-W Aºm-Sn-bp-sS tZ-l-Øv ]n-∂m-se h-∂ tem-dn I-b-dnbn-d-ßn C-cp-Im-ep-I-fpw X-I-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m\m-bn-√. C-∂-se D-®-tbm-sS t]m-kv-‰p-tam¿-´w I-gn™p sIm-≠p-h-∂ ar-X-tZ-lw kv-Iq-fn¬ s]m-Xp Z¿i-\-Øn¬ h-®-ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. k-tlm-Z-cn: A-Ωp.

ss_-¡n-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

I-g-°q-´w: \n-b-{¥-Ww hn-´ ss_-°v a-Xn-en¬ C-Sn®v hn-Zym¿-∞n a-cn-®p. kplr-Øn-\v ]-cn-t°-‰p. sNº-g-¥n Ip-≠q¿ lukn¬ tam-l-\-s‚-bpw _nμp-hn-s‚-bpw a-I≥ AJn¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. ss_-t°m-Sn-®n-cp-∂ IWn-bm-]p-cw Nn-‰m-‰p-ap-°v k-Po¿ a≥-kn-en¬ ln\m¬(21) Kp-cp-X-c-am-b ]cn-°p-I-tfm-sS sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. tXm-∂-bv-°-en-se kz-Im-cy tIm-f-Pn-se hn-Zym¿Yn-bm-b A-Jn¬ C-∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS ln\m-en-t\m-sSm-∏w ss_-°n¬ h-cp-tºmƒ ap-cp-°pw]p-g tlm-fn-t{Im-kv B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]-Øv h®mbn-cp∂p A-]-I-Sw. kw-`-h ÿ-e-Øv h-®v X-s∂ AJn¬ a-cn-®p. H-cp k-tlm-Z-cn-bp-≠v. A-—≥ tam-l\≥ Hm-t´m-dn-£ s{sU-h-dm-Wv. ar-X-tZ-lw sa-Un°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬.

{Sm-h-eÀ a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p; 15 t]À-¡v ]-cn-¡v

tIm-gn-t°m-Sv: sS-w-t]m {Sm-h-e¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn-™v ho-´-Ω a-cn-®p. _-‘p-hns‚ hn-hm-l-®-S-ßn¬ kw-_-‘n-®v a-S-ßn-h-cn-I-bmbn-cp-∂ I-Æq¿ {io-I-WvT-]p-cw N-ß-fm-bn Im-™nc-Øn-¶¬ t_-_n-bp-sS `m-cy Ip-™-Ω(68)bm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS ]-¥o-c-m¶m-hv am-ºp-g-∏m-e-Øv s]-t{Smƒ-]-ºn-\v k-ao-]-amWv A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬ ]n-©p-Ip-™-S-°w 15 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Ip-™-Ω-bp-sS k-tlm-Z-c-]p-{X-\m-b ssj-Pp-hns‚ hn-hm-lw I-gn-™v Ip-a-fn-bn¬ \n-∂v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ kw-L-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cnt°-‰ hn-]n≥(22), a-dn-b-°p-´n(32), k-t¥m-jv(45), aØm-bn(60), Ip-™p-tamƒ(38), im-¥(45), A-RvPp(12), tPm-tam≥ (18), tPm-fn (14), X-ºn (58), c-a-Wn (50), tPm-Wn (45), X-¶-∏≥(48), Nn-∂-Ω(68), F-∂nh-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-epw Zn-b(H-cp h-b- v)sb am-Xr-in-ip-kw-c-£-W tI-{μ-Øn-epw {]-th-in-∏n-®p.

A-Úm-X- ar-X-tZ-lw Is−¯n kp-Kp-X³

^k-ep-±o³

{_nPnäv

Iae-½

G-en-¡p-«n

`-hm-\n-b-½

Zn-eo]v

]m¯p-¡p-«n

I-S-bv°¬: sStºm kv‰m‚n-se ss{U-h¿ B-‰p]p-dw ]m-tem-Ww P-b-hnem-k-Øn¬ Pn kp-KX≥(59). `mcy: P-b. a°ƒ: kpP≥, kq-cy.

Ip≠d: ]≈n-ap°v NIncn-°S joPm a≥knen¬ ^k-ep±o≥(55). `mcy: Dssk_. a°ƒ: joP,jn-_p,- jn-_ne. acpa°ƒ: apkvX-^,- kp-Pmlp-±o≥ J_-d-S-°w C∂v cmhnse 11\v ]≈n-ap°v sIm√q¿hnf Ppam akvPn-Zn¬.

Ip≠d: c≠ptdmUv ]me-aq-´n¬ ]o‰-dns‚ `mcy {_n-Pn‰v(68). a°ƒ: eme-Ω, kpa (Pn.-F¬.-]n. bp.-]n.-Fkv sImSp-hn-f), hna-e, {]km-Zv, s_‰n, ss_Pp(ssI-cfn t^m¿Uv), jo_. acp-a°ƒ: kndnƒ, tPmbn (Ham≥), {]km-Zv, sUbvkn, tdmbn (Ip-ssh-‰v), Um-enb. kw-kvIm-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n\v tIm´-∏pdw {InkvXp-cmP ]≈n skan-tØ-cn-bn¬

apl-Ω: I-™n-°p-gn {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw hm¿-Un¬ aT-Øn¬ shfn ho-´n¬ kn sI hm-hbp-sS `m-cy I-a-e-Ω (60). a°ƒ: _nμp, a-cpa°≥: jn-_p. kw-kv-Imcw \-SØn.

aq-hm-‰p-]p-g: D-Sp-º-∂q¿ F-^v.kn. `-h-\mw-Kam-b a-Z¿ sUm-sfm-tdm-kv F^v.kn.kn (G-en-°p-´n-˛85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign™v 2.45 \v Cu-Ãv hmg-∏n-≈n (\n-c∏v) F^v.kn. aTw h-I sk-antØ-cn-bn¬. tIm-Sn-°p-fw Im-cym-aTØn¬ ]-tc-Xcmb tPmk-^v˛G-en Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fmWv. k-tlm-Z-c-߃ : a¿-Ø°p-´n B-Sp-Ip-gn-bn¬ Ieq¿, A-∂-°p-´n \-ºym]-d-ºn¬, kn H-Uoen-b bp, Fw sP tKm-h, tPm¿-Pv Im-cyaTw Npcpfn, ]-tc-Xcmb t]mƒ, Nm-t°m. I-cn-a-Æq¿, s\ø-ticn, sh-fn-tb¬®m¬, sXm-Sp-]p-g, sX-∂Øq¿, ss]-tßm-´q¿,Ieq¿, C-©-sØm´n, hm-g∏n≈n, hm-g-°m-e, sXmΩ≥-IpØv, ]-≈n-°mapdn, \n¿-Ω-e kZ≥, D-Spº-∂q¿ F-∂o `-h-\-ßfn¬ Aw-K-am-bn-cp-∂p.

Bea-‰w: Ip-≠q¿ I-cn∏m-bn¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b _m-e-Irjv-W ta-t\m≥ `m-cy I-hn-t´en `-hm-\n-b-Ω(83). kwkv-Im-cw C-∂v 12 \v a°ƒ: in-h-cma≥, cm-Pti-Jc≥, kp-[m-Ic≥, ]-tc-X\mb {]-Xm]≥, N-{μ-aXn, k-Xy-\mY≥, l-cn-Zm-k≥.

F-cq¿: A-ø-ºn-≈n-°mhv ]m-∏m-\-bn¬ ]-tcX\m-b cm-a-Zm-k≥ aI≥ Zn-eo-]v(sk-©z-dn tem-dn k¿-ho-kv˛48). `mcy: I-em-tZhn(]n.hn.F-kv. tlm-kv]n-‰¬). aI≥: A-\-¥p. kw-kv-Im-cw \-SØn.

ssh∏n≥: FSh\°mSv hm°mSv A_q_°¿ `mcy ]mØp-°p´n(76). a°ƒ: sFjm_n, A^vk. acpa°ƒ: ]tcX\mb A–p¬JmZ¿, Aivd^v. J_d-S-°w cmhnse9\v \mbcºew Ppam-akvPnZv J_¿ÿm\n¬

_o-cm³- lm-Pn ap-°w: Im-c-aq-e H-dp-hn߬ _o-cm≥- lm-Pn (80). `m-cy-am¿: _n-®n-∏mØp l-÷p-Ω, C-Øn°p-´n-Ω. a-°ƒ: ap-l-ΩZv (A-[ym-]-I≥, Pn.F¬.]n kv-Iqƒ B\-bmw-Ip-∂v), ]-tc-X-\mb A-–p- -emw, _m-_p , A-–p¬ I-cow, j-d-^p±o≥ (F-kv.Un.]n.sF Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v), j^o-Jv, ]m-Øp-Ω, ssa-aq\. a-cp-a-°ƒ: Ip-™nsam-bv-Xo≥ (\q-dmw-tXmSv), A-l-Ω-Zv-Ip-´n (XmØq¿), c-lv-\ (sImt≠m-´n), D-Ωp-k¬-a , Xzøn-_ (sN-dp-hm-Sn), km_n-d (tN-μ-aw-K-√q¿), k_o-\ (]-bn-{º), l-kv\ (Xm-Øq-cv).

P-\mÀ-±-\³ \-¼ymÀ Xr-°-cn-∏q¿: sNm-tΔ-cnbn-se Sn ]n P-\m¿-±-\≥ \-ºym¿ (71). `m-cy: iyma-f. a-°ƒ: cm-Jn (A[ym-]n-I, tNm-bv-kv Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ˛ F-d-Wm-Ip-fw), tc-J (_mw-•q¿), k-\¬Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: dmw F∂ cm-a-Ir-jv-W≥ (sIm®n), Aw-em≥ N-{I-h¿Øn (_mw-•q¿), A-\n-X ]¿-tZ-kn (_mw-•q¿). k-tlm-Z-c-߃ X-¶-aWn,, Hm-a-\, ]-Xvan-\n, apc-fo-[-c≥.

t{X-kym-½

sIm-bn-em-≠n: sIm-bnem-≠n ap-_m-dI - v tdmUn¬ ssa-Xm-\n-hf - ∏ - n¬ F-kv sI lu-kn¬ A–p¬ J - m-Z¿ (59).

aqhm-‰p]p-g: \-Sp-°-c ]pXp-∏-≈n¬ tPm-k-^ns‚ `m-cy t{X-kymΩ(66). kw-kv-Im-cw \msf D-®bv°v 2.30\v \-Sq°-c sk‚ v am-Xyq-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]tc-X s]m≥-Ip-∂w ]pem-\n-a-‰-Øn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: tPm-kv\, tPm¿Pv, ]-tcXbmb tPm-Xn. a-cpaI≥: tkm-Wn ap-Xn-c°fw.

A-Ðp A-ko-kv

A-_q-_-¡À-

A-Ðp Jm-ZÀ

Im-Sm-®n-d: s]m-Xp-hmt®-cn ]n hn lu-kn¬ A-–p¬ A-ko-kv (67). h-b-\m-´nse Im-´n-°p-fØv hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: k-°o-\.

sIm-®n-:- F-kv.-B¿.-Fw.tdm-Un¬- sN-dp-Xp-cp-Ønbn¬- kn sI- A-_q-_°¿- (60)-.- `m-cy-:- dp-Jn-b_o-hn.- a-°ƒ-:- j-an,- jPo¿- .- a-cp-a-I-≥:- I-_o¿.-

bp.sI.Pn. hn-ZymÀ-Yn A-½q-½-bp-sS I¬-ap-¶n Po-¸n-Sn-¨p a-cn-¨p Ip-≠-d: ho-Sn-\p -ap-∂n¬ ImØp-\n-∂ A-Ωq-Ω-bp-sS A-SptØ-°v kv-Iqƒ-_- n¬-\n-∂v C-d-ßn-tbm-Sn-b bp.sI.Pn hnZym¿-Yn Po-∏n-Sn-®v a-cn-®p. s]cp-ºp-g F-kv.F≥.F-kv.F-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ bp.sI.Pn. hnZym¿-Yn ta-cn hn-√-bn¬ tPm-k^n-s‚ G-I-a-I≥ A-e≥ (7) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-Km-ip-]-{Xn-ap-°v-˛-tI-c-f]p-cw tdm-Un¬ ar-Km-ip-]-{Xn°p- ]n-∂n¬ C-∂-se D-®-I-gn™v aq-t∂m-sS-bm-Wv A-]-ISw. kv-Iqƒ-hm-\n¬ ho-Sn-\v ap∂n-en-d-ßn-b A-e≥ tdm-Un-\v F-Xn¿-h-i-Øv Im-Øp-\n-∂

A-Ωq-Ω-bp-sS A-Sp-tØ-°v HmSp-∂-Xn-\n-sS Po-∏v C-Sn-®p-sXdn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu Po∏n¬-X-s∂ D-S≥ sIm-´n-b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-

Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. A-e-s‚ ]n-Xm-hpw A-Ω sU-bv-kn-bpw C-{k-tb-en-emWv. A-Ωq-Ω a-dn-bm-Ω-tbm-sSm∏w s]-cp-ºp-g-bn-se ho-´n-embn-cp-∂p Ip-´n Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. Ip-≠-d t]m-en-kv tI-sk-SpØp. kv-Iqƒ-Ip-´n-I-sf sIm≠p-t]m-b- kz-Im-cy-hm-l-\Øn-s‚ D-S-a-bv-°pw ss{U-h¿s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. kv-Iq-fn-\v t\m-´o-kv \¬Ip-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p.

\m-cm-bW³ tIm-X-aw-Kew: ]p-t∂°m-Sv Nm-a-°m-em-bn¬ \m-cm-b-W≥ (68). kw-kvIm-cw \-SØn. `mcy: C√n-tØm-Sv I√m¿-Ip-Sn ho-´n¬ Hma-\. a°ƒ: cP-\n, cm-Pn, c-ay. a-cpa°ƒ: k-Poh≥, cmPp, {io-PnØv.

A-l½Zv am-d-ºn-≈n: Ip-gn-bn¬ ho-´n¬ A-lΩ-Zv(70). `mcy: ]-tc-Xbm-b B-an\. a°ƒ: A-bq_v, AIv-_¿, A≥-h¿, A-\n-X, A-Po-Xv. a-cp-a°ƒ: sjdo\, sse-e, l-^v-k, apJv-Xm¿.

amXyp I-f-a-t»-cn: I-fo-°¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b h¿Ko-kn-s‚ a-I≥ amXyp(59). kw-kv-Im-c-ip{iq-j-Iƒ C-∂p-cm-hn-se 10\v `-h-\-Øn¬ B-cw-`n®v s^-bv-Xv kn-‰n N¿-®ns‚ ]p-Ø≥-Ip-cn-iv skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: amfn-tb-°¬ Ip-Spw-_mwKw F¬kn. a-°ƒ: hn¬-k≥, sP≥-k≥.

bq-k-^v Xn-cq¿: I-´® - n-d ]n-em°¬ bq-k^ - v (65). `m-cy: Ip-™n-Ωp. a-°ƒ: k°o¿, ssk-\p-±o≥, d-lo\-t_-_n. a-cp-a° - ƒ: ssJ-dp-∂o-k, d-lva - Ø - v, j-d^ - p-±o≥.

ssj-Pp A¶-amen: A¶-amen CuÃv sdkn-U‚ v \Kdn¬ Itc-S≥ h¿Kokns‚ aI≥ ssjPp (37). kwkvImcw C∂v sshIo´v 3.30\v A¶amen sk‚ v tPm¿Pv _kn-en° ]≈n-bn¬. `mcy: en‚m. a°ƒ: kvt\l, PqUvk¨. amXmhv: h¬k. ktlmZ-c-߃: ssjtcm, ssj_n.

\-koÀ Hm-a-t»-cn: sX-®ym-Sv \Sp-°-≠n-bn¬ \-ko¿ (38). `m-cy: ssa-aq-\.

sIm-®n: D-t±-iw 65h-b-kv {]m-bw-tXm-∂n-°p-∂ A⁄m-X-ar-X-tZ-lw Is≠Øn. 163 sk.ao-‰¿ D-b-cw, C-cp-\n-dw, \-c-C-S-I-e¿-∂ I-dp-Ø-X-e-ap-Sn, h-b-dns‚ C-S-Xp-`m-K-Øv Im-°-]p-≈n-bpw C-S-Xp Np-a-en¬ I-dp-Ø a-dp-Ip-ap-≠v. sk≥-{S¬ t]m-en-kv kv-t‰j≥ t^m¨:0484 2394500.

A-½-bp-sS i-h-Ip-So-c-¯n Xo]-SÀ¶v a-IÄ a-cn-¨p

\-S-Ø-d (Xr-iq¿): A-Ω-bp-sS i-h-Ip-So-c-Øn¬ Zn-hy-_-en A¿-∏n-°m-s\-Øn-b- 75Im-cn-bm-b aIƒ -s]m-≈-te-‰p a-cn-®p. \-S-Ø-d kz-tZ-in ]p-ent°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b h-do-Xn-s‚ `m-cy A-Ωn-Wnbm-Wv a-cn-®-Xv. B-dpam-kw ap-ºm-Wv A-Ωn-Wn-bpsS A-Ω acn-®Xv. ]-≈n-bn¬ Ip¿-_m-\ \-S-°p-∂-Xn-\n-sS A-ΩnWn sk-an-tØ-cn-bn-se-Øn. A-Ω-bp-sS ih-Ip-So-c-Øn¬ Xn-cn-sIm-fp-Øp-∂-Xn-\n-sS A-{]Xo-£n-X-am-bn Xo- ]-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip¿-_m\ k-a-b-am-b-Xn-\m¬ kw-`-hw B-cp-sS-bpw {i-≤bn¬-s]-´n-√. Ip-d-®p k-a-b-Øn-\p ti-jw ]-≈nbn-se-Øn-b A-Ωn-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ sk-antØ-cn-bn¬ Xo I-≠v ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv ktlm-Z-cn-bp-sS tZ-l-Øv Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠-Xv. Xo A-W-® ti-jw A-Ωn-Wnsb Xr-iq-cn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v ap-f-¶p-∂-ØpIm-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw sIm-≠p-t]msb-¶n-epw C-∂-se D-®-tbm-sS a-cn-®p. A-Ωn-Wn X-\n-®m-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v \-S-Ø-d Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-Øn¬. k-tlm-Z-c-߃: d-∏m-bn, h-do-Xv, sIm-®p-tZ-h-kn, Ip-™n-∏m-ep, tdm-k-Ω, tPm-kv, hm-dp-Æn.

Im-b-en Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ ap-§n-a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: Im-b-en¬ Ipfn-°m-\n-d-ßn-b c-≠v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ap-ßn a-cn-®p. Ago-°¬ ]-d-bn-S-Øv ho-´n¬ DÆn-Ir-jv-W-s‚ a-I-\pw {]-bm¿ B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iqfn¬ F-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bpam-b \n-Jn¬ F-∂ A-cp¨ Irjv-W (12), _-‘p-hm-b A-go°¬ H-‰-sX-ßn¬ ho-´n¬ kp[o-jn-s‚ a-I-\pw A-go-°¬ Kh¨-sa‚ v ssl-kv-Iq-fn¬ Fgmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b \n[o-jv(12) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®Xv. Im-bw-Ip-fw ^n-jn-Mv lm¿_-dn-\v k-ao-]w C-∂-se sshIo-´v B-tdm-sS-bm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h-sc Im-b-en¬

A-cp¨ Ir-jv-W

\n-[o-jv

Im-Wm-Xm-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn ap-X¬ \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^mgv-kpw ap-߬-hn-Z-Kv-[-cpw t]men-kpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-emWv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-SpØ-Xv.

I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-go-°-en-\v k-ao-]-sØ {Ku≠n¬ {In-°-‰v I-fn-® ti-jw \nJn-epw \n-[o-jpw I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-]-IS-Øn¬-s∏-´-Xv. C-∂-se cm-hn-

se 6.30\v A-cp¨ Ir-jv-W-bpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-. XpS¿-∂v \n-[o-jn-s‚ ar-X-tZlhpw I-s≠-Sp°p-I-bm-bncp∂p-. A-cp¨ Ir-jv-W-bp-sS ar-XtZ-lw B¿.hn.F-kv.Fw. ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\v h-® ti-jw 2.45\v -ho´nse-Øn-®v kw-kv-I-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-Jn¬ Ir-jv-W. \n[o-jn-s‚ ar-X-tZ-lw A-go°¬ ssl-kv-Iq-fn¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\v h-® ti-jw -ho-´nse-Øn-®v kwkvI-cn®p. ktlm-Z-c≥ A-\q-_v. A-cp¨-Irjv-W-bp-sS am-Xm-hv ko-\-bp-sS k-tlm-Z-c≥ kp-[o-jn-s‚ a-I\m-Wv \n-[o-jv. am-Xm-hv: en-k-.

a-I-fpsS B-ß-l-Xy-: ]n-Xm-hn-\v 10 hÀ-jw X-S-hv ]-Ø-\w-Xn-´: π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn\nsb B-Xv-a-l-Xy-°v t{]-cn-∏n®- ]n-Xm-hn-\v 10 h¿-jw X-S-hv. dm∂n I-cn-°p-fw tX-h¿-Zm-kn¬ sF-k-In(45)\m-Wv ]-Ø-\w-Xn´ A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tImS-Xn in-£ hn-[n-®-Xv. 2012 B-KÃv 31\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-amb kw-`-hw. sF-k-Iv Zn-h-k-hpw a-Zy-]n-®v ho-´n-se-Øn h-g-°p≠m-°p-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `m-cy-bpw a-Iƒ sP-knbpw hm-S-I-ho-´n-te-°v am-dn-Øma-kn-®p. sF-k-Iv C-hn-sS-sbØn-bpw _-l-f-ap-≠m-°n. CXn¬ a-\w-s\m-¥v P-kn B-Xv-al-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. BXv-a-l-Xym Ip-dp-∏n¬ ]n-Xm-hns‚ am-\-kn-I ]o-U-\w k-ln°m-sX-bm-Wv B-Xv-a-l-Xysb∂v hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-22  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you