Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

11 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

hr²³ Xq§n-a-cn¨ \ne-bnÂ

sNÃ-½

eoem-a-Wn

Aw_p-Pm£n

`m-kvI-c³ \mbÀ

s]®½

Ipªps]®v

C¶¨³

]utemkv

Aºe-∏p-g: I-cq¿ sIm´m-c-Øn¬ ]d-ºv ]p-cpjs‚ `m-cy sN√-Ω(72). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhnse 9\v ho-´ph-f∏n¬. a°ƒ: _m_p, h-’e,k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: {]-a-Z, kp-KX≥, kn‘p

tN¿Øe: tN¿Øe \K-c-k` F´mw hm¿Uv Aø-∏≥Nnd ]tc-X\mb KwKm-[-cs‚ `mcy eoem-a-Wn(66). a°ƒ: km_p-Ip-am¿ (-F-.Fkv.sF. tN¿Ø-e),- Hm-a\,- jo-_,- kn-‘p,- kn_n-Ip-am¿. acp-a-°ƒ: kpj-a,- l-cn-Zm-kv,- cm-tP{μ≥,- jm-Pn,- kn-\n.

tN¿Øe: XÆo¿ap°w ]©m-bØv 20 mw hm¿Uv tXm´p-Nnd ]tcX\mb Zmtam-Z-cs‚ `mcy Aw_p-Pm£n (85) . a°ƒ: X¶-Ω,- kc-kz-Xn,- Hm-a-\,- iym-a-f,s]m∂≥, t__n,- Atim-I≥,- jmPn. acp-a°ƒ: kltZh≥, X-¶∏≥,- Zn-hm-I-c≥,- {]-k∂≥,- P-b,- an-\n,- c-Pntamƒ.

tN¿Øe: ap\n-kn-∏¬ 12 mw hm¿Uv ap-dpthen¬ tZhnhn-em-kØn¬ B¿ -`m-kvI-c≥ \mb¿ (78). `mcy: sI -cm[mtZhn. a°ƒ: kp[,e-X. acp-a-°ƒ: ]n c-LpIp-am¿ (A-kn-Ã≥dv amt\P¿ sk≥{S¬ _m¶v Hm^v C¥y),- ]n tKm-]m-e-Ir-jvW≥ (sk≥{S¬ FIvsskkv, ]qs\). ]tc-X≥ dn´. Pbn¬ kq{]≠pw s]≥jt\gvkv Atkmkntbj≥ tN¿Øe Su¨ IΩn‰n `mc-hmlnbpw Su¨ IctbmKw sshkv{]-knU‚p-am-bn-cp-∂p.

sNß-∂q¿: sh◊Wn a√m-t»-cn¬ ]pØ≥]pc-bn¬ ]tc-X-\mb t__n-Ip-´n-bpsS `mcy s]ÆΩ (84) kwkvImcw 14\v D®bv°v 2 \v sh◊Wn skln-tbm≥ a¿tØmΩm ]≈nskan-tØcnbn¬. a°ƒ: tdmbn, ]tc-Xbmb emen. acp-a-°ƒ: enkn, kmap-th¬.

Xpdhq¿: IpØnbtXmSv ]©mbØv Bdmw hm¿Uv \mfnIm´v ]pXp°m´pshfnbn¬ Aø∏s‚ `mcy Ip™ps]Æv(74). a°ƒ: im¥, IrjvW≥Ip´n, tamfn, Dj, ]tcX\mb X¶∏≥. acpa°ƒ: {iotZhn, Ip™paWn, kn‘p, AtimI≥, t__n°p´≥.

Xpdhq¿: IpØnbtXmSv ]©mbØv Bdmw hm¿Uv ]m´p-Ipf-ßc shfn C-∂-®-≥-(80). `mcy: ]pjv]h√n. a°ƒ: Zneo]v, im¥, h\P, AtimI≥, hnPb≥, inh≥. acpa°ƒ: X¶®n, _m_p, Cμnc, ssje, kp\n, ]tcX\mb taml\≥.

Ip-ª-Kp-]v-X³

\o-te-iz-cw: Im-´n-s∏mbn¬ Im-d-f-sØ sIm-fßm-´v ho-´n¬ C-®n-c AΩ (86). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b Ip-™-ºp A-Sntbm-Sn-. a-°-ƒ: kp-temN-\, hn-em-kn-\n, eo-e, Iu-k-ey, tam-l-\≥, _m-e-Ir-jv-W≥, k-ckz-Xn, ssi-te-{μ-Ipam¿, kp-[m-I-c≥ (kuZn). a-cp-a-°-ƒ: -cm-Lh≥ \m-b¿, -\m-cm-bW≥ A-Sn-tbm-Sn, -_me≥ \m-b¿, {]o-Xn, h’-e, ]-Xvan-\n, c-Xn, ]tc-X-cm-b -cm-L-h≥, Imfn-Zm-k≥.

ASn-amen: ASnamenbnse BZyIme ]{XGP‚ v DZ-bw]mdbn¬ H hn ]utemkv (82) . kwkvImcw C∂v cmhnse HºXn\v ASnam-en sk‚ v PqUv Su¨ ]≈n skantØcnbn¬. 1957 apX¬ hnhn[ ]{XßfpsS GP‚mbncp∂p ]utemkv. ]tcXbmb A¬-t^m≥kbmWv `mcy. a°ƒ: ssa°nƒ (]{X GP‚ v), tPm¿Pv, tPmkv (]{X GP‚ v), B‚Wn, ^m. sk_mÃy≥ (_mw•q¿), tj¿fn, Pm≥kn, knÿ tdmkvt]mƒ (Fkv.F®v. tIm¨h‚ v cmPm°mSv). acpa°ƒ: tacn, sdPn (]tcX), sPkn, koa, tPmbn amWnIyØm≥ Ccpºp]mew, tPmbn s\√n°pt∂¬ am¶Shv.

X¦-½ cma-¶cn: as¶mºv sXt°-Ic ]Øn¬Nnd ]tc-X-\mb tKm]mes‚ `mcy X¶-Ω(92). kwkvImcw C∂v D®bv°v c≠n\v sXt°Ic s]mXp-kva-im-\Øn¬ . G-I-a-I≥: sI Pn aWnb≥. acp-a-Iƒ: `-hm\n.

]p-jv-] D-∏-f: A-ºm¿ X-d-hm-´nse- ]-tc-X-\m-b tem-ln-Zm-kn-s‚ `m-cy ]p-jv-] (72). a-°ƒ: A-\p-cm-[, Inj≥, tc-jva. a-cp-a-I≥: kp-[m-I-c. k-tlm-Z-߃: kp-KpW, ao-\.-

sN-S-b³X-cp-h-W-:- Im-c-°m-a-eth-eq¿-°-c- tIm-f-\nsN-S-b-≥ (95).- `m-cy-:- Icp-W.- a-°ƒ-:- kp-\n¬,tim-`,- an-\n,- ]m¿-h-Xn,c-P-\n.- a-cp-a-°ƒ-:- c-hn,_m-_p,- cm-P-≥.-

Ir-jv-W³ ]-ø-∂q¿: Zo¿-L-Im-ew s]-cp-º-bnse c-N-\m Pz-√-dn h¿-Iv-kv D-S-a-bmbn-cp-∂ sIm-°m-\n-t»cn-bn-se ]-Sn-™m-sdho´n¬ Ir-jv-W≥ (64). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: dn-©p In-c¨, cRv-Pn-X. a-cp-a-I≥: si¬-h-cm-Pv.

tI-i-h³ \ncWw: NmØ≥I-≠Øn¬ tI-i-h≥ (70). kwkv°mcw C-∂v D-®-bv°v H∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: Im¿Xym-b\n. a°ƒ: KoX,- l-cn-Zm-kv, eX. acp-a-°ƒ: cmP≥, Pb, {]Imiv.

tZ-h-In \m-dm-Øv: h-en-b] - d - º - v am-cn-bΩ - t£-{X-Øn-\p k-ao-]w Ip-dp-h≥]-dº - v aT-∏p-cb - v° - ¬ tZ-hI - n (75). k-tlm-Zc - ß - ƒ: aT-∏p-c°¬ \m-cm-bW - n, ]-tcX-bm-b am-[h - n.

K-W-]-Xn _-¥n-tbm-Sv: a-s≠-°m∏p- sIm-dI - ÷ - S- p-°sØ kn- F-®v K-W] - X - n (64). `m-cy: t_-_n. a°ƒ: B-im-eX - , Acp¨-Ip-am¿, {]-Zo-]vIpam¿, Zo-]. a-cp-aI - ≥: k-Xo-i≥- s\√n-°p-∂v. k-tlm-Zc - nam¿: I-ae - , `-Ko-cY - n, hmWn.

Ip-ªm-a³ ]p-√q¿: A-´° - m-´v Ip™m-a≥ (73). `m-cy: Imcn-®n. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, h¬-ke - , hn-em-kn-\n, A-tim-I≥, i-in. a-cp-a°ƒ: im-¥m-Ip-am-cn, _m-_p, \m-cm-bW - ≥, {]-k∂ - , Zn-hy. k-tlm-Zc-߃: ]-tc-Xc - m-b sNΩ-cØ - n, I-Æ≥, sh-≈®n, Ir-jvW - ≥, sIm-d∏ - mfp, A-®p-X≥.

Nn-cn-b-½ ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-¿ sXcp-hn-se A-c-bm-°n¬ Nn-cn-b-Ω (87). k-tlm-Zcn: \m-cm-b-Wn.

a-Æm¿-°m-Sv: sN-Ø√q¿ tNm-e-bn¬ Ip-™Kp-]v-X≥ (82). `m-cy: cpKva-Wn A-Ωmƒ. a-°ƒ: {]-Im-i≥, kp-tc-jv, Kmb-{Xn. a-cp-a-°ƒ: Zo-], kn-an, tam-l-\≥.

J-Zo-P h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww ]mtem-fn-∏m-ew ]-tc-X-\mb A-–p-¿d-lvam-s‚ `mcy Ip-∂p-Ω¬ Xm-sg JZo-P (82). a-°ƒ: ^m-Xzna, kp-l-d, P-ao-e, ap-lΩ-Zv, k-^n-b, A-–p¬ Jm-Z¿.

C-¨n-c A-½

t{X-kym-½

ko-\-¯v

tXm½m-¨³

tPm-_v

tSmw sUm-a-\n-Iv

Ip-ª-\w

ImÀ-¯ym-b-\n-b-½

sNdptXmWn: X¶aWn s]cpºmw]≈n¬ aØ®s‚ `mcy t{XkymΩ (80) . kwkvImcw \SØn. a°ƒ: tPmkv, tacn, t{Kkn. acpa°ƒ: h’Ω ]mea‰Øn¬ (Cc´bm¿), tXmakv Ipª¥m\w (X¶aWn), t__n Infncq∏dºn¬ (tXm{]mwIp-Sn).

N-ß-\m-t»cn: ]p-g-hm-Xv ]p-Xp-∏-d-ºn¬ A-_vZp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ko\-Øv(65). am-∂m¿ aq-imcn-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mwKw. ]p-Xq¿∏-≈n J_-¿ÿm-\n¬ J_dS-°w \S-Øn. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, k-Pn l-ao-Zv, d-Pn. a-cp-a-°ƒ: l-ko-\, kpan, ln-^v-kv d-“m≥.

IÆn-ae: hS-°-bn¬ (hS-I-c-tbm-en-°¬) tPmk-^ns‚ aI≥ tXmΩm-®≥ (41). kwkvImcw C∂v 10\v IÆn-ae sk‚ v tPmk^vkv ]≈nskantØcn-bn¬. `mcy: tkmfn, h©n-ae Ce™n-°¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: t\m_nƒ, tPm¿÷p-Ip´n (C-cphcpw sIm√-apf en‰n¬ ^vfh¿ ]ªnIv kvIqƒ).

thfq¿: hnZym`ymk hIp∏v dn´. kq{]≠v Nndbn¬]dºn¬ kn ]n tPm_v (Ip™v˛ 84). kwkv°mcw C∂v \men\v tIm´bw ]pØ≥]≈n skantØcnbn¬. `mcy: Ipgna‰w FÆt»cnemb FcpaØm\Øv A∂Ω h¿Kokv (sI.Fkv.C._n. dn´. DtZymKÿ). a°ƒ: at\m kn tPm_v (Zp_mbv), AUz. _nt\m tPm¿Pv tPm_v, tXmakv tPm_v (tZml), tP°_v tPm_v (sse°kv ^m¿a). acpa°ƒ: enPn, jo\, tPymXn, kn\p.

X-e-t»-cn: sI.Fkv.Sn.]n. X-e-t»-cn-˛-h-fhp-]m-d tdm-Un-s‚ C-e-Iv{Sn-°¬ B‚ v hm-´¿ bq´n-en-‰n tPmen G-s‰-SpØ B-tha-cn-b F≥-Pn\o-b-dn-Mv I-º-\n-bp-sS am-t\-Pn-Mv U-b-d-IvS¿ tSmw tUm-a-\n-Iv (50). tIm-´-bw I-dp-I-®m¬ am¥p-cp-Øn sh-´n-Øm-\w Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. `m-cy: B≥-k-Ω tSmw. a-I≥: sa¬-hn≥ tSmw. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°p c-≠n-\v a-m-¥pcp-Øn ]-®-°-c sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

Im´q¿: I√-d-°¬ At¥m-Wn a-Iƒ Ip-™\w(76). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v Im-´q¿ sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

h-S-°m-t©cn: B-‰q¿ I-S-ºm-´v Im¿-Øym-b-\nb-Ω(84). a°ƒ: N{μ, thWp-tKm-]m¬, {io-Ipam¿, I-em-h-Xn, D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: `m-kv°-c≥ \mb¿, P-b-{io, t{]-a.

_o-cm³ -sam-b-vXo³ -

tim-`-\

]-≈n-°¬: sN-´ym¿-am-Sv A-Xn-bm-cØ - v ho-´n¬ Xmg-t©-cn sX-s°- h-f∏ - n¬ _o-cm≥ sam-bvX - o≥ (65). `m-cy: D-ssa-cn-ø. a-°ƒ: ap-kvX - ^ - ,- dw-e,- kp-ld - ,kp-sse-J,- km-ln-d,- Ppss\-Zv, s - sP-^¬. a-cp-a°ƒ: ap-Po-_v,- C-kva - mCu¬,- kn ]n \n-jm-Zv, A-kva - m-_n,- P-ko-\.

^-tdm-°v: sX-°p-ho-´n¬ i-in-[-c-s‚ `m-cy A-b-\n\m-´v tim-`-\ (57). am-Xmhv: A-b-\n-\m-´v Im¿-Xymb-\n. a-°ƒ: kv-an-Po-jv (kp-´p), k-_o-jv. a-cp-a°ƒ: {io-I-e, hn-]n-\. ktlm-Z-c-߃: D-Æn, t{]-acm-P-≥, {]-Zo-]v-Ip-am¿, Zneo-]v-Ip-am¿, Zn-t\-j≥, X¶w, \n-j.

P.sI Pn _m-e-Ir-jv-W-sâ am-Xm-hv im-c-Z

am-Wn X-e° - p-fØ - q¿: ]p-d° - m´n-cn ]-tc-X\ - m-b s\-Snbm-en¬ N-¥p-hn-s‚ `mcy am-Wn (98). a-°ƒ: {io-[c - ≥ (jm-Pn t_-°dn, a-Sh - q¿), tKm-]m-e≥ (C-¥y≥ sd-bn¬th), cta-i≥ (Hm¿-_n-‰v _-´¨kv, A-tØm-fn), \m-cm-bWn, Pm-\p, e-fn-X. a-cp-a°ƒ: im-¥, kp-[, kp\n-X.

I-Sp-Øp-cp-Øn: tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ sN-b¿-am-\pw kp{]nw-tIm-S-Xn ap≥ No-^v P-Ãnkp-am-b sI Pn _me-Ir-jv-W-s‚ am-Xm-hv B-∏m-©n-d tIm-\-°p-∏°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]n-\m-Y-s‚ `m-cy sI Fw im-c-Z (91). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. tI-{μ- kmaq-ln-I\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ \-√ A-Ω-bv-°p-≈ htbmt{i-jvTm A-hm¿-Uv e-`n-®n-´p-≠v. ]q-gn-t°m¬ sIm-®p-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-‰p-a-°ƒ: sI Pn tkm-a-ti-J-c≥ (dn-´. F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿, ]n.-Uªyp-.Un), ]-tc-X-\m-b sI Pn `m-kv-I-c≥ (kvs]-jy¬ K-h. πo-U¿, ssl-t°m-S-Xn), sI Pn hn-P-b≥ (dn-´. F-.Un.Fw, tIm-´-bw), sI Pn cm-Pp sF-.F-.F-kv (h-b\m-Sv Pn-√m I-e-Œ¿), sI Pn c-ho-{μ≥ (am-t\-P¿, F-kv.-_n-.sF N-ß-\mt»-cn), sI Pn D-j, sI Pn kp-[. a-cp-a-°ƒ: t__n tkm-a-ti-J-c≥, \n¿a-em _m-e-Ir-jv-W≥, cXv-\m `m-kv-I-c≥ (dn-´. aPn-kv-t{S-‰v, tIm-e-t©cn), N-{μp hn-P-b≥, kptem-N-\ cm-Pp (dn-´. sU]yq-´n I-e-Œ¿, tIm-´bw), cm-[m-a-Wn c-ho{μ≥ (bq-\n-b≥ _m-¶v, A-c-b≥-Im-hv), tUm.sI F≥ a-∑-Z≥ (dn-´. Un.Fw-.H, tIm-´-bw), tUm. X-¶-∏≥ (dn-´. Pn-√m Bip-]-{Xn, F-d-Wm-Ip-fw).

A-_q-_-¡À

A-Ðp-Ã-¡p-«n

Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn sX-t°-°-c tXm-a-kv (]m-∏-®n˛51). `m-cy: F¬-kn.

Hm-a-t»-cn: ]m-sem-fn A-–p-√-°p-´n (68). `mcy: D-Ωp-Ip¬-kp.

Im-h-\q¿: t]m-kv-‰v Hm^n-kn-\p k-ao-]w a-[p-c°-dn-b≥ A-_q-_-°¿ (60). `m-cy: dw-e-Øv. a°ƒ: ^m-bn-kv, _m-h, an-∂p.

A-cn-b³ A-tØm-fn: th-fq¿ aÆm-¶-≠n A-cn-b≥ (75). `m-cy: I-eym-Wn. a°ƒ: A-Pn-X, k-_n-X, jm-Pn, c-Pn-X, k-cn-X. acp-a-°ƒ: A-ø-∏≥ (AtØm-fn), _m-e-Ir-j-v W≥ (\-∑-≠), k-eo-jv (\-∑-≠).

ap-l-½-Zv \n-e-ºq¿: ]m-Sn-°p-∂nse A-W-°m-bn ap-l-Ω-Z v(60). `m-c-y: dp-Jn-ø.

a-´-∂q¿: sh-º-Sn-bn-se h-c-b-Øv Ip-™n-am-X (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b B-≠n. a-°ƒ: im-c-Z, h¬-k≥, {io-[-c≥, k-tcm-Pn-\n, {]-k-∂, Ko-Xm-`m-bv, ]tc-X-cm-b- tKm-hn-μ≥, cm-L-h≥, {]-kq-[-\≥, cm-Pp-tam≥. acp-a-°ƒ: _m-_p, taml-\≥, ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥.

^m-¯n-a th-fw: ]p-Ø-e-Øv C{_m-lo-an-s‚ `m-cy ^mXzn-a (65). a-°ƒ: A-Ω-Zv, A-–p-√ (J-Ø¿), ap-\o-d, Ip™m-an, k-^n-b, Bky. a-cp-a-°ƒ: P-eo¬, A-Ω-Zv, A-en, l-ao-Zv.

I-\n-b³ sIm-bn-em-≠n: ap-Ømºn aq-S-°p-\n-bn¬ I-\nb≥ (85). an-I-® I¿-jI-\m-bn Ct±-lsØ B-Z-cn-®n-cp-∂p. `m-cy: Ieym-Wn. a-°ƒ: am-[h≥, hn-t\m-Zv. a-cp-a°ƒ: cm-[, {Ko-jv-a.

e-£v-a-W³ sIm-bn-em-≠n: X-Æowap-J-Øv Sn kn e-£v-aW≥ (68). B¿.Fkv.F-kn-s‚ ]-g-b-Im-e {]-h¿-Ø-I-\mWv. _n.sP.]n \-K-c-k-`m ssh-kv {]-kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. X-Æow-ap-Jw t£-{XØn-se \¿-Ø-I-\p-ambn-cp-∂p. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n.

]-Øn-bq¿: tIm¨-{K-kv (-sF) ]-Øn-bq¿ ap≥ afi-ew {]-kn-U‚pw Zo¿L-Im-ew ]-Øn-bq¿ ^m¿-ta-gv-kv _m-¶v U-bd-Iv-S¿ t_m¿-Uv sa-º-dp--w{]-bm¿ B¿.hn.F-kv. Fw. ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I-\pw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ aT-Øn¬ hn sI \m-cm-bW-]n-≈ (80). tIm¨-{Kkv (sF) \n-tbm-P-I-afi-ew ssh-kv {]-knU‚ v, Un.kn.kn. saº¿, ]-Øn-bq¿ In-g-°v {io-tZ-hn hn-em-kw F≥.F-kv.F-kv. I-c-tbm-Kw {]-kn-U‚ v F-∂n ]-Z-hnIƒ h-ln-®n-´p-≠v. `m-cy: sI cm-P-Ω. a-°ƒ: P-b{io-tam-l≥, F≥ hn-Pb-Ip-am¿ (-U-b-d-Iv-S¿, kv-t\-l \n-tI-X≥ Nm-cn‰-_nƒ skm-ssk-‰n), F≥ ]n {io-Ip-am¿ (Zpss_), F≥ ]-fl-Ip-am¿ (-A-_p-Zm-_n) Fw.B¿.c-P-\n. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b B¿ tam-l-\≥-\mb¿, _n-μp hn-P-b-Ipam¿, B-i {io-Ip-am¿, kn-‘p ]-fl-Ip-am¿, DÆn-Ir-jv-W≥ \m-b¿(-akv-I-‰v). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬.-- C-t±-l-Øn-s‚ IÆp-Iƒ B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pn-¬ Zm-\w \¬-In-.--

ap-l-½-Zv I-cp-hm-c-°p-≠v: X-cn-inse B-en-∏-‰ ap-l-Ω-Zv (71). `m-cy: B-ky. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, A–p- -emw (Pn-±), kp\o¿. a-cp-a-°ƒ: D-Ωp-Ip¬-kp, an-lv-dm-_n, lp-Z.

¢-aâv ImÀ-tUm-kv

tPmÀ-Pv-Ip-«n

\-_o-km-_o-hn

hn-Zym-[-c³

kp-t_À-Ip-«n

e-£v-an-¡p-«n

tam-l-\³

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-epwI-S-hv ]-\-b-d sX-°Xn¬ ¢-a-‚ v Im¿-tUmkv(89). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 10\v a-cp-Xq¿Ip-f-ß-c {Xn-cm-P-]p-cw tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: h-h-kv-Xo-\. a-°ƒ: tPm-k-^v, ^u-fn ta-cn, ^n-tem-an-\, hn≥k‚ v, P-tdm¨. a-cp-a°ƒ: sd-Pn, am-Xyp, ssa°nƒ, tk-hy¿, im-¥n, jo-P.

]p-\-eq¿: sN-dp-I-S-hv ]pXp-t»-cn ta-∏p-d-Øv ho´n¬ tPm¿-Pv-Ip-´n(63). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v sN-dp-I-S-hv sk‚ v B-·-kv a-e-¶-c I-tØm-en-° tZ-hm-e-bØn¬. a-°ƒ: k-t¥m-jv sN-dpI-S-hv, a-t\m-Pv(a-kv-°Øv), hn-t\m-Pv(a-kv-°Øv). a-cp-a-°ƒ: Pq-en, jn-Pn, Pn≥-kn(a-kv-°Øv).

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g ]p\p-°-∂q¿ N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ B¿ -hn-Zym[-c≥ (75). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: hn-P-b-Ip-am-cn, inh-{]-km-Zv, hn-P-b-Ip-am¿, D-Z-b-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥, c-a-Wn, kp-PmX, ss_-Pp.

N-h-d: C-S-∏-≈n-t°m-´ tIm-t©-cn-Ø-d-bn¬ kp-ss_¿-Ip-´n. `m-cy: sF-jm-°p-´n. a-°ƒ: kenw, jm-ln-\, ko-\-Øv, Pm-kv-an.

Im-h-\m-Sv: ap-≠-°¬ Cu-Ãv sXm-fn-b-d A-izXn-bn¬ ]-tc-X-\m-b F≥ F-kv {]-`m-I-c-s‚ `m-cy e-£v-an-°p-´n(84). a°ƒ: C-μn-c, Kn-cn-P, sXm-fn-b-d ]n {]-k-∂≥, cm-a-N-{μ≥, Ko-X, ]-tc-Xbm-b e-Xn-I, jm-Pn. a-cpa-°ƒ: ]-flm-I-c≥, kptc-{μ-cm-P≥, Aw-_n-I, kp-\n-X, k-Xy-tZ-h≥, ]tc-X-\m-b N-{μ-t_m-kv, P-b-e-£v-an.

N-h-d: sIm-‰w-Ip-f-ß-c`m-Kw h-b-ep-hn-f ho-´n¬ tam-l-\≥(56). `m-cy: kpio-e. a-°ƒ: kv-an-X, kpan-Xv. a-cp-a-I≥: k-Po-hv.

a-µn

Zm-£m-b-Wn A-½

Ip-‰ym-Sn: I-°-´n-se Xøn¬ a-μn (89). `-¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: Ip-am-c≥, ]-hn{X≥, eo-e, iym-a-f, {]`m-I-c≥, e-£v-an. a-cp-a°ƒ: i-in, \m-Wp, IWm-c≥, im-c-Z, hn-a-e, tim-`.

Xm-\q¿: In-g-s° apt°m-e- ]-tc-X-\m-b I-cn∏m-bn¬ \m-cm-b-W≥-\mb-cp-sS `m-cy Zm-£m-bWn A-Ω (79). a-°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, th-Wp-tKm-]m-e≥, tkXp-am-[-h≥, Kn-cn-P, c-aWn, k-c-f-tZ-hn, \-μ-Ipam¿ (_-lv-dbv≥). a-cp-a-°ƒ: ]-Xv\m-`≥, tc-Wp-Im-tZ-hn, cm-P-e£v-an, tam-l≥-Zm-kv, ]Xva-kp-μ-c≥, jo-\, ]-tcX-\m-b th-Wp-tKm-]me≥.

Ip-≠-d: C-f-º-≈q¿ ]n≈-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b A-en-bm-cp-Ip-™n-s‚ `mcy \-_o-km-_o-hn(80). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse F-´n-\v C-f-º-≈q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: sj-co^m-_o-hn, ssa-Xo≥-Ip™v, ]-tc-X-\m-b A–p¬ A-ko-kv, A–p¬ d-lnw(Pn-√m I-eŒ-dp-sS tIm¨-^n-U≥jy¬ A-kn- v, sIm√w), A-–p¬-I-emw(Akn.F-Iv-kn. F≥-Pn-\ob¿, sI.F-kv.C._n. Ip≠-d), kp-lv-dm-_o-hn, jm-lp¬-l-ao-Zv, d-jo-em_o-hn. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xam-b kn-dm-Pp-±o≥, d-joZm-_o-hn, I-a¿-_m≥, sdPn Fw k-enw, ]q-°p™v, _o-\, jm-lp¬-lao-Zv.

tXm-a-kv

D-®q-en C-cp-ºp-gn: h-S° - pw-ap-dn ]Sn-™m-‰pw-ap-dn kz-tZ-in ]tc-X\ - m-b th-´t- ©-cn Ip≠p-hn-s‚ `m-cy D-Æq-en (77).

F³-tUm-kÄ-^m³ ss{S-_yq-WÂ; I-c-Sv cq-]w X-¿m-dm-¡m³ \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-Ãn-kv cm-aN-{μ≥ \m-b¿ I-Ωo-j-s‚ \n¿tZ-i-{]-Im-c-ap-≈ F≥-tUmkƒ-^m≥ ss{S-_yq-W¬ ÿm]n-°p-∂-Xn-s‚ I-c-Sv cq-]w Xøm-dm-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ -tbm-

X

Ip-ª-n-am-X

hn sI \m-cm-b-W-]n-Å

a-cn-®-h-cp-sS B-{in-X-cm-b 200 t]¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬In-bn-´n-√. B-{in-X¿ B-sc-∂p≈ X¿-°w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\mem-Wv Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. C-c-I-fp-sS en-kv-‰n¬- s]-Sm-

I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v X-Å-W-sa-¶v hn Fkv

Kw Xo-cp-am-\n-®p. Im≥-k¿ _m[n-X¿-°m-bn k¿-°m¿ \¬-Ip∂ \-„-]-cn-lm-c-Øn-s‚ B-ZyK-Up- hn-X-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xn-\m-bn 1,84,00,000 cq-] A\p-h-Zn-°pw. a-cn-®-h-cp-sS B{in-X¿-°v \¬-Ip-∂ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv C-Xv I-s≠-Øp-∂-Xv.

Ø 18 h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈ Ip´n-Iƒ-°v Xm-tem-ew, B-tcm-KyIn-c-Ww ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏Sp-Øn Nn-In-¬-k \¬-Ipw. Zp-cnX-_m-[n-X-sc I-s≠-Øm-\p-≈ A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n-bp-sS Im-emh-[n Un-kw-_¿ 31 h-sc \o-´n. s]≥-j≥ Xp-I \¬-Ip-∂-Xn-

se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn°pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnXm-izm-k ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se A[ym-]-I¿-°v i-º-fw sI.Fkv.F-kv.Fw ^-≠n¬ \n-∂p \¬-Ipw. F≥.B¿.F-®v.Fw B-cw-`n-® U-bm-en-kn-kv sk‚dn¬ C-c-I-fp-sS U-bm-en-kn-kv ku-P-\y-am-°m-\pw tbm-K-w Xocp-am-\n-®p. A-tX-k-a-bw, F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS A-h-Im-i-߃ A-´n-a-dn-°p-∂ P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿- IΩn-‰n dn-t]m¿-´v X-≈-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

tKm-]m-e³ sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn tXm-´p-ß-c ]pdm-bn¬ tKm-]m-e≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm\p. a-°ƒ: Xn-e-I≥, A\n¬-Ip-am¿, {]-k-∂, kp-aw-K-en. a-cp-a-°ƒ: ap-Ip-μ≥, th-em-bp-[≥, ko-X, te-J.

A-_q-_-¡À lm-Pn h-S-I-c: ]-g-bIm-e thmfn-t_mƒ Xm-c-hpw dn-´. sd-bn¬-th D-tZym-K-ÿ\p-am-b ]-d-º-Øv A-_q_-°¿ lm-Pn (72). `m-cy Ip-™n-a-dn-bw (dn-´. slUv-an-kv-{S-kv Fw.bp.Fw.sP._n), a°ƒ: \-^o-k aq-k, \ko-a _n. tIm-b (So-®¿, I-Æq¿), k-ao-d ]n. C-kva-bn¬ (A-Uz-°-‰v), lmjnw ]n. A-_q-_-°¿ (A-Uz-°-‰v Zp-_-bv).

J-Zo-P-¡p-«n sIm-Sp-h-≈n: B-cm-{ºw sN-´ymw-I-≠n-bn¬ ]-tcX-\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bpsS a-Iƒ J-Zo-P-°p-´n (52). a-I≥: kn sI \nkm¿. a-cp-a-Iƒ: P-ko-e. k-tlm-Z-c-߃: A-–p-¿d-lvam≥-Ip-´n, C-{_mlow, P-eo¬, ^m-Xzn-a.

B-bn-i-¡p-«n sIm-Sp-h-≈n: ]-\-t°mSvaq-e-bn¬ A-l-Ω-Zv-Ip´n- lm-Pn-bp-sS `m-cy Bbn-i-°p-´n (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv , A-–p¬ JmZ¿, A-–p-∂m-k¿, ^mXzn-a, ssk-\-_, JZo-P, P-ao-e.

A-cn-bm-bn tN-f-∂q¿: A-º-e-ØpIp-f-ß-c ap-Xp-hm-´p-Ip∂p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b \√-ºn-c-bp-sS `m-cy A-cnbm-bn (75). a-°ƒ: am-[hn, h-k-¥, cm-a-N-{μ-≥, t_-_n, a-t\m-l-c≥, Pb-{io. a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, th-em-bp-[≥, kp-\n-X, jm-Pn-\n, _n-μp, _m-_pcm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: am-[h≥, I-eym-Wn, h-m-kp, ]-tc-X-\m-b P-b-cm-P≥ (dn-´. I-Ãw-kv).

B-bpÀ-th-Z tIm-f-Pv: 104 ko-äp-I-fn-te-¡v H-cp A-tem-«v-saâvIq-Sn A-\p-h-Zn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k¿-°m¿, F-bv-U-Uv Bbp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ H-gn-hp≈ 104 ko-‰p-I-fn-te-°v H-cp Atem-´v-sa‚ v-Iq-Sn A-\p-h-Zn°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. Hm-]v-j≥ \n-e-\n¿-Øn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-Ipw A-tem-´vsa‚ v A-\p-h-Zn-°p-I. aq-∂v Atem-´v-sa‚ v ]q¿-Øn-bm-b tij-hpw kzm-{i-b tIm-f-Pp-Ifn¬ H-gn-hp-≈ 47 k¿-°m¿ sadn-‰v ko-‰p-Iƒ am-t\-Pv-sa‚pIƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-°m-\pw amt\-Pv-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-hIp-am-dpw \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. k¿-°m¿, F-bv-U-Uv tIm-f-

Pp-I-fn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v hnZym¿-Yn-Iƒ am-dp-tºmƒ kzm-{ib B-bp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ h-cp-∂ H-gn-hp-I-fn-te-°v s]mXp-{]-th-i-\ ]-co-£m- I-Ωo-jW-dp-sS ]-´n-I-bn¬ \n-∂v \mem-a-sØ A-tem-´v-sa‚ v \-SØm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. H-tŒm_¿ 23\-Iw {]-th-i-\\-S-]-SnIƒ ]q¿-Øn-bm-°m-\pw Xo-cpam-\-am-bn. aq-∂v A-tem-´v-sa‚n-\v tijw k¿-°m¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ {]-th-i-Øn-\m-bn Im-Øn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS D-b¿-∂ Hm-]vj≥ d-±m-°p-I-bpw dm-¶v ]-´n-Ibn¬ C-h-cp-sS ]n-∂n¬ \n¬°p-∂-h¿-°v {]-th-iw \¬-Im\p-ap-≈ k¿-°m¿ \-S-]-Sn hn-hmZ-am-bn-cp-∂p.

B-en-l-ʳ ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©mb-Øv {]-kn-U‚m-bn-cp∂ ]-tc-X-\m-b hn Fw DÆn-tam-bn-bp-sS a-I≥ B-\-bmw-Ip-∂v B-izmk-Øn¬ \o-cn-em-°¬ B-en-l- ≥ (62). am-hq¿ {Km-knw ap≥ Poh-\-°m-c-\m-Wv. `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: {]-n≥-kn, _n≥jo¿, ^m-_n-b, _p-jv_n. a-cp-a-°ƒ: jm-P-lm≥ (A-[ym-]-I≥ Iq-S-Ømbv B-km-Zv F-¬.]n kvIqƒ), j¬-\, P-kow (im-¥n B-ip-]-{Xn, Hm-at»-cn). k-tlm-Z-c-߃: hn Fw D- ≥-Ip-´n (ap≥ {]n≥kn-∏¬ Fw.F.Fw-H tIm-f-Pv, ap-°w), a-dn-b, dp-Jn-b, km-d, kp-lv-d, J-Zo-P.

]-Ø-\w-Xn-´: ssI-∏-´q-cn¬ sXm-Æp-dp-h-b-kp-Im-cs\ ho-´n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s-≠-Øn. tImbn-°-te-Øv a-e-bn¬ In-g-t°-Xn¬ A-ø-∏-\m (90)Wv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se-bm-Wv ho-´n-\p-≈n¬ ar-X-tZlw I-s≠-Øn-b-Xv. a-I-fpw sIm-®p-a-I-\p-am-Wv H∏w Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. A-ø-∏-s≥-d `m-cy t\-c-sØ ac-W-s∏-´n-cp-∂p. k-ao-]-sØ I-S-I-fn¬ C-t±-lw tPm-en t\m-°n-bn-cp-∂p. ap≥-]pw ]-e-{]m-h-iyw BXv-a-l-Xy-°v {i-an-®n-cp-∂p. ]-Ø-\w-Xn-´ s]m-eo-kv \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp.

ss_-¡n t]mI-sh Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä ]{X GPâv a-cn-¨p

A-Sn-am-en: ]-{X-hn-X-c-WØn-\m-bn ss_-°n¬ t]mI-sh Im-dn-Sn-®v ]-cnt°-‰v tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ ]-{X GP‚ v a-cn-®p. A-Sn-am-en Imw-tIm PMv-j≥ ]-≈nØm-gw ]n F A-∫mkmWv (38) A-Sn-am-en SuWn-se am-Xm Xo-tb-‰-dn-\v k-ao]w I-gn-™ sh-≈nbmgv-N A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. Imw-tIm PMv-j-\n¬ ]-{Xw -hn-X-c-Ww sNbvXv ]q-™m¿-I-≠-tØ-°v t]mIsh tIm-X-aw-K-ew `mK-Øp-\n-∂p h-∂ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \q-dp ao-‰-tdm-fw ss_-°v h-en-®p-sIm-≠p-t]m-b ti-j-amWv Im¿ \n¿-Ønb-Xv. i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-\m°n-sb-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS ac-Ww kw-`-hn®p. a-ønØv A-Sn-am-en Su¨ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-dS-°n. `m-cy: lm-Pn-d. a-°ƒ: B-enb, B-Zn-e.

P-temÂ-k-h ]-cn-io-e-\-¯n-\n-sS h-Åw ap-§n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

im-kv-Xmw-tIm-´ (sIm-√w): I-√-S P-tem¬-k-h-Øns‚ ]-cn-io-e-\-Øn-\n-sS I-fn-h-≈w ap-ßn π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. Ing-t°I-√-S kn.hn.sI.Fw.-F-®v.Fkv.F- n-se hn-Zym¿Yn a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv I¨-{Smw-Im-Wn amen-bn¬ kp-Kp-W-≥-˛kp-[m-`m-bn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ kq-c-Pv (16) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-cp-{X-I-S-hn-se ^n\n-jn-Mv t]m-bn‚n¬ C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. s]-cp-ßm-ew t_m-´v ¢-∫pw kn._n.kn-bpw kwbp-‡-am-bn \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\ a¬-k-c-Øn¬ Npcp-f≥ F t{K-Uv hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ th-߬ ]pØ≥-ho-S≥ F-∂ h-≈-am-Wv ap-ßn-b-Xv. \m-ep Zn-hk-am-bn I-√-S-bm-‰n¬ ]-cn-io-e-\w \-S-∂p-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. 13\m-Wv I-√-S P-tem¬-k-hw \-S-°p-∂-Xv. kq-c-Pn-s‚ k-tlm-Z-cn: kq-cy-.

Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-h-\m-Sv: ]-{Xw GP‚n-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. i-‡n-Ip-fß-c I-∂n-ta-¬-tN-cnbn¬ ]q-ap-J-Øv tZ-hot£-{X-Øn-\v k-ao-]w t_m-[n-bn¬ N-{μ-ti-Jc≥ \m-b¿(58) B-Wv acn-®-Xv. `m-cy: A-ar-X-h-√n. a°ƒ: A-tim-Iv cm-Pv, A-\n-e. i-‡n-Ip-f-ß-c t]men-kv tI-kv F-Sp-Øp.-

Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨p

Im-h-\m-Sv: Im-dn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Im-h-\m-Sv ao-\-Øp-tN-cn-bn¬ h-t´-gp-Øv ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Xr-t°m-hn¬-h-´w sh-´n-e-Øm-g-Øv ta-te-h-S-°-S-Øv ho-´n¬ tKm-]me-Ir-jv-W-\m-Nm-cn-bp-sS `m-cy cm-[m-a-Wn(49)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw k-ao-]-sØ i-‡n-Ip-f-ß-c {io[¿-Ω im-kv-Xm-t£-{X-Øn-¬ t]m-bn `¿-Øm-hp-ambn a-S-ßn-h-cpw-h-gn sN-∏-≈n¬ ap-°n-\v k-ao-]w h-®v A-an-X th-K-X-bn-se-Øn-b C-t∂m-h Im-dn-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Zq-tc-°v sX-dn-®p-hoW Z-º-Xn-am-sc \m-´p-Im¿ D-S≥ X-s∂ sIm-√w Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v Xp-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. F∂m¬ cm-[m-a-Wn a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. tKm]m-e-Ir-jv-W-\m-Nm-cn Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xn-cp-h\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. a-°ƒ: c-Xo-jv, Kn-co-jv. i-‡n-Ipf-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

]m-In-kv-Xm-\n kv-t^m-S-\w; B-dpa-c-Ww

C-kv-em-am-_m-Zv: _-eq-Nn-kv-Xm≥ {]-hn-iym-X-eÿm-\-am-b Iz-‰-bn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\-Sp-Øp≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ B-dp-t]¿ sIm-√-s∏-´p. 30Hm-fw t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ss_-°n¬ L-Sn-∏n-® t_mw-_m-Wv s]m-´n-sØ-dn-®-sX-∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. \n-c-h-[n I-S-I-fpw hm-l-\-ß-fpw kvt^m-S-\-Øn¬ X-I¿-∂p. {]-hn-iy-bn¬ kz-bw-`-c-Ww th-W-sa-∂m-h-iys∏-Sp-∂ kw-L-ß-fm-Wv B-{I-a-W-Øn-\p ]n-∂nse-∂v k¿-°m¿ B-tcm-]n-®p. B-{I-a-W-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw B-cpw G-s‰-Sp-Øn-´n-√. I-gn-™Zn-h-kw em-tlm-dn-epw s]-jm-h-dn-epw kv-t^m-S-\ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. em-tlm-dn¬ H-cmƒ a-cn-°p-Ibpw 13 t]¿-°p ]-cn-t°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-

bp.Un.F-^n-se ]-cm-Xn: 28\v NÀ-¨ tI-c-f-¯n kn.-]n.-Fw-.þ-_n.-sP.]n. c-l-ky-_m-Ô-h-sa¶v X-¦-¨³ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm Km-‘n-bpsS tI-c-f k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS L-SI - I - £ - n-Iƒ D-∂b - n-® ]-cmXn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ Cu amkw 28\v N¿-®. ap-Jy-a-{¥n, sI.]n.kn.kn {]-kn-U‚ v, bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv N¿®. t_m¿-Uv, tIm¿-]-td-j≥ Aw-K-ß-sf \n-b-an-°p-∂-Xpkw_-‘n® {]-iv\ - ß - f - pw N¿-® sNøpw. A-∂p- cm-{Xn G-gn-\v bp.Un.F-^v tbm-Kw- tN-cpw. sI _n K-tW-jv-Ip-am-dn-s‚ a-{¥n-ÿm-\w kw-_‘ - n-®v C-∂se bp.Un.F-^v tbm-Kw N¿-®sN-bv-Xn-´n-s√-∂v bp.Un.-F^v I¨ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ ]-d-

™p. tbm-KØ - n¬ Cu h - n-jb - w B-cpw D-∂b - n-®n- √ - . a-{¥n-ÿm-\w kw-_-‘n-®v b-Ym-k-a-bw Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ ap-Jy-a-{¥nsb t\-ct- Ø Np-aX - e - s - ∏-Sp-Ønb-Xm-Wv. tem-Ivk - `- m Xn-cs - ™-Sp-∏v ap∂n¬-°≠ - v tI-cf - Ø - n¬ kn.-]n.Fw-˛-_n.-sP.]n c-l-ky-_m-‘hw D-≠m-°n-b-Xm-bn X-¶-®≥ Nq-≠n-°m-´n. G-‰h - p-a[ - n-Iw ko‰p-Iƒ t\-Sp-∂ I-£n-I-sf-bmWv cm-jv-{S-]-Xn k¿-°m-cp-≠m°m≥ hn-fn-°p-∂X - v. A-Xp-sIm≠p X-s∂ F-√m kw-ÿm-\ß - fn-epw tIm¨-{K- n-s‚ ko-‰pIƒ Ip-d-bv-°p-I-sb-∂-Xm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS e-£yw. tI-cf - Øn¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\ hn-P-bn-

∏n-®n-´m-sW-¶n-epw tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-sf tXm¬-∏n-°m\p-≈ {i-a-am-Wv _n.-sP.]n \-SØp-∂X - v. _n.-sP.-]n-bp-am-bp-≈ kn.-]n.-FΩ - n-s‚ A-hn-ln-Xth-gvN P-\m-[n-]X - y-i‡ - n-Iƒ-°v A]-I-Sw sN-øpw. h¿-Ko-b-]m¿-´nbp-am-bp-≈ _-‘w h¿-Ko-bX - hf¿-Øm-t\ D-]-I-cn-°q. tam-Un \-º¿ h¨ h¿-Ko-b-hm-Zn-bmsW-∂pw X-¶® - ≥ ]-d™ p. tkm-fm¿ tI-kn¬ tSw-kv Hm^v d-^d - ≥-kv Aw-Ko-Ic - n-°m-\p≈ cm-{„o-b-a-cym-Z C-S-Xp-]£w Im-Wn-°W - w. F¬.Un.-F^ns‚ B-hi - y-{]-Im-ca - m-Wv PpUo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]-Jym]n-®-sX-∂pw X-¶-®≥ Hm¿an∏n®-p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

11 HIvtSm-_¿ 2013 sh≈n

hn-ZymÀ-Yn hm-\n-Sn-¨p -a-cn-¨p

ap-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ

Ip-ªn-¡p-«p

lw-k-t¡m-b

^-tdm-°v: B-dp ]-Xn-‰m≠p ap-ºv N-¥-°-S-hv X≥-ho-dp¬ C-kv-emw a-Zvd-k-bn¬ A-[ym-]-I-\mbn-cp-∂ ]p-fn-°¬ ap-lΩ-Zv-Ip-´n ap-kveym¿ (84). H-t´-sd X-e-ap-d-Iƒ-°v aX-hn-Zym-`ymkw ]-I¿-∂p\¬-In-b C-t±-lw s]mXp-k-Ω-X-\pw a-l-√v Imc-W-h-cp-am-bn-cp-∂p. `mcy: _o-]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ]n F hm-cn-Zv (ap≥ tªm°v ]-©m-b-Øw-Kw), l-pssk≥, ssl-dp-∂n-k, ssk-\-_, J-Zo-P. a-cp-a°-ƒ: Fw Fw lw-k, sP A-iv-d-^v, kp-l-dm_n, d-lv-a-Øv. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10-\p t]-´ a-l-√v Pp-am-a-kv-PnZn¬.

Xn-cp-\m-hm-b: F-S° - p-fw A-ßm-Sn-bn¬ I-cnhym-]mc-hpw hm-SI - tÃm-dpw \-SØn-bn-cp-∂ Im-X\ - ß - m-Sn ]m-e° - p-∂Ø - v Ip-™n-°p´p (86). `m-cy: ^m-Øn-a° - p´n. a-°ƒ: \-^o-k, ap-lΩ - ZvI - p-´n, A-_q-_° - ¿, a-Ωp°p-´n, kp-sse-am≥, A–p¬ A-ko-kv, Xm-ln-d, k-^n-b, Pm-^d - e - n. a-cp-a°ƒ: Ip-™m-∏p-´n, ^mØn-a, d-ko-\, P-ko-\, ssd-lm-\Ø - v, d-lva - Ø - p∂o-k, ap-kvX - ^ - , P-eo-j. k-tlm-Zc - ≥: ssk-Xe - h - nlm-Pn.

Nm-en-bw: ssX-°-S-∏pdw lw-k-t°m-b (65). `m-cy: B-bn-ti-bn. a°ƒ: A-_v-Zp-∂n-km¿, A-_v-Zp-∂m-k¿, P¬ko-d, a≥-kq¿, k¿-Pn-e, X-kv-eo-\. a-cp-a-°ƒ: ko-\-Øv (t_-∏q¿), khm-Zv (B-\-ßm-Sn), kmPn-X (sN-´n-∏-Sn), \q-lv (sh-≈-bn¬). ]n-Xm-hv: km-hm≥-Ip-´n. am-Xm-hv: ]p-Øp-tΩ-bn. k-tlm-Zc-߃: bq-k-^v, i-co^v, am-ap-t°m-b (Xm\q¿).

Ip-ªn-cm-a³ In-Sm-hv t]-cm-{º: s\m-®m-Sv \-Sp°-≠n Ip-™n-cm-a≥ InSm-hv (89˛-C-dn-tK-j≥ hIp-∏v Po-h-\-°m-c≥). `mcy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: cm-[, th-Wp. a-cp-a-°ƒ: Kn-cn-P. k-tlm-Z-c-߃: Im¿-Xym-b-\n A-Ω, ]-tcX-bm-b A-Ωm-fp A-Ω.

]m-¯p tN-cm-]p-cw: A-\t- ¥m-Øv a-Zvd - k - Ø - p¬ a-\m-dn-\v kao-]w I-√p-ºp-dØ - v C-{_mlo-an-s‚ `m-cy ]m-Øp (75). a-°ƒ: A-ΩZ- v, A-_vZp-√ (J-Ø¿), Ip-™m-an, B-ky, ap-\o-d, k-^n-b. acp-a° - ƒ: A-ΩZ- v ( im-¥n\K¿), I-°p-fß - c - l-ao-Zv (Im-°p-\n), P-eo¬ (Xn-cph-≈q¿), A-en (Xn-t°mSn), Ip-™m-an, P-ao-e. ktlm-Zc - ß - ƒ: a-dn-bw, J-ZoP, ssk-\_ - , l-eo-a, Bky, B-t®m-´n.-

ap-l-½-Zv ]q-s°m-f-Øq¿: Ip-∂n°¬ ]p-Ø≥-]p-c-°¬ ]-tc-X-\m-b tam-bn≥lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv F-∂ Ip-™m-∏p (61). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: sk-ao-d-en (Pn-±), k-d-^p-∂n-k, ap-jv-^n-d, A-_v-Zp¬ ip-°q¿, d-knb, kp-a-ø. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zm-en ]q-t°m-´q¿, ap-\o¿ a-e-∏p-dw. a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse F-´n-\v ]q-s°m-fØq¿ Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.-

tUm. sI Sn d-_n-bp-Ã-bp-sS am-Xm-hv a-dn-bp-½ Cu-Ãv tIm-Uq¿: jn-^m A¬-P-ko-d sa-Un-°¬ {Kq-∏v sN-b¿-am≥ tUm. sI -Sn ap-l-Ω-Zv d-_n-bp√-bp-sS am-Xm-hpw ]-tcX-\m-b I-cp-hm≥-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv ^-k-ep-√-bp-sS `m-cy-bp-am-b hn-√≥ a-dnbp-Ω (78). a-‰pa-°ƒ: A≥-hm-dp-√, J-Zo-P, apl-Ω-Zv A-e-hn, sI -Sn -bqkp-^v (tIm-Uq¿ {Km-a-∏©m-b-Øw-Kw), ap-l-ΩZvtIm-b, B-bn-im-_n, kp-ss_-Z, k-\m-lp-√, a-cp-a-°ƒ, k-lv-dm-_m\p, J-a-dp-∂o-k, lw-k ]q-°-bn¬, k¬-a ]-S-∏d-ºv, k¬-a a-‰-Øq¿, apwXm-kv a-‰-Øq¿, A-_v-Zp√-°p-´n cm-a-]p-cw, A-_q_-°¿ a-t©-cn, k-ao-dv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10.-30\v Cu-Ãv-tImUq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.-

\n-j tIm-´-°¬: c-≠-ØmWn N-¥-∏-d-ºv kz-tZ-in I-S-t°m-Øp-Im-´n Ir-jvW-s‚ `m-cy \n-j(30) Xqßn-a-cn-®p.

sse-e

F-kv ap-cm-cn am-ÌÀ

ssk-X-e-hn lm-Pn

sam-tI-cn: a-S-∏-≈n K-h. tIm-f-Pv A-tkm-tjy-‰v {]-^-k¿ (sI-an-kv-{Sn Un-]m¿-´v-sa‚ v) sam-tIcn Ip-™n-∏-d-º-Øv sI ]n P-am-en-s‚ `m-cy ssee (44). a-°ƒ: tUm. epss_-Zv, en-jm-Zv (F≥-Pn\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn), Pw-jm-Zv (ssl-sS-Iv ]ªn-°v kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn, h-t´m-fn). ]n-Xm-hv: sh-fp-Ø-]-d-º-Øv Ip™-–p-√. am-Xm-hv: shfp-Ø-]-d-º-Øv \-_o-k. k-tlm-Z-c-߃: ss^k¬, km-Z-Øv, jm-\n, ko-\-Øv.

F-S-∏mƒ: ]u-c-{]-apJ\pw F-S-∏mƒ K-h. l-b-¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ dn-´.- {]-[m-\m-[ym]-I\pamb Aw-i-°t®-cn kp-[¿-Ω-bn¬ Fkv ap-cm-cn am-ÿ (84). Ip-‰n-∏p-dw, F-S-∏mƒ F∂n-hn-S-ß-fn-em-bn Zo¿L-Im-ew A-[ym-]-I\m-bn tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v. `m-cy: B-\-μ-h-√n (dn-´. {]n≥-kn-∏¬, X-h-\q¿ Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-Fkv). a-°ƒ: kp-PmX(Xr-iq¿, I-tÆ-‰p-]mSw K-h.- kv-Iqƒ), kp-ja (F.-bp.-]n.-F-kv tN∂-c, Xn-cq¿) kp-\n-X (hn-t√-Pv Hm-^n-k¿, Fd-Wm-Ip-fw). a-cp-a-°ƒ: tUm. cm-a-N{μ≥ Xr-iq¿, tUm.-A\n-¬ h-≈-tØmƒ (F®v.-H.-Un a-e-bm-fw, Imen-°-‰v k¿-h-I-em-ime), a-[p-Ip-am¿ (am-t\P¿, t^m-d-Iv-kv, F-dWm-Ip-fw). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v s]m-∂m-\n Cu-iz-c-awK-ew iv-a-im-\-Øn¬.

]p¬-∏-‰: F-c-™nt°m-Sv {km-ºn-°¬ B-dmw-sXm-Sn ssk-X-ehn lm-Pn (75). `m-cy: Idp-tØm-S-Øv Ip-™mXn-b. a-°ƒ: sam-bvXo≥ F-∂ Ip-´≥, ]tc-X-bm-b \-^o-k, apl-Ω-Zv F-∂ Ip-™m∏p, B-bn-i, A-en, ^mØn-a, ap-Po-_v. a-cp-a°ƒ: km-_n-d, kn F®vv ap-l-Ω-Zv, I-Zo-P, ssk-\p-±o≥, P-ao-e, ssk-X-e-hn, \-Zo-d. aøn-Øv \akv-Im-cw C∂v cm-hn-se 9.30 \v tXm-t´-°m-Sv Pp-ama-kvPn-Zn¬.

]mÀ-h-Xn A-½ Ip-‰ym-Sn: I-°-´n-se aTØn¬-s]m-bn¬ ]m¿-hXn A-Ω (93). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥ A-Sn-tbm-Sn. a-°ƒ: {io[-c-≥ \-ºym¿, Im¿-Xymb-\n, am-e-Xn, ]-tc-X-bmb ao-\m-£n. a-cp-a-°ƒ: ]-Xva-\m-`≥ \-ºym¿, Pm-\-In, ]-tcX-\m-b Ip-™n-cm-a≥ A-Sn-tbm-Sn. k-©-b-\w i-\n-bm-gv-N.

sam-bv-Xn Ip-´-ºq¿: Im-™-c-Øn߬ sam-bv-Xn (80). `mcy: ]-tc-X-bm-b B-bni. a-°ƒ: A-ssk\m¿, ap-l-Ω-Zv-, A–p¬ a-Po-Zv- (_p-ssdZ), j-co-^v (Pn-±), keow, \-^o-k, dw-e, km_n-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-, _jo¿, A-ssk-\m¿, k°o-\, ap-\o-d, A-\q-Z, P-ko-e, jm-ln.

P. sI Pn _m-e-Ir-jv-W-sâ am-Xm-hv im-c-Z I-Sp-Øp-cp-Øn: tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ sN-b¿-am-\pw kp{]nw-tIm-S-Xn ap≥ No-^v P-Ãnkp-am-b sI Pn _m-e-Ir-jv-W-s‚ amXm-hv B-∏m-©n-d tIm\-°p-∏-°m-´n¬ ]-tc-X\m-b tKm-]n-\m-Y-s‚ `m-cy sI Fw im-c-Z (91). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. tI-{μ- km-aq-lnI\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ \-√ A-Ω-bv-°p-≈ htbmt{i-jvTm A-hm¿Uv e-`n-®n-´p-≠v. ]q-gnt°m¬ sIm-®p-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-‰p-a-°ƒ: sI Pn tkm-a-ti-J-c≥ (dn-´. F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn\o-b¿, ]n.-U-ªyp-.Un), ]-tc-X-\m-b sI Pn `mkv-I-c≥ (kv-s]-jy¬ K-h. πo-U¿, ssl-t°mS-Xn), sI Pn hn-P-b≥ (dn-´. F-.Un-.Fw, tIm-´bw), sI Pn cm-Pp sF.F-.F-kv (h-b-\m-Sv Pn√m I-e-Œ¿), sI Pn cho-{μ≥ (am-t\-P¿, Fkv.-_n-.sF N-ß-\m-t»cn), sI Pn D-j, sI Pn kp-[. a-cp-a-°ƒ: t__n tkm-a-ti-J-c≥, \n¿-a-em _m-e-Ir-jvW≥, c-Xv-\m `m-kv-I-c≥ (dn-´. a-Pn-kv-t{S-‰v, tIm-et©-cn), N-{μp hn-P-b≥, kp-tem-N-\ cm-Pp (dn-´. sU-]yq-´n I-e-Œ¿, tIm´-bw), cm-[m-a-Wn c-ho{μ≥ (bq-\n-b≥ _m-¶v, A-c-b≥-Im-hv), tUm.sI F≥ a-∑-Z≥ (dn-´. Un-.Fw-.H, tIm-´bw), tUm. X-¶-∏≥ (dn´. Pn-√m B-ip-]-{Xn, Fd-Wm-Ip-fw).

ssk-Zp-«n lm-Pn -

A-d-ap-J³

_n-¿m-½ -

im-c-Z

_m-e³ -\m-bÀ

a-½-Zv lm-Pn -

sam-bv-Xo³

tIm-gn-s®-\: s]-cp-a-Æ I-≈n-b-Øv ssk-Zp-´n lm-Pn (65). `m-cy: k-^nb. a-°ƒ: ssk-^p∂nk, ^-fv-ep-∂n-k, dlva-Øp-∂nk, k-lve, P-kv-dn-b. a-cp-a-°ƒ: A_q-_-°¿, tN-°p-´n, Aiv-d-^v, A-–p¬- _m-cn, \-Zo¿. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v s]-cpa-Æ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv ]m-d-∏p-d-h≥ A-d-ap-J≥ (88). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: Pb-{]-Im-iv, cm-tP-jv, t{]-a, `m-c-Xn, kp-io-e, k-Xy-`m-a, ]-tc-X-bm-b tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: cmP≥, l-cn-Zm-k≥, kp{_-lvaWy≥, c-P-\n, _n≥-kn. k-©-b-\w Xn¶-fm-gv-N.

Xn-cq-cß - m-Sn: Xm-sg-Nn-\ ]-tc-X\ - m-b aq¿-°Ø - v sam-bvX - o≥-Ip-´n-bp-sS `mcy D-cp-Wn-b≥ _n-øm-Ω (94). a-°ƒ: A-lΩ - Z- v lmPn, A-–p-¿d-lvam≥, ap-lΩ-ZvI - p-´n, a-dn-bp-Ω. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X\ - m-b Ip™m-e≥, k-^n-b, kp-lvdm-_n, k-°o-\. a-øn-Øv \a-kvI - m-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\v Xm-sg-Nn-\ Pp-ap-AØv ]-≈n-bn¬.

A-gn-™n-ew: ]m-dΩ - ¬ ]tc-X\ - m-b ]q-t©m-e A-dap-Js - ‚ `m-cy im-cZ- (66). a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, k-Xo-jvIp-am¿, k-Xn, k-t¥m-jvIp-am¿, cm-[m-aW - n. a-cp-a°ƒ: tam-l\ - ≥, kp-tc{μ≥, kp-\n¬-Ip-am¿, c-PnX, _n≥-kn. k-tlm-Zc - ߃: N-{μ-Zm-k≥, _m-eIr-jvW - ≥. kw-kvI - m-cw C∂p cm-hn-se H-ºX - n-\v tKmXo-iz-cw iva - i - m-\Ø - n¬.

Xm-\q¿: H-gq¿ F-c-s\√q-¿ sh-º-√q¿ _m-e≥\m-b¿ (85). `m-cy: ktcm-Pn-\n-b-Ω. a-°ƒ: X-¶w, tIm-a-fw, c-a, cm-aIr-jv-W≥, P-b-{io, DÆn-°r-jv-W≥, i-in-[c≥. a-cp-a-°ƒ: {io-[c≥, N-{μ-ti-J-c-≥, Znt\-iv, ]-Xvan-\n, \m-cm-bW≥-\m-b¿, kn-‘p, hn\o-X.

ta-em-‰q¿: h-en-b-]-d-ºnse ]p-fn-b-߬ a-Ω-Zvlm-Pn (80). `m-cy: I-øp-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, lwk, A-_q-_-°¿, \m-k¿, d-jo-Zv, D-ss_-Zv, P-ao-e, ]m-Øp-Ω, kp-ss_-Z, ko\-Øv. a-cp-a-°ƒ: A-_plm-Pn, A-_q-_-°¿, lwk-∏, kp-ss_¿, D-ssa-cnb, k-°o-\, Pw-jo-e, DΩp-k¬-a, sF-\p¬ lp-Z, j-co-^.-

ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ ]p-∂°¬ tNm-e-bn-se Ip≠n¬sam-bv-Xo≥ (82). `mcy: A-kv-am-_n. a-°ƒ: A-–p, ap-l-Ω-Zv, ap-kv-X^, B-jn-Jv, lm-P-d, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ko-\Øv, ]m-Øp-Ω, \m-k¿, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, kp-\o-d, kp-a-ø. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ]p-Ø\-gn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿- \m-cm-b-Wn A-½ ÿm-\n¬.ta-∏-bq¿: hn-f-bm-´q-cnse s]m-°n-´m-Øv \m-cmb-Wn A-Ω (85). `¿-Ømhv: Im-´p-am-S-Øn¬ ]-tcX-\m-b cm-a≥-\m-b¿. aI≥: {]-`m-I-c≥ In-Sm-hv. a-cp-a-Iƒ: ]p-jv-]-e-X.

Ip-ªn-s¸-®v

sIm-t≠m-´n: tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS hm\n-Sn-®p hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. Ip-μ-aw-K-ew ]p-‰m-´v keow A-kv-I-d-en-bp-sS a-I≥ ap-kv-eym-c-ßm-Sn A-\p{K-l-Øn¬ ]n ^-k¬ (13) B-Wv a-cn-®-Xv. kv-Iq-ƒ I-tem¬-k-hØn-s‚ ]-cn-io-e-\w I-gn™v ho-´n-te-°p a-S-ßp∂-Xn-\n-sS _p-[-\m-gv-N cm-{Xn G-tgm-sS sam-d-bq¿ hm-e-t©-cn-bn¬-h-®m-Wv hm-\n-Sn-®-Xv. Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C∂-se ]p-e¿-s® a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sam-d-bq¿ hn.F-®v.Fw l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ G-gmw -Xcw hn-Zym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: d-kn-b. k-tlm-Zc-߃: dp-ssk-Z, ^¿-lm-\.

ss_-¡n t]mI-sh Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä ]{X GPâv a-cn-¨p

A-Sn-am-en: ]-{X-hn-X-c-WØn-\m-bn ss_-°n¬ t]mI-sh Im-dn-Sn-®v ]-cnt°-‰v tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ ]-{X GP‚ v a-cn-®p. A-Sn-am-en Imw-tIm PMv-j≥ ]-≈nØm-gw ]n F A-∫mkmWv (38) A-Sn-am-en SuWn-se am-Xm Xo-tb-‰-dn-\v k-ao]w I-gn-™ sh-≈nbmgv-N A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. Imw-tIm PMv-j-\n¬ ]-{Xw -hn-X-c-Ww sNbvXv ]q-™m¿-I-≠-tØ-°v t]mIsh tIm-X-aw-K-ew `m-K-Øp-\n-∂p h-∂ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: lm-Pn-d. a-°ƒ: B-enb, B-Zn-e.

P-temÂ-k-h ]-cn-io-e-\-¯n-\n-sS h-Åw ap-§n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

sIm-√w: I-√S- P-tem¬-kh-Øn-s‚ ]-cn-io-e-\-Øn\n-sS I-fn-h-≈w ap-ßn πkv-h¨ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. In-g-t°I-√-S kn.hn.sI.Fw.-F-®v.F-kv.F- nse hn-Zym¿-Yn a¨-t{Sm-Xpcp-Øv I¨-{Smw-Im-Wn amen-bn¬ kp-Kp-W-≥-˛-kp[m-`m-bn Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ kq-cP - v (16) B-Wv a-cn-®X - v. Im-cp-{X-IS- h - n-se ^n\n-jn-Mv t]m-bn‚n¬ C-∂s - e ssh-Io-´v B-tdm-sS-bmWv A-]I - S- w. kq-cP - n-s‚ k-tlm-Zc - n: kq-cy-.

]m-¼p-I-S-n-tb-ä kv{Xo a-cn-¨p

sN-dp-Ip-∂v: ho-Sn-\p k-ao-]-sØ h-b-en¬- tPm-en°n-sS ]m-ºp-I-Sn-tb-‰ kv-{Xo ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-°n-sS a-cn-®p. Xm-hw Iq¿-º-°m-hn-\p k-ao-]-sØ \m-hq-cn- eo-e(`m¿-K-hn-˛58)bm-Wv C-∂-se cm-hn-se- a-cn-®-Xv. I-gn™ sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°m-bn-cp-∂p ]m-ºp I-Sn-®-Xv. ar-X-tZ-lw Xm-hw k-ap-Zm-b iv-a-im-\-Øn¬ kwkv-I-cn-®p. Xm-h-sØ ]-tc-X-cm-b ssX-°-≠n D-dphm-S≥-˛-\m-hq-cn-e ]m-dp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. ktlm-Z-c-߃: \-fn-\n, tim-`, k-Xy≥ (Pn.Un F‚¿ss{]-k-kv s\-cp-h-{ºw), ]-hn-{X≥ (t{Km-sS-Iv F≥Pn-\o-b-dn-Mv, Xm-hw).

in-h-Zm-k³

cm-a- ]n-jm-c-Sn-

I-a-ew -

Ip-ªp-tam³- -

Ip-ªm-e³ lm-Pn

]m-¯p-½-

Ip-ªn-cm-a³

Xn-cq¿: am-ßm-´n-cn D-≈m-´n¬ hm-°m-´v ]-tc-X-\m-b D-Æn°-Æ-ta-t\m-s‚ a-I≥ X-eq¿ in-h-Zm-k≥ (48).- am-Xm-hv: ]tc-X-bm-b cm-[. `m-cy: {]o-Xn. a-°ƒ: ku-ay, kv-t\-l. ktlm-Z-c-߃: tam-l-\≥, tKm-]-Ip-am¿, e-£v-ao-tZ-hn, kp-[n, {]-Im-iv, {]-km-Zv.-

F-S-°-c: I-em-km-K¿ kp[m-e-b-Øn¬ - cm-a ]n-jmc-Sn (77). `m-c-y: ko-Xm-e£v-an. a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥ (Xm-eq-°v kn-hn¬ k-ssπ-kv Hm-^nkv, \n-eºq¿), kp-[, \-μ-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: {io-P-b, D-Æn°p-´≥, c-Rv-Pp.-

ta-em-‰q¿: sh-´-Øq¿ tXe-°m-Sv ]-tc-X-\m-b A-gI-Øv tI-i-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy Ip-gn-®n-sXm-Sn I-a-ew (66). a-°ƒ: ]p-jv-], hn-Pb≥ (J-Ø¿). a-cp-a-°ƒ: ap-c-fo-[-c≥, c-Pn-X. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥ \m-b¿.-

am-d-t©-cn: sh-≈q¿ A-–p-hn-s‚ a-I≥ Ip™p-tam≥. sh¬-Un-Mv h¿-t°-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ s]m-∂m-\n Xmeq-°v- I-Ωn-‰n- Aw-K-ambn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10-\v.-

Xm-\q¿: I-cn-¶-∏m-d ]n F-kv Ip-™m-e≥ lmPn (85). `m-cy: B-bn-ipΩp. a-°ƒ: _-jo¿ lmPn, k-emw lm-Pn, _-Zv-dp±o≥ (aq-h-cpw bp.-F.-C.-), ssa-aq-\. a-cp-a-°ƒ: bqkp-^v Nn-e-hn¬, _o-°p´n, ]m-Øp-tΩmƒ, dw-e.-

sN-´n-b-ßm-Sn: hn-f-°paT-Øn¬ lw-k-bp-sS `mcy A-Øn-a-Æn¬ ]m-ØpΩ (58). a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv,A≥-h¿ _m-_p, k-°o¿ lp-ssk≥, Akv-am-_n. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-sam-bv-Xo≥, l-ko\, _p-jv-d, ap-lv-kn-\.

t]-cm-{º: Im-b-Æ ]m-d°¬ Ip-™n-cm-a≥ (73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b \m-cmb-Wn. a-°ƒ: N-{μ≥, X¶w, k-t¥m-jv, A-\n-X. a-cp-a-°¬: cm-P≥ (sNss∂), cm-[, {]-k-∂≥, jo-P(_n.hn.F-®v.Fkv.F-kv. ]-øm-\-°¬).

\o-te-iz-cw: ssX-°-S∏p-dw I-Sn-™n-aq-e-bnse Sn hn A-ºp-hn-s‚ `m-cy ]n- ]n Ip-™n-s∏Æv (75). a-°ƒ: A-ºp-™n, `-mkv-I-c≥, tKm-]m-e≥, e£-a-W≥, kp-[m-I-c≥, P-\-I≥. a-cp-a-°ƒ: tcm-ln-Wn, km-hn-{Xn, k-tcm-Pn-\n, tc-Wp-I, k-cn-X.-

B-bn-i l-Öp-½

_o-]m-¯p

]m-¯p-½

Zm-tam-Z-c³- \m-bÀ

sam-bv-Xo³-Ip-«n-

bm-kn³ A-Ðp A-ko-kv-

am-X

^m-¯n-a -

B-bn-i l-Öp-½

B-kn-^v

ta-em-‰q¿: a-Æm¿-a-e Iqcn-°p-∂n-se ]-tc-X-\m-b sIm-S-°m-´v-sXm-Sn sam-bvXp-´n-bp-sS `m-cy B-bn-i l-÷p-Ω (72). a-I≥: apl-Ω-Z-en. a-cp-a-I≥: kpss_-Z.-

Xm-\q¿: N-¥-∏-d-ºv ]mhp-Øm-\-I-Øv lw-k-bpsS `m-cy _o-]m-Øp (53). a-°ƒ: \-hm-kv, k-ao¿, km-_n-d, ko-\-Øv. a-cp-a°ƒ: _m-h, \u-jm-Zv, \m-Zn-d.

F-tf-‰n¬: In-g-s° ]p√-Sn ]m-Øp-Ω (80). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cmb sI -hn sam-bv-Xo≥ Ip-™n, sI kn Dssk≥.-

Im-fn-Im-hv: sN-ss∂ IÆ≥-Zm-k≥ \-K-dn¬ am[p-cn `-h-\n¬ Xm-a-kn-°p∂ ]-≈n-°p-∂n-se Im-´n°p-≠n¬ In-g-t° sh≈m-´v Zm-tam-Z-c≥- \m-b¿ (79). a-{Zm-kv tIm¿-]-tdj≥ dn-´. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b-dm-Wv. `m-cy: kp-`-{Z. a-°ƒ: a-[p-a-Xn, l-cn-Ir-jv-W≥. a-cp-a°ƒ: ]n Fw _m-e-kp-{_lva-Wy≥, kn Fw Ko-X.

h-≈n-°p-∂v: B-\-ßmSn d-bn¬-th tK-‰n-\p kao-]w \m-e-I-Øv A–p¬ A-ko-kn-s‚ aI≥ bm-ko≥ A-–p¬ A-ko-kv (32). am-Xm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: ap-\o-d. a-°ƒ: ^m-Øn-a ^-dn≥, ap-l-Ω-Zv A-Zo-_v. ktlm-Z-c-߃: sP-bvk¬, k-l-Zv. J-_-d-S°w cm-hn-se 10\v I-S-ep≠n \-K-cw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ap-°w: a-Wm-t»-cn F-ft- bS-Øv ]-tc-X\ - m-b sN-°phn-s‚ `m-cy Io-gvØ - m-\nßm-´v am-X (88). a-°ƒ: tZh-In, ]-tc-X\ - m-b th-embp-[≥. a-cp-aI - ≥: hm-kp.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p-∂-°mSv Np-¶-Øv ]-tc-X-\m-b am´p-Ω¬ A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy s]m≥-Ip-f-Øn¬ ^mØn-a (63). a-°ƒ: d-^o-Jv, ]-tc-X-\m-b d-jo-Zv. a-cp-aIƒ: j-^v-d.

Xm-a-c-t»-cn: I-Ø-dΩ¬ ]m-d-°-≠n A-_q_-°¿ lm-Pn-bp-sS `mcy B-bn-i- l-÷p-Ω (65). a-°ƒ: ssk-\-_, k-^n-b, A-–p¬ a-Po-Zv, ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ Ako-kv (ku-Zn), A-–p¿d-lv-am≥, d-lv-a-Øv. a-cpa-°ƒ: k-Øm¿, lpssk≥-Ip-´n, d-kn-b, dm_n-b, j-°o-e, dw-e, Ajv-d-^-en. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 9.-30 \v IØ-d-Ω¬ Pp-am-a-kv-PnZn¬.

Xm-a-c-t»-cn: Cu¿-t∏mW I-Æn-tb-cp-∏n¬ kpsse-am-s‚-bpw ssk-\_-bp-sS-bpw a-I≥ Bkn-^v (21). k-tlm-Z-c-߃: B-inJv (hn-Zym¿-Yn Pn.-bp.-]n kv-Iqƒ, ]-≈n-∏p-dw), A¿-jn-\ (hn-Zym¿-Yn-\n Fw.-sP.-F-®v.-F-kv.-Fkv, F-tf-‰n¬). a-øn-Øv \akv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v Cu¿-t∏mW Pp-ap-A-Øv ]-≈nbn¬.

tSmw sUm-a-\n-Iv

\-_o-kp

ssk-\-_

ssj-Pp

B-ky

a-¶-S: ]-tc-Xm-b-I-f-Øn߬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n-bpsS `m-cy tXm-tS-߬ ssk-\-_ (77). a-°ƒ: Xm-ln-d, ]-tc-X-\m-b \ko¿, k-\n-ø, ap-\o¿, ss^-k¬. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv ]m-j ]m-≠n-°m-Sv, A-kvam-_n, k-Pv-e, \-ko-a. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v I-S-∂-aÆ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.-

I-cp-hn-t»-cn: I-°p-gn-∏mew ]-dº - Ø - v tdm-Un¬ ]tc-X\ - m-b sN-dn-b° - s - ‚ aI≥ ]p-©h - b - e - n¬ ssjPp (35). amXmhv: Im¿-Øn. `m-cy: {io-Ie - . k-tlm-Zc - ߃: jm-Pp, jn-Pp.

sIm-bn-em-≠n: Ip-t∂ymd-aq-e-bn¬ Im-fn-b-º-Øv ao-ج B-ky (65). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A∫m-kv. a-°ƒ: j-c-o-^v, Icow, kn-±o-Jv, kp-l-d, ^co-Z, k-o-\-Øv.

K-W]- X - n _-¥n-tbm-S:v a-s≠-°m-∏psIm-dI - ÷ - S- p-°s - Ø knF-®v K-W] - X - n (64). `m-cy: t_-_n.

sN-S-b³X-cp-h-W-:- Im-c-°m-a-eth-eq¿-°-c- tIm-f-\n- sNS-b-≥ (95).- `m-cy-:- I-cp-W.-

sN-dp-ap-°v- sh-Ãv: ]-tcX-\m-b ]-cn-bw]-d-ºn¬ tIm-b-°p-´n-bp-sS a-I≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (83).- `mcy: -]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: bq-kp-^v (dn-bm-Zv), kpsse-J, B-bn-i°p-´n, kp-ss_-Z, k-eo-\. a-cpa-°ƒ: k-a-Zv kn sI \K¿, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n tN-fmcn, kn-dm-Pp±o≥ ]-c-∏-\ßm-Sn, A-e-hn-°p-´n sIm-gn-s®-\, I-a-dp sImSn-™n, ku-Zm-_n. J-_B-bn-i d-S-°w C-∂v cm-hn-se Ha-¶-S: Iq-´n¬ F-c-™n°p-Øv ssk-Xm-en-bp-sS º-Xn-\v sN-dp-ap-°v- sh`m-cy ]p-Xn-b-]-d-º-Øv B- Ãv- J-_¿-ÿm-\n¬ bn-i (65). a-°ƒ: D-ΩpIp¬-kp, A-øq-_v (B¿.- Ir-jv-W³ Sn.-H Hm-^n-kv, a-Æm¿-°m- ]-ø-∂q¿: Zo¿-L-Im-ew Sv), A-–p¬ I-_o¿, ap-l- s]-cp-º-bnse c-N-\m Ω-Z-en (C-cp-h-cpw ku-Zn), Pz-√-dn h¿-Iv-kv D-S-a-bmbn-cp-∂ sIm-°m-\n-t»C-{_m-low (H-am≥), A–p¬ A-ko-kv, ap-l-Ω-Zv cn-bn-se ]-Sn-™m-sdhoap-kv-X-^. a-cp-a-°ƒ: l- ´n¬ Ir-jv-W≥ (64). `mko-\, l-^v-k-Øv, ssk- cy: cm-[. a-°ƒ: dn-©p \-_, k-eo-a, k-Pv-\.- JIn-c¨, c-Rv-Pn-X. a-cp-a_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se I≥: si¬-h-cm-Pv. kH-º-Xn-\v a-¶-S Iq-´n¬ Pp- tlm-Z-c-߃: ku-an-\n, am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm`m-kv-I-c≥, im-c-Z, ]-tc\n¬. X-\m-b cm-[.

F³-tUm-kÄ-^m³ ss{S-_yq-WÂ; I-c-Sv cq-]w X-¿m-dm-¡m³ \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-Ãn-kv cm-aN-{μ≥ \m-b¿ I-Ωo-j-s‚ \n¿tZ-i-{]-Im-c-ap-≈ F≥-tUmkƒ-^m≥ ss{S-_yq-W¬ ÿm]n-°p-∂-Xn-s‚ I-c-Sv cq-]w Xøm-dm-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ -tbm-

X

a-cn-®-h-cp-sS B-{in-X-cm-b 200 t]¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬In-bn-´n-√. B-{in-X¿ B-sc-∂p≈ X¿-°w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\mem-Wv Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. C-c-I-fp-sS en-kv-‰n¬- s]-Sm-

I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v X-Å-W-sa-¶v hn Fkv

Kw Xo-cp-am-\n-®p. Im≥-k¿ _m[n-X¿-°m-bn k¿-°m¿ \¬-Ip∂ \-„-]-cn-lm-c-Øn-s‚ B-ZyK-Up- hn-X-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xn-\m-bn 1,84,00,000 cq-] A\p-h-Zn-°pw. a-cn-®-h-cp-sS B{in-X¿-°v \¬-Ip-∂ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv C-Xv I-s≠-Øp-∂-Xv.

Ø 18 h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈ Ip´n-Iƒ-°v Xm-tem-ew, B-tcm-KyIn-c-Ww ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏Sp-Øn Nn-In-¬-k \¬-Ipw. Zp-cnX-_m-[n-X-sc I-s≠-Øm-\p-≈ A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n-bp-sS Im-emh-[n Un-kw-_¿ 31 h-sc \o-´n. s]≥-j≥ Xp-I \¬-Ip-∂-Xn-

se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn°pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnXm-izm-k ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se A[ym-]-I¿-°v i-º-fw sI.Fkv.F-kv.Fw ^-≠n¬ \n-∂p \¬-Ipw. F≥.B¿.F-®v.Fw B-cw-`n-® U-bm-en-kn-kv sk‚dn¬ C-c-I-fp-sS U-bm-en-kn-kv ku-P-\y-am-°m-\pw tbm-K-w Xocp-am-\n-®p. A-tX-k-a-bw, F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS A-h-Im-i-߃ A-´n-a-dn-°p-∂ P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿- IΩn-‰n dn-t]m¿-´v X-≈-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

B-bn-i Ip-‰ym-Sn: Du-c-sØ Ahp-°≥-Nm-en¬ B-bn-i (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b sN-tºm-tßm-´pΩ¬ A-–p-√. a-I≥: AΩ-Xv. a-cp-a-Iƒ: B-bn-i (Du-c-Øv).

A-¸p-®n am-ÌÀ B-bt- ©-cn: h-≈n-bm-Sv bp.-]n. kvI - qƒ A-[ym-]I≥ Iq-SØ - pw-s]m-bn¬ A-∏p-Æn am-ÿ (81). `mcy: I-ae - m-£n (dn-´. {]-[m\m-[ym-]n-I, hn-√ym-∏≈ - n bp.]n. kvI - qƒ). a-°ƒ: ko-\ (A-[ym-]n-I, ta-ap≠ ssl-kvI - qƒ), Zo-] (A-[ym-]n-I, a-S∏ - ≈ - n Kh. F-®v.F-kv.), jo-a. a-cpa-°ƒ: {]-`m-Ic - ≥ (A-[ym]-I≥, s]m-dt- a-cn ssl-kvIqƒ), ]-tc-X\ - m-b in-h{- ]km-Zv (Iq-SØ - pw-s]mbn¬).

hm-Wn-ta¬: `q-an-hm-Xp°¬ C-cp-∂-em-´p-Ω¬ Xm-a-kn-°p-∂ I-√m-®n kz-tZ-in F-S-h-Øv a-Ωp´n(63). `m-cy: Ip-™n-∏mØp. a-°ƒ: dm-jn-Zv, \u^¬, d-low, d-lo-kv, \ko-a. a-cp-a-I≥: \n-km¿ ap-kv-eym¿. k-tlm-Z-c߃: Ip-™m-en, aq-k°p-´n, a-dn-bw.

D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v `-K-h-Xn t£-{X-Øn-\v ap-∂n-se I¿-´¨ sk‚¿ D-S-a-sb s{S-bn≥ X-´n- a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. D-Zp-a ]-≈w-sXm-´n-bn-se kn Atim-I-\m(44)Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io´v I-S ]q-´n t]m-b- A-tim-I-s\ C-∂-se cm-hn-se A©n-\v ]-≈w tK-‰n-\v k-ao-]w s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: cm-L-h≥ ]-Wn-°¿. am-Xm-hv: eo-e. `m-cy: Pn-j. a-°ƒ: A-RvP-\, A-£-b, A-a-bv Ir-jv-W.

X-e-t»-cn: sI.Fkv.Sn.]n. X-e-t»-cn-˛-h-fhp-]m-d tdm-Un-s‚ C-ea-dn-b Iv-{Sn-°¬ B‚ v hm-´¿ sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Du- bq-´n-en-‰n tPmen G-s‰tcm-]-d-ºv bp ]n aq-k-°p´n lm-Pn-bp-sS `m-cy a-dn-b Sp-Ø B-tha-cn-b F≥]p-jv-] Pn-\o-b-dn-Mv I-º-\n-bpN´ p (55). D-∏-f: A-ºm¿ X-d-hm-´nsS am-t\-Pn-Mv U-b-d- q¿: \n-Sp-sºm-bn¬ a-°ƒ: A-–p-√-Xzo-^v, se- ]-tc-X-\m-b tem-ln- ta-∏b IvS¿ tSmw tUm-a-\n-Iv A-co-°m-©m-en¬ N-¥p kn-±o-Jv, A-iv-d-^v, d-kmZm-kn-s‚ `m-cy ]p-jv-] (50). `m-cy: B≥-k-Ω (84). `mc y: amW nI yw. aJv (\me pt ]c pw Zp_ b -v ) , (72). a-°ƒ: A-\p-cm-[, tSmw. a-I≥: sa¬-hn≥ °ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥, cm- P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: kp-lIn-j≥, tc-jva, a-cp-a[. a-cp-a° - ƒ: `m-kv-Ic - ≥ d, A-ko-\, k-_o-\, AtSmw. kw-kv-Im-cw RmI≥: kp-[m-I-c. (Im-hpw-h´- w), N-{μn-I. _p (Zp-_-bv), \-^o-k. b-dm-gv-N.

B-bpÀ-th-Z tIm-f-Pv: 104 ko-äp-I-fn-te-¡v H-cp A-tem-«v-saâvIq-Sn A-\p-h-Zn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k¿-°m¿, F-bv-U-Uv Bbp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ H-gn-hp≈ 104 ko-‰p-I-fn-te-°v H-cp Atem-´v-sa‚ v-Iq-Sn A-\p-h-Zn°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. Hm-]v-j≥ \n-e-\n¿-Øn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-Ipw A-tem-´vsa‚ v A-\p-h-Zn-°p-I. aq-∂v Atem-´v-sa‚ v ]q¿-Øn-bm-b tij-hpw kzm-{i-b tIm-f-Pp-Ifn¬ H-gn-hp-≈ 47 k¿-°m¿ sadn-‰v ko-‰p-Iƒ am-t\-Pv-sa‚pIƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-°m-\pw amt\-Pv-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-hIp-am-dpw \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. k¿-°m¿, F-bv-U-Uv tIm-f-

a-½p-«n

s{S-bn³- X-«n- a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Pp-I-fn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v hnZym¿-Yn-Iƒ am-dp-tºmƒ kzm-{ib B-bp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ h-cp-∂ H-gn-hp-I-fn-te-°v s]mXp-{]-th-i-\ ]-co-£m- I-Ωo-jW-dp-sS ]-´n-I-bn¬ \n-∂v \mem-a-sØ A-tem-´v-sa‚ v \-SØm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. H-tŒm_¿ 23\-Iw {]-th-i-\\-S-]-SnIƒ ]q¿-Øn-bm-°m-\pw Xo-cpam-\-am-bn. aq-∂v A-tem-´v-sa‚n-\v tijw k¿-°m¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ {]-th-i-Øn-\m-bn Im-Øn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS D-b¿-∂ Hm-]vj≥ d-±m-°p-I-bpw dm-¶v ]-´n-Ibn¬ C-h-cp-sS ]n-∂n¬ \n¬°p-∂-h¿-°v {]-th-iw \¬-Im\p-ap-≈ k¿-°m¿ \-S-]-Sn hnhm-Z-am-bn-cp-∂p.

]p-√q-°-c: ]m-sem-d-Øv A-≠-tØm-S≥ Ip-™n°-e-¥≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy sIm-°‚-hn-S \_o-kp (80). a-°ƒ: a-dn-bw, B-bn-i, ssk-\-_, l-ao-Zv (P-amA-sØ C-kv-em-an ]m\q¿ G-cn-bm {]-knU‚ v), P-ao-e. a-cp-a°ƒ: a-Ω-Zv, a-Ω-Zv lmPn, A-–p-√, d-^o-\, ]tc-X-\m-b a-Ω-Zv lm-Pn.

bp.Un.F-^n-se ]-cm-Xn: 28\v NÀ-¨ tI-c-f-¯n kn.-]n.-Fw-.þ-_n.-sP.]n. c-l-ky-_m-Ô-h-w: X-¦-¨³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm Km-‘n-bpsS tI-c-f k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS L-SI - I - £ - n-Iƒ D-∂b - n-® ]-cmXn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ Cu amkw 28\v N¿-®. ap-Jy-a-{¥n, sI.]n.kn.kn {]-kn-U‚ v, bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv N¿®. t_m¿-Uv, tIm¿-]-td-j≥ Aw-K-ß-sf \n-b-an-°p-∂-Xpkw_-‘n® {]-iv\ - ß - f - pw N¿-® sNøpw. A-∂p- cm-{Xn G-gn-\v bp.Un.F-^v tbm-Kw- tN-cpw. sI _n K-tW-jv-Ip-am-dn-s‚ a-{¥n-ÿm-\w kw-_‘ - n-®v C-∂se bp.Un.F-^v tbm-Kw N¿-®sN-bv-Xn-´n-s√-∂v bp.Un.-F^v I¨ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ ]-d-

™p. tbm-KØ - n¬ Cu h - n-jb - w B-cpw D-∂b - n-®n- √ - . a-{¥n-ÿm-\w kw-_-‘n-®v b-Ym-k-a-bw Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ ap-Jy-a-{¥nsb t\-ct- Ø Np-aX - e - s - ∏-Sp-Ønb-Xm-Wv. tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏v ap∂n¬-°≠ - v tI-cf - Ø - n¬ kn.-]n.Fw-˛-_n.-sP.]n c-l-ky-_m-‘hw D-≠m-°n-b-Xm-bn X-¶-®≥ Nq-≠n-°m-´n. G-‰-hp-a-[n-Iw ko‰p-Iƒ t\-Sp-∂ I-£n-I-sf-bmWv cm-jv-{S-]-Xn k¿-°m-cp-≠m°m≥ hn-fn-°p-∂-Xv. A-Xp-sIm≠p X-s∂ F-√m kw-ÿm-\ß - fn-epw tIm¨-{K- n-s‚ ko-‰pIƒ Ip-d-bv-°p-I-sb-∂-Xm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS e-£yw. tI-cf - Øn¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\ hn-P-bn-

∏n-®n-´m-sW-¶n-epw tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-sf tXm¬-∏n-°m\p-≈ {i-a-am-Wv _n.-sP.]n \-SØp-∂X - v. _n.-sP.-]n-bp-am-bp-≈ kn.-]n.-FΩ - n-s‚ A-hn-ln-Xth-gvN P-\m-[n-]X - y-i‡ - n-Iƒ-°v A]-I-Sw sN-øpw. h¿-Ko-b-]m¿-´nbp-am-bp-≈ _-‘w h¿-Ko-bX - hf¿-Øm-t\ D-]-I-cn-°q. tam-Un \-º¿ h¨ h¿-Ko-b-hm-Zn-bmsW-∂pw X-¶® - ≥ ]-d™ p. tkm-fm¿ tI-kn¬ tSw-kv Hm^v d-^-d≥-kv Aw-Ko-I-cn-°m-\p≈ cm-{„o-b-a-cym-Z C-S-Xp-]£w Im-Wn-°-Ww. F¬.Un.F-^ns‚ B-h-iy-{]-Im-c-am-Wv Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]Jym-]n-®-sX-∂pw X-¶-®≥ Hm¿an-∏n®-p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

11 HIvtSm-_¿ 2013 sh≈n

]m-¼p-I-S-n-tb-ä kv{Xo a-cn-¨p

sN-S-b³tZ-h-In \-_o-kp ap-l-½-Zv sam-bv-Xp-®n ap-kv-eymÀ P. sI Pn _m-e-Ir-jv-W-sâ tSmw sUm-a-\n-Iv X-e-t»-cn: sI.FX-cp-h-W-:- Im-c-°m-a-e- \m-dm-Øv: h-en-b-]-d-ºv ]p-√q-°-c: ]m-sem-d-Øv I¬-∏-‰: sh-≈m-cw-Ip]-g-b-ßm-Sn: am-´q¬ am-Xm-hv im-c-Z kv.Sn.]n. X-e-t»-cn-˛-h-f- th-eq¿-°-c- tIm-f-\nam-cn-b-Ω t£-{X-Øn-\p A-≠-tØm-S≥ Ip-™n- ∂v ]q-f-°p-∂v sN-e-∏-d- ap-\o-¿ kv-Iq-fn-\p k-aoI-Sp-Øp-cp-Øn: tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ sN-b¿-am-\pw kp{]nw-tIm-S-Xn ap≥ No-^v P-Ãnkp-am-b sI Pn _m-e-Ir-jv-W-s‚ amXm-hv B-∏m-©n-d tIm\-°p-∏-°m-´n¬ ]-tc-X\m-b tKm-]n-\m-Y-s‚ `m-cy sI Fw im-c-Z (91). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. tI-{μ- km-aq-lnI\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ \-√ A-Ω-bv-°p-≈ htbmt{i-jvTm A-hm¿Uv e-`n-®n-´p-≠v. ]q-gnt°m¬ sIm-®p-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-‰p-a-°ƒ: sI Pn tkm-a-ti-J-c≥ (dn-´. F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn\o-b¿, ]n.-U-ªyp-.Un), ]-tc-X-\m-b sI Pn `mkv-I-c≥ (kv-s]-jy¬ K-h. πo-U¿, ssl-t°mS-Xn), sI Pn hn-P-b≥ (dn-´. F-.Un-.Fw, tIm-´bw), sI Pn cm-Pp sF.F-.F-kv (h-b-\m-Sv Pn√m I-e-Œ¿), sI Pn cho-{μ≥ (am-t\-P¿, Fkv.-_n-.sF N-ß-\m-t»cn), sI Pn D-j, sI Pn kp-[. a-cp-a-°ƒ: t__n tkm-a-ti-J-c≥, \n¿-a-em _m-e-Ir-jvW≥, c-Xv-\m `m-kv-I-c≥ (dn-´. a-Pn-kv-t{S-‰v, tIm-et©-cn), N-{μp hn-P-b≥, kp-tem-N-\ cm-Pp (dn-´. sU-]yq-´n I-e-Œ¿, tIm´-bw), cm-[m-a-Wn c-ho{μ≥ (bq-\n-b≥ _m-¶v, A-c-b≥-Im-hv), tUm.sI F≥ a-∑-Z≥ (dn-´. Un-.Fw-.H, tIm-´bw), tUm. X-¶-∏≥ (dn´. Pn-√m B-ip-]-{Xn, Fd-Wm-Ip-fw).

Ip-ª-Kp-]v-X³ a-Æm¿-°m-Sv: sN-Ø√q¿ tNm-e-bn¬ Ip-™Kp-]v-X≥ (82). `m-cy: cpKva-Wn A-Ωmƒ. a-°ƒ: {]-Im-i≥, kp-tc-jv, Kmb-{Xn. a-cp-a-°ƒ: Zo-], kn-an, tam-l-\≥.

J-Zo-P h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww ]mtem-fn-∏m-ew ]-tc-X-\mb A-–p-¿d-lvam-s‚ `mcy Ip-∂p-Ω¬ Xm-sg JZo-P (82). a-°ƒ: ^m-Xzna, kp-l-d, P-ao-e, ap-lΩ-Zv, k-^n-b, A-–p¬ Jm-Z¿. a-cp-a-°ƒ: Ip™-Ω-Zv (th-fw), B-en°p-´n, a-Po-Zv, A-kv-a, dlo-km-_m-\p.

hp-]m-d tdm-Un-s‚ C-e-Iv{Sn-°¬ B‚ v hm-´¿ bq´n-en-‰n tPmen G-s‰-SpØ B-tha-cn-b F≥-Pn\o-b-dn-Mv I-º-\n-bp-sS am-t\-Pn-Mv U-b-d-IvS¿ tSmw tUm-a-\n-Iv (50). tIm-´-bw I-dp-I-®m¬ am¥p-cp-Øn sh-´n-Øm-\w Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. `m-cy: B≥-k-Ω tSmw. a-I≥: sa¬-hn≥ tSmw. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°p c-≠n-\v a-m-¥pcp-Øn ]-®-°-c sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

º≥ sam-bv-Xp-Æn ap-kveym¿ (75). `m-cy: a-dnbw. a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, lw-k, dp-Jn-ø, ssk-\-_, kzm-_n-d, acp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ (ku-Zn) ,A-–p-¬ keow, kp-sse-J, l-∂Øv.

\o-te-iz-cw: ssX-°-S-∏pdw I-Sn-™n-aq-e-bn-se Sn hn A-ºp-hn-s‚ `m-cy ]n]n Ip-™n-s∏-Æv (75). a°ƒ: A-ºp-™n, `-m-kvI-c≥, tKm-]m-e≥, e-£a-W≥, kp-[m-I-c≥, P-\I≥. a-cp-a-°ƒ: tcm-lnWn, km-hn-{Xn, k-tcm-Pn\n, tc-Wp-I, k-cn-X.-

°-e-¥≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy sIm-°‚-hn-S \_o-kp (80). a-°ƒ: a-dnbw, B-bn-i, ssk-\_, l-ao-Zv (P-am-A-sØ C-kv-em-an ]m-\q¿ G-cnK-W-]-Xn bm {]-kn-U‚ v), P-ao-e. Ir-jv-W³ ]-ø-∂q¿: Zo¿-L-Im-ew _-¥n-tbm-Sv: a-s≠-°m- a-cp-a-°ƒ: Im-´n¬-]m∏p- sIm-d-I-÷-Sp-°-sØ dm¬ a-Ω-Zv, ao-ج \s]-cp-º-bnse c-N-\m Pz-√-dn h¿-Iv-kv D-S-a-bm- kn- F-®v K-W-]-Xn (64). °m-´v a-Ω-Zv lm-Pn, h-enbn-cp-∂ sIm-°m-\n-t»- `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: B- bm-≠n-bn¬ A-–p-√, dcn-bn-se ]-Sn-™m-sdho- im-e-X, A-cp¨-Ip-am¿, ^o-\, ]-tc-X-\m-b Ip´n¬ Ir-jv-W≥ (64). `m- {]-Zo-]vIp-am¿, Zo-]. a-cp-a- ´p-°‚-hn-S a-Ω-Zv lm-Pn. I≥: k-Xo-i≥- s\-√n-°pcy: cm-[. a-°ƒ: dn-©p In-c¨, c-Rv-Pn-X. a-cp-a- ∂vv. k-tlm-Z-cn-am¿: I-a- Ip-ªn-¡-®³ ]-ø-∂q¿: ]m-Sn-tbm-´pe, `-Ko-c-Yn, hm-Wn. I≥: si¬-h-cm-Pv. kNm¬ Iq-S-sØ am-Wntlm-Z-c-߃: ku-an-\n, tbm-S≥ Ip-™n-°`m-kv-I-c≥, im-c-Z, ]-tc- Ip-ªm-a³ Æ≥ (85). `m-cy: Im]p-√q¿: A-´-°m-´v IpX-\m-b cm-[. ™m-a≥ (73). `m-cy: Im-cn- ™n-cn-°n¬ e-£v-anb®n. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, h¬- Ω. a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, ]p-jv-] D-∏-f: A-ºm¿ X-d-hm-´n- k-e, hn-em-kn-\n, A-tim- cm-P≥, hn-P-b-Ip-am¿, se- ]-tc-X-\m-b tem-ln- I≥, i-in. a-cp-a-°ƒ: im- h¬-k-e. a-cp-a-°ƒ: ¥m-Ip-am-cn, _m-_p, \m- _n-μp, A-Pn-X, {]-hoZm-kn-s‚ `m-cy ]p-jv-] cm-b-W≥, {]-k-∂, Zn-hy. W, A-tim-I≥. k(72). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X- tlm-Z-c-߃: {io-tZ-hn, a-°ƒ: A-\p-cm-[, Inj≥, tc-jva, a-cp-a-I≥: cm-b sN-Ω-c-Øn, I-Æ≥, I-cp-W-m-I-c≥, ]-tc-Xcm-b Ip-™n-cm-a≥, Ipsh-≈-®n, Ir-jv-W≥, kp-[m-I-c. k-tlm-Zam-c≥. sIm-d-∏m-fp, A-®p-X≥. ߃: kp-Kp-W, ao-\.-

Ip-ª-n-am-X

lp-k-bv³ lm-Pn

B-en-l-ʳ

Zm-£m-b-Wn A-½

A-_q-_-¡À lm-Pn

e-£v-a-W³

a-´-∂q¿: sh-º-Sn-bn-se h-c-b-Øv Ip-™n-am-X (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b B-≠n. a-°ƒ: im-c-Z, h¬-k≥, {io-[c≥, k-tcm-Pn-\n, {]-k∂, Ko-Xm-`m-bv, ]-tc-Xcm-b- tKm-hn-μ≥, cm-Lh≥, {]-kq-[-\≥, cm-Pptam≥. ap-a-°ƒ: _m_p, tam-l-\≥, ]-tc-X\m-b tKm-hn-μ≥.

th-ßm-Sv: th-ßm-Sv-sa-´ \-^o-km a≥-kn-en¬ kn ]n lp-k-bv-≥ lm-Pn (73). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p√, C-{_m-low, A–p¿d-lv-am≥, A-–p¬Jm-Zn¿, ap-kv-X-^, _o^m-Øp, B-an-\. a-cp-a°ƒ: B-_q-´n, a-Ωq-´n am-ÿ, kp-l-d, jm-ln\, \-ko-d, j-_m-\, Xmln-d, jm-ln-e. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 10\v th-ßm-Sv \-Sp-°-≠n J_¿-ÿm-\n¬.

ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©mb-Øv {]-kn-U‚m-bn-cp∂ ]-tc-X-\m-b hn Fw DÆn-tam-bn-bp-sS a-I≥ B-\-bmw-Ip-∂v B-izmk-Øn¬ \o-cn-em-°¬ B-en-l- ≥ (62). amhq¿ {Km-knw ap≥ Po-h-\°m-c-\m-Wv. `m-cy: kpss_-Z. a-°ƒ: {]-n≥-kn, _n≥-jo¿, ^m-_n-b, _p-jv-_n. a-cp-a-°ƒ: jm-P-lm≥ (A-[ym-]I≥ Iq-S-Øm-bv B-km-Zv F-¬.]n kv-Iqƒ), j¬\, P-kow (im-¥n B-ip]-{Xn, Hm-a-t»-cn). ktlm-Z-c-߃: hn Fw D ≥-Ip-´n (ap≥ {]n≥-kn∏¬ Fw.F.Fw-H tIm-fPv, ap-°w), a-dn-b, dp-Jnb, km-d, kp-lv-d, J-Zo-P.

Xm-\q¿: In-g-s° ap-t°me- ]-tc-X-\m-b I-cn-∏mbn¬ \m-cm-b-W≥-\m-bcp-sS `m-cy Zm-£m-b-Wn A-Ω (79). a-°ƒ: hn-P-be-£v-an, th-Wp-tKm-]me≥, tk-Xp-am-[-h≥, Kncn-P, c-a-Wn, k-c-f-tZ-hn, \-μ-Ip-am¿ (_-lv-dbv≥). a-cp-a-°ƒ: ]-Xv\m-`≥, tc-Wp-Im-tZ-hn, cm-P-e£v-an, tam-l≥-Zm-kv, ]Xva-kp-μ-c≥, jo-\, ]-tcX-\m-b th-Wp-tKm-]me≥.

h-S-I-c: ]-g-bIm-e thmfn-t_mƒ Xm-c-hpw dn-´. sd-bn¬-th D-tZym-K-ÿ\p-am-b ]-d-º-Øv A-_q_-°¿ lm-Pn (72). `m-cy Ip-™n-a-dn-bw (dn-´. slUv-an-kv-{S-kv Fw.bp.Fw.sP._n), a°ƒ: \-^o-k aq-k, \ko-a _n. tIm-b (So-®¿, I-Æq¿), k-ao-d ]n. C-kva-bn¬ (A-Uz-°-‰v), lmjnw ]n. A-_q-_-°¿ (A-Uz-°-‰v Zp-_-bv).

sIm-bn-em-≠n: X-Æowap-J-Øv Sn kn e-£v-aW≥ (68). B¿.Fkv.F-kn-s‚ ]-g-b-Im-e {]-h¿-Ø-I-\mWv. _n.sP.]n \-K-c-k-`m ssh-kv {]-kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. XÆow-ap-Jw t£-{X-Ønse \¿-Ø-I-\p-am-bn-cp∂p. `m-cy: Im¿-Xym-b\n. a-°ƒ: ssj-a, ssj-Pp, ssj-te-jv, Zo]. a-cp-a-°ƒ: kp-tc{μ≥, {]-k-∂≥, A-Jne, tkm-Wn-b.

Ip-ªn-s¸-®v

^m-¯n-a th-fw: ]p-Ø-e-Øv C{_m-lo-an-s‚ `m-cy ^mXzn-a (65). a-°ƒ: A-Ω-Zv, A-–p-√ (J-Ø¿), ap-\od, Ip-™m-an, k-^n-b, B-ky. a-cp-a-°ƒ: Peo¬, A-Ω-Zv, A-en, lao-Zv.

I-\n-b³ sIm-bn-em-≠n: ap-Ømºn aq-S-°p-\n-bn¬ I-\nb≥ (85). an-I-® I¿-jI-\m-bn Ct±-lsØ B-Z-cn-®n-cp-∂p. `m-cy: Ieym-Wn. a-°ƒ: am-[h≥, hn-t\m-Zv. a-cp-a°ƒ: cm-[, {Ko-jv-a.

sN-S-b-≥ (95).- `m-cy-:- Icp-W.- a-°ƒ-:- kp-\n¬,tim-`,- an-\n,- ]m¿-h-Xn,c-P-\n.- a-cp-a-°ƒ-:- c-hn,_m-_p,- cm-P-≥.-

A-Ðp-Ã- Xm-\q¿: a¿-hm tdm-Un\p k-ao-]w ]-¥° - ] - mSw ]-tc-X\ - m-b Ip-™nsam-bvX - o-≥I - p-´n-bp-sS aI≥ ]q-f° - ¬ A-–p-√ (55). `m-cy: kp-ld - . a°ƒ: \u-^¬ (bp.F.C),l-ko-\, s^ao-Z, X-^vk - n, kpssl¬. a-cp-a° - ƒ: apPo-_v, dm-^n. k-tlm-Zc - ߃: ap-lΩ - Z- v, _m-∏p, K-^q¿, B-bn-i, ssk-\_, ^m-Øn-a.

k-ao-]w Ip-dp-h≥-]-d-ºv aT-∏p-c-bv-°¬ tZ-h-In (75). k-tlm-Z-c-߃: aT∏p-c-°¬ \m-cm-b-Wn, ]tc-X-bm-b am-[-hn.

a-µn Ip-‰ym-Sn: I-°-´n-se Xøn¬ a-μn (89). `-¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: Ip-am-c≥, ]-hn{X≥, eo-e, iym-a-f, {]`m-I-c≥, e-£v-an. a-cp-a°ƒ: i-in, \m-Wp, IWm-c≥, im-c-Z, hn-a-e, tim-`.

tKm-]m-e³ sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn tXm-´p-ß-c ]pdm-bn¬ tKm-]m-e≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm\p. a-°ƒ: Xn-e-I≥, A\n¬-Ip-am¿, {]-k-∂, kp-aw-K-en. a-cp-a-°ƒ: apIp-μ≥, th-em-bp-[≥, ko-X, te-J.

tXm-a-kv Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn sX-t°-°-c tXm-a-kv (]m-∏-®n˛51). `m-cy: F¬-kn. a-°ƒ: Nn-©p, B-t‚m.

_m-e-Ir-jv-W am-cmÀ ]-ø-∂q¿: kp-{_-lvaWyw t£-{X-Øn-se Poh-\-°m-c≥ sI hn _me-Ir-jv-W am-cm¿ (78). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\In am-c-kym¿. a-°ƒ: _m-e kp-{_-lva-Wy≥, cm-a-N-{μ≥ (¢m¿-°v), kp-tc-jv. a-cp-a-°ƒ: ap-Imw-_n-I, cm-P-{io. k-tlm-Z-c߃: cm-a-N-{μ≥ (]qs\), th-Wp-tKm-]m¬ (dn-´. kn.-B¿.]n.F-^v, I-≠-¶m-fn), in-h-i-¶c≥ (Kƒ-^v), ]-flm-hXn, ]-tc-X-\m-b tKm-hnμ am-cm¿.

B-bn-i-¡p-«n sIm-Sp-h-≈n: I-Ø-dΩ¬ ]-\-t°m-Svaq-ebn¬ ]-tc-X-\m-b A-lΩ-Zv-Ip-´n- lm-Pn-bp-sS `mcy B-bn-i-°p-´n (80). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv (ss{Uh¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn), A-–p¬ Jm-Z¿, A–p-∂m-k¿, ^m-Xzn-a, ssk-\-_, JZo-P, P-aoe. a-cp-a-°ƒ: sI Sn C{_m-low, ]n sI kn apl-Ω-Zv- lm-Pn, Sn ]n ap-lΩ-Z-en (aq-h-cpw I-Ø-dΩ¬), A-l-Ω-Zv-tIm-b (tIm-fn-°¬), kp-ss_Z, ssk-\-_, ko-\-Øv.

]-w ap-Øm-dn ap-l-Ω-Zv (82). `m-cy: F-e-t°≥-Nm¬ ssk-\-_. a-°ƒ: aPo-Zv, A-–p¬ a-Po-Zv, A-iv-d-^v, Pm-_n¿, ]tc-X-\m-b A-–p¿-d-lvam≥. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k, kao-d, l¿-P-k, km-lnZ, ^m-Øn-a.

Ip-ªp-Ip-«n A-½mÄ {io-Ir-jv-W-]p-cw: hen-ºn-en-aw-K-ew ]-Sn™m-sd aw-K-e-Øv ]tc-X-\m-b cm-a-Kp-]v-Xs‚ `m-cy Ip-™p-Ip-´n A-Ωmƒ (98). a-°ƒ: \m-cm-b-W-Kp-]vX≥, Ip-™n-e-£v-an, Ip-™p-Ip-´ -Kp-]v-X≥, A-Ωp-°p-´n, i-¶-c≥Ip-´n, cm-[m-Ir-jv-W≥, _m-e-Ir-jv-W≥. a-cp-a°ƒ: ]m-dp-°p-´n AΩmƒ, \m-cm-b-W-Kp-]vX≥, cm-a-Ir-jv-W≥, im-¥, Ko-X, _n-μp.

]m-¯p-½p-®n tam-ßw: H-f-a-Xn¬ ]tc-X-\m-b A-°-c-Ω¬ Fw kn tam-\p-±o≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ωp-Æn (72). a-°ƒ: A-b-ap, kq-∏n, ap-l-Ω-ZvIp-´n, ap-kv-X-^ I-am¬, \-_o-k, ssk-\-_, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: _p-Jm-cn, ap-l-Ω-Zv, ]tc-X-\m-b A-en, ssa-aq\, ^u-kn-b, ssa-aq-\, J-Zo-P-I-am¬.

sN-dp-Ip-∂v: ho-Sn-\p k-ao]-sØ h-b-en¬- tPm-en°n-sS ]m-ºp-I-Sn-tb-‰ kv{Xo ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-°n-sS a-cn-®p. Xm-hw Iq¿-º-°m-hn-\p kao-]-sØ \m-hq-cn- eo-eNn-cn-b-½ (`m¿-K-hn-˛58)bm-Wv C-∂]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-¿ sX- se cm-hn-se- a-cn-®-Xv. I-gncp-hn-se A-c-bm-°n¬ Nn- ™ sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°m-bn-cp-∂p ]m-ºp I-Sn-®-Xv. cn-b-Ω (87). k-tlm-Z-cn: ar-X-tZ-lw Xm-hw k-ap-Zm-b iv-a-im-\-Øn¬ kw\m-cm-b-Wn. kv-I-cn-®p. Xm-h-sØ ]-tc-X-cm-b ssX-°-≠n D-dphm-S≥-˛-\m-hq-cn-e ]m-dp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. kC-¨n-c A-½ tlm-Z-c-߃: \-fn-\n, tim-`, k-Xy≥ (Pn.Un F‚¿\o-te-iz-cw: Im-´n-s∏mss{]-k-kv s\-cp-h-{ºw), ]-hn-{X≥ (t{Km-sS-Iv F≥bn¬ Im-d-f-sØ sIm-fPn-\o-b-dn-Mv, Xm-hw). ßm-´v ho-´n¬ C-®n-c AΩ (86). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b dn-´. sl-Uv-am-ÿ - D-Zp-a: ]m-e-°p-∂v `-K-hIp-™-ºp A-Sn-tbm-Sn-. a- Xn t£-{X-Øn-\v ap-∂n°-ƒ: kp-tem-N-\, hn-em- se I¿-´¨ sk‚¿ D-S-akn-\n, eo-e, Iu-k-ey, sb s{S-bn≥ X-´n- a-cn-®-\ntam-l-\≥, _m-e-Ir-jve-bn¬ I-s≠-Øn. D-Zp-a W≥, k-c-kz-Xn, ssi]-≈w-sXm-´n-bn-se kn Ate-{μ-Ip-am¿, kp-[m-Itim-I-\m(44)Wv a-cn-®-Xv. c≥ (ku-Zn). a-cp-a-°-ƒ: - I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v cm-L-h≥ \m-b¿, -\m-cm- I-S ]q-´n t]m-b- A-tim-Ib-W≥ A-Sn-tbm-Sn, -_m- s\ C-∂-se cm-hn-se Ae≥ \m-b¿, {]o-Xn, h-’- ©n-\v ]-≈w tK-‰n-\v k-ao-]w s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\ne, ]-Xvan-\n, c-Xn, ]-tc-X- e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: cm-L-h≥ cm-b -cm-L-h≥, Im-fn-Zm- ]-Wn-°¿. am-Xm-hv: eo-e. `m-cy: Pn-j. a-°ƒ: A-Rvk≥. k-tlm-Z-c-߃: P-\, A-£-b, A-a-bv Ir-jv-W. k-tlm-Z-c-߃: A\m-cm-b-Wn-b-Ω, A-∏qc-hn-μ≥ (Ip-ssh-Øv), A-Pn-Xv (F¬.sF.-kn G™n \m-b¿, Ip-™n-°- P‚ v), A-\n-X, A-ar-X. Æ≥ \m-b¿, X-ºm≥ \mb¿, e-£-an, Ir-jv-W≥ \m-b¿, N-{μ≥ \m-b¿, ]tc-X-\m-b Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿. A-Sn-am-en: ]-{X-hn-X-c-WØn-\m-bn ss_-°n¬ t]mI-sh Im-dn-Sn-®v ]-cnt°-‰v tIm-e-t©-cn sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ ]-{X GP‚ v a-cn-®p. A-Sn-am-en Imw-tIm PMv-j≥ ]-≈nØm-gw ]n F A-∫mkmWv (38) A-Sn-am-en SuWn-se am-Xm Xo-tb-‰-dn-\v k-ao]w I-gn-™ sh-≈nbmgv-N A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. A-cn-bm-bn Imw-tIm PMv-j-\n¬ ]-{Xw -hn-X-c-Ww sNbvXv tN-f-∂q¿: A-º-e-ØpIp-f-ß-c ap-Xp-hm-´p-Ip]q-™m¿-I-≠-tØ-°v t]mIsh tIm-X-aw-K-ew `m∂p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b \K-Øp-\n-∂p h-∂ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \q-dp √-ºn-c-bp-sS `m-cy A-cnao-‰-tdm-fw ss_-°v h-en-®p-sIm-≠p-t]m-b ti-j-ambm-bn (75). a-°ƒ: am-[Wv Im¿ \n¿-Ønb-Xv. i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-\mhn, h-k-¥, cm-a-N-{μ-≥, °n-sb-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS ac-Ww t_-_n, a-t\m-l-c≥, Pkw-`-hn®p. b-{io. a-cp-a-°ƒ: tKma-ønØv A-Sn-am-en Su¨ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿]m-e≥, th-em-bp-[≥, ÿm-\n¬ J-_-dS-°n. `m-cy: lm-Pn-d. a-°ƒ: B-enkp-\n-X, jm-Pn-\n, _nμp, _m-_p-cm-Pv. k-tlm- b, B-Zn-e. Z-c-߃: am-[-h≥, I-eymWn, h-m-kp, ]-tc-X-\m-b P-b-cm-P≥ (dn-´. I-Ãwkv). im-kv-Xmw-tIm-´ (sImJ-Zo-P-¡p-«n √w): I-√-S P-tem¬-k-hsIm-Sp-h-≈n: B-cm-{ºw Øn-s‚ ]-cn-io-e-\-Øn-\nsN-´ymw-I-≠n-bn¬ ]-tcsS I-fn-h-≈w ap-ßn π-kvX-\m-b A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp- h¨ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. InsS a-Iƒ J-Zo-P-°p-´n g-t°I-√-S kn.hn.(52). a-I≥: kn sI \n-km¿. a- sI.Fw.-F-®v.F-kv.F- nse hn-Zym¿-Yn a¨-t{Smcp-a-Iƒ: P-ko-e ]m-eXp-cp-Øv I¨-{Smw-Im-Wn °p-‰n. k-tlm-Z-c-߃: am-en-bn¬ kp-Kp-W-≥-˛A-–p-¿-d-lvam≥-Ip-´n, Ckp-[m-`m-bn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ kq-c-Pv (16) B-Wv {_m-low, P-eo¬, ^ma-cn-®-Xv. Im-cp-{X-I-S-hn-se ^n-\n-jn-Mv t]m-bn‚n¬ Xzn-a. C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. A-Ðp-Ã-¡p-«n s]-cp-ßm-ew t_m-´v ¢-∫pw kn._n.kn-bpw kwHm-a-t»-cn: ]m-sem-fn Abp‡ -am-bn \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\ a¬-k-c-Øn¬ Np–p-√-°p-´n (68). `m-cy: Dcp-f≥ F t{K-Uv hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ th-߬ ]pΩp-Ip¬-kp. a-I≥: ap-kvØ≥-ho-S≥ F-∂ h-≈-am-Wv ap-ßn-b-Xv. \m-ep Zn-hX-^. a-cp-a-Iƒ: ap-\o-d. k-am-bn I-√-S-bm-‰n¬ ]-cn-io-e-\w \-S-∂p-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. 13\m-Wv I-√-S P-tem¬-k-hw \-S-°p-∂-Xv. kq-c-Pn-s‚ k-tlm-Z-cn: kq-cy-.

s{S-bn³- X-«n- a-cn-¨-\n-e-bnÂ

ss_-¡n t]mI-sh Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä ]{X GPâv a-cn-¨p

P-temÂ-k-h ]-cn-io-e-\-¯n-\n-sS h-Åw ap-§n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

hn-ZymÀ-Yn hm-\n-Sn-¨p -a-cn-¨p tim-`-\

_o-cm³ -sam-b-vXo³ -

am-Wn

a-½p-Zv lm-Pn

Ieym-Wn-A-½

A-cn-b³

tKm-]m-e³

\-¼-cp-Ip-«n \m-bÀ

^-tdm-°v: sX-°p-ho-´n¬ i-in-[-c-s‚ `m-cy A-b\n-\m-´v tim-`-\ (57). amXm-hv: A-b-\n-\m-´v Im¿Xym-b-\n. a-°ƒ: kv-an-Pojv (kp-´p), k-_o-jv. a-cpa-°ƒ: {io-I-e, hn-]n-\. k-tlm-Z-c-߃: D-Æn, t{]-a-cm-P-≥, {]-Zo-]v-Ipam¿, Zn-eo-]v-Ip-am¿, Zn-t\j≥, X-¶w, \n-j.

]-≈n-°¬: sN-´ym¿-am-Sv A-Xn-bm-c-Øv ho-´n¬ Xmg-t©-cn sX-s°- h-f-∏n¬ _o-cm≥ sam-bv-Xo≥ F-∂ ao-an (65). `m-cy: D-ssa-cn-ø. a-°ƒ: ap-kv-X-^,- dw-e,kp-l-d,- kp-sse-J,- kmln-d,- Pp-ss\-Zv, -ssP-^¬. a-cp-a-°ƒ: ap-Po-_v,- C-kvam-Cu¬,- kn ]n \n-jm-Zv, A-kv-am-_n,- P-ko-\.

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d-°m´n-cn ]-tc-X-\m-b s\-Sn-bmen¬ N-¥p-hn-s‚ `m-cy amWn (98). a-°ƒ: {io-[-c≥ (jm-Pn t_-°-dn, a-S-hq¿), tKm-]m-e≥ (C-¥y≥ sdbn¬th), c-ta-i≥ (Hm¿_n-‰v _-´¨-kv, A-tØmfn), \m-cm-b-Wn, Pm-\p, efn-X. a-cp-a-°ƒ: im-¥, kp-[, kp-\n-X.

Xm-\m-fq¿: C-´n-em-°¬ ]-tc-X-\m-b ]p-Ø≥]oSn-tb-°¬ Ip-™n-Xp-hns‚ a-I≥ a-Ωp-Zv lm-Pn (75). `m-cy: J-Zo-P- l÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p-¿dlv-am≥, a-Po-Zv, bq-k-^v (aq-h-cpw bp.F.C), k°o-\, i-co-^, km-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, sskX-e-hn, k-eow.

a-t©-cn: ]p¬-∏-‰ ]-tcX-\m-b tIm-t´-∏p-d-Øv th-em-bp-[≥-\m-b-cp-sS `m-cy tIm-´n-bm-´v ho´n¬ t{i-b-kv ]p-fn-io-cn I-eym-WnA-Ω (91). a°ƒ: Ir-jv-W≥ (dn´.t\-hn D-tZym-K-ÿ≥), Kw-Km-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, P-b-e-£v-an.

A-tØm-fn: th-fq¿ aÆm-¶-≠n A-cn-b≥ (75). `m-cy: I-eym-Wn. a-°ƒ: A-Pn-X, k-_nX, jm-Pn, c-Pn-X, k-cnX. a-cp-a-°ƒ: A-ø∏≥ (A-tØm-fn), _m-e-Ir-j-vW≥ (\-∑≠), k-eo-jv (\-∑≠).

F-tf-‰n¬: tXm-´p-ß-c ]pdm-bn¬ tKm-]m-e≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p. a-°ƒ: Xn-e-I≥, A\n¬Ip-am¿ (tkm-bn¬ I¨-h¿-tk-j≥ Un-]m¿´v-sa‚ v, Xm-a-c-t»-cn), {]k-∂, kp-aw-K-en. a-cp-a°ƒ: ap-Ip-μ≥, th-em-bp[≥ (sI.F-kv.B¿.Sn.kn), ko-X, te-J.

Hm-a-t»-cn: ]m-e-bp-≈s]m-bn¬ sI Sn \-ºcp-Ip-´n \m-b¿ (74). B-Zy-Im-e P-\-kwLw {]-h¿-Ø-I-\pw Ip-en-°-{∏ in-h-t£{X ap≥ {]-kn-U‚p-amWv. `m-cy: k-tcm-Pn-\nb-Ω. k-©-b-\w Rmb-dmgvN.

sIm-t≠m-´n: tdm-Uv ap-dn®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS hm\n-Sn-®p hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. Ip-μ-aw-K-ew ]p-‰m-´v keow A-kv-I-d-en-bp-sS aI≥ ap-kv-eym-c-ßm-Sn A\p-{K-l-Øn¬ ]n ^-k¬ (13) B-Wv a-cn-®-Xv. kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ ]-cn-io-e-\w I-gn-™v ho´n-te-°p a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS _p-[-\m-gv-N cm-{Xn Gtgm-sS sam-d-bq¿ hm-e-t©-cn-bn¬-h-®m-Wv hm-\n-Sn®-Xv. sam-d-bq¿ hn.F-®v.Fw l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ G-gmw -X-cw hn-Zym-¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: dkn-b. k-tlm-Z-c-߃: dp-ssk-Z, ^¿-lm-\.

]m-In-kv-Xm-\n kv-t^m-S-\w; B-dv a-c-Ww

I-Zo-kp

A-¿-¸³-Ip-«n-

sam-bv-Xo³

\m-K-ap-¯p

A-_q-_-¡À

sh-∂n-bq¿: Im-cm-´v I-Zokp (70). a-°ƒ: B-ky, ]m-Øp-Ω, lw-k (dn-bmZv), k-^n-b, ap-kv-X-^ (dn-bm-Zv), d-Pp-e. a-cp-a°ƒ: J-Zo-P, J-Zo-P, lao-Zv, ap-l-Ω-Z-en, sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Z-en.

\o-dm-Sv: sh-´p-Im-Sv A-ºe-h-´-Øv A-ø-∏≥-Ip-´n (78). `m-cy: ko-X. a-°ƒ: cm-P≥, kp-Ip-am-c≥, D-ÆnIr-jv-W≥, kp-\n¬-Ipm¿, kp-`m-jn-Wn. a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]v-Ip-am¿, an-\n, k-XotZ-hn, D-Z-b-dm-Wn, _o-\.

]-≈n-°¬: ]p-Øq¿]≈n-°¬ Im-cn-aT-Øn¬ ]p-s∂m-Sn-bn¬ sam-bvXo≥ (57). `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: d-kn-bm-_n, ku-Zm-_n, \q¿-P-lm≥, dm-^n, jm-P-lm≥.

I-cp-hm-c-°p-≠v: X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in I-Æ-sØ D-≈m-´v \m-K-ap-Øp (67). a-°ƒ: Kp-cp-hm-bq-c-Ω, Ir-jv-W-aq¿-Øn, am-cn-bØmƒ, ap-Øp-cm-Pv. a-cp-a°ƒ: Xn-cp-am-Xmƒ, Xm-gvap-Sn, am-™q¬.

Im-h-\q¿: t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p k-ao-]w a-[p-c-°-dn-b≥ A_q-_-°¿ (60). `m-cy: dw-e-Øv. a°ƒ: ^m-bn-kv, _mh, an-∂p.

F³-tUm-kÄ-^m³ ss{S-_yq-WÂ; I-c-Sv cq-]w X-¿m-dm-¡m³ \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-Ãn-kv cm-aN-{μ≥ \m-b¿ I-Ωo-j-s‚ \n¿tZ-i-{]-Im-c-ap-≈ F≥-tUmkƒ-^m≥ ss{S-_yq-W¬ ÿm]n-°p-∂-Xn-s‚ I-c-Sv cq-]w Xøm-dm-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ -tbm-

X

a-cn-®-h-cp-sS B-{in-X-cm-b 200 t]¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬In-bn-´n-√. B-{in-X¿ B-sc-∂p≈ X¿-°w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\mem-Wv Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. C-c-I-fp-sS en-kv-‰n¬- s]-Sm-

I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v X-Å-W-sa-¶v hn Fkv

Kw Xo-cp-am-\n-®p. Im≥-k¿ _m[n-X¿-°m-bn k¿-°m¿ \¬-Ip∂ \-„-]-cn-lm-c-Øn-s‚ B-ZyK-Up- hn-X-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xn-\m-bn 1,84,00,000 cq-] A\p-h-Zn-°pw. a-cn-®-h-cp-sS B{in-X¿-°v \¬-Ip-∂ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv C-Xv I-s≠-Øp-∂-Xv.

Ø 18 h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈ Ip´n-Iƒ-°v Xm-tem-ew, B-tcm-KyIn-c-Ww ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏Sp-Øn Nn-In-¬-k \¬-Ipw. Zp-cnX-_m-[n-X-sc I-s≠-Øm-\p-≈ A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n-bp-sS Im-emh-[n Un-kw-_¿ 31 h-sc \o-´n. s]≥-j≥ Xp-I \¬-Ip-∂-Xn-

se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn°pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnXm-izm-k ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se A[ym-]-I¿-°v i-º-fw sI.Fkv.F-kv.Fw ^-≠n¬ \n-∂p \¬-Ipw. F≥.B¿.F-®v.Fw B-cw-`n-® U-bm-en-kn-kv sk‚dn¬ C-c-I-fp-sS U-bm-en-kn-kv ku-P-\y-am-°m-\pw tbm-K-w Xocp-am-\n-®p. A-tX-k-a-bw, F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS A-h-Im-i-߃ A-´n-a-dn-°p-∂ P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿- IΩn-‰n dn-t]m¿-´v X-≈-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

ap-l-½-Zv

D-®q-en

ap-l-½-Zv

\n-e-ºq¿: ]m-Sn-°p-∂nse A-W-°m-bn ap-lΩ-Z v(60). `m-c-y: dp-Jn-ø. a-°ƒ: ip-ssl-_v, Pnjm¿ (ku-Zn), ^¿-km\.-a-cp-a-°ƒ: lm-Pn-j, k-eo-\.

C-cp-ºp-gn: h-S° - pw-ap-dn ]-Sn™m-‰pw-ap-dn kz-tZ-in ]-tcX-\m-b th-´t- ©-cn Ip-≠phn-s‚ `m-cy D-Æq-en (77). a°ƒ: kp-{_-lvaW - y≥, hnem-kn-\n, kp-\n-X. a-cp-a° - ƒ: N-{μ≥, D-Æn-Ir-jvW - ≥, j¿-an-f.

I-cp-hm-c-°p-≠v: X-cn-inse B-en-∏-‰ ap-l-Ω-Zv (71). `m-cy: B-ky. a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, A–p- -emw (Pn-±), kp\o¿. a-cp-a-°ƒ: D-Ωp-Ip¬-kp, an-lv-dm-_n, lp-Z.

c-−p-Zn-h-kw I-\-¯ a-g-bv¡pw Im-än-\pw km-[y-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-Sp-Ø- c≠p Zn-h-k-ß-fn¬ tI-c-f-Ønepw e-£-Zzo-]n-epw I-\-Ø a-gbv-°pw Im-‰n-\pw km-[y-X-bps≠-∂p Im-em-h-ÿm \n-co-£W tI-{μw. B≥-U-am≥ Xo-cØv Np-g-en-°m-‰v i-‡n-s∏-´n-´p≠v. A-Sp-Ø 24 a-Wn-°q-dn¬ tIc-f-Øn¬ ]-c-s° I-\-Ø a-g-bp≠m-Ipw. tI-c-f-Xo-c-Øpw e-£Zzo-]n-epw a-Wn-°q-dn¬ 45 ap-X¬ 55 In-tem-ao-‰¿ h-sc th-K-Øn¬ Im-‰-Sn-°m≥- km-[y-X-bp-≈-Xn\m¬ ao≥-]n-Sp-Ø-°m¿ -Pm-{K-X ]p-e¿-Ø-W-w. B-{‘-˛-H-Uo-j Xo-c-Øp hoip-∂ Np-g-en-°m-‰n-s‚ kzm-[o-\am-Wp tI-c-f-Øn-se a-g-bv-°p Im-c-Ww. Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bn-ep≈-h¿-°p Pm-{K-Xm\n¿-tZ-iw

\¬-In-bn-´p-≠v. i-\n ap-X¬ Xn¶ƒ h-sc-bp-≈ Zn-h-k-ß-fn-emWv tI-c-f-Øn¬ a-g-bv-°v km-[yX. ]-Xn-\m-emw Xn-ø-Xn-tbm-sS Np-g-en-°m-‰v Zp¿-_-e-s∏-´v _nlm¿, N-Øn-kv-K-Uv Xo-c-tØ°p \o-ßp-∂-tXm-sS tI-c-f-Ønepw a-g-bp-sS tXm-Xv Ip-d-bpw. Ign-™-Z-hkw tI-c-fØn¬ Nn-e-bn-S-ß-fn-epw e-£Zzo-]n-epw km-am-\yw a-g- e-`n-®p. h-S-I-c-bn¬ 19 sk‚n -ao-‰-dpw sIm-bn-em-≠n-bn¬ F-´v sk‚n ao-‰-dpw a-g- s]-bv-Xp. sI-m-®nbn¬ 8 sk.an., tIm-gn-t°m-Sv 5 sk.an., X-e-t»-cn 4 sk.an., IÆq¿ 3 sk.an., I-cn-∏q¿ 2 sk.an., tlm-kv-Zp¿-Kv, ssh-°w, C-cn-ßm-e-°p-S F-∂n-hn-S-ßfn¬ 1 sk.ao-‰pw a-g- e-`n-®p.

C-kv-em-am-_m-Zv: _-eq-Nn-kv-Xm≥ {]-hn-iym-X-eÿm-\-am-b Iz-‰-bn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\-Sp-Øp≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ B-dp-t]¿ sIm-√-s∏-´p. 30Hm-fw t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ss_-°n¬ L-Sn-∏n-® t_mw-_m-Wv s]m-´n-sØ-dn-®-sX-∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. \n-c-h-[n I-S-I-fpw hm-l-\-ß-fpw kvt^m-S-\-Øn¬ X-I¿-∂p. {]-hn-iy-bn¬ kz-bw-`-c-Ww th-W-sa-∂m-h-iys∏-Sp-∂ kw-L-ß-fm-Wv B-{I-a-W-Øn-\p ]n-∂nse-∂v k¿-°m¿ B-tcm-]n-®p. B-{I-a-W-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw B-cpw G-s‰-Sp-Øn-´n-√. I-gn-™Zn-h-kw em-tlm-dn-epw s]-jm-h-dn-epw kv-t^m-S-\ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. em-tlm-dn¬ H-cmƒ a-cn-°p-Ibpw 13 t]¿-°p ]-cn-t°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-

bp.Un.F-^n-se ]-cm-Xn: 28\v NÀ-¨ tI-c-f-¯n kn.-]n.-Fw-.þ-_n.-sP.]n. c-l-ky-_m-Ô-h-w: X-¦-¨³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm Km-‘n-bpsS tI-c-f k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS L-SI - I - £ - n-Iƒ D-∂b - n-® ]-cmXn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ Cu amkw 28\v N¿-®. ap-Jy-a-{¥n, sI.]n.kn.kn {]-kn-U‚ v, bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv N¿®. t_m¿-Uv, tIm¿-]-td-j≥ Aw-K-ß-sf \n-b-an-°p-∂-Xpkw_-‘n® {]-iv\ - ß - f - pw N¿-® sNøpw. A-∂p- cm-{Xn G-gn-\v bp.Un.F-^v tbm-Kw- tN-cpw. sI _n K-tW-jv-Ip-am-dn-s‚ a-{¥n-ÿm-\w kw-_‘ - n-®v C-∂se bp.Un.F-^v tbm-Kw N¿-®sN-bv-Xn-´n-s√-∂v bp.Un.-F^v I¨ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ ]-d-

™p. tbm-KØ - n¬ Cu h - n-jb - w B-cpw D-∂b - n-®n- √ - . a-{¥n-ÿm-\w kw-_-‘n-®v b-Ym-k-a-bw Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ ap-Jy-a-{¥nsb t\-ct- Ø Np-aX - e - s - ∏-Sp-Ønb-Xm-Wv. tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏v ap∂n¬-°≠ - v tI-cf - Ø - n¬ kn.-]n.Fw-˛-_n.-sP.]n c-l-ky-_m-‘hw D-≠m-°n-b-Xm-bn X-¶-®≥ Nq-≠n-°m-´n. G-‰-hp-a-[n-Iw ko‰p-Iƒ t\-Sp-∂ I-£n-I-sf-bmWv cm-jv-{S-]-Xn k¿-°m-cp-≠m°m≥ hn-fn-°p-∂-Xv. A-Xp-sIm≠p X-s∂ F-√m kw-ÿm-\ß - fn-epw tIm¨-{K- n-s‚ ko-‰pIƒ Ip-d-bv-°p-I-sb-∂-Xm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS e-£yw. tI-cf - Øn¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\ hn-P-bn-

∏n-®n-´m-sW-¶n-epw tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-sf tXm¬-∏n-°m\p-≈ {i-a-am-Wv _n.-sP.]n \-SØp-∂X - v. _n.-sP.-]n-bp-am-bp-≈ kn.-]n.-FΩ - n-s‚ A-hn-ln-Xth-gvN P-\m-[n-]X - y-i‡ - n-Iƒ-°v A]-I-Sw sN-øpw. h¿-Ko-b-]m¿-´nbp-am-bp-≈ _-‘w h¿-Ko-bX - hf¿-Øm-t\ D-]-I-cn-°q. tam-Un \-º¿ h¨ h¿-Ko-b-hm-Zn-bmsW-∂pw X-¶® - ≥ ]-d™ p. tkm-fm¿ tI-kn¬ tSw-kv Hm^v d-^-d≥-kv Aw-Ko-I-cn-°m-\p≈ cm-{„o-b-a-cym-Z C-S-Xp-]£w Im-Wn-°-Ww. F¬.Un.F-^ns‚ B-h-iy-{]-Im-c-am-Wv Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]Jym-]n-®-sX-∂pw X-¶-®≥ Hm¿an-∏n®-p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

11 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

¢-aâv ImÀ-tUm-kv

tPmÀ-Pv-Ip-«n

\-_o-km-_o-hn

hn-Zym-[-c³

kp-t_À-Ip-«n

e-£v-an-¡p-«n

tam-l-\³

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-epwI-S-hv ]-\-b-d sX-°Xn¬ ¢-a-‚ v Im¿-tUmkv(89). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 10\v a-cp-Xq¿Ip-f-ß-c {Xn-cm-P-]p-cw tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: h-h-kv-Xo-\. a-°ƒ: tPm-k-^v, ^u-fn ta-cn, ^n-tem-an-\, hn≥k‚ v, P-tdm¨. a-cp-a°ƒ: sd-Pn, am-Xyp, ssa°nƒ, tk-hy¿, im-¥n, jo-P.

]p-\-eq¿: sN-dp-I-S-hv ]pXp-t»-cn ta-∏p-d-Øv ho´n¬ tPm¿-Pv-Ip-´n(63). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v sN-dp-I-S-hv sk‚ v B-·-kv a-e-¶-c I-tØm-en-° tZ-hm-e-bØn¬. a-°ƒ: k-t¥mjv sN-dp-I-S-hv, a-t\mPv(a-kv-°-Øv), hn-t\mPv(a-kv-°-Øv). a-cp-a°ƒ: Pq-en, jn-Pn, Pn≥kn(a-kv-°-Øv).

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g ]p\p-°-∂q¿ N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ B¿ -hn-Zym[-c≥ (75). `m-cy: hn-em-kn-\n. a°ƒ: hn-P-b-Ip-am-cn, inh-{]-km-Zv, hn-P-b-Ip-am¿, D-Z-b-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: c-ho-{μ≥, c-a-Wn, kp-PmX, ss_-Pp.

N-h-d: C-S-∏-≈n-t°m-´ tIm-t©-cn-Ø-d-bn¬ kp-ss_¿-Ip-´n. `m-cy: sF-jm-°p-´n. a-°ƒ: kenw, jm-ln-\, ko-\-Øv, Pm-kv-an.

Im-h-\m-Sv: ap-≠-°¬ Cu-Ãv sXm-fn-b-d A-izXn-bn¬ ]-tc-X-\m-b F≥ F-kv {]-`m-I-c-s‚ `m-cy e-£v-an-°p-´n(84). a-°ƒ: C-μn-c, Kn-cn-P, sXm-fn-b-d ]n {]-k-∂≥, cm-a-N-{μ≥, Ko-X, ]-tc-Xbm-b e-Xn-I, jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: ]-flm-I-c≥, kp-tc-{μ-cm-P≥, Aw-_nI, kp-\n-X, k-Xy-tZh≥, ]-tc-X-\m-b N-{μt_m-kv, P-b-e-£v-an.

N-h-d: sIm-‰w-Ip-f-ß-c`m-Kw h-b-ep-hn-f ho-´n¬ tam-l-\≥(56). `m-cy: kpio-e. a-°ƒ: kv-an-X, kpan-Xv. a-cp-a-I≥: k-Po-hv.

a-µn

tN¿Øe: ap\n-kn-∏¬ 12 mw hm¿Uv ap-dpthen¬ tZhnhn-em-kØn¬ B¿ -`m-kvI-c≥ \mb¿ (78). `mcy: sI -cm-[mtZhn. a°ƒ: kp[,- e-X. acp-a°ƒ: ]n c-Lp-Ip-am¿ (A-kn-Ã≥dv amt\P¿ sk≥{S¬ _m¶v Hm^v C¥y),- ]n -tKm-]m-e-IrjvW≥. ]tc-X≥ dn´. Pbn¬ kq{]≠pw s]≥jt\gvkv Atkmkntbj≥ tN¿Øe Su¨ IΩn‰n `mc-hmlnbpambn-cp-∂p.

Ip-≠-d: C-f-º-≈q¿ ]n≈-ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b A-en-bm-cp-Ip-™n-s‚ `mcy \-_o-km-_o-hn(80). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse F-´n-\v C-f-º-≈q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: sj-co^m-_o-hn, ssa-Xo≥-Ip™v, ]-tc-X-\m-b A–p¬ A-ko-kv, A–p¬ d-lnw(Pn-√m I-eŒ-dp-sS tIm¨-^n-U≥jy¬ A-kn- v, sIm√w), A-–p¬-I-emw(Akn.F-Iv-kn. F≥-Pn-\ob¿, sI.F-kv.C._n. Ip≠-d), kp-lv-dm-_o-hn, jm-lp¬-l-ao-Zv, d-jo-em_o-hn. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-Xam-b kn-dm-Pp-±o≥, d-joZm-_o-hn, I-a¿-_m≥, sdPn Fw k-enw, ]q-°p™v, _o-\, jm-lp¬-lao-Zv.

Ip-‰ym-Sn: I-°-´n-se Xøn¬ a-μn (89). `-¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: Ip-am-c≥, ]-hn{X≥, eo-e, iym-a-f, {]`m-I-c≥, e-£v-an. a-cp-a°ƒ: i-in, \m-Wp, IWm-c≥, im-c-Z, hn-a-e, tim-`.

sNÃ-½ Aºe-∏p-g: I-cq¿ sIm´m-c-Øn¬ ]d-ºv ]p-cpjs‚ `m-cy sN√-Ω(72). a°ƒ: _m_p, h-’e,k-t¥m-jv. a-cp-a-°ƒ: {]-a-Z, kp-K-X≥, kn‘p.

`m-kvI-c³ \mbÀ

B-bn-i-¡p-«n sIm-Sp-h-≈n: ]-\-t°mSvaq-eb - n¬ A-lΩ - Z- vI - p-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy B-bni-°p-´n (80). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv , A-–p¬ Jm-Z¿, A–p-∂m-k¿, ^m-Xzn-a, ssk-\_ - , JZo-P, P-ao-e.

A-_q-_-¡À lm-Pn

sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn tXm-´p-ß-c ]pdm-bn¬ tKm-]m-e≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p. a-°ƒ: Xn-e-I≥, A\n¬-Ip-am¿, {]-k-∂, kp-aw-K-en. a-cp-a-°ƒ: ap-Ip-μ≥, th-em-bp-[≥, ko-X, te-J.

h-S-I-c: ]-g-bIm-e thmfn-t_mƒ Xm-c-hpw dn-´. sd-bn¬-th D-tZym-K-ÿ\p-am-b ]-d-º-Øv A-_q_-°¿ lm-Pn (72). `m-cy Ip-™n-a-dn-bw (dn-´. slUv-an-kv-{S-kv Fw.bp.Fw.sP._n), a°ƒ: \-^o-k aq-k, \ko-a _n. tIm-b (So-®¿, I-Æq¿), k-ao-d ]n. C-kva-bn¬ (A-Uz-°-‰v), lmjnw ]n. A-_q-_-°¿ (A-Uz-°-‰v Zp-_-bv).

J-Zo-P-¡p-«n

eoem-a-Wn

tKm-]m-e³

sIm-Sp-h-≈n: B-cm-{ºw sN-´ymw-I-≠n-bn¬ ]-tcX-\m-b A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-Iƒ J-Zo-P°p-´n (52). a-I≥: kn sI \n-km¿. a-cp-a-Iƒ: P-ko-e. k-tlm-Z-c-߃: A-–p-¿d-lvam≥-Ip-´n, C-{_mlow, P-eo¬, ^m-Xzn-a.

tN¿Øe: tN¿Øe \K-c-k` F´mw hm¿Uv Aø-∏≥Nnd ]tc-X\mb KwKm-[-cs‚ `mcy eoem-a-Wn(66). a°ƒ: km_p-Ip-am¿,- Hm-a-\,jo-_,- kn-‘p,- kn-_nIp-am¿. acp-a-°ƒ: kpja,- l-cn-Zm-kv,- cm-tP-{μ≥,jm-Pn,- kn-\n.

A-cn-bm-bn tN-f-∂q¿: A-º-e-ØpIp-f-ß-c ap-Xp-hm-´p-Ip∂p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b \√-ºn-c-bp-sS `m-cy A-cnbm-bn (75). a-°ƒ: am-[-hn, h-k-¥, cm-a-N-{μ-≥, t_-_n, at\m-l-c≥, P-b-{io. a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, th-em-bp-[≥, kp-\n-X, jm-Pn-\n, _n-μp, _m_p-cm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: am-[h≥, I-eym-Wn, h-m-kp, ]-tc-X-\m-b P-b-cm-P≥ (dn-´. I-Ãw-kv).

B-en-l-ʳ ap-°w: Im-c-t»-cn ]©m-b-Øv {]-kn-U‚mbn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b hn Fw D-Æn-tam-bn-bp-sS aI≥ B-\-bmw-Ip-∂v Bizm-k-Øn¬ \o-cn-em°¬ B-en-l- ≥ (62). am-hq¿ {Km-knw ap≥ Poh-\-°m-c-\m-Wv. `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: {]-n≥-kn, _n≥jo¿, ^m-_n-b, _p-jv-_n. a-cp-a-°ƒ: jm-P-lm≥ (A-[ym-]-I≥ Iq-S-Ømbv B-km-Zv F-¬.]n kvIqƒ), j¬-\, P-kow (im-¥n B-ip-]-{Xn, Hma-t»-cn). k-tlm-Z-c-߃: hn Fw D- ≥-Ip-´n (ap≥ {]n≥kn-∏¬ Fw.F.Fw-H tIm-f-Pv, ap-°w), a-dn-b, dp-Jn-b, km-d, kp-lv-d, J-Zo-P.

ap-l-½-Zv Xzm-lnÀ

Irjv-W³-Ip-«n \mbÀ

Kw-Km-[-c-¡p-dp¸v

tZ-hn-\mY³

tKm-]me³

imc-Z

Iaem£n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-Wnbm-]p-cw F.kn lukn¬ ap-l-Ω-Zv Xzm-ln¿ (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b d-“m-_o-hn. a-°ƒ: Ajo¿ (ku-Zn), j-°o¿, \-ko¿ (ku-Zn), k-^o¿, k-ao-am _o-hn, jm-ln-Zm_o-hn. a-cp-a-°ƒ: jwkp-±o≥, A-–p¬-l°ow, P-kn-bm-_o-hn, ko-\-Øv _o-hn, jo-\m_o-hn, k-ao-\m _o-hn.

]m-temSv: P-h-l¿ tImf\n Sn._n.Pn.B¿.sF PMv-j≥ tªm-°v \-º¿ G-gv \-μ-\-Øn¬ Ir-jvW≥-Ip-´n \m-b¿ (79). `mcy: im-c-Zm-Ω. a-°ƒ: ]p-jv-]I-e, hn-P-b-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿. a-cpa°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, jnXn, Bi.

I√-º-ew: Nn-‰m-bn-t°mSv Ip-∂pw-]p-d-Øp-ho-´n¬ Kw-Km-[-c-°p-dp-∏v (75). `mcy: Pm-\-Ω AΩ.

I√-ºew: \m-hm-bn-°pfw {]-Xn-`m-kn¬ tZ-hn\m-Y≥ (88). `mcy: B-\μ-h√n. a°ƒ: {]-Xn-`, {]-Zo]v, {]-ao-fm-Zmkv. acp-a°ƒ: A-tim-I≥ hmkp, {ioe-X, l-cn-Zm-kv hm-kp.

I√-ºew: sh-´n-b-d πmhn-f ho-´n¬ tKm-]me≥ (80). `mcy: k-tcmPn\n. a°ƒ: eo-e, joe, jo-P. a-cp-a°ƒ: aWn (dn-´. sI.Fkv.C._n), ]-tc-X\m-b kp-tcjv, k-Xojv (akv°-‰v).

h¿°-e: ]m-e®n-d I-º\n-bn¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b kp-Ip-amc-s‚ `mcy im-c-Z (84). a°ƒ: atli≥, kp-[, a-t\mPv. a-cp-a°ƒ: kp-K-‘n, Zneo-]v, {Ko-jva.

\-K-cq¿: \-K-cq¿ \-μm-bv h-\w s]m-bv-I-bn¬ ho´n¬ I-a-em-£n (90). `¿-Øm-hv: {io-[c≥ (]tc-X≥). a°ƒ: {]k-∂, km-h-n{Xn. a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-K-X≥.

tXm-a-kv Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn sX-t°-°-c tXm-a-kv (]m-∏-®n˛51). `m-cy: F¬-kn.

t{X-kym-½ sNdptXmWn: X¶aWn s]cpºmw]≈n¬ aØ®s‚ `mcy t{XkymΩ (80) . kwkvImcw \SØn. a°ƒ: tPmkv, tacn, t{Kkn. acpa°ƒ: h’Ω ]mea‰Øn¬ (Cc´bm¿), tXmakv Ipª¥m\w (X¶aWn), t__n Infncq∏dºn¬ (tXm{]mwIp-Sn).

Zm-£m-b-Wn A-½ Xm-\q¿: In-g-s° ap-t°me- ]-tc-X-\m-b I-cn-∏mbn¬ \m-cm-b-W≥-\m-bcp-sS `m-cy Zm-£m-b-Wn A-Ω (79). a-°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, th-Wp-tKm-]m-e≥, tkXp-am-[-h≥, Kn-cn-P, c-aWn, k-c-f-tZ-hn, \-μ-Ipam¿ (_-lv-dbv≥). a-cp-a-°ƒ: ]-Xv\m-`≥, tc-Wp-Im-tZ-hn, cm-P-e£v-an, tam-l≥-Zm-kv, ]Xva-kp-μ-c≥, jo-\, ]-tcX-\m-b th-Wp-tKm-]me≥.

ap-l-½-Zv \n-e-ºq¿: ]m-Sn-°p-∂nse A-W-°m-bn ap-l-Ω-Z v(60).

ko-\-¯v N-ß-\m-t»cn: ]p-g-hm-Xv ]p-Xp-∏-d-ºn¬ A-_v-Zp¬ l-ao-Zn-s‚ `m-cy ko-\Øv(65). am-∂m¿ aq-im-cn-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. ]p-Xq¿∏≈n J_-¿-ÿm-\n¬ J_dS-°w \-S-Øn. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, k-Pn l-ao-Zv, d-Pn. a-cp-a°ƒ: l-ko-\, kpan, ln^v-kv d-“m≥.

am-Wn X-e° - p-fØ - q¿: ]p-d° - m´n-cn ]-tc-X\ - m-b s\-Snbm-en¬ N-¥p-hn-s‚ `mcy am-Wn (98). a-°ƒ: {io-[c - ≥ (jm-Pn t_-°d - n, a-Sh - q¿), tKm]m-e≥ (C-¥y≥ sdbn¬th), c-ta-i≥ (Hm¿_n-‰v _-´¨-kv, A-tØmfn), \m-cm-bW - n, Pm-\p, efn-X. a-cp-a° - ƒ: im-¥, kp-[, kp-\n-X.

A-_q-_-¡À Im-h-\q¿: t]m-kv-‰v Hm^n-kn-\p k-ao-]w a-[p-c°-dn-b≥ A-_q-_-°¿ (60). `m-cy: dw-e-Øv. a°ƒ: ^m-bn-kv, _m-h, an-∂p.

tXm½m-¨³ IÆn-ae: hS-°-bn¬ (hS-I-c-tbm-en-°¬) tPmk-^ns‚ aI≥ tXmΩm-®≥ (41). kwkvImcw C∂v 10\v IÆn-ae sk‚ v tPmk^vkv ]≈nskantØcn-bn¬. `mcy: tkmfn, h©n-ae Ce™n-°¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: t\m_nƒ, tPm¿÷p-Ip´n (C-cphcpw sIm√-apf en‰n¬ ^vfh¿ ]ªnIv kvIqƒ).

A-cn-b³ A-tØm-fn: th-fq¿ aÆm-¶-≠n A-cn-b≥ (75). `m-cy: I-eym-Wn. a°ƒ: A-Pn-X, k-_n-X, jm-Pn, c-Pn-X, k-cn-X. acp-a-°ƒ: A-ø-∏≥ (AtØm-fn), _m-e-Ir-j-v W≥ (\-∑-≠), k-eo-jv (\-∑-≠).

tPm-_v thfq¿: hnZym`ymk hIp∏v dn´. kq{]≠v Nndbn¬]dºn¬ kn ]n tPm_v (Ip™v˛ 84). kwkv°mcw C∂v \men\v tIm´bw ]pØ≥]≈n skantØcnbn¬. `mcy: Ipgna‰w FÆt»cnemb FcpaØm\Øv A∂Ω h¿Kokv .

_o-cm³ -sam-b-vXo³ ]-≈n-°¬: sN-´ym¿-am-Sv A-Xn-bm-cØ - v ho-´n¬ Xmg-t©-cn sX-s°- h-f∏ - n¬ _o-cm≥ sam-bvX - o≥ (65). `m-cy: D-ssa-cn-ø. a-°ƒ: ap-kvX - ^ - ,- dw-e,- kp-ld - ,kp-sse-J,- km-ln-d,- Ppss\-Zv, s - sP-^¬. a-cp-a°ƒ: ap-Po-_v,- C-kva - mCu¬,- kn ]n \n-jm-Zv, A-kva - m-_n,- P-ko-\.

tim-`-\ ^-tdm-°v: sX-°p-ho-´n¬ i-in-[-c-s‚ `m-cy A-b\n-\m-´v tim-`-\ (57). amXm-hv: A-b-\n-\m-´v Im¿Xym-b-\n. a-°ƒ: kv-an-Pojv (kp-´p), k-_o-jv. a-cp-a-°ƒ: {io-I-e, hn-]n-\. k-tlm-Z-c-߃: D-Æn, t{]-a-cm-P-≥, {]-Zo-]v-Ipam¿, Zn-eo-]v-Ip-am¿, Zn-t\j≥, X-¶w, \n-j.

ss_-¡v bm-{X-¡m-c³ Hm-t«m-dn-£bn-Sn-¨v a-cn-¨p

I-g-°q-´w: N-¥-hn-f ss_-]m-kn-\v k-ao-]w ss_°v bm-{X-°m-c≥ Hm-t´m-dn£ C-Sn-®v a-cn-®p. Io-gmhq¿ e-Xn-Im-`-h-\n¬ hnizw-`-c≥ \m-b-cp-sS-bpw eXn-I-bp-sS-bpw a-I≥ Zo-]Iv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se D-®-bv-°v N-¥-hn-f am-hn≥-aq-´n¬ h-®m-Wv A]-I-Sw. N-¥-hn-f-bn-ep-≈ dn-eb≥-kv Hm-^nkn-se Po-h-\-°m-c-\m-b Zo-]-Iv Blm-cw I-gn-°m≥ ss_-°n¬ t]m-Ip-tºmƒ F-Xnsc h-∂ Im¿ ss_-°n¬ X-´n-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v tdmUn¬ sX-dn-®v ho-Wp. A-hn-sS \n-∂v F-gp-t∂¬°m≥ {i-an-°p-tºmƒ ]n-∂n¬ \n-∂v h-∂ Hm-t´m-bnSn-®v sX-dn-∏n-®p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Zo-]-°n-s\ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®p-sh-¶n-epw ssh-In-´v aq-∂-c-tbm-sS A-¥yw kw-`-hn-®p. G-I k-tlm-Z-c≥ hn-\o-jv.

IS-en Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b hn-t\m-Z-k-©m-cn ap-§n-a-cn-¨p

hn-gn-™w: Ip-Spw-_-k-ta-Xw I-S-en¬ Ip-fn-°m-\n-dßn-b hn-t\m-Z-k-©m-cn I-S-en¬ ap-ßn-a-cn-®p. H-∏-ap≠m-bn-cp-∂ `m-cy-sb-bpw a-I-s\-bpw sse-^v-Km¿Up-Iƒ c-£-s∏-Sp-Øn. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ a-I-sf \-K-c-Øn-se kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. hn-gn-™-Øn-\Sp-Øv ]p-fn-¶p-Sn-bn-se kz-Im-cy dn-tkm¿-´n¬ sIm¬°-Ø kz-tZ-in-I-fm-b 16 t]¿ A-S-ßp-∂ {Kq-∏v C∂-se F-Øn-bn-cp-∂p. Cu {Kq-∏n¬-s∏-´ hn-th-Iv AK¿-hmƒ (41) B-Wv I-S-en¬-ho-Wv a-cn-®-Xv. C-bm-fpsS a-Iƒ Xr-j A-K¿-hmƒ (16) s\-bm-Wv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv.

X

am[h³

^m¯n-am _ohn

sh-™m-d-aqSv: hm-a-\-]pcw A-ºm-Sn-bn¬ ho-´n¬ am-[-h≥ (74). `mcy: Aw_n-Im tZhn. a°ƒ: Acp¨, h-cp¨, hn-jvWp. a-cp-a°ƒ: P-b-e-£v-an, cay. h-S-°m-t©cn: B-‰q¿ I-S-ºm-´v Im¿-Øym-b-\nb-Ω(84). a°ƒ: N{μ, thWp-tKm-]m¬, {io-Ipam¿, I-em-h-Xn, D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: `m-kv°-c≥ \mb¿, P-b-{io, t{]-a.

t]-bmSv: N-¥-ap-°v im¥n \-K-dn¬ jm s\Ãn¬ ]-tc-X\m-b Fw F A-ko-kn-s‚ `m-cy ^m-Øn-am _o-hn (72). a°ƒ: ]-tc-X\m-b Z-kv-XKo¿, _-jo¿, j-d-^p±o≥, A-–p¬ l-°ow, \u-jmZv, P-ao-em _ohn, dw-em _ohn. a-cp-a°ƒ: I-am-ep-±o≥, jmPn, \_o-km _ohn, kp-l-d _ohn, lko-\ _o-hn, jm-Pn-Zm _ohn, knw-e _ohn. J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11\v t]-bm-Sv Ppam a-kv-Pn-Zn¬.

Ipªps]®v

e-£v-a-W³

Xpdhq¿: IpØnbtXmSv ]©mbØv Bdmw hm¿Uv \mfnIm´v ]pXp°m´pshfnbn¬ Aø∏s‚ `mcy Ip™ps]Æv(74). a°ƒ: im¥, IrjvW≥Ip´n, tamfn, Dj, ]tcX\mb X¶∏≥. acpa°ƒ: {iotZhn, Ip™paWn, kn‘p, AtimI≥, t__n°p´≥.

sIm-bn-em-≠n: X-Æowap-J-Øv Sn kn e-£v-aW≥ (68). B¿.Fkv.F-kn-s‚ ]-g-b-Im-e {]-h¿-Ø-I-\mWv. _n.sP.]n \-K-c-k-`m ssh-kv {]-kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. X-Æow-ap-Jw t£-{XØn-se \¿-Ø-I-\p-ambn-cp-∂p. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n.

ImÀ-¯ym-b-\n-b-½

a-cn-®-h-cp-sS B-{in-X-cm-b 200 t]¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬In-bn-´n-√. B-{in-X¿ B-sc-∂p≈ X¿-°w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\mem-Wv Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. C-c-I-fp-sS en-kv-‰n¬- s]-Sm-

I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v X-Å-W-sa-¶v hn Fkv

Kw Xo-cp-am-\n-®p. Im≥-k¿ _m[n-X¿-°m-bn k¿-°m¿ \¬-Ip∂ \-„-]-cn-lm-c-Øn-s‚ B-ZyK-Up- hn-X-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xn-\m-bn 1,84,00,000 cq-] A\p-h-Zn-°pw. a-cn-®-h-cp-sS B{in-X¿-°v \¬-Ip-∂ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv C-Xv I-s≠-Øp-∂-Xv.

X-e-t»-cn: sI.Fkv.Sn.]n. X-e-t»-cn-˛-h-fhp-]m-d tdm-Un-s‚ C-eIv-{Sn-°¬ B‚ v hm-´¿ bq-´n-en-‰n tPmen G-s‰Sp-Ø B-tha-cn-b F≥Pn-\o-b-dn-Mv I-º-\n-bpsS am-t\-Pn-Mv U-b-dIvS¿ tSmw tUm-a-\n-Iv (50). tIm-´-bw I-dp-I-®m¬ am-¥p-cp-Øn sh-´n-Øm\w Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. `m-cy: B≥-k-Ω tSmw. a-I≥: sa¬-hn≥ tSmw. kw-kv-Im-cw Rm-b-dm-gvN D-®-bv-°p c-≠n-\v a-m-¥p-cp-Øn ]®-°-c sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬.

I-Sp-Øp-cp-Øn: tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ sN-b¿-am-\pw kp{]nw-tIm-S-Xn ap≥ No-^v P-Ãnkp-am-b sI Pn _me-Ir-jv-W-s‚ am-Xm-hv B-∏m-©n-d tIm-\-°p-∏°m-´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]n-\m-Y-s‚ `m-cy sI Fw im-c-Z (91). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. tI-{μ- kmaq-ln-I\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ \-√ A-Ω-bv-°p-≈ htbmt{i-jvTm A-hm¿-Uv e-`n-®n-´p-≠v. ]q-gn-t°m¬ sIm-®p-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-‰p-a-°ƒ: sI Pn tkm-a-ti-J-c≥ (dn-´. F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿, ]n.-Uªyp-.Un), ]-tc-X-\m-b sI Pn `m-kv-I-c≥ (kvs]-jy¬ K-h. πo-U¿, ssl-t°m-S-Xn), sI Pn hn-P-b≥ (dn-´. F-.Un.Fw, tIm-´-bw), sI Pn cm-Pp sF-.F-.F-kv (h-b\m-Sv Pn-√m I-e-Œ¿), sI Pn c-ho-{μ≥ (am-t\-P¿, F-kv.-_n-.sF N-ß-\mt»-cn), sI Pn D-j, sI Pn kp-[. a-cp-a-°ƒ: t__n tkm-a-ti-J-c≥, \n¿a-em _m-e-Ir-jv-W≥, cXv-\m `m-kv-I-c≥ (dn-´. aPn-kv-t{S-‰v, tIm-e-t©cn), N-{μp hn-P-b≥, kptem-N-\ cm-Pp (dn-´. sU]yq-´n I-e-Œ¿, tIm-´bw), cm-[m-a-Wn c-ho{μ≥ (bq-\n-b≥ _m-¶v, A-c-b≥-Im-hv), tUm.sI F≥ a-∑-Z≥ (dn-´. Un.Fw-.H, tIm-´-bw), tUm. X-¶-∏≥ (dn-´. Pn-√m Bip-]-{Xn, F-d-Wm-Ip-fw).

]utemkv ASn-amen: ASnamenbnse BZyIme ]{XGP‚ v DZ-bw]mdbn¬ H hn ]utemkv (82) . kwkvImcw C∂v cmhnse HºXn\v ASnam-en sk‚ v PqUv Su¨ ]≈n skantØcnbn¬. 1957 apX¬ hnhn[ ]{XßfpsS GP‚mbncp∂p ]utemkv. ]tcXbmb A¬-t^m≥kbmWv `mcy. a°ƒ: ssa°nƒ (]{X GP‚ v), tPm¿Pv, tPmkv (]{X GP‚ v), B‚Wn, ^m. sk_m-Ãy≥ (_mw•q¿), tj¿fn, Pm≥kn, knÿ tdmkvt]mƒ (Fkv.F®v. tIm¨h‚ v cmPm°mSv). acpa°ƒ: tacn, sdPn (]tcX), sPkn, koa, tPmbn amWnIyØm≥ Ccpºp]mew, tPmbn s\√n°pt∂¬ am¶Shv.

Bw_p-e³kv A-]-I-S-¯n-Â-s¸-«v tcmKn a-cn¨p

F³-tUm-kÄ-^m³ ss{S-_yq-WÂ; I-c-Sv cq-]w X-¿m-dm-¡m³ \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-Ãn-kv cm-aN-{μ≥ \m-b¿ I-Ωo-j-s‚ \n¿tZ-i-{]-Im-c-ap-≈ F≥-tUmkƒ-^m≥ ss{S-_yq-W¬ ÿm]n-°p-∂-Xn-s‚ I-c-Sv cq-]w Xøm-dm-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ -tbm-

tSmw sUm-a-\n-Iv

P.sI Pn _m-e-Ir-jv-W-sâ am-Xm-hv im-c-Z

Ø 18 h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈ Ip´n-Iƒ-°v Xm-tem-ew, B-tcm-KyIn-c-Ww ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏Sp-Øn Nn-In-¬-k \¬-Ipw. Zp-cnX-_m-[n-X-sc I-s≠-Øm-\p-≈ A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n-bp-sS Im-emh-[n Un-kw-_¿ 31 h-sc \o-´n. s]≥-j≥ Xp-I \¬-Ip-∂-Xn-

se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn°pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnXm-izm-k ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se A[ym-]-I¿-°v i-º-fw sI.Fkv.F-kv.Fw ^-≠n¬ \n-∂p \¬-Ipw. F≥.B¿.F-®v.Fw B-cw-`n-® U-bm-en-kn-kv sk‚dn¬ C-c-I-fp-sS U-bm-en-kn-kv ku-P-\y-am-°m-\pw tbm-K-w Xocp-am-\n-®p. A-tX-k-a-bw, F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS A-h-Im-i-߃ A-´n-a-dn-°p-∂ P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿- IΩn-‰n dn-t]m¿-´v X-≈-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

s\-øm-‰n≥-I-c: A-Sn-b-¥n-c i-kv-{X-{In-b-°v Kƒ^n¬ \n-∂v s\-Sp-ºm-t»cn hn-am-\-Øm-h-f-Ønse-Øn A-hn-sS \n-∂v -Xncp- h - \ - ¥ - ] p- c - t Ø- ° v t]mI-th A-]-I-S-Øn¬jmPn hn-P-b-Ip-amÀ s∏-´v bp-hm-hv a-c-n®p. s\Im-´m°-S: tIm-hn¬hn-f øm-‰n≥-I-c ]m-e-°-S-hv IB-cy-\mSv: sh-≈-\m-Sv a-t®¬ a-e-bn¬-Io-gv hn]-≈n-Ø-d jm-Pn `-hP-b-Ip-am¿ (55). `mcy: e- Ωm-e-ho-´n¬ hn Ip-am-c\n¬ jm-Pn (36). `mcy: ]n-f-f-˛sI- F-kv {]-k-∂X. a°ƒ: hn-thIv ssje-P. a°ƒ: jn(F.B¿ Iymw-]v), hn-\o- Ip-am-cn Z-º-Xn-I-fpsS a_n≥, jn-_nP. X. a-cp-aI≥: A-cp¨ I≥ sI- ]n hn-t\m-Zv-Ip(B¿-an). th-Wp-tKm-]m-e³ \m-bÀ am¿ (32) B-Wv a-c-W-s∏-´-Xv. C∂se ]p-e¿-s® BXn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-\e-∏p-g-°-Sp-Øv I-cn-b-Ip-f-ß-c-bn-em-Wv A-]-I-Swv. Aw_p-Pm£n b-d Ip-S-hq¿ Im-´n¬ ]paq-∂v am-kw apºm-Wv hn-hm-ln-X-\m-b-Xv. tN¿Øe: XÆo¿ap°w Ø≥-ho-´n¬ th-Wp-tKmPn-± C‚¿ \m-j-W¬ kv-Iq-fn¬ ln-μn A-[ym-]]©mb Øv 20 mw ]m-e≥ \m-b¿ (58). kI-\m-bn-cp-∂ hn-t\m-Zn-\v I-e-i-em-b X-e-th-Z-\ Ahm¿Uv tXm´pN nd tlm-Z-c-߃: C-μp-a-Xn]tcX\mb Zmtam-Z-c-s‚ \p-`-h-s∏-´-n-cp∂p. A-kp-Jw t`-Z-am-Im-Øn-s\ Xp-S¿b-Ω, Zn-hm-I-c≥ \m-b¿, `mcy Aw_p-Pm£n (85) ∂m-bn-cp-∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v Xn-cn-®-Xv. H-∏I-\-I-Ω, in-h-Ip-am-cn-b- a°ƒ: X¶-Ω,- k-c-kzap-≠m-bn-cp-∂ hn-t\m-Zn-s‚ A-Ωm-h≥ kp-tc-jn-s\ Ω, kp-a-Xn-°p-´n-b-Ω, ]- Xn,- Hm-a-\,- iym-a-f,B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. `m¶-Pm-£n-b-Ω. s]m∂≥, t__n,- Acy: c-Rv-Pp. tim-I≥,- jmPn. acp-aI-\n-b³ °ƒ: kltZh≥, X-¶sIm-bn-em-≠n: ap-Øm- ∏≥,- Zn-hm-I-c≥,- {]-kIm-´m-°-S: i-co-cw ap-gp-h≥ a-sÆ-Æ H-gn-®v Xo sImºn aq-S-°p-\n-bn¬ I-\n- ∂≥,- P-b,- an-\n,- c-Pnfp-Øn-b bq-\n-th-gv-kn-‰n sse-{_-dn Po-h-\-°m-cn atamƒ. b≥ (85). cn-®p. B-cy-\m-Sv hn-tP-jv `-h-\n¬ tim-` (39) B-Wv a-cn-®-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. D-S≥ Im-™n-cw-Ip-fw: ssk-°nƒ bm-{X-°m-c-s\ c-£n- X-s∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th°m-\m-bn sh-´n-Øn-cn-°-sh \n-b-{¥-Ww-sX-‰n in-∏n-s®-¶n-epw C-∂-se D-®-bv-°v 1.--30 Hm-sS a-cn-®p. ss_-°v a-dn-™v bp-hm-hv a-cn®p. s\-√n-aq-Sv Ip-gn-hn- tIm-´q¿ s\-Sp-Im¬-tØ-cn Xp-d-∂ P-bn-en-se hm¿f-t°m-Ww Sn.]n `-h-\n¬ Xp-f-ko-[-c-s‚ a-I≥ k- U¿ hn-tP-jv B-Wv `-¿-Øm-hv. ®n≥ (18) BWv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se sIm-®p-]Xo sIm-fp-Øp-∂-Xv X-S-bm≥ {i-an-® hn-tP-jv ≈n-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. am-Xm-hv: Ko-X. k-tlm- km-c-am-bn s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-Wv. a-Iƒ: Z-c≥: Pn-Øp. \-μ-\. B-cy-\m-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Xo sIm-fp-¯n a-cn-¨p

ss_-¡v a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn-¨p

B-bpÀ-th-Z tIm-f-Pv: 104 ko-äp-I-fn-te-¡v H-cp A-tem-«v-saâvIq-Sn A-\p-h-Zn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k¿-°m¿, F-bv-U-Uv Bbp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ H-gn-hp≈ 104 ko-‰p-I-fn-te-°v H-cp Atem-´v-sa‚ v-Iq-Sn A-\p-h-Zn°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. Hm-]v-j≥ \n-e-\n¿-Øn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-Ipw A-tem-´vsa‚ v A-\p-h-Zn-°p-I. aq-∂v Atem-´v-sa‚ v ]q¿-Øn-bm-b tij-hpw kzm-{i-b tIm-f-Pp-Ifn¬ H-gn-hp-≈ 47 k¿-°m¿ sadn-‰v ko-‰p-Iƒ am-t\-Pv-sa‚pIƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-°m-\pw amt\-Pv-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-hIp-am-dpw \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. k¿-°m¿, F-bv-U-Uv tIm-f-

Pp-I-fn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v hnZym¿-Yn-Iƒ am-dp-tºmƒ kzm-{ib B-bp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ h-cp-∂ H-gn-hp-I-fn-te-°v s]mXp-{]-th-i-\ ]-co-£m- I-Ωo-jW-dp-sS ]-´n-I-bn¬ \n-∂v \mem-a-sØ A-tem-´v-sa‚ v \-SØm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. H-tŒm_¿ 23\-Iw {]-th-i-\\-S-]-SnIƒ ]q¿-Øn-bm-°m-\pw Xo-cpam-\-am-bn. aq-∂v A-tem-´v-sa‚n-\v tijw k¿-°m¿ tIm-f-Pp-I-fn¬ {]-th-i-Øn-\m-bn Im-Øn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS D-b¿-∂ Hm-]vj≥ d-±m-°p-I-bpw dm-¶v ]-´n-Ibn¬ C-h-cp-sS ]n-∂n¬ \n¬°p-∂-h¿-°v {]-th-iw \¬-Im\p-ap-≈ k¿-°m¿ \-S-]-Sn hn-hmZ-am-bn-cp-∂p.

Im-h-\m-Sv: ]-{Xw GP‚n-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. i-‡n-Ip-fß-c I-∂n-ta-¬-tN-cnbn¬ ]q-ap-J-Øv tZ-hot£-{X-Øn-\v k-ao-]w t_m-[n-bn¬ N-{μ-ti-Jc≥ \m-b¿(58) B-Wv acn-®-Xv. `m-cy: A-ar-X-h-√n. a°ƒ: A-tim-Iv cm-Pv, A-\n-e. i-‡n-Ip-f-ß-c t]men-kv tI-kv F-Sp-Øp.-

Im-dn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨p

Im-h-\m-Sv: Im-dn-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. Im-h-\m-Sv ao-\-Øp-tN-cn-bn¬ h-t´-gp-Øv ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Xr-t°m-hn¬-h-´w sh-´n-e-Øm-g-Øv ta-te-h-S-°-S-Øv ho-´n¬ tKm-]me-Ir-jv-W-\m-Nm-cn-bp-sS `m-cy cm-[m-a-Wn(49)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw k-ao-]-sØ i-‡n-Ip-f-ß-c {io[¿-Ω im-kv-Xm-t£-{X-Øn-¬ t]m-bn `¿-Øm-hp-ambn a-S-ßn-h-cpw-h-gn sN-∏-≈n¬ ap-°n-\v k-ao-]w h-®v A-an-X th-K-X-bn-se-Øn-b C-t∂m-h Im-dn-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Zq-tc-°v sX-dn-®p-hoW Z-º-Xn-am-sc \m-´p-Im¿ D-S≥ X-s∂ sIm-√w Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v Xp-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. F∂m¬ cm-[m-a-Wn a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. tKm]m-e-Ir-jv-W-\m-Nm-cn Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xn-cp-h\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. a-°ƒ: c-Xo-jv, Kn-co-jv. i-‡n-Ipf-ß-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

NnInÂk-bn-em-bn-cp¶ hr-² a-cn-¨p

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Nn-In¬-k-bn-cn-s° hr-≤ a-cn®p. h-´n-bq¿-°m-hv ]-g-hn-f ta-te ho-´n¬ sP- n (85) B-Wv a-cn-®-Xv. ho-Sn-\-Sp-Øv Im-ep-sX-∂n-ho-Wv ]-cn-°p-I-tfmsS B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-°p-I-bm-bncp∂p. `¿-Øm-hv: sIm-®-∏n.

a-[y-h-b-kv-I³ Xq-§n-a-cn-¨p

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: a-[y-h-b-kv-I-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. t]-´ ]p-≈n se-bv-\n¬ hn inh-Ip-am¿ (54) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\m-bn-cp-∂p a-c-Ww. t]´ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

ss_¡p-bm{Xn-I\mb ]{X GPâv Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p

A-Sn-am-en: ]-{X-hn-X-c-W-Øn-\m-bn ss_-°n¬ t]mI-sh Im-dn-Sn-®v ]cn-t°-‰v tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn- I n- ¬ k- b n- e m- b n- c p∂ ]-{X GP‚ v a-cn-®p. A-Sn-am-en Imw-tIm PMv-j≥ ]-≈n-Øm-gw ]n F A-∫m-kmWv (38) A-Sn-am-en Su-Wnse am-Xm Xo-tb-‰-dn-\v k-ao]w I-gn-™ sh≈n-bmgv-N A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. Imw-tIm PMv-j-\n¬ ]-{Xw -hn-X-c-Ww sNbvXv ]q-™m¿-I-≠-tØ-°v t]mIsh tIm-X-aw-K-ew `mK-Øp-\n-∂p h-∂ Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \q-dp ao-‰-tdm-fw ss_-°v h-en-®p-sIm-≠p-t]m-b ti-j-amWv Im¿ \n¿-Ønb-Xv. i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-\m°n-sb-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS ac-Ww kw-`-hn®p. a-ønØv A-Sn-am-en Su¨ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-dS-°n. `m-cy: lm-Pn-d. a-°ƒ: B-enb, B-Zn-e.

P-temÂ-k-h ]-cn-io-e-\-¯n-\n-sS h-Åw ap-§n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

im-kv-Xmw-tIm-´ (sIm-√w): I-√-S P-tem¬-k-h-Øns‚ ]-cn-io-e-\-Øn-\n-sS I-fn-h-≈w ap-ßn π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. Ing-t°I-√-S kn.hn.sI.Fw.-F-®v.Fkv.F- n-se hn-Zym¿Yn a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv I¨-{Smw-Im-Wn amen-bn¬ kp-Kp-W-≥-˛kp-[m-`m-bn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ kq-c-Pv (16) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-cp-{X-I-S-hn-se ^n\n-jn-Mv t]m-bn‚n¬ C-∂-se ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. s]-cp-ßm-ew t_m-´v ¢-∫pw kn._n.kn-bpw kwbp-‡-am-bn \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\ a¬-k-c-Øn¬ Npcp-f≥ F t{K-Uv hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ th-߬ ]pØ≥-ho-S≥ F-∂ h-≈-am-Wv ap-ßn-b-Xv. \m-ep Zn-hk-am-bn I-√-S-bm-‰n¬ ]-cn-io-e-\w \-S-∂p-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. 13\m-Wv I-√-S P-tem¬-k-hw \-S-°p-∂-Xv. kq-c-Pn-s‚ k-tlm-Z-cn: kq-cy-.

Kr-l-\m-Y³ tdm-U-cn-In a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Ip-≠-d: Kr-l-\m-Y-s\ tdm-Un-\p-h-i-Øv a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. s]-cp-ºpg h-©n-ap-°v k-t¥m-jv `h-\n¬ ]-c-ta-iz-c≥ (48) B-Wv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v ap°-S P-Mv-j-\p-k-ao-]w tdmUn-\p-h-i-Øv In-S-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kw-i-bw-tXm∂n-b \m-´p-Im¿ B-dpaWn-tbm-sS t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®p. t]m-en-kv F-Øn Im-™n-c-tIm-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw a-cn®p. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. `mcy: D-j. a-°ƒ: k-t¥m-jv, k-‘y. -kw-kv-Im-cw C∂v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

bp.Un.F-^n-se ]-cm-Xn: 28\v NÀ-¨ tI-c-f-¯n kn.-]n.-Fw-.þ-_n.-sP.]n. c-l-ky-_m-Ô-h-sa¶v X-¦-¨³ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm Km-‘n-bpsS tI-c-f k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS L-SI - I - £ - n-Iƒ D-∂b - n-® ]-cmXn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ Cu amkw 28\v N¿-®. ap-Jy-a-{¥n, sI.]n.kn.kn {]-kn-U‚ v, bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv N¿®. t_m¿-Uv, tIm¿-]-td-j≥ Aw-K-ß-sf \n-b-an-°p-∂-Xpkw_-‘n® {]-iv\ - ß - f - pw N¿-® sNøpw. A-∂p- cm-{Xn G-gn-\v bp.Un.F-^v tbm-Kw- tN-cpw. sI _n K-tW-jv-Ip-am-dn-s‚ a-{¥n-ÿm-\w kw-_‘ - n-®v C-∂se bp.Un.F-^v tbm-Kw N¿-®sN-bv-Xn-´n-s√-∂v bp.Un.-F^v I¨ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ ]-d-

™p. tbm-KØ - n¬ Cu h - n-jb - w B-cpw D-∂b - n-®n- √ - . a-{¥n-ÿm-\w kw-_-‘n-®v b-Ym-k-a-bw Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ ap-Jy-a-{¥nsb t\-ct- Ø Np-aX - e - s - ∏-Sp-Ønb-Xm-Wv. tem-Ivk - `- m Xn-cs - ™-Sp-∏v ap∂n¬-°≠ - v tI-cf - Ø - n¬ kn.-]n.Fw-˛-_n.-sP.]n c-l-ky-_m-‘hw D-≠m-°n-b-Xm-bn X-¶-®≥ Nq-≠n-°m-´n. G-‰h - p-a[ - n-Iw ko‰p-Iƒ t\-Sp-∂ I-£n-I-sf-bmWv cm-jv-{S-]-Xn k¿-°m-cp-≠m°m≥ hn-fn-°p-∂X - v. A-Xp-sIm≠p X-s∂ F-√m kw-ÿm-\ß - fn-epw tIm¨-{K- n-s‚ ko-‰pIƒ Ip-d-bv-°p-I-sb-∂-Xm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS e-£yw. tI-cf - Øn¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\ hn-P-bn-

∏n-®n-´m-sW-¶n-epw tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-sf tXm¬-∏n-°m\p-≈ {i-a-am-Wv _n.-sP.]n \-SØp-∂X - v. _n.-sP.-]n-bp-am-bp-≈ kn.-]n.-FΩ - n-s‚ A-hn-ln-Xth-gvN P-\m-[n-]X - y-i‡ - n-Iƒ-°v A]-I-Sw sN-øpw. h¿-Ko-b-]m¿-´nbp-am-bp-≈ _-‘w h¿-Ko-bX - hf¿-Øm-t\ D-]-I-cn-°q. tam-Un \-º¿ h¨ h¿-Ko-b-hm-Zn-bmsW-∂pw X-¶® - ≥ ]-d™ p. tkm-fm¿ tI-kn¬ tSw-kv Hm^v d-^d - ≥-kv Aw-Ko-Ic - n-°m-\p≈ cm-{„o-b-a-cym-Z C-S-Xp-]£w Im-Wn-°W - w. F¬.Un.-F^ns‚ B-hi - y-{]-Im-ca - m-Wv PpUo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]-Jym]n-®-sX-∂pw X-¶-®≥ Hm¿an∏n®-p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-11  
Thejas Epaper obit Edition 2013-10-11  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-11