Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

6 H-Iv-tSm-_¿ 2013 Rmb¿

]n-¡-¸v-hm³ Im-dn-en-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

skbv-Xp-ap-l½-Zv

Bâ-Wn

A-¨m-½ hÀ-Ko-kv

tPm¬

A-¿-¸-Zm-kv

sF-ip

Ku-cn

Ip-cy³

ac-Sv: sh-≈m-¶√q¿ h-St°-X-e-°¬ ap-l-Ω-ZpÆn a-I≥ sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv(77). dn-´.Ãm-‰n-Ãn °¬ Hm-^nk¿. J-_-dS°w C-∂p-cm-hnse 9\v hS-°pw-I-c P-am-A-Øv J_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: \ko-a. a-°ƒ: jm-Pn, PoP, s^-_n\.

I-Æ-am-en: B‚-Wn tXm-S-Øp-t»-cn(78). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v I-Æ-am-en ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: tX-ky, X-¶ym-Øv Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-k^v ssa-°nƒ(jn-_p), sa¿-fn≥, s\-hn≥. a-cp-a°ƒ: kzo-‰n-jn-_p, cmPp, do-\.-

s\-Sp-ºm-t»-cn: sN-dn-b hn-jm-em-t»-cn I-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b sh-´p-th-en ho-´n¬ h¿-Ko-kv `m-cy A-®m-Ω h¿-Ko-kv(80). a°ƒ: G-{_-lmw, ]utem-kv, bm-t°m-_v, aØm-bn, km-dm-Ω, A-∂mΩ. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, cm-Pp, tj¿-fn, jo-e, B\n, kp-\n. kw-kv-Im-cw A-I-]-d-ºv b-t°m-_-b ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-

a-´m-t©-cn: aq-ew-Ip-gnbn¬ C-S-°p-f-Øv tPm¨(75). `m-cy: tPmk-^n-\. a-°ƒ: B‚Wn, tk-hn-bm¿. a-cp-a°ƒ: ko-\, kn-‘p. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30 \v km-t¥mw ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-

s\-´q¿: s]-cp-th-en¬ Aø-∏-Zm-kv(66). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: Aw-_pPm-jn A-Ω. a-°ƒ: {]im-¥v(A-Uz. ¢-¿-°v), {]kn-X cm-tP-jv(hn-P-b e£v-an sa-Un-°¬ sk ‚¿), {]-ho¨-Zm-kv({]W-hw G-P≥-ko-kv). a-cpa-°ƒ: cm-tP-jv

]-d-hq¿: hm-Wn-b-°m-Sv H-‰-sØ-ßpw ]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b lp-k-s‚ `mcy sF-ip(88). a-I≥: apl-Ω-Zv. a-cp-a-Iƒ: ssk\-_. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10 \v hm-Wn-b°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.-

aq-hm-‰p-]p-g: am-dm-Sn sNm-≈-°m-´v Ipcy≥(62). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2\v aq-hm-‰p]p-g tem-°¬ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: en-_n≥, kn-_n≥, t^-_. a-cp-a°ƒ: A-\n-‰.-

Zn-eo-]v-Ip-amÀ

Xn-cp-h-√: am-™mSn ]pØ≥-Im-em-bn¬ a-Ømbn Nm-t°m (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v I-t‰m-Sv Zn s]-¥t°m-kv-Xv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: Nn-∂-Ω. a°ƒ: a-dn-bm-Ω, sIm-®ptamƒ, Ip-™p-tam-ƒ. acp-a-°ƒ; tPm¨-k¨, tPm-kv, tPm¿-Pv-Ip-´n.

aq-hm-‰p-]p-g: I-Sm-Xn Ipcy-∑-e sIm-®-ßm-Sn ]pØ≥-]p-c ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Ip-´-∏-s‚ `m-cy Ku-cn(78). kw-kv-Im-cw C-∂v 12 \v aq-hm-‰p-]p-g ap\n-kn-∏¬ iv-a-im-\Øn¬. a-°ƒ: cm-P≥, N{μ≥(kn.-]n.-Fw. aq-hm‰p-]p-g ap-\n-kn-∏¬ t\m¿-Øv tem-°¬ IΩn-‰n Aw-Kw, _m-e kwLw Pn-√m I-Ωn-‰n AwKw), c-hn, im-¥, tKm]m-e≥, X-¶-∏≥, eo-e, A-Ωn-Wn. a-cp-a-°ƒ: tim-`, C-μn-c, im-¥, ]pjv-], _m-_p, hn-P-b≥, ]-tc-X-\m-b e-fn-X.-

tdm-k-½ tPmÀ-Pv aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ tXm-am-®s‚ `m-cy tdm-k-Ω tPm¿Pv (65). kw-kv-Im-cw C∂v c-≠n-\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n-bn¬. ]-tc-X Ip-dhn-e-ßm-Sv am-∏n-f-]-dºn¬ sam-´-bm-\n-°¬ Ip-Spw-_m-Kw. ]-tc-X ^m. tPm-kv A-©m-\n°-en-s‚ k-tlm-Z-c ]-Xv\n-bm-Wv.

e-£v-an am-∂m¿: D-fp-¥n N-°m-ebn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy e-£v-an (93). a-°ƒ: kp-`-{Z, hn-P-b-Ω, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, tkm-a≥ (F-d-Wm-Ip-fw), tam-l-\≥ (]-©m-_v), jm-Pn, A-P-b-Ip-am¿ (^m-Œv). a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b hm-cn-Pm-£≥, X¶-∏≥, \n¿-a-e kp-K-X, iym-a-f, am-b, Ko-X.

tPmÀ-Pv tXm-a-kv sN-ß-∂q¿: ]p-Ø≥-Imhv, sh-®q¿, ]-Sn-∏p-c-ho´n¬ tPm¿-Pv tXm-a-kv (cm-Pp-km¿ ˛ 67) kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy Gen-bm-Ω. a-°ƒ tUm. B-i, A-`n-em-jv.

tPm-k-^v

tPm-k-^v Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn Xe-∏m-e-bn¬ Sn sP tPmk-^v (93). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v amßm-\w sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy; ]-tc-X-bm-b Ip-™-Ω. a-°ƒ; cmP≥, ko-X, B-\n, tPmbn, ]-tc-X-cm-b em-e≥, Kw-Km-[-c≥. a-cp-a-°ƒ; _o-\, cm-[m-a-Wn, im¥, jm-Pn, tPm-¿-Pp-Ip´n, Hm-a-\.

Xn-cp-h-√: B-™n-enØm-\w Nn-d-bn¬-Ip-fw {io-cm-K-Øn¬ Zn-eo-]v-Ipam¿ (hn-ap-‡-`-S≥-˛54). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {io-tZ-hn. a-°ƒ; tUm. A-Rv-P-en, Zo-]-Iv.

tKm-]n-\m-Y-ss] Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv c-≠mw hm¿-Uv Im´p-¶¬ hn-jv-Wp-in-hm-eb-Øn¬ F≥ tKm-]n-\mY-ss](64). `m-cy: th-Z-hXn `m-bv. a-°ƒ: hn-jv-Wp{]-km-Zv, in-h-{]-km-Zv.--

a-¯m-bn Nm-t¡m

A-Ðp-Ã

a-¯m-bn Zm-\n-tb-Â

C-{_m-low- lm-Pn I¬-∏-Øq¿: ap-bn-t∏mØv tI-tfm-Øv C-{_mlow- lm-Pn (73). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sam-bv-Xn, d-joZv, A-jv-d-^v(aq-h-cpw JØ¿), B-bn-i, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: \p-{k-Øv, \-Pne, A-ssk-\m-¿, dn-bm-kv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 8.30\p ap-bn-t∏m-Øv ]m-d-°q¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xm-\m-fq¿: Ip-´-Øn¬ ]m-Øp-Ωp (70).

tN-cm-]p-cw: ]q-ap-J-sØ \-Sp-hn-e-°-≠n A-_v-Zp√ (80). `m-cy: l-eo-a. a°ƒ: _-jo¿ (Zp-_-bv), ss^-k¬ (A-[ym-]I≥, hm-I-bm-Sv F-®v.Fkv.F-kv˛ \-Sp-h-Æq¿), _n-øm-Øp, a-dn-bw, aman.

Xn-cp-h-√: Np-a-{X Xp-≠nbn¬ a-Øm-bn Zm-\n-tb¬ (106) cm-P-ÿm-\n¬ \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Imcw \-S-Øn.- `m-cy:]-tc-Xbm-b km-dm-Ω. a-°ƒ: Ip-™-Ω kmw, Ip-™q™-Ω, tXm-a-kv. a-cp-a°ƒ: kmw , c-Po-\, ]tc-X-\m-bn cm-a-N-{μ≥.

h-S-I-c: sh-≈n-Ip-f-ß-c ]-tc-X-\m-b \n-Sp-º-d-Øv _m-e-s‚ `m-cy \m-cm-bWn (75). a-°ƒ: hn-a-e, l-cnZm-k≥, cm-Kn-Wn, D-j, A-Pn-X, do-\.

Xn-cp-h-√: A-an-®-¶-cn tXm-´-°m-´v ssI-X-h-\ I-≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b sI-kn C-Sp-°-f-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (95).

h-Sp-X-e: A-cq-°p-‰n ]©m-b-Øv \m-emw hm¿Un¬ Nn-Øn-c ho-´n¬ Fw B¿ N-{μ≥ (64). `mcy: eo-e, a-°ƒ: an-e≥, kn-\n-b.

B¿-∏q-°-c: I-gn-™-Znh-kw \n-cym-X-\m-b Ipº-f-ti-cn¬ sI sP tPmk-^n(A-∏-®n-˛68v)s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°p c-≠n-\p `-h-\-Ønse ip-{iq-j-bv-°p tijw Ip-a-cw-Ip-∂v kn.-Fkv.-sF ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.-

ss\-\-_m-h

tPm¬ tXm-a-kv

tKm-]n-\m-Y a-ey

]o-äÀ

k-¡-cn-b

tP-¡-_v

am-Xyp

a-¯m-bn ssk-a-Wn

s]-cp-ºm-hq¿: h-S-t° G-gn-{]w ap-≈≥-Ip-∂v ap≠-∏n-≈n I-√p-߬ ho´n¬ ss\-\ _m-h(73). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: C-S-∏-≈n \n-c-h-Øv-]d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Pao-e. a-°ƒ: A-iv-d-^v(_nkn-\-kv), sse-e, j-do\, A-–p¬ k-emw(I√p-¶¬ I¨-kv-{S£≥). a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, sI-cow(A-t∏m-tfm Stb-gv-kv), bq-k-^v(_nkn-\-kv) sP-ko-\.-

]-≈p-cp-Øn: Zo-]w P-Mvj-\p k-ao-]w F-c-tßmØv tPm¨ tXm-akv(tPm-bn 58). `m-cy: Ipcn-in-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw en-√n. a-°ƒ: kn-_n≥, kn-tPm. a-cp-a-°ƒ: A\p. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3 \v ]-≈p-cpØn sk‚ v ta-co-kv kpdn-bm-\n ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ \-S-°pw.-

sIm-®n: ]m-≠n-°p-Sn 12/548 tKm-]n-\m-Y aey(69). `m-cy: C-μp-_me. a-°ƒ: l-co-jv, {io-P, Kn-co-jv. a-cp-a-°ƒ: {io-e-£van, {]-Zo-]v-I-Ω-Øv, A]¿-W. kw-kv-Im-cw \-SØn. _mƒ _m-Uvan‚¨ I-fn-°m-c-\m-bncp-∂p.-

s]-cp-ºn-≈n: ]m-e-°m-Sv dn-´.-t\-h¬ Hm-^n-k¿ ]n Fw ]o-‰¿(86). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: I-≠\m-Sv ]-\-t_-en¬ timi-°p-´n. a-°ƒ: ko-\, kn-\n. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, ]-tc-X\m-b tPm¨.-

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv I-°m-Sv tXm-∏n¬ ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥ a-I≥ k-°-cn-b(56). J-_-d-S°w \-S-Øn. `m-cy: ko-\Øv-. a-°ƒ: X≥-kn-ø, \n-bm-kv, A-\q-]v.-

cm-a-Ir-jv-W³

hn-Zym-\-K¿: F-kv.ssh.-F-kv B-ew-]m-Sn im-Jm {]-kn-U‚ v sambv-Xo≥-Ip-™n lm-Pn an-lv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk-\-_. a°ƒ: k-do-\, k-^q-d, dn-f.- a-cp-a-°ƒ: kp-sseam≥, ss^-k¬. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p-√, A-l-Ω-Zv, A–p¬ Jm-Z¿, l-kbv\m¿, B-bn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b.

ap-≠w-th-en: Im-´n-∏-dºn¬ A-K-Ãn≥ tP-°_v(93). kw-kv-Im-cw \msf ssh-Io-´v 3\v ap-≠wth-en sk‚ v eq-bn-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b {So-k. a-°ƒ: B-\n, X-¶-Ω, F¬-kn, tPm-kn, Ip™-∏≥, do-Øm-Ω, ^m.B‚-Wn . a-cp-a-°ƒ: tP°-_v, tPm-bn, tam-fn, an\n, tP-°-_v, ]-tc-X-\mb ssa-°nƒ.-

Du-cp-°-cn: Xp-≠n-bn¬ ‰n -kn am-Xyp (am-Ø-°p´n-˛72). kw-kv-°m-cw C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]pXp-°-cn sk‚ v tk-thy-gvkv ]-≈n-bn¬. `m-cy Gen-bm-Ω am-Xyp Xr-s°mSn-Øm-\w sIm-®m-epw-aq´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ : tPm-_n am-Xyp, Pq-en am-Xyp. a-cp-a-°ƒ : jn-\p ap-´m¿, k-Pn th-g{].-

Ip-ªm-an s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√. k-tlm-Zc-߃: e-Øo-^v, B-bni, ssk-\-_.

Hm-a-t»-cn: s\-√n-s∏mbn¬ a-cp-tXm-en¬ t]-cX-\m-b tPm-Wn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, tam-fn, tPm-bn, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. acp-a-°ƒ: t_-_n, ta-gvkn, ssj-\n.

F-cp-ta-en: I-gn-™ Zn-hkw \n-cym-X-\m-b h-St°-ap-´p-a-Æn¬ a-Øm-bn ssk-a-Wn (90)s‚ kwkv-Im-cw \m-sf 11\v I-\I-∏-ew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv h-en-b]-≈n-bn¬. `m-cy Xp-ºa¨ Xm-g-bv-°m-´p-a-ebn¬ ]-tc-X-bm-b A-∂Ω. a-°ƒ: sI -F-kv aØm-bn, sI F-kv F{_m-lmw, sI F-kv h¿Ko-kv, _m-_p ssk-a¨, tPm-k-^v ssk-a¨, amXyp ssk-a¨. a-cp-a°ƒ: tdm-k-Ω, km-en, P-bv-\-Ω, eo-\, ao-\p, {]o-Xn

s]m-¶-½

A-K-kv-än³

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ DZn-cm-Wn ]-tc-X-\m-b h-St°-Xn¬ A-b-ap-hn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (67). a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv , A-iv-d-^v.

Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔ-cnbn-se h-en-b]-d-º-Øv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn-´. A-[ym-]-I≥). a-°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A\n¬Ip-am¿.

Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn ]m-e-bv-°¬ A-K-Ãn≥ (sIm-®v˛79). `m-cy: {_n-Po-Ø. a-°ƒ: ta-cn, kn-ÿ B-en-kv, A-K-Ãn≥, sUm-an-\n-Iv, en≥-kn. a-cp-a-°ƒ: tP°-_v, sP-bv-kn, d-Pn.

tIm-Uq¿-:- B¬-∏-‰- I-d∏-≥ (D-Æn-˛72)-. `m-cy-:- tZh-In. a-°ƒ-:- hn-iz-\m-Y≥ (tIm-Uq¿- k¿-ho-kvk-l-I-c-W- _m-¶v-),- kt¥m-jv-Ip-am¿,- k-Xo-jvIp-am¿,- k-tcm-Pn-\n,- t__n-e-£v-an,- ku-an-\n,- Zo]. a-cp-a-°ƒ-:- {io-[-c-≥ ta-em-‰q¿,- ]-Xva-\m-`-≥ tIm-°m-Sv-,- {]-`p-cm-P-≥ hn-f-bq¿-,- c-Xo-jv- ]p-emti-cn-,- kn-‘p- Sn-.-

tXm-a-kv

tP-¡-_v-

sF-¸v

sXm-Sp-]p-g: Np-h-∂-πm°¬ kn -kn -tP-°-_v(64). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-I-gn-™v- aq-∂n-\v. sXmSp-]p-g F-≈p-ºp-dw Np-h∂-πm-°¬ Nm-t°m-bpsS-bpw G-en-bm-Ω-bp-sSbpw C-f-b-a-I-\m-Wv-. Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e kn≥-Un-t°-‰v- Aw-K-hpw sk-\-‰v- Aw-K-am-bpw {]h¿-Øn-®n-´p-≠v-. ap-´w ] ©m-b-Øv- Aw-K-am-bpw ssh-kv- {]-kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn-®p. kn.--F-kv-.-sF.- Cu-Ãv- tI-c-f a-lmbn-h-S-I cq-]o-I-c-W IΩn-‰n I¨-ho-\-dm-bpw {]Y-a A-¬-am-b sk-{I-´-dnbm-bpw c-Pn-kv-{Sm-dm-bpw tk-h-\w A-\p-jv-Tn-®p. kn.--F-kv-.-sF. a-[y-tI-c-f a-lm-bn-S-h-I-bp-sS-bpw Cu-Ãv- tI-c-f a-lm-bn-h-SI-bn-se-bpw Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw kn-\-Uv- FIv-kn-Iyp-´o-hv- I-Ωn-‰n Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn®n-´p-≠v-. ta-ep-Im-hvsl≥-dn t_-°¿ tIm-fPv- N-cn-{X hn-`m-Kw ta-[mhn-bm-bn-cp-∂p.

Xn-cp-h-√: h-f-™-h-´w a´-°¬ a-W-°¬ Fw. F sF-∏v (57),kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 2.-30\v \n-cWw- sk‚ v ta-cn-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv h-en-b-]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω.

a-dn-bm-½

N-{µ³

^m-¯n-a F-S-∏mƒ: tIm-e-f-ºv H-fº-°-S-hv ]-tc-X-\m-b I]ym-c-tج ssk-\p±o≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy^m-Øn-a (95). a-°ƒ: apl-Ω-Zv ssk-\p-±o≥, A–p-√ ssk-\p-±o≥, A–p-¿d-lv-am≥.

]m-¯p-½p

\m-cm-b-Wn

]p-Xp-°m-Sv: tZ-in-b-]m-X \-¥n-°-c kv-Iqƒ tÃm-∏n\v k-ao-]w \n-b-{¥-Ww hn-´ ]n-°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn®v Im¿ bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. Im-dn-ep-≠mbn-cp-∂ c-≠p Ip-´n-I-f-S-°w aq-∂pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-t°-‰p. H-‰-∏m-ew sN-In-S≥ ]-d-ºn¬ _-jo¿ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. _-jo-dn-s‚ a-°-fm-b ap-l-Ω-Zv dn-kv-hm≥(F-´v), _n≥-l¬(A-©v), `m-cy k-tlm-Z-c≥ ap-l-Ω-Zv jm^n(22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. i-\n-bm-gv-® ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. Kƒ-^n¬ \n-∂v h-cp-∂ _-jo-dn-s‚ `m-cy-]n-Xm-hns\ Iq´m≥ s\-Sp-ºm-t»-cn F-b¿-t]m¿-´nte°v t]mhpw-h-gn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂v h-∂ ]n-°-∏v hm≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v Un-sshU¿ I-S-∂v F-Xn¿-Zn-i-bn¬ h-∂ Im-dn¬ CSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kpw Po-h≥ c-£mth-Zn {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp a-Wn-°q¿ t\-csØ {]-b-Xv-\-sØm-Sp-hn-em-Wv C-h-sc ]p-d-sØ-SpØ-Xv. ]-cn-t°-‰ aq-∂p t]-sc-bpw Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-°-∏v hm-\n-se Po-h-\-°m-cm-b c-≠p t]-sc ]cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. c-£m {]-h¿-Ø-\-Øn\nsS ]mX-tbm-c-Øv \-n-¿Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°n¬ N-c-d tem-dnbn-Sn-®v a-dn-™p. tem-dn ss{U-h¿-°v \n-km-c ]-cn-t°-‰p. a-dn-™ tem-dn-bp-sS ]n-d-In¬ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ _- n-Sn-®p. hm-l-\-߃ Xp-S-sc Xp-Ssc Iq-´n-bn-Sn-®-tXm-sS tZ-in-b-]m-X-bn¬ c-≠p a-Wn°q-tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. ]p-Xp-°m-Sv t]men-kpw ssl-th t]m-en-kpw tN¿-∂m-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-®-Xv.-

bp-hm-hv Ip-f-¯n ap-§na-cn-¨p

Ip-∂w-Ip-fw: Ip-fn-°m≥ C-d-ßn-b bp-hm-hv Ip-fØn¬ ap-ßn a-cn-®p. B¿-Øm-‰v ]p-fn-°-∏-d-ºn¬ Xman-bp-sS a-I≥ kp-\nem(39)-Wv a-cn-®-Xv. kn-a‚ v tPmen-°m-c-\m-b C-bmƒ C-∂-se ssh-Io-´v tPm-en I-gn™v kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏-w Ip-fn-°m-\m-bn B¿Øm-‰v Nm-´v Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-bncp∂p. C-bm-sf ImWm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b-¿-t^m-gv-kpw t]m-enkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-s\m-Sphn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. aq-∂p-am-kw apºv Nm-´p-Ip-fw hr-Øn-bm-°m≥ k-Po-h-am-bn ]-s¶Sp-Øn-cp-∂p. `m-cy: _n-μp. c-≠v a-°-fp-≠v. ar-X-tZlw Ip-∂w-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.-

bphmhv Im-b-en ho-Wp-a-cn-¨p

A-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ

sIm-Sp-h-≈n: tIm-Xq-cv cm-a-Ir-jv-W≥ (dn-´. K-h. hp-Uv h¿-°v-tjm-∏v ]pXn-b˛59). `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: jw-\, jw-Pn-Øv, jwt\-jv. a-cp-a-I≥: A-`ojv `m-kv-I¿ (tkm-bn¬ I¨-k¿-th-j≥, sshØn-cn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ho-´p-h-f-∏n¬.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn

X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-h-b¬ tdm-Un-se I-t°m-´-IØv ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Bky l-÷p-Ω (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-en°≥ Ip-™m-en. a-°ƒ: l-ko≥ lm-Pn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \^o-k, C-{_m-lnw, sambv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, \q¿-P-lm≥, ku-Z, Ip™m-an-\, ]-tc-X-cm-b aen-°≥ A-–p-√ lm-Pn, A-–p-√ lm-Pn,

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ s]m≥-]m-dI-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n A-l-Ω-Zv-Ip-´n apsN-dn-bm-≠-bn sam-bv-Xp °¬ kveym¿ (61). `m-cy: J-Zo(75). `m-cy: _n-øm-Øp. a- P. a-°ƒ: B-bn-i, kp°ƒ: A-Ω-Xv, dw-e, B- l-d, D-ss_-Z. a-cp-a-I≥: ky, A-–p¬ k-emw, ap-\o-¿. km-Pn-Zv, k-ao-d. k-tlm-Z-c-߃: sambv-Xo≥-Ip-´n, B-en, apG-en-¡p-«n Ip-cy³ l-Ω-Zv, C-{_m-low. a-øn]q-®m-°¬: ssX-°m-´p- Øv \-a-kv-Im-cw cm-hnti-cn ]-©m-b-Øv 11mw se H-º-Xn-\p Np-≈n-bmhm¿-Uv hm-g-ti-cn-bn¬ Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬. Ip-cy-s‚ `m-cy G-en-°p´n Ip-cy≥ (96). a-°ƒ: Zm-tam-Z-c³ ta-cn, tdm-k-°p-´n, tPmsIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬k-^v, B‚-Wn, tXm-a-kv, Im-hv In-g-s°-bn¬ I-√q-cv en-√n, ^n-tem-an-\, tam-fn, ({]-Po-jv \n-hm-kv) Zm-tamZ-c≥ (60). `m-cy: k-c-k. akn-kn-en, a-cp-a-°ƒ: F¬-k-Ω, Nn-∂-Ω, tam- °ƒ: {]-Po-jv, {]-_n-X. acp-a-I≥: Zn-t\-i≥. fn, tPm-k-^v, t{]-a.

tPm-k-^v

Ip-ª-¸³

hm-k-h³

tKm-]n

jm-Pn

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: D-ghq¿ H.-F¬.-F¬.-F-®v.F-kv. dn-´. ln-μn A-[ym]-I≥ hn-Pn-hn-lm¿ (Ad-°-Ø-d ]p-Ø≥-]p-cbn¬) hn tPm-k-^v (hnZzm≥ km¿-˛79). kw-kvIm-cw \m-sf aq-∂n-\v Xe-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bn¬. `mcy: Xr-∏q-Wn-Øp-d am-fnbw-ho-´n¬ tim-im-Ω. a°ƒ: sP-Ãn≥ hn tPmk-^v (bp.-sI), tKm-Uvhn≥ tPm-k-^v (a-kv-°‰v), Pn-j hn tPm-k-^v (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: tj¿-en P-Ãn≥ (bp.-sI.), A-√n tKm-Uv-hn≥ (akv-°-‰v).-

C-f-ßp-fw: c-≠mwssa¬ ]p-Ø≥-Ip-fw Ip™-∏≥(65). kw-kv-°mcw \-S-Øn. `m-cy:s]Æn. a-°ƒ:hn-P-b-Ω, cmPp. acp-a-°ƒ:_m-_p, kpP

\m-c-ßm-\w-: {]-i-kv-X \m-S-I \-S≥ -h-en-b-Ipfw- a-™-{] ho-´n¬- ]nsI hm-k-h≥- (kn-]nsF Fw- h-en-b-Ip-fw- F {_m-©w-Kw-˛ 58)-. `m-cy-: im-¥-Ω.-- a-Iƒ-: do-\ hmkv.-- a-cp-a-I≥-: jn-t\m-hv.--

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w ]m-S-Øpw-Ip-gn ]p-Xp-∏-d-ºn¬ sI Pn tKm-]n(59).kw-kv-°m-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.`m-cy:k-c-kzXn. a°ƒ:tKm-]-Ip-am¿,Kn-cojv-Ip-am¿.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿Uv ªm-Øv jm-Pn(55). `mcy: A-\n-X. a-°ƒ: AJn¬, A-Rv-Pp. a-cp-a-Iƒ: \n-[n-j.--

a-dn-bp-½

i-in-[-c-¸-Wn-¡À

_o-cm³- lm-Pn

A-e-hn-¡p-«n

sF-°-c-∏-Sn: t]-ßm-s´ ]qfm-´v ]-d-ºn¬ _o-cm≥- lmPn (72). ap-kveow -eo-Kv {]h¿-Ø-I-\pw Zo¿-L-Im-ew t]-ßm-Sv a-l-√v I-Ωn-‰n JPm-©n-bp-w cm-a-\m-´p-I-c am¿-°-‰n-se a¬-kyhym-]mcn-bp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, _-jo¿, ap-\o¿, d-jo-Zv.

]-S-∏-d-ºv: ]p-√n-sØm-Sn A-e-hn-°p-´n (52). `m-cyam¿: B-bn-i, ssk-\-_. a-°ƒ: ap-kv-X-^, ap-l-ΩZv dm-^n, _p-jv-d, j-d-^p∂o-k, ^-ko-e, \-ko-a, j-d-^p-±o≥, l-°ow, Pko-e, k-Pv-e, ap-lvkn-\, j-lv\, kn-\m≥. a-cp-a°ƒ: j-_o¿, ss^-k¬.

B-ky l-Öp-½

sam-bv-Xp

Ip-ªn-ap-l-½-Zv B-eØ - n-bq¿: ]-™≥]-Sn h-S° - pw-]d - º - v Ip™n-ap-lΩ - Z- v (67). Kp-Pdm-Øn¬ I-®h - S- ° - m-c\ - mbn-cp-∂p. `m-cy: Xn-Øo-ap. a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, ssk-\_ - , kp-ss_-Z, l^vk - Ø - v, dw-ko-\, in-lm_p-±o≥, Pp-ss_-cn-b. acp-a° - ƒ: d-lva - Ø - p-∂ok, kp-[o¿, ssl-Zc - e - n, ap-lΩ - Z- v bm-ko≥.

sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬-lukn-se ]-tc-X-\m-b A–p¿d-lvam-s‚ `m-cy adn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-ao-e, B-bni, kv-Io-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-cm-b- apl-a-Zv, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-–p-√. -

Ip-\n-am-¯ h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Snbn-se ]-tc-X-\m-b I-√-d°¬ D-Ω¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ip-\n-am-Ø (-D-ΩmsØ˛70). a-°ƒ: lw-kt°m-b (Ip-ssh-Øv), A_v-Zp-√-Xzo-^v (-A-_q-Z_n), kp-ss_-Z, sF-jm_n, dw-e. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^, l-ao-Zv, ap-kv-X^ , d-^n-b, ku-Z.

lw-k am-tØm-´w: ]-tc-X-\m-b ss{U-h¿ bm-lp-°-bpsS a-I≥ Sn sI lw-k (45). ]m-f-bw {^q-Sv-kv am¿-°-‰n-se I-®-h-S-°mc-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: \n-Ωn a-Po-Zv, sk-an C-Pm-kv.

Ip-am-c-\-√q¿: kz-]v-\bn¬ {]-^. C F-kv iin-[-c-∏-Wn-°¿ (74˛-dn-´ A-[ym-]-I≥ F≥.-Fkv.-F-kv.-tIm-f-Pv, N-ß\m-t»-cn). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy hn-em-kn-\n-`m-bn. a°ƒ _o-\m-dm-Wn, eo\m-dm-Wn, kz-]v-\. a-cp-a°ƒ: cm-tP-{μ≥ (s{]mUyq-k¿, Zq-c-Z¿-i≥), B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ (kn.C.-H.-B‚ v A-tkm-kntb-‰v F-Un-‰¿, aw-K-fw Zn\-]-{Xw), ]-tc-X-\m-b _m-e-ap-c-fo-Ir-jv-W.-

B-an-\ X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86).

ap-l-½-Zv-Ip-«n

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv h-f-aw-K-ew sX°v ta-te-Ø-d tXm-akv(80). `m-cy: G-en-bmΩ. a-°ƒ: tPm-bn tXm-akv(Ip-cy≥), tPm¿-÷v Ip-ªo³ lm-Pn tXm-a-kv, A-∂-Ω. a-cp-acm-a-]p-cw: \m-dm-W-Øv ]- °ƒ: tdm-k-Ω, tdm-bn.-tc-X-\m-b I-cp-h-≈n ]mØn-°¬ a-Ωp-Wn- lm-Pn- tP¡_v bp-sS a-I≥ sI ]n Ipcm-a-]p-cw: cm-a-]p-cw tX™o≥ lm-Pn (88). I¿h¿-Ip-t∂¬ ]-tc-X\mj-I-\pw ]-g-b-Im-e hym- b B-K-kv-Xn k-°-dn-b]m-cn-bp-am-bn-cp-∂p. ambp-sS a-I≥ Sn F-kv Xm-hv: ]-tc-X-bm-b a-ΩmtP°-_v (73).Im-\-UZn-b. `m-cy: ]-´¿-°-S-h≥ bn¬ A-¥-cn®p. kw-kv^m-Øn-a. a-°ƒ: k-eow, °m-cw Im-\-U-bn¬.`mtUm. sI ]n Ip-™n-apcy:{_n-PnØv. a-°ƒ:sPl-Ω-Zv-Ip-´n, j-°o-e, dbv-k¨,km‚n. a-cp-akn-b, l-\o-^, A-–p¬ °ƒ:tXma-kv t]d-jo-Zv (C-cp-h-cpw kugvk¨. Zn), k-^n-b, ko-\-Øv. a{]-Zo-]v cp-a-°ƒ: kp-sse-J, DΩp-k¬-a, l-\o-^, ap-l- ISp-Øp-cpØn: sI.Fkv ]pcw sNØpΩ-Zv jm, ku-Z, km-Pn-Z, Ip-t∂¬ {]-Zo-]v v(38). _-jo¿, A-–p-¬ d-lnkwkvIm-cw C-∂v am≥. k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øn-a-°p-´n, Ip-™m- aq∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: {]oXn. ap´p-Nn-dbn-i, A-l-Ω-Zv- lm-Pn, bn¬ C´m-d-bn¬ IpSpwl-k≥ lm-Pn. J-_-d-S_mw-K-am-Wv. °w \S-Øn.

A-¶-½

X-½nÂ-¯-Ãn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-Isâ B-d-f-¯v B-Zn-hm-kn bphXn Nn-InÂ-kIn-«m-sX a-cn-¨p acWw: G-gpt]À-s¡-Xn-tc tI-kv jn-Uns\ Is−-¯n-bXv _-kv sjÂ-«-dn-\p k-ao-]w ssI-Im-ep-IÄ X-IÀ-¶\n-e-bn X-e-t»-cn: sIm-f-»-cn ]m-ds°-´n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωnep-≠m-b kw-L-´-\-Øn-\n-sS bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ G-gp-t]¿-s°-Xn-tc X-et»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]m-d-s°-´v kn-‘p \n-hm-kn¬]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I-\pw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b jn-Un-s‚ (20) sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv tI-kv. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw jn-Un≥ sIm-f-t»-cn kz-tZ-in-I-fp-am-b hn-]n≥ {_n-t´m, \n-Jn¬ cm-Pv, ∂p t]¿-°p-sa-Xn-tc-bm-Wv tI[o-c-Pv hm-Sn, Pnw-t\-jv F-∂n- sk-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cpw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aqjn-Un-s\ sh-≈n-bm-gv-N cm-

{Xn 11Hm-sS- ssI-Im-ep-Iƒ ASn-®pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ Atbm-[y _-kv sj¬-´-dn-\p kao-]w I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-kv C-bm-sf X-et»-cn C-μn-cm-Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w sN-bv-X ti-jw sshIo-t´m-sS kw-kv-I-cn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Pn-√-bn-se Db¿-∂ t\-Xm-°ƒ kw-kv-Im-c®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. am-Xmhv: kn-‘p. k-tlm-Z-c≥: j_n≥.

C-cn-´n: B-d-f-Øv Nn-In¬-k In´m-sX B-Zn-hm-kn bphXn a-cn®p. B-d-fw ^mw 10mw tªm-°nse _m-e≥-˛-I-dp-Ø Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ko-X(33)bm-Wv a-cn®-Xv. c-≠p Zn-h-kw C-h¿-°v hb-dp th-Z-\-bpw N¿-±n-bpw D-≠mb-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂se ssh-Io-´m-Wv acn®Xv. Zn-h-

k-߃-°v ap-ºv Pn-√m B-tcmKy h-Ip-∏v B-d-f-Øv sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cps∂-¶n-epw C-h¿ Iymw]n¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂n√. t]m-j-Imlm-c°p-d-hpw B-tcm-Ky-an-√mbv-a-bp-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿ ]-dbp-∂p. `¿-Øm-hv: cm-ap.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn t]-cm-{º: tIm-tS-cn-®m-¬ sIm-c-´n sN-dn-b]-d-ºn¬ hn-P-b-s‚ aIƒ hn-Zy(17)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-b-Æ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp (sIm-ta-gv-kv) hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp-∂p. π-kvh-Æn-s‚ C-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£ Ign-™v ho-´n¬ t\-c-sØ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv hn-P-b≥ Iq-en-∏-Wn-°pw am-Xm-hv e-£v-an sXm-gn-ep-d-∏v tPmen°pw t]m-b k-a-b-Øm-Wv kw`hw. k-tlm-Z-cn: hn-Pn-e. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-d-¸-³

_o-hn-¡p-«n l-Öp-½ ]-d-ºn¬]o-Sn-I: sN-dm©o-cn Nm-\-Øv ]-tc-X\m-b Ip-™- ≥- lm-Pnbp-sS `m-cy _o-hn-°p-´n l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b _m-h- lm-Pn, cm-bn≥-Ip-´n, a-Ωm-Zn-°p´n, B-bn-im-_n, ssa-aq\, A-ao¿ A-en.a-cp-a°ƒ: sI Sn Ip-™p, Ip™m-∏p, sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v tNme-°¬ \n-kv-Im-c-∏-≈nJ-_¿-ÿm-\n¬.

km-hn-{Xn Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: Iu-kp.-

I-®qÀ hn-am-\-¯m-h-f \nÀ-am-Ww \-hw-_À H-¶n-\v Xp-S-§pw-: -a-{´n A-go-°¬: I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn \-hw-_¿ H-∂n-\v B-cw-`n-°m\m-hp-sa-∂v {]-Xo-£-n-°p-∂-Xmbn a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkv in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. BtKm-f sS-≥-U-dn-s‚ F-√m \-S-]Sn-I-fpw H-Iv-tSm-_-dn¬ ]q¿-Ønbm-hpw. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ Xs∂ \n¿-am-W-{]-hr-Øn Xp-Sßm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. IÆq-cn-s‚-bpw h-S-°≥ tI-c-fØn-s‚-bpw hn-I-k-\-Øn¬ k¿-°m¿ C-Xp-h-sc-bn-√m-Ø{X-bpw ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m°p-∂-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

t\-tc-°-S-hv: £o-c-I¿-j-I≥ Im¬-h-gp-Xn Im-ben¬ ho-Wv a-cn-®p. t\-tc-I-S-hv {io-\n-hm-kn¬ k-ltZ-h≥ (49)B-Wv a-cn-®-Xv. ]m¬ tÃm-dn¬ sIm-Sp-ØXn-\p-ti-jw ho-´n-te-°v a-S-ßpw-h-gn-bm-Wv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se G-gn-\v Im-Wm-Xm-b k-ltZ-h-s\ cm-{Xn 8.-10Hm-sS Im-c-bn¬ `m-K-Øp-≈ Im-ben-em-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ssh-°w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: jo-_. a-°ƒ: jo-\, \n-Xn≥. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

sd-bnÂ-th tK-än-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

B-ep-h: sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Bep-h ]p-d-bm¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]-am-Wv GI-tZ-iw 28 h-b- v {]m-bw- tXm-∂n-°p-∂ bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s]-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. s{S-bn≥ C-Sn-®-Xm-sW-∂p- I-cp-Xp-∂p. sh-fpØ-\n-dw, Np-h-∂ ap-Øp-am-e-bpw [-cn-®n-´p-≠v. a-™ \n-d-ap-≈ s_-\n-b-\pw \o-e-\n-d-ap-≈ _¿-ap-U-bpam-Wv th-jw. B-sf- Xn-cn-®-dn-™n-´n-√. ar-X-tZ-lw B-ep-h Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. h-e-XpssI-øn¬ ]-®-Ip-Øn-bn-´p-≈ bp-hm-hv A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-bm-sW-∂p kw-i-b-ap-≠v.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

B-e-ßm-Sv: s]≥-j≥ hmßm≥ B-ep-h-bn-se-Ønb Bƒ Ip-g-™p-ho-Wp acn-®p. tIm-´-∏p-dw N-°m-e° aT-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-bp-sS a-I≥ tPm¨(tPm-bn 66) B-Wv a-cn-®-Xv. B-ep-h k-_v {Sj-dn-bn-te-°p-≈ h-gn-at[y k-_v P-bn¬ {Ku≠n-\p k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se 6.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. s]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v B-ep-h Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp∂p. Im-°-\m-Sv A-kn.-{U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ Hm-^nkn¬ \n-∂pw hn-c-an-® Po-h-\-°m-c-\m-Wv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v 12 \v B-e-ßm-Sv sk‚ v ta-co-kv tZhm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: F¬-kn. a-°ƒ: tdm-kv-en, tPm-_n, Pn-_n. a-cp-a-°ƒ: am¿-´n≥.ssh-∏n-≥:- a¬-ky-_-‘-\-Øn-\n-sS sXm-gn-em-fnIp-g-™p-ho-Wp- a-cn-®p. \ -- m-b-c-º-ew- \n-I-Øp-X-d ]p-tjm-Ø-a≥- (46)- ]m-S-Øv- h-e ho-in- ao≥-]n-Sn-°p∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv- Ip-g-™p-ho-W-Xv.k -- w-kv-Im-cw- \S-Øn.--`m-cy-: N-©-e.--a-°ƒ-: A-\p-{]n-b,- A-\p-Pn-Xv.--

k-`-bv-s¡-Xn-tc ]p-kv-X-I-sa-gp-Xn-b kn.-F-kv.-sF. ap³ t\-Xm-hn-sâ kwkv-Im-cw A-\n-Ýn-X-Xz-¯n C-Sp-°n: k-`-bv-s°-Xn-tc ]p-kv-X-I-sa-gp-Xn-b ap≥

kn.-F-kv.s-- F. t\-Xm-hn-s‚ i-h-kw-kv-°m-cw _n-j∏n-s‚ hn-e-°p aq-ew A-\n-›n-X-Xz-Øn-em-bn. kn.-F-kv-.s-- F.-- Cu-Ãv- tI-c-f a-lm-bn-S-h-I cq-]o-I-c-W I-Ωn-‰n I¨-ho-\-dpw {]-Y-a A¬-am-b sk-{I-´-dnbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-am-bn-cp-∂ {]-^. kn -kn tP-°-_ns‚ kw-kv -°m-c-am-Wv k-` hn-e-°n-b-Xv. tP-°-_ns‚ C-S-h-I-bm-b ap-´w F-≈p-{ºw N¿-®n-se Ip-Spw_- I-√-d-bv-°v ]-I-cw sX-Ωm-Sn-°p-gn-bn¬ A-S-°mt\ A-\p-h-Zn-°q F-∂m-Wv _n-j-∏n-s‚ \n-e-]m-Sv. \n¿-hm-l-an-√m-sX ho-´p-ap-‰-Øv kw-kv-°m-c-Øns\m-cp-ßp-I-bm-Wv Ip-Spw-_w. hn-e-°n-s\-Xn-tc ssh-Zn-I-cpw k-`m-hn-izm-kn-I-fpa-S-°w H-cp hn-`m-Kw cw-K-sØ-Øn-. a-{¥n ]n -sP tPm-k-^v, No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv, sI.-]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN∂n-Ø-e, Fw.--]n-am-cm-b B-t‚m B‚-Wn, ]n -Sn tXma-kv Xp-S-ßn-b-h¿ C-S-s]-s´-¶n-epw cm-{Xn ssh-Inbpw k-`m ta-e-[y-£≥ h-g-ßn-bn-´n-√.

am-Xm-hn-s\m-¸w kv-Iq-«-dn-Â t]m-b a-I³ I-s−-bv-\À tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: am-Xm-hns\m-∏w kv-Iq-´-dn-\p ]n-∂n-encp-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ aI≥ I-s≠-bv-\¿ tem-dn-bn-Sn®v a-cn-®p. ]-S-\m-b¿ Ip-f-ß-c h-S-°v B-Z¿-iv `-h-\-Øn¬ cm-Pp-˛-A-ºn-fn- Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I-≥ B-Z¿-iv (15) BWv tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.40\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-t∂-‰n Itcm-´p-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. A-ºn-fn-tbm-sSm-∏w kvIq-´-dn¬ t]m-I-sh I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n-\p ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n t_m-bv-kv

B-Z¿-iv l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥: BIm-iv. ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.


6

thÀ-]mSv

kottayam

6 H-Iv-tSm-_¿ 2013 Rmb¿

]n-¡-¸v-hm³ Im-dn-en-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

a-dn-bm-½

e-£v-an

tPmÀ-Pv tXm-a-kv

tPm-k-^v

Zn-eo-]v-Ip-amÀ

a-¯m-bn Nm-t¡m

a-¯m-bn Zm-\n-tb-Â

sF-¸v

Xn-cp-h-√: A-an-®-¶-cn tXm-´-°m-´v ssI-X-h-\ I-≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b sI-kn C-Sp-°-f-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (95), kw-kvIm-cw \m-sf 12\v C-c-hn t]-cq¿ ^n-e-sZ¬-^ym N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°-ƒ: Ip-™q-™Ω,A-Ωmƒ,A-\n-b≥-Ip™v,]-tc-X-\m-b X-¶®≥.

am-∂m¿: D-fp-¥n N-°m-ebn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy e-£v-an (93). a-°ƒ: kp-`-{Z, hn-P-b-Ω, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, tkm-a≥ (F-d-Wm-Ip-fw), tam-l-\≥ (]-©m-_v), jm-Pn (A-_p-Zm-_n), AP-b-Ip-am¿ (^m-Œv). a-cpa-°ƒ: ]-tc-X-\m-b hmcn-Pm-£≥, X-¶-∏≥, \n¿a-e kp-K-X, iym-a-f, amb, Ko-X.

sN-ß-∂q¿: ]p-Ø≥-Imhv, sh-®q¿, ]-Sn-∏p-c-ho´n¬ tPm¿-Pv tXm-a-kv (cm-Pp-km¿ ˛ 67) kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy Gen-bm-Ω. a-°ƒ tUm. B-i, A-`n-em-jv. a-cp-aI≥ tUm. A-\n¬.

Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn Xe-∏m-e-bn¬ Sn sP tPmk-^v (93). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v amßm-\w sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy; ]-tc-X-bm-b Ip-™-Ω. a-°ƒ; cm-P≥, koX, B-\n, tPm-bn, ]-tcX-cm-b em-e≥, Kw-Km-[c≥. a-cp-a-°ƒ; _o-\, cm-[m-a-Wn, im-¥, jmPn, tPm-¿-Pp-Ip-´n, Hm-a\.

Xn-cp-h-√: B-™n-enØm-\w Nn-d-bn¬-Ip-fw {io-cm-K-Øn¬ Zn-eo-]v-Ipam¿ (hn-ap-‡-`-S≥-˛54). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {io-tZ-hn. a-°ƒ; tUm. A-Rv-P-en, Zo-]-Iv.

Xn-cp-h-√: am-™mSn ]pØ≥-Im-em-bn¬ a-Ømbn Nm-t°m (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v I-t‰m-Sv Zn s]-¥t°m-kv-Xv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: Nn-∂-Ω. a°ƒ: a-dn-bm-Ω, sIm-®ptamƒ, Ip-™p-tam-ƒ. acp-a-°ƒ; tPm¨-k¨, tPm-kv, tPm¿-Pv-Ip-´n.

Xn-cp-h-√: Np-a-{X Xp-≠nbn¬ a-Øm-bn Zm-\n-tb¬ (106) cm-P-ÿm-\n¬ \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Imcw \-S-Øn.`m-cy:]-tc-X-bm-b km-dmΩ. a-°ƒ:Ip-™-Ω kmw, Ip-™q-™-Ω, tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ : kmw , c-Po-\,]-tc-X-\mbn cm-a-N-{μ≥.-

Xn-cp-h-√: h-f-™-h-´w a´-°¬ a-W-°¬ Fw. F sF-∏v (57),kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 2.-30\v \n-cWw- sk‚ v ta-cn-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv h-en-b-]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω. a-°ƒ: sk-en≥,sj-dn-\v. a-cp-a°ƒ: jn-Pp.-

a-½-Zn-i lm-Pn

A-Ðp-Ã

h-f-aw-K-ew: tN-tßm-S≥ a-Ω-Zn-i- lm-Pn (88). -`mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Al-Ω-Zv, C-{_m-low, Aen, C-kv-a-mCu¬, a-Ωm-Znb, B-an-\, k-^n-b, ^mØn-a, a-dn-bp-Ω, J-Zo-P.a-cp-a-°ƒ: ssk-\_, k-^n-b, kp-ss_-Z, B-bn-i, d-lvaØp-∂nk, ap-l-Ω-Zv, d-Du-^v, apl-Ω-Zv, A-_q-_-°¿, apl-Ω-Zv, j-co-^v. a-øn-Øv \akv-Im-cw \SØn-.

]-d-ºn¬]o-Sn-I: sN-dm©o-cn Nm-\-Øv ]-tc-X\m-b Ip-™- ≥- lm-Pnbp-sS `m-cy _o-hn-°p-´n l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b _m-h- lm-Pn, cm-bn≥-Ip-´n, a-Ωm-Zn-°p´n, B-bn-im-_n, ssa-aq\, A-ao¿ A-en.a-cp-a°ƒ: sI Sn Ip-™p, Ip™m-∏p, sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v tNme-°¬ \n-kv-Im-c-∏-≈nJ-_¿-ÿm-\n¬.

G-en-¡p-«n Ip-cy³ ]q-®m-°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv hm-g-ti-cn-bn¬ Ip-cy-s‚ `m-cy G-en-°p´n Ip-cy≥ (96). a-°ƒ: ta-cn, tdm-k-°p-´n, tPmk-^v, B‚-Wn, tXm-akv, en-√n, ^n-tem-an-\, tam-fn, kn-kn-en, a-cp-a°ƒ: F¬-k-Ω, Nn-∂Ω, tam-fn, tPm-k-^v, t{]-a, A-∏-®≥, t_-_n, F-{_-lmw, tPm-k-^v.

N-{µ³

tPm-k-^v B¿-∏q-°-c: I-gn-™-Znh-kw \n-cym-X-\m-b Ipº-f-ti-cn¬ sI sP tPmk-^n(A-∏-®n-˛68v)s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°p c-≠n-\p `-h-\-Ønse ip-{iq-j-bv-°p tijw Ip-a-cw-Ip-∂v kn.-Fkv.-sF ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.-

tKm-]n-\m-Y-ss] Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv c-≠mw hm¿-Uv Im´p-¶¬ hn-jv-Wp-in-hm-eb-Øn¬ F≥ tKm-]n-\mY-ss](64). `m-cy: th-Z-hXn `m-bv. a-°ƒ: hn-jv-Wp{]-km-Zv, in-h-{]-km-Zv.--

sjm¿-Wq¿: ]-cp-Øn-{] ]p-jv-]-Kn-cn-bn¬ {]-`mI-c-≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b im-¥m-`m-bn.

]-ø-∂q¿: a-Wn-b-d-bn-se tIm-Sq¿ ho-´n¬ i-in-[c≥ (57). `m-cy: k-c-kzXn. a-°ƒ: i-c-Wy, Aiz-Xn. a-cp-a-I≥: D-ta-jv. k-tlm-Z-c-߃: ]m¿-hXn, k-tcm-Pn-\n, ]-Xvamh-Xn, I-a-em-£n, N-{μ-a-.

sIm-Sp-h-≈n: Cu-Ãv Ing-t°m-Øv a-cp-°-b-Øv ]-tc-X-\m-b A-–p-¿-dlvam≥ lm-Pn-bp-sS `mcy J-Zo-P (85). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, A-–p¬ A-kokv, A-–p- -emw, B-an\. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, ssd-lm-\-Øv, k-^n-b, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cmbn≥ lm-Pn.

F-S-∏mƒ: tIm-e-f-ºv H-fº-°-S-hv ]-tc-X-\m-b I]ym-c-tج ssk-\p±o≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy^m-Øn-a (95). a-°ƒ: apl-Ω-Zv ssk-\p-±o≥, A–p-√ ssk-\p-±o≥, A–p-¿d-lv-am≥, C-{_mlow ssk-\p-±o≥, A–p-¬ k-emw (Zp-_-bv), B-an-\-°p-´n, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-l-Ω-Zv -au-e-hn, A-h-dm≥ au-ehn. J-_-d-S-°w C-∂v D-®bv°v 12\v tIm-e-f-ºv Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Xm-\m-fq¿: Ip-´-Øn¬ ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: B-bn-i-°p-´n, A-–p¬ I-cow, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A–p¬- k-emw. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n, kp-lv-d, kp-sse-J, B-bn-i, lko-\. k-tlm-Z-c-߃: ssk-Xm-en, Ip-™o-hn, B-bn-i. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Xm-\m-fq¿ a-l-√v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

tN-cm-]p-cw: ]q-ap-J-sØ \-Sp-hn-e-°-≠n A-_v-Zp√ (80). `m-cy: l-eo-a. a-°ƒ: _-jo¿ (Zp-_-bv), ss^k¬ (A-[ym-]-I≥, hmI-bm-Sv F-®v.F-kv.Fkv˛ \-Sp-h-Æq¿), _n-ømØp, a-dn-bw, am-an. a-cp-a-°ƒ: I-√p-≈-]d-ºn¬ A-Ω-Zv (h-e-sI´v), \o-en-°-≠n C-{_mlow (\n-´q¿), ]-tc-X-\mb ap-®n-tem-´v t]m-°¿ (Im-°p-\n), H-X-tbm-Øv k-ao-d (A-cq¿), ]q-hp≈-Xn¬ \-Zo-d (hm-Wnta¬).

hm-k-h³

tKm-]n

jm-Pn

tXm-a-kv

tP-¡-_v-

\m-c-ßm-\w-: {]-i-kv-X \m-S-I \-S≥ -h-en-b-Ipfw- a-™-{] ho-´n¬- ]nsI hm-k-h≥- (kn-]nsF Fw- h-en-b-Ip-fw- F {_m-©w-Kw-˛ 58)-. `m-cy-: im-¥-Ω.-- a-Iƒ-: do-\ hmkv.-- a-cp-a-I≥-: jn-t\m-hv.--

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w ]m-S-Øpw-Ip-gn ]p-Xp-∏-d-ºn¬ sI Pn tKm-]n(59).kw-kv-°m-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.`m-cy:k-c-kzXn. a°ƒ:tKm-]-Ip-am¿,Kn-cojv-Ip-am¿.a-cp-a-Iƒ:kp\n-X.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv ªm-Øv jmPn(55). `m-cy: A-\n-X. a°ƒ: A-Jn¬, A-Rv-Pp. a-cp-a-Iƒ: \n-[n-j.--

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv h-f-aw-K-ew sX°v ta-te-Ø-d tXm-akv(80). `m-cy: G-en-bmΩ. a-°ƒ: tPm-bn tXm-akv(Ip-cy≥), tPm¿-÷v tXm-a-kv, A-∂-Ω. a-cp-a°ƒ: tdm-k-Ω, tdm-bn.--

sXm-Sp-]p-g: Np-h-∂-πm°¬ kn -kn -tP-°-_v(64). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-I-gn-™v- aq-∂n-\v. sXmSp-]p-g F-≈p-ºp-dw Np-h∂-πm-°¬ Nm-t°m-bpsS-bpw G-en-bm-Ω-bp-sSbpw C-f-b-a-I-\m-Wv-. Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e kn≥-Un-t°-‰v- Aw-K-hpw sk-\-‰v- Aw-K-am-bpw {]h¿-Øn-®n-´p-≠v-. ap-´w ] ©m-b-Øv- Aw-K-am-bpw ssh-kv- {]-kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn-®p. kn.--F-kv-.-sF.- Cu-Ãv- tI-c-f a-lmbn-h-S-I cq-]o-I-c-W IΩn-‰n I¨-ho-\-dm-bpw {]Y-a A-¬-am-b sk-{I-´-dnbm-bpw c-Pn-kv-{Sm-dm-bpw tk-h-\w A-\p-jv-Tn-®p. kn.--F-kv-.-sF. a-[y-tI-c-f a-lm-bn-S-h-I-bp-sS-bpw Cu-Ãv- tI-c-f a-lm-bn-h-SI-bn-se-bpw Iu¨-kn¬ Aw-K-am-bpw kn-\-Uv- FIv-kn-Iyp-´o-hv- I-Ωn-‰n Aw-K-am-bpw {]-h¿-Øn®n-´p-≠v-. ta-ep-Im-hvsl≥-dn t_-°¿ tIm-fPv- N-cn-{X hn-`m-Kw ta-[mhn-bm-bn-cp-∂p. tIm¨-{Kkv- ap-´w a-Wv-U-ew {]-knU‚m-bpw Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v-. `m-cy: ta-ep-Im-hv- ]-≈n-∏p-d-Øv]n -hn -ta-cn ( dn-k¿-hv_m-¶v- F-d-Wm-Ip-fw). a°ƒ: kp-a, k-t¥m-jv-. acp-a-°ƒ: kn-tPm P-bnwkv- I-f-cn-°¬, _n-Pntamƒ t_-_n tIm-gn-°pt∂¬.

{]-`m-I-c³

h-Sp-X-e: A-cq-°p-‰n ]©m-b-Øv \m-emw hm¿Un¬ Nn-Øn-c ho-´n¬ Fw B¿ N-{μ≥ (64). `mcy: eo-e, a-°ƒ: an-e≥, kn-\n-b. a-cp-a-°ƒ: cmPn, _n-Pp.

i-in-[-c³

J-Zo-P

^m-¯n-a

]m-¯p-½p

_o-hn-¡p-«n l-Öp-½ -

km-hn-{Xn

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-f-bmSn-se ]p-fn-bp-≈-Xn¬ A-l-Ω-Zv lm-Pn (80). -

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: Iu-kp.-

tdm-k-½ tPmÀ-Pv

am-Xyp

a-¯m-bn ssk-a-Wn

aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ tXm-am-®s‚ `m-cy tdm-k-Ω tPm¿Pv (65). kw-kv-Im-cw C∂v c-≠n-\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n-bn¬. ]-tc-X Ip-dhn-e-ßm-Sv am-∏n-f-]-dºn¬ sam-´-bm-\n-°¬ Ip-Spw-_m-Kw. ]-tc-X ^m. tPm-kv A-©m-\n°-en-s‚ k-tlm-Z-c ]-Xv\n-bm-Wv.

Du-cp-°-cn: Xp-≠n-bn¬ ‰n -kn am-Xyp (am-Ø-°p´n-˛72). kw-kv-°m-cw C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]pXp-°-cn sk‚ v tk-thygv-kv ]-≈n-bn¬. `m-cy Gen-bm-Ω am-Xyp Xr-s°mSn-Øm-\w sIm-®m-epw-aq´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ : tPm-_n am-Xyp, Pq-en am-Xyp. a-cp-a-°ƒ : jn-\p ap-´m¿, k-Pn th-g{].-

Ip-ªm-an

A-¶-½

F-cp-ta-en: I-gn-™ Zn-hkw \n-cym-X-\m-b h-St°-ap-´p-a-Æn¬ a-Øm-bn ssk-a-Wn (90)s‚ kwkv-Im-cw \m-sf 11\v I-\I-∏-ew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv h-en-b]-≈n-bn¬. `m-cy Xp-ºa¨ Xm-g-bv-°m-´p-a-ebn¬ ]-tc-X-bm-b A-∂Ω. a-°ƒ: sI -F-kv aØm-bn, sI F-kv F{_m-lmw, sI F-kv h¿Ko-kv, _m-_p ssk-a¨, tPm-k-^v ssk-a¨, amXyp ssk-a¨. a-cp-a°ƒ: tdm-k-Ω, km-en, P-bv-\-Ω, eo-\, ao-\p, {]o-Xn

A-l-½-Zv lm-Pn

]p-Xp-°m-Sv: tZ-in-b-]m-X \-¥n-°-c kv-Iqƒ tÃm-∏n\v k-ao-]w \n-b-{¥-Ww hn-´ ]n-°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn®v Im¿ bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. Im-dn-ep-≠mbn-cp-∂ c-≠p Ip-´n-I-f-S-°w aq-∂pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-t°-‰p. H-‰-∏m-ew sN-In-S≥ ]-d-ºn¬ _-jo¿ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. _-jo-dn-s‚ a-°-fm-b ap-l-Ω-Zv dn-kv-hm≥(F-´v), _n≥-l¬(A-©v), `m-cy k-tlm-Z-c≥ ap-l-Ω-Zv jm^n(22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. i-\n-bm-gv-® ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. Kƒ-^n¬ \n-∂v h-cp-∂ _-jo-dn-s‚ `m-cy-]n-Xm-hns\ Iq´m≥ s\-Sp-ºm-t»-cn F-b¿-t]m¿-´nte°v t]mhpw-h-gn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂v h-∂ ]n-°-∏v hm≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v Un-sshU¿ I-S-∂v F-Xn¿-Zn-i-bn¬ h-∂ Im-dn¬ CSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kpw Po-h≥ c-£mth-Zn {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp a-Wn-°q¿ t\-csØ {]-b-Xv-\-sØm-Sp-hn-em-Wv C-h-sc ]p-d-sØ-SpØ-Xv. ]-cn-t°-‰ aq-∂p t]-sc-bpw Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-°-∏v hm-\n-se Po-h-\-°m-cm-b c-≠p t]-sc ]cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. c-£m {]-h¿-Ø-\-Øn\nsS ]mX-tbm-c-Øv \-n-¿Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°n¬ N-c-d tem-dnbn-Sn-®v a-dn-™p. tem-dn ss{U-h¿-°v \n-km-c ]-cn-t°-‰p. a-dn-™ tem-dn-bp-sS ]n-d-In¬ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ _- n-Sn-®p. hm-l-\-߃ Xp-S-sc Xp-Ssc Iq-´n-bn-Sn-®-tXm-sS tZ-in-b-]m-X-bn¬ c-≠p a-Wn°q-tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. ]p-Xp-°m-Sv t]men-kpw ssl-th t]m-en-kpw tN¿-∂m-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-®-Xv.-

bp-hm-hv Ip-f-¯n ap-§na-cn-¨p

Ip-∂w-Ip-fw: Ip-fn-°m≥ C-d-ßn-b bp-hm-hv Ip-fØn¬ ap-ßn a-cn-®p. B¿-Øm-‰v ]p-fn-°-∏-d-ºn¬ Xman-bp-sS a-I≥ kp-\nem(39)-Wv a-cn-®-Xv. kn-a‚ v tPmen-°m-c-\m-b C-bmƒ C-∂-se ssh-Io-´v tPm-en I-gn™v kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏-w Ip-fn-°m-\m-bn B¿Øm-‰v Nm-´v Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-bncp∂p. C-bm-sf ImWm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b-¿-t^m-gv-kpw t]m-enkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-s\m-Sphn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. aq-∂p-am-kw apºv Nm-´p-Ip-fw hr-Øn-bm-°m≥ k-Po-h-am-bn ]-s¶Sp-Øn-cp-∂p. `m-cy: _n-μp. c-≠v a-°-fp-≠v. ar-X-tZlw Ip-∂w-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.-

bphmhv Im-b-en ho-Wv- a-cn-¨p

Ip-ªo³ lm-Pn

X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86).

cm-a-]p-cw: \m-dm-W-Øv ]-tc-X-\m-b I-cp-h-≈n ]m-Øn-°¬ a-Ωp-Wnlm-Pn-bp-sS a-I≥ sI ]n Ip-™o≥ lm-Pn (88). I¿-j-I-\pw ]-g-bIm-e hym-]m-cn-bp-am-bncp-∂p. am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b a-Ωm-Zn-b. `m-cy: ]´¿-°-S-h≥ ^m-Øn-a. a°ƒ: k-eow, tUm. sI ]n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, j-°o-e, d-kn-b, l-\o^, A-–p¬ d-jo-Zv (Ccp-h-cpw ku-Zn), k-^nb, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: kp-sse-J, D-Ωp-k¬-a, l-\o-^, ap-l-Ω-Zv jm, ku-Z, km-Pn-Z, _-jo¿, A-–p-¬ d-ln-am≥. ktlm-Z-c-߃: ^m-Øn-a°p-´n, Ip-™m-bn-i, Al-Ω-Zv- lm-Pn, l-k≥ lm-Pn. J-_-d-S-°w \SØn.

tPm-k-^v

Ip-ª-¸³

Ip-cy³

ss\-\-_m-h

tKm-]n-\m-Y a-ey

]o-äÀ

k-¡-cn-b

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: D-ghq¿ H.-F¬.-F¬.-F-®v.F-kv. dn-´. ln-μn A-[ym]-I≥ hn-Pn-hn-lm¿ (Ad-°-Ø-d ]p-Ø≥-]p-cbn¬) hn tPm-k-^v (hnZzm≥ km¿-˛79). kw-kvIm-cw \m-sf aq-∂n-\v Xe-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bn¬. `mcy: Xr-∏q-Wn-Øp-d am-fnbw-ho-´n¬ tim-im-Ω. a°ƒ: sP-Ãn≥ hn tPmk-^v (bp.-sI), tKm-Uvhn≥ tPm-k-^v (a-kv-°‰v), Pn-j hn tPm-k-^v (ku-Zn). a-cp-a-°ƒ: tj¿-en P-Ãn≥ (bp.-sI.), A-√n tKm-Uv-hn≥ (akv-°-‰v).-

C-f-ßp-fw: c-≠mwssa¬ ]p-Ø≥-Ip-fw Ip™-∏≥(65). kw-kv-°mcw \-S-Øn. `m-cy:s]Æn. a-°ƒ:hn-P-b-Ω, cmPp. acp-a-°ƒ:_m-_p, kpP

aq-hm-‰p-]p-g: am-dm-Sn sNm-≈-°m-´v Ipcy≥(62). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2\v aq-hm-‰p]p-g tem-°¬ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: en-_n≥, kn-_n≥, t^-_. a-cp-a°ƒ: A-\n-‰.-

s]-cp-ºm-hq¿: h-S-t° G-gn-{]w ap-≈≥-Ip-∂v ap≠-∏n-≈n I-√p-߬ ho´n¬ ss\-\ _m-h(73). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: C-S-∏-≈n \n-c-h-Øv-]d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Pao-e. a-°ƒ: A-iv-d^v(_n-kn-\-kv), sse-e, j-do-\, A-–p¬ kemw(I-√p-¶¬ I¨-kv-{S£≥). a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, sI-cow(A-t∏m-tfm Stb-gv-kv), bq-k-^v(_nkn-\-kv) sP-ko-\.-

sIm-®n: ]m-≠n-°p-Sn 12/548 tKm-]n-\m-Y aey(69). `m-cy: C-μp-_me. a-°ƒ: l-co-jv, {ioP, Kn-co-jv. a-cp-a-°ƒ: {io-e-£v-an, {]-Zo-]v-I-ΩØv, A-]¿-W. kw-kv-Imcw \-S-Øn. _mƒ _m-Uvan‚¨ I-fn-°m-c-\m-bncp-∂p.-

s]-cp-ºn-≈n: ]m-e-°m-Sv dn-´.-t\-h¬ Hm-^n-k¿ ]n Fw ]o-‰¿(86). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: I-≠\m-Sv ]-\-t_-en¬ timi-°p-´n. a-°ƒ: ko-\, kn-\n. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, ]-tc-X-\m-b tPm¨.-

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv I-°m-Sv tXm-∏n¬ ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥ a-I≥ k-°-cn-b(56). J-_-d-S°w \-S-Øn. `m-cy: ko-\Øv-. a-°ƒ: X≥-kn-ø, \n-bm-kv, A-\q-]v.-

cm-a-Ir-jv-W³

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn

_o-cm³- lm-Pn

A-e-hn-¡p-«n

sF-°-c-∏-Sn: t]-ßm-s´ ]qfm-´v ]-d-ºn¬ _o-cm≥- lmPn (72). ap-kveow -eo-Kv {]h¿-Ø-I-\pw Zo¿-L-Im-ew t]-ßm-Sv a-l-√v I-Ωn-‰n JPm-©n-bp-w cm-a-\m-´p-I-c am¿-°-‰n-se a¬-kyhym-]mcn-bp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, _-jo¿, ap-\o¿, d-jo-Zv.

]-S-∏-d-ºv: ]p-√n-sØm-Sn A-e-hn-°p-´n (52). `m-cyam¿: B-bn-i, ssk-\-_. a-°ƒ: ap-kv-X-^, ap-l-ΩZv dm-^n, _p-jv-d, j-d-^p∂o-k, ^-ko-e, \-ko-a, j-d-^p-±o≥, l-°ow, Pko-e, k-Pv-e, ap-lvkn-\, j-lv\, kn-\m≥. a-cp-a°ƒ: j-_o¿, ss^-k¬.

a-dn-bp-½ sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬-lukn-se ]-tc-X-\m-b A–p¿d-lvam-s‚ `m-cy adn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-ao-e, B-bni, kv-Io-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-cm-b- apl-a-Zv, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-–p-√. -

Ip-\n-am-¯ h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Snbn-se ]-tc-X-\m-b I-√-d°¬ D-Ω¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ip-\n-am-Ø (-D-ΩmsØ˛70). a-°ƒ: lw-kt°m-b (Ip-ssh-Øv), A_v-Zp-√-Xzo-^v (-A-_q-Z_n), kp-ss_-Z, sF-jm_n, dw-e. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^ (-]-tøm-fn), l-aoZv, ap-kv-X-^ (-\-¥n), d^n-b, ku-Z.

i-in-[-c-¸-Wn-¡À Ip-am-c-\-√q¿: kz-]v-\bn¬ {]-^. C F-kv iin-[-c-∏-Wn-°¿ (74˛-dn-´ A-[ym-]-I≥ F≥.-Fkv.-F-kv.-tIm-f-Pv, N-ß\m-t»-cn). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy hn-em-kn-\n-`m-bn. a°ƒ _o-\m-dm-Wn, eo\m-dm-Wn, kz-]v-\. a-cp-a°ƒ: cm-tP-{μ≥ (s{]mUyq-k¿, Zq-c-Z¿-i≥), B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ (kn.C.-H.-B‚ v A-tkm-kntb-‰v F-Un-‰¿, aw-K-fw Zn\-]-{Xw), ]-tc-X-\m-b _m-e-ap-c-fo-Ir-jv-W.-

B-an-\

Ip-ªn-ap-l-½-Zv B-eØ - n-bq¿: ]-™≥]-Sn h-S° - pw-]d - º - v Ip™n-ap-lΩ - Z- v (67). Kp-Pdm-Øn¬ I-®h - S- ° - m-c\ - mbn-cp-∂p. `m-cy: Xn-Øo-ap. a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, ssk-\_ - , kp-ss_-Z, l^vk - Ø - v, dw-ko-\, in-lm_p-±o≥, Pp-ss_-cn-b. acp-a° - ƒ: d-lva - Ø - p-∂ok, kp-[o¿, ssl-Zc - e - n, ap-lΩ - Z- v bm-ko≥.

C-{_m-low- lm-Pn I¬-∏-Øq¿: ap-bn-t∏mØv tI-tfm-Øv C-{_mlow- lm-Pn (73). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sam-bv-Xn, d-jo-Zv, A-jv-d-^v(aq-h-cpw J-Ø¿), B-bn-i, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: \p-{k-Øv, \-Pne, A-ssk-\m-¿, dn-bm-kv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 8.30\p ap-bn-t∏m-Øv ]m-d-°q¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

\m-cm-b-Wn h-S-I-c: sh-≈n-Ip-f-ß-c ]-tc-X-\m-b \n-Sp-º-d-Øv _m-e-s‚ `m-cy \m-cm-bWn (75). a-°ƒ: hn-a-e, l-cn-Zm-k≥, cm-Kn-Wn, Dj, A-Pn-X, do-\.

tP¡_v cm-a-]p-cw: cm-a-]p-cw tXh¿-Ip-t∂¬ ]-tc-X\mb B-K-kv-Xn k-°-dn-bbp-sS a-I≥ Sn F-kv tP°-_v (73).Im-\-Ubn¬ A-¥-cn®p. kw-kv°m-cw Im-\-U-bn¬.`mcy:{_n-PnØv. a-°ƒ:sPbv-k¨,km‚n. a-cp-a°ƒ:tXma-kv t]gvk¨.

{]-Zo-]v ISp-Øp-cpØn: sI.Fkv ]pcw sNØpIp-t∂¬ {]-Zo-]v v(38). kwkvIm-cw C-∂v aq∂n\v ho´p-h-f-∏n¬. `mcy: {]oXn. ap´p-Nn-dbn¬ C´m-d-bn¬ IpSpw_mw-K-am-Wv. a°ƒ: A\-¥p, A¿÷p≥

B-ky l-Öp-½ X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-h-b¬ tdm-Un-se I-t°m-´-IØv ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Bky l-÷p-Ω (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-en°≥ Ip-™m-en. a-°ƒ: l-ko≥ lm-Pn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \^o-k, C-{_m-lnw, sambv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: dp-Jnb, \q¿-P-lm≥, ku-Z, Ip-™m-an-\, ]-tc-X-cm-b a-en-°≥ A-–p-√ lmPn, A-–p-√ lm-Pn,

tPm¬ tXm-a-kv ]-≈p-cp-Øn: Zo-]w P-Mvj-\p k-ao-]w F-c-tßmØv tPm¨ tXm-akv(tPm-bn 58). `m-cy: Ipcn-in-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw en-√n. a-°ƒ: kn-_n≥, kn-tPm. a-cp-a-°ƒ: A-\p. kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3 \v ]-≈p-cp-Øn sk‚ v ta-co-kv kp-dn-bm-\n ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ \-S-°pw.-

sam-bv-Xp I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n sN-dn-bm-≠-bn sam-bv-Xp (75). `m-cy: _n-øm-Øp. a°ƒ: A-Ω-Xv, dw-e, Bky, A-–p¬ k-emw, km-Pn-Zv, k-ao-d.

s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√. k-tlm-Zc-߃: e-Øo-^v, B-bni, ssk-\-_.

Hm-a-t»-cn: s\-√n-s∏mbn¬ a-cp-tXm-en¬ t]-cX-\m-b tPm-Wn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, tam-fn, tPm-bn, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. acp-a-°ƒ: t_-_n, ta-gvkn, ssj-\n.

s]m-¶-½

A-K-kv-än³

Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔ-cnbn-se h-en-b]-d-º-Øv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn-´. A-[ym-]-I≥). a-°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A\n¬Ip-am¿.

A-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ s]m≥-]m-d°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n apkveym¿ (61). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: B-bn-i, kpl-d, D-ss_-Z. a-cp-a-I≥: ap-\o-¿. k-tlm-Z-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-en, ap-l-Ω-Zv, C-{_m-low. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw cm-hnse H-º-Xn-\p Np-≈n-bmSv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Zm-tam-Z-c³ sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv In-g-s°-bn¬ I-√q-cv ({]-Po-jv \n-hm-kv) Zm-tamZ-c≥ (60). `m-cy: k-c-k. a°ƒ: {]-Po-jv, {]-_n-X. a-cp-a-I≥: Zn-t\-i≥.

Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn ]m-e-bv-°¬ A-K-Ãn≥ (sIm-®v˛79). `m-cy: {_n-Po-Ø. a-°ƒ: ta-cn, kn-ÿ B-en-kv, A-K-Ãn≥, sUm-an-\n-Iv, en≥-kn. a-cp-a-°ƒ: tP°-_v, sP-bv-kn, d-Pn.

tIm-Uq¿-:- B¬-∏-‰- I-d∏-≥ (D-Æn-˛72)-. `m-cy-:- tZh-In. a-°ƒ-:- hn-iz-\m-Y≥ (tIm-Uq¿- k¿-ho-kvk-l-I-c-W- _m-¶v-),- kt¥m-jv-Ip-am¿,- k-Xo-jvIp-am¿,- k-tcm-Pn-\n,- t__n-e-£v-an,- ku-an-\n,- Zo]. a-cp-a-°ƒ-:- {io-[-c-≥ ta-em-‰q¿,- ]-Xva-\m-`-≥ tIm-°m-Sv-,- {]-`p-cm-P-≥ hn-f-bq¿-,- c-Xo-jv- ]p-emti-cn-,- kn-‘p- Sn-.-

sIm-Sp-h-≈n: tIm-Xq-cv cm-a-Ir-jv-W≥ (dn-´. K-h. hp-Uv h¿-°v-tjm-∏v ]pXn-b˛59). `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: jw\, jw-Pn-Øv, jw-t\-jv. a-cp-a-I≥: A-`o-jv `m-kvI¿ (tkm-bn¬ I¨-k¿th-j≥, ssh-Øn-cn). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ho-´p-h-f∏n¬.

lw-k am-tØm-´w: ]-tc-X-\m-b ss{U-h¿ bm-lp-°-bpsS a-I≥ Sn sI lw-k (45). ]m-f-bw {^q-Sv-kv am¿-°-‰n-se I-®-h-S-°mc-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ^ukn-b. a-°ƒ: \n-Ωn a-PoZv, sk-an C-Pm-kv.

X-½nÂ-¯-Ãn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-Isâ B-d-f-¯v B-Zn-hm-kn bphXn Nn-InÂ-kIn-«m-sX a-cn-¨p acWw: G-gpt]À-s¡-Xn-tc tI-kv jn-Uns\ Is−-¯n-bXv _-kv sjÂ-«-dn-\p k-ao-]w ssI-Im-ep-IÄ X-IÀ-¶ \n-e-bn X-e-t»-cn: sIm-f-»-cn ]m-ds°-´n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωnep-≠m-b kw-L-´-\-Øn-\n-sS bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ G-gp-t]¿-s°-Xn-tc X-et»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]m-d-s°-´v kn-‘p \n-hm-kn¬]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I-\pw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b jn-Un-s‚ (20) sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv tI-kv. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw jn-Un≥ sIm-f-t»-cn kz-tZ-in-I-fp-am-b hn-]n≥ {_n-t´m, \n-Jn¬ cm-Pv, ∂p t]¿-°p-sa-Xn-tc-bm-Wv tI[o-c-Pv hm-Sn, Pnw-t\-jv F-∂n- sk-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cpw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aqjn-Un-s\ sh-≈n-bm-gv-N cm-

{Xn 11Hm-sS- ssI-Im-ep-Iƒ ASn-®pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ Atbm-[y _-kv sj¬-´-dn-\p kao-]w I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-kv C-bm-sf X-et»-cn C-μn-cm-Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w sN-bv-X ti-jw sshIo-t´m-sS kw-kv-I-cn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Pn-√-bn-se Db¿-∂ t\-Xm-°ƒ kw-kv-Im-c®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. am-Xmhv: kn-‘p. k-tlm-Z-c≥: j_n≥.

C-cn-´n: B-d-f-Øv Nn-In¬-k In´m-sX B-Zn-hm-kn bphXn a-cn®p. B-d-fw ^mw 10mw tªm-°nse _m-e≥-˛-I-dp-Ø Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ko-X(33)bm-Wv a-cn®-Xv. c-≠p Zn-h-kw C-h¿-°v hb-dp th-Z-\-bpw N¿-±n-bpw D-≠mb-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂se ssh-Io-´m-Wv acn®Xv. Zn-h-

I-d-¸-³

k-߃-°v ap-ºv Pn-√m B-tcmKy h-Ip-∏v B-d-f-Øv sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cps∂-¶n-epw C-h¿ Iymw]n¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂n√. t]m-j-Imlm-c°p-d-hpw B-tcm-Ky-an-√mbv-a-bp-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿ ]-dbp-∂p. `¿-Øm-hv: cm-ap.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn t]-cm-{º: tIm-tS-cn-®m-¬ sIm-c-´n sN-dn-b]-d-ºn¬ hn-P-b-s‚ aIƒ hn-Zy(17)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-b-Æ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp (sIm-ta-gv-kv) hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp-∂p. π-kvh-Æn-s‚ C-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£ Ign-™v ho-´n¬ t\-c-sØ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv hn-P-b≥ Iq-en-∏-Wn-°pw am-Xm-hv e-£v-an sXm-gn-ep-d-∏v tPmen°pw t]m-b k-a-b-Øm-Wv kw`hw. k-tlm-Z-cn: hn-Pn-e. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

hn-Zym-\-K¿: F-kv.ssh.-F-kv B-ew-]m-Sn im-Jm {]-kn-U‚ v sambv-Xo≥-Ip-™n lm-Pn an-lv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-do\, k-^q-d, dn-f.- a-cp-a°ƒ: kp-sse-am≥, ss^-k¬. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p√, A-l-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-kbv-\m¿, Bbn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b.

ap-l-½-Zv-Ip-«n tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ DZn-cm-Wn ]-tc-X-\m-b h-St°-Xn¬ A-b-ap-hn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (67). a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv , A-iv-d-^v.

I-®qÀ hn-am-\-¯m-h-f \nÀ-am-Ww \-hw-_À H-¶n-\v Xp-S-§pw-: -a-{´n A-go-°¬: I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn \-hw-_¿ H-∂n-\v B-cw-`n-°m\m-hp-sa-∂v {]-Xo-£-n-°p-∂-Xmbn a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkv in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. BtKm-f sS-≥-U-dn-s‚ F-√m \-S-]Sn-I-fpw H-Iv-tSm-_-dn¬ ]q¿-Ønbm-hpw. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ Xs∂ \n¿-am-W-{]-hr-Øn Xp-Sßm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. IÆq-cn-s‚-bpw h-S-°≥ tI-c-fØn-s‚-bpw hn-I-k-\-Øn¬ k¿-°m¿ C-Xp-h-sc-bn-√m-Ø{X-bpw ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m°p-∂-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

t\-tc-°-S-hv: £o-c-I¿-j-I≥ Im¬-h-gp-Xn Im-ben¬ ho-Wv a-cn-®p. t\-tc-I-S-hv {io-\n-hm-kn¬ k-ltZ-h≥ (49)B-Wv a-cn-®-Xv. ]m¬ tÃm-dn¬ sIm-Sp-ØXn-\p-ti-jw ho-´n-te-°v a-S-ßpw-h-gn-bm-Wv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se G-gn-\v Im-Wm-Xm-b k-ltZ-h-s\ cm-{Xn 8.-10Hm-sS Im-c-bn¬ `m-K-Øp-≈ Im-ben-em-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ssh-°w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: jo-_. a-°ƒ: jo-\, \n-Xn≥. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

sd-bnÂ-th tK-än-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

B-ep-h: sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Bep-h ]p-d-bm¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]-am-Wv GI-tZ-iw 28 h-b- v {]m-bw- tXm-∂n-°p-∂ bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s]-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. s{S-bn≥ C-Sn-®-Xm-sW-∂p- I-cp-Xp-∂p. sh-fpØ-\n-dw, Np-h-∂ ap-Øp-am-e-bpw [-cn-®n-´p-≠v. a-™ \n-d-ap-≈ s_-\n-b-\pw \o-e-\n-d-ap-≈ _¿-ap-U-bpam-Wv th-jw. B-sf- Xn-cn-®-dn-™n-´n-√. ar-X-tZ-lw B-ep-h Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. h-e-XpssI-øn¬ ]-®-Ip-Øn-bn-´p-≈ bp-hm-hv A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-bm-sW-∂p kw-i-b-ap-≠v.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

B-e-ßm-Sv: s]≥-j≥ hmßm≥ B-ep-h-bn-se-Ønb Bƒ Ip-g-™p-ho-Wp acn-®p. tIm-´-∏p-dw N-°m-e° aT-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-bp-sS a-I≥ tPm¨(tPm-bn 66) B-Wv a-cn-®-Xv. B-ep-h k-_v {Sj-dn-bn-te-°p-≈ h-gn-at[y k-_v P-bn¬ {Ku≠n-\p k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se 6.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. s]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v B-ep-h Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®n-cp∂p. Im-°-\m-Sv A-kn.-{U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ Hm-^nkn¬ \n-∂pw hn-c-an-® Po-h-\-°m-c-\m-Wv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v 12 \v B-e-ßm-Sv sk‚ v ta-co-kv tZhm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: F¬-kn. a-°ƒ: tdm-kv-en, tPm-_n, Pn-_n. a-cp-a-°ƒ: am¿-´n≥.ssh-∏n-≥:- a¬-ky-_-‘-\-Øn-\n-sS sXm-gn-em-fnIp-g-™p-ho-Wp- a-cn-®p. \ -- m-b-c-º-ew- \n-I-Øp-X-d ]p-tjm-Ø-a≥- (46)- ]m-S-Øv- h-e ho-in- ao≥-]n-Sn-°p∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv- Ip-g-™p-ho-W-Xv.k -- w-kv-Im-cw- \S-Øn.--`m-cy-: N-©-e.--a-°ƒ-: A-\p-{]n-b,- A-\p-Pn-Xv.--

k-`-bv-s¡-Xn-tc ]p-kv-X-I-sa-gp-Xn-b kn.-F-kv.-sF. ap³ t\-Xm-hn-sâ kwkv-¡m-cw A-\n-Ýn-X-Xz-¯n C-Sp-°n: k-`-bv-s°-Xn-tc ]p-kv-X-I-sa-gp-Xn-b ap≥

kn.-F-kv.s-- F. t\-Xm-hn-s‚ i-h-kw-kv-°m-cw _n-j∏n-s‚ hn-e-°p aq-ew A-\n-›n-X-Xz-Øn-em-bn. kn.-F-kv-.s-- F.-- Cu-Ãv- tI-c-f a-lm-bn-S-h-I cq-]o-I-c-W I-Ωn-‰n I¨-ho-\-dpw {]-Y-a A¬-am-b sk-{I-´-dnbpw c-Pn-kv-{Sm-dp-am-bn-cp-∂ {]-^. kn -kn tP-°-_ns‚ kw-kv -°m-c-am-Wv k-` hn-e-°n-b-Xv. tP-°-_ns‚ C-S-h-I-bm-b ap-´w F-≈p-{ºw N¿-®n-se Ip-Spw_- I-√-d-bv-°v ]-I-cw sX-Ωm-Sn-°p-gn-bn¬ A-S-°mt\ A-\p-h-Zn-°q F-∂m-Wv _n-j-∏n-s‚ \n-e-]m-Sv. \n¿-hm-l-an-√m-sX ho-´p-ap-‰-Øv kw-kv-°m-c-Øns\m-cp-ßp-I-bm-Wv Ip-Spw-_w. hn-e-°n-s\-Xn-tc ssh-Zn-I-cpw k-`m-hn-izm-kn-I-fpa-S-°w H-cp hn-`m-Kw cw-K-sØ-Øn-. a-{¥n ]n -sP tPm-k-^v, No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv, sI.-]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN∂n-Ø-e, Fw.--]n-am-cm-b B-t‚m B‚-Wn, ]n -Sn tXma-kv Xp-S-ßn-b-h¿ C-S-s]-s´-¶n-epw cm-{Xn ssh-Inbpw k-`m ta-e-[y-£≥ h-g-ßn-bn-´n-√.

am-Xm-hn-s\m-¸w kv-Iq-«-dn-Â t]m-b a-I³ I-s−-bv-\À tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: am-Xm-hns\m-∏w kv-Iq-´-dn-\p ]n-∂n-encp-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ aI≥ I-s≠-bv-\¿ tem-dn-bn-Sn®v a-cn-®p. ]-S-\m-b¿ Ip-f-ß-c h-S-°v B-Z¿-iv `-h-\-Øn¬ cm-Pp-˛-A-ºn-fn- Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I-≥ B-Z¿-iv (15) BWv tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.40\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-t∂-‰n Itcm-´p-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. A-ºn-fn-tbm-sSm-∏w kvIq-´-dn¬ t]m-I-sh I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n-\p ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n t_m-bv-kv

B-Z¿-iv l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥: BIm-iv. ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

6 H-Iv-tSm-_¿ 2013 Rmb¿

s]m-Å-te-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-h-Xn a-cn-¨p -I-a-em-_m-bn A-½

-N-{µn-I

-e-£v-an-¡p-«n-b-½

\-tS-i³

iym-a-f

X-¦-½

Hm-a-\-b-½

skÂ-hn

h¿-°-e: ]p-∂-aq-Sv A-bWn-°p-gn hn-f ho-´n¬ cma≥-]n-≈-bp-sS `m-cy I-aem-_m-bn A-Ω (84). a°ƒ: k-c-fm-tZ-hn, X-¶-aWn, kp-[¿-an-Wn, D-jmIp-am-cn, N-{μ-_m-_p, cmtP-{μ≥ \m-b¿. a-cp-a°ƒ: cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, i-io-{μ-_m-_p, i-in-[c≥ \m-b¿, i-c-Xv-N-{μ_m-_-p, iym-a-f, X-¶-aWn.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv im¿-°-c tXm´n≥-I-c ho-´n¬ tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b-cp-sS `mcy N-{μn-I (58). a-°ƒ: cm-tP-jv (A{Kn. A-kn.-, sN-Δ-√q¿), c-Xo-jv (C-¥y≥ B¿-an, _mw-•q¿).

In-fn-am-\q¿: ]p-fn-am-Øv Ip-Sn-tb-e F-kv.-F-kv `h-\n¬ ]-tc-X-\m-b P\m¿-Z-\≥ \m-b-cp-sS aIƒ e-£v-an-°p-´n-b-Ω (64). a-°ƒ: kp-tc-jv, kp-Zn-\. a-cp-a-°ƒ: k-‘y, _n in-h≥-Ip-´n \m-b¿ (B-[m-c-sa-gp-Øv, In-fnam-\q¿).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]p-fnam-Øv Ip-f-hn-tbm-´v ]pØ≥-ho-´n¬ \-tS-i≥ (92). `m-cy: ]-g-bm-‰n¬ Ip-Spw-_mw-Kw Z-a-b-¥n. a-°ƒ: in-h-{]-km-Zv (dn´. sd-bn¬-th), kp-Z¿-i\≥ (dn-´. tkm-jy¬ sh¬-s^-b¿ Un-]m¿-´vsa‚ v), {]-k-∂-Ip-am-cn (dn-´. F-®v.-F-kv.-F), {]ko-\, A-\n¬-Ip-am¿ (cPn-kv-{Sm¿, ssl-t°m-SXn tI-c-f). a-cp-a-°ƒ: iin-Ip-am-cn (dn-´. F-®v.-Fkv.-F), Ko-X, {io-cw-K≥, {]-km-Zv N-{μ≥ (dn-´. _n.F-kv.-F≥.-F¬), Ku-Z (Im-\-dm _m-¶v).

I-√-d: an-Xr-Ω-e Xm-∂naq-Sv B¿.-F-kv `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b c-ho-{μ-s‚ `m-cy Pn iym-a-f (58). a°ƒ: jm-Pn (I-Æn), joP. a-cp-a-°ƒ: kn-\n, Xne-I≥.-

I-√-d:ap-Xp-hn-f N-¥bn¬-°m-Sv N-cp-hn-f ho´n¬- Hm-a-\-b-Ω (67). aI≥: A-\o-jv-Ip-am¿.-a-cpa-Iƒ: {]-`n-X.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ ap-faq-Sv G-°n-∏m-d ]p-Ø≥ho-´n¬ Sn F-kv sk¬hn (46). `¿-Øm-hv: hn-Pb≥. A-Ω: X-¶-Ω. ktlm-Z-c-߃: t_-_n, t{]-a.

tPm-k-^v

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv c-≠mw hm¿-Uv Im´p-¶¬ hn-jv-Wp-in-hm-eb-Øn¬ F≥ tKm-]n-\mY-ss](64). `m-cy: th-Z-hXn `m-bv. a-°ƒ: hn-jv-Wp{]-km-Zv, in-h-{]-km-Zv.--

I-√-d: an-Xr-Ω-e a-cp-XpΩq-Sv Ir-jv-W-bn¬ ]-tcX-\m-b dn-´. sl-Uv-amÿ am-[-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy X-¶-Ω (90). a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, Zn-hm-I-c≥ \m-b¿ (dn-´. sl-Uv-amÿ), ]p-cp-tjm-Ø-a≥ \m-b¿, C-μn-cm-Ip-am-cn, h-k-¥-Ip-am-cn, ]-tc-Xcm-b ]o-Xmw-_-c≥ \mb¿ (dn-´. So-®¿), kp-tc{μ≥ \m-b¿ (dn-´. U-]yq´n I-Ωo-j-W¿). a-cp-a°ƒ: tKm-]n-\m-Y≥ \mb¿, ssj-e-P-Ip-am-cn (dn´. sl-U-vam-ÿ), Kn-cn-PIp-am-cn, hn-P-b-Ip-am-cn, Ko-X-Ip-am-cn, Ip-™p-Irjv-W-°p-dp-∏v (dn-´. slUv-am-ÿ), cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿ (dn-´. Fwtπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿).

a-dn-bm-½ Xn-cp-h-√: A-an-®-¶-cn tXm-´-°m-´v ssI-X-h-\ I-≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b sI-kn C-Sp-°-f-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (95), kw-kvIm-cw \m-sf 12\v C-c-hn t]-cq¿ ^n-e-sZ¬-^ym N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°-ƒ: Ip-™q-™Ω,A-Ωmƒ,A-\n-b≥-Ip™v,]-tc-X-\m-b X-¶®≥.

e-£v-an am-∂m¿: D-fp-¥n N-°m-ebn¬ ]-tc-X-\m-b \m-Wphn-s‚ `m-cy e-£v-an (93). a-°ƒ: kp-`-{Z, hn-P-b-Ω, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, tkm-a≥ (F-d-Wm-Ip-fw), tam-l-\≥ (]-©m-_v), jm-Pn (A-_p-Zm-_n), AP-b-Ip-am¿ (^m-Œv). a-cpa-°ƒ: ]-tc-X-\m-b hmcn-Pm-£≥, X-¶-∏≥, \n¿a-e kp-K-X, iym-a-f, amb, Ko-X.

tPmÀ-Pv tXm-a-kv sN-ß-∂q¿: ]p-Ø≥-Imhv, sh-®q¿, ]-Sn-∏p-c-ho´n¬ tPm¿-Pv tXm-a-kv (cm-Pp-km¿ ˛ 67) kw-kvIm-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy Gen-bm-Ω. a-°ƒ tUm. B-i, A-`n-em-jv. a-cp-aI≥ tUm. A-\n¬.

Xm-\m-fq¿: Ip-´-Øn¬ ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: B-bn-i-°p-´n, A-–p¬ I-cow, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^, ap-l-Ω-Zv l-\o-^.

Xn-cp-h-√: am-™mSn ]pØ≥-Im-em-bn¬ a-Ømbn Nm-t°m (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v I-t‰m-Sv Zn s]-¥t°m-kv-Xv sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: Nn-∂-Ω. a°ƒ: a-dn-bm-Ω, sIm-®ptamƒ, Ip-™p-tam-ƒ.

im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿ Xp-cp-Øn-°-c X-SØn¬ _-tY¬ hm-enbn¬ dn-´: {]-[m-\m-[ym-]I≥ Sn ]n Ip-cy≥(80). `m-cy: G-en-°p-´n dn´: A-[ym-]n-I(Fw.-Sn.bp.-]n. kv-Iqƒ, Xp-cpØn-°-c). a-°ƒ: B-\nIp-cy≥ (U¬-ln), kmdm-Ω Ip-cy≥(k-_v Unhn-j-\¬ F≥-Pn-\o-b¿, _n.-F-kv.-F≥.-F¬), B-en-kv Ip-cy≥(kuZn), km-en-Ip-cy≥(Cw-•≠v), tPm¨ ]n Ipcy≥(U¬-ln). a-cp-a°ƒ: tXm-a-kv sshZy≥(C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v t{_m-Uv-Im-kv-‰nMv, ), s{]m.-tUm. ssh tPm-bn(sk‚ v: kn-dnƒkv tIm-f-P,v A-Sq¿), kJ-dn-bm am-Xyp, d-Pn-Ipcy≥(Cw-•-≠v).

-ssj-Pp

A-Uz. tXm-a-kv ]-Wn-¡À

ao-cm-km-ln-_v

hn-P-b³

cm-L-h³

sIm-´m-c-°-c: ho-Sv ]-Wn°n-sS sa-jo≥ hmƒ s]m-´n-sØ-dn-®v a-cn-® sIm-´m-c-°-c N-°p-h-c-bv°¬ tIm-´-h-´w Rm-d°m-Sv t_-_n-bp-sS aI≥ ssj-Pp (28).-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C¥y≥ A-tkm-kn-tbj≥ jm¿-Pm ÿm-]-I {]-kn-U‚ v A-Uz. tXm-akv ]-Wn-°¿ (61). Xn-cp-h\-¥-]p-c-sØ H-cp kz-Imcym-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp∂p A-¥yw. bp.-F.-C-bnse hn-hn-[ hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fp-sS D-]-tZ„m-hm-bn-cp-∂p. `m-cy: t{K-kn tX-m-a-kv. a-°ƒ: F-en-k-_-Øv tXm-a-kv, (A-kn. \yq-kv F-Un-‰¿, ssSw-kv- Hm-^v C-¥y, tKm-h), tkm-_n tXm-akv (A-Uz-°-‰v). a-cp-a°ƒ: Zn-eo-]v, c-a-W≥.kw-kv-Im-cw C-∂p sk‚ v ]o-t‰-gv-kv B‚ v sk‚ v sk‚ v t]mƒ-kv ]-≈n-bn¬.

Ip-≠-d: Aw-_n-s]m-bv-I \-So-e-∏p-c Xm-gv-Xn¬ ho´n¬ ao-cm-km-ln-_v (80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: d-lp-am-_o-hn, d-low (]g-ßm-ew hm¿-Uv sa-w_¿), k-enw, I-a-dp-±o≥, \-Pv-ap-±o≥. a-cp-a-°ƒ: C{_m-lnw-Ip-´n, Pm-kv-an≥, \-Po-a _o-hn, ]-tc-X-bmb ssi-e-P, \-ko-\. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10.-30\v Xr-∏n-e-gn-Iw apkv-enw Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.-

I-cp-\m-K-∏-≈n: sh-≈\m-Xp-cp-Øv sIm-≈-∏p-dØv hn-P-b≥(76). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: sj¿-fn, hn-Pn-e, hn-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-jv, kXo-jv(a-Wn-°p-´≥), kpPn-Øv.-

im-kv-Xmw-tIm-´: ap-Xp]n-em-°m-Sv ]p-∂-aq-Sv te°v hyq-hn¬ (sN-dp-Ip-fØn¬) Sn Sn cm-Lh≥(65˛ dn-´. sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn I¨-t{Sm-fnMv C≥-kv-s]-Œ¿). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: A-Ωn-Wn(dn-´. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿). a-°ƒ: _n-\p cm-L-h≥(K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ, sh-Ãv I-√-S), _n\n cm-L-h≥. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥, cm-tP-jv.-

]q-®m-°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv hm-g-ti-cn-bn¬ Ip-cy-s‚ `m-cy G-en-°p´n Ip-cy≥ (96).

h-Sp-X-e: A-cq-°p-‰n ]©m-b-Øv \m-emw hm¿Un¬ Nn-Øn-c ho-´n¬ Fw B¿ N-{μ≥ (64). `mcy: eo-e, a-°ƒ: an-e≥, kn-\n-b. a-cp-a-°ƒ: cmPn, _n-Pp.

B¿-∏q-°-c: I-gn-™-Znh-kw \n-cym-X-\m-b Ipº-f-ti-cn¬ sI sP tPmk-^n(A-∏-®n-˛68v)s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°p c-≠n-\p `-h-\-Ønse ip-{iq-j-bv-°p tijw Ip-a-cw-Ip-∂v kn.-Fkv.-sF ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.-

Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn Xe-∏m-e-bn¬ Sn sP tPmk-^v (93). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v amßm-\w sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy; ]-tc-X-bm-b Ip-™-Ω. a-°ƒ; cmP≥, ko-X, B-\n, tPmbn, ]-tc-X-cm-b em-e≥, Kw-Km-[-c≥. a-cp-a-°ƒ; _o-\, cm-[m-a-Wn, im¥, jm-Pn, tPm-¿-Pp-Ip´n, Hm-a-\.

-\-ko-a

\-_o-km-_o-hn

hm-a-tZ-h³

Ip-f-Øq-∏p-g: a-cp-Xn-aq-Sv N-Xp-∏n¬ \-ko-am a≥kn-en¬ \-Po-an-s‚ `m-cy \-ko-a (35). a-I≥: k¬am≥.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A≠q¿-t°m-Ww ]p-fn-b-dØv hn-f-bn¬ \-_o-km_o-hn (70). `¿-Øm-hv: A-en-°p-™v. a-°ƒ: _jo¿, jm-P-lm≥, ssjem-_o-hn, dm-^n, D-ssjZm-_o-hn, \u-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv l-\o-^, k-_o-\, jn-lm-_p-±o≥, ko-\, sj-ao-\, ap-_o-\

h¿-°-e: Im-∏n¬ am-Xphn-fm-Iw ho-´n¬ sI B¿ hm-a-tZ-h≥ (83). a°ƒ: P-b-{]-Im-iv, {]tim-`-j-\, {]-lv-fm-Z≥, {]-im-\-X≥, {]-ao-f. a-cpa-°ƒ: hn-P-b≥, ]p-jv-], kp-tc-jv-_m-_p.-

jm-Pn

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv h-f-aw-K-ew sX°v ta-te-Ø-d tXm-akv(80). `m-cy: G-en-bm-Ω. a°ƒ: tPm-bn tXm-akv(Ip-cy≥), tPm¿-÷v tXm-a-kv, A-∂-Ω. a-cp-a°ƒ: tdm-k-Ω, tdm-bn.--

G-en-¡p-«n Ip-cy³

_m-e-Ir-jv-W-\m-im-cn sh-™m-d-aq-Sv: t]mØ≥-tIm-Sv h-g-bv-°m-Sv hn-t\m-Zv hn-em-k-Øn¬ _m-e-Ir-jv-W-\m-im-cn (60). `m-cy: Aw-_n-I. a°ƒ: A-`n-em-jv, A-Jne. a-cp-a-°ƒ: kn F-kv A-\o-j, sI A-\n¬-Ipam¿.-

hm-k-h³ \m-c-ßm-\w-: {]-i-kv-X \m-S-I \-S≥ -h-en-b-Ipfw- a-™-{] ho-´n¬- ]nsI hm-k-h≥- (kn-]nsF Fw- h-en-b-Ip-fw- F {_m-©w-Kw-˛ 58)-. `m-cy-: im-¥-Ω.-- a-Iƒ-: do-\ hmkv.-- a-cp-a-I≥-: jn-t\m-hv.--

a-dn-bp-½ sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬-lukn-se ]-tc-X-\m-b A–p¿d-lvam-s‚ `m-cy adn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-ao-e, B-bni, kv-Io-\.

N-{µ³

tKm-]n N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w ]m-S-Øpw-Ip-gn ]p-Xp-∏-d-ºn¬ sI Pn tKm-]n(59).kw-kv-°m-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´p-h-f∏n¬.`m-cy:k-c-kzXn. a°ƒ:tKm-]-Ip-am¿,Kn-cojv-Ip-am¿.a-cp-a-Iƒ:kp\n-X.

i-in-[-c-¸-Wn-¡À Ip-am-c-\-√q¿: kz-]v-\bn¬ {]-^. C F-kv iin-[-c-∏-Wn-°¿ (74˛-dn-´ A-[ym-]-I≥ F≥.-Fkv.-F-kv.-tIm-f-Pv, N-ß\m-t»-cn). kw-kv-Im-cw C-∂v 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy hn-em-kn-\n-`m-bn. a°ƒ _o-\m-dm-Wn, eo\m-dm-Wn, kz-]v-\.

tPm-k-^v

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]©m-b-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv ªm-Øv jmPn(55). `m-cy: A-\n-X. a°ƒ: A-Jn¬, A-Rv-Pp. a-cp-a-Iƒ: \n-[n-j.--

Ip-ªo³ lm-Pn cm-a-]p-cw: \m-dm-W-Øv ]-tc-X-\m-b I-cp-h-≈n ]m-Øn-°¬ a-Ωp-Wnlm-Pn-bp-sS a-I≥ sI ]n Ip-™o≥ lm-Pn (88). I¿-j-I-\pw ]-g-bIm-e hym-]m-cn-bp-am-bncp-∂p. am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b a-Ωm-Zn-b. `m-cy: ]´¿-°-S-h≥ ^m-Øn-a. a°ƒ: k-eow, tUm. sI ]n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, j-°o-e, d-kn-b, l-\o^, A-–p¬ d-jo-Zv , k^n-b, ko-\-Øv.

Ip-cy³

tXm-a-kv

tP¡_v cm-a-]p-cw: cm-a-]p-cw tXh¿-Ip-t∂¬ ]-tc-X\mb B-K-kv-Xn k-°-dn-bbp-sS a-I≥ Sn F-kv tP°-_v (73). Im-\-U-bn¬ A-¥cn®p. kw-kv-°m-cw Im\-U-bn¬.`m-cy:{_nPnØv. a-°ƒ:sP-bvk¨,km‚n. a-cp-a°ƒ:tXma-kv t]gvk¨.

Zn-eo-]v-Ip-amÀ Xn-cp-h-√: B-™n-enØm-\w Nn-d-bn¬-Ip-fw {io-cm-K-Øn¬ Zn-eo-]v-Ipam¿ (hn-ap-‡-`-S≥-˛54). kw-kv-I-m-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: {io-tZ-hn. a-°ƒ; tUm. A-Rv-P-en, Zo-]-Iv.

tKm-]n-\m-Y-ss]

]m-¯p-½p

]-c-ta-iz-c³- \-¼q-Xn-cn a-¶-S: h-≈n-°m-∏-‰ I√n¬ \m-cm-b-W aw-K-eØv ]-c-ta-iz-c≥ \-ºqXn-cn (77). `m-cy: tZ-h-In A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: lcn-Zm-k≥, e-X, Kn-co-jv, tl-a. a-cp-a-°ƒ: _n-\n, c-iv-an, l-cn-Zm-k≥ `-´-Xncn-∏m-Sv, k-Xo-i≥.

a-¯m-bn Nm-t¡m

tdm-k-½ tPmÀ-Pv aq-e-a-‰w: A-d-°p-fw A©m-\n-°¬ tXm-am-®s‚ `m-cy tdm-k-Ω tPm¿Pv (65). kw-kv-Im-cw C∂v c-≠n-\v A-d-°p-fw sk‚ v ta-co-kv ]p-Ø≥]-≈n-bn¬. ]-tc-X Ip-dhn-e-ßm-Sv am-∏n-f-]-dºn¬ sam-´-bm-\n-°¬ Ip-Spw-_m-Kw.

Ip-ªm-an s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√.

am-Xyp Du-cp-°-cn: Xp-≠n-bn¬ ‰n -kn am-Xyp (am-Ø-°p´n-˛72). kw-kv-°m-cw C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]pXp-°-cn sk‚ v tk-thygv-kv ]-≈n-bn¬. `m-cy Gen-bm-Ω am-Xyp Xr-s°mSn-Øm-\w sIm-®m-epw-aq´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ : tPm-_n am-Xyp, Pq-en am-Xyp. a-cp-a-°ƒ : jn-\p ap-´m¿, k-Pn th-g{].-

A-¶-½ Hm-a-t»-cn: s\-√n-s∏mbn¬ a-cp-tXm-en¬ t]-cX-\m-b tPm-Wn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, tam-fn, tPm-bn, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. acp-a-°ƒ: t_-_n, ta-gvkn, ssj-\n.

sF-¸v Xn-cp-h-√: h-f-™-h-´w a´-°¬ a-W-°¬ Fw. F sF-∏v (57),kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 2.-30\v \n-cWw- sk‚ v ta-cn-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv h-en-b-]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: eo-em-Ω. a-°ƒ: sk-en≥,sj-dn-\v. a-cp-a°ƒ: jn-Pp.-

_o-hn-¡p-«n l-Öp-½ ]-d-ºn¬]o-Sn-I: sN-dm©o-cn Nm-\-Øv ]-tc-X\m-b Ip-™- ≥- lm-Pnbp-sS `m-cy _o-hn-°p-´n l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b _m-h- lm-Pn, cm-bn≥-Ip-´n, a-Ωm-Zn-°p´n, B-bn-im-_n, ssa-aq\, A-ao¿ A-en.a-cp-a°ƒ: sI Sn Ip-™p, Ip™m-∏p, sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv.

a-¯m-bn ssk-a-Wn F-cp-ta-en: I-gn-™ Zn-hkw \n-cym-X-\m-b h-St°-ap-´p-a-Æn¬ a-Øm-bn ssk-a-Wn (90)s‚ kwkv-Im-cw \m-sf 11\v I-\I-∏-ew sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv h-en-b]-≈n-bn¬. `m-cy Xp-ºa¨ Xm-g-bv-°m-´p-a-ebn¬ ]-tc-X-bm-b A-∂Ω. a-°ƒ: sI -F-kv aØm-bn, sI F-kv F{_m-lmw, sI F-kv h¿Ko-kv, _m-_p ssk-a¨, tPm-k-^v ssk-a¨, amXyp ssk-a¨.

s\-Sp-a-ßm-Sv: s]m-≈-te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cns° bp-h-Xn sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ acn-®p. sh-≈-\m-Sv Iq-h-°p-Sn-bn¬ hm-S-I-ho-´n¬ Xma-kn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Nn-∂p F-∂ B-Xn-c(22) bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ \m-en-\v a-t\m-hn-j-a-Øm¬ a-sÆ-Æ i-co-c-Øn-sem-gn-®v bp-h-Xn B-fl-l-Xy sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p a-c-Ww. -`¿-Øm-hv: Pb-Ir-jv-W-≥. a-I-≥: P-b-tZ-h≥ (c-≠-c-) am-Xm-hv: Aºn-fn-. A-cp-hn-°-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hm-l-\w C-Sn-¨v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

_m-e-cm-a-]p-cw: hm-l-\w C-Sn-®v Nn-In¬-k-bn-en-cp∂ Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. sh- S n- h - ® m≥- t Im- h n¬ sF-Wn-aq-Sv s]-cp-º Ip-fØn≥-I-c ho-´n¬- im-aphem (75) -Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ am-kw 24\v sh-Sn-h-®m¬-tIm-hn¬ PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. B-Zyw -sa-Un-°¬-tIm-f-Pn-epw ]n-∂o-Sv im-¥nhn-f B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-k-bn-en-cn-s°-bm-Wv a-c-Ww. `m-cy: tKm-a-Xn. a-°ƒ: N-{μ≥, hm-k-¥n, im¥n. a-cp-a-°ƒ: P-\-‰v, ]-tc-X-\m-b {]-`m-I-c≥, kptc-jv.-

]n-¡-¸v-hm³ Im-dn-en-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

]p-Xp-°m-Sv: tZ-in-b-]m-X \-¥n-°-c kv-Iqƒ tÃm-∏n\v k-ao-]w \n-b-{¥-Ww hn-´ ]n-°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn®v Im¿ bm-{X-°m-c-\m-b H-cmƒ a-cn-®p. Im-dn-ep-≠mbn-cp-∂ c-≠p Ip-´n-I-f-S-°w aq-∂pt]¿-°v Kp-cp-X-c]-cn-t°-‰p. H-‰-∏m-ew sN-In-S≥ ]-d-ºn¬ _-jo¿ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. _-jo-dn-s‚ a-°-fm-b ap-l-Ω-Zv dn-kv-hm≥(F-´v), _n≥-l¬(A-©v), `m-cy k-tlm-Z-c≥ ap-l-Ω-Zv jm^n(22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. i-\n-bm-gv-® ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. Kƒ-^n¬ \n-∂v h-cp-∂ _-jo-dn-s‚ `m-cy-]n-Xm-hns\ Iq´m≥ s\-Sp-ºm-t»-cn F-b¿-t]m¿-´nte°v t]mhpw-h-gn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂v h-∂ ]n-°-∏v hm≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v Un-sshU¿ I-S-∂v F-Xn¿-Zn-i-bn¬ h-∂ Im-dn¬ CSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kpw Po-h≥ c-£mth-Zn {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp a-Wn-°q¿ t\-csØ {]-b-Xv-\-sØm-Sp-hn-em-Wv C-h-sc ]p-d-sØ-SpØ-Xv. ]-cn-t°-‰ aq-∂p t]-sc-bpw Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-°-∏v hm-≥ Po-h-\-°m-cm-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

bp-hm-hv Ip-f-¯n ap-§na-cn-¨p

Ip-∂w-Ip-fw: Ip-fn-°m≥ C-d-ßn-b bp-hm-hv Ip-fØn¬ ap-ßn a-cn-®p. B¿-Øm-‰v ]p-fn-°-∏-d-ºn¬ Xman-bp-sS a-I≥ kp-\nem(39)-Wv a-cn-®-Xv. kn-a‚ v tPmen-°m-c-\m-b C-bmƒ C-∂-se ssh-Io-´v tPm-en I-gn™v kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏-w Ip-fn-°m-\m-bn B¿Øm-‰v Nm-´v Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-bncp∂p. C-bm-sf Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^-b-¿-t^mgv-kpw t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v \-S-Øn-b Xnc-®n-en-s\m-Sp-hn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. aq-∂p-am-kw ap-ºv Nm-´p-Ip-fw hr-Øn-bm-°m≥ k-Poh-am-bn ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. `m-cy: _n-μp. c-≠v a-°-fp≠v. ar-X-tZ-lw Ip-∂w-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.-

bphmhv Im-b-en ho-Wv- a-cn-¨p

t\-tc-°-S-hv: £o-c-I¿-j-I≥ Im¬-h-gp-Xn Im-ben¬ ho-Wv a-cn-®p. t\-tc-I-S-hv {io-\n-hm-kn¬ k-ltZ-h≥ (49)B-Wv a-cn-®-Xv. ]m¬ tÃm-dn¬ sIm-SpØ-Xn-\p-ti-jw ho-´n-te-°v a-S-ßpw-h-gn-bm-Wv kw-`hw. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se G-gn-\v Im-Wm-Xm-b k-l-tZ-h-s\ cm-{Xn 8.-10Hm-sS Im-c-bn¬ `m-K-Øp-≈ Im-b-en-em-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ssh°w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: jo-_. a-°ƒ: jo-\, \n-Xn≥. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

sd-bnÂ-th tK-än-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n ¢o-ä-kv

-bq-kp-^v ap-k-ven-bm-À

Ip-cy³

ss\-\-_m-h

tPm¬ tXm-a-kv

tKm-]n-\m-Y a-ey

]o-äÀ

k-¡-cn-b

im-kv-Xmw-tIm-´: a-\-°c B-\n-`-h-\-Øn¬ ¢o-‰kv(63). `m-cy: ]-tc-X-bmb B-\n. a-°ƒ: tUm-fn, hn≥-sk‚ v, tPm-bn. a-cpa-°ƒ: F-tUz¿-Uv , do\m, kv-an-X. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v aq-∂n-\v im-kv-Xmw-tIm-´ sk‚ v: tXm-a-kv tZ-hm-e-bØn¬.-

I-cp-\m-K-∏-≈n: {]-i-kvX a-X-]-fin-X-\pw h¿j-ß-fm-bn a-W-∏-≈n, h´-∏-d-ºv, ]p-∂-{] ]p-Xp-∏≈n Xp-S-ßn-b P-am-AØp-I-fn¬ C-am-ap-am-bncp-∂ X-g-h, a-W-∏-≈n-hS-°v I-e-h-d-t»-cn ]-So-‰Xn¬ bq-kp-^v ap-k-venbm-¿(66). `m-cy: d-^n-J _o-hn. a-°ƒ: A-–p¬ P-∫m¿, k-Z-J-Øp-≈ _m-J-^n(C-amw, th-ß-d ap-kv-enw P-am-A-Øv), kem-lp-±o≥ k-Jm-^n, sal-dp-∂o-k, kp-a-ø, d-“Øv, _p-jv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lp-ssk≥, jmP-lm≥, a≥-kq¿ Iman¬ k-Jm-^n, C-^p-Zp±o≥ k-Jm-^n, i-Av-_m\-Øv, tim-`n-X, k-en-aØv. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 10\v a-W-∏-≈n apkvv-enw P-am-A-Øv J-_-¿ÿm-\n¬.

aq-hm-‰p-]p-g: am-dm-Sn sNm-≈-°m-´v Ipcy≥(62). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 2\v aq-hm-‰p]p-g tem-°¬ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: en-_n≥, kn-_n≥, t^-_. a-cp-a°ƒ: A-\n-‰.-

s]-cp-ºm-hq¿: h-S-t° G-gn-{]w ap-≈≥-Ip-∂v ap≠-∏n-≈n I-√p-߬ ho´n¬ ss\-\ _m-h(73). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mcy: C-S-∏-≈n \n-c-h-Øv-]d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw Pao-e. a-°ƒ: A-iv-d^v(_n-kn-\-kv), sse-e, j-do-\, A-–p¬ kemw(I-√p-¶¬ I¨-kv-{S£≥). a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, sI-cow(A-t∏m-tfm Stb-gv-kv), bq-k-^v(_nkn-\-kv) sP-ko-\.-

]-≈p-cp-Øn: Zo-]w P-Mvj-\p k-ao-]w F-c-tßmØv tPm¨ tXm-akv(tPm-bn 58). `m-cy: Ipcn-in-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw en-√n. a-°ƒ: kn-_n≥, kn-tPm. a-cp-a-°ƒ: A\p. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3 \v ]-≈p-cpØn sk‚ v ta-co-kv kpdn-bm-\n ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ \-S-°pw.-

sIm-®n: ]m-≠n-°p-Sn 12/548 tKm-]n-\m-Y aey(69). `m-cy: C-μp-_me. a-°ƒ: l-co-jv, {ioP, Kn-co-jv. a-cp-a-°ƒ: {io-e-£v-an, {]-Zo-]v-I-ΩØv, A-]¿-W. kw-kv-Imcw \-S-Øn. _mƒ _m-Uvan‚¨ I-fn-°m-c-\m-bncp-∂p.-

s]-cp-ºn-≈n: ]m-e-°m-Sv dn-´.-t\-h¬ Hm-^n-k¿ ]n Fw ]o-‰¿(86). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy: I-≠\m-Sv ]-\-t_-en¬ timi-°p-´n. a-°ƒ: ko-\, kn-\n. a-cp-a-°ƒ: X-ºn, ]-tc-X-\m-b tPm¨.-

ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv I-°m-Sv tXm-∏n¬ ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥ a-I≥ k-°-cn-b(56). J-_-d-S°w \-S-Øn. `m-cy: ko-\Øv-. a-°ƒ: X≥-kn-ø, \n-bm-kv, A-\q-]v.-

cm-a-Ir-jv-W³

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn

tPm-k-^v X-e-tbm-e-∏-d-ºv: D-ghq¿ H.-F¬.-F¬.-F-®v.F-kv. dn-´. ln-μn A-[ym]-I≥ hn-Pn-hn-lm¿ (Ad-°-Ø-d ]p-Ø≥-]p-cbn¬) hn tPm-k-^v (hnZzm≥ km¿-˛79). kw-kvIm-cw \m-sf aq-∂n-\v Xe-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bn¬. `mcy: Xr-∏q-Wn-Øp-d am-fnbw-ho-´n¬ tim-im-Ω. a°ƒ: sP-Ãn≥ hn tPmk-^v, tKm-Uv-hn≥ tPmk-^v (a-kv-°-‰v), Pn-j hn tPm-k-^v (ku-Zn). acp-a-°ƒ: tj ¿-en PÃn≥ (bp.-sI.-), A-√n tKm-Uv-hn≥.-

Ip-ª-¸³ C-f-ßp-fw: c-≠mwssa¬ ]p-Ø≥-Ip-fw Ip™-∏≥(65). kw-kv-°mcw \-S-Øn.

C-{_m-low- lm-Pn I¬-∏-Øq¿: ap-bn-t∏mØv tI-tfm-Øv C-{_mlow- lm-Pn (73). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sam-bv-Xn, d-jo-Zv, A-jv-d-^v(aq-h-cpw J-Ø¿), B-bn-i, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: \p-{k-Øv, \-Pne, A-ssk-\m-¿, dn-bm-kv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 8.30\p ap-bn-t∏m-Øv ]m-d-°q¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

\m-cm-b-Wn h-S-I-c: sh-≈n-Ip-f-ß-c ]-tc-X-\m-b \n-Sp-º-d-Øv _m-e-s‚ `m-cy \m-cm-bWn (75). a-°ƒ: hn-a-e, l-cn-Zm-k≥, cm-Kn-Wn, Dj, A-Pn-X, do-\.

B-ky l-Öp-½ X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-h-b¬ tdm-Un-se I-t°m-´-IØv ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Bky l-÷p-Ω (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-en°≥ Ip-™m-en. a-°ƒ: l-ko≥ lm-Pn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \^o-k, C-{_m-lnw, sambv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: dp-Jnb, \q¿-P-lm≥, ku-Z, Ip-™m-an-\, ]-tc-X-cm-b a-en-°≥ A-–p-√ lmPn, A-–p-√ lm-Pn,

sam-bv-Xp I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n sN-dn-bm-≠-bn sam-bv-Xp (75). `m-cy: _n-øm-Øp. a°ƒ: A-Ω-Xv, dw-e, Bky, A-–p¬ k-emw, km-Pn-Zv, k-ao-d.

^m-¯n-a- ta-em-‰q¿: D-®m-c-°-S-hnse ]-tc-X-\m-b B¬-∏-‰ ap-l-Ω-Zn-s‚ F-∂ C-∏mbn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (74). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, lw-k, D-Ω¿, A-–p¬ -Icow, P-ao-e, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: ssJ-dp-∂o-k, _ ¬-°o-kv, ssJ-dp-∂o-k.

A-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ s]m≥-]m-d°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n apkveym¿ (61). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: B-bn-i, kpl-d, D-ss_-Z. a-cp-a-I≥: ap-\o-¿. k-tlm-Z-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-en, ap-l-Ω-Zv, C-{_m-low. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw cm-hnse H-º-Xn-\p Np-≈n-bmSv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Zm-tam-Z-c³ sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv In-g-s°-bn¬ I-√q-cv ({]-Po-jv \n-hm-kv) Zm-tamZ-c≥ (60). `m-cy: k-c-k. a°ƒ: {]-Po-jv, {]-_n-X. a-cp-a-I≥: Zn-t\-i≥.

sIm-Sp-h-≈n: tIm-Xq-cv cm-a-Ir-jv-W≥ (dn-´. K-h. hp-Uv h¿-°v-tjm-∏v ]pXn-b˛59). `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: jw\, jw-Pn-Øv, jw-t\-jv. a-cp-a-I≥: A-`o-jv `m-kvI¿ (tkm-bn¬ I¨-k¿th-j≥, ssh-Øn-cn). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ho-´p-h-f∏n¬.

lw-k am-tØm-´w: ]-tc-X-\m-b ss{U-h¿ bm-lp-°-bpsS a-I≥ Sn sI lw-k (45). ]m-f-bw {^q-Sv-kv am¿-°-‰n-se I-®-h-S-°mc-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ^ukn-b. a-°ƒ: \n-Ωn a-PoZv, sk-an C-Pm-kv.

X-½nÂ-¯-Ãn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-Isâ B-d-f-¯v B-Zn-hm-kn bphXn Nn-InÂ-kIn-«m-sX a-cn-¨p acWw: G-gpt]À-s¡-Xn-tc tI-kv jn-Uns\ Is−-¯n-bXv _-kv sjÂ-«-dn-\p k-ao-]w ssI-Im-ep-IÄ X-IÀ-¶ \n-e-bn X-e-t»-cn: sIm-f-»-cn ]m-ds°-´n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωnep-≠m-b kw-L-´-\-Øn-\n-sS bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ G-gp-t]¿-s°-Xn-tc X-et»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]m-d-s°-´v kn-‘p \n-hm-kn¬]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I-\pw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b jn-Un-s‚ (20) sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv tI-kv. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw jn-Un≥ sIm-f-t»-cn kz-tZ-in-I-fp-am-b hn-]n≥ {_n-t´m, \n-Jn¬ cm-Pv, ∂p t]¿-°p-sa-Xn-tc-bm-Wv tI[o-c-Pv hm-Sn, Pnw-t\-jv F-∂n- sk-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cpw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aqjn-Un-s\ sh-≈n-bm-gv-N cm-

{Xn 11Hm-sS- ssI-Im-ep-Iƒ ASn-®pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ Atbm-[y _-kv sj¬-´-dn-\p kao-]w I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-kv C-bm-sf X-et»-cn C-μn-cm-Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w sN-bv-X ti-jw sshIo-t´m-sS kw-kv-I-cn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Pn-√-bn-se Db¿-∂ t\-Xm-°ƒ kw-kv-Im-c®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. am-Xmhv: kn-‘p. k-tlm-Z-c≥: j_n≥.

C-cn-´n: B-d-f-Øv Nn-In¬-k In´m-sX B-Zn-hm-kn bphXn a-cn®p. B-d-fw ^mw 10mw tªm-°nse _m-e≥-˛-I-dp-Ø Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ko-X(33)bm-Wv a-cn®-Xv. c-≠p Zn-h-kw C-h¿-°v hb-dp th-Z-\-bpw N¿-±n-bpw D-≠mb-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂se ssh-Io-´m-Wv acn®Xv. Zn-h-

k-߃-°v ap-ºv Pn-√m B-tcmKy h-Ip-∏v B-d-f-Øv sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cps∂-¶n-epw C-h¿ Iymw]n¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂n√. t]m-j-Imlm-c°p-d-hpw B-tcm-Ky-an-√mbv-a-bp-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿ ]-dbp-∂p. `¿-Øm-hv: cm-ap.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn t]-cm-{º: tIm-tS-cn-®m-¬ sIm-c-´n sN-dn-b]-d-ºn¬ hn-P-b-s‚ aIƒ hn-Zy(17)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-b-Æ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp (sIm-ta-gv-kv) hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp-∂p. π-kvh-Æn-s‚ C-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£ Ign-™v ho-´n¬ t\-c-sØ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv hn-P-b≥ Iq-en-∏-Wn-°pw am-Xm-hv e-£v-an sXm-gn-ep-d-∏v tPmen°pw t]m-b k-a-b-Øm-Wv kw`hw. k-tlm-Z-cn: hn-Pn-e. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

hn-Zym-\-K¿: F-kv.ssh.-F-kv B-ew-]m-Sn im-Jm {]-kn-U‚ v sambv-Xo≥-Ip-™n lm-Pn an-lv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-do\, k-^q-d, dn-f.- a-cp-a°ƒ: kp-sse-am≥, ss^-k¬. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p√, A-l-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-kbv-\m¿, Bbn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b.

ap-l-½-Zv-Ip-«n tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ DZn-cm-Wn ]-tc-X-\m-b h-St°-Xn¬ A-b-ap-hn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (67). a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv , A-iv-d-^v.

I-®qÀ hn-am-\-¯m-h-f \nÀ-am-Ww \-hw-_À H-¶n-\v Xp-S-§pw-: -a-{´n A-go-°¬: I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn \-hw-_¿ H-∂n-\v B-cw-`n-°m\m-hp-sa-∂v {]-Xo-£-n-°p-∂-Xmbn a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkv in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. BtKm-f sS-≥-U-dn-s‚ F-√m \-S-]Sn-I-fpw H-Iv-tSm-_-dn¬ ]q¿-Ønbm-hpw. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ Xs∂ \n¿-am-W-{]-hr-Øn Xp-Sßm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. IÆq-cn-s‚-bpw h-S-°≥ tI-c-fØn-s‚-bpw hn-I-k-\-Øn¬ k¿-°m¿ C-Xp-h-sc-bn-√m-Ø{X-bpw ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m°p-∂-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

B-ep-h: sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]w bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Bep-h ]p-d-bm¿ sd-bn¬-th tK-‰n-\p- k-ao-]-am-Wv GI-tZ-iw 28 h-b- v {]m-bw- tXm-∂n-°p-∂ bp-hm-hns‚ ar-X-tZ-lw X-e th¿-s]-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. s{S-bn≥ C-Sn-®-Xm-sW-∂p- I-cp-Xp-∂p. sh-fpØ-\n-dw, Np-h-∂ ap-Øp-am-e-bpw [-cn-®n-´p-≠v. a-™ \n-d-ap-≈ s_-\n-b-\pw \o-e-\n-d-ap-≈ _¿-ap-U-bpam-Wv th-jw. B-sf- Xn-cn-®-dn-™n-´n-√. ar-X-tZ-lw B-ep-h Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. h-e-XpssI-øn¬ ]-®-Ip-Øn-bn-´p-≈ bp-hm-hv A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-bm-sW-∂p kw-i-b-ap-≠v.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

B-e-ßm-Sv: s]≥-j≥ hmßm≥ B-ep-h-bn-se-Ønbbmƒ Ip-g-™p-ho-Wp acn-®p. tIm-´-∏p-dw N-°m-e° aT-Øn¬ ]-tc-X-\m-b tZ-h-kn-bp-sS a-I≥ tPm ¨(tPm-bn 66) B-Wv a-cn®-Xv. B-ep-h k-_v {S-j-dnbn-te-°p-≈ h-gn-a-t[y C∂-se cm-hn-se 6.-30Hm-sSbm-Wv kw-`-hw. s]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v Bep-h Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-cn®n-cp-∂p. Im-°-\m-Sv A-kn.- {U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ Hm^n-kn¬ \n-∂v hn-c-an-® Po-h-\-°m-c-\m-Wv. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v B-e-ßm-Sv sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: F¬-kn. a-°ƒ: tdm-kv-en, tPm-_n, Pn-_n. a-cp-a-°ƒ: am¿-´n≥.ssh-∏n-≥:- a¬-ky-_-‘-\-Øn-\n-sS sXm-gn-em-fnIp-g-™p-ho-Wp- a-cn-®p. \ -- m-b-c-º-ew- \n-I-Øp-X-d ]p-tjm-Ø-a≥- (46)- ]m-S-Øv- h-e ho-in- ao≥-]n-Sn-°p∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv- Ip-g-™p-ho-W-Xv.k -- w-kv-Im-cw- \S-Øn.--`m-cy-: N-©-e.--a-°ƒ-: A-\p-{]n-b,- A-\p-Pn-Xv.--

am-Xm-hn-s\m-¸w kv-Iq-«-dn-Â t]m-b a-I³ I-s−-bv-\À tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: am-Xm-hns\m-∏w kv-Iq-´-dn-\p ]n-∂n-encp-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ aI≥ I-s≠-bv-\¿ tem-dn-bn-Sn®v a-cn-®p. ]-S-\m-b¿ Ip-f-ß-c h-S-°v B-Z¿-iv `-h-\-Øn¬ cm-Pp-˛-A-ºn-fn- Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I-≥ B-Z¿-iv (15) BWv tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.40\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-t∂-‰n Itcm-´p-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. A-ºn-fn-tbm-sSm-∏w kvIq-´-dn¬ t]m-I-sh I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n-\p ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n t_m-bv-kv

B-Z¿-iv l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥: BIm-iv. ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

6 HIvtSm-_¿ 2013 Rmb¿

Sn-¸À- tem-dn-bpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-l-½-Zv-Ip-«n

ap-l-½-Zv- -

{io-[-c³ sN-«ymÀ

ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn- -

Ip-ªn-¸-¡n

ssk-X-e-hn

ssk-\-_ l-Öp-½

]m-¯p-«n l-Öp-½

In-Wm-t»-cn: t\m¿Øv]-≈n X-øn¬-Xm-gw h-°m-´v ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (69). `m-cy: D-Ω-ø. a°ƒ: ssk-Z-e-hn (JØ¿), K-^q¿ (a-Zo-\), kp-l-dm-_n, A-øq-_v (akv-°-Øv). a-cp-a-°ƒ: kn hn A-_v-Zp¬ e-Øo^v (Zp-_-bv), j-°o-e, \p-kv-d-Øv, D-ss\-k. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v t\m¿Øv ]-≈n-bn¬.

_n.-]n. A-ßm-Sn: Xncq¿, Xm-ln-dm tÃm¿ D-Sa Ip-∂-Øv ]-≈n-∏-dºn¬ ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: ^m-Øn-Ω-°p-´n D-Ω. a-°ƒ: dp-Jn-b, kp-ss_Z, k-°o-\, ssk-\-_, P-ao-e, d-kn-b, Xm-ln-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv tN∂-c, lw-k B-en-߬, cm-bn≥-Ip-´n Xm-\q¿, DΩ¿ ]-cn-bm-]p-cw, ap-lΩ-Zv _m-h Xm-\m-fq¿, lp-ssk≥ A-∂m-c, eØo-^v _n.-]n. A-ßm-Sn.

cm-a-\m-´p-I-c: cm-a-\m-´pI-c-bn-se ]-g-b-Im-e hym-]m-cn-bpw (hn.sI.\mcm-b-W≥ sN-´ym¿ {_tZ-gv-kv ]m¿-Sv-W¿) k-Poh tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-\pam-bn-cp-∂ ]m-dΩ¬ tdm-Un-se s]m-°nWn s]m-‰-bn-se h-en-b ho-´n¬ Im-cm-´n¬ {io-[c≥ sN-´ym¿ (83). `m-cy: I-a-em-tZ-hn. a-°ƒ: joe, A-Po-{μ≥ (Om-bw B¿-Sv-kv, cm-a-\m-´p-I-c). a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-]-an{X≥ (X-e-t»-cn), k-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

ta¬-ap-dn: I-≈m-Sn-ap-°v tN-em-´n¬ I-≈m-SnsØm-Sn ap-l-Ω-Zv Ip-´n lm-Pn (70). `m-cy: Im-cm-´v I-Zn-bp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Z-en, ss^-k¬, ssk\-_, B-_n-Z, dw-e, lko-\. a-cp-a-°ƒ: ssl-Zc-en, A-–p¬ A-ko-kv, \m-k¿, l-_o-_, l-^vk-Øv, am-Pn-Z. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se 10\v B-e-Øq¿-]-Sn Pp-am-a-kvPn-Zn¬.

F-e-¶-a¬: Xp-cp-Øn-bn¬ ao-ج Ip-™n-∏-°n (78). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: A-–p- -emw (k-_v {S-jdn, t]-cm-{º), l-\o-^, Pb-^¿ (ku-Zn), Sn.Fw. Peo¬ (am-[y-aw I-Æq¿), acp-a-°ƒ: h-lo-Z ap-bn-t∏mØv, \m-kn-e Im-c-bm-Sv, \u-j-Øv F-e-¶-a¬,\-Pva ap-bn-t∏m-Øv. k-tlm-Zcn: ]-cy-®n Iq-´m-en-S. a-ønØv \-a-kv-Im-cw cm-hn-se H-º-Xn-\v F-e-¶-a¬ a-kvPn-Zp¬ C-kvem-ln¬.

tN-te-{º: tX-t\-cn-∏m-d ssh-en-t»-cn ssk-Xe - h - n (67). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v, apPo-_v d-lva - m≥, ap-\o¿, ss^-k¬ d-lva - m≥, ^mØn-a. a-cp-a° - ƒ : _m-Zpj I-S° - m-´p-]m-d, kpss_-Z, km-_n-d, ^-ko-e, \q¿-Pl - m≥. J-_d - S- ° - w C-∂v cm-hn-se H-ºX - n-\v tX-t\-cn-∏m-d Pp-am a-kvP - nZv J-_¿ÿm-\n¬.

cm-a-\m-´p-I-c: ^m-dq-Jv tIm-f-Pv tdm-Un¬ ]-tcX-\m-b A-co-∏-d-ºn¬ A-e-hn lm-Pn-bp-sS `mcy ssk-\-_ l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ^m-Øn-a, B-en-°p-´n, ap-l-Ω-ZvtIm-b, ap-kv-X-^, e-Øo^v, k-ao-d, d-^o-Jv , Dssa-_m-\p, C-Jv-_m¬. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]-tc-X-\m-b A-lv-a-Zv-Ip´n, l-ssk-\m¿.

a-Æm¿-a-e: ]-≈n-∏-Sn ]tc-X-\m-b ssI-∏-≈n Ip™m-∏- lm-Pn-bp-sS `mcy ]m-Øp-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b A-–p¬- Jm-Z¿, ap-l-ΩZv, A-_q-_-°¿, _jo¿, \m-k¿, aq-k-°p´n, ]m-Øp-Ωp, B-ky, djo-°. a-cp-a-°ƒ: ssee, dw-e, d-kn-b, sa-Zn-b, Pw-jn, Pp-ssh-cn-b, Ip™n-tØ-\p, D-kv-am≥, sam-lv-kn≥.

A-½-Zv B-b-t©-cn: I-S-ta-cn Nm-tØm-Øvs]m-bn¬ A-Ω-Zv (67). `m-cy: Ip™m-bn-i. a-°ƒ: d-^oJv (ku-Zn), ssk-\-_, ]-tc-X-\m-b d-low. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, kp\o-d.

^m-Xzn-a l-Öp-½

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

^n-en-¸v C-cn-´n: a-Wn-°S- h - n-se ]p-Xp-]d - º - n¬ ^n-en-∏v (86). `m-cy: t{X-kym-Ω. a°ƒ: ^m. tP-°_ - v CΩm-\p-h¬, P-bnw-kv, sken≥, ta-cn, A-∂Ω - , tPmbn, ^n-en-∏v, tSm-an, {^m≥-kn-kv. a-cp-a° - ƒ: Nn-∂Ω - , tPm-k^ - v, Ip-´nb-Ω, tkm-fn, D-j, ]-tcX-\m-b kp-tc-jv.

Ip-ªn-¸m-¯p-½

Ir-j-W v ³

]mÀ-h-Xn-b-½

]m-\q¿: h-≈ß - m-Sv sImf-ßc - Ø - v Ip-\n-bn¬ Ip™n-∏m-Øp-Ω (88). `m¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b a-ΩZv. a-°ƒ: a-dn-bw, I-Zo-k, A-_q-_° - ¿, B-in-^v, dm-_n-b, B-bn-i, km_n-d, ssk-\_ - , ssa-aq\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: D-kvam≥, Ip-™n-aq-k.

]m-¸-¨³

t]-cm-{º: Im-b-Æ sNdp-Im-Sv ]m-Sn-°p-∂p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b sN-t°m-´nbp-sS `m-cy Ip-™n-s∏Æv (80). a-°ƒ: _m-e≥, eo-e, im-¥, ]p-jv-], iym-a-f, ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: cm-[, _me≥, sN-t°m-´n, Ip™n-°-Wm-c≥, cm-a-N{μ≥ sN-dp-Im-Sv.

a-°-c-∏-d-ºv: h¿-j-ßfm-bn a-°-c-∏-d-ºv Su¨ P-Mv-j-\n-¬ D-¥p-h-≠nbn-¬ ]q-f Nn-]v-kpw I-Se- h-d-hpw I-®-h-Sw \-SØn-bn-cp∂ sN-ss∂ kz-tZ-in-bpw im-¥-]p-cw a-l-√n¬ Xm-a-kn-°m-c\p-am-b am-´-Ω-sØm-Sn A-–p¬- Jm-Z¿ (67). Akp-J-_m-[n-X-\m-bn hnhn-[- B-ip-]-{Xn-I-fn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cm-Wv Nn-In¬km sN-e-hp-Iƒ h-ln®n-cp-∂-Xv. `m-cy-bpw H-cp Ip-´n-bp-ap-≠v.

]m-e° - m-Sv:- a-W∏ - p-≈nsN-½-c-¯n °m-hv- ]-≠m-c° - m-hn¬- ]]-ø∂ - q¿: tIm-tdmw a-ca - n- tc-X\ - m-b ]-g\ - n-ae - b - p-sS √n-\S- p-Ø a-cØ - m≥ sIm- a-I≥- Fw- ]n- Ir-jvW - ≥Δ¬ sN-Ωc - Ø - n (86). (74)-.- `m-cy-: ao-\m-£n.-

ap-∂m-Sv: tN-cn-]m-Sn GØm-db - n-se Im-at- em≥ ]m¿-hX - n-bΩ - (93). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b hn Ip-™º - p \m-b¿.

t]-cm-{º: t]-cm-{º lb¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn\p k-ao-]w a-´p-Im-hp¶¬ sN-dn-bm≥ F-∂ ]m∏-®≥ (76). `m-cy: A-®mΩ. a-°ƒ: cm-P≥,hn-P-bIp-am¿, D-j, P-kn, Pn-Pn. a-cp-a-°ƒ: ta-gv-kn, sUbv-kn, hn-P-b≥, sP-bnwkv, B≥-kn.

D-kv-am³ lm-Pn ]-S-∂: sX-t°-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b F¬ sI kn ap-l-Ω-Zv Ip-™naue-hn-bp-sS a-I≥ Sn sI D-kv-am≥ lm-Pn (56). `mcy: d-kn-b (tIm-gn-t°mSv). a-°ƒ: l-^v-k, A^v-k¬. k-tlm-Z-c߃: d-lva-Øv, d-bv-lm\-Øv, dw-e-Øv, Iu-k¿ A-en.

h-fm-t©-cn: a-t¶-cn I-cphm-c h-f-bn¬ _m-e-Irjv-W-s‚ a-Iƒ P-b-{io (24). `¿-Øm-hv: i-io{μ≥. k-tlm-Z-c-߃: {io-Ip-am¿, _n-\o-jv, Zo], jo-_, \n-j.

th-ß-c: Ip-‰m-fq¿ ]-tcX-\m-b s]m-Xm-]-d-ºØv A-e-hn-bp-sS `m-cy I-tÆ-Øv ^m-Xzn-a l÷p-Ω (73). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-d-lvam≥, ap-l-Ω-Z-en, lwk, J-Zo-P, kz-^n-b, kplv-d. a-cp-a-°ƒ: lw-k I™n-∏p-c, A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv sF-°-c-∏-Sn, a≥-kq¿ ap-kv-eym¿ ]-cpØn-t°m-Sv, Ip-™n-^mXzn-a, B-ky, in-^m-_n.

A-Ðp-À-d-lvam³ lm-Pn -

c-a

_o-]m-¯p

a-dn-bw

Ip-ªn-¡-Zn-bp-½

I-eym-Wn

Ir-jv-W³

tP-¡-_-v

C-cp-ºp-gn: h-S-°p-ap-dn ]-d-º≥ `-K-h-Xn ]-d-ºØv A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ lm-Pn (76). `m-cy: ]-tcX-bm-b B-C-ip-Ω. a°ƒ: ju-°-Øv A-en, k-^n-b, A-kv-am-_n, dwe-Øv. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b A-e-hn ]m-∏n-\n∏m-d, lw-k ]-g-a-≈q¿, A-ko-kv s\-√n-°p-Øv, ^u-kn-b.

]-tøm-fn: C-Sp-°p-Nmen¬ sIm-f-ß-c-°-≠n F hn kp-tc-{μ-s‚ `m-cy c-a (49). a-°-ƒ: A-iz-Xn (_n.F-kv.kn A-h-km\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n, ae-_m¿ {In-kv-Xy≥ tImf-Pv, tIm-gn-t°m-Sv), A£-bv (hn-Zym¿-Yn Pn.hn.F-®.F-kv, ]-tømfn). k-tlm-Z-c-߃: kXn, k-c-f, D-a, ]-tc-X-\mb sI sI c-ho-{μ≥.

Xm-\q¿: sI.]p-cw ]-tcX-\m-b ]m-º‚-I-Øv sam-bv-Xo≥ _m-h-bp-sS `m-cy tN-°n-Øm-\-I-Øv _o-]m-Øp (75). a-°ƒ: sk-bv-X-e-hn (Zp-_-bv), kn-±o-Jv (ku-Zn), D-kvam≥, d-low, ^-co-Z, apkv-X-^ (ku-Zn). a-cp-a°ƒ: k-°o-\, ssk-\_, kp-ss_-d, \p-ssk_, lw-k- _m-h, \pssk-_.

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-W-sØ ]-tc-X-\m-b sI ]n A_v-Zp-√-bp-sS `m-cy a-dnbw (80). a-°ƒ : k-^n-b, ssk\-_, k-°o-\, ss^k¬ (Ip-ssh-Øv), _pjv-d, dn-lm-\. a-cp-a-°ƒ : A-jv-d-^v, l-\o-^, bq-kp-^v (k-uZn), \-ko¿ (_-lvdbv≥), dpJv-km-\.

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ ]p≈m-´-ßm-Sn-bn-se ]-tcX-\m-b I-√n-Sp-ºn¬ Ip™n-sam-bv-Xo-s‚ `m-cy ]p-≈m-S≥ Ip-™n-°-Znbp-Ω (85). a-°ƒ: A-ehn, J-Zo-P, Ip-™m-®p, ^m-Xzn-a, kp-sse-J, B-ky. a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Ip™m-en, A-–p¿-dlvam≥, _o-cm≥, aq-k.

A-tØm-fn: Ip-S-°-√v \-Sp-hn-e-bn¬ ]-tc-X\m-b hn-ap-‡-`-S≥ IWm-c-°p-´n-bp-sS `m-cy I-eym-Wn (75). a-°ƒ: tam-l≥-Zm-kv, {]-ao-f, kn-‘p (A[ym-]n-I Pn.hn.F®v.F-kv.F-kv, AtØm-fn). a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, {]-tam-Zv, _o-\.

Xn-cq¿: ]-g-b-Im-e kn.]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-c≥ Ip-t∂-°m-´v Ir-jv-W≥ (84). `m-cy : \m-cm-b-Wn. a°ƒ: Aw-_n-I, a-t\m-lc≥, _m-_p, kp-`m-jnWn, jm-Pn (H-am≥), kPn-X, kp-an. a-cp-a-°ƒ: DÆn-Ir-jv-a-W≥ ]-®m-´ncn, N-{μ≥ (jm¿-P), Atim-I≥, c-Lp-\m-Yv tIm-b-º-Øq¿.

_o-¡p-«n

C-{_m-low

ap-l-½-Zp-®n

Jm-en-Zv

am-fp

D-ssk³

_m-e³

sIm-bn-em-≠n: sNtßm-´p-Ip-∂p-Ω¬ _o°p-´n (96). a-°ƒ: I-e¥≥, \-_o-k, ]-tc-X\m-b a-Ω-Xv-tIm-b. a-cp-a°ƒ: k-^n-b, a-Ω-XvtIm-b, C-ºn-®m-an-\ (D≈q¿).

h-S-I-c: h-≈ym-Sv I-coem-´v C-{_m-low (-Nmen¬˛75). `m-cy: B-bn-i sXm-Sp-hbn¬. k-tlm-Z-c-߃ A-_v-Zp-√ au-e-hn (tImgn-t°m-Sv), aq-k.

ap-°w: Im-c-aq-e sIm-bne-Øp-I-≠n-bn¬ ap-l-ΩZp-Æn (75). `m-cy: ]-≈n°p-´n. a-Iƒ: B-ky. a-cpa-I≥: k-a-Zv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Im-caq-e Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

cm-a-\m-´p-I-c: ]-tc-X-\mb am-{¥-Ω¬ sh¨-a-cØv Ip-™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ Jm-en-Zv (55). `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: kp_n-X, ^m-kn¿, \-Pv-ep. a-cp-a-°ƒ: \n-jm-Zv, d-Po_v, k-eo-\.

t_-∏q¿: \-Sp-h-´w an¬-a°v In-g-°p-`m-Kw ]-tc-X\m-b tIm-em-t»-cn NmØp-Æn-bp-sS `m-cy am-fp (95). a-°ƒ: A-Ωp, tZ-h-In, Im¿-Xym-b-\n, e-£v-an, I-eym-Wn-°p-´n.

A-Sn-hm-cw: Iq-¥-f-w-tXcv X-tdm¬ D-ssk≥ (60). tIm-S-t©-cn ]-©m-bØv H-∂mw hm¿-Uv apkvenw -eo-Kv {]-kn-U‚mWv. `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: k-^n-b. k-emw. a-cp-a°ƒ: k-eow, P-ao-e.

sIm-bn-em-≠n: \-tS-cn sIm-√-t¶m-´v _m-e≥ (65). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: kXy≥, jm-Pn, cm-Po-h≥, A-`n-em-jv. a-cp-a-°ƒ: {Ko-jv-a (sIm-√w), ssj\n (]-≈n-°-c).

Ip-«n-sh-fp-¯

B-an-\

th-em-bp-[³ -\m-bÀ

C-¯o-cn-¡p-«n

\-^o-k

B-bn-i D-½

Ip-ª-½-Zv

F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw I-e-¥n-bn¬- ap-≠-tßmS≥ Ip-´n-sh-fp-Ø (50). `m-cy: ]-tc-X-bm-b X-¶. a-°ƒ: A-\q-]v, cq-t]-jv, A-Po-j. a-cp-a-I≥: kptc-jv-_m-_p. k-tlm-Z-c߃: Ir-jv-W≥, k-tcmPn-\n, e-£v-an, Ip-™≥.

Xm-\m-fq¿: ao-\-S-Øq¿ ]-tc-X-\m-b ]m-´-Øn¬ ap-l-Ω-Zm-en-bp-sS `m-cy B-an-\(85). a-°ƒ: ssk-X-e-hn, lao-Zv, bq-k-^v, ap-l-Ω-Zv, A-øq-_v, bm-°q-_v, CJv-_m¬, B-ky, k°o-\.

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Bd-bn¬ cp-Kvan-Wn \n-e-bØn¬ Ip-ºn-Sn D-ΩØq¿ Iu-cn-tIm-e-Øv th-em-bp-[≥ \m-b¿ (79). `m-cy: cp-Kv-an-Wn-AΩ. a-I≥: a-Wn-I-WvT≥ (Zp-_-bv). a-cp-a-Iƒ: Aw_n-I.

Ip-gn-∏p-dw: ]-tc-X-\m-b I-dp-a-Æn¬ tIm-bm-ap amkv-‰-dp-sS `m-cy h-cn-t°mS≥ C-Øo-cn-°p-´n (79). a°ƒ: Ip-™n-t∏m-°¿, sam-bv-Xo≥, ]m-Ø-Ω, ]m-Ø-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: A-b-ap, Bkym-ap, B-cn-^.

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn am-Xm-∏p-g ]mte-cn A-e-hn-°p-´n-bp-sS `m-cy \-^o-k (55). a°ƒ: A-^v-k¬, \-Pn-aØv, \-ko-d, \-Pn-e-Øv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv jm^n, d-lva-Øp-√, ss^k¬.

t]-cm-{º: Nm-bn-°p-f-ßc ]-tc-X-\m-b A-–p-√lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bni D-Ω (95). a-°ƒ: ^mØn-a, a-dn-bw, sam-bvXo≥- lm-Pn, J-Zo-P. a-cpa-°ƒ: Ip-´n-a-Ωn, a-dn-bw, Ip-™n-sam-bv-Xn, ]-tc-X\m-b A-ssk-\m¿.

t]-cm-{º: Im-b-Æ-bn-se ]p-\-Øn¬ Ip-™-Ω-Zv (80). `m-cy: D-Ωm-tbm-´n. a°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥, Ip-™-–p-√ (Ip-sshØv), \-^o-k, bq-k-^v (Ip-ssh-Øv). a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, B-ky, B-bni, ]-tc-X-\m-b A-e-hn.

sXm-Sp-]p-g: Fw.Pn. k¿h-I-em-im-em kn≥-Unt°-‰v- Aw-K-w Np-h-∂-πm°¬ kn -kn -tP-°-_v(64). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™v- aq-∂n-\v. Fw.Pn. k¿-h-I-emim-em sk-\-‰v- Aw-K-w, ap-´w ]©m-b-Øv- Aw-Kw, ssh-kv- {]-kn-U‚ v, kn.--F-kv-.s-- F.- Cu-ÃvtI-c-f a-lm-bn-h-S-I cq]o-I-c-W I-Ωn-‰n I¨ho-\-¿ F-∂o ÿm-\߃ h-ln®p. {]-Y-a A¬-am-b sk-{I-´-dn-bmbpw c-Pn-kv-{Sm-dm-bpw tk-h-\a-\p-jv-Tn-®p. kn.-F-kv-.-sF. a-[y-tI-c-f alm-bn-S-h-I-bp-sS-bpw Cu-Ãv- tI-c-f a-lm-bnSh--I-bn-se-bpw Iu¨kn¬ Aw-K-am-bpw kn-\Uv- F-Iv-kn-Iyq-´o-hv- IΩn-‰n Aw-K-am-bpw {]-h¿Øn-®n-´p-≠v-. ta-ep-Im-hvsl≥-dn t_-°¿ tIm-fPv- N-cn-{X hn-`m-Kw ta-[mhn-bm-bn-cp-∂p. tIm¨{K-kv- ap-´w a-Wv-U-ew {]kn-U‚mbn Zo¿-L-Imew {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v-. sXm-Sp-]p-g F-≈p-ºp-dw Np-h-∂-πm-°¬ Nmt°m-bp-sS-bpw G-en-bmΩ-bp-sS-bpw C-f-b-a-I\m-Wv-. `m-cy: ta-ep-Im-hv]-≈n-∏p-d-Øv- ]n -hn -tacn (dn-k¿-hv- _m-¶v-, F-dWm-Ip-fw). a-°ƒ: kp-a, k-t¥m-jv-. a-cp-a-°ƒ: kn-tPm P-bnw-kv- I-f-cn°¬, _n-Pn-tamƒ t__n tIm-gn-°p-t∂¬.

P-b-{io

B-an-\

a-½-Zv -

In-gn-t»-cn: \n-cp-´n-°¬ sh-≈m-cw-]m-d B-an-\ (66). k-tlm-Z-c≥: ap-lΩ-Zv.

F-Sh - Æ - : ]-Ø∏ - n-cn-bw hmb-\i - m-e∏ - S- n-bn-se h-enb]o-Sn-tb-°¬ a-ΩZ- v (88). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: sam-bvXo≥-Ip-´n, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: ^u-kn-b, ssl-Zc - e - n.

Ip-ª-½ sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv, am-Ø≥-Nn-d-tXm∏n¬, ]-tc-X-\m-b Fw Sn h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Ip™-Ω(90).

Ip-ªn-s¸-®v

ap-l-½-Zm-en

s]-cn-¥¬-a-Æ: tX°n≥-tIm-Sv ]-≈n-∏pdw ap-l-Ω-Zm-en (ss{U-h¿ D-Æo≥˛58). `m-cy: _¬°o-kv. aap-k-X v -^ lm-Pn °ƒ: \n-km¿, \m-knI-Æq¿: I-Æq-¿ Su-Wn-se b. a-cp-a-I≥: bq-kap-kvX - ^ - tÃm¿ D-Sa - hn ^v. ]n ap-kvX - ^ - (74).

C-cn-´n: In-gq¿ ]-ø-s‚ho-´n¬ Fw Zn-hm-I-c≥ (48). `m-cy: t{]-a.

A-¶-½ am-\-¥-hm-Sn-: ]p-en-°mSv- ]-tc-X-\m-b am-fn-tb°-Ø-S-Øn¬- h¿-°n-bpsS `m-cy- A-∂-Ω (92).-

B-an-\

tam-l\- ³ \-¼ymÀ

\m-Wn

a-Wn

tPm-kv

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn s]m-dm-bn¬ apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-an-\ (65). a-°ƒ: lw-k, k^n-b, ko-\-Øv, j-co-^, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿ \otcm¬-∏-ew, ap-Po-_v ]p√n-∏-d-ºv, ju-°-Øv sh∂n-bq-c, A-kv-am-_n.

_-¥S- p-°: am-Wn-aq-eb - nse am-hn-e tam-l\ - ≥ \ºym¿ (60). `m-cy: Im¿-Xymb-\n. k-tlm-Zc - ß - ƒ: N{I-]m-Wn \-ºym¿, tUm. a[p-kq-[\ - ≥ \-ºym¿, iin-[c - ≥ \-ºym¿, th-WptKm-]m-e≥ \-ºym¿, P-bcm-a≥, Aw-_n-I.

am-\¥ - h - m-Sn: F-cp-as - Øcp-hv kp-tc-jv` - h - \ - n¬ \mWn (86). a-Iƒ: cm-[. sNdp-a° - ƒ: kp-tc-jv, _m_p (km-aq-ly t£-a\oXn h-Ip-∏v, I¬-∏‰ - ), sI P-b{- ]-Im-iv (kvs - ]-jy¬ U-]yq-´n I-eŒ - ¿ Hm-^nkv, ko-\n-b¿ kq-{]-≠v).

am-\-¥-hm-Sn-: ]-©m-bØv- _-kvkv-‰m‚n-se [\-{io- tlm-´ep-S-a a-Wn(80).- `m-cy-: [-\-e-£-van.- a°ƒ-: {io-\n-hm-k≥,- {ioPn-Øv,- {io-j,- {io-e,- {io\m-Yv,- {io-I-e,- {io-{]n-b.a-cp-a-°ƒ-: k-‘y,- c-Pnj,- cm-[m-Ir-jv-W≥,- c-ho{μ≥,- a-t\m-Pv,- ss_-Pp.-

C-cn-´n: am-´-d I-S-a-\-°≠n-bn-se Ip-∂-Øv tPm-kv (57). `m-cy: enkn. a-°ƒ: \n¿-a¬, kn\ (\-gv-kv, ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv), \nJn¬ (\-gv-kv, \yq-U¬ln). a-cp-a-°ƒ: tc-Wp, Pq-_n≥.

X-½nÂ-¯-Ãn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-Isâ B-d-f-¯v B-Zn-hm-kn bphXn Nn-InÂ-k In-«m-sX a-cn-¨p acWw: G-gp t]À-s¡-Xn-tc tI-kv jn-Uns\ Is−-¯n-bXv _-kv sjÂ-«-dn-\p k-ao-]w ssI-Im-ep-IÄ X-IÀ-¶ \n-e-bn X-e-t»-cn: sIm-f-»-cn ]m-ds°-´n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωnep-≠m-b kw-L-´-\-Øn-\n-sS bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ G-gp-t]¿-s°-Xn-tc X-et»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]m-d-s°-´v kn-‘p \n-hm-kn¬]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I-\pw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b jn-Un-s‚ (20) sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv tI-kv. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw jn-Un≥ sIm-f-t»-cn kz-tZ-in-I-fp-am-b hn-]n≥ {_n-t´m, \n-Jn¬ cm-Pv, ∂p t]¿-°p-sa-Xn-tc-bm-Wv tI[o-c-Pv hm-Sn, Pnw-t\-jv F-∂n- sk-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cpw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aqjn-Un-s\ sh-≈n-bm-gv-N cm-

Zn-hm-I-c³

{Xn 11Hm-sS- ssI-Im-ep-Iƒ ASn-®pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ Atbm-[y _-kv sj¬-´-dn-\p kao-]w I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-kv C-bm-sf X-et»-cn C-μn-cm-Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w sN-bv-X ti-jw sshIo-t´m-sS kw-kv-I-cn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Pn-√-bn-se Db¿-∂ t\-Xm-°ƒ kw-kv-Im-c®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. am-Xmhv: kn-‘p. k-tlm-Z-c≥: j_n≥.

C-cn-´n: B-d-f-Øv Nn-In¬-k In´m-sX B-Zn-hm-kn bphXn a-cn®p. B-d-fw ^mw 10mw tªm-°nse _m-e≥-˛-I-dp-Ø Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ko-X(33)bm-Wv a-cn®-Xv. c-≠p Zn-h-kw C-h¿-°v hb-dp th-Z-\-bpw N¿-±n-bpw D-≠mb-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂se ssh-Io-´m-Wv acn®Xv. Zn-h-

k-߃-°v ap-ºv Pn-√m B-tcmKy h-Ip-∏v B-d-f-Øv sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cps∂-¶n-epw C-h¿ Iymw]n¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂n√. t]m-j-Imlm-c°p-d-hpw B-tcm-Ky-an-√mbv-a-bp-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿ ]-dbp-∂p. `¿-Øm-hv: cm-ap.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn t]-cm-{º: tIm-tS-cn-®m-¬ sIm-c-´n sN-dn-b]-d-ºn¬ hn-P-b-s‚ aIƒ hn-Zy(17)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-b-Æ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp (sIm-ta-gv-kv) hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp-∂p. π-kvh-Æn-s‚ C-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£ Ign-™v ho-´n¬ t\-c-sØ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv hn-P-b≥ Iq-en-∏-Wn-°pw am-Xm-hv e-£v-an sXm-gn-ep-d-∏v tPmen°pw t]m-b k-a-b-Øm-Wv kw`hw. k-tlm-Z-cn: hn-Pn-e. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-®qÀ hn-am-\-¯m-h-f \nÀ-am-Ww \-hw-_À H-¶n-\v Xp-S-§pw-: -a-{´n A-go-°¬: I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn \-hw-_¿ H-∂n-\v B-cw-`n-°m\m-hp-sa-∂v {]-Xo-£-n-°p-∂-Xmbn a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkv in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. BtKm-f sS-≥-U-dn-s‚ F-√m \-S-]Sn-I-fpw H-Iv-tSm-_-dn¬ ]q¿-Ønbm-hpw. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ Xs∂ \n¿-am-W-{]-hr-Øn Xp-Sßm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. IÆq-cn-s‚-bpw h-S-°≥ tI-c-fØn-s‚-bpw hn-I-k-\-Øn¬ k¿-°m¿ C-Xp-h-sc-bn-√m-Ø{X-bpw ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m°p-∂-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ap-´n°-S-hn-¬ ss_-°pw Sn-∏¿tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p. Im-fn-Im-hv A-©-®-hn-Sn kz-tZ-in aq®n-sØm-Sn-I A-–p-√-bpsS a-I≥ A-Pv-a¬ Jm≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´m-Wv A-]-ISw. ]m-te-am-s´ _-‘p-ho´n-se hn-hm-lw I-gn-™v Xn-cn-®p-h-cp-tºmƒ A-Pva¬ k-©-cn-® ss_-°n¬ Sn-∏¿-tem-dn-bn-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. D-S≥ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-t©-cn-bn¬ π-k-Sv- p hn-Zym¿-Yn-bm-b A-Pv-a¬, kz-Im-cy hm-l-\-Øn-se ss{U-h¿-Iq-Sn-bm-Wv. ar-XtZ-lw \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b ^u-kn-b. k-tlm-Z-c≥: ss^-k¬, A-Pv-\.

`m-c-X-¸p-g-bn bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw

Ip-‰n-∏p-dw: I-gn-™-Zn-h-kw ap-X¬ Im-WmXmb bphm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw `m-c-X-∏p-g-bn¬ I-s≠-Øn. Ip‰n-∏p-dw t]m-en-kv tÃ-j-\v k-ao-]-sØ Ip-™p-apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C¿-jm-Zv (19) B-Wv a-cn-®Xv. Ip-‰n∏p-dw ssl-kv-Iq-fn-\v k-ao-]-sØ ]p-g-bn¬C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ ar-X-tZ-lw I≠-Xv. Ip-‰n-∏p-dw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b tijw Xn-cq-cn-se Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

Sn-¸À- tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p

h-S-I-c: tZ-io-b-]-m-Xbn¬ tNm-tdm-Sv ssI-\m-´nbn-¬ Sn-∏¿-tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn®p. Ip-∂p-Ω-°-c Im-hn¬ A-jv-d-^m-Wv (48) a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se-bmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. h-S-Ic-bn¬ \n-∂v \m-´n-te-°p≈ bm-{X-bv-°n-S-bn¬ Xe-t»-cn `m-K-Øp \n-∂p ]q-gn-bp-am-bn h--∂ Sn-∏¿-temdn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-jv-d-^v A-]-I-S ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. Kƒ-^n-¬ \n-∂v aq-∂p-am-kw ap-ºv \m-´n-se-Øn-b A-jv-d-^n-s‚ Kr-l-{]-th-i-\w c-≠m-gv-N ap-ºm-Wv \-S-∂-Xv. ]-tc-X-\m-b A-–p-√-bp-sS-bpw _n-bm-Øphn-s‚-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: im-ln-Z. a-°ƒ: A-–p√, A-^o-Z, B-Zn¬. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™-Ω-Zv, Ip™m-an, B-bn-i, I-Zo-i, Ip-™n-∏m-Øp, B-ky. arX-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

shÂ-Un-Mv tPm-en-¡n-sS tjm-t¡-äv a-cn-¨p

tNm-cn: sI-´n-S-Øn-s‚ ta¬-°q-c-bn¬- sh¬-Un-Mv tPm-en- sN-øp-∂-Xn-\n-sS tjm-t°-‰v bp-hm-hv a-cn-®p. sF-°-c-∏-Sn \o-e-tßm-Øv ]-≈n-∏p-d-Øv ]-tc-X-\mb t{]-a-s‚ a-I≥ jn-Pp (27) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-dºn¬-]o-Sn-I-bn-se ]o-Sn-I-s°-´n-S-Øn-¬ h-®p tjmt°-‰ jn-Pp-hn-s\ tIm-´-°¬ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZlw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v _-‘p-°ƒ°v hn-´p-sIm-Sp-°pw. am-Xm-hv: eo-e-. k-tlm-Z-c-߃: _n-Pp, _n-μp.

slÂ-¯v C³-kv-s]-ÎÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Ip-‰n-t°m¬: Im-™ßm-s´ kz-Im-cy tem-UvPn¬ Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ-sd Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-‰n-t°m¬ I-f-°-c-bnse Fw cm-a-Ir-jv-W-s\(42)-bm-Wv t\m¿-Øv tIm´-t®-cn-bn-se tem-Uv-Pn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. _-¥-Sp-° {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se Pq-\nb¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ-dm-bn-cp-∂p. im-kv-{X kmln-Xy-]-cn-j-Øn-s‚ k-Po-h {]-h¿-Ø-I-\pw Ip-‰nt°m¬ s\-cp-Z {K-Ÿm-e-b-Øn-s‚ sk-{I-´-dn-bp-ambn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b N-¥p-\m-b¿. am-Xm-hv: Xºm-bn-A-Ω. `m-cy: k-cn-X (A-[ym-]n-I, t_-Øq¿]m-d K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ). a-I≥: Cjm≥ km-cw-Kv dmw. k-tlm-Z-c-߃: Fw Zm-tam-Z-c≥ (ko-\n-b¿ am-t\-P¿, Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v-˛ Imk¿-tIm-Uv), Fw Kw-Km-[-c≥ ({]-kn-U-‚ v, Ip-‰nt°m¬ d-_¿ D¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W kw-Lw), Zm£m-b-Wn ap-∂m-Sv, km-hn-{Xn.

]n-¡-¸v-hm³ C-Sn-¨v ImÀ -bm-{X-n-I³ a-cn-¨p

]p-Xp-°m-Sv: \-¥n-°-c kv-Iqƒ tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]n-°-∏v-hm≥ Im-dn-en-Sn-®v H-cmƒ a-cn-®p. c-≠p Ip-´nI-f-S-°w aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Im¿ bm-{Xn-I-\mb H-‰-∏m-ew sN-In-S≥ ]-d-ºn¬ _-jo¿ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. _-jo-dn-s‚ a-°-fm-b ap-l-Ω-Zv dn-kv-hm≥ (F-´v), _n≥-l¬ (A-©v), `m-cym-k-tlm-Z-c≥ ap-lΩ-Zv jm-^n (22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv A-]I-S-ap-≠m-b-Xv. Kƒ-^n¬ \n-∂p h-cp-∂ _-jo-dn-s‚ `m-cy-m-]n-Xm-hn-s\ s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-fØn¬ \n-∂p Iq-´n-h-cm≥ t]m-Ipw-h-gn-bm-Wv A-]-ISw. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂p h-∂ ]n-°-∏v-hm≥ Unssh-U¿ I-S-∂v F-Xn-tc h-∂ C-h-cp-sS Im-dn¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im¿ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. ]pXp-°m-Sv t]m-en-kpw Po-h≥-c-£m- {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv C-h-sc ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-°-∏v-hm\n-se Po-h-\-°m-cm-b c-≠p-t]-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

am-Xm-hn-s\m-¸w kv-Iq-«-dn-Â t]m-b a-I³ I-s−-bv-\À tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: am-Xm-hns\m-∏w kv-Iq-´-dn-\p ]n-∂n-encp-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ aI≥ I-s≠-bv-\¿ tem-dn-bn-Sn®v a-cn-®p. ]-S-\m-b¿ Ip-f-ß-c h-S-°v B-Z¿-iv `-h-\-Øn¬ cm-Pp-˛-A-ºn-fn- Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I-≥ B-Z¿-iv (15) BWv tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.40\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-t∂-‰n Itcm-´p-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. A-ºn-fn-tbm-sSm-∏w kvIq-´-dn¬ t]m-I-sh I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n-\p ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n t_m-bv-kv

B-Z¿-iv l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥: BIm-iv. ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

6 HIvtSm-_¿ 2013 Rmb¿

slÂ-¯v C³-kv-s]-ÎÀ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn tam-l-\³ \-¼ymÀ

\m-Wn

tPm-kv

]mÀ-h-Xn-b-½

a-Wn

Ir-jv-W³

Zn-hm-I-c³

tP-¡-_v-

_-¥-Sp-°: am-Wn-aq-ebn-se am-hn-e tam-l\≥ \-ºym¿ (60). `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. k-tlm-Zc-߃: N-{I-]m-Wn \ºym¿, tUm. a-[p-kq-[\≥ \-ºym¿, i-in-[-c≥ \-ºym¿, th-Wp-tKm-]me≥ \-ºym¿, P-b-cma≥, Aw-_n-I.

am-\¥ - h - m-Sn: F-cp-as - Øcp-hv kp-tc-jv` - h - \ - n¬ \mWn (86). a-Iƒ: cm-[. sNdp-a° - ƒ: kp-tc-jv, _m_p (km-aq-ly t£-a\oXn h-Ip-∏v, I¬-∏‰ - ), sI P-b{- ]-Im-iv (kvs - ]-jy¬ U-]yq-´n I-eŒ - ¿ Hm-^nkv, ko-\n-b¿ kq-{]-≠v) ]m-\q¿: h-≈ß - m-Sv sImf-ßc - Ø - v Ip-\n-bn¬ Ip™n-∏m-Øp-Ω (88). `m¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b a-ΩZv. a-°ƒ: a-dn-bw, I-Zo-k, A-_q-_° - ¿, B-in-^v, dm-_n-b, B-bn-i, km-_nd, ssk-\_ - , ssa-aq-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: D-kvam≥, Ip-™n-aq-k.

ap-∂m-Sv: tN-cn-]m-Sn GØm-db - n-se Im-at- em≥ ]m¿-hX - n-bΩ - (93). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b hn Ip-™º - p \m-b¿. a-°ƒ: sI Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿ G-Øm-d, sI \m-cm-bW≥ \m-b¿, Ir-jvW - ≥ \m-b¿, sI Pm-\I - n, sI am-[h - ≥, iym-af - , Ko-X. acp-a° - ƒ: I-ae - m-£n, ktcm-Pn-\n, eo-e, tI-ih - ≥ \m-b¿, Hm-a\ - , Ir-jvW - ≥ \m-b¿.

am-\-¥-hm-Sn-: ]-©m-bØv- _-kvkv-‰m‚n-se [\-{io- tlm-´ep-S-a a-Wn(80).- `m-cy-: [-\-e-£-van.a-°ƒ-: {io-\n-hm-k≥,{io-Pn-Øv,- {io-j,- {io-e,{io-\m-Yv,- {io-I-e,- {io{]n-b.- a-cp-a-°ƒ-: k‘y,- c-Pn-j,- cm-[m-Ir-jvW≥,- c-ho-{μ≥,- a-t\m-Pv,ss_-Pp.-

]m-e-°m-Sv-: a-W-∏p-≈n°m-hv- ]-≠m-c-°m-hn¬]-tc-X-\m-b ]-g-\n-a-ebp-sS a-I≥- Fw- ]n- Irjv-W≥- (74)-.- `m-cy-: ao\m-£n.a-°ƒ-: si¬-h-cm-Pv(Fw- ]n- sI ^¿-Wn-®¿l-b-td-gv-kv),- P-b-cm-Pv(Fw- ]n- sI Sp-ho-e¿h¿-t°-gv-kv),- kp-μ¿-cmPv- (tIm¨-{Sm-Œ¿).- a-cpa-°ƒ-: D-a,- t_-_n,- \nhn.-

C-cn-´n: In-gq¿ ]-ø-s‚ho-´n¬ Fw Zn-hm-I-c≥ (48). `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: Zn-¬-\, Zn-Pn-j.

^n-en-¸v

C-cn-´n: am-´-d I-S-a-\-°≠n-bn-se Ip-∂-Øv tPm-kv (57). `m-cy: enkn. a-°ƒ: \n¿-a¬, kn\ (\-gv-kv, ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv), \nJn¬ (\-gv-kv, \yq-U¬ln). a-cp-a-°ƒ: tc-Wp, Pq-_n≥. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v am-´d sk‚ v-ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

sXm-Sp-]p-g: Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-em kn≥Un-t°-‰v- Aw-K-w Np-h∂-πm-°¬ kn -kn -tP°-_v- (64). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v- aq-∂n-\v. Fw.Pn. k¿-h-I-emim-em sk-\-‰v- Aw-K-w, ap-´w ]©m-b-Øv- Aw-Kw, ssh-kv- {]-kn-U‚ v, kn.--F-kv-.s-- F.- Cu-ÃvtI-c-f a-lm-bn-h-S-I cq]o-I-c-W I-Ωn-‰n I¨ho-\-¿ F-∂o ÿm-\߃ h-ln®p. {]-Y-a A¬-am-b sk-{I-´-dn-bmbpw c-Pn-kv-{Sm-dm-bpw tk-h-\a-\p-jv-Tn-®p. kn.--F-kv-.-sF. a-[y-tI-cf a-lm-bn-S-h-I-bp-sSbpw Cu-Ãv- tI-c-f a-lmbn-Sh--I-bn-se-bpw Iu¨-kn¬ Aw-K-ambpw kn-\-Uv- F-Iv-knIyq-´o-hv- I-Ωn-‰n Aw-Kam-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v-. ta-ep-Im-hv- sl≥-dn t_-°¿ tIm-f-Pv- N-cn{X hn-`m-Kw ta-[m-hn-bmbn-cp-∂p. tIm¨-{K-kvap-´w a-Wv-U-ew {]-knU‚mbn Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v-. sXm-Sp-]p-g F-≈pºp-dw Np-h-∂-πm-°¬ Nm-t°m-bp-sS-bpw G-enbm-Ω-bp-sS-bpw C-f-b-aI-\m-Wv-. `m-cy: ta-ep-Imhv- ]-≈n-∏p-d-Øv- ]n -hn ta-cn (dn-k¿-hv- _m-¶v-, F-d-Wm-Ip-fw). a-°ƒ: kp-a, k-t¥m-jv-. a-cp-a°ƒ: kn-tPm P-bnw-kvI-f-cn-°¬, _n-Pn-tamƒ t_-_n tIm-gn-°pt∂¬.

C-cn-´n: a-Wn-°-S-hn-se ]p-Xp-]-d-ºn¬ ^n-en-∏v (86). `m-cy: t{X-kym-Ω. a°ƒ: ^m. tP-°-_v CΩm-\p-h¬, P-bnw-kv, sk-en≥, ta-cn, A-∂-Ω, tPm-bn, ^n-en-∏v, tSm-an, {^m≥-kn-kv. a-cp-a-°ƒ: Nn-∂-Ω, tPm-k-^v, Ip´n-b-Ω, tkm-fn, D-j, ]tc-X-\m-b kp-tc-jv.

am-fp ap-°w: ap-°-sØ hym]m-cn I-t®-cn Iq-´-cm-bn Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy am-fp (71). kv-©-b-\w RmbdmgN.

Ip-ªn-¸m-¯p-½

D-kv-am³ lm-Pn

]-S-∂: sX-t°-∏p-d-sØ ]-tc-X-\m-b F¬ sI kn ap-l-Ω-Zv Ip-™naue-hn-bp-sS a-I≥ Sn sI D-kv-am≥ lm-Pn (56). `mcy: d-kn-b (tIm-gn-t°mSv). a-°ƒ: l-^v-k, A^v-k¬. k-tlm-Z-ccm-a-Ir-j-W v ³ ߃: d-lva-Øv, d-bv-lmsIm-Sp-h≈ - n: tIm-Xq-cv cm- \-Øv, dw-e-Øv, Iu-k¿ a-Ir-jvW - ≥ (dn-´. K-h. hp- A-en. Uv h¿-°vt- jm-∏v ]p-XnIp-ª-½ b˛59). `m-cy: e-fn-X. asN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Im°ƒ: jw-\, jw-Pn-Øv, jw-t\-jv. a-cp-aI - ≥: A-`o- hv, am-Ø≥-Nn-d-tXm∏n¬, ]-tc-X-\m-b Fw Sn jv `m-kvI - ¿ (tkm-bn¬ h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy IpI¨-k¿-th-j≥, ssh™-Ω(90). Øn-cn).

A-¶-½

Hm-at- »-cn: s\-√n-s∏mbn¬ a-cp-tXm-en¬ t]-csN-½-c-¯n X-\m-b tPm-Wn-s‚ `m-cy ]-ø∂ - q¿: tIm-tdmw a-ca - n- A-∂Ω - (80). a-°ƒ: √n-\S- p-Ø a-cØ - m≥ sIm- tPm¿-Pv, tam-fn, tPm-bn, Δ¬ sN-Ωc - Ø - n (86). `¿- ]-tc-X\ - m-b tXm-ak - v. aØm-hv: ]-tc-X\ - m-b sam- cp-a° - ƒ: t_-_n, ta-gv´p-°≥. a-Iƒ: e-£va - n. a- kn, ssj-\n. cp-aI - ≥: ]-tc-X\ - m-b B\-°m-c≥ Ip-™º - p. k- A-K-k-äv n³ tlm-Zc - ß - ƒ: \m-cm-bW - n, Hm-at- »-cn: tXm-´pw-ap-gn - v° - ¬ A-Kà - n≥ ]-tc-X\ - m-b Ip-™º - p. ]m-eb (sIm-®v˛79). `m-cy: {_nk-c-kz-Xn-b½ Po-Ø. a-°ƒ: ta-cn, knD-Sp-º∂ - q¿: A-ab-{] \-Sp- ÿ B-en-kv, A-Kà - n≥, hn-teS-Øv Ir-jvW - s - s°- sUm-an-\n-Iv, en≥-kn. aa-fp-sS `m-cy k-ck - z-Xn-b- cp-a° - ƒ: tP-°_ - v, sP-bvΩ (84). kn, d-Pn.

I-d-¸-³ tIm-Uq¿-:- B¬-∏-‰- I-d∏-≥ (D-Æn-˛72)-. `m-cy-:tZ-h-In. a-°ƒ-:- hn-iz-\m-Y-≥ (tIm-Uq¿- k¿-ho-kv- kl-I-c-W- _m-¶v-),- kt¥m-jv-Ip-am¿,- k-Xo-jvIp-am¿,- k-tcm-Pn-\n,t_-_n-e-£v-an,- ku-an\n,- Zo-]. a-cp-a-°ƒ-:- {io[-c-≥ ta-em-‰q¿,- ]-Xva\m-`-≥ tIm-°m-Sv-,- {]-`pcm-P-≥ hn-f-bq¿-,- c-Xo-jv]p-em-ti-cn-,- kn-‘p- Sn-.C-.-H- ]o-cp-ta-Sv-,- Zn-hy.

Zm-tam-Z-c³

lw-k

ap-l-½-Zv-Ip-«n

A-e-hn-¡p-«n

A-¶-½

ap-kv-X-^ lm-Pn

sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv In-g-s°-bn¬ I-√q-cv ({]-Po-jv \n-hm-kv) Zm-tam-Zc≥ (60). `m-cy: k-c-k. a°ƒ: {]-Po-jv, {]-_n-X. acp-a-°ƒ: Zn-t\-i≥, \n-ay. k-tlm-Z-c≥: c-ho-{μ≥, ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥. k©-b-\w _p-[\mgvN.

am-tØm-´w: ]-tc-X-\m-b ss{U-h¿ bm-lp-°-bpsS a-I≥ Sn sI lw-k (45). ]m-f-bw {^q-Sv-kv sam-Ø-hn-X-c-W am¿-°‰n-se I-®-h-S-°m-c-\m-bncp-∂p. `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: \n-Ωn a-Po-Zv, skan C-Pm-kv, P-ko¿.

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ D-Zncm-Wn ]-tc-X-\m-b h-St°-Xn¬ A-b-ap-hn-s‚ aI≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (67). a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv (sI.F-kv.F), A-iv-d^v. a-cp-a-Iƒ: kp-a-ø. ktlm-Z-c-߃: Xn-Øp-Ωp, ]m-Øp-´n, ^m-Øn-Ω.

]-S-∏-d-ºv: ]p-√n-sØm-Sn A-e-hn-°p-´n (52). `m-cyam¿: B-bn-i, ssk-\-_. a-°ƒ: ap-kv-X-^, ap-l-ΩZv dm-^n, _p-jv-d, j-d-^p∂o-k, ^-ko-e, \-ko-a, j-d-^p-±o≥, l-°ow, Pko-e, k-Pv-e, ap-lvkn-\, j-lv\, kn-\m≥.

am-\-¥-hm-Sn-: ]p-en-°mSv- ]-tc-X-\m-b am-fn-tb°-Ø-S-Øn¬- h¿-°nbp-sS `m-cy- A-∂-Ω (92).- kw-kv-Im-cw- C-∂p cm-hn-se 11\v- Zzm-c-I A¬-t^m≥-km- tZ-hme-b sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ-: a-Øm-bn,- sF-∏v,G-en-°p-´n,- ]-tc-X-bm-b ta-cn,- h¿-°n,- tPm-¨,t_-_n,- X-¶-®≥,- X-¶Ω.- a-cp-a-°ƒ-: a-dn-b-°p´n,- en-kn,- Ip-cy≥-,- am-Xyp,- eo-em-Ω,- _o-\,- dmWn,- kv-I-dn-b

I-Æq¿: I-Æq-¿ Su-Wnse ap-kv-X-^ tÃm¿ D-S-a hn ]n ap-kv-X-^ (74). `mcy: sI ]n dp-Jn-b. a-°ƒ: iw-jm-Zv, a-l-dq-^v (-ap-kvX-^ tÃm¿), kp-ss^-dØv, \-k-dn, k-Pv-\, \-hmkv (-bq-Wn-Iv ssì). acp-a-°ƒ: k-Øm¿ Xm-bØv, sI -]n l-k≥ (-_lv-dbv≥), hn Sn km-ln¿, \u-jm-Zv (C-cp-h-cpw Zp_bv), j-ao-a, kp-ss^-P.

a-½-Zn-i lm-Pn

sam-bv-Xp I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n sN-dn-bm-≠-bn sam-bv-Xp (75). `m-cy: _n-øm-Øp. a-°ƒ: A-Ω-Xv, dw-e, B-ky, A-–p¬ kemw, km-Pn-Zv, k-ao-d. acp-a-°ƒ: \-^o-k, A_q-_-°¿ t]-cm-{º, A_q-_-°-¿ tN-t\m-fn, _p-jv-d, X-kv-eo-\, \-Po_v ap-bn-t∏m-Øv.

^m-¯n-a F-S-∏mƒ: tIm-e-f-ºv H-fº-°-S-hv ]-tc-X-\m-b I]ym-c-tج ssk-\p±o≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy^m-Øn-a (95). a-°ƒ: apl-Ω-Zv ssk-\p-±o≥, A–p-√ ssk-\p-±o≥, A–p-¿d-lv-am≥, C-{_mlow ssk-\p-±o≥, A-–p¬ k-emw (Zp-_-bv), B-an\-°p-´n, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: Ip-™-l-Ω-Zv -au-ehn, A-h-dm≥ au-e-hn.

A-Ðp-Ã

tN-cm-]p-cw: ]q-ap-JsØ \-Sp-hn-e-°-≠n A_v-Zp-√ (80). `m-cy: l-eoa. a-°ƒ: _-jo¿ (Zp-_bv), ss^-k¬ (A-[ym]-I≥, hm-I-bm-Sv F®v.F-kv.F-kv˛ \-Sp-hÆq¿), _n-øm-Øp, a-dnbw, am-an. a-cp-a-°ƒ: I√p-≈-]-d-ºn¬ A-Ω-Zv (h-e-sI-´v), \o-en-°-≠n C-{_m-low (\n-´q¿), ]tc-X-\m-b ap-®n-tem-´v Ip-\n-am-¯ t]m-°¿ (Im-°p-\n), Hh-SI - c - : Xm-sg-Aß - m-Sn- X-tbm-Øv k-ao-d (Abn-se ]-tc-X\ - m-b I-√d - - cq¿), ]q-hp-≈-Xn¬ \-Zo°¬ D-Ω¿-Ip-´n-bp-sS `m- d (hm-Wn-ta¬). cy Ip-\n-am-Ø (-DΩ - msØ˛70). a-°ƒ: lw-k- ]m-¯p-½p t°m-b (Ip-ssh-Øv), A- Xm-\m-fq¿: Ip-´-Øn¬ ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: _vZ- p-√X - zo-^v (-A_ - q-Z_n), kp-ss_-Z, sF-jm- B-bn-i-°p-´n, A-–p¬ I-cow, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X_n, dw-e. a-cp-a° - ƒ: apkvX - ^ - (-]t- øm-fn), l-ao- ^, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, Zv, ap-kvX - ^ - (-\¥ - n), d-^n- A-–p¬- k-emw. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn-°pb, ku-Z. ´n, kp-lv-d, kp-sse-J, a¯mbn sska¬ B-bn-i, l-ko-\. Fcp-taen: hS-t°-ap-´p-a- k-tlm-Z-c-߃: sskÆn¬ aØmbn Xm-en, Ip-™o-hn, Bsska¨ (92). bn-i.

Ip-ªo³ lm-Pn cm-a-]p-cw: \m-dm-W-Øv ]-tc-X-\m-b I-cp-h-≈n ]m-Øn-°¬ a-Ωp-Wnlm-Pn-bp-sS a-I≥ sI ]n Ip-™o≥ lm-Pn (88). I¿-j-I-\pw ]-g-bIm-e hym-]m-cn-bp-am-bncp-∂p. am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b a-Ωm-Zn-b. `m-cy: ]´¿-°-S-h≥ ^m-Øn-a. a°ƒ: k-eow, tUm. sI ]n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv-Ip´n, j-°o-e, d-kn-b, l\o-^, A-–p¬ d-jo-Zv (C-cp-h-cpw ku-Zn), k^n-b, ko-\-Øv. a-cp-a°ƒ: kp-sse-J, D-Ωpk¬-a, l-\o-^, ap-l-ΩZv jm, ku-Z, km-Pn-Z, _-jo¿, A-–p-¬ d-lnam≥. k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øn-a-°p-´n, Ip-™mbn-i, A-l-Ω-Zv- lm-Pn, l-k≥ lm-Pn.

\m-cm-b-Wn

J-Zo-P

h-S-I-c: sh-≈n-Ip-f-ß-c ]-tc-X-\m-b \n-Sp-º-d-Øv _m-e-s‚ `m-cy \m-cm-bWn (75). a-°ƒ: hn-a-e, l-cn-Zm-k≥, cm-Kn-Wn, Dj, A-Pn-X, do-\, _n-μp, a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, ssje-P, t{]-a≥, _m-_p, tjm-_o-{μ≥, {]-tam-Zv. k-tlm-Z-c-߃ _m-e≥ A-d-°n-em-Sv, Pm-\p.

sIm-Sp-h-≈n: Cu-Ãv Ing-t°m-Øv a-cp-°-b-Øv ]-tc-X-\m-b A-–p-¿-dlvam≥ lm-Pn-bp-sS `mcy J-Zo-P (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ Ako-kv, A-–p- -emw, B-an-\. a-cp-a-°ƒ: kpl-d, ssd-lm-\-Øv, k^n-b, ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-bn≥ lm-Pn.

h-f-aw-K-ew: tN-tßmS≥ a-Ω-Zn-i- lm-Pn (88). Ip-ªn-ap-l-½-Zv _o-cm³- lm-Pn `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: B-eØ - n-bq¿: ]-™≥sF-°c - ∏ - S- n: t]-ßm-s´ ]-Sn h-S° - pw-]d - º - v Ip]q-fm-´v ]-dº - n¬ _o-cm≥- A-l-Ω-Zv, C-{_m-low, ™n-ap-lΩ - Z- v (67). Kp-Plm-Pn (72). Zo¿-LI - m-ew A-en, C-kv-a-mCu¬, adm-Øn¬ I-®h - S- ° - m-c\ - m- t]-ßm-Sv a-l√ - v I-Ωn-‰n J- Ωm-Zn-b, B-an-\, k-^nbn-cp-∂p. `m-cy: Xn-Øo-ap. Pm-©n-bp-w cm-a\ - m-´p-Ic b, ^m-Øn-a, a-dn-bp-Ω, a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, am¿-°‰ - n-se a¬-kyhymJ-Zo-P.- a-cp-a-°ƒ: sskssk-\_ - , kp-ss_-Z, ]m-cn-bp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: \-_, k-^n-b, kp-ss_l-^vk - Ø - v, dw-ko-\, in- ssk-\_ - . a-°ƒ: ap-lΩ - - Z, B-bn-i, d-lvaØplm-_p-±o≥, Pp-ss_-cnZv, _-jo¿, ap-\o¿, d-jo-Zv, ∂n-k, ap-l-Ω-Zv, d-Dub. a-cp-a° - ƒ: d-lva - Ø - pdn-bm-kv, kp-sse-J. a-cp-a- ^v, ap-l-Ω-Zv, A-_q-_∂o-k, kp-[o¿, ssl-Zc - - °ƒ: ssa-aq-\, en-kv\ - , B°¿, ap-l-Ω-Zv, j-co-^v. en, ap-lΩ - Z- v bm-ko≥. cn-^, Pm-kva - n≥, k-^v\ - .-

tN-¡p

]-c-ta-iz-c³- \-¼q-Xn-cn -

^m-¯n-a- -

cm-P³-

Iu-k-ey

Ip-am-c³

Ip-ªo³

A-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ

a-‰-Øq¿: ap-\-º-ØvImcn tN-°p (75). `m-cy: a-dnbp-Ω. a-°ƒ: dw-e-Øv, A-iv-d-^v, k-°o-\, i-co^v (Pn-±), \u-jm-Zv, kpss_¿, jm-ln-\, d-Cukv, ip-°q¿. a-cp-a-°ƒ: i-co-^v, ap-kv-X-^, l°ow, ssd-lm-\-Øv, k^o-\, D-ssa-a-Øv, B_n-Z.

a-¶-S: h-≈n-°m-∏-‰ I√n¬ \m-cm-b-W aw-K-eØv ]-c-ta-iz-c≥ \-ºqXn-cn (77). `m-cy: tZ-h-In A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: lcn-Zm-k≥, e-X, Kn-co-jv, tl-a. a-cp-a-°ƒ: _n-\n, c-iv-an, l-cn-Zm-k≥ `-´Xn-cn-∏m-Sv, k-Xo-i≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv.

ta-em-‰q¿: D-®m-c-°-S-hnse ]-tc-X-\m-b B¬-∏‰ ap-l-Ω-Zn-s‚ F-∂ C∏m-bn-bp-sS `m-cy ^mØn-a (74). a-°ƒ: ap-lΩ-Z-en, lw-k, D-Ω¿, A–p¬ -I-cow, P-ao-e, J-ZoP. a-cp-a-°ƒ: ssJ-dp-∂ok, _¬-°o-kv, ssJ-dp∂o-k, A-∂-Øv, A-kokv, lw-k.

h-≈n-°p-∂v: ap-≠n-b≥Im-hv ]-d-ºv Jm-Zn t_m¿Un-\p k-ao-]w ta-e-bn¬ cm-P≥ (46). `m-cy: Kn-cn-P. a-°ƒ: BXn-c, A-cp¨. k-tlm-Z-c߃: cm-a-Ir-jv-W≥, _m-e-Ir-jv-W≥, taml≥-Zm-kv, hn-t\m-Zv-Ir-jvW≥, kp-tem-N-\, e-fnX, hn-P-bw.

a-t©-cn: I-cp-h-{ºw shÃv A-º-e-∏-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b aq-®n-t°m-´n¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy Iu-key (63). dn-´.- km-aq-lnIt£-a h-Ip-∏v Po-h-\-°mcn-bm-Wv. a-°ƒ: jm-Ppe, jo-P, en-j, en-t\-jv. a-cp-a-°ƒ: tKm-Ip¬-Zmkv, _m-_p, {]-Im-i≥, k-_n-X.

A-tØm-fn: h-en-b-ap-‰Øv tNm-t\mw-Ip-∂-Øv Ip-am-c≥ (68). `m-cy: hk-¥. a-°ƒ: jn-_p, ssj-\, jn-_n≥. a-cp-a-I≥: {]im-¥≥. k-l-tcm-Z-c߃: cm-L-h≥, `m-kv-Ic≥, tZ-h-Zm-k≥, cm-P-≥, {io-\n-hm-k≥. k-©-b\w hym-gmgvN.

sIm-t≠m-´n: Xp-d-°¬ sN-Ω-e-∏-d-ºv Xm-g-Øpho-´n¬ Ip-∂-Øv h-en-b Ip-™o-≥ (85). `m-cy: DΩm-®-°p-´n. a-°ƒ: \ujm-Zv A-en, A-iv-d-^v, ssk-X-e-hn, J-Zo-P, kp¬-^-Øv. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m≥, k-eow (C-cph-cpw Pn-±), kp-ss_-Z, ssa-aq-\, k-Pv-\.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ s]m≥-]m-d°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n apkveym¿ (61). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: B-bn-i, kpl-d, D-ss_-Z. a-cp-aI≥: ap-\o-¿. k-tlm-Z-c߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-en, ap-l-Ω-Zv, C-{_mlow.

cm-[ -

I-eym-Wn

ho-cm³-Ip-«n

s]-c-h³

C-{_m-low- lm-Pn

A-Ðp-À-d-lvam³

N-¡n

^m-knÂ

F-S-∏mƒ: A-Æ-°-ºm-Sv ]-´-Øv _m-e-Ir-jv-Ws‚ `m-cy cm-[ (63). a°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, cmP-tKm-]m¬, hn-t\m-Zv-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: hn-P-b≥, imen-\n, kp-Pn-X.

_m-ep-t»-cn: X-eb - m-Sv h-St°-Im-hpw-]p-dw ap-tßm-´bn¬ I-eym-Wn (87). a-°ƒ: am-[h - ≥, ]-tc-X\ - m-b cma≥, ]-tc-X\ - m-b _m-e≥, A-Nyp-X≥, tKm-]n. a-cp-a°ƒ: cm-[, tZ-hn, hn-em-kn\n, N-{μn-I, ku-an-\n.

am-hq¿: Im-b-ew h-enb]o-Sn-I-bn¬ ho-cm≥-Ip´n (93). `m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP. a-°ƒ: A-jv-d-^v, apPo-_v, i-lo-d. a-cp-a°ƒ: I-_o¿, _p-j-d, j-l-\m-kv.

ap-°w: a-emw-¶p-∂v ]qΔ-Øn-°¬ ]n F≥ s]c-h≥ (66). `m-cy: ]-¶Pw. a-°ƒ: an-\n, ]n≥ jo-_, _n-\o-jv. a-cp-a°ƒ: i-in-[-c≥, kp-[mI-c≥, _o-\.

I¬-∏-Øq¿: ap-bn-t∏m-Øv tI-tfm-Øv C-{_m-low- lmPn (73). `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: sam-bv-Xn, d-jo-Zv, Ajv-d-^v(aq-h-cpw J-Ø¿), B-bn-i, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: \p-{k-Øv, \-Pne, A-ssk-\m-¿, dn-bm-kv.

_m-ep-t»-cn: Ip-dp-sºmbn¬ Ip-∂-ØpI-≠n A-–p¿-d-lv-am≥ (65). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: Ako-kv, d-low, a-Po-Zv. acp-a-Iƒ: km-_n-d (Cøm-Sv).

ta-em-‰q¿: sN-Ωm-Wn-tbmSv ]q-f-°p-gn tIm-f-\n-bnse tIm-gn-t»-cn N-°n (75). a-°ƒ: tc-hn, Im-fn, N-°n-°p-´n, \o-en, \m-cm-bW≥, e-£v-an. a-cp-a-°ƒ: I-Sp-ß≥, sN-dn-b-°≥, cma≥, tc-hn, D-j, e-£v-an.

a-t©-cn: s\-√n-∏-d-ºv a¶-c-sØm-Sn A-_q-_-°dn-s‚ a-I≥ ^m-kn¬ (24). am-Xm-hv: tIm-SnsXm-Sn ^m-Øn-am kp-lvd. `m-cy: dw-e. k-tlm-Z-c-߃: s^-_n\, ^-ko-e.

X-½nÂ-¯-Ãn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-Isâ B-d-f-¯v B-Zn-hm-kn bphXn Nn-InÂ-k In-«m-sX a-cn-¨p acWw: G-gp t]À-s¡-Xn-tc tI-kv jn-Uns\ Is−-¯n-bXv _-kv sjÂ-«-dn-\p k-ao-]w ssI-Im-ep-IÄ X-IÀ-¶ \n-e-bn X-e-t»-cn: sIm-f-»-cn ]m-ds°-´n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωnep-≠m-b kw-L-´-\-Øn-\n-sS bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ G-gp-t]¿-s°-Xn-tc X-et»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]m-d-s°-´v kn-‘p \n-hm-kn¬]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ a-I-\pw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b jn-Un-s‚ (20) sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv tI-kv. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw jn-Un≥ sIm-f-t»-cn kz-tZ-in-I-fp-am-b hn-]n≥ {_n-t´m, \n-Jn¬ cm-Pv, ∂p t]¿-°p-sa-Xn-tc-bm-Wv tI[o-c-Pv hm-Sn, Pnw-t\-jv F-∂n- sk-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cpw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aqjn-Un-s\ sh-≈n-bm-gv-N cm-

{Xn 11Hm-sS- ssI-Im-ep-Iƒ ASn-®pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ Atbm-[y _-kv sj¬-´-dn-\p kao-]w I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. t]m-en-kv C-bm-sf X-et»-cn C-μn-cm-Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´w sN-bv-X ti-jw sshIo-t´m-sS kw-kv-I-cn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Pn-√-bn-se Db¿-∂ t\-Xm-°ƒ kw-kv-Im-c®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. am-Xmhv: kn-‘p. k-tlm-Z-c≥: j_n≥.

C-cn-´n: B-d-f-Øv Nn-In¬-k In´m-sX B-Zn-hm-kn bphXn a-cn®p. B-d-fw ^mw 10mw tªm-°nse _m-e≥-˛-I-dp-Ø Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ ko-X(33)bm-Wv a-cn®-Xv. c-≠p Zn-h-kw C-h¿-°v hb-dp th-Z-\-bpw N¿-±n-bpw D-≠mb-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂se ssh-Io-´m-Wv acn®Xv. Zn-h-

k-߃-°v ap-ºv Pn-√m B-tcmKy h-Ip-∏v B-d-f-Øv sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cps∂-¶n-epw C-h¿ Iymw]n¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂n√. t]m-j-Imlm-c°p-d-hpw B-tcm-Ky-an-√mbv-a-bp-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿ ]-dbp-∂p. `¿-Øm-hv: cm-ap.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn t]-cm-{º: tIm-tS-cn-®m-¬ sIm-c-´n sN-dn-b]-d-ºn¬ hn-P-b-s‚ aIƒ hn-Zy(17)sb ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-b-Æ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp (sIm-ta-gv-kv) hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp-∂p. π-kvh-Æn-s‚ C-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£ Ign-™v ho-´n¬ t\-c-sØ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv hn-P-b≥ Iq-en-∏-Wn-°pw am-Xm-hv e-£v-an sXm-gn-ep-d-∏v tPmen°pw t]m-b k-a-b-Øm-Wv kw`hw. k-tlm-Z-cn: hn-Pn-e. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-®qÀ hn-am-\-¯m-h-f \nÀ-am-Ww \-hw-_À H-¶n-\v Xp-S-§pw-: -a-{´n A-go-°¬: I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn \-hw-_¿ H-∂n-\v B-cw-`n-°m\m-hp-sa-∂v {]-Xo-£-n-°p-∂-Xmbn a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkv in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. BtKm-f sS-≥-U-dn-s‚ F-√m \-S-]Sn-I-fpw H-Iv-tSm-_-dn¬ ]q¿-Ønbm-hpw. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ Xs∂ \n¿-am-W-{]-hr-Øn Xp-Sßm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. IÆq-cn-s‚-bpw h-S-°≥ tI-c-fØn-s‚-bpw hn-I-k-\-Øn¬ k¿-°m¿ C-Xp-h-sc-bn-√m-Ø{X-bpw ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m°p-∂-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

Ip-‰n-t°m¬: Im-™ßm-s´ kz-Im-cy tem-UvPn¬ Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ-sd Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-‰n-t°m¬ I-f-°-c-bnse Fw cm-a-Ir-jv-W-s\(42)-bm-Wv t\m¿-Øv tIm´-t®-cn-bn-se tem-Uv-Pn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. _-¥-Sp-° {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se Pq-\nb¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ-dm-bn-cp-∂p. im-kv-{X kmln-Xy-]-cn-j-Øn-s‚ k-Po-h {]-h¿-Ø-I-\pw Ip-‰nt°m¬ s\-cp-Z {K-Ÿm-e-b-Øn-s‚ sk-{I-´-dn-bp-ambn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b N-¥p-\m-b¿. am-Xm-hv: Xºm-bn-A-Ω. `m-cy: k-cn-X (A-[ym-]n-I, t_-Øq¿]m-d K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ). a-I≥: Cjm≥ km-cw-Kv dmw. k-tlm-Z-c-߃: Fw Zm-tam-Z-c≥ (ko-\n-b¿ am-t\-P¿, Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v-˛ Imk¿-tIm-Uv), Fw Kw-Km-[-c≥ ({]-kn-U-‚ v, Ip-‰nt°m¬ d-_¿ D¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W kw-Lw), Zm£m-b-Wn ap-∂m-Sv, km-hn-{Xn.

F³-tUm-kÄ-^m-³ C-c a-cn-¨p _-Zn-b-Sp-°: F≥-tUm-kƒ-^m≥ X-fn-®-Xp-aq-ew tcm-K-_m-[n-X-bm-b hn-I-emw-K a-cn-®p. F≥-a-I-sP A-Sp-°-ÿ-e-bn-se ap-l-Ω-Zn-s‚ a-Iƒ Xm-lnd(16)bm-Wv a-cn-®-Xv. F≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[n-X en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´n-cp-∂p. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b B-bni. k-tlm-Z-c-߃: \u-^¬, ap-\o¿.

In-W-än bp-hm-hn-sâ ar-X-tZlw slm-k-¶-Sn: slm-k-¶-Sn-bn-se an-\n-hm≥ ss{U-hsd In-W-‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Zp¿-Kn-∏≈w a-Pv-_-b¬ I-´-bn-se k-t¥m-jm-Wv (22) a-cn-®Xv. ]n-Xm-hv: \m-cm-b-W≥. am-Xm-hv: ao-\m-£n. ktlm-Z-c-߃: Zn-hm-I-c≥, kp-tc-jv, I-a-em-£n, {]oXn, hn-\-b.

Sn-¸À-tem-dn-bpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ap-´n°-S-hn-¬ ss_-°pw Sn-∏¿tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p. Im-fn-Im-hv A-©-®-hn-Sn kz-tZ-in aq®n-sØm-Sn-I A-–p-√-bpsS a-I≥ A-Pv-a¬ Jm≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´m-Wv A-]-ISw. ]m-te-am-s´ _-‘p-ho´n-se hn-hm-lw I-gn-™v Xn-cn-®p-h-cp-tºmƒ A-Pva¬ k-©-cn-® ss_-°n¬ Sn-∏¿-tem-dn-bn--Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. D-S≥ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-t©-cn-bn¬ π-k-Sv- p hn-Zym¿-Yn-bm-b A-Pv-a¬, kz-Im-cy hm-l-\-Øn-se ss{U-h¿-Iq-Sn-bm-Wv. ar-XtZ-lw \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b ^u-kn-b. k-tlm-Z-c≥: ss^-k¬, A-Pv-\.

`m-c-X-¸p-g-bn bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw Ip-‰n-∏p-dw: I-gn-™-Zn-h-kw ap-X¬ Im-WmXmb bphm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw `m-c-X-∏p-g-bn¬ I-s≠-Øn. Ip‰n-∏p-dw t]m-en-kv tÃ-j-\v k-ao-]-sØ Ip-™p-apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ C¿-jm-Zv (19) B-Wv a-cn-®Xv. Ip-‰n∏p-dw ssl-kv-Iq-fn-\v k-ao-]-sØ ]p-g-bn¬C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ ar-X-tZ-lw I≠-Xv. Ip-‰n-∏p-dw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b tijw Xn-cq-cn-se Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

Sn-¸À-tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p h-S-I-c: tZ-io-b-]-m-X-bn¬ tNm-tdm-Sv ssI-\m-´n-bn¬ Sn-∏¿-tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. Ip-∂p-Ω-°-c Im-hn¬ A-jv-d-^m-Wv (48) a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. h-S-I-c-bn¬ \n-∂v \m-´n-te-°p-≈ bm-{X-bv-°n-S-bn¬ X-e-t»-cn `m-K-Øp \n-∂p ]q-gn-bp-am-bn h--∂ Sn-∏¿-tem-dn C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-jv-d^v A-]-I-S ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. Kƒ-^n-¬ \n-∂v aq-∂p-am-kw ap-ºv \m-´n-se-Øn-b A-jv-d-^n-s‚ Kr-l-{]-th-i-\w c-≠m-gv-N ap-ºm-Wv \-S-∂-Xv. ]-tc-X-\m-b A-–p-√-bp-sS-bpw _n-bm-Øphn-s‚-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: im-ln-Z. a-°ƒ: A-–p√, A-^o-Z, B-Zn¬. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™-Ω-Zv, Ip™m-an, B-bn-i, I-Zo-i, Ip-™n-∏m-Øp, B-ky. arX-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

]n-¡-¸v-hm³ C-Sn-¨v ImÀ -bm-{X-n-I³ a-cn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: \-¥n-°-c kv-Iqƒ tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]n-°-∏v-hm≥ Im-dn-en-Sn-®v H-cmƒ a-cn-®p. c-≠p Ip-´nI-f-S-°w aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Im¿ bm-{Xn-I-\mb H-‰-∏m-ew sN-In-S≥ ]-d-ºn¬ _-jo¿ (37) B-Wv a-cn-®-Xv. _-jo-dn-s‚ a-°-fm-b ap-l-Ω-Zv dn-kv-hm≥ (F-´v), _n≥-l¬ (A-©v), `m-cym-k-tlm-Z-c≥ ap-lΩ-Zv jm-^n (22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv A-]I-S-ap-≠m-b-Xv. Kƒ-^n¬ \n-∂p h-cp-∂ _-jo-dn-s‚ `m-cy-m-]n-Xm-hn-s\ s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-fØn¬ \n-∂p Iq-´n-h-cm≥ t]m-Ipw-h-gn-bm-Wv A-]-ISw. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂p h-∂ ]n-°-∏v-hm≥ Unssh-U¿ I-S-∂v F-Xn-tc h-∂ C-h-cp-sS Im-dn¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im¿ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. ]pXp-°m-Sv t]m-en-kpw Po-h≥-c-£m- {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv C-h-sc ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc Nm-e-°p-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-°-∏v-hm-\n-se Po-h-\°m-cm-b c-≠p-t]-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A]-ISsØ XpS¿∂v c≠v aWn-°q-tdmfw KXm-KXw XS -s∏-´p.

am-Xm-hn-s\m-¸w kv-Iq-«-dn-Â t]m-b a-I³ I-s−-bv-\À tem-dn-bn-Sn-¨v a-cn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: am-Xm-hns\m-∏w kv-Iq-´-dn-\p ]n-∂n-encp-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ aI≥ I-s≠-bv-\¿ tem-dn-bn-Sn®v a-cn-®p. ]-S-\m-b¿ Ip-f-ß-c h-S-°v B-Z¿-iv `-h-\-Øn¬ cm-Pp-˛-A-ºn-fn- Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I-≥ B-Z¿-iv (15) BWv tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.40\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-t∂-‰n Itcm-´p-ap-°n-em-bn-cp-∂p A-]I-Sw. A-ºn-fn-tbm-sSm-∏w kvIq-´-dn¬ t]m-I-sh I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n-\p ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n t_m-bv-kv

B-Z¿-iv l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥: BIm-iv. ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-06  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you