Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

5 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

hr²-bpsS arXtZlw ]pgphcn¨ \nebn k-c-kz-Xn-b½

Ip-ª-½

Ir-jv-W³-Ip-«n

k-c-k-½

hmkp-tZ-h³

sNÃ-¸³

hn-P-b³

IrjvW³Ip-«n

D-Sp-º-∂q¿: A-ab-{] \Sp-hn-teS-Øv Ir-jv-Wss°-a-fp-sS `m-cy k-ckz-Xn-b-Ω (84). a°ƒ: ]-fl-Ip-amcn, h¬k-e, ]pcp-tjmØa≥. a-cp-a°ƒ: tam-l-\-N{μ≥ \mb¿, jo-e, ]-tcX\m-b Kw-Km-[-c≥ ]n≈.

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv, am-Ø≥-Nn-d-tXm∏n¬, ]-tc-X-\m-b Fw Sn h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Ip-™-Ω(90). kw-kv-Imcw C-∂v 11\v a-gp-°o¿ sF.--]n.-kn sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: tPm-Wn, tam-\®≥, eo-em-Ω, s]m-∂Ω, kq-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: Ip-™ptamƒ, t{K-kn, Ip-™ptam≥, Fw -tXm-a-kv, kÆn.-

sN-ß-∂q¿: I-√n-t»-cn D-a-bm-‰p-I-c h-ey-Øv {io \n-hm-kn¬ Ir-jvW≥-Ip-´n(68). kw-kv-Imcw \-S-Øn.`m-cy: Hm-a-\. a-I≥: _n-Pp.a-cp-a-Iƒ: cm-Kn.

C-e-¥q¿: C-S-∏-cn-bm-cw In-g-°p I-c-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n e-£v-a-W-s‚ `m-cy k-c-k-Ω(80). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.a-°ƒ: tUm.-em-en ,dq_n,dm-Wn.- a-cp-a-°ƒ: tUm. ip-`-em¬, kp-[ojv N-{μ≥,cm-Po-hv.-

hb-em¿: ]©m-bØv \memw hm¿Uv ]me-Øn´-bn¬ F≥ -hm-kp-tZh≥ (60). `mcy: KoX. a°ƒ: Knco-jvIp-am¿, cRvPp. acp-a-°ƒ: hnth-Iv.

]≈n-°q-´pΩ: ]pØ≥ ho-´n¬ sN√-∏≥(90). `mcy: ]tc-X-bmb e£van. a-°ƒ-: -cm-[m-aWn, Pe-Pm-a-Wn, aln-fma-Wn, inh-Zm-kv, lPnZmkv (D-]-Pn√m hnZym`ym-k Hm^nkv shfn-b\mSv), ]tc-X-\mb taml≥-Zmkv. acp-a-°ƒ: kXn, Pb¥n, _me-Ir-jvW≥, chn, ]tc-X-\mb tKm]n\m-Y≥.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv ssX-bn¬ hn-Pb≥(74). a-°ƒ: k-cn-X, k-hn-X. kz-cm-Pv. a-cp-a°ƒ: {]n≥-kv, _n-Pp, kq-cy.

FSXz: ]m≠w-Icn ]m´Øn¬ IrjvW≥Ip´n (85). kwkvImcw C∂v D®bv°v c≠n\v ho´p-hf-∏n¬. `mcy: e£van°p´n shfn-b-\mSv Xp≠n-bn¬ IpSpw-_mwK-w. a°ƒ: efn-Xmw-_nI, kc-kz-Xn, hn\-b-N{μ≥, Knco-jv, _n\p, _nPp. acp-a-°ƒ: lcnZm-kv, Hma-\, kpj-a, ao\, cRvPp.

a¯mbn sska¬ Fcp-taen: hS-t°-ap-´p-aÆn¬ aØmbn sska¨ (io-tam≥tN´≥ 92 ) kwkvImcw ]n∂oS.v `mcy Xpº-a¨ Xmg-bv°m´v ae-bn¬ ]tc-X-bmb A-∂Ω.

a-dn-bp-½ sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬lu-kn-se ]-tc-X-\m-b A-–p¿d-lvam-s‚ `m-cy a-dn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-aoe, B-bn-i, kv-Io-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ]tc-X-cm-b- ap-l-a-Zv, apl-Ω-ZvIp-™n, A-–p√. -

A-½n-Wn-b-½ tIm-g-t©-cn: C-e-¥q¿ A-º-e-Øn-¶¬- sX-t°Xn¬ F≥ {io-[-c≥ \mb-cp-sS `m-cy dn-´. A[ym-]n-I kn ]n A-ΩnWn-b-Ω(67).kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v ap-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X Nm-°¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ kn F P-b-{io (t]m-Ãv Hm^nkv tIm-g-t©-cn), Fkv hn-P-b-Ip-am¿(F-^v.F.-kn.-Sn), F-kv A-P-bIp-am¿ (_n.-F.-B¿.kn). a-cp-a-°ƒ:cm-[m-Ir-jv-WIp-dp-∏v, A-∂-]q¿-Æ, cm-Pn.

kp-sse-am³ aWna-e: Be-{] tkm^n-b a≥-kn¬ dn-´. ]-©mb-Øv sU-]yq-´n U-b-d-I-vS¿ kn sI kpsse-am≥(72). J-_-dS°w C∂v cm-hn-se 11\v Be-{] ap-kvenw P-amAØv J-_¿-ÿ-m-\n¬. `mcy: km-dm _o-hn(dn-´ sl-Uv-an-kv-{S-kv). a°ƒ: tkm^n-b _o-Kw, ap-Po_v F-kv(dm-∂n tªm°v Hm-^n-kv), \-Po-_v Fkv(tam-t´m¿ {Sm≥kvt]m¿-´v C≥-kv-s]-Œ¿ ss{Iw-{_m-©v slUvIz¿-t´-gv-kv Xn-cp-h-\¥-]pcw). a-cp-a°ƒ: F F jn-PmZv(U-]yq-´n amt\-P¿ ]n.B‚ vF), _nμoap-Po_v, sF-_n F Jm-Z¿({]-^k¿, I√q∏m-d F≥-Pn-\n-b-dnMv tImf-Pv)

{io-tZ-hn hn-Zy-m-\-K¿: D-Z-b-Kn-cn A-Ωn-Wn \n-e-b-Øn-se ]-tc-X-\m-b Ir-jv-Ws‚ `m-cy- {io-tZ-hn (75). a-°ƒ: kp-K-‘n, I-cpWm-I-c≥, Ip-am-c≥, hnP-b≥, P-b-e-£v-an, t{]a, k-Xo-iv, hm-kp. a-c-p-a°ƒ: tKm-]m-e≥, I-ae, i-Ip-¥-f, Ko-X, Zmtam-Z-c≥, I-Æ≥, tamln-\n, kp-\-μ.

e-£v-an Nn-‰q¿: s]-cp-am-´n \-cWn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hn-s‚ `m-cy e£v-an (88). a-°ƒ: tI-i-h≥, ANyp-X≥, cp-Kva-Wn, tIma-fw.

km-hn-{Xn C{_m-lnw Ip-Ω-\w: sNdp-tIm{X-bn¬ C-{_m-lnw (54). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Xmg-Ø-ßm-Sn Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: _¬-°okv ]≈m-Øp-cp-Øn tXm-´phm-Ø-e ]p-Ø≥Nn-d Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F_n, kn_n. a-cp-a°ƒ: kp¬^n, k-eo\.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: h-f-b-ßm-S≥ Iu-kp.- k-tlm-Z-c߃: i-in, _m-_p, {]k-∂, cm-Po-h≥, ap-c-fn, i-Ip-¥-f, ssi-e-P.-

ap-l-½-Zv ]-\-a-cw: Io-™p-I-S-hnse sI ]n ap-l-Ω-Zv (67). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: \n-kmw, sse-e, ^m-Øn-a.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn hn-Zym-\-K¿: F-kv.-ssh.F-kv B-ew-]m-Sn imJm {]-kn-U‚ v sam-bvXo≥-Ip-™n lm-Pn anlv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: k-do-\, k^q-d, dn-f.- a-cp-a-°ƒ: kp-sse-am≥, ss^k¬. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p-√, Al-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-ssk-\m¿, B-bn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b, A-kv-a.

B-an-\ X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86). k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, ]-tc-X-cm-b a-dn-bw, B-bn-i, A-–p-√, ^mØn-a.

B-ky l-Öp-½ X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-hb¬ tdm-Un-se I-t°m´-I-Øv ]p-Xn-b-]p-cbn¬ B-ky l-÷p-Ω (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b a-en-°≥ Ip-™men. a-°ƒ: l-ko≥ lmPn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \-^o-k, C{_m-lnw, sam-bv-Xo≥. acp-a-°ƒ: dp-Jn-b, \q¿-Plm≥, ku-Z, Ip-™m-an\, ]-tc-X-cm-b a-en-°≥ A-–p-√ lm-Pn, ]-≈n°p-´n A-–p-√ lm-Pn, ]n-em-hn-s‚ Io-gn-¬ A–p-√ lm-Pn.

]-Ø-\w-Xn´: H‰bv-°v- Xma-kn-°p-Ibm-bn-cp-∂ hr≤-sb a-cn-®-\n-e-bn¬- I-s≠Øn. A-gq¿ I√-cnIØv ho-´n¬ k-c-k-Ω (70)sb-bm-Wv C∂-se cm-hnse ho-´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. aq-∂v Zn-h-k-Øn-e-[n-I-am-b ar-X-tZ-lw ]p-gp-h-cn®-\n-ebn-em-bn-cp-∂p.ho-´n¬ \n-∂v Zp¿K-‘w h-an-®Xn-s\ Xp-S¿∂v \m-´p-Im¿ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\nbn-em-Wv ho-´n-se In-S-∏p-ap-dn-bn¬ k-c-kΩ-sb Is≠-Øn-b-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ \-gv-km-bntPm-en t\m-°n-bn-cp-∂ k-c-kΩ `¿-Øm-hv a-cn-®tXm-sS H-‰-bv-°m-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. a-°fn√. ]-Ø-\w-Xn-´ F-kv.sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. ar-X-tZ-lw ]-Ø-\w-Xn-´ P\-d¬ B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬.

shÂ-Un-Mv sXm-gn-em-fn Ipg-ªpho-Wp- a-cn¨p

sNß-∂q¿: sh¬-Un-Mv sXm-gn-em-fn Ipg-™phoWp-a-cn®p. tN¿-Ø-e Xp-d-hq¿ X-d-bn¬-tN-cn¬ sXt°-Xn¬ tPm-bn(38) B-Wv a-cn-®Xv. sN-ß-∂q-cn¬ sh¬-Un-Mv tPm-en-s°-Øn-b-Xmbn-cp∂p. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se 11\v tN¿-Ø-e Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: _n≥kn.

kvt\l-`-h³ At´-hmkn acn-¨p

FSXz: B-\-{]-ºm¬ kvt\-l-`-h≥ A-t¥-hm-kn a-cn-®p. ÿ-e-tam t]-tcm A-dn-bm-Ø D-t±-iw 75 hb- v {]m-b-ap-≈ B-fm-Wv a-cn-®-Xv. k-]v-Xw-_¿ 19\v h-gnb-cn-In¬ A-h-i-\n-ebn¬ I-≠ C-bm-sf am∂m¿ t]m-en-kv kv-t\-l-`h-\n¬ F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-√ ]p-jv-]-Kn-cn tam¿-®-dn-bn¬. C-bm-sf-°p-dn-®p-≈ hn-h-cw A-dn-bp-∂-h¿ 9446919933 F-∂ \-º-cn¬ _-‘-s∏-Sp-I.-

arX-tZ-lw Xn-cn-¨-dn-ªp ta-cn

hÀ-Ko-kv

X-t¦mbn

A¶½ Nm-t¡m

hm-kp

]-ß-\m-`³

Úm\-½

A_q-km-en lm-Pn

aq-e-a-‰w: aq-e-a-‰w H-f-am°¬ ]-tc-X-\m-b sI sI am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v (i-\n-bm-gv-N) 12\v aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn¬. a°ƒ: tPm-bn am-Xyp, A∂-Ω, ^n-tem-an-\. a-cp-a°ƒ: en-√n tPm-bn, tXma-kv.

]p-fn-°-sØm´n: sh¨a-Wn N-°pw-aq´n¬ h¿-Ko-kv (Ip-´∏≥˛85). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v sh-≈≈v {In-kv-Xp-cm-Pv]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-∂-Ω _tY¬ ]-Øm-´n¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tPmkv, Ip™p-tam≥, t__n®≥, A-∏®≥, tSman, kn_n, tPmbn. a-cpa°ƒ: h¬k-Ω, Ip-´nbΩ, en n, sse-em-Ω, eqkn, Nn-∂Ω.

X-º-e-°mSv: ]-øm-\n°m-Sv X-t¶m-bn (54). `mcy: `-hm-\n G-‰p-am\q¿ I-t√-am-°¬ IpSpw-_mwKw. kw-kv-Imcw \-SØn. aI≥: A\ojv.

Fcp-taen : Fd-WmIpfw kn.-U-ªn-bp.-F.tlm-ì sk{I-´dn A∂Ω Nmt°m (Ip´nbΩ 73). kwkvImcw \m-sf aq∂n\v Fcp-taen Akw-]vj≥ s^mtdm\m ]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬ .

Ipa-cIw: ]\w-]p-∂®nd ho´n¬ hmkp (78). `mcy: im¥Ω tNmtg°mSv Ico-∏-d-ºn¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: N{μ-`m-\p, N{μnI-`m-bn, h’-e≥. acp-a°ƒ: _nμp, kptc-jv, sIm®p-tamƒ. kw-kvImcw i\n-bmgvN cmhnse 11 \v ho´p-h-f∏n¬.

N-ß-\m-t»cn: h√-`-t»cn¬ c-iv-an-\n-hm-kn¬ ]n sI ]-fl-\m-`≥ (94). kw-kv-Im-cw G-gn-\v cmhn-se 10 \v Xn-cp-h-\-¥]pc-Øv \-S-Øpw. `mcy: I-a-em-£n Xr-s°m-SnØm-\w h√-`-t»-cn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: im¥-Ω, k-ck-Ω, I-aem-\μ≥, s]m∂-Ω, {ioIp-amcn, I-tejv. a-cp-a°ƒ: Ip-amc≥, c-P\n, kp-ioe≥, cm-P∏≥, joe, ]-tcX\mbsN√∏≥

ap°S: ka-`-h-\n¬ dn´. sI.-Fkv.C.-_n. k_v F©n-\o-b¿ Fkv.-F≥. Ip´-∏s‚ `mcy Fw F ⁄m\Ω (65). kwkvImcw C∂v 11.30 \v ho´-h-f-∏n¬. a°ƒ: kuay-tamƒ sI, kptajvIpam¿ sI.

s\-Sp-a-ßmSv: a© t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn\v k-ao-]w Zm-dp- -emw a≥-kn-en¬ A-_q-kmen lm-Pn (77). `mcy: D-ssa-_ _o-hn a°ƒ: kp-sse-l, lm^n-kv kp-sse-am≥ auehn, kp-ss_-Z _ohn, bq-kp^v, ap-l-ΩZv, kpa-ø, k¬-am≥(tXP-kv Zn-\-]-{Xw). a-cp-a°ƒ: A-–p¬ K^m¿ au-ehn (ap-Z-cn-kv Pman-A Iu-k-cnø), A-–p-√ au-ehn (ap-Zcnkv), Z-kv-X-Ko¿ auehn (ap-A√nw), Pao-e _ohn, A-\o-j, d-lo-e, jwe.

Ip-ªm-an

s]m-¶-½ Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔcn-bn-se h-en-b]-d-ºØv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn-´. A-[ym-]-I≥). a°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A-\n¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, cm-a-N-{μ≥, AWn-a.

Nn-cp-X

Nn-‰q¿: tIm-W-ºp-≈nbn¬ ap-c-fn \n-hm-kn¬ kn ]n Ir-jv-W≥ (76). `m-cy: k-tcm-Pn-\n.

cm-P-]p-cw: ]m-W-Øqcn-se am-Wn-th-en¬ t{X-kym-Ω (70). a-°ƒ: a-dn-b-°p-´n, Nn∂-Ω, ^n-tem-an-\, tacn, ]m-∏-®≥, _o-\. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, hn¬-k¨, tPm-kp-Ip´n, t_-_n, km-_p.

I-Xn-cq¿: Np-≠-ßms∏m-bn¬ Io-c-ßm-Sv tX¿-∏m≥-tIm-´w in-ht£-{X-Øn-\p k-ao]w k-ao-]w Nn-cp-X (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-Wm-cn. a-°ƒ: I-a-e, t{]-a≥ (do-Knƒ t_-°-dn, s]cp-º-S-hv), kp-a, a-t\mPv (Kp-Uv-kv Hm-t´m ss{U-h¿), jo-P, A\n-X. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, Nn-{X, kp-Ip-am-c≥, \nj, N-{μ≥, a-t\m-Pv. k-tlm-Z-c-߃: No-cq´n, ]-tc-X-cm-b Ip-™n°-Æ≥, am-Wn-°w, amXp, A-Nyp-X≥.

A-Ðp Jm-ZÀ

ap-c-fo-[-c³

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

hn-P-b-½

I-cp-\m-K∏ - ≈ - n: Ip-et- iJ-c] - p-cw \o-en-Ip-fw I-SpØ-db - n¬ _n.Fkv.F≥.F¬. dn-´. sa°m-\n-°v F A-–p¬ Jm-Z¿(66). `m-cy: P-ao-em _o-Kw. a°ƒ: \n-j, A-\o-j, kp[n-\. a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^v, \u-jm-Zv, A-\k - v.

]p-\-eq¿: C-S-a¨ B-\s∏-´-tIm-¶¬ aq-∂p-I-Æd Ip-t∂¬ `m-Kw N-cp-hnf ]p-Ø≥ ho-´n¬ ]n apc-fo-[-c≥(55). `m-cy: iIp-¥-f. a-°ƒ: iymw, ic-Wy.

Hm-bq¿: t]m-tc-Sw N-co{] ho-´n¬ Ip-™n-cma≥ \m-b¿(85). `m-cy: Cu-iz-cn-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥-]n-≈, c-ho-{μ≥ ]n-≈, cm-tP-{μ _m_p, cm-Po-hv, c-ta-i≥, {]-Xo-]v, h¬-k-e, c-amtZ-hn, N-{μn-I. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xn-bΩ, Hm-a-\-b-Ω, D-j, jo-P, Zo-], th-e-∏≥ ]n-≈, kp-K-X≥ ]n-≈, i-in-[-c≥ ]n-≈.

Ip-≠-d: In-g-t° I-√-S sX-t°-ap-dn sIm-®p-hn-fXm-g-Xn¬ ]-tc-X-\m-b in-h-i-¶-c-s‚ `m-cy hn-Pb-Ω (74). a-°ƒ: {]-k-∂≥, {]-k∂, A-ºn-fn. a-cp-a-°ƒ: h-¬k-e, ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv-_m-_p, in-h≥.

s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√. k-tlmZ-c-߃: e-Øo-^v, Bbn-i, ssk-\-_.

i-in-[-c³ ]-ø-∂q¿: a-Wn-b-d-bnse tIm-Sq¿ ho-´n¬ iin-[-c≥ (57). `m-cy: k-ckz-Xn. a-°ƒ: i-c-Wy, A-iz-Xn. a-cp-a-I≥: D-ta-jv. ktlm-Z-c-߃: ]m¿-h-Xn, k-tcm-Pn-\n, ]-Xvam-hXn, I-a-em-£n, N-{μ-aXn.

kp-tc-{µ-\m-Yv am-ln: ]m-d-°-en-se Ub-a-≠v C-e-Iv{Sn-°¬-kv s{]m-ss{]-‰¿ X-e-t»-cn tIm-tWm¿h-b-en¬ tKm-]m-¬ \n-hm-kn¬ kp-tc-{μ-\m-Yv (58). `mcy: c-Pn-X. a-I≥: At{º-jv. a-Iƒ: A-Rv-P\. k-tlm-Z-c-߃: c-ho{μ≥, tZ-h-In, ku-an-\n, I-a-em-£n (dn-´. \-gv-knMv kq-{]-≠v).

A-l-½-Zv Xm-ac - t- »-cn: F-tf-‰n¬ Iq-ºm-d° - p-∂p-Ω¬ Al-ΩZ- v (79). ]-gb - I - m-e I-®h - S- ° - m-c\ - m-bn-cp-∂p.

{]-`m-I-c³ sjm¿-Wq¿: ]-cp-Øn-{] ]p-jv-]-Kn-cn-bn¬ {]-`mI-c-≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b im-¥m-`m-bn. aI≥: _n-Pp. a-cp-a-Iƒ: I-hn-X. k-tlm-Z-c≥: tUm. sjm¿-Wq¿ Im¿Øn-tI-b≥ (km-ln-Xy A-°m-Z-an Aw-Kw).

Ir-jv-W³

Ip-cy³- hn- hÀ-¡nam-\-¥-hm-Sn-: H-≠-bßm-Sn- sN-∂-em-bn- h-fhpw-I-≠-Øn¬- Ip-cy≥hn- h¿-°n- (49)-.- kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hn-se 11\v- H-≠-b-ßm-Snsk‚ v- am¿-´n≥- ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬-. `m-cy: sk-en≥ -(jm¿-e-‰v- teUokv- ssS-e-dnMv,- am-\¥-hm-Sn-).- a-°ƒ-: tPm¿Pv- Ip-cy≥-,- U-bm-\ Ipcy≥.-

B-bn-iIm-fn-Im-hv: X-≠p-tImSv t]m-Øm-e G-¥n-bpsS `m-cy B-bn-i (50). a°ƒ: kp-\o-d, \-ko-d, iw-kp-±o≥, Pw-jo¿, ss^-k¬ d-lv-am≥.

t{X-kym-½

`m-k-vI-c³ Nn-‰q¿: A-Wn-t°m-Sv Nm-a∏ - d - º - n¬ X-¶s - ‚ a-I≥ `m-kvI - c - ≥ (64). `m-cy: Ip-am-cn. a-Iƒ: Pn≥-kn. a-cp-aI - ≥: tZh-Zm-kv. k-tlm-Zc - ߃: kp-Ip-am-c≥, cmL-h≥, A-Ωn-Wn, cm[m-aW - n. kw-kvI - m-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v Nn-‰q¿ ]q-g] - m-ew timIm-im-¥n-h\ - Ø - n-se Kym-kv {I-at- ‰m-dn-bØn¬.

A-Ñ-\p ]n-¶m-se A-½-bpw a-cn-¨p; a-¡Ä X-\n-¨m-bn ]-ø-∂q¿: hr-°-tcm-K-w _m-[n-®v A—≥ a-c-n-®-Xn-\p ]n-∂m-se a-°-fm-b kv-t\-l-sb-bpw kq-c-Pn-s\-bpw X\n-®m-°n A-Ω-bpw bm-{X-bm-bn. GXm-\pw am-kw ap-ºm-Wv hr-°-tcm-Kw _m-[n-®v ]n-Xm-hv Sn kp-{_-lv-aWy≥ a-cn-®-Xv. X-\n-°p `m-Kn-®p-In-´n-b ÿ-eØv kp-{_-lv-a-Wy≥ ho-Sp-h-b-v°m\m-bn X-d sI-´n-bn-cp-∂p. A-t∏m-gmWv Ct±-lsØ a-c-W-w tXSn-sbØn-b-Xv. ti-jw ]-e-cp-sS-bpw klm-b-tØm-sS ho-Sn-s‚ H-cp- ap-dn am{Xw ]q¿-Øn-bm-°n Po-hn-Xw X-≈n\o-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv am-c-I-tcmKw _m-[n-®v A-Ω tim-`-\(35)bpw acn-®-Xv.

A-∂q-¿ bp.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym¿Yn-I-fm-Wv kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw. IpSpw-_-Øn-s‚ Z-b-\o-bm-h-ÿ- ]-cn-KWn-®v k-l-]mTn-Iƒ A-[ym-]-I-cpsS-bpw c-£-I¿-Øm-°-fp-sS-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ Ch-cpsS ho-Sp-\n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≈ ^-≠v tiJ-cn-®ncp-∂p. Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-j-Øn¬ kv-Iq-fn-se-Øn 15,000 cq-] B-Zy-KUp-hm-bn kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw {][m-\m-[ym-]n-I sI ]n c-a-Wn-bn¬\n-∂v G-‰p-hm-ßn- ho-´n-se-Øn-bt∏m-gm-bn-cp-∂p A-Ω- a-cn-®-X-dn-™Xv. C-\n C-h-cp-sS-bpw kw-c-£-W-®pa-X-e G-s‰-Sp-°m≥ B-cp-s≠-∂ Nn¥-bn-em-Wv \m-´p-Im¿.

ssk-\-_ D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d B-\-∏m-ew lukn¬ F≥ ]n ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy kn ssk-\-_ (48). a-°ƒ: A-ko-kv, \q-dp-±o≥ (C-cp-h-cpw ku-Zn), lm-cn-kv, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿ (_lv-d-bv≥), A-kv-a, dwkm-\, iw-\. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-Ω-Zv lmPn, bq-kp-^v lm-Pn, Ckv-am-Cu¬ (]m-tem-´p]-≈n hn.Fw.Fw kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]I≥), J-Zo-kp-Ω, ^mØn-a, \-_o-kp, Ip™m-an-\.

A-l-½-Zv lm-Pn

Xr-°-cn-∏q¿: am-Wn-bm´v s\-√n-s°m-Δ-en-se sh-≈m-bn A-ºp (75).

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-f-bmSn-se ]p-fn-bp-≈-Xn¬ A-l-Ω-Zv lm-Pn (80). -`mcy : \-^o-k. -a-°ƒ: Imknw, kp-ss_-Z, B-an\, k-emw, l-\o-^, ss^-k¬, j-ao-d, dw-e, j-°o¿, Xu-^o-Jv. a-cpa-°ƒ: -k-^v-do-\, Ban-\, jw-kp-±o≥, km-PnX, k-emw, ap-l-Ω-Zv, kpss_-Z, dw-e, \m-k¿, k-ao-d. k-tlm-Z-c߃: A-–p-√ lm-Pn, aΩp (hym-]m-cn, tIm-f-bmSv), aq-k, bq-k-^v, t]m°¿, B-bn-i. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 8\v tIm-f-bm-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

I-a-em-£n-b-½

km-dm _o-hn

K-tW-iv-]n-Å

I-a-em-£n-b-½

sIm-´m-c-°-c: C-©-°mSv s]-cp-ßm-e sX-°Xn¬ ho-´n¬ i-¶-c-]n-≈bp-sS `m-cy I-a-em-£n-bΩ (89). a-°ƒ: im-¥-Ω, N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈, X-¶a-Wn-b-Ω, ap-c-fo-[-c≥-]n≈, in-h≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: am-[-h-°p-dp∏v, im-c-Zm-Ω, _m-e-Irjv-W-]n-≈, Kn-cn-Pm-Ipam-cn, A-\n-X-Ip-am-cn.

]p-\-eq¿: sN-Ω-∂q¿ kn.F-®v. tIm-t´-gv-kn¬ Fw F-kv ap-lΩ-Zv Ip™n-s‚ `m-cy F-kv kmdm _o-hn (72). a-°ƒ: sse-em _ohn, \-ko-am-_ohn, k-enw, Pao-em _ohn. a-cp-a°ƒ: d-low, A-kokv, ssje, ]n-cp-ap-l-ΩZv.

im-kv-Xmw-tIm-´: iq-c-\mSv h-S-°v ]m-Xn-cn-°¬ ]p¥n-te-Øv ho-´n¬ sI F K-tW-i-]n-≈(83). `m-cy: F-kv X-¶-Ω. a°ƒ: Pn th-Wp-Ip-am¿, Pn tKm-]-Ip-am¿, Pn l-cnIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: F KoX, ]n e-X, sI B¿ jnPn.

Ip-am-c³ \m-bÀ

sN-¡p-«n

]-\-ßm-Sv: sIm-bn-temØv-I-≠n Ip-am-c≥ \mb¿ (77). `m-cy: ]-tc-Xbm-b {io-tZ-hn Ip-cp-h´q¿. a-°ƒ: k-Pn, jnPn. a-cp-a-°ƒ: am-Sm-bn hn-iz-\m-Y≥, en-Pn-\ ap´m-t©-cn. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

_m-ep-t»-cn: a-Æmws]m-bn¬ A-º-e-°-≠n ao-ج sN-°q-´n (85). `m-cy: Nn-cp-X-°p-´n. aI≥: a-[p (ss{U-h¿ sI.Sn.kn.). a-cp-a-Iƒ: tPym-Xn-j (kv-t\-l ssS-e-dn-Mv, _m-ep-t»cn). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

Im-´m-°-S: A-¥n-bq¿t°m-Ww s\-ø-f-hv I≠w-X-e-bv-°¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb sN-√-∏≥-]n-≈-bp-sS `m-cy I-a-em-£n-b-Ω (88). a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W]n-≈, kp-a-Xn-b-Ω, kc-k-Ω, c-cm-a-N-{μ≥-]n≈, c-Xv-\-Ω, c-ta-jv-Ipam¿, h-\-P-Ip-am-cn, P-bIp-am-cn. a-cp-a-°ƒ: I-ae-Ω, tKm-hn-μ-∏n-≈, ]tc-X-\m-b i-in-[-c≥, kp-Ip-am-cn, tam-l-\≥.

B-dp-ap-J³ sIm-√-t¶m-Sv: h-≈w lu-kv h-S-h-∂q-¿ B-dpap-J≥ (77). a-°ƒ: ap-cp-I≥, a-Wn-IWvT≥, kp-μ-c≥, Ip-amc≥, _m-e-Ir-jv-W≥, I-a-ew, cp-Kvan-Wn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, c-aW≥.

c-hn-Zm-kv sIm-√-t¶m-Sv: I-cn-t∏m-Sv \-Sp-h-Øv sIm-fp-ºv Ifwho-´n¬ c-hn-Zm-kv (44). `m-cy: _n-μp. a-Iƒ: hn-‘y, ho-£. ktlm-Z-c-߃: A-∏p-Zmkv, k-Xy-`m-a, t{]-a-e-X, b-tim-Z.

th-em-bp-[³- \m-bÀ\m-b-c-ßm-Sn: _m¿-fn°p-f-Øn-\v k-ao-]w ]tc-X-bm-b hm-cn-b-Øv I-W-Øm-´n¬ e-£v-an A-Ω-bp-sS a-I≥ dn-´. in-c-kv-XZm¿ th-em-bp[≥ \m-b¿ (85). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb cm-hp-Æn \m-b¿, _me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, ]mdp-°p-´nb-Ω.-

P-ao-e a-e-∏p-dw: Io-gp]-d-ºv t]-t¥m-´-Øn¬ kn ]nP-ao-e (69).

]-S-¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w; aq-¶p t]À a-cn-¨p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n-se Xn-cph-Æm-a-sse Pn-√-bn¬ ssek≥-kn-√m-Ø ]-S-°-im-e-bnep-≠m-b s]m-´n-sØ-dn-bn¬ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. 11 t]¿-°v ]cn-t°-‰p. sN-¶-Øp-≈ Cu tI-{μw ]-S-°-߃ ti-J-cn-®p-h-bv-°p∂ ÿ-e-am-Wv. ]m-°v sN-øp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h s]m-´nsØ-dn-®-Xv. a-cn-®-h-cn¬ C¥y≥ (18), sN-∂Ω - mƒ (34) F∂n-h-sc Xn-cn-®-dn-™p. H-cmƒ Xn-cn-®-dn-bm-\m-hm-Ø hn-[w IØn-°-cn-™n-cp-∂p. ]-S-°-ime sse-k≥-kn-√m-sX-bm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-sX-∂v Xn-cph-Æm-a-e Un-hn-j-\¬ Hm-^nk¿ hn cm-ak - zm-an ]-d™ p.

A-Pn-¯v Ir-jv-W³ Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse Ir-jv-tWm-Z-bØn¬ A-Pn-Øv Ir-jvW≥ (53). `m-cy: {io-e. a-I≥: A-Xp¬-Pn-Ø v(_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: tUm. Ko-X, A-\nX, A-Pn-X, Zn-eo-]v, tPym-Xn, ssl-a.

A-¼p

ap-l-½-Zv- Iq-cm-Sv: sN-√-s°m-Sn tIm-f-\n-bn-se a-[p-c-°dn-b≥ ap-l-Ω-Zv (65). `mcy-am¿: \-ko-d, \-^o-k. a-°ƒ: ap-\o¿-_m-_p, Pw-jo¿, a≥-kq¿, kp_n-\, dp-_o-\.

th-ep tam-ßw: h-f-aw-K-ew ]md-°¬ th-ep (A-∏p ˛68). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: kp-μ-c≥, kp-tcjv, hn-iz-\m-Y≥, {]-`m-Ic≥, a-t\m-Pv.

i-¦-c Im-k¿-tIm-Uv-: \-K-ck-`m ip-No-I-cWsØm-gn-em-fn- Atim-Iv-\-K-dn-se sI i¶-c (59). `m-cy-: \-fn-\n.a-°ƒ-: ko-Xm-cm-a,- eoem-h-Xn,- Kw-Km-h-Xn,tkm-a-ti-J-c,- hn-t\m-ZvIp-am¿.- a-cp-a-°ƒ-: kpa-{Xn,- {io-[-c≥.-

sam-bv-Xo³-tIm-b Ip-‰n-°m-´q¿: F-S-Øpw]-d-º-Øv sam-bvXo≥tIm-b (54). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \u^¬, l-^v-k-Øv, i-co^, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-lv-a-ZvIp´n I-t°m-hv, i-°o¿ cma-\m-´p-I-c, kzm-en-lv s]-cp-a-Æ, i-ao-d. ktlm-Z-c-߃: B-en, ]m-Øp-ssΩ, B-an-\, B-bn-i.-

kuZn-bn hm-l-\m-]-I-S-w; ae-bmfn a-cn-¨p H-Xp-°p-ß-¬: ku-Zn-bnse _p-ssd-Z A¬-˛-B-knb-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ a-e-bm-fn a-cn-®p. H-Xp-°p-߬ a-‰-Øq¿ ap-\º-Øv Im-cm-S≥ Ip-™nsam-bv-Xo-s‚ a-I≥ ap-Po-_v (38) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-hn-se H-ºX-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂- Sn-® hm-l-\-an-Sn-°p-I-bmXn-\n-sS ku-Zn ]u-c≥ Hm- bn-cp-∂p. A¬-˛-B-kn-b-

bn¬ sam-ss_¬ tjm-∏v \-S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p ap-Po-_v. aq-∂p-am-kw ap-ºmWv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b C-ømØp. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: k-Pv-\, j-_v-\, A¬-km_n-Xv. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, kp-l-d, l\o-^. a-øn-Øv _p-ssd-Zbn¬ a-d-hp-sN-øpw.

]-©m-b-¯v sI-«n-S-¯n bp-hm-hnsâ arX-tZlw sIm-t≠m-´n: _-kv-kv-‰m‚n-se ]-©m-bØv sI-´n-S-Øn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ bphm-hn-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sImf-Øq¿ \o-‰m-Wn-Ω¬ e-£w-ho-Sv tIm-f-\nh-en-b-sXm-Sn-I Jm-en-Zn-s‚- a-I≥ A-iv-d^n-s‚ (24) ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-

se- I-S-Iƒ Xp-d-°m-s\-Øn-b-h¿ I-≠-Xv. A-kzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v sIm-t≠m-´n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. am-Xm-hv: kp-lv-d. k-tlm-Z-c-߃: ssl-dp-∂n-k, ap-_-jn-d, ^¿-km-\, ^¿lm-\, ^m-Øn-a c-lv\.

A-Sn-amen: Ip-‰n-°m-´n¬ I-s≠Øn-b kv-{Xo-bp-sS ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn™p. Io-cn-tØm-Sv G-gmw-Iq-∏v ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ ]-tc-X\m-b cm-Pp-hn-s‚ `m-cy ca-Wn (48) B-Wv a-cn-®Xv. c-≠mgv-N ap-ºv C-h-sc ho-´n¬ \n-∂p Im-Wm-Xmbn-cp-∂p. A-Sn-am-en-°p k-ao-]w tImf-Pv Ip-∂n-se Ip-‰n-°m-´n¬ ]p-gp-h-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb arX-tZ-lw a-Iƒ _n-μp F-Øn-bm-Wv Xn-cn-®-dn-™-Xv. A-Sn-am-en t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®p.

I-bÀ-s^-Uv Po-h-\-¡m-c³ Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

ssh-°w: I-b¿-s^-Uv Po-h-\-°m-c≥ Ip-g-™p-hoWp a-cn-®p. X-e-tbm-e-∏-d-ºv tjm-dq-an-se Po-h-\°m-c-\m-b C-S-s°m-®n tXm-∏pw-]-Sn sa¬-hn≥ hn-√bn¬ sa¬-hn≥ h¿-Ko-kv (38) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v 4.30Hm-sS X-e-tbm-e-∏-d-ºv sk≥-{S¬ PMv-j-\n-se tjm-dqw ]-cn-k-c-Øv h-®mWv Ip-g-™p-ho-W-Xv. Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hpw-h-gn a-cn-®p. ar-X-tZ-lw ap-´p-Nn-d-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xntam¿-®-dn-bn¬. `m-cy: _n-μp (Im-°-\m-Sv eo-K¬ sat{Sm-f-Pn). a-Iƒ: A-kn≥.

]-©m-b-¯v sk-{I-«-dn- In-W-än-Â a-cn-¨-\n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: {Km-a-∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn-sb A-b¬-h-°-sØ B-sfmgn-™ ]p-c-bn-S-Øn-se InW-dn-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn.iq-c-\m-Sv h-S-°v {Km-a-∏©m-b-Øv -sk-{I-´dn-bpw ssa-\m-K-∏-≈n, tIm-hq¿-In-g-°v hr-μm-h\-Øn¬ c-a-W≥-]n≈(52)sb-bm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. cm-{Xn ssh-Inbn-´pw ho-´n¬ F-Øm-Ø-Xn-s\-XpS¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ho-Sn-\p-k-ao]-sØ B-sfm-gn-™ ]p-c-bn-S-Øn-se In-W-‰n¬ arX-tZ-lw I-≠-Xv. im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: D-jm-Ip-am-cn (Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv Iº-\n sIm-√w). a-°ƒ: hn-th-Iv, hr-μm.

sS-en-hn-j³ tZ-l-¯p-ho-Wv H-¶-c- h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p sIm-√w: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS sS-en-hn-j≥ tZ-lØp-ho-Wv ]-cn-t°-‰ H-∂-c -h-b- p-Im-c≥ a-cn®p. a-ø-\m-Sv ]p-√n-®n-d sX-°pw-I-c ]p-Xp-ho-´n¬ _n-\p-hn-s‚ a-I≥ BKv-t\-bv _n ]n-≈-bmWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gvN a-kv-I-Øn-se Xm-ak-ÿ-e-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F≥-Pn-\ob-dm-b _n-\p-hpw IpSpw-_-hpw a-kv-I-Ønem-Wv Xm-a-kw. sXm-´Sp-Ø ho-´n¬ a-‰v Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w I-fn-°p-Ibm-bn-cp-∂ B-Kv-t\-bv Sn-.hn-bp-sS tI-_n-fn¬ ]nSn-®v h-en-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øv ho-gp-I-bm-bncp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. C-∂-se \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. h-≈n-°o-gv B-em-´v-Im-hv t£-{X-Øn-\v k-ao-]w s]-cp-º-´n¬ ho-´n¬ \nXy-m-_m-_p-hm-Wv am-Xm-hv.

l-Öv XoÀ°m-S-I³ a-¡-bn a-cn-¨p ^-tdm-°v: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]mb Xo¿-∞m-S-I≥ a-°-bn¬ a-cn®p. tIm-gn-t°m-Sv ao-©-¥ D-≈nt»-cn-°p-∂v Im-´n¬]o-Sn-tb°¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b(tam-Zn°˛68)bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cytbm-sSm-∏w I-gn-™ Xn-¶-fm-gvN-bm-Wv sam-bv-Xo≥tIm-b l÷n-\p t]m-b-Xv. D-≈n-t»-cn-°p-∂v a-l-√v IΩn-‰n ap≥ {]-kn-U‚pw ap-kv-enweo-Kv dn-eo-^v I-Ωn-‰n {]-knU‚p-am-bncp-∂p. `m-cy: k-°o\. a-°ƒ: k-^-dp±o≥, A-jv-d^v, km-Pn-X, i-co-^, lm-P-d. acp-a-°ƒ: A-_-v Zp¬ -d-low, apl-Ω-Zv _m-h, j-_o¿, ^m-Øna-Øp-ap-\n, Pw-jo-\. J-_-d-S-

°w a-°-bn¬. C-tXm-sS l-÷v I-Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]m-bn a-°bn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw c-≠mbn. I-gn-™Zn-h-kw h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-Ωp a-°-bn¬ a-cn-®ncp-∂p.-


6

thÀ-]mSv

kozhikode

5 HIvtSm-_¿ 2013 i\n

kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-IÀ G-äp-ap-«n; H-cmÄ sIm-Ã-s¸-«p J-Zo-P

Ip-ªo³ lm-Pn

A-Ðp-Ã

^m-¯n-a

Ip-\n-am-¯

I-d-¸-³

_o-hn-¡p-«n l-Öp-½ -

a-½-Zn-i lm-Pn

sIm-Sp-h-≈n: Cu-Ãv In-g-t°m-Øv a-cp-°-bØv ]-tc-X-\m-b A-–p¿-d-lvam≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (85). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A–p¬ A-ko-kv, A-–p -emw, B-an-\. a-cp-a°ƒ: kp-l-d, ssd-lm\-Øv, k-^n-b, ]-tc-X\m-b Ip-™n-cm-bn≥ lm-Pn. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\p In-g-t°m-Øv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

cm-a-]p-cw: \m-dm-W-Øv ]-tc-X-\m-b I-cp-h-≈n ]m-Øn-°¬ a-Ωp-Wnlm-Pn-bp-sS a-I≥ sI ]n Ip-™o≥ lm-Pn (88). I¿-j-I-\pw ]-g-b-Im-e hym-]m-cn-bp-am-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b aΩm-Zn-b. `m-cy: ]-´¿-°-Sh≥ ^m-Øn-a. a-°ƒ: keow, tUm. sI ]n Ip™n-ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, j°o-e, d-kn-b, l-\o-^, A-–p¬ d-jo-Zv (C-cp-hcpw ku-Zn), k-^n-b, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: kpsse-J, D-Ωp-k¬-a, l\o-^, ap-l-Ω-Zv jm, kuZ, km-Pn-Z, _-jo¿, A–p-¬ d-ln-am≥. k-tlmZ-c-߃: ^m-Øn-a-°p-´n, Ip-™m-bn-i, A-l-Ω-Zvlm-Pn, l-k≥ lm-Pn. J-_-d-S-°w C-∂p- cm-hnse 9.30\v cm-a-]p-cw a-l√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

tN-cm-]p-cw: ]q-ap-J-sØ \-Sp-hn-e-°-≠n A-_v-Zp√ (80). `m-cy: l-eo-a. a°ƒ: _-jo¿ (Zp-_-bv), ss^-k¬ (A-[ym-]I≥, hm-I-bm-Sv F-®v.Fkv.F-kv˛ \-Sp-h-Æq¿), _n-øm-Øp, a-dn-bw, am-an. a-cp-a-°ƒ: I-√p-≈-]-dºn¬ A-Ω-Zv (h-e-sI-´v), \o-en-°-≠n C-{_m-low (\n-´q¿), ]-tc-X-\m-b ap®n-tem-´v t]m-°¿ (Im°p-\n), H-X-tbm-Øv kao-d (A-cq¿), ]q-hp-≈Xn¬ \-Zo-d (hm-Wnta¬).

F-S-∏mƒ: tIm-e-f-ºv H-fº-°-S-hv ]-tc-X-\m-b I]ym-c-tج ssk-\p±o≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy^m-Øn-a (95). a-°ƒ: apl-Ω-Zv ssk-\p-±o≥, A–p-√ ssk-\p-±o≥, A–p-¿d-lv-am≥, C-{_mlow ssk-\p-±o≥, A–p-¬ k-emw (Zp-_-bv), B-an-\-°p-´n, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-l-Ω-Zv -au-e-hn, A-h-dm≥ au-ehn. J-_-d-S-°w C-∂v D-®bv°v 12\v tIm-e-f-ºv Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Snbn-se ]-tc-X-\m-b I-√-d°¬ D-Ω¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ip-\n-am-Ø (-D-ΩmsØ˛70). a-°ƒ: lw-kt°m-b (Ip-ssh-Øv), A-_v-Zp-√-Xzo-^v (-A-_qZ-_n), kp-ss_-Z, sFjm-_n, dw-e. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ (-]-tøm-fn), lao-Zv, ap-kv-X-^ (-\-¥n), d^n-b, ku-Z.

tIm-Uq¿-:- B¬-∏-‰- I-d∏-≥ (D-Æn-˛72)-. `m-cy-:- tZh-In. a-°ƒ-:- hn-iz-\m-Y≥ (tIm-Uq¿- k¿-ho-kvk-l-I-c-W- _m-¶v-),- kt¥m-jv-Ip-am¿,- k-Xo-jvIp-am¿,- k-tcm-Pn-\n,- t__n-e-£v-an,- ku-an-\n,- Zo]. a-cp-a-°ƒ-:- {io-[-c-≥ ta-em-‰q¿,- ]-Xva-\m-`-≥ tIm-°m-Sv-,- {]-`p-cm-P-≥ hn-f-bq¿-,- c-Xo-jv- ]p-emti-cn-,- kn-‘p- Sn-.-C-.-H- ]ocp-ta-Sv-,- Zn-hy.

]-d-ºn¬]o-Sn-I: sN-dm©o-cn Nm-\-Øv ]-tc-X\m-b Ip-™- ≥- lm-Pnbp-sS `m-cy _o-hn-°p-´n l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b _m-h- lm-Pn, cm-bn≥-Ip-´n, a-Ωm-Zn-°p´n, B-bn-im-_n, ssa-aq\, A-ao¿ A-en.a-cp-a°ƒ: sI Sn Ip-™p, Ip™m-∏p, sk-bv-Xp-ap-lΩ-Zv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v tNme-°¬ \n-kv-Im-c-∏-≈nJ-_¿-ÿm-\n¬.

h-f-aw-K-ew: tN-tßm-S≥ a-Ω-Zn-i- lm-Pn (88). -`mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Al-Ω-Zv, C-{_m-low, Aen, C-kv-a-mCu¬, a-ΩmZn-b, B-an-\, k-^n-b, ^m-Øn-a, a-dn-bp-Ω, J-ZoP.- a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, k-^n-b, kp-ss_-Z, Bbn-i, d-lvaØp-∂n-k, apl-Ω-Zv, d-Du-^v, ap-l-Ω-Zv, A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv, j-co-^v. a-øn-Øv \akvIm-cw C-∂v cm-hn-se cmhn-se 8.-30\v h-f-aw-K-ew ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.-

i-in-[-c³

a-dn-bp-½

km-hn-{Xn

{]-`m-I-c³

]m-¯p-½p Xm-\m-fq¿: Ip-´-Øn¬ ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: B-bn-i-°p-´n, A-–p¬ I-cow, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X^, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, A-–p¬- k-emw. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn-°p´n, kp-lv-d, kp-sse-J, B-bn-i, l-ko-\. ktlm-Z-c-߃: ssk-Xmen, Ip-™o-hn, B-bni. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se H-º-Xn-\v Xm-\mfq¿ a-l-√v Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.-

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: Iu-kp.-

]-ø-∂q¿: a-Wn-b-d-bn-se tIm-Sq¿ ho-´n¬ i-in-[c≥ (57). `m-cy: k-c-kzXn. a-°ƒ: i-c-Wy, Aiz-Xn. a-cp-a-I≥: D-ta-jv. k-tlm-Z-c-߃: ]m¿-hXn, k-tcm-Pn-\n, ]-Xvam-hXn, I-a-em-£n, N-{μ-a-Xn.

sjm¿-Wq¿: ]-cp-Øn-{] ]p-jv-]-Kn-cn-bn¬ {]-`mI-c-≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b im-¥m-`m-bn.

sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬-lukn-se ]-tc-X-\m-b A–p¿d-lvam-s‚ `m-cy adn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-ao-e, B-bni, kv-Io-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-cm-b- apl-a-Zv, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A-–p-√. -

A-l-½-Zv lm-Pn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-f-bmSn-se ]p-fn-bp-≈-Xn¬ A-l-Ω-Zv lm-Pn (80). -

A-¶-½ Hm-a-t»-cn: s\-√n-s∏mbn¬ a-cp-tXm-en¬ t]-cX-\m-b tPm-Wn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (80). a-°ƒ: tPm¿-Pv, tam-fn, tPm-bn, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, ta-gvkn, ssj-\n.

A-K-kv-än³ Hm-a-t»-cn: tXm-´pw-ap-gn ]m-e-bv-°¬ A-K-Ãn≥ (sIm-®v˛79). `m-cy: {_n-Po-Ø. a-°ƒ: ta-cn, kn-ÿ B-en-kv, A-K-Ãn≥, sUm-an-\n-Iv, en≥-kn. a-cp-a-°ƒ: tP°-_v, sP-bv-kn, d-Pn.

Ip-ªm-an s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√. k-tlmZ-c-߃: e-Øo-^v, Bbn-i, ssk-\-_.

s]m-¶-½ Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔ-cnbn-se h-en-b]-d-º-Øv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn-´. A-[ym-]-I≥). a-°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A\n¬Ip-am¿.

B-ky l-Öp-½ X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-h-b¬ tdm-Un-se I-t°m-´-IØv ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ Bky l-÷p-Ω (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-en°≥ Ip-™m-en. a-°ƒ: l-ko≥ lm-Pn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \^o-k, C-{_m-lnw, sambv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: dp-Jnb, \q¿-P-lm≥, ku-Z, Ip-™m-an-\, ]-tc-X-cm-b a-en-°≥ A-–p-√ lmPn, ]-≈n-°p-´n A-–p-√ lm-Pn, ]n-em-hn-s‚ Io-gn¬ A-–p-√ lm-Pn.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn hn-Zym-\-K¿: F-kv.-ssh.F-kv B-ew-]m-Sn imJm {]-kn-U‚ v sam-bvXo≥-Ip-™n lm-Pn anlv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-do-\, k-^q-d, dn-f.- acp-a-°ƒ: kp-sse-am≥, ss^-k¬. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p√, A-l-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-ssk-\m¿, Bbn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b, A-kv-a.

X-e-t»-cn: sIm-f-t»-cn-bn-se ]m-d-s°-´n¬ kn.]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn-¬ G-‰p-ap-´n H-cmƒ sIm-√-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-bm-b in-_n≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 10Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. C-¥y≥ tIm-^n lu-kv Po-h-\-°m-c-≥ ]p-cptjm-Ø-a-s‚-bpw kn-‘p-hn-s‚-bpw C-f-b a-I-\mWv in_n≥. kw-`-h-Øn¬ aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰-Xm-bn dn-t]m¿-´p-≠v. X-e-t»-cn F.F-kv.]n Sn \m-cm-b-W≥, k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ hn-izw-`-c≥ F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-`-h-ÿ-e-Øv Iymw]v sN-øp-∂p.

l-Öv XoÀ°m-S-I³ a-¡-bn a-cn-¨p

^-tdm-°v: kw-ÿm-\ l÷v I-Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l÷n-\p t]m-b Xo¿-∞m-SI≥ a-°-bn¬ a-cn-®p. tImgn-t°m-Sv ao-©-¥ D-≈n-t»cn-°p-∂v Im-´n¬]o-Sn-tb°¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b(tam-Zn-°˛68)bm-Wv a-cn-®Xv. `m-cy-tbm-sSm-∏w I-gn™ Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv sambv-Xo≥tIm-b l-÷n-\p t]m-b-Xv. D-≈n-t»-cn-°p-∂v a-l-√v I-Ωn-‰n ap≥ {]-knU‚pw ap-kv-enw- eo-Kv dn-eo-^v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚p-ambncp-∂p. `m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: k-^-dp±o≥, A-jv-d^v, km-Pn-X, i-co-^, lm-P-d. a-cp-a-°ƒ: A-_-vZp¬ d-low, ap-l-Ω-Zv _m-h, j-_o¿, ^m-Øn-a-Øp-ap-\n, Pw-jo-\. J-_-d-S-°w a-°-bn¬. C-tXm-sS Cu h¿jw l-÷v I-Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]m-bn a-°-bn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw c≠m-bn. I-gn-™Zn-h-kw h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-Ωp a°-bn¬ a-cn-®n-cp-∂p.-

kuZn-bn hm-l-\m-]-I-S-w; ae-bmfn a-cn-¨p C-{_m-low- lm-Pn

\m-cm-b-Wn

sam-bv-Xp

A-l-½-Zv-Ip-«n ap-kv-eymÀ

A-e-hn-¡p-«n

Ip-ªn-ap-l-½-Zv -

_o-cm³- lm-Pn

cm-a-Ir-jv-W³

I¬-∏-Øq¿: ap-bn-t∏m-Øv tI-tfm-Øv C-{_m-low- lmPn (73). `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: sam-bv-Xn, d-jo-Zv, Ajv-d-^v(aq-h-cpw J-Ø¿), B-bn-i, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: \p-{k-Øv, \-Pne, A-ssk-\m-¿, dn-bm-kv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 8.30\p ap-bn-t∏m-Øv ]m-d°q¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

h-S-I-c: sh-≈n-Ip-f-ß-c ]-tc-X-\m-b \n-Sp-º-d-Øv _m-e-s‚ `m-cy \m-cm-bWn (75). a-°ƒ: hn-a-e, l-cn-Zm-k≥, cm-Kn-Wn, Dj, A-Pn-X, do-\, _n-μp, a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, ssje-P, t{]-a≥, _m-_p, tjm-_o-{μ≥, {]-tam-Zv. k-tlm-Z-c-߃ _m-e≥ A-d-°n-em-Sv, Pm-\p.

I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n sN-dn-bm-≠-bn sam-bv-Xp (75). `m-cy: _n-øm-Øp. a-°ƒ: A-Ω-Xv, dw-e, B-ky, A-–p¬ kemw, km-Pn-Zv, k-ao-d. acp-a-°ƒ: \-^o-k, A_q-_-°¿ t]-cm-{º, A_q-_-°-¿ tN-t\m-fn, _p-jv-d, X-kv-eo-\, \-Po_v ap-bn-t∏m-Øv.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ s]m≥-]m-d°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n apkveym¿ (61). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: B-bn-i, kpl-d, D-ss_-Z. a-cp-a-I≥: ap-\o-¿. k-tlm-Z-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-en, ap-l-Ω-Zv, C-{_m-low. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw cm-hnse H-º-Xn-\p Np-≈n-bmSv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

]-S-∏-d-ºv: ]p-√n-sØm-Sn Ae-hn-°p-´n (52). `m-cy-am¿: B-bn-i, ssk-\-_. a-°ƒ: ap-kv-X-^, ap-l-Ω-Zv dm-^n, _p-jv-d, j-d-^p-∂o-k, ^ko-e, \-ko-a, j-d-^p-±o≥, l-°ow, P-ko-e, k-Pv-e, aplvkn-\, j-lv\, kn-\m≥. acp-a-°ƒ: j-_o¿, ss^k¬, d-km-Jv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10\v ]-S-∏-dºv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

B-eØ - n-bq¿: ]-™≥]-Sn h-S° - pw-]d - º - v Ip™n-ap-lΩ - Z- v (67). Kp-Pdm-Øn¬ I-®h - S- ° - m-c\ - mbn-cp-∂p. `m-cy: Xn-Øo-ap. a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, ssk-\_ - , kp-ss_-Z, l-^vk - Ø - v, dw-ko-\, inlm-_p-±o≥, Pp-ss_-cnb. a-cp-a° - ƒ: d-lva - Ø - p∂o-k, kp-[o¿, ssl-Zc - en, ap-lΩ - Z- v bm-ko≥.

sF-°-c-∏-Sn: t]-ßm-s´ ]qfm-´v ]-d-ºn¬ _o-cm≥- lm-Pn (72). ap-kveow -eo-Kv {]-h¿-ØI-\pw Zo¿-L-Im-ew t]-ßm-Sv a-l-√v I-Ωn-‰n J-Pm-©n-bp-w cm-a-\m-´p-I-c am¿-°-‰n-se a¬-kyhym-]m-cn-bp-am-bn-cp∂p. `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, _-jo¿, ap-\o¿, djo-Zv, dn-bm-kv, kp-sse-J. acp-a-°ƒ: ssa-aq-\, en-kv-\, B-cn-^, Pm-kv-an≥, k-^v-\.-

sIm-Sp-h-≈n: tIm-Xq-cv cm-a-Ir-jv-W≥ (dn-´. K-h. hp-Uv h¿-°v-tjm-∏v ]pXn-b˛59). `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: jw\, jw-Pn-Øv, jw-t\-jv. a-cp-a-I≥: A-`o-jv `m-kvI¿ (tkm-bn¬ I¨-k¿th-j≥, ssh-Øn-cn). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ho-´p-h-f∏n¬.

H-Xp-°p-ß-¬: ku-Zn-bnse _p-ssd-Z A¬-˛-Bkn-b-bn-ep-≠m-b hm-l\m-]-I-S-Øn¬ a-e-bm-fn acn-®p. H-Xp-°p-߬ a-‰Øq¿ ap-\-º-Øv Im-cm-S≥ Ip-™n-sam-bv-Xo-s‚ aI≥ ap-Po-_v (38) B-Wv acn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hn-se H-º-X-c-tbm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS ku-Zn ]u-c≥ Hm-Sn-® hm-l-\-an-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A¬-˛-B-kn-b-bn¬ sam-ss_¬ tjm-∏v \-S-Øn-hcp-I-bm-bn-cp-∂p ap-Po-_v. aq-∂p-am-kw ap-ºm-Wv \m´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b C-øm-Øp. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: k-Pv-\, j-_v-\, A¬-km_n-Xv. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, kp-l-d, l\o-^. a-øn-Øv _p-ssd-Z-bn¬ a-d-hp-sN-øpw.

]-©m-b-¯v sI-«n-S-¯n bp-hm-hnsâ arX-tZlw Zm-tam-Z-c³

lw-k

ap-l-½-Zv-Ip-«n

B-an-\

e-£v-an

ap-l-½-Zv

Ir-jv-W³

c-hn-Zm-kv

sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv In-g-s°-bn¬ I-√q-cv ({]-Po-jv \n-hm-kv) Zm-tam-Zc≥ (60). `m-cy: k-c-k. a°ƒ: {]-Po-jv, {]-_n-X. acp-a-°ƒ: Zn-t\-i≥, \n-ay. k-tlm-Z-c≥: c-ho-{μ≥, ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥. k©-b-\w _p-[\mgvN.

am-tØm-´w: ]-tc-X-\m-b ss{U-h¿ bm-lp-°-bpsS a-I≥ Sn sI lw-k (45). ]m-f-bw {^q-Sv-kv sam-Ø-hn-X-c-W am¿-°‰n-se I-®-h-S-°m-c-\m-bncp-∂p. `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: \n-Ωn a-Po-Zv, skan C-Pm-kv, P-ko¿.

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ D-Zncm-Wn ]-tc-X-\m-b h-St°-Xn¬ A-b-ap-hn-s‚ aI≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (67). a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv (sI.F-kv.F), A-iv-d^v. a-cp-a-Iƒ: kp-a-ø. ktlm-Z-c-߃: Xn-Øp-Ωp, ]m-Øp-´n, ^m-Øn-Ω.

X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86). k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, ]-tc-X-cm-b a-dn-bw, B-bn-i, A-–p-√, ^mØn-a.

Nn-‰q¿: s]-cp-am-´n \-cWn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hn-s‚ `m-cy e£v-an (88). a-°ƒ: tI-i-h≥, ANyp-X≥, cp-Kva-Wn, tIma-fw.

]-\-a-cw: Io-™p-I-Shn-se sI ]n ap-l-ΩZv (67). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: \n-kmw, sse-e, ^mØn-a. a-cp-a-°ƒ: a≥kq¿, d-^o-Jv.

Nn-‰q¿: tIm-W-ºp-≈nbn¬ ap-c-fn \n-hm-kn¬ dn´-. sI.F-kv.C._n. Hm-h¿kn-b¿ kn ]n Ir-jv-W≥ (76). `m-cy: ]-tc-X-bm-b k-tcmPn-\n. a-I≥: ap-c-fo-[-c≥. a-cp-a-Iƒ: Po-P.

sIm-√-t¶m-Sv: I-cn-t∏m-Sv \-Sp-h-Øv sIm-fp-ºv Ifwho-´n¬ c-hn-Zm-kv (44). `m-cy: _n-μp. a-Iƒ: hn-‘y, ho-£. ktlm-Z-c-߃: A-∏p-Zmkv, k-Xy-`m-a, t{]-a-e-X, b-tim-Z.

Ip-am-c³

]-c-ta-iz-c³- \-¼q-Xn-cn -

^m-¯n-a- -

cm-P³-

Iu-k-ey

^m-knÂ

Ip-ªo³

tN-¡p

A-tØm-fn: h-en-b-ap-‰Øv tNm-t\mw-Ip-∂-Øv Ip-am-c≥ (68). `m-cy: hk-¥. a-°ƒ: jn-_p, ssj-\, jn-_n≥. a-cp-a-I≥: {]im-¥≥. k-l-tcm-Z-c߃: cm-L-h≥, `m-kv-Ic≥, tZ-h-Zm-k≥, cm-P-≥, {io-\n-hm-k≥. k-©-b\w hym-gmgvN.

a-¶-S: h-≈n-°m-∏-‰ I√n¬ \m-cm-b-W aw-K-eØv ]-c-ta-iz-c≥ \-ºqXn-cn (77). `m-cy: tZ-h-In A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: lcn-Zm-k≥, e-X, Kn-co-jv, tl-a. a-cp-a-°ƒ: _n-\n, c-iv-an, l-cn-Zm-k≥ `-´Xn-cn-∏m-Sv, k-Xo-i≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv.

ta-em-‰q¿: D-®m-c-°-S-hnse ]-tc-X-\m-b B¬-∏‰ ap-l-Ω-Zn-s‚ F-∂ C∏m-bn-bp-sS `m-cy ^mØn-a (74). a-°ƒ: ap-lΩ-Z-en, lw-k, D-Ω¿, A–p¬ -I-cow, P-ao-e, J-ZoP. a-cp-a-°ƒ: ssJ-dp-∂ok, _¬-°o-kv, ssJ-dp∂o-k, A-∂-Øv, A-kokv, lw-k.

h-≈n-°p-∂v: ap-≠n-b≥Im-hv ]-d-ºv Jm-Zn t_m¿Un-\p k-ao-]w ta-e-bn¬ cm-P≥ (46). `m-cy: Kn-cn-P. a-°ƒ: BXn-c, A-cp¨. k-tlm-Z-c߃: cm-a-Ir-jv-W≥, _m-e-Ir-jv-W≥, taml≥-Zm-kv, hn-t\m-Zv-Ir-jvW≥, kp-tem-N-\, e-fnX, hn-P-bw.

a-t©-cn: I-cp-h-{ºw shÃv A-º-e-∏-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b aq-®n-t°m-´n¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy Iu-key (63). dn-´.- km-aq-lnIt£-a h-Ip-∏v Po-h-\-°mcn-bm-Wv. a-°ƒ: jm-Ppe, jo-P, en-j, en-t\-jv. a-cp-a-°ƒ: tKm-Ip¬-Zmkv, _m-_p, {]-Im-i≥, k-_n-X.

a-t©-cn: s\-√n-∏-d-ºv a¶-c-sØm-Sn A-_q-_-°dn-s‚ a-I≥ ^m-kn¬ (24). am-Xm-hv: tIm-Sn-sXm-Sn ^m-Øn-am kp-lv-d. `mcy: dw-e. k-tlm-Z-c߃: s^-_n-\, ^-koe. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw cm-hn-se H-º-Xn-\v sN-cWn Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

sIm-t≠m-´n: Xp-d-°¬ sN-Ω-e-∏-d-ºv Xm-g-Øpho-´n¬ Ip-∂-Øv h-en-b Ip-™o-≥ (85). `m-cy: DΩm-®-°p-´n. a-°ƒ: \ujm-Zv A-en, A-iv-d-^v, ssk-X-e-hn, J-Zo-P, kp¬-^-Øv. a-cp-a-°ƒ: Ip-™m≥, k-eow (C-cph-cpw Pn-±), kp-ss_-Z, ssa-aq-\, k-Pv-\.

a-‰-Øq¿: ap-\-º-ØvImcn tN-°p (75). `m-cy: a-dnbp-Ω. a-°ƒ: dw-e-Øv, A-iv-d-^v, k-°o-\, i-co^v (Pn-±), \u-jm-Zv, kpss_¿, jm-ln-\, d-Cukv, ip-°q¿. a-cp-a-°ƒ: i-co-^v, ap-kv-X-^, l°ow, ssd-lm-\-Øv, k^o-\, D-ssa-a-Øv, B_n-Z.

sIm-t≠m-´n: _-kv-kv-‰m‚n-se ]-©m-b-Øv sI-´n-SØn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ bp-hm-hn-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. sIm-f-Øq¿ \o-‰m-Wn-Ω¬ e-£who-Sv tIm-f-\n- h-en-b-sXm-Sn-I Jm-en-Zn-s‚- a-I≥ Aiv-d-^n-s‚ (24) ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-se- IS-Iƒ Xp-d-°m-s\-Øn-b-h¿ I-≠-Xv. A-kzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v sIm-t≠m-´n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. am-Xm-hv: kp-lv-d. k-tlm-Z-c-߃: ssl-dp-∂n-k, ap-_-jn-d, ^¿-km-\, ^¿-lm-\, ^m-Øn-a c-lv\.

a-cp-a-I-sâ Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: a-cp-a-I-s‚ Ip-tØ-‰v A-Ωm-h≥ a-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv X-©m-hq¿ a-Æm¿-°p-Sn ]-c-h-´w kz-tZ-in kp-μ-cw (45) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v C-bm-fp-sS a-cp-a-I≥ l-cn-›-{μ(41)s\ h-fmt©-cn F-kv.-sF. F≥ -kn tam-l-\≥ A-d-kv-‰v sNbv-Xp.- h-fm-t©-cn _-kv-k-v‰m≥-Un¬ C-∂-se sshIo-´v B-d-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw.Ip-f-aw-K-ew _m-h-∏-Sn Izm¿-t´-gv-kn¬ hm-S-I-bv°p Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p In-W¿ ]-Wn-°m-cm-b C-cp-h-cpw. -A-Ωm-h≥ a-cp-a-I-\v sIm-Sp-°m-\p-≈- 400 cq-] Xn-cn-sI tNm-Zn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Izm¿-t´-gvkn¬ h-®v kp-μ-cw a-cp-a-I-s\ A-Sn-®n-cp-∂p. ]n-∂oSv _-kv-kv-‰m≥-Un¬ h-®v C-tX-s®m-√n C-cp-h-cpw XΩnep≠mb hm-Iv-X¿-°Ø -- n-¬ l-cn-›-{μ≥ kp-μ-csØ I-Øn-sIm-≠v Ip-Øn-s°m-e-s∏-Sp-Øp-I-bmbn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ kp-μ-c-sØ B-Zyw h-fm-t©-cn kz-Imcy- B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-∂o-Sv s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]mIpw-h-gn-bm-Wv a-cn-®-Xv.

s{Sbn³ X-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

Ip-‰n-∏p-dw: \-Sp-h-´w sXt°\m-K-∏d-ºv I-cn-°-a-Æ ta-te-Xn¬ cm-as\ (60) s{Sbn≥ X-´n a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se ssh-Io-´v aq-∂-c-tbm-sS cm-ßm´q-cnemWv arX-tZlw I-s≠-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw Xncq¿ Pn-√m B-ip]-{Xn- tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.-

I-S-ep-−n¸p-g-bn ar-X-tZ-lw

tIm-gn-t°m-Sv: I-S-ep-≠n∏p-g-bn-se tIm-´-°-S-hv-˛-]nem-°m-Sv `m-K-Øv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS a-[y-h-bkvv-I-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. t]-cm-{º ap-fn-b-߬ kz-tZ-in- I-t®-cn-∏-d-º-Øv Ip-™-Ω-Zns‚ (55) ar-X-tZ-l-am-Wv I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: im-\-hm-kv, \-Po-_v.

A-Ðp-À-d-lvam³

I-eym-Wn

ho-cm³-Ip-«n

s]-c-h³

am-fp

_m-ep-t»-cn: Ip-dp-sºmbn¬ Ip-∂-ØpI-≠n A-–p¿-d-lv-am≥ (65). `m-cy: a-dn-bw. a-°ƒ: Ako-kv, d-low, a-Po-Zv. acp-a-Iƒ: km-_n-d (Cøm-Sv).

_m-ep-t»-cn: X-eb - m-Sv h-St°-Im-hpw-]p-dw ap-tßm-´bn¬ I-eym-Wn (87). a-°ƒ: am-[h - ≥, ]-tc-X\ - m-b cma≥, ]-tc-X\ - m-b _m-e≥, A-Nyp-X≥, tKm-]n. a-cp-a°ƒ: cm-[, tZ-hn, hn-em-kn\n, N-{μn-I, ku-an-\n.

am-hq¿: Im-b-ew h-enb]o-Sn-I-bn¬ ho-cm≥-Ip´n (93). `m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP. a-°ƒ: A-jv-d-^v, apPo-_v, i-lo-d. a-cp-a°ƒ: I-_o¿, _p-j-d, j-l-\m-kv.

ap-°w: a-emw-¶p-∂v ]qΔ-Øn-°¬ ]n F≥ s]c-h≥ (66). `m-cy: ]-¶Pw. a-°ƒ: an-\n, ]n≥ jo-_, _n-\o-jv. a-cp-a°ƒ: i-in-[-c≥, kp-[mI-c≥, _o-\.

ap-°w: ap-°-sØ hym-]mcn I-t®-cn Iq-´-cm-bn Zmtam-Z-c-s‚ `m-cy am-fp (71). kv-©-b-\w Rm-bdmgN.

A-Ñ-\p ]n-¶m-se A-½-bpw a-cn-¨p; a-¡Ä X-\n-¨m-bn ]-ø-∂q¿: hr-°-tcm-K-w _m-[n-®v A—≥ a-c-n-®-Xn-\p ]n-∂m-se a-°-fm-b kv-t\-l-sb-bpw kq-c-Pn-s\-bpw X\n-®m-°n A-Ω-bpw bm-{X-bm-bn. GXm-\pw am-kw ap-ºm-Wv hr-°-tcm-Kw _m-[n-®v ]n-Xm-hv Sn kp-{_-lv-aWy≥ a-cn-®-Xv. X-\n-°p `m-Kn-®p-In-´n-b ÿ-eØv kp-{_-lv-a-Wy≥ ho-Sp-h-b-v°m\m-bn X-d sI-´n-bn-cp-∂p. A-t∏m-gmWv Ct±-lsØ a-c-W-w tXSn-sbØn-b-Xv. ti-jw ]-e-cp-sS-bpw klm-b-tØm-sS ho-Sn-s‚ H-cp- ap-dn am{Xw ]q¿-Øn-bm-°n Po-hn-Xw X-≈n\o-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv am-c-I-tcmKw _m-[n-®v A-Ω tim-`-\(35)bpw acn-®-Xv.

A-∂q-¿ bp.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym¿Yn-I-fm-Wv kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw. IpSpw-_-Øn-s‚ Z-b-\o-bm-h-ÿ- ]-cnK-Wn-®v k-l-]mTn-Iƒ A-[ym-]-Icp-sS-bpw c-£-I¿-Øm-°-fp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ Ch-cpsS ho-Sp-\n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≈ ^-≠v ti-J-cn-®ncp-∂p. Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-j-Øn¬ kv-Iq-fn-se-Øn 15,000 cq-] B-Zy-KUp-hm-bn kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw {][m-\m-[ym-]n-I sI ]n c-a-Wn-bn¬\n-∂v G-‰p-hm-ßn- ho-´n-se-Øn-bt∏m-gm-bn-cp-∂p A-Ω- a-cn-®-X-dn-™Xv. C-\n C-h-cp-sS-bpw kw-c-£-W-®pa-X-e G-s‰-Sp-°m≥ B-cp-s≠-∂ Nn¥-bn-em-Wv \m-´p-Im¿.

cm-[ -

F-S-∏mƒ: A-Æ-°-ºm-Sv ]-´-Øv _m-e-Ir-jv-Ws‚ `m-cy cm-[ (63). a°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, cmP-tKm-]m¬, hn-t\m-Zv-Ip`m-k-vI-c³ Nn-‰q¿: A-Wn-t°m-Sv Nm-a- am¿. ∏-d-ºn¬ X-¶-s‚ a-I≥ `m- a-cp-a-°ƒ: hn-P-b≥, imen-\n, kp-Pn-X. kv-I-c≥ (64).

]-S-¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w; aq-¶p t]À a-cn-¨p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n-se Xn-cph-Æm-a-sse Pn-√-bn¬ ssek≥-kn-√m-Ø ]-S-°-im-e-bnep-≠m-b s]m-´n-sØ-dn-bn¬ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. 11 t]¿-°v ]cn-t°-‰p. sN-¶-Øp-≈ Cu tI-{μw ]-S-°-߃ ti-J-cn-®p-h-bv-°p∂ ÿ-e-am-Wv. ]m-°v sN-øp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h s]m-´nsØ-dn-®-Xv. a-cn-®-h-cn¬ C¥y≥ (18), sN-∂-Ωmƒ (34) F∂n-h-sc Xn-cn-®-dn-™p. H-cmƒ Xn-cn-®-dn-bm-\m-hm-Ø hn-[w IØn-°-cn-™n-cp-∂p. ]-S-°-ime sse-k≥-kn-√m-sX-bm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-sX-∂v Xn-cph-Æm-a-e Un-hn-j-\¬ Hm-^nk¿ hn cm-a-kzm-an ]-d-™p.

N-¡n

t{X-kym-½

ta-em-‰q¿: sN-Ωm-Wn-tbmSv ]q-f-°p-gn tIm-f-\n-bnse tIm-gn-t»-cn N-°n (75). a-°ƒ: tc-hn, Im-fn, N-°n-°p-´n, \o-en, \m-cm-bW≥, e-£v-an. a-cp-a-°ƒ: I-Sp-ß≥, sN-dn-b-°≥, cma≥, tc-hn, D-j, e-£v-an.

cm-P-]p-cw: ]m-W-Øq-cnse am-Wn-th-en¬ t{Xkym-Ω (70). a-°ƒ: a-dnb-°p-´n, Nn-∂-Ω, ^n-teman-\, ta-cn, ]m-∏-®≥, _o\. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, hn¬-k¨, tPm-kp-Ip-´n, t_-_n, km-_p.

ss_-¡pw Kp-Uv-kv Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn a-cn-¨p s]-cn-tßmw: Z-ºX - n-Iƒ k©-cn-® ss_-°pw Kp-Uvk - v Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hXn a-cn-®p. ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬ h-b-°-c kv-Iq-fn-\p k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b Ip-™n∏p-cb - n¬ tam-l\ - s - ‚ a-Iƒ jw-\(22)-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12HmsS s]-cn-tßmw t]m-en-kv kv-t‰-j-\p ap-∂n-em-Wp kw-`-hw. ]-ø-∂q-cn¬-\n-∂v h-b-°-c-bn-te-°p h-cp-Ibm-bn-cp-∂p Z-º-Xn-Iƒ k©-cn-® ss_-°pw s]-cntßmw Su-Wn¬-\n-∂v t_°-dn km-[-\-ß-fp-am-bn

f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√.

t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Kp-Uvkv Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. Hm-hp-Nm-ense tIm¨-{Io-‰v …m-_n¬ X-e-bn-Sn-®p ho-Wv Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰ jw-\-sb ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-

ssk-\n-I D-tZym-K-ÿ\m-b `¿-Øm-hv c-Po-jv \mep-Zn-h-k-sØ A-h-[n-°v \m-´n¬ h-∂-Xm-bn-cp-∂p. kz-¥w -ho-Sm-b G-gn-tem-´p \n-∂v jw-\-bp-sS ho-´n-te°v t]m-I-sh-bm-Wv AXym-ln-Xw. ss_-°n¬ jw-\-bpw `¿-Øm-hpw Bdp-am-kw {]m-b-ap-≈ G-Ia-Iƒ {io-b-bp-am-Wv D-≠mbn-cp-∂-Xv. jw-\-bp-sS amXm-hv: ]p-jv-]. k-tlm-Z-cn: ssj-a.

a-e-bmfn X-an-gv-\m-«n a-cn-¨p

sh-≈-ap-≠: X-an-gv-\m-´n-se ta-´p-∏m-f-b-Øv tPm-en°pt]m-b bp-hm-hv lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v a-cn®p. sh-≈-ap-≠ F-t´-\m-en-se {S-°v ss{U-h-dm-b In-fn-bw-tIm-Sv _m-_p (36) B-Wv C-∂-se cm-hn-se tPm-en-ÿ-e-Øp-h-®v a-cn-®-Xv. \m-´n-se-Øn-® ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: ko-\. a-°ƒ: km-{μ, s]m-∂p, kq-cy-tZ-hv.

sS-en-hn-j³ tZ-l-¯p-ho-Wv H-¶-c- h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p sIm-√w: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS sS-en-hn-j≥ tZ-l-Øp-ho-Wv H-∂-c -h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. a-ø-\m-Sv ]p-√n-®n-d sX-°pw-Ic ]p-Xp-ho-´n¬ _n-\p-hn-s‚ aI≥ B-Kv-t\-bv _n ]n-≈-bmWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ _p-[\m-gv-N a-kv-I-Øn-se Xm-a-kÿ-e-Øm-bn-cp-∂p A-]-ISw. F≥-Pn-\o-b-dm-b _n-\phpw Ip-Spw-_-hpw a-kv-I-Ønem-Wv Xm-a-kw. sXm-´-Sp-Ø ho-´n¬ a-‰v Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ B-Kvt\-bv Sn-.-hn-bp-sS tI-_n-fn¬ h-en-®t∏mƒ tZ-l-Øv ho-gpI-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-

\m-bn-√. C-∂-se \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-®p. h-≈n-°o-gv B-em´v-Im-hv t£-{X-Øn-\v k-ao]w s]-cp-º-´n¬ ho-´n¬ \nXy-m-_m-_p-hm-Wv am-Xm-hv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

5 HIvtSm-_¿ 2013 i\n

sS-en-hn-j³ tZ-l-¯p-ho-Wv H-¶-c- h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p Ip-ªm-an

B-ky l-Öp-½

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn

{io-tZ-hn

{]-`m-I-c³

i-¦-c

A-Pn-¯v Ir-jv-W³

A-l-½-Zv lm-Pn

s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p≠n¬ am-´m¬ Ip-™man (67). `¿-Øm-hv: AØn-°p-≠n¬ A-–p-√. k-tlm-Z-c-߃: e-Øo^v, B-bn-i, ssk-\_.

X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-hb¬ tdm-Un-se It°m-´-I-Øv ]p-Xn-b]p-c-bn¬ B-ky l÷p-Ω (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b a-en-°≥ Ip-™m-en. a-°ƒ: lko≥ lm-Pn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \^o-k, C-{_m-lnw, sam-bv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, \q¿-P-lm≥, ku-Z, Ip-™m-an-\, ]tc-X-cm-b a-en-°≥ A–p-√ lm-Pn, ]-≈n-°p´n A-–p-√ lm-Pn, ]nem-hn-s‚ Io-gn-¬ A–p-√ lm-Pn.

hn-Zym-\-K¿: F-kv.ssh.-F-kv B-ew-]m-Sn im-Jm {]-kn-U‚ v sambv-Xo≥-Ip-™n lm-Pn an-lv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-do\, k-^q-d, dn-f.- a-cp-a°ƒ: kp-sse-am≥, ss^-k¬. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p√, A-l-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-ssk-\m¿, B-bn-i, J-Zo-P, dp-Jnb, A-kv-a.

hn-Zy-m-\-K¿: D-Z-b-Kn-cn A-Ωn-Wn \n-e-b-Øn-se ]-tc-X-\m-b Ir-jv-Ws‚ `m-cy- {io-tZ-hn (75). a-°ƒ: kp-K-‘n, I-cpWm-I-c≥, Ip-am-c≥, hnP-b≥, P-b-e-£v-an, t{]a, k-Xo-iv, hm-kp. a-c-p-a°ƒ: tKm-]m-e≥, I-ae, i-Ip-¥-f, Ko-X, Zmtam-Z-c≥, I-Æ≥, tamln-\n, kp-\-μ.

sjm¿-Wq¿: ]-cp-Øn-{] ]p-jv-]-Kn-cn-bn¬ {]-`mI-c-≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b im-¥m-`m-bn. aI≥: _n-Pp. a-cp-a-Iƒ: I-hn-X. k-tlm-Z-c≥: tUm. sjm¿-Wq¿ Im¿Øn-tI-b≥ (km-ln-Xy A-°m-Z-an Aw-Kw).

Im-k¿-tIm-Uv-: \-K-ck-`m ip-No-I-cWsØm-gn-em-fn- Atim-Iv-\-K-dn-se sI i¶-c (59). `m-cy-: \-fn-\n.a-°ƒ-: ko-Xm-cm-a,- eoem-h-Xn,- Kw-Km-h-Xn,tkm-a-ti-J-c,- hn-t\mZv-Ip-am¿.- a-cp-a-°ƒ-: kp-a-{Xn,- {io-[-c≥.-

Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse Ir-jv-tWm-Z-bØn¬ A-Pn-Øv Ir-jvW≥ (53). `m-cy: {io-e. a-I≥: A-Xp¬-Pn-Ø v(_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: tUm. Ko-X, A-\nX, A-Pn-X, Zn-eo-]v, tPym-Xn, ssl-a.

Bâ-Wn

^-tdm-°v: ]-cp-Øn-∏m-d ]-tc-X-\m-b ap-≈m-t»-cn ap-fn-bw-]-d-ºn¬ cm-cp°p-´n (A-∏p-°p-´≥)bpsS- `m-cy tZ-h-In (87). a°ƒ: cm-a-N-{μ≥ (tkmWn-tkm-∏v), kp-tc-jv-Ipam¿ (dn-´.-Ir-jn Hm-^nk¿), ]-¶-Pm-£n, kp-ioe, h-k-¥, ]-tc-X-\m-b hn-P-b≥. a-cp-a-°ƒ: Ipam-c≥ (tN-te-{º), A-∏p´n (tN-te-{º), Ir-jvW≥ (Np-¶w), Ko-X, \-fn\n, ar-Zp-e.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-f-bmSn-se ]p-fn-bp-≈-Xn¬ A-l-Ω-Zv lm-Pn (80). `m-cy : \-^o-k. -a-°ƒ: Im-knw, kp-ss_-Z, Ban-\, k-emw, l-\o-^, ss^-k¬, j-ao-d, dw-e, j-°o¿, Xu-^o-Jv. a-cpa-°ƒ: -k-^v-do-\, Ban-\, jw-kp-±o≥, km-PnX, k-emw, ap-l-Ω-Zv, kpss_-Z, dw-e, \m-k¿, k-ao-d. k-tlm-Z-c߃: A-–p-√ lm-Pn, aΩp (hym-]m-cn, tIm-fbm-Sv), aq-k, bq-k-^v, t]m-°¿, B-bn-i. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se 8\v tIm-f-bm-Sv Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

i-in-[-c³ ]-ø-∂q¿: a-Wn-b-d-bnse tIm-Sq¿ ho-´n¬ iin-[-c≥ (57). `m-cy: kc-kz-Xn. a-°ƒ: i-cWy, A-iz-Xn. a-cp-aI≥: D-ta-jv. k-tlm-Zc-߃: ]m¿-h-Xn, ktcm-Pn-\n, ]-Xvam-h-Xn, I-a-em-£n, N-{μ-a-Xn.

a-dn-bp-½

No-cp

A-l-½-Zv a-S-hq¿: B-cm-{ºw Ip-Snem-´v A-l-Ω-Zv (60). `mcy: a-dn-b. a-°ƒ: iw-kp±o≥, Pm-^¿, kn-±o-Jv, \-ko-d, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: ap-kv-X-^ (sh-Æ°m-Sv), j-_o-\ (It≠m-Øv-]m-d).

]-´n-°m-Sv: X-®n-ß-\mSw A-co-t®m-e-bn-se sh-fp-h-º-m-en ap-l-Ω-Zv (hm-∏p-˛80).

h-SI - c - : sh-≈n-Ip-fß - c h-en-b ]-dº - Ø - v ]-tc-X\m-b Nm-Øp-sN-´ym-cp-sS `m-cy No-cp (90). a-°ƒ: hn ]n Zm-tam-Zc - ≥ (dn-´. sl-Uva - m-kv‰ - ¿ h-cn-iy°p-\n am-∏n-f bp.]n), hn ]n k-Zm-\μ - ≥ (dn-´. U - ]yq-´n d-Pn-kv{- Sm¿, tIm-gnt°m-Sv k¿-hI-em-im-e), hn ]n \-fn-\n. a-cp-a° - ƒ: Pm-\I - n (dn-´. A - [ - ym-]nI, Hm¿-°m-t´-cn t\m¿Øv bp.]n), k-Xy-`m-a (A-[ym-]n-I F.-Fw.Fw.F.-Fw bp.-]n tN-e{º), k-Xy-\m-Y≥ (hn-ap‡-`S- ≥).

Ip-cy³- hn- hÀ-¡n-

kp-tc-{µ-\m-Yv

A-¼p

t{X-kym-½

am-\-¥-hm-Sn-: H-≠-b-ßmSn- sN-∂-em-bn- h-f-hpw-I≠-Øn¬- Ip-cy≥- hn- h¿°n- (49)-.- kw-kv-Im-cw- C∂v cm-hn-se 11\v- H-≠-bßm-Sn- sk‚ v- am¿-´n≥- ]≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬-. `m-cy-: sk-en≥ -(jm¿-e-‰vte-Uokv- ssS-e-dnMv,- am\-¥-hm-Sn-).- a-°ƒ-: tPm¿Pv- Ip-cy≥-,- U-bm-\ Ipcy≥.-

am-ln: ]m-d-°-en-se Ub-a-≠v C-e-Iv{Sn-°¬-kv s{]m-ss{]-‰¿ X-e-t»-cn tIm-tWm¿h-b-en¬ tKm-]m-¬ \n-hm-kn¬ kp-tc-{μ-\m-Yv (58). `mcy: c-Pn-X. a-I≥: At{º-jv. a-Iƒ: A-Rv-P\. k-tlm-Z-c-߃: c-ho{μ≥, tZ-h-In, ku-an-\n, I-a-em-£n (dn-´. \-gv-knMv kq-{]-≠v).

Xr-°-cn-∏q¿: am-Wn-bm´v s\-√n-s°m-Δ-en-se sh-≈m-bn A-ºp (75). `m-cy: F sI am-[-hn. a°ƒ: F sI `m-kv-Ic≥, k-Xo-i≥ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: h-¬ke, do-\. k-tlm-Z-c߃: Ip-º, Ip-™n-cma≥, am-[-hn, A-∏p-°p™n, \m-cm-b-Wn, Pm-\In, I-a-e.

cm-P-]p-cw: ]m-W-Øqcn-se am-Wn-th-en¬ t{X-kym-Ω (70). a-°ƒ: a-dn-b-°p-´n, Nn-∂-Ω, ^n-tem-an-\, ta-cn, ]m-∏-®≥, _o\. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, hn¬-k¨, tPm-kpIp-´n, t_-_n, km_p.

s]m-¶-½

sN-a-\m-Sv: Ip-∂n¬lu-kn-se ]-tc-X-\mb A-–p¿d-lvam-s‚ `m-cy a-dn-bp-Ω (86). a-°ƒ: ssZ-\-_n, P-aoe, B-bn-i, kv-Io-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-cm-b- ap-l-a-Zv, ap-l-Ω-ZvIp-™n, A–p-√. -

Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔcn-bn-se h-en-b]-d-ºØv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn´. A-[ym-]-I≥). a°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A-\n¬Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-am-c≥, cma-N-{μ≥, A-Wn-a.

`m-k-vI-c³ Nn-‰q¿: A-Wn-t°m-Sv Nma-∏-d-ºn¬ X-¶-s‚ a-I≥ `m-kv-I-c≥ (64). `m-cy: Ipam-cn. a-Iƒ: Pn≥-kn. a-cpa-I≥: tZ-h-Zm-kv. k-tlmZ-c-߃: kp-Ip-am-c≥, cmL-h≥, A-Ωn-Wn, cm-[ma-Wn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v Nn-‰q¿ ]qg-]m-ew tim-Im-im-¥n-h\-Øn-se Kym-kv {I-a-t‰mdn-b-Øn¬.

km-hn-{Xn Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: h-f-b-ßm-S≥ Iu-kp.- k-tlm-Z-c߃: i-in, _m-_p, {]k-∂, cm-Po-h≥, ap-c-fn, i-Ip-¥-f, ssi-e-P.-

ap-l-½-Zv

A-Ðp-Àd-lvam³- Xm-\m-fq¿: A-co-°m-Sv ]-tc-X-\m-b I-°m-t´-cn Ip-´n-l-k-s‚ a-I≥ A–p¿-d-lvam≥ (74).- `mcy: D-Ωm-®-°p-´n. a°ƒ: l-k≥, A-–p¬ I-cow, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, A–p¬ A-ko-kv, sam-bvXo≥-Ip-´n, k-°o¿, a-dnbm-ap, l-ko-\.

B-an-\

e-£v-an

ap-l-½-Zv

Ir-jv-W³

c-hn-Zm-kv

X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86). k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, ]-tc-X-cm-b a-dn-bw, B-bn-i, A-–p-√, ^mØn-a.

Nn-‰q¿: s]-cp-am-´n \-cWn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hn-s‚ `m-cy e£v-an (88). a-°ƒ: tI-i-h≥, ANyp-X≥, cp-Kva-Wn, tIma-fw.

]-\-a-cw: Io-™p-I-S-hnse sI ]n ap-l-Ω-Zv (67). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: \nkmw, sse-e, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: a≥-kq¿, d^o-Jv.

Nn-‰q¿: tIm-W-ºp-≈nbn¬ ap-c-fn \n-hm-kn¬ dn´-. sI.F-kv.C._n. Hm-h¿kn-b¿ kn ]n Ir-jv-W≥ (76). `m-cy: ]-tc-X-bm-b k-tcm-Pn-\n. a-I≥: ap-c-fo[-c≥. a-cp-a-Iƒ: Po-P.

sIm-√-t¶m-Sv: I-cn-t∏m-Sv \-Sp-h-Øv sIm-fp-ºv Ifwho-´n¬ c-hn-Zm-kv (44). `m-cy: _n-μp. a-Iƒ: hn‘y, ho-£. k-tlm-Z-c߃: A-∏p-Zm-kv, k-Xy`m-a, t{]-a-e-X, b-tim-Z.

tZ-h-In

Hm-a-t»-cn: πm-tØm-´Øn¬ B‚-Wn (90). `m-cy: ta-cn I-≠Øn¬. a-°ƒ: tSm-an, s_t√m-W, Po-k¨, ss{I-kv-‰n. a-cp-a-°ƒ: kp-a, _n-\p, jn≥k¨.

\m-cm-b-Wn

Xm-\q¿: Im-´n-e-ßm-Sn ]p-√m-´v tdm-Un-\p- k-ao]sØ N-´n-°¬ Ip-´≥ (80). `m-cy: Ip-™-Ωp.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w a-\b - Ø - v \m-cm-bW - n (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b tKm-]m-e≥. a-°ƒ: i-in (Kƒ-^v), {io-P, jo-_, tdm-P. a-cp-a° - ƒ: ssja, Zm-k≥, Ir-jvW - ≥, [¿-a≥.

ssk-\-_

Nn-cp-X

B-dp-ap-J³

D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d B-\-∏m-ew lukn¬ F≥ ]n ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy kn ssk-\-_ (48). a-°ƒ: A-ko-kv, \q-dp-±o≥ (C-cp-h-cpw ku-Zn), lm-cn-kv, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿ (_-lv-d-bv≥), A-kv-a, dw-km-\, iw-\. k-tlmZ-c-߃: Ip-™-Ω-Zv lm-Pn, bq-kp-^v lm-Pn, C-kv-am-Cu¬ (]m-tem´p-]-≈n hn.Fw.Fw kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]I≥), J-Zo-kp-Ω, ^mØn-a, \-_o-kp, Ip™m-an-\.

I-Xn-cq¿: Np-≠-ßms∏m-bn¬ Io-c-ßm-Sv tX¿-∏m≥-tIm-´w in-ht£-{X-Øn-\p k-ao-]w k-ao-]w Nn-cp-X (72). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b IWm-cn. a-°ƒ: I-a-e, t{]-a≥ (do-Knƒ t_-°dn, s]-cp-º-S-hv), kp-a, at\m-Pv (Kp-Uv-kv Hm-t´m ss{U-h¿), jo-P, A-\nX. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, Nn-{X, kp-Ip-am-c≥, \nj, N-{μ≥, a-t\m-Pv. ktlm-Z-c-߃: No-cq-´n, ]-tc-X-cm-b Ip-™n-°Æ≥, am-Wn-°w, am-Xp, A-Nyp-X≥.

sIm-√-t¶m-Sv: h-≈w lu-kv h-S-h-∂q-¿ B-dpap-J≥ (77). a-°ƒ: ap-cpI≥, a-Wn-I-WvT≥, kpμ-c≥, Ip-am-c≥, _m-eIr-jv-W≥, I-a-ew, cpKvan-Wn. a-cp-a-°ƒ: cmP≥, c-a-W≥.

tKm-]m-e³ \m-bÀ

tKm-]m-e-Ir-j-W v ³ \m-bÀ

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ kzm-an Kp-cp-°ƒ F.F¬.]n. kv-Iqƒ dn´. A-[ym-]-I≥ tImtWm-´v Xm-g-Øv ]-Sn™m-Øv tKm-]m-e≥ \m-b¿ (85). `m-cy: eoem-h-Xn A-Ω. a-°ƒ: ku-Zm-an-\n, cm-[m-Ir-jvW≥, a-t\m-Pv-Ip-am¿, {io-P, ssj-P, cm-tP-jv.

a-¶S- : I-S∂ - a - Æ - k¿hokv k-lI - c - W - _m-¶v ap≥ {]-kn-U‚ v sh-≈ne-bn-se s]m-∂n-°m-hn¬ tKm-]m-eI - r-jvW - ≥ \mb¿ (am-\p- \m-b¿-˛89). `mcy: ko-Xm-e£ - va - n, a°ƒ. i-in-Ie - , tPym-Xn, P-b{- io, k-t¥m-jvIpam¿. a-cp-a° - ƒ. D-Æn-Irj-W≥, l-cn-tKm-hn-μ≥, tkm-a\ - m-Y≥, tc-J.

B-bn-i tIm-´-°¬: s]-cp-a-Æ ¢m-cn h-S-°≥ ssk-Xe-hn lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bn-i (65). a-°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, P-aoe, kp-lv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, sam-bvXo≥-Ip-´n, i-_v\.-

I-p-«³

ap-l-½-Zv -lm-Pn ]p-Ø-\-Øm-Wn: I-Spßm-Øp-Ip-≠v Nm-en-_km¿ \o¿-°m-´n¬ ap-lΩ-Zv- lm-Pn (85). `m-cy: ^m-Øn-a-°p-´n. a-°ƒ: ]-cn-°p-´n, sskX-e-hn, A-–p¬ -k-emw, Jm-en-Zv, A-–p¬ a-Po-Zv, ssk-\p-±o≥, A-–p¬- Icow, kp-sse-J, kpss_-Z, dw-e. a-cp-a-°ƒ: D-Ω¿, tN-°p-´n, A-_q∏, P-ao-e, kp-sse-J, ^m-Øn-a, J-Zo-P, _p-jvd, k-ao-d, \-ko-a.

A-iv-d-^v sIm-bn-em-≠n: sIm-bnem-≠n a¬-kyam¿-°-‰nse a-¬-ky-°-®-h-S-°mc≥ sIm-bn-em-≠n h-enb-a-ßm-Sv A¬ a-\m^n¬ A-iv-d-^v (45).

sIm-√w: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS sS-en-hn-j≥ tZ-lØp-ho-Wv H-∂-c -h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. a-ø-\m-Sv ]p-√n-®n-d sX-°pw-I-c ]p-Xp-ho-´n¬ _n-\p-hn-s‚ a-I≥ B-Kv-t\-bv _n ]n≈-bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™ _p-[-\m-gv-N a-kv-IØn-se Xm-a-k-ÿ-eØm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F≥-Pn-\o-b-dm-b _n\p-hpw Ip-Spw-_-hpw akv-I-Øn-em-Wv Xm-akw. sXm-´-Sp-Ø ho´n¬ a-‰v Ip-´n-Iƒ-s°m∏w I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ B-Kv-t\-bv Sn-.-hn-bp-sS tI-_n-fn¬ h-en-®t∏mƒ tZ-l-Øv ho-gp-I-bm-bncp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. C-∂-se \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. h-≈n-°o-gv B-em-´v-Im-hv t£{X-Øn-\v k-ao-]w s]-cp-º-´n¬ ho-´n¬ \n-Xy-m-_m_p-hm-Wv am-Xm-hv.

ss_-¡pw Kp-Uv-kv Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn a-cn-¨p

s]-cn-tßmw: Z-º-Xn-Iƒ k-©c - n-® ss_-°pw Kp-Uvkv Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hX - n a-cn-®p. ]m-Sn-tbm-´pNm¬ h-b-°-c kv-Iq-fn-\p k-ao-]-sØ ]-tc-X-\m-b Ip-™n-∏p-c-bn¬ tam-l-\s‚ a-Iƒ jw-\(22)-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12HmsS s]-cn-tßmw t]m-en-kv kv-t‰-j-\p ap-∂n-em-Wp kw-`-hw. ]-ø-∂q-cn¬-\n-∂v h-b-°-c-bn-te-°p h-cpI-bm-bn-cp-∂p Z-º-Xn-Iƒ k-©-cn-® ss_-°pw s]cn-tßmw Su-Wn¬-\n-∂v t_-°-dn km-[-\-ß-fp-ambn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Kp-Uv-kv Hm-t´m-bpw Iq-´n-bnSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-hp-Nm-en-se tIm¨-{Io-‰v …m-_n¬ X-e-bn-Sn-®p ho-Wv Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ jw-\-sb ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ssk-\n-I D-tZym-K-ÿ-\m-b `¿-Øm-hv c-Po-jv \m-ep-Zn-h-k-sØ A-h-[n-°v \m-´n¬ h-∂-Xm-bn-cp∂p. kz-¥w -ho-Sm-b G-gn-tem-´p \n-∂v jw-\-bp-sS ho-´n-te-°v t]m-I-sh-bm-Wv A-Xym-ln-Xw. ss_°n¬ jw-\-bpw `¿-Øm-hpw B-dp-am-kw {]m-b-ap-≈ G-I-a-Iƒ {io-b-bp-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. jw-\-bpsS am-Xm-hv: ]p-jv-]. k-tlm-Z-cn: ssj-a.

_-Ên Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

Ip-º-f: _-kv-bm-{X-bv-°nsS tPym¬-ky≥ Ip-g™p-ho-Wp a-cn-®p. Ip-ºf I-©n-°-´-bn-se ]p-cptjm-Ø-a A-Ny-p-X-`-´mWv (79) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw Ip-ºf-bn¬ \n-∂v aw-K-em-]p-ctØ-°p-≈ b-m-{X-bv-°n-Sbn¬ _- n¬ Ip-g-™pho-W C-t±-l-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-Ww kw-`-hn-®p. `m-cy: k-Xy-h-Xn-`-´v. a-I≥: th-Zhym-k `-´v. a-cp-a-Iƒ: -am-bm-`-´v. k-tlm-Z-c-߃: k¿tΔm-Ø-a `-´v, in-hm-\-μ-`-´v, A-\-¥-`-´v, cm-[m-`m-bv, Xm-c-`m-bv. -

a-e-bmfn X-an-gv-\m-«n a-cn-¨p

sh-≈-ap-≠: X-an-gv-\m-´nse ta-´p-∏m-f-b-Øv tPmen-°pt]m-b bp-hm-hv lrZ-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p. sh-≈-ap-≠ F-t´\m-en-se {S-°v ss{U-h-dmb In-fn-bw-tIm-Sv _m-_p (36) B-Wv C-∂-se cm-hnse tPm-en-ÿ-e-Øp-h-®v a-cn-®-Xv. \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: ko-\. a-°ƒ: km-{μ, s]m-∂p, kq-cy-tZ-hv. Ip-´-∏≥-˛-I-eym-Wn Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\m-Wv.

hr² Xo-s¡m-fp-¯n a-cn-¨p sam-bv-Xo³-tIm-b

sN-¡p-«n

Ip-am-c³ \m-bÀ

th-em-bp-[³- \m-bÀ-

th-ep

ap-l-½-Zv- -

A-l-½-Zv

tKm-]m-e³

Ip-‰n-°m-´q¿: F-S-Øpw]-d-º-Øv sam-bvXo≥tIm-b (54). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \u^¬, l-^v-k-Øv, i-co^, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-lv-a-ZvIp-´n I-t°m-hv, i-°o¿ cm-a-\m-´p-I-c, kzm-en-lv s]-cp-a-Æ, iao-d. k-tlm-Z-c-߃: Ben, ]m-Øp-ssΩ, B-an\, B-bn-i.-

_m-ep-t»-cn: a-Æmws]m-bn¬ A-º-e-°≠n ao-ج sN-°q-´n (85). `m-cy: Nn-cp-X-°p-´n. aI≥: a-[p (ss{U-h¿ sI.Sn.kn.). a-cp-a-Iƒ: tPym-Xn-j (kv-t\-l ssS-e-dn-Mv, _m-ep-t»cn). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

]-\-ßm-Sv: sIm-bntem-Øv-I-≠n Ip-amc≥ \m-b¿ (77). `m-cy: ]-tc-X-bm-b {iotZ-hn Ip-cp-h-´q¿. a°ƒ: k-Pn, jn-Pn. acp-a-°ƒ: am-Sm-bn hniz-\m-Y≥, en-Pn-\ ap´m-t©-cn. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

\m-b-c-ßm-Sn: _m¿-fn°p-f-Øn-\v k-ao-]w ]tc-X-bm-b hm-cn-b-Øv I-W-Øm-´n¬ e-£v-an A-Ω-bp-sS a-I≥ dn-´. in-c-kv-XZm¿ th-em-bp[≥ \m-b¿ (85). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb cm-hp-Æn \m-b¿, _me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, ]mdp-°p-´nb-Ω.-

tam-ßw: h-f-aw-K-ew ]md-°¬ th-ep (A-∏p ˛68). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: kp-μ-c≥, kp-tcjv, hn-iz-\m-Y≥, {]-`m-Ic≥, a-t\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: A-\n-X, {io-P, k¿-Pn-\n, k-cn-X, ku-an-\n.k-tlmZ-c-߃: N-¥p, _m-e≥ kp-Ip (A-_-l), X-¶, e-£v-an, ]-Xv-am-h-Xn, tZh-In, im-¥, am-e-Xn.

Iq-cm-Sv: sN-√-s°m-Sn tIm-f-\n-bn-se a-[p-c-°dn-b≥ ap-l-Ω-Zv (65). `mcy-am¿: \-ko-d, \-^ok. a-°ƒ: ap-\o¿-_m_p, Pw-jo¿, a≥-kq¿, kp-_n-\, dp-_o-\, A-ehn, ap-Po-_v, B-cn-^. acp-a-°ƒ: Pw-jo-b, j-d^p-∂o-k, \-Zo-d, Pam¬.

Xm-a-c-t»-cn: F-tf-‰n¬ Iq-ºm-d-°p-∂p-Ω¬ Al-Ω-Zv (79). ]-g-b-Im-e I-®-h-S-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: \-^o-k, a-dnb, ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: k-^n-b, A-en, B-in-^, A-jv-d-^v, jmln-Z, A-–p¬ A-ko-kv (ku-Zn), km-_n-d, kp\o-d.

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Nm-Ø≥-]-d-º-Øv F Sn tKm-]m-e≥ (72˛-dn-´. ko\n-b¿ sk-Iv-j≥ F≥Pn-\o-b-dn-Mv, k-tX¨ sd-bn¬-th sIm-bn-em≠n). `m-cy-am¿: im-c-Z, ]-tc-X-bm-b I-a-e. a°ƒ: k-Xn, a-Wn (ktX¨ sd-bn¬-th), Dj, tam-l-\≥.

Im-cn

a-½-Zv -

Ip-ªn-tamÄ

D-½À

c-a-Wn A-½

hn-em-kn-\n

F-S-∏mƒ: B-e-t¶m-Sv X-®p-]-d-ºv ]-tc-X-\m-b cm-a-s‚ `m-cy Ip-™ntamƒ (60). a-°ƒ: {io-aXn, {]-Àm-Z≥, a-Wn-IWvT≥, e-£v-a-W≥.

Iq-´n-e-ßm-Sn: I-°m-Sv aq®n-tØm-S≥ D-Ω¿ (72). `m-cy: \-_o-k. a-°ƒ: dpJn-b, kp-ss_-Z, J-Zo-P, ku-Z, kp-lv-dm-_n, kIo-\, a-dn-bp-Ω, \-ko-d.

P-ao-e

\o-‰m-Wn-Ω¬: aq-∂mwI-≠-Øn¬ ta-®o-cn aΩ-Zv (76). `m-cy: B-bn-im- _o-hn. a-Iƒ: \-Pv-ap-±o≥. a-cpa-Iƒ: Pw-ko-e.

sh-‰n-e-∏m-d: hm-®m°¬ kp-Ip-am-c≥ \m-bcp-sS `m-cy kn c-a-Wn- AΩ (64). a-°ƒ: cm-Pp, {io-e-X. acp-a-°ƒ: t_-_n, Zn-eo]v.

B-bn-i-

Xn-cq¿: sX-s° A-∂m-c th-´m-Øv Im-cn (84). `mcy: Ip-™Ω - . a-°ƒ: IrjvW - ≥, in-hm-\μ - ≥, A\n¬, kp-\n¬, k-ck - zXn, k-tcm-Pn-\n.

a-t©-cn: ap-≈-ºm-d I°m-´p-Ip-∂v ]-tc-X-\mb In-fn-b-s‚ a-Iƒ hnem-kn-\n (63). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b ]u-°.

Im-fn-Im-hv: X-≠p-tIm-Sv t]m-Øm-e G-¥n-bp-sS `m-cy B-bn-i (50). a°ƒ: kp-\o-d, \-ko-d, iw-kp-±o≥, Pw-jo¿, ss^-k¬ d-lv-am≥.

a-e-∏p-dw: Io-gp]-d-ºv t]-t¥m-´-Øn¬ kn ]n- P-ao-e (69). k-tlm-Z-c-߃: Aao-dp-±o≥, km-dm-`m-bv.

A-Ñ-\p ]n-¶m-se A-½-bpw a-cn-¨p; a-¡Ä X-\n-¨m-bn ]-ø-∂q¿: hr-°-tcm-K-w _m-[n-®v A—≥ a-c-n-®-Xn-\p ]n-∂m-se a-°-fm-b kv-t\-l-sb-bpw kq-c-Pn-s\-bpw X\n-®m-°n A-Ω-bpw bm-{X-bm-bn. GXm-\pw am-kw ap-ºm-Wv hr-°-tcm-Kw _m-[n-®v ]n-Xm-hv Sn kp-{_-lv-aWy≥ a-cn-®-Xv. X-\n-°p `m-Kn-®p-In-´n-b ÿ-eØv kp-{_-lv-a-Wy≥ ho-Sp-h-b-v°m\m-bn X-d sI-´n-bn-cp-∂p. A-t∏m-gmWv Ct±-lsØ a-c-W-w tXSn-sbØn-b-Xv. ti-jw ]-e-cp-sS-bpw klm-b-tØm-sS ho-Sn-s‚ H-cp- ap-dn am{Xw ]q¿-Øn-bm-°n Po-hn-Xw X-≈n\o-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv am-c-I-tcmKw _m-[n-®v A-Ω tim-`-\(35)bpw acn-®-Xv.

A-∂q-¿ bp.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym¿Yn-I-fm-Wv kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw. IpSpw-_-Øn-s‚ Z-b-\o-bm-h-ÿ- ]-cnK-Wn-®v k-l-]mTn-Iƒ A-[ym-]-Icp-sS-bpw c-£-I¿-Øm-°-fp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ Ch-cpsS ho-Sp-\n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≈ ^-≠v ti-J-cn-®ncp-∂p. Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-j-Øn¬ kv-Iq-fn-se-Øn 15,000 cq-] B-Zy-KUp-hm-bn kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw {][m-\m-[ym-]n-I sI ]n c-a-Wn-bn¬\n-∂v G-‰p-hm-ßn- ho-´n-se-Øn-bt∏m-gm-bn-cp-∂p A-Ω- a-cn-®-X-dn-™Xv. C-\n C-h-cp-sS-bpw kw-c-£-W-®pa-X-e G-s‰-Sp-°m≥ B-cp-s≠-∂ Nn¥-bn-em-Wv \m-´p-Im¿.

]-S-¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w; aq-¶p t]À a-cn-¨p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n-se Xn-cph-Æm-a-sse Pn-√-bn¬ ssek≥-kn-√m-Ø ]-S-°-im-e-bnep-≠m-b s]m-´n-sØ-dn-bn¬ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. 11 t]¿-°v ]cn-t°-‰p. sN-¶-Øp-≈ Cu tI-{μw ]-S-°-߃ ti-J-cn-®p-h-bv-°p∂ ÿ-e-am-Wv. ]m-°v sN-øp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h s]m-´nsØ-dn-®-Xv. a-cn-®-h-cn¬ C¥y≥ (18), sN-∂-Ωmƒ (34) F∂n-h-sc Xn-cn-®-dn-™p. H-cmƒ Xn-cn-®-dn-bm-\m-hm-Ø hn-[w IØn-°-cn-™n-cp-∂p. ]-S-°-ime sse-k≥-kn-√m-sX-bm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-sX-∂v Xn-cph-Æm-a-e Un-hn-j-\¬ Hm-^nk¿ hn cm-a-kzm-an ]-d-™p.

kuZn-bn hm-l-\m-]-I-S-w; ae-bmfn a-cn-¨p H-Xp-°p-ß-¬: ku-Zn-bnse _p-ssd-Z A¬-˛-B-knb-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ a-e-bm-fn a-cn-®p. H-Xp-°p-߬ a-‰-Øq¿ ap-\º-Øv Im-cm-S≥ Ip-™nsam-bv-Xo-s‚ a-I≥ ap-Po-_v (38) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-hn-se H-ºX-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂- Sn-® hm-l-\-an-Sn-°p-I-bmXn-\n-sS ku-Zn ]u-c≥ Hm- bn-cp-∂p. A¬-˛-B-kn-b-

bn¬ sam-ss_¬ tjm-∏v \-S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p ap-Po-_v. aq-∂p-am-kw ap-ºmWv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b C-ømØp. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: k-Pv-\, j-_v-\, A¬-km_n-Xv. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, kp-l-d, l\o-^. a-øn-Øv _p-ssd-Zbn¬ a-d-hp-sN-øpw.

]-©m-b-¯v sI-«n-S-¯n bp-hm-hnsâ arX-tZlw sIm-t≠m-´n: _-kv-kv-‰m‚n-se ]-©m-bØv sI-´n-S-Øn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ bphm-hn-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sImf-Øq¿ \o-‰m-Wn-Ω¬ e-£w-ho-Sv tIm-f-\nh-en-b-sXm-Sn-I Jm-en-Zn-s‚- a-I≥ A-iv-d^n-s‚ (24) ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-

se- I-S-Iƒ Xp-d-°m-s\-Øn-b-h¿ I-≠-Xv. A-kzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v sIm-t≠m-´n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. am-Xm-hv: kp-lv-d. k-tlm-Z-c-߃: ssl-dp-∂n-k, ap-_-jn-d, ^¿-km-\, ^¿lm-\, ^m-Øn-a c-lv\.

Nn-‰q¿: a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-s°m-fp-Ønb hr-≤ acn-®p. A-Øn-t°m-Sv ]-\-bq¿ cm-L-h-]p-cw tIm-∂Øv ho-´¬ ]-tc-X-\m-b A-∏p-hn-s‚ `m-cy I-eym-Wn (75) bm-Wv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn G-tgm ho-´n¬ h-®v B-fl-l-Xy°v {i-an-® I-eym-Wn-sb \m-´p-Im¿ Nn-‰q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Nn-‰q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v ssIam-dn.

a-cp-a-I-sâ Ip-t¯-äv a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: a-cp-a-I-s‚ Ip-tØ-‰v A-Ωm-h≥ a-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv X-©m-hq¿ a-Æm¿-°p-Sn ]-c-h-´w kz-tZ-in kp-μ-cw (45) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v C-bm-fp-sS a-cp-a-I≥ l-cn-›-{μ(41)s\ h-fmt©-cn F-kv.-sF. F≥ -kn tam-l-\≥ A-d-kv-‰v sNbv-Xp.- h-fm-t©-cn _-kv-k-v‰m≥-Un¬ C-∂-se sshIo-´v B-d-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw.Ip-f-aw-K-ew _m-h-∏-Sn Izm¿-t´-gv-kn¬ hm-S-I-bv°p Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p In-W¿ ]-Wn-°m-cm-b C-cp-h-cpw. -A-Ωm-h≥ a-cp-a-I-\v sIm-Sp-°m-\p-≈- 400 cq-] Xn-cn-sI tNm-Zn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Izm¿-t´-gvkn¬ h-®v kp-μ-cw a-cp-a-I-s\ A-Sn-®n-cp-∂p. ]n-∂oSv _-kv-kv-‰m≥-Un¬ h-®v C-tX-s®m-√n C-cp-h-cpw XΩnep≠mb hm-Iv-X¿-°Ø -- n-¬ l-cn-›-{μ≥ kp-μ-csØ I-Øn-sIm-≠v Ip-Øn-s°m-e-s∏-Sp-Øp-I-bmbn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ kp-μ-c-sØ B-Zyw h-fm-t©-cn kz-Imcy- B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-∂o-Sv s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]mIpw-h-gn-bm-Wv a-cn-®-Xv.

l-Öv XoÀ°m-S-I³ a-¡-bn a-cn-¨p ^-tdm-°v: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]mb Xo¿-∞m-S-I≥ a-°-bn¬ a-cn®p. tIm-gn-t°m-Sv ao-©-¥ D-≈nt»-cn-°p-∂v Im-´n¬]o-Sn-tb°¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b(tam-Zn°˛68)bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cytbm-sSm-∏w I-gn-™ Xn-¶-fm-gvN-bm-Wv sam-bv-Xo≥tIm-b l÷n-\p t]m-b-Xv. D-≈n-t»-cn-°p-∂v a-l-√v IΩn-‰n ap≥ {]-kn-U‚pw ap-kv-enweo-Kv dn-eo-^v I-Ωn-‰n {]-knU‚p-am-bncp-∂p. `m-cy: k-°o\. a-°ƒ: k-^-dp±o≥, A-jv-d^v, km-Pn-X, i-co-^, lm-P-d. acp-a-°ƒ: A-_-v Zp¬ -d-low, apl-Ω-Zv _m-h, j-_o¿, ^m-Øna-Øp-ap-\n, Pw-jo-\. J-_-d-S-

°w a-°-bn¬. C-tXm-sS Cu h¿jw l-÷v I-Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]m-bn a-°-bn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw c-≠m-bn. I-gn-™Zn-hkw h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-Ωp a-°bn¬ a-cn-®n-cp-∂p.-


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

5 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

sS-en-hn-j³ tZ-l-¯p-ho-Wv H-¶-c- h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨p A-Ðp Jm-ZÀ

ap-c-fo-[-c³

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

hn-P-b-½

I-a-em-£n-b-½

km-dm _o-hn

K-tW-iv-]n-Å

A_q-km-en lm-Pn

I-cp-\m-K∏ - ≈ - n: Ip-et- iJ-c] - p-cw \o-en-Ip-fw I-SpØ-db - n¬ _n.Fkv.F≥.F¬. dn-´. sa°m-\n-°v F A-–p¬ Jm-Z¿(66). `m-cy: P-ao-em _o-Kw. a°ƒ: \n-j, A-\o-j, kp[n-\. a-cp-a° - ƒ: A-jd - ^v, \u-jm-Zv, A-\k - v.

]p-\-eq¿: C-S-a¨ B-\s∏-´-tIm-¶¬ aq-∂p-I-Æd Ip-t∂¬ `m-Kw N-cp-hnf ]p-Ø≥ ho-´n¬ ]n apc-fo-[-c≥(55). `m-cy: iIp-¥-f. a-°ƒ: iymw, ic-Wy.

Hm-bq¿: t]m-tc-Sw N-co{] ho-´n¬ Ip-™n-cma≥ \m-b¿(85). `m-cy: Cu-iz-cn-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥-]n-≈, c-ho-{μ≥ ]n-≈, cm-tP-{μ _m_p, cm-Po-hv, c-ta-i≥, {]-Xo-]v, h¬-k-e, c-amtZ-hn, N-{μn-I. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xn-bΩ, Hm-a-\-b-Ω, D-j, jo-P, Zo-], th-e-∏≥ ]n-≈, kp-K-X≥ ]n-≈, i-in-[-c≥ ]n-≈.

Ip-≠-d: In-g-t° I-√-S sX-t°-ap-dn sIm-®p-hn-fXm-g-Xn¬ ]-tc-X-\m-b in-h-i-¶-c-s‚ `m-cy hn-Pb-Ω (74). a-°ƒ: {]-k-∂≥, {]-k∂, A-ºn-fn. a-cp-a-°ƒ: h-¬k-e, ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv-_m-_p, in-h≥.

sIm-´m-c-°-c: C-©-°mSv s]-cp-ßm-e sX-°Xn¬ ho-´n¬ i-¶-c-]n-≈bp-sS `m-cy I-a-em-£n-bΩ (89). a-°ƒ: im-¥-Ω, N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈, X-¶a-Wn-b-Ω, ap-c-fo-[-c≥-]n≈, in-h≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: am-[-h-°p-dp∏v, im-c-Zm-Ω, _m-e-Irjv-W-]n-≈, Kn-cn-Pm-Ipam-cn, A-\n-X-Ip-am-cn.

]p-\-eq¿: sN-Ω-∂q¿ kn.F-®v. tIm-t´-gv-kn¬ Fw F-kv ap-lΩ-Zv Ip™n-s‚ `m-cy F-kv kmdm _o-hn (72). a-°ƒ: sse-em _ohn, \-ko-am-_ohn, k-enw, Pao-em _ohn. a-cp-a°ƒ: d-low, A-kokv, ssje, ]n-cp-ap-l-ΩZv.

im-kv-Xmw-tIm-´: iq-c-\mSv h-S-°v ]m-Xn-cn-°¬ ]p¥n-te-Øv ho-´n¬ sI F K-tW-i-]n-≈(83). `m-cy: F-kv X-¶-Ω. a°ƒ: Pn th-Wp-Ip-am¿, Pn tKm-]-Ip-am¿, Pn l-cnIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: F KoX, ]n e-X, sI B¿ jnPn.

Ip-am-c³ \m-bÀ

sN-¡p-«n

]-\-ßm-Sv: sIm-bn-temØv-I-≠n Ip-am-c≥ \mb¿ (77). `m-cy: ]-tc-Xbm-b {io-tZ-hn Ip-cp-h´q¿. a-°ƒ: k-Pn, jnPn. a-cp-a-°ƒ: am-Sm-bn hn-iz-\m-Y≥, en-Pn-\ ap´m-t©-cn. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

_m-ep-t»-cn: a-Æmws]m-bn¬ A-º-e-°-≠n ao-ج sN-°q-´n (85). `m-cy: Nn-cp-X-°p-´n. aI≥: a-[p (ss{U-h¿ sI.Sn.kn.). a-cp-a-Iƒ: tPym-Xn-j (kv-t\-l ssS-e-dn-Mv, _m-ep-t»cn). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

s\-Sp-a-ßmSv: a© t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn\v k-ao-]w Zm-dp- -emw a≥-kn-en¬ A-_q-kmen lm-Pn (77). `mcy: D-ssa-_ _o-hn a°ƒ: kp-sse-l, lm^n-kv kp-sse-am≥ auehn, kp-ss_-Z _ohn, bq-kp^v, ap-l-ΩZv, kpa-ø, k¬-am≥(tXP-kv Zn-\-]-{Xw). a-cp-a°ƒ: A-–p¬ K^m¿ au-ehn (ap-Z-cn-kv Pman-A Iu-k-cnø), A-–p-√ au-ehn (ap-Zcnkv), Z-kv-X-Ko¿ auehn (ap-A√nw), Pao-e _ohn, A-\o-j, d-lo-e, jwe.

kp-tc-{µ-\m-Yv

Ip-cy³- hn- hÀ-¡nam-\-¥-hm-Sn-: H-≠-bßm-Sn- sN-∂-em-bn- h-fhpw-I-≠-Øn¬- Ip-cy≥hn- h¿-°n- (49)-.- kw-kvIm-cw- C-∂v cm-hn-se 11\v- H-≠-b-ßm-Snsk‚ v- am¿-´n≥- ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬-. `m-cy: sk-en≥ -(jm¿-e-‰v- teUokv- ssS-e-dnMv,- am-\¥-hm-Sn-).- a-°ƒ-: tPm¿Pv- Ip-cy≥-,- U-bm-\ Ipcy≥.-

ssk-\-_

Xm-ac - t- »-cn: F-tf-‰n¬ Iq-ºm-d° - p-∂p-Ω¬ Al-ΩZ- v (79). ]-gb - I - m-e I-®h - S- ° - m-c\ - m-bn-cp-∂p.

Im-fn-Im-hv: X-≠p-tImSv t]m-Øm-e G-¥n-bpsS `m-cy B-bn-i (50). a°ƒ: kp-\o-d, \-ko-d, iw-kp-±o≥, Pw-jo¿, ss^-k¬ d-lv-am≥.

Nn-‰q¿: A-Wn-t°m-Sv Nm-a∏ - d - º - n¬ X-¶s - ‚ a-I≥ `m-kvI - c - ≥ (64). `m-cy: Ip-am-cn. a-Iƒ: Pn≥-kn. a-cp-aI - ≥: tZh-Zm-kv. k-tlm-Zc - ߃: kp-Ip-am-c≥, cmL-h≥, A-Ωn-Wn, cm[m-aW - n. kw-kvI - m-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v Nn-‰q¿ ]q-g] - m-ew timIm-im-¥n-h\ - Ø - n-se Kym-kv {I-at- ‰m-dn-bØn¬.

D-cp-h-®m¬: _m-thm-´p]m-d B-\-∏m-ew lukn¬ F≥ ]n ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy kn ssk-\-_ (48). a-°ƒ: A-ko-kv, \q-dp-±o≥ (C-cp-h-cpw ku-Zn), lm-cn-kv, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿ (_lv-d-bv≥), A-kv-a, dwkm-\, iw-\. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-Ω-Zv lmPn, bq-kp-^v lm-Pn, Ckv-am-Cu¬ (]m-tem-´p]-≈n hn.Fw.Fw kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]I≥), J-Zo-kp-Ω, ^mØn-a, \-_o-kp, Ip™m-an-\.

l-co-jv tam-l³

B-an-\m D-½mÄ

km-hn{Xn

\-K-cq¿: sIm-Sp-h-g-∂q¿ sN-{ºmw-Im-Sv l-cn-Xm `h-\n¬ tam-l≥-Zm-kv-˛-eXn-I Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\pw sIm-Sp-h-g-∂q¿ K-h. ssl-kv-Iq-fn-se 10mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b lco-jv tam-l≥ (14). ktlm-Z-c-߃: l-cn-Xm tam-l≥, l-cn tam-l≥.

Im-´m-°-S: Nq-≠p-]-e-I k¨-ssd-kv lu-kn¬ B-an-\m D-Ωmƒ (86). a°ƒ: kp-ss_-Zm-_o-hn, hm-ln-Zv. a-cp-a-°ƒ: ssaXo≥-Ip-™v, kp-te-Jm_o-hn.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: A-hWm-Ip-gn I-ap-In≥-tIm´v I√phn-f ho´n¬ Un tPm-Wn-s‚ `m-cy kmhn-{Xn (68). a°ƒ: jnPp, jn_p. a-cpa°ƒ: kqk≥, _nμp.

Ip-ª-½

Ir-jv-W³-Ip-«n

am-ln: ]m-d-°-en-se Ub-a-≠v C-e-Iv{Sn-°¬-kv s{]m-ss{]-‰¿ X-e-t»-cn tIm-tWm¿h-b-en¬ tKm-]m-¬ \n-hm-kn¬ kp-tc-{μ-\m-Yv (58). `mcy: c-Pn-X. a-I≥: At{º-jv. a-Iƒ: A-Rv-P\. k-tlm-Z-c-߃: c-ho{μ≥, tZ-h-In, ku-an-\n, I-a-em-£n (dn-´. \-gv-knMv kq-{]-≠v).

A-l-½-Zv

B-bn-i-

D-Sp-º-∂q¿: A-ab-{] \Sp-hn-teS-Øv Ir-jv-Wss°-a-fp-sS `m-cy k-ckz-Xn-b-Ω (84). a°ƒ: ]-fl-Ip-amcn, h¬k-e, ]pcp-tjmØa≥. a-cp-a°ƒ: tam-l-\-N{μ≥ \mb¿, jo-e, ]-tcX\m-b Kw-Km-[-c≥ ]n≈.

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥-Imhv, am-Ø≥-Nn-d-tXm∏n¬, ]-tc-X-\m-b Fw Sn h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Ip-™-Ω(90). kw-kv-Imcw C-∂v 11\v a-gp-°o¿ sF.--]n.-kn sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: tPm-Wn, tam-\®≥, eo-em-Ω, s]m-∂Ω, kq-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: Ip-™ptamƒ, t{K-kn, Ip-™ptam≥, Fw -tXm-a-kv, kÆn.-

a¯mbn sska¬

A-½n-Wn-b-½

Fcp-taen: hS-t°-ap-´p-aÆn¬ aØmbn sska¨ (io-tam≥tN´≥ 92 ) kwkvImcw ]n∂oS.v `mcy Xpº-a¨ Xmgbv°m´v ae-bn¬ ]tc-Xbmb A-∂Ω.

tIm-g-t©-cn: C-e-¥q¿ A-º-e-Øn-¶¬- sX-t°Xn¬ F≥ {io-[-c≥ \mb-cp-sS `m-cy dn-´. A[ym-]n-I kn ]n A-ΩnWn-b-Ω(67). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v ap-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

k-c-kz-Xn-b½

`m-k-vI-c³

sN-ß-∂q¿: I-√n-t»-cn D-a-bm-‰p-I-c h-ey-Øv {io \n-hm-kn¬ Ir-jvW≥-Ip-´n(68). kw-kv-Imcw \-S-Øn.`m-cy: Hm-a-\. a-I≥: _n-Pp.a-cp-a-Iƒ: cm-Kn.

kp-sse-am³ aWna-e: Be-{] tkm^n-b a≥-kn¬ dn-´. ]-©mb-Øv sU-]yq-´n U-b-d-I-vS¿ kn sI kpsse-am≥(72). J-_-dS°w C∂v cm-hn-se 11\v Be-{] ap-kvenw P-amAØv J-_¿-ÿ-m-\n¬. `mcy: km-dm _o-hn(dn-´ sl-Uv-an-kv-{S-kv). a°ƒ: tkm^n-b _oKw, ap-Po-_v F-kv, \-Po_v. a-cp-a°ƒ: F F jnPmZv, _n-μoap-Po_v, sF_n F Jm-Z¿.

th-em-bp-[³- \m-bÀ\m-b-c-ßm-Sn: _m¿-fn°p-f-Øn-\v k-ao-]w ]tc-X-bm-b hm-cn-b-Øv I-W-Øm-´n¬ e-£v-an A-Ω-bp-sS a-I≥ dn-´. in-c-kv-XZm¿ th-em-bp[≥ \m-b¿ (85). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb cm-hp-Æn \m-b¿, _me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, ]mdp-°p-´nb-Ω.-

ap-l-½-Zv- -

i-¦-c

tam-ßw: h-f-aw-K-ew ]md-°¬ th-ep (A-∏p ˛68). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: kp-μ-c≥, kp-tcjv, hn-iz-\m-Y≥, {]-`m-Ic≥, a-t\m-Pv.

Im-k¿-tIm-Uv-: \-K-ck-`m ip-No-I-cWsØm-gn-em-fn- Atim-Iv-\-K-dn-se sI i¶-c (59). `m-cy-: \-fn-\n.a-°ƒ-: ko-Xm-cm-a,- eoem-h-Xn,- Kw-Km-h-Xn,tkm-a-ti-J-c,- hn-t\m-ZvIp-am¿.-

th-ep

a-e-∏p-dw: Io-gp]-d-ºv t]-t¥m-´-Øn¬ kn ]nP-ao-e (69).

Iq-cm-Sv: sN-√-s°m-Sn tIm-f-\n-bn-se a-[p-c-°dn-b≥ ap-l-Ω-Zv (65). `mcy-am¿: \-ko-d, \-^o-k. a-°ƒ: ap-\o¿-_m-_p, Pw-jo¿, a≥-kq¿, kp_n-\, dp-_o-\.

k-c-k-½

hmkp-tZ-h³

sNÃ-¸³

hn-P-b³

I-a-em-£n-b-½

C-e-¥q¿: C-S-∏-cn-bm-cw In-g-°p I-c-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n e-£v-a-W-s‚ `m-cy k-c-k-Ω(80). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.a-°ƒ: tUm.-em-en ,dq_n,dm-Wn.- a-cp-a-°ƒ: tUm. ip-`-em¬, kp-[ojv N-{μ≥,cm-Po-hv.-

hb-em¿: ]©m-bØv \memw hm¿Uv ]me-Øn´-bn¬ F≥ -hm-kp-tZh≥ (60). `mcy: KoX. a°ƒ: Knco-jvIp-am¿, cRvPp. acp-a-°ƒ: hnth-Iv.

]≈n-°q-´pΩ: ]pØ≥ ho-´n¬ sN√-∏≥(90). `mcy: ]tc-X-bmb e£van. a-°ƒ-: -cm-[m-aWn, Pe-Pm-a-Wn, aln-fma-Wn, inh-Zm-kv, lPnZmkv (D-]-Pn√m hnZym`ym-k Hm^nkv shfn-b\mSv), ]tc-X-\mb taml≥-Zmkv. acp-a-°ƒ: kXn, Pb¥n, _me-Ir-jvW≥, chn, ]tc-X-\mb tKm]n\m-Y≥.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ ]-©mb-Øv ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-Uv ssX-bn¬ hn-Pb≥(74). a-°ƒ: k-cn-X, k-hn-X. kz-cm-Pv. a-cp-a°ƒ: {]n≥-kv, _n-Pp, kq-cy.

Im-´m-°-S: A-¥n-bq¿t°m-Ww s\-ø-f-hv I≠w-X-e-bv-°¬ ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb sN-√-∏≥-]n-≈-bp-sS `m-cy I-a-em-£n-b-Ω (88). a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W]n-≈, kp-a-Xn-b-Ω, kc-k-Ω, c-cm-a-N-{μ≥-]n≈, c-Xv-\-Ω, c-ta-jv-Ipam¿, h-\-P-Ip-am-cn, P-bIp-am-cn. a-cp-a-°ƒ: I-a-e-Ω, tKm-hn-μ-∏n-≈, ]-tc-X\m-b i-in-[-c≥, kp-Ipam-cn, tam-l-\≥.

P-ao-e

{io-tZ-hn hn-Zy-m-\-K¿: D-Z-b-Kn-cn A-Ωn-Wn \n-e-b-Øn-se ]-tc-X-\m-b Ir-jv-Ws‚ `m-cy- {io-tZ-hn (75). a-°ƒ: kp-K-‘n, I-cpWm-I-c≥, Ip-am-c≥, hnP-b≥, P-b-e-£v-an, t{]a, k-Xo-iv, hm-kp. a-c-p-a°ƒ: tKm-]m-e≥, I-ae, i-Ip-¥-f, Ko-X, Zmtam-Z-c≥, I-Æ≥, tamln-\n, kp-\-μ.

e-£v-an Nn-‰q¿: s]-cp-am-´n \-cWn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-hn-s‚ `m-cy e£v-an (88). a-°ƒ: tI-i-h≥, ANyp-X≥, cp-Kva-Wn, tIma-fw.

km-hn-{Xn C{_m-lnw Ip-Ω-\w: sNdp-tIm{X-bn¬ C-{_m-lnw (54). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Xmg-Ø-ßm-Sn Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: _¬-°okv ]≈m-Øp-cp-Øn tXm-´phm-Ø-e ]p-Ø≥Nn-d Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F_n, kn_n. a-cp-a°ƒ: kp¬^n, k-eo\.

Iq-Øp-]-d-ºv: ]p-∂-∏me-sØ ]-tc-X-\m-b Sn Fw -tKm-hn-μ≥ ^n-‰-dpsS a-Iƒ km-hn-{Xn (62). am-Xm-hv: h-f-b-ßm-S≥ Iu-kp.- k-tlm-Z-c߃: i-in, _m-_p, {]k-∂, cm-Po-h≥, ap-c-fn, i-Ip-¥-f, ssi-e-P.-

ap-l-½-Zv ]-\-a-cw: Io-™p-I-S-hnse sI ]n ap-l-Ω-Zv (67). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: \n-kmw, sse-e, ^m-Øn-a.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn lm-Pn hn-Zym-\-K¿: F-kv.-ssh.F-kv B-ew-]m-Sn imJm {]-kn-U‚ v sam-bvXo≥-Ip-™n lm-Pn anlv-dm-Pv (65). `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: k-do-\, k^q-d, dn-f.- a-cp-a-°ƒ: kp-sse-am≥, ss^k¬. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p-√, Al-Ω-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿, l-ssk-\m¿, B-bn-i, J-Zo-P, dp-Jn-b, A-kv-a.

B-an-\ X-fn-∏-d-ºv: ]p-fn-º-d-ºv ]-´p-h-sØ N-∏≥-]-≈n h-f-∏n-¬ B-an-\ (86). k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, ]-tc-X-cm-b a-dn-bw, B-bn-i, A-–p-√, ^mØn-a.

sam-bv-Xo³-tIm-b Ip-‰n-°m-´q¿: F-S-Øpw]-d-º-Øv sam-bvXo≥tIm-b (54). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \u^¬, l-^v-k-Øv, i-co^, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: A-lv-a-ZvIp´n I-t°m-hv, i-°o¿ cma-\m-´p-I-c, kzm-en-lv s]-cp-a-Æ, i-ao-d. ktlm-Z-c-߃: B-en, ]m-Øp-ssΩ, B-an-\, B-bn-i.-

ho-Sv ]-Wn-¡n-sS hmÄ Ducns¯-dn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p sIm-´m-c-°-c: ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c ]-Wn-°n-sS sa-jo≥ hmƒ DucnsØ-dn-®v tPm-en-°m-c-s‚ Igp-Øv th¿-s∏-´v a-cn-®p. sIm-´m-c-°-c N-°p-h-c-bv°¬ tIm-´-h-´w Rm-d-°m-Sv t_-_n-bp-sS a-I≥ ssj-Pp (28) B-Wv a-c-n®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. In-g-t°-sX-cp-hv sk‚ v. B‚-Wo-kv h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\-°m-cm-\m-bn-cp-∂p ssj-Pp. h¿-°v tjm-∏n-\v ]n-∂n-se sd-Pn-bp-sS ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c ÿm-]n-°p-∂ tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p ssj-Pp. ss]-∏v ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS sa-jo≥ hmƒ Ducn-sØ-dn-®mbncp∂p A]ISw. X-eth¿-s∏-´p. kw-`-h ÿ-e-Øv h-®v X-s∂ a-c-Ww kw-`-hn-®p. ar-X-tX-lw sIm-´m-c-°-c Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°-bm-Wv. sIm-´mc-°-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

ta-cn aq-e-a-‰w: aq-e-a-‰w H-f-am°¬ ]-tc-X-\m-b sI sI am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn (85). kw-kv-Im-cw C-∂v (i-\n-bm-gv-N) 12\v aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn¬. a°ƒ: tPm-bn am-Xyp, A∂-Ω, ^n-tem-an-\. a-cp-a°ƒ: en-√n tPm-bn, tXma-kv.

Ip-ªm-an s]-cn-ß-Øq¿: ta-°p∂n-se A-Øn-°p-≠n¬ am-´m¬ Ip-™m-an (67). `¿-Øm-hv: A-Øn-°p≠n¬ A-–p-√.

hÀ-Ko-kv ]p-fn-°-sØm´n: sh¨a-Wn N-°pw-aq´n¬ h¿-Ko-kv (Ip-´∏≥˛85). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v sh-≈-≈v {Inkv-Xp-cm-Pv]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: ]-tcX-bm-b A-∂-Ω _tY¬ ]-Øm-´n¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tPmkv, Ip™ptam≥, t_-_n®≥, A∏®≥, tSman, kn_n, tPmbn. a-cp-a°ƒ: h¬k-Ω, Ip-´nb-Ω, en n, sseem-Ω, eqkn, Nn-∂Ω.

X-t¦mbn

A¶½ Nm-t¡m

hm-kp

]-ß-\m-`³

Úm\-½

IrjvW³Ip-«n

X-º-e-°mSv: ]-øm-\n°m-Sv X-t¶m-bn (54). `mcy: `-hm-\n G-‰p-am\q¿ I-t√-am-°¬ IpSpw-_mwKw. kw-kv-Imcw \-SØn. aI≥: A\ojv.

Fcp-taen : Fd-WmIpfw kn.-U-ªn-bp.-F.tlm-ì sk{I-´dn A∂Ω Nmt°m (Ip´nbΩ 73). kwkvImcw \m-sf aq∂n\v Fcp-taen Akw-]vj≥ s^mtdm\m ]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬ .

Ipa-cIw: ]\w-]p-∂®nd ho´n¬ hmkp (78). `mcy: im¥Ω tNmtg°mSv Ico-∏-d-ºn¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: N{μ-`m-\p, N{μnI-`m-bn, h’-e≥. acp-a°ƒ: _nμp, kptc-jv, sIm®p-tamƒ. kw-kvImcw i\n-bmgvN cmhnse 11 \v ho´p-h-f∏n¬.

N-ß-\m-t»cn: h√-`-t»cn¬ c-iv-an-\n-hm-kn¬ ]n sI ]-fl-\m-`≥ (94). kw-kv-Im-cw G-gn-\v cmhn-se 10 \v Xn-cp-h-\-¥]pc-Øv \-S-Øpw. `mcy: I-a-em-£n Xr-s°m-SnØm-\w h√-`-t»-cn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: im¥-Ω, k-ck-Ω, I-aem-\μ≥, s]m∂-Ω, {ioIp-amcn, I-tejv. a-cp-a°ƒ: Ip-amc≥, c-P\n, kp-ioe≥, cm-P∏≥, joe, ]-tcX\mbsN√∏≥

ap°S: ka-`-h-\n¬ dn´. sI.-Fkv.C.-_n. k_v F©n-\o-b¿ Fkv.-F≥. Ip´-∏s‚ `mcy Fw F ⁄m\Ω (65). kwkvImcw C∂v 11.30 \v ho´-h-f-∏n¬. a°ƒ: kuay-tamƒ sI, kptajvIpam¿ sI.

FSXz: ]m≠w-Icn ]m´Øn¬ IrjvW≥Ip´n (85). kwkvImcw C∂v D®bv°v c≠n\v ho´p-hf-∏n¬. `mcy: e£van°p´n shfn-b-\mSv Xp≠n-bn¬ IpSpw-_mwK-w. a°ƒ: efn-Xmw-_nI, kc-kz-Xn, hn\-b-N{μ≥, Knco-jv, _n\p, _nPp. acp-a-°ƒ: lcnZm-kv, Hma-\, kpj-a, ao\, cRvPp.

s]m-¶-½ Iq-Øp-]-d-ºv: au-tΔcn-bn-se h-en-b]-d-ºØv ho-´n¬ s]m-∂-Ω (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb ]p-Xp-°q-Sn \m-Wp (dn-´. A-[ym-]-I≥). a°ƒ: kp-Pm-X, D-j, A-\n¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, cm-a-N-{μ≥, AWn-a.

t{X-kym-½ cm-P-]p-cw: ]m-W-Øqcn-se am-Wn-th-en¬ t{X-kym-Ω (70). a-°ƒ: a-dn-b-°p-´n, Nn∂-Ω, ^n-tem-an-\, tacn, ]m-∏-®≥, _o-\. a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, hn¬-k¨, tPm-kp-Ip´n, t_-_n, km-_p.

A-Ñ-\p ]n-¶m-se A-½-bpw a-cn-¨p; a-¡Ä X-\n-¨m-bn ]-ø-∂q¿: hr-°-tcm-K-w _m-[n-®v A—≥ a-c-n-®-Xn-\p ]n-∂m-se a-°-fm-b kv-t\-l-sb-bpw kq-c-Pn-s\-bpw X\n-®m-°n A-Ω-bpw bm-{X-bm-bn. GXm-\pw am-kw ap-ºm-Wv hr-°-tcm-Kw _m-[n-®v ]n-Xm-hv Sn kp-{_-lv-aWy≥ a-cn-®-Xv. X-\n-°p `m-Kn-®p-In-´n-b ÿ-eØv kp-{_-lv-a-Wy≥ ho-Sp-h-b-v°m\m-bn X-d sI-´n-bn-cp-∂p. A-t∏m-gmWv Ct±-lsØ a-c-W-w tXSn-sbØn-b-Xv. ti-jw ]-e-cp-sS-bpw klm-b-tØm-sS ho-Sn-s‚ H-cp- ap-dn am{Xw ]q¿-Øn-bm-°n Po-hn-Xw X-≈n\o-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv am-c-I-tcmKw _m-[n-®v A-Ω tim-`-\(35)bpw acn-®-Xv.

A-∂q-¿ bp.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym¿Yn-I-fm-Wv kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw. IpSpw-_-Øn-s‚ Z-b-\o-bm-h-ÿ- ]-cn-KWn-®v k-l-]mTn-Iƒ A-[ym-]-I-cpsS-bpw c-£-I¿-Øm-°-fp-sS-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ Ch-cpsS ho-Sp-\n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≈ ^-≠v tiJ-cn-®ncp-∂p. Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-j-Øn¬ kv-Iq-fn-se-Øn 15,000 cq-] B-Zy-KUp-hm-bn kv-t\-l-bpw kq-c-Ppw {][m-\m-[ym-]n-I sI ]n c-a-Wn-bn¬\n-∂v G-‰p-hm-ßn- ho-´n-se-Øn-bt∏m-gm-bn-cp-∂p A-Ω- a-cn-®-X-dn-™Xv. C-\n C-h-cp-sS-bpw kw-c-£-W-®pa-X-e G-s‰-Sp-°m≥ B-cp-s≠-∂ Nn¥-bn-em-Wv \m-´p-Im¿.

Nn-cp-X I-Xn-cq¿: Np-≠-ßms∏m-bn¬ Io-c-ßm-Sv tX¿-∏m≥-tIm-´w in-ht£-{X-Øn-\p k-ao]w k-ao-]w Nn-cp-X (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b I-Wm-cn. a-°ƒ: I-a-e, t{]-a≥ (do-Knƒ t_-°-dn, s]cp-º-S-hv), kp-a, a-t\mPv (Kp-Uv-kv Hm-t´m ss{U-h¿), jo-P, A\n-X. a-cp-a-°ƒ: Ip-am-c≥, Nn-{X, kp-Ip-am-c≥, \nj, N-{μ≥, a-t\m-Pv. k-tlm-Z-c-߃: No-cq´n, ]-tc-X-cm-b Ip-™n°-Æ≥, am-Wn-°w, amXp, A-Nyp-X≥.

B-dp-ap-J³ sIm-√-t¶m-Sv: h-≈w lu-kv h-S-h-∂q-¿ B-dpap-J≥ (77). a-°ƒ: ap-cp-I≥, a-Wn-IWvT≥, kp-μ-c≥, Ip-amc≥, _m-e-Ir-jv-W≥, I-a-ew, cp-Kvan-Wn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, c-aW≥.

c-hn-Zm-kv sIm-√-t¶m-Sv: I-cn-t∏m-Sv \-Sp-h-Øv sIm-fp-ºv Ifwho-´n¬ c-hn-Zm-kv (44). `m-cy: _n-μp. a-Iƒ: hn-‘y, ho-£. ktlm-Z-c-߃: A-∏p-Zmkv, k-Xy-`m-a, t{]-a-e-X, b-tim-Z.

]-S-¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w; aq-¶p t]À a-cn-¨p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n-se Xn-cph-Æm-a-sse Pn-√-bn¬ ssek≥-kn-√m-Ø ]-S-°-im-e-bnep-≠m-b s]m-´n-sØ-dn-bn¬ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. 11 t]¿-°v ]cn-t°-‰p. sN-¶-Øp-≈ Cu tI-{μw ]-S-°-߃ ti-J-cn-®p-h-bv-°p∂ ÿ-e-am-Wv. ]m-°v sN-øp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h s]m-´nsØ-dn-®-Xv. a-cn-®-h-cn¬ C¥y≥ (18), sN-∂Ω - mƒ (34) F∂n-h-sc Xn-cn-®-dn-™p. H-cmƒ Xn-cn-®-dn-bm-\m-hm-Ø hn-[w IØn-°-cn-™n-cp-∂p. ]-S-°-ime sse-k≥-kn-√m-sX-bm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-sX-∂v Xn-cph-Æm-a-e Un-hn-j-\¬ Hm-^nk¿ hn cm-ak - zm-an ]-d™ p.

A-Pn-¯v Ir-jv-W³ Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cnse Ir-jv-tWm-Z-bØn¬ A-Pn-Øv Ir-jvW≥ (53). `m-cy: {io-e. a-I≥: A-Xp¬-Pn-Ø v(_mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: tUm. Ko-X, A-\nX, A-Pn-X, Zn-eo-]v, tPym-Xn, ssl-a.

A-¼p Xr-°-cn-∏q¿: am-Wn-bm´v s\-√n-s°m-Δ-en-se sh-≈m-bn A-ºp (75).

A-l-½-Zv lm-Pn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-f-bmSn-se ]p-fn-bp-≈-Xn¬ A-l-Ω-Zv lm-Pn (80). -`mcy : \-^o-k. -a-°ƒ: Imknw, kp-ss_-Z, B-an\, k-emw, l-\o-^, ss^-k¬, j-ao-d, dw-e, j-°o¿, Xu-^o-Jv. a-cpa-°ƒ: -k-^v-do-\, Ban-\, jw-kp-±o≥, km-PnX, k-emw, ap-l-Ω-Zv, kpss_-Z, dw-e, \m-k¿, k-ao-d. k-tlm-Z-c߃: A-–p-√ lm-Pn, aΩp (hym-]m-cn, tIm-f-bmSv), aq-k, bq-k-^v, t]m°¿, B-bn-i. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 8\v tIm-f-bm-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

B-ky l-Öp-½ X-fn-∏-d-ºv: Rm-‰p-hb¬ tdm-Un-se I-t°m´-I-Øv ]p-Xn-b-]p-cbn¬ B-ky l-÷p-Ω (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b a-en-°≥ Ip-™men. a-°ƒ: l-ko≥ lmPn, l-eo-a, ap-kv-X-^, B-bn-i, \-^o-k, C{_m-lnw, sam-bv-Xo≥. acp-a-°ƒ: dp-Jn-b, \q¿-Plm≥, ku-Z, Ip-™m-an\, ]-tc-X-cm-b a-en-°≥ A-–p-√ lm-Pn, ]-≈n°p-´n A-–p-√ lm-Pn, ]n-em-hn-s‚ Io-gn-¬ A–p-√ lm-Pn.

kuZn-bn hm-l-\m-]-I-S-w; ae-bmfn a-cn-¨p H-Xp-°p-ß-¬: ku-Zn-bnse _p-ssd-Z A¬-˛-B-knb-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn¬ a-e-bm-fn a-cn-®p. H-Xp-°p-߬ a-‰-Øq¿ ap-\º-Øv Im-cm-S≥ Ip-™nsam-bv-Xo-s‚ a-I≥ ap-Po-_v (38) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-hn-se H-ºX-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p-∂- Sn-® hm-l-\-an-Sn-°p-I-bmXn-\n-sS ku-Zn ]u-c≥ Hm- bn-cp-∂p. A¬-˛-B-kn-b-

bn¬ sam-ss_¬ tjm-∏v \-S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p ap-Po-_v. aq-∂p-am-kw ap-ºmWv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b C-ømØp. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: k-Pv-\, j-_v-\, A¬-km_n-Xv. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, kp-l-d, l\o-^. a-øn-Øv _p-ssd-Zbn¬ a-d-hp-sN-øpw.

]-©m-b-¯v sI-«n-S-¯n bp-hm-hnsâ arX-tZlw sIm-t≠m-´n: _-kv-kv-‰m‚n-se ]-©m-bØv sI-´n-S-Øn-s‚ c-≠mw \n-e-bn¬ bphm-hn-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sImf-Øq¿ \o-‰m-Wn-Ω¬ e-£w-ho-Sv tIm-f-\nh-en-b-sXm-Sn-I Jm-en-Zn-s‚- a-I≥ A-iv-d^n-s‚ (24) ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cm-hn-

se- I-S-Iƒ Xp-d-°m-s\-Øn-b-h¿ I-≠-Xv. A-kzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v sIm-t≠m-´n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. am-Xm-hv: kp-lv-d. k-tlm-Z-c-߃: ssl-dp-∂n-k, ap-_-jn-d, ^¿-km-\, ^¿lm-\, ^m-Øn-a c-lv\.

sIm-√w: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS sS-en-hn-j≥ tZ-lØp-ho-Wv ]-cn-t°-‰ H-∂-c -h-b- p-Im-c≥ a-cn®p. a-ø-\m-Sv ]p-√n-®n-d sX-°pw-I-c ]p-Xp-ho-´n¬ _n-\p-hn-s‚ a-I≥ BKv-t\-bv _n ]n-≈-bmWv a-cn-®-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gvN a-kv-I-Øn-se Xm-ak-ÿ-e-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F≥-Pn-\ob-dm-b _n-\p-hpw IpSpw-_-hpw a-kv-I-Ønem-Wv Xm-a-kw. sXm-´Sp-Ø ho-´n¬ a-‰v Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w I-fn-°p-Ibm-bn-cp-∂ B-Kv-t\-bv Sn-.hn-bp-sS tI-_n-fn¬ ]nSn-®v h-en-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-l-Øv ho-gp-I-bm-bncp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. C-∂-se \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. h-≈n-°o-gv B-em-´v-Im-hv t£-{X-Øn-\v k-ao-]w s]-cp-º-´n¬ ho-´n¬ \nXy-m-_m-_p-hm-Wv am-Xm-hv.

]-©m-b-¯v sk-{I-«-dn- In-W-än-Â a-cn-¨-\n-e-bnÂ

im-kv-Xmw-tIm-´: {Km-a-∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn-sb A-b¬]-°-sØ B-sfmgn-™ ]p-c-bn-S-Øn-se InW-dn-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. iq-c-\m-Sv h-S-°v {Km-a∏©m-b-Øv -sk-{I-´-dnbpw ssa-\m-K-∏-≈n, tImhq¿-In-g-°v hr-μm-h-\Øn¬ c-a-W≥-]n-≈(52)sb-bm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. cm-{Xn ssh-Inbn-´pw ho-´n¬ F-Øm-Ø-Xn-s\-XpS¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ho-Sn-\p-k-ao]-sØ B-sfm-gn-™ ]p-c-bn-S-Øn-se In-W-‰n¬ arX-tZ-lw I-≠-Xv. im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: D-jm-Ip-am-cn (Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv Iº-\n sIm-√w). a-°ƒ: hn-th-Iv, hr-μm.

a-Wn-¡q-dp-I-fp-sS hy-Xym-k-¯n `m-cy-bpw `À-¯m-hpw a-cn-¨p

sh-≈-d-S: a-Wn-°q-dp-I-fpsS hy-Xym-k-Øn¬ `m-cybpw `¿-Øm-hpw a-cn-®p. ]\-®-aq-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]w N-c-ep-hn-f ho´n¬ sF-jm-_o-hn (80) hym-gm-gv-N cm-{Xn F-´n\mWv a-cn-®Xv. a-Wn-°q-dp-I-fp-sS hyXym-k-Øn¬ 10.30 HmsS `¿-Øm-hv A-l-Ω-Zv ]n-≈ (85)bpw a-cn-®p. C-cp-h-cpsS-bpw J-_-d-S-°w ]-\-®aq-Sv ap-kv-enw P-am-A-Øv _-J¿-ÿm-\n¬ \-S-Øn. a-°ƒ: j-lm-_p-±o≥, jw-kp-±o≥, ko-\-Øv, ]tc-X-\m-b jm-P-lm≥, lb-dp-∂n-k, P-h¿-e-Øv, k_o-\, _o-Kw, ssj-Pp, eØo-^v. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, l- ≥, bq-k-^v, A–p¬-e-Øo-^v, A-_q-_-°¿, l-\o-^, jm-an-e, jmPn-X, sse-e.

Zp-cq-l-km-l-N-cy-¯n s]m-Å-te-äv bphXn a-cn-¨-p

tIm-h-fw: Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ s]m-≈-te-‰v a-cn®-\n-e-bn¬ bp-h-Xn-sb ho-Sn-\p-≈n¬ I-s≠-Øn. hn-gn-™w I-S-bv-°p-fw tIm-f-\n-bn¬ tbm-l-∂ms‚ `m-cy sIm-®p-t{X-ky (32) sb-bm-Wv hym-gm-gv-N cm-{Xn ho-Sn-\p-≈n¬ a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-s°m-fpØn a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠Xv. kw-`-h-k-a-b-Øv ho´n¬ bp-h-Xn-bpw aq-∂p-a-°-fpw am-{X-am-Wv D-≠m-bncp-∂-sX-∂p hn-gn-™w t]m-en-kv ]-d-™p. H-º-Xpw G-gpw A-©pw h-b- v {]m-b-ap-≈ tPmbn tPm¨, ss_-Pp F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv. C≥-Iz-Ãv ]q¿-Øn-bm-°n-b ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\mbn sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-bXm-bpw A-kzm-`m-hn-Ia-c-W-Øn-\v tI-sk-Sp-Ø-Xmbpw t]m-en-kv ]-d-™p.

A-`n-`m-j-I `À-Xr-ho-«n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

B-‰n߬: A-`n-`m-jIsb `¿-Xr ho-´n-se In-S-∏pap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ Im-W-s∏´p. B-‰n-߬ tIm-S-Xn-bnse A-`n-`m-j-Ibm-b h¿°e tIm-S-Xn-°v k-ao-]w {io-\n-tI-X-\n¬ enj(33) BWv a-cn-®Xv. C∂-se cm-{Xn-bn-em-bn-cp∂p kw-`hw. `¿-Øm-hv tKm-]-Ip-am¿ Kƒ-^n-¬ \n-∂p 15 Znhkw apºm-bn-cp-∂p \m-´n-se-Øn-bn-cp-∂Xv. C-h¿-°v aq-∂v h-b- p-≈ H-cp Ip-™p≠v. B¿.Un.H-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C-∂v cm-hn-se C≥-Iz-Ãv \-SØn. F¬.F¬.Fw. _n-cp-Z-[m-cn-bm-Wv en-j. h¿-°e t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn®p.

arX-tZ-lw Xn-cn-¨-dn-ªp

A-Sn-amen: tImf-Pv Ip-∂n-se Ip-‰n-°m-´n¬ Is≠Øn-b kv{- Xo-bp-sS ar-Xt- Z-lw Xn-cn-®d - n™p. Iocn-tØm-Sv G-gmw-Iq-∏v ]p-Ø≥-]p-cb - v° - ¬ ]-tc-X\mb cm-Pp-hn-s‚ `m-cy c-aW - n (48) B-Wv a-cn-®Xv.

l-Öv XoÀ°m-S-I³ a-¡-bn a-cn-¨p ^-tdm-°v: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]mb Xo¿-∞m-S-I≥ a-°-bn¬ a-cn®p. tIm-gn-t°m-Sv ao-©-¥ D-≈nt»-cn-°p-∂v Im-´n¬]o-Sn-tb°¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b(tam-Zn°˛68)bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cytbm-sSm-∏w I-gn-™ Xn-¶-fm-gvN-bm-Wv sam-bv-Xo≥tIm-b l÷n-\p t]m-b-Xv. D-≈n-t»-cn-°p-∂v a-l-√v IΩn-‰n ap≥ {]-kn-U‚pw ap-kv-enweo-Kv dn-eo-^v I-Ωn-‰n {]-knU‚p-am-bncp-∂p. `m-cy: k-°o\. a-°ƒ: k-^-dp±o≥, A-jv-d^v, km-Pn-X, i-co-^, lm-P-d. acp-a-°ƒ: A-_-v Zp¬ -d-low, apl-Ω-Zv _m-h, j-_o¿, ^m-Øna-Øp-ap-\n, Pw-jo-\. J-_-d-S-

°w a-°-bn¬. C-tXm-sS l-÷v I-Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]m-bn a-°bn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw c-≠mbn. I-gn-™Zn-h-kw h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-Ωp a-°-bn¬ a-cn-®ncp-∂p.-

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-05  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-05