Page 1

6

thÀ-]mSv

kochi

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

A-ä-Ip-ä¸Wn-¡n-sS t_m-«n ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p ap-l-½-Zv

eo-e

adnbp A-l-½-Zv

G-en-bm-½

A-½n-Wn amXyp

]-¦-Pm-£nb-½

cm-tP-izcn

a-dn-bm-½

sIm-Sp-ß√q¿: F-dnbm-Sv t]- _-km¿ Np≈n-]-d-ºn¬ ap-l-ΩZv(80). a°ƒ: l-\o-^, km-Pn-X, _o-\, d-ko\, kao-\. a-cp-a°ƒ: ko-\, bq-k^v, K^q¿, j-ao¿, jm-\hmkv.

ssI-]-aw-Kew: s]cn™-\w s]m≥-am-\n-IpSw In-g-°ph-iw ap-ºp-ho´n¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n `m-cy eo-e(70). a°ƒ: jq-P, kpj-P, Pnj, kv-an-X. a-cp-a°ƒ: {]-im¥v, cmP≥, A≥-jmZv, ]-tcX\m-b c-Lp-\mYv.

]m-h-d-´n: Xn-cp-s\√q¿ IS-bn¬ lu-kn¬ a-dn-bp A-l-Ω-Zv(56). a°ƒ: sj-co^v, sj-\o-_, sj_o_v, sj-lo¿. a-cpa°ƒ: \mk¿, ap-^o-e, sc-lv-\, j-^v-\. A-t≠m-W: ]p-dm-bn¬ DÆn-tam-bn≥ ap-kv-eym-cpsS `m-cy ]m-Øp-ssΩ (60). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-dlv-am≥, lm-P-d, ^u-knb.

s\-Sp-ºm-ticn: s\-Sp-h∂q¿ A-d-bv-°¬ ]-tcX\m-b ]u-tem-kn-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω(85). Xpcp-Øn-∏n-≈n Xp-cp-Øp-amen¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: jm-P≥ t]mƒ, i-tem-an, \-tbm-a. a-cp-a°ƒ: bm-t°m_v, tXm-akv, Ip-™p-tam≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v A-I-∏d-ºv im-t_m¿ A-t{^m-Øv I-{Xo-{U¬ h-en-b-]-≈nbn¬.

ap-hm-‰p]pg: ss]-tßm´q¿ am-fn-tb-°¬ ]-tcX\m-b ]n Fw amXyp `m-cy A-Ωn-Wn amXyp(78). a°ƒ: _n-\n amXyp (Un.kn._p-Ivkv), tPm¨ amXyp(_nkn\-kv), F-_n amXyp(F≥-Pn-\ob¿, bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: Ko-X, _nμp, kvan-X.

s\-Sp-ºm-ti-cn: ta-bv°m-Sv a-[p-c-∏p-dw amd-h\ ho-´n¬ Fw B¿ Pn∂-s‚ `m-cy cm-tP-izcn(49). a°ƒ: kn-t\m-Pv Fw.Pn (J-Ø¿), Fw Pn a-t\m-Pv(_q-Øv ssh.{]-knU‚ v bq-Øv tIm¨-{K-kv), a-[p-cm-Pv Fw-Pn({io-\m-cm-b-W sa-Un-°¬ tImf-Pv Nmem-°). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

A-¶-amen: Xp-d-hq¿ Aco-°¬ ]-tc-X\m-b h-dnb-Xn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ(96). C-fw-ta-bv-°m-Sv A-co-bv°¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: Nn∂-Ω, Ip™v. a-cp-a°ƒ: am-Ø-∏≥(dn´. A-[ym-]-I≥), tacn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v tXm´-Iw sk‚ v.tPm¿-÷v bmt°m_m-b ]-≈n-bn¬.

Hm-a-\-¡p«³

]m-¸n-b-½

cm-P-e-£v-an

ap-l½-Zv Ip-«n

sNß-∂q¿: t]-cn-ti-cn ]p-Ø≥-]p-c-°¬ (kpc`n) tkm-a-ti-J-c≥ \mb-cp-sS `m-cy cm-P-e-£van(47). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. ]tc-X ap-≈n-Ipfß-c \q-dm-t´-Øv Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°ƒ: e£vv-an F-kv \mb¿, Nn-∏n F-kv \mb¿.

hn-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b ]m-W-°m-´n¬ A-_plm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (49). am-Xmhv: \-^o-k. `mcy: B-bnj. a°ƒ: ^m-bnkv, AZo-_. a-cp-a°ƒ: i-ao¿ sIm-Sp-ap-≠, kp-ssl ¬ Nm-en-t»cn.

Ip-ªn-cm-a³

ap-Xp-∏-d-ºv: G-gp-\n-eØv ]q-t°m-S≥ a-dn-bpΩ (60).

B-e-Øq¿: tXm-´p-Im-Sv I-f-Øn-¬ ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). `mcy: ]-tcXbm-b B-an-\.

sXm-Sp-]p-g: a-W-°m-Sv h-≈n-a-e-°p-t∂¬ hn ]n N-{μ≥ (57). kw-kv°m-cw C-∂v ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Ip-amcn. a°ƒ: c-P\n, _n\ojv. a-cp-a-I≥: Ptbjv.

tImgt©cn: ]p√mSv hcn°Æmae imcZm kZ\Øn¬ _n Hm-a-\°p´≥ (63) kwkvImcw Rmbdm-gv-N D-®-bv-°v c≠n\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy ]p√mSv Imembn aebn¬ {iotZhn. a°ƒ˛ A\ojv hcn°Æmae (bqØv tIm¨{Kkv kwÿm\ P\d¬ sk{I´dn), _n AtPjv (apwss_), _n AJntejv (_mw•q¿), acpaIƒ˛A-⁄en.

F-S-Xzm: N-ß-¶-cn ]-Sn™m-td-]-d-ºn¬ ]m-∏nb-Ω (91). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n\v. 12mw \-º¿ Fkv.F≥.Un.]n im-Jmtbm-Kw iv-a-im-\-Øn¬. a-Iƒ: s]m-∂-Ω. a-cp-a-I≥: Nn-Zw-_-c≥

a-dn-bp-½-

tXm-{]mw-IpSn: Ip-ºp°¬ tXm-akv (sXm-Ω®≥˛82). kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se ]-Øn-\v ap-cn-°mt»-cn sk‚ v ta-co-kv Su¨]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω, ap-´w ]pg-°-c Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: X-¶®≥, B\nb-Ω, kmen, kqkΩ, jmPn, ^m. Aa¬, kn-ÿ Po≥ sX-tckv, ]-tc-X\mb tPmWn. a-cp-a°ƒ: Ip-´n®≥, Pm≥kn, Pm≥-kn tPmWn, Ip-™m∏≥, km_p, tPm-fn.

s]-cp-ºm-hq¿:sh-Ãv sh-tßm-e A-º-e-∏-dºn¬ ]-tc-X\m-b them-bp-[≥ \m-b-cp-sS `mcy ]-¶-Pm-£nb-Ω. a°ƒ: _m-e-N-{μ≥, ca, \-μ-Ip-am¿, {]-`mIc≥, ]-tc-Xcm-b KwKm-[c≥, B-\-μ-h√n. a-cp-a°ƒ: A¿-÷p-\≥ \mb¿, kp-a, N-{μn-I, Dtj-Zhn, _m-e-IrjvW≥, P-b-e-£van. kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬.

iin-[-c³ Im™m¿ : IpSbØq¿ klIcW _m¶vdn´. Poh\°mc≥ ]Sn°m]dºn¬ ]n sI iin[c≥( 59). kwkv-Im-cw C∂p cmhnse 10\vho´phf∏n¬. `mcy :kXn ({Kma∏©mbØvAwKw IpSbØq¿) I´∏\ I‰nbmae IpSpw_mwKamWv-. a°ƒ: AizXn, B\μv-, Achnμv-.

kp-{_-lv-a-Wy³ B-e-∏p-g: \-K-c-k-` ap-√bv-°¬ hm¿-Un¬ aTØn¬ ap-dn-bn¬ ]-c-taiz-c-b-Ω-cp-sS a-I≥ ]n kp-{_-_v-a-Wy≥ (51). `mcy: D-am kp-{_-lv-a-Wyw (tI-c-f {_m-lv-a-W-k-amPw, h-\n-Xm hn-`m-Kw kwÿm-\ tPm-bn‚ v sk-{I´-dn).

cm-tP-{µ³

]m-¯p-ss½

tXma-kv

Iq-Øp-]-dºv: Nn-‰m-cn∏d-ºv Np-≠-bn-se A∏-t´-Ω¬ ho-´n¬ ]md°-≠n Ip-™n-cm-a≥ (88). `m-cy: I√p.

N-{µ³

Hm-a-t»-cn: A-Øn-∏md Ip-Sn-cn-°¬ ]-tc-X\m-b tPm-k-^n-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (93).

sjm¿-Wq¿: K-tW-iv-Kncn sd-bn-¬-th ]-ºv lukv tdm-Un¬ e-£v-an \nhm-kn¬ si¬-h≥ So kv-‰mƒ D-S-a cm-tP-{μ≥ (52). `mcy: a-tl-izcn. a°ƒ: Ir-jv-W-{]n-b, {]-ho¨.

kv-I-dn-b

t_-_n tPm¬

tPmÀPv

]p-¶qkv

sFk-Iv hÀ-Kokv

A-½nWn

km-dm-½

l-aoZv

aq-hm-‰p-]pg: ap≥ tIm¨-{K-kv F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n saw_¿(B-c°p-g afiew)s]-cp-º√q¿ hmØn-tb-en¬ hn sP kv-Idn-b(75). `mcy: t{Kkn(Im-cym-aT-Øn¬ IpSpw_mw). a°ƒ: D-jkv, tPm-bvkv. a-cp-a°ƒ: kPn(a-e-b-∏n-≈n¬ IqØm-´p-Ip-fw), tkmWnb(C-e-hp-¶¬ Iq-Øm-´pIp-fw). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v s]-cp-º√q¿ hn ]Ømw ]o-bq-kv ]-≈n-bn¬.

]-d-hq¿: ]-d-hq¿ N-°me-a‰-Øv ]-tc-X\m-b kn Fw tPm-Wn-s‚ `m-cy t_-_n tPm¨(88). s]-cp-ºm-hq¿ a-∂m-en°p-Sn Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: amXyp kn tPm¨(dn-´.do-Py-\¬ amt\-P¿, ^m-Œv), F-enk_-Øv tPm¨(dn-´.knhn¬ k-ssπ-kv D-tZymKÿ), A-Ωn-Wn tPmbv(tIm-b-º-Øq¿), tamfn ^n-en-∏v(_mw-•q¿). acp-a°ƒ: kq-k-Ω h¿-Kokv(dn-´.sl-Uv-an-kv-{Skv, cm-ah¿-a bq-\n-b¿ sslkv-Iqƒ, sN-dm-bn), tXma-kv t_-_n(dn´.ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥), tPm-bv tXmakv(tIm-b-º-Øq¿), tPm¿-Pv ^n-en-∏v(_mw•q¿). kw-kv-Im-cw 12.30 \v ]-dhq¿ {_-Z-d¨ sk-antØ-cn-bn¬.

h-gnØ-e: ]p-d∏p-g {Kma-∏-©mb-Øv {]-knU‚pw h-gn-Ø-e sk‚ v. sk-_m-Ãy≥-kv sslkv-Iqƒ A-[ym-]-I-\p-ambn-cp-∂ s]m-∂m-´v ]n kn tPm¿-÷v(77). `mcy: tdmk-Ω, ]m-em h-ben¬ I-f-∏p-c-bn¬ IpSpw-_mwKw. aIƒ: kmen. a-cp-aI≥: t__n ta-\m-t®cn. tI-c-f ss{]h-‰v kv-Iqƒ {KmtPz-‰v So-t®-gv-kv kw-L-S\-bp-sS ÿm-]-I-t\Xmhv, sI.]n. kn.kn. kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq´o-hw-Kw F-∂o \n-ebn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®I-gn™v 2.30 \v am-dn-I sk‚ v. tPmk-^v ]-≈nbn¬.

Xn-cph√: I-t‰m-Sv ssX∏-d-ºn¬ Nn-d-bn¬ Sn Sn ]p-∂qkv (Ip-™ptam≥˛70). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v It‰m-Sv sk‚ v ta-co-kv Iv\m\m-b ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: eo-emΩ. a-°ƒ; jo-\, tUm. jn-t\m. a-cp-a°ƒ; tUm.amXyp tPm-k-^v , \o-Xp.

Xn-cph√: A-bn-cq¿ Aø-°m-hn¬ N-°n-´-bn¬ sFk-Iv h¿-Ko-kv (47). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 12\v. `mcy: _o-\. a°ƒ; ssj\n, jo_.

I-cn-ap-Iƒ:]-≈n-ap-Iƒ Xo-≠-]m-d-bn¬ ho-´n¬ A-ø-∏≥ Ip-´n-bp-sS `mcy A-Ωn-Wn(63).a°ƒ: _n-μp,kn‘p. a-cp-a°ƒ:]-tc-X\m-b Atim-I≥,kp\p.

I-f-a-t»-cn: ]-tc-X\m-b N-°m-e-bn¬ tPm¿-÷ns‚ `m-cy km-dm-Ω (Ip™p-tamƒ˛75). Xn-cph√ hm-g-bn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 10\v Im-°-\m-Sv Xp-Xn-bq¿ Cμn-cm \-K-dn-ep-≈ ho-´n¬\n-∂m-cw-`n-®p t]m-™mt»-cn k-`m sk-an-tØ-cnbn¬.

]p-°m-´p-]-Sn: FS-Ø-e t]-ßm-´p-t»-cn ]-tcX\m-b Ip-dp-∏m-en¬ ]co-Xv ]n-≈-bp-sS a-I≥ am-tßm-´n¬ l-ao-Zv(68). `m-cy: _o-]mØp. a°ƒ:C¿-jmZv, \n-k,djo-Z,kp-l-d,j-ao-\,kn±nJv, _ohn. a-cp-a°ƒ: sF-jm_ohn, ap-l-ΩZv, A-enbm¿,\m-k¿,jm-P-lm≥, \q¿-P-lm≥, ap-lΩ-Zv km-enlv.

t{X-kym-½

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½ th-ß-c: Nm-°o-cn tdmUv ]n ]n lm-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-{Inb≥ I-√p-߬ a-c-°m-¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy A-gp-hf-∏n¬ _n-ø-°p-´n l÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ben- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lmPn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ssk-X-e-hn, \-^o-k. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn sN-ßm-\n, ]m-ØpΩp, i-co-^, ^m-Øn-a, dp-Jn-b.

A-Ðp l-ao-Zv

ap-l-½-Zv

kp-[m-a-Wn X-e-h-Sn: I-f-ß-c Nn-dbn¬ sX-t°-Xn¬ ]-tcX-\m-b hn-P-b-s‚ `m-cy kp-[m-a-Wn (50). kw-kvIm-cw C-∂v ]-I¬ 11 \v 24mw \-º¿ F-kv.F≥. Un.]n im-Jm-tbm-Kw iva-im-\-Øn¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\o-jv (a-kv-°-‰v), hn-\o-jv. a-cpa-Iƒ: \n-j. k-©-b-\w sNm-Δm-gv-N F-´n-\v

A-e-Iv-km-−À B-e-∏p-g: \-K-c-k-` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ Sn F Ae-Iv-km-≠¿ (t_-_n˛74). dn-´ s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ\m-bn-cp-∂p. `m-cy: Ip™-Ω A-e-Iv-km-≠¿ (dn-´. te-_¿ Hm-^n-k¿). a-°ƒ: jn-_p A-e-Ivkm-≠¿, ko-\ jm-Pn. acp-a-°ƒ: _o-\, jn-_p, jm-Pn Nm-t°m.

tPm-k-^v ]-cp-Øpw-]m-d: ]n sP tPm-k-^v ]p-Ø≥-]-dºn¬ (72˛A-®≥-Ip™v). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-cp-Øpw]m-d kz¿-Ko-b-hn-cp-∂v sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-Ωp hm-g-tØm-∏n¬-IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Hm-a\, Ip-™p-tamƒ, kt¥m-jv, X-¶-®≥. a-cp-a°ƒ: tam-\n-®≥, {]-kmZv, kn-‘p, Pn-t\m.

ap-c-fo-[-c³ D-®n-¯m³ Nm-cpw-aq-Sv: \q-d-\m-Sv BZn-°m-´p-I-c-bn¬ ap-c-fo[-c≥ D-Æn-Øm≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v B-dn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tim-`. a°ƒ: A-\q-]v, A-`n-PnØv

A- N yp- X ³- - - - F-S° - c - : ]q-t°m-´p-aÆ - bn-se ]q-hØ - n-¶¬ ANypX≥ (70). `m-cy: X-¶a - Wn. - a-°ƒ: kp-tc-jv, kp-Pm-X, k-t¥m-jv (kn¶-∏q¿).

NncpssX A-½

A-ÐpÂ- I-cow -

Xn-cph√: A-an-®I-cn h√yØvv Ip-∂p-]-d-ºn¬ hn- hn h¿-Ko-kv (t__n˛64).

]√i-\: ]√-i\ tXm-´b-¶-cI-fw ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy hn-imem-£n (58). a-°ƒ: _nμp, kn‘p, D-Æn-Ir-jvW≥, cm-a-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: hniz-\mY≥, tam-l\≥, k-Pn-X.

sN-Ω-¶-S-hv: tNm-e-°¬ ]-tc-X-\m-b sN-ß-W°p-∂≥ A-l-Ω-ZvIp-´nbp-sS a-I≥ A-–p¬ Icow (56). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: dlvv-\, \-Pve, \-kv-dn≥, jm-ln-Zv.

am-eq¿: sI ]n B¿ \K¿ tIm-t´‚ ]-dº-Øv X-e-t°-m-´v NncpssX A-Ω(97). `¿-Ømhv: Ip-™n-cma≥ \mb¿. ao-\m-£n-b-½ a°ƒ: tKm-hnμ≥, tZB-e-∏p-g: 2005 ¬ B-ehIn, Pm-\-In, tam∏p-g A-Ωq-Ω ]-´w \¬In B-Z-cn-°-s∏-´ ssI-X- l\≥, c-ho-{μ≥, ]-tcXcm-b \m-cm-bWn, Irh-\ ao-\m-£n `-h-\n¬ hn sI Ir-jv-W-]n-≈-bp- jvW≥. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, ]-tcsS `m-cy Fw B¿ ao-\mX \m-b \m-cm-bW≥, £n-b-Ω (91). A-Pn-X, Pb-Ω, ]-tcC-∂-se ]p-e¿-s® 4.40 \v a-I-s‚ h-k-Xn-bn-emX\mb tKm-hnμ≥, ambn-cp-∂p A-¥yw. [hn.

hnim-em-£n

F-S-°-c: sh-Ãv s]-cp¶p-fw ]m-ßn¬ in-h-i-¶c≥ (71).

Ip-º-f: _-Z-cn-øm \-K-dnse ss{U-h¿ A-–p¬ l-ao-Zv (45). A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: Pp-ss\-Zv, Pm-hnZv, kp-ss\-\.

^m¯n-½

tacn

]utem-kv

tacn

ap-c-fn

{io-\n-hm-k³

_m-e³

Ip-am-c³

Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkv-enbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

Nme-°pSn: amcmw-tImSv hS-°pw-t©cn sF\n°m-S≥ ]utem-kns‚ `mcy tacn(74)-.a-°ƒ: em-en,- sP- n,tPm-bv, -_nμp. a-cpa°ƒ: -]u-tem-kv,B‚p, -jn‚n,- tPm-bvkn.

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ ]d-°m-SØv ]utemkv(93)-.- kw-kvImcw hymgmgvN sshIo´v 4\v apcn-ßq¿ sk‚ v.- sk_m-Ãy≥ ]≈n skantØ-cn-bn¬.- `m-cy: ]tcX-bmb adn-bw.- a-°ƒ: ta-cn,- tdm-kn, -t_-_n(h¿§o-kv),- tXm-a-kv, d∏m-bn,- B‚p, eq-kn,- t{Kbvkn. -a-cp-a°ƒ: -At¥m-Wn, -A-t¥m-Wn,ta-cn,- en-√n, -B-\o-kv, t_-_n,- hn-’≥,{^m≥ko-kv.

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ km≥tPm-\-K¿ aqe≥ Ipcn-b-∏s‚ aIƒ tacn(93)-.- A-ºXp h¿j-tØmfw aXt_m-[\ A[ym-]nIbpw kXy-Zo]w GP‚p-am-bn-cp-∂p.kw-kvImcw C∂v cmhnse 9\v km≥tPm \K¿ sk‚ v. tPmk^v ]≈n skantØ-cn-bn¬.- A-hn-hmln-X-bm-Wv.

a-W-eq¿: s]m-t‰-°m-´v in-h-cm-a≥ a-I≥ ap-cfn(47). `mcy: Ko-X. a°ƒ: A-an-b, B¿-®.

a-W-eq¿: ssl-kv-Iqƒ tdm-Uv sh-fp-tØS-Øp ]-d-ºn¬ {io-\n-hmk≥(67). `mcy: e-Xn-I. a°ƒ: _nPp, _-_n-X, _n\n. a-cp-a°ƒ: kn\n, IÆ≥, a-t\mPv.

sIm-Sp-ß√q¿: tem-I-ate-iz-cw H sI B-ip-]{Xn-°v k-ao-]w Im-tcygØv _m-e≥(73). `mcy: X-¶-aWn. a°ƒ: hn-izw`c≥, _nμp, _nPn. a-cpa°ƒ: c-ivan, kp-\n¬, ss_Pp.

sIm-Sp-ß√q¿: ]p√q-‰v Nm∏m-d sF.Sn.sF-°v k-ao-]w ]m-d-°¬ Ip-amc≥(75). `mcy: I-a-ew. a°ƒ: tc-Wp-I, hnt\mZv, _n-tPmbv. a-cpa°ƒ: ap-cfn, arZp.

bn-ø a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b _m-c°m-c≥ sam-bv-Xo≥-Ip™n-bp-sS `m-cy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-° ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, C-kv-abn¬, bq-kp-^v, _o-hn, ssZ-\-_n, a-dn-b. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip™n, _o-hn, an-kv-cn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, i-co^, ap-l-Ω-Zv, ko-\-Øv. k-tlm-Z-c-߃: _o-hn, J-Zo-P, a-dn-b, A-_v-Zp-√, sam-bv-Xo≥-Ip-™n.

tNm-bn-bp-sS a-Iƒ h-´wI-≠n eo-e (48). `¿-Ømhv ]-tc-X\ - m-b _m-e≥. a°ƒ: Zn-hy, Zo-], Zo-]vX - ncm-Pv (sk¬-h≥). a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, kXo-jv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: im-¥, h-k¥ - , kp-tc-jv, i-in, _o-\, _n-μp.

]m-¯p-½ tN-μ-aw-K-√q¿: sIm-fmbn ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zns‚ `m-cy aq-gn-°¬ ]mØp-Ω (88). a-°ƒ: lpssk≥ (ao-\-ßm-Sn), kpsse-J, ssa-aq-\, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥. a-cp-a°ƒ: k-emw (Ip-\n-bn ¬), ap-l-Ω-Zv (I-°m-Sv).

ap-l-½-Zv ap-°w: Nm-Ø-aw-K-ew IW-b-tßm-´v Nm-en¬ sI kn ap-l-Ω-Zv (70). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v, A-–p¬ ap-Ø-en-_v (ku-Zn), ^ntdm-kv, km-Pn-Z, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: J-a-dp-±o≥, k¬-a, d-ko-\, k¬-a.

in-h-i-¦-c³

^m¯n-½ Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkvenbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

ap-kv-X-^ IÆq¿-kn‰n: B-Zn-I-Sem-bn \S l-ko-\ a≥kn-en¬ ]n ]n ap-kv-X^ (68). `-mcy: dw-eØv. a°ƒ: B-jn-Jv (eo-K¬ I¨-kƒ-´‚ v, Zp-_-bv), B-cn-^v (_-ld-bv≥), l-ko-\, l^vk¿.

hÀ-Kokv

im-´-Ip-am-cn

\o-te-iz-cw: dn-´. F.C.-H Hm-^n-kv kqD-cp-h-®m¬: am-eq¿ ]{]-≠v t]-tcm¬ hmtc-X-\m-b am-t\m-fn cm- Wn-bw-h-b-en-se tIma-s‚ `m-cy Iq-fn No-cp tdm-Øv Ip-™-ºp (Pm-\p-˛75). \m-b-cp-sS `m-cy ssaa-°ƒ: c-ho-{μ≥, tam-l- en-´ im-¥-Ip-am\≥, A-\n-cp-≤≥, {]ocn(72). X, {]-k-∂, {]n-b, ]-tc- a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿ X-cm-b Iq-fn tcm-ln-Wn, (Kƒ-^v), t{]-a-e-X, P\-fn-\n. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-a≥, b, Zo-] (A-[ym-]n-I, sk‚ v ]o-t‰-gv-kv Cweo-e, {]-ko-X, _n-μp, A-tim-I≥, _m-e-Ir-jv- •o-jv ao-Un-bw kvIqƒ), hn-t\m-Zv. W≥, c-ho-{μ≥.

No-cp

k-em-lp-±o³ sNm¢n: I-hn-bq¿ tdmUn¬ B-ew-ap-dn-® I≠n-bn¬ {_o-kv tlman¬ F hn k-em-lp±o≥ (63). `mcy: j-lo-Z. a°ƒ: ap-lΩ-Zv hmknZv (J-Ø¿), ap-lΩ-Zv km-lnZv, sj-dn≥ k-emlp-±o≥. a-cp-a°ƒ: dwjo-\, ssk-_p-∂nk.

A-l-½-Zvs]m-∂m-\n: ]p-Xp-s]m∂m-\n ]m-e-Øn-\v k-ao]w Np-≈n-s‚ A-l-Ω-Zv (52). -`m-cy-: -Pm-kv-an≥. ]nXm-hv-: -Np-≈n-s‚ _o-cmhp. -am-Xm-hv-: -]-tc-X-bm-b _n-øp-Ω. -a-°ƒ-: -A-k-Zv A-l-Ω-Zv (hn-Zym¿-Yn, Ip-km-‰v), l-an-Z, ln-Zmb, l-\m≥. -k-tlm-Z-c߃-: -sam-bv-Xo≥ (Ip-sshØv), ap-l-Ω-Zv (_-lvdbv≥), Ip¬-kp, dp-Jn-b, ^m-Øn-a.

eo-e kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n \-^o-k l-Öp-½ cn: \m-dm-Øv ]Ip-«n-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ D-Zp-a: sX-t°-°-c cn-^m- D-tc-≈Xn-\- tbm-b sN-Sym-I≠ - n IqØp-]-dºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\nbpw tIm-¨-{K-kv ap≥ afiew {]-kn-U‚pam-b CSp-º ap-tøm-d-Øn-se \m-cm-b-Wm-e-b-Øn¬ kn F-®v Ip-´n-Ir-jvW≥ \-ºym¿ (100).

amXyp Ccn´n: aWn-°-S-hn¬ amXyp- h´wImt´¬ (94). `mcy: ]tc-X-bmb adn-b°p-´n. a°ƒ: tPm¿Pv, A{_-lmw, amXyp-kv , ^m. tXmakv amXyp, t{Kkn amXyp. acp-a°ƒ: Beokv tPm¿Pv, Nn∂-Ω, sUbvkn, tSman.

Nn-cp-X ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Np-≈ntbm-Sv ]-∂n-°p-fw G-S°m-Sv Nn-cp-X (89).

A-jd-v -^v sN¿-°f - : t_¿-°b - n-se hym-]m-cn _n A-jv-d^ - v (40). `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: an-Zve - m-Pv, ssk-\_m \-P, ^m-Øn-am ^-P. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - ZvIp-™n, A-–p-√, Jm-Z¿, lm-cn-kv, ap-kvX - ^ - , _o-hn, a-dn-bw, B-bn-i.

ss\-äv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS tem-dn-bn-Sn-¨v tlmwKmÀ-Uv a-cn-¨p; kn.-]n.-H. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn sIm-√-t¶m-Sv: ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥pS¿-∂ \n-b-a-]m-e-I-cn¬ H-cmƒ hm-l-\-anSn-®p acn®p. a-s‰m-cmƒ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬. t]m-en-kv tlmw-Km¿-Uv ap-X-e-a-S ]-≈w a-√≥-Ip-f-ºn¬ hm-kp-hn-s‚ aI≥ hn sI Zm-kv (47) B-Wp a-cn-®-Xv. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ F-e-h-t©-cn kz-tZ-in A-c-hn-μm-£≥ B-Wv Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-c-tbmsS A-º-e-∏-Sn C-d-°-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v ]p-Xp-\-K-cw `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tem-dn-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. s]m-≈m-®n-bn¬-\n-∂p I-S-e I-b-‰n-h-∂ an-\n tem-dn sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-h-®p \n¿-Øm≥ B-h-iy-s∏-´p ssI-Im-´n-sb¶n-epw \n¿-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v ]-t{Sm-fn-Mv

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-cp-h-cpw C-cp-N{I t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ an-\n-tem-dnsb ]n-¥p-S¿-∂v I-cn-t∏m-Sv A-º-e-∏-Sn `mK-Øp-h-®p ]n-Sn-Iq-Sn. an-\n-tem-dn ss{Uh-sd tNm-Zyw-sN-øp-I-bpw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Im-enØo-‰ I-b-‰n-h-∂ tem-dn an-\n tem-dn-bn¬ C-Sn-®p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ Ac-hn-μm-£-\pw tlmw Km¿-Uv hm-kp-hpw A-h¿ h-∂ ss_-°pw an-\n tem-dn-bp-sS A-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn. i-–w tI-s´-Øn-b \m-´p-Im-¿ I-c®n¬ tI-´v an-\n-tem-dn-bp-sS A-Sn-h-i-Øp t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv Ip-Sp-ßn-b-h-sc I≠-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw tlmw Km¿-Uv a-cn-®p. an-\n-tem-dn-bn¬ ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]-cpw h-en-b tem-dn-bn¬ aq-∂p-t]-cpw D-≠m-bn-cp-∂p.

C-h-sc k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥p-S-cp-Ibm-sW-∂v A-c-hn-μm-£≥ A-]-IS-Øn-\p ap-ºm-bn sIm-√-t¶m-Sv tÃj-\n¬ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp-∂p. ap-X-e-a-S am-º-≈w hm-kp-hns‚-bpw Ip-™n-e-£v-an-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv Zm-kv. hn-ap-Œ-`-S-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv tÃj-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿ k-XnbmWv `m-cy. B-c-Xn, Aiz-Xn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. ]p-Xp\-K-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn-bpw an-\n-tem-dn-bpw. C≥-sk-‰n¬ a-cn-® Zm-kv

Nm-h-°m-Sv: A-‰-Ip‰∏Wn-°n-sS t_m-´n¬ ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. F-d-Wm-Ip-fw ]-≈pcpØn Ip-ºf-ßn t\m¿Øvv sk‚ v. tPm-k-^v ]-≈n°p k-ao-]w- Xm-a-kn-°p-∂ ]-tg-cn-°¬ ]-tc-X\m-b A-¥∏-s‚ a-I≥ tXm-akv(57)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se I-S-∏p-dw ap-\-bv-°-I-S-hn-ep-≈ h¿-°v-tjm-∏n¬ t_m-´n-\p ap-I-fn¬ I-b-dn-bn-cp-∂v A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Nm-h-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-XtZ-lw \m-´n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. `mcy: B\n. a°ƒ: A-\o-jv(H-am≥),kn-kv-‰¿ \nj(sk‚ v sX-tc-km-kv tIm¨-sh‚ v em-en-]q¿,DØ¿-{]-tZ-iv), \n-Ωn(kn-b∂ tImf-Pv C-S-s°m-®n). kw-kv-Im-cw \m-sf Ip-ºf-ßn sk‚ v. tPmk-^v ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

ss_-¡n-\p ]n-¶n tem-dn-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p A-¶-am-en: ]-´n-sb c-£n-°m≥ t{_-°v sN-bv-X ss_-°n-\p ]n-∂n¬ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X°m-c≥ a-cn®p. H-cmƒ-°v ]-cn-°p-]-‰n. Xr-iq¿ tImem-gn ]p-Ø≥-Ip-fw tX-bv-°m-\-Øv s]m-dn-©p aI≥ ssk-a¨ (55) B-Wv a-c-n®-Xv. ss_-°v Hm-Sn-®n-cp-∂ a-I≥ [-t\-jn-\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-bm-sf A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se ]p-e¿-s® 6.30\v tZio-b-]m-X 47¬ A-¶-am-en sd-bn¬-th tÃ-j-\v kao-]w sXm-c-∏≥-I-h-e-bnem-Wv A-]-I-Sw. tdm-Unte-°v ho-W ssk-a-Wn-s‚ X-e-bn-eq-sS tem-dn I-bdp-I-bm-bn-cp∂p. ssk-a-Wpw a-I≥ [-t\-jpw N-ºq-∂q-cn-se πmÃn-Iv I-º-\n-bn-em-Wv tPm-en sNøp-∂-Xv. Xr-iq-cnse ho-´n-te-°v t]m--hm-\m-bn ssk-a-W-s\ A-¶-amen sd-bn¬-th tÃ-j-\nseØn°m\m-bn [-t\-jns‚ ss_-°n¬ h-cp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. t]m-enkv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ssk-aWn-s‚ ar-X-tZ-lw A-¶-am-en K-h. tlm-kv-]n-‰-en¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. `m-cy kp-Pm-X. a-°ƒ: [-t\-jv, [-\y. a-cp-a-I≥: Kn-co-jv

bphmhv Xq-§n-a-cn-¨p ]-d-hq¿: In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ Is≠-Øn. aq-Ø-Ip-∂w sIm-´p-h-≈n-°m-Sv ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ kp\n¬(47)B-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy:kn-_n.a-°ƒ: ko-\, k≥-Pp. _m¿-_¿ sXm-gn-em-fn-bm-Wv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

F-en-¸-\n _m-[n-¨v bphmhv a-cn-¨p s]m≥-Ip-∂w: F-en-∏-\n _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Cf-ßp-fw I-Wn-bmw-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b sI sN√-∏≥ K-W-I-s‚ (dn-´ kssπ Hm-^n-k¿) a-I≥ apcm-cn (42)bm-Wv a-cn-®-Xv. (A-Ω-®n Ãp-Un-tbm B‚ v kv-‰n-°-¿ {]n‚n-Mv s]m≥-Ip-∂w). sIm-´-bw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ap-cm-cn C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-c-W-a-S-™-Xv. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. A-Ω: Cu-iz-cn. k-tlm-Z-c߃: D-Æn-Ir-jv-W≥, tKm-]≥, iymw, c-P-\n.

a-c¡-jWw X-eb-n ]-Xn¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p sh-™m-d-aq-Sv: a-c-°j-Ww X-e-bn¬ ]-Xn®v Kr-l\m-Y≥ a-cn-®p. sh-ºm-bw H-gp-Ip]m-d I-c-Ipf-Øv ho-´n¬ A-–p¬ k-eow (55) B-Wv a-cn-®Xv. a-cw apdn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C∂-se cm-hn-se 10\m-bn-cp-∂p kw-`hw. C-bmfp-sS X-s∂ ho-Sn-s‚ ap≥-hi-Øv \n¬-°p-∂ πm-hv ap-dn-®p-sIm-≠n-cn-s° ap-Iƒ hi-sØ H-cp Ij-Ww I-b¿ sI-´n h-en-°p-∂-Xn-\n-sS D-b¿-∂v s]m-ßn kao]-Øv \n-∂ k-en-an-s‚ X-e-bn-en-Sn-°p-I-bp-am-bncp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-sb-¶nepw h-gn at[y a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv tam¿-®-dn-bn¬. `mcy: kp¬-^Øv. a°ƒ: j-ao-\, j-ao¿ (Kƒ-^v). a-cpaI≥: jm-\-hm-kv.

s{S-bn-\n-Sn-¨p A-½-bpw a-I-\pw a-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-Ω-bpw a-I-\pw s{S-bn-\n-Sn-®p acn-®p. a-e-b≥-Iogv kz-tZ-in h-\-P-Ip-am-cn (60) a-I≥ hn-tP-jv cm-Pv (25) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv-. C∂se cm-hn-se F-´-c-tbm-sS Nm-° kp-{_-“Wnb≥ tIm-hn-en-\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. sd-bn¬th ]m-fw ap-dn-®p I-S-°-sh s{S-bn-\n-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p-sh-∂m-Wv \m-´p-Im¿ t]m-enkn-\v \¬-In-b hnh-cw. t]-´ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv A-Ω-bpw a-I-\p-am-Wv a-cn-®-sX∂v a-\-kn-em-b-Xv. a-e-bn≥-Io-gv ta-∏p-°-S Ip-f-t°m-Sv lu-kn¬ hmS-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-h-¿. C≥Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-bv-°v am-‰n.

bph-Xn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

h¿°-e: bp-h-Xn- ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬. CS-h, ]-p-∂-Ip-fw Ip-f-Ø-cnI-Øv ho-´n¬ Atim-I-s‚bpw Ko-X-bp-sSbpw a-I≥ A-iz-Xn (22) bmWv a-cn-®-Xv. D-®-bv-°m-Wv bp-h-Xn-sb Xq-ßna-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-g-°q-´w In≥-{^ ]m¿-°n-se X-ø¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. A-bn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw t]m-kv‰ptam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°-b-®p. k-tlm-Zcn: A-Rv-Pp.

ap-Jy-a-{´n C-¶v _mw-¥qcnÂ; \m-sf UÂ-ln-bn-te-¡v t]mhpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n I¿-WmS-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn N¿-®bv-°v C-∂p _mw-•qcnte-°p t]mhpw. h-b-\m-Sv h-gn-bp-≈ cm-{Xn-bm-{Xm-hnhm-Zw, a-Av-Z-\n-bp-sS {]-iv-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \msf ap-Jy-a-{¥n U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn°pw. kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ hn-j-b-߃ tI-{μk¿-°m-cn-\p apºm-sI A-h-X-cn-∏n-°m\m-Wv D-Ω≥Nm-≠n U¬-lnbn-se-Øp-∂-Xv. c-Lp-dmw cm-P≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m-¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øn-\p-≈ B-i-¶ tI-{μk¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°pw. am-\-h-ti-jn hn-I-k-\ a-{¥n ]-≈w cm-Pp-hp-am-bpw A-t±lw Iq-Sn-°m-gv-N \S-Øpw. C-Xn-\v ]p-d-sa tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-knte-bpw bp.Un.F-^n-te-bpw {]-iv-\-߃ ssl-°am≥-Up-am-bn N¿-®- \-S-Øn-tb-°pw. C-Xn-\n-sS C∂v U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn-°-m-\n-cp-∂ B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ bm-{X am-‰n-h-®p. sF {Kq-∏n-s‚ i-‡-am-b hn-a¿-i-Øn-\v hn-t[-b\mb Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ F {Kq-∏n-se Xs∂ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b a-{¥n B-cym-S-\p-am-bn CS-™n-cp∂p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

F-en-¸-\n _m-[n-¨v bphmhv a-cn-¨p

iin-[-c³

tXma-kv

cm-P-e-£v-an

]m-¸n-b-½

kp-[m-a-Wn

ap-c-fo-[-c³ D-®n-¯m³

Im™m¿ : IpSbØq¿ klIcW _m¶v- dn´. Poh\°mc≥ ]Sn°m]dºn¬ ]n sI iin[c≥( 59). kwkvIm-cw C∂p cmhnse 10\v- ho´phf∏n¬. `mcy :kXn ({Kma∏©mbØvAwKw IpSbØq¿) I´∏\ I‰nbmae IpSpw_mwKamWv-. a°ƒ: AizXn, B\μv-, Achnμv-.

tXm-{]mw-IpSn: Ip-ºp°¬ tXm-akv (sXm-Ω®≥˛82). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\v apcn-°m-t»-cn sk‚ v ta-cokv Su¨]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: t{X-kym-Ω, ap-´w ]pg-°-c Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: X-¶®≥, B-\nbΩ, kmen, kqk-Ω, jmPn, ^m. Aa¬, knÿ Po≥ sX-tckv, ]-tcX\mb tPmWn. a-cp-a°ƒ: Ip-´n®≥, Pm≥kn, Pm≥-kn tPmWn, Ip-™m∏≥, km_p, tPm-fn.

sNß-∂q¿: t]-cn-ti-cn ]p-Ø≥-]p-c-°¬ (kpc`n) tkm-a-ti-J-c≥ \mb-cp-sS `m-cy cm-P-e-£van(47). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. ]tc-X ap-≈n-Ipfß-c \q-dm-t´-Øv Ip-Spw_mw-K-amWv. a-°ƒ: e£vv-an F-kv \mb¿, Nn-∏n F-kv \mb¿.

F-S-Xzm: N-ß-¶-cn ]-Sn™m-td-]-d-ºn¬ ]m-∏nb-Ω (91). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v. 12mw \-º¿ F-kv.F≥.Un.]n im-Jmtbm-Kw iv-a-im-\-Øn¬. a-Iƒ: s]m-∂-Ω. a-cp-a-I≥: Nn-Zw-_-c≥

X-e-h-Sn: I-f-ß-c Nn-dbn¬ sX-t°-Xn¬ ]-tcX-\m-b hn-P-b-s‚ `m-cy kp-[m-a-Wn (50). kw-kvIm-cw C-∂v ]-I¬ 11 \v 24mw \-º¿ F-kv.F≥. Un.]n im-Jm-tbm-Kw iva-im-\-Øn¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\o-jv (a-kv-°-‰v), hn-\o-jv. a-cpa-Iƒ: \n-j. k-©-b-\w sNm-Δm-gv-N ]-I¬ F-´n\v

Nm-cpw-aq-Sv: \q-d-\m-Sv BZn-°m-´p-I-c-bn¬ ap-c-fo[-c≥ D-Æn-Øm≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v B-dn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tim-`. a°ƒ: A-\q-]v, A-`n-PnØv

kp-{_-lv-a-Wy³ B-e-∏p-g: \-K-c-k-` ap-√bv-°¬ hm¿-Un¬ aTØn¬ ap-dn-bn¬ ]-c-taiz-c-b-Ω-cp-sS a-I≥ ]n kp-{_-_v-a-Wy≥ (51). `m-cy: D-am kp-{_-lv-aWyw (tI-c-f {_m-lv-aW-k-am-Pw, h-\n-Xm hn`m-Kw kw-ÿm-\ tPmbn‚ v sk-{I-´-dn).

]m-¯p-ss½ A-t≠m-W: ]p-dm-bn¬ DÆn-tam-bn≥ ap-kv-eym-cpsS `m-cy ]m-Øp-ssΩ (60). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-dlv-am≥, lm-P-d, ^u-knb.

A-e-Iv-km-−À B-e-∏p-g: \-K-c-k-` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ Sn F A-eIv-km-≠¿ (t_-_n-˛74). dn-´ s]m-Xp-a-cm-a-Øv hIp-∏v D-tZym-K-ÿ-\m-bncp-∂p. `m-cy: Ip-™-Ω A-e-Iv-km-≠¿ (dn-´. te_¿ Hm-^n-k¿). a-°ƒ: jn-_p A-e-Iv-km-≠¿, ko-\ jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: _o-\, jn-_p, jm-Pn Nmt°m.

ap-l½-Zv Ip-«n hn-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b ]m-W-°m-´n¬ A-_plm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (49). am-Xmhv: \-^o-k. `mcy: B-bnj. a°ƒ: ^m-bnkv, AZo-_. a-cp-a°ƒ: i-ao¿ sIm-Sp-ap-≠, kp-ssl ¬ Nm-en-t»cn.

cm-tP-{µ³ sjm¿-Wq¿: K-tW-iv-Kncn sd-bn-¬-th ]-ºv lukv tdm-Un¬ e-£v-an \nhm-kn¬ si¬-h≥ So kv-‰mƒ D-S-a cm-tP-{μ≥ (52). `mcy: a-tl-izcn. a°ƒ: Ir-jv-W-{]n-b, {]-ho¨.

Hm-a-\-¡p«³ tImgt©cn: ]p√mSv hcn°Æmae imcZm kZ\Øn¬ _n Hm-a-\°p´≥ (63) kwkvImcw Rmbdm-gv-N D-®-bv-°v c≠n\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy ]p√mSv Imembn aebn¬ {iotZhn. a°ƒ˛ A\ojv hcn°Æmae (bqØv tIm¨{Kkv kwÿm\ P\d¬ sk{I´dn), _n AtPjv (apwss_), _n AJntejv (_mw•q¿), acpaIƒ˛A-⁄en.

ap-l-½-Zv B-e-Øq¿: tXm-´p-Im-Sv I-f-Øn-¬ ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). `mcy: ]-tc-Xbm-b B-an\.

hÀ-Kokv Xn-cph√: A-an-®I-cn h√yØvv Ip-∂p-]-d-ºn¬ hn- hn h¿-Ko-kv (t__n˛64). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11.30\vv s\Sp{ºw am¿-tØm-a ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: Ip-™q™-Ω. a°ƒ; kn\n, knPn, kn_n. a-cpa°ƒ; jmPn, tkm-Wnb, {]n≥-kn.

a-dn-bp-½ap-Xp-∏-d-ºv: G-gp-\n-eØv ]q-t°m-S≥ a-dn-bpΩ (60).

NncpssX A-½ am-eq¿: sI ]n B¿ \K¿ tIm-t´‚ ]-dº-Øv X-e-t°-m-´v NncpssX A-Ω(97). `¿-Ømhv: Ip-™n-cma≥ \mb¿. a° ƒ: tKmhnμ≥, tZ-hIn, Pm-\In, tam-l\≥, c-ho{μ≥, ]-tc-Xcm-b \m-cmbWn, Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, ]-tcX \m-b \m-cm-bW≥, A-Pn-X, Pb-Ω, ]-tcX\mb tKm-hnμ≥, am[hn.

Ip-ªn-cm-a³ Iq-Øp-]-dºv: Nn-‰m-cn∏d-ºv Np-≠-bn-se A-∏t´-Ω¬ ho-´n¬ ]m-d°≠n Ip-™n-cm-a≥ (88). `m-cy: I√p.

ao-B-\em-£ n-b-½ -∏p-g: 2005 ¬ B-e-

∏p-g A-Ωq-Ω ]-´w \¬In B-Z-cn-°-s∏-´ ssI-Xh-\ ao-\m-£n `-h-\n¬ hn sI Ir-jv-W-]n-≈-bpsS `m-cy Fw B¿ ao-\m£n-b-Ω (91). C-∂-se ]p-e¿-s® 4.40 \v a-I-s‚ h-k-Xn-bn-embn-cp-∂p A-¥yw. A-bncq¿ a-Æq¿ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. kw-kv-Im-cw \m-en\v cm-hn-se 10\v ssI-Xh-\ ho-´p-h-f-∏n¬ \-S°pw. a-°ƒ: N-{μ-ti-Jc≥-]n-≈ (ap≥ am-t\-P¿ C-¥y≥ _m-¶v, am-th-en°-c), ]p-cp-tjm-Ø-a≥ \m-b¿ (kn-hn¬ t^m¿am≥), ap-c-fo-[-c≥ \mb¿(an-\n-πm-Ãn-Iv), taml≥-Ip-am¿ (ap≥ A-[ym]-I≥, F-kv.Un.hn ssl-kv-Iqƒ B-e-∏p-g), {]-k-∂-Ip-am-cn, c-Xv-\-Ipam-cn, Ir-jv-W-Ip-am-cn. acp-a-°ƒ: kp-io-em-tZ-hn, ao-c, P-e-P, Ip-am-cn (A[ym-]n-I, Xn-cp-aq-e hn-emkw kv-Iqƒ, Xn-cp-h-√), hn-P-b-Ip-am¿, cm-P≥ \mb¿, c-ta-iv _m-_p (Kp-Pdm-Øv).

N-{µ³ sXm-Sp-]p-g: a-W-°m-Sv h-≈n-a-e-°p-t∂¬ hn ]n N-{μ≥ (57). kw-kv°m-cw C-∂v ]-Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Ipamcn. a°ƒ: c-P\n, _n\ojv. a-cp-a-I≥: Ptbjv.

t{X-kym-½ Hm-a-t»-cn: A-Øn-∏m-d Ip-Sn-cn-°¬ ]-tc-X-\mb tPm-k-^n-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (93).

hnim-em-£n ]√i-\: ]√-i\ tXm-´b-¶-cI-fw ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy hn-imem-£n (58). a-°ƒ: _nμp, kn‘p, D-Æn-IrjvW≥, cm-a-Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: hn-iz-\mY≥, tam-l\≥, k-Pn-X.

A- N yp- X ³- - - - F-S° - c - : ]q-t°m-´p-aÆ - bn-se ]q-hØ - n-¶¬ ANypX≥ (70). `m-cy: X-¶a - Wn. - a-°ƒ: kp-tc-jv, kp-Pm-X, k-t¥m-jv (kn¶-∏q¿).

s]m≥-Ip-∂w: F-en-∏-\n _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Cf-ßp-fw I-Wn-bmw-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b sI sN√-∏≥ K-W-I-s‚ (dn-´ kssπ Hm-^n-k¿) a-I≥ apcm-cn (42)bm-Wv a-cn-®-Xv. (A-Ω-®n Ãp-Un-tbm B‚ v kv-‰n-°-¿ {]n‚n-Mv s]m≥-Ip-∂w). sIm-´-bw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ ap-cm-cn C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-c-W-a-S-™-Xv. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. A-Ω: Cu-iz-cn. k-tlm-Z-c߃: D-Æn-Ir-jv-W≥, tKm-]≥, iymw, c-P-\n.

Kym-kv knen-−À -s]m-«n-s¯-dn-¨v a-cn-¨-bm-fn-sâ a-¿n-¯v J-_-d-S-¡n

B-e-∏p-g: sN-ss∂-bn-se ^v-fm-‰n¬ Kym-kv s]m-´nsØ-dn-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ a-cn-® \-K-c-k-` I\m¬ hm¿-Un¬ hn-en-b-ho-S-º-ew B-ep-]-d-ºn¬ A-–p-√m-bp-sS a-I≥ C-Iv-_m-en(24) s‚ a-øn-Øv J_-d-S-°n. C-∂-se ]p-e¿-s® a-øn-Øv ho-´n-se-Øn®p s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-®p. -ti-jw cm-hn-se 10\v B-e-∏p-g ]-Sn-™m-sd jm-^n Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J_-d-S-°n.

A-ä-Ip-ä¸Wn-¡n-sS t_m-«n ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

Nm-h-°m-Sv: A-‰-Ip-‰∏Wn-°n-sS t_m-´n¬ ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. F-d-Wm-Ip-fw ]-≈n-cp-Øn Ip-ºf-ßn ]-g-bn-d-°n¬ tXm-a-kv(55) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se I-S-∏p-dw ap-\-bv-°-I-S-hn-ep-≈ h¿°v-tjm-∏n¬ t_m-´n-\p ap-I-fn¬ I-b-dn-bn-cp-∂v A-‰Ip-‰-]-Wn \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Nm-h°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZlw \m-´n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn.

ss_-¡n-\p ]n-¶n tem-dn-bn-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p kv-I-dn-b

t_-_n tPm¬

tPmÀPv

Nm-t¡m

tPm-k-^v

\m-Kp-cp-½

^m. tPm-k-^v B-b-¯-a-äw

tPm-k-^v

aq-hm-‰p-]pg: ap≥ tIm¨-{K-kv F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n saw_¿(B-c°p-g afiew)s]-cp-º√q¿ hmØn-tb-en¬ hn sP kv-Idn-b(75). `mcy: t{Kkn(Im-cym-aT-Øn¬ IpSpw_mw). a°ƒ: D-jkv, tPm-bvkv. a-cp-a°ƒ: kPn(a-e-b-∏n-≈n¬ IqØm-´p-Ip-fw), tkmWnb(C-e-hp-¶¬ Iq-Øm-´pIp-fw). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v s]-cp-º√q¿ hn ]Ømw ]o-bq-kv ]-≈n-bn¬.

]-d-hq¿: ]-d-hq¿ N-°me-a‰-Øv ]-tc-X\m-b kn Fw tPm-Wn-s‚ `m-cy t_-_n tPm¨(88). s]-cp-ºm-hq¿ a-∂m-en°p-Sn Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: amXyp kn tPm¨(dn-´.do-Py-\¬ amt\-P¿, ^m-Œv), F-enk_-Øv tPm¨(dn-´.knhn¬ k-ssπ-kv D-tZymKÿ), A-Ωn-Wn tPmbv(tIm-b-º-Øq¿), tamfn ^n-en-∏v(_mw-•q¿). acp-a°ƒ: kq-k-Ω h¿-Kokv(dn-´.sl-Uv-an-kv-{Skv, cm-ah¿-a bq-\n-b¿ sslkv-Iqƒ, sN-dm-bn), tXma-kv t_-_n(dn´.ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥), tPm-bv tXmakv(tIm-b-º-Øq¿), tPm¿-Pv ^n-en-∏v(_mw•q¿). kw-kv-Im-cw 12.30 \v ]-dhq¿ {_-Z-d¨ sk-antØ-cn-bn¬.

h-gnØ-e: ]p-d∏p-g {Kma-∏-©mb-Øv {]-knU‚pw h-gn-Ø-e sk‚ v. sk-_m-Ãy≥-kv sslkv-Iqƒ A-[ym-]-I-\p-ambn-cp-∂ s]m-∂m-´v ]n kn tPm¿-÷v(77). `mcy: tdmk-Ω, ]m-em h-ben¬ I-f-∏p-c-bn¬ IpSpw-_mwKw. aIƒ: kmen. a-cp-aI≥: t__n ta-\m-t®cn. tI-c-f ss{]h-‰v kv-Iqƒ {KmtPz-‰v So-t®-gv-kv kw-L-S\-bp-sS ÿm-]-I-t\Xmhv, sI.]n. kn.kn. kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq´o-hw-Kw F-∂o \n-ebn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®I-gn™v 2.30 \v am-dn-I sk‚ v. tPmk-^v ]-≈nbn¬.

a-W¿-Im-Sv(sh-≈q¿): C√n-h-f-hv Ip-Ω-\w ]pØ≥-]p-c-bv-°-em-b ssI-∏-≈n¬ sI kn Nmt°m (Ip-´≥-km¿-80). kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-Ign-™v c-≠n-\p sIm-®p-a‰-sØ h-k-Xn-bn-se ip{iq-j-bv-°p-ti-jw sNß-fw sk‚ v tXm-a-kv bm-t°m-_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n-bn¬. `m-cy: Xn-cp-h-©q¿ ]m-emØ-d A-∂-Ω. a-°ƒ: kp-tc-jv tPm¨, kp-\n. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn I-∂pIp-gn-bn¬ (a-W¿-Im-Sv), Po-\ Ip-t∂¬ (am-ßm\w).

X-e-tbm-e-∏-dºv: a-W°p-∂w Ip-t´m-]-d-ºn¬ sI hn tPm-k^v (Hutk-∏-®≥ ˛87). kw-kvIm-cw C∂v D-®bv°v 2.30\v X-e-tbm-e-∏d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv tZ-hm-eb sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: Nn-∂-Ω ]m-em πmi-\m¬ ]m-d-bn¬ Ip-Spw_mwKw. a-°ƒ: jo-emΩ, sI sP tPm¿Pv, sI sP G-{_-lmw, dmWn, tSmWn, tSman. a-cp-a-°ƒ: F-{_-lmw, A¬-t^m¨kv, tSman, kpk≥, sa¿-en≥.

F-cp-ta-en: I-Æ-¶-c-]p-cbn-Sw ]-tc-X-\m-b ]-co-Zv dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy \mKp-cp-Ω (80). J-_-d-S-°w C-∂v 11-\v F-cp-ta-en ss\-\m¿ ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. a-°ƒ: kpss_-Zm, sF-jm, C-kvam-bn¬, jm-lp¬, P-aoe, a-Po-Zv, dw-e. a-cp-a°ƒ: Ip-™p-sam-bvXo≥, l-\o-^m, ^m-Ønam-_o-hn, k-eo-\m-_ohn, _m-∏p, sj-co-^m, jm-lp¬ l-ao-Zv.

`-c-W-ßm-\w: ta-e-ºm-d sk‚ v.-tXm-a-kv an-j-\-dn skm-ssk-‰n Aw-Kw ^m. tPm-k-^v B-b-Ø-a-‰w (74). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-°v 2.30\v ta-e-ºm-dbn-ep-≈ Fw.F-kv.Sn P\-d-te-‰n¬. ]-tc-X≥ sN-Ω-e-a-‰w B-b-Ø-a‰w tdm-k-Ω-bp-sSp-bw-]tc-X-\m-b tPm-k-^n-s‚bpw a-I-\m-Wv. k-tlm-Zc-߃: kn-kv-‰¿ a-cn-b {So-k, {^m≥-kn-kv, amXyp, t{K-k-Ω. ]m-em cq]-X-bn-se hn-hn-[ C-S-hI-Iƒ D-÷-bn≥ cq-]-Xbn-se hn-hn-[ an-j≥ sk‚-dp-Iƒ, kmw-•n anj≥, kn-s]¬-kv, {^m≥kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ^m. tPm-k-^v tk-h-\-a\p-„n-®n-´p-≠v.

]-cp-Øpw-]m-d: ]n sP tPm-k-^v ]p-Ø≥-]-dºn¬ (72˛A-®≥-Ip™v). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-cp-Øpw]m-d kz¿-Ko-b-hn-cp-∂v sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-Ωp hm-g-tØm-∏n¬-IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Hm-a\, Ip-™p-tamƒ, kt¥m-jv, X-¶-®≥. a-cp-a°ƒ: tam-\n-®≥, {]-kmZv, kn-‘p, Pn-t\m.

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½ th-ß-c: Nm-°o-cn tdmUv ]n ]n lm-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-{Inb≥ I-√p-߬ a-c-°m-¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy A-gp-hf-∏n¬ _n-ø-°p-´n l÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ben- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lmPn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ssk-X-e-hn, \-^o-k. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn sN-ßm-\n, ]m-ØpΩp, i-co-^, ^m-Øn-a, dp-Jn-b.

A-´p-am-bn

F-S-°-c: sh-Ãv s]-cp¶p-fw ]m-ßn¬ in-h-i-¶c≥ (71).

Ip-º-f: _-Z-cn-øm \-K-dnse ss{U-h¿ A-–p¬ l-ao-Zv (45). A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: Pp-ss\-Zv, Pm-hnZv, kp-ss\-\.

Im-™-ßm-Sv: sh-f-fnt°m-Øv P-am-A-Øv ap≥ {]-kn-U-‚pw Im-™-ßmSv \-K-c-Øn-se s]t{Smƒ ]-ºv Po-h-\-°m-c\p-am-b am-hp-¶m¬ aq-e°-≠-sØ sI hn A-¥pam-bn (62). `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: j-ao-d-en, jw-kod-en, k-°o-d-en, k-ao-\, ^-ko-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, D-Ω¿.

^m¯n-½

tacn

]utem-kv

Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkv-enbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

Nme-°pSn: amcmw-tImSv hS-°pw-t©cn sF\n°m-S≥ ]utem-kns‚ `mcy tacn(74)-.a-°ƒ: em-en,- sP- n,tPm-bv, -_nμp. a-cpa°ƒ: -]u-tem-kv,B‚p, -jn‚n,- tPm-bvkn.

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ ]d-°m-SØv ]utemkv(93)-.- kw-kvImcw hymgmgvN sshIo´v 4\v apcn-ßq¿ sk‚ v.- sk_m-Ãy≥ ]≈n skantØ-cn-bn¬.- `m-cy: ]tcX-bmb adn-bw.- a-°ƒ: ta-cn,- tdm-kn, -t_-_n(h¿§o-kv),- tXm-a-kv, d∏m-bn,- B‚p, eq-kn,- t{Kbvkn. -a-cp-a°ƒ: -At¥m-Wn, -A-t¥m-Wn,ta-cn,- en-√n, -B-\o-kv, t_-_n,- hn-’≥,{^m≥ko-kv.

]m-¯p-½ tN-μ-aw-K-√q¿: sIm-fmbn ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zns‚ `m-cy aq-gn-°¬ ]mØp-Ω (88). a-°ƒ: lpssk≥ (ao-\-ßm-Sn), kpsse-J, ssa-aq-\, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥. a-cp-a°ƒ: k-emw (Ip-\n-bn ¬), ap-l-Ω-Zv (I-°m-Sv).

ap-l-½-Zv ap-°w: Nm-Ø-aw-K-ew IW-b-tßm-´v Nm-en¬ sI kn ap-l-Ω-Zv (70). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v, A-–p¬ ap-Ø-en-_v (ku-Zn), ^ntdm-kv, km-Pn-Z, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: J-a-dp-±o≥, k¬-a, d-ko-\, k¬-a.

in-h-i-¦-c³

^m¯n-½ Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkvenbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

ap-kv-X-^ IÆq¿-kn‰n: B-Zn-I-Sem-bn \S l-ko-\ a≥kn-en¬ ]n ]n ap-kv-X^ (68). `-mcy: dw-eØv. a°ƒ: B-jn-Jv (eo-K¬ I¨-kƒ-´‚ v, Zp-_-bv), B-cn-^v (_-ld-bv≥), l-ko-\, l^vk¿.

A-Ðp l-ao-Zv

sam-bv-Xo³ Ip-«n

Ccn´n: shfn-am-\sØ ]tc-X-\mb sh´n-°m´n¬ am[-hs‚ `mcy Ip´n-bΩ (92). a°ƒ: cmP-Ω, cmP-∏≥. acp-a°ƒ: h¬k≥, cm[.

B-\°-c: am-cm-bwIp∂-Øv sam-bv-Xo≥-Ip´n F-∂ _m-h lm-Pn (67). a°ƒ: ap-l-ΩZv, j-d-^p-Zo≥, sj-co-^, jm-Pn-d. a-cp-a°ƒ: kpsse-am≥, Xm-l, \q-d.

A-_v-Zp-Ã

tPm-k-^v

Ip«n-b½

ap-l-½-Z-en-

A-ÐpÂ- I-cow sN-Ω-¶-S-hv: tNm-e-°¬ ]-tc-X-\m-b sN-ß-W°p-∂≥ A-l-Ω-ZvIp-´nbp-sS a-I≥ A-–p¬ Icow (56). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: d-lv\, \-Pve, \-kv-dn≥, jmln-Zv. a-cp-a-°ƒ: \-ko¿ lp-ssk≥ (A¬sF≥), in-lm-_p¬ lJv (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: Ip-™nap-l-Ω-Zv, B-en-°p-´n (a°), A-–p -a-Zv, A–p¬ k-emw (a-°), kpss_-Z, B-bn-i-°p-´n.

X-fn-∏-d-ºv: B-km-Zv \-Kdn-se ]n A-_v-Zp-√ (55). `m-cy: sI ]n _o-^m-Xzna. a-°ƒ: Pm-^¿, i_o¿, ^m-C-k, apw-Xmkv.

Hm-at- »-cn: Xn-cp-hº - m-Snbn-se hym-]m-cn-bm-bn-cp∂ C-fw-Xp-cp-Øn-bn¬ tPm-k^ - v (Ip-t™-∏v tN-´≥˛102). `m-cy: tdm-kΩ - .

I¬-∏-I-t©-cn: s\-®n°p-≠n-se ]m-d-bn¬ apl-Ω-Z-en F-∂ Ip-´ntam≥. `m-cy: A-kvam-_n. a°ƒ: A-–p¬ ap-k-Δn¿, A-–p¬ d-lq-^v, k-_qd. P-∂-Øv j-dn≥.

tacn

ap-c-fn

{io-\n-hm-k³

_m-e³

Ip-am-c³

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ km≥tPm-\-K¿ aqe≥ Ipcn-b-∏s‚ aIƒ tacn(93)-.- A-ºXp h¿j-tØmfw aXt_m-[\ A[ym-]nIbpw kXy-Zo]w GP‚p-am-bn-cp-∂p.kw-kvImcw C∂v cmhnse 9\v km≥tPm \K¿ sk‚ v. tPmk^v ]≈n skantØ-cn-bn¬.- A-hn-hmln-X-bm-Wv.

a-W-eq¿: s]m-t‰-°m-´v in-h-cm-a≥ a-I≥ ap-cfn(47). `mcy: Ko-X. a°ƒ: A-an-b, B¿-®.

a-W-eq¿: ssl-kv-Iqƒ tdm-Uv sh-fp-tØS-Øp ]-d-ºn¬ {io-\n-hmk≥(67). `mcy: e-Xn-I. a°ƒ: _nPp, _-_n-X, _n\n. a-cp-a°ƒ: kn\n, IÆ≥, a-t\mPv.

sIm-Sp-ß√q¿: tem-I-ate-iz-cw H sI B-ip-]{Xn-°v k-ao-]w Im-tcygØv _m-e≥(73). `mcy: X-¶-aWn. a°ƒ: hn-izw`c≥, _nμp, _nPn. a-cpa°ƒ: c-ivan, kp-\n¬, ss_Pp.

sIm-Sp-ß√q¿: ]p√q-‰v Nm∏m-d sF.Sn.sF-°v k-ao-]w ]m-d-°¬ Ip-amc≥(75). `mcy: I-a-ew. a°ƒ: tc-Wp-I, hnt\mZv, _n-tPmbv. a-cpa°ƒ: ap-cfn, arZp.

bn-ø a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b _m-c°m-c≥ sam-bv-Xo≥-Ip™n-bp-sS `m-cy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-° ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, C-kv-abn¬, bq-kp-^v, _o-hn, ssZ-\-_n, a-dn-b. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip™n, _o-hn, an-kv-cn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, i-co^, ap-l-Ω-Zv, ko-\-Øv. k-tlm-Z-c-߃: _o-hn, J-Zo-P, a-dn-b, A-_v-Zp-√, sam-bv-Xo≥-Ip-™n.

tNm-bn-bp-sS a-Iƒ h-´wI-≠n eo-e (48). `¿-Ømhv ]-tc-X\ - m-b _m-e≥. a°ƒ: Zn-hy, Zo-], Zo-]vX - ncm-Pv (sk¬-h≥). a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, kXo-jv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: im-¥, h-k¥ - , kp-tc-jv, i-in, _o-\, _n-μp.

im-´-Ip-am-cn

\o-te-iz-cw: dn-´. F.C.-H Hm-^n-kv kqD-cp-h-®m¬: am-eq¿ ]{]-≠v t]-tcm¬ hmtc-X-\m-b am-t\m-fn cm- Wn-bw-h-b-en-se tIma-s‚ `m-cy Iq-fn No-cp tdm-Øv Ip-™-ºp (Pm-\p-˛75). \m-b-cp-sS `m-cy ssaa-°ƒ: c-ho-{μ≥, tam-l- en-´ im-¥-Ip-am\≥, A-\n-cp-≤≥, {]ocn(72). X, {]-k-∂, {]n-b, ]-tc- a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿ X-cm-b Iq-fn tcm-ln-Wn, (Kƒ-^v), t{]-a-e-X, P\-fn-\n. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-a≥, b, Zo-] (A-[ym-]n-I, sk‚ v ]o-t‰-gv-kv Cweo-e, {]-ko-X, _n-μp, A-tim-I≥, _m-e-Ir-jv- •o-jv ao-Un-bw kvIqƒ), hn-t\m-Zv. W≥, c-ho-{μ≥.

No-cp

k-em-lp-±o³ sNm¢n: I-hn-bq¿ tdmUn¬ B-ew-ap-dn-® I≠n-bn¬ {_o-kv tlman¬ F hn k-em-lp±o≥ (63). `mcy: j-lo-Z. a°ƒ: ap-lΩ-Zv hmknZv (J-Ø¿), ap-lΩ-Zv km-lnZv, sj-dn≥ k-emlp-±o≥. a-cp-a°ƒ: dwjo-\, ssk-_p-∂nk.

A-l-½-Zvs]m-∂m-\n: ]p-Xp-s]m∂m-\n ]m-e-Øn-\v k-ao]w Np-≈n-s‚ A-l-Ω-Zv (52). -`m-cy-: -Pm-kv-an≥. ]nXm-hv-: -Np-≈n-s‚ _o-cmhp. -am-Xm-hv-: -]-tc-X-bm-b _n-øp-Ω. -a-°ƒ-: -A-k-Zv A-l-Ω-Zv (hn-Zym¿-Yn, Ip-km-‰v), l-an-Z, ln-Zmb, l-\m≥. -k-tlm-Z-c߃-: -sam-bv-Xo≥ (Ip-sshØv), ap-l-Ω-Zv (_-lvdbv≥), Ip¬-kp, dp-Jn-b, ^m-Øn-a.

eo-e kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n \-^o-k l-Öp-½ cn: \m-dm-Øv ]Ip-«n-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ D-Zp-a: sX-t°-°-c cn-^m- D-tc-≈Xn-\- tbm-b sN-Sym-I≠ - n IqØp-]-dºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\nbpw tIm-¨-{K-kv ap≥ afiew {]-kn-U‚pam-b CSp-º ap-tøm-d-Øn-se \m-cm-b-Wm-e-b-Øn¬ kn F-®v Ip-´n-Ir-jvW≥ \-ºym¿ (100).

amXyp Ccn´n: aWn-°-S-hn¬ amXyp- h´wImt´¬ (94). `mcy: ]tc-X-bmb adn-b°p-´n. a°ƒ: tPm¿Pv, A{_-lmw, amXyp-kv , ^m. tXmakv amXyp, t{Kkn amXyp. acp-a°ƒ: Beokv tPm¿Pv, Nn∂-Ω, sUbvkn, tSman.

Nn-cp-X ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Np-≈ntbm-Sv ]-∂n-°p-fw G-S°m-Sv Nn-cp-X (89).

A-jd-v -^v sN¿-°f - : t_¿-°b - n-se hym-]m-cn _n A-jv-d^ - v (40). `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: an-Zve - m-Pv, ssk-\_m \-P, ^m-Øn-am ^-P. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - ZvIp-™n, A-–p-√, Jm-Z¿, lm-cn-kv, ap-kvX - ^ - , _o-hn, a-dn-bw, B-bn-i.

ss\-äv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS tem-dn-bn-Sn-¨v tlmwKmÀ-Uv a-cn-¨p; kn.-]n.-H. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn sIm-√-t¶m-Sv: ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥pS¿-∂ \n-b-a-]m-e-I-cn¬ H-cmƒ hm-l-\-anSn-®p acn®p. a-s‰m-cmƒ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬. t]m-en-kv tlmw-Km¿-Uv ap-X-e-a-S ]-≈w a-√≥-Ip-f-ºn¬ hm-kp-hn-s‚ aI≥ hn sI Zm-kv (47) B-Wp a-cn-®-Xv. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ F-e-h-t©-cn kz-tZ-in A-c-hn-μm-£≥ B-Wv Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-c-tbmsS A-º-e-∏-Sn C-d-°-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v ]p-Xp-\-K-cw `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tem-dn-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. s]m-≈m-®n-bn¬-\n-∂p I-S-e I-b-‰n-h-∂ an-\n tem-dn sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-h-®p \n¿-Øm≥ B-h-iy-s∏-´p ssI-Im-´n-sb¶n-epw \n¿-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v ]-t{Sm-fn-Mv

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-cp-h-cpw C-cp-N{I t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ an-\n-tem-dnsb ]n-¥p-S¿-∂v I-cn-t∏m-Sv A-º-e-∏-Sn `mK-Øp-h-®p ]n-Sn-Iq-Sn. an-\n-tem-dn ss{Uh-sd tNm-Zyw-sN-øp-I-bpw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Im-enØo-‰ I-b-‰n-h-∂ tem-dn an-\n tem-dn-bn¬ C-Sn-®p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ Ac-hn-μm-£-\pw tlmw Km¿-Uv hm-kp-hpw A-h¿ h-∂ ss_-°pw an-\n tem-dn-bp-sS A-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn. i-–w tI-s´-Øn-b \m-´p-Im-¿ I-c®n¬ tI-´v an-\n-tem-dn-bp-sS A-Sn-h-i-Øp t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv Ip-Sp-ßn-b-h-sc I≠-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw tlmw Km¿-Uv a-cn-®p. an-\n-tem-dn-bn¬ ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]-cpw h-en-b tem-dn-bn¬ aq-∂p-t]-cpw D-≠m-bn-cp-∂p.

C-h-sc k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥p-S-cp-Ibm-sW-∂v A-c-hn-μm-£≥ A-]-IS-Øn-\p ap-ºm-bn sIm-√-t¶m-Sv tÃj-\n¬ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp-∂p. ap-X-e-a-S am-º-≈w hm-kp-hns‚-bpw Ip-™n-e-£v-an-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv Zm-kv. hn-ap-Œ-`-S-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv tÃj-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿ k-XnbmWv `m-cy. B-c-Xn, Aiz-Xn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. ]p-Xp\-K-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn-bpw an-\n-tem-dn-bpw. C≥-sk-‰n¬ a-cn-® Zm-kv

A-¶-am-en : ]-´n-sb c-£n-°m≥ t{_-°v sN-bv-X ss_-°n-\p ]n-∂n¬ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X°m-c≥ a-cn®p. H-cmƒ-°v ]-cn-°p-]-‰n. Xr-iq¿ tImem-gn ]p-Ø≥-Ip-fw tX-bv-°m-\-Øv s]m-dn-©p aI≥ ssk-a¨ (55) B-Wv a-c-W-a-S-™-Xv. ss_-°v Hm-Sn-®n-cp-∂ a-I≥ [-t\-jn-\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-bm-sf A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se ]p-e¿-s® 6.30\v tZio-b-]m-X 47¬ A-¶-am-en sd-bn¬-th tÃ-j-\v kao-]w sXm-c-∏≥-I-h-e-bnem-Wv A-]-I-Sw. tdm-Unte-°v ho-W ssk-a-Wn-s‚ X-e-bn-eq-sS tem-dn I-bdp-I-bm-bn-cp∂p. ssk-a-Wpw a-I≥ [-t\-jpw N-ºq-∂q-cn-se πmÃn-Iv I-º-\n-bn-em-Wv tPm-en sNøp-∂-Xv. Xr-iq-cnse ho-´n-te-°v t]m--hm-\m-bn ssk-a-W-s\ A-¶-amen sd-bn¬-th tÃ-j-\nseØn°m\m-bn [-t\-jns‚ ss_-°n¬ h-cp-tºm-gm-Wv A-]-I-Sw. t]m-enkv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ssk-aWn-s‚ ar-X-tZ-lw A-¶-am-en K-h. tlm-kv-]n-‰-en¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. `m-cy kp-Pm-X. a-°ƒ: [-t\-jv, [-\y. a-cp-a-I≥: Kn-co-jv

bphmhv Xq-§n-a-cn-¨p

]-d-hq¿:In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ Is≠-Øn. aq-Ø-Ip-∂w sIm-´p-h-≈n-°m-Sv ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ tKm-]m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ kp\n¬(47)B-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy:kn-_n.a-°ƒ: ko-\, k≥-Pp. _m¿-_¿ sXm-gn-em-fn-bm-Wv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn.

a-c¡-jWw X-eb-n ]-Xn¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: a-c-°j-Ww X-e-bn¬ ]-Xn®v Kr-l\m-Y≥ a-cn-®p. sh-ºm-bw H-gp-Ip]m-d I-c-Ipf-Øv ho-´n¬ A-–p¬ k-eow (55) B-Wv a-cn-®Xv. a-cw apdn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C∂-se cm-hn-se 10\m-bn-cp-∂p kw-`hw. C-bmfp-sS X-s∂ ho-Sn-s‚ ap≥-hi-Øv \n¬-°p-∂ πm-hv ap-dn-®p-sIm-≠n-cn-s° ap-Iƒ hi-sØ H-cp Ij-Ww I-b¿ sI-´n h-en-°p-∂-Xn-\n-sS D-b¿-∂v s]m-ßn kao]-Øv \n-∂ k-en-an-s‚ X-e-bn-en-Sn-°p-I-bp-am-bncp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-sb-¶nepw h-gn at[y a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv tam¿-®-dn-bn¬. `mcy: kp¬-^Øv. a°ƒ: j-ao-\, j-ao¿ (Kƒ-^v). a-cpaI≥: jm-\-hm-kv.

s{S-bn-\n-Sn-¨p A-½-bpw a-I-\pw a-cn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-Ω-bpw a-I-\pw s{S-bn-\n-Sn-®p acn-®p. a-e-b≥-Iogv kz-tZ-in h-\-P-Ip-am-cn (60) a-I≥ hn-tP-jv cm-Pv (25) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv-. C∂se cm-hn-se F-´-c-tbm-sS Nm-° kp-{_-“Wnb≥ tIm-hn-en-\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. sd-bn¬th ]m-fw ap-dn-®p I-S-°-sh s{S-bn-\n-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p-sh-∂m-Wv \m-´p-Im¿ t]m-enkn-\v \¬-In-b hnh-cw. t]-´ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv A-Ω-bpw a-I-\p-am-Wv a-cn-®-sX∂v a-\-kn-em-b-Xv. a-e-bn≥-Io-gv ta-∏p-°-S Ip-f-t°m-Sv lu-kn¬ hmS-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-h-¿. C≥Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-bv-°v am-‰n.

bph-Xn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

h¿°-e: bp-h-Xn- ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬. CS-h, ]-p-∂-Ip-fw Ip-f-Ø-cnI-Øv ho-´n¬ Atim-I-s‚bpw Ko-X-bp-sSbpw a-I≥ A-iz-Xn (22) bmWv a-cn-®-Xv. D-®-bv-°m-Wv bp-h-Xn-sb Xq-ßna-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-g-°q-´w In≥-{^ ]m¿-°n-se X-ø¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. A-bn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw t]m-kv‰ptam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°-b-®p. k-tlm-Zcn: A-Rv-Pp.

ap-Jy-a-{´n C-¶v _mw-¥qcnÂ; \m-sf UÂ-ln-bn-te-¡v t]mhpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n I¿-WmS-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn N¿-®bv-°v C-∂p _mw-•qcnte-°p t]mhpw. h-b-\m-Sv h-gn-bp-≈ cm-{Xn-bm-{Xm-hnhm-Zw, a-Av-Z-\n-bp-sS {]-iv-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \msf ap-Jy-a-{¥n U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn°pw. kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ hn-j-b-߃ tI-{μk¿-°m-cn-\p apºm-sI A-h-X-cn-∏n-°m\m-Wv D-Ω≥Nm-≠n U¬-lnbn-se-Øp-∂-Xv. c-Lp-dmw cm-P≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m-¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øn-\p-≈ B-i-¶ tI-{μk¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°pw. am-\-h-ti-jn hn-I-k-\ a-{¥n ]-≈w cm-Pp-hp-am-bpw A-t±lw Iq-Sn-°m-gv-N \S-Øpw. C-Xn-\v ]p-d-sa tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-knte-bpw bp.Un.F-^n-te-bpw {]-iv-\-߃ ssl-°am≥-Up-am-bn N¿-®- \-S-Øn-tb-°pw. C-Xn-\n-sS C∂v U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn-°-m-\n-cp-∂ B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ bm-{X am-‰n-h-®p. sF {Kq-∏n-s‚ i-‡-am-b hn-a¿-i-Øn-\v hn-t[-b\mb Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ F {Kq-∏n-se Xs∂ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b a-{¥n B-cym-S-\p-am-bn CS-™n-cp∂p.


aZp-

6

thÀ-]mSv

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

`À-¯m-hn-\p ]n-d-sI `m-cy-bpw a-cn-¨p

A-l-½-Zv-Ip-«n-

t]m-¡À lm-Pn

a-dn-bp-½- l-Öp-½

Ip-ªn-sam-bv-Xo³ Ip-«n

ap-l-½-Zv lm-Pn

t]m-¡À

I-eym-Wn

Xm-Wn-°¬: tIm-Uq¿-˛Xm-Wn-°¬ a-¶-c-sØmSn A-l-Ω-Zv-Ip-´n (84). tIm-gn-t°m-Sv sP.-Un.-Sn C-kv-emw, tIm-´-∏-Sn akv-Pn-Zp¬ ^-X-lv, Xncq¿-°m-Sv C-em-ln-b tIm-f-Pv, im-¥-]p-cw Ckv-em-an-b tIm-f-Pv F∂n-hn-S-ß-fn¬ tk-h-\a-\p-jvTn-®n-´p-≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b \-^o-k. a°ƒ: lp-ssk≥ (am-[yaw) l-\o-^ (Z-Ωmw) A–p-d-“m≥ (Un.-B¿.Un.-F a-e-∏p-dw) A-–p¬ a-Po-Zv (sF.-kn.-C.-Sn tIm-Uq¿) A-jv-d-^v (Ppss_¬) D-Ωp A-Xzn-ø (F-S-h-Æ) A-–p- -a-Zv (Hm-bn¬-]mw sIm-√w) A-–p¬-e-Øo-^v, A–p¬ K-^q¿ (C-cp-h-cpw Pp-ss_¬) k-eo-\ (]cp-h-a-Æ). a-cp-a-°ƒ: k^n-b ]-S-∏-d-ºv, \-^o--k h-en-b-ßm-Sn, km-- Pn-X Iq-´n-e-ßm-Sn, dw-e tamßw, ho-cm≥-Ip-´n am-kv‰¿ F-S-h-Æ, ap-\o-d I-S∂-a-Æ, kp-a-ø im-¥-]pcw, \q¿-P-lm≥ lm-Pnbm¿-]-≈n, ^-lvan-Z ssI-t\m-Sv, sk-bv-X-ehn (kv-‰m¿ sl¬-Øv).t]m-]p-e¿ {^≠v CuÃv Pn√m {]-kn-U-‚ v d^o-Jv ]p-fn°¬, Pn√m k-an-Xn-bw-K-ßfm-b Ako-kv am-ÿ, ap-Po-_v am-ÿ sIm-t≠m´n, a-e∏p-dw Un-hn-j≥ sk{I´-dn l-ao-Zv am-ÿ, ae-∏p-dw G-cn-bm {]-knU-‚ v Fw Pm^¿, Fkv.Un.]n.-sF Pn√m JPm-©n AUz. km-Zn-Jv \-Sp-sØm-Sn, afi-ew {]-knU‚ v kn-±o-Jv amÿ F-∂n-h¿ hk-Xn k-μ¿-in-®p.

tIm-´-°¬: Im-h-Xn-Ifw Im-hp-߬ t]m-°¿ lm-Pn(84).-tIm-´-°¬ B-cy-ssh-Zy-im-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `mcy: a-dn-b-°p-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (C-cp-h-cpw Pn-±), A-–p-k-a-Zv, A–p¬ I-cow(C-cp-h-cpw Zp_-bv), A-iv-d-^v, ^m-Øna. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-ehn, dm-_n-b, kp-lv-d, dkn-b, dw-e, lm-P-d.

Im-h-\q¿: ]p-fn-bt°m-Sv ta¬-ap-dn ]-tcX-\m-b a-e-b≥ ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy a-dn-bp-Ω l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: l- ≥, ssk-X-e-hn, A-iv-d-^v (C-cp-h-cpw Pn-±), I-Zn-ip-Ω, B-an\, B-ky, \-^n-k, ssJ-dp-∂o-k, ssk-\_. a-cp-a-°ƒ:cm-bn≥ apkvv-eym¿, ap-l-Ω-Zv-Ip´n, aq-k, A-_q-_-°¿, i-co-^v, km-_n-d, _pjv-d, ko-\-Øv. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se 11\v ]p-fn-bt°m-Sv ta¬-ap-dn Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

th-ß-c: ]-d-∏q¿ tNm-e°p-≠v N-°n-ß-sXm-Sn Ip-™n-sam-bv-Xo≥ Ip-´n F-∂ Ip-™m-∏p(64).`m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: ^m-Øn-a, A-Iv_¿ (Zp-_bv), jm-Plm≥, ssk-^p-≈, Aao¿ (aq-h-cpw ku-Zn Atd-_y) a-cp-a-°ƒ: aqk, ko-\-Øv, Pn-kv-\, ^m-Øn-a kp-lv-d, D-Ωp l-_o-_.-

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ ]m-em-Wn-bn-se A-º-eh≥ Im-cm-´v ap-l-Ω-Zvlm-Pn(64). `m-cy: ]m-Øp-Ωp. a°ƒ: B-_n-Zv, \q-dp±o≥, k-ln-b, Ip¬-kpΩp, Iu-e-Øv. a-cp-a-°ƒ: kp-a-ø, \-Pvap-∂o-k, A-_q-_-°¿, _-jo¿, ap-kv-X-^. J_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 10\v ]m-em-Wn Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.-

h-SI-c: \-S-°p-Xm-sg Ipdp-º-bn¬ sh-≈m-dp-≈n t]m-°¿(83). `mcy: Aeo-a. a°ƒ: aΩp, kØm¿, ap-kvX-^, \mk¿, lm-cn-kv(F√mhcpw Zp-_mbv), k-do-\. a-cp-a°ƒ: d-km-Jv(]Wn-t°m-´n), A-eo-a, \^o-k, d-Ppe, \-ko-a, \kod.

N-ß-cw-Ip-fw: am-¥-Sw ]-tc-X-\m-b hm-f-Xy-h-f∏n¬ Ip-™p-Æn-bp-sS `m-cy I-eym-Wn (85). a°ƒ: ao-\m-£n, am-[h≥, ]-fl-\m-`≥, tI-ih≥, N-{μ-a-Xn, e-£v-an, tKm-]m-e≥, `m-kv-I-c≥.a-cp-a-°-ƒ: A-d-ap-J≥, kp-`-{Z, \-fn-\n, tIm-a-fw, hm-kp, c-hn, D-j, A-PnX. kw-kv-Im-cw C-∂v Hº-Xn-\v.-

A-Ðpà ta-∏-øq¿: Im-c-bn¬ A–p√(85). `mcy: ]-tcXbm-b a-dnbw. a°ƒ: A-ΩXv, A-–p-¿d-lvam≥(_lv-sdbv≥), _jo¿, Ip-™m-bn-i, ^mXzn-a. a-cp-a°ƒ: AΩXv(ta-∏-øq¿), Ip-™–p√(Nmh-´v), B-bn-i, \-^o-k.

cm-ap®n ta-∏-øq¿: sIm-gp-°√q-cnse H-Sn-bn¬ cm-ap-Æn(60). `mcy: cm-[. a-°ƒ: c-Pojv, c-Pn-e. a-cp-aI≥: k-t¥m-jv(G-dm-a-e).

I-cp-hm-c-°p-≠v: In-fnt°m-´n-se ]-tc-X-\m-b ]-c-th-߬ sam-bv-Xp-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ssk\-_(79). a-°ƒ: A-_p, A-–p-√, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, B-bn-i, l-eo-a. J-_-dS-°w C-∂p 11\v am-ºp-g Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

Ir-jvW³ Ip-‰ym-Sn: s]-cp-≠-t®-cnbn-se \-Sp-°-≠n-bn¬ Ir-jv-W≥(64). `mcy: eoe. a°ƒ: dn-Pojv, doØ. a-cp-a-°ƒ: taml\≥, enPn.

kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n Ip-«n-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ IqØp-]-dºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\nbpw tIm-¨-{K-kv ap≥ afiew {]-kn-U‚pam-b CSp-º ap-tøm-d-Øn-se \m-cm-b-Wm-e-b-Øn¬ kn F-®v Ip-´n-Ir-jvW≥ \-ºym¿ (100). `mcy: Ip-™n-]m¿-hXn b-Ω. a°ƒ: C-μn-c, h¬k-e, im-¥, P-b-cmP≥, ]-¶Pw, P-b-Ir-jvW≥. a-cpa°ƒ: ]-fl-\m-`≥ \ºym¿, hn-P-b≥ \m-b\m¿, ]m-an-f, l-co-{μ≥ \-ºym¿, Zo-], ]-tcX\m-b {io-[-c≥ \ºym¿. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hnse 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

\m-Zm-]p-cw: I-°w-sh≈n-bn-se am-cn-bw aTØn¬ h-en-b-]-dºØv Ir-jv-W≥(67). `m-cy: tZhn. a°ƒ: _m_p, kp-\n¬, kp[ojv, kp-tajv. a-cpa°ƒ: jo-\, ko-\, cay, Nn-∏n. -

tIm-gn-t°mSv: ]-d-ºn¬ _-km-dn¬ ]m-d-Ω¬ C{_m-lnw-l- ≥(62). `mcy: \-ko-a. a-°ƒ: lk≥-_-kncn, _-\-ko¿ _oKw, _-ko-\. a-cpa°ƒ: \n-km¿, ^n-tdmkv A-en, _m-\p-^mXzn-a a-d-nbw.

hnim-em-£n ]√i-\: ]√-i\ tXm-´b-¶-cI-fw ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy hn-imem-£n (58). a-°ƒ: _nμp, kn‘p, D-Æn-IrjvW≥, cm-a-Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: hn-iz-\mY≥, tam-l\≥, k-Pn-X.

ap-l½-Zv Ip-«n hn-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b ]m-W-°m-´n¬ A-_plm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (49). am-Xmhv: \-^o-k. `mcy: B-bnj. a°ƒ: ^m-bnkv, A-Zo-_. a-cp-a°ƒ: i-ao¿ sImSp-ap-≠, kp-ssl ¬ Nm-en-t»cn. k-tlm-Z-c-߃: \mk¿, A-–p-ƒ du^v (F-kv.Un.-]n.sF. Xn-cp-th-K∏p-d ]-©mbØv {]-knU‚ v).

Bbn-i ]-c-∏≥-s]m-bn¬: s]cp-∂m≥-sXm-Sp-I-bn¬ ]tc-X\m-b AΩ-Zv Ip-´nbp-sS `m-cy B-bn-i(90). a°ƒ: kn sam-bv-Xo≥Ip-´n-lm-Pn(F≥.kn.]n kw-ÿm-\ Iu¨-kne¿ \-cn-°p-\n ss_Øp¬ C ssh-kv {]knU‚ v), ap-lΩ-Zv(Cºn-®n), ssl-Z¿(ss{Uh¿), Fw hn D-ssk≥(in-c-kv-Zm¿ No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tImSXn tIm-gn-t°m-Sv), \mk¿(a-e-©c-°v hym-]mcw), ssk\-_. a-cp-a°ƒ: B-bn-i, dw-e, kpl-d, P-ao-e, h-lo-Z, sam-bv-Xo≥-A-t≠m-W.

k-em-lp-±o³ sNm¢n: I-hn-bq¿ tdmUn¬ B-ew-ap-dn-® I≠n-bn¬ {_o-kv tlman¬ F hn k-em-lp±o≥ (63). `mcy: j-lo-Z. a°ƒ: ap-lΩ-Zv hm-knZv (J-Ø¿), ap-lΩ-Zv kmlnZv, sj-dn≥ k-em-lp±o≥. a-cp-a°ƒ: dw-jo\, ssk-_p-∂nk.

Ip«n-b½ Ccn´n: shfn-am-\sØ ]tc-X-\mb sh´n-°m´n¬ am[-hs‚ `mcy Ip´n-bΩ (92). a°ƒ: cmP-Ω, cmP-∏≥. acp-a°ƒ: h¬k≥, cm[.

sIm-Sp-h≈n: I-co-‰n-∏dºv ]p-Øe-Øv C-ºn-®men lm-Pn(103). ap-kv-enweo-Kv {]-ÿm-\w sI-´n-∏Sp-°p-∂-Xn¬ apJy-]-¶ph-ln® C-t±-lw 40 h¿j-tØm-fw I-co-‰n-∏d-ºv Su¨ ap-kv-enw-eo-Kv P-\d¬ sk-{I-´-dnbpw Zo¿L-Im-ew al√v I-Ωn-‰nsk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp∂p. `m-cy-am¿: ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a, adn-b l-÷pΩ. a°ƒ: A-_p-lm-Pn(Ico-‰n-∏d-ºv ap-kv-enw- eo-Kv J-Pm-©n), Dssk≥(a°), C-{_mlnw-Ip-´n (sk-{I´-dn Ico-‰n-∏d-ºv Su¨ bq-Øveo-Kv), B-bn-i, ]-tcXcm-b ap-l-ΩZv, D-ssk ≥. a-cp-a-°ƒ: C-{_mlnw, B-bn-i -l-÷p-Ω, ssd-lm-\Øv, dp-Jn-ø, Bbn-i l-÷p-Ω.

sam-bv-Xo³ Ip-«n B-\°-c: am-cm-bwIp∂-Øv sam-bv-Xo≥-Ip´n F-∂ _m-h lm-Pn (67).

A-_p-

D-½À

t]m-¡À lm-Pn

B-an-\

I-Zn-bm-ap-

Bâ-Wn-

104mw h-b-Ên A-´-cn¨p

h-fm-t©-cn: ]q-°m-´n-cn I∏q-cv A-_p (60). `m-cy: ssaaq-\. a-°ƒ: \n-km-_v (Zp-_b - v), \-ko-_. a-cp-a°ƒ: _ƒ-°o-kv, j-ao¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: hm-∏p-´n, ]-tc-X\ - m-b A-ba - p-Æn.

I-cp-fm-bn: ssa-e-ºm-d A-Sp-°-Øv D-Ω¿(80). `mcy: B-an-\. a-°ƒ: A-lΩ-Zv, ^m-Øn-Ω, k-^n-b, \-^o-k, kp-ss_--Z. a-cpa-°ƒ: D-kvam≥, ap-l-ΩZv, A-^v-k-Øv.-

]-c-∏-\-ßm-Sn : A-©-∏pc-bn-se tIm-Wn-b-Øv t]m-°¿ lm-Pn(65). `mcy: \-^o-kp. a-°ƒ: ]tc-X-\m-b a-Po-Zv, A-en, kp-l-d, km-Pn-X. a-cp-a°ƒ: lw-k, kn-±o-Jv.

a-t©-cn: aw-K-e-t»-cn Gem-bn ho-cm≥-Ip-´n lmPn-bp-sS `m-cy h-´-]-dºn¬ B-an-\(85). a-° ƒ:^m-Øn-Ω, J-Zo-P, a-dnbp-Ω, B-ky, kp-ss_Z, ap-l-Ω-Zv, kp-lv-d.

Xm-\q¿: sI.-]p-cw Ip≠p-߬ Ip-‰-n-∏p-d-sXmSn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy I-Zn-bm-ap(55).-a-°ƒ: apPo-_v, ku-P-Øv, ^mØn-a. a-cp-a-°ƒ:k-emw, ap-l-Ω-Zv.-

F-S-°-c: am-am-¶-c \m-bv°≥-Iq-fn-bn-se h-e-ym-\bn-¬ B‚-Wn (80). `mcy: ta-cn. a-°ƒ: en-kn, tPm-W-®≥, tPm-_-®≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse ]-Xn-s\m-∂n-\v \-cnh-em-ap-≠ sk‚ v tPmk-^v-kv I-tØm-en-°m ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

sIm-bn-em≠n: F-S-°pfw \n-S-hm-en I-eym-WnA-Ω(104). `¿-Ømhv: ]tc-X\m-b cm-ap-Æn \mb¿. a°ƒ: amfp, cmLh≥, tZhn, {io-[c≥. a-cp-a°ƒ: I-a-em-tZhn, e-£van. k-©-b\w: Xn¶ƒ.

N-´p-¡p-«n

tI-ih³

s]-®p-¡

ap°w: ]q-f-s∏m-bn¬ ]m-em-´p-]-d-ºn¬ \mcm-b-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy Zm-£m-b-Wn-bΩ(76). a°ƒ: P-b-cmP≥, kp-tc-jv. acp-a°ƒ: kp-io-e, ssj\n. k-©-b-\w: Rmb¿.

a-S-hq¿: cmw-s]m-bn¬ ae-bn¬ N-¥p-°p-´n (85). `mcy: Pm\p. a°ƒ: _m_p, i-in-[c≥, h¬k-e, _n-μp, ]-tcX\m-b k-l-tZ-h≥. a-cp-a°ƒ: `m-kv-Ic≥ (sIm-´-°m-h-b¬), taml\≥, kp-temN-\, \nj, jo-P. k-©b-\w Rm-b-dm-gvN.

sIm-bn-em-≠n: tIm-XawK-ew Ip-‰n-h-b-en¬ tI-i-h≥(85). `mcy: Pm\p. a°ƒ: Hma-\, D-j, {]ho-¨, ]-tc-Xbm-b eXn-I. a-cp-a°-ƒ: tKm]me≥, kp-tc-{μ≥, an\n. k-©-b\w: Xn¶ƒ.

^-tdm°v: A-º-e-ßmSn an-\n tÃ-Un-b-Øn-\p k-ao-]w tN-cm-´n¬ s]Æp-°(90). a°ƒ: Pm\In, t__n, Zmk≥. a-cp-a°ƒ: DÆn, b-timZ, ]-tc-X\m-b Ip™≥. kw-kv-Im-cw C-∂p H-º-Xn\p tKmXzo-iz-cw iv-a-im-\-Øn¬.

NncpssX A-½

tam-bn³ lm-Pn

ao-\m£n

Ir-jv-W³ \mbÀ

am-eq¿: sI ]n B¿ \K¿ tIm-t´‚ ]-dº-Øv X-e-t°-m-´v NncpssX A-Ω(97). `¿-Ømhv: Ip-™n-cma≥ \mb¿. a° ƒ: tKmhnμ≥, tZ-hIn, Pm-\In, tam-l\≥, c-ho{μ≥, ]-tc-Xcm-b \m-cmbWn, Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, ]-tcX \m-b \m-cm-bW≥, A-Pn-X, Pb-Ω, ]-tcX\mb tKm-hnμ≥, am[hn.

F-S-h-Æ-∏m-d: I-ÆØpw]m-d al√v Im-cW-hcpw ]-g-bIm-e hym]m-cn-bp-am-bn-cp-∂ tIeØv tam-bn≥-lm-Pn (86). `mcy: ]-tc-Xbm-b Bbn-i-_ohn. a°ƒ: ap-ln-bp-±o≥(Pnkm≥), A-–p¬-JmZ¿(ZΩmw), A-–p¬ Icow(_-l-ssd≥), JZo-P, B-an-\. a-cp-a°ƒ: ^m-Øna-Øv kpl-d, j-do-\, _p-jvd, lw-k, ]-tc-X\m-b Ben. J-_-dS-°w C∂p cm-hnse 8.30\v IÆ-Øpw]m-d Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Ip-μ-aw-Kew: h-cy-´m-°v F-S-°-≠n-bn¬-]-tcX\mb tKm-]me-s‚ `mcy ao-\m-£n(72). a-I≥: ]-tc-X\m-b {]-`m-Ic≥. a-cp-aIƒ: tim`-\. k-©b\w: sh≈n.

sIm-bn-em≠n: A-cßmS-Øv sX-s°-bn¬ Ir-jv-W≥ \m-b¿(80). k-tlm-Z-c߃: e-£vanA-Ω, ]-tc-Xcm-b Ip™n-cm-a≥ \m-b¿, \mcm-b-W≥ \mb¿, i-¶c≥ \mb¿, I-eym-WnbΩ, am-fpA-Ω, am-[-hnAΩ. k-©-b\w: i\n.

\mWp ssk-\-_

IrjvW³

C-{_-m-lnw l-ʳ

103mw h-b-Ên \n-cym-X-\mbn

Ip-‰ymSn: \-Sp-s∏m-bn-¬ B-\-∏m-d-°¬ \m-Wp(85). `m-cy: \m-cm-bWn. a°ƒ: Pm\p, t{]-a, _m_p, _o-\, Zn-t\i≥, c-tai≥. a-cp-a°ƒ: k-tcmP≥, \mWp, hn-t\mZ≥, \nj, ssj\n, {]-Pn-\. k-©-\bw: Xn¶-ƒ.

ap-kv-X-^ IÆq¿-kn‰n: B-Zn-I-Sem-bn \S l-ko-\ a≥kn-en¬ ]n ]n ap-kv-X^ (68). `-mcy: dw-eØv. a°ƒ: B-jn-Jv (eo-K¬ I¨-kƒ-´‚ v, Zp-_-bv), B-cn-^v (_-ld-bv≥), l-ko-\, l^vk¿. a-cp-a°ƒ: ^-coZ, Pw-jo-d, _-jo¿. k-tlm-Z-c߃: P-ao-e, A-–p¬ k-emw (JØ¿), k-°-cn-ø, dw-eØv. J-_-dS-°w C-∂v.

Zm-£m-b-Wnb-½

tI-f¸³ \m-Zm-]pcw: I-S-ta-cn Ff-bS-sØ tIm-t¶ms‚hn-S tI-f-∏≥(90). `mcy: amXp. a°ƒ: kp-tc-{μ≥ _lv-sdbv≥, kp-temN\, kp-Pm-X. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥ sh-√q¿, Ip-am-c≥ tNme-∏p-dw, A-\n-e.

im-´-Ip-am-cn \o-te-iz-cw: dn-´. F.C.-H Hm-^n-kv kq-{]-≠v t]tcm¬ hm-Wn-bw-h-b-ense tIm-tdm-Øv Ip-™ºp \m-b-cp-sS `m-cy ssaen-´ im-¥-Ip-am-cn(72). a°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿ (Kƒ^v), t{]-a-e-X, P-b, Zo-] (A-[ym-]n-I, sk‚ v ]ot‰-gv-kv Cw-•o-jv ao-Unbw kv-Iqƒ), hn-t\m-Zv. acp-a-°ƒ: cm-P-tKm-]me≥ \m-b¿ (dn-´. Iym-]v‰≥, I-c-tk-\), Ir-jv-WIp-am¿ (Ip-º-f k-l-I-cW B-ip-]-{Xn), c-ho{μ≥ s]-cn-b-ßm-\w (Akn. c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkv). k-tlm-Z-c-߃: thWp-tKm-]m-e≥ \m-b¿, k-Xy-`m-a, t_-_n (tImgn-t°m-Sv), ]-tc-X-cm-b Zmtam-Z-c≥ \m-b¿, P-\m¿-±\≥ \m-b¿, c-ho-{μ-\mY≥ \m-b¿.

ssk-X-e-hn Im-cm-Sv: ]-tc-X\ - m-b F-S°m-´v _o-cm≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ Ip-∂Ø - v ssk-Xe - hn (62). `m-cy: a-dn-b° - p-´n. a-°ƒ: I-_o-¿ I-√w-]m-d (^-tdm-°v ]-©m-bØ - v eo-Kv sk-{I-´d - n), ap-kvX - ^, A≥-h¿ - , \u-jm-Zv- Aen, ap-lΩ - Z- v dn-bm-kv, A_q-_° - ¿ kn-±o-Jv \q-dm\n. a-cp-a° - ƒ: \-Pva - p-∂nk, J-Zo-P, ^m-Xzn-a, ap-lvkn-\, j-lm-\.

^m¯n-½ Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkv-enbm¿, Imkow, _jo¿.

A-´p-am-bn Im-™-ßm-Sv: sh-f-fnt°m-Øv P-am-A-Øv ap≥ {]-kn-U-‚pw Im-™-ßmSv \-K-c-Øn-se s]t{Smƒ ]-ºv Po-h-\-°m-c\p-am-b am-hp-¶m¬ aq-e°-≠-sØ sI hn A-¥pam-bn (62). `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: j-ao-d-en, jw-kod-en, k-°o-d-en, k-ao-\, ^-ko-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, D-Ω¿.

P-b-cm-P³

Ip-ªn-cm-a³

^-tdm°v: Np-¶w ]-tcX\m-b F-f-ho-´n¬ kman-°p-´n-bp-sS a-I≥ P-bcm-P≥ (52). A-Ω: imcZ.

Iq-Øp-]-dºv: Nn-‰m-cn∏d-ºv Np-≠-bn-se A-∏t´-Ω¬ ho-´n¬ ]m-d°≠n Ip-™n-cm-a≥ (88). `m-cy: I√p.

`m-kv-I-c³

ImÀ-Xym-b-\nb-½

ssa-aq-\¯v

A-∂-t»-cn: A-∂-t»-cn ]p-\-Øn¬ `m-kv-I-c≥ (69). `mcy: hn-em-kn\n. a°ƒ: jo-\, Zo-], Pnj. a-cp-a°ƒ: cm-tKjv, A-Pojv, A-\n¬.

_m-ep-t»cn: h-t´m-fn _km¿ ]m-e-]-d-ºn¬ Im¿Xym-b-\n-A-Ω(76). a°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, _me-N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: hk--¥, kp-\ne-X. k-©b\w: Rmb¿.

Znt\-i³

eo-e

Agn-bq¿: tImtdmØv tdmUnse ]tc-X-\mb NmtØmØv A phns‚ `mcy ssaaq-\Øv(70). a°ƒ: B-bn-i, j°oe, ^uky, Akva, Bcn-^. acp-a-°ƒ: A∫m-kv, \mk¿(Zp-_mbv), hmlnZv, dDu-^v, ^mdq-Jv(-kem-e).

Ccn´n: t{SUv bq\n-b≥ cwKsØ {]apJ t\Xmhpw kn.]n.Fw. ap≥ Gcnbm IΩn-‰n A-wK-hp-amb Xt¥m-´nse Fw sI Znt\-i≥(59). a´-∂q¿ ]n.B¿. F≥. Fkv.Fkv. tImfPv sNb¿am-\mbpw Fkv. F^v.sF. a´-∂q¿ Gcnbm sk{I-´-dnbmbpw {]h¿-Øn-®p. kn.sF.Sn.bp. ap≥ a´∂q¿ Gcn-bm sk{I-´-dnbm-bn-cp-∂p. ae-tbmc taJ-e-bn¬ CS-Xp-]£ {]ÿm\w sI´n-∏-Sp-°p∂-Xn¬ \n¿Wm-b-Iamb ]¶p-h-ln-®p. `mcy: Im©-\. a°ƒ: ARvPp, A¿Pp≥ (C-cphcpw F≥Pn-\o-b¿, sNss∂). acp-a-I≥: Zo]Iv ta-t\m≥ (-F≥Pn\o-b¿, sIm¬°-Ø).

ssI-]-aw-Kew: s]cn™-\w s]m≥-am-\n-IpSw In-g-°ph-iw ap-ºp-ho´n¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n `m-cy eo-e(70). a°ƒ: jq-P, kpj-P, Pnj, kv-an-X.

\-^o-k l-Öp-½ D-Zp-a: sX-t°-°-c cn-^mbn-ø a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b _m-c°m-c≥ sam-bv-Xo≥-Ip™n-bp-sS `m-cy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-™n, A-_vZp¬ Jm-Z¿, C-kv-a-bn¬, bq-kp-^v, _o-hn, ssZ-\_n, a-dn-b. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-™n, _o-hn, ankv-cn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, i-co-^, ap-l-Ω-Zv, ko-\Øv. k-tlm-Z-c-߃: _ohn, J-Zo-P, a-dn-b, A-_vZp-√, sam-bv-Xo≥-Ip-™n.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn tIm-gn-t°m-Sv: ho-´n-se InS-∏v ap-dn-bn¬ Kr-l\m-Y≥ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬. I-S-ep-≠n hm°Shv Ip-S¬ ]p-c-bv°¬ lu-kn-se {]-`mI-c≥(55) B-Wv a-cn®Xv.

ss\-äv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS tem-dn-bn-Sn-¨v tlmw KmÀ-Uv a-cn-¨p; kn.-]n.-H. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn sIm-√-t¶m-Sv: ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥pS¿-∂ \n-b-a-]m-e-I-cn¬ H-cmƒ hm-l-\-anSn-®p acn®p. a-s‰m-cmƒ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬. t]m-en-kv tlmw-Km¿-Uv ap-X-e-a-S ]-≈w a-√≥-Ip-f-ºn¬ hm-kp-hn-s‚ aI≥ hn sI Zm-kv (47) B-Wp a-cn-®-Xv. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ F-e-h-t©-cn kz-tZ-in A-c-hn-μm-£≥ B-Wv Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-c-tbmsS A-º-e-∏-Sn C-d-°-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v ]p-Xp-\-K-cw `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tem-dn-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. s]m-≈m-®n-bn¬-\n-∂p I-S-e I-b-‰n-h-∂ an-\n tem-dn sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-h-®p \n¿-Øm≥ B-h-iy-s∏-´p ssI-Im-´n-sb¶n-epw \n¿-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v ]-t{Sm-fn-Mv

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-cp-h-cpw C-cp-N{I t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ an-\n-tem-dnsb ]n-¥p-S¿-∂v I-cn-t∏m-Sv A-º-e-∏-Sn `mK-Øp-h-®p ]n-Sn-Iq-Sn. an-\n-tem-dn ss{Uh-sd tNm-Zyw-sN-øp-I-bpw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Im-enØo-‰ I-b-‰n-h-∂ tem-dn an-\n tem-dn-bn¬ C-Sn-®p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ Ac-hn-μm-£-\pw tlmw Km¿-Uv hm-kp-hpw A-h¿ h-∂ ss_-°pw an-\n tem-dn-bp-sS A-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn. i-–w tI-s´-Øn-b \m-´p-Im-¿ I-c®n¬ tI-´v an-\n-tem-dn-bp-sS A-Sn-h-i-Øp t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv Ip-Sp-ßn-b-h-sc I≠-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw tlmw Km¿-Uv a-cn-®p. an-\n-tem-dn-bn¬ ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]-cpw h-en-b tem-dn-bn¬ aq-∂p-t]-cpw D-≠m-bn-cp-∂p.

C-h-sc k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥p-S-cp-Ibm-sW-∂v A-c-hn-μm-£≥ A-]-IS-Øn-\p ap-ºm-bn sIm-√-t¶m-Sv tÃj-\n¬ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp-∂p. ap-X-e-a-S am-º-≈w hm-kp-hns‚-bpw Ip-™n-e-£v-an-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv Zm-kv. hn-ap-Œ-`-S-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv tÃj-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿ k-XnbmWv `m-cy. B-c-Xn, Aiz-Xn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. ]p-Xp\-K-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn-bpw an-\n-tem-dn-bpw. C≥-sk-‰n¬ a-cn-® Zm-kv

s]m-∂m-\n: `¿-Øm-hv a-cn-®v H-cm-gv-N Xn-I-bp-∂ Zn-hkw `m-cy-bpw a-cn-®p. ]-≈-{]w ]-≠m-c-]-d-ºn¬ \m-cm--b-W(70)s‚ `m-cy b-tim-Z(65)bmWv C-∂-se a-cn-®-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N- ]p-e¿-s® \m-ep-aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p \m-cmb-W≥ a-cn-®-Xv. C-∂-se G-ItZ-iw C-tX k-a-b-Øp X-s∂bm-bn-cp-∂p b-tim-Z-bpw a-cn-®Xv. a-°-ƒ: am-e-Xn, h-k-¥, {]Im-i≥, A-\n¬.a-cp-a-°-ƒ: A-d-ap-J≥, h-\-P, k-‘y.

Ip-dp¡-sâ I-Sn-tb-äv a-cn¨p

sIm-bn-em-≠n: {`m-¥≥ Ip-dp°-s‚ I-Sn-tb-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ Im-∏mSv hn-Im-kv \-K¿ tR-d-ßm-´v _m-∏p(65). I-gn-™ Znhkw A-©n-\m-bn-cp-∂p Ct±l-sØ Ip-dp-°≥ I-Sn-®Xv. kn.]n.Fw {]-h¿-ØI\pw No-\n-t®-cn Im-∏m-Sv Ib¿ skm-ssk-‰n-bn-se ap≥ Po-h-\-°m-c-\p-am-bn-cp∂p. `m-cy: am-[hn. a°ƒ: kXy≥, k-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: c-P-\n, jw-\. k-tlm-Z-c-߃: N-¥p-°p´n, i-¶c≥, Zmk≥, Ip-™n-am-Wn-Iyw, eo-e, ]-tc-Xcm-b Ip™-¥p, Nn-cp-X-°p´n.

ss^_À hÅw adnªv aÂky-s¯m-gn-emfn acn¨p

hS-Ic : tNmºm¿ lm¿_-dn\p kao]w ss^_¿ h-≈w adn™v a¬ky-sØ m-gn-emfn acn-®p. ap´p-߬ ]≈-Ømg sI´n‚-I-Øv aΩ-Zv(55)mWp acn-®-Xv. C ∂se cmhnse 10.30 HmsSbm-bn-cp∂p kw-`-hw `mcy: \-_o-k. a°ƒ: Ajvd-^v, Icow (-C-cp-hcpw _-lv-sd bv≥), kpl-d, ^ukn-ø, kuP-Øv, kao-d, ^mkn-e. acp-a-°ƒ: A_q-_-°¿, Ako-kv, d^o-Jv, al-aqZv, C{_m-lnw, cl-\, k^v-\.

c-−p -h-b-Êp-Imc³ ]-\n _m-[n-¨p a-cn¨p

]pØ-\-Øm-Wn : ]-\n _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ c-≠p-h-b- p-Im-c≥ a-cn®p. am-dm-°-c X-Sw-]d-ºv a-Sº-Øv jw-km-_o-K-Øn-s‚ a-I≥ jm-_n¬(c≠v) B-Wv a-cn-®Xv. c-≠p Zn-h-k-am-bn ]-\n _m-[n-® Ip-´nsb C-∂-se-bm-Wv s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.C.F-kv saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®Xv.

ao³-]n-Sn-¡p-¶-Xn-\n-sS tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

B-e-Øq¿: ao≥-]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS tjm-t°-‰v hnZym¿-Yn a-cn-®p. Im-h-t»-cn Np-≠-°m-Sv hm-g-°-Nn-dbn¬ c-hn-bp-sS a-I≥ c-Rv-Pn-Øv (16) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-©n-\p Km-b-{Xn-∏p-g-bn-se FS-]-d-ºv No-c-Ø-Sw X-S-b-W-bv-°p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw B-e-Øq-cn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬. am-Xm-hv: Hm-a-\. k-tlm-Z-c-߃: {ioPn-Øv, A-Pn-Øv. B-e-Øq¿ F.-F-kv.-Fw.-Fw. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-bm-Wv c-Rv-Pn-Øv.-

sh-Å-¨m-«-¯n ho-Wv sF.-H.-kn. Po-h-\-¡m-c³ a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: aq-e-a-‰-Øn-\p k-ao-]w C-e-∏-≈n ssI°p-fw sh-≈-®m-´-Øn¬ ho-Wv sF.-H.-kn. Po-h-\°m-c≥ a-cn-®p. hn-im-J-]-´-Ww kz-tZ-in {]-im-¥v _m-_p(22)hm-Wv a-cn-®-Xv. Xr-∏q-Wn-Øp-d C-cp-º-\w sF.-H.-kn-bn¬ tPm-en-sN-øp-∂ {]-im-¥v B-dp kl-{]-h¿-Ø-I-cp-sam-Øv C-Sp-°n A-W-s°-´v Im-Wm\m-Wv C-∂-se F-Øn-b-Xv. Umw I-≠-ti-jw sshIo-´v \m-ep-a-Wn-tbm-sS ssI-°p-fw sh-≈-®m-´w ImWm-s\-Øn. sh-≈-®m-´-Øn-\p \-Sp-hn-se I-√p-Iƒ°p ap-I-fn-eq-sS \-S-°-sh Im¬ sX-‰n sh-≈-Øn¬ ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ hn-t\m-Zv Ipam¿ I-c-bv-°p I-b-‰m≥ t\m-°n-sb-¶n-epw hn-^-e-ambn. ]n-∂o-Sv a-‰p-≈-h-cp-sS k-lm-b-tØm-sS B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. B-dp-amkw ap-ºm-Wv Hm-]-td-j≥ Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn¬ {]-im-¥v _m-_p tPm-en-°p I-b-dn-b-Xv.

F hn sI aqk-Xv \n-cym-X-\mbn hm-g-°m-Sv: G-jym-s\-‰v Nm-\-en-se ap≥-jn F-∂ ]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS {i-t≤-b\m-b am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ F hn sI aq-k-Xv(78) Ipg-™v ho-Wv a-cn®p. hmg-°m-Sv ]-©m-b-Øv Fw. F-kv.F-^v k-tΩ-f-\-Øn¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn FØn-b A-t±-lw F-S-h-Æ∏m-d-bn-se N-S-ßn-\v tijw `-£-Ww I-gn-®v hn-{ian-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-lmkzm-ÿyw A-\p-`-h-s∏-´Xn-s\-Xp-S¿-∂v F-S-h-Æ-∏m-d kzm-Im-cy B-kv-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]{Xn-bn¬ h-®m-bn-cp-∂p A-¥yw. B-e-∏p-g kz-tZ-in-bm-Wv. kw-kvIr-X ]-finX\m-b A-t±lw sh-Pn-t‰-dn-b≥ tIm¨-{K-kv kwÿm-\ `m-c-hm-ln-bm-Wv. \n-ch-[n X-hW tem-Iv-k`m, \n-b-ak-`m Xn-c-s™--Sp-∏n¬ kz-X{¥ ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-®n-cp∂p. ar-K߃-s°-Xncm-b {Iq-cX-sb F-Xn¿-°p-∂-Xn\pw A-lnw-k, k-kymlm-c {]-Nm-c-W-Øn-\p-am-Wv A-t±-lw Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nmc-Ww D-]-tbm-Kn-®ncp-∂Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-®- A-t±-lw Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv \-S-∂ ap-kv-enw eo-Kv ]m-¿-e-sa‚ v I-¨sh-≥-j-≥ N-S-ßn-¬ ]m¿-´n Aw-K-Xz-sa-Sp-°p-∂Xmbn {]-Jym-]n-®n-cp∂p.

ap-Jy-a-{´n C-¶v _mw-¥qcnÂ; \m-sf UÂ-ln-bn-te-¡v t]mhpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n I¿-WmS-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn N¿-®bv-°v C-∂p _mw-•qcnte-°p t]mhpw. h-b-\m-Sv h-gn-bp-≈ cm-{Xn-bm-{Xm-hnhm-Zw, a-Av-Z-\n-bp-sS {]-iv-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \msf ap-Jy-a-{¥n U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn°pw. kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ hn-j-b-߃ tI-{μk¿-°m-cn-\p apºm-sI A-h-X-cn-∏n-°m\m-Wv D-Ω≥Nm-≠n U¬-lnbn-se-Øp-∂-Xv. c-Lp-dmw cm-P≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m-¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øn-\p-≈ B-i-¶ tI-{μk¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°pw. am-\-h-ti-jn hn-I-k-\ a-{¥n ]-≈w cm-Pp-hp-am-bpw A-t±lw Iq-Sn-°m-gv-N \S-Øpw. C-Xn-\v ]p-d-sa tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-knte-bpw bp.Un.F-^n-te-bpw {]-iv-\-߃ ssl-°am≥-Up-am-bn N¿-®- \-S-Øn-tb-°pw. C-Xn-\n-sS C∂v U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn-°-m-\n-cp-∂ B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ bm-{X am-‰n-h-®p. sF {Kq-∏n-s‚ i-‡-am-b hn-a¿-i-Øn-\v hn-t[-b\mb Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ F {Kq-∏n-se Xs∂ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b a-{¥n B-cym-S-\p-am-bn CS-™n-cp∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

3 HIvtSm-_¿ 2013 hymgw

bphmhv s{S-bn³ X-«n- a-cn-¨\n-e-bnÂ

Znt\-i³

NncpssX A-½

ap-l½-Zv Ip-«n

hnim-em-£n

sam-bv-Xo³ Ip-«n

A-ÐpÂ- I-cow -

k-em-lp-±o³

A-´p-am-bn

Ccn´n: t{SUv bq\n-b≥ cwKsØ {]apJ t\Xmhpw kn.]n.Fw. ap≥ Gcnbm IΩn-‰n A-w-K-hp-amb Xt¥m´nse Fw sI Znt\i≥(59). a´-∂q¿ ]n.B¿. F≥. Fkv.Fkv. tImfPv sNb¿am-\mbpw Fkv. F^v.sF. a´-∂q¿ Gcnbm sk{I-´-dnbmbpw {]h¿-Øn-®p. kn.sF.Sn.bp. ap≥ a´∂q¿ Gcn-bm sk{I-´dn-bm-bn-cp-∂p. ae-tbmc taJ-e-bn¬ CS-Xp-]£ {]ÿm\w sI´n-∏-Sp-°p-∂-Xn¬ \n¿Wm-b-I-amb ]¶ph-ln-®p. `mcy: Im©-\. a°ƒ: ARvPp, A¿Pp≥ (Ccp-hcpw F≥Pn-\o-b¿, sNss∂). acp-a-I≥: Zo]Iv tat\m≥ (-F≥Pn-\o-b¿, sIm¬°-Ø). ktlmZ-c-߃: im¥, tZh-Zmkv (-F®v.sF, AßmSn-°-S-hv), h¬-k-e≥ (Fkv._n.sF. sse^v, IqØp-]-d-ºv).

am-eq¿: sI ]n B¿ \K¿ tIm-t´‚ ]-dº-Øv X-e-t°-m-´v NncpssX A-Ω(97). `¿-Ømhv: Ip-™n-cma≥ \mb¿. a° ƒ: tKmhnμ≥, tZ-hIn, Pm-\-In, tam-l\≥, c-ho-{μ≥, ]tc-Xcm-b \m-cm-bWn, Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, ]-tcX \m-b \m-cm-bW≥, A-Pn-X, Pb-Ω, ]-tcX\mb tKm-hnμ≥, am[hn.

hn-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b ]m-W-°m-´n¬ A-_plm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (49). am-Xmhv: \-^o-k. `mcy: B-bnj. a°ƒ: ^m-bnkv, AZo-_. a-cp-a°ƒ: i-ao¿ sIm-Sp-ap-≠, kp-ssl ¬ Nm-en-t»cn. k-tlm-Zc-߃: \mk¿, A-–pƒ du^v (F-kv.Un.]n.sF. Xn-cp-th-K∏p-d ]-©mb-Øv {]knU‚ v).

]√i-\: ]√-i\ tXm-´b-¶-cI-fw ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy hn-imem-£n (58). a-°ƒ: _nμp, kn‘p, D-Æn-IrjvW≥, cm-a-Ir-jvW≥. a-cp-a°ƒ: hn-iz-\mY≥, tam-l\≥, k-Pn-X.

B-\°-c: am-cm-bwIp∂-Øv sam-bv-Xo≥-Ip´n F-∂ _m-h lm-Pn (67). a°ƒ: ap-l-ΩZv, j-d-^p-Zo≥, sj-co-^, jm-Pn-d. a-cp-a°ƒ: kpsse-am≥, Xm-l, \q-d.

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½ -

Hm-at- »-cn: Xn-cp-hº - m-Snbn-se hym-]m-cn-bm-bn-cp∂ C-fw-Xp-cp-Øn-bn¬ tPm-k^ - v (Ip-t™-∏v tN´≥˛102). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b tdm-kΩ. a-°ƒ: ^m. sk-_mÃy≥, kn-ÿ A-kq-¥a - cn-b, G-en-°p-´n, A-®mΩ, Ip-™q-™v, t_-_n, tPm-kv, X-¶Ω - , X-¶® - ≥, ]-tc-Xc - m-b ]m-∏® - ≥, A∏-®≥, kn-ÿ B-\n tPmk-^v.

sN-Ω-¶-S-hv: tNm-e-°¬ ]-tc-X-\m-b sN-ß-W°p-∂≥ A-l-Ω-ZvIp-´nbp-sS a-I≥ A-–p¬ Icow (56). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: dlvv-\, \-Pve, \-kv-dn≥, jm-ln-Zv. a-cp-a-°ƒ: \ko¿ lp-ssk≥ (A¬sF≥), in-lm-_p¬ lJv (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: Ip-™nap-l-Ω-Zv, B-en-°p-´n (a°), A-–p -a-Zv, A–p¬ k-emw (a-°), kpss_-Z, B-bn-i-°p-´n.

sNm¢n: I-hn-bq¿ tdmUn¬ B-ew-ap-dn-® I≠n-bn¬ {_o-kv tlman¬ F hn k-em-lp±o≥ (63). `mcy: j-lo-Z. a°ƒ: ap-lΩ-Zv hmknZv (J-Ø¿), ap-lΩ-Zv km-lnZv, sj-dn≥ k-emlp-±o≥. a-cp-a°ƒ: dwjo-\, ssk-_p-∂nk.

Im-™-ßm-Sv: sh-f-fnt°m-Øv P-am-A-Øv ap≥ {]-kn-U-‚pw Im-™-ßmSv \-K-c-Øn-se s]t{Smƒ ]-ºv Po-h-\-°m-c\p-am-b am-hp-¶m¬ aq-e°-≠-sØ sI hn A¥p-am-bn (62). `m-cy: P-aoe. a-°ƒ: j-ao-d-en, jwko-d-en, k-°o-d-en, k-ao\, ^-ko-Z. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, D-Ω¿. -

Ip-ªn-cm-a³ Iq-Øp-]-dºv: Nn-‰m-cn∏d-ºv Np-≠-bn-se A-∏t´-Ω¬ ho-´n¬ ]m-d°≠n Ip-™n-cm-a≥ (88). `m-cy: I√p. a-°ƒ: btim-Z, N-{μ≥, N-{μn, ]tc-X\m-b A-timI≥. a-cp-a-°ƒ: kp-Ip-amc≥, km-hn-{Xn, c-ho-{μ≥.

t{X-kym-½ Hm-a-t»-cn: A-Øn-∏m-d Ip-Sn-cn-°¬ ]-tc-X-\mb tPm-k-^n-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (93).

]m-¯p-ss½ A-t≠m-W: ]p-dm-bn¬ DÆn-tam-bn≥ ap-kv-eym-cpsS `m-cy ]m-Øp-ssΩ (60). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-dlv-am≥, lm-P-d, ^u-knb. a-cp-a-°ƒ: dw-e sh-fna-Æ, k-eow ]-c-∏≥-s]mbn¬, A-_v-Zp¬ I-emw N-fn-t°m-Sv.

tPm-bn ap-°w: tXm-´p-ap-°w am-S∏m-´v tPm-bn (56). `m-cy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: a-\ojv, a-tl-jv (Zp-_bv). acp-a-Iƒ: \n-j.

th-ß-c: Nm-°o-cn tdmUv ]n ]n lm-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-{Inb≥ I-√p-߬ a-c-°m-¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy A-gp-hf-∏n¬ _n-ø-°p-´n l÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ben- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lmPn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ssk-X-e-hn, \-^o-k. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn sN-ßm-\n, ]m-ØpΩp, i-co-^, ^m-Øn-a, dp-Jn-b.

adnbp A-l-½-Zv ]m-h-d-´n: Xn-cp-s\√q¿ IS-bn¬ lu-kn¬ a-dn-bp A-l-Ω-Zv(56). a°ƒ: sj-co^v, sj-\o-_, sj_o_v, sj-lo¿. a-cpa°ƒ: \mk¿, ap-^o-e, sc-lv-\, j-^v-\.

tPm-k-^v

Ip«n-b½ Ccn´n: shfn-am-\sØ ]tc-X-\mb sh´n-°m´n¬ am[-hs‚ `mcy Ip´n-bΩ (92). a°ƒ: cmP-Ω, cmP-∏≥. acp-a°ƒ: h¬k≥, cm[.

G-en-bm-½

A-_v-Zp-Ã

s\-Sp-ºm-ticn: s\-Sp-h∂q¿ A-d-bv-°¬ ]-tcX\m-b ]u-tem-kn-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω(85). Xpcp-Øn-∏n-≈n Xp-cp-Øp-amen¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: jm-P≥ t]mƒ, i-tem-an, \-tbm-a.

X-fn-∏-d-ºv: B-km-Zv \-Kdn-se ]n A-_v-Zp-√ (55). `m-cy: sI ]n _o-^m-Xzna. a-°ƒ: Pm-^¿, i_o¿, ^m-C-k, apw-Xmkv. a-cp-a-°ƒ: \u-kn-\, A-iv-d-^v (-Zp-_bv), D-a¿Ip-´n.

A-l-½-Zvs]m-∂m-\n: ]p-Xp-s]m∂m-\n ]m-e-Øn-\v k-ao]w Np-≈n-s‚ A-l-Ω-Zv (52). -`m-cy-: -Pm-kv-an≥. ]nXm-hv-: -Np-≈n-s‚ _o-cmhp. -am-Xm-hv-: -]-tc-X-bm-b _n-øp-Ω. -a-°ƒ-: -A-k-Zv A-l-Ω-Zv (hn-Zym¿-Yn, Ip-km-‰v), l-an-Z, ln-Zmb, l-\m≥. -k-tlm-Z-c߃-: -sam-bv-Xo≥ (Ip-sshØv), ap-l-Ω-Zv (_-lvdbv≥), Ip¬-kp, dp-Jn-b, ^m-Øn-a.

ap-l-½-Zv sIm-Sp-ß√q¿: F-dn-bm-Sv t]- _-km¿ Np-≈n-]-dºn¬ ap-l-Ω-Zv(80). a° ƒ: l-\o-^, km-Pn-X, _o-\, d-ko-\, kao-\.

kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n Ip-«n-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

IqØp-]-dºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\nbpw tIm-¨-{K-kv ap≥ afiew {]-kn-U‚pam-b CSp-º ap-tøm-d-Øn-se \m-cm-b-Wm-e-b-Øn¬ kn F-®v Ip-´n-Ir-jvW≥ \-ºym¿ (100). `mcy: Ip-™n-]m¿-hXn A-Ω. a°ƒ: C-μn-c, h¬k-e, im-¥, P-bcmP≥, ]-¶-Pw, P-b-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: ]fl-\m-`≥ \-ºym¿, hn-Pb≥ \m-b-\m¿, ]m-an-f, l-co-{μ≥ \-ºym¿, Zo], ]-tc-X\m-b {io-[c≥ \-ºym¿. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

im-´-Ip-am-cn

amXyp

cm-tP-{µ³

ap-l-½-Zv

A- N yp- X ³- - - - -

a-dn-bp-½-

\-^o-k l-Öp-½

^m¯n-½

Ccn´n: aWn-°-S-hn¬ amXyp- h´wImt´¬ (94). `mcy: ]tc-X-bmb adn-b°p-´n. a°ƒ: tPm¿Pv, A{_lmw, amXyp-kv (-{]-[m-\m[ym-]-I≥, shfn-am\w bp.]n.Fkv), ^m. tXmakv amXyp, t{Kkn amXyp. acp-a-°ƒ: Beokv tPm¿Pv, Nn∂Ω, sUbvkn, tSman.

sjm¿-Wq¿: K-tW-iv-Kncn sd-bn-¬-th ]-ºv lukv tdm-Un¬ e-£v-an \nhm-kn¬ si¬-h≥ So kv-‰mƒ D-S-a cm-tP-{μ≥ (52). `mcy: a-tl-izcn. a°ƒ: Ir-jv-W-{]n-b, {]-ho¨. kw-kv-Im-cw im-¥n-Xocw iv-a-im-\-Øn¬ \-SØn.

B-e-Øq¿: tXm-´p-Im-Sv I-f-Øn-¬ ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). `mcy: ]-tcXbm-b B-an-\. a°ƒ: C-kv-a-bn¬, ]mcn-Pm≥, ko-\-Øv, sal¿, C-{_m-lnw, sj-do\. a-cp-a°ƒ: \-ko-\, sk-bv-Xv ap-l-Ω-Zv, aplΩ-Zv J-\n, A-∫mkv, k-_o-\.

F-S° - c - : ]q-t°m-´p-aÆ - bn-se ]q-hØ - n-¶¬ ANypX≥ (70). `m-cy: X-¶a - Wn. - a-°ƒ: kp-tc-jv (Fd-Wm-Ip-fw), kp-Pm-X (A[-ym-]n-I, e-£Z- zo-]v), kt¥m-jv (kn-¶∏ - q¿). a-cp-a°ƒ: cm-tP-{μ≥ (e-£Z- zo]v U-he - ] - vs - a‚ v tIm¿-]td-j≥, F-dW - m-Ip-fw), c-P\ - n. k - w-kvI - m-cw ho-´p-hf - ∏ - n¬ \SØn.

ap-Xp-∏-d-ºv: G-gp-\n-eØv ]-tc-X-\m-b ]m-tºmS≥ cm-bn≥-tam-Xn-bp-sS `m-cy ]q-t°m-S≥ a-dn-bpΩ (60). a-°ƒ: A-–p¬ I-cow, in-lm-_p-±o≥ (Pn-±), jm-lp¬ l-ao-Zv (a-°), j-co-^. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿ ]p-fn-°¬, P-am¬ F-°m]-d-ºv, A-–p-¿d-lvam≥ H-gp-Iq¿, d-^o-Jv H-f-h´q¿, k-ao-d ]p-fn-bw-]-dºv, k-ao-d I-tfm-Øv, \pkv-d-Øv.

D-Zp-a: sX-t°-°-c cn^m-bn-ø a-kv-Pn-Zn-\v kao-]-sØ ]-tc-X-\m-b _m-c-°m-c≥ sam-bvXo≥-Ip-™n-bp-sS `mcy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-° ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip™n, A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, C-kv-a-bn¬, bq-kp-^v, _o-hn, ssZ-\-_n, a-dnb. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip™n, _o-hn, an-kv-cn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, i-co^, ap-l-Ω-Zv, ko-\-Øv. k-tlm-Z-c-߃: _o-hn, J-Zo-P, a-dn-b, A-_v-Zp√, sam-bv-Xo≥-Ip-™n.

Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkvenbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

No-cp

ap-kv-X-^

D-≈n-tb-cn: \m-dm-Øv ]tc-X\ - m-b sN-Sym-I≠ - n tNm-bn-bp-sS a-Iƒ h-´wI-≠n eo-e (48). `¿-Ømhv ]-tc-X\ - m-b _m-e≥. a-°ƒ: Zn-hy, Zo-], Zo-]vXn-cm-Pv (sk¬-h≥). a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, kXo-jv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: im-¥, h-k¥ - , kp-tc-jv, i-in, _o-\, _n-μp.

IÆq¿-kn‰n: B-Zn-I-Sem-bn \S l-ko-\ a≥kn-en¬ ]n ]n ap-kv-X^ (68). `-mcy: dw-eØv. a°ƒ: B-jn-Jv (eo-K¬ I¨-kƒ-´‚ v, Zp-_-bv), B-cn-^v (_-ld-bv≥), l-ko-\, l^vk¿. a-cp-a°ƒ: ^-co-Z, Pwjo-d, _-jo¿. k-tlm-Z-c߃: P-ao-e, A-–p¬ k-emw (JØ¿), k-°-cn-ø, dw-eØv. J-_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v B-Zn-I-Sem-bn \q¿ Pp-am a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

\o-te-iz-cw: dn-´. F.C.H Hm-^n-kv kq-{]-≠v t]-tcm¬ hm-Wn-bw-h-ben-se tIm-tdm-Øv Ip™-ºp \m-b-cp-sS `m-cy ssa-en-´ im-¥-Ip-amcn(72). a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿ (Kƒ-^v), t{]-a-e-X, Pb, Zo-] (A-[ym-]n-I, sk‚ v ]o-t‰-gv-kv Cw-•ojv ao-Un-bw kv-Iqƒ), hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: cmP-tKm-]m-e≥ \m-b¿ (dn´. Iym-]v-‰≥, I-c-tk-\), Ir-jv-W-Ip-am¿ (Ip-º-f k-l-I-c-W B-ip-]{Xn), c-ho-{μ≥ s]-cn-bßm-\w (A-kn. c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^n-kv). k-tlmZ-c-߃: th-Wp-tKm-]me≥ \m-b¿, k-Xy-`m-a, t_-_n (tIm-gn-t°m-Sv), ]-tc-X-cm-b Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿, P-\m¿-±-\≥ \mb¿, c-ho-{μ-\m-Y≥ \mb¿.

ap-l-½-Zv

]m-¯p-½

A-Ðp l-ao-Zv

ap-°w: Nm-Ø-aw-K-ew IW-b-tßm-´v Nm-en¬ sI kn ap-l-Ω-Zv (70). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v, A-–p¬ ap-Ø-en-_v (ku-Zn), ^ntdm-kv, km-Pn-Z, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: J-a-dp-±o≥, k¬-a, d-ko-\, k¬-a.

tN-μ-aw-K-√q¿: sIm-fmbn ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zns‚ `m-cy aq-gn-°¬ ]mØp-Ω (88). a-°ƒ: lpssk≥ (ao-\-ßm-Sn), kpsse-J, ssa-aq-\, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥. a-cp-a°ƒ: k-emw (Ip-\n-bn ¬), ap-l-Ω-Zv (I-°m-Sv).

Ip-ºf - : _-Zc - n-øm \-Kdn-se ss{U-h¿ A–p¬ l-ao-Zv (45). Akp-Js - Ø Xp-S¿-∂v NnIn¬-kb - n-em-bn-cp-∂p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: Pp-ss\-Zv, Pm-hnZv, kp-ss\-\.

D-cp-h-®m¬: am-eq¿ kn‰n-°-Sp-Ø X-®m-d-º-Øv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b amt\m-fn cm-a-s‚ `m-cy Iqfn No-cp (Pm-\p-˛75). aA-jd-v -^v °ƒ: c-ho-{μ≥, tam-lsN¿-°f - : t_¿-°b - n-se \≥, A-\n-cp-≤≥, {]ohym-]m-cn _n A-jv-d^ - v (40). X, {]-k-∂, {]n-b, ]-tc`m-cy: ^u-kn-b. X-cm-b Iq-fn tcm-ln-Wn, a-°ƒ: an-Zve - m-Pv, ssk-\_ - m \-fn-\n. \-P, ^m-Øn-am ^-P. ka-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-a≥, tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - Z- vIp™n, A-–p-√, Jm-Z¿, lm-cn- eo-e, {]-ko-X, _n-μp, A-tim-I≥, _m-e-Ir-jvkv, ap-kvX - ^ - , _o-hn, a-dnW≥, c-ho-{μ≥. bw, B-bn-i.

ssk-X-e-hn

A-en

in-h-i-¦-c³

ap-l-½-Z-en-

Nn-cp-X

am-[-hn A-½

kp-ss_-Z-

cm-P³

Im-cm-Sv: ]-tc-X\ - m-b F-S° - m-´v _o-cm≥-Ip-´nbp-sS a-I≥ Ip-∂Ø - v ssk-Xe - h - n (62). `m-cy: a-dn-b° - p-´n. a-°ƒ: I-_o-¿ I-√w-]md (^-tdm-°v ]-©m-bØv eo-Kv sk-{I-´d - n), ap-kvX - ^ - , A≥-h¿ - , \u-jm-Zv- A-en, ap-lΩ - Zv dn-bm-kv, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv \q-dm-\n. a-cp-a° - ƒ: \-Pva - p-∂n-k, J-Zo-P, ^m-Xzn-a, ap-lvkn-\, j-lm-\.

]p-Xn-bn-cp-Øn: Pp-am-akv-Pn-Zn-\v k-ao-]w ]-tc-X\m-b sh-´n-°m-´n¬ Ip™n_m-∏p-hn-s‚ a-I≥ A-en(35). am-Xm-hv: _ohn. `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: A-kv-\, l-kn, A-^n (hn-Zym¿-Yn-Iƒ). k-tlmZ-c-߃: ju-°-Øv, d-^o-Jv, km-dp, Ip-™mbn-ip, ko-\-Øv, dp-Jn-b, ^m-Øn-a, ]-tc-X-\m-b ap-Øp.

F-S-°-c: sh-Ãv s]-cp¶p-fw ]m-ßn¬ in-h-i-¶c≥ (71). `m-c-y: ]-tc-Xbm-b Im¿-X-ym-b-\n. a-°ƒ: hn-P-b-e-£v-an, Cμn-c (]p-≈n-bn¬), temln-Zm-£≥. a-cp-a-°ƒ: l-cn-Zm-kv, APn-X. k-tlm-Z-cn: im-c-Z. kw-kv-Im-cw ho-´p-h-f∏n¬ \SØn.-

I¬-∏-I-t©-cn: s\-®n°p-≠n-se ]m-d-bn¬ apl-Ω-Z-en F-∂ Ip-´ntam≥. `m-cy: A-kvam-_n. a-°ƒ: A-–p¬ ap-kΔn¿, A-–p¬ d-lq-^v, k-_q-d. P-∂-Øv j-dn≥. k-tlm-Z-c-߃: A-kokv lm-Pn, _o-cm≥-Ip-´n, A-–p¬ Jm-Z¿, ^m-Øna, kp-sse-J.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Np-≈ntbm-Sv ]-∂n-°p-fw ]-tcX-\m-b Nm-Ø-tßm-´p]pdw ]m-®p-hn-s≥-d `m-cy G-S-°m-Sv Nn-cp-X (89). a°ƒ: \m-cm-b-W≥, Nn∂≥, tZ-h-In, hn-P-b e£van. a-cp-a-°ƒ: cp-Kv-an-Wn, tKm-]n, ]-tc-X-cm-b s\m´≥, im-¥. - -

cm-a-]p-cw: ]p-√m-\n-°m-SSn¬ am-[-hn A-Ω (81). cm-a-]p-cw {io-cm-a-kzm-an t£-{X-Øn-se Po-h-\°m-cn-bpw a-Æm-sXm-Sn Ip-™≥ \m-b-cp-sS `mcy-bp-am-Wv. a-°ƒ: kXy-`m-a, \-μ-\≥, kp-tcjv. a-cp-a-°ƒ: th-WptKm-]m-e≥, P-b-{io, kv-an-X.-

Xn-cp-\m-hm-b: ssh-ct¶m-Sv ]-tc-X-\m-b A-acn-bn¬ A-–p-¿dlvam≥ am-Ã-dp-sS `m-cy kp-ss_-Z (78). a-°ƒ: d-kn-bm-_m-\p, sse-em bm-kv-an≥, A-`v-Zp¬ Iemw (Xn-cp-\m-hm-b ]©m-b-Øw-Kw), ap-l-ΩZv Pp-ss_¿, Pm-^¿ APv-a¬, k-eow A-^v-Xm_v (C-cp-h-cpw bp.-F.C). a-cp-a-°ƒ: C-{_mlnw a-e-∏p-dw, k-eow ]m-e-°m-Sv, j-°o-e Iemw am-d-t©-cn, l-kv-\ s]m-∂m-\n, k-ao-d ao-\S-Øq¿, ^-ko-e Xn-cq¿.

_m-ep-t»-cn: Im-´m-º≈n tIm-W-t¶m-´p-Ω¬ cm-P≥ (57). `m-cy: t{]-a. a-°ƒ: {]Po-jv, c-Po-jv.

C-¯o-ath-ß-c: I-Æ-aw-K-ew F-c-Wn-∏-Sn-bn¬ ]-tcX-\m-b ]q-g-Ω¬ A-ehn-bp-sS `m-cy C-Øo-a ap-f-ºm-´n¬ (82). a-°ƒ: a-Ωm-®p, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (sNss∂), A-–p¬ P∫m¿ (Im-™-ßm-Sv), k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, ssk-\, k-^nb, ]-tc-X-\m-b A-ehn.

A-e-hn-¡p-«n- F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw ]q®mw-Ip-∂v Ip-≠w-I-≠Øn¬ ]-tc-X-\m-b _mh-bp-sS a-I≥ A-e-hn°p-´n(51). am-Xm-hv: Ip-™n-am-fp. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: Pm-_n¿, ^m-knXv, B-bn-i, J-Zo-P, ^mØn-a.

A-½n-Wn amXyp ap-hm-‰p]pg: ss]-tßm´q¿ am-fn-tb-°¬ ]-tcX\m-b ]n Fw amXyp `mcy A-Ωn-Wn am-Xyp(78).

eo-e

eo-e Ip-ª-½-Zv

\m-cm-b-Wn

]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ A-´°p-≠v hm-Wn-h-b¬ Ip\n Ip-™-Ω-Zv (65). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: k-_v-\, j-l-\, jm-\n-Zv. a-cp-a-I≥: ap-lΩ-Zv (Zp-_-bv).

sIm-bn-em-≠n: ]m-e°p-fw Ip-∂p-Ω¬ Xøn¬h-f-∏n¬ \m-cm-bWn (75). a-Iƒ: do-\. acp-a-°ƒ: N-{μ-_m-_p (am-\-¥-hm-Sn).

ssI-]-aw-Kew: s]cn™-\w s]m≥-am-\n-IpSw In-g-°ph-iw ap-ºp-hoIp-ªp-sam-bv-Xo³]m-¯p F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw ´n¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvap-fn-b-߬: sIm-´q-cv ]W≥-Ip-´n `m-cy eotc-X-\m-b C-{_m-loan-s‚ tN-∂m-bv-°p-∂n-se `m-cy ]m-Øp (85). a-°ƒ: tIm-Sm-en Ip-™p-sam-bv- e(70). a°ƒ: jq-P, kpj-P, Pn-j, kv-an-X. Xo≥ (51). `m-cy: C-√n_o-cm≥, A-_v-Zp-¿-dlvam≥, J-Zo-P, A-ko-kv, °¬ k-°o-\. a-°ƒ: dn- a-cp-a°ƒ: {]-im¥v, cmP≥, A≥-jmZv, ]-tcP-ao-e, ]-tc-X-cm-b Ip-™- bm-kv, jm-ln-Zv. a-cp-aX\m-b c-Lp-\mYv. Iƒ: sI kp-\o-d. Ω-Zv, Ip-™-_v-Zp-√.

cm-[m-Ir-j-vW³ tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v Po-h-\°m-c≥ ]n cm-[m-Ir-jvW≥ (57). th-tß-cn tIm-´-bn¬]-d-ºv kz-tZin-bm-Wv. `m-cy: P-b-{io, a-Iƒ: dn-©q-j. a-cp-aI≥: c-Xo-jv.

AÐp-Ã-¡p-«nC-cp-ºp-gn: h-S-°pw-ap-dn a-l-√v I-Ωn-‰n-bp-sS ap≥ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-bpam-bn-cp-∂ A-º-e-Øn߬ No-cmw-sXm-Sn A_v-Zp-√°p-´n F-∂ Ip™m-∏(73). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: dw-e, d-jo-Zv, ap-l-Ω-Zv, A-jv-d-^v, k-ao¿, keow (A-©p-t]-cpw k-uZn), ap-\o¿. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ Im-c-°p-∂v. \-ko-d ssa-e-∏p-dw, _p-jv-d s]m-Sn-bm-Sv, d-^o-\ tImWmw-]m-d, ^u-kn-b tIm-Uq¿, B-bn-i H-Xp°p-߬, X-kv-\n ]m-∏n\n-∏m-d. h-S-°pw-ap-dn Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J_-d-S-°n.

ss\-äv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS tem-dn-bn-Sn-¨v tlmw KmÀ-Uv a-cn-¨p; kn.-]n.-H. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn sIm-√-t¶m-Sv: ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥pS¿-∂ \n-b-a-]m-e-I-cn¬ H-cmƒ hm-l-\-anSn-®p acn®p. a-s‰m-cmƒ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬. t]m-en-kv tlmw-Km¿-Uv ap-X-e-a-S ]-≈w a-√≥-Ip-f-ºn¬ hm-kp-hn-s‚ aI≥ hn sI Zm-kv (47) B-Wp a-cn-®-Xv. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ F-e-h-t©-cn kz-tZ-in A-c-hn-μm-£≥ B-Wv Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-c-tbmsS A-º-e-∏-Sn C-d-°-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v ]p-Xp-\-K-cw `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tem-dn-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. s]m-≈m-®n-bn¬-\n-∂p I-S-e I-b-‰n-h-∂ an-\n tem-dn sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-h-®p \n¿-Øm≥ B-h-iy-s∏-´p ssI-Im-´n-sb¶n-epw \n¿-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v ]-t{Sm-fn-Mv

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-cp-h-cpw C-cp-N{I t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ an-\n-tem-dnsb ]n-¥p-S¿-∂v I-cn-t∏m-Sv A-º-e-∏-Sn `mK-Øp-h-®p ]n-Sn-Iq-Sn. an-\n-tem-dn ss{Uh-sd tNm-Zyw-sN-øp-I-bpw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Im-enØo-‰ I-b-‰n-h-∂ tem-dn an-\n tem-dn-bn¬ C-Sn-®p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ Ac-hn-μm-£-\pw tlmw Km¿-Uv hm-kp-hpw A-h¿ h-∂ ss_-°pw an-\n tem-dn-bp-sS A-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn. i-–w tI-s´-Øn-b \m-´p-Im-¿ I-c®n¬ tI-´v an-\n-tem-dn-bp-sS A-Sn-h-i-Øp t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv Ip-Sp-ßn-b-h-sc I≠-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw tlmw Km¿-Uv a-cn-®p. an-\n-tem-dn-bn¬ ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]-cpw h-en-b tem-dn-bn¬ aq-∂p-t]-cpw D-≠m-bn-cp-∂p.

C-h-sc k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥p-S-cp-Ibm-sW-∂v A-c-hn-μm-£≥ A-]-IS-Øn-\p ap-ºm-bn sIm-√-t¶m-Sv tÃj-\n¬ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp-∂p. ap-X-e-a-S am-º-≈w hm-kp-hns‚-bpw Ip-™n-e-£v-an-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv Zm-kv. hn-ap-Œ-`-S-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv tÃj-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿ k-XnbmWv `m-cy. B-c-Xn, Aiz-Xn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. ]p-Xp\-K-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn-bpw an-\n-tem-dn-bpw. C≥-sk-‰n¬ a-cn-® Zm-kv

Im-™-ßm-Sv: X-an-gv -\m-Sv kz-tZ-in-sb s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se- C-Jv_m¬ P-Mv-j≥ tK-‰n-\v k-ao-]-Øm-Wv a-cn-® \n-ebn¬ I-≠-Øn-b-Xv. C-´p-Ω-en-se C-kv-Xn-cn sXm-gnem-fn-bpw ]p-Xp-tIm-´ ]-W-°m-Sv kz-tZ-in-bp-am-b Ac-hn-μ-\m(22)-Wv a-cn-®-Xv. H-∂-c h¿-j ap-ºm-Wv tPmen-°m-bn I-™-ßm-s´-Øn-b-Xv. ]n-Xm-hv kp-∫-ø. a-m-Xm-hv: I-a-em-£n. k-tlm-Z-c-߃: B-\-μv , Acq¨.

bp-hm-hv tdm-U-cn-In a-cn-¨\n-e-bn Im-™-ßm-Sv: bp-hm-hns\ tdm-U-cn-In¬ a-cn-® \n-e-bn¬- I-s≠-Øn. Ac-bn ]m-e-°m-en-se {]-Imi-s\(38)bm-Wv a-cn-®\ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. `mcy: sP-kn. a-°ƒ: A-`ncmw, A-a¬. k-tlm-Z-c߃:P-b≥, kp-Pm-X, kptc-jv. -

Xq-§n a-cn-¨\n-e-bnÂ

Im-™-ßm-Sv: tX-∏v sXm-gn-em-fn-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Øn. -]p-√q¿ sIm-S-h-√-sØ c-ta-i\m(38)Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-a-≥. amXm-hv: X-ºm-bn-. `m-cy: im-¥n. a-°ƒ: hn-jv-Wp, sshjv-W-hv, \-μ-\. k-tlm-Z-c-߃: D-j, Aw-_n-I, \n¿a-e.

bp-hm-hv `m-cy ho-«n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: sN-´pw-Ip-gn kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hns\ aw-K-em-]p-c-sØ `m-cy ho-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sN-´pw-Ip-gn-bn-se apjv-Xm-Jn (27) s\-bm--Wv awK-em-]p-c-sØ `m-cy ho´n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-b ap-jv-Xm-Jv \m-ep-am-kw apºm-Wv I¿-Wm-S-I kz-tZin-\n-bm-b bp-h-Xn-sb hnhm-lw sN-bv-X-Xv. ho-´pIm-cp-sS F-Xn¿-∏v A-h-K-Wn-®v I-eym-Ww I-gn-® apjv-Xm-Jv aw-K-em-]p-c-Øv Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: l-k-bv-\m-¿ \p-≈n-∏m-Sn. am-Xm-hv: P-aoe. k-tlm-Z-c-߃: h-lo-Z, jm-\nw, Iu-e-Øv, ssdlm-\, k-a-Zv, ^-_o-\.

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: a-™-∏n-Ø-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Im-™-ßm-Sv ku-Øv sIm--Δ¬ tÃm-dn-\-Sp-Øv Xm-a-kn-°p-∂ ]-c-∏ A-´°-≠s-- Ø A-P-b-\m(30) Wv aw-K-em-]p-cw I-kv-Xq¿_ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: dn-´. A-[ym-]I≥ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥. am-Xm-hv: Im¿-Xym-b\n-. k--tlm-Z-c-߃: {]-^.c-Lp-\m-Yv (cm-P-]p-cw sS≥-Xv ]-b-kv tIm-f-Pv, Im-bn-I A-[ym-]-I≥), b-ap\.

a-Zv-d-km-[ym-]-I³ Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

ap-t≈-cn-b: a-Zv-d-km-[ym-]-I≥ Ip-g-™p-ho-Wp a-c-n®p. ]n-em-¶-´ Pp-am a-kv-Pn-Zv ap-A-±n-\pw a-Zv-d-km-[ym]-I-\p-am-b tZ-ew-]m-Sn aø-fw kz-tZ-in kq-∏n ap-kveym-cm(55)Wv C-∂-se acn-®-Xv. a-ø-fw, tZ-ew-]m-Sn lnZm-b-Øv \-K¿, Km-fn-ap-Jw k-tdm-fn, A-Uq¿, Ip-≠m¿, a-™w-]m-d, ss]-°, ]m--e-°p-∂v F-∂n-hn-S-ßfn¬ a-Zv-d-km-[ym-]-I-\pw ]-≈n ap-A-±n-\p-am-bn tkh-\w sN-bv-Xn-´p-≠v. F-kv.ssh.F-kv a-ø-fw bq-\n-‰v I-Ωn-‰n-bw-K-am-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿. am-Xm-hv: B-kyp-Ω. `m-cy: _o-^m-Øn-a-. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿, A-l-Ω-Zv ss^-k¬, im-ln-Zv anJv-Zm-Zv, B-bn-i-Øv i-_m-\, B-in-Jv an-Zv-em-Pv. ktlm-Z-c-߃: l-ssk-\m¿ s\-√n-°-´, Ip-™n-∏, Dºp, t]m-°¿.

O-¯o-kv-K-Un a-cn-¨bmfp-sS ar-X-tZ-lw C-s¶-¯n-¡pw

Iq-Øp-]-dºv: OØo-kv-K-Un¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-® B-bn-Ø-d aºdw kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZlw C-∂p \m-´n-se-Øn°pw. ssI-tX-cn B-bn-Ød a-ºd-sØ Ip-∂p-t{º m≥ t{]-a≥(49) B-Wv a-cn®Xv. I-gn-™ Znh-kw ss_ °pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn®m-Wv A-]-ISw. ar-X-tZlw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-kv kvIq«-dn-en-Sn¨v ho-«-½ a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: `¿-Øm-hn-s\m-∏w kv-Iq-´-dn¬ bm-{XsN-øp-I-bm-bn-cp-∂ ho-´-Ω sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _ n-Sn-®v a-cn-®p. am-¶m-hv ]-t´¬-Øm-gw ss_-Øp-¬ j-_m-_n¬ sI hn km-ln-Z(47)bm-Wv a-cn-®-Xv. kv-Iq-´¿ Hm-Sn-®n-cp-∂ `¿-Øm-hv Sn A-_v-Zp-√ F-∂ sN-dn-b-Im-°p ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. sNm-Δmgv-N cm-{Xn H-º-tXm-sS am-¶m-hv ss_-]m-kn¬ iv-aim-\w P-Mv-j-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ h-lm-_v, j-_m-_v, Ip-™n-_ohn, dn-kv-hm-\. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿ Xn-cp-Øn-bmSv, D-Ω¿ ^m-dq-Jv, k¿-^n-J.

ap-Jy-a-{´n C-¶v _mw-¥qcnÂ; \m-sf UÂ-ln-bn-te-¡v t]mhpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n I¿-WmS-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn N¿-®bv-°v C-∂p _mw-•qcnte-°p t]mhpw. h-b-\m-Sv h-gn-bp-≈ cm-{Xn-bm-{Xm-hnhm-Zw, a-Av-Z-\n-bp-sS {]-iv-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \msf ap-Jy-a-{¥n U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn°pw. kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ hn-j-b-߃ tI-{μk¿-°m-cn-\p apºm-sI A-h-X-cn-∏n-°m\m-Wv D-Ω≥Nm-≠n U¬-lnbn-se-Øp-∂-Xv. c-Lp-dmw cm-P≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m-¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øn-\p-≈ B-i-¶ tI-{μk¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°pw. am-\-h-ti-jn hn-I-k-\ a-{¥n ]-≈w cm-Pp-hp-am-bpw A-t±lw Iq-Sn-°m-gv-N \S-Øpw. C-Xn-\v ]p-d-sa tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-knte-bpw bp.Un.F-^n-te-bpw {]-iv-\-߃ ssl-°am≥-Up-am-bn N¿-®- \-S-Øn-tb-°pw. C-Xn-\n-sS C∂v U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn-°-m-\n-cp-∂ B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ bm-{X am-‰n-h-®p. sF {Kq-∏n-s‚ i-‡-am-b hn-a¿-i-Øn-\v hn-t[-b\mb Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ F {Kq-∏n-se Xs∂ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b a-{¥n B-cym-S-\p-am-bn CS-™n-cp∂p.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

s{S-bn-\n-Sn-¨p A-½-bpw a-I-\pw a-cn-¨p sIm-¨pa-Wn

_m-_p

\ÃX-¼n \m-SmÀ

kp-temN-\

k-Xy-Zm-kv

sPbn³

im-´-½

a-dn-bm-½

I-g-°q´w: tIm-´-d°-cn Xncp-thm-Ww ho-´n¬ sIm-®p-a-Wn (50). `mcy: jo-P. aI≥: kp-Pn≥.

Nn-d-bn≥-Iogv: B¬-Ød-aq-Sv ]q-fn-bm-Wn-°-en¬ _m-_p (53). `mcy: X¶®n. a°ƒ: jo-P, jnPp, jn\p, _n\p. a-cpa°ƒ: hn\p, ku-ay, jm-\n.

sh-≈d-S: ]-\-®-aq-Sv tht¶m-Sv h-S-°n≥-I-c ho´n¬ \√X-ºn \m-Sm¿ (95).

sh-™m-d-aqSv: aq-∂m-\°p-gn _n F-kv `-h-\n¬ `m-kv-Ic-s‚ `m-cy kptem-N-\ (75). a°ƒ: a-tl-i≥, Kn-cn-P, e-Xn-I, hn-{Ia≥, kp-\nX, k-Xo-jv-Ip-am¿ (apkvenw A-tkm-kn-tbj≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, sh-™m-d-aq-Sv), tamfn (hn-a¨-kv tImfPv). a-cp-a°ƒ: h¬k-e, a[p-kq-Z\≥, ]-tc-X\m-b a-t\m-lc≥, Nn-{X-te-J (k¿-°m¿ F-®v F-kv hnXpc), ]-tc-X\m-b kenw-Ip-am¿, {ioe-X, P-bIp-am¿ (sk≥-{S¬ k¿th Hm-^n-kv).

sh-™m-d-aqSv: X-≠vdmw s]mbv-I hn-P-bm-e-bØn¬ k-Xy-Zm-kv (83). `mcy: ]n kp-`m-jnWn. a°ƒ: F-kv ko-\, Fkv ko-P (F-Pokv Hm-^nkv). a-cp-a°ƒ: P-btaml≥ (s^-U-d¬ _m-¶v), F-®v jm-Pn.

Im-´m°-S: Nm-cp]m-d Dj-kn¬ ]-tc-X\m-b a\m-kns‚ (dn-´. sl-Uvam-ÿ eq-Y-d¬ bp.]n.F-kv \n-e-ta¬) `mcy sP-bn≥ (84˛dn-´. So®¿ eq-Y-d¬ bp.]n.F-kv \n-e-ta¬). a-°ƒ: sle≥ t•mdn (dn-´. sl-Uvan-kv-{S-kv eq-Y-d¬ F¬.]n.F-kv A-¥nbq¿), sk¬-h-t\-i≥ (ku-Zn A-td-_y), tUm. Fw sP sk¬-h-Zmkv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬ Im-´m°-S Ir-kv-Xy≥ tImfPv), sl-e≥ Ip-am-cn ({]^. U-ªyp.kn.kn \mK¿-tIm-hn¬), sle≥ tkm-dXn (sl-Uv-ankv-{S-kv K-h. F¬.]n.Fkv A-cp-am-\q¿), sle≥ jo-e (Pn√m ]©mb-Øv Xn-cp-h-\-¥]p-cw). a-cp-a°ƒ: sl¬k¨, \n¿-Ω-e sk¬-h-t\-i≥, an-\n sk¬-h-Zmkv, tUm. Cu_≥k≥, [¿-Ω-cm-Pv at\m-lcw (dn-´. s]m-Xphn-Zym-`ym-k U-b-d-Œtd‰v Hm-^n-kv), hn¬-{^Uv km-Kcw (Ir-jn U-bd-Œ-td-‰v hn-Im-kv `-h≥).

Hm-bq¿: tdm-Up-hn-f {iocw-Kw ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-cpsS `m-cy im-¥-Ω (67˛-dn´ sl-Uv-an-kv-{S-kv K-h.F¬.-]n.-F-kv. sN-dn-bsh-fn-\-√q¿). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: h-k¥-cm-Pv (-sS-Iv-t\m-]m¿°v), tl-a (sI.-]n.-Fw.F-®v.-F-kv.-F-kv sN-dn-bsh-fn-\-√q¿), {io-P (sI.]n.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv.sN-dn-b-sh-fn-\-√q¿). a-cpa-°ƒ: _n-]n≥ `m-kv-I¿ (sl-Uv-am-ÿ sI.-]n.Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv. sN-dn-b-sh-fn-\-√q¿), sI a-Wn (am-t\-P¿ sI.-]n.Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv sNdn-b-sh-fn-\-√q¿).

A-¶-amen: Xp-d-hq¿ Aco-°¬ ]-tc-X\m-b h-dnb-Xn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ(96). C-fw-ta-bv-°m-Sv A-co-bv°¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: Nn∂-Ω, Ip™v. a-cp-a°ƒ: am-Ø-∏≥(dn´. A-[ym-]-I≥), tacn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v tXm´-Iw sk‚ v.tPm¿-÷v bmt°m_m-b ]-≈n-bn¬.

ap-l-½-Zv sIm-Sp-ß√q¿: F-dn-bm-Sv t]- _-km¿ Np-≈n-]-dºn¬ ap-l-Ω-Zv(80). a°ƒ: l-\o-^, km-PnX, _o-\, d-ko-\, kao\. a-cp-a°ƒ: ko-\, bqk^v, K-^q¿, j-ao¿, jm-\-hmkv.

iin-[-c³ Im™m¿ : IpSbØq¿ klIcW _m¶v- dn´. Poh\°mc≥ ]Sn°m]dºn¬ ]n sI iin[c≥( 59). kwkvIm-cw C∂p cmhnse 10\v- ho´phf∏n¬. `mcy :kXn ({Kma∏©mbØvAwKw IpSbØq¿) I´∏\ I‰nbmae IpSpw_mwKamWv-.

t{X-kym-½ Hm-a-t»-cn: A-Øn-∏m-d Ip-Sn-cn-°¬ ]-tc-X-\mb tPm-k-^n-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (93).

eo-e ssI-]-aw-Kew: s]cn™-\w s]m≥-am-\n-IpSw In-g-°ph-iw ap-ºp-ho´n¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n `m-cy eoe(70). a°ƒ: jq-P, kpj-P, Pn-j, kv-an-X. a-cp-a°ƒ: {]-im¥v, cmP≥, A≥-jmZv, ]-tcX\m-b c-Lp-\mYv.

ap-l-½-Zv B-e-Øq¿: tXm-´p-Im-Sv I-f-Øn-¬ ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). `mcy: ]-tcXbm-b B-an-\.

A-½n-Wn amXyp ap-hm-‰p]pg: ss]-tßm´q¿ am-fn-tb-°¬ ]-tcX\m-b ]n Fw amXyp `mcy A-Ωn-Wn am-Xyp(78). a°ƒ: _n-\n amXyp, tPm¨ amXyp.

kp-{_-lv-a-Wy³ B-e-∏p-g: \-K-c-k-` ap-√bv-°¬ hm¿-Un¬ aTØn¬ ap-dn-bn¬ ]-c-taiz-c-b-Ω-cp-sS a-I≥ ]n kp-{_-_v-a-Wy≥ (51). `m-cy: D-am kp-{_-lv-aWyw (tI-c-f {_m-lv-aW-k-am-Pw, h-\n-Xm hn`m-Kw kw-ÿm-\ tPmbn‚ v sk-{I-´-dn).

G-en-bm-½ s\-Sp-ºm-ticn: s\-Sp-h∂q¿ A-d-bv-°¬ ]-tcX\m-b ]u-tem-kn-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω(85). Xpcp-Øn-∏n-≈n Xp-cp-Øp-amen¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: jm-P≥ t]mƒ, i-tem-an, \-tbm-a. a-cp-a°ƒ: bm-t°m_v, tXm-akv, Ip-™p-tam≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v A-I-∏d-ºv im-t_m¿ A-t{^m-Øv I-{Xo-{U¬ h-en-b-]-≈nbn¬.

ap-l½-Zv Ip-«n hn-f-Øq¿: ]-tc-X\m-b ]m-W-°m-´n¬ A-_plm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (49). am-Xmhv: \-^o-k. `mcy: B-bn-j. a°ƒ: ^m-bnkv, A-Zo_. a-cp-a°ƒ: i-ao¿ sIm-Spap-≠, kp-ssl ¬ Nmen-t»cn.

adnbp A-l-½-Zv ]m-h-d-´n: Xn-cp-s\√q¿ I-S-bn¬ lu-kn¬ a-dnbp A-l-Ω-Zv(56). a°ƒ: sj-co^v, sj-\o-_, sj_o_v, sj-lo¿. a-cpa°ƒ: \mk¿, ap-^o-e, sc-lv-\, j-^v-\.

]m-¯p-ss½ A-t≠m-W: ]p-dm-bn¬ DÆn-tam-bn≥ ap-kv-eym-cpsS `m-cy ]m-Øp-ssΩ (60). a-°ƒ: A-_v-Zp¿-dlv-am≥, lm-P-d, ^u-knb.

cm-P-e-£v-an sNß-∂q¿: t]-cn-ti-cn ]p-Ø≥-]p-c-°¬ (kpc`n) tkm-a-ti-J-c≥ \mb-cp-sS `m-cy cm-P-e-£van(47).

cm-tP-{µ³ sjm¿-Wq¿: K-tW-iv-Kncn sd-bn-¬-th ]-ºv lukv tdm-Un¬ e-£v-an \nhm-kn¬ si¬-h≥ So kv-‰mƒ D-S-a cm-tP-{μ≥ (52). `mcy: a-tl-izcn. a°ƒ: Ir-jv-W-{]n-b, {]-ho¨.

]m-¸n-b-½ F-S-Xzm: N-ß-¶-cn ]-Sn™m-td-]-d-ºn¬ ]m-∏nb-Ω (91). kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n\v. 12mw \-º¿ Fkv.F≥.Un.]n im-Jmtbm-Kw iv-a-im-\-Øn¬. a-Iƒ: s]m-∂-Ω. a-cp-a-I≥: Nn-Zw-_-c≥

A- N yp- X ³- - - - F-S° - c - : ]q-t°m-´p-aÆ - bn-se ]q-hØ - n-¶¬ ANypX≥ (70). `m-cy: X-¶a - Wn. - a-°ƒ: kp-tc-jv, kp-Pm-X, k-t¥m-jv (kn¶-∏q¿).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-Ω-bpw a-I-\pw s{S-bn-\n-Sn-®p acn-®p. a-e-b≥-Iogv kz-tZ-in h-\-P-Ip-am-cn (60) a-I≥ hn-tP-jv cm-Pv (25) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv-. C∂se cm-hn-se F-´-c-tbm-sS Nm-° kp-{_-“Wnb≥ tIm-hn-en-\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. sd-bn¬]m-fw ap-dn-®p I-S-°-sh s{S-bn-\n-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂m-Wv \m-´p-Im¿ t]m-enkn-\v \¬-In-b hn-hcw. t]-´ t]m-enkv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv a-cn-®X- v A-Ω-bpw a-I-\p-am-sW∂v a-\-kn-em-b-Xv. a-e-bn≥-Io-gv ta-∏p-°-S Ip-f-t°m-Sv lu-kn¬ hmS-I-bv-°v Xm-a-kn-®p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p C-h-¿. C≥Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-bv-°v am-‰n.

a-c¡-jWw X-eb-n ]-Xn¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p sh-™m-d-aq-Sv: a-c-°jWw X-e-bn¬ ]-Xn®v Krl-\m-Y≥ a-cn-®p. sh-ºmbw H-gp-Ip]m-d I-c-IpfØv ho-´n¬ A-–p¬ keow (55) B-Wv a-cn-®Xv. acw ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS-bmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. C∂-se cm-hn-se 10\mbn-cp-∂p kw-`hw. C-bm-fpsS X-s∂ ho-Sn-s‚ ap≥-hi-Øv \n¬-°p-∂ πm-hv apdn-®p-sIm-≠n-cn-s° ap-Iƒ hi-sØ H-cp Ij-Ww Ib¿ sI-´n h-en-°p-∂-Xn-\n-sS D-b¿-∂v s]m-ßn kao]-Øv \n-∂ k-en-an-s‚ X-e-bn-en-Sn-°p-I-bp-am-bncp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-sb-¶nepw h-gn at[y a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv tam¿-®-dn-bn¬. `mcy: kp¬-^Øv. a°ƒ: j-ao-\, j-ao¿ (Kƒ-^v). a-cpaI≥: jm-\-hm-kv.

bph-Xn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

kv-I-dn-b

t_-_n tPm¬

tPmÀPv

]p-¶qkv

sFk-Iv hÀ-Kokv

A-½nWn

km-dm-½

l-aoZv

aq-hm-‰p-]pg: ap≥ tIm¨-{K-kv F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n saw_¿(B-c°p-g afiew)s]-cp-º√q¿ hmØn-tb-en¬ hn sP kv-Idn-b(75). `mcy: t{Kkn(Im-cym-aT-Øn¬ IpSpw_mw). a°ƒ: D-jkv, tPm-bvkv. a-cp-a°ƒ: kPn(a-e-b-∏n-≈n¬ IqØm-´p-Ip-fw), tkmWnb(C-e-hp-¶¬ Iq-Øm-´pIp-fw). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v s]-cp-º√q¿ hn ]Ømw ]o-bq-kv ]-≈n-bn¬.

]-d-hq¿: ]-d-hq¿ N-°me-a‰-Øv ]-tc-X\m-b kn Fw tPm-Wn-s‚ `m-cy t_-_n tPm¨(88). s]-cp-ºm-hq¿ a-∂m-en°p-Sn Ip-Spw-_mw-KamWv. a°ƒ: amXyp kn tPm¨(dn-´.do-Py-\¬ amt\-P¿, ^m-Œv), F-enk_-Øv tPm¨(dn-´.knhn¬ k-ssπ-kv D-tZymKÿ), A-Ωn-Wn tPmbv(tIm-b-º-Øq¿), tamfn ^n-en-∏v(_mw-•q¿). acp-a°ƒ: kq-k-Ω h¿-Kokv(dn-´.sl-Uv-an-kv-{Skv, cm-ah¿-a bq-\n-b¿ sslkv-Iqƒ, sN-dm-bn), tXma-kv t_-_n(dn´.ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥), tPm-bv tXmakv(tIm-b-º-Øq¿), tPm¿-Pv ^n-en-∏v(_mw•q¿). kw-kv-Im-cw 12.30 \v ]-dhq¿ {_-Z-d¨ sk-antØ-cn-bn¬.

h-gnØ-e: ]p-d∏p-g {Kma-∏-©mb-Øv {]-knU‚pw h-gn-Ø-e sk‚ v. sk-_m-Ãy≥-kv sslkv-Iqƒ A-[ym-]-I-\p-ambn-cp-∂ s]m-∂m-´v ]n kn tPm¿-÷v(77). `mcy: tdmk-Ω, ]m-em h-ben¬ I-f-∏p-c-bn¬ IpSpw-_mwKw. aIƒ: kmen. a-cp-aI≥: t__n ta-\m-t®cn. tI-c-f ss{]h-‰v kv-Iqƒ {KmtPz-‰v So-t®-gv-kv kw-L-S\-bp-sS ÿm-]-I-t\Xmhv, sI.]n. kn.kn. kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq´o-hw-Kw F-∂o \n-ebn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. kw-kv-Im-cw \m-sf D-®I-gn™v 2.30 \v am-dn-I sk‚ v. tPmk-^v ]-≈nbn¬.

Xn-cph√: I-t‰m-Sv ssX∏-d-ºn¬ Nn-d-bn¬ Sn Sn ]p-∂qkv (Ip-™ptam≥˛70). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v It‰m-Sv sk‚ v ta-co-kv Iv\m\m-b ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: eo-emΩ. a-°ƒ; jo-\, tUm. jn-t\m. a-cp-a°ƒ; tUm.amXyp tPm-k-^v , \o-Xp.

Xn-cph√: A-bn-cq¿ Aø-°m-hn¬ N-°n-´-bn¬ sFk-Iv h¿-Ko-kv (47). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 12\v. `mcy: _o-\. a°ƒ; ssj\n, jo_.

I-cn-ap-Iƒ:]-≈n-ap-Iƒ Xo-≠-]m-d-bn¬ ho-´n¬ A-ø-∏≥ Ip-´n-bp-sS `mcy A-Ωn-Wn(63).a°ƒ: _n-μp,kn‘p. a-cp-a°ƒ:]-tc-X\m-b Atim-I≥,kp\p.

I-f-a-t»-cn: ]-tc-X\m-b N-°m-e-bn¬ tPm¿-÷ns‚ `m-cy km-dm-Ω (Ip™p-tamƒ˛75). Xn-cph√ hm-g-bn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 10\v Im-°-\m-Sv Xp-Xn-bq¿ Cμn-cm \-K-dn-ep-≈ ho-´n¬\n-∂m-cw-`n-®p t]m-™mt»-cn k-`m sk-an-tØ-cnbn¬.

]p-°m-´p-]-Sn: FS-Ø-e t]-ßm-´p-t»-cn ]-tcX\m-b Ip-dp-∏m-en¬ ]co-Xv ]n-≈-bp-sS a-I≥ am-tßm-´n¬ l-ao-Zv(68). `m-cy: _o-]mØp. a°ƒ:C¿-jmZv, \n-k,djo-Z,kp-l-d,j-ao-\,kn±nJv, _ohn. a-cp-a°ƒ: sF-jm_ohn, ap-l-ΩZv, A-enbm¿,\m-k¿,jm-P-lm≥, \q¿-P-lm≥, ap-lΩ-Zv km-enlv.

_n-¿-¡p-«n l-Öp-½ th-ß-c: Nm-°o-cn tdmUv ]n ]n lm-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-{Inb≥ I-√p-߬ a-c-°m-¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy A-gp-hf-∏n¬ _n-ø-°p-´n l÷p-Ω (80). a-°ƒ: Ben- lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lmPn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ssk-X-e-hn, \-^o-k. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmPn sN-ßm-\n, ]m-ØpΩp, i-co-^, ^m-Øn-a, dp-Jn-b.

in-h-i-¦-c³ F-S-°-c: sh-Ãv s]-cp¶p-fw ]m-ßn¬ in-h-i-¶c≥ (71).

A-Ðp l-ao-Zv Ip-º-f: _-Z-cn-øm \-K-dnse ss{U-h¿ A-–p¬ l-ao-Zv (45). A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: Pp-ss\-Zv, Pm-hnZv, kp-ss\-\.

kp-[m-a-Wn X-e-h-Sn: I-f-ß-c Nn-dbn¬ sX-t°-Xn¬ ]-tcX-\m-b hn-P-b-s‚ `m-cy kp-[m-a-Wn (50). kw-kvIm-cw C-∂v ]-I¬ 11 \v 24mw \-º¿ F-kv.F≥. Un.]n im-Jm-tbm-Kw iva-im-\-Øn¬. ]-tc-X Xr-s°m-Sn-Øm\w I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: A-\o-jv (a-kv-°-‰v), hn-\o-jv. a-cpa-Iƒ: \n-j. k-©-b-\w sNm-Δm-gv-N F-´n-\v

hÀ-Kokv Xn-cph√: A-an-®I-cn h√yØvv Ip-∂p-]-d-ºn¬ hn- hn h¿-Ko-kv (t__n˛64).

A-e-Iv-km-−À B-e-∏p-g: \-K-c-k-` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ Sn F Ae-Iv-km-≠¿ (t_-_n˛74). dn-´ s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ\m-bn-cp-∂p. `m-cy: Ip™-Ω A-e-Iv-km-≠¿ (dn-´. te-_¿ Hm-^n-k¿). a-°ƒ: jn-_p A-e-Ivkm-≠¿, ko-\ jm-Pn. acp-a-°ƒ: _o-\, jn-_p, jm-Pn Nm-t°m.

tPm-k-^v ]-cp-Øpw-]m-d: ]n sP tPm-k-^v ]p-Ø≥-]-dºn¬ (72˛A-®≥-Ip™v). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-cp-Øpw]m-d kz¿-Ko-b-hn-cp-∂v sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-Ωp hm-g-tØm-∏n¬-IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Hm-a\, Ip-™p-tamƒ, kt¥m-jv, X-¶-®≥. a-cp-a°ƒ: tam-\n-®≥, {]-kmZv, kn-‘p, Pn-t\m.

hnim-em-£n ]√i-\: ]√-i\ tXm-´b-¶-cI-fw ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy hn-imem-£n (58). a-°ƒ: _nμp, kn‘p, D-Æn-Ir-jvW≥, cm-a-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: hniz-\mY≥, tam-l\≥, k-Pn-X.

A-ÐpÂ- I-cow sN-Ω-¶-S-hv: tNm-e-°¬ ]-tc-X-\m-b sN-ß-W°p-∂≥ A-l-Ω-ZvIp-´nbp-sS a-I≥ A-–p¬ Icow (56). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: dlvv-\, \-Pve, \-kv-dn≥, jm-ln-Zv.

ap-c-fo-[-c³ D-®n-¯m³ Nm-cpw-aq-Sv: \q-d-\m-Sv BZn-°m-´p-I-c-bn¬ ap-c-fo[-c≥ D-Æn-Øm≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v B-dn-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: tim-`. a°ƒ: A-\q-]v, A-`n-PnØv

NncpssX A-½

am-eq¿: sI ]n B¿ \K¿ tIm-t´‚ ]-dº-Øv X-e-t°-m-´v NncpssX A-Ω(97). `¿-Ømhv: Ip-™n-cma≥ \mb¿. ao-\m-£n-b-½ a°ƒ: tKm-hnμ≥, tZB-e-∏p-g: 2005 ¬ B-ehIn, Pm-\-In, tam∏p-g A-Ωq-Ω ]-´w \¬In B-Z-cn-°-s∏-´ ssI-X- l\≥, c-ho-{μ≥, ]-tcXcm-b \m-cm-bWn, Irh-\ ao-\m-£n `-h-\n¬ hn sI Ir-jv-W-]n-≈-bp- jvW≥. a-cp-a°ƒ: am-[-hn, ]-tcsS `m-cy Fw B¿ ao-\mX \m-b \m-cm-bW≥, £n-b-Ω (91). A-Pn-X, Pb-Ω, ]-tcC-∂-se ]p-e¿-s® 4.40 \v a-I-s‚ h-k-Xn-bn-emX\mb tKm-hnμ≥, ambn-cp-∂p A-¥yw. [hn.

h¿°-e: bp-h-Xn- ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬. CS-h, ]-p-∂-Ip-fw Ip-f-Ø-cnI-Øv ho-´n¬ Atim-I-s‚bpw Ko-X-bp-sSbpw a-I≥ A-iz-Xn (22) bmWv a-cn-®-Xv. D-®-bv-°m-Wv bp-h-Xn-sb Xq-ßna-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-g-°q-´w In≥-{^ ]m¿-°n-se X-ø¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. A-bn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm°n-b ti-jw ar-X-tZ-lw t]m-kv‰ptam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°-b-®p. k-tlm-Zcn: A-Rv-Pp.

a[y-h-b-kv-I³ tPm-en Øe-¯v a-cn-¨\n-e-bn h¿°-e: ]m-]-\mi-sØ \-K-c-k-`-bp-sS ]-ªn-Iv tSm-bve-‰v Po-h-\-°m-cs\ tPm-en ÿe-Øv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ap-cp-°pw]p-g sh-bn-eq¿ h-ben¬ ho-´n¬ X-¶-cm-Pv (56) B-Wv a-cn-®Xv. tSm-bne-‰v tªm-°v I-cm-dp-Imc-s‚ Io-gn-ep-≈ Poh-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se F-t´m-sSbm-Wv tSm-bve-‰v tªm-°n-\v k-ao]-sØ ]m¿-°n-Mv G-cn-b-bn¬ ar-X-tZ-lw Im-W-s∏-´Xv. h¿-°e t]men-kv Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. `mcy: t__n. a°ƒ: hnjvWp, hn-iz-cm-Pv.

Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p I-g-°q-´w: tZ-io-b-]m-Xbn¬ I-g-°q-´w Hm-t´m-dn£ Ãm‚n-\v k-ao-]w h-®v s]-cp-¶p-gn \m-ep-ap-°v Im´p-Ip-fw ]p-Ø≥-ho-´n¬ A-tim-I≥(56) Im-dn-Sn-®v a-cn-®p. C-∂-se ]p-e¿-s® A-©-c-bv-°m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°ptºmƒ B-‰n-߬ `m-K-Øv \n-∂v F-b¿-t]m¿-´n-te°v t]m-b Im-dn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰ A-tim-I-s\ C-tX Im-dn¬ X-s∂ sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy X-¶-a-Wn, a-°ƒ A-Po-jv, A-\n-X-Ip-am-cn, a-cp-a-I≥ k-Xo-i≥.

sh-Å-¨m-«-¯n ho-Wv bp-hmhv a-cn-¨p: H-cm-sf I-Wm-Xmbn ^m¯n-½

tacn

]utem-kv

tacn

ap-c-fn

{io-\n-hm-k³

_m-e³

Ip-am-c³

Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkv-enbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

Nme-°pSn: amcmw-tImSv hS-°pw-t©cn sF\n°m-S≥ ]utem-kns‚ `mcy tacn(74)-.a-°ƒ: em-en,- sP- n,tPm-bv, -_nμp. a-cpa°ƒ: -]u-tem-kv,B‚p, -jn‚n,- tPm-bvkn.

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ ]d-°m-SØv ]utemkv(93)-.- kw-kvImcw hymgmgvN sshIo´v 4\v apcn-ßq¿ sk‚ v.- sk_m-Ãy≥ ]≈n skantØ-cn-bn¬.- `m-cy: ]tcX-bmb adn-bw.- a-°ƒ: ta-cn,- tdm-kn, -t_-_n(h¿§o-kv),- tXm-a-kv, d∏m-bn,- B‚p, eq-kn,- t{Kbvkn. -a-cp-a°ƒ: -At¥m-Wn, -A-t¥m-Wn,ta-cn,- en-√n, -B-\o-kv, t_-_n,- hn-’≥,{^m≥ko-kv.

Nme-°pSn: apcn-ßq¿ km≥tPm-\-K¿ aqe≥ Ipcn-b-∏s‚ aIƒ tacn(93)-.- A-ºXp h¿j-tØmfw aXt_m-[\ A[ym-]nIbpw kXy-Zo]w GP‚p-am-bn-cp-∂p.kw-kvImcw C∂v cmhnse 9\v km≥tPm \K¿ sk‚ v. tPmk^v ]≈n skantØ-cn-bn¬.- A-hn-hmln-X-bm-Wv.

a-W-eq¿: s]m-t‰-°m-´v in-h-cm-a≥ a-I≥ ap-cfn(47). `mcy: Ko-X. a°ƒ: A-an-b, B¿-®.

a-W-eq¿: ssl-kv-Iqƒ tdm-Uv sh-fp-tØS-Øp ]-d-ºn¬ {io-\n-hmk≥(67). `mcy: e-Xn-I. a°ƒ: _nPp, _-_n-X, _n\n. a-cp-a°ƒ: kn\n, IÆ≥, a-t\mPv.

sIm-Sp-ß√q¿: tem-I-ate-iz-cw H sI B-ip-]{Xn-°v k-ao-]w Im-tcygØv _m-e≥(73). `mcy: X-¶-aWn. a°ƒ: hn-izw`c≥, _nμp, _nPn. a-cpa°ƒ: c-ivan, kp-\n¬, ss_Pp.

sIm-Sp-ß√q¿: ]p√q-‰v Nm∏m-d sF.Sn.sF-°v k-ao-]w ]m-d-°¬ Ip-amc≥(75). `mcy: I-a-ew. a°ƒ: tc-Wp-I, hnt\mZv, _n-tPmbv. a-cpa°ƒ: ap-cfn, arZp.

bn-ø a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]sØ ]-tc-X-\m-b _m-c°m-c≥ sam-bv-Xo≥-Ip™n-bp-sS `m-cy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-° ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, C-kv-abn¬, bq-kp-^v, _o-hn, ssZ-\-_n, a-dn-b. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip™n, _o-hn, an-kv-cn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, i-co^, ap-l-Ω-Zv, ko-\-Øv. k-tlm-Z-c-߃: _o-hn, J-Zo-P, a-dn-b, A-_v-Zp-√, sam-bv-Xo≥-Ip-™n.

tNm-bn-bp-sS a-Iƒ h-´wI-≠n eo-e (48). `¿-Ømhv ]-tc-X\ - m-b _m-e≥. a°ƒ: Zn-hy, Zo-], Zo-]vX - ncm-Pv (sk¬-h≥). a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, kXo-jv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: im-¥, h-k¥ - , kp-tc-jv, i-in, _o-\, _n-μp.

]m-¯p-½ tN-μ-aw-K-√q¿: sIm-fmbn ]-tc-X-\m-b a-Ω-Zns‚ `m-cy aq-gn-°¬ ]mØp-Ω (88). a-°ƒ: lpssk≥ (ao-\-ßm-Sn), kpsse-J, ssa-aq-\, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥. a-cp-a°ƒ: k-emw (Ip-\n-bn ¬), ap-l-Ω-Zv (I-°m-Sv).

ap-l-½-Zv ap-°w: Nm-Ø-aw-K-ew IW-b-tßm-´v Nm-en¬ sI kn ap-l-Ω-Zv (70). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v, A-–p¬ ap-Ø-en-_v (ku-Zn), ^ntdm-kv, km-Pn-Z, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: J-a-dp-±o≥, k¬-a, d-ko-\, k¬-a.

^m¯n-½ Nmh°mSv: Xncph{X No\n®ph´n¬ hSt° ]pdØv ]tcX\mb lssk\m¿ `mcy ^m ØnΩ(80). a°ƒ: kp sseam≥, lpssk≥, JmenZv apkvenbm¿, Imkow, _jo¿, aplkn≥, ^kep, IZoP, Xmlnd, sse-e.

ap-kv-X-^ IÆq¿-kn‰n: B-Zn-I-Sem-bn \S l-ko-\ a≥kn-en¬ ]n ]n ap-kv-X^ (68). `-mcy: dw-eØv. a°ƒ: B-jn-Jv (eo-K¬ I¨-kƒ-´‚ v, Zp-_-bv), B-cn-^v (_-ld-bv≥), l-ko-\, l^vk¿.

im-´-Ip-am-cn

\o-te-iz-cw: dn-´. F.C.-H Hm-^n-kv kqD-cp-h-®m¬: am-eq¿ ]{]-≠v t]-tcm¬ hmtc-X-\m-b am-t\m-fn cm- Wn-bw-h-b-en-se tIma-s‚ `m-cy Iq-fn No-cp tdm-Øv Ip-™-ºp (Pm-\p-˛75). \m-b-cp-sS `m-cy ssaa-°ƒ: c-ho-{μ≥, tam-l- en-´ im-¥-Ip-am\≥, A-\n-cp-≤≥, {]ocn(72). X, {]-k-∂, {]n-b, ]-tc- a-°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿ X-cm-b Iq-fn tcm-ln-Wn, (Kƒ-^v), t{]-a-e-X, P\-fn-\n. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-a≥, b, Zo-] (A-[ym-]n-I, sk‚ v ]o-t‰-gv-kv Cweo-e, {]-ko-X, _n-μp, A-tim-I≥, _m-e-Ir-jv- •o-jv ao-Un-bw kvIqƒ), hn-t\m-Zv. W≥, c-ho-{μ≥.

No-cp

k-em-lp-±o³ sNm¢n: I-hn-bq¿ tdmUn¬ B-ew-ap-dn-® I≠n-bn¬ {_o-kv tlman¬ F hn k-em-lp±o≥ (63). `mcy: j-lo-Z. a°ƒ: ap-lΩ-Zv hmknZv (J-Ø¿), ap-lΩ-Zv km-lnZv, sj-dn≥ k-emlp-±o≥. a-cp-a°ƒ: dwjo-\, ssk-_p-∂nk.

A-l-½-Zvs]m-∂m-\n: ]p-Xp-s]m∂m-\n ]m-e-Øn-\v k-ao]w Np-≈n-s‚ A-l-Ω-Zv (52). -`m-cy-: -Pm-kv-an≥. ]nXm-hv-: -Np-≈n-s‚ _o-cmhp. -am-Xm-hv-: -]-tc-X-bm-b _n-øp-Ω. -a-°ƒ-: -A-k-Zv A-l-Ω-Zv (hn-Zym¿-Yn, Ip-km-‰v), l-an-Z, ln-Zmb, l-\m≥. -k-tlm-Z-c߃-: -sam-bv-Xo≥ (Ip-sshØv), ap-l-Ω-Zv (_-lvdbv≥), Ip¬-kp, dp-Jn-b, ^m-Øn-a.

eo-e kzm-X-{´yk-a-c tk-\m-\n \-^o-k l-Öp-½ cn: \m-dm-Øv ]Ip-«n-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ D-Zp-a: sX-t°-°-c cn-^m- D-tc-≈Xn-\- tbm-b sN-Sym-I≠ - n IqØp-]-dºv: kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\nbpw tIm-¨-{K-kv ap≥ afiew {]-kn-U‚pam-b CSp-º ap-tøm-d-Øn-se \m-cm-b-Wm-e-b-Øn¬ kn F-®v Ip-´n-Ir-jvW≥ \-ºym¿ (100).

amXyp Ccn´n: aWn-°-S-hn¬ amXyp- h´wImt´¬ (94). `mcy: ]tc-X-bmb adn-b°p-´n. a°ƒ: tPm¿Pv, A{_-lmw, amXyp-kv , ^m. tXmakv amXyp, t{Kkn amXyp. acp-a°ƒ: Beokv tPm¿Pv, Nn∂-Ω, sUbvkn, tSman.

Nn-cp-X ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Np-≈ntbm-Sv ]-∂n-°p-fw G-S°m-Sv Nn-cp-X (89).

A-jd-v -^v sN¿-°f - : t_¿-°b - n-se hym-]m-cn _n A-jv-d^ - v (40). `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: an-Zve - m-Pv, ssk-\_m \-P, ^m-Øn-am ^-P. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ - ZvIp-™n, A-–p-√, Jm-Z¿, lm-cn-kv, ap-kvX - ^ - , _o-hn, a-dn-bw, B-bn-i.

ss\-äv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS tem-dn-bn-Sn-¨v tlmwKmÀ-Uv a-cn-¨p; kn.-]n.-H. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn sIm-√-t¶m-Sv: ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥pS¿-∂ \n-b-a-]m-e-I-cn¬ H-cmƒ hm-l-\-anSn-®p acn®p. a-s‰m-cmƒ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬. t]m-en-kv tlmw-Km¿-Uv ap-X-e-a-S ]-≈w a-√≥-Ip-f-ºn¬ hm-kp-hn-s‚ aI≥ hn sI Zm-kv (47) B-Wp a-cn-®-Xv. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ F-e-h-t©-cn kz-tZ-in A-c-hn-μm-£≥ B-Wv Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈-Xv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-c-tbmsS A-º-e-∏-Sn C-d-°-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v ]p-Xp-\-K-cw `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tem-dn-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. s]m-≈m-®n-bn¬-\n-∂p I-S-e I-b-‰n-h-∂ an-\n tem-dn sIm-√-t¶m-Sv `m-K-Øp-h-®p \n¿-Øm≥ B-h-iy-s∏-´p ssI-Im-´n-sb¶n-epw \n¿-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v ]-t{Sm-fn-Mv

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-cp-h-cpw C-cp-N{I t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ an-\n-tem-dnsb ]n-¥p-S¿-∂v I-cn-t∏m-Sv A-º-e-∏-Sn `mK-Øp-h-®p ]n-Sn-Iq-Sn. an-\n-tem-dn ss{Uh-sd tNm-Zyw-sN-øp-I-bpw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Im-enØo-‰ I-b-‰n-h-∂ tem-dn an-\n tem-dn-bn¬ C-Sn-®p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ Ac-hn-μm-£-\pw tlmw Km¿-Uv hm-kp-hpw A-h¿ h-∂ ss_-°pw an-\n tem-dn-bp-sS A-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn. i-–w tI-s´-Øn-b \m-´p-Im-¿ I-c®n¬ tI-´v an-\n-tem-dn-bp-sS A-Sn-h-i-Øp t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv Ip-Sp-ßn-b-h-sc I≠-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw tlmw Km¿-Uv a-cn-®p. an-\n-tem-dn-bn¬ ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]-cpw h-en-b tem-dn-bn¬ aq-∂p-t]-cpw D-≠m-bn-cp-∂p.

C-h-sc k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\-sØ ]n-¥p-S-cp-Ibm-sW-∂v A-c-hn-μm-£≥ A-]-IS-Øn-\p ap-ºm-bn sIm-√-t¶m-Sv tÃj-\n¬ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp-∂p. ap-X-e-a-S am-º-≈w hm-kp-hns‚-bpw Ip-™n-e-£v-an-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv Zm-kv. hn-ap-Œ-`-S-\m-Wv. ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv tÃj-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿ k-XnbmWv `m-cy. B-c-Xn, Aiz-Xn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. ]p-Xp\-K-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn-bpw an-\n-tem-dn-bpw. C≥-sk-‰n¬ a-cn-® Zm-kv

s\Sp-a-ßmSv: I√m¿ ao≥-ap´n sh-≈-®m-´w Im-Wms\Øn-b Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sSIv-t\m-]m¿-°n-se F≥Pn-\o-b-dn-Mv s{S-bn-\n-I-fpsS kw-L-Øn-epƒ-s∏-´ bphmhv I-b-Øn¬ ap-ßn acn®p. H-cm-sf H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xmbn. l-cnbm-\ kztZ-in a-tl-jv Ip-am-dm-Wv a-tl-jv Ip-am-¿ (23) a-cn-®Xv. H-gp-°n¬-s]-´ cm-P-ÿm≥ kz-tZ-in A-Xp¬- bm-Z-hn-\m-bn (23) ssh-Io-´v h-sc Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶nepw I-s≠Øm-\m-bn√. sSIv-t\m-]m¿-°v Sm-‰m I¨-k-ƒ-´≥kn k¿-ho-kn-se s{S-bn-\n-Ifm-b H-ºXw-K kw-Lw C∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv I√m-dn-se-Øn-b-Xv. {]-tZi-Øv a-g s]-bv-X-Xn-\m¬ ao≥-ap-´n-bn¬ sh-≈w Iq-Sp-X-ep-≠m-bn-cp-∂p. I-b-Øn-te-°v XmW A-Xp¬bm-Z-hn-s\ c-£n-°m≥ a-tl-jv-Ip-am¿ sh-≈Øn-te-°v Nm-Sp-I-bm-bn-cp∂p. a-tl-jn-\v \o¥¬ h-i-an√m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv kq-N\. I√m¿ h-\-kw-c£W k-an-Xn Aw-K-ßfpw \m-´p-Imcpw A·ni-a-\ tk-\mw-K-ßfpw \-SØn-b ]cn-tim-[-\bn¬ a-tl-jv-Ip-am-dn-s‚ ar-X-tZ-lw hn-Xp-c-bn¬ FØn-b-ti-jw s\-Sp-a-ßm-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v sIm≠p-t]mbn. A-·ni-a-\ tk-\-bp-sS t_m-´n¬ ]m-Xm-f-°-c≠n-bp-am-bn Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶nepw ssh-Io-´ph-scbpw A-Xp-en-s\ I-s≠Øm\m-bn√. sh-≈-°qSp-Xepw a-gbpw Xn-c-®n-en-\v X-S- -ambn. s\-Sp-a-ßmSv X-l-kn¬-Zm¿ Sn B¿ A-\n¬-Ip-am¿, ]m-tem-Sv kn.sF hn F-kv {]-Zo-]v-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ I√mdn-seØn. Xn-c-®n¬ C-∂pw Xp-S-cpw.

ap-Jy-a-{´n C-¶v _mw-¥qcnÂ; \m-sf UÂ-ln-bn-te-¡v t]mhpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n I¿-WmS-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn N¿-®bv-°v C-∂p _mw-•qcnte-°p t]mhpw. h-b-\m-Sv h-gn-bp-≈ cm-{Xn-bm-{Xm-hnhm-Zw, a-Av-Z-\n-bp-sS {]-iv-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \msf ap-Jy-a-{¥n U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn°pw. kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ hn-j-b-߃ tI-{μk¿-°m-cn-\p apºm-sI A-h-X-cn-∏n-°m\m-Wv D-Ω≥Nm-≠n U¬-lnbn-se-Øp-∂-Xv. c-Lp-dmw cm-P≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m-¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øn-\p-≈ B-i-¶ tI-{μk¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°pw. am-\-h-ti-jn hn-I-k-\ a-{¥n ]-≈w cm-Pp-hp-am-bpw A-t±lw Iq-Sn-°m-gv-N \S-Øpw. C-Xn-\v ]p-d-sa tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-knte-bpw bp.Un.F-^n-te-bpw {]-iv-\-߃ ssl-°am≥-Up-am-bn N¿-®- \-S-Øn-tb-°pw. C-Xn-\n-sS C∂v U¬-ln-bn-te-°v Xn-cn-°-m-\n-cp-∂ B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ bm-{X am-‰n-h-®p. sF {Kq-∏n-s‚ i-‡-am-b hn-a¿-i-Øn-\v hn-t[-b\mb Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ F {Kq-∏n-se Xs∂ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b a-{¥n B-cym-S-\p-am-bn CS-™n-cp∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-03  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-03