Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

1 HIvtSm_¿ 2013 sNmΔ

s]m-Å-te-äp NnInÂk-bn-em-bn-cp¶ B-Zn-hm-kn bp-h-Xn- a-cn¨p hÀ-Ko-kv-

Ip«-¸³

A-¶-½

F{_lmw tPmk-^v

tPm-kv

sIm-¨p-a-Wn

tKm-]n-\m-Y-]-Wn-¡À

tPmÀ-Pv Ip-«n B-dp-Im-«n

sXm-Sp-]p-g: No-\n-°p-gn tN-t∂m-Øv- ap-≠p-Nn-d-bv°¬ h¿-§o-kv- (84). kwkv-Im-cw C∂v D-®-I-gn™v- 2\v- D-Sp-º-∂q¿ a-¶pgn sk‚ v- sk-_m-Ãy≥ N¿-®n-se Ip-Spw-_ I-√-dbn¬. `m-cy: G-en-bm-Ω, B-e-∏p-g I-e-hq¿ B-\°m-cp-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Fw -hn tXm-a-kv-, kn dm-Wn a-cnb (kn-kv-t‰-gv-kv- Hm-^v- \{k-Øv- an-j≥, A-l-ΩZm-_m-Zv-), Ip-cp-hn-f h¿Ko-kv-, kn-_n h¿-Ko-kv(_n.-Fw.-F-kv-. C-Sp-°n Pn-√m tPm. sk-{I-´-dn), tPm-k-^v- h¿-Ko-kv(t^m-d-Ãv- Km¿-Uv-, Ip-afn), tPm¿Pv- h¿-§o-kv-, B-t‚m Fw -hn. a-cp-a°ƒ: F¬-kn tXm-a-kv-, jn-Pn Ip-cp-hn-f, I-hn-X kn-_n, ko-\ tPm-k-^v-, sP≥-kn B-t‚m.

aqe-a‰w: Ipcp-Xn-°fw sNº-\m¬ Ip´-∏≥(70) .-kwkvImcw \SØn. `m-cy: ]tc-X-bmb A∂Ω. a°ƒ: Pnkn, h¬k. acp-a-°ƒ: cmP≥ ap≠Øm-\Øv Ipcp-Xn-°-fw, _nt\mbn Ipcn-ip-¶¬ Ad-°pfw.

h≠n-s∏-cn-bm¿: ssUap-°v C-S-∏m-Sn-bn¬ ]-tcX\m-b C F tXm-a-kns‚ `m-cy A-∂-Ω (81). kw-k-vIm-cw C-∂v aq-∂n\v hm-fm¿-Un tlm-fnt{Im-kv ]-≈n-bn¬. ]tcX I-Æn-a-e tX-\m-°-cbn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: tdm-k-Ω (sIm®d), km-en (Ab¿e‚ v), tPmbn, tPmWn, tPmfn. a-cpa°ƒ: ]m-∏-®n I-Wn-°pt∂¬, tP°-∫v ssI-∏d-ºn¬(ssh-°w), sU-bvkn ]-Sn-™m-t‰¬(kz-cmPv), tam-fn h-≈n-∏-dºn¬ (hm-fm-¿Un).

tN¿Øe: \K-c-k` c≠mw hm¿Uv ]pØ≥]p-c-bv°¬ F{_lmw tPmk-^v (Ip-´-∏≥˛81). kwkvImcw C∂v ssh-Io´v \men\v ap´w sk‚ v tacokv s^mtdm-\m- ]≈n- skan-tØcnbn¬. £oc-hn-I-k\ kwLØns‚ {]kn-U‚m-bn-cp∂p. `mcy: tacn-°p´n tPmk-^v. a°ƒ: tPmfn (-^nenw C≥Ãn-‰yq-´v, -]q\), -\n¿-ae,- Pn-Pn (-Ipssh-Øv), _nμp (tlmfn ^manen F-®v.F-kv-.F-kv, -tN¿Ø-e). acp-a-°ƒ: en≥kn (-]q\),- tPm-k-^v (-Pn√m hnZym-`ymk Hm^nkv, tN¿Ø-e),- {]n≥kv (-IpsshØvv), -hn -F®v B‚Wn (-tlm-fn-^m-anen F®v.-F-kv-.F-kv, tN¿Ø-e).

s]m-¥≥-]p-g: Xm-g-ØpIm-hp-¶¬ ]n sI tPmkv (51). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 12-\v dm-∂n ]p∂-°m-hv \yq C-¥ym ss_-_nƒ N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy kq-kΩ ]q-h-tØm-en¬ Hm-enbv-°¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ : Pn-tPm, tPmtam≥, tPm-tPm. a-cp-aIƒ : jo-\m.

D-√-e: b-£n-b-º-ew `mK-Øv C-S-bv-°m-Sv ho-´n¬ sIm-®p-a-Wn (68). kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy Kucn-°p-´n s]-cp-h B-epßn-t´¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-I≥ ln-c¨-em¬ (tPm¨-k¨ en-^v-‰v, sIm-®n).

N-ß-\m-t»-cn: C-ØnØm-\w s]m≥-]p-g {iocm-Pv `-h≥ tKm-]n-\m-Y-]Wn-°¿ (83). kw-kv-Imcw \-S-Øn. `m-cy ]-tc-Xbm-b k-c-kz-Xn-b-Ω. a°ƒ: Hm-a-\, X-¶-a-Wn, hn-P-b-Ω, tKm-]m-e-Ir-jvW≥, hn-iz-\m-Y≥, e-fnX, D-Æn-Ir-jv-W≥. a-cp-a°ƒ: tKm-]m-e-Ir-jvW≥, \m-cm-b-W-°p-dp∏v, tKm-]-Ip-am¿, kp-P, en-k-Ω, {]-k-∂-Ip-am¿, Kn-cn-P.

tPmÀ-Pv

th-em-bp-[³

tN¿Øe: ]´-W-°mSv ]©m-bØv 16˛mw hm¿Uv sh´-bv°¬ Bdp-Im´n ]n F tPm¿Pv Bdp-Im-´n (83). kwkvImcw C∂v sshIo´v aq∂n\v Ago-°¬ sk‚ v tkthygvkv ]≈n-bn¬. ]g-b-Ime tIm¨{Kkv t\Xmhpw shfp-Øp≈n Imb¬ ka-c-\m-b-I-\pam-bn-cp-∂p.16 h¿jw ]´-W-°mSv {Km-a-∏-©mbØv Aw-Kw,tIm¨{Kkv sF.F≥.Sn-.bp.kn. t\Xm-hv,- A-[ym-]-I≥,\-{kmWn `qjW kamPw tI{μ IΩ‰n AwKw F∂o \ne-Ifn¬ {]h¿Øn-®p. `mcy: ]tc-X-bmb Sn sP sIm®p-t{X-ky(-dn-´.A-[ym-]nI _n._n.Fw.F¬.]n.Fkv. Ago-°¬). a°ƒ: tªmkw Ão^≥ (-tIm-b-ºØq¿), -kq-k≥ tPm¿Pv (A-[ym-]nI sk‚ v eq¿Zv tacn bp.]n-.F-kv., -am-Sbv°¬),- tPmkv tPm¿Pv (-Zp-_mbv),Ip-kpaw tPm¿Pv. acp-a-°ƒ: Ão^≥ (C¥y≥ Fb¿t^m-gv-kv,jn-t√m-Mv),- s\¬k¨ amS-bv-°¬,eu-en (-ss\-]pWy tImfPv tN¿Ø-e),tk-hy¿ (sI.-F-kv.B¿.Sn-.kn, sh-™m-dw-aq-Sv).

Im-™q¿: C-S-ti-cn tPmk-^v a-I≥ tPm¿Pv(54). `mcy: P-ko-¥. a°ƒ: A-\o-\, B≥{Un-b.

A-¿¸³ A-¶-amen: ]n-Nm-\n-°mSv sh-t≈-en ho-´n¬ ]tc-X\m-b Ir-jv-W≥ aI≥ A-ø-∏≥(64). `mcy: cmP-Ω, F-eq¿ ssZ-h-Øn-¶¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: _nμp, knμp, _nPp. a-cp-a°ƒ: Ipamc≥, A-\n¬. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v B-ep-h Fkv.F≥.Un.]n. iv-a-im-\Øn¬.

a-´-∂q¿: \m-em-t¶-cn s\-√n-°p-∂v lu-kn¬ Fw th-em-bp-[≥ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b In-g°-bn¬ \m-cm-b-Wn.

ssk-\-_ F-S-°m-Sv: Ip-‰n-°-Iw \m-Wm-d-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]p-t√m-fn ho´n¬ \-Sp-°-≠n X-e°¬ ssk-\-_ (82). `¿-Øm-hv: ]n ]n A–p¿-d-lv-am≥ am-ÿ. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-–p¬ e-Øo-^v, ^ukn-b, _p-jv-d, ku-Z, dlv-a-Øv, ^m-Øn-a.

Nn-¶ B-e-Øq¿: hm-\q¿ s]m-´n-a-S-bn¬ ]-tc-X\m-b G-aq-cn-s‚ `m-cy Nn-∂ (102). a-°ƒ: the≥, sh-≈.

sk-_m-Ìy³ tIm-X-aw-Kew: am-a-e°≠w sh-´n-bv-°¬ sk_m-Ãy≥(tZ-h-kym®≥˛78). kw-kv-Im-cw C-∂p c-≠n\v sk‚ v.tPm¿-Pv ]-≈nskan-tØcnbn¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b a-dnbm-Ω, Ip-t∂m-∂n Xm∂n-th-en¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: t__n, X¶-Ω, h¬k-Ω, tPmkv, B‚-Wn(]-{X GP‚ v am-a-eI-≠w), an\n tP-°_v. a-cpa°ƒ: tdmk-Ω, tXmakv, tPm-k^v, B≥kn, sU-bvkn, kÆn, Pn≥-kn.

hm-¨n C-cn-´n: ap-≠-bmw-]-d-ºnse C-f-º-bn-se ]-tc-X\m-b cm-a-s‚ `m-cy hm®n ]p-√q-°n (80). a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, h¬k≥, h-k-¥, tam-l\≥. a-cp-a-°ƒ: \-fn-\n, `m-kv-I-c≥, kn-‘p, ]tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

k-¨n-Zm-\µ³ t\m¿-Øv ]-d-hq¿: a-∂w sIm-®p-Ip-∂p-∏p-dw h-enb-]-d-ºn¬ ho-´n¬ k-®nZm-\-μ≥(72). `m-cy: a-ln-f. a-Iƒ: am-b. a-cp-aI≥: jn_p.

{io-[-c³ ]n-Å s]-cn-tßmw: Jm-Zn sk‚-dn-\p k-ao-]w A-g°m-Sv ho-´n¬ {io-[-c≥ ]n-≈ (87). `m-cy: ssh°-Øv I-a-e. a-°ƒ: N{μ-\m-cm-b-W≥, ]-tc-X\m-b Zn-hm-I-c≥. a-cp-a°ƒ: `-hm-\n, C-μn-c. ktlm-Z-c-߃: `-hm-\n, cho-{μ≥.

I-Zn-bp-½ta¬-ap-dn: A-[n-Im-cnsØm-Sn I-∏q¿ I-Zn-bp-Ω (70).

hÀ-¡n

tPm¬

D-½³

{^m³-knkv

tacn

aÀ-k-en³

Aw-jm³ Ip-ªv

]q-™m¿: s]m-Sn-∏m-dbn¬ h¿-°n (]m-∏-®≥ ˛65). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v c-≠n-\v sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\-]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-®m-Ω, C-S-a-e ]m-d-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: an-\n, at\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: cm-Pp B-ewtN-cn¬, kn-\n πm-t¥m-´w.

I-ß-g: ]m-S-Øp-am-∏n-f Ip-Spw-_w sX-t°-S-Øv Sn hn tPm¨ (Ip-™®≥ ˛75). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v sk‚ v tXm-a-kv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b kq-k-Ω Ip-a-c-Iw ]m-e∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: sIm-®p-tam≥, emen-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: tXma-kp-Ip-´n, an-\n.

Xp-º-a¨: N-°n-´-SØvv \√-Sn-bn¬ F≥ Fw DΩ≥ (84˛dn-´. ]-©mbØvv Hm-^n-k¿). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\vv Xp-º-a¨ sk‚ v ta-cokv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. `mcy: tim-im-Ω DΩ≥. a-°ƒ: sdPn, kpa, _nPp. a-cp-a°ƒ: kpa, tXma-kv X-cI≥, _n≥-kn.

]-hn-{X³

B-an-\

s\-Sp-ºm-t»-cn: sN-ß-a\m-Sv ]pXp-h ]-tc-X\mb ]u-tem-kn-s‚ `m-cy ta-cn(73). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 10\v sN-ßa-\m-Sv sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ta-bv-°m-Sv sX°≥-Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: tPmWn, ]-tcX\m-b B‚Wn, ]-tcXbm-b enkn, ssj-\n. a-cp-a°ƒ: en-kn F-c-hØq¿ sh-≈m-\n, jn-Pn Ime-Sn hm-g-∏n-≈n, tPmWn In-S-ßq¿ I√-dbv°¬.

Nm-Ø-∂q¿: hS-t° ssa-e-°m-Sv _n-Pp a-μn-cØn¬ sP a¿-k-en≥ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v 10\v ssa-e-°m-Sv sk‚ v: tPm¿-÷v ]-≈nskan-tØcnbn¬. `m-cy: s_-‰≥kp. a°ƒ: \n-Ivk¨, sk-RvPp, ]-tc-X\mb sse-Pp. a-cp-a°ƒ: sj¿-fn Ão^≥ ({]-knU‚ v B-Zn®-\√q¿ {Km-a-]-©mbØv), eo-\.

Nm-Ø-∂q¿: ]-I¬-°p-dn A-\o-kv tIm-f-Pn¬ Fw Aw-jm≥-Ip-™v(56). `mcy: d-ln-bm\-Øv _ohn. a-°ƒ: A-\okv, A-≥kn.

A-¶-½ am-Wn

B-º√q¿: ]m-d-∏p-dw {^m≥-kn-kv(A-∏®≥˛86). kw-kv-Im-cw sh-≈n-bmgv-N cm-hn-se 10.30\v B-º√q¿ sk‚ v {^m≥-kn-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: I≠-\m-Sv tIm-´q¿ Ip-Spw_mw-Kw ]-tc-Xbmb tdmk-Ω. a°ƒ: sS¬a(bp.F-kv.F.), am-Xyp, tkm-^n, tPm¿-Pv(bp.Fkv.F.), s_-‰n(bp.Fkv.F.), tXma-kv(bp.Fkv.F.), kn-\n(bp.Fkv.F),]-tc-X\m-b PnΩn. a-cp-a°ƒ: tPm¿Pv aT-Øn-°pt∂¬(bp.F-kv.F.), tacn sh-≈m-cw-Im-em-bn¬, jm‚n(bp.F-kv.F.), Ipcy-®≥(bp.F-kv.F.), IuUn-b Im-\m-´v(bp.Fkv.F.), ]o-‰¿(bp.Fkv.F.), ]-tc-X\m-b _n∂n, aw-K-en- a-™{].

A-a-e-Kn-cn: ]-tc-X-\m-b N-c-f-bn¬ am-Wn-bp-sS (ssh-Zy≥) `m-cy A-∂Ω am-Wn (82). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Ign-™v aq-∂n-\v A-a-e-Kncn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nskan-tØ-cnbn¬. ]-tc-X ]q-h-c-Wn iucymw-Ip-gn-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: ta-cn am-Wn, Ip-´nb-Ω am-Wn, kv-I-dn-b amWn (]n.Un.F-kv. Hm¿Km-\n-Iv So ^m-Iv-S-dn, Ip´n-°m-\w), kn Fw amWn, ta-gv-kn, B-\n-b-Ω, F¬-kn, tPm-k-^v amWn (Zo-]n-I, tIm-´-bw). a-cp-a-°ƒ: tPm-k-^v tZh-ky Ip-∂-∏-≈n-bn¬ (F-gp-Ipw-h-b¬), tPm¿Pv I-Æ≥-Nn-d (F-gp-Ipwh-b¬), km-en ]p-fn°¬ (I-Æn-a-e), B-\nb-Ω πm-∏-≈n-bn¬ (]-dØm-\w), ]m-∏-®≥ tImbn-°¬ (A-g-ßm-Sv), tXm-am-®≥ A-Sn-®n-emwam-°¬ (sX-t°-a-e), kn-\n tPm-k-^v s]-cp-aÆn¬ s]m≥-Ip-∂w (A[ym-]n-I, sk‚ v ta-cokv F¬.]n.kv-Iqƒ, tacn-Ip-fw).

I-Æq¿: sN-´n-∏o-Sn-I ]p-©n-cn-ap-°n-se Sn sI ]-hn-{X≥ (55). IÆq¿ sl-Uv t]m-Ãv Hm^n-kn-se kv-]o-Uv-am≥ B-bn-cp-∂ C-t±-lw Zo¿L-Im-e-am-bn B-Iv-‰n-Mv t]m-Ãv-am-\m-bn {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-Wv. F^v.F≥.]n.H. Hm¿-Kss\-kn-Mv sk-{I-´-dnbm-bn-´p-≠v. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Sn sI l-cnZm-k≥. am-Xm-hv: kptem-N-\. k-tlm-Z-c߃: ssl-am-h-Xn, N{μ≥, k-Xo-c-Xv-\w, c-Xv\m-I-c≥, D-am-h-Xn, D-tai≥, {]-im-¥v. k-©-b\w \m-sf cm-hn-se 7.30\v.

X-Æo¿-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b A-®m-c-Øv tN°p-Æn-bp-sS `m-cy B-an\ (83). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, apl-Ω-Z-en, ]m-Øp-´n, \^o-k. a-cp-a-°ƒ: dp-Jnbm-°p-™n-Ω, Ip-™n∏, I-_o¿.

Ip-ªm-en sam-à a-e-∏p-dw: Im-´p-߬ kz-tZ-in Ip-™m-en sam-√ (80).`m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: kp-lv-dm-_n, kp-ss_-Z, kp-sse-J.

kq-¸n B-\-°-bw: ]p-≈n-bn-eßm-Sn Im-cm-sXm-Sn kq∏n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: j-d-^p-±o≥, Pm^¿, D-Ωp-Ip¬-kp

tkm-a³ Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fkv.-C.-_n Im-k¿-tImUv sk-j-\n-se Hm-h¿kn-b¿ \p-≈n-∏m-Sn _-Zn_m-Kn-ep-hn-se kn sI tkm-a≥ (53). `m-cy: P-b-e-£v-an. a°ƒ: kq-c-Pv, kz-cm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: kp-KX≥, kp-tc-jv (kn.-]n.kn.-B¿.-sF sIm-®n), im-i, io-e, ssi-e, km-hn-{Xn.-

k-®n

]m-W-Øq¿: Im-cy-¶m-\Øv ]-≈n-sØ-t°-Xn¬ k-Æn F-∂ sk-_m-kv‰y-≥ (44). `m-cy: tam-fn I-Æ-¥m-\w. k-tlm-Z-c߃: Nm-t°m (H-‰-∏mew), A-∂-Ω I-cn-t°m´-°-cn, ]-tc-X-bm-b a-dnb-Ω. ]n-Xm-hv: ]-tc-Xtkm-a³ \mbÀ t]-cm{º: \n¿-a√q¿ sN- \m-b im-ap-th-ep. am-Xmhv: tdm-k-Ω-. tºm-´n-]me-Øv tkma≥ \m-b¿-(67). Ip-ªn-ap-l½Zv `mcy: eo-e. sIm-bn-em≠n: Ip-dp-ha°ƒ: Zn-t\-i≥ ßm-Sv \-cn-°p-\n°-≠n (B¿-an), Zo-]-{io. Ip-™n-ap-l-Ω-Zv(63). a-cp-aI-ƒ: [\y. `mcy: a-dnbw. k-tlm-Z-c߃: I-cpa°ƒ: ss^k¬, \nWm-I-c≥ \mb¿, k, k¬-a, k-Pv-\, kpaKw-Km-[-c≥ \m-b¿, Ipø. a-cp-a°ƒ: l-ko-\, ™n-cm-a≥-\mb¿, ap-kvX-^, j-°o¬, jwhn-P-b-e-£van, ]-tckp-±o≥ (t`m-∏m¬), dX\m-b {]-`m-I-c≥ low. \mb¿.

A-en-bmÀ {io-aq-e-\-Kcw: Ip-‰ne™n A-∏-bv-°¬ ho´n¬ ]-tc-X\m-b Ip™p-]n-≈ a-I≥ A-enbm¿(60). `mcy: \q-te-en ap-Xp-hmti-cn Ip-Spw-_mw-Kw _ohn. a°ƒ: ko-\Øv, kp-ss_-Z, kn-\n-P, knPn-\. a-cp-a°ƒ: A-–p¬Icow(ss{U-h¿), A–p¿d-lv-am≥ C-S-∏-≈Øv, j-ao¿ s\√n-°pgn, jn-lm-_v(Im-‰-dn-Mv).

in-h-dm-w sj-«n Im-k¿-tIm-Uv: _n.-C.Fw ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I-\pw Xm-eq-°v ]©m-b-Øv Hm-^n-k-dp-ambn-c-p-∂ B-\-_m-Kn-ephn-se sI in-h-dmw- sj´n (82).

]n sI _m-e-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: kv-t‰-‰v tIm¨-{K- n-s‚-bpw B-Zy-Ime I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bpsS-bpw {]-h¿-Ø-I-≥ ]-\°¬ ]n sI _m-e-Ir-jvW≥ (90) A-¥-cn-®p. ]p-∂{-- ]-˛h-b-em¿, h≈n-°p-∂-w k-a-c-ß-fn¬ ]m¿-´n k-Jm-°-sf H-fnhn¬ ]m¿-∏n-°m≥ t\-XrXzw \¬-In-bn-cp-∂- C-t±l-Øn-\v ]-´w Xm-Wp-∏n≈-bp-sS `-c-W-Im-e-Øv {Sm≥-kv-t]m¿-´v k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\v a¿-±-\-ta¬-t°-≠n-h-∂-n-cp-∂p. I≈n-°m-Sv sh-Sn-h-bv-]p-tI-kn¬ c-≠mw {]-Xn-bm-bncp-∂p. ap≥-jn ]-c-ap-]n-≈, kn Pn tKm-]n-\m-Y≥, ssh-°w N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ F-n-h¿-s°m-∏w \m-SI-, I-em {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-bm-bn-´p-≠v. a-°ƒ: am¿-Iv-kn-Ãv \n-cq-]-I-\pw F-gp-Øp-Im-c\p-am-b _n cm-Po-h≥, cm-tP-{μ≥, {]-Im-iv, kp-`m-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Im-bw-Ip-f-sØ ho-´p-hf-∏n¬.

hn-em-kn\n

_n-t¿m-Ip«n

km-dm-½ So¨À

X¦w

imc-Z

ssk\_ _ohn

a-cSv: skm-ssk-‰n tdmUn¬ Im-h-S ho-´n¬ ]tc-X\m-b {io-[-c-]-Wn°-cp-sS `m-cy hn-em-kn\n-b-Ω(79). a°ƒ: cma≥, [-t\i≥, a-[pkq-Z\≥, hn-t\m-Zv-Ipam¿, tl-ae-X. a-cpa°ƒ: hm-k¥n, {ioIe, ko-a, kpan, _m-e-Irjv-W≥-\m-b¿.

I-f-a-t»cn: ln-Zmb-Øv \-K-dn¬ a-W-°m-´v ho´n¬ ]-tc-X\m-b ap-kvX^m lm-Pn-bp-sS `m-cy _n-tøm-Ip-´n(76). a-°ƒ: C-{_m-lnw-Ip´n, C-kv-am-bn¬, ap-l-Ω-Zv, A-en, ssa-aq-\-Øv, l-ssk-\m¿, \-_o-k, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: sse-e, kpldm _o-hn, km-Pn-X, kmPn-X, A-–p¬ d-lnw, Xmln-d, C-{_m-lnw, kpss_¿.

B-c-°p∂w: Du-g-t°m´v s\-Sp-a-‰-Øn¬ sI-hn Ip-cym-t°m-kv am-Ã-dpsS `m-cy km-dm-Ω So®¿(80). dn-´.sl-Uv-an-kv-{Skv (sk‚ v.tPm¿Pv F¬.]n. kv-Iqƒ). a°ƒ: tPm¿-Pv F≥ Ipcym-t°mkv, ta-cokv. acp-a-°ƒ: \o-\, cmPp. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10.30 \v Ip-∂-∏n-≈n sk‚ v.tPm¿-Pv bmt°m_m-b ]-≈n-bn¬.

Im-™q¿: hm-c-\m-´v X¶w(81). a-°ƒ: tam-l≥Ip-am¿, i-in-[c≥, \n¿-ae-tZhn, A-Uz.kp-tc-jvIp-am¿, am-b. a-cp-a°ƒ: Ko-X-taml≥, e-X i-in[-c≥, A-Uz.sI F≥ Kw-Km-[-c≥ \mb¿, Pb{io kp-tcjv, hn-P-bIp-am¿.

]-d-hq¿: h-S-°pw-]p-dw tXm-´p-¶¬ a-t\m-lcs‚ `m-cy im-c-Z(67). a°ƒ: D-am-i-¶¿(_-lvdn≥), P-bv-i-¶¿({Sm-h¬ kv-]n-cn-‰v F-d-Wm-Ipfw). a-cp-a-°ƒ: {io-eX(_-lv-ssd≥), AizXn.

_m-e³

A-_q-_-¡À lm-Pn

N-{µ-ti-J-c-¡p-dp-¸v

a-°-c-∏-d-ºv: ta-te-Imfm-hn-se Ip-th-cn A-_q_-°¿ lm-Pn (76). tÃj-\-dn I-S \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. `m-cy: D-Ωm-Øp. a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, Ip-™nsam-bv-Xo≥, jm-Plm≥(Zp-_-bv), kp-sseJ, ^m-Øn-a, d-kn-b, l^v-k-Øv. a-cp-a-°ƒ: B-ky, lko-\, P-ko-e, A-en, lw-k, ap-kv-X-^, A-∫m-kv.

h-≈n-°p-∂v : A-ØmWn-°¬ t\-‰o-hv kv-Iqfn-\p k-ao-]w sN-Ω-e ]m-en-t»-cn ho-´n¬ N-{μti-J-c-°p-dp-∏v (74). `mcy: ao-\m-£n-°p´n. a°ƒ: cm-Pohv, cmP≥. a-cp-a-Iƒ:k-Pn-X.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn¬ Im-\-Øpw-Nnd Hm-d-h-°p-∂v lukn¬ aq¿-t°m-Øv _me≥ (65). `m-cy: hn-a-e. a°ƒ: em-ep, k-tP-jv, jo-\. a-cp-a-I≥: l-co{μ-\m-Yv. k-tlm-Z-c߃: ]-Xva-\m-`≥, N{μ-a-Xn, ]-tc-X-cm-b `mkv-I-c≥, ]-flm-h-Xn, cma-N-{μ≥.

ap-l-½-Zv-

D-kv-am³

hm-Wn-ta¬: hm-Wnta¬ s]m-bn-en¬ Xm-akn°pw ]m-Xn-cn-∏-‰ Iqap-t≈-a¬ A-{¥p (70). `m-cy Ip-™m-an. a°ƒ: Ip-™-ΩZv (Zp_-bv), A-_v-Zp- -emw, A-iv-d^v, ss^k¬, dnbmkv (F√m-hcpw Ham≥). a-cp-a°ƒ: \ko-a \cn∏-‰, \ko-a I√m®n, \ko-a tN-e-°mSv, kpss_-Z ]-c-∏p-]m-d, keo-\ am-ºn-em-Iq¬. k-tlm-Z-c߃: C-_vdm-lnw, A-–p√, kq∏n, ]-cybn, Ip-™man, Ip™-bn-i, _n-ømØp, I-Zo-i, ]-tc-X\mb sambv-Xp.

I-Wn-bm-]qcw: hm™eq¿ ho´n¬ ]tcX\mb lmPn C{_mlnwIp™ns‚ `mcy l÷pΩ ssk\_ _ohn(90). a°ƒ: kpss_¿ Ip™v-, ju°Øen, A–p¬ jp°q¿, \_okm _o-hn. acpa°ƒ: sseem _ohn, Paoem _ohn, Ppssaem, A–p¬ kemw.

tKm-hn-µ³ C-cn-´n: s\-√n-°mw-s]mbn-en-se Im-°-c tKm-hnμ≥ (64). `m-cy: tcm-lnWn. a-°ƒ: {io-Pn-Øv, c-Rv-Pn-Øv. k-tlm-Z-c߃: c-a-Wn, k-tcm-Pn\n.

kp-a-Xn s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\mb tX-ßm-Øv I-fØn¬ Ip-™n-°r-jv-Ws‚ `m-cy kp-a-Xn (82). a-°ƒ: h-’-e, tam-l\≥, ]-¶-Pw, th-WptKm-]m-e≥, D-j, kp-tcjv-_m-_p.

sh-Ãv tIm-Uq¿: F≥.sI. ]-Sn am-´p-sXmSn ap-l-Ω-Zv (62). `m-cy: P-ao-e.

\nÀam-W-{]-hr-¯n-¡nsS a®nSn-ªp-hoWv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p kv-Iq-fn-sâ {]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯n-h-bv-¡m³ \nÀ-tZ-iw I¬-∏-‰: kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-\v kw-c-£-W `n-Øn \n¿-an-°p-∂Xn-\n-sS 15 A-Sn D-b-c-Øn¬ \n∂v a¨-Xn-´ C-Sn-™p-ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. aq-∂p-t]¿°v ]-cn-t°-‰p. Np-t≠¬ e-£w ho-Sv tIm-f-\n-bn-se hm-kp (58) B-Wv a-cn-®-Xv. I-cm-dp-Im-c≥ Np-≠-bn-¬ I-Æw-®m-Øn-se tPm-kv B-‚-Wn-sb ]-cn-°p-Itfm-sS I-¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n®p. a-‰p c-≠p-t]-cp-sS ]-cn-°v Kpcp-X-c-a-√. C-∂-se D-®-°v 12.30Hm-sSI¬-∏-‰ sh-≈m-cw-Ip-∂n-se {Inkv-Xp-cm-P kv-Iq-fn-em-Wv kw`hw. kv-Iq-fn\v Np-‰p-a-Xn¬ \n¿-

Sm-¦À-tem-dn C-Sn-¨v a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: Sm-¶¿-tem-dn ssk-°n-fn¬ C-Sn-®v ssk°nƒ bm-{Xn-I≥ a-cn®p. Xp-emw-]-d-ºv h-S-°v tIm-Sn-°p-f-Øv tkm-ati-J-c≥-\m-b-cm (_m_p-˛58) Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 11.45\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ \m-cI-Ø-d P-Mv-j-\v k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C- e - I v - { So- j y- \ m- b n- c p∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: ]-fl-Ip-am-cn. a-°ƒ: P-b-Ir-jv-W≥ (Xr-°p-∂-∏p-g tZ-h-kzw), l-cn-Ir-jvW≥ (a-kI-Øv).

Kr-l-\m-Y-³ s{Sbn³X«n acn¨p

sNß-∂q¿: Kr-l-\m-Y-s\ s{S-bn≥-X-´n a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. sN-ß∂q¿ t]-cn-ti-cn c-ho-{μme-b-Øn¬ c-ho-{μ≥ (63) B-Wv t]-cn-ti-cn sd-bn¬th t{Im-kn-\v k-ao-]w D®-bv-°v 2 a-Wn-tbm-sS s{Sbn≥-X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-ØnbXv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. dn-´. kn.-B¿.-]n.-F-^v. tIm¨Ã-_nƒ B-bn-cp-∂p. `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: c-Xojv, tc-J. a-cp-a-°ƒ: A-\n¬, c-©p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv.

Z¼-Xn-IÄ k©-cn¨ ss_¡n _Ên-Sn¨v ho«½ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: `¿-Øm-hns\m-∏w ss_-°n¬ k-©cn-® ho-´-Ω sI.F-kv.B¿.Sn.kn. kq-∏¿-^m-Ãv _ n-Sn®v tdm-Un¬ X-ebn-Sn-®p-ho-Wv a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw h-S-°v ]©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv iw-`p \n-hm-kn¬ {io-Ipam-dn-s‚ `m-cy kp-{]nb(42) B-Wv a-cn-®-Xv. `¿Øm-hv \n-km-c ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. tN¿Ø-e-bn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°v aS-ßpw-h-gn C-∂-se D-®-bv-°v c-≠p-a-Wn-tbm-sS Fkv-.F≥-.Fw.-Pn-._n-.F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn-\v ap≥-hiw-h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-®p-sh-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: tKm-]n-Ir-jv-W,- Ku-cn-Ir-jv-W.

Kr-l-\m-Y-³ Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-Æ-t©-cn: Kr-l-\m-Y-s\ B-sfm-gn-™ ]p-c-bn-SØn-se a-c-Øn¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Un¬ ko-X-∏-dºn¬ tKm-]n(57)sb-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. ]mXn-cm-∏-≈n kn-a‚ v tKm-Uu-Wn-se sXm-gn-em-fn-bmWv. `m-cy: k-c-k-Ω, a-°ƒ: an-\n-tamƒ, km-P≥, a-cpa-I≥: Po-h.

am-Xp Iq-Øp-]-d-ºv: Hm-em-bn°-c-bn-se ]-tc-X-\m-b ta-∏m-´v Ip-™n-°-Æs‚ `m-cy s\-√n-° amXp (94). a-°ƒ: `m-kv-Ic≥, \m-cm-b-Wn, hn-a-e, k-Xn, ]-tc-X-\m-b Zmap. a-cp-a-°ƒ: hn-t\-jv, ap-Øp, A-\n¬, [-t\jv.

ASn-am-en: Xo s]m-≈-te-‰v Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ ASn-am-en Xm-eq-°mip]-{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp∂ B-Znhm-kn bp-h-Xn a-cn-®p.A-Sn-am-en ]-©m-b-Øn-se Ip©n-s∏-´n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se ]m-≠n-bp-sS `m-cy am-b (30)\v I-gn™ 9 \v Kp-cp-X-c-am-bn s]m-≈te-‰n-cp-∂p. icocw `mKn-Iambn s]m-≈-te-‰ bp-h-Xn-sb \m´p-Imcpw _-‘p-°fpw tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn¬ F-Øn-®p. ]n∂oSv B-ip-]{Xn A-[n-Im-cn-I-fpsS k-Ω-X-an√m-sX bp-h-Xn-sb Ip-Sn-bn-se kmw-kvImcn-I \n-e-b-Ønte°v am‰n. C-Xn-\n-sS bp-h-Xnbp-sS \n-e h-j-fm-bn. Xp-S¿∂v kw`-hw A-dn-s™Øn-b hnhn-[ hIp∏v A-[n-IrX-cp-sS k-lm-b-tØm-sS \m-´p-Im¿ bp-h-Xn-sb A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn-se-Øn®p. F-∂m¬ C∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS bph-Xn a-cW-Øn-\p Io-g-Sßn. ar-X-tZ-lw A-Sn-am-en Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w \-SØn-b ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p sIm-SpØp. A-Sn-am-en t]m-enkv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ]m-≠n ˛am-b Z-ºXn-Iƒ-°p a-°-fn√.

hm-kp an-°m-\m-bn F-Sp-Ø Ip-gn-bn¬ I-√p-h-®v sI-´p-∂-Xn-\n-sS-bmWv a-Æn-Sn-™Xv. kv-Iqƒ-sI-´nSw Zp¿-_-e-am-b-Xn-\m-em-Wv kw-

c-£-W `n-Øn sI-´p-∂-Xv. F-Ivkv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v a-Æv \o°n tPm-kv B-‚-Wn-sb s]s´-∂v ]p-d-sØ-Sp-Øv B-ip-]{Xn-bn-se-Øn®p. ^-b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv c£m{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. kw-`-hw \-S-∂v A-c-a-Wn-°q-dn-\v ti-j-am-Wv hm-kp-hn-s\ ]p-dsØ-Sp-°m-\m-b-Xv. A-t∏m-tg°pw a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ a-gbp-≠m-b-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fnIƒ A-]-I-S-sØ Ip-dn-®v ap-∂dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cp-sS \n¿-_‘-Øn-\v h-g-ßn-bm-Wv {]-hrØn B-cw-`n-®-sX-∂v ]-d-bp-∂p.

d-h-\yp h-Ip-∏n-¬ \n-∂v A-\p-aXn hm-ßm-sX-bm-Wv kv-Iq-fn-\p ]n-≥-`m-K-Øv h-≥-tXm-Xn-¬ asÆ-Sp-Ø-Xv. ap-\n-kn-∏-¬ sN-b-¿-am-≥ ]n ]n B-en, F.Un.Fw F-≥ Sn amXyp, k-_v- I-e-Iv-S-¿ ho-W F-≥ am-[-h-≥ F-∂nh¿ A-]-I-Sÿew k-μ-¿-in-®p. sI-´n-Sw Zp¿-_e-am-sW-∂v I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn-s‚ {]-h¿-Ø\w C-\n-sbm-c-dn-bn-∏p-≠m-hp-∂Xp-h-sc \n-¿-Øn-h-bv-°m≥ Pn√m I-e-Iv-S¿ D-Ø-c-hn-´p. hm-kphn-s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v F-´mw \-º¿ s]m-Xp-iva-im-\-Øn¬. `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-eo-j, l-cn-X, a-Wn-°p-´≥.

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ ]-≈n-∏-Sn a-Æn¬sØm-Sn D-kv-am≥(48). `m-cy: dw-e.

A{´p

D-½-¿ l-Öp-½ t]-cm{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\mb ssX°-≠n AΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy D-Ω-ø l-÷p-Ω (110). a°ƒ: a-dn-bw, Sn sI C-{_mlnw (]-©mb-Øv ap-kvenw eo-Kv IΩ-‰n {]-kn-U‚ v, bp.Un.-F-^v sN-b¿am≥), Sn sI hn A-_q_-°¿ lm-Pn, Sn sI A -bn-\m¿, ]m-Øp-Ω°p´n, Sn sI Ip-™-_vZp√, J-Zo-P, I-e-¥≥.

ss_-¡v s{S-bv-e-dn-en-Sn-¨v c-−v tUm-Iv-SÀ-amÀ a-cn-¨p Xr-iq¿: s{S-bve - ¿-tem-dn-°p ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-If - m-b c-≠v tUm-IvS- ¿am¿ a-cn-®p. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se A-ep-an\n A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp∂ Xp-S¿-sa-Un-°¬ F-Pyp-t°j≥ t{]m-{Km-an-\v (kn.-Fw.-C) ]Tn-°p-∂ X-an-gv\ - m-Sv Xn-cp-∏q-cnse tUm. a-t\m-l¿ (24), [¿-a]p-cn kz-tZ-in tUm. Ip-t_-{μ≥ (24) F-∂n-hc - m-Wv a-cn-®X - v. I-gn-™-Zn-h-kw A¿-[-cm{Xn H-∂n-\v hn-øq¿ P-bn¬-]-Sn°v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Xriq-cn¬-\n-∂v kn-\n-a I-≠-tijw Xn-cq-cn-se Xm-a-k-ÿ-e-

tØ-°p a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂ Ch¿ k-©c - n-® ss_-°v hn-øq¿ ]-h¿- lu-kn-\v k-ao-]w h-fhn¬ ]m¿-°v sN-bvX - n-cp-∂ s{Sbv-e¿-tem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. hn-øq¿ t]m-en-kv C-cp-hs - c-bpw B-ip-]{- Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw Ip-t_-{μ≥ kw`-h-ÿ-e-Øpw a-t\m-l¿ Z-b B-ip-]{- Xn-bnepw a-cn-®p. Xn-cq-cn¬ t]-bn-Mv K-Ãm-bn Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p C-cph-cpw. Nm-‰¬ a-g-bp-≠m-b-Xn\m¬ ]m¿-°v sN-bX v- tem-dn {i≤-bn¬-s∏-Sm-Ø-Xm-Wv A-]-IS-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂m-Wv t]m-en-kv \n-Ka - \ - w.

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn-Â tcm-Kn Xq-§n-a-cn-¨p

tIm-´-bw: Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se Im¿ sj-Un¬ tcm-Kn Xp-ßn-a-cn-®p. ssh-°w D-Z-bm-\m-]p-cw Xp-cptج {]-Zo-]v(40)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v G-gn-\v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se 12mw hm¿-Un-\v k-ao]-Øp-≈ Im¿ sj-Un-em-Wv C-bmƒ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. A-Sn-]n-Sn-bn¬ ]-cn-t°-‰v C-∂-se D-®-tbm-sS-bmWv {]-Zo-]v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn Nn-In¬-k tX-Sn-bXv. ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a-√m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ tUm-Œ¿ ho´n¬ t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. F-∂m¬ {]-Zo-]n-s‚ \n¿-_-‘-sØ Xp-S¿-∂v AUv-an-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ aI≥ ]p-d-Øv t]m-b k-a-b-Øm-Wv C-bmƒ Xq-ßn-acn-®-Xv. tIm-´-bw sh-kv-‰v t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzoI-cn-®p. ar-X-tZ-lw B-ip-]-{Xn-bn-se tam¿-®-dn-bnte-bv-°v am-‰n.

_-Ên-Sn-¨v IpS \nÀam-W sXm-gn-em-fn a-cn¨p

sN-ß-∂q¿: A-an-X-th-K-Øn-seØnb Sq-dn-Ãv _ n-Sn-®v Ip-S \n¿am-W sXm-gn-em-fn a-cn®p. sN-ß∂q¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv Ãm-≥-Un-\p ap-ºnen-cp-∂v tPm-en sN-øp-∂ cm-Lh≥ (65) B-Wv a-cn®-Xv. cm-{Xn F-´n-\v Fw.kn. tdm-Un¬ B-™n-en-aq-Sv Pv-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p kw-`hw. ar-X-tZ-lw B-e∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬.

ss_¡pw kv-Iq-«dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p N-h-d: ssS-‰m-\n-bw-˛-A-Sq¿ tdmUn¬ ss_-°pw kv-Iq-´-dpw Iq´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. aq-∂pt]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ss_-°v bm{Xn-I-\m-b A-cn-\-√q-¿ ]p-∂-∏pg hn-f ho-´n¬ tSm-an(19) B-Wv acn-®-Xv. H-∏ap-≠m-b A-cn-\-√q¿ sX-t°-ap-dn-bn¬ A-Pn (20), tXh-e-°-c A-cn-\-√q¿ \-©m-¿ tXm-´w ho-´n¬ B-t‚m (18), kv-

Iq-´¿ bm-{X-°m-cn-bm-b sXm-Snbq¿ ]p-en-bq¿ h-©n sX-°v X-SØn¬ ho-´n¬ A-\o-j (32) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc hnhn[ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ {]th-in-∏n-®p. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 10.30\v ssS-‰m-\n-bw-˛-ASq¿ tdm-Un¬ B-dp-ap-dn-°-S-bv°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. N-h-d t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

IS-¶ÂIp-t¯äv a-c-n¨p B-bq-¿: IS-∂¬Ipt؉v Nn-In-¬kbn-em-bn-cp∂ bphmhv acn®p. ae-t∏-cq¿ sh´n-°mhv ]pØ≥ hnf ho´n¬ at\m-l-cs‚ aI≥ at\mPv (28) BWv acn-®Xv. B©-ense kzImcy Bip-]{Xn-bn¬ c≠p-Zn-h-k-ambn Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂se Xncp-h-\-¥-]pcw saUn-°¬ tIm-fPn-s®-¶nepw c£n-°m-\mbn√. amXmhv: {]`m-h-Xn. ktlm-Z-cn-: aRvPp.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

1 HIvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

]n sI _m-e-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p

A-Ðp-Ã-¡p-«n

C-{_m-low Ip-cn-¡Ä

I-®³

Ip-ªm-en -

cm-L-h³ \m-bÀ

ap-l-½-Zv bq-k-^v

D-e-l-¶m³

X-¦-½-

am-hq¿: ]-g-b-Im-e hym]m-cn am-hq¿ I-Wn-bmØv A-–p-√-°p-´n (80). `m-cy: J-Z o-P. a-°ƒ: A_-v-Zp-¿-d-lvam≥(J-Ø¿), A-–p¬ A-ko-kv, A–p¬ -I-emw (F-kv.Fkv.F-^v kw-ÿm-\ sk{I-´-dn), B-kn-b, dp-Jnb, D-Ωp-Ip¬-kp, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZvIp-´n (F-S-h-Æ-∏m-d), bq-\p-kv (tN-μ-aw-K-√q¿), A-–p-∂m-kn¿ (sN-dphm-Sn), iw-kp-±o≥ (sN-d-phm-Sn), dp-_-ø, i-co-^, kp-\o-d.

I-cp-hm-c-°p-≠v: In-gs°-Ø-e-bn-se C-cn߬-sXm-Sn-I C{_mlow Ip-cn-°ƒ (78). `m-cy: hm-f-tßm-S≥ Ip™m-bn-i. a-I≥: A-–p√ (sse-{_-dn-b≥, Nm-h°m-Sv ]-ªn-Iv sse-{_dn). a-cp-a-Iƒ: P-ko-e. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-ZpÆn, A-_q-_-°¿ ap-kveym¿, ssk-\-_, ]m-ØpΩ-Ip-´n. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v I-cp-hm-c°p-≠v A-ßm-Sn Pp-am-akv-Pn-Zn¬.

]-tøm-fn: C-cn-߬ ta°m-t™m-fn sI ]n IÆ≥ (92). C-cn-ß-en-se hym-]m-cn-bpw k-c-kz-Xn I-em-e-bw ÿm-]-Imw-Khp-am-Wv. `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: Ir-jv-W≥ ({^‚ v Hm-t´m Km-tc-Pv, t]-cm{º), A-tim-I≥, _m_p-cm-Pv, Zm-£m-b-Wn, kp-a-Xn, tim-`, ]-tc-X-cmb cm-Po-h≥, im-¥. a-cpa-°ƒ: Ip-™-\-¥≥, Ip-™n-°-Æ≥, ap-c-fn, Ko-X, ssa-Yn-en, an-\n, kp-\n-j.

I-cp-a-e: B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-Ãv ]m-¿-Sn- {]-h¿Ø-I≥- sN-¶p-∂-Øv- cmL-h≥- \m-b¿- (91)-. `m-cy-: im-c-Zm-Ω.- a-°ƒ-: ]-Xvan\n (\-∑-≠ ]n-kn- A-¶W-hm-Sn- Po-h-\-°m-cn),k-tcm-Pn-\n,- D-Æn-Ir-jvW≥.- a-cp-a-°ƒ: _m-eIr-jv-W≥-\m-b¿ (\-∑≠-˛14),- _m-e≥-\m-b¿ (\-c-bw-Ip-fw)-,- _n-μp (\Sp-h-Æq¿).-

s]-cn-¥¬-a-Æ: B-en°¬-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb cm-a-s‚ X-¶-Ω (89). a°ƒ: X-¶-Ω, cp-Kvan-Wn, I-a-ew, kp-{_-lvaWy≥, tam-l≥-Zm-kv (F-kv._n.Sn am-t\-P¿), D-Æn-Ir-jv-W≥ (dn-bmZv), cm-a-N-{μ≥ (Fkv._n.Sn am-t\-P¿). a-cpa-°ƒ: I-em-a-fi-ew kp-io-e, ko-X, D-j, KoX, cm-Pv-Ip-am¿, \m-cm-bW≥, ]-tc-X-\m-b X-¶∏≥. kw-kv-Im-cw C-∂v 12\v Xn-cp-hn-√m-a-e sFh¿ aT-Øn¬.

I-Æq¿: sN-´n-∏o-Sn-I ]p©n-cn-ap-°n-se Sn sI ]hn-{X≥ (55). I-Æq¿ slUv t]m-Ãv Hm-^n-kn-se kv-]o-Uv-am≥ B-bn-cp-∂ C-t±-lw Zo¿-L-Im-e-ambn B-Iv-‰n-Mv t]m-Ãv-am\m-bn {]-h¿-Øn-®p-h-cnI-bm-Wv. F-^v.F≥.]n.H. Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk{I-´-dn-bm-bn-´p-≠v. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b Sn sI l-cn-Zm-k≥. am-Xm-hv: kp-tem-N-\.

]-Sn-™m-‰pw-ap-dn: ]-tc-X\m-b Ip-∂p-Ω¬ a-SsØm-Sn ap-lΩ - Z- n-s‚ aI≥ ap-lΩ - Z- v bq-k^ - v (dn´. ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]men-kv Hm-^n-k¿) (60). amXm-hv: C Sn J-Zo-P. `m-cy: J-Zo-P X-øn¬. a-°ƒ: apl-ΩZ- v jm-^n (Zp-_bv), k-eo-\, j-°o-e. a-cp-a°ƒ: \-mk - ¿ sX-∂e - , jco-^v Ip-f∏ - p-≈n, k-ao-d. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q¿ (C≥-kvs]-Œ¿ Hm-^v t]m-en-kv, F-kv._n.kn.-sF.Un sk-Iyq-cn-‰n), ln-Zm-bØ - p√ (Pn-±), dw-e, kp-ss_-Z, ]-tc-Xb - m-b ^m-Øn-a.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw ]-≈ntam-f-bn¬ D-e-l-∂m≥ F-∂ Ip-t™-´≥ (90). `mcy: G-en-bm-Ω. a-°ƒ: ]n bp Ip-™-∏≥ (kn.-]n-.Fw aq-tØ-Sw tem-°¬ I-Ωn-‰n- Aw-Kw), t]mƒ, tPm¿-Pv, km-dm-°p-´n, Nn∂-Ω, h-’. a-cp-a-°ƒ: km-dm-Ω, cm-Pp, ta-cn, tPm¿-Pv, G-en-bm-Ω, kÆn (Z-Ωmw). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv°v c-≠-n-\v Nfn-°-s∏m-´n sk‚ v tXm-akv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

D-½À -

th-ß-c: Ip-‰q¿ am-Sw-Nn\ ]m-e-aT-Øn¬ ]p-Xp∏-d-ºn¬ Ip-™m-en (64). `m-cy: A-º-e-h≥ s]m-bv-I-bn¬ _o-hn. a°ƒ: A-–p-∂m-k¿ (Xm-eq-°v td-j≥ Uote-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ P-\d¬ sk-{I-´dn), \ujm-Zv, kpss_¿ (C-cp-h-cpw kuZn), ku-Z, P-ao-e, kmPn-Z. a-cp-a-°ƒ: ju-°Øv ssh-e-Øq¿, bq-kp^v I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v, _-jo¿ (bp.-F.-C), k¬-a, ^m-Øn-a, km_n-d.

]-d-h-Æ: ao-{¥-Ø-I-Øv D-Ω¿ (85). `m-cy: ]-tc-Xbm-b a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ: k-^n-b, ap-l-Ω-Zv l-\o^, ^m-Øn-Ω. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp-¿d-lvam≥Ip-´n Xm-\q¿, sam-bv-Xo≥Ip-´n F-∂ Ip-™p-´n, k^n-b.

B-an-\ X-Æo¿-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b A-®m-c-Øv tN°p-Æn-bp-sS `m-cy B-an\ (83).

]-hn-{X³

_m-e-Ir-jv-W³ sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°mØv h-b-∏p-d-Øv Nm-eq¿ _m-e-Ir-jv-W≥ (86). sh-Æ-°m-Sv Pn.Fw bp.]n kv-Iqƒ dn-´. {]-[m\m-[ym-]-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: tam-l\≥, h¬-k≥, Ko-X, tPym-Xn, _o-\. a-cp-a°ƒ: h-k-¥-Ip-am-cn, eXm-tZ-hn, Kw-Km-[-c≥ \ºym¿, l-cn-Zm-k≥, kt¥m-jv-Ip-am¿. k-©-b\w _p-[\mgvN.

a-dn-bp-½ In-gn-t»-cn: ap-Xp-]d - º - v F-gp-∂n-eØ - v ]m-tºmS≥ Ip-™m-ap-hn-s‚ `mcy ]q-t°m-S≥ a-dn-bp-Ω (60). a-°ƒ: k-^n-b, A–p¬- I-cow, in-lm-_v (Pn-±), jm-lp¬ l-ao-Zv (a-°), \-ko-a, j-co-^. a-cp-a° - ƒ: ]-tg-cn Pam¬, A-–p¿-dl - va - m≥, d-^o-Jv (Pn-±). J-_d - S- °w C-∂v 10\v ap-Xp-]d - ºv Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

Ip-«-¸³ Hm-a-t»-cn: s]m-∂-¶-bw th-≠m-\-Øv Ip-´-∏≥ (84). `m-cy: ]-tc-X-bm-b im-c-Z. a-°ƒ: A-Ωn-Wn, cm-P-Ω, eo-e, X-¶-®≥, _m-_p. a-cp-a-°ƒ: sI sI Zn-hm-I-c≥, c-hn, h¬k-e, P-b-{io.

i-¦-c³

^m-dq-Jv tIm-f-Pv: ssh-em-t»-cn i-¶-c≥ (85). a°ƒ: {]-`p-Zm-kv, c-Xv-\m-I^m-¯n-a a-°c - ∏ - d-º:v Im-®n-\n-°m- c≥, N-{μ-Zm-k≥, k-Xy≥. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, ]p-jvSv tNm-e° - ¬ ^m-Øn-a (90). a-I≥: sN-dm-´v ap-lΩ - - ]-e-X, ssI-c-fn, _n-μp. B-an-\-¡p-«n Zv. J-_d - S- ° - w C-∂v cm-hnth-ß-c: hm-f-°p-S ]-tc- se Hº-Xn-\v Im-®n-\n-°m- h-lm-_v X-\m-b A-co-°m-´v A-l- Sv Pp-am-ak ta-em-‰q¿: Io-gm-‰q¿ sN- P -v n-Zn¬. Ω-Zn-s‚ `m-cy B-an-\-°pΩw-X-´ B-cw-]p-fn-°¬ ´n (65). a-°ƒ: ssa-aq-\. sam-bv-Xo≥ dm-hp-Ø-dn-s‚ C-k-av m-Cu C-Øo-a, D-Ωp-Ip¬-kp, A-ºe - h - b - ¬: a-™∏ - m- a-I≥ h-lm-_v (38). `m-cy: dw-e, _p-jv-d, \u-jm-Zv. a- d {km-ºn-°¬ C-kvamjo-_. am-Xm-hv: I-Zo-P. kcp-a-°ƒ: km-en-lv (Cutlm-Z-c-߃: dw-e-Øv, lCu¬ (64). `mc y: Bb ncm-´p-t]-´), kp-a-ø. ko-\, ^u-kn-b, hm-ln-Zv. i.

tkm-a³ Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fkv.-C.-_n Im-k¿-tImUv sk-j-\n-se Hm-h¿kn-b¿ \p-≈n-∏m-Sn _-Zn_m-Kn-ep-hn-se kn sI tkm-a≥ (53). `m-cy: P-b-e-£v-an. a°ƒ: kq-c-Pv, kz-cm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: kp-KX≥, kp-tc-jv (kn.-]n.kn.-B¿.-sF sIm-®n), im-i, io-e, ssi-e, km-hn-{Xn.-

Im-bw-Ip-fw: kv-t‰-‰v tIm{K- n-s‚-bpw B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bp-sSbpw {]-h¿-Ø-I-≥ ]-\°¬ ]n sI _m-e-Ir-jvW≥ (90) A-¥-cn-®p. ]p-∂{-- ]- h-b-em¿, h≈n-°p-∂-w k-a-c-ß-fn¬ ]m¿-´n k-Jm-°-sf H-fnhn¬ ]m¿-∏n-°m≥ t\-XrXzw \¬-In-bn-cp-∂- C-t±-l-Øn-\v ]-´w Xm-Wp-∏n-≈bp-sS `-c-W-Im-e-Øv {Sm≥-kv-t]m¿-´v k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn-\v a¿-±-\-ta¬-t°-≠n-h-∂-n-cp-∂p. I-≈n°m-Sv sh-Sn-h-bv-]p-tI-kn¬ c-≠mw {]-Xn-bm-bn-cp∂p. ap≥-jn ]-c-ap-]n-≈, kn Pn tKm-]n-\m-Y≥, ssh°w N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ F-n-h¿-s°m-∏w \m-S-I-, Iem {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-bm-bn-´p-≠v. a-°ƒ: am¿-Iv-kn-Ãv \n-cq-]-I-\pw F-gp-Øp-Im-c\p-am-b _n cm-Po-h≥, cm-tP-{μ≥, {]-Im-iv, kp-`m-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Im-bw-Ip-f-sØ ho-´p-hf-∏n¬.

s{S-bn³ X-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xm-\q-¿: sd-bn¬-th kv-t‰-j-\p h-S-°p-`m-KØv A⁄m-Xkv{Xosb s{S-bn≥ X-´n a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠-Øn. 80 h-b- v tXm-∂n-°pw. s{S-bn-\n¬ \n∂p ho-W-Xm-sW-∂p Icp-Xp∂p. C-cp {S-m°p-I-fp-sS C-S-bnemWv arX-tZlw I≠-Xv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n.

hm-\n-Sn-¨v bp-hmhv a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: ]n-t∂m-s´-Sp-Ø an-\n-hm\nSn-®v h-gn-bm{XnI≥a-cn-®p. t]-cm-en-se P-am-emWv (22) a-cn-®-Xv. I-gn-™Zn-h-kw ssh-Io-´v _m-bm¿ k-P-¶n-e-bn-emWv A-]-I-Sw. ]m-N-Ihm-X-I kn-en-≠-dp-am-bn FØn-b hm-\m-Wv A-]-I-Sw-h-cp-Øn-bXv. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b a-p-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: a-dn-bp-Ω. k-tlm-Z-c߃: Jm-knw, k-eow, k-Øm¿.-.-

InW-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xet»cn: ]nW-dm-bn ]m-d{]w A¿jm-\ a≥-knen¬ A¿-jm-\(20)sb In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ -Is≠Øn. C∂-se cm{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wv kw-`hw. X-e-t»-cn ^-b¿-t^m-gv-kv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-SpØp. ]-tc-X\mb sam-bv-Xp-hn-s‚bpw k-^n-b-bpsSbpw a-I-fmWv. k-tlm-Z-c߃: A-‡¿ (Kƒ-^v), lm-^nkv, dn-lm-\Øv, ^u-kn-b, d-knb.

ap-−n

A-e-hn- lm-Pn-

\m-cm-b-Wn

Ip-ª³

ssk-\_ - -

amÀ-t¡m-kv-

\m-cm-b-Wn

^m-¯n-½-¡p-«n

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Im¥-≈q-cn-se I-≠-Øv-]-dºn¬ ap-≠n (102). `¿Øm-hpw G-I -a-I-fpw h¿-j-߃-°p ap-tº a-cW-s∏´n-cp-∂p. _-‘p-°fpsS-bpw \m-´p-Im-cp-sSbpw k-lm-b-tØmsS kz-¥w ]-d-ºn¬ πm-ÃnIv jo-‰p-sIm-≠v a-d-® Iqc-bn-em-bn-cp-∂p Ch¿ ]Xn-‰m-≠p-I-fm-bn Xm-a-kn®p-h-∂Xv.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tXm-t´°m-Sv Ip-´t- i-cn A-eh - n lm-Pn (72). `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: d-^o-Jv, D-Ωp-k¬a, k-°o¿ lp-ssk≥ (PnZ), A-_vZ- p- e - mw, tIm-bIp-´n (A-_qZ-_n), ssa-aq\. a-cp-a° - ƒ: P-ko-e, ssl-{Zp, j-lZ- n-b, l-ko\, dm-_n-b, A-_vZ- p-√ (a°ƒ). J-_d - S- ° - w C∂v 11\v ]q-t°m-´pw-]m-Sw h-enb Pp-am-ak - vP - n-Zn¬.

tam-ßw: H-fa - X - n¬ Xm-sg]-dº - Ø - v ta-Øe - b - n¬ ]tc-X\ - m-b A-∏p-Æn-bp-sS `m-cy \m-cm-bW - n (93). a°ƒ: ap-≠≥ (A-∏p-Ip´≥), Zm-£m-bW - n, b-timZ, im-cZ- , ]-tc-Xc - m-b cm-Lh≥, e-£va - n. a-cp-a° - ƒ: A-ø∏ - ≥ Xn-cp-hm-en, \m-cmb-W≥ ]p¬-]‰ - , Z-bm-\μ≥ Xn-cq¿, hm-kp-tZ-h≥ a°-c] - d - º - v, k-tcm-Pn-\n, ]tc-Xb - m-b I-eym-Wn.

Ip-μ-aw-K-ew: sN-Øp-I-Shv am-Wn-bm-S-Øv B-\t»-cn X-d-hm-Sv Im-c-Wh¿ Ip-™≥ (84). `m-cy: I-eym-Wn. a-°ƒ: k-ltZ-h≥ (B¿.Fw.F-kv, tIm-gn-t°m-Sv), tZ-hn, tZh≥ (td-j≥ I-S, sNØp-I-S-hv), hn-em-kn-\n. a-cp-a-°ƒ: cp-Kvan-Wn, them-bp-[≥, kp-`m-jn-Wn, cm-tP-{μ≥. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN.

Xr-∏\ - ® - n: tIm-Sn-sØm-Sn-I ssk-\_ - (47). `-¿Ø - m-h:v ]q-Δ© - m-en¬ ap-lΩ - Z- v (at©-cn I-cp-h{- ºw Pn.F¬.]n kvI - qƒ A-[ym-]I≥). a-°ƒ: \u-^¬, \nbm-k,v \p-ssk-_, \p-kd -v Øv_ - m-\p. a-cp-a° - ƒ: k¬am≥ F-Sb - q¿, d-ko-\. amXm-h:v JZo-P. k-tlm-Zc - ߃: Im-knw, ap-lΩ - Z- ,v I_o¿, kn-±o-J,v ssk-Xe - h - nt°m-b, k-emw, B-an-\.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p-fn-bt°m-Sv C-®n-∏n-≈n¬ am¿t°m-kv (am-Wn-°p-Øv ˛ 84). `m-cy: a-dn-bm-Ω. a°ƒ: tim-im-Ω, tbm-l∂m≥, A-{_-lmw, h¿-Kokv (Pn-±). a-cp-a-°ƒ: aØm-bn ]p-fn-b-t°m-Sv, Gen-bm-Ω, tj¿-e, X-¶-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-≠n\v ]p-fn-b-t°m-Sv ksk‚ v tPm¿-Pv a-e-¶-c ItØm-en-° ]-≈n-bn¬.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv sX-‰-Øv Xm-sg-Ip\n ]-tc-X-\m-b tKm-]m-es‚ `m-cy \m-cm-b-Wn (78). a-°ƒ: P-b≥, at\m-Pv, kp-[, X-¶, {ioP. a-cp-a-°ƒ: ]p-jv-], ho-W, \m-cm-b-W≥, cmP≥, tKm-]n. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN. I-Æp-Iƒ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv t\-{X-_m-¶n-\v Zm-\w sN-bv-Xp.

ssh-c-t¶m-Sv: h-S-s° ]√m¿ ]-tc-X-\m-b ap-f°¬ A-h-dm-s‚ `m-cy apf-°¬ ssS-e¿ Ip-™os‚ am-Xm-hp-am-b ^mØn-Ω-°p-´n (85). a-°ƒ: J-Zo-P, dp-Jn-b, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ: ^m-Øn-Ω, ^mØn-tamƒ, t]m-°¿ Xt®m-Øv Xn-cq¿, Ip™o≥ ]p-Xp-I-bn¬ Be-Øn-bq¿. -

Sm-¦À-tem-dn-bn-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: Sm-¶¿-tem-dn ssk-°n-fn-en-Sn-®v a-[y-hb-kv-I≥ a-cn-®p. Xp-emw-]d-ºv h-S-°v tIm-Sn-°p-fØv tkm-a-ti-J-c≥-\m-bcm-Wv (_m-_p-˛58) a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se 11.45\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ \m-c-I-Ø-d P-Mv-j-\v kao-]-am-Wv A-]-I-Sw. C-eIv-{So-jy-\m-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: ]fl-Ip-am-cn. a-°ƒ: P-b-Ir-jv-W≥ (Xr-°p-∂-∏p-g tZh-kzw), l-cn-Ir-jv-W≥ (a-kv-°-Øv).

Z¼-Xn-IÄ k©-cn¨ ss_¡n _Ên-Sn¨v ho«½ a-cn-¨p

{io-[-c³ \m-bÀ-

ssa-ap

N-{µ³-

_n-cn-bp-½-

\-^o-k

_o-hn-

lw-k-

h-≈n-°p-∂v: tim-`-\m ¢∫v ÿm-]-Imw-K-hpw ]-g-bIm-e P-\-kw-Lw \m-S-I {]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ aT-Øn¬ tX-t°m-fn {io-[c≥ \m-b¿ (69). `m-cy: h¬k-e. a-°ƒ: jo-P, Kn-co-jv. a-cp-a-°ƒ: ]o-Xmw-_-c≥ \√q¿, {io-I-e.

h-S-I-c: h-S-I-c ]p-Xn-bm-∏v ta-∏-bn¬ tdm-Uv \-S-°¬ ssa-ap (63). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b ]p-Xn-tbm-´n-¬ a-l-aq-Zv. a-°ƒ: \-ko¿, K^q¿, d-^o-Jv, k-bn-Z, Ajv-I¿, d-ko-\. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv, X-^v-do-\-kv.

Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdmUn-\v k-ao-]w ]n-em-tXm´-Øn¬ N-{μ≥ F-∂ Fkv ]n N-{μ≥ (70). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: ap-c-fn (h-fm-t©-cn), A-P-¥. acp-a-°ƒ: Pn-j, t{]-a≥ Ip-t≠m-´n.

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-Æn¬sXm-Sn ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy _ncn-bp-Ω (75). a-°ƒ: A–p¬ Jm-Z¿, A-l-Ω-Zv, i-co-^, J-Zo-P, ]-tc-Xcm-b A-–p¬ K-^q¿, apPo-_v d-lv-am≥.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]p-Ø-cn°-¬ Im-´n¬ A-l-Ω-Zns‚ `m-cy Xm-g-Øp-ho´n¬ \-^o-k (52). t]mkv-t‰m-^o-kv B¿.-Un GP‚m-bn-cp-∂p. a-°ƒ: km-_n-Øv, j-_v-\, j_o-_, j-ao-a.

Ip-∂-°m-hv: ]-tc-X-\mb Cu-tØ-]-d-ºn¬ Ae-hn-bp-sS a-Iƒ _o-hn (83). am-Xm-hv: ]-tc-X-bmb ]m-Øp-´n. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, sam-bvXo≥, ]-tc-X-cm-b Ip≥Xp, J-Zo-P, \-^o-k.

a-e∏ - p-dw-: h-en-bß - m-Sn- Fd-bØ - ≥ lw-k (72). dn-´. sI.-Fk - v.- B¿-.Sn.-kn- Po-h\-°m-c\ - m-Wv. `m-cy-: \-^ok. a-°ƒ: k-°d - n-b,- jmPn-tam-≥,- A-ao-de - n,- k-ao-\. a-cp-a° - ƒ: P-eo-¬,- A-ao-d,Pp-ssa-eØ - v,- ^-ko-e.

tN¿-Ø-e: `¿-Øm-hn-s\m-∏w ss_-°n¬ t]m-I-sh sI.F-kv-.B¿.Sn.-kn. kq-∏¿-^m-Ãv _- n-Sn-®v ho-´Ω a-cn-®p. am-cm-cn-°p-fw h-S-°v ]-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv iw-`p \n-hm-kn¬ {io-Ip-am-dn-s‚ `m-cy kpD-½ÀI-cp-hm-c° - p-≠:v X-cn-in-se {]n-b(42)bm-Wv a-cn-®-Xv. {io-Ip-am-¿ \n- m-c ]-cn-°p]-tc-X\ - m-b sIm-f° - w-]m-d I-tfm-sS c-£-s∏-´p. tN¿-Ø-e-bn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßn ho-´nIp-´ym-en-bp-sS a-I≥ D-Ω¿ (52). `m-cy: Ip-™m-Øp. a- te-°v a-S-ßpw-h-gn C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sS F°ƒ: dw-eØ - ,v \-ko-a, kv-.F≥-.Fw.-Pn-._n-.F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn-\v ap-∂n-emssJ-dp-∂n-k, A-jd -v ^ - e - n, Wv A-]-I-Sw. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw kpi-d^ - p-∂n-k. a-cp-a° - ƒ: {]n-b-sb c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnPm-^¿, \n-km-ap-±o≥. se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: tKm-]n-Ir-jv-W,- Kucn-Ir-jv-W.

s{S-bn³- X-«n a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: dn-´. kn.-B¿.-]n.-F-^v. tIm¨-Ã-_n-ƒ s{S-bn≥- X-´n a-cn-®p. sN-ß-∂q¿ t]-cn-t»-cn c-ho-{μme-b-Øn¬ c-ho-{μ≥ (63) B-Wv t]-cn-t»-cn sd-bn¬th t{Im-kn-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sS s{S-bn≥- X-´n a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn- kzo-I-cn-®p. `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: c-Xo-jv, tcJ. a-cp-a-°ƒ: A-\n¬, c-©p.

_Â-¡o-kv

D-aÀ

A-e-hn-

a-½m-¯p-

a-½n-¡p-«n- lm-Pn-

tKm-]m-e³ -\m-bÀ

cm-Kn-Wn

A-ʳ

]p-Xp-∏m-Sn-: Im-°h - b - ¬X-≠n-tb-°¬- ]-tc-X\ - mb sam-bvX - o-s‚ `m-cy_¬-°o-kv- (88)-. a-°ƒ-: C-{_m-low-Ip- ´- n,- _ocm≥,- B-kn-b,- B-an-\,A-bq-_v,- ]m-Øp-Ω,- ap-lΩ-ZvI - p-´n.- a-cp-a° - ƒ-: ssk-\_ - ,- B-bn-i,- ssaaq-\,- Jm-Z¿- ap-kveym¿,- aΩp,- l-^vk - Ø - v.-

sN-dp-Ip-fw: sIm-b-ºp-dØv D-a¿ (70). `m-cy: F-c™n-°¬ Ip-f-ß-c a-dnbw-_n. a-°ƒ: k-eow, ss^-k¬, j-^o-Jv (aq-hcpw Ip-ssh-Øv), lm-P-d. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, \-knb, C-jv-d-Øv. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-\m-b B-ent°m-b, A-–p-¿-d-lv-am≥Ip-´n, a-Ωp, _n-®n-∏m-Øp.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tXmt´-°-c In-fn-bn-Sp-°n¬ A-e-hn (84). `m-cy: ]m-d°¬ ^m-Øn-Ω. a-°ƒ: A-_v-Zp-√, kp-sse-J (sF.-kn.-Un.-F-kv. kq∏¿-ssh-k¿). a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, ap-l-Ω-Zv. J_-d-S-°w C∂v cm-hn-se Hº-Xn\v- -am-º-‰ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.-

sN-dp-ap-°v sh-Ãv: ]-tc-X\m-b Ip-dp-]-\-I-Øv ap-lΩ-Zn-s‚ `m-cy sh-≈-°m-´v a-Ωm-Øp (84). a-°ƒ: Al-Ω-Zv- lm-Pn, ^m-Øn-a, ssk-\-_, _n-Pp, bm-lp. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-X-e-hn (C-cp-h-cpw sN-dp-ap-°v sh-Ãv), ap-kv-X^, Nm-en-bw, k-^n-b, \^o-kp.

Xn-cq¿: ap-Øq¿ kz-tZ-in Io-g-S-Øn¬ a-Ωn-°p-´nlm-Pn (90). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv F-∂ tam≥, A-øq_v, _o-]m-Øp, Xn-Øoap, B-bn-i, a-dn-b-Ωp, B-an-\, kp-ss_-Z. J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se Hº-Xn\v Xn-cq¿ tIm-cß-Øv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. -

_-m-ep-t»-cn: N-hn-´≥]m-d In-g-s° Ip-gnºn¬ tKm-]m-e≥- \mb¿ (72). `m-cy ]-Xvam-hXn. a-°ƒ: a-t\m-Pv, {ioP (A-[ym-]n-I K-h. tKƒ-kv l-b¿-sk-°‚dn kv-Iqƒ, _m-ep-t»cn), cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ: hn-t\m-Zv sh-≈n-bq¿, A-iz-Xn.

_m-ep-t»-cn: tIm-°√ - q¿ sX-°b - n¬ cm-Kn-Wn (45). `¿-Øm-hv: sI Fw tKm]m-e≥. a-°ƒ: c-RvP - n-\n, c-Pn≥. ]n-Xm-hv: sh-bn-em≠n sh-≈n-bq¿, am-Xm-hv: A-cn-bm-bn. k-tlm-Zc - ߃: kp-tc-jv (£otcm¬-∏m-ZI - k-lI - c - W kw-Lw, sh-≈n-bq¿), A\o-jv, k-\n-e.

\-Sp-h-Æq¿: \-Sp-h-Æq-cnse ap≥ hym-]m-cn ]-c∏n¬ \n-Sp-ß-≠n A- ≥ (68). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: \^o-k, A-jv-d-^v (ku-Zn), e-Øo-^- (J-Ø¿). a-cp-a°ƒ: Im-X¿, kp-l-d, Xkv-\ow. k-tlm-Z-c-߃: F≥ sI X-dp-h-bn-°p-´n lm-Pn, a-dn-bw, ^m-Øn-a, A-Ω-Xv-Ip-´n.

D-®n-Ir-jv-W³

\-µ-Ip-amÀ

cm-tK-jv

B-bn-i-¡p-«n-

^m-Xzn-a-¡p-«n

hn-P-b³

A-½m-fp A-½

cm-[

]-tøm-fn: Im-b-Æ h-btem-f-n sX-sg-Ip-\n D-ÆnIr-jv-W≥ (49). Xn-cp-h\-¥-]p-cw kz-tZ-in-bmWv. `m-cy: ]-tøm-fn h-Ss° aq-∏n-®-Xn¬ {]-`mjn-Wn-. a-°ƒ: A¿-®-\, A-`n-\-μv.

_m-ep-t»-cn: I-Æm-Sns∏m-bn¬ A-Sn-hm-cw hS-t°-S-Øv \-μ-Ip-am¿ (49). `m-cy: Ko-X. a-I≥: A-`nPn-Øv. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

am-hq-¿: sX-ßn-e-°-S-hv Nn-‰m-cn ]n-jm-c-Øv cmtK-jv (26). ]n-Xm-hv: DÆn-Ir-jv-W≥ (X-fn- inh-t£-{Xw, I-g-Iw). amXm-hv: hn-t\m-Zn-\n. ktlm-Z-cn: Pn-\n-X.

sIm-f-∏p-dw: ]-tc-X-\mb Nm-en¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Nm-en¬ B-bn-i°p-´n (75). a-°ƒ: J-Zo-P, ^m-Øn-a, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ : ap-l-Ω-Zv, ssk-Zp, l-_o-_.

sh-≈n-∏-d-ºv: \-√-°≠n A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy ^m-Xzn-a-°p-´n (62). a-°ƒ: km-Pn-X, d-lo\. a-cp-a-°ƒ: D-ssk≥, A-–p- -emw.

I-cn-ßm-Sv: ]p-t≈m-en X-S-Øn¬ hn-P-b≥ (65). `m-cy: hn-P-b-Ω (t__n). a-°ƒ: ssj-\n, kp-Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-jv, _-_n-j. k©-b-\w hym-gmgvN.

]q-\q¿: I-t≠m-Øn-SØn¬ ]-tc-X-\m-b N¥p-°p-´n-bp-sS `m-cy AΩm-fp A-Ω (80). a-°ƒ: D-Æn, tKm-]m-e≥. a-cp-a°ƒ: ]-fln-\n, ]-Xva, hn-P-b-e-£v-an.

I-S-ep-≠n: h-≈n-°p-∂v _m-em-Xn-cp-Øn A-{X-]pfn-°¬ ]-c-ta-iz-c-s‚ `mcy cm-[ (67). a-°ƒ: ]p-cptjm-Ø-a≥, cm-a-N-{μ≥, A-\n, e-fn-X. a-cp-a-°ƒ: k-Pn-X, ao-\-Ip-am-cn, jnPn, am-\p-Ip-´≥ (H-en-{]w).

ss_-¡v s{S-bv-e-dn-en-Sn-¨v c-−v tUm-Iv-SÀ-amÀ a-cn-¨p Xr-iq¿: s{S-bv-e¿-tem-dn-°p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn®v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠v tUm-Iv-S¿-am¿ a-cn-®p. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse A-ep-an-\n A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp-∂ XpS¿-sa-Un-°¬ F-Pyp-t°-j≥ t{]m-{Km-an-\v (kn.Fw.-C) ]Tn-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv Xn-cp-∏q-cn-se tUm. a-t\m-l¿ (24), [¿-a-]p-cn kz-tZ-in tUm. Ip-t_{μ≥ (24) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw A¿-[-cm-{Xn H-∂n-\v hn-øq¿ P-bn¬-]-Sn-°v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Xr-iq-cn¬\n-∂v kn-\n-a I-≠-ti-jw Xn-cq-cn-se Xm-a-k-ÿe-tØ-°p a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ C-h¿ k-©-cn-® ss_-°v hn-øq¿ ]-h¿- lu-kn-\v k-ao-]w h-fhn¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ s{S-bv-e¿-tem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-øq¿ t]m-en-kv Ccp-h-sc-bpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Ipt_-{μ≥ kw-`-h-ÿ-e-Øpw a-t\m-l¿ Z-b Bip-]-{Xn-bnepw a-cn-®p. Xn-cq-cn¬ t]-bn-Mv K-Ãm-bn Xm-a-kn-°p-I-bmbn-cp-∂p C-cp-h-cpw. Nm-‰¬ a-g-bp-≠m-b-Xn-\m¬ ]m¿-°v sN-bv-X tem-dn {i-≤-bn¬-s∏-Sm-Ø-XmWv A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂m-Wv t]m-enkv \n-K-a-\w.

a®nSn-ªp-hoWv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p Pm-\-In

A-Ðp -d-km-Jv

C-¼n-¨n-t¡m-b

D-ssk³

sam-b-X v o³-tIm-b

A-l-½-Zv-tIm-b

h-S-I-c: No-cmw ho-´n¬ N-{μm-e-b-Øn¬ ]m-d-bp≈ h-´-°-≠-bn¬ ]-tcX-\m-b tKm-]m-e-s‚ `mcy Pm-\-In (84). a-°ƒ: tcm-ln-Xv, N-{μn, h-k-¥, ]-tc-X-\m-b N-{μ≥. a-cpa-°ƒ: A-Uz. i-¶-c≥ (tIm-gn-t°m-Sv).

\-√-fw: ]m-Sw-_-km¿ Iqt™m-fn A-–p¬ d-kmJv (54). `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: i-co-^v, k-Po-d, j-ao-\. a-cp-a-°ƒ: Ako-kv (Zp-_-bv), P-am¬ (ku-Zn), ^-kv-\.

\-cn-°p-\n: a-S-hq¿ F.bp.]n kv-Iqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\pw {]-ap-J thm-fn-t_mƒ Xmchp-ambn-cp∂ I-t≠m-Øp-]m-d Ip-\n-bn-¬ ]n ]n C-ºn®n-t°m-b (61). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: \u^¬ (ku-Zn), \-Pv-a, ^Pv-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv ap-kv-X-^, ap-lΩ-Zv A-\o-kv (C-cp-h-cpw ku-Zn), j-Pv-\.

]-∂q¿: ]-tc-X-\m-b I-≠Ωm¬ A-Xr-am-s‚ a-I≥ D-sk≥ (63). k-tlm-Z-c߃: A-b-Ω-Zv-Ip-´n, ap-lΩ-Zv, a-dn-b, B-bn-i, I-Zoi, B-iy, k-^n-b, dw-e. a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 9.30\v ]-∂q¿ Ppap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn ]m-Xn-cn-°m-Sv sam-bvXo≥-tIm-b (43). `m-cy: dpJn-b. a-°ƒ: sj-dn≥ ^¿-lm-\, dn≥-jm ^mXzn-a, B-bn-jm k-Z. ktlm-Zc - ß - ƒ: dn-bm-kv, B-bn-jm-_n, dp-Jn-b, k^n-b, d-Po-\. J-_d - S- ° - w C∂v cm-hn-se 10.30\v aTØn¬-]m-Sw Pp-am-ak - vP - nZn¬.

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn aT-Øn¬-]m-Sw h-f∏n¬ A-l-Ω-Zv-tIm-b (60). a¬-ky-sØm-gn-emfn-bm-Wv. `m-cy: D-Ω-Øn°p-´n. a-°ƒ: A-–p¬ K-^q¿, apw-Xm-kv, ssa-aq\, \m-kn-b. a-cp-a-°ƒ: d“-Øp-√ (I-≈n-°p-∂v), \-hm-kv (Ip-≠m-bn-tØmSv), kn-±o-Jv (I-≈n-sØmSn), d-Po-\.

k-c-kz-Xn B-e-Øq¿: s\-∑m-d h√-ßn C-S-s∏m-‰ in-hm\n-hm-kn¬ ]-tc-X-\m-b In-´p-hn-s‚ `m-cy k-ckz-Xn (75).

hm-¨n C-cn-´n: ap-≠-bmw-]-d-ºnse C-f-º-bn-se ]-tc-X\m-b cm-a-s‚ `m-cy hm®n ]p-√q-°n (80). a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, h¬-k≥, h-k-¥, taml-\≥.

I-¼À- sam-bv-Xp sI-√q¿: A-©mw-ssa¬ I-º¿ sam-bv-Xp (85).

{io-Pn-¯v

am-ln: sN-dp-I-√m-bn-bnse Ip-™n-∏-d-º-Øv sh-Å-½ hm-Wn-b³ sI- ]n {io-Pn-Øv (34). ]- D-Zp-a: am-ßm-Sv _m-c ]-≈- ap-X-emw-tXm-Sv: ]-tc-Xtc-X-\m-b _m-e≥-˛-I-a-e Ω-en-se hn hm-Wn-b≥ \m-b tI-i-h-s‚ `m-cy Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. (87). `m-cy: tNm-bn-®n. sh-≈-Ω (98).

I¬-∏-‰: kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-\v kwc-£-W `n-Øn \n¿-an-°p-∂-Xn-\nsS 15 A-Sn D-b-c-Øn¬ \n∂v a¨Xn-´ C-Sn-™p-ho-Wv sXm-gn-em-fn acn-®p. aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Npt≠¬ e-£w ho-Sv tIm-f-\n-bn-se hm-kp (58) B-Wv a-cn-®-Xv. I-cm-dpIm-c≥ Np-≠-bn-¬ I-Æw-®m-Ønse tPm-kv B-‚-Wn-sb ]-cn-°p-Itfm-sS I-¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p. a-‰p c≠p-t]-cp-sS ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a-√. C-∂-se D-®-°v 12.30Hm-sS- I¬∏-‰ sh-≈m-cw-Ip-∂n-se {In-kv-Xpcm-P kv-Iq-fn-em-Wv kw-`hw. kv-Iqfn\v Np-‰p-a-Xn¬ \n¿-an-°m-\m-bn F-Sp-Ø Ip-gn-bn¬ I-√p-h-®v sI-´p∂-Xn-\n-sS-bm-Wv a-Æn-Sn-™Xv. kv-Iqƒ-sI-´n-Sw Zp¿-_-e-am-b-Xn\m-em-Wv kw-c-£-W `n-Øn sI-´p∂-Xv. F-Iv-kv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn®v a-Æv \o°n tPm-kv B-‚-Wn-sb

hm-kp s]-s´-∂v ]p-d-sØ-Sp-Øv B-ip-]{Xn-bn-se-Øn®p. ^-b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv c£m{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. kw`-hw \-S-∂v A-c-a-Wn-°q-dn-\v tij-am-Wv hm-kp-hn-s\ ]p-d-sØ-Sp°m-\m-b-Xv. A-t∏m-tg-°pw a-cn-®ncp-∂p.

I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ a-g-bp≠m-b-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ A]-I-S-sØ Ip-dn-®v ap-∂-dn-bn-∏v \¬In-bn-cp-s∂-¶n-epw kv-Iqƒ A-[nIr-X-cp-sS \n¿-_-‘-Øn-\v h-g-ßnbm-Wv {]-hr-Øn B-cw-`n-®-sX-∂v ]-d-bp-∂p. d-h-\yp h-Ip-∏n-¬ \n-∂v A-\p-a-Xn hm-ßm-sX-bm-Wv kv-Iqfn-\p ]n-≥-`m-K-Øv h-≥-tXm-Xn-¬ asÆ-Sp-Ø-Xv. ap-\n-kn-∏-¬ sN-b-¿-am-≥ ]n ]n B-en, F.Un.Fw F-≥ Sn am-Xyp, k-_v- I-e-Iv-S-¿ ho-W F-≥ am-[-h≥ F-∂nh¿ A-]-I-Sÿ-ew k-μ¿-in-®p. sI-´n-Sw Zp¿-_-e-am-sW-∂v I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv-Iqfn-s‚ {]-h¿-Ø-\w C-\n-sbm-c-dnbn-∏p-≠m-hp-∂-Xp-h-sc \n-¿-Øn-hbv-°m≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ D-Ø-c-hn´p. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v. `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-eo-j, l-cnX, a-Wn-°p-´≥.


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

1 HIvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

]n sI _m-e-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p

in-h-dm-w sj-«n

]-hn-{X³

k-®n

hm-¨n

k-c-kz-Xn

C-kv-am-CuÂ

{io-Pn-¯v

dp-Jn-bm-_n

Im-k¿-tIm-Uv: _n.-C.Fw ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I-\pw Xm-eq-°v ]©m-b-Øv Hm-^n-k-dp-ambn-c-p-∂ B-\-_m-Kn-ephn-se sI in-h-dmw- sj´n (82). X-f-¶-c am-en-Iv Zo-\m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv Hm^n-k-dm-bn tk-h-\w sNbvXncp-∂p. e-fn-X-Iem-k-Z-\w ÿm-]-I sk-{I-´-dn, ^n-enw- skmssk-‰n ÿm-]-ImwKw F-∂o ÿm-\-߃ hln-®p. a-e-bm-f-Øn¬ \n-∂v \n-c-h-[n ]p-kv-XI-߃ I-∂-U-bn-te°v hn-h¿-Ø-\w sN-bvXn-´p-≠v. `m-cy: ]-tc-Xbm-b kp-an-{X-sj-´n. a°ƒ: k-‘y-sj-´n, kt¥m-jv sj-´n (am-t\P¿, A-{Kn-Iƒ-®-d¬ tIm-Hm-]-td-‰o-hv _m¶v), km-Z-\ sj-´n. a-cp-a°ƒ: i-in-Im-¥v-sj-´n, D-j sj-´n, D-ta-iv-sj´n. k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-cm-b tam-l≥ sj´n, `m-kv-I-c sj-´n.

I-Æq¿: sN-´n-∏o-Sn-I ]p©n-cn-ap-°n-se Sn sI ]hn-{X≥ (55). I-Æq¿ sl-Uv t]m-Ãv Hm-^n-knse kv-]o-Uv-am≥ B-bncp-∂ C-t±-lw Zo¿-LIm-e-am-bn B-Iv-‰n-Mv t]m-Ãv-am-\m-bn {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-Wv. F^v.F≥.]n.H. Hm¿-Kss\-kn-Mv sk-{I-´-dnbm-bn-´p-≠v. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Sn sI l-cn-Zmk≥. am-Xm-hv: kp-temN-\. k-tlm-Z-c-߃: ssl-am-h-Xn, N-{μ≥, k-Xo-c-Xv-\w, c-Xv-\m-Ic≥, D-am-h-Xn, D-ta-i≥, {]-im-¥v. k-©-b-\w \m-sf cm-hn-se 7.30\v.

]m-W-Øq¿: Im-cy-¶m\-Øv ]-≈n-sØ-t°Xn¬ k-Æn F-∂ sk_m-kv-‰y-≥ (44). `m-cy: tam-fn I-Æ-¥m-\w. ktlm-Z-c-߃: Nm-t°m (H-‰-∏m-ew), A-∂-Ω Icn-t°m-´-°-cn, ]-tc-Xbm-b a-dn-b-Ω. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b im-apth-ep. am-Xm-hv: tdm-kΩ-.

C-cn-´n: ap-≠-bmw-]-dºn-se C-f-º-bn-se ]tc-X-\m-b cm-a-s‚ `mcy hm-®n ]p-√q-°n (80). a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, h¬-k≥, h-k-¥, taml-\≥. a-cp-a-°ƒ: \-fn\n, `m-kv-I-c≥, kn-‘p, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

A-º-e-h-b¬: a-™-∏md {km-ºn-°¬ C-kvamCu¬ (64). `m-cy: B-bni. a-°ƒ: D-Ω¿, kpss_¿, P-ao-e. a-cp-a°ƒ: jo-\, B-bn-i, A_vv-Zp¬ e-Øo-^v. a-ønØv \-a-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v a-™-∏m-d Ppam-a-kv-Pn-Zn¬.

am-ln: sN-dp-I-√m-bn-bnse Ip-™n-∏-d-º-Øv sI- ]n {io-Pn-Øv (34). ]-tc-X-\m-b _m-e≥-˛-Ia-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: D-j, kn-‘p, jn-Pn-e.

C-cn-°q¿: tIm-gn-t°m-Sv am-tØm-´w Xp-em-ap-‰w ]-d-ºn¬ dp-Jn-bm a≥kn-en¬ l-ao-Zv _m-hbp-sS `m-cy dp-Jn-bm-_n (54). G-sd Im-ew J-Ødnem-bn-cp-∂p. a-°ƒ: Pko-d, k-Cu-Z. a-cp-a°ƒ: A-–p-√, ]-tc-X\m-b D-a¿-tIm-b.

tkm-a³

ssk-\-_

B-e-Øq¿: s\-∑m-d h√-ßn C-S-s∏m-‰ in-hm\n-hm-kn¬ ]-tc-X-\m-b In-´p-hn-s‚ `m-cy k-ckz-Xn (75). a-°ƒ: in-hm-\-μ≥, amb-P≥, ap-c-fo-[-c≥, hnem-kn-\n, sIm-®p-Ip-amcn, ]-cn-a-fw, Aw-_n-I, k-Xo-tZ-hn, cm-a-tZ-hn. a-cp-a-°ƒ: Xp-f-kn, cm[n-I, Kn-cn-P, tk-Xp, inh-i-¶-c≥, l-cn-Zm-kv, _m-e-N-{μ≥, A-∏p-°p´≥, ]-tc-X-\m-b {]-`mI-c≥.

Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fkv.-C.-_n Im-k¿-tImUv sk-j-\n-se Hm-h¿kn-b¿ \p-≈n-∏m-Sn _Zn-_m-Kn-ep-hn-se kn sI tkm-a≥ (53). `m-cy: P-b-e-£v-an. a°ƒ: kq-c-Pv, kz-cm-Pv. B-an-\ k-tlm-Z-c-߃: kp-KX-Æo¿-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b A-®m-c-Øv tN-°p- X≥, kp-tc-jv (kn.-]n.kn.-B¿.-sF sIm-®n), Æn-bp-sS `m-cy B-an-\ im-i, io-e, ssi-e, (83). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, ap- km-hn-{Xn.]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b l-Ω-Z-en, ]m-Øp-´n, \^o-k. a-cp-a-°ƒ: dp-Jn- Ip-™n-cm-a≥- am-ÿ. bm-°p-™n-Ω, Ip-™n- am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b I-eym-Wn-. ∏, I-_o¿.

F-S-°m-Sv: Ip-‰n-°-Iw \m-Wm-d-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]p-t√m-fn ho´n¬ \-Sp-°-≠n X-e°¬ ssk-\-_ (82). `¿-Øm-hv: ]n ]n A–p¿-d-lv-am≥ am-ÿ. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-–p¬ e-Øo-^v, ^u-kn-b, _p-jv-d, ku-Z, d-lv-a-Øv, ^mØn-a. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ lao-kv , ap-kv-X-^ (a-kv°-Øv), lm-cn-kv, kpssl¬ (ku-Zn), ]-tcX-\m-b Jm-en-Zv.

Ip-ªm-ap Nu-°n: A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ Nu-°n-bnse hym-]m-cn A¿-Pm-ense ]n F Ip-™m-ap (54). Zo¿-L-Im-ew Zp-_-bnem-bn-cp-∂p. `m-cy: an-kvcn-b. a-°ƒ: A-–p¿-dlvv-am≥ (ku-Zn), A-kv°¿ (Zp-_-bv), kp-a-ø. k-tlm-Z-c-߃: \-^ok, A-lv-a-Zv.

sh-Å-½ ap-X-emw-tXm-Sv: ]-tc-X\m-b tI-i-h-s‚ `m-cy sh-≈-Ω (98). a-°ƒ: cmP≥, kp-io-e, cm-a-Ir-jvW≥, ]-tc-X-\m-b {io-\nhm-k≥. a-cp-a-°ƒ: I-aem-£n, cp-Kvan-Wn, h¬k-e, ]-Xva-\m-`≥.

I-¼À- sam-bv-Xp sI-√q¿: A-©mw-ssa¬ I-º¿ sam-bv-Xp (85). `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ^m-Øn-a, a-Ωq-´n, A-j-d^v A-j-d-^n, A-–p¬K-^q¿, lm-P-d. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√, ^m-Øn-a, \Pp-a, jm-ln-\, K-^q¿.

i-in-[-c³ ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cnbn-se C-eIv{So-jy≥ ]m-d-∏p-d-Øv i-in-[-c≥ (48). \o-Xn-\ym-b h-Ip∏n¬ \n-∂p hn-c-an-® ]tc-X-\m-b ]n hm-kp-tZh-s‚-bpw ]-ø-∂q¿ _n.C.Fw.F¬.]n kvIq-fnse dn´. A[ym]nI sI Pm-\-In So-®-dpsS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ssl-am-h-Xn. a-°ƒ: B-Zn-Xy, am-f-hn-I. ktlm-Z-c≥: ]-tc-X-\m-b ap-c-fo-[-c≥.

hm-Wn-b³ D-Zp-a: am-ßm-Sv _m-c ]≈-Ω-en-se hn hm-Wnb≥ (87). `m-cy: ]-tc-Xbm-b tNm-bn-®n. a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥, A-ºp, _me-Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥, ao-\m-£n, cm-Lh≥, ]-tc-X-cm-b Ip™m-a≥, i-¶-c≥. a-cp-a°ƒ: tZ-hn, Im¿-Xym-b\n, kp-[, cm-[, N-{μ≥, A-\n-X, Hm-a-\.

^m-¯n-a

A-ÐpÂ-ImZÀ

Xn-cp-h-´q¿: I-‰n-´ h-f∏n¬ ^m-Øn-a (38). ]nXm-hv: kn B-en. am-Xmhv: B-bn-ip-Ω. `¿-Ømhv: ap-kv-X-^.

Nm-enbw: h-´-∏d-ºv I-fØn¬ lu-kn¬ IÆmS-Øv A-–p¬-Jm-Z¿(72). `mcy: Ip-™n-NmIy-°p´n.

Im-bw-Ip-fw: kv-t‰-‰v tIm{K- n-s‚-bpw B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bp-sSbpw {]-h¿-Ø-I-≥ ]-\°¬ ]n sI _m-e-Ir-jvW≥ (90) A-¥-cn-®p. ]p-∂{-- ]- h-b-em¿, h≈n-°p-∂-w k-a-c-ß-fn¬ ]m¿-´n k-Jm-°-sf H-fnhn¬ ]m¿-∏n-°m≥ t\-XrXzw \¬-In-bn-cp-∂- C-t±-l-Øn-\v ]-´w Xm-Wp-∏n-≈bp-sS `-c-W-Im-e-Øv {Sm≥-kv-t]m¿-´v k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn-\v a¿-±-\-ta¬-t°-≠n-h-∂-n-cp-∂p. I-≈n°m-Sv sh-Sn-h-bv-]p-tI-kn¬ c-≠mw {]-Xn-bm-bn-cp∂p. ap≥-jn ]-c-ap-]n-≈, kn Pn tKm-]n-\m-Y≥, ssh°w N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ F-n-h¿-s°m-∏w \m-S-I-, Iem {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-bm-bn-´p-≠v. a-°ƒ: am¿-Iv-kn-Ãv \n-cq-]-I-\pw F-gp-Øp-Im-c\p-am-b _n cm-Po-h≥, cm-tP-{μ≥, {]-Im-iv, kp-`m-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Im-bw-Ip-f-sØ ho-´p-hf-∏n¬.

hm-\n-Sn-¨v bp-hmhv a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: ]n-t∂m-s´-Sp-Ø an-\n-hm\nSn-®v h-gn-bm{XnI¿ a-cn-®p. t]-cm-en-se P-am-emWv (22) a-cn-®-Xv. I-gn-™Zn-h-kw ssh-Io-´v _m-bm¿ k-P-¶n-e-bn-emWv A-]-I-Sw. ]m-N-Ihm-X-I kn-en-≠-dp-am-bn FØn-b hm-\m-Wv A-]-I-Sw-h-cp-Øn-bXv. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b a-p-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: a-dn-bp-Ω. k-tlm-Z-c߃: Jm-knw, k-eow, k-Øm¿.-.-

InW-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xet»cn: ]nW-dm-bn ]m-d{]w A¿jm-\ a≥-knen¬ A¿-jm-\(20)s\ In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ -Is≠Øn. C∂-se cm{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wv kw-`hw. X-e-t»-cn ^-b¿-t^m-gv-kv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-SpØp. ]-tc-X\mb sam-bv-Xp-hn-s‚bpw k-^n-b-bpsSbpw a-I-fmWv. k-tlm-Z-c߃: A-‡¿ (Kƒ-^v), lm-^nkv, dn-lm-\Øv, ^u-kn-b, d-knb.

Sm-¦À-tem-dn-bn-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ a-cn-¨p Nn-¶

tKm-hn-µ³

In-«p

B-e-Øq¿: hm-\q¿ s]m-´n-a-S-bn¬ ]-tc-X\m-b G-aq-cn-s‚ `m-cy Nn-∂ (102). a-°ƒ: the≥, sh-≈.

C-cn-´n: s\-√n-°mw-s]mbn-en-se Im-°-c tKmhn-μ≥ (64). `m-cy: tcmln-Wn. a-°ƒ: {io-PnØv, c-Rv-Pn-Øv. k-tlmZ-c-߃: c-a-Wn, k-tcmPn-\n.

h-S-h-∂q¿: I-cn-∏m-en Iq-´-∏p-c-bn¬ In-´p(85 ˛ ap≥ sN-Øp-sXm-gn-emfn). `m-cy: sh-≈. a°ƒ: _m-e≥, Ir-jvW≥, hn-iz-\m-Y≥, kpio-e, e-£v-an. a-cp-a°ƒ: B-dp-®m-an, _m_p, im-¥-Ip-am-cn, ]-¶P-h-√n, im-¥-Ip-am-cn.

{io-[-c³ ]n-Å

e-£v-an-b-½

am-ln: Cu-Ãv ]-≈q-cnse I-Wn-b-s‚ ao-ج ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy sI hn e-£-van-b-Ω (83). a-°ƒ: N-{μn, N{μ≥ (sP.F≥.sP.F®v.F-kv.F-kv, am-ln), cho-{μ≥ (_n-kn-\-kv, Kp≠¬-t]-´), hn-P-b-cmL-h≥ (]p-Xp-t®-cn k¿ap-l½-Zv ap-kvX-^ h-I-em-im-e), _m-e-IrIm-h-∂q¿: X-Jvhm-_m- jv-W≥ (]q-s\), kp-tcZv a-Wn-®m-en¬ Ip-≠ne- {μ≥, ]-fl-\m-`≥ (amSn ap-lΩ-Zv ap-kv-X-^ ln \-K-c-k-`), cm-[m-Ir(30). jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: {io`mcy: ^¿-km-\. a-Iƒ: [-c≥ (_mw-•q¿), cm-[m^m-Øna ^n-Z. k-tlm- Ir-jv-W≥ (A-[ym-]Z-c-߃: d-km-Jv, jnI≥), io-e, jo-P lm-_v, l-\o-^, A(kn.C._n.F-®v.F\kv, ap-\o-d, kp-ss_Z. kv.F-kv, am-ln), jo-_, k-c-f, Pn-j, tc-jv-a.

th-em-bp-[³

_m-e³

a-´-∂q¿: \m-em-t¶-cn s\-√n-°p-∂v lu-kn¬ Fw th-em-bp-[≥ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b In-g°-bn¬ \m-cm-b-Wn.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn¬ Im-\-Øpw-Nn-d Hm-d-h-°p-∂v lu-kn¬ aq¿-t°m-Øv _m-e≥ (65). `m-cy: hn-a-e. a-°ƒ: em-ep, k-tP-jv, jo-\. acp-a-I≥: l-co-{μ-\m-Yv. k-tlm-Z-c-߃: ]-Xva\m-`≥, N-{μ-a-Xn, ]-tc-Xcm-b `m-kv-I-c≥, ]-flmh-Xn, cm-a-N-{μ≥.

D-½-¿ l-Öp-½

a-½p

am-Xp

Im-™n-tcm-Sv: I-d-°dm-≠n lu-kn¬ ap-cn°-t©-cn a-Ωp (80). `m-cy-am¿: A-eo-a, ]tc-X-bm-b Ip-™m-an\. a-°ƒ: A-–p¬ Jm-Z¿, lw-k, A-iv-d^v, A-\o-kv. k-tlmZ-c-߃: bq-kp-^v, ]tc-X-cm-b J-Zo-P, \_o-kp. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se A{´p HºXn\v ]-g-b-]-≈n hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ J-_¿-ÿm-\n¬. s]m-bn-en¬ Xm-a-kn°pw ]m-Xn-cn-∏-‰ Iq-ap-t≈-a¬ _ocm³-ap-kv-eymÀ A-{¥p (70). `m-cy Ip]-c-∏-\-ßm-Sn: Hm-a-®™m-an. a°ƒ: Ip-™ΩZv (Zp-_-bv), A-_v-Zp- - ∏p-g-bn-se Nm-a-°m-embn _o-cm≥-ap-kv-eym¿ emw, A-iv-d^v, (75). I-cn-¶-∏md, Hm-ass^k¬, dn-bmkv (F√m-hcpw H-am≥). a-cp- ®-∏p-g, sX-∂-e a-Zv-dk-I-fn¬ A-c-\q-‰ma°ƒ: \ko-a \-cn∏-‰, ≠n-te-sd Im-ew A\ko-a I√m®n, \ko-a tN-e-°mSv, kp-ss_-Z ]- [ym-]-I-\m-bn-cp∂p. c-∏p-]m-d, keo-\ am-ºn`m-cy: C-ømØp. em-Iq¬. k-tlm-Z-c߃: a°ƒ: kp-sse-J, dpC-_v-dm-lnw, A-–p√, Jnb, A-–p-ka-Zv(dnkq∏n, ]-cybn, Ipbm-Zv),A-–p¬ P™man, Ip-™-bn-i, _n- eo¬-(ku-Zn). a-cpømØp, I-Zo-i, ]-tca°ƒ: sam-bvXp, D-ΩpX\mb sam-bv-Xp. Ip¬kp, ap-_-iod.

Iq-Øp-]-d-ºv: Hm-em-bn°-c-bn-se ]-tc-X-\m-b ta-∏m-´v Ip-™n-°-Æs‚ `m-cy s\-√n-° am-Xp (94). a-°ƒ: `m-kv-I-c≥, \m-cm-b-Wn, hn-a-e, kXn, ]-tc-X-\m-b Zm-ap. acp-a-°ƒ: hn-t\-jv, apØp, A-\n¬, [-t\-jv.

h-≈n-°p-∂v : A-ØmWn-°¬ t\-‰o-hv kv-Iqfn-\p k-ao-]w sN-Ω-e ]m-en-t»-cn ho-´n¬ N-{μti-J-c-°p-dp-∏v (74). `mcy: ao-\m-£n-°p´n. a°ƒ: cm-Pohv, cmP≥. a-cp-a-Iƒ:k-Pn-X.

s]m-∑p-≠w: ]m-d-Ω¬ C-cp-Ip-fw ]-tc-X-\m-b Xq-º-Øv Ip-™n-sam-bvXo-s‚ `m-cy a-Wm-´n¬ ssk-\-_-l-÷p-Ω (70). a-°ƒ:B-bn-ip-Ωp, Aen-l- ≥, d-km-Jv. a-cp-a°ƒ: a-Ωp, ku-Z-Øv, kdo-\.-

cm-cn-¨-Ip«n _m-ep-t»cn: I-Æ-t¶mSv Nm-en¬ cm-cn-®-Ip-´n (87). `m-cy ]-tc-Xbm-b Pm\p. a°ƒ: c-ho-{μ≥, kp-tc-{μ≥, N-{μn-I, cmP≥, i-io-{μ≥, cm-aN-{μ≥, {io-[c≥.

t]-cm{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\mb ssX°-≠n AΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy D-Ω-ø l-÷p-Ω (110). a°ƒ: a-dn-bw, Sn sI C-{_mlnw ]-©m-bØv ap-kvenw eo-Kv IΩ‰n {]-kn-U‚ v, bp.Un.F-^v sN-b¿-am≥), Sn sI hn A-_q-_-°¿ lm-Pn, Sn sI A- -bn\m¿, ]m-Øp-Ω-°p´n, ]-tc-X\m-b Sn sam-bvXo≥ am-ÿ, Sn sI Ip™-_v-Zp√, J-Zo-P, Ie-¥≥. a-cp-a°ƒ: I√cn ]-dº-Øv Ip™nsam-bv-Xn≥, tXm-am-X-dbn-Ω¬ ]-{I≥-lmPn, B-an-\, I-Zo-P, a-dn-bw, B-an-\, ^m-Øn-a ]-tcXcm-b I-e¥¿, am-∏-‰ ^m-Øna.

Ip-ªn-ap-l½Zv

]¦Pm-£n-b-½

B-bn-i

kp-a-Xn

C-¯o-a

Ip-ªm-en sam-Ã

kq-¸n

ap-l-½-Zv-

sIm-bn-em≠n: Ip-dp-hßm-Sv \-cn-°p-\n°-≠n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv(63). `mcy: a-dnbw. a°ƒ: ss^k¬, \nk, k¬-a, k-Pv-\, kpaø. a-cp-a°ƒ: l-ko-\, apkvX-^, j-°o¬(C-cphcpw Zp-_bv), jw-kp±o≥ (t`m-∏m¬), d-low.

]qt°m´pw]mSw: hmZy hnZKv[≥ ]tcX\mb h´∏mSw Nm-Ø≥ Ip∂Øv tKm]me≥ amcmcpsS `mcy thcpw]nem°¬ ]¶Pm £nbΩ(80). a°ƒ: kckzXn, ]tcX\mb ]Xva\m` ≥. acpa°ƒ: Zmtam[c≥, kpPmX.

I-cn-¶√-Øm-Wn: X-®\m-´p-Ic t]m-kv‰v Hm^n-kn-\p k-ao-]w ]-tcX\m-b sh-≈q-Øv A-ehn-bp-sS `m-cy B-bni(110).a°ƒ: ap-l-ΩZv, J-Zo-P, ]-tc-Xbm-b ^mØn-a. a-cp-a°ƒ: k-°o\, ap-lΩ-Zv F-∂ hm-∏plmPn, ]-tc-X\m-b Ip™-l-ΩZv.

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\m-b tX-ßm-Øv I-f-Øn¬ Ip™n-°r-jv-W-s‚ `m-cy kp-a-Xn (82). a-°ƒ: h’-e, tam-l-\≥, ]-¶Pw, th-Wp-tKm-]m-e≥ (A-_q-Z-_n), D-j, kp-tcjv-_m-_p. a-cp-a-°ƒ: them-bp-[-≥, ssj-\n, ]-tcX-\m-b Ip-´n-°r-jv-W≥, ip-`, hn-P-b≥, _n-μp.-

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew F-c-Wn-∏-Sn-bn¬ ]-tc-X\m-b ]q-g-Ω¬ A-e-hnbp-sS `m-cy ap-f-ºm-´n¬ C-Øo-a (82). a-°ƒ: aΩm-®p, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ P-_m¿, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, ssk-\,k-^n-b, ]-tc-X-\m-b Ae-hn.

a-e-∏p-dw: Im-´p-߬ kz-tZ-in Ip-™m-en sam-√ (80).`m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: kp-lv-dm-_n, kp-ss_Z, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb tIm-bm-ap sN-Ω-¶-Shv, A-–p-k-a-Zv hm-f°p-≠n¬, Ip-™n-∏ s]m-Sn-bm-Sv.-

B-\-°-bw: ]p-≈n-bn-eßm-Sn Im-cm-sXm-Sn kq∏n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: j-d-^p-±o≥, Pm^¿(ku-Zn), Pw-jo¿, DΩp-Ip¬-kp, kp-sse-J, jm-ln-Z, s^-an-\, Pw-jo\. a-cp-a-°ƒ: Sn ]n ap-lΩ-Zv h-´-∏m-d, F≥ D-kvam≥ sh-≈n-e, sI sI ss^-k¬, kn sI kpsse-J.

sh-Ãv tIm-Uq¿: F≥.sI. ]-Sn am-´p-sXmSn ap-l-Ω-Zv (62). `m-cy: P-ao-e. ssk-_p-∂o-k, _p-jvd, l-ko-\, ap-Po-_v (dnbm-Zv), ap-lv-kn-\, j-_o_v. a-cp-a-Iƒ: lw-k, Ip™n-ap-l-Ω-Zv, kn-±o-Jv, d-km-Jv.-

{io-\n-hmk³

ap-l½-Zv bqk^v

ap-l-½-Zm-Pn

sam-bv-Xo³-Ip-«n

D-kv-am³

I-Zn-bp-½-

{io-\n-hmk³

Pwjo-Zv

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv ]pXn-tbm-S≥ ]-≈n-bm-fn ap-l-Ω-Zm-Pn (82). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: A-–p-djoZv, A-–p¬ K-^q¿, inlm_v (Pn±), ^m-Øn-a.

I-cn-]-dºv: ]-≈n-bm-fn sam-bv-Xo≥-Ip-´n (80). a °ƒ: ap-l-ΩZv, \-^o-k, a-dn-bp-Ω. a-cp-a°ƒ: ssk-X-e-hn,a-PoZv, Xm-®p´n.

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ ]-≈n-∏-Sn a-Æn¬sØm-Sn D-kv-am≥(48). `m-cy: dw-e. a-°ƒ: D-ssa-_, ^m-Øn-a-X-kv\n, iw-\, an≥-lm-j-dn.-

ta¬-ap-dn: A-[n-Im-cnsØm-Sn I-∏q¿ I-Zn-bp-Ω (70). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b ssk-X-e-hn, lw-k, _jo¿, ^m-Øn-a, dp-Jn-b, ]-tc-X-bm-b kp-ss_-Z.

]p-Xn-b-ßmSn: I-f-Øpw]-Sn-°¬ {io-kp-c-bn¬ {io-\n-hm-k≥˛dn-´. sI.F-kv.H (70). `m-cy cm-[. a°ƒ: kp-t\-Pv, kp-\n-X, kp-μ-tcjv.

FS-°c: t]m-ØpI√nse aq¿J≥ lwkbpsS aI≥ PwjoZv (29). amXm-hv: k¬a-Øv. ktlm-Zc߃: Pmkvan≥, Pkv-\.

s]-cn-tßmw: Jm-Zn sk‚-dn-\p k-ao-]w Ag-°m-Sv ho-´n¬ {io-[-c≥ ]n-≈ (87). `m-cy: ssh°-Øv I-a-e. a-°ƒ: N{μ-\m-cm-b-W≥, ]-tc-X\m-b Zn-hm-I-c≥. a-cp-a°ƒ: `-hm-\n, C-μn-c. ktlm-Z-c-߃: `-hm-\n, cho-{μ≥.

tkm-a³ \mbÀ t]-cm{º: \n¿-a√q¿ sNtºm-´n-]me-Øv tkma≥ \m-b¿-(67). `mcy: eo-e. a°ƒ: Zn-t\-i≥ (B¿-an), Zo-]-{io. a-cpaI-ƒ: [\y. k-tlm-Zc߃: I-cp-Wm-I-c≥ \mb¿, Kw-Km-[-c≥ \mb¿, Ip-™n-cm-a≥\mb¿, hn-P-b-e-£van, ]-tc-X\m-b {]-`m-I-c≥ \mb¿.

A-_q-_-¡À lm-Pn a-°-c-∏-d-ºv: ta-te-Imfm-hn-se Ip-th-cn A-_q_-°¿ lm-Pn (76). tÃj-\-dn I-S \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. `m-cy: D-ΩmØp. a-°ƒ: A-–p¬ aPo-Zv, Ip-™n-sam-bv-Xo≥, jm-P-lm≥(Zp-_-bv), kpsse-J, ^m-Øn-a, d-knb, l-^v-k-Øv. a-cp-a°ƒ: B-ky, l-ko-\, P-ko-e, A-en, lw-k, apkv-X-^, A-∫m-kv.

N-{µ-ti-J-c-¡p-dp-¸v

ssk-\-_ l-Öp-½

B-en-t¡m-b- lmPn tImgn-t°mSv: a\-¥-e∏mew ]≈n-°≠n s]m≥am-Wn-®n-s‚IØv ]n.-sF. Bent°mb lmPn (95). Fw.-Fw. sslkvIqƒ {SÃnbpw aniv°m¬ ]≈n ap≥ {]kn-U‚pambn-cp-∂p. a°ƒ: ]n-]n Ip™-lΩZv tImb (h-en-b-ßmSn), l ≥tIm-b, A_q-_-°¿ tImb, DΩ-ø-_n, Cºn-®n-∏mØp-Ω-_n, Bbn-i-_n, kpss_-Z, ]tc-X-cmb ]n.-]n. Cºn-®n-t°m-b (_n-®p-´n), lwk-t°mb, Al-Ω-ZvtIm-b, adnbw-_n.

l-cn-∏m-Sv: Sm-¶¿-tem-dn ssk-°n-fn-en-Sn-®v a-[y-hb-kv-I≥ a-cn-®p. Xp-emw-]d-ºv h-S-°v tIm-Sn-°p-fØv tkm-a-ti-J-c≥-\m-bcm-Wv (_m-_p-˛58) a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se 11.45\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ \m-c-I-Ø-d P-Mv-j-\v kao-]-am-Wv A-]-I-Sw. C-eIv-{So-jy-\m-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: ]fl-Ip-am-cn. a-°ƒ: P-b-Ir-jv-W≥ (Xr-°p-∂-∏p-g tZh-kzw), l-cn-Ir-jv-W≥ (a-kv-°-Øv).

Z¼-Xn-IÄ k©-cn¨ ss_¡n _Ên-Sn¨v ho«½ a-cn-¨p

tN¿-Ø-e: `¿-Øm-hns\m-∏w ss_-°n¬ t]mI-sh sI.F-kv-.B¿.Sn.kn. kq-∏¿-^m-Ãv _- n-Sn®v ho-´-Ω a-cn-®p. am-cm-cn°p-fw h-S-°v ]-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv iw-`p \n-hmkn¬ {io-Ip-am-dn-s‚ `m-cy kp-{]n-b(42)bm-Wv a-cn-®Xv. {io-Ip-am-¿ \n- m-c ]cn-°p-I-tfm-sS c-£-s∏-´p. tN¿-Ø-e-bn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßn ho-´nte-°v a-S-ßpw-h-gn C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sS Fkv-.F≥-.Fw.-Pn-._n-.F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn-\v ap-∂n-emWv A-]-I-Sw. B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw kp{]n-b-sb c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: tKm-]n-Ir-jv-W,- Kucn-Ir-jv-W.

Krl-\m-Y³ tXm-«n a-cn-¨\n-e-bnÂ

Hm-bq¿: Kr-l-\m-Y-s\ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ tXm-´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tdm-Up-hn-f Ip≠-d-ap-°n¬ cm-Po-hv hn-em-k-Øn¬ B¿ th-ep (56) B-Wv a-cn-®-Xv. ho-´n¬ \n-∂p \m-ep In-tem-ao-‰¿ AI-se sh-fn-\-√q¿ F-gmw-Ip-‰n ]m-td-tØm-´n¬ C-∂se sh-fp-∏n-\v B-dp-a-Wn°v h-gn-bm-{X-°m-cm-Wv arX-tZ-lw I-≠X -- v. ar-X-tZ-l-Øn¬ ap-dn-∏m-Sp-Iƒ I≠v kw-i-bw tXm-∂n-b th-ep-hn-s‚ _-‘p-°-fpw \m-´p-Im-cpw D-∂-X t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ C≥-Izkv-‰v X-ø-m-dm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ar-X-tZ-lw \o°w-sN-øm-s\-Øn-b ]q-b-∏-≈n t]m-en-kn-s\ X-S™p. sIm-´m-c-°-c Un-ssh.F-kv.]n. _n cm-[m-Irjv-W-]n-≈-sb-Øn C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZlw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. `m-cy: iIp-¥-f. a-°ƒ: cm-Po-hv, c-P-\n.

BZnhmkn bphXn s]m-Å-te-äv a-cn-¨p A-Sn-am-en: s]m-≈-te-‰v Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ A-Sn-

am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® B-Znhm-kn bp-h-Xn a-cn-®p. A-Sn-am-en ]-©m-b-Øn-se Ip©n-s∏-´n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se ]m-≠n-bp-sS `m-cy am-b(30)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-am-kw H-º-Xn-\v 60 i-X-am-\-tØm-fw s]m-≈-te-‰ am-b-sb \m-´p-Im-cpw _-‘p-°-fpw tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-fP -- n¬ F-Øn-®-n-cp∂p. F∂m¬ 20 Zn-h-kw I-gn-™v B-ip-]-{Xn A-[n-Im-cn-Ifp-sS k-Ω-X-an-√m-sX ambsb tIm-f-\n-bn-se kmwkv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-te-°p am‰n. C-Xn-\n-sS \n-e hj-fm-b-X-dn-s™-Øn-b hn-hn-[ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cpsS k-lm-b-tØm-sS \m-´p-Im¿ bp-h-Xn-sb A-Sn-amen Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw C-∂se ]p-e¿-s®-tbm-sS a-c-n-®p.

s{S-bn³- X-«n a-cn-¨p I-S-ep-≠n: Zo¿-L-Im-ew h-´-∏-d-ºn-se _m¿-_¿ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ {io-\n-hm-k≥(38). ]nXmhv: N-{μ≥. am-Xmhv: t__n. `mcy: \n-j.

sIm-bn-em≠n: A-cßmS-Øv tImb-s‚ h-f∏n¬ sI hn ap-lΩ-Zv bqkp-^v(65). `m-cy:-Bky. a°ƒ: _pj-d, d-lvaØv, ku-PØv, km-ep.

\nÀam-W-{]-hr-¯n-¡nsS a®nSn-ªp-hoWv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p kv-Iq-fn-sâ {]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯n-h-bv-¡m³ \nÀ-tZ-iw I¬-∏-‰: kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-\v kw-c-£-W `n-Øn \n¿-an-°p-∂Xn-\n-sS 15 A-Sn D-b-c-Øn¬ \n∂v a¨-Xn-´ C-Sn-™p-ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. aq-∂p-t]¿°v ]-cn-t°-‰p. Np-t≠¬ e-£w ho-Sv tIm-f-\n-bn-se hm-kp (58) B-Wv a-cn-®-Xv. I-cm-dp-Im-c≥ Np-≠-bn-¬ I-Æw-®m-Øn-se tPm-kv B-‚-Wn-sb ]-cn-°p-Itfm-sS I-¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n®p. a-‰p c-≠p-t]-cp-sS ]-cn-°v Kpcp-X-c-a-√. C-∂-se D-®-°v 12.30Hm-sSI¬-∏-‰ sh-≈m-cw-Ip-∂n-se {Inkv-Xp-cm-P kv-Iq-fn-em-Wv kw`hw. kv-Iq-fn\v Np-‰p-a-Xn¬ \n¿-

hm-kp an-°m-\m-bn F-Sp-Ø Ip-gn-bn¬ I-√p-h-®v sI-´p-∂-Xn-\n-sS-bmWv a-Æn-Sn-™Xv. kv-Iqƒ-sI-´nSw Zp¿-_-e-am-b-Xn-\m-em-Wv kw-

c-£-W `n-Øn sI-´p-∂-Xv. F-Ivkv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v a-Æv \o°n tPm-kv B-‚-Wn-sb s]s´-∂v ]p-d-sØ-Sp-Øv B-ip-]{Xn-bn-se-Øn®p. ^-b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv c£m{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. kw-`-hw \-S-∂v A-c-a-Wn-°q-dn-\v ti-j-am-Wv hm-kp-hn-s\ ]p-dsØ-Sp-°m-\m-b-Xv. A-t∏m-tg°pw a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ a-gbp-≠m-b-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fnIƒ A-]-I-S-sØ Ip-dn-®v ap-∂dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cp-sS \n¿-_‘-Øn-\v h-g-ßn-bm-Wv {]-hrØn B-cw-`n-®-sX-∂v ]-d-bp-∂p.

d-h-\yp h-Ip-∏n-¬ \n-∂v A-\p-aXn hm-ßm-sX-bm-Wv kv-Iq-fn-\p ]n-≥-`m-K-Øv h-≥-tXm-Xn-¬ asÆ-Sp-Ø-Xv. ap-\n-kn-∏-¬ sN-b-¿-am-≥ ]n ]n B-en, F.Un.Fw F-≥ Sn amXyp, k-_v- I-e-Iv-S-¿ ho-W F-≥ am-[-h-≥ F-∂nh¿ A-]-I-Sÿew k-μ-¿-in-®p. sI-´n-Sw Zp¿-_e-am-sW-∂v I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn-s‚ {]-h¿-Ø\w C-\n-sbm-c-dn-bn-∏p-≠m-hp-∂Xp-h-sc \n-¿-Øn-h-bv-°m≥ Pn√m I-e-Iv-S¿ D-Ø-c-hn-´p. hm-kphn-s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v F-´mw \-º¿ s]m-Xp-iva-im-\-Øn¬. `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-eo-j, l-cn-X, a-Wn-°p-´≥.

ss_-¡v s{S-bv-e-dn-en-Sn-¨v c-−v tUm-Iv-SÀ-amÀ a-cn-¨p Xr-iq¿: s{S-bve - ¿-tem-dn-°p ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-If - m-b c-≠v tUm-IvS- ¿am¿ a-cn-®p. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se A-ep-an\n A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp∂ Xp-S¿-sa-Un-°¬ F-Pyp-t°j≥ t{]m-{Km-an-\v (kn.-Fw.-C) ]Tn-°p-∂ X-an-gv\ - m-Sv Xn-cp-∏q-cnse tUm. a-t\m-l¿ (24), [¿-a]p-cn kz-tZ-in tUm. Ip-t_-{μ≥ (24) F-∂n-hc - m-Wv a-cn-®X - v. I-gn-™-Zn-h-kw A¿-[-cm{Xn H-∂n-\v hn-øq¿ P-bn¬-]-Sn°v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Xriq-cn¬-\n-∂v kn-\n-a I-≠-tijw Xn-cq-cn-se Xm-a-k-ÿ-e-

tØ-°p a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂ Ch¿ k-©c - n-® ss_-°v hn-øq¿ ]-h¿- lu-kn-\v k-ao-]w h-fhn¬ ]m¿-°v sN-bvX - n-cp-∂ s{Sbv-e¿-tem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. hn-øq¿ t]m-en-kv C-cp-hs - c-bpw B-ip-]{- Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw Ip-t_-{μ≥ kw`-h-ÿ-e-Øpw a-t\m-l¿ Z-b B-ip-]{- Xn-bnepw a-cn-®p. Xn-cq-cn¬ t]-bn-Mv K-Ãm-bn Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p C-cph-cpw. Nm-‰¬ a-g-bp-≠m-b-Xn\m¬ ]m¿-°v sN-bX v- tem-dn {i≤-bn¬-s∏-Sm-Ø-Xm-Wv A-]-IS-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂m-Wv t]m-en-kv \n-Ka - \ - w.

sN-ß-∂q¿: dn-´. kn.-B¿.-]n.-F-^v. tIm¨-Ã-_n-ƒ s{S-bn≥- X-´n a-cn-®p. sN-ß-∂q¿ t]-cn-t»-cn c-ho-{μme-b-Øn¬ c-ho-{μ≥ (63) B-Wv t]-cn-t»-cn sd-bn¬th t{Im-kn-\v k-ao-]w C-∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sS s{S-bn≥- X-´n a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn- kzo-I-cn-®p. `m-cy: hn-P-b-Ω. a-°ƒ: c-Xo-jv, tcJ. a-cp-a-°ƒ: A-\n¬, c-©p.

ss_¡pw kv-Iq-«dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p N-h-d: ssS-‰m-\n-bw-˛-A-Sq¿ tdmUn¬ ss_-°pw kv-Iq-´-dpw Iq´n-bn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. aq-∂pt]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ss_-°v bm{Xn-I-\m-b A-cn-\-√q-¿ ]p-∂-∏pg hn-f ho-´n¬ tSm-an(19) B-Wv acn-®-Xv. H-∏ap-≠m-b A-cn-\-√q¿ sX-t°-ap-dn-bn¬ A-Pn (20), tXh-e-°-c A-cn-\-√q¿ \-©m-¿ tXm-´w ho-´n¬ B-t‚m (18), kv-

Iq-´¿ bm-{X-°m-cn-bm-b sXm-Snbq¿ ]p-en-bq¿ h-©n sX-°v X-SØn¬ ho-´n¬ A-\o-j (32) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc hnhn[ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ {]th-in-∏n-®p. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 10.30\v ssS-‰m-\n-bw-˛-ASq¿ tdm-Un¬ B-dp-ap-dn-°-S-bv°v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. N-h-d t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

IS-¶Â¡p-t¯äv a-c-n¨p B-bq-¿: IS-∂¬°pt؉v Nn-In-¬kbn-em-bn-cp∂ bphmhv acn®p. ae-t∏-cq¿ sh´n-°mhv ]pØ≥ hnf ho´n¬ at\m-l-cs‚ aI≥ at\mPv (28) BWv acn-®Xv. B©-ense kzImcy Bip-]{Xn-bn¬ c≠p-Zn-h-k-ambn Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂se Xncp-h-\-¥-]pcw saUn-°¬ tIm-fPn-s®-¶nepw c£n-°m-\mbn√. amXmhv: {]`m-h-Xn. ktlm-Z-cn-: aRvPp.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

1 HIvtSm_¿ 2013 sNmΔ

tXm-«n a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

aÀ-k-en³

Aw-jm³ Ip-ªv

ssk\_ _ohn

Znhm-Ic³

Pm\-In A-½

D-j k-¡-dn-bmkv

tPm-kv

tPmÀ-Pv Ip-«n B-dp-Im-«n

Nm-Ø-∂q¿: hS-t° ssa-e-°m-Sv _n-Pp a-μn-cØn¬ sP a¿-k-en≥ (68). kw-kv-Im-cw C-∂v 10\v ssa-e-°m-Sv sk‚ v: tPm¿-÷v ]-≈nskan-tØcnbn¬. `m-cy: s_-‰≥kp. a°ƒ: \n-Ivk¨, sk-RvPp, ]-tc-X\mb sse-Pp. a-cp-a°ƒ: sj¿-fn Ão^≥ ({]-knU‚ v B-Zn®-\√q¿ {Km-a-]-©mbØv), eo-\.

Nm-Ø-∂q¿: ]-I¬-°p-dn A-\o-kv tIm-f-Pn¬ Fw Aw-jm≥-Ip-™v(56). `mcy: d-ln-bm\-Øv _ohn. a-°ƒ: A-\okv, A-≥kn.

I-Wn-bm-]qcw: hm™eq¿ ho´n¬ ]tcX\mb lmPn C{_mlnwIp™ns‚ `mcy l÷pΩ ssk\_ _ohn(90). a°ƒ: kpss_¿ Ip™v-, ju°Øen, A–p¬ jp°q¿, \_okm _o-hn. acpa°ƒ: sseem _ohn, Paoem _ohn, Ppssaem, A–p¬ kemw.

Im-´m°-S: Im-tcm-´v-tImWw ]p-Xp-hn¬ ]p-Ø≥ ho-´n¬ Zn-hm-I-c≥ (82). `mcy: Ir-jv-W-Ω. a°ƒ: ]-tc-X-bm-b sI X-¶-a-Wn, Un tam-l\≥, Un Pb≥. a-cpaIƒ: H e-XnI.

Im-´m°-S: I-≈n-°m-Sv ]p-fn-aq-Sv ho-´n¬ Pm\-In A-Ω (90). a°ƒ: i-in[-c≥ \mb¿, ]-¶-Pm-£n A-Ω, im-¥-Ip-am-cnb-Ω, P-e-P-Ip-am-cn A-Ω, Atim-I- Ip-am-c≥ \mb¿, c-ho-{μ≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: k-c-kz-Xn A-Ω, {io-I-WvT≥ \m-b¿, cma≥ \mb¿, l-cn-IrjvW≥ \m-b¿, B-\μh√n, D-jm-Ip-amcn.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: \yq I-h-Sn-bm¿ Km¿-U≥-kv, B-\n-tIm-t´-Pn¬ D-j k-°-dn-bm-kv(51). A-ta-cn-°-bn¬ sh-Ãv^o¬ k¿-h-I-em-im-ebn¬ A-kn-Â v {]-^k-dm-bn-cp∂p. ]-tc-X\m-b sI Sn k-°dn-bm-kn-s‚bpw B-\n tPm¿-÷n-s‚bpw a-I-fmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v ti-jw ssX-°mSv ssh-Zyp-Xn iv-a-im-\Øn¬.

s]m-¥≥-]p-g: Xm-g-ØpIm-hp-¶¬ ]n sI tPmkv (51). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 12-\v dm-∂n ]p∂-°m-hv \yq C-¥ym ss_-_nƒ N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy kq-kΩ ]q-h-tØm-en¬ Hm-enbv-°¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ : Pn-tPm, tPmtam≥, tPm-tPm. a-cp-aIƒ : jo-\m.

tN¿Øe: ]´-W-°mSv ]©m-bØv 16˛mw hm¿Uv sh´-bv°¬ Bdp-Im´n ]n F tPm¿Pv Bdp-Im-´n (83). kwkvImcw C∂v sshIo´v aq∂n\v Ago-°¬ sk‚ v tkthygvkv ]≈n-bn¬. ]g-b-Ime tIm¨{Kkv t\Xmhpw shfp-Øp≈n Imb¬ ka-c-\m-b-I-\pam-bn-cp-∂p.16 h¿jw ]´-W-°mSv {Km-a-∏-©mbØv Aw-Kw,tIm¨{Kkv sF.F≥.Sn-.bp.kn. t\Xm-hv,- A-[ym-]-I≥,\-{kmWn `qjW kamPw tI{μ IΩ‰n AwKw F∂o \ne-Ifn¬ {]h¿Øn-®p. `mcy: ]tc-X-bmb Sn sP sIm®p-t{X-ky(-dn-´.A-[ym-]nI _n._n.Fw.F¬.]n.Fkv. Ago-°¬). a°ƒ: tªmkw Ão^≥ (-tIm-b-ºØq¿), -kq-k≥ tPm¿Pv (A-[ym-]nI sk‚ v eq¿Zv tacn bp.]n-.F-kv., -am-Sbv°¬),- tPmkv tPm¿Pv (-Zp-_mbv),Ip-kpaw tPm¿Pv. acp-a-°ƒ: Ão^≥ (C¥y≥ Fb¿t^m-gv-kv,jn-t√m-Mv),- s\¬k¨ amS-bv-°¬,eu-en (-ss\-]pWy tImfPv tN¿Ø-e),tk-hy¿ (sI.-F-kv.B¿.Sn-.kn, sh-™m-dw-aq-Sv).

k-®n ]m-W-Øq¿: Im-cy-¶m-\Øv ]-≈n-sØ-t°-Xn¬ k-Æn F-∂ sk-_m-kv‰y-≥ (44). `m-cy: tam-fn I-Æ-¥m-\w. k-tlm-Z-c߃: Nm-t°m (H-‰-∏mew), A-∂-Ω I-cn-t°m´-°-cn, ]-tc-X-bm-b a-dnb-Ω. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b im-ap-th-ep. am-Xmhv: tdm-k-Ω-.

D-½³

{^m³-knkv

tacn

A-¶-½

hÀ-Ko-kv-

Xp-º-a¨: N-°n-´-SØvv \√-Sn-bn¬ F≥ Fw DΩ≥ (84˛dn-´. ]-©mbØvv Hm-^n-k¿). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\vv Xp-º-a¨ sk‚ v ta-cokv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv IØo-{U-¬ skan-tØ-cnbn¬. `mcy: tim-im-Ω DΩ≥. a-°ƒ: sdPn, kpa, _nPp. a-cp-a°ƒ: kpa, tXma-kv X-cI≥, _n≥-kn.

B-º√q¿: ]m-d-∏p-dw {^m≥-kn-kv(A-∏®≥˛86). kw-kv-Im-cw sh-≈n-bmgv-N cm-hn-se 10.30\v B-º√q¿ sk‚ v {^m≥-kn-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy: I≠-\m-Sv tIm-´q¿ Ip-Spw_mw-Kw ]-tc-Xbmb tdmk-Ω. a°ƒ: sS¬a(bp.F-kv.F.), am-Xyp, tkm-^n, tPm¿-Pv(bp.Fkv.F.), s_-‰n(bp.Fkv.F.), tXma-kv(bp.Fkv.F.), kn-\n(bp.Fkv.F),]-tc-X\m-b PnΩn. a-cp-a°ƒ: tPm¿Pv aT-Øn-°pt∂¬(bp.F-kv.F.), tacn sh-≈m-cw-Im-em-bn¬, jm‚n(bp.F-kv.F.), Ipcy-®≥(bp.F-kv.F.), IuUn-b Im-\m-´v(bp.Fkv.F.), ]o-‰¿(bp.Fkv.F.), ]-tc-X\m-b _n∂n, aw-K-en- a-™{].

s\-Sp-ºm-t»-cn: sN-ß-a\m-Sv ]pXp-h ]-tc-X\mb ]u-tem-kn-s‚ `m-cy ta-cn(73). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 10\v sN-ßa-\m-Sv sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ta-bv-°m-Sv sX°≥-Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: tPmWn, ]-tcX\m-b B‚Wn, ]-tcXbm-b enkn, ssj-\n. a-cp-a°ƒ: en-kn F-c-hØq¿ sh-≈m-\n, jn-Pn Ime-Sn hm-g-∏n-≈n, tPmWn In-S-ßq¿ I√-dbv°¬.

h≠n-s∏-cn-bm¿: ssUap-°v C-S-∏m-Sn-bn¬ ]-tcX\m-b C F tXm-a-kns‚ `m-cy A-∂-Ω (81). kw-k-vIm-cw C-∂v aq-∂n\v hm-fm¿-Un tlm-fnt{Im-kv ]-≈n-bn¬. ]tcX I-Æn-a-e tX-\m-°-cbn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: tdm-k-Ω (sIm®d), km-en (Ab¿e‚ v), tPmbn, tPmWn, tPmfn. a-cpa°ƒ: ]m-∏-®n I-Wn-°pt∂¬, tP°-∫v ssI-∏d-ºn¬(ssh-°w), sU-bvkn ]-Sn-™m-t‰¬(kz-cmPv), tam-fn h-≈n-∏-dºn¬ (hm-fm-¿Un).

sXm-Sp-]p-g: No-\n-°p-gn tN-t∂m-Øv- ap-≠p-Nn-d-bv°¬ h¿-§o-kv- (84). kwkv-Im-cw C∂v D-®-I-gn™v- 2\v- D-Sp-º-∂q¿ a-¶pgn sk‚ v- sk-_m-Ãy≥ N¿-®n-se Ip-Spw-_ I-√-dbn¬. `m-cy: G-en-bm-Ω, B-e-∏p-g I-e-hq¿ B-\°m-cp-]-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Fw -hn tXm-a-kv-, kn dm-Wn a-cnb (kn-kv-t‰-gv-kv- Hm-^v- \{k-Øv- an-j≥, A-l-ΩZm-_m-Zv-), Ip-cp-hn-f h¿Ko-kv-, kn-_n h¿-Ko-kv(_n.-Fw.-F-kv-. C-Sp-°n Pn-√m tPm. sk-{I-´-dn), tPm-k-^v- h¿-Ko-kv(t^m-d-Ãv- Km¿-Uv-, Ip-afn), tPm¿Pv- h¿-§o-kv-, B-t‚m Fw -hn. a-cp-a°ƒ: F¬-kn tXm-a-kv-, jn-Pn Ip-cp-hn-f, I-hn-X kn-_n, ko-\ tPm-k-^v-, sP≥-kn B-t‚m.

tPm¬

]q-™m¿: s]m-Sn-∏m-dbn¬ h¿-°n (]m-∏-®≥ ˛65). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v c-≠n-\v sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\-]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: A-®m-Ω, C-S-a-e ]m-d-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: an-\n, at\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: cm-Pp B-ewtN-cn¬, kn-\n πm-t¥m-´w.

I-ß-g: ]m-S-Øp-am-∏n-f Ip-Spw-_w sX-t°-S-Øv Sn hn tPm¨ (Ip-™®≥ ˛75). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v sk‚ v tXm-a-kv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n-sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b kq-k-Ω Ip-a-c-Iw ]m-e∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: sIm-®p-tam≥, emen-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: tXma-kp-Ip-´n, an-\n.

]-hn-{X³

B-an-\

A-¶-½ am-Wn A-a-e-Kn-cn: ]-tc-X-\m-b N-c-f-bn¬ am-Wn-bp-sS (ssh-Zy≥) `m-cy A-∂Ω am-Wn (82). a-°ƒ: ta-cn am-Wn, Ip-´nb-Ω am-Wn, kv-I-dn-b amWn (]n.Un.F-kv. Hm¿Km-\n-Iv So ^m-Iv-S-dn, Ip´n-°m-\w), kn Fw amWn, ta-gv-kn, B-\n-b-Ω, F¬-kn, tPm-k-^v amWn (Zo-]n-I, tIm-´-bw). a-cp-a-°ƒ: tPm-k-^v tZh-ky Ip-∂-∏-≈n-bn¬ (F-gp-Ipw-h-b¬), tPm¿Pv, km-en, B-\n-b-Ω , ]m-∏-®≥, tXm-am-®≥ , kn-\n tPm-k-^v.

I-Æq¿: sN-´n-∏o-Sn-I ]p-©n-cn-ap-°n-se Sn sI ]-hn-{X≥ (55). IÆq¿ sl-Uv t]m-Ãv Hm^n-kn-se kv-]o-Uv-am≥ B-bn-cp-∂ C-t±-lw Zo¿L-Im-e-am-bn B-Iv-‰n-Mv t]m-Ãv-am-\m-bn {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-Wv. F^v.F≥.]n.H. Hm¿-Kss\-kn-Mv sk-{I-´-dnbm-bn-´p-≠v. k-tlm-Z-c-߃: sslam-h-Xn, N-{μ≥, k-Xo-cXv-\w, c-Xv-\m-I-c≥, D-amh-Xn, D-ta-i≥, {]-im¥v.

sk-_m-Ìy³

a-´-∂q¿: \m-em-t¶-cn s\-√n-°p-∂v lu-kn¬ Fw th-em-bp-[≥ (75).

hÀ-¡n

Ip-ªn-ap-l½Zv

A-¿¸³

t\m¿-Øv ]-d-hq¿: a-∂w sIm-®p-Ip-∂p-∏p-dw h-enb-]-d-ºn¬ ho-´n¬ k-®nZm-\-μ≥(72). `m-cy: a-ln-f. a-Iƒ: am-b. a-cp-aI≥: jn_p.

sIm-bn-em≠n: Ip-dp-hßm-Sv \-cn-°p-\n°-≠n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv(63). `mcy: a-dnbw. a°ƒ: ss^k¬, \nk, k¬-a, k-Pv-\, kpaø. a-cp-a°ƒ: l-ko-\, ap-kvX-^, j-°o¬, jwkp-±o≥ (t`m-∏m¬), dlow.

t]-cm{º: \n¿-a√q¿ sNtºm-´n-]me-Øv tkma≥ \m-b¿-(67). `mcy: eo-e. a°ƒ: Zn-t\-i≥ (B¿-an), Zo-]-{io. a-cp-aI-ƒ: [\y. k-tlm-Z-c߃: I-cpWm-I-c≥ \mb¿, Kw-Km-[-c≥ \m-b¿, Ip™n-cm-a≥-\mb¿, hn-P-b-e-£van, ]-tcX\m-b {]-`m-I-c≥ \mb¿.

Im-h-\mSv: ao-\-Øv tNcn-bn¬ {]n-bm- \n-hmkn¬(sh-≈-∂q¿) dn-´: Pn√m s{]m-t_j≥ Hm^o-k¿ kP-\n Im-¥m`m-bn(82). a-Iƒ: {]n-b. a-cp-aI≥: hn\p.

tIm-X-aw-Kew: am-a-e°≠w sh-´n-bv-°¬ sktKm-]n-\m-Y-]-Wn-¡À _m-Ãy≥(tZ-h-kymN-ß-\m-t»-cn: C-Øn®≥˛78). Øm-\w s]m≥-]p-g {iokw-kv-Im-cw C-∂p c-≠ncm-Pv `-h≥ tKm-]n-\m-Y-]- \v sk‚ v.tPm¿-Pv ]-≈nWn-°¿ (83). skan-tØcnbn¬. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: ]-tc-Xbm-b a-dn`m-cy ]-tc-X-bm-b k-cbm-Ω, Ip-t∂m-∂n Xmkz-Xn-b-Ω. ∂n-th-en¬ Ip-Spwa-°ƒ: Hm-a-\, X-¶-a-Wn, _mwKw. a°ƒ: t__n, hn-P-b-Ω, tKm-]m-e-Ir-jv- X¶-Ω, h¬k-Ω, W≥, hn-iz-\m-Y≥, e-fn- tPmkv, B‚-Wn(]-{X X, D-Æn-Ir-jv-W≥. GP‚ v am-a-eI-≠w), a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e-Iran\n tP-°_v. a-cpjv-W≥, \m-cm-b-W-°pa°ƒ: tdmk-Ω, tXmdp-∏v, tKm-]-Ip-am¿, kpakv, tPm-k^v, P, en-k-Ω, {]-k-∂-IpB≥kn, sU-bvkn, am¿, Kn-cn-P. kÆn, Pn≥-kn.

D-½-¿ l-Öp-½ t]-cm{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\mb ssX°-≠n AΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy D-Ω-ø l-÷p-Ω (110). a°ƒ: a-dn-bw, Sn sI C{_mlnw (]-©m-b-Øv ap-kvenw eo-Kv IΩ-‰n {]kn-U‚ v, bp.Un.-F-^v sN-b¿-am≥), Sn sI hn A-_q-_-°¿ lm-Pn, Sn sI A- -bn-\m¿, ]mØp-Ω-°p´n, Sn sI Ip™-_v-Zp√, J-Zo-P, I-e¥≥.

tkm-a³ \mbÀ

kP\n Im-´m-`m-bn

X-Æo¿-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b A-®m-c-Øv tN°p-Æn-bp-sS `m-cy B-an\ (83). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, apl-Ω-Z-en, ]m-Øp-´n, \^o-k. a-cp-a-°ƒ: dp-Jnbm-°p-™n-Ω, Ip-™n∏, I-_o¿.

Ip-ªm-en sam-à a-e-∏p-dw: Im-´p-߬ kz-tZ-in Ip-™m-en sam-√ (80).`m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: kp-lv-dm-_n, kp-ss_-Z, kp-sse-J.

Ip«-¸³ aqe-a‰w: Ipcp-Xn-°fw sNº-\m¬ Ip´-∏≥(70) -. kwkvImcw \SØn. `m-cy: ]tc-X-bmb A∂Ω. a°ƒ: Pnkn, h¬k. acp-a-°ƒ: cmP≥ ap≠-Øm-\Øv Ipcp-Xn-°-fw, _nt\mbn Ipcn-ip-¶¬ Ad-°pfw.

th-em-bp-[³

kq-¸n B-\-°-bw: ]p-≈n-bn-eßm-Sn Im-cm-sXm-Sn kq∏n (73). `m-cy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: j-d-^p-±o≥, Pm^¿, D-Ωp-Ip¬-kp

A-¶-amen: ]n-Nm-\n-°mSv sh-t≈-en ho-´n¬ ]tc-X\m-b Ir-jv-W≥ aI≥ A-ø-∏≥(64). `mcy: cmP-Ω, F-eq¿ ssZ-hØn-¶¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: _nμp, knμp, _nPp. a-cp-a°ƒ: Ipamc≥, A-\n¬.

k-¨n-Zm-\µ³

tkm-a³ Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fkv.-C.-_n Im-k¿-tImUv sk-j-\n-se Hm-h¿kn-b¿ \p-≈n-∏m-Sn _-Zn_m-Kn-ep-hn-se kn sI tkm-a≥ (53). `m-cy: P-b-e-£v-an. a°ƒ: kq-c-Pv, kz-cm-Pv. k-tlm-Z-c-߃: kp-KX≥, kp-tc-jv (kn.-]n.kn.-B¿.-sF sIm-®n), im-i, io-e, ssi-e, km-hn-{Xn.-

ssk-\-_ F-S-°m-Sv: Ip-‰n-°-Iw \m-Wm-d-Øv ]-≈n-°p k-ao-]w ]p-t√m-fn ho´n¬ \-Sp-°-≠n X-e°¬ ssk-\-_ (82). `¿-Øm-hv: ]n ]n A–p¿-d-lv-am≥ am-ÿ. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, A-–p¬ e-Øo-^v, ^ukn-b, _p-jv-d, ku-Z, dlv-a-Øv, ^m-Øn-a.

tPmÀ-Pv Im-™q¿: C-S-ti-cn tPmk-^v a-I≥ tPm¿Pv(54). `mcy: P-ko-¥. a°ƒ: A-\o-\, B≥{Un-b.

hr-²³ In-W-änÂho-Wv a-cn-¨p

Hm-bq¿: ss{U-h¿ Im-dn\pw a-Xn-en-\p-an-S-bn¬ s]´v sR-cn-™-a¿-∂p a-cn®p. \n¿-Øn-bn-´ Im-dn-s‚ Un°n-bn¬ \n-∂pw km-[-\߃ C-d°-th ]n-d-In-te°v D-cp-≠v h-∂ Im¿ XSbm≥ {i-an-°th-bmWv A]-ISw. Np¶-Ø-d ap-μnc-Øn¬ hn-izw-`-c≥ ]n≈(48)B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm{Xn F-gn-\v Np-¶-Ø-d C-d-°-Øp-≈ kv-{]n-Mv hm-en-bn¬ tPmh-kv-‰v h¿-Ko-kn-s‚ ho-´n-¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. D-S≥X-s∂ sIm-´nb-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. Ct±lw Hm-bq¿ kvv-‰m≥-Un-se Sm-Iv-kn ss{U-hdpw A]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im-dn-s‚ D-S-a-bp-amWv. ar-X-tZ-lw sIm-´nb-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. `m-cy: _nμp. a-°ƒ: ]q-P, ]pWy.

A-en-bmÀ {io-aq-e-\-Kcw: Ip-‰ne™n A-∏-bv-°¬ ho´n¬ ]-tc-X\m-b Ip™p-]n-≈ a-I≥ A-enbm¿(60). `mcy: \q-te-en ap-Xp-hmti-cn Ip-Spw-_mw-Kw _ohn. a°ƒ: ko-\Øv, kp-ss_-Z, kn-\n-P, knPn-\. a-cp-a°ƒ: A-–p¬Icow(ss{U-h¿), A–p¿d-lv-am≥ C-S-∏-≈Øv, j-ao¿ s\√n-°pgn, jn-lm-_v(Im-‰-dn-Mv).

in-h-dm-w sj-«n Im-k¿-tIm-Uv: _n.-C.Fw ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I-\pw Xm-eq-°v ]©m-b-Øv Hm-^n-k-dp-ambn-c-p-∂ B-\-_m-Kn-ephn-se sI in-h-dmw- sj´n (82).

s\øm-‰n≥I-c: bp-h-Xn-sb `¿-Xr-Kr-l-Øn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-´-bv°¬ B-h-WwtIm-Sv e-Xn-Im-`-h-\n¬ _m-_p-˛ a-tl-iz-cn-b-Ω- Zº-Xn-I-fp-sS a-Ifmb kn‘p F-∂ e-Xn-I(27)sb BWv Zp-cq-l-km-l-N-cyØn¬ Io-gmdq¿ ssae-°c In-g-t°-°-c ]p-Ø≥ho´n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ Is≠-Ønb-Xv. 2007em-Wv {]-Xo-jv Ip-am¿- kn-‘phns\ hn-hmlw I-gn-®Xv. `¿-Øm-hv `m-cy-sb \n-c-¥-cw D-]-{Z-hn°m-dp-s≠∂pw {Iq-c-a¿-±-\-am-Wv s]¨-Ip-´n-bp-sS ac-W-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX∂pw _-‘p-°ƒ B-tcm]n®p. I-gn™ 28\v a-cn® e-Xn-I-bp-sS ar-X-tZ-lw A∂p ssh-Io-´v G-gn-\v s\-øm-‰n≥-I-c K-h. Pn√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬ F-Øn®ti-j-am-Wv `¿Xr-ho-´pIm¿ _-‘p°-sf hn-h-c-a-dn-bn-®Xv. a-c-WØn¬ Zp-cq-l-X-bps≠∂m-tcm-]n-®v _‘p-°ƒ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬In. F∂m¬ CXph-sc s]¨-Ip-´n-bp-sS `¿-Øm-hn-s\ A-d-Ãp-sNbv-Xn´n√. a-c-W-Øn-\p-ti-jw Cbmƒ H-fn-hn-em-sW∂v \m-´pIm¿ B-tcm-]n®p. kn‘p-hn\v {]-Whv, {]ho¨ F-∂o c-≠p-a-°-fp≠v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬-tImf-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw tIm-´-bv-°en¬ kw-kv-Icn®p.

IS-¶Â Ip-t¯äv a-c-n¨p hn-em-kn\n

_n-t¿m-Ip«n

km-dm-½ So¨À

X¦w

imc-Z

F{_lmw tPmk-^v

a-cSv: skm-ssk-‰n tdmUn¬ Im-h-S ho-´n¬ ]tc-X\m-b {io-[-c-]-Wn°-cp-sS `m-cy hn-em-kn\n-b-Ω(79). a°ƒ: cma≥, [-t\i≥, a-[pkq-Z\≥, hn-t\m-Zv-Ipam¿, tl-ae-X. a-cpa°ƒ: hm-k¥n, {ioIe, ko-a, kpan, _m-e-Irjv-W≥-\m-b¿.

I-f-a-t»cn: ln-Zmb-Øv \-K-dn¬ a-W-°m-´v ho´n¬ ]-tc-X\m-b ap-kvX^m lm-Pn-bp-sS `m-cy _n-tøm-Ip-´n(76). a-°ƒ: C-{_m-lnw-Ip´n, C-kv-am-bn¬, ap-l-Ω-Zv, A-en, ssa-aq-\-Øv, l-ssk-\m¿, \-_o-k, ku-Z. a-cp-a-°ƒ: sse-e, kpldm _o-hn, km-Pn-X, kmPn-X, A-–p¬ d-lnw, Xmln-d, C-{_m-lnw, kpss_¿.

B-c-°p∂w: Du-g-t°m´v s\-Sp-a-‰-Øn¬ sI-hn Ip-cym-t°m-kv am-Ã-dpsS `m-cy km-dm-Ω So®¿(80). dn-´.sl-Uv-an-kv-{Skv (sk‚ v.tPm¿Pv F¬.]n. kv-Iqƒ). a°ƒ: tPm¿-Pv F≥ Ipcym-t°mkv, ta-cokv. acp-a-°ƒ: \o-\, cmPp. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10.30 \v Ip-∂-∏n-≈n sk‚ v.tPm¿-Pv bmt°m_m-b ]-≈n-bn¬.

Im-™q¿: hm-c-\m-´v X¶w(81). a-°ƒ: tam-l≥Ip-am¿, i-in-[c≥, \n¿-ae-tZhn, A-Uz.kp-tc-jvIp-am¿, am-b. a-cp-a°ƒ: Ko-X-taml≥, e-X i-in[-c≥, A-Uz.sI F≥ Kw-Km-[-c≥ \mb¿, Pb{io kp-tcjv, hn-P-bIp-am¿.

]-d-hq¿: h-S-°pw-]p-dw tXm-´p-¶¬ a-t\m-lcs‚ `m-cy im-c-Z(67). a°ƒ: D-am-i-¶¿(_-lvdn≥), P-bv-i-¶¿({Sm-h¬ kv-]n-cn-‰v F-d-Wm-Ipfw). a-cp-a-°ƒ: {io-eX(_-lv-ssd≥), AizXn.

_m-e³

A-_q-_-¡À lm-Pn

N-{µ-ti-J-c-¡p-dp-¸v

a-°-c-∏-d-ºv: ta-te-Imfm-hn-se Ip-th-cn A-_q_-°¿ lm-Pn (76). tÃj-\-dn I-S \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. `m-cy: D-Ωm-Øp. a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv, Ip-™nsam-bv-Xo≥, jm-Plm≥(Zp-_-bv), kp-sseJ, ^m-Øn-a, d-kn-b, l^v-k-Øv. a-cp-a-°ƒ: B-ky, lko-\, P-ko-e, A-en, lw-k, ap-kv-X-^, A-∫m-kv.

h-≈n-°p-∂v : A-ØmWn-°¬ t\-‰o-hv kv-Iqfn-\p k-ao-]w sN-Ω-e ]m-en-t»-cn ho-´n¬ N-{μti-J-c-°p-dp-∏v (74). `mcy: ao-\m-£n-°p´n. a°ƒ: cm-Pohv, cmP≥. a-cp-a-Iƒ:k-Pn-X.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn¬ Im-\-Øpw-Nnd Hm-d-h-°p-∂v lukn¬ aq¿-t°m-Øv _me≥ (65). `m-cy: hn-a-e. a°ƒ: em-ep, k-tP-jv, jo-\. a-cp-a-I≥: l-co{μ-\m-Yv. k-tlm-Z-c߃: ]-Xva-\m-`≥, N{μ-a-Xn, ]-tc-X-cm-b `mkv-I-c≥, ]-flm-h-Xn, cma-N-{μ≥.

ap-l-½-Zv-

D-kv-am³

hm-Wn-ta¬: hm-Wnta¬ s]m-bn-en¬ Xm-akn°pw ]m-Xn-cn-∏-‰ Iqap-t≈-a¬ A-{¥p (70). `m-cy Ip-™m-an. a°ƒ: Ip-™-ΩZv (Zp_-bv), A-_v-Zp- -emw, A-iv-d^v, ss^k¬, dnbmkv (F√m-hcpw Ham≥). a-cp-a°ƒ: \ko-a \cn∏-‰, \ko-a I√m®n, \ko-a tN-e-°mSv, kpss_-Z ]-c-∏p-]m-d, keo-\ am-ºn-em-Iq¬. k-tlm-Z-c߃: C-_vdm-lnw, A-–p√, kq∏n, ]-cybn, Ip-™man, Ip™-bn-i, _n-ømØp, I-Zo-i, ]-tc-X\mb sambv-Xp.

tN¿Øe: \K-c-k` c≠mw hm¿Uv ]pØ≥]p-c-bv°¬ F{_lmw tPmk-^v (Ip-´-∏≥˛81). kwkvImcw C∂v ssh-Io´v \men\v ap´w sk‚ v tacokv s^mtdm-\m- ]≈n- skan-tØcnbn¬. £oc-hn-I-k\ kwLØns‚ {]kn-U‚m-bn-cp∂p. `mcy: tacn-°p´n tPmk-^v. a°ƒ: tPmfn (-^nenw C≥Ãn-‰yq-´v, -]q\), -\n¿-ae,- Pn-Pn (-Ipssh-Øv), _nμp (tlmfn ^manen F-®v.F-kv-.F-kv, -tN¿Ø-e). acp-a-°ƒ: en≥kn (-]q\),- tPm-k-^v (-Pn√m hnZym-`ymk Hm^nkv, tN¿Ø-e),- {]n≥kv (-IpsshØvv), -hn -F®v B‚Wn (-tlm-fn-^m-anen F®v.-F-kv-.F-kv, tN¿Ø-e).

tKm-hn-µ³ C-cn-´n: s\-√n-°mw-s]mbn-en-se Im-°-c tKm-hnμ≥ (64). `m-cy: tcm-lnWn. a-°ƒ: {io-Pn-Øv, c-Rv-Pn-Øv. k-tlm-Z-c߃: c-a-Wn, k-tcm-Pn\n.

B-‰n߬: tcm-Knbm-b hr-≤≥ sh-≈w-tIm-cp-∂Xn-\n-sS In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn®p. \-K-cq¿ B-en-s‚aq-Sv ta-tehn-f ho-´n¬ jd^p-±o≥ (61) B-Wv a-cn®Xv. ^b¿-t^m-gv-skØnbmWv 60 A-Sn Xm-gv-N-bp-≈ In-W-‰n¬ \n-∂v ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-SpØXv. ar-XtZ-lw t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn Nn-d-bn≥-Io-gv Xm- kp-a-Xn s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\meq-°v B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn-te-°v am‰n. b tX-ßm-Øv I-fØn¬ Ip-™n-°r-jv-WIm-´m-°-S: Kr-l-\m-Y-s\ hn-jw-I-gn-®v a-cn-®-\n-e- s‚ `m-cy kp-a-Xn (82). bn¬ I-s≠-Øn. ]-∂n-tbm-Sv \m-c-I-Øn≥-Ip-gn ]-d- a-°ƒ: h-’-e, tam-lºn¬ ta-te-t°m-Ww ho-´n¬ {io-[-c≥ (65) B-Wv a- \≥, ]-¶-Pw, th-Wpcn-®-Xv. `m-cy: h-k-¥. a-°ƒ: te-J, e-X. a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, D-j, kp-tcin-h-Ip-am¿, A-\n¬-Ip-am¿. jv-_m-_p.

hn-jw- I-gn-¨v a-cn-¨-p

sh-Ãv tIm-Uq¿: F≥.sI. ]-Sn am-´p-sXmSn ap-l-Ω-Zv (62). `m-cy: P-ao-e.

\nÀam-W-{]-hr-¯n-¡nsS a®nSn-ªp-hoWv sXm-gn-em-fn a-cn-¨p kv-Iq-fn-sâ {]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯n-h-bv-¡m³ \nÀ-tZ-iw I¬-∏-‰: kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-\v kw-c-£-W `n-Øn \n¿-an-°p-∂Xn-\n-sS 15 A-Sn D-b-c-Øn¬ \n∂v a¨-Xn-´ C-Sn-™p-ho-Wv sXm-gn-em-fn a-cn-®p. aq-∂p-t]¿°v ]-cn-t°-‰p. Np-t≠¬ e-£w ho-Sv tIm-f-\n-bn-se hm-kp (58) B-Wv a-cn-®-Xv. I-cm-dp-Im-c≥ Np-≠-bn-¬ I-Æw-®m-Øn-se tPm-kv B-‚-Wn-sb ]-cn-°p-Itfm-sS I-¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n®p. a-‰p c-≠p-t]-cp-sS ]-cn-°v Kpcp-X-c-a-√. C-∂-se D-®-°v 12.30Hm-sSI¬-∏-‰ sh-≈m-cw-Ip-∂n-se {Inkv-Xp-cm-P kv-Iq-fn-em-Wv kw`hw. kv-Iq-fn\v Np-‰p-a-Xn¬ \n¿-

Im-dn\pw -a-Xn-en\p-an-S-bnÂ- s]«v ss{U-hÀ a-cn-¨p

bph-Xn-sb `À-Xr-Kr-l-¯n a-cn-¨-\n-e-bn I-s−¯n

]n sI _m-e-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: kv-t‰-‰v tIm¨-{K- n-s‚-bpw B-Zy-Ime I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bpsS-bpw {]-h¿-Ø-I-≥ ]-\°¬ ]n sI _m-e-Ir-jvW≥ (90) A-¥-cn-®p. ]p-∂{-- ]-˛h-b-em¿, h≈n-°p-∂-w k-a-c-ß-fn¬ ]m¿-´n k-Jm-°-sf H-fnhn¬ ]m¿-∏n-°m≥ t\-XrXzw \¬-In-bn-cp-∂- C-t±l-Øn-\v ]-´w Xm-Wp-∏n≈-bp-sS `-c-W-Im-e-Øv {Sm≥-kv-t]m¿-´v k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\v a¿-±-\-ta¬-t°-≠n-h-∂-n-cp-∂p. I≈n-°m-Sv sh-Sn-h-bv-]p-tI-kn¬ c-≠mw {]-Xn-bm-bncp-∂p. ap≥-jn ]-c-ap-]n-≈, kn Pn tKm-]n-\m-Y≥, ssh-°w N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ F-n-h¿-s°m-∏w \m-SI-, I-em {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-bm-bn-´p-≠v. a-°ƒ: am¿-Iv-kn-Ãv \n-cq-]-I-\pw F-gp-Øp-Im-c\p-am-b _n cm-Po-h≥, cm-tP-{μ≥, {]-Im-iv, kp-`m-jv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se Im-bw-Ip-f-sØ ho-´p-hf-∏n¬.

Hm-bq¿: Kr-l-\mY-s\ tXm-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠Øn. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X B-tcm-]n-®v _-‘p°ƒ ar-X-tZ-lw X-S-™p h-®p. tdm-Uphn-f Ip-≠-d ap-°n¬ cm-Po-hv hn-em-k-Øn¬ B¿ th-ep(56)hmWv a-cn-®Xv. ho-´n¬ \n∂v \m-ep In-tem-ao-‰¿ AI-se sh-fn\√q¿ F-gmw-Ip-‰n ]m-td-tØm-´n¬ C∂-se sh-fp-∏n\v B-dn-\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. ar-X-tZ-lØn¬ sNdn-b ap-dn-∏m-Sp-Iƒ I-≠Xn\m¬ th-ep-hns‚ _-‘p-°-fpw \m-´p-Imcpw a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X B-tcm-]n-®p.- D-∂X t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-sc-Øn C≥-Iz-kv-‰v X-ø-dm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v t]m-kv‰vtam¿-´-Øn-\m-bn ar-X-tZ-lw \o-°w sN-øm-s\Ønb ]q-b∏-≈n t]m-en-kn-s\ X-S-™p-. Xp-S¿-∂p sIm-´mc-°-c Un-ssh.F-kv.]n. _n cm[m-Ir-jv-W-]n-≈-sb-Øn C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n arX-tZ-lw t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am‰n. `mcy: i-Ip¥-f. a°ƒ: cm-Pohv, c-P-\n. I-g-°q-´w: s]-´n-°-S \-S-Øp-∂-bm-sf tXm-´n¬ a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-g-°q-´w Ip-an-gn-°-c cm-[nIm `-h-\n¬-cm-L-h≥ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b]m-X-bn¬ A-º-e-Øn≥-Im-e sIm-®p-]m-e-Øn-\p k-ao-]w s]-´n-°-S \-S-Øp-∂ C-t±-lw Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn H-º-Xn-\v ho-´n-te-°p t]m-Ip-tºm-gm-Wv h-gnh-°n-se tXm-´n¬-ho-W-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw- I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy: Kn-cn-P. a-°ƒ: cm[n-I, cm-tP-jv.

hm-kp an-°m-\m-bn F-Sp-Ø Ip-gn-bn¬ I-√p-h-®v sI-´p-∂-Xn-\n-sS-bmWv a-Æn-Sn-™Xv. kv-Iqƒ-sI-´nSw Zp¿-_-e-am-b-Xn-\m-em-Wv kw-

c-£-W `n-Øn sI-´p-∂-Xv. F-Ivkv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v a-Æv \o°n tPm-kv B-‚-Wn-sb s]s´-∂v ]p-d-sØ-Sp-Øv B-ip-]{Xn-bn-se-Øn®p. ^-b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv c£m{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. kw-`-hw \-S-∂v A-c-a-Wn-°q-dn-\v ti-j-am-Wv hm-kp-hn-s\ ]p-dsØ-Sp-°m-\m-b-Xv. A-t∏m-tg°pw a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ a-gbp-≠m-b-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fnIƒ A-]-I-S-sØ Ip-dn-®v ap-∂dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cp-sS \n¿-_‘-Øn-\v h-g-ßn-bm-Wv {]-hrØn B-cw-`n-®-sX-∂v ]-d-bp-∂p.

d-h-\yp h-Ip-∏n-¬ \n-∂v A-\p-aXn hm-ßm-sX-bm-Wv kv-Iq-fn-\p ]n-≥-`m-K-Øv h-≥-tXm-Xn-¬ asÆ-Sp-Ø-Xv. ap-\n-kn-∏-¬ sN-b-¿-am-≥ ]n ]n B-en, F.Un.Fw F-≥ Sn amXyp, k-_v- I-e-Iv-S-¿ ho-W F-≥ am-[-h-≥ F-∂nh¿ A-]-I-Sÿew k-μ-¿-in-®p. sI-´n-Sw Zp¿-_e-am-sW-∂v I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv-Iq-fn-s‚ {]-h¿-Ø\w C-\n-sbm-c-dn-bn-∏p-≠m-hp-∂Xp-h-sc \n-¿-Øn-h-bv-°m≥ Pn√m I-e-Iv-S¿ D-Ø-c-hn-´p. hm-kphn-s‚ kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v F-´mw \-º¿ s]m-Xp-iva-im-\-Øn¬. `m-cy: do-P. a-°ƒ: A-eo-j, l-cn-X, a-Wn-°p-´≥.

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ ]-≈n-∏-Sn a-Æn¬sØm-Sn D-kv-am≥(48). `m-cy: dw-e.

A{´p

Nn-¶ B-e-Øq¿: hm-\q¿ s]m-´n-a-S-bn¬ ]-tc-X\m-b G-aq-cn-s‚ `m-cy Nn-∂ (102). a-°ƒ: the≥, sh-≈.

ss_-¡v s{S-bv-e-dn-en-Sn-¨v c-−v tUm-Iv-SÀ-amÀ a-cn-¨p Xr-iq¿: s{S-bve - ¿-tem-dn-°p ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-If - m-b c-≠v tUm-IvS- ¿am¿ a-cn-®p. ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se A-ep-an\n A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp∂ Xp-S¿-sa-Un-°¬ F-Pyp-t°j≥ t{]m-{Km-an-\v (kn.-Fw.-C) ]Tn-°p-∂ X-an-gv\ - m-Sv Xn-cp-∏q-cnse tUm. a-t\m-l¿ (24), [¿-a]p-cn kz-tZ-in tUm. Ip-t_-{μ≥ (24) F-∂n-hc - m-Wv a-cn-®X - v. I-gn-™-Zn-h-kw A¿-[-cm{Xn H-∂n-\v hn-øq¿ P-bn¬-]-Sn°v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Xriq-cn¬-\n-∂v kn-\n-a I-≠-tijw Xn-cq-cn-se Xm-a-k-ÿ-e-

tØ-°p a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂ Ch¿ k-©c - n-® ss_-°v hn-øq¿ ]-h¿- lu-kn-\v k-ao-]w h-fhn¬ ]m¿-°v sN-bvX - n-cp-∂ s{Sbv-e¿-tem-dn-°p ]n-∂n-en-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. hn-øq¿ t]m-en-kv C-cp-hs - c-bpw B-ip-]{- Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw Ip-t_-{μ≥ kw`-h-ÿ-e-Øpw a-t\m-l¿ Z-b B-ip-]{- Xn-bnepw a-cn-®p. Xn-cq-cn¬ t]-bn-Mv K-Ãm-bn Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p C-cph-cpw. Nm-‰¬ a-g-bp-≠m-b-Xn\m¬ ]m¿-°v sN-bX v- tem-dn {i≤-bn¬-s∏-Sm-Ø-Xm-Wv A-]-IS-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂m-Wv t]m-en-kv \n-Ka - \ - w.

B-bq-¿: IS-∂¬ Ipt؉v Nn-In-¬kbn-em-bn-cp∂ bphmhv ac-W-s∏-´p. ae-t∏-cq¿ sh´n-°mhv ]pØ≥ hnf ho´n¬ at\m-l-cs‚ aI≥ at\mPv (28) BWv acn-®-Xv. Ab¬hm-kn-bpsS ]pc-bn-S-Ønse πmhnep≠m-bn-cp∂ I-S-∂¬°qSv Icn-°m≥ {ian°th IS-∂¬ Iq´-ambn B{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B©-ense kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ c≠p-Znh-k-ambn Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. C∂se Xncp-h\-¥-]pcw saUn-°¬ tIm-tfPv Bip-]{XnbnseØn-s®-¶nepw ac-W-s∏SpI-bm-bn-cp-∂p. AΩ: {]`m-h-Xn. aRvPp GI ktlm-Z-cn-bm-Wv.

t]m-Ìn A-ä-Ip-ä-¸-Wn- \-S-¯-sh tjm-t¡-äv a-cn-¨p

In-fn-sIm-√q¿: ssh-Zyp-X t]m-Ãn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn\-S-Ø-sh I-cm¿ sXm-gn-em-fn tjm-t°-‰v a-cn-®p. Ip≠-d ]p-\p-°-∂q¿ B-epw-aq-Sv I-√p-hn-f ho-´n¬ Atim-I-\m(35)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-e-c-tbm-sS In-fn-sIm-√q¿ aÆm-a-e Ip-∂pw-]p-d-Øm-Wv kw-`-hw.- t]m-Ãn¬ A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-Ø-th tjm-t°-‰ A-tim-I-s\ sIm√-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw a-c-W-a-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv -In-fn-sIm-√q¿ sk-£-\n¬ I-cm¿ ]-Wn-°m-c-\m-bn tPm-en sN-bv-Xp h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. In-fn-sIm-√q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-h-i-\n-e-bn I-s−¯n-b hr-²³ a-cn¨p

Im-´m-°-S: Ah-i-\n-e-bn¬ I-S-h-cm-¥-bn¬ I-s≠Øn-b hr-≤≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®p. I-´-bv-t°m-Sv sX-°pw-I-c ho-´n¬ th-e-∏≥ (85) B-Wv s\-øm-‰n≥I-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. `m-cy: kp-an-{X. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-Ip, A-ºn-fn.

ss_¡pw kv-Iq-«dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p: aq-¶v t]À-¡v ]-cn-¡v Nh-d: ssS-‰m-\n-bw˛A-Sq¿ tdm-Un¬ ss_°pw kv-Iq-´dpw Iq-´nbn-Sn-®v ]-cn-t°-‰ bp-hm-hv a-cn®p. bp-h-Xn-bpƒ∏-sS aq-∂p t]¿-°v ]-cn-t°‰p. ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b A-cn-\√q-¿ ]p-∂∏p-g hn-f ho´n¬ tb-ip-Zm-kn-s‚ a-I≥ tSm-an(19)B-Wv a-cn-®Xv. tSm-a-ns°m--∏w ss_-°n-ep-≠m-bn-cp-∂ A-cn-\√q¿ sX-t°-ap-dn-bn¬ A-Pn(20), tX-he-°-c A-cn-\√q¿ \-©m-¿ tXm-´w ho-´n¬ B-t‚m(18), kv-Iq´¿ bm-{X-°m-cnbmb sXm-Sn-bq¿ ]p-en-bq¿ h-©n sX-°v X-S-Øn¬ ho-´n¬ A-\o-j(32) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Rm-b-dmgv-N cm-{Xn 10.30\v sS-‰m-\n-bw˛A-Sq¿ tdm-Un¬ B-dpap-dn-°-S-bv-°v k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-cn® tSm-an Dƒ-∏-sS bp≈-h¿ k-©-cn-®n-cp∂ ss_-°v ssS-‰m-\n-bw `m-K-tØ-°v h-cnI-bm-bn-cp-∂ A-\o-jbpsS kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A]-IS-sØ Xp-S¿-∂v \n-b-{¥-Ww hn´ ss_-°v k-ao]-sØ a-Xnen¬ C-Sn-®v \n∂p. A-]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v sIm√-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° Xn-¶-fm-gv-N ]pe¿-s® tSm-an a-cn®p. A-Pn, Bt‚m F-∂n-h¿ sIm√-sØ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bnepw ]-cn-t°-‰ A\o-j I-cp-\m-K-∏-≈n-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bnepw Nn-In¬-k-bn-emWv. N-hd t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

Thejas Epaper obit Edition 2013-10-01  

Thejas Epaper obit edition. 2013-10-01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you