Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

27 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-c³ s{S-bn-\n-\v ap-¶nÂ- Nm-Sn Po-h-s\m-Sp-¡n

B-an-\m-_o-hn

Ip-am-c³

tXm-a-kv tPm-k-^v

Ip-cym-t¡m tPmÀ-Pv

k-enw

tam-fn-¡p-«n tPm-k-^v

am-[-h³

\m-cm-b-Wn

]-Ø-\m-Sv: sh-≈m-∏≈n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™q-´n -dm-hp-Ø-dp-sS `mcy B-an-\m-_o-hn (B-\pΩ ˛94). J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 11\v I-ß-g ]p-Xq¿-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ: A-_-vZp¬ I-cnw, A-–p¬ k-emw, ^m-Øn-am-_o-hn, ssk\-_ _o-hn, ]-tc-X-bm-b sF-jm _o-hn. a-cp-a-°ƒ: bq-kp-^v dmhp-Ø¿, kq-sse-lm-_ohn, ssa-aq≥- _o-hn. ]-tcX-cm-b ss\-\m¿-X-ºn dm-hp-Ø¿, D-Ω¿ dm-hpØ¿.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: h-Sbm¿ ]-{¥-≠n¬ sI kn Ip-am-c≥ (74). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. a°ƒ: cm-tP-{μ≥, c-Rv-Pn\n, k-t¥m-jv. a-cp-a°ƒ: s]-Æ-Ω, _m_p,kp-\n-X.

ap-°q-´p-X-d: ]m-W-]n-emhv A-Ω-\-Øv tXm-a-kv tPm-k-^v (A-∏-®≥ 85). kw-kv-Im-cw C-∂v 3\v ]mW-]n-em-hv sk‚ v tPmk-^v ]-≈n-bn¬. `m-cy a-Wn-a-e Nn-t‰-S-Øv tdm-k-Ω. a-°ƒ : km-en, tkm-fn, tkm-Pn. a-cp-a-°ƒ : sP-bnw-kv, en-Pp(kn.--F-®v.-kn sh-®q®n-d), ]-tc-X-\m-b k-Æn

ap-´p-Nn-d: ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ Ip-cym-t°m tPm¿÷v (h-°-®≥-˛88). kwkv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn™v 3\v ap-´p-Nn-d s^mtdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy ]-tc-X-bm-b G-en-°p-´n (Ip-´n-b-Ω). a-°ƒ: t{X-kym-Ω, Ipcym-®≥, tPm¿-÷v, ta-cn, Hu-tk-∏-®≥, Ko-X-Ω, tPm-bn-®≥. a-cp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, ta-cn, eo-em-Ω, ]m-∏-®≥, A-∂-Ω, t]mƒ, F¬kn.

Xm-g-Øp-h-S-I-c: Nn-√m°p-∂ Ip-∂n-\n-bn¬ sI ssa-Xo-s‚ a-I≥ sI Fw k-enw (50). J_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: sF-jm I-cp-\mK-∏-≈n sh-fp-tØ-cn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: lm-^n-kv, kp-dp-an.

Xm-g-Øp-h-S-I-c: A-cn°p-gn-bn¬ Hu-tk-∏-®s‚ `m-cy tam-fn-°p-´n tPm-k-^v (59). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. ]-tc-X a-√-∏≈n B-\n-°m-Sv hm-f-°pgn h-en-b-]p-c-bn-S-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

Ro-gq¿: a-c-tßm-en sXßpw-]-≈n¬ am-[-h≥ (85). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b tZ-h-In. a-°ƒ: tam-l\≥, h-¬-k. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, i-¶-c≥.

Nm-¯p

I-a-ew

t{X-kym-½

sIm-t≠m-´n: A-cn-{º ]-tc-X-\m-b s]m-‰-bn¬ Nm-cp-hn-s‚ a-I≥ NmØp (53). `m-cy: im-¥. \-S-h-b¬: ssX-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (85). a-°ƒ: eo-em-Ω, ta-cn, t{K-kn, ta-gv-kn, tPm-Wn, en-kn, _m-_p, sP-kn, kn-kv-‰¿ sa-do-\ (sk‚ v B≥-kv, hn-P-bhm-U), _n-Pn, ]-tc-X\m-b t_-_n. a-cp-a-°ƒ: h¿-Ko-kv, tPm-bn, Nn-∂-Ω, tPmkv, t{K-kn, tPm¨, sPkn, tPm-bn, k-Æn, ]tc-X-\m-b sk-_m-kv‰y≥.

H-‰-∏m-ew: am-Xr-`q-an- ko\n-b¿ dn-t]m¿-´¿ ]n B¿ D-Æn-bp-sS `m-cy Ia-em-e-b tdm-Un¬ Im´m-\m-ho-´n¬ sI I-a-ew (75). k-tlm-Z-c-߃: ]c-ta-iz-c≥ (dn-´. F-b¿t^m-gv-kv), kp-Ip-am-c≥, ]-tc-X-bm-b e-£v-an-°p´n. Fw lw-k Fw.F¬.F, tIm¨-{Kkv. F-kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v I-S-∂-∏-≈n cma-N-{μ≥, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI sI Ku-cn, Fw B¿ ap-cfn Xp-S-ßnbh¿ B-Z-cmRvP-en- A¿-∏n-®p. kw-kv-Im-cw ]m-ºm-Sn sF-h¿-aTØn¬ \-S∂p.

]-´-W-°m-Sv: I-™n°p-gn ]-©m-b-Øv H∂mw hm¿-Uv am-bn-Ød ]p-Ø≥-sh-fn-bn¬ ]-tc-X-\m-b ]-fl-\m-`s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn (88). a-°ƒ: c-ho-{μ≥,- Zn-\I-c≥,- X-¶-Ω,- Nn-Zw-_c≥, -{]-km-Zv,- k-c-kΩ. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\,hnem-kn-\n,-A-\n-X, -{]Àm-Z-]-Wn-°¿,- ]-tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥.

Ip-t¼m A-Ðp Jm-ZnÀ ap-kev ymÀ

]-d-bn

A-º-e-∏p-g: I-cp-am-Sn amS-ºn¬ kp-tc-jv (46). `mcy: a-Wn-b-Ω. a-°ƒ: kp[o-jv. {ip-Xn-tamƒ.

Ip-ºf - : 41 h¿-ja - m-bn Ip-tºm¬ X-߃ ]-≈nbn¬ ap-A±- n-\m-bn tk-h\w sN-bvX - ph-cp∂ Iptºm¬ ap-{In-° F-∂ Ip-tºm¬ Ip-∂n¬ A–p¬ Jm-Zn¿ ap-kveym¿ (86). `m-cy: _o-^m-Øn-a.- a-°ƒ: J-Zo-P, kzm-en-lv ap-kveym¿, ssk-\_ - , B-bn-i, dm-_n-A, an-kvcn-ø, kn-±o-Jv k-AZ- n, cn^m-C, am-ln-\q¿. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- v im-^n, al-aq-Zv lm-Pn, l-ssk\m¿ lm-Pn Ip-tºm¬, Im-knw lm-Pn a-≈s - s¶, ap-lΩ - Z- v, C-{_m-low Jeo¬, B-an-\, a-dn-bw.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-bntem-Sv Nm-f-°¬ ho-´n¬ _m-e≥ B-Nm-cn (73). `m-cy: tcm-ln-Wn.

C-cn-´n: \p-Nym-Sv ]-tcX-\m-b H-‰-πm-°¬ kvI-dn-b-bp-sS `m-cy t{Xkym-Ω (88). a-°ƒ: ^m. tPm-k-^v H-‰-πm-°¬ (s^-tdm-\ J-Zo-P hm-Wn-ta¬: ]-tc-X\ - m-b hn-Im-cn, sN-dp-]p-jv]n Fw ssl-{Zq-kn-s‚ `m- ]w tZ-hm-e-bw˛ sh≈-cn-°p-≠v), ta-cn cy J-Zo-P (80). (^m-Øn-a tlm-kv-]na-°ƒ: a-Po-Zv (J-Ø¿), d-km-Jv (Zp-_b - v), km-d, ‰¬, I¬-∏-‰), B-enam-an, ssk-\_ - (ko-\n- kv (A-[ym-]n-I, s\b¿ ¢¿-°v Ip-∂p-Ω¬ √n-∏m-d F¬.]n kvtªm-°v), kp-ss_-Z, Iqƒ), t{K-kn, en-kn B-bn-i (A-¶W - h - m-Sn (A-[ym-]n-I, h-bhm-Wn-ta¬). Øq¿ bp.]n.F-kv), ama-cp-a° - ƒ: A-ΩZ- v, A-e- Xyp (A-[ym-]-I≥, hn, sam-bvX - p, _n-ømsk‚ v- tPm-k-^v FØp, d-ko-\, ]-tc-Xc - m-b ®v.F-kv, t]-cm-hq¿), A-–p-√, C-{_m-low. A-Uz. _n-Pp.

G-en-¡p-«n

km-dm-½

im-cZ-½

\-fn-\m-£n

cm-L-h³-]n-Å

P-b-Ip-amÀ

\m-cm-b-W³ B-im-cn

X¦-¨³

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w sX-t°-Sw ]tc-X\m-b Sn F-kv tXm-akn-s‚ `m-cy Xr-s°m-SnØm-\w K-h.l-b¿ sk°≠-dn kv-Iqƒ dn-´.A[ym]n-I F≥ Fw G-en°p-´n (X-¶-Ω˛80).]tcX \mep-tIm-Sn \o-eØpw-ap-°n¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: {]^.Pbv-tamƒ tXma-kv,tPm-tam≥ tXma-kv (e-≠≥),Pm≥kntamƒ (am-ln). a-cp-a-°ƒ: {]^.tXmakv h¿-Ko-kv , kn¬hnb(e-≠≥),sI kn Nmt°m(tPm-kp-Ip-´n).kw-kv-Im-cw \msf 2.30\v Xr-s°m-Sn-Øm-\w sk‚ v tk-thy-gvkv s^m-tdm-\ ]≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Xn-cph√: I-S-{]˛am∂m¿ ]p-≈n-∏-S-hn¬ aØm-bn F-{_-lman-s‚ `m-cy- km-dm-Ω (t{Kkn˛54). \m-sf cm-hn-se 11\v am-∂m¿ sh-Ãv sk‚ v Im-°-dn≥ ae-¶-c I-tØm-en-° ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ; Hma-\, _o-\. a-cp-a°ƒ; _n\p, _n-t\m-bv.

Xn-cph√: I-hn-bq¿ tIm´q¿ ss]-\w-Im-´n¬ ]-tcX\m-b sI H tKm-]mes‚ `m-cy im-c-Zm-Ω (90). kw-kv-Im-cw \m-sf sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: e-fn-X, c-Xv\-Ω, D-Z-b-cmP≥, kp-KX≥, cmPn. a-cp-a°ƒ; kpIp, h¬k-Ω, c-Pn-X, {]-`, ]tc-X\m-b kp-Ip-am-c≥.

Nn-d-bn≥-Io-gv: s]-cp-ßpgn sd-bn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]w am-S≥-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b k-Zm-\-μ-s‚ `m-cy \-fn-\m-£n (88). a°ƒ: c-Xv-\-Ω, im-¥, kmw-_-in-h≥ (ap≥ Fkv.F≥ {S-Ãv t_m¿-Uv Aw-Kw), hn-P-b-Ω, Aºn-fn.

I-√-d: ]p-√-ºm-d \odp-a¨-I-S-hv G-d-Øph-b¬ tkm-a-kp-μ-c hn-em-k-Øn¬ cm-Lh≥-]n-≈ (90). `m-cy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: tkm-a-kp-μ-c≥ \m-b¿, a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿ (F®v.F¬.F¬ sse-^v sI-b¿ Xn-cp-\-¥-]pcw), i-‡≥-Ip-´n \mb¿ (hn-ap-‡-`-S≥), k-v-I-μ≥ \m-b¿ (sdbn¬-th \m-K-∏q¿). acp-a-°ƒ: C-μn-cm-a-Wn A-Ω, c-a-Wn A-Ω, e-Xm-Ip-am-cn, D-jm-Ipam-cn.

sh-≈-\m-Sv: s\-Sp-am-\qcn¬ D-Æn `-h-\n¬ P-bIp-am¿ (47). `m-cy: kn‘p. a-°ƒ: i-_-co-\mYv, {ip-Xn.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Be-\-S B-e-bn¬ In-g°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ \m-cm-b-W≥ B-im-cn (50). `m-cy: cm-[-Ω. a°ƒ: k-Xn-Ip-am¿, tcWp-I- Ip-am-cn, {]-km-Zv. acp-a-°ƒ: kp-\n-X-Ip-amcn, kp-Z¿-i-\≥ B-im-cn.

Ingt°-I√S: IS-ºm´v ho´n¬ X-¶-®≥(60). `mcy:cmPp (an-en-´-dn), _nμp. acp-a-°ƒ: tPmfn, s]m∂-®≥. -kwkvIm-cw 21\v D-®-bv°v 12 \v Ingt°I√S \neta¬ am¿tØmΩ ]≈n skan-tØ-cn-bn¬.

t{X-ky

Pm-\-In

kp-tc-jv

\m-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠ in-h-t£-{X-Øn-\p kao-]-w I-f-Øn¬ \m-Wn (87). k-tlm-Z-c-߃: b-timZ, tcm-ln-Wn, ]-tc-X-cmb Pm-\p, Pm-\-In.

Kw-Km-[-c³ BÀ ]q-Pm-cn cm-ht- W-iz-cw: apwss_-bn-se t{Im-]v‰ - ¨ {Ko-hvk - v ss{]-h‰ - v en-an-‰Uv Po-h\ - ° - m-c\ - m-bn-cp∂ cm-hW - o-iz-cw ap-°qSn-se Kw-Km-[c - ≥ B¿ ]q-Pm-cn (63). `m-cy: apØm-Wn. a-°ƒ: a-√n-I, A-\n-X, a-t\m-Pv (Akn. am-t\-P¿ kn‚¬ ss{]-h‰ - v en-an-‰U - v, apwss_). a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW≥ (Zp-_b - v), kp-tc-jv (Ip-ssh-Øv).

tKm-]m-e³- \m-bÀ N-ßc - w-Ip-fw: tIm-°q¿ Nn-d° - ¬ tIm-gn-t®-ßm-´v tKm-]m-e≥- \m-b¿ (80). `m-cy: tZ-hI - n-bΩ - .

\m-dm-Øv: sIm-º-s‚sam-´ {]m-Y-an-I Ip-Spw_-t£-a D-]-tI-{μ-Øn\p k-ao-]w ]-\-b≥ lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-te≥ tKm-]m-e-s‚ `m-cy ]-d-bn (91). a-°ƒ: ]m-©p, ao-\m-£n, tZhn. a-cp-a-°ƒ: cm-tP{μ≥, Ip-´-∏≥, ]-tc-X\m-b B-cw-`≥ tKm-hnμ≥.

_m-e³ B-Nm-cn

Ip-ªn-¡-®³ Iq-Øp-]d - º - v: ap-Xn-bß-bn-se Ip-™n-]p-\Øn-¬ ho-´n¬ I-√≥ Ip™n-°-Æ≥ (70). `m-cy: am-[-hn. a-°ƒ: ]p-cp-jp, _m-_p, cm-Po-h≥, l-co{μ≥, k-Po-{μ≥, kp-a, kp-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: ssj-a, tim-`, l-co{μ≥, A-tim-I≥.

tIm-a-fw Ip-∂-Øp-]m-ew: B-ZyIm-e kn-.]n-.sF {]-h¿Ø-I≥ ]-tc-X-\m-b X®n-tem-´v cm-a-s‚ `m-cy tIm-a-fw (66). a-°ƒ: Irjv-W-Zm-kv, \n-j, jo-e, jo-\.

in-h-cm-a³ Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w sNº-It- »-cn ho-´n¬ B-dpap-Js - ‚ a-I≥ in-hc - ma≥ (65). `m-cy: Kn-cn-P. a°ƒ: A-tP-jv, {io-P. acp-aI - ≥: A-\n¬-Ip-am¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: b-timZ, e-£va - n, Im¿-Xym-b\ - n, hn-iz-\m-Y≥, ]-tc-X\ - mb Ip-©p.

Ip-ªn-¸ N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q¿ I-dp-∏≥-ho-´n¬ Ip-™n∏ (68). `m-cy-am¿: B-bni, ^m-Øn-a, B-bn-i,]tc-X-bm-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: k-_n-b, ap-kv-X^, jw-kp, kp-ss_-Z, km-Pn-Z, kp-sse-J, keo-\, d-jo-Zv, k-eow.

No-cq-«n Iq-Øp-]d - º - v: sN-dphm-t©-cn No-cm-‰b - nse ]-tc-X\ - m-b Ip™q-´n-bp-sS `m-cy Nocq-´n (90). a-°ƒ: Ip-amc≥, I-eym-Wn, \mWp, Nm-Øp-°p-´n, ]fln-\n, cm-P≥. a-cp-a°ƒ: im-cZ- , Nm-Øp°p-´n, k-tcm-Pn-\n, ca, jo-e, ]-tc-X\ - m-b kp-Ip-am-c≥.

A-¶-½

N-§p-«n Xm-\q¿: sN-dn-ba - p-≠w Ip-dp-¶m-Sv ta¬ a-W° - m´v N-ßp-´n (77). `m-cy: am[-hn. a-°ƒ: ]-ct- a-izc≥, i-in, ]-tc-X\ - m-b P-b≥, {]o-X, {io-P, tim-`.

h-Sp-h© - m¬: ]-tc-X\ - mb I-®n-db - n¬ Nm-t°mbp-sS `m-cy t{X-ky (86). a-°ƒ: kn-kn-en, ta-cn, jm-Pn tam-\n-°, P-ko-¥, ]-tc]-tøm-fn: Xp-db - q-cn-se Ip-∂w-hb - e - n¬ sN-t°m- X-\m-b {^m≥-ko-kv, kn- ¿ A¬-t^m¨-k, ´n-bp-sS a-I≥ jm-Pn (30). kv‰ tPm-kv, ]-tc-X\ - m-b jm`m-cy: Po-\. Pn. a-cp-a° - ƒ: tZ-hk - y, tZ-h-In Ip-cy≥, ]-tc-X\ - m-b aXm-a-c-t»-cn: Fw- Fw -]- Øm-bn, tXm-ak - v, ]-tc-Xd-ºv- tIm-´-°p-∂p-Ω¬ ]- bm-b h-¬kΩ, jo-e. tc-X-\m-b I-≠-s‚ `m-cytZ-h-In- (67)-.- a-°ƒ: h¬- I-eym-Wn k≥ -(kn-.]n-.Fw- FwXm-a-c-t»-cn-: A-ºm-bFw- ]-d-ºv- tK-‰v- {_mtØm-Sv- ]-tc-X-\m-b H-X©w-Kw),- tam-l-\≥(ku-Zn),- hn-P-b≥,- Zn-t\- tbm-Øv- D-Æo-cn-bp-sS i≥.- a-cp-a-°ƒ-: tc-h-Xn,- `m-cy- I-eym-Wn- (84)-. a{_-Pn-\,- k-tcm-Pn-\n,- A- °ƒ-: eo-e,- I-a-e,- ]-tcX-\m-b `m-kv-°-c≥.Pn-X.-

Ip-ªm-en lm-Pn a-¶-S: ]p-fn-°¬]-dºv hn-ap-‡-`-S≥ a-eb-\-I-Øv Ip-™m-enlm-Pn (74). `m-cy: Ban-\.a-I≥: C-kv-am-Cu¬. a-cp-a-Iƒ: d-bv-lm-\Øv.

am-Wn h-SI - c - : ]p-Xp-∏W - w sh-fp-Øa - e - b - n-se ]tc-X\ - m-b Ip-¥m-∏p-dØv ao-ج I-Wm-cs‚ `m-cy am-Wn (75). a-

Iq-Øp-]d - º - v: B-ºn-ems´ a-t©-cn-°≠ - n lukn¬ Pm-\I - n (75). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b Fw sI Ir-jvW - ≥. a-°ƒ: N-{μ≥, N-{μn-I, tim-`, hn-t\m-Z≥, A-tim-I≥, jo-e, ]-tc-X\ - m kXy≥. a-cp-a° - ƒ: _m-eIr-jvW - ≥, N-{μ≥, c-aWn, ssj-P.

hm-kp h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg s{S-bn-\nMv kv-Iq-fn-\v kao-]w Ip-\n-bn¬ hm-kp (68). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: D-ta-jv-Ip-am¿ (Zp-_-bv), jo-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv, ]-flm-£≥, {]_n-j .

A-º-e-∏p-g: k¿-°m¿ Poh-\-°m-c≥ s{S-bn-\n-\p ap∂n¬-®m-Sn Po-h-s\m-Sp°n. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]©m-b-Øv 15mw hm¿-Uv \Sp-hn-e ho-´n¬ ]p-jv-°c≥-˛-s]m-∂-Ω Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ km-_p (42) B-Wv Po-h-s\m-Sp-°n-bXv. C-∂-se ]p-e¿-®-tbm-sS ]p-∂-{] I-∏-I-S sdbn¬th -tK-‰n-\p h-S-°p-h-i-am-bn-cp-∂p kw-`-hw.- Cbmƒ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°pw k-ao-]-Øp\n-∂p I-s≠-Øn. a-√-∏-≈n Xm-eq-°v Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m-c-\mbn-cp-∂ C-t±-lw am-d-mtcm-K-sØ Xp-S¿-∂v h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂p.C -- -Xn-\n-S-bn¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv im-co-cn-I A-kz-ÿ-X A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bpw B-ip-]-{Xn-bn-seØnb C-t±-l-Øn-\v tcm-Kw aq¿-—n-®-Xm-bpw I-s≠Øn. C-Xn-s‚ a-t\m-hn-j-a-Øn-em-Wv Po-h-s\m-Sp-°nb-sX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: c-aym-tZ-hn, G-I-aIƒ: \n-th-Zn-X.-

tNÀ-¯-e kz-tZ-in UÂ-ln-bn A-]-I-S-¯n a-cn-¨p

h-b-em¿: \m-hn-I-tk\mw-K-am-b tN¿-Ø-e kztZ-in \yq-U¬-ln-bn¬ A]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-bØv B-dmw hm¿-Uv X-¶n I-h-e-bv-°p k-ao-]w ]p-jv]-a-‰w ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b _m-_p tam-l-s‚ a-I≥ _n -_m-ep(24) B-Wv a-cn®-Xv. _p-[-\m-gv-N A¿-[-cm-{Xn-bn¬ \yq-U¬-ln-bn¬ sI-´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂v ho-Wv a-cn-®-Xm-bn C∂-se cm-hn-se sIm-®n-bn¬ \n-∂v \m-hn-I-tk-\m DtZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®-t∏m-gm-Wv ho-´p-Im¿ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn ssh-In-bpw _m-ep Hm¨-sse-\n¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ ]-dbp-∂p. Hu-tZym-Kn-I A-dn-bn-∏v In-´n-b-tXm-sS _‘p-°ƒ \m-hn-I-tk-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS hnam-\-am¿-Kw U¬-ln-bn-se-Øn-bn-´p-≠v. k¿-°m¿ \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®v ar-XtZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. aq-∂p-am-kw apºm-Wv U¬-ln-bn-se \m-hn-I- B-ÿm-\-tØ-bv-°v ÿ-ew am-dn-sb-Øn-b-Xv. e-Xm-Ip-am-cn-bm-Wv am-Xm-hv. tN¿Ø-e F≥-.-F-kv-.-F-kv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n _n-μpP G-I k-tlm-Z-cn-bm-Wv.

bphmhv B-ß-l-Xy sN-bv-X-Xn-\v ]n-¶m-se `m-cy-bpw Xq-§na-cn-¨p

am-∂m¿: {]-W-b hn-hmlw I-gn-™-Xn-\v ti-jw `¿-Øm-hv B-fl-l-Xy sNbv-X-Xn-\v ]n-∂m-se `m-cybpw Xq-ßn a-cn-®p. sN-∂nØ-e sN-dp-tIm¬ {]m-bn°-c H-º-Xmw hm¿-Un¬ I-tØm-en-°m tZ-hm-e-bØn-\v k-ao-]w Iq-t\-g-Øv ho-´n¬ ssk-a-Wn-s‚ aIƒ Pn-Pn (22)sbbmWv C-∂-se cm-{Xn B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ]-d-°-S-hv kz-tZ-in-bm-b Ip-Spw-__-‘p-hm-b tPm-k-^v tPm¨-k-Wpw Pn-Pn-bpw X-Ωn-ep-≈ {]W-bhn-hm-lw \m-epam-kw ap-ºm-Wv \-S-∂-Xv. F∂m¬, C-h-cp-sS ho-´p-Im¿ X-Ωn¬ i-{Xp-X-bn-em-b-ncp-∂p. tPm-k-^v tPm-Wn-s\ Pn-Pn-bp-sS ]n-Xm-hv a¿±n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-hm-l-Øn-s‚ \m-emw Zn-h-kw bphmhv B-fl-l-Xy sN-bv-Xn-cp-∂p. `¿-Øm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-epw Im-Wm≥ A\p-h-Zn-°m-Ø-Xn-\m¬ I-Sp-Øam-\-kn-I k-Ω¿-±Øn-em-Wv bp-h-Xn Po-hn-®n-cp-∂-Xv. am-Xm-hv: tim-imΩ. (A-®m-Ω).

\m-tSm-Sn kv-{Xo-bp-sS arX-tZlw s]m-«-¡n-W-än Ir-jv-W³ Ip-«n-]nÅ

tPm¬-k¬

Hm-a\

sNÃ-½-b½

iin-[-c³-]nÅ

ImÀ-¯n-tI-b³

kp-a-Xn-Ip-«n

]-ßm-£n

N-h-d: ]p-Xp-°m-Sv Im-t´gp-Øv I-fo-en¬ ]-tcX\m-b X-¶-∏≥ ]n-≈bp-sS a-I≥ Ir-jv-W≥Ip-´n ]n-≈(50). `mcy: tim-`-\ Ip-amcn. a°ƒ: Im¿Øn-I Ir-jvW≥, {io-l-cn.

A-©-¬: B-\-∏p-g-bv°¬ dn-´. k-_v c-Pn-kv‰m¿ tPm-_n¬(I-cn°pf-Øv) ]n sP tPm¨-k¨(64). `mcy: kq-k-Ω. a°ƒ: kp-P, ko-P, kn-tPm. acp-a°ƒ: ss_Pp, _nPp. B≥.

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-t√-en`m-Kw Im-´n¬ sX-°Xn¬ ]-tc-X\m-b hn sI hn-izw-`c-s‚ `m-cy sI Hm-a-\(76) (sXm-Sn-bq¿ ap≥ {Km-a-∏-©mb-Øv {]kn-U‚ v ). a°ƒ: D-j, B-j. a-cp-a°ƒ: a-∂w sXm-Sn-bn¬ ap-c-fo-[c≥(ap≥ {]-kn-U‚ v Icp-\m-K∏-≈n F-kv.F≥.Un.]n. bq-\n-b≥ {]knU‚ v), {]-k-∂≥ DÆn-Øm≥(Un.kn.kn. saw-_¿). sXm-Sn-bq¿ {Km-a-∏-©mbØv Hm-^nkn¬ C-∂v cm-hn-se 11\v ar-X-tZlw s]m-Xp-Z¿-i\-Øn-\v h-® ti-jw ssh-Io-´v A-©n-\v ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

sIm√w: _m-_p-`h-\w Ip-co-∏p-g-bn¬ sN√-Ω-bΩ(85). a-°ƒ: k-ckzXn. Ip-amcn. tim-`, _m_p, D-j, e-X. a-cpa°ƒ: tkma≥, cm-P≥, kp-tc-jv-, {]o-X. tZ-hZmkv, A-\n¬. kw-kv-Imcw C-∂v aq-∂n-\v ap-f-¶mSIw iv-a-im-\-Øn¬.

tX-h-e°-c: sam-´-bv°¬ i-io-{μ-hn-em-kØn¬ B¿ i-in-[-c≥]n-≈(dn´. sF.B¿. C˛61). `m-cy kp-`-{ZmtZhn. a°ƒ: Fkv _n\p, Fkv iymw-Ip-am¿, i-cWy. a-cp-aI≥: em¬. kw-kv-Im-cw C∂v 3\v ho´p-h-f-∏n¬.

sXm-Sn-bq¿: I-t√-en-`mKw Im¿-Øn `-h-\Øn¬ ]n Im¿-Øn-tIb≥(74). `mcy: Hma-\. a°ƒ: tam-l\≥, tim-`\≥, KoX, Hm-a-\°p´≥, e-X. a-cpa°ƒ: A-ºnfn, jo-e, tam-l\≥, _nμp, kp[m-Ic≥.

I-cp-\m-K-∏≈n: Ip-e-tiJ-c-]p-cw I-S-Øq¿, {ioIr-jv-W-hn-em-kw ]-tcX\m-b dn-´. ko-\n-b¿ sa-Un°¬ Hm-^pk¿ tUm-. sI Ip-´∏-s‚ `mcy dn-´. A-[ym]nI kp-aXn-Ip-´n(70). a°ƒ: c-Xv\-Ip-amcn, {]-k-∂-Ipamcn, Ko-Xm-Ip-amcn, tUm. sI _n D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: cm-aN-{μ≥ (J-Ø¿), Xºn, tam-l\≥, _n-Pp-`mbn({_m-©v am-t\-P¿ sIm-´mc-°-c A¿-_≥ _m-¶v). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 2 \v ho´p-h-f∏n¬ \-S-°pw.

Nh-d: ]-∑-\ \-Sp-h-ØptN-cn I-t≠m-en¬ ta-°Xn¬ ]-tc-X\m-b sI ]n Zn-hm-Ic-s‚ `m-cy ]-flm£n(74). a°ƒ: sI ]n cm-P-aWn, cm-[m-IrjvW≥, c-Lp-\mY≥, cP-X, c-aWn. a-cp-a°ƒ: Xp-f-ko-[-c≥, {]-Zo]v, inh≥-Ip´n, tkm-an-\n, A\nX.

[\-`-{Z³ Ip≠d: s]cp-ºpg h©n-t°m´v ho´n¬ [\-`-{Z≥(51). `mcy: A\nX. a°ƒ: A\ojv, APojv.

J-Zo-ip-½ Hm-a-t»-cn: ]-ø-cv-I-≠n Ip-\n-bn¬ J-Zo-ip-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b B-{º A-–p-¿-d-lvam≥. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, Ajv-d-^v, a-dn-bp-Ω, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb _o-cm≥-Ip-´n, d-lv-aØp-√, D-Ω-Øn-°p-´n, Xm-ln-d.

^m-¯n-a \-√-fw: N-°-c-ho-´n¬ ^m-Øn-a (52).

Ip-ª-b-½p lm-Pn A-e-\-√q¿: Im-´p-Ipfw A-cn-b-°p-≠n-se sX-°≥ Ip-™-b-Ωplm-Pn (97). `m-cy: ]-tcX-bm-b J-Zn-b-°p-´n. a°ƒ: a-Ωp, aq-k, skbv-X-e-hn ap-…ym¿, apl-Ω-Zm-en, Ip-™o-cp, ^m-Øn-a, J-Zo-P, Bky,B-an-\. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥, Ben, lw-k, ap-Øpt°m-b X-߃, Ako-kv, J-Zn-b, hn-øpΩ, kp-ss_-Z, l-ko\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v ap≠-Øp]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

C-{_m-low-Ip-«n s]m-∂m-\n: ]m-°-Ø-∏d-ºv kz-tZ-in h-´-∏-dºn¬ C-{_m-low-Ip-´n (68).

]-ßm-h-Xn tIm-gn-t°m-Sv: In-g-t°A-∏m-Sw ho-´n¬ ]-flm-hXn (69).

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kveymÀ- - B-bn-i I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se \∂m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n ap-kveym¿˛80). `m-cy: Ip™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: Pem-ep-±o≥ ap-kv-eym¿, Ako-kv ap-kv-eym¿ , A–p¬ I-cow k-A-Zn, Dssa-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ ap-kv-eym¿, dlva-Øv, B-an-\, D-Ωp¬ssJ¿.-

ap-l-½-Zv Xn-cp-\m-hm-b: sIm-S°¬-Øm-g-Øv _-¥¿-°S-hv tdm-Un-\p k-ao-]w sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (Ip-™m-∏p˛72).

\yq-\-]-£-§Ä hn-«p-ho-gv-N-bv-¡v X-¿m-dm-h-Ww: tUm. ^-k K-^qÀ tIm-´b - w: tI-cf - Ø - n-s‚ km-lN-cy-Øn¬ \yq-\] - £ - ß - ƒ kwh-cW - I - m-cy-Øn¬ hn-´p-ho-gvN - b - v°v X-øm-dm-hW - s - a-∂v Fw.C.Fkv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿. tIm-´-b-Øv sI.]n.Fw.F-kv kw-ÿm-\ ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn \-S∂ - "kw-hc - W - w- {]-Xo-£b - pw {]-Xnk-‘n-bpw'- F-∂ sk-an-\m¿ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-h-c-W- Im-cy-Øn¬ kwÿm-\Ø - v {]-tXy-I km-lN - c - yam-Wp-≈X - v. \yq-\] - £ - ß - ƒ-°v ]n-∂m-°m-hÿ b - n-√. k¿-°m¿ tPm-en-bn¬ am-{X-a√ - ]n-∂m-°mh-ÿ t\m-t°-≠X - v. a-‰p-≈ cw-

K-ß-fn-epw t\m-°-Ww. F-√mh¿-°pw hn-`-h-߃ e-`n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ N¿-®-Iƒ ]n-∂m° hn-`m-KØ - n-\n-Sb - n¬ D-≠m-hW-w. hn-`h - ß - f - p-sS A-`m-hw Fkv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-K-ß-sfbm-Wv _m-[n-®-Xv. kw-h-c-Ww A-hk - m-\n-∏n-°m≥ k-ab - a - m-bn´n√. h-S-t° C-¥y-bn¬ a-fi-¬ I-Ωo-j-≥ dn-t]m¿-´v ap-kv-en-wIƒ-°v Kp-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. afi¬ I-Ωo-j\ - v ti-jw h-en-b am-‰-am-Wp-≠m-bXv. {Io-an-seb¿ ]-cn-[n 12 e-£w B-°W - s - a∂-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-°m-\m-hn-√. 12 e-£Ø - n-s‚ ]-cn-[n-bn¬ {Ioan-se-b¿ \-S-∏m-°n-bm¬ h-S-

t°- C-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fnse P-\ß - ƒ-°v D-bc - m≥ I-gn-bn√. \yq-\] - £ - ß - ƒ-°v \m-ec - iX-am-\w F-∂ X-Xzw `-c-W-L-S\m-]-c-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂-X√. F-√m- k-ap-Zm-bß - ƒ-°pw hoXw-h-bv-°p-tºmƒ C-Xv \n-e\n¬-°n-√. kz-Im-cy-h¬-°c - W - hpw B-tKm-fh - ¬-°c - W - h - pw Fkv.kn-˛F - k - v.S- n- hn-`m-Kß - s - f ]nt∂m-´-Sn-°p-w. k¿-°m¿ \-S-∏m°m≥ t]m-hp-∂ kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-I-fn¬ H-sc-Æw t]mepw F-kv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-KØn-\v e-`n-°n-s√-∂pw a-e-_mdn¬ \m-b¿ k-ap-Zm-bw km-ºØn-I-am-bn X-I-cp-I-bm-W-∂pw ^-k¬ K-^q¿ ]-d™ p.

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn sam-´m-{º-sØ ]tc-X-\m-b A-©-c-]m´n¬ l-k-bv-\m-dp-sS `mcy Ip-´n-N-S-b≥ B-bn-i (82). a-°ƒ: lw-k, A∫m-kv, aq-km≥ (A_qZ-_n), dm-_n-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, d-jo-Z, j-aoa, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, A–p¬ k-emw. k-tlm-Zcn: B-an-\.

ko-Xm-cm-a³ Nm-Ø-aw-K-ew: tN-t\msØ [-\-{io-bn-se tUm. F≥ ko-Xm-cm-a≥ (77).

b-tim-Z Nm-Øa - w-Ke - w: ap-Xp-h\-]d - º - n¬ ]-tc-X\ - mb ap-Xn-c° - m-em-bn¬ cm-Lh - s - ‚ `m-cy btim-Z (95). a-°ƒ: inh-Zm-k≥, i-in-[c - ≥, {]-`m-hX - n, h-\P - , c-Xv\-Ip-am-cn, ssi-eP - , {]-k∂ - , _o-\, ]-tc-X\m-b cm-aN - {- μ≥. a-cp-a° - ƒ: ]-tc-X\ - mb sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ {io-\n-hm-k≥, kp-μc≥, ]-tc-X\ - m-b kp[m-Ic - ≥, _m-eI - r-jvW≥, tem-ln-Zm-£≥, s]m-∂m-]d - º - Ø - v hnt\m-ZvI - p-am¿.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn ]p-Xp-∏m-Sn: I-√-Sn-°p∂p-Ω¬ A-ºm-b-°p-∂pΩ¬ sam-bv-X-o≥-Ip-™n (88). `m-cy: dp-Jn-ø. a°ƒ: l-\o-^, aq-k, Ako-kv, k-emw, kp-ss_Z, kp-sse-J, ssk-\mkv, kq-dm-_n. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, ]m-Øp-´n, ko-\Øv, km-_n-d, ap-l-Ω-Zv, k-eow, du-^v, d-^o-Jv.

D-½m-t¯-bn am-tØm-´w: sN-dp-]-dºn¬ D-Ωm-tØ-bn (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im-Xn-cn-t°m-b. a-°ƒ: B-en-t°m-b, am-\p, Ip™p-´n, d-km-Jv, ap-k-±nJv, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: B-en (am-tØm-´w), kpl-dm-_n, ko-\-Øv, kmPn-X, d-jo-Z, j-do-e.

sam-bv-Xo³ ]-\-ßm-ß-c: ]-tc-X-\mb I-cn-º-\-°¬ Ip™m-en-bp-sS a-I≥ sambv-Xo≥ (78). a-°ƒ: apl-Ω-Z-en, lw-k, kn-±oJv , Pm-_n¿, D-Ω¿.

tIm-g-t©-cn: \m-tSm-Sn kv-{Xo-bp-sS arX-tZlw s]m´-°n-W-‰n¬ I-s≠-Øn. B-d-∑p-f X-td-ap-°n¬ I≈v jm-∏n-\v k-ao-]-ap-≈ ]p-c-bn-S-Øn-se s]m-´-InW-‰n-em-Wv kv-{Xo-bp-sS arX-tZlw I-s≠-Øn-b-Xv. sX-¶m-in kz-tZ-in Im-fo-iz-cn(48)bp-sS arXtZlamWv C-∂-se cm-hn-se 11.-30 Hm-sS I-s≠-Ønb-Xv. Im-fo-iz-cn X-d-bn¬-ap-°v ho-´n¬ h¿-j-ß-fmbn hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-°p-Ib -- m-bn-cp-∂p. A-kz-`mhn-I a-c-W-Øn-\v B-d-∑p-f t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

bp-hm-hv ho-Sn-\p-Ån a-cn-¨\n-e-bn tIm-g-t©-cn: bp-hm-hn-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. Im-™o-‰p-I-c-h-S-t° B-ep-¶¬ i-c-Xv ]n i-in-[-c≥(20) B-Wv ho-Sn-\p-≈n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tImbn-{]w t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

bp-hm-hv ho-«p-ap-ä-¯v a-cn-¨-\n-e-bn tIm-g-t©-cn: ho-´p-ap-‰-Øv bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. C-S-bm-d-∑p-f I-f-cn-t°m-´v kz-tZ-in cm-tP-jn (32)s\-bm-Wv am-cm-a¨ sN-´n-ap-°v sIm-√a-e ho-Sn-s‚ ap-‰-Øv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. A-kzm-`m-hn-I a-c-W-Øn-\v tIm-bn-{]w t]m-en-kv F-kv.-sF. cm-tI-jv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p.-

]-\n-_m-[n-¨v A[ym-]nI a-cn-¨p D-Zp-a: ]-\n _m-[n-®v aw-K-em-]p-csØ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-[ym-]n-I a-cn-®p. ]m-e-°p-∂v {io i-¶-cm-Nm-cy F-Pyp-t°-j≥ sk‚dn-se A-[ym-]n-I B-dm-´p-I-S-hv s\-√n-b-Sp-°w lukn-se {]-Pn-X(22)bm-Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: \m-cm-bW≥. am-Xm-hv: Pm-\-In. k-tlm-Z-c-߃: t{]-a, {]-aof, {]-im-¥v.

Ø-ew Zm-\-am-bn \Â-In-sb-¶v A-[ym-]-I³ B-ip-]-{Xn-bn ]-d-bp-¶-Xv A-]-am-\n-¡m³: Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn kp-Ip-am-c³ \m-bÀ N-ß-\m-t»-cn: Fw.C.F-kv {]kn-U‚ v ^-k¬ K-^q-dn-s‚ ap≥-X-e-ap-d-°m¿ F≥.Fkv.F-kv B-ÿm-\w ]-Wnbm≥ 25 G-°¿ ÿ-ew Zm-\-ambn \¬-In-sb-∂p ]-d-bp-∂-Xv F≥.F-kv.F-kn-s\ A-]-am-\n°m-\m-sW-∂v P-\-d¬ sk-{I-´dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. \mb¿ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpsS 2012˛13 h¿-j-sØ h-c-hp sN-e-hv I-W-°pw _m-°n-]-{Xhpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ {]-Xn-\n[n k-`m-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.C.F-kv kw-L-Sn-∏n-® N-ß-\m-t»-cn-bn-se tbm-K-Øn-

epw a-‰p ]-e-bn-S-Øpw ÿ-ew Zm-\-am-bn \¬-In-b- Im-cyw At±-lw ]-d-™-Xm-bn hm¿-Ø I-≠p. F≥.F-kv.F-kn-\v K^q-dn-s‚ A-∏q-∏-s‚-s-b-∂-√ a‰p k-ap-Zm-b-Øn-se B-cp-sSbpw ÿ-ew e-`n-®n-´n-√. k-ap-Zmb-sØ kv-t\-ln-°p-∂ Aw-Kß-ƒ \¬-In-b ÿ-ew am-{X-amWp-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. F≥.F-kv.F-kv {]-knU‚ v ]n F≥ \-tc-{μ-\m-Y≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hc-hp-˛-sN-e-hp I-W-°pw _m°n-]-{X-hpw {]-Xn-\n-[n k-`mtbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se A-[ym-]-I-s\ aw-K-em-]p-c-sØ B-ip-]{Xn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. cm-a-¥-fn K-h. ssl-kvIq-fn-se km-aq-ln-I -im-kv-{Xw A-[ym-]-I-\m-b ]n hn P-\m¿-±-\\m-Wv(52) a-cn-®-Xv. I-cƒ kw-_-‘-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v Ign-™ Zn-h-kw aw-K-em-]p-cw A-Øm-h-dn-se sI.Fw.kn. B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv Bip-]-{Xn ap-dn-bn-¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. F-´n-°p-fw kz-tZ-in-bm-b C-t±-lw ]-ø-∂q¿-˛-sIm-‰n-bn¬ ]pXp-Xm-bn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. `m-cy: ao-c. a-°ƒ: A¿-Pp≥ (an-en-´-dn), A-Rv-Pp (hn-Zym¿-Yn-\n). \n-cym-W-sØ Xp-S¿∂v cm-a-¥-fn kv-Iq-fn-\v C-∂-se A-h-[n \¬-In.

Hm-t«m ss{U-hÀ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨-p Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-h-sd s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. X-f-¶-c \p-{k-Øv tdm-Un-se Sn F A-_q-_-°¿-˛-\-^ok Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-–p¬ kn-dm-Pp-±n-\m-Wv (45) a-cn-®-Xv. C∂-se ]p-e¿-s® Im-k¿-tIm-Uv sd-bn¬-th -kv-t‰-j≥ ]v-fm-‰v-t^man-\v k-ao-]-am-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. `m-cy: l-^v-k-Øv. a-°ƒ: jm-\n-_, k-eow, jm-ln-_, j-l-_. k-tlm-Z-c-߃: _-jo¿ (JØ¿), e-Øo-^v, A-ao¿, A-kv-ew, ^u-kn-b.

I-−-Î-À _-Ên a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q¿: sIm-gn-™m-ºm-d-bn¬ kz-Im-cy-_k - v I-≠Œ - s - d _- n\-p≈ - n¬ a-cn-®\ - n-eb - n¬ I-s≠Øn. Xr-iq¿ Np-h-∂-a-Æv h-gp°pw-]m-d ]m-∏® - s - ‚ a-I≥ tPm_n (30)sb-bm-Wv C-∂-se ]pe¿-s® \m-en-\v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. sIm-gn-™m-ºm-d-˛-Xriq¿ dq-´n-tem-Sp-∂ am-Xm _- nse I-≠Œ - d - m-bn-cp-∂p. _p-[\ - mgvN - cm-{Xn Hm-´w I-gn-™v sIm-gn™m-ºm-d I-cp-h-∏m-d tdm-Unse kz-Im-cy- an-√n-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´ _- n-em-Wv tPm_n In-S-∂n-cp-∂-Xv. ]p-e¿-s® \m-en-\v a-‰p P - o-h\ - ° - m¿ hn-fn-®t∏m-gm-Wv a-cn-®X - d - n-™X - v. ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn\p tijw \m-´n-te-°p sIm-≠pt]m-bn.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

27 k]vXw-_¿ 2013 sh≈n

tem-dn-bn-Sn-¨v Hm-t«m-bn \n-¶p ho-W A-©p- h-b-Êp-Im-cn a-cn-¨p c-Xv-\-Ip-am-cn

ap-l-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn -

]-Xvam-h-Xn A-½mÄ

am-Wn

C-¯o-cp-½

^m-¯n-a -

]mÀ-h-Xn

A-_v-Zp-Àd-lvam³

h-S-I-c: X-e-t»-cn A-®mc-Øv tdm-Uv hn-\m-b-Ibn¬ ]n sI N-{μ-s‚ (-Dj Pz-√-dn) `m-cy c-Xv-\-Ipam-cn (61). ]-tc-X-\m-b Ip-am-c≥ {km-∏n-s‚ (h-SI-c Ip-am¿ Pz-√-dn) a-Ifm-Wv. a-°ƒ: an-\n, an-P, an-j, an-{X, an-Yp≥.- a-cp-a°ƒ: kp-Z¿-i≥ (-IÆq¿), _m-_p-cm-Pv (-\ote-iz-cw), P-b≥ (-]-ø∂q¿), c-ta-i≥ (IÆq¿), jo-P (-Iq-Øp-]-dºv). k-tlm-Z-c-߃: kptc-{μ≥, h-’≥, _m-_pcm-Pv, k-Xo-iv-Ip-am¿, at\m-Pv-Ip-am¿ (-Ip-am¿ Pz√-dn, h-S-I-c).-

H-Xp-°p-߬: a-‰-Øq-cnse ]-g-b-Im-e A-S-°hym-]m-cn Iq-\m-cn ap-lΩ-Zv-Ip-´n- lm-Pn (88). `mcy: C-øm-Øp-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: I-Zn-bm-a-°p´n, B-bn-i, A-–p-√-°p´n (A-_q-Z-_n), \m-Wnlm-Pn, lw-k-°p-´n, ssaaq-\. a-cp-a-°ƒ: Jm-Z¿ lm-Pn, _o-cm≥- lm-Pn, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, k-^nø, d-kn-b, D-Ωp-l-_o_. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se 9.-30\v a-‰-Øq¿ hen-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.-

ap-°w: \-Sp-In¬ C-Sm-´bn¬ ]-tc-X-\m-b C-ºn®p-Æn ]n-≈-bp-sS `m-cy ]Xvam-h-Xn A-Ωmƒ (80). a-°ƒ: hn-iz≥, kptc-jv, {]-Im-i≥, _n-Pp, hn-a-e, h-k-¥, D-j, {ioP. a-cp-a-°ƒ: kp-\n-X, A-Pn-X, \n-a, [-\y, P\m¿-±-\≥ (I-Æq¿), Aø-∏≥-Ip-´n (Xn-cq¿), Atim-I≥ (tIm-gn-t°m-Sv), {]-Zo-]v (C-cn-´n). kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.-

Xn-cp-h-ºm-Sn: ap-≠-°bw ap-°-f-Øv hm-X-√q¿ am-Wn (71) ]q-s\-bn¬ acn-®p. _n.F-kv.F≥.F¬. dn-´. Un.Pn.F-ΩmWv. `m-cy: ta-cn ]p-√q-cmºm-d. a-°ƒ: A-\n¬ (ko-\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ am-t\-P¿ sS-Iv-t\m {So, _mw-•q¿), A-Pn-X (ko\n-b¿ sS-Iv-\n-°¬ amt\-P¿, C≥-t^m-kn-kv, ]q-s\). a-cp-a-°ƒ: an-en am-e-am-°¬, kw-Ko-X sIm-°m-h-b-en¬. kwkv-Im-cw \msf cm-hn-se 10\p Xn-cp-h-ºm-Sn ]p-∂°¬ sk‚ v sk-_mÃy≥ ]-≈n-bn¬.

ku-Øv Xr-∏-\-®n: aq-®ntØm-´-Øn¬ ]-tc-X-\mb Ip-∂≥ sam-bv-Xo≥-Ip´n-bp-sS `m-cy C-Øo-cp-Ω (75). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b ssk-X-e-hn, A-l-Ω-Zv I_o¿ (A-_l), J-Zo-P, k-^n-b, d-lv-a-Øp-∂o-k. a-cp-a-°ƒ: D-Ω¿, ssk-Xe-hn, C-kv-am-Cu¬, ssk\-_, km-_n-d. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se F-´n\v ku-Øv Xr-∏-\-®n Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

h-fm-t©-cn: sIm-´m-cw ]-tc-X-\m-b hm-Wn-bwsXm-Sn ssk-X-e-hn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (72). a°ƒ: \-^o-k, ]m-Øptamƒ, ssa-aq-\, ap-l-ΩZv, jw-kp-±o≥, dw-e, dkm-Jv, lm-P-d, \m-k¿, ]-tc-X-\m-b lp-ssk≥. a-cp-a-°ƒ: _o-cm≥, apkv-X-^, A-_q-_-°¿, kp-ss_-Z, kp-lv-d, ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ^u-kn-b, APo-_n, ]-tc-X-\m-b A-ehn.

]-d-b-t©-cn: Xm-sg F-c™n-∏p-d-Øv ]-tc-X-\mb N-°-∏-s‚ `m-cy ]m¿h-Xn (75). a-°ƒ: kp\n¬-Ip-am¿, jm-Pp (C-cph-cpw tIm-a¨-sh¬-Øv ho-hn-Mv), im-¥-I-am¿ (F-kv.F-kv. kq-∏¿- am¿°-‰v), k-Xy-`m-a, ]p-jv-], do-\. a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]vIp-am¿, th-Wp-tKm]m¬, kp-tc-jv, kp-\n-X, k-cn-X. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v am-hq¿ tdm-Uv iv-a-im-\-Øn¬.

t{X-kym-½

Kw-Km-[-c³ BÀ ]q-Pm-cn

A-¶-½

cm-h-tW-iz-cw: apwss_-bn-se t{Im-]v-‰¨ {Ko-hv-kv ss{]-h-‰v en-an-‰Uv Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂ cm-h-Wo-iz-cw ap-°qSn-se Kw-Km-[-c≥ B¿ ]q-Pm-cn (63). `m-cy: ap-Øm-Wn. a°ƒ: a-√n-I, A-\n-X, at\m-Pv (A-kn. am-t\P¿ kn‚¬ ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv, apw-ss_). acp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥ (Zp-_-bv), kp-tc-jv (Ipssh-Øv).

\-S-h-b¬: ssX-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (85). a-°ƒ: eo-em-Ω, ta-cn, t{K-kn, ta-gv-kn, tPm-Wn, en-kn, _m-_p, sP-kn, kn-kv-‰¿ sa-do\ (sk‚ v B≥-kv, hnP-b-hm-U), _n-Pn, ]-tcX-\m-b t_-_n. a-cp-a°ƒ: h¿-Ko-kv, tPm-bn, Nn-∂-Ω, tPm-kv, t{Kkn, tPm¨, sP-kn, tPm-bn, k-Æn, ]-tc-X\m-b sk-_m-kv-‰y≥.

H-Xp-°p-߬: am-Wq¿ h-S-°≥ ]m-Øp-Ω-bp-sS a-I≥ ]q-Ip-Øv A-_v-Zp¿d-lvam≥ (60). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-an\. a-°ƒ: i-co-^v (Ip-sshØv sI.-Fw.-kn.-kn. a-e∏p-dw Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v), k¬-a-Øv, Ajv-d-^v, iw-kp-±o≥. a-cp-a°ƒ: Ip-™m-e≥-Ip-´n F-S-cn-t°m-Sv, k-Pv-\, a-dnbp-Ω, l-^v-k-Øv. J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10.30 \v s]m-∑-f h-en-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

A-Ðp-Ã \-cn-∏-‰: Nm-tØm-Øv A–p-√ (70). `m-cy: B-bnip l-÷p-Ω. a-°ƒ: apl-Ω-Zv, \m-k¿ (Zp-_-bv). a-cp-a-°ƒ: k-eo-\ (\mZm-]p-cw), km-Pn-X (Xp-Δ°p-∂v).

Pm-\-In Iq-Øp-]d - º - v: B-ºn-ems´ a-t©-cn-°≠ - n lukn¬ Pm-\I - n (75).

Ip-«n-am-fp sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°mØv h-en-b-]-d-ºv ]-tc-X\m-b Xp-Δ-°p-∂p-Ω¬ N-¥p-hn-s‚ `m-cy Ip-´nam-fp (79). a-°ƒ: hm-kp, tI-fp-°p´n, km-hn-{Xn, k-tcm-Pn\n, ]p-jv-], cm-P≥, in-hZm-k≥, {]-im-¥v-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: sI Sn im-¥, sI sI im-¥, {io-\n-hmk≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, cmP≥, A-Pn-X Ip-am-cn, eX, ko-a.

]m-¯p-½p th-ß-c: ]q-t®m-e-am-Sv ]tc-X-\m-b tNm-gn-aTØn¬ A-_p-sam-√-bp-sS `m-cy tNm-e-°¬ ]m-ØpΩp (77). a-°ƒ: A-l-ΩZv, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, e-Øo^v (ku-Zn), ssk-X-ehn, J-Zo-P, \-ko-d, CØo-a-°p-´n, k-^n-b. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, DΩ¿, ap-l-Ω-Z-en, ^mØn-a, d-kn-b, km-_n-d, A-Zo-_. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v A-®-\-º-ew Pp-am-a-kv-PnZv J-_-¿-ÿm-\n¬.

jn-^n-\ sIm-Sp-h-≈n: I-cpw-hws]m-bn¬ Ip-S-°m-´v ho´n¬ A-jv-d-^n-s‚ a-Iƒ jn-^n-\ (18) s]m-≈-te‰p a-cn-®p. I-gn-™ Zn-hkw ho-´n-¬h®v a-sÆÆsbmgn®v Xos°m-fpØp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhv. B-ky. k-tlm-Z-c≥: ap-l-Ω-Zv jm-an¬. sIm-Sph-≈n t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn.-

C-cn-´n: \p-Nym-Sv ]-tc-X-\mb H-‰-πm-°¬ kv-I-dn-b-bpsS `m-cy t{X-kym-Ω (88). a-°ƒ: ^m. tPm-k-^v H-‰πm-°¬ (s^-tdm-\ hn-Imcn, sN-dp-]p-jv-]w tZ-hm-ebw˛ sh-≈-cn-°p-≠v), tacn (^m-Øn-a tlm-kv-]n‰¬, I¬-∏-‰), B-en-kv (A-[ym-]n-I, s\-√n-∏m-d F¬.]n kv-Iqƒ), t{K-kn, en-kn (A-[ym-]n-I, h-bØq¿ bp.]n.F-kv), am-Xyp (A-[ym-]-I≥, sk‚ vtPm-k-^v F-®v.F-kv, t]cm-hq¿), A-Uz. _n-Pp.

t{X-ky h-Sp-h© - m¬: ]-tc-X\ - mb I-®n-db - n¬ Nm-t°mbp-sS `m-cy t{X-ky (86). a-°ƒ: kn-kn-en, ta-cn, tam-\n-°, P-ko-¥, ]-tcX-\m-b {^m≥-ko-kv, knkv‰ - ¿ A¬-t^m¨-k, tPm-kv, ]-tc-X\ - m-b jmPn. a-cp-a° - ƒ: tZ-hk - y, Ip-cy≥, ]-tc-X\ - m-b aØm-bn, tXm-ak - v, ]-tc-Xbm-b h-¬kΩ, jo-e.

N-´-©m¬: -tem-dn- Hm-t´m-bn-en-Sn-®v am-Xm-hn-s\m-∏w k-©-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ A-©p-h-b- p-Im-cn- tdmUn-te-°p sX-dn-®p-ho-Wv a-cn-®p. N-´-©m¬ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v k-ao-]-sØ i-co-^v-˛-i_m-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-Ifpw tIm-fn-b-Sp-°w A-]vk-c Cw-•o-jv ao-Un-bw kvIq-fn-se F¬.-sI.-Pn hnZym¿-Yn-\n-bp-am-b ^m-Øna-bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn G-tgm-sS N-´-©m¬ Su-Wn-em-Wv A-]-I-Sw. am-Xm-hn-s\m-∏w tUm-Œ-sd I-≠v Xn-cn-®p-h-cp-∂Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn¬ a-s‰m-cp hm-l-\-sØ adn-I-S-s∂-Øn-b a-o≥-tem-dn Hm-t´m-bn-en-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. tdm-Un-te-°p sX-dn-®p-ho-W ^m-Øn-a X¬-£-Ww a-cn-®p. a-øn-Øv Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬. tem-dn-ss{U-h¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. k-tlm-Z-cn: a-dn-b.

A-Úm-X³ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ph-≠q¿: \n-e-ºq¿-˛-sjm¿Wq¿ ]m-X-bn-se hm-Wn-bº-ew kv-t‰-j-\p k-ao-]w ]q-{X-t°m-hv ]-c-tXm-Sn¬ A-⁄m-X≥ s{S-bn≥ -X-´n a-cn-®p. -C-∂-se ssh-Io-´v \n-e-ºq-cn-te-°p h-cp-I-bmbn-cp-∂ sjm¿-Wq¿ ]m-k©-dm-Wv X-´n-b-Xv.- am-\-knIm-kzm-ÿy-ap-≈ C-bm-ƒ hm-Wn-b-º-ew ]-cn-k-c-ß-fn¬ km-cn- Np-‰n A-e-™p\-S-°p-∂-Xv \m-´p-Im¿ I-≠n-cp-∂p.- ln-μn-bn-em-Wv kw-km-cn-®n-cp-∂-Xv.- C≥-Iz-Ãv C-∂p \-S-°p-sa-∂v h≠q¿ F-kv.sF a-t\m-Pv ]-d-b-´ A-dn-bn-®p.-

A-[ym-]-I³ B-ip-]-{Xn-bn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]m-¯p-½p

a-dn-bp-½

]m-¯p-½

A-Ðp

Ip-ªm-an-\

cm-a³

ssk-Xm-ep

th-ß-c: Ip-‰m-fq¿ bm-dw-]Sn \m-´p-I-√n-se Nm-en¬ Ip-™o-Xp(kn-¶m¿)hn-s‚ `m-cy ]n-em-°¬ ]m-ØpΩp (62). a-°ƒ: A-–p¬I-cow, \m-k¿, dw-e-Øv, apwX-kv, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: A–p-¿d-lvam≥, d-jo-Zv, a-dnbm-ap, ssJ-dp-∂o-k. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v tIm-´-∏-d-ºv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

am-hq¿: \m-b¿-Ip-gn ]m-esØm-Sn-I ta-ج sam-bvXo-s‚ `m-cy a-dn-bp-Ω (78). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, J-Zo-P, tIm-b-°p-´n (sl¬-Øv, ap°w), B-bn-i, kp-sseam≥, ^m-Xzn-a, A-–p¬ Ako-kv. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i I-f≥-tXm-Sv, tN-°p-´n, km_n-d I-°m-Sv, tIm-b s]-cph-b¬, lm-P-d I-dp-Ø-]-dºv, a-dn-b F-S-h-Æ-∏m-d.

]p-∂-t»-cn: cm-a-√q¿ Iotg-SØv A-Xr-am≥-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω (76). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, A-–p¬ -K-^q¿ (Zp_-bv), \-^o-k, ^m-Xzna, B-an-\, dw-e. a-cp-a°ƒ: _- ≥ Ip-´-º-q¿, A-_q-_-°¿ I-Æq-°-c, tIm-b No-°n-tem-Sv, km_n-d, jm-ln-Z, ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv-tIm-b.

sIm-Sn-b-Øq¿: ku-Øv sIm-Sn-b-Øq¿ a-W-°m-Snbn¬ ]n ]n A-–p (64). `mcy: ^m-Xzn-a kp-lv-d. a°ƒ: J-Zo-P, dp-_o-\, dpJvv-km-\, d-Pv\m-tamƒ. a-cpa-°-ƒ: A-iv-d-^v (ku-Zn), _-jo¿ lm-Pn h-en-b-]-dºv, iw-kp-±o≥ I-dp-Ø-]-dºv, A-–p¬- K-^q¿ (kuZn). k-tlm-Z-c-߃: Ip™m-en, tIm-b-°p-´n.

F-S-bq¿: A-[n-Im-cn-∏-Sn ]-tc-X-\m-b I-√n-߬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `mcy Ip-™m-an-\ (85). a°ƒ: kn-±o-Jv, ap-kv-X^, _-jo¿, A-h-dm≥-Ip´n (bp.F.C), lw-k, JZo-P, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Z-en, ^u-kn-b, C-øm-Øp, a-dn-b-°p-´n, k-eo-\, ^u-kn-b.

_m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn s]m-bn¬ tN-\m´v-I-≠n cm-a≥ (80). `m-cy: Nn-cp-X-°p-´n. a-°ƒ: cho-{μ≥, _o-\. a-cp-a°ƒ: tZ-hn (I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv \-gv-kv, ]n.-F®v.-kn. Hm-a-t»-cn), `-cX≥ (]m-e-ßm-Sv). ktlm-Z-c-߃: N-°n, ]tc-X-cm-b Nn-cp-X, Ip™n-Ωm-X.

Xn-cp-\m-hm-b: Xm-g-Ød- ap-√m-∏m-´v ssk-Xm-ep (60) Ip-g-™pho-Wp -acn-®p. C-∂-se cm-hn-se 11HmsSbm-Wv kw`hw. a-W¬-sØm-gn-em-fn-bmbncp∂p. `m-cy: ^m-Øna. a-°ƒ: \m-k¿, jao¿, j-^o-Jv, km-_n-d, ss^-kn, P-kn. a-cp-a°ƒ: j-co-^, D-Ωm-Ø.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se A-[ym-]-I-s\ aw-K-em-]pc-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. cm-a-¥-fn K-h. ssl-kv-Iq-fn-se km-aqln-I -im-kv-{Xw A-[ym-]B-ky- No-t°m-Sv: ]-d-∏q¿ h-en-b- I-\m-b ]n hn P-\m¿-±-\]-d-ºv sX-°p-ho-´n¬ ap-l- \m-Wv(52) a-cn-®-Xv. I-cƒ Ω-Zn-s‚ `m-cy B-ky (70). kw-_-‘-am-b A-kp-Ja-°ƒ: A-e-hn, ssl-Z¿ sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ Zn-h-kw aw-K-em-]p-cw A(Z-Ωmw), A-l-Ω-Zv (a-°), Øm-h-dn-se sI.Fw.kn. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in^m-Øn-a, kp-ss_-Z, k∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv B-ip-]^n-b, ssa-aq-\, ssk-\{Xn ap-dn-bn-¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. _. a-cp-a-°-ƒ: C-kv-am-epF-´n-°p-fw kz-tZ-in-bm-b C-t±-lw ]-ø-∂q¿-˛´n C-c-´-ap-gn, ap-l-Ω-Zv (a-ZosIm-‰n-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p \), k-a-Zv A-co-t°m-Sv, Xm-a-kw. `m-cy: ao-c. a-°ƒ: A¿-Pp≥ (an-en-´-dn), Assk-\p-±o≥ (a-°), a-dnRv-Pp (hn-Zym¿-Yn-\n). \n-cym-W-sØ Xp-S¿-∂v cm-abw, B-bn-i, B-an-\. ¥-fn kv-Iq-fn-\v C-∂-se A-h-[n \¬-In.

Hm-t«m ss{U-hÀ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨-\n-e-bn B-an-\

A-tim-I³

C-¿m-¯p

ssk-X-e-hn -

_m-e³

Ip-ªp-ap-l-½-Zv

ap-l-½-Zv-Ip-«n -

sam-b-vXo³

am-hq¿: I¬-∏-≈n ]-tc-X\m-b ]p-t∂m-Øv B-enbp-sS `m-cy ta-se-]p-t∂mØv B-an-\ (85). a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b, A-–p¬I-cow, ^m-Xzn-am kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: ^m-Xzn-a I¬∏-≈n, J-Zo-P ]q-¶p-Sn, Aen A-co-t°m-Sv.

Io-g-cn-bq¿: Ip-dp-a-bn¬ Xm-sg ]-Sn-™m-sd-]-dºn¬ A-tim-I≥ (70). `m-cy: C-μn-c. a-°ƒ: Pnj, jn-Pn. a-cp-a-°ƒ: {]Zo-]v (_-kv I-≠-Œ¿), hn-t[m-jv (C-e-I-v{Sojy≥, sN-tßm-´p-Im-hv). k-©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

I¬-∏-I-t©-cn: ta-e-ßmSn a-≠m-b-∏p-dw-]-Sn ]-tcX-\m-b A-º¿- I-Ωp-Ænbp-sS `m-cy ]p-Ø≥-ho´n¬ C-øm-Øp (73). a°ƒ: ssk-Xm-en-°p-´n, sam-bv-Xp, a-Ωp, D-Æn-a, a-dn-bm-ap. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, B-an-\, apw-Xm-kv.

Xm-\q¿: H- m≥ I-S-∏pdw ]-tc-X-\m-b I-f-Øn߬ C-ºn-®n _m-h-bpsS a-I≥ ssk-X-e-hn (tIm-b-tam≥-˛52). `m-cyam¿: J-Zo-P, kp-sse-J. a-°ƒ: ap-_m-d-Iv, A-kv°¿, d-jo-Zv, d-ko-\, d-Po\, ap-_o-\, k¬-a-Øv.-

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn sl¬-Øv sk‚-dn-\p-SpØv Xm-a-kn-°p-∂ sImSp-aT-Øn¬ _m-e≥ (62). `m-cy: c-a-Wn. a-°ƒ: cmtP-jv (J-Ø¿), c-Pn-X, _-_n-X. a-cp-a-°ƒ: kpμ-c≥, i-in (J-Ø¿).-

\n-d-a-cp-Xq¿: k-a-\z-b \-K-dn¬, s]-cp-fn-∏-dºn¬ Ip-™p-ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy : ssk-\-_.-a°ƒ: ^m-Øn-a, k-eow, ap-Po-_v (Ip-ssh-Øv),k-eo-\. a-cp-a-°ƒ: sNdn-b-Xv, l-ao-Zv.-

Xn-cq¿: ap-Øq¿ Xm-Wn°m-´v ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (Ip™m-h-˛57). _-kvÃm‚nse t]m¿-´dm-bn-cp-∂p. `m-cy: an-k-vcn-b. a-°ƒ: dnbm-kv (Ip-ssh-Øv), dlo-kv, dm-_n-b, X-kv\n, A-∂-Øv.

\n-d-a-cp-Xq¿: k-a-\z-b\K¿ tN-°p-a-c-°m-c-IØv sam-bv-Xo≥ (60). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: inlm-_v, \u-jm-Zv (C-cp-hcpw ku-Zn), ju-°-Øv, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: B-_n-Z, P-_m¿.-

Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-h-sd s{S-bn≥ X-´n acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. X-f-¶-c \p-{k-Øv tdm-Unse Sn F A-_q-_-°¿-˛-\^o-k Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-–p¬ kn-dm-Pp-±n\m-Wv (45) a-cn-®-Xv. C-∂se ]p-e¿-s® Im-k¿-tImUv sd-bn¬-th -kv-t‰-j≥ ]v-fm-‰v-t^m-an-\v k-ao-]-am-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. t\c-sØ J-Ø-dn-em-bn-cp-∂ kn-dm-Pp-±o≥ \m-´n¬ Xn-cns®-Øn Hm-t´m ss{U-h-dm-bn tPm-en-sN-bv-Xp-h-cn-Ibm-bn-cp-∂p. `m-cy: l-^v-k-Øv. a-°ƒ: jm-\n-_, keow, jm-ln-_, j-l-_. k-tlm-Z-c-߃: _-jo¿ (J-Ø¿), e-Øo-^v, A-ao¿, A-kv-ew, ^u-kn-b.

I-−-Î-À _-Ên a-cn-¨-\n-e-bnÂ

A-e-hn

Ip-ªm-an-\ -

ap-l-½-Zv

A-_q-_-¡À

cm-bn³-Ip-«n

\o-en

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

B-bn-i-_n

]-\ß - m-ßc - : ]-tc-X\ - m-b sIm-‰c - m-bn-°¬ ap-lΩ - Z- ns‚ a-I≥ A-eh - n (67). a°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv, ju-°Ø - e - n, k-ao¿, k-¬a-Øv, J-Zo-P, d-jn-Z, km-PnZ. a-cp-a° - ƒ: ap-kX v- ^ - , \ujm-Zv, lm-cn-^, D-ss\-k, k-eo-\. J-_d - S- ° - w C-∂p 9.30\v A-cn-{] th-fq¿ Pp-ama-kP v- n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

A-ßm-Sn-∏p-dw: Xn-cq¿°m-Sv ]-tc-X-\m-b tXmWn-°-c Ip-™n-ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy Ip-™m-an-\ (80). a-°ƒ: C-{_m-low (Pn-±), \-_o-k, kp-ss_Z, ssa-aq-\, B-ky, d-lnbm-\-Øv. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Xncq¿-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

Xp-Δq¿: am-tXm-Øn-se sIm-‰-tßm-S≥ ap-l-Ω-Zv (85). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p¿-d-lv-am≥, A-–p¬ -I-_o¿, D-a¿, B-ky, _-jo¿, Pm_n¿, kp-a-ø, d-^o-Jv. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v am-tXm-Øv Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_-¿-ÿm\n¬.

]-≈n-°¬: \o-tcm¬-∏mew ]p-g-°-e-I-Øv A-_q_-°¿ (72). tKm-h-bn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂p. `mcy: ]-tc-X-bm-b I-Zn-b-Ω°p-´n. a-°ƒ: A-–p¬ eØo-^v, l-k≥, lp- ≥, kp-l-d, A-kv-am-_n. a-cp-a°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥, kn-±o-Jv, kp-Po-\, dp-Jvkm-\, l-ko-\.

Xm-\m-fq¿: A-co-°m-Sv hS-°n-\n-tb-S-Øv ]-tc-X\m-b sN-dn-b ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ cm-bn≥-Ip-´n (65). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv l\o-^, ap-l-Ω-Z-en, A-kvam-_n, lm-P-d. a-cp-a°ƒ: A-ko-kv, _-jo¿, l-ko-\. k-tlm-Z-c߃: A-ko-kv, l-eo-a, a-dn-bm-ap.

_m-ep-t»-cn: a-ßm-Sv Cu-cm-®p-I-≠n ]-tc-X\m-b cm-c-s‚ `m-cy \o-en (80). a-°ƒ: ap-tØm-d≥, am-[-h≥, `m-kv-I-c≥, _m-e≥, am-fp, ao-\m-£n, k-tcm-Pn-\n. a-cp-a-°ƒ: am-[-hn, jo-_, k-_n-X, am-fp, hm-kp, tKm-]me≥. k-©-b-\w i\nbmgvN.

]p-Ø\ - Ø - m-Wn: c-≠Øm-Wn In-gt- °-∏p-dw B-b∏ - ≈ - n Ip-™n-ap-lΩ-Zv (75). `m-cy: I-Zn-b. a°ƒ: bq-k^ - v, A-ko-kv (Ip-ssh-Øv), A-ivd - ^ - v (a-kv° - Ø - v), A-en, kpsse-J, ^m-Øn-a, Bky. a-cp-a° - ƒ: A-ko-kv, K-^q¿, A-ivd - ^ - v, _n-cnbm-ap, ap-_o-\, kp-ld - , k-ao-d.

amtØm-´w: sF-kv πm‚ v tdm-Uv ]m-e-°¬ _-jo-dn-s‚ `m-cy B-bni-_n (55). a°ƒ: _pjv-d, Pw-jo¿, tPm-jn-e, P-kv-_. a-cp-a°ƒ: ju°Øv, ^-ko-e. aønØv \-a-kv-Im-cw C∂v cm-hnse 9.30\v am-tØm´w ]≈n-bn¬.

Kr-l-\m-Y³ Xq-§n-a-cn-¨p

_m-e³

\-ko-a- -

]-ø-\-ßm-Sn: B-en-≥Np-h-Sv ssa-em-Sn-°p-∂v ta-t\m-Øn¬ _m-e≥ (60). `m-cy: e-£v-an. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, kp-\n¬-Ip-am¿, jm\n¬.-

Xn-cq¿: Xr-{]-tßm-Sv A-¥mc-Øn¬ lw-k-bp-sS `m-cy \ko-a (31). a-°ƒ: ap-_-jo¿, ap-lv-kn≥, _o-a, J-Zo-P.-

hÂ-k-e

]-tøm-fn: s]-cn-ßm-´v ]pØ≥]p-cb - n¬ c-ta-is - ‚ `m-cy h¬-ke - (43). a°ƒ: c-Kn≥, c-Kn-\. ]n-Xmhv: Nm-Øp. amXmhv: am-[\m-Wn - ß - ƒ: KwIq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠ in- hn. k-tlm-Zc h-t£-{X-Øn-\p k-ao-]-w K≥, _m-_p, tPym-Xn, {ioP. k-©b - \ - w i-\n-bm-gvN - . I-f-Øn¬ \m-Wn (87).

kp-sse-am³

A-Ðp-Ã

sIm-Sp-h≈ - n: ]-tc-X\ - m-b ]m-tem-X sam-bvX - o≥-Ip-´nbp-sS a-I≥ Ip-øn¬ kpsse-am≥ (50). am-Xm-hv: I-Zoip-Ω. `m-cy: \-kvd - n-\. a°ƒ: ap-_» - n-d, jm-^n, ^wjo-Z, Pw-jo¿. a-cp-aI - ≥: ^ntdm-kv (sN-eh - q¿).

]-tøm-fn: Io-gq-cn-se ]-\-bØm-Sn A-–p-√ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp. a-I≥: C kn a-Ω-Xv (ku-Zn).

\o-te-iz-cw:- `m-cy-sb I-S-bn-te-°v km-[-\w hmßm≥ A-b-®v Kr-l-\m-Y≥ ho-´p-ap-‰-sØ a-c-Øn¬ Xq-ßn-ac - n-®p, ]-Sn-™m-‰w-sIm-gp-he - n-se sIm-´n-e ho´n¬ sI hn N-{μ-am-cm-cm-Wv (65) I-gn-™Z- n-hk - w cmhn-se a-cn-®X - v. tem-dn ss{U-hd - m-bn-cp-∂p. `m-cy: im-cZ. a-°ƒ- cm-tP-jv (_-kv I-≠Œ - ¿), c-ay, c-Pn-X (A[ym-]n-I, ]-ø∂ - q¿). a-cp-a° - ƒ:- A-Nyp-Xa - m-cm¿ (]me-°m-Sv), _m-_p-cm-Pv (t^m-t´m-{Km-^¿, ]-ø∂ - q¿).

tKm-hn-µ³- \m-bÀ

N-ß-cw-Ip-fw: \-∂w-ap°v Nm-en¬ ap-≈-Øv tKm-hn-μ≥- \m-b¿ (78). `m-cy: cm-[.a-°ƒ: N-{μ-tam-l≥, P_m-e³ B-Nm-cn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-bn-tem- b-¥n, kp-[. cp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, A-c-hn-μ≥, Sv Nm-f-°¬ ho-´n¬ _m{io-P.e≥ B-Nm-cn (73).

I-hp§v ho-Wv hn-ZymÀ-Yn\n a-cn-¨p

ao-\-ßm-Sn: I-hpßv tZ-l-Øpho-Wv B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-´n a-cn-®p. a-Wn-h-b¬ sIm-√n-∏p-c ]-Wn-btIm-f-\n-bn-se \m-cm-b-W-s‚ a-Iƒ A-ar-X(14)bmWv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv°v c-t≠m-sS H-c-∏p-hb-en-ep-≈ tXm-´-n\p kao-]am-Wv A-]-I-S-w. No-cm¬ K-h. ssl-kv-Iqƒ G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv.

Nn-‰q¿: sIm-gn-™m-ºm-d-bn¬ kz-Im-cy-_-kv I-≠-Œsd _- n-\-p-≈n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xriq¿ Np-h-∂-a-Æv h-gp-°pw-]m-d ]m-∏-®-s‚ a-I≥ tPm_n (30)sb-bm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® \m-en-\v a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. sIm-gn-™m-ºm-d-˛-Xr-iq¿ dq-´ntem-Sp-∂ am-Xm _- n-se I-≠-Œ-dm-bn-cp-∂p. _p-[\m-gv-N cm-{Xn Hm-´w I-gn-™v sIm-gn-™m-ºm-d I-cp-h∏m-d tdm-Un-se kz-Im-cy- an-√n-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn´ _- n-em-Wv tPm-_n In-S-∂n-cp-∂-Xv. ]p-e¿-s® \men-\v a-‰p -Po-h-\-°m¿ hn-fn-®-t∏m-gm-Wv a-cn-®-X-dn-™Xv. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn\p tijw ar-X-tZ-lw \m-´n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn.

hr-²-³ s{S-bn-\n a-cn-¨-p

sjm¿-Wq¿: sN-ss∂-˛-aw-K-em-]p-cw s{S-bn-\n¬ IpSpw-_-tØm-sSm-∏w bm-{X-sN-bv-X hr-≤-s\ a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. h-S-I-c kz-tZ-in-bm-b I-cp-Wm-Ic-s\ (72)-bm-Wv C-∂-se -cm-hn-se B-d-c-tbm-sS s{Sbn≥ sjm¿-Wq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ _m-Øv-dq-an¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-≠X -- v. sN-ss∂-bn¬-\n-∂pw h-S-I-cbn-te-°p h-cp-I-b-m-bn-cp-∂p C-h¿. sjm¿-Wq¿ t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

]-\n- _m-[n-¨v A[ym-]nI a-cn-¨p

D-Zp-a: ]-\n _m-[n-®v aw-K-em-]p-csØ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-[ym-]n-I a-cn-®p. ]m-e-°p-∂v {io i-¶-cm-Nm-cy F-Pyp-t°-j≥ sk‚dn-se A-[ym-]n-I B-dm-´p-I-S-hv s\-√n-b-Sp-°w lukn-se {]-Pn-X(22)bm-Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: \m-cm-bW≥. am-Xm-hv: Pm-\-In. k-tlm-Z-c-߃: t{]-a, {]-aof, {]-im-¥v.

F³-tUm-kÄ-^m³ Cc a-cn-¨p

cm-P-]p-cw: F≥-tUm-kƒ-^m≥aqew AkpJw _m[n®v NnIn¬k-bn-em-bn-cp∂ I-≈m¿ B-S-IsØ `m-kv-I-c-s‚ `m-cy- ]-\-Ø-Sn sh-≈-°-√n-se Hm-a-\(40) acn®p. a-I≥: l-cn-Ir-jv-W≥.

UÂ-ln-bn Ø-ew Zm-\-am-bn \Â-In-sb-¶v \yq-\-]-£-§Ä hn-«p-ho-gv-N-bv-¡v ]-d-bp-¶-Xv A-]-am-\n-¡m³: X-¿m-dm-h-Ww: tUm. ^-k K-^qÀ a-cn-¨p kp-Ip-am-c³ \m-bÀ _o-hn

tN-¡p

a-dn-b-¡p-«n -

s]-cn-¥¬-aÆ - : am-\Øp-aw-Ke - s - Ø ]-tc-X\m-b Xm-ac - Ø - v ap-lΩ - Z- v F-∂ Ip-™m-s‚ `m-cy _o-hn (75). a-°ƒ: sskX-eh - n, D-a¿, lw-k, Aivd - ^ - e - n, B-an-\, ^mØn-a, B-bn-i, dp-Jn-b. a-cp-a° - ƒ: ssk-Xe - h - n, tIm-b, A-–p, kp-ld - , ^m-Øn-a, k-Pv\ - , ]-tc-X\m-b C-∏p. J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hn-se 9.30\v am\-Øp-aw-Ke - w Pp-am-ak - vPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

\-Sp-h-Æq¿: tIm-´q¿ Ip∂-cw-sh-≈n a-ß-c-®men¬ F-tSm-Øv sN-°p. `m-cyam¿: B-bn-i, ]-tcX-bm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: Ip-™m-bn-i, D-Ωm-Ø, Ip-™-Ω-Xv, \-_o-k, \m-k¿, _-jo¿, \-^ok, A-ko-kv. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-–p-√ (Iq-S-c™n), tIm-bm-ap (ap-fn-b߬), ]-tc-X-cm-b Nm-c∏-d-ºn¬ aq-k, A-Ω-Xv lm-Pn (Ip-t∂m-Øv, XqtW-cn), A-–p¿-d-lvam≥ (]m-d-ap-f).

sh-´w: Xo-≠m-∏-Sn Im∏m-´-I-Øv hm-en-bn¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-h-bp-sS `-Bcy a-dn-b-°p-´n (85). a°ƒ: ^m-Øn-a F-∂ Ip-™n-tamƒ, J-Zo-P°p-´n, A-–p¬ a-Po-Zv, B-an-\, A-–p¬- eØo-^v, A-–p-√-°p-´n (A-_q-Z-_n). a-cp-a-°ƒ: C-ºn-®n, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, l ≥, kp-sse-J, P-aoe, Ju-e-Øv.

N-ß-\m-t»-cn: Fw.C.F-kv {]kn-U‚ v ^-k¬ K-^q-dn-s‚ ap≥X-e-ap-d-°m¿ F≥.F-kv.F-kv B-ÿm-\w ]-Wn-bm≥ 25 G-°¿ ÿ-ew Zm-\-am-bn \¬-In-sb-∂p ]-d-bp-∂-Xv F≥.F-kv.F-kn-s\ A-]-am-\n-°m-\m-sW-∂v P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \mb¿. \m-b¿ k¿-ho-kv skm-ssk‰n-bp-sS 2012˛13 h¿-j-sØ h-c-hp -sN-e-hv I-W-°pw _m-°n-]-{Xhpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ {]-Xn-\n-[n k-`m-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.C.F-kv kw-L-Sn-∏n-® Nß-\m-t»-cn-bn-se tbm-K-Øn-epw

a-‰p ]-e-bn-S-Øpw ÿ-ew Zm-\-ambn \¬-In-b- Im-cyw A-t±-lw ]-d™-Xm-bn hm¿-Ø I-≠p. F≥.F-kv.F-kn-\v K-^q-dn-s‚ A-∏q-∏-s‚-s-b-∂-√ a-‰p k-ap-Zmb-Øn-se B-cp-sS-bpw ÿ-ew e`n-®n-´n-√. k-ap-Zm-b-sØ kv-t\ln-°p-∂ Aw-K-ß-ƒ \¬-In-b ÿ-ew am-{X-am-Wp-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F≥.F-kv.F-kv {]-kn-U‚ v ]n F≥ \-tc-{μ-\m-Y≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. h-c-hp-˛-sNe-hp I-W-°pw _m-°n-]-{X-hpw {]-Xn-\n-[n k-`m-tbm-Kw Aw-KoI-cn-®p.

tIm-´-bw: tI-c-f-Øn-s‚ km-l-N-cyØn¬ \yq-\] - £ - ß - ƒ kw-hc - W - I - m-cyØn¬ hn-´p-ho-gv-N-bv-°v X-øm-dm-h-W-sa∂v Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿. tIm-´-b-Øv sI.]n.Fw.F-kv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ `m-K-am-bn \-S-∂ -"kw-h-c-W-w {]-Xo£-bpw {]-Xn-k-‘n-bpw'- F-∂ sk-an\m¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p At±-lw. kw-h-c-WIm-cy-Øn¬ kw-ÿm-\Øv {]-tXy-I km-l-N-cy-am-Wp-≈-Xv. \yq-\-]-£-߃-°v ]n-∂m-°m-h-ÿ-bn√. k¿-°m¿ tPm-en-bn¬ am-{X-a-√ ]n∂m-°m-h-ÿ t\m-t°-≠-Xv. a-‰p-≈ cwK-ß-fn-epw t\m-°-Ww. F-√m-h¿-°pw hn-`h - ß - ƒ e-`n-°p-∂ X-cØ - n-ep-≈ N¿®-Iƒ ]n-∂m-° hn-`m-K-Øn-\n-S-bn¬ D≠m-h-W-w. hn-`-h-ß-fp-sS A-`m-hw F-

kv.kn-˛F - k - v.S- n hn-`m-Kß - s - f-bm-Wv _m[n-®-Xv. kw-h-c-Ww A-h-km-\n-∏n-°m≥ k-ab - a - m-bn-´n√. h-S-t° C-¥y-bn¬ a-fi-¬ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v ap-kv-en-w-Iƒ-°v Kp-Ww sNbv-Xn-´p-≠v. {Io-an-se-b¿ ]-cn-[n 12 e-£w B-°-W-sa-∂-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-°m-\mhn-√. 12 e-£-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ {Io-anse-b¿ \-S-∏m-°n-bm¬ h-S-t°- C-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fn-se P-\-߃-°v D-bcm≥ I-gn-bn-√. \yq-\-]-£-߃-°v \m-ec i-X-am-\w F-∂ X-Xzw `-c-W-L-S-\m-]c-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂-X-√. k¿-°m¿ \S-∏m-°m≥ t]m-hp-∂ kz-bw-`-c-W tIm-fPp-I-fn¬ H-sc-Æw t]m-epw F-kv.kn-˛F-kv.-Sn hn-`m-K-Øn-\v e-`n-°n-s√-∂pw ae-_m-dn¬ \m-b¿ k-ap-Zm-bw km-º-ØnI-am-bn X-I-cp-I-bm-W-∂pw ^-k¬ K^q¿ ]-d-™p.

h-b-em¿: \m-hn-I-tk-\mw-K-amb tN¿-Ø-e kz-tZ-in \yq-U¬ln-bn¬ A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv Bdmw hm¿-Uv X-¶n I-h-e-bv-°p k-ao-]w ]p-jv-]-a-‰w ho-´n¬ ]tc-X-\m-b _m-_p tam-l-s‚ aI≥ _n -_m-ep(24) B-Wv a-cn®-Xv. _p-[-\m-gv-N A¿-[-cm-{Xn\yq-U¬-ln-bn¬ sI-´n-S-Øn-¬ \n-∂v ho-Wpa-cn-®-Xm-bn C-∂se cm-hn-se sIm-®n-bn¬ \n-∂v \m-hn-I-tk-\m D-tZym-K-ÿ¿ ho´p-Imsc Adn-bn-°p-I-bm-bncp∂p. ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´nse-Øn-°pw. am-Xm-hv. e-Xm-Ipam-cn. k-tlm-Z-cn: tN¿-Ø-e F≥-.F-kv-.F-kv tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-\n _n-μp-P.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

27 k]vXw-_¿ 2013 sh≈n

A-[ym-]-I³ B-ip-]-{Xn-bn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn Ip-t¼m A-Ðp Jm-ZnÀ ap-kev ymÀ Ip-ºf - : 41 h¿-ja - m-bn Ip-tºm¬ X-߃ ]-≈nbn¬ ap-A±- n-\m-bn tk-h\w sN-bvX - ph-cp∂ Iptºm¬ ap-{In-° F-∂ Ip-tºm¬ Ip-∂n¬ A–p¬ Jm-Zn¿ ap-kveym¿ (86). ]n.-sI \-K¿ bq-\n-‰v Fkv.s - sh.-Fk - v {]-kn-U‚mbn-cp-∂p. `m-cy: _o^m-Øn-a.- - a-°ƒ: J-Zo-P, kzm-en-lv ap-kveym¿, ssk-\_ - , B-bn-i, dm_n-A, an-kvc - n-ø, kn-±o-Jv k-AZ- n, cn-^m-C, am-ln\q¿. a-cp-a° - ƒ: ap-lΩ - Z- v im-^n ss^-kn, a-la - q-Zv lm-Pn, l-ssk-\m¿ lmPn Ip-tºm¬, Im-knw lm-Pn a-≈s - s¶, ap-lΩ - Zv s]m-tkm-´v, C-{_mlow J-eo¬ A-lvk - \ - n, B-an-\, a-dn-bw-_n. ktl-mZ- c - ß - ƒ: A-{¥p apkveym¿, A-_q-_° - ¿ ap-kveym¿, A-¥n-™n ap-{In, A-la - Z- vIp-´n, J-ZnP, Ip-™n-∏m-Øp-Ω, DΩp-Ip¬-kp.

t{X-kym-½

A-¶-½

C-cn-´n: \p-Nym-Sv ]-tc-X\m-b H-‰-πm-°¬ kv-Idn-b-bp-sS `m-cy t{Xkym-Ω (88). a-°ƒ: ^m. tPm-k-^v H-‰-πm°¬ (s^-tdm-\ hn-Imcn, sN-dp-]p-jv-]w tZ-hme-bw˛ sh-≈-cn-°p-≠v), ta-cn (^m-Øn-a tlm-kv]n-‰¬, I¬-∏-‰), B-enkv (A-[ym-]n-I, s\-√n∏m-d F¬.]n kv-Iqƒ), t{K-kn, en-kn (A-[ym]n-I, h-b-Øq¿ bp.]n.F-kv), am-Xyp (A-[ym-]-I≥, sk‚ vtPm-k-^v F-®v.F-kv, t]-cm-hq¿), A-Uz. _nPp. a-cp-a-°ƒ: tPm-k^v, tPm-kv, tSm-an, tSman, sP-kn, ssj-\n. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10-\v a-Wn-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

\-S-h-b¬: ssX-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (85). a-°ƒ: eo-em-Ω, ta-cn, t{K-kn, ta-gv-kn, tPm-Wn, en-kn, _m-_p, sP-kn, kn-kv-‰¿ sa-do-\ (sk‚ v B≥-kv, hn-P-bhm-U), _n-Pn, ]-tc-X\m-b t_-_n. a-cp-a°ƒ: h¿-Ko-kv, tPm-bn, Nn-∂-Ω, tPm-kv, t{Kkn, tPm¨, sP-kn, tPm-bn, k-Æn, ]-tc-X\m-b sk-_m-kv-‰y≥.

Nm-¯p sIm-t≠m-´n: A-cn-{º ]-tc-X-\m-b s]m-‰-bn¬ Nm-cp-hn-s‚ a-I≥ NmØp (53). `m-cy: im-¥.

I-a-ew

H-‰-∏m-ew: am-Xr-`q-anko-\n-b¿ dn-t]m¿-´¿ ]n B¿ D-Æn-bp-sS `m-cy Ia-em-e-b tdm-Un¬ Im´m-\m-ho-´n¬ sI I-a-ew (75). k-tlm-Z-c-߃: ]c-ta-iz-c≥ (dn-´. F-b¿t^m-gv-kv), kp-Ip-am-c≥, ]-tc-X-bm-b e-£v-an-°p´n. Fw lw-k Fw.F¬.F, tIm¨-{Kkv. F-kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v I-S-∂-∏-≈n cma-N-{μ≥, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v J-Zo-P sI sI Ku-cn, Fw B¿ hm-Wn-ta¬: ]-tc-X-\m-b ap-c-fn Xp-S-ßnbh¿ B]n Fw ssl-{Zq-kn-s‚ Z-cm-RvP-en- A¿-∏n-®p. `m-cy J-Zo-P (80). kw-kv-Im-cw ]m-ºm-Sn a-°ƒ: a-Po-Zv (J-Ø¿), sF-h¿-aTØn¬ \-Sd-km-Jv (Zp-_-bv), km-d, ∂p. am-an, ssk-\-_ (ko-\nb¿ ¢¿-°v Ip-∂p-Ω¬ Ip-ªm-en lm-Pn tªm-°v), kp-ss_-Z, a-¶-S: ]p-fn-°¬]-d-ºv B-bn-i (A-¶-W-hm-Sn hn-ap-‡-`-S≥ a-e-b-\-Ihm-Wn-ta¬). a-cp-a-°ƒ: Øv Ip-™m-en-lm-Pn A-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bv(74). Xp, _n-øm-Øp, d-ko-\, `m-cy: B-an-\.]-tc-X-cm-b A-–p-√, C- a-I≥: C-kv-am-Cu¬. a{_m-low. cp-a-Iƒ: d-bv-lm-\-Øv.

]-d-bn

Kw-Km-[-c³ BÀ ]q-Pm-cn

in-h-cm-a³

t{X-ky

\m-dm-Øv: sIm-º-s‚sam-´ {]m-Y-an-I Ip-Spw_-t£-a D-]-tI-{μ-Øn\p k-ao-]w ]-\-b≥ lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-te≥ tKm-]m-e-s‚ `m-cy ]-d-bn (91). a-°ƒ: ]m-©p, ao-\m-£n, tZhn. a-cp-a-°ƒ: cm-tP{μ≥, Ip-´-∏≥, ]-tc-X\m-b B-cw-`≥ tKm-hnμ≥.

cm-h-tW-iz-cw: apwss_-bn-se t{Im-]v-‰¨ {Ko-hv-kv ss{]-h-‰v en-an-‰Uv Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂ cm-h-Wo-iz-cw ap-°qSn-se Kw-Km-[-c≥ B¿ ]q-Pm-cn (63). `m-cy: apØm-Wn. a-°ƒ: a-√n-I, A-\n-X, a-t\m-Pv (Akn. am-t\-P¿ kn‚¬ ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv, apwss_). a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥ (Zp-_-bv), kp-tc-jv (Ip-ssh-Øv).

Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w sNº-It- »-cn ho-´n¬ B-dpap-Js - ‚ a-I≥ in-hc - ma≥ (65). `m-cy: Kn-cn-P. a°ƒ: A-tP-jv, {io-P. acp-aI - ≥: A-\n¬-Ip-am¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: b-timZ, e-£va - n, Im¿-Xym-b\n, hn-iz-\m-Y≥, ]-tc-X\m-b Ip-©p.

h-Sp-h© - m¬: ]-tc-X\m-b I-®n-db - n¬ Nmt°m-bp-sS `m-cy t{Xky (86). a-°ƒ: kn-knen, ta-cn, tam-\n-°, Pko-¥, ]-tc-X\ - m-b {^m≥-ko-kv, kn-kv‰ - ¿ A¬-t^m¨-k, tPmkv, ]-tc-X\ - m-b jm-Pn. a-cp-a° - ƒ: tZ-hk - y, Ipcy≥, ]-tc-X\ - m-b a-Ømbn, tXm-ak - v, ]-tc-Xb - mb h-¬kΩ, jo-e.

_m-e³ B-Nm-cn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-bntem-Sv Nm-f-°¬ ho-´n¬ _m-e≥ B-Nm-cn (73). `m-cy: tcm-ln-Wn. a°ƒ: Ko-X, e-X, do-X, A-Pn-X, hn-t\m-Z≥, _nPp, kv-an-X, kp-Pn-X, ]tc-X-\m-b _m-_p.

\m-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠ in-h-t£-{X-Øn-\p kao-]-w I-f-Øn¬ \m-Wn (87). k-tlm-Z-c-߃: b-timZ, tcm-ln-Wn, ]-tc-X-cmb Pm-\p, Pm-\-In.

Ip-ªn-¡-®³ Iq-Øp-]-d-ºv: ap-Xn-bß-bn-se Ip-™n-]p-\Øn-¬ ho-´n¬ I-√≥ Ip™n-°-Æ≥ (70). `m-cy: am-[-hn. a-°ƒ: ]p-cp-jp, _m-_p, cm-Po-h≥, l-co{μ≥, k-Po-{μ≥, kp-a, kp-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: ssj-a, tim-`, l-co{μ≥, A-tim-I≥.

tKm-]m-e³- \m-bÀ N-ß-cw-Ip-fw: tIm-°q¿ Nn-d-°¬ tIm-gn-t®-ßm-´v tKm-]m-e≥- \m-b¿ (80). `m-cy: tZ-h-In-b-Ω.

No-cq-«n Iq-Øp-]d - º - v: sN-dp-hmt©-cn No-cm-‰b - n-se ]tc-X\ - m-b Ip-™q-´n-bpsS `m-cy No-cq-´n (90). a°ƒ: Ip-am-c≥, I-eymWn, \m-Wp, Nm-Øp-°p´n, ]-fln-\n, cm-P≥. a-cp-a°ƒ: im-cZ- , Nm-Øp-°p´n, k-tcm-Pn-\n, c-a, joe, ]-tc-X\ - m-b kp-Ip-amc≥.

N-§p-«n Xm-\q¿: sN-dn-ba - p-≠w Ip-dp-¶m-Sv ta¬ a-W° - m´v N-ßp-´n (77). `m-cy: am[-hn. a-°ƒ: ]-ct- a-izc≥, i-in, ]-tc-X\ - m-b Pb≥, {]o-X, {io-P, tim-`.

Pm-\-In Iq-Øp-]d - º - v: B-ºn-ems´ a-t©-cn-°≠ - n lukn¬ Pm-\I - n (75). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b Fw sI Ir-jvW - ≥. a-°ƒ: N-{μ≥, N-{μn-I, tim-`, hn-t\m-Z≥, A-tim-I≥, jo-e, ]-tc-X\ - m kXy≥. a-cp-a° - ƒ: _m-eIr-jvW - ≥, N-{μ≥, c-aWn, ssj-P.

jm-Pn ]-tøm-fn: Xp-d-bq-cn-se Ip-∂w-h-b-en¬ sNt°m-´n-bp-sS a-I≥ jmPn (30). `m-cy: Po-\.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se A-[ym-]-I-s\ aw-K-em-]pc-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. cm-a-¥-fn K-h. ssl-kv-Iq-fn-se km-aqln-I -im-kv-{Xw A-[ym-]I-\m-b ]n hn P-\m¿-±-\\m-Wv(52) a-cn-®-Xv. I-cƒ kw-_-‘-am-b A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ Zn-h-kw aw-K-em-]p-cw AØm-h-dn-se sI.Fw.kn. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv B-ip-]{Xn ap-dn-bn-¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. F-´n-°p-fw kz-tZ-in-bm-b C-t±-lw ]-ø-∂q¿-˛sIm-‰n-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. `m-cy: ao-c. a-°ƒ: A¿-Pp≥ (an-en-´-dn), ARv-Pp (hn-Zym¿-Yn-\n). \n-cym-W-sØ Xp-S¿-∂v cm-a¥-fn kv-Iq-fn-\v C-∂-se A-h-[n \¬-In.

Hm-t«m ss{U-hÀ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-h-sd s{S-bn≥ X-´n acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. X-f-¶-c \p-{k-Øv tdm-Unse Sn F A-_q-_-°¿-˛-\^o-k Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-–p¬ kn-dm-Pp-±n\m-Wv (45) a-cn-®-Xv. C-∂se ]p-e¿-s® Im-k¿-tImUv sd-bn¬-th -kv-t‰-j≥ ]v-fm-‰v-t^m-an-\v k-ao-]-am-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. t\c-sØ J-Ø-dn-em-bn-cp-∂ kn-dm-Pp-±o≥ \m-´n¬ Xn-cns®-Øn Hm-t´m ss{U-h-dm-bn tPm-en-sN-bv-Xp-h-cn-Ibm-bn-cp-∂p. `m-cy: l-^v-k-Øv. a-°ƒ: jm-\n-_, keow, jm-ln-_, j-l-_. k-tlm-Z-c-߃: _-jo¿ (J-Ø¿), e-Øo-^v, A-ao¿, A-kv-ew, ^u-kn-b.

I-−-Î-À _-Ên a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Ip-ª-b-½p lm-Pn

B-bn-i

tZ-h-In

ap-l-½-Zv

sam-bv-Xo³-Ip-ªn

ko-Xm-cm-a³

D-½m-t¯-bn

]p-cp-tjm-¯-a³

A-e-\-√q¿: Im-´p-Ip-fw A-cn-b-°p-≠n-se sX°≥ Ip-™-b-Ωp- lmPn (97). `m-cy: ]-tc-X-bmb J-Zn-b-°p-´n. a-°ƒ: a-Ωp, aq-k, sk-bv-X-ehn ap-…ym¿, ap-l-Ω-Zmen, Ip-™o-cp, ^m-Øna, J-Zo-P, B-ky,B-an\. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXo≥, B-en, lw-k, apØp-t°m-b X-߃, Ako-kv, J-Zn-b, hn-øp-Ω, kp-ss_-Z, l-ko-\. J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v ap-≠-Øp]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn sam-´m-{º-sØ ]tc-X-\m-b A-©-c-]m´n¬ l-k-bv-\m-dp-sS `mcy Ip-´n-N-S-b≥ B-bn-i (82). a-°ƒ: lw-k, A∫m-kv, aq-km≥ (A_qZ-_n), dm-_n-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, d-jo-Z, j-aoa, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, A–p¬ k-emw. k-tlm-Zcn: B-an-\.

Xm-a-c-t»-cn: Fw- Fw -]d-ºv- tIm-´-°p-∂p-Ω¬ ]tc-X-\m-b I-≠-s‚ `m-cytZ-h-In- (67)-.- a-°ƒ: h¬k≥ -(kn-.]n-.Fw- FwFw- ]-d-ºv- tK-‰v- {_m©w-Kw),- tam-l-\≥(ku-Zn),- hn-P-b≥,- Zn-t\i≥.- a-cp-a-°ƒ-: tc-h-Xn,{_-Pn-\,- k-tcm-Pn-\n,- APn-X.- k-©-b-\w RmbdmgvN.

\-√-fw: ap-√-ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). kn-.]n-.-Fw Ingp-h-\-∏m-Sw ap≥ -{_m-©v Aw-K-hpw I¿-j-I-sØmgn-em-fn bq-\n-b≥ ap≥ G-cn-bm -I-Ω-‰n Aw-K-hpam-bn-cp-∂p. tI-c-f Bbp¿-th-Zn-Iv tIm- ˛-Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n ap≥-Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \-√-fw-˛-sN-dp-h-Æq¿ taJ-e-bn¬ I¿-j-I-sØmgn-em-fn-I-sf kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xn¬ t\-Xr-\n-cbn¬ \n-∂p {]-h¿-Øn®p. `m-cy: Ip-™n-∏mØp-Ω. a-°ƒ: B-an-\, A-ko-kv (sI-.F-.F-kv.kn ao-©-¥) A-an-Xm-`m\p, ]-tc-X-bm-b P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-tImb, _o-cm≥-tIm-b, d-^oJv, j-l-dm-_m-\p.

]p-Xp-∏m-Sn: I-√-Sn-°p∂p-Ω¬ A-ºm-b-°p∂p-Ω¬ sam-bv-X-o≥-Ip™n (88). `m-cy: dp-Jn-ø. a-°ƒ: l-\o-^, aq-k, A-kokv, k-emw, kp-ss_-Z, kp-sse-J, ssk-\mkv, kq-dm-_n. a-cp-a°ƒ: B-bn-i, ]m-Øp´n, ko-\-Øv, km-_n-d, ap-l-Ω-Zv, k-eow, du^v, d-^o-Jv.

Nm-Ø-aw-K-ew: tN-t\msØ [-\-{io-bn-se tUm. F≥ ko-Xm-cm-a≥ (77). dn-´. {]-^. F≥.sF.Sn sI-an-kv-{Sn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\In ko-Xm-cm-a≥. a-°ƒ: P-b-e-£v-an, cm-P-{in (bp.F-kv.F), P-b-{io (\yq-kn-e‚ v). a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ-\m-Y≥, cLp-\m-Yv (bp.F-kv.F), ]n Pn _m-ep (\yq-kne‚ v). k-tlm-Z-c-߃: sh-¶n-\m-cm-b-W≥, Irjv-W-km-an, ]-tc-X-bm-b F≥ ko-Xm-e-£v-an, ]tc-X-bm-b ao-\m-£n, tUm. F≥ `-K-h-Xn-AΩmƒ, Ip-™n-a-Xn, k-ckz-Xn.

am-tØm-´w: sN-dp-]-dºn¬ D-Ωm-tØ-bn (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im-Xn-cn-t°m-b. a-°ƒ: B-en-t°m-b, am-\p, Ip™p-´n, d-km-Jv, ap-k-±nJv, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: B-en (am-tØm-´w), kpl-dm-_n, ko-\-Øv, kmPn-X, d-jo-Z, j-do-e.

_-m-ep-t»-cn: ]-tc-X-\mb Ip-t∂m-Øv sN-°p-´nbp-sS a-I≥ ]p-cp-tjmØ-a≥ (53). _m-ep-t»cn £o-tcm¬-∏m-Z-I kl-I-c-W kw-Lw {]-knU‚ v, P-\-{io hm¿-Uv sN-b¿-am≥ F-∂o ÿm-\-߃ h-ln-®n-cp∂p. am-Xm-hv: ]-tc-X-bmb \m-cm-b-Wn. `m-cy: Pb-{io. a-°ƒ: A¿-Pp≥, A-_o-\. k-tlm-Z-c߃: km-hn-{Xn, iym-af, a-t\m-P≥.

b-tim-Z

Hm-a-t»-cn: ]-ø-cv-I-≠n Ip-\n-bn¬ J-Zo-ip-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b B-{º A-–p-¿-dlvam≥. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, Ajv-d-^v, a-dn-bp-Ω, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb _o-cm≥-Ip-´n, d-lv-aØp-√, D-Ω-Øn-°p-´n, Xm-ln-d.

Ip-ªn-¸

\-√-fw: N-°-c-ho-´n¬ sI ]n sam-bv-Xo≥ tImb-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (52). a-°ƒ: ap-kv-X-^, A-–p¬- l-Iow, dp-_o\, dp-ao-k, A-kv-a-_n.

sh-∂n-bq¿: I-S-t°m-´v (aq-∂m-en-°¬) sam-bvXo-s‚ `m-cy A-º-e-h≥ Im-cm-´v J-Zo-P (55).a-°ƒ: A-k-am-_n, \ko-a, \u-^¬, \-ko_. a-cp-a-°ƒ: bq-kp^v, a-Po-Zv.-

N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm\q¿ I-dp-∏≥-ho-´n¬ Ip-™n-∏ (68). `m-cy-am¿: B-bn-i, ^mØn-a, B-bn-i,]-tc-Xbm-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: k-_n-b, ap-kvX-^, jw-kp, kpss_-Z, km-Pn-Z, kpsse-J, k-eo-\, d-joZv, k-eow, Pw-jo-\, \ko¿, kn-\p, d-kn-b, B-_n-Z. a-cp-a-°ƒ: jw-kp, Jm-Z¿, A-en, jm-lp¬, jm-^n, _-Zdp-±o≥, \n-j, sj-do-\, \-ko-a, A-iv-d-^v, d^o-Jv.

am-Wn

tIm-a-fw

I-eym-Wn

]-ßm-h-Xn

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww sh-fpØ-a-e-bn-se ]-tc-X-\m-b Ip-¥m-∏p-d-Øv ao-ج IWm-c-s‚ `m-cy am-Wn (75). a-°ƒ: I-a-e, kp-io-e, {]Im-i≥, ssi-e-P, {]-Zo]≥. a-cp-a-°ƒ: \m-Wp sIm-fm-hn-∏m-ew, k-Xo-i≥ ]m-tem-fn-∏m-ew, ssj-\n, k-Pn-\n. ]-tc-X-\m-b Irjv-W≥ ta-∏-bn¬.

Ip-∂-Øp-]m-ew: B-ZyIm-e kn-.]n-.sF {]-h¿Ø-I≥ ]-tc-X-\m-b X®n-tem-´v cm-a-s‚ `m-cy tIm-a-fw (66). a-°ƒ: Irjv-W-Zm-kv, \n-j, jo-e, jo-\. a-cp-a-°ƒ: tZ-hn, th-Wp-tKm-]m¬ ]-ø-Snao-ج, kp-tc-jv Ipam¿ tIm-´q-fn, k-t¥m-jv t_-∏q¿.

Xm-a-c-t»-cn-: A-ºm-btØm-Sv- ]-tc-X-\m-b HX-tbm-Øv- D-Æo-cn-bp-sS `m-cy- I-eym-Wn- (84)-. a°ƒ-: eo-e,- I-a-e,- ]-tcX-\m-b `m-kv-°-c≥.- acp-a-°ƒ-: ao-\m-£n-,- hnP-b≥,- tem-ln-Xm£≥.- -k-©-b-\w -RmbdmgvN.

tIm-gn-t°m-Sv: In-g-t°A-∏m-Sw ho-´n¬ ]-flm-hXn (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b N-{μ≥ \m-b¿. a-°ƒ: cm-P-tKm-]m-e≥ (dn-´ kpt_-Zm¿), Kn-co-jv-Ip-am¿, jo-P, do-\. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, P-b-cm-Pv, hm-k¥n, ssj-\n. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se \∂m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n ap-kveym¿˛80). `m-cy: Ip™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: P-em-ep-±o≥ ap-kv-eym¿, A-ko-kv ap-kv-eym¿ , A–p¬ I-cow k-A-Zn, Dssa-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ ap-kv-eym¿, dlva-Øv, B-an-\, D-Ωp¬ssJ¿.-

Nm-Ø-aw-K-ew: ap-Xp-h-\]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b apXn-c-°m-em-bn¬ cm-L-hs‚ `m-cy b-tim-Z (95). a°ƒ: in-h-Zm-k≥, i-in[-c≥, {]-`m-h-Xn, h-\-P, c-Xv-\-Ip-am-cn, ssi-e-P, {]-k-∂, _o-\, ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b sN-dpIp-∂p-Ω¬ {io-\n-hmk≥, kp-μ-c≥, ]-tc-X\m-b kp-[m-I-c≥, _me-Ir-jv-W≥, tem-ln-Zm£≥, s]m-∂m-]-d-º-Øv hn-t\m-Zv-Ip-am¿.

hm-kp h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg s{Sbn-\nMv kv-Iq-fn-\v k-ao]w Ip-\n-bn¬ hm-kp (68). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: D-ta-jv-Ip-am¿ (Zp-_-bv), jo-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv (tIm-´-°-S-hv), ]flm-£≥ (aq-cm-Sv), {]-_nj (em-I-\m¿-°m-hv). ktlm-Z-c≥: _m-e≥ (A_q-Z-_n).

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kveymÀ- -

J-Zo-ip-½

^m-¯n-a

J-Zo-P

sam-bv-Xo³ ]-\-ßm-ß-c: ]-tc-X-\mb I-cn-º-\-°¬ Ip™m-en-bp-sS a-I≥ sambv-Xo≥ (78). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, lwk (C-cp-h-cpw- Z-Ωmw), kn-±o-Jv (A-_q-Z-_n), Pm-_n¿, D-Ω¿, C-{_mlow, ^m-Øn-a, k-eo-\, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A-en, d-jo-Zv, lw-k, km-ln-\, dw-e, kp-lv-d, ssJ-dp, kp-a-ø, s^-an-\.

A-Ðp-Ã

Xn-cp-\m-hm-b: sIm-S°¬-Øm-g-Øv _-¥¿°-S-hv tdm-Un-\p k-ao-]w sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (Ip-™m-∏p˛72).

Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw ap-Pm-ln-Zv ]-≈n-°p k-ao-]w ]o-Sn-tb-°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A–p-√ (65). tlm-´¬-hym]m-cn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: _o-]m-Øp. a-°ƒ: d-knb, k-eo-\, \u-jm-Zv, A-øq-_v (C-cp-h-cpw ^pssP-d), k-°-dn-b, ssaaq-\, ap-l-Ω-Zv l-°ow.-acp-a-°ƒ: C-kv-am-Cu¬, A-iv-d-^v, B-_n-Z, B_n-Z, ^m-Øn-a.

jm-Pn

sam-bv-Xo³-tIm-b F-e-Øq¿: I-f-Øn¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b (70). _n.F-kv.F≥.F¬ dn-´. D-tZym-K-ÿ-\m-Wv. F-eØq¿ Fw.sF a-Zv-d-km P\-d¬ sk-{I-´-dn, kq-^n°p-\n a-Jmw sk-{I-´-dn ÿm-\-߃ h-ln-®n-´p≠v. `m-cy: ]-co-cw-I-≠n Ip-™-bn-i. k-tlm-Z-c≥: A-l-Ω-Zv-Ip-´n.

A-½p

sIm-bn-em-≠n: s]mbn¬-Im-hv ]-tc-X-cm-b sN-dn-b-]-d-ºn¬ Nm-Øp˛-I-eym-Wn bp-sS a-I≥ jm-Pn (45). `m-cy: `-hn-\. a-°ƒ: A-iz-Xn (π-kvh¨ hn-Zym¿-Yn s]mbn¬-Im-hv kv-Iqƒ), Aiz-¥v (hn-Zym¿-Yn s]mbn¬-Im-hv kv-Iqƒ).

C-{_m-low-Ip-«n s]m-∂m-\n: ]m-°-Ø-∏d-ºv kz-tZ-in h-´-∏-dºn¬ C-{_m-low-Ip-´n (68). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \-ko-d, e-Øo-^v (kuZn), ssk-\-_, kpss_-Z, C-kv-lm-Jv. a-cpa-°ƒ: kn-±o-Jv, k-Pn-\, k-°o¿, lw-k.

ap-l-½-Zv

I-Æt- ©-cn: sh-¶f - Ø - pI-≠n A-Ωp (70). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b ]n tKm]m-e≥. a-°ƒ: t{]-ae - X - , t{]-aZ- m-kv (Un.Un.C Hm^n-kv, tIm-gn-t°m-Sv). a-cpa-°ƒ: cm-aZ- m-kv, jo-e. k-tlm-Zc - ß - ƒ: eo-e, th-Wp-tKm-]m¬ ({io-[¿ t¢m-Øv am¿-´v, tIm-gnt°m-Sv), hn-Pb - a - W - n.

Nn-‰q¿: sIm-gn-™m-ºm-d-bn¬ kz-Im-cy-_-kv I-≠-Œsd _- n-\-p-≈n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xriq¿ Np-h-∂-a-Æv h-gp-°pw-]m-d ]m-∏-®-s‚ a-I≥ tPm_n (30)sb-bm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® \m-en-\v a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. sIm-gn-™m-ºm-d-˛-Xr-iq¿ dq-´ntem-Sp-∂ am-Xm _- n-se I-≠-Œ-dm-bn-cp-∂p. _p-[\m-gv-N cm-{Xn Hm-´w I-gn-™v sIm-gn-™m-ºm-d I-cp-h∏m-d tdm-Un-se kz-Im-cy- an-√n-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn´ _- n-em-Wv tPm-_n In-S-∂n-cp-∂-Xv. ]p-e¿-s® \men-\v a-‰p -Po-h-\-°m¿ hn-fn-®-t∏m-gm-Wv a-cn-®-X-dn-™Xv. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv ar-X-tZ-lw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn\p tijw ar-X-tZ-lw \m-´n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn.

hr-²-³ s{S-bn-\n a-cn-¨-p

sjm¿-Wq¿: sN-ss∂-˛-aw-K-em-]p-cw s{S-bn-\n¬ IpSpw-_-tØm-sSm-∏w bm-{X-sN-bv-X hr-≤-s\ a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. h-S-I-c kz-tZ-in-bm-b I-cp-Wm-Ic-s\ (72)-bm-Wv C-∂-se -cm-hn-se B-d-c-tbm-sS s{Sbn≥ sjm¿-Wq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ _m-Øv-dq-an¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-≠X -- v. sN-ss∂-bn¬-\n-∂pw h-S-I-cbn-te-°p h-cp-I-b-m-bn-cp-∂p C-h¿. sjm¿-Wq¿ t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

Kr-l-\m-Y³ Xq-§n-a-cn-¨p

\o-te-iz-cw:- `m-cy-sb I-S-bn-te-°v km-[-\w hmßm≥ A-b-®v Kr-l-\m-Y≥ ho-´p-ap-‰-sØ a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-®p, ]-Sn-™m-‰w-sIm-gp-h-en-se sIm-´n-e ho-´n¬ sI hn N-{μ-am-cm-cm-Wv (65) I-gn-™-Zn-h-kw cm-hn-se a-cn-®-Xv. tem-dn ss{U-h-dm-bn-cp-∂p. `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ- cm-tP-jv (_-kv I-≠-Œ¿), c-ay, c-Pn-X (A-[ym-]n-I, ]-ø-∂q¿). a-cp-a-°ƒ:- A-Nyp-X-am-cm¿ (]m-e-°m-Sv), _m-_p-cm-Pv (t^m-t´m-{Km-^¿, ]-ø∂q¿). k-tlm-Z-c-߃- ap-c-fn, ]-fl-\m-`≥ (_-kv ss{U-h¿), Kw-K, c-Xn, N-{μn-I (sN-ss∂).

]-\n- _m-[n-¨v A[ym-]nI a-cn-¨p

D-Zp-a: ]-\n _m-[n-®v aw-Kem-]p-csØ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ A-[ym-]n-I a-cn-®p. ]m-e-°p-∂v {io i-¶-cm-Nmcy F-Pyp-t°-j≥ sk‚dn-se A-[ym-]n-I B-dm-´pI-S-hv s\-√n-b-Sp-°w lukn-se {]-Pn-X(22)bm-Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: \m-cm-bW≥. am-Xm-hv: Pm-\-In. k-tlm-Z-c-߃: t{]-a, {]-aof, {]-im-¥v.

F³-tUm-kÄ-^m³ Cc a-cn-¨p

cm-P-]p-cw: F≥-tUm-kƒ-^m≥aqew AkpJw _m[n®v NnIn¬k-bn-em-bn-cp∂ I-≈m¿ B-S-IsØ `m-kv-I-c-s‚ `m-cy- ]-\-Ø-Sn sh-≈-°-√n-se Hm-a-\(40) acn®p. a-I≥: l-cn-Ir-jv-W≥. k-tlm-Z-c߃: tam-fp, _m-e≥, Im-©-\, P-\m¿-±-\≥, im-¥, cm-[, im-c-Z.

I-hp§v ho-Wv hn-ZymÀ-Yn\n a-cn-¨p

ao-\-ßm-Sn: I-hpßv tZ-l-Øpho-Wv B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-´n a-cn-®p. a-Wn-h-b¬ sIm-√n-∏p-c ]-Wn-btIm-f-\n-bn-se \m-cm-b-W-s‚ a-Iƒ A-ar-X(14)bmWv a-cn-®-Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv°v c-t≠m-sS H-c-∏p-hb-en-ep-≈ tXm-´-n\p kao-]am-Wv A-]-I-S-w. No-cm¬ K-h. ssl-kv-Iqƒ G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. am-Xm-hv: A-Ωn-Wn.

`À¯m-hn\v ]n-¶m-se `m-cy-bpw acn¨p am-∂m¿: `¿-Øm-hv B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xn-\v ]n-∂mA-l-½-Zv

cm-P-³

{io-[-c³

_m-e³

Aw-\-

{]-`m-I-c³

A-Ðp

lw-k-

aq-∂n-bq¿: Np-g-en ]m-eØn-߬ h-en-b-]o-Sn-tb°¬ A-l-Ω-Zv (86). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω. aI≥: A-–p¿-d-lvam≥. acp-a-Iƒ: k-Io-\. -k-tlmZ-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]-tc-X-\m-b kq-∏n.

D-t≈y-cn: Ip-∂-Ø-d sSIv-kv-s^-Uv a-μ-¶m-hn-se sXm-gn-em-fn Im-hn-Sp°n¬ cm-P≥ (52). `m-cy: e-X (a-μ-¶m-hv). a-°ƒ: en-tP-jv, en-kv-\. ]n-Xmhv: tKm-]m-e≥ \m-b¿. am-Xm-hv: Ip-™n-A-Ω.

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn Ip-gn-b-ºm-Sw {io-[c≥ (84). `m-cy: Nn-∂-Ω. a-°ƒ: tem-I-\m-Y≥, k¿-hmXva≥, tX-P-kv, c-Xv-\-{]`. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, _n-μp, do-\, A¿-Pp-\≥.

h-S-I-c: Io-g-en-se Bg-S-h≥ ho-´n¬ ao-ج _m-e≥ (73). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: {]-tam-Zv, _o-\, {]-Pojv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw ]-hn-{X≥.

hm-g-°m-Sv: h-en-b-]-dºv Im-cn-°p-gn A–p¬ a-Po-Zn-s‚ aIƒ Aw-\ (B-dv). amXm-hv. ko-\-Øv. ktlm-Z-cn. epw-\.

am-hq¿: A-Sp-hm-Sv e£who-Sv tIm-f-\n-bn¬ {]-`m-I-c≥ (58). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: {]-`n-X, {]-`n-j, {]-Pn-Øv. a-cp-a-I≥: aWn. ]tc-Xs‚ I-ÆpIƒ Zm-\w sN-bv-Xp.

Xp-Δq¿: ap-≠-t°m-´n-se sXm-≠n-bn¬ A-–p (51).- am-Xm-hv: B-an-\. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Pwjm-Zv, d-Po-\, P¿-jm-Zv, kp-ss\-_. a-cp-a-°ƒ: i-d-^p-±o≥, d-jo-Z-en, jd-^p-∂o-k, C¿-^m-\.

th-ß-c: C-cp-ºp-tNm-ebn-se ]-tc-X-\m-b I-√m°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ lw-k (48). dn-bm-Zn¬ tPm-en-°m-c-\m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: Ip-™n-°-Zn-b. `m-cy: kp-sse-J. a-°ƒ: ^m-kn¬, ^¿-km-\.

\yq-\-]-£-§Ä hn-«p-ho-gv-N-bv-¡v X-¿m-dm-h-Ww: tUm. ^-k K-^qÀ tIm-´-bw: tI-c-f-Øn-s‚ km-lN-cy-Øn¬ \yq-\-]-£-߃ kw-h-c-W-Im-cy-Øn¬ hn-´p-ho-gvN-bv-°v X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿. tIm´-b-Øv sI.]n.Fw.F-kv kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn \-S-∂ -"kw-h-c-W-w {]-Xo£-bpw {]-Xn-k-‘n-bpw'- F-∂ sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-h-c-W- Im-cy-Øn¬ kwÿm-\-Øv {]-tXy-I km-l-N-cyam-Wp-≈-Xv. \yq-\-]-£-߃-°v ]n-∂m-°m-h-ÿ-bn-√. k¿-°m¿ tPm-en-bn¬ am-{X-a-√ ]n-∂m-°mh-ÿ t\m-t°-≠-Xv. a-‰p-≈ cw-

K-ß-fn-epw t\m-°-Ww. F-√mh¿-°pw hn-`-h-߃ e-`n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ N¿-®-Iƒ ]n-∂m° hn-`m-K-Øn-\n-S-bn¬ D-≠m-hW-w. hn-`-h-ß-fp-sS A-`m-hw Fkv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-K-ß-sfbm-Wv _m-[n-®-Xv. kw-h-c-Ww A-h-km-\n-∏n-°m≥ k-a-b-am-bn´n√. h-S-t° C-¥y-bn¬ a-fi-¬ I-Ωo-j-≥ dn-t]m¿-´v ap-kv-en-wIƒ-°v Kp-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. afi¬ I-Ωo-j-\v ti-jw h-en-b am-‰-am-Wp-≠m-bXv. {Io-an-seb¿ ]-cn-[n 12 e-£w B-°-W-sa∂-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-°m-\m-hn-√. 12 e-£-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ {Ioan-se-b¿ \-S-∏m-°n-bm¬ h-S-

t°- C-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fnse P-\-߃-°v D-b-cm≥ I-gn-bn√. \yq-\-]-£-߃-°v \m-e-c iX-am-\w F-∂ X-Xzw `-c-W-L-S\m-]-c-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂-X√. F-√m- k-ap-Zm-b-߃-°pw hoXw-h-bv-°p-tºmƒ C-Xv \n-e\n¬-°n-√. kz-Im-cy-h¬-°-c-Whpw B-tKm-f-h¬-°-c-W-hpw Fkv.kn-˛-F-kv.-Sn- hn-`m-K-ß-sf ]nt∂m-´-Sn-°p-w. k¿-°m¿ \-S-∏m°m≥ t]m-hp-∂ kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-I-fn¬ H-sc-Æw t]mepw F-kv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-KØn-\v e-`n-°n-s√-∂pw a-e-_mdn¬ \m-b¿ k-ap-Zm-bw km-ºØn-I-am-bn X-I-cp-I-bm-W-∂pw ^-k¬ K-^q¿ ]-d-™p.

se `m-cy-bpw Xq-ßna-cn-®p. sN-∂n-Ø-e sN-dptIm¬ {]m-bn-°-c H-º-Xmw hm¿-Un¬ I-tØm-en°m tZ-hm-e-b-Øn-\v k-ao-]w Iq-t\-g-Øv ho-´n¬ ssk-a-Wn-s‚ a-Iƒ Pn-Pn(22)sbbm-Wv C-∂-se cm{Xn B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬ I≠-Xv. ]-d-°-Shv kz-tZ-in-bm-b tPm-k-^v tPm¨-k-Wpw Pn-Pn-bpw X-Ωn-ep-≈ {]-W-bhn-hm-lw \m-ep am-kw ap-ºm-Wv \-S-∂-Xv. F-∂m¬ ho-´p-Im¿ X-Ωn¬ i-{Xp-X-bn-emb-n-cp-∂p. tPm-k-^v tPm-Wn-s\ Pn-Pn-bp-sS ]n-Xm-hv a¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Cbmƒ hn-hm-l-w Ign™v \m-emw Zn-h-kw B-fl-l-Xy sN-bv-Xn-cp-∂p.

Ø-ew Zm-\-am-bn \Â-In-sb-¶v kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-c³ s{S-bn-\n-\v UÂ-ln-bn a-cn-¨p ]-d-bp-¶-Xv A-]-am-\n-¡m³: ap-¶n Nm-Sn acn¨p kp-Ip-am-c³ \m-bÀ N-ß-\m-t»-cn: Fw.C.F-kv {]kn-U‚ v ^-k¬ K-^q-dn-s‚ ap≥-X-e-ap-d-°m¿ F≥.Fkv.F-kv B-ÿm-\w ]-Wnbm≥ 25 G-°¿ ÿ-ew Zm-\-ambn \¬-In-sb-∂p ]-d-bp-∂-Xv F≥.F-kv.F-kn-s\ A-]-am-\n°m-\m-sW-∂v P-\-d¬ sk-{I-´dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. \mb¿ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpsS 2012˛13 h¿-j-sØ h-c-hp sN-e-hv I-W-°pw _m-°n-]-{Xhpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ {]-Xn-\n[n k-`m-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.C.F-kv kw-L-Sn-∏n-® N-ß-\m-t»-cn-bn-se tbm-K-Øn-

epw a-‰p ]-e-bn-S-Øpw ÿ-ew Zm-\-am-bn \¬-In-b- Im-cyw At±-lw ]-d-™-Xm-bn hm¿-Ø I-≠p. F≥.F-kv.F-kn-\v K^q-dn-s‚ A-∏q-∏-s‚-s-b-∂-√ a‰p k-ap-Zm-b-Øn-se B-cp-sSbpw ÿ-ew e-`n-®n-´n-√. k-ap-Zmb-sØ kv-t\-ln-°p-∂ Aw-Kß-ƒ \¬-In-b ÿ-ew am-{X-amWp-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. F≥.F-kv.F-kv {]-knU‚ v ]n F≥ \-tc-{μ-\m-Y≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hc-hp-˛-sN-e-hp I-W-°pw _m°n-]-{X-hpw {]-Xn-\n-[n k-`mtbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p.

A-º-e-∏p-g: k¿-°m¿ Po-h-\°m-c≥ s{S-bn-\n-\p ap-∂n¬- NmSn Po-h-s\m-Sp-°n. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-b-Øv 15mw hm¿-Uv \-Sp-hn-e ho-´n¬ ]p-jv-°-c≥-˛s]m-∂-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-_p (42) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se ]p-e¿-®-tbm-sS ]p-∂-{] I-∏-I-S sd-bn¬-th -tK-‰n-\p h-S°p-h-i-Øm-Wv kw-`-hw.- Cbmƒ k-©-cn-® ss_-°pw kao-]-Øn¬ \n-∂p I-s≠-Øn. a-√-∏-≈n Xm-eq-°v Hm-^n-knse Po-h-\-°m-c-\m-b km-_p am-dm-tcm-K-sØ Xp-S¿-∂v h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p.- c-≠p-Znh-kw ap-ºv im-co-cn-I A-kzÿ-X A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ XpS¿-∂v c-‡-]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-

b-t∏mƒ tcm-Kw aq¿-—n-®-Xm-bn I-s≠-Øn. C-Xn-s‚ a-t\m-hnj-a-Øn-em-Wv Po-h-s\m-Sp-°nb-sX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. ar-X-tZlw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-SpØp. `m-cy: c-aym-tZ-hn, G-I-aIƒ: \n-th-Zn-X.

h-b-em¿: \m-hn-I-tk-\mw-K-amb tN¿-Ø-e kz-tZ-in \yq-U¬ln-bn¬ A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv Bdmw hm¿-Uv X-¶n I-h-e-bv-°p k-ao-]w ]p-jv-]-a-‰w ho-´n¬ ]tc-X-\m-b _m-_p tam-l-s‚ aI≥ _n -_m-ep(24) B-Wv a-cn®-Xv. _p-[-\m-gv-N A¿-[-cm-{Xn\yq-U¬-ln-bn¬ sI-´n-S-Øn-¬ \n-∂v ho-Wpa-cn-®-Xm-bn C-∂se cm-hn-se sIm-®n-bn¬ \n-∂v \m-hn-I-tk-\m D-tZym-K-ÿ¿ ho´p-Imsc Adn-bn-°p-I-bm-bncp∂p. ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´nse-Øn-°pw. am-Xm-hv. e-Xm-Ipam-cn. k-tlm-Z-cn: tN¿-Ø-e F≥-.F-kv-.F-kv tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-\n _n-μp-P.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

27 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

I-iph-−n ^mÎ-dn Po-h-\-¡m-c³ Ipg-ªpho-Wv a-cn-¨p kp-tc-{µ³

am-[-h³ B-im-cn

{In-kv-Xp-Zm-kv

hm-kp-tZ-h³-]n-Å

kp-tc-jv

e-Xm kp-[m-I-c³

ssk-\p-±o³

hn-t\m-Zv

h¿-°-e: h-S-ti-cn-t°mWw Kn-cn-hn-em-k-Øn¬ kp-tc-{μ-≥ (76). {]-ap-J tIm¨-{K-kp-Im-c-≥, inh-Kn-cn Xo¿-Ym-S-\ I-Ωn‰n-bw-Kw, tIm-W-Øv alm-tZ-h-t£-{X ap-Jy-c£m-[n-Im-cn-, B¿ i-¶-chn-j≥, {io-\m-cm-b-W[¿-a k-a-\z-b k-an-Xn, in-h-Kn-cn im-c-Zm-I-em-kan-Xn F-∂n-h-bp-sS k-Poh {]-h¿-Ø-I-≥ F-∂o \n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®p. `m-cy: `m¿-K-hn. a-I≥: A\n¬. a-cp-a-Iƒ: {]-`.

Ip-‰n-®¬: Ip-‰n-®¬ tate hm-Øq-cn¬ tdm-U-cnI-Øv ho-´n¬ am-[-h≥ B-im-cn (63). a-°ƒ: Cμp-te-J, \n-j, \n-jm-¥v. a-cp-a-°ƒ: kp-μ-tc-i≥, tKm-]-Ip-am¿, ao-c.

sh-≈-d-S: tIm-´-bmw-hn-f jm-\p `-h-\n¬ {In-kv-XpZm-kv (75). `m-cy: tPm-bn-kv. a-°ƒ: {In-kv-‰¬, kv-s‰-√m ta_¬, k-Xy-cm-Pv. a-cp-a°ƒ: P-b-Zm-kv, ]-tc-X\m-b tZ-h-t\-i≥, kn‘p.

h¿-°-e: A-bn-cq¿ hmkp-tZ-h s\-Ãn¬ hmkp-tZ-h≥-]n-≈ (84). `mcy: im-¥-Ω. a-°ƒ: k-c-kz-Xn, Ko-X, jo-P. a-cp-a-°ƒ: _m-lp-teb≥ ]n-≈, ]-tc-X-\m-b cm-P-tKm-]m¬, A-\n¬Ip-am¿.

h¿-°-e: Nn-e-°q¿ Xp≠-Øn¬ ho-´n¬ ]-tcX-\m-b ]n k-Zm-in-hs‚-bpw hm-kn-\n-bp-sSbpw a-I≥ kp-tc-jv (52). k-tlm-Z-c-߃: Dj, D-j-Pn, t{]w-Pn, iymw-Pn, in-h-Pn, Po-j.

h¿-°-e: h¿-°-e K-h. B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]w \m-cm-b-W hn-em-k-w {io-bn¬ kp-[m-I-c-s‚ `m-cy e-Xm-kp-[m-I-c≥ (45). a-I≥: {io-Pn-Øv.

I-√d - : Xm-]k - K - n-cn \hm-kv a≥-kn-en¬ ssk\p-±o≥ (66). `m-cy: kuZm _o-hn. a-°ƒ: \-hmkv, \n-kmw, jo-P. a-cp-a°ƒ: j-lm-_v, ssj-e, \-kow.

tXm-a-kv tPm-k-^v

Ip-cym-t¡m tPmÀ-Pv

Xm-g-Øp-h-S-I-c: Nn-√m°p-∂ Ip-∂n-\n-bn¬ sI ssa-Xo-s‚ a-I≥ sI Fw k-enw (50). J_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: sF-jm I-cp-\mK-∏-≈n sh-fp-tØ-cn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: lm-^n-kv, kp-dp-an.

I-g-°q-´w: aw-K-e-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j-\v kao-]w Zp-cq-l km-l-N-cyØn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b Hm-t´m-dn£ ssU-h-dp-sS ar-X-tZlw h≥-P-\m-h-en-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C-∂se ssh-In-t´m-sS ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. aw-K-e-]p-cw Hm-t´m-dn-£ Ãm‚n-se s{sU-h-dm-b ap-cp-°pw-]p-g ap-√-t»-cn Sn F-kv `-h-\n¬ hnt\m-Zv (36) B-Wv _p-[\m-gv-N cm-{Xn G-tgm-sS aw-K-e-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j-\-Sp-sØ tdmUn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. hn-t\m-Zn-s‚ hntbm-K-Øn¬ hn-hn-[ s{sS-Uv bq-\n-b-\p-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂se aw-K-e-]p-c-Øv l¿Øm-e-N-cn-®p. ]n-Xm-hv; hn-P-b≥, am-Xm-hv ;imc-Z. `m-cy: hn-an-{X-kw-KoX, a-°ƒ: A-\p-j, A\p-{io.

Ip-am-c³ X-e-tbm-e-∏-d-ºv: h-Sbm¿ ]-{¥-≠n¬ sI kn Ip-am-c≥ (74). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. a-°ƒ: cm-tP-{μ≥, c-RvPn-\n, k-t¥m-jv. a-cp-a°ƒ: s]-Æ-Ω, _m_p,kp-\n-X.

Ip-t¼m A-Ðp Jm-ZnÀ ap-kev ymÀ

i-in-[-c³ \m-bÀ I-√-d: I-\ym-cp-Ip-gn sIm-®p-hn-f ho-´n¬ i-in[-c≥ \m-b¿ (54). ktlm-Z-c-߃: im-¥-Ω, l-cn-tZ-h≥.

Ip-ºf - : Ip-tºm¬ ap-{In° F-∂ Ip-tºm¬ Ip∂n¬ A-–p¬ Jm-Zn¿ apkveym¿ (86). `m-cy: _o^m-Øn-a.- - a-°ƒ: J-Zo-P, kzm-en-lv ap-kveym¿, ssk-\_ - , B-bn-i, dm_n-A, an-kvc - n-ø, kn-±o-Jv k-AZ- n, cn-^m-C, am-ln\q¿.

ap-°q-´p-X-d: ]m-W-]n-emhv A-Ω-\-Øv tXm-a-kv tPm-k-^v (A-∏-®≥ 85). kw-kv-Im-cw C-∂v 3\v ]mW-]n-em-hv sk‚ v tPmk-^v ]-≈n-bn¬. `m-cy a-Wn-a-e Nn-t‰-S-Øv tdm-k-Ω. a-°ƒ : km-en, tkm-fn, tkm-Pn. a-cp-a-°ƒ : sP-bnw-kv, en-Pp(kn.--F-®v.-kn sh-®q®n-d), ]-tc-X-\m-b k-Æn

ap-´p-Nn-d: ]p-Ø≥-]p-c-bv°¬ Ip-cym-t°m tPm¿÷v (h-°-®≥-˛88). kwkv-Im-cw \m-sf D-®-I-gn™v 3\v ap-´p-Nn-d s^mtdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy ]-tc-X-bm-b G-en-°p-´n (Ip-´n-b-Ω). a-°ƒ: t{X-kym-Ω, Ipcym-®≥, tPm¿-÷v, ta-cn, Hu-tk-∏-®≥, Ko-X-Ω, tPm-bn-®≥.

J-Zo-P

]-d-bn \m-dm-Øv: sIm-º-s‚sam-´ {]m-Y-an-I Ip-Spw_-t£-a D-]-tI-{μ-Øn\p k-ao-]w ]-\-b≥ lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-te≥ tKm-]m-e-s‚ `m-cy ]-d-bn (91).

hm-Wn-ta¬: ]-tc-X\ - m-b ]n Fw ssl-{Zq-kn-s‚ `mcy J-Zo-P (80). a-°ƒ: aPo-Zv (J-Ø¿), d-km-Jv (Zp-_b - v), km-d, am-an, ssk-\_ - , kp-ss_-Z, B-bn-i (A-¶W - h - m-Sn hm-Wn-ta¬).

k-enw

t{X-kym-½ C-cn-´n: \p-Nym-Sv ]-tcX-\m-b H-‰-πm-°¬ kvI-dn-b-bp-sS `m-cy t{Xkym-Ω (88). a-°ƒ: ^m. tPm-k-^v H-‰-πm-°¬, ta-cn, Ben-kv, t{K-kn, en-kn, am-Xyp (A-[ym-]-I≥, sk‚ v- tPm-k-^v F®v.F-kv, t]-cm-hq¿), A-Uz. _n-Pp.

tam-fn-¡p-«n tPm-k-^v Xm-g-Øp-h-S-I-c: A-cn°p-gn-bn¬ Hu-tk-∏-®s‚ `m-cy tam-fn-°p-´n tPm-k-^v (59). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. ]-tc-X a-√-∏≈n B-\n-°m-Sv hm-f-°pgn h-en-b-]p-c-bn-S-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

A-¶-½ \-S-h-b¬: ssX-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b tXma-kn-s‚ `m-cy A-∂-Ω (85). a-°ƒ: eo-em-Ω, ta-cn, t{K-kn, ta-gv-kn, tPm-Wn, en-kn, _m-_p, sP-kn, kn-kv-‰¿ sa-do\, _n-Pn, ]-tc-X-\m-b t_-_n. a-cp-a-°ƒ: h¿-Ko-kv, tPm-bn, Nn-∂-Ω, tPmkv, t{K-kn, tPm¨, sPkn, tPm-bn, k-Æn, ]tc-X-\m-b sk-_m-kv‰y≥.

am-[-h³ Ro-gq¿: a-ct- ßm-en sXßpw-]≈ - n¬ am-[h - ≥ (85). kw-kvI - m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf - ∏n¬. `m-cy: ]-tc-Xb - m-b tZ-hI - n. a-°ƒ: tam-l\≥, h-¬k - . a-cp-a° - ƒ: iym-af - , i-¶c - ≥.

I-a-ew H-‰∏ - m-ew: am-Xr-`q-an- ko\n-b¿ dn-t]m¿-´¿ ]n B¿ D-Æn-bp-sS `m-cy Ia-em-eb - tdm-Un¬ Im-´m\m-ho-´n¬ sI I-ae - w (75). k-tlm-Zc - ß - ƒ: ]c-ta-iz-c≥, kp-Ip-am-c≥, ]-tc-Xb - m-b e-£va - n-°p´n. Fw lw-k Fw.F¬. F, tIm¨-{K-kv. F-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-S∂ - ∏ - ≈ - n cm-aN - {- μ≥, B-Zc - m-RvPe - n- A¿-∏n®p.

Nm-¯p sIm-t≠m-´n: A-cn-{º ]-tc-X-\m-b s]m-‰-bn¬ Nm-cp-hn-s‚ a-I≥ NmØp (53). `m-cy: im-¥.

Ir-jv-W³ Ip-«n-]nÅ

tPm¬-k¬

Hm-a\

sNÃ-½-b½

iin-[-c³-]nÅ

ImÀ-¯n-tI-b³

kp-a-Xn-Ip-«n

]-ßm-£n

N-h-d: ]p-Xp-°m-Sv Im-t´gp-Øv I-fo-en¬ ]-tcX\m-b X-¶-∏≥ ]n-≈bp-sS a-I≥ Ir-jv-W≥Ip-´n ]n-≈(50). `mcy: tim-`-\ Ip-amcn. a°ƒ: Im¿Øn-I Ir-jvW≥, {io-l-cn.

A-©-¬: B-\-∏p-g-bv°¬ dn-´. k-_v c-Pn-kv‰m¿ tPm-_n¬(I-cn°pf-Øv) ]n sP tPm¨-k¨(64). `mcy: kq-k-Ω. a°ƒ: kp-P, ko-P, kn-tPm. acp-a°ƒ: ss_Pp, _nPp. B≥.

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-t√-en`m-Kw Im-´n¬ sX-°Xn¬ ]-tc-X\m-b hn sI hn-izw-`c-s‚ `m-cy sI Hm-a-\(76) (sXm-Sn-bq¿ ap≥ {Km-a-∏-©mb-Øv {]kn-U‚ v ). a°ƒ: D-j, B-j. a-cp-a°ƒ: a-∂w sXm-Sn-bn¬ ap-c-fo-[c≥(ap≥ {]-kn-U‚ v Icp-\m-K∏-≈n F-kv.F≥.Un.]n. bq-\n-b≥ {]knU‚ v), {]-k-∂≥ DÆn-Øm≥(Un.kn.kn. saw-_¿). sXm-Sn-bq¿ {Km-a-∏-©mbØv Hm-^nkn¬ C-∂v cm-hn-se 11\v ar-X-tZlw s]m-Xp-Z¿-i\-Øn-\v h-® ti-jw ssh-Io-´v A-©n-\v ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

sIm√w: _m-_p-`h-\w Ip-co-∏p-g-bn¬ sN√-Ω-bΩ(85). a-°ƒ: k-ckzXn. Ip-amcn. tim-`, _m_p, D-j, e-X. a-cpa°ƒ: tkma≥, cm-P≥, kp-tc-jv-, {]o-X. tZ-hZmkv, A-\n¬. kw-kv-Imcw C-∂v aq-∂n-\v ap-f-¶mSIw iv-a-im-\-Øn¬.

tX-h-e°-c: sam-´-bv°¬ i-io-{μ-hn-em-kØn¬ B¿ i-in-[-c≥]n-≈(dn´. sF.B¿. C˛61). `m-cy kp-`-{ZmtZhn. a°ƒ: Fkv _n\p, Fkv iymw-Ip-am¿, i-cWy. a-cp-aI≥: em¬. kw-kv-Im-cw C∂v 3\v ho´p-h-f-∏n¬.

sXm-Sn-bq¿: I-t√-en-`mKw Im¿-Øn `-h-\Øn¬ ]n Im¿-Øn-tIb≥(74). `mcy: Hma-\. a°ƒ: tam-l\≥, tim-`\≥, KoX, Hm-a-\°p´≥, e-X. a-cpa°ƒ: A-ºnfn, jo-e, tam-l\≥, _nμp, kp[m-Ic≥.

I-cp-\m-K-∏≈n: Ip-e-tiJ-c-]p-cw I-S-Øq¿, {ioIr-jv-W-hn-em-kw ]-tcX\m-b dn-´. ko-\n-b¿ sa-Un°¬ Hm-^pk¿ tUm-. sI Ip-´∏-s‚ `mcy dn-´. A-[ym]nI kp-aXn-Ip-´n(70). a°ƒ: c-Xv\-Ip-amcn, {]-k-∂-Ipamcn, Ko-Xm-Ip-amcn, tUm. sI _n D-Æn-IrjvW≥. a-cp-a°ƒ: cm-aN-{μ≥ (J-Ø¿), Xºn, tam-l\≥, _n-Pp-`mbn({_m-©v am-t\-P¿ sIm-´mc-°-c A¿-_≥ _m-¶v). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 2 \v ho´p-h-f∏n¬ \-S-°pw.

Nh-d: ]-∑-\ \-Sp-h-ØptN-cn I-t≠m-en¬ ta-°Xn¬ ]-tc-X\m-b sI ]n Zn-hm-Ic-s‚ `m-cy ]-flm£n(74). a°ƒ: sI ]n cm-P-aWn, cm-[m-IrjvW≥, c-Lp-\mY≥, cP-X, c-aWn. a-cp-a°ƒ: Xp-f-ko-[-c≥, {]-Zo]v, inh≥-Ip´n, tkm-an-\n, A\nX.

[\-`-{Z³ Ip≠d: s]cp-ºpg h©n-t°m´v ho´n¬ [\-`-{Z≥(51). `mcy: A\nX. a°ƒ: A\ojv, APojv.

J-Zo-ip-½ Hm-a-t»-cn: ]-ø-cv-I-≠n Ip-\n-bn¬ J-Zo-ip-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b B-{º A-–p-¿-d-lvam≥. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, Ajv-d-^v, a-dn-bp-Ω, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb _o-cm≥-Ip-´n, d-lv-aØp-√, D-Ω-Øn-°p-´n, Xm-ln-d.

^m-¯n-a \-√-fw: N-°-c-ho-´n¬ ^m-Øn-a (52).

Ip-ª-b-½p lm-Pn A-e-\-√q¿: Im-´p-Ipfw A-cn-b-°p-≠n-se sX-°≥ Ip-™-b-Ωplm-Pn (97). `m-cy: ]-tcX-bm-b J-Zn-b-°p-´n. a°ƒ: a-Ωp, aq-k, skbv-X-e-hn ap-…ym¿, apl-Ω-Zm-en, Ip-™o-cp, ^m-Øn-a, J-Zo-P, Bky,B-an-\. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥, Ben, lw-k, ap-Øpt°m-b X-߃, Ako-kv, J-Zn-b, hn-øpΩ, kp-ss_-Z, l-ko\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v ap≠-Øp]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

C-{_m-low-Ip-«n s]m-∂m-\n: ]m-°-Ø-∏d-ºv kz-tZ-in h-´-∏-dºn¬ C-{_m-low-Ip-´n (68).

]-ßm-h-Xn tIm-gn-t°m-Sv: In-g-t°A-∏m-Sw ho-´n¬ ]-flm-hXn (69).

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kveymÀ- - B-bn-i I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se \∂m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n ap-kveym¿˛80). `m-cy: Ip™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: Pem-ep-±o≥ ap-kv-eym¿, Ako-kv ap-kv-eym¿ , A–p¬ I-cow k-A-Zn, Dssa-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ ap-kv-eym¿, dlva-Øv, B-an-\, D-Ωp¬ssJ¿.-

ap-l-½-Zv Xn-cp-\m-hm-b: sIm-S°¬-Øm-g-Øv _-¥¿-°S-hv tdm-Un-\p k-ao-]w sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (Ip-™m-∏p˛72).

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn sam-´m-{º-sØ ]tc-X-\m-b A-©-c-]m´n¬ l-k-bv-\m-dp-sS `mcy Ip-´n-N-S-b≥ B-bn-i (82). a-°ƒ: lw-k, A∫m-kv, aq-km≥ (A_qZ-_n), dm-_n-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, d-jo-Z, j-aoa, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, A–p¬ k-emw. k-tlm-Zcn: B-an-\.

ko-Xm-cm-a³ Nm-Ø-aw-K-ew: tN-t\msØ [-\-{io-bn-se tUm. F≥ ko-Xm-cm-a≥ (77).

b-tim-Z Nm-Øa - w-Ke - w: ap-Xp-h\-]d - º - n¬ ]-tc-X\ - mb ap-Xn-c° - m-em-bn¬ cm-Lh - s - ‚ `m-cy btim-Z (95). a-°ƒ: inh-Zm-k≥, i-in-[c - ≥, {]-`m-hX - n, h-\P - , c-Xv\-Ip-am-cn, ssi-eP - , {]-k∂ - , _o-\, ]-tc-X\m-b cm-aN - {- μ≥. a-cp-a° - ƒ: ]-tc-X\ - mb sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ {io-\n-hm-k≥, kp-μc≥, ]-tc-X\ - m-b kp[m-Ic - ≥, _m-eI - r-jvW≥, tem-ln-Zm-£≥, s]m-∂m-]d - º - Ø - v hnt\m-ZvI - p-am¿.

sam-bv-Xo³-Ip-ªn ]p-Xp-∏m-Sn: I-√-Sn-°p∂p-Ω¬ A-ºm-b-°p-∂pΩ¬ sam-bv-X-o≥-Ip-™n (88). `m-cy: dp-Jn-ø. a°ƒ: l-\o-^, aq-k, Ako-kv, k-emw, kp-ss_Z, kp-sse-J, ssk-\mkv, kq-dm-_n. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, ]m-Øp-´n, ko-\Øv, km-_n-d, ap-l-Ω-Zv, k-eow, du-^v, d-^o-Jv.

D-½m-t¯-bn am-tØm-´w: sN-dp-]-dºn¬ D-Ωm-tØ-bn (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im-Xn-cn-t°m-b. a-°ƒ: B-en-t°m-b, am-\p, Ip™p-´n, d-km-Jv, ap-k-±nJv, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: B-en (am-tØm-´w), kpl-dm-_n, ko-\-Øv, kmPn-X, d-jo-Z, j-do-e.

sam-bv-Xo³ ]-\-ßm-ß-c: ]-tc-X-\mb I-cn-º-\-°¬ Ip™m-en-bp-sS a-I≥ sambv-Xo≥ (78). a-°ƒ: apl-Ω-Z-en, lw-k, kn-±oJv , Pm-_n¿, D-Ω¿.

G-en-¡p-«n

km-dm-½

im-cZ-½

\-fn-\m-£n

cm-L-h³-]n-Å

P-b-Ip-amÀ

\m-cm-b-W³ B-im-cn

X¦-¨³

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w sX-t°-Sw ]tc-X\m-b Sn F-kv tXm-akn-s‚ `m-cy Xr-s°m-SnØm-\w K-h.l-b¿ sk°≠-dn kv-Iqƒ dn-´.A[ym]n-I F≥ Fw G-en°p-´n (X-¶-Ω˛80).]tcX \mep-tIm-Sn \o-eØpw-ap-°n¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: {]^.Pbv-tamƒ tXma-kv,tPm-tam≥ tXma-kv (e-≠≥),Pm≥kntamƒ (am-ln). a-cp-a-°ƒ: {]^.tXmakv h¿-Ko-kv , kn¬hnb(e-≠≥),sI kn Nmt°m(tPm-kp-Ip-´n).kw-kv-Im-cw \msf 2.30\v Xr-s°m-Sn-Øm-\w sk‚ v tk-thy-gvkv s^m-tdm-\ ]≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Xn-cph√: I-S-{]˛am∂m¿ ]p-≈n-∏-S-hn¬ aØm-bn F-{_-lman-s‚ `m-cy- km-dm-Ω (t{Kkn˛54). \m-sf cm-hn-se 11\v am-∂m¿ sh-Ãv sk‚ v Im-°-dn≥ ae-¶-c I-tØm-en-° ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ; Hma-\, _o-\. a-cp-a°ƒ; _n\p, _n-t\m-bv.

Xn-cph√: I-hn-bq¿ tIm´q¿ ss]-\w-Im-´n¬ ]-tcX\m-b sI H tKm-]mes‚ `m-cy im-c-Zm-Ω (90). kw-kv-Im-cw \m-sf sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: e-fn-X, c-Xv\-Ω, D-Z-b-cmP≥, kp-KX≥, cmPn. a-cp-a°ƒ; kpIp, h¬k-Ω, c-Pn-X, {]-`, ]tc-X\m-b kp-Ip-am-c≥.

Nn-d-bn≥-Io-gv: s]-cp-ßpgn sd-bn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]w am-S≥-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b k-Zm-\-μ-s‚ `m-cy \-fn-\m-£n (88). a°ƒ: c-Xv-\-Ω, im-¥, kmw-_-in-h≥ (ap≥ Fkv.F≥ {S-Ãv t_m¿-Uv Aw-Kw), hn-P-b-Ω, Aºn-fn.

I-√-d: ]p-√-ºm-d \odp-a¨-I-S-hv G-d-Øph-b¬ tkm-a-kp-μ-c hn-em-k-Øn¬ cm-Lh≥-]n-≈ (90). `m-cy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: tkm-a-kp-μ-c≥ \m-b¿, a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿ (F®v.F¬.F¬ sse-^v sI-b¿ Xn-cp-\-¥-]pcw), i-‡≥-Ip-´n \mb¿ (hn-ap-‡-`-S≥), k-v-I-μ≥ \m-b¿ (sdbn¬-th \m-K-∏q¿). acp-a-°ƒ: C-μn-cm-a-Wn A-Ω, c-a-Wn A-Ω, e-Xm-Ip-am-cn, D-jm-Ipam-cn.

sh-≈-\m-Sv: s\-Sp-am-\qcn¬ D-Æn `-h-\n¬ P-bIp-am¿ (47). `m-cy: kn‘p. a-°ƒ: i-_-co-\mYv, {ip-Xn.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ Be-\-S B-e-bn¬ In-g°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ \m-cm-b-W≥ B-im-cn (50). `m-cy: cm-[-Ω. a°ƒ: k-Xn-Ip-am¿, tcWp-I- Ip-am-cn, {]-km-Zv. acp-a-°ƒ: kp-\n-X-Ip-amcn, kp-Z¿-i-\≥ B-im-cn.

Ingt°-I√S: IS-ºm´v ho´n¬ X-¶-®≥(60). `mcy:cmPp (an-en-´-dn), _nμp. acp-a-°ƒ: tPmfn, s]m∂-®≥. -kwkvIm-cw 21\v D-®-bv°v 12 \v Ingt°I√S \neta¬ am¿tØmΩ ]≈n skan-tØ-cn-bn¬.

t{X-ky

Pm-\-In

\m-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-\p-≠ in-h-t£-{X-Øn-\p kao-]-w I-f-Øn¬ \m-Wn (87). k-tlm-Z-c-߃: b-timZ, tcm-ln-Wn, ]-tc-X-cmb Pm-\p, Pm-\-In.

Kw-Km-[-c³ BÀ ]q-Pm-cn cm-ht- W-iz-cw: apwss_-bn-se t{Im-]v‰ - ¨ {Ko-hvk - v ss{]-h‰ - v en-an-‰Uv Po-h\ - ° - m-c\ - m-bn-cp∂ cm-hW - o-iz-cw ap-°qSn-se Kw-Km-[c - ≥ B¿ ]q-Pm-cn (63). `m-cy: apØm-Wn. a-°ƒ: a-√n-I, A-\n-X, a-t\m-Pv (Akn. am-t\-P¿ kn‚¬ ss{]-h‰ - v en-an-‰U - v, apwss_). a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW≥ (Zp-_b - v), kp-tc-jv (Ip-ssh-Øv).

tKm-]m-e³- \m-bÀ N-ßc - w-Ip-fw: tIm-°q¿ Nn-d° - ¬ tIm-gn-t®-ßm-´v tKm-]m-e≥- \m-b¿ (80). `m-cy: tZ-hI - n-bΩ - .

Ip-ªn-¡-®³ Iq-Øp-]d - º - v: ap-Xn-bß-bn-se Ip-™n-]p-\Øn-¬ ho-´n¬ I-√≥ Ip™n-°-Æ≥ (70). `m-cy: am-[-hn. a-°ƒ: ]p-cp-jp, _m-_p, cm-Po-h≥, l-co{μ≥, k-Po-{μ≥, kp-a, kp-a-Xn. a-cp-a-°ƒ: ssj-a, tim-`, l-co{μ≥, A-tim-I≥.

tIm-a-fw Ip-∂-Øp-]m-ew: B-ZyIm-e kn-.]n-.sF {]-h¿Ø-I≥ ]-tc-X-\m-b X®n-tem-´v cm-a-s‚ `m-cy tIm-a-fw (66). a-°ƒ: Irjv-W-Zm-kv, \n-j, jo-e, jo-\.

in-h-cm-a³ Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w sNº-It- »-cn ho-´n¬ B-dpap-Js - ‚ a-I≥ in-hc - ma≥ (65). `m-cy: Kn-cn-P. a°ƒ: A-tP-jv, {io-P. acp-aI - ≥: A-\n¬-Ip-am¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: b-timZ, e-£va - n, Im¿-Xym-b\ - n, hn-iz-\m-Y≥, ]-tc-X\ - mb Ip-©p.

Ip-ªn-¸ N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q¿ I-dp-∏≥-ho-´n¬ Ip-™n∏ (68). `m-cy-am¿: B-bni, ^m-Øn-a, B-bn-i,]tc-X-bm-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: k-_n-b, ap-kv-X^, jw-kp, kp-ss_-Z, km-Pn-Z, kp-sse-J, keo-\, d-jo-Zv, k-eow.

\yq-\-]-£-§Ä hn-«p-ho-gv-N-bv-¡v X-¿m-dm-h-Ww: tUm. ^-k K-^qÀ tIm-´b - w: tI-cf - Ø - n-s‚ km-lN-cy-Øn¬ \yq-\] - £ - ß - ƒ kwh-cW - I - m-cy-Øn¬ hn-´p-ho-gvN - b - v°v X-øm-dm-hW - s - a-∂v Fw.C.Fkv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿. tIm-´-b-Øv sI.]n.Fw.F-kv kw-ÿm-\ ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn \-S∂ - "kw-hc - W - w- {]-Xo-£b - pw {]-Xnk-‘n-bpw'- F-∂ sk-an-\m¿ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-h-c-W- Im-cy-Øn¬ kwÿm-\Ø - v {]-tXy-I km-lN - c - yam-Wp-≈X - v. \yq-\] - £ - ß - ƒ-°v ]n-∂m-°m-hÿ b - n-√. k¿-°m¿ tPm-en-bn¬ am-{X-a√ - ]n-∂m-°mh-ÿ t\m-t°-≠X - v. a-‰p-≈ cw-

K-ß-fn-epw t\m-°-Ww. F-√mh¿-°pw hn-`-h-߃ e-`n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ N¿-®-Iƒ ]n-∂m° hn-`m-KØ - n-\n-Sb - n¬ D-≠m-hW-w. hn-`h - ß - f - p-sS A-`m-hw Fkv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-K-ß-sfbm-Wv _m-[n-®-Xv. kw-h-c-Ww A-hk - m-\n-∏n-°m≥ k-ab - a - m-bn´n√. h-S-t° C-¥y-bn¬ a-fi-¬ I-Ωo-j-≥ dn-t]m¿-´v ap-kv-en-wIƒ-°v Kp-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. afi¬ I-Ωo-j\ - v ti-jw h-en-b am-‰-am-Wp-≠m-bXv. {Io-an-seb¿ ]-cn-[n 12 e-£w B-°W - s - a∂-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-°m-\m-hn-√. 12 e-£Ø - n-s‚ ]-cn-[n-bn¬ {Ioan-se-b¿ \-S-∏m-°n-bm¬ h-S-

t°- C-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fnse P-\ß - ƒ-°v D-bc - m≥ I-gn-bn√. \yq-\] - £ - ß - ƒ-°v \m-ec - iX-am-\w F-∂ X-Xzw `-c-W-L-S\m-]-c-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂-X√. F-√m- k-ap-Zm-bß - ƒ-°pw hoXw-h-bv-°p-tºmƒ C-Xv \n-e\n¬-°n-√. kz-Im-cy-h¬-°c - W - hpw B-tKm-fh - ¬-°c - W - h - pw Fkv.kn-˛F - k - v.S- n- hn-`m-Kß - s - f ]nt∂m-´-Sn-°p-w. k¿-°m¿ \-S-∏m°m≥ t]m-hp-∂ kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-I-fn¬ H-sc-Æw t]mepw F-kv.kn-˛-F-kv.-Sn hn-`m-KØn-\v e-`n-°n-s√-∂pw a-e-_mdn¬ \m-b¿ k-ap-Zm-bw km-ºØn-I-am-bn X-I-cp-I-bm-W-∂pw ^-k¬ K-^q¿ ]-d™ p.

No-cq-«n Iq-Øp-]d - º - v: sN-dphm-t©-cn No-cm-‰b - nse ]-tc-X\ - m-b Ip™q-´n-bp-sS `m-cy Nocq-´n (90). a-°ƒ: Ip-amc≥, I-eym-Wn, \mWp, Nm-Øp-°p-´n, ]fln-\n, cm-P≥. a-cp-a°ƒ: im-cZ- , Nm-Øp°p-´n, k-tcm-Pn-\n, ca, jo-e, ]-tc-X\ - m-b kp-Ip-am-c≥.

N-§p-«n Xm-\q¿: sN-dn-ba - p-≠w Ip-dp-¶m-Sv ta¬ a-W° - m´v N-ßp-´n (77). `m-cy: am[-hn. a-°ƒ: ]-ct- a-izc≥, i-in, ]-tc-X\ - m-b P-b≥, {]o-X, {io-P, tim-`.

h-Sp-h© - m¬: ]-tc-X\ - mb I-®n-db - n¬ Nm-t°mbp-sS `m-cy t{X-ky (86). a-°ƒ: kn-kn-en, ta-cn, jm-Pn tam-\n-°, P-ko-¥, ]-tc]-tøm-fn: Xp-db - q-cn-se Ip-∂w-hb - e - n¬ sN-t°m- X-\m-b {^m≥-ko-kv, kn- ¿ A¬-t^m¨-k, ´n-bp-sS a-I≥ jm-Pn (30). kv‰ tPm-kv, ]-tc-X\ - m-b jm`m-cy: Po-\. Pn. a-cp-a° - ƒ: tZ-hk - y, tZ-h-In Ip-cy≥, ]-tc-X\ - m-b aXm-a-c-t»-cn: Fw- Fw -]- Øm-bn, tXm-ak - v, ]-tc-Xd-ºv- tIm-´-°p-∂p-Ω¬ ]- bm-b h-¬kΩ, jo-e. tc-X-\m-b I-≠-s‚ `m-cytZ-h-In- (67)-.- a-°ƒ: h¬- I-eym-Wn k≥ -(kn-.]n-.Fw- FwXm-a-c-t»-cn-: A-ºm-bFw- ]-d-ºv- tK-‰v- {_mtØm-Sv- ]-tc-X-\m-b H-X©w-Kw),- tam-l-\≥(ku-Zn),- hn-P-b≥,- Zn-t\- tbm-Øv- D-Æo-cn-bp-sS i≥.- a-cp-a-°ƒ-: tc-h-Xn,- `m-cy- I-eym-Wn- (84)-. a{_-Pn-\,- k-tcm-Pn-\n,- A- °ƒ-: eo-e,- I-a-e,- ]-tcX-\m-b `m-kv-°-c≥.Pn-X.-

Iq-Øp-]d - º - v: B-ºn-ems´ a-t©-cn-°≠ - n lukn¬ Pm-\I - n (75). `¿Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b Fw sI Ir-jvW - ≥. a-°ƒ: N-{μ≥, N-{μn-I, tim-`, hn-t\m-Z≥, A-tim-I≥, jo-e, ]-tc-X\ - m kXy≥. a-cp-a° - ƒ: _m-eIr-jvW - ≥, N-{μ≥, c-aWn, ssj-P.

hm-kp h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg s{S-bn-\nMv kv-Iq-fn-\v kao-]w Ip-\n-bn¬ hm-kp (68). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: D-ta-jv-Ip-am¿ (Zp-_-bv), jo-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv, ]-flm-£≥, {]_n-j .

sIm√w: I-cn-ß-∂q¿ Fbv-©¬ Im-jyq ^mŒ-dn t{K-Un-Mv ta-kv{Xn sIm√w A-b-Øn¬ aqehn-f ho-´n¬ im-¥n \K¿˛39¬ _n cm-Pp(58) ^mŒ-dn tPm-en sN-bv-Xp sIm-≠n-cn-s° Ipg-™v ho-Wv a-cn®p. `mcy: F hn-P-b-Ipamcn. a°ƒ: cm-tPjv, c-Xojv, cPn. a-cp-a-°ƒ: c-PnX, a-Rv-Pp.

tdm-Un Ipg-ªpho-W-p a-cn¨p

]-Ø-\m-]pcw: tdm-Un¬ Ipg-™pho-W-bmƒ Bip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠pt]mhpw h-gn a-cn®p. Ip≠-bw aq-e-°-S Nma-°-S ]p-c-bn-S-Øn¬ kp-ss_-dmWv(45) a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v 6.30\v ]-Ø-\m-]pcw˛ ]p\-eq¿ tdm-Un-se _m¿ tlm-´-en-\v ap≥-h-i-Øm-bn kp-ss_¿ Ipg-™p ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v C-bm-sf ]p-\-eq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶nepw h-gna-t[y a-cn®p. ar-X-tZ-lw Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. `mcy: jo-P. a-°-ƒ: k-Pv-\, dn-bm-kv.

bp-hm-hn-s\ a-c-¯n Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

]-Ø-\m-]pcw: bp-hm-hn-s\ a-c-Øn¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-d-hq¿ sN-dp-IS-hv tIm-¶¬ h-\-ta-J-ebn¬ I-s≠Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v c-≠v Zn-h-k-Øn-e[n-Iw ]-g-°-ap≠v. a-lm-tZ-h¿ a¨ _n-Pp `-h-\n¬ kp-Ip-amc-s‚ aI≥ _n-Pp(28) hn-s\-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. A-hn-hm-ln-X-\mWv. ]-Ø-\m-]p-cw t]m-enkv tI-sk-Sp-Øv A-t\zj-Ww Xp-S-ßn-.

bp-h-Xn s{S-bn³-X-«n a-cn-¨p

s\-øm-‰n≥-I-c: bp-h-Xn s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. A-a-chn-f ]-\-b-X≥-aq-e G-‰pIp-f-ß-c tkm-^n-b a≥kn-en¬ tkm-^n-b (26) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11\v A-a-c-hn-f-bn¬ tPm-en sN-øp-∂ kv-]n-∂n-Mv an√n¬ \n-∂p ho-´n-te-°v t]m-hm-\m-bn ]m-fw ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn-emWv s{S-bn≥ X-´n-b-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ X¬-£-Ww a-cn-®p. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´psIm-Sp-Øp. B-dp-am-kw ap-ºm-Wv -bp-h-Xn-bp-sS hnhm-lw I-gn-™-Xv. C-∂v D-®-bv-°v 12\v A-a-c-hn-f Ppam a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw. `¿-Øm-hv: jm-P-lm≥. ]n-Xm-hv: l-_o-kv. am-Xm-hv: P-ao-e.

hn-ZymÀ-Yn Im-b-en ap-§n-a-cn-¨p

_m-e-cm-a-]p-cw: kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Im-b¬ _-≠n-eq-sS \-S-°-sh Im¬-h-gp-Xn Im-b-en¬ ho-W hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. ]m-®-√q¿ ta-te ]p-Ø≥-ho-B´n¬ iymw-Ip-am¿-˛-D-j Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ iymw-Ipam¿ (14) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11.30\m-bn-cp-∂p sh-≈m-b-Wn B-dm-´p-Ip-fw Im-b-en¬ A-Xym-ln-X-ap-≠m-b-Xv. t\-aw t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS \m-´p-Im¿ \S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ D-®-bv-°v c-≠n-\v ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. Xn-cp-h-√w _n.F≥.]n kv-Iq-fn-se 10mw-¢m-kv hnZym¿-Yn-bm-Wv iymw-Ip-am¿. k-tlm-Z-c≥: i-_-cn Fkv Ip-am¿.

Im-dn-Sn-¨v A-Úm-X³ a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: hn-tZ-i hn-t\m-Z-k-©-m-cn bm-{X-sNbv-Xn-cp-∂ Im¿ C-Sn-®v A-⁄m-X≥ a-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se 11\v Fw.kn tdm-Un¬ Im-tc-‰m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. tIm-h-f-Øp-\n-∂v Ip-a-c-I-tØ-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ Im¿ tdm-Up-ap-dn-®p-I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ B-sf C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰-bm-sf {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬-tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-cn®-bm-fn-\v 35 h-b- v tXm∂n°pw. ar-X-tZ-lw tam¿®-dn-bn¬. In-fn-am-\q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-c³ s{S-bn-\n-\v ap-¶nÂ- Nm-Sn Po-h-s\m-Sp-¡n

A-º-e-∏p-g: k¿-°m¿ Po-h-\-°m-c≥ s{S-bn-\n-\p ap-∂n¬-®m-Sn Po-h-s\m-Sp-°n. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]©m-b-Øv 15mw hm¿-Uv \-Sp-hn-e ho-´n¬ ]p-jv-°-c≥˛-s]m-∂-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-_p (42) B-Wv Po-h-s\m-Sp-°n-b-Xv. C-∂-se ]p-e¿-®-tbm-sS ]p-∂{] I-∏-I-S sd-bn¬th -tK-‰n-\p h-S-°p-h-i-am-bn-cp∂p kw-`-hw.- C-bmƒ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°pw kao-]-Øp\n-∂p I-s≠-Øn. a-√-∏-≈n Xm-eq-°v Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m-c-\mbn-cp-∂ C-t±-lw am-d-mtcm-K-sØ Xp-S¿-∂v h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂p.C -- -Xn-\n-S-bn¬ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv im-co-cn-I A-kz-ÿ-X A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bpw B-ip-]-{Xn-bn-seØnb C-t±-l-Øn-\v tcm-Kw aq¿-—n-®-Xm-bpw I-s≠Øn. C-Xn-s‚ a-t\m-hn-j-a-Øn-em-Wv Po-h-s\m-Sp-°nb-sX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. `m-cy: c-aym-tZ-hn, G-I-aIƒ: \n-th-Zn-X.-

tNÀ-¯-e kz-tZ-in UÂ-ln-bn A-]-I-S-¯n a-cn-¨p

h-b-em¿: \m-hn-I-tk-\mw-K-am-b tN¿-Ø-e kz-tZin \yq-U¬-ln-bn¬ A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv B-dmw hm¿-Uv X-¶n I-h-e-bv-°p k-ao-]w ]p-jv-]-a-‰w ho-´n¬ ]-tc-X-\mb _m-_p tam-l-s‚ a-I≥ _n -_m-ep(24) B-Wv acn-®-Xv. k¿-°m¿ \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. e-Xm-Ip-am-cn-bmWv am-Xm-hv. _n-μp-P G-I k-tlm-Z-cn-bm-Wv.

Ø-ew Zm-\-am-bn \Â-In-sb-¶v A-[ym-]-I³ B-ip-]-{Xn-bn ]-d-bp-¶-Xv A-]-am-\n-¡m³: Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn kp-Ip-am-c³ \m-bÀ N-ß-\m-t»-cn: Fw.C.F-kv {]kn-U‚ v ^-k¬ K-^q-dn-s‚ ap≥-X-e-ap-d-°m¿ F≥.Fkv.F-kv B-ÿm-\w ]-Wnbm≥ 25 G-°¿ ÿ-ew Zm-\-ambn \¬-In-sb-∂p ]-d-bp-∂-Xv F≥.F-kv.F-kn-s\ A-]-am-\n°m-\m-sW-∂v P-\-d¬ sk-{I-´dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. \mb¿ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpsS 2012˛13 h¿-j-sØ h-c-hp sN-e-hv I-W-°pw _m-°n-]-{Xhpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ {]-Xn-\n[n k-`m-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.C.F-kv kw-L-Sn-∏n-® N-ß-\m-t»-cn-bn-se tbm-K-Øn-

epw a-‰p ]-e-bn-S-Øpw ÿ-ew Zm-\-am-bn \¬-In-b- Im-cyw At±-lw ]-d-™-Xm-bn hm¿-Ø I-≠p. F≥.F-kv.F-kn-\v K^q-dn-s‚ A-∏q-∏-s‚-s-b-∂-√ a‰p k-ap-Zm-b-Øn-se B-cp-sSbpw ÿ-ew e-`n-®n-´n-√. k-ap-Zmb-sØ kv-t\-ln-°p-∂ Aw-Kß-ƒ \¬-In-b ÿ-ew am-{X-amWp-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. F≥.F-kv.F-kv {]-knU‚ v ]n F≥ \-tc-{μ-\m-Y≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hc-hp-˛-sN-e-hp I-W-°pw _m°n-]-{X-hpw {]-Xn-\n-[n k-`mtbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se A-[ym-]-I-s\ aw-K-em-]p-c-sØ B-ip-]{Xn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. cm-a-¥-fn K-h. ssl-kvIq-fn-se km-aq-ln-I -im-kv-{Xw A-[ym-]-I-\m-b ]n hn P-\m¿-±-\\m-Wv(52) a-cn-®-Xv. I-cƒ kw-_-‘-am-b A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v Ign-™ Zn-h-kw aw-K-em-]p-cw A-Øm-h-dn-se sI.Fw.kn. B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv Bip-]-{Xn ap-dn-bn-¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. F-´n-°p-fw kz-tZ-in-bm-b C-t±-lw ]-ø-∂q¿-˛-sIm-‰n-bn¬ ]pXp-Xm-bn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. `m-cy: ao-c. a-°ƒ: A¿-Pp≥ (an-en-´-dn), A-Rv-Pp (hn-Zym¿-Yn-\n). \n-cym-W-sØ Xp-S¿∂v cm-a-¥-fn kv-Iq-fn-\v C-∂-se A-h-[n \¬-In.

Hm-t«m ss{U-hÀ s{S-bn³ X-«n a-cn-¨-p Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-h-sd s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. X-f-¶-c \p-{k-Øv tdm-Un-se Sn F A-_q-_-°¿-˛-\-^ok Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-–p¬ kn-dm-Pp-±n-\m-Wv (45) a-cn-®-Xv. C∂-se ]p-e¿-s® Im-k¿-tIm-Uv sd-bn¬-th -kv-t‰-j≥ ]v-fm-‰v-t^man-\v k-ao-]-am-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. `m-cy: l-^v-k-Øv. a-°ƒ: jm-\n-_, k-eow, jm-ln-_, j-l-_. k-tlm-Z-c-߃: _-jo¿ (JØ¿), e-Øo-^v, A-ao¿, A-kv-ew, ^u-kn-b.

I-−-Î-À _-Ên a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q¿: sIm-gn-™m-ºm-d-bn¬ kz-Im-cy-_k - v I-≠Œ - s - d _- n\-p≈ - n¬ a-cn-®\ - n-eb - n¬ I-s≠Øn. Xr-iq¿ Np-h-∂-a-Æv h-gp°pw-]m-d ]m-∏® - s - ‚ a-I≥ tPm_n (30)sb-bm-Wv C-∂-se ]pe¿-s® \m-en-\v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. sIm-gn-™m-ºm-d-˛-Xriq¿ dq-´n-tem-Sp-∂ am-Xm _- nse I-≠Œ - d - m-bn-cp-∂p. _p-[\ - mgvN - cm-{Xn Hm-´w I-gn-™v sIm-gn™m-ºm-d I-cp-h-∏m-d tdm-Unse kz-Im-cy- an-√n-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´ _- n-em-Wv tPm_n In-S-∂n-cp-∂-Xv. ]p-e¿-s® \m-en-\v a-‰p P - o-h\ - ° - m¿ hn-fn-®t∏m-gm-Wv a-cn-®X - d - n-™X - v. ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn\p tijw \m-´n-te-°p sIm-≠pt]m-bn.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-27  
Thejas Epaper obit Edition 2013-09-27  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-27

Advertisement