Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

26 k]vXw-_¿ 2013 hymgw

P-bn-en- \n¶v Bip-]-{Xn-bn F-¯n-¨-bmÄ a-cn-¨p

ap-l-½-Zv dn-kv-hm³

b-tim-Z

tZ-h-In

ap-l-½-Zv

sam-bv-Xo³-Ip-ªn

ko-Xm-cm-a³

D-½m-t¯-bn

]p-cp-tjm-¯-a³

I-cp-h≥-s]m-bn¬: BWn-bw-I-≠n-bn¬ -F sI kn ap-l-Ω-Zv-dnkvhm≥ (49). ]n-Xm-hv: sI dn-kv-hm≥ am-ÿ. am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: a-S-hq¿-]-ø-∏-cn-°m-´n¬ ap-l-Ω-Zv-tIm-b-bp-sS aIƒ- \-Pn-b. a-°ƒ: lwZm≥ ap-l-Ω-Zv- dn-kvhm≥ (sF.sF.Sn a-{Zm-kv), lm-\nw, l-aow, lm\q≥, l≥-^. k-tlm-Zc-߃: A-–p¬ -K-^q¿ ( _-l-vd-bv≥) A-–p¬ l-Jv (J-Ø¿), k-^n-b (I-cp-h≥-s]m-bn¬), Pao-e (Du¿-°-S-hv), tUm. k-Cu-Z (J-Ø¿), B-cn^ (Z-Ωmw), an-∂ (tN∂-a-ß-√q¿). 23 h¿-jtØm-fw ku-Zn-bnem-bncp-∂p. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 9.30\v Np-≈n-bm-Sv-ap-°v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Nm-Ø-aw-K-ew: ap-Xp-h-\]-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b apXn-c-°m-em-bn¬ cm-L-hs‚ `m-cy b-tim-Z (95). a°ƒ: in-h-Zm-k≥, i-in[-c≥, {]-`m-h-Xn, h-\-P, c-Xv-\-Ip-am-cn, ssi-e-P, {]-k-∂, _o-\, ]-tc-X\m-b cm-a-N-{μ≥. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b sN-dpIp-∂p-v-Ω¬ {io-\n-hmk≥, t]-c-Ø-d kp-μ-c≥, ]-tc-X-\m-b ]-Øp-߬ kp-[m-I-c≥, sX-t°-∏m-´v _m-e-Ir-jv-W≥, I-øn-Sh-gn-bn¬ tem-ln-Zm£≥, s]m-∂m-]-d-º-Øv hn-t\m-Zv-Ip-am¿.

Xm-a-c-t»-cn: Fw- Fw -]d-ºv- tIm-´-°p-∂p-Ω¬ ]tc-X-\m-b I-≠-s‚ `m-cytZ-h-In- (67)-.- a-°ƒ: h¬k≥ -(kn-.]n-.Fw- FwFw- ]-d-ºv- tK-‰v- {_m©w-Kw),- tam-l-\≥(ku-Zn),- hn-P-b≥,- Zn-t\i≥.- a-cp-a-°ƒ-: tc-h-Xn,{_-Pn-\,- k-tcm-Pn-\n,- APn-X.- k-©-b-\w RmbdmgvN.

\-√-fw: ap-√-ho-´n¬ ap-lΩ-Zv (77). kn-.]n-.-Fw Ingp-h-\-∏m-Sw ap≥ -{_m-©v Aw-K-hpw I¿-j-I-sØmgn-em-fn bq-\n-b≥ ap≥ G-cn-bm -I-Ω-‰n Aw-K-hpam-bn-cp-∂p. tI-c-f Bbp¿-th-Zn-Iv tIm- ˛-Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n ap≥-Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \-√-fw-˛-sN-dp-h-Æq¿ taJ-e-bn¬ I¿-j-I-sØmgn-em-fn-I-sf kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xn¬ t\-Xr-\n-cbn¬ \n-∂p {]-h¿-Øn®p. `m-cy: Ip-™n-∏mØp-Ω. a-°ƒ: B-an-\, A-ko-kv (sI-.F-.F-kv.kn ao-©-¥) A-an-Xm-`m\p, ]-tc-X-bm-b P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-tImb, _o-cm≥-tIm-b, d-^oJv, j-l-dm-_m-\p.

]p-Xp-∏m-Sn: I-√-Sn-°p∂p-Ω¬ A-ºm-b-°p-∂pΩ¬ sam-bv-X-o≥-Ip-™n (88). `m-cy: dp-Jn-ø. a°ƒ: l-\o-^, aq-k, Ako-kv, k-emw, kp-ss_Z, kp-sse-J, ssk-\mkv, kq-dm-_n. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, ]m-Øp-´n, ko-\Øv, km-_n-d, ap-l-Ω-Zv, k-eow, du-^v, d-^o-Jv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 10\p H-Sp-ßm-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Nm-Ø-aw-K-ew: tN-t\msØ [-\-{io-bn-se tUm. F≥ ko-Xm-cm-a≥ (77). dn-´. {]-^. F≥.sF.Sn sI-an-kv-{Sn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\In ko-Xm-cm-a≥. a-°ƒ: P-b-e-£v-an, cm-P-{in (bp.F-kv.F), P-b-{io (\yq-kn-e‚ v). a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ-\m-Y≥, cLp-\m-Yv (bp.F-kv.F), ]n Pn _m-ep (\yq-kne‚ v). k-tlm-Z-c-߃: sh-¶n-\m-cm-b-W≥, Irjv-W-km-an, ]-tc-X-bm-b F≥ ko-Xm-e-£v-an, ]tc-X-bm-b ao-\m-£n, tUm. F≥ `-K-h-Xn-AΩmƒ, Ip-™n-a-Xn, k-ckz-Xn.

am-tØm-´w: sN-dp-]-dºn¬ D-Ωm-tØ-bn (72). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im-Xn-cn-t°m-b. a-°ƒ: B-en-t°m-b, am-\p, Ip™p-´n, d-km-Jv, ap-k-±nJv, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: B-en (am-tØm-´w), kpl-dm-_n, ko-\-Øv, kmPn-X, d-jo-Z, j-do-e. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\p amtØm-´w J-_¿-ÿm≥ ]-≈n-bn¬.

_-m-ep-t»-cn: ]-tc-X-\mb Ip-t∂m-Øv sN-°p-´nbp-sS a-I≥ ]p-cp-tjmØ-a≥ (53). _m-ep-t»-cn £o-tcm¬-∏m-Z-I k-l-Ic-W kw-Lw {]-knU‚ v, P-\-{io hm¿-Uv sN-b¿-am≥ F-∂o ÿm\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. amXm-hv: ]-tc-X-bm-b \m-cmb-Wn. `m-cy: P-b-{io. a°ƒ: A¿-Pp≥, A-_o\. k-tlm-Z-c-߃: kmhn-{Xn, iym-a-f, a-t\mP≥.

sam-bv-Xo³

A-Ðp-Ã

tZ-h-In D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏n-se ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZh-In (71). `¿-Øm-hv: tKmhn-μ≥.

J-Zo-P hm-Wn-ta¬: ]-tc-X-\m-b ]n Fw ssl-{Zq-kn-s‚ `mcy J-Zo-P (80). a-°ƒ: a-Po-Zv (J-Ø¿), dkm-Jv (Zp-_-bv), km-d, aman, ssk-\-_ (ko-\n-b¿ ¢¿-°v Ip-∂p-Ω¬ tªm°v), kp-ss_-Z, B-bn-i (A-¶-W-hm-Sn hm-Wnta¬). a-cp-a-°ƒ: A-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bv-Xp, _n-ømØp, d-ko-\, ]-tc-X-cm-b A-–p-√, C-{_m-low.

J-Zo-ip-½ Hm-a-t»-cn: ]-ø-cv-I-≠n Ip-\n-bn¬ J-Zo-ip-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b B-{º A-–p-¿-dlvam≥. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, Ajv-d-^v, a-dn-bp-Ω, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb _o-cm≥-Ip-´n, d-lv-aØp-√, D-Ω-Øn-°p-´n, Xm-ln-d.

^m-¯n-a \-√-fw: N-°-c-ho-´n¬ sI ]n sam-bv-Xo≥ tImb-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (52). a-°ƒ: ap-kv-X-^, A-–p¬- l-Iow, dp-_o\, dp-ao-k, A-kv-a-_n.

J-Zo-P sh-∂n-bq¿: I-S-t°m-´v (aq-∂m-en-°¬) sam-bvXo-s‚ `m-cy A-º-e-h≥ Im-cm-´v J-Zo-P (55).a-°ƒ: A-k-am-_n, \ko-a, \u-^¬, \-ko_. a-cp-a-°ƒ: bq-kp^v, a-Po-Zv.-

Ip-ªn-¸ N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q¿ I-dp-∏≥-ho-´n¬ Ip-™n∏ (68). `m-cy-am¿: B-bn-i, ^mØn-a, B-bn-i,]-tc-Xbm-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: k-_n-b, ap-kv-X-^, jwkp, kp-ss_-Z, km-Pn-Z, kp-sse-J, k-eo-\, d-joZv, k-eow, Pw-jo-\, \ko¿, kn-\p, d-kn-b, B_n-Z. a-cp-a-°ƒ: jw-kp, Jm-Z¿, A-en, jm-lp¬, jm-^n, _-Z-dp-±o≥, \nj, sj-do-\, \-ko-a, Aiv-d-^v, d-^o-Jv.

C-{_m-low-Ip-«n s]m-∂m-\n: ]m-°-Ø-∏d-ºv kz-tZ-in h-´-∏-dºn¬ C-{_m-low-Ip-´n (68). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: \-ko-d, e-Øo-^v (ku-Zn), ssk-\-_, kpss_-Z, C-kv-lm-Jv. a-cpa-°ƒ: kn-±o-Jv, k-Pn-\, k-°o¿, lw-k. J-_-d-S°w C-∂v Im-e-Øv 10\vv

]-\-ßm-ß-c: ]-tc-X-\mb I-cn-º-\-°¬ Ip™m-en-bp-sS a-I≥ sambv-Xo≥ (78). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, lwk (C-cp-h-cpw- Z-Ωmw), kn-±o-Jv (A-_q-Z-_n), Pm-_n¿, D-Ω¿, C-{_mlow, ^m-Øn-a, k-eo-\, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: Aen, d-jo-Zv, lw-k, kmln-\, dw-e, kp-lv-d, ssJ-dp, kp-a-ø, s^-an\. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se H-º-Xn-\v A-cn-{] thm-fq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw ap-Pm-ln-Zv ]-≈n-°p k-ao-]w ]o-Sn-tb-°¬ apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A-–p√ (65). tlm-´¬-hym-]mcn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: _o]m-Øp. a-°ƒ: d-kn-b, k-eo-\, \u-jm-Zv, A-øq_v (C-cp-h-cpw ^p-ssPd), k-°-dn-b, ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zv l-°ow.-a-cp-a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, Aiv-d-^v, B-_n-Z, B-_nZ, ^m-Øn-a. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se F-´n-\v F-S-°p-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

h-≠q¿: s]m-Xp-ÿ-e-Øv kw-Lw tN¿-∂v a-Zy-]n-®Xn-\v P-bn-en-e-S-°-s∏-´-bmƒ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®p. \Sp-h-Øv tN-μw-Ip-f-ß-c F-f-a \m-cm-b-W-s‚ aI≥ c-a-W≥ (46) B-Wv acn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se Hº-tXm-sS h-≠q¿ kv-t‰-j\n-se t]m-en-kp-Im-c≥ a^v-Sn-bn-se-Øn hm-d-≠ps≠-∂p ]-d-™v c-a-Ws\ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hpI-bm-bn-cp-∂p. ssh-Io-´v A-t©m-sS A-øm-bn-cw cq] ]n-g-b-S-°-W-sa-∂-dn-bn-®v c-a-W≥ ho-´n-te-°p hnf-n-®n-cp-∂p. c-a-W-s‚ ]n-Xm-hv ]-W-hp-a-m-bn h-≠q¿ tÃ-j-\n-se-Øn A-t\z-jn-®-t∏mƒ s]-cn-¥¬-a-Æ tIm-S-Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn-´p-s≠-∂p ]-d™p. ]n-∂o-Sv c-a-W-s\-°p-dn-®v bm-sXm-cp hn-h-c-hpap-≠m-bn-√. Xp-S¿-∂v c-a-W-s‚ `m-cy-bpw _-‘p-°-fpw \m-´pIm-cpw C-∂-se cm-hn-se h-≠q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ _-‘-s∏-´-t∏m-gm-Wv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-i-n-∏n-®-Xm-bn A-dn-™-Xv. Xp-S¿∂v _-‘p-°ƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p t]m-hp∂-Xn-\m-bn 11 a-Wn-tbm-sS h-≠q-cn-se-Øn-b-t∏m-gmWv a-cn-®- hn-h-cw t]m-en-kv A-dn-bn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v P-bn-en¬ {]-th-in-∏n-® c-aW-s\ sNm-Δm-gv-N cm-hn-se c-‡w O-¿-±n-®-Xn-\m¬ s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw am-‰n-sb∂pw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS a-cn-s®∂p-am-Wv s]-cn-¥¬-a-Æ k-_v-P-bn¬ A-[n-Ir-X¿ \¬-In-b hn-i-Zo-I-c-Ww. bm-sXm-cp tcm-K-hp-an-√mXn-cp-∂ c-a-W-\v s]-s´-∂v A-kp-Jw h-∂-Xv t]m-enkv _-‘p-°-sf A-dn-bn-®n-√. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p ti-jw D-®-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-°pw. am-Xm-hv: tZ-h-In. `m-cy: kp-μ-cn. a-°ƒ: hn-\-b-{]-km-Zv, c-Rv-Pp-j, \o-Xp. k-tlm-Z-c-߃: ao-\m-Ip-am-cn, A-Pn-X, jo-P, Kn-co-jv, c-Xo-jv, jn-Pn, ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv.

Z-½m-an hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn a-cn-¨p sam-bv-Xo³-tIm-b

-A v -½p

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kveymÀ- - tKm-]m-e³- \m-bÀ -

N-§p-«n -

Ip-ªm-en lm-Pn

ap-l-½-Zv

Nm-¯p

F-e-Øq¿: I-f-Øn¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b (70). _n.F-kv.F≥.F¬ dn-´. D-tZym-K-ÿ-\m-Wv. F-eØq¿ Fw.sF a-Zv-d-km P\-d¬ sk-{I-´-dn, kq-^n°p-\n a-Jmw sk-{I-´-dn ÿm-\-߃ h-ln-®n-´p≠v. `m-cy: ]-co-cw-I-≠n Ip-™-bn-i. k-tlm-Z-c≥: A-l-Ω-Zv-Ip-´n. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂v 12\v F-eØq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

I-Æt- ©-cn: sh-¶f - Ø - pI-≠n A-Ωp (70). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b ]n tKm-]me≥. a-°ƒ: t{]-ae - X - , t{]-aZ- m-kv (Un.Un.C Hm^n-kv, tIm-gn-t°m-Sv). a-cpa-°ƒ: cm-aZ- m-kv, jo-e. k-tlm-Zc - ß - ƒ: eo-e, thWp-tKm-]m¬ ({io-[¿ t¢m-Øv am¿-´v, tIm-gnt°m-Sv), hn-Pb - a - W - n. kwkvI - m-cw C-∂v 10\v am-\mcn iva - i - m-\Ø - n¬.

I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se \∂m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n ap-kv-eym¿˛80). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: P-em-ep-±o≥ ap-kveym¿, A-ko-kv ap-kveym¿ (C-cp-h-cpw bp.-F.C), A-–p¬ I-cow k-AZn, D-ssa-d. a-cp-a-°ƒ: A–p-¿d-lvam≥ ap-kv-eym¿, d-lva-Øv, B-an-\, D-Ωp¬ssJ¿.-

N-ß-cw-Ip-fw: tIm°q¿ Nn-d-°¬ tIm-gnt®-ßm-´v tKm-]m-e≥\m-b¿ (80). `m-cy: tZh-In-b-Ω. a-°ƒ: tKm-hn-μ≥-Ip´n, P-b-N-{μ≥, c-a-Wn, D-jm-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: ao-\m-£n-°p´n,tIm-a-f-h-√n, ap-c-fotam-l-\≥, cm-a-Ir-jvW≥.-

Xm-\q¿: sN-dn-b-ap-≠w Ip-dp-¶m-Sv ta¬ a-W-°m´v N-ßp-´n (77). `m-cy: am[-hn. a-°ƒ: ]-c-ta-izc≥, i-in, ]-tc-X-\m-b P-b≥, {]o-X, {io-P, tim-`. a-cp-a-°ƒ: e-fnX, kp-\n¬-Ip-am¿, in-hcm-a≥, tem-tI-i≥. ktlm-Z-c-߃: tNm-bn, Ip-™p, A-d-ap-J≥.-

a-¶-S: ]p-fn-°¬]-dºv hn-ap-‡-`-S≥ a-eb-\-I-Øv Ip-™m-enlm-Pn (74). `m-cy: Ban-\.a-I≥: C-kv-am-Cu¬. a-cp-a-Iƒ: d-bv-lm-\Øv. k-tlm-Z-c-߃: l-k≥, lw-k, A–p-¿d-lvam≥, b-lnb, k-°o-\, J-Zo-P.-

Xn-cp-\m-hm-b: sIm-S°¬-Øm-g-Øv _-¥¿-°S-hv tdm-Un-\p k-ao-]w sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (Ip-™m-∏p˛72). `m-cy: Cøm-Øp-´n. a-°ƒ: A-en, k-ao¿, dm-_n-b, d-lo-a, \ko-a, _p-jv-d. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, lw-k, ssk\p-±o≥, D-ssa-_, kp-a-ø. J-_-d-S-°w C-∂p F-´n-\v hm-hq¿-Ip-∂v Pp-am-a-kv-PnZv J-_-¿-ÿm-\n¬.

sIm-t≠m-´n: A-cn-{º ]-tc-X-\m-b s]m-‰bn¬ Nm-cp-hn-s‚ aI≥ Nm-Øp (53). `mcy: im-¥. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, sj-\n. a-cp-aI≥: jn-_p. k-tlm-Zc-߃: th-ep, D-Ænt®m-gn, sN-°p, Im¿Xym-b-\n.

jm-Pn

ap-l-½-Zm-en- -

A-l-½-Zv

Aw-\-

A-Ðp

lw-k-

A-Ðp-Ã

ssk-\p-±o³

]-tøm-fn: Xp-d-bq-cn-se Ip-∂w-h-b-en¬ sN-t°m´n-bp-sS a-I≥ jm-Pn (30). `m-cy: Po-\. a-Iƒ: ]m¿-hW. k-tlm-Z-c-߃: cRv-Pn-Øv, jn-¬-P. am-Xmhv: I-a-e.

]m-e-∏-d-ºv: ]p-fn-°sem-Sn-bn-se B-en-°¬ ap-l-Ω-Zm-en (_m-∏p-´n˛63). k-tlm-Z-c-߃:-Bbn-i, JZo-P, ^m-Øn-Ω°p-´n, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Zv, A-_q-_-°¿.

aq-∂n-bq¿: Np-g-en ]m-eØn-߬ h-en-b-]o-Sn-tb°¬ A-l-Ω-Zv (86). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω. aI≥: A-–p¿-d-lvam≥. acp-a-Iƒ: k-Io-\. -k-tlmZ-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]-tc-X-\m-b kq-∏n.

hm-g-°m-Sv: h-en-b-]-dºv Im-cn-°p-gn A–p¬ a-Po-Zn-s‚ aIƒ Aw-\ (B-dv). amXm-hv. ko-\-Øv. ktlm-Z-cn. epw-\.

Xp-Δq¿: ap-≠-t°m-´n-se sXm-≠n-bn¬ A-–p (51).- am-Xm-hv: B-an-\. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Pwjm-Zv, d-Po-\, P¿-jm-Zv, kp-ss\-_. a-cp-a-°ƒ: i-d-^p-±o≥, d-jo-Z-en, jd-^p-∂o-k, C¿-^m-\.

th-ß-c: C-cp-ºp-tNm-ebn-se ]-tc-X-\m-b I-√m°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ lw-k (48). dn-bm-Zn¬ tPm-en-°m-c-\m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: Ip-™n-°-Zn-b. `m-cy: kp-sse-J. a-°ƒ: ^m-kn¬, ^¿-km-\.

A-co-t°m-Sv: s]-cp-]-dºv sX-t°-tXm-Sn A-_vZp-√ (_m-∏p-´n ˛49).- `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: ep-°vam≥, P-ko-e, jp-ssl_v. J-_-d-S-°w C-∂v 9.30\v s]-cp-]-d-ºv Pp-ap-AØv ]-≈n-bn¬.

F-S∏ - mƒ: Xr-°W - m- ] - pcw \-S° - m-hv ]m-em-´p-hf - ∏n¬ ssk-\p-±o≥ (am-\pap-kveym¿-˛52). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: P-em-ep±o≥, in-lm-_p-±o≥(C-cph-cpw J-Ø¿), ^u-kn-b. a-cp-a° - ƒ: I-_o¿, d-Pv\ - .

ss_-¡n \n-¶p ho-W bp-hm-hv A-Úm-X hm-l-\w I-b-dn- a-cn-¨p jm-Pn

am-Wn

tIm-a-fw

I-eym-Wn

]-ßm-h-Xn

hm-kp

sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv ]-tc-X-cm-b sN-dn-b-]d-ºn¬ Nm-Øp-˛-I-eym-Wn bp-sS a-I≥ jm-Pn (45). `mcy: `-hn-\. a-°ƒ: A-iz-Xn (π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn s]mbn¬-Im-hv kv-Iqƒ), A-iz¥v (hn-Zym¿-Yn s]m-bn¬Im-hv kv-Iqƒ). k-tlm-Z-c߃: k-Pn, ]-tc-X-cm-b ]pjv-], cm-Pm-a-Wn.

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww sh-fpØ-a-e-bn-se ]-tc-X-\m-b Ip-¥m-∏p-d-Øv ao-ج IWm-c-s‚ `m-cy am-Wn (75). a-°ƒ: I-a-e, kp-io-e, {]Im-i≥, ssi-e-P, {]-Zo]≥. a-cp-a-°ƒ: \m-Wp sIm-fm-hn-∏m-ew, k-Xo-i≥ ]m-tem-fn-∏m-ew, ssj-\n, k-Pn-\n. ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥ ta-∏-bn¬.

Ip-∂-Øp-]m-ew: B-ZyIm-e kn-.]n-.sF {]-h¿Ø-I≥ ]-tc-X-\m-b X®n-tem-´v cm-a-s‚ `m-cy tIm-a-fw (66). a-°ƒ: Irjv-W-Zm-kv, \n-j, jo-e, jo-\. a-cp-a-°ƒ: tZ-hn, th-Wp-tKm-]m¬ ]-ø-Snao-ج, kp-tc-jv Ipam¿ tIm-´q-fn, k-t¥m-jv t_-∏q¿.

Xm-a-c-t»-cn-: A-ºm-btØm-Sv- ]-tc-X-\m-b HX-tbm-Øv- D-Æo-cn-bp-sS `m-cy- I-eym-Wn- (84)-. a°ƒ-: eo-e,- I-a-e,- ]-tcX-\m-b `m-kv-°-c≥.- acp-a-°ƒ-: ao-\m-£n-,- hnP-b≥,- tem-ln-Xm£≥.- -k-©-b-\w -RmbdmgvN.

tIm-gn-t°m-Sv: In-g-t°A-∏m-Sw ho-´n¬ ]-flm-hXn (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b N-{μ≥ \m-b¿. a-°ƒ: cm-P-tKm-]m-e≥ (dn-´ kpt_-Zm¿), Kn-co-jv-Ip-am¿, jo-P, do-\. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, P-b-cm-Pv, hm-k¥n, ssj-\n. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg s{Sbn-\nMv kv-Iq-fn-\v k-ao]w Ip-\n-bn¬ hm-kp (68). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: D-ta-jv-Ip-am¿ (Zp-_-bv), jo-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv (tIm-´-°-S-hv), ]flm-£≥ (aq-cm-Sv), {]-_nj (em-I-\m¿-°m-hv). ktlm-Z-c≥: _m-e≥ (A_q-Z-_n).

A-®m Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\- sh-«n-s¡m-¶p {]-`m-I-c³

cm-P-³

{io-[-c³

_m-e³

am-hq¿: A-Sp-hm-Sv e£who-Sv tIm-f-\n-bn¬ {]-`m-I-c≥ (58). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: {]-`n-X, {]-`n-j, {]-Pn-Øv. a-cp-a-I≥: aWn. ]tc-Xs‚ I-ÆpIƒ Zm-\w sN-bv-Xp.

D-t≈y-cn: Ip-∂-Ø-d sSIv-kv-s^-Uv a-μ-¶m-hn-se sXm-gn-em-fn Im-hn-Sp°n¬ cm-P≥ (52). `m-cy: e-X (a-μ-¶m-hv). a-°ƒ: en-tP-jv, en-kv-\. ]n-Xmhv: tKm-]m-e≥ \m-b¿. am-Xm-hv: Ip-™n-A-Ω.

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn Ip-gn-b-ºm-Sw {io-[c≥ (84). `m-cy: Nn-∂-Ω. a-°ƒ: tem-I-\m-Y≥, k¿-hmXva≥, tX-P-kv, c-Xv-\-{]`. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, _n-μp, do-\, A¿-Pp-\≥.

h-S-I-c: Io-g-en-se Bg-S-h≥ ho-´n¬ ao-ج _m-e≥ (73). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: {]-tam-Zv, _o-\, {]-Pojv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw ]-hn-{X≥.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-a-fn A´-∏-≈w e-£w-ho-Sp tIm-f-\n-bnse Xm-a-k-°m-cn No-\n-b-Ω(78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°-fp-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-b-Ω a-cn-®-Xm-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°-f Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-I-fp-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-N-cn-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-S-Øm-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-I-fm-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]v-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-S-Øn. ]-cn-tim-[-\bn¬ No-\n-bΩ -- -bp-sS hn-c-f-S-bmfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]-bp-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ω-bp-sS i-co-c-Øn-epw a-I-s‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-h-sc tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øp.

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hns\ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øn. P-\-Xm k-l-I-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ a-bn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´-Xv. G-gw-K kw-L-am-Wv ap-cp-I-s\ B-{I-a-WØn-\p ]n-∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-kn-te-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp-∂p C-t±-lw B-{I-a-WØn-\n-c-bm-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-ØI-s‚ _-‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tI-kn¬ aq∂p-t]¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ a-bn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

]-´m-ºn: ss_-°n¬\n-∂p ho-W bp-hm-hv as‰m-cp hm-l-\-Øn-\-Snbn¬-s∏-´v a-cn-®p. ]-´mºn In-gm-bq¿ \-{ºw a-SØp-cp-Øn-Rm-en¬ l\o-^-bp-sS a-I≥ A^v-k¬ (22) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30-Hm-sS hm-Sm-\mw-Ipdp-»n-bn-em-Wv kw-`-hw. A-^vk - e - pw kp-lr-Øm-b In-gm-bq¿ \-{ºw sIm-´c-∑m-cn¬ i-cØ - pw(20) ss_-°n¬ sjm¿-Wq-cn¬ \n∂p ]-´m-ºn-bn-te-°p h-cp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]I - S- w. ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W A-^v-k-en-s‚ tZl-Øv hm-l-\w I-b-dn-bn-d-ßn X-e-tbm-´n ]q¿-W-ambn X-I¿-∂p. C-Sn-®h - m-l\ - w \n¿-Øm-sX t- ]m-bn. i-cØ - ns\ ]cn-°p-I-tfm-sS ]-´m-ºn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-^vk - e - n-s‚ am-Xm-hv: ssk-\_. a-øn-Øv sIm-≠q¿-°c - Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm\n¬ a-dh - p-sN-bvX - p.

17Im-cn Ipf-¯n ho-Wv a-cn-¨p

Nn-‰q¿: Ipf-Øn¬ sX∂nho-Wv 17Im-cn a-cn-®p. tImgn-∏m-d ta-te-hn-´p-Ip-fw hn-P-b-s‚ a-Iƒ t{i-bbmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ft´m-sS ho-Sn-\p ]n∂n-se sIm-°m¿-Wn-bn¬ Im¬-h-gp-Xn ho-W t{ib-sb \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ta-t\m≥]m-dbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. sIm-gn-™m-ºm-d sk‚-tbgv-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn arX-tZ-lw Nn-‰q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v s\Sp-¼m-tÈcnbnsekp-tc-jv tKm-]n I-Ìw-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm- t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-h- D-tZym-K-ØÀ-¡v {„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-Sp- ÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-XØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tc- bp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-h- Iq-« Ø-ew-am-äw jv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]- sc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw sIm®n: s\-Sp-ºm-t»-cn- hnkv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]nbp-sS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

am-\-Øm-h-f-Ønse I-Ãwkv D-tZym-K-ÿ¿-°v Iq-´ ÿew-am-‰w. H-º-Xp D-tZym-K-ÿsc-bm-Wv ÿ-ew am-‰n-bn-cn°p-∂-sX-∂m-Wv A-dn-bp∂Xv. s\-Sp-ºm-t»-cn h-gn \SØn-b kz¿-W°-S-Øp-ambn _-‘-s∏-´m-Wv \-S-]-Snsb-∂m-Wv hn-hcw. I-Ãw-kv D-tZym-Kÿ-sc {]-Xn-bm-°n kn._n.sF tIkv F-Sp-Ø-Xn-s‚ ]n-∂m-sebm-Wv ÿ-e-am-‰hpw \-S-∂ncn-°p-∂Xv.

sIm-t≠m-´n: sN-dp-an-‰w ap´n-b-d-°¬ A-b-t°m-S≥ aq-k -lm-Pn-bp-sS a-I≥ sk-bv-X-e-hn (38) Z-Ωm-an¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ acn-®p. \m-ep-Zn-h-kw ap-ºmWv C-t±-lw Z-Ωm-an-te-°p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: B-bn-i°p-´n l-÷p-Ω. `m-cy: \njm-\. -a-Iƒ: B-bn-im A≥-k. k-tlm-Z-c-߃: A-iv-d-^v (Zp-_-bv), C-{_m-low, bq-kp-^v, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv, A-eo-a, D-Ωm-®, ^m-Øn-a, B-an-\.-

]o-F-SU-°-\-c-t: ¡kn-se {]-Xn P-bn-en a-cn-¨p A-b¬-hm-kn-bm-b kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-\n-

sb ]o-Un-∏n-® -tI-kn-¬ in-£-A-\p-`-hn-°p-I-bmbn-cp-∂ {]-Xn P-bn-en¬ a-cn-®p. t]m-Øp-I¬ sh-fpºn-bw-]m-S-sØ a-[p-c-°-dn-b≥ kp-sse-am≥ (50) B-Wv I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ C-∂-se a-cn-®Xv. tcm-K-_m-[n-X-\m-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v Ip-d-®p-\m-fmbn Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. c-≠p-h¿-jw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw. A-b¬-hm-kn-bm-b kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-\n-sb {]tem-`n-∏n-®v C-bm-fp-sS ho-´n¬ h-®v ]o-Un-∏n-s®-∂mWv tI-kv. kw-`-h-sØ-Øp-S¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b Cbmƒ-°v t]m-en-kv a¿-±-\-ta-‰n-cp-s∂-∂pw C-tXm-sS C-bmƒ tcm-Kn-bm-bn-Øo¿-s∂-∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂v 12 a-Wn-°v t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b ti-jw arX-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw. D-®-I-gn-™v sh-fp-ºn-bw-]m-Sw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sN-øpw. a-°ƒ: k-ao¿, k-ao-d.

lr-Z-bm-Lm-Xwaq-ew a-cn-¨p- -

a-t©-cn: a-c-W-ho-´n-te°p t]m-b Kr-l-\m-Y≥ lr-Z-bm-Lm-Xw-aq-ew a-cn®p-. In-S-ß-gn h-´-∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥Ip-´n-bp-sS a-I≥ C-{_mlow (\m-Wn-˛64) B-Wv acn-®-Xv. Ip-g-™p-ho-W Ct±-l-sØ s]-cn-¥¬-a-Æbn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-I-sh-bm-Wv a-cn-®-Xv. `mcy: A-eo-a. a-°ƒ: i-_v-\, \u-^¬, \u-jm-Zv, ssk^p-±o≥. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, d-ko-\. k-tlm-Z-c߃: ssl-Z-d-en, k-emw, \m-k¿.

Pn-±-bnÂ- \n-cym-X-bm-bn- a-e-∏p-dw: h-en-bm-Sv s]mt∂m-Øv A-_q-_-°-dns‚ `m-cy ssk-^p-∂n-k (43) Pn-±-bn¬ \n-cym-X-bmbn. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Cf-ºn-em-°m-´v ap-l-Ω-Zv. ktlm-Z-cn: ssa-aq-\. Pn-±bn¬ J-_-d-S-°n.

a-sN-[dy-hp-]-bp-g-k: I¿-v-IW³m-S]p--I gdn--bkn ap-§n-a-cn-¨p ¿-hv h-\-Øn-se ]p-g-

bn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ H-g-p-°n¬-s∏-´v a-cn-®p. ap-≠tdm-Sv sd-bv-©n-se ao-\-t©-cn-bn-em-Wv A-cn-h-f-™s∏-ø≥ kz-tZ-in sh-≈m-∏≈ - n tkm-P≥ (48) B-Wv acn-®X - v. F-kvt- ‰-‰n-se Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Zc - ≥ A-\p-hn- s - \m-∏w I¿-Wm-SI - h-\Ø - nse Im-cy-t¶m-Sv ]p-gb - n¬ Ip-fn-°m-\n-dß - n-bX - m-bn-cp∂p. H-gp-°n¬-s∏-´ tkm-Ps - ‚ ar-Xt- Z-lw C-∂s - e D®-tbm-sS-bm-Wv I-s≠-Sp-ØX - v. hn-hc - a - d - n-™v hm-Ka - fi-ew t]m-en-kpw h-\w-hI - p-∏v D-tZym-Kÿ c - pw ÿe-sØ-Øn. C≥-Iz-kv‰ - n-\v ti-jw C-∂p a-Sn-t°-cn Bip-]{- Xn-bn¬ t]m-kv‰ - vt- am¿-´w sN-øpw. Nm-t°m-˛t- {Xkym-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: an-\n. a-°ƒ: \o-Xp, \n-[n≥, \n-jn¬. k-tlm-Zc - ß - ƒ: _m-_p, tdmk-Ω, kq-kΩ - , kp-a, A-\n¬, ]-tc-X\ - m-b X-¶® - ≥.

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶nepw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. ku-tcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g-°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-

Xn \¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kochi

26 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

Xangv aÂkys¯mgn-emfn-bpsS arX-tZlw Is−¯n Pao-e

B-ákv

tdm-kn

ap-cp-I³

bmt¡m-_v

A-¶-½

am-¯p-¡p-«n

l-cn-l-c³-\m-bÀ

h-≠n-s∏-cn-bm¿:hm-fmUn Ip-∂p-]pd-Øv A–p¬-I-coan-s‚ `m-cy Pao-e(69). J-_-dS-°w \SØn. a-°ƒ:jm-Plm≥(tZm-l),sse-e, k-enw(ku-Zn),k-emw, \nkmw(tX-P-kv Zn-\∏{Xw tIm´bw Hm¿-Kss\k¿). a-cp-a°ƒ:k¬-aØv, l-\o-^, ^-ko-e, jm-an-e, A\ok.

ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw It®-cn∏-Sn t]m-Ø≥-h-fhn¬ ]-\-©n-°¬ ]-tcX\m-b dm-t^-en-s‚ `mcy B-·-kv (80). tKm-Xpcp-Øv tImW-Øv Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a°ƒ: h’, sPkn, tj¿fn, ]tc-X\mb tPm¿Pv, cmPp (C-‰-en). a-cp-a°ƒ: tPmbn N-°-m-e°¬, tXma-kv ]-≈n-∏-d-ºn¬, tSm-an A-d°¬, tacn, \n-X.

ssh-∏n≥:\m-b-cº-ew ]m-\n-°pf-ß-c tZh-kn sIm-®u-k-∏n-s‚ `m-cy Fw -hn tdmkn (en√n˛68). a-°ƒ:tPm_n(Pq-\n-b¿ F-≥Pn-\ob¿ sS¬-Iv),tPm-fn,tPman(_n-kn\-kv), a-cp-a-°ƒ:Pnk,tPmk^v s\-‰n-°m-S≥(am-t\P¿ ku-Øv C-¥y≥ _m¶v sN-ßm-eq¿),an-Ωn

Iq-h-∏m-Sw: Su¨-lmƒ tdm-Un¬ kp-Ir-Xw ho´n¬ ap-cp-I≥(47). kw-kvIm-cw C-∂p-cm-hnse 8\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\Øn¬. `mcy: tKm-aXn. a°ƒ: Kp-cp-{]-km-Zv,tam\njv.

s]m-bv-°m-´p-t»-cn:tImbn-°¬ bm-t°m-_v(77). kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hnse 10\v tam¿ _-l\mw]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy:]n-cm-cq¿ ]-ø∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kw a-dnbm-Ω. a-°ƒ:h¿-Kokv(ImwtIm A-ØmWn),eo-em-Ω,t__n. acp-a°ƒ: jo-_,]u-temkv,tPm¿÷v.

s\-Sp-ºm-t»-cn:C-fw-tabv-°m-Sv I-c-bn¬ A-co-bv°¬ ]-tc-X\m-b sN-dnbm-s‚ `m-cy A-∂Ω(90).kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io´v 4\v sN-dnb-hm-∏m-e-t»-cn am¿ C·m-Øn-tbm-kv bmt°m_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]tc-X ]o-®m-\n-°mS-Sv A-ø-ºn-≈n Ip-Spw-_mwK-amWv. a-°ƒ: amØ∏≥, h¿-Kokv, G-enbmkv, ]u-temkv, t__n, tPmWn, tacn. acp-a°ƒ: A-∂-Ω,kqkn,t{]-a,G-en-bm-Ω, jo-_, G-gn-°c ss]\mS-Øv a-\∏-≈n h¿-Kokv.

s\-Sp-ºm-t»-cn:ta-bv-°mSv tX-e-∏n-≈n am-Øp°p-´n(62).kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°p 12\v tabv-°m-Sv sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy:km-dm-°p´n. a-°ƒ:ko-\, F¬-tZm.acp-a-°ƒ:h¿-Ko-kv.

tIm-X-aw-Kew: B-b-°mSv ]p-en-a-e k-c-kz-Xn-hnem-kw l-cn-l-c≥-\mb¿(X-¶-∏≥ \m-b¿˛70). dn´.t]m-kv-‰v am-kv‰¿. kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhnse 8.30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: cp-‹nWn. a°ƒ: cmPn, c-iv-an,l-cni-¶¿,tc-jv-a.a-cp-a°ƒ:tam-l≥-\m-b¿,APnXv, c-Rv-Pn-Xv.

]p-cp-j³ ]q®m°¬: s]-cpº-fw ]-©m-b-Øv 12mw hm¿Un¬ A-Pn-Xv `-h-\n-¬ ]n Sn ]p-cp-j≥ (50). `mcy: {]k-∂. a-°ƒ: A-PnØv, Bi.

{]-km-Zv D-cp-h® - m¬: am-eq¿ sh≈¿-h≈ - n-bn-se ]p-Xnbho-´n¬ Ip-™∏ - b - p-sS a-I≥ {]-km-Zv (15). ameq¿ ssl-kvI - q-ƒ hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. ktlm-Zc - ß - ƒ: {]-Pn-X, {]-hn-X, {]-Xn-`. am-Xm-hv: Ko-X.

X¦¸ta-t\m³ t\m¿-Øv ]-d-hq¿: s]-cphm-cw A-Pn-Xm-\n-hmkn¬ X-¶-∏ta-t\m≥ (86). B¿-an dn-´.Hm-Wd-dn Iym-]v-‰-\m-bn-cp∂p. \mb-cº-ew s\-Sp-ßm-Sv tIm-bn-amS-Øv Ip-Spw-_mK-amWv. `mcy: aq-e-bn¬ kp-Ip-am-cn A-Ω. a°ƒ: A-Pn-X,c-a,in-hIp-am¿,c-Lp-\m-Yv,cm-tPjv. a-cp-a-°ƒ:tUm.kp[m-I-c≥,ap-c-fo-[-c≥,an\n,B-i,c-Pn.kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 11\v s]-cp-hmc-sØ ho-´p-h-f∏n¬.

]-t{Xm-kv sXm-Sp]p-g :sX-°pw-`mKw tX-°pw-Im-´n¬ ]t{Xm-kv(85).kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p I√m-\n-°¬ sk‚ vtPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: sIm®p-]p-c-bv-°¬ tdm-k. a°ƒ :tPm-kv,Nm-t°m®≥,G-en-°p-´n,am-Xyp, t{X-kym,k-Æn,tPm-bn, {^m≥-kn,tk-hy¿,tSman, ss_-Pp, A\p-tam≥.

l-ao-Zv dm-hp-¯À koX-tØmSv: ]Sn™msd ]p-Xp-®n-dbn¬ l-ao-Zv dm-hp-Ø¿ (71).

im´½ sNß-∂q¿: ]m≠-\m-Sv, Ip∂p-I-≠-Øn¬ im¥Ω (60). kwkvIm-cw 27\v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tcX Ahn-hm-ln-X-bmWv.

Ip-ª-eo-a Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥cn t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w \-ko-a tIm-t´Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n ]n Ip-´n-l-k≥ lm-Pn-bpsS `m-cy _n sI Ip-™eo-a (67). a-°ƒ: \m-k¿ (tKm-Wn°p-∏), dm-^n, \-ko, Aiv-d-^v (tKm-Wn-°p-∏). a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ (Ip-im¬ \-K¿), dw-e, _p-j-d, j-_m-\.

tkma³ sNß-∂q¿: Xn´-ta¬ ]m≠-h≥]m-d, hSt° Ncp-hn¬ {io \ne-bØn¬, sI -Fw tkma≥ (59). `mcy: kmhn-{Xn. a°ƒ: tkmPp, joPp.

tZ-h-In D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏nse ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZ-h-In (71). `¿-Øm-hv: tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: ]-¶-Pm-£n, cmP≥, km-hn-{Xn, C-μn-c, D-j, ]-tc-X-\m-b _m-eIr-jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, kp-tc-{μ≥, h¬-k≥, \m-Wp, C-μnc, kp-Pm-X.

ImÀ-Xym-b-\n sR-¢n: tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w ImS Im¿-Xym-b-\n (55). aIƒ: cm-Pn. a-cp-a-I≥: \n-Pn≥. k-tlm-Z-c߃: am-[-hn, iym-a-f, I-eym-Wn, _m-e-Ir-jvW≥, ]-tc-X-\m-b IÆ≥.

tXmakv hÀ¡n FSXz: N߶cn s]cpth-en¬ tXmakv h¿°n (Ip™-®≥˛83). kwkvImcw \msf c≠v aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: amºp-g-°cn apf∏mw-aTw ho´n¬ ]tc-Xbmb Gen-°p-´n. a°ƒ: B≥k-Ω, kn_n-®≥, tkmP≥. acp-a-°ƒ: A∏p-°p-´≥ H‰m-dbv°¬ (]®), an\n, jp_n.

I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bw a-e-_m¿ X-t≈m-s´ an\n-°n lu-kn¬ ]-tc-X\m-b i-¶-c-s‚ `m-cy Fen-b≥ I-eym-Wn (96).

amXyp FSXz: ]oSn-I-®nd ]n.-‰n. amXyp. kwkvImcw C-∂v D®bv°v Hcp aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: s\Sp{ºw X´p-]p-cbv°¬ ]tc-X-bmb im¥Ω amXyp. a°ƒ: Beo-kv, tim`, sIm®p tamƒ, A\n-X. acp-a°ƒ: Ip™p-tam≥, tam\n-®≥, Pn_p, _n\p.

ap-¯-½mÄ Nn-‰q¿: sIm-gn-™m-ºmd _m-e≥ sN-´n-bm-cns‚ `m-cy ap-ØΩ - mƒ (70).

ip-` ip-¢

A-ÐpÀd-ln-am³ Ip-«n

cm-P³

F-eym-½

I-a-em-£n

A-t´m-Wn

tdm-kn _À-WmU

G-en-¡p-«n

Xr-iq¿: k¿-°m¿ ÿm]-\-am-b Hu-j-[n-bp-sS am-t\-PnMv U-b-d-Iv-S¿ B¿ B¿ ip-¢-bp-sS `mcy ip-` ip-¢ (58). kw-kvIm-cw D-Ø¿-{]-tZ-in-se Im¨-]q-cn¬ sh-≈n-bmgv-N. ap≥ tIm-f-Pv A-[ym]n-I-bm-Wv ]-tc-X. a°ƒ: t\-l c-Rv-P≥ (Im-en-t^m¿-Wn-b), cmL-hv c-Rv-P≥ (C≥-t^mkn-kv, ]q-s\). a-cp-a-I≥: ku-c-`v {Xn-]mTn (Cs‚¬, Im-en-t^m¿-Wnb).

sIm-Sp-ß-√q¿: F-dn-bm-Sv I-dp-a-∏m-S-Øv D-Zp-am≥ Nm-en¬ sI F A-–p¿ d-lvam≥ Ip-´n(88). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 8.30\v F-dn-bm-Sv I-S-∏q-cv Pp-apA a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿ-m-\n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b P-aoe. a-°ƒ: kp-te-J, kn±o-Jv-k h-lo-Z, d-jo-Zv, \m-k¿. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, \-koa, l-ko-\, ssj-e, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv A-–p-dln-am≥.

B-e-∏m-Sv: ]p-d-Øq¿ s]m-t‰-°m-´v Ip-™p-Æn a-I≥ cm-P≥(63). `m-cy: N-{μn-I. a-°ƒ: kn-an, \n-Ωn. a-cp-a-°ƒ: ssj-_p, kp-jo¿.

B-e∏ - m-Sv: ta-®-cn-∏-Sn d∏m-bn `m-cy F-eymΩ(73). a-°ƒ: tPm-Wn, tdm-kn, A¬-t^m¨-k, B‚p, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: jo-_, ]n ]n tPm-kv, tPm-k-^v, en-k, jo-\.

]m-h-d-´n: sh-t∑-\m-Sv B-im-cn Ip-™p-Æn `mcy I-a-em-£n(85). a°ƒ: im-¥, A-timI≥, k-Xn, ]p-jv-], \-f\n, D-Æn-Ir-jv-W≥, eX, a-Wn, \-μn-tI-i≥, ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥. a-cp-a-°ƒ: hn-imew, A-∏p-Ip-´≥, {io-[c≥, I-\-I, cm-P≥, N{μ≥, ]-fl-Pw, ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥.

]m-h-d-´n: Im-°-t»-cn ]pfn-t©-cn ]-d-ºn¬ Xm-akn-°p-∂ F-S-°-f-Øq¿ A-t¥m-Wn(79). `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: tPmbv-kn, tPm-k-^v, h¿-§okv P-bn≥. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, jn≥-kn, Pn-_n.

Xm-bn-°m-´p-I-c: ap-Xn-c∏m-Sw s]-ßW-Øv ho´n¬ tdm-kn _¿-WmUv. kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: ta-cn,ta-gv-kn,tXm-akv. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, jn√n, kp-kvan.

ssk-X-e-hn -

_o-^-m-¯n-a

ssh-∏n≥: \m-b-cº-ew Np-≈n-°¬ Cu-in-bp-sS `m-cy G-en-°p-´n(82). a°ƒ: tPm-k^v, jmP≥, ]u-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨k¨, ssj-e,eo\. kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-÷v tZ-hm-eb- sk-an-tØ-cn-bn¬.

i-¦-c³

B-an-\

]q-°m-´n-cn: F-Sb - q¿ ]q°m-´n-cn a-®n-߬ sskX-eh - n (Ip-´n ssk-Xe - hn-˛80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ssk-\p-±o≥, A–p-¬ d-km-Jv, k-em-lp±o≥, j-d^ - p-±o≥, kpss_-Z, kp-ss^-P. a-cpa-°ƒ: km-Pn-Z, J-Zo-P, ssJ-dp-∂o-k, ^m-Øn-a°p-´n.

X-f-¶-c: sI.sI. ]p-dsØ A-–p-√-°p-™nbp-sS `m-cy _o-^m-Øna (78). a-°ƒ B-bn-j ssZ-\_n. a-cp-a-°ƒ: a-l-aq-Zv ap-l-Ω-ZvIp-™n. ktlm-Z-c-߃: A-–p¿dlv-am≥, B-ap, A-–p¬Jm-Z¿, A-_q-_-°¿.

\m-cm-b-Wn

Im-bÆ - : Nm-°n aTØn¬ ]-Xva\m-`≥ \mb¿ (87). `m-cy: I-ae - m£nb-Ω. a-°ƒ: _m-_pcm-Pv, an-\n. a-cp-a° - ƒ: Sn Fw _m_p (]p-Øq¿-h´- w), {]-k∂ (hm-fq¿).

Iq-‰\ - m-Sv: h-t´-\m-Sv ssl-kvI - q-fn-\v k-ao-]w No-\n-°¬ i-¶c - ≥ (84). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b Pm-\In. a-°ƒ: kp-tem-N\ - , \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, aWn. a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW≥-Ip-´n, Kw-Km-[c - ≥, A-Pn-X.

D-kv-am³ hn-f-Øq¿: t]-gpw-I-fØn¬ D-kv-am≥ (60).

I-Æq¿: aq-hm-‰p-]p-g thbv-°m-∏-≈n sX-t°-°c ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xo-s‚ `m-cy tN-eam-em B-an-\ (85). a-°ƒ: ^m-Øn-a, ^-coZv, B-en-°p-™n, A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿, Da¿. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, ^m-Øn-a (-]m-Øp™n), k-^n-b, dw-e, ]tc-X-\m-b Ip-gn-∏-≈n aocm-hp.

N-{µ-a-Xn A-go-t°m-Sv: ]q-X-∏m-dbn-se I-f-Øn¬ lukn¬ Fw N-{μ-a-Xn (66). `¿-Øm-hv: dn-´. sd-bn¬th D-tZym-K-ÿ≥ F sI Ku-X-a≥. a-°ƒ: [\-cm-Pv, ssi-e-cm-Pv (kzo-U≥), [-\y. a-cp-a°ƒ: l-b-\, k-_n, jm-Pp. kw-kv-Im-cw C∂p-®-bv-°v aq-∂n-\p ]øm-º-e-Øv.

kn-±o-Jv s]m-∂m-\n: _kvÃm‚n-\p k-ao-]w Xt´-°m-\I - Ø - v kn-±oJv (55). `m-cy: k-^n-b. a°ƒ: k-_n-X, i-^o-Jv, kp¬-^n. a-cp-a° - ƒ: \u-jm-Zv, C-kva - m-Cu¬.

A-¸³ s]-cn-tßmw: B-Zy-Ime Nm-b-°-S hym-]m-cn Xp-fp-h≥ ho-´n¬ A-∏≥ (Sn hn I-Æ≥-˛58). `mcy: eo-e. a-°ƒ: A-\ojv (ss{U-h¿), A-Po-jv (an-en-´-dn, cm-P-ÿm≥), B-i. a-cp-a-I≥: in-h-Pn.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½tIm-´-°¬: ¢m-cn kuØv ]-tc-X-\m-b Xq-ºØv B-en ap-kveym-cp-sS `m-cy N-ß-W-°m-´n¬ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: l-k≥-Ip´n, B-bn-i- l-÷p-Ω, adn-bm-ap -l-÷p-Ω, J-ZoP l-÷p-Ω, D-Ωp-Ip¬kp, B-an-\p, ssk-\-_ l-÷p-Ω.

^m-¯n-a-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: N-¥-∏-Sn ]-tc-X-\m-b A-®-º≥ aΩo-Zp- lm-Pn-bp-sS `m-cy tIm-gn-°¬ ^m-Øn-a°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en F∂ _m-h (dn-bm-Zv), ]-tcX-\m-b A-–p¬ d-jo-Zv, sam-bv-Xo≥-tIm-b (dnbm-Zv), l-_o-_p-√ F∂ Ip-™p (Z-Ωmw), _m-_n-d, ssk-dm-_m\p, j-ao-a, ku-P-Øv. a-cp-a-°ƒ: ko-Xn (Pn-±), Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p -a-Zv, ap-l-Ω-Zv.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: A-cn-b-√qcn-se sh-fp-Ø]-d-ºn¬ th-em-bp-[-s‚ `m-cy dn-´. \-gv-kn-Mv A-kn-Â v sI Sn \m-cm-b-Wn (75). a-°ƒ: tZ-h-Zm-kv, taml≥-Zm-kv, t_-_n, Kn-cnP.

]Xva-\m-`³ \m-bÀ

ap-l-½-Zv a-t©-cn: Xp-d-°¬ B-\∏mw-Ip-∂v Im-t°-߬ ap-l-Ω-Zv (]m-c-K¨ ap-lΩ-Zv˛62). `m-cy: ^m-Ønam-_n. a-°ƒ: ku-Zm_n, A-kv-am-_n, ssd-lm\-Øv, Pp-ssh-cn-b, jl¿-_m≥, jn-_n-e sjdn≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√°p-´n, A-–p¬ a-Po-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, ap-kvX-^, A-\-kv, im-^n, ss^-k¬.

]-b-kv tPmÀ-PvIm-fn-Im-hv: A-S-°m-°p≠n-se h-´p-Ip-fw ]-b-kv tPm¿-Pv (56). `m-cy: sken≥. a-°ƒ: sU-√, s]mssf-‰v, {_n-t´m.

ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw Im-b-en¬ Im-Wm-Xm-b A\y-kw-ÿm-\ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-bp-sS ar-X-tZlw C-∂-se cm-hn-se ap-\-ºw -`m-K-Øv I-s≠-Øn. A-Km-ssØ F-∂ a-¬ky-_-‘-\ t_m-´n-se sXmgn-em-fn-bm-b I-\ym-Ip-am-cn ]p-Xp-{Km-aw _n≥-em≥ \-K¿ kq-cy-]n-≈-bp-sS a-I≥ F-kv ]n-Xm-eo-kn (53)s‚ ar-XtZ-l-am-Wv I-s≠-Øn-b-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ap-X-em-Wv C-bm-sf Im-WmXm-b-Xv. a-ssd≥ F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v ko-Km¿-Uv-amcm-b P-Ãn≥, kp-cm-Pv, kp-tc-jv F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ t]m-enkpw a-¬ky-sXm-gn-em-fn-I-fpw tN¿∂v \-S-Øn-b X-nc-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Ønb-Xv.

Hm-S-bn a-cn-¨-\n-e-bn I-s−¯n

Xn-cph√: Fw.kn tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v Hm-S-bn¬ a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. cm-a≥Nn-d `m-K-Øm-Wv C∂se ar-X-tZ-lw I-≠Xv. I-t‰m-Sv kz-tZ-in N-{μ≥ (50)s‚-Xm-Wv ar-X-tZ-lsa-∂v Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. Xncp-h√ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®p.

ss_-¡n \n-¶p ho-W bp-hm-hv A-Úm-X hm-l-\w I-b-dn- a-cn-¨p ]-´m-ºn: ss_-°n¬-\n-∂p ho-W bp-hm-hv a-s‰m-cp hm-l-\-Øn-\-Sn-bn¬-s∏-´v a-cn-®p. ]-´m-ºn In-gm-bq¿ \-{ºw a-S-Øp-cp-Øn-Rmen¬ l-\o-^-bp-sS a-I≥ A-^v-k¬ (22) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30Hm-sS hm-Sm-\mw-Ip-dp-»nbn-em-Wv kw-`-hw. A-^v-k-epw kp-lrØm-b In-gm-bq¿ \-{ºw sIm-´-c-∑m-cn¬ i-cØpw(20) ss_-°n¬ sjm¿-Wq-cn¬ \n-∂p ]-´m-ºn-bn-te-°p h-cp-tºm-gmbn-cp-∂p A-]I - S- w. ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W A-^vk - e - n-s‚ tZ-lØ - v hm-l\ - w I-bd - n-bn-dß - n X-etbm-´n ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂p. C-Sn-®-hm-l-\w \n¿Øm-sX t- ]m-bn. i-cØ - ns\ ]-cn-°p-It- fm-sS ]-´m-ºnbn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-^vk-en-s‚ am-Xm-hv: ssk-\_ - . a-øn-Øv sIm-≠q¿-°c Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dh - p-sN-bvX - p.

IÀ-Wm-S-I h-\-¯n-se ]p-g-bn a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n-a-cn-¨p

sN-dp-]p-g: I¿-Wm-S-I dn-k¿-hv h-\-Øn-se ]p-gbn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ H-g-p-°n¬-s∏-´v a-cn-®p. ap-≠tdm-Sv sd-bv© - n-se ao-\t- ©-cn-bn-em-Wv A-cn-hf - ™ s∏-ø≥ kz-tZ-in sh-≈m-∏≈ - n tkm-P≥ (48) B-Wv acn-®X - v. F-kvt- ‰-‰n-se Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥ A-\p-h-n-s\m-∏w I¿-Wm-S-I h-\Øn-se Im-cy-t¶m-Sv ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xmbn-cp-∂p. H-gp-°n¬-s∏-´ tkm-P-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂se D-®-tbm-sS-bm-Wv I-s≠-Sp-Ø-Xv. hn-h-c-a-dn-™v hm-K-a-fi-ew t]m-en-kpw h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw ÿ-e-sØ-Øn. C≥-Iz-kv-‰n-\v ti-jw C-∂p a-Snt°-cn B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-øpw. Nm-t°m-˛-t{X-kym-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: an-\n. a-°ƒ: \o-Xp, \n-[n≥, \n-jn¬. k-tlm-Z-c߃: _m-_p, tdm-k-Ω, kq-k-Ω, kp-a, A-\n¬, ]tc-X-\m-b X-¶-®≥.

Ip-ssh-¯n bp-h-Xn sI-«n-S-¯n \n-¶v Nm-Sn a-cn-¨p

\o-te-iz-cw: Ip-sshØn¬ D-tZym-K-ÿ-bm-b a-Sn-ss° kz-tZ-in-\n sI´n-S-Øn¬-\n-∂p Nm-Sn a-cn®p. a-Sn-ss° A-º-e-Ø-d ]-d-fn lu-kn-se kp-j-a(33)bm-Wv sNm-Δm-gv-N cmhn-se ]-tØm-sS Ip-sshØv kn-‰n-°-Sp-Ø ^¿-hm\n-bn-se C-h¿ Xm-a-kn°p-∂ sI-´n-S-Øn-\p ap-I-fn¬ \n∂v Nm-Sn Po-h-s\mSp-°n-b-Xv. Ip-ssh-Øn-se em≥-Uv am¿-°n¬ tPmen-sN-øp-∂ `¿-Øm-hv {]-Im-i-\pw kw-`-h k-a-b-Øv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-p. Ip-™n-Ir-jv-W≥-˛-Pm-\-In Zº-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. k-tlm-Z-c-ß-ƒ: ku-ay, kt¥m-jv. a-°-fn-√.

17Im-cn Ipf-¯n ho-Wp a-cn-¨p c-hn

tImafhÃn-b-½

sF-k-¡v

tKm]n\mY³ \mbÀ

tPmk-^v tPm¬

tPmÀPv Nmt¡m

sIm-¨p-Ipªvv IrjvW³

jmPn

Xp-d-hpwI-c: H-tfm-∏n≈n tKm-]m-e≥ a-I≥ chn(66). `mcy: sN-Ønt°m-Sv sIm-®m-Xn Ip-Spw_mw-Kw km-hn-{Xn. a°ƒ: Pw-jn,]-tc-X\m-b P-an-\n,P-_o¿. a-cpa°ƒ: kp-\n,kpPn,kpan. kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 10\v ho-´p-hf-∏n¬.

Ipdp∏¥d: am™q¿ IhnXm`h\n¬ dn´. sl¬Øv C≥kv-s]Œ¿ Fw Pn {]`mIc≥ \mbcpsS `mcy tImafh√nbΩ(65) . kwkv-Imcw \SØn. a°ƒ: {ioIe, IhnX( \gv-knMv Syq´¿ Fkv. Fw.C. tIm´bw ) kw KoX( A[ym]nI Fkv. B¿.hn.F≥.Fkv.Fkv . sslkv-Iqƒ Nnd°S hv). acpa°ƒ: F.sI. cm[mIrjvW≥ (tIc fm dt_gv-kv FdWm Ipfw), k\n¬Ipam¿( sI.Fkv.F^v.C. C Sp°n), Fkv {ioIpam¿ (ko\nb¿ k_v FUn‰¿ awK-fw) .

I-Sp-Øp-cpØn: am-∂m¿ Ip-dn-®n-bn¬ sI sP sF-k-°v ( ]m-∏-®≥ ˛78) dn-´v F¬.sF.kn DtZym-Kÿ≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10 \v am-∂m¿ sk‚ v ta-co-kv au-≠v tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: tkm-^n s]cp-h Im-cm-ta¬ tIm-bn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-Uz.kPn sF-k°v (ssl-t°mS-Xn), kzo‰n sF-k-Iv ( Ime-Sn kwkvIr-X k¿-Δ-Iemime). a-cp-a°ƒ: tUm. F-en-k_-Øv h¿°n, AUz. t_mkvtIm t]mƒ.

Xe-hSn: B\-{]-ºm¬ sX°v \mem-¶¬]dºn¬ dn´. F.-F-kv.sF. hn -F≥ tKm]n\mY≥ \mb¿ (69). kwkvImcw C∂v aq∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy ]tc-X-bmb ]mdp°p-´n-b-Ω. a°ƒ: _nμpIp-am-cn, KncojvIpam¿ (Fkv.-kn.-]n., sIm®n≥ kn‰n sdbn ¬th), ]tcX-\mb kPo-jvIp-am¿. acp-a-°ƒ. sI.-B¿.-Fkv. \mb¿, KncnPm Ipamcn (A[ym-]nI, ]pØ≥Imhv sslkvIqƒ, s\Sp-{ºw). k©-b\w 29 \v cmhnse 10\v.

s\-Spw-Ip∂w: A-©m-\n h-S-t°S-Øv ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kv tPm-Wn-s‚ aI≥ tPmk-^v tPm¨ ( tam-l≥ ˛56). kw-kv-Im-cw C∂v D-®bv°v 12\v C-S-b-cn-°∏p-g A-kw-ªokv Hm-^v tKmUv tN-e-s°m-ºv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

sh≈q¿: s\Sp¶pgn tImfticnbn¬ tPm¿Pv Nmt°m (Ip™v-73). kwkvIm-cw C∂v cmhn se 10 \v hkXnbnse ip{iqjIƒ°v tijw sh≈q¿ sk≥dv tXma kv bmt°m_mb ]≈n skantØcnbn¬. `mcy: hmIØm\w sXt°¬ timimΩ. a°ƒ: Zneo]v tPm¿Pv (kuZn), Zo] (IpsshØv). acpa°ƒ: tamƒkn Zneo]v (kuZn), APbv tImc (IpsshØv).

Xn-cph√: s]m-Sn-bm-Sn hm-em-´v sIm-®p-Ip-™v Ir-jv-W-≥ (93). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Kucn. a°ƒ: ]p-cp-tjmØa≥, c-ho-{μ≥, Hma-\, ssa-te-{μ≥, sI _m-eN-{μ≥, ]-tc-X\m-b kptc-{μ≥. a-cp-a°ƒ; c-a, ]-©an, N-{μn-I, iim¶≥, A-ºnfn, P-eP.

F-cp-taen: H-g-°-\m-Sv sIm-®-g-Øn¬ `m-kv-°cs‚ a-I≥ jm-Pn (36). `mcy: A\p. aI≥: hnjvWp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.

A-Ðp-Ã

A-Ðp-Ã

Im-k¿-tIm-Uv: \o¿®m¬ ]q-hm-fb - n-se A–p-√ F-∂ D-ºp (35) lr-Zb - m-Lm-Xs - Ø XpS¿-∂v v a-cn-®p. ]n-Xm-hv: ap-lΩ - Z- v. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω A-hn-hm-ln-X\ - mWv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvX - o≥, j-co-^v, Ckvl - m-Jv, sdu-^v, B-an\, ^-co-Z, ssa-aq-\.

\m-Zm-]p-cw: A-cq¿ \-tSΩ-en-se td-j≥ I-Sb - p-Sa am-SØ - n¬ A-–p-√ (80). `m-cy: km-d. a-°ƒ: kp[o¿ (Zp-_b - v), am-an, k^o-d, X-kv\n. a-cp-a° - ƒ: C-{_m-low lm-Pn B-bt- ©-cn, I√p-≈X - n¬ l-ao-Zv, K^q¿ h-es - I-´v, B-cn-^v.

]ßm-h-Xn-b-½ tN¿Øe: tN¿Øe sX°v ]©m-bØv HºXmw hm¿Uv aÆm-]d-ºØv shfn ]tc-X\mb ]c-ta-iz-c-Ip-dp∏ns‚ `mcy ]flm-h-XnbΩ (78). kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ: thWp-tKm-]m-e∏-Wn-°¿,- Djm Ipam-cn,tam-l-\≥. acp-a-°ƒ: cmPn,-tkm-a-\m-Y≥, -{ioI-e.

tk-Xp-am-[-h³ B-\° - c - : Iq-S√ - q¿ Iq-´°-Sh - v ]-Sn-™m-td-∏m-´v tKm-]m-e≥-\m-bc - p-sS aI≥ tk-Xp-am-[h - ≥ (51).

Ip-tªm-a-e h-≈n-°p-∂v: A-Øm-Wn°¬ Ip-dn-b∏ - m-SØ - v t]mØpw-Ip-gn-°m-´n¬ Im-cnbp-sS `m-cy Ip-t™m-ae (74). a-°ƒ: cm-a≥, im-cZ, kp-{_-lvaW - y≥, ]pjv] - , hn-t\m-Zv. a-cp-a° - ƒ: Nn-∂, e-X, _-_n-e, them-bp-[≥, ]-tc-X\ - m-b th-em-bp-[≥.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn. Ip-af - n A´-∏≈ - w e-£w-ho-Sp tIm-f\ - n-bnse Xm-ak - ° - m-cn No-\n-bΩ - (78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°f - p-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. C-∂s - e cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-bΩ - a-cn-®X - m-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´b - w sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°f - Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-If - p-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-Nc - n-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-SØ - m-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-If - m-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]vI - pam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-SØ - n. ]-cn-tim-[\ - bn¬ No-\n-bΩ -- b - p-sS hn-cf - S- b - mfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]b - p-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ωb - p-sS i-co-cØ - n-epw a-Is - ‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-hs - c tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv‰ - U - n-bn-seSp-Øp.

c-Xn ]-gb - ß - m-Sn: _o-hn tdmUn-se X-hc - c-Xn (68). `¿-Øm-hv: Fw e-£a v- W≥. a-°ƒ: \n-j, jo\, jo-a, cm-tP-jv. a-cp-a°ƒ: a-tl-jv, Kn-co-jv. am-Xm-hv: b-tim-Z.

tIih³- \m-bÀ am-\¥ - h - m-Sn-:- dn´. X-lkn¬-Zm¿- ]-øw-]≈ - n- ]pfn-°¬- tI-ih - ≥ - \m-b¿ (75).- kw-kvIm-cw- C∂p cm-hn-se- 10\v.`m-cy-:- cm-[.- a-°ƒ-:- cm-tPjv,- cm-Kn,- c-ho-jv.a-cp-a° - ƒ- l-cn-Ir-jW v- ≥ (Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw-),tc-ja v- ,- i-cW - y.-

I-½p-¡p-«n cm-a-\m-´p-I-c: ]-Sn-™m‰pw ss] A-Øm-Wn IpSp-°n¬ hm-tI-cn I-Ωp°p-´n (78). `m-cy: _o-hn. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, \-^ok, ap-l-Ω-Z-en (Pn-±), B-bn-i, kp-ss_-Z, A–p¬ -d-km-Jv, A-–p¬ d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ipdn-tb-Sw, ap-l-Ω-Zv-jm, aq-k-t°m-b, kp-sseam≥, ap-\o-d, ssd-lm-\Øv, k-Pn-X.

C-{_m-low

I-b-dm-Sn: ]p-fn-∏-d-ºv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b l\o-^m dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ C-{_m-low (63). `mhm-kp-tZ-h³ cy: d-l-b. a-°ƒ: A-IvH-en-{]w-IS- h - v: tZ-im-`n-am- _¿, iw-kp-±o≥, B\n tIm-gn-t°m-Sv bq-\n-‰v ky, sse-e. a-cp-a-°ƒ: Un-.Sn.]n hn-`m-Kw ap≥ X- sk-bv-Zv ap-l-Ω-Zv, d-^oe-h≥ tX-dm-Wn I-Æ®≥-sXm-Sn sI hm-kp-tZ- Jv, kp-lv-d, j-^v-\. h≥ (68). tZ-im-`n-am-\n \m-kÀsIm-®n bq-\n-‰v, U-¬l - n Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sn_yq-tdm F-∂n-hn-Sß - fn¬ sS-en-{]n‚¿ Hm-]t- d- se Np-a-´psXm-gn-em-fnbm-bn-cp-∂ ]-cp-Øn-∏-‰‰-dm-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `m-cy: ]p-Xn-tbm-´n¬ bn-se sXm-´n-bn¬ \mtim-`\ - . a-°ƒ: ss_-Pp- k¿ (45). kn.sF.Sn.bp \m-Yv, ]-tc-X\ - m-b ssj- Np-a-´psXm-gn-em-fn- bq-\nPp. b≥ \n-e-ºq¿ G-cn-bm a-cp-aI - ƒ: kn-‘p. kI-Ωn-‰n Aw-K-am-bn-cptlm-Zc - ß - ƒ: B-≠n, I- ∂p. eym-Wn, Nn-∂a - m-fp, ]-tc- `m-cy: dw-e-Øv. a-°ƒ: X-cm-b Nn-∂≥, A-∏p-°p- \n-km¿, \-^n-e, \-hm´≥, th-em-bp-[≥. kv.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v A-®m Un.Fw.sI. kp-tc-jv tKm-]n t\-Xm-hn-s\Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm{„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-SpØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tcjv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]kv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]n-bpsS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-hÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-Xbp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-hsc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

sh-«n-s¡m-¶p

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\ sh-´ns°m-es - ∏-Sp-Øn. P-\X - m k-lI-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ abn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´X - v. G-gw-K kw-La - m-Wv apcp-I-s\ B-{I-a-W-Øn-\p ]n∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-knte-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp∂p C-t±-lw B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-bX - v. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-Ø-I-s‚ _‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tIkn¬ aq-∂p-t]¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ abn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

Nn-‰q¿: sIm-°m¿-Wn-bn¬ sX∂nho-Wv 17Im-cn a-cn®p. tIm-gn-∏m-d ta-te-hn-´p-Ip-fw hn-P-b-s‚ a-Iƒ t{i-b(71)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ft´msS ho-Sn-\p ]n-∂n-se sIm-°m¿-Wn-bn¬ Im¬-h-gpXn ho-W t{i-b-sb \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ta-t\m≥]m-d-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. sIm-gn-™m-ºm-d sk‚-tbgv-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-¬ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn ar-X-tZ-lw Nn-‰q¿ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-tijw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

C-cn-°q¿: ]-g-»n A-W-s°-´n-\-p k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ Ip-bn-eq-cn-se kp-\n-Xm \n-hm-kn¬ kn tKm]m-e-s\ (55) ho-Sn-\p k-ao-]-sØ I-ip-am-hn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. `m-cy: Ku-cn. a-°ƒ: kp-Po-jv, kp-\n-X.

jmÀ-P-bn \n-cym-X-\mbn

a-t©-iz-cw: Ip-∂n¬ -kztZ-in jm¿-P-bn-se Xm-ak-ÿ-eØv lr-Z-bm-LmX-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p. at©-iz-cw Ip-∂n-en-se apl-Ω-Zv d-^o-Jv (32) BWv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: ap-l-ΩZv. am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: jm-ln-\. k-tlm-Z-c߃: ss^-k¬ \-ko-a, \p-ssk-_, B-bn-i. a-ø-nØv C-∂v ssh-Io-t´m-sS \m-´n-se-Øn-°m≥ {i-aw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿-∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶n-epw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. kutcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h-∂-Xns\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn

\¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

26 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

Hm-S-bn a-cn-¨-\n-e-bn I-s−¯n

Xn-cph√: Fw.kn tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v Hm-S-bn¬ a-cn®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. cm-a≥Nn-d `m-K-Øm-Wv C∂se ar-X-tZ-lw I-≠Xv. I-t‰m-Sv kz-tZ-in N-{μ≥ (50)s‚-Xm-Wv ar-X-tZ-lsa-∂v Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. Xncp-h√ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®p.

Pao-e

]-t{Xm-kv

im´½

tkma³

tXmakv hÀ¡n

amXyp

{^m³knkv BâWn

h-≠n-s∏-cn-bm¿:hm-fmUn Ip-∂p-]pd-Øv A–p¬-I-coan-s‚ `m-cy Pao-e(69). J-_-dS-°w \SØn. a-°ƒ:jm-Plm≥(tZm-l),sse-e, k-enw(ku-Zn),k-emw, \nkmw(tX-P-kv Zn-\∏{Xw tIm´bw Hm¿-Kss\k¿). a-cp-a°ƒ:k¬-aØv, l-\o-^, ^-ko-e, jm-an-e, A\ok.

sXm-Sp]p-g :sX-°pw-`mKw tX-°pw-Im-´n¬ ]t{Xm-kv(85).kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p I√m-\n-°¬ sk‚ vtPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: sIm®p-]p-c-bv-°¬ tdm-k. a°ƒ :tPm-kv,Nm-t°m®≥,G-en-°p-´n,am-Xyp, t{X-kym,k-Æn,tPm-bn, {^m≥-kn,tk-hy¿,tSman, ss_-Pp, A\p-tam≥.

sNß-∂q¿: ]m≠-\m-Sv, Ip∂p-I-≠-Øn¬ im¥Ω (60). kwkvImcw 27\v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬. ]tcX Ahnhm-ln-X-bm-Wv.

sNß-∂q¿: Xn´-ta¬ ]m≠-h≥]m-d, hSt° Ncp-hn¬ {io \ne-bØn¬, sI -Fw tkma≥ (59). `mcy: kmhn-{Xn. a°ƒ: tkmPp, joPp.

Ip-ª-eo-a

tZ-h-In

]p-cp-j³

l-ao-Zv dm-hp-¯À

]q®m°¬: s]-cpº-fw ]-©m-b-Øv 12mw hm¿Un¬ A-Pn-Xv `-h-\n-¬ ]n Sn ]p-cp-j≥ (50). `mcy: {]k-∂. a-°ƒ: A-PnØv, Bi.

koX-tØmSv: ]Sn™msd ]p-Xp-®n-dbn¬ l-ao-Zv dm-hp-Ø¿ (71). J-_-d-S-°w C-∂v D®-bv°v 12 \v Nn-‰m¿ 86 ankv-_m-lp¬ Deqw PamA-Øv J_¿-ÿm\n¬. `m-cy: km-dm-_ohn. a°ƒ: k-eo-\, k-_o-d, d-ko-\, a-cp-a-°ƒ: _jo¿, bq-k^v, A≥-kmcn.

Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥cn t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w \-ko-a tIm-t´Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n ]n Ip-´n-l-k≥ lm-Pn-bpsS `m-cy _n sI Ip-™eo-a (67). a-°ƒ: \mk¿ (tKm-Wn-°p-∏), dm^n, \-ko, A-iv-d-^v (tKm-Wn-°p-∏). a-cp-a°ƒ: ap-kv-X-^ (Ipim¬ \-K¿), dw-e, _pj-d, j-_m-\. k-tlm-Zc-߃: ap-l-Ω-Zv (dn-´. A-[ym-]-I≥), A-–p¿d-lvam≥, A-ko-kv, a-PoZv (tKm-Wn-°p-∏), kpss_-Z, \q¿-P-lm≥, k°o-\.

D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏nse ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZ-h-In (71). `¿-Øm-hv: tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: ]-¶-Pm-£n, cmP≥, km-hn-{Xn, C-μn-c, D-j, ]-tc-X-\m-b _m-eIr-jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, kp-tc-{μ≥, h¬-k≥, \m-Wp, C-μnc, kp-Pm-X.

FSXz: N߶cn s]cpth-en¬ tXmakv h¿°n (Ip™-®≥˛83). kwkvImcw \msf c≠v aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: amºp-g°cn apf-∏mw-aTw ho´n¬ ]tc-X-bmb Gen-°p-´n. a°ƒ: B≥k-Ω, kn_n-®≥, tkmP≥. acp-a-°ƒ: A∏p-°p-´≥ H‰m-d-bv°¬ (]®), an\n, jp_n.

FSXz: ]oSn-I-®nd ]n.‰n. amXyp (A∏®≥˛74). kwkvImcw C-∂v D®bv°v Hcp aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: s\Sp{ºw X´p-]p-cbv°¬ ]tc-X-bmb im¥Ω amXyp. a°ƒ: Beo-kv, tim`, sIm®ptamƒ, A\n-X. acp-a-°ƒ: Ip™p-tam≥, tam\n®≥, Pn_p, _n\p.

FSXz: tImbn¬ap°v Bimw-]-d-ºn¬ At¥m-\n-®s‚ aI-≥ {^m≥knkv B‚Wn (t__n-®≥˛44). kwkvImcw C∂v D®I-gn™v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: s_‰n \mep-tImSn IpS-tØmSv hS-t°]dºn¬ IpSpw-_mw-K-amWv. aI≥: _n‰p. knÿ Zo] (Fkv.Un. tIm¨ sh‚ v sNØn∏p-g.) ktlm-Z-cn-bmWv.

{]-km-Zv D-cp-h® - m¬: am-eq¿ sh≈¿-h≈ - n-bn-se ]p-Xnbho-´n¬ Ip-™∏ - b - p-sS a-I≥ {]-km-Zv (15). ameq¿ ssl-kvI - q-ƒ hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. ktlm-Zc - ß - ƒ: {]-Pn-X, {]-hn-X, {]-Xn-`. am-Xm-hv: Ko-X.

t{Kkn Xn-cph√: \nc-Ww ]p-fn-]S-hn¬ a-Øm-bn F-{_-lman-s‚ `m-cy t{K-kn (54). kw-kI v- m-cw ]n-∂o-Sv.

C-¼n-¨n-am-ap- lm-Pn Xm-ac - t- »-cn: sN-{º ]-dq°m-°n¬ C-ºn-®nam-ap lm-Pn (84).

ImÀ-Xym-b-\n sR-¢n: tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w ImS Im¿-Xym-b-\n (55). aIƒ: cm-Pn. a-cp-a-I≥: \nPn≥. k-tlm-Z-c-߃: am-[-hn, iym-a-f, I-eymWn, _m-e-Ir-jv-W≥, ]tc-X-\m-b I-Æ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]-©m-b-Øv s]m-Xpiv-a-im-\-Øv.

I-eym-Wn Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bw a-e-_m¿ X-t≈m-s´ an\n-°n lu-kn¬ ]-tc-X\m-b i-¶-c-s‚ `m-cy Fen-b≥ I-eym-Wn (96). a°ƒ: \m-cm-b-W≥ (tIm-b-º-Øq¿), cm-Lh≥, cm-a-N-{μ≥, cm-a-Zmk≥ (tIm-b-º-Øq¿), eo-e, Im¿-Xym-b-\n, kXn. a-cp-a-°ƒ: e-£v-an, Pm-\-In, hn-P-bv, {]-ao-f, tN-c≥ Ir-jv-W≥, ]-tcX-cm-b Ip-™n-cm-a≥, ssX-°-≠n Ip-™n-°Æ≥.

ap-¯-½mÄ Nn-‰q¿: sIm-gn-™mºm-d _m-e≥ sN-´nbm-cn-s‚ `m-cy ap-ØΩmƒ (70). a-°ƒ: ]-cta-iz-c≥ am-ÿ (Pn.hn.Pn.F-®v.Fkv.F-kv, Nn-‰q¿), tZth-{μ-≥ am-ÿ (_n.Pn.F-®v.F-kv hÆm-aS- ), `m-Ky-e£ - va - n, Ir-jvW - t- h-Wn. a-cp-aI - ƒ: B¿ im-¥n (F-®v.Fw. Pn.F¬.]n.F-kv, s]cp-ºm-dN - ≈ - ).

A-¶-½m tPm-k-^v C-cn-´n: hn-fa - \ - D-Zb - K - ncn-bn-se A-∂Ω - m tPmk-^v (87). `¿-Øm-hv: ]tc-X\ - m-b tPm-k^ - v. a°ƒ: tP-°_ - v, sUm-a\n-°v, X-¶Ω - , tPm-k^v, tXm-ak - v. a-cp-aI - ƒ: _o-\ tXm-ak - v. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 11\v Ip-t∂m-Øv sk‚ v tXm-ak - v ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

B-K-kv-Xn aq-¸³ hn-Xn-SS-h-\m§n mSv: Xn-S-\m-Sv ]-

©m-b-Øn-se G-‰hpw {]m-bw IqSn-b I¿-jI sXm-gn-em-fn sN-Ω-e-a‰w s\-Sp-t©-cn I-cn-a-e BK-kv-Xn aq-∏≥ (105). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 \v sN-Ω-e a-‰w-]-≈nbn¬. Xn-S-\m-Sn-s‚ In-g°≥ ta-J-e-bn-se h-\ {]-tZ-i-am-bn-cp-∂ I-cnae, tN-∂mSv, I-cn-º-t\men {]-tZ-i-߃- Ir-jn-`qan-bm-°m-\m-bn \n¿-Wmb-I ]-¶p-h-ln-® ap-∏≥ {]-tZi-sØ I¿-j-I¿°v Kp-cp-Xp-ey-\m-bncp∂p. I-≈p-sNØv, I-øe-∏Wn, Hm-e ta-b¬, sIm-´ s\-bvØv, ao≥-]nSp-Øw Xp-Sßn-b ta-J-eI-fn¬ anI-hv ]p-e¿-Ønbn-cp-∂p. \m-ep-X-e-ap-dbp-sS ]n-Xmhm-b ap-∏≥ k¿-°m¿ ]-Xn-®p-\¬Inb aq-°≥-s]-´n h-\w Irjn-`q-an-bm-°p-∂-Xnepw ]-¶p-h-ln-®p. `mcy: ]tc-Xbm-b a-dnbw. a°ƒ: ]m-∏, A-®m-Ω, G-en-°p´n, tP-°-_v.

]ßm-h-Xn-b-½

tImafhÃn-b-½

sF-k-¡v

tKm]n\mY³ \mbÀ

tPmk-^v tPm¬

tPmÀPv Nmt¡m

sIm-¨p-Ipªvv IrjvW³

jmPn

tN¿Øe: tN¿Øe sX°v ]©m-bØv HºXmw hm¿Uv aÆm]-d-ºØv shfn ]tc-X\mb ]c-ta-iz-c-Ip-dp∏ns‚ `mcy ]flm-h-XnbΩ (78). kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ: thWp-tKm-]m-e∏-Wn-°¿,- Djm Ipamcn,-tam-l-\≥. acp-a°ƒ: cmPn,-tkm-a-\mY≥, -{io-I-e.

Ipdp∏¥d: am™q¿ IhnXm`h\n¬ dn´. sl¬Øv C≥kv-s]Œ¿ Fw Pn {]`mIc≥ \mbcpsS `mcy tImafh√nbΩ(65) . kwkv-Imcw \SØn. a°ƒ: {ioIe, IhnX( \gv-knMv Syq´¿ Fkv. Fw.C. tIm´bw ) kw KoX( A[ym]nI Fkv. B¿.hn.F≥.Fkv.Fkv . sslkv-Iqƒ Nnd°S hv). acpa°ƒ: F.sI. cm[mIrjvW≥ (tIc fm dt_gv-kv FdWm Ipfw), k\n¬Ipam¿( sI.Fkv.F^v.C. C Sp°n), Fkv {ioIpam¿ (ko\nb¿ k_v FUn‰¿ awK-fw) .

I-Sp-Øp-cpØn: am-∂m¿ Ip-dn-®n-bn¬ sI sP sF-k-°v ( ]m-∏-®≥ ˛78) dn-´v F¬.sF.kn DtZym-Kÿ≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10 \v am-∂m¿ sk‚ v ta-co-kv au-≠v tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: tkm-^n s]cp-h Im-cm-ta¬ tIm-bn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-Uz.kPn sF-k°v (ssl-t°mS-Xn), kzo‰n sF-k-Iv ( Ime-Sn kwkvIr-X k¿-Δ-Iemime). a-cp-a°ƒ: tUm. F-en-k_-Øv h¿°n, AUz. t_mkvtIm t]mƒ.

Xe-hSn: B\-{]-ºm¬ sX°v \mem-¶¬]dºn¬ dn´. F.-F-kv.sF. hn -F≥ tKm]n\mY≥ \mb¿ (69). kwkvImcw C∂v aq∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy ]tc-X-bmb ]mdp°p-´n-b-Ω. a°ƒ: _nμpIp-am-cn, KncojvIpam¿ (Fkv.-kn.-]n., sIm®n≥ kn‰n sdbn ¬th), ]tcX-\mb kPo-jvIp-am¿. acp-a-°ƒ. sI.-B¿.-Fkv. \mb¿, KncnPm Ipamcn (A[ym-]nI, ]pØ≥Imhv sslkvIqƒ, s\Sp-{ºw). k©-b\w 29 \v cmhnse 10\v.

s\-Spw-Ip∂w: A-©m-\n h-S-t°S-Øv ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kv tPm-Wn-s‚ aI≥ tPmk-^v tPm¨ ( tam-l≥ ˛56). kw-kv-Im-cw C∂v D-®bv°v 12\v C-S-b-cn-°∏p-g A-kw-ªokv Hm-^v tKmUv tN-e-s°m-ºv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

sh≈q¿: s\Sp¶pgn tImfticnbn¬ tPm¿Pv Nmt°m (Ip™v-73). kwkvIm-cw C∂v cmhn se 10 \v hkXnbnse ip{iqjIƒ°v tijw sh≈q¿ sk≥dv tXma kv bmt°m_mb ]≈n skantØcnbn¬. `mcy: hmIØm\w sXt°¬ timimΩ. a°ƒ: Zneo]v tPm¿Pv (kuZn), Zo] (IpsshØv). acpa°ƒ: tamƒkn Zneo]v (kuZn), APbv tImc (IpsshØv).

Xn-cph√: s]m-Sn-bm-Sn hm-em-´v sIm-®p-Ip-™v Ir-jv-W-≥ (93). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Kucn. a°ƒ: ]p-cp-tjmØa≥, c-ho-{μ≥, Hma-\, ssa-te-{μ≥, sI _m-eN-{μ≥, ]-tc-X\m-b kptc-{μ≥. a-cp-a°ƒ; c-a, ]-©an, N-{μn-I, iim¶≥, A-ºnfn, P-eP.

F-cp-taen: H-g-°-\m-Sv sIm-®-g-Øn¬ `m-kv-°cs‚ a-I≥ jm-Pn (36). `mcy: A\p. aI≥: hnjvWp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.

A-Ðp-Ã

A-Ðp-Ã

Im-k¿-tIm-Uv: \o¿®m¬ ]q-hm-fb - n-se A–p-√ F-∂ D-ºp (35) lr-Zb - m-Lm-Xs - Ø XpS¿-∂v v a-cn-®p. ]n-Xm-hv: ap-lΩ - Z- v. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω A-hn-hm-ln-X\ - mWv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvX - o≥, j-co-^v, Ckvl - m-Jv, sdu-^v, B-an\, ^-co-Z, ssa-aq-\.

\m-Zm-]p-cw: A-cq¿ \-tSΩ-en-se td-j≥ I-Sb - p-Sa am-SØ - n¬ A-–p-√ (80). `m-cy: km-d. a-°ƒ: kp[o¿ (Zp-_b - v), am-an, k^o-d, X-kv\n. a-cp-a° - ƒ: C-{_m-low lm-Pn B-bt- ©-cn, I√p-≈X - n¬ l-ao-Zv, K^q¿ h-es - I-´v, B-cn-^v.

tk-Xp-am-[-h³ B-\° - c - : Iq-S√ - q¿ Iq´-°S- h - v ]-Sn-™m-td-∏m´v tKm-]m-e≥-\m-bc - p-sS a-I≥ tk-Xp-am-[h - ≥ (51). B-\° - c - hn-t√-Pv ^oƒ-Uv A-kn-ÂmWv. am-Xm-hv: eo-em-hX - nb-Ω. `m-cy: c-aW - n (A¶-Wh - m-Sn A-[ym-]nI).a-°ƒ: cm-Pn-hv, {io-Im¥v. k-tlm-Zc - ß - ƒ: N-{μti-Jc - ≥,- _m-_p (C-cph-cpw _m-•q¿),- D-ÆnIr-jvW - ≥,- D-jm-Ip-amcn.

Ip-tªm-a-e h-≈n-°p-∂v: A-Øm-Wn°¬ Ip-dn-b∏ - m-SØ - v t]mØpw-Ip-gn-°m-´n¬ Im-cnbp-sS `m-cy Ip-t™m-ae (74). a-°ƒ: cm-a≥, im-cZ, kp-{_-lvaW - y≥, ]pjv] - , hn-t\m-Zv. a-cp-a° - ƒ: Nn-∂, e-X, _-_n-e, them-bp-[≥, ]-tc-X\ - m-b th-em-bp-[≥.

c-Xn ]-gb - ß - m-Sn: _o-hn tdmUn-se X-hc - c-Xn (68). `¿-Øm-hv: Fw e-£a v- W≥. a-°ƒ: \n-j, jo\, jo-a, cm-tP-jv. a-cp-a°ƒ: a-tl-jv, Kn-co-jv. am-Xm-hv: b-tim-Z.

tIih³- \m-bÀ am-\¥ - h - m-Sn-:- dn´. X-lkn¬-Zm¿- ]-øw-]≈ - n- ]pfn-°¬- tI-ih - ≥ - \m-b¿ (75).- kw-kvIm-cw- C∂p cm-hn-se- 10\v.`m-cy-:- cm-[.- a-°ƒ-:- cm-tPjv,- cm-Kn,- c-ho-jv.a-cp-a° - ƒ- l-cn-Ir-jW v- ≥ (Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw-),tc-ja v- ,- i-cW - y.-

I-½p-¡p-«n cm-a-\m-´p-I-c: ]-Sn-™m‰pw ss] A-Øm-Wn IpSp-°n¬ hm-tI-cn I-Ωp°p-´n (78). `m-cy: _o-hn. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, \-^ok, ap-l-Ω-Z-en (Pn-±), B-bn-i, kp-ss_-Z, A–p¬ -d-km-Jv, A-–p¬ d-jo-Zv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ipdn-tb-Sw, ap-l-Ω-Zv-jm, aq-k-t°m-b, kp-sseam≥, ap-\o-d, ssd-lm-\Øv, k-Pn-X.

C-{_m-low

I-b-dm-Sn: ]p-fn-∏-d-ºv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b l\o-^m dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ C-{_m-low (63). `mhm-kp-tZ-h³ cy: d-l-b. a-°ƒ: A-IvH-en-{]w-IS- h - v: tZ-im-`n-am- _¿, iw-kp-±o≥, B\n tIm-gn-t°m-Sv bq-\n-‰v ky, sse-e. a-cp-a-°ƒ: Un-.Sn.]n hn-`m-Kw ap≥ Xsk-bv-Zv ap-l-Ω-Zv, d-^oe-h≥ tX-dm-Wn I-Æ®≥-sXm-Sn sI hm-kp-tZ- Jv, kp-lv-d, j-^v-\. h≥ (68). tZ-im-`n-am-\n \m-kÀsIm-®n bq-\n-‰v, U-¬-ln Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sn_yq-tdm F-∂n-hn-S-ßfn¬ sS-en-{]n‚¿ Hm-]-td- se Np-a-´psXm-gn-em-fnbm-bn-cp-∂ ]-cp-Øn-∏-‰‰-dm-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `m-cy: ]p-Xn-tbm-´n¬ bn-se sXm-´n-bn¬ \mtim-`-\. a-°ƒ: ss_-Pp- k¿ (45). kn.sF.Sn.bp \m-Yv, ]-tc-X-\m-b ssj- Np-a-´psXm-gn-em-fn- bq-\nPp. b≥ \n-e-ºq¿ G-cn-bm a-cp-aI - ƒ: kn-‘p. kI-Ωn-‰n Aw-K-am-bn-cptlm-Zc - ß - ƒ: B-≠n, I- ∂p. eym-Wn, Nn-∂-am-fp, ]-tc- `m-cy: dw-e-Øv. a-°ƒ: X-cm-b Nn-∂≥, A-∏p-°p- \n-km¿, \-^n-e, \-hm´≥, th-em-bp-[≥. kv.

Xangv aÂkys¯mgn-emfn-bpsS arX-tZlw Is−¯n

ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw Im-b-en¬ Im-Wm-Xm-b A\y-kw-ÿm-\ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-bp-sS ar-X-tZlw C-∂-se cm-hn-se ap-\-ºw -`m-K-Øv I-s≠-Øn. A-Km-ssØ F-∂ a-¬ky-_-‘-\ t_m-´n-se sXmgn-em-fn-bm-b I-\ym-Ip-am-cn ]p-Xp-{Km-aw _n≥-em≥ \-K¿ kq-cy-]n-≈-bp-sS a-I≥ F-kv ]n-Xm-eo-kn (53)s‚ ar-XtZ-l-am-Wv I-s≠-Øn-b-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ap-X-em-Wv C-bm-sf Im-WmXm-b-Xv. a-ssd≥ F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v ko-Km¿-Uv-amcm-b P-Ãn≥, kp-cm-Pv, kp-tc-jv F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ t]m-enkpw a-¬ky-sXm-gn-em-fn-I-fpw tN¿∂v \-S-Øn-b X-nc-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Ønb-Xv.

ss_-¡n \n-¶p ho-W bp-hm-hv A-Úm-X hm-l-\w I-b-dn- a-cn-¨p ]-´m-ºn: ss_-°n¬-\n-∂p ho-W bp-hm-hv a-s‰m-cp hm-l-\-Øn-\-Sn-bn¬-s∏-´v a-cn-®p. ]-´m-ºn In-gm-bq¿ \-{ºw a-S-Øp-cp-Øn-Rmen¬ l-\o-^-bp-sS a-I≥ A-^v-k¬ (22) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30Hm-sS hm-Sm-\mw-Ip-dp-»nbn-em-Wv kw-`-hw. A-^v-k-epw kp-lrØm-b In-gm-bq¿ \-{ºw sIm-´-c-∑m-cn¬ i-cØpw(20) ss_-°n¬ sjm¿-Wq-cn¬ \n-∂p ]-´m-ºn-bn-te-°p h-cp-tºm-gmbn-cp-∂p A-]I - S- w. ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W A-^vk - e - n-s‚ tZ-lØ - v hm-l\ - w I-bd - n-bn-dß - n X-etbm-´n ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂p. C-Sn-®-hm-l-\w \n¿Øm-sX t- ]m-bn. i-cØ - ns\ ]-cn-°p-It- fm-sS ]-´m-ºnbn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-^vk-en-s‚ am-Xm-hv: ssk-\_ - . a-øn-Øv sIm-≠q¿-°c Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dh - p-sN-bvX - p.

IÀ-Wm-S-I h-\-¯n-se ]p-g-bn a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n-a-cn-¨p

sN-dp-]p-g: I¿-Wm-S-I dn-k¿-hv h-\-Øn-se ]p-gbn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ H-g-p-°n¬-s∏-´v a-cn-®p. ap-≠tdm-Sv sd-bv© - n-se ao-\t- ©-cn-bn-em-Wv A-cn-hf - ™ s∏-ø≥ kz-tZ-in sh-≈m-∏≈ - n tkm-P≥ (48) B-Wv acn-®X - v. F-kvt- ‰-‰n-se Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥ A-\p-h-n-s\m-∏w I¿-Wm-S-I h-\Øn-se Im-cy-t¶m-Sv ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xmbn-cp-∂p. H-gp-°n¬-s∏-´ tkm-P-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂se D-®-tbm-sS-bm-Wv I-s≠-Sp-Ø-Xv. hn-h-c-a-dn-™v hm-K-a-fi-ew t]m-en-kpw h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw ÿ-e-sØ-Øn. C≥-Iz-kv-‰n-\v ti-jw C-∂p a-Snt°-cn B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-øpw. Nm-t°m-˛-t{X-kym-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: an-\n. a-°ƒ: \o-Xp, \n-[n≥, \n-jn¬. k-tlm-Z-c߃: _m-_p, tdm-k-Ω, kq-k-Ω, kp-a, A-\n¬, ]tc-X-\m-b X-¶-®≥.

Ip-ssh-¯n bp-h-Xn sI-«n-S-¯n \n-¶v Nm-Sn a-cn-¨p

\o-te-iz-cw: Ip-sshØn¬ D-tZym-K-ÿ-bm-b a-Sn-ss° kz-tZ-in-\n sI´n-S-Øn¬-\n-∂p Nm-Sn a-cn®p. a-Sn-ss° A-º-e-Ø-d ]-d-fn lu-kn-se kp-j-a(33)bm-Wv sNm-Δm-gv-N cmhn-se ]-tØm-sS Ip-sshØv kn-‰n-°-Sp-Ø ^¿-hm\n-bn-se C-h¿ Xm-a-kn°p-∂ sI-´n-S-Øn-\p ap-I-fn¬ \n∂v Nm-Sn Po-h-s\mSp-°n-b-Xv. Ip-ssh-Øn-se em≥-Uv am¿-°n¬ tPmen-sN-øp-∂ `¿-Øm-hv {]-Im-i-\pw kw-`-h k-a-b-Øv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-p. Ip-™n-Ir-jv-W≥-˛-Pm-\-In Zº-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. k-tlm-Z-c-ß-ƒ: ku-ay, kt¥m-jv. a-°-fn-√.

17Im-cn Ipf-¯n ho-Wp a-cn-¨p ip-` ip-¢

A-ÐpÀd-ln-am³ Ip-«n

cm-P³

F-eym-½

I-a-em-£n

A-t´m-Wn

tdm-kn _À-WmU

G-en-¡p-«n

Xr-iq¿: k¿-°m¿ ÿm]-\-am-b Hu-j-[n-bp-sS am-t\-PnMv U-b-d-Iv-S¿ B¿ B¿ ip-¢-bp-sS `mcy ip-` ip-¢ (58). kw-kvIm-cw D-Ø¿-{]-tZ-in-se Im¨-]q-cn¬ sh-≈n-bmgv-N. ap≥ tIm-f-Pv A-[ym]n-I-bm-Wv ]-tc-X. a°ƒ: t\-l c-Rv-P≥ (Im-en-t^m¿-Wn-b), cmL-hv c-Rv-P≥ (C≥-t^mkn-kv, ]q-s\). a-cp-a-I≥: ku-c-`v {Xn-]mTn (Cs‚¬, Im-en-t^m¿-Wnb).

sIm-Sp-ß-√q¿: F-dn-bm-Sv I-dp-a-∏m-S-Øv D-Zp-am≥ Nm-en¬ sI F A-–p¿ d-lvam≥ Ip-´n(88). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 8.30\v F-dn-bm-Sv I-S-∏q-cv Pp-apA a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿ-m-\n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b P-aoe. a-°ƒ: kp-te-J, kn±o-Jv-k h-lo-Z, d-jo-Zv, \m-k¿. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, \-koa, l-ko-\, ssj-e, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv A-–p-dln-am≥.

B-e-∏m-Sv: ]p-d-Øq¿ s]m-t‰-°m-´v Ip-™p-Æn a-I≥ cm-P≥(63). `m-cy: N-{μn-I. a-°ƒ: kn-an, \n-Ωn. a-cp-a-°ƒ: ssj-_p, kp-jo¿.

B-e∏ - m-Sv: ta-®-cn-∏-Sn d∏m-bn `m-cy F-eymΩ(73). a-°ƒ: tPm-Wn, tdm-kn, A¬-t^m¨-k, B‚p, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: jo-_, ]n ]n tPm-kv, tPm-k-^v, en-k, jo-\.

]m-h-d-´n: sh-t∑-\m-Sv B-im-cn Ip-™p-Æn `mcy I-a-em-£n(85). a°ƒ: im-¥, A-timI≥, k-Xn, ]p-jv-], \-f\n, D-Æn-Ir-jv-W≥, eX, a-Wn, \-μn-tI-i≥, ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥. a-cp-a-°ƒ: hn-imew, A-∏p-Ip-´≥, {io-[c≥, I-\-I, cm-P≥, N{μ≥, ]-fl-Pw, ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥.

]m-h-d-´n: Im-°-t»-cn ]pfn-t©-cn ]-d-ºn¬ Xm-akn-°p-∂ F-S-°-f-Øq¿ A-t¥m-Wn(79). `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: tPmbv-kn, tPm-k-^v, h¿-§okv P-bn≥. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, jn≥-kn, Pn-_n.

Xm-bn-°m-´p-I-c: ap-Xn-c∏m-Sw s]-ßW-Øv ho´n¬ tdm-kn _¿-WmUv. kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: ta-cn,ta-gv-kn,tXm-akv. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, jn√n, kp-kvan.

ssk-X-e-hn -

_o-^-m-¯n-a

ssh-∏n≥: \m-b-cº-ew Np-≈n-°¬ Cu-in-bp-sS `m-cy G-en-°p-´n(82). a°ƒ: tPm-k^v, jmP≥, ]u-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨k¨, ssj-e,eo\. kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-÷v tZ-hm-eb- sk-an-tØ-cn-bn¬.

i-¦-c³

B-an-\

]q-°m-´n-cn: F-Sb - q¿ ]q°m-´n-cn a-®n-߬ sskX-eh - n (Ip-´n ssk-Xe - hn-˛80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ssk-\p-±o≥, A–p-¬ d-km-Jv, k-em-lp±o≥, j-d^ - p-±o≥, kpss_-Z, kp-ss^-P. a-cpa-°ƒ: km-Pn-Z, J-Zo-P, ssJ-dp-∂o-k, ^m-Øn-a°p-´n.

X-f-¶-c: sI.sI. ]p-dsØ A-–p-√-°p-™nbp-sS `m-cy _o-^m-Øna (78). a-°ƒ B-bn-j ssZ-\_n. a-cp-a-°ƒ: a-l-aq-Zv ap-l-Ω-ZvIp-™n. ktlm-Z-c-߃: A-–p¿dlv-am≥, B-ap, A-–p¬Jm-Z¿, A-_q-_-°¿.

\m-cm-b-Wn

Im-bÆ - : Nm-°n aTØn¬ ]-Xva\m-`≥ \mb¿ (87). `m-cy: I-ae - m£nb-Ω. a-°ƒ: _m-_pcm-Pv, an-\n. a-cp-a° - ƒ: Sn Fw _m_p (]p-Øq¿-h´- w), {]-k∂ (hm-fq¿).

Iq-‰\ - m-Sv: h-t´-\m-Sv ssl-kvI - q-fn-\v k-ao-]w No-\n-°¬ i-¶c - ≥ (84). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b Pm-\In. a-°ƒ: kp-tem-N\ - , \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, aWn. a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW≥-Ip-´n, Kw-Km-[c - ≥, A-Pn-X.

D-kv-am³ hn-f-Øq¿: t]-gpw-I-fØn¬ D-kv-am≥ (60).

I-Æq¿: aq-hm-‰p-]p-g thbv-°m-∏-≈n sX-t°-°c ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xo-s‚ `m-cy tN-eam-em B-an-\ (85). a-°ƒ: ^m-Øn-a, ^-coZv, B-en-°p-™n, A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿, Da¿. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, ^m-Øn-a (-]m-Øp™n), k-^n-b, dw-e, ]tc-X-\m-b Ip-gn-∏-≈n aocm-hp.

N-{µ-a-Xn A-go-t°m-Sv: ]q-X-∏m-dbn-se I-f-Øn¬ lukn¬ Fw N-{μ-a-Xn (66). `¿-Øm-hv: dn-´. sd-bn¬th D-tZym-K-ÿ≥ F sI Ku-X-a≥. a-°ƒ: [\-cm-Pv, ssi-e-cm-Pv (kzo-U≥), [-\y. a-cp-a°ƒ: l-b-\, k-_n, jm-Pp. kw-kv-Im-cw C∂p-®-bv-°v aq-∂n-\p ]øm-º-e-Øv.

kn-±o-Jv s]m-∂m-\n: _kvÃm‚n-\p k-ao-]w Xt´-°m-\I - Ø - v kn-±oJv (55). `m-cy: k-^n-b. a°ƒ: k-_n-X, i-^o-Jv, kp¬-^n. a-cp-a° - ƒ: \u-jm-Zv, C-kva - m-Cu¬.

A-¸³ s]-cn-tßmw: B-Zy-Ime Nm-b-°-S hym-]m-cn Xp-fp-h≥ ho-´n¬ A-∏≥ (Sn hn I-Æ≥-˛58). `mcy: eo-e. a-°ƒ: A-\ojv (ss{U-h¿), A-Po-jv (an-en-´-dn, cm-P-ÿm≥), B-i. a-cp-a-I≥: in-h-Pn.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½tIm-´-°¬: ¢m-cn kuØv ]-tc-X-\m-b Xq-ºØv B-en ap-kveym-cp-sS `m-cy N-ß-W-°m-´n¬ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: l-k≥-Ip´n, B-bn-i- l-÷p-Ω, adn-bm-ap -l-÷p-Ω, J-ZoP l-÷p-Ω, D-Ωp-Ip¬kp, B-an-\p, ssk-\-_ l-÷p-Ω.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn. Ip-af - n A´-∏≈ - w e-£w-ho-Sp tIm-f\ - n-bnse Xm-ak - ° - m-cn No-\n-bΩ - (78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°f - p-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. C-∂s - e cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-bΩ - a-cn-®X - m-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´b - w sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°f - Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-If - p-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-Nc - n-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-SØ - m-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-If - m-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]vI - pam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-SØ - n. ]-cn-tim-[\ - bn¬ No-\n-bΩ -- b - p-sS hn-cf - S- b - mfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]b - p-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ωb - p-sS i-co-cØ - n-epw a-Is - ‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-hs - c tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv‰ - U - n-bn-seSp-Øp.

^m-¯n-a-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: N-¥-∏-Sn ]-tc-X-\m-b A-®-º≥ aΩo-Zp- lm-Pn-bp-sS `m-cy tIm-gn-°¬ ^m-Øn-a°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en F∂ _m-h (dn-bm-Zv), ]-tcX-\m-b A-–p¬ d-jo-Zv, sam-bv-Xo≥-tIm-b (dnbm-Zv), l-_o-_p-√ F∂ Ip-™p (Z-Ωmw), _m-_n-d, ssk-dm-_m\p, j-ao-a, ku-P-Øv. a-cp-a-°ƒ: ko-Xn (Pn-±), Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p -a-Zv, ap-l-Ω-Zv.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: A-cn-b-√qcn-se sh-fp-Ø]-d-ºn¬ th-em-bp-[-s‚ `m-cy dn-´. \-gv-kn-Mv A-kn-Â v sI Sn \m-cm-b-Wn (75). a-°ƒ: tZ-h-Zm-kv, taml≥-Zm-kv, t_-_n, Kn-cnP.

]Xva-\m-`³ \m-bÀ

ap-l-½-Zv a-t©-cn: Xp-d-°¬ B-\∏mw-Ip-∂v Im-t°-߬ ap-l-Ω-Zv (]m-c-K¨ ap-lΩ-Zv˛62). `m-cy: ^m-Ønam-_n. a-°ƒ: ku-Zm_n, A-kv-am-_n, ssd-lm\-Øv, Pp-ssh-cn-b, jl¿-_m≥, jn-_n-e sjdn≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√°p-´n, A-–p¬ a-Po-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, ap-kvX-^, A-\-kv, im-^n, ss^-k¬.

]-b-kv tPmÀ-PvIm-fn-Im-hv: A-S-°m-°p≠n-se h-´p-Ip-fw ]-b-kv tPm¿-Pv (56). `m-cy: sken≥. a-°ƒ: sU-√, s]mssf-‰v, {_n-t´m.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v A-®m Un.Fw.sI. kp-tc-jv tKm-]n t\-Xm-hn-s\Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm{„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-SpØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tcjv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]kv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]n-bpsS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-hÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-Xbp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-hsc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

sh-«n-s¡m-¶p

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\ sh-´ns°m-es - ∏-Sp-Øn. P-\X - m k-lI-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ abn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´X - v. G-gw-K kw-La - m-Wv apcp-I-s\ B-{I-a-W-Øn-\p ]n∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-knte-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp∂p C-t±-lw B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-bX - v. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-Ø-I-s‚ _‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tIkn¬ aq-∂p-t]¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ abn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

Nn-‰q¿: sIm-°m¿-Wn-bn¬ sX∂nho-Wv 17Im-cn a-cn®p. tIm-gn-∏m-d ta-te-hn-´p-Ip-fw hn-P-b-s‚ a-Iƒ t{i-b(71)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ft´msS ho-Sn-\p ]n-∂n-se sIm-°m¿-Wn-bn¬ Im¬-h-gpXn ho-W t{i-b-sb \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ta-t\m≥]m-d-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. sIm-gn-™m-ºm-d sk‚-tbgv-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-¬ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn ar-X-tZ-lw Nn-‰q¿ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-tijw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

C-cn-°q¿: ]-g-»n A-W-s°-´n-\-p k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ Ip-bn-eq-cn-se kp-\n-Xm \n-hm-kn¬ kn tKm]m-e-s\ (55) ho-Sn-\p k-ao-]-sØ I-ip-am-hn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. `m-cy: Ku-cn. a-°ƒ: kp-Po-jv, kp-\n-X.

jmÀ-P-bn \n-cym-X-\mbn

a-t©-iz-cw: Ip-∂n¬ -kztZ-in jm¿-P-bn-se Xm-ak-ÿ-eØv lr-Z-bm-LmX-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p. at©-iz-cw Ip-∂n-en-se apl-Ω-Zv d-^o-Jv (32) BWv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: ap-l-ΩZv. am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: jm-ln-\. k-tlm-Z-c߃: ss^-k¬ \-ko-a, \p-ssk-_, B-bn-i. a-ø-nØv C-∂v ssh-Io-t´m-sS \m-´n-se-Øn-°m≥ {i-aw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿-∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶n-epw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. kutcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h-∂-Xns\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn

\¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

26 k]vXw-_¿ 2013 hymgw

P-bn-en- \n¶v Bip-]-{Xn-bn F-¯n-¨-bmÄ a-cn-¨p

tIm-b-tam³

Xn-¯o-ap l-Öp-½-

sam-bv-Xo³

Ip-ªo-cyw

A-Ðp-Ã

C-{_m-low-Ip-«n

sam-bv-Xo³

ap-l-½-Zv dn-kv-hm³

]-c-∏-\-ßm-Sn: sIm-S-∏mfn kn- hn tIm-b-tam≥ (68).- ]-c-∏-\-ßm-Sn lukn-Mv skm-ssk-‰n sshkv sN-b¿-am≥, k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v, ap-kv-enw -eo-Kv Xn-cqc-ßm-Sn a-fi-ew Iu¨kn-e¿, ]-©m-b-Øv D-]m[y-£≥, hm¿-Uv {]-kn-U‚ v, sN-´n-∏-Sn hn-I-k-\ kan-Xn sN-b¿-am≥, cm-Po-hvKm-‘n Iƒ-®-d¬ ^ut≠-j≥ k-l-I-c-W skm-ssk-‰n {]-kn-U-‚ v, sN-´n-∏-Sn a-l-√v k-an-XnAw-Kw ÿm-\-ß-ƒ h-ln®n-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: il¿-_m-\p, ^n-tdm-kv, k°-cn-b, D-Ωp-k¬-a, j-d^p-∂o-k, kp¬-^n-°¿, \p-kv-d-Øv. a-cp-a-°ƒ: Jmen-Zv, A-–p¬- e-Xzo-^v, apl-Ω-Zv ^m-dq-Jv, A-–p¬ e-Xzo-^v.-

Xn-cq¿: sh-´w ]p-Xp-®nd Pp-ap-A-Øv ]-≈n°p- k-ao-]w C-√n-°¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-hbp-sS `m-cy Xn-Øo-ap l-÷p-Ω (61). a-°ƒ: A-_v-Zp¬ -K^q¿, A-_v-Zp-∂m-k¿ F-∂ k-Øm¿, D-a¿ (ku-Zn), A-_v-Zp- -aZv, dw-e, B-ky, Ppss_-cn-b, ^m-Øn-Ω. a-cp-a-°ƒ: l-ao-Zv aq-®n°¬, jm-Pn sh-´w, _jo¿ ]p-d-Øq¿, in-lm_v \-Sp-hn-e-ßm-Sn, Dssa-_, P-ao-e, k-^. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 8.30\v sh-´w ]pXp-®n-d J-_¿-ÿm\n¬.

th-ß-c: ]-d-∏q¿ ]p-g-®men-se ]p-em-°¬ sam-bvXo≥ (77). F-S-bm-´p-]-dºv bq-\n-‰v F-kv.-ssh.-Fkv, ]p-g-®m¬ kn-dm-Pp¬ lp-Zm a-Zv-d-k F-∂n-h-bpsS `m-c-hm-ln-bm-bn-cp∂p. `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: A-e-hn, l-\o-^, kp-ss_-Z, ssk-\-_, ]tc-X-bm-b B-an. a-cp-a°ƒ: Fw ]n Ip-™n-apl-Ω-Zv-lm-Pn, k-A-Zv, C{_m-low, _o-hn, J-Zo-P.-

tam-ßw: ]-tc-X-\m-b Infn-t°m-´n¬ _w-Km-f-Øv ap-l-Ω-Zv am-kv-‰-dp-sS `mcy aT-Øn¬ Iq-™-o-cyw (83). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZpÆn F-∂ hm-∏p-´n (dn-´. B¿.Sn.H), B-an-\. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zm-Pn, \^o-k. k-tlm-Z-c≥: apl-Ω-Zv-Ip-´n (sIm-t≠m-´n ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn).

Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw ap-Pm-ln-Zv ]-≈n-°p k-ao-]w ]o-Sn-tb-°¬ apl-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A-–p√ (65). tlm-´¬-hym-]mcn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: _o]m-Øp. a-°ƒ: d-kn-b, k-eo-\, \u-jm-Zv, A-øq_v (C-cp-h-cpw ^p-ssPd), k-°-dn-b, ssa-aq-\, ap-l-Ω-Zv l-°ow.-a-cp-a°ƒ: C-kv-am-Cu¬, Aiv-d-^v, B-_n-Z, B-_nZ, ^m-Øn-a. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se F-´n-\v F-S-°p-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

s]m-∂m-\n: ]m-°-Ø-∏d-ºv kz-tZ-in h-´-∏-dºn¬ C-{_m-low-Ip-´n (68). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: \-ko-d, e-Øo-^v (ku-Zn), ssk-\-_, kpss_-Z, C-kv-lm-Jv. a-cpa-°ƒ: kn-±o-Jv, k-Pn-\, k-°o¿, lw-k. J-_-d-S°w C-∂v Im-e-Øv 10\vv th-Zmw-]-≈n I-_-¿-ÿm\n¬.

]-\-ßm-ß-c: ]-tc-X-\mb I-cn-º-\-°¬ Ip-™men-bp-sS a-I≥ sam-bvXo≥ (78). a-°ƒ: ap-l-ΩZ-en, lw-k (C-cp-h-cpw- ZΩmw), kn-±o-Jv (A-_q-Z_n), Pm-_n¿, D-Ω¿, C{_m-low, ^m-Øn-a, keo-\, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A-en, d-jo-Zv, lw-k, kmln-\, dw-e, kp-lv-d, ssJdp, kp-a-ø, s^-an-\. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v A-cn-{] thm-fq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

I-cp-h≥-s]m-bn¬: BWn-bw-I-≠n-bn¬ -F sI kn ap-l-Ω-Zv-dnkvhm≥ (49). ]n-Xm-hv: sI dn-kv-hm≥ am-ÿ. am-Xm-hv: ^m-Xzn-a. `m-cy: a-S-hq¿-]-ø-∏-cn-°m-´n¬ ap-l-Ω-Zv-tIm-b-bp-sS aIƒ- \-Pn-b. a-°ƒ: lwZm≥ ap-l-Ω-Zv- dn-kvhm≥ (sF.sF.Sn a-{Zm-kv), lm-\nw, l-aow, lm\q≥, l≥-^. k-tlm-Zc-߃: A-–p¬ -K-^q¿ ( _-l-vd-bv≥) A-–p¬ l-Jv (J-Ø¿), k-^n-b (I-cp-h≥-s]m-bn¬), Pao-e (Du¿-°-S-hv), tUm. k-Cu-Z (J-Ø¿), B-cn^ (Z-Ωmw), an-∂ (tN∂-a-ß-√q¿). 23 h¿-jtØm-fw ku-Zn-bnem-bncp-∂p. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 9.30\v Np-≈n-bm-Sv-ap-°v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

B-bn-i Xr-{]-tßm-Sv: ssI-\n-°-c Ip-≠n¬ A-en-°p-´n-bp-sS `m-cy tNm-e-bn¬ B-bn-i (41). a-°ƒ: j-_v-\, km-ZnJv, k-Pv-\, jw-\. a-cp-aI≥: C¿-jm-Zv.

^m-¯n-a Iq-cm-Sv: ]-\w-s]m-bn¬ F-dn-bm-´p-Ip-gn¬ ^mØn-a (70). `¿-Øm-hv: _m-hn-°p-∂v ssl-Z¿am≥. a-°ƒ: B-en, _pjv-d. a-cp-a-°ƒ: B-bni, k-ao¿. J-_-d-S-°w C-∂p F-´n-\v Iq-cm-Sv Ppama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

J-Zo-P

sh-∂n-bq¿: I-S-t°m-´v (aq-∂m-en-°¬) sam-bvkm-_n-Xv Xo-s‚ `m-cy A-º-e-h≥ a-t©-cn: ]-¥-√q¿ a-Zm- Im-cm-´v J-Zo-P (55).cn Im-°-c-tØm-´n¬ C- a-°ƒ: A-k-am-_n, \{_m-loan-s‚ a-I≥ km- ko-a, \u-^¬, \-ko_n-Xv (25). Sm-∏n-Mv sXm- _. a-cp-a-°ƒ: bq-kpgn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. ^v, a-Po-Zv.-

ap-l-½-Zv a-t©-cn: ]p¬-∏-‰ tXm-´°m-Sv I-Æn-b≥ ta-ebn¬ ap-l-Ω-Zv (86). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, A–p-¿d-lv-am≥, C-{_mlow, A-en, A-–p¬ aPo-Zv, J-Zo-Pp-Ω, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip´n, l-k≥.

C-¼n-¨p-®n X-§Ä sh-fn-b-t¶m-Sv: ]-tc-X\m-b ]p-Ø≥ am-fn-b°¬ B-‰-t°m-b X-ßfp-sS a-I≥ C-ºn-®p-Æn X-߃ (54). `m-cy: a-dnbp-Ω. a-°ƒ: B-‰-X߃ (a-te-ky), ap-ØpX-߃, B-‰-_o-hn. a-cpa-°ƒ: A-iv-°¿ X-߃ (Zp-_-bv), A-\o-j.

J-Zo-P hm-Wn-ta¬: ]-tc-X-\mb ]n Fw ssl-{Zq-kns‚ `m-cy J-Zo-P (80). a°ƒ: a-Po-Zv (J-Ø¿), dkm-Jv (Zp-_-bv), km-d, am-an, ssk-\-_ (ko-\nb¿ ¢¿-°v Ip-∂p-Ω¬ tªm-°v), kp-ss_-Z, B-bn-i (A-¶-W-hm-Sn hm-Wn-ta¬). a-cp-a-°ƒ: A-Ω-Zv, A-e-hn, sam-bvXp, _n-øm-Øp, d-ko-\, ]-tc-X-cm-b A-–p-√, C{_m-low.

Ip-ªn-¸ N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q¿ I-dp-∏≥-ho-´n¬ Ip-™n∏ (68). `m-cy-am¿: B-bni, ^m-Øn-a, B-bn-i,]tc-X-bm-b ^m-Øn-a. a°ƒ: k-_n-b, ap-kv-X^, jw-kp, kp-ss_-Z, km-Pn-Z, kp-sse-J, keo-\, d-jo-Zv, k-eow, Pwjo-\, \-ko¿, kn-\p, dkn-b, B-_n-Z. a-cp-a°ƒ: jw-kp, Jm-Z¿, Aen, jm-lp¬, jm-^n, _Z-dp-±o≥, \n-j, sj-do-\, \-ko-a, A-iv-d-^v, d-^oJv. J-_-d-S-°w C-∂v Hº-Xn-\v B-e-t¶m-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

J-Zo-ip-½ Hm-a-t»-cn: ]-ø-cv-I-≠n Ip-\n-bn¬ J-Zo-ip-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\mb B-{º A-–p-¿-dlvam≥. a-°ƒ: A-_q-_°¿, A-jv-d-^v, a-dn-bp-Ω, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b _o-cm≥-Ip-´n, dlvv-a-Øp-√, D-Ω-Øn-°p-´n, Xm-ln-d.

tZ-h-In

^m-¯n-a

D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏n-se \-√-fw: N-°-c-ho-´n¬ sI ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZ]n sam-bv-Xo≥ tIm-b-bp- h-In (71). `¿-Øm-hv: tKmsS `m-cy ^m-Øn-a (52). hn-μ≥.

h-≠q¿: s]m-Xp-ÿ-e-Øv kw-Lw tN¿-∂v a-Zy-]n-®Xn-\v P-bn-en-e-S-°-s∏-´-bmƒ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®p. \Sp-h-Øv tN-μw-Ip-f-ß-c F-f-a \m-cm-b-W-s‚ aI≥ c-a-W≥ (46) B-Wv acn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se Hº-tXm-sS h-≠q¿ kv-t‰-j\n-se t]m-en-kp-Im-c≥ a^v-Sn-bn-se-Øn hm-d-≠ps≠-∂p ]-d-™v c-a-Ws\ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hpI-bm-bn-cp-∂p. ssh-Io-´v A-t©m-sS A-øm-bn-cw cq] ]n-g-b-S-°-W-sa-∂-dn-bn-®v c-a-W≥ ho-´n-te-°p hnf-n-®n-cp-∂p. c-a-W-s‚ ]n-Xm-hv ]-W-hp-a-m-bn h-≠q¿ tÃ-j-\n-se-Øn A-t\z-jn-®-t∏mƒ s]-cn-¥¬-a-Æ tIm-S-Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn-´p-s≠-∂p ]-d™p. ]n-∂o-Sv c-a-W-s\-°p-dn-®v bm-sXm-cp hn-h-c-hpap-≠m-bn-√. Xp-S¿-∂v c-a-W-s‚ `m-cy-bpw _-‘p-°-fpw \m-´pIm-cpw C-∂-se cm-hn-se h-≠q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ _-‘-s∏-´-t∏m-gm-Wv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-i-n-∏n-®-Xm-bn A-dn-™-Xv. Xp-S¿∂v _-‘p-°ƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p t]m-hp∂-Xn-\m-bn 11 a-Wn-tbm-sS h-≠q-cn-se-Øn-b-t∏m-gmWv a-cn-®- hn-h-cw t]m-en-kv A-dn-bn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v P-bn-en¬ {]-th-in-∏n-® c-aW-s\ sNm-Δm-gv-N cm-hn-se c-‡w O-¿-±n-®-Xn-\m¬ s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw am-‰n-sb∂pw _p-[-\m-gv-N cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS a-cn-s®∂p-am-Wv s]-cn-¥¬-a-Æ k-_v-P-bn¬ A-[n-Ir-X¿ \¬-In-b hn-i-Zo-I-c-Ww. bm-sXm-cp tcm-K-hp-an-√mXn-cp-∂ c-a-W-\v s]-s´-∂v A-kp-Jw h-∂-Xv t]m-enkv _-‘p-°-sf A-dn-bn-®n-√. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p ti-jw D-®-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kwkv-I-cn-°pw. am-Xm-hv: tZ-h-In. `m-cy: kp-μ-cn. a-°ƒ: hn-\-b-{]-km-Zv, c-Rv-Pp-j, \o-Xp. k-tlm-Z-c-߃: ao-\m-Ip-am-cn, A-Pn-X, jo-P, Kn-co-jv, c-Xo-jv, jn-Pn, ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv.

Z-½m-an hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn a-cn-¨p Ip-ªn-¸-

I-Zn-b-

Ip-ªn-ap-l-½-Zv ap-kveymÀ- - tKm-]m-e³- \m-bÀ -

N-§p-«n -

Ip-ªm-en lm-Pn

ap-l-½-Zv

Nm-¯p

N-ß-cw-Ip-fw: Nn-bm-\q¿ Ip-dp-∏≥ ho-´n¬ Ip-™n∏ (68). a-°ƒ: k-^n-b, ap-kv-X-^, jw-kp-±o≥, kp-ss_-Z, km-Pn-X, kpsse-J, k-eo-\, d-jo-Zv, k-eow, Pw-jo-\, \-ko¿, kn-\p, d-kn-b, B-_n-Z. a-cp-a-°ƒ: jw-kp-±o≥, Jm-Z¿, A-en, jm-lp¬, jm-^n, _-Z-dp-±o≥, \nj, j-do-\, \-ko-a, A-ivd-^v, d-^o-Jv.-

th-ß-c: ]-d-∏q¿ h-´-∏-dºv ]-tc-X-\m-b ]q-f°¬ sam-bv-Xp-hn-s‚ IZnb (79). a-°ƒ: Ip™m-e≥-Ip-´n, ^m-Øna, Xm-bn-Ω-°p-´n, B-bni, \-^o-k, dm-_n-b. acp-a-°ƒ: ssk-X-e-hn, C-{_m-low, A-l-Ω-Zv, ^m-Øn-a. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se F-´n-\v h-S°p-ap-dn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se \∂m-´v Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n ap-kv-eym¿˛80). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: P-em-ep-±o≥ ap-kveym¿, A-ko-kv ap-kveym¿ (C-cp-h-cpw bp.-F.C), A-–p¬ I-cow k-AZn, D-ssa-d. a-cp-a-°ƒ: A–p-¿d-lvam≥ ap-kv-eym¿, d-lva-Øv, B-an-\, D-Ωp¬ssJ¿.-

N-ß-cw-Ip-fw: tIm°q¿ Nn-d-°¬ tIm-gnt®-ßm-´v tKm-]m-e≥\m-b¿ (80). `m-cy: tZh-In-b-Ω. a-°ƒ: tKm-hn-μ≥-Ip´n, P-b-N-{μ≥, c-a-Wn, D-jm-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: ao-\m-£n-°p´n,tIm-a-f-h-√n, ap-c-fotam-l-\≥, cm-a-Ir-jvW≥.-

Xm-\q¿: sN-dn-b-ap-≠w Ip-dp-¶m-Sv ta¬ a-W-°m´v N-ßp-´n (77). `m-cy: am[-hn. a-°ƒ: ]-c-ta-izc≥, i-in, ]-tc-X-\m-b P-b≥, {]o-X, {io-P, tim-`. a-cp-a-°ƒ: e-fnX, kp-\n¬-Ip-am¿, in-hcm-a≥, tem-tI-i≥. ktlm-Z-c-߃: tNm-bn, Ip-™p, A-d-ap-J≥.-

a-¶-S: ]p-fn-°¬]-dºv hn-ap-‡-`-S≥ a-eb-\-I-Øv Ip-™m-enlm-Pn (74). `m-cy: Ban-\.a-I≥: C-kv-am-Cu¬. a-cp-a-Iƒ: d-bv-lm-\Øv. k-tlm-Z-c-߃: l-k≥, lw-k, A–p-¿d-lvam≥, b-lnb, k-°o-\, J-Zo-P.-

Xn-cp-\m-hm-b: sIm-S°¬-Øm-g-Øv _-¥¿-°S-hv tdm-Un-\p k-ao-]w sIm-c-´n-°¬ ap-l-Ω-Zv (Ip-™m-∏p˛72). `m-cy: Cøm-Øp-´n. a-°ƒ: A-en, k-ao¿, dm-_n-b, d-lo-a, \ko-a, _p-jv-d. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥, lw-k, ssk\p-±o≥, D-ssa-_, kp-a-ø. J-_-d-S-°w C-∂p F-´n-\v hm-hq¿-Ip-∂v Pp-am-a-kv-PnZv J-_-¿-ÿm-\n¬.

sIm-t≠m-´n: A-cn-{º ]-tc-X-\m-b s]m-‰bn¬ Nm-cp-hn-s‚ aI≥ Nm-Øp (53). `mcy: im-¥. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, sj-\n. a-cp-aI≥: jn-_p. k-tlm-Zc-߃: th-ep, D-Ænt®m-gn, sN-°p, Im¿Xym-b-\n.

jm-Pn

ap-l-½-Zm-en- -

A-l-½-Zv

Aw-\-

A-Ðp

lw-k-

A-Ðp-Ã

ssk-\p-±o³

]-tøm-fn: Xp-d-bq-cn-se Ip-∂w-h-b-en¬ sN-t°m´n-bp-sS a-I≥ jm-Pn (30). `m-cy: Po-\. a-Iƒ: ]m¿-hW. k-tlm-Z-c-߃: cRv-Pn-Øv, jn-¬-P. am-Xmhv: I-a-e.

]m-e-∏-d-ºv: ]p-fn-°sem-Sn-bn-se B-en-°¬ ap-l-Ω-Zm-en (_m-∏p-´n˛63). k-tlm-Z-c-߃:-Bbn-i, JZo-P, ^m-Øn-Ω°p-´n, ]-tc-X-cm-b ap-lΩ-Zv, A-_q-_-°¿.

aq-∂n-bq¿: Np-g-en ]m-eØn-߬ h-en-b-]o-Sn-tb°¬ A-l-Ω-Zv (86). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ω. aI≥: A-–p¿-d-lvam≥. acp-a-Iƒ: k-Io-\. -k-tlmZ-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]-tc-X-\m-b kq-∏n.

hm-g-°m-Sv: h-en-b-]-dºv Im-cn-°p-gn A–p¬ a-Po-Zn-s‚ aIƒ Aw-\ (B-dv). amXm-hv. ko-\-Øv. ktlm-Z-cn. epw-\.

Xp-Δq¿: ap-≠-t°m-´n-se sXm-≠n-bn¬ A-–p (51).- am-Xm-hv: B-an-\. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: Pwjm-Zv, d-Po-\, P¿-jm-Zv, kp-ss\-_. a-cp-a-°ƒ: i-d-^p-±o≥, d-jo-Z-en, jd-^p-∂o-k, C¿-^m-\.

th-ß-c: C-cp-ºp-tNm-ebn-se ]-tc-X-\m-b I-√m°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ lw-k (48). dn-bm-Zn¬ tPm-en-°m-c-\m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: Ip-™n-°-Zn-b. `m-cy: kp-sse-J. a-°ƒ: ^m-kn¬, ^¿-km-\.

A-co-t°m-Sv: s]-cp-]-dºv sX-t°-tXm-Sn A-_vZp-√ (_m-∏p-´n ˛49).- `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: ep-°vam≥, P-ko-e, jp-ssl_v. J-_-d-S-°w C-∂v 9.30\v s]-cp-]-d-ºv Pp-ap-AØv ]-≈n-bn¬.

F-S∏ - mƒ: Xr-°W - m- ] - pcw \-S° - m-hv ]m-em-´p-hf - ∏n¬ ssk-\p-±o≥ (am-\pap-kveym¿-˛52). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: P-em-ep±o≥, in-lm-_p-±o≥(C-cph-cpw J-Ø¿), ^u-kn-b. a-cp-a° - ƒ: I-_o¿, d-Pv\ - .

ss_-¡n \n-¶p ho-W bp-hm-hv A-Úm-X hm-l-\w I-b-dn- a-cn-¨p jm-Pn

am-Wn

tIm-a-fw

I-eym-Wn

]-ßm-h-Xn

hm-kp

sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬Im-hv ]-tc-X-cm-b sN-dn-b-]d-ºn¬ Nm-Øp-˛-I-eym-Wn bp-sS a-I≥ jm-Pn (45). `mcy: `-hn-\. a-°ƒ: A-iz-Xn (π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn s]mbn¬-Im-hv kv-Iqƒ), A-iz¥v (hn-Zym¿-Yn s]m-bn¬Im-hv kv-Iqƒ). k-tlm-Z-c߃: k-Pn, ]-tc-X-cm-b ]pjv-], cm-Pm-a-Wn.

h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww sh-fpØ-a-e-bn-se ]-tc-X-\m-b Ip-¥m-∏p-d-Øv ao-ج IWm-c-s‚ `m-cy am-Wn (75). a-°ƒ: I-a-e, kp-io-e, {]Im-i≥, ssi-e-P, {]-Zo]≥. a-cp-a-°ƒ: \m-Wp sIm-fm-hn-∏m-ew, k-Xo-i≥ ]m-tem-fn-∏m-ew, ssj-\n, k-Pn-\n. ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥ ta-∏-bn¬.

Ip-∂-Øp-]m-ew: B-ZyIm-e kn-.]n-.sF {]-h¿Ø-I≥ ]-tc-X-\m-b X®n-tem-´v cm-a-s‚ `m-cy tIm-a-fw (66). a-°ƒ: Irjv-W-Zm-kv, \n-j, jo-e, jo-\. a-cp-a-°ƒ: tZ-hn, th-Wp-tKm-]m¬ ]-ø-Snao-ج, kp-tc-jv Ipam¿ tIm-´q-fn, k-t¥m-jv t_-∏q¿.

Xm-a-c-t»-cn-: A-ºm-btØm-Sv- ]-tc-X-\m-b HX-tbm-Øv- D-Æo-cn-bp-sS `m-cy- I-eym-Wn- (84)-. a°ƒ-: eo-e,- I-a-e,- ]-tcX-\m-b `m-kv-°-c≥.- acp-a-°ƒ-: ao-\m-£n-,- hnP-b≥,- tem-ln-Xm£≥.- -k-©-b-\w -RmbdmgvN.

tIm-gn-t°m-Sv: In-g-t°A-∏m-Sw ho-´n¬ ]-flm-hXn (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b N-{μ≥ \m-b¿. a-°ƒ: cm-P-tKm-]m-e≥ (dn-´ kpt_-Zm¿), Kn-co-jv-Ip-am¿, jo-P, do-\. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥, P-b-cm-Pv, hm-k¥n, ssj-\n. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg s{Sbn-\nMv kv-Iq-fn-\v k-ao]w Ip-\n-bn¬ hm-kp (68). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: D-ta-jv-Ip-am¿ (Zp-_-bv), jo-P, jo-_. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv (tIm-´-°-S-hv), ]flm-£≥ (aq-cm-Sv), {]-_nj (em-I-\m¿-°m-hv). ktlm-Z-c≥: _m-e≥ (A_q-Z-_n).

A-®m Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\- sh-«n-s¡m-¶p {]-`m-I-c³

cm-P-³

{io-[-c³

_m-e³

am-hq¿: A-Sp-hm-Sv e£who-Sv tIm-f-\n-bn¬ {]-`m-I-c≥ (58). `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: {]-`n-X, {]-`n-j, {]-Pn-Øv. a-cp-a-I≥: aWn. ]tc-Xs‚ I-ÆpIƒ Zm-\w sN-bv-Xp.

D-t≈y-cn: Ip-∂-Ø-d sSIv-kv-s^-Uv a-μ-¶m-hn-se sXm-gn-em-fn Im-hn-Sp°n¬ cm-P≥ (52). `m-cy: e-X (a-μ-¶m-hv). a-°ƒ: en-tP-jv, en-kv-\. ]n-Xmhv: tKm-]m-e≥ \m-b¿. am-Xm-hv: Ip-™n-A-Ω.

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn Ip-gn-b-ºm-Sw {io-[c≥ (84). `m-cy: Nn-∂-Ω. a-°ƒ: tem-I-\m-Y≥, k¿-hmXva≥, tX-P-kv, c-Xv-\-{]`. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, _n-μp, do-\, A¿-Pp-\≥.

h-S-I-c: Io-g-en-se Bg-S-h≥ ho-´n¬ ao-ج _m-e≥ (73). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: {]-tam-Zv, _o-\, {]-Pojv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw ]-hn-{X≥.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-a-fn A´-∏-≈w e-£w-ho-Sp tIm-f-\n-bnse Xm-a-k-°m-cn No-\n-b-Ω(78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°-fp-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-b-Ω a-cn-®-Xm-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°-f Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-I-fp-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-N-cn-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-S-Øm-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-I-fm-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]v-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-S-Øn. ]-cn-tim-[-\bn¬ No-\n-bΩ -- -bp-sS hn-c-f-S-bmfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]-bp-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ω-bp-sS i-co-c-Øn-epw a-I-s‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-h-sc tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øp.

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hns\ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øn. P-\-Xm k-l-I-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ a-bn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´-Xv. G-gw-K kw-L-am-Wv ap-cp-I-s\ B-{I-a-WØn-\p ]n-∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-kn-te-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp-∂p C-t±-lw B-{I-a-WØn-\n-c-bm-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-ØI-s‚ _-‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tI-kn¬ aq∂p-t]¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ a-bn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

]-´m-ºn: ss_-°n¬\n-∂p ho-W bp-hm-hv as‰m-cp hm-l-\-Øn-\-Snbn¬-s∏-´v a-cn-®p. ]-´mºn In-gm-bq¿ \-{ºw a-SØp-cp-Øn-Rm-en¬ l\o-^-bp-sS a-I≥ A^v-k¬ (22) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30-Hm-sS hm-Sm-\mw-Ipdp-»n-bn-em-Wv kw-`-hw. A-^vk - e - pw kp-lr-Øm-b In-gm-bq¿ \-{ºw sIm-´c-∑m-cn¬ i-cØ - pw(20) ss_-°n¬ sjm¿-Wq-cn¬ \n∂p ]-´m-ºn-bn-te-°p h-cp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]I - S- w. ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W A-^v-k-en-s‚ tZl-Øv hm-l-\w I-b-dn-bn-d-ßn X-e-tbm-´n ]q¿-W-ambn X-I¿-∂p. C-Sn-®h - m-l\ - w \n¿-Øm-sX t- ]m-bn. i-cØ - ns\ ]cn-°p-I-tfm-sS ]-´m-ºn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-^vk - e - n-s‚ am-Xm-hv: ssk-\_. a-øn-Øv sIm-≠q¿-°c - Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm\n¬ a-dh - p-sN-bvX - p.

17Im-cn Ipf-¯n ho-Wv a-cn-¨p

Nn-‰q¿: Ipf-Øn¬ sX∂nho-Wv 17Im-cn a-cn-®p. tImgn-∏m-d ta-te-hn-´p-Ip-fw hn-P-b-s‚ a-Iƒ t{i-bbmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ft´m-sS ho-Sn-\p ]n∂n-se sIm-°m¿-Wn-bn¬ Im¬-h-gp-Xn ho-W t{ib-sb \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ta-t\m≥]m-dbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. sIm-gn-™m-ºm-d sk‚-tbgv-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn arX-tZ-lw Nn-‰q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v s\Sp-¼m-tÈcnbnsekp-tc-jv tKm-]n I-Ìw-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm- t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-h- D-tZym-K-ØÀ-¡v {„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-Sp- ÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-XØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tc- bp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-h- Iq-« Ø-ew-am-äw jv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]- sc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw sIm®n: s\-Sp-ºm-t»-cn- hnkv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]nbp-sS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

am-\-Øm-h-f-Ønse I-Ãwkv D-tZym-K-ÿ¿-°v Iq-´ ÿew-am-‰w. H-º-Xp D-tZym-K-ÿsc-bm-Wv ÿ-ew am-‰n-bn-cn°p-∂-sX-∂m-Wv A-dn-bp∂Xv. s\-Sp-ºm-t»-cn h-gn \SØn-b kz¿-W°-S-Øp-ambn _-‘-s∏-´m-Wv \-S-]-Snsb-∂m-Wv hn-hcw. I-Ãw-kv D-tZym-Kÿ-sc {]-Xn-bm-°n kn._n.sF tIkv F-Sp-Ø-Xn-s‚ ]n-∂m-sebm-Wv ÿ-e-am-‰hpw \-S-∂ncn-°p-∂Xv.

sIm-t≠m-´n: sN-dp-an-‰w ap´n-b-d-°¬ A-b-t°m-S≥ aq-k -lm-Pn-bp-sS a-I≥ sk-bv-X-e-hn (38) Z-Ωm-an¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ acn-®p. \m-ep-Zn-h-kw ap-ºmWv C-t±-lw Z-Ωm-an-te-°p t]m-b-Xv. am-Xm-hv: B-bn-i°p-´n l-÷p-Ω. `m-cy: \njm-\. -a-Iƒ: B-bn-im A≥-k. k-tlm-Z-c-߃: A-iv-d-^v (Zp-_-bv), C-{_m-low, bq-kp-^v, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv, A-eo-a, D-Ωm-®, ^m-Øn-a, B-an-\.-

]o-F-SU-°-\-c-t: ¡kn-se {]-Xn P-bn-en a-cn-¨p A-b¬-hm-kn-bm-b kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-\n-

sb ]o-Un-∏n-® -tI-kn-¬ in-£-A-\p-`-hn-°p-I-bmbn-cp-∂ {]-Xn P-bn-en¬ a-cn-®p. t]m-Øp-I¬ sh-fpºn-bw-]m-S-sØ a-[p-c-°-dn-b≥ kp-sse-am≥ (50) B-Wv I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ C-∂-se a-cn-®Xv. tcm-K-_m-[n-X-\m-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v Ip-d-®p-\m-fmbn Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. c-≠p-h¿-jw ap-ºm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw. A-b¬-hm-kn-bm-b kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-\n-sb {]tem-`n-∏n-®v C-bm-fp-sS ho-´n¬ h-®v ]o-Un-∏n-s®-∂mWv tI-kv. kw-`-h-sØ-Øp-S¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b Cbmƒ-°v t]m-en-kv a¿-±-\-ta-‰n-cp-s∂-∂pw C-tXm-sS C-bmƒ tcm-Kn-bm-bn-Øo¿-s∂-∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-∂v 12 a-Wn-°v t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b ti-jw arX-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw. D-®-I-gn-™v sh-fp-ºn-bw-]m-Sw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sN-øpw. a-°ƒ: k-ao¿, k-ao-d.

lr-Z-bm-Lm-Xwaq-ew a-cn-¨p- -

a-t©-cn: a-c-W-ho-´n-te°p t]m-b Kr-l-\m-Y≥ lr-Z-bm-Lm-Xw-aq-ew a-cn®p-. In-S-ß-gn h-´-∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥Ip-´n-bp-sS a-I≥ C-{_mlow (\m-Wn-˛64) B-Wv acn-®-Xv. Ip-g-™p-ho-W Ct±-l-sØ s]-cn-¥¬-a-Æbn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-I-sh-bm-Wv a-cn-®-Xv. `mcy: A-eo-a. a-°ƒ: i-_v-\, \u-^¬, \u-jm-Zv, ssk^p-±o≥. a-cp-a-°ƒ: \m-k¿, d-ko-\. k-tlm-Z-c߃: ssl-Z-d-en, k-emw, \m-k¿.

Pn-±-bnÂ- \n-cym-X-bm-bn- a-e-∏p-dw: h-en-bm-Sv s]mt∂m-Øv A-_q-_-°-dns‚ `m-cy ssk-^p-∂n-k (43) Pn-±-bn¬ \n-cym-X-bmbn. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Cf-ºn-em-°m-´v ap-l-Ω-Zv. ktlm-Z-cn: ssa-aq-\. Pn-±bn¬ J-_-d-S-°n.

]pg-bn ap-§n-a-cn-¨p sN-dp-]p-g: I¿-Wm-S-I dn-k¿-hv h-\-Øn-se ]p-g-

bn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ H-g-p-°n¬-s∏-´v a-cn-®p. ap-≠tdm-Sv sd-bv-©n-se ao-\-t©-cn-bn-em-Wv A-cn-h-f-™s∏-ø≥ kz-tZ-in sh-≈m-∏≈ - n tkm-P≥ (48) B-Wv acn-®X - v. F-kvt- ‰-‰n-se Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Zc - ≥ A-\p-hn- s - \m-∏w I¿-Wm-SI - h-\Ø - nse Im-cy-t¶m-Sv ]p-gb - n¬ Ip-fn-°m-\n-dß - n-bX - m-bn-cp∂p. H-gp-°n¬-s∏-´ tkm-Ps - ‚ ar-Xt- Z-lw C-∂s - e D®-tbm-sS-bm-Wv I-s≠-Sp-ØX - v. hn-hc - a - d - n-™v hm-Ka - fi-ew t]m-en-kpw h-\w-hI - p-∏v D-tZym-Kÿ c - pw ÿe-sØ-Øn. C≥-Iz-kv‰ - n-\v ti-jw C-∂p a-Sn-t°-cn Bip-]{- Xn-bn¬ t]m-kv‰ - vt- am¿-´w sN-øpw. Nm-t°m-˛t- {Xkym-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: an-\n. a-°ƒ: \o-Xp, \n-[n≥, \n-jn¬. k-tlm-Zc - ß - ƒ: _m-_p, tdmk-Ω, kq-kΩ - , kp-a, A-\n¬, ]-tc-X\ - m-b X-¶® - ≥.

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶nepw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. ku-tcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g-°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-

Xn \¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

26 k]vXw-_¿ 2013 hymgw

ss_-¡n \n-¶p ho-W bp-hm-hv A-Úm-X hm-l-\w I-b-dn- a-cn-¨p Ip-ª-eo-a

N-{µ-a-Xn

I-eym-Wn

A-¶-½m tPm-k-^v

ap-¯-½mÄ

tk-Xp-am-[-h³

C-{_m-low

_o-^-m-¯n-a

Iq-Øp-]-d-ºv: am-\-t¥cn t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p k-ao-]-w \-ko-a tIm-t´Pn¬ ]-tc-X-\m-b ]n ]n Ip-´n-l-k≥ lm-Pn-bpsS `m-cy _n sI Ip-™eo-a (67). a-°ƒ: \mk¿ (tKm-Wn-°p-∏), dm^n, \-ko, A-iv-d-^v (tKm-Wn-°p-∏). a-cp-a°ƒ: ap-kv-X-^ (Ipim¬ \-K¿), dw-e, _pj-d, j-_m-\. k-tlm-Zc-߃: ap-l-Ω-Zv (dn-´. A-[ym-]-I≥), A-–p¿d-lvam≥, A-ko-kv, a-PoZv (tKm-Wn-°p-∏), kpss_-Z, \q¿-P-lm≥, k°o-\.

A-go-t°m-Sv: ]q-X-∏m-dbn-se I-f-Øn¬ lukn¬ Fw N-{μ-a-Xn (66). `¿-Øm-hv: dn-´. sd-bn¬th D-tZym-K-ÿ≥ F sI Ku-X-a≥. a-°ƒ: [-\-cm-Pv, ssi-e-cm-Pv (kzo-U≥), [-\y. a-cp-a°ƒ: l-b-\, k-_n, jm-Pp. k-tlm-Z-c߃: am¿-Øm-¶-≠n _m-e-Ir-jv-W≥, KwKm-[-c≥, kp-Ip-am-c≥, kp-io-e. ]-tc-X-cm-b am¿-Øm-¶-≠n I-Æ≥-˛ Pm-\-In Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂p-®-bv-°v aq-∂n-\p ]-øm-º-e-Øv.

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´bw a-e-_m¿ X-t≈ms´ an-\n-°n lu-kn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶-c-s‚ `m-cy F-en-b≥ I-eymWn (96). a-°ƒ: \m-cmb-W≥ (tIm-b-ºØq¿), cm-L-h≥, cm-aN-{μ≥, cm-a-Zm-k≥ (tIm-b-º-Øq¿), eo-e, Im¿-Xym-b-\n, k-Xn. acp-a-°ƒ: e-£v-an, Pm\-In, hn-P-bv, {]-ao-f, tN-c≥ Ir-jv-W≥, ]tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥, ssX-°-≠n Ip™n-°-Æ≥.

C-cn-´n: hn-fa - \ - D-Zb - K - n-cnbn-se A-∂Ω - m tPm-k^v (87). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b tPm-k^ - v. a-°ƒ: tP-°_ - v, sUm-a\ - n-°v, X¶-Ω, tPm-k^ - v, tXm-ak - v. a-cp-aI - ƒ: _o-\ tXm-ak - v. kw-kvI - m-cw C-∂p cm-hnse 11\v Ip-t∂m-Øv sk‚ v tXm-ak - v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Nn-‰q¿: sIm-gn-™mºm-d _m-e≥ sN-´n-bmcn-s‚ `m-cy ap-Ø-Ωmƒ (70). a-°ƒ: ]-c-ta-izc≥ am-ÿ (Pn.hn.Pn.F-®v.Fkv.F-kv, Nn-‰q¿), tZth-{μ-≥ am-Ã-¿ (_n.Pn.F-®v.F-kv hÆm-a-S), `m-Ky-e-£v-an, Ir-jv-W-th-Wn. a-cp-aIƒ: B¿ im-¥n (F®v.Fw. Pn.F¬.]n.Fkv, s]-cp-ºm-d-N-≈).

B-\-°-c: Iq-S-√q¿ Iq´-°-S-hv ]-Sn-™m-td∏m-´v tKm-]m-e≥-\m-bcp-sS a-I≥ tk-Xp-am-[h≥ (51). B-\-°-c hnt√-Pv ^oƒ-Uv A-knÂm-Wv. am-Xm-hv: eoem-h-Xn-b-Ω. `m-cy: c-aWn (A-¶-W-hm-Sn A[ym-]n-I).- a-°ƒ: cmPn-hv, {io-Im-¥v, ktlm-Z-c-߃: N-{μ-tiJ-c≥,- _m-_p (C-cp-hcpw _m-•q¿),- D-Æn-Irjv-W≥,- D-jm-Ip-am-cn.

I-b-dm-Sn: ]p-fn-∏-d-ºv ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b l\o-^m dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ C-{_m-low (63). `mcy: d-l-b. a-°ƒ: A-Iv_¿, iw-kp-±o≥, Bky, sse-e. a-cp-a-°ƒ: sk-bv-Zv ap-l-Ω-Zv, d-^oJv, kp-lv-d, j-^v-\.

X-f-¶-c: sI.sI. ]p-dsØ A-–p-√-°p-™nbp-sS `m-cy _o-^mØn-a (78). a-°ƒ Bbn-j ssZ-\-_n. a-cp-a°ƒ: a-l-aq-Zv ap-l-ΩZvIp-™n. k-tlm-Z-c߃: A-–p¿d-lvam≥, B-ap, A-–p¬Jm-Z¿, A-_q-_-°¿.

tZ-h-In D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏nse ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZ-h-In (71). `¿-Øm-hv: tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: ]-¶Pm-£n, cm-P≥, km-hn{Xn, C-μn-c, D-j, ]-tc-X\m-b _m-e-Ir-jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, kp-tc-{μ≥, h¬-k≥, \m-Wp, C-μn-c, kp-Pm-X.

A-¸³ s]-cn-tßmw: B-Zy-Ime Nm-b-°-S hym-]m-cn Xp-fp-h≥ ho-´n¬ A∏≥ (Sn hn I-Æ≥-˛58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: A\o-jv (ss{U-h¿), APo-jv (an-en-´-dn, cm-Pÿm≥), B-i. a-cp-aI≥: in-h-Pn.

ImÀ-Xym-b-\n sR-¢n: tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Im-S Im¿-Xym-b-\n (55). a-Iƒ: cm-Pn. a-cp-aI≥: \n-Pn≥. k-tlm-Zc-߃: am-[-hn, iym-af, I-eym-Wn, _m-e-Irjv-W≥, ]-tc-X-\m-b I-Æ≥. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]©m-b-Øv s]m-Xp iv-aim-\-Øv.

{]-km-Zv D-cp-h® - m¬: am-eq¿ sh≈¿-h≈ - n-bn-se ]p-Xnbho-´n¬ Ip-™∏ - b - p-sS a-I≥ {]-km-Zv (15). ameq¿ ssl-kvI - q-ƒ hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. ktlm-Zc - ß - ƒ: {]-Pn-X, {]hn-X, {]-Xn-`. am-Xm-hv: KoX.

c-Xn ]-gb - ß - m-Sn: _o-hn tdmUn-se X-hc - c-Xn (68). `¿-Øm-hv: Fw e-£va - W≥. a-°ƒ: \n-j, jo\, jo-a, cm-tP-jv. a-cp-a°ƒ: a-tl-jv, Kn-co-jv. am-Xm-hv: b-tim-Z.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn s]m-gp-X-\: tem´-dn hn¬-∏-\sØm-gn-em-fnsb Xq-ßn-a-cn-®\n-ebn¬ I-s≠-Øn. Ip-dnNy¿-a-e F-tÃ-‰v]m-Snbn¬ Xm-a-kn-°p∂ ho-c-a-Wn(65)bmWv acn-®Xv. F-tÃ-‰n-se N-∏p-]p-cbn¬ C∂-se cm-hnse B-tdm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. `mcy: ]-©-h¿-Ww. aI≥: l-cn-l-c≥.

I-½p-¡p-«n cm-a-\m-´p-I-c: ]-Sn™m-‰pw ss] A-ØmWn Ip-Sp-°n¬ hm-tIcn I-Ωp-°p-´n (78). `mcy: _o-hn. a-°ƒ: ^mXzn-a, \-^o-k, ap-l-ΩZ-en (Pn-±), B-bn-i, kp-ss_-Z, A-–p¬ -dkm-Jv, A-–p¬ d-joZv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip-dn-tb-Sw, ap-l-Ω-Zvjm, aq-k-t°m-b, kpsse-am≥, ap-\o-d, ssdlm-\-Øv, k-Pn-X.

hm-kp-tZ-h³ H-en-{]w-I-S-hv: tZ-im-`nam-\n tIm-gn-t°m-Sv bq-\n‰v Un-.Sn.]n hn-`m-Kw ap≥ X-e-h≥ tX-dm-Wn I-Æ®≥-sXm-Sn sI hm-kp-tZh≥ (68). tZ-im-`n-am-\n sIm-®n bq-\n-‰v, U-¬-ln _yq-tdm F-∂n-hn-S-ßfn¬ sS-en-{]n‚¿ Hm-]-td‰-dm-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `m-cy: ]p-Xn-tbm-´n¬ tim-`-\. a-°ƒ: ss_-Pp\m-Yv (ko-\n-b¿ C.sI._n Hm-]-td-‰¿, tZim-`n-am-\n tIm-gn-t°m-Sv), ]-tc-X-\m-b ssj-Pp. a-cpa-Iƒ: kn-‘p. k-tlm-Zc-߃: B-≠n, I-eymWn, Nn-∂-am-fp, ]-tc-X-cmb Nn-∂≥, A-∏p-°p-´≥, th-em-bp-[≥.

^m-¯n-a-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: N-¥-∏-Sn ]-tc-X-\m-b A-®-º≥ a-Ωo-Zp- lm-Pn-bp-sS `mcy tIm-gn-°¬ ^mØn-a-°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en F∂ _m-h (dn-bm-Zv), ]tc-X-\m-b A-–p¬ djo-Zv, sam-bv-Xo≥-tImb (dn-bm-Zv), l-_o-_p√ F-∂ Ip-™p (ZΩmw), _m-_n-d, sskdm-_m-\p, j-ao-a, kuP-Øv. a-cp-a-°ƒ: ko-Xn (Pn±), Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (Zp-_-bv), A-–p- -a-Zv, ap-l-Ω-Zv (dn-bm-Zv).

]-´m-ºn: ss_-°n¬-\n-∂p ho-W bp-hm-hv a-s‰m-cp hm-l-\-Øn-\-Sn-bn¬-s∏-´v a-cn-®p. ]-´m-ºn In-gm-bq¿ \-{ºw a-S-Øp-cp-Øn-Rmen¬ l-\o-^-bp-sS a-I≥ A-^v-k¬ (22) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11.30Hm-sS hm-Sm-\mw-Ip-dp-»nbn-em-Wv kw-`-hw. A-^v-k-epw kp-lrØm-b In-gm-bq¿ \-{ºw sIm-´-c-∑m-cn¬ i-cØpw(20) ss_-°n¬ sjm¿-Wq-cn¬ \n-∂p ]-´m-ºn-bn-te-°p h-cp-tºm-gmbn-cp-∂p A-]I - S- w. ss_-°n¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-W A-^vk - e - n-s‚ tZ-lØ - v hm-l\ - w I-bd - n-bn-dß - n X-etbm-´n ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂p. C-Sn-®-hm-l-\w \n¿Øm-sX t- ]m-bn. i-cØ - ns\ ]-cn-°p-It- fm-sS ]-´m-ºnbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A^vk - e - n-s‚ am-Xm-hv: ssk-\_ - . a-øn-Øv sIm-≠q¿-°c Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dh - p-sN-bvX - p.

IÀ-Wm-S-I h-\-¯n-se ]p-g-bn a-[y-h-b-kv-I³ ap-§n-a-cn-¨p

sN-dp-]p-g: I¿-Wm-S-I dn-k¿-hv h-\-Øn-se ]p-gbn¬ a-[y-h-b-kv-I≥ H-g-p-°n¬-s∏-´v a-cn-®p. ap-≠tdm-Sv sd-bv-©n-se ao-\-t©-cn-bn-em-Wv A-cn-h-f-™s∏-ø≥ kz-tZ-in sh-≈m-∏≈ - n tkm-P≥ (48) B-Wv acn-®X - v. F-kvt- ‰-‰n-se Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c≥ A-\p-h-n-s\m-∏w I¿-Wm-S-I h-\Øn-se Im-cy-t¶m-Sv ]p-g-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xmbn-cp-∂p. H-gp-°n¬-s∏-´ tkm-P-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂se D-®-tbm-sS-bm-Wv I-s≠-Sp-Ø-Xv. hn-h-c-a-dn-™v hm-K-a-fi-ew t]m-en-kpw h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw ÿ-e-sØ-Øn. C≥-Iz-kv-‰n-\v ti-jw C-∂p a-Snt°-cn B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-øpw. Nm-t°m-˛-t{X-kym-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: an-\n. a-°ƒ: \o-Xp, \n-[n≥, \n-jn¬. k-tlm-Z-c߃: _m-_p, tdm-k-Ω, kq-k-Ω, kp-a, A-\n¬, ]tc-X-\m-b X-¶-®≥.

Ip-ssh-¯n bp-h-Xn sI-«n-S-¯n \n-¶v Nm-Sn a-cn-¨p

\-^o-k

i-¦-c³

D-kv-am³

A-Ðp-Ã

tIih³- \m-bÀ

B-an-\

]-´m-ºn: ta-se ]-´m-ºn C-c-´-bn¬ho-´n¬ ]-tcX-\m-b Ip-™m-∏p-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ta-eßm-Sn \-^o-k (78). a°ƒ: a-dn-b, J-Zo-P., apl-Ω-Zv Ip-´n (sa-°), blv-b, kp-l-d, A-–p¬ \m-k¿, d-kn-b. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, bqk-^v, dw-e-Øv, l-^v-kØv, i-_v-\, C-kp-±o≥, A-en. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv°v 12\v ta-se ]-´m-ºn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-¿ÿm-\n¬.

Iq-‰\ - m-Sv: h-t´-\m-Sv ssl-kvI - q-fn-\v k-ao-]w No-\n-°¬ i-¶c - ≥ (84). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b Pm-\In. a-°ƒ: kp-tem-N\ - , \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, aWn. a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW≥-Ip-´n, Kw-Km-[c - ≥, A-Pn-X.

hn-f-Øq¿: t]-gpw-I-fØn¬ D-kv-am≥ (60). a°ƒ : j-ao¿ (J-Ø¿), J-Zo-P, ssk-\-_, Bbn-j, l-ko-\, a-cp-a°ƒ: ssk-^p-∂n-k, \q-dp¬ A-ao≥ (Asse≥), A-_v-Zp¬ dkm-Jv (Ip-ssh-Øv ), apkv-∞-^ (A-_qZ-_n). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\v hn-f-Øq¿ Pp-ama-kv-Pn-Zv I-_¿-ÿm\n¬.

Im-k¿-tIm-Uv: \o¿®m¬ ]q-hm-f-bn-se A–p-√ F-∂ D-ºp (35) lr-Z-bm-Lm-X-sØ XpS¿-∂v v a-cn-®p. ]n-Xm-hv: ap-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: a-dnbp-Ω A-hn-hm-ln-X-\mWv. k-tlm-Z-c-߃: sambv-Xo≥, j-co-^v, C-kvlm-Jv, sdu-^v, B-an-\, ^-co-Z, ssa-aq-\.

am-\¥ - h - m-Sn-:- dn´. X-lkn¬-Zm¿- ]-øw-]≈ - n- ]pfn-°¬- tI-ih - ≥ - \m-b¿ (75).- kw-kvIm-cw- C∂p cm-hn-se- 10\v.- `m-cy-:- cm-[.a-°ƒ-:- cm-tP-jv,- cm-Kn,- cho-jv.- a-cp-a° - ƒ- l-cn-IrjvW - ≥ - (Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw),- tc-jva - ,- i-cW - y.-

I-Æq¿: aq-hm-‰p-]p-g thbv-°m-∏-≈n sX-t°-°-c ]-tc-X-\m-b Ip-™p-sambv-Xo-s‚ `m-cy tN-e-amem B-an-\ (85). a-°ƒ: ^m-Øn-a, ^-co-Zv, B-en°p-™n, A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿, D-a¿. a-cp-a°ƒ: kp-l-d, ^m-Øn-a (-]m-Øp-™n), k-^n-b, dw-e, ]-tc-X-\m-b Ip-gn-∏≈n ao-cm-hp.

]Xva-\m-`³ \m-bÀ Im-bÆ - : Nm-°n aTØn¬ ]-Xva\m-`≥ \mb¿ (87). `m-cy: I-ae - m£nb-Ω. a-°ƒ: _m-_pcm-Pv, an-\n. a-cp-a° - ƒ: Sn Fw _m-_p (]p-Øq¿-h´w), {]-k∂ - (hm-fq¿).

A-_q-_-¡À

A-Ðp-Ã \m-Zm-]p-cw: A-cq¿ \-tSΩ-en-se td-j≥ I-S-bp-Sa am-S-Øn¬ A-–p-√ (80). `m-cy: km-d. a-°ƒ: kp-[o¿ (Zp-_-bv), am-an, k-^o-d, X-kv\n. a-cp-a°ƒ: C-{_m-low lm-Pn B-b-t©-cn, I-√p-≈Xn¬ l-ao-Zv, K-^q¿ h-esI-´v, B-cn-^v.

Ip-tªm-a-e h-≈n-°p-∂v: A-Øm-Wn°¬ Ip-dn-b∏ - m-SØ - v t]mØpw-Ip-gn-°m-´n¬ Im-cn-bpsS `m-cy Ip-t™m-ae - (74). a-°ƒ: cm-a≥, im-cZ- , kp{_-lvaW - y≥, ]p-jv] - , hnt\m-Zv. a-cp-a° - ƒ: Nn-∂, eX, _-_n-e, th-em-bp-[≥, ]-tc-X\ - m-b th-em-bp-[≥.

C-¼n-¨n-am-ap- lm-Pn

Xm-a-c-t»-cn: sN-{º ]-dq°m-°n¬ C-ºn-®nam-ap lm-Pn (84). `m-cy: Ip™m-bn-i. a-°ƒ: ]n sI ap-l-Ω-Zv lm-Pn (Xm-\w Pz-√-dn, Xm-a-c-t»-cn), Ajv-d-^v, jp-Iq¿, iw-kp±o≥ (sN-{º a-l-√v I-Ωn‰n {S-j-d¿), ap-l-Ω-Zv kmen-lv (\-£-{X Pz-√-dn, Xm-a-c-t»-cn), J-Zo-P, kmPn-X, a-cp-a-°ƒ: A-Xram≥-Ip-´n, A-–p¬ a-PoZv, Pm-kv-an≥, \-Zo-d, k-eoap-l-½-Zv \, l-ko-\, A-^v-kn-\. a-t©-cn: Xp-d-°¬ B-\- k-tlm-Z-c-߃: lp∏mw-Ip-∂v Im-t°-߬ ssk≥-Ip-´n lm-Pn (^map-l-Ω-Zv (]m-c-K¨ ap-l- j≥ Pz-√-dn, Xm-a-c-t»Ω-Zv˛62). `m-cy: ^m-Øn-am- cn), B-bn-i, J-Zo-P, _n. a-°ƒ: ku-Zm-_n, ssk-\-_, ]-tc-X-cm-b A-kv-am-_n, ssd-lm-\am-aq-´n lm-Pn, ^m-Øn-a. Øv, Pp-ssh-cn-b, j-l¿_m≥, jn-_n-e sj-dn≥. C-{_m-low-Ip-«n a-cp-a-°ƒ: A-–p-√-°p-´n, s]m-∂m-\n: h-en-b Pp-apA-–p¬ a-Po-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, ap-kv-X-^, A-\- A-Øv ]-≈n-°p k-ao]w h-f-∏n¬ C-{_m-lowkv, im-^n, ss^-k¬. Ip-´n (65). `m-cy: ]-tc-X]-b-kv tPmÀ-Pvbm-b dp-Jn-b. a-°ƒ: dIm-fn-Im-hv: A-S-°m-°p- jo-Z, \u-jm-Zv, dn-bm-kv. ≠n-se h-´p-Ip-fw ]-b-kv a-cp-a-°ƒ: i-co-^v, d-kotPm¿-Pv (56). `m-cy: sken≥. a-°ƒ: sU-√, s]m- \, j-do-\. k-tlm-Z-cn: dp-Jn-b. ssf-‰v, {_n-t´m.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½tIm-´-°¬: ¢m-cn kuØv ]-tc-X-\m-b Xq-ºØv B-en ap-kveym-cp-sS `m-cy N-ß-W-°m-´n¬ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: l-k≥-Ip´n (Zp-_-bv), B-bn-i- l÷p-Ω, a-dn-bm-ap -l÷p-Ω, J-Zo-P l-÷pΩ, D-Ωp-Ip¬-kp, B-an\p, ssk-\-_ l-÷pΩ. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-ehn- lm-Pn, sam-bv-Xo≥, A-_p, Ip-™m-en, P-aoe, ]-tc-X-cm-b Im-Z¿ lm-Pn, l-k≥-Ip-´n aue-hn.

F-S-h-Æ: am-hq¿ Kzm-fntbm¿ d-tbm¨-kv Po-h\-°m-c-\m-bn-cp-∂ H-Xmbn-bn-se I-Sp-ßm-t©cn A-–p-√ (53). \m-SII-em-Im-c-\pw ^p-Svt_mƒ Xm-c-hp-am-bn-cp∂p. `m-cy: k-_n-XmIp™n-Ωp. a-°ƒ: j-l\m-Zv, B-in-Jv, jw-\mA-{^n≥, jp-lm -Alvv-ew.

ssk-X-e-hn ]q-°m-´n-cn: F-Sb - q¿ ]q°m-´n-cn a-®n-߬ sskX-eh - n (Ip-´n ssk-Xe - hn-˛80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ssk-\p-±o≥, A–p-¬ d-km-Jv, k-em-lp±o≥, j-d^ - p-±o≥, kpss_-Z, kp-ss^-P. a-cpa-°ƒ: km-Pn-Z, J-Zo-P, ssJ-dp-∂o-k, ^m-Øn-a°p-´n.

hm-g-°m-Sv: Cu-Ãv hm-gbq¿ ]p-©-∏m-Sw ]q-f°¬ A-_q-_-°¿ (85). `m-cy-am¿: \-^o-k, ]-tcX-bm-b D-Ω-ø. a-°ƒ: aΩ-Zv-tIm-b, tIm-b, ap-lΩ-Zv, ssa-ap-\, kp-ss_Z, k-°o-\, d-kn-b, P-kv\, ]-tc-X-\m-b k-lo¿. a-cp-a-°ƒ: _o-cm≥-Ip-´n h-en-b]-d-ºv, tIm-b It°m-hv , \m-k¿ sN-dp-hÆq¿, A-jv-d-^v ]p-Δm´p]-d-ºv, k-°o¿ sN-dp-hÆq¿, ^m-Xn-a, B-bn-i_o-hn, kp-l-d.

C-¼n-¨p-®n X-§Ä

tKm-]m-e³ \m-bÀ

a-t\m-l-c³

Ip-ªn-¯-dp-ssh lm-Pn

_o-cm³ au-e-hn

B-an-\

Ip-ªo-cp-½ l-Öp-½

^m-¯n-a

sh-fn-b-t¶m-Sv: ]-tc-X\m-b ]p-Ø≥ am-fn-b°¬ B-‰-t°m-b X-ßfp-sS a-I≥ C-ºn-®p-Æn X-߃ (54). `m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: B-‰-X-߃ (a-te-ky), ap-Øp-X-߃, B-‰-_ohn. a-cp-a-°ƒ: A-iv°¿ X-߃ (Zp-_-bv), A-\o-j.

ap-°w: I-√p-cp-´n a-emsXm-Sn-I-bn¬ tKm-]m-e≥\m-b¿ (80). a-°ƒ: im-¥Ip-am-cn, _m-e-Ir-jv-W≥ (A-[ym-]-I≥ t]-cm-a-w-Kew kv-Iqƒ, Xr-iq-¿), kXy-`m-a, cm-[m-a-Wn, {]-`mI-c≥, hn-P-b-e-£v-an, Acp¨. a-cp-a-°ƒ: _o-\, kp-[m-I-c≥, kp-tc-{μ≥, {io-\.

h-S-I-c: sN-ss∂-bn¬ ]n.Sn-.sF D-tZym-K-ÿ-\m-bncp-∂ tNm-ºm-e tKm-]m-ek-Z-\-Øn¬ Fw Pn at\m-l-c≥ (63). ]nXmhv: tKm-]m-e≥. amXmhv: Pm\p. a-°ƒ: a-Rv-Pp, a-\ojv. a-cp-a-I≥: {]-`-Ip-am¿. k-tlm-Z-c-߃: {]-k-∂, {]-`m-I-c≥ (I-®-h-Sw ap°m-fn), h-\-P, kp-io-e.

\m-Zm-]p-cw: ]m-d-°-S-hv h-en-b-Pp-am-a-kv-Pn-Zv sk{I-´-dn ao-Ø-se ]m-e°q¬ Ip-™n-Ø-dp-ssh lm-Pn (75). `m-cy: Ip™n-∏m-Øp. a-°ƒ: A–p-√, ss^-k¬, ap-Øen-_v (aq-h-cpw Zp-_-bv), ssa-aq-\, \-ko-a, ^ukn-b. a-cp-a-°ƒ: A-Ω-Zvlm-Pn, e-Xzo-^v, l-ao-Zv.

I¬-∏-I-t©-cn: B-Zrt»-cn Im-h-∏p-c-bn-se Hen-bn¬ _-o-cm≥ au-e-hn (65). `m-cy-am¿: ]m-ØpΩ, ssa-aq-\. a-°ƒ: \m-k¿, \n-km¿, ssa-aq-\, ssJ-dp-∂o-k, \-Pv-ap-∂o-k, Pp-ss_-cnb. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zen, jw-kp-±o≥, kzm-ZnJv, k-ao-d.

Xm-\q¿: aq-e-°¬ ]-tcX-\m-b A-º-e-°-≠n tIm-b-°p-´n-bp-sS `m-cy B-an-\ (75). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, sk-bv-Xp, A-ssk-\m¿, I-_o¿, Ip-™o-hn. a-cpa-°ƒ: _o-°p-´n, ^mØn-a, _o-hn, ssa-aq-\, kn-±-o-Jv.

cm-a-]p-cw: s\-√n-t»cn C-{_m-low lm-Pnbp-sS `m-cy ]-g-a-≈q¿ ap-√-∏-≈n Ip-™o-cpΩ l-÷p-Ω (67). a°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, A-_q-_°¿, D-Ω¿, ^m-Øn-a°p-´n, dp-Jn-b, d-jo-Z, J-Zo-P, ap-lvkn-\.

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv ]©m-b-Øw-Kw s]-S-b¥m-fn-se ss]-\m-´n¬ A-jv-d-^n-s‚ am-Xm-hv ^m-Øn-a (75). `¿-Øm-hv: A-e-hn. a-‰p-a-°ƒ: A–p√, ap-l-Ω-Zv, C-{_mlow, B-an-\, J-Zo-P. acp-a-°ƒ: Bbni, ssk\-_, B-an-\, dm-_n-b, DΩ¿, A-ko-kv.

A-Ðp-Ã-

\m-kÀ-

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Snse Np-a-´psXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂ ]-cp-Øn-∏-‰-bn\m-cm-b-Wn se sXm-´n-bn¬ \m-k¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn: A-cn-b-√qcn-se sh-fp-Ø]-d-ºn¬ (45). kn.sF.Sn.bp Np-ath-em-bp-[-s‚ `m-cy dn-´. ´psXm-gn-em-fn- bq-\n-b≥ \-gv-kn-Mv A-kn-Â v sI \n-e-ºq¿ G-cn-bm -I-Ωn‰n Aw-K-am-bn-cp-∂p. `mSn \m-cm-b-Wn (75). a°ƒ: tZ-h-Zm-kv, tam-l≥- cy: dw-e-Øv. a-°ƒ: \nkm¿, \-^n-e, \-hm-kv. Zm-kv, t_-_n, Kn-cn-P.

kn-±o-Jv s]m-∂m-\n: _kvÃm‚n-\p k-ao-]w Xt´-°m-\-I-Øv kn-±oJv (55). `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: k-_n-X, i-^o-Jv, kp¬^n. a-cp-a-°ƒ: \u-jmZv, C-kv-am-Cu¬. ktlm-Z-c-߃: K-^q¿, kp-ss_-Z, lu-e-Øv, \^o-kp, dw-e, Pp-ss_-cnb, apw-Xm-kv.

\o-te-iz-cw: Ip-sshØn¬ D-tZym-K-ÿ-bm-b a-Sn-ss° kz-tZ-in-\n sI´n-S-Øn¬-\n-∂p Nm-Sn a-cn®p. a-Sn-ss° A-º-e-Ø-d ]-d-fn lu-kn-se kp-j-a(33)bm-Wv sNm-Δm-gv-N cmhn-se ]-tØm-sS Ip-sshØv kn-‰n-°-Sp-Ø ^¿-hm\n-bn-se C-h¿ Xm-a-kn°p-∂ sI-´n-S-Øn-\p ap-I-fn¬ \n∂v Nm-Sn Po-h-s\mSp-°n-b-Xv. Ip-ssh-Øn-se em≥-Uv am¿-°n¬ tPmen-sN-øp-∂ `¿-Øm-hv {]-Im-i-\pw kw-`-h k-a-b-Øv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-p. Ip-™n-Ir-jv-W≥-˛-Pm-\-In Zº-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. k-tlm-Z-c-ß-ƒ: ku-ay, kt¥m-jv. a-°-fn-√.

17Im-cn Ipf-¯n ho-Wv a-cn-¨p

Nn-‰q¿: Ipf-Øn¬ sX∂nho-Wv 17Im-cn a-cn-®p. tImgn-∏m-d ta-te-hn-´p-Ip-fw hn-P-b-s‚ a-Iƒ t{i-bbmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ft´m-sS ho-Sn-\p ]n∂n-se sIm-°m¿-Wn-bn¬ Im¬-h-gp-Xn ho-W t{ib-sb \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ta-t\m≥]m-dbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. sIm-gn-™m-ºm-d sk‚-tbgv-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn arX-tZ-lw Nn-‰q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

C-cn-°q¿: ]-g-»n A-Ws°-´n-\-p k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ Ip-bn-eq-cn-se kp\n-Xm \n-hm-kn¬ kn tKm]m-e-s\ (55) ho-Sn-\p kao-]-sØ I-ip-am-hn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. `m-cy: Ku-cn. a°ƒ: kp-Po-jv (tIm-^nlu-kv, Im-™-ßm-Sv), kp-\n-X (π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n, K-h. F-®v.F-kv.Fkv, C-cn-°q¿).

jmÀ-P-bn \n-cym-X-\mbn

a-t©-iz-cw: Ip-∂n¬ -kztZ-in jm¿-P-bn-se Xm-ak-ÿ-eØv lr-Z-bm-LmX-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p. at©-iz-cw Ip-∂n-en-se apl-Ω-Zv d-^o-Jv (32) BWv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hv: ap-l-ΩZv. am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: jm-ln-\. k-tlm-Z-c߃: ss^-k¬ \-ko-a, \p-ssk-_, B-bn-i. a-ø-nØv C-∂v ssh-Io-t´m-sS \m-´n-se-Øn-°m≥ {]-hm-knt^m-d-Øn-s‚ k-lm-btØmsS {i-aw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

]p-g-bn a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Im-k¿-tIm-Sv: aq-∂p-Zn-h-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b tjWn ]-ø-Ø-Sp-°-sØ cm-a F-∂ kp-μ-c-s\(39) tjWn ]p-g-bn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Ip¨-´n-bm-\. am-Xm-hv: N-\n-bm-dp. k-tlm-Z-c-߃: I-a-e, kpio-e, kp-an-{X, kp-μ-cn, \-fn-\n.

Ip-ªn-sN-«n-bmÀ

a-½-Xv

tim-`-\

I-eym-Wn

D-®n-¡p-«n

i-in

^m-¯n-a-¡p-«n

sN-tdm-W

Ip-μ-aw-K-ew: ]-\n-®nbn¬ Ip-™n-sN-´n-bm¿ (80). `m-cy: A-Ωm-fp. a-°ƒ: \m-cm-b-W≥, Ir-jvW≥, eo-e, am-fp, Ko-X. a-cp-a-°ƒ: tim-`-\, tim`, tKm-hn-μ≥, a-Wn

sIm-bn-em-≠n: sNtßm-´v-Im-hv am-Sm-°-c cm-tcm-Øv a-Ω-Xv (85). `mcy: _o-hn. a-°ƒ: A-kokv (Ip-ssh-Øv), A–p¿-d-lvam≥, B-cn-^, d-lva-Øv. a-cp-a-°ƒ: eXzo-^v, k-eow.

sIm-bn-em-≠n: tIm-gnº-d-º-Øv tKm-]m-e-s‚ `m-cy tim-`-\ (52). a°ƒ: \n-jn-X, Pn-jn-X, \n-Xp≥. a-cp-a-°ƒ: k-Xo-i≥, jm-Pn¬. k-©-b-\w Xn¶fmgvN.

sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ F-gp-Øv h-≈n-°p-\n Ieym-Wn (85). `¿-Øm-hv ]tc-X-\m-b I-Wm-c≥. a°ƒ: tZ-h-In, N-{μn-I, ktcm-Pn-\n, h¬-k-e. a-cp-a°ƒ: tam-l-\≥, ]-tc-Xcm-b i-¶-c≥, _m-e≥.

^-tdm-°v: sh-kv-‰v \√q¿ tIm-e-t©-cn D-Æn°p-´n (84). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: kpμ-c≥, c-hn, tim-`, ssje, e-X. a-cp-a-°ƒ: jn_n-P, ]-tc-X-\m-b _m_p, i-in, ap-c-fn.

sIm-bn-em-≠n: ]-¥-emb-\n ku-]¿-Wn-I-bn¬ Sn hn i-in (58). `m-cy: hn sI Ko-X. a-°ƒ: jKo-jv, kw-Ko-X. a-cp-a°ƒ: cw-j, _n-Pp. k©-b-\w i-\nbmgvN.

s]m-∂m-\n: ]-≈-{]w ]tc-X-\m-b bp sI _m-h°p-´n-bp-sS `m-cy ^m-Øna-°p-´n (80). a-Iƒ: kpsse-J. a-cp-a-I≥: k-^tIm-b. k-tlm-Z-c-߃: B-bn-jm-_n-hn, ]-tc-Xcm-b aq-k, a-Ωn-°p-´n.

a-¶-S: tN-cn-bw tNm-gn-∏Sn ]-®m-S≥ sN-tdm-W (96). a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, kuZm-an-\n, Pm-\-In, im-¥Ip-am-cn, cm-P-tKm-]me≥. a-cp-a-Iƒ: {]-ao-f.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Ip-a-fn A´-∏-≈w e-£w-ho-Sp tIm-f-\n-bnse Xm-a-k-°m-cn No-\n-b-Ω(78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°-fp-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-b-Ω a-cn-®-Xm-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°-f Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-I-fp-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-N-cn-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-S-Øm-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-I-fm-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]v-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-S-Øn. ]-cn-tim-[-\bn¬ No-\n-bΩ -- -bp-sS hn-c-f-S-bmfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]-bp-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ω-bp-sS i-co-c-Øn-epw a-I-s‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-h-sc tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øp.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v A-®m Un.Fw.sI. kp-tc-jv tKm-]n t\-Xm-hn-s\Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm{„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-SpØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tcjv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]kv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]nbp-sS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-hÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-Xbp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-hsc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

sh-«n-s¡m-¶p

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\ sh-´ns°m-e-s∏-Sp-Øn. P-\-Xm k-lI-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ abn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´-Xv. G-gw-K kw-L-am-Wv apcp-I-s\ B-{I-a-W-Øn-\p ]n∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-knte-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp∂p C-t±-lw B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-Ø-I-s‚ _-‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tI-kn¬ aq-∂p-t]¿ tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ a-bn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

In-W-än hoWv acn¨p

a-´-∂q¿: X-\n-®p-Xm-a-kn-®n-cp-∂ h-tbm-[n-I-sb ho´p-In-W-‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-°-c-°¬ C-cn-th-cn-bn-se Ip-∂p-Ω¬ ho-´n¬ e-£v-an(75)sbbm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® In-W-‰n¬ ho-W \n-e-bn¬ A-bm¬-hm-kn-Iƒ I-≠X -- v. N-°-c-°¬ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b \mcm-b-Wn, `m-kv-I-c≥.

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶nepw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. ku-tcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g-°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-

Xn \¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

26 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

bp-hm-hn-s\ ho-«n-\p-Ån a-cn-¨- \n-e-bn I-s−-¯n s]m¶½

tKm]n-\m-Y³ ]nÅ

k-l-tZ-h³

_m-lp-teb³

tZh-In

kp-P-Ip-am-cn

A-ÐpÂ-P-eoÂ

Ip-ªp-e-£v-an A-½

Ip≠d: Ipgn-a-Xn-°mSv Xf-hq-t°mWw Ncp-hnf ho´n¬ s]m∂Ω (76). aI≥: at\m-PvIp-am¿. acp-a-Iƒ: ssePp. -kwkvIm-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v ho´p-h-f-∏n¬.

Ip≠d: \√ne aT-Øn-egn-IØv ho´n¬ tKm]n\m-Y≥ ]n≈ (74). `mcy: Hma-\-bΩ. a°ƒ: hnPb≥]n≈ (tIm¨{SmIvS¿, ]n.Uªyp-.Un.), cm[m-Ir-jvW-]n≈ (Xncp-thmWw GP≥kn), kptcjv (Z-£n-Wm-{^n°), kt¥mjv (akvIØv). acp-a-°ƒ: tcJ, KoX, kvanX, _nμp. -kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho´p-h-f∏n¬.

Nm-Ø-∂q¿: ]p-Ø≥-Ipfw s]m-∂-Ω \n-hm-kn¬ k-l-tZ-h≥(92). `m-cy: ]tc-X-bm-b imc-Z. a-°-ƒ: in-hm-\μ≥, hn-em-kn\n, Xp-f-ko-[-c≥, k-Xy-`m-a, k-Xy-h√n, ]-tc-Xbmb s]m∂-Ω. a-cp-a°ƒ: c-Xv-\-Ip-am-cn, jo-e, aWn, kp-Z¿i\≥, ]-tc-Xcm-b _m_p, k-Xy≥.

I-S-bv°¬: ta-tc ]-¥fw-ap-°v ]-W-bn-¬ ]pØ≥-ho-´n¬ _m-lp-teb≥(67). `mcy: h-\Pm£n. a°ƒ: kPn, A\n¬, _nPn, an\n. a-cpa°ƒ: k‘y, N{X, kpKX≥, kp-cmPv.

I-S-bv°¬: B¬-Ø-daq-Sv A-b-Wn-aq-´n¬ ]-tcX\m-b X-¶-∏-\m-im-cnbp-sS `m-cy tZ-h-In(72). a°ƒ: tam-l\≥, hnPb≥, thWp, A-\n¬Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: kpPm-X, tim`-\, {io-P, _n\p.

Im-´m-°-S: I-´-bv-t°m-Sv _-Y-\n-]p-cw F-_n≥ tIm-t´-Pn¬ I-≈n-°m-Sv sk‚ v A-∂m-kv F¬.]n.F- n-se A[ym-]n-I kp-P-Ip-am-cn (42). `¿-Øm-hv: sP hn¬{^-Uv (tIm¨-{K-kv Acp-hn-°-c tªm-°v sk{I-´-dn). a-°ƒ: _n-^n hn¬-{^-Uv, F-_n≥ hn¬-{^-Uv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 8.30\v I-´bv-t°m-Sv sk‚ v B‚Wo-kv N¿-®v sk-an-tØcn-bn¬ \-S-°pw.

I-√-º-ew: B-ew-tIm-Sv]m-emw-tIm-Ww F-kv.Fkv a≥-kn-en¬ Fw A–p¬ P-eo¬ (58). `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: jm-\-hm-kv-, jw-\m-Zv. acp-a-Iƒ: d-_o-\.

I-√-º-ew: \m-hm-bn-°pfw ap-c-fo-k-Z-\-Øn¬ tI-i-h ]n-≈-bp-sS `m-cy Ip-™p-e-£v-an A-Ω (94). a-°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \m-b¿, i-in-[-c≥ \mb¿, ]-tc-X-\m-b cm-Poh≥-]n-≈, Ko-Xm-Ip-am-cn, hn-P-b-Ip-am-cn, cm-[m-Irjv-W≥, kp-tc-jv-_m_p, C-μn-c. a-cp-a-°ƒ: I-\-I-Ω AΩ, cm-[-Ω A-Ω, e-XmIp-am-cn, `m-kv-I-c ]n-≈, ]-tc-X-\m-b Xp-f-ko-[c≥ ]n-≈, Ko-Xm-Ip-am-cn, A-\n-X-Ip-am-cn, tam-l\≥ ]n-≈.

{io-Ip-am-cn-b-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: sN-dp-h-bv-°¬ {io-e£v-an-bn¬ {io-Ip-am-cnb-Ω (67). a-°ƒ: hn-Pb-Ip-am-cn, tcm-jv-\n. acp-a-°ƒ: i-in-[-c≥ \m-b¿, cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿.

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Ip-am-c-]p-cw Xm-a-c-`mKw K-^q¿ a≥-kn-en¬ A-–p¬-Jm-Z¿ (46). `mcy: jm-\n. a-°ƒ: CwXn-bm-kv, k-^v-\.

im´½ sNß-∂q¿: ]m≠-\m-Sv, Ip∂p-I-≠-Øn¬ im¥Ω (60). kwkvIm-cw 27\v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tcX Ahn-hm-ln-X-bmWv.

tam-l-\³ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: hn-Im-kv \-K-dn¬ C-cpºp-I-S ho-´n¬ tam-l\≥ (59). `m-cy: ]-tc-X-bm-b hk-¥. a-°ƒ: _n-μp, _n-\p, _o-\, hn-Pn-X, hn-\n-X, hn-Nn-{X, hoW, hn-Pn. a-cp-a-°ƒ: {io-Im-¥v, a-t\m-Pv, cmtP-jv, k-\¬-Ip-am¿, cRv-Pn-Øv.

tZ-h-In D-cp-h-®m¬: sX-fp-∏nse ]-Sn-™m-sd ho-´n¬ tZ-h-In (71).

Xm-a-cm-£n sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: A-e-Ø-d ssX-°m-´ptIm-W-Øv ho-´n¬ Xma-cm-£n (70). a-I≥: _m-_p. a-cp-a-Iƒ: hk-¥.

ip-` ip-¢ Xr-iq¿: k¿-°m¿ ÿm]-\-am-b Hu-j-[n-bp-sS am-t\-PnMv U-b-d-Iv-S¿ B¿ B¿ ip-¢-bp-sS `mcy ip-` ip-¢ (58). kw-kvIm-cw D-Ø¿-{]-tZ-in-se Im¨-]q-cn¬ sh-≈n-bmgv-N. ap≥ tIm-f-Pv A-[ym]n-I-bm-Wv ]-tc-X. a°ƒ: t\-l c-Rv-P≥, cmL-hv c-Rv-P≥ (C≥-t^mkn-kv, ]q-s\).

k-Zm-in-h³- \m-bÀ Im-´m-°-S: A-©p-sXßn≥-aq-Sv l-cn-l-c `-h\n¬ k-Zm-in-h≥ \m-b¿ (80). `m-cy: ]-tc-X-bm-b tl-ah-Xn A-Ω. a-°ƒ: l-cnl-c-Ip-am¿, k-Xn-Ip-am-cn, i-in-te-J. a-cp-a-°ƒ: jn-\n-P, tKm]-Ip-am¿, P-b-Ip-am¿ (k_v C≥-kv-s]-Œ¿ X-an-gv\m-Sv t]m-en-kv).

amXyp FSXz: ]oSn-I-®nd ]n.-‰n. amXyp (A∏-®≥˛74). kwkvImcw C-∂v D®bv°v Hcp aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: s\Sp{ºw X´p-]p-cbv°¬ ]tc-X-bmb im¥Ω amXyp.

tImafhÃn-b-½ Ipdp∏¥d: am™q¿ IhnXm`h\n¬ dn´. sl¬Øv C≥kv-s]Œ¿ Fw Pn {]`mIc≥ \mbcpsS `mcy tImafh√nbΩ(65) . kwkv-Imcw \SØn. a°ƒ: {ioIe, IhnX( \gv-knMv Syq´¿ Fkv. Fw.C. tIm´bw ) kw KoX( A[ym]nI Fkv. B¿.hn.F≥.Fkv.Fkv . sslkv-Iqƒ Nnd°S hv). acpa°ƒ: F.sI. cm[mIrjvW≥ (tIc fm dt_gv-kv FdWm Ipfw), k\n¬Ipam¿( sI.Fkv.F^v.C. C Sp°n), Fkv {ioIpam¿ (ko\nb¿ k_v FUn‰¿ awK-fw) .

tKm]n\mY³ \mbÀ

s\-Spw-Ip∂w: A-©m-\n h-S-t°S-Øv ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kv tPm-Wn-s‚ aI≥ tPmk-^v tPm¨ ( tam-l≥ ˛56). kw-kv-Im-cw C∂v D-®bv°v 12\v C-S-b-cn-°∏p-g A-kw-ªokv Hm-^v tKmUv tN-e-s°m-ºv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.\

Xe-hSn: B\-{]-ºm¬ sX°v \mem-¶¬]dºn¬ dn´. F.-F-kv.sF. hn -F≥ tKm]n\mY≥ \mb¿ (69). kwkvImcw C∂v aq∂n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy ]tc-X-bmb ]mdp°p-´n-b-Ω. a°ƒ: _nμpIp-am-cn, KncojvIpam¿ (Fkv.-kn.-]n., sIm®n≥ kn‰n sdbn ¬th), ]tcX-\mb kPo-jvIp-am¿. acp-a-°ƒ. sI.-B¿.-Fkv. \mb¿, KncnPm Ipamcn (A[ym-]nI, ]pØ≥Imhv sslkvIqƒ, s\Sp-{ºw). k©-b\w 29 \v cmhnse 10\v.

i-¦-c³

A-¶-½m tPm-k-^v

tPmk-^v tPm¬

Iq-‰\ - m-Sv: h-t´-\m-Sv ssl-kvI - q-fn-\v k-ao-]w No-\n-°¬ i-¶c - ≥ (84).

C-cn-´n: hn-fa - \ - D-Zb - K - n-cnbn-se A-∂Ω - m tPm-k^v (87).

sIm-¨p-Ipªvv IrjvW³ Xn-cph√: s]m-Sn-bm-Sn hm-em-´v sIm-®p-Ip-™v Ir-jv-W-≥ (93). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Kucn. a°ƒ: ]p-cp-tjmØa≥, c-ho-{μ≥, Hma-\, ssa-te-{μ≥, sI _m-eN-{μ≥, ]-tc-X\m-b kptc-{μ≥. a-cp-a°ƒ; c-a, ]-©an, N-{μn-I, i-im¶≥, Aºnfn, P-eP.

H-gp-¡nÂ-s¸-« bp-hmhv a-cn-¨\n-e-bn sh-™m-d-aq-Sv: B‰n¬ H-gp-°n¬-s∏-´v ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. hm-a-\-]p-cw sh≈p-a-Æ-Sn ]q-h-Øq¿ Nm-cp-]m-d Ip-∂n¬ ho´n¬ kp-\p-Ip-am-dn (39) s\ B-Wv a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I- g n- ™ - Z n- h - k w ssh-Io-´v aq-∂n-\m-Wv C-bmƒ hm-a-\-]p-cw B-dn-¬ A-]-I-S-Øn-¬s∏-Sp-∂-Xv. `m-cy k-Pv\-tbm-Spw a-Iƒ Ir-jvW-{]n-b-tbm-Spw H-∏w Ip-fn-°m-s\-Øn-b-Xm-

bn-cp-∂p. A-]-I-Sw \-S-∂ D-Ss\ \m-´p-Im¿ A-dn-bn®-X-\p-k-cn-®v B-‰n߬ \n-∂p-sa-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kpw t]men-kpw tN¿-∂v Xn-c®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-

epw I-s≠-Øm-\m-bn√. cm-{Xn-tbm-sS Xn-c®n¬ \n¿-Øn. C-∂-se cm-hn-se B-cw-`n-® Xnc-®n-en¬ C-bmƒ H-gp°n¬-s]-´ ÿ-e-Øv \n-∂pw 100 ao-‰¿ am-dn Cu-‰-°m-Sp-I-fn¬ IpSp-ßn-b \n-e-bn¬ D-®tbm-sS ar-X-tZ-lw Is≠- Ø p- I - b m- b n- c p∂p. ar-X-tZ-lw sh™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\b-®p. a-I-≥ an-Yp≥.-

a-IÄ Im-ap-I-s\m-¸w t]m-bn; ]n-Xm-hv Po-h-s\m-Sp-¡n _m- e - c m- a - ] p- c w: aIƒ Im-ap-I-s\m-∏w Hfn- t ®m- S n- b - X n- s \ XpS¿- ∂ v ]n- X m- h v Po- h s\m-Sp-°n. am- d - \ - √ q¿ sh≈q¿-t°m-Ww tam-l\ hn-em-k-Øn¬ taml-\≥ (53) B-Wv a-cn®-Xv. C-bm-fp-sS Sn.-Sn.kn hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b a-Iƒ tc-h-Xn Xn-¶-fmgv - N k- l - ] mTn- b m- b

_m-e-cm-a-]p-cw ]-\-bd-°p-∂v kz-tZ-in-tbmsSm- ∏ w H- f n- t ®m- S n- b Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-d-\√q¿ t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C- ∂ - s e cm- h n- s e t]m-en-kv C-S-s]-´v Ch-sc hn-fn-®p-h-cp-Øn kw- k m- c n- ® p- s h- ¶ nepw a-Iƒ H-∏w h-cm≥ Iq-´m-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-S-ßn-b tam-

l- \ ≥ ho- ´ n- s e- Ø n k-ao-]-sØ d-∫¿ ]pc- b n- S - Ø n- s e a- c Øn¬ Xq- ß n a- c n- ° pI-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´pIm¿ D-S≥ B-ip-]-{Xnbn- s e- Ø n- s ®- ¶ n- e pw c- £ n- ° m- \ m- b n- √ . `mcy: kp-[. a-I≥: hn-jv-Wp. amd-\-√q¿ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

sIm-¨-¸n

hn-P-b-Ip-am-cn

a-Po-Zv

^-kn-ep-±o³

cm-P-½

sh-™m-d-aq-Sv: h-en-I-´bv-°m¬ sN-dp-tIm-´ptIm-Ww kn sI \n-hmkn¬ sIm-®-∏n (95). a-°ƒ: Ip-™p-Ir-jvW≥, tKm-a-Xn, Hm-a-\, i-in, c-a-Wn, c-hn (sI.]n.Fw.F-kv sh™m-d-aq-Sv G-cn-bm {]kn-U‚ v), i-Ip-¥-f. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W-Ω, _m-e-Ir-jv-W≥, i-in[-c≥, kp-io-e, ]p-cptjm-Ø-a≥, a-Rv-Pp, tPm-Wn.

Im-´m-°-S: ssa-tem-´p-aqgn ]-d-ºn¬ ho-´n¬ Kw-Km[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy hnP-b-Ip-am-cn (52). a-°ƒ: A-`n-em-jv, A-iz-Xn, A\o-jv.

I-g-°q-´w: B-‰n≥-Ip-gn j-ao¿ a≥-kn-en¬ a-PoZv (63). `m-cy: \-_o-kØv. a-°ƒ: \n-k, ssj-\n, jn-^m-\, jao¿. a-cp-a-°ƒ: l-k≥Ip-´n, B-jn-Iv A-l-ΩZv I-_o¿.

In-fn-am-\q¿: hn-f-bv-°m´p-tIm-Ww Im-hn-¬ ho´n¬ A-en-bm-cp Ip-™v-˛ssk-\-_m _o-hn Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^-kn-ep±o≥ (33). k-tlm-Z-c߃: B-cn-^, \-kow, \ko-a.

I-√-º-ew: \m-hm-bn°p-fw sh-≈q¿-t°mWw ]p-Ø≥-hn-f ho´n¬ cm-P-Ω (87). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sN-√-∏≥ ]n-≈. a°ƒ: k-c-kz-Xn-b-Ω, h-k-¥-Ip-am-cn, cm-tP{μ-_≥, C-μn-c, i-¶c≥-Ip-´n, D-jm-Ip-am-cn, tKm-]-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n-\mY≥ \m-b¿, P-\m¿-Z\≥ ]n-≈, K-o-X, Zn-hmI-c≥-]n-≈, kv-an-X, cmP≥, {io-tZ-hn.

{^m³knkv BâWn FSXz: tImbn¬ap°v Bimw-]-d-ºn¬ At¥m-\n-®s‚ aI-≥ {^m≥knkv B‚Wn (t__n-®≥˛44). kwkvImcw C∂v D®-Ign™v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: s_‰n \mep-tImSn IpS-tØmSv hSt°]d-ºn¬ IpSpw_mw-K-am-Wv. aI≥: _n‰p. knÿ Zo] (Fkv.Un. tIm¨ sh‚ v sNØn-∏p-g.) ktlm-Z-cn-bm-Wv.

sF-k-¡v I-Sp-Øp-cpØn: am-∂m¿ Ip-dn-®n-bn¬ sI sP sF-k-°v ( ]m-∏-®≥ ˛78) dn-´v F¬.sF.kn DtZym-Kÿ≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10 \v am-∂m¿ sk‚ v ta-co-kv au-≠v tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: tkm-^n s]cp-h Im-cm-ta¬ tIm-bn-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-Uz.kPn sF-k°v (ssl-t°mS-Xn), kzo‰n sF-k-Iv ( Ime-Sn kwkvIr-X k¿-Δ-Iemime). a-cp-a°ƒ: tUm. F-en-k_-Øv h¿°n, AUz. t_mkvtIm t]mƒ.

l-ao-Zv dm-hp-¯À koX-tØmSv: ]Sn™msd ]p-Xp-®n-dbn¬ l-ao-Zv dm-hp-Ø¿ (71).

tPmÀPv Nmt¡m sh≈q¿: s\Sp¶pgn tImfticnbn¬ tPm¿Pv Nmt°m (Ip™v-73). kwkvIm-cw C∂v cmhn se 10 \v hkXnbnse ip{iqjIƒ°v tijw sh≈q¿ sk≥dv tXma kv bmt°m_mb ]≈n skantØcnbn¬. `mcy: hmIØm\w sXt°¬ timimΩ. a°ƒ: Zneo]v tPm¿Pv (kuZn), Zo] (IpsshØv). acpa°ƒ: tamƒkn Zneo]v (kuZn), APbv tImc (IpsshØv).

tkma³ sNß-∂q¿: Xn´-ta¬ ]m≠-h≥]m-d, hSt° Ncp-hn¬ {io \ne-bØn¬, sI -Fw tkma≥ (59). `mcy: kmhn-{Xn. a°ƒ: tkmPp, joPp.

jmPn F-cp-taen: H-g-°-\m-Sv sIm-®-g-Øn¬ `m-kv-°cs‚ a-I≥ jm-Pn (36). `mcy: A\p. aI≥: hnjvWp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.

]-t{Xm-kv

tXmakv hÀ¡n

sXm-Sp]p-g :sX-°pw`m-Kw tX-°pw-Im-´n¬ ]-t{Xm-kv(85).kwkvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\p I√m-\n-°¬ sk‚ v-tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: sIm-®p-]p-c-bv-°¬ tdm-k. a°ƒ :tPmkv,Nm-t°m-®≥,G-en°p-´n,am-Xyp, t{Xkym,k-Æn,tPm-bn, {^m≥-kn,tk-hy¿,tSman, ss_-Pp, A\ptam≥.

FSXz: N߶cn s]cpth-en¬ tXmakv h¿°n (Ip™-®≥˛83). kwkvImcw \msf c≠v aWn°v FSXz sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈nbn¬. `mcy: amºp-g°cn apf-∏mw-aTw ho´n¬ ]tc-X-bmb Gen-°p-´n. a°ƒ: B≥k-Ω, kn_n-®≥, tkmP≥. acp-a-°ƒ: A∏p-°p-´≥ H‰m-d-bv°¬ (]®), an\n, jp_n.

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v -bm-{Xn-I³ a-cn-¨p Pao-e

A-ÐpÀd-ln-am³ Ip-«n

cm-P³

F-eym-½

I-a-em-£n

h-≠n-s∏-cn-bm¿:hm-fmUn Ip-∂p-]pd-Øv A–p¬-I-coan-s‚ `m-cy Pao-e(69). J-_-dS-°w \SØn. a-°ƒ:jm-Plm≥(tZm-l),sse-e, k-enw(ku-Zn),k-emw, \nkmw(tX-P-kv Zn-\∏{Xw tIm´bw Hm¿-Kss\k¿). a-cp-a°ƒ:k¬-aØv, l-\o-^, ^-ko-e, jm-an-e, A\ok.

sIm-Sp-ß-√q¿: F-dn-bm-Sv I-dp-a-∏m-S-Øv D-Zp-am≥ Nm-en¬ sI F A-–p¿ d-lvam≥ Ip-´n(88). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 8.30\v F-dn-bm-Sv I-S-∏q-cv Pp-apA a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿ-m-\n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b P-aoe. a-°ƒ: kp-te-J, kn±o-Jv-k h-lo-Z, d-jo-Zv, \m-k¿. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, \-koa, l-ko-\, ssj-e, ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv A-–p-dln-am≥.

B-e-∏m-Sv: ]p-d-Øq¿ s]m-t‰-°m-´v Ip-™p-Æn a-I≥ cm-P≥(63). `m-cy: N-{μn-I. a-°ƒ: kn-an, \n-Ωn. a-cp-a-°ƒ: ssj-_p, kp-jo¿.

B-e∏ - m-Sv: ta-®-cn-∏-Sn d∏m-bn `m-cy F-eymΩ(73). a-°ƒ: tPm-Wn, tdm-kn, A¬-t^m¨-k, B‚p, tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: jo-_, ]n ]n tPm-kv, tPm-k-^v, en-k, jo-\.

]m-h-d-´n: sh-t∑-\m-Sv B-im-cn Ip-™p-Æn `mcy I-a-em-£n(85). a°ƒ: im-¥, A-timI≥, k-Xn, ]p-jv-], \-f\n, D-Æn-Ir-jv-W≥, eX, a-Wn, \-μn-tI-i≥, ]-tc-X-\m-b ]-¶-Pm£≥. a-cp-a-°ƒ: hn-imew, A-∏p-Ip-´≥, {io-[c≥, I-\-I, cm-P≥, N{μ≥, ]-fl-Pw, ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥.

]p-cp-j³ ]q®m°¬: s]-cpº-fw ]-©m-b-Øv 12mw hm¿Un¬ A-Pn-Xv `-h-\n-¬ ]n Sn ]p-cp-j≥ (50). `mcy: {]k-∂. a-°ƒ: A-PnØv, Bi.

{]-km-Zv D-cp-h® - m¬: am-eq¿ sh≈¿-h≈ - n-bn-se ]p-Xnbho-´n¬ Ip-™∏ - b - p-sS a-I≥ {]-km-Zv (15). ameq¿ ssl-kvI - q-ƒ hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. ktlm-Zc - ß - ƒ: {]-Pn-X, {]-hn-X, {]-Xn-`. am-Xm-hv: Ko-X.

B-an-\ I-Æq¿: aq-hm-‰p-]p-g thbv-°m-∏-≈n sX-t°-°c ]-tc-X-\m-b Ip-™psam-bv-Xo-s‚ `m-cy tN-eam-em B-an-\ (85). a-°ƒ: ^m-Øn-a, ^-coZv, B-en-°p-™n, A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿, Da¿. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, ^m-Øn-a (-]m-Øp™n), k-^n-b, dw-e, ]tc-X-\m-b Ip-gn-∏-≈n aocm-hp.

N-{µ-a-Xn A-go-t°m-Sv: ]q-X-∏m-dbn-se I-f-Øn¬ lukn¬ Fw N-{μ-a-Xn (66). `¿-Øm-hv: dn-´. sd-bn¬th D-tZym-K-ÿ≥ F sI Ku-X-a≥. a-°ƒ: [\-cm-Pv, ssi-e-cm-Pv (kzo-U≥), [-\y. a-cp-a°ƒ: l-b-\, k-_n, jm-Pp. kw-kv-Im-cw C∂p-®-bv-°v aq-∂n-\p ]øm-º-e-Øv.

kn-±o-Jv s]m-∂m-\n: _kvÃm‚n-\p k-ao-]w Xt´-°m-\I - Ø - v kn-±oJv (55). `m-cy: k-^n-b. a°ƒ: k-_n-X, i-^o-Jv, kp¬-^n. a-cp-a° - ƒ: \u-jm-Zv, C-kva - m-Cu¬.

A-¸³ s]-cn-tßmw: B-Zy-Ime Nm-b-°-S hym-]m-cn Xp-fp-h≥ ho-´n¬ A-∏≥ (Sn hn I-Æ≥-˛58). `mcy: eo-e. a-°ƒ: A-\ojv (ss{U-h¿), A-Po-jv (an-en-´-dn, cm-P-ÿm≥), B-i. a-cp-a-I≥: in-h-Pn.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½tIm-´-°¬: ¢m-cn kuØv ]-tc-X-\m-b Xq-ºØv B-en ap-kveym-cp-sS `m-cy N-ß-W-°m-´n¬ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: l-k≥-Ip´n, B-bn-i- l-÷p-Ω, adn-bm-ap -l-÷p-Ω, J-ZoP l-÷p-Ω, D-Ωp-Ip¬kp, B-an-\p, ssk-\-_ l-÷p-Ω.

hr-² Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn-¨p Ip-a-fn: hr-≤-sb ho-´n-\p-≈n¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn. Ip-af - n A´-∏≈ - w e-£w-ho-Sp tIm-f\ - n-bnse Xm-ak - ° - m-cn No-\n-bΩ - (78)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-h-cp-sS a-I≥ ap-Øp-hpw a-cp-a-Iƒ s]m-∂pØm-bn-bpw a-°f - p-am-Wv Cu ho´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. C-∂s - e cm-hn-se tPm-en-°pt]m-hm-\mbn A-b¬-hm-kn-I-fm-b kv-{XoIƒ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv No\n-bΩ - a-cn-®X - m-bn _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®-Xv. ar-X-tZ-lw I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn\m-bn tIm-´b - w sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te-°p am-‰n. A-Sp-°f - Dƒ-s∏-sS aq-∂p- ap-

No-\n-b-Ω dn-If - p-≈ sN-dn-b ho-´n-em-Wv No\n-b-Ω-bpw Ip-Spw-_-hpw Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. a-I-\pw `m-cy-bpw AΩsb ]-cn-Nc - n-°m-dn-s√-∂pw C-h¿ `-£-Ww \¬-Im-dn-s√∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. C-Xn\m¬ ho´n¬ Xs∂ c-≠n-SØ - m-

bn Xm-a-kn-®n-cp-∂- Ch¿ c≠pamkw apºp-hsc a-If - m-b ]-©Ω-tbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p Ign™ncp-∂-Xv. A-Sp-Øn-sS hm¿Uv -sa-w-º-dpw a-‰p _-‘p-°-fpw C-S-s]-´m-Wv No-\n-b-Ω-sb ho≠pw ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn®-Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF {]-Xo-]vI - pam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[ \-SØ - n. ]-cn-tim-[\ - bn¬ No-\n-bΩ -- b - p-sS hn-cf - S- b - mfw ]-Xn-® \q-dp- cq-]b - p-sS ap-{Z-∏{Xw I-s≠-Sp-Øp. ap-{Z-∏-{XØn¬ D-]-tbm-Kn-® a-jn No-\nb-Ωb - p-sS i-co-cØ - n-epw a-Is - ‚bpw a-I-fp-sS-bpw tZ-l-Øpw I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-hs - c tNmZyw-sN-øm-\m-bn I-kv‰ - U - n-bn-seSp-Øp.

^m-¯n-a-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: N-¥-∏-Sn ]-tc-X-\m-b A-®-º≥ aΩo-Zp- lm-Pn-bp-sS `m-cy tIm-gn-°¬ ^m-Øn-a°p-´n l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en F∂ _m-h (dn-bm-Zv), ]-tcX-\m-b A-–p¬ d-jo-Zv, sam-bv-Xo≥-tIm-b (dnbm-Zv), l-_o-_p-√ F∂ Ip-™p (Z-Ωmw), _m-_n-d, ssk-dm-_m\p, j-ao-a, ku-P-Øv. a-cp-a-°ƒ: ko-Xn (Pn-±), Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p -a-Zv, ap-l-Ω-Zv.

I-g-°q-´w: tZ-io-b]m-X-bn¬ ]-≈n-∏p-dw tXm-∂¬ tZ-ho-t£{X-Øn-\-Sp-Øv tem-dnbn-Sn-®v ss_-°p-bm{Xn-I-\m-b X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in a-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv kz-Z-inbpw C-t∏mƒ h-´-∏m-dbn¬ Xm-a-kn-°p-Ibpw sN-øp-∂ hn]n≥(28)B-Wv a-cn-®Xv. C-Sn-® ti-jw temdn \n¿-Øm-sX-t]mbn. C-∂-se ssh-In-´v aq-∂n-\m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ F-Øn-® Bw_p-e≥-kn¬ _-‘p°- f m- c p- a n- √ m- Ø - X n\m¬ 20 an-\n-´v I-gn™m-Wv A-‰‚¿-am¿ hn-]n-s\ B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n-b-sX∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. `m-cy k-Pn-\. c-≠v a-°-fp-≠v. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬. tem-dn-°v th-≠n aw-K-e-]p-cw t]m-enkv Xn-c-®n¬ B-cw-`n®p.-

tdm-kn _À-WmU

G-en-¡p-«n

Xm-bn-°m-´p-I-c: ap-Xn-c∏m-Sw s]-ßW-Øv ho´n¬ tdm-kn _¿-WmUv. kw-kv-Im-cw \-SØn. a°ƒ: ta-cn,ta-gv-kn,tXm-akv. a-cp-a-°ƒ: _m-_p, jn√n, kp-kvan.

ssh-∏n≥: \m-b-cº-ew Np-≈n-°¬ Cu-in-bp-sS `m-cy G-en-°p-´n(82). a°ƒ: tPm-k^v, jmP≥, ]u-fn. a-cp-a°ƒ: tPm¨k¨, ssj-e,eo\. kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v hm-tS¬ sk‚ v tPm¿-÷v tZ-hm-eb- sk-an-tØ-cn-bn¬.

_o-^-m-¯n-a X-f-¶-c: sI.sI. ]p-dsØ A-–p-√-°p-™nbp-sS `m-cy _o-^m-Øna (78). a-°ƒ B-bn-j ssZ-\_n. a-cp-a-°ƒ: a-l-aq-Zv ap-l-Ω-ZvIp-™n. ktlm-Z-c-߃: A-–p¿dlv-am≥, B-ap, A-–p¬Jm-Z¿, A-_q-_-°¿.

]Xva-\m-`³ \m-bÀ Im-bÆ - : Nm-°n aTØn¬ ]-Xva\m-`≥ \mb¿ (87). `m-cy: I-ae - m£nb-Ω. a-°ƒ: _m-_pcm-Pv, an-\n. a-cp-a° - ƒ: Sn Fw _m_p (]p-Øq¿-h´- w), {]-k∂ (hm-fq¿).

ap-l-½-Zv a-t©-cn: Xp-d-°¬ B-\∏mw-Ip-∂v Im-t°-߬ ap-l-Ω-Zv (]m-c-K¨ ap-lΩ-Zv˛62). `m-cy: ^m-Ønam-_n. a-°ƒ: ku-Zm_n, A-kv-am-_n, ssd-lm\-Øv, Pp-ssh-cn-b, jl¿-_m≥, jn-_n-e sjdn≥. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√°p-´n, A-–p¬ a-Po-Zv, A-–p¬ A-ko-kv, ap-kvX-^, A-\-kv, im-^n, ss^-k¬.

]-b-kv tPmÀ-PvIm-fn-Im-hv: A-S-°m-°p≠n-se h-´p-Ip-fw ]-b-kv tPm¿-Pv (56). `m-cy: sken≥. a-°ƒ: sU-√, s]mssf-‰v, {_n-t´m.

\tc{µtam-Un-sb \-an-¡p-¶p-sh-¶v A-®m Un.Fw.sI. kp-tc-jv tKm-]n t\-Xm-hn-s\Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tam- hy-h-ÿ H-∂-S-¶w am-d-W-w. CUn-sb \-an-®pw \n-e-hn-se cm{„o-b -hy-h-ÿ-sb Ip-‰-s∏-SpØn-bpw N-e-®n-{X-\-S≥ kp-tcjv- tKm-]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]kv- ¢-∫v B-cw-`n-°p-∂ en-‰-d-dn B‚ v B¿-Sv-kv t^m-d-Øn-s‚ DZv-Lm-S-\-Øn-\p- ti-jw \-S-Ønb ao-‰v Zn {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p kptc-jv-tKm-]n. tamUn-bp-sS hn-Ik-\-sØ-bpw \n-e-]m-Sn-s\-bpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn-\v A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w \-an-°p-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p kp-tc-jv tKm-]n-bpsS a-dp-]-Sn. A-cm-P-I-Xzw hm-gp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se cm-{„o-b-w. cm-{„o-b-

t∏m-g-sØ P-\m-[n-]-Xy-hy-hÿn-Xn-°v bm-sXm-cp tbm-Ky-Xbp-an-√. C-¥y-≥ P-\-X C-Xp-hsc-bpw kz-X-{¥-cm-bn-´n-s√-∂pw F-√m-Øn-\pw ip-≤o-I-c-W-ap≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. H-cp- ]-£-Øn-s\m-∏w \n∂m¬ A-©p-h¿-jw am-{X-ta {]-h¿-Øn-°m-\m-hq. _m-°n Im-cm-Kr-l-am-bn-cn-°pw. cm-{„ob-Øn-te-°v h-cm-\m-Wv X-s‚ \n-tbm-K-sa-¶n¬ A-Xv \-S-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]-¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b {]iv\-Øn¬ IqSp-X¬ hn-hm-Z-ß-fp-≠m-°m-sX `q-cn-]-£ A-`n-{]m-bw hn-P-bn°-s´-sb-∂m-bn-cp-∂p At±-lØns‚ {]-Xn-I-c-Ww.

sh-«n-s¡m-¶p

a-[p-c: X-an-gv-\m-´n¬ A-Æm Un.Fw.sI. t\-Xm-hn-s\ sh-´ns°m-es - ∏-Sp-Øn. P-\X - m k-lI-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ abn¬ ap-cp-I-\m-Wv (40) sIm-√s∏-´X - v. G-gw-K kw-La - m-Wv apcp-I-s\ B-{I-a-W-Øn-\p ]n∂n¬. ho-´n¬ \n-∂v Hm-^n-knte-°v t]m-hp-∂ h-gn-bm-bn-cp∂p C-t±-lw B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-bX - v. Xn-¶-fm-gv-N {]-tZ-i-Øv Un.Fw.sI. {]-h¿-Ø-I-s‚ _‘p sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. Cu tIkn¬ aq-∂p-t]¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-h-cn¬ H-cmƒ abn¬ ap-cp-I-s‚ _-‘p-hm-Wv.

im-kv-Xmw-tIm-´: bp-hmhn-s\ ho-´n-\p-≈n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ap-Xp-]n-em-°m-Sv In-g°v tPym-Xn `-h-\-Øn¬ tKm- ] m- e - I r- j v - W - ] n- ≈ bp-sS a-I≥ tPym-Xn-_mkn(32)s\-bm-Wv ho-Sn-\p≈n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ ImW-s∏-´-Xv. Ip-Spw-_-ho-Sn-\p-k-ao-]-Øm-bn B-dp-am-kw ap-ºv C-t±-lw ]-Wn-I-gn-∏n-® ]p-Xn-b-ho--´n-se In-S-∏p-ap-dn°p-≈n-¬ I-´n-en-\p-Xm-sg-bm-Wv ar-X-tZ-lw In-S-∂ncp-∂-Xv. A-hn-hm-ln-X-\m-b tPym-Xn-_m-kn-s\ ImWm-Ø-Xn-\m¬ k-ao-]-Øp-Xm-a-kn-°p-∂ k-tlm-Zc≥ C-∂-se D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS ho-´n-se-Ønt\m-°n-b-t∏m-gm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\v c-≠p-Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂v I-cp-Xp-∂p. ar-X-tZ-lw im-kv-Xmw-tIm-´ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xntam¿-®-dn-bn¬. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬. am-Xm-hv: tZ-h-In-b-Ω.-k-tlm-Z-c-߃: _me-N-{μ≥, Aw-_n-I, kp-tc-jv-Ip-am¿, A-Pn-Ip-am¿.-

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Nm-Ø-∂q¿: bp-hm-hn-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. Nn-d-°-c-Xm-gw sXm-Sn-bn¬ ho-´n¬ cmP≥˛kp-Pm-X Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ B¿ kq-c-PmWv(20) a-cn-®-Xv. C-∂-se ]-I¬ 12.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b kq-c-Pv ho-Sn-\v k-ao]-Øp-≈ ]-d-ºn-se hr-£-Øn-em-Wv Xq-ßn-b-Xv. k-tlm-Z-cn: kp-Pn-X. ar-X-tZ-lw sIm-√w Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw kwkv-Im-cw \-S-Øn. ]m-cn-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

im-kv-Xmw-tIm-´: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬-tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. ssa-\m-K-∏-≈n I-S-∏m Ip-X-n-c-∏-¥n-bn¬ a-\p-tam-l-\-s‚ a-I≥ kp-Pn-Xv tam-l≥(21)B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ 22\v im-kv-Xmw-tIm-´ Pw-Mv-j-\n¬ ss_-°v A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-Xc-am-bn- ]-cn-t°-‰ a-\p-tam-l-\-s\ im-kv-Xmw-tIm-´ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw ]-cn°v Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se a-cn-®p. am-Xmhv: Ko-X. k-tlm-Z-c≥: kp-Pn-Øv.-

A-_p-Zm-_n-bn acn¨bmfpsS ar-X-tZ-lw C-¶v \m«nse¯n-¡pw

I-S-bv-°¬: A-_p-Zm-_nbn¬ hm-l-\m-]-I-SØn¬ a-cn-® I-S-bv-°¬ kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n¬ sIm-≠p-h∂v kw-kv-I-cn-°pw. ta-te ]-≈n-ap-°v d-Pn `-h-\n¬ ap-c-fo-[-c≥(52) B-Wv a-cn-®-Xv. Zp-ss_bn¬ ss{U-h-dm-bn-cp-∂p. I-gn-™ 18\v A-_p-Zm-_n¬ h-®m-Wv A-]-I-Sw \-S∂-Xv. A-©v sIm-√w ap-ºm-Wv \m-´n¬ h-∂p t]m-bXv. `m-cy: A-∂-Ω. a-°ƒ: B¿-j, A-\n¬. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

h¿-°-e: ]m-c-e¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-sb ho-Sn\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sh-´q¿ h-e-b‚-Ip-gn a-W-ep-hn-f k-t¥m-jv `-h-\n¬ kt¥m-jn-s‚-bpw kp-[-bp-sS-bpw a-Iƒ ku-ay (18) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ssa-Xm-\w km-K¿ tIm-f-Pn-se H-∂mw-h¿-j Un{Kn hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. h¿-°-e t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. k-tlm-Z-cn: k-‘y.-

ssk-¡nÄ a-Xn-enen-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

hn-gn-™w: C-d-°-Øn¬ \n-b-{¥-Ww \-„-s∏-´ ssk-°nƒ- tdm-U-cn-Inse a-Xn-en¬ C-Sn-®v ssk°nƒ bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. sh-ßm-\q¿ hm-g-hn-f e-£v-an hn-em-k-Øn¬ Ir-jv-W≥ \m-b¿-˛-km-ene Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ cta-jv- (30) B-Wv a-cn-®-Xv. hn-gn-™w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn Un-t∏m-bn-se I-≠Œ-dm-Wv. C-∂-se cm-hn-se B-dn-\v Uyq-´n-°v- h-c-shbm-Wv A-]-I-Sw. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c߃: Kn-co-jv-Ip-am¿, ao-c.-

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Ip-Spw-_-\m-Y≥ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. Du-cq-´-º-ew Iq-h-f-t»-cn tam-l-\ hn-emk-Øn¬ tam-l-\≥ (53) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se -D®-Xn-cn-™v ho-Sn-\-Sp-Øp-≈ ]p-c-bn-S-Øn-em-Wv Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy: kp-[. a°ƒ: hn-jv-Wp, tc-h-Xn.-

ss_-¡n-Sn-¨v hr-² a-cn-¨p

s\-Sp-a-ßm-Sv: tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°-sh ss_-°n-Sn-®v hr-≤ a-cn-®p. I-c-Ip-fw G-Wn-°-c Xp-S-bw-tIm-Sv tate-]p-Ø≥ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b A-a≥-]n-≈-bp-sS `m-cy e-£v-an-b-Ω (80) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂p-ssh-Io-´v B-dn-\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. I-c-Ip-fw G-Wn-°-c t]m-Ãv-Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ C-∂-se-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰ C-h-sc sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw a-cn-®p. a-°ƒ: _m-e≥-]n-≈, e-fn-X, h-k-¥, ]-tc-X-\m-b tam-l-\≥ ]n-≈, A-ºn-fn, thWp, N-{μn-I, P-b-Ip-am-cn, P-b-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: N{μn-I, ]-tc-X-\m-b a-Wn-b≥, I-em-h-Xn, Ir-jv-Waq¿-Øn, a-[p-Ip-am-cn, X-¶-∏≥ ]n-≈, th-em-bp-[≥, c-iv-an.-

]-Ww X-«n-¸v: k-cn-X-b-v¡v aq-hm-äp-]p-g- tI-kn Pm-ayw aq-hm-‰p-]p-g: Im-‰m-Sn-∏m-Sw hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv 35 e-£w cq-] X-´n-b -tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw. C-∂-se aqhm-‰p-]p-g H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv ssj-\m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®Xv. 2012¬ aq-hm-‰p-]p-g B-thmen kz-tZ-in tPm-bn-bn¬ \n-∂mWv k-cn-X F-kv \m-b¿ ]-Ww ssI-∏-‰n-b-Xv. ]-d-™ A-h-[n I-gn-™n-´pw Im-‰m-Sn-∏m-Sw \n¿an-®p-\¬-Im-Ø-Xn-s\- Xp-S¿-∂v t^m-Wn¬ _-‘-s∏-s´-¶n-epw {]-Xn-I-c-W-ap-≠m-bn-√. kutcm¿-P X-´n-∏p ]p-d-Øp-h-∂-Xns\- Xp-S¿-∂m-Wv tPm-bn hm-g°p-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn

\¬-In-b-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ign-™ Pq-sse 23\v k-cn-X Fkv \m-b-sc-bpw _n-Pp cm-[m-Irjv-W-s\-bpw aq-hm-‰p-]p-g tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n ]-Ø-\wXn-´ k-_v P-bn-en-¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se k-cn-Xbp-sS A-`n-`m-j-I≥ {]n≥-kmWv tIm-S-Xn-bn¬ Pm-aym-t]-£ k-a¿-]n-®-Xv. 242/13 B-bn c-Pn-ÿ sN-bvX tI-kn¬ t]m-en-kv Nm¿-Pvjo-‰v lm-P-cm-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-°pI-bm-bn-cp-∂p. k-cn-X-sb C-∂se sXm-Sp-]p-g tIm-Sn-Xn-bn¬ a-s‰m-cp tI-kn¬ lm-P-cm-°nbn-cp-∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-26  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you