Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

24 k-]v-Xw-_¿ 2013 sNmΔ

dn-«. A-[ym-]-I³ hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p kc-k-½

X-¦-¸³

Hu-tk-^v hÀ-¡n

\kÀ-aq-¸³

-\m-cm-b-Wn-

`m-kv-¡-c³- Ip-«n- \m-bÀ-

Djm-Ip-amcn

tam\n-¨³ amXyp

tN¿-Ø-e: hm-c-Ww BXn-c-bn¬ (A-tc-ti-cn¬) dn-´. B¿-.Un-.H. ]n Fw tkm-a-\m-Yn-s‚ `m-cy kc-k-Ω (74). a-°ƒ: A-\nX (-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw),A-\n¬ (-^n-\m≥-kv amt\-P¿,-k-ssπ-tIm F-dWm-Ip-fw). a-cp-a-°ƒ: Pn A-\n¬ (am-t\-P¿ C-¥y≥ _m-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw),- _o\m-dm-Wn (-So-®¿, F-kv.F≥-.F®v.F-kv-.F-kv. {io-I-Wv-tT-iz-cw ]q-®m°¬).

tN¿-Ø-e: kzm-X-{¥y k-a-c-tk-\m-\n Xm-c-at»-cn¬ sI B¿ X-¶∏≥ (87). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Im-¿Øym-b-\n. a°ƒ: Sn Sn ]p-cp-tjm-Øa≥,- hn-P-b≥,- kn≤m¿Y≥,- tim-`-\,- cm-P∏≥,- {]-k-∂,- {]-km-Zv (F-.F-kv-.sF ku-Øv tÃ-j≥ B-e-∏p-g),- Sn -Sn km-Pp(-ssh-kv {]-knU‚ v,X-Æo¿-ap-°w ]©m-b-Øv). a-cp-a-°ƒ: efn-X-Ω,- {]-`m-h-Xn, -tim-`, -kp-tc-{μ≥,- ip-`m-Ω,- \-Scm-P≥, _o-\,- Pn≥-kn.

tN¿-Ø-e: tN-∂w-]-≈n∏p-dw ]-©m-b-Øv A©mw hm¿-Uv A-go-°¬ Ip-∂pw-Iq-´n¬ Hu-tk^v h¿-°n (h¿-°n Ip™v 96). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 \v ]-≈n-∏p-dw sk‚ v ta-cokv s^m-tdm-\m ]-≈nbn¬. `m-cy: -A-∂-Ω. a-°ƒ:F¬-k-Ω, Ip-cymt°m-kv, -sk-_m-Ãy≥,Ip-™p-tam≥,^n-tem-an-\. a-cp-a-°ƒ: tPm-bn,-a-dnbm-Ω, en-kn,-tXm-a-kv,-]tc-X-bm-b t{K-kn.-

B-e∏p-g: tXm-≠≥-Ipfß-c hm¿-Un¬ h-S-t°sh-fn-bn¬ ]-tc-X\m-b Sn sI A-–p¬-I-co-ans‚ a-I≥ \-k¿ aq-∏≥ (47). \m-Nyp-d¬ I-b¿ t{S-tU-gv-kv DS-a, P-amAØv Iu¨-kn¬ Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v, hSt° a-l¬ {]-kn-U‚ v, sk-{I´-dn F-∂n-\n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. am-Xmhv: _o-a. `mcy: jmln-\. a°ƒ: ^m-Øna(_n.sS-°v), ^u-kn-b (_n.sS-°v Ãp-U‚ v)

Xp-d-hq¿-: h-S-°v \n-I¿Øn¬- \m-cm-b-W-s‚ `mcy- \m-cm-b-Wn-(87). a°ƒ:- Hm-a-\. tim-`-\. acp a-°ƒ:- cm-a-Zm-kv, tkm-a-\m-Y≥-.-

Xp-d-hq-¿-: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv 11˛mw- hm¿Uv Xr-s°-∏d-ºn¬- F sI -`m-kv-°-c≥- Ip-´n- \mb¿-(76). `m-cy:- hn-P-b-Ω. a-°ƒ:- sI -_n Ir-jv-WIp-am¿, sI -_n -P-b-Ipam¿, hn -{io-tZ-hn. a-cp-a-°ƒ:- {]o-Xn- , A-RvP-en, sI -P-b-Ip-am¿-

sNß-∂q¿: apf-°p-g, Aco-°-c, Imhns‚ taetØ-Xn¬ ]Sn-™m-tdXn¬ ]tc-X-\mb ZmtamZ-cs‚ aIƒ Djm-Ipamcn (sImgp-h-√q¿ sF.kn.-Un.]n Poh-\-°mcn˛47). kwkvIm-cw \SØn. amXmhv: ameXn. ktlm-Z-c-߃: im¥Ω, cmP-Ω, X¶-a-Wn, cma-N-{μ≥.

FSXz: Bim-cp-]-dºn¬ (tIm-Sn-bv°¬) ]tc-X-\mb Nmt°m amXyp-hns‚ aI≥ tam\n-®≥ amXyp(45) \ncym-X-\m-bn. kwkv°mcw C-∂v 3.30 \v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm-\m-]≈n-bn¬. `mcy: acnb tam\n-®≥ ]cp-ae sIm®p-]-dºv IpSpw-_mwKw. a°ƒ: en‚m, se\.

a-dn-bw C-cn-´n: hm-Wn-b-∏m-d-bnse sN-dn-bwsXm-´nbn¬ Nm-t°m-bp-sS `mcy a-dn-bw (72). a-°ƒ: A-øm-Ω, a-dn-bm-Ω, tdmk-Ω, tam-fn. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, tSm-an, t_-_n (N-Xn-cq¿), t_-_n.

ao-\m-£n-A-½

J-Zo-P-¯v \m-^n-b

]m-e-°m-Sv: A-e-\-√q¿ ]m-S-Øv ho-´n¬ \-^ok F-∂ ap-Øp-Xm-Ø (75). a-°ƒ: lw-k, kØm¿.

am-ln: ]-≈q¿ In-g-s° tI-tfm-ØvI-≠n-bn¬ C-√-Øv _m-e≥ \m-b¿ (81). `m-cy: h-m-k-¥n. a-°ƒ: k-Pn-Øv, kt¥m-jv, k-`o-jv, kp-`mjv (_mw-•q¿), kp-_n-\ (sN-ss∂). a-cp-a-°ƒ: jnw-\, k-Pn\n, cm-tP-jv (sN-ss∂). k-tlm-Z-cn: ]-tc-X-bmb C-√-Øv ao-\m-£n AΩ.

Im-k¿-tIm-Uv: sX-cp-hØv lm-jnw kv-{So-‰v sXcp-h-Øv lu-kn-se Sn Fw k-Jm-^n-˛kp-ss_-Z Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ J-Zo-P-Øv \m^n-b (H-∂v). A-kp-J-sØ-Øp-S¿-∂v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp∂p. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l-d, ^m-Øn-a, dn-fmdp-am-\.

tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f-\n-°v k-ao-]w ]tc-X-\m-b ]-≈n-∏m-´v cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy a-\-Øm-\-Øv Ip-∂-Øv ao-\m-£n-A-Ω (80). a°ƒ: tam-l-\≥ (tImgn-t°m-Sv F-®v.]n.H), kq-cy (a-e-_m¿ ]m-ekv), ]-tc-X-\m-b kXy≥ . a-cp-a-°ƒ: kp-ja, an-\n, kp-tc-jv-Ip-am¿. k-©-b-\w _p[\mgvN.

^m. Fw- ]n amÀ-t¡m-kv

\m-cmb-Wn

Aw-_p-Pm-£n

A-¶-½ ]p-¶³

ao-\-Sw: bm-t°m-_m-b kp-dn-bm-\n k-` tIm-´bw `-{Zm-k-\-Øn-sessh-Zn-I-\pw ao-\-Sw sk‚ v tPm¨-kv ]-≈n C-S-h-Imw-K-hp-am-b a-√Im-´v ^m. Fw- ]n am¿t°m-kv (67). kw-kv-Imcw hym-gm-gv-N ssh-In-´v \m-en-\p t{i-jvT ImtXm-en-° _-tk-en-tbmkv tXm-a-kv-{]-Y-a≥ _mhm-bp-sS ap-Jy-Im¿-an-IXz-Øn¬ ao-\-Sw ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. _mly-tI-c-f, tIm-´-bw, CSp-°n `-{Zm-k-\-ß-fn-se C-cp-]-tXm-fw ]-≈n-Ifn¬ hn-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: G-en-bm-Ω a¿t°m-kv (a-√-∏-≈n- B-\n°m-Sv ]-h-Øn-°p-t∂-emb C-S-ap-dn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw, I-f-Øn-∏-Sn-a-cnb≥ ko-\n-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ dn-´. A-[ym]n-I). a-°ƒ: {]n≥-kv-]p∂≥ am¿-Iv-kv (am-t\P≥, tPm-bv B-eq-°mkv, A-_p-Zm-_n), {]n-b. a-cp-a-°ƒ: ]-\-b-ºm-e k-Pn,tUm. {]n-b (Zp-_mbv).

apl-Ω: Nm-c-a-wK-ew hncp-∏p-I-≠-Øn¬ \m-cm-bWn (102). a°ƒ: im¥≥, im-cw-K-]mWn, ]-¶-Pm£n, sN√-Ω, im¥-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: ktcm-Pn\n,B-\μ≥, in-hZm-kv. ]-tc-Xcmb Ip™p-aWn, kp-Ip-amc≥,

apl-Ω: I-f-cn-°¬ Aw_p-Pm£n (A-Ωp˛ 62). dn-´. \-gv-kn-ßv A-kn-kv‰‚mWv. a-I≥: a-t\mPv, a-cp-aIƒ: h-≈n.

\-^o-k

_m-e³ \m-bÀ

B-an-\ F-S-h-Æ-∏m-d: ]-Wn-°c-∏p-dm-b tIm-tem-ØpwI-S-hv ]-tc-X-\m-b F-S°-≠n ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy B-an-\ (70). a-°ƒ. A-–p¬- l-ao-Zv, k-eow (k-u-Zn), ssa-aq-\, k^n-b, k-_o-\, ]-tc-Xbm-b \-^o-k. a-cp-a°ƒ. B-en-lm-Pn In-gnt»-cn, A-_q-_-°¿ hen-b-]-d-ºv, Ip-™n-sambv-Xo≥, A-_q-_-°¿ Hm-am-\q¿, J-Zo-P, ^-coZ.

I-®³ C-cn-´n: ]m-bw Nn-ßm°p-≠-sØ H-X-tbm-Øv I-Æ≥ (75). `m-cy: \mWn.

]m-d-ºp-g: th-¶-S-Øm-b tX-°pw-X-d-bn¬ ]-tc-X\m-b am-Xyp ]p-∂-s‚ `mcy A-∂-Ω ]p-∂≥ (91, dn-´. do-®¿). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: kp-[, tj¿-fn in-h-cm-a³ (aw-K-fw) _o-\, ]-tc-Xa-t©-cn: ]u-c-{]-ap-Jbm-b Ip-™-Ω. \pw dn-´. sk-bn¬-kv Sma-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pv tSm-an Iv-kv U-]yq-´n I-Ωo-j(t\-hn, hn-im-J-]-´-Ww), W-dp-am-b {io-Ir-jv-W t£-{X-Øn-\p k-ao-]w D- h¿-Ko-kv tP-°-_v (F-kv.sF, I¨-t{Smƒ Z-bm-\-K¿ \n-jm \n-hmkn¬ sI hn in-h-cm-a≥ dqw, tIm-´-bw), ^m. am(75). tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho- Xyq-kv, Im-™n-cw-]m-d kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n- (kp-J-Z, tIm-e-t©-cn), P-bnw-kv (ap-≠-°-bw). b≥ kw-ÿm-\ Iu¨kn-e¿, ku-Øv bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v, a-dn-bw a-t©-cn {io-Ir-jv-Whn-em-X-]p-cw: F-f-tßmt£-{Xw `-‡-P-\-k-an´v a-dn-bw (69). `¿-Øm-hv: Xn c-£m-[n-Im-cn, ]-tc-X-\m-b F-f-tßm-´v _m-e-tKm-Ip-ew, a-t©am-bn≥-Ip-´n. cn Xm-eq-°v ap≥ c-£ma-°ƒ: l-ao-Zv(J-Ø¿), [n-Im-cn, A-`-b-h-c-l-kv- j-aow(J-Ø¿), kX {S-kv-‰v J-Pm-©n ÿm- ao¿(Zp-_-bv), k-ao-d, jao-a. \-߃ h-ln-®n-cp-∂p. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿(F-f`m-cy: ]-Xvam-h-Xn. bn-Sw), P-eo¬(Im-°pa-°ƒ: hn-t\m-Zv (Zp-_\n), Xm-ln-d(\m-Zm-]pbv), an-\n, \n-j. cw), Xm-ln-d(s]-cp-ap-≠a-cp-a-°ƒ: ]q¿-Wn-a, ]t®-cn), A-^v-an-\(tN-cmtc-X-\m-b Kn-cn-Pm-h-√]p-cw). `≥, {]-Zo-]v.

`mkvIc³ tImgt©cn:]p√mSv the≥]dºn¬ F Pn `mkv-Ic≥ (63). kwkvImcw C-∂v cmhnse 11\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy: Aw_nI. a°ƒ: cmlp¬ `mkvI¿ (U¬ln) , c-aym`mkvI¿(FdWmIpfw), cRvPnXv `mkvI¿ (Xncph\¥]pcw). acpa°ƒ: AkvX, k-Pp

Ir-jv-W³ \m-bÀ

am-[-hn

]-ø-∂q¿: F-Sm-´v ]-d-º-Øv I-S-∂-∏-≈n°m-c≥ t{]-a-s‚ `m-cy Ip-∂-cp-°m-c-Øn I-aem-£n (49). a-°ƒ: hn-Pn¬, h¿-j, hn-th-Iv. k-tlm-Z-c߃: e-£v-an, c-ta-i≥, tam-l-\≥, ]-tc-X-bm-b ao-\m-£n.

Im-\-Øq¿: I-b-bn-se C-S-bn-eyw Ir-jv-W≥ \m-b¿ (82). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm[, kp-tem-N-\, X-¶-aWn, _m-e-Ir-jv-W≥, iym-a-f, Aw-_n-I, Xm-acm-£≥ (F≥.-Pn.-sI tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv {]-kv Im-k-¿-tIm-Uv-),im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥ \mb¿-, _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿-, Ip-™n-Ir-jvW≥, am-[-h≥ \m-b¿-, P-b-N-{μ≥-, Ip-™-ºp \m-b¿-, \n-j, \m-cm-bW≥.

a-t©-cn: Xr-∏-\-®n apØ-∂q¿ ]q-t®-߬ Id-fn-°m-´n¬ Ip-™me≥Ip-´n lm-Pn (84). `m-cy: ]m-Øp-Ip-´n.

I-Æq¿: ]m-d-°-≠n en\m tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI A-\-¥-s‚ `m-cy H kn h-kp-a-Xn (89). a-°ƒ: kn sI `-c-X-X≥, i-io{μ≥ (I-®-h-Sw, lm-Pn tdm-Uv), c-am-tZ-hn, c-tai≥ (I-®-h-Sw), eo-\, do\. a-cp-a-°-ƒ: do-P, e-Xn-I, Ko-X, {]Im-i≥, e-£v-a-W≥, ]tc-X-cm-b _n-μp, `mKy≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ]-øm-º-eØv.

c-ho-{µ³

_m-_p-cm-P³

A-\p

tPmÀ-Pv

Ip-t∂m-∂n: ]m-ew-]-dºn¬ c-ho-{μ≥ ( a-Wnb≥ ˛57). kw-ÿm-\ \m-sf D-®-°v c-≠n-\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy : kp-ja s]m≥-Ip-∂w sN-ßmen-h-f-∏n¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: kp-an (kuZn), i-c-Wy, tZ-hn.

Nm-Ø-∂q¿: B-Zn-®-\√q¿ ssI-X-°p-gn ]pØ≥-]p-c-bn¬ _m-_pcm-P≥(50). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: hn-]n≥, _n-\p.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]-S-\mb¿ Ip-f-ß-c h-S-°v A\p \n-hm-kn¬ cm-a-Ir-jvW-s‚ `m-cy A-\p(c-ay˛30). a-I≥: A-c-hn-μv.

ap-l-½-Zv-Ip-«n

I-cp-\m-K-∏-≈n: \-º-cphn-Im-e tIm-´-bn¬ tKm]m-e≥(61). `m-cy: X-¶-aWn. a-°ƒ: en-kn, Zn-eo]v. a-cp-a-I≥: kp-tc-{μ≥.

Nm-Ø-∂q¿: tIm-bn-∏m-Sv Im-´p-hn-f-bn¬ tPm¿Pv(74). `m-cy: X-¶-Ω. a-°ƒ: k-Pn, hn-t\m-bn, ]-tc-X-\m-b sd-Pn, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\, tam-fn, jo-P, en-kn.

I-a-em-£n

am-Xp am-ln: sNm-¢n I-hn-bqcn-se ]-tc-X-\m-b kn sI _m-e-s‚ `m-cy amXp (82). k-tlm-Z-c߃: am-[-hn, ]-tc-X-cmb Nn-cp-X, Nm-Øp amÿ.

A-ÐpÀ-dl - a-v m³ sIm-Sp-h≈ - n: a-Sh - q¿ Bcm-{ºw hm-cn-∏p-dw A-–pd-la v- m≥ lm-Pn (65). a-e©-c° - v hym-]m-cn-bm-bncp-∂p. a-°ƒ: Pm-^¿, apl-ΩZ- v, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: Pp-sse-\, sk-aod, k-eow ]p-√m-fq¿.

ap-l-½-Zv- lm-Pn A-tØm-fn: h-´-∏m-d°¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (70).

tIm-´-°¬: Ip-gn-∏p-dw am-´-\-∏m-Sv ]-tc-X-\m-b aq-®n-°-S-h-Øv a-Ωn-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv Ip-´n (73). `m-cy: I-Zn-b. a-°ƒ: kp-sse-am≥, kp-sse-J, dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-∏ s]m-∑-f, kn-±o-J-en N-´n∏-d-ºv, kp-ss_-Z.

Ip-ªn-t¡m-b Xn-cp-hÆ - q¿: tIm-´¨an¬ Ip-™n-t°m-b (P-hl - ¿ tlm-´¬˛ 65). ]-gb - I - m-e tlm-´¬hy-hk - m-bn-epw {]-ap-J\p-am-bn-cp-∂p. a-°ƒ: A-kvJ - ¿, B-kn^v, ss_-Pp-∂Ø - v, kp-\nX, sX-kve - n, l-ko-\. a-cp-a° - ƒ: A-–p¬ \mk¿, \q-lv, k-aZ- v, ss^-k¬, j-_o¿.

t]-cm-{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\m-b sX-s° \m™p-td-Ω¬ sN-t°m-´nbp-sS `m-cy am-[-hn (60). a-°ƒ: N-{μ≥, tKm-]n, I-a-e, _n-μp, kp-a, _o-\. a-cp-a-°ƒ: e-X, _n-μp, cm-P≥, _m-_p (s\m-®mSv), I-cp-W≥ (Im-hp-¥d), cm-Po-h≥.

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn

tKm-]m-e³

Ip-ªn-¸m-¯p-«n I¬-∏I - t- ©-cn: ]m-dΩ - e-ßm-Sn-bn-se sIm-Se - n¬ ap-lΩ - Z- vl - m-Pn-bp-sS `mcy Ip-™n-∏m-Øp-´n (79). a-°ƒ: a-c° - m¿ lm-Pn, Jm-Z¿ (C-cp-hc - pw Zp-_bv), ssk-\p-±o≥ lm-Pn, C-{_m-low, A-–p- a - Z- v, ^m-Øn-a, ssa-aq-\, kpss_-Z. a-cp-a° - ƒ: DÆo≥-Ip-´n, aq-k, A-–p-dln-am≥, B-bn-j, km-lnZ, P-ao-e, ssa-aq-\, kpsse-J, kp-sse-J.

A-l-½-Zv-tIm-b I-Æm-Sn-°¬: hn ]n lu-kn¬ A-l-Ω-ZvtIm-b (B-ap ˛57).

h-kp-a-Xn

P-ao-e Ip-μa - w-Ke - w: F-Sh - e - Øv A-_vZ- p¿-dl - va - m-s‚ `m-cy P-ao-e (58). a-°ƒ: ko-\Ø - v, km-PnZ, d-ko-\, sslZ¿A-en.

ap-l-½-Zv-Ip-«n Ip-dp-h: I-cn-©m-∏m-Snbn-se ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-en¬ am-S-sØm-Snbn¬ ssk-Xm-en-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (62). am-Xm-hv: ]m-Øp-Ωp. `mcy: km-_n-d. a-°ƒ: Pm_n¿ (dn-bm-Zv), Pm-^¿ (Pn-±), Pn-km¿. a-cp-a°ƒ: A-kve-an-b, l¿^m-\.- k-tlm-Z-c-߃: lw-k, D-kv-am≥, A–p¬ d-jo-Zv, B-bn-i, ^m-Øn-a.

A-Ðp Jm-ZÀ Ip-ªv

ta-cn-¡p-«n

P-K-¶m-Y-]n-Å

ar-Zp-e-Ip-am-cn

tKm-]m-e-Ir-jv-W

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

kp-ss_-Zm-_o-hn

tPm-bn-kv

ssa-em-∏q-cv: ]-≈n-hn-f A-–p¬ Jm-Z¿ Ip™v(87). `m-cy: P-ao-em_o-hn. a-°ƒ: j-lp-_m\-Øv, ]-tc-X-\m-b Ppssa-e-Øv _o-hn, k-^nem _o-hn, ^-kn-ep-±o≥, k-em-lp-±o≥, Pp-ss_-cnb-Øv _n-ho, \n-km-ap±o≥, \m-kn-em _o-hn. acp-a-°ƒ: A-–p¬ d-joZv, C-{_m-lnw-Ip-´n, ap-lΩ-Zv l-\o-^, ]-tc-X-\mb d-low, lm-cn-^v, \-Zodm-_o-hn, ssk-^p-∂ok, ko-\-Øv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: X-g-h IS-Øq¿ tXm-≠-en¬-X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b Sn ]n Um-\n-tb-en-s‚ `m-cy Sn Fw ta-cn-°p-´n(83). a°ƒ: ]-tc-X-bm-b Zo-\mΩ, eo-em-Ω, Ip-™ptamƒ, en-√n, tPm¨-k¨, h¬-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: kv-‰o-^≥, ^n-en-∏v, ]-tcX-\m-b tPm¨, X-¶®≥, jo-e, tPm-bn.

a-S-hq¿: a-S-hq¿ ]-flm{io-bn¬ P-K-∂m-Y-]n-≈ (62). `m-cy: Aw-_n-Im-tZhn. a-°ƒ: A-Pn-Øv-Ipam¿ (Ir-jv-W sa-Un°¬-kv a-S-hq¿), A-`n-PnØv Ip-am¿, A-\-iz-c. acp-a-°ƒ: im-¥n, {io-PnØv (_-lv-ssd≥).

_m-e-cm-a-]p-cw: `-K-h-Xn\-S sX-t°-°p-∂-Øq¿ ho-´n¬ Im-am-£n-b-Ω-bpsS a-Iƒ ar-Zp-e-Ip-am-cn (54). a-°ƒ: c-Rv-Pn-Xv Fkv \m-b¿ (kn.B¿.]n.F-^v.), c-ivan F-kv \m-b¿. a-cp-aI≥: Fw F-kv {io-Zp.

ap-l-½-Zv-Ip-«n ssh-ZyÀ

A-Ðp-Ã

h-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fnbw ]-tc-X-\m-b s]-cnßm-´vsXm-Sn-bn¬ a-Ωmen ssh-Zy-cp-sS a-I≥ Xncp-th-K-∏p-d ]n Fw Huj-[-im-em D-S-a- ap-l-Ω-ZvIp-´n ssh-Zy¿ (79). `m-cy: B-an-\-°p-´n. a-°ƒ: jco-^, k-^n-b, kp-l-d, km-Pn-X, d-lo-\, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿, A–p¬- Jm-Z¿, tUm. A∫m-kv, ssk-X-e-hn.

a-´-∂q¿: I-f-tdm-Uv sI ]n lu-kn¬ ]n sI A–p-√ ss{U-h¿ (74). `m-cy: sI ]n B-kn-b. a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-koa, J-Zo-P, \-k-dp-±o≥. acp-a-°ƒ: d-km-Jv, ap-kvX-^, ap-\o¿. k-tlm-Zc≥: A-_q-_-°¿.

Ip-º-f: ssh-Zyp-Xnh-Ip∏n¬-\n-∂v ko-\n-b¿ kq-{]-≠m-bn hn-c-an-® Ip-º-f K-h. B-ip-]-{Xn°p k-ao-]-sØ Un tKm-]m-e-Ir-jv-W (57). C-e-Iv-{Sn-°¬- h¿-t°-gvkv s^-U-td-j≥ kwÿm-\ Hm¿-K-ss\-tkj≥ sk-{I-´-dnbmbncp∂p. `m-cy: eo-em-h-Xn,

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn P-am-A-Øv sslkv-Iq-fn-se dn-´. Po-h-\°m-c-\m-b F sI A–p¬ Jm-Z¿ (72). `m-cy: Xm-\-Øm-bn \-^o-k. a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, \u-jm-Zv, \-ko-a, hmln-Z, k¬-a-Øv. a-cp-a°ƒ: dm-_n-b, k-°o-\, A-–p¬ a-Po-Zv, ap-l-ΩZ-en, Jm-en-Zv.

sh-™m-d-aq-Sv: Io-gm-bnt°m-Ww D-Zn-aq-Sv sIm-®pIp-∂n¬ ho-´n¬ A-_q_-°-dn-s‚ `m-cy kpss_-Zm _o-hn (70). a°ƒ: ssj-em _o-hn, A-–p¬ h-lm-_v, A–p¬ e-Øo-^v, a-√n-Im_o-hn. a-cp-a-°ƒ: C-kvam-bn¬, sse-em _o-hn, \-ko-dm _o-hn, jmlp¬ l-ao-Zv.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv H-‰-ti-J-c-awK-ew I-h-‰p-tIm-W-Øv hov-´n¬ Pn tb-Kr-Zm-ks‚ `m-cy tPm-bn-kv (70). a-°ƒ: _-©-an≥ km-Kcw, tkm-a-km-K-cw, kp-tc-{μ≥, ssi-e-P, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: F-kv F¬ A-\n-X, ]n hn I-e, sF hn {io-P, sP Ãm≥-en, Un kp-tc-jv.

C-¼n-¨n-¸m-¯p-½

sIm-Sp-h-≈n: ]u-c-{]-apJ≥ In-g-t°m-Øv tas∏m-bn¬ t]m-°¿ lmPn (75). `m-cy-am¿: ssk\-_, ]-tc-X-cm-b ssk\-_, B-C-i. a-°ƒ: ^m-Øn-a, Fw ]n ap-l-ΩZv (C-dn-tK-j≥ Un-hnj≥ Hm-^nkv, tIm-gnt°m-Sv), A-_v-Zp¬ Ako-kv, A-_v-Zp¬ i-co^v, k-eo-\, _p-iv-d. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-£-c, A-_v-Zp¬ k-emw (kw-Kaw tlm-´¬), A-_v-Zp¬ a-Po-Zv A-t≠m-W, \u^n-d ap-l-Ω-Zv, k-Io-\, ^m-kn-e.

Pm-_nÀ tIm-´-°¬: B-´o-cn ]©n-fn Pm-_n¿ (36). {_o-Øv Cu-kn (]-¶-P I-kv-Xq-cn) B-bp¿-th-Z a-cp-∂v a-e-∏p-dw Pn-√m Un-kv-{Sn-_yq-´¿ B-bncp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿. am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: d-Po-\. a-°ƒ: kp¬-^o-\, A-–p-¿dlvam≥.

B-an-\ l-Öp-½ tIm-´-°¬: tIm-gn-s®-\ am-ap-_-km¿ Xm-Wn-th∏n¬ sam-bv-Xp-´n lm-Pn F-∂ sN-dn-bm-∏p lm-Pnbp-sS `m-cy B-an-\ -l÷p-Ω (75). a-°ƒ: a-Ωp, ap-l-Ω-Zv, A-–p- -a-Zv, ^m-Øn-a, D-Ωp-Ip¬-kp. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssJ-dp±o≥, B-bn-i, k-eo-\, apw-Xm-kv.

Ip-ª-Ðp-Ã hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ I-b-a-°-≠n Ip-™-–p√ (52). `m-cy: In-W-dp≈]-d-º-Øv lm-P-d.

sam-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv: sh-≈n-amSvIp-∂v h-en-bho-´n¬ hn F sam-bv-Xp(70).

jm-Pn sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ tN¿-®≥-I-≠n Zm-tam-Z-cs‚-bpw \m-cm-b-Wn-bp-sSbpw a-I≥ jm-Pn (45). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-RvPp, k-tlm-Z-c≥: kp-\n¬ Ip-t∂ym-d-a-e.

k-tlm-Z-c-§Ä Xq§na-cn-¨- \n-e-bn Xr-iq¿: hn-øq¿ hn-√-S-Øv ktlm-Z-c-ß-sf H-‰-°-b-dn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. hn-√-Sw F-kv.sP. tIm-f-\n-bn¬ ]-≈n-∏p-d-Øv ]-tc-X-\m-b a-Wnbp-sS a-°-fm-b c-ta-jv (30), cXo-jv (27) F-∂n-h-c-m-Wv a-cn-®Xv. ho-´n¬ B-cp-an-√m-Ø k-a-bØm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv ktcm-Pn-\n a-Iƒ A-iz-Xn-sb `¿Xr-ho-´n¬ hn-Sm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p. ]n-Xm-hv a-Wn G-Xm-\pw h¿-j-߃-°p ap-ºv B-Xv-a-lXy sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS c-ta-jn-s\-bpw c-Xo-jn-s\-bpw t^m-Wn¬ In-´m-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v C-f-b-Ω hn-em-kn-\n C-hcp-sS A-b¬-hm-kn-bm-b N-{μtam-l-s\ t^m¨ sN-bv-Xv hn-

c-ta-jv

c-Xo-jv

h-cw A-dn-bn-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v N-{μ-tam-l≥ \-S-Øn-b Xn-c-®nen-em-Wv C-cp-h-sc-bpw Xq-ßn-acn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. c-ta-jn-\v Xr-iq-cn-se tI-

_nƒ Sn-.hn ÿm-]-\-Øn-em-bncp-∂p tPm-en. c-Xo-jv ss{U-hdm-Wv. C-cp-h-cpw A-hn-hm-ln-Xcm-Wv. hn-øq¿ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

ap-l-½-Zv d-jo-Zv s]-cp-am-Xp-d: am-S≥-hn-f B-ep-hn-fm-Iw ho-´n¬ apl-Ω-Zv d-jo-Zv (97). `m-cy: ]-tc-X-bm-b k-eo-l-Øv D-Ωmƒ. a-°ƒ: sF-jm_o-hn, ]-tc-X-bm-b \ko-am-_o-hn, ap-l-Ω-Zv apkv-X-^ (am-S≥-hn-f \-PmØp¬ C-kv-emw Pp-am-akv-Pn-Zv sk-{I-´-dn), tkm^n-b, km-_p. a-cp-a°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, A-–p¬- -d-jo Zv, jn-bmkv, j-lv-\m-_o-Kw. J_-d-S-°w C-∂p-cm-hn-se F-´n-\v s]-cp-am-Xp-d h-enb-]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ ss]-tßm-´pt]m-bn¬ C-ºn-®n-∏mØp-Ω (66).

k-Zm-in-h³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-hWm-Ip-gn Xm-∂n-aq-´n¬ F-kv.hn k-Z-\-Øn¬ F¬ k-Zm-in-h≥ (64˛-dn´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn). `m-cy: kn hn-P-b-Ω. a°ƒ: F-kv hn A-\n¬Ip-am¿, F-kv hn I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: k-\¬, kn sI Zn-hy.

t]m¡À lmPn

C-¼n-¨ym-en D-≈n-tb-cn: ssX-°-≠n C-ºn-®ym-en (85). `m-cy: C-ºn-®ym-an-\. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b, \-^o-k, A-kv-a, k-^nb, d-kn-b, km-_n-d, ssi-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿ (a-S-hq¿ {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v), kp-sse-am≥, A-–p¬Jm-Z¿ (Zp-_bv), A-–p-√-t°m-b (Ip-sshØv), sam-bv-Xo≥-tIm-b, a-\m-^ v(Ip-ssh-Øv), Peo¬ (Ip-ssh-Øv), ssk-\-_.

F-S-Xzm: dn-´. A-[ym-]-I≥ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ acn-®p. ap-´m¿ Im-™n-c-∏≈n ho-´n¬ kmw-Ip-´n h¿Ko-kv (70) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 12\v Xn-cph-√ ap-Øq¿ B¬-Ø-d-°v k-ao-]w sh-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kv-Iq-´¿ \-∂m-°p-∂Xn-\m-bn Xn-cp-h-√bn-se tjm-dq-an-te-°v t]m-I-sh an-\n tem-dn kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. Xn-cp-h-√ kz-Im-cy sa-Un-°¬tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: dn-´: {]-[m-\m-[ym-]n-I k-en-\m-Ω. a-°ƒ k-\n¬, k-\n-X-Ω. a-cp-a-°ƒ: kn Un am-Xyp, sj-dn≥.

a-Zv-d-km A-[ym-]-I³ lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: a-Zv-d-km A-[ym-]-I≥ lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-®p. ]p-∂-{] Ip-dh-t¥m-Sv F-kv.F -- w.--kn. _o-am a≥-kn-en¬ A–p¬-k-Øm¿ ap-kv-eym¿ (60) B-Wv a-cn-®-Xv. a-Zv-d-k-bn¬ hn-Zym¿-YnI-sf ]Tn-∏n-°m≥ C-∂se cm-hn-se G-tgm-sS FØn-b-t∏mƒ lr-Z-bm-LmXw kw-`-hn-°p-I-bm-bn-cp∂p. D-S≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{X-n-bn¬ FØn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: _oam _o-hn. a-°ƒ: k-_o-\, k-°o¿ lp-ssk≥. a-cpa-°ƒ: jm-P-lm≥, A≥-kn-e.

kv-t\-l-`-h³ A-t´-hm-kn a-cn-¨p

F-S-Xz: kv-t\-l-`-h≥ At¥-hm-kn tZ-h-kym (80) a-cn-®p. H-∂-c h¿-jw ap-ºv F-S-Xz ]-≈n I-S-hn¬ Ah-i-X-bn¬ In-S-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv-t\-l-`-h-\n¬ F-Øn-®-Xm-bn-cp-∂p. C-bmƒ X-an-gm-Wv kwkm-cn-°p-∂-Xv. ar-X-tZlw tam¿-®-dn-bn¬. C-bmsf Ip-dn-®v A-dn-bm-hp-∂-h¿ 9446919933 F-∂ t^m¨ \-º-cn¬ _-‘-s∏-Sp-I.--

aq-¶ph-b-Êp-Im-c³ Ip-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p N-ß-\m-ti-cn: I-fn-°p∂-Xn-\n-sS Ip-f-Øn¬ hoWv aq-∂p h-b- p-Im-c≥ acn-®p. Ip-dn-®n B-\-°p-gn I-f-Øn-°p-t∂¬ _n-\ojv-˛-an-\n-tamƒ Z-º-Xn-I-fpsS G-I-a-I≥ A-ssZz-Xv B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-©n-\m-Wv kw-`-hw. A-Ω-s°m-∏w ho-´n-\p-≈n-em-bn-cp-∂ Ip-´n I-fn°p-∂-Xn-\m-bn ap-‰-tØ-°n-d-ßn-b-Xm-Wv. ap-Ø-—≥ A-hn-sS-bp-≠m-hp-sa-∂ I-cp-X-en-em-bn-cp-∂p A-Ωbpw a-‰p-≈-h-cpw. A-¬-∏-k-a-b-Øn-\p ti-jw Ip-´nsb Im-Wm-sX h-∂-tXm-sS Xn-c-°n-b-t∏mƒ ho-Sn\p ]p-d-In-se Ip-f-Øn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 11.30 \v ho-´p-h-f∏n¬. ]n-Xm-hv _n-\o-jv kn.]n.Fw. kw-ÿm-\-I-Ωn‰n-bw-Kw hn B¿ `m-kv-I-c-s‚ Hu-tZym-Kn-I hm-l-\Øn-s‚ ss{U-h-dm-Wv.

F-f-¦q-cn kp¶n-IÄ X½n kwLÀjw; H-cmÄ a-cn-¨p a-t©-cn: F-f-¶q¿ A-Øm-Wn-°-en¬ C-cp-hn-`m-Kw kp-∂n-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn-\n-sS Hcmƒ a-cn-®p. kp-∂n F.]n. hn-`m-Kw A-\p-`m-hn F-f¶q¿ Xn-cp-Øn-bn¬ A-_plm-Pn (62) B-Wp a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 7.30Hm-sS F-f-¶q¿ a-™∏-‰ A-Øm-Wn-°¬ Jp-ΔØp¬ C-kv-emw a-Zv -d-kbn-em-Wv kw-`-hw. C.sI. hn-`m-K-Øn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ a-Zv-dk-bn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®n-cp-∂p. CXn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ssa-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v F.]n. hn-`m-K-hp-am-bn X¿-°-ap-≠m-bn. C-Xv kw-L¿-j-Øn-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. F.]n. hn`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cm-b a-°ƒ kw-L¿-j-Øn-te¿s∏-Sp-∂-Xp I-≠v F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p a-Zv-d-k-bv-°p k-ao-]-w Xm-a-kn-°p-∂ A-_p- lm-Pn. C-cp-ºp-h-Sn sIm-≠v X-e-°-Sn-tb-‰m-Wv a-c-W-sa∂v a-°ƒ a-t©-cn t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-™p. F-∂m¬ kw-L¿-j-Øn-\n-sS Ip-g™p-ho-Wm-Wv a-cn-®-sX-∂v kq-N-\-bp-≠v. ar-X-tZl-Øn¬ X-e-bv-°-Sn-tb-‰- ]m-Sp-I-tfm c-‡-sam-en-®tXm Im-W-s∏-´n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p ti-j-ta a-c-WIm-c-Ww hy-‡-am-hq F-∂v a-t©-cn t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: a-dn-bp-Ω. -a°ƒ: aq-km≥ lm-Pn, A-ssk-\m¿, j-co-^v, D-ssa_, ssd-lm-\, _p-jv-d. kw-L-¿-j-km-[y-X I-W°n-se-Sp-Øv h≥ t]m-en-kv kw-Lw ÿ-e-sØØn.

kw-kv-Im-cw C-¶v

Ro-gq¿: I-gn-™ Zn-h-kw \n-cym-X-bm-b ap-cn-°≥ Nm-≠n-Xp-cp-tج ]-tc-X-\m-b tPm-bn ap-cn-°-s‚ `m-cy Ip-™-Ω (76) bp-sS kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Xp-cp-Øn-]-≈n sk‚ v tPm¨-kv ]-≈nbn¬ \-S-°pw. ]-tc-X tIm-X-aw-K-ew Hm-en-b-∏p-dw Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: km-Pp, jmw-e, tkm-Wnb, im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: kn-kn, tSm-an tIm-bn-∏p-dw.

bph F³-Pn-\o-bÀ Zp-_-bn Ip«n-IÄ Izm-dn-bn ho-Wp acn¨ tIkv: Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im-\m-hn-sÃ-¶v kÀ-¡mÀ Zp-_-bv: a-e-bm-fn-bm-b bp-h F≥-Pn-\o-b¿ hym-bm-a-Øn-\nsS Zp-_-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wv acn-®p. bp.F.C. C-¥y≥ C-kv em-ln sk‚¿ ssh-kv {]-knU‚pw tIm-gn-t°m-Sv A-c-°nW¿ ap-≠-°-≠n-bn¬ ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am≥ No-°p-∂v-˛-jmln-Z Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\pw F-antd-‰v-kv F-b¿-sse-≥-kn¬ ko\n-b¿ lyq-a≥ dn-tkm-gv-kv Akn-kv-‰‚p-am-b A-^o-^v d-lv-am\m-Wv (23) a-cn-®-Xv. Pn-w-t\-jyØn¬ hym-bm-aw sN-øp-∂-Xn-\nsS Ip-g-™p-ho-W A-^o-^ns\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´nte°v sIm-≠p-t]m-b aønØv C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v

am-tØm-´w J-_-¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. k-tlm-Z-c-߃: ap^o-Z (]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-)-, ap-\o-_ (Zp-_-bv F≥.sF. tam-U¬ kv°qƒ π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-).

sIm-®n: Izm-dn-bn¬ ho-Wv a-cn-® c-≠v Ip´nIfp-sS am-Xm-]n-Xm°ƒ-°v H-cp-e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im-\m-hns√-∂v k¿-°m¿. e-£w cq-] hoXw \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ^b¬ sN-bv-Xp. Ip-´n-I-fp-sS A{i-≤-aq-e-am-Wv a-c-Wsa-∂pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂p-w I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hv d-±m-°-Wsa-∂p-am-h-iy-s∏-´m-Wv A∏o¬. 2007 Pq¨ 15\m-Wv Im-k¿tIm-Uv s]m-bv-\m-®n sN-dp-I-c A-_q-_-°¿ kn-±o-Jn-s‚ aIƒ G-gp h-b- p-Im-cn jm-\n-

_-bpw A-b¬-hm-kn A-–p¬ d-jo-Zn-s‚ a-Iƒ \m-ep-h-b- pIm-cn dw-ko-\-bpw ho-´n-te-°p≈ h-gn-h-°n-se Izm-dn-bn¬ hoWv a-cn-®-Xv. kw-`-hw a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ kz-ta-[-bm tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww \-S-Øn. P-\hm-k tI-{μ-Øn-se Izm-dn-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xv Ip-‰-I-c-am-sW∂pw Po-h-\pw kz-Øpw kw-c£n-t°-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bm-sW-∂pw Nq-≠n°m-´n-bm-Wv a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv H-cp e£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. ]m-d-a-SI-fn-¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-

DtZym-K-ÿ¿s°Xntc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw I-Ωoj≥ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. Imk¿-tIm-s´ Zp-c-¥-Øn-\v Izm-dn D-S-a-bpw Pn-tbm-f-Pn-kv-‰pw D-Øc-hm-Zn-bm-sW-∂pw A-Xn-\m¬ H-cp-e-£w cq-]-bn¬ 50,000 hoXw C-cp-h-cn¬ \n-∂pw Cu-Sm°n k¿-°m¿ \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂p-am-bn-cp-∂p IΩo-j-s‚ D-Ø-c-hv. F-∂m¬ Ip-´n-I-fp-sS A-{i≤-bm-sW-∂v Nq-≠n-°m-´n-bmWv \-„-]-cn-lm-c-am-bn H-cp e£w \¬-Im-\m-hn-s√-∂v Im-Wn®v k¿-°m¿ A-∏o¬ \¬-In-bncn-°p-∂-Xv. P-kv-‰n-kv ]n B¿ cma-N-{μ-ta-t\m≥ C-∂v k¿-°m-cns‚ A-∏o¬ ]-cn-K-Wn-°pw.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

24 k]vXw-_¿ 2013 sNmΔ

F-f-¦q-cn kp¶n-IÄ X½n kwLÀjw; H-cmÄ a-cn-¨p ^m-¯n-a

aq-k-¡p-«n am-ÌÀ- -

h-S-I-c: ss]-tßm-´m-bn am-tßm-Sv a-W-∏n-te-cn Xm-g-°p-\n sam-bv-Xo≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy ^mØn-a (80). a-°ƒ: sI.hn Ip-™-Ω-Zv (am-t\-Pn`v Ub-c-Iv-S¿ sF-iz-cy sS-IÃ-bn¬-kv B-b-t©-cn), sI.hn A-_p-sse-kv (an\n-kv-{Sn Hm-^v C-t‚m¿, ^q-ssP-d), B-bn-i, Ip™m-an, km-d, J-Zo-P. acp-a-°ƒ: sam-bv-Xp (tIm´-∏-≈n), A-Ω-Xv sX-°bn¬, sam-bv-Xp I-t‰m-Sn®m-en¬, sI ]n sam-bvXp(am-[y-aw B-b-t©cn), J-Zo-P ss]-°m-´v, k^n-b Ip-‰n-bn¬. k-tlmZ-cn: B-bn-i.

a-ßm-´p-]p-ew: ]-tc-X-\mb sIm-t∂m-e _m-∏p-´n lm-Pn-bp-sS a-I-\pw s]-cpa-Æ F.Fw F¬.]n kvIqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\pam-bn-cp-∂ sIm-t∂m-e aqk-°p-´n am-ÿ (Ip-™m∏p ˛69). a-ßm-´p-]p-ew al-√v I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn, Zm-dp- -emw a-Zv-d-km {]kn-U‚ v ÿm-\-߃ hln-®n-cp-∂p. `m-cy: B-an-\ Im-cn. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv lm-cn-kv (]m-W-°m-Sv bp.]n kv-Iqƒ), \-ko-d, Zp¿-^p-°m¿ (J-Ø¿).acp-a-°ƒ: kq-∏n (A¬sF≥), jo-P, ep-_v\.

ap-l-½-Z-vIp-«n lm-Pn

aw-K-ew: ]u-c-{]-ap-J\pw ]-tc-X-\m-b _o-cmkn-s‚ a-I-\p-am-b ]n sI kn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (87). aw-K-ew a-l√v D-]-tZ-i-I k-an-Xn-bwK-hpw aw-K-ew ]-©m-bØv \m-emw -hm¿-Uv apkvv-enw-eo-Kv J-Pm-©n-bpam-Wv. aw-K-ew k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v U-bd-Œ¿, ]-©m-b-Øv ap-kvenw-eo-Kv ssh-kv {]-knU-‚ v ÿm-\-߃ h-ln®n-´p-≠v. `m-cy: J-Zo-P°p-´n. a-°ƒ: A-–p¬ d-low, k-°o¿ lpssk≥, a-d-n-bw-_o-Kw. acp-a-°ƒ: Pm-_n¿, _ƒtKm-]m-e-Ir-jv-W °o-kv, k-ao-d. J-_-d-SIp-º-f: ssh-Zyp-Xnh-Ip- °w C-∂p cm-hn-se 11\v ∏n¬-\n-∂v ko-\n-b¿ kq- aw-K-ew h-en-b Pp-am-a-kv_n-¿m-¯ ]dºn¬-]o-Sn-I (s]-cp- {]-≠m-bn hn-c-an-® Ip-º-f Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. K-h. B-ip-]-{Xn-°p k-aoh-≈q¿): Nm-{X-sØm-Sn sh-≈-°-Sh-Øv ]m-e-s∏- ]-sØ Un tKm-]m-e-Ir\m-cm-b-W-¸n-Å ´n _n-øm-Ø (85). aIƒ: jv-W (57). C-e-Iv-{Sn-°¬- C-cn-´n: h-b-Øq-cn-se h¿-t°-gv-kv s^-U-tdB-bn-im _ohn (Nm-{XB-Zy-Im-e tIm¨-{Kj≥, kw-ÿm-\ Hm¿-KsØm-Sn). ss\-tk-j≥ sk-{I-´-dn, kv {]-h¿-Ø-I-\pw hymh-kp-a-Xn C-e-{Œn-kn-‰n Hm-^n-tk-gv- ]m-cn-bp-am-b ]n sI \mI-Æq¿: ]m-d-°-≠n en-\m kv s^-U-td-j≥ kwcm-b-W-∏n-≈ (85). tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X-\m-b ÿm-\ sk-{I-´-dn F-∂n `m-cy: k-c-k-Ω. ]n sI A-\-¥-s‚ `m-cy H \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n- a-°ƒ: Ko-X, th-Wp, akn h-kp-a-Xn (89). cp-∂p. `m-cy: eo-em-h-Xn, [p, {]o-X.

C-¯n-¡p-«n l-Öp-½

Pm-\-In

^m-¯n-a

sN-dn-b-½

A-eo-a

F-S-°-c: sh-Ãv s]-cp-¶pf-sØ ]-tc-X-\m-b tNmcp-s∏-´n A-l-Ω-Zn-s‚ `mcy C-Øn-°p-´n l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: ^m-Øn-a, A-_q-_-°¿, D-Ω¿, lwk ]-tøm-fn, B-bn-i, A_v-Zp-¿d-lvam≥ (_n¬Un-Mv tIm¨-{Sm-Iv-S¿), A-_v-Zp¬ a-Po-Zv e-Øo^n. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (a-cp-X), ap-l-Ω-Zv (am-\plm-Pn), B-an-\, P-ao-e, B-bn-i, ^m-Øn-a kplv-d, B-bn-i. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 10\v ]q-h-Øn-°¬ Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: a-μ-aw-Kew A-`n-em-jn¬ Pm-\In (67). `-¿-Øm-hv: tKm]m-e≥ (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn). a-°ƒ: e-Xn-I (`-P-\-aTw Pn.bp.]n.F-kv, ]-tømfn), kp-K-X (Pn.F-®v.Fkv.F-kv A-hn-S-\-√q¿), Xp-f-ko-tZ-hn (tUm¨ ]-ªn-Iv kv-Iqƒ, h-S-Ic), tKm-]n-\m-Yv (sI.Fkv.C._n, Xn-t°m-Sn). acp-a-°ƒ: Fw hn Ir-jvW≥ (dn-´. sk-{I-´-dn ]tøm-fn k¿-ho-kv tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v), Atim-I≥ ({]-[m-\m-[ym]-I≥ F.bp.]n.F-kv s\-Sn-b-ßm-Sv), N-{μ≥ (kq-{]-≠v sF._n.B¿.Un.C h-SI-c), F jn-\n. k-©-b\w i-\nbmgvN.

Xm-\m-fq¿: ssh-c-t¶m-Sv ]-√m¿ ]-tc-X-\m-b Im™n-c-∏-d-ºn¬ ssk-Xmen-°p-´n-bp-sS `m-cy Xm-gtØ-Xn¬ ^m-Øn-a (78). a-°ƒ: kq-∏n-°p-´n, ssk-Xm-en (A¬sF≥), kn-±o-Jv, kpss\-\, dp-Jn-b, l-k≥(Zp-_-bv), k-°o-\, C{_m-low-Ip-´n. a-cp-a°ƒ: dp-Jn-b, k-°o-\, Ip-™o-Zp, kp-\o-d, jwen, A-en-°p-´n, Ip-™n∏. k-tlm-Z-c-߃: J-ZoP, \-_o-k, B-an-\-°p´n, _m-∏p-´n, _m-h.

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw Du-c-≈q¿ Xm-g-Ø-t®mfn ]-tc-X-\m-b Nm-Øp-°p´n \m-b-cp-sS `m-cy sN-dn-bΩ (90). a-°ƒ: Zm-tam-Z-c≥ \m-b¿, Im¿-Xym-b-\n, `mkv-I-c≥ (t]m-kv-‰¬ Un]m¿-´v-sa‚ v), i-¶-c≥ \mb¿, ao-\m-£n, \m-cm-bW≥. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥ \m-b¿, am-[-hn-A-Ω, cm[m-a-Wn, im-¥, cm-Pn, ]tc-X-\m-b tI-f-º-ØvI≠n tKm-]m-e≥ \m-b-¿. k©-b-\w hym-gmgvN.

s]m-∂m-\n: ]-tc-X-\m-b ]m-d-Ω¬ B-en-bp-sS `mcy A-eo-a (95). a-°ƒ: ]n A-–p-√ (Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-em ap≥ Po-h-\-°m-c≥), ^m-Øna, _o-hm-Øp, ssk-\_, J-Zo-P-Ip-´n, k-°o\, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (Ipssh-Øv). a-cp-a-°ƒ: _o-hm-Øp (dn-´. sl-Uvan-kv-{S- v Fw.sF kvIqƒ,), _m-h (Xn-cq¿ ap\n-kn-∏m-en-‰n Iu¨kn-e¿), ap-l-Ω-Zv (Ipssh-Øv), sse-e, ]-tcX-cm-b ssk-Xm-en, A–p-√, Ip-™p-ap-l-Ω-Zv.

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ ]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn P-am-A-Øv sslkv-Iq-fn-se dn-´. Po-h-\°m-c-\m-b ]p-Xn-b-ßmSn Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\p kao-]-w F sI A-–p¬ Jm-Z¿ (72). `m-cy: Xm-\Øm-bn \-^o-k. a-°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, \u-jmZv (C-cp-h-cpw a-kv-°Øv), \-ko-a, hm-ln-Z, k¬-a-Øv.

A-¨p-X³ ta-∏-øq¿: F-S-Øn¬ ap°n-\p-k-ao-]w ]-t\m-fn A-®p-X≥ (60). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: A-\p{io, {ip-Xn. a-cp-a-°ƒ: {]-Po-jv (a-Wn-a-e), PKo-jv (Io-gv-∏-øq¿).

Ir-jv-W³ \m-bÀ Im-\-Øq¿: I-b-bn-se C-S-bn-eyw Ir-jv-W≥ \m-b¿ (82). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm[, kp-tem-N-\, X-¶-aWn, _m-e-Ir-jv-W≥, iym-a-f, Aw-_n-I, Xm-acm-£≥,- im-en-\n. a-cp-a°ƒ: {io-[-c≥ \m-b¿-, _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿-, Ip-™n-Ir-jv-W≥, am-[h≥ \m-b¿-, P-b-N-{μ≥-, Ip-™-ºp \m-b¿-, \n-j, \m-cm-b-W≥.

B-bni

Im-fn-Im-hv: Nm-gn-tbm-Snse I-cp-am-tcm-´n¬ A-ehn-bp-sS `m-cy B-bni J-Zo-P-¯v \m-^n-b (49). a-°ƒ: ^u-kn-b, A- Im-k¿-tIm-Uv: sX-cp-h–p¬ e-Øo-^v ss^-kn, Øv lm-jnw kv-{So-‰v sX\u-^¬, kp-a-ø. a-cp-acp-h-Øv lu-kn-se Sn I≥: ssk-\p-±o≥ Fw k-Jm-^n-˛-kp-ss_Z Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-Zo-P-Øv \m-^n-b (H_n-¿m-¯p ]-d-ºn¬]o-Sn-I (s]-cp- ∂v). h-≈q¿): Nm-{X-sØm-Sn A-kp-J-sØ-Øp-S¿-∂v sh-≈-°-S-h-Øv ]m-e-s∏- Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp´n _n-øm-Øp (85). a-°ƒ: ∂p. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l-d, ^m-Øn-a, dn-fmB-bn-im-_o-hn Nm-{Xdp-am-\. sØm-Sn.

a-t©-cn: F-f-¶q¿ A-Øm-Wn-°-en¬ C-cp-hn-`mKw kp-∂n-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn-\nsS H-cmƒ a-cn-®p. kp-∂n F.]n hn-`m-Kw A-\p-`mhn F-f-¶q¿ Xn-cp-Ønbn¬ A-_p- lm-Pn (62) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v 7.30Hm-sS F-f-¶q¿ a-™-∏-‰ AØm-Wn-°¬ Jp-ΔØp¬ C-kv-emw a-Zv-d-kbn-em-Wv kw-`-hw. C.sI hn-`m-K-Øns‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep≈ a-Zv-d-k-bn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®ncp-∂p. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ssa-°v D-]-tbm-Kn°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v F.]n hn-`m-K-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn. C-Xv kw-L¿-j-Øn-se-Øp-I-bm-bncp-∂p. F.]n hn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cm-b a-°ƒ kwL¿-j-Øn-te¿-s∏-Sp-∂-Xp I-≠v F-Øn-b-Xm-bncp-∂p a-Zv-d-k-bv-°p k-ao-]-w Xm-a-kn-°p-∂ A-_plm-Pn. C-cp-ºp-h-Sn sIm-≠v X-e-°-Sn-tb-‰m-Wv a-c-Wsa-∂v a-°ƒ a-t©-cn t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ ]-d-™p. F-∂m¬ kw-L¿-j-Øn-\n-sS Ip-g-™p-ho-Wm-Wv a-cn-®-sX-∂v kq-N-\-bp-≠v. arX-tZlw t]mÃvtam¿´-Øn-\mbn tImgn-t°mSv saUn-°¬ tImf-Pn-te°p sIm≠p-t]m-bn. ar-XtZ-l-Øn¬ X-e-bv-°-Sn-tb-‰- ]m-Sp-I-tfm c-‡sam-en-®-tXm Im-W-s∏-´n-s√∂pw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p ti-j-ta a-c-WIm-c-Ww hy-‡-am-Iq F∂pw a-t©-cn t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: a-dn-bp-Ω. -a-°ƒ: aq-km≥ lm-Pn, Assk-\m¿, j-co-^v, D-ssa-_, ssd-lm-\, _p-jv-d. kw-L-¿-j-km-[y-X I-W-°n-se-Sp-Øv h≥ t]men-kv kw-Lw ÿ-e-sØØn.

bph F³-Pn-\o-bÀ Zp-_-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p ]m-¯p-½p

Pm-\-In-A-½

sam-bv-Xo³-Ip-«n au-e-hn

A-Nyp-X³ \m-bÀ

ap-l-½-Zv

I-eym-Wn

d-^o-Jv

B-ky

I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v: I≥a-\w hm-c-Wm-°-c-bn-se Xn-cp-s\-√n ssk-Xp-hns‚ `m-cy ]m-Øp-Ωp (70). a-°ƒ: ssk-X-ehn, A-–p-¿d-lvam≥, eØo-^v (aq-h-cpw bp.F.C), kn-±o-Jv, ssk-\p-±o≥, \-^o-k. acp-a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, P-ao-e, ssa-aq-\, kp-sseJ, B-bn-i, B-bn-i.

_m-ep-t»-cn: s]m-∂-cwsX-cp-hn-se ]p-Xn-tbm-´pwI-≠n-]-tc-X-\m-b am-[h≥ \m-b-cp-sS `m-cy Pm-\In-A-Ω (78). a-°ƒ: k-ckz-Xn, e-fn-X. a-cp-a-°ƒ: Kw-Km-[-c≥ \m-b¿, {]-tamZv em¬. k-tlm-Z-c-߃: Nn-cp-tX-bn-°p-´n, A-®pX≥, ao-\m-£n-A-Ω, Zm£m-b-Wn, am-[-h-≥, ]-tcX-bm-b \m-cm-b-Wn.

]-≈n-°-¬ _-km¿: tN-te-{º s]-cp-s¥m-Sn∏m-Sw F.Fw bp.]n kvIqƒ A-[ym-]-I-\m-bncp-∂ tIm-gn-∏p-dw bp ]n sam-bv-Xo≥-Ip-´n au-ehn (73). Ip-dp-h-tßmØv X≥-an-b-Øp¬ Deqw a-Zv-d-km k-Z¿ ap-A√n-am-bn Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. `mcy: _o-^m-Øn-a.

]-tøm-fn: ]p-d-°m-Sv ]m-e°m-S≥I-≠n A-Nyp-X≥ \m-b¿ (91) `m-cy: A-Ωm-fpA-Ω. a-°ƒ: am-[-h≥ (F-≥Pn-\o-b¿ ssl-Z-cm_m-Zv), _m-e-Ir-jv-W≥ (_-lv-d-bv≥), cm-P≥ (F^v.kn.sF Xn-t°m-Sn), im-¥, D-j. a-cp-a-°ƒ: am[-h≥, in-h≥, ssi-e-P, ]p-jv-], {]-ko-\. k-©-b\w hym-gmgvN.

]p¬-∏-‰: tXm-t´-°m-Sv I-Æn-b-Øv ta-e-bn¬ ap-l-Ω-Zv (86). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ssk-X-e-hn ap-kveym¿, C-{_m-low ss^-kn, A-en (ku-Zn), I-Zn-bpΩ, Av-–p¬ a-Po-Zv, Bbn-i. a-cp-a-°ƒ: B-an\, ^m-Øn-a, J-Zo-P, Ppssa-e, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, Ip-´n-l-k≥.

ap-°w: A-Kk - vX - y≥-ap-gn Ccpƒ-Ip-∂p-Ω¬ ]-tc-X\ - mb A-∏p-Æn-bp-sS `m-cy Ieym-Wn (82). a-°ƒ: Im-©\, tam-l\ - ≥ ({In-kv‰ - ¬ em-_v, ap-°w), kp-tem-N\ - , tim-`\ - , kp-Ip-am-c≥ (ss{Skv‰ - m¿ kvt- ‰m¨ {I-j¿, ap°w), \-fn-\n. a-cp-a° - ƒ: cmL-h≥, D-j, kp-{_-lva - Wy≥, tKm-]m-e≥, hn-\n, {io-[c - ≥.

I-°-´n¬: I-°-´n-se hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ ]tc-X-\m-b ]-d-º-Øv A{¥p- lm-Pn-bp-sS a-I≥ d^o-Jv (44). Zp-_bn-se kq-∏¿-am¿-°-‰v- Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: k-do-\. am-Xm-hv: h-´-°≠n I-Zn-b. k-tlm-Z-c߃: P-am¬ (J-Ø¿), ap-l-Ω-Z-en (I-√n-°-≠n d-Pn-ÿ -Hm-^n-kv).

am-tem-dw: tX-°p-≈-I-≠nbn¬ t]m-°p- lm-Pn-bp-sS `-m-cy ]m-d-°¬ B-ky (86). a-°ƒ: ^m-Xzn-a, lpssk≥, ssk-\-_, J-Zo-P, A-∫m-kv, A-–p-¿-dlvam≥, P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, kp-ss_-Z, dpJn-ø, A-Ω-Zv-Ip-´n, B-an-\, sam-bv-Xo≥. J-_-d-S-°w C∂p F-´n-\p am-tem-dw Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Zp-_-bv: a-e-bm-fn-bm-b bph F≥-Pn-\o-b¿ hym-bm-aØn-\n-sS Zp-_-bn¬ Ip-g™p-ho-Wv a-cn-®p. bp.F.C. C-¥y≥ C-kv em-ln sk‚¿ ssh-kv {]kn-U‚pw tIm-gn-t°m-Sv A-c-°n-W¿ ap-≠-°-≠nbn¬ ho-´n¬ A-–p¿-d-lvam≥ No-°p-∂v-˛-jm-ln-Z Zº-Xn-I-fp-sS a-I-\pw F-an-td-‰v-kv F-b¿-sse-≥-kn¬ ko-\n-b¿ lyq-a≥ dn-tkm-gv-kv A-kn-kv-‰‚p-am-b A^o-^v d-lv-am-\m-Wv (23) a-cn-®-Xv. Pn-w-t\-jy-Øn¬ hym-bm-aw sN-øp-∂-Xn-\n-sS Ipg-™p-ho-W A-^o-^n-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´nte°v sIm≠p-t]m-b aønØv C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v am-tØm´w J-_-¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw. k-tlm-Z-c-߃: ap-^o-Z (]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn\n-)-, ap-\o-_ (Zp-_-bv F≥.sF. tam-U¬ kv-°qƒ πkv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-).

A-Úm-X³ a-cn-¨-\n-e-bn cm-L-h³ \m-bÀ

B-ky

am-hq¿: I-Æn-∏dºv ]-Smcp-I-p-f-ß-c ]-g-bw-Ip-∂Øv cm-L-h≥ \m-b¿ (65). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: kn-μp, kp-tc-jv (I-°-bw sl¬-Øv-sk‚¿), cm-tLjv. a-cp-a-°ƒ: ap-c-fn (Cukv-‰v a-e-b-Ω), kp-\n-Xm sX-ßn-e-°-S-hv.

sIm-bn-em-≠n: A-c-ßm-SØv Fw sI hn lu-kn¬ B-ky (75). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b A-–p-√-°p-´n. a-°ƒ: Ip-ss™-ip, \ko-a, A-ko-kv, A-jv-d-^v, C-kv-am-Cu¬. a-cp-a-°ƒ: A-–p, lw-k, Ip¬-kp, _p-jv-d, \-^o-k.

\m-cm-b-W³ t]-cm-{º: B-°p-∏-dºn-se sN-dn-tb-cn \mcm-b-W≥ (66). `m-cy: Ieym-Wn. a-°ƒ: _n-Pp (C-¥y≥ d-bn¬-th), cm-Pp (sI.F-kv.B¿.Sn.kn). a-cp-a-Iƒ: hn-Pn-\.

I-Wm-c-³ \m-bÀ

l-k³-tIm-b

C-«n-bm-¯³

cm-a-³

JZo-P

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw ]-g-b-Im-e tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I≥ \n-Spsºm-bn-en-se Iq-S-Øn¬ I-Wm-c≥ \m-b¿ (80). `mcy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: Dj, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: _me-cm-a≥, _m-e-Ir-jv-W≥. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN.

Np-¶Ø - d - : A-≠n- ° - p-∂v s]-cp-w] - p-Sn-bn¬ l-k≥tIm-b (67). `m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: a≥-kq¿, k-Pn-e (ae-_m¿ tlm-kv] - n-‰¬, at©-cn), j-Pn-\p (H-am≥). a-cp-a° - ƒ: ap-\o-d, jw-e, k¬-am≥ (A¬-\q¿ tlmkv] - n-‰¬, hm-g° - m-Sv).

ap-°w: I-√p-cp-´n B-epw]n-em-°¬ C-´n-bm-Ø≥ (85). `m-cy: sIm-‰n. a°ƒ: cm-L-h≥, Ir-jvW≥-Ip-´n, kp-tc-jv, imc-Z, Pm-\p, eo-e. a-cp-a-°ƒ: hn-em-kn-\n, ssj-e, A-tim-I≥, `mkv-I-c≥.

h-≈n-°p-∂v: ]-cp-Øn°m-Sv e-£w ho-Sv tIm-f\n-bn-se Im-´p-߬ cma≥ (80). `m-cy: Zm-£m-b-\n. a°ƒ: [¿-acm-P≥, iym-af, t{]-a, ]p-jv-]. a-cp-a°ƒ: kp-\n-e, ]-hn-{X≥, _m-e≥.

h-en-b-ßm-Sn: a-e-∏p-dw h-en-b-ßm-Sn Iq-{Xm-S≥ aq-k-°p-´n-bp-sS `m-cy tN-tßm-S≥ J-Zo-P (65). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv k-eow, l-ko-\. a-cpa-°ƒ: tXm-t´m-fn Xm-lnd, tXm-t´m-fn l-°ow a°-c-∏-d-ºv.

tUm. A-¼n-Xm-«n kq-¸n \ncym-X-\mbn

Nn-cp-X

am-fp

tKm-]m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

kp-l-dm-_n

Xn-t°m-Sn: ]-tc-X-\m-b h-en-b-aT-Øn¬ Ip-™ncm-a-s‚ `m-cy Nn-cp-X (92). a-°ƒ: Ip-am-c≥ (Zp_bv), cm-[, tam-l-\≥, A-tim-I≥ (sI.B-¿.Fkv), \n¿-a-e, ]-tc-X-\mb _m-_p. a-cp-a-°ƒ: ktcm-Pn-\n, ao-c, N-{μn-I, cm-[, k-Xy≥, ]-tc-X-\mb Ip-am-c≥. k-©-b-\w i-\nbmgvN.

]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]-tc-X-\m-b Ip-‰n-°m´n¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy am-fp (84). a-°ƒ: l-tKm-hn-μ≥, ktcm-Pn-\n, kp-a, c-hn (Ccp-h-cpw _-lv-d-bv≥). a-cpa-°ƒ: Ko-X, \m-cm-bW≥ (_-lv-d-bv≥), D-j, ]-tc-X-\m-b Kw-Km-[-c≥ (ta-∏-øq¿). k-©-b-\w hym-gmgvN.

\-Sp-h-´w: ]n.U-ªyp.Unbn¬ \n-∂p hn-c-an-® \-Sph-´w Ir-jv-Wm-Rv-P-\bn¬ ]n tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ (75). `m-cy: k-c-kz-Xo`m-bv (dn-´. A[ym-]n-I). a-°ƒ: a-tl-jv (F-≥Pn\o-b¿ bp.F-kv.Sn t•m_¬ Im-en-t^m¿-Wnb), ip-` (tZ-im-`n-am-\n tIm-gn-t°m-Sv).

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-´°¬ C-¥y-\q¿ ]-Wn°¿-Ip-≠v No-\n-°¬ aΩ-Zp-hn-s‚ `m-cy kp-ldm-_n (49). tIm-gn-t°m-Sv am-tØm-´w I-t®m-´n¬ apl-Ω-Zv-˛-Ip-™m-Øp Z-ºXn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. aI≥: ap-l-Ω-Zv a-Jv-_q¬. k-tlm-Z-c-߃: jmlp¬ l-ao-Zv, A-–p¬ Jm-Z¿.

Ip-‰ym-Sn: A-am-\ B-ip-]-{Xn am-t\-PnMv U-b-d-Œ¿ tUm. A-ºn-Xm-´n¬ kq∏n (65) \ncym-X-\mbn. tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. Ip-‰ym-Sn-bn-se B-Zy-Im-e P-\-Iob tUm-Œ-dpw c-≠pX-h-W kwÿmk¿-°m-dn-s‚ an-I-® B-Xp-c tkdw-e h-\-Øn-\p-≈ ]p-c-kv-Im-c tP-Xm-hp-am_m-ep-t»-cn: ]-\ß - m-Sv bn-cp-∂p. 30 h¿j-ambn Ip-‰ym-Sn-bn¬ B-cy≥-Ip-∂Ø - v Xm-sg tk-h-\w sN-øp-∂ C-t±-lw Ip-‰ym-Sn sX-s° a-W¬-hb - ¬ dwe (46). a-I≥: P-∫m¿. a-cp- k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠m-bn-cp∂p. a-cp-tXm-¶-c, Ip-≠p-tXm-Sv, Xn-cp-ha-Iƒ: j-_m-\. ≈q¿, Im-∏m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-se {]ma-dn-bw Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fn¬ sa-UnC-cn-´n: hm-Wn-b∏ - m-db - n°¬ Hm-^n-k-dm-bn tk-h-\w sN-bv-Xnse sN-dn-bwsXm-´n-bn¬ ´p-≠v. h-S-I-c B-im tlm-kv-]n-‰¬ Nm-t°m-bp-sS `m-cy a-dn]m¿-Sv-W¿ B-Wv. Ip-‰ym-Sn-bn-se kmbw (72). a-°ƒ: A-øm-Ω, a-dn-bm-Ω, tdm-kΩ - , tam-fn. aq-ln-I kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-d km-∂n-[y-am-b C-t±-lw e-b¨-kv ¢-

∫v ap≥ {]-kn-U‚m-Wv. F-S-t®-cn A-ºn-Sm-´n¬ ]-tc-X-\mb C-{_m-loan-s‚-bpw B-bn-i-bp-sSbpw a-I-\m-Wv. `m-cy: _n-øm-Øp l÷p-Ω. a-°ƒ: tUm. i-co-^ (tIm- g n- t °m- S v , tIm-´-∏-d-ºv Bip-]{Xn), k¿-{^m-kv \-hmkv (Zp-_-bv), ilv-km-Zv (JØ¿). a-cp-a-°ƒ: tUm. Jm-Z¿ ap-\o¿ (A-kn. {]-^. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv), tUm. \u-jm-Zv hneym∏-≈n (J-Ø¿), d-jo-\ a-S-∏-≈n (Zp-_bv). k-tlm-Z-c≥: F A-Ω-Zv. J-_-d-S-°w C-∂v D-®-bv-°p 12\v FS-t®-cn ]p-Ø≥ ]-≈n Pp-ama-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

Xn-cq¿: Xm-sg-∏m-e-sØ _m¿ tlm-´-en-\p ap-∂n-¬ A-⁄m-X-s\ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS-bmWv 35 h-b- v tXm-∂n-°p∂-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw I≠-Xv. C-cp-\n-d-w, \o-e-\n-dØn-ep-≈ j¿-´pw ep-¶nbp-am-Wv thjw. ssIbn¬ N-c-Sp sI-´n-bn-´p-≠v. ar-X-tZ-lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°p am-‰n.

Zp-cq-l-km-l-N-cy-¯n a-cn-¨-p

]-c-∏-\-ßm-Sn: X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-sb Bƒ-]m¿-∏n√m-Ø ho-´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-S-]mfn sd-bn¬-th-°p k-ao-]-Øv ]-Wn-Xo-cm-Ø ho-´nem-Wv tk-ew a-Wn(60)sb- a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. tIm-Wn-∏-Sn-bn¬ \n-∂p Im¬-h-gp-Xn ho-Wm-Wv a-cn®-sX-∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-en-kv. Cbm-fpsS IqsS tPm-en-sN-øp-∂ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-b \m-cmb-W-s\ t]m-en-kv tNm-Zyw-sN-øpw. Xn-cq-c-ßm-Sn Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p tijw ar-X-tZ-lw kz-tZ-i-tØ-°p- sIm-≠p-t]m-Ipw.

Zpcq-l-km-l-N-cy-¯n acn¨p

a-t©-cn: t\m-¿-Øv tIm-hn-e-Iw-Ip-≠n¬ I-°mS≥Ip-∂p-Ω¬ i-¶-c-\m-cm-b-W-s\ (60) Zpcq-l-kml-N-cy-Øn¬ acn-®-\n-e-bn¬ Is≠Øn. C-∂-se ssh-Io-´v BtdmsS- Ip-‰n-°m-´n-em-Wv ar-X-tZ-lw I≠Xv. a-c-W-Øn¬ _-‘p-°ƒ- kw-i-bw {]I-Sn-∏n-®Xns\ XpS¿∂v ar-X-tZ-lw t]mÃvtam¿´-Øn-\mbn at©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. `m-cy: I-a-ew. a-°ƒ: ssj-Pp, ssj-\n, ssj-e-P.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

a-t©-cn: Ip-Spw-_-\m-Y-s\ ho-Sn-\-I-Øp Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-f-¶q¿ sN-dmw-Ip-Øv aÆm-sØm-Sn cm-P-Ω-bp-sS a-I≥ K-tW-i≥ (45) BWv a-cn-®-Xv. Ip-Spw-_-{]-iv-\-am-Wv Im-c-W-sa-∂p Icp-Xp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: {io-P. a-Iƒ: Zp¿-K. a-t©-cn F-kv.sF tKm]m-e-Ir-jv-W≥ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw at©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-bv-Xp.

a-¡-bn \ncym-X-bmbn Ip-«n-am-Wn

cm-P³

sam-bv-Xo³- lm-Pn -

A-_q-_-¡À

I-®³

am-Xp

ap-l-½-Zv

tKm-]m-e³

sIm-bn-em-≠n: ap-t≠mØv F-S-°m-´p-ao-ج cm-cn-®-s‚ `m-cy Ip-´n-amWn (85). a-°ƒ: tKm-]me≥, `m-kv-I-c≥, im-¥, eo-e. a-cp-a-°ƒ: in-h≥, k-Xy≥.

_m-ep-t»-cn: In-\m-eq¿ cm-tcm-Øv-ap-°v sIm-´-cØn¬ Fw sI cm-P≥ (49). `m-cy: k-hn-X. a°ƒ: i-c-Wy, i-c-Xv. a-cpa-I≥: A-Po-jv. k-©-b\w _p-[\mgvN.

]p-Xp-∏-d-ºv: ]-tc-X-\mb F-S-°-≠-Øn¬ h-enb aq-k-°p-´n-bp-sS a-I≥ sam-bv-Xo≥- lm-Pn (62). `m-cy: B-ky. a-I≥: apl-Ω-Zv km-en-lv. k-tlmZ-cn: ssJ-dp-∂o-k.

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew C.sI ]-Sn-bn¬ Np-≈-nb≥ A-_q-_-°¿ (60). `m-cy: B-ky. a-°ƒ: Pw-jo¿ (Pn-±), dm-^n, A-iv-d-^v.

h-t´m-fn: In-W-dp-≈-]-dº-Øv I-Æ≥ (75). `mcy: am-Wn. a-°ƒ: N-{μ≥, sI ]n jm-Pn, i-in. a-cp-a-°ƒ: jo-\, k-c-f.

h-S-I-c: sP.Sn.tdm-Uv Ip-\n-bn¬ ]-tc-X-\m-b `o-a hn-em-kw I-Wm-cs‚ `m-cy am-Xp (89). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b Pn-\N-{μ≥, P-b-tZ-hn.

^-tdm-°v: t]-´ Xp-º-∏mSw K- m-en ]-≈n-°p kao-]w Rm-d-°m-´n-¬ ap-lΩ-Zv (65). `m-cy: ku-Z. aIƒ: _p-j-d. a-cp-a-I≥: A-–p-¿-d-lv-am≥.

t]-cm-{º: tN-t\m-fn \-Sphn-e-bn¬ tKm-]m-e≥ (57). `m-cy: \-fn-\n. a-Iƒ: Pn-Pn-\ (Ãm-^v \-gv-kv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn, t]cm-{º). k-tlm-Z-c≥: Ip™n-°-Æ≥ \m-b¿.

I-s−-bv-\À- tem-dn ss_-¡n sIm-fp-¯n tUm-ÎÀ a-cn-¨pF-S-∏mƒ: kw-ÿm-\-]m-Xbn¬ \-Sp-h-´-Øv I-s≠-bv\¿-tem-dn sIm-fp-Øn-b ss_-°v a-dn-™v bq-\m-\n tUm-Œ¿ a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Ip-a-c-s\-√q¿ hmS-°-e-h-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv-Ip´n-bp-sS a-I-\pw N-ß-cw-Ip-fØv dm-^n bq-\m-\n ¢n-\n-°nse tUm-Œ-dp-am-b A-–p¿-dlv-am-≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv. Ip-a-c-s\-√q-cn¬ \n-∂p N-ß-cw-Ip-f-sØ ¢n-\n-°nte-°v ss_-°n¬ t]m-hp∂-Xn-\n-sS \-Sp-h-´w ]n-em°¬ ]-≈n-°p k-ao-]w h-®v

I-s≠-bv-\¿ tem-dn ss_°n¬ sIm-fp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ss_-°v G-Xm-\pw ao‰¿ h-en-®p-sIm-≠p-t]m-hpI-bpw C-Xn-\n-sS A-–p-¿-dlv-am≥ tem-dn-°-Sn-bn¬-s∏-

Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. N-ß-cw-Ip-f-Øm-Wv A–p¿-d-lv-am-\pw Ip-Spw-_hpw C-t∏mƒ Xm-a-kn-°p-∂Xv. ]-Sn-™m-d-ßm-Sn A¬ C¿-jm-Zn-b b-Øow-Jm-\-bpsS sk-{I-´-dn-bm-Wv. `m-cy: ssk-\-_-. a-°ƒ: A-–p¬ -du-^v, d-ko-\, dlo-\. a-cp-a-I≥: j-d-^p±o≥. F-S-∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-® ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰-v tam¿-´Øn-\p ti-jw C-∂v D-®-tbmsS ]-Sn-™m-d-ßm-Sn Pp-am-akv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°pw.

ta¬-ap-dn: B-e-Øq¿-]-Sn ]-tc-X-\m-b \q-td-߬ apl-Ω-Zv F-∂ am-\p-hn-s‚ `m-cy kn ]n ^m-Øn-a (70) a-°-bn¬ a-cn-®-Xm-bn _‘p-°ƒ-°p hn-h-cw e-`n®p. a-°ƒ: bq-kp-^v, ssaaq-\. a-cp-a-°ƒ: k-a-Zv, Bbn-i.

C´y³ a-lmk-ap-{Z-¯n \n¶v 500 Z-ie-£w Zn-À-l-an-sâ ab-¡pa-cp-¶v ]n-Sn-Iq-Sn

Ip«n-IÄ Izm-dn-bn ho-Wp acn¨ tIkv: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im-\m-hn-sÃ-¶v kÀ-¡mÀ

Zp-_-bv: A-¥m-cm-{„ am¿-°‰n¬ 500 Z-i-e-£w Zn¿-lw hn-eh-cp-∂ a-b-°p-a-cp-∂v Zp-_-bv t]m-en-kpw A-¥m-cm-{„ tk-\bpw kw-bp-‡-am-bn ]n-Sn-Iq-Sn. ]m-In-kv-Xm-\n¬ \n-∂p tkm-amen-b-bn-te-°p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ ]-tØ-am-cn-bn¬ \n-∂m-Wv 350 In-tem l-jo-jpw 500 Intem a-b-°p-a-cp-∂v Kp-fn-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xm-bn Zp-_-bv t]men-kv D-]-ta-[m-hn ta-P¿ P-\d¬ J-ao-kv a-Xm¿ A¬ a-ssk\-bpw Zp-_-bv t]m-en-kn-s‚ a-b°p-hn-cp-≤ tk-\m-hn-`m-Kw ta[m-hn ta-P¿ P-\-d¬ A-–p¬ Peo¬ sa-lv-Zn-bpw ]-{X-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. a-b-°p-a-cp∂v I-S-Øn-b 10 t]-cpw ]n-Sn-bnem-bn-´p-≠v.

sIm-®n: Izm-dn-bn¬ ho-Wv a-cn-® c-≠v Ip´nIfp-sS am-Xm-]n-Xm°ƒ-°v H-cp-e-£w cq-] ho-Xw \„-]-cn-lm-cw \¬-Im-\m-hn-s√∂v k¿-°m¿. e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ DØ-c-hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ^b¬ sN-bv-Xp. Ip-´n-I-fp-sS A{i-≤-aq-e-am-Wv a-c-Wsa-∂pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂p-w I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hv d-±m-°-W-sa∂p-am-h-iy-s∏-´m-Wv A-∏o¬. 2007 Pq¨ 15\m-Wv Im-k¿tIm-Uv s]m-bv-\m-®n sN-dp-I-c A-_q-_-°¿ kn-±o-Jn-s‚ a-Iƒ G-gp h-b- p-Im-cn jm-\n-_-bpw A-b¬-hm-kn A-–p¬ d-jo-Zns‚ a-Iƒ \m-ep-h-b- p-Im-cn dw-

ab-°pa-cp-∂p-am-bn ]n-Sn-IqSnb t_m´v C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-se tkm-am-en-b≥ Xo-c-Øv \n-∂v 360 In.an A-I-se h-®m-Wv C-h ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a¬-ky-_-‘-\Øn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂ ]-tØam-cn-bn¬ a-b-°p-a-cp-∂v I-S-Øp-

∂-Xn-s\ Ip-dn-®v Zp-_-bv t]m-enkn-\v e-`n-® c-l-ky-hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. ]-tØ-am-cn-bp-sS F≥-Pn-s‚ ]n∂n-em-bn-´m-bn-cp-∂p a-b-°p-a-cp∂p-Iƒ H-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv.

ko-\-bpw ho-´n-te-°p-≈ h-gn-h°n-se Izm-dn-bn¬ ho-Wv a-cn-®Xv. kw-`-hw a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ kz-ta-[-bm tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww \-S-Øn. P-\hm-k tI-{μ-Øn-se Izm-dn-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xv Ip-‰-I-c-am-sW∂pw Po-h-\pw kz-Øpw kw-c£n-t°-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m[y-X-bm-sW-∂pw Nq-≠n-°m-´nbm-Wv a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv H-cp e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬Im≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. F-∂m¬ Ip´n-I-fp-sS A-{i-≤-bm-sW-∂v Nq≠n°m-´n-bm-Wv \-„-]-cn-lmc-w \¬-Im-\m-hn-s√-∂v k¿°m¿ A-∏o¬ \¬-In-bn-cn-°p∂-Xv.


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

24 k]vXw-_¿ 2013 sNmΔ

F-f-¦q-cn kp¶n-IÄ X½n kwLÀjw; H-cmÄ a-cn-¨p D-kv-am³ lm-Pn

Ir-jv-W³ \m-bÀ

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

J-Zo-P-¯v \m-^n-b

tKm-]m-e-Ir-jv-W

\-^o-k

h-kp-a-Xn

_m-e³ \m-bÀ

sIm-∏w: sIm-∏w {Km-a-∏©m-b-Øv ap≥ Aw-K-hpw ap-kv-enw-eo-Kv ]-©m-b-Øv {]-h¿-Ø-I-k-an-Xn Aw-Khp-am-b B-a-bq¿ ]-Sn-°-∏d-ºn¬ D-kv-am≥ lm-Pn (68). F-kv.ssh.F-kv ]-´m-ºn a-fi-ew ssh-kv-{]kn-U-‚pw sIm-∏w sd-bv©v Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a JPm-©n-bp-am-Wv. `m-cy: a-dnb. a-°ƒ: kp-sse-am≥, ^-k-ep-d-lv-am≥, D-Ω¿, Pm-^¿, k-emw, ap-l-Ω-ZvIp-´n, {_-lm-\p-±o≥, bqkp-^v, d-kn-b, J-a-dp-ssee, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: A_p, A-jv-d-^v, k-eow, lko-\, d-jo-Z, k-^q-d, ^u-kn-b, X-_v-jo-d. ap-kv-enw-eo-Kv sIm-∏w ]©m-b-Øv ssh-kv- {]-knU-‚ v, B-a-bq¿ a-l-√v ap≥ {]-kn-U-‚ v, ln-Zm-bØp¬ A-\mw a-Zv-d-km {]-kn-U-‚ v , sIm-∏w K-h. shm-t°-j-\¬ lb¿ sk°≥Udn kv-Iqƒ, B-a-bq¿ F-.bp-.]n kvIqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]n.Sn-.F {]-kn-U-‚ v XpSßnb ÿm-\-߃ h-ln®n-´p-≠v.

Im-\-Øq¿: I-b-bn-se C-S-bn-eyw Ir-jv-W≥ \mb¿ (82). `m-cy: im-c-Z. a°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm-[, kp-tem-N-\, X-¶-a-Wn, _m-e-Ir-jv-W≥, iym-a-f, Aw-_n-I, Xm-a-cm-£≥ (F≥.-Pn.-sI tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv {]-kv Im-k-¿-tImUv-),- im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥ \m-b¿-, _m-eIr-jv-W≥ \m-b¿-, Ip™n-Ir-jv-W≥, am-[-h≥ \m-b¿-, P-b-N-{μ≥-, Ip™-ºp \m-b¿-, \n-j, \mcm-b-W≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-Ωm-d-Ω-, am[-hn-b-Ω-, A-Ωm-fp A-Ω, Pm-\-In-b-Ω-, ]-tc-X-cmb \m-cm-b-Wn-b-Ω, Ip™-ºp \m-b¿. -

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-b-ßmSn P-am-A-Øv ssl-kv-Iqfn-se dn-´. Po-h-\-°m-c\m-b ]p-Xn-b-ßm-Sn Pp-ama-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]-w F sI A-–p¬ Jm-Z¿ (72). `m-cy: Xm-\-Øm-bn \-^ok. a-°ƒ: A-–p¬ d-joZv, \u-jm-Zv (C-cp-h-cpw akv-°-Øv), \-ko-a, hmln-Z, k¬-a-Øv. a-cp-a°ƒ: dm-_n-b, k-°o-\, A-–p¬ a-Po-Zv, ap-l-Ω-Zen, Jm-en-Zv. k-tlm-Z-c߃: A-–p-√, ]-tc-X-cmb A-∫m-kv, A-–p¬ Icow, A-–p¿d-lv-am≥, apl-Ω-ZvIp-™n.

Im-k¿-tIm-Uv: sX-cph-Øv lm-jnw kv-{So-‰v sX-cp-h-Øv lu-kn-se Sn Fw k-Jm-^n-˛-kpss_-Z Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-Zo-P-Øv \m-^nb (H-∂v). A-kp-J-sØ-Øp-S¿∂v Nn-In-¬-k-bn-em-bncp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: Pu-l-d, ^m-Øn-a, dnfm-dp-am-\.

Ip-º-f: ssh-Zyp-XnhIp-∏n¬-\n-∂v ko-\nb¿ kq-{]-≠m-bn hn-can-® Ip-º-f K-h. B-ip]-{Xn-°p k-ao-]-sØ Un tKm-]m-e-Ir-jv-W (57). C-e-Iv-{Sn-°¬- h¿t°-gv-kv s^-U-tdj≥, kw-ÿm-\ Hm¿K-ss\-tk-j≥ sk-{I´-dn, C-e-{Œn-kn-‰n Hm^n-tk-gv-kv s^-U-tdj≥ kw-ÿm-\ sk{I-´-dn F-∂n \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy: eo-em-h-Xn, a-°ƒ: A-Jn-e, sF-izcy.

]m-e-°m-Sv: A-e-\-√q¿ ]m-S-Øv ho-´n¬ \-^ok F-∂ ap-Øp-Xm-Ø (75). a-°ƒ: lw-k, ]tc-X-cm-b Ip-™n-ap-lΩ-Zv, k-Øm¿. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, \-^ok.

I-Æq¿: ]m-d-°-≠n en\m tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI A-\-¥-s‚ `m-cy H kn h-kp-a-Xn (89). a-°ƒ: kn sI `-cX-X≥, i-io-{μ≥ (I-®h-Sw, lm-Pn tdm-Uv), c-amtZ-hn, c-ta-i≥ (I-®-hSw), eo-\, do-\. a-cp-a-°ƒ: do-P, e-Xn-I, Ko-X, {]Im-i≥, e-£v-a-W≥, ]tc-X-cm-b _n-μp, `mKy≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ]-øm-º-eØv.

am-ln: ]-≈q¿ In-g-s° tI-tfm-ØvI-≠n-bn¬ C-√-Øv _m-e≥ \m-b¿ (81). `m-cy: h-m-k-¥n. a°ƒ: k-Pn-Øv, k-t¥mjv, k-`o-jv, kp-`m-jv (_mw-•q¿), kp-_n-\ (sN-ss∂). a-cp-a-°ƒ: jnw-\, k-Pn-\n, cm-tPjv (sN-ss∂). k-tlmZ-cn: ]-tc-X-bm-b C-√Øv ao-\m-£n A-Ω. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

B-an-\

tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f-\n-°v k-ao-]w ]tc-X-\m-b ]-≈n-∏m-´v cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy a-\-Øm-\-Øv Ip-∂-Øv ao-\m-£n-A-Ω (80). a°ƒ: tam-l-\≥ (tImgn-t°m-Sv F-®v.]n.H), kq-cy (a-e-_m¿ ]m-ekv), ]-tc-X-\m-b kXy≥ (F.F-kv.sF t]m-en-kv). a-cp-a-°ƒ: kp-j-a, an-\n, kp-tc-jvIp-am¿. k-©-b-\w _p[\mgvN.

\m-cm-b-W-¸n-Å

C-cn-´n: h-b-Øq-cn-se BZy-Im-e tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I-\pw hym-]m-cna-dn-bw C-cn-´n: hm-Wn-b-∏m-d-bn- bp-am-b ]n sI \m-cm-bse sN-dn-bwsXm-´n-bn¬ W-∏n-≈ (85). `m-cy: k-cNm-t°m-bp-sS `m-cy a-dn- k-Ω. a-°ƒ: Ko-X, thbw (72). a-°ƒ: A-øm-Ω, Wp, a-[p, {]o-X. a-cp-aa-dn-bm-Ω, tdm-k-Ω, tam- °ƒ: i-io-{μ≥, c-Lp-\mfn. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, Y≥, kn-‘p. k-w-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v tSm-an, t_-_n (N-Xnho-´p-h-f-∏n¬. cq¿), t_-_n.

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn a-t©-cn: Xr-∏-\-®n apØ-∂q¿ ]q-t®-߬ I-d-fn-°m-´n¬ Ip-™me≥Ip-´n lm-Pn (84). `m-cy: ]m-Øp-Ip-´n. a-°ƒ: A-_q-_-°¿ lm-Pn, tam-Zn-Ip-´n (dnbm-Zv), A-en (Zp-_bv), D-a¿ (Pn-±), ap-l-Ω-Zv, A-–p- -emw, J-Zo-P, k-^n-b, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: tIm-ap-Ip-´n H-f-a-Xn¬, A-l-Ω-Zv ]m-≠n-°m-Sv, \-^o-k, ^m-Øn-a-kp-lv-d, DΩp-k¬-a, k-eo-\, \mkn-l.v

A-Ðp-Ã a-´-∂q¿: I-f-tdm-Uv sI ]n lu-kn¬ ]n sI A-–p-√ ss{U-h¿ (74). `m-cy: sI ]n B-kn-b. a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-koa, J-Zo-P, \-k-dp-±o≥. a-cp-a-°ƒ: d-km-Jv, apkv-X-^, ap-\o¿. ktlm-Z-c≥: A-_q-_°¿.

I-a-em-£n ]-ø-∂q¿: F-Sm-´v ]-d-ºØv I-S-∂-∏-≈n-°m-c≥ t{]-a-s‚ `m-cy Ip-∂-cp°m-c-Øn I-a-em-£n (49). a-°ƒ: hn-Pn¬, h¿-j, hn-th-Iv. k-tlmZ-c-߃: e-£v-an, c-tai≥, tam-l-\≥, ]-tc-Xbm-b ao-\m-£n.

am-[-hn t]-cm-{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\m-b sX-s° \m™p-td-Ω¬ sN-t°m-´nbp-sS `m-cy am-[-hn (60). a-°ƒ: N-{μ≥, tKm-]n, I-a-e, _n-μp, kp-a, _o\. a-cp-a-°ƒ: e-X, _nμp, cm-P≥, _m-_p (s\m-®m-Sv), I-cp-W≥ (Im-hp-¥-d), cm-Po-h≥.

F-S-h-Æ-∏m-d: ]-Wn-°c-∏p-dm-b tIm-tem-ØpwI-S-hv ]-tc-X-\m-b F-S°-≠n ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy B-an-\ (70). a-°ƒ. A-–p¬- l-ao-Zv, k-eow (k-u-Zn), ssa-aq-\, k-^nb, k-_o-\, ]-tc-X-bmb \-^o-k. a-cp-a-°ƒ. B-en-lm-Pn In-gn-t»-cn, A-_q-_-°¿ h-en-b-]-dºv, Ip-™n-sam-bv-Xo≥, A-_q-_-°¿ Hm-am-\q¿, J-Zo-P, ^-co-Z.

ao-\m-£n-A-½

I-®³

am-Xp

t]m¡À lmPn

ap-l-½-Zv-Ip-«n ssh-ZyÀ

C-¼n-¨ym-en

Ip-ªn-¸m-¯p-«n

Ip-ªn-t¡m-b

ap-l-½-Zv-Ip-«n

C-cn-´n: ]m-bw Nn-ßm°p-≠-sØ H-X-tbm-Øv I-Æ≥ (75). `m-cy: \mWn. a-°ƒ: kp-Pm-X, jo-P, Po-\. a-cp-a-°ƒ: A-Nyp-X≥, k-Po-h≥, cta-i≥.

am-ln: sNm-¢n I-hn-bqcn-se ]-tc-X-\m-b kn sI _m-e-s‚ `m-cy amXp (82). k-tlm-Z-c߃: am-[-hn, ]-tc-X-cmb Nn-cp-X, Nm-Øp amÿ.

in-h-cm-a³ -

A-ÐpÀ-dl - a-v m³

sIm-Sp-h-≈n: ]u-c-{]-apJ≥ In-g-t°m-Øv tas∏m-bn¬ t]m-°¿ lmPn (75). `m-cy-am¿: ssk\-_, ]-tc-X-cm-b ssk\-_, B-C-i. a-°ƒ: ^m-Øn-a, Fw ]n ap-l-ΩZv (C-dn-tK-j≥ Un-hnj≥ Hm-^nkv, tIm-gnt°m-Sv), A-_v-Zp¬ Ako-kv, A-_v-Zp¬ i-co^v, k-eo-\, _p-iv-d. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-£-c, A-_v-Zp¬ k-emw (kw-Kaw tlm-´¬, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv), A-_v-Zp¬ a-PoZv A-t≠m-W, \u-^n-d ap-l-Ω-Zv (In-g-t°m-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw), k-Io-\, ^m-kn-e.

h-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fnbw ]-tc-X-\m-b s]-cnßm-´vsXm-Sn-bn¬ a-Ωmen ssh-Zy-cp-sS a-I≥ Xncp-th-K-∏p-d ]n Fw Huj-[-im-em D-S-a- ap-l-Ω-ZvIp-´n ssh-Zy¿ (79). `m-cy: B-an-\-°p-´n. a-°ƒ: jco-^, k-^n-b, kp-l-d, km-Pn-X, d-lo-\, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A_q-_-°¿. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿, A–p¬- Jm-Z¿, tUm. A∫m-kv, ssk-X-e-hn.

D-≈n-tb-cn: ssX-°≠n C-ºn-®ym-en (85). `m-cy: C-ºn-®ym-an-\. a°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b, \-^o-k, A-kv-a, k-^nb, d-kn-b, km-_n-d, ssi-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (a-S-hq¿ {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v), kp-sseam≥, A-–p¬-Jm-Z¿ (Zp-_bv), A-–p-√-t°mb (Ip-ssh-Øv), sam-bvXo≥-tIm-b, a-\m-^ v(Ip-ssh-Øv), P-eo¬ (Ip-ssh-Øv), ssk-\_.

I¬-∏I - t- ©-cn: ]m-dΩ - e-ßm-Sn-bn-se sIm-Sen¬ ap-lΩ - Z- vl - m-Pn-bpsS `m-cy Ip-™n-∏m-Øp´n (79). a-°ƒ: a-c° - m¿ lm-Pn, Jm-Z¿ (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), ssk-\p-±o≥ lm-Pn, C-{_m-low, A–p- a - Z- v, ^m-Øn-a, ssaaq-\, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: D-Æo≥-Ip-´n, aq-k, A-–p-dl - n-am≥, B-bnj, km-ln-Z, P-ao-e, ssaaq-\, kp-sse-J, kpsse-J.

Xn-cp-hÆ - q¿: tIm-´¨-an¬ Ip-™n-t°m-b (P-hl - ¿ tlm-´¬˛ 65). ]-gb - I - m-e tlm-´¬-hy-hk - m-bn-epw {]ap-J\ - p-am-bn-cp-∂p. a-°ƒ: A-kvJ - ¿, B-kn-^v, ss_Pp-∂Ø - v, kp-\n-X, sX-kven, l-ko-\. a-cp-a° - ƒ: A–p¬ \m-k¿, \q-lv, k-aZ- v, ss^-k¬, j-_o¿.

tIm-´-°¬: Ip-gn-∏p-dw am-´-\-∏m-Sv ]-tc-X-\m-b aq-®n-°-S-h-Øv a-Ωn-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv Ip-´n (73). `m-cy: I-Zn-b. a°ƒ: kp-sse-am≥, kpsse-J, dm-_n-b. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-∏ s]m-∑f, kn-±o-J-en N-´n-∏-d-ºv, kp-ss_-Z.

P-ao-e

ap-l-½-Zv- lm-Pn

a-t©-cn: ]u-c-{]-ap-J\pw dn-´. sk-bn¬-kv SmIv-kv U-]yq-´n I-Ωo-jW-dp-am-b {io-Ir-jv-W t£-{X-Øn-\p k-ao-]w DZ-bm-\-K¿ \n-jm \n-hmkn¬ sI hn in-h-cm-a≥ (75). tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\nb≥ kw-ÿm-\ Iu¨kn-e¿, ku-Øv bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v, a-t©-cn {ioIr-jv-W-t£-{Xw `-‡-P\-k-an-Xn c-£m-[n-Im-cn, _m-e-tKm-Ip-ew, a-t©cn Xm-eq-°v ap≥ c-£m[n-Im-cn, A-`-b-h-c-l-kvX {S-kv-‰v J-Pm-©n ÿm\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. `mcy: ]-Xvam-h-Xn. a-°ƒ: hn-t\m-Zv (Zp-_-bv), an-\n, \n-j. a-cp-a-°ƒ: ]q¿-Wna, ]-tc-X-\m-b Kn-cn-Pm-h√-`≥, {]-Zo-]v.

sIm-Sp-h≈ - n: a-Sh - q¿ Bcm-{ºw hm-cn-∏p-dw A-–pd-la v- m≥ lm-Pn (65). a-e©-c° - v hym-]m-cn-bm-bncp-∂p. a-°ƒ: Pm-^¿, apl-ΩZ- v, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: Pp-sse-\, sk-aod, k-eow ]p-√m-fq¿.

a-dn-bw hn-em-X-]p-cw: F-f-tßm´v a-dn-bw (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b F-f-tßm-´v am-bn≥-Ip-´n. a-°ƒ: l-ao-Zv(J-Ø¿), j-aow(J-Ø¿), kao¿(Zp-_-bv), k-ao-d, jao-a. a-cp-a-°ƒ: _jo¿(F-f-bn-Sw), Peo¬(Im-°p-\n), Xm-lnd(\m-Zm-]p-cw), Xm-lnd(s]-cp-ap-≠-t®-cn), A^vv-an-\(tN-cm-]p-cw).

Pm-_nÀ -

tIm-´-°¬: B-´o-cn ]©n-fn Pm-_n¿ (36). {_oØv Cu-kn (]-¶-P I-kvjm-Pn Xq-cn) B-bp¿-th-Z a-cpsIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ ∂v a-e-∏p-dw Pn-√m UntN¿-®≥-I-≠n Zm-tam-Z-c- kv-{Sn-_yq-´¿ B-bn-cps‚-bpw \m-cm-b-Wn-bp∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\msS-bpw a-I≥ jm-Pn b A-–p¿-d-lv-am≥ ap(45). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. kvv-eym¿. am-Xm-hv: \-^oa-°ƒ: A-Pn-Øv, A-Rv- k. `m-cy: d-Po-\. a-°ƒ: Pp (hn-Zym¿-Yn kw-kv-Ir- kp¬-^o-\, A-–p-¿dlvam≥. k-tlm-Z-cX tIm-f-Pv ,\-{º-Øv-I߃: kp-sse-J, \-koc). k-tlm-Z-c≥: kpa, A-\-kv. \n¬ Ip-t∂ym-d-a-e.

Ip-ª-Ðp-Ã- lm-Pn \m-Zm-]p-cw: ]p-fn-bm-hnse hm-g-bn¬]o-Sn-Ibn¬ Ip-™-–p-√- lmPn (95). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Ip-™m-an-\. a°ƒ: A-Ω-Zv, C-{_mlow, sam-bv-Xp- lm-Pn, aq-k, _-jo¿, ]m-Øp, A-bn-ip. a-cp-a-°ƒ: JZo-P, ]m-Øp-´n, kp-sseJ, ^m-Øn-a, l-ko-\, ]-tc-X-cm-b A-Ω-Zv-lmPn, ]-ø-bn \-cn-∏-‰.

ap-l-½-Zv-Ip-«n Ip-dp-h: I-cn-©m-∏m-Snbn-se ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-en¬ am-S-sØmSn-bn¬ ssk-Xm-en-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (62). am-Xm-hv: ]m-ØpΩp. `m-cy: km-_n-d. a°ƒ: Pm-_n¿ (dn-bmZv), Pm-^¿ (Pn-±), Pnkm¿. a-cp-a-°ƒ: Akve-an-b, l¿-^m-\.k-tlm-Z-c-߃: lwk, D-kv-am≥, A-–p¬ d-jo-Zv, B-bn-i, ^mØn-a.

B-bn-ip-½ l-Öp-½

F-ep-¼n

Ip-ª-Ðp-Ã

B-an-\ l-Öp-½

C-¼n-¨n-¸m-¯p-½

sam-bv-Xp

]p-fn-°¬: Ip-Sp-°n¬ tIm-®mw-]-≈n Ip-∂-Øv ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bn-ip-Ω l-÷pΩ (75). a-°ƒ: A-l-Ω-ZvIp-´n, _-jo¿, aq-k, a-Ω-ZvIp-´n, J-Zo-P, Xzm-ln-d, dwe. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, \-_o-k, kp-l-dm-_n, k^n-b, ap-l-Ω-Zv, K-^q¿, A-l-Ω-Zv I-_o¿.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se hen-b]o-Sn-tb-°¬ i-¶-cs‚ `m-cy F-ep-ºn (65). a°ƒ: {]-km-Zv, k-tcm-Pn\n, i-Ip-¥-f, I-eym-Wn, Ip-am-cn, kn-‘p, A-\n-e. a-cp-a-°ƒ: ]m¿-h-Xn, Aø-∏≥, kp-tc-{μ≥, kp-{_lva-Wy≥, hm-kp, kt¥m-jv, A-ø-∏≥.

hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ I-b-a-°-≠n Ip-™-–p√ (52). `m-cy: In-W-dp≈]-d-º-Øv lm-P-d. aI≥: A-^v-k¬ (_n.tImw hn-Zym¿-Yn, I√n-°-≠n F≥ F Fw tIm-f-Pv). am-Xm-hv: B-bnip. k-tlm-Z-c-߃: aman, k-^n-b, ssk-\-_, dm-_n-b.

tIm-´-°¬: tIm-gn-s®-\ am-ap-_-km¿ Xm-Wn-th∏n¬ sam-bv-Xp-´n lm-Pn F∂ sN-dn-bm-∏p lm-Pn-bpsS `m-cy B-an-\ -l-÷pΩ (75). a-°ƒ: a-Ωp, ap-lΩ-Zv, A-–p- -a-Zv, ^m-Øna, D-Ωp-Ip¬-kp. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ssJ-dp-±o≥, Bbn-i, k-eo-\, apw-Xm-kv.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ ss]-tßm-´pt]m-bn¬ C-ºn-®n-∏mØp-Ω (66). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv-l-\o-^ (\m-Zm-]p-cw D-Ω-Øq¿ Fw.F¬.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥). acp-a-Iƒ: B-bn-i _o-hn. k-tlm-Z-c-߃: lw-k, ap-l-Ω-Zv.

tIm-gn-t°m-Sv: sh-≈n-amSvIp-∂v h-en-bho-´n¬ hn F sam-bv-Xp (P-kv-‰n-kv am¿-´v) (70). `m-cy: sI Fw A-bn-im-_n. a-°ƒ: ssj-_, j-l-\, jw-e, sP- n, j-l-_m-kv. a-cpa-°ƒ: A-_v-Zp¬ kemw, A-jv-d-^v, \-ko-_v, A-en, j¿-an-\.

I-eym-Wn

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

]-Xv-a-\m-`³

D-t½-cn l-Öp-½ -

A-l-½-Zv-tIm-b

Hm-a-t»-cn: a-ßm-Sv Hm-´°m-™n-c-Xn-߃ A–p¬ Jm-Zn¿ (98). a-°ƒ: C-{_m-low lm-Pn, ap-lΩ-Zv-, B-bn-i, ssk-\-_, B-an-\, Ip-™o-hn. a-cp-a°ƒ: C-{_m-low, A-lΩ-Zv-Ip-´n.

aq-∂n-bq-¿: ]-Wn-t°m-´pw]-Sn-bn-se t]m-°m-´v ]Xva-\m-`≥ (62). `m-cy: cm[m-e-£v-an. a-°ƒ: kt¥m-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: kp-_n, kp-tc-jv _m-_p. k-tlm-Z-c-߃: Pm-\-In, X-¶, Im¿-Xym-b-\n, ]-tcX-\m-b A-ø-∏≥.

sN-dn-b-ap-≠w: Ip-dpt°mƒ th-cp-߬ ap-lΩ-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy ]-dtßm-S-Øv D-tΩ-cn l-÷pΩ (63). a-°ƒ: lpssk≥, A-_p, bq-k-^v, A-en, D-kv-am≥, Ip-™nap-l-Ω-Zv, dp-Jn-b. k-tlmZ-c≥: _o-cm≥-Ip-´n.

_o-cm³-Ip-«n

I-cn-ß-m-Sv: ]-tc-X-\m-b Ip-f-ap-≈-Xn¬ H-W-°s‚ `m-cy I-eym-Wn (80). a-°ƒ: \m-cm-bWn, \m-Wp, tZ-hn, Atim-I≥. a-cp-a-°ƒ: s]m-°≥, tZ-hn, tI-f∏≥, Ko-X.

I-Æm-Sn-°¬: hn ]n lu-kn¬ A-l-Ω-ZvtIm-b (B-ap ˛57). `m-cy: Pm-kv-an≥-XmPv. a-°ƒ: kp-dm-JØv, kp-lm-\, kplm-X. a-cp-a-I≥: dnbm-kv.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Imc-∏p-d-sØ ]-≈n-bm-fn _o-cm≥-Ip-´n (62). `m-c-y: ^m-Øn-a. a-°ƒ: km-Pn-X, jn-lm_p-Zo≥,- k-_n-X. a-cp-a°ƒ: dn-bm-kv-_m-_p, k-°o¿, km-ln-\.

k-tlm-Z-c-§Ä Xq§na-cn-¨- \n-e-bn Xr-iq¿: hn-øq¿ hn-√-S-Øv ktlm-Z-c-ß-sf H-‰-°-b-dn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. hn-√-Sw F-kv.sP. tIm-f-\n-bn¬ ]-≈n-∏p-d-Øv ]-tc-X-\m-b a-Wnbp-sS a-°-fm-b c-ta-jv (30), cXo-jv (27) F-∂n-h-c-m-Wv a-cn-®Xv. ho-´n¬ B-cp-an-√m-Ø k-a-bØm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv ktcm-Pn-\n a-Iƒ A-iz-Xn-sb `¿Xr-ho-´n¬ hn-Sm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p. ]n-Xm-hv a-Wn G-Xm-\pw h¿-j-߃-°p ap-ºv B-Xv-a-lXy sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS c-ta-jn-s\-bpw c-Xo-jn-s\-bpw t^m-Wn¬ In-´m-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v C-f-b-Ω hn-em-kn-\n C-hcp-sS A-b¬-hm-kn-bm-b N-{μtam-l-s\ t^m¨ sN-bv-Xv hn-

c-ta-jv

c-Xo-jv

h-cw A-dn-bn-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v N-{μ-tam-l≥ \-S-Øn-b Xn-c-®nen-em-Wv C-cp-h-sc-bpw Xq-ßn-acn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. c-ta-jn-\v Xr-iq-cn-se tI-

_nƒ Sn-.hn ÿm-]-\-Øn-em-bncp-∂p tPm-en. c-Xo-jv ss{U-hdm-Wv. C-cp-h-cpw A-hn-hm-ln-Xcm-Wv. hn-øq¿ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

Ip-μa - w-Ke - w: F-Sh - e - Ø - v A-_vZ- p¿-dl - va - m-s‚ `m-cy P-ao-e (58). a-°ƒ: ko-\Øv, km-Pn-Z, d-ko-\, sslZ¿A-en.

A-tØm-fn: h-´-∏m-d°¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (70). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: sj-do-P, sj-\q-P, sj-eo-P, sj-ao-P.

I-s−-bv-\À- tem-dn ss_-¡n sIm-fp-¯n tUm-ÎÀ a-cn-¨pF-S-∏mƒ: kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ \-Sp-h-´-Øv Is≠-bv-\¿-tem-dn sIm-fp-Øn-b ss_-°v a-dn-™v bq-\m-\n tUm-Œ¿ a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Ip-a-c-s\-√q¿ hm-S-°-eh-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS a-I-\pw N-ß-cw-Ip-fØv dm-^n bq-\m-\n ¢n-\n-°n-se tUm-Œ-dp-am-b A-–p¿-d-lv-am-≥ (50) B-Wv a-cn-®-Xv. Ip-a-c-s\-√q-cn¬ \n-∂p N-ß-cw-Ip-f-sØ ¢n\n-°n-te-°v ss_-°n¬ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS \-Sph-´w ]n-em-°¬ ]-≈n-°p k-ao-]w h-®v I-s≠-bv\¿ tem-dn ss_-°n¬ sIm-fp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°v G-Xm-\pw ao-‰¿ h-en-®p-sIm-≠p-t]m-hpI-bpw C-Xn-\n-sS A-–p-¿-d-lv-am≥ tem-dn-°-Snbn¬-s∏-Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. X¬-£-Ww a-c-Ww kw-`-hn-®p. N-ß-cw-Ip-f-Øm-Wv A-–p¿-d-lv-am-\pw Ip-Spw_-hpw C-t∏mƒ Xm-a-kn-°p-∂-Xv. ]-Sn-™m-d-ßmSn A¬ -C¿-jm-Zn-b b-Øow-Jm-\-bp-sS sk-{I-´dn-bm-Wv. `m-cy: ssk-\-_-. a-°ƒ: A-–p¬ -du^v, d-ko-\, d-lo-\. a-cp-a-I≥: j-d-^p-±o≥. F-S-∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq£n-® ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰-vtam¿-´-Øn-\p ti-jw C-∂v D-®-tbm-sS ]-Sn-™m-d-ßm-Sn Pp-am-a-kv-PnZn¬ J-_-d-S-°pw.

ZoÀL-Im-e-ambn \m-«n t]m-hm-¯ a-e-bm-fn jm-À-P-bn acn¨p jm¿-P: 34 h¿-ja - m-bn \m´n¬ t]m-hm-Ø a-e-bm-fn jm¿-P-bn¬ \n-cym-X-\mbn. Xn-cq¿ hm-°m-Sv s\-√mt»-cn sk-bv-Zp (64) hmWv acn-®X - v. jm¿-Pb - n¬ H-cp dtÃm-d-‚ v \-S-Øp-I-bm-bncp-∂ C-t±-lw Ip-g™ phoW-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn- °p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X\ - m-Wv.

PoÀ-Wn-¨- ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

Nn-‰q¿: aq-e-Ø-d d-Kp-te-‰-dn-\p Xm-sg ]p-g-∏m-e-Øn-\cn-In¬ kv-{Xo-bp-sS Po¿-Wn-®- ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂-se D-®-bv-°v A-W-s°-´n-se Po-h-\-°m-cm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. Nn-‰q¿ t]m-en-kv ar-X-tZ-lw Xriq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn-seØn-®p. ]-Øp-Zn-h-k-Øn¬ Iq-Sp-X¬ ]-g-°-ap-≈ arX-tZ-lw A-{ºm-]m-f-bw ]p-g-bn-eq-sS H-gp-In-sb-Ønb-Xm-sW-∂p I-cp-Xp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p.

a-t©-cn: F-f-¶q¿ A-Øm-Wn-°-en¬ C-cp-hn-`m-Kw kp-∂n-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn-\n-sS Hcmƒ a-cn-®p. kp-∂n F.]n hn-`m-Kw A-\p-`m-hn F-f¶q¿ Xn-cp-Øn-bn¬ A-_plm-Pn (62) B-Wp a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 7.30Hm-sS F-f-¶q¿ a-™∏-‰ A-Øm-Wn-°¬ Jp-ΔØp¬ C-kv-emw a-Zv -d-kbn-em-Wv kw-`-hw. C.sI hn-`m-K-Øn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ a-Zv-dk-bn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®n-cp-∂p. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ssa°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v F.]n hn-`m-Khp-am-bn X¿-°-ap-≠m-bn. C-Xv kw-L¿-j-Øn-seØp-I-bm-bn-cp-∂p. F.]n hn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cm-b a-°ƒ kw-L¿-j-Øn-te¿-s∏-Sp-∂-Xp I-≠v F-Ønb-Xm-bn-cp-∂p a-Zv-d-k-bv-°p k-ao-]-w Xm-a-kn-°p-∂ A-_p- lm-Pn. C-cp-ºp-h-Sn sIm-≠v X-e-°-Sn-tb-‰m-Wv a-c-W-sa∂v a-°ƒ a-t©-cn t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-™p. F-∂m¬ kw-L¿-j-Øn-\n-sS Ip-g™p-ho-Wm-Wv a-cn-®-sX-∂v kq-N-\-bp-≠v. ar-X-tZl-Øn¬ X-e-bv-°-Sn-tb-‰- ]m-Sp-I-tfm c-‡-sam-en-®tXm Im-W-s∏-´n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p ti-j-ta a-c-WIm-c-Ww hy-‡-am-Iq F-∂v a-t©-cn t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: a-dn-bp-Ω. -a-°ƒ: aq-km≥ lm-Pn, A-ssk\m¿, j-co-^v, D-ssa-_, ssd-lm-\, _p-jv-d. kw-L¿-j-km-[y-X I-W-°n-se-Sp-Øv h≥ t]m-en-kv kwLw ÿ-e-sØØn.

C-cn-¡qÀ hm-l-\m-]-I-Sw: Nn-InÂ-k-bv¡nsS bp-hm-hv a-cn-¨p

C-cn-´n: hm-l-\m-]-I-SØn¬ H-cp am-k-am-bn NnIn¬-k-bn-ep-≈ bp-hm-hv a-cn-®p. \p-Nym-s´ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ am-ap-˛-\-^o-k Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ Ip-fß-c-°-≠n sam-bv-Xp(30) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™-am-kw 26\v Ccn-°q-dn¬ _-‘p-hn-s‚ ac-W-ho-´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-c-sh s]-S-b-tßm-´v h®v sam-bv-Xp- Dƒ-s∏-sS F-´w-K-kw-Lw k-©-cn-® Im¿ F-Xn-tc -h-∂ _- p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-]-I-S-Øn¬ t]-cm-hq¿ kz-tZ-in B-kn-b t\c-tØ a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ sam-bv-Xp I-Æq¿ F.sI.Pn. B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv acn-®-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn ]-cn-bmcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n. J-_-d-S-°w C∂v D-®-bv-°v \p-Nym-Sv tIm-Sm-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬. `m-cy: k-°o-\. a-°ƒ: sj-dn≥, j-l-_m-kv.

Ip-g-ªp-ho-Wv Nn-InÂ-k-bn-Â Ignªncp-¶ hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

_-Zn-b-Sp-°: ho-´n¬ tXß s]m-Xn-°p-∂-Xn-\n-sS Ip-g-™p-ho-Wv aw-K-em-]pc-sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ N-n-In¬-k-bn-embn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. I¿-Wm-S-I ]p-Øq¿ sk‚ v ^n-tem-an-\ tIm-fPn-se H-∂mw-h¿-j _n._n.-Fw hn-Zym¿-Yn-bpw ]nem-¶-´-°v- k-ao-]w t]-c-s¥m-´n-bn-se kn¬-h-ÿ {Im-Ã-bp-sS a-I-\p-am-b t{]w Pn-Ø≥-{Im-Ã(17)bmWv a-cn-®-Xv. X-e-t®m-dn-se A-an-X-c-‡-{km-h-am-Wv a-c-W-Imc-W-sa-∂v tUm-Œ¿-am¿ ]-d-™p. am-Xm-hv: eo-\m {Im-kv-‰. k-tlm-Z-c-߃: {]-im-¥v In-c¨ {Im-Ã, {]o-Xw {Im-Ã.

ss_-¡-]-I-S-¯n a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

a-´-∂q¿: ss_-°p-Iƒ Iq´n-bn-Sn-®v a-[y-h-b-kv-I≥ a-cn-®p. G-®q¿ I-am¬-]oSn-I-bn-se A-iv-d-^v a≥kn-en¬ sI A-iv-d-^m-Wv (52) a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se ho-´n¬ \n-∂p IÆq-cn-se tPm-en-ÿ-etØ-°v t]m-I-sh ho-Sn-\Sp-Øp-h-®m-Wv A-]-I-Sw. C-S-tdm-Un¬ \n-∂v {]-[m-\ tdm-Un-te-°v I-b-dptºmƒ a-s‰m-cp ss_-°n-en-Sn-®v tdm-Un¬ sX-dn-®pho-Wv X-e-bv-°v km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-iv-d-^n-s\ I-Æq¿ F.sI.Pn B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-sb¶n-epw h-gn-a-t[y a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I¨-kv-{S-Iv-j≥ kq-]¿-ssh-k-dpw I¨-kv-{S-Ivj≥ h¿-t°-gv-kv kq-]¿-ssh-tk-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ sNm-Δ bq-\n-‰v Aw-K-hp-am-Wv. _-Z¿ Pp-am-akv-Pn-Zv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: A-ao-d, i-ao-d. a-cp-a-°ƒ: k¿-^m-Zv (A-_p-Z-_n), ap_m-d-Iv (I-Æq¿). ]n-Xm-hv: Jm-en-Zv. am-Xm-hv: _o-hn. k-tlm-Z-c-߃: a-Po-Zv, d-jo-Zv.

Ip-f-¯n a-cn-¨ -\n-e-bnÂ

s]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´pNm¬ ]-´p-hØ - v kv{- Xo-sb Ip-fØ - n¬ a-cn-®\ - n-eb - n¬ I-s≠-Øn. ]-´p-h-sØ sIm-S-°¬ h-f-∏n¬ Im¿Xym-b-\n(65)-bm-Wv a-cn-®Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 12\p ]-´p-h-sØ tXm-Sn-\p k-ao-]-Øp-≈ kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS Ip-fØ - n-em-Wv ar-Xt- Z-lw I-≠X -- v. s]-cntßmw F-kv.sF sI ]n cm-a-Ir-jv-W≥ ÿ-e-sØØn C≥-Iz-Ãv \-SØ - n.

bph F³-Pn-\o-bÀ Zp-_-bn Ip«n-IÄ Izm-dn-bn ho-Wp acn¨ tIkv: Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im-\m-hn-sÃ-¶v kÀ-¡mÀ Zp-_-bv: a-e-bm-fn-bm-b bp-h F≥-Pn-\o-b¿ hym-bm-a-Øn-\nsS Zp-_-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wv acn-®p. bp.F.C. C-¥y≥ C-kv em-ln sk‚¿ ssh-kv {]-knU‚pw tIm-gn-t°m-Sv A-c-°nW¿ ap-≠-°-≠n-bn¬ ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am≥ No-°p-∂v-˛-jmln-Z Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\pw F-antd-‰v-kv F-b¿-sse-≥-kn¬ ko\n-b¿ lyq-a≥ dn-tkm-gv-kv Akn-kv-‰‚p-am-b A-^o-^v d-lv-am\m-Wv (23) a-cn-®-Xv. Pn-w-t\-jyØn¬ hym-bm-aw sN-øp-∂-Xn-\nsS Ip-g-™p-ho-W A-^o-^ns\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´nte°v sIm-≠p-t]m-b aønØv C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v

am-tØm-´w J-_-¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. k-tlm-Z-c-߃: ap^o-Z (]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-)-, ap-\o-_ (Zp-_-bv F≥.sF. tam-U¬ kv°qƒ π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-).

sIm-®n: Izm-dn-bn¬ ho-Wv a-cn-® c-≠v Ip´nIfp-sS am-Xm-]n-Xm°ƒ-°v H-cp-e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im-\m-hns√-∂v k¿-°m¿. e-£w cq-] hoXw \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ^b¬ sN-bv-Xp. Ip-´n-I-fp-sS A{i-≤-aq-e-am-Wv a-c-Wsa-∂pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂p-w I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hv d-±m-°-Wsa-∂p-am-h-iy-s∏-´m-Wv A∏o¬. 2007 Pq¨ 15\m-Wv Im-k¿tIm-Uv s]m-bv-\m-®n sN-dp-I-c A-_q-_-°¿ kn-±o-Jn-s‚ aIƒ G-gp h-b- p-Im-cn jm-\n-

_-bpw A-b¬-hm-kn A-–p¬ d-jo-Zn-s‚ a-Iƒ \m-ep-h-b- pIm-cn dw-ko-\-bpw ho-´n-te-°p≈ h-gn-h-°n-se Izm-dn-bn¬ hoWv a-cn-®-Xv. kw-`-hw a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ kz-ta-[-bm tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww \-S-Øn. P-\hm-k tI-{μ-Øn-se Izm-dn-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xv Ip-‰-I-c-am-sW∂pw Po-h-\pw kz-Øpw kw-c£n-t°-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bm-sW-∂pw Nq-≠n°m-´n-bm-Wv a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv H-cp e£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. ]m-d-a-SI-fn-¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-

DtZym-K-ÿ¿s°Xntc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw I-Ωoj≥ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. Imk¿-tIm-s´ Zp-c-¥-Øn-\v Izm-dn D-S-a-bpw Pn-tbm-f-Pn-kv-‰pw D-Øc-hm-Zn-bm-sW-∂pw A-Xn-\m¬ H-cp-e-£w cq-]-bn¬ 50,000 hoXw C-cp-h-cn¬ \n-∂pw Cu-Sm°n k¿-°m¿ \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂p-am-bn-cp-∂p IΩo-j-s‚ D-Ø-c-hv. F-∂m¬ Ip-´n-I-fp-sS A-{i≤-bm-sW-∂v Nq-≠n-°m-´n-bmWv \-„-]-cn-lm-c-am-bn H-cp e£w \¬-Im-\m-hn-s√-∂v Im-Wn®v k¿-°m¿ A-∏o¬ \¬-In-bncn-°p-∂-Xv. P-kv-‰n-kv ]n B¿ cma-N-{μ-ta-t\m≥ C-∂v k¿-°m-cns‚ A-∏o¬ ]-cn-K-Wn-°pw.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

24 k-]v-Xw-_¿ 2013 sNmΔ

tIm-f-Pn-sâ hm-«À Sm-¦n ho-Wv H-¼-Xp-Im-c³ a-cn-¨p A-Ðp Jm-ZÀ Ip-ªv

ta-cn-¡p-«n

_m-_p-cm-P³

tPmÀ-Pv

A-\p

P-K-¶m-Y-]n-Å

ar-Zp-e-Ip-am-cn

k-c-kz-Xn A-½

ssa-em-∏q-cv: ]-≈n-hn-f A-–p¬ Jm-Z¿ Ip™v(87). `m-cy: P-ao-em_o-hn. a-°ƒ: j-lp-_m\-Øv, ]-tc-X-\m-b Ppssa-e-Øv _o-hn, k-^nem _o-hn, ^-kn-ep-±o≥, k-em-lp-±o≥, Pp-ss_-cnb-Øv _n-ho, \n-km-ap±o≥, \m-kn-em _o-hn. acp-a-°ƒ: A-–p¬ d-joZv, C-{_m-lnw-Ip-´n, ap-lΩ-Zv l-\o-^, ]-tc-X-\mb d-low, lm-cn-^v, \-Zodm-_o-hn, ssk-^p-∂ok, ko-\-Øv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: X-g-h IS-Øq¿ tXm-≠-en¬-X-dbn¬ ]-tc-X-\m-b Sn ]n Um-\n-tb-en-s‚ `m-cy Sn Fw ta-cn-°p-´n(83). a-°ƒ: ]-tc-X-bm-b Zo\m-Ω, eo-em-Ω, Ip-™ptamƒ, en-√n, tPm¨-k¨, h¬-k-Ω. a-cp-a-°ƒ: kv-‰o-^≥, ^nen-∏v, ]-tc-X-\m-b tPm¨, X-¶-®≥, jo-e, tPm-bn.

Nm-Ø-∂q¿: B-Zn-®-\√q¿ ssI-X-°p-gn ]pØ≥-]p-c-bn¬ _m-_pcm-P≥(50). `m-cy: Ko-X. a°ƒ: hn-]n≥, _n-\p.

Nm-Ø-∂q¿: tIm-bn-∏m-Sv Im-´p-hn-f-bn¬ tPm¿Pv(74). `m-cy: X-¶-Ω. a°ƒ: k-Pn, hn-t\m-bn, ]tc-X-\m-b sd-Pn, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\, tam-fn, jo-P, en-kn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ]-S-\mb¿ Ip-f-ß-c h-S-°v A\p \n-hm-kn¬ cm-a-Ir-jvW-s‚ `m-cy A-\p(c-ay˛30). a-I≥: A-c-hn-μv.

a-S-hq¿: a-S-hq¿ ]-flm{io-bn¬ P-K-∂m-Y-]n-≈ (62). `m-cy: Aw-_n-Im-tZhn. a-°ƒ: A-Pn-Øv-Ipam¿ (Ir-jv-W sa-Un°¬-kv a-S-hq¿), A-`n-PnØv Ip-am¿, A-\-iz-c. acp-a-°ƒ: im-¥n, {io-PnØv (_-lv-ssd≥).

_m-e-cm-a-]p-cw: `-K-h-Xn\-S sX-t°-°p-∂-Øq¿ ho-´n¬ Im-am-£n-b-Ω-bpsS a-Iƒ ar-Zp-e-Ip-am-cn (54). a-°ƒ: c-Rv-Pn-Xv Fkv \m-b¿ (kn.B¿.]n.F-^v.), c-ivan F-kv \m-b¿. a-cp-aI≥: Fw F-kv {io-Zp.

hn-f-∏n¬-im-e: B-ewtIm-Sv c-Xo-jv `-h-\n¬ k-c-kz-Xn A-Ω (73). a°ƒ: h-k-¥-Ip-am-cn, tam-l-\≥ \m-b¿, N{μ≥ \m-b¿. k-tlm-Zcn: cm-P-Ω.

kc-k-½

a-dn-bw

ap-l-½-Zv d-jo-Zv

tam\n-¨³ amXyp FSXz: Bim-cp-]-dºn¬ (tIm-Sn-bv°¬) ]tc-X-\mb Nmt°m amXyp-hns‚ aI≥ tam\n-®≥ amXyp(45) \ncym-X-\m-bn. kwkv°mcw C-∂v 3.30 \v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm-\m-]≈n-bn¬. `mcy: acnb tam\n-®≥ ]cp-ae sIm®p-]-dºv IpSpw-_mwKw. a°ƒ: en‚m, se\.

h-kp-a-Xn I-Æq¿: ]m-d-°-≠n en\m tIm-t´-Pn¬ ]-tc-X\m-b ]n sI A-\-¥-s‚ `m-cy H kn h-kp-a-Xn (89). a-°ƒ: kn sI `-c-X-X≥, i-io{μ≥ (I-®-h-Sw, lm-Pn tdm-Uv), c-am-tZ-hn, c-tai≥ (I-®-h-Sw), eo-\, do\. a-cp-a-°-ƒ: do-P, e-Xn-I, Ko-X, {]Im-i≥, e-£v-a-W≥, ]tc-X-cm-b _n-μp, `mKy≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ]-øm-º-eØv.

tKm-]m-e³ I-cp-\m-K-∏-≈n: \-º-cphn-Im-e tIm-´-bn¬ tKm]m-e≥(61). `m-cy: X-¶-aWn. a-°ƒ: en-kn, Zn-eo]v. a-cp-a-I≥: kp-tc-{μ≥.

Ip-ªn-¸m-¯p-«n I¬-∏I - t- ©-cn: ]m-dΩ - e-ßm-Sn-bn-se sIm-Sen¬ ap-lΩ - Z- vl - m-Pn-bpsS `m-cy Ip-™n-∏m-Øp´n (79). a-°ƒ: a-c° - m¿ lm-Pn, Jm-Z¿ (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), ssk-\p-±o≥ lm-Pn, C-{_m-low, A–p- a - Z- v, ^m-Øn-a, ssaaq-\, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: D-Æo≥-Ip-´n, aq-k, A-–p-dl - n-am≥, B-bnj, km-ln-Z, P-ao-e, ssaaq-\, kp-sse-J, kp-sseJ.

tN¿-Ø-e: hm-c-Ww BXn-c-bn¬ (A-tc-ti-cn¬) dn-´. B¿-.Un-.H. ]n Fw tkm-a-\m-Yn-s‚ `m-cy kc-k-Ω (74). a-°ƒ: A-\nX (-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw),A-\n¬ (-^n-\m≥-kv amt\-P¿,-k-ssπ-tIm F-dWm-Ip-fw). a-cp-a-°ƒ: Pn A-\n¬ (am-t\-P¿ C-¥y≥ _m-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw),- _o\m-dm-Wn (-So-®¿, F-kv.F≥-.F®v.F-kv-.F-kv. {io-I-Wv-tT-iz-cw ]q-®m°¬).

X-¦-¸³

]m-e-°m-Sv: A-e-\-√q¿ ]m-S-Øv ho-´n¬ \-^ok F-∂ ap-Øp-Xm-Ø (75). a-°ƒ: lw-k, kØm¿.

tN¿-Ø-e: kzm-X-{¥y k-a-c-tk-\m-\n Xm-c-at»-cn¬ sI B¿ X-¶∏≥ (87). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Im-¿Øym-b-\n. a°ƒ: Sn Sn ]p-cp-tjm-Øa≥,- hn-P-b≥,- kn≤m¿Y≥,- tim-`-\,- cm-P∏≥,- {]-k-∂,- {]-km-Zv (F-.F-kv-.sF ku-Øv tÃ-j≥ B-e-∏p-g),- Sn -Sn km-Pp(-ssh-kv {]-knU‚ v,X-Æo¿-ap-°w ]©m-b-Øv). a-cp-a-°ƒ: e-fn-X-Ω,- {]-`m-h-Xn, tim-`, -kp-tc-{μ≥,- ip-`mΩ,- \-S-cm-P≥, _o-\,Pn≥-kn.

B-an-\

ap-l-½-Zv-Ip-«n

C-cn-´n: hm-Wn-b-∏m-d-bnse sN-dn-bwsXm-´nbn¬ Nm-t°m-bp-sS `mcy a-dn-bw (72). a-°ƒ: A-øm-Ω, a-dn-bm-Ω, tdmk-Ω, tam-fn. a-cp-a-°ƒ: X-¶-®≥, tSm-an, t_-_n (N-Xn-cq¿), t_-_n.

hn-em-X-]p-cw: F-f-tßm´v a-dn-bw (69). `¿-Øm-hv: F-f-tßm-´v am-bn≥-Ip-´n.

s]-cp-am-Xp-d: am-S≥-hn-f B-ep-hn-fm-Iw ho-´n¬ apl-Ω-Zv d-jo-Zv (97). `m-cy: ]-tc-X-bm-b k-eo-l-Øv D-Ωmƒ. a-°ƒ: sF-jm-_o-hn, ]tc-X-bm-b \-ko-am-_ohn, ap-l-Ω-Zv ap-kv-X-^ (am-S≥-hn-f \-Pm-Øp¬ C-kv-emw Pp-am-a-kv-Pn-Zv sk-{I-´-dn), tkm-^n-b, km-_p. a-cp-a-°ƒ: jmlp¬ l-ao-Zv, A-–p¬- -djoZv, jn-bm-kv, j-lv-\m_o-Kw. J-_-d-S-°w C∂p-cm-hn-se F-´n-\v s]cp-am-Xp-d h-en-b-]-≈n J_¿-ÿm-\n¬.

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

kp-ss_-Zm-_o-hn

tPm-bn-kv

ap-c-fo-[-c³

{Zu-]-Xn A-½

th-em-bp-[³-]n-Å

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn P-am-A-Øv sslkv-Iq-fn-se dn-´. Po-h-\°m-c-\m-b F sI A–p¬ Jm-Z¿ (72). `m-cy: Xm-\-Øm-bn \-^o-k. a°ƒ: A-–p¬ d-jo-Zv, \u-jm-Zv, \-ko-a, hmln-Z, k¬-a-Øv. a-cp-a°ƒ: dm-_n-b, k-°o-\, A-–p¬ a-Po-Zv, ap-l-ΩZ-en, Jm-en-Zv.

sh-™m-d-aq-Sv: Io-gm-bnt°m-Ww D-Zn-aq-Sv sIm-®pIp-∂n¬ ho-´n¬ A-_q_-°-dn-s‚ `m-cy kpss_-Zm _o-hn (70). a°ƒ: ssj-em _o-hn, A-–p¬ h-lm-_v, A–p¬ e-Øo-^v, a-√n-Im_o-hn. a-cp-a-°ƒ: C-kvam-bn¬, sse-em _o-hn, \-ko-dm _o-hn, jmlp¬ l-ao-Zv.

Im-´m-°-S: a-fi-]Øn≥-I-S-hv H-‰-ti-J-c-awK-ew I-h-‰p-tIm-W-Øv hov-´n¬ Pn tb-Kr-Zm-ks‚ `m-cy tPm-bn-kv (70). a-°ƒ: _-©-an≥ km-Kcw, tkm-a-km-K-cw, kp-tc-{μ≥, ssi-e-P, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: F-kv F¬ A-\n-X, ]n hn I-e, sF hn {io-P, sP Ãm≥-en, Un kp-tc-jv.

sh-™m-d-aq-Sv: B-dmwXm-\w ]q-∏p-dw ]-g-hn-f ho-´n¬ ap-c-fo-[-c≥ (57). `m-cy: N-{μn-I. a-°ƒ: A≥-kn¬, Nm-©p. a-cp-aI≥: an-Yp≥.

C-¼n-¨n-¸m-¯p-½

sIm-Sp-h-≈n: ]u-c-{]-apJ≥ In-g-t°m-Øv tas∏m-bn¬ t]m-°¿ lmPn (75). `m-cy-am¿: ssk\-_, ]-tc-X-cm-b ssk\-_, B-C-i. a-°ƒ: ^m-Øn-a, Fw ]n ap-l-Ω-Zv (C-dn-tK-j≥ Un-hn-j≥ Hm-^nkv, tIm-gn-t°m-Sv), A-_vZp¬ A-ko-kv, A-_vZp¬ i-co-^v, k-eo-\, _p-iv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-£-c, A-_v-Zp¬ k-emw (kw-K-aw tlm´¬), A-_v-Zp¬ a-Po-Zv A-t≠m-W, \u-^n-d apl-Ω-Zv, k-Io-\, ^m-kne.

Im-´m-°-S: sN-{ºm-tImWw sIm-ºm-Sn-°¬ ]fl hn-em-k-Øn¬ ]-tcX-\m-b {io-[-c≥ \m-bcp-sS `m-cy {Zu-]-Xn AΩ (81). a-°ƒ: i-io-{μIp-am-cn, {io-Ip-am-c≥ \mb¿, hn-{I-a≥ \m-b¿, ]fl-P Ip-am-cn, A-\n-cp≤≥ \m-b¿, P-b-Ir-jvW≥ \m-b¿ (P-h-l¿ _m-e-P-\-th-Zn Im-´m-°S tªm-°v I-Ωn-‰n {]-knU‚ v). a-cp-a-°ƒ: Ir-jvW≥ \m-b¿, h-k-¥-Ipam-cn, D-j-Ip-am-cn, cm-Pti-J-c≥ \m-b¿, Ip-am-cn P-b, _n-μp-Ip-am-cn.

apl-Ω: Nm-c-a-wK-ew hn- Ip-t∂m-∂n: ]m-ew-]-dI-√-d: an-Xr-Ω-e, a-e-cpcp-∏p-I-≠-Øn¬ \m-cm-b- ºn¬ c-ho-{μ≥ ( a-Wn]m-d ho-´n¬ th-em-bpWn (102). b≥ ˛57). kw-ÿm-\ \m[≥ ]n-≈ (95). `m-cy: a°ƒ: im¥≥, im-cw-K- sf D-®-°v c-≠n-\v ho-´pkp-`-{Z-A-Ω. a-°ƒ: ]h-f-∏n¬. flm-h-Xn A-Ω, C-μn-c-A- ]mWn, ]-¶-Pm£n, sN√-Ω, im-¥-Ip-amcn. `m-cy : kp-j-a s]m≥-IpΩ, kp-Ip-am-c≥ \-m-b¿, a-cp-a°ƒ: k-tcm∂w sN-ßm-en-h-f-∏n¬ kp-io-e-A-Ω, {]-`m-IPn\n,B-\μ≥, in-h-ZmIp-Spw-_mw-Kw. c≥-\m-b¿, hn-P-b-Ip-amc≥ \m-b¿, a-[p-kq-Z-\≥ kv. ]-tc-Xcmb Ip-™p- a-°ƒ: kp-an (ku-Zn), iaWn, kp-Ip-amc≥, c-Wy, tZ-hn. \m-b¿, P-b-N-{μ≥ \mb¿, e-Xm-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: a-t\m-l-c≥ \mb¿, a-Wn-I-fi≥ \mb¿, h¬-k-e-Ip-am-cn, hk-¥-Ip-am-cn, A-\n-X-Ipam-cn, Fw sI D-a. N-ß-\m-ti-cn: I-fn-°p∂-Xn-\n-sS Ip-f-Øn¬ ho_m-e³ \m-bÀ Wv aq-∂p h-b- p-Im-c≥ aam-ln: ]-≈q¿ In-g-s° cn-®p. Ip-dn-®n B-\-°p-gn tI-tfm-ØvI-≠n-bn¬ I-f-Øn-°p-t∂¬ _n-\oC-√-Øv _m-e≥ \m-b¿ jv-˛-an-\n-tamƒ Z-º-Xn-I-fp(81). `m-cy: h-m-k-¥n. sS G-I-a-I≥ A-ssZz-Xv a-°ƒ: k-Pn-Øv, kB-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se t¥m-jv, k-`o-jv, kp-`m- ssh-Io-´v A-©n-\m-Wv jv (_mw-•q¿), kp-_n-\ kw-`-hw. (sN-ss∂). A-Ω-s°m-∏w ho-´n-\p-≈n-em-bn-cp-∂ Ip-´n I-fna-cp-a-°ƒ: jnw-\, k-Pn- °p-∂-Xn-\m-bn ap-‰-tØ-°n-d-ßn-b-Xm-Wv. ap-Ø-—≥ \n, cm-tP-jv (sN-ss∂). A-hn-sS-bp-≠m-hp-sa-∂ I-cp-X-en-em-bn-cp-∂p A-Ωk-tlm-Z-cn: ]-tc-X-bm- bpw a-‰p-≈-h-cpw. A-¬-∏-k-a-b-Øn-\p ti-jw Ip-´nb C-√-Øv ao-\m-£n A- sb Im-Wm-sX h-∂-tXm-sS Xn-c-°n-b-t∏mƒ ho-SnΩ. \p ]p-d-In-se Ip-f-Øn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v 11.30 \v ho-´p-h-f∏n¬. ]n-Xm-hv _n-\o-jv kn.]n.Fw. kw-ÿm-\-I-Ωn‰n-bw-Kw hn B¿ `m-kv-I-c-s‚ Hu-tZym-Kn-I hm-l-\Øn-s‚ ss{U-h-dm-Wv.

k-Zm-in-h³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-hWm-Ip-gn Xm-∂n-aq-´n¬ F-kv.hn k-Z-\-Øn¬ F¬ k-Zm-in-h≥ (64˛-dn´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn). `m-cy: kn hn-P-b-Ω. a°ƒ: F-kv hn A-\n¬Ip-am¿, F-kv hn I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: k-\¬, kn sI Zn-hy.

a-dn-bw

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ ss]-tßm-´pt]m-bn¬ C-ºn-®n-∏mØp-Ω (66).

k-Zm-in-h³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-hWm-Ip-gn Xm-∂n-aq-´n¬ F-kv.hn k-Z-\-Øn¬ F¬ k-Zm-in-h≥ (64˛-dn´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn). `m-cy: kn hn-P-b-Ω. a-°ƒ: F-kv hn A-\n¬-Ip-am¿, F-kv hn I-hn-X. a-cp-a-°ƒ: k-\¬, kn sI Zn-hy.

t]m¡À lmPn

jm-Pn sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ tN¿-®≥-I-≠n Zm-tam-Z-cs‚-bpw \m-cm-b-Wn-bpsS-bpw a-I≥ jm-Pn (45). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-Pn-Øv, A-RvPp, k-tlm-Z-c≥: kp-\n¬ Ip-t∂ym-d-a-e.

C-¼n-¨ym-en D-≈n-tb-cn: ssX-°-≠n C-ºn-®ym-en (85). `m-cy: C-ºn-®ym-an-\. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b, \-^o-k, A-kv-a, k-^nb, d-kn-b, km-_n-d, ssi-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿ (a-S-hq¿ {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v), kp-sse-am≥, A-–p¬Jm-Z¿ (Zp-_bv), A-–p-√-t°m-b (Ip-ssh-Øv), sam-bvXo≥-tIm-b, a-\m-^ v(Ip-ssh-Øv), Peo¬ (Ip-ssh-Øv), ssk-\-_.

A-ÐpÀ-dl - a-v m³ sIm-Sp-h≈ - n: a-Sh - q¿ Bcm-{ºw hm-cn-∏p-dw A-–pd-la v- m≥ lm-Pn (65). a-e©-c° - v hym-]m-cn-bm-bncp-∂p.

A-Ðp-Ã a-´-∂q¿: I-f-tdm-Uv sI ]n lu-kn¬ ]n sI A–p-√ ss{U-h¿ (74). `m-cy: sI ]n B-kn-b. a°ƒ: A-iv-d-^v, \-ko-a, J-Zo-P, \-k-dp-±o≥. a-cpa-°ƒ: d-km-Jv, ap-kv-X^, ap-\o¿. k-tlm-Zc≥: A-_q-_-°¿.

A-¶-½ ]p-¶³ ]m-d-ºp-g: th-¶-S-Øm-b tX-°pw-X-d-bn¬ ]-tc-X\m-b am-Xyp ]p-∂-s‚ `mcy A-∂-Ω ]p-∂≥ (91, dn-´. do-®¿). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a-°ƒ: kp-[, tj¿-fn (aw-K-fw) _o-\, ]-tc-Xbm-b Ip-™-Ω. a-cp-a-°ƒ: tPm¿-Pv tSman, h¿-Ko-kv tP-°-_v , ^m. am-Xyq-kv, P-bnw-kv

ap-l-½-Zv- lm-Pn A-tØm-fn: h-´-∏m-d°¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (70).

ap-l-½-Zv-Ip-«n Ip-dp-h: I-cn-©m-∏m-Snbn-se ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-en¬ am-S-sØmSn-bn¬ ssk-Xm-en-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (62). am-Xm-hv: ]m-Øp-Ωp. `mcy: km-_n-d. a-°ƒ: Pm_n¿ (dn-bm-Zv), Pm-^¿ (Pn-±), Pn-km¿. a-cp-a°ƒ: A-kve-an-b, l¿^m-\.-

am-Xp am-ln: sNm-¢n I-hn-bqcn-se ]-tc-X-\m-b kn sI _m-e-s‚ `m-cy amXp (82).

\-^o-k

F-S-h-Æ-∏m-d: ]-Wn-°c-∏p-dm-b tIm-tem-ØpwI-S-hv F-S-°-≠n ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy B-an-\ (70).

\m-cmb-Wn

tIm-´-°¬: Ip-gn-∏p-dw am-´-\-∏m-Sv aq-®n-°-S-hØv a-Ωn-bp-sS a-I≥ apl-Ω-Zv Ip-´n (73).

c-ho-{µ³

aq-¶ph-b-Êp-Im-c³ Ip-f-¯n ho-Wv a-cn-¨p

F-f-¦q-cn kp¶n-IÄ X½n kwLÀjw; H-cmÄ a-cn-¨p a-t©-cn: F-f-¶q¿ A-Øm-Wn-°-en¬ C-cp-hn-`m-Kw kp-∂n-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn-\n-sS Hcmƒ a-cn-®p. kp-∂n F.]n. hn-`m-Kw A-\p-`m-hn F-f¶q¿ Xn-cp-Øn-bn¬ A-_plm-Pn (62) B-Wp a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 7.30Hm-sS F-f-¶q¿ a-™in-h-cm-a³ ∏-‰ A-Øm-Wn-°¬ Jp-Δa-t©-cn: ]u-c-{]-ap-JØp¬ C-kv-emw a-Zv -d-k\pw dn-´. sk-bn¬-kv Sm- bn-em-Wv kw-`-hw. Iv-kv U-]yq-´n I-Ωo-jC.sI. hn-`m-K-Øn-s‚ W-dp-am-b {io-Ir-jv-W \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ a-Zv-dt£-{X-Øn-\p k-ao-]w k-bn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS D-Z-bm-\-K¿ \n-jm \n-hmkn¬ sI hn in-h-cm-a≥ tbm-Kw hn-fn-®n-cp-∂p. C(75). tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho- Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ssa-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n- kw-_-‘n-®v F.]n. hn-`m-K-hp-am-bn X¿-°-ap-≠m-bn. C-Xv kw-L¿-j-Øn-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. F.]n. hnb≥ kw-ÿm-\ Iu¨`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cm-b a-°ƒ kw-L¿-j-Øn-te¿kn-e¿, ku-Øv bq-\n-‰v s∏-Sp-∂-Xp I-≠v F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p a-Zv-d-k-bv-°p {]-kn-U‚ v, k-ao-]-w Xm-a-kn-°p-∂ A-_p- lm-Pn. a-t©-cn {io-Ir-jv-Wt£-{Xw `-‡-P-\-k-anC-cp-ºp-h-Sn sIm-≠v X-e-°-Sn-tb-‰m-Wv a-c-W-saXn c-£m-[n-Im-cn, ∂v a-°ƒ a-t©-cn t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn_m-e-tKm-Ip-ew, a-t©bn¬ ]-d-™p. F-∂m¬ kw-L¿-j-Øn-\n-sS Ip-gcn Xm-eq-°v ap≥ c-£m™p-ho-Wm-Wv a-cn-®-sX-∂v kq-N-\-bp-≠v. ar-X-tZ[n-Im-cn, A-`-b-h-c-l-kv- l-Øn¬ X-e-bv-°-Sn-tb-‰- ]m-Sp-I-tfm c-‡-sam-en-®X {S-kv-‰v J-Pm-©n ÿm- tXm Im-W-s∏-´n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. t]m-kv-‰v\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. tam¿-´-Øn-\p ti-j-ta a-c-WIm-c-Ww hy-‡-am-hq `m-cy: ]-Xvam-h-Xn. F-∂v a-t©-cn t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: a-dn-bp-Ω. -aa-°ƒ: hn-t\m-Zv, an-\n, °ƒ: aq-km≥ lm-Pn, A-ssk-\m¿, j-co-^v, D-ssa\n-j. a-cp-a-°ƒ: ]q¿-Wn-a, {]- _, ssd-lm-\, _p-jv-d. kw-L-¿-j-km-[y-X I-W°n-se-Sp-Øv h≥ t]m-en-kv kw-Lw ÿ-e-sØØn. Zo-]v.

Hu-tk-^v hÀ-¡n

\kÀ-aq-¸³

-\m-cm-b-Wn-

`m-kv-¡-c³- Ip-«n- \m-bÀ-

Djm-Ip-amcn

Aw-_p-Pm-£n

tN¿-Ø-e: tN-∂w-]-≈n∏p-dw ]-©m-b-Øv A©mw hm¿-Uv A-go-°¬ Ip-∂pw-Iq-´n¬ Hu-tk^v h¿-°n (h¿-°n Ip™v 96). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 \v ]-≈n-∏p-dw sk‚ v ta-cokv s^m-tdm-\m ]-≈nbn¬. `m-cy: -A-∂-Ω. a-°ƒ:F¬-k-Ω, Ip-cym-t°m-kv, sk-_m-Ãy≥,- Ip-™ptam≥,^n-tem-an-\. a-cp-a-°ƒ: tPm-bn,-a-dnbm-Ω, en-kn,-tXm-a-kv,-]tc-X-bm-b t{K-kn.-

B-e∏p-g: tXm-≠≥Ipf-ß-c hm¿-Un¬ h-St°-sh-fn-bn¬ ]-tcX\m-b Sn sI A-–p¬I-co-an-s‚ a-I≥ \-k¿ aq-∏≥ (47). \m-Nyp-d¬ I-b¿ t{S-tU-gv-kv DS-a, P-amA-Øv Iu¨-kn¬ Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v, hS-t° a-l¬ {]kn-U‚ v, sk-{I´-dn F∂n-\n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p≠v. am-Xmhv: _o-a. `mcy: jm-ln-\. a°ƒ: ^m-Øn-a(_n.sS°v), ^u-kn-b (_n.sS°v Ãp-U‚ v)

Xp-d-hq¿-: h-S-°v \n-I¿Øn¬- \m-cm-b-W-s‚ `mcy- \m-cm-b-Wn-(87). a°ƒ:- Hm-a-\. tim-`-\. acp a-°ƒ:- cm-a-Zm-kv, tkm-a-\m-Y≥-.-

Xp-d-hq-¿-: Ip-Øn-b-tXmSv ]-©m-b-Øv 11˛mwhm¿-Uv Xr-s°-∏dºn¬- F -sI -`m-kv-°c≥- Ip-´n- \m-b¿-(76). `m-cy:- hn-P-b-Ω. a-°ƒ:- sI -_n Ir-jvW-Ip-am¿, sI -_n -P-bIp-am¿, hn -{io-tZ-hn. a-cp-a-°ƒ:- {]o-Xn- , ARv-P-en, sI -P-b-Ip-am¿-

sNß-∂q¿: apf-°p-g, Aco-°-c, Imhns‚ tae-tØ-Xn¬ ]Sn-™mtd-Xn¬ ]tc-X-\mb Zmtam-Z-cs‚ aIƒ DjmIp-amcn (sImgp-h-√q¿ sF.-kn.-Un.]n Poh-\°m-cn˛47). kwkvIm-cw \SØn. amXmhv: ameXn. ktlm-Z-c-߃: im¥Ω, cmP-Ω, X¶-a-Wn, cma-N-{μ≥.

apl-Ω: I-f-cn-°¬ Aw_p-Pm£n (A-Ωp˛ 62). dn-´. \-gv-kn-ßv A-kn-kv‰‚mWv. a-I≥: a-t\mPv, a-cp-aIƒ: h-≈n.

J-Zo-P-¯v \m-^n-b Im-k¿-tIm-Uv: sX-cp-hØv lm-jnw kv-{So-‰v sXcp-h-Øv lu-kn-se Sn Fw k-Jm-^n-˛kp-ss_-Z Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ J-Zo-P-Øv \m^n-b (H-∂v). A-kp-J-sØ-Øp-S¿-∂v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp∂p.

ao-\m-£n-A-½ tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f-\n-°v k-ao-]w ]tc-X-\m-b ]-≈n-∏m-´v cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy a-\-Øm-\-Øv Ip-∂-Øv ao-\m-£n-A-Ω (80). a°ƒ: tam-l-\≥ (tImgn-t°m-Sv F-®v.]n.H), kq-cy (a-e-_m¿ ]m-ekv), k-Xy≥ . a-cp-a°ƒ: kp-j-a, an-\n, kptc-jv-Ip-am¿.

`mkvIc³ tImgt©cn:]p√mSv the≥]dºn¬ F Pn `mkv-Ic≥ (63). kwkvImcw C-∂v cmhnse 11\v ho´phf∏n¬ \S°pw. `mcy: Aw_nI. a°ƒ: cmlp¬ `mkvI¿ (U¬ln) , c-aym`mkvI¿(FdWmIpfw), cRvPnXv `mkvI¿ (Xncph\¥]pcw). acpa°ƒ: AkvX, k-Pp

I-a-em-£n ]-ø-∂q¿: F-Sm-´v ]-d-º-Øv I-S-∂-∏-≈n°m-c≥ t{]-a-s‚ `m-cy Ip-∂-cp-°m-c-Øn I-aem-£n (49). a-°ƒ: hn-Pn¬, h¿-j, hn-th-Iv. k-tlm-Z-c߃: e-£v-an, c-ta-i≥, tam-l-\≥, ao-\m-£n.

Ir-jv-W³ \m-bÀ Im-\-Øq¿: I-b-bn-se C-S-bn-eyw Ir-jv-W≥ \m-b¿ (82). `m-cy: im-c-Z. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm[, kp-tem-N-\, X-¶-aWn, _m-e-Ir-jv-W≥, iym-a-f, Aw-_n-I, Xma-cm-£≥,- im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥ \m-b¿-, _m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿-, \Ip-™n-Ir-jv-W≥, am-[-h≥ \m-b¿-, P-bN-{μ≥-, Ip-™-ºp \m-b¿-, \n-j, \m-cm-b-W≥.

am-[-hn t]-cm-{º: s\m-®m-s´ ]tc-X-\m-b sX-s° \m™p-td-Ω¬ sN-t°m-´nbp-sS `m-cy am-[-hn (60). a-°ƒ: N-{μ≥, tKm-]n, I-a-e, _n-μp, kp-a, _o-\. a-cp-a-°ƒ: e-X, _n-μp, cm-P≥, _m-_p (s\m®m-Sv), I-cp-W≥ (Im-hp¥-d), cm-Po-h≥.

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn a-t©-cn: Xr-∏-\-®n apØ-∂q¿ ]q-t®-߬ Id-fn-°m-´n¬ Ip-™me≥Ip-´n lm-Pn (84).

F³-Pn-\o-bÀ Zp-_-bn k-tlm-Z-c-§Ä Xq§na-cn-¨- \n-e-bn bph Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p Xr-iq¿: hn-øq¿ hn-√-S-Øv ktlm-Z-c-ß-sf H-‰-°-b-dn¬ Xqßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. hn-√-Sw F-kv.sP. tIm-f-\n-bn¬ ]-≈n-∏p-d-Øv ]-tc-X-\m-b a-Wnbp-sS a-°-fm-b c-ta-jv (30), cXo-jv (27) F-∂n-h-c-m-Wv a-cn-®Xv. ho-´n¬ B-cp-an-√m-Ø k-a-bØm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv ktcm-Pn-\n a-Iƒ A-iz-Xn-sb `¿Xr-ho-´n¬ hn-Sm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p. ]n-Xm-hv a-Wn G-Xm-\pw h¿-j-߃-°p ap-ºv B-Xv-a-lXy sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS c-ta-jn-s\-bpw c-Xo-jn-s\-bpw t^m-Wn¬ In-´m-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v C-f-b-Ω hn-em-kn-\n C-hcp-sS A-b¬-hm-kn-bm-b N-{μtam-l-s\ t^m¨ sN-bv-Xv hn-

c-ta-jv

c-Xo-jv

h-cw A-dn-bn-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v N-{μ-tam-l≥ \-S-Øn-b Xn-c-®nen-em-Wv C-cp-h-sc-bpw Xq-ßn-acn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. c-ta-jn-\v Xr-iq-cn-se tI-

_nƒ Sn-.hn ÿm-]-\-Øn-em-bncp-∂p tPm-en. c-Xo-jv ss{U-hdm-Wv. C-cp-h-cpw A-hn-hm-ln-Xcm-Wv. hn-øq¿ t]m-en-kv ta¬-\S-]-Sn- kzo-I-cn-®p.

Zp-_-bv: a-e-bm-fn-bm-b bp-h F≥-Pn-\o-b¿ hym-bm-a-Øn-\nsS Zp-_-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wv acn-®p. bp.F.C. C-¥y≥ C-kv em-ln sk‚¿ ssh-kv {]-knU‚pw tIm-gn-t°m-Sv A-c-°nW¿ ap-≠-°-≠n-bn¬ ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am≥ No-°p-∂v-˛-jmln-Z Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\pw F-antd-‰v-kv F-b¿-sse-≥-kn¬ ko\n-b¿ lyq-a≥ dn-tkm-gv-kv Akn-kv-‰‚p-am-b A-^o-^v d-lv-am\m-Wv (23) a-cn-®-Xv. Pn-w-t\-jyØn¬ hym-bm-aw sN-øp-∂-Xn-\nsS Ip-g-™p-ho-W A-^o-^ns\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´nte°v sIm-≠p-t]m-b aønØv C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v

am-tØm-´w J-_-¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. k-tlm-Z-c-߃: ap^o-Z (]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-)-, ap-\o-_ (Zp-_-bv F≥.sF. tam-U¬ kv°qƒ π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-).

Im-´m-°-S: tIm-f-Pn-s‚ hm-´¿ Sm-¶n¬ ho-Wv H-º-XpIm-c≥ a-cn-®p. I-≠-e ap-≠≥-Nn-d Im-hp-hn-f ]pØ≥ ho-´n¬ hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-°p-∂ h-gp-Xq¿ kz-tZ-in in-¶m-cn cm-Pp-˛-Pb-Ip-am-cn Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ {In-kv-Xy≥ tXmwk¨ (H-º-Xv) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS I-≠-e ]-¶-P-Ikv-Xq-cn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv sI-´n-S-Øn-s‚ ]-Wn-°m-bn sh-≈w kw-`-cn®n-cp-∂ Sm-¶n¬ \o-¥p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv A-]-I-Sw. Iq-´p-Im-cm-b aq-∂v Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w ]p¬-°q-Sv D≠m-°m≥ ]p-√v F-Sp-°m-\m-Wv tIm-f-Pv {Ku-≠n-seØn-b-Xv. 20 A-Sn ho-Xn-bpw 80 A-Sn \o-f-hpw D-≈ Sm-¶n¬ 20 A-Sn-bn-e-[n-Iw sh-≈-ap-≠m-bn-cp-∂p. sh-≈Øn¬ \o-¥m≥ Nm-Sn-b D-S≥ ap-ßn-t∏m-b {In-kvXy≥ tXmw-k¨ G-sd t\-cw I-gn-™n-´pw s]m-ßnh-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip-´n-Iƒ tIm-f-Pv tlm-kv-‰en¬ D-≠m-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-tfm-Sv hn-h-cw A-dnbn-®p. C-h-sc-Øn-bm-Wv tXmw-k-sW ap-ßn F-SpØ-Xv. D-S≥ k-ao-]-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. I-≠-e K-h.F-®v.F-®v.F- nse A-©mw -¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬. k-tlm-Z-c-߃: s_-∂n tXmwk¨, P-ao-a, s]m-∂n.

]m-d-a-S-bn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ap-§n-a-cn-¨p

s\-Sp-a-ßm-Sv: ]m-d-a-Sbn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hv ap-ßn-a-cn-®p. C-cn©-bw ao≥-aq-Sv In-g-°pwI-c ho-´n¬ k-t¥m-jv (36) B-Wv C-∂-se cm-hnse- G-g-c-tbm-sS C-cn-©bw ao≥-aq-´n-\-I-Øp-≈ D]-tbm-K-iq-\y-am-b ]m-d-aS-bn¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. cmhn-se Xp-Wn-\-\-®-tijw ]m-d-a-S-bn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b k-t¥m-jv apßn-a-cn-®-Xm-sW-∂m-Wv t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv. sh-≈w \n-d-™p-In-S-°p-∂ ]m-d-a-S k-ao]-hmkn-Iƒ Ip-fn-°m-\pw \-\-bv-°m-\pw D-]-tbm-Kn-®p-hcn-I-bm-bn-cp-∂p. s\-Sp-a-ßm-Sv ^-b¿-t^m-gv-kv Akn. tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ hn≥-k‚n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ^-b¿-am≥ t{]w-cm-Pm-Wv ]m-d-a-S-bn¬ C-dßn k-t¥m-jn-s‚ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. s\-Sp-a-ßm-Sv F-kv.sF ss_-Pp-hn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv F-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v s\-Sp-a-ßm-Sv Xmeq-°m-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. `m-cy: \nj. a-°ƒ: Im¿-Øn-I, kp-[.

ss{U-hÀ Hm-t«m-dn-£-bn a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sh-™m-d-aq-Sv: kp-lrØn-s‚ a-c-Wm-\-¥-c NS-ßp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-Øp a-S-ßn-b Hm-t´m-dn-£m ss{U-h-sd Hm-t´m-dn-£bn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. sh-ºm-bw SmIv-kn Ãm‚n-se Po-∏v ss{U-h-dm-b sIm-∏w a©m-Sn-ap-°v A-\p-`-h\n¬ c-a-W (55)s‚ a-c-Wm-\-¥-c N-S-ßp-I-gn-™v aS-ßn-b Hm-t´m ss{U-h¿ ]n-c-∏≥-tIm-Sv hm-dp-hn-fm-IØv ho-´n¬ P-\m¿-±-\≥-˛ ]-¶-Pm-£n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ kp-Ip-hn-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv C-bm-fp-sS X-s∂ ]n-°-∏v Hm-t´m-bp-sS ss{U-h-¿ Iym-_n-\n-¬ Im-Ws∏-´-Xv. cm-{Xn 11 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. G-sd t\-c-am-bn Fw.kn tdm-Un¬ sIm-∏-Øv Hm-t´m-dn-£ H-Xp-°n-bn´n-cn-°p-∂-Xv I-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b \m-´p-Im-cnsem-cm-fm-Wv ar-X-tZ-lw B-Zy-am-bn Im-Wp-∂-Xv. B-Zyw D-d-ßp-I-bm-sW-∂v I-cp-Xn-sb-¶n-epw ]n-∂oSv A-\-°-an-√m-Ø-Xn-\m¬ \m-´p-Im-sc hn-h-cw A-dnbn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p-≈ ]-cn-tim-[-\-bnem-Wv a-cn-s®-∂v D-d-∏m-°n-b-Xv. ar-X-tZ-lw kw-kv-Icn-®p.

X_-q¡n hm-l-\m-]-I-S-¯n a-e-bm-fn- a-cn-¨p

X-_q-°v: X-_q-°v-˛-A-dm-¿ -]m-X-bn-ep-≠m-b hm-l\m-]-I-S-Øn¬ a-e-bm-fn- a-cn-®p. sIm-√w- s\-Sp-º-\ jm-^n- a≥-kn-en¬ ap-l-Ω-Zv jm-^n- (39) B-Wv a-c-n®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ sIm-√w -B-b-Øn¬ kp[o¿- a≥-kn-en¬ kp-[o¿- ap-l-Ω-Zv-Ip-™v (43) Adm¿ -sk-{S¬ -B-ip-]-{Xn-bn¬- Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-[o-dn-s\ i-kv-{X-{In-b°v hn-t[-b-\m-°n-b ti-jw sh‚n-te-‰-dn-te-°v am‰n-bn-´p-≠v.ap-l-Ω-Zv jm-^n- s^-U-Iv-kv sIm-dn-b¿ I-º-\nbn¬ ss{U-h-dm-bn tPm-en sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v \m-ep-a-Wn-tbm-sSbm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. X-_q-°n¬ -\n-∂v A-dmdn-te-°v t]m-I-sh A-dm-dn¬ \n-∂v ]-Øv- In-tem-ao‰¿- ap-ºm-bn hm-l-\w \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-bp-I-bmbn-cp-∂p. A-]-I-S- Im-c-Ww hy-‡-a-√. jm-^n-bp-sS kp-lr-Øpw a-s‰m-cp I-º-\n-bn-se Po-h-\-°m-c-\pam-b kp-[o¿ sIm-dn-b¿ I-º-\n-bp-sS hm-l-\-Øn¬ I-b-dn-b-Xv F-hn-sS \n-∂m-sW-∂v A-dn-bm≥ I-gn™n-´n-√. kp-[o¿- 20 h¿-j-am-bn- ku-Zn-bn-ep-≠v. A-]-I-Sw \-S-∂-bp-S≥ C-cp-h-sc-bpw -B-ip-]-{Xnbn¬ -F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn- 11 -a-Wn-tbm-sS- jm-^na-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. H-∂-c h¿-jw -ap-ºm-Wv jm-^n -Cu- I-º-\n-bn¬ tPm-en-°v- {]-th-in-®-Xv. ar-X-tZ-lw A-dm¿- sk-{S¬ -B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm°n-b tijw ar-X-tZ-lw A-dm-dn¬ a-dhp-sN-øpw. C-Xn-\mbn A-dm¿ -{]-hm-kn kw-Lw sk{I-´-dn _-°¿ I-cnº-sb jm-^n-bp-sS _-‘p°ƒ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v.

Ip«n-IÄ Izm-dn-bn ho-Wp acn¨ tIkv: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im-\m-hn-sÃ-¶v kÀ-¡mÀ sIm-®n: Izm-dn-bn¬ ho-Wv a-cn-® c-≠v Ip´nIfp-sS am-Xm-]n-Xm°ƒ-°v H-cp-e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im-\m-hns√-∂v k¿-°m¿. e-£w cq-] hoXw \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ^b¬ sN-bv-Xp. Ip-´n-I-fp-sS A{i-≤-aq-e-am-Wv a-c-Wsa-∂pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-Zn-b-s√-∂p-w I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hv d-±m-°-Wsa-∂p-am-h-iy-s∏-´m-Wv A∏o¬. 2007 Pq¨ 15\m-Wv Im-k¿tIm-Uv s]m-bv-\m-®n sN-dp-I-c A-_q-_-°¿ kn-±o-Jn-s‚ aIƒ G-gp h-b- p-Im-cn jm-\n-

_-bpw A-b¬-hm-kn A-–p¬ d-jo-Zn-s‚ a-Iƒ \m-ep-h-b- pIm-cn dw-ko-\-bpw ho-´n-te-°p≈ h-gn-h-°n-se Izm-dn-bn¬ hoWv a-cn-®-Xv. kw-`-hw a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ kz-ta-[-bm tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww \-S-Øn. P-\hm-k tI-{μ-Øn-se Izm-dn-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xv Ip-‰-I-c-am-sW∂pw Po-h-\pw kz-Øpw kw-c£n-t°-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bm-sW-∂pw Nq-≠n°m-´n-bm-Wv a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv H-cp e£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. ]m-d-a-SI-fn-¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-

DtZym-K-ÿ¿s°Xntc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw I-Ωoj≥ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. Imk¿-tIm-s´ Zp-c-¥-Øn-\v Izm-dn D-S-a-bpw Pn-tbm-f-Pn-kv-‰pw D-Øc-hm-Zn-bm-sW-∂pw A-Xn-\m¬ H-cp-e-£w cq-]-bn¬ 50,000 hoXw C-cp-h-cn¬ \n-∂pw Cu-Sm°n k¿-°m¿ \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂p-am-bn-cp-∂p IΩo-j-s‚ D-Ø-c-hv. F-∂m¬ Ip-´n-I-fp-sS A-{i≤-bm-sW-∂v Nq-≠n-°m-´n-bmWv \-„-]-cn-lm-c-am-bn H-cp e£w \¬-Im-\m-hn-s√-∂v Im-Wn®v k¿-°m¿ A-∏o¬ \¬-In-bncn-°p-∂-Xv. P-kv-‰n-kv ]n B¿ cma-N-{μ-ta-t\m≥ C-∂v k¿-°m-cns‚ A-∏o¬ ]-cn-K-Wn-°pw.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-24  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you