Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

23 k]vXw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

c-−p- h-b-Êp-Im-c³ tXm-«n ho-Wv a-cn-¨p t]m¡À lmPn sIm-Sp-h-≈n: ]u-c-{]-ap-

J≥ In-g-t°m-Øv ta-s∏mbn¬ t]m-°¿ lm-Pn (75). `m-cy-am¿: ssk-\-_, ]-tc-X-cm-b ssk-\-_, B-C-i. a-°ƒ: ^m-Øn-a, Fw ]n ap-l-Ω-Zv (C-dn-tKj≥ Un-hn-j≥ Hm-^nkv, tIm-gn-t°m-Sv), A-_v-Zp¬ A-ko-kv, A-_v-Zp¬ i-co^v, k-eo-\, _p-iv-d. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-£-c, A-_v-Zp¬ k-emw (kw-Kaw tlm-´¬, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv), A-_v-Zp¬ a-PoZv A-t≠m-W, \u-^n-d apl-Ω-Zv (In-g-t°m-Øv {Kma-∏-©m-b-Øw-Kw), k-Io\, ^m-kn-e. tX-P-kv Hm]-td-j≥-kv am-t\-P¿ ]n Sn A-l-Ω-Zn-s‚ ]n-Xr-ktlm-Z-c-\m-Wv. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v In-g-t°m-Øv ]pØ-e-Øp ]-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zn¬. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.-F, A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.F¬.F, Sn Fw Jm-en-Zv (U-]yq-´n P\-d¬ am-t\-P¿, tX-P-kv) F∂n-h¿ kμ¿in®p.

ap-l-½-Zv-Ip-«n ssh-ZyÀ

C-¼n-¨ym-en

Ip-ªn-¸m-¯p-«n

Ip-ªn-t¡m-b

ap-l-½-Zv-Ip-«n

h-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fnbw ]-tc-X-\m-b s]-cnßm-´vsXm-Sn-bn¬ a-Ωmen ssh-Zy-cp-sS a-I≥ Xncp-th-K-∏p-d ]n Fw Huj-[-im-em D-S-a- ap-l-Ω-ZvIp-´n ssh-Zy¿ (79). `m-cy: B-an-\-°p-´n. a-°ƒ: jco-^, k-^n-b, kp-l-d, km-Pn-X, d-lo-\, Pm-kvan≥. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, A-_q-_-°¿. k-tlmZ-c-߃: A-_q-_-°¿, A-–p¬- Jm-Z¿, tUm. A-∫m-kv, ssk-X-e-hn. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 10\v C-cn-ºn-fn-bw Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

D-≈n-tb-cn: ssX-°≠n C-ºn-®ym-en (85). `m-cy: C-ºn-®ym-an-\. a°ƒ: A-l-Ω-Zv-tIm-b, \-^o-k, A-kv-a, k-^nb, d-kn-b, km-_n-d, ssi-P, ap-\o-d. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (a-S-hq¿ {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v), kp-sseam≥, A-–p¬-Jm-Z¿ (Zp-_bv), A-–p-√-t°mb (Ip-ssh-Øv), sam-bvXo≥-tIm-b, a-\m-^ v(Ip-ssh-Øv), P-eo¬ (Ip-ssh-Øv), ssk-\_. a-øn-Øv \-a-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v am-sºm-bn¬ Pp-am-a-kvPn-Zn¬.

I¬-∏I - t- ©-cn: ]m-dΩ - e-ßm-Sn-bn-se sIm-Se - n¬ ap-lΩ - Z- vl - m-Pn-bp-sS `mcy Ip-™n-∏m-Øp-´n (79). a-°ƒ: a-c° - m¿ lm-Pn, Jm-Z¿ (C-cp-hc - pw Zp-_bv), ssk-\p-±o≥ lm-Pn, C-{_m-low, A-–p- a - Z- v, ^m-Øn-a, ssa-aq-\, kpss_-Z. a-cp-a° - ƒ: DÆo≥-Ip-´n, aq-k, A-–p-dln-am≥, B-bn-j, km-lnZ, P-ao-e, ssa-aq-\, kpsse-J, kp-sse-J.

Xn-cp-h-Æq¿: tIm-´¨an¬ Ip-™n-t°m-b (P-hl¿ tlm-´¬˛ 65). ]-g-bIm-e tlm-´¬-hy-h-kmbn-epw {]-ap-J-\p-am-bn-cp∂p. a-°ƒ: A-kv-J¿, B-kn-^v, ss_-Pp-∂-Øv, kp-\n-X, sX-kv-en, l-ko\. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ \m-k¿, \q-lv (tIm-b), k-a-Zv, ss^-k¬, j_o¿.

tIm-´-°¬: Ip-gn-∏p-dw am-´-\-∏m-Sv ]-tc-X-\m-b aq-®n-°-S-h-Øv a-Ωn-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv Ip´n (73). `m-cy: I-Zn-b. a°ƒ: kp-sse-am≥, kp-sse-J, dm-_n-b. acp-a-°ƒ: Ip-™n-∏ s]m-∑-f, kn-±o-J-en N´n-∏-d-ºv, kp-ss_-Z. J-_-d-S-°w cm-hn-se Hº-Xn-\v Ip-gn-∏p-dw ]-Sn™m-sd Pp-ap-A-Øv ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

jm-Pn sIm-bn-em-≠n: hn-øq¿ tN¿-®≥-I-≠n Zm-tam-Z-cs‚-bpw \m-cm-b-Wn-bpsS-bpw a-I≥ jm-Pn (45). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: A-Pn-Øv, A-RvPp (hn-Zym¿-Yn kw-kv-IrX tIm-f-Pv ,\-{º-Øv-Ic). k-tlm-Z-c≥: kp\n¬ Ip-t∂ym-d-a-e.

tKm-]m-e³ -\m-bÀ ta-em-‰q¿: Io-gm-‰q¿ ]md-°p-gn s\-®n-sØm-Sn tKm-]m-e≥- \m-b¿ (90). `m-cy: e-£v-an-b-Ω. a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥, hn-P-b-e-£v-an. a-cp-a-°ƒ: i-¶-c-\m-cmb-W≥, tZ-h-bm-\n. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

am-[-hn-b-½ Iq-Øp-]d - º - v: in-h] - p-cw A-ø√ - q-cn-se ]m-d° - ≠nho-´n¬ ]-tc-X\ - m-b th-ßm-S≥ Ir-jvW - ≥ \ºym-cp-sS `m-cy sI H am[-hn-bΩ - (85). a-°ƒ: Im©-\, tam-l\ - ≥ (in-h]p-cw ssl-kvI - qƒ), Hm-a\, Ip-™n-Ir-jvW - ≥ (KpP-dm-Øv), ]-tc-Xc - m-b _m-e≥, hn-Pb - ≥. a-cp-a°ƒ: {io-[c - ≥, k-tcm-Pn\n, {io-P, kp-tem-N\ - , ]tc-X\ - m-b kp-Kp-W≥. kw-kvI - m-cw C-∂p sshIo-´v A-©n-\p ho-´p-hf - ∏n¬.

A-l-½-Zv aq-∂n-bq-¿: X-e-∏m-d ]-tcX-\m-b ]q-°m-S≥ C-kvam-Cuen-s‚ a-I≥ A-lΩ-Zv- (_m-∏p-˛60)-.- am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-ΩpÆn-.- `m-cy-: ]q-gn-°¬ kpss_-Z-. a-°ƒ: k-lv-e (A-[ym-]n-I,- F.FwF¬.]n-.kvv-Iq-ƒ ¢m-cn-˛ ]p-Øq-¿),- km-_n-Z,- j_o-¬ A-l-Ω-Zv.- a-cp-a°ƒ: j-_o-¿ _m-_p (A-[ym-]-I≥, Pn.Fw.F¬.]n- kv-Iq-ƒ, h-f-h∂q-¿)-, ap-l-Ω-Zv- jm-^n(ss_-Pp- Iq-´m-bn).- ktlm-Z-c-߃: Ip-™ntam-≥ lm-Pn,- A-–p-¬ eØo-^v- (_m-∏p-´n)-.

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn a-t©-cn: Xr-∏-\-®n apØ-∂q¿ ]q-t®-߬ Id-fn-°m-´n¬ Ip-™me≥Ip-´n lm-Pn (84). `m-cy: ]m-Øp-Ip-´n. a°ƒ: A-_q-_-°¿ lm-Pn, tam-Zn-Ip-´n (dnbm-Zv), A-en (Zp-_bv), D-a¿ (Pn-±), ap-l-Ω-Zv, A-–p- -emw, J-Zo-P, k-^n-b, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: tIm-ap-Ip-´n H-f-a-Xn¬, A-l-Ω-Zv ]m-≠n-°m-Sv, \-^o-k, ^m-Øn-a-kp-lv-d, D-Ωpk¬-a, k-eo-\, \m-knl.v

lw-k A Jm-kn-an C-cn-´n: Io-g∏ v- ≈ - n Pp-am-akvP - n-Zv J-Øo-_v lw-k A¬-Jm-kn-an (49). i-\nbm-gN v- cm-{Xn C-im-Av \a-kI v- m-cØ - n-\p ti-jw D-dß - m- ≥In-S∂ - lw-k au-eh - n-sb C-∂s - e kp_-ln \-ak - I v- m-cØ - n-\mbn D-Wc - m-ØX - n-s\ XpS¿-∂v \m-´p-Im¿ hnfn®t∏m-gm-Wv a-cn®-\n-ebn¬ I≠Xv. a-e∏ - p-dw h-fm-t©-cn FS-bq-cn-se ta-se- I-fØn¬ sN-Ωe - ° - p-∂Øv ssk-Zm-en lm-Pn-˛^m-Øn-a Z-ºX - n-If - p-sS a-I\ - m-Wv. `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: A-Po¿, ko-\Ø - v. a-cp-aI≥: ap-lΩ - Z- v.

A-ÐpÀ-dl - a-v m³ sIm-Sp-h≈ - n: a-Sh - q¿ Bcm-{ºw hm-cn-∏p-dw A–p-dl - a v- m≥ lm-Pn (65). a-e© - c - ° - v hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p. a-°ƒ: Pm-^¿, ap-lΩ - Z- v, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: Pp-sse-\, sk-aod, k-eow ]p-√m-fq¿.

in-h-cm-a³ a-t©-cn: ]u-c-{]-ap-J\pw dn-´. sk-bn¬-kv SmIv-kv U-]yq-´n I-Ωo-jW-dp-am-b {io-Ir-jv-W t£-{X-Øn-\p k-ao-]w D-Z-bm-\-K¿ \n-jm \n-hmkn¬ sI hn in-h-cm-a≥ (75). tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\nb≥ kw-ÿm-\ Iu¨kn-e¿, ku-Øv bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v, a-t©-cn {ioIr-jv-W-t£-{Xw `-‡-P\-k-an-Xn c-£m-[n-Im-cn, _m-e-tKm-Ip-ew, a-t©cn Xm-eq-°v ap≥ c-£m[n-Im-cn, A-`-b-h-c-l-kvX {S-kv-‰v J-Pm-©n ÿm\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. `mcy: ]-Xvam-h-Xn. a-°ƒ: hn-t\m-Zv (Zp-_-bv), an-\n, \n-j. a-cp-a-°ƒ: ]q¿-Wna, ]-tc-X-\m-b Kn-cn-Pm-h√-`≥, {]-Zo-]v. k-tlm-Z-c߃: Ip-´n-Ir-jv-W≥, Zm-tam-Z-c≥, ]-tc-X-cm-b hm-kp, am-[-hn.

tcm-ln-Wnam-\¥ - h - m-Sn-: Im-´n-°p-fwc-≠mw- tK-‰n-¬- ]-tc-X\ - mb ]m-en-°p-gn- am-[h - s - ‚ `m-cy- tcm-ln-Wn- (74).-

a-´-∂q¿: I-fn-®p-sIm-≠n-cns° ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n¬ ho-Wv c-≠p -h-b- pIm-c≥ a-cn-®p. D-fn-bn¬ sX°≥-s]m-bn¬ A-°-d-Ω¬ kv-t\-l-Zo-]-Øn¬ hn-t\m-ZvIp-am¿-˛-Pn-j Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-\-bv-_m-ep-hm-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`hw. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬. k-tlm-Z-cn: B¿-{Z.

Du-ªm-en-se Xp-Wn I-gp-¯n Ip-cp-§n Ip-«n a-cn-¨p

I-S-bv-°¬: k-tlm-Z-c-\p-ambn I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS Du™m-en¬ sI-´n-bn-cp-∂ XpWn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn H-ºXv h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. I-Sbv-°¬ Nn-tß-en sN-∂n-ew cm-Po-hv-`-h-\n¬ cm-Po-hv-˛-koa-¥n-\n Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Øa-I≥ A-`n-\-μv (\-μp) B-Wv a-cn-®-Xv. I-S-bv-°¬ K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\m-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv: ko-a-¥n-\n So-®¿ (I-S-bv-°¬ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-ƒ A-[ym-]n-I).

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v a-cn-¨p-

h-≠q¿: \-Sp-h-Øv ]m-dio-cn-bn¬ Nn-d-°¬ Ip-´ni-¶-c-s‚ a-I≥ D-Æn-Irjv-W≥ (29) a-™-∏n-Øw _m-[n-®v a-cn-®p. I-gn-™ sNm-hm-gv-N-bm-Wv- tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\- Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se cmhn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. k-tcm-Pn-\n-bm-Wv am-Xm-hv. ktlm-Z-c-߃: hn-t\m-Zv, in-h-Zm-k≥, ssh-im-Jv.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn th-e-¸³

ao-\m-£n-A-½

B-an-\

ap-l-½-Zv- lm-Pn

Pm-_nÀ -

am-[-hn

ap-l-½-Zv-Ip-«n

A-ÐpÂ- Jm-ZÀ

]p-em-a-t¥mƒ: ]m-eq¿ In-g-t°-°-c-bn¬ ]-tc-X\m-b F-S-sØm-Sn ]-dtßm-S-s‚ a-I≥ th-e∏≥ (74). `m-cy: e-£v-an.- a-°ƒ: DÆn-Ir-jv-W≥, ]m-¿-h-Xn, {io-tZ-hn, Kn-cn-P, ]p-jv-]e-X, \-fn-\n. a-cp-a-°ƒ: hm-kp-tZ-h≥, hn-t\m-Zv, e-X. k-tlm-Z-c≥: cm-hpÆn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v sjm¿Wq¿ im-¥n-Xo-c-Øv.

tN-hm-bq¿: hr-μm-h≥ tIm-f-\n-°v k-ao-]w ]tc-X-\m-b ]-≈n-∏m-´v cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy a-\-Øm-\-Øv Ip-∂-Øv ao-\m-£n-A-Ω (80). a°ƒ: tam-l-\≥ (tIm-gnt°m-Sv F-®v.]n.H), kqcy (a-e-_m¿ ]m-e-kv), ]-tc-X-\m-b k-Xy≥ (F.F-kv.sF t]m-enkv). a-cp-a-°ƒ: kp-j-a, an-\n, kp-tc-jv-Ip-am¿. k©-b-\w _p-[\mgvN.

F-S-h-Æ-∏m-d: ]-Wn-°-c∏p-dm-b tIm-tem-Øpw-IS-hv ]-tc-X-\m-b F-S-°≠n ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-an-\ (70). a-°ƒ. A–p¬- l-ao-Zv, k-eow (ku-Zn), ssa-aq-\, k-^n-b, k-_o-\, ]-tc-X-bm-b \^o-k. a-cp-a-°ƒ. B-enlm-Pn In-gn-t»-cn, A-_q_-°¿ h-en-b-]-d-ºv, Ip™n-sam-bv-Xo≥ sN-dphm-Sn, A-_q-_-°¿ Hmam-\q¿, J-Zo-P, ^-co-Z.

A-tØm-fn: h-´-∏m-d°¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn (70). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: sj-do-P, sj-\q-P, sj-eo-P, sj-ao-P. a-cp-a°ƒ: jw-kp F-I-cq¬, d-jo-Zv F-c-™n-°¬, apl-Ω-Z-en A-≠n-t°m-Sv, k-eow ]p-Xn-b-ßm-Sn. ktlm-Z-c-߃: sam-bvXo≥-tIm-b, ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jv, \-^o-k, k-ao\, ]-tc-X-bm-b C-ºn®ym-an-\.

tIm-´-°¬: B-´o-cn ]©n-fn Pm-_n¿ (36). {_oØv Cu-kn (]-¶-P I-kvXq-cn) B-bp¿-th-Z a-cp∂v a-e-∏p-dw Pn-√m Un-kv{Sn-_yq-´¿ B-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b A–p¿-d-lv-am≥ ap-kveym¿. am-Xm-hv: \-^o-k. `m-cy: d-Po-\. a-°ƒ: kp¬-^o\, A-–p-¿d-lvam≥. ktlm-Z-c-߃: kp-sseJ, \-ko-a, A-\-kv.

t]-cm-{º: s\m-®m-s´ ]-tc-X-\m-b sX-s° \m-™p-td-Ω¬ sNt°m-´n-bp-sS `m-cy am[-hn (60). a-°ƒ: N{μ≥, tKm-]n, I-a-e, _n-μp, kp-a, _o-\. acp-a-°ƒ: e-X, _n-μp, cm-P≥, _m-_p (s\m®m-Sv), I-cp-W≥ (Im-hp¥-d), cm-Po-h≥ (A-cn°p-fw).

Ip-dp-h: I-cn-©m-∏m-Sn-bnse ]-tc-X-\m-b ]-≈nbm-en¬ am-S-sØm-Snbn¬ ssk-Xm-en-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n (62). am-Xm-hv: ]m-Øp-Ωp. `mcy: km-_n-d. a-°ƒ: Pm_n¿ (dn-bm-Zv), Pm-^¿ (Pn-±), Pn-km¿. a-cp-a°ƒ: A-kve-an-b, l¿^m-\.- k-tlm-Z-c-߃: lw-k, D-kv-am≥, A–p¬ d-jo-Zv, B-bn-i, ^m-Øn-a.

Hm-a-t»-cn: a-ßm-Sv Hm-´°m-™n-c-Xn-߃ A–p¬ Jm-Zn¿ (98). a°ƒ: C-{_m-low lmPn, ap-l-Ω-Zv-, B-bn-i, ssk-\-_, B-an-\, Ip™o-hn. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-low, A-l-Ω-Zv-Ip-´n. a-øn-Øv- \akv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v a-ßm-Sv Pp-ama-kv-PnZn¬.

Xn-cq¿: X-e-°m-Sv ]q-ss°X-bn-se ]-tc-X-\m-b sImf-t»-cn hm-kp-hn-s‚ aI≥ k-P-en-s\ (30) In-S∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. i\n-bm-gv-N cm-{Xn 11 Hm-sSbm-Wv kw-`-hw. X-d-hm-´p-ho-´n¬ X-\n®p-Xm-a-kn-®n-cp-∂ k-P¬ cm-{Xn ]-Øp-a-Wn-tbm-sS tPy-jvT-k-tlm-Z-c-s‚ ho´n¬-\n-∂v `-£-Ww I-gn-®p t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. Kƒ^n-ep-≈ kp-lr-Øv t^m¨ hn-fn-®-t∏mƒ samss_¬ kzn-®v Hm-^m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ k-P-en-s‚ ktlm-Z-c-s\ hn-fn-®-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v A-t\z-jn-s®Øn-b k-tlm-Z-c-\m-Wv k-P-en-s\ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬ I-≠-Xv. C‚o-cn-b¬ U-°-td-j≥ tPm-en-°m-c-\pw X-_en-kv-‰p-am-bn-cp-∂p k-P¬. am-Xm-hv: ]-Xv-am-h-Xn-. ktlm-Z-c-߃: kp-\n¬-Ip-am¿, A-\n¬-Ip-am¿, k\n¬, k-Pn-X.

bp-hm-hv ap-§n-a-cn-¨p sam-bv-Xo³-Ip-«n

P-ao-e-

_o-cm³-Ip-«n

_m-h-¡p-«n -

kp-ss_À

Kw-Km-[-c³

I-eym-Wn

I-eym-Wn

s]m-∂m-\n: ]-≈-{]w Idp-∏w ho-´n¬ sam-bv-Xo≥Ip-´n (80). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: K-^q¿, _-jo¿, A–p¬- k-emw, ssa-aq-\, k-ao-d.

F-S-h-Æ: H-Xm-bn ]-d°p-∂p-Ω-en-se I-fØn¬ P-ao-e (77). a-Iƒ: B-an-\-°p-´n. a-cp-a-I≥: bq-kp-^v. ktlm-Z-c-߃: Jm-en-Zv, \^o-k.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c∏p-d-sØ ]-≈n-bm-fn _ocm≥-Ip-´n (62). `m-c-y: ^mØn-a. a-°ƒ: km-Pn-X, jn-lm-_p-Zo≥,- k-_n-X. a-cp-a-°ƒ: dn-bm-kv-_m_p, k-°o¿, km-ln-\.

a-c-°-S-hv: In-g-t°-Xn¬ _m-h-°p-´n (48).- am-Xmhv: _o-hm-Øp.-`m-cy: dwe.- a-°ƒ: A≥-^m-Zv ( Zp_-bv), l-_o-_v, C¿-^m\. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√ (ku-Zn ), kp-l-d.

a-t©-cn: cm-a≥-Ip-fw NmSn-°-√v ]p-fn-b-t©-cn Ip™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bpsS a-I≥ kp-ss_¿ (34). `m-cy: ^u-kn-b. a-°ƒ: en-_m- ^m-Øn-a, A-\p.

A-c° - n-W¿: t]m-°m-´v KwKm-[c - ≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Im-fn-°p-´n. a-°ƒ: iin-[c - ≥, kp-tem-N\ - , D-jmIp-am-cn, ]-tc-X\ - m-b A\n¬-Ip-am¿. a-cp-a° - ƒ: KtW-i≥, B-\μ - ≥, tc-WpI, Ip-am-cn.

t]-cm-{º: hm-fq-cn-se ]-tc-X\m-b I-°m-´p-Ω¬ Ip-™ncm-as - ‚ `m-cy I-eym-Wn (80). a-°ƒ: {io-[c - ≥, _m-eI - r-jvW≥, c-ho-{μ≥, N-{μ≥, im¥. a-cp-a° - ƒ: h¬-ke - , im¥, ssj-a, im-¥, _m-e≥.

I-cn-ß-m-Sv: ]-tc-X-\m-b Ip-f-ap-≈-Xn¬ H-W-°s‚ `m-cy I-eym-Wn (80). a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, \mWp, tZ-hn, A-tim-I≥. a-cp-a-°ƒ: s]m-°≥, tZhn, tI-f-∏≥, Ko-X.

tIm-∂n: tXm-´n¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b bp-hm-hv A-]kv-am-c _m-[-sb Xp-S¿-∂v ap-ßn-a-cn-®p. tIm-gn-t°mSv kz-tZ-in kp-μ-c≥ (35) B-Wv ]-Ø-\w-Xn-´- tIm∂n-bn-se h-I-bm¿ km-‰v-S-h-dn-\p k-ao-]-sØ tXm´n¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. ta-kv-Xn-cn sXm-gn-em-fn-bm-b kp-μ-c≥ Rm-b-dm-gvN ssh-Io-´v A-t©m-sS tPm-en I-gn-™v tXm-´n¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. A-]-kv-am-c-sØ XpS¿-∂v tXm-´n¬ Ip-g-™p-ho-W C-t±-l-sØ tIm-∂nbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. tIm-∂n t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.--

hn-jw-I-gn-¨p -a-cn-¨p B-an-\ l-Öp-½

F-ep-¼n

Ip-ª-Ðp-Ã

B-bn-ip-½ l-Öp-½

J-Zo-P l-Öp-½

sam-bv-Xp

I-eym-Wn-A-½

C-¼n-¨n-¸m-¯p-½

tIm-´-°¬: tIm-gn-s®-\ am-ap-_-km¿ Xm-Wn-th∏n¬ sam-bv-Xp-´n lm-Pn F∂ sN-dn-bm-∏p lm-Pn-bpsS `m-cy B-an-\ -l-÷pΩ (75). a-°ƒ: a-Ωp, ap-lΩ-Zv, A-–p- -a-Zv, ^m-Øna, D-Ωp-Ip¬-kp. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ssJ-dp-±o≥, Bbn-i, k-eo-\, apw-Xm-kv.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se hen-b]o-Sn-tb-°¬ i-¶-cs‚ `m-cy F-ep-ºn (65). a°ƒ: {]-km-Zv, k-tcm-Pn\n, i-Ip-¥-f, I-eym-Wn, Ip-am-cn, kn-‘p, A-\n-e. a-cp-a-°ƒ: ]m¿-h-Xn, Aø-∏≥, kp-tc-{μ≥, kp-{_lva-Wy≥, hm-kp, kt¥m-jv, A-ø-∏≥.

hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ I-b-a-°-≠n Ip-™-–p√ (52). `m-cy: In-W-dp≈]-d-º-Øv lm-P-d. aI≥: A-^v-k¬ (_n.tImw hn-Zym¿-Yn, I√n-°-≠n F≥ F Fw tIm-f-Pv). am-Xm-hv: B-bnip. k-tlm-Z-c-߃: aman, k-^n-b, ssk-\-_, dm-_n-b.

]p-fn-°¬: Ip-Sp-°n¬ tIm-®mw-]-≈n Ip-∂-Øv ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy B-bn-ip-Ω l-÷pΩ (75). a-°ƒ: A-l-Ω-ZvIp-´n, _-jo¿, aq-k, a-Ω-ZvIp-´n, J-Zo-P, Xzm-ln-d, dwe. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, \-_o-k, kp-l-dm-_n, k^n-b, ap-l-Ω-Zv, K-^q¿, A-l-Ω-Zv I-_o¿.

Xm-\q¿: I-Æ-¥-fn aq-®n°¬ Pm-d-Øn-\p k-ao-]w ]p-Ø≥ ]o-Sn-tb-°¬ ]tc-X-\m-b D-Æo-Xp-hn-s‚ `m-cy J-Zo-P l-÷p-Ω (58). a-°ƒ: a-Po-Zv, A-øq_v, in-lm-_v, k-^n-b, kp-sse-J, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: \p-ss^-P, ^m-Øna, _m-h- lm-Pn, _-jo¿ lm-Pn, ap-Po-_v.

tIm-gn-t°m-Sv: sh-≈n-amSvIp-∂v h-en-bho-´n¬ hn F sam-bv-Xp (P-kv-‰n-kv am¿-´v) (70). `m-cy: sI Fw A-bn-im-_n. a-°ƒ: ssj-_, j-l-\, jw-e, sP- n, j-l-_m-kv. a-cpa-°ƒ: A-_v-Zp¬ kemw, A-jv-d-^v, \-ko-_v, A-en, j¿-an-\.

\-cn-°p-\n: Im-hpw-s]mbn¬ ]-tc-X-\m-b C-ºn®n-\m-b-cp-sS `m-cy tase ]p-‰m-´v s\m-®n-bn¬ I-eym-Wn-A-Ω (82). a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, \m-cm-b-Wn. a-cpa-°ƒ: D-Æn-am-[-h≥ \m-b¿, B-\-μ-h-√n. k©-b-\w _p-[\mgvN.

sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥s]m-bn¬ ss]-tßm-´pt]m-bn¬ C-ºn-®n-∏mØp-Ω (66). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv-l-\o-^ (\m-Zm-]p-cw D-Ω-Øq¿ Fw.F¬.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥). acp-a-Iƒ: B-bn-i _o-hn (Iq-fn-am-Sv). k-tlm-Z-c߃: ss]-tßm-´p-s]mbn¬ lw-k, ap-l-Ω-Zv.

Ip-μ-aw-K-ew: F-S-h-eØv A-_v-Zp¿-d-lv-am-s‚ `m-cy P-ao-e (58). a-°ƒ: ko-\-Øv, km-Pn-Z, d-ko\, sslZ¿A-en. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ k-emw (A-_q-Z-_n), kp-sseam≥ (sF.H.kn tN-fmcn), d-^o-Jv, l-^v-k-Øv. a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.30\v Ip-μ-awK-ew kp-∂n Pp-am-a-kv-PnZn¬.

a-dn-bw

Ip-ª-Ðp-Ã- lm-Pn

hn-em-X-]p-cw: F-f-tßm´v a-dn-bw (69). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b F-f-tßm-´v am-bn≥-Ip-´n. a-°ƒ: lao-Zv(J-Ø¿), j-aow(JØ¿), k-ao¿(Zp-_-bv), k-ao-d, j-ao-a. a-cp-a°ƒ: _-jo¿(F-f-bnSw), P-eo¬(Im-°p-\n), Xm-ln-d(\m-Zm-]p-cw), Xmln-d(s]-cp-ap-≠-t®-cn), A-^v-an-\(tN-cm-]p-cw).

I-®-¸³

\m-Zm-]p-cw: ]p-fn-bm-hnse hm-g-bn¬]o-Sn-Ibn¬ Ip-™-–p-√- lmPn (95). `m-cy: ]-tc-X-bmb Ip-™m-an-\. a-°ƒ: A-Ω-Zv, C-{_m-low, sambv-Xp- lm-Pn, aq-k, _jo¿, ]m-Øp, A-bn-ip. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, ]mØp-´n, kp-sse-J, ^mØn-a, l-ko-\, ]-tc-Xcm-b A-Ω-Zv-lm-Pn, ]-øbn \-cn-∏-‰.

A-^v-k-¯v

]m-e-°m-Sv: aq-Øm≥-Xd I-Æn-aq-Øm≥-X-d ho´n¬ kn I-Æ-∏≥ (76). dn-´-. t]m-Ãv am-Ã-dm-Wv.

Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-dºn-se A-^v-k-Øv (40). `¿-Øm-hv: kp-sse-am≥ (Zp-_-bv).

l-k³-Ip-«n

A-½m-fp-¡p-«n

]-Xv-a-\m-`³

D-t½-cn l-Öp-½ -

A-l-½-Zv-tIm-b

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv B-es]m-bn-en-se Ip-t∂-°mS≥ l-k≥-Ip-´n (70). `mcy: B-ky. a-°ƒ: Bbn-i, _-jo¿ (dn-bm-Zv), A_v-Zpƒ K-^q¿ (Pn-±), A_q_-°¿, l-ao-Z-en. a-cpa-°ƒ: B-an-\, d-ln-bm-\Øv, l-_o-_, k-do-\.

tIm-´-°¬: tIm-´-∏-Sn ]´-cp-aT-Øn¬ A-Ωm-fp°p-´n sIm¬-∏m-Sv (87). a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥, Pb≥ (Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: D-j, kp-a. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\v \-t¥-Ip-f-ºv iv-a-im\-Øn¬.

aq-∂n-bq-¿: ]-Wn-t°m-´pw]-Sn-bn-se t]m-°m-´v ]Xva-\m-`≥ (62). `m-cy: cm[m-e-£v-an. a-°ƒ: kt¥m-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: kp-_n, kp-tc-jv _m-_p. k-tlm-Z-c-߃: Pm-\-In, X-¶, Im¿-Xym-b-\n, ]-tcX-\m-b A-ø-∏≥.

sN-dn-b-ap-≠w: Ip-dpt°mƒ th-cp-߬ ap-lΩ-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy ]-dtßm-S-Øv D-tΩ-cn l-÷pΩ (63). a-°ƒ: lpssk≥, A-_p, bq-k-^v, A-en, D-kv-am≥, Ip-™nap-l-Ω-Zv, dp-Jn-b. k-tlmZ-c≥: _o-cm≥-Ip-´n.

I-Æm-Sn-°¬: hn ]n lu-kn¬ A-l-Ω-ZvtIm-b (B-ap ˛57). `m-cy: Pm-kv-an≥-XmPv. a-°ƒ: kp-dm-JØv, kp-lm-\, kplm-X. a-cp-a-I≥: dnbm-kv.

kn.]n.sF. tZ-io-b {]-t£m-`w: H-Iv-tSm-_À \m-en-\v tI-{µ-kÀ-¡mÀ Hm-^n-kp-IÄ ]n-¡-äv sN-¿pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, `-£y-kp-c-£ D-d-∏p-hcp-Øp-I, A-gn-a-Xn X-S-bp-I, kv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw t\sc-bp-≈ A-Xn-{I-a-߃ A-hkm-\n-∏n-°p-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®p kn.]n.sF- HIv-tSm-_¿ 3, 4, 5 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tZ-io-b {]-t£m-`w \-S-Øp-∂p. H-Iv-tSm-_¿ \m-en-\v tI-c-f-Øn¬ Pn-√m tI-{μ-ß-fn-se tI-{μk¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap∂n¬ \-S-°p-∂ ]n-°-‰n-Mn¬ B-bn-c-°-W-°n-\p {]-h¿-ØI¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂p kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \-S-°p-

∂ ]n-°-‰n-Mv ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-‰p Pn-√I-fn¬ sIm-√w-˛ kn Zn-hm-Ic≥, ]-Ø-\w-Xn-´-˛ sI B¿ N{μ-tam-l≥, B-e-∏p-g-˛ Sn ]p-cptjm-Ø-a≥, tIm-´-bw-˛ sI {]Im-iv _m-_p, C-Sp-°n-˛ kn F Ip-cy≥, F-d-Wm-Ip-fw-˛ Im-\w cm-tP-{μ≥, Xr-iq¿-˛ -kn F≥ N-{μ≥, a-e-∏p-dw-˛ sI C C-kv-abn¬, ]m-e-°m-Sv-˛ sI ]n cm-tP{μ≥, tIm-gn-t°m-Sv-˛ k-Xy≥sam-tI-cn, h-b-\m-Sv-˛ hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿, I-Æq¿-˛ C N{μ-ti-J-c≥, Im-k¿-tIm-Uv-˛ I-a-em k-Zm-\-μ≥ F-∂n-h-cmWp ]n-°-‰n-Mv D-Zv-Lm-S-\w sNøp-∂-Xv.

P-ao-e

C-{_m-low lm-Pn sI-√q-¿: \m-emw-ssa-ense B-Zy-Im-e hym-]m-cnbm-b tIm-c-≥-Ip-∂-≥ C{_m-low lm-Pn (90).

_m-en-I-sb ]o-Un-¸n-¨p; ]n-Xm-hpÄ-s¸-sS \m-ep-t]À A-d-ÌnÂIp-≠-d (sIm√w): H-º-Xp- h-b p-Im-cn-bm-b a-I-sf ]o-Un-∏n® ]n-Xm-hv Dƒ-s∏-sS \m-ep t]sc Ip-≠-d t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv ]S-∏-°-c Ip-Xn-c-ap-\-ºv tb-ip-hnem-k-Øn¬ _m-_p F-∂ hn-Pb≥ (43), ]-S-∏-°-c k-t¥m-jv tIm-t´-Pn¬ cm-P≥ F-∂ jm-Pn (42), Hm-t´m ss{U-h¿-am-cm-b ]S-∏-°-c A-\n¬ hn-em-k-Øn¬ _n-Pp (36), ]-S-∏-°-c ssj-\n-`h-\n¬ ssk-Pp F-∂ ssj≥cm-Pv(21)- F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. tI-kn¬ s]-cp-ºp-g kz-tZ-in ho-c-∏≥ F-∂ cm-[mIr-jv-W≥ Iq-Sn ]n-Sn-bn-em-hm\p-≠v. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-enkv ]-d-bp-∂-Xv: I-° -hm-c¬ sXm-gn-em-fn-bm-b _m-_p c-≠p-

cm-P≥, _n-Pp,- ssk-Pp, ]n-Xm-hv _m-_p F-∂ hn-P-b≥ X-h-W hn-hm-lw sN-bv-Xn-´p- Sp-Øn-bn-cp-∂p. a-‰v \m-ep-t]-cpw ≠v. {Iq-c-X k-ln-°-h-øm-sX C-bm-fp-sS kp-lr-Øp-I-fm-Wv. B-Zy-`m-cy c-≠v Ip-´n-I-sf-bp-am- C-h¿ H-cp-an-®v a-Zy-]n-°m-dpbn C-bm-sf D-t]-£n-®p-t]m-bn- ap≠v. A-©p-t]-cpw Ip-´n-sb ]cp-∂p. ]n-∂o-Sv h¿-°-e kz-tZ- e-X-h-W ]o-Un-∏n-®-Xm-bm-Wv in-\n k-cn-X-sb hn-hm-lw sN- A-t\z-j-W-Øn¬ sX-fn-™bv-sX-¶n-epw C-h¿ 2011¬ a-cn- Xv. ®p. C-h-cn-ep-≈ Ip-´n-bm-Wv ]oc-l-ky-hn-h-cw e-`n-® t]mU-\-Øn-\n-c-bm-b-Xv. en-kv sIm-´m-c-°-c h-\n-Xm a-Zy-]n-s®-Øp-∂ C-bmƒ ]- sk¬ kn.-sF. A-\n-X-Ip-am-cne-{]m-h-iyw Ip-´n-sb i-√y-s∏- bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-

L-sØ A-t\z-j-Ww G¬-∏n®p. C-h¿ Ip-´n-bn¬ \n-∂v samgn-tc-J-s∏-Sp-Øn \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. im-kv-{Xo-b-ambn \-S-Øn-b A-t\z-j-W-am-Wv 24 a-Wn-°q-dn-\-Iw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ k-lm-bn-®-Xv. Ip-´n {]-Xn-I-sf Xn-cn-®-dn-™p. C-hsc C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°pw. Ip-≠-d kn.-sF. Sn iymw em¬, F-kv.-sF. jp-°q¿, h\n-Xm F-kv.-sF.- ^m-Øn-a, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿am-cm-b kp-[, B-i, A-c-hnμ≥, \n-Iv-k¨ Nmƒ-kv, kp\n¬, {]-Im-iv, tam-l-\≥, -a[p,- eq-t°m-kv F-∂n-h-c-S-ßnb kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-dÃv sN-bv-X-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: hn-jw-I-gn-®v A-h-i-\n-e-bn¬ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® Kr-l-\m-Y≥ a-cn-®p. Ac-°p-]-d-ºv X-h-tf-߬ D-Æo≥-Ip-´n (42) B-Wv C∂-se s]-cn-¥¬-a-Æ Fw.C.F-kv sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´m-Wv hn-jw-I-gn-®v A-h-i-\ne-bn-em-b C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ]nXm-hv: A-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: B-bn-i. `m-cy: ^-ko-e. a°ƒ: j-_o-_v, i-_v-\, in-_n-e. k-tlm-Z-c-߃: lw-k, a-Ωp-Ip-´n, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, sam-bv-Xp-´n, ap-lΩ-Zm-en, l-\o-^.

a-Po-jy³- No-c-¡p-gn D-®n-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p Nm-h-°m-Sv: {]-i-kv-X a-Po-jy≥ H-cp-a-\-bq¿ ap-ØΩm-hv No-c-°p-gn D-Æn-Ir-jv-W≥ (87) A-¥-cn-®p. aPo-jy≥ hm-g-°p-∂w \-ºq-Xn-cn-bp-sS in-jy-\mWv. aq-∂p ]p-kv-X-I-߃ c-Nn-®n-´p-≠v. F≥.F-kv.F-kv bq\n-b≥ `m-c-hm-ln, Xn-cpsh-¶n-Sm-Ne - ] - X - n t£-{X `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F∂o \n-e-I-fn-epw {]-h¿Øn-®p. H-cp-a-\-bq-cn-se ho-´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂ DÆn-Ir-jvW - ≥ Hcph¿-jw ap-ºm-Wv Xr-∏q-Wn-Øp-dbn-ep-≈ a-If - p-sS ho-´n-te-°v Xm-ak - w am-‰n-bX - v. kw-kv-Im-cw \m-sf \-S-°pw. `m-cy: ]-tc-X-bm-b A-Ωn-Wn-b-Ω. a-°ƒ: t{]-am-\-μv, t{]w {]-km-Zv, t{]w {]-Im-iv, t{]w _m-_p, t{]-a e-X. a-cp-a-°ƒ: ]-Xv-a-P, tim-`, iym-a-f, A-\n-X, am-[-h-\p-Æn.

F-kv sP-tdmw A-´-cn-¨p sIm-√w: kw-ÿm-\ a¬-kysØm-gn-em-fn I-Sm-izm-k I-Ωoj≥ Aw-Kw F-kv sP-tdmw (64) A-¥-cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v c-≠n-\v sIm-√w `m-c-Xcm-⁄n N¿-®n¬. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ tUm. Fw F Ip-´-∏≥, sUm-a-n-\n-Iv {]k-t‚-j≥ F-∂n-h-cp-sS ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bn {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. [-\-Im-cy-h-Ip-∏v ap≥ A-Uo-j-\¬ sk-{I-´-dn-bm-bncp-∂ sP-tdmw sIm-√w Pn-√m ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn, tSm-Un t_m¿-Uv No-^v F-Iv-kn-Iyq-´ohv, an¬-a, sF.F-®v.B¿.Un, sS-Iv-sì t_m¿-Uv Xp-S-ßnb \n-c-h-[n s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ß-fp-sS U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uw-K-am-bn-´p-≠v. tI-c-fm{]-tZ-iv a¬-ky-sØm-gn-em-fn, tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ P-\-

d¬ sk-{I-´-dn F-∂o ÿm-\ß-fpw h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: do-Øm {_n-Po-‰v (dn-´. c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip-∏v, sIm√w). a-°ƒ: A-Uz. dm-Wn sP _n-∂n, cm-P≥ sP-tdmw, c-Rv-PnØv sP-tdmw. a-cp-a-°ƒ: _n-∂n ]n tPm-k-^v, jo-Pm cm-P≥, A\n-X dm-Wn (F-≥-Pn-\o-b¿, _mw-•q¿).


6

thÀ-]mSv

KOZHIKODE

23 k]vXw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

c-−p- h-b-Êp-Im-c³ tXm-«n ho-Wv a-cn-¨p lw-k A Jm-kn-an C-cn-´n: Io-gv-∏-≈n Pp-ama-kv-Pn-Zv J-Øo-_v lwk A¬-Jm-kn-an (49). i-\n-bm-gv-N cm-{Xn C-imAv \-a-kv-Im-c-Øn-\p ti-jw D-d-ß-m≥In-S-∂ lw-k au-e-hn-sb C-∂se kp-_-ln \-a-kv-Imc-Øn-\m-bn D-W-cm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ hnfn®-t∏m-gm-Wv acn®-\n-e-bn¬ I≠Xv. a-e-∏p-dw h-fm-t©-cn FS-bq-cn-se ta-se- I-fØn¬ sN-Ω-e-°p-∂Øv ssk-Zm-en lm-Pn-˛^m-Øn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: \-^ok. a-°ƒ: A-Po¿, ko\-Øv. a-cp-a-I≥: ap-l-ΩZv.

I-®-¸³

C-{_m-low lm-Pn

A-^v-k-¯v

tcm-ln-Wn-

am-Wn-Iyw

t{X-kym-½

A-l½-Zv

]m-e-°m-Sv: aq-Øm≥-Xd I-Æn-aq-Øm≥-X-d ho´n¬ kn I-Æ-∏≥ (76). dn-´-. t]m-Ãv am-Ã-dm-Wv. _n.]n.Sn.F-^v Un-hn-j\¬ {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. `m-cy: P-e-Pm a-Wn. a-°ƒ: Ko-X, a-[p, c-a, _o-\, hn-t\m-Zv (F¬.B‚ v.Sn _m-¶v). a-cp-a-°ƒ: kn¬-P, c-ay, ]n sI cm-P≥, cm-a≥, kp-`m-jv.

sI-√q-¿: \m-emw-ssa-ense B-Zy-Im-e hym-]mcn-bm-b tIm-c-≥-Ip-∂≥ C-{_m-low lm-Pn (90). `m-cy: _n-øm-Øp l-÷p-Ω. a-°-ƒ: A–p-√ lm-Pn, a-Ωp-´n lm-Pn (sI sI lm-¿Uv-th-¿, sI-√q¿), A–-∂m-k-¿ ({I-k-‚ v {Km-ss\-‰v, am-\-¥-hmSn), kp-lv-d. a-cp-a-°-ƒ: tIm-Wn-°-¬ D-a-¿, ]mØp-´n, ]m-Øp-´n X-cp-hW, ssd-lm-\-Øv.

Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-dºn-se A-^v-k-Øv (40). `¿-Øm-hv: kp-sse-am≥ (Zp-_-bv). a-°ƒ: kp-aø, i-l¿-_m≥, \-Zo¿. a-cp-a-I≥: Xm-cn-Jv. ktlm-Z-c-߃: Ip-™–p-√ lm-Pn (Ip-sshØv), A-–p¬ km-k¿ (Zp-_-bv), \-^o-k-Øv-, B-bn-i.

am-\-¥-hm-Sn-: Im-´n-°p-fwc-≠mw- tK-‰n-¬- ]-tc-X-\mb ]m-en-°p-gn- am-[-h-s‚ `m-cy- tcm-ln-Wn- (74).- a-°ƒ-: k-Pn-X,- kp-P,- kp-tcjv,- kp-\n,- kn-‘p.-a-cp-a°-ƒ-: k-Po-h-≥,- a-t\m-Pv,kp-\n-X,- jm-Pn,- Zn-t\-i-≥.

cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c C-S-°-S-hn-se ]-tc-X-\mb am-bn-e-s‚ `m-cy amWn-Iyw (87). a-°ƒ: hnP-b≥ (]n.-U-ªyp.-Un Hm-h¿-kn-b¿), Ir-jvW≥ (A-[ym-]-I≥, Kh. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ sIm-t´m-Sn), Pm\-In, A-Ωn-Wn, ]-tc-X\m-b- cm-a≥. a-cp-a-°ƒ: hm-k-¥n, k-‘y, \-cº≥, Ip-´n-®≥, Nn-‰.

C-cn-´n: D-fn-°-en-se ]tc-X-\m-b tX-\wam°≥ tPm-k-^n-s‚ `mcy t{X-kym-Ω (86). a°ƒ: ta-cn, tPm-k-^v, t{K-kn, C-Ωm-\p-h¬, F¬-k-Ω, do-Ø-Ω, hn¬-k≥, tkm-^n-b, sj¿-en. a-cp-a-°ƒ: emk¿, ta-cn, tXm-a-kv, tam-fn, ^n-en-∏v, F-{_lmw, k-Æn, kn-kn. kw-kv-I-m-cw C-∂p cm-hnse 10\p s\-√n-°mws]m-bn¬-]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

Xr-°-cn-∏q¿: D-W°a¬-ky sam-Ø-hym]m-cn am-S-°m-en-se Fw sI A-l-Ω-Zv (63). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: Ajv-d-^v, kp-ss_¿, lkv-_p-√ (aq-h-cpw jm¿P), d-jo-Z. a-cp-a-I≥: lp-k-bv≥. k-tlm-Z-c߃: B-bn-i, _o-^mØn-a.

F-S-h-Æ: ]-∂n-∏m-d hn.sI ]-Sn-bn-se ]-tc-X\m-b I-Sq-c≥ D-Æn-a-Ω-Zv F-∂ sN-dn-tbm≥ lmPn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (78).

]-tøm-fn: dn-´. l-hn¬-Zmdpw sP. sP. sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv No-^v Hm-^n-kdp-am-b A-b-\n-°m-Sv ]-Sn™m-sd sIm-fm-hn tImc≥ (71). km-aq-lnI kmwkv-Im-cn-I cw-K-Øv \n-dkm-∂n-[y-am-bn-cp-∂p. `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: kp-[o¿Ip-am¿ (sP.sP. sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv, hS-I-c, I¬-∏-‰), c-¨[o¿ (sP.sP. sk-Iyq-cn-‰n k¿ho-kv, X-e-t»-cn, I-Æq¿), _n-μp. a-cp-a-°ƒ: k-Xoi≥ (sP.sP. sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv, tIm-gn-t°m-Sv), jn-©n-\n (tlmw \-gv-knMv k¿-ho-kv, sIm-bn-em≠n, h-S-I-c), A-\n-X.

A-½n-Wn -

am-[-hn

D-½m-¯ l-Öp-½

A-cp-¯m-bv

kp-a-Xn

s]m-∂m-\n: ]u¿-W-an Xnb-‰-dn-\p k-ao-]w ]-tc-X\m-b \-Sp-hn-se ho-´n¬ i¶-c-s‚ `m-cy A-Ωn-Wn (85). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, hn-P-b≥, kp-cy-Im¥≥, kp-Pm-X≥, tIm-a-fh-√n, cm-tP-iz-cn, {]-ao-f, ]-tc-X-cm-b a-t\m-l-c≥, kp-tem-N-\. a-cp-a-°ƒ: ]tc-X-\m-b in-h-i-¶-c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, tam-l\≥, t{]-a, Ko-X, t_-_n, Ko-X, Aw-_n-I.

sIm-bn-em-≠n: \-K-c-k`m Hm-^n-kn-\p- k-ao-]w Im-\-Øv ao-ج am-[hn (83). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b Im-\-Øvao-ج Ip-™n-°-Wm-c≥. a°ƒ: cm-[, im-¥, kpio-e, tim-`-\, N-{μ≥, aWn. a-cp-a-°ƒ: Ip-™ncm-a≥, cm-L-h≥, _m-eIr-jv-W≥, kn-‘p, kpa, ]-tc-X-\m-b N-¥p-°p´n. k-©-b-\w _p[\mgvN.

cm-a-\m-´p-I-c: C-Sn-ap-gn°¬ h-en-b]-d-ºn¬ apl-Ω-Zv- lm-Pn-bp-sS `m-cy D-Ωm-Ø l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: ssk-X-e-hn C-cpº≥-Ip-Sp-°v, B-en-t°mb, A-–p-∂m-k¿ Z-Ωmw, ]m-Øo-hn, P-ao-e, kpss_-Z, d-kym-_n, _ohn. a-cp-a-°ƒ: _m-∏p, ssk-X-e-hn, sam-bv-Xo≥, ap-l-Ω-Zv- _-jo¿, kn±oJv, B-bn-i _o-hn, km-Pn-X, B-ky.

]-¥o-cm-¶m-hv: A-Øq-fnØm-gw ]-tc-X-\m-b Xqº-‰ ]n-dp-ß-s‚ `m-cy \Sp-sØm-Sn A-cp-Øm-bv (85). a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, am-[-hn, I-eym-Wn, Ir-jvW-Zm-k≥, kp-\n¬-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: km-an (dn-´. F-kv.sF F.B¿ Iymw-]v, tIm-gn-t°m-Sv), th-em-bp-[≥ (dn-´. am-[yaw Zn-\-]-{Xw), k-Zm-\μ≥ (tlm-an-tbm tUmŒ¿).

sIm-bn-em-≠n: s]-cp-ºmhq¿ a-Æ-t©-cn kp-a-Xn (58). `-¿-Øm-hv Ip-™-∏≥ (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sIm-º-\m-Sv K-h. bp.]nkv-Iqƒ, s]-cp-ºm-hq¿). a°ƒ: am-en-\n- (U-h-e-]vsa‚ v Hm-^n-kv F¬.sF.kn sIm-bn-em≠n), {]-ho¨-Ip-am¿ (tIc-f- t]m-en-kv). a-cp-a-I≥: D-Æn-Ir-jv-W≥ (P-\d¬ am-t\-P¿ ,Ip-cn-°¬-kv ssS¬-kv˛ tIm-gn-t°m-Sv).

tNm-bn

a-t\m-Pv

_n-Pp

]m-¯p-¡p-«n -

Ip-ªn-¸m-¯p-«n- -

Ip-tªm-bo³-Ip-«n

sF-¯p- lm-Pn-

ap-°w: B-en≥-X-d ]p-\Øn¬ tNm-bn (60). `mcy: tk-Xp-e-£v-an. a°ƒ: ssj-\n, ssj-Pp (Ip-ssh-Øv), ssj-a. acp-a-°ƒ: ss_-Pp, jmPn, im-en-\n.

hm-Wn-ta¬: \n-Spw-]-d-ºnse ]-tc-X-\m-b a-b-ßnbn¬ tIm-c-s‚ a-I≥ a-t\mPv (30). A-hn-hm-ln-X-\mWv. am-Xm-hv: tZ-hn. k-tlmZ-c-߃:_m-e≥, hm-kp, kXy≥, N-{μn, {io-P, ssj-Pp.

am-b-\m-Sv: ]m-e-t°m-´p-hb¬ N-´n-]p-dw-Xm-g-Øv _nPp (38). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb s]m-´p-°m-®n. am-Xm-hv: DÆq-en. `m-cy: \n-j. a-°ƒ: \n-_n≥-_n-Pp, \n-b-_n-Pp. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

I-cp-hm-c° - p-≠:v I¬-sh-´n°p-ce - n-se ]-tc-X\ - m-b ItÆ-t¶m-S≥ B-en-bp-sS `m-cy ]m-Øp-°p-´n (80). a-°ƒ: a-ΩZv, ap-lΩ - Z- e - n, iw-kp-±o-≥, ^m-Øn-a. a-cp-a° - ƒ: B-an-\, J-Zo-P, A-eh - n-°p-´n, k-ao-\.

]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h AØm-Wn-bn-se ]-tc-X-\m-b Im-hn¬-sXm-Sn A-–p-√ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™n∏m-Øp-´n (68). a-°ƒ: Bbn-i, d-jo-Zv, \u-jm-Zv. a-cpa-°ƒ: lw-k-t°m-b, j-co^, ap-l-kn-\.

A-co-t°m-Sv: hm-°m-eq¿ Xmƒ-sXm-Sn-I Ip-t™mbo≥-°p-´n (92). I-®-h-S°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a-°ƒ: Ban-\, A-kv-am-_n, ssk-Xe-hn, a-Po-Zv, jm-ln-\, Pao-e.

Im-h-\q¿: ]p-Ø≥-]p-c°¬ sF-Øp- lm-Pn (63). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: in-lm-_v, _m-_nZ, j-l-\, Pw-jn-b. a-cpa-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, e-Øo-^v, ko-\-Øv.

A-ssk³

a-Æq¿: In-g-°pw-_m-Sv ]tc-X-\m-b ]n sI ap-l-ΩZv-Ip-´nbp-sS `m-cy X-dbn¬ B-bn-i _o-hn (52). a-°ƒ: j-co-^v, a≥kq¿, k-Po¿ (aqhcpw ku-Zn), k-°o¿, k-eo\, d-ko-\, A-\-kv. a-cp-a-°ƒ: A-ko-kv-, Da¿ tIm-b, km-Pn-d, \-Pvap-∂n-k, k-eo-\.

i-in-[-c³

sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ B-cm-{ºw hm-cn-∏p-dw A–p-d-lv-am≥ lm-Pn (65). a-e-©-c-°v hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p. a-°ƒ: Pm-^¿, ap-l-Ω-Zv, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: Pp-sse-\, sk-aod, k-eow ]p-√m-fq¿.

t_m-hn-°m-\w: ap-fnbm¿ ]m-Ø-\-Sp-°w kztZ-in-bpw tIm-´q-cn-se ssh-im-en tlm-´ep-S-abp-am-b Sn i-in-[-c≥ (48) Ip-g-™pho-Wp acn-®p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b I≠≥-Ip-™n-. am-Xm-hv: I-eym-Wn. `m-cy: jo-_. a-°ƒ: A¿-Pp≥, Im¿Øn-Iv. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-W≥, _m-e-Irjv-W≥, N-{μ≥, A-\n¬Ip-am¿, ]-Xvan-\n, ]p-jv], tim-`.

Pm-\-In

ap-l-½-Zv-Ip-«n

Xr-°-cn-∏q¿; C-fw-_-®n hn-‰m-°p-f-sØ In-g°≥ Pm-\-In (82). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tIm-c≥, a-Iƒ: Im¿Xym-b-\n, a-cp-a-I≥: Fw sI \m-cm-b-W≥ (Fkv.F≥.Un.]n H-f-h-d im-Jm {]-kn-U‚ v). ktlm-Z-c-߃: \m-cm-bWn (]p-Øn-tem-´v ), im¥ (Xm-bn-t\-cn), ]-tcX-\m-b \m-cm-b-W≥.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Nq-c-∏p-g°-Sp-Øv Aw-t_-Zv-°¿ \-K-dn¬ X-d-bn¬ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (87). `m-cy: ]mØp-Ωp. a-°ƒ: ^m-Øna, \-^o-k, sam-bv-Xo≥Ip-´n, kp-ss_-Z, dw-e, l-ao-Zv (ku-Zn), k-lod. a-cp-a-°ƒ: ssl-Z¿ lm-Pn, A-–p¬- A-kokv, I-Ωp, _-jo¿, \mk¿, lm-P-d, A-^v-kØv.

a-t\-jv D-≈n-tb-cn: ]p-Ø-t©-cn ]p‰m-S≥I-≠n a-t\-jv (26). \n¿am-W-sØm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: tam-l-\≥. amXm-hv: D-j. k-tlm-Z-cn: Pn-j. \m-S-I I-em-Im-c≥ am-[-h≥ Ip-∂-Ø-d ]n-Xr-k-tlm-Z-c\m-Wv.

A-ÐpÀ-d-l-vam³

tIm-c³

]m-¯q-«n s]-cn-ßm-Sn: h-b¬-]-dº-Øv ]m-Øq-´n (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Sn lw-k. a-°ƒ: \nkm¿, km-ln-Z, ss^k¬, lm-dq¨, k-Pn\. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bw, Pm-kv-an≥, A-kv-a. \mk¿, ]-tc-X-\m-b ]n lm-jnw. k-tlm-Z-c-߃: I-Zokp, ]-tc-X-cm-b A-bntjm-Ω, A-_q-_-°¿, D-Ωm-®p, D-a¿.

Ip-ª-eo-a ]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn sam-´m-{º-sØ ]tc-X-\m-b F kn A_vZp-√-bp-sS `m-cy A©-c-hm-´n¬ Ip-™-eo-a (80). a-I≥: jm-lp¬ lao-Zv. k-tlm-Z-c-߃: B-Øn-a, ]-tc-X-cm-b apl-Ω-ZvIp-™n, Ip-™map- lm-Pn, Ip-™m-an-\.

^m-¯n-a -

I-Zn-bm-ap I-cn-¶-∏m-d: ]-tc-X-\mb h-cn-t°m-´n¬ a-c-°mcp-sS `m-cy I-Zn-bm-ap (70). a-°ƒ: tIm-b-°p´n lm-Pn, ap-l-Ω-Zv (Ccp-h-cpw ku-Zn), _-jo¿ (A-_q-Z-_n), A-∫m-kv, kn-±o-Jv (C-cp-h-cpw kuZn), Ip-™n-∏m-Øp-Ω, B-kn-b, kp-ss_-Z. acp-a-°ƒ: D-Ω¿ ^m-dqJv, ssk-X-e-hn, l-\o^, B-an-\p, apw-Xm-kv, Ip-™-n-∏m-Øp-Ω, Aeo-a, j-co-^, B-bn-i, P-ao-e.

a-Po-jy³- No-c-¡p-gn D-®n-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p Nm-h-°m-Sv: {]-i-kv-X a-Po-jy≥ H-cp-a-\-bq¿ ap-ØΩm-hv No-c-°p-gn D-Æn-Ir-jv-W≥ (87) A-¥-cn-®p. aPo-jy≥ hm-g-°p-∂w \-ºq-Xn-cn-bp-sS in-jy-\mWv. aq-∂p ]p-kv-X-I-߃ c-Nn-®n-´p-≠v. F≥.F-kv.F-kv bq\n-b≥ `m-c-hm-ln, Xn-cpsh-¶n-Sm-Ne - ] - X - n t£-{X `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F∂o \n-e-I-fn-epw {]-h¿Øn-®p. H-cp-a-\-bq-cn-se ho-´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂ DÆn-Ir-jvW - ≥ Hcph¿-jw ap-ºm-Wv Xr-∏q-Wn-Øp-dbn-ep-≈ a-If - p-sS ho-´n-te-°v Xm-ak - w am-‰n-bX - v. kw-kv-Im-cw \m-sf \-S-°pw. `m-cy: ]-tc-X-bm-b A-Ωn-Wn-b-Ω. a-°ƒ: t{]-am-\-μv, t{]w {]-km-Zv, t{]w {]-Im-iv, t{]w _m-_p, t{]-a e-X. a-cp-a-°ƒ: ]-Xv-a-P, tim-`, iym-a-f, A-\n-X, am-[-h-\p-Æn.

I-a-e-½

am-X-¡p-«n

A-l-½-Zv- lm-Pn

cm-[m \-§ymÀ

tIm-´-°¬: ]p-Øq¿ tat\m≥ tdm-Un¬ ]-tc-X\m-b dn-´. d-bn¬-th tÃj≥ am-ÿ ]n kn cm-PtKm-]m-e≥- \m-b-cp-sS `m-cy Im-cm-´v I-a-e-Ω (80). a-°ƒ: {]-k-∂cm-Pv Imcm-´v, {]-Zo-]vcm-Pv Im-cm-´v, {]-ao-fm cm-Pv Im-cm-´v. a-cpa-°ƒ: kp-Pm-X, B-i, tk-Xp-am-[-h≥.

th-ß-c: F-S-bm-´p-]-dºv ]-tc-X-\m-b sIm-S°m-´v th-ep-hn-s‚ `m-cy am-X-°p-´n (85). a-°ƒ: hm-kp, _m-e-kp-{_lva-Wy≥, k-c-fm-tZ-hn, tim-`-\, tl-a-¥v-Ipam¿. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X\m-b _m-e-Ir-jv-W≥, cm-a-\m-Y≥, \-fn-\n, KoX, _o-\.

th-ß-c: Du-c-Iw s\-√n∏-d-ºn-se ]p-Ø≥-]o-Sntb-°¬ A-l-Ω-Zv- lmPn (75). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: C-{_m-low, a-dn-bw, Ban-\, km-Pn-X, B-ky. acp-a-°ƒ: d-kn-b, ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ssk-X-e-hn, lp-ssk≥, A-–p- emw.

h-fm-t©-cn: sXm-gp-hm\q¿ F.F¬.]n kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I-\m-bn-cp∂ ]-tc-X-\m-b Ip-´n-Ir-jvW≥ -\-ºym-cp-sS `m-cy cm[m- \-ßym¿ (81). a-°ƒ: P-b-cm-P≥ \-ºym¿, tim-`\m- \-ºym¿, k-l-tZ-h≥ \-ºym¿, k-Xo-jv-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, _m-e-Irjv-W≥- \m-b¿, Kn-cn-P, kp-Nn-{X.

\m-Wn

I-®³

N-{µ-ti-J-c³

Pm-\p

I-fq¿: ]p-Xp-∏-≈n I-fq¿ kz-tZ-in B-cn-®m-en¬ \m-Wn (90). a-°ƒ: c-ho-{μ≥, kp-{_lv-a-Wy≥, cm-P≥, kp-μc≥, im-¥, A-Ωn-Wn, Ku-cn.

Xn-t°m-Sn: ]-©m-b-Øp-_km-dn-\p -k-ao-]w \m-fmw-Ip‰n I-Æ≥ (78). `m-cy: ]-tc-Xbm-b k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: KoX, do-P. a-cp-a-°ƒ: hm-kp, apc-fn (A-[ym-]-I≥ ]n.sI.Sn._n.-Fw bp.]n kvIqƒ, Iq-´m-bn).

C-cn-th-‰n: a-Æm-c° - p-∂pΩ¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ N-{μti-Jc - ≥ (a-Wn ˛60). `m-cy: cp-Kvan-Wn. a-°ƒ: A-\n-X, kp-`{- Z, Ir-jvW - I - p-am¿. acp-a° - ƒ: ap-cf - n, D-Æn, c-PnX.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w Xp-∂m-cn Pm-\p (82). `-¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a-°p-dp-∏v. a-°ƒ: ku-an-\n, h-\-P, h¬-ke, im-¥n, ]p-jv-], j-PnX, jm-Pn.

ss_-¡pw -H-av-\n-hm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: bm-°-c-bn¬ ss_-°pw -H-av-\n-hm-\pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-≥ a-cn-®p. I-©n-t°mSv X-an-gv-X-d N-{μ-s‚ a-I≥ i-in-Ip-am¿ (29) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn G-g-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-ISw. Iq-sS bm-{X-sN-bv-X kp-lr-Øv a-ºp-dw kz-tZ-in C-kv-lm-Jn-s‚ a-I≥ A-\o-jn-\v ]-cn-t°-‰p. C-bmsf a-e-_m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. bm-°c A-\p am¿-_nƒ-kn-\v ap-∂n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. amXm-hv: I-Æ-Ω. k-tlm-Z-c-߃: k-t¥m-jv-Ip-am¿, k-Xo-jv-Ip-am¿. Su¨ {Sm-^n-Iv t]m-en-kv tI-skSp-Øp.

kn.]n.sF. tZ-io-b {]-t£m-`w H-Iv-tSm-_À \m-en-\v tI-{µ-kÀ-¡mÀ Hm-^n-kp-IÄ ]n-¡-äv sN-¿pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-e-°-b‰w X-S-bp-I, `-£y-kp-c-£ D-d∏p-h-cp-Øp-I, \m-W-b-s∏-cp∏w X-S-™p-\n¿-Øp-I, A-gn-aXn X-S-bp-I, kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw t\-sc-bp-≈ AXn-{I-a-߃ A-h-km-\n-∏n-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂bn-®p kn.]n.sF-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ H-Iv-tSm-_¿ 3, 4, 5 Xnø-Xn-I-fn¬ tZ-io-b {]-t£m`w \-S-Øp-∂p. cm-Py-hym-]-I-am-bn \-S-Øp∂ k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-Kam-bn H-Iv-tSm-_¿ \m-en-\v tI-

c-f-Øn-epw {]-t£m-`w \-S°pw. Pn-√m tI-{μ-ß-fn-se tI-{μk¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap∂n¬ \-S-°p-∂ ]n-°-‰n-Mn¬ B-bn-c-°-W-°n-\p {]-h¿-ØI¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂p kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-dn-bn®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv G-Pokv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ \-S-°p∂ ]n-°-‰n-Mv ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-‰p Pn-√I-fn¬ sIm-√w-˛ kn Zn-hm-I-

c≥, ]-Ø-\w-Xn-´-˛ sI B¿ N{μ-tam-l≥, B-e-∏p-g-˛ Sn ]p-cptjm-Ø-a≥, tIm-´-bw-˛ sI {]Im-iv _m-_p, C-Sp-°n-˛ kn F Ip-cy≥, F-d-Wm-Ip-fw-˛ Im-\w cm-tP-{μ≥, Xr-iq¿-˛ -kn F≥ N-{μ≥, a-e-∏p-dw-˛ sI C C-kva-bn¬, ]m-e-°m-Sv-˛ sI ]n cmtP-{μ≥, tIm-gn-t°m-Sv-˛ kXy≥- sam-tI-cn, h-b-\m-Sv-˛ hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿, I-Æq¿-˛ C N-{μ-ti-J-c≥, Im-k¿-tImUv-˛ I-a-em k-Zm-\-μ≥ F-∂nh-cm-Wp ]n-°-‰n-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂-Xv.

ao-\m-£n

ta-em-‰q¿: ]p-√n-°p-Øv ]-tc-X-\m-b Fw ]n tKm-]m-e-s‚ `m-cy ao\m-£n (94). a-°ƒ: kmtPm-kv hn-{Xn, hm-kp-tZ-h≥ (dnXm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm´. F-kv.sF), P-\m¿-±bn Np-≠-°p-∂v ]-t¥\≥ (dn-´. F.F\m¬ tPm-kv (64). ]nkv.sF), Aw-_n-Im-tZXm-hv: ]-tc-X-\m-b Iphn (dn-´. A-[ym-]n-I cym-t°m-kv. am-Xm-hv: G- B¿.-Fw.-F-®v.F-kv taen-°p-´n. `m-cy: eo-em-Ω em-‰q¿), hn-Zym-\-μn-\n, (tN-e-°-c Ip-gn-I-≠]-tc-X-bm-b c-am-tZ-hn. Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a-cp-a-°ƒ: tkm-a≥, {]a-°ƒ: Pn¬-k¨ (Zp-_- km-Zv (dn-´. ]n.Ubv), tkm-Wn-b (a-kv-Iªyp.Un D-tZym-KØv), tdm-_n≥ (sNÿ≥), k-Xo-jv (dn-´. ss∂). a-cp-a-I≥: {]F-kv.sF), kp-io-e, ho¨. Pm-\-In, tPym-Xn. -

\-cn-°p-\n: sh-≈m-cw-I≠n-Øm-gw Ip-gn-°p-fج A-ssk≥ (75). `mcy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-^nb, kp-l-d, i-co-^v (Zp-_bv), Xm-Pp-±o≥. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v It≠m-Øv-]m-d, jp-°q-¿ ]q-\q¿ k-eow ]-Xn-aw-Kew, j-ao-\

A-Ðp- ap-¯-en-_v dm-hp-¯À Xn-cq¿-°m-Sv: A-Øm-Wn°∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b F-kv Fw C-{_m-low dmhp-Ø-cp-sS a-I≥ A–p¬ ap-Ø-en-_v dm-hpØ¿ (58). am-Xm-hv: Bbn-i. `m-cy: kp-sse-J. a°ƒ: dn-\n-j, ap-l-Ω-Zv C-{_m-low.k-tlm-Z-c߃: d-jo-Zv P-_m¿, CJv-_m¿, \-ko¿, h-lo-Z, a-^o-Z, \n-em-h-dp-∂o-k, kp-\n-X, j-l¿-_m≥.

a-´-∂q¿: I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° ho-Sn-\p k-ao-]sØ tXm-´n¬ ho-Wv c-≠p -h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. D-fn-bn¬ sX-°≥-s]mbn¬ A-°-d-Ω¬ kvt\-l-Zo-]-Øn¬ hnt\m-Zv-Ip-am¿-˛-Pn-j Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A\-bv-_m-ep-hm-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw`-hw. ho-´n¬ I-fn-®p-sIm≠n-cp-∂ _m-ep-hn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿∂p \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ \n-∂v 500 ao-‰¿ A-I-se Ip-´n-sb I-s≠-Øn-b-Xv. a-´-∂q¿ Kh. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬. k-tlm-Z-cn: B¿-{Z.

aq-¶-c h-b-Êp-Im-cn Hm-hp-Nm-en-Â ho-Wv a-cn-¨p

Kq-U-√q-¿: ]n-Xm-hn-t\m-sSm-∏w t£-{X-Z-¿-i-\Øn-s\-Øn-b aq-∂-c h-b- p-Im-cn Hm-hp-Nm-en-¬ ho-Wv a-cn-®p. A-Ωm-t]-´ kz-tZ-in tem-I-\m-Y-s‚ a-I-ƒ l-cn-Wn-bm-Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hn-t\m-sSm∏w F-Øn-b Ip´n k-ao-]-sØ Hm-hp-Nm-en-¬ sX∂n-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: h-f-¿-a-Xn.

ss_-¡pw Izm-fn-kpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

Xr-Øm-e: Nm-en-t»-cn H-‰∏n-em-hn-\p k-ao-]w ]p©n-cn-°m-hv A-º-ew tÃm-∏n-¬ ss_-°pw Izmfn-kpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_°v bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. Beq¿ ]-´n-Ø-d ao-t\m-\nt°m-´n¬ D-a-dn-s‚ a-I≥ P-am¬ (41) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv A-]-I-Sw. Ip-∂w-Ip-fw `m-K-Øp \n-∂p h-cn-I-bm-bncp-∂ ss_-°v \n-b-{¥-Ww-hn-´v F-Xn-tc h-∂ Izm-fnkv-hm-\n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hm-\n-\-Sn-bn¬ IpSp-ßn-b P-am-en-s\ ]-Wn-s∏-´m-Wv ]p-d-sØ-Sp-Øv. DS-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. `m-cy-am¿: l-^v-k (hn sI I-S-hv), l-^v-k (Nß-cw-Ip-fw).

s{S-bn³ X-«n- a-cn-¨ bphXnsb Xn-cn-¨-dn-ªp

Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ Zn-h-kw Io-gq¿ Xp-c-¶-Øn\p k-ao-]w s{S-bn≥ X-´na-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b bphXnsb Xn-cn-®dn-™p. Im-k¿-tIm-Uv ]≈w k-_v-P-bn-en-\v k-ao]-sØ cm-tP-jn-s‚ `m-cyt_-_n im-en-\n(24)bmWv a-cn-®-Xv. Im-™-ßm-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ ar-X-tZ-lw C-∂-se _-‘p-°-sfØn-bm-Wv Xn-cn-®-dn-™-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se-bmWv im-en-\n ho-Sp-hn-´n-d-ßn-b-Xv. a-Iƒ: E-Xn-I. ]nXm-hv: I-Æ≥. am-Xm-hv: \m-cm-b-Wn.

\-Zn-bn-Â ap-§n-a-cn-¨p

B-bn-i -_o-hn

Du-ªm-en-se Xp-Wn I-gp-¯n Ip-cp-§n Ip-«n a-cn-¨p

I-S-bv-°¬: k-tlm-Z-c-\p-am-bn I-fn-°p-∂-Xn-\nsS Du-™m-en¬ sI-´n-bn-cp-∂ Xp-Wn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn H-º-Xv h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. I-S-bv-°¬ Nn-tß-en sN-∂n-ew cm-Po-hv-`-h-\n¬ cm-Po-hv-˛-koa-¥n-\n Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I≥ A-`n-\-μv (\-μp) B-Wv a-cn-®-Xv. I-S-bv-°¬ K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Ynbm-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\m-Wv kw-`-hw. ho´n-se P-\m-e-I-fn¬ sI´n-b Du-™m-en¬ BSp-∂-Xn-\n-sS Du-™m-en-se tXm¿-Øp-ap-≠v I-gpØn¬ Ip-cp-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ko-a-¥n\n So-®¿ (I-S-bv-°¬ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ A-[ym-]n-I). ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. ku-Zn-bn¬ tPm-en-bp-≈ ]n-Xm-hv cm-Po-hv \m-´n-se-Øn-b ti-jw kw-kv-Im-cw \-S-°pw.

Kq-U-√q-¿: bp-hm-hv ta-´p-∏m-f-bw \-Zn-bn-¬ ap-ßn-a-cn®p. tkm-fq-¿ kz-tZ-in c-hn-bp-sS a-I-≥ A-c-hn-μ-Ipam-dm-Wv(21)- a-cn-®-Xv. kp-lr-Øp-°-fm-b {]-`p, kp-tc-jv, {io-\n-hm-k≥ F-∂n-h-tcm-sSm-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp∂p. \-Zn-bn-¬ \o-scm-gp-°p-≈ `m-K-tØ-°v \o-¥p∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ta-´p-∏m-f-b-Øp \n-s∂-Øn-b A-·n-i-a-\-tk-\ \o-≠-t\-c-sØ Xn-c-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw ]p-dsØ-Sp-Ø-Xv.

F-kv sP-tdmw A-´-cn-¨p

sIm-√w: kw-ÿm-\ a¬-ky-sØm-gn-em-fn I-Smizm-k I-Ωo-j≥ Aw-Kw F-kv sP-tdmw (64) A-¥cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sIm-√w `m-c-X-cm-⁄n N¿-®n¬. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ tUm. Fw F Ip-´-∏≥, sUma-n-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ F-∂n-h-cp-sS ss{]-h-‰v sk{I-´-dn-bm-bn {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. [-\-Im-cy-h-Ip∏v ap≥ A-Uo-j-\¬ sk- { I- ´ - d n- b m- b n- c p- ∂ sP-tdmw sIm-√w Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn, tSm-Un t_m¿-Uv No-^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv, an¬-a, sF.F-®v.B¿.Un, sSIv-sì t_m¿-Uv Xp-Sßn-b \n-c-h-[n s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ß-fp-sS U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uw-K-am-bn-´p-≠v. tI-c-f k¿-°mcn-s‚ Kp-Uv k¿-ho-kv F≥-{Sn e-`n-® hy-‡n-bmWv. tI-c-fm-{]-tZ-iv a¬-ky-sØm-gn-em-fn, tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-∂o ÿm\-ß-fpw h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: do-Øm {_n-Po-‰v (dn-´. c-Pn-kv-t{S-j≥ hIp-∏v, sIm-√w). a-°ƒ: A-Uz. dm-Wn sP _n-∂n (sS-Iv-t\m- ]m¿-°v, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), cm-P≥ sPtdmw (sS-Iv-t\m-]m¿-°v), c-Rv-Pn-Øv sP-tdmw (ko\n-b¿ sS-Iv-t\m-f-Pn-°¬ A-\-en-kv-‰v, _mw-•q¿). a-cp-a-°ƒ: _n-∂n ]n tPm-k-^v (So-®¿, ]m-∏-\wtIm-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), jo-Pm cm-P≥ (dn-k¿-®v A-kn- v, tI-c-f k¿-h-I-em-im-e), A-\n-X dmWn (F-≥-Pn-\o-b¿, _m-w-•q¿). ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, ^n-j-do-kv a-{¥n sI _m-_p, sXm-gn¬- a-{¥n jn-_p t_-_n-tPm¨ A\p-tim-N-n-®p.

_m-en-I-sb ]o-Un-¸n-¨p; ]n-Xm-hpÄ-s¸-sS \m-ep-t]À A-d-ÌnÂIp-≠-d (sIm√w): H-º-Xp- h-b p-Im-cn-bm-b a-I-sf ]o-Un-∏n® ]n-Xm-hv Dƒ-s∏-sS \m-ep t]sc Ip-≠-d t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv ]S-∏-°-c Ip-Xn-c-ap-\-ºv tb-ip-hnem-k-Øn¬ _m-_p F-∂ hn-Pb≥ (43), ]-S-∏-°-c k-t¥m-jv tIm-t´-Pn¬ cm-P≥ F-∂ jm-Pn (42), Hm-t´m ss{U-h¿-am-cm-b ]S-∏-°-c A-\n¬ hn-em-k-Øn¬ _n-Pp (36), ]-S-∏-°-c ssj-\n-`h-\n¬ ssk-Pp F-∂ ssj≥cm-Pv(21)- F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. tI-kn¬ s]-cp-ºp-g kztZ-in ho-c-∏≥ F-∂ cm-[m-Ir-jvW≥ Iq-Sn ]n-Sn-bn-em-hm-\p-≠v. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-enkv ]-d-bp-∂-Xv: I-° -hm-c¬ sXm-gn-em-fn-bm-b _m-_p c-≠pX-h-W hn-hm-lw sN-bv-Xn-´p-≠v.

A-d-kv-‰n-em-b cm-P≥, _n-Pp,- ssk-Pp, ]n-Xm-hv _m-_p F-∂ hn-P-b≥ {Iq-c-X k-ln-°-h-øm-sX B-Zy`m-cy c-≠v Ip-´n-I-sf-bp-am-bn Cbm-sf D-t]-£n-®p-t]m-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv h¿-°-e kz-tZ-in-\n kcn-X-sb hn-hm-lw sN-bv-sX-¶nepw C-h¿ 2011¬ a-cn-®p. C-h-cn-

ep-≈ Ip-´n-bm-Wv ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b-Xv. a-Zy-]n-s®-Øp-∂ C-bmƒ ]-e-{]m-h-iyw Ip-´n-sb i-√y-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. a-‰v \mep-t]-cpw C-bm-fp-sS kp-lr-ØpI-fm-Wv. C-h¿ H-cp-an-®v a-Zy-]n-

°m-dp-ap≠v. A-©p-t]-cpw Ip-´nsb ]-e-X-h-W ]o-Un-∏n-®-Xmbm-Wv A-t\z-j-W-Øn¬ sX-fn™-Xv. c-l-ky-hn-h-cw e-`n-® t]men-kv sIm-´m-c-°-c h-\n-Xm

sk¬ kn.-sF. A-\n-X-Ip-am-cnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-sØ A-t\z-j-Ww G¬-∏n®p. C-h¿ Ip-´n-bn¬ \n-∂v sam-gntc-J-s∏-Sp-Øn \-S-Øn-b A-t\zj-WØ - n-em-Wv {]-Xn-Is - f ]n-SnIq-Sn-b-Xv. im-kv-{Xo-b-am-bn \-SØn-b A-t\z-jW - a - m-Wv 24 a-Wn°q-dn-\-Iw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSm≥ k-lm-bn-®X - v. Ip-´n {]-Xn-Isf Xn-cn-®-dn-™p. C-h-sc C-∂v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°pw. Ip-≠-d kn.-sF. Sn iymw em¬, F-kv.-sF. jp-°q¿, h-\nXm F-kv.-sF.- ^m-Øn-a, knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb kp-[, B-i, A-c-hn-μ≥, \n-Ivk¨ Nmƒ-kv, kp-\n¬, {]-Imiv, tam-l-\≥, -a-[p,- eq-t°m-kv F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

A-Úm-X ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

in-h-i-¦-c-¸n-Å

k-Xy³

Po-tPm

im-´-Ip-am-cn

kp-tI-in-\n

{io-Ip-amÀ

]-ßm-h-Xn-b-½

tKm-]n-\m-Y³

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw B-cm-[-\-bn¬ in-hi-¶-c-∏n-≈ (80). `m-cy: cm-[-Ω. a-°ƒ: _n-μp, a-t\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: c-ta-i≥ \mb¿, kw-Ko-X.

h¿-°-e: ap-≠-bn¬ D{Xm-S-Øn¬ hn k-Xy≥ (dn-´. sI.F-kv.C._n-˛ 66). `m-cy: ]-tc-X-bm-b kp-tem-N-\ (dn-´. F¬.F-®v.F-kv). a-°ƒ: _n-μp-cm-Pv, _nμp, _n-\n. a-cp-a-°ƒ: _-_n-X, kXo-jv-Ip-am¿, tdm-kv-Ipam¿. kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 10\v.

h¿-°-e: ssa-Xm-\w hnt\m-Zn-\n hn-lm-dn¬ ]-tc-X-cm-b Pn ]p-cp-tjmØ-a-s‚-bpw Fw hn-t\m-Zn-\n-bp-sSbpw a-I≥ sI Pn Po-tPm (50). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X\m-b tPm-tK-jv, Pn-Pn kp-\n¬-Ip-am¿, sP\n- jo-em-K¿.

]m-tem-Sv: \-μn-tbm-Sv ]® ]m-ep-h-≈n D-Z-b-Kn-cn tIm-t´-Pn¬ F¬ `m-knbp-sS `m-cy im-¥-Ip-amcn (65). a-I≥: _n F-kv In-c¨. a-cp-a-Iƒ: A¿-®-\ F-kv ap-c-fn.

Xr-°-cn-∏q¿: D-W°a¬-ky sam-Ø-hym]m-cn am-S-°m-en-se Fw sI A-l-Ω-Zv (63). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: Ajv-d-^v, kp-ss_¿, lkv-_p-√ (aq-h-cpw jm¿P), d-jo-Z. a-cp-a-I≥: lp-k-bv≥. k-tlm-Z-c߃: B-bn-i, _o-^mØn-a.

Im-´m-°-S: In-≈n ]p-Xph-bv-°¬ A-iz-Xn-bn¬ hn {io-Ip-am¿ (64). kn.]n.Fw Im-´m-°-S ap≥ tem-°¬-I-Ωn-‰n Aw-K-hpw Im-´m-°-S {Kma-∏-©m-b-Øv Aw-K-hpam-bn-cp-∂p. `m-cy: hn-P-bIp-am-cn (dn-´. A-[ym-]nI). a-°ƒ: hn F-kv kPn-X, hn F-kv {io-Pn-Øv (lm¿-_¿ F≥-Pn-\o-bdn-Mv h-Ip-∏v), hn F-kv {io-P. a-cp-a-°ƒ: hn kph¿-W-Ip-am¿, F F-kv k-Pn-Øv.

In-fn-am-\q¿: Io-gv-t]-cq¿ sIm-√w-hn-fm-Iw Fw.Fkv `-h-\n¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h-°p-dp-∏n-s‚ `m-cy ]-flm-h-Xn-b-Ω (90). a°ƒ: e-fn-Xm-_m-bn AΩ, Xp-f-ko-[-c≥ \m-b¿, tam-l-\-_≥-]n-≈ (Fkv.sF), ]-tc-X-cm-b I-aem-_m-bn A-Ω, i-in-[c≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: A-∏p-°p-´≥ \m-b¿, iyma-f-Ip-am-cn-b-Ω, k-Xo_m-bn, B¿ Pn e-X, ]tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-Ip´n \m-b¿.

t]m-Ø≥-tIm-Sv: tIm-enb-t°m-Sv I-ep-¶v P-Mvj≥ eo-em `-h-\n¬ Pn tKm-]n-\m-Y≥ (71). a°ƒ: i-in-I-e, an-\n, kp-\n, hn-\n. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, cm-Po-hv, Acp¨ t_m-kv, tKm-]-Ipam¿.

I-Zn-bm-ap

]m-tem-Sv: \-μn-tbm-Sv ]® Ko-Xm-`-h-\n¬ ]-tc-X\m-b tUm. sI F≥ kXy-tZ-hn-s‚ `m-cy kp-tIin-\n (75). a-°ƒ: tUm. F-kv jmPn (kn.sI.]n \-gv-kn-Mv tlmw, ]-®), Ko-X (So®¿, X-´), A-\n-X (Un.kn._n, hn-Xp-c), A\n¬-Ip-am¿, ]-tc-X-\m-b jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: sI in-h-Zmk≥ (dn-´. So-®¿, ]-® Kh. F¬.]n.F-kv), i-inIp-am¿ (Zp-_-bv), tim-`\≥ (a-kv-I-Øv), P-b-aWn.

]u-tem-kv A-©n-cn: Nm-a-°m-embn¬ ]u-tem-kv-(86). kw-kv-Im-cw C-∂v- D-®-Ign-™v- aq-∂n-\v- A-©n-cn sk‚ v- am¿-´n≥ ]-≈nbn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{Xky ]q-™m¿ Io-t®cn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ: am-Xyp (sh-´n-a‰w), kn-ÿ F¬-kn a-cnb kn Fw kn (]m-em), tPm-kv- (tIm-X-aw-K-ew), eq-kn, ]m-∏-®≥ (s]-cp-ºn-≈n-®n-d), Ip-´nb-®≥, _m-_p, jm‚n, B-\n. a-cp-a-°ƒ: do-ØmΩ Im-W-°m-en¬, ]-g-bcn-°-≠w, t{X-kym-Ω sXm-≠w-Ip-gn-bn¬, tPmkv- B-e-t°m-Sv-, t{K-kn X-e-b-\m-Sv-, ta-cn A-©ncn, So-\ aq-e-a-‰w, km-_p sIm-√m-dm-Øv-, tPm-kvDu-∂-\m¬.

^m. A-K-Ìn³ \-´-fw sXm-Sp]pg: tIm-X-awK-

ew cq]-X ssh-Zn-I\pw h-gn-Ø-e \-¥f-Øv IpSpw-_mw-K-hpam-b ^m. A-K-kv-‰n≥ \-¥-fw(72). kw-kv-Im-c-w D-®-I-gn-™v c-≠n-\v am¿ tPm¿-Pv ]p∂-t°m-´n-en-s‚ ap-JyIm¿-Ωn-I-Xz-Øn¬ Zn-hy_en-tbm-sS B-cw`-n°pw. Xp-S¿-∂v amdn-I sk‚ v tPm-k-^v-kv s^m-tdm-\]-≈n sk-antØ-cn-bn¬ . ]-tc-Xcm-b B-K-kv-Xn ˛ t{Xkym Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. ]-tc-X≥ B-c°p-g ]≈n-bn¬ A-kn- v hnIm-cn-bmbpw sN√n-bmw]m-d, sN-∏p-Ipfw, hm-ghc, ]m-d-tØmSv, C-c-´bm¿, s\-Sp-¶≠w, cm-PIp-amcn, Np-cpfn, am-en-∏md, I-cn-a-Æq¿, ao¶p∂w, t]m-Øm-\n-°m-Sv ]-≈nI-fn¬ hn-Im-cn-bmbpw s\-Sp¶-≠w I-cp-Wm tlm-kv-]n-‰¬ U-b-d-Œdmbpw tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p≠v. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-Xbm-b a-dn-bw ]p-fn-¥m\Øv (Nne-hv), ]-tcXbm-b G-en-°p-´n I-Z-fn°m-´n¬ (sX-°pw-`m-Kw), ]-tc-Xbm-b A∂-Ω, h¿-°n \-¥-fØv, ]-tcXbm-b kn-ÿ C-sa¬-Z F-kv-.F-._n-.Fkv, ]-tcX\m-b Ip-cym-®≥ \-¥fØv, kn-ÿ {_n-Po-‰v F-kv-.F-._n-.Fkv (B\n-°m-Sv), sP-bnw-kv \¥-fØv (I-cn-a-Æq¿), ]tc-X\m-b ]m-kv-I¬ \¥-fØv, ^n-teman-\ hmh¬-Ip-t∂¬ (C-S-sh´n). k-tlm-Z-c-a°ƒ: ^m. {^m≥-kn-kv \-¥fw (hnIm-cn sk‚ v B‚-Wokv N¿-®v, Rm-b-∏n-≈n), ^m. am-Xyq-kv \-¥fw (hn-Imcn, hn-⁄m-\-amXm N¿®v, sXm-Sp]p-g Cu-Ãv).

A-ssk³ \-cn-°p-\n: sh-≈m-cwI-≠n-Øm-gw Ip-gn-°p-fج A-ssk≥ (75). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: k-^n-b, kp-ld, i-co-^v (Zp-_-bv), XmPp-±o≥. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v It≠m-Øv-]m-d, jp-°q-¿ ]q-\q¿ k-eow ]-Xn-aw-Kew, j-ao-\

]m-¯p-¡p-«n I-cp-hm-c° - p-≠:v I¬-sh-´n°p-ce - n-se ]-tc-X\ - m-b ItÆ-t¶m-S≥ B-en-bp-sS `mcy ]m-Øp-°p-´n (80).

I-cn-¶-∏m-d: ]-tc-X-\mb h-cn-t°m-´n¬ a-c-°mcp-sS `m-cy I-Zn-bm-ap (70). a-°ƒ: tIm-b-°p´n lm-Pn, ap-l-Ω-Zv (C-cp-h-cpw ku-Zn), _-jo¿ (A-_q-Z-_n), A-∫m-kv, kn-±o-Jv (C-cph-cpw ku-Zn), Ip-™n∏m-Øp-Ω, B-kn-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: D-Ω¿ ^m-dqJv, ssk-X-e-hn, l-\o^, B-an-\p, apw-Xm-kv, Ip-™-n-∏m-Øp-Ω, Aeo-a, j-co-^, B-bn-i, P-ao-e.

A-l½-Zv

^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-∂n-∏m-d hn.sI ]-Sn-bn-se ]-tc-X\m-b I-Sq-c≥ D-Æn-a-Ω-Zv F-∂ sN-dn-tbm≥ lmPn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (78).

t{X-kym-½ C-cn-´n: D-fn-°-en-se ]tc-X-\m-b tX-\wam°≥ tPm-k-^n-s‚ `mcy t{X-kym-Ω (86). a-°ƒ: ta-cn, tPm-k-^v, t{K-kn, C-Ωm-\p-h¬, F¬-k-Ω, do-Ø-Ω, hn¬-k≥, tkm-^n-b, sj¿-en. a-cp-a-°ƒ: em-k¿, tacn, tXm-a-kv, tam-fn, ^nen-∏v, F-{_-lmw, kÆn, kn-kn. kw-kv-I-mcw C-∂p cm-hn-se 10\p s\-√n-°mw-s]m-bn¬-]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

i-in-[-c³

A-co-t°m-Sv: hm-°meq¿ Xmƒ-sXm-Sn-I Ipt™m-bo≥-°p-´n (92). I-®-h-S-°m-c-\m-bn-cp∂p. `m-cy: B-bn-i-°p´n. a-°ƒ: B-an-\, Akv-am-_n, ssk-X-e-hn, a-Po-Zv, jm-ln-\, P-ao-e.

]m-e-°m-Sv: aq-Øm≥-Xd I-Æn-aq-Øm≥-X-d ho´n¬ kn I-Æ-∏≥ (76). dn-´-. t]m-Ãv am-Ã-dm-Wv. `m-cy: P-e-Pm a-Wn. a°ƒ: Ko-X, a-[p, c-a, _o-\, hn-t\m-Zv. a-cp-a°ƒ: kn¬-P, c-ay, ]n sI cm-P≥, cm-a≥, kp`m-jv.

hm-Wn-ta¬: \n-Spw-]-d-ºnse ]-tc-X-\m-b a-b-ßnbn¬ tIm-c-s‚ a-I≥ at\m-Pv (30).

N-{µ-ti-J-c³

Pm-\p

C-cn-th-‰n: a-Æm-c° - p-∂pΩ¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ N{μ-ti-Jc - ≥ (a-Wn ˛60).

sIm-bn-em-≠n: Xp-∂mcn Pm-\p (82). `-¿-Øm-hv: Ip-™n-cm-a-°p-dp-∏v.

t_m-hn-°m-\w: ap-fnbm¿ ]m-Ø-\-Sp-°w kztZ-in-bpw tIm-´q-cn-se ssh-im-en tlm-´ep-S-abp-am-b Sn i-in-[-c≥ (48) Ip-g-™pho-Wp akp-a-Xn cn-®p. ]n-Xm-hv: ]-tc-XsIm-bn-em-≠n: s]-cp\m-b I-≠≥-Ip-™n-. ºm-hq¿ a-Æ-t©-cn kp-a- am-Xm-hv: I-eym-Wn. Xn (58). `-¿-Øm-hv Ip`m-cy: jo-_. a-°ƒ: ™-∏≥ (dn-´. {]-[m-\mA¿-Pp≥, Im¿-Øn-Iv. [ym-]-I≥ sIm-º-\m-Sv K- k-tlm-Z-c-߃: \m-cmh. bp.]n- kv-Iqƒ, s]-cp- b-W≥, _m-e-Ir-jvºm-hq¿). a-°ƒ: am-en-\n(U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kv W≥, N-{μ≥, A-\n¬F¬.sF.kn sIm-bn-em- Ip-am¿, ]-Xvan-\n, ]p-jv], tim-`. ≠n), {]-ho¨-Ip-am¿ (tI-c-f- t]m-en-kv). a-cp-aI≥: D-Æn-Ir-jv-W≥ (P- \m-Wn I-fq¿: ]p-Xp-∏-≈n I-fq¿ \d¬ am-t\-P¿ ,Ip-cn°¬-kv ssS¬-kv˛ tIm- kz-tZ-in B-cn-®m-en¬ \m-Wn (90). gn-t°m-Sv).

a-t\m-Pv

Ip-tªm-bo³-Ip-«n

I-®-¸³

cm-tP-iz-cn

P-\mÀ-Z-\³

i-¦-c-¸n-Å-

Ip-ªp-Ir-jv-W-]n-Å

in-h³-]n-Å

Hm-a-\-¡p-«³-]n-Å

sF-jm-_o-hn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sh-Snh-®m≥-tIm-hn¬ Xm-∂nhn-f F-kv.B¿. \n-hmkn¬ Pn cm-tP-iz-cn (58). `¿-Øm-hv: F-kv in-hm-\μ≥. a-°ƒ: F-kv B¿ kv-an-X, ]-tc-X-\m-b Fkv B¿ in-h-{]-km-Zv, Fkv B¿ in-h-{]-Im-iv. acp-a-°ƒ: F-kv kp-tc-jvIp-am¿, F-kv k-cn-X.

Nn-d-bn≥-Io-gv: A-ar-XIr-]-bn¬ a-Wn P-\m¿-Z\≥ (68). a-°ƒ: ]-fl{io, cm-P-tKm-]m¬. a-cp-a°ƒ: B¿ {]-Zo-]v-Ipam¿, hn c-Pn-X.

sIm-√w-:- I-t®-cn- hm¿-Uv]-c-hq¿- lu-kn¬- AUz.- sI- tKm-]m-e-]n-≈bp-sS- a-I-≥ Pn- i-¶-c-∏n≈- (55)-. am-Xm-hv:- Pn- Cμn-cm-tZ-hn.- k-tlm-Z-c߃-:- Pn- tKm-]m-e-Ir-jvW-]n-≈,- Pn- Ko-Xm-dmWn,- Pn- Km-b-{Xo-tZ-hn,Pn- c-Lp.-

Hm-bq¿: sh-fn-\-√q¿ N°n-e-gn-I-Øv ho-´n¬ Ip™p-Ir-jv-W-]n-≈(89). `m-cy:]-tc-X-\m-b e-£van-°p-´n A-Ω. a-°ƒ: cm-tP-{μ≥-]n-≈, D-jm-Ip-am-cn, jo-em-Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ:A-ºn-fncm-Pv, i-in-[-c≥-]n-≈, ⁄m-\-ap-Øv.

im-kv-Xmw-tIm-´: t]m-cph-gn A-º-e-Øpw `m-Kw {io-a-μn-c-Øn¬(tIm-´phn-f) in-h≥-]n-≈(58). `m-cy: cm-[m-tZ-hn. a-°ƒ: {io-c-iv-an, {io-Pn-Øv. a-cpa-I≥: c-Xo-jv-Ip-am¿.

im-kv-Xmw-tIm-´: ssa\m-K-∏-≈n I-S-∏m kp-tcjv-`-h-\-Øn¬ Hm-a-\-°p´≥-]n-≈(60). `m-cy: -D-j a-°ƒ: kp-`m-jv, kp-[ojv.

am-Wn-Iyw

Nn-¶-½

tcm-ln-Wn-

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Ømbn Np-≠-°p-∂v ]-t¥\m¬ tPm-kv (64). ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv. am-Xm-hv: Gen-°p-´n. `m-cy: eo-em-Ω (tN-e-°-c Ip-gn-I-≠Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a-°ƒ: Pn¬-k¨ (Zp_-bv), tkm-Wn-b (a-kvI-Øv), tdm-_n≥ (sNss∂). a-cp-a-I≥: {]ho¨.

I-cp-\m-K-∏-≈n: X-g-hm Nn-‰p-aq-e hm-te¬ ]-tcX-\m-b A-–p¬ J-co-ans‚ `m-cy sF-jm-_ohn(77). a-°ƒ: k-°o-\, k-enw(hm-te¬ t{S-tUgv-kv), k-Øm¿(hm-te¬ Pp-h-e-dn), j-ao-a, k-Po-Zv (a-e-_m¿ ^p-Uv-tIm¿´v), tUm.\u-jm-Zv (B¬^m tlm-kv-]n-‰¬ F-dWm-Ip-fw), P-hm-Zv(hmte¬ t{S-Un-Mv), dm-jn-Zv (hm-te¬ Sn-º¿), ]-tc-X\m-b k-°o¿. a-cp-a°ƒ: A-Uz. Fw F Bkm-Zv(X-g-h k-l-I-c-W kw-Lw _m-¶v {]-knU‚ v), ap-l-Ω-Z-en tIm-´bw, k-l-Zn-b, k-\p-P, h-lo-Z, ssj-\n, a-\q-P, jo-P, tUm. sj-dn≥.

\-Pv-a sXm-Sp]pg: Iocn-tIm-Sv I-≠-Øn≥-Ic sIm-¥me-Øn-s‚ `m-cy \-Pva(45).J-_-d-S-°n.a-°ƒ: im-en-\,j-l-\m-kv.a-cp-aI≥:am-ln≥-jm(s]-cpºm-hq¿).

{]-k-¶-Ip-amÀ sNß-∂q¿: ]-Ø-\w-Xn´ Pn√m I-e-Œ-td-‰n¬ Poh-\-°m-c\m-b B-em tIm-W-tØØv ho-´n¬ ]-tc-X\m-b X-¶-∏-s‚ aI≥ {]-k-∂-Ip-am¿ (_m-_p˛44). kw-kv-Imcw \-SØn. A-Ω: Pm\In. `mcy: Xp-fkn. aI≥: {]-ho¨ sI _m_p.

\_ok _o-hn a-Æ-t©cn: I-Æm-Øpsh-fn-bn¬ ]-tc-X\m-b sIm-®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy \_o-k _o-hn(65).

ap-l½-Zv dm-hp-¯À ]-g-Ipfw: ]-g-Ip-fw hmep-Xp-≠n¬ ap-lΩ-Zv dmhp-Ø¿ (85). J-_-dS-°w \-S-Øn.`mcy: ^m-Øn-am _ohn. a°ƒ: kp-ss_Z, sse-e, jm-Pn, a-lv-aqZ, k-Pohv. a-cp-a°ƒ: jm-Pn-X, kp-a-ø, ju-°Øen, _-jo¿, \n-km¿.

\-_o-k a-Æ-t©cn: tIm¨-{Kkv a-Æ-t©-cn afi-ew {]-knU‚ v F-kv B-‰bp-sS `m-cy \-_o-k(55). a-°ƒ: lm-cn-kv(ku-Zn), A-\ojv, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: ku-^n-b, kpsse-J, A-\-kv.

I-cp-\m-K-∏-≈n: ¢m-∏-\ B-epw-]o-Sn-I ]p-e-Ø-d sX-°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b ]-∏p-im-kv-{Xn-bp-sS `mcy Nn-∂-Ω(89). a-°ƒ: im-¥-Ω(dn-´. So-®¿), A\n-cp-≤≥(F-Iv-kv k¿ho-kv), hn-P-b-Ω, cm-[Ω, kn-≤m¿-∞≥, kp-KX(So-®¿), {io-e-X. a-cp-a°ƒ: kp-K-X≥, k-Xy-`ma, hm-a-tZ-h≥, B-\-μ-cmPv(F-Iv-kv k¿-ho-kv), Ia-e, kp-tc-jv-\m-Yv. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

_n-Pp am-b-\m-Sv: ]m-e-t°m-´p-hb¬ N-´n-]p-dw-Xm-g-Øv _nPp (38).

am-\-¥-hm-Sn-: Im-´n-°pfw- c-≠mw- tK-‰n-¬- ]-tcX-\m-b ]m-en-°p-gn- am-[h-s‚ `m-cy- tcm-ln-Wn(74).- a-°-ƒ-: k-Pn-X,- kpP,- kp-tc-jv,- kp-\n,- kn‘p.a-cp-a-°-ƒ-: k-Po-h-≥,- at\m-Pv,- kp-\n-X,- jm-Pn,Zn-t\-i-≥-.

A-ÐpÀ-d-l-vam³ sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ Bcm-{ºw hm-cn-∏p-dw A-–pd-lv-am≥ lm-Pn (65). a-e©-c-°v hym-]m-cn-bm-bncp-∂p. a-°ƒ: Pm-^¿, apl-Ω-Zv, Pw-jo-\. a-cp-a°ƒ: Pp-sse-\, sk-aod, k-eow ]p-√m-fq¿.

cm-P-]p-cw: Np-≈n-°-c C-S-°-S-hn-se ]-tc-X-\mb am-bn-e-s‚ `m-cy amWn-Iyw (87). a-°ƒ: hnP-b≥ (]n.-U-ªyp.-Un Hm-h¿-kn-b¿), Ir-jvW≥ (A-[ym-]-I≥, Kh. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ sIm-t´m-Sn), Pm\-In, A-Ωn-Wn, ]-tc-X\m-b- cm-a≥. a-cp-a-°ƒ: hm-k-¥n, k‘y, \-c-º≥, Ip-´n-®≥, Nn-‰.

A-l-½-Zv- lm-Pn th-ß-c: Du-c-Iw s\-√n∏-d-ºn-se ]p-Ø≥-]o-Sntb-°¬ A-l-Ω-Zv- lmPn (75). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: C-{_m-low, a-dn-bw, Ban-\, km-Pn-X, B-ky.

eme-¨³

tXm-a-kv

l-eo-am _o-hn

G-{_-lmw

tZ-h-ky

]pXp°cn: Xpcp-Øn¬ ]oSn-I-bn¬ ]tc-X\mb ‰n sP F{_lmans‚ (A-∏-®≥) aI≥ eme-®≥(47). kwkv°mcw C∂v D®I-gn™v 2.30 \v ]pXp°cn sk‚ v tkhygvkv ]≈n-bn¬. `mcy: enPn . a°ƒ: enPn≥, B¬^n.

Xncph√: Im-hpw-`m-Kw tN-º-e Xp-≠n-bn¬ ]tc-X\m-b Zm-\n-b¬ h¿°n-bp-sS a-I≥ sI hn tXma-kv(A-\n-b≥˛54). kw-kv-Im-cw D-∂v D-®-°v 12\v I-t‰m-Sv N¿-®v Hm-^v tKm-Uv sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: \nc-Ww awapJ-Øv Ip-Spw-_mw-Kw kp-P. a°ƒ: sI-kn-b, tXm-akv.

F-cp-ta-en: ]p-Ø≥-]p-c°¬ ]-tc-X-\m-b ap-kvX-^m dm-hp-Ø-dp-sS `mcy l-eo-am _o-hn (82). J-_-d-S-°w C-∂v 10 \v F-cp-ta-en Su¨ Pp-am akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. a-Iƒ : \-ko-am _o-hn. acp-a-I≥: Sn F-kv A-_vZp¬ k-a-Zv h-en-b-ho-´n¬ F-cp-ta-en.

ao-\-Sw: πm-tØm-´-Ønem-b am-Ωq-´n¬ Fw Fw G-{_-lmw (X-ºn- 56). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-Ign-™v 2.30\v sh-≈p-°p´ sk‚ v tXm-a-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈nbn¬. `m-cy: ta-cn-°p-´n. a°ƒ: lm-co-jv, l-Wn.

C-{_m-low lm-Pn

ssk\-_m _o-hn

am-∂m-\w: sX-°pw-tNdn¬ tZ-h-ky (]m-∏-˛70). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v am-∂m-\w sk‚ v tPm-k-^v-kv C-Sh-I tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: a-dn-bw I-Sp-Øp-cpØn ]-\-°n-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: sP-kn (sk‚ v F-t{^mw-kv ssl-kvIqƒ am-∂m-\w), Pm≥kn (_mw-•q¿), \m≥-kn, jm‚n (F.hn.Pn tam-t´mgv-kv tIm-´-bw), ssj-Pp sX-°pw-tN-cn (P-\-bp-Kw te-J-I≥, am∂m-\w k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uw-Kw). a-cp-a-°ƒ: _m-_p (Pn.Fw. tam-t´m-gv-kv G‰p-am-\q¿), jm-Pn N-º°p-fw (_mw-•q¿), _m_p ap-´-Øp-am-en¬, an-\n Ip-cn-°-ti-cn¬, c-Rv-Pn-\n ]p-√m-´v ]p-∂-Øp-d (\-gv-kv P-\d¬ B-ip-]-{Xn ]m-em).

sI-√q-¿: \m-emw-ssaen-se B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tIm-c-≥-Ip∂-≥ C-{_m-low lmPn (90). `m-cy: _n-ømØp l-÷p-Ω. a-°-ƒ: A-–p-√ lm-Pn, a-Ωp-´n lm-Pn (sI sI lm-¿-Uv-th-¿, sI-√q¿), A-–-∂m-k-¿ ({I-k-‚ v {Km-ss\-‰v, am-\-¥-hmSn), kp-lv-d. a-cp-a-°-ƒ: tIm-Wn-°¬ D-a-¿, ]m-Øp-´n, ]mØp-´n X-cp-h-W, ssdlm-\-Øv.

]-g-Ip-fw: tIm-gn-ti-cn In-g-t°-Xn¬ ]-tc-X\mb ao-cm-km-ln-_n-s‚ `mcy ssk\-_m _ohn(87). J-_-dS-°w \SØn. a°ƒ: P-ao-e, akq-Zv, sF-jm-Ω, l\o^m. a-cp-a°ƒ: kp-lvdm- _ohn, Ip-™p apØv, l-ao-Zv dm-hpØ¿, A-kokv.

]m-¯q-«n s]-cn-ßm-Sn: h-b¬-]-dº-Øv ]m-Øq-´n (78). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Sn lw-k. a-°ƒ: \nkm¿, km-ln-Z, ss^k¬, lm-dq¨, k-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bw, Pmkv-an≥, A-kv-a. \m-k¿, ]-tc-X-\m-b ]n lmjnw.

I-®³

a-t\-jv D-≈n-tb-cn: ]p-Ø-t©-cn ]p-‰m-S≥I-≠n a-t\-jv (26). \n¿-am-W-sØm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: tam-l\≥. am-Xm-hv: D-j.

Xn-t°m-Sn: ]-©m-b-Øp-_km-dn-\p -k-ao-]w \m-fmw-Ip‰n I-Æ≥ (78). `m-cy: ]-tcX-bm-b k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: Ko-X, do-P. a-cp-a-°ƒ: hmkp, ap-c-fn (A-[ym-]-I≥).

kn.]n.sF. tZ-io-b {]-t£m-`w H-Iv-tSm-_À \m-en-\v tI-{µ-kÀ-¡mÀ Hm-^n-kp-IÄ ]n-¡-äv sN-¿pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-e-°-b‰w X-S-bp-I, `-£y-kp-c-£ D-d∏p-h-cp-Øp-I, \m-W-b-s∏-cp∏w X-S-™p-\n¿-Øp-I, A-gn-aXn X-S-bp-I, kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw t\-sc-bp-≈ AXn-{I-a-߃ A-h-km-\n-∏n-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂bn-®p kn.]n.sF-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ H-Iv-tSm-_¿ 3, 4, 5 Xnø-Xn-I-fn¬ tZ-io-b {]-t£m`w \-S-Øp-∂p. cm-Py-hym-]-I-am-bn \-S-Øp∂ k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-Kam-bn H-Iv-tSm-_¿ \m-en-\v tI-

c-f-Øn-epw {]-t£m-`w \-S°pw. Pn-√m tI-{μ-ß-fn-se tI-{μk¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap∂n¬ \-S-°p-∂ ]n-°-‰n-Mn¬ B-bn-c-°-W-°n-\p {]-h¿-ØI¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂p kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-dn-bn®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv G-Pokv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ \-S-°p∂ ]n-°-‰n-Mv ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-‰p Pn-√I-fn¬ sIm-√w-˛ kn Zn-hm-I-

c≥, ]-Ø-\w-Xn-´-˛ sI B¿ N{μ-tam-l≥, B-e-∏p-g-˛ Sn ]p-cptjm-Ø-a≥, tIm-´-bw-˛ sI {]Im-iv _m-_p, C-Sp-°n-˛ kn F Ip-cy≥, F-d-Wm-Ip-fw-˛ Im-\w cm-tP-{μ≥, Xr-iq¿-˛ -kn F≥ N-{μ≥, a-e-∏p-dw-˛ sI C C-kva-bn¬, ]m-e-°m-Sv-˛ sI ]n cmtP-{μ≥, tIm-gn-t°m-Sv-˛ kXy≥- sam-tI-cn, h-b-\m-Sv-˛ hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿, I-Æq¿-˛ C N-{μ-ti-J-c≥, Im-k¿-tImUv-˛ I-a-em k-Zm-\-μ≥ F-∂nh-cm-Wp ]n-°-‰n-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂-Xv.

A-^v-k-¯v Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-dºn-se A-^v-k-Øv (40). `¿-Øm-hv: kp-sse-am≥ (Zp-_-bv). a-°ƒ: kp-a-ø, i-l¿_m≥, \-Zo¿. a-cp-a-I≥: Xm-cn-Jv. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™–p-√ lm-Pn (Ip-sshØv), A-–p¬ km-k¿ (Zp-_-bv), \-^o-k-Øv-, B-bn-i.

Ip-ª-eo-a ]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn sam-´m-{º-sØ ]tc-X-\m-b F kn A_vZp-√-bp-sS `m-cy A©-c-hm-´n¬ Ip-™-eo-a (80).

tPm-kv

c-−p- h-b-Êp-Im-c³ tXm-«n ho-Wv a-cn-¨p a-´-∂q¿: I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s° ho-Sn-\p k-ao-]sØ tXm-´n¬ ho-Wv c-≠p -h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. D-fn-bn¬ sX-°≥-s]mbn¬ A-°-d-Ω¬ kvt\-l-Zo-]-Øn¬ hnt\m-Zv-Ip-am¿-˛-Pn-j Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ A\-bv-_m-ep-hm-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-Io´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´n¬ I-fn-®p-sIm≠n-cp-∂ _m-ep-hn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿∂p \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ \n-∂v 500 ao-‰¿ A-I-se Ip-´n-sb I-s≠-Øn-b-Xv. a-´-∂q¿ Kh. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬. k-tlm-Z-cn: B¿-{Z.

Du-ªm-en-se Xp-Wn I-gp-¯n Ip-cp-§n Ip-«n a-cn-¨p I-S-bv-°¬: k-tlm-Z-c-\p-am-bn I-fn-°p-∂-Xn-\nsS Du-™m-en¬ sI-´n-bn-cp-∂ Xp-Wn I-gp-Øn¬ Ip-cp-ßn H-º-Xv h-b- p-Im-c≥ a-cn-®p. I-S-bv-°¬ Nn-tß-en sN-∂n-ew cm-Po-hv-`-h-\n¬ cm-Po-hv-˛-koa-¥n-\n Z-º-Xn-I-fp-sS aq-Ø-a-I≥ A-`n-\-μv (\-μp) B-Wv a-cn-®-Xv. I-S-bv-°¬ K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Ynbm-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\m-Wv kw-`-hw. ho´n-se P-\m-e-I-fn¬ sI´n-b Du-™m-en¬ BSp-∂-Xn-\n-sS Du-™m-en-se tXm¿-Øp-ap-≠v I-gpØn¬ Ip-cp-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ko-a-¥n\n So-®¿ (I-S-bv-°¬ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ A-[ym-]n-I). ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬. ku-Zn-bn¬ tPm-en-bp-≈ ]n-Xm-hv cm-Po-hv \m-´n-se-Øn-b ti-jw kw-kv-Im-cw \-S-°pw.

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ip-f-ß-c ap-°m-Sv I-S-hn-\v k-ao-]w A-„-ap-Sn-°m-b-en¬ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠Øn D-t±-iw 50h-b-kv {]m-bw h-cp-∂-Xpw 165 sk.ao. \o-fw h-cp-∂-Xp-am-b ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv Is≠-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\v B-dv Zn-h-kw ]-g-°w Im-Wp-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. bm-sXm-cp-hn-[ h-kv-{X-ß-fpw ar-X-tZ-l-Øn-en√. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Xo-h-≠n X-´n a-cn-®-Xm-bn-´mWv tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp-∂-Xv. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

Ip-g-ªv ho-Wp a-cn-¨p I-g-°q-´w: a-I-sf kv-Iqƒ tlm-Ã-en¬ sIm-≠p-hnSm≥ t]m-b ]n-Xm-hv h-gn a-t[y Ip-g-™v ho-Wp. Bip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-Ip-w h-gn -a-cn®p. h¿-°-e A-bn-cq¿ l-cn-l-c-]p-cw h-S-t° sXm-Sn-bn¬ ho-´n¬ kt¥m-jv (43) B-Wv a-cn®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v \m-en-\v s]-cp-am-Xp-dbn-em-Wv kw-`-hw. ]pXp-°p-dn-®n Hu-h¿ teUn Hm-^v sa-gv-kn tIm¨-sh‚n¬ B-dmw ¢m-kv hnZym¿-Yn h¿-j-sb tlm-Ã-en¬ sIm-≠p-hn-Sm≥ h¿°-e-bn¬ \n-∂v ss_-°n¬ h-cp-tºm-gm-Wv Ip-g™p-ho-W-Xv. D-S≥ \m-´p-Im¿ B-w-_p-e≥-kn¬ I-g-°q-´-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p-sh-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. s]-bn‚-dm-bn-cp-∂p. `m-cy Zo-], a°ƒ h¿-j, an-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

hÅw a-dn-ªv aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn a-cn-¨p sa-Un-°¬-tIm-fPv: h-≈w a-dn-™v a¬-ky-sØmgn-em-fnbm-b bp-hm-hv a-cn®p. sIm-®p-th-fn s]m-gn-°c ]p-Ø≥-ho´n¬ ap-cp-I≥ (36) B-Wv a-cn-®Xv. C∂se cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-Sen¬ ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS h-≈w a-dn-bp-Ibm-bn-cp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw a-cn®p. t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p-ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-SpØp. `m-cy: kp-a. ]n-Xmhv: Ir-jvW≥. amXmhv: k-c-kzXn.

a-Po-jy³- No-c-¡p-gn D-®n-Ir-jv-W³ A-´-cn-¨p Nm-h-°m-Sv: {]-i-kv-X a-Po-jy≥ H-cp-a-\-bq¿ ap-ØΩm-hv No-c-°p-gn D-Æn-Irjv-W≥ (87) A-¥-cn-®p. aPo-jy≥ hm-g-°p-∂w \ºq-Xn-cn-bp-sS in-jy-\mWv. aq-∂p ]p-kv-X-I-߃ c-Nn-®n-´p-≠v. F≥.F-kv.F-kv bq\n-b≥ `m-c-hm-ln, Xn-cpsh-¶n-Sm-Ne - ] - X - n t£-{X `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn-epw {]-h¿Øn-®p. H-cp-a\ - b - q-cn-se ho-´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂ DÆn-Ir-jvW - ≥ Hcph¿-jw ap-ºm-Wv Xr-∏q-Wn-Øp-dbn-ep-≈ a-If - p-sS ho-´n-te-°v Xm-ak - w am-‰n-bX - v. kw-kv-Im-cw \m-sf \-S-°pw. `m-cy: ]-tc-X-bm-b A-Ωn-Wn-b-Ω. a-°ƒ: t{]-am-\-μv, t{]w {]-km-Zv, t{]w {]-Im-iv, t{]w _m-_p, t{]-a e-X. a-cp-a-°ƒ: ]-Xv-a-P, tim-`, iym-a-f, A-\n-X, am-[-h-\p-Æn.

aq-¶-c h-b-Êp-Im-cn Hm-hp-Nm-en-Â ho-Wv a-cn-¨p Kq-U-√q-¿: ]n-Xm-hn-t\m-sSm-∏w t£-{X-Z-¿-i-\-Øns\-Øn-b aq-∂-c h-b- p-Im-cn Hm-hp-Nm-en-¬ ho-Wv a-cn-®p. A-Ωm-t]-´ kz-tZ-in tem-I-\m-Y-s‚ a-I-ƒ l-cn-Wn-bm-Wv a-cn-®-Xv. ]n-Xm-hn-t\m-sSm-∏w F-Øn-b Ip´n k-ao-]-sØ Hm-hp-Nm-en-¬ sX-∂n-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: hf-¿-a-Xn.

F-kv sP-tdmw A-´-cn-¨p sIm-√w: kw-ÿm-\ a¬-ky-sØm-gn-em-fn I-Smizm-k I-Ωo-j≥ Aw-Kw F-kv sP-tdmw (64) A¥-cn-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sIm√w `m-c-X-cm-⁄n N¿-®n¬. a-{¥n-am-cm-bn-cp-∂ tUm. Fw F Ip-´-∏≥, sUm-a-n-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ F-∂n-h-cp-sS ss{]-h‰v sk-{I-´-dn-bm-bn {]h¿-Øn-®n-´p-≠v. [-\-Imcy-h-Ip-∏v ap≥ A-Uo-j\¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂ sP-tdmw sIm-√w Pn√m ]-©m-b-Øv sk-{I´-dn, tSm-Un t_m¿-Uv No-^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv, an¬-a, sF.F®v.B¿.Un, sS-Iv-sì t_m¿-Uv Xp-S-ßn-b \n-c-h-[n s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ß-fp-sS U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uw-K-am-bn-´p≠v. tI-c-f k¿-°m-cn-s‚ Kp-Uv k¿-ho-kv F≥-{Sn e-`n-® hy-‡n-bm-Wv. tI-c-fm-{]-tZ-iv a¬-kysØm-gn-em-fn, tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-∂o ÿm-\-ß-fpw h-ln-®n-cp-∂p. `m-cy: do-Øm {_n-Po-‰v (dn-´. c-Pn-kv-t{S-j≥ hIp-∏v, sIm-√w). a-°ƒ: A-Uz. dm-Wn sP _n-∂n (sS-Iv-t\m- ]m¿-°v, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), cm-P≥ sPtdmw (sS-Iv-t\m-]m¿-°v), c-Rv-Pn-Øv sP-tdmw (ko-\n-b¿ sS-Iv-t\m-f-Pn-°¬ A-\-en-kv-‰v, _mw•q¿). a-cp-a-°ƒ: _n-∂n ]n tPm-k-^v (So-®¿, ]m∏-\w-tIm-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), jo-Pm cm-P≥ (dnk¿-®v A-kn- v, tI-c-f k¿-h-I-em-im-e), A\n-X dm-Wn (F-≥-Pn-\o-b¿, _m-w-•q¿). ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, ^n-j-do-kv a-{¥n sI _m-_p, sXm-gn¬- a-{¥n jn-_p t_-_ntPm¨ A-\p-tim-N-n-®p.

_m-en-I-sb ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hpÄ-s¸-sS \m-ep-t]À A-d-ÌnÂIp-≠-d (sIm√w): H-º-Xp- h-b p-Im-cn-bm-b a-I-sf ]o-Un-∏n® ]n-Xm-hv Dƒ-s∏-sS \m-ep t]sc Ip-≠-d t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv ]S-∏-°-c Ip-Xn-c-ap-\-ºv tb-ip-hnem-k-Øn¬ _m-_p F-∂ hn-Pb≥ (43), ]-S-∏-°-c k-t¥m-jv tIm-t´-Pn¬ cm-P≥ F-∂ jm-Pn (42), Hm-t´m ss{U-h¿-am-cm-b ]S-∏-°-c A-\n¬ hn-em-k-Øn¬ _n-Pp (36), ]-S-∏-°-c ssj-\n-`h-\n¬ ssk-Pp F-∂ ssj≥cm-Pv(21)- F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. tI-kn¬ s]-cp-ºp-g kztZ-in ho-c-∏≥ F-∂ cm-[m-Ir-jvW≥ Iq-Sn ]n-Sn-bn-em-hm-\p-≠v. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-enkv ]-d-bp-∂-Xv: I-° -hm-c¬ sXm-gn-em-fn-bm-b _m-_p c-≠pX-h-W hn-hm-lw sN-bv-Xn-´p-≠v.

A-d-kv-‰n-em-b cm-P≥, _n-Pp,- ssk-Pp, ]n-Xm-hv _m-_p F-∂ hn-P-b≥ {Iq-c-X k-ln-°-h-øm-sX B-Zy`m-cy c-≠v Ip-´n-I-sf-bp-am-bn Cbm-sf D-t]-£n-®p-t]m-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv h¿-°-e kz-tZ-in-\n kcn-X-sb hn-hm-lw sN-bv-sX-¶nepw C-h¿ 2011¬ a-cn-®p. C-h-cn-

ep-≈ Ip-´n-bm-Wv ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b-Xv. a-Zy-]n-s®-Øp-∂ C-bmƒ ]-e-{]m-h-iyw Ip-´n-sb i-√y-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. a-‰v \mep-t]-cpw C-bm-fp-sS kp-lr-ØpI-fm-Wv. C-h¿ H-cp-an-®v a-Zy-]n-

°m-dp-ap≠v. A-©p-t]-cpw Ip-´nsb ]-e-X-h-W ]o-Un-∏n-®-Xmbm-Wv A-t\z-j-W-Øn¬ sX-fn™-Xv. c-l-ky-hn-h-cw e-`n-® t]men-kv sIm-´m-c-°-c h-\n-Xm

sk¬ kn.-sF. A-\n-X-Ip-am-cnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-sØ A-t\z-j-Ww G¬-∏n®p. C-h¿ Ip-´n-bn¬ \n-∂v sam-gntc-J-s∏-Sp-Øn \-S-Øn-b A-t\zj-WØ - n-em-Wv {]-Xn-Is - f ]n-SnIq-Sn-b-Xv. im-kv-{Xo-b-am-bn \-SØn-b A-t\z-jW - a - m-Wv 24 a-Wn°q-dn-\-Iw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSm≥ k-lm-bn-®X - v. Ip-´n {]-Xn-Isf Xn-cn-®-dn-™p. C-h-sc C-∂v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°pw. Ip-≠-d kn.-sF. Sn iymw em¬, F-kv.-sF. jp-°q¿, h-\nXm F-kv.-sF.- ^m-Øn-a, knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb kp-[, B-i, A-c-hn-μ≥, \n-Ivk¨ Nmƒ-kv, kp-\n¬, {]-Imiv, tam-l-\≥, -a-[p,- eq-t°m-kv F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-23  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-23

Advertisement