Page 1

6

thÀ-]mSv

kochi

20 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

hr-²-³ ]m-S-¯v a-cn-¨\n-e-bnÂ

tacn

At´m-Wn

tPmÀ-Pv

sN-dn-bm³

I-a-em-£n-b-½

tZ-h-kn-¡p-«n

Hu-tk-¸v Bâ-Wn

Ip-ªm-¯p

I-Sp-Øp-cpØn: Iƶc sIm-®p-]-d-ºn¬ tIm-c-Ip-™n-s‚ `m-cy ta-cn (79). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10 \v ISp-Øp-cp-Øn sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\ hen-b-]-≈n-bn¬. ]tc-X sh-fn-b-\m-Sv ssae-{¥ h-´-I-fØn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: am-Xyp, tPm-k^v ( {]-^-. sk‚ v Ão^≥-kv tImf-Pv D-ghq¿), sP-bnwkv, tkhy¿, ^n-en∏v, tXm-akv ( A-[ym-]-I≥ sk‚ v ssa-°nƒ-kv F-®v.F-kv.F-kv.I-SpØp-cpØn). a-cp-a°ƒ: Ip™ptamƒ ( A-[ym]n-I sk‚ v am-Xyq-kv F®v.Fkv. I-ƶc), KoX ( A-[ym]n-I sk‚ v tPm-hm\-kv bp.]n.F-k.v D-g-hq¿), sP- n (A-[ym]n-I Kh. l-cn-P≥ sh¬-s^b¿ B-∏mw©nd), sS n, kp-P, jm-\-‰v ( Ir-jn Hm-^n-k¿, In-Sßq¿).

ImeSn: amWn-Iy-awKew tIme-t©cn ho´n¬ ]m∏p aI≥ At¥mWn (87).kwkvImcw C-∂p cmhnse 10.30\p amWnIy-aw-K-ew sk‚ vtdm°okv ]≈n-bn¬. `mcy: a™{] ]≈n-∏m-S≥ IpSpw-_mwKw sIm®pt{X-ky. a°ƒ: tdmkven, tacn, enkn, B‚-Wn, tPmkv, tPmbn, tPmfn, ssj\n. acp-a-°ƒ: h¿°n, B‚Wn, h¿°n, enkn, sken-\, Pb, doØ, tPmkv.

ssh-∏n-≥: {]ikvX Xnc-°YmIrØv s_∂n ]n \mb-c-º-e-Øns‚ `m-cym- ]n-Xmhv amen∏pdw If-Øn-ho-´n¬ sXmΩs‚ aI≥ tPm¿Pvv (86).-kw-kvIm-cw C∂p sshIn´v \men\v I¿tØSw sk‚ v tPm¿Pvv ]≈n skan-tØ-cnbn¬. `mcy : sFhn (dn-´. A[ym-]n-I, Kh. F¬. ]n. Fkv., Ff-¶p-∂-∏pg), a°ƒ : ^pƒP, kpP, kPn, a-cp-a°ƒ: s_∂n ]n. \mb-c-º-ew, chn Ccn-ßm-e-°p-S, kPn.

Bep-h:Nq-≠n k-lr-Zb-]p-cw I-cp-am-¶p-fw ho´n¬ ]-tc-X\m-b sF-∏ns‚ a-I≥ sN-dnbm≥(72).`mcy: A-®-Ω.a°ƒ:cm-Pp sN-dnbm≥(B¿._n {Sm-h¬kv),sd-Pn-tamƒ,c-Rv-PnXv.a-cn-a°-f: km-Pp,_o\, A¬Pn.

I-f-a-t»-cn: h-cm∏p-g Xpcp-ap-∏w tX-h¿-Im-Sv Ip-´°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\mb \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS `m-cy I-a-em-£n-bΩ(82).a°ƒ: tZ-h-In,hnPb≥, {io-tZhn, ]fln\n, kXn, cm-tP-izcn.a-°ƒ: Ko-X,\mcmb¨, kp-tc-{μ≥,kptc-jv _m_p,]-tc-X-cmb hm-kp-tZ-h≥, hm-kp.

B-e-ßm-Sv: a-\-bv-°∏-Sn ]-ø-∏n-≈n ho-´n¬ Hutk-∏n-s‚ a-I≥ tZ-h-kn°p-´n(51). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p X-´mw]-Sn sk‚ v tXa-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.`mcy: B-eokv.a°ƒ:sP-bvk≥, sP≥kn. a-cp-a-I≥:tPm-tam≥tPm-k^v.

A³-kmÀ

s]-cp-ºm-hq¿: X-t´-°mSv a-e-Øpw]-Sn ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥ _m-h lmPn `m-cy Ip-™mØp(71).a°ƒ: dm-_nb,D-Ωp-°p¬-kp,\-ko-a, dw-e-Øv, l-^v-kØv,sF-jm-_o-hn.a-cpa°ƒ: A-–pƒ d-“m≥ lmPn, A-en, iw-kp±o≥,A-_q-_°¿, iwkp-±o≥, A-lΩ-Zv A-jd^v.

tIm-c³

]m-dp-¡p-«n-b-½

Iq-Øp-]-d-ºv: B-e-t®cn-bn-se B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ sIm-t°m-S≥ tImc≥ (92). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: am-[-hn, Pm-\-In, A-tim-I≥, Ir-jv-W≥, ]-Xva-P. a-cp-a-°ƒ: A\-¥≥, _n-μp, k-Xn, cm-Pp, ]-tc-X-\m-b tKmhn-μ≥.

A-º-e-h-b¬: am-s¶mºv tIm-ºm-e-sØm-Sn tKm-hn-μ≥- \m-b-cp-sS `mcy ]m-dp-°p-´n-b-Ω (84). a-°ƒ: cm-a-Ir-jv-W≥, in-h-i-¶-c≥, ]Xva-\m`≥, hm-kp-tZ-h≥, a-WnI-WvT≥, im-¥, e-£v-an°p-´n, k-Xy-`m-a. a-cp-a°ƒ: h-’≥, kp-[m-Ic≥, hm-kp, hn-P-b-Ω, Ko-X, \-μn-\n, tl-a, kz¿-W-Ip-am-cn.

s]-cn-¥¬-a-Æ: \m-Sy-awK-ew ]-tc-X-\m-b tXmWn-°-S-h-Øv ssl-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω l-÷p-Ω (70). a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, a-Po-Zv, kp-ss_-Z, \m-k¿, a-dn-b.

Ime-Sn: \o-te-iz-cw tIm\p-°p-Sn Hu-tk-∏v B‚Wn(72). kw-kv-Im-cw C∂p 2.30\p \o-eo-iz-cw I-tc-‰ am-Xm CS-h-I ]≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy:ta-cn(In-S-tß≥ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ:knÿ hn≥-kn(Iogq¿),{^m≥-ko-kv(C‰en), hn≥-k¨(ku-Zn), ssj-\n(C‰-en)¢o‰kv(Im-\-U).a-cp-a°ƒ:ssj-e(ta-\m-t®-cn a-e-bm-‰q¿)A√n(kuZn˛C-S-t»-cn sIm‰-aw)cmPp(C-‰en˛ Im-®-∏n-≈n hm-g-°p-fw), kn-an(Im\U˛ aq-t™-en Xp-d-hq¿).

A-_q-_-¡À ap-g-∏n-e-ßm-Sv: X-e-t»cn Im-ø-Øv tdm-Un-se hym-]m-cn- ]p-Xp-hm-t®-cn A-_q-_-°¿ (69). X-et»-cn-bn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ ap≥-Im-e ^p-Svt_mƒ I-fn-°m-c-\mWv. ]n-Xm-hv: am-tf-Ω¬ Ip™-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: ]pXp-hm-t®-cn Ip-™-epΩ. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: d-Pp-e, A-kow (Ip-ssh-Øv), P-kow (Pn-±), kp-ss\ (Pn-±). acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j^o-Jv (a-kv-°-Øv), A_q-_-°¿ (Pn-±), dw-im\. k-tlm-Z-c-߃: Da¿, B-an-\, ]-tc-X-\m-b A-{¥p.

Xm-\q¿: sd-bn¬-th tK‰n-\p k-ao-]w G-tdm-kvIm-\-I-Øv ]-tc-X-\m-b sN-dn-b lw-k-bp-sS aI≥ A≥-km¿ (27). amXm-hv: ]-tc-X-bm-b Bbn-i. k-tlm-Z-c-߃: \m-k¿, d-lq-^v, Xm-lnd, apw-Xm-kv.

e-fn-X X-e-t»-cn: am-S-°m-c-bnse ]m-≠n-I-im-e h-f∏n¬ e-fn-X (64). `¿Øm-hv: h-en-b-I-Øv cmP≥. a-°ƒ: do-P, dn-Pn (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: jmPn, \n-tcm-j.

]m-¯p-½ l-Öp-½

]-Xvam-h-Xn C-cn-´n: Io-gq¿-Ip-∂n-se ]-Xva \n-hm-kn¬ ]Xvam-h-Xn (63). `-¿-Ømhv: ]n N-¥p. a-°ƒ: kp\n-X, kp-tc-jv _m-_p, kp-ta-jvIp-am¿, kpio¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: c-Lp-\m-Yv, {]o-Xn, kph¿-W, s_-‰v-kn.

I-p-ªm-an-\ hm-cw: F-f-bm-hq¿ Ctøm-s´ ]m-e-Øn-\-SpØ aT-Øn¬ Ip-™m-an\ (77). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv. a°ƒ: l-ao-Zv, lm-cn-kv. a-cp-a-°ƒ: A-^v-k-Øv, ku-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-ZvIp-™n, ]-tcX-cm-b B-kn-a, ssk-\_.

]m-¯p-«n sh-≈n-]d-ºv: ]-tc-X-\mb dn-´. t]m-en-kv tIm¨kv-‰-_nƒ h-en-b-sXm-SpI-bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy tIm-°-º-Øv kn F®v ]m-Øp-´n (81). a-°ƒ: ^m-Xzn-a, P-ao-e, J-Zo-P, kp-ss_-Z (Un.Uªyp.B¿.Un.Fw s]-cnsßm-fw), jm-ln-Z, ssk-X-e-hn (hn-ap-‡-`S≥), C-kv-lm-Jv (kuZn). a-cp-a-°ƒ: D-kv-am≥ ]m-em-gn, Ip-™m-en aq-gn°¬, C-{_m-low sh≈n-]-d-ºv , A-–p¬ a-PoZv ]m-\m-bn, l-ko-\, kPv-\, Ip-™-e-hn a-e-∏pdw.

t_-_n

IeymWn

ssa-¡nÄ

{]-Xm-]v

]m-¯p«n

\n-jm im-ap-thÂ

kp-a-Xn

C-t¿m-_v tPm-k-^v

Imcm-©n-d: I-h-e-°m-´v tPm-kv `m-cy t_-_n(66). a°ƒ: _o-\, tPmbvk≥, jmPp. a-cpa°ƒ: knPn, hn≥kn, ]-tc-X\m-b tZ-hkn.

Kpcphmbq¿: I¿Æt¶m´v _km¿ HmSm´v `KhXn t£{XØn\v kao]w ]tcX\mb HmSm´v A®pX≥ `mcy IeymWn (80). kwkv°mcw \SØn. a°ƒ: _nμp, _n-Pp. acpa°ƒ: _m_p, joP.

]-d-hq¿: Nn-‰m-‰p-I-c ap°-Øv ho-´n¬ em-k¿ a-I≥ ssa-°nƒ(55).kwkvv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v ]-d-hq¿ tUm¨ t_m-kvtIm sk-an-tØcn-bn¬.`m-cy:t{X-ky-Ω. a°ƒ: Pn-tPm,ssd-tPm, {^o-tPm.

]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d s]-cn-bm-s´ F hn \m-cmb-W≥ (60). bq-Øv tIm¨-{K-kv Fcn-]p-cw Su¨ I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v, A-Sp-Øn-e hm¿-Uv tIm¨-{K-kv sk-{I-´-dn F-∂o ÿm\-߃ hln®n´p≠v. `m-cy: sI \-fn-\n. a°ƒ: k-t\m-Pv (A-[ym]-I≥, am-e-Zzo-]v), k-\pP. a-cp-a-°ƒ: kp-\n¬Ip-am¿, k-Pn-\.

sN-{μm-∏n∂n: Aep-h sX-cp-hv ]-≈n-]-d-ºn¬ ]tc-X\m-b Ip-™-{Zp-am≥ `m-cy ]m-Øp-´n(98). a°ƒ: A-_v-Zp¬ hm-lnZv (hm¿-Uv sa-º¿), ap-lΩZv, aq-km≥, I-Zo-P, _ohm-Øp-Ω, sF-im_n. acp-a°ƒ: sIm®p-sam-bvXo≥, l-eo-a, sF-im_n, Pp-ssa-e, ]-tc-Xcmb sam-bv-Xo≥, tIm-b.

Xn-cph√: sh-¨]m-e Np-´n-]-d-ºn¬ kn Fw im-ap-th-en-s‚ a-Iƒ \njm im-ap-th¬ (24). kwkv-Im-cw C∂vv D-®-bv-°v H-∂n-\v s\-Sp{ºw sF.]n.kn. sk-an-tØ-cnbn¬. am-Xmhv: kqk-Ω. ktlm-Z-c߃: _nPp, _n\p, s_-‰n.

]Ø\wXn´: IpetiJc]Xn amΩq´n¬ ]pØ≥ho´n¬ kltZhs≥d `mcy kpaXn (62). kwkvImcw C∂vv D-®bvv°v 2 \v ho´phf∏n¬. a°ƒ: _nPp, _n\p. acpa°ƒ: A\oj, {]nb.

^n-en¸v

a´m-t©-cn:Im-\-d _m-¶v Po-h-\°m-c≥ B-e-ØpIp-´n td-Un¬ hm-a-\≥ am-ÿ sse-\n¬ {]-tamZv hn-lm-dn¬ ]-tc-X-\mb D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-bcp-sS a-I≥ {]-Xm]v(44).kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 8.30\p Iq-h-∏mSw iv-a-im-\-Øn¬.amXmhv: cm-[m-a-Wn.kmtlm-Zc≥: {]-tam-Zv(C¥y≥ _m¶v)

I-Sp-Øp-cp-Øn: C-c-hnaw-K-ew G-Wn-b-°m-´v Ctøm-_v tPm-k-^v (G-Wnb-°m-´v ]m-∏p-tN-´≥-˛95). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10 \v hm-em-®n-d sk‚ v sk-_m-Ãy≥ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy a-c-ßm-´p-]-≈n apXn-c-°m-e Ip-Spw-_mw-Kw t{X-kym-Ω. a-°ƒ. tPm_v tPm-k-^v (dn´.Un.Pn.Fw F^v.F.kn.Sn), Uo-\m-Ω tPm-kv, X-¶-®≥, kn. dntbm-\o-k (e-hq-° tIm¨-sh‚ v X-e-t»-cn), sP-bnw-kv, kn-dn-b-°v tPm-k-^v (am-t\-P¿ s^U-d¬ _m-¶v ]-gw-t¥m´w), kn. sU-∂o-kv (Fkv.Un tIm¨-sh‚ v), Ip™p-tamƒ. a-cp-a-°ƒ. X¶-Ω ]o-Sn-tb-°¬ A-Xnc-ºp-g, tPm-kv, sa¿-fn, sS n, _o-\(F-kv._n.F®v.F-kv N-ß-\m-t»-cn), kn-dn-b-°v.

adnbm½ C«q-¸v s]cpºmhq¿: hfb≥Nndßc IWnbmwIp-Sn-bn¬ C-´q∏ns‚ `mcy adnbmΩ C´q∏v (75). kwkvImcw C∂p cmhnse 11 aWn°v hfb≥Nndßc sk‚ v ]ot‰gvkv B‚ v sk‚ v t]mƒkv Hm¿tØmtUmIvkv ]-≈nbn¬. a°ƒ ]utemkv (sse^v C¥y), enkn, joe, F¬tZmkv. acpa°ƒ kÆn,tPm-bn, tacn.

sF-jm-D-½Xm-g-Ø-ßm-Sn-:- A-d-Ød- ho-´n¬- ]-tc-X-\m-bA-–p¬-Jm-Z-dn-s‚- `m-cysF-jm-D-Ω- (98)-.J-_-d-S-°w- C∂v ]-I¬11\v- Xm-g-Ø-ßm-Sn- Pp-ama-kv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm\n¬.-

]m-bn-∏mSv: sh-´n-°m-Sv I-Æ≥-tI-cn¬ sI ]n ^n-en-]v ( tPm-kp-Ip-´n ˛62). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hm-bn∏m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: tPm-fn-Ω ]p-g-hm-Xv ]-Wn°-t»-cn¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: Po-\, Pn≥k¨, tPm¨k¨. a-cp-aI≥: {]-Zo-]v Ip-cphn-f.

ao\m-£nb-½ ]q-®m°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 15˛mw hm¿-Uv Im-®-\m-´v ao-\m£n-b-Ω (95). aI≥: cm-aN-{μ≥-\mb¿ (dn-´. A[ym-]-I≥).

\m-cm-b-W³

A-Ðp-Ã lm-Pn sN-¶-f: \m-c-ºm-Sn-bnse A-–p-√ lm-Pn (64). `m-cy-am¿: \-_o-k, P-ao-e.

Iaem£n

Zm-tam-Zc³

tKm-]n-\m-Y³ \mbÀ

sh-™m-d-aqSv: Im-h-d A-°-chn-f ho-´n¬ ]pcp-tjm-Øa-s‚ `m-cy Ia-em-£n (97). a°ƒ: a[p-kq-Z\≥, cm-[, im¥, kc-f, eo-e, _m_p, {]-`m-Ip-amcn, Pb-{]-Imiv. a-cp-a-°-ƒ: hn-em-kn\n, in-hm\μ≥, Ir-jv-W-]Wn°¿, {]-`m-Ic≥, cho-{μ≥, tkm-ae-X, cho-{μ≥, D-Zb.

sh-™m-d-aqSv: Im-tc-‰v {]-km-Z-Øn¬ sI Zmtam-Z-c≥ (79). `mcy: {ioaXn. a°ƒ: F-kv emen, F-kv en√n, F-kv sse-e (A-[ym]n-I Pn.F¬.]n.Fkv, ]p-fn-am-ºv), F-kv ssj-e (bq-\n-th-gvkn-‰n _yqtdm). a-cpa°ƒ: _n _m-_p, kn ]o-Xmw-_c≥, _n {]-kmZv.

_m-e-cm-a-]p-cw: GdØp ta-te kn-≤p kZ\w sh-Æn-bq¿ s\√n-hnf-bn¬ tKm-]n-\m-Y≥\mb¿ (50). `mcy: a-©p-f. a-°ƒ: kn-≤p-\mYv, Icn-jv-a-\m-Yv.

a-¯m-bn \-S-h-b¬: Ip-º-°¬ aØm-bn (87). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v \S-h-b¬ tlm-fn-t{Im-kv s^m-tdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbw. a-°ƒ: tXm-a-kv, X¶-Ω, tj¿-fn, k-Æn, tam≥-kn. a-cp-a-°ƒ: A∂-°p-´n, t_-_n, t__n, an-\n, tPm-kv.

Ip-ªm-hp -lm-Pn F-S-∏mƒ: am-Wq¿ F-d°p-Øv h-f-∏n¬ Ip-™mhp -lm-Pn (78). `m-cy: Bbn-i.

ap-Ip-µ³ a-øn¬: Xm-bw-s]mbn¬ ]n-em-°m-en¬ apIp-μ≥ (71). `m-cy: N{μ-a-Xn. a-°ƒ: ]n ]n k-t¥m-jv (I-e-Œ-td-‰v, I-Æq¿), ]n ]n k-Xo-jvIp-am¿ (ko-\n-b¿ dnt]m¿-´¿, tZ-im-`n-am-\n, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), k-PnX. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, (I-Sq¿), k-cn-X (Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-kv, I-Æq¿), Zn¬-\. k-tlm-Z-c-߃: tcm-lnWn, Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥, kp-io-e, im-¥, {]-Zo-]≥.

sdbv-¨Â-

cm-a-Ir-jv-W³-\m-bÀ D-g-hq¿: A-´m-dn-bv-°¬ cm-a-Ir-jv-W≥-\m-b¿ (80). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-a-Xn-b-Ω D-ghq¿ sXs°-sImc-´n Ipt∂¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: hn-P-b≥ _m_p, {]n-b, an\n. a-cp-a°ƒ: Dj, kpK-X, cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿, A-PnXv.

Xr-°-So-cn: I-cn-bm-ap-´n ]-tc-X-\m-b kn-dm-Pp-hns‚-bpw ]m-Øp-Ω-bp-sSbpw a-I≥ tIm-Wn-°¬ B-en- lm-Pn (77).

Ip-Sbw-]Sn-: sNßfwssXticn¬- ]tcX\mb km-ap-then-s‚ `m-cysdbv-®¬- (dm-tl¬- ˛88)-.kw-kv-Im-cw- sh≈n-bm-gvN ]I¬- 12\v- Ip-acIwsk‚ v- sPbnw-kv- knFkv-sF ]≈n- skantØcn-bn¬.a°ƒ-: X¶Ω,- tPm-bn(kn-]n-sF Fw- sNßfwb-tim-Z Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bw- tem-°¬- IΩn-‰n-bw-Kw,s]m-bn-en-\-Sp-Ø Ip-∂n- sNßfw- klIcW ¶v- UbdŒ¿- t_m¿\p-ao-Ø-se H-d-h-°-≠n _mUv- saº¿),- tUhn-Uvb-tim-Z (83). `¿-Øm-hv: (Cdn-tKj≥- adbq¿),- Nn]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. ∂Ω(Ip-dn-®n) a-°ƒ: kq-cy≥, D-t]acp-a°ƒ-: iym-af,- _n{μ≥, ]-tc-X-\m-b A-c- μp- (Cdn-tKj≥- tImhn-μm-£≥. ´bw),- tPm-Wn- Ip-dn-®n.-

kckzXn

cm-a-N-{µ³ \mbÀ

ku-Zn-bn \n-cym-X-\m-bn

Hma\

cmP-½-]n-Å

I-g-°q´w: ]-≈n-∏p-dw tXm-´pw-ap-Jw πm-hn-fbn¬ iym-a-fm-e-bØn¬ cm-a-N-{μ≥\mb¿ (70). `m-cy: iym-a-fmtZhn. a°ƒ: {io-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿. acp-aIƒ: ]n {io-tZ-hn.

In-fn-am-\q¿: a-S-hq¿ Ibv-∏-≈n-t°m-Ww \q-dm a≥-kn-en¬ A≥-ko¿ (22) ku-Zn-bn¬ \n-cym-X\mbn. lp-ssk≥˛Zn-\m_o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\mWv. k-tlm-Zcn: \q-d. J-_-dS-°w C-∂pcmhnse 7.30\v a-S-hq¿ apkvenw P-am-A-Øn¬.

A-h-Wm-Ipgn: cm-a-]p-cw Km-cß-c-tImW-Øv ho´n¬ Hm-a-\ (63). `¿Ømhv: Pn cmP≥. a°ƒ: jm-Pn-Ip-am¿ (]tc-X-≥), kp-a-£n-W. acp-a°ƒ: A-Pn-X, kp-Z¿i\≥, k-Pn.

Im-´m°-S: ho-c-W-Im-hv ]-g-hn-fmI-Øv ho-´n¬ cmP-Ω-]n-≈ (86). aI≥: _n th-WptKm-]me≥\mb¿ (Xn-cp-h-\-¥]p-cw tIm¿-∏-td-j≥). acp-a-Iƒ: H F-kv k-‘y (sI.F-kv.B¿.Sn.kn ]qhm¿ Unt∏m).

At´m-Wn

tPm-k^vv A-º-e-∏p-g: I-cq¿ I-fØn¬ ]d-ºv sI hn tPmk^v (A-∏-®≥˛85). a°ƒ: aWn, Ip™ptam≥, km-en-Ω, kqk≥, jo-e, tPmjn, jmPn, PnPn, _nμp. a-cpa°ƒ: sP tPm-k^v, en‰n, Ip-´∏≥, h¿-Kokv, tkmWn, B-i, kv-an-X, Bim, k-t¥m-jv.

B-en- lm-Pn

Nn-d-bn≥-Io-gv: Nn-d-bn≥Io-gv Iq-´pw-hm-Xp-°¬ hb-en¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b P-\m¿-±\-s‚ `mcy k-c-kz-Xn (77). a°ƒ: AP-b-tLmjv, aln-]m¬ (]-tc-X≥), hn[p, Nu-[cn. a-cpt{X-kym-½ cm-P-]p-cw: sN-dp-]-\-Ø- a°ƒ: Ko-X, tim-`, P-bIp-am¿, hn-P-b≥. Sn ]p-Xp-∏-≈n¬ tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω ap-l-½-Zv (85). ]m-em {]-hn-ØmIp-a-c-\-√q¿: F-≥Pn-\o\w sh-≈-a-cp-Xp-¶¬ b¿ tdm-Uv a-e-bw-NmIp-Spw-_mw-Kw. kw-kvØv ap-l-Ω-Zv F-∂ tImIm-cw C-∂v cm-hn-se b (75). 10\v ]-\-Ø-Sn sk‚ v `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: etPm-k-^v-kv s^m-tdmØo-^v, A-–p-√, sam-bv\m tZ-hm-e-b-Øn¬. aXo≥ (A-_qZ-_n), P-ao°ƒ: eo-em-Ω, ssae, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: °nƒ, Nm-t°m (dn-´. ap-l-Ω-Zv (Iq-‰-\m-Sv), A-[ym-]-I≥), A-∏jm-^n (s]m-∂m-\n), J®≥, B-\n-b-Ω, en-√n, Zo-P, B-an-\-°p-´n, \uta-cn, X-¶-®≥. a-cp-ajn-P. °ƒ: sF-∏v Ip-gn-I-≠Øn¬ (t]-cm-{º), ta-cn, cm-P³ B-eo-kv, X-¶-Ω, cm-Pp F-S-°-c: t]m-Øp-I-√v am-hp-¶¬, _m-_p Ima-emw-Ip-≠v tIm-f-\n-bn™n-c-Øn-¶¬ (C-Sse cm-P≥ (55). `m-cy: Øm-\m-´p-I-c) t_-_n Nn-cp-X. a-°ƒ: Ko-X, ]pI-√q¿, ssj-Pn. jv-], _n-μp.

Nme-°pSn: t]m´ ]gbm-‰n¬ Xmtg-°m-S≥ At¥m-Wn(77).- `m-cy: ^n-tem-an-\.- sIm-S-Ic hS-t°-Øe IpSpw-_mwK-am-Wv. -a-°ƒ: -sP- n, sj¿-fn,- sª-bv-kn,B¬_¿´v.

lm-cn-kv X-e-t»-cn: tKm-]m-et∏-´ A¬\u-K-dn¬ ]p-Xn-tbm-´n¬ lm-cnkv (52). sk-bv-Xm¿-]≈n _n-cn-bm-Wn tIm¿-W¿ D-S-a-ÿ-\mWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p-√. am-Xmhv: ssk-\-_. `m-cy: km-en-l. a-°ƒ: i_m-ln-Z, i-_m-\, i^o-Jv, i-^v-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: sI ]n dlo-kv (Zp-_-bv), \-Zow (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv (a-kv-°Øv), ss^-k¬ (Ip-SIv), km-Zn-Jv (Zp-_-bv), B-km-Zv (Zp-_-bv), k_q-d.

Nn-cp-X Ip-‰ym-Sn: Im-hn-epw-]m-d I-t®-cn-Xd - tI-f∏ - s - ‚ `mcy Nn-cp-X (85). a-°ƒ: IWm-c≥, Ir-jvW - ≥, im¥, b-tim-Z, A-tim-I≥, N-{μn, hn-Pb - ≥. a-cp-a°ƒ: h-\P - , Ip-am-c≥, A-Pn-X, Ir-jvW - ≥, _o\, ]-tc-Xc - m-b h-k¥ - , i-¶c - ≥.

e-fn-X am-e-°-√v: ]p-°-bw _ow-_p-¶m-en-se e-fnX (38). ]n-Xm-hv: _p≤≥ \m-bv-Iv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b sIm-d-∏mfp. k-tlm-Z-c-߃: \mcm-b-W≥, kp-μ-c≥.

cm-a³ X-e-t»-cn: sSw-]nƒ tK‰n-se Iu-k-eym-e-bØn¬ ]n sI cm-a≥ (65). `m-cy: tim-`-\. aIƒ: ku-c-`v. k-tlm-Z-c߃: c-am-`m-bv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬, ]m-e-bm-Sv U-b-‰v), Ku-cn.

Ip-ª-¼p \m-bÀ sN¿-°-f: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw sN-¶-f ]-©m-b-Øn-se I¿-j-I kw-Lw ÿm]-It\-Xm-hp-am-b ]m-Sn I-∂n-Ip-≠n-se ta-e-Øv Ip-™-ºp- \m-b¿ (65). a-°ƒ: \n¿-a-e, th-WptKm-]m-e≥ (Kƒ-^v), apc-fo-[-c≥ (sN-¶-f A{Kn-Iƒ-®-dn-Ãv sh¬-^b¿ tIm-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n), h¬-k-e, a-[p-kq-[-\≥ (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, [-\p-j, do-P, tKm-]m-eIr-jv-W≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-am-c≥-\m-b¿, Pm-\-In, Kw-Km-[-c≥ \mb¿, I-a-em-£n.

]-¼m-\-Zn-bn h-Åw a-dn-ªv ImWm-Xmb a-WÂ- I-b-äp-a-Xn-bn c−p-t]À¡mbn Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p A-gn-a-Xn: kn.-_n.-sF. sN-ß-∂q¿ (]Ø-\w-Xn´): ]-ºm-\-Zn-bn¬ ss^_¿ h-≈w-a-dn-™v ImWm-Xm-b-h-¿-°m-bn Xn-c®n¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿∂p. sN-ß-∂q¿ ]m-≠\m-Sv ap-X-h-gn I-√q¿ A\o-jv (27), N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h-bn¬ Ir-jvIr-jv-W-Ip-am¿ W-Ip-am¿ (35) F-∂n-h- A-\o-jv sc-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v \m-tem- Xpw i-‡-am-b H-gp-°p-aq-e-hpw sS ]m-≠-\m-Sv Im-Sp-sh-´q¿ I-S- sh-≈-Øn-en-d-ßm-\m-bn-√. hn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 17 t]¿ sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂v ^-b¿- sh-≈-Øn¬ ho-sW-¶n-epw 15 t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw sX- t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´n-cp-∂p. °≥ tI-c-f-Øn¬ s]-øp-∂ I- iymw (21), e-£v-an-`-h-\w, ]-≠\-Ø a-g-bn¬ \-Zn-bn-se P-e-\n- \m-Sv, i-c-Øv (26), {io-e-£v-an `-

h-\w, ]m-≠-\m-Sv, tam≥Ip-´≥ (14), tam-l-\m-ebw ]m-≠-\m-Sv, A-Pn (45), am-bn-°-c ]m-≠\m-Sv F-cp-ta-en kz-tZin tPym-Xn-jv (30), DÆn (26), hn-jv-Wp-`-h≥ ap-X-h-gn, {io(50), hnt\m-bv(45), hn-t\mZv(33), A-cp¨(25), tam\n-jv(25), tPym-Xn-jv (25) Xp-S-ßn 15 t]¿ c-£-s∏-´p. \o-¥¬- h-i-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ C-h¿ ]-e I-c-I-fn-te-°v \o-¥n-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ Hm-Ww Iq-Sm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Irjv-W-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw.

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-®n-:- aw-K-em-]p-cw t_-∏q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p e-£Zzo-]n-te-°v a-W¬- I-b-‰p-a-Xn\-S-Øn-b-Xn¬- A-gn-a-Xn \-S-∂Xp-am-bn- _-‘-s∏-´v- c-Pn-kv-‰¿sN-bv-X- tI-kn¬- e-£-Zzo-]nse- ap-≥ I-e-Iv-S¿ A-S-°w- G-gp{]-Xn-I-sfDƒ-s∏-Sp-Ønkn._n.sF F-d-Wm-Ip-fw- kn._n.-sF- tIm-S-Xn-bn¬- Ip-‰-]{Xw- k-a¿-∏n-®p.e-£-Zzo-]n-se- ap-≥ I-e-IvS¿- F-{_-lmw- h-cn-°-am-°¬,A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿- _n -hnsi¬-h-cm-Pv,- kq-{]-≠n-Mv- F-≥-

Pn-\o-b¿- (]n.-U-ªyp.-Un-)- F-kv B-‰-t°m-b,- I-cm-dp-Im-c-≥ apl-Ω-Zv- Im-knw,- I-cm-dp-Im-c-s≥d- _-‘p- kn-dm-Pv,- \u-^¬-, Ie-Iv-S-dp-sS- `m-cy- Im-th-cn- tk\m-]-Xn- F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv- kn.-_n.-sF- sIm-®n- bq-\n-‰vF-d-Wm-Ip-fw- {]-tXy-I- tIm-SXn-bn¬- Ip-‰-]-{Xw- k-a¿-∏n-®Xv.Hu-tZym-Kn-I- ]-Z-hn- Zp-cp-]tbm-Kw- sN-bv-X- {]-Xn-Iƒ- 2006˛09 Im-e-L-´-Øn¬- ssI-°q-enhm-ßn- A-\-[n-Ir-X-am-bn- Icm¿- \¬-In-sb-∂m-Wv- tI-kv.-

A-l-½-Zv-Ip-«n ta-em-‰q¿: I-co-t®m-ebn-se I-Sp-h-]m-en Al-Ω-Zv-Ip-´n (61).

N-´p-¡p-«n \m-bÀ X-et- »-cn: F-cp-h´- n tImhq-cn-se N-μ\ - ∏ - d - º - n¬ N-¥p-°p-´n \m-b¿ (89). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b am-[hn. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, im¥, ]p-cp-jp, A-timI≥, kp-aX - n, cm-P≥, Dj, ]-tc-X\ - m-b h¬k≥.

B-bn-i G-Ic - q¬: Np-cp-°≥-Imhn¬ B-bn-i (80). ]-tcX-\m-b In-gs - °-ho-´n¬ C-ºn-®n-aΩ - Z- n-s‚ `m-cybm-W.v a-°ƒ: A-ko-k,v ]m-ØpsΩ-b,v ssk-\_ - , a-dn-b°p-´n, ]-tc-Xb - m-b kpss_-Z.

C-cn-ßm-e-°p-S: ]m-S-Øv hr-≤-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠-Øn. am-{]m-Ww tlm-fnt{Im-kv- ]-≈n-°p k-ao-]-ap≈ sX-°q-S≥ B‚Wn(74)bm-Wv- ]m-S-Øv- a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. a-°ƒ: B‚p, _o-\, h¿Ko-kv-. a-cp-a-°ƒ: ta-cn, Benkv-, tPm-bv-.

Hm-W-am-tLm-j¯n\v- F¯n-bbphmhv a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Nm-h-°m-Sv: Hm-Ww B-tLm-jn-°m≥ kp-lr-Øns‚ ho-´nseØnb B-sf a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. Xn-cp-h-{X t_-_n tdm-Uv A-º-e-Øv ho-´n¬ A-ssk-\m-cp-sS a-I≥ A-j-d-^v (45) B-Wv a-cn-®Xv. a-W-Ø-e ]-c-∏n¬-Øm-g-Øv Xm-a-kn-°p-∂ I-fØn¬ D-Æn-Ir-jv-W-s‚ ho-´n¬ sNm-Δm-gv-N cm-{Xn t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv a-cn-®-\ne-bn¬ I-≠-Xv. Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S-Øn. J-_-d-S-°w C∂p-cm-hn-se F-´n-\v Xn-cp-h-{X ]p-Xn-b-d ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy: dw-e-Øv. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, \n-jm-Zv, ap-l-Ω-Zv A¬-jm-Zv, lw-ko-\. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-lX-bn-s√-∂m-Wv kq-N-\. t]m-eo-kv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p.

ss_-¡n-Sn-¨v ]cn-t¡ä hr-²-³ a-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bnem-bn-cp-∂ Im¬-\-S-bm-{X-n-I≥ a-cn-®p.- -sIm-c-´n ]mte-°m-S≥ Ip-dp-º-\m(75)Wv a-cn-®-Xv.- -I-gn-™ Zn-hkw ssh-In-´v sIm-c-´n sI.--F-kv.C -- .--_n-°v k-ao-]-Øv h-®m-Wv C-bm-sf ss_-°n-Sn-®-Xv. X -- p-S¿-∂v Nm-e-°pSn sk‚ v sP-bnw-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p.-

sI-«n-S-\nÀ-am-W-s¯m-gn-em-fn tjm-t¡-äp a-cn¨p

aq-hm-‰p-]p-g: sI-´n-S-\n¿-am-W-sØm-gn-em-fn tjmt°-‰p a-cn®p. t]-g-bv-°m-∏n-≈n Ip-cn-°m-hv In-g-t°°p-Sn-bn¬ c-ta-iv(40) B-Wp a-cn-®Xv. C∂-se D®°v ap-S-hq-cn¬ \n¿-am-W-Øn-en-cn-°p-∂ sI-´n-SØn¬ sh-fn-®-°p-d-hn-s\-Xp-S¿-∂v Id‚ v I-W-£≥ F-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. D-S≥ B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw a-cn-®p. ar-X-tZ-lw K-h.P-\d¬ B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. `mcy: a-RvPp. a°ƒ: tc-jv-a, l-cojv, \n-Xojv. kw-kv-Im-cw C-∂v D®-tbm-sS \-S-°pw.

H¶c h-b-Êp-Im-cn N-cp-h-n-se shůn ho-Wp a-cn-¨p

]-d-hq¿: H-∂-c-h-b m-b s]¨-Ip-™v N-cp-hØn¬ \n-d-®p-h-® sh-≈-Øn¬ ho-Wp a-cn®p. tN-μawK-ew ]-g-ºn-≈n-Øp-cp-Øn¬ tX-cn-∏-d-ºn¬ ap-cpI≥˛A-ºn-fn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ in-hm-\n(H-∂c)bm-Wp a-cn-®Xv. ho-Sn-s‚ ]n≥-`mK-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Ip™v sh-≈w \n-d-®ph-®n-cp-∂ N-cp-h-Øn¬ A-_-≤Øn¬ ho-W-Xm-sW-∂p I-cp-Xp∂p. X-an-gv-\m-´p-Imc\m-b ap-cp-I≥ I-gn-™ ]-Øp h¿-j-Øn-te-sdbmbn Cu {]-tZi-Øp Iq-en∏-Wn sN-bv-Xp Po-hn°p-I-bmWv. in-hm-\nsb Iq-Sm-sX a-‰p c-≠p Iq-´nIfpw Iq-Sn- Z-º-Xn-I-ƒ-°p-≠v. ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´w sN-bv-Xp ar-X-tZ-lw kwkv-I-cn-®p.

kzm-X-{´yk-a-ctk-\m-\n hn ]m-dp-¡p-«n-b-½ A-´-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X{¥yk-a-ctk-\m-\n-bpw ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw ap≥ sI.-]n.kn.-kn. Aw-Kh - p-am-b hn ]m-dp-°p-´nb-Ω (90) A¥-cn-®p. hm¿-[-Iy-k-lP-am-b A-kp-J-sØ XpS¿-∂p tIm-gn-t°m-Sv kzIm-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-bmWv. tIm-gn-t°m-s´ s\-®q-fn A-Nyp-X≥\m-b-cpsSbpw a-e-∏p-dw A-cn-b-√q¿ h-S-°pw-Xm-∂n e-£v-an°p-´nbΩ-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv _n.C.-Fw. kvI - q-fnse ]T-\Ø - n\p tijw a-e_ - m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pn¬ \n-∂v C‚¿ao-Un-b-‰pw a{Zm-kv hn-a≥-kv {In-kvX - y≥ tIm-fP - n¬ \n-∂v _n.F-bpw _n.-FU - pw ]m m-bn. CXn\p ti-ja - m-Wv ]m-dp-°p-´nb-Ω tIm¨-{K- n-se-Øp∂-Xv. P-hl¿-em¬ s\-lvd - p, hn sI Ir-jvW - ta-t\m≥, Cμn-cm-Km-‘n Xp-S-ßn-b t\-Xm-°ƒ tI-c-f-Øn¬ F-Øp-tºmƒ A-hc - p-sS {]-kw-Kw ]-cn-`m-js - ∏-SpØm≥ \n-tbm-Kn-°s - ∏-´X - v ]m-dp-°p-´n-bΩ - s - bbmbn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv _n.-C.-Fw. tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ 23 h¿-jw K-Wn-Xm-[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. 17 h¿jwIq-Sn k¿-ho-kv A-h-ti-jn-s° cm-Pn-h-® Ah¿ 12 h¿-j-tØm-fw am-Xr-`q-an-bn¬ sse-t{_-dnb-\m-bn. am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-k-an-Xn Aw-K-ambpw {]-h¿-Øn-®p. sI ]n tI-ih - t- a-t\m≥, sI Zm-tam-Zc - ≥ F-∂nh-cp-sS Pn-hN - c - n-{Xw k¿-°m-cn-\p th-≠n ]m-dp-°p´n-bΩ - F-gp-Xn-bn-´p-≠v. Pn F≥ ]n-≈b - p-am-bp-≈ A-Km-[a - m-b ku-lr-Zw A-t±-lØ - n-s‚ Po-hN - c - n{Xw F-gp-Xm-\pw Chsc t{]-cn-∏n-®p. C-μn-cm-Km‘n-sb Ip-dn-®v sI F A-∫m-kv c-Nn-® Zn dn-t´¨ Hm-^v Zn sd-Uv tdm-kv- F-∂ Ir-Xn -sN-º-\o¿ ]q ho-≠pw F-∂ t]-cn¬ hn-h¿-Ø\ - w sN-bvX - p. tImgn-t°m-Sv ]p-h¿ tlmw skm-ssk-‰n-bp-sS ÿm-]I-cn-sem-cm-fpam-bn-cp∂p Ch¿. hn-tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, apXn¿-∂ tIm¨{Kkv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥, sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ -sk-{I-´-dn- A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p A-\p-tim-Nn-®p.

_mdn tXm-¡pNq-−n- `ojWn apg-¡nb F-Iv-ssk-kv C³-kv-s]-Iv-S-À¡v kkvs]³j³ a-d-bq¿: _m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc tXm-°p-Nq-≠n `o-j-Wn ap-g-°n-b a-d-bq¿ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm-s\- F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Cu-am-kw G-gn-\v a-d-bq¿ Nμ-\ sd-kn-U≥-kn _m-dn-emWp kw-`-hw. _m-¿ D-S-a ÿ-eØn-√m-Ø k-a-b-Øv cm-{Xn Ft´m-sS a-Zy-]n-s®-Øn-b C≥-kvs]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm≥ Po-h\-°m-c-\m-b Zo-]-°n-s\ tXm°p-Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. _m-dn¬ a-Zy-]n-®psIm-≠n-cp-∂-h-tcm-Sv F-s¥-¶nepw ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ F-gpXn-\¬-Im-\pw B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-Wn-°p-tdm-fw tXm-°pNq-≠n `o-I-cm-¥-co-£w kr-jv-

hn -kn sN-dn-bm≥ Sn-® C≥-kv-s]-Iv-S-sd Iq-sS-bp≠m-b D-tZym-K-ÿ-\m-Wp ]n¥n-cn-∏n-®-Xv. _m¿ D-S-a sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv k-kv-s]≥j≥.

I-gn-™ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ N-μ-\-_mdn¬ kw-L¿-jw krjv-Sn-®v DS-a-bn¬ \n∂v 20,000 cq] ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂p. _m¿ D-S-a F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W-tdm-Spw h-Ip-∏p-a-{¥n-tbmSpw ]-cm-Xn \¬-In-bn-Xn-s\ XpS¿-∂v Xp-I Xn-cn-sI \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Iv-S-dp-sS A-\p-hm-Z-tØmsS a-d-bq¿, Im-¥-√q¿ ta-J-e-Ifn¬ s]-´n-°-S-I-fn-e-S-°w hymP-a-Zy- hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn t\-c-tØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-tZ-i-sØ bp-h-Xn-Iƒ D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

kottayam

20 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

Im-dn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{X-nI³ a-cn-¨p

ASq¿: Fw.kn. tdm-Un¬ Aan-X th-K-Øn-seØnb Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-nI≥ a-cn-®p. h-be t]mfn-Øm≥ ho-´n¬ X-¶-®≥(75) B-Wv a-cn-®Xv. C∂se cm-hn-se F-t´m-sS Fw.kn tdm-Un¬ h-S-t°SØv Im-hn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-ISw. `mcy: Ip™-Ω. a°ƒ: jmPn, jnPp, jo-P. a-cp-a°ƒ: _o\, jo-e, d-Pn DΩ≥.

tPm-k^vv

\n-jm im-ap-thÂ

kp-a-Xn

C-t¿m-_v tPm-k-^v

^n-en¸v

]m-¯p«n

sF-jm-D-½-

P-\mÀ-±-\³ ]n-Å

A-º-e-∏p-g: I-cq¿ I-fØn¬ ]d-ºv sI hn tPm-k^v (A-∏-®≥˛85). a°ƒ: aWn, Ip™ptam≥, km-en-Ω, kqk≥, jo-e, tPmjn, jmPn, PnPn, _nμp. a-cpa°ƒ: sP tPm-k^v, en‰n, Ip-´∏≥, h¿-Kokv, tkmWn, B-i, kv-an-X, Bim, k-t¥m-jv.

Xn-cph√: sh-¨]m-e Np-´n-]-d-ºn¬ kn Fw im-ap-th-en-s‚ a-Iƒ \njm im-ap-th¬ (24). kwkv-Im-cw C∂vv D-®-bv-°v H-∂n-\v s\-Sp{ºw sF.]n.kn. sk-an-tØ-cnbn¬. am-Xmhv: kqk-Ω. ktlm-Z-c߃: _nPp, _n\p, s_-‰n.

]Ø\wXn´: IpetiJc]Xn amΩq´n¬ ]pØ≥ho´n¬ kltZhs≥d `mcy kpaXn (62). kwkvImcw C∂vv D-®bvv°v 2 \v ho´phf∏n¬. a°ƒ: _nPp, _n\p. acpa°ƒ: A\oj, {]nb.

sdbv-¨Â-

]m-bn-∏mSv: sh-´n-°m-Sv I-Æ≥-tI-cn¬ sI ]n ^n-en-]v ( tPm-kp-Ip-´n ˛62). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hmbn-∏m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: tPm-fn-Ω ]p-g-hmXv ]-Wn-°-t»-cn¬ IpSpw-_mwKw. a°ƒ: Po\, Pn≥k¨, tPm¨k¨. a-cpaI≥: {]-Zo-]v Ip-cp-hnf.

sN-{μm-∏n∂n: Aep-h sX-cp-hv ]-≈n-]-d-ºn¬ ]tc-X\m-b Ip-™-{Zp-am≥ `m-cy ]m-Øp-´n(98). a°ƒ: A-_v-Zp¬ hm-lnZv (hm¿-Uv sa-º¿), ap-lΩZv, aq-km≥, I-Zo-P, _ohm-Øp-Ω, sF-im_n. acp-a°ƒ: sIm®p-sam-bvXo≥, l-eo-a, sF-im_n, Pp-ssa-e, ]-tc-Xcmb sam-bv-Xo≥, tIm-b.

Xm-g-Ø-ßm-Sn-:- A-d-Ø-dho-´n¬- ]-tc-X-\m-b- A–p¬-Jm-Z-dn-s‚- `m-cysF-jm-D-Ω- (98)-.- J-_-dS-°w- C∂v ]-I¬- 11\vXm-g-Ø-ßm-Sn- Pp-am-a-kvPn-Zv- J-_¿-ÿm-\n¬.- a°ƒ-:- A-–p¬-k-emw,l-k-≥Ip-´n.- a-cp-a-°ƒ-:dw-e,- ssk-\-_.-

ao\m-£nb-½

I-Sp-Øp-cp-Øn: C-c-hnaw-K-ew G-Wn-b-°m-´v Ctøm-_v tPm-k-^v (G-Wnb-°m-´v ]m-∏p-tN-´≥-˛95). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hnse 10 \v hm-em-®n-d sk‚ v sk-_m-Ãy≥ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy a-c-ßm-´p-]-≈n apXn-c-°m-e Ip-Spw-_mw-Kw t{X-kym-Ω. a-°ƒ. tPm_v tPm-k-^v (dn´.Un.Pn.Fw F^v.F.kn.Sn), Uo-\m-Ω tPm-kv, X-¶-®≥, kn. dntbm-\o-k (e-hq-° tIm¨-sh‚ v X-e-t»-cn), sP-bnw-kv, kn-dn-b-°v tPm-k-^v (am-t\-P¿ s^U-d¬ _m-¶v ]-gw-t¥m´w), kn. sU-∂o-kv (Fkv.Un tIm¨-sh‚ v), Ip™p-tamƒ. a-cp-a-°ƒ. X¶-Ω ]o-Sn-tb-°¬ A-Xnc-ºp-g, tPm-kv, sa¿-fn, sS n, _o-\(F-kv._n.F®v.F-kv N-ß-\m-t»-cn), kn-dn-b-°v.

aq-e-h´w: C-S-tØm-´Øn¬ P-\m¿-±-\≥ ]n≈ (sIm-®p-Ip-´≥ ˛83) kwkv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v F-´n-\v X-®p-Ip-∂pw-]pdsØ ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: im-c-ZmΩG-‰p-am\q¿ sX-tßm-fn¬ Ip∂pw-]p-d-Øv Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: A-\n¬Ip-am¿, lm-co-jv Ip-am¿, A-P-b-Ip-am¿ ( ^b¿t^m-gv-kv tIm´-bw), Acp¨-Ip-am¿ (a-kv°-‰v). a-cp-a°ƒ: {ioe-Z, kv-anX, A-ºnfn.

]q-®m°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 15˛mw hm¿-Uv Im-®-\m-´v ao-\m£n-b-Ω (95). aI≥: cm-aN-{μ≥-\mb¿ (dn-´. A[ym-]-I≥). a-cp-aIƒ: tIm-afw.

cm-a-Ir-jv-W³-\m-bÀ D-g-hq¿: A-´m-dn-bv-°¬ cm-a-Ir-jv-W≥-\m-b¿ (80). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-a-Xn-b-Ω D-ghq¿ sXs°-sImc-´n Ipt∂¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: hn-P-b≥ _m_p, {]n-b, an\n. a-cp-a°ƒ: Dj, kpK-X, cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿, A-PnXv.

Iq-Øp-]-d-ºv: h-t´m-fnbn-se tam-≠-Ω¬ ]p-Xp°q-Sn ap-Ip-μ≥ (57). _n.F-kv.F≥.F¬. Po-h\-°m-c-\m-Wv. `m-cy: KoX. a-°ƒ: B-Z¿-iv, A\p-an-X. k-tlm-Z-c-߃: tKm-]n, Ip-am-c≥, _me≥, {io-[-c≥, IukpA-Ω, ]-tc-X-bm-b Ip-™n-am-X.

Ip-Sbw-]Sn-: sNßfwssXticn¬- ]tcX\mb km-ap-then-s‚ `m-cysdbv-®¬- (dm-tl¬- ˛88)-.kw-kv-Im-cw- sh≈n-bm-gvN ]I¬- 12\v- Ip-acIwsk‚ v- sPbnw-kv- knFkv-sF ]≈n- skantØcn-bn¬.a°ƒ-: X¶Ω,- tPm-bn(kn-]n-sF Fw- sNßfwtem-°¬- IΩn-‰n-bw-Kw,sNßfw- klIcW _m-¶v- UbdŒ¿- t_m¿Uv- saº¿),- tUhn-Uv(Cdn-tKj≥- adbq¿),- Nn∂Ω(Ip-dn-®n) acp-a°ƒ-: iym-af,- _nμp- (Cdn-tKj≥- tIm´bw),- tPm-Wn- Ip-dn-®n.-

tacn

At´m-Wn

I-Sp-Øp-cpØn: Iƶc sIm-®p-]-d-ºn¬ tIm-c-Ip-™n-s‚ `m-cy ta-cn (79). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10 \v ISp-Øp-cp-Øn sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\ hen-b-]-≈n-bn¬. ]tc-X sh-fn-b-\m-Sv ssae-{¥ h-´-I-fØn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: am-Xyp, tPm-k^v ( {]-^-. sk‚ v Ão^≥-kv tImf-Pv D-ghq¿), sP-bnwkv, tkhy¿, ^n-en∏v, tXm-akv ( A-[ym-]-I≥ sk‚ v ssa-°nƒ-kv F-®v.F-kv.F-kv.I-SpØp-cpØn). a-cp-a°ƒ: Ip™ptamƒ ( A-[ym]n-I sk‚ v am-Xyq-kv F®v.Fkv. I-ƶc), KoX ( A-[ym]n-I sk‚ v tPm-hm\-kv bp.]n.F-k.v D-g-hq¿), sP- n (A-[ym]n-I Kh. l-cn-P≥ sh¬-s^b¿ B-∏mw©nd), sS n, kp-P, jm-\-‰v ( Ir-jn Hm-^n-k¿, In-Sßq¿).

ImeSn: amWn-Iy-awKew tIme-t©cn ho´n¬ ]m∏p aI≥ At¥mWn (87).kwkvImcw C-∂p cmhnse 10.30\p amWnIy-aw-K-ew sk‚ vtdm°okv ]≈n-bn¬. `mcy: a™{] ]≈n-∏m-S≥ IpSpw-_mwKw sIm®pt{X-ky. a°ƒ: tdmkven, tacn, enkn, B‚-Wn, tPmkv, tPmbn, tPmfn, ssj\n. acp-a-°ƒ: h¿°n, B‚Wn, h¿°n, enkn, sken-\, Pb, doØ, tPmkv.

tIm-c³

]m-dp-¡p-«n-b-½

Iq-Øp-]-d-ºv: B-e-t®cn-bn-se B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ sIm-t°m-S≥ tImc≥ (92). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: am-[-hn, Pm-\-In, A-tim-I≥, Ir-jv-W≥, ]-Xva-P. a-cp-a-°ƒ: A\-¥≥, _n-μp, k-Xn, cm-Pp, ]-tc-X-\m-b tKmhn-μ≥.

A-º-e-h-b¬: am-s¶mºv tIm-ºm-e-sØm-Sn tKm-hn-μ≥- \m-b-cp-sS `mcy ]m-dp-°p-´n-b-Ω (84). a-°ƒ: cm-a-Ir-jv-W≥, in-h-i-¶-c≥, ]Xva-\m`≥, hm-kp-tZ-h≥, a-WnI-WvT≥, im-¥, e-£v-an°p-´n, k-Xy-`m-a. a-cp-a°ƒ: h-’≥, kp-[m-Ic≥, hm-kp, hn-P-b-Ω, Ko-X, \-μn-\n, tl-a, kz¿-W-Ip-am-cn.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: X-e-t»cn Im-ø-Øv tdm-Un-se hym-]m-cn- ]p-Xp-hm-t®-cn A-_q-_-°¿ (69). X-et»-cn-bn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ ap≥-Im-e ^p-Svt_mƒ I-fn-°m-c-\mWv. ]n-Xm-hv: am-tf-Ω¬ Ip™-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: ]pXp-hm-t®-cn Ip-™-epΩ. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: d-Pp-e, A-kow (Ip-ssh-Øv), P-kow (Pn-±), kp-ss\ (Pn-±). acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j^o-Jv (a-kv-°-Øv), A_q-_-°¿ (Pn-±), dw-im\. k-tlm-Z-c-߃: Da¿, B-an-\, ]-tc-X-\m-b A-{¥p.

Iaem£n

Zm-tam-Zc³

tKm-]n-\m-Y³ \mbÀ

kckzXn

sh-™m-d-aqSv: Im-h-d A-°-chn-f ho-´n¬ ]pcp-tjm-Øa-s‚ `m-cy Ia-em-£n (97). a°ƒ: a[p-kq-Z\≥, cm-[, im¥, kc-f, eo-e, _m_p, {]-`m-Ip-amcn, Pb-{]-Imiv. a-cp-a-°-ƒ: hn-em-kn\n, in-hm\μ≥, Ir-jv-W-]Wn°¿, {]-`m-Ic≥, cho-{μ≥, tkm-ae-X, cho-{μ≥, D-Zb.

sh-™m-d-aqSv: Im-tc-‰v {]-km-Z-Øn¬ sI Zmtam-Z-c≥ (79). `mcy: {ioaXn. a°ƒ: F-kv emen, F-kv en√n, F-kv sse-e (A-[ym]n-I Pn.F¬.]n.Fkv, ]p-fn-am-ºv), F-kv ssj-e (bq-\n-th-gvkn-‰n _yqtdm). a-cpa°ƒ: _n _m-_p, kn ]o-Xmw-_c≥, _n {]-kmZv.

_m-e-cm-a-]p-cw: GdØp ta-te kn-≤p kZ\w sh-Æn-bq¿ s\√n-hnf-bn¬ tKm-]n-\m-Y≥\mb¿ (50). `mcy: a-©p-f. a-°ƒ: kn-≤p-\mYv, Icn-jv-a-\m-Yv.

ap-Ip-µ³

a-¯m-bn \-S-h-b¬: Ip-º-°¬ aØm-bn (87). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v \S-h-b¬ tlm-fn-t{Im-kv s^m-tdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbw. a-°ƒ: tXm-a-kv, X¶-Ω, tj¿-fn, k-Æn, tam≥-kn. a-cp-a-°ƒ: A∂-°p-´n, t_-_n, t__n, an-\n, tPm-kv.

Ip-ªm-hp -lm-Pn F-S-∏mƒ: am-Wq¿ F-d°p-Øv h-f-∏n¬ Ip-™mhp -lm-Pn (78). `m-cy: Bbn-i.

ap-Ip-µ³ a-øn¬: Xm-bw-s]mbn¬ ]n-em-°m-en¬ apIp-μ≥ (71). `m-cy: N{μ-a-Xn. a-°ƒ: ]n ]n k-t¥m-jv (I-e-Œ-td-‰v, I-Æq¿), ]n ]n k-Xo-jvIp-am¿ (ko-\n-b¿ dnt]m¿-´¿, tZ-im-`n-am-\n, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), k-PnX. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, (I-Sq¿), k-cn-X (Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-kv, I-Æq¿), Zn¬-\. k-tlm-Z-c-߃: tcm-lnWn, Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥, kp-io-e, im-¥, {]-Zo-]≥.

\m-cm-b-W³

A-Ðp-Ã lm-Pn

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn-en-\-Sp-Ø Ip-∂n\p-ao-Ø-se H-d-h-°-≠n b-tim-Z (83). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: kq-cy≥, D-t]{μ≥, ]-tc-X-\m-b A-chn-μm-£≥.

sN-¶-f: \m-c-ºm-Sn-bnse A-–p-√ lm-Pn (64). \m-c-ºm-Sn _-Z¿ Pp-am-akv-Pn-Zv {]-kn-U‚ v, sN¶-f ]-©m-b-Øv A©mw hm¿-Uv ap-kvenweo-Kv {]-kn-U‚ v F-∂o\n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®ncp-∂p. `m-cy-am¿: \-_ok, P-ao-e. a-°ƒ: ^mØn-a-Øv kp-lv-d, ap-lΩ-Zv A-j-d-^v, A-Iv-_¿ A-en, D-ss\-kv, \n-kmap-±o≥, A-–p¬- Jm-Z¿, A-\-kv. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, \nbm-kv, k-°o-\, k-_o\. k-tlm-Z-cn: _o-hn A¿-f-Sp-°.

At´m-Wn Nme-°pSn: t]m´ ]gbm-‰n¬ Xmtg-°m-S≥ At¥m-Wn(77).- `m-cy: ^n-tem-an-\.- sIm-S-Ic hS-t°-Øe IpSpw-_mwK-am-Wv. -a-°ƒ: -sP- n, sj¿-fn,- sª-bv-kn,B¬_¿´v.

ta-em-‰q¿: I-co-t®m-ebn-se I-Sp-h-]m-en Al-Ω-Zv-Ip-´n (61).

]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d s]-cn-bm-s´ F hn \mcm-b-W≥ (60). bq-Øv tIm¨-{K-kv F-cn-]pcw Su¨ I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v, A-Sp-Øn-e hm¿-Uv tIm¨-{K-kv sk-{I-´-dn F-∂o ÿm\-߃ hln®n´p-≠v. `m-cy: sI \-fn-\n. a°ƒ: k-t\m-Pv (A[ym-]-I≥, am-e-Zzo-]v), k-\p-P. a-cp-a-°ƒ: kp-\n¬-Ip-am¿, k-Pn\.

tPmÀ-Pv

sN-dn-bm³

I-a-em-£n-b-½

tZ-h-kn-¡p-«n

Hu-tk-¸v Bâ-Wn

Ip-ªm-¯p

ssh-∏n-≥: {]ikvX Xnc-°YmIrØv s_∂n ]n \mb-c-º-e-Øns‚ `m-cym- ]n-Xmhv amen∏pdw If-Øn-ho-´n¬ sXmΩs‚ aI≥ tPm¿Pvv (86).-kw-kvIm-cw C∂p sshIn´v \men\v I¿tØSw sk‚ v tPm¿Pvv ]≈n skan-tØ-cnbn¬. `mcy : sFhn (dn-´. A[ym-]n-I, Kh. F¬. ]n. Fkv., Ff-¶p-∂-∏pg), a°ƒ : ^pƒP, kpP, kPn, a-cp-a°ƒ: s_∂n ]n. \mb-c-º-ew, chn Ccn-ßm-e-°p-S, kPn.

Bep-h:Nq-≠n k-lr-Zb-]p-cw I-cp-am-¶p-fw ho´n¬ ]-tc-X\m-b sF-∏ns‚ a-I≥ sN-dnbm≥(72).`mcy: A-®-Ω.a°ƒ:cm-Pp sN-dnbm≥(B¿._n {Sm-h¬kv),sd-Pn-tamƒ,c-Rv-PnXv.a-cn-a°-f: km-Pp,_o\, A¬Pn.

I-f-a-t»-cn: h-cm∏p-g Xpcp-ap-∏w tX-h¿-Im-Sv Ip-´°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\mb \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS `m-cy I-a-em-£n-bΩ(82).a°ƒ: tZ-h-In,hnPb≥, {io-tZhn, ]fln\n, kXn, cm-tP-izcn.a-°ƒ: Ko-X,\mcmb¨, kp-tc-{μ≥,kptc-jv _m_p,]-tc-X-cmb hm-kp-tZ-h≥, hm-kp.

B-e-ßm-Sv: a-\-bv-°∏-Sn ]-ø-∏n-≈n ho-´n¬ Hutk-∏n-s‚ a-I≥ tZ-h-kn°p-´n(51). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p X-´mw]-Sn sk‚ v tXa-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.`mcy: B-eokv.a°ƒ:sP-bvk≥, sP≥kn. a-cp-a-I≥:tPm-tam≥tPm-k^v.

A³-kmÀ

s]-cn-¥¬-a-Æ: \m-Sy-awK-ew ]-tc-X-\m-b tXmWn-°-S-h-Øv ssl-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω l-÷p-Ω (70). a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, a-Po-Zv, kp-ss_-Z, \m-k¿, a-dn-b.

Ime-Sn: \o-te-iz-cw tIm\p-°p-Sn Hu-tk-∏v B‚Wn(72). kw-kv-Im-cw C∂p 2.30\p \o-eo-iz-cw I-tc-‰ am-Xm CS-h-I ]≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy:ta-cn(In-S-tß≥ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ:knÿ hn≥-kn(Iogq¿),{^m≥-ko-kv(C‰en), hn≥-k¨(ku-Zn), ssj-\n(C‰-en)¢o‰kv(Im-\-U).a-cp-a°ƒ:ssj-e(ta-\m-t®-cn a-e-bm-‰q¿)A√n(kuZn˛C-S-t»-cn sIm‰-aw)cmPp(C-‰en˛ Im-®-∏n-≈n hm-g-°p-fw), kn-an(Im\U˛ aq-t™-en Xp-d-hq¿).

s]-cp-ºm-hq¿: X-t´-°mSv a-e-Øpw]-Sn ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥ _m-h lmPn `m-cy Ip-™mØp(71).a°ƒ: dm-_nb,D-Ωp-°p¬-kp,\-ko-a, dw-e-Øv, l-^v-kØv,sF-jm-_o-hn.a-cpa°ƒ: A-–pƒ d-“m≥ lmPn, A-en, iw-kp±o≥,A-_q-_°¿, iwkp-±o≥, A-lΩ-Zv A-jd^v.

cm-a³ X-e-t»-cn: sSw-]nƒ tK‰n-se Iu-k-eym-e-bØn¬ ]n sI cm-a≥ (65). `m-cy: tim-`-\. aIƒ: ku-c-`v. k-tlm-Z-c߃: c-am-`m-bv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬, ]m-e-bm-Sv U-b-‰v), Ku-cn.

A-l-½-Zv-Ip-«n

A-_q-_-¡À

Nn-d-bn≥-Io-gv: Nn-d-bn≥Io-gv Iq-´pw-hm-Xp-°¬ hb-en¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b P-\m¿-±\-s‚ `mcy k-c-kz-Xn (77). a°ƒ: AP-b-tLmjv, aln-]m¬ (]-tc-X≥), hn[p, Nu-[cn. a-cpt{X-kym-½ cm-P-]p-cw: sN-dp-]-\-Ø- a°ƒ: Ko-X, tim-`, P-bIp-am¿, hn-P-b≥. Sn ]p-Xp-∏-≈n¬ tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω ap-l-½-Zv (85). ]m-em {]-hn-ØmIp-a-c-\-√q¿: F-≥Pn-\o\w sh-≈-a-cp-Xp-¶¬ b¿ tdm-Uv a-e-bw-NmIp-Spw-_mw-Kw. kw-kvØv ap-l-Ω-Zv F-∂ tImIm-cw C-∂v cm-hn-se b (75). 10\v ]-\-Ø-Sn sk‚ v `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: etPm-k-^v-kv s^m-tdmØo-^v, A-–p-√, sam-bv\m tZ-hm-e-b-Øn¬. aXo≥ (A-_qZ-_n), P-ao°ƒ: eo-em-Ω, ssae, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: °nƒ, Nm-t°m (dn-´. ap-l-Ω-Zv (Iq-‰-\m-Sv), A-[ym-]-I≥), A-∏jm-^n (s]m-∂m-\n), J®≥, B-\n-b-Ω, en-√n, Zo-P, B-an-\-°p-´n, \uta-cn, X-¶-®≥. a-cp-ajn-P. °ƒ: sF-∏v Ip-gn-I-≠Øn¬ (t]-cm-{º), ta-cn, cm-P³ B-eo-kv, X-¶-Ω, cm-Pp F-S-°-c: t]m-Øp-I-√v am-hp-¶¬, _m-_p Ima-emw-Ip-≠v tIm-f-\n-bn™n-c-Øn-¶¬ (C-Sse cm-P≥ (55). `m-cy: Øm-\m-´p-I-c) t_-_n Nn-cp-X. a-°ƒ: Ko-X, ]pI-√q¿, ssj-Pn. jv-], _n-μp.

Xm-\q¿: sd-bn¬-th tK‰n-\p k-ao-]w G-tdm-kvIm-\-I-Øv ]-tc-X-\m-b sN-dn-b lw-k-bp-sS aI≥ A≥-km¿ (27). amXm-hv: ]-tc-X-bm-b Bbn-i. k-tlm-Z-c-߃: \m-k¿, d-lq-^v, Xm-lnd, apw-Xm-kv.

b-tim-Z

]m-¯p-½ l-Öp-½

h-\w, ]m-≠-\m-Sv, tam≥Ip-´≥ (14), tam-l-\m-ebw ]m-≠-\m-Sv, A-Pn (45), am-bn-°-c ]m-≠\m-Sv F-cp-ta-en kz-tZin tPym-Xn-jv (30), DÆn (26), hn-jv-Wp-`-h≥ ap-X-h-gn, {io(50), hnt\m-bv(45), hn-t\mZv(33), A-cp¨(25), tam\n-jv(25), tPym-Xn-jv (25) Xp-S-ßn 15 t]¿ c-£-s∏-´p. \o-¥¬- h-i-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ C-h¿ ]-e I-c-I-fn-te-°v \o-¥n-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ Hm-Ww Iq-Sm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Irjv-W-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw.

Xr-°-So-cn: I-cn-bm-ap-´n ]-tc-X-\m-b kn-dm-Pp-hns‚-bpw ]m-Øp-Ω-bp-sSbpw a-I≥ tIm-Wn-°¬ B-en- lm-Pn (77). I-cnbm-ap-´n a-l-√v ap≥ {]kn-U‚m-Wv. `m-cy: a-dnb l-÷p-Ω. a-°ƒ: kn-dm-Pp-±o≥, \mk¿, ap-kv-X-^, lw-k, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: apkv-X-^ au-e-hn , B-knb, P-ao-e, B-cn-^, d-Po\.

]m-¯p-«n

X-e-t»-cn: am-S-°m-c-bnse ]m-≠n-I-im-e h-f∏n¬ e-fn-X (64). `¿Øm-hv: h-en-b-I-Øv cmP≥. a-°ƒ: do-P, dn-Pn (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: jmPn, \n-tcm-j.

C-cn-´n: Io-gq¿-Ip-∂n-se ]-Xva \n-hm-kn¬ ]Xvam-h-Xn (63). `-¿-Ømhv: ]n N-¥p. a-°ƒ: kp\n-X, kp-tc-jv _m-_p, kp-ta-jvIp-am¿, kpio¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: c-Lp-\m-Yv, {]o-Xn, kph¿-W, s_-‰v-kn.

hm-cw: F-f-bm-hq¿ Ctøm-s´ ]m-e-Øn-\-SpØ aT-Øn¬ Ip-™m-an\ (77). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv. a°ƒ: l-ao-Zv, lm-cn-kv. a-cp-a-°ƒ: A-^v-k-Øv, ku-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-ZvIp-™n, ]-tcX-cm-b B-kn-a, ssk-\_.

sh-≈n-]d-ºv: ]-tc-X-\mb dn-´. t]m-en-kv tIm¨kv-‰-_nƒ h-en-b-sXm-SpI-bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy tIm-°-º-Øv kn F®v ]m-Øp-´n (81). a-°ƒ: ^m-Xzn-a, P-ao-e, J-Zo-P, kp-ss_-Z (Un.Uªyp.B¿.Un.Fw s]-cnsßm-fw), jm-ln-Z, ssk-X-e-hn (hn-ap-‡-`S≥), C-kv-lm-Jv (kuZn). a-cp-a-°ƒ: D-kv-am≥ ]m-em-gn, Ip-™m-en aq-gn°¬, C-{_m-low sh≈n-]-d-ºv , A-–p¬ a-PoZv ]m-\m-bn, l-ko-\, kPv-\, Ip-™-e-hn a-e-∏pdw.

cm-a-N-{µ³ \mbÀ

ku-Zn-bn \n-cym-X-\m-bn

Hma\

cmP-½-]n-Å

I-g-°q´w: ]-≈n-∏p-dw tXm-´pw-ap-Jw πm-hn-fbn¬ iym-a-fm-e-bØn¬ cm-a-N-{μ≥\mb¿ (70). `m-cy: iym-a-fmtZhn. a°ƒ: {io-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿. acp-aIƒ: ]n {io-tZ-hn.

In-fn-am-\q¿: a-S-hq¿ Ibv-∏-≈n-t°m-Ww \q-dm a≥-kn-en¬ A≥-ko¿ (22) ku-Zn-bn¬ \n-cym-X\mbn. lp-ssk≥˛Zn-\m_o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\mWv. k-tlm-Zcn: \q-d. J-_-dS-°w C-∂pcmhnse 7.30\v a-S-hq¿ apkvenw P-am-A-Øn¬.

A-h-Wm-Ipgn: cm-a-]p-cw Km-cß-c-tImW-Øv ho´n¬ Hm-a-\ (63). `¿Ømhv: Pn cmP≥. a°ƒ: jm-Pn-Ip-am¿ (]tc-X-≥), kp-a-£n-W. acp-a°ƒ: A-Pn-X, kp-Z¿i\≥, k-Pn.

Im-´m°-S: ho-c-W-Im-hv ]-g-hn-fmI-Øv ho-´n¬ cmP-Ω-]n-≈ (86). aI≥: _n th-WptKm-]me≥\mb¿ (Xn-cp-h-\-¥]p-cw tIm¿-∏-td-j≥). acp-a-Iƒ: H F-kv k-‘y (sI.F-kv.B¿.Sn.kn ]qhm¿ Unt∏m).

e-fn-X

lm-cn-kv X-e-t»-cn: tKm-]m-et∏-´ A¬\u-K-dn¬ ]p-Xn-tbm-´n¬ lm-cnkv (52). sk-bv-Xm¿-]≈n _n-cn-bm-Wn tIm¿-W¿ D-S-a-ÿ-\mWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p-√. am-Xmhv: ssk-\-_. `m-cy: km-en-l. a-°ƒ: i_m-ln-Z, i-_m-\, i^o-Jv, i-^v-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: sI ]n dlo-kv (Zp-_-bv), \-Zow (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv (a-kv-°Øv), ss^-k¬ (Ip-SIv), km-Zn-Jv (Zp-_-bv), B-km-Zv (Zp-_-bv), k_q-d.

]-Xvam-h-Xn

Nn-cp-X Ip-‰ym-Sn: Im-hn-epw-]m-d I-t®-cn-Xd - tI-f∏ - s - ‚ `mcy Nn-cp-X (85). a-°ƒ: IWm-c≥, Ir-jvW - ≥, im¥, b-tim-Z, A-tim-I≥, N-{μn, hn-Pb - ≥. a-cp-a°ƒ: h-\P - , Ip-am-c≥, A-Pn-X, Ir-jvW - ≥, _o\, ]-tc-Xc - m-b h-k¥ - , i-¶c - ≥.

e-fn-X am-e-°-√v: ]p-°-bw _ow-_p-¶m-en-se e-fnX (38). ]n-Xm-hv: _p≤≥ \m-bv-Iv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b sIm-d-∏mfp. k-tlm-Z-c-߃: \mcm-b-W≥, kp-μ-c≥.

I-p-ªm-an-\

Ip-ª-¼p \m-bÀ sN¿-°-f: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw sN-¶-f ]-©m-b-Øn-se I¿-j-I kw-Lw ÿm]-It\-Xm-hp-am-b ]m-Sn I-∂n-Ip-≠n-se ta-e-Øv Ip-™-ºp- \m-b¿ (65). a-°ƒ: \n¿-a-e, th-WptKm-]m-e≥ (Kƒ-^v), apc-fo-[-c≥ (sN-¶-f A{Kn-Iƒ-®-dn-Ãv sh¬-^b¿ tIm-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n), h¬-k-e, a-[p-kq-[-\≥ (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, [-\p-j, do-P, tKm-]m-eIr-jv-W≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-am-c≥-\m-b¿, Pm-\-In, Kw-Km-[-c≥ \mb¿, I-a-em-£n.

]-¼m-\-Zn-bn h-Åw a-dn-ªv ImWm-Xmb a-WÂ- I-b-äp-a-Xn-bn c−p-t]À¡mbn Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p A-gn-a-Xn: kn.-_n.-sF. sN-ß-∂q¿ (]Ø-\w-Xn´): ]-ºm-\-Zn-bn¬ ss^_¿ h-≈w-a-dn-™v ImWm-Xm-b-h-¿-°m-bn Xn-c®n¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿∂p. sN-ß-∂q¿ ]m-≠\m-Sv ap-X-h-gn I-√q¿ A\o-jv (27), N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h-bn¬ Ir-jvIr-jv-W-Ip-am¿ W-Ip-am¿ (35) F-∂n-h- A-\o-jv sc-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v \m-tem- Xpw i-‡-am-b H-gp-°p-aq-e-hpw sS ]m-≠-\m-Sv Im-Sp-sh-´q¿ I-S- sh-≈-Øn-en-d-ßm-\m-bn-√. hn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 17 t]¿ sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂v ^-b¿- sh-≈-Øn¬ ho-sW-¶n-epw 15 t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw sX- t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´n-cp-∂p. °≥ tI-c-f-Øn¬ s]-øp-∂ I- iymw (21), e-£v-an-`-h-\w, ]-≠\-Ø a-g-bn¬ \-Zn-bn-se P-e-\n- \m-Sv, i-c-Øv (26), {io-e-£v-an `-

B-en- lm-Pn

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-®n-:- aw-K-em-]p-cw t_-∏q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p e-£Zzo-]n-te-°v a-W¬- I-b-‰p-a-Xn\-S-Øn-b-Xn¬- A-gn-a-Xn \-S-∂Xp-am-bn- _-‘-s∏-´v- c-Pn-kv-‰¿sN-bv-X- tI-kn¬- e-£-Zzo-]nse- ap-≥ I-e-Iv-S¿ A-S-°w- G-gp{]-Xn-I-sfDƒ-s∏-Sp-Ønkn._n.sF F-d-Wm-Ip-fw- kn._n.-sF- tIm-S-Xn-bn¬- Ip-‰-]{Xw- k-a¿-∏n-®p.e-£-Zzo-]n-se- ap-≥ I-e-IvS¿- F-{_-lmw- h-cn-°-am-°¬,A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿- _n -hnsi¬-h-cm-Pv,- kq-{]-≠n-Mv- F-≥-

Pn-\o-b¿- (]n.-U-ªyp.-Un-)- F-kv B-‰-t°m-b,- I-cm-dp-Im-c-≥ apl-Ω-Zv- Im-knw,- I-cm-dp-Im-c-s≥d- _-‘p- kn-dm-Pv,- \u-^¬-, Ie-Iv-S-dp-sS- `m-cy- Im-th-cn- tk\m-]-Xn- F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv- kn.-_n.-sF- sIm-®n- bq-\n-‰vF-d-Wm-Ip-fw- {]-tXy-I- tIm-SXn-bn¬- Ip-‰-]-{Xw- k-a¿-∏n-®Xv.Hu-tZym-Kn-I- ]-Z-hn- Zp-cp-]tbm-Kw- sN-bv-X- {]-Xn-Iƒ- 2006˛09 Im-e-L-´-Øn¬- ssI-°q-enhm-ßn- A-\-[n-Ir-X-am-bn- Icm¿- \¬-In-sb-∂m-Wv- tI-kv.-

N-´p-¡p-«n \m-bÀ X-et- »-cn: F-cp-h´- n tImhq-cn-se N-μ\ - ∏ - d - º - n¬ N-¥p-°p-´n \m-b¿ (89). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b am-[hn. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, im¥, ]p-cp-jp, A-timI≥, kp-aX - n, cm-P≥, Dj, ]-tc-X\ - m-b h¬k≥.

B-bn-i G-Ic - q¬: Np-cp-°≥-Imhn¬ B-bn-i (80). ]-tcX-\m-b In-gs - °-ho-´n¬ C-ºn-®n-aΩ - Z- n-s‚ `m-cybm-W.v a-°ƒ: A-ko-k,v ]m-ØpsΩ-b,v ssk-\_ - , a-dn-b°p-´n, ]-tc-Xb - m-b kpss_-Z.

bphm-hnsâ arX-tZlw Ip-f-¯nÂ

sN-√m¿-tIm-hn¬: H-∂mw-ssa¬ tIm-tWm-Ø-d km-_p-hn-s‚ a-I≥ {]n≥-kn-s\(27) A-b¬-hm-knbp-sS ]m-d-°p-f-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. H∂mw HmWw ap-X¬ C-bm-sf Im-Wm-Xm-b-XmWv. XpS¿∂v ar-X-tZ-lw ]m-d-a-S-bn-se sh-≈-Øn¬ Is≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. h≠-t∑-Sv t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. - ar-XtZ-lw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-Ãvtam¿-´w sN-bv-Xp.

a-cn-¨-\n-e-bn I-s−-¯n

A-Sn-am-en: ss{]-h-‰v _-kvÃm≥-Un-\p k-ao-]w hr≤-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-cp-∂q-td-°¿ kz-tZ-in B-cy-a-‰-Øn¬ X-¶-∏-s\-bm-Wv (62) a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠-Xv. `m-cy: c-Xv-\-Ω. a-°ƒ: _n-μp, _o\, _n-Pp.

_-kv kv-Iq-«-dn-en-Sn-¨v hym-]m-cn- a-cn-¨p

B¿-∏q-°-c: _-kv kv-Iq-´-dn-en-Sn-®v hym-]m-cn- a-cn®p. tIm-´-bw F-kv.-F-®v. au-≠v ss]-\p-aq-´n¬ tXma-kv (tXm-am-®≥-˛48) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv-˛\o-≠q¿ tdm-Un¬ ssI-∏p-g C-√n-®p-h-Sv h-f-hn-em-bncp-∂p A-]-I-Sw. \o-≠q¿ `m-K-Øp-≈ _-‘p-hn-s‚ hn-hm-l-\n-›-b-N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Ø-v a-S-ßn-h-cptºmƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬-\n-∂p ssh-°-tØ°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn _ ns‚ ]n≥-`m-Kw kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰-bm-sf \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn°m-≥ hn-ap-J-X Im-´n-b-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-≠v. Km‘n-\-K¿ t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p-s≠-∂pw A-h-sc-Øn B-ip-]-{Xn-bn-¬ sIm-≠p-t]m-h-s´-sb∂ -\n-e-]m-Sn-em-bn-cp-∂p \m-´p-Im¿. Cu k-a-bw Ahn-sS-sb-Øn-b Hm-t´m ss{U-h¿ _n-e-l-cn-bpw kplr-Øp-°-fp-am-Wv tXm-a-kn-s\ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. h-gn a-t[y a-cn-®p. ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬. `m-cy: ¢m-c-Ω. sI sP tXm-a-kn-s‚ I-Æp-Iƒ t\-{X-_m-¶n-te-bv-°v Zm-\w sN-bv-Xp. Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p

Ip-f-¯n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

I-Sp-Øp-cp-Øn: ]q-gn-t°m¬ tam-l-\-hn-em-kw DÆn-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (48) s\ ho-Sn-\p k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. I-SpØp-cp-Øn-bn¬ \n-s∂-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kv kwL-am-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. kw-kv-°m-cw \-S-Øn. `m-cy {io-tZ-hn. a-°ƒ. bZp-Ir-jv-W≥, \-μp.

kzm-X-{´yk-a-ctk-\m-\n hn ]m-dp-¡p-«n-b-½ A-´-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X{¥yk-a-ctk-\m-\n-bpw ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw ap≥ sI.-]n.kn.-kn. Aw-Kh - p-am-b hn ]m-dp-°p-´nb-Ω (90) A¥-cn-®p. hm¿-[-Iy-k-lP-am-b A-kp-J-sØ XpS¿-∂p tIm-gn-t°m-Sv kzIm-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-bmWv. tIm-gn-t°m-s´ s\-®q-fn A-Nyp-X≥\m-b-cpsSbpw a-e-∏p-dw A-cn-b-√q¿ h-S-°pw-Xm-∂n e-£v-an°p-´nbΩ-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv _n.C.-Fw kv-Iq-fnse ]T-\-Øn\p tijw a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pn¬ \n-∂v C‚¿ao-Un-b-‰pw a{Zm-kv hn-a≥-kv {In-kvX - y≥ tIm-fP - n¬ \n-∂v _n.F-bpw _n.-FU - pw ]m m-bn. CXn\p ti-ja - m-Wv ]m-dp-°p-´nb-Ω tIm¨-{K- n-se-Øp∂-Xv. P-hl¿-em¬ s\-lvd - p, hn sI Ir-jvW - ta-t\m≥, Cμn-cm-Km-‘n Xp-S-ßn-b t\-Xm-°ƒ tI-c-f-Øn¬ F-Øp-tºmƒ A-hc - p-sS {]-kw-Kw ]-cn-`m-js - ∏-SpØm≥ \n-tbm-Kn-°s - ∏-´X - v ]m-dp-°p-´n-bΩ - s - bbmbn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv _n.-C.-Fw. tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ 23 h¿-jw K-Wn-Xm-[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. 17 h¿jwIq-Sn k¿-ho-kv A-h-ti-jn-s° cm-Pn-h-® Ah¿ 12 h¿-j-tØm-fw am-Xr-`q-an-bn¬ sse-t{_-dnb-\m-bn. am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-k-an-Xn Aw-K-ambpw {]-h¿-Øn-®p. sI ]n tI-ih - t- a-t\m≥, sI Zm-tam-Zc - ≥ F-∂nh-cp-sS Pn-hN - c - n-{Xw k¿-°m-cn-\p th-≠n ]m-dp-°p´n-bΩ - F-gp-Xn-bn-´p-≠v. Pn F≥ ]n-≈b - p-am-bp-≈ A-Km-[a - m-b ku-lr-Zw A-t±-lØ - n-s‚ Po-hN - c - n{Xw F-gp-Xm-\pw Chsc t{]-cn-∏n-®p. C-μn-cm-Km‘n-sb Ip-dn-®v sI F A-∫m-kv c-Nn-® Zn dn-t´¨ Hm-^v Zn sd-Uv tdm-kv- F-∂ Ir-Xn -sN-º-\o¿ ]q ho-≠pw F-∂ t]-cn¬ hn-h¿-Ø\ - w sN-bvX - p. 1975¬ k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬ \n-∂v ]n-∑m-dn-b A-h¿ th-Zm-¥ ]T-\Ø - n-epw Nn-{X-cN - \ - b - n-epw apgp-In. hn-{i-a-Po-hn-Xw \-bn-® Im-e-Øpw tIm¨{K-kv t\-Xm--°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw A-h-cp-sS hm°p-Iƒ-°v Im-tXm¿-Øp. tIm-gn-t°m-Sv ]p-h¿ tlmw skm-ssk-‰n-bp-sS ÿm-]I - c - n-sem-cm-fpambn-cp∂p Ch¿. hn-tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, apXn¿-∂ tIm¨{Kkv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥, sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ -sk-{I-´-dn-am-cmb A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p, kp-am _m-eIr-jv-W≥, F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, sI ]n A\n¬-Ip-am¿ A-\p-tim-Nn-®p.

_mdn tXm-¡pNq-−n- `ojWn apg-¡nb F-Iv-ssk-kv C³-kv-s]-Iv-S-À¡v kkvs]³j³ a-d-bq¿: _m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc tXm-°p-Nq-≠n `o-j-Wn ap-g-°n-b a-d-bq¿ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm-s\- F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Cu-am-kw G-gn-\v a-d-bq¿ Nμ-\ sd-kn-U≥-kn _m-dn-emWp kw-`-hw. _m-¿ D-S-a ÿ-eØn-√m-Ø k-a-b-Øv cm-{Xn Ft´m-sS a-Zy-]n-s®-Øn-b C≥-kvs]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm≥ Po-h\-°m-c-\m-b Zo-]-°n-s\ tXm°p-Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. _m-dn¬ a-Zy-]n-®psIm-≠n-cp-∂-h-tcm-Sv F-s¥-¶nepw ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ F-gpXn-\¬-Im-\pw B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-Wn-°p-tdm-fw tXm-°pNq-≠n `o-I-cm-¥-co-£w kr-jv-

hn -kn sN-dn-bm≥ Sn-® C≥-kv-s]-Iv-S-sd Iq-sS-bp≠m-b D-tZym-K-ÿ-\m-Wp ]n¥n-cn-∏n-®-Xv. _m¿ D-S-a sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv k-kv-s]≥j≥.

I-gn-™ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ N-μ-\-_mdn¬ kw-L¿-jw krjv-Sn-®v DS-a-bn¬ \n∂v 20,000 cq] ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂p. _m¿ D-S-a F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W-tdm-Spw h-Ip-∏p-a-{¥n-tbmSpw ]-cm-Xn \¬-In-bn-Xn-s\ XpS¿-∂v Xp-I Xn-cn-sI \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Iv-S-dp-sS A-\p-hm-Z-tØmsS a-d-bq¿, Im-¥-√q¿ ta-J-e-Ifn¬ s]-´n-°-S-I-fn-e-S-°w hymP-a-Zy- hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn t\-c-tØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-tZ-i-sØ bp-h-Xn-Iƒ D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

20 k]vXw-_¿ 2013 sh≈n

kzm-X-{´yk-a-ctk-\m-\n hn ]m-dp-¡p-«n-b-½ A-´-cn-¨p _-joÀ

sN-dn-b sam-bv-Xo³-

ap-Po-_pÀ-d-lv-am³

sam-bv-Xo³

Ip-ªp-¡p-«³

`m-kv-I-c³

hÂ-k-cm-Pv

`m-kv-I-c³

sIm-bn-em-≠n: A-gnbq¿ sN-tßm-´p-Im-hv Ih-em-Sv Nm-en¬ _-jo¿ (55). `m-cy: i-co-^. a°ƒ: ap-kv-X-^ (F-kv.Un.-]n.-sF. sIm-bn-em≠n a-fi-ew sk-{I-´dn), d-jo-Z, d-lo-kv (ss{U-h¿), dw-jm-Zv (JØ¿). a-cp-a-°ƒ: k-^qd (]p-fn-b-t©-cn), _jo¿ (Xn-t°m-Sn). apkvenweo-Kv t\-Xmhv F A-ko-kv, F-kv.Un.-Sn.-bp kw-ÿm-\ JPm-©n C-kv-am-Cu¬ IΩ-\, F-kv.-Un.-]n.-sF. t\-Xm-°-fm-b Sn sI Ip™-Ω-Zv ss^-kn, ]n Sn dm-jn-Zv, kI-cn-ø, t]m]p-e¿ {^-≠v t\-Xm-°fm-b jp-°q¿ am-ÿ, \mk¿ ta-∏-bq¿ hk-Xn-bnseØn.

ta¬-ap-dn: B-en-°¬ ]-cn sN-dn-b sam-bv-Xo≥ (78). `m-cy: B-bn-i \qtd-߬. a-°ƒ: A-_vZp¬ -l-ao-Zv, ap-l-Ω-Zv, A-_v-Zp¬-d-jo-Zv, kn-±oJv (ku-Zn) ap-lm-Zv, kplv-dm-_n, ssa-aq-\. a-cpa-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n A-d-h-¶-c, l-_o-_, kp-ss_-Z, B-Øn-°, ssd-lm-\-Øv, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv t]m-ØpI¬. k-tlm-Z-c-߃: A-e-hn-°p-´n, ]-tc-X-\mb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv.F-kv.-Un.-]n.-sF Pn-√m J-Pm-©n km-Zn-Jv \-SpsØm-Sn, a-fi-ew {]kn-U‚ v kn-±o-Jv amÿ, ap-\n-kn-∏¬- sk{I-´-dn F≥ ap-Po-_v ta¬-ap-dn, {_m-©v {]kn-U‚ v sI l-\o-^, sk-{I-´-dn A-–p¬ JmZ¿ h-k-Xn k-μ¿-in-®p.

F-tf-‰n¬: tIm-t´m-]m-dΩ¬ sam-bn≥-Ip-´n-bp-sS a-I≥ ap-Po-_p¿-d-lvam≥ (38). sk-°p-e¿ bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv F-tf‰n¬ Su¨ I-Ωn-‰n sshkv {]-kn-U‚m-bncp∂p. `m-cy: _p-jv-d. am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-Pva¬, ap-l-Ω-Zv kn-\m≥ (C-cp-h-cpw Ftf-‰n¬ Pn.Fw.bp.]n. kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ), apl-Ω-Zv \n-lm-Zv (F-tf‰n¬ t\m¿-Øv F.Fw.F¬.]n.F-kv.). k-tlmZ-c-߃: kn-±o-Jv, _p-jvd, Pp-ssa-e-Øv, k-do-\.

Xm-\m-fq¿: A-co-°m-Sv Ipf-ß-c ho-´n¬ sam-bv-Xo≥ (75). `m-cy: ]m-Øp-Ωp.- a°ƒ: D-kv-am≥, \u-jm-Zv, k-ao¿ (A-_q-Z-_n), kpsse-J, D-Ωp-k¬-a, ap-\od, km-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: _o-cm≥, ssk-X-e-hn, \u-jm-Zv, d-jo-Zv, kp-l-d, k-^-cn, k-eo-\. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v A-co-°m-Sv Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

s]-cn-¥¬-aÆ - : A-ßm-Sn∏p-dw h-eº - q¿ I-fØ - pw-]Sn-°¬ Ip-™p-°p-´≥ (61). A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©mb-Øv ap≥ Aw-Kh - pw Aßm-S∏ - p-dw a-fie - w tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]kn-U‚pam-Wv. s]-cn-¥¬a-Æb - n-se B-[m-cs - a-gpØp-Im-c\ - m-bn-cp-∂p. ]nXm-hv: th-em-bp-[≥. amXm-hv: e-£va - n. `m-cy: N-{μnI. a-°ƒ: ^m-kn¬, l-cnX.

]-c-∏-\-ßm-Sn: dn-´. sdbn¬-th s{]m-´Ivj≥ t^m-gv-kv C≥-kv-s]-Œ¿ (sN-ss∂) A-ø-∏≥-Imhn-se D-Wn-°-≠who´n¬ `m-kv-I-c≥ (78). `mcy: N-{μ-a-Xn. a-°ƒ-: cmP≥, c-ta-jv, hn-P-b-Ip-amcn. a-cp-a-°ƒ: dn-\n, \nj, cm-a-Ir-jv-W≥. ktlm-Z-c-߃: {io-[-c≥, ]p-jv-]m-I-c≥, cp-Kvam-hXn, ]-tc-X-cm-b Kw-Km-[c≥, km-an-°p-´n. kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

]m-e-Øv: ]p-fn-_-km-dn\p k-ao-]w s\-tcm-Øv h¬-k-cm-Pv (54). k-©b-\w i-\n-bm-gv-N. ]n-Xmhv: ]-tc-X-\m-b tNm-bn°p-´n. amXmhv: am-[-hn. `m-cy: t_-_n (tN-f-∂q¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v). a-°ƒ: A-\p-j, A-\p-{io, A-`n-j. a-cp-aI≥: \n-tP-jv Im-™n-cØp-I-≠n-bn¬. k-tlmZ-c-߃: ]-fln-\n, tam-l\≥, kn-≤m¿-Y≥, a-lnf, A-\n.

Ip-≠m-bn-tØm-Sv: B-ZyIm-e I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿´n Aw-K-hpw tam-tU¨ Hm-´p-I-º-\n Po-h-\-°m-c\p-am-bn-cp-∂ a-Wm¬ ]qΔn-߬ `-m-kv-I-c≥ (83). `m-cy: tZ-h-In. a-°ƒ: Dj, Im-©-\, ]-tc-X-\mb a-t\m-l-c≥, a-t\m-PvIp-am¿. a-cp-a-°ƒ: kp{_-lv-a-Wy≥ (Ip-≠m-bntØm-Sv), kp-{_-lv-aWy≥ (tN-fm-cn), {]-\n-P.

A-_q-_-¡À

t{X-kym-½

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: X-e-t»cn Im-ø-Øv tdm-Un-se hym-]m-cn- ]p-Xp-hm-t®-cn A-_q-_-°¿ (69). X-et»-cn-bn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ ap≥-Im-e ^p-Svt_mƒ I-fn-°m-c-\mWv. ]n-Xm-hv: am-tf-Ω¬ Ip™-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: ]p-Xp-hm-t®-cn Ip-™-ep-Ω. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: d-Pp-e, A-kow (Ip-ssh-Øv), P-kow (Pn-±), kp-ss\ (Pn-±).

ta-em-‰q¿: ]m-Xn-cn-t°mSv _m-e-hm-Sn-∏-Sn-bn-se sIm-√-º-d-ºn¬ h-¿-Kokv (86). `m-cy: ssX-°q-´Øn¬ a-dn-bw. a°ƒ:sF-k-°v, A-{_lmw, k-Æn, km-Pp, d-Pn, _n-Pp, ta-cn, B-en-kv, Nn∂-Ω. a-cp-a-°ƒ: tPm¨, t_-_n, A-®m-a, ta-cn, k-tem-an, ^n-teman-\n, _n-¬-_n, do-\p, ]tc-X-\m-b kv-°-dn-b. -kwkv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v H-∂n\v ]m-Xn-cn-t°m-Sv sk-ln-tbm≥-Ip-∂v bmt°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

J-Zo-P l-Öp-½

hÀ-Ko-kv

\m-cm-b-W³

B-b-t©-cn: F-f-ht¥-cn t]m-°-dn-s‚ aI≥ ^-k¬ (18). amXm-hv: J-Zo-P. k-tlm-Zcn: ^-ko-e.

X-e-t»-cn: tKm-]m-e-t∏´ A¬\u-K-dn¬ ]p-Xntbm-´n¬ lm-cn-kv (52). sk-bv-Xm¿-]-≈n _n-cnbm-Wn tIm¿-W¿ D-S-aÿ-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b A-–p-√. amXm-hv: ssk-\-_. `m-cy: km-en-l. a-°ƒ: i-_mln-Z, i-_m-\, i-^o-Jv, i-^v-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: sI ]n d-lo-kv, \-Zow.

\m-Zm-]p-cw: sN-dp-tam-Øv ]-tc-X-\m-b X-e-{]w-s]mbn¬ t]m-°-dp-sS `m-cy JZo-P l-÷p-Ω (80). a°ƒ: sam-bv-Xp- lm-Pn, AΩ-Xv- lm-Pn, A-–p-√, lao-Zv lm-Pn, C-kv-am-Cu¬ ss^-kn, kp-ss_-Z. a-cpa-°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥ tIm-gn-t°m-Sv, am-bn hmWn-ta¬, A-bn-ip Pm-Xntb-cn, d-ko-\ sN-dp-tamØv, _n-øm-Øp tN-e-°mSv, ko-\-Øv F-S-t®-cn. ktlm-Z-c-߃: s]m-bn-¬-I≠n sam-bv-Xp, sN-°≥, Im-S-°q¬ A-bn-ip, ]-tcX-\m-b a-Ωp.

lp-ssk³

Ip-ªn-tamÄ -

_n-¿m-¯p-«n-

am-Wn-

Ip-am-c³

Ip-«n-\m-cm-b-W³

Ir-jv-W³

sam-bv-Xo³

H-Xp-°p-߬: sN-dp-Ip∂v Iq-cn-∏-d-ºv ]-tc-X-\mb hn-e-ß-en¬ A-l-ΩZn-s‚ a-I≥ lp-ssk≥ (70). a-°ƒ: I-_o¿, P-_m¿, \u-^¬, B-bn-i, ssaaq-\, km-Pn-X, dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: A-–p, Ip™n-ap-l-Ω-Zv, a-Po-Zv, kn±o-Jv, kp-sse-J, \-ko-a, Pp-ssh-cn-b.

s]m-∂m-\n: I-S-h-\m-Sv ]-tc-X-\m-b I-dp-∏who´n¬ tIm-b-bp-sS `m-cy Ip-™n-tamƒ (72). -a°ƒ: lw-k, l-\o-^ (J-Ø¿), A-en, ssa-aq\, P-ao-e, dw-e, kp-l-d. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øn-Ω, Dssa-a-Øv, k-lo-e, A–p-d-ln-am≥, ap-l-Ω-Zv, l-\o-^, A-–p¬ Icow.

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv A-ßm-Sn-bn-se ]p-e-Øv A-_p-hn-s‚ `m-cy _nøm-Øp-´n (47). a-°ƒ: Xzøn-_-Øv, X-lv-ko-\, Xl-kn≥, A-^v-\m≥. a-cpa-°ƒ: kp-[o¿ _m-_p (ku-Zn), kp-\o¿ Im-fnIm-hv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v tNm-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

sIm-Sp-h-≈n-: B-hn-tem-d s]m-≈-∏m-d-Ω¬- ]-tc-X\m-b tNm-bn-bp-sS `m-cyam-Wn- (92).- a-°ƒ-: I-Wmc≥.- cm-cp-°p-´n,- sN-°p-´n (ku-Zn)-,- am-[-hn,- ]-tc-Xcm-b A-∏p,- th-em-bp-[≥-.a-cp-a-°ƒ-: tkm-a≥,- \mcm-b-Wn,- k-tcm-Pn-\n,Im¿-Øn,- X-¶-a-Wn.- kwkv-Im-cw- C-∂p cm-hn-se 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.-

D-t≈y-cn: Im-°-t©-cnbn-se a-cp-tXm-fn Ip-amc≥ (85). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: h¬-k-e, {io-a-Xn, iin (sI.F-kv.C._n. th-ß-c), kp-tc-jv, N{μn-I. a-cp-a-°ƒ: tKm]m-e≥ No-°n-tem-Sv, cho-{μ≥ \-∑-≠, sj¿fn, jo-_. k-©-b-\w Rm-b-dm-gv-N.

_m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn s]m-bn¬ Im-´p-aTØn¬ Ip-´n \m-cm-b-W≥ (70). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Kƒ^v), {io-P, _n-Pp. a-cp-a°ƒ: k-Pn-X (ap-°m-fn), i-in (Im-°q¿). k-tlm-Zc-߃: e-£v-an, k-tcm-Pn\n, Zm-£m-b-Wn, ]-tc-Xbm-b A-Ωp-°p-´n. k-©b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

A-tØm-fn: I-Æn-s∏mbn¬ A-©p-aq-e-I-≠Øn¬ Ir-jv-W≥ (73). `m-cy-am¿: am-[-hn, k-tcmPn-\n. a-°ƒ: Im¿-ØntI-b≥, e-X, t{]-a. a-cpa-°ƒ: Kw-Km-[-c≥ (Dt≈y-cn), ]-tc-X-\m-b N{μ≥( hn-øq¿). k-tlm-Zc-߃: ]-tc-X-bm-b Acn-bm-bn, B-≠n (dn-´. Cdn-tK-j≥).

A-∂-t»-cn: In-g-t° s\-c-h-Øv sam-bv-Xo≥ (72). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, jw-kp±o≥, ^-k-ep (Ip-sshØv), P-ao-e, j-co-^, ssl-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: jw-kp-±o≥ No-°n-tem-Sv, ap-kv-X-^ ]m-h-≠q¿, jw-ko-d, Pkvv-\, ]-tc-X-bm-b ^ukn-b.

A-Ê-bn-\mÀ ap-kv-eymÀ

lw-k

A-Ðp-Ã

tkm-a-ti-J-c³

`m-kv-I-c³

Zm-tam-[-c³ \m-bÀ

D-k-vam³

N-{µ³

I-´n-∏m-d: sh-´n-H-gn-™tXm-´w I-cn-t©m-e ]n -Sn A- -bn-\m¿ ap-kv-eym¿ (48). `m-cy: ^m-Xzn-a. a°ƒ-: j-^o-Jv, _p-jv-d, Pp-ssh-cn-b, d-^o-Jv, \Pp-ap-∂n-k, A-^ve. a-cpa-°ƒ-: A-jv-d-^v, d-jo-Z, k-I-cn-øm k-Jm-^n.

Im-fn-Im-hv: sN-t¶m-Sv Xma-kn-°p-∂ a-e-∏p-dw Ip∂p-Ω-en-se am-™mw-]≈n lw-k (70). `m-cy: ssJ-dp-∂o-k. k-tlm-Zcn. J-Zo-P. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v Imfn-Im-hv sN-t¶m-Sv Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

I-cp-hm-c-°p-≠v: Iymw]n-≥ Ip-\-\n-se Np-≠nb≥ aq-®n A-–p-√ (Ip-´n∏- lm-Pn˛62). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: Xzm-ln¿, bm-kn¿ (Pn-±), Pm-_n¿, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: \mk¿, D-ss\-k, ^u-knb, \-_o-e.

F-S-°-c: ]m-Xn-cn-∏m-Sw Xp-f-kn-`-h-\n¬ tkm-ati-J-c≥ (60). `m-cy: hnP-b-Ω. a-°ƒ: am-b, an-Yp≥. acp-a-I≥: kp-\n¬. kw-kv-Im-cw \m-sf cmhn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

Ip-≠m-bn-tØm-Sv: a∂m¬ ]q-hp-߬ `m-kv-Ic≥ (83). `m-cy: tZ-h-In. a°ƒ: a-t\m-Pv, D-j, Im©-\. a-cp-a-°ƒ: kp-{_lv-a-Wy≥ tlm-´¬ a-[pc-_-km¿, kp-{_-lv-aWy≥ sF.H.kn tN-fm-cn. k-©-b-\w i-\n-bm-gv-N.

t]-cm-{º: Im-b-Æ-bnse C-´-aT-Øn¬ Zmtam-[-c≥ \m-b¿ (75). `m-cy: Pm-\-InA-Ω. a°ƒ: h-\-P, cm-P≥, doP, ssj-P. a-cp-a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥, kn-‘p, {]-Im-i≥ (]p-d-ta-cn), cm-P≥. -

Ip-‰n-∏p-dw: am-Xw-Ip-gn h-St°-Xn¬ D-kv-am≥ (75). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, jp°q¿, A-–p¬-I-cow, A–p¬- k-emw, ap-Po-_v dlvam≥, A-–p¬ -d-jo-Zv, IZo-P. a-cp-a-°ƒ: a-d-n-bm-ap, kp-l-d, kp-l-dm-_n, ko-\Øv, l-ko-\, km-Pn-X.-

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Acp-a≥-°≠ - n N-{μ≥ (52). ]n-Xm- h - v: ]-tc-X\ - m-b NmØp. am-Xm- h - v: I-eym-Wn. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: s^¿an-\, A¬-hn≥, bmtcm¨. k-tlm-Zc - ß - ƒ: I-cp-W≥, P-\m¿-±\ - ≥, ]tc-X\ - m-b tam-l≥.

b-tim-Z Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bws]m-bn-en-\-Sp-Ø Ip-∂n\p-ao-Ø-se H-d-h-°-≠n b-tim-Z (83). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. a-°ƒ: kq-cy≥, D-t]{μ≥, ]-tc-X-\m-b A-chn-μm-£≥.

^-kÂ

lm-cn-kv

]-ø∂ - q¿: ]n-em-Ød - s]cn-bm-s´ F hn \m-cm-bW≥ (60). bq-Øv tIm¨{K-kv F-cn-]p-cw Su¨ IΩn-‰n {]-kn-U‚ v, A-SpØn-e hm¿-Uv tIm¨-{Kkv sk-{I-´d - n F-∂o ÿm\-߃ hln®n´p≠v. `m-cy: sI \-fn-\n. a°ƒ: k-t\m-Pv, k-\p-P. a-cp-a° - ƒ: kp-\n¬-Ipam¿, k-Pn-\. k-tlm-Zc - ߃: _m-eI - r-jvW - ≥, I-eym-Wn, {io-tZ-hn, ]-tcX-cm-b Ip-™º - p, btim-Z.

cm-P-]p-cw: sN-dp-]-\Ø-Sn ]p-Xp-∏-≈n¬ tXm-a-kn-s‚ `m-cy t{Xkym-Ω (85). ]m-em {]hn-Øm-\w sh-≈-a-cp-Xp¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-\-Ø-Sn sk‚ v tPm-k-^v-kv s^m-tdm\m tZ-hm-e-b-Øn¬. a°ƒ: eo-em-Ω, ssa°nƒ, Nm-t°m, A-∏®≥, B-\n-b-Ω, en-√n, ta-cn, X-¶-®≥.

am-[-hn

kp-\q-]v

D-¡-−³ \m-bÀ

_o-cm-³-Ip-«n

A-¿-¸³-

\m-cm-b-W³

D-kv-am³-tIm-b

A-e-hn-¡p-«n

^-tdm-°v: I-√w-]m-d ]tc-X-\m-b ]m-e-bn¬ ti-J-c-s‚ `m-cy am-[hn (85). a-°ƒ: cm-P≥, _m-_p, im-¥, k-c-kp, t_-_n, hn-em-kn-\n. a-cp-a-°ƒ: cp-Kvan-Wn, ]p-jv-], N-{μ≥, Ir-jvW≥, c-hn hm-kp-tZh≥ (Zp-_-m-bv).

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv Rm-‰p-sh-´n Ip-\n kp-\q-]v (22). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b _m-e-Irjv-W≥. am-Xm-hv: ]-¶-Pm-£n. ktlm-Z-c-߃: kp-Jn¬, kp-I-\y {]-tam-Zv, kp-c`n ssj-Pp, kp-_n-\ _n-Pp. k-©-b-\w i-\nbm-gv-N.

sIm-Sp-h-≈n: ]m-e-°p-‰n ]q-f-°-a-Æn¬ D-°-≠≥ \m-b¿ (98). `m-cy-: ]-tc-Xbm-b tX-bn-°p-´nA-Ω. a-°ƒ-: ]p-jv-]m-I-c≥ \m-b¿, a-[p-kq[-\≥, kt¥m-jv-Ip-am¿, B-\-¥h-√n. a-cp-a-°ƒ-: {io-[c≥ \m-b¿, iym-a-f, kPn-X, _o-\. k-©-b-\w Rm-b-dm-gv-N.

]p-g-°m-´n-cn: ]-tc-X-\mb Im-sem-Sn ap-Xp-hn¬ cm-bp-hn-s‚ a-I≥ _ocm≥-Ip-´n (Ip-™n-∏ ˛55). `m-cy: ^m-Øn-a. aI≥: \m-k¿ (H-am≥). acp-a-Iƒ: km-_n-d. ktlm-Z-c-߃: Ip-™oXp-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Ip™n-∏m-Øp-Ω, Ip-™n°-Zn-bp-Ω.

ta-em-‰q¿: sh-≈n-b-t©cn-bn-se Im-∏n¬ A-ø∏≥ (58). `m-cy: Im¿-Xymb-\n. a-°ƒ: kp-tc-jv_m-_p. in-h-i-¶-c≥, Pm\-In. a-cp-a-°ƒ: cm-a≥, {]-Pn-X, kp-Nn-{X kw-kv°m-cw C-∂p cm-hn-se 10\v b-Øow-Jm-\ ]-≈n∏-‰ l-cn-P≥ iv-a-im-\Øn¬.-

]m-gq¿: ta-te-tIm-´-]-dºn¬ \m-cm-b-W≥ (A™-˛50).- `m-cy: im-¥. a°ƒ: \n-jm-Zv, \n-tJ-jv, \n-an-j.

am-tØm-´w: tN-ºpw-I-≠n lu-kn¬ kn D-kv-am≥tIm-b (56). `m-cy: kn Akv-a. a-°ƒ: jm-Pp, kp\n¬, sd-Po-\. a-cp-a-°ƒ: F Sn A-_v-Zp¬ _-jo¿, k-ao-d, ]n ]n dp-_o-\.

]-d-ºn¬-]o-Sn-I: ]p-Xnb]-d-ºn¬ Np-°m≥ Ae-hn-°p-´n (sN-dn-bm∏p˛65). a-°ƒ: kp-lv-d, km-Pn-Z, km-Pn¿, ^¿km-\. a-cp-a-°ƒ: I-Ωp°p-´n, ss^-k¬.

ap-Ip-µ³ Iq-Øp-]-d-ºv: h-t´m-fnbn-se tam-≠-Ω¬ ]pXp-°q-Sn ap-Ip-μ≥ (57). `m-cy: Ko-X

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v a-cn-¨ptN-te-{º: tN-eq-∏m-Sw ISq¿ F-c-b-º-e-Øv lw-kbp-sS a-I≥ j-aow (37) a™-∏n-Øw _m-[n-®v a-cn®p. c-≠p-am-kw ap-ºv kuZnbnse Pp-ss_-en¬ \n∂v A-h-[n-°p \m-´n-seØn-b- jaow a-™-∏nØsØ Xp-S¿-∂v A-¶-amen-bn-se B-ip-]-{Xnbnembn-cp-∂p. C-∂-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. Pp-ss_-en¬ kz-Im-cy I-º-\n-bn¬ F-≥-Pn-\o-b-dm-bn-cp-∂p. amXm-hv: km-_n-b. `m-cy: an-∂-Øv. a-Iƒ: \n-b. k-tlmZ-c-߃: j-l-\m-kv _m-_p, jw-\. J-_-d-S-°w C∂v ]-\-b-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

I-_oÀ

am-Xp

_n-¿-¡p-«n

I-−-¨m-an

{io-a-Xn

c-Po-jv

Ip-\n-bn¬: th-en-]p-dh≥ ]p¬-]-d-ºn¬ I_o¿ (36). am-Xm-hv: k^n-b. `m-cy: kp-\o-d. a-°ƒ: j°o¬, jm-an¬, jn-an¬.k-tlm-Z-c-߃: ^-fv-ep√, ^m-Øn-a, dw-e.-

s]-m-bn¬-°m-hv: sX-øw I-em-Im-c≥ ]-tc-X-\m-b N-¥p-°-≠n N-¥p Bim-s‚ `m-cy am-Xp (82).

sIm-t≠m-´n: Ip-dp-∏Øv tIm-b-ßm-Sn tate-ßm-´v sIm-‰n-tb߬ a-Ωp-´n-bp-sS ktlm-Z-cn ta-te-°m-´v _n-ø-°p-´n (90). a-Iƒ: B-bn-i-_o-hn. a-cp-aI≥: tIm-b-°p-´n.

ap-X-e-a-S: ]p-fn-b-t¥mWn I-≠-®m-an (65). amXm-hv: A-ø. `m-cy: D-Ænb-Ω. a-°ƒ: im-¥, k-cn-X, iym-a-f, k-t¥m-jv. a-cp-a°ƒ: ap-cp-I≥, P-\m¿-±\≥, cm-P≥.

sIm-√-t¶m-Sv: ]-√-»-\ Ip‰n-∏p-fn I-f-Øn¬-]p-cbn¬ ]-tc-X-\m-b hm-kphn-s‚ `m-cy {io-a-Xn (71). a-°ƒ: tam-l-\-Zm-k≥, cho-{μ-\m-Y≥, k-c-kz-Xn, tPym-Xn, D-jm-Ip-am-cn, kPn-\n.

F-S-°m-Sv: C-t≠-cn t£{X-Øn-\p k-ao-]w ]-tc-X\m-b \-cn-°p-≠n¬ cm-Lh-s‚ a-Iƒ c-Po-jv (41). amXm-hv: ]m¿-h-Xn. k-tlm-Z-c-߃: kp-tc-jv, A-tØm-fn: bp-hm-hn-s\ In-W-‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ IZn-t\-i≥, jm-Pn, kp-[o-jv, s≠-Øn. ]p-Ø-t©-cn ]p-‰m-Sw-I-≠n tam-l-\-s‚ aI≥ a-t\-jv (26) B-Wp a-cn-®-Xv. am-Xm-hv: D-j. kcm-lp¬.

e-fn-X

X-e-t»-cn: am-S-°m-c-bnse ]m-≠n-I-im-e h-f∏n¬ e-fn-X (64).

In-W-än a-cn-¨\n-e-bn tlm-Z-cn: Pn-j.

]-¼m-\-Zn-bn h-Åw a-dn-ªv ImWm-Xmb a-WÂ- I-b-äp-a-Xn-bn c−p-t]À¡mbn Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p A-gn-a-Xn: kn.-_n.-sF. sN-ß-∂q¿ (]Ø-\w-Xn´): ]-ºm-\-Zn-bn¬ ss^_¿ h-≈w-a-dn-™v ImWm-Xm-b-h-¿-°m-bn Xn-c®n¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿∂p. sN-ß-∂q¿ ]m-≠\m-Sv ap-X-h-gn I-√q¿ A\o-jv (27), N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h-bn¬ Ir-jvIr-jv-W-Ip-am¿ W-Ip-am¿ (35) F-∂n-h- A-\o-jv sc-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v \m-tem- Xpw i-‡-am-b H-gp-°p-aq-e-hpw sS ]m-≠-\m-Sv Im-Sp-sh-´q¿ I-S- sh-≈-Øn-en-d-ßm-\m-bn-√. hn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 17 t]¿ sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂v ^-b¿- sh-≈-Øn¬ ho-sW-¶n-epw 15 t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw sX- t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´n-cp-∂p. °≥ tI-c-f-Øn¬ s]-øp-∂ I- iymw (21), e-£v-an-`-h-\w, ]-≠\-Ø a-g-bn¬ \-Zn-bn-se P-e-\n- \m-Sv, i-c-Øv (26), {io-e-£v-an `-

h-\w, ]m-≠-\m-Sv, tam≥Ip-´≥ (14), tam-l-\m-ebw ]m-≠-\m-Sv, A-Pn (45), am-bn-°-c ]m-≠\m-Sv F-cp-ta-en kz-tZin tPym-Xn-jv (30), DÆn (26), hn-jv-Wp-`-h≥ ap-X-h-gn, {io(50), hnt\m-bv(45), hn-t\mZv(33), A-cp¨(25), tam\n-jv(25), tPym-Xn-jv (25) Xp-S-ßn 15 t]¿ c-£-s∏-´p. \o-¥¬- h-i-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ C-h¿ ]-e I-c-I-fn-te-°v \o-¥n-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ Hm-Ww Iq-Sm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Irjv-W-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw.

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-®n-:- aw-K-em-]p-cw t_-∏q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p e-£Zzo-]n-te-°v a-W¬- I-b-‰p-a-Xn\-S-Øn-b-Xn¬- A-gn-a-Xn \-S-∂Xp-am-bn- _-‘-s∏-´v- c-Pn-kv-‰¿sN-bv-X- tI-kn¬- e-£-Zzo-]nse- ap-≥ I-e-Iv-S¿ A-S-°w- G-gp{]-Xn-I-sfDƒ-s∏-Sp-Ønkn._n.sF F-d-Wm-Ip-fw- kn._n.-sF- tIm-S-Xn-bn¬- Ip-‰-]{Xw- k-a¿-∏n-®p.e-£-Zzo-]n-se- ap-≥ I-e-IvS¿- F-{_-lmw- h-cn-°-am-°¬,A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿- _n -hnsi¬-h-cm-Pv,- kq-{]-≠n-Mv- F-≥-

Pn-\o-b¿- (]n.-U-ªyp.-Un-)- F-kv B-‰-t°m-b,- I-cm-dp-Im-c-≥ apl-Ω-Zv- Im-knw,- I-cm-dp-Im-c-s≥d- _-‘p- kn-dm-Pv,- \u-^¬-, Ie-Iv-S-dp-sS- `m-cy- Im-th-cn- tk\m-]-Xn- F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv- kn.-_n.-sF- sIm-®n- bq-\n-‰vF-d-Wm-Ip-fw- {]-tXy-I- tIm-SXn-bn¬- Ip-‰-]-{Xw- k-a¿-∏n-®Xv.Hu-tZym-Kn-I- ]-Z-hn- Zp-cp-]tbm-Kw- sN-bv-X- {]-Xn-Iƒ- 2006˛09 Im-e-L-´-Øn¬- ssI-°q-enhm-ßn- A-\-[n-Ir-X-am-bn- Icm¿- \¬-In-sb-∂m-Wv- tI-kv.-

tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X-{¥yk-a-ctk-\m-\n-bpw apXn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw ap≥ sI.-]n.-kn.-kn. Aw-Kh - p-am-b hn ]m-dp-°p-´n A-Ω (90) A-¥c - n-®p. hm¿-[I - y-kl - P - a - m-b A-kp-Js - Ø Xp-S¿-∂p tImgn-t°m-Sv kzIm-cy B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bnem-bn-cp-∂p. A-hn-hm-lnX-bm-Wv. tIm-gn-t°m-s´ s\-®qfn A-Nyp-X≥\m-b-cpsSbpw a-e∏ - p-dw A-cn-b√ - q¿ h-S-°pw-Xm-∂n e-£v-an°p-´nA-Ωb - p-sS-bpw a-Ifm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv _n.C.-Fw kvI - q-fnse ]T-\Ø - n\p tijw a-e_ - m¿ {InkvX - y≥ tIm-fP - n¬ \n-∂v C‚¿ao-Un-b‰ - pw a-{Zm-kv hn-a≥-kv {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pn¬ \n-∂v _n.-F-bpw _n.-FU - pw ]m m-bn. CXn\p ti-ja - m-Wv ]m-dp-°p´nA-Ω tIm¨-{K- n-se-Øp∂-Xv. P-h-l¿-em¬ s\-lvd - p, hn sI Ir-jvW - ta-t\m≥, C-μn-cm-Km-‘n Xp-Sß - n-b t\-Xm-°ƒ tI-cf - Ø - n¬ F-Øp-tºmƒ A-h-cp-sS {]-kw-Kw ]-cn-`m-j-s∏-Sp-Øm≥ \n-tbmKn-°s - ∏-´X - v ]m-dp-°p-´n-bΩ - s - bbm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv _n.-C.-Fw. tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ 23 h¿-jw K-Wn-Xm-[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. 17 h¿-jwIqSn k¿-ho-kv A-h-ti-jn-s° cm-Pn-h-® A-h¿ 12 h¿-j-tØm-fw am-Xr-`q-an-bn¬ sse-t{_-dn-b-\mbn. am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-k-an-Xn Aw-K-am-bpw {]h¿-Øn-®p. sI ]n tI-ih - t- a-t\m≥, sI Zm-tam-Zc - ≥ F-∂nh-cp-sS Pn-hN - c - n-{Xw k¿-°m-cn-\p th-≠n ]m-dp-°p´n-b-Ω F-gp-Xn-bn-´p-≠v. Pn F≥ ]n-≈-bp-am-bp-≈ A-Km-[-am-b ku-lr-Zw A-t±-l-Øn-s‚ Po-h-N-cn{Xw F-gp-Xm-\pw Chsc t{]-cn-∏n-®p. C-μn-cm-Km-‘nsb Ip-dn-®v sI F A-∫m-kv c-Nn-® Zn dn-t´¨ Hm-^v Zn sd-Uv tdm-kv- F-∂ Ir-Xn s - N-º\ - o¿ ]q ho-≠pw F-∂ t]-cn¬ hn-h¿-Ø\ - w sN-bvX - p. 1975¬ k-Po-h cm-{„o-bØ - n¬ \n-∂v ]n-∑m-dn-b A-h¿ th-Zm-¥ ]T-\Ø - n-epw Nn-{X-cN - \ - b - n-epw apgp-In. hn-{i-aP - o-hn-Xw \-bn-® Im-eØ - pw tIm¨-{Kkv t\-Xm--°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw A-h-cp-sS hm-°pIƒ-°v Im-tXm¿-Øp. tIm-gn-t°m-Sv ]p-h¿ tlmw skm-ssk-‰n-bp-sS ÿm-]I - c - n-sem-cm-fpam-bn-cp∂p Ch¿. hn-tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, ap-Xn¿∂ tIm¨{Kkv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥, sI apc-fo-[-c≥ Fw.F¬.F, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ -sk-{I-´-dn-am-cm-b A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p, kp-am _m-e-Ir-jv-W≥, F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, sI ]n A-\n¬-Ip-am¿ A\p-tim-Nn-®p.

F-e-¯qÀ A-]-I-Sw: acWw c−mbn sIm-bn-em-≠n: kp-tambpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®p ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. ta-eq¿ Xm-g-Ø-bn¬ tI-i-h≥ \m-b¿-˛-eo-e- Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ Acp¨ l-cn(21)bm-Wv C∂-se sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®Xv. tIm-gn-t°m-Sv F-bv-kv Acp¨ l-cn tam-t´m-gv-kn-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. I-gn-™ 12\p ssh-Io-´v F-e-Øq¿ t]m-en-kv kvt‰-j-\p k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Iq-sS-bp≠m-b A-cn-°p-fw Im-c-bm-Sv ao-ج lu-kn¬ X-SØn¬-I-≠n Pn-Xn≥ (24) a-cn-®n-cp-∂p. A-cp¨ l-cnbp-sS k-tlm-Z-c≥: Kn-co-jv. ar-X-tZ-lw h≥ P-\m-hen-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p sF-°-c-∏-Sn: ssk-°nfn¬ t]m-I-sh Im-dn-Sn-®v I-®-h-S-°m-c≥ a-cn-®p. t]ßm-Sv D-cp-f¬-]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ]p-Xn-b-ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv-tIm-b-bp-sS aI≥ _o-cm≥tIm-b (44) B-Wv a-cn-®-Xv. sF-°-c-∏Sn-°-Sp-Øv ]-X-n-s\m-∂mw ssa-en-en¬ C-∂-se cmhn-se B-tdm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. I-S-bn-te-°p-≈ ]-®-°-dn-sb-Sp-°m≥ cm-a-\m-´pI-c-bn-te-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-f-Øn-te-°p h-∂ Im-dm-Wv A-]-I-Sw-h-cp-Ønb-Xv. am-Xm-hv: ^m-Øn-a-. `m-cy: J-Zo-P. a-I≥: ap-l-ΩZv ap-\-Δn¿ an-Zv-em-Pv. k-tlm-Z-c-߃-: ssk-X-e-hn, kn-±o-Jv, A-ko-kv, k-eow, ap-\o¿ lp-Z-hn, ap-kv-X^, K-^q¿, \-^o-k.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cp a-c-WwXn-cq-c-ßm-Sn: Np-t≈m-´p]-d-ºv tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ a-cn-®p. Xm-tg tN-fmcn ]-d-∏q-I-S-h-Øv am-´-d hen-b-Nm-en¬ A-–p-¿-d-lva-m≥ ap-kv-eym-cp-sS a-I≥ A-–p- -a-Zv (49) B-Wv acn-®-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 10Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ssl-th t]m-en-kv C-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw A-_v-Zp- -a-Zv a-cn-®p. ]-cn-t°-‰ h-gn-°-Øpw]m-Sw kz-tZ-in kzm-en-lv, I-cn-∏-d-ºv sN-dp-]-d-º-Øv ho-´n¬ dn-Pn¬ F-∂n-h-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-–p- -aZn-s‚ `m-cy: km-_n-d. a-°ƒ: ^m-Øn-am kp-l-d, k°o-\, A-–p¬ _m-kn-Zv, B-Zn¬, Xz-øn-_.

_mdn tXm-¡pNq-−n- `ojWn apg-¡nb F-Iv-ssk-kv C³-kv-s]-Iv-S-À¡v kkvs]³j³ a-d-bq¿: _m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc tXm-°p-Nq-≠n `o-j-Wn ap-g-°n-b a-d-bq¿ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm-s\- F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Cu-am-kw G-gn-\v a-d-bq¿ Nμ-\ sd-kn-U≥-kn _m-dn-emWp kw-`-hw. _m-¿ D-S-a ÿ-eØn-√m-Ø k-a-b-Øv cm-{Xn Ft´m-sS a-Zy-]n-s®-Øn-b C≥-kvs]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm≥ Po-h\-°m-c-\m-b Zo-]-°n-s\ tXm°p-Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. _m-dn¬ a-Zy-]n-®psIm-≠n-cp-∂-h-tcm-Sv F-s¥-¶nepw ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ F-gpXn-\¬-Im-\pw B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-Wn-°p-tdm-fw tXm-°pNq-≠n `o-I-cm-¥-co-£w kr-jv-

hn -kn sN-dn-bm≥ Sn-® C≥-kv-s]-Iv-S-sd Iq-sS-bp≠m-b D-tZym-K-ÿ-\m-Wp ]n¥n-cn-∏n-®-Xv. _m¿ D-S-a sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv k-kv-s]≥j≥.

I-gn-™ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ N-μ-\-_mdn¬ kw-L¿-jw krjv-Sn-®v DS-a-bn¬ \n∂v 20,000 cq] ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂p. _m¿ D-S-a F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W-tdm-Spw h-Ip-∏p-a-{¥n-tbmSpw ]-cm-Xn \¬-In-bn-Xn-s\ XpS¿-∂v Xp-I Xn-cn-sI \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Iv-S-dp-sS A-\p-hm-Z-tØmsS a-d-bq¿, Im-¥-√q¿ ta-J-e-Ifn¬ s]-´n-°-S-I-fn-e-S-°w hymP-a-Zy- hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn t\-c-tØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-tZ-i-sØ bp-h-Xn-Iƒ D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

KANNUR

20 k]vXw-_¿ 2013 sh≈n

kzm-X-{´yk-a-ctk-\m-\n hn ]m-dp-¡p-«n-b-½ A-´-cn-¨p A-Ðp-Ã lm-Pn

\m-cm-b-W³

A-_q-_-¡À

t{X-kym-½

lm-cn-kv

Ip-ª-¼p \m-bÀ

B-en- lm-Pn

ap-Ip-µ³

]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d s]-cn-bm-s´ F hn \m-cmb-W≥ (60). bq-Øv tIm¨-{K-kv F-cn-]p-cw Su¨ I-Ωn-‰n {]-knU‚ v, A-Sp-Øn-e hm¿Uv tIm¨-{K-kv sk-{I´-dn F-∂o ÿm\-߃ hln®n´p-≠v. `m-cy: sI \-fn-\n. a°ƒ: k-t\m-Pv (A-[ym]-I≥, am-e-Zzo-]v), k-\pP. a-cp-a-°ƒ: kp-\n¬Ip-am¿, k-Pn-\. k-tlmZ-c-߃: _m-e-Ir-jvW≥, I-eym-Wn, {io-tZhn, ]-tc-X-cm-b Ip-™ºp, b-tim-Z. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 10\v ap-Ip-µ³ F-cn-]p-cw k-ap-Zm-b iv-aIq-Øp-]-d-ºv: h-t´m-fn-bn- im-\-Øn¬. se tam-≠-Ω¬ ]p-Xp-°qSn ap-Ip-μ≥ (57). _n-.F- b-tim-Z kv.F≥.F¬. Po-h-\-°m- Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bwc-\m-Wv. `m-cy: Ko-X (\-gv- s]m-bn-en-\-Sp-Ø Ip-∂nkv, I-p-μm-]p-cw). a-°ƒ: \p-ao-Ø-se H-d-h-°-≠n B-Z¿-iv, A-\p-an-X. kb-tim-Z (83). `¿-Øm-hv: tlm-Z-c-߃: tKm-]n, Ip- ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥. am-c≥, _m-e≥, {io-[a-°ƒ: kq-cy≥, D-t]c≥, Iu-kpA-Ω, ]-tc-X- {μ≥, ]-tc-X-\m-b A-cbm-b Ip-™n-am-X. hn-μm-£≥.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: X-e-t»cn Im-ø-Øv tdm-Un-se hym-]m-cn- ]p-Xp-hm-t®-cn A-_q-_-°¿ (69). X-et»-cn-bn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ ap≥-Im-e ^p-Svt_mƒ I-fn-°m-c-\mWv. ]n-Xm-hv: am-tf-Ω¬ Ip™-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: ]pXp-hm-t®-cn Ip-™-epΩ. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: d-Pp-e, A-kow (Ip-ssh-Øv), P-kow (Pn-±), kp-ss\ (Pn-±). acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j^o-Jv (a-kv-°-Øv), A_q-_-°¿ (Pn-±), dw-im\. k-tlm-Z-c-߃: Da¿, B-an-\, ]-tc-X-\mb A-{¥p.

X-e-t»-cn: tKm-]m-e-t∏´ A¬\u-K-dn¬ ]p-Xntbm-´n¬ lm-cn-kv (52). sk-bv-Xm¿-]-≈n _n-cnbm-Wn tIm¿-W¿ D-S-aÿ-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b A-–p-√. amXm-hv: ssk-\-_. `m-cy: km-en-l. a-°ƒ: i-_mln-Z, i-_m-\, i-^o-Jv, i-^v-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: sI ]n d-lo-kv (Zp-_bv), \-Zow (Zp-_-bv). ktlm-Z-c-߃: d-^o-Jv (a-kv-°-Øv), ss^-k¬ (Ip-S-Iv), km-Zn-Jv (Zp-_bv), B-km-Zv (Zp-_-bv), k-_q-d.

a-øn¬: Xm-bw-s]mbn¬ ]n-em-°m-en¬ apIp-μ≥ (71). sI.Fkv.ssh.F-^v B-Zy aøn¬ hn-t√-Pv {]-knU‚pw kn.]n.Fw. {]h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: N-{μ-a-Xn. a-°ƒ: ]n ]n k-t¥m-jv (I-eŒ-td-‰v, I-Æq¿), ]n ]n k-Xo-jv-Ip-am¿ (ko-\nb¿ dn-t]m¿-´¿, tZ-im-`nam-\n, Xn-cp-h-\-¥-]pcw), k-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-W≥, (I-Sq¿), k-cn-X (Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-kv, I-Æq¿), Zn¬-\. k-tlm-Z-c-߃: tcm-ln-Wn, Ir-jv-W≥, \m-cm-b-W≥, kp-io-e, im-¥, {]-Zo-]≥ (AlΩ-Zm-_m-Zv).

X-e-t»-cn: am-S-°m-c-bnse ]m-≠n-I-im-e h-f∏n¬ e-fn-X (64). `¿Øm-hv: h-en-b-I-Øv cmP≥. a-°ƒ: do-P, dn-Pn (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: jmPn, \n-tcm-j.

Ip-a-c-\-√q¿: F-≥Pn-\ob¿ tdm-Uv a-e-bw-NmØv ap-l-Ω-Zv F-∂ tImb (75). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: e-Øo-^v, A-–p√, sam-bv-Xo≥ (A-_qZ_n), P-ao-e, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (Iq‰-\m-Sv), jm-^n (s]m∂m-\n), J-Zo-P, B-an-\°p-´n, \u-jn-P.

sN¿-°-f: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw sN-¶-f ]-©m-b-Øn-se I¿-j-I kw-Lw ÿm]-It\-Xm-hp-am-b ]m-Sn I-∂n-Ip-≠n-se ta-eØv Ip-™-ºp- \m-b¿ (65). A-Sn-b-¥-cm-h-ÿm-Ime-Øv aq-∂p am-kw Pbn¬-hm-kw A-\p-`-hn®n-´p-≠v. a-°ƒ: \n¿-ae, th-Wp-tKm-]m-e≥ (Kƒ-^v), ap-c-fo-[-c≥ (sN-¶-f A-{Kn-Iƒ-®-dnÃv sh¬-^-b¿ tIm-Hm]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n), h¬-k-e, a-[p-kq-[-\≥ (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, [-\p-j, doP, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥. k-tlm-Z-c-߃: Ip-amc≥-\m-b¿, Pm-\-In, KwKm-[-c≥ \m-b¿, I-a-em£n.

Xr-°-So-cn: I-cn-bm-ap-´n ]-tc-X-\m-b kn-dm-Pp-hns‚-bpw ]m-Øp-Ω-bp-sSbpw a-I≥ tIm-Wn-°¬ B-en- lm-Pn (77). I-cnbm-ap-´n a-l-√v ap≥ {]kn-U‚m-Wv. `m-cy: a-dnb l-÷p-Ω. a-°ƒ: kndm-Pp-±o≥, \m-k¿, ap-kvX-^, lw-k, ^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: ap-kv-X-^ aue-hn (F-kv.Un.]n.sF sjm¿-Wq¿ a-fi-ew {]kn-U‚ v), B-kn-b, P-aoe, B-cn-^, d-Po-\.

Xm-\q¿: sd-bn¬-th tK‰n-\p k-ao-]w G-tdm-kvIm-\-I-Øv ]-tc-X-\m-b sN-dn-b lw-k-bp-sS aI≥ A≥-km¿ (27). amXm-hv: ]-tc-X-bm-b Bbn-i. k-tlm-Z-c-߃: \m-k¿, d-lq-^v, Xm-lnd, apw-Xm-kv.

cm-P-]p-cw: sN-dp-]-\-ØSn ]p-Xp-∏-≈n¬ tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (85). ]m-em {]-hn-Øm\w sh-≈-a-cp-Xp-¶¬ IpSpw-_mw-Kw. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-\Ø-Sn sk‚ v tPm-k-^vkv s^m-tdm-\m tZ-hm-eb-Øn¬. a-°ƒ: eo-emΩ, ssa-°nƒ, Nm-t°m (dn-´. -A-[ym-]-I≥), A∏-®≥, B-\n-b-Ω, en-√n, ta-cn, X-¶-®≥. a-cp-a°ƒ: sF-∏v Ip-gn-I-≠Øn¬ (t]-cm-{º), ta-cn, B-eo-kv, X-¶-Ω, cm-Pp am-hp-¶¬ (Ip-‰ym-Sn), _m-_p Im-™n-c-Øn¶¬ (C-S-Øm-\m-´p-I-c) t_-_n I-√q¿ (Im-™nc-s°m-√n), ssj-Pn.

]-Xvam-h-Xn

tPm¬

]m-dp-¡p-«n-b-½

tIm-c³

C-cn-´n: Io-gq¿-Ip-∂nse ]-Xva \n-hm-kn¬ ]-Xvam-h-Xn (63). `-¿-Øm-hv: ]n N-¥p. a°ƒ: kp-\n-X (bp.Fkv.F), kp-tc-jv _m_p, kp-ta-jvIp-am¿, kp-io¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: c-Lp-\m-Yv, {]o-Xn, kp-h¿-W, s_‰v-kn.

\-S-h-b¬: I-dp-tØ-SØv tPm¨ (Ip-©tem-˛78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v tlm-fn-t{Im-kv s^mtdm-\m ]-≈n-bn¬. a°ƒ: tPm¨, an-\n, jm-Pn, kn-kv-‰¿ tdm-kvan≥, ]-tc-X-cm-b tPmkv, t_-_n. a-cp-a-°ƒ: eq-kn, jo-_, en-√n, ssP-\-Ω, k-Pn am-Xyp.

A-º-e-h-b¬: am-s¶mºv ]-tc-X-\m-b tIm-ºme-sØm-Sn tKm-hn-μ≥\m-b-cp-sS `m-cy ]m-dp-°p´n-b-Ω (84). a-°ƒ: cm-aIr-jv-W≥, in-h-i-¶-c≥, ]Xva-\m-`≥, hm-kp-tZh≥, a-Wn-I-WvT≥, im¥, e-£v-an-°p-´n, k-Xy`m-a. a-cp-a-°ƒ: h-’≥, kp-[m-I-c≥, hm-kp, hnP-b-Ω, Ko-X, \-μn-\n, tl-a, kz¿-W-Ip-am-cn.

Iq-Øp-]-d-ºv: B-e-t®cn-bn-se B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ sIm-t°m-S≥ tImc≥ (92). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: am-[-hn, Pm\-In, A-tim-I≥, Ir-jvW≥, ]-Xva-P. a-cp-a-°ƒ: A-\-¥≥, _n-μp, k-Xn, cm-Pp, ]-tc-X-\m-b tKmhn-μ≥.

]m-¯p-«n

sN-¶-f: \m-c-ºm-Sn-bn-se A-–p-√ lm-Pn (64). \m-cºm-Sn _-Z¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]-kn-U‚ v, sN-¶-f ]©m-b-Øv A-©mw hm¿Uv ap-kvenw-eo-Kv {]-knU‚ v F-∂o-\n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cyam¿: \-_o-k, P-ao-e. a°ƒ: ^m-Øn-a-Øv kp-lvd, ap-l-Ω-Zv A-j-d-^v, AIv-_¿ A-en, D-ss\-kv, \n-km-ap-±o≥, A-–p¬Jm-Z¿, A-\-kv. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, \n-bm-kv, k-°o\, k-_o-\. k-tlm-Z-cn: _o-hn A¿-f-Sp-°.

I-−-¨m-an ap-X-e-a-S: ]p-fn-b-t¥mWn I-≠-®m-an (65). amXm-hv: A-ø. `m-cy: D-Ænb-Ω. a-°ƒ: im-¥, kcn-X, iym-a-f, k-t¥mjv. a-cp-a-°ƒ: ap-cp-I≥, P-\m¿-±-\≥, cm-P≥.

A³-kmÀ

e-fn-X

sh-≈n-]d-ºv: ]-tc-X-\mb dn-´. t]m-en-kv tIm¨kv-‰-_nƒ h-en-b-sXm-Sp-Ibn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tIm-°-º-Øv kn F-®v ]m-Øp-´n (81). a-°ƒ: ^mXzn-a, P-ao-e, J-Zo-P, kpss_-Z (Un.Uªyp.B¿.Un.Fw s]-cnsßm-fw), jm-ln-Z, sskX-e-hn (hn-ap-‡-`-S≥), Ckv-lm-Jv (ku-Zn). a-cp-a{io-a-Xn c-Po-jv °ƒ: D-kv-am≥ ]m-em-gn, sIm-√-t¶m-Sv: ]-√-»-\ Ip- F-S-°m-Sv: C-t≠-cn t£Ip-™m-en aq-gn-°¬, C‰n-∏p-fn I-f-Øn¬-]p-c-bn¬ {X-Øn-\p k-ao-]w ]-tc-X{_m-low sh-≈n-]-d-ºv ]-tc-X-\m-b hm-kp-hn-s‚ \m-b \-cn-°p-≠n¬ cm-L(dn-´. F¬.F-kv sa-Un`m-cy {io-a-Xn (71). a-°ƒ: h-s‚ a-Iƒ c-Po-jv (41). am°¬ tIm-f-Pv), A-–p¬ tam-l-\-Zm-k≥, c-ho-{μ-\m- Xm-hv: ]m¿-h-Xn. k-tlm-Z-ca-Po-Zv ]m-\m-bn, l-ko-\, Y≥, k-c-kz-Xn, tPym-Xn, D- ߃: kp-tc-jv, Zn-t\-i≥, k-Pv-\, ]-tc-X-\m-b Ipjm-Ip-am-cn, k-Pn-\n. jm-Pn, kp-[o-jv, cm-lp¬. ™-e-hn a-e-∏p-dw.

cm-a³

ta-em-‰q¿: F-S-bm-‰q¿ I-co-t®m-e-bn-se I-Sp-h]m-en A-l-Ω-Zv-Ip-´n (61). `m-cy: JZo-P.

X-e-t»-cn: sSw-]nƒ tK‰n-se Iu-k-eym-e-bØn¬ ]n sI cm-a≥ (65). P-\-Xm-Zƒ ap≥ X-e-t»cn a-fi-ew {]-kn-U‚pw X-e-t»-cn Su¨ k¿-hokv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v sk-{I-´-dn-bp-ambn-cp-∂p. `m-cy: tim-`-\. a-Iƒ: ku-c-`v. k-tlm-Zc-߃: c-am-`m-bv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬, ]m-e-bm-Sv U-b-‰v), Ku-cn.

a-¯m-bn

I-p-ªm-an-\

N-´p-¡p-«n \m-bÀ

\m-cm-b-Wn

\-S-h-b¬: Ip-º-°¬ aØm-bn (87). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v \S-h-b¬ tlm-fn-t{Im-kv s^m-tdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbw. a-°ƒ: tXm-a-kv, X¶-Ω, tj¿-fn, k-Æn, tam≥-kn. a-cp-a-°ƒ: A∂-°p-´n, t_-_n, t__n, an-\n, tPm-kv.

hm-cw: F-f-bm-hq¿ Ctøm-s´ ]m-e-Øn-\-SpØ aT-Øn¬ Ip-™m-an\ (77). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv. a°ƒ: l-ao-Zv, lm-cn-kv. a-cp-a-°ƒ: A-^v-k-Øv, ku-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-ZvIp-™n, ]-tcX-cm-b B-kn-a, ssk-\_.

Ip-ªm-hp -lm-Pn -

Nn-cp-X

F-S-∏mƒ: am-Wq¿ F-d°p-Øv h-f-∏n¬ Ip-™mhp -lm-Pn (78). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: ^m-Øn-a, ]-tc-X-bm-b \-_o-k, am\p, J-Zo-P, ssk-\-_, A-en, dw-e. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬- Jm-Z¿ au-e-hn, ]-tc-X-\m-b Jm-Z¿-Ip-´n, ssl-Z-c-en, k-^n-b, \pkv-d-Øv, kp-l-d, A-en, kp-sse-am≥.-

Ip-‰ym-Sn: Im-hn-epw-]m-d I-t®-cn-Xd - tI-f∏ - s - ‚ `mcy Nn-cp-X (85). a-°ƒ: IWm-c≥, Ir-jvW - ≥, im¥, b-tim-Z, A-tim-I≥, N-{μn, hn-Pb - ≥. a-cp-a°ƒ: h-\P - , Ip-am-c≥, APn-X, Ir-jvW - ≥, _o-\, ]-tc-Xc - m-b h-k¥ - , i-¶c≥.

X-et- »-cn: F-cp-h´- n tImhq-cn-se N-μ\ - ∏ - d - º - n¬ N-¥p-°p-´n \m-b¿ (89). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b am-[hn. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, im¥, ]p-cp-jp, A-timI≥, kp-aX - n, cm-P≥, Dj, ]-tc-X\ - m-b h¬k≥. a-cp-a° - ƒ: {]-k∂, \m-cm-bW - ≥, h¬-ke, \n¿-ae - , hn-Pn-X, c-tai≥, _o-\, a-t\m-Pv. kwkvI - m-cw C-∂p cm-hn-se 9.30\v ]-øm-ºe - Ø - v.

am-eq¿: sI.]n.B¿. \K¿ I-f-cn-°p-∂p-Ω¬ \m-cm-b-Wn (90). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip™n-°-Æ≥ Kp-cn-°ƒ. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, lco-{μ-\m-Y≥, Ir-jv-W≥ (dn-´. sk-{I-´-dn, ]-∂y∂q¿ k¿-ho-kv k-l-Ic-W _m-¶v), ]-Xva-\m`≥, hn-P-bIp-am¿ (Akn- v A-{Kn-Iƒ-®d¬ Hm-^n-k¿, C-cn°q¿), A-c-hn-μm-£≥, ]-tc-X-bm-b hn-P-b-e£v-an. a-cp-a-°ƒ: \m-cmb-W≥ (dn-´. l-hn¬Zm¿ ta-P¿), t{]-a-e-X (tIm-´q¿ bp.]n kv-Iqƒ, A-[ym-]n-I), `m-Ky-e£v-an (F.C.H Hm-^nkv, a-´-∂q¿), kp-an-X, kp-Pm-X.

ap-l-½-Zv

cm-P³ F-S-°-c: t]m-Øp-I-√v a-emw-Ip-≠v tIm-f-\n-bnse cm-P≥ (55). `m-cy: Nn-cp-X. a-°ƒ: Ko-X, ]pjv-], _n-μp.

A-l-½-Zv-Ip-«n

B-bn-i

G-Ic - q¬: Np-cp-°≥-Imhn¬ B-bn-i (80). ]-tcX-\m-b In-gs - °-ho-´n¬ C-ºn-®n-aΩ - Z- n-s‚ `m-cybm-W.v a-°ƒ: A-ko-k,v ]m-Øp-sΩ-b,v ssk-\_ - , a-dn-b° - p-´n, ]-tc-Xb - m-b e-fn-X kp-ss_-Z. a-cp-a° - ƒ: amam-e-°-√v: ]p-°-bw ap, A-ko-kl -v m-Pn, A_ow-_p-¶m-en-se e-fn-X –p¿-dl - a v m≥, Ip-™b - (38). ]n-Xm-hv: _p-≤≥ Ωp, P-ao-e. k-tlm-Zc - \m-bv-Iv. am-Xm-hv: ]-tc-X- ߃: ]-tc-Xc - m-b sIm-√bm-b sIm-d-∏m-fp. kcp-I≠ - n a-ΩX - I -v p-´n, _otlm-Z-c-߃: \m-cm-bcm≥, a-dn-bw, sI C-ºn-®nW≥, kp-μ-c≥. am-an.

]m-¯p-½ l-Öp-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: \m-Sy-awK-ew ]-tc-X-\m-b tXmWn-°-S-h-Øv ssl-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω l-÷p-Ω (70). a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, a-Po-Zv, kp-ss_-Z, \m-k¿, a-dn-b.

ap-l-½-Zv t]-cm-{º: N-°n-´] - m-d Icp-h≥-I≠ - n ap-lΩ - Z- v (65). F-kv.ssh.F-kv bq\n-‰v {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: C-kvam-Cu¬, D-a¿, d-lva - Ø - v. a-cp-aI - ≥: _-jo¿.

am-[-hn

tSmw tPmÀ-Pv

A-Nyp-X³- \m-bÀ

\m-cm-b-W³-

Zn-t\-i³

hn-P-b³

I-eym-Wn-A-½

a-dn-bw

D-cp-h-®m¬: sX-cq¿ Im-∏m-S≥ ho-´n¬ sI sI \m-cm-b-W-s‚ `mcy I-tÆm-Øv am-[-hn (67). a-°ƒ: ]p-jv-]-P, kXo-i≥, ]-Xva-P. a-cp-a°ƒ: `m-kv-I-c≥ \ºym¿, tPym-Xn-jv, km-hn-{Xn.

C-cn-´n: ap-≠m-\q-cn-se ssI-]-≈n¬ tPm¿-Pv-˛Pm≥-kn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ tSmw tPm¿-Pv (11). k-tlm-Z-cn: Pq-en-b tPm¿-Pv. kw-kv-Im-cw C∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v ap≠m-\q¿ sk‚ v A¬t^m¨-k ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

A-º-e-h-b¬: tXm-am´p-Nm¬ Ip-∂p-tΩ¬ ANyp-X≥-\m-b¿ (82). kwkv-Im-cw C-∂v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: am-[-hn-bΩ. a-°ƒ: `m-\p-a-Xn, hk-¥-Ip-am-cn, ]p-jv-]-eX, k-Pn-X.a-cp-a-°ƒ: Zm-tam-Z-c≥, cm-L-h≥, \-μ-Ip-am¿, in-h≥.

F-S-h-Æ: sIm-f-∏m-´v alm-hn-jv-Wp -t£-{X-Øn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b ]-t´-cn am-°p-hn-s‚ aI≥ \m-cm-b-W≥ (62). `m-cy: b-tim-Z. a-°ƒ: {io-P, k-Pn-X, k-Po-hv, Pn-j. a-cp-a°ƒ: kp-μ-c≥, cm-a-N{μ≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, kp-Zn-\.-

]-d-∏q¿: tNm-e-°p-´v tIm-tS-cn N-¥p-hn-s‚ a-I≥ Zn-t\-i≥ (34). am-Xm-hv: ko-X. `m-cy: dn-\n-e. a-°ƒ: tcm-ln-Xv, Io¿-Ø-\. -k-tlm-Z-c߃: k-Po-jv, {]-Xojv, Zn-eo-]v.

Xn-t°m-Sn: ]-g-b-Im-e thm-fn-t_mƒ Xm-c-hpw sI.F-kv.C._nbp-sS A-Xn-Yn- Xm-c-hp-am-bn-cp∂ Im-´n¬ \-tS-Ω¬ s]m-t∂y-cn hn-P-b≥ (60). `m-cy: im-¥. a°ƒ: hn-Po-jv (Ip-sshØv), _n-\p, ho-W. a-cp-a°ƒ: a-t\m-Pv (Ip-sshØvv), jn-X, ku-ay.

sIm-bn-em-≠n: Io-g-cnbq¿ Xm-g-sØs]m-bn¬ I-eym-WnA-Ω (82). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥ \m-b¿. a°ƒ: Im¿-Xym-b-\n, cm[, Zm-tam-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-W≥ \m-b¿, ]-Xva-\m-`≥, t{]-a.

sIm-bn-em-≠n: A-cn°p-fw \-ºym-d-Øv aoج a-dn-bw (90). a°ƒ: A-Ω-Zv, Jm-Z¿, kemw, ^m-Xzn-a, J-Zo-P, Ip-™m-bn-i. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿, Jm-en-Zv, Ip-™-ΩZv, kp-ss_-Z, B-an-\, kp-l-d.

\m-cm-b-Wn

Kw-Km-[-c³

I-cn-bm-¯³

ap-l-½-Zv

km-an

_n-¨m³ lm-Pn

_m-e³

Ip-ªn-t¡m-b X-§Ä-

ap-°w: ]-∂n-t°m-Sv ]-c∏n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-®phn-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn (93). a-°ƒ: {io-\n-hmk≥, _m-_p, i-in, cm-[, ku-an-\n, ]-tc-X-bm-b `mkv-I-c≥, cm-cp-°p-´n.

^-tdm-°v: \-√q¿ Imcm-bn Kw-Km-[-c≥ (kv‰m-t‚¿-Uv ssS¬ h¿°v-kv˛75). `m-cy: btim-Z. a-°ƒ: cm-tPjv-Ip-am¿, A-\n¬-Ipam¿, c-Xo-jv.

sIm-bn-em-≠n: Xn-cp-hßq¿ F-c-™m-‰p-Ip-\n I-cn-bm-Ø≥ (91). `m-cy: ]m¿-h-Xn. a-°ƒ: Atim-I≥, k-tcm-Pn-\n, tKm-]m-e≥, _m-_p (d-h\yq Un-]m¿-´v-sa‚ v), kpPm-X.

ta-em-‰q¿: sh-Ãv F-S-∏‰-bn-se Nq-Øm-en ap-lΩ-Zv (85). `m-cy: ^m-Øna. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Icow, \m-k¿, A-iv-d-^v, iw-kp-±o≥, B-an-\, ssJ-dp-∂o-k.

ap-°w: s]-cp-º-S-∏n¬ amhq-¿ ao-ap-≈-ºm-d In-Sm∏n¬ km-an (95). `m-cy: DtÆym-´n. a-°ƒ: D-Æn-Irjv-W≥, `m-kv-I-c≥, t{]a≥, im-¥-Ip-am-cn, iym-af, ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥.

Nn-d-bn¬: sIm-t≠m-´n Nn-d-bn¬ Np-¶w Ip-∂pΩ¬ ]-c-bn¬ _n-®m≥ lm-Pn (Ip-´n-cm-bn-≥ -lmPn-˛94). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-´n lm-Pn, A-–p¬ -kemw, A-–p-¿-d-lv-am≥, B-ky, J-Zo-P, B-an-\.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]-g-b sX-cp-hn-se \-ºn-Sn _m-e≥ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e£v-an-°p-´n. a-°ƒ: hnP-b≥, K-tW-jv, Ko-X, P-b-{io, {io-P.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv I-ª-°-√v Ip-™nt°m-b X-߃ (60). `m-cy: a-dn-bw_o-hn. a-°ƒ: \¿-jn-Zv, \-Pvap-±o≥, in-lm-_v, kmPn-Z.

]-¼m-\-Zn-bn h-Åw a-dn-ªv ImWm-Xmb a-WÂ- I-b-äp-a-Xn-bn c−p-t]À¡mbn Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p A-gn-a-Xn: kn.-_n.-sF. sN-ß-∂q¿ (]Ø-\w-Xn´): ]-ºm-\-Zn-bn¬ ss^_¿ h-≈w-a-dn-™v ImWm-Xm-b-h-¿-°m-bn Xn-c®n¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿∂p. sN-ß-∂q¿ ]m-≠\m-Sv ap-X-h-gn I-√q¿ A\o-jv (27), N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h-bn¬ Ir-jvIr-jv-W-Ip-am¿ W-Ip-am¿ (35) F-∂n-h- A-\o-jv sc-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v \m-tem- Xpw i-‡-am-b H-gp-°p-aq-e-hpw sS ]m-≠-\m-Sv Im-Sp-sh-´q¿ I-S- sh-≈-Øn-en-d-ßm-\m-bn-√. hn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 17 t]¿ sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂v ^-b¿- sh-≈-Øn¬ ho-sW-¶n-epw 15 t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw sX- t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´n-cp-∂p. °≥ tI-c-f-Øn¬ s]-øp-∂ I- iymw (21), e-£v-an-`-h-\w, ]-≠\-Ø a-g-bn¬ \-Zn-bn-se P-e-\n- \m-Sv, i-c-Øv (26), {io-e-£v-an `-

h-\w, ]m-≠-\m-Sv, tam≥Ip-´≥ (14), tam-l-\m-ebw ]m-≠-\m-Sv, A-Pn (45), am-bn-°-c ]m-≠\m-Sv F-cp-ta-en kz-tZin tPym-Xn-jv (30), DÆn (26), hn-jv-Wp-`-h≥ ap-X-h-gn, {io(50), hnt\m-bv(45), hn-t\mZv(33), A-cp¨(25), tam\n-jv(25), tPym-Xn-jv (25) Xp-S-ßn 15 t]¿ c-£-s∏-´p. \o-¥¬- h-i-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ C-h¿ ]-e I-c-I-fn-te-°v \o-¥n-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ Hm-Ww Iq-Sm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Irjv-W-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw.

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-®n-:- aw-K-em-]p-cw t_-∏q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p e-£Zzo-]n-te-°v a-W¬- I-b-‰p-a-Xn\-S-Øn-b-Xn¬- A-gn-a-Xn \-S-∂Xp-am-bn- _-‘-s∏-´v- c-Pn-kv-‰¿sN-bv-X- tI-kn¬- e-£-Zzo-]nse- ap-≥ I-e-Iv-S¿ A-S-°w- G-gp{]-Xn-I-sfDƒ-s∏-Sp-Ønkn._n.sF F-d-Wm-Ip-fw- kn._n.-sF- tIm-S-Xn-bn¬- Ip-‰-]{Xw- k-a¿-∏n-®p.e-£-Zzo-]n-se- ap-≥ I-e-IvS¿- F-{_-lmw- h-cn-°-am-°¬,A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿- _n -hnsi¬-h-cm-Pv,- kq-{]-≠n-Mv- F-≥-

Pn-\o-b¿- (]n.-U-ªyp.-Un-)- F-kv B-‰-t°m-b,- I-cm-dp-Im-c-≥ apl-Ω-Zv- Im-knw,- I-cm-dp-Im-c-s≥d- _-‘p- kn-dm-Pv,- \u-^¬-, Ie-Iv-S-dp-sS- `m-cy- Im-th-cn- tk\m-]-Xn- F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv- kn.-_n.-sF- sIm-®n- bq-\n-‰vF-d-Wm-Ip-fw- {]-tXy-I- tIm-SXn-bn¬- Ip-‰-]-{Xw- k-a¿-∏n-®Xv.Hu-tZym-Kn-I- ]-Z-hn- Zp-cp-]tbm-Kw- sN-bv-X- {]-Xn-Iƒ- 2006˛09 Im-e-L-´-Øn¬- ssI-°q-enhm-ßn- A-\-[n-Ir-X-am-bn- Icm¿- \¬-In-sb-∂m-Wv- tI-kv.-

tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X-{¥yk-a-ctk-\m-\n-bpw apXn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw ap≥ sI.-]n.-kn.-kn. Aw-Kh - p-am-b hn ]m-dp-°p-´n A-Ω (90) A-¥c - n-®p. hm¿-[I - y-kl - P - a - m-b A-kp-Js - Ø Xp-S¿-∂p tImgn-t°m-Sv kzIm-cy B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bnem-bn-cp-∂p. A-hn-hm-lnX-bm-Wv. tIm-gn-t°m-s´ s\-®qfn A-Nyp-X≥\m-b-cpsSbpw a-e∏ - p-dw A-cn-b√ - q¿ h-S-°pw-Xm-∂n e-£v-an°p-´nA-Ωb - p-sS-bpw a-Ifm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv _n.C.-Fw kvI - q-fnse ]T-\Ø - n\p tijw a-e_ - m¿ {InkvX - y≥ tIm-fP - n¬ \n-∂v C‚¿ao-Un-b‰ - pw a-{Zm-kv hn-a≥-kv {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pn¬ \n-∂v _n.-F-bpw _n.-FU - pw ]m m-bn. CXn\p ti-ja - m-Wv ]m-dp-°p´nA-Ω tIm¨-{K- n-se-Øp∂-Xv. P-h-l¿-em¬ s\-lvd - p, hn sI Ir-jvW - ta-t\m≥, C-μn-cm-Km-‘n Xp-Sß - n-b t\-Xm-°ƒ tI-cf - Ø - n¬ F-Øp-tºmƒ A-h-cp-sS {]-kw-Kw ]-cn-`m-j-s∏-Sp-Øm≥ \n-tbmKn-°s - ∏-´X - v ]m-dp-°p-´n-bΩ - s - bbm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv _n.-C.-Fw. tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ 23 h¿-jw K-Wn-Xm-[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. 17 h¿-jwIqSn k¿-ho-kv A-h-ti-jn-s° cm-Pn-h-® A-h¿ 12 h¿-j-tØm-fw am-Xr-`q-an-bn¬ sse-t{_-dn-b-\mbn. am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-k-an-Xn Aw-K-am-bpw {]h¿-Øn-®p. sI ]n tI-ih - t- a-t\m≥, sI Zm-tam-Zc - ≥ F-∂nh-cp-sS Pn-hN - c - n-{Xw k¿-°m-cn-\p th-≠n ]m-dp-°p´n-b-Ω F-gp-Xn-bn-´p-≠v. Pn F≥ ]n-≈-bp-am-bp-≈ A-Km-[-am-b ku-lr-Zw A-t±-l-Øn-s‚ Po-h-N-cn{Xw F-gp-Xm-\pw Chsc t{]-cn-∏n-®p. C-μn-cm-Km-‘nsb Ip-dn-®v sI F A-∫m-kv c-Nn-® Zn dn-t´¨ Hm-^v Zn sd-Uv tdm-kv- F-∂ Ir-Xn s - N-º\ - o¿ ]q ho-≠pw F-∂ t]-cn¬ hn-h¿-Ø\ - w sN-bvX - p. 1975¬ k-Po-h cm-{„o-bØ - n¬ \n-∂v ]n-∑m-dn-b A-h¿ th-Zm-¥ ]T-\Ø - n-epw Nn-{X-cN - \ - b - n-epw apgp-In. hn-{i-aP - o-hn-Xw \-bn-® Im-eØ - pw tIm¨-{Kkv t\-Xm--°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw A-h-cp-sS hm-°pIƒ-°v Im-tXm¿-Øp. tIm-gn-t°m-Sv ]p-h¿ tlmw skm-ssk-‰n-bp-sS ÿm-]I - c - n-sem-cm-fpam-bn-cp∂p Ch¿. hn-tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, ap-Xn¿∂ tIm¨{Kkv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥, sI apc-fo-[-c≥ Fw.F¬.F, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ -sk-{I-´-dn-am-cm-b A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p, kp-am _m-e-Ir-jv-W≥, F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, sI ]n A-\n¬-Ip-am¿ A\p-tim-Nn-®p.

F-e-¯qÀ A-]-I-Sw: acWw c−mbn

sIm-bn-em-≠n: kp-tambpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®p ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. ta-eq¿ Xm-g-Ø-bn¬ tI-i-h≥ \m-b¿-˛-eo-e- Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ Acp¨ l-cn(21)bm-Wv C∂-se sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®Xv. tIm-gn-t°m-Sv F-bv-kv Acp¨ l-cn tam-t´m-gv-kn-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. I-gn-™ 12\p ssh-Io-´v F-e-Øq¿ t]m-en-kv kvt‰-j-\p k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Iq-sS-bp≠m-b A-cn-°p-fw Im-c-bm-Sv ao-ج lu-kn¬ X-SØn¬-I-≠n Pn-Xn≥ (24) a-cn-®n-cp-∂p. A-cp¨ l-cnbp-sS k-tlm-Z-c≥: Kn-co-jv. ar-X-tZ-lw h≥ P-\m-hen-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn®p. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p -

sF-°-c-∏-Sn: ssk-°nfn¬ t]m-I-sh Im-dn-Sn-®v I-®-h-S-°m-c≥ a-cn-®p. t]ßm-Sv D-cp-f¬-]-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ]p-Xn-b-ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv-tIm-b-bp-sS aI≥ _o-cm≥tIm-b (44) B-Wv a-cn-®-Xv. sF-°-c-∏Sn-°-Sp-Øv ]-X-n-s\m-∂mw ssa-en-en¬ C-∂-se cmhn-se B-tdm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. I-S-bn-te-°p-≈ ]-®-°-dn-sb-Sp-°m≥ cm-a-\m-´pI-c-bn-te-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-f-Øn-te-°p h-∂ Im-dm-Wv A-]-I-Sw-h-cp-Ønb-Xv. am-Xm-hv: ^m-Øn-a-. `m-cy: J-Zo-P. a-I≥: ap-l-ΩZv ap-\-Δn¿ an-Zv-em-Pv. k-tlm-Z-c-߃-: ssk-X-e-hn, kn-±o-Jv, A-ko-kv, k-eow, ap-\o¿ lp-Z-hn, ap-kv-X^, K-^q¿, \-^o-k.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cp a-c-Ww-

Xn-cq-c-ßm-Sn: Np-t≈m-´p]-d-ºv tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ a-cn-®p. Xm-tg tN-fmcn ]-d-∏q-I-S-h-Øv am-´-d hen-b-Nm-en¬ A-–p-¿-d-lva-m≥ ap-kv-eym-cp-sS a-I≥ A-–p- -a-Zv (49) B-Wv acn-®-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 10Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ssl-th t]m-en-kv C-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®¶n-epw A-_v-Zp- -a-Zv a-cn-®p. ]-cn-t°-‰ h-gn-°-Øpw]m-Sw kz-tZ-in kzm-en-lv, I-cn-∏-d-ºv sN-dp-]-d-º-Øv ho-´n¬ dn-Pn¬ F-∂n-h-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-–p- -aZn-s‚ `m-cy: km-_n-d. a-°ƒ: ^m-Øn-am kp-l-d, k°o-\, A-–p¬ _m-kn-Zv, B-Zn¬, Xz-øn-_.

_mdn tXm-¡pNq-−n- `ojWn apg-¡nb F-Iv-ssk-kv C³-kv-s]-Iv-S-À¡v kkvs]³j³ a-d-bq¿: _m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc tXm-°p-Nq-≠n `o-j-Wn ap-g-°n-b a-d-bq¿ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm-s\- F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Cu-am-kw G-gn-\v a-d-bq¿ Nμ-\ sd-kn-U≥-kn _m-dn-emWp kw-`-hw. _m-¿ D-S-a ÿ-eØn-√m-Ø k-a-b-Øv cm-{Xn Ft´m-sS a-Zy-]n-s®-Øn-b C≥-kvs]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm≥ Po-h\-°m-c-\m-b Zo-]-°n-s\ tXm°p-Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. _m-dn¬ a-Zy-]n-®psIm-≠n-cp-∂-h-tcm-Sv F-s¥-¶nepw ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ F-gpXn-\¬-Im-\pw B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-Wn-°p-tdm-fw tXm-°pNq-≠n `o-I-cm-¥-co-£w kr-jv-

hn -kn sN-dn-bm≥ Sn-® C≥-kv-s]-Iv-S-sd Iq-sS-bp≠m-b D-tZym-K-ÿ-\m-Wp ]n¥n-cn-∏n-®-Xv. _m¿ D-S-a sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv k-kv-s]≥j≥.

I-gn-™ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ N-μ-\-_mdn¬ kw-L¿-jw krjv-Sn-®v DS-a-bn¬ \n∂v 20,000 cq] ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂p. _m¿ D-S-a F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W-tdm-Spw h-Ip-∏p-a-{¥n-tbmSpw ]-cm-Xn \¬-In-bn-Xn-s\ XpS¿-∂v Xp-I Xn-cn-sI \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Iv-S-dp-sS A-\p-hm-Z-tØmsS a-d-bq¿, Im-¥-√q¿ ta-J-e-Ifn¬ s]-´n-°-S-I-fn-e-S-°w hymP-a-Zy- hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn t\-c-tØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-tZ-i-sØ bp-h-Xn-Iƒ D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

20 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p Iaem£n

Zm-tam-Zc³

tKm-]n-\m-Y³ \mbÀ

sh-™m-d-aqSv: Im-h-d A-°-chn-f ho-´n¬ ]pcp-tjm-Øa-s‚ `m-cy Ia-em-£n (97). a°ƒ: a[p-kq-Z\≥, cm-[, im¥, kc-f, eo-e, _m_p, {]-`m-Ip-amcn, Pb-{]-Imiv. a-cp-a-°-ƒ: hn-em-kn\n, in-hm\μ≥, Ir-jv-W-]Wn°¿, {]-`m-Ic≥, cho-{μ≥, tkm-ae-X, cho-{μ≥, D-Zb.

sh-™m-d-aqSv: Im-tc-‰v {]-km-Z-Øn¬ sI Zmtam-Z-c≥ (79). `mcy: {ioaXn. a°ƒ: F-kv emen, F-kv en√n, F-kv sse-e (A-[ym]n-I Pn.F¬.]n.Fkv, ]p-fn-am-ºv), F-kv ssj-e (bq-\n-th-gvkn-‰n _yqtdm). a-cpa°ƒ: _n _m-_p, kn ]o-Xmw-_c≥, _n {]-kmZv.

_m-e-cm-a-]p-cw: GdØp ta-te kn-≤p kZ\w sh-Æn-bq¿ s\√n-hnf-bn¬ tKm-]n-\m-Y≥\mb¿ (50). `mcy: a-©p-f. a-°ƒ: kn-≤p-\mYv, Icn-jv-a-\m-Yv.

a-¯m-bn \-S-h-b¬: Ip-º-°¬ aØm-bn (87). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v \S-h-b¬ tlm-fn-t{Im-kv s^m-tdm-\m ]-≈n-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dnbw. a-°ƒ: tXm-a-kv, X¶-Ω, tj¿-fn, k-Æn, tam≥-kn. a-cp-a-°ƒ: A∂-°p-´n, t_-_n, t__n, an-\n, tPm-kv.

Ip-ªm-hp -lm-Pn F-S-∏mƒ: am-Wq¿ F-d°p-Øv h-f-∏n¬ Ip-™mhp -lm-Pn (78). `m-cy: Bbn-i.

ap-Ip-µ³ a-øn¬: Xm-bw-s]mbn¬ ]n-em-°m-en¬ apIp-μ≥ (71). `m-cy: N{μ-a-Xn. a-°ƒ: ]n ]n k-t¥m-jv (I-e-Œ-td-‰v, I-Æq¿), ]n ]n k-Xo-jvIp-am¿ (ko-\n-b¿ dnt]m¿-´¿, tZ-im-`n-am-\n, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), k-PnX. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, (I-Sq¿), k-cn-X (Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-kv, I-Æq¿), Zn¬-\. k-tlm-Z-c-߃: tcm-lnWn, Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥, kp-io-e, im-¥, {]-Zo-]≥.

kckzXn

Nn-d-bn≥-Io-gv: Nn-d-bn≥Io-gv Iq-´pw-hm-Xp-°¬ hb-en¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b P-\m¿-±\-s‚ `mcy k-c-kz-Xn (77). a°ƒ: AP-b-tLmjv, aln-]m¬ (]-tc-X≥), hn[p, Nu-[cn. a-cpt{X-kym-½ cm-P-]p-cw: sN-dp-]-\-Ø- a°ƒ: Ko-X, tim-`, P-bIp-am¿, hn-P-b≥. Sn ]p-Xp-∏-≈n¬ tXm-akn-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω ap-l-½-Zv (85). ]m-em {]-hn-ØmIp-a-c-\-√q¿: F-≥Pn-\o\w sh-≈-a-cp-Xp-¶¬ b¿ tdm-Uv a-e-bw-NmIp-Spw-_mw-Kw. kw-kvØv ap-l-Ω-Zv F-∂ tImIm-cw C-∂v cm-hn-se b (75). 10\v ]-\-Ø-Sn sk‚ v `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: etPm-k-^v-kv s^m-tdmØo-^v, A-–p-√, sam-bv\m tZ-hm-e-b-Øn¬. aXo≥ (A-_qZ-_n), P-ao°ƒ: eo-em-Ω, ssae, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: °nƒ, Nm-t°m (dn-´. ap-l-Ω-Zv (Iq-‰-\m-Sv), A-[ym-]-I≥), A-∏jm-^n (s]m-∂m-\n), J®≥, B-\n-b-Ω, en-√n, Zo-P, B-an-\-°p-´n, \uta-cn, X-¶-®≥. a-cp-ajn-P. °ƒ: sF-∏v Ip-gn-I-≠Øn¬ (t]-cm-{º), ta-cn, cm-P³ B-eo-kv, X-¶-Ω, cm-Pp F-S-°-c: t]m-Øp-I-√v am-hp-¶¬, _m-_p Ima-emw-Ip-≠v tIm-f-\n-bn™n-c-Øn-¶¬ (C-Sse cm-P≥ (55). `m-cy: Øm-\m-´p-I-c) t_-_n Nn-cp-X. a-°ƒ: Ko-X, ]pI-√q¿, ssj-Pn. jv-], _n-μp.

cm-a-N-{µ³ \mbÀ

ku-Zn-bn \n-cym-X-\m-bn

Hma\

cmP-½-]n-Å

I-g-°q´w: ]-≈n-∏p-dw tXm-´pw-ap-Jw πm-hn-fbn¬ iym-a-fm-e-bØn¬ cm-a-N-{μ≥\mb¿ (70). `m-cy: iym-a-fmtZhn. a°ƒ: {io-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿. acp-aIƒ: ]n {io-tZ-hn.

In-fn-am-\q¿: a-S-hq¿ Ibv-∏-≈n-t°m-Ww \q-dm a≥-kn-en¬ A≥-ko¿ (22) ku-Zn-bn¬ \n-cym-X\mbn. lp-ssk≥˛Zn-\m_o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\mWv. k-tlm-Zcn: \q-d. J-_-dS-°w C-∂pcmhnse 7.30\v a-S-hq¿ apkvenw P-am-A-Øn¬.

A-h-Wm-Ipgn: cm-a-]p-cw Km-cß-c-tImW-Øv ho´n¬ Hm-a-\ (63). `¿Ømhv: Pn cmP≥. a°ƒ: jm-Pn-Ip-am¿ (]tc-X-≥), kp-a-£n-W. acp-a°ƒ: A-Pn-X, kp-Z¿i\≥, k-Pn.

Im-´m°-S: ho-c-W-Im-hv ]-g-hn-fmI-Øv ho-´n¬ cmP-Ω-]n-≈ (86). aI≥: _n th-WptKm-]me≥\mb¿ (Xn-cp-h-\-¥]p-cw tIm¿-∏-td-j≥). acp-a-Iƒ: H F-kv k-‘y (sI.F-kv.B¿.Sn.kn ]qhm¿ Unt∏m).

lm-cn-kv X-e-t»-cn: tKm-]m-et∏-´ A¬\u-K-dn¬ ]p-Xn-tbm-´n¬ lm-cnkv (52). sk-bv-Xm¿-]≈n _n-cn-bm-Wn tIm¿-W¿ D-S-a-ÿ-\mWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p-√. am-Xmhv: ssk-\-_. `m-cy: km-en-l. a-°ƒ: i_m-ln-Z, i-_m-\, i^o-Jv, i-^v-\m-kv. a-cp-a-°ƒ: sI ]n dlo-kv (Zp-_-bv), \-Zow (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: d-^o-Jv (a-kv-°Øv), ss^-k¬ (Ip-SIv), km-Zn-Jv (Zp-_-bv), B-km-Zv (Zp-_-bv), k_q-d.

Nn-cp-X Ip-‰ym-Sn: Im-hn-epw-]m-d I-t®-cn-Xd - tI-f∏ - s - ‚ `mcy Nn-cp-X (85). a-°ƒ: IWm-c≥, Ir-jvW - ≥, im¥, b-tim-Z, A-tim-I≥, N-{μn, hn-Pb - ≥. a-cp-a°ƒ: h-\P - , Ip-am-c≥, A-Pn-X, Ir-jvW - ≥, _o\, ]-tc-Xc - m-b h-k¥ - , i-¶c - ≥.

e-fn-X am-e-°-√v: ]p-°-bw _ow-_p-¶m-en-se e-fnX (38). ]n-Xm-hv: _p≤≥ \m-bv-Iv. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b sIm-d-∏mfp. k-tlm-Z-c-߃: \mcm-b-W≥, kp-μ-c≥.

Ip-ª-¼p \m-bÀ sN¿-°-f: B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hpw sN-¶-f ]-©m-b-Øn-se I¿-j-I kw-Lw ÿm]-It\-Xm-hp-am-b ]m-Sn I-∂n-Ip-≠n-se ta-e-Øv Ip-™-ºp- \m-b¿ (65). a-°ƒ: \n¿-a-e, th-WptKm-]m-e≥ (Kƒ-^v), apc-fo-[-c≥ (sN-¶-f A{Kn-Iƒ-®-dn-Ãv sh¬-^b¿ tIm-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n), h¬-k-e, a-[p-kq-[-\≥ (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: tKm-]m-e≥, [-\p-j, do-P, tKm-]m-eIr-jv-W≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-am-c≥-\m-b¿, Pm-\-In, Kw-Km-[-c≥ \mb¿, I-a-em-£n.

N-´p-¡p-«n \m-bÀ X-et- »-cn: F-cp-h´- n tImhq-cn-se N-μ\ - ∏ - d - º - n¬ N-¥p-°p-´n \m-b¿ (89). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b am-[hn. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, im¥, ]p-cp-jp, A-timI≥, kp-aX - n, cm-P≥, Dj, ]-tc-X\ - m-b h¬k≥.

B-bn-i G-Ic - q¬: Np-cp-°≥-Imhn¬ B-bn-i (80). ]-tcX-\m-b In-gs - °-ho-´n¬ C-ºn-®n-aΩ - Z- n-s‚ `m-cybm-W.v a-°ƒ: A-ko-k,v ]m-ØpsΩ-b,v ssk-\_ - , a-dn-b°p-´n, ]-tc-Xb - m-b kpss_-Z.

]-Ø-\m-]p-cw: sN-s∂bn¬ hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ sa-°m\n-°¬ F≥-Pn-\o-b¿ a-cn®p. ]n-d-h-¥q¿ kp-\n¬ \n-hm-kn¬ Pn in-h-Zmk≥ B-Nm-cn(60) B-Wv acn-®-Xv. 14\v ]p-e¿-s® A-©n\v I-º-\n-bn¬ \n-∂p ho-´n-te-bv-°v a-S-ßpw h-gn inh-Zm-k-\m-Nm-cn k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°v lºn¬ I-b-dn \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-bpI-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv°v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se ]pe¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: {]-k-∂. a-°ƒ: kp\n¬, {]o-X.

s]m-Åte-äv hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

Nm-Ø-∂q¿: Xo s]m-≈te-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-\n a-cn-®p. B-Zn-®-\-√q¿ Nm-a-hn-f sX-°-Xn¬ tPm¨ B-\n Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ A-\p tPm¨(17) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™ Rm-b¿ cm-hnse 11 Hm-sS ]-g-b Xp-WnIƒ Iq-´n-bn-´v I-Øn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ A-\p-hn-s‚ h-kv-{X-Øn-te-°v Xo ]-S¿-∂v ]n-Sn-®v hym-]-I-am-bn s]m-≈-te¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ tSm-Wn Xo A-W-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw hn-P-bn-®n-√. Xp-S¿-∂v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ A-\p-hn-s\ sIm-´n-b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se \m-ev a-Wn-tbm-sSbm-Wv a-c-Ww. ar-X-tZ-lw sIm-´n-bw tlm-fn-t{Im-kv B-ip-]{Xn- tam¿-®-dn-bn¬. Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. Im-cw-tIm-Sv {io-\n-tI-X≥ sk≥-{S¬ kv-Iq-fnse π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv A-\p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v B-Zn-®-\-√q¿ sk‚ v _-l\m-≥-kv ]≈n-bn¬.

hr²³ Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn¨p G-en-bm-½

A-Uz. sI \-tc-{µ³

c-ho-{µ³-]n-Å

{]-`m-I-c³

sken³

N-{µ-a-Xn

kpIp-am-c-]-Wn¡À

]p-\-eq¿: N-°p-h-c-bv°¬ In-g-t°-Xn¬ ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™p-Ip-™n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω(89). a-°ƒ: ]n hn Um-\n-b¬, G-en-°p-´n, a-dn-bm-Ω, s]m-∂-Ω, Ip-™-Ω, tdm-k-Ω, A-∂-Ω, em-eΩ, tPm¨-k¨, Ip-™®≥. a-cp-a-°ƒ: ¢-a≥-kn-b, tPm¨-Ip-´n, t_-_n sNdn-bm≥, tbm-l-∂m≥, kmw-Ip-´n, tam-fn-°p-´n, ]-tc-X-\m-b X-¶-®≥. kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11.30\v N-°p-h-c-bv°¬ C-Ωm-\p-h¬ am¿tØm-Ω ]-≈n-bn¬.

N-h-d: sIm-√w _m-dnse A-`n-`m-j-I≥ N-hd ap-Ip-μ-]p-cw ap-√-t»cn¬ sI \-tc{μ≥(64). `m-cy: ]p-jv]-Ip-am-cn. a-°ƒ: ]-tcX-\m-b tKm-]o-Ir-jvW≥, hn-P-b-Ir-jvW≥.

N-h-d: ]-∑-\ am-th-en-Ipt∂ In-g-°-Xn¬ c-ho{μ≥-]n-≈(54). `m-cy: im¥-Ω. a-°ƒ: e-£v-an, hn-jvWp. a-cp-a-I≥: k-Pn-Ipam¿.

A-h-Wm-Ipgn: I-Æ-dhnf {]-`mI-c≥ (60). `mcy: D-jm-Ip-amcn. a°ƒ: bp ]n {]-Po-jv, bp ]n {]-ao-jv.

Nn-d-bn≥-Iogv: IS-Iw F.]n tXm-∏v Im´n¬ ho´n¬ tem-d≥-kn-s‚ `m-cy sk-en≥ (62). a°ƒ: tPmbn, tPmfn. acp-aI≥: Zmk≥.

I√-ºew: \m-hm-bn-°pfw Uo-k‚p-ap-°v In-gt°hn-f ]p-Ø≥-ho´n¬ ]-tc-X\m-b ]-c-ap-hn-s‚ `m-cy N-{μa-Xn (80). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b cmP≥, Zmk≥, i-in[c≥, e-Xn-I, _m_p, i-Ip¥-f, kp-tcjv. a-cpa°ƒ: tim`-\, Pe-P, cm-[, a-t\m-lc≥, Aºnfn, kp-\n¬-Ipam¿ (a\p-jym-hIm-i {]-h¿-ØI≥), ko-X.

tIm-hfw: sh-Æn-bq¿ N-μhn-f ho-´n¬ kpIp-am-c∏-Wn-°¿ (73). `mcy: _n im-¥. a°ƒ: A-Pn-X, cmPohv, k-Pohv, {]-Zo]v (]-tc-X≥). a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, A-ºn-fn.

cm-P-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: I-Æ-Ωq-e Ip-f-Øn≥I-c ho-´n¬ ]-tc-X-\mb X-¶-∏≥ B-im-cnbp-sS `m-cy _n cm-P-Ω (76).

^n-en¸v

sa-l-dp-¶n-km _o-Kw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Ipam-c-]p-cw sa-l-d-bn¬ dn´. t]m-en-kv kq-{]-≠v F A-–p¬-A-ko-kn-s‚ `mcy sa l-dp-∂n-km _oKw (64). a-°ƒ: tUm. j-lo¿, jw-jo¿, jo-\n. a-cp-a°ƒ: tUm. B-i, A¬lm-\, \n-km-ap-±o≥.

\n-jm im-ap-th Xn-cph√: sh-¨]m-e Np-´n-]-d-ºn¬ kn Fw im-ap-th-en-s‚ a-Iƒ \njm im-ap-th¬ (24). kwkv-Im-cw C∂vv D-®-bv-°v H-∂n-\v s\-Sp{ºw sF.]n.kn. sk-an-tØ-cnbn¬. am-Xmhv: kqk-Ω. ktlm-Z-c߃: _nPp, _n\p, s_-‰n.

kp-a-Xn

]m-¯p«n

cm-a-Ir-jv-W³-\m-bÀ

]Ø\wXn´: IpetiJc]Xn amΩq´n¬ ]pØ≥ho´n¬ kltZhs≥d `mcy kpaXn (62). kwkvImcw C∂vv D-®bvv°v 2 \v ho´phf∏n¬. a°ƒ: _nPp, _n\p. acpa°ƒ: A\oj, {]nb.

sdbv-¨Â-

PK-tZh³ sIm√w: Iq´n°S Bt°men¬ kpIpamchnlmdn¬ Fkv PKtZh≥ (58). kwkvImcw C∂v D®bv°v c≠n\v ho´phf∏n¬. `mcy: tim`. a°ƒ: kmPp, inhPn. acpaIƒ: Sn©p.

tPm-k^vv

Nme-°pSn: t]m´ ]gbm-‰n¬ Xmtg-°m-S≥ At¥m-Wn(77).- `m-cy: ^n-tem-an-\.- sIm-S-Ic hS-t°-Øe IpSpw-_mwK-am-Wv. -

Ip-Sbw-]Sn-: sNßfwssXticn¬]tcX\m-b km-apthen-s‚ `m-cy- sdbv®¬- (dm-tl¬- ˛88)-.kw-kv-Im-cw- sh≈nbm-gv-N ]I¬- 12\v- IpacIw- sk‚ v- sPbnwkv- kn-Fkv-sF ]≈nskan-tØcn-bn¬.a°ƒ-: X¶Ω,- tPm-bn(kn-]n-sF FwsNßfw- tem-°¬IΩn-‰n-bw-Kw,sNßfw- klIcW _m-¶v- UbdŒ¿t_m¿-Uv- saº¿),tUhn-Uv- (Cdn-tKj≥adbq¿),- Nn-∂Ω(Ip-dn®n) acp-a°ƒ-: iym-af,- _nμp- (Cdn-tKj≥- tIm´bw),- tPm-Wn- Ip-dn-®n.-

cm-a³ X-e-t»-cn: sSw-]nƒ tK‰n-se Iu-k-eym-e-bØn¬ ]n sI cm-a≥ (65). `m-cy: tim-`-\. aIƒ: ku-c-`v. k-tlm-Z-c߃: c-am-`m-bv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬, ]m-e-bm-Sv U-b-‰v), Ku-cn.

A-º-e-∏p-g: I-cq¿ I-fØn¬ ]d-ºv sI hn tPm-k^v (A-∏-®≥˛85). a°ƒ: aWn, Ip™ptam≥, km-en-Ω, kqk≥, jo-e, tPmjn, jmPn, PnPn, _nμp. a-cpa°ƒ: sP tPm-k^v, en‰n, Ip-´∏≥, h¿-Kokv, tkmWn, B-i, kv-an-X, Bim, k-t¥m-jv.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Ipam-c-]p-cw I-Æ-Ωq-e ]pØ≥-ho-´n¬ Ir-jv-W≥Ip-´n (70). `-cy; I-a-em \m-b¿. a-°ƒ: A-\n-Xm\m-b¿, _n-μp \m-b¿, ao-\m\mb¿. a-cp-a-°ƒ: A-\n¬-Ipam¿, k-t¥m-jv-Ip-am¿, cm-Po-hv.

]m-bn-∏mSv: sh-´n-°m-Sv I-Æ≥-tI-cn¬ sI ]n ^n-en-]v ( tPm-kp-Ip-´n ˛62). kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v hm-bn-∏m-Sv eq¿-Zv am-Xm ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tPm-fn-Ω ]p-g-hm-Xv ]-Wn-°-t»cn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: Po-\, Pn≥k ¨, tPm¨k¨. a-cp-aI≥: {]-Zo-]v Ip-cphn-f.

tacn

At´m-Wn

tPmÀ-Pv

sN-dn-bm³

I-a-em-£n-b-½

tZ-h-kn-¡p-«n

Hu-tk-¸v Bâ-Wn

Ip-ªm-¯p

I-Sp-Øp-cpØn: Iƶc sIm-®p-]-d-ºn¬ tIm-c-Ip-™n-s‚ `m-cy ta-cn (79).

ImeSn: amWn-Iy-awKew tIme-t©cn ho´n¬ ]m∏p aI≥ At¥mWn (87).kwkvImcw C-∂p cmhnse 10.30\p amWnIy-aw-K-ew sk‚ vtdm°okv ]≈n-bn¬. `mcy: a™{] ]≈n-∏m-S≥ IpSpw-_mwKw sIm®pt{X-ky. a°ƒ: tdmkven, tacn, enkn, B‚-Wn, tPmkv, tPmbn, tPmfn, ssj\n. acp-a-°ƒ: h¿°n, B‚Wn, h¿°n, enkn, sken-\, Pb, doØ, tPmkv.

ssh-∏n-≥: {]ikvX Xnc-°YmIrØv s_∂n ]n \mb-c-º-e-Øns‚ `m-cym- ]n-Xmhv amen∏pdw If-Øn-ho-´n¬ sXmΩs‚ aI≥ tPm¿Pvv (86).-kw-kvIm-cw C∂p sshIn´v \men\v I¿tØSw sk‚ v tPm¿Pvv ]≈n skan-tØ-cnbn¬. `mcy : sFhn (dn-´. A[ym-]n-I, Kh. F¬. ]n. Fkv., Ff-¶p-∂-∏pg), a°ƒ : ^pƒP, kpP, kPn, a-cp-a°ƒ: s_∂n ]n. \mb-c-º-ew, chn Ccn-ßm-e-°p-S, kPn.

Bep-h:Nq-≠n k-lr-Zb-]p-cw I-cp-am-¶p-fw ho´n¬ ]-tc-X\m-b sF-∏ns‚ a-I≥ sN-dnbm≥(72).`mcy: A-®-Ω.a°ƒ:cm-Pp sN-dnbm≥(B¿._n {Sm-h¬kv),sd-Pn-tamƒ,c-Rv-PnXv.a-cn-a°-f: km-Pp,_o\, A¬Pn.

I-f-a-t»-cn: h-cm∏p-g Xpcp-ap-∏w tX-h¿-Im-Sv Ip-´°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\mb \m-cm-b-W≥ \m-b-cpsS `m-cy I-a-em-£n-bΩ(82).a°ƒ: tZ-h-In,hnPb≥, {io-tZhn, ]fln\n, kXn, cm-tP-izcn.a-°ƒ: Ko-X,\mcmb¨, kp-tc-{μ≥,kptc-jv _m_p,]-tc-X-cmb hm-kp-tZ-h≥, hm-kp.

B-e-ßm-Sv: a-\-bv-°∏-Sn ]-ø-∏n-≈n ho-´n¬ Hutk-∏n-s‚ a-I≥ tZ-h-kn°p-´n(51). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\p X-´mw]-Sn sk‚ v tXa-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.`mcy: B-eokv.a°ƒ:sP-bvk≥, sP≥kn. a-cp-a-I≥:tPm-tam≥tPm-k^v.

A³-kmÀ

s]-cp-ºm-hq¿: X-t´-°mSv a-e-Øpw]-Sn ]-tc-X\mb sam-bv-Xo≥ _m-h lmPn `m-cy Ip-™mØp(71).a°ƒ: dm-_nb,D-Ωp-°p¬-kp,\-ko-a, dw-e-Øv, l-^v-kØv,sF-jm-_o-hn.a-cpa°ƒ: A-–pƒ d-“m≥ lmPn, A-en, iw-kp±o≥,A-_q-_°¿, iwkp-±o≥, A-lΩ-Zv A-jd^v.

tIm-c³

]m-dp-¡p-«n-b-½

Iq-Øp-]-d-ºv: B-e-t®cn-bn-se B-Zy-Im-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ sIm-t°m-S≥ tImc≥ (92). `m-cy: \m-cm-bWn. a-°ƒ: am-[-hn, Pm-\-In, A-tim-I≥, Ir-jv-W≥, ]-Xva-P. a-cp-a-°ƒ: A\-¥≥, _n-μp, k-Xn, cm-Pp, ]-tc-X-\m-b tKmhn-μ≥.

A-º-e-h-b¬: am-s¶mºv tIm-ºm-e-sØm-Sn tKm-hn-μ≥- \m-b-cp-sS `mcy ]m-dp-°p-´n-b-Ω (84). a-°ƒ: cm-a-Ir-jv-W≥, in-h-i-¶-c≥, ]Xva-\m`≥, hm-kp-tZ-h≥, a-WnI-WvT≥, im-¥, e-£v-an°p-´n, k-Xy-`m-a. a-cp-a°ƒ: h-’≥, kp-[m-Ic≥, hm-kp, hn-P-b-Ω, Ko-X, \-μn-\n, tl-a, kz¿-W-Ip-am-cn.

s]-cn-¥¬-a-Æ: \m-Sy-awK-ew ]-tc-X-\m-b tXmWn-°-S-h-Øv ssl-Z¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy ]mØp-Ω l-÷p-Ω (70). a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, a-Po-Zv, kp-ss_-Z, \m-k¿, a-dn-b.

Ime-Sn: \o-te-iz-cw tIm\p-°p-Sn Hu-tk-∏v B‚Wn(72). kw-kv-Im-cw C∂p 2.30\p \o-eo-iz-cw I-tc-‰ am-Xm CS-h-I ]≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy:ta-cn(In-S-tß≥ IpSpw-_mw-Kw). a-°ƒ:knÿ hn≥-kn(Iogq¿),{^m≥-ko-kv(C‰en), hn≥-k¨(ku-Zn), ssj-\n(C‰-en)¢o‰kv(Im-\-U).a-cp-a°ƒ:ssj-e(ta-\m-t®-cn a-e-bm-‰q¿)A√n(kuZn˛C-S-t»-cn sIm‰-aw)cmPp(C-‰en˛ Im-®-∏n-≈n hm-g-°p-fw), kn-an(Im\U˛ aq-t™-en Xp-d-hq¿).

Ir-jv-W³-Ip-«n\m-bÀ

a-[y-h-b-kv-I-³ a-cn-¨-\n-e-bnÂ

sa- U n- ° ¬- t Im- f - P v : B-ip-]-{Xn-bnse ]-gb H.]n-°v k-ao-]w a[y-h-b-kv-I-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. A-ºq-cn kz-tZ-in tXma-kv (45) B-Wv a-cn-®Xv. ÿn-c-ambn C-hn-sS In-S-∂p-d-ßm-dp-≈ Cbmƒ {io-Im-cy-Øv hmS-I-bv-°m-bn-cp∂p Xma-kw. C-∂-se ]p-e¿-s® A-\-°-an-√m-sX In-S°p-∂-Xv I-≠-Xn-s\Øp-S¿∂v A-Xym-lnX- h n- ` m- K - Ø nse- Ø n®v a-c-Ww ÿn-co-I-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-Sp-Øp.

]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d s]-cn-bm-s´ F hn \m-cmb-W≥ (60). bq-Øv tIm¨-{K-kv F-cn-]p-cw Su¨ I-Ωn-‰n {]-knU‚ v, A-Sp-Øn-e hm¿Uv tIm¨-{K-kv sk-{I´-dn F-∂o ÿm\-߃ hln®n´p-≠v. `m-cy: sI \-fn-\n. a°ƒ: k-t\m-Pv, k-\p-P.

sN-{μm-∏n∂n: Aep-h sX-cp-hv ]-≈n-]-d-ºn¬ ]tc-X\m-b Ip-™-{Zp-am≥ `m-cy ]m-Øp-´n(98). a°ƒ: A-_v-Zp¬ hm-lnZv (hm¿-Uv sa-w_¿), apl-ΩZv, aq-km≥, I-Zo-P, _o-hm-Øp-Ω, sFim_n. a-cp-a°ƒ: sIm®p-sam-bv-Xo≥, l-eoa, sF-im_n, Pp-ssa-e, ]-tc-Xcmb sam-bv-Xo≥, tIm-b.

\m-cm-b-W³

A-_q-_-¡À ap-g-∏n-e-ßm-Sv: X-e-t»cn Im-ø-Øv tdm-Un-se hym-]m-cn- ]p-Xp-hm-t®-cn A-_q-_-°¿ (69). X-et»-cn-bn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ ap≥-Im-e ^p-Svt_mƒ I-fn-°m-c-\mWv. ]n-Xm-hv: am-tf-Ω¬ Ip™-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: ]pXp-hm-t®-cn Ip-™-epΩ. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: d-Pp-e, A-kow (Ip-ssh-Øv), P-kow (Pn-±), kp-ss\ (Pn-±). acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j^o-Jv (a-kv-°-Øv), A_q-_-°¿ (Pn-±), dw-im\. k-tlm-Z-c-߃: Da¿, B-an-\, ]-tc-X-\m-b A-{¥p.

D-g-hq¿: A-´m-dn-bv-°¬ cm-a-Ir-jv-W≥-\m-b¿ (80). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kpa-Xn-b-Ω D-g-hq¿ sXs°sImc-´n Ip-t∂¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: hn-P-b≥ _m_p, {]n-b, an\n. a-cp-a°ƒ: D-j, kpK-X, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, A-PnXv.

Xm-\q¿: sd-bn¬-th tK‰n-\p k-ao-]w G-tdm-kvIm-\-I-Øv ]-tc-X-\m-b sN-dn-b lw-k-bp-sS aI≥ A≥-km¿ (27). amXm-hv: ]-tc-X-bm-b Bbn-i. k-tlm-Z-c-߃: \m-k¿, d-lq-^v, Xm-lnd, apw-Xm-kv.

e-fn-X X-e-t»-cn: am-S-°m-c-bnse ]m-≠n-I-im-e h-f∏n¬ e-fn-X (64). `¿Øm-hv: h-en-b-I-Øv cmP≥. a-°ƒ: do-P, dn-Pn (Kƒ-^v). a-cp-a-°ƒ: jmPn, \n-tcm-j.

At´m-Wn

]m-¯p-½ l-Öp-½

]-Xvam-h-Xn C-cn-´n: Io-gq¿-Ip-∂n-se ]-Xva \n-hm-kn¬ ]Xvam-h-Xn (63). `-¿-Ømhv: ]n N-¥p. a-°ƒ: kp\n-X, kp-tc-jv _m-_p, kp-ta-jvIp-am¿, kpio¬Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: c-Lp-\m-Yv, {]o-Xn, kph¿-W, s_-‰v-kn.

I-p-ªm-an-\ hm-cw: F-f-bm-hq¿ Ctøm-s´ ]m-e-Øn-\-SpØ aT-Øn¬ Ip-™m-an\ (77). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv. a°ƒ: l-ao-Zv, lm-cn-kv. a-cp-a-°ƒ: A-^v-k-Øv, ku-Z. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-ZvIp-™n, ]-tcX-cm-b B-kn-a, ssk-\_.

]-¼m-\-Zn-bn h-Åw a-dn-ªv ImWm-Xmb a-WÂ- I-b-äp-a-Xn-bn c−p-t]À¡mbn Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p A-gn-a-Xn: kn.-_n.-sF. sN-ß-∂q¿ (]Ø-\w-Xn´): ]-ºm-\-Zn-bn¬ ss^_¿ h-≈w-a-dn-™v ImWm-Xm-b-h-¿-°m-bn Xn-c®n¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿∂p. sN-ß-∂q¿ ]m-≠\m-Sv ap-X-h-gn I-√q¿ A\o-jv (27), N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h-bn¬ Ir-jvIr-jv-W-Ip-am¿ W-Ip-am¿ (35) F-∂n-h- A-\o-jv sc-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v \m-tem- Xpw i-‡-am-b H-gp-°p-aq-e-hpw sS ]m-≠-\m-Sv Im-Sp-sh-´q¿ I-S- sh-≈-Øn-en-d-ßm-\m-bn-√. hn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 17 t]¿ sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂v ^-b¿- sh-≈-Øn¬ ho-sW-¶n-epw 15 t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw sX- t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´n-cp-∂p. °≥ tI-c-f-Øn¬ s]-øp-∂ I- iymw (21), e-£v-an-`-h-\w, ]-≠\-Ø a-g-bn¬ \-Zn-bn-se P-e-\n- \m-Sv, i-c-Øv (26), {io-e-£v-an `-

h-\w, ]m-≠-\m-Sv, tam≥Ip-´≥ (14), tam-l-\m-ebw ]m-≠-\m-Sv, A-Pn (45), am-bn-°-c ]m-≠\m-Sv F-cp-ta-en kz-tZin tPym-Xn-jv (30), DÆn (26), hn-jv-Wp-`-h≥ ap-X-h-gn, {io(50), hnt\m-bv(45), hn-t\mZv(33), A-cp¨(25), tam\n-jv(25), tPym-Xn-jv (25) Xp-S-ßn 15 t]¿ c-£-s∏-´p. \o-¥¬- h-i-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ C-h¿ ]-e I-c-I-fn-te-°v \o-¥n-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. _-‘p-hn-s‚ ho-´n¬ Hm-Ww Iq-Sm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Irjv-W-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw.

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-®n-:- aw-K-em-]p-cw t_-∏q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p e-£Zzo-]n-te-°v a-W¬- I-b-‰p-a-Xn\-S-Øn-b-Xn¬- A-gn-a-Xn \-S-∂Xp-am-bn- _-‘-s∏-´v- c-Pn-kv-‰¿sN-bv-X- tI-kn¬- e-£-Zzo-]nse- ap-≥ I-e-Iv-S¿ A-S-°w- G-gp{]-Xn-I-sfDƒ-s∏-Sp-Ønkn._n.sF F-d-Wm-Ip-fw- kn._n.-sF- tIm-S-Xn-bn¬- Ip-‰-]{Xw- k-a¿-∏n-®p.e-£-Zzo-]n-se- ap-≥ I-e-IvS¿- F-{_-lmw- h-cn-°-am-°¬,A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿- _n -hnsi¬-h-cm-Pv,- kq-{]-≠n-Mv- F-≥-

Pn-\o-b¿- (]n.-U-ªyp.-Un-)- F-kv B-‰-t°m-b,- I-cm-dp-Im-c-≥ apl-Ω-Zv- Im-knw,- I-cm-dp-Im-c-s≥d- _-‘p- kn-dm-Pv,- \u-^¬-, Ie-Iv-S-dp-sS- `m-cy- Im-th-cn- tk\m-]-Xn- F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv- kn.-_n.-sF- sIm-®n- bq-\n-‰vF-d-Wm-Ip-fw- {]-tXy-I- tIm-SXn-bn¬- Ip-‰-]-{Xw- k-a¿-∏n-®Xv.Hu-tZym-Kn-I- ]-Z-hn- Zp-cp-]tbm-Kw- sN-bv-X- {]-Xn-Iƒ- 2006˛09 Im-e-L-´-Øn¬- ssI-°q-enhm-ßn- A-\-[n-Ir-X-am-bn- Icm¿- \¬-In-sb-∂m-Wv- tI-kv.-

ao\m-£nb-½ ]q-®m°¬: ssX-°m-´pti-cn ]-©m-b-Øv 15˛mw hm¿-Uv Im-®-\m-´v ao-\m£n-b-Ω (95).

ap-Ip-µ³ Iq-Øp-]-d-ºv: h-t´m-fnbn-se tam-≠-Ω¬ ]p-Xp°q-Sn ap-Ip-μ≥ (57).

]m-¯p-«n sh-≈n-]d-ºv: ]-tc-X-\mb dn-´. t]m-en-kv tIm¨kv-‰-_nƒ h-en-b-sXm-SpI-bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy tIm-°-º-Øv kn F®v ]m-Øp-´n (81). a-°ƒ: ^m-Xzn-a, P-ao-e, J-Zo-P, kp-ss_-Z (Un.Uªyp.B¿.Un.Fw s]-cnsßm-fw), jm-ln-Z, ssk-X-e-hn (hn-ap-‡-`S≥), C-kv-lm-Jv (kuZn). a-cp-a-°ƒ: D-kv-am≥ ]m-em-gn, Ip-™m-en aq-gn°¬, C-{_m-low sh≈n-]-d-ºv , A-–p¬ a-PoZv ]m-\m-bn, l-ko-\, kPv-\, Ip-™-e-hn a-e-∏pdw.

I-g-°q-´w: hr-≤≥ Ip-g™p-ho-Wv a-cn®p. ]uUn-t°m-Ww ]p-Xp-Ip-∂v \yq C¥ym N¿-®n¬ ip{iq-j \-S-Øn sIm-≠ncp-∂ ssh-Zn-I≥ ]u-Unt°m-Ww Ir-]m-`-h-\n¬ _m-_p (61) B-Wv acn®Xv. `m-cy ep-Zn-b k-]v-Xw_¿ H-∂n-\v Nn-In-¬kbn-en-cn-s° a-cn-®n-cp∂p. a-°ƒ sd-\n¬-_m-_p, {]hn¬-_m-_p, {]-an-X-k-t¥m-jv, a-cp-a-°ƒ k-t¥mjv, kn-μp.

kzm-X-{´yk-a-ctk-\m-\n hn ]m-dp-¡p-«n-b-½ A-´-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X{¥yk-a-ctk-\m-\n-bpw ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw ap≥ sI.-]n.kn.-kn. Aw-Kh - p-am-b hn ]m-dp-°p-´nb-Ω (90) A¥-cn-®p. hm¿-[-Iy-k-lP-am-b A-kp-J-sØ XpS¿-∂p tIm-gn-t°m-Sv kzIm-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-bmWv. tIm-gn-t°m-s´ s\-®q-fn A-Nyp-X≥\m-b-cpsSbpw a-e-∏p-dw A-cn-b-√q¿ h-S-°pw-Xm-∂n e-£v-an°p-´nbΩ-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv _n.C.-Fw kv-Iq-fnse ]T-\-Øn\p tijw a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pn¬ \n-∂v C‚¿ao-Un-b-‰pw a{Zm-kv hn-a≥-kv {In-kvX - y≥ tIm-fP - n¬ \n-∂v _n.F-bpw _n.-FU - pw ]m m-bn. CXn\p ti-ja - m-Wv ]m-dp-°p-´nb-Ω tIm¨-{K- n-se-Øp∂-Xv. P-hl¿-em¬ s\-lvd - p, hn sI Ir-jvW - ta-t\m≥, Cμn-cm-Km-‘n Xp-S-ßn-b t\-Xm-°ƒ tI-c-f-Øn¬ F-Øp-tºmƒ A-hc - p-sS {]-kw-Kw ]-cn-`m-js - ∏-SpØm≥ \n-tbm-Kn-°s - ∏-´X - v ]m-dp-°p-´n-bΩ - s - bbmbn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv _n.-C.-Fw. tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ 23 h¿-jw K-Wn-Xm-[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. 17 h¿jwIq-Sn k¿-ho-kv A-h-ti-jn-s° cm-Pn-h-® Ah¿ 12 h¿-j-tØm-fw am-Xr-`q-an-bn¬ sse-t{_-dnb-\m-bn. am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-k-an-Xn Aw-K-ambpw {]-h¿-Øn-®p. sI ]n tI-ih - t- a-t\m≥, sI Zm-tam-Zc - ≥ F-∂nh-cp-sS Pn-hN - c - n-{Xw k¿-°m-cn-\p th-≠n ]m-dp-°p´n-bΩ - F-gp-Xn-bn-´p-≠v. Pn F≥ ]n-≈b - p-am-bp-≈ A-Km-[a - m-b ku-lr-Zw A-t±-lØ - n-s‚ Po-hN - c - n{Xw F-gp-Xm-\pw Chsc t{]-cn-∏n-®p. C-μn-cm-Km‘n-sb Ip-dn-®v sI F A-∫m-kv c-Nn-® Zn dn-t´¨ Hm-^v Zn sd-Uv tdm-kv- F-∂ Ir-Xn -sN-º-\o¿ ]q ho-≠pw F-∂ t]-cn¬ hn-h¿-Ø\ - w sN-bvX - p. 1975¬ k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬ \n-∂v ]n-∑m-dn-b A-h¿ th-Zm-¥ ]T-\Ø - n-epw Nn-{X-cN - \ - b - n-epw apgp-In. hn-{i-a-Po-hn-Xw \-bn-® Im-e-Øpw tIm¨{K-kv t\-Xm--°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw A-h-cp-sS hm°p-Iƒ-°v Im-tXm¿-Øp. tIm-gn-t°m-Sv ]p-h¿ tlmw skm-ssk-‰n-bp-sS ÿm-]I - c - n-sem-cm-fpambn-cp∂p Ch¿. hn-tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, apXn¿-∂ tIm¨{Kkv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥, sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ -sk-{I-´-dn-am-cmb A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p, kp-am _m-eIr-jv-W≥, F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, sI ]n A\n¬-Ip-am¿ A-\p-tim-Nn-®p.

_mdn tXm-¡pNq-−n- `ojWn apg-¡nb F-Iv-ssk-kv C³-kv-s]-Iv-S-À¡v kkvs]³j³ a-d-bq¿: _m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc tXm-°p-Nq-≠n `o-j-Wn ap-g-°n-b a-d-bq¿ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm-s\- F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Cu-am-kw G-gn-\v a-d-bq¿ Nμ-\ sd-kn-U≥-kn _m-dn-emWp kw-`-hw. _m-¿ D-S-a ÿ-eØn-√m-Ø k-a-b-Øv cm-{Xn Ft´m-sS a-Zy-]n-s®-Øn-b C≥-kvs]-Iv-S¿ hn -kn sN-dn-bm≥ Po-h\-°m-c-\m-b Zo-]-°n-s\ tXm°p-Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. _m-dn¬ a-Zy-]n-®psIm-≠n-cp-∂-h-tcm-Sv F-s¥-¶nepw ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ F-gpXn-\¬-Im-\pw B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-Wn-°p-tdm-fw tXm-°pNq-≠n `o-I-cm-¥-co-£w kr-jv-

hn -kn sN-dn-bm≥ Sn-® C≥-kv-s]-Iv-S-sd Iq-sS-bp≠m-b D-tZym-K-ÿ-\m-Wp ]n¥n-cn-∏n-®-Xv. _m¿ D-S-a sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv k-kv-s]≥j≥.

I-gn-™ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ N-μ-\-_mdn¬ kw-L¿-jw krjv-Sn-®v DS-a-bn¬ \n∂v 20,000 cq] ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂p. _m¿ D-S-a F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W-tdm-Spw h-Ip-∏p-a-{¥n-tbmSpw ]-cm-Xn \¬-In-bn-Xn-s\ XpS¿-∂v Xp-I Xn-cn-sI \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Iv-S-dp-sS A-\p-hm-Z-tØmsS a-d-bq¿, Im-¥-√q¿ ta-J-e-Ifn¬ s]-´n-°-S-I-fn-e-S-°w hymP-a-Zy- hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn t\-c-tØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-tZ-i-sØ bp-h-Xn-Iƒ D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-20  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you