Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

18 k]vXw-_¿ 2013 _p[≥

Pn-±-bn hm-l-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p hn F³ i-in-Ip-amÀ

Ip-ªm-¯p-«n

A-Ðp-Àd-lvam³- lm-Pn

ap-l-½-Zv ap-kveymÀ

Ip-«n-i-¦-c³ A-Sn-tbm-Sn

I-cp-W³

ssk-\-_

B-an-\ l-Öp-½

tIm-gn-t°mSv: am-[y-a{- ]h¿-ØI - \pw N-e® - n-{X Kth-jI - \ - pam-b hn F≥ iin-Ip-am¿ (57). tIm-gn-t°mSv tN-hm-bq¿ kz-tZ-inbmWv. hm-jn-MvS- ¨ t]mkv‰v, G-jym-s\-‰v F-∂n-hbpƒ-s∏-sS hnhn-[ am-[y-aÿm-]\ - ß - f - n¬ {]-h¿Øn-®n-´p≠v. N-e® - n-{X A°m-Za - n-bp-sS K-th-jW - h - n`m-KØ - n-s‚ Npa-Xe - h-ln®n-´p≠v. Fw ]n kp-Ip-amc≥ \m-bc - p-sSbpw cm-Po-hv hn-Pb - c - m-Lh - s - ‚bpw kn\n-aI - f - nepw {]-h¿-Øn®p. A-]q¿-h{K-Ÿß - f - p-sS hn]p-eam-b tiJ-cw C-t±-lØn-\v kz-¥a - m-bp≠v. ssh-em-se \m-cm-bW - s‚bpw e-£va - n-bp-sSbpw a-I\ - mWv. k-tlm-Zc - ߃: hn F≥ Pm-\In, _m-eI - rjvW≥, Im¿-Xym-b\n, ]tc-X\m-b cm-aN - {- μ≥.

Nm-en-bw: a-¶q-bn¬ ]tc-X-\m-b A-_p-t°m-bbp-sS `m-cy Ip-™m-Øp´n (76). a-°ƒ: ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv-tIm-b, A–p¬ a-Po-Zv (Ip-sshØv), A-–p-√-Xzo-^v (_m-h), J-Zo-P, \-^ok, i-co-^, B-an-\ _ohn. a-cp-a-°ƒ: A-∫m-kv, kp-sse-am≥, ap-l-Ω-ZvIp-´n, A-_q-_-°¿ (A_q-Z-_n). J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se 10\v Nm-enbw Pp-ap-A-Øv ]-≈nbn¬.

sIm-Sp-h-≈n: B-cm{ºw F-Sn-bm-Sn-s∏m-bnen¬ sam-S-bm-\n-®men¬ A-–p-¿d-lvam≥lm-Pn (F®v.Fw.Sn˛62). a-S-hq¿ kn Fw sa-tΩm-dn-b-¬ sk‚¿ π-k‚ v ]-ªn-Iv kv-Iqƒ ap≥ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: ^m-Xzn-a l-÷pΩ. k-tlm-Z-c-߃: Fw kn A-_q-_-°¿, sam-bv-Xo≥, D-ssk≥, adn-b, J-Zo-P.

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn- -

th-fw: s]-cp-h-b¬ X´m-Wn-t°m-hp-Ω¬ kq∏n au-e-hn-bp-sS a-Iƒ h-≈n-®m-¶-≠n _p-jv-d (25). `m¿-Øm-hv: k-Cu-Zv (Xncp-h-≈q¿). am-Xm-hv: Ip™m-an. k-tlm-Z-c≥: ap-l-Ω-Zv jm-^n (_-lvd-bv≥), k-lv-e.

Xm-a-c-t»-cn: ]q-\q¿ Cim-A-Øv ]-ªn-Iv kvIqƒ A-[ym-]-I≥ Fw Fw ]-d-ºv tIm-´-Ip-∂pΩ¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (53). bq-\n-‰v Fkv.ssh.F-kv ap≥ {]kn-U‚pw Im-c-¥q¿ a¿°-kv b-Øow-Jm-\m F¬.]n kv-Iq-ƒ ap≥ A[ym-]-I-\p-am-Wv. a-Wn°q-dp-I-tfm-fw sh-≈Øn¬ In-S-∂p-≈ km-lkn-I {]-I-S-\-Øn-\v \n-ch-[n Aw-Ko-Im-c-߃ e`n-®n-´p-≠v. `m-cy: a-dn-b°p-´n. a-°ƒ: ap-lv-kn-\, ap¿-jn-Z. a-cp-a-°ƒ: Ajv-d-^v (ku-Zn), A-–p -eow (Ip-ssh-Øv).

\-Sp-h-Æq¿: ssh-P-b-¥n]-p-cw B¿ Ip-´n-i-¶-c≥ A-Sn-tbm-Sn (79). ap-Np-Ip-∂v K-h. tIm-f-Pv dn-´. sse-t{_-dn-b-\m-Wv. `m-cy: hn sI k-tcm-Pn\nb-Ω. a-°ƒ: hn sI h-k-¥-Ipam¿ (tkm-jy-en-kv-‰v P\-X, _m-ep-t»-cn a-fiew sk-{I-´-dn), hn sI ssh-P-b-¥n. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-°-Æ≥ tIm-tdmØv (]n.-U-ªyp.-Un. h-SI-c), ]n ]n N-{μ-te-J (Iq-Øm-fn l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ A[ym-]n-I). k-tlm-Z-c≥: ]-tc-X-\m-b I-S-ta-cn B¿ sI Ip-´n-Ir-jv-W≥ ASn-tbm-Sn.-

a-S-hq¿: A-c-¶n¬-Xm-gw a-Æn≥ I-cp-W≥ (77). `mcy: ap-‡m-tZ-hn (dn-´. A[ym-]n-I, a-S-hq¿ F.bp.]n kv-Iqƒ). a°ƒ: ap-tI-jv, a-Rv-Ppj. a-cp-a-°ƒ: \n-Jn¬ (I¬-∏-‰ C-°-tWm-an-Ivkv B‚ v kv-‰m-‰n-‰n-Ivkv), kp-[. k-tlm-Z-c߃: tZ-h-Zm-k≥, IWm-c-°p-´n, in-h-cm-a≥, tkm-a≥, c-ho-{μ≥, ]-tcX-\m-b am-[-h≥. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\p tIm-tWm-´v X-dhm-Sv ho-´p-h-f-∏n-¬.

h-S-I-c: X-≠mw-I-≠nbn¬ A-_v-Zp-√-bp-sS `mcy hm-g-bn¬ ssk-\-_ (60). a-°ƒ: jm-ln-\ (ta-ap-≠), \m-k¿ (Ipssh-Øv), km-Pn-d (A-´°p-≠v-I-S-hv). a-cp-a-°ƒ: jw-kp-±o≥ ]-\m-´v (A-´°p-≠v-]m-ew), \q-cn-b (h-S-I-c), ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ (]p-Xp∏-Ww). k-tlm-Z-c-߃: hn kn A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ lm-Pn, hn sam-bv-Xp- lmPn (ta-ap-≠), hn D-a¿-Ip´n (dn-´. C≥-kv-s]-Iv-S¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn), ]tc-X-bm-b hn _o-hn.

Ip-‰n-°m-´q-¿: Ip-‰n-°m-´qcn-se B-Zy-Im-e hym-]mcn-bpw ]u-c-{]-ap-J-\p-ambn-cp-∂ sh-fp-Øm-d-ºØv ]-tc-X-\m-b _o-cm≥-tIm-b-bp-sS `m-cy Ban-\ l-÷pΩ (95). a°ƒ: ]n -hn ap-l-Ω-Zv lm-Pn (]n.-hn {Sm-h¬kv), ]n hn A-–p-¿-d-lvam-≥, ]n hn A-∫m-kv, ]n hn A-_q-_-°-¿ (aqh-cpw Ip-‰n-°m-´q-cn-se hym-]m-cn-Iƒ), Ip-™o_n (tN-h-c-º-ew). -a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b aq-kt°m-b tN-h-c-º-ew, leo-a (am-b-\m-Sv), J-Zo-P, k-°o-\ (Xn-cp-h-ºm-Sn), kp-ss_-Z (am-b-\m-Sv). aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30 Ip-‰n-°m-´q¿ b-Øow-Jm-\m ]-≈nbn¬.

F-S-h-Æ: \o-e-Kn-cn ]¥-√q-cn-se sh-≈n-emwIp-∂≥ Ip-Spw-_mw-K-hpw ap-Pm-ln-Zv a-l-√v Im-c-Wh-cp-am-b hn sI sam-bvXo-≥-Ip-´n lm-Pn (88). `m-cy: ^m-Øn-a l-÷pΩ. a-°ƒ: lp-ssk≥, B-bn-i- l-Öp-½ A-–p¬ l-°ow, dp-JnXn-cq-cß - m-Sn: ]-tc-X\ - m-b b, A-–p¬ l-ao-Zv, ap-l]p-ßm-S≥ Ip-™l - Ω - Z- v Ω-Zv-_-jo¿, jm-°n¿, lm-Pn-bp-sS a-Iƒ ]-tc-X- ssP-j¬ (\m-ep-t]-cpw \m-b A-_q-_° - ¿ lm-Pn- Pn-±), A-–p¬ P-eo¬, bp-sS `m-cy B-bn-i- li-^o-Jv (dn-bm-Zv), ssk÷p-Ω (84). \-_, d-^o-J.

_p-jv-d

Ip-ªm-bn-i hm-Wn-ta¬: `q-an-hm-Xp°-se a-W¬-Ip-\n sambv-Xp-hn-s‚ `m-cy Ip™m-bn-i (60). a-Iƒ: kp-sse-J.

D-½À ta-em-‰q¿: sh-≈n-b-t©cn F.bp.]n kv-Iq-fn-\p k-ao-]w tNm-e-°¬ DΩ¿ (60). `m-cy: ^m-Xn-a. a-°ƒ: dw-e-Øv, k-Pv-\, j-^oJv, j-_v\, Pp-am-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-sambv-Xp, C-{_m-low, ap-lΩ-Zv ap-kv-X-^. k-tlm-Zc≥: ap-l-Ω-Zv.

I-®m-f³ t]-cm-{º: s\m-®m-Sv Aco-t°m-Øv ao-ج IÆm-f≥ (95). `m-cy: ]-tcX-bm-b A-cn-bm-bn. a°ƒ: _m-e≥, Zm-tam-Zc≥, cm-P≥, ]p-jv-], ]tc-X-bm-b {io-[-c≥. a-cpa-°ƒ: \m-cm-b-W≥, \mcm-b-Wn, A-Pn-Xv, Ko-X, _n-μp.

Ip-tª-\n Xm-\m-fq¿: sh-≈n-b-Øv Ip-t™-\n (_m-∏p´n˛86). `m-cy: \-_o-kp. a°ƒ: A-–p-d-ln-am≥, IΩp (J-Ø¿), kn-±o-Jv, \u-jm-Zv, ]m-Øp-Ωp, Bbn-i-°p-´n, dp-Jn-b, lmP-d, Xm-ln-d, km-_n-d, dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: Al-Ω-Z-vIp-´n a-Z-\n, _m-hlm-Pn, A-–p-¿d-lv-am≥, D-Ω¿, A-–p¬-A-ko-kv, A-–p¬ P-_m¿, jwkm-Zv, ssk-\-_, ku-Zm_n, i-_v-\.

am-e-Xnta-em-‰q¿: ta-em-‰q¿ B¿.Fw ssl-kv-Iq-fn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥- s\-Sp-ßm-Snbp-sS `m-cy a-≠n-e-t°m´n¬ am-e-Xn tIm¬-∏m-Sv (69). a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, kp-`-{Z. a-cp-a-°ƒ: D-Z-b-h¿-Ω, P-b-{io. ktlm-Z-c-߃: sIm-®p-Æn Xn-cp-ap¬-∏m-Sv, hm-kp-Æn Xn-cp-ap¬-∏m-Sv, kp-io-e, ap-c-fo-[-c≥, tim-`-\.

Pn-±/]-c-∏-\-ßm-Sn: kuZn-bnse Pn-± A¬ Jpw-d-bnse sN-°v-t]m-bn-‚ n-\v k-ao-]-w Im-dpw s{S-bn-e-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v ]-c-∏-\-ßm-Sn sN-´n-∏-Sn kz-tZ-in a-cn-®p. s\-Sp-h-bn-se In-g-°n-\nb-I-Øv A-–p-¬ d-low \l F-∂ Ip-™m-∏p-´n-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv ssPk¬- \-l (27) B-Wv a-cn®-Xv. tPm-en-bm-h-iym¿∞w Im-dn¬ t]m-I-sh kz-tZ-in ]u-c≥ Hm-Sn-® s{S-bn-e-dp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZlw C-∂v A-k¿ \-a-kv-Im-cm-\-¥-cw Pn-±-bn-se dpssh-kv- a-Jv-_-d-bn¬ J-_-d-S-°pw. am-Xm-hv: P-ao-e. `m-cy: dp-am-\. aI≥: C-kn≥ ap-l-Ω-Zv \-l. k-tlmZ-c≥: ap-l-Ω-Zv ^m-kn¬.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

t]-cm-{º: h-S-I-c tIm-´-∏-≈n kz-tZ-inbpw C-cp-´n sI.F-kv.C._n Po-h-\-°m-c-\p-am-b ss]-tXm-Øv sh-fp-Ø-]-d-ºv cm-a-N-{μ≥ -(43) ss]-tXm-Øv tdmUn-se I-S-Øn-Æ-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. C-∂se ]p-e¿-s® kq-cy-_m-dn-\p k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

ap-l-½-Z-en

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

\n-e-ºq¿: h-√-∏p-g C-øa-S Nn-d-°¬ ap-l-Ω-Z-en (57). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: km-Pn-Z, kp-\n-X, k-eo-\, P-eo¬, d-kn-\. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, A–p-√-Øo-^v, A-kv-\.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈s°-´n¬ ho-Wp-a-cn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tImf-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lu-kn¬ `m-kv-I-cs‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶v a-cn-¨p a-½n

tKm-]m-e³

cm-L-h³

A-½p-®n-A-½

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

A-½-Xv-Ip-«n

e-£v-an-A-½

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

sIm-Sp-h≈ - n: ]m-e° - p-‰n ]-∂n-bp-°n¬ ]-tc-X\ - m-b Ip-≠Ø - n¬ Ip-™l - Ω - Z- vlm-Pn-bp-sS a-I≥ a-Ωn (65). `m-cy: F-fº - n-em-t»-cnbn¬ ^m-Xzn-a. a-I≥: ap-lΩ-Zv j-co-^v. a-cp-aI - ƒ: dnkvh - m-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: sam-bvX - o≥ ta-∏m-Sn, A-_q_-°¿, ap-lΩ - Z- v, B-bn-i, ]m-Øp-Ω, a-dn-bw, ssk-\_, P-ao-e, k-°o-\m- apwXm-kv, \-^o-k.

sIm-bn-em-≠n: ]p-fn-bt©-cn dn-´. t]m-en-kv \n-Sph-b¬-Ip-\n tKm-]m-e≥ (78). `m-cy: I-eym-Wn. a°ƒ: kp-io-e, k-c-k, N{μ≥, l-_m-_p, cm-a-Ir-jvW≥, A-\n¬, kp-\n¬, kvan-X, A-`n-em-jv. a-cp-a-°ƒ: _m-_p F-e-Øq¿, _m-eIr-jv-W≥ Im-°q¿, ]-tcX-\m-b {io-[-c≥, i-in, tcm-ln-Wn, tam-fn, kp-j-a. k-©-b-\w sh-≈nbmgvN.

A-tØm-fn: Ip-\n-bn¬ IS-hv sIm-f-ß-c-°-≠n cmL-h≥ (68). B-Zy-Im-e Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-bm-Wv. `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-Pn-X, A-\n-X, Pn-\n-X. a-cp-a-°ƒ: Kn-co-jv-Ip-am¿ ]n-W-dm-bn (_mw-•q¿), PnXo-jv-Ip-am¿ ]m-d-∏p-dw (t_-°-dn X-e-t»-cn), jn_p sIm-S-°-√v (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cmb cm-c-®≥, ]m-®¿.

am-hq¿: sh-≈e - t- »-cn ]tc-X\ - m-b C-øm-dº - Ø - v Ip-´≥-\m-bc - p-sS `m-cy ]-dºn¬ A-Ωp-Æn-AΩ - (82). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW - ≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn), c-ho-{μ≥ (Kp-cp-hmbq-¿ tZ-hk - zw), ]-tc-X\ - mb N-{μ≥-\m-b¿. a-cp-a°ƒ: P-b{- io (]-øS- n-taج), a-\n(Xm-ac - t- »-cn), Ko-X (sIm-Sp-h≈ - n). k-©b-\w i-\nbmgvN.

sIm-bn-em-≠n: A-cn°p-fw ]m-°-\-aTØn¬ \m-cm-b-W≥ \mb¿ (84). `m-cy: tZ-hn-AΩ. a-°ƒ: {io-e-X, {iossi-e, {io-te-J, {iocm-Pv (a-e-_m¿ I-ΩyqWn-t°-j≥ sIm-bn-em≠n). a-cp-a-°ƒ: kp-[mI-c≥, i-in-[-c≥, {io\n-hm-k≥, Zn-hy-Icp¨. k-©-b-\w hymgmgvN.

\-Sp-h-Æq¿: Xn-cp-thmSv tNm-h¿-aT-Øn¬ Bbn-tcm-fn A-Ω-Xv-Ip-´n (58). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: k-Pn-\, jm-\n^v. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv am-sºm-bn¬, sse-Øv (aq-em-Sv). k-tlm-Zc - ß - ƒ: lk≥, Ip-™n-cm-bn≥Ip-´n, tIm-b, C-{_mlow, a-dn-bw, D-Ωø - .

sIm-bn-em-≠n: A-cn°p-fw am-h-´v aTØn¬ao-ج e-£v-anA-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W≥ \m-b¿. a-°ƒ: tKm-hnμ≥-Ip-´n, D-Æn-Ir-jvW≥, k-Xy≥ (ku-Zn), cm-[. a-cp-a-°ƒ: cm-Lh≥ \m-b¿, ]-fln-\n, _n-\n, ssj-a. k-©-b\w i-\nbmgvN.

Ip-dp-sºm-bn¬: ]p-∂Ø-d a-e-bn¬ \m-cm-bW≥ \m-b¿ (88). `m-cy: X-¶-Ω. a-°ƒ: tem-lnXm-£≥ (_-lv-d-bv≥), ]-tc-X-\m-b ap-c-fo-[c≥, D-Æn-a-Wn, Kn-cn-P, h-\-P. a-cp-a-°ƒ: N-{μ≥, {io[-c≥ (A-tØm-fn {Km-a∏-©m-b-Øv), D-j, kp\n-X, {io-P.

e-£-av n-¡p-«n-A-½

Pm-\-In

ImÀ-Xym-b-\n-A-½

am-[-h³- \m-bÀ

a-Ãn-I

A-Nyp-X³

A-Ðp-À-d-lvam³

cm-L-h³ -\m-bÀ

t_-∏q¿: \-Sp-h´- w A-co°-d∏ - d - º - v ]-tc-X\ - m-b IrjvW - ≥ \m-bc - p-sS `m-cy ]q-hØ - m-fn ta-∏d - º - Ø - v e-£va - n-°p-´n A-Ω (78). a°ƒ: kp-sse-J, Ko-X, IrjvW - Z- m-kv. a-cp-aI - ≥: \-μIp-am¿ (tIm-gn-t°m-Sv).

I-S-ep-≠n: d-bn¬-th tK‰n-\p k-ao-]w sIm-S-°≠-Øn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-´-∏-s‚ `m-cy Pm-\-In (93). a-Iƒ: k-c-k. a-cp-aI≥: Zm-tam-Z-c≥ (s]m∂m-\n). k-©-b-\w sh≈n-bmgvN.

_m-ep-t»-cn: tIm-°√q¿ tR-d-Ω¬ ]-tc-X\m-b Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS `m-cy Im¿-Xym-b-\nA-Ω (72). a-°ƒ: Kw-Km[-c≥, `m-kv-I-c≥, cm-[. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥ (_n.F-kv.F≥.F¬), ]p-jv-], ssi-e-P.

F-I-cq¬: I-cp-a-e ]-b\m-S≥-I-≠n am-[-h≥ -\mb¿ (89). `m-cy: ]-tc-X-bmb e-£v-anA-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥, k-Xo-i≥, cm-Poh≥, Kn-co-jv. a-cp-a-°ƒ: Kn-cn-P, do-P, kp-\n-j. k©-b-\w Rm-b-dmgvN.

X-e-°p-f-Øq¿: ]m-h-bn¬ C-f-bn-S-Øv D-Æn-\mb-cp-sS `m-cy a-√n-I (53). a-°ƒ: _n-_o-jv, _n_n-X. a-cp-a-°ƒ: i-in-[-c≥, ePn-\. kw-kv-Im-cw C-∂p ho-´p-h-f-∏n¬.

A-gn-bq¿: Nn-db - n¬-]o-Sn-Ibn-se Nn-da - o-ج A-NypX≥ (80). `m-cy: ]-tc-Xb - mb im-cZ- . a-°ƒ: c-RP v- n\n, A-Pb - ≥, A-Pn-X, kPo-h≥. a-cp-a° - ƒ: cm-P≥ (jn-tam-K), i-in (tNm-ºme), k-Pn-e, tc-J.

h-S-I-c: ta-ap-≠ Xm-sg]p-Xp-°p-Sn A-–p¿-d-lvam≥ (56). `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: k-°o-\, P-koe, a-cp-a-°ƒ: d-low (]m-e-®p-h-S)v, lw-k (a¥-c-Øq¿).

I-Sn-b-ßm-Sv: am-\n-bm¿Ip-∂p-Ω¬ cm-L-h≥- \mb¿ (58). `m-cy: _m-em-aWn. a-°ƒ: ko-\, kn-Pn\, kp-Pn-Øv (kn.B¿.]n.F-^v). a-cp-a-°ƒ: cmP≥ (I-k-_ t]m-en-kv kv-t‰-j≥), {]-tam-Zv, tch-Xn. kw-kv-Im-cw C-∂v.

Kw-Km-[-c-Ip-dp-¸v

^m-¯n-a

Nm-¯p-¡p-«n

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã-

Ir-jv-W³

A-l-½-Zv

D-®n B-an-\-

^m-¯n-a-

C-cp-h-≈q¿: A-º-e-∏mSv ]m-d-°p-ao-ج (B-\μ-`-h≥) Kw-Km-[-c-Ip-dp∏v (79). hn.Fw.]n ^m-anen A-tkm-kn-tb-j≥ c£m-[n-Im-cn-bpw ku-Øv A-º-e-∏m-Sv d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ AwK-hp-am-Wv. `m-cy: X-¶-aWn-b-Ω. a-°ƒ: ]n Fw B-\-μ-Ir-jv-W≥ ( slUv Hm-]-td-‰¿, sI.Uªyp.F. sIm-Sp-h-≈n), ]n Fw {]-ao-f (F¬.sF.kn G-P‚ v). a-cp-a-°ƒ: _n-μp hn Fkv (]m-h-ßm-Sv), F≥ sI tam-l-\≥ (_n-kn\-kv). k-©-b-\w i-\nbm-gv-N.

ta-∏-øq-¿: Nm-e-b-≠n-aoج ^m-Øn-a (45). a°ƒ: A-ao¿, km-Zn-Jv. F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w Im-eSn-Ø-d ]n-em-°¬ ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv apkveym-cp-sS `m-cy B-an\ (80). a-°ƒ: A-–p-√, A-–p-¿d-lvam≥, ^mØn-a, sk-bv\-_.

]p-∂-t»-cn: Im-c-°p-∂sØ s\-gv-ØpsXm-gn-em-fnbm-bn-cp-∂ Xm-sg ]-∂yw-I≠n Nm-Øp-°p-´n (76). `mcy: Pm-\-In. a-°ƒ: kp-tc{μ≥ (Z-Ωmw), P-b-{io. a-cpa-°ƒ: in-h-Zm-k≥ a-Wmt»-cn (hn-ap-‡-`-S≥), -A-Jne (Iq-Øm-fn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥, \m-cmb-Wn, am-fp, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cm-cp.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv B-\-a-dn-bn-se I-√ph-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv A–p-√ (70). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p¬ Ako-kv (J-Ø¿), apkv-X-^, A-øq-_v. a-cp-a-°ƒ: dp-_o-\, ap≥-jn-d, d-^o-J.

I-Sn-b-ßm-Sv: ]p-teym-´v Irjv-W≥ (65). `m-cy: ]-Xvan\n. a-°-ƒ: {io-Pn-Øv, {ioP. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn, k-Pn\. th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn Ip≠q¿-tNm-e ]m-d-bn¬ thep-hn-s‚ `m-cy hn-im-em£n. a-°ƒ: _n-μp,_m_p, km-_p, Zo-], Zn-hy.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: ]m-eØ - n߬ In-g° - I - Ø - v A-lΩ-Zv (63). `m-cy-am¿: ]m-ØpΩp, kp-ss_-Z. a-°ƒ: Ak-am-_n, _-jo¿, ssJ-dp∂o-k, km-_n-d, kp-sseJ, j-d^ - p-±o≥, B-Zw, ^ko-e. a-cp-a° - ƒ: km-PnZp¬ _p-Jm-cn, kp-sse-J, ssl-t{Zm-kvtIm-b, ss^k¬, Ip-™n-sam-bvX - o≥, A-^o-^, A-\o-jv.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c-∏pdw ]-In-So-cn ap-l-Ω-Zv lmPn-bp-sS `m-cy D-Æn B-an-\ (60). a-°ƒ: A-_v-Z-p∂mk¿, A-_v-Zp- -emw (C-cp-hcpw Pn-±), sam-bv-Xo≥ (dn-bmZv), kzm-en-lv, l-ko-\, ssaaq-\, B-an-\, ^m-Øn-a. a-cpa-°ƒ: A-ssk-\m¿, A_q-_-°¿, tam-bn≥-Ip-´n, A-_v-Zp¬ I-cow, d-kn-b, kp-a-ø, \-ko-a, d-ko-\.

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv sIm-t∂-߬ ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy ^m-Øn-a (68). a°ƒ. C-{_m-low-Ip-´n, A–p- -emw, A-–p- -a-Zv, A-eo-a, dw-e, A-kv-am-_n, dp-_o-\, ssJ-dp-∂o-k. acp-a-°ƒ: A-–p-√, A–p¬-I -cow, d-jo-Zv, _jo¿, \u-Pm≥, _p-jv-d, j-_v-\. J-_-d-S-°w C-∂v F-´n-\v No-t°m-Sv Pp-ap-AØv ]-≈n-bn¬.

sIm-e-h³-

Zm-£m-b-Wn

Nm-t¡m -

A-Ðp-Ã-¡p-«n

sam-bv-Xo³-Ip-«n

am-Xyp- -

Kw-Km-[-c³ -

H-Xp-°p-߬: sN-dp-Ip∂v Iq-cn-∏-d-ºv Xq-{ºwIp-∂-Øv sIm-e-h≥ (55). `m-cy: Ip-™n-s∏Æv. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, kp-\n-X, A-\n-X, A-\o-jv. a-cp-a-°ƒ: kPn, c-Pn-X.

h-≈n-°p-∂v: ap-≠n-b≥Im-hv ]-d-ºn-\p k-ao-]w ]-cp-Øn-°m-Sv A-®yp-Xs‚ `m-cy Zm-£m-b-Wn (60). a-°ƒ: jo-P, jmPn, ssj-Pp, ss_-Pp. acp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, {]-k-∂, kp-Nn-{X.

I-cp-hm-c-°p-≠v: I-ÆsØ I-f-∏p-c-°¬ Nmt°m (74). `m-cy: G-en-bm-Ω. a°ƒ: kn-_n, tPm-k^v, kn-‘p, kn-t\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, kPn-\n.

F-S-∏mƒ: ip-I-]p-cw N¥-°p-∂v tIm-e-°m-´v A-–p-√-°p-´n (Ip-™mhp-´n-˛62). `m-cy: ^m-Øna. a-Iƒ: j-ao-d, i-co^v, j-^o-Jv, k-°o¿. acp-a-I≥: A-Iv-_¿.

F-S-°-c: \m-tcm-°m-hv ap-≠-°-∏-d-º≥ sam-bvXo≥-Ip-´n F-∂ sN-dnbm-∏p-Im-° (75). `m-c-y: ^m-Øn-a. a-°ƒ: C-{_m-low, Al-Ω-Zv. a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, k-^n-b.

F-S-°-c: ]q-t°m-´p-aÆ-bn-se am-dm-∏n-≈n¬ am-Xyp (65). `m-c-y: t{Xk-y. a-°ƒ: an-\n, hnt\m-Pv, sÃ-\n, dn-\n. acp-a-°ƒ: am-Xyp h¿-Kokv (_-lvdbv≥), t\m_nƒ, i-c-W-y, Pn≥-kn.

sIm-t≠m-´n: Im-tfmØv Hm-ß-√q¿ Kw-Km-[c≥ (58). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: kXo-jv, k-cn-X, im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥Ip-´n, jn-Pp.

B-an-\

hn-im-em-£n-

aq-k s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n°m-Sv I-am-\w No-\n°¬ aq-k (80).a-°ƒ: lw-k, kp-sse-J, leo-a, d-kn-b. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v ]-d-ºq¿ Pp-ap-A-Øv ]-≈n J_¿-ÿm-\n¬.

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ Ip-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øphnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. Chsc c-£n°m≥ {i-an°-sh sh-≈-Øn¬ ap-ßn-ØmW kp-an-{X-sb \m-´p-Im¿ I-c-bvs°-Øn-®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c≠p-t]-cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn™-Xv. C-cp-h-sc-bpw ]p-d-sØSp-Øv ]m-e-°m-s´ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-n-cp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \S-Øn.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Ip-∂-∏-f-fn sd-bn-en≥-I-c-bn¬ t]m¬-Im-´n¬ C-{_m-lo-an-s‚ a-Iƒ k-do-\ (23) hnjw D-≈n¬-sN-∂v a-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se ho-´n¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠- k-do-\-sb s]-cn-¥¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am‰n-sb-¶n-epw c-£n-°m-\-m-bn-√. s]-cn-¥¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se ^m¿-a-kn Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c߃: P-ko-e, t_-_n jw-\.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hns\ tXm-´n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n-°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶nt\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C∂-se cm-hn-se B-tdm-sSbm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, a-Wnb≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv X-øm-dm-°n.

No-«p-I-fn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨n-Ã; k-tlm-Z-c-s\ Ip-¯n-s¡m-¶p

N-ß\ - m-t»-cn: No-´p-If - n-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m-Xn-cp-∂Xn-\v Xn-cp-thm-W \m-fn¬ tPy-jvTs - ‚ Ip-tØ-‰v A-\pP≥ a-cn-®p. N-ß\ - m-t»-cn am-S∏ - ≈ - n G-ew-Ip-∂v ]p-Xp∏-dº - n¬ ]-tc-X\ - m-b tXm-ak - n-s‚ a-I≥ tPm¿-Pv (kn_n-®≥-˛44) B-Wv a-cn-®X - v. kw-`h - h - p-am-bn _-‘s - ∏´v tPy-jvT≥ sk-_m-k‰ v- y-s\(t_-_n-˛54) Xr-s°m-SnØm-\w t]m-en-kv A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p. No-´p-I-fn-bn¬ ]s¶-Sp-∏n-°m-Ø-Xn-s\-s®m-√n k-ao-] ho-Sp-I-fn-¬ Xma-kn-°p-∂ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-Ibpw I-Øn-°p-Øn¬ I-em-in-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. a-Zy-]n-s®-Øn-b sk-_m-Ãy≥ No-´p-I-fn-°m≥ Xm¬-∏-cyw Im-Wn-s®-¶n-epw tPm¿-Ppw Iq-´-cpw A\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v ho-´n-te-°p t]m-b C-bmƒ Xncn-sI ss_-°n¬ a-S-ßn-sb-Øn X¿-°-ap-≠m-°p-Ibpw Ip-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-d-bp-∂p. tPm¿Pn-s\ D-S≥ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw -F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: sP-kn. aIƒ: A-eo-\.

Po-h-s\m-Sp-¡m³ {i-an-¨ bp-h-Xn Nn-InÂ-k-bv-¡n-sS a-cn-¨p

X-fn-∏-d-ºv: `¿-Øm-hv h-g°p-]-d-™-Xn¬ a-\w-s\m¥v Po-h-s\m-Sp-°m≥ {i-an-®v A-h-i-\n-e-bn¬ B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ Ign-™n-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. X-fn-∏-d-ºn-se h-kv-{Xm-e-bØn¬ Po-h-\-°m-cn-bm-b tIm-´n-e-bn-se sI Zo-]nI(24)-bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn `¿-Xr-Kr-l-Ønse Ip-fn-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-b Zo-]n-I-sb A-b¬-hmkn-I-fm-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. hn-h-c-a-dn™p ho-Sp-hn-´n-d-ßn-b `¿-Øm-hv ]m-W-®n-d-Ω¬ kp\o-jn-s\ \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn ho-´n¬ Xn-cn-s®-Øns®-¶n-epw C-bm-fpw Xq-ßn-a-cn-°m≥ {i-an-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Hm-WØ - n-c° - p Im-cW - w hym-gm-gvN - cm-{Xn A¬-∏w ssh-In-bm-Wv Zo-]n-I ho-´n-se-Øn-bX - v. C-Xn-s\-s®m√n `¿-Øm-hv h-g° - p-]d - ™ X - n-¬ a-\w-s\m-¥m-Wv- Xqßn-bs - X-∂d - n-bp-∂p. sIm-´n-eb - n-se sI Fw e-£va - W≥-˛I - c - n-bn¬ iym-af - Z-ºX - n-If - p-sS a-If - m-Wv.

ku-Zn-bn c-−p a-e-bm-fn-IÄ hm-l-\-an-Sn-¨p a-cn-¨p ku-Zn- A-td-_y: ku-Zn-bn¬ s{S-bn-e¿ ss{U-h¿-am-cm-b c≠v a-e-bm-fn-Iƒ tdm-Uv ap-dn-®pI-S-°-sh hm-l-\-an-Sn-®p a-cn®p. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-°m-cm-b Iq-‰≥-th-en ss]-a-‰w tam-f-Øv lu-kn¬ ssa-Xo≥-Ip-™v-˛-\_o-k Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A\-kv (31), sN-dp-sh-´q¿ ta-X-e Aw-t_-Zv-I¿ P-Mv-j≥ \m-bm-´p]m-d lu-kn¬ A-–p¬ Jm-Z¿˛-\m-®n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ jao¿ (33) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. Pn-±-bn¬ \n-∂v tKm-X-ºv Ib-‰n \-^n-bn-te-°v h-cp-∂-h-gn Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-´p-a-Wntbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. h-gntbm-c-sØ tlm-´-en¬ \n-∂v `£-Ww I-gn-®-ti-jw F-Xn¿-hi-Øp ]m¿-°v-sN-bv-X C-h-cp-

sS s{S-bn-e-dn-\-Sp-tØ-°v tdmUv ap-dn-®p-I-S-°p-tºmƒ A-anX-th-K-Øn¬ h-∂ ku-Zn kztZ-in-bp-sS Im¿ C-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. sj-ao-¿ kw-`-h-ÿ-eØpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Z-hmfln-bn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-\-kv C-∂-se ]p-e¿-s®-bp-am-Wv a-cn®-Xv. \-m-ep-am-kw ap-ºm-Wv j-ao¿ ku-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. kp-\od-bm-Wv `m-cy. A-©pw aq-∂-cbpw h-b- p-≈ c-≠v B¨-a-°fp-≠v. A-\-kv H-cp h¿-j-Øn-e[n-I-am-bn ku-Zn-bn¬ tPm-ensN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `mcy: lp-kv-\. c≠p a°-fp≠v. arX-tZ-l-߃ ku-Zn-bn¬ J-_d-S-°pw.


6

thÀ-]mSv

koCHI

18 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

a-sIm[y-hS-I-b-c-k: I-v-It√--s‰âp-¶-cara--X\-t-bZ-v-°l-ew-∏I--Snssd-−-bn¬-¯thn

\m-Wn Ip©p

tdmkn

sk-_m-Ìy³

hÀ-Kokv

A-¶-½ ]u-tem-kv

In-g-°-ºew: ]p-dØp]m-d ho-´n¬ ]-tcX\m-b Ip-©p-hn-s‚ `mcy \m-Wn Ip-©p(88). a°ƒ: cm-P∏≥, AΩnWn, eo-e, `m-kv-Ic≥, kc-kp {io-[c≥, im-¥, i-Ip¥-f. a-cp-a°ƒ: {io[c≥, _m_p, hn-Zym[c≥, {]-ao-f, {io-tZhn, jo-e, knPn, ]-tc-Xcm-b am-[h≥, tKm-]n. kw-kvIm-cw C-∂v kz-h-k-Xnbn¬.

ssh-∏n≥: Hm-®-¥p-cpØv Iq-fnb-Øv A-K-Ãns‚ `m-cy tdm-kn(94). a°ƒ: tPm-k^v, tPm¿Pv, ^n-tem-an-\, {^m≥-knkv, B‚Wn, t]mƒ. a-cp-a°ƒ: AΩnWn, eo-e, tPm¿÷v, _o-\, PnPn, {_o-\. kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-In-´v aq-∂n-\v Hm-®¥p-cp-Øv \n-Xy-k-lmb-am-Xm ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

tIm-X-aw-Kew: ss]a‰w sXm-≠n-bn¬ sk_m-Ãy≥(52). `mcy: jm‚n hm-fm®n-d I-fº-\m¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: tPmPn, tPmkvan. kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v ]p-en≥]m-d sk‚ v.sk-_m-Ãy≥kv ]-≈n-bn¬.

{io-aq-e-\-Kcw: ssI-{] im-¥n-\-K¿ h-c-bn-em≥ ]-tc-X\m-b B‚-Wn-bpsS a-I≥ hn F h¿-Kokv(44). `mcy: t^m¿-´psIm-®n Ip-cn-ip-]-dºn¬(sIm√w tUm¨hn√) Ip-Spw-_mw-Kw an\n. aIƒ: a-cn-b-tdmkv(A-®p). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v {io-aq-e-\Kcw cm-P-Kn-cn ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

aq-hm-‰p-]p-g: Ip-∂-bv°m¬ ]p-d-¥m-‰n¬ (\mev) A-∂-Ω ]utem-kv(79). a°ƒ: tim-im-Ω h¿-Kokv, h¬-k t__n. a-cpa°ƒ: h¿-Kokv, t__n. kw-kv-Im-cw C-∂v 12 \v sk‚ v.tPm¿-÷v bmt°m_m-b kp-dn-bm\n ]-≈n Ip-∂-bv-°men¬.

Ko-X

{io-[c³

G-en-¡p«n

sa-mbv-Xo³

eo-e

a-´m-t©-cn:]p-Xp-°m-´v ]-d-ºn¬ Xm-a-kn-°p-∂ sam-bv-Xo≥(63).J-_-dS°w \-SØn. a°ƒ: kp\n-X,kp-\n¬,kp-\od,tc-jv-a. a-cp-a°ƒ:\u-jmZv, jm-an-e, ln-Zm-b-Øv.

ap-∏Ø-Sw:I-cn-ß-\w tImS-Øv(A-º-e-∏-dºv) cm-[m-Ir-jvW-s‚ `m-cy eo-e(59). kw-kv-Im-cw \SØn. a-°ƒ:hn-\p,_nμp,_n-Pp. a-cp-a-°ƒ:kpa-tZhn, D-Æn-Ir-jvW≥(a-kvI-‰v),cay.

B-eokv

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ h-en-b-ho-´n¬ hn sP tPm-k-^n-s‚ `m-cy Ben-kv(60). F-d-Wm-Ipfw ]-cn-af-Øv Ip-Spw_mwKw. aI≥: k-cn≥ kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n\v tIm-X-awK-ew sk‚ v.tPm¿-÷v IØo-{U-en¬.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ Xrs°-]-d-ºn¬ \n-[n-bn¬ F sI cm-a-N-{μ≥ \mb¿. dn-´. t]m-Ãv am-Ã-dmbn-cp-∂p. `m-cy: kp-temN-\m -\m-b¿. a-°ƒ: kPn-Øv B¿ \m-b¿, Pn-\nØv B¿ \m-b¿.-

Xr-s°m-Sn-Øm-\w: tIm-´-ap-dn In-g-t°-Xn¬ `m-kv-I-c≥-]n-≈ (82). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-flm-h-Xn-b-Ω. a-°ƒ: ]p-jv-]-e-X, DÆn-°r-jv-W≥ \m-b¿, {io-I-e, _n-μp. a-cp-a°ƒ: a-Wn Ip-am-cn, cm[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

Cu-cm-‰p-t]-´: \-S-bv°¬ B-∏n-t©-cn-bn¬ Im-´m-a-e ]-tc-X-\m-b sIm-®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy ]-co-Xp-Ω (76). J-_-dS-°w \-S-Øn. a-°ƒ: A–p¬ k-emw, j-m-Pn, Aj-d-^v, \u-^¬, J-Zo-P, P-ao-e, ]m-Øp-Ω. a-cp-a°ƒ: A-^-d-^v, d-jo-e, \-Pv-a, P-ko-e, j-l-\, ]-tc-X-cm-b P-∫m¿, Aj-d-^v.-

_-joÀ

X¦-aWn

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ]p-fn©p-h-´n¬ tXm-a-kv `mcy t{X-kym-Ω tXm-a-kv (69).

Cu-cm-‰p-t]-´: Nn-d-∏md ]m-d-bv-°¬ _-jo¿ (59). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: jm-ln-Z (sIm-®p-ho-´n¬ Ip-Spw_mw-Kw). a-°ƒ: A-\oj, A≥-jm-Zv. a-cp-aI≥: \u-jm-Zv.

ssh-∏n-≥:- F-S-h-\°m-Sv ap-≈p-hm-Xp°Ød iin-bp-sS `m-cy- X¶aWn- (52).- kw-kv-Im-cw\SØn.- a°ƒ-: icXv-em¬,- A¿-Pp\≥- Xºn.-

ap-≠w-then: a-cpXq¿ h-S-t°¬ tXm-akn-s‚(tXm-am®≥)`m-cy G-en-°p´n(Nm-®n˛82). kw-kvIm-cw C∂p-ssh-Io´v 3.30\v t^m¿-´p-sIm®n sh-fn-bn-ep-≈ Iqh-∏m-Sw C≥^‚ v Pok-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]tc-X am-™q¿ ku-Øv a\-{ºm-bn¬ Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: sk-en≥(t`m-∏m¬), en- n(A-[ym-]nI,Pn.Fw.F¬.]n.Fkv ap-≠p-ap-gn), tPm¨-k¨ tXmakv(dn´.tlm-Wd-dn e^v-‰-\‚ v,C-¥y≥ t\hn), ]pjv-](s]m∂m¶-bw).a-cp-a°ƒ: tPm-kv I-Æ≥-]p-c-bvtdm-knen °¬(_n-kn\-kv), Np-≈n°¬: Ip-dp-∏w-]-d- F-_n ]q-tXm-en-Ø-Sºn¬ ]-tc-X\m-b A-KØn¬(s{]m-hn-U≥Ãn≥ `m-cy tdm-kn-en(54). kv ^m¿a,tIm-gna°ƒ: tkm^n, sÃ^n. t°m-Sv),_n-μp a-™a-cp-aI≥: knPp. kw-kv°p-t∂¬ Xn-cp-hmIm-cw C-∂v H-∂n-\v NpºmSn, tPm¨-k¨ ≈n-°¬ sk‚ v.tPmksh-´n-°m-´v s]m-∂m^v ]-≈n-bn¬. ¶-bw.

am-[-h³

ap-l½Zv

{io-a-Xn

Ip-ªp-ap-l½Zv

A-ÐpÂjp-¡qÀ am-ÌÀ

cm-P-½ So¨À

AÃn

A-Ðp-d-ln-am³

B-e-ßmSv: tIm-´-∏p-dw tXm-´p-߬ ho-´n¬ am-[h≥(91). `mcy: IeymWn. a°ƒ: h¬ke, i-in(FIv-ssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-j-W¿), kp-aXn, aWn. a-cp-a°ƒ: hn-izw-`-c≥ (dn-´.C-dn-tKj≥), jo-e, tZ-h-Zmkv(dn-´. _m-¶v am-t\P¿). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v 12 \v kz-h-k-Xnbn¬.

Ip-ºfw: dn-´.sIm-®n≥ t]m¿-´v Po-h-\-°m-c≥ \n-I¿-Øn¬ ho-´n¬ F≥ F-®v ap-l-Ω-Zv(62). `mcy: ac-Sp sX-cp-hn-∏-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw a-dnbp-Ω. a°ƒ: I-_o¿, jn-Pn-\, k-Po-\, ssk-_p-∂n-k, K-^q¿. a-cp-a°ƒ: A-_q_°¿, \u-jmZv, k_o\, km_p, \m-Zn-b. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11 \v Ipº-fw Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ac-Sv:Pb-¥n tdm-Uv am°m-]-d-ºn¬ h-´w-Xd sse-\n¬ ]-tc-X\m-b cmP-s‚ `m-cy {io-aXn(58).a-°ƒ:kp\n¬,kn-\n.a-cp-a°ƒ:km-_p,{]n-b,kwkv-Im-cw \-SØn.

tXm-∏pw]-Sn: B¿.sI. ]n≈ tdm-Un¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zv(aq∏≥˛79). ]¶-Pv kv-ss]k-kv.`m-cy:kpte-J Ip™p-ap-l-ΩZv. a°ƒ: Jm-enZv, A-jd^v, kpl-d, _ohn, \u-jm-Zv,sj-co^v, _pj-d. a-cp-a°ƒ:kpl-d, ssk-\_,A-_q-_-°¿,A-en_m-h,^m-Øn-a,ko\Øv, j-ao¿. J-_-dS-°w C-∂p-cm-hnse 10\v sN-ºn-´]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

a-´m-t©-cn:tXm-∏pw]-Sn Cμn-c P-Mv-j-\n¬ ^mØn-a a≥-kn-en¬ sP A-–p¬ jp-°q¿ amkv-‰¿(75). J-_-dS-°w \-SØn. F-dWm-Ip-fw Fkv.B¿.hn.F-®v.F-knse dn-´.A-[ym-]-I\mWv. A-a-cmh-Xn ap-kv enw P-amA-Øv {]knU‚ v I-®n-ta-a≥ Pam-AØv, am-emw-]d-ºv ]≈n, C-Iv-_m¬ sse{_dn, sa-°m sIm-®n Xmeq-°v F-∂n-h-bp-sS sk{I´-dn ÿm-\-߃ h-ln®n-´p-≠v. `m-cy:lmP-d. a°ƒ:l-ko-_v jp-°q¿, kenw jp-°q¿, l-ko\,k-_o-l.a-cp-a-°ƒ:X^vv-ao≥,A-kq-d,a≥-kq¿, ]-tc-X\m-b k-°o¿.

s]-cp-ºm-hq¿:sI.Fkv.B¿.Sn.kn-bv-°p kao-]w _m-e-Irjv-W aμn-c-Øn¬ ]-tc-X\m-b \m-cm-b-W≥(ap≥ sk{I-´-dn,a-c-bv-°m¿ Iº\n) `m-cy cm-P-Ω-So®¿(78).kw-kv-Im-cw C∂v D-®-I-gn™p 3\v kzh-k-Xn-bn¬. a°ƒ: iin, Ko-X,jo-e,cLp,tKm-]p,{]-Zo-]v-Ipam¿.a-cp-a°ƒ: k-c-kΩ,kp-tc-{μ≥,]-tc-X\mb ap-cfn, k-tcm-Pw,Xmc,kz-]v-\.

]-d-hq¿:Ip-™nssØ Np-Sp-Im-´n¬ ]-tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥ `m-cy A√n(87). kw-kv-Im-cw \SØn. a°ƒ: tKm-]m-e-IrjvW≥, ]-fl-P,h¬-ke,k-tcm-Pw,]-tc-Xbm-b km-hn-{Xn. a-cp-a-°ƒ:Iem-[-c≥(jn-∏v bm¿Uv),]p-cp-j≥,Dj(Fw.]n.C.Un.F).

Bep-h: R-d-f-°m´v:Bep-aT-Øn¬ ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ A-–p-d-lnam≥(78). J-_-dS-°w \SØn. `mcy: \-_o-km_ohn. a°ƒ: ap-l-ΩZmen, A-–p¬ A-kokv,A-–p¬ k-emw. a-cpa°ƒ: A≥-k, jm-PnX,iw-e.

ap-{X-Øn-°-c: ap-tØ-cn ]p-jv-]m-I-c≥ `m-cy KoX(49). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 7\v ]m-d-ta°m-hv im-¥n-L-´n¬. a°ƒ: en-tP-jv, en-t\-jv a-cp-a-Iƒ tcm-jv-\n .

h-do-Xv \-¥n-]p-ew: I-Æw-]p-g \-Sp-hn¬-]o-Sn-I h-doXv(99). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: tdm-kn. a°ƒ: tem-\-∏≥, F¬kn, tPm-kv, t]m-fn. a-cp-a°ƒ: tim-i-∂w, ssa°nƒ, Pn≥-kn, Pq-en.

sN-Ã-½ tN¿-Ø-e: h-b-em¿ ]©m-b-Øv F-gmw hm¿-Uv I-´n-t°m-hn-e-I-Øv tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS `m-cy sN-√-Ω (85). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: ]-fln-\n,- \m-cm-bW≥, -e-X. a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Ip-am¿,- hn-Pn,kp-[m-I-c≥- \m-b¿.-

]-d-hq¿:Ip-dp-∏-t\-g-Øv {io-[-c≥(78).`mcy: Pm\In. a-°ƒ: k-Xy≥, ]-hn-{X≥(kn.]n.Fw sX.]-d-hq¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn). kPo-h≥(sI.Fkv.C._n),Ko-X. a-cp-a°ƒ:tdm-P,B-i,kmbn-\n,Im¿-Øn-tIb≥.kw-kv-Im-cw \-SØn.

t{X-kym-½ tXm-a-kv-

tXm-a-kv

tZhIn tIm-X-aw-Kew: X¶-fw tamf-Øv tZ-h-In(84). a°ƒ: imc-Z, tKm]n(dn-´.FIv-ssk-kv {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿). a-cp-a-°ƒ: ssi-eP(^-Ãv t{K-Uv ta{S¨, Im-°-\m-Sv Pn√m P-bn¬), ]-tc-X\m-b in-h≥(sImc-´n a[p-c tIm-´v-kv).

hn-iz-\m-Y³ ap-l-Ω: F-kv.-F≥.-Un.]n. im-Jm-tbm-Kw 498 ap≥ sk-{I-´-dn-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpam-b ap-l-Ω Nm-Wn-shfn-bn¬ kn _n hn-iz-\mY≥ (77). k-©-b-\w 22\v. `m-cy: k-c-f. a-°ƒ: hn-Zym km-K¿, A-Uz. Ac-hn-μ tLm-jv, Kw-Km tZhn. a-cp-a-°ƒ: P-b-{io, kn-\n tam-ƒ, kp-\n¬-Ipam¿.

t{X-kym-½ tPm-k-^v-

`m-kv-I-c³ ]n-Å

]-co-Xp-½

tXm-a-kv

sXm-Sp-]p-g: ]-tc-X-\m-b ]-Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f cm-L-h≥-\m-b-cp-sS `mcy A-ar-X-h-√n A-Ω. kw-kv-Im-cw 18\v _p-[\m-gv-N cm-hn-se 11 \v- ]Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f ho-´p-h-f-∏n¬

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 18mw hm¿-Uv a-cp-tØm¿-h-´w A-tc-t»-cn-bn¬ tb-ip{]-Im-iv-_m-_p-hn-s‚ `mcy- F¬-k-Ω(61). tIm-´bw B-\n-°m-´v I-h-f-Ωm°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. kw-kv-Im-cw \-SØn. a-I≥: \n-Jn¬ (sP ]n -tam¿-K≥ tN-kv _mw•q¿). a-cp-a-Iƒ: tPm-bven≥ (sP ]n t-- am¿-K≥ tN-kv _mw-•q¿).-

Xp-S-ß-\m-Sv: F-c-∏q-gn-°c F kn tXm-a-kv (62). tN¿-Ø-e: I-S-°-c-∏-≈n kw-kv-°m-cw C-∂p cm-hn]-©m-b-Øv 14mw hm¿-Uv se ]-Øn-\v Xp-S-ß-\m-Sv ssX-°¬ ]p-∂-bv-°¬ sk‚ v tXm-a-kv s^mem-cn-tbm-kv hn≥-sk‚ v tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ(84, ssX-°¬ hn≥cn-bn¬. `m-cy: en-kn, Gsk‚ v). kw-kv-Im-cw C¥-bm¿ Hm-X-d-°p-t∂¬ ∂v 11.-30\p H-‰-a-t»-cn Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: sk‚ v tPm-k-^v ]-≈nB¬-_¿-´v Nm-≠n tXm-abn¬. kv, tdm-_¿-´v, F¬-k a`m-cy ]-tc-X-bm-b ¢m-ccn-b tXm-a-kv (Im-°-\mΩ. a-°ƒ: tUm-an-\n-°v,- Sv cm-P-Kn-cn tIm-f-Pv). ks_-∂n,- sa-‰n¬-U,- ta-cn,- tlm-Z-c-߃: A-∂-°ptam-fn,- ko-\,- sk-tdm´n, sk-_m-kv-‰y≥, a-dn^y,- en- n,- sse-Pn. a-cp-a- bm-Ω ssa-°nƒ, kn-kv°ƒ: sI.-]n Ão-^≥, s- ‰¿ ^v-fm-hn-b, F kn P-Ãn≥,- sd-Pn,- tPm-kn,tPm-k-^v, P-e-P tPm-kv, Pn-Ωn,- tPm-fn,- en-√, sPtdm-k-Ω tXm-a-kv, F  n,- ]-tc-X-\m-b Pm-Ivkn Nm-t°m. ]-tc-X-\mk¨. b F kn A-{_m-lw.

FÂ-k-½

em-cn-tbm-kv hn³-skâv

F-cp-ta-en: {io-\n-]p-cw \n-c-h-Øp-Im-hv F≥ B¿ km-_p (45). kwkv-Im-cw C-∂v 12-\v s]mcy-∑-e kn.--Fw.--F-kv sk-an-tØ-cn-bn¬.

sIm-√-ap-f: \-μm-Ip-gnbn¬ (]q-X-°p-gn-bn¬) tXm-a-kv (85). kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v sIm-√-ap-f sk‚ v a-cn-bm sKm-tcØn ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-¥-fw ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ A-Ωn-Wn. a°ƒ: Ip-™q-™-Ω, tZh-ky, en-kn, an-\n, _n\p, ]-tc-X-\m-b kv-I-dnb. a-cp-a-°ƒ: t‰m-an, Nm≠n, tPm-bn, P-bv-\-Ω, F¬-k-Ω, do-\.-

ta-cn

th-ep-¡p-«n

kn-±mÀ-Y³

kp-{_-lv-a-Wy³

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

C-kv-s_-Ã ta-cn

A-¶-¡p«n

N-{µn-Ib-½

a-Xn-e-Iw: ]-≈n-h-f-hv sIm-√-]-d-ºn¬ Hutkm-bp-sS `m-cy tacn(83). a-°ƒ: tPm-k^v, B≥-Wn, {So-k, t_-_n, en-√n, sk-eo\, hn≥-sk‚ v. a-cp-a°ƒ: sP-kn, jm-\n, tPm-bv, hn≥-sk‚ v, tkm-P≥, tSm-an, ]p-jv].

s]-cn-™-\w: I-f-cn°¬ C-‰m-a≥ a-I≥ thep-°p-´n(94). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kXn. a-°ƒ: hn-P-b≥, ssh-P-b-¥n, i-c-Xv N{μ≥, im¿-M-[-c≥, KwKm-Z-Ø≥, kp-lm-kn-\n. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, ]-tc-X\m-b \-S-cm-P≥, kn-‘p, tl-a-e-X, X-\q-P, ]p-jvI-c≥.

]m-h-d-´n: \-Sp-hn¬ ]p-c°¬ A-∏p a-I≥ kn±m¿-Y≥(63). a-°ƒ: jnt\m-Pv, k-t\m-Pv, k-PnØv. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, kn-an, a-Rv-Pp.

sIm-Sp-ß-√q¿: F-S-hn-eßv am-¶-d ]-tc-X-\m-b cm-ap-hn-s‚ a-I≥ kp-{_lvv-a-Wy≥(54). `m-cy:t__n. a-°ƒ: Zn-]o-jv, hnjv-Wp, ]-tc-X-\m-b kp_n≥..

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw Idp-I-am-Sv h-en-b-I-Øv Ip™n-ap-l-Ω-Zv(78). `m-cy: ]m-Øp-tamƒ. a-°ƒ: lm-^n-f, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: kn-≤o-Jv, ap-l-ΩZm-en.

Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

kp-ss_À

Kp-cp-hm-bq¿: t]m-≠nt®-cn sk‚ v tPm-k-^v tIm¨-sh‚n-se kn-kv‰¿ C-kv-s_-√ ta-cn(96). a-‰w Im-°-t»-cn ]-tc-X\m-b sIm-®u-tk-∏n-s‚bpw ta-cn-bp-sS-bpw a-Ifm-Wv.

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ Ir-jvWm-e-b-Øn¬ F hn Ir-jv-W-≥ \-ºym¿ (70). `m-cy: sN-dn-b-Øv im-¥. a-°ƒ: ip-`, tc-J, {iocm-Pv. a-cp-a-°ƒ: A-\q-]v (Un.Un.C Hm-^n-kv, I¬-∏-‰), kp-\n¬ Ipam¿ (K-h. ssl-kv-Iqƒ, s\-Sp-tßmw).

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn _o-®v tdm-Un-se ]-tc-X-cm-b A-–p-√-˛-leo-a Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ F ]n sI kpss_¿ (65). `m-cy: P-aoe. a-°ƒ: jm-P-lm≥ (a-te-ky), j-l-\m-Zv, apl-Ω-Zv im-^n, j-l-dm_n, jm-an-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, ap-lΩ-Zv dm-^n (a-te-ky). k-tlm-Z-c-߃: P-ao-e, a-dn-bm-_n, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-ZvIp-™n.

Ir-jv-W³

tIm-X-aw-K-ew: ss]tßm-´q¿ ]-tc-X\m-b Ip-cp-hn-f-bp-sS `m-cy A∂-°p-´n(85). tIm-XawK-ew Nm¬-`mK-Øv Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: sk-en≥, t__n, tPmkv, en≥kn, tdmbn, B‚Wn, tPm¿÷v, an\n, ssj\n. a-cpa°ƒ: Ip-cy≥, tamfn, tPmfn, h¿-Kokv, jmen, ^n-tem-an-\, tdm-kven, tXm-a-kv, C-Ωm-\pth¬. kw-kv-Im-cw C∂v 11 \v ss]-tßm-´q¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]≈n-bn¬.

tIm-X-aw-Kew: B-ZyIme I-ayq-Wn-Ãv t\-Xm-hmbn-cp-∂ Ip-Øp-Ip-gn N{μ-Øn¬ ]-tc-X\m-b inh-cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy N-{μn-I-b-Ω(70). H√q¿ F-cm-Øv Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: kn Fkv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (kn.]n. sF.Pn√m F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-Kw), kn F-kv ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿(Pn√m {]-kn-U‚ v tI-_nƒ Hm-∏-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥). a-cpa°ƒ: A-Pn-X, k-‘y.

kp-l-d

Ir-j-W v ³-Ip-«n- \m-bÀ

]-gb - ß - m-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn A-ºe - Ø - n¬ A-–p¬ I-co-an-s‚ `m-cy ]p-g° - ¬ kp-ld - (45).

\-cn-°p-\n: sN-´ymw-I≠n-bn¬ ]n sI Ir-jvW≥-Ip-´n \m-b¿ (80). `m-cy: im-cZ- A - Ω - .

km-_p-

aq-k X-´p-Ω¬: Pp-am-ak - vP - nZn-\v k-ao-]w tIm-fb - Øv aq-k (85). `m-cy: Fw kn J-Zo-P. a-°ƒ: A-–p-√ (jm¿-P), ap-lΩ-Ze - n (a-°), l-_o-_v, j-d^ - p-±o≥, A-eo-a, \ko-a, \-^o-k, P-ao-e. a-cp-a° - ƒ: J-Zo-P, d-lva - Øv, B-cn-^, l-ko-\, A-–p¿-dl - vam≥, ap-lΩ-ZvIp-™n, bq-kp-^v lm-Pn (ku-Zn), sslZ¿ (Zp-_b - v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ-Zv, A-en, A-eo-a, A_q-_° - ¿, \-^o-k, ]tc-X\ - m-b A-–p¿-dlvam≥.

a-¯m-bn X-et- »-cn: sh-Ãv s]m∂yw \m-emw ssa-en-se t{K-bk v- v ho-´n¬ Fw Fw a-Øm-bn (79). _n.F-kv.F≥.F¬. Xe-t»-cn sk-Ivj\ - n-se kq-{]-≠m-bn-cp-∂p. `mcy: ]n sI kq-kΩ - (dn-´. ko-\n-b¿ - \-gk v- n-Mv kq{]-≠v). a-°ƒ: A-\p amXyp, A-\p-kp am-Xyp, B-im am-Xyp. a-cp-a° - ƒ: sse-k A-\p, k-‘y A-\p-kp, kp-tc-jv _m_p.

tIm-´bw: ]m¿-°v sse≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv Ip™n-s‚ a-I≥ ]n Fw \n-kmw (57). J-_-dS-°w \-SØn. `mcy: ssa-aq≥. a°ƒ: \n-jn≥. \n-Pow. am-Xmhv: ssk-^p-∂n-k.

N-ß-\m-t»-cn : s]-cp∂ [-\ym Xn-tb-‰-dn-\p k-ao-]w Im-™n-c-ØpΩq-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv tPm-k-^ns‚ `m-cy-bpw Un.-kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sP sP-bnw-kn-s‚ am-Xm-hp-am-b t{X-kymΩ tPm-k-^v(84). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v N-ß-\mt»-cn sa-{Xm-t∏m-eoØ≥ ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬.

\n-kmw

_n-¿ l-Öp-½ sh-≈-ap-≠: ]p-fn™m¬ ]-tc-X-\m-b Iº B-en-bp-sS `m-cy Iº _n-ø l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-an-\, k°o-\, I-º a-Ωq-´n, C{_m-low, A-–p-√. a-cpa-°ƒ: kp-a-ø, jm-ln-Z, d-jo-Z, sam-bv-Xp- lm-Pn Im-hpw-a-μw, ]-tc-X-\mb a-Ωp In-gp-´, _m-hm®n- lm-Pn, A-–p-√ tImtdmw, sam-bv-Xp tN-°v sh-≈-ap-≠.

_o-^m-¯n-a l-Öp-½ hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se ]-tc-X-\m-b C{_m-loan-s‚ `m-cy _o^m-Øn-a l-÷p-Ω (58).-

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

A-eo-a s]-cn-tßmw: h-t´y-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ]n kn I-am-en-s‚ `m-cy hm-g-hf-∏n¬ A-eo-a (85). a°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-™n, e-Øo-^v, A-–p-√, C{_m-low, B-bn-i, lmP-d, J-Zo-P, Ip-™m-an\, lw-k (ku-Zn).

A-ar-X-h-Ãn A-½

Xr-°-cn-∏q¿: ssX-°oen-se ]-g-b-Im-e sXßp-I-b-‰-sXm-gn-em-fn Ip-≠-Øn¬ Ir-jv-W≥ (75). `m-cy: ao-\m-£n. a°ƒ: cm-P≥, P-b≥, KoX. a-cp-a-°ƒ: A-c-hnμ≥, P-b-{io (sF.-F.Un, I-m-k¿-tIm-Uv). ktlm-Z-c-߃: Ip-™ncm-a≥ (_n.-sP.-]n. kwÿm-\- Iu¨-kn¬ Aw-Kw), ]m-dp, Pm-\-In, ]-tc-X-\m-b A-ºp.

A-Ðp-¶m-knÀ C-cn-´n: h-≈n-tØm-s´ ]-tc-X-\m-b ]n ]n D-kvam≥ lm-Pn-bp-sS a-I≥ a-t\-_-Øv A-–p-∂mkn¿ (48). D-fn-°¬ Su-Wn-se ae-©-c-°v hym-]m-cn-bmWv. `m-cy: d-ko-a. a°ƒ: A-{^o-Zn, A-Pv^¿, A-\m≥.

A-¶-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv sk‚ v- Pq-Uv \-K-dn-se ]-tc-X-\m-b ]-Xm-]-dºn¬ tPm-k-^n-s‚ `mcy A-∂-Ω (100). a°ƒ: t_-_n, ]-tc-X\m-b sIm-®v.

A-Ðp Jm-ZÀ C-cn-´n: hn-f-t°m-s´ s]cp-¥-bn¬ A-–p¬ JmZ¿ (45). `m-cy: k-^q-d.

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ ap-§n-a-cn-¨p sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øn-hnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. \n-e-hn-fn-®v c-£-s∏-SpØm≥ {i-an-°-sh sh-≈Øn¬ ap-ßn-Øm-W kp-an-{Xsb \m-´p-Im¿ I-c-bv-s°-Øn®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c-≠p-t]cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn-™-Xv. Ccp-h-sc-bpw ]p-d-sØ-Sp-Øv ]me-°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-ncp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn.

tK-‰n-\v A-Sp-Øv a-[y-h-b-kv-I-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v H-cm-gv-N-tbm-fw ]-g-°-ap≠v. c-≠v {Sm-°p-I-fp-sS a-[y-Øn-ep-≈ s]m-¥-°m-´nem-bn-cp-∂p ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ]p√v Acn-bm≥ F-Øn-b kv-{Xo-I-fm-Wv ar-X-tZlw I-s≠-Øn-b-Xv.B-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n-√. a-™ \n-d-Øn-ep-≈ _-\n-b-\pw I≈n-ap-≠p-am-Wv th-jw. sIm-S-I-c t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-bv°v am-‰n.

_-Ên-Sn-¨v h-gn-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

Xn-cq¿: ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv tIm-©n-d tdm-Un¬ kzIm-cy _- n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. tIm©n-d tdm-Un¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv ho-´n¬ kp-Ip-amc≥(67) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v B-td-ap-°m-tem-sS-bm-Wv A]-I-Sw. sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√.

C³-t^m-]mÀ-¡v- Po-h\¡m-c³ss_¡n -\n-¶p ho-Wpacn-¨p

sIm®n: C≥-t^m-]m¿-°v- Po-h\°m-c≥- ss_°n ¬-\n-∂p ho-Wp acn-®p.- Xan-gv-\m-Sv- ta´p]m-fbw- kztZin-bpw- C≥-t^m¿-]m¿-°v- Po-h\°m-c\pam-b dptajv- X¶cm-Pv-(26)- BWv- acn-®Xv.C∂se cm-hn-se 11\v- kp-lr-Øn-s‚ ss_°n¬bm-{XsNøptºmƒ- ]n-Sn-hn-´v- tdm-Un¬- XebSn-®vho-gpIbm-bn-cp∂psh∂v- CS∏≈n- {Sm-^n-Iv- t]m-enkv- ]d™p.- ar-XtZlw- Im-°\m-s´ kz-Im-cy- Bip]{Xn- tam¿-®dn-bn¬.-

dnbm-Zn-se hml-\m-]-I-S-¯n c−v bphm-¡Ä acn-¨p

tImXawKew:kuZn Atd-_y-bnse dnbm-Znse hml-\m-]-I-S-Øn¬ c≠v bphm-°ƒ acn-®p. taXe \mbm-´p-]md A_vZp¬ Jm-Z-dns‚ aI≥ jao¿ (34) ]√m-cnaw-Kew ss]a‰w tamfØv ssaXo≥Ip™n s‚ aI≥ A\kv (35) F∂nA\kv h-cmWv acn-®-Xv. dnbm-Znse a¿kqJv Xp¿°n Iº-\n-bnse ss{Uh¿am-cmWv Ccp-hcpw. [hmXanIn\v kao]w cm{Xn `£Ww Ign™v tdmUv apdn®v IS°-th-bmWv A]-I-Sw. jao¿ kw`-h-ÿ-eØpw A\kv Bip]-{Xn-bn-epamWv acn-®Xv. jao¿ Ccp-h-cp-tSbpw J_-dS°w kuZn-bn¬ \S-Øpw. jao-dns‚ `mcy kp\od s\√n-°pgn Iºn-\n∏Sn ]md-∏m´v IpSpw-_mwKamWv. a°ƒ: AIv_-d-en, A≥h¿k-Zm-Øv. A\-kns‚ `mcy lpkv\ s]cp-a‰w ]pg-°-c -IpSw-_mwKamWv. a°ƒ: Aav\-^m-Øn-a, aplΩ-Zvbmkn≥.

No-«p-I-fn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨n-Ã; k-tlm-Z-c-s\ Ip-¯n-s¡m-¶p N-ß-\m-t»-cn: No-´pI-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n°m-Xn-cp-∂-Xn-\v Xncp-thm-W \m-fn¬ tPy-jvTs‚ Ip-t؉v A-\p-P≥ a-cn-®p. Nß-\m-t»-cn am-S-∏≈n G-ew-Ip-∂v ]pXp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kn-s‚ aI≥ tPm¿-Pv(kn-_n-®≥-˛44) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tPy-„≥ sk_m-kv-‰y(t_-_n-˛54)s\ Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp. No-´p-I-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-®n-s√-∂ Im-c-WØm-¬ k-ao-] ho-Sp-I-fn-em-bn Xm-a-kn-°p-∂ Ch¿ X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw I-Øn-°pØn¬ I-em-in-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. a-Zy-]n-s®Øn-b sk-_m-Ãy≥ No-´p-I-fn-°m≥ Xm¬-∏cyw Im-Wn-s®-¶n-epw tPm¿-Ppw Iq-´-cpw A-Xn-\v A-\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v ho-´n-te-°v t]m-b Cbmƒ Xn-cn-sI ss_-°n¬ a-S-ßn-sb-Øn X¿°-Øn-te¿-s∏-Sp-I-bpw Ip-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂psh-∂v ]-d-bp-∂p. tPm¿-Pns\ D-S≥ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw -F-Øn®p-sh-¶n-epw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: sP-kn. a-Iƒ: A-eo-\.

s{S-bn³ X-«n bphmhv a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: A-Sq¿ G-\m-Zn-aw-K-ew ]-Ø\w-Xn-´ Ing-t°-Xn¬ Ip-´-∏-s‚ a-I≥ k-t¥m-jns\ (39)bmWv sN-ß-∂q¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]-ap-≈ ]m-f-Øn-¬ s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠Xv. t]m-en-kv -\-S-]-Sn-°p-ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ°v ssI-am-dn.

Z½m-an N-§-\m-tÈ-cn kz-tZ-in Ip-t¯-äv a-cn-¨p

Z-Ωmw: a-e-bm-fn-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b hm-Iv-X¿-°w sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®p. tIm-´-bw N-ß-\mt»-cn Xr-°-Sn-Øm-\w kz-tZ-in Nm-e-bn¬ tXm-a-kv am-Xyp(26) B-Wv k-l-{]-h¿-Ø-I-\m-b sIm-√w ]≈n-tØm-´w F-®v.F≥.kn tIm-f-\n kz-tZ-in k°o¿ lp-ssk-s‚ Ip-tØ-‰p a-cn-®-Xv. am-Xyp˛-tdm-k-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mb tXm-akv am-Xyp H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv Z-Ωm-an¬ tPm-ens°-Øn-b-Xv. k-°o¿ lp-ssk-s\ Z-Ωmw sh-Ãv- t]m-enkv IÃ-Un-bn-se-Sp-Øp. tXm-a-kv am-Xyq-hpw k-°o¿ lpssk-\pw A-hn-hm-ln-X-cm-Wv.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bn F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hn-s\ tXm-´n¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ-\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n-°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶n-t\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C-∂-se cm-hn-se Btdm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, aWn-b≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv Xøm-dm-°n.

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈-s°-´n¬ ho-Wp-acn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v 4.-30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A-⁄m-X hm-l-\-anSn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lukn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

18 k]vXw-_¿ 2013 _p[≥

Pn-±-bn hm-l-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p B-bn-i- l-Öp-½

Ip-tª-\n

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn- -

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn

am-Wn -

^m-¯n-a

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]-tc-X-\mb ]p-ßm-S≥ Ip-™-lΩ-Zv lm-Pn-bp-sS a-Iƒ ]tc-X-\m-b A-_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bni- l-÷p-Ω (84). a-°ƒ: ^m-Øn-a, lpssk≥, ap-l-Ω-Zm-en, Ip™n-ap-l-Ω-Zv (Pn-±), samln-bp±o≥, C-kv-am-Cu¬ (dn-bm-Zv). a-cp-a-°ƒ: A_p, d-kn-b, k-°o-\, dlva-Øv, \p-ssk-_, Pko-e. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-ZvtIm-b lm-Pn, A-–p-¿dlvam≥ lm-Pn, ap-l-Ω-Zen lm-Pn.

Xm-\m-fq¿: sh-≈n-b-Øv Ip-t™-\n (_m-∏p´n˛86). `m-cy: \-_o-kp. a°ƒ: A-–p-d-ln-am≥, IΩp (J-Ø¿), kn-±o-Jv, \u-jm-Zv (A-_q-Z-_n), ]m-Øp-Ωp, B-bn-i-°p´n, dp-Jn-b, lm-P-d, Xmln-d, km-_n-d, dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: A-l-Ω-Z-vIp´n a-Z-\n, _m-h-lm-Pn, A–p-¿d-lv-am≥, D-Ω¿, A–p¬-A-ko-kv (J-Ø¿), A-–p¬ P-_m¿ (A¬sF≥), jw-km-Zv, ssk\-_, ku-Zm-_n, i-_v-\. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse F-´n-\v Xm-\m-fq¿ Ppap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

F-S-h-Æ: \o-e-Kn-cn ]¥-√q-cn-se sh-≈n-emwIp-∂≥ Ip-Spw-_mw-Khpw ap-Pm-ln-Zv a-l-√v Im-c-W-h-cp-am-b hn sI sam-bv-Xo-≥-Ip-´n lm-Pn (88). `m-cy: ^m-Øn-a l-÷pΩ. a-°ƒ: lp-ssk≥, A-–p¬ l-°ow, dp-Jnb, A-–p¬ l-ao-Zv, apl-Ω-Zv-_-jo¿, jm-°n¿, ssP-j¬ (\m-ep-t]-cpw Pn-±), A-–p¬ P-eo¬, i-^o-Jv (dn-bm-Zv), ssk\-_, d-^o-J. a-cp-a°ƒ: kn Sn ssk-\-_, ^m-Øn-a l-°ow, hn sI ap-l-Ω-Zv ssh-Zy¿, ^u-kn-b, k-eo-\, \q¿P-lm≥, Xm-Pp-∂n-k, C sI ap-l-Ω-Zv, a-\m¬, apl-Ω-Zv, X-kv-\n.

Im-h-\q¿: I-h-W-©ocn Ip-gn-∏p-f-°p-∂v sambv-Xo≥-Ip-´n- lm-Pn (62). Im-h-\q-¿ Su-Wn-se ap≥-Im-e hym-]m-cn-bmWv. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv jm-^n, ^m-Øn-am -kp-lv-d, kmPn-X, j-^o-Jv. a-cp-a-°ƒ: k-ao-dm A–p¬ -e-Øo-^v, lpss\-kv. k-tlm-Z-c߃: A-–p¬ P-_m¿, am-bn≥-Ip-´n, A-–p-d-lvam≥, a-dn-bw, ]m-Øp-Ω, dp-Jn-b, A-–p- -emw, B-an-\, A-–p-¬ dlow.

F-S-°-c: ]m-te-am-Sv Npcp-fn Xm-g-tØ-S-Øv Sn -]n am-Wn (Ip-´-®≥-˛82). `mc-y: sd-bv-®¬. a-°ƒ: ss]-en (tlmw Km¿-Uv, h-gn-°-S-hv t]m-enkv tÃj≥), Ip-™p-tamƒ, h¬k, km-Pp, _n-Pp -(Sbm-Iv-kv ]-ªn-Iv Cw-•ojv ao-Un-bw kv-Iqƒ, Acp-Wm-N¬ {]-tZ-iv), sdPn (J-Ø¿), sd-\n, k\n, ]-tc-X-bm-b sU-bvkn. a-cp-a-°ƒ: sP-kn, Ip-™v, eo-e (Pn-√m tIm-S-Xn, I¬-∏-‰), sP n, jn-Pn, jm-Pp, {]-Pne, ]-tc-X-\m-b tPm-kv. kw-kv-Im-cw C-∂p sshIo´v 3.30\vv s]-cp-¶p-fw Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-f-fn sk-an-tØ-cn-bn¬.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw s\-√n°p-Øv F-c-™n-°p-f-h≥ C-∏p-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a (72). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, dm-_n-b, B-an-\, P-ao-e, A-kv-am-_n, A-jvd-^v, kp-ss_-Z, \u-jmZv, j-ao-\. a-cp-a-°ƒ: Bc-ym-S≥ d-kn-b, A-_p apkv-eym¿, B-en, A-l-Ω-ZvIp-´n, A-_v-Zp¬ A-ko-kv ap-t≠m-S≥, A-_v-Zp¬ lao-Zv, jm-Pn C-Jv-_m¬, ico-^, kn-\p.

am-e-Xnta-em-‰q¿: ta-em-‰q¿ B¿.Fw ssl-kv-Iq-fn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b cm-a-N-{μ≥- s\-Sp-ßm-Snbp-sS `m-cy a-≠n-e-t°m´n¬ am-e-Xn tIm¬-∏m-Sv (69). a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥, kp-`-{Z. a-cp-a-°ƒ: D-Z-b-h¿-Ω, P-b-{io. ktlm-Z-c-߃: sIm-®p-Æn Xn-cp-ap¬-∏m-Sv, hm-kp-Æn Xn-cp-ap¬-∏m-Sv, kp-io-e, ap-c-fo-[-c≥, tim-`-\.

D-½À ta-em-‰q¿: sh-≈n-b-t©cn F.bp.]n kv-Iq-fn-\p k-ao-]w tNm-e-°¬ DΩ¿ (60). `m-cy: ^m-Xn-a. a-°ƒ: dwe-Øv, k-Pv-\, j-^o-Jv, j-_v\, Pp-am-\-Øv. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-sam-bv-Xp, C-{_m-low, ap-l-Ω-Zv apkv-X-^. k-tlm-Z-c≥: apl-Ω-Zv.

ap-l-½-Z-en \n-e-ºq¿: h-√-∏p-g C-øa-S Nn-d-°¬ ap-l-Ω-Z-en (57). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: km-Pn-Z, kp-\n-X, k-eo\, P-eo¬, d-kn-\. a-cp-a°ƒ: A-iv-d-^v, A-–p√-Øo-^v, A-kv-\.

]m-¯-¡p-«n Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw Im-X-\-ßm-Sn Nn-‰-IØv sN-dp-Ip-f-Øn¬ _m-∏p-´n-bp-sS `m-cy ]mØ-°p-´n (72). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, a-Ωp, A-–p¬ I-cow, lm-P-d, j-co-^, kp-sse-J. a-cpa-°ƒ: Ip-™m-en-°p´n, ap-l-Ω-Zv jm-^n, apl-Ω-Zv ap-kv-X-^, kpsse-J, \-^o-k, ^mØn-a kp-l-d.

_n-¿ l-Öp-½ sh-≈-ap-≠: ]p-fn™m¬ ]-tc-X-\m-b Iº B-en-bp-sS `m-cy Iº _n-ø l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-an-\, k°o-\, I-º a-Ωq-´n, C{_m-low, A-–p-√.

J-Zo-P l-Öp-½ -

Xn-cq¿: sX-°≥ Ip-‰q-cnse ]-tc-X-\m-b Np-¶-Øv _o-cm≥- lm-Pn-bp-sS `mcy J-Zo-P l-÷p-Ω (76). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n F∂ _m-h (Zp-_-bv), Icow F-∂ Ip-™m-∏p (A-_q-Z-_n), l-\o-^, A-ssk-\m¿, a-Po-Zv, \k-dp¬ C-kvemw F-∂ Ip-™n-∏p (Zp-_-bv), JZo-P, ku-Z, ^m-Øn-a, B-an-\, k-°o-\, ssee. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp, lwk (^p-ssP-d), ap-l-Ω-ZA-_q-_-¡À en, A-l-Ω-Zv, sam-bvF-S-h-Æ-∏m-d: Hm-am-\q¿ Xo≥-Ip-´n, k-^-dp-√ lXo-≠m-]m-d B-im-cn_o-_v, \-^o-k, k-°osØm-Sn sI ]n A-_q-_- \, B-bn-i, km-Pn-Z, d°¿ (67). `m-cy: B-bn-i- Po-\, jo-Pm-_n. J-_-d-S°p-´n. a-°ƒ: D-Ω¿, A°w C-∂v cm-hn-se 10\v –p¬- h-lm-_v, J-Zo-P, a- A-√q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv Jdn-bw, _p-jv-d, i-co-^, _¿-ÿm-\n¬. B-an-\. a-cp-a-°ƒ: A-_q_-°¿, A-–p-\m-k¿, A- aq-k –p¬- e-Øo-^v, A-_q-_- X-e-t»-cn: ap-g-∏n-e-ßm°¿ kn-≤o-Jv, A-–p¬Sv aTw X-h-°¬ lu-knk-emw, jm-ln-Z, ap-^o-Z. se Sn aq-k (60). `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: hÀ-Ko-kv A≥-k¿, P-ao-e, k-doC-cn-´n: a-Wn-°-S-hn-se I- \,- k-{^o-\. a-cp-a-°ƒ: Sp-∏-bn¬ h-¿-Ko-kv (65). \-ko-d, k-ao¿, aq-l-Ω-Z`m-cy: F-en-k-_-Øv. en, \u-^¬.

A-Ðp-à th-ß-c: Km-‘n-°p-∂nse sN-º≥ A-–p-√ (80). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: tIm-b, ap-Po-_v, km-Z-Øv, i-_o¿, Aao¿, B-an, B-ky, Ip¬kp, km-Pn-X, ssk-^p∂o-k. a-cp-a-°ƒ: dm-_nb, J-Zo-P, ssk-^p-∂ok, A-ko-kv, aq-k-°p-´n, e-Xzo-^v, lp-ssk≥, keow. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Km‘n-°p-∂v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

aq-k X-´p-Ω¬: Pp-am-ak - vP - n-Zn\v k-ao-]w tIm-fb - Ø - v aqk (85). `m-cy: Fw kn JZo-P. a-°ƒ: A-–p-√ (jm¿-P), ap-lΩ - Z- e - n, l_o-_v, j-d^ - p-±o≥, Aeo-a, \-ko-a, \-^o-k, Pao-e. a-cp-a° - ƒ: J-Zo-P, dlvva - Ø - v, B-cn-^, l-ko\, A-–p¿-dl - vam≥, ap-lΩ-ZvIp-™n, bq-kp-^v lm-Pn, ssl-Z¿. k-tlmZ-cß - ƒ: ap-lΩ - Z- v, A-en, A-eo-a, A-_q-_° - ¿, \^o-k, ]-tc-X\ - m-b A–p¿-dl - vam≥.

Pn-±/]-c-∏-\-ßm-Sn: kuZn-bnse Pn-± A¬ Jpw-d-bnse sN-°v-t]m-bn-‚ n-\v k-ao-]-w Im-dpw s{S-bn-e-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v ]-c-∏-\-ßm-Sn sN-´n-∏-Sn kz-tZ-in a-cn-®p. s\-Sp-h-bn-se In-g-°n-\nb-I-Øv A-–p-¬ d-low \l F-∂ Ip-™m-∏p-´n-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv ssPk¬- \-l (27) B-Wv a-cn®-Xv. tPm-en-bm-h-iym¿∞w Im-dn¬ t]m-I-sh kz-tZ-in ]u-c≥ Hm-Sn-® s{S-bn-e-dp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZlw C-∂v A-k¿ \-a-kv-Im-cm-\-¥-cw Pn-±-bn-se dpssh-kv- a-Jv-_-d-bn¬ J-_-d-S-°pw. am-Xm-hv: P-ao-e. `m-cy: dp-am-\. aI≥: C-kn≥ ap-l-Ω-Zv \-l. k-tlmZ-c≥: ap-l-Ω-Zv ^m-kn¬.

hn-jw D-ÅnÂ-s¨-¶v a-cn-¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: Ip-∂-∏-f-fn sd-bn-en≥-I-c-bn¬ t]m¬-Im-´n¬ C-{_m-lo-an-s‚ a-Iƒ k-do-\ (23) hnjw D-≈n¬-sN-∂v a-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se ho-´n¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠- k-do-\-sb s]-cn-¥¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am‰n-sb-¶n-epw c-£n-°m-\-m-bn-√. s]-cn-¥¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se ^m¿-a-kn Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv: ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c߃: P-ko-e, t_-_n jw-\.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hns\ tXm-´n¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n-°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶nt\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C∂-se cm-hn-se B-tdm-sSbm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, a-Wnb≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv X-øm-dm-°n.

Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p J-Zo-P- -

A-l-½-Zv- lm-Pn -

Pm-\-In

a-½-Zv lm-Pn

ap-l-½-Zv-Ip-«n

I-Zn-b-¡p-«n

A-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn

No-cp

a-e-∏p-dw-:- ss]-Øn-\n-∏-dºv- sIm-gn-™n-∏-d-ºn¬tIm-b-bp-sS- `m-cy- h-en-bsXm-Sn-bn¬- J-Zo-P- (53)-.- a°ƒ-:- k-eo-\,- jm-P-lm-≥,^u-kn-b,- d-kv-e-Øv.- a-cp-a°ƒ-:- Z¿-in-e,- A-_q-_°¿,- _-jo¿,- ssk-X-e-hn.k-tlm-Z-c-߃-:- a-dn-bp-Ω,_-jo¿,- dp-Jn-b,- Ip-´n-bmap,- d-jo-Zv,- P-eo¬,- Jm-en-Zv.-

Du-c-Iw: ]q-fm-∏o-kv ]m-dΩ¬ A-l-Ω-Zv- lm-Pn (86). ]-g-b-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]h¿-Ø-I-\m-Wv. a-°ƒ: Aen, kn-±o-Jv, ssa-aq-\-Øv, dw-e, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-´n, _o-cm≥, A–p, a-dn-bp-Ω, J-Zo-P. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v ap-°w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

a-e-∏p-dw: ap-≠p-]-d-ºv kztZ-in ]-tc-X-\m-b dn-´. kp-t_-Zm¿ ta-P¿ ap-Xpho-´n¬ I-d-∏-s‚ `m-cy aÆn¬-sXm-Sn Pm-\-In (85)-. a-°ƒ: N-{μ≥, tam-l≥Zm-kv, hn-em-kn-\n, t{]-a-eX, im-¥-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b c-ho{μ≥, I-d-∏≥, th-ep, cm-P{io, kp-[m-tZ-hn.

A-cn-{º: ]m-temƒ a-Ω-Zv lm-Pn (52). `m-cy: Xm-Pp∂n-k. a-°ƒ: ss^-dq-k, ^m-cn-k, kp-ssl¬. acp-a-I≥: C-eym-kv (sIm-´∏p-dw). k-tlm-Z-c-߃: A-e-hn, D-Ω¿ (C-cp-h-cpw Pn-±), A-l-Ω-Zv, A-_q_-°¿, B-kn-b, ]-tc-X\m-b lw-k.

a-t©-cn: ]-ø-\m-Sv tNm-e°¬ Np-≠n-bm-aq-®n kn ]n ap-l-Ω-Zv Ip-´n (B°˛75). ]m-≠n-°m-Sv kn.]n Ãp-Un-tbm-bn-se ap≥t^m-t´m-{K-^-dm-bn-cp-∂p. `m-cy: ^m-Øn-Ω. a-°ƒ: kp-ss_-Z, ssa-aq-\, _pjv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-^n h-≈n-°m-∏-‰, A–p-√°p-´n \-dp-I-c.

]p-√q¿: ]p-∂-t»-cn I-Zn-b°p-´n (73). `¿-Øm-hv: ]p-∂t»-cn bm-lp. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, A-_q-_-°¿, C-{_mlow, A-en, D-Ω¿ (aq-h-cpw bp.-F.-C), d-km-Jv (ku-Zn), B-an-\, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b lw-k ]p-√q¿, ap-l-Ω-Zv ]p-√q¿, \-^o-k, J-Zo-P, B-bn-i-_o-hn, kpss_-Z, dm-_n-b, k-ao-d.

tam-ßw: sN-dp-]p-Øq¿ tIm-Sn-sØm-Sn-I A-l-Ω-ZvIp-´n lm-Pn (70). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: kp-l-d, B-ent°m-b, ^u-kn-b, A–p¬ \m-k¿, k-eo-\, kot\m-_n-b. a-cp-a-°ƒ: Fw kn tam-bn≥, k-°o-\, A–p¬ I-cow, k-eo-\, A–p-√, i-°o¿ A-en. ktlm-Z-c≥: a-Ω-Zn-i.

F-S-°-c: ]-tc-X-\m-b ]qfmw-Ip-cn-in C-´m-a-s‚ `mcy No-cp (82). a-°ƒ: e£v-an, N-{μ≥, k-tcm-Pn-\n, im-¥, {io-[-c≥, in-h-Zmk≥, i-in-Ip-am¿, P-b-ioe, kp-tc-jv. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, cm-[, Ko-X, jo-P, A-ø-∏≥, D-Æn-Irjv-W≥, tc-J, ]-tc-X-cm-b th-em-bp-[≥, th-ep.

t]-cm-{º: h-S-I-c tIm-´-∏-≈n kz-tZ-inbpw C-cp-´n sI.F-kv.C._n Po-h-\-°m-c-\p-am-b ss]-tXm-Øv sh-fp-Ø-]-d-ºv cm-a-N-{μ≥ -(43) ss]-tXm-Øv tdmUn-se I-S-Øn-Æ-bn¬ Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®p. C-∂se ]p-e¿-s® kq-cy-_m-dn-\p k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. t]-cm-{º t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈s°-´n¬ ho-Wp-a-cn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tImf-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lu-kn¬ `m-kv-I-cs‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

e-£v-an-¡p-«n A-½

]m-¯p-½p -

^m-¯n-a

B-an-\

Ip-ªp-®n

Jm-ZÀ

A-ÐpÂ- I-cow

G-en-bm-½

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]m-Xmbv-°-c tXm-´-°-c-∏-Sn Idp-hw-I-f-Øn¬ _m-e-Irjv-W≥ F-gp-Ø-—-s‚ `m-cy e-£v-an-°p-´n A-Ω (75). a-°ƒ: \-fn-\n, in-hZm-k≥, th-Wp-tKm-]me≥, D-Æn-°r-jv-W≥. acp-a-°ƒ: `m-kv-°-c≥, \fn-\n, kp-a-e-X, P-b-{io.

]q-°-bn¬: sX-‰-Ω¬ sN-dp-ho-´n¬ ]m-Øp-Ωp (85). `¿-Øm-hv : ]-tc-X\m-b _o-cm≥-Ip-´n F-∂ _m-h, a-°ƒ: l-k≥, ^m-dq-Jv, ap-kv-X-^ (A_q-Z-_n), J-Zo-P, kp-ld. a-cp-a-°ƒ: A-∫m-kv, lp-ssk≥, ^m-Øn-Ω, dp-Jn-b, J-Zo-P.

F-S-°-c: ]m-te-am-Sv ]-tcX-\m-b I-cn-º-\ A-l-ΩZv ap-kveym-cp-sS `m-cy ^mØn-a (90). a-°ƒ: A-_vZp, D-Ω¿, A-_p-_-°¿, A-en, _o-hn, ]m-Øp-Ω, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: B-bni, \q¿-P-lm≥, B-bn-i, kp-sse-J, lw-k, lwk, sam-bv-Xp.

h-fm-t©-cn: F-S-®-ew tNm-{X-]-≈n-bm-en¬ ]tc-X-\m-b A-–p-¿dlvam≥ am-Ã-dp-sS `m-cy B-an-\ (65). a-°ƒ: Xn-Øn-°p-´n, Bbn-i, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n. a-cpa-°ƒ: ssk-X-e-hn lmPn, kp-ss_-Z, ]-tc-X-\mb lw-k.

F-S-∏mƒ: tIm-e-f-ºv hS-t»-cn A-ø-∏≥-Im-hv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w A-ºm-´p-h-f-∏n¬ Ip™p-Æn (70). `m-cy: eoe. a-°ƒ: k-Po-hv (Zp-_bv), cm-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: {]n-b, kp-\n-X. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

C-cn-ßm-hq¿: ]-tc-X\ - m-b am-S° - ¬ A-–p-√b - p-sS aI≥ Jm-Z¿ (60). `m-cy-am¿: ]tc-Xb - m-b ]m-Øp-Ωp, D-ΩpIp¬-kp. a-°ƒ: d-kn-b, k°o-\, d-^o-\, j-^o-Jv, imZn¬. a-cp-aI - ≥: ap-kvX - ^ - . k-tlm-Zc - ß - ƒ: ]-tc-X\ - mb A-–p-¿d-lva - m≥, ap-lΩ - Zv, A-_q-_° - ¿, ^m-Øn-a.

th-ß-c: Ip-‰q¿- am-Sw-Nn\ ]-≈n-bm-fn A-–p¬I-cow (55). `m-cy: ]m-ØpΩp. a-°ƒ: A-–p¬ Peo¬, P-bv-k¬ (bp.F.C), k-do-\, ap-\od, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: DΩ¿, k-emw, i-co-^v, Pko-e. k-tlm-Z-c≥: A–p¬ a-Po-Zv.

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ]qt°m-´p-a-Æ-bn-se Io°m-´n¬ tPm-k-^n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (83). a°ƒ: _m-_p, cm-Pp, tPm-Wn-°p-´n, tPm¿-Pv-Ip´n, eo-em-Ω, kq-kn. a-cp-a°ƒ: Ip-™p-tamƒ, s]m-∂-Ω, sj¿-fn, tPmfn, B≥-{Uq-kv, _m-_p.

hn-im-em-£n-

B-an-\

A-Ðp-Ã-¡p-«n -

ap-l-½-Zv A-Ðp-Ã-

\-^o-k- -

A-l-½-Zv

D-®n B-an-\-

^m-¯n-a-

th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn Ip-≠q¿-tNm-e ]m-dbn¬ th-ep-hn-s‚ `mcy hn-im-em-£n. a-°ƒ: _n-μp,_m_p, km-_p, Zo-], Znhy. a-cp-a-°ƒ: k-Xym-\μ≥, kp-\n, P-tb-jv, _n-Pn-X, _-_n-X.

F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w Ime-Sn-Ø-d ]n-em-°¬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv apkveym-cp-sS `m-cy B-an\ (80). a-°ƒ: A-–p-√, A-–p¿d-lvam≥, ^m-Øn-a, sk-bv\-_. a-cp-a-°ƒ: Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, A-_q_-°¿, a-dn-b-°p-´n, jmln-Z.

sIm-t≠m-´n: ta-eßm-Sn tN-tßm-S≥ A–p-√-°p-´n F-∂ _mh. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb tam-bn≥-Ip-´n. `mcy: B-an-\. a-°ƒ: k-emw, jmlp¬ l-ao-Zv, ap-\o¿, ssJ-dp-∂o-k, km-_nd. a-cp-a-°ƒ: kpss_¿, Pm-^¿.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv B-\-a-dn-bn-se I-√ph-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv A–p-√ (70). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-–p¬ Ako-kv (J-Ø¿), apkv-X-^, A-øq-_v. a-cp-a-°ƒ: dp-_o-\, ap≥-jn-d, d-^o-J.

Xn-cq¿: Xn-cq¿tIm-´v I√n-߬ kz-tZ-in ]-tc-X\m-b ap-f-n-b-Øn¬ skbv-Xm-en-°p-´n-bp-sS `m-cy I-√n-߬ \-^o-k (65). a-°ƒ: A-∫m-kv, kpss_- -Z. a-cp-a-°ƒ: Ban-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v tIm-´v Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: ]m-eØ - n߬ In-g° - I - Ø - v A-lΩ-Zv (63). `m-cy-am¿: ]m-ØpΩp, kp-ss_-Z. a-°ƒ: Ak-am-_n, _-jo¿, ssJ-dp∂o-k, km-_n-d, kp-sseJ, j-d^ - p-±o≥, B-Zw, ^ko-e. a-cp-a° - ƒ: km-PnZp¬ _p-Jm-cn, kp-sse-J, ssl-t{Zm-kvtIm-b, ss^k¬, Ip-™n-sam-bvX - o≥, A-^o-^, A-\o-jv.

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Im-c-∏pdw ]-In-So-cn ap-l-Ω-Zv lmPn-bp-sS `m-cy D-Æn B-an-\ (60). a-°ƒ: A-_v-Z-p∂mk¿, A-_v-Zp- -emw (C-cp-hcpw Pn-±), sam-bv-Xo≥ (dn-bmZv), kzm-en-lv, l-ko-\, ssaaq-\, B-an-\, ^m-Øn-a. a-cpa-°ƒ: A-ssk-\m¿, A_q-_-°¿, tam-bn≥-Ip-´n, A-_v-Zp¬ I-cow, d-kn-b, kp-a-ø, \-ko-a, d-ko-\.

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv sIm-t∂-߬ ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy ^m-Øn-a (68). a°ƒ. C-{_m-low-Ip-´n, A–p- -emw, A-–p- -a-Zv, A-eo-a, dw-e, A-kv-am-_n, dp-_o-\, ssJ-dp-∂o-k. acp-a-°ƒ: A-–p-√, A–p¬-I -cow, d-jo-Zv, _jo¿, \u-Pm≥, _p-jv-d, j-_v-\. J-_-d-S-°w C-∂v F-´n-\v No-t°m-Sv Pp-ap-AØv ]-≈n-bn¬.

aq-k

sIm-e-h³-

Zm-£m-b-Wn

Nm-t¡m -

A-Ðp-Ã-¡p-«n

sam-bv-Xo³-Ip-«n

am-Xyp- -

Kw-Km-[-c³ -

tIm-b-¡p-«n

Nq-e³

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n-°mSv I-am-\w No-\n-°¬ aqk (80).a-°ƒ: lw-k, kp-sse-J, l-eo-a, d-knb. J-_-d-S-°w C-∂p cmhn-se H-º-Xn-\v ]-d-ºq¿ Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

H-Xp-°p-߬: sN-dp-Ip∂v Iq-cn-∏-d-ºv Xq-{ºw-Ip∂-Øv sIm-e-h≥ (55). `m-cy: Ip-™n-s∏-Æv. a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥, kp-\n-X, A-\n-X, A-\ojv. a-cp-a-°ƒ: k-Pn, c-PnX.

h-≈n-°p-∂v: ap-≠n-b≥Im-hv ]-d-ºn-\p k-ao-]w ]-cp-Øn-°m-Sv A-®yp-Xs‚ `m-cy Zm-£m-b-Wn (60). a-°ƒ: jo-P, jmPn, ssj-Pp, ss_-Pp. acp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, {]-k-∂, kp-Nn-{X.

I-cp-hm-c-°p-≠v: I-ÆsØ I-f-∏p-c-°¬ Nmt°m (74). `m-cy: G-en-bm-Ω. a°ƒ: kn-_n, tPm-k^v, kn-‘p, kn-t\m-Pv. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, kPn-\n.

F-S-∏mƒ: ip-I-]p-cw N¥-°p-∂v tIm-e-°m-´v A-–p-√-°p-´n (Ip-™mhp-´n-˛62). `m-cy: ^m-Øna. a-Iƒ: j-ao-d, i-co^v, j-^o-Jv, k-°o¿. acp-a-I≥: A-Iv-_¿.

F-S-°-c: \m-tcm-°m-hv ap-≠-°-∏-d-º≥ sam-bvXo≥-Ip-´n F-∂ sN-dnbm-∏p-Im-° (75). `m-c-y: ^m-Øn-a. a-°ƒ: C-{_m-low, Al-Ω-Zv. a-cp-a-°ƒ: J-ZoP, k-^n-b.

F-S-°-c: ]q-t°m-´p-aÆ-bn-se am-dm-∏n-≈n¬ am-Xyp (65). `m-c-y: t{Xk-y. a-°ƒ: an-\n, hnt\m-Pv, sÃ-\n, dn-\n. acp-a-°ƒ: am-Xyp h¿-Kokv (_-lvdbv≥), t\m_nƒ, i-c-W-y, Pn≥-kn.

sIm-t≠m-´n: Im-tfmØv Hm-ß-√q¿ Kw-Km-[c≥ (58). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: kXo-jv, k-cn-X, im-en-\n. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥Ip-´n, jn-Pp.

s]m-∑p-≠w: ssh-eØq¿ N-´n-°¬ tIm-b°p-´n (75). `m-cy: a-d-n-bmΩp. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, ^m-Øn-a, ap-l-Ω-Z-en, \m-k¿, Xp-ss^¿. a-cp-a°ƒ: ku-Z, ^u-kn-b, dm-^n-Z, d-Po-\, k-eow.

]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-hbn-se a-W-en-bn¬ Nqe≥ (80). `m-cy: Ip-™n-s]-bvßn. a-°ƒ: th-em-bp-[≥, kp-{_-lva-Wy≥, _m-∏p´n, c-hn, eo-e. a-cp-a-I≥: A-ø-∏≥.

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ Ip-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øphnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. Chsc c-£n°m≥ {i-an°-sh sh-≈-Øn¬ ap-ßn-ØmW kp-an-{X-sb \m-´p-Im¿ I-c-bvs°-Øn-®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c≠p-t]-cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn™-Xv. C-cp-h-sc-bpw ]p-d-sØSp-Øv ]m-e-°m-s´ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-n-cp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \S-Øn.

No-«p-I-fn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨n-Ã; k-tlm-Z-c-s\ Ip-¯n-s¡m-¶p

N-ß-\m-t»-cn: No-´p-I-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m-Xn-cp-∂Xn-\v Xn-cp-thm-W \m-fn¬ tPy-jvT-s‚ Ip-tØ-‰v A\p-P≥ a-cn-®p. N-ß-\m-t»-cn am-S-∏-≈n G-ew-Ip-∂v ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b tXm-a-kn-s‚ a-I≥ tPm¿Pv (kn-_n-®≥-˛44) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v tPy-jvT≥ sk-_m-kv-‰y-s\(t_-_n-˛54) Xrs°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. No-´p-I-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m-Ø-Xn-s\-s®m-√n k-ao-] ho-Sp-I-fn-¬ Xm-a-kn-°p-∂ C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw I-Øn-°p-Øn¬ I-em-in°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. a-Zy-]n-s®-Øn-b sk-_m-Ãy≥ No-´p-I-fn-°m≥ Xm¬-∏-cyw Im-Wn-s®-¶n-epw tPm¿-Ppw Iq-´-cpw A\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v ho-´n-te-°p t]m-b C-bmƒ Xncn-sI ss_-°n¬ a-S-ßn-sb-Øn X¿-°-ap-≠m-°p-Ibpw Ip-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-d-bp-∂p. tPm¿Pn-s\ D-S≥ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw -F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `m-cy: sP-kn. aIƒ: A-eo-\.

knw-K-¸q-cn \n-cym-X-\m-bn ]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn h-S-°p-ºm-Sv ap-ln-bp-±o≥ ]-≈n°p k-ao-]-sØ ]-d-º≥ F-d-ap-≈m≥-Ip-´n lm-Pn (82) knw-K-∏q-cn¬ \n-cym-X-\m-bn. knw-K-]q-cn¬ hym]m-cn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: bp ]n \-_o-k-Øv l-÷p-Ω. a-°ƒ: B-in-Jv, k-J-cn-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, _pjv-d. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v knw-K-]q-cn¬.

ku-Zn-bn c-−p a-e-bm-fn-IÄ hm-l-\-an-Sn-¨p a-cn-¨p ku-Zn- A-td-_y: ku-Zn-bn¬ s{S-bn-e¿ ss{U-h¿-am-cm-b c≠v a-e-bm-fn-Iƒ tdm-Uv ap-dn-®pI-S-°-sh hm-l-\-an-Sn-®p a-cn®p. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-°m-cm-b Iq-‰≥-th-en ss]-a-‰w tam-f-Øv lu-kn¬ ssa-Xo≥-Ip-™v-˛-\_o-k Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A\-kv (31), sN-dp-sh-´q¿ ta-X-e Aw-t_-Zv-I¿ P-Mv-j≥ \m-bm-´p]m-d lu-kn¬ A-–p¬ Jm-Z¿˛-\m-®n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ jao¿ (33) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. Pn-±-bn¬ \n-∂v tKm-X-ºv Ib-‰n \-^n-bn-te-°v h-cp-∂-h-gn Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-´p-a-Wntbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. h-gntbm-c-sØ tlm-´-en¬ \n-∂v `£-Ww I-gn-®-ti-jw F-Xn¿-hi-Øp ]m¿-°v-sN-bv-X C-h-cp-

sS s{S-bn-e-dn-\-Sp-tØ-°v tdmUv ap-dn-®p-I-S-°p-tºmƒ A-anX-th-K-Øn¬ h-∂ ku-Zn kztZ-in-bp-sS Im¿ C-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. sj-ao-¿ kw-`-h-ÿ-eØpw Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Z-hmfln-bn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-\-kv C-∂-se ]p-e¿-s®-bp-am-Wv a-cn®-Xv. \-m-ep-am-kw ap-ºm-Wv j-ao¿ ku-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. kp-\od-bm-Wv `m-cy. A-©pw aq-∂-cbpw h-b- p-≈ c-≠v B¨-a-°fp-≠v. A-\-kv H-cp h¿-j-Øn-e[n-I-am-bn ku-Zn-bn¬ tPm-ensN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `mcy: lp-kv-\. c≠p a°-fp≠v. arX-tZ-l-߃ ku-Zn-bn¬ J-_d-S-°pw.


6

thÀ-]mSv

kannur

kz-m-X-{´y-k-a-c tk-\m-\ni-¦-c³ \-¼o-i³ ]-ø-∂q¿: kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n- am-X-aw-Ke-sØ B-bn-∏p-g aTØn¬ i-¶-c≥ \-ºoi≥ (101). 11 mw h-b n¬ a-lm-Xv-am-Km-‘nsb Im-Wm≥ ]-ø-∂qcn¬ h-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v ho-´n¬-\n-∂v ]p-dØm-°n. Xp-S¿-∂v kz-mX-{¥y-k-a-c t]m-cm-´Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø C-t±lw P-bn¬-hm-kw A\p-`-hn-®n-´p-≠v. I-ΩyqWn-kv-‰v ]m¿-´n cq-]o-Icn-®-Xp ap-X¬ k-Po-h{]-h¿-Ø-I-\m-bn. am-Xaw-K-e-sØ I-Ωyq-WnÃv ]m¿-´n-bp-sS B-ZyIm-e tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-bm-bn. F-c-a-w Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°¬- hncp-≤ k-a-c-w, tam-dm-g kw-`-h-w F-∂n-h-bn¬ k-Po-h-km-∂n-[yw. C.Fw.F-kv, F.sI.Pn, C sI \m-b-\-m¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ t\-Xm-°-fp-ambn A-Sp-Ø-_-‘w ]pe¿-Øn-bn-cp-∂p. `m-cyam¿: ]-tc-X-cm-b ]m¿-hXn-b-Ω, Kw-Km-tZ-hn A¥¿-P-\w. a-°ƒ: h-kpa-Xn, ]-flm-h-Xn, in-h{]-km-Zv (Kƒ-^v), P-b{]-Im-iv (F-c-aw Ip-‰q¿ k-l-I-c-W _m-¶v), ]tc-X-cm-b i-¶-c≥, kuZm-an-\n. a-cp-a-°ƒ: \-μIp-am¿, cm-a-N-{μ≥, KoX, C-μn-c.

\m-Wn A-½ Iq-Øp-]-d-ºv: ssI-tXcn B-d-ßm-t´-cn-bn-se ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy \m-Wnb-Ω (85). a-°ƒ: Kw-Km[-c≥, \m-Wp, ]-Xva-\m`≥, _m-e≥, k-c-kz-Xn, kp-[m-I-c≥, i-in-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, kp-a, dPo-\, tc-J, Ir-jv-W-Ipam-cn.

k-^n-b Xr-°-cn-∏q¿: F-S-®mss°-bn-se Sn sI k^n-b (72). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Fw Sn ]n kpsse-am≥. a-°ƒ: Ip™m-an-\, d-jo-Zv, l-^vk-Øv, k-Øm¿, Aao≥, \q¿-kn-b. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, km-Pn-Z, a-Po-Zv, P-eo-e, k-^n-b, djo-Zv.

D-®n-tam-bn³ ap-°w: tXm-´-Øn¬ I-Shv {km-ºn-°¬ D-Æn-tambn≥ (75).

aq-k

aq-k

_n-¿ l-Öp-½

Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

kp-ss_À

Ir-jv-W³

A-Ðp-¶m-knÀ

sh-≈-ap-≠: ]p-fn™m¬ ]-tc-X-\m-b Iº B-en-bp-sS `m-cy Iº _n-ø l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-an\, k-°o-\, I-º a-Ωq´n, C-{_m-low, A-–p√. a-cp-a-°ƒ: kp-a-ø, jm-ln-Z, d-jo-Z, sam-bvXp- lm-Pn Im-hpw-a-μw, ]-tc-X-\m-b a-Ωp In-gp´, _m-hm-®n- lm-Pn, A–p-√ tIm-tdmw, sam-bvXp tN-°v sh-≈-ap-≠.

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ Ir-jvWm-e-b-Øn¬ F hn Ir-jv-W-≥ \-ºym¿ (70). `m-cy: sN-dn-b-Øv im-¥. a-°ƒ: ip-`, tcJ, {io-cm-Pv. a-cp-a-°ƒ: A-\q-]v (Un.Un.C Hm^n-kv, I¬-∏-‰), kp\n¬ Ip-am¿ (K-h. sslkv-Iqƒ, s\-Sp-tßmw).

Xr-°-cn-∏q¿: ssX-°o-ense ]-g-b-Im-e sX-ßp-Ib-‰-sXm-gn-em-fn Ip-≠Øn¬ Ir-jv-W≥ (75). `mcy: ao-\m-£n. a-°ƒ: cmP≥, P-b≥, Ko-X. a-cp-a°ƒ: A-c-hn-μ≥, P-b-{io (sF.-F.-Un, I-m-k¿-tImUv). k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-cm-a≥ (_n.-sP.-]n. kw-ÿm-\- Iu¨-kn¬ Aw-Kw), ]m-dp, Pm-\-In, ]-tc-X-\m-b A-ºp.

C-cn-´n: h-≈n-tØm-s´ ]-tc-X-\m-b ]n ]n D-kvam≥ lm-Pn-bp-sS a-I≥ a-t\-_-Øv A-–p-∂mkn¿ (48). D-fn-°¬ SuWn-se a-e-©-c-°v hym]m-cn-bm-Wv. `m-cy: d-koa. a-°ƒ: A-{^o-Zn, APv-^¿, A-\m≥.

hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se ]-tc-X-\m-b C{_m-loan-s‚ `m-cy _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω (58).- a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, K-^q¿ (C-cp-h-cpw kuZn). a-cp-a-°ƒ: a-dn-bΩ, lm-Pn-d. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-∫mkv, ^-k¬, lpssk≥, l-ao-Zv, l-\o^, C-{_m-low, lm-cnkv, a-dn-bw-_n, J-Zo-P, P-ao-e, \-^o-k.

s]-cn-tßmw: h-t´y-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ]n kn I-am-en-s‚ `m-cy hm-g-hf-∏n¬ A-eo-a (85). a°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-™n, e-Øo-^v, A-–p-√, C{_m-low, B-bn-i, lmP-d, J-Zo-P, Ip-™m-an\, lw-k (ku-Zn). a-cp-a°ƒ: aT-Øn¬ ap-l-ΩZv Ip-™n, k-^n-b, kpss_-Z, ap-l-Ω-ZvIp™n, ap-kv-X-^, B-bni, P-ao-e, k-ao-d, ]-tcX-\m-b lw-k. k-tlmZ-c-߃: A-–p¿-dlvam≥, a-dn-bw, B-bni, B-kn-b, ]-tc-X-\mb lw-k.

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn _o-®v tdm-Un-se ]-tc-X-cm-b A-–p-√-˛-leo-a Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ F ]n sI kpss_¿ (65). `m-cy: P-aoe. a-°ƒ: jm-P-lm≥ (a-te-ky), j-l-\m-Zv, apl-Ω-Zv im-^n, j-l-dm_n, jm-an-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, ap-lΩ-Zv dm-^n (a-te-ky). k-tlm-Z-c-߃: P-ao-e, a-dn-bm-_n, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-ZvIp-™n.

tZ-h-In

\n-jm-Zv

{]-Im-i³

C-cn-´n: F-S-∏p-g-bn-se sIm-t√-]p-e-Øv A-∏p°p-´-s‚ `m-cy tZ-h-In (65). a-°ƒ: _n-Pp, _n\p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: Zn-hy, ap-c-fn, {io-P.

a-´-∂q¿: ITn-\-am-b hb-dp-th-Z-\-sb Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v t]m-Ip-∂-Xn-\n-sS bphm-hv a-cn-®p. tIm-fm-cn ]p-Xn-b-]p-cbn¬ sI \n-jm-ZmWv (30) a-cn-®-Xv. ap-Ip-μ≥˛k-Xn- Zº-Xn-I-fpsS aI-\mb \njmZv I-Æqcn-¬ Pz-√-dn- Po-h-\-°m-c\m-bncp∂p. `m-cy: Zn-hy (\m-dm-Øv). k-tlm-Z-c-߃: {]-kmZv, {]-tP-jv.

]-∂y-∂q¿: kn.]n tdmUn-\v k-ao-]w Xm-sga-\b-Øv sI ]n {]-Im-i≥ (42). sNm-¢n Hm-t´m ss{U-th-gv-kv bq-\n-b≥ (kn.sF.Sn.bp) Aw-Kam-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b In-g-t° ]-d-º-Øv Ip-™n-°-Æ≥ ta-kv{Xn. am-Xm-hv: ]-tc-X-bmb Nn-cp-X. `m-cy: {]-koX. a-°ƒ: A-Yo-\, Atem-\. k-tlm-Z-c-߃: \-fn-\n, tc-h-Xn, cm-Pn, cm-P≥ ta-kv-{Xn, c-P-\n, c-Pn-X, ]-hn-{X≥.

B-bn-i Iq-Øp-]-d-ºv: B-ºnem-s´ {]n≥-kv lukn¬ kn F B-bn-i (55). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b D-a¿. a-°ƒ: ^mØn-a, A-iv-d-^v, ju°-Øv, dp-Jn-b, ap-l-ΩZ-en, ss^-k¬, Jeo¬, ^n-tdm-kv, ^ntdm-k, ^-co-Z, ^-_o\, ssd-lm-\-Øv.

I-®³ \m-bÀ Iq-Øp-]-d-ºv: ]q-t°mSv N-{μ-ti-J-c≥ sX-cphn-se ku-]¿-Wn-Ibn¬ I-Æ≥ \m-b¿ (85). `m-cy: I-a-em-£n. a°ƒ: D-j, D-am-e-X, Ie. a-cp-a-°ƒ: \m-cm-bW≥, tam-l-\≥-, {io-Pb≥, e-£v-a-W≥.

ap-l-½-ZvsN-dp-ap-°v: sN-dp-ap-°v {]-hm-kn \-K¿ ]-tc-X\m-b I-f-Øn-߬ Ah-dm≥Ip-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (67). `m-cy: I-Zn-bm-ap. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, A-_p (Ccp-h-cpw Zp-_-bv), A-jv-d^v A-en (H-am≥), C{_m-low, kp-ss_-Z. acp-a-°ƒ: ssk-\-_, dwe-Øv, B-ky, i-co-^, \p-kv-d-Øv, ap-l-Ω-Zv-Ip´n sN-dp-ap-°v Cu-Ãv.

_o-^m-¯n-a l-Öp-½

A-_q-_-¡À sN-dp-h-Æq¿: sN-dp-hÆq¿ {km-ºn-b-bn¬ ss_-Øp¬ a-° ]n ]n A-_q-_-°¿ (65). a°ƒ: ap-jv-Xm-Jv, ap-k-±nJv, ap-_m-d-Iv (aq-h-cpw J-ao-kv-ap-ssj-Øv), apPo-_v (Fw.F-kv.F Hmt´m- sam-ss_¬-kv), ap\o-jv (B-bn-i πm-ÃnIv, ]-´m-ºn). a-cp-a-°ƒ: j-_v-\, \-ko-d, P-ko-d, \m-kn-b, j-ao-\.

A-eo-a

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn kn-±o-Jv ]-≈-n-°p k-ao-]-w A-º-e-Øn¬ A-–p¬ I-co-an-s‚ `mcy ]p-g-°¬ kp-l-d (45). a-°ƒ: \m-Zn-b, \n-kmw, \n-Z. a-cp-a-I≥: d-lo-kv s]-cp-º (J-Ø¿). ktlm-Z-c-߃: A-–p¬ d-Du-^v, e-Øo-^v, jwjm-Zv (aq-h-cpw A-_q-Z_n), i-°o¿, J-Zo-P, Pao-e, \-ko-a.

h-Ån

]m-¯p-½p-¡p-«n

C-{_m-low

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn

Nn-‰n-√-t©-cn: I-S-ºn-Sn tN-º-s‚ `m-cy h-≈n (75). a-°ƒ: B-dp-apJ≥ (Pq-\n-b¿ kq-{]≠v, s]¿-t^m-a≥-kv HmUn-‰v hn-`m-Kw, B-eØq¿, tI-c-f ]-©m-bØv Fw-tπm-bo-kv Hm¿K-ss\-tk-j≥ Pn-√m sk-{I-´-dn) tZ-h-In, cp‹-Wn. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b cm-P≥, kp-Kp-W≥ (Xan-gv-\m-Sv C-e-Iv-{Sn-kn-‰n t_m¿-Uv, I-©w-s]-´n) hn-im-em-£n. k-tlmZ-cn. sN-√.

sIm-∏w: aq¿-°-\m-Sv ]tc-X-\m-b ]-Øm-b-]p-c°¬ s]-cn-tßm-S≥ Ip™nssl-{Zp-hn-s‚ `mcy ]m-Øp-Ωp-°p-´n (95). a-°ƒ: _o-cm≥-Ip´n, a-Ω-Zv (_m-∏p-´n), cmbn≥, I-_o¿ ( Ip-™n∏), kq-ss_-Z, B-XoJ, a-cp-a-°ƒ: \-^o-k, Ip-™n-°-Zn-b, B-an-\°p-´n, ^m-Øn-a-Øv -kpl-d, D-a¿ sN-Ω-e, bqk-^v h-f-]p-cw.

am-Wn-bq¿: F-S-h-®m¬ ]-b-‰m-¶-≠n C-{_mlow (85). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Sn -]n -a-dn-bp-Ω. a°ƒ: A-–p-√, A-lv-aZv, A-–p¿-d-lv-am≥, apkv-X-^, B-Zw-Ip-´n, A_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv Ajv-d-^v (A-[ym-]-I≥, Ip-dp-h bp.-]n.-kv-Iqƒ), l-eo-a, J-Zo-P, B-bn-i, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv, A-–p-√, ap-kv-X^, A-–p¬ e-Øo-^v, Xm-ln-d, k-°o-\, kpss_-Z, l-ko-\, i-ao-a, \-ko-a, \-ko-d. k-tlmZ-c-߃: I-Zo-kp-Ω, BZw- au-e-hn (ap-t≠-cn), ]-tc-X-cm-b A-lv-a-Zv-Ip´n, ]m-Øp-Ω.

Ip-f-∏p-≈n: I-f-Øpw]-Sn-°¬ Ip-™n-ap-lΩ-Zv lm-Pn (hm-∏p-˛78). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 11\v Ip-f-∏p-≈n Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: _-jo¿, A-–p¬- kemw, B-an-\, J-Zo-P, _¬-°o-kv. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, kp-lv-d, j-_od-en (Pn-≤), ap-l-Ω-Zmen (A¬-jn-^ Bip]{Xn).

J-Zo-P -D-½ sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv sk‚¿ I-∏-emw-Ip-gnbn¬ C-kv-amCu¬ lmPn-bp-sS `m-cy J-Zo-P -DΩ (75). a-°ƒ: B-knb, ssk-\-_, k-Øm¿, \-^o-k, \m-k¿, j-co^v, \-Zo-d. a-cp-a-°ƒ: ]°¿, sam-bv-Xo≥ (h-t´mfn), K-^q¿ (N-a¬), Ajv-d-^v (ta-∏m-Sn), ssk\-_, kp-l-d, dm-ln-e.

kp-l-d

am-fp-¡p-«n ]-tøm-fn: Xp-d-bq¿ Nm-a°m-e-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™n-i-¶-c-s‚ `m-cy am-fp-°p-´n (87). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, {io-\n-hmk≥, c-ho-{μ≥, Im¿Xym-b-\n, h-\-P, ]-Xvan\n, N-{μn-I, ]-tc-X-\mb am-[-h≥. a-cp-a-°ƒ: am-[-h≥, cm-L-h≥, Zmtam-Z-c≥, cm-P≥, I-a-e, P-b-{]-`, tim-`-\, jo-P. k-tlm-Z-c-߃: in-h-Zmk≥, ]-tc-X-cm-b {io-[c≥, l-cn-Zm-k≥.

Ip-dp-¸v

i-in-[-c³

AÀ-Pp-\³

A-_v-Zp k-¯mÀ lm-Pn

P-b-cm-P³

am-\-¥-hm-Sn: sN-dp-I-c In-g-t°-ho-´n¬ Ip-™Ip-dp-∏v F-∂ ]n sI Ipdp-∏v (84). `m-cy: ao-\m-£n-A-Ω. a°ƒ: ]-fln-\n, t{]-a-cmPv (F¬.-sF.-kn GP‚ v). a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b tKm-]n-\m-Yv, kPn-X.

I-¬-∏-‰: I-¬-∏-‰-bn-se _n-μp sa-‰¬-kv D-S-abpw ]-tc-X-\m-b \m-Wp\m-b-cp-sS a-I-\p-am-b F i-in-[-c≥ (62). `mcy: iym-a-f. a-°ƒ: PnØp, Pn-Pp. a-cp-a-°ƒ: tPym-’-\, A-ºn-fn. amXm-hv: tZ-h-In-b-Ω.

]p-¬-∏-≈n: Nm-a-∏m-d ]p-Ø≥-I-≠-Øn¬ A¿-Pp-\≥ (61). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: \n-j, knPo-jv, Pn-\o-jv, Pn-j. acp-a-°ƒ: kn-Pn, ap-cp-tIi≥, _n-μp, C-μp.

ao-\m-£n-A-½

A-Ðp-Ã-¡p-«n- lm-Pn

tN-te-cn: \q-t™-cn-bnse A-¢n-b-Øv A-_vZp¬ k-Øm¿ lm-Pn (53). \q-t™-cn ln-Zm-bØp¬ ap-kv-en-ao≥ kwLw J-Pm©n, \q-t™cn P-am-A-Øv I-Ωn-‰n JPm©n F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b tNm-SØn¬ A-_v-Zp-√ lm-Pnbp-sS-bpw A-¢n-b-Øv ]m-Øp-Ω-bp-sS-bpw a-I\m-Wv. `m-cy: A-kv-a. a°ƒ: k-÷m-Zv, kp-lve, k-l¬. k-tlm-Z-c߃: A-_v-Zp¬ a-Po-Zv lm-Pn, \-^o-k, A-_vZp¬ I-cow, a-Ωp, kpss_-Z.

Im-Sm-®n-d: do-\m \n-hmkn¬ Sn kn P-bc - m-P≥ (61). `m-cy: h-k¥ - . a-I≥: A-Pn-Øv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b I-Æ≥. am-Xm-hv: eoe. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Sn kn P-\m¿-±\ - ≥ (sN-ss∂), c-hn, I-\I - h - √ - n, D-a, h-\P, do-Ø, do-\ (apwss_).

Xn-t°m-Sn: Nn-ß-]p-c-Øv ]-tc-X-\m-b A-d-Øn¬ sN-º-I-t»-cn \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy ao\m-£n-A-Ω (86). a-°ƒ: {io-[-c≥ \m-b-¿ (dn-´. t]m-en-kv), cm-P≥ (te_¿ Hm-^n-k¿, tIm-gnt°m-Sv), tKm-]n, hn-iz-\mY≥, ]-Xvam-h-Xn, I-a-emb-Ω, kp-tc-jv-_mIp-ªni-¦-c s]m-Xp-hmÄ £n_p. a-cp-a-°ƒ: im-¥, hnA-e-\-√q¿: K-h. B-ip- P-b-e-£v-an, Ko-X, _n-μp, ]-{Xn-°p k-ao-]w s]mB¿ sI \m-b¿, Ip-™nXp-hm-´n¬ Ip-™ni-¶-c Ir-jv-W≥, eo-\. k-tlms]m-Xp-hmƒ (80). kZ-c-߃: ]m-¿-h-Xnb-Ω, tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-W ]-tc-X-bm-b `m-kv-I-c≥ s]m-Xp-hmƒ, ]-tc-X-bm- \m-b¿, _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, Kw-Km-[-c≥ \mb A-Ωn-Wn s]m-Xpb¿, {]-`m-I-c≥ \m-b¿. hmƒ-kym¿.

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

D-≈n-tb-cn: a-\-Øm-\Øv Ip-\n Nm-en-°-cbn¬ Fw sI A-–p-√°p-´n- lm-Pn (68). `m-cy: Ip-™m-an-\. a-°ƒ: _jo¿, \u-jm-Zv, dn-bm-kv, kp-sse-J. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, apw-Xm-kv, j-ao-d, ss\-P.

J-Zo-P \m-Zm-]p-cw: Ip-∂p-Ω-ense ]-tc-X-\m-b ]-\-bp≈-]-d-º-Øv C-{_mloan-s‚ `m-cy J-Zo-P (76). a-°ƒ: a-dn-bw, aman, B-bn-i, A-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ: A-–p-√, t]m-°¿, Jm-Z¿, P-ao-e.

A-¶-½

C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv sk‚ v- Pq-Uv \-K-dn-se ]-tc-X-\m-b ]-Xm-]-dIr-j-W v ³-Ip-«n- \m-bÀ ºn¬ tPm-k-^n-s‚ `m\-cn-°p-\n: tIm¨-{K-kv cy A-∂-Ω (100). a{]-h¿ - Ø - I - \ - m-bn-cp-∂ sN- °ƒ: t_-_n, ]-tc-X´ymw-I≠ - n-bn¬ ]n sI Ir- \m-b sIm-®v. a-cp-a-°ƒ: jvW - ≥-Ip-´n \m-b¿ (80). A-∂-Ω, ]-tc-X-bm-b `m-cy: ]-d° - ≠ - n-bn¬ im-c- ta-cn. Z-AΩ - . A-Ðp Jm-ZÀ a-°ƒ: k-Xo-jvI - p-am¿ C-cn-´n: hn-f-t°m-s´ s](^m¿-ak - n-Ãv, sI F≥ cp-¥-bn¬ A-–p¬ JmF-kv ^m¿-ak - n- tIm-gnt°m-Sv), P-b{- io (A-[ym- Z¿ (45). `m-cy: k-^q-d. a-°ƒ: jm-\n-_, kn-bm]n-I _n.Sn.Fw.H.F.bp.]n kvI - qƒ hm-g° - m- Zv, kn-\m≥, A-kv-a. a-cpSv), _n-μp. a-cp-a° - ƒ: sI a-I≥: \u-jm-Zv. k]n c-ho-{μ≥, P-bt- Z-h≥ tlm-Z-c-߃: \m-k¿, a(dn-´. kp-t_-Zm¿, C-¥y≥ jv-lq-Zv, kn-±o-Jv, k-^nb, \-^o-k. B¿-an), \n-jm-aW - n.

D-cp-h-®m¬: I-tc-‰ Xmsg]-d-º-Øv ho-´n¬ s\√n-° i-¶-c≥ (72). `mcy: am-°p-‰n \m-Wn. a°ƒ: i-in, k-Xy≥, P\m¿-±-\≥, P-tb-jv, ZoP, U-b-\. a-cp-a-°ƒ: ekn-X, kp-ta-jv, P-e-P. k-tlm-Z-c-߃: ]m©p, tZ-hq-´n.

]p-¬-∏-≈n: am-c-∏≥-aqe Ip-Sn-en¬ c-ta-i≥ (52). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se Hº-Xn-\v ho-´phf-∏n¬. `m-cy: Hm-a-\. a-°ƒ: Pn-kv-\, Pn-\p-{io.

thm-fn-t_mÄ Xm-cw {Ku-−n-Â Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

X-´p-Ω¬: Pp-am-ak - vP - n-Zn-\v k-ao-]w tIm-fb - Ø - v aq-k (85). `m-cy: Fw kn J-Zo-P. a-°ƒ: A-–p-√ (jm¿-P), ap-lΩ - Z- e - n (a-°), l-_o_v, j-d^ - p-±o≥, A-eo-a, \-ko-a, \-^o-k, P-ao-e. acp-a° - ƒ: J-Zo-P, d-lva - Øv, B-cn-^, l-ko-\, A–p¿-dl - vam≥, ap-lΩ - Z- vIphÀ-Ko-kv ™n, bq-kp-^v lm-Pn C-cn-´n: a-Wn-°-S-hn-se I- (ku-Zn), ssl-Z¿ (Zp-_Sp-∏-bn¬ h-¿-Ko-kv (65). bv). k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-l`m-cy: F-en-k-_-Øv. aΩ-Zv, A-en, A-eo-a, A-_q°ƒ: kn-ÿ Pn≥-kn, _-°¿, \-^o-k, ]-tc-XtXm-a-kv, Pn-kv, Pn-\n. a-cp- \m-b A-–p¿-dl - vam≥. a-°ƒ: B-i, tPm-tam≥, a-¯m-bn tPm-tam≥ (tIm-´-bw). X-et- »-cn: sh-Ãv s]mA-{_-lmw ∂yw \m-emw ssa-en-se C-cn-´n: Io-gv-∏-≈n-bn-se t{K-bk v- v ho-´n¬ Fw Fw I-dp-I-∏-≈n-bn¬ sXma-Øm-bn (79). _n.FΩ≥ A-{_-lmw (75). `m- kv.F≥.F¬. X-et- »-cn cy: Nn-∂-Ω. a-°ƒ: sSsk-Ivj\ - n-se kq-{]-≠mkn, eu-en. a-cp-a-I≥: bn-cp-∂p. `m-cy: ]n sI kqtPm-_v Ip-cy≥. k-Ω (dn-´. ko-\n-b¿ - \-gvkn-Mv kq-{]-≠v). a-°ƒ: im-´ A-\p am-Xyp, A-\p-kp amKq-U-√q¿: ]m-´-h-b¬ B- Xyp, B-im am-Xyp. a-cp-aim-cn-Ip-Sn-bn¬ cm-P-s‚ °ƒ: sse-k A-\p, k`m-cy im-¥ (56). a-Iƒ: ‘y A-\p-kp, kp-tc-jv kn-‘p. a-cp-a-I≥: jm-Pn. _m-_p.

X-e-t»-cn: ap-g-∏n-e-ßm-Sv aTw X-h-°¬ lu-kn-se Sn aq-k (60). `m-cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: A≥-k¿, P-ao-e, k-do-\,k-{^o-\. a-cp-a-°ƒ: \ko-d, k-ao¿, aq-l-Ω-Z-en, \u-^¬.

i-¦-c³

c-ta-i³

18 k]vXw-_¿ 2013 _p[≥

J-Zo-P l-Öp-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: I-´p-∏md F-cp-h-Øv In-g-t°sØm-Sn A-–p¬ d-kmJv ssh-Zy-cp-sS `m-cy JZo-P l-÷p-Ω (57). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-jv-d^v, Jm-P, ap-ln-bp-±o≥, kp-sse-J, l-ko-\.

Ip-ª-¼p \-¼ymÀ

]-ø-∂q¿: I-S-∂-∏-≈n tIm-´-ØpwNm-en-se Ah-tdm-μ≥ ho-´n¬- Ip™-ºp \-ºym¿ (93). `m-cy: ]n sI {io-tZ-hn A-Ω. a-°ƒ: Ir-jvW≥, ao-\m-£n, \-fn-\n, tZ-hn. a-cp-a-°ƒ: cp-KvanWn, I-cp-W-m-I-c≥, hmkp, ]-tc-X-\m-b {io-[c≥. k-tlm-Z-c-߃: IrC-{_m-low jv-W≥ \-ºym¿, ]-tc-XF-Sh - Æ - ∏ - m-d: No-t°m-Sv cm-b \m-cm-b-W≥ \sh-´p-]m-d ]-dt- °m-fn¬ C- ºym¿, A-∏ \-ºym¿, {_m-low (80). `m-cy: ^mcm-a≥ \-ºym¿. Øn-a. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- ,v AenA-I_ v ¿, A-–p¬ KG-en-bm-½ tPm-k-^v^q¿, ssk-\_ - , B-bn-i Np-¶-Ø-d: ]q-t°m-´p-a_o-hn, k-^n-b, km-ln-\, Æ Io-°m-´n¬ ]-tc-X^p-fe -v . a-cp-a° - ƒ: \m-k¿ \m-b tPm-k-^n-s‚ `mIo-gp-]d- º - ,v C-ka -v mCu¬ cy G-en-bm-Ω tPm-k-^v B-bn-i am-hq¿, A-–p¿-dl - a -v m≥, (83). Xn-cq¿: sh-´w Xo-≠m-∏S- n sk-bX -v ,v k-^n-b, P-ao-e. a-°ƒ: _m-_p, cm-Pp, hm-g° - Æ - m-Sn A-_q-_tPm-Wn-°p-´n, tPm¿-Pv°-dn-s‚ `m-cy B-bn-i I-Zn-bm-ap l-Öp-½ Ip-´n (J-Ø¿), eo-em-Ω, (80). tIm-´° - ¬: Ip-‰n-∏p-dw B- kq-kn. a-cp-a-°ƒ: Ipa-°ƒ: ap-lΩ - Z- v, \-_oen-°¬ kz-tZ-in ]-tc-X\ - mkp, A-–p-√° - p-´n. a-cp-a- b A-ac - n-bn¬ ssk-Xe - h - n ™p-tamƒ, s]m-∂-Ω, °ƒ: sam-bX v- o≥ F-∂ (_m-h) lm-Pn-bp-sS `m-cy tj¿-fn, tPm-fn, B¨{Uq-kv, _m-_p. I-Zn-bm-ap l-÷p-Ω (75). _m-h, B-ky, B-an-\.

C-¯n-¡p-«n -C-cp-ºp-gn: ]m-Wm-bnbn-se ]-tc-X-\m-b Nmen¬ In-g-t°-X-em∏n¬ A-e-hn-°p-´n-bpsS `m-cy C-Øn-°p-´n (95). a-°ƒ: Ip-™nap-l-ΩZv F-∂ Ip-™n-∏, Ip™n-sam-bv-Xo≥, A_q-_-°¿, A-_v-Zp¿-dlv-am≥ (ku-Zn), lwk (Zp-_bv), ^m-Xzn-a. a-cp-a-I≥: A-_v-Zp¬ A-ko-kv B-\-°-bw.

sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øn-hnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

Xr-°-cn-∏q¿: apw-ss_bn¬ Zo¿-L-Im-ew tlm´¬ hym-]m-cn-bpw \m´n¬ a-c D-cp-∏-Sn- I®-h-S°m-c-\p-amb X-en-®m-esØ sI ]n ap-l-Ω-Zv(62). `m-cy: Sn Fw a-dn-bpΩ. a-°ƒ: A-–p¬ JmZ¿ (Ip-ssh-Øv), Pp-sshcn-b , B-bn-i. a-cp-a°ƒ: \q-dp-±o≥ D-Sp-ºp¥-e ( a-kv-°-Øv), ^-lZv sh-≈q¿ (Zp-_bv), dp^v-ko-\. k-tlm-Z-c߃: A-–p¿dlvam≥ (I-°p-∂w), A-ao¿ (apwss_) , \-^o-k, J-Zo-P , _o-^m-Øn-a.

B-an-\ F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w Ime-Sn-Ø-d ]n-em-°¬ ]tc-X-\m-b a¿-lqw ap-lΩ-Zv ap-kveym-cp-sS `m-cy B-an-\ (80). a-°ƒ: A-–p-√, A–p¿d-lvam≥, ^m-Øna, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, A-_q-_-°¿, a-dn-b-°p´n, jm-ln-Z.

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. \n-e-hn-fn-®v c-£-s∏-SpØm≥ {i-an-°-sh sh-≈Øn¬ ap-ßn-Øm-W kp-an-{Xsb \m-´p-Im¿ I-c-bv-s°-Øn®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c-≠p-t]cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn-™-Xv. Ccp-h-sc-bpw ]p-d-sØ-Sp-Øv ]me-°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-ncp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn.

Po-h-s\m-Sp-¡m³ {i-an-¨ bp-h-Xn Nn-InÂ-k-bv-¡n-sS a-cn-¨p

X-fn-∏-d-ºv: `¿-Øm-hv h-g°p-]-d-™-Xn¬ a-\w-s\m¥v Po-h-s\m-Sp-°m≥ {i-an®v A-h-i-\n-e-bn¬ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn¬ I-gn-™n-cp-∂ bp-hXn a-cn-®p. X-fn-∏-d-ºn-se h-kv-{Xm-e-b-Øn¬ Po-h\-°m-cn-bm-b tIm-´n-e-bnse sI Zo-]n-I(24)-bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn `¿-Xr-Kr-l-Øn-se Ip-fnap-dn-bn¬ Xq-ßn-b Zo-]n-I-sb A-b¬-hm-kn-I-fm-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. hn-h-c-a-dn-™p ho-Sp-hn´n-d-ßn-b `¿-Øm-hv ]m-W-®n-d-Ω¬ kp-\o-jn-s\ \m´p-Im¿ I-s≠-Øn ho-´n¬ Xn-cn-s®-Øn-s®-¶n-epw Cbm-fpw Xq-ßn-a-cn-°m≥ {i-an-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn°p-I-tfm-sS ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. Hm-W-Øn-c-°p Im-c-Ww hym-gm-gv-N cm-{Xn A¬∏w ssh-In-bm-Wv Zo-]n-I ho-´n-se-Øn-b-Xv. C-Xn-s\s®m-√n `¿-Øm-hv h-g-°p-]-d-™-Xn-¬ a-\w-s\m-¥mW-v Xq-ßn-b-sI-∂-dn-bp-∂p. sIm-´n-e-bn-se sI Fw e-£v-a-W≥-˛-I-cn-bn¬ iym-a-f Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fmWv. k-tlm-Z-cn-am¿: Zn-hy, c-ay.

a-Zy-im-e-bp-sS tIm-Wn-¸-Sn-bn \n-¶v ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

_-Zn-b-Sp-°: kz-Im-cy sI-´n-S-Øn-s‚ H-∂mw-\ne-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ _o-h-td-P-kv tIm¿-]-tdj-s‚ hn¬-∏-\-im-e-bpsS tIm-Wn-∏-Sn-bn¬ \n∂v ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. Ip-≠m¿-aq-e cm-P-{io \ne-b-Øn-se h-k-¥-\m-Wv (29) a-cn-®-Xv. sk≥-{Sn-Mv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. 15\v ssh-Io-´v _-Zn-b-Sp-° Su-Wn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ a-Zy-im-e-bp-sS H-∂mw-\n-e-bn¬ \n-∂v ho-Wv Kp-cp-X-c-\n-e-bn¬ aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se-tbm-sS a-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: cm-a-aq-ey. am-Xm-hv: -`m-Kn. `m-cy: tim-`-e-X. a-I≥: {]-ho-jv. k-tlm-Z-c-߃: k-Xoj≥, t{]-a, k-tcm-Pn-\n.

\nÀ-¯n-bn-« tem-dn-bn Im-dn-Sn-¨v bp-h-Xn a-cn-¨p

Kq-U-√q¿: \n¿-Øn-bn-´ tem-dn-bn¬ Im-dn-Sn-®v Im¿ bm-{X-°m-cn-bm-b bp-h-Xn a-cn-®p. ta-´p-∏m-f-bw i-¶]m-f-bw kz-tZ-in im-¥n(33)bm-Wv a-cn-®-Xv. Im-tdmSn-® `¿-Øm-hv kp-{_-lv-a-Wy-s\(38) ]-cn-°p-I-tfmsS ta-´p-∏m-f-bw k¿-°m-cm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. ta-´p-]m-f-bw-˛-tIm-b-º-Øq¿ tZ-io-b-]m-X-bnse Im-Sp-sh-´n-∏m-f-b-Øn¬ C-∂-se cm-hn-se-bmWv A-]-I-Sw. cm-a-\m-Y-]p-c-sØ _-‘p-ho-´n-te-°v t]m-I-sh C-h-cp-sS Im¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v tdm-U-cnIn¬ \n¿-Øn-bn-´ tem-dn-bn-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

ap-l-½-Zv-

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ Ip-f-¯n ap-§n-a-cn-¨p

s]-cn-tßmw: Hm-Wm-tLmj-tØm-S-\p-_-‘n-®v kwL-Sn-∏n-® a¬-k-c-Øn-\nsS thm-fn-t_mƒ Xm-cw {Ku-≠n¬ Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. sN-dp-]m-d ]o-°mt®-cn-bn-se tIm-hq¿ ]pØ≥-]p-c-bn¬ tSm-an(43)bm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw sshIo-´v au-h-Øm-\n-bn-em-Wp kw-`-hw. Hm-Wm-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn au-h-Øm-\n t\-Xm-Pn B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv -kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® thm-fnt_mƒ a¬-k-c-Øn-\n-sS-bm-Wv tSm-an {Ku-≠n¬ Ipg-™p-ho-W-Xv. D-S-≥ I-cp-h-©m¬ sk‚ v-tPm-k-^vkv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. ]-tc-X-\m-b tk-hy¿-˛-B-\n-aq-´n¬ ta-cn Z-º-XnI-fp-sS a-I-\m-Wv. tX¿-Ø-√n ta-J-e-bn-se a-c hym]m-cn-bm-bn-cp-∂p tSm-an. `m-cy: sse-k. a-°ƒ: B¬_n≥, A-cp¨. k-tlm-Z-c-߃: t^m-Z¿ tPm¨k¨ tIm-hq¿ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ (tdmw), k-Æn (A[ym-]-I≥, am-en), kn-ÿ Pn-kn a-cn-b (kn.Fw.kn tdmw). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v aq-∂n-\v sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

knw-K-¸q-cn \n-cym-X-\m-bn ]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn h-S-°p-ºm-Sv ap-ln-bp-±o≥ ]-≈n°p k-ao-]-sØ ]-d-º≥ F-d-ap-≈m≥-Ip-´n lm-Pn (82) knw-K-∏q-cn¬ \n-cym-X-\m-bn. knw-K-]q-cn¬ hym]m-cn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: bp ]n \-_o-k-Øv l-÷p-Ω. a-°ƒ: B-in-Jv, k-J-cn-b. a-cp-a-°ƒ: ssa-aq-\, _pjv-d. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v knw-K-]q-cn¬.

hym-]m-cn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

s]-cn-tßmw: bp-h hym]m-cn I-Sp-ta-\n-bn-se \mb-Øv tPm-jn(35) ho-´n¬ Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. Ign-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v Ip-g-™p-ho-W tPm-jnsb B-ip-]-{Xn-bn-¬ FØn-s®-¶n-epw a-c-Ww kw`-hn-®p. tX¿-Ø-√n F-cp-hm-´n kz-tZ-in-bm-b tPm-jn \m-ep-h¿-jw ap-ºm-Wv I-Spta-\n-bn-te-°p Xm-a-kw am-dn-b-Xv. I-Sp-ta-\n-bn¬ t_-°-dn-bpw Iqƒ-_m-dpw \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. t_-_n-˛-ta-cn- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: km-en-. a-°ƒ: km-hn-tbm, a-cn-b tdm-kv, am-Xyp-kv. k-tlm-Z-c-߃: kn-kv-‰¿ sU-bv-kn (D-÷-bn≥), ^m-Z¿ tPm-Pn (kn.F-kv.Sn, k-`mw-Kw, P¿-a-\n), tPm_n-®≥ (Ãm-^v \-gv-kv, apw-ss_). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 10\v I-Sp-ta-\n sk‚ v- ta-co-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bn F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hn-s\ tXm-´n¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ-\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n-°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶n-t\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C-∂-se cm-hn-se Btdm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, aWn-b≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv Xøm-dm-°n.

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈-s°-´n¬ ho-Wp-acn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v 4.-30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A-⁄m-X hm-l-\-anSn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lukn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

18 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên ss_-¡n-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn¨p X¦¿³

c-ho-{µ³

kPn

C-µpte-J

hm-a-tZh³

s]cp-am-Ä ]n-Å

c-ho-{µ-\m-imcn

Ip«¸³

A-h-Wm-Ipgn: Im-™ncw \n-∂-Xn¬ \q-\w ho´n¬ dn-´. ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ X-¶-ø≥ (81). `mcy: im-¥m-`mbv (dn-´. sI.Fkv.B¿.Sn.kn kq-{]≠v). a°ƒ: kn\n (sdbn¬-th _mw-•q¿), kmP≥ (\yq-kn-e≥-Uv), km\p (sa-°m-\n-°v sI.F-kv.B¿.Sn.kn, sk≥-{S¬ h¿-°v-kv). acp-a-°ƒ: tPmk-^v tPm¨ (B-bp¿thZ tUmŒ¿, _mw-•q¿), joPm kmP≥ (\yq-kn-e≥Uv), tkm-fnbm (B-tcmKy h-Ip-∏v, tIm-´pIm¬).

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: IÆΩq-e sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Sn.kn 14/1500 Io-tg-°p-©p-ho-´n¬ them-bp-[≥ a-I≥ c-ho{μ≥ (70) C-t∏mg-sØ kmw-kv-Imcn-I h-Ip-∏p-a{¥n-bp-sS-bpw ap-º-sØ B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS-bpw t]-gv-k-W¬ Ãm-^v AwK-am-bn-cp-∂p. `mcy: X-¶aWn. a°ƒ: tUm. _nμp-te-J (A-[ym-]n-I l-b¿ sk-°‚-dn kvIqƒ, Im-∏n¬), jn-_p (I-b¿-s^-Uv), jm-_p (\n-ba-k-`, ayq-kn-bw). a-cp-a°ƒ: _n-tPm-bv, Znhy, I-hnX.

h¿°-e: ]m-f-bw-Ip-∂v {io-Irjv-W `-h-\n¬ ]tc-X\m-b Sn ]n th-embp-[≥ am-t\-P-cp-sS sN-dp-a-I\pw ]-tc-Xcmb sI ]n _m-e-Ir-jvW-s‚bpw I-a-e-Ω-bpsSbpw a-I-\pam-b k-Pn (48). `m-cy: jo-\. aI≥: l-cn-Ir-jvW≥. k-tlmZ-c߃: tUmWn, tam´n.

I√-ºew: s\√n-t°m-Sv em¬ a-μn-c-Øn¬ ]-tcX\m-b hn hn-Zym-[-c≥ ap-X-em-fn-bp-sS `m-cy Cμp-te-J (87). a-°ƒ: cam-a[p, cm-[m-{]-Imiv, cXv-\{]-` aWn, cm-tP-{μem¬, do-\m c-taiv, doPm kp-tcjv, KpcpZØ≥. a-cp-a°ƒ: a[p, {]-Imiv, aWn (]tc-X≥), e-X, c-taiv, kp-tcjv, kp-\nX.

h¿°-e: C-S-h sh¨Ip-fw D-j-kn¬ hn hma-tZ-h≥ (84˛dn-´. A[ym-]I≥, F.Fw.Sn.Sn.sF, hn-f_p-`m-Kw). `mcy: D-jmIp-amcn. a°ƒ: _n-μpj _nPp. a-cp-a-°ƒ: Pn-Pn-Ip-am¿, jnw\.

sh-™m-d-aqSv: In-g°pw-`m-Kw _u-≠¿ap°v ip-` `-h-\n¬ s]cp-amƒ-]n-≈ (89). `mcy: cmP-Ω. a°ƒ: eo-em-aWn, hn-Pb-Ω, C-μn-c, hna-e, AtimI≥, knPp. a-cpa°ƒ: Ipam-c kzm-an]n-≈, tam-l-\≥, P-btam-l-\≥-]n-≈, hn\n, am-b, kn-Pp.

sh-™m-d-aq-Sv: ]-c-ta-izcw h-S-t°hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ c-ho-{μ-\m-im-cn (67). `m-cy: k-c-kzXn. a°ƒ: a√n-I, kt¥mjv. a-cp-aI≥: {]`.

sh-™m-d-aqSv: ]m-emwtIm-Ww s]m∂-ºn Xº-∂ lu-kn¬ Ip-´∏≥ (63˛dn-´. kn.B¿.]n.F-^v). `mcy: ]fln\n. a°ƒ: cm-tP-jvIp-am¿, A-\o-jv-Ip-am¿. a-cp-aIƒ: c-iv-an.

cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

Ip∂n-t°mSv: Imcyd Fkv-.F≥. PMvj-\n¬ sI iin-[-c≥ (63). kwkvImcw C∂v D-®bv°v c≠n\v ho´p-h-f∏n¬. `mcy: {]k∂. a°ƒ: t{]a≥, {]tamZv. acp-a-Iƒ: {iotZhn.

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ Xrs°-]-d-ºn¬ \n-[n-bn¬ F sI cm-a-N-{μ≥ \mb¿. dn-´. t]m-Ãv am-Ã-dmbn-cp-∂p. `m-cy: kp-temN-\m -\m-b¿.

]-co-Xp-½ Cu-cm-‰p-t]-´: \-S-bv°¬ B-∏n-t©-cn-bn¬ Im-´m-a-e ]-tc-X-\m-b sIm-®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy ]-co-Xp-Ω (76).

iin-[-c³

FÂ-k-½ tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w ]-©m-b-Øv a-cp-tØm¿h-´w A-tc-t»-cn-bn¬ F¬-k-Ω(61).

amXyp tPmk-^v Im-h-\mSv: ap-°m-Sv Pn sP hn√-bn¬ tK-´n tPmk-^n-s‚bpw a-I≥ amXyp tPm-k-^v (56˛A®≥-Ip-™v). kw-kv-Imcw Xn-cp-°p-Spw-_ tZ-hme-b-Øn¬. `mcy: ta-cn am-Xyp(sl-Uv-an-kv-{Skv, sk‚ v: tPm-k-^v F¬.]n.F-kv, sX-°pw`mKw, Nh-d. a°ƒ: tPmfn Zo]p, tUm. tPm¨amXyp (Im-cn-Øm-kv tlm-kv-]n‰¬, tIm-´bw). a-cp-a-I≥: Zo-]p _¿-en≥(J-Ø¿).

Ko-X ap-{X-Øn-°-c: ap-tØ-cn Ko-X(49).

em-cn-tbm-kv hn³-skâv tN¿-Ø-e: I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv 14mw hm¿-Uv ssX-°¬ ]p-∂-bv-°¬ em-cn-tbm-kv hn≥-sk‚ v (84, ssX-°¬ hn≥sk‚ v). kw-kv-Im-cw C∂v 11.-30\p H-‰-a-t»-cn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈nbn¬. `m-cy ]-tc-X-bm-b ¢m-c-Ω. a-°ƒ: tUm-an-\n-°v,s_-∂n,- sa-‰n¬-U,- ta-cn,tam-fn,- ko-\,- sk-tdm^y,- en- n,- sse-Pn. a-cpa-°ƒ: sI.-]n Ão-^≥, s-P-Ãn≥,- sd-Pn,- tPm-kn,Pn-Ωn,- tPm-fn,- en-√, sP n,- ]-tc-X-\m-b Pm-Ivk¨.

hn-iz-\m-Y³ ap-l-Ω: F-kv.-F≥.-Un.]n. im-Jm-tbm-Kw 498 ap≥ sk-{I-´-dn-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpam-b ap-l-Ω Nm-Wn-shfn-bn¬ kn _n hn-iz-\mY≥ (77). k-©-b-\w 22\v. `m-cy: k-c-f. a-°ƒ: hn-Zym km-K¿, A-Uz. Ac-hn-μ tLm-jv, Kw-Km tZhn. a-cp-a-°ƒ: P-b-{io, kn-\n tam-ƒ, kp-\n¬-Ipam¿.

A-ar-X-h-Ãn A-½ sXm-Sp-]p-g: ]-tc-X-\m-b ]-Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f cm-L-h≥-\m-b-cp-sS `mcy A-ar-X-h-√n A-Ω. kw-kv-Im-cw 18\v _p-[\m-gv-N cm-hn-se 11 \v- ]Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f ho-´p-h-f-∏n¬.

t{X-kym-½ tPm-k-^vN-ß-\m-t»-cn : s]-cp∂ [-\ym Xn-tb-‰-dn-\p k-ao-]w Im-™n-c-ØpΩq-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv tPm-k-^ns‚ `m-cy-bpw Un.-kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sP sP-bnw-kn-s‚ am-Xm-hp-am-b t{X-kymΩ tPm-k-^v(84). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v N-ß-\mt»-cn sa-{Xm-t∏m-eoØ≥ ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ : Ip™q-™-Ω, tPm¿PpIp-´n, Ip-™p-tamƒ tPm-k-^v, eo-em-Ω, X¶-Ω tZ-h-kym, t_-_n°p-´n, am-Xyq.

tXm-a-kv sIm-√-ap-f: \-μm-Ip-gnbn¬ (]q-X-°p-gn-bn¬) tXm-a-kv (85). kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v sIm-√-ap-f sk‚ v a-cn-bm sKm-tcØn ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-¥-fw ]pØ≥-]p-c-bv-°¬ A-ΩnWn. a-°ƒ: Ip-™q-™Ω, tZ-h-ky, en-kn, an-\n, _n-\p, ]-tc-X-\m-b kv-Idn-b. a-cp-a-°ƒ: t‰m-an, Nm-≠n, tPm-bn, P-bv-\Ω, F¬-k-Ω, do-\.-

tdmkn ssh-∏n≥: Hm-®-¥p-cpØv Iq-fnb-Øv A-K-Ãns‚ `m-cy tdm-kn(94). a°ƒ: tPm-k^v, tPm¿Pv, ^n-tem-an-\, {^m≥-knkv, B‚Wn, t]mƒ. a-cp-a°ƒ: A-ΩnWn, eoe, tPm¿÷v, _o-\, PnPn, {_o-\.

`m-kv-I-c³ ]n-Å Xr-s°m-Sn-Øm-\w: tIm´-ap-dn In-g-t°-Xn¬ `mkv-I-c≥-]n-≈ (82). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-flm-h-Xn-b-Ω (s\-Sp-apdn ]-≈n-bv-°¬ Ip-Spw_mw-Kw). a-°ƒ: ]p-jv-]e-X, D-Æn-°r-jv-W≥ \m-b¿, {io-I-e, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: a-Wn Ip-am-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, D-Æn-°r-jv-W≥ \m-b¿ ({]-k-∂ ku-≠v-kv).

{io-[c³ ]-d-hq¿:Ip-dp-∏-t\-g-Øv {io-[-c≥(78).`mcy: Pm\In. a-°ƒ: k-Xy≥, ]hn-{X≥(kn.]n.Fw sX.]-d-hq¿ tem-°¬ IΩn-‰n sk-{I-´-dn). k-Poh≥(sI.Fkv.C._n),Ko-X.

`m-c-XnA-½

]mS-Iw B-Nmcn

{]-`m-I-c³ D-®n-¯m³

Pm-\-In

Nn-d-bn≥-Io-gv: im¿-°-c i-‡n-`-h-\n¬ ]-tcX\m-b `m-kn-]n-≈-bpsS `m-cy `mc-Xn A-Ω (85). a°ƒ: X¶-Ω, _m_p (i-‡n sa-Un°¬-kv), cmP≥ (i‡n So-tjm-∏v), `m-an-\n A-Ω (t^m¿-´v F-®v.Fkv), N-{μn-I (]tcX), a-Wn-I-WvT≥ \mb¿ (Pn.Fkv.sF ITn-\wIp-fw), A-\n¬-Ip-am¿ (bp.F.C), _nμp (s]cp-¥m-Wn F-®v.F-kv). a-cp-a°ƒ: N-{μ-ti-Jc≥ \mb¿, A-ºnfn, Ko-X, hn-{I-a≥ \m-b¿ (]-tc-X≥), N-{μ≥, _nμp, am-b, i-in-[-c≥\m-b¿.

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v K-h. F¬.]n.Fkn-\p k-ao-]w in-h-hnem-k-Øn¬ ]mS-Iw B-Nm-cn (65). k-tlmZ-c-߃: cm-a-N-{μ≥ B-Nmcn, k-c-kz-Xn A-Ωmƒ, Nn-Zw_-cw B-Nmcn, cm-P≥ BNm-cn.

In-fn-am-\q¿: a-e-bv-°¬ In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ D-ÆnØm≥ (70˛ap≥ A-[y-]I≥ Fw.Fw.bp. ]n.Fkv, t]-cq¿). `mcy: ku-Zm-an-\n AΩ (ap≥ A-[y-]-nI Fw.Fw. bp.]n.Fkv, t]-cq¿). a°ƒ: _nPp ({Sm-h≥Iq¿ sl-dn-t‰-Pv tlm´¬ hn-gn-™w), Im©\. a-cp-a-°ƒ: tKm-]-Ipam¿ (tZ-hkzw t_m¿Uv), k-PnX.

I-√-º-ew: I-h-e-bq¿ I-Æ-¶-c ta-te-hn-f-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-ih-s‚ `m-cy Pm-\-In (92). a-°ƒ: a-tl-iz-cn, cm-tP-{μ≥, k-l-tZ-h≥. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Nn-{Xm-K-X≥, Xp-f-kn, h-k-¥.

t{X-kym-½ tXm-a-kv-

A-¶-½ ]u-tem-kv

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ]p-fn©p-h-´n¬ tXm-a-kv `m-cy t{X-kym-Ω tXm-a-kv (69). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30 \v X-e-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: km-Pp tXm-a-kv (_mw-•q¿), an-\n tXm-akv, F-en-k-_-Øv. a-cp-a°ƒ: km-dm (_mw-•q¿), sP-bnw-kv.-

km-_pF-cp-ta-en: {io-\n-]pcw \n-c-h-Øp-Im-hv F≥ -B¿ km-_p (45). kw-kv-Im-cw C-∂v 12-\v s]m-cy-∑-e kn.-Fw.--F-kv sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy sken≥. aq-hm-‰p-]p-g: Ip-∂-bv°m¬ ]p-d-¥m‰n¬(\mev) A-∂-Ω ]u-tem-kv(79). a°ƒ: tim-im-Ω h¿Kokv, h¬-k t__n. a-cp-a°ƒ: h¿-Kokv, t__n. kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v sk‚ v. tPm¿÷v bm-t°m_m-b kpdn-bm-\n ]-≈n Ip-∂-bv°m-en¬.

Ir-j-vW³ sIm-gp-h-√q¿: tIm-Sp-Ipf-™n I-tcm-Sv ]m-d-N-¥i-in-[-cm-e-b-Øn¬ Fw F≥ Ir-jv-W≥(88). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: tam-l-\≥, i-in[-c≥, cm-[n-I tZ-hn, APn-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: Kncn-Pm tZ-hn, cm-P-e-£v-an, F≥ hn Ir-jv-W-Zm-kv, kn-‘p.

ap-l½Zv Ip-ºfw: dn-´.sIm-®n≥ t]m¿-´v Po-h-\-°m-c≥ \nI¿-Øn¬ ho-´n¬ F≥ F-®v ap-l-Ω-Zv(62).

]-c-ta-iz-c³ sh¨-a-Wn: ]-≈n-sXt°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-∏-Wn-°-cp-sS aI≥ ]n Pn ]-c-ta-izc≥(69). `m-cy: cm-P-Ω. a°ƒ: {]-Zo-]v, {]-tam-Zv, {]-im-¥v.

Ip-ªp-ap-l½Zv tXm-∏pw]-Sn: B¿.sI.]n≈ tdm-Un¬ Ip-™p-ap-l-Ω-Zv(aq∏≥˛79).]¶-Pv kv-ss]k-kv. `m-cy:kpte-J Ip-™p-apl-ΩZv. a°ƒ: Jm-enZv, A-j-d^v, kpl-d, _ohn, \u-jm-Zv,sjco^v, _pj-d. a-cp-a-°ƒ:kpl-d, ssk\-_,A-_q-_-°¿,A-en_m-h,^m-Øn-a,ko\Øv, j-ao¿.

s{S-bn³ X-«n bphmhv a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: A-Sq¿ G-\m-Zn-aw-K-ew ]-Ø\w-Xn´ In-g-t°-Xn¬ Ip-´-∏-s‚ a-I≥ k-t¥m-jns\ (39)bm-Wv sN-ß-∂q¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\p kao-]-ap-≈ ]m-f-Øn-¬ s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-ebn¬ I-≠Xv. t]m-en-kv -\-S-]-Sn-°p-ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

Z-Ωmw: a-e-bm-fnIƒ X-Ωn-ep-≠m-b hm-Iv-X¿-°w sIme-]m-X-I-Øn¬ Iem-in-®p. tIm-´-bw N-ß-\m-t»-cn Xr°-Sn-Øm-\w kz-tZin Nm-e-bn¬ tXma-kv am-Xyp(26) BWv k-l-{]-h¿-ØI-\m-b sIm-√w ]-≈n-tØm-´w F-Nv.F≥.kn tIm-f-\n kz-tZ-in k-°o¿ lp-ssk-s‚ IptØ-‰p a-cn-®-Xv. C-cp-h-cpw Z-Ωmw Z-√-bn-se H-cp tem-¨-{Snbn-em-Wv tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-∂-se cmhn-se tPm-en-°n-sS C-h¿ X-Ωn-ep-≠m-b hmt°-‰w k-l-{]-h¿-Ø-I¿ C-S-s]-´p ]-cn-l-cn®n-cp-∂p. tPm-en sN-øp-∂ ÿm-]-\-Øn-\-SpØp-≈ Xm-a-k-ÿ-e-Øv C-cp-h-cpw ho-≠pw h-g-°n-´p. C-Xn-\n-sS k-°o¿ tXm-a-kv- am-Xyp-hn-s\ Ip-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ tXm-a-kn-s\ Z-Ωmw sa-Un-°¬ tIm-π-Ivkn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Igp-Øn-\pw s\-©n-\p-am-Wp Ip-tØ-‰-Xv. am-Xyp˛-tdm-k-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mb tXm-a-kv am-Xyp H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv Z-Ωman¬ tPm-en-s°-Øn-b-Xv. k-°o¿ lp-ssk-s\ Z-Ωmw sh-Ãv- t]menkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. tXm-a-kv am-Xyqhpw k-°o¿ lp-ssk-\pw A-hn-hm-ln-X-cmWv.

kpaXn

aWn

tim-im-½ sIm-¨p-½-³

Im-´m°-S: I-≠-e Ab-Wn A-daq-e {ioIem `-h-\n-¬ ]-tcX\mb tPm¿-Pn-s‚ `mcy sP kp-a-Xn (72). a°ƒ: i-inI-e, {ioIe. a°ƒ: i-in-I-e, {io-I-e. a-cp-a°ƒ: {inhn-em-kv, P-b-Zmkv.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ B-e-ap-°v \m-°m-c km-_p `-h-\n¬ a-Wn (65). `m-cy: t__n. a°ƒ: jn-_p-Ip-am¿, km-_p-Ip-am¿. a-cpa°ƒ: A-Pn-X, k]¿Æ.

kn-±mÀ-Y³ ]m-h-d-´n: \-Sp-hn¬ ]p-c°¬ A-∏p a-I≥ kn±m¿-Y≥(63). a-°ƒ: jnt\m-Pv, k-t\m-Pv, k-PnØv. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, kn-an, a-Rv-Pp.

sIm-Sp-ß-√q¿: F-S-hne-ßv am-¶-d ]-tc-X-\mb cm-ap-hn-s‚ a-I≥ kp{_-lv-a-Wy≥(54). `mcy:t_-_n. a-°ƒ: Zn-]ojvv, hn-jv-Wp, ]-tc-X-\mb kp-_n≥..

imkv-Xmw-tIm-´: Ip-∂Øq¿ tXm-´-Øpw-ap-dn Nm-em-ø-Øvhn-f ho-´n-¬ ]-tc-X\m-b sIm-®pΩs‚ `m-cy tim-im-Ω sIm-®p-Ω-≥(92). a°ƒ: Um-\n-tb¬, ]-tc-X\mb _-_n. a-cp-a-°ƒ: eoem-Ω, ]-tc-X\m-b cmPp, ta-cn-°p´n. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v Ip-∂Øq¿ im-tcm¨ s^tem-jn-∏v N¿-®n¬.

_n-¿ l-Öp-½

Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

sh-≈-ap-≠: ]p-fn™m¬ ]-tc-X-\m-b Iº B-en-bp-sS `m-cy Iº _n-ø l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-an-\, k°o-\, I-º a-Ωq-´n, C{_m-low, A-–p-√. a-cpa-°ƒ: kp-a-ø, jm-ln-Z, d-jo-Z, sam-bv-Xp- lm-Pn, a-Ωp In-gp-´, _m-hm-®nlm-Pn, A-–p-√.

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

kp-{_-lv-a-Wy³

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ Ir-jvWm-e-b-Øn¬ F hn Ir-jv-W-≥ \-ºym¿ (70). `m-cy: sN-dn-b-Øv im-¥. a-°ƒ: ip-`, tcJ, {io-cm-Pv.

A-eo-a s]-cn-tßmw: h-t´y-cnbn-se ]-tc-X-\m-b ]n kn I-am-en-s‚ `m-cy hm-g-h-f-∏n¬ A-eo-a (85).

Ip-ªn-ap-l-½-Zv Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw Idp-I-am-Sv h-en-b-I-Øv Ip™n-ap-l-Ω-Zv(78). `m-cy: ]m-Øp-tamƒ. a-°ƒ: lm-^n-f, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: kn-≤o-Jv, ap-l-ΩZm-en.

kp-ss_À ]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn _o-®v tdm-Un-se ]-tc-X-cm-b A-–p-√-˛-leo-a Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ F ]n sI kpss_¿ (65). `m-cy: P-aoe.

I-cp-\m-K-∏-≈n: tdm-Un-se Ip-gn-bn¬ ho-Wv ss_°v bm-{Xn-I\mb bp-hm-hv a-cn-®p. IqsS-bm-{XsNbvX bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰p. B-Zn-\m-Sv hS-°v Im-cmfn h-S-°-Xn-¬ tkm-a≥-]n≈-bp-sSbpw {]-k-∂bp-sS-bpw a-I≥ kp-[n-Ip-am-dm Wv(24) a-cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I\m-b Pn-\p-i-¶¿ (24) Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfm-sS sIm√sØ kz-Im-cy B-ip-]{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. tZio-b]m-X-bn¬ sI.kn sk‚-dn-\v k-ao-]w Ign-™ Znh-kw cm-{Xn 12\mWv A-]I-Sw \-S-∂Xv. Ce-{Œn-°¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ kp-[n-Ip-am-dn-s‚ FI -k-tlm-Z-cn- {io-e-£van. I-cp-\m-K∏-≈n t]m-enkv tI-sk-SpØp.

s{Sbn³ X«n hr² acn¨p

Ip∂n-t°mSv: s{Sbn≥X´n hr≤ acn®p. Xe-hq¿ XØ-aw-Kew Imºn tate-Xn¬ im¥Ω (45) BWv acn-®Xv. Xn¶-fmgvN cmhnse Bh-Wo-izcw sdbn ¬th tÃj\v kao-]sØ Imh¬∏p-c-bv°-Sp-Ømbn-cp∂p kw`hw. a°ƒ: kn_n, APnX.

im-kv-Xmw-tIm-´: a-sÆ-Æ-ap-°n-\v k-ao-]w I-S-ØnÆ-bn¬ Kr-l-\mY-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-h-d ]p-Xp-°m-Sv ]n-≈ ho-´n¬ sX-t°-Ø-d D-ÆnIr-jv-W≥ B-Nm-cn(57)B-Wv a-cn-®Xv.

Ipf-¯n acn-¨\n-e-bn sNø³

Ip-amcn

sh-ßm-\q¿: ap-´-bv-°m-Sv Nm-ahn-f ho-´n¬ sN√∏≥ (83). `mcy: Zmk-Ω. a°ƒ: im-¥, e-fn-X, sk¬-h-cmP≥, tPmbn, jmPn. a-cp-a°ƒ: kpμc≥, cmP≥ (]-tcX≥), eo-e, D-j, teJ.

tIm-hfw: ]m-dhn-f ho´n¬ cm-tK-{μ-s‚ `m-cy Ip-am-cn (42). a-°ƒ: Nn∂p, an∂p. a-cp-a°ƒ: k-t¥mjv, cm-Po-Xv.

I-cp-\m-K-∏≈n: a-[y-h-b-kvI-s\ Ip-f-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv kp-\m-an tIm-f\n-bn¬ Ip-∂pw-]pd-Øv ho-´n¬ l-cn-em¬(48)B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw D-®-bv-°v 12Hm-sS t]m-°m´v-ap-°n-\v k-ao-]-ap-≈ Ip-f-Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-bXv. `mcy: cm-[. a°ƒ: iymw-Ip-am¿,iyma.

\n-kmw

dn«. A-[ym-]nI- a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tXm-a-kv Xp-S-ß-\m-Sv: F-c-∏q-gn-°c F kn tXm-a-kv (62). kw-kv-°m-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v Xp-S-ß-\m-Sv sk‚ v tXm-a-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: en-kn, G¥-bm¿ Hm-X-d-°p-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: B¬-_¿-´v Nm-≠n tXm-akv, tdm-_¿-´v, F¬-k acn-b tXm-a-kv (Im-°-\mSv cm-P-Kn-cn tIm-f-Pv). Fc-∏q-gn-°-c Nm-≠n-˛-G-enbm-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-Wv ]-tc-X≥. k-tlmZ-c-߃: A-∂-°p-´n, sk-_m-kv-‰y≥, a-dn-bmΩ ssa-°nƒ, kn-kv-‰¿ ^v-fm-hn-b, F kn tPmk-^v, P-e-P tPm-kv, tdmk-Ω tXm-a-kv, F kn Nm-t°m. ]-tc-X-\m-b F kn A-{_m-lw.

tIm-´bw: ]m¿-°v sse≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv Ip™n-s‚ a-I≥ ]n Fw \n-kmw (57). J-_-dS-°w \-SØn. `mcy: ssa-aq≥. a°ƒ: \n-jn≥ (A-_qZ_n). \n-Pow (B-e-∏pg). am-Xmhv: ssk-^p-∂n-km _oKw. k-tlm-Z-c߃: \-ko-dm C-{_m-low, \njv-Xm¿, \n-km¿.

B-eokv tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ h-en-b-ho-´n¬ hn sP tPm-k-^n-s‚ `m-cy Ben-kv(60). F-d-Wm-Ip-fw ]-cn-af-Øv Ip-Spw_mwKw.

cm-P-½ So¨À s]-cp-ºm-hq¿:sI.Fkv.B¿.Sn.kn-bv-°p kao-]w _m-e-Irjv-W a-μnc-Øn¬ cm-P-Ω-So®¿(78).

an¶Â ]-c-a-in-h³ \m-bÀ A-´-cn¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn-‰n t]m-en-kv ap≥ A-kn.

a-e-bm-fn-IÄ X-½n hm-t¡-äw; N-§-\m-tÈ-cn kz-tZ-in Ip-t¯-äv a-cn-¨p

tdm-Un-se Ip-gn-bn ss_-¡v adnªv bm{Xn-I³ a-cn-¨p

Krl-\mY-s\ I-S-¯n-®-bn a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

No-«p-I-fn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨n-Ã; k-tlm-Z-c-s\ Ip-¯n-s¡m-¶p N-ß-\m-t»-cn: No-´pI-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n°m-Xn-cp-∂-Xn-\v Xncp-thm-W \m-fn¬ tPy-jvTs‚ Ip-t؉v A-\p-P≥ a-cn-®p. Nß-\m-t»-cn am-S-∏≈n G-ew-Ip-∂v ]pXp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kn-s‚ aI≥ tPm¿-Pv(kn-_n-®≥-˛44) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tPy-„≥ sk_m-kv-‰y(t_-_n-˛54)s\ Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp. No-´p-I-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-®n-s√-∂ Im-c-WØm-¬ k-ao-] ho-Sp-I-fn-em-bn Xm-a-kn-°p-∂ Ch¿ X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw I-Øn-°pØn¬ I-em-in-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. a-Zy-]n-s®Øn-b sk-_m-Ãy≥ No-´p-I-fn-°m≥ Xm¬-∏cyw Im-Wn-s®-¶n-epw tPm¿-Ppw Iq-´-cpw A-Xn-\v A-\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v ho-´n-te-°v t]m-b Cbmƒ Xn-cn-sI ss_-°n¬ a-S-ßn-sb-Øn X¿°-Øn-te¿-s∏-Sp-I-bpw Ip-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂psh-∂v ]-d-bp-∂p. tPm¿-Pns\ D-S≥ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw -F-Øn®p-sh-¶n-epw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: sP-kn. a-Iƒ: A-eo-\.

Nh-d: tZio-b]m-X-bn¬ N-h-d \-t√g-Øp ap-°n¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _ n-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI\m-b bp-hm-hv a-cn®p. \o≠-I-c ]-p-Ø≥Xp-d henb ho-´n¬ th-Wp˛Kncn-P Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ hn-jv-Wp(23) B-Wv acn®Xv. Xncp-thm-W Znh-kw cm-{Xn 10.30 \m-bn-cp-∂p A-]-ISw. sIm√-Øv \n-∂p N-h-d ap-Ip-μ-]p-c-tØ°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ _- n-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠mb-Xv. tdm-Un¬ sX-dn-®p ho-W hn-jv-Wp- B-ip]{Xnbn-te-°p-≈ h-gna-[y a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. hn-jv-Wphn-t\m-sSm-∏w ss_-°n-ep-≠m-bn-cp-∂ bp-hm-hn-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xnbn¬- Nn-In¬-k-bn-emWv. N-hd t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

I-Ωn-j-W-dpw an-∂¬ F-∂ t]-cn-¬ {]-i-kv-X\p-am-bn-cp∂ F≥ ]-c-a-in-h≥ \m-b¿ (95). C-∂-se cm-hn-se 9\v ]q-P-∏p-c-bn-se ho-´nem-bn-cp-∂p A-¥yw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv t]men-kv I¨-t{Smƒ dqw ÿm-]n-®-Xv C-t±-l-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p. N-ß-\m-ti-cn Fkv._n tIm-f-Pn¬ \n-∂v _n.F tlm-tW-gv-kv _n-cp-Zw t\-Sn-b ti-jw sF.Pn Hm-^nkn¬ Kpa-kv-X-\m-bn tPm-en-°v I-b-dn. 1947¬ k-_v C≥-kv-s]-Œ-dm-bn. 1972¬ hn-c-an®p. H-cp sIm-√w {Sm-h≥-Iq¿ ssS-‰m-\n-bw t{]mU-Iv-‰vkv No-^v sk-Iyq-cn-‰n Hm-^o-k-dm-bn {]h¿-Øn-®p. A-¥m-cm-{„ kv-]n-cn-Nz¬ A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v A-ø-∏-tk-hm kw-LØn-s‚ h¿-°nw-Kv {]-kn-U‚ v \n-c-h-[n kmw-kvIm-cn-I km-aq-ln-I kw-L-S-\-I-fp-sS `m-c-hm-lnF-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®p. I-\ym-Ip-am-cn sIm-√-t¶m-Sv {]-h¿-Xym¿ \mcm-b-W-]n-≈-bp-sS-bpw Cu-iz-cn-A-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: hm-Ko-iz-cn-A-Ω. a-°ƒ: tUm. A-tim-Iv-Ip-am¿, cm-[, ao-c. a-cp-a-°ƒ: tUm.cmP-tKm-]m¬ (Ip-º-f-Øv),B¿. P-e-dmw (ap-c-fym {Kq-∏v), D-j. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ssX-°m-Sv im-¥n-I-hm-S-Øn¬.

C-kv-s_-Ã ta-cn

Ir-jv-W³

Kp-cp-hm-bq¿: t]m≠n-t®-cn sk‚ v tPm-k-^v tIm¨sh‚n-se kn-kv-‰¿ C-kv-s_-√ tacn(96). a-‰w Im-°-t»-cn ]tc-X-\m-b sIm-®utk-∏n-s‚-bpw tacn-bp-sS-bpw a-I-fmWv.

Xr-°-cn-∏q¿: ssX-°oen-se ]-g-b-Im-e sXßp-I-b-‰-sXm-gn-em-fn Ip-≠-Øn¬ Ir-jv-W≥ (75). `m-cy: ao-\m-£n. a-°ƒ: cm-P≥, P-b≥, Ko-X. acp-a-°ƒ: A-c-hn-μ≥, Pb-{io (sF.-F.-Un, I-mk¿-tIm-Uv).

N-{µn-Ib-½ tIm-X-aw-Kew: B-ZyIme I-ayq-Wn-Ãv t\-Xm-hmbn-cp-∂ Ip-Øp-Ip-gn N{μ-Øn¬ ]-tc-X\m-b inh-cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy N-{μn-I-b-Ω(70). H√q¿ F-cm-Øv Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: kn Fkv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (kn.]n. sF.Pn√m F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-Kw), kn F-kv ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿(Pn√m {]-kn-U‚ v tI-_nƒ Hm-∏-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥). a-cpa°ƒ: A-Pn-X, k-‘y.

A-¶-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv sk‚ v- Pq-Uv \-K-dn-se ]-tc-X-\m-b ]-Xm-]-dºn¬ tPm-k-^n-s‚ `mcy A-∂-Ω (100). a°ƒ: t_-_n, ]-tc-X\m-b sIm-®v.

A-Ðp Jm-ZÀ C-cn-´n: hn-f-t°m-s´ s]cp-¥-bn¬ A-–p¬ JmZ¿ (45). `m-cy: k-^q-d.

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ ap-§n-a-cn-¨p sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øn-hnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. \n-e-hn-fn-®v c-£-s∏-SpØm≥ {i-an-°-sh sh-≈Øn¬ ap-ßn-Øm-W kp-an-{Xsb \m-´p-Im¿ I-c-bv-s°-Øn®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c-≠p-t]cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn-™-Xv. Ccp-h-sc-bpw ]p-d-sØ-Sp-Øv ]me-°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-ncp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn.

I-√-º-ew: dn-´ A-[ym-]n-I-bm-b ]-≈n-°¬ ]-I-¬°pdn Ip-f-°p-Sn cm-L-h hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X-\mb cm-L-h-s‚ `m-cy Xp-f-ko-`m-bn A-Ω-sb (62) a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. sIm-e-]m-X-Iam-W-∂pw kw-`-h-Øn¬ Zp-cq-l-Xbp-s≠-∂pw _-‘p-°-fpw \m-´p-Im-cpw B-tcm-]n-®Xn-s\ Xp-S-¿-∂v t]m-en-kv- tI-sk-Sp-Øp. kw-`-hØn¬ Xp-f-ko-`m-bn-bp-sS a-I≥ kp-\n¬ Ip-am¿ (34) H-fn-hn-em-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se-bm-Wv ac-Whn-h-cw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. A-Ω a-cn-® hn-h-cw a-I≥ X-s∂-bm-Wv \m-´p-Imsc A-dn-bn-®-Xv. A-Ω-bpw a-I-\pw X-Ωn¬ ÿncw hg-°v \-S-∂n-cp-∂-Xm-bn k-ao-]hm-kn-Iƒ ]-d-™p. ar-X-tZ-l-Øn¬ tZ-tlm-]-{Z-hta-¬-∏n-®-Xns‚ ]mSp-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw kp-\n¬ Ip-am-dn-\m-bn Xn-c-®n¬ Du-¿Pn-X-am-°n-b-Xm-bpw ]-≈n-°¬ Fkv.sF ]-d-™p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn¨p

In-fn-am-\q¿: hm-l-\m-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bphm-hv a-cn®p. a-S-hq¿ Xp-tºm-Sv ]gph-Sn hm-dp-s]m-bv-I- hnjv-Wp-`-h-\n¬ _n-\p (36) B-Wv a-cn-®Xv. Rm-b-dmgvN In-fn-am-\q-cn¬ h-®v Cbmƒ k-©-cn-®n-cp-∂ Hmt´mdn-£ a-dn-™v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. Xn-¶-fm-gvN cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv a-cn-®Xv. `mcy: Ie. a°ƒ: I-hn-X, Im-hy.

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p

a-Æ-t©-cn: ssk-°nƒ bm-{Xn-I≥ Im-dn-Sn-®p a-cn®p. I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 15mw hm¿-Un¬ aw-K-fm]p-cw N-¥-bv-°v k-ao-]w B-Zn-]-d-ºn¬ {]-Xm-]≥ (38) B-Wv a-cn-®-Xv. B-e-∏p-g-˛tN¿-Ø-e tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-™n°p-gn P-Mv-j-\v k-ao-]w Xn-cp-thm-W Zn-\-Øn¬ D-®bv-°m-Wv A-]-I-Sw. ]q-∏-≈n-°m-hn-te-°v ssk-°nfn¬ t]m-I-th FXn-tc h-∂ kv-tIm¿-]n-tbm Im-dnSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tdmUn¬ tNm-c hm¿-∂v In-S-∂ {]-Xm-]-s\ am-cm-cn-°pfw t]m-en-kv B-e-∏p-g h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. `m-cy: h¬-k-e, a-Iƒ: {]-ho-W.

dnbm-Zn-se hml-\m-]-I-S-¯n c−v bphm-¡Ä acn-¨p

tImXawKew:kuZn Atd-_y-bnse dnbm-Zn-se hml-\m-]-I-S-Øn¬ c≠v bphm-°ƒ acn-®p. taXe \mbm-´p-]md A_vZp¬ Jm-Z-dns‚ aI≥ jao¿ (34) ]√m-cn-aw-Kew ss]a‰w tamfØv ssaXo≥ Ip™ns‚ aI≥ A\kv (35) F∂n-h-cmWv acn-®Xv. [hmXanIn\v kao]w cm{Xn `£Ww Ign™v tdmUv apdn®v IS-°-th-bmWv A]-I-Sw. Ccp-h-cptSbpw J_-d-S°w kuZn-bn¬ \S-Øpw.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bn F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hn-s\ tXm-´n¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ-\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n-°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶n-t\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C-∂-se cm-hn-se Btdm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, aWn-b≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv Xøm-dm-°n.

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈-s°-´n¬ ho-Wp-acn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v 4.-30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A-⁄m-X hm-l-\-anSn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lukn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.


6

thÀ-]mSv

kottayam

18 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ Im-dn-Sn-¨p a-cn-¨p cm-a-N-{µ³ \m-bÀ

sN-Ã-½

FÂ-k-½

em-cn-tbm-kv hn³-skâv

hn-iz-\m-Y³

t{X-kym-½ tPm-k-^v-

tXm-a-kv

`m-kv-I-c³ ]n-Å

Xp-d-hq¿: Xp-d-hq¿ Xrs°-]-d-ºn¬ \n-[n-bn¬ F sI cm-a-N-{μ≥ \mb¿. dn-´. t]m-Ãv am-Ã-dmbn-cp-∂p. `m-cy: kp-temN-\m -\m-b¿. a-°ƒ: kPn-Øv B¿ \m-b¿, Pn-\nØv B¿ \m-b¿.-

tN¿-Ø-e: h-b-em¿ ]©m-b-Øv F-gmw hm¿-Uv I-´n-t°m-hn-e-I-Øv tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS `m-cy sN-√-Ω (85). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a°ƒ: ]-fln-\n,- \m-cm-bW≥, -e-X. a-cp-a-°ƒ: tam-l≥-Ip-am¿,- hn-Pn,kp-[m-I-c≥- \m-b¿.-

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv 18mw hm¿-Uv a-cp-tØm¿-h-´w A-tc-t»-cn-bn¬ tb-ip{]-Im-iv-_m-_p-hn-s‚ `mcy- F¬-k-Ω(61). tIm-´bw B-\n-°m-´v I-h-f-Ωm°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. kw-kv-Im-cw \-SØn. a-I≥: \n-Jn¬ (sP ]n t-- am¿-K≥ tN-kv _mw•q¿). a-cp-a-Iƒ: tPm-bven≥ (sP ]n t-- am¿-K≥ tN-kv _mw-•q¿).-

tN¿-Ø-e: I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv 14mw hm¿-Uv ssX-°¬ ]p-∂-bv-°¬ em-cn-tbm-kv hn≥-sk‚ v (84, ssX-°¬ hn≥sk‚ v). kw-kv-Im-cw C∂v 11.-30\p H-‰-a-t»-cn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈nbn¬. `m-cy ]-tc-X-bm-b ¢m-c-Ω. a-°ƒ: tUm-an\n-°v,- s_-∂n,- sa-‰n¬U,- ta-cn,- tam-fn,- ko-\,sk-tdm-^y,- en- n,- ssePn. a-cp-a-°ƒ: sI.-]n Ão-^≥, s-P-Ãn≥,- sd-Pn,tPm-kn,- Pn-Ωn,- tPm-fn,en-√, sP- n,- ]-tc-X-\mb Pm-Iv-k¨.

ap-l-Ω: F-kv.-F≥.-Un.]n. im-Jm-tbm-Kw 498 ap≥ sk-{I-´-dn-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpam-b ap-l-Ω Nm-Wn-shfn-bn¬ kn _n hn-iz-\mY≥ (77). k-©-b-\w 22\v. `m-cy: k-c-f. a-°ƒ: hn-Zym km-K¿, A-Uz. Ac-hn-μ tLm-jv, Kw-Km tZhn. a-cp-a-°ƒ: P-b-{io, kn-\n tam-ƒ, kp-\n¬-Ipam¿.

N-ß-\m-t»-cn : s]-cp∂ [-\ym Xn-tb-‰-dn-\p k-ao-]w Im-™n-c-ØpΩq-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ipcym-t°m-kv tPm-k-^ns‚ `m-cy-bpw Un.-kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sP sP-bnw-kn-s‚ am-Xm-hp-am-b t{X-kymΩ tPm-k-^v(84). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v N-ß-\mt»-cn sa-{Xm-t∏m-eoØ≥ ]-≈n- sk-an-tØcn-bn¬. ]-tc-X N-ß\m-t»-cn ]p-√p-Im-´v ]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-‰p-a-°ƒ : Ip-™q™-Ω, tPm¿-÷p-Ip-´n (A-®≥-Ip-™v), Ip™p-tamƒ tPm-k-^v, eo-em-Ω, X-¶-Ω tZ-hkym, ]-tc-X-\m-b t__n-°p-´n am-Xyq. a-cp-a°ƒ: am-Xyq I-≠-¶-cn°-fw, ]m-∏-®≥ Ip-dn»n, t_-_n-®≥ Ip-dn®n, tPm-kn sP-bnw-kv hm-g-°p-fw, en-√n-°p-´n Xr-s°m-Sn-Øm-\w, tPm-kp-Ip-´n fm-bn-°mSv.-

sIm-√-ap-f: \-μm-Ip-gnbn¬ (]q-X-°p-gn-bn¬) tXm-a-kv (85). kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v sIm-√-ap-f sk‚ v a-cn-bm sKm-tcØn ]-≈n- sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: ]-¥-fw ]pØ≥-]p-c-bv-°¬ A-ΩnWn. a-°ƒ: Ip-™q-™Ω, tZ-h-ky, en-kn, an-\n, _n-\p, ]-tc-X-\m-b kv-Idn-b. a-cp-a-°ƒ: t‰m-an, Nm-≠n, tPm-bn, P-bv-\Ω, F¬-k-Ω, do-\.-

Xr-s°m-Sn-Øm-\w: tIm´-ap-dn In-g-t°-Xn¬ `mkv-I-c≥-]n-≈ (82). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-flm-h-Xn-b-Ω (s\-Sp-apdn ]-≈n-bv-°¬ Ip-Spw_mw-Kw). a-°ƒ: ]p-jv-]e-X, D-Æn-°r-jv-W≥ \m-b¿, {io-I-e, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: a-Wn Ip-am-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, D-Æn-°r-jv-W≥ \m-b¿ ({]-k-∂ ku-≠v-kv).

tdmkn

{io-[c³

ssh-∏n≥: Hm-®-¥p-cpØv Iq-fnb-Øv A-K-Ãns‚ `m-cy tdm-kn(94). a°ƒ: tPm-k^v, tPm¿Pv, ^n-tem-an-\, {^m≥-knkv, B‚Wn, t]mƒ. a-cp-a°ƒ: AΩnWn, eo-e, tPm¿÷v, _o-\, PnPn, {_o-\. kwkv-Im-cw C-∂p ssh-In-´v aq-∂n-\v Hm-®-¥p-cp-Øv \n-Xy-k-lm-b-am-Xm ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-d-hq¿:Ip-dp-∏-t\-g-Øv {io-[-c≥(78).`mcy: Pm\In. a-°ƒ: k-Xy≥, ]hn-{X≥(kn.]n.Fw sX.]-d-hq¿ tem-°¬ IΩn-‰n sk-{I-´-dn). k-Poh≥(sI.Fkv.C._n),Ko-X. a-cp-a°ƒ:tdm-P,B-i,km-bn\n,Im¿-Øn-tI-b≥.kwkv-Im-cw \-S-Øn.

]-co-Xp-½ Cu-cm-‰p-t]-´: \-S-bv°¬ B-∏n-t©-cn-bn¬ Im-´m-a-e ]-tc-X-\m-b sIm-®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy ]-co-Xp-Ω (76). J-_-dS-°w \-S-Øn. a-°ƒ: A–p¬ k-emw, j-m-Pn, Aj-d-^v, \u-^¬, J-Zo-P, P-ao-e, ]m-Øp-Ω. a-cp-a°ƒ: A-^-d-^v (Ip-sshØ), d-jo-e, \-Pv-a, Pko-e, j-l-\, ]-tc-X-cmb P-∫m¿, A-j-d-^v.-

_-joÀ Cu-cm-‰p-t]-´: Nn-d-∏m-d ]m-d-bv-°¬ _-jo¿ (59). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: jm-ln-Z (sIm-®p-ho-´n¬ Ip-Spw_mw-Kw). a-°ƒ: A-\oj, A≥-jm-Zv. a-cp-a-I≥: \u-jm-Zv.

\m-Wn Ip©p In-g-°-ºew: ]p-dØp]m-d ho-´n¬ ]-tcX\m-b Ip-©p-hn-s‚ `mcy \m-Wn Ip-©p(88). a°ƒ: cm-P∏≥, AΩnWn, eo-e, `m-kv-Ic≥, kc-kp {io-[c≥, im-¥, i-Ip¥-f. a-cp-a°ƒ: {io[c≥, _m_p, hn-Zym[c≥, {]-ao-f, {io-tZhn, jo-e, knPn, ]-tc-Xcm-b am-[h≥, tKm-]n. kw-kvIm-cw C-∂v kz-h-k-Xnbn¬.

tZhIn tIm-X-aw-Kew: X¶-fw tamf-Øv tZ-h-In(84). a°ƒ: imc-Z, tKm-]n(dn´.FIv-ssk-kv {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿).

Ko-X ap-{X-Øn-°-c: ap-tØ-cn ]p-jv-]m-I-c≥ `m-cy KoX(49). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 7\v ]m-d-ta°m-hv im-¥n-L-´n¬. a°ƒ: en-tP-jv, en-t\-jv a-cp-a-Iƒ tcm-jv-\n .

h-do-Xv \-¥n-]p-ew: I-Æw-]p-g \-Sp-hn¬-]o-Sn-I h-doXv(99). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: tdm-kn. a°ƒ: tem-\-∏≥, F¬kn, tPm-kv, t]m-fn. a-cp-a°ƒ: tim-i-∂w, ssa°nƒ, Pn≥-kn, Pq-en.

sk-_m-Ìy³ tIm-X-aw-Kew: ss]a-‰w sXm-≠n-bn¬ sk-_mÃy≥(52). `mcy: jm‚n hm-fm®n-d I-f-º-\m¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: tPmPn, tPm-kvan. kw-kvIm-cw C-∂v 12 \v ]pen≥]m-d sk‚ v.sk-_mÃy≥-kv ]-≈n-bn¬.

A-{_-lmw C-cn-´n: I-dp-I-∏-≈nbn¬ A-{_-lmw (75).

A-ar-X-h-Ãn A-½ sXm-Sp-]p-g: ]-tc-X-\m-b ]-Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f cm-L-h≥-\m-b-cp-sS `mcy A-ar-X-h-√n A-Ω. kw-kv-Im-cw 18\v _p-[\m-gv-N cm-hn-se 11 \v- ]Ø-\w-Xn-´ im-¥n-hn-f ho-´p-h-f-∏n¬ a-°ƒ : a-Wn-°p-´≥ (ssl-td-©v- F≥.F-kv.F-kv-. Xm-eq-°v- bq-Wnb≥ {]-kn-U‚ v-) c-Lp (_n.sP.]n. kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw) im-¥n em¬. k-tlm-Z-c≥ ; ]n F th-ep-°p-´≥ (_n. sP.]n. C-Sp-°n Pn-√m {]kn-U‚ v).

im-´ Kq-U-√q¿: B-im-cn-Ip-Snbn¬ im-¥ (56).

AÃn ]-d-hq¿:Ip-™nssØ Np-Sp-Im-´n¬ ]-tc-X\m-b ]-c-ta-iz-c≥ `m-cy A√n(87).

No-«p-I-fn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨n-Ã; k-tlm-Z-c-s\ Ip-¯n-s¡m-¶p t{X-kym-½ tXm-a-kv-

km-_p-

Ir-jv-W³

]-c-ta-iz-c³

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ]p-fn©p-h-´n¬ tXm-a-kv `m-cy t{X-kym-Ω tXm-a-kv (69). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.30 \v X-e-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: km-Pp tXm-a-kv (_mw-•q¿), an-\n tXm-akv, F-en-k-_-Øv. a-cp-a°ƒ: km-dm (_mw-•q¿), sP-bnw-kv.-

F-cp-ta-en: {io-\n-]pcw \n-c-h-Øp-Im-hv F≥ -B¿ km-_p (45). kw-kv-Im-cw C-∂v 12-\v s]m-cy-∑-e kn.-Fw.--F-kv sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy sken≥. a-°ƒ : a-\y, \ho≥.-

sIm-gp-h-√q¿: tIm-Sp-Ipf-™n I-tcm-Sv ]m-d-N-¥i-in-[-cm-e-b-Øn¬ Fw F≥ Ir-jv-W≥(88). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: tam-l-\≥, i-in[-c≥, cm-[n-I tZ-hn, APn-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: Kncn-Pm tZ-hn, cm-P-e-£v-an, F≥ hn Ir-jv-W-Zm-kv, kn-‘p.

sh¨-a-Wn: ]-≈n-sXt°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]m-e-∏-Wn-°-cp-sS aI≥ ]n Pn ]-c-ta-izc≥(69). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: cm-P-Ω. a-°ƒ: {]-Zo-]v, {]-tam-Zv, {]-im-¥v.

hÀ-Kokv {io-aq-e-\-Kcw: ssI-{] im-¥n-\-K¿ h-c-bn-em≥ ]-tc-X\m-b B‚-Wn-bpsS a-I≥ hn F h¿-Kokv(44). `mcy: t^m¿-´psIm-®n Ip-cn-ip-]-dºn¬(sIm√w tUm¨hn√) Ip-Spw-_mw-Kw an\n. aIƒ: a-cn-b-tdmkv(A-®p). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v {io-aq-e-\Kcw cm-P-Kn-cn ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

eo-e ap-∏Ø-Sw:I-cn-ß-\w tImS-Øv(A-º-e-∏-dºv) cm-[m-Ir-jvW-s‚ `m-cy eo-e(59). kw-kv-Im-cw \SØn.

A-¶-½ ]u-tem-kv aq-hm-‰p-]p-g: Ip-∂-bv°m¬ ]p-d-¥m‰n¬(\mev) A-∂-Ω ]u-tem-kv(79). a°ƒ: tim-im-Ω h¿Kokv, h¬-k t__n. a-cp-a°ƒ: h¿-Kokv, t__n. kw-kv-Im-cw C∂v 12 \v sk‚ v. tPm¿÷v bm-t°m_m-b kpdn-bm-\n ]-≈n Ip-∂-bv°m-en¬.

{io-a-Xn ac-Sv:Pb-¥n tdm-Uv am°m-]-d-ºn¬ h-´w-Xd sse-\n¬ ]-tc-X\m-b cmP-s‚ `m-cy {io-aXn(58). a-°ƒ:kp\n¬,kn-\n. a-cp-a°ƒ:km-_p,{]n-b. kwkv-Im-cw \-SØn.

ap-l½Zv Ip-ºfw: dn-´.sIm-®n≥ t]m¿-´v Po-h-\-°m-c≥ \n-I¿-Øn¬ ho-´n¬ F≥ F-®v ap-l-Ω-Zv(62). `mcy: ac-Sp sX-cp-hn-∏-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw a-dnbp-Ω. a°ƒ: I-_o¿, jn-Pn-\, k-Po-\, ssk_p-∂n-k, K-^q¿. a-cpa°ƒ: A-_q-_°¿, \u-jmZv, k-_o\, km_p, \m-Zn-b. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 11 \v Ipº-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

Ip-ªp-ap-l½Zv tXm-∏pw]-Sn: B¿.sI.]n≈ tdm-Un¬ Ip-™p-ap-l-Ω-Zv(aq∏≥˛79).]¶-Pv kv-ss]k-kv.`m-cy:kpte-J Ip™p-ap-l-ΩZv. a°ƒ: Jm-enZv, A-j-d^v, kpld, _ohn, \u-jm-Zv,sjco^v, _pj-d. a-cp-a°ƒ:kpl-d, ssk-\_,A-_q-_-°¿,A-en_m-h,^m-Øn-a,ko\Øv, j-ao¿.J-_-dS-°w C-∂p-cm-hn-se 10\v sNºn-´]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

A-Ðp-d-ln-am³

N-ß-\m-t»-cn: No-´pI-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n°m-Xn-cp-∂-Xn-\v Xncp-thm-W \m-fn¬ tPy-jvTs‚ Ip-t؉v A-\p-P≥ a-cn-®p. Nß-\m-t»-cn am-S-∏≈n G-ew-Ip-∂v ]pXp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b tXm-a-kn-s‚ aI≥ tPm¿-Pv(kn-_n-®≥-˛44) B-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tPy-„≥ sk_m-kv-‰y(t_-_n-˛54)s\ Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp. No-´p-I-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-®n-s√-∂ Im-c-WØm-¬ k-ao-] ho-Sp-I-fn-em-bn Xm-a-kn-°p-∂ Ch¿ X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw I-Øn-°pØn¬ I-em-in-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. a-Zy-]n-s®Øn-b sk-_m-Ãy≥ No-´p-I-fn-°m≥ Xm¬-∏cyw Im-Wn-s®-¶n-epw tPm¿-Ppw Iq-´-cpw A-Xn-\v A-\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v ho-´n-te-°v t]m-b Cbmƒ Xn-cn-sI ss_-°n¬ a-S-ßn-sb-Øn X¿°-Øn-te¿-s∏-Sp-I-bpw Ip-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂psh-∂v ]-d-bp-∂p. tPm¿-Pns\ D-S≥ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw -F-Øn®p-sh-¶n-epw a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-kvIm-cw \-S-Øn. `m-cy: sP-kn. a-Iƒ: A-eo-\.

s{S-bn³ X-«n bphmhv a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: A-Sq¿ G-\m-Zn-aw-K-ew ]-Ø\w-Xn´ In-g-t°-Xn¬ Ip-´-∏-s‚ a-I≥ k-t¥m-jns\ (39)bm-Wv sN-ß-∂q¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\p kao-]-ap-≈ ]m-f-Øn-¬ s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-ebn¬ I-≠Xv. t]m-en-kv -\-S-]-Sn-°p-ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn.

tXm-a-kv

\n-kmw

Xp-S-ß-\m-Sv: F-c-∏q-gn-°c F kn tXm-a-kv (62). kw-kv-°m-cw C-∂p cm-hnse ]-Øn-\v Xp-S-ß-\m-Sv sk‚ v tXm-a-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `m-cy: en-kn, G¥-bm¿ Hm-X-d-°p-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: B¬-_¿-´v Nm-≠n tXm-akv, tdm-_¿-´v, F¬-k acn-b tXm-a-kv (Im-°-\mSv cm-P-Kn-cn tIm-f-Pv). Fc-∏q-gn-°-c Nm-≠n-˛-G-enbm-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-Wv ]-tc-X≥. k-tlmZ-c-߃: A-∂-°p-´n, sk-_m-kv-‰y≥, a-dn-bmΩ ssa-°nƒ, kn-kv-‰¿ ^v-fm-hn-b, F kn tPmk-^v, P-e-P tPm-kv, tdmk-Ω tXm-a-kv, F kn Nm-t°m. ]-tc-X-\m-b F kn A-{_m-lw.

tIm-´bw: ]m¿-°v sse≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv Ip™n-s‚ a-I≥ ]n Fw \n-kmw (57). J-_-dS-°w \-SØn. `mcy: ssa-aq≥. a°ƒ: \n-jn≥ (A-_qZ_n). \n-Pow (B-e-∏pg). am-Xmhv: ssk-^p-∂n-km _oKw. k-tlm-Z-c߃: \-ko-dm C-{_m-low, \njv-Xm¿, \n-km¿.

sa-mbv-Xo³

cm-P-½ So¨À

a-´m-t©-cn:]p-Xp-°m-´v ]d-ºn¬ Xm-a-kn-°p-∂ sam-bv-Xo≥(63).J-_-dS°w \-SØn. a°ƒ: kp\n-X,kp-\n¬,kp-\o-d,tcjv-a. a-cp-a-°ƒ:\u-jmZv, jm-an-e, ln-Zm-b-Øv.

s]-cp-ºm-hq¿:sI.Fkv.B¿.Sn.kn-bv-°p kao-]w _m-e-Irjv-W a-μnc-Øn¬ ]-tc-X\m-b \mcm-b-W≥(ap≥ sk-{I-´dn,a-c-bv-°m¿ Iº-\n) `mcy cm-P-Ω-So-®¿(78).

B-eokv tIm-X-aw-Kew: cm-a√q¿ h-en-b-ho-´n¬ hn sP tPm-k-^n-s‚ `m-cy Ben-kv(60). F-d-Wm-Ip-fw ]-cn-af-Øv Ip-Spw_mwKw. aI≥: k-cn≥ kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n\v tIm-X-awK-ew sk‚ v.tPm¿-÷v I-Øo{U-en¬.

C-cn-´n: I-Sp-∏-bn¬ h-¿Ko-kv (65).

kn-±mÀ-Y³

kp-{_-lv-a-Wy³

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

C-kv-s_-Ã ta-cn

A-¶-¡p«n

N-{µn-Ib-½

]m-h-d-´n: \-Sp-hn¬ ]p-c°¬ A-∏p a-I≥ kn±m¿-Y≥(63). a-°ƒ: jnt\m-Pv, k-t\m-Pv, k-PnØv. a-cp-a-°ƒ: _n-μp, kn-an, a-Rv-Pp.

sIm-Sp-ß-√q¿: F-S-hn-eßv am-¶-d ]-tc-X-\m-b cm-ap-hn-s‚ a-I≥ kp-{_lvv-a-Wy≥(54). `m-cy:t__n. a-°ƒ: Zn-]o-jv, hnjv-Wp, ]-tc-X-\m-b kp_n≥..

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw Idp-I-am-Sv h-en-b-I-Øv Ip™n-ap-l-Ω-Zv(78). `m-cy: ]m-Øp-tamƒ. a-°ƒ: lm-^n-f, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: kn-≤o-Jv, ap-l-ΩZm-en.

Ir-jv-W³ \-¼ymÀ

kp-ss_À

Kp-cp-hm-bq¿: t]m-≠nt®-cn sk‚ v tPm-k-^v tIm¨-sh‚n-se kn-kv‰¿ C-kv-s_-√ ta-cn(96). a-‰w Im-°-t»-cn ]-tc-X\m-b sIm-®u-tk-∏n-s‚bpw ta-cn-bp-sS-bpw a-Ifm-Wv.

C-cn-´n: ]p-∂m-s´ Ir-jvWm-e-b-Øn¬ F hn Ir-jv-W-≥ \-ºym¿ (70). `m-cy: sN-dn-b-Øv im-¥. a-°ƒ: ip-`, tc-J, {iocm-Pv. a-cp-a-°ƒ: A-\q-]v (Un.Un.C Hm-^n-kv, I¬-∏-‰), kp-\n¬ Ipam¿ (K-h. ssl-kv-Iqƒ, s\-Sp-tßmw).

]-g-b-ßm-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn _o-®v tdm-Un-se ]-tc-X-cm-b A-–p-√-˛-leo-a Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ F ]n sI kpss_¿ (65). `m-cy: P-aoe. a-°ƒ: jm-P-lm≥ (a-te-ky), j-l-\m-Zv, apl-Ω-Zv im-^n, j-l-dm_n, jm-an-e. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, ap-lΩ-Zv dm-^n (a-te-ky). k-tlm-Z-c-߃: P-ao-e, a-dn-bm-_n, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-ZvIp-™n.

Ir-jv-W³

tIm-X-aw-K-ew: ss]tßm-´q¿ ]-tc-X\m-b Ip-cp-hn-f-bp-sS `m-cy A∂-°p-´n(85). tIm-XawK-ew Nm¬-`mK-Øv Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: sk-en≥, t__n, tPmkv, en≥kn, tdmbn, B‚Wn, tPm¿÷v, an\n, ssj\n. a-cpa°ƒ: Ip-cy≥, tamfn, tPmfn, h¿-Kokv, jmen, ^n-tem-an-\, tdm-kven, tXm-a-kv, C-Ωm-\pth¬. kw-kv-Im-cw C∂v 11 \v ss]-tßm-´q¿ sk‚ v B‚-Wo-kv ]≈n-bn¬.

tIm-X-aw-Kew: B-ZyIme I-ayq-Wn-Ãv t\-Xm-hmbn-cp-∂ Ip-Øp-Ip-gn N{μ-Øn¬ ]-tc-X\m-b inh-cm-a≥ \m-b-cp-sS `m-cy N-{μn-I-b-Ω(70). H√q¿ F-cm-Øv Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: kn Fkv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ (kn.]n. sF.Pn√m F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-Kw), kn F-kv ]-c-ta-iz-c≥ \mb¿(Pn√m {]-kn-U‚ v tI-_nƒ Hm-∏-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥). a-cpa°ƒ: A-Pn-X, k-‘y.

kp-l-d

Ir-j-W v ³-Ip-«n- \m-bÀ

]-gb - ß - m-Sn: ]p-Xn-bßm-Sn A-ºe - Ø - n¬ A-–p¬ I-co-an-s‚ `m-cy ]p-g° - ¬ kp-ld - (45).

\-cn-°p-\n: sN-´ymw-I≠n-bn¬ ]n sI Ir-jvW≥-Ip-´n \m-b¿ (80). `m-cy: im-cZ- A - Ω - .

a-e-bm-fn-IÄ X-½n hm-t¡-äw; N-§-\m-tÈ-cn kz-tZ-in Ip-t¯-äv a-cn-¨p Z-Ωmw: a-e-bm-fnIƒ X-Ωn-ep-≠m-b hm-Iv-X¿-°w sIme-]m-X-I-Øn¬ Iem-in-®p. tIm-´-bw N-ß-\m-t»-cn Xr°-Sn-Øm-\w kz-tZin Nm-e-bn¬ tXma-kv am-Xyp(26) BWv k-l-{]-h¿-ØI-\m-b sIm-√w ]-≈n-tØm-´w F-Nv.F≥.kn tIm-f-\n kz-tZ-in k-°o¿ lp-ssk-s‚ IptØ-‰p a-cn-®-Xv. C-cp-h-cpw Z-Ωmw Z-√-bn-se H-cp tem-¨-{Snbn-em-Wv tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-∂-se cmhn-se tPm-en-°n-sS C-h¿ X-Ωn-ep-≠m-b hmt°-‰w k-l-{]-h¿-Ø-I¿ C-S-s]-´p ]-cn-l-cn®n-cp-∂p. tPm-en sN-øp-∂ ÿm-]-\-Øn-\-SpØp-≈ Xm-a-k-ÿ-e-Øv C-cp-h-cpw ho-≠pw h-g-°n-´p. C-Xn-\n-sS k-°o¿ tXm-a-kv- am-Xyp-hn-s\ Ip-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ tXm-a-kn-s\ Z-Ωmw sa-Un-°¬ tIm-π-Ivkn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. Igp-Øn-\pw s\-©n-\p-am-Wp Ip-tØ-‰-Xv. am-Xyp˛-tdm-k-Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mb tXm-a-kv am-Xyp H-∂-c h¿-jw ap-ºm-Wv Z-Ωman¬ tPm-en-s°-Øn-b-Xv. k-°o¿ lp-ssk-s\ Z-Ωmw sh-Ãv- t]menkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. tXm-a-kv am-Xyqhpw k-°o¿ lp-ssk-\pw A-hn-hm-ln-X-cmWv.

_n-¿ l-Öp-½ sh-≈-ap-≠: ]p-fn™m¬ ]-tc-X-\m-b Iº B-en-bp-sS `m-cy Iº _n-ø l-÷p-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-i, J-Zo-P, ^m-Øn-a, B-an-\, k°o-\, I-º a-Ωq-´n, C{_m-low, A-–p-√. a-cpa-°ƒ: kp-a-ø, jm-ln-Z, d-jo-Z, sam-bv-Xp- lm-Pn Im-hpw-a-μw, ]-tc-X-\mb a-Ωp In-gp-´, _m-hm®n- lm-Pn, A-–p-√ tImtdmw, sam-bv-Xp tN-°v sh-≈-ap-≠.

_o-^m-¯n-a l-Öp-½ hn-Zym-\-K¿: ]-∂n-∏m-dbn-se ]-tc-X-\m-b C{_m-loan-s‚ `m-cy _o^m-Øn-a l-÷p-Ω (58).-

bp-hm-hv I-gp-¯-dp-¯v a-cn-¨-\n-e-bn Nn-‰q-¿: tIm-gn-h-≠n-bn-¬ ¢o-\dm-b bp-hm-hn-s\ -_-‘p-ho-´nse Ip-fn-ap-dn-bn¬ I-gp-Ø-dpØv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-gn-™m-ºm-d h-Æm-a-S Bdmw-ssa¬ ssP-em-_p-±n-s‚ aI≥ jm-Pp-±o≥ (29) B-Wv a-cn®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°v 11\v B-e-ºm-Sn-bn-se A-Ωm-h≥ sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-embn-cp-∂p kw-`-hw. Cu -k-a-b-w sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-º-d-bn-se h-fw Unt∏m-bn-em-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sk-bvXp-ap-l-Ω-Zv sIm-gn-™m-ºm-d t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®p. ho-´n¬-\n-∂p Nm-b- Ip-Sn-®v Ipfn-ap-dn-bn-te-°p t]m-b jm-Pp±o≥ G-sd-t\-cw I-gn-™n-´pw Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

Wv I-gp-Øn¬ c-‡w hm¿-s∂men-®v a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. k-ao-]-Øm-bn I-Øn-bpw In-S-∂n-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv Un-ssh.-F-kv-.]n ]n sI a-[p, Nn-‰q¿ kn.-sF k-Æn Nm-t°m, sIm-gn-™m-ºm-d Fkv.-sF hn-\p F-∂n-h¿ ta¬-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. ar-X-tZlw Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ t]m-Ãv-tam¿-´w sN-bv-Xp.

A-eo-a s]-cn-tßmw: h-t´y-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ]n kn I-am-en-s‚ `m-cy hm-g-hf-∏n¬ A-eo-a (85). a°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-™n, e-Øo-^v, A-–p-√, C{_m-low, B-bn-i, lmP-d, J-Zo-P, Ip-™m-an\, lw-k (ku-Zn).

Xr-°-cn-∏q¿: ssX-°oen-se ]-g-b-Im-e sXßp-I-b-‰-sXm-gn-em-fn Ip-≠-Øn¬ Ir-jv-W≥ (75). `m-cy: ao-\m-£n. a°ƒ: cm-P≥, P-b≥, KoX. a-cp-a-°ƒ: A-c-hnμ≥, P-b-{io (sF.-F.Un, I-m-k¿-tIm-Uv). ktlm-Z-c-߃: Ip-™ncm-a≥ (_n.-sP.-]n. kwÿm-\- Iu¨-kn¬ Aw-Kw), ]m-dp, Pm-\-In, ]-tc-X-\m-b A-ºp.

dn-«. d-h-\yq D-tZym-K-Ø-³ hm-S-Is¡-«n-S-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

l-cn-∏m-Sv: dn-´. d-h-\yq DtZym-K-ÿ-≥ hm-S-Is° ´n-S-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn-cp-h-\-¥]p-cw ]u-Un-t°m-Ww ]oen-tbm-´v tIm-W-Øv tI-ih-Zm-kn-s‚ a-I-≥ sI -cm-aZm-kv (60) B-Wv a-cn-®-Xv. l-cn-∏m-Sv hm-S-I sI-´nS-Øn¬ Xm-a-kn-®v h-cn-Ibm-bn-cp-∂p C-bmƒ. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn F-´p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv ar-XtZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. Xm-a-kn-®n-cp-∂ ap-dn Xp-d-°mXn-cp-∂-Xn-\m¬ sI-´n-S D-S-a t]m-en-kn¬ A-dn-bn®p. XpS¿∂v t]m-en-sk-Øn Xp-d-∂t∏m-gm-Wv c-≠v Zn-h-kw ]-g-°-ap-≈ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. l-cn-∏m-´v kv-t]m-°¨ Cw-•o-jv ¢m-kv \-S-Øn hcn-I-bm-bn-cp-∂p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°m-ip-]-{X-nbn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p-ho-Sm-b ]n-em-∏pg I-≠-Øn¬ aT-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p. am-Xm-hv: `m¿K-hn-b-Ω.

ho-«-½-sb a-cn-¨-\n-e-bn I-s−-¯n

Bep-h: R-d-f-°m´v:Bep-aT-Øn¬ ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ A-–p-d-lnam≥(78). J-_-dS-°n.

hÀ-Ko-kv

a-Æ-t©-cn: ssk-°nƒ bm-{Xn-I≥ Im-dn-Sn-®p a-cn®p. I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 15mw hm¿-Un¬ aw-K-fm]p-cw N-¥-bv-°v k-ao-]w B-Zn-]-d-ºn¬ {]-Xm-]≥ (38) B-Wv a-cn-®-Xv. B- e - ∏ p- g - ˛ tN¿- Ø - e tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-™n°p-gn P-Mv-j-\v k-ao-]w Xn-cp-thm-W Zn-\-Øn¬ D®-bv-°m-Wv A-]-I-Sw. ]q-∏-≈n-°m-hn-te-°v ssk-°n-fn¬ t]m-I-th FXn-tc h-∂ kv-tIm¿-]n-tbm Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tdm-Un¬ tNm-c hm¿∂v In-S-∂ {]-Xm-]-s\ am-cm-cn-°p-fw t]m-en-kv B-e∏p-g h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: h¬-k-e, a-Iƒ: {]-ho-W. I-b¿ ^m-Œ-dn sXm-gn-em-fn-bm-b {]-Xm-]≥ kn.-]n.-sF. I-™n-°pgn tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-am-Wv.

A-Ðp-¶m-knÀ C-cn-´n: h-≈n-tØm-s´ ]-tc-X-\m-b ]n ]n D-kvam≥ lm-Pn-bp-sS a-I≥ a-t\-_-Øv A-–p-∂mkn¿ (48). D-fn-°¬ Su-Wn-se ae-©-c-°v hym-]m-cn-bmWv. `m-cy: d-ko-a. a°ƒ: A-{^o-Zn, A-Pv^¿, A-\m≥.

A-¶-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv sk‚ v- Pq-Uv \-K-dn-se ]-tc-X-\m-b ]-Xm-]-dºn¬ tPm-k-^n-s‚ `mcy A-∂-Ω (100). a°ƒ: t_-_n, ]-tc-X\m-b sIm-®v.

A-Ðp Jm-ZÀ C-cn-´n: hn-f-t°m-s´ s]cp-¥-bn¬ A-–p¬ JmZ¿ (45). `m-cy: k-^q-d.

Hm-Wm-tLm-j¯ns\-¯nb c-−p X-an-gv s]¬-Ip-«n-IÄ ap-§n-a-cn-¨p sIm-√-t¶m-Sv (]m-e-°m-Sv): HmWm-tLm-j-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ _-‘p-ho-´n-se-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Ip-f-Øn¬ apßn-a-cn-®p. a-s‰m-cp -Ip-´n-sb \m´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. s]m-≈m®n-bn-se \m-K-cm-P-s‚ a-Iƒ tIm-In-e (18), D-Zp-a¬-t]-´ tXm´-∏-Sn ]-g-\n-kzm-an-bp-sS a-Iƒ t{]-ta-iz-cn (12) F-∂n-h-cm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11Hm-sS apßn-a-cn-®-Xv. I-cn-t∏m-Sv Xm-a-c- tIm-In-e t{]-ta-iz-cn ∏m-Sw tXm-´p-ta-Sv ap-Øp-hn-s‚ ho-´n-¬ c-≠p-Zn-h-kw-ap-ºv Ip- s‚ a-Iƒ kp-an-{X(16)sb-bm-Wv ta-Sv I-≈p-jm-∏n-\p k-ao-]Spw-_mw-K-ß-tfm-sSm-∏w F-Øn- \m-´p-Im¿ c-£n-®-Xv. sØ Ip-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xmb-Xm-bn-cp-∂p C-h¿. ap-Øn-hnkp-an-{X-tbm-sSm-∏w tXm-´p- bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. kp-an-{X A-

e-°p-∂-Xn-\n-sS \o-¥¬ h-i-an√m-Ø tIm-In-e-hpw t{]-ta-izcn-bpw Ip-f-Øn-se B-g-ta-dn-b ÿ-e-Øv ap-ßn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. \n-e-hn-fn-®v c-£-s∏-SpØm≥ {i-an-°-sh sh-≈Øn¬ ap-ßn-Øm-W kp-an-{Xsb \m-´p-Im¿ I-c-bv-s°-Øn®p. Xp-S¿-∂m-Wv a-‰p c-≠p-t]cpw-Iq-Sn ap-ßn-b-X-dn-™-Xv. Ccp-h-sc-bpw ]p-d-sØ-Sp-Øv ]me-°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cn-®-ncp-∂p. ar-X-tZ-l-߃ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn.

Xp-d-hq¿: Xn-cp-thm-W-Zn-h-kw ]p-e¿-s® ho-´-Ω-sb ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂ Ip-f-Øn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv I-≠-Øn¬ ]-d-ºv cw-K-`m-bn(85)bm-Wv a-cn-®-Xv. a-- -I≥ k-Xo-i≥. a-cp-a-I≥ Ko-X.

bp-hm-hv a-cn-¨\n-e-bnÂ

am-∂m¿: _p-[-\q-cn¬ I-S-Øn-Æ-bn¬ bp-hm-hn-s\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. _p-[-\q¿ In-g-°v h-f-ht°m-Sn¬ ho-´n¬ tKm-]n-bp-sS a-I≥ _n-Pp (32) BWv a-cn-®Xv. N-°m-e-bn¬ im-ap-h-en-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ A-\-L _n¬-Un-Mv tImw-π-Ivkn-emWv arX-tZ-lw I-≠-Xv. a-Zy-]m-\n-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-Zy-tØm-sSm-∏w I-gn-® ]-gw izm-ktIm-i-Øn¬ Ip-Sp-ßn-bm-Wv a-cn®-sX-∂v t]m-kv-‰vtam¿-´w dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p.

hr² _-Ên-Sn-¨p a-cn-¨p

tIm-´-bw: \m-K-º-Sw _-kv Ãm≥-Un-eq-sS \-S-∂p t]m-b kv-{Xo- _- n-Sn-®p a-cn-®p. ]-Ø-\w-Xn-´ am-cma¨- N-cn-hp-Im-em-bn¬ ]-tc-X-\m-b tPm-Wn-s‚ `mcy a-dn-bm-Ω (72) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.-45 \m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. \mK-º-Sw sk-‚ v. B‚-Wo-kv ]-≈n-bn¬ Ip¿-_m-\ Ign-™v kv-‰m≥-Un-te-°v h-∂ a-dn-bmΩsb _-kv CSn-°pI-bm-bn-cp-∂p. C-h-cp-sS ico-c-Øn-eqsS N{Iw I-b-dn-bndßn. _-kv t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-seSp-Øp. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

A-bÂ-hm-kn-IÄ H-tc-Zn-h-kw a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: A-b¬-hmkn-I-fm-b kv-{Xo-Iƒ H-tcZn-h-kw a-cn-®p. sN-ß-∂q¿ aw-K-ew sIm-√w-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Sn Fkv tXm-a-kn-s‚ `m-cy A∂-Ω (86), sIm-√w-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b ]n sP tPm-Wn-s‚ `m-cy km-dm-Ω (s]m-∂-Ω-˛74) F-∂n-hA-∂-Ω cm-Wv a-Wn-°q-dp-I-fp-sS hy-Xym-k-Øn¬ a-cn-®-Xv. km-dm-Ω C-∂-se ]p-e¿-s® \m-en-\pw A-∂-Ω D®-bv-°v 12\p-am-Wv a-cn-®-Xv. A-∂-Ω-bp-sS kw-kv-Imcw C-∂v D-®-bv-°v 12\v aw-K-ew sk‚ v tXm-a-kv a¿tØm-a ]-≈n-bn¬. a-°ƒ: ]m-∏-®≥. tPm¿-Pv-Ip-´n, t_-_n-®≥, a-dnbm-Ω. _m-_p-°p-´n. a-cp-a-°ƒ; F¬-kn-°p-´n, tamfn-°p-´n, Ip-™p-tamƒ, Ip-™p-tam≥, kq-kn. km-dm-Ω-bp-sS kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. a-°ƒ: Pbnw-kv, k-Æn, tPm-bn. a-cp-a-°ƒ: kq-k≥, Hm-a-\, A-\n-X.

dnbm-Zn-se hml-\m-]-I-S-¯n c−v bphm-¡Ä acn-¨p

tImXawKew:kuZn Atd-_y-bnse dnbm-Zn-se hml-\m-]-I-S-Øn¬ c≠v bphm-°ƒ acn-®p. taXe \mbm-´p-]md A_vZp¬ Jm-Z-dns‚ aI≥ jao¿ (34) ]√m-cn-aw-Kew ss]a‰w tamfØv ssaXo≥ Ip™ns‚ aI≥ A\kv (35) F∂n-h-cmWv acn-®Xv. dnbm-Znse a¿kqJv Xp¿°n Iº-\n-bnse ss{Uh¿am-cmWv Ccp-h-cpw. [hmXanIn\v kao]w cm{Xn `£Ww Ign™v tdmUv apdn®v IS-°-thbmWv A]-I-Sw. Ccp-h-cp-tSbpw J_-d-S°w kuZnbn¬ \S-Øpw. jao-dns‚ `mcy kp\od s\√n-°pgn Iºn-\n∏Sn ]md-∏m´v IpSpw-_mw-KamWv. a°ƒ: AIv_-d-en, A≥h¿k-Zm-Øv. A\-kns‚ `mcy lpkv\ s]cp-a‰w ]pg-°-c -Ip-Sw-_mwKamWv. a°ƒ: Aav\-^m-Øn-a, aplΩ-Zvbm-kn≥.

tXm-«n a-cn-¨-\n-e-bn F-S-°-c: Z-en-Xv bp-hm-hn-s\ tXm-´n¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-S-°-c -C-√n°m-Sv tIm-f-\n-bn-se Ip-´n-∏m-e-s‚ a-I≥ N-{μ-\m-Wv (28) a-cn-®-Xv. C-√n-°m-Sv tdm-Un-se I-ep-¶n-t\m-Sv tN¿-∂ tXm-´n¬ C-∂-se cm-hn-se Btdm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. am-Xm-hv: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: cm-P≥, _n-Pp, aWn-b≥. F-S-°-c t]m-enkv C≥-I-z-Ãv Xøm-dm-°n.

sh-Å-s¡-«n ho-Wp -a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-[y-h-b-kv-I≥ h-b-en-se sh-≈-s°-´n¬ ho-Wp-acn-®p. th-tß-cn sIm-√m-\m-d-º-Øv {]-Im-i\m-Wp (56) a-cn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v 4.-30\m-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. tN-hm-bq¿ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

hm-l-\-an-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ bp-hm-hv A-⁄m-X hm-l-\-anSn-®v a-cn-®p. Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w Im-´p-hw-]p-dw lukn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ cm-Pp(36) B-Wp a-cn-®-Xv. cm-{Xn 9.30Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-18  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-18

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-18  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-18

Advertisement