Page 1

p-hk-Pn¿.

n-e]Sn∂v n¬

6

thÀ-]mSv

koCHI

13 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

sX-§n \n-¶p ho-Wv ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p Im-ªp

Ip-am-c³

Ip-ª-½

l-ʳ

tP-¡-_v hÀ-Ko-kv

]-co-Xv-

tXm-akv

kpl-d

]dhq¿: I-cp-am√q¿ a-\bv-°∏-Sn Nm-W-bn¬ tIm-f-\n-bn¬ Ip-gn-∏p-c]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Aø∏-s‚ `m-cy Im-™p (70). a°ƒ: {]-`m-Ic≥, cm-P∏≥, tam-ln\n. a-cpa°ƒ: aWn, A-ΩnWn, cm-P∏≥.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-t≠°p-Sn-bn¬ Ip-am-c≥ (74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-Zn-\m-aWn. ]mºm°p-S Ip-gn-°m-´v IpSpw-_mwKw. a°ƒ: klP≥, ssj-P, {io-P. acp-a°ƒ: Kn-cn-P, iin, k-t¥mjv.

a-cSv: Sn.hn PMvj-\v kao-]w ss]-ßm-Ø-d-bn¬ Ir-jvW-s‚ `m-cy Ip™-Ω (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v s\´q¿ im-¥nh-\w iv-a-im\-Øn¬. a°ƒ: ]-tcX\m-b Aw-_p-Pm£≥, Ip-amcn, jmPn, jo-_, kp-\n¬, c-tai≥. a-cpa°ƒ: _n-Pn- kv-an-X, Irjv-W≥-Ip´n, tacn, an\n, A-\n-X, ]-tc-X\m-b cmP∏≥.

s]-cp-ºm-hq¿: ku-Øv h√w k-_v-tÃj-\v kao-]w h-t°-°p-Sn tdmUn¬ (ap°-S) ]-tcX\m-b ]-co-Xn-s‚ aI≥ l- ≥ (61). `mcy: kp-sse-J. a°ƒ: lmjnw-j, l-ko-\,_ohn. a-cp-a°ƒ: l-kv-\, ap-lΩZv, A-–p¬ e-Øo^v (Zp-_m-bv). k-tlm-Zc߃: A-en-bm¿, _ncm≥, k-enw, d-kmJv, ^m-Øn-a, \-_o-k, _n^mØp. ]-tc-X≥ {Smh≥-Iq¿ d-tbm¨kv sF.F≥.Sn. bp.kn bq\n-b≥ t\-Xm-hpw, kuØv h√w ap≥ P-amAØv {]-kn-U‚ v, ap-°-S sh¬-s^-b¿ saw-_¿ F-∂o- \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v .

sN√m\w: sN√m-\w I≠-°S-hv I-≠-aw-KeØv tP-°-_v h¿-Ko-kv (63). `mcy: B-\n tP°_v. a°ƒ: sU¬kn, kn-ÿ an\n. a-cp-aI≥: km-_n tXm-akv (tSm-an).

sIm-®n-:- sh-Æ-e- s]t{Smƒ- ]-ºn-\v- k-ao-]wsIm-√w-]-d-ºn¬- sI F]-co-Xv-(85)-. Zo¿L-Imew ]{X GP‚m-bn-cp∂ ]tc-X≥ tI-c-f- tÃ-‰v^n-j-do-kv- tIm¿-]-td-j\n¬- sIm-®n- sF-e-‚ vπm-‚ n-se- Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.- sh-Æ-e- lnZm-b-Øp¬- A-hmwaZvdk- I-Ωn-‰n- ap-≥ {]kn-U-‚m-Wv.- `m-cy-:- ]≈n-°-c- s\-Sp-°p-Sn- IpSpw-_mw-Kw- lm-P-d.- a°ƒ-:- ]-tc-X-\m-b- sI ]n- ap-l-Ω-Zv- k-Ko¿,tUm.- ap-l-Ω-Zv- A-iv-d-^v(jn-^m- tlm-an-tbm- ¢n\n-Iv,- I-eq¿-),- B-kn-^vA-en- (k-hn-X- s{]m-hnj-\¬- tÃm¿,- s]m-∂pcp-∂n-),- A-l-Ω-Zv- ss^k¬- (A-en-^v- ]m-t°-gvkv,- ]-≈n-°-c-),- B-_n-Z,apw-Xm-kv.- a-cp-a-°ƒ-:ssk-\-_- (B-ep-h-),jm-Pn-Z- (s]-cp-ºm-hq¿-),D-ssa-_- (I-Sp-ß-√q¿-),ap-\o-d- (Ip-´-a-t»-cn-),- Ben-t°m-b- (F-^v-.F-.kn.Sn. D-tZym-K-a-fi¬-),jm-Pn- (N-¥n-cq¿-).-

s]-cp-ºm-hq¿: tIm-S-\mSv I√p-¶¬ sI Fw tXma-kv(79). s]-cp-ºm-hq¿ K-h. t_mbv-kv ssl-kv-Iqƒ dn-´ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p.kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v B-em-´pNn-d sk‚ v. ta-co-kv bmt°m_m-b ]-≈n- sk-antØcnbn¬. `mcy: h-b\m-Sv tX-\p-¶¬ km-dmΩ(dn-´.A-[ym]nI). a°ƒ: Xm-c(ku-Øv B{^n°), Xm-Pv(C-t¥m\oky). a-cp-a°ƒ: {]-km-Zv sXt°S-Øv Xm-tg-Xn¬ (tIm-∂n), Un-∂n, ss]\p-¶¬ (a-W¿-°m-Sv).

tXm-∏pw-]Sn: Np-≈n°¬ h-S-t°-bn¬ A–p-hn-s‚ `m-cy kp-ld(56). a°ƒ: ^mØna(Np-≈n-°¬ A-¶-Whm-Sn),lm-jnw, kn-±nJv, ^m-dqJv, I-_o¿,_-\o\.a-cp-a-°ƒ:\m-k¿, an\n, _ƒ-Ko-kv, k-\p, lp-ssk≥.

e-£-van A-½ Xr-°-cn-∏q¿: bp.-]n.-Fkv.-kn-bn-se B-Zy a-ebm-fn Aw-K-hpw im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ÿm-]-I sk-{I-´-dn-bp-amb ]-tc-X-\m-b sI Pn ASn-tbm-Sn-bp-sS am-Xm-hv ]nen-t°m-Sv tI-tWm-Øv e£v-an A-Ω(95). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Im-{ºØv tKm-hn-μ s]m-Xphmƒ. a-cp-a-Iƒ: X-¶w Pn A-Sn-tbm-Sn (dn-´: {]-^k¿, Im-en-°-‰v bq-\n-thgv-kn-‰n). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥, \m-cm-b-Wn.

Ip-ªn-¡-®³ Ip-‰ym-Sn: \o-te-®p-Ip-∂v sI sI Ip-™n-°-Æ≥ (58). `m-cy: I-a-e.

B-bn-i tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv I-Sp-∏n-\n ]-tc-X-\m-b Ip-™n-aq-k-bp-sS `m-cy B-bn-i (85). a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-ivd-^v, l-ao-Zv, _-jo¿, eØo-^v, kp-lv-d, \-Pv-a, km-ln-Z, l-ko-\, ^ukn-b, P-ko-\, kpss_¿. a-cp-a-° ƒ: d-joZ, j-°o-e, X-kv-\n, s^lvv-an-Z, Pp-ssa-e-Øv, l_o-_v d-lv-am ≥, C-kv-amCu¬, a-\m-^v, d-low, j-^o-Jv, d-^o-Jv.

A-½m-fp Ip-‰ym-Sn: I-tS-°-Nmen¬ X-d-h-´-Øv A-Ωm-fp (71).

B-bn-jm-_n sN¿-°-f: C-μn-cm-\-K¿ lu-kn-Mv tIm-f-\n-bnse ]-tc-X-\m-b sam-bvXp-hn-s‚ `m-cy B-bn-jm_n (88). a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw, B-ap, ssZ-\-_n, kp-l-d, ]-tcX-cm-b ap-l-Ω-Zv Ip-™n, _o-^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp, C-{_m-lnw, ssZ-\_n, B-an-\, kp-l-d, ]tc-X-cm-b sN¿-°-f aΩp, a-dn-bw-_n.

tZ-h-In sIm-bn-em-≠n: sIm-√w tXm-S-¶-bn¬ tZ-h-In (70).

ImÀ-Xym-b-\n h-SI - c - : ]-tc-X\ - m-b \mcm-bW - ≥ am-Ãd - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n (70˛tNm-ºm¬ F.-C.-H Hm^n-kv ko-\n-b¿ dn-´. kq{]-≠v). a-°ƒ: ]n F≥ A-Pn-Xv Ip-am¿, A-Pn-X, A-Pb - .

D-t¸m-bn lm-Pn ]-∂q¿: I-Æt- ©-cn Dt∏m-bn≥ lm-Pn (85). ]∂q¿ a-l√ - v I-Ωn-‰n ap≥ J-Pm-©n-bm-Wv. `m-cy: ]m-Øq-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: A-–p-¿d - l - vam≥, A-∫m-kv, A-–p¬ K-^q¿, J-ad - p-∂n-k, j-do\. a-cp-a° - ƒ: A-–p¿-dlva - m≥ ]p-√q-fq¿ (\-cn°p-\n ss_-Xp¬-C h¿-°n-Mv sk-{I-´d - n, Fkv.F - w.-F Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v), ap-lΩ - Z- v _n-®n (G-jy≥ ^¿-Wo®¿), kp-ld - , _p-jvd - , km-_n-d.

e-£v-an D-Zp-a: t_-°-en-se kzman-°p-´n-bp-sS `m-cy e-£van(67). a-°ƒ: c-a, c-aWm, c-Xn. a-cp-a-°ƒ: iin, c-hn, a-t\m-Pv.

jm-ln-\ IÆq¿-kn‰n: A-©p-I≠n ^-P-dn¬ C sI jmln-\(30). `¿-Ømhv: S-avt´m≥ A-iv-d^v. am-Xmhv: C sI Xm-ln-d. aI≥: aplΩ-Zv k-∂q≥.

Kn-cn-P sIm-bn-em-≠n: ap-Øm-ºn \m-emw-I≠ - w Ip-\n Kn-cnP (47). `¿-Øm-hv: hm-kp.

am-[-hn-b-½ ]-c-h-\-Sp-°w: t_-\q-cnse C-S-bn-eyw I-Æ≥ \m-b-cp-sS `m-cy Fw am[-hn-b-Ω(91). a-°ƒ: ao-\m-£n-b-Ω, am-en-¶p \-ºym¿, Ip™-ºp \-ºym¿, cm-Lh≥ \-ºym¿, Pm-\-In, cm-[. a-cp-a-°ƒ: e-£v-an, Ir-jv-W≥ \m-b¿, \m-cmb-Wn, im-¥-Ip-am-cn, ]tc-X-cm-b Fw Ip-™ºp \m-b¿, Ip-am-c≥ \mb¿.

B-en-¸ Ip-a-c-\√q¿: sh-≈m-fq¿ C√-Øv h-f-∏n¬ B-en-∏ (75). `mcy: ]-tc-Xbm-b _o-hn-°p´n. a°ƒ: kpss_¿, _-jo¿, ssk\_, dp-Jn-b, B-bn-j.

l-X°ƒ n-b kv

k-c-kz-Xn A-½

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

kp-tem-N-\

a-c-Sv: ssh-°-Øp-t»-cn tdm-Uv ]-tc-X\m-b cm-[mIr-jv-W≥ `m-cy k-c-kzXn A-Ω(77). a°ƒ: {iotZhn, \-μ-tKm-]me≥, Ko-Xm-tZhn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, P-b-{io, Zneo-]v.

A-t©-cn: am-Xr-∏n-≈n \m-cm-b-W≥ \m-b¿(80). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]m-d-ta-°m-hv im-¥n-L-´n¬. `m-cy: imc-Z. a-°ƒ: Ko-X, jo-_, tc-Wp. a-cp-a-°ƒ: kp-μc≥. l-cn.

Ir-j-vW³

Nncp-ssX

Iq-fn-ap-´w: {Xn-th-Wn¬ s\-√n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™n-th-em-bp-[s‚ `m-cy kp-tem-N-\ (82). a-°ƒ: tam-l-\≥ (_-l-dn≥), _m-_p, DÆn-Ir-jv-W≥, A-Pn-Øv, jm-Pn, k-c-kz-Xn, jo-e. a-cp-a-°ƒ: jo-e, A-\nX, kp-h¿-W, kz-]v-\, A-ºn-fn, {]-`m-I-c≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥.

\o¿-®m¬: G-Wn-bm¿-∏nse ao-Ø-fw ho-´n¬ F ]n Ir-jv-W≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: N-{μ≥, I-cp-WmI-c≥, cm-P≥, I-a-em£n, \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, N-{μm-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, Kw-Km-[-c≥, I-cp-Wm-I-c≥ am-ÿ (\h-Po-h-\ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ _-Zn-b-Sp°), {]-ho¨. k-tlm-Z-c-߃: X-ºmbn, ]-tc-X-cm-b F ]n cma≥, a-°w.

\-koÀ h-S-I-c: ap-´p-߬ ]-tc-X\m-b Fw kn A-l-Ω-Zns‚ a-I≥ kn ]n \-ko¿ (54). am-Xm-hv: B-an-\.

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se ]-tc-X\m-b IÆ-t¶m-´v sh-fp-Ø-ºp-hns‚ `m-cy Im-\-¶m-c≥ Nncp-ssX (85). a°ƒ: am-[hn, tKmhnμ≥, Ir-jvW≥, tZhIn, Ip-™n-cma≥, e£van, cp-Kv-anWn, \-fn\n, Ip-am¿, kp-io-e, h¬ke, P-\m-¿-±\≥, kp-PmX.

B-bn-ip-½ A-co-t°m-Sv: hn-f-bn¬ F-fm-¶m-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Im-cy-∏dº≥ tIm-´-Ip-f-Øn¬ aΩ-Zn-s‚ `m-cy h-t´m-fn B-bn-ip-Ω (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ^mØn-a, A-e-hn-°p-´n.

Ir-jv-W³-Ip-«n

h-S-°m-t©-cn: ap-Xn¿-∂ C-S-Xp-]-£ t\-Xm-hpw ap-≠-Øn-t°m-Sv ]-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ I-≈n-h-f-∏n¬ sI sI Ir-jv-W≥-Ip-´n (83). kw-kv-Im-cw C-∂v. s]-cn-ß-Øq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v `-c-W k-an-Xn Aw-Kw, Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v U-b-d-IvS¿, an¬-a ^-U-td-j≥ Aw-Kw, £o-c hn-I-k-\ D-®n-Ir-jv-W³ kw-Lw kv-Ym-]-I≥ FB-e-Øq¿: ]-g-ºm-e∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿t°m-Sv ]q-h-t°m-Sv IØn-®n-´p-≠v. `m-cy: kucnº-Øv ho-´n¬ Nn∂-Ωp Zm-an-\n. a-°ƒ: l-cn-ZmA-Ω-bp-sS a-I≥ D-Ænkv, i-in-[-c≥, kp-a-Xn, Ir-jv-W≥ (64). ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv. acp-a-°ƒ: Ko-X, k-Pn, amap-l-½-Zv j-co-^v- b. a-t©-cn: Iq-aw-Ip-fw tXm-´p-s]m-bn¬ G-dmw- Ku-cn sXm-Sn C-{_m-loans‚ Nm-e-°p-Sn: ]-Sn-™m-sd Nm-e-°p-Sn Xq-{]-Øv Ku(sN-dn) a-I≥ ap-l-Ω-Zv cn (70). a-°ƒ: {]-k-∂, j-co-^v (26). am-Xm-hv: ssk-\-_. k- B-\-μ-h-√n, km-hn-{Xn, iym-a-f, jm-en-\n. tlm-Z-c-߃: kp-ss_¿, hm-Pn-Zv, ]sam-bv-Xo³-Ip-«n tc-X-\m-b j-^o-Jv, sIm-bn-em-≠n: sIm-√w ssJ-dp-∂o-k, km-ln-Z, Iq-Øw-]-≈n sam-bv-Xo≥k-ao-\, k-lv-e. Ip-´n (65).

N-{µn-I

a-¯m-bn

a¯m-bn

A-Ðp ka-Zv

ap-‰n-®q¿: ]-Sn-bw I-Æ-∏ti-cn c-ho-{μ-s‚ `m-cy N{μn-I (64). a-°ƒ: kt¥m-jv, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: ku-ay, t{]-aem¬, kp-tc-jv.

aq-hm-‰p-]p-g: hmf-Iw _Y-\n∏-Sn s]m-ß-WØn¬ a-Øm-bn(57).kwkv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v I-Sa-‰w sk‚ v.tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `mcy: eo-e. ap-S-πm-hp¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: enan, t_-kn¬. acp-aI≥: t_-kn¬.

tImgt©cn: amcma¨ ]p√mSv IÆwthen¬ sI sP aØmbn( 68 ). kwkvImcw C∂v D®bv°v c-≠n\v ]pecnImSv sk‚ v am¿Ivkv am¿tØmΩm ]f-fn sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: sIm®ptamfpw ]pdØv AΩnWn. a°ƒ: kptcjv aØmbn, joP aØmbn. acpa-Iƒ: sPkn kptcjv.

a-´m-t©-cn:_-km¿ tdmUv 5/205kn-bn¬ A–p a-Zv(57). `mcy: ssee. a°ƒ: X≥-ko-e, Pko-e,an≥-kn-e, ^m-kne. a-cp-a-I≥:X≥-ko¿.

cm-a-³-Ip-«n Xn-cq¿: sN-{º sX-t°Xn¬ cm-a≥-Ip-´n (80). `mcy: A-Ωp-°p-´n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, k-tcmPn-\n, I-\-I-h-√n, hn-P-be-£v-an. a-cp-a-°ƒ: c-aWn, a-Wn, t{]-a-Ip-am¿, in-h-cm-a-≥.

eo-e \m-dmØv: Sn.kn. tK‰v Hm-W-∏d-ºv tdm-Un\p k-ao-]w I-∏p-h-f-∏n¬ _m-e-s‚ `m-cy eo-e (62). a°ƒ: k-t¥mjv, cm-tPjv (C-cp-hcpw Kƒ^v), kn‘p, _nμp. a-cp-a°ƒ: t{]a≥, cmP≥, \-fn-\n.

e-£v-a-W³ ]-tøm-fn: _o-®n-se h-St°-]p-c-bn¬ e-£v-aW≥ (72).

tKm-]n D-≈n-tb-cn: a-\m-Sn-se sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ kn sI tKm-]n (68). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]Im-i≥, ssj-Pp, ssje-P, ssj-Pn-e, ssj-_, jn-Pn-e.a-cp-a-°ƒ: kptc-{μ≥(sIm-bn-em-≠n), kp-`m-jv (tN-en-b), dnte-jv (]-´¿-]m-ew), _nμp (]p-fn-b-t©-cn). -

leo-a I-cn-bm-Sv: H-X-tbm-Øv l-eo-a (72). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b h-S-°-bn¬ aq-k. a-°ƒ: kn-±oJv, im-ln-Z, k-ao-d, kp-\o-d.

A¶½ I-∏m-Sv:\o-dn-bm-\n-°¬ tZ-h-ky tbm-l-∂m-s‚ `m-cy A-∂-Ω(75). kwkv-°m-cw C∂v 2.30\v I-∏m-Sv am¿…o-h ]-≈nbn¬. ]tc-X ]m-em ao\-®n¬ sNm-´w-πm-°¬ Ip-Spw-_m-K-amWv. a°ƒ:tPm¨,tdmk-Ω, sPkn, A-∏®≥, tPmkv, A\p, X¶∏≥. a-cp-a-°ƒ:Ip™v, tPmWn, tPm-bn, kmen, ta-cn-°p-´n, euen.

A\´³ \mbÀ Agot°mSv: D∏mbn®m ense GcpΩ¬ A\¥≥ \mb¿(85). `mcy: ]tcXbmb eo-e. a°ƒ: joe, jo\, jPn\n(ISºq¿ ]-©mbØv). a-cp-a°ƒ: A\n ¬(Kƒ^v), cm-tIjv(\nIvvjm≥ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv). k-tlm-Z-c߃: i¶c≥ \mb¿, \mcm bW≥ \mb¿, Ip™∏ \mb¿, am[hn, ]m¿h Xn, Im¿Øym-b\n, tKmhnμ≥.

tKm-hnµ³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ F-ct´-ßn¬ sh-≈p-h°≠n tKm-hn-μ≥ (75). `mcy: No-cq´n. a-°ƒ: {io-aXn, hn-Pb≥, kPoh≥. a-cp-a°ƒ: N-{μaXn, ssj-\n.

Nm-e-°p-Sn: sX-ßn¬ \n∂p ho-Wv ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ sXm-gnem-fn a-cn-®p.- ap-cn-ßq¿ B‰-∏m-Sw H-‰-ssX Ip-™-ø∏-s‚ a-I≥ c-hn(55)-bmWv a-cn-®-Xv.sX-ßv sh-´m-\m-bn Ib-dp-∂-Xn-\n-sS sX-ßv apdn-™v ho-Wm-Wv A-]-I-Sap-≠m-b-Xv.- I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N sh-Ãv sIm-c-´n-bn¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. -Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p.- C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-bn-cp-∂p a-c-Ww.- `m-cy.-X-¶.- a-°ƒ: cPn-X,- c-Xo-jv.- a-cp-a-I≥: Ir-jv-W-I-am¿.

bp-hm-hv I-S-en ho-Wv a-cn-¨p

sIm-Sp-ß-√q¿: A-go-t°m-Sv ap-\-bv-°-en¬ ]p-en-ap´n¬ I-b-dn t^m-t´m F-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS bp-hm-hv IS-en¬-ho-Wv a-cn-®p. sIm-Sp-ß-√q¿ ta-Ø-e Cu-iz-caw-K-e-Øv [o-c-Pv (23) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse-bm-Wv A-]-I-Sw.

ho-«-½- Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

ssh∏n≥: ho´-Ωsb hoSn-\p-≈n¬ Xqßn-a-cn-®- \ne-bn¬ Is≠-Øn.-sN-dmbn Kh. arKm-ip-]-{Xn°v ]Sn-™mdv hf-bn-°-IØv {]im-¥ns‚ `mcy Aºnfn F∂v hnfn-°p∂ A\n-j- dm-Wn(38)sbbmWv acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C∂se sshIn-´mWv kw`-hw.-C≥IzÃv Xømdm-°m≥ t]m-enkv ÿe-sØ-Øn-sb¶nepw ac-WØn¬ Zpcq-l-X-bp-s≠∂v \m´p-Im¿ Btcm-]n-®p. CtXØpS¿∂v Imbw-Ip-f-Øp≈ Aºn-fn-bpsS _‘p-°ƒ FØn-b-Xn\v tijw C∂v C≥IzÃv Xøm-dm°n-b tijw t]mÃp-tam¿´w \S-Øpsa∂v ap\ºw t]menkv Adn-bn-®p. a°ƒ: ]tc-X-\mb {]^n¬ ,cmlp¬

tem-Uv-Pv ap-dn-bn bp.]n kz-tZ-ina-cn-¨-\n-e-bnÂ

a-´m-t©-cn:tXm-∏pw]-Sn _n.Sn.B¿ tdm-Un¬ {]-h¿Øn-°p∂ tem-Uv-Pv ap-dn-bn¬ D-Ø¿{]-tZ-iv kz-tZin-sb a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn. bp.]n In-Pv-dm-]q¿ kz-tZ-in tZ-hv-I-c¨(53)s\-bm-Wv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠Xv. sF-e‚n-se Aw-_p-Pm kna‚ v I-º-\n-bnse sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-Wv. k-l-{]-h¿-Ø-I¿ C∂-se cm-hn-se F-Øn-bt∏m-gm-Wv C-bmƒ a-cn-®-hnh-cw A-dn-bp-∂Xv. tXm∏pw]-Sn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n ar-X-tZlw t]m-kv‰p-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw F-d-Wm-Ip-fw P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p∂p. lr-Z-b-kv-Xw-`-\-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂p t]men-kv ]-d™p.

-Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v F.-F-kv.-sF. a-cn-¨p

A-Sq¿-: A-an-X th-K-ØnseØnb Sn-∏¿ tem-dn-bnSn-®v ss_-°v- bm-{Xn-I-\mb F.--F-kv.-sF. acn®p. A-Sq¿ Un-ssh.--F-kv.] -- n Hm-^nkn-se F.-F-kv.-sF. C-f-a-Æq¿ hn-jv-Wphn-em-k-Øn¬ sI kp-tc{μ≥-(55) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ kw-kv-Ym-\ ]m-X-bn¬ A-Sq¿ a-cn-bm B-ip-]-{Xn-°v ap-ºn¬ C-∂-se cm-hn-se 10.-20 Hm-sS-bm-Wv A-]-ISw. ho-´n¬ \n-∂p ss_-°n¬ Un-ssh.- F-kv.-]n Hm^nkn-te-°v t]-mI-th A-Sq¿ `m-K-tØ-°v h-∂ tem-dn ss_-°n-s\ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n¬ \n-∂p ho-W kp-tc-{μs‚ i-co-c-Øneq-sS temdn I-b-dn. XpS¿∂v hym-]m-cn-I-fpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v k-ao-]-Øp-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. \-h-_w¿ F-´n-\v k¿-ho-kn-¬ \n-∂p hn-c-an-°m-\n-cn-s°-bm-Wv a-cWw kw`-h-®Xv. t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy-: D-a-b-Ω. a-°ƒ-: hn-jvWp,-A-Jn¬.-

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ s{I-bn³ X-«n a-cn-¨p 102mw h-b-Ên \n-cym-X-bmbn A-`n-em-jv

t{K-kn

bqkp^v

tdm-k½ tPmÀ-Pv

^m. sk-_m-Ìy³ ¹m-¡q-«w

s\-_o-km _o-hn

cm-Po-hv

C-Sp°n: Xe-amen I≠Øn¬ ]tc-X-\mb kqcy≥ ImWn-bpsS `mcy sN√Ω (102). kwkvIm-cw C∂p cmhnse 11\v ho´phf∏n¬. a°ƒ. AΩn-Wn, IrjvW≥, Fw Fkv iin ({Kma∏©m-bØv AwKw) X¶-Ω, cm[, {]km-Zv, N{μ≥, chn, cm[. acp-a-°ƒ. ]m∏p, eoe, AΩn-Wn, X¶-∏≥, Hma-\, Aø∏≥, im¥, _n‘p, Hma-\, \mK≥.

Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn Ben-te-Øv ]-tc-X-\m-b ss\-\m≥ tIm-in-bp-sS `m-cy t{K-kn ss\\m≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂v \m-en-\v Ip-a-fn sk‚ v ]o-t‰-gv-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. ]-tc-X s]-Æ-°c Ip-gp-h-Ø-d-bn¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ:tIm-in ss\\m≥(ku-Zn A-td-_y), F F≥ am-Xyp(\yq-kvem‚ v), Hm-a-\, F≥ jmPn(ku-Zn A-td-_y), F F≥ Pn-Pn(ku-Zv-G-td_y), k-Pn ss\\m≥(ss\-\m≥-kv kv-‰pUn-tbm, Ip-a-fn), a-cp-a°ƒ:]p-jv-], kn-\n(\yqkn-em‚ v), tPm¿-Pv Ip-‰n°m-´v(tIm-´-bw), en-Pn, Pn≥-kv(ku-Zn), Pn-\ym

Cu-cm-‰p-t]-´: h-´°-bw C-S-I-fa-‰w Iqdp-ap-fw XS-Øn¬ bq-kp-^v (40). J-_-dS-°w C∂v D-®-°v 12 \v Cu-cm-‰p-t]´ ss\\m¿]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `mcy: jman-e sNºp-Im≥]-d-ºn¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: sF-j, A-lne.

\m-ep-ap°v: I-Æn-amw-Ipt∂¬ ]-tc-X\mb tPm¿-Pn-s‚ `m-cy tdmkΩ tPm¿-Pv (68). kwkv-Im-cw C-∂v D®-°v aq∂n-\v \m-ep-ap-°v \-{kØp-hm-en tlm-fn-^m-anen ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a‰-°-c Xp-∏-e-Ønbn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: kn_n (bp.Fkv.F), Pn∂n, P-Ãn≥. acp-a°ƒ: an\n, _nμp, Po\.

]m-e: Nq-≠-t®-cn πm-°q´-Øn¬ ^m. sk-_mÃy≥ (83). kw-kv-°m-c ip-{jq-jIƒ C-∂v D-®-I-gn-™v c≠n-\v ]m-e cq-]-X _n-j∏v am¿ tPm-k-^v I-√-dßm-´n-s‚ ap-Jy Im¿-an-IXz-Øn¬ ho-´n¬ B-cw-`n°p-∂-Xpw `-c-W-ßm-\w sk‚ v-ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-se IpSpw-_ I-√-d-bn¬ ar-X-tZlw kw-kv-I-cn-°p-∂-Xpam-Wv. ]-tc-X≥ I-øq¿, C-fwtXm-´w, th-ß-Øm-\w F-∂o C-S-h-I-I-f-n¬- hnIm-cn-bm-bpw {]-hn-Øm\w, A-cp-hn-Øp-d, a-‰-°c, I-S-\m-Sv, ]q-h-c-Wn F∂o C-S-h-I-I-fn¬ A-kn v hn-Im-cn-bm-bpw tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p≈-Xm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: kn-kv‰¿ Po≥-ta-cn (A-tUm-tdj≥ tIm¨-sh‚ v I-S\m-Sv), \n-cym-X-cm-b A∂-Ω, am-Ωn-°p-´n, C-´n-bhn-c, Ip-t™-en, ^m. tPm-k-^v, tXm-a-kv, amXyp.

I-√-º-ew: \m-hm-bn°pfw ]-d-°p-∂v hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv A-en-bp-sS `m-cy s\_o-km _o-hn (78).

sIm-´m-c-°-c: ]q-h-‰q¿ ]-Sn-™m-dv cm-a-\n-e-bØn¬ B¿ cm-Po-hv(42). `m-cy: cm-[m-a-Wn.

apl½-Zv lm-Pn

]-g-b-ßmSn: ]p-Xn-bßm--Sn _-kv-Ãm‚n-se ]tc-X\m-b kp-sse-am≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-´n-b ≥ J-Zo-P(53). a°ƒ: im-an¿, im-°n¿, ^-lZv, im-Zn-b, im-ln-\, ssi-a. a-cp-a°ƒ: Pm-^¿, ^mdqJv (C-cp-hcpw A-_pZ_n), k-bo-Zv (j-m¿P). k-tlm-Z-c߃: l-aoZv (jm¿P), k-emw (kuZn), in-lm_v, l-^v-kØv, B-Øo-a, dw-e, i_m\.

\-^o-k ]n-W-dm-bn: Im-∏p-Ω-¬ \-^o-k \n-hm-kn¬ ]tc-X\m-b I°d ]n sambv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy kn ]n \-^o-k (85). a°ƒ: ap-kv-X-^(jn-tamK), Im-knw, kp-ss_¿, e-Øo-^v(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: A-kv-a, P-ao-e, j-ao-\, km-_nd.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ s]-cn-sßm-fw: sN-´ymØv ta-°p-\n \m-cm-bW≥ \m-b¿ (84). `m-cy: hn-P-b-e-£v-anb-Ω.

apl-Ω: ]q-Pm-sh-fn cmP∏-s‚ a-I≥ A-`n-emjv (32). A-hn-hm-ln-X\mWv. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´p-hf-∏n¬. A-Ω: P-b-a-Xn. k-tlm-Zc≥: A-\q-]v.

Ipªm-an-\ X-e-t»cn: Pq-_n-en tdm-Uv l-k≥ tIm-t´cn-bn¬ ]-tc-X\m-b kn Sn Ip-´n-lk-s‚ a-Iƒ ]q-h-Øm≥ I-≠n I-cnºn¬ Ip-™m-an-\(73). `¿-Ømhv: Sn ]n A–p¬ J-mZ¿. a°ƒ: adnbp, k-do-\, l-ko-\, j-aow, \m-knw (Zp_bv), lm-jnw (A-_qZ_n), ]-tc-Xcm-b d-lvaØv, jm-ln-Z. a-cpa°ƒ: lm-jnw (sN ss∂), F ]n lm-jnw (a-kv°-Øv), bq-kp^v (F-d-Wm-Ip-fw), k-°cn-ø (ku-Zn), \mk¿ (Zp_-bv), \-kv-dn-b, Pkvven, B-bn-j, j-ko\. k-tlm-Z-c߃: a-laqZv, Ip™n-sam-bvXp, aq-k, ]-tc-X\m-b ap-lΩ-Z-en.

^m¯n-am _ohn h-≈n-Ip∂w: Im™n∏pg tIm-bn-° hn-fbn¬ ]-tc-X\m-b bq-\pkv e-∫-bp-sS a-Iƒ ^mØn-am _o-hn (78). aI≥: A-–p¬ P-eo¬. a-cp-aIƒ: kp¬-^-Øv.

Xos¸m-Å-teäv ho«½ acn¨p tIm´bw: Xos∏m-≈te‰p saUn-°¬ tImfPn¬ {]th-in-∏n® hr≤ acn-®p. Abva\w acn-bmXp-cpØv aqe-°m´v ap∂n tImeØv Ingt° amen ho´n¬ tamln\n Ipamcn-bmWv (69) acn-®-Xv. C∂se D®bv°v aq∂n\p ho´n¬ h®m-bncp∂p A]-I-Sw. s]m-≈te‰ tamln-\nsb aI\mWv BZyw I-s≠-Xv. DS≥ Xs∂ tIm´bw saUn-°¬ tImf-Pn¬ {]th- i n- ∏ n- s ®- ¶ nepw At©msS acn-®p.

Abp-¸ Ip-a-c-\√q¿: th-fq¿-°p∂v sIm-c-≠-Im-´v A-bp∏(84). `mcy: Ip-™namfp. a°ƒ: kp-{_-“Wy≥, cm-a-N-{μ≥, kptc-{μ≥, P-\m¿-±\≥, im¥-Ip-amcn, {io-P, kp-\nX. a-cp-a°ƒ: P-\m¿±\≥, {io-[c≥, _m_p,tim-`, P-b-e-£van, imc-Z, kp-_n-X.

sNdn-b am-Wn¡w ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn ap®n-tem-Sn-\v k-ao-]w ]ptßm-S≥ sNdn-b am-Wn°w (85).

hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-sc t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ 500 tIm-Sn h-I-bn-cp-¯pw: ap-Jy-a-{´n

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-\v `q-an: A-`n-`m-j-I-s\ {]-XntNÀ-¯ \-S-]-Sn sslt¡mSXn d-±m-¡n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hnZym¿-Yn kw-cw-`-I-sc t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-bn kw-ÿm-\ _-P‰n-s‚ H-cp i-Xa - m-\w Xp-I am-‰n-h-bv-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. {]-Xn-h¿-jw 500 tImSn- cq-]b - n-e[ - n-Iw C-{]-Imcw am-‰n-h-bv-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kwÿm-\s - Ø B-Zy kw-cw`-I-Xz Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn Kq-Knƒ π-kv lm-Mv Hu-´n-eq-sS \-S-Øn-b A`n-kw-t_m-[-\-bn-em-Wv ap-Jy-a{- ¥n C-°m-cyw Adn-bn-®-Xv. kw-cw-`-I-sc k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-≈

sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v th≠n `q-an hm-ßn-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´ hn-Pn-e≥kv tI-kn¬ A-tkm-kntb-j-s‚ A-`n-`m-j-Is\ {]-Xn tN¿-Ø hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn sslt°m-S-Xn d-±m-°n. tPm-bn ssI-Xm-cw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-tkm-kn-tb-j ≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m∏w {]-Xn-bm-°n-b \-S-]Sn d-±m-°-W-sa-∂ Atkm-kn-tb-j-s‚ \n-btam-]-tZ-i-I≥ F hn tXm-a-kn-s≥-d l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\-s≥-d D-Ø-

C-Ø-c-Øn-sem-cp ]-≤Xn C-¥y≥ kw-ÿm-\ß--fn¬ C-Xm-Zy-am-sW∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. sF.Sn-bn-epw sSen-tImw ta-J-e-bn-ep-ap≈ bp-hk - w-cw-`I - X - z- - ]-cn]m-Sn Ir-jn, B-tcm-Kyw, kn-\n-a, kw-kv-Im-cn-Iw, Sq-dn-kw Xp-Sß - n-b a-‰p taJ-e-I-fn-te-°pw hym--]n∏n-°pw. F-√m tIm-f-PpI-fn-epw kw-cw-`-I-Xz hnI-k\ - ¢-∫p-Iƒ cq-]o-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn kw-cw`-I¿-°v 20 i-Xa - m-\w lmP-cpw \m-epi-X-am-\w t_m-Wk - v am¿-°pw \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S∏m-°n D-Øc - h - n-d° - n. bp-

hkw-cw-`I - ¿ ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ B-i-b-߃°pw kw-cw-`ß - ƒ-°pw ]W-hpw A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fpw h-gn k¿°m¿ F-√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n X-s‚ k-tμ-iØn¬ ]-d™ p. kw-ÿm-\-sØ 2,892 ssl-kvI - qƒ, 1,551 l-b¿ sk-°≥-U-dn, 379 shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn, \n-c-h-[n tImf-Pp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn A-©v e-£Ø - n-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv X¬-k-a-bw k-tμ-iw I≠-Xv.

c-hv. ]-≈p-cp-Øn-bn¬ 23.-95 G-°¿ `q-an {In-°‰v kv-t‰-Un-b-Øn-\v hmßn-b-Xn¬ {I-a-t°-Sv B-tcm-]n-®v tPm-bv ssI--Xm-cw \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.F-kv.]n l-cPn-°m-c-s\ Iq-Sn {]-Xn tN¿-Øv tI-sk-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. l-c-Pn°m-c-s\-Xn-tc {]-tXyI Ip-‰-Ir-Xyw B-tcm]n- ° - s ∏- ´ n- ´ n- s √- ∂ pw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\pw ]-cm-Xn-°m-c\pw t]m-epw ]-cm-Xn-bns√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-

bm--Wv knw-Knƒ-s_-©v tI-kv d-±m-°n-b-Xv. sX‰m-b-tXm \n-b-a-hn-cp-≤am-b-tXm B-b \n-btam--]-tZ-iw l-c-Pn-°mc≥ \¬-In-b-Xm-bn Nq≠n-°m-´m-\m-bn-´n-√. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-sb-∂-√m-sX lc-Pn-°m-c-\v a-‰v Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-aps≠-∂v sX-fn-bn-°m-\mbn-´n-√. ]p-Xn-b B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°s∏--´n-´p-an-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ {]-Y-a-Zr„ym l-c-Pn-°m-c-s\-Xncm-b tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v: Xn-cphn-gmw-Ip-∂v bp.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w am-Smºm-d ho-´n¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (79). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: dp-Jn-b, l-aoZv (A-[ym-]I≥, F.F¬.]n kv-Iq-ƒ Xr°-≈q¿), A-–pƒ I-cow (bp.F.C), A-–pƒ \mk¿, sj-co^v.

Ip-«n-l-k³ am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv ]pXn-bm-S-Øn¬ Ip-´n-lk≥ (75). `m-cy: B-bn-i. a-°-ƒ: ^m-Xzn-a (sh-≈ap-≠ F-®v.F-kv. h-b-\mSv), kp-sse-J, A-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-–p¿-d-lvam≥, Pw-jo-\. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ -K-^q¿ (am-hq¿), \m-k¿ (s\-®q-fn), d-lv-aØv A-en (Ip-‰n-°-S-hv, Pko-\.

Ip«n-b-ʳ J-Zo-P

C-¿m-¯p-½Xn-cq¿: ]-tc-X-\m-b tIm-d-fm-´n¬ Ip-´ym-enbp-sS `m-cy C-øm-Øp-Ω (73). a-°ƒ: J-Zo-P, dp-Jn-b,kp-ss_-Z, l-\o-^ (JØ¿), _-jo¿ (bp.-F.C.-), kp-ss_¿.

sXm-Sp-]p-g: km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°p a-S-ßnb ssk-°nƒ bm-{Xn-I≥ s{I-bn≥ X-´n-a-cn-®p. D-≠πm-hv ]q-X-°p-gn-bn¬ l-ao-Zv (62)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-ep-a-Wn-tbmsS sXm-Sp-]p-g \yq-am≥ tIm-f-Pv tdmUnem-Wv A-]-I-Sw. J-_-d-S°w C-∂p cm-hn-se 11.30\v Im-cn-t°m-Sv ss\-\m-cp-]≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: jn-_p, kn-bm-Z,v jo_. a-cp-a-°ƒ: ^u-kn-b, k-_n-X, \n-jm-Zv.

Hgp-¡nÂs¸«v bp-hm-hn-s\ Im-Wm-Xmbn ]Ø\w-Xn´: \Zn-bn¬ Ip-fn-°m-\n-dßn-b bp-hm-hns\ Im-Wm-Xmbn. sIm√w A-®≥-tIm-hn¬ kz-tZin-bmb jw-\m-Zn(25)s\bm-Wv Im-Wm-Xmb-Xv. C∂-se ssh-In´v 5.30 Hm-sS A-®≥ tIm-hn-em-dns‚ kzm-an∏-Sn I-S-hn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ jw-\m-Zv tPm-enI-gn-™ ti-jw kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Ip-fn-°m\n-d-ßn-b-t∏mƒ H-gp°n¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Akn.tÃj≥ Hm-^n-k¿ Fw jw-kp-≤os‚ t\Xr-Xz-Øn¬ A-Kv-\ni-a-\ tk-\- cm{Xn ssh-Inbpw Xn-c-®n¬ \-S-ØpIbmWv.

ss_-¡v A-]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p tIm-´-bw: kp-lr-Øn-s‚ ho-´n¬ \n-∂p a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-Iƒ k-©-cn-® ss_-°v A-]-I-S-Øn¬-s∏´v H-cmƒ a-cn-®p. G-‰p-am-\q-c-∏≥ tIm-f-Pn-se _n-tImw A-h-km-\ h¿-j hn-Zym¿-Yn A-bv-a-\w ]-cn-∏v a-Æq¿ sh-≈m-∏-≈n¬ kp-_n≥ X-ºn (20) B-Wv a-cn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-lr-Øv am-ßm-\w kz-tZin Pn-Øp kn _m-_p Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

B-\-b-d kw-`-hw: t]m-en-kn-s\ sh-Å-]q-in sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ap-Jy-a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn® Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kn-\p A-\pIq-e-am-bn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. a¿-±\ - t- a-‰ P-b{- ]-km-Zns‚ s]m-Xp B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-∂pw P\-t\-{μo-b-Øn-\v G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ £X-tam ap-dn-thm G-‰X - n-s‚ e-£W - ß - f - n-s√-∂pw ]-cntim-[-\ dn-t]m¿-´v ]-d-bp∂p. t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca - ¿±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ am[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´n-´pw t]m-en-kn-s\ sh-≈] - q-ip∂-Xm-Wv sa-Un-°¬ dn-

t]ms´∂mWv Btcm-]Ww. I-gn-™ \m-en-\v B\-bd - thƒ-Uv am¿-°‰ - n¬ tlm¿-´n-tIm¿-]n-s‚ Pn√m kw-`-c-W tI-{μw D-ZvLm-S-\-Øn-s\-Øn-b apJy-a-{¥n-sb-bpw Ir-jn-a{¥n-sb-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-Ib - pw ap-´s - b-dn-bpI-bpw sN-bX v- X - p-am-bn _‘-s∏-´p-≠m-b kw-L¿j-Øn-\n-sS-bm-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Sm-tKm¿ Km¿-U≥-kn¬ tXm--∏n¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-b-{]-km-Zn-ss‚ P-\-t\{μn-bØ - n-¬ Dƒ-∏s - S t]men-kv a¿-±-n-®-Xv. F-∂m¬, sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n¬ s\-©v, ap-Xp-Iv, h-e-XptXmƒ, h-bd - n-s‚ Xm-sg-`m-

Kw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ £X-ta-‰-Xm-bn ]-cn-tim-[-\bn¬ I-s≠-Øn-bX - m-bpw ]-d-bp-∂p-. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ ]-cn-tim-[-\bp-sS dn-t]m¿-´v t]m-en-kn\pw e-`n-®n-´p-≠v. P-b-{]-km-Zn-s\ a¿-±n®p-sh-∂pw a¿-a-`m-K-ßfn¬ ]-cn-t°¬-∏n-®p-sh∂p-ap-≈ ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v kw-`-h-Øn-epƒ-s∏-´ ]q-¥p-d tÃ-j\ - n-se t{KUv F-kv.sF hn-Pb - Z- m-kns\ k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw sF.]n.kn 341, 323, 324, 506 (1), 34 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw t]-´ t]m-en-kv tI--sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-tX-Øp-S¿-∂m-

Wv A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn sa-Un-°¬ t_m¿Un-\v cq-]w \¬-In-bX - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-fP - n-se k¿P-dn, bq-tdm-f-Pn hn-`m-KØn-se hn-Z-Kv-[¿ Aw-Kß-fm-bp-≈ aq-∂w-K saUn-°¬ t_m¿-Uv I-gn™ 10-\v P-b-{]-km-Zn-s\ hn-iZ- a - m-bn ]-cn-tim-[n-®p. sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIkn¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Un.Pn.]n A-dn-bn-®p. sF.]n.kn 143, 147, 149, 283, 353, 188 ]n.-Un.]n.]n B-Iv‰v 3(1) F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw P-b-{]-km-Zn-s\Xn-sc-bpw tI- p≠v.


6

thÀ-]mSv

kottayam

13 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

-Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v F.-F-kv.-sF. a-cn-¨p a¯m-bn

102mw h-b-Ên \n-cym-X-bmbn A-`n-em-jv

t{K-kn

bqkp^v

tdm-k½ tPmÀ-Pv

^m. sk-_m-Ìy³ ¹m-¡q-«w

kpl-d

tImgt©cn: amcma¨ ]p√mSv IÆwthen¬ sI sP aØmbn( 68 ). kwkvImcw C∂v D®bv°v c-≠n\v ]pecnImSv sk‚ v am¿Ivkv am¿tØmΩm ]f-fn sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: sIm®ptamfpw ]pdØv AΩnWn. a°ƒ: kptcjv aØmbn, joP aØmbn. acpa-Iƒ: sPkn kptcjv.

C-Sp°n: Xe-amen I≠Øn¬ ]tc-X-\mb kqcy≥ ImWn-bpsS `mcy sN√Ω (102). kwkvIm-cw C∂p cmhnse 11\v ho´phf∏n¬. a°ƒ. AΩn-Wn, IrjvW≥, Fw Fkv iin ({Kma∏©m-bØv AwKw) X¶-Ω, cm[, {]km-Zv, N{μ≥, chn, cm[. acp-a-°ƒ. ]m∏p, eoe, AΩn-Wn, X¶-∏≥, Hma-\, Aø∏≥, im¥, _n‘p, Hma-\, \mK≥.

Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn Ben-te-Øv ]-tc-X-\m-b ss\-\m≥ tIm-in-bp-sS `m-cy t{K-kn ss\\m≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂v \m-en-\v Ip-a-fn sk‚ v ]o-t‰-gv-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. ]-tc-X s]-Æ-°c Ip-gp-h-Ø-d-bn¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ:tIm-in ss\\m≥(ku-Zn A-td-_y), F F≥ am-Xyp(\yq-kvem‚ v), Hm-a-\, F≥ jmPn(ku-Zn A-td-_y), F F≥ Pn-Pn(ku-Zv-G-td_y), k-Pn ss\\m≥(ss\-\m≥-kv kv-‰pUn-tbm, Ip-a-fn), a-cp-a°ƒ:]p-jv-], kn-\n(\yqkn-em‚ v), tPm¿-Pv Ip-‰n°m-´v(tIm-´-bw), en-Pn, Pn≥-kv(ku-Zn), Pn-\ym

Cu-cm-‰p-t]-´: h-´°-bw C-S-I-fa-‰w Iqdp-ap-fw XS-Øn¬ bq-kp-^v (40). J-_-dS-°w C∂v D-®-°v 12 \v Cu-cm-‰p-t]´ ss\\m¿]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `mcy: jman-e sNºp-Im≥]-d-ºn¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: sF-j, A-lne.

\m-ep-ap°v: I-Æn-amw-Ipt∂¬ ]-tc-X\mb tPm¿-Pn-s‚ `m-cy tdmkΩ tPm¿-Pv (68). kwkv-Im-cw C-∂v D®-°v aq∂n-\v \m-ep-ap-°v \-{kØp-hm-en tlm-fn-^m-anen ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a‰-°-c Xp-∏-e-Ønbn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: kn_n (bp.Fkv.F), Pn∂n, P-Ãn≥. acp-a°ƒ: an\n, _nμp, Po\.

]m-e: Nq-≠-t®-cn πm-°q´-Øn¬ ^m. sk-_mÃy≥ (83). kw-kv-°m-c ip-{jq-jIƒ C-∂v D-®-I-gn-™v c≠n-\v ]m-e cq-]-X _n-j∏v am¿ tPm-k-^v I-√-dßm-´n-s‚ ap-Jy Im¿-an-IXz-Øn¬ ho-´n¬ B-cw-`n°p-∂-Xpw `-c-W-ßm-\w sk‚ v-ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-se IpSpw-_ I-√-d-bn¬ ar-X-tZlw kw-kv-I-cn-°p-∂-Xpam-Wv. ]-tc-X≥ I-øq¿, C-fwtXm-´w, th-ß-Øm-\w F-∂o C-S-h-I-I-f-n¬- hnIm-cn-bm-bpw {]-hn-Øm\w, A-cp-hn-Øp-d, a-‰-°c, I-S-\m-Sv, ]q-h-c-Wn F∂o C-S-h-I-I-fn¬ A-kn v hn-Im-cn-bm-bpw tk-h-\w A-\p-„n-®n-´p≈-Xm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: kn-kv‰¿ Po≥-ta-cn (A-tUm-tdj≥ tIm¨-sh‚ v I-S\m-Sv), \n-cym-X-cm-b A∂-Ω, am-Ωn-°p-´n, C-´n-bhn-c, Ip-t™-en, ^m. tPm-k-^v, tXm-a-kv, amXyp.

tXm-∏pw-]Sn: Np-≈n°¬ h-S-t°-bn¬ A–p-hn-s‚ `m-cy kp-ld(56). a°ƒ: ^mØna(Np-≈n-°¬ A-¶-Whm-Sn),lm-jnw, kn-±nJv, ^m-dqJv, I-_o¿,_-\o\.a-cp-a-°ƒ:\m-k¿, an\n, _ƒ-Ko-kv, k-\p, lp-ssk≥.

A¶½ I-∏m-Sv:\o-dn-bm-\n°¬ tZ-h-ky tbm-l∂m-s‚ `m-cy A-∂Ω(75). kw-kv-°m-cw C∂v 2.30\v I-∏m-Sv am¿…o-h ]-≈n-bn¬. ]tc-X ]m-em ao-\®n¬ sNm-´w-πm-°¬ Ip-Spw-_m-K-amWv. a°ƒ:tPm¨,tdmk-Ω, sPkn, A-∏®≥, tPmkv, A\p, X¶∏≥. a-cp-a-°ƒ:Ip™v, tPmWn, tPm-bn, kmen, ta-cn-°p-´n, euen.

\-^o-k ]n-W-dm-bn: Im-∏p-Ω-¬ \-^o-k \n-hm-kn¬ ]tc-X\m-b I°d ]n sambv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy kn ]n \-^o-k (85). a°ƒ: ap-kv-X-^(jn-tamK), Im-knw, kp-ss_¿, e-Øo-^v(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: A-kv-a, P-ao-e, j-ao-\, km-_nd.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ s]-cn-sßm-fw: sN-´ymØv ta-°p-\n \m-cm-bW≥ \m-b¿ (84). `m-cy: hn-P-b-e-£v-anb-Ω.

apl-Ω: ]q-Pm-sh-fn cmP∏-s‚ a-I≥ A-`n-emjv (32). A-hn-hm-ln-X\mWv. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´p-hf-∏n¬. A-Ω: P-b-a-Xn. k-tlm-Zc≥: A-\q-]v.

Ipªm-an-\ X-e-t»cn: Pq-_n-en tdm-Uv l-k≥ tIm-t´cn-bn¬ ]-tc-X\m-b kn Sn Ip-´n-lk-s‚ a-Iƒ ]q-h-Øm≥ I-≠n I-cnºn¬ Ip-™m-an-\(73). `¿-Ømhv: Sn ]n A–p¬ J-mZ¿. a°ƒ: adnbp, k-do-\, l-ko-\, j-aow, \m-knw (Zp_bv), lm-jnw (A-_qZ_n), ]-tc-Xcm-b d-lvaØv, jm-ln-Z. a-cpa°ƒ: lm-jnw (sN ss∂), F ]n lm-jnw (a-kv°-Øv), bq-kp^v (F-d-Wm-Ip-fw), k-°cn-ø (ku-Zn), \mk¿ (Zp_-bv), \-kv-dn-b, Pkvven, B-bn-j, j-ko\. k-tlm-Z-c߃: a-laqZv, Ip™n-sam-bvXp, aq-k, ]-tc-X\m-b ap-lΩ-Z-en.

^m¯n-am _ohn h-≈n-Ip∂w: Im™n∏pg tIm-bn-° hn-fbn¬ ]-tc-X\m-b bq-\pkv e-∫-bp-sS a-Iƒ ^mØn-am _o-hn (78). aI≥: A-–p¬ P-eo¬. a-cp-aIƒ: kp¬-^-Øv.

Xos¸m-Å-teäv ho«½ acn¨p tIm´bw: Xos∏m-≈te‰p saUn-°¬ tImfPn¬ {]th-in-∏n® hr≤ acn-®p. Abva\w acn-bmXp-cpØv aqe-°m´v ap∂n tImeØv Ingt° amen ho´n¬ tamln\n Ipamcn-bmWv (69) acn-®-Xv. C∂se D®bv°v aq∂n\p ho´n¬ h®m-bncp∂p A]-I-Sw. s]m-≈te‰ tamln-\nsb aI\mWv BZyw I-s≠-Xv. DS≥ Xs∂ tIm´bw saUn-°¬ tImf-Pn¬ {]th- i n- ∏ n- s ®- ¶ nepw At©msS acn-®p.

Abp-¸ Ip-a-c-\√q¿: th-fq¿-°p∂v sIm-c-≠-Im-´v A-bp∏(84). `mcy: Ip-™namfp. a°ƒ: kp-{_-“Wy≥, cm-a-N-{μ≥, kptc-{μ≥, P-\m¿-±\≥, im¥-Ip-amcn, {io-P, kp-\nX. a-cp-a°ƒ: P-\m¿±\≥, {io-[c≥, _m_p,tim-`, P-b-e-£van, imc-Z, kp-_n-X.

sNdn-b am-Wn¡w ]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn ap®n-tem-Sn-\v k-ao-]w ]ptßm-S≥ sNdn-b am-Wn°w (85).

am-[-hn-b-½ ]-c-h-\-Sp-°w: t_-\q-cnse C-S-bn-eyw I-Æ≥ \m-b-cp-sS `m-cy Fw am[-hn-b-Ω(91). a-°ƒ: ao-\m-£n-b-Ω, am-en-¶p \-ºym¿, Ip™-ºp \-ºym¿, cm-Lh≥ \-ºym¿, Pm-\-In, cm-[. a-cp-a-°ƒ: e-£v-an, Ir-jv-W≥ \m-b¿, \m-cmb-Wn, im-¥-Ip-am-cn, ]tc-X-cm-b Fw Ip-™ºp \m-b¿, Ip-am-c≥ \mb¿.

B-en-¸ Ip-a-c-\√q¿: sh-≈m-fq¿ C√-Øv h-f-∏n¬ B-en-∏ (75). `mcy: ]-tc-Xbm-b _o-hn-°p´n. a°ƒ: kpss_¿, _-jo¿, ssk\_, dp-Jn-b, B-bn-j.

A-Sq¿-: A-an-X th-K-ØnseØnb Sn-∏¿ tem-dn-bnSn-®v ss_-°v- bm-{Xn-I-\mb F.--F-kv.-sF. acn®p. A-Sq¿ Un-ssh.--F-kv.] -- n Hm-^nkn-se F.-F-kv.-sF. C-f-a-Æq¿ hn-jv-Wphn-em-k-Øn¬ sI kp-tc{μ≥-(55) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ kw-kv-Ym-\ ]m-X-bn¬ A-Sq¿ a-cn-bm B-ip-]-{Xn-°v ap-ºn¬ C-∂-se cm-hn-se 10.-20 Hm-sS-bm-Wv A-]-ISw. ho-´n¬ \n-∂p ss_-°n¬ Un-ssh.- F-kv.-]n Hm^nkn-te-°v t]-mI-th A-Sq¿ `m-K-tØ-°v h-∂ tem-dn ss_-°n-s\ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n¬ \n-∂p ho-W kp-tc-{μs‚ i-co-c-Øneq-sS temdn I-b-dn. XpS¿∂v hym-]m-cn-I-fpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v k-ao-]-Øp-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. \-h-_w¿ F-´n-\v k¿-ho-kn-¬ \n-∂p hn-c-an-°m-\n-cn-s°-bm-Wv a-cWw kw`-h-®Xv. t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy-: D-a-b-Ω. a-°ƒ-: hn-jvWp,-A-Jn¬.-

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ s{I-bn³ X-«n a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°p a-S-ßnb ssk-°nƒ bm-{Xn-I≥ s{I-bn≥ X-´n-a-cn-®p. D-≠πm-hv ]q-X-°p-gn-bn¬ lao-Zv (62)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \mep-a-Wn-tbmsS sXm-Sp-]pg \yq-am≥ tIm-f-Pv tdmUnem-Wv A-]-I-Sw. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 11.30\v Im-cn-t°m-Sv ss\-\m-cp-]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: jn-_p, kn-bm-Z,v jo-_. a-cp-a-°ƒ: ^u-kn-b, k-_n-X, \njm-Zv.

Hgp-¡nÂs¸«v bp-hm-hn-s\ Im-Wm-Xmbn Im-ªp

Ip-am-c³

Ip-ª-½

l-ʳ

tP-¡-_v hÀ-Ko-kv

]-co-Xv-

tXm-akv

A-Ðp ka-Zv

]dhq¿: I-cp-am√q¿ a-\bv-°∏-Sn Nm-W-bn¬ tIm-f-\n-bn¬ Ip-gn-∏p-c]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Aø∏-s‚ `m-cy Im-™p (70). a°ƒ: {]-`m-Ic≥, cm-P∏≥, tam-ln\n. a-cpa°ƒ: aWn, A-ΩnWn, cm-P∏≥.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-t≠°p-Sn-bn¬ Ip-am-c≥ (74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-Zn-\m-aWn. ]mºm°p-S Ip-gn-°m-´v IpSpw-_mwKw. a°ƒ: klP≥, ssj-P, {io-P. acp-a°ƒ: Kn-cn-P, iin, k-t¥mjv.

a-cSv: Sn.hn PMvj-\v kao-]w ss]-ßm-Ø-d-bn¬ Ir-jvW-s‚ `m-cy Ip™-Ω (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v s\´q¿ im-¥nh-\w iv-a-im\-Øn¬. a°ƒ: ]-tcX\m-b Aw-_p-Pm£≥, Ip-amcn, jmPn, jo-_, kp-\n¬, c-tai≥. a-cpa°ƒ: _n-Pn- kv-an-X, Irjv-W≥-Ip´n, tacn, an\n, A-\n-X, ]-tc-X\m-b cmP∏≥.

s]-cp-ºm-hq¿: ku-Øv h√w k-_v-tÃj-\v kao-]w h-t°-°p-Sn tdmUn¬ (ap°-S) ]-tcX\m-b ]-co-Xn-s‚ aI≥ l- ≥ (61). `mcy: kp-sse-J. a°ƒ: lmjnw-j, l-ko-\,_ohn. a-cp-a°ƒ: l-kv-\, ap-lΩZv, A-–p¬ e-Øo^v (Zp-_m-bv). k-tlm-Zc߃: A-en-bm¿, _ncm≥, k-enw, d-kmJv, ^m-Øn-a, \-_o-k, _n^mØp. ]-tc-X≥ {Smh≥-Iq¿ d-tbm¨kv sF.F≥.Sn. bp.kn bq\n-b≥ t\-Xm-hpw, kuØv h√w ap≥ P-amAØv {]-kn-U‚ v, ap-°-S sh¬-s^-b¿ saw-_¿ F-∂o- \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v .

sN√m\w: sN√m-\w I≠-°S-hv I-≠-aw-KeØv tP-°-_v h¿-Ko-kv (63). `mcy: B-\n tP°_v. a°ƒ: sU¬kn, kn-ÿ an\n. a-cp-aI≥: km-_n tXm-akv (tSm-an).

sIm-®n-:- sh-Æ-e- s]t{Smƒ- ]-ºn-\v- k-ao-]wsIm-√w-]-d-ºn¬- sI F]-co-Xv-(85)-. Zo¿L-Imew ]{X GP‚m-bn-cp∂ ]tc-X≥ tI-c-f- tÃ-‰v^n-j-do-kv- tIm¿-]-td-j\n¬- sIm-®n- sF-e-‚ vπm-‚ n-se- Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.- sh-Æ-e- lnZm-b-Øp¬- A-hmwaZvdk- I-Ωn-‰n- ap-≥ {]kn-U-‚m-Wv.- `m-cy-:- ]≈n-°-c- s\-Sp-°p-Sn- IpSpw-_mw-Kw- lm-P-d.- a°ƒ-:- ]-tc-X-\m-b- sI ]n- ap-l-Ω-Zv- k-Ko¿,tUm.- ap-l-Ω-Zv- A-iv-d-^v(jn-^m- tlm-an-tbm- ¢n\n-Iv,- I-eq¿-),- B-kn-^vA-en- (k-hn-X- s{]m-hnj-\¬- tÃm¿,- s]m-∂pcp-∂n-),- A-l-Ω-Zv- ss^k¬- (A-en-^v- ]m-t°-gvkv,- ]-≈n-°-c-),- B-_n-Z,apw-Xm-kv.- a-cp-a-°ƒ-:ssk-\-_- (B-ep-h-),jm-Pn-Z- (s]-cp-ºm-hq¿-),D-ssa-_- (I-Sp-ß-√q¿-),ap-\o-d- (Ip-´-a-t»-cn-),- Ben-t°m-b- (F-^v-.F-.kn.Sn. D-tZym-K-a-fi¬-),jm-Pn- (N-¥n-cq¿-).-

s]-cp-ºm-hq¿: tIm-S-\mSv I√p-¶¬ sI Fw tXma-kv(79). s]-cp-ºm-hq¿ K-h. t_mbv-kv ssl-kv-Iqƒ dn-´ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p.kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v B-em-´pNn-d sk‚ v. ta-co-kv bmt°m_m-b ]-≈n- sk-antØcnbn¬. `mcy: h-b\m-Sv tX-\p-¶¬ km-dmΩ(dn-´.A-[ym]nI). a°ƒ: Xm-c(ku-Øv B{^n°), Xm-Pv(C-t¥m\oky). a-cp-a°ƒ: {]-km-Zv sXt°S-Øv Xm-tg-Xn¬ (tIm-∂n), Un-∂n, ss]\p-¶¬ (a-W¿-°m-Sv).

a-´m-t©-cn:_-km¿ tdmUv 5/205kn-bn¬ A–p a-Zv(57). `mcy: ssee. a°ƒ: X≥-ko-e, Pko-e,an≥-kn-e, ^m-kne. a-cp-a-I≥:X≥-ko¿.

e-£-van A-½ Xr-°-cn-∏q¿: bp.-]n.-Fkv.-kn-bn-se B-Zy a-ebm-fn Aw-K-hpw im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ÿm-]-I sk-{I-´-dn-bp-amb ]-tc-X-\m-b sI Pn ASn-tbm-Sn-bp-sS am-Xm-hv ]nen-t°m-Sv tI-tWm-Øv e£v-an A-Ω(95). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Im-{ºØv tKm-hn-μ s]m-Xphmƒ. a-cp-a-Iƒ: X-¶w Pn A-Sn-tbm-Sn (dn-´: {]-^k¿, Im-en-°-‰v bq-\n-thgv-kn-‰n). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥, \m-cm-b-Wn.

Ip-ªn-¡-®³ Ip-‰ym-Sn: \o-te-®p-Ip-∂v sI sI Ip-™n-°-Æ≥ (58). `m-cy: I-a-e.

B-bn-i tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv I-Sp-∏n-\n ]-tc-X-\m-b Ip-™n-aq-k-bp-sS `m-cy B-bn-i (85). a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-ivd-^v, l-ao-Zv, _-jo¿, eØo-^v, kp-lv-d, \-Pv-a, km-ln-Z, l-ko-\, ^ukn-b, P-ko-\, kpss_¿. a-cp-a-° ƒ: d-joZ, j-°o-e, X-kv-\n, s^lvv-an-Z, Pp-ssa-e-Øv, l_o-_v d-lv-am ≥, C-kv-amCu¬, a-\m-^v, d-low, j-^o-Jv, d-^o-Jv.

A-½m-fp Ip-‰ym-Sn: I-tS-°-Nmen¬ X-d-h-´-Øv A-Ωm-fp (71).

B-bn-jm-_n sN¿-°-f: C-μn-cm-\-K¿ lu-kn-Mv tIm-f-\n-bnse ]-tc-X-\m-b sam-bvXp-hn-s‚ `m-cy B-bn-jm_n (88). a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw, B-ap, ssZ-\-_n, kp-l-d, ]-tcX-cm-b ap-l-Ω-Zv Ip-™n, _o-^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp, C-{_m-lnw, ssZ-\_n, B-an-\, kp-l-d, ]tc-X-cm-b sN¿-°-f aΩp, a-dn-bw-_n.

tZ-h-In sIm-bn-em-≠n: sIm-√w tXm-S-¶-bn¬ tZ-h-In (70).

ImÀ-Xym-b-\n h-SI - c - : ]-tc-X\ - m-b \mcm-bW - ≥ am-Ãd - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n (70˛tNm-ºm¬ F.-C.-H Hm^n-kv ko-\n-b¿ dn-´. kq{]-≠v). a-°ƒ: ]n F≥ A-Pn-Xv Ip-am¿, A-Pn-X, A-Pb - .

D-t¸m-bn lm-Pn ]-∂q¿: I-Æt- ©-cn Dt∏m-bn≥ lm-Pn (85). ]∂q¿ a-l√ - v I-Ωn-‰n ap≥ J-Pm-©n-bm-Wv. `m-cy: ]m-Øq-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: A-–p-¿d - l - vam≥, A-∫m-kv, A-–p¬ K-^q¿, J-ad - p-∂n-k, j-do\. a-cp-a° - ƒ: A-–p¿-dlva - m≥ ]p-√q-fq¿ (\-cn°p-\n ss_-Xp¬-C h¿-°n-Mv sk-{I-´d - n, Fkv.F - w.-F Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v), ap-lΩ - Z- v _n-®n (G-jy≥ ^¿-Wo®¿), kp-ld - , _p-jvd - , km-_n-d.

e-£v-an D-Zp-a: t_-°-en-se kzman-°p-´n-bp-sS `m-cy e-£van(67). a-°ƒ: c-a, c-aWm, c-Xn. a-cp-a-°ƒ: iin, c-hn, a-t\m-Pv.

jm-ln-\ IÆq¿-kn‰n: A-©p-I≠n ^-P-dn¬ C sI jmln-\(30). `¿-Ømhv: S-avt´m≥ A-iv-d^v. am-Xmhv: C sI Xm-ln-d. aI≥: aplΩ-Zv k-∂q≥.

Kn-cn-P sIm-bn-em-≠n: ap-Øm-ºn \m-emw-I≠ - w Ip-\n Kn-cnP (47). `¿-Øm-hv: hm-kp.

A\´³ \mbÀ Agot°mSv: D∏mbn®m ense GcpΩ¬ A\¥≥ \mb¿(85). `mcy: ]tcXbmb eo-e. a°ƒ: joe, jo\, jPn\n(ISºq¿ ]-©mbØv). a-cp-a°ƒ: A\n ¬(Kƒ^v), cm-tIjv(\nIvvjm≥ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv). k-tlm-Z-c߃: i¶c≥ \mb¿, \mcm bW≥ \mb¿, Ip™∏ \mb¿, am[hn, ]m¿h Xn, Im¿Øym-b\n, tKmhnμ≥.

tKm-hnµ³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ F-ct´-ßn¬ sh-≈p-h°≠n tKm-hn-μ≥ (75). `mcy: No-cq´n. a-°ƒ: {io-aXn, hn-Pb≥, kPoh≥. a-cp-a°ƒ: N-{μaXn, ssj-\n.

]Ø\w-Xn´: \Zn-bn¬ Ip-fn-°m-\n-dßn-b bp-hm-hns\ Im-Wm-Xmbn. sIm√w A-®≥-tIm-hn¬ kz-tZin-bmb jw-\m-Zn(25)s\bm-Wv Im-Wm-Xmb-Xv. C∂-se ssh-In´v 5.30 Hm-sS A-®≥ tIm-hn-em-dns‚ kzm-an∏-Sn I-S-hn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ jw-\m-Zv tPm-enI-gn-™ ti-jw kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Ip-fn-°m\n-d-ßn-b-t∏mƒ H-gp°n¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Akn.tÃj≥ Hm-^n-k¿ Fw jw-kp-≤os‚ t\Xr-Xz-Øn¬ A-Kv-\ni-a-\ tk-\- cm{Xn ssh-Inbpw Xn-c-®n¬ \-S-ØpIbmWv.

ho-«p-apä-s¯ In-W-än hr²-³ a-cn-¨ \n-ebnÂ

Xncph√: ho-´p-ap‰-sØ In-W-‰n¬ hr≤-s\ a-cn-® \n-en-bn¬ I-s≠Øn. Ipgp-th-en-∏p-dw Im-c-bv-°¬ ssI-Xmc-Øv In-g-t°-Ip‰v X-¶-∏≥ ]n-≈ (86) sbbm-Wv C∂-se sshIp-t∂-cw In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. D-®°v 2.30\v ti-jw Cbm-sf Im-Wm-\n-s√-∂v A-b¬hm-kn-Iƒ ]-dbp∂p. ho-´n-ep-≈ a-I\pw a-Ifpw cm-hn-se tPm-en°pw sIm-®p a-Iƒ kv-Iq-fnepw t]m-b-Xn-\m¬ X¶ƒ ]n-≈ am-{X-am-Wv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. sshIn-´v kv-Iq-fn¬ \n-∂v a-S-ßn-sbØn-b sIm-®p-a-Iƒ X-¶-∏≥]n-≈-sb Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-SØnb Xn-c-®n-en-em-Wv In-W-dn-s‚ k-ao]-Øp \n-∂v Cbm-fp-sS Du-∂p h-Snbpw tXm¿-Øp ap≠pw I-s≠Ønb-Xv Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ A-·n i-a-\ tk\-sb hn-h-c-a-dn-bn-°pI--bm-bn-cp-∂p. A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ ho-W-Xm-hm-sa-∂m-Wv {]m-Yan-I\n-K-a\w. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v aq∂v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b ]m-dp-°p-´nbΩ. a°ƒ: k-Pn-Ip-am¿, tim-`-\-Ip-amcn. a-cp-a°ƒ: kp-[, im-¥-Ip-am¿.

ss_-¡v A-]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p; H-cmÄ-¡v Kp-cp-X-c ]-cn-¡v k-c-kz-Xn A-½

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

kp-tem-N-\

a-c-Sv: ssh-°-Øp-t»-cn tdm-Uv ]-tc-X\m-b cm-[mIr-jv-W≥ `m-cy k-c-kzXn A-Ω(77). a°ƒ: {iotZhn, \-μ-tKm-]me≥, Ko-Xm-tZhn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, P-b-{io, Zneo-]v.

A-t©-cn: am-Xr-∏n-≈n \m-cm-b-W≥ \m-b¿(80). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]m-d-ta-°m-hv im-¥n-L-´n¬. `m-cy: imc-Z. a-°ƒ: Ko-X, jo-_, tc-Wp. a-cp-a-°ƒ: kp-μc≥. l-cn.

Ir-j-vW³

Nncp-ssX

Iq-fn-ap-´w: {Xn-th-Wn¬ s\-√n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™n-th-em-bp-[s‚ `m-cy kp-tem-N-\ (82). a-°ƒ: tam-l-\≥ (_-l-dn≥), _m-_p, DÆn-Ir-jv-W≥, A-Pn-Øv, jm-Pn, k-c-kz-Xn, jo-e. a-cp-a-°ƒ: jo-e, A-\nX, kp-h¿-W, kz-]v-\, A-ºn-fn, {]-`m-I-c≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥.

\o¿-®m¬: G-Wn-bm¿-∏nse ao-Ø-fw ho-´n¬ F ]n Ir-jv-W≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: N-{μ≥, I-cp-WmI-c≥, cm-P≥, I-a-em£n, \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, N-{μm-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, Kw-Km-[-c≥, I-cp-Wm-I-c≥ am-ÿ (\h-Po-h-\ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ _-Zn-b-Sp°), {]-ho¨. k-tlm-Z-c-߃: X-ºmbn, ]-tc-X-cm-b F ]n cma≥, a-°w.

\-koÀ h-S-I-c: ap-´p-߬ ]-tc-X\m-b Fw kn A-l-Ω-Zns‚ a-I≥ kn ]n \-ko¿ (54). am-Xm-hv: B-an-\.

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se ]-tc-X\m-b IÆ-t¶m-´v sh-fp-Ø-ºp-hns‚ `m-cy Im-\-¶m-c≥ Nncp-ssX (85). a°ƒ: am-[hn, tKmhnμ≥, Ir-jvW≥, tZhIn, Ip-™n-cma≥, e£van, cp-Kv-anWn, \-fn\n, Ip-am¿, kp-io-e, h¬ke, P-\m-¿-±\≥, kp-PmX.

B-bn-ip-½ A-co-t°m-Sv: hn-f-bn¬ F-fm-¶m-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Im-cy-∏dº≥ tIm-´-Ip-f-Øn¬ aΩ-Zn-s‚ `m-cy h-t´m-fn B-bn-ip-Ω (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ^mØn-a, A-e-hn-°p-´n.

h-S-°m-t©-cn: ap-Xn¿-∂ C-S-Xp-]-£ t\-Xm-hpw ap-≠-Øn-t°m-Sv ]-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ I-≈n-h-f-∏n¬ sI sI Ir-jv-W≥-Ip-´n (83). kw-kv-Im-cw C-∂v. s]-cn-ß-Øq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v `-c-W k-an-Xn Aw-Kw, Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v U-b-d-IvS¿, an¬-a ^-U-td-j≥ Aw-Kw, £o-c hn-I-k-\ D-®n-Ir-jv-W³ kw-Lw kv-Ym-]-I≥ FB-e-Øq¿: ]-g-ºm-e∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿t°m-Sv ]q-h-t°m-Sv IØn-®n-´p-≠v. `m-cy: kucnº-Øv ho-´n¬ Nn∂-Ωp Zm-an-\n. a-°ƒ: l-cn-ZmA-Ω-bp-sS a-I≥ D-Ænkv, i-in-[-c≥, kp-a-Xn, Ir-jv-W≥ (64). ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv. acp-a-°ƒ: Ko-X, k-Pn, amap-l-½-Zv j-co-^v- b. a-t©-cn: Iq-aw-Ip-fw tXm-´p-s]m-bn¬ G-dmw- Ku-cn sXm-Sn C-{_m-loans‚ Nm-e-°p-Sn: ]-Sn-™m-sd (sN-dn) a-I≥ ap-l-Ω-Zv Nm-e-°p-Sn Xq-{]-Øv Kucn (70). a-°ƒ: {]-k-∂, j-co-^v (26). am-Xm-hv: ssk-\-_. k- B-\-μ-h-√n, km-hn-{Xn, iym-a-f, jm-en-\n. tlm-Z-c-߃: kp-ss_¿, hm-Pn-Zv, ]sam-bv-Xo³-Ip-«n tc-X-\m-b j-^o-Jv, bn-em-≠n: sIm-√w ssJ-dp-∂o-k, km-ln-Z, sImIq-Øw-]-≈n sam-bv-Xo≥k-ao-\, k-lv-e. Ip-´n (65).

hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-sc t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ 500 tIm-Sn h-I-bn-cp-¯pw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hnZym¿-Yn kw-cw-`-I-sc t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-bn kw-ÿm-\ _-P‰n-s‚ H-cp i-Xa - m-\w Xp-I am-‰n-h-bv-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. {]-Xn-h¿-jw 500 tImSn- cq-]b - n-e[ - n-Iw C-{]-Imcw am-‰n-h-bv-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kwÿm-\s - Ø B-Zy kw-cw`-I-Xz Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn Kq-Knƒ π-kv lm-Mv Hu-´n-eq-sS \-S-Øn-b A`n-kw-t_m-[-\-bn-em-Wv ap-Jy-a{- ¥n C-°m-cyw Adn-bn-®-Xv. kw-cw-`-I-sc k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-≈

C-Ø-c-Øn-sem-cp ]-≤Xn C-¥y≥ kw-ÿm-\ß--fn¬ C-Xm-Zy-am-sW∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. sF.Sn-bn-epw sSen-tImw ta-J-e-bn-ep-ap≈ bp-hk - w-cw-`I - X - z- - ]-cn]m-Sn Ir-jn, B-tcm-Kyw, kn-\n-a, kw-kv-Im-cn-Iw, Sq-dn-kw Xp-Sß - n-b a-‰p taJ-e-I-fn-te-°pw hym--]n∏n-°pw. F-√m tIm-f-PpI-fn-epw kw-cw-`-I-Xz hnI-k\ - ¢-∫p-Iƒ cq-]o-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn kw-cw`-I¿-°v 20 i-Xa - m-\w lmP-cpw \m-epi-X-am-\w t_m-Wk - v am¿-°pw \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S∏m-°n D-Øc - h - n-d° - n. bp-

Ir-jv-W³-Ip-«n

hkw-cw-`I - ¿ ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ B-i-b-߃°pw kw-cw-`ß - ƒ-°pw ]W-hpw A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fpw h-gn k¿°m¿ F-√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n X-s‚ k-tμ-iØn¬ ]-d™ p. kw-ÿm-\-sØ 2,892 ssl-kvI - qƒ, 1,551 l-b¿ sk-°≥-U-dn, 379 shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn, \n-c-h-[n tImf-Pp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn A-©v e-£Ø - n-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv X¬-k-a-bw k-tμ-iw I≠-Xv.

N-{µn-I

a-¯m-bn

s\-_o-km _o-hn

cm-Po-hv

ap-‰n-®q¿: ]-Sn-bw I-Æ-∏ti-cn c-ho-{μ-s‚ `m-cy N{μn-I (64). a-°ƒ: kt¥m-jv, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: ku-ay, t{]-aem¬, kp-tc-jv.

aq-hm-‰p-]p-g: hmf-Iw _Y-\n∏-Sn s]m-ß-WØn¬ a-Øm-bn(57).kwkv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v I-Sa-‰w sk‚ v.tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `mcy: eo-e. ap-S-πm-hp¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: enan, t_-kn¬. acp-aI≥: t_-kn¬.

I-√-º-ew: \m-hm-bn°pfw ]-d-°p-∂v hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv A-en-bp-sS `m-cy s\_o-km _o-hn (78).

sIm-´m-c-°-c: ]q-h-‰q¿ ]-Sn-™m-dv cm-a-\n-e-bØn¬ B¿ cm-Po-hv(42). `m-cy: cm-[m-a-Wn.

apl½-Zv lm-Pn

]-g-b-ßmSn: ]p-Xn-bßm--Sn _-kv-Ãm‚n-se ]tc-X\m-b kp-sse-am≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-´n-b ≥ J-Zo-P(53). a°ƒ: im-an¿, im-°n¿, ^-lZv, im-Zn-b, im-ln-\, ssi-a. a-cp-a°ƒ: Pm-^¿, ^mdqJv (C-cp-hcpw A-_pZ_n), k-bo-Zv (j-m¿P). k-tlm-Z-c߃: l-aoZv (jm¿P), k-emw (kuZn), in-lm_v, l-^v-kØv, B-Øo-a, dw-e, i_m\.

cm-a-³-Ip-«n Xn-cq¿: sN-{º sX-t°Xn¬ cm-a≥-Ip-´n (80). `mcy: A-Ωp-°p-´n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, k-tcmPn-\n, I-\-I-h-√n, hn-P-be-£v-an. a-cp-a-°ƒ: c-aWn, a-Wn, t{]-a-Ip-am¿, in-h-cm-a-≥.

eo-e \m-dmØv: Sn.kn. tK‰v Hm-W-∏d-ºv tdm-Un\p k-ao-]w I-∏p-h-f-∏n¬ _m-e-s‚ `m-cy eo-e (62). a°ƒ: k-t¥mjv, cm-tPjv (C-cp-hcpw Kƒ^v), kn‘p, _nμp. a-cp-a°ƒ: t{]a≥, cmP≥, \-fn-\n.

e-£v-a-W³ ]-tøm-fn: _o-®n-se h-St°-]p-c-bn¬ e-£v-aW≥ (72).

tKm-]n D-≈n-tb-cn: a-\m-Sn-se sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ kn sI tKm-]n (68). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]Im-i≥, ssj-Pp, ssje-P, ssj-Pn-e, ssj-_, jn-Pn-e.a-cp-a-°ƒ: kptc-{μ≥(sIm-bn-em-≠n), kp-`m-jv (tN-en-b), dnte-jv (]-´¿-]m-ew), _nμp (]p-fn-b-t©-cn). -

leo-a I-cn-bm-Sv: H-X-tbm-Øv l-eo-a (72). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b h-S-°-bn¬ aq-k. a-°ƒ: kn-±oJv, im-ln-Z, k-ao-d, kp-\o-d.

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-\v `q-an: A-`n-`m-j-I-s\ {]-XntNÀ-¯ \-S-]-Sn sslt¡mSXn d-±m-¡n sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v th≠n `q-an hm-ßn-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´ hn-Pn-e≥kv tI-kn¬ A-tkm-kntb-j-s‚ A-`n-`m-j-Is\ {]-Xn tN¿-Ø hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn sslt°m-S-Xn d-±m-°n. tPm-bn ssI-Xm-cw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-tkm-kn-tb-j ≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m∏w {]-Xn-bm-°n-b \-S-]Sn d-±m-°-W-sa-∂ Atkm-kn-tb-j-s‚ \n-btam-]-tZ-i-I≥ F hn tXm-a-kn-s≥-d l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\-s≥-d D-Ø-

c-hv. ]-≈p-cp-Øn-bn¬ 23.-95 G-°¿ `q-an {In-°‰v kv-t‰-Un-b-Øn-\v hmßn-b-Xn¬ {I-a-t°-Sv B-tcm-]n-®v tPm-bv ssI--Xm-cw \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.F-kv.]n l-cPn-°m-c-s\ Iq-Sn {]-Xn tN¿-Øv tI-sk-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. l-c-Pn°m-c-s\-Xn-tc {]-tXyI Ip-‰-Ir-Xyw B-tcm]n- ° - s ∏- ´ n- ´ n- s √- ∂ pw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\pw ]-cm-Xn-°m-c\pw t]m-epw ]-cm-Xn-bns√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-

bm--Wv knw-Knƒ-s_-©v tI-kv d-±m-°n-b-Xv. sX‰m-b-tXm \n-b-a-hn-cp-≤am-b-tXm B-b \n-btam--]-tZ-iw l-c-Pn-°mc≥ \¬-In-b-Xm-bn Nq≠n-°m-´m-\m-bn-´n-√. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-sb-∂-√m-sX lc-Pn-°m-c-\v a-‰v Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-aps≠-∂v sX-fn-bn-°m-\mbn-´n-√. ]p-Xn-b B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°s∏--´n-´p-an-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ {]-Y-a-Zr„ym l-c-Pn-°m-c-s\-Xncm-b tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v: Xn-cphn-gmw-Ip-∂v bp.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w am-Smºm-d ho-´n¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (79). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: dp-Jn-b, l-aoZv (A-[ym-]I≥, F.F¬.]n kv-Iq-ƒ Xr°-≈q¿), A-–pƒ I-cow (bp.F.C), A-–pƒ \mk¿, sj-co^v.

Ip-«n-l-k³ am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv ]pXn-bm-S-Øn¬ Ip-´n-lk≥ (75). `m-cy: B-bn-i. a-°-ƒ: ^m-Xzn-a (sh-≈ap-≠ F-®v.F-kv. h-b-\mSv), kp-sse-J, A-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-–p¿-d-lvam≥, Pw-jo-\. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ -K-^q¿ (am-hq¿), \m-k¿ (s\-®q-fn), d-lv-aØv A-en (Ip-‰n-°-S-hv, Pko-\.

Ip«n-b-ʳ J-Zo-P

C-¿m-¯p-½Xn-cq¿: ]-tc-X-\m-b tIm-d-fm-´n¬ Ip-´ym-enbp-sS `m-cy C-øm-Øp-Ω (73). a-°ƒ: J-Zo-P, dp-Jn-b,kp-ss_-Z, l-\o-^ (JØ¿), _-jo¿ (bp.-F.C.-), kp-ss_¿.

tIm-´-bw: kp-lr-Øn-s‚ ho-´n¬ \n-∂p a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-Iƒ k-©-cn-® ss_-°v A-]-I-S-Øn¬-s∏´v H-cmƒ a-cn-®p. G-‰p-am-\q-c-∏≥ tIm-f-Pn-se _n-tImw A-h-km\ h¿-j hn-Zym¿-Yn A-bv-a-\w ]-cn-∏v a-Æq¿ sh-≈m∏-≈n¬ kp-_n≥ X-ºn (20) B-Wv a-cn-®-Xv. Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-lr-Øv am-ßm-\w kz-tZ-in PnØp kn _m-_p Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se 4.30\p Fw.kn tdm-Un¬ X-h-f-°p-gn Kym-kv G-P≥-kn-°v k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C-Xp-h-gn I-S-∂p t]m-b ssl-th t]m-en-km-Wv Ccp-h-sc-bpw tdm-Un¬ ho-WpIn-S-°p-∂ \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. D-S≥ X-s∂ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. H-cp a-Wn-°q-dn-\p ti-jw kp_n≥ a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-Øp-hn-s‚ ho-´n¬ t]m-bn a-S-ßpI-bm-bn-cp∂p C-cp-h-cpw.

ho-«-½- Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

ssh∏n≥: ho´-Ωsb hoSn-\p-≈n¬ Xqßn-a-cn-®- \ne-bn¬ Is≠-Øn.-sN-dmbn Kh. arKm-ip-]-{Xn°v ]Sn-™mdv hf-bn-°-IØv {]im-¥ns‚ `mcy Aºnfn F∂v hnfn-°p∂ A\n-j- dm-Wn(38)sbbmWv acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C∂se sshIn-´mWv kw`-hw.- ac-W-Øn¬ Zpcql-X-≈X-\m¬ Imbw-Ip-f-Øp≈ Aºn-fn-bpsS _‘p-°ƒ FØn-b-Xn\v tijw C∂v C≥IzÃv Xøm-dm°n-b tijw t]mÃp-tam¿´w \S-Øpsa∂v ap\ºw t]menkv Adn-bn-®p. a°ƒ: ]tc-X-\mb {]^n¬, cmlp¬.

B-\-b-d kw-`-hw: t]m-en-kn-s\ sh-Å-]q-in sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ap-Jy-a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn® Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kn-\p A-\pIq-e-am-bn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. a¿-±\ - t- a-‰ P-b{- ]-km-Zns‚ s]m-Xp B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-∂pw P\-t\-{μo-b-Øn-\v G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ £X-tam ap-dn-thm G-‰X - n-s‚ e-£W - ß - f - n-s√-∂pw ]-cntim-[-\ dn-t]m¿-´v ]-d-bp∂p. t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca - ¿±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ am[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´n-´pw t]m-en-kn-s\ sh-≈] - q-ip∂-Xm-Wv sa-Un-°¬ dn-

t]ms´∂mWv Btcm-]Ww. I-gn-™ \m-en-\v B\-bd - thƒ-Uv am¿-°‰ - n¬ tlm¿-´n-tIm¿-]n-s‚ Pn√m kw-`-c-W tI-{μw D-ZvLm-S-\-Øn-s\-Øn-b apJy-a-{¥n-sb-bpw Ir-jn-a{¥n-sb-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-Ib - pw ap-´s - b-dn-bpI-bpw sN-bX v- X - p-am-bn _‘-s∏-´p-≠m-b kw-L¿j-Øn-\n-sS-bm-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Sm-tKm¿ Km¿-U≥-kn¬ tXm--∏n¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-b-{]-km-Zn-ss‚ P-\-t\{μn-bØ - n-¬ Dƒ-∏s - S t]men-kv a¿-±-n-®-Xv. F-∂m¬, sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n¬ s\-©v, ap-Xp-Iv, h-e-XptXmƒ, h-bd - n-s‚ Xm-sg-`m-

Kw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ £X-ta-‰-Xm-bn ]-cn-tim-[-\bn¬ I-s≠-Øn-bX - m-bpw ]-d-bp-∂p-. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ ]-cn-tim-[-\bp-sS dn-t]m¿-´v t]m-en-kn\pw e-`n-®n-´p-≠v. P-b-{]-km-Zn-s\ a¿-±n®p-sh-∂pw a¿-a-`m-K-ßfn¬ ]-cn-t°¬-∏n-®p-sh∂p-ap-≈ ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v kw-`-h-Øn-epƒ-s∏-´ ]q-¥p-d tÃ-j\ - n-se t{KUv F-kv.sF hn-Pb - Z- m-kns\ k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw sF.]n.kn 341, 323, 324, 506 (1), 34 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw t]-´ t]m-en-kv tI--sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-tX-Øp-S¿-∂m-

Wv A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn sa-Un-°¬ t_m¿Un-\v cq-]w \¬-In-bX - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-fP - n-se k¿P-dn, bq-tdm-f-Pn hn-`m-KØn-se hn-Z-Kv-[¿ Aw-Kß-fm-bp-≈ aq-∂w-K saUn-°¬ t_m¿-Uv I-gn™ 10-\v P-b-{]-km-Zn-s\ hn-iZ- a - m-bn ]-cn-tim-[n-®p. sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIkn¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Un.Pn.]n A-dn-bn-®p. sF.]n.kn 143, 147, 149, 283, 353, 188 ]n.-Un.]n.]n B-Iv‰v 3(1) F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw P-b-{]-km-Zn-s\Xn-sc-bpw tI- p≠v.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

13 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

F-e-¯q-cn Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p e-£v-an

^m-¯n-a

B-en-∏-d-ºv: ]-tc-X-\mb I-W-a-e cm-a≥-Ip-´nbp-sS `m-cy e-£v-an (86).a-°ƒ: N-{μ-Zm-kv, \m-cmb-W≥-Ip-´n, kp-Ip-amc≥-(t]m-kv-‰v-am≥, B-en∏-d-ºv), im-c-Z, cm-Lh≥(hn-tZ-iw), tKm-]me≥(A-[ym-]-I≥, Pn.-F®v.-F-kv.-F-kv, B-en-∏-dºv), im-¥-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wo-tZ-hn, ku-Zm-an-\n, im-¥-Ip-amcn, Ko-X, A-\n-X(Xm-eq-°v Hm-^n-k,v s]-cn-¥¬-aÆ), _m-e-Ir-jv-W≥, ]tc-X-\m-b A-ø-∏≥.-

a-t©-cn: ]-ø-\m-Sv Aßm-Sn ]-tc-X-\m-b sNº≥ A-_v-Zp-≈-°p-´n-bpsS `m-cy a-Xm-cn ^m-Øna(92). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zen, A-_v-Zp-d-ln-am≥. acp-a-Iƒ: kp-ss_-Z

B-tbm-a a-¶-S Iq-´n¬: F-c-™n°p-‰n-bn¬ Ip-™nt°m-b- lm-Pn-bp-sS `mcy B-tbm-a (70). a°ƒ: I-am¬, A-∫mkv, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: A-bap, ssaaq-\, d-lq-^-Øv. J-_dS-°w C-∂p cm-hn-se Hº-Xn-\v Iq-´n¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

_m-h-lm-Pn

I¬-]-I-t©-cn: I-Spßm-Øp-Ip-≠v h-f-h∂q¿ sN-d-h-∂q-cn-se ]tc-X\m-b ]m-d-bn¬ aplΩ-Zv lm-Pn-bp-sS aI≥ ssl-{Zp´n (_m-hlm-Pn ˛68). `mcy: dp-Jnb. a°ƒ: Pm^¿-tam≥, B-an-\ Ip-«n ]-tc-X\m-b A-–p¬F-f-bq¿: ]-tc-X-\m-b \mk¿. a-cp-a-Iƒ: PmNo-cp-´p-a-Æn¬ A-_v-Zp≈-Ip-´n-bp-sS `m-cy s]m- kn-d. k-tlm-Z-c߃: ´-Ww-Nm-en¬ B-an-\-Ip- t]m°¿, A-en, {]-^. sam-bv-Xo≥-Ip´n, ap-kvX´n(85). a-°ƒ: A-_vZp¬ I-cow, A-_v-Zp¬ e- ^, A-–p-k-emw (C-cphcpw A¬-sF≥), I-ZnØo-^v ({]-[-m-\-[ym-]I≥, \m-tdm-°m-hv ssl- bm-a-°p-´n, B-bn-ipΩp, kv-°qƒ), C-{_m-lnw-Ip- ]m-Øp-tΩmƒ, a-dnbmap, B-ky. ´n, sa-l-_q-_v, l-ao-Zv, ssk-\-_, P-ao-e, lA\´³ \mbÀ _o-_, ]-tc-X-\m-b apAgot°mSv: D∏mbn®m l-Ω-Zv a-cp-a-°ƒ: ssaense GcpΩ¬ aq-\, J-Zo-P, P-ao-e (A- A\¥≥ \mb¿(85). [ym-]n-I, F-®v.-Fw.-bp.- `mcy: ]tcXbmb eo-e. ]n.-F-kv a-t©-cn), _pa°ƒ: joe, jo\, jjv-d, eq-\ (A-[ym-]n-I, Pn\n(ISºq¿ ]-©mbhn F-®v Fw F-Nv F-kv Øv). a-cp-a°ƒ: A\n ¬(Kƒ^v), cm-tIjv(\nsam-d-bq¿), ap-l-Ω-Zv jm, C-kv-am-bn¬, B-en- Ivvjm≥ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv°p-´n (C-cp-h-cpw dn-´-tb- kv). k-tlm-Z-c߃: i¶c≥ \mb¿, \mcm Uv A-[ym-]-I¿).bW≥ \mb¿.

_o-cm³ sam-bv-Xo³

B-an-\

A-c-hn-µm-£³

bq-k-^v-

Ip-ªn-]m-¯p

tN-fm-cn: Nm-en-bn¬ _o-cm≥-sam-bv-Xo≥(58). `mcy: B-kn-b. a-°ƒ: km-PnZv, km-Zn-Jv(C-cphcpw Ip-ssh-Øv), kmenlv, km-ZmØv. a-cpa°ƒ: Pw-jn-d, B-knb. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ssh°-Øp-]m-Sw Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Ccp-ºpgn: ]mWmbnse ]tc-X-\mb Im°-aq-e-°¬ Ben°p-´n-bpsS `mcy Cftbm-SØv Ban\ (83). aI≥: A_vZp¬ aPo-Zv. acp-a-Iƒ: Bky.

B-en-∏-d-ºv: Xq-X- ]-tcX-\m-b I-≠-∏m-Sn \mWp-hn-s‚ a-I≥ A-c-hnμm-£≥ (54). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b ]m-dp-°p´n. `m-cy: im-¥-Ip-am-cn. a-°ƒ: c-ta-jv, c-Xo-jv. a-cp-a-°ƒ: {]o-Xn, c-ay. k-tlm-Z-c-߃: tKm]m-e-Ir-jv-W≥, ]-¶-Pm£≥, c-ho-{μ≥, tIm-afw, Ko-X, jn-Pn, an-\n, cXn.

tN-tßm-´q¿-:- I-ayq-Wnkv-‰v- ]m¿-Sn-bp-sS- B-ZyIm-e- {]-h¿-Ø-I-\pw- kn.]n-.Fw- ap-≥ tem-°¬- IΩn-‰n- Aw-K-hp-am-bn-cp-∂tIm¬-°-fw- ]n-®-≥ bqk-^v- (74)-. a-°-ƒ-:- ap-l-Ω-Zv- d-^o-Jv,A-–p-k-emw,- ss^k¬,- d-l-va-Øv,- l-^v-kØv. a-cp-a-°ƒ-:- ap-l-ΩZv- C-Jv-_m-¬,- lp-kbv-≥ ]-te-°m-S-≥,- Pp-ss_-cnb,- ^m-Øn-a,- sk-do-\. J-_-d-S-°w- C-∂p cm-hnse- H-º-Xn-\v- tIm¬-°fw- Pp-am-a-kv-Pn-Zv- J-_¿ÿm-\n¬.

a-°-c-∏-dºv: h-S-°m-ßc hS-t° Ip-f-ºn-se ]tc-X\m-b I-W-°wsXmSn N-°w-]p-em°¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bpsS `m-cy Ip-™n-]mØp(80). a-°ƒ: sam-bvXo≥-Ip´n, ssk-X-ehn, ap-l-ΩZv, A-_q-_-°¿ (ku-Zn), ju°-Øv kJm^n, kp-sse-J. a-cpa°ƒ: \q¿-P-lm≥, \^o-k, dw-e, ^m-Øn-a, D-Æo≥-Ip´n. J-_-dS°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v h-S-°m-ß-c ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

ap-l-½-Zv lm-Pn sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn a-\-b-Øv ap-lΩ-Zv lm-Pn(62). `m-cy: B-ky l-÷p-Ω. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv j-co-^v, ap-Po-_v, ap-l-Ω-Zv dm^n, lm-cn-kv, k-_o-\. a-cp-a-°ƒ: D-Ωp-Ip¬kp, dm-jn-Z, k-^o-\, \m-Pn-b, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

Nn-cp-X ta-∏-bq¿: N-ß-cw-sh≈n-bn-se ]p-Xn-tbm-´pwI-≠n Nn-cp-X(70). ktlm-Z-c-߃: Ip-™ncm-a≥, i-¶-c≥, ]-tc-Xbm-b Im¿-Øym-b-\n.

]m¯p-½ l-Öp-½ sN-dp-t»m-e: Im-semSn Ae-hn lm-Pn-bpsS `m-cy ssX-°m-S≥ ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: sam-bvXo≥ Ip´n, _o-cm≥ Ip´n, lp-ssk≥, bq\p-kv, J-Zn-bmap, Bbn-i, k-^n-b, h-loZ. a-cp-a°ƒ: ap-l-ΩZen sN-dp-t»m-e, ap-lΩ-Zv F-∂ _m-h Ip∂pw-]pdw, Icow ssI]-‰, k-emw ]-d∏q¿, _n-cn-bmap, P-aoe, l-Δm D-Ω, im-lnZ. J-_-dS-°w C-∂v ]-Øp-a-Wn-°v sN-dpt»m-e A-co-°¬ Ppam-a-kv-Pn-Zn¬.

apl½-Zv lm-Pn Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v: Xn-cphn-gmw-Ip-∂v bp.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w am-Smºm-d ho-´n¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (79). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: dp-Jn-b, l-aoZv (A-[ym]I≥, F.F¬.]n kv-Iqƒ Xr-°-≈q¿), A-–pƒ I-cow (bp.F.C), A–pƒ \mk¿ (sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ, aÆm¿-°m-Sv), sj-co^v. acp-a°ƒ: sI D-kv-am-≥, Sn sI a-dn-b, kn \-ko-a, j-lo-d-tamƒ Fw, ap_o\ ]n.

_m-e³ ta-∏-bq¿: a-™-°p-fsØ Ip-´n-∏-d-ºn¬ _me≥(42). ]n-Xm-hv: N-ßc≥. am-Xm-hv: \m-cm-bWn. `m-cy: ssj-\n. a°ƒ: A-Rv-Pp-j, A-`nPn-Øv.

Nncp-ssX s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se ]-tc-X\m-b I-Æt¶m-´v sh-fp-Ø-ºp-hns‚ `m-cy Im-\-¶m-c≥ Nncp-ssX (85).

ap-l-½-Zv lm-Pn F-tf-‰n¬: a-\-b-Øv apl-Ω-Zv-lm-Pn(62). `m-cy: A-º-e-∏-d-º-Øv Bky-l-÷p-Ω. a-°ƒ: apl-Ω-Zv-i-co-^v, ap-Po-_v, ap-l-Ω-Zv d-^n, lm-cn-kv, k-_o-\. a-cp-a-°ƒ: DΩp-Ip¬-kp, dm-jn-Z, k^o-\, \m-Pn-b I-t®-cn°p-∂p-Ω¬ ap-l-Ω-Zv-Ip´n(F-tf-‰n¬).-

apl-½-Zv

ap-l-½-Zv-Ip-«n

sk-bv-Xp

th-em-bp-[³

A-l½-Zv

e£v-an A-½

ap-l½-Zv

Ip-ª-n-ap-l½-Zv lm-Pn

ae-∏p-dw: dn´. Fw.-F-kv.]n. Fkv.-sF. tIm∏nem≥ apl-ΩZv (65). am Xmhv: \^o-k. `mcy: ^mØn-a. a°ƒ: apl-Ω-Z-en, aplΩZv keow, ^mØn-a. aønØv \a-kvImcw C∂v cmhnse 10.30\v Ip∂p-Ω¬ al√v Ppam-akvPn-Zn¬.

tX-™n-∏e - w: sN-\° - e - ßm-Sn-bn-se \-ºw-Ip-∂Øv(F≥.-sI) ap-lΩ - Z- v Ip-´n.-(63).`m-cy: l-Δm-DΩ - . a-°ƒ: A-_vZ- p¬-Ak - o-kv(kuZn), A-_vZ- p¬-la - o-Zv, Ajvvd - ^ - v, kp-ld - . a-cp-a° ƒ: lw-kt- °m-b ^-tdm°vv, apw-Xm-kv, _n≥-Øn, ^m-kn-e.

h-≈n-°p∂v: I-t®-cn-°p∂v \-hP - o-h≥ kvI - q-fn-\p k-ao-]w sh-´n-°p-Øn ‚I-Øv sk-bX v- p (65). `mcy: B-bn-j_ - o-hn.-a °ƒ: dm-jnZv, sk-_o-\, kpl-d. a-cp-a° ƒ: B-ent°m-b, A-en A-kv°¿, sk-_o-\. k-tlm-Zc߃: amfp, A-Kp D-Ω, ]-tc-X\m-b ap-lΩ - Z- v.

s]m-∂m-\n: I-Sh - \ - m-Sv ]Sp-t∂-eI-Øv t£-{XØn-\p k-ao-]w Xr-°Wm-t»-cn th-em-bp-[≥ (78). `mcy: k-tcm-Pn-\n. a°ƒ: a-Wn-IW - vT ≥, {]Zo]v, {]-kmZv, {]-Po jv, {]o-X, {]k-∂. a-cp-a° ƒ: eo-\, cmPn, kn≥kn, hn-iz≥, Zn-eo-]v.

thßc: Duc-Iw Ip-‰mfq¿ tN-dq¿ tdm-Uv tXm´-t»-cn A-l-Ω-Zv (59). ]n-Xmhv: ap-l-Ω-Zv. `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-Po_v, A-^v-km-Zv, ^m-kn¬, jm-ln-Z, Pko-a, ap-^o-X. a-cp-a°ƒ: C-{_m-lnw, ssk-\p-±o≥, apw-Xm-kv.

h≠q¿: sNdp-tIm-Sv c-hn-awK-ew ]-tc-X\mb h-fb≥Ip∂≥ tIma-s‚ `mcy e-£van-A-Ω (84). a-°ƒ: eo-e, im-¥, {io-tZhn. a-cp-a-°ƒ: hn-P-bcmP≥, ]-tc-X-cm-b ]fl-\m-`≥ \m-b¿, KwKm-[-c≥.

a-¶-S: hn-f-™n-∏p-em≥ ap-l-Ω-Zv.`mcy: ^m-Øn a. a°ƒ: lw-k, a-PoZv, l-\o-^, j-d-^p-±o≥, kp-ss_-Z, dw-e. a-cpa°ƒ: kp-ss_-Z, \ -koa, kp-sseJ.

sIm-t≠m-´n : Ip-dp∏Øv am-´n-se sIm-S°m-S≥ Ip-™n-aplΩ-Zv lm-Pn (80).`mcy: ]-tc-Xbm-b B-an-\. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv dlow, jm^n, kmenlv. a-cp-a°ƒ: j-_v-\, Pp-_v-\.

sNdn-b am-Wn¡w

]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn ap®n-tem-Sn-\v k-ao-]w ]ptßm-S≥ sNdn-b am-Wn°w (85).

tIm-gn-t°m-Sv: F-e-Øq-cn¬ Im-dpw ss_-°pw Iq-´nbn-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. ta-∏-bq¿ Im-c-bm-Sv X-S-Øn¬°-≠n ta-Øn¬ ho-´n¬ Pn-Xn≥ B-Wv a-cn-®-Xv. IqsS-bp-≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv sIm-bn-em-≠n ta-eq¿ Xm-g-Øn-bn¬ ho-´n¬ A-cp¨ l-cn-sb Kp-cp-X-c-amb ]-cn°p-I-tfm-sS tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°-¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se sshIo´v B-d-c-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw D-≠m-b-sX-∂v t]m-enkv ]-d-™p. tIm-gn-t°m-Sv hn-am-\-Øm-h-fØn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw F-Xn-tc h-∂ ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. ss_-°n¬- \n-∂v tdm-Un¬ ho-W PnXn-s\-bpw Acp¨-l-cn-sb-bpw \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw Pn-Xn-s‚ Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. ar-XtZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬.

sU-¦n¸-\n _m-[n-¨p- a-cn¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-s´ ]-g-b Im-e B-[m-c-sa-gpØp-Im-c-\m-bn-cp-∂ sN-dpIm-´v Ip-´n-cm-a≥-\m-b-cpsS a-I-\pw B-[m-c-sa-gpØp-Im-c-\p-am-bn-cp∂ Icp-am-´v t{]-a-\mY≥ (DÆn˛ 59) sU-¶n∏-\n _m[n-®p-a-cn-®p. `mcy: Ko-X. a-°ƒ:tcm-lnWn, tcmlnXv. a-cp-aI≥: \-μ-Ipam¿. k-tlm-Z-c߃: ]flm-h-Xnb-Ω, in-h-cm≥, N-{μ-aXn, tKm-]n-\mY≥, \m-cm-bW≥, cm-[m-`mbv, ]-tc-Xcm-b cm-[m-Ir-jvW≥, hn-P-b-e-£van, ]m¿hXn `mbv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v sN-Ωm-Sv tIm-gn-t°m-Sv tdm-Un¬ ho-´p-h-f-∏n¬.

bp-hm-hv hmSI Izm-À-t«-gv-kn a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Xn-cq¿: hm-S-I Izm¿-t´-g-vkn¬ bp-hm-hn-s\ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. ap-≠q¿ tI-ih-s‚ a-I≥ kp-tcjv (47) B-Wv a-cn-®Xv. Xn-cp-\mhmb ssh-c-t¶m-Sv kvIq-fn-\p k-ao-]-ap-≈ hm-S-I-Izm¿-t´-gv-kn¬ C∂-se ssh-Io-´v B-dp-aWn-tbmsS a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p.Xp-Wn-°-S-bn-se tPm-en I-gns™Øn-b `m-cy- _o\bm-Wv Izm¿-t´-g-vkn-s‚ ASp-°-f-bn¬ In-S-°p-∂ kp-tc-jn-s‚ ar-X-tZ-lw I≠Xv. A-Sp-°-f-bp-sS ta¬-°q-c-bp-sS lp-°n¬ Ib-dn-s‚ I-jv-Ww Im-Wp-∂p-ap≠v. kz¿-W-∏-Wn-°mc-\m-bn-cp-∂p kp-tcjv. `m¿-K-hn-bm-Wv am-Xm-hv. a°ƒ: {ip-Xn≥, hr-μ.

a-te-dn-b _m-[n-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: a-te-dn-b _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Ip-©-Øq¿ Xq-an-\m-s´ K-tWiv sj-´n-Km-dm(38)Wv a-cn-®-Xv. aw-K-em-]p-c-Øv sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-bncp-∂p. ]n-Xm-hv: \m-cm-b-W sj-´n-Km¿-. am-Xm-hv: `mKn. `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: e-£n-X, ho-£n-X. k-tlmZ-c≥: In-c¨.

_-lv-d-bv-\n a-cn-¨p

Ip-«n-_o-hn

N-{µn-I

sam-bv-Xo³

Zm-tam-[-c³

kman

ap-°w: t\m-¿-Øv Im-ct»-cn H-S-°-®m-en¬ Ip-´n_o-hn (71). a-I≥: ]-tc-X\m-b a-lv -aq-Zv. a-cp-a-Iƒ: \-kv-do-\(Im-c-t»-cn).

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw-˛-am-h-´v-˛-Nm-a-°-≠n N{μn-I (41). Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-F-kv. Aw-K-am-bncp-∂p. `¿-Øm-hv: sI Sn sI i-in(\n-Spw-s]mbn¬). a-°ƒ: Zn¬-\, \njm-\. k-tlm-Z-c-߃: \-fn-\n, do-\, d-Po-\.-

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ am-Xmw-]-d-º-Øv sam-bvXo≥ (80). `m-cy: ]m-ØpΩ-bv. a-°ƒ: D-Ω¿-t°mb, k-^n-b, P-ao-e, ]-tcX-\m-b D-kv-am≥. a-cp-a°ƒ: C-kv-am-bn¬ Im-c¥q¿, kp-ss_-Z, ssk-\_.

_m-ep-t»cn: ]-\-ßm-Sv s\-ch-Øv sX-øw-X-e°¬ Zm-tam-[-c≥(75). `mcy: \m-cm-bWn. a°ƒ: {]-ao-f, {]-tamZv. a-cp-a°ƒ: h-¬k≥, [\y. k-©b-\w Rm-bdm-gvN.

am-hq¿: ssI-Øp-´n ap°n¬ ]-cp-Øn-∏m-dΩ - ¬ km-an(52). `mcy: tim`-\. a°ƒ: an-Yp≥, \n-Yn≥ (πkvv h¨ hn-Zym ¿Yn, Kh. l-b¿-sk-°≥U-dn \m-b¿-°p-gn). kw-kvI - mcw C-∂v cm-hn-se ]-Øn\v ho-´p-hf - ∏ - n¬.

leo-a

I-cn-bm-Sv: H-Xt- bm-Øv leo-a (72). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b h-S° - b - n¬ aq-k.

tN-\-¸m-Sn B-Zn-hm-kn tIm-f-\n- aq-¸³ henb Ip-dp-¼³Im-fn-Imhv: tNm-°m-Sv \m¬∏-Xv sk‚ v Kn-cnP≥tIm-f-\n Pn.F¬. ]n.kv-Iqƒ A-`-bm¿-Yn Iym-w]n¬ I-gn-bp∂ tN-\-∏m-Sn B-Zn-hm-kn aq-∏≥ hen-b Ip-dpº≥(106). _p-[-\mgv-N cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p a-cn®Xv. `mcy: ]-tc-Xbm-b NmØn. a°ƒ: imc-Z, Pm-\In.

e-£-van A-½ Xr-°-cn-∏q¿: bp.-]n.-Fkv.-kn-bn-se B-Zy a-ebm-fn Aw-K-hpw im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ÿm-]-I sk-{I-´-dn-bp-amb ]-tc-X-\m-b sI Pn ASn-tbm-Sn-bp-sS am-Xm-hv ]nen-t°m-Sv tI-tWm-Øv e£v-an A-Ω(95). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Im-{º-Øv tKm-hn-μ s]mXp-hmƒ. a-cp-a-Iƒ: X-¶w Pn A-Sntbm-Sn (dn-´: {]-^-k¿, Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn‰n).

\-^o-k

B-bn-jm-_n

]n-W-dm-bn: Im-∏p-Ω-¬ \^o-k \n-hm-kn¬ ]-tc-X \m-b I°d ]n sam-bv-Xo≥Ip-´n-bp-sS `m-cy kn ]n \^o-k (85). a° ƒ: ap-kv-X^(jn-tam-K), Im-knw, kpss_¿, e-Øo-^v (Zp_bv). a-cp-a° ƒ: A-kv-a, Pao-e, j-ao-\, km-_nd.

sN¿-°-f: C-μn-cm-\-K¿ lu-kn-Mv tIm-f-\n-bnse ]-tc-X-\m-b sam-bvXp-hn-s‚ `m-cy B-bn-jm_n (88). a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw, B-ap, ssZ-\-_n, kp-l-d, ]-tcX-cm-b ap-l-Ω-Zv Ip-™n, _o-^m-Øn-a.

Ip-«ym-X

B-bn-i

Ban-\

B-bn-i

A-¸p-®n-\m-bÀ

tkm-f-a³ P-b-cm-Pv tU-hn-Uv Ir-jv-W³ \m-bÀ

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d°m-´n-cn a-Æm-º-e-Øv Ip-´ym-X(96). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b s]-c-®-°p´n. a-°ƒ: Fw Kw-Km-[c≥(kn.-]n.-Fw. tIm-gnt°m-Sv t\m¿-Øv G-cnbm I-Ω-‰n-bw-Kw), Fw A-tim-I≥(kn.-]n.-Fw. X-e-°p-f-Øq¿ tem°¬ I-Ω-‰n-bw-Kw), cmPp-(t•m-dn t_-°-dn, ]pd-°m-´n-cn), b-tim-Z, hmk-¥n, ]-tc-X-bm-b tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: {]ko-X, j-an-X, en-\-‰, am[-h≥, Zm-k≥, ]-tc-X\m-b `m-kv-I-c≥.

tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv I-Sp-∏n-\n-bn-se ]-tc-X\m-b Ip-´n-aq- -bp-sS `mcy sI -]n B-bn-i(85). a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-ivd-^v, l-ao-Zv, _-jo¿, eØo-^v, kp-lv-d, \-Pv-a, km-ln-Z, l-ko-\, ^ukn-b, P-ko-\, kpss_¿. a-cp-a-°ƒ: d-joZ, j-°o-e, X-kv-\n, s^-lv-an-Z, Pp-ssa-eØvv, l-_o-_p¿-d-lvam≥, C-kv-am-bn¬, a-\m^v, d-low, j-^o-°v, d^o-°v, ]-tc-X-\m-b A_q-_-°¿.-

tIm-gn-t°mSv: I-cp-hnti-cn ]-tc-X\m-b am-fntb-°¬ Jm-en-Zn-s‚ `mcy ]n F≥ B-an-\ (Ip™m-an˛ 58).a°ƒ: ido-\, J-Zo-P (Im-®n-_n), A-_p-klw (kv-{S-bv-Uvkv B¿tIm em-_v), A≥-h¿-km-ZØv (_nkn\-kv). a-cp-a°ƒ: A–p¬ d-low, ]-tc-X\mb im-lp¬ l-aoZv, Pmknd.

ap-°w: tNm-Wm-Sv B-‰p]p-d-Øv ]-tc-X-\m-b am´p-Ω¬-I-≠n B-en-bpsS `m-cy B-bn-i(78). a°ƒ: A-–p-¿-d-ln-am≥, A-–p- -emw(kn-bm-‰vsIm Hm-t´m-sam-ss_ ¬, t\m¿-Øv Im-c-t»cn), ]m-Øp-Ω, kp-ss_Z, k-^n-b, ]-tc-X-\m-b a-l-aq-Zv. a-cp-a-°ƒ: aqk Xn-cp-h-ºm-Sn, ap-l-ΩZv ap-≠p-ap-gn, bm-Jq_v(G-_vƒ-{Kq-∏v sN-dphm-Sn), ]m-Øp-Ω, k-aod. J-_-d-S-°w C-∂v 9.30\v Im-c-t»-cn Pp-am-AØv ]-≈nJ-_¿-ÿm\n¬.

Xm-a-c-t»-cn: B-im \nhm-kn¬ A-∏p-Æn \mb¿(84). B-tcm-Ky-h-Ip∏n¬ \n-∂v \-gv-knMv Akn-Âm-bn hn-c-an-®-XmWv. `m-cy: -]-tc-X-bm-b kXo-c-Xv-\w. a-°-ƒ-: do-\, i-in-I-e. a-cp-a-°ƒ-: ]n.-c-ho-{μ≥ (dn-´. ]-©m-b-Øv DtZym-K-ÿ≥ h-t´m-fn _-km¿), ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-Ip-´n \m-b¿. kw-kv-Im-cw sh-≈n-bmgv-N cm-hn-se ]-Øn\vv am-hq¿-tdm-Uv iv-a-im-\Øn¬.-

]p-Xnb-d: F-kv. sI ]m¿-°n-\p k-ao-]w Umt^m-Un¬-kv ^v-fm-‰n¬ Xm-a-kn-°p∂ tkm-fa≥ P-b-cm-Pv tU-hn-Uv (68). (dn´ temtIm ss]e‰v.) `mcy: kp-a-\ P-b-cmPv (dn-´. _.F-kv. F≥.F¬). aI≥: kqcPv tU-hnUv (_-m¶v Hm^v A-ta-cn-°) a-cpaIƒ: kuay (C≥-t^mkn-kv A-ta-cn-°). kwkv-Im-cw C∂v 11 \vv s]m‰-Ω¬ kn.Fkv.sF. sk-an-tØ-cn-bn¬.

e-£v-an

Ip-a-c-\√q¿: sh-≈mfq¿ C√-Øv h-f-∏n¬ B-en-∏ (75). `mcy: ]-tcXbm-b _o-hn-°p´n. a°ƒ: kp-ss_¿, _jo¿, ssk\-_, dp-Jnb, B-bn-j. a-cp-a°ƒ: \q¿-P-lm≥, kp-\n-d. J_-dS-°w C-∂v cm-hn-se F-´v a-Wn-°v sh-≈mfq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Ip-ªm-an I-Sn-b-ßm-Sv: ]m-te-cn C-Sn-sh-´n-bn-se ]-tc-X\m-b X-td-Ω¬ A-Ω-Xns‚ `m-cy Ip-™man(85). a-°ƒ: kq-∏n(al¬ I-Ω-‰n sk-{I-´dn), ^m-Xzn-a. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp-√ ]m-te-cn, kpss_-Z Ip-‰ym-Sn. ktlm-Z-cn: A-eo-a.

C-Ø-c-Øn-sem-cp ]-≤Xn C-¥y≥ kw-ÿm-\ß--fn¬ C-Xm-Zy-am-sW∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. sF.Sn-bn-epw sSen-tImw ta-J-e-bn-ep-ap≈ bp-hk - w-cw-`I - X - z- - ]-cn]m-Sn Ir-jn, B-tcm-Kyw, kn-\n-a, kw-kv-Im-cn-Iw, Sq-dn-kw Xp-Sß - n-b a-‰p taJ-e-I-fn-te-°pw hym--]n∏n-°pw. F-√m tIm-f-PpI-fn-epw kw-cw-`-I-Xz hnI-k\ - ¢-∫p-Iƒ cq-]o-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn kw-cw`-I¿-°v 20 i-Xa - m-\w lmP-cpw \m-epi-X-am-\w t_m-Wk - v am¿-°pw \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S∏m-°n D-Øc - h - n-d° - n. bp-

Ir-jv-W³

\o¿-®m¬: G-Wn-bm¿-∏nse ao-Ø-fw ho-´n¬ F ]n Ir-jv-W≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. jm-ln-\ a-°ƒ: N-{μ≥, I-cp-WmIÆq¿-kn‰n: A-©p-I≠n ^-P-dn¬ C sI jm- I-c≥, cm-P≥, I-a-em£n, \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, ln-\(30). `¿-Ømhv: S-avt´m≥ A-iv-d^v. am-Xmhv: N-{μm-h-Xn. C sI Xm-ln-d. aI≥: ap- a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, Kw-Km-[-c≥, I-cp-Wm-IlΩ-Zv k-∂q≥. c≥ am-ÿ (\-h-Po-h-\ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvD-®n-Ir-jv-W³ Iqƒ _-Zn-b-Sp-°), {]B-e-Øq¿: ]-g-ºm-eho¨. t°m-Sv ]q-h-t°m-Sv Icnº-Øv ho-´n¬ Nn∂-Ωp k-tlm-Z-c-߃: X-ºmbn, ]-tc-X-cm-b F ]n A-Ω-bp-sS a-I≥ D-Æncm-a≥, a-°w. Ir-jv-W≥ (64).

hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-sc t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ 500 tIm-Sn h-I-bn-cp-¯pw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hnZym¿-Yn kw-cw-`-I-sc t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-bn kw-ÿm-\ _-P‰n-s‚ H-cp i-Xa - m-\w Xp-I am-‰n-h-bv-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. {]-Xn-h¿-jw 500 tImSn- cq-]b - n-e[ - n-Iw C-{]-Imcw am-‰n-h-bv-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kwÿm-\s - Ø B-Zy kw-cw`-I-Xz Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn Kq-Knƒ π-kv lm-Mv Hu-´n-eq-sS \-S-Øn-b A`n-kw-t_m-[-\-bn-em-Wv ap-Jy-a{- ¥n C-°m-cyw Adn-bn-®-Xv. kw-cw-`-I-sc k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-≈

s]-cn-¥¬-a-Æ tXe-°m-Sv _-kv A-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn-en-cns° a-cn-® ta¬-°pf-ßc aT-sØm-Sn ^mØna-Øv kp-l-dm_o-hn

hkw-cw-`I - ¿ ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ B-i-b-߃°pw kw-cw-`ß - ƒ-°pw ]W-hpw A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fpw h-gn k¿°m¿ F-√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n X-s‚ k-tμ-iØn¬ ]-d™ p. kw-ÿm-\-sØ 2,892 ssl-kvI - qƒ, 1,551 l-b¿ sk-°≥-U-dn, 379 shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn, \n-c-h-[n tImf-Pp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn A-©v e-£Ø - n-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv X¬-k-a-bw k-tμ-iw I≠-Xv.

D-Zp-a: t_-°-en-se kzman-°p-´n-bp-sS `m-cy e-£van(67). a-°ƒ: c-a, c-aWm, c-Xn. a-cp-a-° ƒ: iin, c-hn, a-t\m-Pv. ktlm-Z-cn: I-a-em-£n.

eo-e

\m-dmØv: Sn.kn. tK‰v HmW-∏d-ºv tdm-Un\p k-ao]w I-∏p-h-f-∏n¬ _m-es‚ `m-cy eo-e (62).

B-en-¸

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-\v `q-an: A-`n-`m-j-I-s\ {]-XntNÀ-¯ \-S-]-Sn sslt¡mSXn d-±m-¡n sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v th≠n `q-an hm-ßn-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´ hn-Pn-e≥kv tI-kn¬ A-tkm-kntb-j-s‚ A-`n-`m-j-Is\ {]-Xn tN¿-Ø hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn sslt°m-S-Xn d-±m-°n. tPm-bn ssI-Xm-cw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-tkm-kn-tb-j ≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m∏w {]-Xn-bm-°n-b \-S-]Sn d-±m-°-W-sa-∂ Atkm-kn-tb-j-s‚ \n-btam-]-tZ-i-I≥ F hn tXm-a-kn-s≥-d l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\-s≥-d D-Ø-

c-hv. ]-≈p-cp-Øn-bn¬ 23.-95 G-°¿ `q-an {In-°‰v kv-t‰-Un-b-Øn-\v hmßn-b-Xn¬ {I-a-t°-Sv B-tcm-]n-®v tPm-bv ssI--Xm-cw \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.F-kv.]n l-cPn-°m-c-s\ Iq-Sn {]-Xn tN¿-Øv tI-sk-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. l-c-Pn°m-c-s\-Xn-tc {]-tXyI Ip-‰-Ir-Xyw B-tcm]n- ° - s ∏- ´ n- ´ n- s √- ∂ pw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\pw ]-cm-Xn-°m-c\pw t]m-epw ]-cm-Xn-bns√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-

bm--Wv knw-Knƒ-s_-©v tI-kv d-±m-°n-b-Xv. sX‰m-b-tXm \n-b-a-hn-cp-≤am-b-tXm B-b \n-btam--]-tZ-iw l-c-Pn-°mc≥ \¬-In-b-Xm-bn Nq≠n-°m-´m-\m-bn-´n-√. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-sb-∂-√m-sX lc-Pn-°m-c-\v a-‰v Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-aps≠-∂v sX-fn-bn-°m-\mbn-´n-√. ]p-Xn-b B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°s∏--´n-´p-an-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ {]-Y-a-Zr„ym l-c-Pn-°m-c-s\-Xncm-b tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

sIm-bn-em-≠n: ap-Np-Ip∂v Nm-f-bp-≈-Xn¬ ]m®m-°n¬ Ip-™n-Ir-jvW≥ \m-b¿ (85). `m-cy: Pm-\p A-Ω. a-° ƒ: kp-tc-jv, tZ-hn, h¬-k-e, th-Wp, c-a, kp-a. a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, {io-[-c≥, cmP≥(a-cq¿), hn-t\m-Zv.-

Ipªm-an-\

X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv l-k≥ tIm-t´-cnbn¬ ]-tc-X\m-b kn Sn Ip-´n-lk-s‚ a-Iƒ ]q-hØm≥ I-≠n I-cn-ºn¬ Ip-™m-an-\(73). Pm-\-In`¿-Ømhv: Sn ]n A-–p¬ a´∂q¿: hm-bm-t¥m-SvNt{μm-Øv- lu-kn¬- kn- J-mZ¿. a°ƒ: a-dnbp, kdo-\, l-ko-\, j-aow, \mF®v- Pm-\In- (85)-. `¿Øm-hv-: ]tcX\m-b cm-ap- knw (Zp_-bv), lm-jnw (A-_qZ-_n), ]-tc-XcmÆn.b d-lv-aØv, jm-ln-Z. a°ƒ-: kn- F®v- cm-aIra-cp-a°ƒ: lm-jnw (sN jv-W≥ (dn-´.- F-®v-.Fw,ss∂), F ]n lm-jnw (aB\bn-Sp-°v),- cm-aN{μ≥- (tSm-]v-tIm- Pz-√dn).- kv°-Øv), bq-kp^v (Fd-Wm-Ip-fw), k-°-cn-ø acp-a°ƒ-: tim-` (ku-Zn), \mk¿ (Zp_(A[ym-]n-I, am-lnbv), \-kv-dn-b, P-kven, Phl¿-em¬- s\lv-dpB-bn-j, j-ko-\. F-®v-.-Fkv),- APn-X.-

_-Zn-b-Sp-°: _m-∏m-en-s∏m-\w kz-tZ-in A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v _-lv-d-bv\n¬ a-cn-®p. ap-≠y-Ø-Sp-° ]p-Xn-b I-≠-sØ Pn Fw sam-bv-Xo≥-Ip-´n au-ehn(49)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-lv-d-bv-\n¬ hym-]m-cn-bmbn-cp-∂p. sI. Fw. kn.kn. {]-h¿-Ø-I-\m-Wv. k-akv-X _-lv-d-bv≥ L-S-Iw sk-{I-´-dn, _m-∏m-en-s∏m\w C-kv-em-an-Iv sk‚¿ Kƒ-^v I-Ωn-‰n tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ Xp-S-ßn-b \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: ^m-Øn-a-Øv d-ko-\, ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, B-bn-j-Øv ^¿-km-\. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b aq-k-. am-Xm-hv: B-kyp-Ω. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p¿-d-lv -am≥, A-–p-√, bq-kp^v, B-bn-j, a-dn-bp-Ω, \-^o-k.

h-S-h¶q-cn ]-\n a-cWw

h-S-h∂q¿: ]-\n _m-[n-®v Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. h-S-h∂q¿ Xp-fpºw-s]m-‰ ho-´n¬ ]tc-X\m-b th-em-bp-[s‚ a-I≥ I-Æ≥(36) B-Wv C∂-se cm-hn-se a-cn-®-Xv. ]-\n-sb Xp-S¿-∂v h-Sh∂q¿ {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ _p-[-\mgv-N cm-hn-se Nn-In-¬k tX-Sn-bn-cp∂p. cm-{Xn-tbm-sS ]\n Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]m-e-°m-Sv Pn√m B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. `mcy: tZhn. a°ƒ: A-ar-X, A-`n-PnØv. A-Ω: s]m-∂p-aWn. k-tlm-Z-c߃: j¨-apJ≥.

Im-cm-¸p-g Um-an Im-WmXm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−¯n

I-¬∏‰: Im-cm-∏p-g A-W-s°-´n¬ ao≥-]n-Sn-°p-∂Xn-\n-sS sIm-´-tØm-Wn a-dn-™v Im-Wm-Xm-b A-ºe-h-b¬ Hm-S-h-b¬ sh-fp-Øq¿-Ip-∂v aq-∏≥ tIm-f\n-bn-se N-{μ-s‚ (26) ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂ ÿ-e-Øn-\v kao-]w ar-X-tZ-lw s]m-ßn-b-Xv. _p-[-\m-gv-N ssh-Ip-t∂-cw h-sc t]m-en-kpw ^b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v Xn-c-®n¬ \-SØn-sb-¶n-epw I-s≠-Ø-\m-bn-cp-∂n-√. Im-Wm-Xmb aq-∏≥-tIm-f-\n-bn-se N-S-b-s‚ a-I≥ N-¥p (52)hn-s‚ ar-X-tZ-lw I-gn-™ Zn-h-kw X-s∂ e-`n-®n-cp∂p. Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn G-tgm-sS-bm-Wv Im-cm-∏p-g Um-an-s‚ `m-K-am-b ]q-f-°-h-b-en-se sh-≈-s°-´nem-Wv C-h¿ k-©-cn-®n-cp-∂ sIm-´-tØm-Wn a-dn™-Xv. Um-an¬ H-gp-In \-S-∂n-cp-∂ tXm-Wn-bn¬ ao\pw h-e-bpw D-≠m-bn-cp-∂p. C-cp-h-cpw \-∂m-bn \o¥¬ A-dn-bm-hp-∂-h-cm-bn-cp-s∂-¶n-epw B-g-ta-dn-b `m-K-Øm-b-Xn-\m¬ \o-¥n c-£-s∏-Sm≥ I-gn-™ns√-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. N-{μ-s‚ `m-cy: kn-an-X. a-°ƒ: {io-Im-¥v, {io-X.

bph-Xn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Dcp-h-®m¬: bp-h-Xnsb ho-´n-\-I-Øv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn√-t¶-cn hm-g-°-en-se e-£van \n-hm-kn¬ tam-l\-s‚ a-Iƒ ]n hn te-J(19)bmWv a-cn-®Xv. _p-[-\mgv-N cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. IÆq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n epw c-£n-°m-\m-bn√. C-cn-´n-bn-se kz-Im-cy tIm-fPn-se em-_v sS-Iv-\o-jy≥ A-[ym-]n-I-bm-bn-cp∂p. am-Xmhv: e-£v-an. k-tlm-Z-c߃: cay, c-iv-an.

B-\-b-d kw-`-hw: t]m-en-kn-s\ sh-Å-]q-in sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ap-Jy-a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn® Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kn-\p A-\pIq-e-am-bn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. a¿-±\ - t- a-‰ P-b{- ]-km-Zns‚ s]m-Xp B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-∂pw P\-t\-{μo-b-Øn-\v G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ £X-tam ap-dn-thm G-‰X - n-s‚ e-£W - ß - f - n-s√-∂pw ]-cntim-[-\ dn-t]m¿-´v ]-d-bp∂p. t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca - ¿±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ am[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´n-´pw t]m-en-kn-s\ sh-≈] - q-ip∂-Xm-Wv sa-Un-°¬ dn-

t]ms´∂mWv Btcm-]Ww. I-gn-™ \m-en-\v B\-bd - thƒ-Uv am¿-°‰ - n¬ tlm¿-´n-tIm¿-]n-s‚ Pn√m kw-`-c-W tI-{μw D-ZvLm-S-\-Øn-s\-Øn-b apJy-a-{¥n-sb-bpw Ir-jn-a{¥n-sb-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-Ib - pw ap-´s - b-dn-bpI-bpw sN-bX v- X - p-am-bn _‘-s∏-´p-≠m-b kw-L¿j-Øn-\n-sS-bm-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Sm-tKm¿ Km¿-U≥-kn¬ tXm--∏n¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-b-{]-km-Zn-ss‚ P-\-t\{μn-bØ - n-¬ Dƒ-∏s - S t]men-kv a¿-±-n-®-Xv. F-∂m¬, sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n¬ s\-©v, ap-Xp-Iv, h-e-XptXmƒ, h-bd - n-s‚ Xm-sg-`m-

Kw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ £X-ta-‰-Xm-bn ]-cn-tim-[-\bn¬ I-s≠-Øn-bX - m-bpw ]-d-bp-∂p-. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ ]-cn-tim-[-\bp-sS dn-t]m¿-´v t]m-en-kn\pw e-`n-®n-´p-≠v. P-b-{]-km-Zn-s\ a¿-±n®p-sh-∂pw a¿-a-`m-K-ßfn¬ ]-cn-t°¬-∏n-®p-sh∂p-ap-≈ ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v kw-`-h-Øn-epƒ-s∏-´ ]q-¥p-d tÃ-j\ - n-se t{KUv F-kv.sF hn-Pb - Z- m-kns\ k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw sF.]n.kn 341, 323, 324, 506 (1), 34 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw t]-´ t]m-en-kv tI--sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-tX-Øp-S¿-∂m-

Wv A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn sa-Un-°¬ t_m¿Un-\v cq-]w \¬-In-bX - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-fP - n-se k¿P-dn, bq-tdm-f-Pn hn-`m-KØn-se hn-Z-Kv-[¿ Aw-Kß-fm-bp-≈ aq-∂w-K saUn-°¬ t_m¿-Uv I-gn™ 10-\v P-b-{]-km-Zn-s\ hn-iZ- a - m-bn ]-cn-tim-[n-®p. sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIkn¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Un.Pn.]n A-dn-bn-®p. sF.]n.kn 143, 147, 149, 283, 353, 188 ]n.-Un.]n.]n B-Iv‰v 3(1) F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw P-b-{]-km-Zn-s\Xn-sc-bpw tI- p≠v.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

13 k]vXw-_¿ 2013 sh≈n

hn-ZymÀ-Yn ]p-g-bn ap-§n-a-cn-¨p

Ipªm-an-\

am-[-hn-b-½

\-^o-k

e-£-van A-½

B-bn-jm-_n

A\´³ \mbÀ

Ir-jv-W³

apl½-Zv lm-Pn

X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv l-k≥ tIm-t´-cnbn¬ ]-tc-X\m-b kn Sn Ip-´n-lk-s‚ a-Iƒ ]q-hØm≥ I-≠n I-cn-ºn¬ Ip-™m-an-\(73). `¿Ømhv: Sn ]n A-–p¬ JmZ¿. a°ƒ: a-dnbp, k-do\, l-ko-\, j-aow, \mknw (Zp_-bv), lm-jnw (A-_qZ-_n), ]-tc-Xcmb d-lv-aØv, jm-ln-Z. acp-a°ƒ: lm-jnw (sN ss∂), F ]n lm-jnw (akv°-Øv), bq-kp^v (Fd-Wm-Ip-fw), k-°-cn-ø (ku-Zn), \mk¿ (Zp_bv), \-kv-dn-b, P-kven, B-bn-j, j-ko-\. ktlm-Z-c߃: a-l-aqZv, Ip™n-sam-bvXp, aq-k, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Z-en.

]-c-h-\-Sp-°w: t_-\q-cnse C-S-bn-eyw I-Æ≥ \m-b-cp-sS `m-cy Fw am[-hn-b-Ω(91). a-°ƒ: ao-\m-£n-b-Ω, am-en-¶p \-ºym¿, Ip™-ºp \-ºym¿, cm-Lh≥ \-ºym¿, Pm-\-In, cm-[. a-cp-a-°ƒ: e-£v-an, Irjv-W≥ \m-b¿, \m-cm-bWn, im-¥-Ip-am-cn, ]-tcX-cm-b Fw Ip-™-ºp \m-b¿, Ip-am-c≥ \m-b¿. ktlm-Z-c-߃: X-ºm-bn A-Ω, e-£v-an A-Ω, ]mdp A-Ω, \m-cm-b-Wn-bΩ, Ip-™-ºp \m-b¿, I-Ωm-S-Øp A-Ω.

]n-W-dm-bn: Im-∏p-Ω-¬ \-^o-k \n-hm-kn¬ ]tc-X\m-b I°d ]n sambv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy kn ]n \-^o-k (85). a°ƒ: ap-kv-X-^(jn-tamK), Im-knw, kp-ss_¿, e-Øo-^v(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: A-kv-a, P-ao-e, j-ao-\, km-_nd.

Xr-°-cn-∏q¿: bp.-]n.-Fkv.-kn-bn-se B-Zy a-ebm-fn Aw-K-hpw im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ÿm-]-I sk-{I-´-dn-bp-amb ]-tc-X-\m-b sI Pn ASn-tbm-Sn-bp-sS am-Xm-hv ]nen-t°m-Sv tI-tWm-Øv e£v-an A-Ω(95). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Im-{ºØv tKm-hn-μ s]m-Xphmƒ. a-cp-a-Iƒ: X-¶w Pn A-Sn-tbm-Sn (dn-´: {]-^k¿, Im-en-°-‰v bq-\n-thgv-kn-‰n). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥, \m-cm-b-Wn.

sN¿-°-f: C-μn-cm-\-K¿ lu-kn-Mv tIm-f-\n-bnse ]-tc-X-\m-b sam-bvXp-hn-s‚ `m-cy B-bn-jm_n (88). a-°ƒ: A-–p-√, C-{_mlnw, B-ap, ssZ-\-_n, kp-l-d, ]-tc-X-cm-b apl-Ω-Zv Ip-™n, _o-^mØn-a. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp, C-{_m-lnw, ssZ-\-_n, B-an-\, kp-l-d, ]-tc-Xcm-b sN¿-°-f a-Ωp, a-dnbw-_n.

Agot°mSv: D∏mbn®m ense GcpΩ¬ A\¥≥ \mb¿(85). `mcy: ]tcXbmb eo-e. a°ƒ: joe, jo\, jPn\n(ISºq¿ ]-©mbØv). a-cp-a°ƒ: A\n ¬(Kƒ^v), cm-tIjv(\nIvvjm≥ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv). k-tlm-Z-c߃: i¶c≥ \mb¿, \mcm bW≥ \mb¿, Ip™∏ \mb¿, am[hn, ]m¿h Xn, Im¿Øym-b\n, tKmhnμ≥.

\o¿-®m¬: G-Wn-bm¿∏n-se ao-Ø-fw ho-´n¬ F ]n Ir-jv-W≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e£v-an. a-°ƒ: N-{μ≥, I-cpWm-I-c≥, cm-P≥, I-aem-£n, \-fn-\n, k-tcmPn-\n, N-{μm-h-Xn. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, KwKm-[-c≥, I-cp-Wm-I-c≥ am-ÿ (\-h-Po-h-\ lb¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ _-Zn-b-Sp-°), {]ho¨. k-tlm-Z-c-߃: X-ºmbn, ]-tc-X-cm-b F ]n cm-a≥, a-°w.

Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v: Xn-cphn-gmw-Ip-∂v bp.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w am-Smºm-d ho-´n¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (79). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: dp-Jn-b, l-aoZv (A-[ym]I≥, F.F¬.]n kv-Iqƒ Xr-°-≈q¿), A-–pƒ I-cow (bp.F.C), A–pƒ \mk¿ (sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ, aÆm¿-°m-Sv), sj-co^v. acp-a°ƒ: sI D-kv-am-≥, Sn sI a-dn-b, kn \-ko-a, j-lo-d-tamƒ Fw, ap_o\ ]n. k-tlm-Z-c߃: ]m-ØpΩp, lw-k-lmPn.

\-koÀ

Ip-«n-l-k³ am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv ]pXn-bm-S-Øn¬ Ip-´n-lk≥ (75). `m-cy: B-bn-i. a-°-ƒ: ^m-Xzn-a (sh-≈ap-≠ F-®v.F-kv. h-b-\mSv), kp-sse-J, A-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-–p¿-d-lvam≥, Pw-jo-\. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ -K^q¿ (am-hq¿), \m-k¿ (s\-®q-fn), d-lv-a-Øv Aen (Ip-‰n-°-S-hv, P-ko-\. k-tlm-Z-c≥: A-ssk≥.

Abp-¸ Ip-a-c-\√q¿: th-fq¿-°p∂v sIm-c-≠-Im-´v A-bp∏(84). `mcy: Ip-™namfp. a°ƒ: kp-{_-“Wy≥, cm-a-N-{μ≥, kptc-{μ≥, P-\m¿-±\≥, im¥-Ip-amcn, {io-P, kp-\nX. a-cp-a°ƒ: P-\m¿-±\≥, {io-[c≥, _m-_p,tim-`, P-b-e-£van, imc-Z, kp_n-X. kw-kv-Im-cw C∂vv cm-hn-se F-´v a-Wn-°v s]m-∂m-\n Ip-‰n-Im-Sv iva-im-\-Øn¬.

D-t¸m-bn lm-Pn

tKm-hnµ³

s]-cn-sßm-fw: sN-´ymØv ta-°p-\n \m-cm-bW≥ \m-b¿ (84). `m-cy: ]-tc-X-bm-b hn-P-b-e-£vanb-Ω.

tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv I-Sp-∏n-\n ]-tc-X-\m-b Ip-™n-aq-k-bp-sS `m-cy B-bn-i (85). a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-ivd-^v, l-ao-Zv, _-jo¿, eØo-^v, kp-lv-d, \-Pv-a, km-ln-Z, l-ko-\, ^ukn-b, P-ko-\, kpss_¿. a-cp-a-° ƒ: d-joZ, j-°o-e, X-kv-\n, s^lvv-an-Z, Pp-ssa-e-Øv, l_o-_v d-lv-am ≥, C-kv-amCu¬, a-\m-^v, d-low, j-^o-Jv, d-^o-Jv.

]-∂q¿: I-Æt- ©-cn Dt∏m-bn≥ lm-Pn (85). ]∂q¿ a-l√ - v I-Ωn-‰n ap≥ J-Pm-©n-bm-Wv. `m-cy: ]m-Øq-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: A-–p-¿d - l - vam≥, A-∫m-kv, A-–p¬ K-^q¿, J-ad - p-∂n-k, j-do\. a-cp-a° - ƒ: A-–p¿-dl - vam≥ ]p-√q-fq¿ (\-cn-°p\n ss_-Xp¬-C - h¿°n-Mv sk-{I-´d - n, F-kv.Fw.-F Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v), ap-lΩ - Z- v _n®n (G-jy≥ ^¿-Wo®¿), kp-ld - , _p-jvd - , km-_n-d.

h-SI - c - : ]-tc-X\ - m-b \mcm-bW - ≥ am-Ãd - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n (70˛tNm-ºm¬ F.-C.-H Hm-^nkv ko-\n-b¿ dn-´. kq-{]≠v). a-°ƒ: ]n F≥ APn-Xv Ip-am¿, A-Pn-X, AP-b.

h-S-I-c: ap-´p-߬ ]-tcX-\m-b Fw kn A-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ kn ]n \ko¿ (54). am-Xm-hv: Ban-\. `m-cy: kp-ss_-Z. a°ƒ: \-ko-d, \-Po-_v , kp-\o-d, kp-\o¿. a-cp-a°ƒ: \u-jm-Zv, ^-l-Zv, ^m-Xzn-a. k-tlm-Z-c߃: lm-cn-kv, kp-ld, l-ko-\, A-ao¿ (kem-e), ^m-ln-Zv, ]-tc-X\m-b A-jv-d-^v.

jm-ln-\

e-£v-an

D-®n-Ir-jv-W³

N-{µ³

Pm-\-In

A-\o-jv d-lv-am³ -

ssk-Xm-en-¡p-«n

IÆq¿-kn‰n: A-©p-I≠n ^-P-dn¬ C sI jmln-\(30). `¿-Ømhv: S-avt´m≥ A-iv-d^v. am-Xmhv: C sI Xm-ln-d. aI≥: aplΩ-Zv k-∂q≥.

D-Zp-a: t_-°-en-se kzm-an-°p-´n-bp-sS `m-cy e-£v-an(67). a-°ƒ: c-a, c-a-Wm, c-Xn. a-cp-a-° ƒ: i-in, c-hn, a-t\m-Pv. k-tlm-Z-cn: I-a-em-£n.

B-e-Øq¿: ]-g-ºm-et°m-Sv ]q-h-t°m-Sv Icnº-Øv ho-´n¬ Nn∂-Ωp A-Ω-bp-sS a-I≥ D-ÆnIr-jv-W≥ (64).

]-ø-∂q¿: Xm-bn-t\-cn ap®n-tem-Sn-\v k-ao-]w ]ptßm-S≥ sNdn-b am-Wn°w (85).

Kn-cn-P

Ip-ªn-¡-®³

sIm-bn-em-≠n: ap-Øm-ºn \m-emw-I≠ - w Ip-\n Kn-cnP (47). `¿-Øm-hv: hm-kp.

Ip-‰ym-Sn: \o-te-®p-Ip∂v sI sI Ip-™n-°Æ≥ (58). `m-cy: I-a-e.

Ip-‰ym-Sn: I-tS-°-Nmen¬ X-d-h-´-Øv A-Ωm-fp (71). `-¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b s]m-°≥.

sIm-bn-em-≠n: A-tc°¬ Xm-g N-{μ≥ (45). amXmhv: I-eym-Wn. `m-cy: Zm-£m-b-Wn. a°ƒ: en-Pn, en-kn. a-cp-a-°ƒ: P-ta-jv (]pfn-b-t©-cn), A-Jn-tejv (Im-hpw-h-´w). k-tlm-Z-c-߃: tZ-hn, k-Zm-\-μ≥.

Xm-\q¿: Im-´n-eß - m-Sn tdm-Un-\p- k-ao-]w sIm√-SØ - n¬ ]-tc-X\ - m-b th-em- b - p-[s - ‚ `m-cy Pm\-In (82). a-°ƒ: e-£van, hn-im-ep, Kn-co-jv, _m-e≥, ]-tc-X\ - m-bhm-kp. a-cp-a° - ƒ: ]n kp-\n-X, kn kp-\n-X. ktlm-Zc - ≥: kzm-an-°p-´n.

F-S-°-c: a-cp-X ]-c-ep≠ X-cn-b≥-tIm-S≥ IΩp-hn-s‚ a-I≥ A-\o-jv d-lv-am≥ (_m-∏p-˛33). `m-c-y: \-ko-a. a-°ƒ: B-jn-Jv, A-kv-\, l¿j. am-Xm-hv-: -^m-Øn-a. ktlm-Z-c-߃: jm-Pn, B-ky, k¿-^p-∂o-k, \-Pv-ap-∂o-k.

]-≈n-°¬ _-km¿: {km-ºy-_-km¿ Xm-akn-°p-∂ Xm-\q¿ sN≈n-°m-Sv s]m-´n‚-I-Øv ssk-Xm-en-°p-´n (63). `m-cy: _o-]m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv lmjnw, ^m-Øn-a, lm-jnw, ko-\-Øv. a-cp-a-I≥: j-°o¿.

tZ-h-In

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

th-em-bp-[³

tZ-h-In- -

in-lm-_v

cm-a-³-Ip-«n

_m-e-Ir-jv-W-¡p-dp-¸v

A-Ðp-Ã-

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w tXm-S-¶-bn¬ tZ-h-In (70). `¿-Øm-hv: Ip-amc≥. a-°ƒ: hn-iz-\mY≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, {io-\n-hm-k≥, c-a-Wn. acp-a-°ƒ: do-P, kp-[, hn\o-X, \m-cm-b-W≥.

_m-ep-t»-cn: A-co°¬ ao-ج Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ (78). k-tlm-Z-c≥: ]-tc-X\m-b I-cp-Wm-I-c≥ \m-b¿.

th-ß-c: sh-´p-tXm-Sv tI\m-Øv ]-d-ºn¬ th-embp-[≥ (57). `m-cy: I-eym-Wn. a-°ƒ: k-t¥m-jv, k-cn-X, cmtP-jv, kp-`m-jv, cm-[n-I, tc-Xn-I. a-cp-a-°ƒ: k-PnX, cm-a-\p-Æn.-

a-t©-cn: ap-≈-ºm-d I°m-´v Ip-∂v {]-`m-I-c-s‚ `m-cy tZ-h-In (49). a°ƒ: _m-e≥, kp-tc-jv _m-_p, D-Æn-Ir-jv-W≥, _m-_p-Ip-´≥, ssi-e, acp-a-I≥: Kn-co-jv F-S-hÆ-∏m-d.

I-tc-°m-Sv: tN-\m-S≥Ipf-ºv ]m-W¿-sXm-Sn inlm-_v (35).am-Xm-hv: ]m-Øp-Ω. `mcy: B-jn-^. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, \mk¿, a-c-°m-¿, B-bn-ipΩ, l-ko-\.-

Xn-cq¿: sN-{º sX-t°Xn¬ cm-a≥-Ip-´n (80). `mcy: A-Ωp-°p-´n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, k-tcmPn-\n, I-\-I-h-√n, hn-P-be-£v-an. a-cp-a-°ƒ: c-aWn, a-Wn, t{]-a-Ip-am¿, in-h-cm-a-≥.

h-≈n-°p-∂v: A-Øm-Wn°¬ I-f-cn-∏-d-ºn-se tN-e-t°m-´v ]p-≈m-´v _m-e-Ir-jv-W-°p-dp-∏v (65). `m-cy: hn-P-b-e-£van. a-°ƒ: kv-an-X, Acp¨. a-cp-a-I≥: sj-dn.

H-S-a-e: ]p-e-Ø-d A–p-√ (62). `m-cy: ssaaq-\. a-°ƒ: ap-kv-X-^, iwkp-±o≥, \u-jn-d. a-cpa-°ƒ: P-ko-e, ko-\Øv, A-l-Ω-Zv.

Pm-\-In-

Nncp-ssX

leo-a

Ip«n-b-ʳ J-Zo-P

eo-e

e-£v-a-W³

k-^n-b

sam-bv-Xo³-Ip-«n

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se ]-tc-X\m-b I-Æt¶m-´v sh-fp-Ø-ºp-hns‚ `m-cy Im-\-¶m-c≥ Nncp-ssX (85). a°ƒ: am-[hn, tKmhnμ≥, Ir-jvW≥, tZhIn, Ip-™n-cma≥, e£van, cp-Kv-anWn, \-fn\n, Ip-am¿, kp-io-e, h¬ke, P-\m-¿-±\≥, kp-Pm-X. a-cp-a°ƒ: {io-I-WvT≥, _m-e-Ir-jvW≥, i-in[c≥, hn-Pb≥, ]-fl\m`≥, i-in-[c≥, btim-Z, Iu-k-ey, kptemN-\, ]p-jv-]e-X, kp-PmX.

I-cn-bm-Sv: H-X-tbm-Øv l-eo-a (72). `¿-Ømhv: ]tc-X\m-b h-S-°-bn¬ aqk. a-°ƒ: kn-±oJv (JØ¿), im-ln-Z, k-ao-d, kp-\o-d. a-cp-a°ƒ: ap-kvX-^, Ckv-am-Cu¬, d-low, Dssa-k. k-tlm-Z-c߃: A-–p -(dn-´. A-[ym-]I≥, s]-cn-ß-Øq¿ Fw.F¬.]n kv-Iqƒ), s\√q¿ Ip-™man, ]-tcX\m-b ap≥ Fw.F¬. F.F≥ F a-Ωp-lm-Pnbp-sS `m-cy ]-tc-Xbm-b a-dnbw, aq-k, C-{_m-lnw, a-ΩZv, A-_q-_°¿, Ip™n-∏mØp, I-Zoi.

]-g-b-ßmSn: ]p-Xn-bßm--Sn _-kv-Ãm‚n-se ]-tc-X\m-b kp-sseam≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-´n-b- ≥ J-Zo-P(53). a°ƒ: im-an¿, im°n¿, ^-lZv, im-Zn-b, im-ln-\, ssi-a. a-cp-a°ƒ: Pm-^¿, ^mdqJv (C-cp-hcpw A_pZ-_n), k-bo-Zv (jm¿P). k-tlm-Z-c߃: l-aoZv (jm¿P), kemw (ku-Zn), inlm_v, l-^v-k-Øv, B-Øo-a, dw-e, i_m\.

\m-dmØv: Sn.kn. tK‰v HmW-∏d-ºv tdm-Un\p k-ao]w I-∏p-h-f-∏n¬ _m-es‚ `m-cy eo-e (62). a°ƒ: k-t¥mjv, cm-tPjv (C-cp-hcpw Kƒ^v), kn‘p, _nμp. a-cp-a°ƒ: t{]a≥, cmP≥, \-fn-\n.

]-tøm-fn: _o-®n-se h-S-t°-]p-c-bn¬ e£vv-a-W≥ (72). `m-cy: hn-em-kn-\n. a-°ƒ: kn-‘p, hn-Zym-h-Xn, jo-\, _o-\. a-cp-a°ƒ: _m-_p-cm-Pv (]pXn-bm-∏), A-tim-Iv-Ipam¿ (ap-°w), k-t¥mjv (X-e-t»-cn), {]-ÀmZ≥ (hn-cp-∂p-I-≠n).

ap-°w: ap-cn-ßw-]p-dm-bn ]m-≠n-I-im-e Ip-™men-bp-sS `m-cy k-^n-b (39). a-°ƒ: l-e (hnZym¿-Yn-\n, Sn-.-sI.-Fw. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, sIm-√w), aq-k, ap-lΩ-Zv, A-–p-√ A-eo -^l-Zv (aq-h-cpw Fw.-C.Fkv. I-f≥-tXm-Sv hn-Zym¿Yn-Iƒ).

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w Iq-Øw-]-≈n sam-bv-Xo≥Ip-´n (65). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: jw-ko¿, A-^v-k-Øv, Icow, k-eow, d-low. a-cp-a-°ƒ: Jm-knw, ko\-Øv, ^-co-Z, d-lv-a-Øv. k-tlm-Z-c-߃: l-Δm DΩ, J-Zo-P, D-Ωm-Ø, ]tc-X-cm-b ap-l-Ω-Zv, A–p-√.

B-en-¸ Ip-a-c-\√q¿: sh-≈m-fq¿ C√-Øv h-f-∏n¬ B-en-∏ (75). `mcy: ]-tc-Xbm-b _o-hn-°p´n. a°ƒ: kpss_¿, _-jo¿, ssk\_, dp-Jn-b, B-bn-j. a-cpa°ƒ: \q¿-P-lm≥, kp\n-d. J-_-dS-°w C-∂v cmhn-se F-´v a-Wn-°v sh≈m-fq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

Ign™ Znh-kw \n-cym-Xbmb ]pfntßm sØ amSm]pdØv \^ok l÷p-Ω(72)

sNdn-b am-Wn¡w

a´∂q¿: hm-bm-t¥m-SvNt{μm-Øv- lu-kn¬- knF®v- Pm-\In- (85)-. `¿Øm-hv-: ]tcX\m-b cm-apÆn.- a°ƒ-: kn- F®v- cmaIr-jv-W≥ (dn-´.- F-®v.Fw,- B\bn-Sp-°v),- cmaN-{μ≥- (tSm-]v-tIm- Pz√dn).- acp-a°ƒ-: tim-` (A[ym-]n-I, am-lnPhl¿-em¬- s\lv-dpF-®v-.-Fkv),- APn-X.ktlm-Zc߃-: tcm-lnWn -(a®q¿-ae),- kn- F®vhn-P-b≥-(kn.-]n.-Fw.tIm-fPv- tdm-Uv- {_m-©vsk{I´dn),hm-k¥n (dn-´.- A[ym-]nI, ap-S∏ Øq¿),- ]hn{X≥ (Im-™n-tecn),]tcXcm-b kn- F®v- {io[c≥,- btim-Z.-

B-kyC-cp-ºp-gn: sX-°p-ap-dnbn-se ]-tc-X-\m-b ]te-º-Sn-b≥ Im-∏m-Sv A_v-Zp-√-bp-sS `m-cy Bky (65). a-°ƒ: ap-kv-X-^, A-_vZp¬ \m-k¿.

tKm-]n D-≈n-tb-cn: a-\m-Sn-se sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ kn sI tKm-]n (68). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]Im-i≥, ssj-Pp, ssje-P, ssj-Pn-e, ssj_, jn-Pn-e.a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥(sIm-bn-em≠n), kp-`m-jv (tN-enb), dn-te-jv (]-´¿-]mew), _n-μp (]p-fn-b-t©cn). -

ap-l-½-Zv j-co-^v- a-t©-cn: Iq-aw-Ip-fw tXm-´p-s]m-bn¬ G-dmwsXm-Sn C-{_m-loans‚ (sN-dn) a-I≥ ap-l-Ω-Zv j-co-^v (26). am-Xm-hv: ssk-\-_. ktlm-Z-c-߃: kp-ss_¿, hm-Pn-Zv, ]tc-X-\m-b j-^o-Jv, ssJ-dp-∂o-k, km-ln-Z, k-ao-\, k-lv-e.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

C-Ø-c-Øn-sem-cp ]-≤Xn C-¥y≥ kw-ÿm-\ß--fn¬ C-Xm-Zy-am-sW∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. sF.Sn-bn-epw sSen-tImw ta-J-e-bn-ep-ap≈ bp-hk - w-cw-`I - X - z- - ]-cn]m-Sn Ir-jn, B-tcm-Kyw, kn-\n-a, kw-kv-Im-cn-Iw, Sq-dn-kw Xp-Sß - n-b a-‰p taJ-e-I-fn-te-°pw hym--]n∏n-°pw. F-√m tIm-f-PpI-fn-epw kw-cw-`-I-Xz hnI-k\ - ¢-∫p-Iƒ cq-]o-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn kw-cw`-I¿-°v 20 i-Xa - m-\w lmP-cpw \m-epi-X-am-\w t_m-Wk - v am¿-°pw \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S∏m-°n D-Øc - h - n-d° - n. bp-

A-½m-fp

C-¿m-¯p-½-

Xn-cq¿: ]-tc-X-\m-b tIm-d-fm-´n¬ Ip-´ym-enA-co-t°m-Sv: ]-Ø-\m-]p- bp-sS `m-cy C-øm-Øpcw Ip-™≥-]-Sn-bn¬ ]- Ω (73). a-°ƒ: J-Zo-P, tc-X-\m-b s\-Sq-∏≥ \odp-Jn-b,- kp-ss_-Z, lem-≠-s‚ `m-cy A-Ω-®n \o-^ (J-Ø¿), _(88). a-°ƒ: eo-e, ]-tc-X-cm-b jo¿ (bp.-F.-C.-), kpss_¿. a-cp-a-°ƒ: AIp-™p-≠≥, A-Ω-®n, en-_m-h, ssk-X-e-hn, am-[-hn. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-°-Æ≥, N-{μ≥, im- A-_v-Zp¬-d-lv-am≥, ¥, ]-tc-X-\m-b Ip-™p- ssa-aq-\, l-ko-\, keo-\.Æn.

A-½-¨n -

hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-sc t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ 500 tIm-Sn h-I-bn-cp-¯pw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hnZym¿-Yn kw-cw-`-I-sc t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-bn kw-ÿm-\ _-P‰n-s‚ H-cp i-Xa - m-\w Xp-I am-‰n-h-bv-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. {]-Xn-h¿-jw 500 tImSn- cq-]b - n-e[ - n-Iw C-{]-Imcw am-‰n-h-bv-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kwÿm-\s - Ø B-Zy kw-cw`-I-Xz Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn Kq-Knƒ π-kv lm-Mv Hu-´n-eq-sS \-S-Øn-b A`n-kw-t_m-[-\-bn-em-Wv ap-Jy-a{- ¥n C-°m-cyw Adn-bn-®-Xv. kw-cw-`-I-sc k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-≈

B-bn-i

hkw-cw-`I - ¿ ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ B-i-b-߃°pw kw-cw-`ß - ƒ-°pw ]W-hpw A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fpw h-gn k¿°m¿ F-√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n X-s‚ k-tμ-iØn¬ ]-d™ p. kw-ÿm-\-sØ 2,892 ssl-kvI - qƒ, 1,551 l-b¿ sk-°≥-U-dn, 379 shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn, \n-c-h-[n tImf-Pp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn A-©v e-£Ø - n-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv X¬-k-a-bw k-tμ-iw I≠-Xv.

B-bn-ip-½ A-co-t°m-Sv: hn-f-bn¬ F-fm-¶m-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Im-cy-∏dº≥ tIm-´-Ip-f-Øn¬ aΩ-Zn-s‚ `m-cy h-t´m-fn B-bn-ip-Ω (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ^mØn-a, ]-tc-X-\m-b A-ehn-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: k-^n-b, ^mØn-a.

D-cp-h-®m¬: am-eq¿ F-ct´-ßn¬ sh-≈p-h°≠n tKm-hn-μ≥ (75). `mcy: No-cq´n. a-°ƒ: {io-aXn, hn-Pb≥, kPoh≥. a-cp-a°ƒ: N-{μaXn, ssj-\n.

ImÀ-Xym-b-\n

k-tcm-P-\n -

{]-`m-I-c³

a-½-Zv-tIm-b

B-an-\

h-fm-t©-cn: ]m-≠n-Iim-e-bn-se ]-tc-X-\m-b Ip-¥-\m-gn ]-d-ºn¬ I-d∏-s‚ `m-cy k-tcm-P-\n (65). a-°ƒ: Zm-k≥, taml-\ ≥, cm-P≥, _n-μp, k-c-f.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w I-p-t∂ym-d-a-e sI Fw {]-`m-I-c≥ (54). `m-cy: D-j. a-°ƒ: {]-]pjv, {]-_o-jv. k-tlm-Z-c߃: I-a-e, \n¿-a, P-be-£v-an.

t_-∏q¿: ]q-Wm¿-h-f-∏v ssI-X-bn¬ a-Ω-Zv-tIm-b (55). `m-cy: k-^n-b. a°ƒ: \n-km¿, d-jo-Zv, iao¿, i-ao-a, ku-Zm-_n. acp-a-°ƒ: I-cow, j-ao¿, ssd-lm-\-Øv.

cm-a\ - m-´p-Ic - : ]p-√mw-Ip-∂v ]-tc-X\ - m-b ]-cn-bmw-sXmSn-I tIm-b sam-bvX - o-s‚ `m-cy B-an-\ (80). a-°ƒ: A-lΩ - Z- vt- Im-b, A-–p-√. a-cp-a° - ƒ: kp-ld - , ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a° - p-´n.

c-hv. ]-≈p-cp-Øn-bn¬ 23.-95 G-°¿ `q-an {In-°‰v kv-t‰-Un-b-Øn-\v hmßn-b-Xn¬ {I-a-t°-Sv B-tcm-]n-®v tPm-bv ssI--Xm-cw \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.F-kv.]n l-cPn-°m-c-s\ Iq-Sn {]-Xn tN¿-Øv tI-sk-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. l-c-Pn°m-c-s\-Xn-tc {]-tXyI Ip-‰-Ir-Xyw B-tcm]n- ° - s ∏- ´ n- ´ n- s √- ∂ pw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\pw ]-cm-Xn-°m-c\pw t]m-epw ]-cm-Xn-bns√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-

a-te-dn-b _m-[n-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p a-t©-iz-cw: a-te-dn-b _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. Ip-©-Øq¿ Xq-an-\m-s´ KtW-iv sj-´n-Km-dm(38)Wv a-cn-®-Xv. aw-K-em-]p-c-Øv skIyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\mbn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: \m-cm-bW sj-´n-Km¿-. am-Xm-hv: `mKn. `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: e£n-X, ho-£n-X. k-tlm-Z-c≥: In-c¨.

_-lv-d-bv-\n a-cn-¨p

_-Zn-b-Sp-°: _m-∏m-ens∏m-\w kz-tZ-in A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v _-lv-dbv\n¬ a-cn-®p. ap-≠y-ØSp-° ]p-Xn-b I-≠-sØ Pn Fw sam-bv-Xo≥-Ip-´n au-e-hn(49)bm-Wv a-cn-®Xv. _-lv-d-bv-\n¬ hym-]mcn-bm-bn-cp-∂p. sI. Fw. kn.kn. {]-h¿-Ø-I-\mWv. k-a-kv-X _-lv-d-bv≥ L-S-Iw sk-{I-´-dn, _m-∏men-s∏m-\w C-kv-em-an-Iv sk‚¿ Kƒ-^v I-Ωn-‰n tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿ Xp-S-ßn-b \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy: ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: ^m-Øn-a-Øv d-ko-\, ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, B-bn-j-Øv ^¿-km-\. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b aq-k-. am-Xm-hv: B-kyp-Ω. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p¿-d-lv -am≥, A-–p-√, bq-kp^v, B-bn-j, a-dn-bp-Ω, \-^o-k.

h-S-h¶q-cn ]-\n a-cWw

h-S-h∂q¿: ]-\n _m-[n-®v Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. h-S-h∂q¿ Xp-fpºw-s]m-‰ ho-´n¬ ]tc-X\m-b th-em-bp-[s‚ a-I≥ I-Æ≥(36) B-Wv C∂-se cm-hn-se a-cn-®-Xv. ]-\n-sb Xp-S¿-∂v h-Sh∂q¿ {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ _p-[-\mgv-N cm-hn-se Nn-In-¬k tX-Snbn-cp∂p. cm-{Xn-tbm-sS ]\n Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]m-e-°m-Sv Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-Ibm-bn-cp∂p. `mcy: tZhn. a°ƒ: A-ar-X, A-`n-PnØv. A-Ω: s]m-∂p-aWn. k-tlm-Z-c߃: j¨-apJ≥.

Im-cm-¸p-g Um-an Im-WmXm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−¯n

I-¬∏‰: Im-cm-∏p-g A-W-s°-´n¬ ao≥-]n-Sn-°p-∂Xn-\n-sS sIm-´-tØm-Wn a-dn-™v Im-Wm-Xm-b A-ºe-h-b¬ Hm-S-h-b¬ sh-fp-Øq¿-Ip-∂v aq-∏≥ tIm-f\n-bn-se N-{μ-s‚ (26) ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂se cm-hn-se-bm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂ ÿ-e-Øn-\v kao-]w ar-X-tZ-lw s]m-ßn-b-Xv. _p-[-\m-gv-N ssh-Ip-t∂-cw h-sc t]m-en-kpw ^b¿-t^m-gv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v Xn-c-®n¬ \-SØn-sb-¶n-epw I-s≠-Ø-\m-bn-cp-∂n-√. Im-Wm-Xmb aq-∏≥-tIm-f-\n-bn-se N-S-b-s‚ a-I≥ N-¥p (52)hn-s‚ ar-X-tZ-lw I-gn-™ Zn-h-kw X-s∂ e-`n-®n-cp∂p. Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn G-tgm-sS-bm-Wv Im-cm-∏p-g Um-an-s‚ `m-K-am-b ]q-f-°-h-b-en-se sh-≈-s°-´nem-Wv C-h¿ k-©-cn-®n-cp-∂ sIm-´-tØm-Wn a-dn™-Xv. Um-an¬ H-gp-In \-S-∂n-cp-∂ tXm-Wn-bn¬ ao-\pw h-e-bpw D-≠m-bn-cp-∂p. C-cp-h-cpw \-∂m-bn \o-¥¬ A-dn-bm-hp-∂-h-cm-bn-cp-s∂-¶n-epw B-g-ta-dn-b `m-KØm-b-Xn-\m¬ \o-¥n c-£-s∏-Sm≥ I-gn-™n-s√∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. N-{μ-s‚ `m-cy: kn-an-X. a-°-ƒ: {io-Im-¥v, {io-X.

bph-Xn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Dcp-h-®m¬: bp-h-Xnsb ho-´n-\-I-Øv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn√-t¶-cn hm-g-°-en-se e-£van \n-hm-kn¬ tam-l\-s‚ a-Iƒ ]n hn te-J(19)bmWv a-cn-®Xv. _p-[-\mgv-N cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n epw c-£n°m-\m-bn√. C-cn-´n-bn-se kz-Im-cy tIm-f-Pn-se em_v sS-Iv-\o-jy≥ A-[ym-]n-I-bm-bn-cp∂p. am-Xmhv: e-£v-an. k-tlm-Z-c߃: cay, c-iv-an.

A-_q-Z-_n-bn \n-cym-X-\m-bn-

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-\v `q-an: A-`n-`m-j-I-s\ {]-XntNÀ-¯ \-S-]-Sn sslt¡mSXn d-±m-¡n sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v th≠n `q-an hm-ßn-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´ hn-Pn-e≥kv tI-kn¬ A-tkm-kntb-j-s‚ A-`n-`m-j-Is\ {]-Xn tN¿-Ø hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn sslt°m-S-Xn d-±m-°n. tPm-bn ssI-Xm-cw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-tkm-kn-tb-j ≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m∏w {]-Xn-bm-°n-b \-S-]Sn d-±m-°-W-sa-∂ Atkm-kn-tb-j-s‚ \n-btam-]-tZ-i-I≥ F hn tXm-a-kn-s≥-d l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\-s≥-d D-Ø-

X-f-¶-c: K-h. ap-kv -enw shm--t°-j-W¬ l-b¿ sk--°≥-U-dn kv-Iq-fn-se H-º-XmwX-cw hn-Zym¿-Ynbpw sI.sI.]p-dw Fw.F®v lu-kn-se ap-l-Ω-Zv Ip-™n-bp-sS a-I-\p-am-b k-lo¿ A-∫m-kv(14) Ipfn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ ]p-gbn¬ ap-ßn-a-cn-®p. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io´v \m-e-c-tbm-sS-bm-Wv ho-´n¬ \n-∂v C-d-ßn-b-Xv. Xn-cn-s®-Øm-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v ho-´p-Im-cpw \m-´p-Im-cpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb¶n-epw I-s≠-Øm-\m-bn-√. C-∂-se cm-hn-se sI.sI ]p-dw Ip-Xq-cn-se H-cp kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS ]-d-ºn¬ k-lo¿ A-∫m-kns‚ h-kv-{X-ß-fpw sN-cn-∏p-I-fpw \m-´p-Im¿ I-s≠Øn-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw F-Øn Xn-c-®n¬ \-S-Øn. cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS ]pg-bn¬ \n-∂v arX-tZlw I-s≠-SpØp. am-Xm-hv: kuZ. k-tlm-Z-c-߃: Pm-^¿ km-Zn-Jv, iw-ko¿. (]-Sw)

bm--Wv knw-Knƒ-s_-©v tI-kv d-±m-°n-b-Xv. sX‰m-b-tXm \n-b-a-hn-cp-≤am-b-tXm B-b \n-btam--]-tZ-iw l-c-Pn-°mc≥ \¬-In-b-Xm-bn Nq≠n-°m-´m-\m-bn-´n-√. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-sb-∂-√m-sX lc-Pn-°m-c-\v a-‰v Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-aps≠-∂v sX-fn-bn-°m-\mbn-´n-√. ]p-Xn-b B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°s∏--´n-´p-an-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ {]-Y-a-Zr„ym l-c-Pn-°m-c-s\-Xncm-b tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

tIm-´-°¬: ]-d-∏q¿ B-e-®p-≈n kz-tZ-in ]-tc-X\m-b sN-º-I-t»-cn ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ Ae-hn-Ip-´n (54) A-_q-Z-_n-bn-se kw-l-bn¬ \n-cymX-\m-bn. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hn-se C-t±-l-sØ I-S-bv-°p-ap∂n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. a-rX-tZ-lw \m-´n-se-Øn-°pw. `m-cy: d-kn-b. a-°ƒ: apl-Ω-Zv _-jo¿, ap-l-Ω-Zv ap-\-Δ¿, ^m-Xn-a X-kv-\n. acp-a-Iƒ: D-Ωp-l-_o-_. k-tlm-Z-c-߃: lm-Pn A_q-_-°¿ ss^-kn, I-Zn-bm-a, B-an-\.-

B-\-b-d kw-`-hw: t]m-en-kn-s\ sh-Å-]q-in sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ap-Jy-a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn® Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kn-\p A-\pIq-e-am-bn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. a¿-±\ - t- a-‰ P-b{- ]-km-Zns‚ s]m-Xp B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-∂pw P\-t\-{μo-b-Øn-\v G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ £X-tam ap-dn-thm G-‰X - n-s‚ e-£W - ß - f - n-s√-∂pw ]-cntim-[-\ dn-t]m¿-´v ]-d-bp∂p. t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca - ¿±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ am[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´n-´pw t]m-en-kn-s\ sh-≈] - q-ip∂-Xm-Wv sa-Un-°¬ dn-

t]ms´∂mWv Btcm-]Ww. I-gn-™ \m-en-\v B\-bd - thƒ-Uv am¿-°‰ - n¬ tlm¿-´n-tIm¿-]n-s‚ Pn√m kw-`-c-W tI-{μw D-ZvLm-S-\-Øn-s\-Øn-b apJy-a-{¥n-sb-bpw Ir-jn-a{¥n-sb-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-Ib - pw ap-´s - b-dn-bpI-bpw sN-bX v- X - p-am-bn _‘-s∏-´p-≠m-b kw-L¿j-Øn-\n-sS-bm-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Sm-tKm¿ Km¿-U≥-kn¬ tXm--∏n¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-b-{]-km-Zn-ss‚ P-\-t\{μn-bØ - n-¬ Dƒ-∏s - S t]men-kv a¿-±-n-®-Xv. F-∂m¬, sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n¬ s\-©v, ap-Xp-Iv, h-e-XptXmƒ, h-bd - n-s‚ Xm-sg-`m-

Kw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ £X-ta-‰-Xm-bn ]-cn-tim-[-\bn¬ I-s≠-Øn-bX - m-bpw ]-d-bp-∂p-. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ ]-cn-tim-[-\bp-sS dn-t]m¿-´v t]m-en-kn\pw e-`n-®n-´p-≠v. P-b-{]-km-Zn-s\ a¿-±n®p-sh-∂pw a¿-a-`m-K-ßfn¬ ]-cn-t°¬-∏n-®p-sh∂p-ap-≈ ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v kw-`-h-Øn-epƒ-s∏-´ ]q-¥p-d tÃ-j\ - n-se t{KUv F-kv.sF hn-Pb - Z- m-kns\ k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw sF.]n.kn 341, 323, 324, 506 (1), 34 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw t]-´ t]m-en-kv tI--sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-tX-Øp-S¿-∂m-

Wv A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn sa-Un-°¬ t_m¿Un-\v cq-]w \¬-In-bX - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-fP - n-se k¿P-dn, bq-tdm-f-Pn hn-`m-KØn-se hn-Z-Kv-[¿ Aw-Kß-fm-bp-≈ aq-∂w-K saUn-°¬ t_m¿-Uv I-gn™ 10-\v P-b-{]-km-Zn-s\ hn-iZ- a - m-bn ]-cn-tim-[n-®p. sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIkn¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Un.Pn.]n A-dn-bn-®p. sF.]n.kn 143, 147, 149, 283, 353, 188 ]n.-Un.]n.]n B-Iv‰v 3(1) F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw P-b-{]-km-Zn-s\Xn-sc-bpw tI- p≠v.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

13 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

tem-dn Hm-t«m-bn-en-Sn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p

Ip-am-c-]n-Å

cm-P-½

A-½n-Wn

Ir-jv-W³ Ip-«n

A-Ðp d-jo-Zv

Iu-k-eyw

in-h-i-¦-c³

I-S-bv-°¬: ]m-e-bv°¬ h-S-°pw-I-c ]pØ≥-ho-´n¬ Ip-am-c-]n≈(89). `m-cy: Ip-™p-e£v-an A-Ω. a-°ƒ: cm-[Ω, E-jn-tI-i≥-]n-≈, cLp-h-c≥ ]n-≈, N-{μ≥]n-≈, {io-I-e, Zo-]. a-cpa-°ƒ: hm-kp-tZ-h≥-]n≈, c-Rv-Pp, tKm-]-Ipam¿, cm-P≥-]n-≈.

I-cp-\m-K-∏-≈n: a-cp-Xq¿Ip-f-ß-c h-S-°v ]u-¿-Æan-bn¬ dn-´. A-[ym-]I≥ P-b-]m-e-s‚ `m-cy dn-´. A-[ym-]n-I cm-PΩ(71). a-°ƒ: _n-\p, _n-μp, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: tPym¬-k-\, i-_-cn-\mYv {]-km-Zv, A-\o-jy. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ th-ß-d a-ßm-Sv ho´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip-´n-b®m-b-s‚ `m-cy A-ΩnWn(73). a-°ƒ: kq-k-Ω, tbm-l-∂m≥, tdm-k-Ω, en-√n-°p-´n, s]m-∂-Ω. acp-a-°ƒ: F sI t_-_n, tam-\-®≥, tdm-k-Ω, cmPp, kq-\p.

tN-t¶m-´p-tIm-Ww: kzman-bm¿-aTw kn-‘p `-h\n¬ B¿ Ir-jv-W≥-Ip´n (74). `m-cy: h-k-¥. a°ƒ: hn-\n-X, kn-‘p, kp-\n-X (sS-Iv-t\m-]m¿°v), A-_n-fn. a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]≥ (im-¥n-Kn-cn ÿm-]-\w), Kp-cp-Pn-Øv (im-¥n-Kn-cn ÿm-]-\w), a-t\m-Pv (sS-Iv-t\m-]m¿°v), \-co≥.

sIm-√w: sIm-´n-bw ]-d°p-fw Xq-ºm-‰v ho-´n¬ A-_v-Zp¿ d-jo-Zv (65). `mcy: l-_o-_m _o-hn. a°ƒ: \-hm-kv, \u-jm-Zv, C¿-jm-Zv, \n-jm-Zv. a-cp-a°ƒ: jo-_, l-ko-\, ssj-\n.

Ip-≠-d: tI-c-f-]p-cw Ip∂n-t∑¬ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b I-Æ-s‚ `m-cy Iuk-eyw (85). a-°ƒ: _m_p, ]-tc-X-bm-b Ip-amcn, cm-Pp, a-[p, Kn-cn-P. acp-a-°ƒ: hn-P-b-Ω, hmkp-tZ-h≥, eo-e, an-\n, tam-l-\≥.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-hWm-Ip-gn i-_-cn-ap-´w tch-Xn-bn¬ sP in-h-i-¶c≥ (72). `m-cy: kp-a-Xn. a°ƒ: k-\¬-Ip-am¿, Xne-Iw. a-cp-a-°ƒ: Pn ]n I-hn-X, F-kv tl-a-N{μ≥.

a¯m-bn tImgt©cn: amcma¨ ]p√mSv IÆwthen¬ sI sP aØmbn( 68 ). kwkvImcw C∂v D®bv°v c-≠n\v ]pecnImSv sk‚ v am¿Ivkv am¿tØmΩm ]f-fn skan-tØ-cn-bn¬. `mcy: sIm®ptamfpw ]pdØv AΩnWn. a°ƒ: kptcjv aØmbn, joP aØmbn. acpa-Iƒ: sPkn kptcjv.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ s]-cn-sßm-fw: sN-´ymØv ta-°p-\n \m-cm-bW≥ \m-b¿ (84). `m-cy: hn-P-b-e-£v-anb-Ω.

102mw h-b-Ên \n-cym-X-bmbn

I-∏m-Sv:\o-dn-bm-\n-°¬ tZ-h-ky tbm-l-∂m-s‚ `m-cy A-∂-Ω(75). kwkv-°m-cw C∂v 2.30\v I∏m-Sv am¿…o-h ]-≈nbn¬. ]tc-X ]m-em ao\-®n¬ sNm-´w-πm-°¬ Ip-Spw-_m-K-amWv. a°ƒ:tPm¨,tdmk-Ω, sPkn, A-∏®≥, tPmkv, A\p, X-¶∏≥. a-cp-a-°ƒ:Ip-™v, tPmWn, tPm-bn, kmen, ta-cn-°p-´n, euen.

C-Sp°n: Xe-amen I≠Øn¬ ]tc-X-\mb kqcy≥ ImWn-bpsS `mcy sN√Ω (102). kwkvIm-cw C∂p cmhnse 11\v ho´phf∏n¬. a°ƒ. AΩn-Wn, IrjvW≥, Fw Fkv iin ({Kma∏©m-bØv AwKw) X¶-Ω, cm[, {]km-Zv, N{μ≥, chn, cm[. acp-a-°ƒ. ]m∏p, eoe, AΩn-Wn, X¶∏≥, Hma-\, Aø∏≥, im¥, _n‘p, Hma-\, \mK≥.

B-en-¸

Abp-¸

A¶½

Ip-a-c-\√q¿: sh-≈m-fq¿ C√-Øv h-f-∏n¬ B-en-∏ (75).

Ip-a-c-\√q¿: th-fq¿-°p∂v sIm-c-≠-Im-´v A-bp∏(84).

\-^o-k ]n-W-dm-bn: Im-∏p-Ω-¬ \-^o-k \n-hm-kn¬ ]tc-X\m-b I°d ]n sambv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy kn ]n \-^o-k (85). a°ƒ: ap-kv-X-^(jn-tamK), Im-knw, kp-ss_¿, e-Øo-^v(Zp_-bv). a-cpa°ƒ: A-kv-a, P-ao-e, j-ao-\, km-_nd.

A-`n-em-jv apl-Ω: ]q-Pm-sh-fn cmP∏-s‚ a-I≥ A-`n-em-jv (32). A-hn-hm-ln-X\mWv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´p-h-f∏n¬. A-Ω: P-b-a-Xn. ktlm-Zc≥: A-\q-]v.

Ipªm-an-\ X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv l-k≥ tIm-t´-cnbn¬ ]-tc-X\m-b kn Sn Ip-´n-lk-s‚ a-Iƒ ]qh-Øm≥ I-≠n I-cnºn¬ Ip-™m-an-\(73). `¿-Ømhv: Sn ]n A–p¬ J-mZ¿. a°ƒ: adnbp, k-do-\, l-ko-\, j-aow, \m-knw (Zp_-bv), lm-jnw (A-_qZ-_n), ]tc-Xcm-b d-lv-aØv, jmln-Z. a-cp-a°ƒ: lm-jnw (sN ss∂), F ]n lmjnw (a-kv°-Øv), bqkp^v (F-d-Wm-Ip-fw), k-°-cn-ø (ku-Zn), \mk¿ (Zp_-bv), \-kv-dnb, P-kven, B-bn-j, jko-\. k-tlm-Z-c߃: a-l-aqZv, Ip™n-sambvXp, aq-k, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Z-en.

t{K-kn Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn Ben-te-Øv ]-tc-X-\m-b ss\-\m≥ tIm-in-bp-sS `m-cy t{K-kn ss\\m≥(73). kw-kv-Im-cw C-∂v \m-en-\v Ip-a-fn sk‚ v ]o-t‰-gv-kv am¿tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X s]Æ-°-c Ip-gp-h-Ø-d-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ:tIm-in ss\\m≥(ku-Zn A-td-_y), F F≥ am-Xyp(\yq-kvem‚ v), Hm-a-\, F≥ jmPn(ku-Zn A-td-_y), F F≥ Pn-Pn(ku-Zv-G-td_y), k-Pn ss\-\m≥, acp-a-°ƒ:]p-jv-], kn-\n, tPm¿-Pv Ip-‰n-°m-´v, enPn, Pn≥-kv(ku-Zn), Pn\ym.

im-´n-Kn-cn B-{i-a-¯n-se kzm-an [À-½-{h-X Úm-\-X-]-kzn

t]m-Ø≥-tIm-Sv: im-¥nKn-cn k-\ym-k-kw-L-amb Kp-cp-[¿-Ω- {]-Im-i-k`-bn-se ap-Xn¿-∂ Aw-Kw kzm-an [¿-Ω-{h-X ⁄m\-X-]-kzn (86). {]m-bm-[nIy-sØ Xp-S¿-∂v G-sd\m-fm-bn hn-{i-a-Øn-em^m¯n-am _ohn bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw h-≈n-Ip∂w: Im™n∏pg tIm-bn-° hn-f- C∂se 3.00 a-Wn-°v imbn¬ ]-tc-X\m-b bq-\p- ¥n-Kn-cn B-{i-aw h-fkv e-∫-bp-sS a-Iƒ ^m- ∏n¬ \-S-∂p. Fw.-F¬.Øn-am _o-hn (78). aI≥: F.-am-cm-b ]m-tem-Sv c-hn, A-Uz. Fw.-F. hm-ln-Zv A-–p¬ P-eo¬. a-cpXp-S-ßn cm-jv-{So-b km-aqaIƒ: kp¬-^-Øv. ln-I kmw-kv-Im-cn-I-cwK-sØ \n-c-h-[n t]¿ Btdm-k½ tPmÀ-Pv \m-ep-ap°v: I-Æn-amw-Ip- Z-cm-Rv-P-en-Iƒ A¿-∏n®p. t∂¬ ]-tc-X\mb tPm¿-Pn-s‚ `m-cy tdmbqkp^v kΩ tPm¿-Pv (68). kwCu-cm-‰p-t]-´: h-´°-bw kv-Im-cw C-∂v D®-°v aqC-S-I-fa-‰w Iqdp-ap-fw X∂n-\v \m-ep-ap-°v \-{kS-Øn¬ bq-kp-^v (40). JØp-hm-en tlm-fn-^m-an_-dS-°w C∂v D-®-°v 12 en ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a‰-°-c Xp-∏-e-Øn- \v Cu-cm-‰p-t]´ ss\bn¬ Ip-Spw-_mwKw. \m¿]-≈n J-_¿-ÿma°ƒ: kn_n (bp.F\n¬. `mcy: jman-e sNkv.F), Pn∂n, P-Ãn≥. a- ºp-Im≥]-d-ºn¬ Ip-Spwcp-a°ƒ: an\n, _nμp, _mwKw. a°ƒ: sF-j, Po\. A-lne.

_m-e-cm-a-]p-cw: tZ-in-b ]m-X-bn¬ tem-dn Hm-t´mbn-en-Sn-®v H-cmƒ a-cn-®p. aq∂v t]¿-°v ]-cn-°v. Hm-t´m ss{U-h¿ -_me-cm-a-]p-cw, B¿.-kn -kv{So-‰n¬ tXm-´-Øv hn-f-ImØv P-bnw-kn-s‚ a-I≥ sk-_m-Ãy≥ F-∂v hn-fn°p-∂ jn-Pp(29)hmWv acn-®-Xv. Hm-t´m-bn-se bm-{X-°-mcm-b h-k-¥(42)-, kp[n(19)-, tPm-kv(30)- F-∂-nh-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS s\øm-‰n≥-I-c-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. B-dm-epw-aq-Sv N-¥-°v k-ao-]w C∂se cmhn-se 11.30 \m-Wv A-]-I-Sw. s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ \n∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-dn-£-bn¬ F-Xn¿ Zn-ibn¬ \n-∂p h-∂ tem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ti-jw ]n-∂n¬ \n-∂p h∂ Im-dn-epw C-Sn-®mWv tem-dn \n-∂-Xv. kp-lr-Øn-s\ a-m-Xmhn-s\m-∏w Bip-]-{Xn-bn¬ Im-Wn-®v Xn-cn-sI h-cp-tºm-gm-Wv A]-I-Sw-. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ jn-Pp X¬kabw a-cn-®p. -kw-`-hw \-S-∂v t]m-en-kv F-Øm≥ ssh-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ tdm-Uv D-]tcm-[n-°m≥ {i-an-®-Xv kw-L¿-j-Øn\nS-bm-°n. s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.- ar-X-tZlw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v tijw _m-e-cm-a-]p-cw sk‚ v sk-_m-kv-Xym-t\m-kv tZ-hm-e-b-Øn¬ J-_-d-S°n. `m-cy A-iz-Xn. -B-dp-amkw {]m-b-am-b a-I-fp-≠v.

Ip-g-ªpho-Wv a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: _-kv ImØv \n-∂- Kr-l-\m-Y≥ Ipg-™p-ho-Wv a-cn-®p. ]n-c∏≥-tIm-Sv ssX-bv-°m-Sv Xr-t®m-Xn-bn¬ tam-l\≥ \m-b¿ (57) B-Wv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se F-´n-\v ssX-bv-°m-Sv _-kv kv-‰m‚ n-em-bn-cp-∂p kw`hw. `m-cy: cm-[m-aWn. a-°ƒ: {]n-b, {]-ho¨, {]-Pn-X.

-Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v F.-F-kv.-sF. a-cn-¨p i-io-{µ³ \m-bÀ

ssj-e-P

s\-_o-km _o-hn

cm-Po-hv

tIm-h-fw: hn-gn-™w I√p-sh-´m≥-Ip-gn D-jm-aμn-c-Øn¬ dn-´. sI.Fkv.C._n Hm-h¿-kn-b¿ i-in-{μ≥ \m-b¿ (68). `mcy: k-tcm-Pw. a-°ƒ: Dj, kn-‘p, hn-\p. a-cp-a°ƒ: hn-P-b-Ip-am¿, cmPn, ]-tc-X-\m-b {]-Zo-]vIp-am¿.

tIm-h-fw: sh-Æn-bq¿ s\-√n-hn-f I-°m-Ip-gn e£w ho-Sv tIm-f-\n-bn¬ _m-e-N-{μ-s‚ `m-cy ssj-e-P (55). a-°ƒ: jm-Pn, ssj-\n, a-cp-aI≥: k-t¥m-jv.

I-√-º-ew: \m-hm-bn°pfw ]-d-°p-∂v hn-f-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv A-en-bp-sS `m-cy s\_o-km _o-hn (78).

sIm-´m-c-°-c: ]q-h-‰q¿ ]-Sn-™m-dv cm-a-\n-e-bØn¬ B¿ cm-Po-hv(42). `m-cy: cm-[m-a-Wn.

apl½-Zv lm-Pn

]-g-b-ßmSn: ]p-Xn-bßm--Sn _-kv-Ãm‚n-se ]tc-X\m-b kp-sse-am≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-´n-b ≥ J-Zo-P(53). a°ƒ: im-an¿, im-°n¿, ^-lZv, im-Zn-b, im-ln-\, ssi-a. a-cp-a°ƒ: Pm-^¿, ^mdqJv (C-cp-hcpw A-_pZ_n), k-bo-Zv (j-m¿P). k-tlm-Z-c߃: l-aoZv (jm¿P), k-emw (kuZn), in-lm_v, l-^v-kØv, B-Øo-a, dw-e, i_m\.

h-S-I-c: ap-´p-߬ ]-tc-X\m-b Fw kn A-l-Ω-Zns‚ a-I≥ kn ]n \-ko¿ (54). am-Xm-hv: B-an-\.

A-co-t°m-Sv: hn-f-bn¬ F-fm-¶m-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b Im-cy-∏dº≥ tIm-´-Ip-f-Øn¬ aΩ-Zn-s‚ `m-cy h-t´m-fn B-bn-ip-Ω (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ^mØn-a, A-e-hn-°p-´n.

h-S-°m-t©-cn: ap-Xn¿-∂ C-S-Xp-]-£ t\-Xm-hpw ap-≠-Øn-t°m-Sv ]-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ I-≈n-h-f-∏n¬ sI sI Ir-jv-W≥-Ip-´n (83). kw-kv-Im-cw C-∂v. s]-cn-ß-Øq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v `-c-W k-an-Xn Aw-Kw, Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v U-b-d-IvS¿, an¬-a ^-U-td-j≥ Aw-Kw, £o-c hn-I-k-\ D-®n-Ir-jv-W³ kw-Lw kv-Ym-]-I≥ FB-e-Øq¿: ]-g-ºm-e∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿t°m-Sv ]q-h-t°m-Sv IØn-®n-´p-≠v. `m-cy: kucnº-Øv ho-´n¬ Nn∂-Ωp Zm-an-\n. a-°ƒ: l-cn-ZmA-Ω-bp-sS a-I≥ D-Ænkv, i-in-[-c≥, kp-a-Xn, Ir-jv-W≥ (64). ]-tc-X-\m-b kp-tc-jv. acp-a-°ƒ: Ko-X, k-Pn, amap-l-½-Zv j-co-^v- b. a-t©-cn: Iq-aw-Ip-fw tXm-´p-s]m-bn¬ G-dmw- Ku-cn sXm-Sn C-{_m-loans‚ Nm-e-°p-Sn: ]-Sn-™m-sd (sN-dn) a-I≥ ap-l-Ω-Zv Nm-e-°p-Sn Xq-{]-Øv Kucn (70). a-°ƒ: {]-k-∂, j-co-^v (26). am-Xm-hv: ssk-\-_. k- B-\-μ-h-√n, km-hn-{Xn, iym-a-f, jm-en-\n. tlm-Z-c-߃: kp-ss_¿, hm-Pn-Zv, ]sam-bv-Xo³-Ip-«n tc-X-\m-b j-^o-Jv, bn-em-≠n: sIm-√w ssJ-dp-∂o-k, km-ln-Z, sImIq-Øw-]-≈n sam-bv-Xo≥k-ao-\, k-lv-e. Ip-´n (65).

Im-ªp

Ip-am-c³

Ip-ª-½

]dhq¿: I-cp-am√q¿ a-\bv-°∏-Sn Nm-W-bn¬ tIm-f-\n-bn¬ Ip-gn-∏p-c]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Aø∏-s‚ `m-cy Im-™p (70). a°ƒ: {]-`m-Ic≥, cm-P∏≥, tam-ln\n. a-cpa°ƒ: aWn, A-ΩnWn, cm-P∏≥.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-t≠°p-Sn-bn¬ Ip-am-c≥ (74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-Zn-\m-aWn. ]mºm°p-S Ip-gn-°m-´v IpSpw-_mwKw. a°ƒ: klP≥, ssj-P, {io-P. acp-a°ƒ: Kn-cn-P, iin, k-t¥mjv.

a-cSv: Sn.hn PMvj-\v kao-]w ss]-ßm-Ø-d-bn¬ Ir-jvW-s‚ `m-cy Ip™-Ω (78). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v s\´q¿ im-¥nh-\w iv-a-im\-Øn¬. a°ƒ: ]-tcX\m-b Aw-_p-Pm£≥, Ip-amcn, jmPn, jo-_, kp-\n¬, c-tai≥. a-cpa°ƒ: _n-Pn- kv-an-X, Irjv-W≥-Ip´n, tacn, an\n, A-\n-X, ]-tc-X\m-b cmP∏≥.

k-c-kz-Xn A-½

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

kp-tem-N-\

a-c-Sv: ssh-°-Øp-t»-cn tdm-Uv ]-tc-X\m-b cm-[mIr-jv-W≥ `m-cy k-c-kzXn A-Ω(77). a°ƒ: {iotZhn, \-μ-tKm-]me≥, Ko-Xm-tZhn. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, P-b-{io, Zneo-]v.

A-t©-cn: am-Xr-∏n-≈n \m-cm-b-W≥ \m-b¿(80). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ]m-d-ta-°m-hv im-¥n-L-´n¬. `m-cy: imc-Z. a-°ƒ: Ko-X, jo-_, tc-Wp. a-cp-a-°ƒ: kp-μc≥. l-cn.

Ir-j-vW³

Nncp-ssX

Iq-fn-ap-´w: {Xn-th-Wn¬ s\-√n-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™n-th-em-bp-[s‚ `m-cy kp-tem-N-\ (82). a-°ƒ: tam-l-\≥ (_-l-dn≥), _m-_p, DÆn-Ir-jv-W≥, A-Pn-Øv, jm-Pn, k-c-kz-Xn, jo-e. a-cp-a-°ƒ: jo-e, A-\nX, kp-h¿-W, kz-]v-\, A-ºn-fn, {]-`m-I-c≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥.

\o¿-®m¬: G-Wn-bm¿-∏nse ao-Ø-fw ho-´n¬ F ]n Ir-jv-W≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b e-£v-an. a-°ƒ: N-{μ≥, I-cp-WmI-c≥, cm-P≥, I-a-em£n, \-fn-\n, k-tcm-Pn-\n, N-{μm-h-Xn. a-cp-a-°ƒ: Ir-jv-W≥, Kw-Km-[-c≥, I-cp-Wm-I-c≥ am-ÿ (\h-Po-h-\ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ _-Zn-b-Sp°), {]-ho¨. k-tlm-Z-c-߃: X-ºmbn, ]-tc-X-cm-b F ]n cma≥, a-°w.

\-koÀ

e-£-van A-½ Xr-°-cn-∏q¿: bp.-]n.-Fkv.-kn-bn-se B-Zy a-ebm-fn Aw-K-hpw im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ÿm-]-I sk-{I-´-dn-bp-amb ]-tc-X-\m-b sI Pn ASn-tbm-Sn-bp-sS am-Xm-hv ]nen-t°m-Sv tI-tWm-Øv e£v-an A-Ω(95). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Im-{ºØv tKm-hn-μ s]m-Xphmƒ. a-cp-a-Iƒ: X-¶w Pn A-Sn-tbm-Sn (dn-´: {]-^k¿, Im-en-°-‰v bq-\n-thgv-kn-‰n). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥, \m-cm-b-Wn.

Ip-ªn-¡-®³ Ip-‰ym-Sn: \o-te-®p-Ip-∂v sI sI Ip-™n-°-Æ≥ (58). `m-cy: I-a-e.

s]-cn-tßmw: I-Smw-Ip∂n-se ]-tc-X\m-b IÆ-t¶m-´v sh-fp-Ø-ºp-hns‚ `m-cy Im-\-¶m-c≥ Nncp-ssX (85). a°ƒ: am-[hn, tKmhnμ≥, Ir-jvW≥, tZhIn, Ip-™n-cma≥, e£van, cp-Kv-anWn, \-fn\n, Ip-am¿, kp-io-e, h¬ke, P-\m-¿-±\≥, kp-PmX.

B-bn-ip-½

B-bn-i tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv I-Sp-∏n-\n ]-tc-X-\m-b Ip-™n-aq-k-bp-sS `m-cy B-bn-i (85). a-°ƒ: kp-ss_-Z, A-ivd-^v, l-ao-Zv, _-jo¿, eØo-^v, kp-lv-d, \-Pv-a, km-ln-Z, l-ko-\, ^ukn-b, P-ko-\, kpss_¿. a-cp-a-° ƒ: d-joZ, j-°o-e, X-kv-\n, s^lvv-an-Z, Pp-ssa-e-Øv, l_o-_v d-lv-am ≥, C-kv-amCu¬, a-\m-^v, d-low, j-^o-Jv, d-^o-Jv.

A-½m-fp Ip-‰ym-Sn: I-tS-°-Nmen¬ X-d-h-´-Øv A-Ωm-fp (71).

B-bn-jm-_n sN¿-°-f: C-μn-cm-\-K¿ lu-kn-Mv tIm-f-\n-bnse ]-tc-X-\m-b sam-bvXp-hn-s‚ `m-cy B-bn-jm_n (88). a-°ƒ: A-–p√, C-{_m-lnw, B-ap, ssZ-\-_n, kp-l-d, ]-tcX-cm-b ap-l-Ω-Zv Ip-™n, _o-^m-Øn-a. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp, C-{_m-lnw, ssZ-\_n, B-an-\, kp-l-d, ]tc-X-cm-b sN¿-°-f aΩp, a-dn-bw-_n.

tZ-h-In sIm-bn-em-≠n: sIm-√w tXm-S-¶-bn¬ tZ-h-In (70).

hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-sc t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ 500 tIm-Sn h-I-bn-cp-¯pw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hnZym¿-Yn kw-cw-`-I-sc t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-bn kw-ÿm-\ _-P‰n-s‚ H-cp i-Xa - m-\w Xp-I am-‰n-h-bv-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. {]-Xn-h¿-jw 500 tImSn- cq-]b - n-e[ - n-Iw C-{]-Imcw am-‰n-h-bv-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kwÿm-\s - Ø B-Zy kw-cw`-I-Xz Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn Kq-Knƒ π-kv lm-Mv Hu-´n-eq-sS \-S-Øn-b A`n-kw-t_m-[-\-bn-em-Wv ap-Jy-a{- ¥n C-°m-cyw Adn-bn-®-Xv. kw-cw-`-I-sc k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-≈

C-Ø-c-Øn-sem-cp ]-≤Xn C-¥y≥ kw-ÿm-\ß--fn¬ C-Xm-Zy-am-sW∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. sF.Sn-bn-epw sSen-tImw ta-J-e-bn-ep-ap≈ bp-hk - w-cw-`I - X - z- - ]-cn]m-Sn Ir-jn, B-tcm-Kyw, kn-\n-a, kw-kv-Im-cn-Iw, Sq-dn-kw Xp-Sß - n-b a-‰p taJ-e-I-fn-te-°pw hym--]n∏n-°pw. F-√m tIm-f-PpI-fn-epw kw-cw-`-I-Xz hnI-k\ - ¢-∫p-Iƒ cq-]o-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn kw-cw`-I¿-°v 20 i-Xa - m-\w lmP-cpw \m-epi-X-am-\w t_m-Wk - v am¿-°pw \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S∏m-°n D-Øc - h - n-d° - n. bp-

hkw-cw-`I - ¿ ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ B-i-b-߃°pw kw-cw-`ß - ƒ-°pw ]W-hpw A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fpw h-gn k¿°m¿ F-√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n X-s‚ k-tμ-iØn¬ ]-d™ p. kw-ÿm-\-sØ 2,892 ssl-kvI - qƒ, 1,551 l-b¿ sk-°≥-U-dn, 379 shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn, \n-c-h-[n tImf-Pp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn A-©v e-£Ø - n-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv X¬-k-a-bw k-tμ-iw I≠-Xv.

Ir-jv-W³-Ip-«n

N-{µn-I ap-‰n-®q¿: ]-Sn-bw I-Æ-∏ti-cn c-ho-{μ-s‚ `m-cy N{μn-I (64). a-°ƒ: kt¥m-jv, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: ku-ay, t{]-aem¬, kp-tc-jv.

cm-a-³-Ip-«n Xn-cq¿: sN-{º sX-t°Xn¬ cm-a≥-Ip-´n (80). `mcy: A-Ωp-°p-´n. a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, k-tcmPn-\n, I-\-I-h-√n, hn-P-be-£v-an.

a-¯m-bn aq-hm-‰p-]p-g: hmf-Iw _Y-\n∏-Sn s]m-ß-WØn¬ a-Øm-bn(57).kwkv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v I-Sa-‰w sk‚ v.tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬. `mcy: eo-e. ap-S-πm-hp¶¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: enan, t_-kn¬. acp-aI≥: t_-kn¬.

Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v: Xn-cphn-gmw-Ip-∂v bp.]n kv-Iqfn-\p k-ao-]w am-Smºm-d ho-´n¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (79). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: dp-Jn-b, l-aoZv (A-[ym-]I≥, F.F¬.]n kv-Iq-ƒ Xr°-≈q¿), A-–pƒ I-cow (bp.F.C), A-–pƒ \mk¿, sj-co^v.

Ip-«n-l-k³

Ip«n-b-ʳ J-Zo-P

\m-dmØv: Sn.kn. tK‰v Hm-W-∏d-ºv tdm-Un\p k-ao-]w I-∏p-h-f-∏n¬ _m-e-s‚ `m-cy eo-e (62).

D-≈n-tb-cn: a-\m-Sn-se sN-dp-Ip-∂p-Ω¬ kn sI tKm-]n (68). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]-Im-i≥, ssjPp, ssj-e-P, ssj-Pn-e, ssj-_, jn-Pn-e.a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-`mjv (tN-en-b), dn-te-jv , _n-μp (]p-fn-b-t©-cn). -

am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv ]pXn-bm-S-Øn¬ Ip-´n-lk≥ (75). `m-cy: B-bn-i. a-°-ƒ: ^m-Xzn-a (sh-≈ap-≠ F-®v.F-kv. h-b-\mSv), kp-sse-J, A-l-Ω-Zv, ap-\o¿, A-–p¿-d-lvam≥, Pw-jo-\. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ -K-^q¿ (am-hq¿), \m-k¿ (s\-®q-fn), d-lv-aØv A-en (Ip-‰n-°-S-hv, Pko-\.

l-ʳ

tP-¡-_v hÀ-Ko-kv

]-co-Xv-

tXm-akv

A-Ðp ka-Zv

s]-cp-ºm-hq¿: ku-Øv h√w k-_v-tÃj-\v kao-]w h-t°-°p-Sn tdmUn¬ (ap°-S) ]-tcX\m-b ]-co-Xn-s‚ aI≥ l- ≥ (61). `mcy: kp-sse-J. a°ƒ: lmjnw-j, l-ko-\,_ohn. a-cp-a°ƒ: l-kv-\, ap-lΩZv, A-–p¬ e-Øo^v (Zp-_m-bv). k-tlm-Zc߃: A-en-bm¿, _ncm≥, k-enw, d-kmJv, ^m-Øn-a, \-_o-k, _n^mØp. ]-tc-X≥ {Smh≥-Iq¿ d-tbm¨kv sF.F≥.Sn. bp.kn bq\n-b≥ t\-Xm-hpw, kuØv h√w ap≥ P-amAØv {]-kn-U‚ v, ap-°-S sh¬-s^-b¿ saw-_¿ F-∂o- \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v .

sN√m\w: sN√m-\w I≠-°S-hv I-≠-aw-KeØv tP-°-_v h¿-Ko-kv (63). `mcy: B-\n tP°_v. a°ƒ: sU¬kn, kn-ÿ an\n. a-cp-aI≥: km-_n tXm-akv (tSm-an).

sIm-®n-:- sh-Æ-e- s]t{Smƒ- ]-ºn-\v- k-ao-]wsIm-√w-]-d-ºn¬- sI F]-co-Xv-(85)-. Zo¿L-Imew ]{X GP‚m-bn-cp∂ ]tc-X≥ tI-c-f- tÃ-‰v^n-j-do-kv- tIm¿-]-td-j\n¬- sIm-®n- sF-e-‚ vπm-‚ n-se- Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p.- sh-Æ-e- lnZm-b-Øp¬- A-hmwaZvdk- I-Ωn-‰n- ap-≥ {]kn-U-‚m-Wv.- `m-cy-:- ]≈n-°-c- s\-Sp-°p-Sn- IpSpw-_mw-Kw- lm-P-d.- a°ƒ-:- ]-tc-X-\m-b- sI ]n- ap-l-Ω-Zv- k-Ko¿,tUm.- ap-l-Ω-Zv- A-iv-d-^v(jn-^m- tlm-an-tbm- ¢n\n-Iv,- I-eq¿-),- B-kn-^vA-en- (k-hn-X- s{]m-hnj-\¬- tÃm¿,- s]m-∂pcp-∂n-),- A-l-Ω-Zv- ss^k¬- (A-en-^v- ]m-t°-gvkv,- ]-≈n-°-c-),- B-_n-Z,apw-Xm-kv.- a-cp-a-°ƒ-:ssk-\-_- (B-ep-h-),jm-Pn-Z- (s]-cp-ºm-hq¿-),D-ssa-_- (I-Sp-ß-√q¿-),ap-\o-d- (Ip-´-a-t»-cn-),- Ben-t°m-b- (F-^v-.F-.kn.Sn. D-tZym-K-a-fi¬-),jm-Pn- (N-¥n-cq¿-).-

s]-cp-ºm-hq¿: tIm-S-\mSv I√p-¶¬ sI Fw tXma-kv(79). s]-cp-ºm-hq¿ K-h. t_mbv-kv ssl-kv-Iqƒ dn-´ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p.kw-kv-Im-cw C-∂v c≠n-\v B-em-´pNn-d sk‚ v. ta-co-kv bmt°m_m-b ]-≈n- sk-antØcnbn¬. `mcy: h-b\m-Sv tX-\p-¶¬ km-dmΩ(dn-´.A-[ym]nI). a°ƒ: Xm-c(ku-Øv B{^n°), Xm-Pv(C-t¥m\oky). a-cp-a°ƒ: {]-km-Zv sXt°S-Øv Xm-tg-Xn¬ (tIm-∂n), Un-∂n, ss]\p-¶¬ (a-W¿-°m-Sv).

a-´m-t©-cn:_-km¿ tdmUv 5/205kn-bn¬ A–p a-Zv(57). `mcy: ssee. a°ƒ: X≥-ko-e, Pko-e,an≥-kn-e, ^m-kne. a-cp-a-I≥:X≥-ko¿.

ImÀ-Xym-b-\n h-SI - c - : ]-tc-X\ - m-b \mcm-bW - ≥ am-Ãd - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n (70˛tNm-ºm¬ F.-C.-H Hm^n-kv ko-\n-b¿ dn-´. kq{]-≠v). a-°ƒ: ]n F≥ A-Pn-Xv Ip-am¿, A-Pn-X, A-Pb - .

eo-e

D-t¸m-bn lm-Pn ]-∂q¿: I-Æt- ©-cn Dt∏m-bn≥ lm-Pn (85). ]∂q¿ a-l√ - v I-Ωn-‰n ap≥ J-Pm-©n-bm-Wv. `m-cy: ]m-Øq-´n l-÷pΩ. a-°ƒ: A-–p-¿d - l - vam≥, A-∫m-kv, A-–p¬ K-^q¿, J-ad - p-∂n-k, j-do\. a-cp-a° - ƒ: A-–p¿-dlva - m≥ ]p-√q-fq¿ (\-cn°p-\n ss_-Xp¬-C h¿-°n-Mv sk-{I-´d - n, Fkv.F - w.-F Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v), ap-lΩ - Z- v _n-®n (G-jy≥ ^¿-Wo®¿), kp-ld - , _p-jvd - , km-_n-d.

e-£v-an D-Zp-a: t_-°-en-se kzman-°p-´n-bp-sS `m-cy e-£van(67). a-°ƒ: c-a, c-aWm, c-Xn. a-cp-a-°ƒ: iin, c-hn, a-t\m-Pv.

tKm-]n

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-\v `q-an: A-`n-`m-j-I-s\ {]-XntNÀ-¯ \-S-]-Sn sslt¡mSXn d-±m-¡n sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v th≠n `q-an hm-ßn-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´ hn-Pn-e≥kv tI-kn¬ A-tkm-kntb-j-s‚ A-`n-`m-j-Is\ {]-Xn tN¿-Ø hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn sslt°m-S-Xn d-±m-°n. tPm-bn ssI-Xm-cw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-tkm-kn-tb-j ≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m∏w {]-Xn-bm-°n-b \-S-]Sn d-±m-°-W-sa-∂ Atkm-kn-tb-j-s‚ \n-btam-]-tZ-i-I≥ F hn tXm-a-kn-s≥-d l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\-s≥-d D-Ø-

c-hv. ]-≈p-cp-Øn-bn¬ 23.-95 G-°¿ `q-an {In-°‰v kv-t‰-Un-b-Øn-\v hmßn-b-Xn¬ {I-a-t°-Sv B-tcm-]n-®v tPm-bv ssI--Xm-cw \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.F-kv.]n l-cPn-°m-c-s\ Iq-Sn {]-Xn tN¿-Øv tI-sk-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. l-c-Pn°m-c-s\-Xn-tc {]-tXyI Ip-‰-Ir-Xyw B-tcm]n- ° - s ∏- ´ n- ´ n- s √- ∂ pw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\pw ]-cm-Xn-°m-c\pw t]m-epw ]-cm-Xn-bns√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-

bm--Wv knw-Knƒ-s_-©v tI-kv d-±m-°n-b-Xv. sX‰m-b-tXm \n-b-a-hn-cp-≤am-b-tXm B-b \n-btam--]-tZ-iw l-c-Pn-°mc≥ \¬-In-b-Xm-bn Nq≠n-°m-´m-\m-bn-´n-√. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-sb-∂-√m-sX lc-Pn-°m-c-\v a-‰v Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-aps≠-∂v sX-fn-bn-°m-\mbn-´n-√. ]p-Xn-b B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°s∏--´n-´p-an-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ {]-Y-a-Zr„ym l-c-Pn-°m-c-s\-Xncm-b tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

jm-ln-\ IÆq¿-kn‰n: A-©p-I≠n ^-P-dn¬ C sI jmln-\(30). `¿-Ømhv: S-avt´m≥ A-iv-d^v. am-Xmhv: C sI Xm-ln-d. aI≥: aplΩ-Zv k-∂q≥.

Kn-cn-P sIm-bn-em-≠n: ap-Øm-ºn \m-emw-I≠ - w Ip-\n Kn-cnP (47). `¿-Øm-hv: hm-kp.

C-¿m-¯p-½Xn-cq¿: ]-tc-X-\m-b tIm-d-fm-´n¬ Ip-´ym-enbp-sS `m-cy C-øm-Øp-Ω (73). a-°ƒ: J-Zo-P, dp-Jn-b,kp-ss_-Z, l-\o-^ (JØ¿), _-jo¿ (bp.-F.C.-), kp-ss_¿.

A\´³ \mbÀ Agot°mSv: D∏mbn®m ense GcpΩ¬ A\¥≥ \mb¿(85). `mcy: ]tcXbmb eo-e. a°ƒ: joe, jo\, jPn\n(ISºq¿ ]-©mbØv). a-cp-a°ƒ: A\n ¬(Kƒ^v), cm-tIjv(\nIvvjm≥ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv). k-tlm-Z-c߃: i¶c≥ \mb¿, \mcm bW≥ \mb¿, Ip™∏ \mb¿, am[hn, ]m¿h Xn, Im¿Øym-b\n, tKmhnμ≥.

tKm-hnµ³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ F-ct´-ßn¬ sh-≈p-h°≠n tKm-hn-μ≥ (75). `mcy: No-cq´n. a-°ƒ: {io-aXn, hn-Pb≥, kPoh≥. a-cp-a°ƒ: N-{μaXn, ssj-\n.

A-Sq¿-: A-an-X th-K-ØnseØnb Sn-∏¿ tem-dn-bnSn-®v ss_-°v- bm-{Xn-I-\mb F.--F-kv.-sF. acn®p. A-Sq¿ Un-ssh.--F-kv.] -- n Hm-^nkn-se F.-F-kv.-sF. C-f-a-Æq¿ hn-jv-Wphn-em-k-Øn¬ sI kp-tc{μ≥-(55) B-Wv a-cn-®-Xv. Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ kw-kv-Ym-\ ]m-X-bn¬ A-Sq¿ a-cn-bm B-ip-]-{Xn-°v ap-ºn¬ C-∂-se cm-hn-se 10.-20 Hm-sS-bm-Wv A-]-ISw. ho-´n¬ \n-∂p ss_-°n¬ Un-ssh.- F-kv.-]n Hm^nkn-te-°v t]-mI-th A-Sq¿ `m-K-tØ-°v h-∂ tem-dn ss_-°n-s\ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n¬ \n-∂p ho-W kp-tc-{μs‚ i-co-c-Øneq-sS temdn I-b-dn. XpS¿∂v hym-]m-cn-I-fpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v k-ao-]-Øp-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. \-h-_w¿ F-´n-\v k¿-ho-kn-¬ \n-∂p hn-c-an-°m-\n-cn-s°-bm-Wv a-cWw kw`-h-®Xv. t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v ssI-am-dn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy-: D-a-b-Ω. a-°ƒ-: hn-jvWp,-A-Jn¬.-

ssk-¡nÄ bm-{Xn-I³ s{I-bn³ X-«n a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: km-[-\-߃ hm-ßn ho-´n-te-°p a-S-ßnb ssk-°nƒ bm-{Xn-I≥ s{I-bn≥ X-´n-a-cn-®p. D-≠πm-hv ]q-X-°p-gn-bn¬ lao-Zv (62)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \mep-a-Wn-tbmsS sXm-Sp-]pg \yq-am≥ tIm-f-Pv tdmUnem-Wv A-]-I-Sw. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 11.30\v Im-cn-t°m-Sv ss\-\m-cp-]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬. a-°ƒ: jn-_p, kn-bm-Z,v jo-_. a-cp-a-°ƒ: ^u-kn-b, k-_n-X, \njm-Zv.

Hgp-¡nÂs¸«v bp-hm-hn-s\ Im-Wm-Xmbn

]Ø\w-Xn´: \Zn-bn¬ Ip-fn-°m-\n-dßn-b bp-hm-hns\ Im-Wm-Xmbn. sIm√w A-®≥-tIm-hn¬ kz-tZin-bmb jw-\m-Zn(25)s\bm-Wv Im-Wm-Xmb-Xv. C∂-se ssh-In´v 5.30 Hm-sS A-®≥ tIm-hn-em-dns‚ kzm-an∏-Sn I-S-hn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ jw-\m-Zv tPm-enI-gn-™ ti-jw kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w Ip-fn-°m\n-d-ßn-b-t∏mƒ H-gp°n¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Akn.tÃj≥ Hm-^n-k¿ Fw jw-kp-≤os‚ t\Xr-Xz-Øn¬ A-Kv-\ni-a-\ tk-\- cm{Xn ssh-Inbpw Xn-c-®n¬ \-S-ØpIbmWv.

ho-«p-apä-s¯ In-W-än hr²-³ a-cn-¨ \n-ebnÂ

Xncph√: ho-´p-ap‰-sØ In-W-‰n¬ hr≤-s\ a-cn-® \n-en-bn¬ I-s≠Øn. Ip-gp-th-en-∏p-dw Im-c-bv-°¬ ssI-Xmc-Øv In-g-t°-Ip-‰v X-¶-∏≥ ]n-≈ (86) sbbm-Wv C∂-se ssh-Ip-t∂-cw In-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. ssh-In-´v kv-Iq-fn¬ \n-∂v a-S-ßn-sbØn-b sIm®p-a-Iƒ X-¶-∏≥]n-≈-sb Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en-em-Wv In-W-dn-s‚ k-ao]Øp \n-∂v C-bm-fp-sS Du-∂p h-Snbpw tXm¿-Øp ap≠pw I-s≠-Ønb-Xv Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ A-·n ia-\ tk\-sb hn-h-c-a-dn-bn-°pI--bm-bn-cp-∂p. A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ ho-W-Xm-hm-sa-∂m-Wv {]m-Yan-I\n-K-a\w. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-In-´v aq∂v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: ]-tc-Xbm-b ]m-dp-°p-´nbΩ. a°ƒ: k-Pn-Ip-am¿, tim-`-\-Ip-amcn.

B-\-b-d kw-`-hw: t]m-en-kn-s\ sh-Å-]q-in sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ap-Jy-a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn® Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kn-\p A-\pIq-e-am-bn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. a¿-±\ - t- a-‰ P-b{- ]-km-Zns‚ s]m-Xp B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-∂pw P\-t\-{μo-b-Øn-\v G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ £X-tam ap-dn-thm G-‰X - n-s‚ e-£W - ß - f - n-s√-∂pw ]-cntim-[-\ dn-t]m¿-´v ]-d-bp∂p. t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca - ¿±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ am[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´n-´pw t]m-en-kn-s\ sh-≈] - q-ip∂-Xm-Wv sa-Un-°¬ dn-

t]ms´∂mWv Btcm-]Ww. I-gn-™ \m-en-\v B\-bd - thƒ-Uv am¿-°‰ - n¬ tlm¿-´n-tIm¿-]n-s‚ Pn√m kw-`-c-W tI-{μw D-ZvLm-S-\-Øn-s\-Øn-b apJy-a-{¥n-sb-bpw Ir-jn-a{¥n-sb-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-Ib - pw ap-´s - b-dn-bpI-bpw sN-bX v- X - p-am-bn _‘-s∏-´p-≠m-b kw-L¿j-Øn-\n-sS-bm-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Sm-tKm¿ Km¿-U≥-kn¬ tXm--∏n¬ ]p-Xp-h¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-b-{]-km-Zn-ss‚ P-\-t\{μn-bØ - n-¬ Dƒ-∏s - S t]men-kv a¿-±-n-®-Xv. F-∂m¬, sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n¬ s\-©v, ap-Xp-Iv, h-e-XptXmƒ, h-bd - n-s‚ Xm-sg-`m-

Kw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ £X-ta-‰-Xm-bn ]-cn-tim-[-\bn¬ I-s≠-Øn-bX - m-bpw ]-d-bp-∂p-. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ ]-cn-tim-[-\bp-sS dn-t]m¿-´v t]m-en-kn\pw e-`n-®n-´p-≠v. P-b-{]-km-Zn-s\ a¿-±n®p-sh-∂pw a¿-a-`m-K-ßfn¬ ]-cn-t°¬-∏n-®p-sh∂p-ap-≈ ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v kw-`-h-Øn-epƒ-s∏-´ ]q-¥p-d tÃ-j\ - n-se t{KUv F-kv.sF hn-Pb - Z- m-kns\ k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw sF.]n.kn 341, 323, 324, 506 (1), 34 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw t]-´ t]m-en-kv tI--sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-tX-Øp-S¿-∂m-

Wv A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn sa-Un-°¬ t_m¿Un-\v cq-]w \¬-In-bX - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬ tIm-fP - n-se k¿P-dn, bq-tdm-f-Pn hn-`m-KØn-se hn-Z-Kv-[¿ Aw-Kß-fm-bp-≈ aq-∂w-K saUn-°¬ t_m¿-Uv I-gn™ 10-\v P-b-{]-km-Zn-s\ hn-iZ- a - m-bn ]-cn-tim-[n-®p. sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIkn¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Un.Pn.]n A-dn-bn-®p. sF.]n.kn 143, 147, 149, 283, 353, 188 ]n.-Un.]n.]n B-Iv‰v 3(1) F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw P-b-{]-km-Zn-s\Xn-sc-bpw tI- p≠v.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-13  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-13