Page 1

6

thÀ-]mSv

kochi

9 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

_-Ên-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

th-Wp-tKm-]m-eÂ

Nn-¶-¡p-«n

tbm-l-¶m³

ao-¦m-½

Ir-jv-W³ \m-bÀ

h-Âk-e-`m-bv

tXm-a-kv

X-¦-½

a-´m-t©cn: ]m-em-kv tdm-Un¬ th-Wp-tKm]m¬ Pz√-dn D-S-a ]-d-hm\-ap°v P-∑-]-d-ºn¬ B¿ th-Wp-tKm]m¬(58). `mcy: F≥ [\-e-£van. a-°ƒ: [\y, Znhy, hnZy. a-cp-a°ƒ: kp-\oXv, a-tljv.

]-d-hq¿: ap-´-tØm-´n¬ (In-g-°≥-X-e-b°¬) kz-X-{¥yk-a-c tk-\m\nbpw Xm-eq-°v I¿-jI k-am-Pw {]-kn-U‚pam-bn-cp-∂ ]-tc-X\m-b Fw sI h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Nn-∂-°p-´n (93). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 11.30\v ]-d-hq¿ sk‚ v tXma-kv bmt°m_m-b kn-dn-b≥ ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]tc-X sh-fn-b\m-Sv h-en-b-h-\-Øn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: ]-tc-X\m-b sdPp, Fw hn t]mƒ (ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨ {]-kn-U‚ v), sa-do-\, Ip™p-tamƒ, _o-\ (bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: am-b C√w-]n≈n¬ (bp.F-kv.F), ]-tc-Xbm-b ta-cn°p™v, {]-^. Fw F tPm¨ ssa-emSpwIpt∂¬, em-ep h-en-b-]d-ºn¬, km-_p tN-‰mf-ØpwI-c (bp.Fkv.F).

aq-hm-‰p-]p-g: ta-°-Sºvv Hm-en°¬ H F tbm-l∂m≥ (Ip™p-tam≥ ˛82). `mcy: A-∂-°p´n. aÆq¿ I-S-ºm-´v Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: jmPn, _nPp, ssj_n. a-cpa°ƒ: _m_p, emen, jn-Pn.

Ip-º-fßn: tIm-t®-cn ]tc-X\m-b tP°-_v `m-cy ao-¶m-Ω (83). ]tc-X Ipºf-ßn \m-t¶-cn-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: tPm¿Pv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬ sk‚ v ]ot‰-gv-kv kv-Iqƒ), ]-tcX\mb tem-d≥kv, P-kv‰n≥, tPmjn, B‚Wn, {^m≥-kokv, tPm-kv amXyp. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b cmP-Ω, Beokv, jΩn, P≥-kn, kqkn, ta-gvkn, sj-dn≥.

{io-aq-e-\-Kcw: ku-Øv sh-≈m-c-∏n-≈n hm-cym-´v]p-cw ]q-¶p-Sn ho-´n¬ ]n Pn Ir-jv-W≥-\m-b¿(84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. s]-cp-ºm-hq¿ d-tbm¨kv Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p. `mcy: c-Xv-\-aWnb-Ω. a°ƒ: cm-tP{μ≥, cm-tP-izcn, P-b-e£van, {]-ko-X, ao\p. acp-a°ƒ: {ioI-e, \m-cmb-W≥-Ip´n, ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, l-cn-Ip-am¿, l-cnIr-jvW≥.

ssh-∏n≥:Hm-®-¥p-cpØv Im-´p-¶¬ sI sI Ip-kp-am-Ic-s‚ `m-cy Fw Fkv h-¬k-e-`m-bv (66). dn-´. A[ym-]n-IbmWv. Fkv.F≥.Un.]n. h-\n-Xmkw-Lw Hm-®-¥p-cp-Øv im-J {]-kn-U‚ v, Kp-cp[¿-Ω {]-Nmc-Wn k-` Ip-Spw-_-bq-\n-‰v sk{I´-dn F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®ncp∂p. aIƒ: {]nb (]d-hq¿ Xm-eq-°v Hm-^nkv). a-cp-aI≥ : ho-tc{μIp-am¿ (shm-t°-j\¬ l-b¿-sk-°≥Udn kv-°qƒ, ]√m-cn-aw-Kew).

aq-hm-‰p-]p-g: s]-cn-ß-g tN-‰q¿ ]-tc-X\mb tXma-kns‚ a-I≥ tXm-akv (tXm-am-®≥ ˛66). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v s]-cn-ß-g sk‚ v tPm-k^v-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tam-\n-bΩ. (D-∏p-Xd ssI-X-t°m´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: DÆn, kn\n (Zp_m-bv), c-ivan (Zp-_m-bv), do-\ (Im-\U), do-tPm. acp-a°ƒ: tdmkv-\ ]-≈nbm-Sn°¬ (h-≠n-s∏-cnbm¿), jm‚n t]m-Øm\n-°mSv (Zp-_m-bv), kmPp I-f-Øn-∏-d-ºn¬ (Zp_m-bv), tPm-_n G-dtØmSv (Im-\-U).

sNmΔ-c: ]-´q¿-Ip-∂v tXm-´m-t»-cn tXm-´m-t»cn ho-´n¬ tKm-]me-s‚ `m-cy X-¶-Ω (65). a°ƒ: kp-Pm-X (d-∫¿ t_m¿Uv ˛tIm´-bw), jo-e, kp-tcjv, Pb≥. a-cpa°ƒ: jmPn (F≥-Pn\o-b¿ h-´¿ A-tXm-dn-‰n A-¶-am-en), taml≥ (^m-Œv G-eq¿), cmJn.

Ip-ªp-ap-l-½-Zv h-√-∏p-g: Nq-c-t°m-Sv Ip∂-Øv h-en-b Ip-™p-apl-Ω-Zv (83). `m-cy: B-bnip-Ω. a-°ƒ: Jm-Z¿, DΩ¿ (J-Ø¿), ssk-\_, \-^o-k, J-Zo-P, km-d. a-cp-a-°ƒ: k-^nb, \-Pv-a, A-ko-kv, lwk. J-_-d-S-°w C∂v cmhn-se 10\v Nq-c-t°m-Sv Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

B-bn-i A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb aq-tØ-S-Øv]m-d tImap-hn-s‚ `m-cy ]-Ø-\m]p-cw tX-°n≥-Np-h-Sv apØn-S≥ B-bn-i (85).

A-la-v Z- v hn-Zym-\K- À Im-k¿-tIm-Uv: {]-hm-kn eo-Kv Imk¿tKmUv Pn-√m J-Pm-©n-bpw hn-Zym-\K - ¿ ]-Sp-hS- p-°w ap-_m-dI - v Ppam-ak - P v- n-Zv sk-{I-´d - n-bpw kmw-kI v- m-cn-I {]-h¿-ØI-\p-am-b hn-Zym-\K - ¿ ]-Sph-Sp-Is - Ø A-lvaZ- v hnZym-\K - ¿ (62) lr-Zb - mLm-Xs - Ø-Xp-S¿-∂v a-cn®p. t\csØ J-Ød - n-¬ tPmen sNbvXn-cp∂p. hnZym-\K - d - n¬ {]n‚n-Mv {]kv \-SØ - p-Ib - pw C-hn-sS \n-∂v N-{μ-Kn-cn ssSw-kv, D-Øc - t- I-cf - w, Im-kd - thm-bk v- v F-∂o km-bm” ]-{X-߃ {]-kn-≤o-Icn-°p-Ib - pw sN-bX v- n´p≠v.

]m-¯q-«n X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ Ico-°p-∂n¬ Xm-sg Ip™n-∏-d-º-Øv d-lv\mkn¬ F sI ]m-Øq-´n (76). `¿Øm-°≥am¿: ]-tc-X-cm-b C-ºn-®nt°m-b, sIm-t√m≥ Aen-. a-°ƒ: kp-lvd, km_n-d. J_-d-S°w C∂v cmhnse 11\v ]pt∂m¬ Ppam-a-kvPnZv _¿ÿm\n¬.

{io-[-c³ ap-g-∏n-e-ßm-Sv: Ip-fw-_km¿ h-´-°-≠n lukn¬ X-´m-cn {io-[-c≥ (75). `m-cy: k-Xn. a-I≥: kp-\n¬-Ip-am¿.

ImÀ-Xym-b\- n-A½ta-∏ø - q¿: ap-bn-t∏m-sØ ]-tc-X\ - m-b s\-√n-tbm-´v tKm-]m-e≥-\m-bc - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n-AΩ (90).

A-e-hn-¡p-«n F-S-h-Æ: ]-c-ip-cm-a≥Ip-∂-Øv A-e-hn-°p-´n (_m-∏p-´n ˛70). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: l-ko-\, k-eo\, P-ko-e, k-Po¿- _m_p (Pn-±), ap-l-Ω-Zv Pwjn¬ (Zp-_-bv), d-lvam_n.

No-cp ta-∏-øq¿: Io-g-cn-bq-cnse kz-mX-{¥y-k-a-ctk-\m-\n ]-tc-X-\m-b ]-™m-´v Ip-™n-°Wm-c-s‚ `m-cy No-cp (98). a-°ƒ: tKm-]me≥, Zm-tam-Z-c≥, cmP≥.

lw-k -lm-Pn sIm-f-t®-cn: {Km-a∏©m-b-Øv Hm-^n-kn\p- k-ao-]w sI -]n lwk lm-Pn (80). sIm-ft®-cn ]-©m-b-Øv ap-kvenw- eo-Kv ssh-kv {]-knU‚ v, ]-∂y-¶-≠n imJm {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. `m-cy: sI.-]n. B-an-\. a-°ƒ: A-jv-d-^v (Zp-_bv sI.-Fw.-kn.kn. X-fn∏-d-ºv a-fi-ew sk-{I-´dn), ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, ^m-Øn-a, a-dn-bw, d-joZ.

s]-cp-ºm-hq¿: tdm-Uv ap-dn-®v-I-S-°p-tºmƒ kz-Imcy-_- n-Sn-®v Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. ]-g-ß-\mSv hm-gbn¬ sh-ºn-≈n ho-´n¬ h¿-°n a-I≥ tPm¿-Pv (45) BWv ac-n®Xv. C∂-se ssh-Io-´v B-dn-\v ]-g-ß\mSv jm-∏pw-]-Sn-bn¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. kw-`-h-sØ-Xp-S¿-∂v C-bm-sf F-d-Wm-Ipf-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw cm-{Xn 10.30 Hm-sS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n\v ]-ß-\m-Sv sk‚ v A-K-Ãn≥ N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. sI-´n-S-\n¿amW sXm-gn-em-fn-bmWv. `mcy: kn\n. a-°ƒ: Ae≥, B¬-hn≥.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Xr-iq¿: Ip-´-s\-√q-cn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bn-embn-cp-∂ _n-.sS-Iv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. A-t©-cn-Nn-d X-fn-b-Øv ho-´n¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ s]-_n-\m(20)Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se-bmWv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. s]-_n≥ Hm-Sn-®n-cp-∂ ss_°n¬ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ s]-_n-s\ Xriq¿ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏ns®-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se-tbm-sS a-c-Ww kw-`-hn°p-I-bm-bn-cp-∂p.

a-I-fp-sS hn-hm-l Zn-h-kw Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

C-cn-ßm-e-°p-S: a-I-fp-sS hn-hm-l Zn-h-kw Kr-l-\mY≥ a-cn-®p. Xm-Wn-t»-cn sh-≈m-\n-bn¬ tIm-cw-]d-ºn¬ N-{μ≥(58) B-Wv a-cn-®-Xv. N-{μ-s‚ c-≠m-asØ a-Iƒ \o-Xp-hn-s‚ hn-hm-l-Øn-\p-≈ H-cp-°ßƒ Im-´q¿ F-kv.F≥. Un.]n. lm-fn¬ \-S-Øn-bti-jw hn-{i-an-°p-tºm-gm-Wv A-kz-ÿ-X tXm-∂nb-Xv. D-S≥ X-s∂ a-c-Ww kw-`-hn-®p. `m-cy: Ko-X. a-‰pa-°ƒ: \n-Xy, {]-Zo-]v, Ko-Xp.

hr-²³ _-Ên-\n-Sn-bnÂ-s¸-«p a-cn-¨p ]ßmh-Xn-b-½

A-¶½

i-in-[-c³ ssh-Zy³

sk_m-kv-äy³-

G-eym-¡p-«n

am-[-h³

ap-l-½-Zm-en

tPm¬-k¬

aqgnIpfßc: ]tcX\mb dn´.- t]menkv D-tZym-Kÿ≥ cmLh≥ ]n≈bpsS `mcy cmLhaμncØn¬ ]flmhXnbΩ (78). kwkvImcw C∂v cmhnse 10\v ho´phf∏n¬. a°ƒ: cm[maWn, kpawKeIpamcn, eXm Ipamcn, cmPvIpam¿, taml\Ipam¿, kp[. acpa°ƒ: cmaIrjvW ≥\mb¿, G‰pam\q¿ cm[mIr-jvW≥ (_n. sP.]n tIm´bw Pn√m {]-knU‚ v), hnPb≥ ]n≈, {iotZhn, {ioe X(\o≠q¿ {Kma∏ ©mbØv- saw_¿), taml≥Ipam¿.

Fcp-taen: Icnw-¶-√pwaqgn ]oSn-I-bn¬ ]tc-X\mb Iym]v‰≥ Nm≠nbpsS `mcy A∂Ω (dn´. AUvan-\n-kvt{S-‰ohv Akn- v, Im™n-c∏≈n Un.C.-H˛88). kwkvImcw C-∂v aq∂n\v Fcp-taen Akw-]vj≥ s^mtdm \m ]≈n-bn¬. ]tcX ]mem IogvIm-c-bv°m´v IpSpw-_mw-K-am-Wv. aIƒ: B≥k acp-a-I≥ : tXmakv tPm¿÷v apcn°≥.

Im-™n-c-∏≈n: B\°√v h-´-a-‰-Øn¬ hn Pn i-in-[-c≥ ssh-Zy≥ (71). Im-™n-c∏-≈n Bbp¿th-Z ^m¿a-kn DSa). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: Hm-a-\ sXmSp]p-g ap-S-hp-¶¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tUm. sjtdm Fkv (B-bp¿th B-ip-]{Xn h-be). Kw-K. a-cp-a°ƒ: P-b-cmPv (Zp-_mbv), tUm. kwKo-X.

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w Bfq¿ sIm-≈-∂q¿ Ip-cn-b∏≥ `m-cy G-eym-°p´n(93). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-Xn-cn-™v aq-∂n-\v Bfq¿ sk‚ v sk-_m-kv‰y≥ N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: em-k¿, At¥m-Wn, Hu-tk-∏v, a-dnbw. a-cp-a-°ƒ: en-√n, dmWn, F¬-kn, tPm-kv.

Kp-cp-hm-bq¿: I-≠m-Wt»-cn Fw.F-kv.bp.]n kv-Iq-fn-\v k-ao-]w hmew-]-d-º-Øv am-[h≥(75). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: X-¶. a°ƒ: kp-Kn, t_m-kv. acp-a-Iƒ: jo-P.

C-cn-ßm-e-°p-S: sh-≈m¶-√q¿ Nn-d-Ω¬ tIm-e-¶Æn ]-tc-X-\m-b A-t¥mWn a-I≥ tPm¨-k¨ (52). kw-kv-°m-cw \-SØn. k-tlm-Z-c-߃: sU-bv-kn tPm-kv-, dm-Wn kn¬-h-kv-‰¿, B-\n tXma-kv-, tPm-kv-, tPm-bv-, kn\n hn≥-sk‚ v-.

Ip-ª-¸³

]p-fn-tßmw: am-Sm-]p-dØv \-_o-k l-÷p-Ω (72). `¿-Øm-hv: A-_vZp√ lm-Pn. a-°ƒ: A-eoa, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ssl-Zc - e - n (C-cp-hc - pw ku-Zn), B-bn-i, B-knb, l-^vkØ - v. a-cp-a°ƒ: km-d, C-{_m-low, ^m-Øn-a. C-kva - m-Cu¬, A-_vZp-√, ]-tc-X\ - m-b l-k≥. J-_d - S- ° - w C∂v D-®b - v° - v H-∂n-\v ]p-fntßmw Pp-am-ak - vP - n-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

]q-™m¿: C-gv-h¿ h-ben¬ ]q-™m¿ Im¿-ØntI-b≥ X-{¥n-Iƒ (58). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ko-X C-Sp-°n tXßm-°-√v \n-en-bm-\n°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. aI≥: A-P-bv-Im¿-Øn-°v. a-cp-a-Iƒ: in¬-∏.

C-cn-ßm-e-°p-S: I-gn{ºw ]p-Xn-b ho-´n¬ ]tc-X-\m-b A-S-an a-I≥ ap-l-Ω-Zm-en (80). J-_d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: ]tc-X-bm-b a-dn-bp-Ω. a°ƒ: A-j-d-^v-, jm-lnZ, sk-^n-b, B-cn-^, A-–p¬-hm-ln-Zv-, d-knb. a-cp-a-°ƒ: km-Pn-X, A-–pƒ-k-emw, _-jo¿, I-_o¿, ^-ko-e, jao¿.

]m-¯p-½

Im-°\m-Sv-: hm-g°m-e tNcn-bn¬- kn.-kn.sk_m-kv-‰y≥- ( ]m-´pIm-c≥˛88)-.- kw-kv-Im-cw \m-sf D®bv°v- 3\v- Im°\m-Sv- sk‚ v- ssa°nƒkv- tZhm-e-b sk-an-tØcnbn¬.`m-cy-: ]tcXbm-b {So-k.s]cp-am-\q¿- \Sp-hn-eho´n¬- Ip-Spw-_mw-Kw.a°ƒ-: en-√n-,- kn-kv-‰¿]m-‰v-kn- (kn.-Sn.-kntIm¨-h‚ v,- C‰en),{^m≥-kn-kv,- Ip-™®≥,- kn-kv-‰¿- tacn- B≥(Hu-h¿- teUn- Hm-^vtagv-kn- tIm¨-h‚ v,C‰en),- s_‰n,ssa°nƒ,- sd\n.acp-a°ƒ-: Ip-cy-®≥,tim-im-Ω,- {So-k,- tPmbn,- am¿-´n≥,- sSko\.-

C-{_m-low-Ip-«n Xm-\q¿: Im-cm-Sv ]-≈n°-e-I-Øv C-{_m-lowIp-´n (Ip-™p-´n˛60). Im-cm-Sv a-l-√v sk-{I-´dn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: leo-a. a-°ƒ: jm-P-lm≥ (Zp_-bv), _p-j-d, d-lo-\, km-_n-d.

A-cn-{º: ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-fn sam-bv-Xo≥Ip´n-bp-sS `m-cy tIm-´ ]mØp-Ω (75).

lw-k- lm-Pn Xm-a-c-t»-cn: A-t≠m-W sN-dp-h-e-Øv lw-k lmPn (85). `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: PAv-^¿ (dn-bm-Zv), j-co-^v (te-Uo-kv {S‚ v _m-ept»-cn), ap-kv-X-^, Pm_n¿ , J-Zo-P, a-dn-bw-_n, \-ko-a.

\-_o-k l-Öp-½

I-a-em-£n tN-\-∏m-Sn: C-S-t»-cnbn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy I-aem-£n (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v c-≠n-\v ho´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: s]m∂p-°p-´≥, i-in, k-Xoi≥, h¬-k-e, X-¶-a-Wn, Hm-a-\.

ISp-Øp-cpØn: a[p-cthen s\√m-\n-°mSv Ip™-∏≥(hbem ss]en˛60). kwkvImcw Xn¶-fmgvN ]I¬ aq∂n\v a[p-c-then sI.]n-.Fw-.Fkv ivaim\-Øn¬. `mcy: AΩnWn. I]n-°mSv sN∂°me IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: cmPn, lrZy, cRvPn-Øv, cay, tcJ, cXo-jv.

Ip-ªn-¡p-«n-A½t]-cm-{º: Ip-\n-tbm-s´ ]-tc-X\ - m-b Cu-®t- dmØv \m-cm-bW - ≥ \m-bc - psS `m-cy Ip-™n-°p-´n-AΩ (92).

]q-ªm-À ImÀ-¯n-tI-b³ X-{´n-IÄ

sNø³-\m-bÀ

]m-∏n-\n-t»-cn: ]m-∏n-\nt»-cn sI ]n lu-kn¬ j-ao-\ (28). am-Xm-hv: ]tc-X-bm-b k-^n-b. `¿Øm-hv: \-hm-kv ]p-∂°¬. a-°ƒ: \m-knw, ap-l-Ω-Zv, kn-bm≥. ktlm-Z-c-߃: k-Pv\, k-Po¿ (Ip-ssh-Øv).

ssI∏pg: ]pfn°¬ ]n sI sN√∏≥\mb¿ C-f-ßp-fw: ap-Xp-πm-°¬ (90). kwkv-Imcw C-∂v ]-tc-X-\m-b a-Øm-bn Ip- 10\v ho´phf∏n¬. `mcy ]tcXbmb t]cq¿ cy-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (99). kw-kv-Im-cw C-∂v 11 ]uΔØn¬ ]flmh \v D-f-ßp-fw sk‚ v ta-co- XnbΩ. a°ƒ: inh{] kv ]-≈n-bn¬. ]-tc-X C- kmZv (\yq C¥y Ajpd ≥kv G‰pam\q¿), f-ßp-fw s]m-∑-e-°p]tcXbmb Aw_nI, t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. {ioIm¥v (kqcy tdmUva-°ƒ: Ip-™v, am-Xyp, sse≥kv ssl{Zm tZ-h-ky, Nn-∂-Ω, ta-cn°p-´n, tdm-k-Ω, F¬-k- _mZv), {_“{]Imiv ({_“m\tμmZbw Ω, sX-øm-Ω, en-kn, ]lb¿ sk°≥Udn kvtc-X-\m-b Ip-™p-h¿°n. a-cp-a-°ƒ: en-kn-b- Iqƒ ImeSn), DÆn Ω, ta-cn-°p-´n, sk-en≥, °Æ≥\mb¿, {iotZhn. Nn-∂-Ω, tPm-kv, Ip-™v, acpa°ƒ: sI.Fkv. am-Xyp, A-∏-®≥, tPm-kv Dj, Pbcivan, Kncn PmIpamcn, k‘y, , ]-tc-X-\m-b t_-_nkptcjv_m_p. ®≥.

j-ao-\

t{X-kym-½

sN-¼n-«]-Ån A-[n-IrXÀ hn-e¡nb A-kv-a-bv-¡v I-dp-I-¸n-Ån-bn A-´y-hn-{i-aw a-´m-t©-cn: sIm-SpwZm-cn-{ZØn¬ a-‰p a-X-ÿ-cp-sS k-lmbw kzo-I-cn-® ho-´-Ω-bp-sS arX-tZ-lw kw-kv-I-cn-°m≥ ]≈n A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn√. ]-≈n A-[n-Ir-X-cp-sS ]n-Sn-hmin-sb Xp-S¿-∂p ho-´-Ω-bp-sS ar-X-tZlw a-Wn-°q-dp-I-tfmfw A-\m-Y-am-bn In-S∂p. hm-Øp-cp-Øn am-f-n-tb°¬-]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ]-co-°p´n-bp-sS a-Iƒ A-kv-a(58)bp-sS kwkv-ImcamWv sIm-®-ßm-Sn sN-ºn´]-≈n I-Ωn-‰n hn-e-°nbXv. `¿-Ømhv D-t]-£n® A-kv-a-bp-sS-bpw aq∂p-a-°-fp-sSbpw -Z-b-\o-bm-hÿbpw ]-´n-Wn-bpw I-≠p s]-¥tIm-kv-Xp k-`m-[n-Ir-X¿ C-h¿-°v km-º-Øn-I-k-lm-b-ßfpw a‰pw \¬-In-b-Xm-Wp ]-≈n A-[n-IrXsc sNm-Sn-∏n-®-Xv. k-`-bp-sS ]-cn-]m-Sn-I-f-n¬ ]m-NI-Øn\pw a-‰p-am-bn A-kv-abpw a-°fpw k-lm-bn-®n-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿∂p a-°ƒ c-≠p-t]¿ ss{I-kv-X-h aX-hn-izm-kn-I-fm-hp-Ibpw ]n-∂o-Sv C-kvem-an-te-°p Xn-cn-®p h-cn-Ibpw sN-bv-Xp. s]¨-a-°ƒ°pw A-kv-a-°pw ITm-cn-_m-Kn-se \m-hn-Itk-\ Izm¿-t´-gv-kn¬ ho´p-tPm-en e-`n-®tXm-sS k-`-bn-se tPm-en-Iƒ D-t]£n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, i\n-bmgvN ssh-Io´v Akv-a a-c-n-®tXm-sS sN-ºn-´]-≈n ssI-°m-c≥

13Imc³ Xq-_-§‘n-ap--hco-n-¨´n¬p A-Sn-am-en: sIm-≠p-t]m-hm-Ø-Xn-¬ a-\ws\m-¥v 13Im-c≥ Xq-ßn-a-cn-®p. A-Sn-am-en I-√m¿ B-\-hn-c-´nbn¬ a-Wn-ta¬ X-d-bn¬ _n_n≥ Ip-cym-®≥ (13) B-Wp acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xnbm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv _-‘p-ho-´n¬ -t]mb-t∏mƒ _n-_n-s\ sIm-≠pt]m-bn-√. C-Xn-s‚ hn-j-aØn¬ ho-´n-\p-≈n-¬ Xq-ßn-acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-ao-]sØ dn-tkm-¿-´n¬ tPm-en-°pt]m-b ]n-Xm-hv cm-hn-se ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv a-I-s\ Xqßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ I-≠-Xv. A-Sn-am-en F-kv.sF. ]n Pn {io-\n-hm-k≥ C≥-Iz-Ãv X-ømdm-°n. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Xn-\v A-b-®p.

]-≈n-bn¬ a-d-hpsN-øm≥ A-\p-hZn-°n-s√-∂p A-dnbn-®-XmWv A-kvabp-sS Ip-Spw-_Øn-\v C-Sn-Øobm-bn. P-\-{]-Xn-\n-[nI- f - S - ° - a p- ≈ - h ¿ C- S - s ]- s ´- ¶ nepw ]-≈n A-[n-Im-cn-Iƒ hg-ßn-bn√. hm-Øp-cp-Øn ta-J-e-bn-se k-apZmb {]-h¿-Ø-\-߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂-Xv \q-dp¬ C-kvemw k-`bm-sW∂pw A-h-cp-sS A-\p-a-Xn]{Xw C√m-sX kw-kv-I-cn-°m-\m-hns√-∂m-bn-cp∂p ]-≈n A-[n-Im-cn-IfpsS \n-e-]m-Sv. CXpaq-ew C-cp-]-Øn-\m-ep-a-Wn°q-dm-Wv ar-X-tZ-lw J-_-d-S-°msX In-S-∂Xv. J-_-d-S-°m-ØXn-s\s®m√n-bp≠m-b X¿°w kw-L¿jØn-s‚ h-t°m-f-sa-Øn. C-tX-ØpS-¿∂vv I-eq¿ I-dp-I-∏n-≈n P-am-AØn¬ ssh-Io´vv J-_-d-S-°n. kz-¥-ambn ho-Sn√m-Ø- A-kvabp-sS ar-X-tZ-lw k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n-em-Wv h-®n-cp-∂Xv. a-°ƒ aq∂pt]-cp-tS-bpw hn-hm-l-Øn\pw ]≈n A-[n-Ir-X¿ hn-e-°n-bn-cp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂p c-Pn-ÿ hn-hm-lamWv aq-∂p a-°-fpw \-S-Øn-b-Xv. \n-j, jn-Pn, A-\o-jv, sj-co-^v F-∂n-h-cm-Wv a°ƒ. \n-km¿, dweØv, \n-km¿ a-cp-a-°-fm-Wv.

tXma-kv hÀ-Kokv

A¶-½

Pm-\-In

s]m¶-½

h-kpa-Xn

Xn-cph√: h-f-™h-´w Nn√m-∏-d-ºnem-b h-S-t»cn ]-d-ºn¬ tXma-kv h¿Kokv (t_-_n-°p-´n ˛63). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv.`mcy: t{K-kn-°p´n. a°ƒ; _nPp, {]n-b, sIm-®p-tamƒ. a-cp-a°ƒ; a-RvPp, _n\p, k-Pn.

Xn-cph√: Ip-‰∏p-g ]p-enb-d-aq-e-bn¬ ]-tc-X\mb Zm-\n-tb-en-s‚ `m-cy A∂-Ω (am-e-Ω˛103). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v ]m-td-°m-Sv Xm-t_m¿ am¿-tØm-a ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: ta-cn-°p´n, Nmt°m, X-¶-Ω, tPm¨, ]tc-Xcm-b a-Ømbn, kmdm-Ω. a-cp-a°ƒ; Ip™p-sN-dp°≥, ta-cn°p´n, tZ-h-Zmkv, Ip-™∂m-Ω, ]-tc-Xcm-b AΩnWn, tPm-bn.

Nmcpw-aqSv: C-S-°p-∂w I-e-Xnhn-f In-g-°-Xn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy Pm-\-In (76). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30 \v. a-°ƒ: D-jm-]-¶Pm£≥, A-timI≥, kp-[m-c-taiv, D-Zb≥. acp-a°ƒ: ]-tc-X\mb ]¶-Pm£≥, c-taiv, _nμp, \nj.

A-º-e-∏p-g: B-abn-S ]g-b-cn-°¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b Fw Fw \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy sI s]m-∂-Ω (95). kwkv-Im-cw \m-sf sshIn-´v aq-∂n\v. a°ƒ: im¥-Ip-amcn (dn-´. Fkv.Fkv, sI.Fkv.C._n), ]-tc-X\m-b c-ho-{μ≥-\mb¿, C-μn-c (dn-´. sa-Un-°¬ tImf-Pv D-tZym-Kÿ), e-fn-XmtZhn, P-b-Ip-amcn. a-cpa°ƒ: ]-tc-X\m-b P\m¿-±-\≥-\mb¿, im¥n, A-Uz. ]-c-ta-iz-c-°p-dp∏v, hn-Pb≥, ]-tc-X\m-b thWp-tKm-]m-e-]Wn°¿.

apl-Ω: Nm-Wn-sh-fn ho´n¬ Zmk-s‚ `m-cy h-kpa-Xn (76)kw-kv-Im-cw C∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v ho´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: Xºn, _m_p, s]m∂-Ω, I-\I-Ω, A\n-b∏≥, _nPp, hniz∏≥, hn-t\mZv, APntam≥. a-cp-a°ƒ: {]o-X, kp-a, km_p, {]-lv-fmZ≥, _nμp, D-Zb-Ω, {io-P, Cμp, a-Rv-Pp.

A-Ðp A-ko-kv ]-S-∂: a-S-°-c A-ßm-Snbn-se F ]n A-–p¬ A-ko-kv (61). `m-cy: Sn dw-e-Øv. a-°ƒ: k-ao-d, jw-ko¿, k-_n-X, A–p¬ Jm-Z¿, Zn¬-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (Zp-_-bv), kn sI A-l-Ω-ZvIp-™n (Ipssh-Øv), P-\o-j (tIm´-∏p-dw), kp-\o-d (]-S∂).

X-¼m-bn Ip-‰n-t°m¬: h-f-hn-se \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy X-ºm-bn F-∂ Pm\-In (75). a-°ƒ: Zm-£m-b-Wn, Hma-\, km-hn-{Xn, _m-e-Irjv-W≥.

A-_q-_-¡À A-e\ - √ - q¿: F-SØ - \ - m-´pI-c \m-ep-I≠ - w N-°wsXm-Sn A-_q-_° ¿(80). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: A-I_ v- d - e - n, kp-anb-Øv. a-cp-aI - ƒ: B-Zn-b.

I-eym-Wn I-b-dm-Sn: h-S-t°-∏-d-ºv s]m-∂-s‚ `m-cy I-eymWn (75). a-°ƒ: I-≠-apØ≥, Pm-\-In, cp-KvaWn. a-cp-a-°ƒ: b-tim-Z, cm-a-N-{μ≥, Ir-jv-W≥.

a-dn-bp-½ ]-S-∂: F-S-®m-ss° ]me-Ø-c-bn-se sI a-dn-bpΩ (88). a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ (Zp-_-bv), A–p-√, Ip-™nsam-bvXo≥, \-^o-k-Øv-, ap-lΩ-Zv- Ip-™n. a-cp-a-°ƒ: _o-^m-Øna, Ip-™n-∏m-Øp, kpss_-Z (D-Zn-\q¿), kpss_-Z (Xr-°-cn-∏q¿), im-lp¬ l-ao-Zv.

_m-e-tKm-]m-e³tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw B-en≥-Np-h-Sv ssX-°m´v I-f-cn-°¬ _m-e-tKm]m-e≥ (52). `m-cy: Ko-X.

hn-iz-\m-Y -]-Wn-¡À a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv I-f-cn-°¬ tPym¬-ky≥ hn-iz-\mY ]-Wn-°¿ (46). `m-cy: _n-μp. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-th-Iv, cm-P-e-£v-an. k-tlm-Z-c-߃: cm-a-Zmkv, X-¶-a-Wn, ao-\m-£n, {]-k-∂, im-¥-Ip-am-cn, h-k-¥-Ip-am-cn.

_-Ôp-¡fmb hn-ZymÀ-Yn-IÄ Ip-f-¯n ap§na-cn-¨ps]-cn-¥¬-a-Æ: Nq-≠-bn-Sm≥ t]m-b _-‘p-°-fpw A-b¬°m-cp-am-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ Ipf-Øn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]-´n-°mSv I-Wym-e sIm-f-°w-]m-d kZ-J-Øp-√-bp-sS a-I≥ C¿^m≥ (9), sIm-f-°w-]m-d ap-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ jn-_n≥ (9) F∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS Nq-≠-bnSm-\m-bn ho-´n¬ \n-∂n-d-ßn-b C-h-sc G-sd-t\-cw I-gn-™n´pw Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ho-´p-Im¿ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv I-Wym-e Izm-dn ]-cn-k-c-Øp-≈ Ip-f-Øn¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. C-cp-h-

^-em-lv Cw-•o-jv kv-Iq-fn¬ aq∂mw X-c-Øn-epw j-n-_n≥ IWym-e F.Fw.F¬.]n. kv-Iqfn¬ \m-emw X-cw hn-Zym¿-Ynbp-am-Wv. C-cp-h-cp-sS-bpw ]nXm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. kw-`h-a-dn-™v C¿-^m-s‚ ]n-Xm-hv k-Z-J-Øp-√ \m-´n-te-°p ]p-ds∏-´p-. C-cp-h-cp-sS-bpw a-øn-Øv C-∂p cm-hn-se I-Wym-e Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. jn-_n-s‚ am-Xm-hv: k-^nC¿-^m≥ jn-_n≥ b. k-tlm-Z-c-߃: j-^o-Jv, cp-sS-bpw sN-cn-∏pw Nq-≠-bpw bn-em-Wv ar-X-tZ-l-߃ I- j-_v-\, j-lv-a. C¿-^m-s‚ amXm-hv: l-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: Ip-f-°-c-bn¬ I-≠-Xn-s\ Xp- s≠-Sp-Ø-Xv. C¿-^m≥ ]q-∏-ew Zm-dp¬- C-Pm-kv, C¿-jm-Zv, C≥-jm-Zv. S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-

G-en-bm-½ ]p-fn-tßmw: Np-≠ taep-Øm-∂n-bn-se ]-tc-X\m-b Xm-∂n-°¬ Ip-cys‚ `m-cy G-en-bm-Ω (86). a-°ƒ: s]-ÆΩ - , F¬kn, X-¶® - ≥, ta-cn-°p-´n, t_-_n. a-cp-a° - ƒ: tPm-bv, sPkn, ]-tc-Xc - m-b tPm¨ ta-ep-°p-t∂¬, tXm-akv N-Iym-Øv. kw-kvI - mcw C-∂p- cm-hn-se 11\v ]p-fn-tßmw sk‚ v tPmk-^vk - v ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

a-W¿-Im-Sv: F-´p-t\m-ºp Xn-cp-\m-fn-s\-Øn-b hr≤≥ an-\n-hm≥ X-´n _- n-\Sn-bn¬-s∏-´p a-cn-®p. ku-Øv ]m-ºm-Sn A-º-e-Øp-am-en-bn¬ In-g-t°Xn¬ Sn F-kv Ip-´-∏≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 8.45\v h-S-°pw-`m-K-sØ ]m¿°nMv {Ku-≠n-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kwkv-Im-cw C-∂p aq-∂n-\p ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy k-tcmPn-\n sN-Ω-e-a-‰w Nm-en-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: A-\p-]-a, A-`n-\-b. a-cp-a-°ƒ: k-Pn-tam≥ (k_v F≥-Pn-\n-b¿ sI-.F-kv.C-._n s]-cp-\m-Sv) in-h{]-km-Zv (F.B¿ Iym-ºv tIm-´-bw).

a-Wn-¡q-dp-I-fp-sS hy-Xym-k-¯n Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p

X-e-t»-cn: Z-º-Xn-Iƒ G-gp a-Wn-°q¿ hy-Xym-kØn¬ a-cn-®p. s]-cp-¥m-‰n¬ X-t®m-Øv Im-Sn≥-]-dº-Øv \m-Wn(75), `¿-Øm-hv j¨-ap-J≥ (80) F-∂nh-cm-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N D-®-bv-°p 12Hm-sS-bmWv \m-Wn a-cn-®-Xv. j¨-ap-J≥ C-∂-se cm-hn-se G-gn-\pw a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: Ko-X, e-X, A-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: P-b-cm-Pv, hn-iz≥, c-ho-{μ≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨p

]-\-a-cw: hn-Zym¿-Yn-\n-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. \-S-h-b¬ ]-\-°¬ jm-Pn-˛-kp-P Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ en-Pn-b (15) B-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm{Xn In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. \-S-h-b¬ sk‚ v tXm-a-kv kv-Iq-fn¬ 10mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-bn-cp-∂p. ]-\-a-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. kw-kv-Im-cw -C-∂v \-S-h-b¬ sk‚ v- tXm-a-kv N¿®n¬. k-tlm-Z-c-߃: Pn-_n-b, tPym-Xn≥.

ho«½ I-S-en a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xm-\q¿: ho-´-Ω-sb I-Sen¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Øn. No-cm≥-I-S-∏p-dw a-¶n-®n-s‚ ]p-c-°¬ lwk-t°m-b-bp-sS `m-cy \^o-k tamƒ (47) B-Wv ]p-Xn-b I-S-∏p-d-Øv I-Sen¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™Znh-kw apX¬ Im-Wm-Xm-b Chsc t]m-en-kpw \m-´pIm-cpw A-t\z-jn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw No-cm≥ I-S-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. a-°ƒ: \n-km-ap±o≥, \-Zo¿, Xm-Zn-Jv, d-^v-km-\, ap-_-jn-d. a-cp-a-I≥: \u-jm-Zv.

I-S-h-cm-´-bn hr-²-sâ ar-X-tZ-lw Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b-bn-se I-S-h-cm-¥-bn¬ hr-≤s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. h¿-j-߃-°p ap-ºv Xn-cp-\m-hm-b-bn-se-Ønb F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»-cn kz-tZ-in a-Wn F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ 80Im-c-s\-bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v c-≠-c-tbm-sS Xn-cp-\m-hm-b Ip-‰n∏p-dw tdm-Un-se I-S-h-cm-¥-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. tem-´-dn hn‰pw bm-Nn-®p-am-bn-cp-∂p C-bmƒ Po-hn®n-cp-∂Xv. h¿-j-߃-°p ap-ºv hm-hp-¬-k-h-Øn-\v s]m-cn-°-®-h-S-Øn-\m-bm-Wv C-t±lw Xn-cp-\m-hm-bbn¬ F-Øn-b-Xv. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. aq-∂pZn-h-kw ar-X-tZ-lw A-hn-sS kq-£n-°pw.

ss_¡-]-ISw: bp-hm-hv a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. ]-´m-gn tIm-Snbm-´v ]p-Ø≥-ho-´n¬-Ip-´≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ c-RvPn-Øv (29) B-Wv a-cn-®-Xv. 16 Zn-h-kw ap-ºm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ss_-°n¬ G-gw-Ip-f-Øn-\p k-ao-]w h®v Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: cm-[m-a-Wn-b-Ω. k-tlm-Z-cn: A-ºn-fn.

]n¡-¸v hm\pw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p Ip-‰ymSn: h-t´m-fn I-S-Ø-\m-S≥ I√n-\p k-ao-]w ]n°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn-®v b-p-hm-hv a-cn®p. c≠p-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ]m-tecn ssI-tX-cn-ap-°n-se aTØn¬ k-Xy-\mY-s‚ a-I≥ kcp¨ (23) B-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p-≈ h-gn-at[y acn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-te-cn tImWn-°-a-Æn¬ hn-\o-Xv (23), Duc-Øv G-gp-sX-ßp-≈-Xn¬ A-tP-jv (24) F-∂n-h-sc sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se D-®-bv-°v A-º-e°p-f-ß-c-bn¬ kp-lr-Øn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-Sß-sh-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-

Kp-−Â-t]-«-bn hm-l-\m-]-I-Sw; a-e-bm-fn a-cn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Kp≠¬-t]-´-bn-ep-≠m-b hm-l-\m]-I-S-Øn¬ h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-cn-®p. aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. A-º-e-h-b¬ B-bn-cw-sIm√n kz-tZ-in ]p-Ø≥-ho-´n¬ iin (37) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Im-dpw tem-dnbpw Iq-´n-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-S-w. A-º-e-h-b¬ kz-tZ-in-I-fmb kp-tc-jv, A-\o-jv, _-jo¿ F-∂n-h-¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-tcjn-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Unk-cp¨ °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ {]-th-in-∏n-®p. A-\o-jpw _]q¿-W-ambpw X-I¿∂p. k-cp- jo-dpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cnWn-s‚ amXmhv: tim-`-\-. k- bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. tlm-Zc≥: k-\q]v.


6

thÀ-]mSv

kottayam

9 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

hr-²³ _-Ên-\Sn-bnÂ-s¸-«p a-cn-¨p

a[p-kq-Z-\³ \m-bÀ

tPmÀ-Pv

Nmt¡m

tXma-kv hÀ-Kokv

A¶-½

Pm-\-In

s]m¶-½

h-kpa-Xn

sN-ß-∂q¿: tIm-Sp-Ipf™n I-tcm-Sv A-ºn-tgØv ho-´n¬ ]-tc-X\mb tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb-cp-sS a-I≥ a-[p-kq-Z\≥ \m-b¿(53). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: cm-P-e-£van. a°ƒ: A-Jn-e, A¿-Pp≥.

sN-ß-∂q¿: sh¨a-Wn tXm-´∏p-g ]p-Ø≥-ho´n¬ Sn sI tPm¿-Pv(93). kw-kv-Im-cw \m-sf D®°v H-∂n-\v sh¨a-Wn _Y-\n am¿-tØm-a ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. tIm-Sp-Ipf-™n kn.Fw.Fkv. kv-Iqƒ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. `mcy: \n-c-Ww- Im-´p-\neØv Ip-Spw-_mw-Kw ]-tcXbm-b s]Æ-Ω. a-°ƒ: kv-I-dn-b, h¬-k, _m_p, tkman, kPn, kqkn, emen, Ko-X. a-cpa°ƒ: tdm-k-Ω Ip™ptam≥, sN√-Ω, t_-_n tPm¨, am≥kn, cmPp, _m_p, kPn.

Xn-cph√: tIm-¨-{Kkv (sF) I-hn-bq¿ afi-ew {]-knU‚ v ]√m-´v ]n Fw Nm-t°m (_m_p˛60). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv°v c-≠n-\v tXm´-`m-Kw sk‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: B-eokv. a°ƒ; _ntPm, en-tPm. a-cp-a°ƒ: B-eokv, jo\.

Xn-cph√: h-f-™h-´w Nn√m-∏-d-ºnem-b h-S-t»cn ]-d-ºn¬ tXma-kv h¿Kokv (t_-_n-°p-´n ˛63). kw-kv-Im-cw ]n-∂oSv.`mcy: t{K-kn-°p´n. a°ƒ; _nPp, {]n-b, sIm-®p-tamƒ. a-cp-a°ƒ; a-RvPp, _n\p, k-Pn.

Xn-cph√: Ip-‰∏p-g ]p-enb-d-aq-e-bn¬ ]-tc-X\mb Zm-\n-tb-en-s‚ `m-cy A∂-Ω (am-e-Ω˛103). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v H-∂n-\v ]m-td-°m-Sv Xm-t_m¿ am¿-tØm-a ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: ta-cn-°p´n, Nmt°m, X-¶-Ω, tPm¨, ]tc-Xcm-b a-Ømbn, kmdm-Ω. a-cp-a°ƒ; Ip™p-sN-dp°≥, ta-cn°p´n, tZ-h-Zmkv, Ip-™∂m-Ω, ]-tc-Xcm-b AΩnWn, tPm-bn.

Nmcpw-aqSv: C-S-°p-∂w I-e-Xnhn-f In-g-°-Xn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-s‚ `m-cy Pm-\-In (76). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30 \v. a-°ƒ: D-jm-]-¶Pm£≥, A-timI≥, kp-[m-c-taiv, D-Zb≥. acp-a°ƒ: ]-tc-X\mb ]¶-Pm£≥, c-taiv, _nμp, \nj.

A-º-e-∏p-g: B-abn-S ]g-b-cn-°¬ ho-´n¬ ]-tcX\m-b Fw Fw \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy sI s]m-∂-Ω (95). kwkv-Im-cw \m-sf sshIn-´v aq-∂n\v. a°ƒ: im¥-Ip-amcn (dn-´. Fkv.Fkv, sI.Fkv.C._n), ]-tc-X\m-b c-ho-{μ≥-\mb¿, C-μn-c (dn-´. sa-Un-°¬ tImf-Pv D-tZym-Kÿ), e-fn-XmtZhn, P-b-Ip-amcn. a-cpa°ƒ: ]-tc-X\m-b P\m¿-±-\≥-\mb¿, im¥n, A-Uz. ]-c-ta-iz-c-°p-dp∏v, hn-Pb≥, ]-tc-X\m-b thWp-tKm-]m-e-]Wn°¿.

apl-Ω: Nm-Wn-sh-fn ho´n¬ Zmk-s‚ `m-cy h-kpa-Xn (76)kw-kv-Im-cw C∂p D-®-bv-°v c-≠n-\v ho´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: Xºn, _m_p, s]m∂-Ω, I-\I-Ω, A\n-b∏≥, _nPp, hniz∏≥, hn-t\mZv, APntam≥. a-cp-a°ƒ: {]o-X, kp-a, km_p, {]-lv-fmZ≥, _nμp, D-Zb-Ω, {io-P, Cμp, a-Rv-Pp.

anYp³ FSXz: hmWnb ∏pcbv°¬ sIm®p]p cbv°¬ {]n≥kv amXyp hns‚ aI≥ anYp≥ (tPm¿PvIp´n˛15). kwkv Imcw C-∂v cmhnse 10 \vv FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm\m]≈nbn¬. amXmhv Pm≥kn . ktlmZc≥: \nYn≥.\

cm-cn-¨³ \m-bÀ ]m-eq¿: ]p-em-a-t¥mƒ cm-Kw an¬-kv D-S-a-bpw {]ap-J hym-]m-cn-bp-am-b ]m-eq¿ In-g-°pw-]m-´v cmcn-®≥ \m-b¿ (67). ]m-eq¿ B-e-t©-cn `-Kh-Xn t£-{X `-c-Wk-anXn Aw-K-am-bn-cp-∂p. `mcy: c-a-Wn.

I-®³ Im-c-W-hÀ Hm-a-t»-cn: A-co-°¬ IÆ≥ Im-c-W-h¿ (105). `m-cy: ]-tc-X-bm-b aqtØm-Øn. a-°ƒ: NmØp-°p-´n, C-ºn-®p-Æn, Im¿-Xym-b-\n, \m-cm-bWn, am-fp.

J-Zo-kp Nm-h-t»-cn: In-g-°-bn¬ sI sI J-Zo-kp (81).

A-Ðp A-ko-kv

]-S-∂: a-S-°-c A-ßm-Snbn-se F ]n A-–p¬ e-£v-an A-ko-kv (61). `m-cy: Sn h-S-°-t©-cn: ]-≈ndw-e-Øv. a-°ƒ: k-ao-d, °m-Sv Ip-∂-¶p-gn ho-´n¬ jw-ko¿, k-_n-X, A]-tc-X-\m-b th-em-bp-[- –p¬ Jm-Z¿, Zn¬-jm-Zv. s‚ `m-cy e-£v-an (86). a-cp-a-°ƒ: A-_q-_kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn- °¿ (Zp-_-bv), kn sI se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. A-l-Ω-ZvIp-™n (Ipa-°ƒ: ap-cp-I≥Ip-´n (dn- ssh-Øv), P-\o-j (tIm´. t^m-d-ÿ), _m-e-Ir- ´-∏p-dw), kp-\o-d (]-Sjv-W≥ (sN-ss∂), P∂). b-{]-Im-iv, Im¿-Xym-b\n, X-¶-a-Wn, k-tcm-Pn- X-¼m-bn \n, sIm-®-Ω (tIm-b-º- Ip-‰n-t°m¬: h-f-hn-se Øq¿), k-Xy-`m-a. \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS a-cp-a-°ƒ: h-k-¥, h`m-cy X-ºm-bn F-∂ Pm’-e, kp-Pm-X, Im-ip, \-In (75). ]-tc-X-cm-b Nm-an-bm¿, a-°ƒ: Zm-£m-b-Wn, Hmhm-kp, th-em-bp-[≥, a-\, km-hn-{Xn, _m-e-Irhm-kp. jv-W≥.

A-_q-_-¡À A-e\ - √ - q¿: F-SØ - \ - m-´pI-c \m-ep-I≠ - w N-°wsXm-Sn A-_q-_° ¿(80). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: A-I_ v- d - e - n, kp-anb-Øv. a-cp-aI - ƒ: B-Zn-b.

I-eym-Wn I-b-dm-Sn: h-S-t°-∏-d-ºv s]m-∂-s‚ `m-cy I-eymWn (75). a-°ƒ: I-≠-apØ≥, Pm-\-In, cp-KvaWn. a-cp-a-°ƒ: b-tim-Z, cm-a-N-{μ≥, Ir-jv-W≥.

]ßmh-Xn-b-½

A-¶½

i-in-[-c³ ssh-Zy³

I-a-em-£n

Ip-ª-¸³

aqgnIpfßc: ]tcX\mb dn´.- t]menkv D-tZym-Kÿ≥ cmLh≥ ]n≈bpsS `mcy cmLhaμncØn¬ ]flmhXnbΩ (78). kwkvImcw C∂v cmhnse 10\v ho´phf∏n¬. a°ƒ: cm[maWn, kpawKeIpamcn, eXm Ipamcn, cmPvIpam¿, taml\Ipam¿, kp[. acpa°ƒ: cmaIrjvW ≥\mb¿, G‰pam\q¿ cm[mIr-jvW≥ (_n. sP.]n tIm´bw Pn√m {]-knU‚ v), hnPb≥ ]n≈, {iotZhn, {ioe X(\o≠q¿ {Kma∏ ©mbØv- saw_¿), taml≥Ipam¿.

Fcp-taen: Icnw-¶-√pwaqgn ]oSn-I-bn¬ ]tc-X\mb Iym]v‰≥ Nm≠nbpsS `mcy A∂Ω (dn´. AUvan-\n-kvt{S-‰ohv Akn- v, Im™n-c∏≈n Un.C.-H˛88). kwkvImcw C-∂v aq∂n\v Fcp-taen Akw-]vj≥ s^mtdm \m ]≈n-bn¬. ]tcX ]mem IogvIm-c-bv°m´v IpSpw-_mw-K-am-Wv. aIƒ: B≥k acp-a-I≥ : tXmakv tPm¿÷v apcn°≥.

Im-™n-c-∏≈n: B\°√v h-´-a-‰-Øn¬ hn Pn i-in-[-c≥ ssh-Zy≥ (71). Im-™n-c∏-≈n Bbp¿th-Z ^m¿a-kn DSa). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v aq-∂n-\v ho-´p-hf-∏n¬. `m-cy: Hm-a-\ sXmSp]p-g ap-S-hp-¶¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tUm. sjtdm Fkv (B-bp¿th B-ip-]{Xn h-be). Kw-K. a-cp-a°ƒ: P-b-cmPv (Zp-_mbv), tUm. kwKo-X.

tN-\-∏m-Sn: C-S-t»-cnbn¬ ]-tc-X-\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy I-aem-£n (85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v c-≠n-\v ho´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: s]m-∂p-°p-´≥, i-in, k-Xo-i≥, h¬-ke, X-¶-a-Wn, Hm-a-\. a-cpa-°ƒ: tim-`-\, kp-a-Xn, I-em-tZ-hn, Ir-jv-W≥-Ip´n, Aw-_p-Pm-£≥, hn-Pb≥.

ISp-Øp-cpØn: a[p-cthen s\√m-\n-°mSv Ip™-∏≥(hbem ss]en˛60). kwkvImcw Xn¶-fmgvN ]I¬ aq∂n\v a[p-c-then sI.]n-.Fw-.Fkv ivaim\-Øn¬. `mcy: AΩnWn. I]n-°mSv sN∂°me IpSpw-_mw-K-amWv. a°ƒ: cmPn, lrZy, cRvPn-Øv, cay, tcJ, cXo-jv. acp-a-°ƒ: PbIp-am¿ Xe-bm-gw, A\ojv Iq‰-ºn¬ ISpØp-cp-Øn, cay ]d-hq¿.

]m-¯p-½

\-_o-k l-Öp-½

Xm-\q¿: Im-cm-Sv ]-≈n°-e-I-Øv C-{_m-lowIp-´n (Ip-™p-´n˛60). Im-cm-Sv a-l-√v sk-{I-´dn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: leo-a. a-°ƒ: jm-P-lm≥ (Zp_-bv), _p-j-d, d-lo-\, km-_n-d.

lw-k- lm-Pn Xm-a-c-t»-cn: A-t≠m-W sN-dp-h-e-Øv lw-k lmPn (85). `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: PAv-^¿ (dn-bm-Zv), j-co-^v (te-Uo-kv {S‚ v _m-ept»-cn), ap-kv-X-^, Pm_n¿ , J-Zo-P, a-dn-bw-_n, \-ko-a.

]p-fn-tßmw: am-Sm-]p-dØv \-_o-k l-÷p-Ω (72). `¿-Øm-hv: A-_vZp√ lm-Pn. a-°ƒ: A-eoa, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ssl-Zc - e - n (C-cp-hc - pw ku-Zn), B-bn-i, B-knb, l-^vkØ - v. a-cp-a°ƒ: km-d, C-{_m-low, ^m-Øn-a. C-kva - m-Cu¬, A-_vZp-√, ]-tc-X\ - m-b l-k≥. J-_d - S- ° - w C∂v D-®b - v° - v H-∂n-\v ]p-fntßmw Pp-am-ak - vP - n-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

th-Wp-tKm-]m-eÂ

Nn-¶-¡p-«n

a-´m-t©cn: ]m-em-kv tdm-Un¬ th-Wp-tKm]m¬ Pz√-dn D-S-a ]-d-hm\-ap°v P-∑-]-d-ºn¬ B¿ th-Wp-tKm]m¬(58). `mcy: F≥ [\-e-£van. a-°ƒ: [\y, Znhy, hnZy. a-cp-a°ƒ: kp-\oXv, a-tljv.

]-d-hq¿: ap-´-tØm-´n¬ (In-g-°≥-X-e-b°¬) kz-X-{¥yk-a-c tk-\m\nbpw Xm-eq-°v I¿-jI k-am-Pw {]-kn-U‚pam-bn-cp-∂ ]-tc-X\m-b Fw sI h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy Nn-∂-°p-´n (93). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 11.30\v ]-d-hq¿ sk‚ v tXma-kv bmt°m_m-b kn-dn-b≥ ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]tc-X sh-fn-b\m-Sv h-en-b-h-\-Øn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: ]-tc-X\m-b sdPp, Fw hn t]mƒ (ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨ {]-kn-U‚ v), sa-do-\, Ip™p-tamƒ, _o-\ (bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: am-b C√w-]n≈n¬ (bp.F-kv.F), ]-tc-Xbm-b ta-cn°p™v, {]-^. Fw F tPm¨ ssa-emSpwIpt∂¬, em-ep h-en-b-]d-ºn¬, km-_p tN-‰mf-ØpwI-c (bp.Fkv.F).

C-{_m-low-Ip-«n

Ip-ªp-ap-l-½-Zv h-√-∏p-g: Nq-c-t°m-Sv Ip∂-Øv h-en-b Ip-™p-apl-Ω-Zv (83). `m-cy: B-bnip-Ω. a-°ƒ: Jm-Z¿, DΩ¿ (J-Ø¿), ssk-\_, \-^o-k, J-Zo-P, km-d. a-cp-a-°ƒ: k-^nb, \-Pv-a, A-ko-kv, lwk. J-_-d-S-°w C∂v cmhn-se 10\v Nq-c-t°m-Sv Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

B-bn-i A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb aq-tØ-S-Øv]m-d tImap-hn-s‚ `m-cy ]-Ø-\m]p-cw tX-°n≥-Np-h-Sv apØn-S≥ B-bn-i (85).

A-cn-{º: ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-fn sam-bv-Xo≥Ip´n-bp-sS `m-cy tIm-´ ]mØp-Ω (75).

13Imc³ Xq-_-§‘n-ap--hco-n-¨´n¬p A-Sn-am-en: sIm-≠p-t]m-hm-Ø-Xn-¬ a-\ws\m-¥v 13Im-c≥ Xq-ßn-a-cn-®p. A-Sn-am-en I-√m¿ B-\-hn-c-´nbn¬ a-Wn-ta¬ X-d-bn¬ _n_n≥ Ip-cym-®≥ (13) B-Wp acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xnbm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv _-‘p-ho-´n¬ -t]mb-t∏mƒ _n-_n-s\ sIm-≠pt]m-bn-√. C-Xn-s‚ hn-j-aØn¬ ho-´n-\p-≈n-¬ Xq-ßn-acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-ao-]sØ dn-tkm-¿-´n¬ tPm-en-°pt]m-b ]n-Xm-hv cm-hn-se ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv a-I-s\ Xqßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ I-≠-Xv. A-Sn-am-en F-kv.sF. ]n Pn {io-\n-hm-k≥ C≥-Iz-Ãv X-ømdm-°n. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Xn-\v A-b-®p.

F-en-bm-½ C-cn-´n: F-Sq-cn-se ]-tcX-\m-b Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (50). a-°ƒ: tPm¿-Pv, ta-cn, ^n-tem-an-\, tPm-bn, {^m≥-kn-kv, am-Xyq, ]tc-X-\m-b tPm-k-^v. a-cp-a-°ƒ: s]-Æ-Ω, F¬-k-Ω, h¬-k, tacn, tdm-k-Ω, tPm¿-Pv.

]q-ªm-À ImÀ-¯n-tI-b³ t{X-kym-½ tPm¬-k¬ X-{´n-IÄ C-f-ßp-fw: ap-Xp-πm-°¬ C-cn-ßm-e-°p-S: sh-≈m]q-™m¿: C-gv-h¿ h-ben¬ ]q-™m¿ Im¿-ØntI-b≥ X-{¥n-Iƒ (58). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ko-X C-Sp-°n tXßm-°-√v \n-en-bm-\n°¬ Ip-Spw-_mw-Kw. aI≥: A-P-bv-Im¿-Øn-°v. a-cp-a-Iƒ: in¬-∏. tI-cf-Øn-epw A-\y kwÿm-\-ß-fn-ep-am-bn 700 A-[n-Iw t£-{X-ß-fnse Xm-{¥n-Im-Nm-cy-\mbn-cp-∂p C-t±-lw.

]-tc-X-\m-b a-Øm-bn Ipcy-s‚ `m-cy t{X-kym-Ω (99). kw-kv-Im-cw C-∂v 11 \v D-f-ßp-fw sk‚ v ta-cokv ]-≈n-bn¬. ]-tc-X Cf-ßp-fw s]m-∑-e-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: Ip-™v, am-Xyp, tZh-ky, Nn-∂-Ω, ta-cn-°p´n, tdm-k-Ω, F¬-k-Ω, sX-øm-Ω, en-kn, ]-tc-X\m-b Ip-™p-h¿-°n. acp-a-°ƒ: en-kn-b-Ω, tacn-°p-´n, sk-en≥, Nn-∂Ω, tPm-kv, Ip-™v, amXyp, A-∏-®≥, tPm-kv , ]-tc-X-\m-b t_-_n-®≥.

sNø³-\m-bÀ

h-Âk-e-`m-bv

tXm-a-kv

X-¦-½

ssh-∏n≥:Hm-®-¥p-cpØv Im-´p-¶¬ sI sI Ip-kp-am-Ic-s‚ `m-cy Fw Fkv h-¬k-e-`m-bv (66). dn-´. A[ym-]n-IbmWv. Fkv.F≥.Un.]n. h-\n-Xmkw-Lw Hm-®-¥p-cp-Øv im-J {]-kn-U‚ v, Kp-cp[¿-Ω {]-Nmc-Wn k-` Ip-Spw-_-bq-\n-‰v sk{I´-dn F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®ncp∂p. aIƒ: {]nb (]d-hq¿ Xm-eq-°v Hm-^nkv). a-cp-aI≥ : ho-tc{μIp-am¿ (shm-t°-j\¬ l-b¿-sk-°≥Udn kv-°qƒ, ]√m-cn-aw-Kew).

aq-hm-‰p-]p-g: s]-cn-ß-g tN-‰q¿ ]-tc-X\mb tXma-kns‚ a-I≥ tXm-akv (tXm-am-®≥ ˛66). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv°v 2\v s]-cn-ß-g sk‚ v tPm-k^v-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tam-\n-bΩ. (D-∏p-Xd ssI-X-t°m´n¬ Ip-Spw-_mw-Kw). a°ƒ: DÆn, kn\n (Zp_m-bv), c-ivan (Zp-_m-bv), do-\ (Im-\U), do-tPm. acp-a°ƒ: tdmkv-\ ]-≈nbm-Sn°¬ (h-≠n-s∏-cnbm¿), jm‚n t]m-Øm\n-°mSv (Zp-_m-bv), kmPp I-f-Øn-∏-d-ºn¬ (Zp_m-bv), tPm-_n G-dtØmSv (Im-\-U).

sNmΔ-c: ]-´q¿-Ip-∂v tXm-´m-t»-cn tXm-´m-t»cn ho-´n¬ tKm-]me-s‚ `m-cy X-¶-Ω (65). a°ƒ: kp-Pm-X (d-∫¿ t_m¿Uv ˛tIm´-bw), jo-e, kp-tcjv, Pb≥. a-cpa°ƒ: jmPn (F≥-Pn\o-b¿ h-´¿ A-tXm-dn-‰n A-¶-am-en), taml≥ (^m-Œv G-eq¿), cmJn.

{io-[-c³ ap-g-∏n-e-ßm-Sv: Ip-fw-_km¿ h-´-°-≠n lukn¬ X-´m-cn {io-[-c≥ (75). `m-cy: k-Xn. a-I≥: kp-\n¬-Ip-am¿.

ImÀ-Xym-b\- n-A½ta-∏ø - q¿: ap-bn-t∏m-sØ ]-tc-X\ - m-b s\-√n-tbm-´v tKm-]m-e≥-\m-bc - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n-AΩ (90).

]m-∏n-\n-t»-cn: ]m-∏n-\nt»-cn sI ]n lu-kn¬ j-ao-\ (28). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b k-^n-b. `¿-Øm-hv: \hm-kv ]p-∂-°¬. a°ƒ: \m-knw, ap-l-Ω-Zv, kn-bm≥. k-tlm-Z-c߃: k-Pv\, k-Po¿ (Ip-ssh-Øv).

]m-¯p-½-_n

A-e-hn-¡p-«n F-S-h-Æ: ]-c-ip-cm-a≥Ip-∂-Øv A-e-hn-°p-´n (_m-∏p-´n ˛70). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: l-ko-\, k-eo\, P-ko-e, k-Po¿- _m_p (Pn-±), ap-l-Ω-Zv Pwjn¬ (Zp-_-bv), d-lvam_n.

No-cp ta-∏-øq¿: Io-g-cn-bq-cnse kz-mX-{¥y-k-a-ctk-\m-\n ]-tc-X-\m-b ]-™m-´v Ip-™n-°Wm-c-s‚ `m-cy No-cp (98). a-°ƒ: tKm-]me≥, Zm-tam-Z-c≥, cmP≥.

_-Ôp-¡fmb hn-ZymÀ-Yn-IÄ Ip-f-¯n ap§na-cn-¨ps]-cn-¥¬-a-Æ: Nq-≠-bn-Sm≥ t]m-b _-‘p-°-fpw A-b¬°m-cp-am-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ Ipf-Øn¬ ap-ßn-a-cn-®p. ]-´n-°mSv I-Wym-e sIm-f-°w-]m-d kZ-J-Øp-√-bp-sS a-I≥ C¿^m≥ (9), sIm-f-°w-]m-d ap-lΩ-Zn-s‚ a-I≥ jn-_n≥ (9) F∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS Nq-≠-bnSm-\m-bn ho-´n¬ \n-∂n-d-ßn-b C-h-sc G-sd-t\-cw I-gn-™n´pw Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ho-´p-Im¿ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv I-Wym-e Izm-dn ]-cn-k-c-Øp-≈ Ip-f-Øn¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. C-cp-h-

¶-√q¿ Nn-d-Ω¬ tIm-e-¶Æn ]-tc-X-\m-b A-t¥mWn a-I≥ tPm¨-k¨ (52). kw-kv-°m-cw \-SØn. k-tlm-Z-c-߃: sU-bv-kn tPm-kv-, dm-Wn kn¬-h-kv-‰¿, B-\n tXma-kv-, tPm-kv-, tPm-bv-, kn\n hn≥-sk‚ v-.

{io-aq-e-\-Kcw: ku-Øv sh-≈m-c-∏n-≈n hm-cym-´v]p-cw ]q-¶p-Sn ho-´n¬ ]n Pn Ir-jv-W≥-\m-b¿(84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. s]-cp-ºm-hq¿ d-tbm¨kv Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p. `mcy: c-Xv-\-aWnb-Ω. a°ƒ: cm-tP{μ≥, cm-tP-izcn, P-b-e£van, {]-ko-X, ao\p. acp-a°ƒ: {ioI-e, \m-cmb-W≥-Ip´n, ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, l-cn-Ip-am¿, l-cnIr-jvW≥.

Ip-º-fßn: tIm-t®-cn ]tc-X\m-b tP°-_v `m-cy ao-¶m-Ω (83). ]tc-X Ipºf-ßn \m-t¶-cn-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a°ƒ: tPm¿Pv (dn-´. {]n≥-kn-∏¬ sk‚ v ]ot‰-gv-kv kv-Iqƒ), ]-tcX\mb tem-d≥kv, P-kv‰n≥, tPmjn, B‚Wn, {^m≥-kokv, tPm-kv amXyp. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b cmP-Ω, Beokv, jΩn, P≥-kn, kqkn, ta-gvkn, sj-dn≥.

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ Ico-°p-∂n¬ Xm-sg Ip™n-∏-d-º-Øv d-lv\mkn¬ F sI ]m-Øq-´n (76). `¿Øm-°≥am¿: ]-tc-X-cm-b C-ºn-®nt°m-b, sIm-t√m≥ Aen-. a-°ƒ: kp-lvd, km_n-d. J_-d-S°w C∂v cmhnse 11\v ]pt∂m¬ Ppam-a-kvPnZv _¿ÿm\n¬.

a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv I-f-cn-°¬ tPym¬-ky≥ hn-iz-\mY ]-Wn-°¿ (46). `m-cy: _n-μp. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-th-Iv, cm-P-e-£v-an. k-tlm-Z-c-߃: cm-a-Zmkv, X-¶-a-Wn, ao-\m-£n, {]-k-∂, im-¥-Ip-am-cn, h-k-¥-Ip-am-cn.

]p-fn-tßmw: Np-≠ taep-Øm-∂n-bn-se ]-tc-X\m-b Xm-∂n-°¬ Ip-cys‚ `m-cy G-en-bm-Ω (86). a-°ƒ: s]-ÆΩ - , F¬kn, X-¶® - ≥, ta-cn-°p-´n, t_-_n. a-cp-a° - ƒ: tPm-bv, sPkn, ]-tc-Xc - m-b tPm¨ ta-ep-°p-t∂¬, tXm-akv N-Iym-Øv. kw-kvI - mcw C-∂p- cm-hn-se 11\v ]p-fn-tßmw sk‚ v tPmk-^vk - v ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

Ir-jv-W³ \m-bÀ

ao-¦m-½

aq-hm-‰p-]p-g: ta-°-Sºvv Hm-en°¬ H F tbm-l∂m≥ (Ip™p-tam≥ ˛82). `mcy: A-∂-°p´n. aÆq¿ I-S-ºm-´v Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: jmPn, _nPp, ssj_n. a-cpa°ƒ: _m_p, emen, jn-Pn.

]m-¯q-«n

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw B-en≥-Np-h-Sv ssX-°m´v I-f-cn-°¬ _m-e-tKm]m-e≥ (52). `m-cy: Ko-X.

hn-iz-\m-Y -]-Wn-¡À

G-en-bm-½

sN-e-{]w: Rm-d-°m-´v aoج ]p-fn-bw-aT-Øn¬ ]m-Øp-Ω-_n (104).

tbm-l-¶m³

Im-k¿-tIm-Uv: {]-hm-kn eo-Kv Imk¿tKmUv Pn-√m J-Pm-©n-bpw hn-Zym-\K - ¿ ]-Sp-hS- p-°w ap-_m-dI - v Ppam-ak - P v- n-Zv sk-{I-´d - n-bpw kmw-kI v- m-cn-I {]-h¿-ØI-\p-am-b hn-Zym-\K - ¿ ]-Sph-Sp-Is - Ø A-lvaZ- v hnZym-\K - ¿ (62) lr-Zb - mLm-Xs - Ø-Xp-S¿-∂v a-cn®p. t\csØ J-Ød - n-¬ tPmen sNbvXn-cp∂p. hnZym-\K - d - n¬ {]n‚n-Mv {]kv \-SØ - p-Ib - pw C-hn-sS \n-∂v N-{μ-Kn-cn ssSw-kv, D-Øc - t- I-cf - w, Im-kd - thm-bk v- v F-∂o km-bm” ]-{X-߃ {]-kn-≤o-Icn-°p-Ib - pw sN-bX v- n´p≠v.

_m-e-tKm-]m-e³-

j-ao-\ Ip-ªn-¡p-«n-A½-

_m-ep-t»-cn: h-t´m-fn cm-tcm-Øv-ap-°v \≥-a-≠ ta-se-]p-fn-b-ßm-´v ]-tcX-\m-b A-∏p-hn-s‚ `mcy am-fp-°p-´n (87).

A-la-v Z- v hn-Zym-\K- À

]-S-∂: F-S-®m-ss° ]me-Ø-c-bn-se sI a-dn-bpΩ (88). a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ (Zp-_-bv), A–p-√, Ip-™nsam-bvXo≥, \-^o-k-Øv-, ap-lΩ-Zv- Ip-™n. a-cp-a-°ƒ: _o-^m-Øna, Ip-™n-∏m-Øp, kpss_-Z (D-Zn-\q¿), kpss_-Z (Xr-°-cn-∏q¿), im-lp¬ l-ao-Zv.

ssI∏pg: ]pfn°¬ ]n sI sN√∏≥\mb¿ (90). kwkv-Imcw C-∂v 10\v ho´phf∏n¬. `mcy ]tcXbmb t]cq¿ ]uΔØn¬ ]flmh XnbΩ. a°ƒ: inh{] kmZv (\yq C¥y Ajpd Nn-cp-X-¡p-«n ≥kv G‰pam\q¿), sIm-bn-em-≠n: ]p-fn-bt©-cn ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]tcXbmb Aw_nI, Nn-cp-X-°p-´n (79). a-°ƒ: {ioIm¥v (kqcy tdmUvsse≥kv ssl{Zm tZ-hn, Pm-\p, cm-[, k_mZv), {_“{]Imiv tcm-Pn-\n, cm-P≥, {io-[c≥, k-Xy≥, Ko-X, ssa- ({_“m\tμmZbw Yn-en. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n- lb¿ sk°≥Udn kvt°-f-∏≥, {io-[-c≥, _m- Iqƒ ImeSn), DÆn °Æ≥\mb¿, {iotZhn. e-Ir-jv-W≥, _m-e-Irjv-W≥ Io-g-cn-bq¿, e-X, acpa°ƒ: sI.Fkv. Dj, Pbcivan, Kncn Ip-ap-Zn-\n, Ko-X, ]-tc-Xcm-b Ip-™n-°-Æ≥, Zm- PmIpamcn, k‘y, kptcjv_m_p. k≥.

t]-cm-{º: Ip-\n-tbm-s´ ]-tc-X\ - m-b Cu-®t- dmØv \m-cm-bW - ≥ \m-bc - psS `m-cy Ip-™n-°p-´n-AΩ (92). ]m-te-cn am-∏n-f F¬.]n kvI - qƒ dn-´. A-[ym-]n-Ibm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: P\m-¿±- \ - ≥, am-eX - n, k-Xoi≥ (dn-´. A-kn. F≥-Pn\o-b¿. sI.F-kv.C._n ]m-hß - m-Sv), kp-tc-{μ≥, ]-tc-X\ - m-b [¿-am-KZ- ≥.

am-fp-¡p-«n

a-dn-bp-½

^-em-lv Cw-•o-jv kv-Iq-fn¬ aq∂mw X-c-Øn-epw j-n-_n≥ IWym-e F.Fw.F¬.]n. kv-Iqfn¬ \m-emw X-cw hn-Zym¿-Ynbp-am-Wv. C-cp-h-cp-sS-bpw ]nXm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. kw-`h-a-dn-™v C¿-^m-s‚ ]n-Xm-hv k-Z-J-Øp-√ \m-´n-te-°p ]p-ds∏-´p-. C-cp-h-cp-sS-bpw a-øn-Øv C-∂p cm-hn-se I-Wym-e Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. jn-_n-s‚ am-Xm-hv: k-^nC¿-^m≥ jn-_n≥ b. k-tlm-Z-c-߃: j-^o-Jv, cp-sS-bpw sN-cn-∏pw Nq-≠-bpw bn-em-Wv ar-X-tZ-l-߃ I- j-_v-\, j-lv-a. C¿-^m-s‚ amXm-hv: l-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: Ip-f-°-c-bn¬ I-≠-Xn-s\ Xp- s≠-Sp-Ø-Xv. C¿-^m≥ ]q-∏-ew Zm-dp¬- C-Pm-kv, C¿-jm-Zv, C≥-jm-Zv. S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-

lw-k -lm-Pn sIm-f-t®-cn: {Km-a∏©m-b-Øv Hm-^n-kn\p- k-ao-]w sI -]n lwk lm-Pn (80). sIm-ft®-cn ]-©m-b-Øv ap-kvenw- eo-Kv ssh-kv {]-knU‚ v, ]-∂y-¶-≠n imJm {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. `m-cy: sI.-]n. B-an-\. a-°ƒ: A-jv-d-^v (Zp-_bv sI.-Fw.-kn.kn. X-fn∏-d-ºv a-fi-ew sk-{I-´dn), ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, ^m-Øn-a, a-dn-bw, d-joZ.

a-W¿-Im-Sv: F-´p-t\m-ºp Xn-cp-\m-fn-s\-Øn-b hr≤≥ an-\n-hm≥ X-´n _- n-\Sn-bn¬-s∏-´p a-cn-®p. ku-Øv ]m-ºm-Sn A-º-e-Øp-am-en-bn¬ In-g-t°Xn¬ Sn F-kv Ip-´-∏≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 8.45\v h-S-°pw-`m-K-sØ ]m¿°nMv {Ku-≠n-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kwkv-Im-cw C-∂p aq-∂n-\p ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy k-tcmPn-\n sN-Ω-e-a-‰w Nm-en-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: A-\p-]-a, A-`n-\-b. a-cp-a-°ƒ: k-Pn-tam≥ (k_v F≥-Pn-\n-b¿ sI-.F-kv.C-._n s]-cp-\m-Sv) in-h{]-km-Zv (F.B¿ Iym-ºv tIm-´-bw).

_-Ên-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

s]-cp-ºm-hq¿: tdm-Uv ap-dn-®v-I-S-°p-tºmƒ kz-Imcy-_- n-Sn-®v Kr-l-\m-Y≥ a-cn®p. ]-g-ß-\mSv hm-gbn¬ sh-ºn-≈n ho-´n¬ h¿-°n a-I≥ tPm¿-Pv (45) BWv ac-n®Xv. C∂-se ssh-Io-´v B-dn-\v ]-g-ß\mSv jm-∏pw-]-Sn-bn¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. kw-`-h-sØ-Xp-S¿-∂v C-bm-sf F-d-Wm-Ipf-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw cm-{Xn 10.30 Hm-sS ac-n®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n\v ]-ß-\m-Sv sk‚ v A-K-Ãn≥ N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. sI-´n-S-\n¿amW sXm-gn-em-fn-bmWv. `mcy: kn\n. a-°ƒ: Ae≥, B¬-hn≥.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Xr-iq¿: Ip-´-s\-√q-cn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bn-embn-cp-∂ _n-.sS-Iv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. A-t©-cn-Nn-d X-fn-b-Øv ho-´n¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ s]-_n-\m(20)Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se-bmWv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. s]-_n≥ Hm-Sn-®n-cp-∂ ss_°n¬ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ s]-_n-s\ Xriq¿ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏ns®-¶n-epw C-∂-se cm-hn-se-tbm-sS a-c-Ww kw-`-hn°p-I-bm-bn-cp-∂p.

a-I-fp-sS hn-hm-l Zn-h-kw Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

C-cn-ßm-e-°p-S: a-I-fp-sS hn-hm-l Zn-h-kw Kr-l-\mY≥ a-cn-®p. Xm-Wn-t»-cn sh-≈m-\n-bn¬ tIm-cw-]d-ºn¬ N-{μ≥(58) B-Wv a-cn-®-Xv. N-{μ-s‚ c-≠m-asØ a-Iƒ \o-Xp-hn-s‚ hn-hm-l-Øn-\p-≈ H-cp-°ßƒ Im-´q¿ F-kv.F≥. Un.]n. lm-fn¬ \-S-Øn-bti-jw hn-{i-an-°p-tºm-gm-Wv A-kz-ÿ-X tXm-∂nb-Xv. D-S≥ X-s∂ a-c-Ww kw-`-hn-®p. `m-cy: Ko-X. a-‰pa-°ƒ: \n-Xy, {]-Zo-]v, Ko-Xp.

a-Wn-¡q-dp-I-fp-sS hy-Xym-k-¯n Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p

X-e-t»-cn: Z-º-Xn-Iƒ G-gp a-Wn-°q¿ hy-Xym-kØn¬ a-cn-®p. s]-cp-¥m-‰n¬ X-t®m-Øv Im-Sn≥-]-dº-Øv \m-Wn(75), `¿-Øm-hv j¨-ap-J≥ (80) F-∂nh-cm-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N D-®-bv-°p 12Hm-sS-bmWv \m-Wn a-cn-®-Xv. j¨-ap-J≥ C-∂-se cm-hn-se G-gn-\pw a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: Ko-X, e-X, A-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: P-b-cm-Pv, hn-iz≥, c-ho-{μ≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨p

]-\-a-cw: hn-Zym¿-Yn-\n-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. \-S-h-b¬ ]-\-°¬ jm-Pn-˛-kp-P Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ en-Pn-b (15) B-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm{Xn In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. \-S-h-b¬ sk‚ v tXm-a-kv kv-Iq-fn¬ 10mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-bn-cp-∂p. ]-\-a-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. kw-kv-Im-cw -C-∂v \-S-h-b¬ sk‚ v- tXm-a-kv N¿®n¬. k-tlm-Z-c-߃: Pn-_n-b, tPym-Xn≥.

ho«½ I-S-en a-cn-¨ \n-e-bnÂ

Xm-\q¿: ho-´-Ω-sb I-Sen¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Øn. No-cm≥-I-S-∏p-dw a-¶n-®n-s‚ ]p-c-°¬ lwk-t°m-b-bp-sS `m-cy \^o-k tamƒ (47) B-Wv ]p-Xn-b I-S-∏p-d-Øv I-Sen¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™Znh-kw apX¬ Im-Wm-Xm-b Chsc t]m-en-kpw \m-´pIm-cpw A-t\z-jn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw No-cm≥ I-S-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. a-°ƒ: \n-km-ap±o≥, \-Zo¿, Xm-Zn-Jv, d-^v-km-\, ap-_-jn-d. a-cp-a-I≥: \u-jm-Zv.

I-S-h-cm-´-bn hr-²-sâ ar-X-tZ-lw Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b-bn-se I-S-h-cm-¥-bn¬ hr-≤s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. h¿-j-߃-°p ap-ºv Xn-cp-\m-hm-b-bn-se-Ønb F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»-cn kz-tZ-in a-Wn F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ 80Im-c-s\-bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v c-≠-c-tbm-sS Xn-cp-\m-hm-b Ip-‰n∏p-dw tdm-Un-se I-S-h-cm-¥-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. tem-´-dn hn‰pw bm-Nn-®p-am-bn-cp-∂p C-bmƒ Po-hn®n-cp-∂Xv. h¿-j-߃-°p ap-ºv hm-hp-¬-k-h-Øn-\v s]m-cn-°-®-h-S-Øn-\m-bm-Wv C-t±lw Xn-cp-\m-hm-bbn¬ F-Øn-b-Xv. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn-b ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. aq-∂pZn-h-kw ar-X-tZ-lw A-hn-sS kq-£n-°pw.

ss_¡-]-ISw: bp-hm-hv a-cn-¨p ]-Ø-\m-]p-cw: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. ]-´m-gn tIm-Snbm-´v ]p-Ø≥-ho-´n¬-Ip-´≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ c-RvPn-Øv (29) B-Wv a-cn-®-Xv. 16 Zn-h-kw ap-ºm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ss_-°n¬ G-gw-Ip-f-Øn-\p k-ao-]w h®v Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. amXm-hv: cm-[m-a-Wn-b-Ω. k-tlm-Z-cn: A-ºn-fn.

]n¡-¸v hm\pw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p Ip-‰ymSn: h-t´m-fn I-S-Ø-\m-S≥ I√n-\p k-ao-]w ]n°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn-®v b-p-hm-hv a-cn®p. c≠p-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ]m-tecn ssI-tX-cn-ap-°n-se aTØn¬ k-Xy-\mY-s‚ a-I≥ kcp¨ (23) B-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p-≈ h-gn-at[y acn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-te-cn tImWn-°-a-Æn¬ hn-\o-Xv (23), Duc-Øv G-gp-sX-ßp-≈-Xn¬ A-tP-jv (24) F-∂n-h-sc sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se D-®-bv-°v A-º-e°p-f-ß-c-bn¬ kp-lr-Øn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-Sß-sh-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-

Kp-−Â-t]-«-bn hm-l-\m-]-I-Sw; a-e-bm-fn a-cn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Kp≠¬-t]-´-bn-ep-≠m-b hm-l-\m]-I-S-Øn¬ h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-cn-®p. aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. A-º-e-h-b¬ B-bn-cw-sIm√n kz-tZ-in ]p-Ø≥-ho-´n¬ iin (37) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Im-dpw tem-dnbpw Iq-´n-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-S-w. A-º-e-h-b¬ kz-tZ-in-I-fmb kp-tc-jv, A-\o-jv, _-jo¿ F-∂n-h-¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-tcjn-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Unk-cp¨ °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ {]-th-in-∏n-®p. A-\o-jpw _]q¿-W-ambpw X-I¿∂p. k-cp- jo-dpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cnWn-s‚ amXmhv: tim-`-\-. k- bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. tlm-Zc≥: k-\q]v.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

9 k]vXw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

UÂ-ln-bn hml-\m-]-ISw; Nn-InÂ-k-bv¡nsS hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

A-Ðp-Ã-¡p-«n sam-Ã

B-bn-i

tZh-In A-½

A-Ðp A-ko-kv

J-Zo-P

A-¶-]qÀ-Wn-b-½mÄ

am-fp A-½

]p¬-∏-‰: h-f-aw-K-ew s]m-´-Ww-Nm-en A-–p-√°p-´n sam-√ (73). Zo¿-LIm-e-am-bn h-f-aw-K-ew al-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ apA-±n-\m-bn-cp-∂p. h-f-aw-Kew C¿-im-Zp- zn-_n-bm≥ a-Zv-d-k-bn¬ 50- h¿-j-w A[ym-]-I-\m-bn tk-h-\-a\p-jvTn-®n-´p-≠v. 25 h¿jw H-tc a-Zv-d-k-bn¬ tPm-en sN-bv-X-Xn-\v k-akv-X \¬-In-h-cp-∂ tk-h\ A-hm¿-Upw G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ h¿-jw H-tc akv-Pn-Zn¬ ap-A-±n-\m-bn tk-h-\w sN-bv-X-Xn-\p≈ Jp¿-B≥ kv-‰-Un sk‚-¿ A-hm¿-Upw t\-Snbn-´p-≠v. ap-kv-enw- eo-Kv, k-a-kv-X F∂nh-bp-sS {]-h-¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: a-dn-bp-Ω. a-°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv apkveym¿, A-l-Ω-ZvIp-´n ss^-kn, iw-kp-±o≥, kpsse-am≥ Zm-cn-an, _-jo¿ lp-Z-hn, bq-kp-^v, ^mØn-a-°p-´n, J-Zo-P, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¿dlv-am≥ ap-kveym¿, A–p¬ -Jm-Z¿ k-Jm-^n, A-e-hn-°p-´n ap-kv-eym¿.

sIm-bn-em-≠n: A-cn-°pfw a-l√ - v ap≥ {]-kn-U‚ v ]-tc-X\ - m-b A- ≥-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy B-bnI (90). a-°ƒ: A-ΩX - v, sam-bvX - n, Ip-™m-b≥-Ip´n (A-cn-°p-fw ]-©m-bØv eo-Kv ssh-kv {]-knU‚ v, N-{μn-I Hm¿-Ks - s\k¿), iw-kp-±o≥, _n-ømØp, Ip-™m-an-\. a-cp-a°ƒ: ]-t\m-´v A-–p¿-dlvam≥ (\n-Sp-sºm-bn¬ tIm-´° - ¬ bp. ]n. kvIqƒ {]-[m-\m- [ym-]I≥), a¿-lqw sI Fw sam-bvX - o≥.

Ip-ªn-t¡m-b- X-§Ä -

h-fm-t©-cn: I-™n-∏pc \q-cn-bm-_m-Zv a-l-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]-knU‚ v h-en-bm-°-sØmSn Ip-™n-t°m-b X߃( Ip-™p-´n X߃-˛70).`m-cy: J-Zo-P_o-hn. a-°ƒ: ^-l-ZvtIm-b X-߃, kp-lv-dm_o-hn, k-^n-b _o-hn, k-°o-\m-_o-hn, k-CuZm _o-hn. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√-t°m-b X-߃, Ip-™n-tam≥ X-߃, Ip-™n-∏ X-߃, _mh-X-߃, D-Ωp-Ip¬kpw _o-hn. k-tlm-Z-c߃: hn F-kv sI Xe-£v-an ߃, I-cow tIm-b Xh-S-°-t©-cn: ]-≈n-°m- ߃. Sv Ip-∂-¶p-gn ho-´n¬ ]_m-e-¡p-dp-¸v tc-X-\m-b th-em-bp-[t]-cm-{º: Ir-jn-h-Ip-∏v s‚ `m-cy e-£v-an (86). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn- dn-´. D-tZym-K-ÿ≥ se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a- ssI-{]-sØ tNm-bn-cn°ƒ: ap-cp-I≥Ip-´n (dn-´. tbm-´v _m-e-°p-dp-∏ t^m-d-ÿ), _m-e-Ir-jv- v(65). W≥ (sN-ss∂), P-b-{]- `m-cy: eo-e. a-°ƒ: kpIm-iv, Im¿-Xym-b-\n, X- ta-jv, ko-\, kp-\n-X. acp-a-°ƒ: cm-Po-h≥, k¶-a-Wn, k-tcm-Pn-\n, t¥m-jv-Ip-am¿.sIm-®-Ω, k-Xy-`m-a.

Ip-μ-aw-Kew: s]m-øbn¬ ]m-≠ym-e tZh-In A-Ω (80). `¿-Ømhv: ]tc-X\m-b Ip-™n-cma≥ \m-b¿. a°ƒ: h¬k-e (Pn.F¬.bp.]n.Fkv, G-cn-ae), kpPm-X (ss{S-_¬ U-h-e-]vsa‚ v Hm-^nkv, tIm-gnt°m-Sv), a-[p-kq[-\≥ (^n-kn-tbm-f-Pn hn`mKw, tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pv), kXn, {]oXn. a-cp-a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (G-cn-a-e), tPym-Xn (KW]-Xv bp.]n. kv-Iqƒ, Io-gn-t»-cn), cm-[m-Ir-jvW- ]-Wn-°¿ (A-º-et°m-´v), Ir-jv-W≥-Ip-´n (A-kw ssd-^nƒ-kv).

a-°-c-∏-d-ºv: ta-te Imfm-hn-se Im-fm-°¬ A_q-_-°¿ F-∂ A-_pap-kveym-cp-sS a-I≥ A–p¬ A-ko-kv (53). ku-Zn-bn¬-\n-∂v A-h[n-°p h-∂-Xm-bn-cp-∂p. 30 h¿-j-am-bn ku-Znbn¬ tPm-ensN-bv-Xp-hcn-I-bm-bncp∂p. am-Xmhv: ]-tc-X-bm-b ssa-aq-\Øv. `m-cy: kp-sse-J. a°ƒ: A-–p¬ d-lq-^v, dm-_n-b, dm-ln-e. a-cp-aI≥: k-^v hm≥.ktlm-Z-c-߃: A-–p¬d-km-Jv, A-–p¬ d-joZv, A-Jv\-kv (C-cp-h-cpw Pn-±), l-^v-k-Øv, _pjv-d, j-ao-d, \-Zo-\.

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ ]p-Xp-t»-cn-I-≠n-bn¬ J-Zo-P (86). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b A-–p¿-dlv-am≥-Ip-´n. a-°ƒ: apl-Ω-Zv- lm-Pn (Zo-]-Iv ku-≠v-kv, Ip-μ-aw-Kew), A-_q-_-°¿ lmPn (Ip-ssh-Øv), D-a¿ (Ip-ssh-Øv), D-kv-am≥ ({]n≥-kv lm¿-Uvth-gvkv Im-c-¥q¿), ]m-ØpΩ l-÷p-Ω, a-dn-b, dpJn-b, ]-tc-X-bm-b Ban-\. a-cp-a-°ƒ: A–p¿-d-lvam≥-Ip-´n lmPn (Im-c-¥q¿), sam-bvXo≥-tIm-b (Im-c-¥q¿), lw-k aq-gn-°¬, dpJn-b, k-^n-b, apw-Xmkv, kn¬-\.

tIm-´-°¬: ]m-≠-awK-ew ]-tc-X-\m-b In-gt°-aTw {io-\n-hm-k A-ø-cp-sS `m-cy A-∂]q¿-Wn-b-Ωmƒ (84). a°ƒ: B-\-μw AΩmƒ, cm-[, i-¶-cn, cma≥ {io-\n-hm-k≥, Irjv-Wmw-_mƒ. a-cp-a°ƒ: a-Wn A-ø¿, ]tc-X-\m-b tam-l-\ kpμ-cw, c-P-\n, ]n B¿ e£v-a-W≥. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v tIm-gn-t°m-Sv ]pXn-b ]m-ew {_mlvaW k-aq-lw iv-aim-\-Øn¬.

A-tØm-fn: sIm-ß-∂qcn-se ta-te-]p-Xn-tbm´n¬ am-fp A-Ω (79). `¿Øm-hv: Ir-jv-W≥-\mb¿. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥ (tIm¨-{Io-‰v kq∏¿-ssh-k¿), hn-P-b≥ (Hm-t´m ss{U-h¿, AtØm-Wn, kn.]n.Fw. Øm-Wn {_m-©v AwKw), c-ta-i≥ (Hmt´m ss{U-h¿, A-ØmWn), kp-[, ssi-e-P, _o-\. a-cp-a-°ƒ: tIm-af-h-√n (F-S-°-c), k-Pv\ (Iq-´m-en-S), k-Pn-\n (]p-Xn-b-ßm-Sn), `-c-X≥ (I-t°m-Sn), cm-[m-Ir-jvW≥ (No-°n-tem-Sv, kuZn), tam-l-\≥ (th-fq¿). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

dw-e-¯v

\-^o-k

sIm-Sn-b-Øq¿: shÃv sIm-Sn-b-Øq-cn-se Np-¶-Øv ]p-Xn-tbm´n¬ A-–p-√-bp-sS aIƒ dw-e-Øv (43). amXm-hv: ^m-Xzn-a aq-gn°¬ I-º-f-Øv. k-tlm-Z-c-߃: Bbn-I (s\-√n-°m-]-dºv), A-–p-∂m-k¿ (dn-bm-Zv), jn-lm-_v (A-_q-Z-_n), kpsse-J, j-ao-\ (A-cot°m-Sv).

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏Sn-bn-se I-dp-Ø-am-°-IØv A-–p¿-d-lv-am≥ apkveym-cp-sS `m-cy \-^ok (82). a-°ƒ: ap-l-ΩZv-Ip-´n, A-–p¬ e-Øo^v, A-–p¬ -d-jo-Zv, lpssk≥ (Pn-±), _-jo¿, l-ao-Zv, ^m-Øn-a, dp-Jnb. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, l-k≥, P-ao-e, kp-l-d, ^-kve, BØn-°, B-bn-i-°p-´n, J-Zo-P.

^m-¯n-a

a-dn-bp-½

]p-fn-tßmw: Np-≠ taep-Øm-∂n-bn-se ]-tc-X\m-b Xm-∂n-°¬ Ip-cys‚ `m-cy G-en-bm-Ω (86). a-°ƒ: s]-ÆΩ - , F¬-kn, X-¶® - ≥, ta-cn°p-´n, t_-_n.

]-S-∂: a-S-°-c A-ßm-Snbn-se F ]n A-–p¬ A-ko-kv (61). `m-cy: Sn dw-e-Øv. a-°ƒ: k-ao-d, jw-ko¿, k-_n-X, A–p¬ Jm-Z¿, Zn¬-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, kn sI A-l-Ω-ZvIp™n, P-\o-j, kp-\o-d.

]-S-∂: F-S-®m-ss° ]m-e-Ø-c-bn-se sI adn-bp-Ω (88). a-°ƒ: A-–p¿-dlvam≥ (Zp-_-bv), A–p-√, Ip-™nsam-bvXo≥, \-^o-k-Øv-, ap-lΩ-Zv- Ip-™n.

t]-cm-{º: Xp-d-bq-cn-se sXm-≠n-bmw-]-d-º-Øv ]-tc-X-\m-b A-Ω-Zns‚ `m-cy ^m-Øn-a (94). a-°ƒ: D-a¿, Bbn-i, B-an-\, J-Zo-P, \-^o-k, ssk-\-_. acp-a-°ƒ: A-Ω-Zv, A–p-√, A-Ω-Zv (tXm-tecn), J-Zo-P, ]-tc-X-cm-b A-Ω-Xv, sam-bv-Xp.

e-£v-an

_o-hn

sN-t¡m-«n

Ip-ªp-®o³

A-Ðp-Àd-lv-am³-Ip-«n lm-Pn- Ip-ªm-e³

_m-ep-t»-cn: s]m-∂-cw sX-cp-hn-se A-tWm¬ ]tc-X-\m-b I-Æ-s‚ `m-cy e-£v-an (85). a-°ƒ: ]-tcX-\m-b cm-a-N-{μ≥, k-Zm\-μ≥ (ss{U-h¿), Atim-I≥ (C-e-Iv-{Sojy≥), {]-Im-i≥ (-ssa\¿ C-dn-tK-j≥ tIm-gnt°m-Sv kn-hn¬). a-cp-a°ƒ: -]Xvan-\n F-S-°bn¬, C-μn-c I-Æ-t©-cn, ]-tc-X-bm-b kp-Pm-X. kpa \-Sp-h-Æq¿. kw-kv-Imcw C-∂p ho-´p-h-f-∏n¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Nn-d-aw-Ke-sØ tIm-Wn-b-Øv apl-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy I-dp-tØ-S-Øv _o-hn (54). a-°ƒ: A-kv-a, A-–p¬d-jo-Zv, A-–p¬ e-Øo^v, km-ln-\, ^-ko-e, j-°o-e. a-cp-a-°ƒ: D-Ωp-l-_o_, D-Ωp-k¬-a, ap-l-ΩZv J-øqw, _-Z-dp-±o≥, lw-k. k-tlm-Z-c≥: sI aq-k -lm-Pn.

sIm-bn-em-≠n: a-μ-aw-Kew kn¬-°v _-km-dnse D-j- n¬ sN-t°m´n (102). `m-cy: ]-tc-X-bmb I-eym-Wn. a-°ƒ: hniz-\m-Y≥ (dn-´. sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn.-), eo-e, k-tcm-Pn-\n, km-hn-{Xn, ]-tc-X-\m-b \m-Wp. acp-a-°ƒ: Pm-\-In, _m-eIr-jv-W≥, Ip-™n-°Æ≥, {io-[-c≥, ]-tc-Xbm-b ]p-jv-]. k-©-b\w hym-gm-gv-N.

a-¶-S: Iq-´n-e-ßm-Sn h-≈n°m-]-‰-bn-se sam-b-e≥ Ip-™p-Æo≥ (87). `m-cy: a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ. D-Ω¿, B-bn-i, \-^o-k, D-kvam≥, sse-em-_n, ap-kv-X^, in-lm-_p-±o≥, a-cp-a°ƒ: A-e-hn I-Sq-]p-dw, ap-l-Ω-Zv h-f-cm-Sv, ^m-Øna, a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, l-^vk-Øv, j-°o-e, ]-tc-X\m-b A-_v-Zp¬ a-Po-Zv I-S∂-a-Æ. J-_-d-S-°w C-∂v 10.30\v h-≈n-°m-]-‰ Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

kz-em-Øv \-K¿: ta¬-apdn kz-em-Øv\-K¿ a-A-v Zn≥ A-°m-Z-an I-Ωn-‰nAw-K-hpw ]-tc-X-\m-b Nm-em-´n¬ I-≈m-SnsØm-Sn A-b-ap lm-Pnbp-sS a-I-\p-am-b kn sI A-_v-Zp-¿d-lv-am≥-Ip-´n lm-Pn (75). `m-cy: ]-tc-Xbm-b sIm-t∂m-e ^mØn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: ssa-aq-\, ap-l-Ω-Z-en lmPn. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-ehn tam-ßw, k¬-a-Øv.

G-en-bm-½

A-Ðp A-ko-kv

F-en-bm-½ C-cn-´n: F-Sq-cn-se ]-tcX-\m-b Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (50). a°ƒ: tPm¿-Pv, ta-cn, ^ntem-an-\, tPm-bn, {^m≥kn-kv, am-Xyq, ]-tc-X-\mb tPm-k-^v.

th-ß-c: h-en-tbm-d ap-Xe-am-Sv aq-´-∏-d-º≥ Ip™m-e≥ (90). Zo¿-L-Imew kn.]n.Fw th-ß-c tem-°¬ I-Ωn-‰n- AwKhpw h-en-tbm-d {_m©v sk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp∂p. \n-e-hn¬ h-en-tbm-d {_m-©v Aw-K-am-bn-cp∂p. `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ωp. a-°ƒ: Ip™o-Xp, ap-l-Ω-Zv, \-_okp, ]-tc-X-\m-b A-–p√. a-cp-a-°ƒ: k-^n-b, ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Z-en.

^m-dq-Jv tIm-f-Pv: U¬ln-bn¬ hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ hn-Zym¿Yn a-cn-®p. A-eo-K¿ ap-kvenw bq-\n-th-gv-kn-‰n H∂mw-h¿-j t_m-´-Wn Kth-j-I hn-Zym¿-Yn-bpw ^m-dq-Jv tIm-f-Pn-se dn-´. Po-h-\-°m-c≥ ]-tc-X-\mb a-e-bn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I-\p-am-b A-_v-Zp¬ d-Du^m-Wv (28) a-cn-®-Xv. I-gn-™ Pq¨ 27\p cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kp-lr-Øn-s\m-∏w Xm-a-k-ÿ-e-tØ-°p t]m-hptºmƒ ]n-∂n¬ \n-∂p hm-l-\w C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-eo-K-dn-se P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp sa-Un-°¬ sk‚-dn-epw Xp-S¿-∂v Kw-Km-dmw B-ip-]-{Xn-bn-epw NnIn¬-k \-S-Øn-sb-¶n-epw t_m-[w sX-fn-bm-Ø-Xn\m¬ B-K-kv-Xv F-´n-\p tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n-bn-cp-∂p. C-hn-sS Nn-In¬-k-bn-encn-s° C-∂-se cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sS-bm-Wv a-cn-®-Xv. am-Xm-hv: _o-hn. k-tlm-Z-c-߃: d-^o-Jv (kuZn), d-jo-Zv, dn-bm-kv, P-ao-e, d-kn-b, J-Zo-P, k-Pv-\. J-_-d-S-°w C-∂p A-gn-™n-ew Pp-am a-kv-Pn-Zn¬.

Im³-kÀ: B-Zn-hm-kn kv-{Xo Nn-In-Â-k- In-«m-sX a-cn-¨p

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv Kncn-P≥ tIm-f-\n-bn¬ Im≥k¿ _m-[n-®v B-Zn-hm-kn kv-{Xo a-cn-®p. tIm-f-\n-bnse kp-μ-cn (64) B-Wv acn-®-Xv. hm--bn¬ Im≥-k¿ _m-[n-®- kp-μ-cn-sb Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®n-cp-s∂-¶n-epw Nn-In¬k-sb `-b-am-bn-cp-∂-Xn\m-epw Iq-sS-\n¬-Im≥ B-fn-√m-Ø-Xn-\m-epw tImf-\n-bn-te-°p Xn-cn-sI t]m-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂v tcm-Kw aq¿-—n-®v `-£-Ww I-gn-°m-\m-hm-sX Ah-i-bm-b Chsc tNm-°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. C-∂-se cm-hnse B-ip]-{Xn-bn-em-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. ktlm-Z-cn: am-Xn.

ss_-¡nÂ\n-¶p sX-dn-¨p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-¨p

_m-ep-t»-cn: A-d-∏o-Sn-Ibv-°-Sp-Øv kw-ÿm-\-]mX-bn-¬ ss_-°n¬\n-∂p sX-dn-®p-ho-Wv bp-hm-hv acn-®p. ]-\-ßm-Sv Xn-cp-hmt©-cn-s∏m-bn-en-se ]p-Xnb-]-d-ºn¬ A-Pn-Xv-Ip-amdn-s‚ a-I≥ Pn-Xn≥-em¬ (21) B-Wp a-cn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v A-©-c-tbmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. Pn-Xn≥ k-©-cn-® ss_-°v \nb-{¥-Ww-hn-´v tdm-Un-te-°p sX-dn-®p-ho-Wv kvtIm¿-∏n-tbm-bn-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Pn-Xn-s\ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°-m-\-m-bn-√. Xm-a-c-t»-cn X-®w-s]m-bn-en¬ Hm-t´m sam-ss_¬ sa-°m-\n-°m-bn-cp-∂p Pn-Xn≥. ]n-Xm-hv: A-Pn-Øv-Ipam¿. am-Xm-hv: kp-[. k-tlm-Z-cn: Pn-kv-\ cm-Pv( π-kvh¨ hn-Zym¿-Yn, P-h-l¿- tIm-f-Pv).

I-S-en a-cn-¨\n-e-bn B-en

_m-e-Ir-jv-W³

c-Xo-jv

\o-em-−³

I-Zn-bp-½

Ip-ª¸- ³

tPm-k-^v

\m-cm-b-W³

s]-cp-a-Æ: ap-≠p-]m-ew \μm-\-Øp]-d-ºv B-en (53). `m-cy: a-dn-bp-Ω Xm-∂q¿. a°ƒ: km-_n-d, \p-kv-d-Øv, k-^-dn-\. a-cp-a-°ƒ: jm-\hm-kv, A-jv-d-^v, d-jo-Zv

t]-cm-{º: X-øp-≈-Xn¬ ao-ج _m-e-Ir-jv-W≥ (Im-c-bm-Sv-˛60). `m-cy: ktcm-Pn-\n. a-°ƒ: k-Po-jv, k-_o-jv, k-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: hn-P-\n, hn-\n¬-Ip-am¿.

ap-°w: ap-Øm-ew h-enb-ao-ج cm-P-s‚ aI≥ c-Xo-jv (25). am-Xmhv: X-¶. k-tlm-Z-c߃: c-Pn-X, c-Pn-j.

A-co-t°m-Sv: Ip-‰q-fn ]-d-bm´v ]-d-ºn¬ \o-em-≠≥ (60). `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: k-t¥m-jv, t_-_n. a-cp-a°ƒ: cm-a-N-{μ≥, kn-‘p. kw-kv-Im-cw C-∂p H-º-Xn-\v

Im-fn-Im-hv: A-S-°m-Ip-≠v ssa-em-Sn-bn-se s]-cp-h≥ Ip-gn-b≥ l-k-s‚ `m-cy IZn-bp-Ω (72). a-°ƒ: ssl-{Zkv, iw-kp-±o≥, ap-l-Ω-Zv, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: A-_p, \-_o-k, k-°o-\, \-_o-k.

F-S° - c - : t]m-ØpI-√v apt≠-cn N-fn-°¬ a-¶f - m-hpIp-t∂¬ Ip-™∏ - ≥ (85). a-°ƒ: X-¶Ω - , s]m-∂∏ - ≥, Hm-a\ - I - p-´≥, kp-tc-jI -v pam¿, h-¬k-Ω, c-X\ -v Ω - .

t]-cm-{º: I-√m-t\m-s´ Ip-gn-th-en¬ tPm-k-^v (62). `m-cy: t{K-kn. a°ƒ: jn-_p, jo-_, jo-\. a-cp-a-°ƒ: _n≥kn, kn-_n sX-°-bn¬.-

t]-cm-{º: Hm-ßn¬ am-hne-°-≠n \m-cm-b-W≥ (60). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: _n-Pp, _n-Pn-e, _n-Po-jv. a-cp-a-°ƒ: joP, k-Xy≥, tPym-Xn.

C-{_m-low

sam-bv-Xo³

B-bn-i-¡p-«n -

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn -

_o-cm³-tIm-b

B-en-¡p«n

B-an-\

Im-fn

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew In-fn-\-t°m-Sv ]p-en-t°mS≥ C-{_m-low (43). `mcy: A-kv-am-_n. a-°ƒ: i-_o-_, A-l-Ω-Zv kzmen-lv, \-kvdn-b, A^v\m≥, A-kvew. ktlm-Z-c-߃: A-–p-¿dlv-am≥ (Pn-±), a-dn-bp-Ω, bq-kp-^v, k-°o-\, ^mXzn-a, lw-k.

]m-e-Øv: ]p-fn-_-km¿ ]m-d-bn¬ sI ]n sam-bvXo≥ (66). a-°ƒ: A-ivd-^v (tKmƒ-U≥ ssS-edn-Mv), d-n-bm-kv (A-£b B¿-Sv-kv), B-in-Jv, \-k-vdn-b, k-ao-d. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 11\p ]m-e-Øv Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xn-cq-cß - m-Sn: I-°m-Sv ]tc-X\ - m-b Iq-cn-bm-S≥ A-–p-√b - p-sS `m-cy sImSn-™n ]m-´t- »-cn B-bni-°p-´n (86). a-°ƒ: Xm®p-Ωp, A-–p¬- Jm-Z¿, ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, JZo-P. a-cp-a° - ƒ: Ip-™me≥-Ip-´n lm-Pn, l-k≥Ip-´n, \-^o-k, ]-tc-Xcm-b Ip-™l - Ω - Z- v- lmPn, Jm-en-Zv.

F-S-h-Æ-∏m-d: ap-≠-°¬ a-l-√v Im-c-W-h¿ Xm-∂n°p-≠n¬ ho-cm≥-Ip-´n lm-Pn (81). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: a-Ω-Zv, A-l-Ω-ZvIp-´n (Pn-±), ap-kv-X-^ (ZΩmw), A-–p-√, ap-l-Ω-Zv, ^m-Øn-a, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, \mk¿, P-ao-e, ^m-Øn-a, JZo-P, j-l¿-_m-\p, dp-_o\.

A-co-°m-Sv: kn ]n lukv kn ]n _o-cm≥-tImb (65). `m-cy: Ip™o_n (Ip-™p). a°ƒ: ap-l-Ω-ZvA-en (tIm-b Zp-_-bv), I-_od-Øv, l-ko-\, X-kvan\, kp¬-^-Øv. a-cp-a°ƒ: \u-jm-Zv, A_vZp¬ \m-k¿, \Cuw A-en.

sN-dp-hmSn: sN-dp-hm-Sn N-°n-´p-I-≠n-bn¬ Ben-°p-´n (75). `mcy: ssk\-_. a°ƒ: A–p¬- l°ow (sI.Fkv.C._n. ]-∂n-t°m-Sv), _o-cm≥-Ip-´n (J-Ø¿), Pm-^¿, ^m-Xzn-a, km_n-d, k-eo-\, km-Pn-Z. a-cp-a°ƒ: d-kmJv, A–p¿-d-lvam≥, A-_q_°¿, d-ko-\, kuZm_n, c-lv\.

F-I-cq¬: ]-tc-X-\m-b aT-Øn¬ cm-b-s‚ `m-cy B-an-\ (68). a-°ƒ: Ajv-d-^v (]q-\q¿ K-h. ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I≥), kp-ss_-Z, ssk\-_, d-ko-_. a-cp-a°ƒ: A-–p-¬ d-km-Jv am-ÿ In-\m-eq¿, bp ]n A-–p¿-d-lv-am≥ ]∂q¿, ap-l-Ω-Zv ]q-\q¿, \-ko-d C-cn-ß-Øv.

ta-em-‰q¿: X-®n-ß\ - m-SsØ ]-tc-X\ - m-b Im-btem-´v th-em-bp-[s - ‚ `mcy Im-fn (80). a-°ƒ: e£va - n, Im¿-Xym-b\ - n, {]Im-iv, t_-_n, ]-tc-Xc - mb N-{μ≥, Nn-∂Ω - p, tZ-hIn. a-cp-a° - ƒ: th-em-bp[≥, tKm-]≥, ]-tc-Xc - mb kp-μc - ≥, c-hn. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se F´n-\v.

In-W-än-Â ho-Wp -a-cn-¨p ]m-¯p-½-¡p-«n

Xn-¯p-½p

ap-°w: Iq-S-c-™n tImtem-Øpw-I-S-hv ]-tc-X\m-b I-≈n-bn¬ ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy ]m-e-°sØm-Sn ]m-Øp-Ω-°p-´n (70). a-°ƒ: J-Zo-P, Bky, dp-Jn-ø, ]-tc-X-\m-b ssk-\p-±o≥. a-cp-a-I≥: ssk-X-e-hn.

s]m-∂m-\n: \-cn-∏-d-ºv ]-tc-X-\m-b Im-´p-]p-dØv Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Xn-Øp-Ωp (90). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, \-^o-k, B-bn-ip-Ωp, _o-hm-Øp, dp-Jn-b. a-cp-a-°ƒ: a-dn-b°p-´n, bm-lp-´n, am-\p, A-en, sam-bv-Xo≥-Ip-´n.

13Imc³ Xq-_-§‘n-ap--hco-n-¨´n¬p A-Sn-am-en: sIm-≠p-t]m-hm-Ø-Xn-¬ a-\ws\m-¥v 13Im-c≥ Xq-ßn-a-cn-®p. A-Sn-am-en I-√m¿ B-\-hn-c-´nbn¬ a-Wn-ta¬ X-d-bn¬ _n_n≥ Ip-cym-®≥ (13) B-Wp acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xnbm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv _-‘p-ho-´n¬ -t]mb-t∏mƒ _n-_n-s\ sIm-≠pt]m-bn-√. C-Xn-s‚ hn-j-aØn¬ ho-´n-\p-≈n-¬ Xq-ßn-acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-ao-]sØ dn-tkm-¿-´n¬ tPm-en-°pt]m-b ]n-Xm-hv cm-hn-se ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv a-I-s\ Xqßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ I-≠-Xv. A-Sn-am-en F-kv.sF. ]n Pn {io-\n-hm-k≥ C≥-Iz-Ãv X-ømdm-°n. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Xn-\v A-b-®p.

ta-em-‰q¿: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn In-W-‰n¬ ho-Wp -a-cn-®p. Io-gm-‰q¿ sk‚-dn-se ]-≈n-∏p-d-Øv kPn(39)bm-Wv a-cn-®-Xv. a-Wn-bm-Wo-cn-°-S-hn-se kplr-Øn-s‚ \n¿-am-W-Øn-en-cp-∂ ho-Sp Im-Wm≥t]m-b k-Pn A-hn-sS-bp-≈ In-W-‰n-em-Wv ho-W-Xv. Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v B-d-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw`-hw. ]n-Xm-hv: _m-e-kp-{_-lv-a-Wy≥ \m-b¿. am-Xmhv: hn-P-b-e-£v-an. `m-cy: do-\. a-°ƒ: k-Rv-P-bv, kuc-hv. k-tlm-Z-cn: c-P-\.

hm-l-\m-]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Xr-iq¿: Ip-´-s\-√q-cn-¬ ss_-°n¬ Sn-∏¿-tem-dnbnSn®v _n-.sS-Iv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. A-t©-cn-Nn-d X-fnb-Øv ho-´n¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ s]-_n-\m-Wv(20) a-cn®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

am-[-h³ \m-bÀ t[m-Wn: ]-b-‰mw-Ip-∂w P-bm-\n-hm-kn¬ tNt¶m-´v am-[-h≥ \m-b¿ (96). tIm-´-bw am-™q¿ tN-t¶m-´v Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-tcX-bm-b Xn-\-¶m-em-bn¬ I-a-em-£n-b-Ω. a-°ƒ: cm-P-tKm-]m¬ (dn-´. sl¬-Øv Un-]m¿-´vsa‚ v), Kw-Km-[-c≥, cm[m-Ir-jv-W≥, ]-tc-X\m-b Im¿-Øn-tI-b≥, A-tim-I≥, D-Z-b-i-¶¿, {]-Zo-]≥.

\-_o-k l-Öp-½ ]p-fn-tßmw: am-Sm-]p-dØv \-_o-k l-÷p-Ω (72). `¿-Øm-hv: A-_vZp√ lm-Pn. a-°ƒ: A-eoa, ap-lΩ - Z- vIp-™n, ssl-Zc - e - n (C-cp-hc - pw ku-Zn), B-bn-i, B-knb, l-^vkØ - v. a-cp-a°ƒ: km-d, C-{_m-low, ^m-Øn-a. C-kva - m-Cu¬, A-_vZp-√, ]-tc-X\ - m-b l-k≥. k-tlm-Zc - ≥: bq-kp-^v. J-_d - S- ° - w C∂v D-®b - v° - v H-∂n-\v

s]-cn-¥¬-a-Æ: Nq-≠-bn-Sm≥ t]m-b A-b¬-°m-cp-w ]nXr-ktlm-Z-c-]p-{X-∑m-cp-amb hnZym¿-Yn-Iƒ Ip-f-Øn¬ ap-ßna-cn-®p. ]-´n-°m-Sv I-Wym-e sIm-f-°w-]m-d k-Z-J-Øp-√bp-sS a-I≥ C¿-^m≥ (9), sImf-°w-]m-d ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ jn-_n≥ (9) F-∂n-h-cm-Wp acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS Nq-≠-bn-Sm-\m-bn ho´n¬ \n-∂n-d-ßn-b C-h-sc Gsd-t\-cw I-gn-™n-´pw Im-WmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ho-´p-Im¿ \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv I-Wym-e Izm-dn ]-cn-k-cØp-≈ Ip-f-Øn¬ a-cn-®-\n-e-

I-S-h-cm-´-bn hr-²-sâ ar-X-tZ-lw

Kp-−Â-t]-«-bn hm-l-\m-]-I-Sw; a-e-bm-fn bp-hm-hv a-cn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Kp-≠¬-t]-´-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-cn-®p. aq∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. A-º-e-h-b¬ B-bn-cw-sIm√n kz-tZ-in ]p-Ø≥-ho-´n¬ i-in (37) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Im-dpw tem-dn-bpw Iq-´nbn-Sn-®m-Wv A-]-I-S-w. A-º-e-h-b¬ kz-tZ-in-I-fm-b kp-tc-jv, A-\ojv, _-jo¿ F-∂n-h-¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰ kp-tc-jn-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A\o-jpw _-jo-dpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

_-Ôp-¡fmb hn-ZymÀ-Yn-IÄ Ip-f-¯n ap§na-cn-¨p^-em-lv Cw-•o-jv kv-Iq-fn¬ aq∂mw X-c-Øn-epw j-n-_n≥ IWym-e F.Fw.F¬.]n. kv-Iqfn¬ \m-emw X-cw hn-Zym¿-Ynbp-am-Wv. C-cp-h-cp-sS-bpw ]nXm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. kw-`h-a-dn-™v C¿-^m-s‚ ]n-Xm-hv k-Z-J-Øp-√ \m-´n-te-°p ]p-ds∏-´p-. C-cp-h-cp-sS-bpw a-øn-Øv C-∂p cm-hn-se I-Wym-e Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. jn-_n-s‚ am-Xm-hv: k-^nC¿-^m≥ jn-_n≥ b. k-tlm-Z-c-߃: j-^o-Jv, bn¬ I-≠-Xv. C-cp-h-cp-sS-bpw Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv j-_v-\, j-lv-a. C¿-^m-s‚ amsN-cn-∏pw Nq-≠-bpw Ip-f-°-c- ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-Sp-Ø- Xm-hv: l-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: bn¬ I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S- Xv. C¿-^m≥ ]q-∏-ew Zm-dp¬- C-Pm-kv, C¿-jm-Zv, C≥-jm-Zv.

Xm-\q¿: ho-´-Ω-sb I-Sen¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Øn. No-cm≥-I-S-∏p-dw a-¶n-®n-s‚ ]p-c-°¬ lwk-t°m-b-bp-sS `m-cy \^o-k tamƒ (47) B-Wv ]p-Xn-b I-S-∏p-d-Øv I-Sen¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™Znh-kw apX¬ Im-Wm-Xm-b Chsc t]m-en-kpw \m-´pIm-cpw A-t\z-jn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw No-cm≥ I-S-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. a-°ƒ: \n-km-ap±o≥, \-Zo¿, Xm-Zn-Jv, d-^v-km-\, ap-_-jn-d. a-cp-a-I≥: \u-jm-Zv. Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b-bnse I-S-h-cm-¥-bn¬ hr-≤s\ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠-Øn. h¿-j-߃-°p ap-ºv Xn-cp-\m-hm-b-bn-seØnb F-d-Wm-Ip-fw I-f-at»-cn kz-tZ-in a-Wn F-∂dn-b-s∏-Sp-∂ 80Im-c-s\bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v c≠-c-tbm-sS Xn-cp-\m-hm-b Ip-‰n-∏p-dw tdm-Un-se I-S-h-cm-¥-bn¬ a-cn-®\n-ebn¬ I-≠-Xv. tem-´-dn hn‰pw bm-Nn-®p-am-bn-cp-∂p Cbmƒ Po-hn-®n-cp-∂Xv. h¿-j-߃-°p ap-ºv hm-hp-¬k-h-Øn-\v s]m-cn-°-®-h-S-Øn-\m-bm-Wv C-t±lw Xncp-\m-hm-b-bn¬ F-Øn-b-Xv. H-cp h¿-jw ap-ºv Xn-cp\m-hm-b-bn¬ h-®v hm-l-\-an-Sn-®v Im-en-\v ]-cn-t°-‰ncp-∂p. Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-epw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw Nn-In¬-k-bv°p ti-jw Xncp-\m-hm-b-bn-se-Øn-b -a-Wn-sb \m-´p-Im-cm-Wv ]-et∏m-gpw ]-cn-N-cn-®n-cp-∂-Xv. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Izkv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. aq-∂pZn-h-kw ar-XtZ-lw A-hn-sS kq-£n-°pw.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨p

]-\-a-cw: hn-Zym¿-Yn-\n-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. \-Sh - b - ¬ ]-\° - ¬ jm-Pn-˛k - p-P Z-ºX - n-Ifp-sS a-Iƒ en-Pn-b (15) B-Wv I-gn-™Z- n-hk - w cm-{Xn In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. \-S-h-b¬ sk‚ v tXm-ak - v kvI - q-fn¬ 10mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv.

]n¡-¸v hm\pw Imdpw aÀ-±-\-ta-äv bp-hm-hv Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p a-cn-¨p Ip-‰ymSn: h-t´m-fn I-S-Ø-\m-S≥ I√n-\p k-ao-]w ]n°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn-®v b-p-hm-hv a-cn®p. c≠p-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ]m-tecn ssI-tX-cn-ap-°n-se aTØn¬ k-Xy-\mY-s‚ a-I≥ kcp¨ (23) B-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p-≈ h-gn-at[y acn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-te-cn tImWn-°-a-Æn¬ hn-\o-Xv (23), Duc-Øv G-gp-sX-ßp-≈-Xn¬ A-tP-jv (24) F-∂n-h-sc sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se D-®-bv-°v A-º-e°p-f-ß-c-bn¬ kp-lr-Øn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-Sß-sh-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-

k-cp¨ Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ ]q¿-W-ambpw X-I¿∂p. k-cpWn-s‚ amXmhv: tim-`-\-. ktlm-Zc≥: k-\q]v.

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-≠p-]-d-ºv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w bp-hmhv a¿-±-\-ta-‰p a-cn-®p. kp-lrØn-\v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. C-∂se cm-{Xn F-´n-\m-Wv kw-`hw. Im-´p-h-b¬ tIm-f-\nbn¬ A-\p-{K-l ho-´n¬ cmP-s‚ a-I≥ {]-`p-cm-Pv (23) B-Wv a-cn-®-Xv. a¿-±-\-ta-‰ am-tØm-´w ItÆm-S-Øv kn-±o-Jn-s‚ aI≥ Xm-co-Jn-s\ sa-Un-°ƒ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. B-{I-a-W Im-cWw hy-‡-a-√. F-e-Øq¿ t]m-en-kv At\z-j-Ww B-cw-`n-®p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

9 k]vXw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

Kp-−Â-t]-«-bn hm-l-\m-]-I-Sw; a-e-bm-fn bp-hm-hv a-cn-¨p a-dn-bp-½

G-en-bm-½

F-en-bm-½

A-la-v Z- v hn-Zym-\K- À

lw-k -lm-Pn

]m-¯q-«n

t[m-Wn: ]-b-‰mw-Ip∂w P-bm-\n-hm-kn¬ tN-t¶m-´v am-[-h≥ \mb¿ (96). tIm-´-bw am™q¿ tN-t¶m-´v Ip-Spw_mw-K-am-Wv. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b Xn\-¶m-em-bn¬ I-a-em£n-b-Ω. a-°ƒ: cm-PtKm-]m¬ (dn-´. sl¬Øv Un-]m¿-´v-sa‚ v), e-£v-an Kw-Km-[-c≥ (dn-´. C-dnh-S-°-t©-cn: ]-≈ntK-j≥ Un-]m¿-´v°m-Sv Ip-∂-¶p-gn ho-´n¬ sa‚ v), cm-[m-Ir-jv]-tc-X-\m-b th-em-bp-[- W≥ (sd-bn¬-th tÃs‚ `m-cy e-£v-an (86). j≥ am-ÿ, Xn-cp-\mkw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn- hm-b), ]-tc-X-\m-b se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a- Im¿-Øn-tI-b≥, A°ƒ: ap-cp-I≥Ip-´n (dntim-I≥, D-Z-b-i-¶¿, ´. t^m-d-ÿ), _m-e-Ir- {]-Zo-]≥ (t[m-Wn t]mjv-W≥ (sN-ss∂), P-b- kv-‰v Hm-^nkv). a-cp-a{]-Im-iv, Im¿-Xym-b-\n, °ƒ: I-a-ew (dn-´. AX-¶-a-Wn, k-tcm-Pn-\n, [ym-]n-I), C-μn-c, P-bsIm-®-Ω (tIm-b-º{io (A-[ym-]n-I, Øq¿), k-Xy-`m-a. a-cp-a- _n.C.F-kv.F-®v.F°ƒ: h-k-¥, h-’-e, kv.F-kv , I-t√-°m-Sv), kp-Pm-X, Im-ip, ]-tc-X- kp-io-e, [-\-e-£v-an, cm-b Nm-an-bm¿, hm-kp, kp-a, Kn-cn-P (a-cp-X-tdmth-em-bp-[≥, hm-kp. Uv t]m-kv-‰v- Hm-^nkv).

]-S-∂: F-S-®m-ss° ]me-Ø-c-bn-se sI a-dn-bpΩ (88). a-°ƒ: A-–p¿d-lvam≥ (Zp-_-bv), A–p-√, Ip-™nsam-bvXo≥, \-^o-k-Øv-, ap-lΩ-Zv- Ip-™n. a-cp-a-°ƒ: _o-^m-Øn-a, Ip-™n∏m-Øp, kp-ss_-Z (D-Zn\q¿), kp-ss_-Z (Xr-°cn-∏q¿), im-lp¬ l-ao-Zv.

]p-fn-tßmw: Np-≠ ta-epØm-∂n-bn-se ]-tc-X\ - mb Xm-∂n-°¬ Ip-cy-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (86). a°ƒ: s]-ÆΩ - , F¬-kn, X-¶® - ≥, ta-cn-°p-´n, t__n. a-cp-a° - ƒ: tPm-bv, sP-kn, ]-tc-Xc - m-b tPm¨ ta-ep-°p-t∂¬, tXm-ak - v N-Iym-Øv. kwkvI - m-cw C-∂p- cm-hn-se 11\v ]p-fn-tßmw sk‚ v tPm-k^ - vk - v ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.

C-cn-´n: F-Sq-cn-se ]-tcX-\m-b Hu-tk-∏n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (50). a°ƒ: tPm¿-Pv, ta-cn, ^ntem-an-\, tPm-bn, {^m≥kn-kv, am-Xyq, ]-tc-X\m-b tPm-k-^v. a-cp-a°ƒ: s]-Æ-Ω, F¬-kΩ, h¬-k, ta-cn, tdm-kΩ, tPm¿-Pv.

I-b-dm-Sn: h-S-t°-∏-d-ºv s]m-∂-s‚ `m-cy I-eymWn (75). a-°ƒ: I-≠-ap\-_o-k l-Öp-½ Ø≥, Pm-\-In, cp-Kva]p-fn-tßmw: am-Sm-]p-dØ - v Wn. a-cp-a-°ƒ: b-tim\-_o-k l-÷p-Ω (72). Z, cm-a-N-{μ≥, Ir-jv`¿-Øm-hv: A-_vZp-√ lm- W≥. Pn. a-°ƒ: A-eo-a, ap-lj-ao-\ Ω-ZvIp-™n, ssl-Zc - e - n X-¼m-bn (C-cp-hc - pw ku-Zn), B-bn- ]m-∏n-\n-t»-cn: ]m-∏n-\nIp-‰n-t°m¬: h-f-hn-se i, B-kn-b, l-^vkØ - v. t»-cn sI ]n lu-kn¬ \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS a-cp-a° - ƒ: km-d, C-{_m- j-ao-\ (28). `m-cy X-ºm-bn F-∂ Pm- low, ^m-Øn-a. C-kva am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b - m\-In (75). a-°ƒ: ZmCu¬, A-_vZp-√, ]-tc-X- k-^n-b. `¿-Øm-hv: \£m-b-Wn, Hm-a-\, kmhm-kv ]p-∂-°¬. a\m-b l-k≥. k-tlm-Zhn-{Xn, _m-e-Ir-jv-W≥. c≥: bq-kp-^v. J-_d °ƒ: \m-knw, ap-l-Ω-Zv, - S- a-cp-a-°ƒ: am-[-h≥, cm- °w C-∂v D-®b - v° - v H-∂n- kn-bm≥. k-tlm-Z-c[m-Ir-jv-W≥, i-in, Zo- \v ]p-fn-tßmw Pp-am-ak - v- ߃: k-Pv\, k-Po¿ ]. k-tlm-Z-cn: A-Ωm-fp. Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. (Ip-ssh-Øv).

Im-k¿-tIm-Uv: {]-hm-kn eo-Kv Imk¿tKmUv Pn-√m J-Pm-©n-bpw hn-Zym-\K - ¿ ]-Sp-hS- p-°w ap-_m-dI - v Ppam-ak - P v- n-Zv sk-{I-´d - n-bpw kmw-kI v- m-cn-I {]-h¿-ØI - \p-am-b hn-Zym-\K - ¿ ]-Sp-hSp-Is - Ø A-lvaZ- v hn-Zym-\K¿ (62) lr-Zb - m-Lm-XsØ-Xp-S¿-∂v a-cn- ®p. t\csØ J-Ød - n-¬ tPmen sNbvXn-cp∂p. hnZym-\K - d - n¬ {]n‚n-Mv {]-kv \-SØ - p-Ib - pw C-hn-sS \n∂v N-{μ-Kn-cn ssSw-kv, D-Øc-tI-cf - w, Im-kd - t- hm-bk v- v F-∂o km-bm-” ]-{X߃ {]-kn-≤o-Ic - n-°p-Ibpw sN-bX v- n-´p≠v. A-hn-`‡ I-Æq¿ Pn-√m Fw.-Fkv.F - ^ - v sk-{I-´d - n-bm-bncp∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\ - mb A-∫m-kv. am-Xm-hv; ssZ\-_n. `m-cy: lm-Pd - (ap≥ sN-¶f - ]-©m-bØ - w-Kw). a-°ƒ: an¿-jm-Zv (Zp-_b - v), an-k^ v- ¿, ap-kΩ - n¬, a-jvlq-Zv, apw-Xk - n¿, C¿-^m-\. a-cp-a° - ƒ: J-eo¬ _-¶c - °p-∂v, _m-kn-e I-´°m¬. k-tlm-Zc - ß - ƒ: apl-ΩZ- v, A-–p¬ J - m-Z¿, A–p-√, J-Zo-P, Ip-™n-_n.

sIm-f-t®-cn: {Km-a-∏©mb-Øv Hm-^n-kn-\p- k-ao]w sI -]n lw-k lm-Pn (80). sIm-f-t®-cn ]-©mb-Øv ap-kv-enw- eo-Kv ssh-kv {]-kn-U‚ v, ]∂y-¶-≠n im-Jm {]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: sI.-]n. B-an-\. a-°ƒ: A-jv-d-^v (Zp-_-bv sI.Fw.-kn.kn. X-fn-∏-d-ºv afi-ew sk-{I-´-dn), ap-lΩ-Zv-Ip-™n, ^m-Øn-a, adn-bw, d-jo-Z. a-cp-a-°ƒ: sI ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-™n (A-_q-Z-_n), ta-an (X≥km-\n-b), A-l-Ω-Zv (Zp_-bv), im-^n, B-_n-Z (I-Sq¿), kp-ssl-e (tNte-cn), l-ko-\ (]p-eq∏n). k-tlm-Z-c-߃: C{_m-low, ]-tc-X-cm-b al-aq-Zv, sam-bv-Xo≥, ssk\-_, ^m-Øn-a.

X-e-t»-cn: ]p-t∂m¬ Ico-°p-∂n¬ Xm-sg Ip™n-∏-d-º-Øv d-lv\mkn¬ F sI ]m-Øq-´n (76). `¿Øm-°≥am¿: ]-tcX-cm-b C-ºn-®n-t°m-b, sIm-t√m≥ A-en-. a°ƒ: kp-lvd, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-cm-b a-lv-aq-Zv, lp-k-bv≥. J_-d-S°w C∂v cmhnse 11\v ]pt∂m¬ Ppam-a-kvPnZv J_¿ÿm-\n¬.

A-cn-{º: ]-tc-X-\m-b ]≈n-bm-fn sam-bv-Xo≥Ip´n-bp-sS `m-cy tIm-´ ]mØp-Ω (75).

t]-cm-{º: Ip-\n-tbm-s´ ]-tc-X\ - m-b Cu-®t- dmØv \m-cm-bW - ≥ \m-bcp-sS `m-cy Ip-™n-°p-´nA-Ω (92). ]m-te-cn am-∏n-f F¬.]n kvI - qƒ dn-´. A-[ym-]n-Ibm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: P\m-¿±- \ - ≥, am-eX - n, kXo-i≥ (dn-´. A-kn. F≥-Pn-\o-b¿. sI.Fkv.C._n ]m-hß - m-Sv), kp-tc-{μ≥, ]-tc-X\ - m-b [¿-am-KZ- ≥.

{io-[-c³

Ip-ªp-ap-l-½-Zv

A-h-dm³-Ip-«n- lm-Pn

cm-cn-¨³ \m-bÀ

`-à-hÂ-k-e³

ssk-\p-±o³-

ap-l-½-Zv- -

tk-Xp-am-[-h³

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: Ip-fw-_km¿ h-´-°-≠n lukn¬ X-´m-cn {io-[-c≥ (75). `m-cy: k-Xn. a-I≥: kp-\n¬-Ip-am¿.

h-√-∏p-g: Nq-c-t°m-Sv Ip∂-Øv h-en-b Ip-™p-apl-Ω-Zv (83). `m-cy: B-bnip-Ω. a-°ƒ: Jm-Z¿, DΩ¿ (J-Ø¿), ssk-\_, \-^o-k, J-Zo-P, km-d. a-cp-a-°ƒ: k-^nb, \-Pv-a, A-ko-kv, lwk. J-_-d-S-°w C∂v cmhn-se 10\v Nq-c-t°m-Sv Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

sIm-Sn-b-Øq¿: tIm-´Ω¬ sI ]n A-h-dm≥-Ip´n- lm-Pn (80). `m-cy: ]mØp-Ω. a-°ƒ: sI ]n A–p-¿-d-lv-am-≥ (]-©m-bØv ap-kv-enw- eo-Kv {]-knU‚ v), K-^q¿ (A-[ym-]I≥ aq¿-°-\m-Sv ssl-kvIqƒ), A-jv-d-^v, \m-k¿, J-Zo-P, C-ºm-®-°p-´n, Bbn-i. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√ ]m-gq-¿, ssl-Z-c-en ]mgq¿, sam-bv-Xo≥ X-®w-]-dºv, k-°o-\ ]q-f-s∏mbn¬, B-bn-i Im-c-t»-cn, k-do-\ I-≈w-tXm-Sv, dp-Jnø Im-c-t»-cn.

]m-eq¿: ]p-em-a-t¥mƒ cm-Kw an¬-kv D-S-a-bpw {]ap-J hym-]m-cn-bp-am-b ]meq¿ In-g-°pw-]m-´v cm-cn®≥ \m-b¿ (67). ]m-eq¿ B-e-t©-cn `-K-h-Xn t£{X `-c-Wk-an-Xn Aw-K-ambn-cp-∂p. `m-cy: c-a-Wn. a°ƒ: cm-Po-hv (t{]m-kvs]¿ _n-kn-\-kv tIm¿-]td-j≥ h-fm-t©-cn), cmtK-jv (cm-Kw an¬-kv, ]pem-a-t¥mƒ). a-cp-a-Iƒ: Zo-]v-Xn (]m-eq¿ F.F¬.]n.F-kv A-[ym]n-I). k-tlm-Z-c≥: D-ÆnIr-jv-W≥.

Ip-≠p-]-d-ºv: ]p-Xp-]-dº-Øv k¨-ssj≥ hn√-bn¬ `-‡-h¬-k-e≥ (69) (kpƒ t^m-dp-hm≠, B-{^n-°). `m-cy: `mKyw. a-°ƒ: \n-tI-Xv (sSIv-\n-°¬ A-kn-Â v, ^m-dq-Jv tIm-f-Pv), \o-Xn. a-cp-a-I≥: ko-an¬ (Zp-_bv). k-tlm-Z-c-߃: Icp-Wm-I-c≥, t{]-a ]-tcX-cm-b ]-Xv-a-\m-`≥, eoe, D-am-tZ-hn. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

F-S-°-c: a-cp-X-°-S-hnse ]q-X-t°m-S≥ ap-lΩ-Zv (76). `m-cy: ]m-ØpΩ. a-°ƒ: \-^o-k, Pao-e, ssa-aq-\, ap-Po-_v d-lv-am≥, kp¬-^o-°¿ (Pn-√m tIm-S-Xn, a-t©cn). a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, sam-bv-Xo≥, j_v-\, X-kv-\n.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-a-cº-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ Ip∂-Øv tk-Xp-am-[-h≥ (58). I-cp-fm-bn A-ø-∏ tk-hm-kw-Lw {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. `m-cy: {]-k∂. a-°ƒ: \n-Xp-e, an-anX, tiz-X. a-cp-a-°ƒ: aWnI-WvT≥, cm-tP-jv.

lw-k

I-®³ Im-c-W-hÀ

s]-cn-¥¬-a-Æ: I-°q-Øv Ip-am-cw-Ip-fw ]m-e-Øn߬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ lw-k- Ip-™m-∏ (50). amXm-hv: J-Zo-P. `m-cy: _¬°o-kv. a-°ƒ: I≥-kp¬ a-lv-cn-^, _n-em≥ ap-lkn≥, J-Zo-P- kp-l-d, AZv\m≥ D-av-d-Øv. a-cp-a°ƒ: in-lm-_v, km-_n¿ A≥-km-cn. k-tlm-Z-c߃: kp-l-d, C-{_mlow, ap-kv-X-^, ko-\-Øv, l-ko-\, dw-e, ap-Jv-Xm¿.

Hm-a-t»-cn: A-co-°¬ IÆ≥ Im-c-W-h¿ (105). `mcy: ]-tc-X-bm-b aq-tØmØn. a-°ƒ: Nm-Øp-°p-´n, C-ºn-®p-Æn, Im¿-Xym-b\n, \m-cm-b-Wn, am-fp.

Xn-cq¿: ]-c-tX-\m-b \Sp-hn-e-ßm-Sn sN-dp-Im´n¬ Im-kv-an-lm-Pn-bpsS a-I≥ dn-´. sI.Fkv.C._n D-tZym-K-ÿ≥ ssk-\p-±o≥ sN-dp-Im-Sv (70). sI.F-kv.C._n h¿-t°-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ (kn.sF.Sn.bp) tI-{μ I-Ωn-‰n-bw-K-am-bncp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ss^-k¬ (Zp-_bv), j-ao-a, A-\o-jv (Zp_-bv). a-cp-a-°ƒ: k-Pn\, A-ao¿, jw-e. ktlm-Z-c-߃: Jm-en-Zv, ap-kv-X-^, j-co-^v (Zp_-bv), ]-tc-X-\m-b A_p, Ip-™m-Øp-Ωp, adn-bm-ap.

A-Ðp A-ko-kv

am-[-h³ \m-bÀ

]-S-∂: a-S-°-c A-ßm-Snbn-se F ]n A-–p¬ A-ko-kv (61). `m-cy: Sn dw-e-Øv. a-°ƒ: k-ao-d, jw-ko¿, k-_n-X, A–p¬ Jm-Z¿, Zn¬-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ (Zp-_-bv), kn sI A-l-Ω-ZvIp-™n (Ipssh-Øv), P-\o-j (tIm´-∏p-dw), kp-\o-d (]-S∂).

ImÀ-Xym-b\- n-A½ta-∏ø - q¿: ap-bn-t∏m-sØ ]-tc-X\ - m-b s\-√n-tbm-´v tKm-]m-e≥-\m-bc - p-sS `mcy Im¿-Xym-b\ - n-AΩ (90). a-°ƒ: th-Wp-In-Smhv, c-hn (sl¬-Øv C≥kvs - ]-Œ¿), cm-[A - Ω - , cpKvan-Wn, c-a, ]-tc-X\ - m-b _m-eI - r-jW -v ≥ In-Sm-h.v a-cp-a° - ƒ: Ip-™n-Ir-j-v W≥ A-Sn-tbm-Sn, cm-Lh≥-In-Sm-h,v \m-cm-bW - nA-Ω, kp-aX - n, ]-ct- X-\mb _m-e° - p-dp-∏.v

No-cp ta-∏-øq¿: Io-g-cn-bq-cnse kz-mX-{¥y-k-a-ctk-\m-\n ]-tc-X-\m-b ]-™m-´v Ip-™n-°Wm-c-s‚ `m-cy No-cp (98). a-°ƒ: tKm-]me≥, Zm-tam-Z-c≥, cmP≥.

A-e-hn-¡p-«n F-S-h-Æ: ]-c-ip-cm-a≥Ip-∂-Øv A-e-hn-°p-´n (_m-∏p-´n ˛70). k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p.- HXm-bn Pw-Cø-Øp¬ apJv-en-ko≥ kw-Lw sk{I-´-dn, H-Xm-bn s]m-Xp-P\ {K-Ÿm-e-bw sk-{I-´dn-, H-Xm-bn Su¨ ap-kvenw- eo-Kv sk-{I-´-dn ÿm-\-߃ h-ln-®n-´p≠v. `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: l-ko-\, k-eo-\, P-ko-e, k-Po¿- _m-_p (Pn-±), ap-l-Ω-Zv Pw-jn¬ (Zp-_-bv), d-lvam-_n.

A-_q-_-¡À

A-e-\-√q¿: F-S-Ø-\m´p-I-c \m-ep-I-≠w N°w-sXm-Sn A-_q-_-° ¿(80). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: AIv-_-d-en, kp-an-b-Øv. acp-a-Iƒ: B-Zn-b.

J-Zo-kp Nm-h-t»-cn: In-g-°-bn¬ sI sI J-Zo-kp (81). Nmh-t»-cn am-∏n-f F¬.]n. kv-Iqƒ am-t\-P-cm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b ]n sI Jm-Z¿Ip-´n-bp-sS `m-cy-bm-Wv.

I-eym-Wn

kq-¸n Ip‰ymSn: Xo-°p-\n Im-c°p-∂v ]-≈n-°p k-ao-]w aW-¥-e kq-∏n (83). `mcy: ]-tcy®n. a°ƒ: A-jv-d^v (Zp_-bv), kmd, ]-tc-Xbm-b ]mØp. a-cp-a°ƒ: \-tS-cn AΩ-Zv lmPn (]-≈nb-Øv), ]tc-X\m-b h-en-b-I-≠Øn¬ Ip-™-ΩZv (Im°p-\n). k-tlm-Z-c߃: AΩ-Zv ]n-em-tØm-´Øn¬, _n-øm-Øp Xp≠n-bn¬ (]p-Øe-Øv), ]-tc-Xcm-b A-_v-Zp√, Ip-™man (h-´-°≠n]md).

B-bn-i Im-fm-Sv: ]-tc-X-\m-b ap≈-Øv ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy B-bn-i (77). a-°ƒ: A-–p¬ -K-^q¿, A-–p¬- k-emw, A–p¬ l-ao-Zv, ^m-Øn-a, kp-sse-J.a-cp-a-°ƒ: dp-Jn-b, lm-P-d, J-a-dp∂o-k.

]m-¯p-½

ssk-\-_ Ip-dp-h: ao-\m¿-Ip-gn-bnse ]-tc-X\ - m-b ap-√∏ - ≈n sXm-Sp-hn¬ Ip™n-ap-lΩ - Z- v F-∂ Ip™m-∏p-hn-s‚ `m-cy-bpw ]-tc-X\ - m-b Im-fº - m-Sn ap-lΩ - Z- v ap-kveym-cp-sS k-tlm-Zc - n-bp-am-b A-cn°-Øv ssk-\_ - (78). a-°ƒ: J-Zo-P, C-Øo-cpΩ, ssk-Xm-en, sam-bvXp, A-_q-_° - ¿, Bbn-im-_n, A-–p-√Ø - o^v, l-^vk - Ø - v. a-cp-a°ƒ: A-_q-_° - ¿, Akva - m-_n, d-jo- Z- , kp-\od, ssk-\p-±o≥, ap-_o\, jw-kp-±o≥.

Ip-ªn-¡p-«n-A-½

Xn-¯n-¡p-«n tIm-´-°¬: Xm-sg-ßm-Sn ]-tc-X-\m-b sN-Ωm-´v IΩp-Æn-bp-sS `m-cy XnØn-°p-´n (78). a-°ƒ: A-–p¬ -d-km-Jv, ap-lΩ-Zv l-\o-^, B-ky, apl-Ω-Zv j-co-^v, jw-kp±o≥ (Zp-_-bv). a-cp-a°ƒ: P-ao-e, a-dn-bm-ap, J-Zo-P, k-eo-\.

{]-^p-à N-{µ³ t_-∏q¿: sN-dp-Im-S-Øv ]-c-tX-\m-b th-em-bp-[s‚ a-I≥ {]-^p-√ N{μ≥ (50). `m-cy: {]-`. a°ƒ: t{]w-Pn-Øv, {]-Pnj. k-tlm-Z-c-߃: tkXp-e-£v-an, in-h-i-¶-c≥, c-Xn-tZ-hn, am-[p-cn. k-©b-\w _p-[\mgvN.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Kp-≠¬-t]-´-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ h-b-\m-Sv kz-tZ-in a-cn-®p. aq∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. A-º-e-h-b¬ B-bn-cw-sIm√n kz-tZ-in ]p-Ø≥-ho-´n¬ i-in (37) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Im-dpw tem-dn-bpw Iq-´nbn-Sn-®m-Wv A-]-I-S-w. A-º-e-h-b¬ kz-tZ-in-I-fm-b kp-tc-jv, A-\ojv, _-jo¿ F-∂n-h-¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰ kp-tc-jn-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A\o-jpw _-jo-dpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

a-Wn-¡q-dp-I-fp-sS hy-Xym-k-¯n Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p

X-e-t»-cn: Z-º-Xn-Iƒ G-gp a-Wn-°q¿ hy-Xym-kØn¬ a-cn-®p. s]-cp-¥m-‰n¬ X-t®m-Øv Im-Sn≥-]-dº-Øv \m-Wn(75), `¿-Øm-hv j¨-ap-J≥ (80) F-∂nh-cm-Wv a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N D-®-bv-°p 12Hm-sS-bmWv \m-Wn a-cn-®-Xv. j¨-ap-J≥ C-∂-se cm-hn-se G-gn-\pw a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: Ko-X, e-X, A-Pn-\. a-cp-a-°ƒ: P-b-cm-Pv, hn-iz≥, c-ho-{μ≥.

hn-ZymÀ-Yn-\n Xq-§n-a-cn-¨p

]-\-a-cw: hn-Zym¿-Yn-\n-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. \-S-h-b¬ ]-\-°¬ jm-Pn-˛-kp-P Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ en-Pn-b (15) B-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm{Xn In-S-∏p-ap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. \-S-h-b¬ sk‚ v tXm-a-kv kv-Iq-fn¬ 10mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-bn-cp-∂p. ]-\-a-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. kw-kv-Im-cw -C-∂v \-S-h-b¬ sk‚ v- tXm-a-kv N¿®n¬. k-tlm-Z-c-߃: Pn-_n-b, tPym-Xn≥.

I-S-en a-cn-¨\n-e-bnÂ

Xm-\q¿: ho-´-Ω-sb I-Sen¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Øn. No-cm≥-I-S-∏p-dw a-¶n-®n-s‚ ]p-c-°¬ lwk-t°m-b-bp-sS `m-cy \^o-k tamƒ (47) B-Wv ]p-Xn-b I-S-∏p-d-Øv I-Sen¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™Znh-kw apX¬ Im-Wm-Xm-b Chsc t]m-en-kpw \m-´pIm-cpw A-t\z-jn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. Xm-\q¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw No-cm≥ I-S-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-Xp. a-°ƒ: \n-km-ap±o≥, \-Zo¿, Xm-Zn-Jv, d-^v-km-\, ap-_-jn-d. a-cp-a-I≥: \u-jm-Zv.

I-S-h-cm-´-bn hr-²-sâ ar-X-tZ-lw

Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b-bn-se I-S-h-cm-¥-bn¬ hr-≤s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. h¿-j-߃-°p ap-ºv Xn-cp-\m-hm-b-bn-se-Ønb F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»-cn kz-tZ-in a-Wn F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ 80Im-c-s\-bm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v c-≠-c-tbm-sS Xn-cp-\m-hm-b Ip-‰n∏p-dw tdm-Un-se I-S-h-cm-¥-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I≠-Xv. tem-´-dn hn‰pw bm-Nn-®p-am-bn-cp-∂p C-bmƒ Po-hn®n-cp-∂Xv. h¿-j-߃-°p ap-ºv hm-hp-¬-k-h-Øn-\v s]m-cn-°-®-h-S-Øn-\m-bm-Wv C-t±lw Xn-cp-\m-hm-bbn¬ F-Øn-b-Xv. H-cp h¿-jw ap-ºv Xn-cp-\m-hm-bbn¬ h-®v hm-l-\-an-Sn-®v Im-en-\v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-epw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn-epw Nn-In¬-k-bv°p ti-jw Xn-cp-\mhm-b-bn-se-Øn-b -a-Wn-sb \m-´p-Im-cm-Wv ]-e-t∏mgpw ]-cn-N-cn-®n-cp-∂-Xv. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn-b ar-X-tZlw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bnte-°p am-‰n. aq-∂pZn-h-kw ar-X-tZ-lw A-hn-sS kq£n-°pw.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Xr-iq¿: Ip-´-s\-√q-cn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂ _n-.sS-Iv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. A-t©-cn-Nn-d Xfn-b-Øv ho-´n¬ t]m-fn-s‚ a-I≥ s]-_n-\m-Wv(20) acn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. s]-_n≥ Hm-Sn-® ss_-°n¬ Sn-∏¿-tem-dn C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Xr-iq¿ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv.

a-I-fp-sS hn-hm-l-Zn-h-kw a-cn-¨p hn-iz-\m-Y -]-Wn-¡À

Nn-cp-X-¡p-«n

C-{_m-low-Ip-«n

lw-k- lm-Pn

_m-e-tKm-]m-e³-

am-fp-¡p-«n

C-{_m-low

a-½m-Zn-bp-½

a-°-c-∏-d-ºv: Im-®n-\n°m-Sv I-f-cn-°¬ tPym¬-ky≥ hn-iz-\mY ]-Wn-°¿ (46). `mcy: _n-μp. a-°ƒ: hnjv-Wp, hn-th-Iv, cm-P-e£v-an. k-tlm-Z-c-߃: cm-aZm-kv, X-¶-a-Wn, ao-\m£n, {]-k-∂, im-¥-Ipam-cn, h-k-¥-Ip-am-cn, kp-a-Xn, i-Ip-¥-f.

sIm-bn-em-≠n: ]p-fn-bt©-cn ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ Nn-cp-X-°p-´n (79). a-°ƒ: tZ-hn, Pm-\p, cm-[, ktcm-Pn-\n, cm-P≥, {io-[c≥, k-Xy≥, Ko-X, ssaYn-en. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-t°-f-∏≥, {io-[c≥, _m-e-Ir-jv-W≥, _m-e-Ir-jv-W≥ Io-g-cnbq¿, e-X, Ip-ap-Zn-\n, KoX, ]-tc-X-cm-b Ip-™n°-Æ≥, Zm-k≥.

Xm-\q¿: Im-cm-Sv ]-≈n°-e-I-Øv C-{_m-lowIp-´n (Ip-™p-´n˛60). Im-cm-Sv a-l-√v sk-{I-´dn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: leo-a.a-°ƒ: jm-P-lm≥ (Zp-_-bv), _p-j-d, d-lo\, km-_n-d.a-cp-a-°ƒ: j-co-^v, jm-°n¿, dlow (aq-h-cpw Zp-_-bv), k-°o-\.

Xm-a-c-t»-cn: A-t≠m-W sN-dp-h-e-Øv lw-k lmPn (85). `m-cy: D-Ω-ø. a°ƒ: P-Av-^¿ (dn-bm-Zv), j-co-^v (te-Uo-kv {S‚ v _m-ep-t»-cn), ap-kv-X-^, Pm-_n¿ , J-Zo-P, a-dn-bw_n, \-ko-a. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√ -lm-Pn A-t≠mW, sam-bv-Xo≥ Hm-a-t»cn, _n-®m-an , ssl-dp-∂nk, P-ko-\, k-Pv-\, ]-tcX-\m-b sI ]n tIm-b.

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw B-en≥-Np-h-Sv ssX°m-´v I-f-cn-°¬ ]-tcX-\m-b kp-{_-lva-Wy Ip-dp-∏n-s‚ a-I≥ _me-tKm-]m-e≥ (52). `mcy: Ko-X. a-°ƒ: e-Xojv, {]-Xo-jv, tc-h-Xn. acp-a-I≥: c-Rv-Pn-Øv. k-tlm-Z-c-߃: A-chn-μm-£≥, hn-P-b≥, h-\-P, ]-¶-Pw.

_m-ep-t»-cn: h-t´m-fn cm-tcm-Øv-ap-°v \≥-a≠ ta-se-]p-fn-b-ßm-´v ]-tc-X-\m-b A-∏p-hns‚ `m-cy am-fp-°p-´n (87). a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, _m-_p, \n¿-a-e, cm-[. a-cp-a-°ƒ: tam-l\-≥, tim-`-\, kp-tem-N\, ]-tc-X-\m-b Kw-Km-[c≥. k-©-b-\w _p-[\m-gv-N.

th-ß-c: tN-dq-¿ ap-Xphn¬-Ip-≠n-se ]-tc-X-\mb ]p-en-t°m-S≥ ap-l-ΩZn-s‚ a-I≥ C-{_m-low (43). am-Xm-hv: Ip-™n-^mØn-a. `m-cy: A-kv-am-_n. a-°ƒ: i-_o-_, A-l-ΩZv kzm-en-lv, \-kvdn-b, A^v-\m≥, A-kv-ew. ktlm-Z-c-߃: A-–p¿-dlvam≥, a-dn-bp-Ω, bq-kp^v, k-°o-\, ^m-Øn-a, lw-k.

F-Sh - Æ - : H-Xm-bn ]-tc-X\m-b X-hc - ° - m-S≥ A-ehn-bp- s - S `m-cy ]m-d° - ¬ a-Ωm-Zn-bp-Ω (103). a-°ƒ: ^m-Øn-a, ap-lΩ - Z- v, Bbn-i° - p-´n, Sn sI _-ocm≥-Ip-´n, A-∫m-ke - n, ]tc-Xc - m-b sam-bvX - o≥-Ip´n, D-Ω¿-Ip-´n. a-cp-a° - ƒ: ]n hn D-a¿, \-^o-k, I-Znbp-Ω, B-ky, D-Ωp-l_ - o_,F≥ sI-Ba - n-\° - p-´n, ]-tc-X\ - m-b sam-bvX - p.

C-cn-ßm-e-°p-S: a-I-fp-sS hn-hm-l Zn-h-kw Kr-l-\mY≥ a-cn-®p. Xm-Wn-t»-cn sh-≈m-\n-bn¬ tIm-cw-]d-ºn¬ N-{μ≥ (58) B-Wv a-cn-®-Xv. N-{μ-s‚ c-≠m-asØ a-Iƒ \o-Xp-hn-s‚ hn-hm-l-Øn-\p-≈ H-cp-°ßƒ Im-´q¿ F-kv.F≥.Un.]n. lm-fn¬ \-S-Øn-bti-jw hn-{i-an-°p-tºm-gm-Wv a-c-Ww. `m-cy: Ko-X. a‰p-a-°ƒ: \n-Xy, {]-Zo-]v, Ko-Xp.

_-Ên-\-Sn-bnÂ-s¸-«p a-cn-¨p

a-W¿-Im-Sv: F-´p-t\m-ºp Xn-cp-\m-fn-s\-Øn-b-bmƒ _- n-\n-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn-®p. ku-Øv ]m-ºm-Sn A-ºe-Øp-am-en-bn¬ In-g-t°-Xn¬ Sn F-kv Ip-´-∏≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 8.45\v h-S-°pw-`m-KsØ ]m¿-°n-Mv {Ku-≠n-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]I-Sw. kw-kv-Im-cw C-∂p aq-∂n-\p ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: A-\p-]-a, A-`n-\-b. a-cp-a-°ƒ: k-Pn-tam≥ (k-_v F≥-Pn-\o-b¿, sI-.F-kv.C-._n s]-cp-\m-Sv) in-h-{]-km-Zv (F.B¿ Iym-ºv, tIm-´-bw).

tjmt¡äv acn-¨p

N-¡n-¡p-«n

I-cn-b-¯n

tZ-h-In

a-½p- lm-Pn

sam-bv-Xo³-Ip-«n

]m-¯p-½-_n

B-bn-i

l-\o-^

F-S-°-c: ]m-ep-≠-bn-se ]-tc-X-\m-b s]-cn-t©-cn sIm-e-h-s‚ `m-cy N-°n°p-´n (85). a-°ƒ: am-\p-∏, sIm-‰n-°p-´n, kp-tc-{μ≥, X-¶-Ω.

F.B¿ \-K¿: bm-dØpw-]-Sn F-S-°-dºn¬ I-cn-b-Øn (90). k-tlm-Z-c-߃: ]-tcX-cm-b Ip-™n-t°mc≥, Im-cn-®n.

s]m-∂m-\n: I-S-h-\m-Sv tIm-f-t°m-S≥ I-S-hn-\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b B-e°m-´v Ip-™n-am-s‚ `m-cy tZ-h-In (tZ-hp-˛83). a-°ƒ: cm-L-h≥, k-tcm-Pn-\n.

]m-≠n-°m-Sv: I-°pfw ssl-kv-Iqƒ-]-Sn°p k-ao-]w t]¿-°pØv a-Ωp- lm-Pn (73). `m-cy: ^m-Øn-a.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hß - mSv Im-f° - ≠ - w k - p-Ir-X- Øn¬ sam-bvX - o≥-Ip-´n (88). `m-cy: C-ºn-®m-bn-i. a°ƒ: d-kn-b, d-^o-Jv (dn-bmZv), kn-dm-Pv.

sN-e-{]w: Rm-d-°m-´v aoج ]p-fn-bw-aT-Øn¬ ]m-Øp-Ω-_n (104). a°ƒ: ssi-Jv-am-ap, A-lΩ-Zv-Ip-´n, A-–p¬- e-Øo^v, dp-Jn-ø.

A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb aq-tØ-S-Øv]m-d tImap-hn-s‚ `m-cy ]-Ø-\m]p-cw tX-°n≥-Np-h-Sv apØn-S≥ B-bn-i (85). aI≥: ap-l-Ω-Zv.

F-S∏ - mƒ: am-Wq¿ ]-tc-X\m-b ]m-ds - Øm-Sn sskXm-en-bp-sS a-I≥ ]-≈nbm-en¬ l-\o-^ (Ip™n-∏ ˛41). am-Xm-hv: Ban-\. `m-cy: _p-jvd - .

13Imc³ Xq-_-§‘n-ap--hco-n-¨´n¬p A-Sn-am-en: sIm-≠p-t]m-hm-Ø-Xn-¬ a-\ws\m-¥v 13Im-c≥ Xq-ßn-a-cn-®p. A-Sn-am-en I-√m¿ B-\-hn-c-´nbn¬ a-Wn-ta¬ X-d-bn¬ _n_n≥ Ip-cym-®≥ (13) B-Wp acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xnbm-Wv kw-`-hw. am-Xm-hv _-‘p-ho-´n¬ -t]mb-t∏mƒ _n-_n-s\ sIm-≠pt]m-bn-√. C-Xn-s‚ hn-j-aØn¬ ho-´n-\p-≈n-¬ Xq-ßn-acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-ao-]sØ dn-tkm-¿-´n¬ tPm-en-°pt]m-b ]n-Xm-hv cm-hn-se ho-´nse-Øn-b-t∏m-gm-Wv a-I-s\ Xqßn-a-cn-®- \n-e-bn¬ I-≠-Xv. A-Sn-am-en F-kv.sF. ]n Pn {io-\n-hm-k≥ C≥-Iz-Ãv X-ømdm-°n. ar-X-tZ-lw tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Xn-\v A-b-®p.

_-Ôp-¡fmb hn-ZymÀ-Yn-IÄ Ip-f-¯n ap§na-cn-¨ps]-cn-¥¬-a-Æ: Nq-≠-bn-Sm≥ t]m-b A-b¬-°m-cp-w ]nXr-ktlm-Z-c-]p-{X-∑m-cp-amb hnZym¿-Yn-Iƒ Ip-f-Øn¬ ap-ßna-cn-®p. ]-´n-°m-Sv I-Wym-e sIm-f-°w-]m-d k-Z-J-Øp-√bp-sS a-I≥ C¿-^m≥ (9), sImf-°w-]m-d ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ jn-_n≥ (9) F-∂n-h-cm-Wp acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS Nq-≠-bn-Sm-\m-bn ho´n¬ \n-∂n-d-ßn-b C-h-sc Gsd-t\-cw I-gn-™n-´pw Im-WmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ho-´p-Im¿ \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv I-Wym-e Izm-dn ]-cn-k-cØp-≈ Ip-f-Øn¬ a-cn-®-\n-e-

^-em-lv Cw-•o-jv kv-Iq-fn¬ aq∂mw X-c-Øn-epw j-n-_n≥ IWym-e F.Fw.F¬.]n. kv-Iqfn¬ \m-emw X-cw hn-Zym¿-Ynbp-am-Wv. C-cp-h-cp-sS-bpw ]nXm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. kw-`h-a-dn-™v C¿-^m-s‚ ]n-Xm-hv k-Z-J-Øp-√ \m-´n-te-°p ]p-ds∏-´p-. C-cp-h-cp-sS-bpw a-øn-Øv C-∂p cm-hn-se I-Wym-e Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-øpw. jn-_n-s‚ am-Xm-hv: k-^nC¿-^m≥ jn-_n≥ b. k-tlm-Z-c-߃: j-^o-Jv, bn¬ I-≠-Xv. C-cp-h-cp-sS-bpw Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv j-_v-\, j-lv-a. C¿-^m-s‚ amsN-cn-∏pw Nq-≠-bpw Ip-f-°-c- ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-Sp-Ø- Xm-hv: l-eo-a. k-tlm-Z-c-߃: bn¬ I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S- Xv. C¿-^m≥ ]q-∏-ew Zm-dp¬- C-Pm-kv, C¿-jm-Zv, C≥-jm-Zv.

ssh°w: hoSp]Wn°nSbn¬ ]ºp-sk-‰n¬\n∂v tjmt°‰v bphmhv acn®p. hSbm¿ ap´p¶¬ Ifnho´n¬ at\mlcs‚ aI≥ k\ojv (32) BWv acn®Xv. Ign-™-Zn-hkw sshIo´v Bdn\mWv kw`hw. hmga\bnep≈ ho´n¬ ]WnsNbvXpsIm≠ncn °ptºmgmWv kw`hw. amXmhv: aWn.

]n¡-¸v hm\pw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p Ip-‰ymSn: h-t´m-fn I-S-Ø-\m-S≥ I√n-\p k-ao-]w ]n°-∏v hm≥ Im-dn-en-Sn-®v b-p-hm-hv a-cn®p. c≠p-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ]m-tecn ssI-tX-cn-ap-°n-se aTØn¬ k-Xy-\mY-s‚ a-I≥ kcp¨ (23) B-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p-≈ h-gn-at[y acn-®Xv. ]-cn-t°-‰ ]m-te-cn tImWn-°-a-Æn¬ hn-\o-Xv (23), Duc-Øv G-gp-sX-ßp-≈-Xn¬ A-tP-jv (24) F-∂n-h-sc sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se D-®-bv-°v A-º-e°p-f-ß-c-bn¬ kp-lr-Øn-s‚ hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-Sß-sh-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. C-

ss_-¡-]-I-S-w: ]cn-t¡ä bp-hm-hv a-cn-¨p

]-Ø-\m-]p-cw: ss_-°-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. ]-´mgn tIm-Sn-bm-´v ]p-Ø≥-ho-´n¬Ip-´≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ c-Rv-PnØv (29) B-Wv a-cn-®-Xv. 16 Zn-h-kw ap-ºm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. C-e-{Œn-Iv, πw-_n-w-Kv tPm-en-Iƒ sN-øp-∂-bm-fm-Wv. c-Rv-Pn-Øv k-©-cn-® ss_°n¬ G-gw-Ip-f-Øn-\p k-ao-]w h-®v Im-dn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Xn-cp-hk-cp¨ \-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ipSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ ]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-en-cn]q¿-W-ambpw X-I¿∂p. k-cp- s°-bm-Wv a-c-n-®-Xv. A-hn-hm-lnWn-s‚ amXmhv: tim-`-\-. k- X-\m-Wv. am-Xm-hv: cm-[m-a-Wn-btlm-Zc≥: k-\q]v. Ω. k-tlm-Z-cn: A-ºn-fn.

Thejas Epaper obit Edition 2013-09-09  

Thejas Epaper obit edition. 2013-09-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you