Page 1

6

thÀ-]mSv

KOCHI

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

Xo-sIm-fp-¯n B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨ bp-h-Xn a-cn-¨p ]p-cp-tjm-¯-a a-Ã-¿

ImÀ-¯ym-b-\n

I-\-Iw

Ir-jv-W³-Ip-«n

km-hn-{Xn-

a-¯m-bn

h-do-Xv tXm-a³

b-Xo-{µ-Zm-kv

]-≈p-cp-Øn: ap-≈-ßm-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b {]`m-I-c- a-√-ø-bp-sS a-I≥ ]p-cp-tjm-Ø-a a-√-ø (45). kw-kv-°m-cw C-∂v ssh-In-´v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Ko-X. a-Iƒ: hnt\m-Zv, hn-im-Zv.-

tIm-X-aw-K-ew: hm-cm-s∏´n ]-Xn-bn¬ ]-tc-X-\m-b hm-kp-hn-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n (80). ]-tc-X tIm-´-bw h-S-°-\m-´v IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: taml-\≥, hn-P-b≥, A-ΩnWn, tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: km-hn-{Xn, im-¥, hn-Pb≥, _m-_p.

]≈p-cpØn: hm-´¿em‚ v tdm-Uv th-{º-°m´v lu-kn¬ ]-tc-X\mb tKm-]m-e-Ir-jv-W- {]-`phn-s‚ `m-cy I-\-Iw (73). a°ƒ: tam-l-\-{]`p, `mkv-°-c {]`p, ao-\, e-X, am-b. a°ƒ: ao-\, cm-P-e£van, _me≥, {io-\nhmk≥, A-Pn-Øv ss].

aq-hm-‰p-]p-g: s\√m-Sv amS-∏pd-Øv ho-´n¬ Ir-jvW≥-Ip´n (s\-emj≥˛51). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: im-¥ Ir-jv-W≥-Ip´n. a°ƒ: cm-tPjv, A-Pojv, A\n. a-cp-aIƒ: ]m¿-ΔXn.

ssh-∏n-≥:- ]p-Xp-ssh-∏v]-tc-X-\m-b a-[p-c-ti-cnkp-{_-“-Wy-s‚ `m-cykm-hn-{Xn- (86)-.-a-°ƒ-: Kncn-P,- h-’-e,- {]-Im-i≥,{]-km-Zv.-- a-cp-a-°ƒ-: j¨-ap-J≥,- tam-l-\≥,im-¥,- hn-a-e.--

Ku-cn-b-½

t{X-ky-

sN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g \m-tºm-gn¬ ]-tc-X-\m-b sI Fw tPm-k-^n-s‚ aI≥ k-Rv-P-bv \n-hmkn¬ sI sP tXm-a-kv (s\-t∏m-fn-b≥ 65) kwkv-°m-cw \m-sf cm-hn-se 11\v ap-f-°p-g sk‚ v tXm-a-kv am¿-tØm-Ωm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^ntem-an-\. a-°ƒ: k-_o\, k-Rv-P-bv. a-cp-a°ƒ: _n-Pp, k¬-Zm-\.-

Xn-cp-h-√: Xp-I-e-ti-dn I-√-S ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Fw Pn ss\\m-s‚ `m-cy s]m-∂Ω(90). kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. A-bn-cq¿ Ip-cp-Sm a-Æn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: h-\-P, tPm¿Pv ss\-\m≥(_-lvdn≥)tUm. km-dm-Ω(bp.F-kv.-F), tP-°-_v ss\\m≥(_-lv-dn≥), sska¨ ss\-\m≥. a-cp-a°ƒ: X-ºm≥, D-j(_lvv-dn≥), kmw(bp.-F-kv.F), kq-k¨, im-en-\n.

A-¶-am-en: {io-aq-e-\-Kcw {io-`q-X-]p-cw hm-cn-bw]p-dw h-do-Xv tXm-a≥ (91). `m-cy: A-∂w. a-™{] I-Æ-ºp-g Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: F¬kn, tPm-bn, dm-Wn, tPm¿-Pv. a-cp-a-°ƒ: tPmkv, A-a-e, B‚p, {]n≥kn.

sN-{μm-∏n-∂n: F-S-Øncp-Øn A-t≠-g-Øv Xm-a-n°p-´n a-I≥ b-Xo-{μ-Zmkv(73). `m-cy: a-√n-I. a°ƒ: t_m-_n, jm-\n. acp-a-°ƒ: kv-an-X, kp-PnX.-

tXm-a-kv

tIm-X-aw-K-ew: C-©sØm-´n sN-ºm-´v kn hn a-Øm-bn (76). kw-kv-°mcw \-S-Øn. `m-cy: G-enbm-Ω. a-°ƒ: ssj-\n, tjm¿-fn, em-en, jm‚n, jn-_n, F¬-tZm-kv. a-cpa-°ƒ: t_-_n A-º-g®m-en¬ , tPm¨-k¨ A-ºm-´p-Ip-Sn aw-K¬Umw, G-en-bm-kv, tam≥kn ]m-W-°m-´n¬, _m_p I-]ym-cp-Ip-Sn, Um\n.-

ta-cn C-cn-ßm-e-°p-S: tImºm-d sh-Ãv- s]m-d-Øq¿ sam-bv-e≥ h¿-§o-kv- `mcy ta-cn(66). a-°ƒ: an-\n, tPm-kv-, s_-∂n. a-cp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, _n-μp, enkn.

Nm-t¡m G-bv-©¬-hm-en: Iq-\wIp-t∂¬ sI -sP Nmt°m (Ip-™m-t°m 78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 \v G-©¬-hm-en sk‚ v taco-kv ]-≈n-bn¬.-`m-cy B-e-b-°¬ ]-tc-X-bmb ta-cn a-°ƒ: cm-Pp, tPm-Wn, P- n, Pn-Pp a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, t_-_n-®≥ C-e-¥q¿, enkn.

I-´-∏-\: sh-≈n-emw-I≠w h-c-Ip-Im-em-bn¬ ]tc-X-\m-b cm-a-s‚ `m-cy Ku-cn-b-Ω(78). kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tc-X B-\n-°m-Sv sF-°c-Ip-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, im-¥-Ω X-¶-∏≥, N{μn-I Ip-™p-tam≥, hn B¿ i-in (kn-]n-sF I´-∏-\ a-Wv-U-ew sk-{I-´dn), ]p-cp-tjm-Ø-a≥. acp-a-°ƒ: eo-em-Ω, X-¶∏≥, C-μn-c hm-tg-]-dºn¬ Iq-´m¿, hn-izw-`-c≥ X-S-Øn¬ tIm-®-ap-°v, cPn tªm-°v \-º¿ 578 Xq°p-]m-ew, a-Wn ]m-≠whn-f-bn¬ sh-´n-°p-g-I-he.

sXm-Sp-]p-g: ]-∂n-a-‰w Nqc-°m-´v- ]-tc-X-\m-b Nmt°m-bp-sS `m-cy t{Xky(80) .-kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10.-30 \v- ]∂n-a-‰w sk‚ v- sk-_mÃy≥-kv- ]-≈n-bn¬ Xp-Sß-\m-Sv- B-c-t\m-en-°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a°ƒ tPm-kv-, t_-_n, (tIm-Hm-∏-td-‰o-hv- _m-¶vsh-≈n-bm-a-‰w) sP-bnwkv-, tXm-a-kv- Nm-t°m ( sF F-®v- B¿ B¿ Un kv-Iqƒ ap-´w). a-cp-a-°ƒ : ]-tc-X-bm-b sU-bv-kn Ip-gn-a-‰-Øn¬ Nn-e-hvta-cn, Im-≠m-h-\-Øn¬ C-fw-tZ-iw, B≥-kn hmg-∏n-≈n¬ ( hn-a-e ]-ªnIv- kv-Iqƒ, sXm-Sp-]p-g)

FÂ-k-½ B-e∏p-g: \-Kc-k` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ tkm-fas‚ `m-cy F¬-k-Ω (46). B-e∏pg tIm-a-f-]p-cw Ip-f-ß-c-bn¬ Ip-Spw_mwKw.

s]m-¶-½

I-eym-WnA-½ Ip-‰ymSn: \-cn-°q-´wNm¬ ]m-tem-≈-Xn¬ ]tc-X\m-b t]-tcm-Sv i-¶c≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω(85).

A-jvd^v

Xm-a-c-t»-cn: Ing-s° ]q-t°m-Sv C-{_m-ln-ans‚ a-I≥ A-jv-d^v(28). `mcy: j-ao-\. aB-en-¡p-«nI≥: ap-lΩ-Zv A-kvIm-fn-Im-hv: a-™-s∏-´n an¬. am-Xmhv: \-^o-k. ssae mS nt ®me b ns e D-½m-¨-¡p-«nk-tlm-Z-c-߃: j-ao¿, tX-™n-∏-ew: tN-fm-cn- tNm-e-°¬ B-en-°pkp-ss_¿, ap-l-Ω-Zen, ´n(78). `m-cy: km-dm-Ω. a- d-kn-b, lmP-d, \-kv-e, bn-se ]-tc-X-\m-b B°ƒ: Pe o¬, A– p®-]-d-ºn¬ _o-cm≥-Ip_-co-d. ´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®-Ip- ∂m-k¿, ssJ-dp-∂o-k, lw-k, im-^n, ap-ssktam-bn´n(85). a-°ƒ: A-_v -Zp-´n, ap-l- _, dp-_o-\. a-cp-a-°ƒ: ]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hΩ-Zv-Ip-´n(C-cp-h-cpw-ku- ap-kv-X-^, tIm-b, ap-l- f-ap-°-´- -]p-Xp-s°m-≈n h-S-t° ho-´n¬ tamZn), A-_q-_-°¿, ]-tc- Ω-Zv, kp-sse-J, k-eo\, ap-_-in-d. bn¬(62). `m-cy: I-Zo-P. X-\m-b-B-en. a-cp-aa-°ƒ: kp-\n-X, k-ao-\, °ƒ: a-dn-b-Ip-´n, P-ao-e, \n-jm-Zv. -a-°ƒ: D-kv B-bn-i-Ip-´n, ko-\-Øv. \-^o-k Xm-\q¿: ]-\-ßm-´q¿ A- am≥, \n-kmw), d-Po-\. Sn-]-d-º-Øv \-^o-k J-_-d-S-°w Xn-¶-fm-gv N Nm-¯p-¡p«n (84) . a-°ƒ: A-_p, IsIm-Sn-b-Øq¿: s\√ncm-hn-se 8 a-Wn-°v s]m°m-]d-ºv I-´n-cn-®m-en¬ Zo-P, C-øm-Øp-Ω, ]m∂mw I-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv Nm-Øp-°p-´n(76). Øp-. J-_¿ÿm-\n¬.

h-S-°m-t©-cn: a-sÆ-Æ H-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn Bfl-l-Xy-°v {i-an-® bp-h-Xn a-cn-®p. sN¿-∏p-f-t»-cn Xq-X kz-tZ-in-\n jm-ln-\(28)bm-Wv a-cn-®-Xv. aw-K-ew A-Ω-Øv ho-´n¬ k-eo-an-s‚ ho-´p-]-Sn-°en¬ Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv jm-ln-\ tZ-l-Øv a-sÆ-Æ H-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn B-fl-l-Xy-°v {i-an-®-Xv. Kp-cpX-c-am-bn s]m-≈-te-‰ bp-h-Xn ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bnen-cn-s° C-∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®p. h-S-°m-t©-cn t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

a-[y-h-b-kv-I³ Ipg-ªpho-W-v a-cn-¨p

aq-hm-‰p-]p-g: \-K-c-a-[y-Øn¬ _m-dn-\v k-ao-]w a-[yh-b-kv-I≥ Ipg-™v ho-W-p a-cn®p. h-cm-s∏-´n I√n¶¬-Ip-Sn sI F l-cn-l-c≥ (52) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS B-bn-cp-∂p kw-`hw. Ip-g-™p-ho-Wp-In-S-∂ l-cn-l-c≥ a-Zy-]n-®v In-S-°p∂-Xm-bn-´m-Wv B-fp-Iƒ [-cn-®n-cp-∂-Xv . D-b¿-∂-c‡-k-a¿-±-am-Wv C-bmƒ Ip-g-™p-ho-gm≥ Im-c-Wsa-∂v t]m-en-kv hy-‡-am°n. t]m-en-kv F-Øn Cbm-sf k-ao]-sØ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw D-S≥ ac-Ww kw-`-hn®p. `mcy: eo-e. a°ƒ: en\p, APp.

ImÀ I-S-bn-te-¡v ]m-ªp-I-b-dn H-cmÄ a-cn¨p

aq-hm-‰p-]p-g: A-an-X-th-KØn¬ h-∂-Im-¿ \n-b-{¥Ww hn-´v I-S-bn-te-°v ]m™v-Ib-dn ]-cn-t°-‰-hcn¬ H-cmƒ a-cn®p. A-Sp]d-ºv ]m-enb-Øv P-am¬ (60) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn™-Znh-kw ssh-Io-´v sXm-Sp-]p-g˛ aq-hm-‰p]p-g dq-´n¬-em-bn-cp-∂p kw`hw. A-]-I-S-Øn¬ aq-∂v-t]¿-° ]-cn-t°-‰n-cp∂p. `mcy: ssk\-_. a°ƒ: ssjP¬, ssk^¬. a-cpaI≥: A-\ojv.

Ip-fn-¡m-\n-d-§n Im-Wm-Xm-b bphm-hnsâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n ]u-tem-kv

c-hn

G-en-bm-½

_n-¿p

im-c-Z

kp-`-{Z

\-^o-k

Pm-\-In

a-´m-t©-cn: t^m¿-´v-sIm®n sh-fn-sN-´n-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ kn ]n ]u-temkv (80). kw-kv-°m-cw C∂v ssh-In-´v A-a-cm-h-Xn sk‚ v ]o-t‰-¿-kv sk‚ v t]mƒ-kv N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: {So-k. a-°ƒ: tXm-a-kv, dq_¨, \n-Iv-k¨. a-cp-a°ƒ: P-s\-‰v, s_-∂-‰v.

I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn F-®v.-Fw.-Sn tIm-f-\n IqSm-Øv hm-S-I-ho-´n¬ Xma-kn-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv tX-\n kz-tZ-in c-hn (36).`m-cy: jo-e. a-°ƒ: `q-anI, tZ-hn-I, tPym-Xn-I. ]n-Xm-hv: cm-P. am-Xm-hv: I¿-∏m-bn.-

tIm-X-aw-K-ew: sN-¶-c ta-\m-®m-cn¬ ]-tc-X-\mb am-Xyp- B-K-kv-Xn-bpsS `m-cy G-en-bm-Ω (90). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 2.-30\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tc-X ]m-e D-≈-\mSv sX-s°-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Hu-tk∏-®≥, B-\n. a-cp-a°ƒ: en-kn, tPm-kv AK-kv-‰y≥ dm-Ø-∏n≈n¬ Du-∂p-Im¬.-

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv a-μ-ew-Ip-∂v ]-Sn™m-dv h-iw ]-tc-X-\mb In-g-°q-´v ap-l-Ω-Zv `mcy tX-®≥ ]p-c-bv-°¬ _n-øp(60). a-°ƒ: Xzm-l, Iemw, ssk-\p¬ B-_nZv, k-a-Zv, dp-Iv-km-\. a-cpa-°ƒ: \-Zo-d, s^-ao-Z, A-^v-k, l-ko-\, kpsse-am≥.-

]p-∂-°-_-km¿: Ipfn-ap-´w s]m-¢m-bv NmØw-Ip-fw ]-tc-X-\mb Ip-™-°≥ `m-cy im-c-Z(75). a-°ƒ: kp-Z¿-Ω≥, ap-c-fn, tim-`-\, C-μnc, Kn-cn-P. a-cp-a-°ƒ: A-∏p-Æn, _m-_p, {io-e-X, ]-tc-X-\m-b B-≠n-Ip-™n.-

a-W-eq¿: ta-t\m-Øp-]d-ºn¬ `m-kv-°-c≥ `mcy kp-`-{Z(82). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: Zn-eo-]v, kvan-X, ko-\. a-cp-a-°ƒ: D-j, _m-_p, tkm-a≥.-

A-ÐpÃ

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv ]p-Xn-bn-cp-Øn ]tc-X-\m-b sN-º-bn¬ A-∏p-°p-´n-bp-sS `m-cy Pm-\-In(90). a-°ƒ: A-d-ap-J≥, _m-e≥, tam-l-\≥, hmkp, am-[-hn, Im¿-Øymb-\n. a-cp-a-°ƒ: A-∏pÆn, i-¶-c≥, kp-am-\, k-tcm-Pn-\n, k-c-f, kn‘p.-

X-¦-½-

Ip‰ymSn: apkvenw eoKv {]h¿Ø-I≥ ASp-°-sØ Np≠° ]pØq¿ A_vZp√ (63). Xcp-hW kztZ-inbm-Wv. `mcy: Np≠° JZoP. a°ƒ: \ujmZv (akvIØv), kemw (Hmt´m ss{Uh¿),jm-ln-\. acp-a-°ƒ: A_vZp- emw (Hm¿°m-t´-cn). keo-\ (-X-cp-hW), \Pve(-Im-bs°m-Sn).ktlm-Z-c߃: AΩ-Zv, Bbni,- J-Zo-P

sIm-bn-em≠n: sIm√w I-f-Øn¬ ]tc-X\m-b A-®p-X-s‚ `m-cy ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ ku-Zm-an-\n(91). a°ƒ: A-Uz. taml≥-Zmkv, h¬-k-cmPv, P-b-{]-Im-iv(dn-´. am-Xr`q-an ]-c-ky-hn-`m-Kw), kp-tc-jv-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿(em‚ v am¿°v _n¬-tU-gv-kv), tim`-\, ssie-P, iinI-e. a-cp-a°ƒ: {io-P, X¶a-Wn, _m-_p-cm-Pv, {io-[-c≥, A-cp-W, cXojv. k-©-b\w: i\n.

sN-Ωm-∏n-≈n: ]-tc-X-\mb N-°-Ω-e-Øv Ip-™nap-l-Ω-Zv `m-cy \-^ok(74). a-°ƒ: P-ao-e, A–p¬ k-a-Zv, A-\o-kv, kp-l-dm-_n, kp-sseJm-_n, k-°o¿. a-cp-a°ƒ: C-{_m-lnw, A–p¬ \m-k¿, ap-l-Ω-Zv, tkm-^n-bm-_n, B-_nZ, \n-jn.-

in-h-Zmk³

B-an-t\bv

Ip-ªp-¡p-«n A-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dpI-c Nn-d-°¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ am-Ã-dp-sS `m-c-y: Ip-™p-Ip-´n AΩ (74). a-°ƒ: ]m¿-hXn `m-bv, tKm-hn-μ-cmP≥, kp-[m-I-c≥, P-eP. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _n-μp, iym-a≥, ]-tc-X\m-b cm-[m-Ir-jv-W≥.

ssjPp Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ I√d tIm-f-\n-bn¬ s]m´p-°-bp-sS a-I≥ ssjPp(28). am-Xmhv: am-[-hn. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-\n¬-Ip-am¿ A-\nX.

eo-e am-hq¿: I-t®-cn-°p-∂v ]p-en-b-∏p-dw X-S-Øn¬ eo-e(62). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb tKm-]me≥. a°ƒ: h-k-¥, tZhn, Knco-jv-_m_p. a-cp-a°ƒ: A-timI≥, tKm-hnμ≥, kn‘p.

tIm-ª-½ps]m-∂m-\n: ssX-]-dºn¬ th-em-bp-[-s‚ `mcy tIm-™-Ωp (85). a-°ƒ: b-tim-Z, {]-Imi ≥, km-hn-{Xn, A-\q]v. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, {]o-Xn, {]-`m-I-c≥, i¨ap-J≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v Cu-iz-c-aw-K-ew iv-a-im-\-Øn¬.

am-fpA-½ _m-ep-t»cn: In-\m-eq¿ A-co-°-c-Nm-en¬ ]-tcX\m-b cm-L-h≥ In-Smhn-s‚ `m-cy ]n kn am-fpA-Ω(78). a°ƒ: kp`{Z, i-Ip¥-f, c-ho{μ≥, ]p-jv-], kPn, ssj-P, ]-tc-X\m-b cm[m-Ir-jvW≥. a-cpa°ƒ: kc-f, t{]-a-N{μ≥, am-en\n, tkXp, l-cn-Zmk≥, kp-\n¬-Ipam¿, ]-tc-X\m-b {io[c≥.

a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnA-\n-em-e-b-Øn¬- ]-tcX-\m-b- tXm-a-kv- s]m-Snb-s‚- `m-cy- X-¶-Ω- (75).dn-´.- A-[ym-]n-I)-.a-°ƒ-:- A-\n¬- tXma-kv- (sI-]n-Fw- km-\nt‰-j-≥),- kp-\n¬- tXm-akv- (F-®v-.Un-.F-^v-.kn-).a-cp-a-Iƒ-:- _n-\n- ]n- tXma-kv- (\-gv-kv-,- a-e-∏p-dw- kl-I-c-W- B-ip-]-{Xn-). kw-kv-Im-cw- Xn-¶-fmgv-N- ssh-Io´v- \m-en-\v- at©-cn- sh-t´-t°m-Sv- sk‚ v- {Kn-tKm-dn-tbm-kv- ]≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.-

ku-Zm-an\n

sIm-bn-em≠n: a-W¬ F-c-™-ºe-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ ]-tc-X\m-b hn ]n A-\¥-s‚ a-I≥ sI hn in-h-Zm-k≥(60). `mcy: ao-\m£n. a°ƒ: [-t\-v-jv-Ip-am¿ (]n.F.kn.F¬ en-an-‰Uv tIm-gn-t°m-Sv), cq-t]jv-Ip-am¿.

sd-bv-¨ÂF-S-°-c: h-gn-°-S-hv tÃj≥-]-Sn-bn-se ]-tc-X-\mb Iq-S-Øp-a-Æn¬ F-{_lmw a-Øm-bn-bp-sS `mcy- ]n.-F. sd-bv-®¬ (X-¶Ω So-®¿-˛85).

tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-Zm¿ Iq-´p-߬ ]-d-ºv ]-tc-X\m-b ss]-Xw-a-°ƒ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ban-t\-bv (81). a-°ƒ: Akv-a, B-C-i-_n, ^u-knb, _-jo¿, ]-tc-X-cm-b k-^n-b, kp-ss_-Z. a-cpa-°ƒ: lp-ssk≥, ap-lΩ-Zv, _-jo¿, k-°o¿ .

Ipªp-a-Wn ]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-\m-b ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip™p-a-Wn (65). `mcy: Za-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f.

am-f: Nm-e-°p-Sn ]p-g-bpsS F-c-bmw-Ip-Sn am-º-°S-hn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn Im-Wm-Xm-b a-[y-h-b-ks‚ ar-X-tZ-lw I-s≠Øn. ]m-d-°-S-hv ss]-¶m-hv ]-ø-∏n-≈n am-Xyq h¿-Kokv(49)s\-bm-Wv Rm-b-dmgv-N cm-{Xn 12.-30Hm-sS Nm-e°p-Sn ^-b¿-t^m-gv-kpw A-¶-am-en-bn¬ \n-s∂-Ønb a¬-ky _-‘-\-°m-cpw {i-a-I-c-am-bn ]p-d-sØ-SpØ-Xv. B-dp-a-Wn-°q-tdm-fw ]p-g-bn¬ \-S-Øn-b Xn-c®n-en-em-Wv P-Uw I-s≠-Sp-Ø-Xv. tIm-X-aw-K-ew am¿ A-t·-jy-kv tIm-f-Pv Po-\°m-c-\m-Wv. am-Xyq h¿-§o-kn-s\m-∏w a-I≥ t_-knepw kp-lr-Øv tPm-kpw tPm-kn-s‚ a-I≥ tPm-jzbp-w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-bn-cp-∂p. tPm-jz sh-≈Øn¬ ap-ßn-b-t∏mƒ c-£-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-aØn-em-Wv am-Xyq H-gp-°n¬ s]-´-Xv. ar-X-tZ-lw A-¶-am-en-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.-30\v am-{º sk‚ v Ip-cn-bm-t°m-kv tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: kp-\n. a-°ƒ: s_-‰v-kn, t_kn¬.-

F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢-ºn-se ap³ Aw-Kw ]o-äÀ

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw {]-kv ¢-∫n-se B-Zy-Im-e Aw-K-hpw tI-c-f-`q-j-Ww _yq-tdm No-^p-am-bn-cp-∂ Fw Fw ]o-‰¿ (86). ar-X-tZ-lw Xr-∏q-Wn-Øp-d InW¿ Pw-Mv-j≥ Km-‘n-\-K-dn-se ho-´n¬ s]m-Xp-Z¿i-\-Øn-\v sh-®n-cn-°p-I-bm-Wv-kw-kv-Im-cw \m-sf D®-bv-°v 3 \v Xr-∏q-Wn-Øp-d \-S-ta¬ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.-

Im-b-en ho-W bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n aq-k-¡p-«n am-ÌÀ

]-co-Xv-]n-Å

FÂ-kn tk-hyÀ

t{X-kym-½ tPm-k-^v

Nm−n

cm-P-½

sIm-¨p-hm-h

Nm-t¡m

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv A-bn-cq¿ s\-√n°-∏-d-ºn¬ F≥ aq-k°p-´n am-ÿ(74). `m-cy: Ip-™p-sj-co-^. a°ƒ: d-^o-J, d-ko-\. acp-a-°ƒ: {]-^. hn sI t_-_n, hn A-–p¬ Peo¬.-

Bep-h: sh-fn-b-Øp-\mSv I-cn-º-\-°¬ ]-tcX\m-b aq-k-bp-sS a-I≥ ]-co-Xv-]n-f-f(65). J-_-dS-°w C-∂v cmhnse 6\v B-e-ßm-Sv al√v P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬.`m-cy:JZo-P-_o-hn. a-°ƒ:sj-ao¿,kpss_¿,jn-lm_v.a-cp-a°ƒ:sj-ao-\,^m-Øna.

B-ep-h: Bep-h sN-cp]d-ºv h-S-t»-cn F¬-kn tk-hy¿ (65). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Bep-h sk‚ v sUm-a-\n-°v N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: enkn, jmPp, tPm-…n≥, tkmWn, sP n. a-cp-a°ƒ: kv‰m≥en, jo-_, kn‘p, Pn\n, s_∂n.

ssh°w: sImX-h-d Xpcp-tج Sn H Nm≠n (Ip-™-®≥ ˛62).

Im-cn-Ip-fw: ]p-Xp-°p-gnbn¬ ]n Un Nm-t°m. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im-cn-°p-fw ^mØn-am-am-X ]-≈n-bn¬. `m-cy: A-®m-Ω tIm-cptØm-Sv sIm-®p-I-cn-hm-∏d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tam-fn, sSkn, tPm-kp-Ip-´n, jm‚n. a-cp-a-°ƒ: tPmjn, tSmw-k¨, a-cn-b, A-\q-_v.-

I-t√cn: s]-cp-h-b¬ ap√∏-≈n am-[-h≥ \mb¿(83). a°ƒ: tUm. _m-_p-cm-P≥(A-kn. {]-^. kw-kvIr-X k¿h-I-emime), kp-\n¬Ip-am¿(B-¿-an dn´), kXo-c-Xv\w, h-k-¥-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: i-in[c-≥, Zmk≥, an-j, kn‘p.

Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn awK-ey-bn¬ ]-tc-X-\m-b F≥ sI Ir-jv-W≥-Ip-´nbp-sS `m-cy ]n F≥ cm-PΩ(68). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 12.-30\v ho-´ph-f-∏n¬. Xn-cp-h-√ ssh.Fw.-kn.-F. hn-Im-kv kvIqƒ ap≥ A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: cm-tPjv(tI-c-fm t]m-en-kv k¿-ho-kv), dm-Wn. a-cp-a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, {io-e-X(Xn-cp-h-√ Unssh.-F-kv.-]n. Hm-^okv).-

Ip-a-c-Iw: s]m-ß-e-°-cn tIm-f-\n-bn¬ aq-te-∏-dºn¬ sIm-®p-hm-h (71). `m-cy: sk-eo-\ C-Øn°m-b¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-bn, ]-tc-X\m-b kp-Ip (km-ep), cmP≥, cm-P-Ω. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, jw-av-e, k-cn-X, sd-Pn. i-h-kw-kv-Im-cw sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v 2 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬.-

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn-

tN¿Øe: ap\n-kn-∏¬ 24˛mw hm¿Uv ssX∏-dºn¬ ]tc-X-\mb tPmk-^ns‚ `mcy t{XkymΩ tPmk^v (89). tIm´bw Iogq¿ sNt©cn IpSpw-_mwKamWv. kwkvImcw \SØn. a°ƒ : AΩn-Wn,ta-cn,-h¿§o-kv,-tPm-bv,tSm-an, -Ip-™p-tam≥,amXyp. acp-a-°ƒ: Ip™pIp-™v,tamfn,-tagvkn,-{Kn-^n,-dq-_n,-sP-\n,kn-an,-]-tc-X-\mb De-l∂m≥

sN-¡q«n X-e-bmSv: sN-dn-b-a-Wnt®-cn ]-Sn-™m-sd Ip-gnbn¬ sN-°q-´n (90). `mcy; ]-tc-Xbm-b Xn-cpam-e-°p´n. a°ƒ: Pm\In, tZ-hIn, _m-e≥, cLp, imc-Z, kp-a. ]-tcXbm-b Im¿-Xym-b\n. a-cp-a-°ƒ: _me≥, tim-`, Kn-cn-P, {]Imi≥, cma≥. ]-tcX\m-b Ip-™n-cma≥. k-©-b-\w: Xn-¶-ƒ.

N-´p-¡p-«nh-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ N-h-d-ßm-´v tX-t°m-fn N-¥p-°p-´n (82).

]-≈n-°¬-_-km¿: \m-dm-W-Øp tNm-ebn¬ ho-cm≥-Ip-´n lmPn (70). `m-cy: ]q-t®ß¬ ^m-Øn-a-Ip-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ajv-d-^v am-ÿ (tIm-g∏p-dw bp.]n kv-Iqƒ), adn-bp-Ω, kp-ss_-Z, _pj-d, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q ¿, F≥ hn C-kv-a-bn¬ , sI A–p¬ \n-km¿, _p-j-d.

kvIqÄ- hn-«v a-S§nb hnZymÀ-Yn-\n I-Ãn -X-«nho-Wv a-cn-¨p I-dp-I-®m¬(tIm-´-bw): kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-te-bv°v a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-\n I-√n¬-X-´n ho-Wv a-cn®p. I-dp-I-®m¬ ]-\-bw-ºm-e I-cn-t°m-´v a-Ømbn-bp-sS a-Iƒ en-U(14)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v kv-Iqƒ hn-´v hn-´n-te-bv-°v a-S-ßp-tºmƒ tdm-Un-se I-√n¬-X-´n ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn-\n-sb DS≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]-\-b-ºm-e A-]mb-∏-Sn-bn¬ \n-∂p C-©-°m-´v {]-tZ-i-tØ-°p-≈ Ip-Ø-s\ I-b-‰-ap-≈ ]-©m-b-Øv h-gn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-gv-N-bn¬ X-e-bv-t°-‰ B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-w. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. s\-Sp-ßm-S-∏-≈n kn. Fw. F-kv ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv.

am-[-h³ \m-bÀ

IÃymWn a¶-S: Iq-´n¬ ]-tc-X\mb Im-fn-b∏-s‚ `m-cy I√ym-Wn (85).

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75). a°ƒ: Ip™ntam≥, Ip-™p ´n, A-jvd^v, jm^n, k-°o-\, ssk\-_, _ohn, Bbn-im_n. a-cp-a°ƒ: A-ssk≥, aq-k-°p´n , A-–p¬ I-cow, k-ao-d, j-co-^, ^u-kn-b.

ap-l½Zv \cn°p\n : s\Snb \mSv them ≠nbn¬ aplΩZv (79). `mcy: IZoP. a°ƒ: ^mØna, jmlnZ. acpa°ƒ: kpss_¿ ]∂q¿, ]tcX\mb A_vZp dlnam≥ tImfn°ƒ. ktlm-Z-c߃: Cuk lmPn, Dkvam≥, D bn≥, ^mXna, ]tcXcmb tImbIp´n, A_p, D-Ω¿.

Iman-e D-½ sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48).

cm-a³ \mbÀ A-co-°mSv: H-X-b-awKew ]-d-ºn¬ Ip-Ωm-bn°¬ a-Wn F-∂ cm-a≥ \m-b¿(84).

Nm-c-t¡kv: t]m-enkv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn t_m-[-]qÀhw ssh-In-¸n-¨pþ \-¼n-\m-cm-bW³ sIm-®n: Nm-c-t°-kn¬ Xm-\-S-°-ap-≈ im-kv-{X-RvPsc {]-Xn tN¿-Ø t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S]-Sn t_m-[-]q¿hw k¿-°m¿ ssh-In-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v sF.Fkv.B¿.H- imkv{X⁄≥ \ºn \mcm-b-W≥ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ F-Xn¿-k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿-∏n-®p. kn-_n am-Xyq-kv \¬In-b k-Xy-hm-Mv aq-e-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv \ºn-\m-cm-b-W≥ \¬-In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v kn._n.sF dnt]m¿´v e`n®n-´pw 15 h¿jtØmfw ]qgvØnsh°m≥ kn_n amXyqkns≥d t\XrXzØn¬ {iaw \SØnbXmbpw tImSXnbn¬ lcPn h∂t∏mƒ am{Xw CXv ]pdØphcnIbmbncp∂psh∂pamWv Xs≥d hnizmkw. C{Xbpw Imew ^b¬ ]qgvØnh®Xv kw_‘n®v At\zjWw \SØWw. X߃°v kn._n.sF ¢o≥No´v \¬Inbn´ns√∂ kn_n amXyq kns≥d hmZw hmkvXhcln-X-am-sW∂pw AUz. kn DÆnIyjvW≥ aptJ\ \ºn \mcmbW≥ \¬Inb kXyhmMvaqeØn¬ ]dbp∂p. ]pdØp \n∂p≈hcpsS CSs]Sens\ FXn¿Øp-sIm-≠v ap≥ sF. Fkv.B¿.H sNb¿am\S°w Bdv DtZymKÿ¿ FgpXnb Xpd∂ I Øpw \ºn \mcmbW≥ tImSXnbn¬ lmPcm-°n.

Ir-jv-W³-Ip-«n am-∂m¿: sN-∂n-Ø-e sX-°v C-„n-I-∏mS-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jvW≥-Ip-´n (82). kw-kv-Imcw ]n-∂oSv. `mcy: ]-tc-Xbm-b A-ΩnWn. a-°ƒ: cmP≥, cmPp, cm-P∏≥, cmP-Ω, cm-[, cm-[maWn, cm-[n-I. a-cpa°ƒ: kc-f, D-j, kpio-e, a-Wn-°p´≥, cmtP-{μ≥, kp-\n¬.

I-−p-®n I¬-]-I-t©cn: am-{ºbn-se am-{º-]-d-ºn¬ I≠p-Æn (63). I-Sp-ßmØp-Ip-≠n¬ tIm-´-°¬ Bcy-ssh-Zyim-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `mcy: k-tcm-Pn\n.a°ƒ: a-t\mPv, a-Rv-Pp-f, a-RvPp-j, am-\n-j. a-cpa°ƒ: kp-[, iymw-kpμ¿, Ir-jv-W≥.

B-bn-jtIm-´-°¬: Im-hp-∏p-dw h-´-∏m-d h-S-s°-Ip-f-ºv ]-tc-X-\m-b ssI-\n-sXmSn A-–p-√-bp-sS `m-cy B-bn-j (85).

s]m-«n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\nÂ-\n-¶v tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p ]m-\q¿: s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn sse-\n¬-\n-∂v tjm-t°-‰v t hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ]m-\q¿ ]me- Ø m- b n- b nse ]p-Ø≥]p-c-bn¬ hn-Pb≥- ˛ - k n- ‘ p Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ P-nkn¬(18) B-Wv a-cn-®-Xv. cm-{Xn ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tdm-Un-eqsS \-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]-I-Sw. \n-e-hn-fn tI-´v kao-]hmkn-Iƒ Hm-Sn-sb-Øn-sb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. tImgn-t°m-s´ kz-Im-cy hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-Øn¬ tlm-´¬ amt\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. ktlm-Z-cn: Pn-ay.

A-Ðp sX-°≥-Ip-‰q¿: shßm-eq¿ hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Nmb-°S \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-≠md-∏-d-ºn¬ A-–p (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: d-jo-Zv F-∂ _m-h, A–p¬ \m k¿, dw-e, ssk-^p-∂n-k, J-a-dp∂n-k, ko-\Øv, ]-tcXbm-b km-_n-d. a-cpa°ƒ: ^m-Øn-a, j-co^, I-cow s]m-∂m\n, Icow Ip-≠n-e-ßmSn, ssk-X-ehn.

a-´m-t©-cn: Xp-d-ap-J-Øv S-§n¬ \n-∂p ho-Wp Im-ben¬ Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw c-≠p Znh-Øn-\p ti-jw I-s≠-Øn.Xn-cp-h-¥-]p-cw h-gp-X-°m-Sv {io-\n-e-b-Øn¬ {ioIp-am-c≥ \m-b-cp-sS a-I≥ k-t¥m-jv _m-_p(34)BWv a-cn-®-Xv. bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-t∂m-sS t\-h¬-t_-kv hn-{Im-¥v ]m-eØn-\p k-ao-]w bm-{X-°m-cm-Wp I-≠-Xv. bm-{X°m¿ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p lm¿-_¿ t]m-en-sk-Øn ar-X-tZ-lw P-\-d¬-B-ip-]-{Xn tam¿®-dn-bn-te-°p am-‰n-. tPm-en jn-^v-‰n-s‚ `m-K-am-bn 23\p cm-{Xn- H-º-Xc-tbm-sS H-cp S-§n¬ \n-∂p a-s‰m-∂n-te-°p am-dptºm-gm-Wp A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv.-c-≠p Zn-h-kw t\-hnbpw ap-߬ hn-Z-Kv-[-cpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw I-s≠-Øm≥ I-gn-™n-√. ar-X-tZ-lw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn _‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp.-

a-[y-h-b-kv-I³ s{S-bn³ -X-«n a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kvI-s\ s{S-bn≥ X-´n-a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sN-ß-∂q¿ sh-◊-Wn sN-dp-h-√q¿ I-e-h-d-tØm´-Øv i-in-[-cs\bm(52)Wv C-∂-se ]p-e¿-s® aTØpw-]-Sn se-h¬ t{Imkn-\p k-ao-]w s{S-bn≥-X´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 9 a-Wn-tbm-sS C-bmƒ ho-´n¬ \n-∂v C-d-ßn-b-Xm-sW-∂v _-‘p-°ƒ ]-d-bp-∂p. `mcy Ko-X. a-°ƒ {io-Pn-Øv, A-Pn-Øv. kw-kv-°m-cw ]n-∂o-Sv.

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v _-e-am-bn hn-jw \¬-In sIm-e-s∏-SpØnb aI-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm´v-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn-ho´n¬ km-_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. kw`-hØn\p-ti-jw H-fn-hn¬-t]m-b km-_p- ssa-kq-cnemWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. kw`-hw \S--∂v a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t]m-b-Xm-bn t]men-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ S-h-dn-se kn-·-ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km-_p-hns‚ t^m¨ {]-h¿-Øn-°m-Xn-

cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. F-∂m¬ C∂-se km-_p ssa-kq-cn¬ \n∂v _-‘p-°-sf hn-fn-®v hn-hc-߃ Xn-c-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-_p hn-fn-® \-º¿ tI-{μo-Icn-®v \-SØn-b A-t\z-j-WØn¬ ssa-kq-cn-se tdm-kv Km¿-U≥ tem-Uv-Pn-ep-s≠-∂v hy-‡-am-bn. C-tX-Xp-S¿-∂v tIk-t\z-jn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF hn sP ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ e-kv-I¿ t]men-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. e-kv-I¿ t]men-km-Wv tem-Uv-Pn¬ \n-∂pw km-_p-hn-s\ I-kv-‰-Un-bn-seSp-ØXv. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn

t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn {]-Xnsb A-d-Ãv sN-øp-Ibpw C-bmsf ]n-∂o-Sv dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xnh-®-sX-∂v I-cp-Xp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n∂v t]m-en-kv I-s≠SpØp. Cbmƒ am-\-kn-Im-kzÿy-ap-≈ B-fm-sW-∂v _‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠mw-Xnø-Xn Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcm-K-hn-ZKv-[≥ Nn-In¬-kn-®-Xn-s‚ tc-JIfpw _-‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. C-bm-fp-sS ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xmbpw ]-d-bs∏-Sp∂p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

a-[y-h-b-kv-I³ s{S-bn³ -X-«n a-cn-¨p

Nm-t¡m

Ku-cn-b-½

t{X-ky-

tXm-a-kv

s]m-¶-½

cm-P-½

sIm-¨p-hm-h

Nm-t¡m

G-bv-©¬-hm-en: Iq-\wIp-t∂¬ sI -sP Nmt°m (Ip-™m-t°m 78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 \v G-©¬-hm-en sk‚ v taco-kv ]-≈n-bn¬.-`m-cy B-e-b-°¬ ]-tc-X-bmb ta-cn a-°ƒ: cm-Pp, tPm-Wn, P- n, Pn-Pp a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, t_-_n-®≥ C-e-¥q¿, enkn

I-´-∏-\: sh-≈n-emw-I≠w h-c-Ip-Im-em-bn¬ ]tc-X-\m-b cm-a-s‚ `m-cy Ku-cn-b-Ω(78). kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tc-X B-\n-°m-Sv sF-°c-Ip-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, im-¥-Ω X-¶-∏≥, N{μn-I Ip-™p-tam≥, hn B¿ i-in (kn-]n-sF I´-∏-\ a-Wv-U-ew sk-{I-´dn), ]p-cp-tjm-Ø-a≥. acp-a-°ƒ: eo-em-Ω F-gpIpw-Im-´n¬ ta-cn-Ip-fw, X-¶-∏≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬ a-cp-Xpw-t]-´, C-μn-c hmtg-]-d-ºn¬ Iq-´m¿, hnizw-`-c≥ X-S-Øn¬ tIm®-ap-°v, c-Pn tªm-°v \º¿ 578 Xq-°p-]m-ew, aWn ]m-≠w-hn-f-bn¬ sh´n-°p-g-I-h-e.

sXm-Sp-]p-g: ]-∂n-a-‰w Nqc-°m-´v- ]-tc-X-\m-b Nmt°m-bp-sS `m-cy t{Xky(80) .-kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10.-30 \v- ]∂n-a-‰w sk‚ v- sk-_mÃy≥-kv- ]-≈n-bn¬ Xp-Sß-\m-Sv- B-c-t\m-en-°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a°ƒ tPm-kv-, t_-_n, (tIm-Hm-∏-td-‰o-hv- _m-¶vsh-≈n-bm-a-‰w) sP-bnwkv-, tXm-a-kv- Nm-t°m ( sF F-®v- B¿ B¿ Un kv-Iqƒ ap-´w). a-cp-a-°ƒ : ]-tc-X-bm-b sU-bv-kn Ip-gn-a-‰-Øn¬ Nn-e-hvta-cn, Im-≠m-h-\-Øn¬ C-fw-tZ-iw, B≥-kn hmg-∏n-≈n¬ ( hn-a-e ]-ªnIv- kv-Iqƒ, sXm-Sp-]p-g)

sN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g \m-tºm-gn¬ ]-tc-X-\m-b sI Fw tPm-k-^n-s‚ aI≥ k-Rv-P-bv \n-hmkn¬ sI sP tXm-a-kv (s\-t∏m-fn-b≥ 65) kwkv-°m-cw \m-sf cm-hn-se 11\v ap-f-°p-g sk‚ v tXm-a-kv am¿-tØm-Ωm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^ntem-an-\. a-°ƒ: k-_o-\, kRv-P-bv. a-cp-a-°ƒ: _nPp, k¬-Zm-\.-

Xn-cp-h-√: Xp-I-e-ti-dn I-√-S ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Fw Pn ss\\m-s‚ `m-cy s]m-∂Ω(90). kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. A-bn-cq¿ Ip-cp-Sm a-Æn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: h-\-P, tPm¿Pv ss\-\m≥(_-lvdn≥)tUm. km-dm-Ω(bp.F-kv.-F), tP-°-_v ss\\m≥(_-lv-dn≥), sska¨ ss\-\m≥. a-cp-a°ƒ: X-ºm≥, D-j(_lvv-dn≥), kmw(bp.-F-kv.F), kq-k¨(bp.-F-kv.F), im-en-\n(_-lv-dn≥).

Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn awK-ey-bn¬ ]-tc-X-\m-b F≥ sI Ir-jv-W≥-Ip-´nbp-sS `m-cy ]n F≥ cm-PΩ(68). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-°v 12.-30\v ho-´p-h-f∏n¬. Xn-cp-h-√ ssh.Fw.-kn.-F. hn-Im-kv kvIqƒ ap≥ A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: cm-tPjv(tI-c-fm t]m-en-kv k¿-ho-kv), dm-Wn. a-cp-a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, {io-e-X(Xn-cp-h-√ Unssh.-F-kv.-]n. Hm-^okv).-

Ip-a-c-Iw: s]m-ß-e-°-cn tIm-f-\n-bn¬ aq-te-∏-dºn¬ sIm-®p-hm-h (71). `m-cy: sk-eo-\ C-Øn°m-b¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-bn, ]-tc-X\m-b kp-Ip (km-ep), cmP≥, cm-P-Ω. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, jw-av-e, k-cn-X, sd-Pn. i-h-kw-kv-Im-cw sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v 2 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬.-

Im-cn-Ip-fw: ]p-Xp-°p-gnbn¬ ]n Un Nm-t°m. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im-cn-°p-fw ^mØn-am-am-X ]-≈n-bn¬. `m-cy: A-®m-Ω tIm-cptØm-Sv sIm-®p-I-cn-hm-∏d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: tam-fn, sS-kn, tPmkp-Ip-´n, jm‚n. a-cp-a°ƒ: tPm-jn, tSmwk¨, a-cn-b, A-\q-_v.-

I-−p-®n

A-Ðp

D-½À ssh-°w: I-cƒ tcm-KsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ ssh-°w F-kv.-sF a-d-h-¥p-cpØn I-Sp-°-c hm-g-∏-dºn¬ hn sI D-Ω¿ (54) a-cn-®p. J-_-d-S-°w \-SØn. sIm-®n-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-embn-cp-∂ A-¥yw. `m-cy: do-\. a-°ƒ: A¬-Øm^v, A¬-^n-b.-

B-bn-jXm-\m-fq¿: ssh-e-Øq¿ A-Øm-Wn-°¬ ]-tc-X\m-b I-Æm-t©-cn I-embn¬ ssl-{Zp-hn-s‚ `mcy B-bn-j (78).

]m-dp-¡p-«n I-S-º-\m-Sv: Ip-d-h≥-Xp≠n¬ Kw-Km-[-c-s‚ `m-cy ]m-dp-°p-´n(80). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ:cmtP-{μ≥, ]-tc-X-\m-b _m-lp-te-b≥.

I-a-e-½ ao-\-®n-¬: I-S-bw ]-c-amc-bn¬ ]-tc-X-\m-b i-¶c-\m-cm-b-W-]n-≈-bp-sS `m-cy I-a-e-Ω (74). kwkv-Im-cw \-S-Øn. ao-\®n¬ I-√p-]p-c-bv-°-IØv Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: N-¥p, \n-j. a-cp-a°ƒ: \o-Xp, {io-Ip-am¿ ta-t\m≥.-

FÂ-k-½ B-e∏p-g: \-Kc-k` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ tkm-fas‚ `m-cy F¬-k-Ω (46). B-e∏pg tIm-a-f-]p-cw Ip-f-ß-c-bn¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: tkm_n≥, A-eoj.

A-_q-_-¡À lmPn \-cn-°p\n: ap-´m-t©-cn kn-±o-Jv Pp-ap-A-a-kv-PnZn¬ Zo-¿-L-Im-ew ap-A±n-\m-bn-cp-∂ a-Æmc-Øv A-_q-_-°¿(70). `m-cy: k-^n-b. am-Xmhv: I-Zo-P.

I-eym-WnA-½ Ip-‰ymSn: \-cn-°q-´wNm¬ ]m-tem-≈-Xn¬ ]tc-X\m-b t]-tcm-Sv i-¶c≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω(85). a°ƒ: Ko-X, cm-Poh≥, k-Xoi≥. a-cp-a°ƒ: tKm-]me≥, kc-f, i-inI-e. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-Ir-jv-W°p-dp∏v, Ip-™n-°-ÆIp-dp∏v.

Ir-jv-W³-Ip-«n am-∂m¿: sN-∂n-Ø-e sX-°v C-„n-I-∏mS-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jvW≥-Ip-´n (82). kw-kv-Imcw ]n-∂oSv. `mcy: ]-tc-Xbm-b A-ΩnWn. a-°ƒ: cmP≥, cmPp, cm-P∏≥, cmP-Ω, cm-[, cm-[maWn, cm-[n-I. a-cpa°ƒ: kc-f, D-j, kpio-e, a-Wn-°p´≥, cmtP-{μ≥, kp-\n¬.

I¬-]-I-t©cn: am-{ºbn-se am-{º-]-d-ºn¬ I≠p-Æn (63). I-Sp-ßmØp-Ip-≠n¬ tIm-´-°¬ Bcy-ssh-Zyim-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `mcy: k-tcm-Pn\n.a°ƒ: a-t\mPv, a-Rv-Pp-f, a-RvPp-j, am-\n-j. a-cpa°ƒ: kp-[, iymw-kpμ¿, Ir-jv-W≥. k-tlmZ-c߃: Ir-jvW≥, kpaw-Ken, Im¿-Øn-I.

B-bn-jtIm-´-°¬: Im-hp-∏p-dw h-´-∏m-d h-S-s°-Ip-f-ºv ]-tc-X-\m-b ssI-\n-sXmSn A-–p-√-bp-sS `m-cy B-bn-j (85).

sX-°≥-Ip-‰q¿: shßm-eq¿ hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Nmb-°S \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-≠md-∏-d-ºn¬ A-–p (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: d-jo-Zv F-∂ _m-h, A–p¬ \m k¿, dw-e, ssk-^p-∂n-k, J-a-dp∂n-k, ko-\Øv, ]-tcXbm-b km-_n-d. a-cpa°ƒ: ^m-Øn-a, j-co^, I-cow s]m-∂m\n, Icow Ip-≠n-e-ßmSn, ssk-X-ehn. k-tlm-Zc߃: ]m-ØpΩp, I-Znbmap, ssk-\, ap-lΩZv.

t{X-kym-½ tPm-k-^v

Nm−n

]u-tem-kv

c-hn

G-en-bm-½

a-¯m-bn

h-do-Xv tXm-a³

b-Xo-{µ-Zm-kv

tN¿Øe: ap\n-kn-∏¬ 24˛mw hm¿Uv ssX∏-dºn¬ ]tc-X-\mb tPmk-^ns‚ `mcy t{XkymΩ tPmk^v (89). tIm´bw Iogq¿ sNt©cn IpSpw-_mwKamWv. kwkvImcw \SØn. a°ƒ : AΩn-Wn,ta-cn,-h¿§o-kv,-tPm-bv,tSm-an, -Ip-™p-tam≥,amXyp (-Fw.-C-.F-kv., Xncp-h-\-¥-]p-cw). acp-a°ƒ: Ip™pIp™v,tamfn,-ta-gvkn,-{Kn^n,-dq-_n,-sP-\n,-kn-an,-]tc-X-\mb De-l-∂m≥

ssh°w: sImX-h-d Xpcp-tج Sn H Nm≠n (Ip-™-®≥ ˛62).

a-´m-t©-cn: t^m¿-´v-sIm®n sh-fn-sN-´n-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ kn ]n ]u-temkv (80). kw-kv-°m-cw C∂v ssh-In-´v A-a-cm-h-Xn sk‚ v ]o-t‰-¿-kv sk‚ v t]mƒ-kv N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: {So-k. a-°ƒ: tXm-a-kv, dq_¨, \n-Iv-k¨. a-cp-a°ƒ: P-s\-‰v, s_-∂-‰v.

I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn F-®v.-Fw.-Sn tIm-f-\n IqSm-Øv hm-S-I-ho-´n¬ Xma-kn-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv tX-\n kz-tZ-in c-hn (36).`m-cy: jo-e. a-°ƒ: `q-anI, tZ-hn-I, tPym-Xn-I. ]n-Xm-hv: cm-P. am-Xm-hv: I¿-∏m-bn.-

tIm-X-aw-K-ew: sN-¶-c ta-\m-®m-cn¬ ]-tc-X-\mb am-Xyp- B-K-kv-Xn-bpsS `m-cy G-en-bm-Ω (90). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 2.-30\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tc-X ]m-e D-≈-\mSv sX-s°-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Hu-tk∏-®≥, B-\n. a-cp-a°ƒ: en-kn, tPm-kv AK-kv-‰y≥ dm-Ø-∏n≈n¬ Du-∂p-Im¬.-

tIm-X-aw-K-ew: C-©sØm-´n sN-ºm-´v kn hn a-Øm-bn (76). kw-kv-°mcw \-S-Øn. `m-cy: G-enbm-Ω. a-°ƒ: ssj-\n, tjm¿-fn, em-en, jm‚n, jn-_n, F¬-tZm-kv. a-cpa-°ƒ: t_-_n A-º-g®m-en¬ , tPm¨-k¨ A-ºm-´p-Ip-Sn aw-K¬Umw, G-en-bm-kv, tam≥kn ]m-W-°m-´n¬, _m_p I-]ym-cp-Ip-Sn, Um\n.-

A-¶-am-en: {io-aq-e-\-Kcw {io-`q-X-]p-cw hm-cn-bw]p-dw h-do-Xv tXm-a≥ (91). `m-cy: A-∂w. a-™{] I-Æ-ºp-g Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: F¬kn, tPm-bn, dm-Wn, tPm¿-Pv. a-cp-a-°ƒ: tPmkv, A-a-e, B‚p, {]n≥kn.

sN-{μm-∏n-∂n: F-S-Øncp-Øn A-t≠-g-Øv Xm-a-n°p-´n a-I≥ b-Xo-{μ-Zmkv(73). `m-cy: a-√n-I. a°ƒ: t_m-_n, jm-\n. acp-a-°ƒ: kv-an-X, kp-PnX.-

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75). a°ƒ: Ip™ntam≥, Ip-™p ´n, A-jvd^v, jm^n, k-°o-\, ssk\-_, _ohn, Bbn-im_n. a-cp-a°ƒ: A-ssk≥, aq-k-°p´n , A-–p¬ I-cow, k-ao-d, j-co-^, kpl-d, ^ukn-b.

ap-l½Zv \cn°p\n : s\Snb \mSv them ≠nbn¬ aplΩZv (79). `mcy: IZoP. a°ƒ: ^mØna, jmlnZ. acpa°ƒ: kpss_¿ ]∂q¿, ]tcX\mb A_vZp dlnam≥ tImfn°ƒ. ktlm-Z-c߃: Cuk lmPn, Dkvam≥, D bn≥, ^mXna, ]tcXcmb tImbIp´n, A_p, D-Ω¿.

Iman-e D-½ sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48).

cm-a³ \mbÀ A-co-°mSv: H-X-b-awKew ]-d-ºn¬ Ip-Ωm-bn°¬ a-Wn F-∂ cm-a≥ \m-b¿(84).

Ip-ªp-¡p-«n A-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dpI-c Nn-d-°¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ am-Ã-dp-sS `m-c-y: Ip-™p-Ip-´n AΩ (74). a-°ƒ: ]m¿-hXn `m-bv, tKm-hn-μ-cmP≥, kp-[m-I-c≥, P-eP. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _n-μp, iym-a≥, ]-tc-X\m-b cm-[m-Ir-jv-W≥.

ssjPp Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ I√d tIm-f-\n-bn¬ s]m´p-°-bp-sS a-I≥ ssjPp(28). am-Xmhv: am-[-hn. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-\n¬-Ip-am¿ A-\nX.

eo-e am-hq¿: I-t®-cn-°p-∂v ]p-en-b-∏p-dw X-S-Øn¬ eo-e(62). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb tKm-]me≥. a°ƒ: h-k-¥, tZhn, Knco-jv-_m_p. a-cp-a°ƒ: A-timI≥, tKm-hnμ≥, kn‘p.

tIm-ª-½ps]m-∂m-\n: ssX-]-dºn¬ th-em-bp-[-s‚ `mcy tIm-™-Ωp (85). a-°ƒ: b-tim-Z, {]-Imi ≥, km-hn-{Xn, A-\q]v. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, {]o-Xn, {]-`m-I-c≥, i¨ap-J≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v Cu-iz-c-aw-K-ew iv-a-im-\-Øn¬.

am-fpA-½ _m-ep-t»cn: In-\m-eq¿ A-co-°-c-Nm-en¬ ]-tcX\m-b cm-L-h≥ In-Smhn-s‚ `m-cy ]n kn am-fpA-Ω(78). a°ƒ: kp`{Z, i-Ip¥-f, c-ho{μ≥, ]p-jv-], kPn, ssj-P, ]-tc-X\m-b cm[m-Ir-jvW≥. a-cpa°ƒ: kc-f, t{]-a-N{μ≥, am-en\n, tkXp, l-cn-Zmk≥, kp-\n¬-Ipam¿, ]-tc-X\m-b {io[c≥.

A-jvd^v

Xm-a-c-t»-cn: Ing-s° ]q-t°m-Sv C-{_m-ln-ans‚ a-I≥ A-jv-d^v(28). `mcy: j-ao-\. aB-en-¡p-«nI≥: ap-lΩ-Zv A-kvIm-fn-Im-hv: a-™-s∏-´n an¬. am-Xmhv: \-^o-k. ssa-em-Sn-t®m-e-bn-se D-½m-¨-¡p-«nk-tlm-Z-c-߃: j-ao¿, tX-™n-∏-ew: tN-fm-cn- tNm-e-°¬ B-en-°pkp-ss_¿, ap-l-Ω-Zen, ´n(78). `mc y: kmd mΩ . abn-se ]-tc-X-\m-b Bd-kn-b, lmP-d, \-kv-e, ®-]-d-ºn¬ _o-cm≥-Ip- °ƒ: P-eo¬, A-–p_-co-d. ´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®-Ip- ∂m-k¿, ssJ-dp-∂o-k, lwk , im^ n, aps sktam-bn´n(85). a-°ƒ: A-_v -Zp-´n, ap-l- _, dp-_o-\. a-cp-a-°ƒ: ]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hΩ-Zv-Ip-´n(C-cp-h-cpw-ku- ap-kv-X-^, tIm-b, ap-l- f-ap-°-´- -]p-Xp-s°m-≈n h-S-t° ho-´n¬ tamZn), A-_q-_-°¿, ]-tc- Ω-Zv, kp-sse-J, k-eo\, ap-_-in-d. bn¬(62). `m-cy: I-Zo-P. X-\m-b-B-en. a-cp-aa-°ƒ: kp-\n-X, k-ao-\, °ƒ: a-dn-b-Ip-´n, P-ao-e, \n-jm-Zv. -a-°ƒ: D-kv B-bn-i-Ip-´n, ko-\-Øv. \-^o-k Xm-\q¿: ]-\-ßm-´q¿ A- am≥, \n-kmw), d-Po-\. Sn-]-d-º-Øv \-^o-k J-_-d-S-°w Xn-¶-fm-gv N Nm-¯p-¡p«n (84) . a-°ƒ: A-_p, IsIm-Sn-b-Øq¿: s\√ncm-hn-se 8 a-Wn-°v s]m°m-]d-ºv I-´n-cn-®m-en¬ Zo-P, C-øm-Øp-Ω, ]m∂mw I-√v Pp-am-a-kv-Pn-Zv Nm-Øp-°p-´n(76). Øp-. J-_¿ÿm-\n¬.

_n-¿p

im-c-Z

kp-`-{Z

\-^o-k

Pm-\-In

aq-k-¡p-«n am-ÌÀ

]-co-Xv-]n-Å

FÂ-kn tk-hyÀ

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv a-μ-ew-Ip-∂v ]-Sn™m-dv h-iw ]-tc-X-\mb In-g-°q-´v ap-l-Ω-Zv `mcy tX-®≥ ]p-c-bv-°¬ _n-øp(60). a-°ƒ: Xzml, I-emw, ssk-\p¬ B-_n-Zv, k-a-Zv, dp-Iv-km\. a-cp-a-°ƒ: \-Zo-d, s^ao-Z, A-^v-k, l-ko-\, kp-sse-am≥.-

]p-∂-°-_-km¿: Ip-fnap-´w s]m-¢m-bv Nm-ØwIp-fw ]-tc-X-\m-b Ip™-°≥ `m-cy im-cZ(75). a-°ƒ: kp-Z¿-Ω≥, ap-c-fn, tim-`-\, C-μn-c, Kn-cn-P. a-cp-a-°ƒ: A∏p-Æn, _m-_p, {io-eX, ]-tc-X-\m-b B-≠nIp-™n.-

a-W-eq¿: ta-t\m-Øp-]-dºn¬ `m-kv-°-c≥ `m-cy kp-`-{Z(82). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: Zn-eo-]v, kv-anX, ko-\. a-cp-a-°ƒ: Dj, _m-_p, tkm-a≥.-

sN-Ωm-∏n-≈n: ]-tc-X-\mb N-°-Ω-e-Øv Ip-™nap-l-Ω-Zv `m-cy \-^ok(74). a-°ƒ: P-ao-e, A-–p¬ k-a-Zv, A-\o-kv, kp-l-dm-_n, kp-sse-Jm_n, k-°o¿. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-lnw, A-–p¬ \mk¿, ap-l-Ω-Zv, tkm-^nbm-_n, B-_n-Z, \n-jn.-

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv ]p-Xn-bn-cp-Øn ]tc-X-\m-b sN-º-bn¬ A-∏p-°p-´n-bp-sS `m-cy Pm-\-In(90). a-°ƒ: A-dap-J≥, _m-e≥, tam-l\≥, hm-kp, am-[-hn, Im¿-Øym-b-\n. a-cp-a°ƒ: A-∏p-Æn, i-¶-c≥, kp-am-\, k-tcm-Pn-\n, kc-f, kn-‘p.-

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv A-bn-cq¿ s\-√n°-∏-d-ºn¬ F≥ aq-k°p-´n am-ÿ(74). `m-cy: Ip-™p-sj-co-^. a°ƒ: d-^o-J, d-ko-\. acp-a-°ƒ: {]-^. hn sI t_-_n, hn A-–p¬ Peo¬.-

X-¦-½-

A-ÐpÃ

sIm-bn-em≠n: sIm√w I-f-Øn¬ ]-tc-X\m-b A-®p-X-s‚ `m-cy ]p-Xnb-]p-c-bn¬ ku-Zm-an\n(91). a°ƒ: A-Uz. taml≥-Zmkv, h¬-k-cmPv, P-b-{]-Im-iv(dn-´. am-Xr`q-an ]-c-ky-hn-`m-Kw), kp-tc-jv-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿(em‚ v am¿°v _n¬-tU-gv-kv), tim`-\, ssie-P, iinI-e. a-cp-a°ƒ: {io-P, X¶a-Wn, _m-_p-cm-Pv, {io-[-c≥, A-cp-W, cXojv. k-©-b\w: i\n.

Bep-h: sh-fn-b-Øp-\mSv I-cn-º-\-°¬ ]-tcX\m-b aq-k-bp-sS a-I≥ ]-co-Xv-]n-f-f(65). J-_-dS-°w C-∂v cmhnse 6\v B-e-ßm-Sv al√v P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬.`m-cy:JZo-P-_o-hn. a-°ƒ:sj-ao¿,kpss_¿,jn-lm_v.a-cp-a°ƒ:sj-ao-\,^m-Øna.

B-ep-h: Bep-h sN-cp]d-ºv h-S-t»-cn F¬-kn tk-hy¿ (65). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Bep-h sk‚ v sUm-a-\n-°v N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: enkn, jmPp, tPm-…n≥, tkmWn, sP n. a-cp-a°ƒ: kv‰m≥en, jo-_, kn‘p, Pn\n, s_∂n.

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn-

I-t√cn: s]-cp-h-b¬ ap√∏-≈n am-[-h≥ \mb¿(83). a°ƒ: tUm. _m-_p-cm-P≥(A-kn. {]-^. kw-kvIr-X k¿h-I-emime), kp-\n¬Ip-am¿(B-¿-an dn´), kXo-c-Xv\w, h-k-¥-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: i-in[c-≥, Zmk≥, an-j, kn‘p.

a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnA-\n-em-e-b-Øn¬- ]-tcX-\m-b- tXm-a-kv- s]m-Snb-s‚- `m-cy- X-¶-Ω- (75).dn-´.- A-[ym-]n-I)-.- a-°ƒ:- A-\n¬- tXm-a-kv- (sI]n-Fw- km-\n-t‰-j-≥),kp-\n¬- tXm-a-kv- (F-®v.Un-.F-^v-.kn-).- a-cp-a-Iƒ:- _n-\n- ]n- tXm-a-kv- (\-gvkv-,- a-e-∏p-dw- k-l-I-cW- B-ip-]-{Xn-).- kw-kvIm-cw- Xn-¶-fm-gv-N- sshIo´v- \m-en-\v- a-t©-cnsh-t´-t°m-Sv- sk-‚ v- {KntKm-dn-tbm-kv- ]-≈n- skan-tØ-cn-bn¬.-

Ip‰ymSn: apkvenw eoKv {]h¿Ø-I≥ ASp-°-sØ Np-≠° ]pØq¿ A_vZp√ (63). Xcp-hW kztZ-inbm-Wv. `mcy: Np≠° JZoP. a°-ƒ: \ujmZv (a-kvIØv), kemw (Hmt´m ss{Uh¿),- jm-ln-\. acp-a-°ƒ: A_vZp emw (Hm¿°m-t´-cn). keo-\ (-X-cp-h-W), \Pve(-Im-b-s°mSn).ktlm-Z-c-߃: AΩ-Zv, Bbn-i,- J-ZoP

kvIqÄ- hn-«v a-S§nb hnZymÀ-Yn-\n I-Ãn -X-«nho-Wv a-cn-¨p I-dp-I-®m¬(tIm-´-bw): kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-te-bv°v a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-\n I-√n¬-X-´n ho-Wv a-cn®p. I-dp-I-®m¬ ]-\-bw-ºm-e I-cn-t°m-´v a-Ømbn-bp-sS a-Iƒ en-U(14)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v kv-Iqƒ hn-´v hn-´n-te-bv-°v a-S-ßp-tºmƒ tdm-Un-se I-√n¬-X-´n ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn-\n-sb DS≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]-\-b-ºm-e A-]mb-∏-Sn-bn¬ \n-∂p C-©-°m-´v {]-tZ-i-tØ-°p-≈ Ip-Ø-s\ I-b-‰-ap-≈ ]-©m-b-Øv h-gn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-gv-N-bn¬ X-e-bv-t°-‰ B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-w. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. s\-Sp-ßm-S-∏-≈n kn. Fw. F-kv ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv.

ku-Zm-an\n

in-h-Zmk³ sIm-bn-em≠n: a-W¬ F-c-™-ºe-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ ]-tc-X\m-b hn ]n A-\¥-s‚ a-I≥ sI hn in-h-Zm-k≥(60). `mcy: ao-\m£n. a°ƒ: [-t\-v-jv-Ip-am¿ (]n.F.kn.F¬ en-an-‰Uv tIm-gn-t°m-Sv), cq-t]jv-Ip-am¿.

sd-bv-¨ÂF-S-°-c: h-gn-°-S-hv tÃj≥-]-Sn-bn-se ]-tc-X-\mb Iq-S-Øp-a-Æn¬ F-{_lmw a-Øm-bn-bp-sS `mcy- ]n.-F. sd-bv-®¬ (X-¶Ω So-®¿-˛85).

B-an-t\bv tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-Zm¿ Iq-´p-߬ ]-d-ºv ]-tc-X\m-b ss]-Xw-a-°ƒ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ban-t\-bv (81). a-°ƒ: Akv-a, B-C-i-_n, ^u-knb, _-jo¿, ]-tc-X-cm-b k-^n-b, kp-ss_-Z. a-cpa-°ƒ: lp-ssk≥, ap-lΩ-Zv, _-jo¿, k-°o¿ .

Ipªp-a-Wn ]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-\m-b ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip™p-a-Wn (65). `mcy: Za-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f.

Nm-c-t¡kv: t]m-enkv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn t_m-[-]qÀhw ssh-In-¸n-¨pþ \-¼n-\m-cm-bW³ sIm-®n: Nm-c-t°-kn¬ Xm-\-S-°-ap-≈ im-kv-{X-RvPsc {]-Xn tN¿-Ø t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S]-Sn t_m-[-]q¿hw k¿-°m¿ ssh-In-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v sF.Fkv.B¿.H- imkv{X⁄≥ \ºn \mcm-b-W≥ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ F-Xn¿-k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿-∏n-®p. kn-_n am-Xyq-kv \¬In-b k-Xy-hm-Mv aq-e-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv \ºn-\m-cm-b-W≥ \¬-In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v kn._n.sF dnt]m¿´v e`n®n-´pw 15 h¿jtØmfw ]qgvØnsh°m≥ kn_n amXyqkns≥d t\XrXzØn¬ {iaw \SØnbXmbpw tImSXnbn¬ lcPn h∂t∏mƒ am{Xw CXv ]pdØphcnIbmbncp∂psh∂pamWv Xs≥d hnizmkw. C{Xbpw Imew ^b¬ ]qgvØnh®Xv kw_‘n®v At\zjWw \SØWw. X߃°v kn._n.sF ¢o≥No´v \¬Inbn´ns√∂ kn_n amXyq kns≥d hmZw hmkvXhcln-X-am-sW∂pw AUz. kn DÆnIyjvW≥ aptJ\ \ºn \mcmbW≥ \¬Inb kXyhmMvaqeØn¬ ]dbp∂p. ]pdØp \n∂p≈hcpsS CSs]Sens\ FXn¿Øp-sIm-≠v ap≥ sF. Fkv.B¿.H sNb¿am\S°w Bdv DtZymKÿ¿ FgpXnb Xpd∂ I Øpw \ºn \mcmbW≥ tImSXnbn¬ lmPcm-°n.

sN-¡q«n X-e-bmSv: sN-dn-b-a-Wnt®-cn ]-Sn-™m-sd Ip-gnbn¬ sN-°q-´n (90). `mcy; ]-tc-Xbm-b Xn-cpam-e-°p´n. a°ƒ: Pm\In, tZ-hIn, _m-e≥, cLp, imc-Z, kp-a. ]-tcXbm-b Im¿-Xym-b\n. a-cp-a-°ƒ: _me≥, tim-`, Kn-cn-P, {]Imi≥, cma≥. ]-tcX\m-b Ip-™n-cma≥. k-©-b-\w: Xn-¶-ƒ.

N-´p-¡p-«nh-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ N-h-d-ßm-´v tX-t°m-fn N-¥p-°p-´n (82).

]-≈n-°¬-_-km¿: \m-dm-W-Øp tNm-ebn¬ ho-cm≥-Ip-´n lmPn (70). `m-cy: ]q-t®ß¬ ^m-Øn-a-Ip-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ajv-d-^v am-ÿ (tIm-g∏p-dw bp.]n kv-Iqƒ), adn-bp-Ω, kp-ss_-Z, _pj-d, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q ¿, F≥ hn C-kv-a-bn¬ , sI A–p¬ \n-km¿, _p-j-d.

s]m-«n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\nÂ-\n-¶v tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p ]m-\q¿: s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn sse-\n¬-\n-∂v tjm-t°-‰v t hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ]m-\q¿ ]me- Ø m- b n- b nse ]p-Ø≥]p-c-bn¬ hn-Pb≥- ˛ - k n- ‘ p Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ P-nkn¬(18) B-Wv a-cn-®-Xv. cm-{Xn ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tdm-Un-eqsS \-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]-I-Sw. \n-e-hn-fn tI-´v kao-]hmkn-Iƒ Hm-Sn-sb-Øn-sb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. tImgn-t°m-s´ kz-Im-cy hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-Øn¬ tlm-´¬ amt\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. ktlm-Z-cn: Pn-ay.

am-[-h³ \m-bÀ

IÃymWn a¶-S: Iq-´n¬ ]-tc-X\mb Im-fn-b∏-s‚ `m-cy I√ym-Wn (85).

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kvI-s\ s{S-bn≥ X-´n-a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sN-ß-∂q¿ sh-◊-Wn sN-dp-h-√q¿ I-e-h-d-tØm´-Øv i-in-[-cs\bm(52)Wv C-∂-se ]p-e¿-s® aTØpw-]-Sn se-h¬ t{Imkn-\p k-ao-]w s{S-bn≥-X´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 9 a-Wn-tbm-sS C-bmƒ ho-´n¬ \n-∂v C-d-ßn-b-Xm-sW-∂v _-‘p-°ƒ ]-dbp-∂p. `m-cy Ko-X. a-°ƒ {io-Pn-Øv, A-Pn-Øv. kwkv-°m-cw ]n-∂o-Sv

]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-em-bn-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- pw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v- ]-cn-t°-‰v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. Im-em-bn-∏-Sn i-¶-c-]p-cw k-Zm-in-h-s‚ a-I≥ kt\m-Pv(25)B-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 10 \v Fw.-kn. tdm-Un¬ Ip-dn-®n Hu-´v t]m-kv-‰n-\p kao-]w Im-em-bn-∏-Sn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. k-t\mPn-t\m-sSm-∏w ss_-°n¬ k-©-cn-®n-cp-∂ Im-em-bn∏-Sn i-¶-c-]p-cw cm-[m-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ cmlp¬(25) kw-`-h-ÿ-e-Øv X-s∂ a-cn-®n-cp-∂p. Ipdn-®n-bn¬ \n-∂pw N-ß-\m-t»-cn-bnte°v h-cn-I-bmbn-cp-∂ ss_-°pw F-Xn-tc h-cn-I-bm-bn-cp-∂ _ pw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øm¬ tdm-Un¬ sX-dn-®p-hoW C-cp-h-tc-bpw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw cm-lp¬ a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. Ip-dn-®n Hu-´v t]m-kv-‰v- {_m-©v Aw-K-am-Wv k-t\m-Pv. A-Jn-te¥ym P-\m-[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Ip-dn®n ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bpw G-cn-bm I-Ωn-‰n AwK-hp-am-b ]-fl-bm-Wv am-Xm-hv. k-tlm-Z-c≥ k-μp.-

Kr-l-\m-Y³ ]m-S-ti-J-c-¯n Ip-g-ªpho-Wp a-cn-¨p

F-S-Xzm: F-S-Xzm ]-©m-b-Øv 15mw hm¿-Un¬ h-S-Ic-Ø-d tIm-f-\n-bn¬ kp-tc-{μ≥ (50) B-Wv h-S-I-cØ-d ]m-S-ti-J-c-Øn¬ Ir-jn-∏-Wn sN-øp-∂-Xn-\nS-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw D-®-tbm-sS Ip-g-™v ho-WXv. F-S-Xzm-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. c-≠v am-kw ap-ºv kptc-{μ-s‚ ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v a-cw ho-Wv ho-Sv ]q¿W-am-bpw X-I¿-∂n-cp-∂p. X-I¿-∂ ho-Sn-\v k¿-°m¿ H-cp e-£w cq-] \-jv-S-]-cn-lm-cw {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. C-Xv e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ Zn-h-khpw I-b-dn-bn-d-ßp-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ G-Xm-\w Znh-kw ap-ºv Hm-^n-kn¬ F-Øn-b-t∏mƒ t]-cv enÃn¬ C-√m-bn-cp-∂p.km-º-Øo-I _p-≤n-ap-´-\p-`-hn-°p-∂ C-t±-lw A-∂v ap-X¬ I-Sp-Ø am-\-ko-I k-Ω¿-±-Øn-em-bncp-∂p-sh-∂v ho-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kp-io-e. a-°ƒ kp-I-\y, kp-im-¥n, kp-\o-jv.-

Ip-fn-¡m-\n-d-§n Im-Wm-Xm-b bphm-hnsâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

am-f: Nm-e-°p-Sn ]p-g-bpsS F-c-bmw-Ip-Sn am-º-°S-hn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn Im-Wm-Xm-b a-[y-h-b-ks‚ ar-X-tZ-lw I-s≠Øn. ]m-d-°-S-hv ss]-¶m-hv ]-ø-∏n-≈n am-Xyq h¿-§okv(49)s\-bm-Wv Rm-b-dmgv-N cm-{Xn 12.-30Hm-sS Nm-e°p-Sn ^-b¿-t^m-gv-kpw A-¶-am-en-bn¬ \n-s∂-Ønb a¬-ky _-‘-\-°m-cpw {i-a-I-c-am-bn ]p-d-sØ-SpØ-Xv. B-dp-a-Wn-°q-tdm-fw ]p-g-bn¬ \-S-Øn-b Xn-c®n-en-em-Wv P-Uw I-s≠-Sp-Ø-Xv. tIm-X-aw-K-ew am¿ A-t·-jy-kv tIm-f-Pv Po-\°m-c-\m-Wv. am-Xyq h¿-§o-kn-s\m-∏w a-I≥ t_-knepw kp-lr-Øv tPm-kpw tPm-kn-s‚ a-I≥ tPm-jzbp-w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-bn-cp-∂p. tPm-jz sh-≈-Øn¬ ap-ßn-b-t∏mƒ c-£-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv am-Xyq H-gp-°n¬ s]-´-Xv. ar-X-tZ-lw A-¶-am-en-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30\v am-{º sk‚ v Ip-cn-bm-t°m-kv tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: kp-\n. a°ƒ: s_-‰v-kn, t_-kn¬.-

F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢-ºn-se ap³ Aw-Kw ]o-äÀ

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw {]-kv ¢-∫n-se B-Zy-Im-e Aw-K-hpw tI-c-f-`q-j-Ww _yq-tdm No-^p-am-bn-cp-∂ Fw Fw ]o-‰¿ (86). ar-X-tZ-lw Xr-∏q-Wn-Øp-d InW¿ Pw-Mv-j≥ Km-‘n-\-K-dn-se ho-´n¬ s]m-Xp-Z¿i-\-Øn-\v sh-®n-cn-°p-I-bm-Wv-kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v 3 \v Xr-∏q-Wn-Øp-d \-S-ta¬ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.-

Im-b-en ho-W bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

a-´m-t©-cn: Xp-d-ap-J-Øv S-§n¬ \n-∂p ho-Wp Im-ben¬ Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw c-≠p Znh-Øn-\p ti-jw I-s≠-Øn.Xn-cp-h-¥-]p-cw h-gp-X-°m-Sv {io-\n-e-b-Øn¬ {ioIp-am-c≥ \m-b-cp-sS a-I≥ k-t¥m-jv _m-_p(34)BWv a-cn-®-Xv. bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-t∂m-sS t\-h¬-t_-kv hn-{Im-¥v ]m-eØn-\p k-ao-]w bm-{X-°m-cm-Wp I-≠-Xv. bm-{X°m¿ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p lm¿-_¿ t]m-en-sk-Øn ar-X-tZ-lw P-\-d¬-B-ip-]-{Xn tam¿®-dn-bn-te-°p am-‰n-. tPm-en jn-^v-‰n-s‚ `m-K-am-bn 23\p cm-{Xn- H-º-Xc-tbm-sS H-cp S-§n¬ \n-∂p a-s‰m-∂n-te-°p am-dptºm-gm-Wp A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv.-c-≠p Zn-h-kw t\-hnbpw ap-߬ hn-Z-Kv-[-cpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw I-s≠-Øm≥ I-gn-™n-√. ar-X-tZ-lw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn _‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-Sp-Øp.-

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v _-e-am-bn hn-jw \¬-In sIm-e-s∏-SpØnb aI-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm´v-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn-ho´n¬ km-_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. kw`-hØn\p-ti-jw H-fn-hn¬-t]m-b km-_p- ssa-kq-cnemWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. kw`-hw \S--∂v a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t]m-b-Xm-bn t]men-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ S-h-dn-se kn-·-ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km-_p-hns‚ t^m¨ {]-h¿-Øn-°m-Xn-

cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. F-∂m¬ C∂-se km-_p ssa-kq-cn¬ \n∂v _-‘p-°-sf hn-fn-®v hn-hc-߃ Xn-c-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-_p hn-fn-® \-º¿ tI-{μo-Icn-®v \-SØn-b A-t\z-j-WØn¬ ssa-kq-cn-se tdm-kv Km¿-U≥ tem-Uv-Pn-ep-s≠-∂v hy-‡-am-bn. C-tX-Xp-S¿-∂v tIk-t\z-jn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF hn sP ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ e-kv-I¿ t]men-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. e-kv-I¿ t]men-km-Wv tem-Uv-Pn¬ \n-∂pw km-_p-hn-s\ I-kv-‰-Un-bn-seSp-ØXv. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn

t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn {]-Xnsb A-d-Ãv sN-øp-Ibpw C-bmsf ]n-∂o-Sv dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xnh-®-sX-∂v I-cp-Xp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n∂v t]m-en-kv I-s≠SpØp. Cbmƒ am-\-kn-Im-kzÿy-ap-≈ B-fm-sW-∂v _‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠mw-Xnø-Xn Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcm-K-hn-ZKv-[≥ Nn-In¬-kn-®-Xn-s‚ tc-JIfpw _-‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. C-bm-fp-sS ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xmbpw ]-d-bs∏-Sp∂p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

ss_-¡-]-I-S-¯n bp-hm-hv a-cn-¨p

-jn-_p-tXm-a-kv

s]m-¶-½

N-{µ-tk-\³

-I-a-e-½

-cm-Pn-hm-k³

Ip-ªp-Ip-ªv

hn-aÂ-Ip-amÀ

{]-`m-I-c³

Ip-≠-d: s\-Sp-ºm-bn-°pfw jn-_p `-h-\n¬ jn_p-tXm-a-kv(40). `m-cy: em-en a-°ƒ: en-_n≥, en-Pp. -kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v imtemw- am¿-tØm-Ωm ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-

sIm-´m-c-°-c: h-bv-°¬ a-cp-Xn-b-d h-S-t°-°-c ] p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS `m-cy Pn s]m-∂-Ω (72). a-°ƒ: A-Uz. h-e-b-bv°¬ tkm-a≥, cm-[ m-aWn A-Ω, kp-`-{Z-Ip-am-cn, {]-`m-I-c≥ ]n-≈, Ko-XmI-p-am-cn. a-cp-a-°ƒ: kp-μtc-i≥ ]n-≈, ap-c-fo-[c≥-]n-≈, c-am-tZ-hn, cm[m-Ir-jv-W-]n-≈, ho-W.

I-S-bv-°¬: Xp-S-b-∂q¿ tIm-gn-tbm-Sv I-√p-hn-fmIw ho-´n¬ N-{μ-tk\≥(75). `m-cy: cm-[m-a-Wn. a°ƒ: tem-^n, eu-en, en-\n. a-cp-a-°ƒ: tPmbn, hn-t\m-Zv.

I-S-bv-°¬: Np-≠ sN-dpIp-fw jo-em-e-b-Øn¬ ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy IΩ-e-Ω(72). a-°ƒ: Kn-cnP, _m-_p-°p-´≥ \mb¿, kp-tc-jv Ip-am¿, jo-e, a-cp-a-°ƒ: tKm-]me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, Bi, A-\n-X, ap-c-fo-[-c≥]n-≈.

Nm-Ø-∂q¿: I-√p-hm-Xp°¬ h-cn-™w c-aym `-h\-Øn¬ cm-Pn-hmk≥(54). `m-cy: {]-k-∂. a-°ƒ: c-ay, ku-ay. a-cpa-°ƒ: A-\n-tam≥, jmep.

Nm-Ø-∂q-¿: a-c-°p-fw tPm-bn hn-em-kw ho-´n¬ ssh Ip-™p-Ip-™v(80). `m-cy: Ip-™v-Ip-™-Ω. a-°ƒ: tPm-bn, _m-_p, t_-_n, en-kn, _n-Pp, t{K-kn. a-cp-a-°ƒ: Beo-kv, tdm-k-Ω, tPm-fn, s\-¬-k¨, tPm-Pn, Zo]p.

Ip-≠-d: Ip-gn-bw tI-i-hhn-em-k-Øn¬ hn-a¬-Ipam¿ (33). `m-cy: kp-\p aIƒ: km-{μ.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv a-©m-Sn-aq-Sv sXm-Sn-bn¬ ho-´n¬ {]`m-I-c≥ (80). `m-cy: sP X-¶-Ω. a-°ƒ: Kn-cn-P, DZ-b-Ip-am¿, Ko-X, jo-e. a-cp-a-°ƒ: _m-_p-{]-kmZv, en-Pn, tam-l≥-Zm-kv, P-b-N-{μ≥.

Nm-t¡m G-bv-©¬-hm-en: Iq-\wIp-t∂¬ sI -sP Nmt°m (Ip-™m-t°m 78). kw-kv-Im-cw C-∂v 10 \v G-©¬-hm-en sk‚ v taco-kv ]-≈n-bn¬.-`m-cy B-e-b-°¬ ]-tc-X-bmb ta-cn a-°ƒ: cm-Pp, tPm-Wn, P- n, Pn-Pp a-cp-a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, t_-_n-®≥, en-kn

D-½À ssh-°w: I-cƒ tcm-KsØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ ssh-°w F-kv.-sF. a-d-h-¥p-cpØn I-Sp-°-c hm-g-∏-dºn¬ hn sI D-Ω¿ (54) a-cn-®p. J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: do-\. a-°ƒ: A¬Øm-^v, A¬-^n-b.-

Ku-cn-b-½ I-´-∏-\: sh-≈n-emw-I≠w h-c-Ip-Im-em-bn¬ ]tc-X-\m-b cm-a-s‚ `m-cy Ku-cn-b-Ω(78). kw-kv-Imcw \m-sf cm-hn-se 11 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tc-X B-\n-°m-Sv sF-°c-Ip-t∂¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, im-¥-Ω X-¶-∏≥, N{μn-I Ip-™p-tam≥, hn B¿ i-in (kn-]n-sF I´-∏-\ a-Wv-U-ew sk-{I-´dn), ]p-cp-tjm-Ø-a≥. acp-a-°ƒ: eo-em-Ω, X-¶∏≥, C-μn-c, hn-izw-`-c≥ X-S-Øn¬, a-Wn ]m-≠whn-f-bn¬.

t{X-kysXm-Sp-]p-g: ]-∂n-a-‰w Nqc-°m-´v- ]-tc-X-\m-b Nmt°m-bp-sS `m-cy t{Xky(80).-kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10.-30 \v- ]∂n-a-‰w sk‚ v- sk-_mÃy≥-kv- ]-≈n-bn¬ Xp-Sß-\m-Sv- B-c-t\m-en-°¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv-. a-°ƒ tPm-kv-, t__n, (tIm-Hm-]-td-‰o-hv_m-¶v- sh-≈n-bm-a-‰w) sP-bnw-kv-, tXm-a-kv- Nmt°m (sF.F-®v-.B¿. B¿.Un. kv-Iqƒ ap-´w). a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-bm-b sU-bv-kn Ip-gn-a-‰-Øn¬ Nn-e-hv- ta-cn, Im-≠m-h-\Øn¬ C-fw-tZ-iw, B≥kn hm-g-∏n-≈n¬ ( hn-a-e ]-ªn-Iv- kv-Iqƒ, sXm-Sp]p-g)

s]m-¶-½

Xn-cp-h-√: Xp-I-e-ti-dn I-√-S ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ ]-tc-X-\m-b Fw Pn ss\\m-s‚ `m-cy s]m-∂tXm-a-kv Ω(90). kw-kv-Im-cw ]nsN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g \m-tºm-gn¬ ]-tc-X-\m-b ∂o-Sv. A-bn-cq¿ Ip-cp-Sm sI Fw tPm-k-^n-s‚ a- a-Æn¬ Ip-Spw-_mw-K-amI≥ k-Rv-P-bv \n-hm-kn Wv. a-°ƒ: h-\-P, tPm¿¬ sI sP tXm-a-kv (s\- Pv ss\-\m≥(_-lvdn≥)tUm. km-dm-Ω(bp.t∏m-fn-b≥ 65) kw-kvF-kv.-F), tP-°-_v ss\°m-cw \m-sf cm-hn-se \m≥(_-lv-dn≥), ssk11\v ap-f-°p-g sk‚ v a¨ ss\-\m≥. a-cp-atXm-a-kv am¿-tØm-Ωm ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. °ƒ: X-ºm≥, D-j(_lvv-dn≥), kmw(bp.-F-kv.`m-cy: ]-tc-X-bm-b ^ntem-an-\. a-°ƒ: k-_o- F), kq-k¨(bp.-F-kv.F), im-en-\n(_-lv-dn≥). \, k-Rv-P-bv. a-cp-a-° ƒ: _n-Pp, k¬-Zm-\.-

I-eym-WnA-½

FÂ-k-½ B-e∏p-g: \-Kc-k` sIm-Ωm-Sn hm¿-Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ tkm-fas‚ `m-cy F¬-k-Ω (46).

Ip-‰ymSn: \-cn-°q-´wNm¬ ]m-tem-≈-Xn¬ ]tc-X\m-b t]-tcm-Sv i-¶c≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω(85).

cm-P-½ Xn-cp-h-√: sIm-ºm-Sn awK-ey-bn¬ ]-tc-X-\m-b F≥ sI Ir-jv-W≥-Ip-´nbp-sS `m-cy ]n F≥ cm-PΩ(68). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v 12.-30\v ho-´ph-f-∏n¬. Xn-cp-h-√ ssh.Fw.-kn.-F. hn-Im-kv kvIqƒ ap≥ A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ: cm-tPjv(tI-c-fm t]m-en-kv k¿-ho-kv), dm-Wn. a-cp-a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, {io-e-X(Xn-cp-h-√ Unssh.-F-kv.-]n. Hm-^okv).-

Ir-jv-W³-Ip-«n am-∂m¿: sN-∂n-Ø-e sX-°v C-„n-I-∏mS-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jvW≥-Ip-´n (82).

sIm-¨p-hm-h Ip-a-c-Iw: s]m-ß-e-°-cn tIm-f-\n-bn¬ aq-te-∏-dºn¬ sIm-®p-hm-h (71). `m-cy: sk-eo-\ C-Øn°m-b¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPm-bn, ]-tc-X\m-b kp-Ip (km-ep), cmP≥, cm-P-Ω. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, jw-av-e, k-cn-X, sd-Pn. i-h-kw-kv-Im-cw sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v 2 aWn-°v ho-´p-h-f-∏n¬.-

I-−p-®n I¬-]-I-t©cn: am-{ºbn-se am-{º-]-d-ºn¬ I≠p-Æn (63). I-Sp-ßmØp-Ip-≠n¬ tIm-´-°¬ Bcy-ssh-Zyim-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `mcy: k-tcm-Pn\n.a°ƒ: a-t\mPv, a-Rv-Pp-f, a-RvPp-j, am-\n-j. a-cpa°ƒ: kp-[, iymw-kpμ¿, Ir-jv-W≥. k-tlmZ-c߃: Ir-jvW≥, kpaw-Ken, Im¿-Øn-I.

Nm-t¡m Im-cn-Ip-fw: ]p-Xp-°p-gnbn¬ ]n Un Nm-t°m. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im-cn-°p-fw ^mØn-am-am-X ]-≈n-bn¬. `m-cy: A-®m-Ω tIm-cptØm-Sv sIm-®p-I-cn-hm-∏d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: tam-fn, sS-kn, tPmkp-Ip-´n, jm‚n. a-cp-a°ƒ: tPm-jn, tSmwk¨, a-cn-b, A-\q-_v.-

A-Ðp sX-°≥-Ip-‰q¿: shßm-eq¿ hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Nmb-°S \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-≠md-∏-d-ºn¬ A-–p (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: d-jo-Zv F-∂ _m-h, A–p¬ \m k¿, dw-e.

sh-≈-d-S: ss_-°-]-I-SØn¬ bp-hm-hv a-cn-®p. ]\-®-aq-Sv ]p-en-bq¿-im-e Ncn-hp-hn-f ho-´n¬ F jm-Plm≥-˛-F D-ssa-`m-_o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ F-kv \u-jm-Zv (23) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 1.-30\v B-bn-cp-∂p A-]-ISw. s]m-gn-bq-cn¬-\n-∂v ho´n-te-°p-≈ a-S-°-bm-{X-bv-°n-sS a-cn-bm-]p-c-Øv \ujm-Zv k-©-cn-®n-cp-∂ ]ƒ-k¿-ss_-°pw A-tX-Zn-ibn¬ k-©-cn-® ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ \u-jm-Zn-s\ c-≠pkp-lr-Øp-°ƒ tN¿-∂v B-Zyw Im-c-t°m-Ww kn.F-kv.-sF sa-Un-°¬-tIm-f-Pn¬ F-Øn-®p-sh-¶nepw A-Uv-an-‰v sN-øm≥ X-øm-dm-bn-√. Xp-S¿-∂v Xn-cph-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. C-∂-se ]m-d-»m-e t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®-ti-jw t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn ]-\-®-aq-Sv ap-kv-enw P-am-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-≈Xm-bn _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-®p. k-tlm-Z-c-߃: \u-^n¬-Jm≥, \u-`.

Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

I-√-d: Kr-l-\m-Y≥ h-gn-bm-{X-bv-°n-sS Ip-g-™p-hoWv a-cn-®p. I-√-d D-Æn-ap-°v N-cp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥(65) B-Wv a-cn-®-Xv. _-‘p-ho-´n-te°p t]m-I-sh ]p-fn-am-Øv P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p a-cWw. ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: kp-`-{Z.-

a-[y-h-b-kv-I³ s{S-bn³-X-«n a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ s{S-bn≥ X-´n-a-cn-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn. sN-ß-∂q¿ sh-◊-Wn sN-dp-h√q¿ I-e-h-d-tØm-´-Øv i-in-[-cs\bm(52)-Wv C-∂se ]p-e¿-s® aT-Øpw-]-Sn se-h¬ t{Im-kn-\p k-ao]w s{S-bn≥-X-´n a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 9 a-Wn-tbm-sS C-bmƒ ho-´n¬ \n∂v C-d-ßn-b-Xm-sW-∂v _-‘p-°ƒ ]-d-bp-∂p. `m-cy Ko-X. a-°ƒ {io-Pn-Øv, A-Pn-Øv.

]-cn-t¡-äv Nn-In-Â-k-bn-em-bn-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p hÀ-Ko-kv

k-´m-\-h-Ãn

¥m-Un-kv dn-¨mÀ-Uv

A-a-tem-Û-hw

Ir-jv-W-]n-Å

tKm-]n-\m-Y³ \m-bÀ

cm-[½

k-eow

Im-´m-°-S: B-cy-\m-Sv Im-\-°p-gn Ip-cp-hn-tbm-Sv ho-´n¬ h¿-Ko-kv (87). `mcy: ]-tc-X-bm-b cm-P-Ω. a-°ƒ: t{X-kym-Ω, tkma≥, sP-bnw-kv, Ão-^≥. a-cp-a-°ƒ: F-en-k-_Øv, im-¥, t_-_n \n¿a-e.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv I-S-Iw-Xn-´bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb {io-\n-hm-k-s‚ `m-cy k-¥m-\-h-√n (85).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]p-Xp°p-dn-®n aw-K-f-t»-cn ho´n¬ •m-Un-kv dn-®m¿-Uv (75). `¿-Øm-hv; ]-tc-X\m-b dn-®m¿-Uv. a-°ƒ; c-P-\n, c-Rv-Pn-\n. a-cp-a°ƒ: A-tem-jy-kv, sa¿hn≥ tPm-k-^v. kw-kvIm-cw C-∂v F-´-c-bv-°v ]p-Xp-°p-dn-®n sk‚ v ssa-°nƒ-kv N¿-®n¬.

tIm-h-fw: A-º-e-Øpwaq-e sk‚ v-tk-thy-gv-kv lu-kn¬ h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy A-a-tem-¤-hw (78). a-°ƒ: tPm¨, \n¿a-e, {In-k‚n-bq-kv, an≥kn, tPm¿-Pv, sa-gv-kn, s^¬-kn. a-cp-a-°ƒ: acn-bm-tdm-kv, sk-_mÃy≥, tdm-kv-ta-cn, B‚Wn, Im-d¬-am¿-Iv-kv, Ae-Iv-km-≠¿, X-Z-bq-kv.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Zp¿Km-se-bv≥ I-fn-hn-fm-IØv ho-´n¬ F≥ Ir-jvW-]n-≈ (74). `m-cy: ao-\m-£n-b-Ω. a-°ƒ: A-P-b-Ip-am¿, A-Pn-X-Ip-am-cn, A-\n-eIp-am-cn, A-\n-X-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tem-en-X-Ipam-cn, ]-tc-X-\m-b ]n kp-[m-I-c≥ \m-b¿, ]n ]n iymw-Ip-am¿, Pn _n\p-Ip-am¿.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tNt¶m-´p-tIm-Ww I-√-Sn-®hn-f h-S-t°-hn-fm-I-Øv ho-´n¬ Sn tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ (dn-´. sI.-F-kv.C.-_n-˛ 70). `m-cy: ]-¶Pm-£n-b-Ω. a-°ƒ: AP-b-Ip-am¿ (ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv, ]-´w), jo-emIp-am-cn, A-\n¬-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: ao-\, A-\n¬Ip-am¿.-

sh-™m-d-aq-Sv: tIm-en-bt°m-Sv I-≈n-°m-Sv sXßp-hn-f ho-´n¬ sI `mkv-I-c-]n-≈-bp-sS `m-cybpw B-e-¥-d am-Ωq-´n¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ _m-e-Irjv-W-°p-dp-∏n-s‚-b a-Ifp-am-b cm-[-Ω (61). a°ƒ: _n _n-Pp (sI.-]n.F-kv.-kn., ]-´w), _n c-Pn (I-e-Œ-td-‰v, Xn-cp-h-\-¥]p-cw). a-cp-a-°ƒ: kv-anXm tKm-]m¬, F B¿ Zo-] (do-Py-\¬ U-b-d-Œtd-‰v Hm-^v H-^v-Xm¬-tamf-Pn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw).-

I-√-d: Im-´pw-]p-dw Fkv.-F≥ a≥-kn-en¬ keow (53). `m-cy: sse-em_o-hn. a-°ƒ: A¬-^nb, dn-bm-kv, A≥-kn. acp-a-I≥: dn-bm-kv. J-_-dS-°w \-S-Øn.-

h-do-Xv tXm-a³

A-jvd^v

t{X-kym-½ tPm-k-^v tN¿Øe: ap\n-kn-∏¬ 24˛mw hm¿Uv ssX∏-dºn¬ ]tc-X-\mb tPmk-^ns‚ `mcy t{XkymΩ tPmk^v (89). tIm´bw Iogq¿ sNt©cn IpSpw-_mwKamWv. kwkvImcw \SØn. a°ƒ : AΩn-Wn,ta-cn,-h¿Ko-kv,-tPm-bv,tSm-an, -Ip-™p-tam≥,amXyp. acp-a-°ƒ: Ip ™pIp-™v,tamfn,- tagvkn,- {Kn-^n,- dq-_n.

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75).

ImÀ-¯ym-b-\n tIm-X-aw-K-ew: hm-cm-s∏´n ]-Xn-bn¬ ]-tc-X-\m-b hm-kp-hn-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n (80). ]-tc-X tIm-´-bw h-S-°-\m-´v IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: taml-\≥, hn-P-b≥, A-ΩnWn, tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: km-hn-{Xn, im-¥, hn-Pb≥, _m-_p.

ap-l½Zv \cn°p\n : s\Snb \mSv them ≠nbn¬ aplΩZv (79). `mcy: IZoP. a°ƒ: ^mØna, jmlnZ. acpa°ƒ: kpss_¿ ]∂q¿, ]tcX\mb A_vZp dlnam≥ tImfn°ƒ. ktlm-Z-c߃: Cuk lmPn, Dkvam≥, D bn≥, ^mXna, ]tcXcmb tImbIp´n, A_p, D-Ω¿.

c-Xv-\-½ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: apdn-™-]m-ew _¿-am-tdmUn¬ ]-tc-X-\m-b tkma-s‚ `m-cy c-Xv-\-Ω (80). a-°ƒ: A-\n-X, A-cp¨ tkm-a≥. a-cp-a-°ƒ: iin-[-c≥, A-\n-Xmw-_nI.-

]u-tem-kv a-´m-t©-cn: t^m¿-´v-sIm®n sh-fn-sN-´n-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ kn ]n ]u-temkv (80). kw-kv-°m-cw C∂v ssh-In-´v A-a-cm-h-Xn sk‚ v ]o-t‰-¿-kv sk‚ v t]mƒ-kv N¿-®v sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: {So-k. a-°ƒ: tXm-a-kv, dq_¨, \n-Iv-k¨.

e-fn-X sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Ipam-c-]p-cw {io-aq-ew tdmUv ssh-jv-W-h-Øn¬ ]tc-X-\m-b sI N-{μ-tiJ-c-s‚ `m-cy dn-´. te_¿ I-Ωo-j-W¿ Fw efn-X (94). a-°ƒ: h¬-k, P-b, Ko-X. a-cp-a-°ƒ: Fw ]n A-ø-∏≥, kn hn P-b-{]-Im-iv, tUm. B-\μ≥ X-ºn.-

c-hn I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn F-®v.-Fw.-Sn tIm-f-\n IqSm-Øv hm-S-I-ho-´n¬ Xma-kn-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv tX-\n kz-tZ-in c-hn (36).`m-cy: jo-e.

G-en-bm-½ tIm-X-aw-K-ew: sN-¶-c ta-\m-®m-cn¬ ]-tc-X-\mb am-Xyp- B-K-kv-Xn-bpsS `m-cy G-en-bm-Ω (90). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 2.-30\v am-en-∏m-d sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tc-X ]m-e D-≈-\mSv sX-s°-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Hu-tk-∏®≥, B-\n. a-cp-a-°ƒ: en-kn, tPm-kv A-K-kv‰y≥ dm-Ø-∏n-≈n¬ Du∂p-Im¬.-

a-¯m-bn tIm-X-aw-K-ew: C-©sØm-´n sN-ºm-´v kn hn a-Øm-bn (76). kw-kv-°mcw \-S-Øn. `m-cy: G-enbm-Ω. a-°ƒ: ssj-\n, tjm¿-fn, em-en, jm‚n, jn-_n, F¬-tZm-kv. a-cpa-°ƒ: t_-_n , tPm¨k¨ A-ºm-´p-Ip-Sn awK¬-Umw, G-en-bm-kv, tam≥-kn, _m-_p I-]ymcp-Ip-Sn, Um-\n.-

D-½m-¨-¡p-«ntX-™n-∏-ew: tN-fm-cnbn-se ]-tc-X-\m-b B®-]-d-ºn¬ _o-cm≥-Ip´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®-Ip´n(85).

b-Xo-{µ-Zm-kv sN-{μm-∏n-∂n: F-S-Øncp-Øn A-t≠-g-Øv Xm-a-n°p-´n a-I≥ b-Xo-{μ-Zmkv(73). `m-cy: a-√n-I. a°ƒ: t_m-_n, jm-\n. acp-a-°ƒ: kv-an-X, kp-PnX.-

A-¶-am-en: {io-aq-e-\-Kcw {io-`q-X-]p-cw hm-cn-bw]p-dw h-do-Xv tXm-a≥ (91). `m-cy: A-∂w. a-™{] I-Æ-ºp-g Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: F¬kn, tPm-bn, dm-Wn, tPm ¿-Pv. a-cp-a-°ƒ: tPm-kv, A-a-e, B‚p, {]n≥-kn.

Xm-a-c-t»-cn: Ing-s° ]q-t°m-Sv C-{_m-ln-ans‚ a-I≥ A-jv-d-^v (28). `mcy: j-ao-\. a-I ≥: ap-lΩ-Zv A-kv-an ¬. am-Xmhv: \-^o-k. k-t lm-Z-c-߃: j-ao¿, kpss_¿, ap-l-Ω-Zen, dkn-b, lmP-d, \-kv-e.

B-en-¡p-«n-

tam-bnÂ-

Im-fn-Im-hv: a-™-s∏-´n ssa-em-Sn-t®m-e-bn-se tNm-e-°¬ B-en-°p´n(78). `m-cy: km-dm-Ω.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hf-ap-°-´- -]p-Xp-s°m-≈n h-S-t° ho-´n¬ tambn¬(62).

e-£v-an-¡p-«n

im-c-Z

kp-`-{Z

\-^o-k

Pm-\-In

aq-k-¡p-«n am-ÌÀ

]-co-Xv-]n-Å

FÂ-kn tk-hyÀ

tIm-h-fw: sh-ßm-\q¿ ssI-X-hn-fm-I-Øv AJn¬ \n-hm-kn¬ ]-tc-X\m-b sN-√-ø-s‚ `m-cy e£v-an-°p-´n (80). a-°ƒ: _m-_p, kp-[m-I-c≥, hnP-b≥, A-tim-I≥. a-cp-a°ƒ: eo-e, h-k-¥, tZhn-I.-

]p-∂-°-_-km¿: Ip-fnap-´w s]m-¢m-bv Nm-ØwIp-fw ]-tc-X-\m-b Ip™-°≥ `m-cy im-cZ(75). a-°ƒ: kp-Z¿-Ω≥, ap-c-fn, tim-`-\, C-μn-c, Kn-cn-P. a-cp-a-°ƒ: A∏p-Æn, _m-_p, {io-eX, ]-tc-X-\m-b B-≠nIp-™n.-

a-W-eq¿: ta-t\m-Øp-]-dºn¬ `m-kv-°-c≥ `m-cy kp-`-{Z(82). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv-°v 12\v ho-´p-h-f∏n¬. a-°ƒ: Zn-eo-]v, kv-anX, ko-\. a-cp-a-°ƒ: Dj, _m-_p, tkm-a≥.-

sN-Ωm-∏n-≈n: ]-tc-X-\mb N-°-Ω-e-Øv Ip-™nap-l-Ω-Zv `m-cy \-^ok(74). a-°ƒ: P-ao-e, A-–p¬ k-a-Zv, A-\o-kv, kp-l-dm-_n, kp-sse-Jm_n, k-°o¿. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-lnw, A-–p¬ \mk¿, ap-l-Ω-Zv, tkm-^nbm-_n, B-_n-Z, \n-jn.-

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv ]p-Xn-bn-cp-Øn ]tc-X-\m-b sN-º-bn¬ A-∏p-°p-´n-bp-sS `m-cy Pm-\-In(90). a-°ƒ: A-dap-J≥, _m-e≥, tam-l\≥, hm-kp, am-[-hn, Im¿-Øym-b-\n. a-cp-a°ƒ: A-∏p-Æn, i-¶-c≥, kp-am-\, k-tcm-Pn-\n, kc-f, kn-‘p.-

]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv A-bn-cq¿ s\-√n°-∏-d-ºn¬ F≥ aq-k°p-´n am-ÿ(74). `m-cy: Ip-™p-sj-co-^. a°ƒ: d-^o-J, d-ko-\. acp-a-°ƒ: {]-^. hn sI t_-_n, hn A-–p¬ Peo¬.-

A-ÐpÃ

sIm-bn-em≠n: sIm√w I-f-Øn¬ ]-tc-X\m-b A-®p-X-s‚ `m-cy ]p-Xnb-]p-c-bn¬ ku-Zm-an\n(91). a°ƒ: A-Uz. taml≥-Zmkv, h¬-k-cmPv, P-b-{]-Im-iv(dn-´. am-Xr`q-an ]-c-ky-hn-`m-Kw), kp-tc-jv-Ip-am¿, A\n¬-Ip-am¿(em‚ v am¿°v _n¬-tU-gv-kv), tim`-\, ssie-P, iinI-e. a-cp-a°ƒ: {io-P, X¶a-Wn, _m-_p-cm-Pv, {io-[-c≥, A-cp-W, cXojv. k-©-b\w: i\n.

Bep-h: sh-fn-b-Øp-\mSv I-cn-º-\-°¬ ]-tcX\m-b aq-k-bp-sS a-I≥ ]-co-Xv-]n-f-f(65). J-_-dS-°w C-∂v cmhnse 6\v B-e-ßm-Sv al√v P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬.`m-cy:JZo-P-_o-hn. a-°ƒ:sj-ao¿,kpss_¿,jn-lm_v.a-cp-a°ƒ:sj-ao-\,^m-Øna.

B-ep-h: Bep-h sN-cp]d-ºv h-S-t»-cn F¬-kn tk-hy¿ (65). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Bep-h sk‚ v sUm-a-\n-°v N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: enkn, jmPp, tPm-…n≥, tkmWn, sP n. a-cp-a°ƒ: kv‰m≥en, jo-_, kn‘p, Pn\n, s_∂n.

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn-

I-t√cn: s]-cp-h-b¬ ap√∏-≈n am-[-h≥ \mb¿(83). a°ƒ: tUm. _m-_p-cm-P≥(A-kn. {]-^. kw-kvIr-X k¿h-I-emime), kp-\n¬Ip-am¿(B-¿-an dn´), kXo-c-Xv\w, h-k-¥-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: i-in[c-≥, Zmk≥, an-j, kn‘p.

_n-¿p ]p-∂-bq¿-°p-fw: A-≠tØm-Sv a-μ-ew-Ip-∂v ]-Sn™m-dv h-iw ]-tc-X-\mb In-g-°q-´v ap-l-Ω-Zv `mcy tX-®≥ ]p-c-bv-°¬ _n-øp(60). a-°ƒ: Xzml, I-emw, ssk-\p¬ B-_n-Zv, k-a-Zv, dp-Iv-km\. a-cp-a-°ƒ: \-Zo-d, s^ao-Z, A-^v-k, l-ko-\, kp-sse-am≥.-

X-¦-½a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnA-\n-em-e-b-Øn¬- ]-tcX-\m-b- tXm-a-kv- s]m-Snb-s‚- `m-cy- X-¶-Ω- (75).dn-´.- A-[ym-]n-I)-.- a-°ƒ:- A-\n¬- tXm-a-kv-,- kp\n¬- tXm-a-kv-.

Ip‰ymSn: apkvenw eoKv {]h¿Ø-I≥ ASp-°-sØ Np-≠° ]pØq¿ A_vZp√ (63). Xcp-hW kztZ-inbm-Wv. `mcy: Np≠° JZoP. a°-ƒ: \ujmZv (a-kvIØv), kemw (Hmt´m ss{Uh¿),- jm-ln-\. acp-a-°ƒ: A_vZp emw (Hm¿°m-t´-cn). keo-\ (-X-cp-h-W), \Pve(-Im-b-s°mSn).ktlm-Z-c-߃: AΩ-Zv, Bbn-i,- J-ZoP

ku-Zm-an\n

in-h-Zmk³ sIm-bn-em≠n: a-W¬ F-c-™-ºe-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ ]-tc-X\m-b hn ]n A-\¥-s‚ a-I≥ sI hn in-h-Zm-k≥(60). `mcy: ao-\m£n. a°ƒ: [-t\-v-jv-Ip-am¿ (]n.F.kn.F¬ en-an-‰Uv tIm-gn-t°m-Sv), cq-t]jv-Ip-am¿.

\yq-U¬-ln: ap≥ No-^-v P-kv‰n- k v sI Pn _m- e - I r- j v - W s\ tZ- i o- b a- \ p- j ym- h - I m- i I-Ωo-j-≥ sN-b¿-am≥ÿm-\Øp- \ n- ∂ p am- ‰ - W - s a- ∂ l- c Pn- b n¬ tI- { μ- k ¿- ° m- c n- \ p kp-{]nw-tIm-S-Xn t\m-´o-kv. aq∂m- g v - N - b v - ° - I w a- d p- ] - S n \¬I-Ww. A-Sp-Ø X-h-W tI-kv ]-cnK-Wn-°p-tºmƒ tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ t\-cn-´p lm-P-cm-h-Wsa-∂pw P-Ãn-kp-am-cm-b _n Fkv Nu-lm≥, F-kv F t_m-_vsU F-∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v

\n¿-tZ-in-®p. P-kv-‰n-kv sI Pn _m-e-Ir-jv-W≥ kp-{]nw-tIm-SXn P-Uv-Pn-bm-bn-cn-s° Ip-Spw_mw-K-ß-fpw _-‘p-°-fpw A\-[n-Ir--X-am-bn kz-Øv k-ºm-Zns®-∂m-Wv lcPn-bn-se Btcm-]-Ww. t\-ctØ sI Pn _n-s°-Xntc k-a¿-∏n-® l-c-Pn- ]-cn-K-Wn® kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-j-bØn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ tI-{μ-tØm-Sp \n¿-tZ-in-®n-cp∂p. F-∂m¬, B-tcm-]-W-߃ No-^v-P-Ãn-kv B-bn-cp-∂-t∏m-

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv tÃj≥-]-Sn-bn-se ]-tc-X-\mb Iq-S-Øp-a-Æn¬ F-{_lmw a-Øm-bn-bp-sS `mcy- ]n.-F. sd-bv-®¬ (X-¶Ω So-®¿-˛85).

ƒ D-b¿-∂-Xm-sW-∂pw a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ Np-aX-e h-ln-°p-tºmƒ D-≈-Xs√-∂pw ]-d-™v 2013¬ k¿°m¿ C-Xp X-≈n. C-Xn-s\-Xn-tc A-`n-`m-j-I\m-b {]-im-¥v `q-j-\m-Wv kp{]nwtIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. C- ∂ - s e tI- k v ]- c n- K - W n- ® t∏m- ƒ _m- e - I r- j v - W - s \- X ntc t\- c - t Ø \¬- I n- b ]- c mXn- b p- s S A- S n- ÿ m- \ - Ø n¬ \n-b-aa--{¥m-e-bw F-¥p \-S-]Sn- s b- S p- s Ø- ∂ pw tIm- S - X n tNm-Zn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-Zm¿ Iq-´p-߬ ]-d-ºv ]-tc-X\m-b ss]-Xw-a-°ƒ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ban-t\-bv (81). a-°ƒ: Akv-a, B-C-i-_n, ^u-knb, _-jo¿, ]-tc-X-cm-b k-^n-b, kp-ss_-Z. a-cpa-°ƒ: lp-ssk≥, ap-lΩ-Zv, _-jo¿, k-°o¿ .

Ipªp-a-Wn

sd-bv-¨Â-

sI Pn _n-s¡-Xn-cm-b l-c-Pnbn tI-{µw \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Ww: kp-{]nw-tIm-S-Xn

B-an-t\bv

]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-\m-b ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip™p-a-Wn (65). `mcy: Za-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f.

sN-¡q«n X-e-bmSv: sN-dn-b-a-Wnt®-cn ]-Sn-™m-sd Ip-gnbn¬ sN-°q-´n (90). `mcy; ]-tc-Xbm-b Xn-cpam-e-°p´n. a°ƒ: Pm\In, tZ-hIn, _m-e≥, cLp, imc-Z, kp-a. ]-tcXbm-b Im¿-Xym-b\n. a-cp-a-°ƒ: _me≥, tim-`, Kn-cn-P, {]Imi≥, cma≥. ]-tcX\m-b Ip-™n-cma≥. k-©-b-\w: Xn-¶-ƒ.

N-´p-¡p-«nh-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ N-h-d-ßm-´v tX-t°m-fn N-¥p-°p-´n (82).

]-≈n-°¬-_-km¿: \m-dm-W-Øp tNm-ebn¬ ho-cm≥-Ip-´n lmPn (70). `m-cy: ]q-t®ß¬ ^m-Øn-a-Ip-´n. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ajv-d-^v am-ÿ (tIm-g∏p-dw bp.]n kv-Iqƒ), adn-bp-Ω, kp-ss_-Z, _pj-d, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q ¿, F≥ hn C-kv-a-bn¬ , sI A–p¬ \n-km¿, _p-j-d.

ap-Jy-a-{´n-bp-sS k-µÀ-i-\-hn-h-c-w t]m-en-kv tNmÀ-¯p-¶-Xm-bn kv-s]-jy {_m-©v „

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkmfm¿ hn-hm-Z-Øn-s‚ ]-›mØ-e-Øn¬ F¬.-Un.-F^v. kw-ÿm-\-hym-]-I-ambn \-S-Øp-∂ k-a-c-ß-fpsS ]-›m-Ø-e-Øn¬ AXo-h c-l-ky-am-bn ap-Jy-a{¥n ]-s¶-Sp-°m-s\-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS hn-h-c߃ t]m-en-kv tk-\-bn¬ \n-∂p tNm-cp-∂-Xm-bn kvs]-jy¬ {_m-©v. A-Xn\m¬, ap-Jy-a-{¥n F-Øp∂-Xn-\v an-\n-‰p-Iƒ-°p apºv am-{X-am-Wv ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS hn-i-Zmw-i-߃ t]men-kn-\p e-`n-°p-∂-Xv.

A-Xn-\n-sS, C-S-Xp-ap-∂Wn {]-h¿-Ø-I-cp-sS {]-Xntj-[w Im-c-Ww kw-ÿm\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS s]mXp-]-cn-]m-Sn- d-±m-°p-∂-Xv Xp-S-cp-I-bm-Wv. C-tX-ØpS¿-∂v bp.-Un.-F-^n¬-\n∂v B-`y-¥-c-h-Ip-∏n-s\-Xntc- hn-a¿-i-\w i-‡-am-bn´p-≠v. F-∂m¬, am-‰n-h-® ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn-Iƒ Hm-WØn-\p-ti-jw ]p-\¿-\n-›bn-°m≥ k-¿-°m¿ Xo-cpam-\n-®p. kp-c-£m-tk-\sb \n-c-Øn X-e-ÿm-\ Pn√-bn¬ am-{X-am-Wv ap-Jy-a{¥n s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-I-

fn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. X-≠¿ t_mƒ-´v A-S-°ap-≈ kw-ÿm-\ t]m-enkn-se {]-tXy-I hn-`m-KsØ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS kpc-£-bv-°m-bn \n-tbm-Kn-®n´p-s≠-¶n-epw X-e-ÿm-\ Pn-√-bv-°p ]p-d-Øv C-h-cpsS kp-c-£ th-≠-{X ^ew-sN-øp-∂n-√. {]-Xn-tj[-߃ I-W-°n-se-Sp-Øv ap-Jy-a-{¥n-bp-sS hm-l-\hyq-l-Øn-s\m-∏w X-≠¿ t_mƒ-´n-s‚ {]-tXy-I hn`m-Kw D-s≠-¶n-epw {]-Xn-]£-kw-L-S-\-Iƒ h-gn-\osf ap-Jy-a-{¥n-sb I-cns¶m-Sn Im-Wn-°p-∂-Xp XS-bm-\m-hp-∂n-√.-

am-[-h³ \m-bÀ

IÃymWn a¶-S: Iq-´n¬ ]-tc-X\mb Im-fn-b∏-s‚ `m-cy I√ym-Wn (85).

N-ß-\m-t»-cn: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- pw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v- ]-cn-t°-‰v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn®p. Im-em-bn-∏-Sn i-¶-c-]p-cw k-Zm-in-h-s‚ a-I≥ kt\m-Pv(25)B-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 10 \v Fw.-kn. tdm-Un¬ Ip-dn-®n Hu-´v t]m-kv-‰n-\p kao-]w Im-em-bn-∏-Sn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. k-t\mPn-t\m-sSm-∏w ss_-°n¬ k-©-cn-®n-cp-∂ Im-em-bn∏-Sn i-¶-c-]p-cw cm-[m-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ cmlp¬(25) kw-`-h-ÿ-e-Øv X-s∂ a-cn-®n-cp-∂p. Ipdn-®n-bn¬ \n-∂pw N-ß-\m-t»-cn-bnte°v h-cn-I-bmbn-cp-∂ ss_-°pw F-Xn-tc h-cn-I-bm-bn-cp-∂ _ pw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øm¬ tdm-Un¬ sX-dn-®p-hoW C-cp-h-tc-bpw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw cm-lp¬ a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. Ip-dn-®n Hu-´v t]m-kv-‰v- {_m-©v Aw-K-am-Wv k-t\m-Pv. A-Jn-te¥ym P-\m-[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Ip-dn®n ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bpw G-cn-bm I-Ωn-‰n AwK-hp-am-b ]-fl-bm-Wv am-Xm-hv. k-tlm-Z-c≥ k-μp.-

Kr-l-\m-Y³ ]m-S-ti-J-c-¯n Ip-g-ªv ho-Wp a-cn-¨p

F-S-Xzm: F-S-Xzm ]-©m-b-Øv 15mw hm¿-Un¬ h-S-Ic-Ø-d tIm-f-\n-bn¬ kp-tc-{μ≥ (50) B-Wv h-S-I-cØ-d ]m-S-ti-J-c-Øn¬ Ir-jn-∏-Wn sN-øp-∂-Xn-\nS-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw D-®-tbm-sS Ip-g-™v ho-WXv. F-S-Xzm-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. c-≠v am-kw ap-ºv kptc-{μ-s‚ ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v a-cw ho-Wv ho-Sv ]q¿W-am-bpw X-I¿-∂n-cp-∂p. X-I¿-∂ ho-Sn-\v k¿-°m¿ H-cp e-£w cq-] \-jv-S-]-cn-lm-cw {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. C-Xv e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ Zn-h-khpw I-b-dn-bn-d-ßp-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ G-Xm-\w Znh-kw ap-ºv Hm-^n-kn¬ F-Øn-b-t∏mƒ t]-cv enÃn¬ C-√m-bn-cp-∂p.km-º-Øo-I _p-≤n-ap-´-\p-`-hn-°p-∂ C-t±-lw A-∂v ap-X¬ I-Sp-Ø am-\-ko-I k-Ω¿-±-Øn-em-bncp-∂p-sh-∂v ho-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v 3\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kp-io-e. a-°ƒ kp-I-\y, kp-im-¥n, kp-\o-jv.-

Ip-fn-¡m-\n-d-§n Im-Wm-Xm-b bphm-hnsâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

am-f: Nm-e-°p-Sn ]p-g-bp-sS F-c-bmw-Ip-Sn am-º-°-Shn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn Im-Wm-Xm-b a-[y-h-b-k-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. ]m-d-°-S-hv ss]-¶m-hv ]-ø-∏n-≈n am-Xyq h¿-§okv(49)s\-bm-Wv Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 12.-30Hm-sS Nm-e°p-Sn ^-b¿-t^m-gv-kpw A-¶-am-en-bn¬ \n-s∂-Ønb a¬-ky _-‘-\-°m-cpw {i-a-I-c-am-bn ]p-d-sØ-SpØ-Xv. B-dp-a-Wn-°q-tdm-fw ]p-g-bn¬ \-S-Øn-b Xn-c®n-en-em-Wv P-Uw I-s≠-Sp-Ø-Xv. tIm-X-aw-K-ew am¿ A-t·-jy-kv tIm-f-Pv Po-\°m-c-\m-Wv. am-Xyq h¿-§o-kn-s\m-∏w a-I≥ t_-knepw kp-lr-Øv tPm-kpw tPm-kn-s‚ a-I≥ tPm-jzbp-w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-bn-cp-∂p. tPm-jz sh-≈-Øn¬ ap-ßn-b-t∏mƒ c-£-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv am-Xyq H-gp-°n¬ s]-´-Xv. ar-X-tZ-lw A-¶-am-en-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30\v am-{º sk‚ v Ip-cn-bm-t°m-kv tZ-hm-e-b-Øn¬. `m-cy: kp-\n. a°ƒ: s_-‰v-kn, t_-kn¬.-

F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢-ºn-se ap³ Aw-Kw ]o-äÀ

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw {]-kv ¢-∫n-se B-Zy-Im-e Aw-K-hpw tI-c-f-`q-j-Ww _yq-tdm No-^p-am-bn-cp-∂ Fw Fw ]o-‰¿ (86). ar-X-tZ-lw Xr-∏q-Wn-Øp-d InW¿ P-Mv-j≥ Km-‘n-\-K-dn-se ho-´n¬ s]m-Xp-Z¿-i\-Øn-\v h-®n-cn-°p-I-bm-Wv-kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v aq∂n\v Xr-∏q-Wn-Øp-d \-S-ta¬ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.-

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-¶ bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v hnjw \¬-In sIm-∂ aIs\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm-´v-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn-ho-´n¬ km_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. H-fn-hn-embn-cp∂ km_p- ssa-kq-cnem-Wv A-dkv-‰n-em-b-Xv. kw`-h ti jw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t ]m-b-Xm-bn t]m-en-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. km_p-hn-s‚ t^m¨ {]-h¿Øn-°m-Xn-cp-∂-Xv Im-cWw sam-ss_¬ kn-·-

ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km_p C∂-se _-‘p-°sf hn-fn-® \-º¿ tI-{μoI-cn-®v \-SØn-b A-t\zj-W-Ø n¬ ssa-kq-cn-¬ Ds ≠-∂v hy-‡-am-bn. CtX-Xp-S¿-∂v tI-k-t\zjn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF. hn sP ]u-temkn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ t]m-en-kp-ambn _-‘-s∏-´v tem-UvPn¬ \n-∂pw km-_p-hns\ I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn

{]-Xn-sb A-d-Ãv sN-øpIbmbn-cp∂p. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xn-h-®-sX-∂v I-cpXp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n ∂v t]m-en-kv I-s≠-Sp Øp. Cbmƒ am-\-kn-Imkz-ÿy-ap-≈bm-fm-sW∂v _-‘p-°ƒ sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠n\v Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcmK-hn-Z-Kv-[≥ Nn-In¬-kn®-Xn-s‚ tc-J-Ifpw _‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿- ° - a p- ≠ m- b n- c p- ∂ Xmbpw ]-d-b-s∏-Sp∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

\a-kv-Im-c-¯n-\n-sS Ip-g-ªpho-Wp a-cn-¨p-

_o-^m-¯n-a-

A_vZp-d-lv-am³ Ip«n

am-Wn-Iyw

hk-´

tKm-]-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ--

A-¸p-®n

tNm-bn¨n

Ip-ªn-¸m-¯p

sIm-t≠m-´n: s\-Sn-bn-cp∏v ap-kv-eym-c-ßm-Sn tZh-[m¿ bp. -]n kv-Iq-fn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b ]-≈n-°-sØm-Sn ap-lΩ-Zv am-Ã-dp-sS `m-cy Np≠-°m-S≥ _o-^m-Øn-a (sN-dn-tbmƒ 76).a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (Akn.F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\n-b¿, F¬. F-kv.Pn.Un k-_v-Un-hnj≥ a-e-∏p-dw), A-–p-dkm-Jv (t{S-Uv C≥-kvs]-Œ¿ K-h. -t]m-fn-sSIv-\ - n-Iv, s]-cn-¥¬-a-Æ), \-ko¿ _m-_p (_n-kn\-kv), ^m-Øn-a kp-lvd, B-an-\m-_n (dn-´. A[ym-]n-I), k-do-\. a-cp-a°ƒ: a-s∂-sØm-Sn apl-Ω-Zv A-Øm-Wn-°¬, sI hn A-_p (dn-´. F≥-Pn-\n-b¿ Fw.C.Fkv.^-tdm-°v), Sn ]n C{_m-lnw (ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn), A-kva, dp-Iv-km-\, d-ko-\ (A-[ym-]n-I.-F.-Fw.-F®v.F-kv ]p-fn-°¬).

tImgnt°mSv: amb-\mSv If-cn-tÃm-∏n\v kao]w IWn-bmcn A_vZp-d-lvam≥ Ip´n (85) \ncym-X\m-bn. J_-d-S°w C∂p cmhnse HºXn\v amb\mSv Ppam- a-kvPn-Zn¬. `mcy Bbn-ipΩ. a°ƒ: ^mØn-a, km¬an, DΩpkp¬a, Aeo-a, A_vZp ¬ k-emw, l^vk-Øv. acp-a-°ƒ: ]tc-X-\mb apl-ΩZv (tNhm-bq¿), tImb (sh≈n-]-dºv), lk≥ (amb-\mSv), ankvcn (aqgn-°¬) \ujnZ (\Sp-h-´w).

_m-ep-t»cn: a-™-∏mew ]-tc-X\m-b sNΩWn-tbm-´v _me-s‚ `mcy am-Wn-Iyw(75). a°ƒ: cm-a-N-{μ≥, ]fln\n, cm-Poh≥, at\mPv, _m-_p-cmPv, ]tc-Xbm-b im-¥. a-cp-a°ƒ: _m-_p X-et»cn, \-fn\n, _m_p, cm-a-N-{μ≥, _nμp, _nμp, _nμp. k-©-b\w: Rmb¿.

sIm-bn-em≠n: s]mbn¬-Im-hv ]-tc-X\m-b h-S-°-bn¬ ti-Jc-s‚ `m-cy ]m-e-°o¬ h-k¥(65). a°ƒ: l¬_nØv, _nμp, _nPp. acp-a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, jo-P, \-ho-\. k-©b\w: Rmb¿.

Ip-dp-º-Øq¿: sN-eq¿ ]-tc-X-\m-b sN-dp-]-dºn¬ \m-cm-b-W≥ \mb-cp-sS a-I≥ dn-´. ]p-∂Ø-√ t]m-kv-‰v-am≥ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb¿ (tKm-]p-\m-b¿ 66). `m-cy: ]-¶-Pm-£n (t]mkv-‰¬ Un-∏m¿-´v-sa‚ v Xn-cq¿). a-°ƒ: im-¥n, kz-]v-\. a-cp-a-°ƒ: cm-a-Ir-jvW≥ (tIm-´-°¬ B-cyssh-Zy-im-e), P-b-i¶¿ (tI-c-f ^o-Uv-kv I™n-∏p-c).

]p-d-Øq¿: B-ip-]-{Xn∏-Sn Nm-en¬ A-∏p-Æn (97). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ao-\m-£n. a-°ƒ: {io-Zd≥ (am-Xr-`q-an G-P‚ v), hm-kp-tZ-h≥ (aw-K-em]p-cw), am-[-h≥, tam-l\≥ (J-Ø¿), eo-e, im-¥. a-cp-a-°ƒ: tZ-hbm-\n, Iu-k-ey, kp-`{Z, tZ-h-In, N-{μ≥ Bip-]-{Xn-∏-Sn, ]-tc-X-\mb N-{μ≥ ]-®m-´n-cn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

A-tØmfn: ]-dº-Øv \Sp-hn-e h-f-∏n¬ ]-tcX\m-b cm-cn®-s‚ `m-cy tNm-bn-®n(89). a°ƒ: B-≠n-°p´n, _m_p, tkma≥, kp-Pm-X. a-cpa°ƒ: t__n, h-kpaXn, Kn-cn-P

Ip-dp-h: ]-g-a-≈q¿ sX°pw-Ip-f-ºn-se ]-tc-X\m-b a-≠m-b-∏p-dw sambv-Xp-hn-s‚ `m-cy Ip™n-∏m-Øp (84). a-°ƒ: A-_q-_-°¿ (dnbm-Zv), ]m-Øp-´n, B-en (k-^n-b {Sm-h¬-kv a-e∏p-dw), B-bn-i, ap-l-ΩZv, J-Zo-P, D-Ω¿. a-cp-a-°ƒ: ]m-Øp-Ω, jl¿-_m-\p, ko-\-Øv, hm-ln-Z, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-l-Ω-Zv tIm-´°¬.

C-¼n-¨n-¸m-¯p tImgn-t°mSv : IÆw-]dºv (sX°pw-X-e-∏-dºv ) Sn.-]n.-C-ºn-®n-∏mØp (80). `¿Ømhv: ]tc-Xbmb _ocm≥Ip-´n. a°ƒ: ]mØp-Ω-bv, _ohn, Akvam-_n. a-cpa°ƒ: ]tc-X-\mb l ≥ tImb, A–p¬ K^q¿, _jo¿. aøn-Øv \-akvImcw cmhn-se Hº-Xn\p IÆw-]-dºv Ppap-AØv ]≈n-bn¬.

B-bn-ip-½F-S-h-Æ: H-Xm-bn ]p-≈nbn-e-∏m-d-bn¬ ]-tc-X-\mb ]-c-ip-cm-a≥-Ip-∂-Øv I-Ωp-Ip-´n-bp-sS- `m-cy Np¶-Øv B-bn-ip-Ω (70). a°ƒ: bq-kp-^v A-en (dn´. A-[ym-]-I≥ Pn.F¬.]n.F-kv ]p-∂bq¿), A-–p¬ l-ao-Zv, A≥-h¿ , A-–p¬ Peo¬, ss^-k¬, ^mØn-a, kp-ss_-Z, _p-jvd, j-_m-\p-_o-Kw. a-cp-a-°ƒ: ]n P-ao-e, sISn I-Zo-P, sI A-–p-d-lnam≥ ]m-h-Æ, ]n ]n d-Po\, ]n sI B-cn-^, sIm√w-Nn-c tIm-b .

Ir-jv-W³-Ip-«n]-¥m-hq¿: sN-{º Ir-jvW≥ Ip-´n (89). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: im-¥, _mem-a-Wn (ss\-X-√q¿ bp.]n kv-Iqƒ), k-c-kzXn, c-a-Wn, kp-{_-lv-aWy≥, N-{μm-\-μ≥ (Zp_bv). a-cp-a-°ƒ: {io-\nhm-k≥ ]p-d-ßv, \m-cm-bW≥ (dn-´. A-[ym-]-I≥ Pn.F-®v.F-kv F-S-∏mƒ), ]p-jv-°-c≥ (s\-√n-°¬ {Sm-h¬ Iq-‰-\m-Sv), {]-aof, {io-tZ-hn, ]-tc-X-\m-b kp-tc-{μ≥.

Iu-e-¯v

th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ Ip‰n-Ø-d-Ω¬ h-≈n¬ A-d^m-Øn-s‚ `m-cy Ip-gn-®n\ h-en-bm-°-sØm-Sn A–p-d-lv-am-s‚ a-Iƒ Iue-Øv(21). am-Xm-hv: h-enbm-°-sØm-Sn ku-Z.

{]-`m-I-c³ \m-bÀF-S-bm-‰q¿: ]-d-º-Øv {]`m-I-c≥ \m-b¿ (83). `mcy: N-°-\m-Øv Pm-\-InA-Ω. -a-°ƒ: k-X-y-`ma, kp-tem-N-\.

kp-[m-I-c³ N°pw-I-Shv: hm-g-hf∏v ]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb ]m-em-´v i-¶-c≥-Ip´n a-I≥ kp-[m-Ic≥(51) Hmt´m ss{Uh¿. A-Ω: tZ-hn, `m-cy: A-\n-X, aIƒ: [\y. k-tlm-Z-c߃: kXy`m-a(Xn-cp-h-\-¥-]pcw), P-bm-\μ≥ (Zp_bv), kp-\n-X(A-[ym]nI A¬ ^m-dq-Jv). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 9 a-Wn-°v am-\mcn iv-a-im\w.

h-≠q¿: {]-`m-X \akv-Im-c-Øn-\n-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®p. Im-c-°m-]-d-ºv s\®n-°m-S≥ D-Æo≥-Ip-´n F-∂ am-\p (53)B-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: A-^v-k-Øv. am-Xm-hv: hn-øp-´n. a-°ƒ: d-ko-\, j-_v\, ap-l-Ω-Zv \-hm-kv (A-_q-Zm_n), ap-l-Ω-Zv \-hm-^v. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv ]q-t°m´pw-]m-Sw, \n-kmw. k-tlm-Z-c߃: A-jv-d-^v, d-^o-Jv, B-bn-j, kp-ss_--Z, dw-eØv, kp-sse-J.

a-WÂs¯m-gn-em-fn tPm-en-¡n-sS a-cn¨p s]m-∂m-\n: Xp-{]-tßm-Sv ]©m-b-Øn-se C-Sn-bm-´n¬ I-Shn¬ Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se a-Wse-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-lm-kzkv-Yy-sØ Xp-S¿-∂v sXm-gn-emfn a-cn-®p. s]m-∂m-\n Cu-iz-caw-K-ew s\-bv-X-√q¿ kz-tZ-in sN-dn-bm-cw tIm-´n¬ A-en(44) B-Wv a-c-n®-Xv. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: A≥-km¿, B-_n-Z, A≥-kn-e.

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p am-X

C-{_mlnw

N-¡n--

sIm-bn-em≠n: Ip-t∂mØv ap-°v ]-\-t¥m-fn aoج am-X(92). a°ƒ: _me≥, `m-kv-Ic≥. a-cpa-°ƒ: I-eymWn, im-¥. k-©-b\w: i\n.

Xm-a-c-t»cn: ]q-\q¿ Ath-ew ]-øw]-Sn C-{_mlow(60). `m-cy:kp-ss_Z. a-°ƒ: P-ko-e, Pko¿(J-Ø¿). a-cpa°ƒ: ap-\o¿(ku-Zn), DΩp-k¬-a.

F-S-∏mƒ: aq-Xq¿ ]-tc-X\m-b hm-cn-b-Øv ]-≈nbm-en¬ A-ø-∏-s‚ `m-cy N-°n (67). a-°ƒ: hn-Pb≥, hm-kp, _m-e-Ir-jvW≥, \n¿-a-e. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v.

ta-em-‰q¿: _m-¶n¬- ]-W-an-S-]m-Sv- \-S-Øn-b-ti-jw a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn Ip-g™-p-ho-Wv a-cn-®p. F-S-∏-‰ aq-\m-Sn-bn-se ]-tc-X-\m-b sIm-f-tØ-S≥ ^m-Øn-a ( 57)bm-Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-® ]-I¬ 12 aWn-tbm-sS ta-em-‰q¿ F-kv._n.Sn bn¬ ]-W-an-W]m-Sv \-S-Øn-b-ti-jw ]p-d-tØ-°n-d-ßn-b ^m-Øn-a h-gn-bn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ sXm-´-Sp-Øp-f-f kz-Im-cy ¢n-\n-°n¬ F-Øn-®t∏m-tg-°pw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. a-I≥: -_m-kn-Øv.

In-W-än ho-Wp a-cn¨p

tIm-gn-t°mSv: a-[y-h-b-kv-I≥ ho-´p-ap‰-sØ In-W‰n¬ ho-Wp a-cn®p. sh-≈n-]d-ºv In-g-t°S-Øv cmP≥ (44) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io-´m-Wv A-]-ISw. D-S≥ B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√.

I-Zo-ip½

Ip-ªn-¸m-¯p-

cm-a³

Ipªn-sam-bv-Xo³

Zm-£m-b-Wn-A-½-

a-dn-b-¡p-«n-

F-{_-lmw

tPm-ÀPv

Ftf-‰n¬: ]tc-X-\mb ]pfn-°n¬ Ben-bpsS `mcy IZo-ipΩ (85). a°ƒ: ]mØp-Ω, Bbn-i, \^o-k, AbΩZv. acp-a-°ƒ: sambvXo≥, aPo-Zv, ssk-\_.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-sg-Nn\ ]-tc-X-\m-b X-SØn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy I-fw-h-f-∏n¬ Ip™n-∏m-Øp (85). a°ƒ: A-–p-√-°p-´n, A–p¬-Jm-Z¿ (C-cp-h-cpw bp.-F.-C), C-{_m-lnw, A-–p¬ I-cow (ku-Zn), k-^n-b, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, ^mØn-a, ssk-\, ^m-Øna-Ip-´n, ssk-X-e-hn sNdp-ap-°v, C-kv-a-bn¬ Ip≠q¿.

F-S° - c - : B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-k‰ v- v ]m¿-´n {]-h¿Ø-I≥ Np-¶Ø - d - ssI∏n-\n \o-e™ n-bn-se am´-∏m-S≥ cm-a≥ (80). `m-cy: am-Wn. a-° ƒ: h-’e - Ip-am-cn, hn-Pb - e - £ - a v- n, ku-an-\n, Fw B¿ P-bN-{μ≥ (kn-]n-Fw F-S°-c F-cn-b I-Ω‰ - n-bwKw), ssj-eP - . a-cp-a°ƒ: hm-kp, D-Æn-Ir-jvW≥, D-Æn, ]p-j] v- (\n¿a-e l-b¿ sk-°d - n kvIqƒ F-cp-aa - p-≠)- .-

cm-a-]pcw: I-Sp-ß-∏pcw I-cp-hm-Sn-Ip-f-ºnse I-cp-hm-Sn Ip™nsam-bv-Xo≥ lm-Pnsb-∂ Ip-™o≥(65). `mcy: Ip-™n-]mØp´n. a°ƒ: A-en(Zp_bv), kmPp-±o≥, kp-ss_-Z. J-_-dS-°w C-∂p cmhn-se H-º-Xn-\v I-Spß-∏p-cw ]-≈n-Ipfºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

tN-tßm-´q¿-:- tIm-´-∏p-dØv- ]m-Xn-cn-∏m-Sv- Zm-£mb-Wn-A-Ω- (78).- `¿-Ømhv-:- ]-tc-X-\m-b- Ip-™-≥\m-b¿.k-tlm-Z-c-߃-:- {io-[-c≥ \m-b¿,- am-[-hn-°p-´nA-Ω,- h-kp-a-Xn- A-Ω,tKm-]m-e-Ir-jv-W-≥,tKm-hn-μ-≥-Ip-´n,- ]-tc-Xcm-b- sh-´n-°m-´v- Ip-´-≥ \m-b¿,- ]-flm-h-Xn- A-Ω,cm-[m-Ir-jv-W-≥ \m-b¿,`m-kv-I-c-≥-\m-b¿,- cm-a\m-cm-b-W-≥.- kw-kv-Imcw- sNm-Δm-gv-N- cm-hn-se10\v.

sh-´w: sh-´w ]-Sn-bw ]-tc-X-\m-b ]-≈n-∏d-º-Øv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (72). a-°ƒ: A-–p-k-emw, ap-lΩ-Zv jm-^n, A-–p¬ hm-ln-Zv, ^m-Øn-a, Pao-e, dw-e-Øv, d-lo\. a-cp-a-°ƒ: _m-h, Ip™n-_m-h, A-_q-_°¿, _-Z-dp-±o≥, A¬-knbm-kv, k-^n-b.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv h≈n-°m-Sv hn-ap-‡ `-S≥ B-c-y-∏-≈n-bn¬ F sF F-{_m-lmw (74). `m-c-y: Ip-™p-tamƒ. a-°ƒ: kmw-Ip-´n, kp-\n, ]m-ÿ tPm¨-k¨. a-cp-a-Iƒ: c-a-y. kw-kv-Im-cw _p-[\m-gv-N D-®-°v 12-\v h-≈n°m-Sv N¿-®v Hm-^v tKm-Uv sk-an-tØ-cn-bn¬.-

_m-ep-t»cn: G-I-cq¬ ]-≈n-°p-∂p-Ω¬ ]p-Xp∏m-Sn tPm¿-Pv(85). `mcy: tZ-h-InA-Ω. a°ƒ: cmP≥, _m_p. a-cpa°ƒ: tim`-\, tim-`-\ G-I-cq¬. k-©-b\w: hymgw.

h-´-s∏m-bn¬: dko-\ a≥-kn-en¬ hm-Wn-b®m¬ C-{_mlow lmPn(73). `mcy: Ip-™m-an\.

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-ºp-dw im-c-Øp-]-Sn ]-tc-X-\mb a-Zm-cn ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy Ip-™o-Ω (85). a°ƒ: A-l-Ω-Zv, P-ao-e, \-^o-k, k-eo-\, ]mØp-Ωp.

Ip-am-c³

\qdmw h-b-Ên-Â \n-cym-X-\mbn

e-£av n

Ben

tKm-hn-µ-¡p-dp¸v

I-Sp-t§m³

k^n-b

]m-¯p-«n

Ip-‰ymSn: Duc-Øv ]-\bp-≈ I-≠n Ip-am-c≥ (80). `mcy: I-eymWn. a°ƒ: _m_p (A-[ym]-I≥ K-h. l-b¿ sk°≥U-dn kvI - qƒ , Ip‰ym-Sn), N-{μn-I, A-\nX. a-cp-a°ƒ: kp-P, AtimI≥ (acp-tXm-¶c), A-timI≥ (ssI-then). kw-kI v- m-cw C-∂p 10.30\p ho-´p-hf - ∏ - n¬.

I-Sn-b-ßm-Sv: I-Sn-b-ßm-Sv Su-Wn-se ]-Sn-™m-dbn¬ F≥ ]n Ip-´n aΩn(100). I-Sn-b-ßm-Sv aZvdk I-Ωn-‰n-bp-sS ap≥ {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: t]m°¿, Ip-™Ω-Zv(A-kn. U-b-d-Œ¿ hn.F-®v.F-kv.C), aq- , Ip-™m-bn-i, ^m-Xzn-a, ssk\-_, Ip-™m-an-\, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: a-dnbw, k-^nb(sa-º¿ N-ß-tcm-Øv {Km-a-∏-©mb-Øv), lmPd, A-Ω-Xv-lmPn, aq-k, k-eow, Ip-™n-sam-bvXn, ]-tc-X\m-b Ip-™-ΩZv. J-_-dS-°w C-∂p cm-hnse 9.30\p \-cn-t°m-´pΩ¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sIm-bn-em-≠n: \-tS-cn ]tc-X\m-b Ip-t∏-cn aoج sh≈-s‚ `m-cy e£va - n(85). a°ƒ: I-Æ≥ \-tScn, ]m¿-ΔXn, am-[hn, ]-tcX\m-b _me≥. a-cp-a°ƒ: k-Xy≥, a-tljv. k-©b - \w: sh≈n.

ap-°w: ap-cn-ßw-]p-dm-bn s]m-Sp-h-Æn-°¬ It°m-´v ]-d-ºn¬ Ben(75). a°ƒ: ap-l-ΩZv, km-±nJv, \-Po_v, sk-lven≥, J-a-dp-∂n-k, j-_v\, dp-_o-\, k-eo-\. a-cpa°ƒ: kn-≤o-Jv(JØ¿), i-co^v, A-–p emw(ku-Zn), _-jo¿ (kn-h-n¬ tÃ-j≥ tImgn-t°m-Sv), ssa-aq-\, k-Pv\, km-ln-d, _p-jv-d. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v B-\-bmw-Ip-∂v X-Æo¿-s]m-bn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

sXm-´n¬-]mew: hm-g-bn ¬ amh-≈n tKm-hn-μ-°p-dp∏v(90). `mcy: ao-\m-£nAΩ. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, ssie-P, k-Pn\n. a-cp-a°ƒ: l-c-n-Zm-k-°p-dp∏v, k-Xo-{μ≥(dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ \-cn-°m-t´-cn Fw.F¬.]n), {io-P. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ho-´p-h-f-∏n¬.

X-fo°-c: B-°¬ N-ßcwI-≠n I-Sp-tßm≥ (88). `mcy: s]m°n. a°ƒ: Pm\p, _me≥, \m-cm-b Wn, cmP≥, hnP-b≥, a-t\mP≥, tim-`. a-cp-a° ƒ: N-{μn, kp-a, ko-a(sa-º¿ Im-b-s°mSn {Km-a-∏-©mb-Øv), IÆ≥, i-¶c≥, Ip-amc ≥, A-\n-X.

t]-cm{º: tN-Wn-bm≥ I-≠n t]m-°-dp-sS `m-cy k-^n-b-(58). a°ƒ: A–p¿d-km-Jv(kp-¬Øm≥ tKmƒ-Uv), B_n-Z, jm-Pn, im-ln-Z, ku-Z. a-cp-a°ƒ: \kv-a (Ip-‰ym-Sn), d-joZv, kemw, C-eym-kv, ap-l-ΩZen.

th-ß-c: Du-c-Iw I-cnºn-en ]-tc-X-\m-b aq-®nsØm-Sn Ip-™n-Ωp-hns‚ a-Iƒ ]m-Øp-´n(49). tN-dq¿ Im-∏n¬ sX-s°ho-´n¬ a-c-°m-cn-s‚ `mcy-bm-Wv. a-°ƒ: A≥h¿-k-emw, B-_n-Z. ktlm-Z-c-߃: sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

B-bn-jp-½ A-co-t°mSv: tXm-´p-ap°w ]-\w-πm-hn-se am-SØn-߬ ap-lΩ-Zv F∂ C-Æn-bp-sS `m-cy sh-Ãv ]-Ø-\m-]pc-Øv A-cn-©o-cn-Ω¬ B-bnjp-Ω (85).

ssk-Xe- h- ntX-™n-∏e - w: \otcm¬-∏e - s - Ø tIm-gnsØm-Sn ssk-Xe - h - n (73). `m-cy: C-Øm-®p. a-°ƒ: C-ka v- b - n¬, \mk¿, \-^o-k, dp-Jn-b, P-ao-e, kp-ss_-Z, k^n-b, k-°o-\, A-kvam-_n, _p-jd v- .

am-bn³ ap°w: F-c-™n-am-hv sX-©o-cm-]-d-ºn¬ ambn≥(52). `m-cy:^m-Xzn-a. a°ƒ: \n-km¿, ko\Øv, A≥-km¿, A≥h¿. a-cp-aI≥: Peo¬.

Ign-™ Znh-kw A-¥cn-® In-g-t°m-Øv It®-cn-ap-°v h-´-°-≠nbn¬ ]-tc-X\m-b kman-bp-sS `m-cy am-WnIyw(88). k-©-b\w: sh≈n.

lmPn-d D½

cXv\mIc³

B-eØ - q¿: tXm-Wn-∏m-Sw Nm-epw-]p-≈n Ip∂-Øv A-lΩ - Z- n-s‚ `m-cy lmPnd D-Ω (73).

Iq‰\mSv: s\Spw ]pd Øv cXv\mIc≥ (75). `mcy: ]tcXbmb tIm afw. a°ƒ: {]im¥v.

kvIqÄ- hn-«v a-S§nb hnZymÀ-Yn-\n I-Ãn -X-«nho-Wv a-cn-¨p I-dp-I-®m¬(tIm-´-bw): kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-te-bv°v a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-\n I-√n¬-X-´n ho-Wv a-cn®p. I-dp-I-®m¬ ]-\-bw-ºm-e I-cn-t°m-´v a-Ømbn-bp-sS a-Iƒ en-U(14)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v kv-Iqƒ hn-´v hn-´n-te-bv-°v a-S-ßp-tºmƒ tdm-Un-se I-√n¬-X-´n ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn-\n-sb DS≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]-\-b-ºm-e A-]mb-∏-Sn-bn¬ \n-∂p C-©-°m-´v {]-tZ-i-tØ-°p-≈ Ip-Ø-s\ I-b-‰-ap-≈ ]-©m-b-Øv h-gn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-gv-N-bn¬ X-e-bv-t°-‰ B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-w. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. s\-Sp-ßm-S-∏-≈n kn. Fw. F-kv ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv.

kq¸n-lmPn \m-Zm-]pcw: Ip-cp-h≥t¥-cn c-≠-c∏-≈n kq-∏nlm-Pn(70). `mcy: Bbnip. a°ƒ: A-ΩZv, Dkv-am≥, I-Zo-P, \-_o-k.

ta-gk v n C-cn´n: sh-fn-am\-sØ Np-Se - n-bm-¶¬ s_-∂nbp-sS `m-cy Im-™n-cØm-\n-bn-¬ ta-gk v- n (40).

I-gn-™ Znh-kw A¥-cn-® Ip-‰ym-Sn Np-≠° A-–p√(63).

hn-Pb³ C-cn-°q¿: ]-Sn-bq¿ Bcy-t¶m-s´ Im-c-°¬ hn-P-b≥(51). ]n-Xmhv: cma≥. am-Xm-hv: \m-cmb-Wn. `mcy: cmP-Ω. a°ƒ: kn\n, knt\mPv. a-cp-a-°ƒ: h-k¥ Ip-am¿, jo-_.

C-{_mlnw lm-Pn

Ip-ªo-a-

Ip-«ym-en ssh-ZyÀ

Ip-ªm-bn³ lmPn

_m-ep-t»-cn: _m-ep-t»cn-bn-se B-bp¿-th-Z `nj-Kz-c-\m-bn-cp-∂ ]-Sn™m-sd ho-´n¬ hn ]n Ip-´ym-en ssh-Zy¿(101). `mcy: Ban-\(dn´. A[ym]n-I \-∑-≠ l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ). a°ƒ: kq-∏n(dn-´ sU]yq´n X-l-kn¬-Zm¿), sam-bv-Xn(dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ _m-ep-t»-cn F.bp.]n kv-Iqƒ), Aeo-a, D-Ωm-®p. a-cp-a°ƒ: tIm-bmap, ^m-Xzn-a, ^mXzn-a(\-Sph-Æq-cv), ]-tc-X\m-b A-–p¿-d-ln-am≥. ktlm-Z-c߃: ssk\_, ]-tc-Xcm-b aq-k°p´n, B-an-\, B-bn-j, ]m-Øp-Ω, a-dn-bp-Ω. J_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn\p _m-ep-t»cn ap-°v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sIm-Sp-h-≈n: ]-g-bIm-e P-amA-sØ C-kv-em-an {]-h¿-Ø-I-\pw ]-c-∏≥s]m-bn¬ a-kv-Pn-Zp¬ lp-Zm {]-kn-U‚pam-b Pn-\m≥ sXm-Sp-I-bn¬ Ip-™m-bn≥-lm-Pn(84). `mcy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A–p¿d-ln-am≥, Ip¬kp, A-–p¬ A-kokv, l-aoZv, l-^v-k, A≥-h¿-kmZØv, j-l-dp-_m≥, A–p¬-ip-Iq¿, Pm-^¿ kz-em-lp-±o≥. a-cpa°ƒ: kp-sse-J, Bbn-i_n, ^m-kn-e, jmln-\, Pm-kv-an≥, km-PnZ, dw-jn-Z, _-jo¿.

_n-¿q«n

tIm-c³ sNdp-]pg: Xncp-ta\n Xm∂n-®m-ense FSp Ø≥ ho´n¬ tImc≥ (98). `mcy: ]tc-X-bmb Imcn®n.

Pn-¯p h-SI-c: I-cn-º-\-]mesØ ]-tc-X\m-b \-S°¬ Zn-t\i-s‚ a-I≥ aoØ-se I√m‚-hn-sS Pn-Øp(23). A-Ω: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: {]ntbjv, Zn-\n-j.

C-Iv-_mÂ

B-e-Øq¿: ]-Ø-\m-]pcw A-ºm-g-ap-°v C-Iv_m¬ (50).

A-ÐpÀ-d-ln-am³ Ip-ªn-cma³

imcZ tiJÀ

D-Wn¨n-c

D-½-¿-¡p-«n

t]-cm{º: Iq-Øm-fn k-ac tk-\m-\nbpw I¿-j-I sXm-gn-em-fn-bp-am-bn-cp-∂ Im-b-Æ ]q-Δ-Ømw-Ip-∂nse tN-b°-≠n Ip-™ncm-a≥(85). `m-cy-am¿: \mcm-bWn, ]-tc-Xbm-b ]md°-≠n s]-Æp-°p´n. a°ƒ: chn, _m-_p-cmPv, h¬k-e, {io-P. a-cpa°ƒ: N-{μn-I, c-a, {io[c≥, {]-Imi≥.

cma\m´pIc: Irjn `h≥ tdmUn¬ ]tcX\mb tUm.Fkv N{μ tiJc≥ \mbcpsS `mcy imcZ tiJ¿(85). a°ƒ: {iotZhn Fkv Zmkv, Pb-{io, Ip™n cma≥, cmtPiz¿Z-bm ¬, B\ ¥e£van, KoXimen \n. acp-a°ƒ: tUm. Fkv _n F≥ Zmkv, Ip™ncma≥ F-S]‰, Achnμm£≥, Zo] Zbm¬, ]tc X\mb taml≥ Zm-kv.

_m-ep-t»cn: ]-tc-X\mb Ip-´n°-≠n I-Wmcs‚ `m-cy H-‰-°-≠-Øn¬ D-Wn-®n-c(95). a-°-ƒ: `mkv-Ic≥, ]-fl-\m`≥, `cX≥, kp-[m-Ic≥, hn-Pb≥,]p-jv-]e-X, kp-Ipamcn, k-Poh≥, ]-tcX\mb tKm-hnμ≥. a-cpa°ƒ: kp-temN-\, tZhn, Pm-\In, hk-¥, A-Pn-X, X¶w, kn‘p, t__n, cm-a-Ir-jvW≥. k-©-b\w: Rmb¿.

tImgn-t°mSv: ]memgn ]tc-X-\mb ]me-Øn߬ ]°-dns‚ `mcy DΩ-ø-°p-´n(90). a°ƒ: ]tc-X-bmb ]mssØ, Jmen-Zv(-Z-amw). a-cp-a°ƒ: A_vZp-d-ln-am≥ (H-f-h-Æ), Aeoa. aøØv \a-kvImcw C∂p cmhn-se H-º-Xn\p ]memgn ]mhp-s]m-bn¬ Ppam-a-kvPn-Zn¬.

k¡o-\ sIm-Sp-h≈n: a-S-hq¿ ap°v D-≈-t°m-´p-I-≠nbn¬ A-–p-¿d-ln-am≥ Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy k-°o-\(48). a°ƒ: ap-lΩ-Zv j-doPv(Zp-_bv), ap-lΩ-Zv A-Zv\m≥, ^-kv-\. a-cp-aI≥: k-°o¿ F-tf-‰n¬ ht´mfn.

Nm-c-t¡kv: t]m-enkv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn t_m-[-]qÀhw ssh-In-¸n-¨pþ \-¼n-\m-cm-bW³ sIm-®n: Nm-c-t°-kn¬ Xm-\-S-°-ap-≈ im-kv-{X-RvPsc {]-Xn tN¿-Ø t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S]-Sn t_m-[-]q¿hw k¿-°m¿ ssh-In-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v sF.Fkv.B¿.H- imkv{X⁄≥ \ºn \mcm-b-W≥ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ F-Xn¿-k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿-∏n-®p. kn-_n am-Xyq-kv \¬In-b k-Xy-hm-Mv aq-e-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv \ºn-\m-cm-b-W≥ \¬-In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v kn._n.sF dnt]m¿´v e`n®n-´pw 15 h¿jtØmfw ]qgvØnsh°m≥ kn_n amXyqkns≥d t\XrXzØn¬ {iaw \SØnbXmbpw tImSXnbn¬ lcPn h∂t∏mƒ am{Xw CXv ]pdØphcnIbmbncp∂psh∂pamWv Xs≥d hnizmkw. C{Xbpw Imew ^b¬ ]qgvØnh®Xv kw_‘n®v At\zjWw \SØWw. X߃°v kn._n.sF ¢o≥No´v \¬Inbn´ns√∂ kn_n amXyq kns≥d hmZw hmkvXhcln-X-am-sW∂pw AUz. kn DÆnIyjvW≥ aptJ\ \ºn \mcmbW≥ \¬Inb kXyhmMvaqeØn¬ ]dbp∂p. ]pdØp \n∂p≈hcpsS CSs]Sens\ FXn¿Øp-sIm-≠v ap≥ sF. Fkv.B¿.H sNb¿am\S°w Bdv DtZymKÿ¿ FgpXnb Xpd∂ I Øpw \ºn \mcmbW≥ tImSXnbn¬ lmPcm-°n.

I-pª - m-hXm-\q¿: Xm-\q¿ kz-tZ-in ]-c∏ - \ - ß - m-Sn ]p-Øc - n°¬ ]p-Xn-bI - Ø - v Ip™m-h (68). `m-cy: ssk\-_. a-°ƒ: _-jo¿, ssj-P¬, \n-jm-Ø.v

I-−p Nn-‰q¿: shm¬-∏p-≈n s\√n-bw-]m-Sw Sn I-≠p (98). a°ƒ: sI. k-ltZh≥, sI. Im¿-Øym-b\n, sI. Kw-Km-[c≥, ]tc-X\m-b sI cm-PmaWn. a-cp-a°ƒ: hn hnem-kn\n, ]-flm-thZn, \n¿a-e.

s]m-«n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\nÂ-\n-¶v tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p ]m-\q¿: s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn sse-\n¬-\n-∂v tjm-t°-‰v t hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ]m-\q¿ ]me- Ø m- b n- b nse ]p-Ø≥]p-c-bn¬ hn-Pb≥- ˛ - k n- ‘ p Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ P-n-kn¬(18) B-Wv a-cn-®Xv. cm-{Xn ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tdm-Un-eq-sS \-S-∂p-t]m-hp-∂Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. \n-ehn-fn tI-´v k-ao-]hmkn-Iƒ HmSn-sb-Øn-sb-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy hnZym-`ym-k ÿm-]-\-Øn¬ tlm´¬ am-t\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-bmWv. k-tlm-Z-cn: Pn-ay.

J¯-dn acn¨p tIm-gn-t°mSvv: JØdn¬ kbn¬kvam\mb Xma-c-t»cn ]q\q¿ BthesØ Pkodns‚ ]nXmhv C{_m lnw ]ø-ºSn (56). `mcy: DΩp k¬a. Pko-\ aI-fmWv. acp-aI≥: ap\o¿ (k-u-Zn).

sIm-bn-em≠n: sN-tßm´p-Im-hv I-h-em-Sv \m-ctßm-fn(sh-≈-a-Æn¬) A-–p¿-d-ln-am≥(55). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: \m-kn-e, Akokv, ^m-kn-e. a-cpa°ƒ: lp-kbv≥ (JØ¿), k-do-\, \u^¬(ap-®p-Ip-∂v).

^-tdm°v: {]ap-J ]fin-X\pw {K-Ÿ-Imc\pw Jp¿-B≥ hym-JymXm-hpam-b ]-tc-X\m-b kn F≥ A-lΩ-Zv au-ehn-bp-sS `m-cy _n-øp´n(70). a°ƒ: B-an-\, dlvv-aØv. a-cp-a-°ƒ: hn ]n A-–p¬-l-aoZv, tUm. ]n kp-ss_¿(K-h. B¿Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImf-Pv tIm-gn-t°m-Sv).

bqk-^v lm-Pn h√-∏p-g: sX-ßpw-hf∏v Xn-cp-≠n-°¬ bqk-^v lm-Pn ˛80. `m-cy: Bbn-j l÷pΩ.a°ƒ: ap-lΩZv(A¬-sF≥), ^mØn-a, lw-k-°p-´n (A¬sF≥), kp-ss_-Z, kpsse-am≥ (A¬-sF≥). a-cp-a°ƒ: k-^n-b, A_q-_°¿, d-Pp-e, ap-l-ΩZv, jao-a k-tlm-Z-cnIƒ: B-bn-j, \^ok.

hn³-skâv sN-dp-h-Æq¿: I√p-sh-´n∏v ]-d-ºn¬ hn≥-sk ‚ v(73). `mcy: {_o-PnXv. a°ƒ: ¢o‰-kv(Zp_bv), A-tem-jykv, enkn. acp-a°ƒ: jmen, s_ ∂n, {]-Imi≥. kwkvv Imcw C∂p ssh-Io´v aq-∂n\v sNdphWq¿ XncplrZ bw tZhmebØn¬.

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v _-e-am-bn hn-jw \¬-In sIm-e-s∏-SpØnb aI-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm´v-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn-ho´n¬ km-_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. kw`-hØn\p-ti-jw H-fn-hn¬-t]m-b km-_p- ssa-kq-cnemWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. kw`-hw \S--∂v a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t]m-b-Xm-bn t]men-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ S-h-dn-se kn-·-ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km-_p-hns‚ t^m¨ {]-h¿-Øn-°m-Xn-

cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. F-∂m¬ C∂-se km-_p ssa-kq-cn¬ \n∂v _-‘p-°-sf hn-fn-®v hn-hc-߃ Xn-c-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-_p hn-fn-® \-º¿ tI-{μo-Icn-®v \-SØn-b A-t\z-j-WØn¬ ssa-kq-cn-se tdm-kv Km¿-U≥ tem-Uv-Pn-ep-s≠-∂v hy-‡-am-bn. C-tX-Xp-S¿-∂v tIk-t\z-jn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF hn sP ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ e-kv-I¿ t]men-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. e-kv-I¿ t]men-km-Wv tem-Uv-Pn¬ \n-∂pw km-_p-hn-s\ I-kv-‰-Un-bn-seSp-ØXv. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn

t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn {]-Xnsb A-d-Ãv sN-øp-Ibpw C-bmsf ]n-∂o-Sv dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xnh-®-sX-∂v I-cp-Xp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n∂v t]m-en-kv I-s≠SpØp. Cbmƒ am-\-kn-Im-kzÿy-ap-≈ B-fm-sW-∂v _‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠mw-Xnø-Xn Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcm-K-hn-ZKv-[≥ Nn-In¬-kn-®-Xn-s‚ tc-JIfpw _-‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. C-bm-fp-sS ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xmbpw ]-d-bs∏-Sp∂p.


6

thÀ-]mSv

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

\a-kv-Im-c-¯n-\n-sS Ip-g-ªpho-Wp a-cn-¨p-

_o-^m-¯n-a-

\-^o-k l-Öp-½-

B-bn-ip-½-

Ir-jv-W³-Ip-«n-

tKm-]-e-Ir-j-W v ³ \m-bÀ--

A-¸p-®n

{]-`m-I-c³ \m-bÀ-

Ip-ªn-¸m-¯p

sIm-t≠m-´n: s\-Sn-bn-cp∏v ap-kv-eym-c-ßm-Sn tZh-[m¿ bp. -]n kv-Iq-fn\p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b ]-≈n-°-sØm-Sn ap-lΩ-Zv am-Ã-dp-sS `m-cy Np≠-°m-S≥ _o-^m-Øn-a (sN-dn-tbmƒ 76).a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (Akn.F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\n-b¿, F¬. F-kv.Pn.Un k-_v-Un-hnj≥ a-e-∏p-dw), A-–p-dkm-Jv (t{S-Uv C≥-kvs]-Œ¿ K-h. -t]m-fn-sSIv-\ - n-Iv, s]-cn-¥¬-a-Æ), \-ko¿ _m-_p (_n-kn\-kv), ^m-Øn-a kp-lvd, B-an-\m-_n (dn-´. A[ym-]n-I), k-do-\. a-cp-a°ƒ: a-s∂-sØm-Sn apl-Ω-Zv A-Øm-Wn-°¬, sI hn A-_p (dn-´. F≥-Pn-\n-b¿ Fw.C.Fkv.^-tdm-°v), Sn ]n C{_m-lnw (ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn), A-kva, dp-Iv-km-\, d-ko-\ (A-[ym-]n-I.-F.-Fw.-F®v.F-kv ]p-fn-°¬).

Xm-\m-fq¿: ao-\-S-Øq-cnse ]-tc-X-\m-b Xp-dp-hmbn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy \-^o-k l-÷p-Ω (72). a-°ƒ: ssk-X-e-hn F∂ Ip-™p-´n (^p-ssPd), P-A-^¿ (A¬sF≥), A-–p-√ F-∂ ap-Øp (ku-Zn), ^v-fp¬ B-`n-Zv, kp-sse-J, dw-e, ssa-aq-\, k-°o-\, kmPn-Z, k-ao-d. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿ Xm-\q¿, k-emw Xn-cq¿, ssk-Xp Xm-\q¿, _-jo¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn, I_o¿ Xn-cq¿, _-jo¿ \nd-a-cp-Xq¿, lm-P-d, ssk\-_, B-cn-^, dm-_n-b. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse Hº-Xn-\v sN-{º Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

F-S-h-Æ: H-Xm-bn ]p-≈nbn-e-∏m-d-bn¬ ]-tc-X-\mb ]-c-ip-cm-a≥-Ip-∂-Øv I-Ωp-Ip-´n-bp-sS- `m-cy Np¶-Øv B-bn-ip-Ω (70). a°ƒ: bq-kp-^v A-en (dn´. A-[ym-]-I≥ Pn.F¬.]n.F-kv ]p-∂bq¿), A-–p¬ l-ao-Zv, A≥-h¿ (]n.sI Nn-°≥Ãmƒ, H-Xm-bn), A–p¬ P-eo¬ (_n¬-UnMv tIm¨-{Sm-Œ¿), ss^k¬, ^m-Øn-a, kpss_-Z, _p-jv-d, j-_m\p-_o-Kw. a-cp-a-°ƒ: ]n P-ao-e, sI-Sn I-Zo-P, sI A-–p-d-ln-am≥ ]m-h-Æ, ]n ]n d-Po-\, ]n sI Bcn-^, sIm-√w-Nn-c tIm-b (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: l- ≥, ko-Xn ap-kveym¿, A-_q-_-°¿, JZo-P, \-^o-k, B-an-\, adn-bp-Ω, ]-tc-X-cm-b ambn≥-Ip-´n, _n-ø-°p-´n.

]-¥m-hq¿: sN-{º Ir-jvW≥ Ip-´n (89). `m-cy: tZh-In. a-°ƒ: im-¥, _mem-a-Wn (ss\-X-√q¿ bp.]n kv-Iqƒ), k-c-kzXn, c-a-Wn, kp-{_-lv-aWy≥, N-{μm-\-μ≥ (Zp_bv). a-cp-a-°ƒ: {io-\n-hmk≥ ]p-d-ßv, \m-cm-bW≥ (dn-´. A-[ym-]-I≥ Pn.F-®v.F-kv F-S-∏mƒ), ]p-jv-°-c≥ (s\-√n-°¬ {Sm-h¬ Iq-‰-\m-Sv), {]-aof, {io-tZ-hn, ]-tc-X-\m-b kp-tc-{μ≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

Ip-dp-ºØ - q¿: sN-eq¿ ]tc-X\ - m-b sN-dp-]d - º - n¬ \m-cm-bW - ≥ \m-bc - p-sS aI≥ dn-´. ]p-∂Ø - √ - t]mkv‰ - va - m≥ tKm-]m-eI - r-jvW≥ \m-b¿ (tKm-]p-\mb¿ 66). `m-cy: ]-¶P - m-£n (t]m-kv‰ - ¬ Un-∏m¿-´vsa‚ v Xn-cq¿). a-°ƒ: im¥n, kz-]v\ - . a-cp-a° - ƒ: cm-aI - r-jvW - ≥ (tIm-´°¬ B-cy-ssh-Zy-im-e), P-bi - ¶ - ¿ (tI-cf - ^o-Uvkv I-™n-∏p-c).

]p-d-Øq¿: B-ip-]-{Xn∏-Sn Nm-en¬ A-∏p-Æn (97). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ao-\m-£n. a-°ƒ: {io-Zd≥ (am-Xr-`q-an G-P‚ v), hm-kp-tZ-h≥ (aw-K-em]p-cw), am-[-h≥, tam-l\≥ (J-Ø¿), eo-e, im-¥. a-cp-a-°ƒ: tZ-hbm-\n, Iu-k-ey, kp-`{Z, tZ-h-In, N-{μ≥ Bip-]-{Xn-∏-Sn, ]-tc-X-\mb N-{μ≥ ]-®m-´n-cn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

F-S-bm-‰q¿: ]-d-º-Øv {]`m-I-c≥ \m-b¿ (83). `mcy: N-°-\m-Øv Pm-\-InA-Ω. -a-°ƒ: k-X-y-`ma, kp-tem-N-\, hn-P-b-Ipam-cn, tim-`-\, kp-Ip-amc≥ (A-[-ym-]-I≥, F-Sbm-‰q¿ Un. F≥.Fw. F.bp.]n. kv-Iqƒ), h-\P. a-cp-a-°ƒ: cm-a≥ \mb¿, tI-i-h-Zm-k≥, tkm-a≥, cm-L-h≥, cmP≥, kn-‘p (A-[-ym-]nI, h-f-cm-Sv Pn.Fw. F¬.]n. kv-Iqƒ).

Ip-dp-h: ]-g-a-≈q¿ sX°pw-Ip-f-ºn-se ]-tc-X\m-b a-≠m-b-∏p-dw sambv-Xp-hn-s‚ `m-cy Ip™n-∏m-Øp (84). a-°ƒ: A-_q-_-°¿ (dnbm-Zv), ]m-Øp-´n, B-en (k-^n-b {Sm-h¬-kv a-e∏p-dw), B-bn-i, ap-l-ΩZv, J-Zo-P, D-Ω¿. a-cp-a-°ƒ: ]m-Øp-Ω, jl¿-_m-\p, ko-\-Øv, hm-ln-Z, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-l-Ω-Zv tIm-´°¬.

_n-cn-b-¡p-«n aq-∂n-bq¿: X-e-∏m-d ]q°m-S≥ Jm-Z-dn-s‚ `m-cy _n-cn-b-°p-´n (50). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv Ip-´n, JZo-P, lm-P-d, B-_n-Z. acp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, A-–p k-a-Zv, tIm-b (aqh-cpw ku-Zn), A-jv-d-^v (bp.F.C).

ju-¡-¯v Ip-‰-\mSv: Nm-en{]w I-dpßm-´p-h-f-∏n¬ bq-k-^ns‚ a-I≥ ju-°-Øv (30). `mcy: sse-e. a° ƒ: j^v-\ sj-dn≥, sjlvv-a-sj-dn≥.

ssk-\-_

h-≠q¿: h-≠q¿ ]-©m bØv Hm-^n-kn-\p k-ao]w ]-tc-X\m-b BteIu-e-¯v ßm-S≥ Ip-™n-ap-lΩ - Z- nth-ß-c: C-cn-ß-√q¿ Ip- s‚ `m-cy ssk-\_ - (83). ‰n-Ø-d-Ω¬ h-≈n¬ A-d- a°ƒ: ]-tc-X \mb t]m^m-Øn-s‚ `m-cy Ip-gn-®n- n\ h-en-bm-°-sØm-Sn A- en-kv slUvt- Im¨-k‰ –p-d-lv-am-s‚ a-Iƒ Iu- _ƒ kp¬-^o-°¿ h≠q¿, ^n-tdm-kv tªm°v e-Øv(21). am-Xm-hv: h-enbm-°-sØm-Sn ku-Z. k- Hm-^n-kv h-≠q¿, sse-e, ]m-Øp´n, P-ao-e, apwtlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv, A-–p¬-_m-kn-Xv. J-_- Xmkv, sP _n, s]m-∂p. d-S-°w sNm-Δm-gv-N cm-hn- a-cp-a°ƒ: D-ssa-_, Pse F-´-c-°v Ip-‰q¿ Ip-gn- kn-ø, D-ssk ≥, lw-k, s®-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv Jap-lΩ - Zv, _-jo¿, \mk _¿-ÿm-\n¬. ¿, am\p.

h-≠q¿: {]-`m-X \akv-Im-c-Øn-\n-sS Ip-g-™p hoWp a-cn-®p. Im-c-°m-]-d-ºv s\®n-°m-S≥ D-Æo≥-Ip-´n F-∂ am-\p (53)B-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: A-^v-k-Øv. am-Xm-hv: hn-øp-´n. a-°ƒ: d-ko-\, j-_v-\, ap-l-ΩZv \-hm-kv (A-_q-Zm-_n), ap-lΩ-Zv \-hm-^v. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ a-Po-Zv ]q-t°m-´pw-]m-Sw, \n-kmw. k-tlm-Z-c-߃: A-jvd-^v, d-^o-Jv, B-bn-j, kp-ss_--Z, dw-e-Øv, kp-sseJ.

a-WÂs¯m-gn-em-fn tPm-en-¡n-sS a-cn¨p s]m-∂m-\n : Xp-{]-tßm-Sv ]©m-b-Øn-se C-Sn-bm-´n¬ I-Shn¬ Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se a-Wse-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-lm-kzkv-Yy-sØ Xp-S¿-∂v sXm-gn-emfn a-cn-®p. s]m-∂m-\n Cu-iz-caw-K-ew s\-bv-X-√q¿ kz-tZ-in sN-dn-bm-cw tIm-´n¬ A-en(44) B-Wv a-c-n®-Xv. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: A≥-km¿, B-_n-Z, A≥-kn-e.

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p I-pª - m-h-

ap-l½- Z- v lm-Pn-

N-¡n--

Xm-\q¿: Xm-\q¿ kz-tZ-in ]-c∏ - \ - ß - m-Sn ]p-Øc - n°¬ ]p-Xn-bI - Ø - v Ip™m-h (68). `m-cy: ssk-\_. a-°ƒ: _-jo¿, ssjP¬, \n-jm-Ø.v a-cp-a° - ƒ: dm-_n-b, ap¿-jn-Z, \n-km¿.

Xn-cq¿: sN-dn-ba- p-≠w ap-b-v Xo≥-]≈ - n tN-\m-Øv ap-lΩ-Zv lm-Pn (45). `m-cy: \^o-k. a-°ƒ: a≥-kq¿, k^p-hm≥, \-Zo¿, k-ao-d, l^vk - Ø - .v a-cp-aI - ≥: ap-Po_v h-Wn-b∂ - q¿.

F-S-∏mƒ: aq-Xq¿ ]-tc-X\m-b hm-cn-b-Øv ]-≈nbm-en¬ A-ø-∏-s‚ `m-cy N-°n (67). a-°ƒ: hn-Pb≥, hm-kp, _m-e-Ir-jvW≥, \n¿-a-e. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10\v.

ta-em-‰q¿: _m-¶n¬- ]-W-an-S-]m-Sv- \-S-Øn-b-ti-jw a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn Ip-g™-p-ho-Wv a-cn-®p. F-S-∏-‰ aq-\m-Sn-bn-se ]-tc-X-\mb sIm-f-tØ-S≥ ^m-Øn-a ( 57)bm-Wv a-cn-®-Xv. Xn¶-fm-gv-® ]-I¬ 12 a-Wn-tbm-sS ta-em-‰q¿ Fkv._n.Sn bn¬ ]-W-an-W-]m-Sv \-S-Øn-b-ti-jw ]p-dtØ-°n-d-ßn-b ^m-Øn-a h-gn-bn¬ Ip-g-™p-ho-gpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ sXm-´-Sp-Øp-f-f kz-Im-cy ¢n-\n°n¬ F-Øn-®-t∏m-tg-°pw a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. a-I≥: -_m-kn-Øv.

a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tIm-´-°¬: X-an-gv-\m-Sp kz-tZ-in-sb H-Xp-°p-ß-ense kz-Im-cy sI-´n-S-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn-¬ I-≠Øn. A-ºv(52) s\-bm-Wv sI-´n-S-Øn-se tIm-Wn-∏Sn-bn¬ a-cn-®p In-S-°p-∂-Xm-bn I-≠-Xv. Iq-en-]-Wn°m-c-\m-b C-bm-ƒ k-ao-]-sØ tem-Uv-Pn-em-Wv Xma-kw, ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°v am-‰n.

B-bn-jp-½

Ip-ªn-¸m-¯p-

cm-a³

Ipªn-sam-bv-Xo³

Zm-£m-b-Wn-A-½-

a-dn-b-¡p-«n-

F-{_-lmw

Ip-ªo-a-

A-co-t°mSv: tXm-´p-ap°w ]-\w-πm-hn-se am-SØn-߬ ap-lΩ-Zv F-∂ C-Æn-bp-sS `m-cy sh-Ãv ]-Ø-\m-]pc-Øv A-cn©o-cn-Ω¬ B-bn-jp-Ω (85). a°ƒ: ]-tc-Xbm-b ^mØn-a, kp-sse-am≥ (kn.]n.Fw ]-\w-πm-hv {_m-©v sk-{I´-dn). a-cpa-°ƒ: Ae-hn h-S-°pwapdn, ssk-\-_. J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10.30\v sh-Ãv ]-Ø-\m]p-cw hen-b Pp-am-a-kv-PnZn¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-sg-Nn\ ]-tc-X-\m-b X-SØn¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy I-fw-h-f-∏n¬ Ip™n-∏m-Øp (85). a°ƒ: A-–p-√-°p-´n, A–p¬-Jm-Z¿ (C-cp-h-cpw bp.-F.-C), C-{_m-lnw, A-–p¬ I-cow (ku-Zn), k-^n-b, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_, ^mØn-a, ssk-\, ^m-Øna-Ip-´n, ssk-X-e-hn sNdp-ap-°v, C-kv-a-bn¬ Ip≠q¿.

F-S° - c - : B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-k‰ v- v ]m¿-´n {]-h¿Ø-I≥ Np-¶Ø - d - ssI∏n-\n \o-e™ n-bn-se am´-∏m-S≥ cm-a≥ (80). `m-cy: am-Wn. a-° ƒ: h-’e - Ip-am-cn, hn-Pb - e - £ - a v- n, ku-an-\n, Fw B¿ P-bN-{μ≥ (kn-]n-Fw F-S°-c F-cn-b I-Ω‰ - n-bwKw), ssj-eP - . a-cp-a°ƒ: hm-kp, D-Æn-Ir-jvW≥, D-Æn, ]p-j] v- (\n¿a-e l-b¿ sk-°d - n kvIqƒ F-cp-aa - p-≠)- .-

cm-a-]pcw: I-Sp-ß-∏pcw I-cp-hm-Sn-Ip-f-ºnse I-cp-hm-Sn Ip™nsam-bv-Xo≥ lm-Pnsb-∂ Ip-™o≥(65). `mcy: Ip-™n-]mØp´n. a°ƒ: Aen(Zp_bv), km-Pp±o≥, kp-ss_-Z. J_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\v I-Sp-ß∏p-cw ]-≈n-Ipf-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿ÿm-\n¬.

tN-tßm-´q¿-:- tIm-´-∏p-dØv- ]m-Xn-cn-∏m-Sv- Zm-£mb-Wn-A-Ω- (78).- `¿-Ømhv-:- ]-tc-X-\m-b- Ip-™-≥\m-b¿.k-tlm-Z-c-߃-:- {io-[-c≥ \m-b¿,- am-[-hn-°p-´nA-Ω,- h-kp-a-Xn- A-Ω,tKm-]m-e-Ir-jv-W-≥,tKm-hn-μ-≥-Ip-´n,- ]-tc-Xcm-b- sh-´n-°m-´v- Ip-´-≥ \m-b¿,- ]-flm-h-Xn- A-Ω,cm-[m-Ir-jv-W-≥ \m-b¿,`m-kv-I-c-≥-\m-b¿,- cm-a\m-cm-b-W-≥.- kw-kv-Imcw- sNm-Δm-gv-N- cm-hn-se10\v.

sh-´w: sh-´w ]-Sn-bw ]-tc-X-\m-b ]-≈n-∏d-º-Øv ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (72). a-°ƒ: A-–p-k-emw, ap-lΩ-Zv jm-^n, A-–p¬ hm-ln-Zv, ^m-Øn-a, Pao-e, dw-e-Øv, d-lo\. a-cp-a-°ƒ: _m-h, Ip™n-_m-h, A-_q-_°¿, _-Z-dp-±o≥, A¬-kn-bm-kv, k-^nb.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv h≈n-°m-Sv hn-ap-‡ `-S≥ B-c-y-∏-≈n-bn¬ F sF F-{_m-lmw (74). `m-c-y: Ip-™p-tamƒ. a-°ƒ: kmw-Ip-´n, kp-\n, ]m-ÿ tPm¨-k¨. a-cp-a-Iƒ: c-a-y. kw-kv-Im-cw _p-[\m-gv-N D-®-°v 12-\v h-≈n°m-Sv N¿-®v Hm-^v tKm-Uv sk-an-tØ-cn-bn¬.-

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-ºp-dw im-c-Øp-]-Sn ]-tc-X-\mb a-Zm-cn ap-l-Ω-Zn-s‚ `mcy Ip-™o-Ω (85). a°ƒ: A-l-Ω-Zv, P-ao-e, \-^o-k, k-eo-\, ]mØp-Ωp. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv Xn-cq-c-ßmSn, h-en-bm-´v I-Ωp-lm-Pn, A-_q-_-°¿ th-ß-c, A-_q-_-°¿ sIm-Sn™n, lm-P-d.

ssk-X-e-hn-

\qdmw h-b-Ên-Â \n-cym-X-\mbn

A_vZp-d-lv-am³ Ip«n

Ben

tKm-hn-µ-¡p-dp¸v

I-Sp-t§m³

k^n-b

]m-¯p-«n

tX-™n-∏-ew: \otcm¬-∏-e-sØ tIm-gnsØm-Sn ssk-X-e-hn (73). `m-cy: C-Øm-®p. a-°ƒ: C-kv-a-bn¬, \m-k¿, \-^o-k, dp-Jnb, P-ao-e, kp-ss_-Z, k-^n-b, k-°o-\, Akv-am-_n, _p-jv-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p-d-lnam≥, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, C-{_m-lnw, _-jo¿, ap-l-Ω-Zv hn.sI ]-Sn, apw-Xm-kv, ap-l-Ω-Zv tN-fm-cn, \-ko-d, ]-tcX-cm-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv Nm-en-bw. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 7.30\v \o-tcm¬]m-ew \q-dp¬ a-kv-PnZn¬.

I-Sn-b-ßm-Sv: I-Sn-b-ßm-Sv Su-Wn-se ]-Sn-™m-dbn¬ F≥ ]n Ip-´n aΩn(100). I-Sn-b-ßm-Sv aZvdk I-Ωn-‰n-bp-sS ap≥ {]-kn-U‚m-bn-cp∂p. `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: t]m°¿, Ip-™-Ω-Zv(Akn. U-b-d-Œ¿ hn.F®v.F-kv.C), aq- , Ip™m-bn-i, ^m-Xzn-a, ssk\-_, Ip-™m-an-\, \-^o-k. a-cp-a°ƒ: adnbw, k-^n-b(sa-º¿ Nß-tcm-Øv {Km-a-∏-©mbØv), lmP-d, A-Ω-XvlmPn, aq-k, k-eow, Ip™n-sam-bvXn, ]-tc-X\mb Ip-™-ΩZv. J-_-dS°w C-∂p cm-hn-se 9.30\p \-cn-t°m-´p-Ω¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

tImgnt°mSv: amb-\mSv If-cn-tÃm-∏n\v kao]w IWn-bmcn A_vZp-d-lvam≥ Ip´n (85) \ncym-X\m-bn. J_-d-S°w C∂p cmhnse HºXn\v amb\mSv Ppam- a-kvPn-Zn¬. `mcy Bbn-ipΩ. a°ƒ: ^mØn-a, km¬an, DΩpkp¬a, Aeo-a, A_vZp ¬ k-emw, l^vk-Øv. acp-a-°ƒ: ]tc-X-\mb apl-ΩZv (tNhm-bq¿), tImb (sh≈n-]-dºv), lk≥ (amb-\mSv), ankvcn (aqgn-°¬) \ujnZ (\Sp-h-´w).

ap-°w: ap-cn-ßw-]p-dm-bn s]m-Sp-h-Æn-°¬ It°m-´v ]-d-ºn¬ Ben(75). a°ƒ: ap-l-ΩZv, km-±nJv, \-Po_v, sk-lven≥, J-a-dp-∂n-k, j-_v\, dp-_o-\, k-eo-\. a-cpa°ƒ: kn-≤o-Jv(JØ¿), i-co^v, A-–p emw(ku-Zn), _-jo¿ (kn-h-n¬ tÃ-j≥ tImgn-t°m-Sv), ssa-aq-\, k-Pv\, km-ln-d, _p-jv-d. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v B-\-bmw-Ip-∂v X-Æo¿-s]m-bn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

sXm-´n¬-]mew: hm-g-bn ¬ amh-≈n tKm-hn-μ-°p-dp∏v(90). `mcy: ao-\m-£nAΩ. a-°ƒ: c-ho-{μ≥, ssie-P, k-Pn\n. a-cp-a°ƒ: l-c-n-Zm-k-°p-dp∏v, k-Xo-{μ≥(dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ \-cn-°m-t´-cn Fw.F¬.]n), {io-P. kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p ho-´p-h-f-∏n¬.

X-fo°-c: B-°¬ N-ßcwI-≠n I-Sp-tßm≥ (88). `mcy: s]m°n. a°ƒ: Pm\p, _me≥, \m-cm-b Wn, cmP≥, hnP-b≥, a-t\mP≥, tim-`. a-cp-a° ƒ: N-{μn, kp-a, ko-a(sa-º¿ Im-b-s°mSn {Km-a-∏-©mb-Øv), IÆ≥, i-¶c≥, Ip-amc ≥, A-\n-X.

t]-cm{º: tN-Wn-bm≥ I-≠n t]m-°-dp-sS `m-cy k-^n-b-(58). a°ƒ: A–p¿d-km-Jv(kp-¬Øm≥ tKmƒ-Uv), B_n-Z, jm-Pn, im-ln-Z, ku-Z. a-cp-a°ƒ: \kv-a (Ip-‰ym-Sn), d-joZv, kemw, C-eym-kv, ap-l-ΩZen.

th-ß-c: Du-c-Iw I-cnºn-en ]-tc-X-\m-b aq-®nsØm-Sn Ip-™n-Ωp-hns‚ a-Iƒ ]m-Øp-´n(49). tN-dq¿ Im-∏n¬ sX-s°ho-´n¬ a-c-°m-cn-s‚ `mcy-bm-Wv. a-°ƒ: A≥h¿-k-emw, B-_n-Z. ktlm-Z-c-߃: sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n.

C-cn´n: sh-fn-am\-sØ Np-S-en-bm-¶¬ s_-∂nbp-sS `m-cy Im-™n-cØm-\n-bn-¬ ta-gv-kn (40).

tIm-c³

am-bn³ ap°w: F-c-™n-am-hv sX-©o-cm-]-d-ºn¬ ambn≥(52). `m-cy:^m-Xzn-a. a°ƒ: \n-km¿, ko\Øv, A≥-km¿, A≥h¿. a-cp-aI≥: Peo¬.

lmPn-d D½

B-eØ - q¿: tXm-Wn-∏m-Sw Nm-epw-]p-≈n Ip∂-Øv A-lΩ - Z- n-s‚ `m-cy lmPnd D-Ω (73).

Ign-™ Znh-kw A-¥cn-® In-g-t°m-Øv It®-cn-ap-°v h-´-°-≠nbn¬ ]-tc-X\m-b kman-bp-sS `m-cy am-WnIyw(88). k-©-b\w: sh≈n.

cXv\mIc³

Iq‰\mSv: s\Spw ]pd Øv cXv\mIc≥ (75). `mcy: ]tcXbmb tIm afw. a°ƒ: {]im¥v.

kvIqÄ- hn-«v a-S§nb hnZymÀ-Yn-\n I-Ãn -X-«nho-Wv a-cn-¨p I-dp-I-®m¬(tIm-´-bw): kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-te-bv°v a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-\n I-√n¬-X-´n ho-Wv a-cn®p. I-dp-I-®m¬ ]-\-bw-ºm-e I-cn-t°m-´v a-Ømbn-bp-sS a-Iƒ en-U(14)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v kv-Iqƒ hn-´v hn-´n-te-bv-°v a-S-ßp-tºmƒ tdm-Un-se I-√n¬-X-´n ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn-\n-sb DS≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]-\-b-ºm-e A-]mb-∏-Sn-bn¬ \n-∂p C-©-°m-´v {]-tZ-i-tØ-°p-≈ Ip-Ø-s\ I-b-‰-ap-≈ ]-©m-b-Øv h-gn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-gv-N-bn¬ X-e-bv-t°-‰ B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-w. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. s\-Sp-ßm-S-∏-≈n kn. Fw. F-kv ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv.

ta-gvkn

I-gn-™ Znh-kw A¥-cn-® Ip-‰ym-Sn Np-≠° A-–p√(63).

hn-Pb³ C-cn-°q¿: ]-Sn-bq¿ Bcy-t¶m-s´ Im-c-°¬ hn-P-b≥(51). ]n-Xmhv: cma≥. am-Xm-hv: \m-cmb-Wn. `mcy: cmP-Ω. a°ƒ: kn\n, knt\mPv. a-cp-a-°ƒ: h-k¥ Ip-am¿, jo-_.

sNdp-]pg: Xncp-ta\n Xm∂n-®m-ense FSp Ø≥ ho´n¬ tImc≥ (98). `mcy: ]tc-X-bmb Imcn®n.

Pn-¯p h-SI-c: I-cn-º-\-]mesØ ]-tc-X\m-b \-S°¬ Zn-t\i-s‚ a-I≥ aoØ-se I√m‚-hn-sS Pn-Øp(23). A-Ω: cm-[. k-tlm-Z-c-߃: {]ntbjv, Zn-\n-j.

C-Iv-_mÂ

B-e-Øq¿: ]-Ø-\m-]pcw A-ºm-g-ap-°v C-Iv_m¬ (50).

C-{_mlnw lm-Pn

h-´-s∏m-bn¬: dko-\ a≥-kn-en¬ hm-Wn-b®m¬ C-{_mlow lmPn(73). `mcy: Ip-™m-an\.

hn-em-kn\n

amln: Cu-Ãv ]-≈q-cnse Ip-´o‚]-dº-Øv KoXm-e-b-Øn¬hn-em-kn\n(60).

Ip-«ym-en ssh-ZyÀ

Ip-ªm-bn³ lmPn

_m-ep-t»-cn: _m-ep-t»cn-bn-se B-bp¿-th-Z `nj-Kz-c-\m-bn-cp-∂ ]-Sn™m-sd ho-´n¬ hn ]n Ip-´ym-en ssh-Zy¿(101). `mcy: Ban-\(dn´. A[ym]n-I \-∑-≠ l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ). a°ƒ: kq-∏n(dn-´ sU]yq´n X-l-kn¬-Zm¿), sam-bv-Xn(dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ _m-ep-t»-cn F.bp.]n kv-Iqƒ), Aeo-a, D-Ωm-®p. a-cp-a°ƒ: tIm-bmap, ^m-Xzn-a, ^mXzn-a(\-Sph-Æq-cv), ]-tc-X\m-b A-–p¿-d-ln-am≥. ktlm-Z-c߃: ssk\_, ]-tc-Xcm-b aq-k°p´n, B-an-\, B-bn-j, ]m-Øp-Ω, a-dn-bp-Ω. J_-dS-°w C-∂p cm-hnse H-º-Xn\p _m-ep-t»cn ap-°v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

sIm-Sp-h-≈n: ]-g-bIm-e P-amA-sØ C-kv-em-an {]-h¿-Ø-I-\pw ]-c-∏≥s]m-bn¬ a-kv-Pn-Zp¬ lp-Zm {]-kn-U‚pam-b Pn-\m≥ sXm-Sp-I-bn¬ Ip-™m-bn≥-lm-Pn(84). `mcy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A–p¿d-ln-am≥, Ip¬kp, A-–p¬ A-kokv, l-aoZv, l-^v-k, A≥-h¿-kmZØv, j-l-dp-_m≥, A–p¬-ip-Iq¿, Pm-^¿ kz-em-lp-±o≥. a-cpa°ƒ: kp-sse-J, Bbn-i_n, ^m-kn-e, jmln-\, Pm-kv-an≥, km-PnZ, dw-jn-Z, _-jo¿.

_n-¿q«n

A-ÐpÀ-d-ln-am³ Ip-ªn-cma³

imcZ tiJÀ

D-Wn¨n-c

D-½-¿-¡p-«n

t]-cm{º: Iq-Øm-fn k-ac tk-\m-\nbpw I¿-j-I sXm-gn-em-fn-bp-am-bn-cp-∂ Im-b-Æ ]q-Δ-Ømw-Ip-∂nse tN-b°-≠n Ip-™ncm-a≥(85). `m-cy-am¿: \mcm-bWn, ]-tc-Xbm-b ]md°-≠n s]-Æp-°p´n. a°ƒ: chn, _m-_p-cmPv, h¬k-e, {io-P. a-cpa°ƒ: N-{μn-I, c-a, {io[c≥, {]-Imi≥.

cma\m´pIc: Irjn `h≥ tdmUn¬ ]tcX\mb tUm.Fkv.N{μ tiJc≥ \mbcpsS `mcy imcZ tiJ¿(85). a°ƒ: {iotZhn Fkv Zmkv, P-b-{io, Ip™n cma≥, cmtPiz¿Z-bm ¬, B\¥e£van, KoXimen\n. acp-a°ƒ: tUm.Fkv _n F≥ Zmkv, Ip™ncma≥ FS]‰, Achnμm£≥, Zo] Z-bm¬, ]tc X\mb taml≥ Zm-kv.

_m-ep-t»cn: ]-tc-X\mb Ip-´n°-≠n I-Wmcs‚ `m-cy H-‰-°-≠-Øn¬ D-Wn-®n-c(95). a-°-ƒ: `mkv-Ic≥, ]-fl-\m`≥, `cX≥, kp-[m-Ic≥, hn-Pb≥,]p-jv-]e-X, kp-Ipamcn, k-Poh≥, ]-tcX\mb tKm-hnμ≥. a-cpa°ƒ: kp-temN-\, tZhn, Pm-\In, hk-¥, A-Pn-X, X¶w, kn‘p, t__n, cm-a-Ir-jvW≥. k-©-b\w: Rmb¿.

tImgn-t°mSv: ]memgn ]tc-X-\mb ]me-Øn߬ ]°-dns‚ `mcy DΩ-ø-°p-´n(90). a°ƒ: ]tc-X-bmb ]mssØ, Jmen-Zv(-Z-amw). a-cp-a°ƒ: A_vZp-d-ln-am≥ (H-f-h-Æ), Aeoa. aøØv \a-kvImcw C∂p cmhn-se H-º-Xn\p ]memgn ]mhp-s]m-bn¬ Ppam-a-kvPn-Zn¬.

k¡o-\ sIm-Sp-h≈n: a-S-hq¿ ap°v D-≈-t°m-´p-I-≠nbn¬ A-–p-¿d-ln-am≥ Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy k-°o-\(48). a°ƒ: ap-lΩ-Zv j-doPv(Zp-_bv), ap-lΩ-Zv A-Zv\m≥, ^-kv-\. a-cp-aI≥: k-°o¿ F-tf-‰n¬ ht´mfn.

Nm-c-t¡kv: t]m-enkv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn t_m-[-]qÀhw ssh-In-¸n-¨pþ \-¼n-\m-cm-bW³ sIm-®n: Nm-c-t°-kn¬ Xm-\-S-°-ap-≈ im-kv-{X-RvPsc {]-Xn tN¿-Ø t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S]-Sn t_m-[-]q¿hw k¿-°m¿ ssh-In-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v sF.Fkv.B¿.H- imkv{X⁄≥ \ºn \mcm-b-W≥ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ F-Xn¿-k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿-∏n-®p. kn-_n am-Xyq-kv \¬In-b k-Xy-hm-Mv aq-e-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv \ºn-\m-cm-b-W≥ \¬-In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v kn._n.sF dnt]m¿´v e`n®n-´pw 15 h¿jtØmfw ]qgvØnsh°m≥ kn_n amXyqkns≥d t\XrXzØn¬ {iaw \SØnbXmbpw tImSXnbn¬ lcPn h∂t∏mƒ am{Xw CXv ]pdØphcnIbmbncp∂psh∂pamWv Xs≥d hnizmkw. C{Xbpw Imew ^b¬ ]qgvØnh®Xv kw_‘n®v At\zjWw \SØWw. X߃°v kn._n.sF ¢o≥No´v \¬Inbn´ns√∂ kn_n amXyq kns≥d hmZw hmkvXhcln-X-am-sW∂pw AUz. kn DÆnIyjvW≥ aptJ\ \ºn \mcmbW≥ \¬Inb kXyhmMvaqeØn¬ ]dbp∂p. ]pdØp \n∂p≈hcpsS CSs]Sens\ FXn¿Øp-sIm-≠v ap≥ sF. Fkv.B¿.H sNb¿am\S°w Bdv DtZymKÿ¿ FgpXnb Xpd∂ I Øpw \ºn \mcmbW≥ tImSXnbn¬ lmPcm-°n.

Ipªn-¸m-dp sNdp-]pg: ]≠n-°-Shnse Adp-amSn Ip™n-∏mdp(78). `¿Ømhv: ]tcX\m-b Ip™ºp. a-°ƒ: cho{μ≥, im¥.-

I-−p Nn-‰q¿: shm¬-∏p-≈n s\√n-bw-]m-Sw Sn I-≠p (98). a°ƒ: sI. k-ltZh≥, sI. Im¿-Øym-b\n, sI. Kw-Km-[c≥, ]tc-X\m-b sI cm-PmaWn. a-cp-a°ƒ: hn hnem-kn\n, ]-flm-thZn, \n¿a-e.

s]m-«n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\nÂ-\n-¶v tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p ]m-\q¿: s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn sse-\n¬-\n-∂v tjm-t°-‰v t hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ]m-\q¿ ]me- Ø m- b n- b nse ]p-Ø≥]p-c-bn¬ hn-Pb≥- ˛ - k n- ‘ p Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ P-n-kn¬(18) B-Wv a-cn-®Xv. cm-{Xn ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tdm-Un-eq-sS \-S-∂p-t]m-hp-∂Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. \n-ehn-fn tI-´v k-ao-]hmkn-Iƒ HmSn-sb-Øn-sb-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy hnZym-`ym-k ÿm-]-\-Øn¬ tlm´¬ am-t\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-bmWv. k-tlm-Z-cn: Pn-ay.

J¯-dn acn¨p tIm-gn-t°mSvv: JØdn¬ kbn¬kvam\mb Xma-c-t»cn ]q\q¿ BthesØ Pkodns‚ ]nXmhv C{_m lnw ]ø-ºSn (56). `mcy: DΩp k¬a. Pko-\ aI-fmWv. acp-aI≥: ap\o¿ (k-u-Zn).

sIm-bn-em≠n: sN-tßm´p-Im-hv I-h-em-Sv \m-ctßm-fn(sh-≈-a-Æn¬) A-–p¿-d-ln-am≥(55). `mcy: P-ao-e. a-°ƒ: \m-kn-e, Akokv, ^m-kn-e. a-cpa°ƒ: lp-kbv≥ (JØ¿), k-do-\, \u^¬(ap-®p-Ip-∂v).

^-tdm°v: {]ap-J ]fin-X\pw {K-Ÿ-Imc\pw Jp¿-B≥ hym-JymXm-hpam-b ]-tc-X\m-b kn F≥ A-lΩ-Zv au-ehn-bp-sS `m-cy _n-øp´n(70). a°ƒ: B-an-\, dlvv-aØv. a-cp-a-°ƒ: hn ]n A-–p¬-l-aoZv, tUm. ]n kp-ss_¿(K-h. B¿Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImf-Pv tIm-gn-t°m-Sv).

bqk-^v lm-Pn h√-∏p-g: sX-ßpw-hf∏v Xn-cp-≠n-°¬ bqk-^v lm-Pn ˛80. `m-cy: Bbn-j l÷pΩ.a°ƒ: ap-lΩZv(A¬-sF≥), ^mØn-a, lw-k-°p-´n (A¬sF≥), kp-ss_-Z, kpsse-am≥ (A¬-sF≥). a-cp-a°ƒ: k-^n-b, A_q-_°¿, d-Pp-e, ap-l-ΩZv, jao-a k-tlm-Z-cnIƒ: B-bn-j, \^ok.

hn³-skâv sN-dp-h-Æq¿: I√p-sh-´n∏v ]-d-ºn¬ hn≥-sk ‚ v(73). `mcy: {_o-PnXv. a°ƒ: ¢o‰-kv(Zp_bv), A-tem-jykv, enkn. acp-a°ƒ: jmen, s_ ∂n, {]-Imi≥. kwkvv Imcw C∂p ssh-Io´v aq-∂n\v sNdphWq¿ XncplrZ bw tZhmebØn¬.

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v _-e-am-bn hn-jw \¬-In sIm-e-s∏-SpØnb aI-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm´v-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn-ho´n¬ km-_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. kw`-hØn\p-ti-jw H-fn-hn¬-t]m-b km-_p- ssa-kq-cnemWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. kw`-hw \S--∂v a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t]m-b-Xm-bn t]men-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ S-h-dn-se kn-·-ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km-_p-hns‚ t^m¨ {]-h¿-Øn-°m-Xn-

cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. F-∂m¬ C∂-se km-_p ssa-kq-cn¬ \n∂v _-‘p-°-sf hn-fn-®v hn-hc-߃ Xn-c-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-_p hn-fn-® \-º¿ tI-{μo-Icn-®v \-SØn-b A-t\z-j-WØn¬ ssa-kq-cn-se tdm-kv Km¿-U≥ tem-Uv-Pn-ep-s≠-∂v hy-‡-am-bn. C-tX-Xp-S¿-∂v tIk-t\z-jn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF hn sP ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ e-kv-I¿ t]men-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. e-kv-I¿ t]men-km-Wv tem-Uv-Pn¬ \n-∂pw km-_p-hn-s\ I-kv-‰-Un-bn-seSp-ØXv. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn

t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn {]-Xnsb A-d-Ãv sN-øp-Ibpw C-bmsf ]n-∂o-Sv dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xnh-®-sX-∂v I-cp-Xp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n∂v t]m-en-kv I-s≠SpØp. Cbmƒ am-\-kn-Im-kzÿy-ap-≈ B-fm-sW-∂v _‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠mw-Xnø-Xn Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcm-K-hn-ZKv-[≥ Nn-In¬-kn-®-Xn-s‚ tc-JIfpw _-‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. C-bm-fp-sS ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xmbpw ]-d-bs∏-Sp∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

27 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

s{S-bn-\nÂ\n-¶v C-d-§p-¶-Xn-\n-sS ¹m-äv t^m-an ho-Wp a-cn-¨p SnI¬∏kn‰tPm¬ : h-b-\m-Sn-s‚ I-

em-Im-c≥ Sn kn tPm¨ (62). lr-Z-b kw-_-‘ amb tcmK-sØ Xp-S¿-∂v C∂-se cm-hn-se 10.30 Hm-sS I¬-∏-‰-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-embn-cp-∂p A-¥yw. h-b-\m´n-se B-ZyIm-e km-lnXy-Im-c-\m-bn-cp-∂ C-t±lw \n-ch-[n kn-\n-am Km-\-ß-fpw t\m-h-epIfpw sN-dp-I-Y-Ifpw cNn-®n-´p≠v. tI-c-f kwKoX \m-S-I A-°mZ-an ssh-kv {]-kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-≈ C-t±lw ]p-tcmK-a-\ I-em km-ln-Xy kw-Lw kwÿm-\ I-Ωn-‰n AwKw, tI-c-f kwKo-X \m-S-I A-°mZ-an Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®ph-cn-I-bm-bn-cp∂p. \nch-[n ]p-c-kv-Im-c-߃ t\Sn-bn-´p≠vv. `mcy: tacn. a°ƒ: c-Rv-PnØv, C-μp-te-J. a-cp-a°ƒ: kPn-X, cm-cn®≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 10 \v aqe-¶mhv Hm¿-Ø-tUm-Ivkv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

i-¦-c³

^koe

Im-k¿-tIm-Uv: s]-cp-ºf I-cp-hm-t°m-Sv aq-e-bnse hn i-¶-c≥(64). IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n s]-cpº-f-˛2 {_m-©v I-Ωn-‰nbw-Kw, \n¿-am-W-sØm-gnem-fn bq-\n-b≥ (F. sF.Sn-.-bp.kn.) ]-©m-bØv I-Ωn-‰n ssh-kv {]kn-U‚ v, s]-cp-º-f bq\n-‰v {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬-{]-h¿-Øn-®ncp-∂p. `m-cy: \m-cm-b-Wn. a°ƒ: an-\n, kv-an-X, imen-\n, l-co-jv. a-cp a°ƒ: Ip-™-ºp, _m-eIr-jv-W≥, `m-kv-I-c≥. k-tlm-Z-c-߃: am-[-hn, Ir-jv-W≥, e-£v-an, c-aWn, ao-\m-£n, eoe, {io[-c≥, c-hn.

ap´n¬: A¶WhmSn h¿t°gvkv bq\n-b≥ hb-\mSv Pn√m sk{I-´dnbpw ap´n¬ ap≥{Kma ∏©m-bØv saw_dpw h\nXm eoKv ]©mbØv {]kn-U-‚p-amb amXm]d-ºØv ^koe (46). aønØv \nkvImcw C∂v cmhn-se H-º-Xn\v ap´n¬ PpamakvPn-Zn¬. hr° kw_-‘-amb Akp-JsØ XpS¿∂v tImgn-t°mSv saUn-°-¬ tImf-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬k-bn-em-bn-cp∂p. ap´n¬ Aºp-IpØn ss{S_¬ A¶Whm-Snbn¬ A-[ym-]nIbm-bncp-∂p. `¿Øm-hv:]tc-X\mb A_vZp∂mk¿. ]nXmhv: ]n ]n sskXehn \ne-ºq¿, amXmhv: adn-b-°p´n a°ƒ: \^vk¬ (dn-bm-Zv) A^v\mkv \otem-^¿ .

A-_q-_-¡À lmPn \-cn-°p\n: ap-´m-t©-cn kn-±o-Jv Pp-ap-A-a-kv-PnZn¬ Zo-¿-L-Im-ew ap-A±n-\m-bn-cp-∂ a-Æmc-Øv A-_q-_-°¿(70). `m-cy: k-^n-b. am-Xmhv: I-Zo-P. a°ƒ: ap-l-ΩZen, Xm-ln-d, lw-k, ssk-Xe-hn.

B-bn-jXm-\m-fq¿: ssh-e-Øq¿ A-Øm-Wn-°¬ ]-tc-X\m-b I-Æm-t©-cn I-embn¬ ssl-{Zp-hn-s‚ `mcy B-bn-j (78).

en-¡p-«n sam-bv-Xo³ Ip-ªn adn-bm-½ kp\o-d I-¶-S km-ln-Xy-Im-c-³ GIq-fn-hb¬: h-b-\m-´n_-Zn-b-Sp-°: Ip-©m¿ Cc n´ n: Ipt ∂ms Ø FI-km-\-t°m-´: kpFw hn `-«v se B-ZyIm-e Ip-Sn-tb-‰ s_m-f-©p-hn-se sam-bv- gp-h-¥m-\-Øv ]-tc-X\m- ss_-Zm-kn¬ sI kp_-Zn-b-Sp-°: I-∂-S kmln-Xy-Im-c-\pw dn-´. {]^-k-dp-am-b t_-f a-[p-cIm-\-bn-se Fw hn `-´v (75). _mw-•q¿ a-t√-iz-cw tIm-f-Pv, ]p-Øq¿ sk‚^n-tem-an-\ tIm-f-Pv F∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-^-kdm-bn-cp-∂p. B-\q-Im-en-I {]-kn-≤oI-c-W-ß-fn¬ \n-c-h-[n te-J-\-ß-fpw I-hn-X-Ifpw {]-kn-≤o-I-cn®n´p≠v.k-tlm-Z-c-߃: tKm-]m-e-Ir-jv-W-`-´v, cma-N-{μ-`-´v, cm-a-kp-{_-“Wy-`-´v, K-W-]-Xn-`-´v, efn-X, eo-e, ]-tc-X-bm-b P-b-e-£v-an.

A-jvd^v Xm-a-c-t»-cn: Ing-s° ]q-t°m-Sv C-{_m-ln-ans‚ a-I≥ A-jv-d-^v(28). `mcy: j-ao-\.a-I≥: aplΩ-Zv A-kv-an¬. amXmhv: \-^o-k. k-tlmZ-c-߃: j-ao¿, kpss_¿, ap-l-Ω-Zen, dkn-b, lmP-d, \-kv-e, _-co-d.

I¿-j-I≥ I√-d-°¬ tPm-k-^n-s‚ `m-cy Ip-gnap-≈n¬ G-en-°p-´n(75). a°ƒ: k-Æn (dn-´. ko\n-b¿ kq-{]≠v, Un.Fw. H Hm-^nkv, am-\-¥-hmSn), s_∂n, tam-fn (A-¶W-hmSn, I-º-f-°m-Sv),kt¥m-jv(tIf-Iw), tXmakv _m-_p(F-kv.F¬. sF, Xn-cp-h-\-¥-]pcw), _n-tPmbn. a-cp-a-°ƒ: tacn-°p-´n(dn-´.sk-{I´-dn k-lI-c-W _m-¶v ]-\acw), t__n, eq-kn, knan, tkm-fn. k-tlm-Z-c߃: sI Fw tZhky (ap≥ h-b-\mSv Pn√m {]kn-U‚ v, tI-cf tIm¨{K-kv), sI Fw A-{_lmw (hn-ap-‡ `-S≥, FIv-kv k¿-hok-kv eo-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n AwKw), tPm-k^v, tPm ¨, ]-tc-X\m-b am-Xyp, kn-ÿ ¢o-‰-kv (A-tUmtd-j≥ tIm¨-sh‚ v tPm-kv-Kn-cn, X-e-t»-cn), kn-kv-‰¿ Iyq≥ ta-cn (sk‚ v am¿-´n≥-kv Bip]-{Xn,A-º-e-hb¬).

Xo≥ Ip-™n (64). Zo¿L-Im-ew a-kv-°-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂p. `m-cy: B-bn-im-_n. a-°ƒ: _o-^m-Øn-a, JZo-P, an-kv-cn-b. a-cp-a°ƒ: A-l-a-Zv, im-^n, ap-l-Ω-Zv Ip-™n. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, F¿-ap-™n, A-–p-√, \-^o-k.

b Nm-t°m-bp-sS `m-cy adn-bm-Ω(82). a°ƒ: tPm-bn®≥, em-en ®≥, tSm-an®≥, k-Æn®≥. acp-a°ƒ: X¶-Ω, t{Kkym-Ω, s_‰n. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\p Ip-t∂m-Øv s^tdm-\ sk-an-tØ-cnbn¬.

Ip-ªp-¡p-«n A-½

sam-bv-Xo³-Ip-«n

s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dpI-c Nn-d-°¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ am-Ã-dp-sS `m-c-y: Ip-™p-Ip-´n AΩ (74). a-°ƒ: ]m¿-h-Xn `m-bv, tKm-hn-μ-cm-P≥, kp-[mI-c≥, P-e-P. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _n-μp, iym-a≥, ]-tc-X-\m-b cm-[m-Ir-jvW≥.

ap-l½Zv \cn°p\n : s\Snb \mSv them ≠nbn¬ aplΩZv (79). `mcy: IZoP. a°ƒ: ^mØna, jmlnZ.

a¶-S: Iq-´n¬ I-cp-hm-cpIp-∂≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (88). `mcy: C-Øn-°p´n. a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, Bbn-j, I-ZoP, sF-{Zp, C{_m-lnw, A-–p¬ Akokv.

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75). a°ƒ: Ip™ntam≥ (Zp-_-bv), Ip-™p ´n, A-jv-d^v, jm^n, k°o-\, ssk\-_, _ohn, B-bn-im_n.

\o-d(40). `¿-Øm-hv: sI lm-cnkv. a°ƒ: j-dm^-Øv A‡¿, A-Pva¬. ktlm-Z-c-߃: lm-dq¨ d-joZv, k-^q-d, \ujmZv, lm-jnZv, i-^o-Jv.

\m-cmbWn t]-cm{º: A-ºm-fn-Ømg-bn-se sN-t´y-¶-≠n \m-cm-b-Wn(98). a°ƒ: e-£van, tI-fp-°p´n, ]tc-X\m-b Ip-™ncma≥. a-cp-a°ƒ: Im¿-Xym-b\n, Im¿Øn, ]-tc-X\mb tI-fp. k-tlm-Zc߃: tZ-hIn, ]-tcXbm-b Nocp.

ta-gvkn C-cn´n: sh-fn-am\-sØ Np-S-en-bm-¶¬ s_-∂nbp-sS `m-cy Im-™n-cØm-\n-bn-¬ ta-gv-kn (40). a°ƒ: Pn-t‚m, {In-kv-t‰m.

Ip-‰-\mSv: Nm-en{]w I-dpßm-´p-h-f-∏n¬ bq-k-^ns‚ a-I≥ ju-°-Øv (30). `mcy: sse-e. a°ƒ: j^v-\ sj-dn≥, sj-lv-a-sj-dn≥.

iin C-cn´n: ]p-Xp-t»-cn-bn-se amhn-tem-S≥ i-in(53). `mcy: tim-`. a°ƒ: i-cWy, iw-\. a-cp-aI≥: APojv.

tIm-c³

B-en-¡p-«n-

I-−p

C-{_mlnw lm-Pn

]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hf-ap-°-´- -]p-Xp-s°m≈n h-S-t° ho-´n¬ tam-bn¬(62). `m-cy: IZo-P. a-°ƒ: kp-\n-X, k-ao-\, \n-jm-Zv. a-°ƒ: D-kv am≥, \nkmw(dn-bm-Zv), d-Po-\. J-_-d-S-°w °v s]m∂mw I-√v Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿ÿm-\n¬ \SØn .

sNdp-]pg: Xncp-ta\n Xm∂n-®m-ense FSp Ø≥ ho´n¬ tImc≥ (98). `mcy: ]tc-X-bmb Imcn®n. a°ƒ: AΩn-Wn, IrjvW≥, N{μ≥. a°ƒ: I\-I-h-√n,- Im¿Øymb-\n.

Im-fn-Im-hv: a-™-s∏´n ssa-em-Sn-t®m-e-bnse tNm-e-°¬ B-en°p-´n(78). `m-cy: km-dmΩ. a-°ƒ: P-eo¬, A–p-∂m-k¿, ssJ-dp∂o-k, lw-k, im-^n, ap-ssk-_, dp-_o-\. acp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, tIm-b, ap-l-Ω-Zv, kpsse-J, k-eo-\, ap-_in-d.

Nn-‰q¿: shm¬-∏p-≈n s\√n-bw-]m-Sw Sn I-≠p (98). kw-kv-°m-cw C-∂v Im-eØv 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬ \S-°pw. a°ƒ: sI. k-ltZh≥, sI. Im¿-Øym-b\n, sI. Kw-Km-[c≥, ]tc-X\m-b sI cm-PmaWn. a-cp-a°ƒ: hn hnem-kn\n, ]-flm-thZn, \n¿a-e, ]-tc-X\m-b ]-gWna-e.

h-´-s∏m-bn¬: dko-\ a≥-kn-en¬ hm-Wn-b®m¬ C-{_mlow lmPn(73). `mcy: Ip-™m-an\. a°ƒ: d-ko-\, k-do\, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: iw-kp-±o≥, d-^oJv, Ip™n-ap-l-ΩZv.

C-cn-°q¿: ]-Sn-bq¿ Bcy-t¶m-s´ Im-c-°¬ hnP-b≥(51). ]n-Xmhv: cma≥. am-Xm-hv: \m-cmb-Wn. `mcy: cmP-Ω. a°ƒ: kn\n, knt\mPv. a-cp-a-°ƒ: h-k¥ Ip-am¿, jo-_. ktlm-Z-c߃: ANypX≥, kp-Ip-amc≥, N-{μ≥, Xp-fkn, iymaf.

D-½m-¨-¡p-«n-

tX-™n-∏-ew: tN-fm-cn-bnse ]-tc-X-\m-b B-®-]-dºn¬ _o-cm≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®-Ip-´n(85).

J¯-dn acn¨p

bp-hm-hv X-ebv-¡-Sn-tb-äv a-cn-¨p

eo-e am-hq¿: I-t®-cn-°p-∂v ]pen-b∏ - p-dw X-SØ - n¬ eoe(62). `¿-Ømhv: ]-tc-X \mb tKm-]me≥. a° ƒ: h-k¥ - , tZhn, Kn-co-jv_m_p. a-cp-a°ƒ: AtimI≥, tKm-hnμ≥, kn‘p.

\-^o-k Xm-\q¿: ]-\-ßm-´q¿ ASn-]-d-º-Øv \-^o-k (84). a-°ƒ: A-_p, I-ZoP, C-øm-Øp-Ω, ]m-Øp-.

lmPn-d D½

cXv\mIc³

C-Iv-_mÂ

Ipªn-¸m-dp

B-eØ - q¿: tXm-Wn-∏m-Sw Nm-epw-]p-≈n Ip∂-Øv Al-ΩZ- n-s‚ `m-cy lmPn-d DΩ (73). a°ƒ: ssk-bX -v v ap-lΩ - Z- ,v D-k\ - m¿, C-{_mlnw, Aen. a-cp-a°ƒ: ssa-aq-\, l-Δm D-Ω, dw-eØ - ,v B-an-\I - p´n.

Iq‰\mSv: s\Spw ]pdØv cXv\mIc≥ (75). `mcy: ]tcXbmb tImafw. a°ƒ: {]im¥v, Xpfkn.acpa°ƒ: Zo],kptcjv.

B-e-Øq¿: ]-Ø-\m]p-cw A-ºm-g-ap-°v CIv-_m¬ (50). `mcy: dlvv-aØv. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zen, Ajv-d^v, dm-_n-b, kl\, l-_o_v.

sNdp-]pg: ]≠n-°-Shnse Adp-amSn Ip™n∏mdp(78). `¿Ømhv: ]tcX\m-b Ip™ºp. a-°ƒ: cho-{μ≥, im¥.a-cp-a°ƒ: cm-Lh≥, jo-P.

hn-Pb³

Zm-k³

h-≈n-°p-∂:v kn¬-°v Fw-tªm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.sF.Sn.bp.) kw-ÿm-\ sk-{I-´d - nbpw kn.]n.Fw am-cm-cn°p-fw G-cnb I-Ωn-‰n Aw-Kh - pw I-™n-°p-gn tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-Khp-am-b tIm-μw-Ip-gn ZmtIm-ª-½pk≥ (60). tN¿-Øe s]m-∂m-\n: ssX-]-d- ºn¬ th-em-bp-[-s‚ `m- kn¬-°n-se dn-´. Po-h\ °m-c\ - m-bn-cp-∂p. Acy tIm-™-Ωp (85). Øm-Wn-°¬ ]-tc-X\ - mb tIm-μw-Ip-gn I-Sp-ßnbp-tS-bpw k-tcm-Pn-\n-bptS-bpw I-a\ - m-Wv. `m-cy: {]o-Xn. a-°ƒ: A≥-]p-Zmkv (C.F-kv.sF tIm¿-]td-j≥ sIm-√w), B-ja v- n (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n Kh.F≥-Pn-\n-bd - n-Mv tIm-fPv h-SI - c - ).k-tlm-Zc - ߃: \m-cm-bW - ≥, {]Nn-cp-X cm-P] - p-cw: ]m-ew-¶√ - v ]- Im-i≥ , A-_n-Ip-am¿ (C-cp-hc - pw ssl-sse-‰v), ≈w-]S- ° - b - n-se ]-tc-X{]-k∂ - , B-im-eX - , kva - n\m-b sN-ºs - ‚ `m-cy Nn-cp-X (69).a-°ƒ: am-Wn- X (A-cn-b√ - q¿ k¿-ho-kv °≥, A-ºm-Sn, ]p-Øc - n- k-lI - c - W - _m-¶v) kw®n ]-tc-X\ - m-b ]-≈n-°- kvI - m-cw A-Øm-WnÆ≥. a-cp-a° - ƒ: Pm-\p, °¬ Ip-dn-tb-]m-Ss - Ø Im¿-Øym-b\ - n, im-¥, ho-´p-hf - ∏ - n-¬ \SØn. cm-a≥.

I-Æq¿: ss_°n-Sn®v ]cn-t°‰v Nn-In-¬k-bn-em-bncp∂ a[y-h-bkvI≥ Bip-]-{Xnbn¬ a-c-n®p. Xpfn-t®-cn-bnse ]tc-X-\mb `mkvI-c≥ sshZy-cpsS aI≥ at\m-l-c\m-(56)Wv a-cn®Xv. Pqsse 27\v tdmU-cn-In-eqsS \S°pI-bm-bn-cp∂ a-t\m-lcs\ ss_°n-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. amXm-hv. kp tem-N-\, ktlmZ-c-߃. Znhm-I-c≥, KoX, {]im-¥≥, kvanX, tcmjnX.

Im-™-ßm-Sv: sU-¶n-∏-\n _m-[n-®p Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ K-Ãvlu-kv Po-h-\-°m-c≥ a-cn-®p. hm-gpt∂m-d-Sn Ip-t≠-\-bn-se sI hn-P-b-\m(43)Wv Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn Im-™-ßm-Sv sdbn¬th kv-t‰-j-\n¬ Ip-g-™p-hoWp a-cn-®-Xv. Im-k¿-tIm-Uv Kh. K-Ãv lu-kn-se tlm-kv-]n‰m-en-‰n A-kn-Âpw K-Ãv lukv h¿-t°-gv-kv Hm¿-K-ss\-tkj≥ kw-ÿm\ I-Ωn-‰n Aw-Khp-am-bn-cp-∂p. hn-Z-Kv-[ Nn-In ¬-k-bv-°m-bn aw-K-em-]p-c-tØ-°v sIm-≠p t]m-hp∂-Xn-\m-bn Im-™-ßm-Sv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-b-t∏mƒ Ip-g-™p-ho-gpI-bm-bn-cp∂p. A-hnhm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ir-jv-W≥. amXm-hv: ]m¿-h-Xn. k-tlm-Z-c-߃:- _m-e-Ir-jv-W≥ , P-\m¿-±-\≥. -

NnÃ-¡p«n tam-bnÂ-

ss_¡n-Sn¨v Nn-In-Âk-bn-em-bn-cp¶bmÄ acn-¨p

sU-¦n-¸-\n _m-[n-¨v K-Ìvlu-kv Po-h-\-¡m-c³ a-cn-¨p

ju-¡-¯v

sIm-Sn-b-Øq¿: ]-tcX\m-b ]m-e-t°m-´p-]-dºn¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy Nn√-°p-´n(93). a-°ƒ: A-∏p-´n, Zmk≥, Xym-Kcm-P≥(ku-Zn), t{]-a, k-tcm-Pn\n, ]-tc-Xcmb N¥p, {io-[c≥. a-cpa°ƒ: I-eym-Wn, kuan\n, cm-[, tim`-\, hnP-b, A-∏p´n, km-an.

Im-k¿-tIm-Uv: s{S-bn-\n¬ \n-∂v C-d-ßp-∂-Xn-\n-Sbn¬ πm-‰v t^m-an¬ ho-Wv bphm-hv a-cn-®p. t^m¿-´v tdm-Uv Icn-s∏m-Sn tdm-Un-se ap-l-Ω-Zv _p-jv-d(45)bm-Wv acn-®-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS-v Im-k¿-tIm-Uv sd-bn¬-th kvt‰-j-\nembn-cp∂p A]-I-Sw. D-S≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\mbn-√. H-cp h¿-jw-ap-ºv ]p-Xn-b _-kvÃm‚n-\v k-ao-]w ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. Nn-In¬-km-h-iyam¿-∞-am-Wv C-∂-se aw-K-em-]p-c-tØ-°v t]m-b-Xv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-cm-b dn-´. ko-am≥ kn F A-l-Ω-Zv. am-Xm-hv: J-Zo-P Ip-≠n¬. `m-cy: Pm-kv-an≥ ]m-d-°-´. a-°ƒ: A-d-^m-Øv A-l-a-Zv, A-Zo-_, A-–p-√, Bbn-j(F-√m-h-cpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). k-tlm-Z-c-߃: sI Fw ap-l-Ω-Zv im-^n (sk-©z-dn ^p-Sv-sh-b¿ Imk¿-tIm-Uv), ssd-lm-\, ^-ko-e, C¿-jm-Zv (Hm-t´mss{U-h¿). a-ø-nØv Im-k-¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn-¬.

tIm-gn-t°mSvv: JØdn¬ skbn¬kvam\mb Xma-c-t»cn ]q\q¿ BthesØ Pkodns‚ ]nXmhv C{_m lnw ]ø-ºSn (56). `mcy: DΩp k¬a. Pko\ aI-fmWv. acp-a-I≥: ap\o¿ (k-u-Zn).

caWn sI-bm-em≠n: aq-Sm-Sn A-º-e-∏-d-ºn¬ c-aWn(52). `¿-Øm-hv:k-Xo{μ≥-\mb¿. aI≥: A¿Pp≥(sF-dn-kv ÃpUntbm \-¥n). k©-b-\w: hymgw.

D-∏-f: Izm-dn sXm-gn-em-fn-sb Xm-a-k-ÿ-e-Øv X-e°-Sn-tb-‰v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I¿-Wm-S-I kz-tZ-in _m-_p(40)hm-Wv a-cn-®-Xv. B-\-°-√v IØ-cn-t°m-Sn-se Izm¿-t´-gv-kn-em-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. s\-‰n-bn¬ B-g-Øn¬ ap-dn-hp-≠v. X-e°-Sn-tb-‰m-Wv a-cn-®-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. slmk-¶-Sn-bn-se D-ta-i-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Izm-dnbn¬ G-Xm-\pw h¿-jw ap-ºm-Wv _m-_p tPm-en-s°Øn-b-Xv. Ip-º-f t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-XtZ-lw hn-Z-Kv-[ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\m-bn ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cm-sf Ip-º-f kn.-sF I-Ã-Unbn-se-Sp-Øn´p-≠v.

IÀ-j-I³ Xq-§n-a-cn-¨p

_-¥-Sp-°: I¿-j-I-s\ ho-´n-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬-I-s≠-Øn. ]-\-¶p-≠n-se I-cn-t®-cn Ip-am-c≥ \m-b-cm(78)Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: ]p-jv-]-h-√n, \m-cm-b-W≥, Ir-jv-W≥.

¡ kw-_-Ôam-b A-kp-Jw: _kv Hm-Sn¡sh ss{UhÀ hr-ssk\n-I³ a-cn¨p lr-Zbm-Lm-Xwaq-ew a-cn-¨p

AÐpÃ

tXm-a-kv

bqk-^v lm-Pn

C-Êp-±o³

hn-em-kn\n

cm-a³ \mbÀ

sN-dp-]p-g: {]m-s∏m-bn-se I-Æ-°mc-Øn A-–p √(63). `mcy: J-Zo-P. am-Xmhv: \_o-k. a°ƒ: \-^o-k, k-Pn-\, k-ao-d, k-^o-\, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: dkmJv, Zp¬-°¿, C-kv-amCu¬, a-PoZv, K-^q¿.

C-cn´n: I√p-h-b¬ tXma-kv a-dp-°m-ebn¬(67). `m-cy: eo-emΩ. a°ƒ: _m_p, jo-_, kPn. a-cp-a°ƒ: en-Pn sIm-´-°m-´n¬, jm-Pn sX-t°-SØv, Pn≥kn.

h√-∏p-g: sX-ßpw-hf∏v Xn-cp-≠n-°¬ bqk-^v lm-Pn ˛80. `m-cy: Bbnj l-÷pΩ.a°ƒ: apl-ΩZv(A¬-sF≥), ^mØn-a, lw-k-°p-´n (A¬-sF≥), kp-ss_Z, kp-sse-am≥ (A¬sF≥). a-cp-a°ƒ: k^n-b, A-_q-_°¿, dPp-e, ap-l-ΩZv, jao-a k-tlm-Z-cnIƒ: B-bnj, \^ok.

amln: ]p-t∂m¬ Ip-dn®n-bn¬ B-\-hen-b ]p-cbn¬ C- p-±o≥(C p˛52). ]-tc-X\m-b F-te-®¬ ho-´n¬ sam-b-vXp-hns‚bpw F hn Ip-™-eoa-bp-sS-bpw a-I-\mWv. `mcy: tNm-bm≥ I-≠n \n-jm_n. a-°ƒ: kp¬^n°¿, j-l¿-_m≥, \n{_mkv. a-cp-aI≥: kØm¿ (sNss∂).

amln: Cu-Ãv ]-≈q-cnse Ip-´o‚]-dº-Øv KoXm-e-b-Øn¬ ]-tc-X\mb Ip-™n-cma-s‚ `m-cy hn-em-kn-\n(60). a°ƒ: cm-Poh≥, c-tai≥, Nn{X≥(aq-hcpw ]-≈q¿ kv]n-∂n-Mv an¬). a-cp-a°ƒ: j¿fn, hn-an-X. ktlm-Z-c߃: cm-Lh≥, hn-Pb≥, A-\n¬ Ipam¿, c-P\n.

in-h-Zmk³

s{S-bn-³ X-«n bp-hm-hv a-cn¨p

A-co-°mSv: H-X-b-awKew ]-d-ºn¬ Ip-Ωm-bn°¬ a-Wn F-∂ cm-a≥ \m-b¿(84). `mcy: I-aem-£n A-Ω. a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kc-f, ]-tcXbm-b kp-Pm-X, kptbm-[-\≥(tIm-´¨ an¬, Xn-cp-h-Æq¿), kp\n-e, kc-k, km_p(_-lv-d-bv≥). a-cpa°ƒ: am-[-h≥, N{μ≥, D-Z-b-Ip-am¿, Znt\-i≥, Cμn-c(I-√mbn), {io-P, {]o-Xn.

Ip-t−-cn h-b hm-l-\m-]-I-Sw: bphXn a-cn¨p C-cn-°q¿: Ip-t≠-cn h-b-en¬ kwÿm-\ ]m-X-bn¬ Rm-b-dmgv-N D-®-bv-°v Im-dpw _ pw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b-]-I-S-Øn¬ Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂ bphXn a-cn®p. t]-cm-hq¿ ]p-Xp-t»-cn-bn-se ]m-d-°-Sh-Øv lukn¬ am-t®-cn B-ky(28)bm-Wp a-cn-®Xv. B-ky-bpsS `¿-Øm-hv \u-jmZpw a-°fm-b \u-^¬(13), \mkn-e(5) F-∂n-hcpw Nn-In¬-k-bn-em-Wv. a-s‰m-cp aI-ƒ \-{kn-b-. t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZlw Xm-a-ÿ-eam-b t]-cm-hq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \-S-°pw. F.sI.Pn B-ip-]-{Xn-bn-¬ NnIn¬-k-bn-ep≈ sam-bv-Xp A]-I-S\n-e Xc-Ww sNbv-Xn-´n-s√-∂v B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p.

kvIqÄ- hn-«v a-S§nb hnZymÀ-Yn-\n I-Ãn -X-«nho-Wv a-cn-¨p I-dp-I-®m¬(tIm-´-bw): kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-te-bv°v a-S-ßn-b hnZym¿-Yn-\n I-√n¬-X-´n ho-Wv a-cn®p. I-dp-I-®m¬ ]-\-bw-ºm-e I-cn-t°m-´v a-Ømbn-bp-sS a-Iƒ en-U(14)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v kv-Iqƒ hn-´v hn-´n-te-bv-°v a-S-ßp-tºmƒ tdm-Un-se I-√n¬-X-´n ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn-\n-sb DS≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. ]-\-b-ºm-e A-]mb-∏-Sn-bn¬ \n-∂p C-©-°m-´v {]-tZ-i-tØ-°p-≈ Ip-Ø-s\ I-b-‰-ap-≈ ]-©m-b-Øv h-gn-bn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-gv-N-bn¬ X-e-bv-t°-‰ B-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-w. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°v am-‰n. s\-Sp-ßm-S-∏-≈n kn. Fw. F-kv ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv.

sIm-bn-em≠n: a-W¬ F-c™ º - e-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ ]-tc-X\m-b hn ]n A-\¥-s‚ a-I≥ sI hn in-hZ- m-k≥(60). `mcy: ao-\m£n.a°ƒ: [-t\-j v- I v- p-am¿ (]n.F. kn.F¬ en-an-‰U - v tIm-gnt°m-Sv), cq-t]-jI v- p-am¿.

X-¦-½a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnA-\n-em-e-b-Øn¬- ]-tcX-\m-b- tXm-a-kv- s]m-Snb-s‚- `m-cy- X-¶-Ω- (75).dn-´.- A-[ym-]n-I)-.-

X-e-t»cn: s{Sbn-\n-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. sIm-Sph≈n l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\Sp-Øv e-£v-an \nhm-kn¬ hn-P-b-cm-L-h≥˛ \-fn-\n Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ \-ho≥(38) BWv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se Hº-tXm-sS- Ip¿-fm F-Iv-kv-{]-kv X-´n-bm-Wv A]ISw. [¿a-Sw t]m-en-kv kv-t‰-j-\-Sp-Øp≈ sd-bn¬th {Sm-°n-\-S-p-Øm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. [¿a-Sw t]m-enkpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂m-Wv {S-m°n\-I-Øp \n∂v ar-X-tZ-lw am-‰n-bXv. C-tXØp-S¿-∂v aw-K-em-]p-cw˛F-Kv -tam¿ s{S-bn\mWv F-S-°m-Sv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ 40 an-\pt‰m-fw \n¿-Øn-bn-´p.

Nm-c-t¡kv: t]m-enkv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn t_m-[-]qÀhw ssh-In-¸n-¨pþ \-¼n-\m-cm-bW³ sIm-®n: Nm-c-t°-kn¬ Xm-\-S-°-ap-≈ im-kv-{X-RvPsc {]-Xn tN¿-Ø t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp-≈ \-S]-Sn t_m-[-]q¿hw k¿-°m¿ ssh-In-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v sF.Fkv.B¿.H- imkv{X⁄≥ \ºn \mcm-b-W≥ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ F-Xn¿-k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿-∏n-®p. kn-_n am-Xyq-kv \¬In-b k-Xy-hm-Mv aq-e-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv \ºn-\m-cm-b-W≥ \¬-In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v kn._n.sF dnt]m¿´v e`n®n-´pw 15 h¿jtØmfw ]qgvØnsh°m≥ kn_n amXyqkns≥d t\XrXzØn¬ {iaw \SØnbXmbpw tImSXnbn¬ lcPn h∂t∏mƒ am{Xw CXv ]pdØphcnIbmbncp∂psh∂pamWv Xs≥d hnizmkw. C{Xbpw Imew ^b¬ ]qgvØnh®Xv kw_‘n®v At\zjWw \SØWw. X߃°v kn._n.sF ¢o≥No´v \¬Inbn´ns√∂ kn_n amXyq kns≥d hmZw hmkvXhcln-X-am-sW∂pw AUz. kn DÆnIyjvW≥ aptJ\ \ºn \mcmbW≥ \¬Inb kXyhmMvaqeØn¬ ]dbp∂p. ]pdØp \n∂p≈hcpsS CSs]Sens\ FXn¿Øp-sIm-≠v ap≥ sF. Fkv.B¿.H sNb¿am\S°w Bdv DtZymKÿ¿ FgpXnb Xpd∂ I Øpw \ºn \mcmbW≥ tImSXnbn¬ lmPcm-°n.

sIm√-t¶mSv: s\-∑m-db - n¬ \n∂v tKm-hn-μ] - p-ct- Ø b -- ° -v v h-cpwh-gn _- v ss{Uh-¿- lr-Zb - m-Lm-XØ - m¬ acn®p. s\∑m-d I-bd - m-Sn ssI-X® - n-db - n¬ ]-ømwtIm-Sv a-Wn-IW - vT≥ - (- 52) BWv acn-®Xv. F∂m¬ tdm-Un-\c - nIn--se Ip-fØ - n-te-b° -v v adn-bp-∂Xn\p-aptº _- ns\ \n-b{- ¥-WØ - n-em °m≥ ss{U-hd - p-sS Bfl-\n-b-{¥-Ww-sIm--≠p Ign-™X - n-\m¬ h≥ Zpc ¥w Hgn-hm-bn. C∂-se D®-b° -v v ]-gb - ∂ - q¿ tKm-hnμ-]p-cw k¿--ho-kv \-SØ - p∂ F≥.Sn.]n _- nse

ss{U-hdmWv acn-®- aWnIWvT - ≥. cm-hn-se 11.30HmsS Ip-ºf - t- °m-Sv Xp-©≥ tIm-fP - n-\S- p-Øv h-®m-bn-cp∂p kw-`h - w. kz-Im-cy Bip-]{- Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy- eo-e, a°-ƒ: a-\n-e, aln-ekw-kI v- m-cw C-∂v ssh-Ip-t∂-cw 5 a-Wn-°.v

Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n aÀ±-\-taä bphmhv acn¨p \m-dmØv: Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ a¿-±-\-ta-‰v Nn-In-¬kbn-em-bn-cp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. \m-dm-Øv _-km-dn¬ sIm√-∏-Wn°m-c\mb \m-dm-Øv s\-√n-tbm-´v lukn¬ N-{μ-s‚ a-I≥ F≥ Ir-jvW\m(29)-Wv a-cn-®-Xv. H-cp-am-kw ap-ºv a¿-Z-\-ta-‰v ]-cnt°‰ \ne-bn¬ aw-Kem-]p-c-sØ kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. `mcyho-´p-

s]m-«n-ho-W ssh-Zyp-Xn sse-\nÂ-\n-¶v tjm-t¡-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p ]m-\q¿: s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn sse-\n¬-\n-∂v tjm-t°-‰v t hn-Zym¿-Yn a-cn®p. ]m-\q¿ ]me- Ø m- b n- b nse ]p-Ø≥]p-c-bn¬ hn-Pb≥- ˛ - k n- ‘ p Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ P-nkn¬(18) B-Wv a-cn-®-Xv. cm-{Xn ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tdm-Un-eqsS \-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]-I-Sw. \n-e-hn-fn tI-´v kao-]hmkn-Iƒ Hm-Sn-sb-Øn-sb¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. tImgn-t°m-s´ kz-Im-cy hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-Øn¬ tlm-´¬ amt\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. ktlm-Z-cn: Pn-ay.

Im--cp-sS a¿-±-\-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa∂p Nq-≠n-°m-´n _-‘p-°ƒ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬In. kw-`-h-Øn¬ a\]q¿-h-a-√m-Ø \c-l-Xy-bv°p h-f-]-´-Ww t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. bp-hm-hn-s‚ a-c-W-Øn¬ A\p-tim-Nn-®v \m-dm-Øv _-kmdn¬ hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn I-S-I-fS-®v l¿-Øm-em-Ncn®p.

]p-fn-tßmw: hr° tcmK-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k-bn-em-bncp∂ ssk-\n-I≥ a-cn®p. ]p-fntßmw C-S-h-c-ºn-se I-hn-bn¬ P-bn≥(38) BWv _mw-•q-cnse ssk-\n-I B-ip-]-{Xnbn¬ a-cn-®Xv. ar-X-tZ-lw C-∂v \m-´n-se-Øn-°pw. `mcy: kv-anX. aI≥: A-izn≥. k-tlm-Zc߃: Nm-≠n-°p™v, k-teman, tdm-bn, sse-e, ]tc-Xcmb tam-fn, enk-Ω. a-{Zmkv sd-Pn-sa‚ v sk‚dn¬ tk-h-\-a-\p-„n-®n-cp-∂ P-bn≥ ssk--\y-Øn-s‚ thmfn-t_mƒ Sow Aw-K-am-bn-cp-∂p.

hnZymÀYn\n Xos¸m-Å-teäv a-cn-¨ \n-e-bnÂ

sh≈ap≠: Ggmw¢mkv hnZym¿Yn\nsb Zpcql kmlNcyØn¬ s]m≈te‰v acn®\nebn¬ Is≠--Øn. ]Sn™mdØd Kh. bp.]n. kvIqfnse Ggmw ¢mkv hnZym¿Ynbmb 16mw ssa¬ sam®∑¬ tImf\nbnse AÆ≥˛]pjv] ZºXnIfpsS aIƒ AcpWna(12)sbbmWv ASp °fbn¬ s]m≈te‰v acn®\nebn¬ Is≠ØnbXv. cmhnse kvIq-fnte °v t]mb AcpWna kvIqfnseØp∂Xn\v aptº ho´nte°v XncnsI hcnIbmbncp∂p. hb dpth Z\ ImcWw kvIq-fn-¬ t]m-bns√∂mWv A-b¬-hmkn-I-tfm-Sv Ip-´n ]-d-™Xv. AcaWn°qdn\v tijw ho´nseØnb ]nXm-hv aIsf Xos∏m≈te‰ \nebn¬ ImWpIbmbncp∂p. A-b¬-hm-kn-I-sfØp-tºm-tg°pw a-cn-®n-cp∂p. ]Sn™md Ød t]m enkns‚ t\XrXzØn¬ C≥Izkv‰v Xøm dm°n t]mkv‰vtam¿´Øn\mbn arXtZlw tImgnt°mSv saUn°¬ tImfPnte°v am‰n. t]menkv ssk‚ ^nIv hn`mKhpw, t^md≥knIv hn`mKhpw kvYe sØØn sXfnshSp∏v \-SØn. GI ktlmZc≥: Acp¨.

amXm-hn-s\ hn-jw \Â-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b bphmhv A-d-Ìn I¬∏-‰: am-Xm-hn-\v _-e-am-bn hn-jw \¬-In sIm-e-s∏-SpØnb aI-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ao-\-ßm-Sn tamXn-tcm´v-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn-ho´n¬ km-_p F-∂ h¿Ko-kmWv (38) A-d-Ãnem-b-Xv. kw`-hØn\p-ti-jw H-fn-hn¬-t]m-b km-_p- ssa-kq-cnemWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. kw`-hw \S--∂v a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw km-_p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn `m-K-tØ-°v t]m-b-Xm-bn t]men-kn-\v hnh-cw e-`n-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ S-h-dn-se kn-·-ep-]-tbm-Kn-®p-≈ At\zj-Ww \-S-∂n√. km-_p-hns‚ t^m¨ {]-h¿-Øn-°m-Xn-

cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. F-∂m¬ C∂-se km-_p ssa-kq-cn¬ \n∂v _-‘p-°-sf hn-fn-®v hn-hc-߃ Xn-c-°p-I-bm-bn-cp∂p. km-_p hn-fn-® \-º¿ tI-{μo-Icn-®v \-SØn-b A-t\z-j-WØn¬ ssa-kq-cn-se tdm-kv Km¿-U≥ tem-Uv-Pn-ep-s≠-∂v hy-‡-am-bn. C-tX-Xp-S¿-∂v tIk-t\z-jn-°p-∂ ao-\-ßm-Sn kn.sF hn sP ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw ssa-kq¿ e-kv-I¿ t]men-kv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. e-kv-I¿ t]men-km-Wv tem-Uv-Pn¬ \n-∂pw km-_p-hn-s\ I-kv-‰-Un-bn-seSp-ØXv. Xp-S¿-∂v ao-\-ßm-Sn

t]m-en-kv ssa-kq-sc-Øn {]-Xnsb A-d-Ãv sN-øp-Ibpw C-bmsf ]n-∂o-Sv dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. A-Xn-\n-sS km-_p F-gp-Xnh-®-sX-∂v I-cp-Xp-∂ Ip-dn-∏v ho-´n¬ \n∂v t]m-en-kv I-s≠SpØp. Cbmƒ am-\-kn-Im-kzÿy-ap-≈ B-fm-sW-∂v _‘p-°ƒ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In. I-gn-™ c-≠mw-Xnø-Xn Nm-e-∏pd-sØ a-t\m-tcm-K-hn-ZKv-[≥ Nn-In¬-kn-®-Xn-s‚ tc-JIfpw _-‘-p°ƒ lm-P-cm-°n. C-bm-fp-sS ho-Sp-]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v am-Xm-hp-am-bn X¿°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xmbpw ]-d-bs∏-Sp∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-27  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-27

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-27  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-27

Advertisement