Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

_-Ên-Sn¨v ImÂ-\-S-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

NnÃ-¡p«n

A-_q-_-¡À lmPn

A-Ðp

A-jvd^v

I-−p-®n

Ip-ªp-¡p-«n A-½

sam-bv-Xo³-Ip-«n

sIm-Sn-b-Øq¿: ]-tcX\m-b ]m-e-t°m-´p-]-dºn¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy Nn√-°p-´n(93). a-°ƒ: A-∏p-´n, Zmk≥, Xym-K-cm-P≥(ku-Zn), t{]-a, k-tcm-Pn\n, ]-tcXcm-b N¥p, {io-[c≥. a-cp-a°ƒ: I-eym-Wn, ku-an\n, cm-[, tim`\, hnP-b, A-∏p´n, kman. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

\-cn-°p\n: ap-´m-t©-cn kn-±o-Jv Pp-ap-A-a-kv-PnZn¬ Zo-¿-L-Im-ew ap-A±n-\m-bn-cp-∂ a-Æmc-Øv A-_q-_-°¿(70). `m-cy: k-^n-b. am-Xmhv: I-Zo-P. a°ƒ: ap-l-Ω-Zen, Xmln-d, lw-k(ku-Zn), ssk-Xe-hn(Zp_bv). acp-a°ƒ: j-dp-^p-±o≥ ]p√m-fq¿, ^-¿-km-\, jao-\. k-tlm-Z-c߃: Dssk≥, lw-k, Bky, A-∫mkv, B-an-\, ssk \-_, D-Ω¿. a-øn-Øv \-akv-Im-cw C-∂v cm-hn-se G-gn-\v ap-°-Sw-Im-Sv Pp-apA a-kv-Pn-Zn¬.

sX-°≥-Ip-‰q¿: shßm-eq¿ hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Nmb-°S \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-≠md-∏-d-ºn¬ A-–p (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: d-jo-Zv F-∂ _m-h, A–p¬ \m k¿, dw-e, ssk-^p-∂n-k, J-a-dp∂n-k, ko-\Øv, ]-tcXbm-b km-_n-d. a-cpa°ƒ: ^m-Øn-a, j-co^, I-cow s]m-∂m\n, Icow Ip-≠n-e-ßmSn, ssk-X-ehn. k-tlm-Zc߃: ]m-ØpΩp, I-Znbmap, ssk-\, ap-l-ΩZv. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 8.30\v sX-°≥ Ip‰q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

Xm-a-c-t»-cn: Ing-s° ]q-t°m-Sv C-{_m-ln-ans‚ a-I≥ A-jv-d-^v(28). `mcy: j-ao-\. a-I≥: aplΩ-Zv A-kv-an¬. amXmhv: \-^o-k. k-tlmZ-c-߃: j-ao¿, kpss_¿, ap-l-Ω-Zen, dkn-b, lmP-d, \-kv-e, _-co-d.

I¬-]-I-t©cn: am-{ºbn-se am-{º-]-d-ºn¬ I≠p-Æn (63). I-Sp-ßmØp-Ip-≠n¬ tIm-´-°¬ Bcy-ssh-Zyim-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: a-t\mPv, a-Rv-Ppf, a-Rv-Pp-j, am-\n-j. acp-a°ƒ: kp-[, iymw-kpμ¿ sIm-S°¬, Ir-jvW≥ A-bn-¶ew. ktlm-Z-c߃: IrjvW≥, kp-aw-Ken, Im¿Øn-I, ]-tc-X\m-b Ip™p-Æn.

s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dpI-c Nn-d-°¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ am-Ã-dp-sS `m-c-y: Ip-™p-Ip-´n AΩ (74). a-°ƒ: ]m¿-h-Xn `m-bv, tKm-hn-μ-cm-P≥, kp-[mI-c≥, P-e-P. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _n-μp, iym-a≥, ]-tc-X-\m-b cm-[m-Ir-jvW≥. kw-kv-°m-cw C-∂v cmhn-se H-º-Xp-a-Wn-°v sN-dp-I-c-bn-ep-≈ ho-´ph-f-∏n¬.

a¶-S: Iq-´n¬ I-cp-hm-cpIp-∂≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (88). `mcy: C-Øn-°p´n. a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, Bbn-j, I-ZoP, sF-{Zp, C{_m-lnw, A-–p¬ Akokv. a-cp-a°ƒ: k¬a, _o-°p´n, d-kn-b, ^u-kn-b Ip-™n-∏p sh-≈m-t©m-e, F ]n A-–p.

am-fpA-½

ap-l½Zv

_m-e-tKm-]m-e-¡p-dp-¸v tIm-gn-t°mSv: tI-c-f ^pSv-t_mƒ A-tkm-kntb-j≥ ssh-kv {]knU‚ v tIm-hq¿ `mhnIw Fw C _m-etKm-]m-e-°p-dp-∏v (69) \n-cym-X-\m-bn. tIm-gn-t°m-Sv K-h. tam-U¬ ssl-kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\-[ym]n-I cam-tZ-hn-bm-Wv `mcy. a°ƒ: _nPp, _n-\ojv (C-cp-hcpw F≥-Pn\ob¿, _mw-•q¿). a-cpaIƒ: tcm-jv \n (\-S°m-hv). sP.Un.Sn C-kv emw ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I\pw tIm-gn-t°m-Sv Kh. tam-U¬ ssl-kvIqƒ {]n≥-kn-∏-ep-ambn-cp-∂ _m-e-tKm-]m-e°p-dp-∏n-\v hn-in-„ tkh-\-Øn-\p-≈ {]-knU‚n-s‚ A-hm¿-Upw kwÿm-\ A-hm¿Upw e-`n-®n-´p≠v. tIm-gnt°m-Sv ssd-tU-gv-kv ¢∫n-eq-sS cw-K-sØØnb ^qSv-t_mƒ Po-hn-XØn-\v A-c \q-‰m-≠ns‚ ssZ¿-Ly-ap≠v. Pn√m ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I´-dn k-t¥m-jv t{Sm^n c-≠p {]m-hiyw Nmw-]y≥-amcm-b tI-c-f Sow am-t\-P¿, F.sF.F-^v.F-^v H_-k¿-h¿, tI-c-f d-^do-kv A-Uz-bvk-dn t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ G-jy≥ ^pSv-t_mƒ tIm¨-s^-U-td-j≥ hn-j≥ C¥ym s{]mPIv‰v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv AwKw, F^v.sF.B¿.F bpsS {Km-kv dq-´v ^pSvt_mƒ U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωn-‰nbm-b F^v.C.B¿.H A-Uzbvk-dn I-Ωn-‰n sa-w_¿ F-∂o ÿm-\-߃ hln-®n-´p≠v.

ssjPp Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ I√d tIm-f-\n-bn¬ s]m´p-°-bp-sS a-I≥ ssjPp(28). am-Xmhv: am-[-hn. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-\n¬-Ip-am¿ A-\nX.

B-bn-j-

Xm-\m-fq¿: ssh-e-Øq¿ A-Øm-Wn-°¬ ]-tc-X\m-b I-Æm-t©-cn I-embn¬ ssl-{Zp-hn-s‚ `mcy B-bn-j (78).

IÃymWn a¶-S: Iq-´n¬ ]-tc-X\mb Im-fn-b∏-s‚ `m-cy I√ym-Wn (85). a°ƒ: Zm-tam-Zc≥, k-tcmPn\n, hmkp, D-Æn-IrjvW≥, Zm-£m-bWn, tim-`. a-cp-a°ƒ: ]fln\n, {]-`, P-b-{in.

I-eym-WnA-½ Ip-‰ymSn: \-cn-°q-´wNm¬ ]m-tem-≈-Xn¬ ]tc-X\m-b t]-tcm-Sv i-¶c≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω(85). a°ƒ: Ko-X, cm-Poh≥, k-Xoi≥. a-cp-a°ƒ: tKm-]me≥, kc-f, i-inI-e. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-Ir-jv-W°p-dp∏v, Ip-™n-°-ÆIp-dp∏v.

B-bn-jtIm-´-°¬: Im-hp-∏p-dw h-´-∏m-d h-S-s°-Ip-f-ºv ]-tc-X-\m-b ssI-\n-sXmSn A-–p-√-bp-sS `m-cy B-bn-j (85).

_m-ep-t»cn: In-\m-eq¿ A-co-°-c-Nm-en¬ ]-tcX\m-b cm-L-h≥ In-Smhn-s‚ `m-cy ]n kn am-fpA-Ω(78). a°ƒ: kp`{Z, i-Ip¥-f, c-ho{μ≥, ]p-jv-], kPn, ssj-P, ]-tc-X\m-b cm[m-Ir-jvW≥. a-cpa°ƒ: kc-f, t{]-a-N{μ≥, am-en\n, tkXp, l-cn-Zmk≥, kp-\n¬-Ipam¿, ]-tc-X\m-b {io[c≥.

tam-bnÂ-

D-½m-¨-¡p-«n-

B-en-¡p-«n-

eo-e

]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hf-ap-°-´- -]p-Xp-s°m-≈n h-S-t° ho-´n¬ tambn¬(62). `m-cy: I-Zo-P. a-°ƒ: kp-\n-X, k-ao-\, \n-jm-Zv. -a-°ƒ: D-kv am≥, \n-kmw(dn-bm-Zv), dPo-\. J-_-d-S-°w Xn-¶fm-gv N cm-hn-se 8 a-Wn°v s]m-∂mw I-√v Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm\n¬.

tX-™n-∏-ew: tN-fm-cnbn-se ]-tc-X-\m-b B®-]-d-ºn¬ _o-cm≥-Ip´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®Ip-´n(85). a-°ƒ: A-_v -Zp-´n, ap-lΩ-Zv-Ip-´n(C-cp-h-cpwku-Zn), A-_q-_-°¿, ]-tc-X-\m-b-B-en. a-cpa-°ƒ: a-dn-b-Ip-´n, P-aoe, B-bn-i-Ip-´n, ko-\Øvv.

Im-fn-Im-hv: a-™-s∏´n ssa-em-Sn-t®m-e-bnse tNm-e-°¬ B-en°p-´n(78). `m-cy: km-dmΩ. a-°ƒ: P-eo¬, A–p-∂m-k¿, ssJ-dp∂o-k, lw-k, im-^n, ap-ssk-_, dp-_o-\. acp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, tIm-b, ap-l-Ω-Zv, kpsse-J, k-eo-\, ap-_in-d.

am-hq¿: I-t®-cn-°p-∂v ]pen-b-∏p-dw X-S-Øn¬ eoe(62). `¿-Ømhv: ]-tcX\mb tKm-]me≥. a°ƒ: h-k-¥, tZhn, Knco-jv-_m_p. a-cp-a°ƒ: A-timI≥, tKm-hnμ≥, kn‘p.

\cn°p\n : s\Snb \mSv them ≠nbn¬ aplΩZv (79). `mcy: IZoP. a°ƒ: ^mØna, jmlnZ. acpa°ƒ: kpss_¿ ]∂q¿, ]tcX\mb A_vZp dlnam≥ tImfn°ƒ. ktlm-Z-c߃: Cuk lmPn, Dkvam≥, D bn≥, ^mXna, ]tcXcmb tImbIp´n, A_p, D-Ω¿.

tIm-ª-½p-

s]m-∂m-\n: ssX-]-dºn¬ th-em-bp-[-s‚ `m-cy tIm-™-Ωp (85). a-°ƒ: b-tim-Z, {]Im-i ≥, km-hn-{Xn, A-\q-]v. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, {]o-Xn, {]-`m\-^o-k Xm-\q¿: ]-\-ßm-´q¿ A- I-c≥, i¨-ap-J≥. Sn-]-d-º-Øv \-^o-k (84) kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v Cu-iz-c-aw. a-°ƒ: A-_p, I-Zo-P, K-ew iv-a-im-\-Øn¬. C-øm-Øp-Ω, ]m-Øp-.

C-Jv-_mÂ-

AÊn

tkmap

am[hn

caWn

h-≠q¿: \-cn-a-S-°¬ \m-e-I-Øv ap-l-Ω-Zv CJv-_m¬ (58). `m-cy: P-te-J. a-°ƒ: \-kv-dow, Pm-kv-an≥, Phm-Zv, Pn-bm-Zv. a-cp-a°ƒ: D-Ω¿, lm-cn-kv.

am-\n-]pcw: tNmøyw Ip-∂pΩ¬ ]-tc-X\ - m-b Ip-™b - Ω-Xn-s‚ a-I≥ ]p-®t- ¶m-´pΩ¬ A- n(A-–p√ 49). `mcy: Bky. a-°ƒ: j-doPv, k-do-\, k-°o¿. a-cp-aI≥: A-–p√ Xn-cp-hº - m-Sn.

]p-Xn-bß - mSn: tIm-bt- dmUv _o-®v aq-km-anI-≠n tkm-ap(80).`mcy: eo-emhXn. a°ƒ: kp-[o¿-Ipam¿, eo-\, kp-\n ¬, t_m_n, tam-fn. a-cp-a° ƒ: cm-[n-I, c-Xojv, Nn {X, kp-tcjv, kp-tZh≥.

aÆq¿: tIm-´m-I-f-Øn ¬ ]-tc-X\m-b A-ø-∏p´n-bp-sS `m-cy am-[-hn (68). a°ƒ: Aw-_n-I, A-Pn-X. a-cp-aI≥: tXmt´m-fn _m-e-Ir-jvW≥ (ap-cp-I√n-߬).

sI-bm-em≠n: aq-Sm-Sn A-º-e-∏-d-ºn¬ c-aWn(52). `¿-Øm-hv:kXo-{μ≥-\mb¿. aI≥: A¿-Pp≥(sF-dn-kv ÃpUntbm \-¥n). k©-b-\w: hymgw.

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75). a°ƒ: Ip™n-tam≥ (Zp_-bv), Ip-™p ´n, A-jvd^v, jm^n, k-°o-\, ssk\-_, _ohn, B-bnim_n. a-cp-a°ƒ: Assk≥ (]n.U-ªyp. Un tIm-¨-{Sm-IvS¿ A-®\º-ew), aq-k-°p´n (Ipssh-Øv), A-–p¬ Icow (Pn±), k-ao-d, j-co^, kpl-d, ^u-kn-b. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10\v sIm´-¥-e Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

Zm-k³ h-≈n-°p-∂:v kn¬-°v Fw-tªm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.sF.Sn.bp.) kwÿm-\ sk-{I-´d - n-bpw kn.]n.Fw am-cm-cn-°p-fw G-cnb I-Ωn-‰n Aw-Kh - pw I-™n-°p-gn tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-Kh - p-am-b tIm-μw-Ip-gn Zm-k≥ (60). tN¿-Øe - kn¬-°n-se dn-´. Po-h\ - ° - m-c\ - m-bn-cp∂p. A-Øm-Wn-°¬ ]tc-X\ - m-b tIm-μw-Ip-gn I-Sp-ßn-bp-tS-bpw k-tcmPn-\n-bp-tS-bpw I-a\ - m-Wv. `m-cy: {]o-Xn. a-°ƒ: A≥-]p-Zm-kv (C.Fkv.sF tIm¿-]t- d-j≥ sIm-√w), B-ja v- n (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n Kh.F≥-Pn-\n-bd - n-Mv tIm-fPv h-SI - c - ).k-tlm-Zc - ߃: \m-cm-bW - ≥, {]Im-i≥ , A-_n-Ip-am¿ (C-cp-hc - pw ssl-sse-‰v), {]-k∂ - , B-im-eX - , kva - nX (A-cn-b√ - q¿ k¿-ho-kv k-lI - c - W - _m-¶v) kwkvI - m-cw cm-hn-se 10\v AØm-Wn-°¬ Ip-dn-tb-]mS-sØ ho-´p-hf - ∏ - n-¬.

Ipªm-en-¡p-«n-bpsS `mcym-]n-Xmhv It¡m-S³ aqk lm-Pn kp¬Øm≥ _tØcn: hyh-kmb hIp∏v a{¥n ]n -sI -Ip-™m-en°p-´n-bpsS `mcym-]nXmhpw Pn√-bn-se kmaqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ \n-d km-∂n[yhpw {]-apJ πm‚-dpw, -hym-]m-cn-bp-amb It°m-S≥ aqk-lmPn (86) \ncym-X-\m-bn. Rmb-dmgvN ]pe¿-s® kp¬-Øm≥ _tØ-cnbnse hk-Xn-bn-em-bncp∂p A¥yw. \n-e-hn¬ h-b-\m-Sv apkvvenw Hm¿-^-t\-Pv {]kn-U‚ v, ]-´n-°m-Sv Pman-A \q-cn-ø A-d_ntIm-f-Pv J-Pm©n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn hen-b ]-≈n ap-X-h√n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Zm-dp¬ Deqw A-d-_n-Iv tImf-Pv ÿm-]-I≥, Fw.C.F-kv B-ip-]{Xn {]-knU‚ v F-∂o \n-eI-fn¬ tkh-\w A-\pjvTn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `mcy:B-bnj. a-°ƒ: apl-Ω-Zv(-_n-kn-\-kv),ssk-\-_,-k-^n-b,-D-ΩpIp¬kp,-B-kn-b,-A^vkØv,-tUm.-A_vZpƒK-^q¿,-]-tc-X\mb ss^k¬. acp-a°ƒ: ]°¿°p-´n-lmPn (Xm-a-c-t»-cn),-B-ent°m-b (-tIm-gn-t°m-Sv), lko-\,-sj-ao¿,- sI -Fdu-^v, kmPn-X. -k-tlmZ-c߃: Bbn-j,-kp-ld,-]-tc-X-cmb A_v Zp≈ lmPn,-Im-Z¿. tI-{μ a{¥n C A-lΩZv, a{¥n-am-cmb aRfmw-Ipgn Aen, ]n sI Ip-™m-en-°p´n, ]n -sI -P-b-e-£v-an XpSßn -cmjv{So-b˛-km-aq-lnI cwKsØ {]apJ¿ ]tcXs‚ ho´n-seØn. -{]ap J πm‚¿ F∂ \nebn¬ hb-\m-Sn\v amXrIm-tbm-K-y-amb I¿jI\pw hym-]mc {]ap-J\p-am-bn-cp∂p aqk lmPn.

\m-cmbWn t]-cm{º: A-ºm-fn-Ømg-bn-se sN-t´y-¶-≠n \m-cm-b-Wn(98). a°ƒ: e-£van, tI-fp-°p´n, ]tc-X\m-b Ip-™ncma≥. a-cp-a°ƒ: Im¿Xym-b-\n, Im¿Øn, ]tc-X\m-b tI-fp. ktlm-Z-c߃: tZ-hIn, ]-tc-Xbm-b Nocp.

tIm-gn-t°mSv: _-kv X-´n Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ a-cn®p. sIm√w N-h-d I-cp-hm-´n-¬ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ ]n≈-bp-sS a-I≥ hn-t\m-Z≥ ]n-≈-(63)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se Hº-Xv a-Wn-°m-Wv A-]-ISw. Nt°m-c-Øp-Ip-f-Øv tdm-Un-eq-sS \-S∂p-t]m-Ip-tºmƒ Sq-dn-kv-‰v _- n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v Su¨ t]menkv ]-d™p. N-t°m-c-Øp-Ipf-sØ dn-e-b≥-kv ÿm-]-\-Ønse sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. D-S≥ tImgn-t°mSv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬.

In-W-än ho-Wp bph-Xn a-cn¨p

]∂q¿: Sm-¶v hr-Øn-bm°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ ho-W bph-Xn a-cn®p. ]∂q¿ ta-te F-Sp-∏-cp-Øn ¬ A-–p-≈(A-–p)bpsS `m-cy Pp-ssa-e-Øv (38) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A©-c-tbm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`hw. In-Wdn-t\m-Sv tN¿-∂v ÿm-]n-® Sm-¶v I-gp-In hrØn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ hogp-I-bm-bn-cp-∂p. Pp-ssa-e-Øn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xns\-Øp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en¬ In-W-dn-\v k-ao]w Sm-¶v hr-Øn-bm-°n-b-Xn-s‚ A-S-bm-f-ßfpw InW-‰n¬ h-kv-{Xhpw I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. \-cn°p-\n-bn¬-\n-∂pw ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn Gg-ctbmsS \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnte-°v am‰n. a°ƒ: Pp-ss_-cn-b (π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n Pn.FNv.F-kv.F-kv.]-∂q¿), ap-lΩ-Zv jm^n (A¶W-hmSn hn-Zym¿-Yn). a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C∂v D-®-tbm-sS ]-∂q¿ Pp-apA-Øv ]-≈n-bn¬. ]-Sw sa-bn¬

X-e-t¨m-dn-se A-Wp-_m-[-sb Xp-SÀ-¶v BZn-hmkn bphXn acn¨p

\n-e-ºq¿: X-e-t®m-dn-se AWp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v BZnhmkn bphXn acn®p. Nm-enbm¿ {Km-a∏-©m-b-Øn-se sh-‰n-e-s°m-√n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ _n-μp (25) BWv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ acn®Xv. I-gn-™ 17-\m-Wv- X-et®m-dn-se A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v _n-μp-hn-s\ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn ¬ B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿ F-Øn-®-Xv. A-∂p-Xs∂ ssh-Io´v B-dp-a-Wn-°v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-te-°v A-b-®p. F∂m¬ cm-{Xn 11 a-Wn-tbm-sS c-‡w ]-cn-tim-[n°m≥ ]-d-™p hn-´ _n-μp-hpw `¿-Øm-hv tN-μ-\pw tIm-gn-t°m-Sv Su-Wn-se-Øp-I-bpw cm-{Xn A-hn-sS Ign-®p-Iq-´n A-Sp-Ø Zn-h-kw cm-hn-se \m-´n-te-°v Xncn-®p h-cn-I-bmbn-cp∂p. ho-≠pw A-kp-Jw Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 19-\v cmhn-se \n-e-ºq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n°pI-bm-bn-cp∂p. XpS¿∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-{Xn-bn-te-°v FØnb _nμp-hn\v Nn-In¬-k \¬-In-sb-¶n-epw Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® a-cn-®p. `¿-Øm-hv : tN-μ≥. a-°ƒ: N-{μ≥, tam-l\≥, ao-\m-£n. kw-kv-I-mcw \SØn.

\yq-tamWn-b _m-[n-¨p a-cn¨p

F-Sh-Æ: \yq-tamWn-b _m-[n-®p a-cn®p. ]-Ø-∏n-cnbw t]m-Øp-sh-´n-bn-se ]-\-\ne-Øv A-–p¬ kemw (52). a-ºm-Sv hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Po-h-\-°m-c-\mWv. `mcy: kp-sse-J ]-Øn-cn-bm¬. a°ƒ: l¿-jmZv, A-Zn-e, A-^n-Z. a-cp-aI≥: Pm-^¿ Np-¶Ø-d (dn-bm-Zv). J-_dS-°w C-∂v C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v s]-cp-hn¬-Ip≠v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Pn±bn \n-cym-X-\m-bn

Xn-cq-c-ßmSn: hn sI ]-Sn D-≈m-´v-]d-ºv kz-tZ-in ]mcn-]-d-º≥ G-\n lm-Pn (56) Pn-±-bn¬ \n-cym-X-\mbn. `mcy: lmPd. a°ƒ: l-^v-kØv, A-kv-am _n, k¬am_n, kpa-ø, C-kv-a-bn¬. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ-Zv ap\o¿ thß-c, ap-lΩ-Zv keow t]-ßmSv, ap-Po-_v sIm-S-°m-Sv, kzm-en-lv Ip-ssh-Øv. J-_-dS-°w Pn-±bn¬.

sN-¡q«n

am-[-h³ \m-bÀ

in-h-Zmk³

N-´p-¡p-«n-

ap-l½Zv

cm-a³ \mbÀ

i-in-[-c³

B-an-t\bv

X-e-bmSv: sN-dn-b-a-Wnt®-cn ]-Sn-™m-sd Ip-gnbn¬ sN-°q-´n (90). `mcy; ]-tc-Xbm-b Xn-cpam-e-°p´n. a°ƒ: Pm\In, tZ-hIn, _m-e≥, cLp, imc-Z, kp-a. ]-tcXbm-b Im¿-Xym-b\n. acp-a-°ƒ: _me≥, tim`, Kn-cn-P, {]-Imi≥ (]\-ßm-Sv t\m¿-Øv), cma≥. ]-tc-X\m-b Ip™n-cma≥. k-©-b-\w: Xn-¶-ƒ.

I-t√cn: s]-cp-h-b¬ ap√∏-≈n am-[-h≥ \mb¿(83). a°ƒ: tUm. _m-_p-cm-P≥(A-kn. {]-^. kw-kvIr-X k¿h-I-emime), kp-\n¬Ip-am¿(B-¿-an dn´), kXo-c-Xv\w, h-k-¥-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: i-in[c-≥, Zmk≥, an-j, kn‘p.

sIm-bn-em≠n: a-W¬ F-c-™-ºe-Øv Xm-sgIp-\n-bn¬ ]-tc-X\m-b hn ]n A-\¥-s‚ a-I≥ sI hn in-h-Zm-k≥(60). `mcy: ao-\m£n. a°ƒ: [-t\-v-jv-Ip-am¿ (]n.F.kn.F¬ en-an-‰Uv tIm-gn-t°m-Sv), cq-t]jv-Ip-am¿.

h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ N-h-d-ßm-´v tXt°m-fn N-¥p-°p-´n (82). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Znt\-i≥, {]-tPm-jv (a-ebm-f a-t\m-c-a, tIm-gnt°m-Sv), {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: A-tim-I≥ (hn.F-kv.F-kv.kn Xncp-h-\-¥-]p-cw), kp-[¿Ω, tc-J.

Xm-a-c-t»cn: B-ZyIme ap-kv-enw-eo-Kv t\-Xmhpw a-X˛km-aq-lnI cw-K-Øv \n-d-km-∂n-[y-hp-am-bncp∂ Iq-S-Øm-bn A-ºe-°p-∂p-Ω¬ F sI apl-Ω-Zv (55). ap-kv-enw-bqØv-eo-Kv kwÿm-\ Iu¨-kne¿, Xn-cp-hºm-Sn afi-ew P-\.sk{I´-dn ]-Z-hn-Iƒ h-ln®n-´p-≠v. tIm-S-t©-cn ]©mb-Øv bp.Un ¢¿°m-bn tPm-en sN-bv-Xph-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m cy: Hm-a-t»-cn ]-©mbØv ap≥ saw-_¿ ssa-aq\. a-°ƒ: kue-Øv , ssk-\p-±o≥, ap-lv-kn≥ (Fw.F-kv.F-^v sImSph-≈n afi-ew sk{I´-dn), jm-\-hmkv. a-cp a°ƒ: k-°o¿, jw\.

A-co-°mSv: H-X-b-awKew ]-d-ºn¬ Ip-Ωm-bn°¬ a-Wn F-∂ cma≥ \m-b¿(84). `mcy: I-a-em-£n A-Ω. a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kc-f, ]-tc-Xbm-b kpPm-X, kp-tbm-[\≥(tIm-´¨ an¬, Xncp-h-Æq¿), kp-\n-e, kc-k, km-_p(_-lv-dbv≥). a-cp-a°ƒ: am-[h≥(U¬-ln), N{μ≥(^dqJv tImf-Pv), D-Z-b-Ip-am¿(C-eIv{Sojy≥), Zn-t\-i≥ (cmtP-{μ \-gv-kn-Mv tlmw), Cμn-c(I-√mbn), {io-P (sh-≈n-]dºv), {]o-Xn (sIm-bn-em≠n). k-©b-\w hymgm-gvN.

h-SI-c: ]p-Øq¿ 110 sI-hn k-_v-tÃj-\v k-ao-]w hen-b Ip-dpap-≈n i-in-[c≥(s]m∂p63). ]pØq¿ k-lrZ-b kZ\w I-em-k-an-Xn-bpsS B-ZyIm-e {]-h¿Ø-I\pw {]-ikv-X \m-S-I \-S-\p-am-bncp∂p. `mcy: ]-tc-Xbm-b hnP-b e-£v-an(X-Æo¿ ]-¥¬). a°ƒ: _n-\p(_-ldn≥), _o-\. a-cpa°ƒ: kp-tc-{μ≥ IS-ta-cn(_-l-dn≥), jnPn(h-≈n-°m-Sv). k-tlm-Z-c߃: hn-Pb-cm-Lh≥, im-¥Ip-amcn,(ssl-Z-cm_m-Zv), h-’-cmP≥, ssi-e-P(tk-ew), jo-e(Hm¿-°m-t´-cn), ]-tc-X\m-b {]-k-∂Ip-amc≥. kw-kv-Imcw C-∂v Im-eØv 9\v ho-´p-h-f-∏n¬.

tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-Zm¿ Iq-´p-߬ ]-d-ºv ]-tc-X\m-b ss]-Xw-a-°ƒ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ban-t\-bv (81). a-°ƒ: A-kv-a, B-C-i_n, ^u-kn-b, _-jo¿, ]-tc-X-cm-b k-^n-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, ap-l-Ω-Zv, _-jo¿, k°o¿ .

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn]-≈n-°¬-_-km¿: \mdm-W-Øp tNm-e-bn¬ ho-cm≥-Ip-´n lm-Pn (70). `m-cy: ]q-t®-߬ ^mØn-a-Ip-´n. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v am-ÿ (tIm-g-∏p-dw bp.]n kvIqƒ), a-dn-bp-Ω, kpss_-Z, _p-j-d, ssdlm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q ¿, F≥ hn C-kv-a-bn¬ , sI A-–p¬ \n-km¿, _p-j-d.

X-¦-½-

Nm-¯p-¡p«n

a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnsIm-Sn-b-Øq¿: s\√nA-\n-em-e-b-Øn¬- ]-tc°m-]d-ºv I-´n-cn-®m-en¬ X-\m-b- tXm-a-kv- s]m-SnNm-Øp-°p-´n(76). (K-tW- b-s‚- `m-cy- X-¶-Ω- (75).jv Pz√-dn ap-°w). `mcy: dn-´.- A-[ym-]n-I)-.- a-°ƒk-tcm-Pn\n. a-°ƒ: kp:- A-\n¬- tXm-a-kv- (sItc-jv(Xm-a-c-t»-cn tImS]n-Fw- km-\n-t‰-j-≥),Xn), K-tW jv, k-Pn-\n. kp-\n¬- tXm-a-kv- (F-®va-cp-a°ƒ: k-Xo-j≥ (B¿. C.kn), kp-a-`mbv, .Un-.F-^v-.kn-).- a-cp-a-Iƒ:- _n-\n- ]n- tXm-a-kv- (\-gv{]-Pn-j. kv-,- a-e-∏p-dw- k-l-I-csd-bv-¨ÂW- B-ip-]-{Xn-).- kw-kvF-S-°-c: h-gn-°-S-hv tÃ- Im-cw- Xn-¶-fm-gv-N- sshj≥-]-Sn-bn-se ]-tc-X-\m- Io´v- \m-en-\v- a-t©-cnb Iq-S-Øp-a-Æn¬ F-{_- sh-t´-t°m-Sv- sk-‚ v- {Knlmw a-Øm-bn-bp-sS `mtKm-dn-tbm-kv- ]-≈n- skcy- ]n.-F. sd-bv-®¬ (X-¶- an-tØ-cn-bn¬.Ω So-®¿-˛85).

C-dm-Jv: B-{I-a-W-§-fn 14 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jn¬ C∂-se-bp-≠m-b hy-Xy-kv-X B{I-a-W-ß-fn¬ 14 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ B-dp ssk-\n-I-cpw Dƒ-s∏-Spw. k-em-lp-±o≥ {]-hniy-bn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw {]-ap-J P-Uv-Pn-b-S°w 21 t]-¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-Kv-Zm-Zn¬ \n-∂v sam-kq-fn-te-°p hm-\n¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ssk-\n-I hm-l-\Øn-\p t\-sc A-⁄m-X tXm°p-[m-cn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn¬ A-©p-ssk-\n-I-cpw a-cn-®p. e-^v-‰-\‚pw ssk-\n-I tUm-Œ-dpw a-cn-®-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw.

A-Ðpà Ip‰ymSn: apkvenw eoKv {]h¿Ø-I≥ ASp-°sØ Np-≠° ]pØq¿ A_vZp√ (63). XcphW kztZ-in-bm-Wv. `mcy: Np≠° JZoP. a°-ƒ: \ujmZv (a-kvIØv), kemw (Hmt´m ss{Uh¿),- jm-ln-\. acp-a-°ƒ: A_vZp emw (Hm¿°m-t´cn).keo-\ (-X-cp-h-W), \Pve(-Im-b-s°mSn).ktlm-Z-c-߃: AΩ-Zv, Bbn-i,- J-Zo-P

I-S-hn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn am-f: a-I-\pw kp-lr-Øn-\p-sam-∏w F-c-bmw-Ip-Sn I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. ]m-d-°S-hv ss]-Xm-hv ]-ø-∏n-≈n- h¿-Ko-kn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-I≥ ss_-kn-\pw kp-lr-Øv tPmkn-\pw tPm-kn-s‚ a-I-\p-sam-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p h¿-Ko-kv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw Xn-c-®n¬ XpS-cp-I-bm-Wv.

hntZ-i I-d³-kn X-«n¸v: Xn-cphà t]m-en-kv C-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v Xn-cp-h√: 105 tIm-Sn bp-tKmt…-hy≥ Zn-\m-dn-s‚ I-d≥-kn ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cph√ t]m-en-kv C-∂v X-an-gv-\m-´nte-°v t]m-hpw. Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn¬ \n-

∂m-Wv I-gn-™-bmgv-N I-d≥kn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØvXv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv -X hna¬-cm-Ppw \nc-Ww {Km-a-∏-©m b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂qkv F-∂n-h¿ dn-am≥Un-em-Wv.

Ipªp-a-Wn

]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-\msIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n b ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ s\-Sp-a-Wn-bn¬ A-–pƒ Ip-™p-a-Wn (65). d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: D-Ω (48). {]-Xo jv, {]-ao-f.

Iman-e D-½

ku-Zm-an\n sIm-bn-em≠n: sIm√w I-f-Øn¬ ]-tc-X\m-b A-®p-X-s‚ `m-cy ]p-Xnb-]p-c-bn¬ ku-Zm-an\n(91). a°ƒ: A-Uz. tam-l≥-Zmkv, h¬-kcmPv, P-b-{]-Im-iv(dn-´. am-Xr-`q-an ]-c-ky-hn-`mKw), kp-tc-jv-Ip-am¿, A-\n¬-Ip-am¿(em‚ v am¿-°v _n¬-tU-gv-kv), tim`-\, ssie-P, iinI-e. a-cp-a°ƒ: {ioP, X-¶a-Wn, _m-_p-cmPv, {io-[-c≥, A-cp-W, cXojv. k-©-b\w: i\n.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n I¬-∏-‰: a-I≥ hn-jw I-e¿Øn _-e-am-bn \¬-In-b `-£Ww I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tbm-bm-°n-s‚ `m-cy tacn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Kokv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-e-ambn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂m-Wv ta-cn acn-°p-∂-Xn\p-apºv sam-gn \¬In. C-∂s - e cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h - w. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wnse ]n._n.Fw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X-\n-°v `-£-W-Øn¬ hn-jw I-e¿-

Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - m-bn ta-cn tUm-IvS- s - d A-dn-bn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A¬-∏ k-a-bØn-\p-≈n¬ X-f¿-∂p ho-W ta-cn a-c-n-°p-I-bm-bncp∂p. X\n-°v C-f-b a-I≥ hn-jw \¬In-bX - m-bn aq-Ø a-I≥ Ip-cymt°m-kn-t\m-Spw ta-cn ]-d-™Xm-bn Ip-cym-t°m-kv sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. ta-cn-°v C-h¿ c-≠p t]-sc Iq-Sm-sX H-cp a-Ifpw H-cp a-I\ - p-ap-≠v. C-Xn¬ G‰-hpw C-fb - a-I≥ ap≥-]v B-fll-Xy sN-bvX - p. aq-∂m-as - Ø aI-\m-Wv h¿-Ko-kv. C-bmƒ-s°Xn-tc ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-s -SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

kw-`-h-ti-jw ao-\-ßm-Sn-bnse c-≠p ]-cn-Nb - ° - m-cp-sS I-SI-fn¬ \n-∂m-bn 5000 cq-]m hoXw hm-ßn {]-Xn ap-ßp-Ib - m-bncp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ {]-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn h-sc F-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv knw Im¿-Uv \-in-∏n-®X - n-\m-emhmw sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μoI-cn-®v Xp-Sc - t- \z-jW - w km-[yam-bn-s√-∂v t]m-e#nkv ]-d™p. km-_p-hn-\v `m-cy-bpw aI-\p-ap-≠v. {]-Xn-°v th-≠n At\z-j-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øn-bXm-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

s]bnânMn-\nsS hoWv ]cn-t¡äv sXmgn-emfn acn-¨p

FS-°-c: s]bn‚nMn-\nsS hoSn\v apI-fn¬ \n∂v hoWv ]cn-t°‰v sXmgn-emfn acn-®p. shÃv s]cp-¶pfsØ ap´-Øn¬ A_vZp ssk\_ Zº-Xn-I-fpsS aI≥ A≥h¿ (30) BWv acn-®-Xv. i\n-bmgvN Np¶-Ø-d-bnembn-cp∂p A]-I-Sw. s]cn-¥¬-aÆ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬k-bn-embncp∂p. `mc-y :lko\. a°ƒ: B jvhn≥, B \n-j, Aam-\. J_-d-S°w C-∂v cmhnse Hº-Xn\v ]qh-Øn-°¬ Ppam-a-kvPnZv J_¿ ÿm-\n¬.

Im-äm-Sn kz-tZ-in- KÄ-^n B-ß-l-Xy sN-bv-Xp

F-S-°-c: Im-‰m-Sn kz-tZ-in- Kƒ-^n¬ B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. aq-tØ-Sw Im-‰m-Sn kv-an-Xm-e-bw c-Lp-\mYn-s‚ a-I≥ cXo-jv (30) s\-b-Wv Xm-a-kÿ-e-Øv B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. c-≠v am-kw ap-ºm-Wv C-t±-lw hn-tZ-i-Øv tPm-en°v t]m-b-Xv. a-kv-°-Øn-se k-em-e-bn-em-bn-cp-∂p tPm-en v. `m-cy: c-ay. a-Iƒ: Io¿-Ø-\. A-Ω: h-’-e. k-tlm-Z-cn: kv-an-X.

a¡-bn \n-cym-X-\mbn

^-tdm°v: t]-´ Xp-º-∏m-Sw j-lv-e a≥-kn-en¬ In-g°p-X-e ]d-ºv ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ A-–p¬ A-kokv(50) a-°-bn¬ \n-cym-X-\mbn. `m-cy: X-øn¬ ssee. a°ƒ: ^m-kn-e, j-lv-e, Pn-Pn-e. a-cp-aI≥: ssPk¬(Zamw). a-°-bn¬ J-_-d-S°n.

ho-Sn-\pap-¶n ho-«-½ ss_-¡nSn-¨p a-cn-¨p ]m-em: _-kv tÃm-∏n-te-°v t]mhp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v ap-∂n¬ ho-´-Ω ss_-°v C-Sn-®p a-cn-®p. ]m-em aq-∂m-\n N-c-Wm-Ipt∂¬ {]-^. kn- H h¿-°n-bp-sS (Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-h-am-Xm tImf-Pv) `m-cy ^n-tem-an-\ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 1.30\v ]m-em-˛-]q-™m¿ ssl-thbn¬ aq-∂m-\n-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-em-bn-¬ \-S-°p-∂ [ym\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn ho-Sn\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ _-kv tÃm∏n-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°p∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn-seØn-b ss_-°v C-Sn-®v ho-gv-ØpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-X-s∂ ]n-∂m-se-sbØn-b t]m-en-kv Po-∏n¬ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-

In-t´m-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. a-°ƒ: tPm-kn (_m-‰m tjm-dpw, ]m-em), B-t‚m (kzn-‰vk¿-em≥-Uv), P-Ãn≥ (bp-.F-kv.F), Pn-Ωn (B-kv-t{X-en-b). acp-a-°ƒ: P-an-en, jn-Pn, dm-Wn, So-\. ^n-tem-an-\ Im-e-Sn \-Sp-h´w a-W-hm-f≥ Ip-Spw-_mw-K-amWv.


6

thÀ-]mSv

koCHI

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

s\-Ãp-hm-bn-Â {Sm-h-e-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p bp-hm-¡-Ä a-cn-¨p kp-\o-Xn ]-−m-e

A-Ðp Jm-ZÀ-lm-Pn

hÀ-Ko-kv

cm-a-Ir-jv-W³

X-¦-¨n

ssl-t{Zm-kv

kp-µ-c³

{io-[-c³

a´m-t©cn: tIm-´bv°¬ ]-tc-X\m-b sI B¿ ]-≠m-e-bp-sS `m-cy kp-\o-Xn ]-≠me(74). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\-Øn¬ \-S-°pw. a°ƒ: k-c-kz-Xn cm-tP{μ≥, cm-Po-hv ]-≠m-e, cm-tP-jv ]-≠m-e. a-cpa°ƒ: tUm. cm-tP-{μ≥ (ko-\n-b¿ \yp-tdm-f-Pnkv‰v, anw-kv tIm-´bv°¬) tkm-\, kn‘p.

I-f-a-t»cn: km-aqln-I {]-h¿-Ø-I\pw RmeIw P-amA-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ N-ߺp-g \-Kdn-\p k-ao-]w ]m-e-bv°¬ A-–p¬ Jm-Z¿lm-Pn (90). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Rme-Iw P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `mcy: ]-tc-Xbm-b sico-^. a°ƒ: ap-l-ΩZv (]m-e-bv-°¬ tÃ-gv-kv ku-Øv I-f-a-t»-cn), \mk¿ (]m-e-bv-°¬ s{]m-hn-j≥-kv), ]mØp-Ω, kp-ss_-Z, \q¿Pn, B-cn-^. a-cpa°ƒ: A-en-bm¿, ]-tcX\m-b I-S∏-≈n A-enbm¿, DΩ¿, ssk-\p≤o≥, ssk\-_, dweØv. ]-tc-X≥ hym-]mcn-hy-h-km-bn G-tIm-]\-k-anXn, ku-Øv I-f-at»-cn bp-\n-‰n-s‚ BZyIm-e {]-kn-U‚ v, lbm-Øp¬ C-kvemw aZvdk -{]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp∂p.

]-´n-a‰w: ssI-X-°m-Sv Ic-bn¬ sIm-®m-°≥ ho´n¬ sI kn h¿-Ko-kv (82). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v Np-c-t°m-Sv sk‚ v tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm\n]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tim-im-Ω. a°ƒ: bm-t°m_v, tPmkv, tjmfn. a-cpa°ƒ: kn-knen, sk¬_n, jn_p.

a-e-bm-‰q¿: a-e-bm-‰q¿ ]p-Ø≥-th-en ho-´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ cm-a-Irjv-W≥ (84). a°ƒ: taml\≥, k-Zm-\μ≥, D-j, Ko-X. a-cp-a°ƒ: D-j, a√n-I, tam-l\≥, Znhy≥.

]-≈p-cpØn: Ip-Xn-c°q¿ I-cn-\n-I¿-Øn¬ tPm-kn-bp-sS `mcy X-¶®n (49). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ^m-Øn-am am-Xm- ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: D-j, kp\n, kp\n-X. a-cp-a°ƒ: jn_p, hn-\ojv.

sh-tßm-e: thm-tßm-e a-Æ-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\mb Ip-™n-s°m-®n-s‚ aI≥ Fw sI ssl-t{Zmkv (Ip´n˛63) J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se F-´n\v sh-tßm-e a-ebmw ]p-d-Øp]-Sn Pp-am-a-kv-PnZn¬ \-S-°pw. `mcy: sN-dp-∏-f-t»-cn Xr°-´o-cn a-c-°pw-Xp-Sn Ae-hn a-Iƒ kp-ss_-Z. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-ss -\m¿, apl-ΩZv, \-_o-k, i-co-^, P-ao-e.

sN-dmbn: a-ßm-S≥-Im´n¬ kp-μ-c≥ (77). `mcy: Im-°-\m-´v Ip-Spw_mwKw Hma-\. a°ƒ: t__n, kp_n, kp\n. acp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b apcfn, cm-Poh≥, im-cnI.

B-e-ßmSv: \o-dn-t°m-Sv I-f-Øn¬-]-d-ºn¬ {io[-c≥ (88). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: A√n. a°ƒ: {]k-∂ (C-S-s°m-®n), sI F-kv ssj≥ (]n.B¿.H. ˛kn\na). acp-a-°ƒ: in-h-{]-km-Zv (dn-´. U-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿), c-Rv-Pn-\n ssj≥ (A-[ym]n-I ˛]p-Xp-t®cn).

sN½c-¯n Xr-°c - n-∏q¿: Nota\n shfn®t¥m´nse ]tc X\mb tImcs‚ `mcy Sn hn sNΩcØn (97). a° ƒ: Sn hn \mcmb W≥ (hym]mcn shfn® t¥m Sv),Pm\In, im¥, ]fl \m-`m≥.

tim-im-½ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv Im-™n-cw-]m-Sw hm-°bn¬ ]-tc-X-\m-b ]n kn ^n-en-∏n-s‚ `m-cy timim-Ω (87). a-°ƒ: tam≥kn, k-J-dn-b.

I-½p- ]q-t°m-´pw-]m-Sw: kn.]n.-sF. A-a-c-º-ew tem-°¬ I-Ω-n‰n- Aw-Kw B-\-∏-´-Øv I-Ωp (65). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-jv-d-^v, dw-e. a-cp-a-°ƒ: d-lv-ap-∂o-k, k-_o¿ ^m-kn¬. J-_-d-S-°w ]q-t°m-´pw]m-Sw h-en-b Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \SØn.

ap-−n-am-X Im-fn-Im-hv: ta-se- Imfn-Im-hn-se I-f-Øn¬ ap-≠n-am-X (80).

]m-¸³ aqhm-‰p-]p-g: sk‚ v tPm¿-Pv B-ip-]{Xn D-Sa tUm t]mƒ ]n I√p-¶en-s‚ ]n-Xm-hv tIm-et©-cn I√p-¶¬ sI ]n ]m-∏≥ (91). kw-kv-°mcw \-SØn. `mcy: ]-tcXbmb tim-im-Ω A√{] Xp-cp-Øn Ip-Spw_mwKw. a-‰v-a°ƒ: kqk≥, sI ]n tPm¿Pv (dn-´. {]-^. am¿ A-Øt\-jy-kv tImf-Pv tImX-awK-ew), a-dn-bm-Ω, en√n. a-cp-a°ƒ: Sn ]n am¿-t°mkv (ap≥ an¬-a sN-b¿-am≥), tUm-d hen-b a-‰-Øn¬ I-SmXn (aq-hm-‰p]pg), D-j sX°-Sn-bn¬ t]-∏Xn, kÆn sN-´m-fp-ØpI-c (tIm-S-\m-Sv), am-Xyp-kv Im-S-bØv (sh-tßm-e).

k-¡-cn-b I-Æq¿: Sn sI P-Mv-j\n¬ ssk-_p \n-hmkn¬ ]n sI k-°-cnø(65). `m-cy: ssk_p. a°ƒ: X-kv\n, \p-ssk-a, A-ko_v(Ãm¿ _n¬-Un-Mv sa-‰-o-cn-b¬, Im¬-sS-Ivkv), B-bn-j, ^m-Øn-a, d-^n-b. a-cp-a°ƒ: sI ]n A-_v-Zp¿-d-Du^v, ]n ]n j-lo¿, ]n Sn ]n jndm-kv, sI ]n A-ivd-^v, F ]n ap-lΩ-Zv Ip-´n, k^v\n. k-tlm-Z-c߃: ]n sI a-lv-aqZv, ap-kΩn¬, hm-lnZv,Xm-l, _¬-°okv, ]-tc-Xcm-b k-^n-b, ^m-Øn _n, dwe.

tKm-hn-µ³ \m-bÀA-co-t°m-Sv: Xr-°f - b - q¿ B-\` - m-KØ - v tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (82). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: kp-μtc-i≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn), {io-\n-hmk≥ (Pn-√m tIm-SX - n, at©-cn), cm-P{- io, P-b{io. a-cp-a° - ƒ: kn-‘p, Pn-j, in-hZ- m-k≥ I-Sp-ß√ - q¿, tam-l≥-Zm-kv (A-Uz. ¢m¿-°v, a-t©-cn). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf - ∏ - n¬ .

Nm-¯p-¡p-«n\n-e-ºq¿: G-\m-¥n am¶p-Øv Ip-´n-°p-∂n-se sh-fp-Ø I-W-°≥ NmØp-°p-´n(60). -`m-c-y: samS-¥-e N-°n-°p-´n. a°ƒ: im-¥, A-\n-X, kptc-jv, eo-em-h-Xn.

Ipªm-en-¡p-«n-bpsS `mcym-]n-Xmhv It¡m-S³ aqk lm-Pn kp¬Øm≥ _tØcn: hyh-kmb hIp∏v a{¥n ]n -sI -Ip-™m-en°p-´n-bpsS `mcym-]nXmhpw Pn√-bn-se kmaqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ \n-d km-∂n[yhpw {]-apJ πm‚-dpw, -hym-]m-cn-bp-amb It°m-S≥ aqk-lmPn (86) \ncym-X-\m-bn.

^m-Xzn-a Xm-ac - t- »-cn: ]-c∏ - w-s]mbn¬ ]-tc-X\ - m-b aq-∂q°w ]p-dm-bn¬ kp-sseam≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy ^m-Xzn-a (88). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v (dn-´.- A[ym-]I - ≥), ap-lvk - n≥, A-–p- a - Z- v (A-[ym-]I≥), A-–p¬ I-_o¿, A-en, l-ao-Zv, ssk-\_ - , k-^n-b,\-^o-k, dw-e. a-cp-a° - ƒ: l-^vk - , jl¿-_m≥, jm-ln-\, dwe, Xm-ln-d, B-bn-i° - p´n, lp-ssk≥, C-_vd - mlnw, ]-tc-Xc - m-b- A-_q_-°¿. A-_p- lm-Pn.

F-cp-a-s∏-´n: s\-√p-hm-bn-¬ {Sm-h-e-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-n-I-cm-b c-≠p bp-hm-°-ƒ a-cn-®p. s\-√p-hm-bv ap-≠-≥-tIm-Sv tIm-f-\n-bn-¬ Ip-f∏p-d-Øv ho-´n-¬ N-{μ-s‚ a-I-≥ A-Jn-te-jv (22), Xn®n-]-d-ºn-¬ a-Wn-bp-sS a-I-≥ a-\p (25) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS s\-√p-hm-bv [-\z-¥co-t£-{X-Øn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-cp-as∏-´n-bn-¬ \n-∂p s\-√p-hm-bn-se hn-hm-l-ho-´n-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°v a-s‰m-cp hm-l-\sØ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn-¬ F-Xn-sc C-tX hn-hml ho-´n-¬ \n-∂p h-∂n-cp-∂ {Sm-h-e-dn-¬ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn-¬ {Sm-h-e-dn-\-Sn-bn-¬ IpSp-ßn-b bp-hm-°-sf \m-´p-Im-¿ tN-¿-∂v ap-f-¶p-∂Øv-Im-hv sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

Xn-tb-ä-dn a-[y-h-b-kv-I³ lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-¨p

Xr-{]-bm¿: X-fn-°p-f-Øv Xn-tb-‰-dn¬ kn-\n-a ImWp-∂-Xn-\n-sS a-[y-h-b-kv-I≥ lr-Z-bm-Lm-Xw aqew a-cn-®p. s]-cn-tßm-´p-I-c -ss]-\q¿ kz-tZ-in thtf-°m-´v tZ-h-Zm-km(55)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se X-fn°p-fw Im¿-Øn-I Xn-tb-‰-dn-em-Wv kw-`-hw. am-‰n-\n tjm I-gn-™v Xn-tb-‰-dn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ Po-h\-°m-cm-Wv C-bm-sf a-cn® \n-e-bn¬ _m¬-°-Wn-bn-se ko-‰n¬ I-s≠-Ønb-Xv. hm-Sm-\-∏-≈n t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠pt]m-hm-s\-Øn-b B-Œv-kv {]-h¿-Ø-I-sc Xn-tb-‰¿ Po-h\-°m-c≥ X-S-™-s{X. Fw.F¬.F. F-Øn-bm¬ am-{X-ta C-bm-sf sIm≠p-t]m-hm≥ A-\p-h-Zn-°q F-∂v Po-h-\°m¿ iTn®p. X¿-°-Øn-s\m-Sp-hn¬ B-Œv-kv {]-h¿-Ø-I¿ _ew {]-tbm-Kn-®v C-bm-sf h-e-∏m-Sv K-h. B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw t\-c-sØ a-c-Ww kw-`-hn-®Xm-bn tUm-Œ¿ ÿn-co-I-cn-®p.

tem-dnbpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bphmhv a-cn-¨p ta-cn So-¨À

a-dn-bm-½

A-en-bmÀ

sNÃ-¸³

kp-{_-Ò-Wy³

hn-izw-`-c³

tIm-¸-¡p-«n

tIm-c-Xv

tXm-∏pw-]Sn: I-f-cn-°¬ ta-cn So-®¿ (83). kw-kv°m-cw \S-Øn tam-ßw: H-f-a-Xn¬ h-cn°-Im-S≥ ]-tc-X-\m-b A-e-hn-bp-sS `m-cy _nøm-Øp (90). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, sN-dn-b-tam-Xn, B-bn-ip-Ω, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: Ip-™p-ap-l-ΩZv (B-ep-߬), _n-®n∏m-Øp, ^m-Øn-a. J-_d-S-°w H-f-a-Xn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn.

tIm-X-aw-Kew: a-a-e°≠w sh-´n-bv-°¬ sk_m-kv-‰y-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v am-a-e°-≠w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]tc-X ]q™m¿ Ip-t∂m-∂n IpSpw-_mwKw. a°ƒ: t__n, X¶-Ω, h¬k-Ω, tPmkv, an\n, tP-°_v. a-cp-a°ƒ: tdmk-Ω, tXm-akv, tPm-k^v, B≥kn, sU-bvkn, kÆn, Pn≥-kn.

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºmhq¿ D¿-h-in tKmƒ-Uv Ih-dn-Mv D-S-a ]m-d-∏p-dw ]oSn-I-°p-Sn A-en-bm¿ (62). `mcy: I≠-¥-d kpl-d. a°ƒ: j-ao-\, jm\n, P-ko-a. a-cpa°ƒ: d-^o°v, jl-\, j-ao¿.

ssh-∏n-≥: sNdp-hbv]v ]≈Øv sN√-∏≥ (73)-. `mcy : \μn-\n. a°ƒ -: kn≤≥, tPmjn, sF-j. acp-a-°ƒ :aWn, X¶, inh≥.

]dhq¿: sI-Sm-awK-ew No-cp-Ipfw sF-°-c≥ kp-{_-“-Wy≥ (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: k-Xoi≥, kp-`mjn-Wn. a-cp-a°ƒ: \m-cm-bW≥, hn-t\m-Zn-\n.

]-d-hq¿: Xq-bnØpd tXm-∏n¬ Sn F-kv hn-izw`-c≥ (63). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: Dj.

Im-´q¿: B-e-∏m-´v d-∏mbn a-I≥ tIm-c-Xv(76). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v Im-´q¿ sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: sIm®p-t{X-ky. k-tlm-Z-c߃: tZ-h- n, tPm-kv, hn≥-sk‚ v.

]m-dp-¡p-«n-b-½-

lw-k -

F-S° - c - : D-∏S- s]m-´≥X-cn-∏b - n-se ]-tc-X\ - m-b ]-Sn-™m-td-hn-cn-∏n¬ sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy ]m-dp-°p-´n-bΩ - (95). a°ƒ: kp-[m-Ic - ≥, tam-l\≥, Hm-a\ - , ]-tc-Xc - m-b A-ø∏ - ≥, s]m-∂≥, inh≥. a-cp-a° - ƒ: X-¶Ω - , tZ-hI - n, Pm-\I - n, cm-PΩ - , C-μn-c, s]m-∂∏ - ≥. kwkvI - m-cw ]m-ep-≠ iva - i - m\-Øn¬ \S-Øn.

Im-Sm-ºp-g: B-\-°p-gnbm¬ ]p-fn-°¬ lw-k F-∂ Ip-™n-am-\p (74). `m-cy: D-Ωm-Øp-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, A-l-ΩZv (jm¿-P), G-¥o≥-Ip´n, A-jv-d-^v (jm¿-P), \m-k¿, ssa-aq-\, j-co^. a-cp-a-°ƒ: A-_p-lm-Pn, \m-k¿, ssk-\p-±o≥, Pko-d, d-jo-Z, d-lva-Øv, ssd-lm-\-Øv.

C-cn-ßm-e-°p-S: ap-Xn¿∂ kn.]n.Fw t\-Xm-hpw kn.]n.Fw Xr-»q¿ Pn-√m ap≥ sk-{I-t´-dn-tb-‰vAw-K-hpw I¿-j-I-kwLw Pn-√m ap≥ sk-{I-´dn-bp-am-bn-cp-∂ F-S-°pfw tIm-ºm-Øv- tIm-∏°p-´n (97). sh-≈m-¶-√q¿ _n.Un.kn sN-b¿-am-\mbpw ap-Ip-μ-]p-cw Xm-eq°v- sN-Øp sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-s‚ {]-kn-U≠m-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v-. kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy Im¿Øym-b-\n. a-°ƒ:]-¶Pm-£≥, e-fn-X, h-k-¥, hn-P-b≥, \-fn-\n, kp-a. acp-a-°ƒ: kp-a-Xn, N{μ≥, ]p-jv-]m-Z-c≥, k‘y, i-in, i-in-[-c≥.

Ip-ªm-an-\

D-a-À-Ip-«n lm-Pn

_n-¿m-¯p-

lw-kXn-cq¿: \-Sp-hn-e-ßm-Sn Ip-∂-Øv lw-k (39) (kth-c Iqƒ-_m¿ Xn-cq¿). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip∂-Øv _m-∏p-tam ≥. amXm-hv: ]-d-ºm-´v ]-≈o-ap. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ d-Du-^v, ^-lvan-Z. k-tlm-Z-c-߃: A_q-_-°¿ kn-±o-Jv, D-a¿, D-kv-am≥, Ip-∂-Øv A∫m-kv, B-bn-i, J-ZoP.

am-[-hn ]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Snbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-bn¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy am-[-hn (92). a-°ƒ: A®p-X≥, hm-kp, kp-Ip-amc≥, ku-an-\n, t_-_n.

Iman-e D-½ sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48). a-°ƒ: Im-Pmlpkbv≥, A-–pƒ l°ow, d-kn-bmΩ, Dss_Zv. a-cp-a-I≥: jm-P-lm≥. J-_-dS-°w s\-t∑-\n J-_-dn-ÿm-\n¬ \S∂p.

th-em-bp-[³- aq-∂n-bq¿: ]m-∏\ - q¿ Iq-\ocn th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: im-cZ- . a-°ƒ: h-kp-aX - n, tim-`\ - , cm-P≥, ssj-Pp, jm-Pn, jm-\n. a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, Ir-jvW - ≥, hn-Pn, kp-\n-X, A-\p-j, dn-Pp. ktlm-Zc - ß - ƒ: am-fp, Ip-´ns∏-Æv, am-fp-Ip-´n.

ssl-{Z-kv- F.-B¿ \-K¿: ]p-Ibq¿ s]m-dm-Wn¬ D-≈mS≥ ssl-{Z-kv (86). `-mcy: ]p-√-Øn-bn¬ XnØo-a. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p¬ A-ko-kv, apkv-X-^, ssk-X-e-hn, ]m-Øp-Ωp, I-Zo-P, ssk-\-_, kp-l-d, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv I-cn-ºn¬, Ip-™me≥-Ip-´n sh-∂n-bq¿, tIm-b Np-≈n-∏m-d, Ip™n-ap-l-Ω-Zv Xn-cq-cßm-Sn, lw-k B-en≥Np-h-Sv. J-_-d-S-°w \SØn.

B-en-¡p-«n]-c-∏-\-ßm-Sn: dn-´. t]mkv-‰v Hm-^n-kv D-tZym-Kÿ≥ ]p-Ø-cn-°¬ ImtS-߬ B-en-°p-´n (76). ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-se BZy-Im-e ^p-Sv-t_mƒ I-fn°m-c-\pw d-^-dn-bp-am-bncp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ^n-tdm-kv-_m-_p, j-lm-Zv, sa-l-dw-Ko¿, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: j-ao-a, dp-Jn-b, C-kv-a-mCu¬, apkv-X-^.

hm-k-´n]q-t°m-´pw-]m-Sw: dn-´. t^m-d-kv-‰¿ ta-te-∏m-´v A-c-hn-μm-£-s‚ `m-cy hm-k-¥n (55). a-°ƒ: {]im-¥v, \n-j, {]-tim-`v (sd-bn¬-th, {Sn-®n). a-cpa-°ƒ: kp-tc-jv (k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v, h≠q¿), \n-j.-

h-S-I-c: tNm-tdm-Sv Cu-Ãv am-tßm-´v-]m-d C-√-Øv-Ip\n Ip-™m-an-\ (88). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b C{_m-low. a-I≥: aq-k. a-cp-a-Iƒ: Ip-™-bn-ip.

ssk-\p-Zo³ ap-kveymÀ- I-cp-fm-bn: sIm-´p-]m-d ]-t\m-fn ssk-\p-Zo≥ apkv-eym¿ (70). `m-cy: ap-lΩ-Zv _-jo¿, ap-Po-_v dlv-am≥ (a-°), d-lnw ss^-k¬, kp-sse-J, P-ao-e, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: tN-e-t°m-S≥ Ae-hn, D-Ω¿ (XzmC-^v), kp-sse-J, d-lv am-_n, ^-ko-e, ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿.h-S-I-c: C-cn-߬ tIm-´°¬ Sn kn Fw D-a¿-Ip´n lm-Pn(78). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: \m-k¿ , sa-lv_q-_v , A-kv-ew (JØ¿), kp-ss_-Z, h-loZ, km-Pn-Z, jm-ln-\.

Fbv©Â

A¶½

Xm-lm

Jue-¯v _ohn

t{X-ky

ImÀ-¯ym-b-\n

D-ta-i³

NßwIcn: as¶mºv sXt°°c ]pØ≥ ]dºn¬ ]tcX\mb At¥mWn®s‚ `mcy ¢mcΩ (91) . kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm\m]≈nbn¬. a°ƒ. t__n®≥, h’Ω. acpa°ƒ. AΩnWn , ]tcX\mb tPm-bn®≥.

Rogq¿: XncphmwºmSn A©-ºn¬ kPohns‚ aIƒ Fbv©¬ (5). kwkvImcw C-∂v cmhnse 9.30 \v XpcpØn]≈n sk‚ v tPm¨kv ]≈n skantØcnbn¬. amXmhv: hn≥kn .tImXawKew ssXØd IpSpw_mKamWv. ktlmZc≥: Bt_¬

am-S∏-≈n:]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Nm-t°m-bpsS `m-cy A-∂-Ω(90). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\v am-S∏-≈n sN-dp-]p-jv]w ]-≈n-bn¬. a-°ƒ:Gen-bm-Ω, A-®m-Ω, t__n®≥, X-¶®≥. a-cp-a°ƒ:tPm-bn-°p´n, B≥{Uq-kv, eq-kn,eo-emΩ

Cu-cm-‰p-t]-´:h-©m¶¬ Xm-lm(40). J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10\v ss\-\m¿ ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy:ssj-e. a-°ƒ:\m^n, am-ln≥

]m-bn-∏m-Sv: sh-´p-Ip-gnbn¬ DΩ¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ju-eØvv _o-hn (68). J-_-dS-°w C∂vv cm-hnse 10\v ]-mbn-∏m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ˛jmPn, _jo¿, jm-\-hmkv, mep. acp-a°ƒ; \-ko-a, an\n, ssj\n, jm-tam≥.

sN-{¥m-∏n-∂n: F-S-Xn-cn™n ]p-Øq¿ ]p-fn-°≥ h-do-Xv `m-cy t{X-ky(93). a-°ƒ: tPm-Wn, ta-cn, tdm-kn-en, hn¬-k¨, B-\n, tXm-am-kv, ]-tc-Xbm-b sh-tdm-Wn-°. a-cpa-°ƒ: kq-k≥, d-∏m-bn, tPm-kv, B-eo-kv, Hutk-∏v, sk-eo-\, ]-tc-X\m-b tPm-k-^v.

t^m¿´v-sIm®n: A-acmh-Xn eo-em-b-Øn¬ ]tc-X\m-b eo-em-[c-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b-\n (78). a°ƒ: jo-e, Znt\iv, t{]-a, kp-tcjv, k-t¥mjv, _nμp, an\n, tPymXn. a-cp-a°ƒ: chn, a-t\m-lc≥, kn‘p, aWn-I-WvT≥, \-μ-Ip-am¿, a-t\mPv.

aq-k-¡p-«n am-ÌÀ-

A-¼p

k®n am-Xyp

F-c-aw-K-ew: Xm-\q¿ sSIv-\n-°¬ K-h. ssl-kvIq-fn-se dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-\m-bn-cp-∂ s]cp-º-S-∏v A-bn-cq¿ kz-tZin s\-√n-°-]-d-ºn¬ F≥ aq-k-°p-´n am-ÿ (74). ap-kv-enw -eo-Kv A-bncq¿- im-Jm {]-kn-U‚mbn´p-≠v. eo-Kn-s‚-bpw Ckvem-ln {]-ÿm-\-Øns‚-bpw {]-tZ-i-sØ apXn¿-∂ t\-Xm-hm-Wv. `mcy: Ip-™p- j-co-^. a°ƒ: d-^o-J, d-ko-\.

sN-dp-]p-g: h-b-°-c-bnse tNm-bn-aT-Øn¬ Aºp(97). `mcy: Nncn. a°ƒ: `m-kv-Ic≥, Iukey, {io-[-c≥(Zp_bv), cLp, c-tai≥, \mcm-bWn. a-cp-a°ƒ: im¥, Ir-jvW≥, Zm-tamZc≥, D-j, cmPn, \m-cmb-Wn.

^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv F-c-™n-°¬ ]-tc-X\m-b A-–p-¿-d-lvam-s‚ a-I-\pw ^-tdm-°n-se B-Zy-Im-e hym-]m-cnbpamb l-k≥-tIm-blm-Pn (79). `m-cy: l-eo-a l-÷p-Ω.

tPmk-^v

Kp-cp-hm-bq¿: Nq-≠¬ {_-tZ-gv-kv tdm-Un¬ ]Øm-b-]p-c-°¬ ]-tc-X\m-b am-[-h-s‚ a-I≥ Dta-i≥ (64). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬. am-Xm-hv: am-[hn. `m-cy: kp-a-Xn. a°ƒ: {]-tam-Zv, {]-km-Zv, {]-Zo-]v, t{]-a. a-cp-a-°ƒ: _n-X, kv-an-X, k-Zm-\μ≥.

tIm-X-aw-Kew: tIm-XawK-ew cm-a√q¿ tX∏m-e ho-Sv tPm-k^v (]m∏p˛75). `mcy: A-ΩnWn. a°ƒ: Hm-a-\ ^n-en∏v, tkhn, ssj-\n tXmakv, Pn-tPm. a-cp-a°ƒ: ^n-en∏v, A\p, tXm-a-kv, B\n.

hehq¿: Ipf∏pdØv ]tcX\mb aØm bnbpsS aI≥ kÆn amXyp (56). kwkv-Imcw C∂v aq∂n\v hkXn bnemcw`n®v hehq¿ sk‚ v tacokv ]≈n bn¬. `mcy eoemΩ Ipdn®nØm\w I√nSm ¥nbn¬ IpSpw_mwKw. a°ƒ: A_n≥, B\μv (Ccphcpw \yqknem ≥Uv).

{]-Im-i³ ]-´m-ºn: hn-b-‰v-\mw-]-Sn hm¬-∏-d-ºn¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ {]-Im-i≥ (40).

]m-¨p-¡p-«n Ip-μ-aw-K-ew: sh-≈n-∏-dºv Io-gv-am-Sv sh-tÆy-°pgn ao-ج ]m-®p-°p-´n (88). `m-cy: Ip-´n-am-fp. a°ƒ: th-em-bp-[-≥, am-[hn, kp-tem-N-\, X-¶w, hn-im-ep, h-k-¥.

C-dm-Jv: B-{I-a-W-§-fn 14 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jn¬ C∂-se-bp-≠m-b hy-Xy-kv-X B{I-a-W-ß-fn¬ 14 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ B-dp ssk-\n-I-cpw Dƒ-s∏-Spw. k-em-lp-±o≥ {]-hniy-bn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw {]-ap-J P-Uv-Pn-b-S°w 21 t]-¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-Kv-Zm-Zn¬ \n-∂v sam-kq-fn-te-°p hm-\n¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ssk-\n-I hm-l-\Øn-\p t\-sc A-⁄m-X tXm°p-[m-cn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn¬ A-©p-ssk-\n-I-cpw a-cn-®p. e-^v-‰-\‚pw ssk-\n-I tUm-Œ-dpw a-cn-®-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw.

l-k³-tIm-b- lm-Pn

]m-¯p-½ l-Öp-½ th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv ]-tc-X-\m-b ]m-dΩ¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy am-´-d ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω (94).

amln: sN-{º hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI k-an-Xn-bw-Kw Nm-tacn a-t\m-Pv(44). sN-{º {io-\m-cm-b-W aTw U-bd-IvS¿, Kp-cptZ-h hm-b\im-e B‚ v {K-Ÿmebw tPm-bn-s‚ sk-{I´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v. ]-tc-X\m-b Im-´n¬ IWm-c-s‚bpw Nm-ta-cn \m-cm-b-Wn-bp-sSbpw aI-\mWv. `mcy: k-\n-X. aIƒ: am\-k. k-tlm-Z-c߃: im-¥, k-tcm-Pn\n, eo-e, ]-hn{X≥, i-io-{μ≥.

A-Ðp- lm-Pn-

]m-¯p-½-¡p-«nIm-h-\q¿: ]-∂n-bw-Ip∂v tN-e-t°m-S≥ ]mØp-Ω-°p-´n (75).

F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w ]nem-°¬ a-kv-Pn-Zn-\v k-ao]w ap-t≠-°m-´n¬ A–p- lm-Pn (75).

I-S-hn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn am-f: a-I-\pw kp-lr-Øn-\p-sam-∏w F-c-bmw-Ip-Sn I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. ]m-d-°S-hv ss]-Xm-hv ]-ø-∏n-≈n- h¿-Ko-kn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-I≥ ss_-kn-\pw kp-lr-Øv tPmkn-\pw tPm-kn-s‚ a-I-\p-sam-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p h¿-Ko-kv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw Xn-c-®n¬ XpS-cp-I-bm-Wv.

hntZ-i I-d³-kn X-«n¸v: Xn-cphà t]m-en-kv C-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v Xn-cp-h√: 105 tIm-Sn bp-tKmt…-hy≥ Zn-\m-dn-s‚ I-d≥-kn ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cph√ t]m-en-kv C-∂v X-an-gv-\m-´nte-°v t]m-hpw. Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn¬ \n-

∂m-Wv I-gn-™-bmgv-N I-d≥kn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØvXv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv -X hna¬-cm-Ppw \nc-Ww {Km-a-∏-©m b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂qkv F-∂n-h¿ dn-am≥Un-em-Wv.

a½q-«n X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv X-´wI-≠n ho-´n¬ ta-se°-≠n Ip-\n-bn¬ a-Ωq-´n(68). a°ƒ: dnbmkv, k-Po ¿(C-cphcpw Zp_-bv), km-ln-d, k-Pn-\, i¿-an-f. a-cpa°ƒ: jw-kp-±o≥, \ujmZv, h-lm_v.

ap-l-½-ZvtIm-´-°¬: Nm-∏-\-ßmSn ]-¶n-aq-®n-°¬ B-cyssh-Zy-im-e Po-h-\-°mc-\m-bn-cp-∂ A-Sp-h-Æn ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: a-Po-Zv, kndm-Pp-±o≥, jm-ln-Z, keo-\, B-bn-im-_n, \ko-a.

A-Ðp I-cnw hmgq¿: Nm-aw-]-Xm¬ hmfn-πm-°-¬ Xm-sg A–p¬ I-cnw(58). J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10\v hm-gq¿ ap-kvenw P-amAØv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `mcy: dw-e-_ohn. a°ƒ: jm≥, sj-Pn≥(C-cphcpw Kƒ-^v)

dp-J-k v m-\ A-tØm-fn: hn sI tdmUv \-ºn-Sn-I≠ - n F ]n lu-kn¬ l-ao-Zv˛- h - l - o-Z Z-ºX - n-If - p-sS a-Iƒ dpJvkm-\ A-¿_ - p-ZtcmKsØ Xp-S¿ - ∂ - v a-cn-®p.

Nm-bn-¨³ F-S-°-c: sX-ø-Øpw-]mS-sØ ]-≈n-bm-fn¬ Nmbn-®≥ (86). `m-c-y: AΩn-Wn.

am-[-hn ap-≠° - p-‰n: Ip-∂p-Ω¬ Im-t°m-´v Nm-en¬ am-[hn(75). `¿-Øm-hv: NmØp. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-io-e.

Ipªp-a-Wn ]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-X\mb ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip-™p-a-Wn (65). `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n I¬-∏-‰: a-I≥ hn-jw I-e¿Øn _-e-am-bn \¬-In-b `-£Ww I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tbm-bm-°n-s‚ `m-cy tacn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Kokv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-e-ambn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂m-Wv ta-cn acn-°p-∂-Xn\p-apºv sam-gn \¬In. C-∂s - e cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h - w. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wnse ]n._n.Fw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X-\n-°v `-£-W-Øn¬ hn-jw I-e¿-

Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - m-bn ta-cn tUm-IvS- s - d A-dn-bn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A¬-∏ k-a-bØn-\p-≈n¬ X-f¿-∂p ho-W ta-cn a-c-n-°p-I-bm-bncp∂p. X\n-°v C-f-b a-I≥ hn-jw \¬In-bX - m-bn aq-Ø a-I≥ Ip-cymt°m-kn-t\m-Spw ta-cn ]-d-™Xm-bn Ip-cym-t°m-kv sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. ta-cn-°v C-h¿ c-≠p t]-sc Iq-Sm-sX H-cp a-Ifpw H-cp a-I\ - p-ap-≠v. C-Xn¬ G‰-hpw C-fb - a-I≥ ap≥-]v B-fll-Xy sN-bvX - p. aq-∂m-as - Ø aI-\m-Wv h¿-Ko-kv. C-bmƒ-s°Xn-tc ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-s -SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

hm-l-\m]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

l-cn-∏m-Sv: ]p-d-°m-Sv F-kv.-F≥.-Fw.-l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se πkvSp hn-Zym¿-Yn-bpw Xr-°p∂-∏p-g-bn¬ \m-Km¿-Pp-\ Hu-j-[im-e \-S-Øp-∂ l-cn-∏m-Sv sh-´p-th-\n am-[h a-μn-c-Øn¬ c-ta-i-s‚ a-I-\p-am-b a-lm-tZ-h≥ (17) hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. C-∂-se ssh-In-´v aq∂-c-tbm-sS I-cp-h-d-d B{i-aw PMvj-\v k-ao-]Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Syq-j≥ I-gn-™v BIv-So-h kv-Iq-´-dn¬ ho-´n-te-°v h-c-sh B-e-∏p-g `m-KtØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hm≥ kv-Iq-´-dn¬ C-Sn®v X-¬£-Ww a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv D-jkv. k-tlm-Z-cn B-cy-e-£v-an.

Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p

¢mc½

a-t\m-Pv

Im- e - S n:XSntem- d nbpw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ acn®p. a-‰q¿ Ip-‰ne-°-c Im®∏-≈n ho-´n¬ B‚-Wnbp-sS a-I≥ dn-t‚m (25) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm{Xn F-t´msS a-tcm-´n-®p-h-Sv s]-cnbm¿ ssd-kn-\v k-ao-]w Fw.kn tdm-Un-em-Wv A-]-I-Sw. s]-cp-ºm-hp-cn-se kzm-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ tPm-en-°m-bn t]m-hptºm-gm-Wv A-]-ISw. ar-X-tZ-lw A-¶-am-en en-{dn¬ ^v-f-h¿ B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn-¬ kq-£n-®n-cn-°pI-bmWv. am-Xmhv: tacn.

kw-`-h-ti-jw ao-\-ßm-Sn-bnse c-≠p ]-cn-Nb - ° - m-cp-sS I-SI-fn¬ \n-∂m-bn 5000 cq-]m hoXw hm-ßn {]-Xn ap-ßp-Ib - m-bncp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ {]-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn h-sc F-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv knw Im¿-Uv \-in-∏n-®X - n-\m-emhmw sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μoI-cn-®v Xp-Sc - t- \z-jW - w km-[yam-bn-s√-∂v t]m-e#nkv ]-d™p. km-_p-hn-\v `m-cy-bpw aI-\p-ap-≠v. {]-Xn-°v th-≠n At\z-j-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øn-bXm-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

I-Sp-Øp-cp-Øn: Hm-t´m-dn£ \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn™v ss{U-h¿ a-cn-®p. C-chn-aw-K-ew h-≈n-∏-d-ºn¬ hn sP tXm-a-kv (A-∏-®≥˛57)B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ k-Pn (38)°v ]-cn-t°-‰-p. C-∂-se D-®-bv-°v 1.30Hm-sS am-™q-¿ tIm-Sn-Ipfw-˛-{Sm≥-kv-t^m-a¿ tdm-Un-em-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. sX-ßv h-en-®p sI-´p-∂ tPm-en I-gn-™v C-cp-hcpw ho-´n-te-°p a-S-ßp-tºm-gm-bncp∂p A-]-I-S-w. {io-I-tfi-iz-cw t£-{X-Øn-\v k-ao-]w bq-\n-b≥ Xo-s∏-´n I-º-\-n-bp-sS ap-∂n-ep-≈ N-∏m-Øn¬ I-bdn-bn-d-ßn-b Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Wwhn-´p X-e-IpØ-s\ a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-∏-®≥ Hm-t´m-dn-£-bp-sS A-Sn-bn¬-s∏Sp-I-bmbn-cp∂p. Ip-dp-∏-¥-d P-Mv-j-\n¬ Hm-t´m-dn-£ ss{Uh-dm-bn-cp-∂p A-∏-®≥. tIm¨-{K- v am-™q¿ c≠mw hm¿-Uv ap≥ {]-kn-U‚pw sF.F≥.Sn-.bp.kn {]-h¿-Ø-I-\p-am-Wv. I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: F¬-k-Ω. a-°ƒ: A-Rv-P-en (\-gv-kn-Mv hnZym¿-Yn\n, U¬-ln), A-P¬ (π-kv Sp hn-Zym¿-Yn, Ipdp-∏-¥-d sk‚ v tk-thy-gv-kv kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf c-≠n-\v a-Æm-d-∏m-d sk‚ v tk-thy-gv-kv ]≈n-bn¬.

\-gv-kv B-ip-]-{Xn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

a-√-∏≈n: tIm-´m-߬ B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xnbn¬ \-gv-kv Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. Np-¶-∏m-d ]p-√m-Sv Ip-dp-ß-g {io-e-£v-an k-Z-\Øn¬ sI Pn kp-Kp-W-s‚ `m-cy F¬ A-w_n-I(55) B-Wv C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS tIm-´m-߬ B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. a-°ƒ: kp-Zn-hy, kp-Pn-Xy. kw-kv-Imcw hym-gm-gv-® aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

ho-Sn-\v ap-¼n ho-«-½ ss_-¡v C-Sn-¨p a-cn-¨p ]m-em: _-kv tÃm-∏n-te-°v t]mhp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v ap-∂n¬ ho-´-Ω ss_-°v C-Sn-®p a-cn-®p. ]m-em aq-∂m-\n N-c-Wm-Ipt∂¬ {]-^. kn- H h¿-°n-bp-sS (Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-h-am-Xm tImf-Pv) `m-cy ^n-tem-an-\ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 1.30\v ]m-em-˛-]q-™m¿ ssl-thbn¬ aq-∂m-\n-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-em-bn-¬ \-S-°p-∂ [ym\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn ho-Sn\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ _-kv tÃm∏n-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°p∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn-seØn-b ss_-°v C-Sn-®v ho-gv-ØpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-X-s∂ ]n-∂m-se-sbØn-b t]m-en-kv Po-∏n¬ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-

In-t´m-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. a-°ƒ: tPm-kn (_m-‰m tjm-dpw, ]m-em), B-t‚m (kzn-‰vk¿-em≥-Uv), P-Ãn≥ (bp-.F-kv.F), Pn-Ωn (B-kv-t{X-en-b). acp-a-°ƒ: P-an-en, jn-Pn, dm-Wn, So-\. ^n-tem-an-\ Im-e-Sn \-Sp-h´w a-W-hm-f≥ Ip-Spw-_mw-K-amWv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

hm-l-\m]-I-S-¯n hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

¢mc½

Fbv©Â

A¶½

Xm-lm

Jue-¯v _ohn

k®n am-Xyp

A-Ðp I-cnw

sF-im-_o-hn

NßwIcn: as¶mºv sXt°°c ]pØ≥ ]dºn¬ ]tcX\mb At¥mWn®s‚ `mcy ¢mcΩ (91) . kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm\m]≈nbn¬. a°ƒ. t__n®≥, h’Ω. acpa°ƒ. AΩnWn , ]tcX\mb tPm-bn®≥.

Rogq¿: XncphmwºmSn A©-ºn¬ kPohns‚ aIƒ Fbv©¬ (5). kwkvImcw C-∂v cmhnse 9.30 \v XpcpØn]≈n sk‚ v tPm¨kv ]≈n skantØcnbn¬. amXmhv: hn≥kn .tImXawKew ssXØd IpSpw_mKamWv. ktlmZc≥: Bt_¬

am-S∏-≈n:]p-Xp-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b Nm-t°m-bpsS `m-cy A-∂-Ω(90). kw-kv-Im-cw C-∂v c-≠n\v am-S∏-≈n sN-dp-]p-jv]w ]-≈n-bn¬. a-°ƒ:Gen-bm-Ω, A-®m-Ω, t__n®≥, X-¶®≥. a-cp-a°ƒ:tPm-bn-°p´n, B≥{Uq-kv, eq-kn,eo-emΩ

Cu-cm-‰p-t]-´:h-©m¶¬ Xm-lm(40). J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10\v ss\-\m¿ ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy:ssj-e. a-°ƒ:\m^n, am-ln≥

]m-bn-∏m-Sv: sh-´p-Ip-gnbn¬ DΩ¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ju-eØvv _o-hn (68). J-_-dS-°w C∂vv cm-hnse 10\v ]-mbn-∏m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ˛jmPn, _jo¿, jm-\-hmkv, mep. acp-a°ƒ; \-ko-a, an\n, ssj\n, jm-tam≥.

hmgq¿: Nm-aw-]-Xm¬ hmfn-πm-°-¬ Xm-sg A–p¬ I-cnw(58). J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10\v hm-gq¿ ap-kvenw P-amAØv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `mcy: dw-e-_ohn. a°ƒ: jm≥, sjPn≥(C-cp-hcpw Kƒ-^v)

aq-k-¡p-«n am-ÌÀ-

A-¼p

F-c-aw-K-ew: Xm-\q¿ sSIv-\n-°¬ K-h. ssl-kvIq-fn-se dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-\m-bn-cp-∂ s]cp-º-S-∏v A-bn-cq¿ kz-tZin s\-√n-°-]-d-ºn¬ F≥ aq-k-°p-´n am-ÿ (74). ap-kv-enw -eo-Kv A-bncq¿- im-Jm {]-kn-U‚mbn´p-≠v. eo-Kn-s‚-bpw Ckvem-ln {]-ÿm-\-Øns‚-bpw {]-tZ-i-sØ apXn¿-∂ t\-Xm-hm-Wv. `mcy: Ip-™p- j-co-^. a°ƒ: d-^o-J, d-ko-\.

sN-dp-]p-g: h-b-°-c-bnse tNm-bn-aT-Øn¬ Aºp(97). `mcy: Nncn. a°ƒ: `m-kv-Ic≥, Iukey, {io-[-c≥(Zp_bv), cLp, c-tai≥, \mcm-bWn. a-cp-a°ƒ: im¥, Ir-jvW≥, Zm-tamZc≥, D-j, cmPn, \m-cmb-Wn.

^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv F-c-™n-°¬ ]-tc-X\m-b A-–p-¿-d-lvam-s‚ a-I-\pw ^-tdm-°n-se B-Zy-Im-e hym-]m-cnbpamb l-k≥-tIm-blm-Pn (79). `m-cy: l-eo-a l-÷p-Ω.

hehq¿: Ipf∏pdØv ]tcX\mb aØm bnbpsS aI≥ kÆn amXyp (56). kwkv-Imcw C∂v aq∂n\v hkXn bnemcw`n®v hehq¿ sk‚ v tacokv ]≈n bn¬. `mcy eoemΩ Ipdn®nØm\w I√nSm ¥nbn¬ IpSpw_mwKw. a°ƒ: A_n≥, B\μv (Ccphcpw \yqknem ≥Uv).

s]cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºmhq¿ sh-Ãv sh-tßm-ebn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]m≠n-I-im-e-bv-°¬ ho´n¬ ]-tc-X\m-b ap-lΩZv J-\n-bp-sS `mcy sFim-_o-hn (75). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11\v sh-tßme ssl-t{Zm-kv a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: A-kv-a, k-°o-\, Xm-lnd, apw-Xmkv, ^-b-dq-\ok. a-cp-a°ƒ: lp-ssk≥Jm≥, lp-ssk≥, d^o°v, A-kokv.

{]-Im-i³ ]-´m-ºn: hn-b-‰v-\mw-]-Sn hm¬-∏-d-ºn¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ {]-Im-i≥ (40).

]m-¨p-¡p-«n Ip-μ-aw-K-ew: sh-≈n-∏-dºv Io-gv-am-Sv sh-tÆy-°pgn ao-ج ]m-®p-°p-´n (88). `m-cy: Ip-´n-am-fp. a°ƒ: th-em-bp-[-≥, am-[hn, kp-tem-N-\, X-¶w, hn-im-ep, h-k-¥.

l-k³-tIm-b- lm-Pn

]m-¯p-½ l-Öp-½ th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv ]-tc-X-\m-b ]m-dΩ¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy am-´-d ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω (94).

a-t\m-Pv amln: sN-{º hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI k-an-Xn-bw-Kw Nm-tacn a-t\m-Pv(44). sN-{º {io-\m-cm-b-W aTw U-bd-IvS¿, Kp-cptZ-h hm-b\im-e B‚ v {K-Ÿmebw tPm-bn-s‚ sk-{I´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v. ]-tc-X\m-b Im-´n¬ IWm-c-s‚bpw Nm-ta-cn \m-cm-b-Wn-bp-sSbpw aI-\mWv. `mcy: k-\n-X. aIƒ: am\-k. k-tlm-Z-c߃: im-¥, k-tcm-Pn\n, eo-e, ]-hn{X≥, i-io-{μ≥.

A-Ðp- lm-Pn-

]m-¯p-½-¡p-«nIm-h-\q¿: ]-∂n-bw-Ip∂v tN-e-t°m-S≥ ]mØp-Ω-°p-´n (75).

F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w ]nem-°¬ a-kv-Pn-Zn-\v k-ao]w ap-t≠-°m-´n¬ A–p- lm-Pn (75).

a½q-«n X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv X-´wI-≠n ho-´n¬ ta-se°-≠n Ip-\n-bn¬ a-Ωq-´n(68). a°ƒ: dnbmkv, k-Po ¿(C-cphcpw Zp_-bv), km-ln-d, k-Pn-\, i¿-an-f. a-cpa°ƒ: jw-kp-±o≥, \ujmZv, h-lm_v.

ap-l-½-ZvtIm-´-°¬: Nm-∏-\-ßmSn ]-¶n-aq-®n-°¬ B-cyssh-Zy-im-e Po-h-\-°mc-\m-bn-cp-∂ A-Sp-h-Æn ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: a-Po-Zv, kndm-Pp-±o≥, jm-ln-Z, keo-\, B-bn-im-_n, \ko-a.

dp-J-k v m-\ A-tØm-fn: hn sI tdmUv \-ºn-Sn-I≠ - n F ]n lu-kn¬ l-ao-Zv˛- h - l - o-Z Z-ºX - n-If - p-sS a-Iƒ dpJvkm-\ A-¿_ - p-ZtcmKsØ Xp-S¿ - ∂ - v a-cn-®p. X-e° - p-fØ - q¿ kn.Fw.Fw l-b¿-sk°-≥U - d - n kvI - q-fn¬ π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. B-dp am-kt- Øm-fw NnIn¬-kb - n-em-bn-cp-∂p.

Nm-bn-¨³ F-S-°-c: sX-ø-Øpw-]mS-sØ ]-≈n-bm-fn¬ Nmbn-®≥ (86). `m-c-y: AΩn-Wn.

am-[-hn ap-≠° - p-‰n: Ip-∂p-Ω¬ Im-t°m-´v Nm-en¬ am-[hn(75). `¿-Øm-hv: NmØp. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, kp-io-e.

Ipªp-a-Wn ]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-X\mb ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip-™p-a-Wn (65). `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f. a-cp-a-° ƒ: _m_p, A-\o-j.

Nm-¯p Ip-≠p-tXm-Sv: tXm-´-°mSv \-Sp-∏-d-º-Øv am-ºn-emSv Nm-Øp (75). `m-cy: amXp. a-°ƒ: N-{μ≥, hnt\m-Z≥, iym-a-f.

I-Wm-c³ t]-cm-{º: sN-dp-h-Æq¿ F-S-°-bn¬ sN-dn-b-tIm´-Nm-en¬ I-Wm-c≥ (83). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, hn-P-b≥ (F-≥Pn\o-b¿, I-°-bw C-e-{Œn-kn-‰n), D-j, tUm. hn-t\m-Zv (]n.F-®v.kn s\m-®m-Sv Z-b ]m-en-tb-‰ohv sI-b¿, h-S-I-c), ]p-jv]. a-cp-a-°ƒ: kp-[, jo\, cm-P≥, \n-j, k-Xoi≥. k-©-b-\w _p[\mgvN.

l-cn-∏m-Sv: ]p-d-°m-Sv F-kv.-F≥.-Fw.-l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se πkvSp hn-Zym¿-Yn-bpw Xr-°p∂-∏p-g-bn¬ \m-Km¿-Pp-\ Hu-j-[im-e \-S-Øp-∂ l-cn-∏m-Sv sh-´p-th-\n am-[-h a-μn-c-Øn¬ c-ta-i-s‚ a-I-\p-am-b a-lm-tZ-h≥ (17) hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®p. C-∂-se ssh-In-´v aq∂-c-tbm-sS I-cp-h-d-d B{i-aw PMvj-\v k-ao-]Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Syq-j≥ I-gn-™v BIv-So-h kv-Iq-´-dn¬ ho-´nte-°v h-c-sh B-e-∏p-g `m-K-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hm≥ kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-®v X-¬£-Ww a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv Dj-kv. k-tlm-Z-cn B-cy-e-£v-an.

Hm-t«m-dn-£ a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p

I-Sp-Øp-cp-Øn: Hm-t´m-dn£ \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn™v ss{U-h¿ a-cn-®p. C-chn-aw-K-ew h-≈n-∏-d-ºn¬ hn sP tXm-a-kv (A-∏-®≥˛57)B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ k-Pn (38)°v ]-cn-t°-‰-p. C-∂-se D-®-bv-°v 1.30Hm-sS am-™q-¿ tIm-Sn-Ipfw-˛-{Sm≥-kv-t^m-a¿ tdm-Un-em-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. sX-ßv h-en-®p sI-´p-∂ tPm-en I-gn-™v C-cp-hcpw ho-´n-te-°p a-S-ßp-tºm-gm-bncp∂p A-]-I-S-w. {io-I-tfi-iz-cw t£-{X-Øn-\v k-ao-]w bq-\n-b≥ Xo-s∏-´n I-º-\-n-bp-sS ap-∂n-ep-≈ N-∏m-Øn¬ I-bdn-bn-d-ßn-b Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Wwhn-´p X-e-IpØ-s\ a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-∏-®≥ Hm-t´m-dn-£-bp-sS A-Sn-bn¬-s∏Sp-I-bmbn-cp∂p. Ip-dp-∏-¥-d P-Mv-j-\n¬ Hm-t´m-dn-£ ss{Uh-dm-bn-cp-∂p A-∏-®≥. tIm¨-{K- v am-™q¿ c≠mw hm¿-Uv ap≥ {]-kn-U‚pw sF.F≥.Sn-.bp.kn {]-h¿-Ø-I-\p-am-Wv. I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: F¬-k-Ω. a-°ƒ: A-Rv-P-en (\-gv-kn-Mv hnZym¿-Yn\n, U¬-ln), A-P¬ (π-kv Sp hn-Zym¿-Yn, Ipdp-∏-¥-d sk‚ v tk-thy-gv-kv kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf c-≠n-\v a-Æm-d-∏m-d sk‚ v tk-thy-gv-kv ]≈n-bn¬.

\-gv-kv B-ip-]-{Xn-bn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p

kp-\o-Xn ]-−m-e

A-Ðp Jm-ZÀ-lm-Pn

hÀ-Ko-kv

cm-a-Ir-jv-W³

X-¦-¨n

ssl-t{Zm-kv

kp-µ-c³

{io-[-c³

a´m-t©cn: tIm-´bv°¬ ]-tc-X\m-b sI B¿ ]-≠m-e-bp-sS `m-cy kp-\o-Xn ]-≠me(74). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\-Øn¬ \-S-°pw. a°ƒ: k-c-kz-Xn cm-tP{μ≥, cm-Po-hv ]-≠m-e, cm-tP-jv ]-≠m-e. a-cpa°ƒ: tUm. cm-tP-{μ≥ (ko-\n-b¿ \yp-tdm-f-Pnkv‰v, anw-kv tIm-´bv°¬) tkm-\, kn‘p.

I-f-a-t»cn: km-aqln-I {]-h¿-Ø-I\pw RmeIw P-amA-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ N-ߺp-g \-Kdn-\p k-ao-]w ]m-e-bv°¬ A-–p¬ Jm-Z¿lm-Pn (90). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Rme-Iw P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `mcy: ]-tc-Xbm-b sico-^. a°ƒ: ap-l-ΩZv (]m-e-bv-°¬ tÃ-gv-kv ku-Øv I-f-a-t»-cn), \mk¿ (]m-e-bv-°¬ s{]m-hn-j≥-kv), ]mØp-Ω, kp-ss_-Z, \q¿Pn, B-cn-^. a-cpa°ƒ: A-en-bm¿, ]-tcX\m-b I-S∏-≈n A-enbm¿, DΩ¿, ssk-\p≤o≥, ssk\-_, dweØv. ]-tc-X≥ hym-]mcn-hy-h-km-bn G-tIm-]\-k-anXn, ku-Øv I-f-at»-cn bp-\n-‰n-s‚ BZyIm-e {]-kn-U‚ v, lbm-Øp¬ C-kvemw aZvdk -{]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp∂p.

]-´n-a‰w: ssI-X-°m-Sv Ic-bn¬ sIm-®m-°≥ ho´n¬ sI kn h¿-Ko-kv (82). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v Np-c-t°m-Sv sk‚ v tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm\n]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tim-im-Ω. a°ƒ: bm-t°m_v, tPmkv, tjmfn. a-cpa°ƒ: kn-knen, sk¬_n, jn_p.

a-e-bm-‰q¿: a-e-bm-‰q¿ ]p-Ø≥-th-en ho-´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ cm-a-Irjv-W≥ (84). a°ƒ: taml\≥, k-Zm-\μ≥, D-j, Ko-X. a-cp-a°ƒ: D-j, a√n-I, tam-l\≥, Znhy≥.

]-≈p-cpØn: Ip-Xn-c°q¿ I-cn-\n-I¿-Øn¬ tPm-kn-bp-sS `mcy X-¶®n (49). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ^m-Øn-am am-Xm- ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: D-j, kp\n, kp\n-X. a-cp-a°ƒ: jn_p, hn-\ojv.

sh-tßm-e: thm-tßm-e a-Æ-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\mb Ip-™n-s°m-®n-s‚ aI≥ Fw sI ssl-t{Zmkv (Ip´n˛63) J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se F-´n\v sh-tßm-e a-ebmw ]p-d-Øp]-Sn Pp-am-a-kv-PnZn¬ \-S-°pw. `mcy: sN-dp-∏-f-t»-cn Xr°-´o-cn a-c-°pw-Xp-Sn Ae-hn a-Iƒ kp-ss_-Z. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-ss -\m¿, apl-ΩZv, \-_o-k, i-co-^, P-ao-e.

sN-dmbn: a-ßm-S≥-Im´n¬ kp-μ-c≥ (77). `mcy: Im-°-\m-´v Ip-Spw_mwKw Hma-\. a°ƒ: t__n, kp_n, kp\n. acp-a°ƒ: ]-tc-X\m-b apcfn, cm-Poh≥, im-cnI.

B-e-ßmSv: \o-dn-t°m-Sv I-f-Øn¬-]-d-ºn¬ {io[-c≥ (88). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: A√n. a°ƒ: {]k-∂ (C-S-s°m-®n), sI F-kv ssj≥ (]n.B¿.H. ˛kn\na). acp-a-°ƒ: in-h-{]-km-Zv (dn-´. U-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿), c-Rv-Pn-\n ssj≥ (A-[ym]n-I ˛]p-Xp-t®cn).

a-√-∏≈n: tIm-´m-߬ B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xnbn¬ \-gv-kv Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. Np-¶-∏m-d ]p-√m-Sv Ip-dp-ß-g {io-e-£v-an k-Z-\Øn¬ sI Pn kp-Kp-W-s‚ `m-cy F¬ A-w_n-I(55) B-Wv C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS tIm-´m-߬ B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ Is≠-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw a-√-∏-≈n kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kp-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v tijw _-‘pƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-°pw. s]-cp-sº-´n t]menkv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. a-°ƒ: kp-Zn-hy, kp-Pn-Xy. kw-kv-Im-cw hym-gm-gv-® aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬ \-S-°pw.

^m-Xzn-a

a-c-¯nÂ\n-¶v ho-Wv a-cn-¨p

sN½c-¯n Xr-°c - n-∏q¿: Nota\n shfn®t¥m´nse ]tc X\mb tImcs‚ `mcy Sn hn sNΩcØn (97). a° ƒ: Sn hn \mcmb W≥ (hym]mcn shfn® t¥m Sv),Pm\In, im¥, ]fl \m-`m≥.

tim-im-½ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv Im-™n-cw-]m-Sw hm-°bn¬ ]-tc-X-\m-b ]n kn ^n-en-∏n-s‚ `m-cy timim-Ω (87). a-°ƒ: tam≥kn, k-J-dn-b.

I-½p- ]q-t°m-´pw-]m-Sw: kn.]n.-sF. A-a-c-º-ew tem-°¬ I-Ω-n‰n- Aw-Kw B-\-∏-´-Øv I-Ωp (65). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-jv-d-^v, dw-e. a-cp-a-°ƒ: d-lv-ap-∂o-k, k-_o¿ ^m-kn¬. J-_-d-S-°w ]q-t°m-´pw]m-Sw h-en-b Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \SØn.

ap-−n-am-X Im-fn-Im-hv: ta-se- Imfn-Im-hn-se I-f-Øn¬ ap-≠n-am-X (80).

]m-¸³ aqhm-‰p-]p-g: sk‚ v tPm¿-Pv B-ip-]{Xn D-Sa tUm t]mƒ ]n I√p-¶en-s‚ ]n-Xm-hv tIm-et©-cn I√p-¶¬ sI ]n ]m-∏≥ (91). kw-kv-°mcw \-SØn. `mcy: ]-tcXbmb tim-im-Ω A√{] Xp-cp-Øn Ip-Spw_mwKw. a-‰v-a°ƒ: kqk≥, sI ]n tPm¿Pv (dn-´. {]-^. am¿ A-Øt\-jy-kv tImf-Pv tImX-awK-ew), a-dn-bm-Ω, en√n. a-cp-a°ƒ: Sn ]n am¿-t°mkv (ap≥ an¬-a sN-b¿-am≥), tUm-d hen-b a-‰-Øn¬ I-SmXn (aq-hm-‰p]pg), D-j sX°-Sn-bn¬ t]-∏Xn, kÆn sN-´m-fp-ØpI-c (tIm-S-\m-Sv), am-Xyp-kv Im-S-bØv (sh-tßm-e).

k-¡-cn-b I-Æq¿: Sn sI P-Mv-j\n¬ ssk-_p \n-hmkn¬ ]n sI k-°-cnø(65). `m-cy: ssk_p. a°ƒ: X-kv\n, \p-ssk-a, A-ko_v(Ãm¿ _n¬-Un-Mv sa-‰-o-cn-b¬, Im¬-sS-Ivkv), B-bn-j, ^m-Øn-a, d-^n-b. a-cp-a°ƒ: sI ]n A-_v-Zp¿-d-Du^v, ]n ]n j-lo¿, ]n Sn ]n jndm-kv, sI ]n A-ivd-^v, F ]n ap-lΩ-Zv Ip-´n, k^v\n. k-tlm-Z-c߃: ]n sI a-lv-aqZv, ap-kΩn¬, hm-lnZv,Xm-l, _¬-°okv, ]-tc-Xcm-b k-^n-b, ^m-Øn _n, dwe.

tKm-hn-µ³ \m-bÀA-co-t°m-Sv: Xr-°f - b - q¿ B-\` - m-KØ - v tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (82). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: kp-μtc-i≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn), {io-\n-hmk≥ (Pn-√m tIm-SX - n, at©-cn), cm-P{- io, P-b{io. a-cp-a° - ƒ: kn-‘p, Pn-j, in-hZ- m-k≥ I-Sp-ß√ - q¿, tam-l≥-Zm-kv (A-Uz. ¢m¿-°v, a-t©-cn). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-hf - ∏ - n¬ .

Nm-¯p-¡p-«n\n-e-ºq¿: G-\m-¥n am¶p-Øv Ip-´n-°p-∂n-se sh-fp-Ø I-W-°≥ NmØp-°p-´n(60). -`m-c-y: samS-¥-e N-°n-°p-´n. a°ƒ: im-¥, A-\n-X, kptc-jv, eo-em-h-Xn.

Ipªm-en-¡p-«n-bpsS `mcym-]n-Xmhv It¡m-S³ aqk lm-Pn kp¬Øm≥ _tØcn: hyh-kmb hIp∏v a{¥n ]n -sI -Ip-™m-en°p-´n-bpsS `mcym-]nXmhpw Pn√-bn-se kmaqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ \n-d km-∂n[yhpw {]-apJ πm‚-dpw, -hym-]m-cn-bp-amb It°m-S≥ aqk-lmPn (86) \ncym-X-\m-bn.

Xm-ac - t- »-cn: ]-c∏ - w-s]mbn¬ ]-tc-X\ - m-b aq-∂q°w ]p-dm-bn¬ kp-sseam≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy ^m-Xzn-a (88). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v (dn-´.- A[ym-]I - ≥), ap-lvk - n≥, A-–p- a - Z- v (A-[ym-]I≥), A-–p¬ I-_o¿, A-en, l-ao-Zv, ssk-\_ - , k-^n-b,\-^o-k, dw-e. a-cp-a° - ƒ: l-^vk - , jl¿-_m≥, jm-ln-\, dwe, Xm-ln-d, B-bn-i° - p´n, lp-ssk≥, C-_vd - mlnw, ]-tc-Xc - m-b- A-_q_-°¿. A-_p- lm-Pn.

a-√-∏≈n:ho-Sn-\v k-ao-]-sØ a-c-Øn¬ \n-∂p Ip-cpap-f-Iv ]-dn-°p-∂-Xn-\n-sS hr-≤≥ ho-Wv a-cn-®p. G-gpa-‰q¿ A-cn-°¬ k-t¥m-jv `-h-\-Øn¬ A-c-hn-μm£≥ \m-b¿(70) B-Wv a-cn-®-Xv. Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-XtZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. F-gp-a-‰q¿ t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: cm-[m-a-Wn, a-°ƒ: k-t¥m-jv, _n-μp.-a-cp-a°ƒ: {]n-b, l-cn-Ip-am¿. kw-kv-Im-cw C-∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

sI-«n-S-¯n-Â-\n-¶v ho-Wv a-cn-¨p

a-e-bm-e-∏p-g: \n¿-am-W-Øn-en-cn-°p-∂ tIm-f-Pv sI´n-S-Øn-\p-ap-I-fn¬-\n-∂v A-kmw sXm-gn-em-fn ho-Wv a-cn-®p. A-kmw t_m-\n-∏q¿ kz-tZ-in s\-Pv-tdmƒ Ckv-emw (20) B-Wv ho-Wv a-cn-®-Xv. a-e-bm-e-∏p-g ap-kv-en-bm¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pn-s‚ ]p-Xn-b tªm-°n-s‚ \m-em-a-sØ \n-e-bn¬\n-∂pw Im¬-h-gp-Xn ho-Wm-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw A-km-an-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. ]-Ø-\w-Xn-´ t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.-

s\-Ãp-hm-bn- {Sm-h-e-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p bp-hm-¡-Ä a-cn-¨p ta-cn So-¨À

a-dn-bm-½

A-en-bmÀ

sNÃ-¸³

kp-{_-Ò-Wy³

hn-izw-`-c³

tIm-¸-¡p-«n

tIm-c-Xv

tXm-∏pw-]Sn: I-f-cn-°¬ ta-cn So-®¿ (83). kw-kv°m-cw \S-Øn tam-ßw: H-f-a-Xn¬ h-cn°-Im-S≥ ]-tc-X-\m-b A-e-hn-bp-sS `m-cy _nøm-Øp (90). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, sN-dn-b-tam-Xn, B-bn-ip-Ω, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: Ip-™p-ap-l-ΩZv (B-ep-߬), _n-®n∏m-Øp, ^m-Øn-a. J-_d-S-°w H-f-a-Xn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn.

tIm-X-aw-Kew: a-a-e°≠w sh-´n-bv-°¬ sk_m-kv-‰y-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v am-a-e°-≠w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]tc-X ]q™m¿ Ip-t∂m-∂n IpSpw-_mwKw. a°ƒ: t__n, X¶-Ω, h¬k-Ω, tPmkv, an\n, tP-°_v. a-cp-a°ƒ: tdmk-Ω, tXm-akv, tPm-k^v, B≥kn, sU-bvkn, kÆn, Pn≥-kn.

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºmhq¿ D¿-h-in tKmƒ-Uv Ih-dn-Mv D-S-a ]m-d-∏p-dw ]oSn-I-°p-Sn A-en-bm¿ (62). `mcy: I≠-¥-d kpl-d. a°ƒ: j-ao-\, jm\n, P-ko-a. a-cpa°ƒ: d-^o°v, jl-\, j-ao¿.

ssh-∏n-≥: sNdp-hbv]v ]≈Øv sN√-∏≥ (73)-. `mcy : \μn-\n. a°ƒ -: kn≤≥, tPmjn, sF-j. acp-a-°ƒ :aWn, X¶, inh≥.

]dhq¿: sI-Sm-awK-ew No-cp-Ipfw sF-°-c≥ kp-{_-“-Wy≥ (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: k-Xoi≥, kp-`mjn-Wn. a-cp-a°ƒ: \m-cm-bW≥, hn-t\m-Zn-\n.

]-d-hq¿: Xq-bnØpd tXm-∏n¬ Sn F-kv hn-izw`-c≥ (63). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: Dj.

Im-´q¿: B-e-∏m-´v d-∏mbn a-I≥ tIm-c-Xv(76). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v Im-´q¿ sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: sIm®p-t{X-ky. k-tlm-Z-c߃: tZ-h- n, tPm-kv, hn≥-sk‚ v.

]m-dp-¡p-«n-b-½-

lw-k -

F-S° - c - : D-∏S- s]m-´≥X-cn-∏b - n-se ]-tc-X\ - m-b ]-Sn-™m-td-hn-cn-∏n¬ sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy ]m-dp-°p-´n-bΩ - (95). a°ƒ: kp-[m-Ic - ≥, tam-l\≥, Hm-a\ - , ]-tc-Xc - m-b A-ø∏ - ≥, s]m-∂≥, inh≥. a-cp-a° - ƒ: X-¶Ω - , tZ-hI - n, Pm-\I - n, cm-PΩ - , C-μn-c, s]m-∂∏ - ≥. kwkvI - m-cw ]m-ep-≠ iva - i - m\-Øn¬ \S-Øn.

Im-Sm-ºp-g: B-\-°p-gnbm¬ ]p-fn-°¬ lw-k F-∂ Ip-™n-am-\p (74). `m-cy: D-Ωm-Øp-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, A-l-ΩZv (jm¿-P), G-¥o≥-Ip´n, A-jv-d-^v (jm¿-P), \m-k¿, ssa-aq-\, j-co^. a-cp-a-°ƒ: A-_p-lm-Pn, \m-k¿, ssk-\p-±o≥, Pko-d, d-jo-Z, d-lva-Øv, ssd-lm-\-Øv.

C-cn-ßm-e-°p-S: ap-Xn¿∂ kn.]n.Fw t\-Xm-hpw kn.]n.Fw Xr-»q¿ Pn-√m ap≥ sk-{I-t´-dn-tb-‰vAw-K-hpw I¿-j-I-kwLw Pn-√m ap≥ sk-{I-´dn-bp-am-bn-cp-∂ F-S-°pfw tIm-ºm-Øv- tIm-∏°p-´n (97). sh-≈m-¶-√q¿ _n.Un.kn sN-b¿-am-\mbpw ap-Ip-μ-]p-cw Xm-eq°v- sN-Øp sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-s‚ {]-kn-U≠m-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v-. kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy Im¿Øym-b-\n. a-°ƒ:]-¶Pm-£≥, e-fn-X, h-k-¥, hn-P-b≥, \-fn-\n, kp-a. acp-a-°ƒ: kp-a-Xn, N{μ≥, ]p-jv-]m-Z-c≥, k‘y, i-in, i-in-[-c≥.

Ip-ªm-an-\

D-a-À-Ip-«n lm-Pn

_n-¿m-¯p-

C-dm-Jv: B-{I-a-W-§-fn 14 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jn¬ C∂-se-bp-≠m-b hy-Xy-kv-X B{I-a-W-ß-fn¬ 14 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ B-dp ssk-\n-I-cpw Dƒ-s∏-Spw. k-em-lp-±o≥ {]-hniy-bn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw {]-ap-J P-Uv-Pn-b-S°w 21 t]-¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-Kv-Zm-Zn¬ \n-∂v sam-kq-fn-te-°p hm-\n¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ssk-\n-I hm-l-\Øn-\p t\-sc A-⁄m-X tXm°p-[m-cn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn¬ A-©p-ssk-\n-I-cpw a-cn-®p. e-^v-‰-\‚pw ssk-\n-I tUm-Œ-dpw a-cn-®-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw.

lw-kXn-cq¿: \-Sp-hn-e-ßm-Sn Ip-∂-Øv lw-k (39) (kth-c Iqƒ-_m¿ Xn-cq¿). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip∂-Øv _m-∏p-tam ≥. amXm-hv: ]-d-ºm-´v ]-≈o-ap. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ d-Du-^v, ^-lvan-Z. k-tlm-Z-c-߃: A_q-_-°¿ kn-±o-Jv, D-a¿, D-kv-am≥, Ip-∂-Øv A∫m-kv, B-bn-i, J-ZoP.

am-[-hn ]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Snbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-bn¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy am-[-hn (92). a-°ƒ: A®p-X≥, hm-kp, kp-Ip-amc≥, ku-an-\n, t_-_n.

Iman-e D-½ sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48). a-°ƒ: Im-Pmlpkbv≥, A-–pƒ l°ow, d-kn-bmΩ, Dss_Zv. a-cp-a-I≥: jm-P-lm≥. J-_-dS-°w s\-t∑-\n J-_-dn-ÿm-\n¬ \S∂p.

th-em-bp-[³- aq-∂n-bq¿: ]m-∏\ - q¿ Iq-\ocn th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: im-cZ- . a-°ƒ: h-kp-aX - n, tim-`\ - , cm-P≥, ssj-Pp, jm-Pn, jm-\n. a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, Ir-jvW - ≥, hn-Pn, kp-\n-X, A-\p-j, dn-Pp. ktlm-Zc - ß - ƒ: am-fp, Ip-´ns∏-Æv, am-fp-Ip-´n.

I-S-hn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn am-f: a-I-\pw kp-lr-Øn-\p-sam-∏w F-c-bmw-Ip-Sn I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. ]m-d-°S-hv ss]-Xm-hv ]-ø-∏n-≈n- h¿-Ko-kn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-I≥ ss_-kn-\pw kp-lr-Øv tPmkn-\pw tPm-kn-s‚ a-I-\p-sam-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p h¿-Ko-kv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw Xn-c-®n¬ XpS-cp-I-bm-Wv.

hntZ-i I-d³-kn X-«n¸v: Xn-cphà t]m-en-kv C-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v Xn-cp-h√: 105 tIm-Sn bp-tKmt…-hy≥ Zn-\m-dn-s‚ I-d≥-kn ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cph√ t]m-en-kv C-∂v X-an-gv-\m-´nte-°v t]m-hpw. Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn¬ \n-

∂m-Wv I-gn-™-bmgv-N I-d≥kn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØvXv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv -X hna¬-cm-Ppw \nc-Ww {Km-a-∏-©m b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂qkv F-∂n-h¿ dn-am≥Un-em-Wv.

ssl-{Z-kv- F.-B¿ \-K¿: ]p-Ibq¿ s]m-dm-Wn¬ D-≈mS≥ ssl-{Z-kv (86). `-mcy: ]p-√-Øn-bn¬ XnØo-a. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p¬ A-ko-kv, apkv-X-^, ssk-X-e-hn, ]m-Øp-Ωp, I-Zo-P, ssk-\-_, kp-l-d, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv I-cn-ºn¬, Ip-™me≥-Ip-´n sh-∂n-bq¿, tIm-b Np-≈n-∏m-d, Ip™n-ap-l-Ω-Zv Xn-cq-cßm-Sn, lw-k B-en≥Np-h-Sv. J-_-d-S-°w \SØn.

B-en-¡p-«n]-c-∏-\-ßm-Sn: dn-´. t]mkv-‰v Hm-^n-kv D-tZym-Kÿ≥ ]p-Ø-cn-°¬ ImtS-߬ B-en-°p-´n (76). ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-se BZy-Im-e ^p-Sv-t_mƒ I-fn°m-c-\pw d-^-dn-bp-am-bncp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ^n-tdm-kv-_m-_p, j-lm-Zv, sa-l-dw-Ko¿, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: j-ao-a, dp-Jn-b, C-kv-a-mCu¬, apkv-X-^.

hm-k-´n]q-t°m-´pw-]m-Sw: dn-´. t^m-d-kv-‰¿ ta-te-∏m-´v A-c-hn-μm-£-s‚ `m-cy hm-k-¥n (55). a-°ƒ: {]im-¥v, \n-j, {]-tim-`v (sd-bn¬-th, {Sn-®n). a-cpa-°ƒ: kp-tc-jv (k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v, h≠q¿), \n-j.-

h-S-I-c: tNm-tdm-Sv Cu-Ãv am-tßm-´v-]m-d C-√-Øv-Ip\n Ip-™m-an-\ (88). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b C{_m-low. a-I≥: aq-k. a-cp-a-Iƒ: Ip-™-bn-ip.

ssk-\p-Zo³ ap-kveymÀ- I-cp-fm-bn: sIm-´p-]m-d ]-t\m-fn ssk-\p-Zo≥ apkv-eym¿ (70). `m-cy: ap-lΩ-Zv _-jo¿, ap-Po-_v dlv-am≥ (a-°), d-lnw ss^-k¬, kp-sse-J, P-ao-e, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: tN-e-t°m-S≥ Ae-hn, D-Ω¿ (XzmC-^v), kp-sse-J, d-lv am-_n, ^-ko-e, ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿.h-S-I-c: C-cn-߬ tIm-´°¬ Sn kn Fw D-a¿-Ip´n lm-Pn(78). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: \m-k¿ , sa-lv_q-_v , A-kv-ew (JØ¿), kp-ss_-Z, h-loZ, km-Pn-Z, jm-ln-\.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n I¬-∏-‰: a-I≥ hn-jw I-e¿Øn _-e-am-bn \¬-In-b `-£Ww I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tbm-bm-°n-s‚ `m-cy tacn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Kokv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-e-ambn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂m-Wv ta-cn acn-°p-∂-Xn\p-apºv sam-gn \¬InXv. C-∂se cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wn-se ]n._n.Fw B-ip-]{Xn-bn-¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X\n-°v `-£-W-Øn¬ hn-jw I-

e¿-Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - mbn ta-cn tUm-Iv-S-sd A-dn-bn°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p. A¬-∏ ka-b-Øn-\p-≈n¬ X-f¿-∂p hoW ta-cn a-c-n-°p-I-bm-bncp∂p. X-\n-°v C-f-b a-I≥ hn-jw \¬-In-bX - m-bn aq-Ø a-I≥ Ipcym-t°m-kn-t\m-Spw ta-cn ]-d™-Xm-bn Ip-cym-t°m-kv samgn \¬-In-bn-´p-≠v. ta-cn-°v Ch¿ c-≠p t]-sc Iq-Sm-sX H-cp a-I-fpw H-cp a-I-\p-ap-≠v. CXn¬ G-‰h - pw C-fb - a-I≥ ap≥]v B-fll - X - y sN-bvX - p. aq-∂ma-sØ a-I\ - m-Wv h¿-Ko-kv. Cbmƒ-s°-Xn-tc ao-\ß - m-Sn t]men-kv sIm-e-°p-‰-Øn-\v tIs -Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-

`n-®p. kw-`h - t- i-jw ao-\ß - m-Snbn-se c-≠p ]-cn-N-b-°m-cp-sS I-SI - f - n¬ \n-∂m-bn 5000 cq-]m ho-Xw hm-ßn {]-Xn ap-ßp-Ib - mbn-cp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ {]-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn h-sc F-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv knw Im¿-Uv \-in-∏n-®X - n-\m-emhmw sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μoI-cn-®v Xp-Sc - t- \z-jW - w km-[yam-bn-s√-∂v t]m-e#nkv ]-d™p. km-_p-hn-\v `m-cy-bpw aI-\p-ap-≠v. {]-Xn-°v th-≠n At\z-j-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øn-bXm-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

F-cp-a-s∏-´n: s\-√p-hm-bn-¬ {Sm-h-e-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-n-I-cm-b c-≠p bp-hm-°-ƒ a-cn-®p. s\-√p-hm-bv ap-≠-≥-tIm-Sv tIm-f-\n-bn-¬ Ip-f∏p-d-Øv ho-´n-¬ N-{μ-s‚ a-I-≥ A-Jn-te-jv (22), Xn®n-]-d-ºn-¬ a-Wn-bp-sS a-I-≥ a-\p (25) F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS s\-√p-hm-bv [-\z-¥co-t£-{X-Øn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-cp-as∏-´n-bn-¬ \n-∂p s\-√p-hm-bn-se hn-hm-l-ho-´n-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°v a-s‰m-cp hm-l-\sØ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn-¬ F-Xn-sc C-tX hn-hml ho-´n-¬ \n-∂p h-∂n-cp-∂ {Sm-h-e-dn-¬ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn-¬ {Sm-h-e-dn-\-Sn-bn-¬ IpSp-ßn-b bp-hm-°-sf \m-´p-Im-¿ tN-¿-∂v ap-f-¶p-∂Øv-Im-hv sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

Xn-tb-ä-dn a-[y-h-b-kv-I³ lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-¨p

Xr-{]-bm¿: X-fn-°p-f-Øv Xn-tb-‰-dn¬ kn-\n-a ImWp-∂-Xn-\n-sS a-[y-h-b-kv-I≥ lr-Z-bm-Lm-Xw aqew a-cn-®p. s]-cn-tßm-´p-I-c -ss]-\q¿ kz-tZ-in thtf-°m-´v tZ-h-Zm-km(55)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se X-fn°p-fw Im¿-Øn-I Xn-tb-‰-dn-em-Wv kw-`-hw. am-‰n-\n tjm I-gn-™v Xn-tb-‰-dn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ Po-h-°m-cm-Wv C-bm-sf a-cn-® \n-e-bn¬ _m¬-°-Wn-bn-se ko-‰n¬ I-s≠-Øn-bXv.

ho-Sn-\v ap-¼n ho-«-½ ss_-¡v C-Sn-¨p a-cn-¨p ]m-em: _-kv tÃm-∏n-te-°v t]mhp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v ap-ºn¬ ho´-Ω ss_-°v C-Sn-®p a-cn-®p. ]m-em aq-∂m-\n N-c-Wm-Ipt∂¬ {]-^. kn- H h¿-°n-bp-sS (Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-h-am-Xm tImf-Pv) `m-cy ^n-tem-an-\ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 1.30\v ]m-em-˛-]q-™m¿ ssl-thbn¬ aq-∂m-\n-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-em-bn-¬ \-S-°p-∂ [ym\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn ho-Sn\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ _-kv tÃm∏n-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°p∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn-seØn-b ss_-°v C-Sn-®v ho-gv-ØpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-X-s∂ ]n-∂m-se-sbØn-b t]m-en-kv Po-∏n¬ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-

In-t´m-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. a-°ƒ: tPm-kn (_m-‰m tjm-dpw, ]m-em), B-t‚m (kzn-‰vk¿-em≥-Uv), P-Ãn≥ (bp-.F-kv.F), Pn-Ωn (B-kv-t{X-en-b). acp-a-°ƒ: P-an-en, jn-Pn, dm-Wn, So-\. ^n-tem-an-\ Im-e-Sn \-Sp-h´w a-W-hm-f≥ Ip-Spw-_mw-K-amWv.


6

thÀ-]mSv

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

_-Ên-Sn¨v ImÂ-\-S-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

NnÃ-¡p«n

B-bn-j-

A-Ðp

B-bn-j-

I-−p-®n

Ip-ªp-¡p-«n A-½

sam-bv-Xo³-Ip-«n

sIm-Sn-b-Øq¿: ]-tcX\m-b ]m-e-t°m-´p-]-dºn¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy Nn√-°p-´n(93). a-°ƒ: A-∏p-´n, Zmk≥, Xym-K-cm-P≥(ku-Zn), t{]-a, k-tcm-Pn\n, ]-tcXcm-b N¥p, {io-[c≥. a-cp-a°ƒ: I-eym-Wn, ku-an\n, cm-[, tim`\, hnP-b, A-∏p´n, kman. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Xm-\m-fq¿: ssh-e-Øq¿ A-Øm-Wn-°¬ ]-tc-X\m-b I-Æm-t©-cn I-embn¬ ssl-{Zp-hn-s‚ `mcy B-bn-j (78). a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n, A-∫m-kv (ku-Zn), ap-Po-_v, \m-^n, ju-°-Øv, J-Zo-P, ^mØn-Ω, P-ao-e, kp-sseJ. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-sam-bvXo≥ lm-Pn, A-–p-kemw lm-Pn, \m-k¿ lmPn, kp-sse-J, k-^n-b, _¬-°o-kv, \q¿-P-lm≥, _p-jv-d, ]-tc-X-\m-b _ocm≥-Ip-´n lm-Pn. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv-Ip-´n, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, A-–p¬-Jm-Z¿, tIm-b, A-–p-d-ln-am≥, sam-bvXo≥-Ip-´n, a-dn-bm-ap, ]mØp-Ωp, Ip-™n-∏m-Øp´n.

sX-°≥-Ip-‰q¿: shßm-eq¿ hn-t√Pv Hm-^nkn-\p k-ao-]w Nmb-°S \-S-Øn-bn-cp-∂ ]-≠md-∏-d-ºn¬ A-–p (70). `mcy: B-bn-j. a°ƒ: d-jo-Zv F-∂ _m-h, A–p¬ \m k¿, dw-e, ssk-^p-∂n-k, J-a-dp∂n-k, ko-\Øv, ]-tcXbm-b km-_n-d. a-cpa°ƒ: ^m-Øn-a, j-co^, I-cow s]m-∂m\n, Icow Ip-≠n-e-ßmSn, ssk-X-ehn. k-tlm-Zc߃: ]m-ØpΩp, I-Znbmap, ssk-\, ap-l-ΩZv. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 8.30\v sX-°≥ Ip‰q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

tIm-´-°¬: Im-hp-∏p-dw h-´-∏m-d h-S-s°-Ip-f-ºv ]-tc-X-\m-b ssI-\n-sXmSn A-–p-√-bp-sS `m-cy B-bn-j (85). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, ssk-Xm-en-°p-´n, l-Δm-DΩ, ^m-Øn-a, D-Ωp-Ip¬kp, B-an-\-°p-´n, j-ao¿, ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-\m-b Ajv-d-^v. a-cp-a-°ƒ: \-^o-k, keo-\, ssk-X-e-hn F-S-∏ew, l-\o-^ Ip-f-Øq¿, ap-kv-X-^ Ip-‰n-∏p-dw, bmhp-´n Ip-‰n-∏p-dw, k-eo-\, dw-e, kp-sse-J.

I¬-]-I-t©cn: am-{ºbn-se am-{º-]-d-ºn¬ I≠p-Æn (63). I-Sp-ßmØp-Ip-≠n¬ tIm-´-°¬ Bcy-ssh-Zyim-e Po-h\-°m-c-\m-bn-cp∂p. `mcy: k-tcm-Pn\n. a°ƒ: a-t\mPv, a-Rv-Ppf, a-Rv-Pp-j, am-\n-j. acp-a°ƒ: kp-[, iymw-kpμ¿ sIm-S°¬, Ir-jvW≥ A-bn-¶ew. ktlm-Z-c߃: IrjvW≥, kp-aw-Ken, Im¿Øn-I, ]-tc-X\m-b Ip™p-Æn.

s]-cn-¥¬-a-Æ: sN-dpI-c Nn-d-°¬ ]-tc-X-\mb {io-[-c≥ am-Ã-dp-sS `m-c-y: Ip-™p-Ip-´n AΩ (74). a-°ƒ: ]m¿-h-Xn `m-bv, tKm-hn-μ-cm-P≥, kp-[mI-c≥, P-e-P. a-cp-a-°ƒ: iym-a-f, _n-μp, iym-a≥, ]-tc-X-\m-b cm-[m-Ir-jvW≥. kw-kv-°m-cw C-∂v cmhn-se H-º-Xp-a-Wn-°v sN-dp-I-c-bn-ep-≈ ho-´ph-f-∏n¬.

a¶-S: Iq-´n¬ I-cp-hm-cpIp-∂≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (88). `mcy: C-Øn-°p´n. a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, Bbn-j, I-ZoP, sF-{Zp, C{_m-lnw, A-–p¬ Akokv. a-cp-a°ƒ: k¬a, _o-°p´n, d-kn-b, ^u-kn-b Ip-™n-∏p sh-≈m-t©m-e, F ]n A-–p.

I-eym-WnA-½

am-fpA-½

ssjPp Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ I√d tIm-f-\n-bn¬ s]m-´p-°-bp-sS a-I≥ ssj-Pp(28). am-Xmhv: am-[-hn. k-tlm-Z-cß ƒ: ]-tc-X\m-b A-\n¬Ip-am¿ A-\nX.

a¶-S: Iq-´n¬ ]-tc-X\mb Im-fn-b∏-s‚ `m-cy I√ym-Wn (85). a°ƒ: Zm-tam-Zc≥, k-tcmPn\n, hmkp, D-Æn-IrjvW≥, Zm-£m-bWn, tim-`. a-cp-a°ƒ: ]fln\n, {]-`, P-b-{in.

_m-ep-t»cn: In-\m-eq¿ A-co-°-c-Nm-en¬ ]-tcX\m-b cm-L-h≥ In-Smhn-s‚ `m-cy ]n kn am-fpA-Ω(78). a°ƒ: kp`{Z, i-Ip¥-f, c-ho{μ≥, ]p-jv-], kPn, ssj-P, ]-tc-X\m-b cm[m-Ir-jvW≥. a-cpa°ƒ: kc-f, t{]-a-N{μ≥, am-en\n, tkXp, l-cn-Zmk≥, kp-\n¬-Ipam¿, ]-tc-X\m-b {io[c≥.

k¡o\

Ip-‰ymSn: \-cn-°q-´wNm¬ ]m-tem-≈-Xn¬ ]tc-X\m-b t]-tcm-Sv i-¶c≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Ieym-Wn-A-Ω(85). a°ƒ: Ko-X, cm-Poh≥, k-Xoi≥. a-cp-a°ƒ: tKm-]me≥, kc-f, i-inI-e. k-tlm-Z-c߃: Ip-™n-Ir-jv-W°p-dp∏v, Ip-™n-°-ÆIp-dp∏v. k-©-b\w: sNm-Δ.

tam-bnÂ-

D-½m-¨-¡p-«n-

B-en-¡p-«n-

\-^o-k

tIm-ª-½p-

Zm-k³

]q-t°m-´pw-]m-Sw: I-hf-ap-°-´- -]p-Xp-s°m-≈n h-S-t° ho-´n¬ tambn¬(62). `m-cy: I-Zo-P. a-°ƒ: kp-\n-X, k-ao-\, \n-jm-Zv. -a-°ƒ: D-kv am≥, \n-kmw(dn-bm-Zv), dPo-\. J-_-d-S-°w Xn-¶fm-gv N cm-hn-se 8 a-Wn°v s]m-∂mw I-√v Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm\n¬.

tX-™n-∏-ew: tN-fm-cnbn-se ]-tc-X-\m-b B®-]-d-ºn¬ _o-cm≥-Ip´n-bp-sS `m-cy D-Ωm-®Ip-´n(85). a-°ƒ: A-_v -Zp-´n, ap-lΩ-Zv-Ip-´n(C-cp-h-cpwku-Zn), A-_q-_-°¿, ]-tc-X-\m-b-B-en. a-cpa-°ƒ: a-dn-b-Ip-´n, P-aoe, B-bn-i-Ip-´n, ko-\Øvv.

Im-fn-Im-hv: a-™-s∏´n ssa-em-Sn-t®m-e-bnse tNm-e-°¬ B-en°p-´n(78). `m-cy: km-dmΩ. a-°ƒ: P-eo¬, A–p-∂m-k¿, ssJ-dp∂o-k, lw-k, im-^n, ap-ssk-_, dp-_o-\. acp-a-°ƒ: ap-kv-X-^, tIm-b, ap-l-Ω-Zv, kpsse-J, k-eo-\, ap-_in-d.

Xm-\q¿: ]-\-ßm-´q¿ A-Sn-]-d-º-Øv \-^ok (84). a-°ƒ: A_p, I-Zo-P, C-ømØp-Ω, ]m-Øptamƒ, ]-tc-X-\m-b ssk-X-e-hn. a-cp-a-°ƒ: a-ΩmØp, am-bn≥-Ip-´n, bm-lp, Ip-™n-sam-bv-Xo≥, D-Ω-ø-°p-´n.

s]m-∂m-\n: ssX-]-dºn¬ th-em-bp-[-s‚ `m-cy tIm-™-Ωp (85). a-°ƒ: b-tim-Z, {]Im-i ≥, km-hn-{Xn, A-\q-]v. a-cp-a-°ƒ: t_-_n, {]o-Xn, {]-`mI-c≥, i¨-ap-J≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v Cu-iz-c-awK-ew iv-a-im-\-Øn¬.

h-≈n-°p-∂:v kn¬-°v Fw-tªm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.sF.Sn.bp.) kwÿm-\ sk-{I-´d - n-bpw kn.]n.Fw am-cm-cn-°p-fw G-cnb I-Ωn-‰n Aw-Kh - pw I-™n-°p-gn tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-Kh - p-am-b tIm-μw-Ip-gn Zm-k≥ (60). tN¿-Øe - kn¬-°n-se dn-´. Po-h\ - ° - m-c\ - m-bn-cp∂p. A-Øm-Wn-°¬ ]tc-X\ - m-b tIm-μw-Ip-gn I-Sp-ßn-bp-tS-bpw k-tcmPn-\n-bp-tS-bpw I-a\ - m-Wv. `m-cy: {]o-Xn. a-°ƒ: A≥-]p-Zm-kv (C.Fkv.sF tIm¿-]t- d-j≥ sIm-√w), B-ja v- n (_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-\n Kh.F≥-Pn-\n-bd - n-Mv tIm-fPv h-SI - c - ).k-tlm-Zc - ߃: \m-cm-bW - ≥, {]Im-i≥ , A-_n-Ip-am¿ (C-cp-hc - pw ssl-sse-‰v), {]-k∂ - , B-im-eX - , kva - nX (A-cn-b√ - q¿ k¿-ho-kv k-lI - c - W - _m-¶v) kwkvI - m-cw cm-hn-se 10\v AØm-Wn-°¬ Ip-dn-tb-]mS-sØ ho-´p-hf - ∏ - n-¬.

_m-e-tKm-]m-e-¡p-dp-¸v tIm-gn-t°mSv: tI-c-f ^pSv-t_mƒ A-tkm-kntb-j≥ ssh-kv {]knU‚ v tIm-hq¿ `mhnIw Fw C _m-etKm-]m-e-°p-dp-∏v (69) \n-cym-X-\m-bn. tIm-gn-t°m-Sv K-h. tam-U¬ ssl-kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\-[ym]n-I cam-tZ-hn-bm-Wv `mcy. a°ƒ: _nPp, _n-\ojv (C-cp-hcpw F≥-Pn\ob¿, _mw-•q¿). a-cpaIƒ: tcm-jv \n (\-S°m-hv). sP.Un.Sn C-kv emw ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]I\pw tIm-gn-t°m-Sv Kh. tam-U¬ ssl-kvIqƒ {]n≥-kn-∏-ep-ambn-cp-∂ _m-e-tKm-]m-e°p-dp-∏n-\v hn-in-„ tkh-\-Øn-\p-≈ {]-knU‚n-s‚ A-hm¿-Upw kwÿm-\ A-hm¿Upw e-`n-®n-´p≠v. tIm-gnt°m-Sv ssd-tU-gv-kv ¢∫n-eq-sS cw-K-sØØnb ^qSv-t_mƒ Po-hn-XØn-\v A-c \q-‰m-≠ns‚ ssZ¿-Ly-ap≠v. Pn√m ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I´-dn k-t¥m-jv t{Sm^n c-≠p {]m-hiyw Nmw-]y≥-amcm-b tI-c-f Sow am-t\-P¿, F.sF.F-^v.F-^v H_-k¿-h¿, tI-c-f d-^do-kv A-Uz-bvk-dn t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ G-jy≥ ^pSv-t_mƒ tIm¨-s^-U-td-j≥ hn-j≥ C¥ym s{]mPIv‰v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv AwKw, F^v.sF.B¿.F bpsS {Km-kv dq-´v ^pSvt_mƒ U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωn-‰nbm-b F^v.C.B¿.H A-Uzbvk-dn I-Ωn-‰n sa-w_¿ F-∂o ÿm-\-߃ hln-®n-´p≠v.

IÃymWn

C-Jv-_mÂ-

`m-kv-I-c³-

h-≠q¿: \-cn-a-S-°¬ \m-e-I-Øv ap-l-Ω-Zv CJv-_m¬ (58). `m-cy: P-te-J. a-°ƒ: \-kv-dow, Pm-kv-an≥, Phm-Zv, Pn-bm-Zv. a-cp-a°ƒ: D-Ω¿, lm-cn-kv.

- mSn: tIm-bt- dmXn-cq¿: N-{a-h-´w Nm-Ø-ßm- ]p-Xn-bß ´n¬ `m-kv-I-c≥(hm-kp). k- Uv _o-®v aq-km-anI-≠n tkm-ap(80).`mcy: eo-emtlm-Z-cn: e-£v-an. hXn. a°ƒ: kp-[o¿-IpsN½c-¯n am¿, eo-\, kp-\n ¬, Xr-°-cn-∏q¿: Nota\n shfn-®t¥m´nse ]tcX t_m_n, tam-fn. a-cp-a° \mb tImcs‚ `mcy Sn hn ƒ: cm-[n-I, c-Xojv, Nn {X, kp-tcjv, kp-tZh≥. sNΩcØn (97).

tkmap

a-S-hq¿-ap-°v: D-≈-t°m´p-I-≠n-bn¬ A-_v-Zp¿d-lv-am≥-Ip-´n lm-Pn-bpsS `m-cy k-°o-\ (48). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv i-do-Pv (Zp-_bv), ap-l-Ω-Zv A-Zv\m≥, ^-kv-\. a-cp-a-I≥: k-°o¿ Ftf-‰n¬ h-t´m-fn (Zp_bv). a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 8.30\v a-Shq¿ ap-°v Ip-∂-Øv Ppap-A-a-kv-Pn-Zn¬.

am[hn

caWn

aÆq¿: tIm-´m-I-f-Øn ¬ ]-tc-X\m-b A-ø-∏p´n-bp-sS `m-cy am-[-hn (68). a°ƒ: Aw-_n-I, A-Pn-X. a-cp-aI≥: tXmt´m-fn _m-e-Ir-jvW≥ (ap-cp-I√n-߬).

sI-bm-em≠n: aq-Sm-Sn A-º-e-∏-d-ºn¬ c-aWn(52). `¿-Øm-hv:kXo-{μ≥-\mb¿. aI≥: A¿-Pp≥(sF-dn-kv ÃpUntbm \-¥n). k©-b-\w: hymgw.

^m¯n-a-¡p-«n ]-c-∏-\-ßmSn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e-bn-se ]-tc-X\m-b ]-cp-Øn-°p∂≥ lp- ≥ lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a-Ip-´n (75). a°ƒ: Ip™ntam≥ (Zp-_-bv), Ip-™p ´n, A-jv-d^v, jm^n, k°o-\, ssk\-_, _ohn, B-bn-im_n. a-cp-a°ƒ: A-ssk≥ (]n.U-ªyp. Un tIm-¨-{Sm-IvS¿ A-®\º-ew), aq-k-°p´n (Ipssh-Øv), A-–p¬ Icow (Pn±), k-ao-d, j-co^, kpl-d, ^u-kn-b. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10\v sIm´-¥-e Pp-ama-kv-Pn-Zn¬.

Ipªm-en-¡p-«n-bpsS `mcym-]n-Xmhv It¡m-S³ aqk lm-Pn kp¬Øm≥ _tØcn: hyh-kmb hIp∏v a{¥n ]n -sI -Ip-™m-en°p-´n-bpsS `mcym-]nXmhpw Pn√-bn-se kmaqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ \n-d km-∂n[yhpw {]-apJ πm‚-dpw, -hym-]m-cn-bp-amb It°m-S≥ aqk-lmPn (86) \ncym-X-\m-bn. Rmb-dmgvN ]pe¿-s® kp¬-Øm≥ _tØ-cnbnse hk-Xn-bn-em-bncp∂p A¥yw. \n-e-hn¬ h-b-\m-Sv apkvvenw Hm¿-^-t\-Pv {]kn-U‚ v, ]-´n-°m-Sv Pman-A \q-cn-ø A-d_ntIm-f-Pv J-Pm©n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn hen-b ]-≈n ap-X-h√n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Zm-dp¬ Deqw A-d-_n-Iv tImf-Pv ÿm-]-I≥, Fw.C.F-kv B-ip-]{Xn {]-knU‚ v F-∂o \n-eI-fn¬ tkh-\w A-\pjvTn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `mcy:B-bnj. a-°ƒ: apl-Ω-Zv(-_n-kn-\-kv),ssk-\-_,-k-^n-b,-D-ΩpIp¬kp,-B-kn-b,-A^vkØv,-tUm.-A_vZpƒK-^q¿,-]-tc-X\mb ss^k¬. acp-a°ƒ: ]°¿°p-´n-lmPn (Xm-a-c-t»-cn),-B-ent°m-b (-tIm-gn-t°m-Sv), lko-\,-sj-ao¿,- sI -Fdu-^v, kmPn-X. -k-tlmZ-c߃: Bbn-j,-kp-ld,-]-tc-X-cmb A_v Zp≈ lmPn,-Im-Z¿. tI-{μ a{¥n C A-lΩZv, a{¥n-am-cmb aRfmw-Ipgn Aen, ]n sI Ip-™m-en-°p´n, ]n -sI -P-b-e-£v-an XpSßn -cmjv{So-b˛-km-aq-lnI cwKsØ {]apJ¿ ]tcXs‚ ho´n-seØn. -{]ap J πm‚¿ F∂ \nebn¬ hb-\m-Sn\v amXrIm-tbm-K-y-amb I¿jI\pw hym-]mc {]ap-J\p-am-bn-cp∂p aqk lmPn.

\m-cmbWn t]-cm{º: A-ºm-fn-Ømg-bn-se sN-t´y-¶-≠n \m-cm-b-Wn(98). a°ƒ: e-£van, tI-fp-°p´n, ]tc-X\m-b Ip-™ncma≥. a-cp-a°ƒ: Im¿Xym-b-\n, Im¿Øn, ]tc-X\m-b tI-fp. ktlm-Z-c߃: tZ-hIn, ]-tc-Xbm-b Nocp.

ho-cm³-Ip-«n lm-Pn-

sd-bv-¨Â-

X-¦-½-

N-´p-¡p-«n-

ap-l½Zv

cm-a³ \mbÀ

i-in-[-c³

B-an-t\bv

]-≈n-°¬-_-km¿: \mdm-W-Øp tNm-e-bn¬ ho-cm≥-Ip-´n lm-Pn (70). `m-cy: ]q-t®-߬ ^mØn-a-Ip-´n. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv A-jv-d-^v am-ÿ (tIm-g-∏p-dw bp.]n kvIqƒ), a-dn-bp-Ω, kpss_-Z, _p-j-d, ssdlm-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: sI Fw A-–p¬ K-^q ¿ ]p-fn-°¬, F≥ hn Ckv-a-bn¬ tN-te-{º, sI A-–p¬ \n-km¿ sIm-S°m-Sv, _p-j-d. a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse Hº-Xn-\v ]-≈n-° ¬ _-km¿ Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv tÃ-j≥-]-Sn-bn-se ]-tcX-\m-b Iq-S-Øp-a-Æn¬ F-{_-lmw a-Øm-bn-bpsS `m-cy-bpw h-gn-°-S-hv F.-bp.]n kv-Iqƒ dn-´. A-[-ym-]n-I-bp-am-b ]n.F. sd-bv-®¬ (X-¶-Ω So®¿-˛85). a-°ƒ: am-X-yq-kv F-{_lmw (cm-P≥), hn-’≥, en≥-U. a-cp-a-°ƒ: h¬k, sU-bv-kn, cm-Pp. kw-kv-Im-cw sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ]-Øn-\v I-º-f°-√v \yq C-¥ym N¿-®v Hm-^v tKm-Uv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬.

a-e-∏p-dw-: Xm-a-c-°p-gnA-\n-em-e-b-Øn¬- ]tc-X-\m-b- tXm-a-kvs]m-Sn-b-s‚- `m-cy- X-¶Ω- (75).- dn-´.- A-[ym-]nI)-.- a-°ƒ-:- A-\n¬tXm-a-kv- (sI-]n-Fwkm-\n-t‰-j-≥),- kp-\n¬tXm-a-kv- (F-®v-.Un-.F^v-.kn-).- a-cp-a-Iƒ-:- _n\n- ]n- tXm-a-kv- (\-gv-kv-,a-e-∏p-dw- k-l-I-c-WB-ip-]-{Xn-).- kw-kv-Imcw- Xn-¶-fm-gv-N- ssh-Io´v\m-en-\v- a-t©-cn- sh-t´t°m-Sv- sk-‚ v- {Kn-tKm-dntbm-kv- ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬.-

h-≈n-°p-∂v: A-ØmWn-°¬ N-h-d-ßm-´v tXt°m-fn N-¥p-°p-´n (82). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b Znt\-i≥, {]-tPm-jv (a-ebm-f a-t\m-c-a, tIm-gnt°m-Sv), {]o-Xn. a-cp-a°ƒ: A-tim-I≥ (hn.F-kv.F-kv.kn Xncp-h-\-¥-]p-cw), kp-[¿Ω, tc-J.

Xm-a-c-t»cn: B-ZyIme ap-kv-enw-eo-Kv t\-Xmhpw a-X˛km-aq-lnI cw-K-Øv \n-d-km-∂n-[y-hp-am-bncp∂ Iq-S-Øm-bn A-ºe-°p-∂p-Ω¬ F sI apl-Ω-Zv (55). ap-kv-enw-bqØv-eo-Kv kwÿm-\ Iu¨-kne¿, Xn-cp-hºm-Sn afi-ew P-\.sk{I´-dn ]-Z-hn-Iƒ h-ln®n-´p-≠v. tIm-S-t©-cn ]©mb-Øv bp.Un ¢¿°m-bn tPm-en sN-bv-Xph-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m cy: Hm-a-t»-cn ]-©mbØv ap≥ saw-_¿ ssa-aq\. a-°ƒ: kue-Øv , ssk-\p-±o≥, ap-lv-kn≥ (Fw.F-kv.F-^v sImSph-≈n afi-ew sk{I´-dn), jm-\-hmkv. a-cp a°ƒ: k-°o¿, jw\.

A-co-°mSv: H-X-b-awKew ]-d-ºn¬ Ip-Ωm-bn°¬ a-Wn F-∂ cma≥ \m-b¿(84). `mcy: I-a-em-£n A-Ω. a°ƒ: kp-tc-{μ≥, kc-f, ]-tc-Xbm-b kpPm-X, kp-tbm-[\≥(tIm-´¨ an¬, Xncp-h-Æq¿), kp-\n-e, kc-k, km-_p(_-lv-dbv≥). a-cp-a°ƒ: am-[h≥(U¬-ln), N{μ≥(^dqJv tImf-Pv), D-Z-b-Ip-am¿(C-eIv{Sojy≥), Zn-t\-i≥ (cmtP-{μ \-gv-kn-Mv tlmw), Cμn-c(I-√mbn), {io-P (sh-≈n-]dºv), {]o-Xn (sIm-bn-em≠n). k-©b-\w hymgm-gvN.

h-SI-c: ]p-Øq¿ 110 sI-hn k-_v-tÃj-\v k-ao-]w hen-b Ip-dpap-≈n i-in-[c≥(s]m∂p63). ]pØq¿ k-lrZ-b kZ\w I-em-k-an-Xn-bpsS B-ZyIm-e {]-h¿Ø-I\pw {]-ikv-X \m-S-I \-S-\p-am-bncp∂p. `mcy: ]-tc-Xbm-b hnP-b e-£v-an(X-Æo¿ ]-¥¬). a°ƒ: _n-\p(_-ldn≥), _o-\. a-cpa°ƒ: kp-tc-{μ≥ IS-ta-cn(_-l-dn≥), jnPn(h-≈n-°m-Sv). k-tlm-Z-c߃: hn-Pb-cm-Lh≥, im-¥Ip-amcn,(ssl-Z-cm_m-Zv), h-’-cmP≥, ssi-e-P(tk-ew), jo-e(Hm¿-°m-t´-cn), ]-tc-X\m-b {]-k-∂Ip-amc≥. kw-kv-Imcw C-∂v Im-eØv 9\v ho-´p-h-f-∏n¬.

tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-Zm¿ Iq-´p-߬ ]-d-ºv ]-tc-X\m-b ss]-Xw-a-°ƒ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Ban-t\-bv (81). a-°ƒ: A-kv-a, B-C-i_n, ^u-kn-b, _-jo¿, ]-tc-X-cm-b k-^n-b, kpss_-Z. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, ap-l-Ω-Zv, _-jo¿, k°o¿ .

A-¼p sN-dp-]p-g: h-b° - c - b - nse tNm-bn-aT-Øn¬ Aºp(97). `mcy: Nncn. a° ƒ: `m-kvI - c≥, Iu-k ey, {io-[c - ≥(Zp_-bv), cLp, c-tai≥, \m-cmbWn. a-cp-a°ƒ: im-¥, Ir-jvW≥, Zm-tam-Zc≥, D-j, cmPn, \m-cm-bW - n.

a½q-«n X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv X-´wI-≠n ho-´n¬ ta-se°-≠n Ip-\n-bn¬ a-Ωq-´n(68). a°ƒ: dnbmkv, k-Po ¿(C-cphcpw Zp_-bv), km-ln-d, k-Pn-\, i¿-an-f. a-cpa°ƒ: jw-kp-±o≥, \ujmZv, h-lm_v.

C-dm-Jv: B-{I-a-W-§-fn 14 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jn¬ C∂-se-bp-≠m-b hy-Xy-kv-X B{I-a-W-ß-fn¬ 14 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ B-dp ssk-\n-I-cpw Dƒ-s∏-Spw. k-em-lp-±o≥ {]-hniy-bn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw {]-ap-J P-Uv-Pn-b-S°w 21 t]-¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-Kv-Zm-Zn¬ \n-∂v sam-kq-fn-te-°p hm-\n¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ssk-\n-I hm-l-\Øn-\p t\-sc A-⁄m-X tXm°p-[m-cn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn¬ A-©p-ssk-\n-I-cpw a-cn-®p. e-^v-‰-\‚pw ssk-\n-I tUm-Œ-dpw a-cn-®-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw.

A-ÐpÃ

Ip‰ymSn: apkvenw eoKv {]h¿Ø-I≥ ASp-°sØ Np-≠° ]pØq¿ A_vZp√ (63). XcphW kztZ-in-bm-Wv. `mcy: Np≠° JZoP. a°-ƒ: k-¡-cn-b \ujmZv (a-kvIØv), I-Æq¿: Sn sI P-Mv-jkemw (Hmt´m \n¬ ssk-_p \n-hmss{Uh¿),- jm-ln-\. kn¬ ]n sI k-°-cnacp-a-°ƒ: A_vZpø(65). `m-cy: ssk_p. a°ƒ: X-kv\n, \p-ssk- emw (Hm¿°m-t´a, A-ko-_v(Ãm¿ _n¬- cn).keo-\ (-X-cp-h-W), \Pve(-Im-b-s°mUn-Mv sa-‰-o-cn-b¬, Im¬-sS-Iv-kv), B-bn-j, Sn).ktlm-Z-c-߃: AΩ-Zv, Bbn-i,- J-Zo-P ^m-Øn-a, d-^n-b.

I-S-hn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn am-f: a-I-\pw kp-lr-Øn-\p-sam-∏w F-c-bmw-Ip-Sn I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. ]m-d-°S-hv ss]-Xm-hv ]-ø-∏n-≈n- h¿-Ko-kn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-I≥ ss_-kn-\pw kp-lr-Øv tPmkn-\pw tPm-kn-s‚ a-I-\p-sam-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p h¿-Ko-kv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw Xn-c-®n¬ XpS-cp-I-bm-Wv.

hntZ-i I-d³-kn X-«n¸v: Xn-cphà t]m-en-kv C-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v Xn-cp-h√: 105 tIm-Sn bp-tKmt…-hy≥ Zn-\m-dn-s‚ I-d≥-kn ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cph√ t]m-en-kv C-∂v X-an-gv-\m-´nte-°v t]m-hpw. Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn¬ \n-

∂m-Wv I-gn-™-bmgv-N I-d≥kn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØvXv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv -X hna¬-cm-Ppw \nc-Ww {Km-a-∏-©m b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂qkv F-∂n-h¿ dn-am≥Un-em-Wv.

Ipªp-a-Wn

]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-\msIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n b ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ s\-Sp-a-Wn-bn¬ A-–pƒ Ip-™p-a-Wn (65). d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: D-Ω (48). {]-Xo jv, {]-ao-f.

Iman-e D-½

ku-Zm-an\n sIm-bn-em≠n: sIm√w I-f-Øn¬ ]-tc-X\m-b A-®p-X-s‚ `m-cy ]p-Xnb-]p-c-bn¬ ku-Zm-an\n(91). a°ƒ: A-Uz. tam-l≥-Zmkv, h¬-kcmPv, P-b-{]-Im-iv(dn-´. am-Xr-`q-an ]-c-ky-hn-`mKw), kp-tc-jv-Ip-am¿, A-\n¬-Ip-am¿(em‚ v am¿-°v _n¬-tU-gv-kv), tim`-\, ssie-P, iinI-e. a-cp-a°ƒ: {ioP, X-¶a-Wn, _m-_p-cmPv, {io-[-c≥, A-cp-W, cXojv. k-©-b\w: i\n.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n I¬-∏-‰: a-I≥ hn-jw I-e¿Øn _-e-am-bn \¬-In-b `-£Ww I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tbm-bm-°n-s‚ `m-cy tacn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Kokv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-e-ambn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂m-Wv ta-cn acn-°p-∂-Xn\p-apºv sam-gn \¬In. C-∂s - e cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h - w. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wnse ]n._n.Fw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X-\n-°v `-£-W-Øn¬ hn-jw I-e¿-

Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - m-bn ta-cn tUm-IvS- s - d A-dn-bn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A¬-∏ k-a-bØn-\p-≈n¬ X-f¿-∂p ho-W ta-cn a-c-n-°p-I-bm-bncp∂p. X\n-°v C-f-b a-I≥ hn-jw \¬In-bX - m-bn aq-Ø a-I≥ Ip-cymt°m-kn-t\m-Spw ta-cn ]-d-™Xm-bn Ip-cym-t°m-kv sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. ta-cn-°v C-h¿ c-≠p t]-sc Iq-Sm-sX H-cp a-Ifpw H-cp a-I\ - p-ap-≠v. C-Xn¬ G‰-hpw C-fb - a-I≥ ap≥-]v B-fll-Xy sN-bvX - p. aq-∂m-as - Ø aI-\m-Wv h¿-Ko-kv. C-bmƒ-s°Xn-tc ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-s -SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

kw-`-h-ti-jw ao-\-ßm-Sn-bnse c-≠p ]-cn-Nb - ° - m-cp-sS I-SI-fn¬ \n-∂m-bn 5000 cq-]m hoXw hm-ßn {]-Xn ap-ßp-Ib - m-bncp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ {]-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn h-sc F-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv knw Im¿-Uv \-in-∏n-®X - n-\m-emhmw sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μoI-cn-®v Xp-Sc - t- \z-jW - w km-[yam-bn-s√-∂v t]m-e#nkv ]-d™p. km-_p-hn-\v `m-cy-bpw aI-\p-ap-≠v. {]-Xn-°v th-≠n At\z-j-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øn-bXm-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

tIm-gn-t°mSv: _-kv X-´n Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ a-cn®p. sIm√w N-h-d I-cp-hm-´n-¬ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ ]n≈-bp-sS a-I≥ hn-t\m-Z≥ ]n-≈-(63)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se Hº-Xv a-Wn-°m-Wv A-]-ISw. Nt°m-c-Øp-Ip-f-Øv tdm-Un-eq-sS \-S∂p-t]m-Ip-tºmƒ Sq-dn-kv-‰v _- n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v Su¨ t]menkv ]-d™p. N-t°m-c-Øp-Ipf-sØ dn-e-b≥-kv ÿm-]-\-Ønse sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. D-S≥ tImgn-t°mSv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬.

In-W-än ho-Wp bph-Xn a-cn¨p

]∂q¿: Sm-¶v hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ hoW bph-Xn a-cn®p. ]-∂q¿ ta-te F-Sp-∏-cp-Øn ¬ A–p-≈(A-–p)bp-sS `m-cy Pp-ssa-e-Øv (38) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A©-c-tbm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`hw. In-Wdn-t\m-Sv tN¿-∂v ÿm-]n-® Sm-¶v I-gp-In hrØn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ In-W-‰n¬ hogp-I-bm-bn-cp-∂p. Pp-ssa-e-Øn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xns\-Øp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en¬ In-W-dn-\v k-ao]w Sm-¶v hr-Øn-bm-°n-b-Xn-s‚ A-S-bm-f-ßfpw InW-‰n¬ h-kv-{Xhpw I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. \-cn°p-\n-bn¬-\n-∂pw ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn Gg-ctbmsS \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnte-°v am‰n. a°ƒ: Pp-ss_-cn-b (π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n Pn.FNv.F-kv.F-kv.]-∂q¿), ap-lΩ-Zv jm^n (A¶W-hmSn hn-Zym¿-Yn). a-øn-Øv \n-kv-Im-cw C∂v D-®-tbm-sS ]-∂q¿ Pp-apA-Øv ]-≈n-bn¬. ]-Sw sa-bn¬

X-e-t¨m-dn-se A-Wp-_m-[-sb Xp-SÀ-¶v BZn-hmkn bphXn acn¨p

\n-e-ºq¿: X-e-t®m-dn-se A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v BZn-hmkn bphXn acn®p. Nm-en-bm¿ {Km-a∏-©m-bØn-se sh-‰n-e-s°m-√n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-se Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ _n-μp (25) BWv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ acn®Xv. I-gn-™ 17-\m-Wv- X-et®m-dn-se A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v _n-μp-hn-s\ \n-eºq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn ¬ B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿ F-Øn-®-Xv. A-∂p-X-s∂ ssh-Io´v B-dp-a-Wn-°v tImgn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]{Xn-bn-te-°v A-b®p. F∂m¬ cm-{Xn 11 a-Wntbm-sS c-‡w ]-cn-tim-[n°m≥ ]-d-™p hn-´ _n-μp-hpw `¿-Øm-hv tN-μ-\pw tIm-gn-t°m-Sv Su-Wn-se-Øp-I-bpw cm-{Xn A-hn-sS Ign-®p-Iq-´n A-Sp-Ø Zn-h-kw cm-hn-se \m-´n-te-°v Xncn-®p h-cn-I-bmbn-cp∂p. ho-≠pw A-kp-Jw Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 19-\v cmhn-se \n-e-ºq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n°pI-bm-bn-cp∂p. XpS¿∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-{Xn-bn-te-°v FØnb _nμp-hn\v Nn-In¬-k \¬-In-sb-¶n-epw Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® a-cn-®p. `¿-Øm-hv : tN-μ≥. a-°ƒ: N-{μ≥, tam-l\≥, ao-\m-£n. kw-kv-I-mcw \SØn.

\yq-tamWn-b _m-[n-¨p a-cn¨p

F-Sh-Æ: \yq-tamWn-b _m[n-®p a-cn®p. ]-Ø-∏n-cn-bw t]m-Øp-sh-´n-bn-se ]-\-\neØv A-–p¬ k-emw (52). aºm-Sv hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Po-h\-°m-c-\mWv. `mcy: kp-sseJ ]-Øn-cn-bm¬. a°ƒ: l¿jmZv, A-Zn-e, A-^n-Z. a-cpaI≥: Pm-^¿ Np-¶Ø-d (dnbm-Zv). J-_-dS-°w C-∂v C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v s]-cp-hn¬-Ip-≠v Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

Pn±bn \n-cym-X-\m-bn Xn-cq-c-ßmSn: hn sI ]-Sn D≈m-´v-]d-ºv kz-tZ-in ]m-cn-]-dº≥ G-\n lm-Pn (56) Pn-±-bn ¬ \n-cym-X-\mbn. `mcy: lm Pd. a°ƒ: l-^v-kØv, A-kvam _n, k¬-am_n, kpa-ø, Ckvv-a-bn¬. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ-Zv ap-\o¿ thß-c, ap-lΩ-Zv k eow t]-ßmSv, ap-Po-_v sIm-S°m-Sv, kzm-en-lv Ip-ssh-Øv. J-_-dS-°w Pn-±-bn¬.

s]bnânMn-\nsS hoWv ]cn-t¡äv sXmgn-emfn acn-¨p

FS-°-c: s]bn‚nMn-\nsS hoSn\v apI-fn¬ \n∂v hoWv ]cn-t°‰v sXmgn-emfn acn-®p. shÃv s]cp-¶pfsØ ap´-Øn¬ A_vZp ssk\_ Zº-Xn-I-fpsS aI≥ A≥h¿ (30) BWv acn-®-Xv. i\n-bmgvN Np¶-Ø-d-bnembn-cp∂p A]-I-Sw. s]cn-¥¬aÆ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬k-bn-embncp∂p. `mc-y :lko\. a°ƒ: B jvhn≥, B \n-j, Aam-\. J_-d-S°w C-∂v cm-hnse Hº-Xn\v ]qhØn-°¬ Ppam-a-kvPnZv J_¿ ÿm-\n¬.

Im-äm-Sn kz-tZ-in- KÄ-^n B-ß-l-Xy sN-bv-Xp

F-S-°-c: Im-‰m-Sn kz-tZ-in- Kƒ-^n¬ B-fl-l-Xy sN-bv-Xp. aq-tØ-Sw Im-‰m-Sn kv-an-Xm-e-bw c-Lp-\mYn-s‚ a-I≥ cXo-jv (30) s\-b-Wv Xm-a-kÿ-e-Øv B-fl-l-Xy sN-bv-X \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. c-≠v am-kw ap-ºm-Wv C-t±-lw hn-tZ-i-Øv tPm-en-°v t]mb-Xv. a-kv-°-Øn-se k-em-e-bn-em-bn-cp-∂p tPm-en v. `mcy: c-ay. a-Iƒ: Io¿-Ø-\. A-Ω: h-’-e. k-tlm-Zcn: kv-an-X.

ho-Sn-\pap-¶n ho-«-½ ss_-¡nSn¨p a-cn-¨p ]m-em: _-kv tÃm-∏n-te-°v t]mhp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v ap-∂n¬ ho-´-Ω ss_-°v C-Sn-®p a-cn-®p. ]m-em aq-∂m-\n N-c-Wm-Ipt∂¬ {]-^. kn- H h¿-°n-bp-sS (Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-h-am-Xm tImf-Pv) `m-cy ^n-tem-an-\ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 1.30\v ]m-em-˛-]q-™m¿ ssl-thbn¬ aq-∂m-\n-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-em-bn-¬ \-S-°p-∂ [ym\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn ho-Sn\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ _-kv tÃm∏n-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°p∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn-seØn-b ss_-°v C-Sn-®v ho-gv-ØpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-X-s∂ ]n-∂m-se-sbØn-b t]m-en-kv Po-∏n¬ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-

In-t´m-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. a-°ƒ: tPm-kn (_m-‰m tjm-dpw, ]m-em), B-t‚m (kzn-‰vk¿-em≥-Uv), P-Ãn≥ (bp-.F-kv.F), Pn-Ωn (B-kv-t{X-en-b). acp-a-°ƒ: P-an-en, jn-Pn, dm-Wn, So-\. ^n-tem-an-\ Im-e-Sn \-Sp-h´w a-W-hm-f≥ Ip-Spw-_mw-K-amWv.


6

thÀ-]mSv

a-t\m-Pv

A-¼p

a½q-«n

amln: sN-{º hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI k-an-Xn-bw-Kw Nm-tacn a-t\m-Pv(44). sN-{º {io-\m-cm-b-W aTw U-bd-IvS¿, Kp-cptZ-h hm-b\im-e B‚ v {K-Ÿmebw tPm-bn-s‚ sk-{I´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-´p-≠v. ]-tc-X\m-b Im-´n¬ IWm-c-s‚bpw Nm-ta-cn \m-cm-b-Wn-bp-sSbpw aI-\mWv. `mcy: k-\n-X. aIƒ: am\-k. k-tlm-Z-c߃: im-¥, k-tcm-Pn\n, eo-e, ]-hn{X≥, i-io-{μ≥, t{]-a, A-PnX≥, A-PnX.

sN-dp-]p-g: h-b-°-c-bnse tNm-bn-aT-Øn¬ Aºp(97). `mcy: Nncn. a°ƒ: `m-kv-Ic≥, Iukey, {io-[-c≥(Zp_bv), cLp, c-tai≥, \mcm-bWn. a-cp-a°ƒ: im¥, Ir-jvW≥, Zm-tamZc≥, D-j, cmPn, \m-cm-bWn.

X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv X-´wI-≠n ho-´n¬ ta-se°-≠n Ip-\n-bn¬ a-Ωq-´n(68). a°ƒ: dnbmkv, k-Po ¿(C-cphcpw Zp_-bv), km-ln-d, k-Pn-\, i¿-an-f. a-cpa°ƒ: jw-kp-±o≥, \ujmZv, h-lm_v.

l-k³-tIm-b- lm-Pn ^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv F-c-™n-°¬ ]-tc-X\m-b A-–p-¿-d-lvam-s‚ a-I-\pw ^-tdm-°n-se B-Zy-Im-e hym-]m-cnbpamb l-k≥-tIm-blm-Pn (79). `m-cy: l-eo-a l-÷p-Ω.

k-¡-cn-b

I-Æq¿: Sn sI P-Mv-j\n¬ ssk-_p \n-hmkn¬ ]n sI k-°-cnø(65). `m-cy: ssk_p. a°ƒ: X-kv\n, \p-ssk-a, A-ko_v(Ãm¿ _n¬-Un-Mv sa-‰-o-cn-b¬, Im¬-sS-Ivkv), B-bn-j, ^m-Øna, d-^n-b. a-cp-a°ƒ: sI ]n A-_v-Zp¿-daq-k-¡p-«n am-ÌÀdp-J-k v m-\ Du^v, ]n ]n jF-c-aw-K-ew: Xm-\q¿ sS-Iv- A-tØm-fn: hn sI tdmlo¿(Zp_-bv), ]n Sn ]n \n-°¬ K-h. ssl-kv-Iq- Uv \-ºn-Sn-I≠ - n F ]n jn-dm-kv(ku-Zn), sI fn-se dn-´. {]-[m-\m-[ym-]- lu-kn¬ l-ao-Zv˛- h - l - o-Z ]n A-ivd-^v(_mwI-\m-bn-cp-∂ s]-cp-º-S-∏v Z-ºX - n-If - p-sS a-Iƒ dp•q¿), F ]n ap-lΩ-Zv A-bn-cq¿ kz-tZ-in s\-√n- Jvkm-\ A-¿_ - p-Ztcm°-]-d-ºn¬ F≥ aq-kKsØ Xp-S¿ - ∂ - v a-cn-®p. X- Ip-´n(Zp_-bv), k-^v\n. °p-´n am-ÿ (74). ap-kve-°p-fØ - q¿ kn.Fw.Fw k-tlm-Z-c߃: ]n sI a-lv-aqZv, ap-kenw -eo-Kv A-bn-cq¿- im-Jm l-b¿-sk-°≥ - U - d - n kv{]-kn-U‚m-bn´p-≠v. eoIq-fn¬ π-kvS- p hn-Zym¿-Yn- Ωn¬, hm-lnZv,Xm-l, Kn-s‚-bpw C-kvem-ln {]- \n-bm-Wv. B-dp am-k_¬-°okv, ]-tc-Xcmÿm-\-Øn-s‚-bpw {]-tZ- tØm-fw Nn-In¬-kb - n-em- b k-^n-b, ^m-Øn i-sØ ap-Xn¿-∂ t\-Xmbn-cp-∂p. k-tlm-Zc - ß - ƒ: _n, dwe. hm-Wv. `m-cy: Ip-™p- j- l¿-jm-Zv, j-l\ - m-kv. Nm-¯p-¡p-«nco-^. a-°ƒ: d-^o-J, d\n-e-ºq¿: G-\m-¥n amam-[-hn ko-\. ap-≠° - p-‰n: Ip-∂p-Ω¬ ¶p-Øv Ip-´n-°p-∂n-se {]-Im-i³ sh-fp-Ø I-W-°≥ Nm]-´m-ºn: hn-b-‰v-\mw-]-Sn Im-t°m-´v Nm-en¬ am-[Øp-°p-´n(60). -`m-c-y: hn(75). `¿-Øm-hv: Nmhm¬-∏-d-ºn¬ ]p-Ø≥sam-S-¥-e N-°n-°p-´n. aØp. a° ƒ: kpt c{ μ≥, ho-´n¬ {]-Im-i≥ (40). °ƒ: im-¥, A-\n-X, kpi oe . am-Xm-hv: kp-`-{Z. kp-tc-jv, eo-em-h-Xn.

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

Hmt«mdn-£- -a-dn-ªv ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p

Ipªp-a-Wn

Iman-e D-½

tKm-hn-µ³ \m-bÀ-

]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-X\mb ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip-™p-a-Wn (65). `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f. a-cp-a-° ƒ: _m_p, A-\o-j. ktlm-Z-c߃: Ip-´p-a Wn, s]m-∂p-Ip-´-≥, b-tim-Z.

sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48). a°ƒ: Im-Pmlp-kbv≥, A-–pƒ l-°ow, d-knbmΩ, D-ss_Zv. a-cp-a-I≥: jm-P-lm≥. J-_-dS-°w s\-t∑-\n J-_-dn-ÿm-\n¬ \S∂p.

A-co-t°m-Sv: Xr-°f - b - q¿ B-\` - m-KØ - v tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (82). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kp-μt- c-i≥ (sI.F-kv.B¿.Sn.kn), {io-\n-hm-k≥ (Pn-√m tImS-Xn, a-t©-cn), cm-P{- io, Pb-{io. a-cp-a° - ƒ: kn-‘p, Pn-j, in-hZ- m-k≥ I-Sp-ß√q¿, tam-l≥-Zm-kv (AUz. ¢m¿-°v, a-t©-cn). kw-kvI - m-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-hf - ∏ - n¬ .

I-Wm-c³ t]-cm-{º: sN-dp-h-Æq¿ F-S-°-bn¬ sN-dn-b-tIm´-Nm-en¬ I-Wm-c≥ (83). `m-cy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: cm-P≥, hn-P-b≥ (F≥Pn\o-b¿, I-°-bw C-e{Œn-kn-‰n), D-j, tUm. hnt\m-Zv (]n.F-®v.kn s\m®m-Sv Z-b ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿, h-S-I-c), ]p-jv-]. a-cp-a-°ƒ: kp-[, jo-\, cm-P≥, \n-j, k-Xo-i≥. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

]m-¯p-½ l-Öp-½ th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv ]-tc-X-\m-b ]m-dΩ¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy am-´-d ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω (94).

ssl-{Z-kv- F.-B¿ \-K¿: ]p-Ibq¿ s]m-dm-Wn¬ D≈m-S≥ ssl-{Z-kv (86). `-m-cy: ]p-√-Øn-bn¬ XnØo-a. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p¬ A-ko-kv, apkv-X-^, ssk-X-e-hn, ]m-Øp-Ωp, I-Zo-P, ssk-\-_, kp-l-d, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv I-cnºn¬, Ip-™m-e≥-Ip-´n sh-∂n-bq¿, tIm-b Np≈n-∏m-d, Ip-™n-ap-lΩ-Zv Xn-cq-c-ßm-Sn, lwk B-en≥-Np-h-Sv. J-_d-S-°w \S-Øn.

^m-Xzn-a Xm-ac - t- »-cn: ]-c∏ - w-s]mbn¬ ]-tc-X\ - m-b aq-∂q°w ]p-dm-bn¬ kp-sseam≥ ap-kveym-cp-sS `m-cy ^m-Xzn-a (88). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv (dn-´.- A-[ym-]I - ≥), ap-lvk - n≥, A-–p- a - Z- v (A-[ym-]I - ≥), A-–p¬ I-_o¿, A-en, l-ao-Zv, ssk-\_ - , k-^n-b,\-^ok, dw-e. a-cp-a° - ƒ: l-^vk, j-l¿-_m≥, jm-ln\, dw-e, Xm-ln-d, B-bn-i°p-´n, lp-ssk≥, C-_vd - mlnw, ]-tc-Xc - m-b- A-_q_-°¿. A-_p- lm-Pn. J_-dS- ° - w C-∂p cm-hn-se 10\p hm-hm-Sv Pp-ama-kvP - n-Zv J-_¿ - ÿm-\n¬.

Ipªm-en-¡p-«n-bpsS `mcym-]n-Xmhv It¡m-S³ aqk lm-Pn kp¬Øm≥ _tØcn: hyh-kmb hIp∏v a{¥n ]n -sI -Ip-™m-en°p-´n-bpsS `mcym-]nXmhpw Pn√-bn-se kmaqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ \n-d km-∂n[yhpw {]-apJ πm‚-dpw, -hym-]m-cn-bp-amb It°m-S≥ aqk-lmPn (86) \ncym-X-\m-bn. Rmb-dmgvN ]pe¿-s® kp¬-Øm≥ _tØ-cnbnse hk-Xn-bn-em-bncp∂p A¥yw. \n-e-hn¬ h-b-\m-Sv apkvvenw Hm¿-^-t\-Pv {]kn-U‚ v, ]-´n-°m-Sv Pman-A \q-cn-ø A-d_ntIm-f-Pv J-Pm©n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn hen-b ]-≈n ap-X-h√n, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Zm-dp¬ Deqw A-d-_n-Iv tImf-Pv ÿm-]-I≥, Fw.C.F-kv B-ip-]{Xn {]-knU‚ v F-∂o \n-eI-fn¬ tkh-\w A-\pjvTn-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `mcy:B-bnj. a-°ƒ: apl-Ω-Zv(-_n-kn-\-kv),ssk-\-_,-k-^n-b,-D-ΩpIp¬kp,-B-kn-b,-A^vkØv,-tUm.-A_vZpƒK-^q¿,-]-tc-X\mb ss^k¬. acp-a°ƒ: ]°¿°p-´n-lmPn (Xm-a-c-t»-cn),-B-ent°m-b (-tIm-gn-t°m-Sv), lko-\,-sj-ao¿,- sI -Fdu-^v, kmPn-X. -k-tlmZ-c߃: Bbn-j,-kp-ld,-]-tc-X-cmb A_v Zp≈ lmPn,-Im-Z¿. tI-{μ a{¥n C A-lΩZv, a{¥n-am-cmb aRfmw-Ipgn Aen, ]n sI Ip-™m-en-°p´n, ]n -sI -P-b-e-£v-an XpSßn -cmjv{So-b˛-km-aq-lnI cwKsØ {]apJ¿ ]tcXs‚ ho´n-seØn A\p-tim-N\w Adn-bn®p. -{]apJ πm‚¿ F∂ \ne-bn¬ hb-\m-Sn\v amXr-Im-tbm-K-y-amb I¿j-I\pw hym-]mc {]ap-J-\p-am-bn-cp∂p aqk lmPn. ssh-Ipt∂-cw Np-¶w Pp-am a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J_-d-S-°n.-

sN½c-¯n

I-½p- -

_n-¿m-¯p-

]m-dp-¡p-«n-b-½-

lw-k -

lw-k-

B-en-¡p-«n-

Xr-°c - n-∏q¿: Nota\n shfn®t¥m´nse ]tc X\mb tImcs‚ `mcy Sn hn sNΩcØn (97). a° ƒ: Sn hn \mcmb W≥ (hym]mcn shfn® t¥m Sv),Pm\In, im¥, ]fl \m-`m≥. acp a°ƒ: km hn{Xn Xr°cn∏q¿), shfp غp (Im°Shv), cmLh≥ (s\√nbS°w).

]q-t°m-´pw-]m-Sw: kn.]n.-sF. A-a-c-º-ew tem-°¬ I-Ω-n‰n- Aw-Kw B-\-∏-´-Øv I-Ωp (65). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-jv-d-^v, dw-e. a-cp-a-°ƒ: d-lv-ap-∂o-k, k-_o¿ ^m-kn¬. J-_-d-S-°w ]q-t°m-´pw]m-Sw h-en-b Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \SØn.

tam-ßw: H-f-a-Xn¬ h-cn°-Im-S≥ ]-tc-X-\m-b A-e-hn-bp-sS `m-cy _nøm-Øp (90). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, sN-dn-b-tam-Xn, B-bn-ip-Ω, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: Ip-™p-ap-l-ΩZv (B-ep-߬), _n-®n∏m-Øp, ^m-Øn-a. J-_d-S-°w H-f-a-Xn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn.

F-S° - c - : D-∏S- s]m-´≥-Xcn-∏b - n-se ]-tc-X\ - m-b ]-Sn™m-td-hn-cn-∏n¬ sIm-®m∏p-hn-s‚ `m-cy ]m-dp-°p-´nb-Ω (95). a-°ƒ: kp-[m-Ic≥, tam-l\ - ≥, Hm-a\ - , ]tc-Xc - m-b A-ø∏ - ≥, s]m∂≥, in-h≥. a-cp-a° - ƒ: X¶-Ω, tZ-hI - n, Pm-\I - n, cm-PΩ, C-μn-c, s]m-∂∏ - ≥. kw-kvI - m-cw ]m-ep-≠ iva - im-\Ø - n¬ \S-Øn.

Im-Sm-ºp-g: B-\-°p-gnbm¬ ]p-fn-°¬ lw-k F∂ Ip-™n-am-\p (74). `mcy: D-Ωm-Øp-Ip-´n. a-°ƒ: B-bn-i, A-l-Ω-Zv (jm¿P), G-¥o≥-Ip-´n, A-jv-d^v (jm¿-P), \m-k¿, ssaaq-\, j-co-^. a-cp-a-°ƒ: A-_p-lm-Pn, \m-k¿, ssk-\p-±o≥, Pko-d, d-jo-Z, d-lva-Øv, ssd-lm-\-Øv.

Xn-cq¿: \-Sp-hn-e-ßm-Sn Ip∂-Øv lw-k (39) (k-thc Iqƒ-_m¿ Xn-cq¿). ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip-∂Øv _m-∏p-tam ≥. am-Xmhv: ]-d-ºm-´v ]-≈o-ap. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A_v-Zp¬ d-Du-^v, ^-lv-an-Z. k-tlm-Z-c-߃: A-_q-_°¿ kn-±o-Jv, D-a¿, D-kvam≥, Ip-∂-Øv A-∫m-kv, B-bn-i, J-Zo-P.

]-c-∏-\-ßm-Sn: dn-´. t]mkv-‰v Hm-^n-kv D-tZym-Kÿ≥ ]p-Ø-cn-°¬ ImtS-߬ B-en-°p-´n (76). ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-se B-ZyIm-e ^p-Sv-t_mƒ I-fn°m-c-\pw d-^-dn-bp-am-bn-cp∂p. `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: ^n-tdm-kv-_m-_p, j-lmZv, sa-l-dw-Ko¿, dm-_n-b. acp-a-°ƒ: j-ao-a, dp-Jn-b, C-kv-a-mCu¬, ap-kv-X-^.

hm-k-´n-

th-em-bp-[³- -

am-[-hn

Ip-ªm-an-\

ap-−n-am-X

sam-bv-Xo³

aq-∂n-bq¿: ]m-∏\ - q¿ Iq-\ocn th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: im-cZ- . a-°ƒ: h-kp-aX - n, tim-`\ - , cm-P≥, ssj-Pp, jm-Pn, jm-\n. a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, Ir-jvW - ≥, hn-Pn, kp-\n-X, A-\p-j, dn-Pp. ktlm-Zc - ß - ƒ: am-fp, Ip-´ns∏-Æv, am-fp-Ip-´n.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Snbn-se ]-tc-X-\m-b tIm-´bn¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy am-[-hn (92). a-°ƒ: A®p-X≥, hm-kp, kp-Ip-amc≥, ku-an-\n, t_-_n. acp-a-°ƒ: cm-[, kp-a-Xn, ]n N-{μ≥, ]-tc-X-\m-b Sn hm-kp.

h-S-I-c: tNm-tdm-Sv Cu-Ãv am-tßm-´v-]m-d C-√-Øv-Ip\n Ip-™m-an-\ (88). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b C{_m-low. a-I≥: aq-k. acp-a-Iƒ: Ip-™-bn-ip. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b C-{_m-low, Ip-™_v-Zp-√.

tim-im-½

]q-t°m-´pw-]m-Sw: dn-´. t^m-d-kv-‰¿ ta-te-∏m-´v A-c-hn-μm-£-s‚ `m-cy hm-k-¥n (55). a-°ƒ: {]im-¥v, \n-j, {]-tim-`v (sd-bn¬-th, {Sn-®n). a-cpa-°ƒ: kp-tc-jv (k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v, h≠q¿), \n-j.-

Im-fn-Im-hv: ta-se- Imfn-Im-hn-se I-f-Øn¬ ap-≠n-am-X (80). a-°ƒ: Ip-™≥, N{μ≥, A-Ωn-Wn, ]-tc-X\m-b Nm-Ø≥. a-cp-a°ƒ: im-¥, kp-\n-X, e£v-an, c-hn.

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv Im-™n-cw-]m-Sw hm-°bn¬ ]-tc-X-\m-b ]n kn ^n-en-∏n-s‚ `m-cy tim-imΩ (87). a-°ƒ: tam≥-kn, k-J-dn-b. a-cp-a-°ƒ: Ubv-kn, do-_. kw-kv-Im-cw I-√m-aq-e Hm¿-ØtUm-Ivkv ]-≈n-bn¬ \S-Øn.

sIm-Sp-h-≈n: B-hn-tem-d ]md-°¬ sam-bv-Xo≥ (75). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, kp-sse-a≥, ap-l-Ω-Zv, ^m-Xzna, kp-ss_-Z, dp-Jn-ø, \-^ok, ]-tc-X-\m-b A-–p. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, A-_q-_°¿, ]m-Øq-´n, P-ao-e, dp-Jnø-Øv.

A-Ðp A-ko-kv

ssk-\p-Zo³ ap-kveymÀ- -

A-Ðp- lm-Pn-

ap-l-½-Zv-

]m-¯p-½-¡p-«n-

]m-¨p-¡p-«n

D-a-À-Ip-«n lm-Pn

X-do-Ip-«n-

ao-\m-£n-A-½

I-cp-fm-bn: sIm-´p-]m-d ]t\m-fn ssk-\p-Zo≥ ap-kveym¿ (70). `m-cy: ap-l-Ω-Zv _-jo¿, ap-Po-_v d-lv-am≥ (a-°), d-lnw ss^-k¬, kp-sse-J, P-ao-e, \-koa. a-cp-a-°ƒ: tN-e-t°mS≥ A-e-hn, D-Ω¿ (XzmC^v), kp-sse-J, d-lv am_n, ^-ko-e, ]-tc-X-\m-b A-ssk-\m¿.-

F-S-∏mƒ: \-Sp-h-´w ]nem-°¬ a-kv-Pn-Zn-\v k-ao]w ap-t≠-°m-´n¬ A–p- lm-Pn (75). `m-cy: \^o-k l-÷p-Ω. a-°ƒ: iw-kp-±o≥ (dm-k¬ssJ-a), km-Pn-Z, kp-lvd. a-cp-a-°ƒ: j-lo-Z, ssk-X-e-hn (Zp-_bv), A-–p¬ d-jo-Zv (dm-k¬ssJ-a).

tIm-´-°¬: Nm-∏-\ßm-Sn ]-¶n-aq-®n-°¬ B-cy-ssh-Zy-im-e Poh-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ A-Sp-h-Æn ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: a-Po-Zv (Zp-_bv), kn-dm-Pp-±o≥ (B-cyssh-Zy-im-e), jm-ln-Z, k-eo-\, B-bn-im-_n, \-ko-a.

Im-h-\q¿: ]-∂n-bw-Ip-∂v ]-tc-X-\m-b Ip-™m≥Im-°-bp-sS `m-cy tN-et°m-S≥ ]m-Øp-Ω-°p-´n (75). a-°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, B-bn-i, Bn-\, Da¿, a-dn-bw, dp-Jn-b, \-^ok. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i, \^o-k, ssk-X-e-hn H-gpIq¿, sam-bv-Xo≥-Ip-´n bp.sI -]-Sn, k-I-cn-ø.

Ip-μ-aw-K-ew: sh-≈n-∏-dºv Io-gv-am-Sv sh-tÆy-°pgn ao-ج ]m-®p-°p-´n (88). `m-cy: Ip-´n-am-fp. a°ƒ: th-em-bp-[-≥, am[-hn, kp-tem-N-\, X-¶w, hn-im-ep, h-k-¥. a-cp-a°ƒ: Pm-\-In, A-\n¬Ip-am¿, hn-iz-\m-Y≥, {]tim-`v, ]-tc-X-\m-b c-taiv N-{μ≥, {io-[-c≥.

h-S-I-c: C-cn-߬ tIm-´°¬ Sn kn Fw D-a¿-Ip´n lm-Pn(78). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: \mk¿(_-lv-d-bv≥), sa-lv_q-_ v(Zp-_-bv), A-kvew (J-Ø¿), kp-ss_-Z, h-lo-Z, km-Pn-Z, jm-ln\. a-cp-a-°ƒ: i-co-^v, lm-cn-kv, km-Zn-Jv, I-_o¿.

]m-ßv: tN-≠n-bn¬ ssaew-]m-S-Øv X-do-Ip-´n (72). `m-cy: ]m-Øp-´n. a-°ƒ: apl-Ω-Z-en, l-\o-^ (A-_qZ_n), kp-ss_-Z, a-dn-bmap, ^m-Øn-am kp-lv-d, apwXm-kv. a-cp-a-°ƒ: \-^ok, ko-\-Øv, ap-l-Ω-Z-en sh-ßm-Sv, A-–p¬ Im-Z¿ h-fm-t©-cn, A-–p¬ _jo¿ I¬-∏-I-t©-cn.

ap-°w: t\m¿-Øv Im-ct- »cn Im-™n-c∏ - d - º - n¬ ao\m-£n-AΩ - (92). `¿-Ømhv: ]-tc-X\ - m-b I-d∏ - ° - p´n. a-°ƒ: c-Lp-{]-km-Zv, im¥, kp-`m-jn-Wn, ]-tc-Xcm-b c-ho-{μ≥, _m-_p, tIm-af - h - √ - n. a-cp-a° - ƒ: eo-e, {]-k∂ - , _n-μp. kw-kvI - m-cw \S-Øn.

Nm-bn-¨³

Nm-¯p

A-½-Zv

Ip-ªn-t¡-f³

a-dn-bp-½ -

\m-cm-b-Wn

k-c-kp

Ip-≠p-tXm-Sv: tXm-´-°mSv \-Sp-∏-d-º-Øv am-ºn-emSv Nm-Øp (75). `m-cy: amXp. a-°ƒ: N-{μ≥, hnt\m-Z≥, iym-a-f. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, tim-`, ssj-e-P. k-©-b-\w sNm-ΔmgvN.

t]-cm-{º: F-ch - ´- q-cn-se Xmsg X-t¶-°≠ - n A-ΩZ- v (75). `m-cy: _n-øm-Øp-Ω. a-°ƒ: sam-bvX - p, A-ko-kv. a-cp-a°ƒ: ssk-\_ - , k-do-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: Ip-™– - p√, J-Zo-P, ]-tc-Xc - m-b Ip™m-an, sam-bvX - p.

A-tØm-fn: tIm-fntbm-´v Xm-gw-Ip-\n Ip™n-t°-f≥ (76). `mcy: \m-cm-b-Wn. a-°ƒ: Ko-Xm-Rv-P-en, an-\n. acp-a-°ƒ: k-Xy≥, kptc-{μ≥.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv ]mem-Sv ]m-ep-≈n lw-k-bpsS `m-cy ta-t°m-S≥ a-dnbp-Ω (86). a-°ƒ: Ip™n-ap-l-Ω-Zv, \-ko¿. acp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, ko-\Øv. J-_-d-S-°w a-Wn-aqfn d-lvam-\n-b a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬ \-Øn.

_m-e³- \m-bÀ

F-S-°-c: sX-ø-Øpw]m-S-sØ ]-≈n-bmfn¬ Nm-bn-®≥ (86). `m-c-y: A-Ωn-Wn. a°ƒ: cm-a-N-{μ≥, im¥, ]-tc-X-bm-b Cμn-c. a-cp-a-Iƒ: eoem-h-Xn.

_m-ep-t»-cn: a-Æm-sºmbn-en-se ]-tc-X-\m-b tI-f-∏-s‚ `m-cy aw-K-et»-cn \m-cm-b-Wn(80). a°ƒ: tZ-hn, _m-e-Ir-jvW≥, k-tcm-Pn-\n. a-cp-aIƒ: e-fn-Xm-`m-bn (Imcm-´v ]m-d).

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d-°m-´ncn X-e-°p-f-Øq¿ I-Æn°m≥ I-cp-a-I≥ t£-{X Du-cm-f≥ h-f-∏n¬ _m-e≥ \m-b¿ (82). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Pm-\-In. a-°ƒ: t__n, tam-l-\≥, do-P. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-]-cm-P≥, in-hZm-k≥, kv-an-X.

th-tß-cn-:- X-Æo¿-∏¥¬Nm-Ø-a-Æn¬- k-c-kp(65). `¿-Øm-hv-:- ]-tc-X-\mb- Ip-´-∏.- a-°ƒ-:- kn- Fwa-t\m-Pv,- _-_o-jv.- a-cp-aIƒ-:- kp-\-μ.- k-tlm-Z-c߃-:- aq-tØm-d-°p-´n,- N{μn-I,- tNm-bn-°p-´n,- ]-tcX-bm-b- k-tcm-Pn-\n.-

C-dm-Jv: B-{I-a-W-§-fn 14 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jn¬ C∂-se-bp-≠m-b hy-Xy-kv-X B{I-a-W-ß-fn¬ 14 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ B-dp ssk-\n-I-cpw Dƒ-s∏-Spw. k-em-lp-±o≥ {]-hniy-bn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw {]-ap-J P-Uv-Pn-b-S°w 21 t]-¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-Kv-Zm-Zn¬ \n-∂v sam-kq-fn-te-°p hm-\n¬ h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ssk-\n-I hm-l-\Øn-\p t\-sc A-⁄m-X tXm°p-[m-cn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn¬ A-©p-ssk-\n-I-cpw a-cn-®p. e-^v-‰-\‚pw ssk-\n-I tUm-Œ-dpw a-cn-®-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw.

I-S-hn Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn am-f: a-I-\pw kp-lr-Øn-\p-sam-∏w F-c-bmw-Ip-Sn I-S-hn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b Kr-l-\m-Y-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. ]m-d-°S-hv ss]-Xm-hv ]-ø-∏n-≈n- h¿-Ko-kn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-I≥ ss_-kn-\pw kp-lr-Øv tPmkn-\pw tPm-kn-s‚ a-I-\p-sam-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p h¿-Ko-kv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw Xn-c-®n¬ XpS-cp-I-bm-Wv.

hntZ-i I-d³-kn X-«n¸v: Xn-cphà t]m-en-kv C-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v Xn-cp-h√: 105 tIm-Sn bp-tKmt…-hy≥ Zn-\m-dn-s‚ I-d≥-kn ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cph√ t]m-en-kv C-∂v X-an-gv-\m-´nte-°v t]m-hpw. Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn¬ \n-

∂m-Wv I-gn-™-bmgv-N I-d≥kn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØvXv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv -X hna¬-cm-Ppw \nc-Ww {Km-a-∏-©m b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂qkv F-∂n-h¿ dn-am≥Un-em-Wv.

]-´m-ºn: Su-Wn-se {]ap-J hym-]m-cn-bpw _nkv-an-√ tÃm¿ D-S-a-bp-amb sI Sn A-–p¬ Ako-kv (59). `m-cy: kpss_-Z.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n I¬-∏-‰: a-I≥ hn-jw I-e¿Øn _-e-am-bn \¬-In-b `-£Ww I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ßm-Sn tam-Xn-tcm-´p-Ip-∂v ]p-Xp°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X-\mb tbm-bm-°n-s‚ `m-cy tacn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Kokv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-e-ambn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂m-Wv ta-cn acn-°p-∂-Xn\p-apºv sam-gn \¬In. C-∂s - e cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h - w. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wnse ]n._n.Fw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X-\n-°v `-£-W-Øn¬ hn-jw I-e¿-

Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - m-bn ta-cn tUm-IvS- s - d A-dn-bn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A¬-∏ k-a-bØn-\p-≈n¬ X-f¿-∂p ho-W ta-cn a-c-n-°p-I-bm-bncp∂p. X\n-°v C-f-b a-I≥ hn-jw \¬In-bX - m-bn aq-Ø a-I≥ Ip-cymt°m-kn-t\m-Spw ta-cn ]-d-™Xm-bn Ip-cym-t°m-kv sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. ta-cn-°v C-h¿ c-≠p t]-sc Iq-Sm-sX H-cp a-Ifpw H-cp a-I\ - p-ap-≠v. C-Xn¬ G‰-hpw C-fb - a-I≥ ap≥-]v B-fll-Xy sN-bvX - p. aq-∂m-as - Ø aI-\m-Wv h¿-Ko-kv. C-bmƒ-s°Xn-tc ao-\-ßm-Sn t]m-en-kv sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-s -SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

kw-`-h-ti-jw ao-\-ßm-Sn-bnse c-≠p ]-cn-Nb - ° - m-cp-sS I-SI-fn¬ \n-∂m-bn 5000 cq-]m hoXw hm-ßn {]-Xn ap-ßp-Ib - m-bncp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ {]-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn h-sc F-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv knw Im¿-Uv \-in-∏n-®X - n-\m-emhmw sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μoI-cn-®v Xp-Sc - t- \z-jW - w km-[yam-bn-s√-∂v t]m-e#nkv ]-d™p. km-_p-hn-\v `m-cy-bpw aI-\p-ap-≠v. {]-Xn-°v th-≠n At\z-j-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øn-bXm-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

_-¥n-tbmSv: k-tlm-Zc≥ Hm-Sn-® Hmt´m a-dn-™v ]cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬k-bn-em-bn-cp∂ tPy-jvT≥ a-cn®p. _¥n-tbm-Sv ]n-e-¥q-cn-se kp-tcjm(38)Wv C∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®Xv. I-gn™ 22\v _w-{_m-W-bn¬ h-®v _-‘p-hn-s‚ a-c-Wm-\-¥-c-NS-ßn-\v t]mhp-tºmƒ \n-b-{¥-Ww hn-´v Hmt´mdn-£a-dn-™v aw-K-em-]pcw B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp∂p. ]n-Xmhv: ]-c-taiz-c sj´n. am-Xmhv:Ia-e. k-tlm-Zc≥: D-tai≥. `mcy: im-en\n. a°ƒ: kp-jv-a, a-\oj.

Hm-t«m-dn-£ \n-b-{´-Ww hn-«v a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn-¨p

I-Sp-Øp-cp-Øn: Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn™v ss{U-h¿ a-cn-®p. C-c-hn-aw-K-ew h-≈n-∏-d-ºn¬ hn sP tXm-a-kv (A-∏-®≥-˛57)B-Wv a-cn-®-Xv. H-∏-ap≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ k-Pn (38)\mWv ]-cn-t°-‰Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 1.30Hm-sS am-™q-¿ tIm-Sn-Ipfw-˛-{Sm≥-kv-t^m-a¿ tdmUn-em-Wv A-]-I-S-ap-≠mb-Xv. sX-ßv h-en-®p sI-´p∂ tPm-en I-gn-™v C-cp-hcpw ho-´n-te-°p a-S-ßptºm-gm-bncp∂p A-]-I-S-w. {io-I-tfi-iz-cw t£{X-Øn-\v k-ao-]w bq-\n-b≥ Xo-s∏-´n I-º-\-n-bp-sS ap-∂n-ep-≈ N-∏m-Øn¬ I-b-dn-bn-d-ßn-b Hm-t´m-dn£ \n-b-{¥-Ww hn-´p X-e-Ip-Ø-s\ a-dn-bp-I-bm-bncp-∂p. A-∏-®≥ Hm-t´m-dn-£-bp-sS A-Sn-bn¬-s]SpI-bm-bn-cp∂p. Ip-dp-∏-¥-d P-Mv-j-\n¬ Hm-t´m-dn-£ ss{U-h-dm-bn-cp-∂p A-∏-®≥. tIm¨-{K- v am™q¿ c-≠mw hm¿-Uv ap≥ {]-kn-U‚pw sF.F≥.Sn.bq.kn {]-h¿-Ø-I-\p-am-Wv. I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-enkv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: F¬-k-Ω. a°ƒ: A-Rv-P-en (\-gv-kn-Mv hn-Zym¿-Yn\n, U¬-ln), A-P¬ (π-kv Sp hn-Zym¿-Yn, Ip-dp-∏-¥-d sk‚ v tkthy-gv-kv kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf c-≠n-\v a-Æmd-∏m-d sk‚ v tk-thy-gv-kv ]-≈n-bn¬.

Fen-¸\n _m[n¨v acn-¨p

sIm√-t¶mSv: Fen-∏\n _m[n®v acn-®p. apX-e-aS ]m∏m≥N-≈-bn¬ s]m∂≥ aI≥ NnZw-º-c (65)-BWv Xriqcnse kzImcy saUn-°¬ tImf-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ acn®-Xv. `mcy ˛ im¥-Ip-am cn. a°ƒ ˛P\p-j, kp\pj. acp-a-°ƒ˛ lcn-Zmkv, hnt\m-Zv. ktlm-Z-c߃ ˛ am[-h≥(-sIm-√t¶mSv tªm°v tIm¨{Kkv {]kn-U‚ v), _me≥, h’-e, kp`-{Z, kpio-e, iin-I-e, ]pjv]-e-P, Pb-{]-`.

_-Ên-Sn¨v ImÂ-\-S-bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

tIm-gn-t°mSv: _-kv X-´n Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ a-cn®p. sIm√w N-h-d I-cp-hm-´n-¬ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ ]n≈-bp-sS a-I≥ hn-t\m-Z≥ ]n-≈-(63)bm-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se Hº-Xv a-Wn-°m-Wv A-]-ISw. Nt°m-c-Øp-Ip-f-Øv tdm-Un-eq-sS \-S∂p-t]m-Iptºmƒ Sq-dn-kv-‰v _- n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v Su ¨ t]m-enkv ]-d™p. N-t°m-c-Øp-Ipf-sØ dn-eb≥-kv ÿm-]-\-Øn-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p. D-S≥ tIm-gn-t°mSv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m\m-bn√. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{Xn-bn¬.

aIsâ Sn.kn. hm-§m³ F¯nb bph-Xn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn¨p

C-cn-°q¿: aIt\m-sSm-∏w Sn.kn. hm-ßm≥ a-Zv-d-kbn-seØn-b bphXn Hm-^n-kn¬ Ip-g-™p-ho-Wv acn-®p. C-cn-°q¿ ss]-km-bn am-t®-cn lu-kn¬ ]n sI lm-in-an-s‚ `mcy J-Zo-P(43)bm-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se F-´n-\m-Wp kw-`hw. c-≠mw ¢mkn¬ ]Tn-°p-∂ Cfba-I≥ \n-lm-Zn-s\ ho-Sn-\p kao]-sØ a-Zv-d-k-bn-te°p am-‰n-t®¿-°p-∂-Xn\v t\c-sØ ]Tn-® s]-cp-h-f-Øp-]d-ºv d-lvam-\n-b a-Zv-dk-bn-¬ F-Øn-b-Xm-bn-cp∂p. A-[ym-]-I-\p-am-bn Sn.kn. kw-_-‘n-® Im-cy߃ kw-km-cn-°p-∂-Xn-\n-sS tZ-lm-kzm-ÿyw aqew Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. DS-s\ C-cn-°q-dnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c£n-°m-\m-bn√. ]-tc-X\m-b sI sI D-a-dn-s‚bpw am-t®-cn B-ky-bp-sSbpw a-I-fm-Wv. a°ƒ: \-hmkv, k-do-\, D-ss\-k, dn-bm-kv (Zp_-bv), d-Pp-e (hn-Zym¿-Yn\n, d-lvam\n-b A-d-_n-Iv tIm-fPv, s]-cp-h-f-Øp-]d-ºv), ap¿-jnZv, k-_o¬ (hn-Zym¿Yn, d-lvam-\n-b l-b¿-sk-°≥-Udn, s]-cph-f-Øp-]d-ºv), \n-lm-Zv (Hm¿-^-t\-Pv F.F¬.]n kv-Iqƒ, ]d-ºv). a-cp-a°ƒ: d-ko-\ (a-e∏-´w), A\okv (\n-Sp-h-≈q¿), \-hmkv (\n-Sp-h-≈q¿), d-^o-Jv Im-™n-tecn (a-kv-°-Øv). k-tlm-Z-c߃: dkmJv (J-Ø¿), t]m°¿ (ss{U-h¿), JmZ¿ (Pn±), A-lvaZv (ss]-km-bn), kpl-d.

In-W-än ho-Wp bph-Xn a-cn¨p

]∂q¿: Sm-¶v hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ ho-W bph-Xn a-cn®p. ]-∂q¿ ta-te F-Sp-∏-cp-Øn ¬ A-–p-≈(A-–p)bp-sS `m-cy Pp-ssa-e-Øv (38) BWv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A©-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw`hw. In-Wdn-t\m-Sv tN¿-∂v ÿm]n-® Sm-¶v I-gp-In hr-Øn-bm-°p∂-Xn-\n-sS A-_-≤-Øn¬ ho-gpI-bm-bn-cp-∂p. Pp-ssa-e-Øn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v \SØn-b Xn-c-®n-en¬ In-W-dn-\v k-ao-]w Sm-¶v hr-Ønbm-°n-b-Xn-s‚ A-S-bm-f-ßfpw In-W-‰n¬ h-kv{Xhpw I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. \-cn-°p-\n-bn¬-\n∂pw ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn Gg-c-tbmsS ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-te-°v am‰n. a°ƒ: Pp-ss_-cn-b (π-kvSp hn-Zym¿Yn-\n Pn.F-Nv.F-kv.F-kv.]-∂q¿), ap-lΩ-Zv jm^n (A¶W-hm-Sn hn-Zym¿-Yn).

ho-Sn-\v ap-¶n ho-«-½ ss_-¡v C-Sn-¨p a-cn-¨p ]m-em: _-kv tÃm-∏n-te-°v t]mhp-∂-Xn-\n-sS ho-Sn-\v ap-∂n¬ ho-´-Ω ss_-°v C-Sn-®p a-cn-®p. ]m-em aq-∂m-\n N-c-Wm-Ipt∂¬ {]-^. kn- H h¿-°n-bp-sS (Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZ-h-am-Xm tImf-Pv) `m-cy ^n-tem-an-\ (62) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 1.30\v ]m-em-˛-]q-™m¿ ssl-thbn¬ aq-∂m-\n-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. ]m-em-bn-¬ \-S-°p-∂ [ym\Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn ho-Sn\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ _-kv tÃm∏n-te-°v tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°p∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-K-Øn-seØn-b ss_-°v C-Sn-®v ho-gv-ØpI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-X-s∂ ]n-∂m-se-sbØn-b t]m-en-kv Po-∏n¬ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw ssh-

In-t´m-sS a-cn-®p. kw-kv-Im-cw ]n∂o-Sv. a-°ƒ: tPm-kn (_m-‰m tjm-dpw, ]m-em), B-t‚m (kzn-‰vk¿-em≥-Uv), P-Ãn≥ (bp-.F-kv.F), Pn-Ωn (B-kv-t{X-en-b). acp-a-°ƒ: P-an-en, jn-Pn, dm-Wn, So-\. ^n-tem-an-\ Im-e-Sn \-Sp-h´w a-W-hm-f≥ Ip-Spw-_mw-K-amWv.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

26 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

A-½-bpw a-I-\pw In-W-än- a-cn-¨\n-e-bn k-Zm-in-h³

ku-Zn-bn \n-cym-X-\m-bn

A-ÐpÂ-d-jo-Zv

X-¦-¸³

A-¨p-X³ ]n-Å

cm-P-½

sF-jm-Ip-ªv

am-[-h³

In-fn-am-\q¿: \-Kcq¿ \¥m-bvh-\w ]-\-®nbn¬ ho´n¬ Fw k-Zm-inh≥. `mcy: X¶-Ω. a°ƒ: cmP≥, t__n, tPmkv, hn-t\mZv, at\mPv, jmPn. a-cpa°ƒ: _o-\, P-b-em¬, jo-_, ko-\, sse-kn, cay.

N-μ-\-tØm-∏v: sIm-‰-¶c ]-d-¶n-amw-hn-f ho-´n¬ F-®v d-low(46) ku-Znbn¬ A¬-in-^-bn¬ \ncym-X-\m-bn. J-_-d-S-°w ku-Zn-bn¬ \-S-Øpw. `mcy: ^m-Øn-j. a-°ƒ: dko-Jv, d-ko-\. a-cp-a-I≥: dm-jn-Zv(Ip-ssh-Øv).

B-bq¿: C-f-am-Sv {io cmK-Øn¬ dn-´. k¿-th-b¿ ]n A-®p-X≥ ]n-≈(70). `m-cy: sN-√-Ω. a-°ƒ: h¬-k-e, {io-P(ko-Xn km-ln-_v kv-Iqƒ, Im-cmfn-t°m-Ww) , D-Æn-Ir-jvW≥(]-co-£m `-h≥, Xncp-h-\-¥-]p-cw). a-cp-a-°ƒ: F kp-tc-jvIp-am¿(t^m-d-kv-‰v Ip-fØq-∏p-g), c-ta-iv(Kƒ^v), kz-]v-\. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw Ip-dp-ß-∏≈n A-≥-km-cn a≥-knen¬ A-–p¿ d-“m≥ Ip™n-s‚ `m-cy sF-jmIp-™v(60). a-°ƒ: k-eo-\, jo-P, k-enw, A≥-km-cn. a-cp-a°ƒ: k-enw, _m-_p, dko-\, k-Pn.

]p-\-eq¿: D-dp-Ip-∂v kXn-k-Z-\-Øn¬ Fw am-[h≥(80). `m-cy: F-kv imc-Z. a-°ƒ: ]p-jv-]-Ω, hnP-b-Ω, k-Xn-b-Ω. a-cp-a°ƒ: sI A-\n-cp-≤≥, Pn `m-kp-c, sI kp-tZi≥, F-kv D-Z-b≥, F-kv kp-Ip.

NßwIcn: as¶mºv sXt°°c ]pØ≥ ]dºn¬ ]tcX\mb At¥mWn®s‚ `mcy ¢mcΩ (91) . kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm\m]≈nbn¬. a°ƒ. t__n®≥, h’Ω. acpa°ƒ. AΩnWn , ]tcX\mb tPm-bn®≥.

sIm-√w: I-∂n-ta¬-tNcn a-W-bn¬ ]-Sn-™m-‰Xn¬ B-em-´p-Im-hv \K¿ 193¬ X-¶-∏≥(68). `m-cy : s]m-∂-Ω. a-°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip-´n, kn-‘p, kp-tc-jv. a-cp-a-°ƒ: cXn, {]-km-Zv, kp-\n. sNdp-a-°ƒ: {]-ho¨-Ir-jvW≥, A-\-¥p, \-μp, {]hn-X.

B-bq¿: C-f-am-Sv, ]pXq¿, P-bm-`-h-\n¬ ]-tcX-\m-b I-cp-Wm-I-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy cm-PΩ(72). a-°ƒ: P-b-{io, cm-P{io, cm-tP-jv. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n-\mY≥-]n-≈, i-in-Ip-am¿, kp-\n-X.

]m-¯p-½ l-Öp-½

A-b-Øn¬: sIm-√w tIm¿-]-td-j≥ In-fnsIm-√q¿ ku-Øv Un-hnj≥ ap≥ Iu¨-kn-e¿ A-–p¬ d-jo-Zv(64). J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v A-b-Øn¬ apln-b-±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: kp-l¿-_m≥-_ohn. a-°ƒ: j-ao-a, l-\o^, jm-cn-P, jw-e, A≥k¿-_m-_p, ssj-\n, kp-dp-an. a-cp-a-°ƒ: dn-bmkv, lm-jn-^v \q-dp-±o≥, \-Po-_v, jm-P-lm≥, j_o-\, k-\q-Pv, A¿-jmZv.

Fbv©Â

]m-¨p-¡p-«n

Cu-cm-‰p-t]-´:h-©m-¶¬ Xm-lm(40). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v ss\\m¿ ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy:ssj-e. a°ƒ:\m^n, am-ln≥

Rogq¿: XncphmwºmSn A©-ºn¬ kPohns‚ aIƒ Fbv©¬ (5). kwkvImcw C-∂v cmhnse 9.30 \v XpcpØn]≈n sk‚ v tPm¨kv ]≈n skantØcnbn¬. amXmhv: hn≥kn .tImXawKew ssXØd IpSpw_mKamWv. ktlmZc≥: Bt_¬

Ip-μ-aw-K-ew: sh-≈n-∏-dºv Io-gv-am-Sv sh-tÆy-°pgn ao-ج ]m-®p-°p-´n (88). `m-cy: Ip-´n-am-fp. a°ƒ: th-em-bp-[-≥, am[-hn, kp-tem-N-\, X-¶w, hn-im-ep, h-k-¥.

am-S∏-≈n:]p-Xp-∏-dºn¬ ]-tc-X\m-b Nmt°m-bp-sS `m-cy A-∂Ω(90). kw-kv-Im-cw C∂v c-≠n-\v am-S∏-≈n sNdp-]p-jv-]w ]-≈n-bn¬. a°ƒ:G-en-bm-Ω, A-®mΩ, t_-_n®≥, X¶®≥. a-cp-a-°ƒ:tPm-bn°p´n, B≥-{Uq-kv, eqkn,eo-emΩ

A-Ðp I-cnw

A-¼p

th-ß-c: Du-c-Iw Ip-∂Øv ]-tc-X-\m-b ]m-dΩ¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´nlm-Pn-bp-sS `m-cy am-´-d ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω (94).

]m-¯p-½-¡p-«nIm-h-\q¿: ]-∂n-bw-Ip∂v tN-e-t°m-S≥ ]mØp-Ω-°p-´n (75).

¢mc½

k®n am-Xyp

{]-Im-i³ ]-´m-ºn: hn-b-‰v-\mw-]-Sn hm¬-∏-d-ºn¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ {]-Im-i≥ (40).

a-t\m-Pv amln: sN-{º hm¿-Uv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI k-an-Xn-bw-Kw Nm-tacn a-t\m-Pv(44). sN-{º {io-\m-cm-b-W aTw Ub-d-IvS¿, Kp-cptZ-h hmb-\im-e B‚ v {KŸme-bw tPm-bn-s‚ sk-{I´-dn F-∂o \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. ]-tc-X\m-b Im´n¬ I-Wm-c-s‚bpw Nmta-cn \m-cm-b-Wn-bpsSbpw a-I-\mWv.

]√i-\: X-≈q¿ Nm-a°m-Sv ho-´n¬ ]-tc-X\mb ap-Øm-≠n-s‚ a-I≥ Ip-™p-a-Wn (65). `mcy: Z-a-b¥n. a°ƒ: {]-Xo jv, {]-ao-f. a-cp-a-° ƒ: _m_p, A\o-j.

aq-k-¡p-«n am-ÌÀF-c-aw-K-ew: Xm-\q¿ sSIv-\n-°¬ K-h. ssl-kvIq-fn-se dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I-\m-bn-cp-∂ s]cp-º-S-∏v A-bn-cq¿ kz-tZin s\-√n-°-]-d-ºn¬ F≥ aq-k-°p-´n am-ÿ (74).

hehq¿: Ipf∏pdØv ]tcX\mb aØm bnbpsS aI≥ kÆn amXyp (56). kwkv-Imcw C∂v aq∂n\v hkXn bnemcw`n®v hehq¿ sk‚ v tacokv ]≈n bn¬. `mcy eoemΩ Ipdn®nØm\w I√nSm ¥nbn¬ IpSpw_mwKw. a°ƒ: A_n≥, B\μv (Ccphcpw \yqknem ≥Uv).

kp-\o-Xn ]-−m-e

A-Ðp Jm-ZÀ-lm-Pn

hÀ-Ko-kv

cm-a-Ir-jv-W³

a´m-t©cn: tIm-´bv°¬ ]-tc-X\m-b sI B¿ ]-≠m-e-bp-sS `m-cy kp-\o-Xn ]-≠me(74). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v Iq-h-∏m-Sw iv-a-im-\-Øn¬ \-S-°pw. a°ƒ: k-c-kz-Xn cm-tP{μ≥, cm-Po-hv ]-≠m-e, cm-tP-jv ]-≠m-e. a-cpa°ƒ: tUm. cm-tP-{μ≥ (ko-\n-b¿ \yp-tdm-f-Pnkv‰v, anw-kv tIm-´bv°¬) tkm-\, kn‘p.

I-f-a-t»cn: km-aqln-I {]-h¿-Ø-I\pw RmeIw P-amA-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚p-ambn-cp-∂ N-ߺp-g \-Kdn-\p k-ao-]w ]m-e-bv°¬ A-–p¬ Jm-Z¿lm-Pn (90). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Rme-Iw P-amA-Øv J_¿-ÿm-\n¬ \-S-°pw. `mcy: ]-tc-Xbm-b sico-^. a°ƒ: ap-l-ΩZv (]m-e-bv-°¬ tÃ-gv-kv ku-Øv I-f-a-t»-cn), \mk¿ (]m-e-bv-°¬ s{]m-hn-j≥-kv), ]mØp-Ω, kp-ss_-Z, \q¿Pn, B-cn-^. a-cpa°ƒ: A-en-bm¿, ]-tcX\m-b I-S∏-≈n A-enbm¿, DΩ¿, ssk-\p≤o≥, ssk\-_, dweØv. ]-tc-X≥ hym-]mcn-hy-h-km-bn G-tIm-]\-k-anXn, ku-Øv I-f-at»-cn bp-\n-‰n-s‚ BZyIm-e {]-kn-U‚ v, lbm-Øp¬ C-kvemw aZvdk -{]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-cp∂p.

]-´n-a‰w: ssI-X-°m-Sv Ic-bn¬ sIm-®m-°≥ ho´n¬ sI kn h¿-Ko-kv (82). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v Np-c-t°m-Sv sk‚ v tPm¿-Pv bmt°m_m-b kp-dn-bm\n]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `mcy: tim-im-Ω. a°ƒ: bm-t°m_v, tPmkv, tjmfn. a-cpa°ƒ: kn-knen, sk¬_n, jn_p.

a-e-bm-‰q¿: a-e-bm-‰q¿ ]p-Ø≥-th-en ho-´n¬ A-ø-∏≥ a-I≥ cm-a-Irjv-W≥ (84). a°ƒ: taml\≥, k-Zm-\μ≥, D-j, Ko-X. a-cp-a°ƒ: D-j, a√n-I, tam-l\≥, Znhy≥.

Ipªp-a-Wn

sN½c-¯n Xr-°c - n-∏q¿: Nota\n shfn®t¥m´nse ]tc X\mb tImcs‚ `mcy Sn hn sNΩcØn (97). a° ƒ: Sn hn \mcmb W≥ (hym]mcn shfn® t¥m Sv),Pm\In, im¥, ]fl \m-`m≥.

tim-im-½ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv Im-™n-cw-]m-Sw hm-°bn¬ ]-tc-X-\m-b ]n kn ^n-en-∏n-s‚ `m-cy timim-Ω (87). a-°ƒ: tam≥kn, k-J-dn-b.

I-½p- ]q-t°m-´pw-]m-Sw: kn.]n.-sF. A-a-c-º-ew tem-°¬ I-Ω-n‰n- Aw-Kw B-\-∏-´-Øv I-Ωp (65). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-jv-d-^v, dw-e. a-cp-a-°ƒ: d-lv-ap-∂o-k, k-_o¿ ^m-kn¬. J-_-d-S-°w ]q-t°m-´pw]m-Sw h-en-b Pp-ama-kvPn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \SØn.

ap-−n-am-X Im-fn-Im-hv: ta-se- Imfn-Im-hn-se I-f-Øn¬ ap-≠n-am-X (80).

]m-¸³ aqhm-‰p-]p-g: sk‚ v tPm¿-Pv B-ip-]{Xn D-Sa tUm t]mƒ ]n I√p-¶en-s‚ ]n-Xm-hv tIm-et©-cn I√p-¶¬ sI ]n ]m-∏≥ (91). kw-kv-°mcw \-SØn. `mcy: ]-tcXbmb tim-im-Ω A√{] Xp-cp-Øn Ip-Spw_mwKw. a-‰v-a°ƒ: kqk≥, sI ]n tPm¿Pv (dn-´. {]-^. am¿ A-Øt\-jy-kv tImf-Pv tImX-awK-ew), a-dn-bm-Ω, en√n. a-cp-a°ƒ: Sn ]n am¿-t°mkv (ap≥ an¬-a sN-b¿-am≥), tUm-d hen-b a-‰-Øn¬ I-SmXn (aq-hm-‰p]pg), D-j sX°-Sn-bn¬ t]-∏Xn, kÆn sN-´m-fp-ØpI-c (tIm-S-\m-Sv), am-Xyp-kv Im-S-bØv (sh-tßm-e).

Xm-lm

dp-J-k v m-\

A¶½

sN-dp-]p-g: h-b-°-c-bnse tNm-bn-aT-Øn¬ Aºp(97). `mcy: Nncn. a°ƒ: `mkv-Ic≥, Iu-key, {io[-c≥(Zp_-bv), cLp, ctai≥, \m-cm-bWn.

A-tØm-fn: hn sI tdmUv \-ºn-Sn-I≠ - n F ]n lu-kn¬ l-ao-Zv˛- h - l - o-Z Z-ºX - n-If - p-sS a-Iƒ dpJvkm-\ A-¿_ - p-ZtcmKsØ Xp-S¿ - ∂ - v a-cn-®p. X-e° - p-fØ - q¿ kn.Fw.Fw l-b¿-sk°-≥U - d - n kvI - q-fn¬ π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. B-dp am-kt- Øm-fw NnIn¬-kb - n-em-bn-cp-∂p.

X-¦-¨n

k-c-k½

\q-dp-±o³ Ip-ªv

Ku-cn-Ip-«n-b-½

]-≈p-cpØn: Ip-Xn-c°q¿ I-cn-\n-I¿-Øn¬ tPm-kn-bp-sS `mcy X-¶®n (49). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ^m-Øn-am am-Xm- ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: D-j, kp\n, kp\n-X. a-cp-a°ƒ: jn_p, hn-\ojv.

_m-e-cm-a-]pcw: s\√n-aqSv Ip-gn-∏-d-® ho´n¬ ]-tcX\m-b ]c-ap \m-Sm-cp-sS `m-cy sI k-c-k-Ω (83). a°ƒ: ]n hn-Pnb≥, ]n h¬k-e, ]n tam-l\≥, ]n cmPv. a-cp-a°ƒ: ]p-jv-]m-tZhn, hn≥-k‚ v, c-ivan, _o-\.

k-¡-cn-b

ssl-t{Zm-kv

I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-e-tiJ-c-]p-cw I-S-Øq¿ I-cpIp-t∂¬ h-S-°-Xn¬ \qdp-±o≥ Ip-™v(75). `m-cy: dp-Jn-bm-Ip-™v. a-°ƒ: Xm-l, d-jo-Z, ap-l-Ω-Zv km-en, dw-e-Øv, k-^n-bØv, k-eo-\, \-hm-kv. acp-a-°ƒ: kp-te-J, lpssk≥, d-jo-Z, _m-_p, \m-k¿, km-lo-Zv, d-jo-Z.

I-cp-\m-K-∏≈n: Im-bwIp-fw s]-cp-ßm-e sX∂m-´v ho-´n¬ ]-tc-X\mb hm-kp-tZ-h≥ ]n-≈-bpsS `m-cy Ku-cn-Ip-´n-AΩ(96). a°ƒ: Ip-´≥-]n-≈, in-hi-¶-c-]n-≈, c-‡-\-Ω-]n≈, ]-tc-X\m-b AUz. tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈, ]-tc-X\mb tKm-]n-\mY≥-]n-≈. a-cp-a°ƒ: ]-tc-Xbm-b P-K-X-Ω ]n-≈, c-amtZhn, ]-tc-X\m-b in-hi-¶-c-]n-≈, ]-tc-X-bm-b `-Ko-c-Xn-]n-≈, ]-tc-Xbmb h-k-¥-Ip-am-cn-]n-≈. kw-kv-Im-cw \msf D-®bv°v 1.30\v I-cp-\m-K-∏≈n A-b-Wn-th-en-°pfß-c th-e-ho-´n¬.

hmgq¿: Nm-aw-]-Xm¬ hmfn-πm-°-¬ Xm-sg A–p¬ I-cnw(58). J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se 10\v hm-gq¿ ap-kvenw P-amAØv ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. `mcy: dw-e-_ohn. a°ƒ: jm≥, sj-Pn≥.

I-Æq¿: Sn sI P-Mv-j\n¬ ssk-_p \n-hmkn¬ ]n sI k-°-cnø(65). `m-cy: ssk_p. a°ƒ: X-kv\n, \p-ssk-a, A-ko_v(Ãm¿ _n¬-Un-Mv sa-‰-o-cn-b¬, Im¬-sS-Ivkv), B-bn-j, ^m-Øn-a, d-^n-b. a-cp-a°ƒ: sI ]n A-_v-Zp¿-d-Du^v, ]n ]n j-lo¿, ]n Sn ]n jndm-kv, sI ]n A-ivd-^v, F ]n ap-lΩ-Zv Ip-´n, k^v\n. k-tlm-Z-c߃: ]n sI a-lv-aqZv, ap-kΩn¬, hm-lnZv,Xm-l, _¬-°okv, ]-tc-Xcm-b k-^n-b, ^m-Øn _n, dwe.

sh-tßm-e: thm-tßm-e a-Æ-∏-d-ºn¬ ]-tc-X\mb Ip-™n-s°m-®n-s‚ aI≥ Fw sI ssl-t{Zmkv (Ip´n˛63) J-_-dS°w C-∂v cm-hn-se F-´n\v sh-tßm-e a-ebmw ]p-d-Øp]-Sn Pp-am-a-kv-PnZn¬ \-S-°pw. `mcy: sN-dp-∏-f-t»-cn Xr°-´o-cn a-c-°pw-Xp-Sn Ae-hn a-Iƒ kp-ss_-Z. k-tlm-Z-c߃: ]-tcX\m-b A-ss -\m¿, apl-ΩZv, \-_o-k, i-co-^, P-ao-e.

tKm-hn-µ³ \m-bÀA-co-t°m-Sv: Xr-°f - b - q¿ B-\` - m-KØ - v tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (82). `m-cy: eo-e. a°ƒ: kp-μt- c-i≥.

Jue-¯v _ohn ]m-bn-∏m-Sv: sh-´p-Ip-gnbn¬ DΩ¿-Ip-´n-bp-sS `mcy Ju-eØvv _o-hn (68). J-_-dS-°w C∂vv cm-hnse 10\v ]-mbn-∏m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. a-°ƒ˛jmPn, _jo¿, jm-\-hmkv, mep. acp-a°ƒ; \-ko-a, an\n, ssj\n, jm-tam≥.

a½q-«n X-e-t»cn: Pq-_n-en tdmUv X-´wI-≠n ho-´n¬ ta-se°-≠n Ip-\n-bn¬ a-Ωq-´n(68). a°ƒ: dnbmkv, k-Po ¿(C-cphcpw Zp_-bv), km-ln-d, k-Pn-\, i¿-an-f.

l-k³-tIm-b- lm-Pn ^-tdm-°v: ]p-s‰-°m-Sv F-c-™n-°¬ ]-tc-X\m-b A-–p-¿-d-lvam-s‚ a-I-\pw ^-tdm-°n-se B-Zy-Im-e hym-]m-cnbpamb l-k≥-tIm-blm-Pn (79). `m-cy: l-eoa l-÷p-Ω.

ap-l-½-ZvtIm-´-°¬: Nm-∏-\-ßmSn ]-¶n-aq-®n-°¬ B-cyssh-Zy-im-e Po-h-\-°mc-\m-bn-cp-∂ A-Sp-h-Æn ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: a-Po-Zv, kn-dm-Pp-±o≥, jmln-Z, k-eo-\, B-bn-im_n, \-ko-a.

I-S-bv-°¬: A-Ω-sb-bpw a-I-s\-bpw In-W-‰n-¬ a-cn®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Nn-X-d ap-≈n-°m-Sv tht¶m-Sv Nm-h-cp-Im-hv ho´n¬ {]-km-Zv-˛-ssj-e Z-ºXn-I-fp-sS a-Iƒ emPn(26)sb-bpw a-I≥ B-Znen(c-≠v)s\-bp-am-Wv a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™Zn-h-kw Ab¬-hm-kn-bp-sS hn-hm-l N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Ø-p a-Sßn-sb-Øn-b {]-km-Zpw ssj-e-bpw ho-´n-ep-≠mbn-cp-∂ a-I-sf-bpw Ip™n-s\-bpw Im-Wm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv arX-tZ-l-߃ I-s≠-Øn-b-Xv. Ip-f-Øq-∏p-g kz-tZ-in A-\n¬ Ip-am-dm-Wv em-Pnbp-sS `¿-Øm-hv. I-S-bv-°-en-se H-cp kz-Im-cy B¿-Svkv tIm-f-Pn-se Xm¬-°m-en-I A-[ym-]n-I-bm-bn-cp∂p em-Pn. ar-X-tZ-l-߃ I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. B¿.Un.Hbp-sS km-∂n-[yØn¬ C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZ-l-߃ C-∂v D-®-tbm-sS ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw.

sS-t¼m {Sm-h-eÀ C-Sn-¨v ImÂ-\-S-bm-{X-¡m-c³ a-cn-¨p

B-‰n-߬: {io-e-¶≥ kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn-® sStºm- {Sm-h-e¿ C-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-c≥ X¬£-Ww a-cn-®p. Nm-Ø-º-d ssX-°m-hn-se C-am-apw I-Sp-h-bn¬-∏-≈n B-ip-]-{Xn ap≥ Po-h-\-°m-c-\p-amb C-kv-am-Cu¬ ]n-≈ (79)bm-Wv a-cn-®Xv. ]-≈n-bn¬ \n-kv-Im-c-w I-gn-™v ho-´n-te-°p t]mhp-∂-Xn-\m-bn tdm-Up ap-dn-®p-I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-kv-am-Cu¬ ]n-≈-sb sIm-√-Øp-\n-∂v I-\ym-Ipam-cn-bn-te-°p hn-t\m-Z-k-©m-c-Øn-\p-t]m-b kv{Xo-Iƒ A-S-ßn-b {io-e-¶≥ kw-Lw k-©-cn-® sStºm {Sm-h-e¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ D-S≥-X-s∂ A-Sp-Øp-≈ I-Sp-h-bn¬ ]-≈n B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®v {]-Y-a-ip{iq-j \¬-In-. \n-e h-j-fm-b-Xn-\m¬ Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬-tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®psh-¶nepw a-c-n®p. B-‰n-߬ t]m-en-kv hm-l-\w IÃ-Un-bn-se-Sp-Øp.

A-\pP-sâ Ip-t¯-äv a-cn-¨p

h¿°-e: Ip-Spw-_-I-e-l-sØ Xp-S¿-∂v A-\pP-s‚ Ip-tØ-‰v tPy-jvT≥ a-cn®p. C-S-h sh¨-Ip-fw P-\Xm-ap-°n-\v k-ao-]w N-cphn-f ho´n¬ ]-tc-X\m-b kZm-in-h≥ ]n-≈-bp-sSbpw im-¥-Ω-bp-sSbpw a-I≥ k-Po-h≥ (38) B-Wv a-cn-®Xv. k-tlm-Z-c≥ kp-tc-jv t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-emsW-∂m-Wp kqN-\. i-\n-bmgv-N cm{Xn 8.30\m-bn-cp∂p kw-`hw. a-Zy-]n-s®-Øn-b kp-tc-jv tPy-jvT-\pam-bn h-g-°n´p. Xp-S¿-∂v ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ I-Ønsb-Sp-Øv k-Poh-s‚ s\©n¬ Ip-Øp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d™p. IptØ-‰ k-Poh-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬-tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]mhp∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p a-cWw. ar-X-tZ-lw sa-Un°¬-tImf-Pv B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬. h¿-°-e t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-SØn. A-bncq¿ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. `mcy: hn-Pn-X. aIƒ: A¿-®-\.

ImÂ-\-S-bm-{X-¡m-c³ ss_-¡n-Sn-¨v a-cn¨p

Nm-Ø-∂q¿: tZio-b]m-X-bn¬ Du-dmw-hn-f-bv-°v kao-]w Im¬-\-S-bm-{X-°m-c≥ ss_-°n-Sn-®v a-cn®p. am-º-≈n-°p-∂w N-cphn-f ho-´n¬ hn B¿ A-P-b≥ (39) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-{Xn 9.30Hm-sS-bm-Wv A-]-ISw. A-]-IS-sØ Xp-S-¿-∂v Nm-Ø-∂q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw Po-h≥ c-£n°m-\m-bn√. `mcy: {]n-b. a°ƒ: B-cy, A-\μp. NmØ-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

ho-«-½-bp-sS ar-X-tZ-lw ]p-gp-h-cn-¨ \n-e-bn ta-cn So-¨À

a-dn-bm-½

A-en-bmÀ

sNÃ-¸³

kp-{_-Ò-Wy³

hn-izw-`-c³

tIm-¸-¡p-«n

tIm-c-Xv

tXm-∏pw-]Sn: I-f-cn-°¬ ta-cn So-®¿ (83). kw-kv°m-cw \S-Øn tam-ßw: H-f-a-Xn¬ h-cn°-Im-S≥ ]-tc-X-\m-b A-e-hn-bp-sS `m-cy _nøm-Øp (90). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, sN-dn-b-tam-Xn, B-bn-ip-Ω, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: Ip-™p-ap-l-ΩZv (B-ep-߬), _n-®n∏m-Øp, ^m-Øn-a. J-_d-S-°w H-f-a-Xn¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn.

tIm-X-aw-Kew: a-a-e°≠w sh-´n-bv-°¬ sk_m-kv-‰y-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v am-a-e°-≠w sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]tc-X ]q™m¿ Ip-t∂m-∂n IpSpw-_mwKw. a°ƒ: t__n, X¶-Ω, h¬k-Ω, tPmkv, an\n, tP-°_v. a-cp-a°ƒ: tdmk-Ω, tXm-akv, tPm-k^v, B≥kn, sU-bvkn, kÆn, Pn≥-kn.

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºmhq¿ D¿-h-in tKmƒ-Uv Ih-dn-Mv D-S-a ]m-d-∏p-dw ]oSn-I-°p-Sn A-en-bm¿ (62). `mcy: I≠-¥-d kpl-d. a°ƒ: j-ao-\, jm\n, P-ko-a. a-cpa°ƒ: d-^o°v, jl-\, j-ao¿.

ssh-∏n-≥: sNdp-hbv]v ]≈Øv sN√-∏≥ (73)-. `mcy : \μn-\n. a°ƒ -: kn≤≥, tPmjn, sF-j. acp-a-°ƒ :aWn, X¶, inh≥.

]dhq¿: sI-Sm-awK-ew No-cp-Ipfw sF-°-c≥ kp-{_-“-Wy≥ (72). kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv°v 12\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: k-Xoi≥, kp-`mjn-Wn. a-cp-a°ƒ: \m-cm-bW≥, hn-t\m-Zn-\n.

]-d-hq¿: Xq-bnØpd tXm-∏n¬ Sn F-kv hn-izw`-c≥ (63). kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: Dj.

Im-´q¿: B-e-∏m-´v d-∏mbn a-I≥ tIm-c-Xv(76). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30\v Im-´q¿ sk‚ v ta-co-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: sIm®p-t{X-ky. k-tlm-Z-c߃: tZ-h- n, tPm-kv, hn≥-sk‚ v.

]m-dp-¡p-«n-b-½-

lw-k -

F-S° - c - : D-∏S- s]m-´≥X-cn-∏b - n-se ]-tc-X\ - m-b ]-Sn-™m-td-hn-cn-∏n¬ sIm-®m-∏p-hn-s‚ `m-cy ]m-dp-°p-´n-bΩ - (95). a°ƒ: kp-[m-Ic - ≥, tam-l\≥, Hm-a\ - , ]-tc-Xc - m-b A-ø∏ - ≥, s]m-∂≥, inh≥. a-cp-a° - ƒ: X-¶Ω - , tZ-hI - n, Pm-\I - n, cm-PΩ - , C-μn-c, s]m-∂∏ - ≥. kwkvI - m-cw ]m-ep-≠ iva - i - m\-Øn¬ \S-Øn.

Im-Sm-ºp-g: B-\-°p-gnbm¬ ]p-fn-°¬ lw-k F-∂ Ip-™n-am-\p (74). `m-cy: D-Ωm-Øp-Ip-´n. a°ƒ: B-bn-i, A-l-ΩZv (jm¿-P), G-¥o≥-Ip´n, A-jv-d-^v (jm¿-P), \m-k¿, ssa-aq-\, j-co^. a-cp-a-°ƒ: A-_p-lm-Pn, \m-k¿, ssk-\p-±o≥, Pko-d, d-jo-Z, d-lva-Øv, ssd-lm-\-Øv.

C-cn-ßm-e-°p-S: ap-Xn¿∂ kn.]n.Fw t\-Xm-hpw kn.]n.Fw Xr-»q¿ Pn-√m ap≥ sk-{I-t´-dn-tb-‰vAw-K-hpw I¿-j-I-kwLw Pn-√m ap≥ sk-{I-´dn-bp-am-bn-cp-∂ F-S-°pfw tIm-ºm-Øv- tIm-∏°p-´n (97). sh-≈m-¶-√q¿ _n.Un.kn sN-b¿-am-\mbpw ap-Ip-μ-]p-cw Xm-eq°v- sN-Øp sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-s‚ {]-kn-U≠m-bpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v-. kw-kv-°m-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy Im¿Øym-b-\n. a-°ƒ:]-¶Pm-£≥, e-fn-X, h-k-¥, hn-P-b≥, \-fn-\n, kp-a. acp-a-°ƒ: kp-a-Xn, N{μ≥, ]p-jv-]m-Z-c≥, k‘y, i-in, i-in-[-c≥.

Ip-ªm-an-\

D-a-À-Ip-«n lm-Pn

_n-¿m-¯p-

lw-kXn-cq¿: \-Sp-hn-e-ßm-Sn Ip-∂-Øv lw-k (39) (kth-c Iqƒ-_m¿ Xn-cq¿). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip∂-Øv _m-∏p-tam ≥. amXm-hv: ]-d-ºm-´v ]-≈o-ap. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ d-Du-^v, ^-lvan-Z. k-tlm-Z-c-߃: A_q-_-°¿ kn-±o-Jv, D-a¿, D-kv-am≥, Ip-∂-Øv A∫m-kv, B-bn-i, J-ZoP.

am-[-hn ]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Snbn-se ]-tc-X-\m-b tIm´-bn¬ th-ep-hn-s‚ `m-cy am-[-hn (92). a-°ƒ: A®p-X≥, hm-kp, kp-Ip-amc≥, ku-an-\n, t_-_n.

{]-[m-\-a-{´nsb {]m-tZ-in-I ]mÀ-«n-IÄ Xo-cp-am-\n-¡pw: ]-hmÀ kz-¥w {]-Xn-\n-[n \yq-U¬-ln: A-Sp-Ø tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-\p-ti-jw B-cp {]-[m\- a - { ¥n- b m- h - W - s a- ∂ v B-dp {]m-tZ-in-I ]m¿-´nIƒ Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂v F≥-.-kn-.-]n. A-[y-£\pw tI-{μ-a-{¥n-bp-am-b i-c-Xv-]-hm¿. tIm¨-{K n-t\m _n-.-sP.--]n-t°m H-‰-bv-°p `q-cn-]-£-Øn\v B-h-iy-am-b am-{¥nI-kw-Jy-bn¬ F-Øm≥ I-gn-bn-√. Xr-W-aq¬ tIm¨-{Kkv, _n-.-F-kv.] -- n.-, F-kv-.]n.-, _n-Pp P-\-Xm-Zƒ, P-

\-Xm-Zƒ-˛ bp-ss\-‰-Uv, F-.-sF-.-F.-Un-.-Fw.--sI F-∂o ]m¿-´n-I-fm-hpw hcp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n-se In-Mv-ta-°¿. C-h¿ B¿°p ]n-¥p-W \¬-Ip-sa∂-Xv A-\p-k-cn-®m-hpw A-Sp-Ø k¿-°m¿ cq-]oI-cn-°p-I-sb-∂pw A-t±lw ]-d-™p. tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p am-k-߃°p ap-ºp-X-s∂ \-tc-{μtam-Un cw-K-Øn-d-ßn-bXv _n-.-sP-.-]n-°p tZm-jI-c-am-tb-°p-sa-∂pw ]hm¿ ]-d-™p. cm-lp¬Km-‘n-bp-sS I-gn-hn-s\tbm {]-h¿-Ø-\-co-Xn-

sb-tbm Ip-dn-®v H-c-dn-hpan-√. s\-lv-dp Ip-Spw_mw-K-sa-∂ \n-e-bn¬ sa-®-s∏-´ cm-jv-{So-bm-ht_m-[w cm-lp-en-\v D≠m-hp-sa-∂m-Wp I-cpXp-∂-Xv. F≥-.-kn-.-]n. bp.-]n-.-F-bn¬ D-d-®p-\n¬°pw. a-¬-k-c-cm-jv-{So-bØn-\v C-\n Xm-\n-√. cm-Py-k-`-bn-eq-sS k`-bn-se-Øm-\m-Wp ]-≤Xn. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-tijw {]-[m-\-a-{¥n-bmhm≥ A-h-k-cw e-`n-®m¬ A-tX-°p-dn-®v At∏mƒ Xo-cp-am-\-sa-Sp°p-sa-∂pw A-t±-lw hy‡-am-°n.

Iman-e D-½ sIm√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n s\-Sp-a-Wn-bn¬ A–pƒ d-ln-am-s‚ `m-cy Iman-e D-Ω (48). a-°ƒ: Im-Pmlpkbv≥, A-–pƒ l°ow, d-kn-bmΩ, Dss_Zv. a-cp-a-I≥: jm-P-lm≥. J-_-dS-°w s\-t∑-\n J-_-dn-ÿm-\n¬ \S∂p.

th-em-bp-[³- aq-∂n-bq¿: ]m-∏\ - q¿ Iq-\ocn th-em-bp-[≥ (67). `m-cy: im-cZ- . a-°ƒ: h-kp-aX - n, tim-`\ - , cm-P≥, ssj-Pp, jm-Pn, jm-\n. a-cp-a° - ƒ: kp-ta-jv, Ir-jvW - ≥, hn-Pn, kp-\n-X, A-\p-j, dn-Pp. ktlm-Zc - ß - ƒ: am-fp, Ip-´ns∏-Æv, am-fp-Ip-´n.

ssl-{Z-kv- F.-B¿ \-K¿: ]p-Ibq¿ s]m-dm-Wn¬ D-≈mS≥ ssl-{Z-kv (86). `-mcy: ]p-√-Øn-bn¬ XnØo-a. a-°ƒ: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, A-–p¬ A-ko-kv, apkv-X-^, ssk-X-e-hn, ]m-Øp-Ωp, I-Zo-P, ssk-\-_, kp-l-d, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv I-cn-ºn¬, Ip-™me≥-Ip-´n sh-∂n-bq¿, tIm-b Np-≈n-∏m-d, Ip™n-ap-l-Ω-Zv Xn-cq-cßm-Sn, lw-k B-en≥Np-h-Sv. J-_-d-S-°w \SØn.

CâÀ-s\-äv: C-´y P-¸m-s\ I-S-¯n-sh-«n \yq-U¬-ln: C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-‡m-°-fp-sS Im-cy-Øn¬ P-∏m-s\ I-S-Øn-sh-´n C-¥y aq∂mw-ÿm-\-sØ-Øn. tem-I-Øv ssN-\-bpw Ata-cn-°-bpw am-{X-am-Wv C-¥y-°p ap-∂n-ep-≈-Xv. a-‰v cm-Py-ß-sf A-t]-£n-®v {]m-bw Ip-d-™-hcm-Wv C-¥y-bn-se D-]-tbm-‡m-°-sf-∂-Xpw {]tXy-I-X-bm-Wv. t•m-_¬ Un-Pn-‰¬ sa-j¿sa‚ v B‚ v A-\-en-‰n-Iv-kv I-º-\n-bm-b tImwkv-tIm-dm-Wv dn-t]m¿-´v ]p-d-Øp-hn-´-Xv.C-¥y-bn¬ C-t∏mƒ 74 Z-i-e-£w C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-‡m-°-fm-Wp-≈-Xv. ]n.-kn-bn-epw em-]vtSm-∏n-epw C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-Kn-°p-∂-h-sc am{X-am-Wv tImw-kv-tIm¿ I-W-°m-°p-∂-Xv. sS-entImw sd-Kp-te-‰-dn A-tXm-dn-‰n-bp-sS 2013 am¿-®v 31se I-W-°p {]-Im-cw C-¥y-bn¬ 164.-81 Z-i-e£w C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-‡m-°-fm-Wp-≈-Xv. F´n¬ G-gp-t]-cpw sam-ss_¬ h-gn-bm-Wv C‚¿s\-‰v D-]-tbm-Kn-°p-∂-sX-∂m-Wp I-W-°v. ]pcp-j-∑m-cn¬ 35 h-b- n-\p Xm-sg-bp-≈-h-cpw kv{Xo-I-fn¬ 35\pw 44\pw C-S-bn-ep-≈-h-cp-am-Wv C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-KØn¬ Iq-Sp-X¬.

B-en-¡p-«n]-c-∏-\-ßm-Sn: dn-´. t]mkv-‰v Hm-^n-kv D-tZym-Kÿ≥ ]p-Ø-cn-°¬ ImtS-߬ B-en-°p-´n (76). ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-se BZy-Im-e ^p-Sv-t_mƒ I-fn°m-c-\pw d-^-dn-bp-am-bncp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: ^n-tdm-kv-_m-_p, j-lm-Zv, sa-l-dw-Ko¿, dm_n-b. a-cp-a-°ƒ: j-ao-a, dp-Jn-b, C-kv-a-mCu¬, apkv-X-^.

hm-k-´n]q-t°m-´pw-]m-Sw: dn-´. t^m-d-kv-‰¿ ta-te-∏m-´v A-c-hn-μm-£-s‚ `m-cy hm-k-¥n (55). a-°ƒ: {]im-¥v, \n-j, {]-tim-`v (sd-bn¬-th, {Sn-®n). a-cpa-°ƒ: kp-tc-jv (k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶v, h≠q¿), \n-j.-

h-S-I-c: tNm-tdm-Sv Cu-Ãv am-tßm-´v-]m-d C-√-Øv-Ip\n Ip-™m-an-\ (88). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b C{_m-low. a-I≥: aq-k. a-cp-a-Iƒ: Ip-™-bn-ip.

ssk-\p-Zo³ ap-kveymÀ- I-cp-fm-bn: sIm-´p-]m-d ]-t\m-fn ssk-\p-Zo≥ apkv-eym¿ (70). `m-cy: ap-lΩ-Zv _-jo¿, ap-Po-_v dlv-am≥ (a-°), d-lnw ss^-k¬, kp-sse-J, P-ao-e, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: tN-e-t°m-S≥ Ae-hn, D-Ω¿ (XzmC-^v), kp-sse-J, d-lv am-_n, ^-ko-e, ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿.h-S-I-c: C-cn-߬ tIm-´°¬ Sn kn Fw D-a¿-Ip´n lm-Pn(78). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: \m-k¿ , sa-lv_q-_v , A-kv-ew (JØ¿), kp-ss_-Z, h-loZ, km-Pn-Z, jm-ln-\.

s\-Sp-a-ßm-Sv: ho-´n¬ X\n-®p Xm-a-kn-°p-I-bm-bncp-∂ hn-[-h-bm-b ho-´-Ωbp-sS ar-X-tZ-lw ]p-gp-hcn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X-bps≠-∂v _-‘p-°ƒ Btcm-]n-®p. Ip-i¿-t°m-Sv tXm-∏phn-f In-g-°pw-I-c kpss_-Zm a≥-kn-en¬ kp-ss_-Z (50) B-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-l-Øn-\v \m-ep-Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-s≠-∂v A-\p-am-\n-°p-∂p. Zp¿-K-‘w ]-c-∂-Xn-\m¬ \m-´pIm¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw Is≠-Ønb-Xv. `¿-Øm-hv: ]tc-X-\mb A-–p¬-kemw. a-°ƒ: A-Pnw-jm, _m-Øn-j, \n-kmw. a-cp-a°ƒ: kp-a-ø, k-Pn-\.

`-£-W-¯n hn-jw \Â-In bphmhv am-Xm-hn-s\ sIm-¶p I¬-∏‰ - : a-I≥ hn-jw I-e¿-Øn _-ea - m-bn \¬-In-b `-£W - w I-gn-®v am-Xm-hv a-cn-®p. ao-\ß - m-Sn tam-Xn-tcm´p-Ip-∂v ]p-Xp-°p-Sn-t»-cn ho-´n¬ ]-tc-X\ - m-b tbm-bm°n-s‚ `m-cy ta-cn(58)bm-Wv a-cn-®X - v. a-I≥ km-_p F-∂ h¿-Ko-kv(38) X-s‚ hm-bn¬ _-ea - m-bn hn-jw H-gn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv tacn acn-°p-∂-Xn-\p-apºv sam-gn \¬InXv. C-∂-se cmhn-se 11 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. hn-jw D-≈n¬ sN-∂ ta-cn \-S-∂v ao-\-ßm-Sn Su-Wn-se ]n._n.Fw B-ip-]{- Xn-bn-¬ F-Øp-Ib - pw a-I≥ X-\n-°v `-£W - Øn¬ hn-jw I-e¿-Øn _-ea - m-bn \¬-In-bX - m-bn tacn tUm-Iv-S-sd A-dn-bn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. XpS¿∂v X-f¿-∂p ho-W ta-cn a-cn- ° - p-Ib - m-bncp∂p.

apw-ss_ Iq-«-_-emÂ-kw-Kw: ap-gp-h³ {]-Xn-I-sf-bpw A-d-Ìv sN-bv-Xp apw-ss_: 22Im-cn-bm-b h-\n-Xm -t^m-t´m-{Km-^¿ apw-ss_-bn¬ Iq-´-_-em¬-kw-K-Øn-\v C-cbm-b kw-`-h-Øn¬ A-h-ti-jn® c-≠p {]-Xn-I-sf-bpw t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-tXm-sS kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´p kwi-bn-°-s∏-Sp-∂ A-©p-t]-cpw ]n-Sn-bn-em-bn. tI-kn¬ {]-Xn-bm-b km-enw A≥-km-cn U¬-ln-bn-te-°p c£-s∏-´n-cp-s∂-¶n-epw A-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn apw-ss_-bn-se-Øn-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. 22Im-cn-sb _-em¬-kw-Kw sN-øp-∂-Xn-\p kp-lr-Øp-°-

sf t{]-cn-∏n-®-Xv km-enw B-bncp-∂p-sh-∂p t]m-en-kv ]-d™p. k-l-{]-h¿-Ø-I-\m-b bp-hm-hn-s\ sXm-´-Sp-Ø Bsfm-gn-™ sS-Iv-ssì an-√n¬ s_¬-‰v-sIm-≠v _-‘n-®-ti-jam-Wp hym-gm-gv-N B-dp-a-Wntbm-sS bp-h-Xn-sb _-em¬-kwKw sN-bv-X-Xv. Im-knw _w-Km-fn (21) F-∂ {]-Xn-sb C-∂-se ]p-e¿-s® kw-`-hw \-S-∂ i-‡n an-√n-s‚ ]-cn-k-c-Øp-\n-∂m-Wp ]n-Sn-IqSn-b-Xv. tI-kn¬ hn-P-bv Pm-Z-hv, kndm-Pv d-lv-am≥, ap-l-Ω-Zv A-_v-

Zp¬ F-∂ N-μv _m-_p F-∂n-hsc t\-c-tØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p. C-¥y-bn¬ kv-{Xo-Iƒ- G-‰hpw kp-c-£n-X-sc-∂p I-cp-Xs∏-´n-cp-∂ \-K-c-Øn¬ \-S-∂ kw-`-hw U¬-ln Iq-´-_-em¬kw-K-Øn-\p k-am-\-am-bn h≥ {]-Xn-tj-[-Øn-\v C-S-bm-°n-bncp-∂p. km-enw, hn-P-bv Pm-Z-hv F∂n-h¿ tN¿-∂m-Wp an-√n-seØn-b bp-h-Xn-sb-bpw kp-lrØn-s\-bpw X-S-™p-h-®p tNmZyw-sN-bv-X-Xv. C-hn-sS t^m-t´m-sb-Sp-°p-

∂-Xn-\v A-\p-hm-Z-ap-t≠m F∂p tNm-Zn-®v C-cp-h-sc-bpw th¿]n- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ p t]m-en-kv ]-d-™p. A-{I-an-kw-L-Øm¬ h-f-bs∏-´-Xn-\p-ti-jw s]¨-Ip-´nbp-sS sam-ss_-en-te-°v c-≠pX-h-W A-Ω-bp-sS tImƒ h∂n-cp-∂p. i-–n-®m¬ sIm-√psa-∂p kw-Lw `o-j-Wn-s∏-SpØn. H-Sp-hn¬, tPm-en-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-d-Øm-sW-∂v AΩ-bv-°p a-dp-]-Sn \¬-In-®p. 30 an-\n-t‰m-f-am-Wv bp-h-Xn ]o-Un∏n-°-s∏-´-Xv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-26  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you