Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

14 BKkvXv 2013 _p[≥

c-−p h-b-Êp-Im-c³ tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p Ip-ªn-_o-hn

ssa-Yn-en

G-en-bm-½

im-c-Z {_m-lav -Wn-b-½

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cpØn h-en-b Pp-ap-A-Øp ]-≈n-°p k-ao-]w ap-√-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b _o-cms‚ `m-cy Ip-™n-_o-hn (73). a-°ƒ: D-kv-am≥, apl-Ω-Zv-tIm-b, C-ºn-®nt°m-b F-∂ _n-®p, A–p¬ -d-jo-Zv (Pn-±), J-ZoP. a-cp-a-°ƒ: tIm-btam≥, kp-l-d, J-Zo-P, Akv-am-_n, do-\-Øv. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 11\p I-cp-h≥-Xn-cp-Øn h-en-b Pp-ap-A-Øv ]-≈n- J-_¿ÿm-\n¬.

tIm-gn-t°m-Sv: A-co-°mSv ]-tc-X-\m-b A-ºm-fn _m-e-s‚ (_m-∏p-´n) `mcy ssa-Yn-en (84). a-°ƒ: tUm. D-jm-tZ-hn (I-Æt©-cn), {]-Im-i≥ (F-≥Pn-\o-b¿ B-kv-t{X-enb), tUm. k-Po-`m-bn (sI-b¿-sh¬ B-ip-]{Xn, cm-a-\m-´p-I-c), Zn-t\i≥ (_n-kn-\- v), tUm. \n-j (Zp-_-bv), tUm. k]v-\ (P-\-d¬ B-ip-]{Xn, Im-™-ßm-Sv). a-cp-a°ƒ: tUm. tkm-a-kp-μc≥ (]n.hn.F-kv B-ip]-{Xn), F-e-\ A-ºm-fn (B-kv-t{X-en-b), tUm. _m-e-Ir-jv-W≥ (sIb¿-sh¬ B-ip-]-{Xn, cma-\m-´p-I-c), ]-tc-X-bm-b kp-μ-cn Zn-t\-iv aq-cym-Sv, tUm. In-tjm¿ Ip-am¿ (Zp-_-bv), tUm. kp-tc-jv (Pn-√m B-ip-]-{Xn, \ote-iz-cw). k-©-b-\w hym-gm-gv-N.

Iq-S-c-™n: B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I≥ ]pfn-aq-´n¬ tPm-k-^n-s‚ `m-cy G-en-bm-Ω (85). Iq-ºm-d aT-Øn¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: eo-em-Ω, tPm-kv, kn-kv‰¿ tPm-bv-kn, tPm¿-Pv, _m-_p, ta-cn (A-[ym-]I≥ K-h. F¬.]n kvIqƒ Ip-am-c-\-√q¿), tPm¨-k¨, tSmw (Bkv-t{X-en-b), tPm_n, ]-tc-X-\m-b Nmt°m. a-cp-a-°ƒ: ta-gvkn (tXm-´p-ap-°w), joe, tPm-¿-Pv (F.bp.]n kv-Iqƒ a-Æ-gn), am-b (]q-™m¿), _n-μp (sk‚ v ta-co-kv sslkv-Iqƒ I-°m-Sw-s]mbn¬), \n-Ωn (Bkvt{X-en-b), \n-Ωn (Iq-cm®p-≠v).

Ip-cp-h-´q¿: Nm-e-]p-cØv im-c-Z {_m-lva-Wnb-Ω (74). s\-´q¿ h-S-t°-t\m-{ºØv _-m-e-Ir-jv-W≥ \ºo-i-s‚ `m-cy-bm-Wv. a°ƒ: c-ta-i≥ (Pn-√m k-ssπ Hm-^n-kv, tImgn-t°m-Sv), k-t¥m-jv (\-ºo-i≥-kv U-b-dn ^mw, Xn-cp-h-\-¥-]pcw), c-a-Wn. a-cp-a-°ƒ: ]n Fw {io-P (F.F¬.]n.F-kv ]≈n-∏p-dw), k-c-kz-Xn, Fw Sn am-[-h≥ (D-∏n-emS-Øv ]q-°m-Sv).

D-½m-¯-bv- D-½ ap-°w: t\m¿-Øv- Im-c-t»cn ]q-f-°-®m-en¬ ]-tc-X\m-b ko-Xn-bp-sS `m-cy DΩm-Ø-bv- D-Ω (70). a°ƒ: B-bn-im-_n, sam-bvXo-≥-tIm-b (tlm-´¬ kp`n-£w, t\m¿-Øv Im-c-t»cn), t]m-°p-´n (tlm-´-¬ cp-Nn, ap-cn-ßw-]p-dm-bv). acp-a-°ƒ: A-–p-√ (tÃj-\-dn), ]m-Øp-Ω, ssk^p-∂n-k. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂v H-º-Xn-\p XÆo¿-s]m-bn¬ ]-≈nbn¬.

lw-k ta¬-ap-dn-:- B-e-Øq¿-]Sn- F-dn-bm-S-≥ lw-k(64). a-°ƒ-:- k-^n-b,ap-l-Ω-Zp-j,- A-–p¬- Peo¬,- P-kow.

Ip-ªn-sam-bv-Xn t]-cm-{º: tIm-tS-®m-ense sN-dp-thm-´v Ip-™nsam-bv-Xn (85). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: kp-ss_-Z, l-aoZv, Ip-™m-an. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xn, kpsse-J, Ip-™-–p-√.

a-µn Ip-‰ym-Sn: ]m-Xn-c-∏-‰-bnse ]-tc-X-\m-b H-Xtbm-Øv I-Wm-c-s‚ `mcy a-μn (88). a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, tZhn, hm-kp (Pn.F-®v.Fkv ]p-Xp-∏m-Sn), cm-[, {io-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: ]tc-X-\m-b Ir-jv-W≥, Ip-™n-Ir-jv-W≥, A®p-X≥, k-tcm-Pw (Pn.F-®v.F-kv sh-≈ntbm-Sv), A-\n-X. k-©b-\w hym-gmgvN.

Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]-cn-bm-]p-cw tIm-h-fsØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v A-¸p-«n cm-P³ in-h³ \m-bÀ Pm-\-In H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-μ-aw-K-ew: Nm-Ø-aw-K- tIm-gn-t°m-Sv: tIm-´q-fn Ip-μ-aw-K-ew: sN-dp-Ip-f- sIm-bn-em-≠n: Xn-cp-h\ - ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq-´n-sb Imew F≥.sF.Sn-°p k-ao- {]-Im-i-v lu-kn¬ in-h≥ Øq¿ ]p-\-Øn¬ ]-tc-X- ¥-]p-cw kz-tZ-in tIm-aWm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-em-Wv ]w X-em-c-t°m-´v A-∏p-´n \m-b¿ (75). dn-´. sI.FØp-Ic - I-√p-hn-fb - n¬ \m-b cm-a≥-Ip-´n-bp-sS (85). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B¿ cm-P≥ (62). `m-cy: hn- tXm-´n¬ ho-W \n-e-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-Spkv.C._n A-kn. F-≥Pn- bp-sS `m-cy ]p-\-Øn¬ ssj-e-t_-_n. a-°ƒ: P-bt- a-cn (dn-´. sl¬-Øv \o-b¿. `m-cy: im-c-Zm-Ω Pm-\-In (79). a-°ƒ: inØv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mjo-\, jo-_. a-cp-a-°ƒ: (dn-´. \-gv-kn-Mv A-kn. sa- h-Zm-k≥, cm-[m-Ir-jvkq-∏¿-ssh-k¿). a-°ƒ: bn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ hm-kp Iq-S-c-™n, tZ-h-Zm- Un-°¬ tIm-f-Pv). a-°ƒ: W≥, iym-a-f, P-\m¿-±A-ar-X (t_-_n sa-tΩm-dn- Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ kv sh-≈-∂q¿. k-tlm-Z-c- an-\n, k-t¥m-jv-Ip-am¿ - v Hm-^v \-gvk - n- t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw \≥ (jm¿-P). a-cp-a-°ƒ: b¬ tIm-fP ߃: `-c-X≥, I-a-e, am-[- (kv-t\-l C-e-t{Œm-Wn-Iv- {]-`m-h-Xn, jo-P, Kw-KmMv A-kn. e-IvN - d - ¿), A_-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp. hn, I-eym-Wn, Pm-\p, Xkv), in-h-{]-km-Zv (hn-t√- [-c≥ (sN-dq-∏), hn-P-b-e- £-bv (kn.F-kv.sF.B¿¶w, N-{μn-I, ]-tc-X-\m-b Pv Hm-^n-kv, h-f-b-\m-Sv). a- £v-an. kw-kv-Im-cw C-∂v ˛-F≥.sF.sF.F-kv.Sn, I-≠≥-Ip-´n. k-©-b-\w cp-a-°ƒ: kp-tc-jv-Ip-am¿, cm-hn-se am-hq¿ tdm-Uv Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw Pq-\n-b¿ hym-gmgvN. dn-k¿-®v s^-tem). a-cp-aA-Pn-X, Zo-]v-Xn. iv-a-im-\-Øn¬. I-ÆpIƒ tImw-{S-kv-‰v B-ip-]- I≥: tSm-an (Hm-h¿-kn-b¿ Pm-\-In-A-½ I-≠m-Wt- »-cn ]-©m-b{Xn-bn-se tUm-Œ¿-am¿ F-S-°-c: Hm-t´m-dn-£-bnt]-cm-{º: t]-cm-{º-bn-se ^m-Xzn-a Øv Xr-iq¿). hm-Wn-ta¬: sh-≈n-tbm- \o-°wsN-bv-Xp. Sn-®v ]-cn-t°-‰ tlm-´¬ B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv ´v ]-tc-X-\m-b Xp-emw-]-dhym-]m-cn B-ip-]-{Xnt\-Xm-hpw- Zo¿-L-Im-ewNo-cp t]-cm-{º ]-©m-b-Øv {]- º-Øv a-Ωp-hn-s‚ `m-cy a-dn-b bn¬ a-cn-®p. Np-¶-Ø-d Sukn-U‚p-am-bn-cp-∂ ]-tc-X- ^m-Xzn-a (90). a-°ƒ: aq- sIm-Sp-h-≈n: ]m-e-°p-‰n Ip-‰ym-Sn: h-t´m-fn-bn-se Wn-se tlm-´¬ hym-]m-cn In-gs - ° F-ch - p-Im-´p-Ω¬ \m-b B¿- \m-cm-b-W≥ - k, A-–p-√, d-^o-Jv, \m- tNm-e-°p-∂p-Ω¬ ]-tcF-S-°-c Iq-fn-ap-≠ sN-´nNoc p (85). `¿Ø mh v : ]t cX\ mb kn sI Ip™ m\m-b-cp-sS `m-cy- sIm-√nk¿. a-cp-a-°ƒ: am-an, B- bn≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy a-dn- X-\m-b s]m-°≥. a-°ƒ: bmw-sXm-Sn-I A-∫m-kv bn¬ Pm-\-In- A-Ω (85)-.- a- ky, P-ao-e, k-°o-\. (48) B-Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶\m-Wp, Ip-™n-°Æ - ≥, b (78). a-°ƒ: B-bn-i, °ƒ: h¬-k-e, c-ho-{μ≥,fm-gv-N cm-{Xn 9.-30Hm-sS -FcmP ≥, _m_ p, Cμ nc , ]A– p¿ d l v a m≥, tamam-en-\n,- tKm-]n-\m-Y≥,- h- sN-dn-b ap-l-½-Zv S-°-c ap-∏n-\n {In-kv-X-y≥ tcX \ mb Ip™ nc ma ≥. bn≥I p´ n, apl Ω Z v , Ak-¥.- a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X- Hm-a-t»-cn: ap-d-ºm-Øn ]p]-≈n-°p k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. - ƒ:N-{μn, Ku-cn, \m-b F sI- _m-e-Ir-jv- Xp-]-d-ºn¬ sN-dn-b- ap-l- jv-d-^v (sk-{I-´-dn, dn-bm- a-cp-a° _n-μp, cm-[, _m-e≥, NZv sF.Fw.kn.kn a-lvtlm-´¬ A-S-®v a-I≥ \n-jm-Z-en-tbm-sSm-∏w W≥ -\m-b¿,- th-Wp-tKm- Ω-Zv (Im-°p˛80). `m-cy: {μn. _qs _ an√ Ø v kv a mc I ss_°n¬ ho-´n-te-°p h-cp-∂-Xn-\n-sS ap-∏n-\n]m-e≥ \m-b¿ (I-cp-hIu-kp-Ω. a-°ƒ: ^m-Xznbn¬-h-®v ss_-°v \n¿-Øn C-d-ßn-b A-∫m-kn-s\ Æq¿),- Ip-dp-tßm-´v {io-[- a, B-an-\, kp-ss_-Z, dm- k-an-Xn). jm\ n^ v a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b s]m-∂m-\n: sse-‰v luHm-t´m C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c ]c≥ \m-b¿ (F-S-h-cm-Sv)-,_n-b, k¬-a-Øv. a-cp-a]m-Xn-cn-°-≠n B-en, \n¿-a-e,- _o-\.- kw-kv-Im- °ƒ: k-eow, kp-ssekn-\v k-ao-]w Ip-´q-km-°m- cn-°p-I-tfm-sS s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy Bcw- C∂v D®-I-gn™v aq-∂n- am≥, ap-l-Ω-Zv, ]-tc-X-\m- sse-e, B-an-\, kp\-IØ - v d-^o-Jn-s‚ a-I≥ ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw sNm-Δm-gv-N ]pss_-Z, Ip¬-kp. \v ho-´ph-f-∏n¬. ap-lΩ - Z- v jm-\n-^v. b A-b-aq-´n. e¿-s® a-cn-®p. `m-cy: sk-eo-\. a‰pa-°ƒ: jm-ln-\, jm-P-lm≥ (dn-bm-Zv). a-cp-a-I≥: kp-\n¬ _m-_p (dnbm-Zv).

Hm-t«m-dn-£-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

a-Xn-ª -¸n-¯w _m-[n-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p cp-\m-hm-b: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bnPm-\-In A-½

A-_q-_-¡À

B-bn-i

\m-Wn

_m-e-Ir-jv-W³-In-Sm-hv

\m-cm-b-W³

ImÀ-Xym-b-\n-A-½

sam-bv-Xp

h-S-I-c: Im¿-Øn-I-∏-≈n t\m¿-Øv F¬.]n kv-Iqƒ dn-´. A-[ym-]n-I X-tesIm-bn-tem-Øv Pm-\-In A-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b C \m-cm-b-W Ipdp-∏v. a-°ƒ: cm-[, c-P-\n, cm-a-N-{μ≥ (I-√m-a-e bp.]n kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: \m-cm-b-W≥ \-ºym¿ (dn´. d-h-\yq C≥-kv-s]-IvS¿), `m-kv-I-c≥ (_m-ept»-cn), kp-[m-c-Xv-\w, ]-tcX-\m-b ]-Xva-\m-`-°p-dp-∏v.

D-≈n-tb-cn: Su-Wn-se B-Zy-Im-e hym-]m-cn-bmbn-cp-∂ ]q-Δ-ap-≈-Xn¬ A-_q-_-°¿ (75). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: ap-kv-X^ (]n.Fw tÃm-gv-kv D≈n-tb-cn, am-Xr-`q-an GP‚ v), _-jo¿ (J-Ø¿), lm-jn-Z, k-^n-b, dw-e. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¿-dlvam≥ (t]-cm-{º), Ako-kv (_m-ep-t»-cn), A–p¿-d-lv-am≥ (A-tØmfn), dm-_n-b, d-ko-\.

\-cn-°p-\n: ]n kn ]mew h-≈n-bm-´p-s]m-bnen¬ ]-tc-X-\m-b Ben-t°m-b-bp-sS `m-cy B-bn-i (78). a-°ƒ: A-Ω-Xv-tIm-b, B-en, J-Zo-P, a-dn-bw, d-kn-b. a-cp-a-°ƒ: sam-bv-Xo≥ (]n kn ]m-ew), I-_o¿ (sI F-kv t_-°-dn ]p∂q¿ sN-dp-]m-ew), ku-Z, \-_o-k.

h-S-I-c: ]m-°-bn¬ ]tc-X-\m-b ]-c-ap-‰-Øv A-®p-X-s‚ `m-cy \m-Wn (80). a-°ƒ: N-{μ≥, `mkv-I-c≥, `m-c-Xn, Kw-Km[-c≥, Im¿-Xym-b-\n, ]tc-X-\m-b kp-tc-jv _m_p, c-ho-{μ≥, c-©≥, cRvPn-\n, Kn-co-i≥, koa, tdm-jv-\. a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥, {io-[c≥, c-ta-i≥, {]-tam-Zv, cm-Po-h≥.

sIm-bn-em-≠n: ta-eq¿ \-S-°m-hn¬ _m-e-Ir-jvW≥ In-Sm-hv (71). dn-´. t\-hn D-tZym-K-ÿ-\pw sIm-bn-em-≠n t]m-kv-‰v am-Ã-dp-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]m¿-h-Xn. a-°ƒ: P-bdmw (A-[ym-]-I≥ cm-aIr-jv-W-an-j≥ kv-Iqƒ, ao-©-¥), D-ta-i≥ (JØ¿). a-cp-a-°ƒ: a-RvPp-j, tdm-jv-\n. kw-kvIm-cw C-∂p cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f-∏n¬.

t]-cm-{º: F-c-h-´q-cnse ]m-d-∏p-d-Øv tItfm-Øv \m-cm-b-W≥ (65). `m-cy: cm-[. a°ƒ: {]-`, {]-`o-jv (Fw.F-kv.]n a-e-∏pdw), [-\y, Zn-hy. a-cp-a°ƒ: k-t¥m-jv, {]Xo-jv, jm-Pp. k-tlmZ-c-߃: Pm-\-In-AΩm-fp, tKm-]m-e≥, ]tc-X-cm-b I-Wm-c≥, Ip-am-c≥, I-eym-Wn.

A-tØm-fn: tXm-´-hmbv Im¿-Xym-b-\n-A-Ω (74). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp A-Sn-tbm-Sn. a°ƒ: ]p-jv-]-cm-P≥, ]p-cp-tjm-Ø-a≥, A-PnXv-Ip-am¿, ]-h-\, d-jn, P-b-\n. a-cp-a-°ƒ: Kucn, cm-P-e-£v-an, {]-PnX, t{]-a≥, ]-fl-\m`≥, sk¬-h-cm-Pv, Zmtam-Z-c≥ \m-b¿.

tIm-Sn-°¬: Im-b-SØn¬ sam-bv-Xp (66). `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ. d^o-Jv (Ip-ssh-Øv), Aj-d-^v (Zp-_-bv), dw-e, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: Aiv-d-^v (Zp-_-bv), C-kv-amCu¬ (Ip-ssh-Øv), _m-kv-a (]-tøm-fn), sk\n-b (sIm-√-Sn). ktlm-Z-c-߃. A-–p-¿-dlv-am≥, C-°-ø, D-Ω-ø, B-bn-ip.

A-l-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

A-_Zv p-Ã

a-dn-bw

Ip-ªn-¡-Wm-c³

Ip-ªn-t¨m-bn

{io-[-c³ \-¼ymÀ

D-≈n-tb-cn: ]m-tem-d sslkvI - q-fn-\p- k-ao-]w hym-]m-cnbm-bn-cp-∂ \m-dm-Øv sN-dpIp-∂p-Ω¬ kn sI A-_vZp√ (60). `m-cy: Ip-™m-an-\. k-tlm-Zc - ß - ƒ: B-bn-i, aΩp-t°m-b, A-_q-_° - ¿.

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn ]pØ≥I-fØ - n¬ a-dn-bw (70). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b a-laq-Zv. a-°ƒ: l-ao-Zv, \m-k¿, A-jvd - ^ - v, j-co-^. a-cp-a°ƒ: A-–p-¿d - l - vam≥, k¬-a, k-^o-d, ko-\Ø - v.

sIm-bn-em-≠n: tN-em-bn ao-Ø-se hm-bm-´v Ip-™n°-Wm-c≥ (69). `m-cy: tZhn. a-°ƒ: Ko-X, jo-_, jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: c-Pn-X, k-Xy≥, c-ho-{μ≥. k-©b-\w i-\nbmgvN.

sIm-bn-em-≠n: Im-c-bm-Sv th-´¿-I-≠n Ip-™n-t®mbn (78) `m-cy: Nn-cp-X-°p´n. a-°ƒ: {io-[-c≥, c-ho{μ≥, _m-_p, _m-e-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: Ko-X, cP-\n, k-Pn-X, jo-\.

I-gn-™ Zn-h-kw tIm´-°¬ Nm-∏-\-ßm-Sn ˛ Iq-cn-bm-Sv tdm-Un¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bnSn-®v a-cn-® I-f-Øn߬-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv \u-^¬

`m-kv-I-c³-

sIm-Sp-h-≈n: sh-Æt°m-´v a-e-b-Ω In-g-s°bn¬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n- lmPn (92). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, B-en (H-am≥), A-_q-_°¿, ^m-Xzn-a. a-cp-a-I≥: Im-∏m-´v B-en.

F-S-∏mƒ: s]m¬-∏m-°c X-d-°¬ ]-d-∏q¿-ho´n¬ `m-kv-I-c≥ (58). `mcy: hn-t\m-Zn-\n. a-Iƒ: k-‘y. a-cp-a-I≥: kptc-{μ≥.

]m-ßv: sX-°≥ ]mßn¬ ]-S-∏-bn¬ {io-[c≥ \-ºym¿ (57). `m-cy: k-p-Pm-X. a-°ƒ: A¿Pp≥, hn-jv-Wp. kw-kvIm-cw C-∂v 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

Hm-t«m-bv-¡p ]n-¶n Sn-¸-À-tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

X-Æo¿-t°m-Sv: Hm-t´m-dn£-bv-°p ]n-∂n¬ Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v Hm-t´mss{U-h¿ a-cn-®p. I-cn-º ]m-e-°¬-]o-Sn-I kz-tZin a-Wm≥-X-d-bn¬ ssl{Zp-hn-s‚ a-I≥ A-–p¬ djo-Zv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. C-Sn-® tem-dn \n¿-Øm-sXt]m-bn. C-∂-se cm-hn-se 11\v Iq-‰-\m-Sv s\-√n-°¬ tam-t´m-gv-kv ]-cn-k-c-ØmWv kw-`-hw. Iq-‰-\m-Sv `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Hm-t´m-bv-°p ]n-∂n¬ C-Sn-® ti-jw tem-dn \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v ]-cn-k-c-hm-knIƒ ]-d-™p. Nm-en-t»-cn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. t]m-en-kv A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. A-–p¬ djo-Zn-s‚ `m-cy: j-ao-d-. a-Iƒ: \m-Zn-b. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zm-en, lw-k, kp-sseam≥, \m-k¿, kp-l-d. J-_-d-S-°w ]-´n-t»-cn Pp-am-akv-Pn-Zn¬ \-S-∂p.

C-Sp-¡n P-em-i-b-¯n ap§nb bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n tKm-]m-e-Ir-jv-W³ am-ÌÀ

hn-P-b³ \m-bÀ

J-Zo-P

A-k-bv\mÀ

I-Sn-b-ßm-Sv: t]-cm-{º-bnse F.bp.]n kv-Iqƒ dn-´. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]-¥ncn-°-c-bn-se sI tKm-]me-Ir-jv-W≥ am-ÿ (85). `m-cy: X-¶-Ω. a-°ƒ: {ioe-X, {io-te-J, {]-tam-Zv. acp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, cho-{μ≥, hn-Pn-e. kw-kvIm-cw C-∂p 12\v.

cm-a-\m-´p-I-c: ]p-√pw-Ip-∂v tdm-Un¬ F-d-_-]p-≈n ]pd-t»-cn hn-P-b≥- \m-b¿ (64). dn-´. sd-bn¬-th Po-h\-°m-c-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: cm-tP-iz-cn. am-Xm-hv: ]Xvam-h-Xn A-Ω. a-°ƒ: kp-`m-jv, kp-[o-jv, kp-tcjv. a-cp-a-Iƒ: c-_n-X. k©-b-\w i-\nbmgvN.

Nm-en-bw: sN-dn-b C-√n°¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv Im-kn-an-s‚ `m-cy Sn kn J-Zo-P (65). a-°ƒ: A-–p -emw, A-–p-∂n-km¿, adn-bw-_n. a-cp-a-°ƒ: A-lΩ-Zv, \-^o-k, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: A-–p¬ Jm-Z¿, A-_q-_-°¿, ]tc-X-\m-b P-am¬.

am-¶m-hv: X-fn-°p-f-ß-c A-d-^-bn¬ h-en-b-ßmSn-bn-se ]-g-b-Im-e hym]m-cn-bm-bn-cp-∂ ]-tc-X\m-b hn-eym-Øv Ip-™l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS aI≥ ]-≈n-°-c-bn-se hneym-Øv A-kbv-\m¿ (70). `m-cy: \-^o-k A-hd-¶m-Øv (sIm-√w). a°ƒ: j-l-k, Pp-am-\. acp-a-°ƒ: F Fw k-eow (ku-Zn), ]n Sn ap-\o¿ (ao-©-¥).

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

I-eym-Wn-¡p-«n A-½-

A-K-fn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v N-In-¬-kbn-em-bn-cp-∂ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. sIm-d-h≥]m-Sn-bn¬ s]-cpw-Ip-∂v a-e-bn¬ tSm-an-˛-sk-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^n-tem-tam≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. A-K-fn sF-.F-®v-.B¿-.Un tIm-f-Pn¬ _n-.tImw Ah-km-\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. Cu am-kw H-∂n-\v tIm-´-Ø-d ss{S-_¬ B-ip-]{Xn-°p k-ao-]w ^n-tem-tam≥ k-©-cn-® ss_-°n¬ Po-∏n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se cmhn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v I-√-Sn-t°m-Sv sF-.]n-.kn N-¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

h-f-]-«-Ww ]p-g-bn h-]m-bº-\p-cm-p-SØv kzn: h--tfZ--]i-´n--Wbwp-]p-sSg-bar-n¬X-th-Z-bl-\m-wSv

kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂se cm-hn-se 11Hm-sS ]m-ºp-cp-Øn Zzo-]n-\p k-ao-]-sØ Xp-cp-Øn-t\m-Sv tN¿-∂m-Wv H-gpIn-h-∂ ar-X-tZ-lw \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn-bXv. h-b-\m-Sv I¬-∏-‰-bn-se F-tS-cn-∏-Øn¬ _m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥- en-t_-jv F-∂- a[p(32)hn-t‚-Xm-Wn-sX-∂v Xn-cn-®-dn-™p. I¬-∏-‰ l-cn-X-Kn-cn tlm-´¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: A-Jn-e. a-Iƒ: B-Zn-e-£v-an. k-tlm-Z-cn: \n-j. ar-X-tZ-l-Øn-se j¿-´ns‚ tIm-f-dn¬ I-s≠-Øn-b X-ø¬-°-S-bpsS t]-cm-Wv B-sf Xn-cn-®-dn-bm≥ k-lm-bI-am-b-Xv. Im-ep-Iƒ s_¬-‰v sIm-≠v _-‘n® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv C-bm-sf Im-Wm-Xmb-n-cp-∂p. a-øn¬ t]m-en-kv I-c-bv-°-Sp-∏n-® ar-X-tZ-lw F-kv.sF. kp-tc-{μ≥ I-eym-Ss‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te°p am-‰n.

tKm-]m-e³

sam-bv-Xp

tKm-hn-µ³ \m-bÀ

t_-∏q-¿: \-Sp-h-´w ]m¬I-º-\n-°v k-ao-]w Nn-d°¬ tKm-]m-e≥ (73). `m-cy: C-μn-c. a-°ƒ: kp[o-jv, kp-tc-jv, kp-\ojv, kp-ta-jv, kp-{]n-b. acp-a-°ƒ: c-ta-iv, c-Rv-Pn\n, A-Pn-X, k-‘y, Aiz-Xn. k-©-b-\w hymgmgvN.

]m-te-cn: ]m-d-°-S-hn-se Ip-f-ap-≈-I-≠n Nm-enbn¬ h-°o¬ sam-bv-Xp (65). `m-cy-am¿: ]-tc-X-bmb Ip-™m-an, P-ao-e. aIƒ: k-eo-\. a-cp-a-I≥: k-eow I-√m-®n. k-tlm-Zc-߃: B-bn-ip, ]-tc-X\m-b Nm-en-bn¬ A-Ω-Zv.

_m-ep-t»-cn: ]-\-ßm-Sv sIm-tfmw sIm-bn-temØv tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (86). `m-cy: ao-\m-£n-AΩ. a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, Pm-\-In, k-tcm-Pn\n. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥ \m-b¿, D-Æn, Ko-X. ktlm-Z-cn: e-£v-an-A-Ω.

Xn-cq¿: dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ ]-tc-X-\m-b h-S-°p-ºm-´v aT-Øn¬ i¶-c-ta-t\m-s‚ `m-cy s]mdq¿ th-´p-h-t©-cn ]pØ≥-ho-´n¬ I-eym-Wn°p-´n A-Ω (84). a-°ƒ: \m-cm-b-W≥Ip-´n, {io-[c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, apc-fo-[-c≥, th-Wp-tKm]m¬, cm-[, cm-P-e-£v-an, k-c-kz-Xn. a-cp-a-°ƒ: inh-Zm-k≥, kp-μ-c_m_p, cm-a-N-{μ≥, hn-P-be-£v-an, ]p-jv-], B-i.

C-Sp-°n: C-Sp-°n P-em-i-b-Øn¬ F-´p-Zn-h-kw- ap-ºv Im-Wm-Xm-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. D-∏p-X-d I-Æw-]-Sn ta-am-cn-°p-Sn-bn-se sXt°-s®-cp-hn¬ tam-l≥-Zm-kn-s‚ (29) ar-X-tZ-l-amWv A-©p-cp-fn sh-‰n-e-∏m-d `m-K-Øv P-em-i-b-Øn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn-™ A-©n-\m-Wv ao≥-]n-Sn°m≥- h-e-sI-´p-∂-Xn-\n-sS sN-dp-h-≈w a-dn-™v tam-l≥-Zm-kn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bncp-∂ hm-g-h-c ]m-d-bv-°¬ kn-_n-sb h-e- sI-´ns°m-≠n-cp-∂-h¿ h-≈-Øn-se-Øn c-£-s]-Sp-Ønbn-cp-∂p. C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v A-kn-Â v hm¿-U≥ Sn P-b-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-cpw t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw Zp-c-¥-\n-hm-c-W tk-\-bn-se ap-߬- hn-Z-Kv-[-cpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-bm-dm-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠v tUm. hn B¿ cm-Pp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: im-¥. a-°ƒ: iymw, k-_n≥.

tXm-«n ho-Wp hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

]-≈p-cp-Øn: ho-´p-ap-‰-sØ tXm-´n¬ ho-Wp hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. ku-Øv sN-√m-\w B-dm-´p-Ip-fw ho´n¬ {Kn-K-dn tPm-k-^n-s‚ a-Iƒ tI-kn-b (13) BWv a-cn-®-Xv. sN-√m-\w sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS ar-X-tZ-lw tXm-´n¬ I-≠-Xv. cm-hn-se \m-en-\v ]nXm-hv {Kn-K-dn tPm-en-°p-t]m-hp-tºmƒ tI-kn-b ho´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Ip-´n- A-]-kv-am-c tcm-K-Øn-\v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p-sh-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. am-Xm-hv: em-en. k-tlm-Zc-߃: hn-a¬, F-_n, A-^n-\.

Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw: t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

em-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. ]-´¿-\-S-°m-hv h-en-b]-d-∏q¿ kz-tZ-in I-cp-W-Øv ]-≈n-bm-en¬ _m-∏p-´n ap-kv-eym-cp-sS a-I≥ D-ss\-kv (18) B-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv ]m-em-gn-bn-se C-kv-em-an-Iv tIm-f-Pnse hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. tIm-f-Pn¬ \n-∂p a-™-∏n-Øw _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-thin-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv ssk-\-_. k-tlmZ-c-߃: A-–p¿-d-lv-am≥, C-kv-a-m-Cu¬, Ip-™n-∏, kp-ss_¿.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨p-

a-t©-cn: a-™-∏-‰ F-°∏m-d d-_¿-tXm-´-Øn-se In-W-‰n¬ bp-hm-hn-s\ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-f-¶q¿ Nm-Øw-Ip-fw AØm-Wn-°¬ ]-d-º≥ lpssk-\m¿ F-∂ sN-dntbm-s‚ a-I≥ lm-cn-kv _m-_p (28) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se G-gn\v sh-≈w tIm-cm-s\-Øn-b kv-{Xo-I-fm-Wv ar-X-tZlw I-≠-Xv. ]-Øv tIm¬ Xm-gv-N-bp-≈ Bƒ-a-d-bn√m-Ø In-W-¿ πm-Ãn-Iv h-e-bn-´p aq-Sn-bn-cp-∂p. c-≠p Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-b lm-cn-kv _m-_phn-s\ kp-lr-Øp-°ƒ A-t\z-jn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: _¬-°o-k. a-°ƒ: A-kv-\, A-\-kv. ktlm-Z-c-߃: J-a¿-_m-\p, k-eow, j-^o-Jv, ^-Jv-dp±o≥, B-cn-^. a-t©-cn A-Uo-j-\¬ F-kv.sF tKm-]m-e-Ir-jvW≥ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-In.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨ptN-fm-cn: sh-f-fw tIm-cp∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ hoWv kv{Xo acn-®p. Np-t≈m´v]-d-ºn-se C-f-b-t©-cn jn-\n(44) B-Wv C-∂-se ho-´p-h-f-∏n-se In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®-Xv . amXmhv: im-c-Z. `¿-Øm-hv: -kp\n¬. k-tlm-Z-c-߃: -hnem-kn-\n, kp-j-a, \-fn-\n, jm-Pn, jn-_p. -

Ihp§n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

Xm-a-c-t»-cn: A-S-° ]-dn°p-∂-Xn-\n-sS I-hpßn¬ \n-∂p ho-Wp a-[yh-b-kvI≥ a-cn-®p. ]q-\q¿ tIm-fn°¬ h-S-t°]-d-ºn¬ inh-cm-a≥ F-∂ _n-®q-´n(45)-bm-Wp ho-Sn-\p k-ao-]Øp≈ ]-d-ºnse Ihpßn¬-\n-∂p ho-W-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m\mbn-√. a-°ƒ: en≥-k, _n≥-kn.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-´-W-°mSv: ]m-Xn s]m-fn-® ho-Sn-\p-≈n¬ bp-hm-hv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. ]-´-W-°m-Sv B-dm-´p-h-gnbn¬ C-S-h-gn-°¬ Ip-cym-t°m-kn-s‚ a-I≥ en-_n≥ (24) B-Wv a-cn-®-Xv. sh¬-UnMv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: en-√n-°p-´n. k-tlm-Z-cn: en-‰n.-

In-W-än acn-¨-\n-e-bnÂ

s]cp-ºm-hq¿: BƒXm-ak - a - n√m-Ø ho-´nse ]d-ºnep≈ In-W-‰n¬ Is≠-Ønb ar-X-tZ-lw D-Ø-tc¥y°mc-t‚Xm-sW-∂p kwibw. s]-cp-ºm-hq¿ aqhm-‰p]pg tdm-Unse {In-kv-Xy≥ ]-≈n-°v kao]sØ ]-≈n-∏m-S≥ F¬-tZm-kn-s‚ ho´pIn-W‰ - n-emWv \m-epZnh-kw ]-g-°-ap-≈ 30 hb- v tXm-∂n-°p∂bmfpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ssI-Ø-≠nbn¬ ap-tI-jv F-∂v ln-μn-bn¬ ]-®I - p-Øn-bn-´p-≠v.

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶v ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.


6

thÀ-]mSv

koCHI

14 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

D-¯-tc-´y-¡m-csâ ar-X-tZ-lw In-W-än I-s−-¯n iym-`-hn

IÀ-an-en-

ssj³

kp-tcjv

C-kv-am-bnÂ

tP-¡-_v

F-kv-X¸m³

tKm-hn-µ kzm-an sN-«n-bmÀ

sIm®n:Ce-Iv{Sn-kn‰n t_m¿Uv dn´.DtZym-Kÿ≥ A-ø-∏≥-Im-hv kn‰n-k¨ tdm-Uv {iossiew ]n.-Fw.AtimIs‚ aIƒ iym`hn ({io-P˛42). am-Xm-hv: kp[¿Ω (Fkv.-F≥.-F-®v.F-kv.dn-´.A[ym-]nI) ktlm-Z-c≥: {ioe≥ (t]m-∏p-e¿ saKm tamt´m¿kv)

ssh-∏n-≥: ]p-Xp-ssh∏v]tcX\m-b Iq-´p-¶¬Nm-t°m-bp-sS `m-cy- I¿an-en- (97)- .- kw-kv-Im-cw\SØn.- a°ƒ-: tPm-kn,am-Kn.- acp-a°ƒ-: Pq-Un,Ip-™-∏≥.-

tIm-X-aw-Kew: C-S-∏n≈n C-©-∏-\m¬ tPm¨ Ip-cy-s‚ a-I≥ ssj≥ (38) (tIm-X-awK-ew am¿ t_-kn¬ l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iqƒ Iw]yq-´¿ hn-`m-Kw A-[ym-]I≥). `mcy: sk-tc-jv. tIm-´∏-Sn sIm-‰m-en¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

]-≈p-cpØn: I-t®-cn∏-Sn ku-ay \n-hm-kn¬ Sn sI kp-tc-jv(56). `mcy: i-Ip¥-f. aIƒ: kuay. a-cp-aI≥: Zn-eo]v.

ap-hm-‰p]p-g:sIm-®-ßmSn ]m-e-Øn-¶¬ ]p-Ø≥]p-c-bn¬ C-kv-ambn¬(82). `mcy: sh≠ph-gn Xm-Wn-tam-tf¬ _o-hn(82). a°ƒ: A-jd^v, A-–pƒ d-joZv,dmjn-Z, A¿-jmZv, k-^n-b. a-cp-a°ƒ: dm-hn, l-ko\, k-eow, k-^n-b, _jo¿.

I-f-a-t»cn: I-cn-∏m-bn kp-μ-c-Kn-cn tdm-Uv kulr-Z-\-K¿ hm-th-en B‚-Wn a-I≥ tP-°_v(58). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\p I-f-at»-cn sk‚ v tPmk-^v tkm-jy¬ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: sle≥(sd-∂n). a-I≥ CΩm-\p-h¬ tP°-_v(cmP-Kn-cn ssl-kv-Iqƒ hnZym¿-Yn).

s]-cp-ºm-hq¿: B-bØp]-Sn ]m-d-∏p-dw tZhkn F-kv-X∏m\p(68). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p B-b-Øp]-Sn \n-Xy-klm-b am-X ]≈n sk-an-tØ-cnbn¬.`m-cy: F-eym-Ω. a°ƒ: sk-_mÃn≥,B\n,h¿-Kokv, ]u-tem-kv,an-\n.a-cpa°ƒ: {Xn≥kn, am¿´n≥, Pn\n, kuay,km_p.

Im-°-\m-Sv: A-Øm-Wn kn-μq-c-Øn¬ tKm-hn-μ kzm-an sN-´n-bm¿(70). a°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥,k-c-kzXn, P-b-e£-an, in-h kp-{_-“Wy≥.a-cp-a-°ƒ: ap-Øpe-£-an,in-h-Ip-am¿.

\-tS-i-¸-Wn-¡À

s]-cp-ºm-hq¿: t]m™m-t»-cn ap≠-°-tamfØv ho-´n¬ a-°m¿ lmPn (80). `m-cy sF-jpΩ.a-°ƒ A-–p¬ JmZ¿, _o-cm≥, B-Øn°, _o-^m-Øn-Ω. a-cp-a°ƒ ku-Z, km-Pn-X, A–p-≈, C-{_m-low.

tN¿-Ø-e : h-b-em¿-]©m-b-Øv G-gmw hm¿-Uv Kn-cn-\n-hm-kn¬ sI hn \-tS-i-∏-Wn-°¿ (80). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: ]-tc-X-bm-b im-¥Ω. a-°ƒ: sI. F≥. bZp (am-Iv-U-h¬ I-º-\n), sI F≥ Kn-co-jv(-sh-b¿ lu-knMv tIm¿-∏-tdj≥ am-t\-P¿ F-d-WmIp-fw), a-cp-a-°ƒ: B-i, kn-\n(-tlm-an-tbm -tUmIv-S¿).-

enÃn-¡p«n tXmakv

k-¡oÀ

a-¡mÀ lm-Pn

sNß-∂q¿: sImgp-h√q¿ apI-tfØv hS-t°Xn¬, Fw Fw tXmakns‚ `mcy en√n-Ip´n (65). kwkvImcw ]n∂o-Sv. a°ƒ: dPn, sd\p, Hma\, tdmbn.

]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn h-S°p-ºm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn\v k-ao-]sØ k-°o¿ (25) Ip-g-™pho-Wv a-cn®p. ]-ø-∂q¿ am-fn¬ dne-b≥-kv Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv. amXm-hv: ku-Z.

k-Zm-in-h³ ]n-Å Xncph√: In-g-°pw-ap-dn Im-´p-am-en¬ ho-´n¬ dn-´. t]m-en-kv tIm¨-kv-‰_vƒ k-Zm-in-h≥ ]n≈(I-Æ≥-]n≈˛76). `mcy: ]-tc-Xbm-b sI im¥-Ω. a°ƒ: cmw-Ipam¿(a-kvI-‰v), Ir-jv-WIp-am¿(U-b-d-Œ¿, sP.sI.B¿. A-tkm-kntb-‰v-kv). a-cp-a°ƒ: cmPn- cmw-Ip-am¿, hn-Zy Irjv-W-Ip-am¿. kw-kv-Imcw C-∂v ssh-Io-´v ap-∂n\v ho-´p-h-f-∏n¬.

tZ-hp A-½ ]-ø-∂q¿: F-Sm-s´ ]pXn-b]p-c-bn¬ tZ-hp AΩ (83). a-I≥: P-\m¿-±\≥. a-cp-a-Iƒ: \-fn-\n.

tXm-a-kv Xn-cp-h-√: th-߬ I-cn∏m-bn¬ sI kn tXm-akv (82). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv-°v 2.-30\v th߬ sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: en-√n. a-°ƒ: kqk≥, em-en, tam-fn, ]-tcX-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ: am-Xyp tXm-a-kv, jm-Pn, tam-l≥.

ssa-¡nÄap-cn-°m-t»-cn: a-‰-Øn¬ ssa-°nƒ ssa-°nƒ (74). a-°ƒ tdm-bn, tPmkv, tPm-jn, tPm-_n, tPm-Wn, dm-Wn, tPm-fn (D-e-°-a-‰-Øn¬, D-∏ptXm-Sv) kw-kv-Im-cw ap-cn°m-t»-cn sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬ C-∂v aq-∂p a-Wn°v. `m-cy: ta-cn \-Sp-∏-dºn¬, tXm-{]mw-Ip-Sn.-

X-¦-½ Xn-cp-h-√: Ip-‰q¿ X-ebm¿ sh-≈m-t©-cn¬ ]tc-X-\m-b Ip-´-∏≥ \m-bcp-sS `m-cy X-¶-Ω (91). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: hn-P-b-Ω, k-c-f, ]tc-X-cm-b hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿, s]m-∂-Ω. a-cp-a-°ƒ: eo-e, taml≥-Ip-am¿, ]-tc-X-cm-b `m-kv-I-c≥ \m-b¿, tKm]n-\m-Y≥ \m-b¿.

Ip-ª-½ sNß-∂q¿: B-e D-ΩmØn¬ a-Æn-Sn-™ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b Zn-hmIc-s‚ `m-cy Ip-™Ω(80).

a-dn-b-¡p-«n am-dn-I: Xm-fp-¶¬ ]-tcX-\m-b tPm-k-^n-s‚ `mcy a-dn-b-°p-´n (84). kw-kv-Im-cw C-∂v H-∂n\v aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\ ]-≈nbn¬. aq-e-a-‰w a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ta-cn, tZ-h-kym®≥, eo-em-Ω, kn-ÿ tdm-k-Ω, kn-kv-‰¿ tPmb-Ω, an-\n. ]-tc-X-cm-b Ip-™q-™v, h¿-°n, Gen-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: a-dnbm-Ω, h¬-k-Ω, en-kn, h¿-°n-®≥, ]-tc-X-\m-b tdm-k, tXm-a-kv, kp-ioe≥.

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ h-SpX-e: A-cq-°p-‰n ]©mb-Øv \memw hm¿Uv a≥-kn-ep¬ d-^oJn¬ A-–p¬-Jm-Z¿(Imtbm-Im-°˛65). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-Zv\m≥, sF-j. a-cp-a-°-ƒ: A-–p¿-d-low, \m-^nb.

j-d-^p-Zo³ sIm-√w: ]-g-bm-‰n≥-Ip-gn k-lo-dm a≥-kn-en¬ (k°o¿ lp-ssk≥ \-K¿-˛ 113) j-d-^p-Zo≥ (65). J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v a-°m-\n ]-≈nbn¬. `m-cy: tkm-^n-b.

tim-im-½ Ip-≠-d: sN-∏-≈n¬ Ncp-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\mb Ko-h¿-§o-kn-s‚ `m-cy tim-im-Ω (94). a-°ƒ: DΩ≥, ]-tc-X-\m-b tbml-∂m≥, Ip-dn-bm-t°mkv (_n.-Fw.-kn. im-kvXmw-tIm-´), A-∂-Ω. a-cpa-°ƒ : eo-em-Ω, dm-tlep-°p-´n, G-en-°p-´n, h¿§o-kv D-Ω≥.

k-Xy-Zm-kv sh-™m-d-aq-Sv: ]m-d-bv°¬ B-ep-hn-f ho-´n¬ Pn k-Xy-Zm-kv (Fkv.F≥.Un.]n tbm-Kw ]m-d-bv-°¬ im-Jm ap≥ sk-{I-´-dn-˛ 82). `m-cy: ]tc-X-bm-b tKm-a-Xn. a°ƒ: C-μn-cm-tZ-hn,hn-Pb-Ip-am-cn, k-Xn-Ip-am-cn, X-¶-®n.

s]cp-ºm-hq¿: BƒØm-a-k-an√m-Ø ho-´p-]-d-ºnse In-W-‰n¬ In-S-∂ ar-X-tZ-lw D-Ø-tc-¥y≥ kztZ-in-bp-tS-Xm-sW-∂p Xn-cn-®-dn™p. s]-cp-ºm-hq¿ ap-hm-‰p]pg tdm-Un¬ kp-tem-° {In-kv-Xy≥ ]-≈n-°v F-Xn¿h-iw ]-≈n-∏m-S≥ F¬tZm-kn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ In-W-dn-em-Wp \m-ev Znh-kw ]-g-°-ap-≈ 30 hb-kv tXm-∂n-°p-∂ D-Øtc-¥y-°mc-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ssI-Ø-≠n-bn¬ ap-tI-jv F-∂v ln-μn-bn¬ ]-®Ip-Øn-bn-´p-≠v. Zp¿K-‘w h-an-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-em-Wp In-W-‰n¬ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv.C∂-se D-®-tbm-sS ar-X-tZ-lw In-W‰n¬ \n-s∂-Sp-Øp t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm°n.

bp-h hy-h-km-bn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn Im°-\m-Sv: kz-Im-cy I-º-\n-bp-Sa-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. a™-{] X-h-f∏m-d tN-‰p߬ tPm-k-^n-s‚ a-I\pw C-t‚¨ sS-Iv-t\m-f-Pnsb-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ D-S-a-bpam-b -t_m-_n tPmk-^v(35)B-Wv Im-°-\m-Sv hm-S-I ho-´n¬ a-cn-®-Xv . C∂-se ssh-In-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv _-‘p-°fpw \m-´p-Im-cpw acWhnh-cw A-dn-bp-∂-Xv.H-cp a-Wn-°p ap-ºv k-tlm-Z-c-\pw k-lr-Øp-°fpw t^m-Wn-eq-sS kw-km-cn-®-XmWv. km-ºØn-I _m-[y-X-bm-Wp bphm-hns\ B-fl-l-Xy-bv-°p t{]cn-∏n-®-sX-∂m-Wp kw-i-bw. C∂-se D-®-bv-°v kp-lr-Øp-°-fn¬ ]-e¿°pw ]-Ww \¬-Im-sa-∂p ]-d-™n-cp-∂p. -F-∂m¬ t^m¨ sN-bv-Xn-´pw a-dp-]-Sn-bn√m-Xm-b-t∏m-ƒ kplr-Øp-°ƒ hm-S-I-ho-´n-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. hmXn¬ Xp-d-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂p Xr-°m-°-c t]men-kn-¬ hnh-cw A-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v t]m-en-sk-Øn hm-Xn¬ s]m-fn-®v AI-Øp I-S-∂-t∏m-gm-Wp In-S-∏pap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I≠Xv. A-hn-hm-ln-X-\mb bp-hm-hv aq-∂p am-k-am-bn- X\n-®m-Wp hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂-Xv. t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw F-d-Wm-Ip-fw P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn- tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.A-Ω t_-_n. G-I k-tlm-Z-c≥ t\m-_n.

tXm-«n ho-Wp hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p \m-cm-b-W³

A-½n-Wn-b-½

kp-µ-cn-b-½

A-en-¡p-«n

`mÀ-¤-hn

I-{Xo-\

Ir-jv-W³-Ip«n

Ku-cn

]-d-∏q¿: A-∂-I-c amßm-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb th-ep-hn-s‚ a-I≥ \mcm-b-W≥(61). kw-kv-°mcw C-∂v- 14/08/2013 _p-[\m-gv-® cm-hn-se 9.30\vho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kp-a (G-\m-am-hv]q-Δ-t»-cn Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: kp-cm-Kv- (saUn-°¬ d-s{]-sk‚o-hv- ep-]n≥), k-\n¬ (Zp-_mbv-).

am-f: h-S-a ap-Xp-Ip-‰n ]-dºn¬ A-Ωn-Wn-b-Ω(93). a-°ƒ: \m-cm-b-W≥, inh-cm-a≥, ]-tc-X-\m-b tUm. F cm-[m-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. Aw-_p-P-h-√n, {io-Ip-amcn, C-μn-c in-h-cm-a≥(amf {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v).

hm-S-\-∏-≈n: Im-´q¿ s]m-™-\w h-en-bm´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e≥-\m-b¿ `m-cy kpμ-cn-b-Ω(67). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: {io-tZhn, P-b≥, ap-c-fn, an-\n, c-Rv-Pn-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, c-Lp, B-\-μv, jo-\, A-\p.

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ap-Ø-Ωm-hv ]-Wn-°-ho´n¬ H-X-\-ßm-´n¬ A-en°p-´n (85). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: kp-sseJ. a-°ƒ: P-eo¬, Akn, j-an, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: A-ko-\, ap-Xm-kv, jw-kp, Cw-Xn-Im-^v.

hm-Sm-\-∏-≈n: Im-´q¿ a[p-cw-]n-≈n Nn-c-´-∏p-c-bv°¬ th-em-bp-[-s‚ `mcy `m¿-§-hn(69). a-°ƒ: _m-_p, cm-Pp, P-e-P, h\-P. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, P-b-¥n, {]-Im-i≥, `mkn.

ImeSn: tIm-e-t©-cn amXyp a-Iƒ I-{Xo\(85).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p-tijw 3.45\p am-Wn-Iy-awK-ew sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

A-e-hn-¡p-«n

P-b-N-{µ³

l-ao-Zv s]-cn-ß-Øq¿: I-t®-cnbn-se ]-tc-X-\m-b Ip\n-bn¬ A-Ω-Zn-s‚ aI≥ l-ao-Zv (39). s]-cnß-Øq-cn-se k-eo-\-bmWv `m-cy. a-°ƒ: Ppss\-Zv, ip-ssl-_v, ^nZm ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c߃: iw-kp-±o≥, eØo-^v, P-ao-e, \-Pv-a.

Iq-Øp-]-d-ºv: h-´n-{]w 117se sIm-f-Øm-\n-bØv ho-´n¬ tIm-c≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p. a-°ƒ: cm-P≥, at\m-l-c≥, c-ta-i≥, hnt\m-Z≥, Zn-t\-i≥, kPo-h≥, A-\o-jv, {]-Zo]≥ (_n-kn-\-kv), ]-tcX-bm-b \-fn-\n. a-cp-a°ƒ: hn-em-kn-\n, k-hnX (A-[ym-]n-I), tim-`, ssj-P, kv-an-X, tc-jv-a, `-hn-j, {]-Kn.

B-e-ßmSv: sN-´n-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Zm-tamZc-s‚ `m-cy Ku-cn(85). a°ƒ: a√n-I, Xn-temØa, kp-io-e, A-timI≥, Ko-X, aWn, {]k-∂, hnPn, kp-[. a-cp-a°ƒ: cmP≥, kp-{_≥, _m_p, kp-[, Ip´≥, hnPb≥, cmP≥, Xn-e-I≥, kp\n.

en-PnÂ

s]-cp-h≈ - q¿: tNm-e°¬ ]-≈n ap-Xh - √ - n-bpw ]p-Xn-b] - d - º - v a-l√ - v Im¿-Wh - c - p-am-b kn kn A-eh - n-°p-´n lm-Pn (Ip™≥ lm-Pn˛75). `m-cy: hn ]n ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω.

aq-hm-‰p-]pg: Duc-a-\ Dt∂-°m-Sv t]m-©m-en¬ ]n sF Ir-jv-W≥-Ip´n(68).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v 12.30 \p ho-´p-hf-∏n¬. `mcy: G-‰p-am-\q¿ ]-Sn-™m-sd ap-≈p-then¬ Ip-Sw-_mw-Kw- ]flm-hXn. a°ƒ: ]n sI A-\q]v, ]n sI A-\ojv(kn.]n.Fw D-t∂-°mSv {_m-©w-Kw). a-cpaIƒ: kuay.

{io-a-Xn s]m-‰-Ω¬: e-√-_nbn¬ Fw ]n {io-a-Xn (89). F-e-Øq¿ kn.Fw.kn tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ {]-[m-\m[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. tI-c-f Iu-ap-Zn _yq-tdm No-^v ]-tc-X-\m-b ]n Un Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cybm-Wv. a-°ƒ: ]n Un l-cn-{]-`, ]-tc-X-\m-b Un cm-Pohv. a-cp-a-°ƒ: jo-\, {]ko-X (Pn.Fw am¿-°-‰nMv an¿ dn-te-t´-gv-kv, F-dWm-Ip-fw).

a-[q¿: Iq-Uv-ep-hn-se Pb-N-{μ≥ (41). A-kp-Jw aq-ew Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: Aºp. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b Ia-e. `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: Im¿-Øn-Iv, ImP¬. k-tlm-Z-c-߃: Pb-{io, im-en-\n.

Ip-ªm-an l-Öp-½ \m-Zm-]p-cw: s]-cp-ap-≠t»-cn-bn-se ]-tc-X-\m-b B-bm-SvI-≠n-bn¬ Ip™m-en- lm-Pn-bp-sS `mcy Ip-™m-an- l-÷p-Ω (95).

a-´-∂q¿-: sIm-f-∏ enw\m-e-b-Øn¬- kn- enPn¬ -(20). ]n-Xm-hv: F kp-[m-I-c≥ (I-Æq¿F.sI.Pn-. B-ip-]-{XnPo-h-\-°m-c≥,- kn-.]n.Fw.- aq-tS-cn- {_m-©wKw).- ]n-Xm-hv: kn- c-Pn-e (]-´m-∂q¿,- k-l-I-c-W _m-¶v- Po-h-\-°m-cn,- kn.]n-.Fw.- ]-´m-∂q¿- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Kw).k-tlm-Z-cn-: enw-\.-

sN-dn-b-cm-a³ sIm-Sp-h-≈n-: ap-Ø-ºew s]m-bn-en¬- sN-dn-bcm-a≥- (72)-.-

am-X \-cn-°p-\n: ta-se ]m-eßm-Sv sh-ß-f-Øv ]-tcX-\m-b cm-c-s‚ `m-cy amX (78). a-°ƒ: _m-e≥, tZ-hn, Ko-X, `-c-X≥ (\cn-°p-\n k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v).

]m-¨À t]-cm-{º: I¬-∏Øq¿ t]-cm-ºv ssl-kI v- q-fn-\p k-ao-]w Nm-b° - S- \-SØp-∂ sN-dp-hÆ - q¿ Xm∂n-bp-≈] - d - º - n¬ ]m®¿ (93). `m-cy: ]-tc-Xb - mb A-Ωm-fp. a-°ƒ: Ip™n-°Æ - ≥, \m-cm-bW≥, cm-P≥, hn-Pb - ≥, h¬-ke - , eo-e, ]-tc-Xbm-b Pm-\p.

tIm-c³

tIm-c³ sN-dp-]p-g: I-∂n-°f - sØ A-t´m-fn tIm-c≥ (95). `m-cy: Ip-º. a-°ƒ: am-[h - n, _m-eI - r-jvW≥, \m-cm-bW - n, c-ho{μ≥, kp-io-e.

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

]-\-a-cw: I¬-∏-‰ Fkv.sI.Fw.sP. kv-Iqƒ t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sh-≈-∏m-d-°¬ Ip-™- ]-\-a-cw B-S-bm-´v ho–p-√ (85). `m-cy: ]-tc-X- ´n¬ Fw Un tKm-]m-eIr-jv-W≥ (80). bm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: a-°ƒ: Fw Pn B-im-eap-l-Ω-Zv, A-–p-¿-dlvam≥, A-–p¬ I-cow X, ]-tc-X-bm-b D-jm-eX, Fw Pn tZ-hm-\-μ≥ (aq-h-cpw Zp-_-bv), A–p¬ h-lm-_v (ku-Zn), (A-[ym-]-I≥, Fkv.sI.Fw.-sP. kv-Iqƒ, ssa-aq-\-Øv, \-^o-kI¬-∏-‰). Øv, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: D-a¿ (hn-eym- a-dn-bp-½ ∏-≈n), aq-k ]-d-ºn¬, Hm-a-t»-cn: h-en-b-sIm]n F≥ aq-k (ss]-tXm- √n sh-≈m-¶¬ kv-I-dn-bØv), ^m-Xzn-a, j-co-^, bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (Ip^-co-Z, ^u-kn-b. ™m-Ω˛82).

Ip-ª-Ðp-Ã

]-≈p-cpØn: ho-´p-ap‰-sØ tXm-´n¬ ho-Wp hn-Zym¿Yn-\n a-cn®p.ku-Øv sN√m-\w B-dm-´p-Ip-fw ho´n¬ {KnK-dn tPm-k-^n-s‚ a-Iƒ tI-kn-b (13) BWv a-cn-®Xv. sN√m-\w sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se Ggmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sNm-Δmgv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS arX-tZlw tXm-´n¬ I-≠Xv. cm-hn-se \m-en-\v ]nXm-hv {KnK-dn tPm-en°p-t]m-hp-tºmƒ tIkn-b ho´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d™p. Ip-´n-°v A-]-kv-am-cw h-cm-dp-s≠∂pw C-Xn-\v a-cp∂p-I-gn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p-sh∂pw ]-d-bp∂p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn´p-sIm-SpØp. am-Xmhv: emen. k-tlm-Zc߃: hna¬, F_n, A-^n\.

H-am-\n hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn¨ bp-hm-hn-sâ J-_-dS-¡w \m-sf tN-e-°pfw: I-gn-™ Ggn-\p H-am-\n-se k-em-ebn-≠mb s{S-bn-e-d-]-I-SØn¬ a-c-n-® s]-cp-ºmhq¿ tN-e-°p-fw kz-tZ-in ]-tc-X\m-b sX-ß-S ho´n¬ A-en-bp-sS a-I≥ apkv-X-^(41)bp-sS ar-X-tZlw C∂p cm-hn-se \m-´nse-Øn°pw. Xp-S¿∂p tN-e-°p-fw ap-kvenw P-amA-Øv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-dS-°w \-S-Øpw. am-Xmhv: B-bn-j. `m-cy:t]m-™m-ti-cn tamf-Øp ho-´n¬ sIm-®-l-ΩZn-s‚ a-Iƒ l-Δm _o-hn-. a-°ƒ: apw-Xmkv,ap-lvkn≥, ap¿-jn-Zv (hn-Zym¿-Yn-Iƒ).

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p A-K-fn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v N-In-¬-kbn-em-bn-cp-∂ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. sIm-d-h≥]m-Sn-bn¬ s]-cpw-Ip-∂v a-e-bn¬ tSm-an-˛-sk-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^n-tem-tam≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. A-K-fn sF-.F-®v-.B¿-.Un tIm-f-Pn¬ _n-.tImw Ah-km-\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c߃: Sn-tPm, Sn≥-kn tPm-k¨.

A-bn-im-½

kp-sse-J

Im-™n-c-∏-≈n : tX-\wΩm-°¬ A-_v-Zp¬-k-a-Zv (D-in-b-Æ≥)s‚ `m-cy A-bn-im-Ω (75).J-_-d-S°w D-®-°v H-∂n-\v ss\\m¿ ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. ]-tc-X Im-™n-c-∏≈n I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ \m-k¿, d-jo-Zv, \u-jm-Zv , k-eow, sd-Po-\. a-cp-a-°ƒ skao-\, k-eo-\, em-P, kØm¿ (Cu-cm-‰p-t]-´)

sh-≈q¿: sh-≈q¿ ]mdm-bn¬ ]-tc-X-\m-b aqk-bp-sS `m-cy kp-sse-J (88). a-°ƒ: sse-e, apl-Ω-Zv, jw-kp-±o≥, a°m¿, B-bn-j, kp-lv-d, A-bq-_v-Jm≥, \m-k¿, A-Iv-_¿, jm-P-lm≥. acp-a-°ƒ: sIm-®p-ap-l-ΩZv, kp-ss_¿,A-ko-kv, \-kn, j-°o-e, jw-e, \ko-a, dm-_n-b, kp-\n-Xm, \n-j.

J-Zo-P¡p-«n

b-tim-Z

C-cn-´n: Ip-´p-]p-g-bn-se ]-tc-X-\m-b ]m-¥-°mS≥ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy JZo-P°p-´n (75). a-°ƒ: a-c-°m¿, kn-±oJv. a-cp-a-°ƒ: \-_o-k, d-jo-Z.

I-Æq¿: X-fm-∏n-se ]tc-X-\m-b ]n kn hm-kh-s‚ `m-cy H sI b-timZ (91). a-°ƒ: kp-am-en\n, t{]-a-e-X, ]-hn-{X≥, t{]-a-cm-P≥ (sN-ss∂), h-\-P, tc-Wp-I, B-i (dn-´. {]-^-k¿, K-h. Irjv-W-ta-t\m≥ h-\n-Xm tIm-f-Pv). a-cp-a-°ƒ: tUm. e-£v-aW≥, N-{μ≥, c-ho-{μ-≥, Kw-Km-[-c≥, ju-°-Øv, kp-j-a, A-\n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10.30\v ]-øm-º-eØv.

Ir-j-W v ³ ]-Sn-™m-dØ - d - : ]p-Xpt»-cn-°S- h - n-se B-Zy-Ime X-ø¬-sØm-gn-em-fn ]m-Sn-™m-sd X-øp-≈Xn¬ Ir-jvW - ≥ (75). `mcy: e-£va - n. a-°ƒ: cm-Poh≥, c-hn (_-lvd - bv≥), _m-_p.

A-Ðp P-eoÂ

A¶w

eo-e

hn-ÎÀ kp-\nÂ

D-½m-\n-D-½

Ip-ª-½

I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv I-cn-ae-°p-gn-bn¬ sk-bv-Xp-apl-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ A-–p¬ P-eo¬ (49). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: s\-ko-a _ohn Cu-cm-‰p-t]-´ X-SØn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-ao≥,A-an-\p.

A¶-amen : thßq¿ Ipdn-tb-SØv ]tc-X\mb ]t{Xm-kns‚ `mcy A∂w (87) \ncym-X-bmbn. kwkvImcw C∂v (14/08/2013, _p[-\m-gvN) D®-I-gn™v aq∂n\v thßq¿ sk‚ v tPmk^v ]≈n-bn¬. Ipdn-®n-e-t°mSv Nnc-∏-dº≥ IpSpw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ: B\n (Kh¨sa‚ v kvIqƒ a‰q¿), tacn (]q-s\), tPm¿÷v (]-ø-∂q¿), sIm®p-dmWn (sk‚ v Atem-jykv kvIqƒ, F¬Øp-cp-Øv), tPmkv (F¬.-F-^v. tlmkv]n‰¬, A¶-am-en), ^nteman\ (sIm-√w) acp-a-°ƒ: ]utemkv ap√-t»-S-Øv (dn-´. t]mÃv amÿ, Bep-h) h¿§okv FS∏p-f-h≥ (]q-s\), t__n ta\m-t®-cn, A¥-∏≥ Im™n-c-Øn¶¬ (dn´. So®¿ sk‚ v Atem-jykv kvIqƒ F¬Øpcp-Øv), jo-_ (sP n) (sk‚ v tacokv F¬.-]n. kvIqƒ, ae-bm‰q¿), ]utemkv Nnc-∏-dº≥ (\-Sp-h-´w).

]dhq¿: sI-Sm-awK-ew tZ-h-kzw-]-d-ºn¬ Aºm-Sn(Ir-jv-W-\n-hmkv)bn¬ ]-tc-X-\m-b tkmƒh tKm-]me-s‚ `m-cy eo-e(58). kw-kv-Im-cw C-∂p cmhnse 8\vv tXm-∂y-Im-hv s]m-Xpiv-a-im-\-Øn¬. a-°ƒ: _nμp,_n-tPmbv. a-cp-a-°ƒ:{io-\nhmk≥, cP\n

]-d-hq¿: h-S-t°-I-°-c ap-d-h≥-Xp-cp-Øv Ip-cn-in¶¬ ]-tc-X\m-b tkhym¿ tPm-Wn-s‚ a-I≥ hn-Œ¿ kp-\n¬(46). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p a-S-πm-Xp-cp-Øv sk‚ v v tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.`mcy: tkm-^n. a°ƒ: ssj≥, jmen.

In-g-°ºew: Du-c-°m-Sv D-dpa-Øv ]-tc-X\m-b h¿-°n-bp-sS `m-cy Ip™-Ω(82). I√m-∏m IpSpw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a°ƒ: tPm¿-Pv, G-eymkv, h¬k, h¿-Ko-kv. acp-a°ƒ: H-eo-\m kqk≥, sI.kn. h¿Kokv.

hn-tÎm-dn-b

Ip-ªn-¸m-¯p-½

Im-™n-ca‰w: C-Sh-´w I-cn-∏m-´v sX-t°-°-c ]tc-X-\m-b ]-co-Xv _mthm-bp-sS `m-cy D-Ωm-\nD-Ω(90). J-_-dS-°w C∂p cm-hn-se 10\p Im™n-ca-‰w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ ÿm-\n¬. a°ƒ: C-{_m-lnw, sk-bv-XpIp´n, \mk¿, ]m-ØpΩ, kpl-d. a-cp-a°ƒ: ssk\-_, ]m-Øp-Ω, ssk\-_, kp-sse-am≥, Aen.

A-ÐpÀ-d-l-vam³ ap-k-veymÀ ]-Sn-™m-d-Ø-d: Fkv.ssh.F-kv. k¿°nƒ {]-kn-U‚ v hm-cmº-‰ In-W-dp-≈-Xn¬ A–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ (45). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-_n-Z, kp-a-ø, im-°n-d, B-Øn-°, Dss_-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p-√ k-A-Zn, a-Ωq-´n.

A-ÐpÀd-l-vam³ _-¥n-tbm-Sv: a-Æw-Ip-gnbn-se Fw ]n A-–p¿-dlvv-am≥ (53). a-t©-iz-cw a-fi-ew F-kv.-ssh.-Fkv sk-{I-´-dn, aw-K¬-]mSn ss]-h-fn-sK kw-bp‡ P-am-A-Øv sk-{I-´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p.

Ip-≠-d: Im-™n-c-tImSv am-hn-f-bn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™-∏-s‚ `mcy hn-tŒm-dn-b (73). a-°ƒ: t_m-kv (F-Ivssk-kv h-Ip-∏v, ]-Ø\w Xn-´) sse-e, jo-_. a-cp-a-°ƒ: B¬-{^-Uv (hn-c-an-® X-l-kn¬Zm¿), ss‰-‰-kv (kn.sF.-F-kv.-F-^v.), joem-Iyp-bn‚o≥ (A-[ym]n-I, F≥.-F-kv.-Fw.Pn.-F-®v.-F-kv. sIm-´nbw). -kw-kv-Im-cw _p-[\m-gv-N 11\v Im-™n-ctIm-Sv sk‚ v B‚-Wokv s^-tdm-\ ]-≈n-skan-tØ-cn-bn¬.

ap-°w: Xn-cp-h-ºm-Sn FtÃ-‰v tK-‰v sXm-d-b≥-]me-°¬ ]-tc-X-\m-b A-ehn-bp-sS `m-cy Ip-™n-∏mØp-Ω (90). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, I-Zn-b-°p-´n, B-an-\, ssa-aq-\, ssd-lm-\-Øv-, kp-ss_-Z, ]-tc-X-\m-b tIm-b.

\m-cm-b-W³ tXm-´-S: I-°-d hm-b-\im-em ]-cn-k-c-sØ amtdm-fn \m-cm-b-W≥ (100). `m-cy: h-S-h-Xn btim-Z. a-°ƒ: tam-l\≥, {]-Im-i≥ , t__n {]-`m-h-Xn , N-{μ-teJ.

c-−p h-b-Êp-Im-c³ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw; t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]cn-bm-]p-cw tIm-h-f-sØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq´n-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ ho-W \ne-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-Sp-Øv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

cm-tP-{µ³]m-e-°m-Sv-: l-cn-°m-csX-cp-hv- ]-tc-X-\m-b_m-e-Ir-jv-W-≥- sN-´y-mcp-sS- a-I-≥ _n- cm-tP-{μ≥ (64)-.- kw-kv-Im-cwC∂v H-cp aWn°v N-{μ\-K¿- ssh-Zyp-Xn- iv-a-im\-Øn¬.- `m-cy-:- tc-WpI.- a-I-≥:- A-cp-¨.- ktlm-Z-c-߃-:- si¬-hnIp-am-cn,- tam-l-≥-Zm-kv(tIm-b-º-Øq¿-),- hn-Pb-Ip-am-cn,- A-Uz.- F-kvsI- F-kv- ti-J¿ -(Ir-jvW-Kn-cn-).-

D-ʳ-Ip-«n ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v ]p-Øq¿-aT-Øn¬ ]-tcX-\m-b Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS a-I≥ Nm-ep-fn D ≥-Ip-´n (59). `m-cy: km-dm-_n. a-°ƒ: bmk¿ A-d-^m-Øv (kuZn), bm-kn¿ k-Jm-^Øv (J-Pm-©n F-kv.Fkv.F-^v ap-°w skŒ¿), b-ko-d _o-Kw. acp-a-I≥: _-jo¿ Ip-\nbn¬.

l-cn-Zm-k³ Xp-Δq¿: sh-t≈m-´p-]m-dbn-se ]-c-tXm-´n¬ l-cnZm-k≥ (52). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: l¿-j-Zm-kv, ekn-X, hn-jv-W-pZm-kv.

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

C-Sp-¡n P-em-i-b-¯n ap§nb bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n C-Sp°n: C-Sp-°n P-em-i-b-Øn¬ F-´p-Zn-h-kw- ap-ºv Im-WmXm-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠Øn. D-∏p-X-d I-Æw]-Sn ta-am-cn-°p-Sn-bn-se sXt°-s®-cp-hn¬ tam-l≥-Zm-kn-s‚(29) ar-X-tZ-l-amWv A-©p-cp-fn sh-‰n-e∏m-d `mK-Øv P-em-i-b-Øn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™ A-©n-\m-Wv sN-dph-≈w a-dn-™v taml≥-Zm-kn-s\ Im-Wm-Xm-bXv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ hmg-h-c ]m-d-bv-°¬ kn-_n- c-£-s∏-´ncp∂p. C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v A-kn- v hm¿-U≥ Sn P-b-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿcpw \m-´p-Imcpw A-∂p-ap-X¬ ÿe-Øv Iym-ºpsN-bv-Xv X-nc-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. I´-∏-\ F-kvsF C sI tkmƒPn-tam-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkv˛d-h\yq D-tZym-K-ÿcpw X-nc-®n-en-\p-≠m-bncp∂p. C∂-se cm-hn-se ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bp-Ibm-bn-cp-∂p. I´-∏\ t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v X-bm-dm°n Pn√m B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠v tUm. hn B¿ cm-Pphn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-kv‰p-tam¿-´w \S-Øn arX-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. `mcy: im-¥. a°ƒ: iymw, k-_n≥.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn ]-´-W-°mSv: ]m-Xn s]m-fn-® ho-Sn-\p-≈n¬ bp-hm-hv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. ]-´-W-°m-Sv B-dm-´p-h-gnbn¬ C-S-h-gn-°¬ Ip-cym-t°m-kn-s‚ a-I≥ en-_n≥ (24) B-Wv a-cn-®-Xv. sh¬-UnMv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p ti-jw kw-kv-Im-cw \-SØn. am-Xm-hv en-√n-°p-´n. k-tlm-Z-cn en-‰n.-

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶v ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

14 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

C-Sp-¡n P-em-i-b-¯n ap§nb bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n ssa-¡nÄ-

a-dn-b-¡p-«n

Ip-ª-½

enÃn-¡p«n tXmakv

X-¦-½

tXm-a-kv

k-Zm-in-h³ ]n-Å

\-tS-i-¸-Wn-¡À

ap-cn-°m-t»-cn: a-‰-Øn¬ ssa-°nƒ ssa-°nƒ (74). a-°ƒ tdm-bn, tPmkv, tPm-jn, tPm-_n, tPm-Wn, dm-Wn, tPm-fn (D-e-°-a-‰-Øn¬, D-∏ptXm-Sv) kw-kv-Im-cw ap-cn°m-t»-cn sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬ C-∂v aq-∂p a-Wn°v. `m-cy: ta-cn \-Sp-∏-dºn¬, tXm-{]mw-Ip-Sn.-

am-dn-I: Xm-fp-¶¬ ]-tcX-\m-b tPm-k-^n-s‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (84). kw-kv-Im-cw C-∂v H-∂n\v aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]≈n-bn¬. aq-e-a-‰w a-e-bn¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ta-cn, tZ-h-kym®≥, eo-em-Ω, kn-ÿ tdm-k-Ω, kn-kv-‰¿ tPmb-Ω, an-\n. ]-tc-X-cm-b Ip-™q-™v, h¿-°n, G-en-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: a-dn-bm-Ω, h¬-k-Ω, en-kn, h¿°n-®≥, ]-tc-X-\m-b tdm-k, tXm-a-kv, kp-ioe≥.

sNß-∂q¿: B-e D-ΩmØn¬ a-Æn-Sn-™ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b Zn-hmIc-s‚ `m-cy Ip-™Ω(80). a°ƒ: ap-c-fo-[c≥, im¿-ßc≥, tim-`. a-cp-a°ƒ: k-Xnb-Ω, hnPb-Ω, ap-Ipμ≥.

sNß-∂q¿: sImgp-h√q¿ apI-tfØv hS-t°Xn¬, Fw Fw tXmakns‚ `mcy en√n-Ip´n (65). kwkvImcw ]n∂oSv. a°ƒ: dPn, sd\p, Hma-\, tdmbn. acp-a°ƒ: kp\n, tPmkv, kÆn, en≥-kn.

Xn-cp-h-√: Ip-‰q¿ X-ebm¿ sh-≈m-t©-cn¬ ]tc-X-\m-b Ip-´-∏≥ \m-bcp-sS `m-cy X-¶-Ω (91). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: hn-P-b-Ω, k-c-f, ]tc-X-cm-b hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿, s]m-∂-Ω. a-cp-a-°ƒ: eo-e, taml≥-Ip-am¿, ]-tc-X-cm-b `m-kv-I-c≥ \m-b¿, tKm]n-\m-Y≥ \m-b¿.

Xn-cp-h-√: th-߬ I-cn∏m-bn¬ sI kn tXm-akv (82). kw-kv-Im-cw \msf D-®-bv-°v 2.-30\v th߬ sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: en-√n. a-°ƒ: kqk≥, em-en, tam-fn, ]-tcX-\m-b _m-_p. a-cp-a°ƒ: am-Xyp tXm-a-kv, jm-Pn, tam-l≥.

ssj³

]-≈p-cpØn: I-t®-cn∏Sn ku-ay \n-hm-kn¬ Sn sI kp-tc-jv(56). `mcy: i-Ip¥-f. aIƒ: kuay. a-cp-aI≥: Zn-eo]v.

Xncph√: In-g-°pw-apdn Im-´p-am-en¬ ho-´n¬ dn-´. t]m-en-kv tIm¨kv-‰-_vƒ k-Zm-in-h≥ ]n-≈(I-Æ≥]n≈˛76). `m-cy: ]-tcXbm-b sI im¥-Ω. a°ƒ: cmw-Ip-am¿(akvI-‰v), Ir-jv-W-Ipam¿(U-b-d-Œ¿, sP.sI.B¿. A-tkmkn-tb-‰v-kv). a-cpa°ƒ: cm-Pn- cmw-Ipam¿, hn-Zy Ir-jv-W-Ipam¿. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v ap-∂n-\v ho-´ph-f-∏n¬.

tN¿-Ø-e : h-b-em¿-]©m-b-Øv G-gmw hm¿-Uv Kn-cn-\n-hm-kn¬ sI hn \-tS-i-∏-Wn-°¿ (80). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. `mcy: ]-tc-X-bm-b im-¥Ω. a-°ƒ: sI. F≥. bZp (am-Iv-U-h¬ I-º-\n), sI F≥ Kn-co-jv(-sh-b¿ lu-knMv tIm¿-∏-tdj≥ am-t\-P¿ F-d-WmIp-fw), a-cp-a-°ƒ: B-i, kn-\n(-tlm-an-tbm -tUmIv-S¿).-

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ h-SpX-e: A-cq-°p-‰n ]©mb-Øv \memw hm¿Uv a≥-kn-ep¬ d-^oJn¬ A-–p¬-Jm-Z¿(Imtbm-Im-°˛65). `mcy: ^m-Øn-a. a°ƒ: A-Zv\m≥, sF-j. a-cp-a-°-ƒ: A-–p¿-d-low, \m-^nb.

iym-`-hn sIm®n:Ce-Iv{Sn-kn‰n t_m¿Uv dn´.DtZym-Kÿ≥ A-ø-∏≥-Im-hv kn‰n-k¨ tdm-Uv {iossiew ]n.-Fw.AtimIs‚ aIƒ iym`hn ({io-P˛42). am-Xm-hv: kp[¿Ω (Fkv.-F≥.-F-®v.F-kv.dn-´.A[ym-]nI) ktlm-Z-c≥: {ioe≥ (t]m-∏p-e¿ saKm tamt´m¿kv)

IÀ-an-enssh-∏n-≥: ]p-Xp-ssh∏v]tcX\m-b Iq-´p-¶¬Nm-t°m-bp-sS `m-cy- I¿an-en- (97)- .- kw-kv-Im-cw\SØn.- a°ƒ-: tPm-kn,am-Kn.- acp-a°ƒ-: Pq-Un,Ip-™-∏≥.-

tP-¡-_v

tIm-X-aw-Kew: C-S-∏n≈n C-©-∏-\m¬ tPm¨ Ip-cy-s‚ a-I≥ ssj≥ (38) (tIm-X-awKew am¿ t_-kn¬ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Iw-]yq-´¿ hn-`m-Kw A[ym-]-I≥). `mcy: sktc-jv. tIm-´∏-Sn sIm-‰men¬ Ip-Spw-_mw-Kw.

kp-tcjv

F-kv-X¸m³

Im-°\ - m-S:v A-Øm-Wn kn-μq-cØ - n¬ tKm-hn-μ kzm-an sN-´n-bm¿(70). a°ƒ: cm-[m-Ir-j-v W≥,k-ck - zXn, P-be - £ - an, in-h kp-{_-“W - y≥.

ap-hm-‰p]p-g:sIm-®-ßmSn ]m-e-Øn-¶¬ ]p-Ø≥]p-c-bn¬ C-kv-ambn¬(82). `mcy: sh-≠ph-gn Xm-Wntam-tf¬ _o-hn(82). a°ƒ: A-j-d^v, A–pƒ d-joZv,dm-jn-Z, A¿-jmZv, k-^n-b. a-cpa°ƒ: dm-hn, l-ko-\, k-eow, k-^n-b, _jo¿.

s]-cp-ºm-hq¿: B-bØp]-Sn ]m-d∏ - p-dw tZhkn F-kvX - ∏m\p(68). kw-kvI - m-cw C-∂p cmhn-se 10\p B-bØ - p]Sn \n-Xy-klm-b am-X ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: F-eym-Ω. a-°ƒ: sk-_mÃn≥,B\n,h¿-Kokv, ]u-tem-kv,an-\n.a-cpa°ƒ: {Xn≥kn, am¿´n≥, Pn\n, kuay,km_p.

C-kv-am-bnÂ

k-¡oÀ ]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn h-S°p-ºm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn\v k-ao-]sØ k-°o¿ (25) Ip-g-™pho-Wv a-cn®p. ]-ø-∂q¿ am-fn¬ dne-b≥-kv Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m-c-\m-Wv. amXm-hv: ku-Z. ]n-Xm-hv: Im-knw. k-tlm-Z-c߃: j-_o¿.

s]-cp-ºm-hq¿: t]m™m-t»-cn ap≠-°-tamfØv ho-´n¬ a-°m¿ lmPn (80). `m-cy sF-jpΩ.a-°ƒ A-–p¬ JmZ¿, _o-cm≥, B-Øn°, _o-^m-Øn-Ω. a-cp-a°ƒ ku-Z, km-Pn-X, A–p-≈, C-{_m-low.

I-f-a-t»cn: I-cn-∏m-bn kp-μ-c-Kn-cn tdm-Uv kulr-Z-\-K¿ hm-th-en B‚-Wn a-I≥ tP-°_v(58). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\p I-f-at»-cn sk‚ v tPmk-^v tkm-jy¬ ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: sle≥(sd-∂n). a-I≥ C-Ωm\p-h¬ tP°-_v(cm-P-Kncn ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn).

kp-sse-J

A-Ðp P-eoÂ

cm-P-½

A-ÐpÂ- e-¯o-^v

hn-ÎÀ kp-\nÂ

D-½m-\n-D-½

Ip-ª-½

Im-™n-c-∏-≈n : tX-\wΩm-°¬ A-_v-Zp¬-k-a-Zv (D-in-b-Æ≥)s‚ `m-cy A-bn-im-Ω (75).J-_-d-S°w D-®-°v H-∂n-\v ss\\m¿ ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. ]-tc-X Im-™n-c-∏≈n I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ \m-k¿, d-jo-Zv, \u-jm-Zv , k-eow, sd-Po-\. a-cp-a-°ƒ skao-\, k-eo-\, em-P, kØm¿ (Cu-cm-‰p-t]-´)

sh-≈q¿: sh-≈q¿ ]mdm-bn¬ ]-tc-X-\m-b aqk-bp-sS `m-cy kp-sse-J (88). a-°ƒ: sse-e, apl-Ω-Zv, jw-kp-±o≥, a°m¿, B-bn-j, kp-lv-d, A-bq-_v-Jm≥, \m-k¿, A-Iv-_¿, jm-P-lm≥. acp-a-°ƒ: sIm-®p-ap-l-ΩZv, kp-ss_¿,A-ko-kv, \-kn, j-°o-e, jw-e, \ko-a, dm-_n-b, kp-\n-Xm, \n-j.

I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv I-cn-ae-°p-gn-bn¬ sk-bv-Xp-apl-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ A-–p¬ P-eo¬ (49). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: s\-ko-a _ohn Cu-cm-‰p-t]-´ X-SØn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-ao≥,A-an-\p.

D-cp-fn-°p-∂w: hm-g-∏≈n {io-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy kn- Pn cm-P-Ω (72˛ dn-´. ssS-∏n-Ãv Xm-eq-°v Hm-^n-kv Im-™n-c-∏≈n). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.a-°-ƒ: a-Rv-Pp, ]tc-X-\m-b jm-Pn a-cp-a-°ƒ: k-t¥m-jv

]-d-hq¿: h-S-t°-I-°-c ap-d-h≥-Xp-cp-Øv Ip-cn-in¶¬ ]-tc-X\m-b tkhym¿ tPm-Wn-s‚ a-I≥ hn-Œ¿ kp-\n¬(46). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p a-S-πm-Xp-cp-Øv sk‚ v v tPm¿-Pv ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.`mcy: tkm-^n. a°ƒ: ssj≥, jmen.

b-tim-Z

Im-™n-ca‰w: C-Sh-´w I-cn-∏m-´v sX-t°-°-c ]tc-X-\m-b ]-co-Xv _mthm-bp-sS `m-cy D-Ωm-\nD-Ω(90). J-_-dS-°w C∂p cm-hn-se 10\p Im™n-ca-‰w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ ÿm-\n¬. a°ƒ: C-{_m-lnw, sk-bv-XpIp´n, \mk¿, ]m-ØpΩ, kpl-d. a-cp-a°ƒ: ssk\-_, ]m-Øp-Ω, ssk\-_, kp-sse-am≥, Aen.

In-g-°ºew: Du-c-°m-Sv D-dpa-Øv ]-tc-X\m-b h¿-°n-bp-sS `m-cy Ip™-Ω(82). I√m-∏m IpSpw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a°ƒ: tPm¿-Pv, G-eymkv, h¬k, h¿-Ko-kv. acp-a°ƒ: H-eo-\m kqk≥, sI.kn. h¿Kokv.

J-Zo-P¡p-«n C-cn-´n: Ip-´p-]p-g-bn-se ]-tc-X-\m-b ]m-¥-°mS≥ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy JZo-P°p-´n (75). a-°ƒ: a-c-°m¿, kn-±oJv. a-cp-a-°ƒ: \-_o-k, d-jo-Z. ]-Sn-™m-dØ - d - : ]p-Xpt»-cn-°S- h - n-se B-Zy-Ime X-ø¬-sØm-gn-em-fn ]m-Sn-™m-sd X-øp-≈Xn¬ Ir-jvW - ≥ (75). `mcy: e-£va - n. a-°ƒ: cm-Poh≥, c-hn (_-lvd - bv≥), _m-_p.

I-Æq¿: X-fm-∏n-se ]tc-X-\m-b ]n kn hm-kh-s‚ `m-cy H sI b-timZ (91). a-°ƒ: kp-am-en\n, t{]-a-e-X, ]-hn-{X≥, t{]-a-cm-P≥ (sN-ss∂), h-\-P, tc-Wp-I, B-i (dn-´. {]-^-k¿, K-h. Irjv-W-ta-t\m≥ h-\n-Xm tIm-f-Pv). a-cp-a-°ƒ: tUm. e-£v-aW≥, N-{μ≥, c-ho-{μ-≥, Kw-Km-[-c≥, ju-°-Øv, kp-j-a, A-\n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10.30\v ]-øm-º-eØv.

Ip-Ω-\w:hn-tØm-Ø-d sIm-´m-c-Øn¬ ]-tc-X\m-b lm-Pn hn Un Ip™p-sam-bv-Xo-≥ dm-hpØ-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬e-Øo-^v(63)(A-sse-Uv sS-Iv-Ã-bn¬-kv tIm-´bw). J-_-d-S-°w C-∂v aq-∂n-\v Ip-Ω-\w apkvenw l-\-^n P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy:\-ko-a(Cu-cm-‰p-t]-´ ]p-Xp-]-d-ºn¬ Ip-Spw_m-Kw). a-°ƒ:s\k¿(ss{_-‰v sse-‰v), \lm-kv, s\-l¿. a-cp-a-°ƒ:jn-Pp(kntbm¨ G-‰p-am-\q¿), sj-dn≥, jn-^m-\

\m-cm-b-W³ ]-d-∏q¿: A-∂-I-c amßm-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb th-ep-hn-s‚ a-I≥ \mcm-b-W≥(61). kw-kv-°mcw C-∂v- 14/08/2013 _p-[\m-gv-® cm-hn-se 9.30\vho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kp-a (G-\m-am-hv]q-Δ-t»-cn Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ: kp-cm-Kv- (saUn-°¬ d-s{]-sk‚o-hv- ep-]n≥), k-\n¬ (Zp-_mbv-).

t_-_n

Nm-cpw-aqSv: Xm-a-c-°p-fw ta-°pw-ap-dn A-cn-h-Æq¿ In-g-t°-Xn¬ ]-tc-X-\mb hm-kp-tZ-h≥-]n-≈-bpsS `m-cy k-tcm-Pn-\n-b-Ω (78). a°ƒ: h-k¥≥, taml≥, jo-e, {]k∂≥, Kn-cnP.

am-th-en°c: Cutc-g hS-°v ]m-tc-Øv D-ÆpÆn-bp-sS a-I≥ t_-_n (55). A-cp-Wm-N¬ {]tZ-in¬ a-cn®p. kw-kv-Im-cw C-∂p 10 \v ]-Øn®n-d sk‚ v tPm¨kv Hm¿-Ø-tUmIv-kv h-en-b-]-≈n-bn¬. `mcy: Ko-Xm-t__n. a°ƒ: a-RvPp. _n-Pp.

A-bn-im-½

k-tcm-Pn-\n-b-½

Ir-j-W v ³

{io-a-Xn s]m-‰-Ω¬: e-√-_nbn¬ Fw ]n {io-a-Xn (89). F-e-Øq¿ kn.Fw.kn tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ {]-[m-\m[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. tI-c-f Iu-ap-Zn _yq-tdm No-^v ]-tc-X-\m-b ]n Un Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cybm-Wv. a-°ƒ: ]n Un l-cn-{]-`, ]-tc-X-\m-b Un cm-Pohv. a-cp-a-°ƒ: jo-\, {]ko-X (Pn.Fw am¿-°-‰nMv an¿ dn-te-t´-gv-kv, F-dWm-Ip-fw).

a-¡mÀ lm-Pn

A-ÐpÀ-d-l-vam³ ap-k-veymÀ ]-Sn-™m-d-Ø-d: Fkv.ssh.F-kv. k¿°nƒ {]-kn-U‚ v hm-cmº-‰ In-W-dp-≈-Xn¬ A–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ (45). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-_n-Z, kp-a-ø, im-°n-d, B-Øn-°, Dss_-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p-√ k-A-Zn, a-Ωq-´n.

a-dn-bw l-Öp-½

_-¥n-tbm-Sv: a-Æw-Ip-gnbn-se Fw ]n A-–p¿-dlvv-am≥ (53). a-t©-iz-cw a-fi-ew F-kv.-ssh.-Fkv sk-{I-´-dn, aw-K¬-]mSn ss]-h-fn-sK kw-bp‡ P-am-A-Øv sk-{I-´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p.

Nm-em-Sv: a-kvP - n-Zv tdmUn¬ _¿-am-kn¬ ]-tcX-\m-b F≥ sI lwk(_¿-Ω)bp-sS `m-cy ]m-d° - ≠ - n a-dn-bw l÷p-Ω (83). a-°ƒ: kpss_-Z, ap-kΩ - n¬ (_¿a tlm-´¬, Nm-em-Sv), km-ln-Z, ^u-kn-b, kdo-\, C-kvl - m-Jv (A_qZ-_n), ap-lΩ - Z- v ss^k¬ (X-et- »-cn tIm-SXn), ]-tc-Xc - m-b lmjnw, C-kva - m-Cu¬. a-cp-a°ƒ: ap-lΩ - Z- v km-en au-eh - n, km-ln-d, C{_m-low, A-–p¬ Ako-kv, km-Zn-Jv, \-kd - n, ^m-kn-e, k-Pv\ - , ipssl-_.

A-½n-Wn-b-½

kp-µ-cn-b-½

am-f: h-S-a ap-Xp-Ip-‰n ]-dºn¬ A-Ωn-Wn-b-Ω(93). a-°ƒ: \m-cm-b-W≥, inh-cm-a≥, ]-tc-X-\m-b tUm. F cm-[m-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: tUm. Aw-_p-P-h-√n, {io-Ip-amcn, C-μn-c in-h-cm-a≥(amf {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v).

hm-S-\-∏-≈n: Im-´q¿ s]m-™-\w h-en-bm´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e≥-\m-b¿ `m-cy kpμ-cn-b-Ω(67). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: {io-tZhn, P-b≥, ap-c-fn, an-\n, c-Rv-Pn-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, c-Lp, B-\-μv, jo-\, A-\p.

P-b-N-{µ³

en-PnÂ

s]-cn-ß-Øq¿: I-t®-cnbn-se ]-tc-X-\m-b Ip\n-bn¬ A-Ω-Zn-s‚ aI≥ l-ao-Zv (39). s]-cnß-Øq-cn-se k-eo-\-bmWv `m-cy. a-°ƒ: Ppss\-Zv, ip-ssl-_v, ^nZm ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c߃: iw-kp-±o≥, eØo-^v, P-ao-e, \-Pv-a.

a-[q¿: Iq-Uv-ep-hn-se Pb-N-{μ≥ (41). A-kp-Jw aq-ew Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: Aºp. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b Ia-e. `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: Im¿-Øn-Iv, ImP¬. k-tlm-Z-c-߃: Pb-{io, im-en-\n.

Ip-ªm-an l-Öp-½ \m-Zm-]p-cw: s]-cp-ap-≠t»-cn-bn-se ]-tc-X-\m-b B-bm-SvI-≠n-bn¬ Ip™m-en- lm-Pn-bp-sS `mcy Ip-™m-an- l-÷p-Ω (95).

A-ÐpÀd-l-vam³

a-´-∂q¿-: sIm-f-∏ enw\m-e-b-Øn¬- kn- enPn¬ -(20). ]n-Xm-hv: F kp-[m-I-c≥ (I-Æq¿F.sI.Pn-. B-ip-]-{XnPo-h-\-°m-c≥,- kn-.]n.Fw.- aq-tS-cn- {_m-©wKw).- ]n-Xm-hv: kn- c-Pn-e (]-´m-∂q¿,- k-l-I-c-W _m-¶v- Po-h-\-°m-cn,- kn.]n-.Fw.- ]-´m-∂q¿- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Kw).k-tlm-Z-cn-: enw-\.-

sN-dn-b-cm-a³ sIm-Sp-h-≈n-: ap-Ø-ºew s]m-bn-en¬- sN-dn-bcm-a≥- (72)-.-

tKm-hn-µ kzm-an sN-«n-bmÀ

Ip-ªn-¸m-¯p-½ ap-°w: Xn-cp-h-ºm-Sn FtÃ-‰v tK-‰v sXm-d-b≥-]me-°¬ ]-tc-X-\m-b A-ehn-bp-sS `m-cy Ip-™n-∏mØp-Ω (90). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, I-Zn-b-°p-´n, B-an-\, ssa-aq-\, ssd-lm-\-Øv-, kp-ss_-Z, ]-tc-X-\m-b tIm-b.

F-S-°-c: ]m-bn-ºm-Sw \m-ep-]-d-bn¬ sN-√-∏s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (65). a°ƒ: h-kp-a-Xn, cm-[, Hma-\, tKm-]n.

tXm-´-S: I-°-d hm-b-\im-em ]-cn-k-c-sØ amtdm-fn \m-cm-b-W≥ (100). `m-cy: h-S-h-Xn btim-Z. a-°ƒ: tam-l\≥, {]-Im-i≥ , t__n {]-`m-h-Xn , N-{μ-teJ.

]m-e-°m-Sv-: l-cn-°m-csX-cp-hv- ]-tc-X-\m-b_m-e-Ir-jv-W-≥- sN-´y-mcp-sS- a-I-≥ _n- cm-tP-{μ≥ (64)-.- kw-kv-Im-cwC∂v H-cp aWn°v N-{μ\-K¿- ssh-Zyp-Xn- iv-a-im\-Øn¬.- `m-cy-:- tc-WpI.- a-I-≥:- A-cp-¨.- ktlm-Z-c-߃-:- si¬-hnIp-am-cn,- tam-l-≥-Zm-kv(tIm-b-º-Øq¿-),- hn-Pb-Ip-am-cn,- A-Uz.- F-kvsI- F-kv- ti-J¿ -(Ir-jvW-Kn-cn-).-

A-en-¡p-«n

`mÀ-¤-hn

I-{Xo-\

Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ap-Ø-Ωm-hv ]-Wn-°-ho´n¬ H-X-\-ßm-´n¬ A-en°p-´n (85). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: kp-sseJ. a-°ƒ: P-eo¬, Akn, j-an, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: A-ko-\, ap-Xm-kv, jw-kp, Cw-Xn-Im-^v.

hm-Sm-\-∏-≈n: Im-´q¿ a[p-cw-]n-≈n Nn-c-´-∏p-c-bv°¬ th-em-bp-[-s‚ `mcy `m¿-§-hn(69). a-°ƒ: _m-_p, cm-Pp, P-e-P, h\-P. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, P-b-¥n, {]-Im-i≥, `mkn.

ImeSn: tIm-e-t©-cn amXyp a-Iƒ I-{Xo\(85).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p-tijw 3.45\p am-Wn-Iy-awK-ew sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

A-e-hn-¡p-«n

l-ao-Zv

s]-cp-h≈ - q¿: tNm-e°¬ ]-≈n ap-Xh - √ - n-bpw ]p-Xn-b] - d - º - v a-l√ - v Im¿-Wh - c - p-am-b kn kn A-eh - n-°p-´n lm-Pn (Ip™≥ lm-Pn˛75). `m-cy: hn ]n ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω.

Iq-Øp-]-d-ºv: h-´n-{]w 117se sIm-f-Øm-\n-bØv ho-´n¬ tIm-c≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p. a-°ƒ: cm-P≥, at\m-l-c≥, c-ta-i≥, hnt\m-Z≥, Zn-t\-i≥, kPo-h≥, A-\o-jv, {]-Zo]≥ (_n-kn-\-kv), ]-tcX-bm-b \-fn-\n. a-cp-a°ƒ: hn-em-kn-\n, k-hnX (A-[ym-]n-I), tim-`, ssj-P, kv-an-X, tc-jv-a, `-hn-j, {]-Kn.

am-X \-cn-°p-\n: ta-se ]m-eßm-Sv sh-ß-f-Øv ]-tcX-\m-b cm-c-s‚ `m-cy amX (78). a-°ƒ: _m-e≥, tZ-hn, Ko-X, `-c-X≥ (\cn-°p-\n k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v).

B-K-kv-Xn ]m-e-{º : {km-ºn-°¬ F-kv -sP B-K-kv-Xn (]m-∏-®≥ 91). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv. `m-cy πm-»\m¬ ]m-d-bn¬ ]-tc-Xbm-b A-∂-°p-´n.

Nn-¶-½ -

]m-¨À t]-cm-{º: I¬-∏Øq¿ t]-cm-ºv ssl-kI v- q-fn-\p k-ao-]w Nm-b° - S- \-SØp-∂ sN-dp-hÆ - q¿ Xm∂n-bp-≈] - d - º - n¬ ]m®¿ (93). `m-cy: ]-tc-Xb - mb A-Ωm-fp. a-°ƒ: Ip™n-°Æ - ≥, \m-cm-bW≥, cm-P≥, hn-Pb - ≥, h¬-ke - , eo-e, ]-tc-Xbm-b Pm-\p.

\m-cm-b-W³

tIm-c³

tIm-c³ sN-dp-]p-g: I-∂n-°f - sØ A-t´m-fn tIm-c≥ (95). `m-cy: Ip-º. a-°ƒ: am-[h - n, _m-eI - r-jvW≥, \m-cm-bW - n, c-ho{μ≥, kp-io-e.

c-−p h-b-Êp-Im-c³ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw; t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]cn-bm-]p-cw tIm-h-f-sØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq´n-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ ho-W \ne-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-Sp-Øv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

cm-tP-{µ³-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

tZ-hp A-½ ]-ø-∂q¿: F-Sm-s´ ]pXn-b]p-c-bn¬ tZ-hp AΩ (83). a-I≥: P-\m¿-±\≥. a-cp-a-Iƒ: \-fn-\n.

D-ʳ-Ip-«n ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v ]p-Øq¿-aT-Øn¬ ]-tcX-\m-b Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS a-I≥ Nm-ep-fn D ≥-Ip-´n (59). `m-cy: km-dm-_n. a-°ƒ: bmk¿ A-d-^m-Øv (kuZn), bm-kn¿ k-Jm-^Øv (J-Pm-©n F-kv.Fkv.F-^v ap-°w skŒ¿), b-ko-d _o-Kw. acp-a-I≥: _-jo¿ Ip-\nbn¬.

l-cn-Zm-k³

C-Sp°n: C-Sp-°n P-em-i-b-Øn¬ F-´p-Zn-h-kw- ap-ºv Im-WmXm-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠Øn. D-∏p-X-d I-Æw]-Sn ta-am-cn-°p-Sn-bn-se sXt°-s®-cp-hn¬ tam-l≥-Zm-kn-s‚(29) ar-X-tZ-l-amWv A-©p-cp-fn sh-‰n-e∏m-d `mK-Øv P-em-i-b-Øn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™ A-©n-\m-Wv sN-dph-≈w a-dn-™v taml≥-Zm-kn-s\ Im-Wm-Xm-bXv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ hmg-h-c ]m-d-bv-°¬ kn-_n- c-£-s∏-´ncp∂p. C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v A-kn- v hm¿-U≥ Sn P-b-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿcpw \m-´p-Imcpw A-∂p-ap-X¬ ÿe-Øv Iym-ºpsN-bv-Xv X-nc-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. I´-∏-\ F-kvsF C sI tkmƒPn-tam-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkv˛d-h\yq D-tZym-K-ÿcpw X-nc-®n-en-\p-≠m-bncp∂p. C∂-se cm-hn-se ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bp-Ibm-bn-cp-∂p. I´-∏\ t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v X-bm-dm°n Pn√m B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠v tUm. hn B¿ cm-Pphn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-kv‰p-tam¿-´w \S-Øn arX-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. `mcy: im-¥. a°ƒ: iymw, k-_n≥.

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-´-W-°mSv: ]m-Xn s]m-fn-® ho-Sn-\p-≈n¬ bp-hm-hv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. ]-´-W-°m-Sv B-dm-´p-h-gnbn¬ C-S-h-gn-°¬ Ip-cym-t°m-kn-s‚ a-I≥ en-_n≥ (24) B-Wv a-cn-®-Xv. sh¬-UnMv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p ti-jw kw-kv-Im-cw \-SØn. am-Xm-hv en-√n-°p-´n. k-tlm-Z-cn en-‰n.-

D-¯-tc-´y-¡m-csâ ar-X-tZ-lw In-W-än I-s−-¯n

s]cp-ºm-hq¿: BƒØm-a-k-an√m-Ø ho-´p-]-d-ºnse In-W-‰n¬ In-S-∂ ar-X-tZ-lw D-Ø-tc-¥y≥ kztZ-in-bp-tS-Xm-sW-∂p Xn-cn-®-dn™p. s]-cp-ºm-hq¿ ap-hm-‰p]pg tdm-Un¬ kp-tem-° {In-kv-Xy≥ ]-≈n-°v F-Xn¿h-iw ]-≈n-∏m-S≥ F¬tZm-kn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ In-W-dn-em-Wp \m-ev Znh-kw ]-g-°-ap-≈ 30 hb-kv tXm-∂n-°p-∂ D-Øtc-¥y-°mc-s‚ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ssI-Ø-≠n-bn¬ ap-tI-jv F-∂v ln-μn-bn¬ ]-®Ip-Øn-bn-´p-≠v. Zp¿K-‘w h-an-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-em-Wp In-W-‰n¬ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv.C∂-se D-®-tbm-sS ar-X-tZ-lw In-W‰n¬ \n-s∂-Sp-Øp t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm°n.

bp-h hy-h-km-bn Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

Im°-\m-Sv: kz-Im-cy I-º-\n-bp-Sa-sb Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. a™-{] X-h-f∏m-d tN-‰p߬ tPm-k-^n-s‚ a-I\pw C-t‚¨ sS-Iv-t\m-f-Pnsb-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ D-S-a-bpam-b -t_m-_n tPmk-^v(35)B-Wv Im-°-\m-Sv hm-S-I ho-´n¬ a-cn-®-Xv . C∂-se ssh-In-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv _-‘p-°fpw \m-´p-Im-cpw acWhnh-cw A-dn-bp-∂-Xv.H-cp a-Wn-°p ap-ºv k-tlm-Z-c-\pw k-lr-Øp-°fpw t^m-Wn-eq-sS kw-km-cn-®-XmWv. km-ºØn-I _m-[y-X-bm-Wp bphm-hns\ B-fl-l-Xy-bv-°p t{]cn-∏n-®-sX-∂m-Wp kw-i-bw. C∂-se D-®-bv-°v kp-lr-Øp-°-fn¬ ]-e¿°pw ]-Ww \¬-Im-sa-∂p ]-d-™n-cp-∂p. -F-∂m¬ t^m¨ sN-bv-Xn-´pw a-dp-]-Sn-bn√m-Xm-b-t∏m-ƒ kplr-Øp-°ƒ hm-S-I-ho-´n-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. hmXn¬ Xp-d-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂p Xr-°m-°-c t]men-kn-¬ hnh-cw A-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v t]m-en-sk-Øn hm-Xn¬ s]m-fn-®v AI-Øp I-S-∂-t∏m-gm-Wp In-S-∏pap-dn-bn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I≠Xv. A-hn-hm-ln-X-\mb bp-hm-hv aq-∂p am-k-am-bn- X\n-®m-Wp hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂-Xv. t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw F-d-Wm-Ip-fw P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn- tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.A-Ω t_-_n. G-I k-tlm-Z-c≥ t\m-_n.

Xp-Δq¿: sh-t≈m-´p-]m-dbn-se ]-c-tXm-´n¬ l-cnZm-k≥ (52). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: l¿-j-Zm-kv, ekn-X, hn-jv-W-pZm-kv.

tXm-«n ho-Wp hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

Ir-jv-W³-Ip«n

Ku-cn

aq-hm-‰p-]pg: Duc-a-\ Dt∂-°m-Sv t]m-©m-en¬ ]n sF Ir-jv-W≥-Ip´n(68).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v 12.30 \p ho-´p-hf-∏n¬. `mcy: G-‰p-am-\q¿ ]-Sn-™m-sd ap-≈p-then¬ Ip-Sw-_mw-Kw- ]flm-hXn. a°ƒ: ]n sI A-\q]v, ]n sI A-\ojv(kn.]n.Fw D-t∂-°mSv {_m-©w-Kw). a-cpaIƒ: kuay.

B-e-ßmSv: sN-´n-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Zm-tamZc-s‚ `m-cy Ku-cn(85). a°ƒ: a√n-I, Xn-temØa, kp-io-e, A-timI≥, Ko-X, aWn, {]k-∂, hnPn, kp-[. a-cp-a°ƒ: cmP≥, kp-{_≥, _m_p, kp-[, Ip´≥, hnPb≥, cmP≥, Xn-e-I≥, kp\n.

H-am-\n hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn¨ bp-hm-hn-sâ J-_-dS-¡w \m-sf

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

]-\-a-cw: I¬-∏-‰ Fkv.sI.Fw.sP. kv-Iqƒ t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sh-≈-∏m-d-°¬ Ip-™- ]-\-a-cw B-S-bm-´v ho–p-√ (85). `m-cy: ]-tc-X- ´n¬ Fw Un tKm-]m-eIr-jv-W≥ (80). bm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: a-°ƒ: Fw Pn B-im-eap-l-Ω-Zv, A-–p-¿-dlvam≥, A-–p¬ I-cow X, ]-tc-X-bm-b D-jm-eX, Fw Pn tZ-hm-\-μ≥ (aq-h-cpw Zp-_-bv), A–p¬ h-lm-_v (ku-Zn), (A-[ym-]-I≥, Fkv.sI.Fw.-sP. kv-Iqƒ, ssa-aq-\-Øv, \-^o-kI¬-∏-‰). Øv, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: D-a¿ (hn-eym- a-dn-bp-½ ∏-≈n), aq-k ]-d-ºn¬, Hm-a-t»-cn: h-en-b-sIm]n F≥ aq-k (ss]-tXm- √n sh-≈m-¶¬ kv-I-dn-bØv), ^m-Xzn-a, j-co-^, bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (Ip^-co-Z, ^u-kn-b. ™m-Ω˛82).

Ip-ª-Ðp-Ã

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

]-≈p-cpØn: ho-´p-ap‰-sØ tXm-´n¬ ho-Wp hn-Zym¿Yn-\n a-cn®p.ku-Øv sN√m-\w B-dm-´p-Ip-fw ho´n¬ {KnK-dn tPm-k-^n-s‚ a-Iƒ tI-kn-b (13) BWv a-cn-®Xv. sN√m-\w sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se Ggmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. sNm-Δmgv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS arX-tZlw tXm-´n¬ I-≠Xv. cm-hn-se \m-en-\v ]nXm-hv {KnK-dn tPm-en°p-t]m-hp-tºmƒ tIkn-b ho´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d™p. Ip-´n-°v A-]-kv-am-cw h-cm-dp-s≠∂pw C-Xn-\v a-cp∂p-I-gn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p-sh∂pw ]-d-bp∂p. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\v ti-jw _-‘p°ƒ-°v hn´p-sIm-SpØp. am-Xmhv: emen. k-tlm-Zc߃: hna¬, F_n, A-^n\.

tN-e-°pfw: I-gn-™ Ggn-\p H-am-\n-se k-em-ebn-≠mb s{S-bn-e-d-]-I-SØn¬ a-c-n-® s]-cp-ºmhq¿ tN-e-°p-fw kz-tZ-in ]-tc-X\m-b sX-ß-S ho´n¬ A-en-bp-sS a-I≥ apkv-X-^(41)bp-sS ar-X-tZlw C∂p cm-hn-se \m-´nse-Øn°pw. Xp-S¿∂p tN-e-°p-fw ap-kvenw P-amA-Øv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-dS-°w \-S-Øpw. am-Xmhv: B-bn-j. `m-cy:t]m-™m-ti-cn tamf-Øp ho-´n¬ sIm-®-l-ΩZn-s‚ a-Iƒ l-Δm _o-hn-. a-°ƒ: apw-Xmkv,ap-lvkn≥, ap¿-jn-Zv (hn-Zym¿-Yn-Iƒ).

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

A-K-fn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v N-In-¬-kbn-em-bn-cp-∂ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. sIm-d-h≥]m-Sn-bn¬ s]-cpw-Ip-∂v a-e-bn¬ tSm-an-˛-sk-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^n-tem-tam≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. A-K-fn sF-.F-®v-.B¿-.Un tIm-f-Pn¬ _n-.tImw Ah-km-\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c߃: Sn-tPm, Sn≥-kn tPm-k¨.

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶v ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

14 BKkvXv 2013 _p[≥

c-−p h-b-Êp-Im-c³ tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p ssl-{Zp -lm-Pn-

A-Ðp-Ã-

t_-_n-

I-eym-Wn-¡p-«n A-½-

A-Ðp-Ã

A-Ðp-Ã ap-kv-eymÀ- -

sN-dn-b-ap-l-½-Zv-

A-l-½-Zv- lm-Pn-

Ip-‰n-∏m-e: ]-Wn-°¿-]Sn kz-tZ-in bp.F.-C.-sI.Fw.-kn.kn t\-Xm-hp-ambn-cp-∂ ]q-gn-Ø-d ssl{Zp- lm-Pn (55). A-_q-Z_n sI.-Fw.kn.kn-.kn ae-∏p-dw Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v, s]-cp-a-Æ ¢mcn ]-©m-b-Øv sI.Fw.kn.-kn {]-knU‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: I-Sm-bn-°¬ B-ky. a°ƒ: C¿-jm-Zv, km-_n¿, B-Zn-d, B-Zn-e, km-Zn-P. a-cp-a-°ƒ: j-ao¿ Xn-cq¿, a≥-kq¿ sN-\-°¬. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb A-l-Ω-Zv-Ip-´n apkveym¿, sam-bv-Xo≥-Ip´n lm-Pn, h-√n-Ωp, J-ZoP, B-bn-i-°p-´n.

ta¬-ap-dn 27: \q-td-߬ap-°n-se ]-tc-X-\m-b ]\-ºp-g Ip-™p-´n- lm-Pnbp-sS a-I≥ A-–p-√ F∂ C-Æn (50). am-Xm-hv: Ip-™n-∏m-Øp l-÷pΩ. `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv (Pn-±), A-Pv-a¬ _m-_p (hn-Zym¿-Yn), P-ko-\, Pko-e, P-ko-d. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ a-Po-Zv (A-cn{º), I-am-ep-±o≥ (H-gpIq¿), l-Po-\. k-tlm-Z-c߃: A-–p-¿d-lvam≥ F-∂ Ip-™n-∏, A–p¬-Jm-Z¿ (Xzm-C-^v), C-{_m-low, aq-k, ssk\-_, ^m-Øn-a. -

a-t©-cn: ]-ø-\m-Sv sh-´n°m-´v A-Uz. B‚-Wnbp-sS `m-cy t_-_n hnX-b-Øn¬ (77). a-°ƒ: tSm-Wn (kn-\n-am-\-S≥), em-en, do-\, {]n≥-kv, an\n. a-cp-a-°ƒ: tkm-P≥ t]mƒ ap-≠-°¬ (_mw•q¿), ta-gv-kn I-Sp-∏n¬ (]p¬-]-≈n), A-K-kv‰n≥ ln-√m-cn-tbm-kv s]m-∂-a-‰w (tIm-gnt°m-Sv), jm‚n Im-I°q-Sp-¶¬ s]m≥-Ip∂w, Pn-t_m-bv tPm¿÷v ]-≈n-hm-Xp-°¬ aÆm¿-°m-Sv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ]-ø\m-Sv sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Xn-cq¿: dn-´. {]-[m-\m[ym-]-I≥ ]-tc-X-\m-b h-S-°p-ºm-´v aT-Øn¬ i¶-c-ta-t\m-s‚ `m-cy s]mdq¿ th-´p-h-t©-cn ]pØ≥-ho-´n¬ I-eym-Wn°p-´n A-Ω (84). a-°ƒ: \m-cm-b-W≥Ip-´n, {io-[c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, apc-fo-[-c≥ (G-gq¿ K-h¨sa‚ v ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I≥), th-Wp-tKm]m¬, cm-[, cm-P-e-£v-an, k-c-kz-Xn. a-cp-a-°ƒ: inh-Zm-k≥ (dn-´. s^-Ud¬ _m-¶v am-t\-P¿), kp-μ-c_m-_p (am-t\-P¿ I-\-dm- _m-¶v I-cn-ß-\mSv), cm-a-N-{μ≥, hn-P-b-e£v-an, ]p-jv-], B-i. kw-kv-Im-cw C-∂v Im-eØv F-´n-\v ho-´p-h-f∏n¬.-

F-S-h-Æ: ap-t≠-ß-c ]-tc-X-\m-b X-®-∏-dº≥ Ip-™n-s∏-cn- lmPn-bp-sS a-I≥ Sn ]n A–p-√ (76). `m-cy: ]n hn ssk-\-_. a-°ƒ: klo-Z, k-°o-\, j-d-^p∂o-k, k-eo-a, k-do-\, A-ao¿ ss^-k¬ (Pn±), j-l-\m-kv t_-_n, A-Pv-a¬ (dn-bm-Zv), in_n-\. a-cp-a-°ƒ: Sn sI A-_p A-co-t°m-Sv, Xpd-°¬ A-–p-¿dlvam≥ sN-º-°p-Øv, Fw ap-l-Ω-ZvIp-´n In-gnt»-cn, ]n ]n C-Jv-_m¬ (Pn-±), F A-jv-d-^v FS-h-Æ, A-cn-{º ss\\m¿ (d-_¿ hym-]m-cn, ]m-≠n-°m-Sv), ]n sI dn-bm-kv _m-_p (Xp-d°¬), sN-dp-a-e _p-jvdv, ]p-fn-°¬ k-eo-\, ]-tc-X-bm-b ]n sI i_v-\. k-tlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ap-l-ΩZv, J-Zo-P l-÷p-Ω, DÆn _n-cn-bw, ]-tc-Xcm-b tam-bn≥-Ip-´n, k^n-b.

a-t©-cn: ]-´¿-Ip-fw ao\mw-Ip-gn-bn¬ A-–p-√ ap-kveym¿ (68). X-e-t»cn _¿-Pm-kv _w-•m-hv, _m-^-Jn X-ß-fp-sS hoSv F∂n-hnSß-fn¬ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: l-eo-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en Zm-cnan, ^u-kn-b, D-Ωpl_o-_. a-cp-a-°ƒ: D-Ωpkp-a-ø, iu-°-Ø-en apkveym¿ Im-fn-Im-hv, apl-Ω-Zv ap-kveym¿ a-™∏-‰. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se F-´n-\v ]-´¿-Ip-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

I-cp-hm-c-°p-≠v: ]p¬sh-´ Nn-d-°¬-Ip-≠n-se ]-cn-bm-c-Øv sN-dn-bapl-Ω-Zv (Ip-™m-∏n˛87). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: A-–p-¿d-lvam≥. A–p¬ a-Po-Zv (dn-bm-Zv), apPo-_v d-lv-am≥ kz-em-ln (Ip-ssh-Øv), I-_o¿, dnbm-kp-±o≥, b-ln-b, J-adp-sse-e, ^m-Øn-am kplv-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv ]q-t°m-´pw-]m-Sw, ^kep-¿d-lvam≥ a-ºm-´paq-e, B-an-\ tI-c-f FtÃ-‰v, a-dn-b h-en-bm-´, j-l¿-_m≥ ]-Ø-∏n-cnbw, ssd-lm-\-Øv F-SØ-\m-´p-I-c, X-kveo-\, ^-ko-e. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v ]W-Øp-Ω¬ Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

tIm-´-°¬: F-S-cn-t°mSv ¢m-cn ku-Øv ]-tc-X\m-b Xq-º-Øv _o-cm-s‚ a-I≥ A-l-Ω-Zv lm-Pn (85). `m-cy: I-gp-ßn¬ ]mØp-´n. a-°ƒ: _o-cm≥ (bp.-F.C), ^m-Øn-a, B-bn-ip-tamƒ, J-Zo-P, lm-P-d. a-cp-a-°ƒ: ]mØ-p-tamƒ, Ip-™-l-Ω-ZvIp-´n s]m-∑p-≠w, sskX-e-hn C-´n-em-°¬, apl-Ω-Zv-Ip-´n X-e-°-SØq¿, \m-k¿ ]p-en-t°mSv. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se Hº-Xn-\v F-S-cnt°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

ssk-Xm-en ]p-√q¿: ]-d-ºn¬ sskXm-en (80). `m-cy: ]-tc-Xbm-b Xn-Øo-°p-´n. a°ƒ: sam-bv-Xp-´n, I-XoP, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: Im-X¿ A∂m-c, _-jo¿ I-™n-∏pc. t]-c-a-°ƒ: \u-^¬, ^m-kn¬, A-jv-d-^v, C¿^m-\ X-kv-\n.

jm-\n-^v s]m-∂m-\n: sse-‰v lukn-\v k-ao-]w Ip-´q-km°m-\-I-Øv d-^o-Jn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv jm-\n-^v. s]m-∂m-\n _n.-C.Fw.bp.-]n kv-Iqƒ B-dmw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. amXm-hv: ^m-Øn-a. k-tlmZ-c-߃: ^-ao-\, B-jnZ, \q¿-_n-\, kn-\m≥. Zp:J-kq-N-I-am-bn kv-Iqfn-\v A-h-[n \¬-In. -

a-µn Ip-‰ym-Sn: ]m-Xn-c-∏-‰-bnse ]-tc-X-\m-b H-X-tbmØv I-Wm-c-s‚ `m-cy aμn (88). a-°ƒ: \m-cm-bWn, tZ-hn, hm-kp, cm-[, {io-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: ]tc-X-\m-b Ir-jv-W≥, Ip™n-Ir-jv-W≥, A-®pX≥, k-tcm-Pw, A-\n-X. k-©-b-\w hym-gmgvN.

No-cp Ip-‰ym-Sn: h-t´m-fn-bn-se In-g-s° F-c-hp-Im-´pΩ¬ No-cp (85). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b s]m°≥. a-°ƒ: \m-Wp, Ip™n-°-Æ≥, cm-P≥, _m-_p, C-μn-c, ]-tc-X\m-b Ip-™n-cm-a≥.

Pm-\-In-A-½ t]-cm-{º: t]-cm-{º-bnse B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw- Zo¿L-Im-ew- t]-cm-{º ]©m-b-Øv {]-kn-U‚pam-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b B¿- \m-cm-b-W≥ -\m-bcp-sS `m-cy- sIm-√n-bn¬ Pm-\-In- A-Ω (85)-.- a°ƒ: h¬-k-e, c-ho{μ≥,- am-en-\n,- tKm-]n\m-Y≥,- h-k-¥.-

Ip-ªn-sam-bv-Xn t]-cm-{º: tIm-tS-®m-ense sN-dp-thm-´v Ip-™nsam-bv-Xn (85). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: kp-ss_-Z, l-ao-Zv, Ip™m-an. a-cp-a-°ƒ: sambv-Xn, kp-sse-J, Ip™-–p-√.

a-dn-b sIm-Sp-h-≈n: ]m-e-°p-‰n tNm-e-°p-∂p-Ω¬ ]-tcX-\m-b kn sI Ip-™mbn≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy a-dnb (78). a-°ƒ: B-bn-i, A-–p-¿-d-lvam≥, tambn≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv, Ajv-d-^v (sk-{I-´-dn, dn-bmZv sF.Fw.kn.kn a-lv_q-s_ an-√-Øv kv-am-c-I k-an-Xn). a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b ]m-Xn-cn-°-≠n B-en, sse-e, B-an-\, kp-ss_-Z, Ip¬-kp.

Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]-cn-bm-]p-cw tIm-h-fsØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fpsS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq-´n-sb ImWm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ ho-W \n-e-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-SpØv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\mbn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

Hm-t«m-dn-£-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

F-S-°-c: Hm-t´m-dn-£-bnSn-®v ]-cn-t°-‰ tlm-´¬ hym-]m-cn B-ip-]-{Xnbn¬ a-cn-®p. Np-¶-Ø-d SuWn-se tlm-´¬ hym-]m-cn F-S-°-c Iq-fn-ap-≠ sN-´nbmw-sXm-Sn-I A-∫m-kv (48) B-Wv a-cn-®-Xv. Xn-¶fm-gv-N cm-{Xn 9.-30Hm-sS -FS-°-c ap-∏n-\n {In-kv-X-y≥ ]-≈n-°p k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. tlm-´¬ A-S-®v a-I≥ \n-jm-Z-en-tbm-sSm-∏w ss_-°n¬ ho-´n-te-°p h-cp-∂-Xn-\n-sS ap-∏n-\nbn¬-h-®v ss_-°v \n¿-Øn C-d-ßn-b A-∫m-kn-s\ Hm-t´m C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c ]cn-°p-I-tfm-sS s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw sNm-Δm-gv-N ]pe¿-s® a-cn-®p. `m-cy: sk-eo-\. a‰pa-°ƒ: jm-ln-\, jm-P-lm≥ (dn-bm-Zv). a-cp-a-I≥: kp-\n¬ _m-_p (dnbm-Zv).

a-Xn-ª -¸n-¯w _m-[n-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p cp-\m-hm-b: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bnap-l-½-Zv lm-Pn-

am-¯p-cm-bn³ kp-µ-c³

A-e-hn-

h-fm-t©-cn: I-Ωp-´n-°p-fw ]m-Ws - Øm-Sn ap-lΩ - Z- v lm-Pn (83). `m-cy: ]-tc-Xbm-b ^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: A-–p-√, _o-cm≥, kn-±o-Jv, aq-k (a-°), lwk (A¬-^m-kv sU-°t- dj≥ I-Ωp-´n-°p-fw), Jm-Z¿, a-dn-bm-ap, k-^n-b, dp-Jn-b. a-cp-a° - ƒ: A-lΩ - Z- vI - p-´n am-h≠ - n-bq¿, ap-kvX - ^ - ]mßv, I-emw I-tc-°m-Sv, ^mØn-a, dp-Jn-b, ^m-Øn-a°p-´n, \-Zo-d, d-Pp-e, k-ao-d.

s]m-∂m-\n: I-S-h-\mSv kz-tZ-in am-Øp-cmbn¬ kp-μ-c≥ (72). `m-cy: ]-Xvam-h-Xn. a°ƒ: jm-Pn (a-kv-IØv), A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-jv, kq-cy-I-e. k-tlm-Z-c߃: hm-kp, {io-[c≥, ]-c-ta-iz-c≥. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hnse Hº-Xn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

Xn-cq-cß - m-Sn: sIm-Sn-™n Xn-cp-Øn ta-te-]m-Øv Ae-hn (70). `m-cy: \ - ^ - o-k. a°ƒ: ap-lΩ - Z- v d-^o-Jv, ssJ-dp-∂n-k,- B-ky. a - c - pa-°ƒ: ap-\o¿ (-Ac - o-tØmSv), a - p-lΩ - Z- v dm-^n apkveym¿ (-\∂ - {- º)-, A-^vk-Øv.

a-½-Zn-i-

cm-bn-½p

Nn-¶³ -

]-≈n-°¬: Iq-t\mƒ-amSv ]p-≈m-´v a-Ω-Zn-i (81). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-∫m-kv, K-^m¿, tImb-tam≥, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: a-Ω-Zv, dp-_o-\, kao-d.

th-ß-c: Du-c-Iw Nmen¬ Ip-≠n-se ]-tc-X\m-b ap-°n¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ cm-bnΩp-F-∂ _m-h (48). `mcy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: _mbn-kv, d-ao-kv, X-kv-\ow.

H-Xp-°p-߬: ap-t≠mØv-]-d-ºn¬ Nn-∂≥ (64). `m-cy: kp-tem-N-\. amXmhv: h-≈n. a-°ƒ: Ptb-jv, Pn-t\-jv, Pn-j, Pb. a-cp-a-°ƒ: D-Ø-a≥, th-Wp-tKm-]m¬.

ap-l-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn-

Ieym-Wn-¡p-«n A-½

A-l-½-Zv-Ip-«n-

^m-¯n-a-

]p-Ø-\-Øm-Wn: sh-´n-®nd sN-c-S ]-tc-X-\m-b ssk-X-e-hn lm-Pn-bp-sS-a I≥ ap-l-Ω-ZvIp-´n lm-Pn (60). am-Xm-hv: ^m-Øn-a. `m-cy: dp-Jn-ø. a-Iƒ: \-kvdn≥. a-cp-a-I≥: ap-l-Ω-Zv i-co-^v F-∂ _m-h. ktlm-Z-c≥: A-–p¬ -JmZ¿, Ip-™m-en- lm-Pn, Ip™n-sam-bv-Xo≥ -lm-Pn, JZo-P, ]-≈o-a. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se F-´n-\v sh´n-®n-d Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: Xm-\q¿ \-∂-{º-bn-se ]q-gn°¬ A-®p-X≥Ip-´n-\mb-cp-sS `m-cy a-\-°¬ I-eym-Wn-°p-´n A-Ω (101). a-°ƒ: th-em-bp-[≥Ip´n ({Km-ao-W _m-¶v, sh∂n-bq¿), cm-Pm-a-Wn. acp-a-°ƒ: Zp¿-Km-`m-bv A-cn-b-√q¿, ]-tc-X-\mb kzm-an Ip-´≥-\m-b¿ \n-e-ºq¿.

I-∑-\w Xp-Δ-°m-Sv: Aº-e-Øn-߬ th-cp߬ A-l-Ω-Zv-Ip-´n F∂ Ip-™m-h (62). `mcy: Sn kn kp-sse-J XpΔ-°m-Sv. a-°ƒ: kn-_n, A-_n. acp-a-°ƒ: kp-ss_¿ XpΔ-°m-Sv. k-tlm-Z-c߃: F hn A-_p-´n, F hn am-\p-∏, F hn apØp, F hn _-jo¿.

h-fm-t©-cn: ]q-°m-´n-cnbn-se ]-tc-X-\m-b sImf-º≥ Ip-™p-Æos‚ `m-cy a-®n-߬ ^m-Øna (90). a-°ƒ: D-Ωp-Ip¬-kp, l- ≥, Ip-™n-sam-bvXo≥-Ip-´n (dn-bm-Zv), apl-Ω-Zv-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b ssk-Xm-en-°p-´n Ip-fØq¿, l-^v-k, sse-e. kp-sse-J.

A-_-vZp I-cow-

lw-k

{io-[-c³ \-¼ymÀ

ta¬-ap-dn-:- B-e-Øq¿-]Sn- F-dn-bm-S-≥ lw-k(64). a-°ƒ-:- k-^n-b,ap-l-Ω-Zp-j,- A-–p¬- Peo¬,- P-kow. a-cp-a-°ƒ-:A-–p¬ -h-lm-_v,- a-dnbw,- jn-^.

I-gn-™ Zn-h-kw tIm´-°¬ Nm-∏-\-ßm-Sn ˛ Iq-cn-bm-Sv tdm-Un¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bnSn-®v a-cn-® I-f-Øn߬-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv \u-^¬

`m-kv-I-c³-

a-e-∏p-dw: D-Ω-Øq¿ kz-tZin ]-tc-X-\m-b a-¶-c-sØmSn ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym-cp-sS a-I≥ A-_vZp¬ I-cow (44). `m-cy: km-_n-d. a°ƒ: dn-kv-hm-\, kp-_plm-\, ap-l-Ω-Zv \m-jn-Jv.

F-S-∏mƒ: s]m¬-∏m-°c X-d-°¬ ]-d-∏q¿-ho´n¬ `m-kv-I-c≥ (58). `mcy: hn-t\m-Zn-\n. a-Iƒ: k-‘y. a-cp-a-I≥: kptc-{μ≥.

]m-ßv: sX-°≥ ]mßn¬ ]-S-∏-bn¬ {io-[c≥ \-ºym¿ (57). `m-cy: k-p-Pm-X. a-°ƒ: A¿Pp≥, hn-jv-Wp. kw-kvIm-cw C-∂v 10\v ho-´p-h-f∏n¬.

sIm-e-¯n-

th-ß-c: tXm-´-t»-cn-bd ]-tc-X-\m-b A-c-°n߬ \o-e-I-WvT-s‚ `m-cy ]-\-°¬ sIm-eØn (80). a-°ƒ: h-≈n, th-embp-[≥, i-in. a-cp-a°ƒ: e-£v-an, {]o-X, ]tc-X-\m-b Io-c≥. ^m-Xzn-a hm-Wn-ta¬: sh-≈n-tbm-´v kw-kv-Im-cw C-∂v cm]-tc-X\ - m-b Xp-emw-]d - º - - hn-se F-´n-\v A-¶Øv a-Ωp-hn-s‚ `m-cy ^m- Øw-Ip-≠v iv-a-im-\Xzn-a (90). Øn¬.

Hm-t«m-bv-¡p ]n-¶n Sn-¸-À-tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

X-Æo¿-t°m-Sv: Hm-t´m-dn£-bv-°p ]n-∂n¬ Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v Hm-t´mss{U-h¿ a-cn-®p. I-cn-º ]m-e-°¬-]o-Sn-I kz-tZin a-Wm≥-X-d-bn¬ ssl{Zp-hn-s‚ a-I≥ A-–p¬ djo-Zv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. C-Sn-® tem-dn \n¿-Øm-sXt]m-bn. C-∂-se cm-hn-se 11\v Iq-‰-\m-Sv s\-√n-°¬ tam-t´m-gv-kv ]-cn-k-c-ØmWv kw-`-hw. Iq-‰-\m-Sv `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Hm-t´m-bv-°p ]n-∂n¬ C-Sn-® ti-jw tem-dn \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v ]-cn-k-c-hm-knIƒ ]-d-™p. Nm-en-t»-cn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. t]m-en-kv A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. A-–p¬ djo-Zn-s‚ `m-cy: j-ao-d-. a-Iƒ: \m-Zn-b. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zm-en, lw-k, kp-sseam≥, \m-k¿, kp-l-d. J-_-d-S-°w ]-´n-t»-cn Pp-am-akv-Pn-Zn¬ \-S-∂p.

C-Sp-¡n P-em-i-b-¯n ap§nb bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n B-an-\

\o-en-b-½-

A-½m-fp-

l-k³-Ip-«n-

ssh-eØ - q¿: Nn-eh - n¬ ]-tc-X\ - m-b I-fØ - m-sXmSp-hn¬ A-–p-√b - p-sS `mcy B-an-\ (96). a-°ƒ: apl-ΩZ- v, a-ΩZ- v, _o-cm≥, ssk-Xm-en-°p-´n, ^mØn-a, lw-k. J-_d - S- °w C-∂v cm-hn-se F-´n\v Pn-eh - n¬ Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. -

F-S-°-c: aq-tØ-Sw Imtcm-Sv tIm-f-\n ]-tc-X-\mb tN-∂-sam-´-s‚ `m-cy \o-en-b-Ω (108). a-°ƒ: X-∂n, sh-≈-®m-Ø≥, am-Xn, No-c, N-Æ. a-cp-a°ƒ: h-en-b-a-∂n, No-c, Ip-´n-]m-e≥, sN-dn-b-a∂n, Ip-´n-]m-e≥. -

Xn-cp-\m-hm-b: \-hm-ap-Ipμ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-\p k-ao-]w ]-tc-X\m-b ]-≠m-c-]-d-ºn¬ Ipam-c-s‚ `m-cy A-Ωm-fp (80). a-°ƒ: Ir-jv-W≥, \m-cm-b-W≥, e-£v-an, tZh-In. a-cp-a-°ƒ: _m-e≥, A-ø-∏≥, Ko-X, an-\n.

th-ß-c: Du-c-Iw I-t√߬-]-Sn Im-cn l-k≥Ip-´n (62). a-°ƒ: kn-dmPv, A-^v-k¬, ss^k¬ (aq-h-cpw Ip-sshØv), Pm-_n-d, P-ko-e, kp¬-^-Øv. a-cp-a-°ƒ: i-co-^v ]q-°n∏-d-ºv, Aiv-d-^v sIm-S-en-°p-≠v, dkn-b, l-^o-^. -

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

tXm-«n ho-Wp hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

A-K-fn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v N-In-¬-kbn-em-bn-cp-∂ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. sIm-d-h≥]m-Sn-bn¬ s]-cpw-Ip-∂v a-e-bn¬ tSm-an-˛-sk-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^n-tem-tam≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. A-K-fn sF-.F-®v-.B¿-.Un tIm-f-Pn¬ _n-.tImw Ah-km-\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. Cu am-kw H-∂n-\v tIm-´-Ø-d ss{S-_¬ B-ip-]{Xn-°p k-ao-]w ^n-tem-tam≥ k-©-cn-® ss_-°n¬ Po-∏n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-en-cn-s° C-∂-se cmhn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v I-√-Sn-t°m-Sv sF-.]n-.kn N-¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬.

h-f-]-«-Ww ]p-g-bn h-]m-bº-\p-cm-p-SØv kzn: h--tfZ--]i-´n--Wbwp-]p-sSg-bar-n¬X-th-Z-bl-\m-wSv

kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂se cm-hn-se 11Hm-sS ]m-ºp-cp-Øn Zzo-]n-\p k-ao-]-sØ Xp-cp-Øn-t\m-Sv tN¿-∂m-Wv H-gpIn-h-∂ ar-X-tZ-lw \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn-bXv. h-b-\m-Sv I¬-∏-‰-bn-se F-tS-cn-∏-Øn¬ _m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥- en-t_-jv F-∂- a[p(32)hn-t‚-Xm-Wn-sX-∂v Xn-cn-®-dn-™p. I¬-∏-‰ l-cn-X-Kn-cn tlm-´¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: A-Jn-e. a-Iƒ: B-Zn-e-£v-an. k-tlm-Z-cn: \n-j. ar-X-tZ-l-Øn-se j¿-´ns‚ tIm-f-dn¬ I-s≠-Øn-b X-ø¬-°-S-bpsS t]-cm-Wv B-sf Xn-cn-®-dn-bm≥ k-lm-bI-am-b-Xv. Im-ep-Iƒ s_¬-‰v sIm-≠v _-‘n® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv C-bm-sf Im-Wm-Xmb-n-cp-∂p. a-øn¬ t]m-en-kv I-c-bv-°-Sp-∏n-® ar-X-tZ-lw F-kv.sF. kp-tc-{μ≥ I-eym-Ss‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te°p am-‰n.

C-Sp-°n: C-Sp-°n P-em-i-b-Øn¬ F-´p-Zn-h-kw- ap-ºv Im-Wm-Xm-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. D-∏p-X-d I-Æw-]-Sn ta-am-cn-°p-Sn-bn-se sXt°-s®-cp-hn¬ tam-l≥-Zm-kn-s‚ (29) ar-X-tZ-l-amWv A-©p-cp-fn sh-‰n-e-∏m-d `m-K-Øv P-em-i-b-Øn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn-™ A-©n-\m-Wv ao≥-]n-Sn°m≥- h-e-sI-´p-∂-Xn-\n-sS sN-dp-h-≈w a-dn-™v tam-l≥-Zm-kn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bncp-∂ hm-g-h-c ]m-d-bv-°¬ kn-_n-sb h-e- sI-´ns°m-≠n-cp-∂-h¿ h-≈-Øn-se-Øn c-£-s]-Sp-Ønbn-cp-∂p. C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v A-kn-Â v hm¿-U≥ Sn P-b-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-cpw t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw Zp-c-¥-\n-hm-c-W tk-\-bn-se ap-߬- hn-Z-Kv-[-cpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-bm-dm-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠v tUm. hn B¿ cm-Pp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: im-¥. a-°ƒ: iymw, k-_n≥.

a-dn-bp-½-

]m-¯p-½p-

tZ-h-In-A-½

H-Xp-°p-߬: Ip-gn-∏pdwI-h-e A-º-e-h≥ ]pØ≥-]o-Sn-tb-°¬ ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bpsS `m-cy a-dn-bp-Ω (72). a°ƒ: A-e-hn (Zp-_-bv), sam-bv-Xo≥, Ip-™-d-ap, _n-cn-bm-ap, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: \p-ssk-_, dpJn-b, l-ao-Zv, \m-k¿.

]p-Xp-∏-d-ºv: ]-tc-X-\mb Xq-º-Øv ap-l-Ω-ZvIp´n-bp-sS `m-cy ap-Xq¿ ]mØp-Ωp. a-°ƒ: k-^n-b, J-Zo-P, A-–p¬ -I-cow, B-ky. a-cp-a-°ƒ: A-ehn-°p-´n h-en-tbm-d, ssl-{Z-kv ]p-Xp-∏-c-ºv, aPo-Zv Iq-´m-bn (A¬sF≥), ssk-^p-∂n-k.

s]-cn-¥¬-a-Æ: F-chn-aw-K-ew ]-tc-X-\m-b ]p-cw-tXm-´-Øn¬ i-¶c≥ \m-b-cp-sS `m-cy sIm-S-°m-Sv tZ-h-InAΩ (88). s]-cn-¥¬-a-Æ te-_¿ Hm-^n-kv ap≥ Po-h-\-°m-cn-bm-bmWv. a-Iƒ: im-c-Z. a-cp-aI≥: tk-Xp-am-[-h≥.

]-≈p-cp-Øn: ho-´p-ap-‰-sØ tXm-´n¬ ho-Wp hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. ku-Øv sN-√m-\w B-dm-´p-Ip-fw ho´n¬ {Kn-K-dn tPm-k-^n-s‚ a-Iƒ tI-kn-b (13) Bssk-\-_ Xn-cq¿: hm-°m-Sv ]-tc-X- Wv a-cn-®-Xv. sN-√m-\w sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se \m-b X-em-∏n¬ ap-l-Ω- G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS Zn-s‚ `m-cy X-em-∏n¬ ar-X-tZ-lw tXm-´n¬ I-≠-Xv. cm-hn-se \m-en-\v ]nssk-\-_ (65). a-°ƒ: Xm-hv {Kn-K-dn tPm-en-°p-t]m-hp-tºmƒ tI-kn-b hoIp-™m-h, K-^q¿, ap-Po- ´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. _v, km-en. a-cp-a-°ƒ: Ip-´n- A-]-kv-am-c tcm-K-Øn-\v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cpB-an-\, k-eo-\, `m-\p, ∂p-sh-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. am-Xm-hv: em-en. k-tlm-ZA-_o-_. c-߃: hn-a¬, F-_n, A-^n-\.

Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw: t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

em-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. ]-´¿-\-S-°m-hv h-en-b]-d-∏q¿ kz-tZ-in I-cp-W-Øv ]-≈n-bm-en¬ _m-∏p-´n ap-kv-eym-cp-sS a-I≥ D-ss\-kv (18) B-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv ]m-em-gn-bn-se C-kv-em-an-Iv tIm-f-Pnse hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. tIm-f-Pn¬ \n-∂p a-™-∏n-Øw _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-thin-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hv ssk-\-_. k-tlmZ-c-߃: A-–p¿-d-lv-am≥, C-kv-a-m-Cu¬, Ip-™n-∏, kp-ss_¿.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨p-

a-t©-cn: a-™-∏-‰ F-°∏m-d d-_¿-tXm-´-Øn-se In-W-‰n¬ bp-hm-hn-s\ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. F-f-¶q¿ Nm-Øw-Ip-fw AØm-Wn-°¬ ]-d-º≥ lpssk-\m¿ F-∂ sN-dntbm-s‚ a-I≥ lm-cn-kv _m-_p (28) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se cm-hn-se G-gn\v sh-≈w tIm-cm-s\-Øn-b kv-{Xo-I-fm-Wv ar-X-tZlw I-≠-Xv. ]-Øv tIm¬ Xm-gv-N-bp-≈ Bƒ-a-d-bn√m-Ø In-W-¿ πm-Ãn-Iv h-e-bn-´p aq-Sn-bn-cp-∂p. c-≠p Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-b lm-cn-kv _m-_phn-s\ kp-lr-Øp-°ƒ A-t\z-jn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. `m-cy: _¬-°o-k. a-°ƒ: A-kv-\, A-\-kv. ktlm-Z-c-߃: J-a¿-_m-\p, k-eow, j-^o-Jv, ^-Jv-dp±o≥, B-cn-^. a-t©-cn A-Uo-j-\¬ F-kv.sF tKm-]m-e-Ir-jvW≥ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-In.

In-W-än ho-Wv a-cn-¨ptN-fm-cn: sh-f-fw tIm-cp∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ hoWv kv{Xo acn-®p. Np-t≈m´v]-d-ºn-se C-f-b-t©-cn jn-\n(44) B-Wv C-∂-se ho-´p-h-f-∏n-se In-W-‰n¬ ho-Wv a-cn-®-Xv . amXmhv: im-c-Z. `¿-Øm-hv: -kp\n¬. k-tlm-Z-c-߃: -hnem-kn-\n, kp-j-a, \-fn-\n, jm-Pn, jn-_p. -

Ihp§n \n-¶p ho-Wp a-cn-¨p

Xm-a-c-t»-cn: A-S-° ]-dn°p-∂-Xn-\n-sS I-hpßn¬ \n-∂p ho-Wp a-[yh-b-kvI≥ a-cn-®p. ]q-\q¿ tIm-fn°¬ h-S-t°]-d-ºn¬ inh-cm-a≥ F-∂ _n-®q-´n(45)-bm-Wp ho-Sn-\p k-ao-]Øp≈ ]-d-ºnse Ihpßn¬-\n-∂p ho-W-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m\mbn-√. a-°ƒ: en≥-k, _n≥-kn.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-´-W-°mSv: ]m-Xn s]m-fn-® ho-Sn-\p-≈n¬ bp-hm-hv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. ]-´-W-°m-Sv B-dm-´p-h-gnbn¬ C-S-h-gn-°¬ Ip-cym-t°m-kn-s‚ a-I≥ en-_n≥ (24) B-Wv a-cn-®-Xv. sh¬-UnMv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: en-√n-°p-´n. k-tlm-Z-cn: en-‰n.-

In-W-än acn-¨-\n-e-bnÂ

s]cp-ºm-hq¿: BƒXm-ak - a - n√m-Ø ho-´nse ]d-ºnep≈ In-W-‰n¬ Is≠-Ønb ar-X-tZ-lw D-Ø-tc¥y°mc-t‚Xm-sW-∂p kwibw. s]-cp-ºm-hq¿ aqhm-‰p]pg tdm-Unse {In-kv-Xy≥ ]-≈n-°v kao]sØ ]-≈n-∏m-S≥ F¬-tZm-kn-s‚ ho´pIn-W‰ - n-emWv \m-epZnh-kw ]-g-°-ap-≈ 30 hb- v tXm-∂n-°p∂bmfpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ssI-Ø-≠nbn¬ ap-tI-jv F-∂v ln-μn-bn¬ ]-®I - p-Øn-bn-´p-≠v.

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶p ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.


6

thÀ-]mSv

kannur

14 BKkvXv 2013 _p[≥

Hm-t«m-bv-¡p ]n-¶n Sn-¸-À-tem-dn-bn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p k-¡oÀ

A-ÐpÀ-d-l-vam³ ap-k-veymÀ

a-dn-bw l-Öp-½

cm-tP-{µ³-

tZ-h-In-b-½

]-ø-∂q¿: cm-a-¥-fn hS-°p-ºm-Sv Pp-am-a-kv-PnZn-\v k-ao-]sØ k°o¿ (25) Ip-g-™phoWv a-cn-®p. ]-ø-∂q¿ amfn¬ dn-e-b≥-kv Hm-^nkn-se Po-h-\-°m-c-\mWv. am-Xm-hv: ku-Z. ]nXm-hv: Im-knw. k-tlmZ-c-߃: j-_o¿.

]-Sn-™m-d-Ø-d: Fkv.ssh.F-kv. k¿°nƒ {]-kn-U‚ v hm-cmº-‰ In-W-dp-≈-Xn¬ A–p¿-d-lv-am≥ ap-kveym¿ (45). `m-cy: B-bni. a-°ƒ: B-_n-Z, kp-aø, im-°n-d, B-Øn-°, D-ss_-Zv. a-cp-a-°ƒ: A–p-√ k-A-Zn, a-Ωq-´n.

tZ-hp A-½

A-ÐpÀd-l-vam³

]-ø-∂q¿: F-Sm-s´ ]pXn-b]p-c-bn¬ tZ-hp AΩ (83). a-I≥: P-\m¿-±-\≥. a-cpa-Iƒ: \-fn-\n. k-tlmZ-c-߃: ]-tc-X-cm-b _m-e≥, A-Nyp-X≥. kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 11\v k-ap-Zm-b iva-im-\-Øn¬.

_-¥n-tbm-Sv: a-Æw-Ip-gnbn-se Fw ]n A-–p¿-dlvv-am≥ (53). a-t©-iz-cw a-fi-ew F-kv.-ssh.-Fkv sk-{I-´-dn, aw-K¬-]mSn ss]-h-fn-sK kw-bp‡ P-am-A-Øv sk-{I-´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p. `m-cy: l-eo-a. a-°ƒ: \Po-_v, \-Zo¿, \u-^¬, \m-jn-Ø, \-jv-dn, \udn≥. a-cp-a-°ƒ: k-eow, l-ko-\. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv, A–p¬ Jm-Zn¿, lw-k, _o-^m-Øn-a, A-_q-_°¿, A-∫m-kv, l-ao-Zv, ssJ-dp-∂n-k.

Nm-em-Sv: a-kvP - n-Zv tdmUn¬ _¿-am-kn¬ ]-tcX-\m-b F≥ sI lwk(_¿-Ω)bp-sS `m-cy ]m-d° - ≠ - n a-dn-bw l÷p-Ω (83). a-°ƒ: kpss_-Z, ap-kΩ - n¬ (_¿-a tlm-´¬, Nm-em-Sv), kmln-Z, ^u-kn-b, k-do-\, C-kvl - m-Jv (A-_qZ-_n), ap-lΩ - Z- v ss^-k¬ (X-et»-cn tIm-SX - n), ]-tc-Xcm-b lm-jnw, C-kva - mCu¬. a-cp-a° - ƒ: ap-lΩ - Zv km-en au-eh - n, km-lnd, C-{_m-low, A-–p¬ A-ko-kv, km-Zn-Jv, \-kdn, ^m-kn-e, k-Pv\ - , ipssl-_. k-tlm-Zc - n-am¿: A-kva - , ]-tc-Xc - m-b B-an\, i-co-^, k-°o-\.

]m-e-°m-Sv-: l-cn-°m-csX-cp-hv- ]-tc-X-\m-b_m-e-Ir-jv-W-≥- sN-´ym-cp-sS- a-I-≥ _n- cm-tP{μ-≥ (64)-.kw-kv-Im-cw- C∂v H-cp aWn°v N-{μ-\-K¿ssh-Zyp-Xn- iv-a-im-\Øn¬.- `m-cy-:- tc-Wp-I.a-I-≥:- A-cp-¨.- ktlm-Z-c-߃-:- si¬-hnIp-am-cn,- tam-l-≥-Zm-kv(tIm-b-º-Øq¿-),- hn-Pb-Ip-am-cn,- A-Uz.- Fkv- sI- F-kv- ti-J¿ (Ir-jv-W-Kn-cn-).-

]-ø-∂q¿: I¿-Wm-S-I Nn-Ivaw-•q-cn¬ G-sd-°mew B-bq¿-th-Z Nn-In¬k-I-\pw a-cp-∂v jm-∏v DS-a-bp-am-bn-cp-∂ ]-tc-X\m-b h-Æm-´n¬ ]p-Xnbho-´n¬ \m-cm-b-W s]m-Xp-hm-fp-sS `m-cy Im-cm-bn-se Ip-t∏-cn tZh-In A-Ω (79). ]-ø∂q¿ ]-©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v ]-tc-X-\m-b Im-{º-Øv Ip-™n-°Æ≥ s]m-Xp-hm-fp-sSbpw ]-tc-X-bm-b Ip-t∏cn Ip-™m-Wn A-Ω-bpsS-bpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: \-fn-\n, tam-l-\≥, iyma-f, {]-Im-i≥, `m-c-Xn, N-{μn-I. a-cp-a-°ƒ: P\m¿-±-\≥, \-fn-\n, P\m¿-±-\≥, kp-Pm-X, {io[-c≥, ap-c-fn (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-cm-a≥, e-£v-anAΩ, am-[-hn A-Ω, b-itZm, ]-tc-X-cm-b I-hn ]ø-∂q¿ _m-e-Ir-jvW≥, I-cp-Wm-I-c≥, P\m¿-±-\≥, ]m¿-h-Xn AΩ, Im¿-Xym-b-\n A-Ω.

J-Zo-P¡p-«n C-cn-´n: Ip-´p-]p-g-bn-se ]-tc-X-\m-b ]m-¥-°mS≥ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy JZo-P°p-´n (75). a-°ƒ: a-c-°m¿, kn-±oJv. a-cp-a-°ƒ: \-_o-k, d-jo-Z.

Ir-j-W v ³ ]-Sn-™m-dØ - d - : ]p-Xp-t»cn-°S- h - n-se B-Zy-Im-e Xø¬-sØm-gn-em-fn ]m-Sn™m-sd X-øp-≈X - n¬ IrjvW - ≥ (75). `m-cy: e-£van. a-°ƒ: cm-Po-h≥, c-hn (_-lvd - bv≥), _m-_p. a-cpa-°ƒ: im-cZ- , D-j.

D-ʳ-Ip-«n ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v ]p-Øq¿-aT-Øn¬ ]-tcX-\m-b Ip-™m-e≥Ip-´n-bp-sS a-I≥ Nm-epfn D- ≥-Ip-´n (59). `mcy: km-dm-_n. a-°ƒ: bm-k¿ A-d-^m-Øv (ku-Zn), bm-kn¿ kJm-^-Øv (J-Pm-©n F-kv.F-kv.F-^v ap°w sk-Œ¿), b-ko-d _o-Kw. a-cp-a-I≥: _jo¿ Ip-\n-bn¬.

I-gn-™ Zn-h-kw \n-cym-X-\m-b X-et»-cn I-Ãw-kv tdmUn¬ ap-≠m-Wnt°m-Sv ssl-Z¿ (35)

A-Ðp I-cow lm-Pn sh-≈n-∏-d-ºv: ]q-f-°Æn ]-tc-X-\m-b tImbm-ap-´n au-e-hn-bp-sS a-I≥ A-–p¬ I-cow lm-Pn (75) (dn-´-. Xm-eq°v k-ssπ Hm-^n-k¿, tIm-gn-t°m-Sv). `m-cy: C-f-b-S-Øv P-ao-e. a°ƒ: km-Pn-X, P-ko° (Fw.Fw F¬.]n.F-kv. ]-c∏n¬), X-kv-\ow, Bkn-^v (J-Ø¿). a-cp-a-°ƒ: A-øq-_v (ku-Zn), tUm. jmlp¬ l-ao-Zv (sIm-Spß-√q¿), k-eow (sN-dph-Æq¿), j-_m-\ (t]cm-{º). k-tlm-Z-c߃: C-{_m-low (am¶m-hv), l-ao-Zv lm-Pn (am-¶m-hv), B-ky (\-S°m-hv), kp-l-dm-_n (\-cn-°p-\n).

I-cp-Wm-I-c³

b-tim-Z

Xr-°-cn-∏q¿; Xr-°-cn∏q-cn-se B-ZyIm-e hym]m-cn \-S-°m-hn-se sI I-cp-Wm-I-c≥ (ssd-‰¿ I-cp-Wm-Ic≥˛84). `mcy; Fw Pm-\In. a°ƒ; A-tim-I≥ ( I-®hSw, Xr-°-cn-∏q¿), _m_p-cm-P-≥ (k-_v F≥Pn-\ob¿, sI.Fkv.C._n. I-cn-sh≈q¿), cm-P-e-£an(A[ym-]n-I, F-kv.Pn.F®v.F-kv.F-kv I-Uvep), i-inI-e, Nn-{X-te-J. acp-a-°ƒ: hn-P-b-e£v-an (Ip-™n-awK-ew), {]ko-X (I-°p-∂w), sI ]n l-cn-Zmkv (I-®hSw, Xr-°-cn-∏q¿), ]-tcXcm-b cm-a-N-{μ≥, iin, Ir-jv-W≥ (t]mkv-‰¬ Po-h-\-°m-c≥, No-ta-\n). k-tlm-Z-c߃: Ip-™ºp, ]-tcXcm-b Ip-™n-°Æ≥, cm-L-h≥ (dn-´. sse-hv kv-t‰m-°v C≥-kv-s]Œ¿). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se k-apZmb iv-aim-\-Øn¬.

I-Æq¿: X-fm-∏n-se ]-tcX-\m-b ]n kn hm-k-hs‚ `m-cy H sI b-tim-Z (91). a-°ƒ: kp-am-en-\n, t{]-a-e-X, ]-hn-{X≥, t{]-a-cm-P≥ (sN-ss∂), h-\-P, tc-Wp-I, B-i (dn-´. {]-^-k¿, K-h. Irjv-W-ta-t\m≥ h-\n-Xm tIm-f-Pv). a-cp-a-°ƒ: tUm. e-£v-a-W≥, N{μ≥, c-ho-{μ-≥, Kw-Km-[c≥, ju-°-Øv, kp-j-a, A-\n-X. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10.30\v ]øm-º-e-Øv.

Ip-ªn-¸m-¯p-½ ap-°w: Xn-cp-h-ºm-Sn FtÃ-‰v tK-‰v sXm-d-b≥-]me-°¬ ]-tc-X-\m-b A-ehn-bp-sS `m-cy Ip-™n-∏mØp-Ω (90). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, I-Zn-b-°p-´n, B-an-\, ssa-aq-\, ssd-lm-\-Øv-, kp-ss_-Z, ]-tc-X-\m-b tIm-b. a-cp-a-°ƒ: aq-klm-Pn, sXm-d-b¬ A-_p, ap-l-Ω-Zv, lw-k, A-–p∂m-k¿ (F-kv.sF, amdm-Sv tÃ-j≥), ]m-Øp-Ω, kp-ss_-Z.

X-Æo¿-t°m-Sv: Hm-t´m-dn£-bv-°p ]n-∂n¬ Sn-∏¿tem-dn-bn-Sn-®v Hm-t´mss{U-h¿ a-cn-®p. I-cn-º ]m-e-°¬-]o-Sn-I kz-tZin a-Wm≥-X-d-bn¬ ssl{Zp-hn-s‚ a-I≥ A-–p¬ djo-Zv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. C-Sn-® tem-dn \n¿-Øm-sXt]m-bn. C-∂-se cm-hn-se 11\v Iq-‰-\m-Sv s\-√n-°¬ tam-t´m-gv-kv ]-cn-k-c-ØmWv kw-`-hw. Iq-‰-\m-Sv `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Hm-t´m-bv-°p ]n-∂n¬ C-Sn-® ti-jw tem-dn \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v ]-cn-k-c-hm-knIƒ ]-d-™p. Nm-en-t»-cn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. t]m-en-kv A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. A-–p¬ djo-Zn-s‚ `m-cy: j-ao-d-. a-Iƒ: \m-Zn-b. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zm-en, lw-k, kp-sseam≥, \m-k¿, kp-l-d. J-_-d-S-°w ]-´n-t»-cn Pp-am-akv-Pn-Zn¬ \-S-∂p.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

A-K-fn: ss_-°-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v N-In-¬-kbn-em-bn-cp-∂ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- a-cn-®p. sIm-d-h≥]m-Sn-bn¬ s]-cpw-Ip-∂v a-e-bn¬ tSm-an-˛-sk-en Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ^n-tem-tam≥ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. A-K-fn sF-.F-®v-.B¿-.Un tIm-f-Pn¬ _n-.tImw Ah-km-\-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. Cu am-kw H-∂n-\v tIm-´-Ø-d ss{S-_¬ B-ip-]{Xn-°p k-ao-]w ^n-tem-tam≥ k-©-cn-® ss_°n¬ Po-∏n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-en-cn-s° C-∂se cm-hn-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. Zp-x-J-kq-N-I-am-bn C-∂-se A-K-fn sF-.F-®v.B¿.-Un tIm-f-Pn-\v A-h-[n \¬-In. ar-X-tZ-lw tIm-f-Pn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v I-√-Sn-t°m-Sv sF-.]n-.kn N-¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. k-tlm-Z-c-߃: Sn-tPm, Sn≥-kn tPm-k¨.

h-f-]-«-Ww ]p-g-bn h-b-\m-Sv kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw \m-cm-b-W³

P-b-N-{µ³

en-PnÂ

l-ao-Zv

tIm-c³

tIm-c³

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

_o-^m-¯n-a

tXm-´-S: I-°-d hm-b-\im-em ]-cn-k-c-sØ amtdm-fn \m-cm-b-W≥ (100). `m-cy: h-S-h-Xn btim-Z. a-°ƒ: tam-l\≥ (C-cn-th-cn), {]-Imi≥ (I-t®-cn-sa-´), t__n {]-`m-h-Xn (sIm-‰mfn), N-{μ-te-J (I-S-∂-∏≈n).

a-[q¿: Iq-Uv-ep-hn-se Pb-N-{μ≥ (41). A-kp-Jw aq-ew Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂p. ]n-Xm-hv: A-ºp. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b Ia-e. `m-cy: am-e-Xn. a°ƒ: Im¿-Øn-Iv, ImP¬. k-tlm-Z-c-߃: Pb-{io, im-en-\n.

s]-cn-ß-Øq¿: I-t®-cnbn-se ]-tc-X-\m-b Ip\n-bn¬ A-Ω-Zn-s‚ aI≥ l-ao-Zv (39). s]-cnß-Øq-cn-se k-eo-\-bmWv `m-cy. a-°ƒ: Ppss\-Zv, ip-ssl-_v, ^nZm ^m-Øn-a. k-tlm-Z-c߃: iw-kp-±o≥, eØo-^v, P-ao-e, \-Pv-a.

\m-Zm-]p-cw: s]-cp-ap-≠t»-cn-bn-se ]-tc-X-\m-b B-bm-SvI-≠n-bn¬ Ip™m-en- lm-Pn-bp-sS `mcy Ip-™m-an- l-÷p-Ω (95). a-°ƒ: A-Ω-Xv lmPn, a-dn-bw, ssk-\-_, ]-tc-X-\m-b Ip-™-–p√. a-cp-a-°ƒ: Iq-c¬ sam-bv-Xp- lm-Pn, Ip™m-bn-i hn-eym-∏-≈n, km-d sam-tI-cn, ]-tc-X\m-b kq-∏n hm-Wn-ta¬.

Iq-Øp-]-d-ºv: h-´n-{]w 117se sIm-f-Øm-\n-bØv ho-´n¬ tIm-c≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p. a-°ƒ: cm-P≥, at\m-l-c≥, c-ta-i≥, hnt\m-Z≥, Zn-t\-i≥, kPo-h≥, A-\o-jv, {]-Zo]≥ (_n-kn-\-kv), ]-tcX-bm-b \-fn-\n. a-cp-a°ƒ: hn-em-kn-\n, k-hnX (A-[ym-]n-I), tim-`, ssj-P, kv-an-X, tc-jv-a, `-hn-j, {]-Kn.

sN-dp-]p-g: I-∂n-°f - sØ A-t´m-fn tIm-c≥ (95). `m-cy: Ip-º. a°ƒ: am-[h - n, _m-eI - rjvW - ≥, \m-cm-bW - n, cho-{μ≥, kp-io-e.

{io-a-Xn

a-´-∂q¿-: sIm-f-∏ enw\m-e-b-Øn¬- kn- enPn¬ -(20). ]n-Xm-hv: F kp-[m-I-c≥ (I-Æq¿F.sI.Pn-. B-ip-]-{XnPo-h-\-°m-c≥,- kn-.]n.Fw.- aq-tS-cn- {_m-©wKw).- ]n-Xm-hv: kn- c-Pn-e (]-´m-∂q¿,- k-l-I-c-W _m-¶v- Po-h-\-°m-cn,- kn.]n-.Fw.- ]-´m-∂q¿- tem°¬- I-Ωn-‰n- Aw-Kw).k-tlm-Z-cn-: enw-\.-

]-\-a-cw: I¬-∏-‰ Fkv.sI.Fw.sP. kv-Iqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]-\-a-cw B-S-bm-´v ho´n¬ Fw Un tKm-]m-eIr-jv-W≥ (80). a-°ƒ: Fw Pn B-im-e-X, ]-tcX-bm-b D-jm-e-X, Fw Pn tZ-hm-\-μ≥ (A-[ym]-I≥, F-kv.sI.Fw.sP. kv-Iqƒ, I¬-∏-‰). acp-a-°ƒ: h-k-¥-Ipam¿, h¬-k-e.

Im-™n-tcm-Sv: am-b≥-ap°v a-Zo-\m hn-√-bn¬ kn ]n _o-^m-Øn-a (82). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \m-e-I-Øv sam-bvXo≥Ip-´n-. a-°ƒ: J-ZoP, A-–p¬ a-Po-Zv, A–p- -emw (bp.F.C.), Zm-hq-Zv, A-–p-∂m-kn¿ (ku-Zn), A-–p-√ (tkmfn-Um-cn-‰n ap≥ Pn-√m sk-{I-´-dn), kp-l-d, A–p¬ \-ko¿ (bp.F.C.), im-ln-Z, kdo-\. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ Jm-Z¿ ({Xn-®n), A-–p¬ Jm-Z¿ (tImtøm-Sv), d-jo-Zv, A-–p¬ A-ko-kv (ku-Zn). J-_d-S-°w C-∂v cm-hn-se 11\v Im-™n-tcm-Sv ]p-Xnb-]-≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

s]m-‰-Ω¬: e-√-_nbn¬ Fw ]n {io-a-Xn (89). F-e-Øq¿ kn.Fw.kn tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ {]-[m-\m[ym-]n-I-bm-bn-cp-∂p. tI-c-f Iu-ap-Zn _yq-tdm No-^v ]-tc-X-\m-b ]n Un Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cybm-Wv. a-°ƒ: ]n Un lcn-{]-`, ]-tc-X-\m-b Un cm-Po-hv. a-cp-a-°ƒ: jo\ (A-[ym-]n-I sk‚ v tPm-k-^v-kv Bw-t•m C¥y≥ tKƒ-kv ssl-kvIqƒ, tIm-gn-t°m-Sv), {]ko-X (Pn.Fw am¿-°-‰nMv an¿ dn-te-t´-gv-kv, F-dWm-Ip-fw).

Ip-ªm-an l-Öp-½

sN-dn-b-cm-a³

]m-¨À

s]-cp-h≈ - q¿: tNm-e°¬ ]-≈n ap-Xh - √ - n-bpw ]p-Xn-b] - d - º - v a-l√ - v Im¿-Wh - c - p-am-b kn kn A-eh - n-°p-´n lm-Pn (Ip™≥ lm-Pn˛75). `m-cy: hn ]n ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω.

t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv sh-≈-∏m-d-°¬ Ip-™–p-√ (85). `m-cy: ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p-¿-dlvam≥, A-–p¬ I-cow (aq-h-cpw Zp-_-bv), A–p¬ h-lm-_v (kuZn), ssa-aq-\-Øv, \-^ok-Øv, kp-ss_-Z. a-cp-a°ƒ: D-a¿ (hn-eym-∏≈n), aq-k ]-d-ºn¬, ]n F≥ aq-k (ss]-tXmØv), ^m-Xzn-a, j-co-^, ^-co-Z, ^u-kn-b.

t]-cm-{º: I¬-∏Øq¿ t]-cm-ºv ssl-kI v- q-fn\p k-ao-]w Nm-b° - S- \S-Øp-∂ sN-dp-hÆ - q¿ Xm-∂n-bp-≈] - d - º - n¬ ]m-®¿ (93). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b AΩm-fp. a-°ƒ: Ip-™n°-Æ≥, \m-cm-bW - ≥ (h-S° - p-ºm-Sv l-b¿- sk°≥-Ud - n kvI - qƒ), cmP≥, hn-Pb - ≥, h¬-ke - , eo-e, ]-tc-Xb - m-b Pm\p. a-cp-a° - ƒ: hn-em-kn-\n, {]-Im-in-\n, ssj-\n (tZio-b a-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j≥, U¬-ln), an\n-tamƒ, \m-cm-bW - ≥ (ta-eS- n tªm-°v ]-©mb-Øv Aw-Kw), tKm-]me≥, ]-tc-X\ - m-b _me≥.

am-X \-cn-°p-\n: ta-se ]m-eßm-Sv sh-ß-f-Øv ]-tcX-\m-b cm-c-s‚ `m-cy amX (78). a-°ƒ: _m-e≥, tZ-hn, Ko-X, `-c-X≥ (\cn-°p-\n k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v U-b-dŒ¿). a-cp-a-°ƒ: _me≥, I-Sp-ß≥, an-\n.

Ip-ª-Ðp-Ã

a-dn-bp-½ Hm-a-t»-cn: h-en-b-sIm√n sh-≈m-¶¬ kv-I-dn-bbp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (Ip™m-Ω˛82). a-°ƒ: Nn-∂-Ω, h¿-Kokv, Ip-cym-t°m-kv. a-cp-a°ƒ: h¿-Ko-kv, en-k-Ω, im-¥.

Xp-Δq¿: sh-t≈m-´p-]m-dbn-se ]-c-tXm-´n¬ l-cnZm-k≥ (52). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: l¿-j-Zm-kv, ekn-X, hn-jv-W-Zm-kv.

sIm-Sp-h-≈n-: ]-g-b-Ime kn-.]n.Fw- {]-h¿-ØI-\m-b ap-Ø-º-ew s]m-bn-en¬- sN-dn-b-cma≥- (72)-.`m-cy-: Ip-™n-s∏-Æv.- a°ƒ-: i-in-Ip-am¿- (kn.]n.Fw- ap-Ø-º-ew{_m-©w-Kw),- kp-[o¿Ip-am¿,- do-\,- hn-t\m-ZvIp-am¿.- a-cp-a-°ƒ-: _m_p,- do-P,- kp-[. k-tlmZ-c-߃-: ]n- hm-kp (kn.]n-.Fw- sIm-Sp-h-≈ntem-°¬- I-Ωn-‰n- AwKw),- Pm-\p,- {]-`m-h-Xn.- -

I-®p-Ip-«n-b-½

tKm-hn-µ³ \-¼ymÀ

A-¶-½

Nm-t¡m

Ip-©p-

J-Zo-P

tKm-hn-µ³- -

cm-a³- -

Nn-‰q¿: tIm-gn-∏m-d Aøm-°u-≠≥ N-≈-bn¬ I-Æp-Ip-´n-b-Ω (90). a°ƒ: k-l-tZ-h≥, hn-Pb-e-£v-an, kp-Ip-am-c≥, ]-tc-X-\m-b Ip-∏m-≠n. acp-a-°-ƒ: X-¶w, im-¥-Ipam-cn, `-h-Zm-kv, c-am-tZ-hn.

h-S-I-c: tNm-tdm-Sv t]-‰m´v tKm-hn-μ≥ \-ºym¿ (58). `m-cy: kp-Pm-X So®¿. a-°ƒ: {]-Xyp-jv, {]n-b-¶. a-cp-a-°ƒ: Zo-]Iv, kp-hn-P. k-tlm-Z-c߃: k-Xo-i≥, cm-Lh≥, P-b-{io.

ap-°w: I-√p-cp-´n I-∏ep-am-°¬ ]-tc-X-\mb ]m-∏-®-s‚ `m-cy A∂-Ω (68). a-°ƒ: kn-an (\-gv-kv, im-¥n B-ip-]-{Xn Hma-t»-cn), ]-tc-X-\m-b Pn-Pn.

ap-°w: sXm-≠n-Ω¬ If-Øn-t°m-Sn¬ Nm-t°m (72). `m-cy: Nn-∂-Ω. a°ƒ: tPm-_n, tPm-jn, Pn-tjm, tPm-tamƒ, Pn\p. a-cp-a-°ƒ: k-Æn, kp-\n¬, A¬-t^m≥k, Um-en-b.

sIm-f-Øq¿: sX-t°-°c tNm-e-°¬ Ip-©p (83). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ip-™n-s∏-Æv. a-°ƒ: tKm-]m-e≥, N-{μ≥, im¥, {]o-X. a-cp-a-°ƒ: Zmk≥, tKm-]m-e≥, A-ΩnWn, ssj-P.

Iq-´n-e-ßm-Sn: ]m-d-Snbn-se ]-tc-X-\m-b ]-Sn°-a-Æn¬ A-e-hn-°p´n-bp-sS `m-cy J-Zo-P (59). a-°ƒ: \m-k¿, B-cn-^, k-do-\, i-_v\, ap-lv-kn-\.

Ip-gn-a-Æ-:- h-´n-∏-d-ºØv- ]-tc-X-\m-b- Ip™-s‚- a-I-≥ tKm-hnμ-≥ (39). amXmhv:- ]m¿-h-Xn. `mcy-:- {]-ho-W. a-°ƒ-:A-Rv-P-en,- tkm-\,- \nXn-≥.

cm-a-]p-cw: I-Sp-ß-]pcw t]m-Ãv Hm-^n-kv ]Sn-bn-se dn-´. t]m-en-kv tIm¨-Ã_nƒ A-ZnIm-c-Øv cm-a≥ (83). `mcy: im-¥-Ipm-cn. a°ƒ: ]-Xva-\m-`≥, kp\n-X, ]p-jv-].

l-cn-Zm-k³

A-e-hn-¡p-«n

ssk-Zv sIm-Sp-h-≈n: sIm-f-Ø°-c s\-√p-fn-®m-en¬ ssk-Zv (65). a-°ƒ: A–p¬ I-cow, jw-kn-Z, lm-P-d, k-eo-\. a-cp-a°ƒ: bq-\p-kv, Im-knw, bq-kp-^v, ap-\o-d.

Nn-¶-½ F-S-°-c: ]m-bn-ºm-Sw \m-ep-]-d-bn¬ sN-√-∏s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (65). a°ƒ: h-kp-a-Xn, cm-[, Hma-\, tKm-]n. a-cp-a-°ƒ: Im-fn-b-∏≥, Ip-am¿, k-Xn.-

]m-ºp-cp-Øn: h-f-]-´-Ww ]p-g-bn¬ h-b-\m-Sv kz-tZin-bp-sS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS ]m-ºp-cp-Øn Zzo-]n-\p k-ao-]-sØ Xp-cp-Ønt\m-Sv tN¿-∂m-Wv H-gp-In-h-∂ ar-X-tZ-lw \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn-b-Xv. h-b-\m-Sv I¬-∏-‰-bn-se F-tS-cn-∏Øn¬ _m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥- en-t_-jv F-∂- a[p(32)hn-t‚-Xm-Wn-sX-∂v Xn-cn-®-dn-™p. I¬-∏-‰ l-cn-X-Kn-cn tlm-´¬ Po-h-\-°m-c-\m-Wv. `m-cy: AJn-e. a-Iƒ: B-Zn-e-£v-an. k-tlm-Z-cn: \n-j. ar-X-tZ-l-Øn-se j¿-´n-s‚ tIm-f-dn¬ I-s≠Øn-b X-ø¬-°-S-bp-sS t]-cm-Wv B-sf Xn-cn-®-dnbm≥ k-lm-b-I-am-b-Xv. Im-ep-Iƒ s_¬-‰v sIm-≠v _-‘n-® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv Cbm-sf Im-Wm-Xm-b-n-cp-∂p. a-øn¬ t]m-en-kv I-c-bv°-Sp-∏n-® ar-X-tZ-lw F-kv.sF. kp-tc-{μ≥ I-eym-Ss‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-Ãv \-S-Øn ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n. hn-h-c-a-dn™v _-‘p-°ƒ I-Æq-cn-se-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw C-∂p \m-´n-te-°p sIm≠p-t]m-hpw.

C-Sp-¡n P-em-i-b-¯n ap§nb bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw I-s−-¯n

C-Sp-°n: C-Sp-°n P-em-i-b-Øn¬ F-´p-Zn-h-kw- ap-ºv Im-Wm-Xm-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. D-∏p-X-d I-Æw-]-Sn ta-am-cn-°p-Sn-bn-se sXt°-s®-cp-hn¬ tam-l≥-Zm-kn-s‚ (29) ar-X-tZ-l-amWv A-©p-cp-fn sh-‰n-e-∏m-d `m-K-Øv P-em-i-b-Øn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn-™ A-©n-\m-Wv ao≥-]n-Sn°m≥- h-e-sI-´p-∂-Xn-\n-sS sN-dp-h-≈w a-dn-™v tam-l≥-Zm-kn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bncp-∂ hm-g-h-c ]m-d-bv-°¬ kn-_n-sb h-e- sI-´ns°m-≠n-cp-∂-h¿ h-≈-Øn-se-Øn c-£-s]-Sp-Ønbn-cp-∂p. C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v A-kn-Â v hm¿-U≥ Sn P-b-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w-h-Ip∏v D-tZym-K-ÿ-cpw t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw Zp-c-¥-\nhm-c-W tk-\-bn-se ap-߬- hn-Z-Kv-[-cpw Xn-c-®n¬ \S-Øn-b-n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se ar-X-tZ-lw I-c-bv°-Sn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-bm-dm-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠v tUm. hn B¿ cm-Pp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \S-Øn ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®p. `m-cy: im-¥. a-°ƒ: iymw, k-_n≥.

tXm-«n ho-Wp hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

]-≈p-cp-Øn: ho-´p-ap-‰-sØ tXm-´n¬ ho-Wp hn-Zym¿Yn-\n a-cn-®p. ku-Øv sN-√m-\w B-dm-´p-Ip-fw ho´n¬ {Kn-K-dn tPm-k-^n-s‚ a-Iƒ tI-kn-b (13) BWv a-cn-®-Xv. sN-√m-\w sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se B-tdm-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS ar-X-tZ-lw tXm-´n¬ I-≠-Xv. cm-hn-se \m-en-\v ]n-Xm-hv {Kn-K-dn tPm-en-°p-t]m-hp-tºmƒ tI-kn-b ho-´n¬ D-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Ip-´n- A-]-kvam-c tcm-K-Øn-\v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-db-s∏-Sp-∂p. am-Xm-hv: em-en. k-tlm-Z-c-߃: hn-a¬, F-_n, A-^n-\.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn J-Zo-P-

]m-¯p-½

im-´- -

X-¦w

D-kv-am³-

a-dn-bp-½- -

Ip-ªn-tamÄ- -

B-bn-i-

F.-B¿ \-K¿: C-cp-ºptNm-e ]-tc-X-\m-b X-®d-º≥ _o-cm≥-Ip-´n-bpsS `m-cy F-c-Wn-°¬ JZo-P (75). a-°ƒ: ap-l-ΩZv l-\o-^, i-co-^, kpl-dm-_n. a-cp-a-°ƒ: A–p-¿d-lv-am≥ X-e-∏m-d, A-–p¬ A-ko-kv sN-dpap-°v, jn-^m-\-Øv.

F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cnbw t]m-Øp-sh-´nbn¬ A-Øn-a-Æn¬ ]m-Øp-Ω (86). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n F-∂ A≥-km-cn Afn-bm-°, ]-tc-X-\m-b aq-k. a-cp-a-°ƒ: ]p≈n-t®m-e B-an-\-°p´n, a-dn-bp-Ω.

sIm-t≠m-´n: tIm-´mt»-cn tIm-f-\n F t{]-a-N-{μ-s‚ `m-cy im-¥ (56). a-°ƒ: hn-t\m-Zn-\n, Ir-jv-W≥-Ip-´n, A-ø∏≥. a-cp-a-°ƒ: N-{μ≥ t]m-Øp-sh-´n-∏m-d, ssj-_, \n-j.

Xm-\m-fq¿: h-´-Øm-Wn In-fn-bn-e-∏-d-ºn¬ Nn∂p-°p-´-s‚ `m-cy X¶w (58). a-°ƒ: _m_p, tam-l≥-Zm-kv, _o\, _n-μp, _n-tP-jv. acp-a-°ƒ: k-t¥m-jv, cRv-Pn-Øv, do-P, _n-μp, en- n.

F-S-cn-t°m-Sv: ¢m-cn kz-tZ-in s\-√n-bm-fn Dkv-am≥. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j^o-Jv, B-an¿ A-–p¿d-lvam≥, jp-ssl-_v, dm-jn-Zv. a-cp-a-°ƒ: dw-e, kuZm-_n, d-Po-\.

Iq-´n-e-ßm-Sn: ]-tc-X\m-b Iq-´-∏p-em≥ A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy adn-bp-Ω (87). a-°ƒ: JZo-P, Ip-™m-bn-i, ]tc-X-\m-b l-k≥-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv Im-fm-hv, A-–p-k-aZv h-S-°m-ß-c, _n-øp-Ω sN-dp-Ip-∂v.

\n-e-ºq¿: h-gn-°-S-hv sN-dq-Øv Ip-´-∏m-bp-sS `m-cy Ip-™n-amƒ (60). a-°ƒ: Ip-™n-e-£v-an, kp-μ-cn, in-h≥, I-a-e, ssj-e, kp-`m-jv N-μt_m-kv. a-°ƒ: in-h-Zm-k≥, a[p, ]-Im-i≥, kp-tc-jv, kp-\n-X.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-d-b¶m-Sv ]-tc-X-\m-b tN-cnbn¬ sam-bv-Xo-s‚ `m-cy- sN-d-f-Ip-≠n¬ B-bn-i (73). a-°ƒ: B-en-°p-´n, ]m-Øp-Ω, ]-tc-X-\m-b Ip-™n-ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp d-lvam≥ (B-a-s∏m-bn¬), J-Zo-P, P-ao-e. -

c-−p h-b-Êp-Im-c³ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw: t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]cn-bm-]p-cw tIm-h-f-sØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq´n-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ ho-W \ne-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-Sp-Øv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

]-´-W-°mSv: ]m-Xn s]m-fn-® ho-Sn-\p-≈n¬ bp-hm-hv Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬. ]-´-W-°m-Sv B-dm-´p-h-gnbn¬ C-S-h-gn-°¬ Ip-cym-t°m-kn-s‚ a-I≥ en-_n≥ (24) B-Wv a-cn-®-Xv. sh¬-UnMv sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp∂p. am-Xm-hv: en-√n-°p-´n. k-tlm-Z-cn: en-‰n.-

In-W-än acn-¨-\n-e-bnÂ

s]cp-ºm-hq¿: BƒXm-a-k-an√m-Ø ho-´nse ]d-ºnep≈ In-W-‰n¬ Is≠-Ønb ar-X-tZ-lw D-Ø-tc¥y°mc-t‚Xm-sW-∂p kwibw. s]-cp-ºm-hq¿ aqhm-‰p]pg tdm-Un¬ kp-tem-° {In-kv-Xy≥ ]-≈n-°v kao-]sØ ]-≈n-∏m-S≥ F¬-tZm-kn-s‚ ho´pIn-W‰n-em-Wv \m-epZnh-kw ]-g-°-ap-≈ 30 hb- v tXm-∂n°p-∂bmfpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ssI-Ø≠n-bn¬ ap-tI-jv F-∂v ln-μn-bn¬ ]-®-Ip-Øn-bn-´p≠v. C∂-se D-®-tbm-sS ar-X-tZ-lw ]pd-sØ-SpØp.

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶v ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

14 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

X-Sm-I-¯n Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b bp-hm-hv ap-§n-a-cn-¨p tim-im-½

hn-tÎm-dn-b

tZ-h-½-

j-d-^p-Zo³

k-Xy-Zm-kv

]p-jv-]mw-Kn

cm-tP-{µ³

A-_v-Zp-d-Òm³

Ip-≠-d: sN-∏-≈n¬ Ncp-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\mb Ko-h¿-§o-kn-s‚ `m-cy tim-im-Ω (94). a-°ƒ: DΩ≥, ]-tc-X-\m-b tbml-∂m≥, Ip-dn-bm-t°mkv (_n.-Fw.-kn. im-kvXmw-tIm-´), A-∂-Ω. a-cpa-°ƒ : eo-em-Ω, dm-tlep-°p-´n, G-en-°p-´n, h¿§o-kv D-Ω≥.

Ip-≠-d: Im-™n-c-tIm-Sv am-hn-f-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™-∏-s‚ `m-cy hntŒm-dn-b (73). a-°ƒ: t_m-kv (F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v, ]-Ø-\w Xn-´) sse-e, jo-_. a-cp-a°ƒ: B¬-{^-Uv (hn-can-® X-l-kn¬-Zm¿), ss‰-‰-kv (kn.-sF.-F-kv.F-^v.), jo-em-Iypbn‚o≥ (A-[ym-]n-I, F≥.-F-kv.-Fw.-Pn.-F-®v.F-kv. sIm-´n-bw). -kw-kvIm-cw _p-[-\m-gv-N 11\v Im-™n-c-tIm-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv s^-tdm-\ ]≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬.

ap-J-Ø-e-:- sN-¥m-∏q-cvIo-gq-´p-ho-´n¬- ]-tc-X-\mb- sI- sN-√-∏-≥-]n-≈-bpsS- `m-cy- sI- tZ-h-Ω- (83,dn-´.- So-®¿,- bp.-]n-.Pn-.Fkv.- ]p-\p-°-∂q¿).- kwkv-Im-cw- C-∂v cm-hn-se 11\v- ho-´p-h-f-∏n¬.- a°ƒ-:- Un- cm-[m-a-Wn-bΩ- (dn-´.- So-®¿,- Pn-√m-]©m-b-Øv- ap-≥-Aw-Kw-),Un- eo-em-Ip-am-cn-b-Ω(dn-´.- So-®¿-),- e-Xn- sI\m-b¿,- {io-e- ]n- Ip-dp-∏v,sI- kn- a-[p- (]-{X-{]-h¿Ø-I-≥).- a-cp-a-°ƒ-:- ]tc-X-\m-b- ]n- cm-a-N-{μ-≥]n-≈- (]-©m-b-Øv- FIv-kn-Iyq-´o-hv- Hm-^n-k¿),- ]-tc-X-\m-b- F-≥ tKm]m-e-Ir-jv-W-≥-\m-b¿,]-tc-X-\m-b- I-cp-Wm-I-c≥ (]n-.Uªyp.-Un-.),- Pn{]-`m-I-c-°p-dp-∏v- (dn-´.F-≥.Fw-.Un-.kn-.).-

sIm-√w: ]-g-bm-‰n≥-Ip-gn k-lo-dm a≥-kn-en¬ (k°o¿ lp-ssk≥ \-K¿-˛ 113) j-d-^p-Zo≥ (65). J_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v a-°m-\n ]-≈nbn¬. `m-cy: tkm-^n-b. a°ƒ: jm-Pn, kn-bm-Zv, k_o-\, k-lo-d. a-cp-a°ƒ: jm-Pn, kn-±n-Jv, dko-\, j-ao-\.

sh-™m-d-aq-Sv: ]m-d-bv°¬ B-ep-hn-f ho-´n¬ Pn k-Xy-Zm-kv (Fkv.F≥.Un.]n tbm-Kw ]m-d-bv-°¬ im-Jm ap≥ sk-{I-´-dn-˛ 82). `m-cy: ]tc-X-bm-b tKm-a-Xn. a°ƒ: C-μn-cm-tZ-hn,hn-Pb-Ip-am-cn, k-Xn-Ip-am-cn, X-¶-®n. a-cp-a-°ƒ: sI kp-[m-I-c≥, sI hn-Pb≥, ]-tc-X-bm-b kn Xpf-kn, F-kv kp-tZ-h≥.

Im-´m-°-S: ]q-h-®¬ N{μ-hn-em-k-Øn¬ ]-tc-X\m-b sIm-®p-Ip-™v ]Wn-°-cp-sS `m-cy _n ]pjv-]mw-Kn (77). a-°ƒ: ]tc-X-\m-b sI N-{μ≥, ]tc-X-\m-b kp-tc-{μ≥, sI i-io-{μ≥,sI cm-tP{μ≥,sI in-ip-]me≥,]n A-\n-X-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: Un kp-[-Ipam-cn, F¬ kv-t\-l-e-X, F-kv `m-a, F¬ k-t¥mjv I-e, _n cm-tP-{μ≥.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: πm-hnf ]-©-an-bn¬ F≥ cmtP-{μ≥ (70). `m-cy: F¬ ]-¶-Pm-£n. a-°ƒ: ]n tim-`-\, B¿ k-\¬-Ipam¿, e-Xm-Ip-am-cn, B¿ A-`n-em-jv, B¿ c-P-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, kp-\n¬-Ip-am¿, c-Pn-Xv-Ipam¿.

I-√-d: ]m-´-d h-≠n-Ø-Sw do-Pm a≥-kn-en¬ A–p¬-d-“m≥ (90). `m-cy: sF-jm-_o-hn. a-°ƒ: l-_o-_p-√, I-_o¿, \_o-k-Øv _o-hn, Im-anem-_o-hn, am-Pn-Zm-_o-hn, \-hm-kv,d-^o-Jv, k-eo\m-_o-hn, do-Pm-_o-hn. acp-a-°ƒ: l-^o-e-Øv, dko-\, ssk-\p-±o≥, kndm-Pp-±o≥, ^-k¬, sslZ-c-en, k-°o-\m-_o-hn, tkm-^n-Xm-_o-hn.

ssa-¡nÄap-cn-°m-t»-cn: a-‰-Øn¬ ssa-°nƒ ssa-°nƒ (74). a-°ƒ tdm-bn, tPmkv, tPm-jn, tPm-_n, tPm-Wn, dm-Wn, tPm-fn (D-e-°-a-‰-Øn¬, D-∏ptXm-Sv) kw-kv-Im-cw ap-cn°m-t»-cn sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬ C-∂v aq-∂p a-Wn°v. `m-cy: ta-cn \-Sp-∏-dºn¬, tXm-{]mw-Ip-Sn.-

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ h-SpX-e: A-cq-°p-‰n ]©mb-Øv \memw hm¿Uv a≥-kn-ep¬ d-^oJn¬ A-–p¬-Jm-Z¿(Imtbm-Im-°˛65). `mcy: ^m-Øn-a.

a-dn-b-¡p-«n am-dn-I: Xm-fp-¶¬ ]-tcX-\m-b tPm-k-^n-s‚ `mcy a-dn-b-°p-´n (84). kw-kv-Im-cw C-∂v H-∂n\v aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿Pv s^m-tdm-\ ]-≈nbn¬. aq-e-a-‰w a-e-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: ta-cn, tZ-h-kym®≥, eo-em-Ω, kn-ÿ tdm-k-Ω, kn-kv-‰¿ tPmb-Ω, an-\n. ]-tc-X-cm-b Ip-™q-™v, h¿-°n.

t_-_n am-th-en°c: Cutc-g hS-°v ]m-tc-Øv D-ÆpÆn-bp-sS a-I≥ t_-_n (55). A-cp-Wm-N¬ {]-tZin¬ a-cn®p. kw-kv-Im-cw C-∂p 10 \v ]-Øn®n-d sk‚ v tPm¨kv Hm¿-Ø-tUmIv-kv h-en-b-]-≈n-bn¬. `mcy: Ko-Xm-t__n. a°ƒ: a-RvPp. _n-Pp.

ssj³

k-tcm-Pn-\n-b-½

tIm-X-aw-Kew: C-S-∏nNm-cpw-aqSv: Xm-a-c-°p-fw ≈n C-©-∏-\m¬ tPm¨ ta-°pw-ap-dn A-cn-h-Æq¿ Ip-cy-s‚ a-I≥ ssj≥ In-g-t°-Xn¬ ]-tc-X-\m- (38) (tIm-X-awK-ew am¿ b hm-kp-tZ-h≥-]n-≈-bp- t_-kn¬ l-b¿ sksS `m-cy k-tcm-Pn-\n-b-Ω °≥U-dn kv-Iqƒ Iw-]yq´¿ A-[ym-]-I≥). (78).

Ip-ª-½ sNß-∂q¿: B-e D-ΩmØn¬ a-Æn-Sn-™ ]-dºn¬ ]-tc-X\m-b Zn-hmIc-s‚ `m-cy Ip-™Ω(80). a°ƒ: ap-c-fo-[c≥, im¿-ßc≥, tim-`. a-cp-a°ƒ: k-Xnb-Ω, hnPb-Ω, ap-Ipμ≥.

a-¡mÀ lm-Pn s]-cp-ºm-hq¿: t]m™m-t»-cn ap≠-°-tamfØv ho-´n¬ a-°m¿ lmPn (80). `m-cy sF-jp-Ω.a-°ƒ A-–p¬ JmZ¿, _ocm≥, B-Øn-°, _o-^mØn-Ω.

iym-`-hn sIm®n:Ce-Iv{Sn-kn‰n t_m¿Uv dn´.DtZym-Kÿ≥ A-ø-∏≥-Im-hv kn‰n-k¨ tdm-Uv {iossiew ]n.-Fw.AtimIs‚ aIƒ iym`hn ({io-P˛42). am-Xm-hv: kp[¿Ω (Fkv.-F≥.-F-®v.F-kv.dn-´.A[ym-]nI) ktlm-Z-c≥: {ioe≥ (t]m-∏p-e¿ saKm tamt´m¿kv)

tKm-hn-µ kzm-an sN-«n-bmÀ Im-°\ - m-S:v A-Øm-Wn kn-μq-cØ - n¬ tKm-hn-μ kzm-an sN-´n-bm¿(70).

enÃn-¡p«n tXmakv sNß-∂q¿: sImgp-h√q¿ apI-tfØv hS-t°Xn¬, Fw Fw tXmakns‚ `mcy en√n-Ip´n (65). kwkvImcw ]n∂o-Sv. a°ƒ: dPn, sd\p, Hma\, tdmbn. acp-a-°ƒ: kp\n, tPmkv, kÆn, en≥-kn.

X-¦-½ Xn-cp-h-√: Ip-‰q¿ X-ebm¿ sh-≈m-t©-cn¬ ]tc-X-\m-b Ip-´-∏≥ \m-bcp-sS `m-cy X-¶-Ω (91). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: hn-P-b-Ω, k-c-f, ]-tc-X-cm-b hm-kp-tZh≥ \m-b¿, s]m-∂-Ω.

IÀ-an-enssh-∏n-≥: ]p-Xp-ssh∏v]tcX\m-b Iq-´p-¶¬Nm-t°m-bp-sS `m-cy- I¿an-en- (97)- .- kw-kv-Im-cw\SØn.- a°ƒ-: tPm-kn,am-Kn.- acp-a°ƒ-: Pq-Un,Ip-™-∏≥.-

tP-¡-_v I-f-a-t»cn: I-cn-∏m-bn kp-μ-c-Kn-cn tdm-Uv kulr-Z-\-K¿ hm-th-en B‚-Wn a-I≥ tP-°_v(58). `mcy: sl-e≥(sd-∂n). aI≥ C-Ωm-\p-h¬ tP°_v .

l-cn-Ip-amÀ

hn-izw-`-c³

\-S-cm-P³

cm-a-\m-Y³

cm-P-½-b-½

sN-Ã-½

Ir-jv-W-¡p-dp-¸v

km-hn-{Xn

Nm-Ø-∂q¿: G-dw tc-hXn `-h-\n¬ l-cn-Ip-am¿ (43). `m-cy: Kn-cn-Pmw-_nI. a-°ƒ: A-\-μp-l-cn, A-Rv-Pp-l-cn.

Ip-≠-d: tI-c-f-]p-cw h-d´p-Sn-d-In-g-°-Xn¬ tem-´kv hn-√-bn¬ hn-izw-`-c≥ (63). `m-cy: k-Xy-`m-a. a°ƒ: \n-j, A-ºn-fn, cmlp¬. a-cp-a-°ƒ : kp-tcjv-_m-_p.

I-S-bv-°¬: Nn-X-d sF°-c-°p-gn Xp-jm-c `-h\n¬ dn-´. k-¿-th kq-{]≠v F \-S-cm-P≥(69). `mcy: h-k-¥-Ip-am-cn. a°ƒ: A-cp¨, \n-j. a-cpa-°ƒ: kp-tc-jv, kn-\n.

A_vZp Icow

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å Im-h-\m-Sv: N-h-d sX°pw-`m-Kw a-m-en-`m-Kw apdn-bn¬ ]-b-‰p-Im-e In-g°-Xn¬ _m-e-Ir-jv-W]n-≈(87).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-≠d sh-≈n-a¨ ]p-Xp-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-]me-]n-≈-bp-sS `m-cy cm-PΩ-b-Ω (82). a-°ƒ: cm[m-Ir-jv-W≥, cm-[n-I, cho-{μ≥, c-Xn-I, {]-Zo-]v (sI.bp.U-ªyq.sP). acp-a-°ƒ: h¬-k-e, hn-Pb-Ip-am¿, _o-\, ]-tc-X\m-b tam-l-\≥-]n-≈.

tIm-h-fw: hm-g-ap-´w ssI-X-hn-f ho-´n¬ ]-tcX-\m-b \-S-cm-P-∏-Wn-°cp-sS `m-cy sN-√-Ω (77). a-°ƒ: `-{Z≥, h-k-¥-Ipam-cn, Nn-{X-Ip-am-cn, kptc-jv-_m-_p. a-cp-a-°ƒ; A-\n-X,_m-_p, a-t\ml-c≥, kn-‘p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-dbn≥-Io-gv C-f-º K-h. F®v.F-kv.F- n-\p k-ao]w Xm-g-a¨-tIm-W-Øv ap-c-fn \n-hm-kn¬ Fw Ir-jv-W-°p-dp-∏v (82). `mcy: sP tZ-h-In-b-Ω. a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, hn-P-b-Ip-am-cn, kpIp-am-cn, X-¶-a-Wn, Kn-cnP. a-cp-a-°ƒ: tc-J, tkma≥ \m-b¿, hn-P-b≥ \mb¿, ]-tc-X-\m-b D-ÆnIr-jv-W≥ \m-b¿, Ir-jvW≥-Ip-´n.

h¿-°-e: sR-°m-Sv the≥-tIm-W-Øv Zo-]m \nhm-kn¬ F≥ km-hn-{Xn (72). `¿-Øm-hv: ]n kXy≥. a-°ƒ: F-kv Zo-]p, F-kv Zo-]. a-cp-a-°ƒ: Un A-P-b≥, sP F¬ ]m¿-h-Xn.

_me-cm-a] - pcw:‰n.-_n.-PwMvj\ - n¬,-acp-Øq¿,tXm´p-hc - º - Øv ho´n¬ A_vZp¬ Icow(50) .`mcy Jpssdin.a°ƒ jwko-\,-^h - mkv._mecm-a] - pcw Su¨ Ppam- akvPnZv J_¿ÿm-\n¬ J_-dS- °n

Im-h-\m-Sv: Ip-a-c-©n-dho-Sv lu-kv \-º¿-˛67¬ Fw cm-a-\m-Y≥(64). `mcy: k-Xy-`m-a. a-°ƒ:Fkv B-¿ k-cn-X, F-kv B¿ kq-c-Pv, F-kv B¿ {io-\m-Yv. a-cp-a-°ƒ: B¿ l¿-j≥, F¬ s]m∂n, B¿ {io-P-b.

^m-¯n-am-_o-hn C-c-hn-]p-cw: h-S-t°-hn-f a-W-°m-Sv ]m-e-hn-f ho´n¬ ]-tc-X-\m-b A–p¬ e-Øo-^n-s‚ `mcy ^m-Øn-am-_o-hn (75). a-°ƒ: F b-ln-bm-tIm-b, A–p¬ d-low, j-lp-_m\-Øv, jm-P-lm≥. a-cp-a°ƒ: _-jo¿, A-ko-\, _o-am-_m-bn, k-Po-\.

X-¦-½ ]m-tem-Sv: \-μn-tbm-Sv πmh-d ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tcX-\m-b sN-√-∏≥ \m-bcp-sS `m-cy X-¶-Ω (70). aIƒ: P-b-¥n. a-cp-aI≥:tKm-]-Ip-am¿.

Nn-¶-½ F-S-°-c: ]m-bn-ºm-Sw \m-ep-]-d-bn¬ sN-√-∏s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (65). a°ƒ: h-kp-a-Xn, cm-[, Hma-\, tKm-]n.

tam¬. BÂ-_À-«v ]-sImcn-i√-hw:n-imf kv-Xmw-tIm-

´ ]-cn-i-hn-f-bn¬ sam¨. B¬-_¿-´v ]-cni-hn-f(85). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]´-I-S-hv sk‚ v B≥-{Uqkv tZ-hm-e-b-Øn¬. Pn√-bn-se \n-c-h-[n C-S-hI-I-fn¬ tk-h-\w A-\p„n-®n-´p-≠v. A-Jn-e tIc-f kz-X-{¥-a¬-kysØm-gn-em-fn bq-\n-b≥ ÿm-]-I {]-kn-U‚mWv.

A-bn-im-½ Im-™n-c-∏-≈n : tX-\wΩm-°¬ A-_v-Zp¬-k-a-Zv (D-in-b-Æ≥)s‚ `m-cy A-bn-im-Ω (75).J-_-d-S°w D-®-°v H-∂n-\v ss\\m¿ ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬. ]-tc-X Im-™n-c∏-≈n I-f-cn-°¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ \m-k¿, d-jo-Zv, \u-jm-Zv , k-eow, sd-Po-\. a-cp-a-°ƒ skao-\, k-eo-\, em-P, kØm¿ (Cu-cm-‰p-t]-´)

A-Ðp P-eo I-ß-g: ]-Ø-\m-Sv I-cn-ae-°p-gn-bn¬ sk-bv-Xp-apl-Ω-Zv dm-hp-Ø-dp-sS aI≥ A-–p¬ P-eo¬ (49). J-_-d-S-°w \-SØn. `m-cy: s\-ko-a _ohn Cu-cm-‰p-t]-´ X-SØn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: A-ao≥,A-an-\p.

A-ÐpÀ-d-l-vam³ ap-k-veymÀ

_-¥n-tbm-Sv: a-Æw-Ip-gnbn-se Fw ]n A-–p¿-dlvv-am≥ (53). a-t©-iz-cw a-fi-ew F-kv.-ssh.-Fkv sk-{I-´-dn, aw-K¬-]mSn ss]-h-fn-sK kw-bp‡ P-am-A-Øv sk-{I-´dn F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂p.

b-tim-Z

Ip-Ω-\w:hn-tØm-Ø-d sIm-´m-c-Øn¬ ]-tc-X\m-b lm-Pn hn Un Ip™p-sam-bv-Xo-≥ dm-hpØ-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬e-Øo-^v(63)(A-sse-Uv sS-Iv-Ã-bn¬-kv tIm-´bw). J-_-d-S-°w C-∂v aq-∂n-\v Ip-Ω-\w apkvenw l-\-^n P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬.

I-Æq¿: X-fm-∏n-se ]-tcX-\m-b ]n kn hm-k-hs‚ `m-cy H sI b-tim-Z (91). a-°ƒ: kp-am-en-\n, t{]-a-e-X, ]-hn-{X≥, t{]a-cm-P≥, h-\-P, tc-WpI, B-i (dn-´. {]-^-k¿, K-h. Ir-jv-W-ta-t\m≥ h-\n-Xm tIm-f-Pv). a-cp-a°ƒ: tUm. e-£v-a-W≥, N-{μ≥, c-ho-{μ-≥, Kw-Km[-c≥, ju-°-Øv, kp-ja, A-\n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.30\v ]øm-º-e-Øv.

A-ÐpÂ- e-¯o-^v

cm-P-½ D-cp-fn-°p-∂w: hm-g-∏≈n {io-[-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy kn- Pn cm-P-Ω (72˛ dn-´. ssS-∏n-Ãv Xm-eq-°v Hm-^n-kv Im-™n-c-∏≈n). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v ho-´p-h-f∏n¬.a-°-ƒ: a-Rv-Pp, ]tc-X-\m-b jm-Pn a-cp-a-°ƒ: k-t¥m-jv

a-dn-bw l-Öp-½ Nm-em-Sv: a-kvP - n-Zv tdmUn¬ _¿-am-kn¬ ]-tcX-\m-b F≥ sI lwk(_¿-Ω)bp-sS `m-cy ]m-d° - ≠ - n a-dn-bw l÷p-Ω (83). a-°ƒ: kpss_-Z, ap-kΩ - n¬, kmln-Z, ^u-kn-b, k-do-\, C-kvl - m-Jv, ap-lΩ - Z- v ss^-k¬, lm-jnw, Ckva - m-Cu¬.

]-Sn-™m-dØ - d - : ]p-Xpt»-cn-°S- h - n-se B-Zy-Ime X-ø¬-sØm-gn-em-fn ]m-Sn-™m-sd X-øp-≈Xn¬ Ir-jvW - ≥ (75). `mcy: e-£va - n. a-°ƒ: cm-Poh≥, c-hn, _m-_p.

B-K-kv-Xn ]m-e-{º : {km-ºn-°¬ F-kv -sP B-K-kv-Xn (]m∏-®≥ 91). kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `mcy πm-»-\m¬ ]m-d-bn¬ ]-tc-X-bm-b A-∂-°p-´n.

hn-iz-\m-Y³ sN-«n-bmÀ

sF-jm-_o-hn

am-\p-hÂ

sh-fp-¯

D-½m-\n-D-½

Ir-jv-W³-Ip«n

Ku-cn

h¿-°-e: ]m-e-®n-d ]-´nbm-c-Øpw-hn-f _n-\n-Xm `-h-\n¬ hn-iz-\m-Y≥ sN-´n-bm¿ (58). `m-cy: {]`. a-°ƒ: _n-\p, _n-\nX. a-cp-a-I≥: cm-Po-hv.

h¿-°-e: \-S-b-d ln-Pv-dm a≥-kn-en¬ sF-jm-_ohn (85). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv Imknw. a-°ƒ: _-jo¿, kpss_¿, j-d-^p-±o≥, \ko¿, \-ko-a, jm-Pn, jao¿. a-cp-a-°ƒ: kp-l-dm_o-hn, \-ko-d, Xm-ln-d, _o-a, do-P,k-eow.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-‰n®¬ Nn-d-t°m-Ww X-SØ-cn-I-Øv ]p-Ø≥-ho´n¬ am-\p-h¬ (85).

sh-™m-d-aq-Sv: B-ep-¥d X-®-cp-Ip-∂n¬ ]-tc-X\m-b Ip-t™m-a-en-s‚ `m-cy sh-fp-Ø (90). a°ƒ: X-¶-∏≥, X-¶-Ω, im-¥, Hm-a-\, t_-_n, Aw-_n-I, C-μn-c, eo-e, A-ºn-fn, cm-Pp. a-cp-a°ƒ: iym-a-f, kp-Ip-amc≥, `m-kv-I-c≥, am-\ph¬, kp-μ-tc-i≥, hn-Pb≥, P-b-Ip-am¿, ]p-jv-]cm-P≥, e-X.

Im-™n-ca‰w: C-Sh-´w I-cn-∏m-´v sX-t°-°-c ]tc-X-\m-b ]-co-Xv _mthm-bp-sS `m-cy D-Ωm-\nD-Ω(90). J-_-dS-°w C∂p cm-hn-se 10\p Im™n-ca-‰w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ ÿm-\n¬. a°ƒ: C-{_m-lnw, sk-bv-XpIp´n, \mk¿, ]m-ØpΩ, kpl-d. a-cp-a°ƒ: ssk\-_, ]m-Øp-Ω, ssk\-_, kp-sse-am≥, Aen.

aq-hm-‰p-]pg: Duc-a-\ Dt∂-°m-Sv t]m-©m-en¬ ]n sF Ir-jv-W≥-Ip´n(68).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v 12.30 \p ho-´p-hf-∏n¬. `mcy: G-‰p-am-\q¿ ]-Sn-™m-sd ap-≈p-then¬ Ip-Sw-_mw-Kw- ]flm-hXn. a°ƒ: ]n sI A-\q]v, ]n sI A-\ojv(kn.]n.Fw D-t∂-°mSv {_m-©w-Kw). a-cpaIƒ: kuay.

B-e-ßmSv: sN-´n-∏-dºn¬ ]-tc-X-\m-b Zm-tamZc-s‚ `m-cy Ku-cn(85). a°ƒ: a√n-I, Xn-temØa, kp-io-e, A-timI≥, Ko-X, aWn, {]k-∂, hnPn, kp-[. a-cp-a°ƒ: cmP≥, kp-{_≥, _m_p, kp-[, Ip´≥, hnPb≥, cmP≥, Xn-e-I≥, kp\n.

`mÀ-¤-hn hm-Sm-\-∏-≈n: Im-´q¿ a[p-cw-]n-≈n Nn-c-´-∏p-c-bv°¬ th-em-bp-[-s‚ `mcy `m¿-§-hn(69). a-°ƒ: _m-_p, cm-Pp, P-e-P, h\-P. a-cp-a-°ƒ: kn-‘p, P-b-¥n, {]-Im-i≥, `mkn.

A-e-hn-¡p-«n

ImeSn: tIm-e-t©-cn amXyp a-Iƒ I-{Xo\(85).kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p-tijw 3.45\p am-Wn-Iy-awK-ew sk‚ v tdm-°o-kv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

s]-cp-h≈ - q¿: tNm-e°¬ ]-≈n ap-Xh - √ - n-bpw ]p-Xn-b] - d - º - v a-l√ - v Im¿-Wh - c - p-am-b kn kn A-eh - n-°p-´n lm-Pn (Ip™≥ lm-Pn˛75). `m-cy: hn ]n ]m-Øp-Ω l-÷p-Ω.

Iq-Øp-]-d-ºv: h-´n-{]w 117se sIm-f-Øm-\n-bØv ho-´n¬ tIm-c≥ (87). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Pm-\p.

C-cn-´n: Ip-´p-]p-g-bn-se ]-tc-X-\m-b ]m-¥-°mS≥ a-Ωp-hn-s‚ `m-cy JZo-P°p-´n (75). a-°ƒ: a-c-°m¿, kn-±oJv. a-cp-a-°ƒ: \-_o-k, d-jo-Z.

sh-≈q¿: sh-≈q¿ ]m-dmbn¬ ]-tc-X-\m-b aq-kbp-sS `m-cy kp-sse-J (88). a-°ƒ: sse-e, ap-l-Ω-Zv, jw-kp-±o≥, a-°m¿, Bbn-j, kp-lv-d, A-bq-_vJm≥, \m-k¿, A-Iv-_¿, jm-P-lm≥. a-cp-a-°ƒ: sIm-®p-ap-lΩ-Zv, kp-ss_¿,A-kokv, \-kn, j-°o-e, jwe, \-ko-a, dm-_n-b, kp\n-Xm, \n-j.

A-ÐpÀd-l-vam³

]-Sn-™m-d-Ø-d: Fkv.ssh.F-kv. k¿°nƒ {]-kn-U‚ v hm-cmº-‰ In-W-dp-≈-Xn¬ A–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ (45). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-_n-Z, kp-a-ø, im-°n-d, B-Øn-°, Dss_-Zv.

I-{Xo-\

tIm-c³

J-Zo-P¡p-«n

kp-sse-J

sN-dn-b-cm-a³ sIm-Sp-h-≈n-: ap-Ø-ºew s]m-bn-en¬- sN-dn-bcm-a≥- (72)-.-

Ir-j-W v ³

]m-¨À t]-cm-{º: I¬-∏Øq¿ t]-cm-ºv ssl-kI v- q-fn-\p k-ao-]w Nm-b° - S- \-SØp-∂ sN-dp-hÆ - q¿ Xm∂n-bp-≈] - d - º - n¬ ]m®¿ (93). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b AΩm-fp. a-°ƒ: Ip-™n°-Æ≥, \m-cm-bW - ≥, cm-P≥, hn-Pb - ≥, h¬-ke, eo-e, ]-tc-Xb - m-b Pm\p.

\m-cm-b-W³ ]-d-∏q¿: A-∂-I-c amßm-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb th-ep-hn-s‚ a-I≥ \mcm-b-W≥(61).

A-en-¡p-«n Nm-h-°m-Sv: H-cp-a-\-bq¿ ap-Ø-Ωm-hv ]-Wn-°-ho´n¬ H-X-\-ßm-´n¬ A-en°p-´n (85). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: kp-sseJ. a-°ƒ: P-eo¬, Akn, j-an, km-_n-d. a-cp-a°ƒ: A-ko-\, ap-Xm-kv, jw-kp, Cw-Xn-Im-^v.

l-ao-Zv s]-cn-ß-Øq¿: I-t®-cnbn-se ]-tc-X-\m-b Ip\n-bn¬ A-Ω-Zn-s‚ aI≥ l-ao-Zv (39). s]-cnß-Øq-cn-se k-eo-\-bmWv `m-cy. a-°ƒ: Ppss\-Zv, ip-ssl-_v, ^nZm ^m-Øn-a.

am-X \-cn-°p-\n: ta-se ]m-eßm-Sv sh-ß-f-Øv ]-tcX-\m-b cm-c-s‚ `m-cy amX (78).

kp-µ-cn-b-½ hm-S-\-∏-≈n: Im-´q¿ s]m-™-\w h-en-bm´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm]m-e≥-\m-b¿ `m-cy kpμ-cn-b-Ω(67). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: {io-tZhn, P-b≥, ap-c-fn, an-\n, c-Rv-Pn-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jvW≥, c-Lp, B-\-μv, jo-\, A-\p.

en-Pn a-´-∂q¿-: sIm-f-∏ enw\m-e-b-Øn¬- kn- enPn¬ -(20).

]-\-a-cw: I¬-∏-‰ Fkv.sI.Fw.sP. kv-Iqƒ cm-tP-{µ³t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]m-e-°m-Sv-: l-cn-°m-csh-≈-∏m-d-°¬ Ip-™- ]-\-a-cw B-S-bm-´v hosX-cp-hv- ]-tc-X-\m-b–p-√ (85). `m-cy: ]-tc-X- ´n¬ Fw Un tKm-]m-e_m-e-Ir-jv-W-≥- sN-´y-m- bm-b ^m-Xzn-a. a-°ƒ: Ir-jv-W≥ (80). cp-sS- a-I-≥ _n- cm-tP-{μ- ap-l-Ω-Zv, A-–p-¿-da-°ƒ: Fw Pn B-im-e≥ (64)-.- kw-kv-Im-cwlvam≥, A-–p¬ I-cow X, ]-tc-X-bm-b D-jm-eX, Fw Pn tZ-hm-\-μ≥ C∂v H-cp aWn°v N-{μ- (aq-h-cpw Zp-_-bv), A\-K¿- ssh-Zyp-Xn- iv-a-im- –p¬ h-lm-_v (ku-Zn), (A-[ym-]-I≥, Fkv.sI.Fw.-sP. kv-Iqƒ, \-Øn¬.- `m-cy-:- tc-Wpssa-aq-\-Øv, \-^o-kI¬-∏-‰). I.- a-I-≥:- A-cp-¨.- kØv, kp-ss_-Z. tlm-Z-c-߃-:- si¬-hna-cp-a-°ƒ: D-a¿ (hn-eym- a-dn-bp-½ Ip-am-cn,- tam-l-≥-Zm-kv-,- ∏-≈n), aq-k ]-d-ºn¬, Hm-a-t»-cn: h-en-b-sImhn-P-b-Ip-am-cn,- A-Uz.]n F≥ aq-k (ss]-tXmF-kv- sI- F-kv- ti-J¿ - Øv), ^m-Xzn-a, j-co-^, √n sh-≈m-¶¬ kv-I-dn-bbp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω (Ip(Ir-jv-W-Kn-cn-).^-co-Z, ^u-kn-b. ™m-Ω˛82).

c-−p h-b-Êp-Im-c³ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨v a-cWw; t^m-d³-kn-Iv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n tXm-«n ho-Wp a-cn-¨p Xn-cq¿: c-≠v h-b- p-Im-c≥ ho-Sn-\p k-ao]-sØ tXm-´n¬ ho-Wp a-cn-®p. sh-´w ]cn-bm-]p-cw tIm-h-f-sØ Iq-®p-]-d-ºn¬ kp-Po-jv-˛-A-Rv-Pp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ km-P≥ B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°v H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-ap-‰-Øv I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Iq´n-sb Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-en-em-Wv tXm-´n¬ ho-W \ne-bn¬ I-≠-Xv. D-S-≥ I-c-bv-s°-Sp-Øv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-W A-—-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xn-cq¿ t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn-b Ip-´n-bpsS ar-X-tZ-lw _‘p-°ƒ-°v hn-´p-sIm-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn\v Xo-∏n-Sn-®v 60Im-c≥ a-cn-°m\n-S-bm-b ÿ-e-Øv t^m-d≥kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_tbm-Kw {]-kn-U‚pw \n-c-WØv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-hgn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\pP≥ kn h¿-Ko-kn-s\(60)bm-Wv Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn-\v k-ao]-sØ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cm-b ta-co sj-dn≥, hn-c-e-S-bm-f hn-ZK-v-[≥ Pn A-Pn-Xv F-∂n-h-cm-Wv C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. {]m-Y-anI ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-kzm-`mhn-I-am-bn H-∂pw I-s≠-Øm-

A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv \m-bn-√. B-Xv-a-l-Xy-bm-sW∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv t]m-enkv. Im-Sp-sh-´q¿ Ip-Spw-_-tbmKw {]-kn-U‚m-b A-\p-P≥ h¿Ko-kv an-°-t∏m-gpw Hm-^n-kn¬ F-Øm-dp-s≠-∂pw kw-`-h-Zn-h-

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

Ip-ª-Ðp-Ã

k-hpw C-bm-sf {]-tZ-i-Øv I≠n-cp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv acn®bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. IpSpw-_-tbm-Kw Hm-^n-kn¬ \n∂v B-Xv-a-l-Xym -Ip-dn-∏v e-`n-®Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aq-∂m-dn-se kz-Im-cy tX-bne-°-º-\n-bn¬ ^o¬-Uv Hm-^nk-dm-bn-cp-∂ A-\p-P≥ h¿-Kokv \n-c-W-Øv `m-cy-ho-Sm-b a-´bv-°¬ ]p-Xp-t°-cn¬ ho-´n-emWv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. `m-cy: A-\p. a-°ƒ: \n-[n≥, \o-\p F-en-k-_-Øv. ar-X-tZlw B-e-∏p-g sa-Un-°¬- tImtf-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ t]m-Ãv-tam¿-´w \-S-Øn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv.- Xo∏n-Sn-® Im¿ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

sIm-√w: kp-lr-Øp-°tfm-sSm-∏w X-Sm-I-Øn¬ Ip-fn-°-sh bp-hm-hv apßn-a-cn-®p. Ip-f-Øq-∏p-g N-μ-\°m-hv aT-Øn¬ ]p-c-bn-Sw h-S-t° N-cp-hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ j-co-^v-˛-\-ko-am _o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ jm-\-hm-kv (s]m-Sntam≥-˛27)B-Wv a-cn-®-Xv. I-gp-Xp-cp-´n A-º-\m-Sv F-tÃ-‰n¬ A-c-≠¬ Unhn-j-\n¬ sh-≈-s°-´n¬ Ip-fn-°m-\n-d-ß-sh-bmWv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \mtem-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´pIm-cpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ cm-{Xn F-t´m-sS-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv.hn-tZ-i-Øm-bn-cp-∂ jm-\-hm-kv H-cp am-kw apºm-Wv A-h-[n-s°-Øn-b-Xv. A-h-[n B-tLm-jn°m-\m-bn A-b¬-hm-kn-I-fpw kp-lr-Øp-°-fp-am-b {io-em¬, ssk-^p-±o≥, j-ao¿ F-∂n-h-tcm-sSm-∏w c-≠p ss_-°p-I-fn-em-bn-´m-Wv C-h¿ C-∂-se N-μ\-°m-hn¬ \n-∂p ]p-d-s∏-´-Xv. kn-±o-Jv, j-^o-Iv F∂n-h-cm-Wv k-tlm-Z-c-߃.-

a[y-h-b-kvI³ Xq-§na-cn-¨ \n-e-bnÂ

I-cp-\m-K-∏-≈n: Nm-b-°-S-°m-c≥ I-S-bv-°p-≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. A-b-Wn-th-en-Ipf-ß-c sX-°v Ir-jv-Wm-e-bw ho-´n¬ a-Wn F-∂ \mcm-b-Ws\(50) bm-Wv sN-Δm-gv-N ]p-e¿-s® B-dn-\v I-S-bv-°p-≈n-¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. km-º-Øn-I _m-[y-X-bm-Wv a-c-W Im-c-W-sa∂v t]m-en-kv ]-d-™p. `m-cy: I-a-e. a-°ƒ: Zn-hy, hnZy. I-cp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-Úm-X³ hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: hm-l-\m]-I-S-Øn¬ A-⁄m-X≥ a-cn-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. PMv-j-\n¬ h-®p-≠m-b hml-\m-]-I-S-Øn¬ D-t±iw(55) h-b-kv tXm-∂n°p-∂ a-[y-h-b-kv-I-\mWv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam-¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. A-S-bm-fw: C-fw-\o-e j¿-´v, I-dp-Ø-]m‚ v, C-cp-\n-dw. hn-h-cw e`n®m¬ Icp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-am-bn _-‘-s∏Sm≥ Xm¬-∏-cy-s∏-Sp-∂p.

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

B-bq¿: _-kv ss_-°nen-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. B-bq¿ Ip-f™n-bn¬ hn-f-bn¬ ho´n¬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥(72) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hnse 7.-40\v N-S-b-aw-K-ew {io-cw-Kw h-f-hn-\v k-ao-]Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. NS-b-aw-K-e-Øv \n-∂v B-bq-cn-te-bv-°v h-cp-I-bm-bn-cp∂ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ AtX Zn-i-bn¬ a-s‰m-cp _- n-s\ Hm-h¿-tS-°v sN-bvXp h-∂ kq-∏¿ ^m-Ãv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]cn-t°‰ ]p-cp-tj-Ø-a-s\ sh-™m-dp-aq-´n-se kz-Im-cy sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: s]m-∂-Ω. a-°ƒ: _m-_p, kp-[, A-Pn-X. N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

ss_-¡n \n-¶p ho-Wv Nn-In-Â-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn-¨p

C-c-hn-]p-cw: `¿-Øm-hnt\m-sSm-∏w ss_-°n¬ bm-{X sN-ø-sh ss_-°v K-´-dn¬ ho-W-Xn-s\ Xp-S¿∂v ho-Wv Nn-In¬-k-bn-embn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. C-c-hn-]p-cw sX-t°-hnf F.-sI.-Pn. P-Mv -j-\-SpØv ku-lr-Z \-K¿ 134 ¬ ]m-d-t»-cn ]p-Ø≥ ho´n¬ ss_-Pp-hn-s‚ `m-cy cm-P-e-£v-an (43)B-Wv a-cn®-Xv. I-gn-™ A-©n-\v cm-hn-se H-º-tXm-sS F.-sI.Pn. P-Mv-j≥ ]p-Ø≥-\-S tdm-Un-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. ]p-Ø≥-\-S-bn-ep-≈ H-cp kz-Im-cy ÿm-]-\-Ønse Po-h-\-°m-cn-bm-bn-cp-∂ C-h¿ cm-hn-se tPm-en°p t]m-hp-∂-Xn-\m-bn `¿-Øm-hn-t\m-sSm-∏w ss_°n¬ t]m-I-sh A]-I-S-Øn¬s∏Sp-I-bm-bn-cp∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ C-h-¿ sIm-√-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-k-bn-en-cns° C-∂-se a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kn-≤m¿-Y≥, ]m¿-Y≥ F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.-

]-co-£-bn tXm-ä-Xn-\v h-g-¡v ]-d-ª-p; hn-ZymÀ-Yn Poh-s\mSp¡n

]-Ø-\m-]p-cw: ]-co-£bn¬ tXm-‰-Xn-\v ]n-Xm-hv h-g-°p-]-d-™-Xn¬ a-\ws\m-¥v hn-Zym¿-Yn In-W‰n¬-Nm-Sn Poh-s\m-Sp°n. Ip-c ]q-cm-tIm-Sv `-c-Xs‚-a-I≥ t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv hn-Zym¿-Yn A-cp¨ (20) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-co-£bp-sS dn-kƒ‰v h-∂-t∏mƒ H-cp hn-j-b-Øn-\v A-cp¨ tXm-‰p. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v ]n-Xm-hv a-I-s\ i-Im-cn-®p. C-Xn¬ a-\w-s\m-¥v C∂-se cm-hn-se G-tgm-sS ho-´p-ap-‰-sØ In-W-‰n¬ Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-\-eq-cn¬-\n-s∂-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kv kw-Lam-Wv ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. Ip-∂n-t°m-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

O-¯o-kv-K-Un G-äp-ap-«Â; aq-¶v ssk\n-IÀ a-cn-¨p dm-bv-]q¿: O-Øo-kv-K-Un-se \m-cm-b¨-]q-cn-ep≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ aq-∂p P-hm-∑m-cpw am-thmhm-Zn-bpw sIm-√-s∏-´p. O-Øo-kv-K-Uv km-bp-[tk-\-bn¬-s∏-´-h-cm-Wv sIm-√-s∏-´ ssk-\nI¿. a-l-d-t_-Z, Iu-im-en-\ {Km-a-߃-°n-S-bnse h-\-ta-J-e-bn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠m-b-Xv. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ P-hm-∑m¿°p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ sh-Sn-h-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xn-cn-®p-≈ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv am-thm-hm-Zn a-cn-®-Xv. ta-J-ebn¬ Iq-Sp-X¬ `-S≥-am-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am-thm-hm-Zn-Iƒ a-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-ÿm-\ Un.Pn.]n cmw-\nhm-kv ]-d-™p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-14  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-14