Page 1

6

thÀ-]mSv

kannur

8 BKkvXv 2013 hymgw

i-c-Xv-N-{µ a-dm-sT A-´-cn-¨p X-¦-½

]m-¸-¨³

a-dn-bm-½

]m-¸-¨³

B-bn-im-_n l-Öp-½

i-in-[-c³

Ip-ªn-cm-a³ am-ÌÀ

h-S-°-t©-cn: In-g-°t©-cn B-tcm-Ky-]p-cw I-√p-sh-´-Øv ho-´n¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy X-¶-Ω (85). a°ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-Ic≥ (dn-´-. A-[ym-]-I≥, In-g-°-t©-cn F-®v.Fkv.F-kv), Hm-a-\. a-cp-a°ƒ: tkm-a≥, c-a-Wn, c-hn.

C-cn-´n: ]p-d-h-b¬ Ipfw-]-≈n-bn-se ]m-∏®≥ (82). `m-cy: ^n-tem-an-\. a°ƒ: t{K-kn, tSm-an, k-Æn, s_-∂n, tam-fn, an-\n, en-kn, _n-μp, _n-Pp, _n-Pn. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\p ]p-d-h-b¬ sk‚ vtPm¿-Pv ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

tPm-kv-Kn-cn: Ip-∂pw-]pd-Øv ]-tc-X-\m-b amXyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ (65). a-°ƒ: tPm-kv am-Xyp (t^m-d-kv-‰v Hm^n-k¿ tIm-gn-t°m-Sv), cm-Pp am-Xyp (t]m-Ãv Hm^n-kv, tPm-kv-Kn-cn). a-cpa-°ƒ: Pn-j tPm-kv, dn\n cm-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\p tPmkv-Kn-cn sk‚ v-tPm-k^v sk-an-tØ-cn-bn¬.

C-cn-´n: s\-√n-°mw-s]mbn-en-se ssX-]m-S-Øv ]m-∏-®≥ (81). `m-cy: tdm-k-Ω. a-°ƒ: ta-cn, eu-en, tam-fn, kn-‘p. acp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, X-¶-®≥, tSm-an.

Im-k¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tImfn-°-c B-bn-im-_n l÷p-Ω (92). a-°ƒ: ssZ\-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: a-l-aq-Zv Ip-{Sp (hym-]m-cn, ]-g-b _-kvÃm‚ v), ]-tc-X-\m-b A–p¬ Jm-Z¿.

ap-t≈-cn-b: F-t√m-d ÃpUn-tbm D-S-a Im-d-Up-° tZ-e-ºm-Sn-bn-se i-in-[c≥ (40). ap-t≈-cn-b-bn¬ 20 h¿-j-am-bn Ãp-Untbm \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb Ip-™n-cm-a≥. am-Xmhv: am-°-Ω. `m-cy: k-cnX. a-I≥: hn-jv-Wp. ktlm-Z-c-߃: \m-cm-bW≥, A-®p-X≥ (C-cp-hcpw Kƒ-^v), `-c-X≥ (ÃpUn-tbm ap-t≈-cn-b), kXo-i≥ (Kƒ-^v), b-timZ, hm-cn-P, k-tcm-Pn-\n.

am-\-¥-hm-Sn: B-Zy-Ime kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-\pw aq-fn-tØm-Sv \m-j\¬ F¬.]n. kv-Iqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I\p-am-b Ip-\n-bn¬ Ip™n-cm-a≥ am-ÿ (84). `m-cy: A-√n. a-°ƒ: \o\, Ku-X-a≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn. C≥-kvs]-Œ¿, am-\-¥-hm-Sn). acp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kp-Pm-X. kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se H-º-Xn-\v ho-´p-h-f-∏n¬.

ta-cn

ap-l-½-Zv

A_q-_-¡À lm-Pn

_me-Ir-jvW³

sam-bv-Xo³Ip-ªn

A-½p-¡p-«n A-½

sam-{Km¬-]p-Øq¿: _≈q-dn-se _n -F ap-l-ΩZv (67). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: l-ao-Zv, kn-±o-Jv, i-co-^v (C-cp-h-cpw _lv-dbv≥), Hu-^v, kpss_¿, kp-lv-d, kpsse-J, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿, Ako-kv, i-co-^v, kp-lv-d, an-kv-cn-b, a-jq-d. ktlm-Z-c-߃: i-jm-^n, Zn-\o-Zv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-_q-_-°¿, D-Ωm-enΩ, ]-tc-X-bm-b ssa-aq\.

]-g-b-ßmSn: am-´q¬ A-Xn¿-Øn-bn-se _n F-kv A-_q-_-°¿ (61). `mcy: ]m-d-°≠n: l-^v-kØv. a°ƒ: i_m-\, im-\n-_, i_o¿. a-cp-a°ƒ: ss^k¬, a-l-dq^v (C-cp-hcpw Zp_-bv). k-tlm-Zc߃: a-l-aqZv, sam-bvXp lmPn, d-lv-aØv.

tN-tecn: Im-c-bm-∏nse Hme-°-c _-m-e-Irjv-W≥ (75). `mcy: ]-tcXbm-b Pm-\In. a°ƒ: _m-e≥, Hma-\, b-timZ, kc-f, k-ckp, kmhn-{Xn. a-cp-a°ƒ: e-£va-W≥, A-timI≥, {]Zo-]≥, a-t\mPv, {]nb.

hn-Zym-\-K¿: s_-Zn-c ]n.Sn.-Fw.-F.-bp.-]n kv-Iqƒ am-t\-P¿ kn F sam-bvXo≥Ip-™n (77). 1976¬ kv-Iqƒ ÿm-]nX-am-b-Xv ap-X¬ kv-Iq-fns‚ am-t\-P-cm-bn tk-h\-a-\p-jvTn-®ph-cpI-bmbn-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn-\v ap-ºn¬ h¿-j-ß-tfm-fw tlm´¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. `mcy: \-^o-k. a-Iƒ: _o^m-Øn-a. a-cp-a-I≥: apl-Ω-Zv. k-tlm-Z-c-߃: _o-^m-Øn-a, A-_q-_°¿ lm-Pn, B-bn-i, ssZ-\-_n, \-^o-k, C{_m-low (Ip-ssh-Øv), D-Ωm-en-Ω.

_m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn-s∏m-bn¬ ]pØ≥-aT-Øn¬ ]-tc-X\m-b kp-{_-lva - W - y Aø-cp-sS `m-cy A-Ωp-°p-´n A-Ω (79). a-°ƒ: Ko-X (kn.-]n.-Fw.-, Xn-cp-hmt©-cn-s∏m-bn¬ {_m-©v AwKw), ]n F-kv `m-cX - n (kn.-]n.-Fw. ]-\ß - m-Sv F¬.-kn. Aw-Kw, ]-\ßm-Sv {Km-a∏ - © - m-bØ - v ap≥ `-cW - k - a - n-Xn AwKw, P-\m-[n-]X - y a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n- Aw-Kw, _me-kw-Lw Pn-√m k-an-Xn Aw-Kw). a-cp-a° - ƒ: c-ho{μ≥ ]p-Xn-b] - d - º - n¬, hn-Pb - ≥ ]m-d° - ≠ - n. ktlm-Zc - ß - ƒ: Pm-\I - n A-Ω (]-\ß - m-Sv), ]-tcX-cm-b Ip-´n-∏m-dp A-Ω (]-\ß - m-Sv), tKm-hn-μ≥Ip-´n Ip-dp-∏v, cm-hp-Æn°p-dp-∏v, am-[h - n A-Ω, ]flm-hX - n A-Ω (h-≈n°p-∂v), km-hn-{Xn A-Ω (h-b\ - m-Sv), Ip-™p-°pdp-∏v (]-\ß - m-Sv). k-©b-\w i-\n-bm-gvN - .

sam-{Km¬-]p-Øq¿: Zo¿-L-Im-ew _mw-•qcn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp∂ Nm-bn-tØm-´-Ønse kn F-®v sam-bvXo≥Ip-´n (68). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: dn-bm-kv (Zp-_-bv), dlo-kv, dw-e, ^-ko-e, j-°o-e, Xw-ko-e, jl-e. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, ap-\o¿, l- ≥, A≥h¿. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¿-d-lv-am≥, ssZ\-_n, ]-tc-X-cm-b A–p-√, \-_o-k, ap-lΩ-Zv.

tKm-hn-µ³

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ

\m-cm-b-W Xm-fn-¯m-b

X-f-¶-c: Xm-b-e-ßm-Sn kz-tZ-in _m-t¶m-Sv Km¿U≥ \-K-dn-se A-–p¬Jm-Z¿ (56). Ip-ssh-Ønse ]¿-± tjm-∏v D-S-a-bmWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb Ip-™m-ap. am-Xm-hv: ssk-\-_. `m-cy: B-bni. a-°ƒ: j-l-\, j_o-_v. a-cp-a-I≥: A-kv°¿. k-tlm-Z-c-߃: A-–p-√, A-–p¬ d-lvam≥, ^m-Øn-a, B-bni.-

a-t©-iz-cw: kn.-]n.sF t\-Xm-hv a-t©-izcw shm¿-°m-Sn D-Pm-dnse hn \m-cm-b-W Xmfn-Øm-b (80). a-t©iz-cw ta-J-e-bn¬ IΩyq-Wn-Ãv, I¿-j-I {]ÿm-\w F∂nh sI´n-∏-Sp-°p-∂-Xn¬ kPo-h ]-¶p-h-ln-®-p. kn.-]n.-sF Pn-√m Iu¨-kn-¬ Aw-Kw, at©-iz-cw a-fi-ew sk-{I-´-dn, In-km≥-k` a-fi-ew {]-kn-U‚ v, 16 h¿-j-tØm-fw shm¿-°m-Sn ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v, shm¿°m-Sn k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v {]-knU‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v. \n-e-hn¬ kn.-]n.-sF shm¿-°m-Sn {_m-©v I-Ω-n-‰n-Aw-K-am-Wv. `mcy: i-in-I-e. a-°ƒ: Pb-kq-cy (-ku-Zn), dmwtam-l≥ (-F-≥-Pn-\ob¿, _mw-•q¿), h-\n-X, ]q¿-Wn-a.

A-en-¡p-«n Xm-\q¿: F-S-°-S-∏p-dsØ l-k-s‚ ]p-c-°¬ A-en-°p-´n (60). `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: _p-j-d, A-Iv-_¿, C-kv-am-bn¬, ap-_-jn-d. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, jm-Zm-Øv.

cm-[m-Ir-jv-W³

]p-Ø-\-Øm-Wn: tImW-Øv Ip-™-e-hn-bp-sS a-I≥ tIm-W-Øv Ip™o-Xp (68). `m-cy: Ip™m-Øp-Ω. a-°ƒ: Ip™n-sam-bv-Xo≥, ap-l-ΩZv-Ip-´n, aq-k, B-an-\. a-cpa-°ƒ: \-ko¿, B-bn-i, km-ln-\.

sam-bv-Xo³Ip-«n

Im-h-\q¿: Im-h-\q¿ Su¨ Pp-am-a-kvPn-Zn-se ap≥-Im-e ap-A-±n≥ Bbn-cp-∂ a-Ω-Zv ap-√ (75). k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øna, I-Zn-bp-Ω, ap-l-Ω-Zv.

C-cn-´n: ]p-Xp-t»-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ap-≠πm-°¬ tKm-]m-e-s‚ `m-cy am-[-hn (93). a°ƒ: tZ-h-In, I-a-e, kp-a-Xn, hn-P-b≥, c-a, Hm-a-\, tam-l-\≥. a-cp-a°ƒ: tKm-]m-e≥, {io-[c≥, \m-cm-b-W≥, cm-[ma-Wn, kp-a, jn-Pn, i-in. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

tIm-gn-t°m-Sv:- F¬-.sF.kn.- dn-´. U-h-e-]v-sa-‚ v Hm-^n-k¿- I-f-an-Sp-°n¬ ]q-¥-e- cm-[m-Ir-jv-W≥(83). `m-cy:- In-g-s°- sh≈m-´v ]p-Ø≥-a-T-Øn¬c-Xv-\-Ip-am-cn-. a-°ƒ:tUm. Nm-μv-\n, tUm. kpa, (C-cp-h-cpw- tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬- tImf-Pv), ssj-e (a-kv-IØv), Pn-X (apw-ss_-). acp-a-°ƒ:- sI ]n k-Poh≥- (U-]yq-´n- I-Ωo-jW¿-, sk-bn¬-kv Sm-Ivkv), tUm. hn-P-b-cm-Lh≥ -(A-tkm-tjy-‰v {]^. Fw.F-.Fw.H. tIm-fPv, ap-°w), sI l-co-jv (a-kv-I-‰v), sI Ir-jv-Wcm-Pv.

]-øm-hq¿: Np-≠-∏-d-ºnse I-√q¿ tPm-k-^ns‚ `m-cy D-f-hq¿ \-Sp°p-g-°¬ Ip-Spw-_mwKw ta-cn (76). a-°ƒ: ssk-a¨, h¬-k, t__n, hn-a-e, tPm¨-k≥ (kzn-‰v-k¿-e‚ v). a-cp-a°ƒ: B-\n A-co-®n-dIp-t∂¬, tPm-kv Ip-∂t»-cn, sP-kn tX-c-IØn-\m-Sn-bn¬, P-bnw-kv B-\n-aq-´n¬, tPm-kn Ipt∂¬ ]-d-ºn¬ (kzn-‰vk¿-e‚ v). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®-bv-°v 1.30\v ]øm-hq¿ sk‚ v-B‚ v Su¨ ]-≈n-bn¬.

a-½-Zv ap-Ã-

am-[-hn

]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ ]pXn-b-sX-cp-hn-se Sn hn tKm-hn-μ≥ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn. a-°ƒ: tKm-]me-Ir-jv-W≥, X-¶-a-Wn, h¬-k-e, C-μn-c, ]-tcX-\m-b cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, kpIp-am-c≥, Ip-am-c≥, kptc-{μ≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-ß, Ir-jvW≥, ]-tc-X-cm-b NmØp am-ÿ, Nn-≠≥ amÿ, Nn-cp-ssX, \m-cmb-Wn.

Ip-ªo-Xp

B-bn-i am-hq¿: Nm-Ø-aw-K-ew Un-hn-j≥ Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw ]n kn A–p¬- I-co-an-s‚ am-Xmhv A-c-b-t¶m-Sv ssIØq-´n-ap-°n¬ ]-≈n-∏p-dØv Nm-en¬ B-bn-i (83). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b A-–p-√- lm-Pn. a‰p-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, sambv-Xo≥ (dn-´. ]-©m-bØv sk-{I-´-dn), B-an-\. a-cp-a-°ƒ: I-Zn-bp-Ω (hm-g-°m-Sv), dw-e (So®¿, Nm-en-bm-]p-dw Pn.bp.-]n.-F-kv.-), d-kn-bm_n (sh-≈n-∏-d-ºv), A–p-√ (hm-g-°m-Sv, A-d_n tIm-f-Pv {]n≥-kn∏¬).

B-bn-i

Xm-ac - t- »-cn: hm-Sn-°¬ h-Sp-h≥-I≠ - n ]-tc-X\m-b ssk-Xn-s‚ `m-cy B-bn-i (80). a-°ƒ - :- hn hÂ-k-e³ tIm-gn-t°m-Sv:- ]-tc-X\ - m- sI kp-sse-am≥ (Imb- a-Æm-eØ - v A-∏p-°p- ¥-]p-cw Pn.-F¬.]n kvIqƒ dn-´. sl-Uva - m´n- \m-bc - p-sS- a-I≥ dn-´. ÿ), ap-lΩ - Z- e - n (Ass{Iw-{_m-©v D-tZym-K- ≥ Pn.bp.]n kvkvY - ≥- ]-≈n-∏m-´v {Ko-jv- [ym-]I Iqƒ F-tf-‰n¬), a-dn-b a-Øn¬ h¬-ke - ≥(A-[ym-]n-I (tkm-a≥-˛62). Hu-tZym- qƒ sNKn-I- _-lp-aX - n-It- fm-sS- Pn.F¬.]n kvI kw-kvI - m-cw- \-SØ - n. `m- {º), ^m-Øn-a. a-cp-a- p-sse-am≥, cy-:- tN-f∂ - q¿- ]m-et- am-fn- °ƒ: ]n k ]n s - I ap-lΩ - Z- e - n (F.Kn-cn-P. a-°ƒ:- en-Po-jv, - n kvI - qƒ A-\o-jv. k-tlm-Zc - n-:- ]- Fw.-F¬. ] ]m-e° - p-‰n). ≈n-∏m-´v eo-em-Ω.

tIm-b-¡p-«n

A-Ðp A-ko-kv-

^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g ]≈n-ta-ج A-≠≥tXm-´-Øn¬ tN-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n (92). `m-cy: ]m-Øp-Ω-bv. a-°ƒ: A_q-_-°¿, Ip-™n-ap-lΩ-Zv, A-ko-kv, A-∫m-kv, lw-k-t°m-b, ssa-aq-\Øv, J-Zo-P, kp-sse-J, k-°o-\. a-cp-a-°ƒ: lpssk≥ (]-cp-Øn-∏m-d), `m-kv-I-c³ ssk-X-e-hn(A-cq¿), atIm-tXm-Sv: A-Øn-t°m- Po-Zv, ]-tc-X-\m-b A-ao¿, ´v `m-kv-I-c≥ (58). ]n-Xm- \-^o-k, k-^n-b, ^mhv: I-Æ≥. Øn-a, kp-_o-\, j-lo-Z.

Iq-´n-e-ßm-Sn: dn-´. F.Fkv.sF D-∂w-X-e-bn-se s\-®n-°-≠≥ A-–p¬ A-ko-kv (59). `m-cy: \ko-a. a-°ƒ: k-Pv\, \Pve, k-lve. a-cp-a-°ƒ: h-lm-_v, dn-bm-kv- _m_p, Pw-jo¿.

cm-a³ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv s]-S-b-¥m-fn-se X-≠p]m-d-°¬ cm-a≥ (93). `mcy: ]-tc-X-bm-b am-Wn°. a-°ƒ: th-em-bp-[≥ (tIm˛Hm-]td-‰o-hv k¿ho-kv _m-¶v, tNm-°m-Sv), \m-cm-b-Wn. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, cm-a≥ ]≈n-bm-en-.

tIm-gn-t°m-Sv: ln-μp-ÿm-\n -kw-KoX-cw-K-sØ {]-ap-J-\m-b D-kv-Xm-Zv ic-Xv-N-{μ a-dm-sT A-¥-cn-®p. 84 h-b m-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 7.45\v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tI-mf-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v H-cm-gvN-bn-te-sd-bm-bn sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. H-cp-Im-e-Øv tIm-gn-t°m-´pw a-e_m-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw lnμp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-s‚ B¿-{ZKo-X-ß-fm-e-]n-®v H-cp X-e-ap-d-sb k-º-∂-am-°n-b A-\p-{K-lo-X I-emIm-c-s\-bm-Wv a-dm-sT-bp-sS a-c-WØn-eq-sS \-„-am-b-Xv. a-c-W-k-a-bØv `m-cy a-\n-j-bpw k-tlm-Z-c-\pw Nn-e in-jy-∑m-cpw k-ao-]-ap-≠m-bncp-∂p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-fPn-\-Sp-Ø ho-´n¬ C-∂v D-®-h-sc s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-bv-°pw. D-®Xn-cn-™v apw-ss_-bn-ep-≈ _-‘p°ƒ F-Øn-bm¬ kw-kv-Im-cw \-S°pw. ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-eq-sSbpw hn-hn-[ Xm-f-hm-Zy-ß-fp-sS a-[pc-kz-c-ß-fn-eq-sS-bpw H-cp P-\-X-sb k-º-∂-am-°n-b i-c-Xv-N-{μ a-dm-sTbp-sS hn-tbm-Kw kw-Ko-X-\-K-cn-sb I-Æo-cn-em-gv-Øn. h-S-t° C-¥y-bpsS ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-]m-c-º-cysØ tI-c-f-Øn-te-°v, {]-tXy-In-®v tIm-gn-t°m-t´-°v H-cp A-h-[q-X P∑-Øn-eq-sS a-dm-sT Iq-sS-s°m-≠ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-lm-cm-{„-bn-se Pn-tX-iz¿ {Kma-Øn-em-bn-cp-∂p P-\-\w. 22 mw h-b n¬ apw-ss_-bn-se sd-bn¬-th ssS-]n-Ãn-s‚ tPm-en D-t]-£n-®mWv kw-Ko-X-Øn-s‚ H-Sp-ßm-Ø Ae-®n-ep-am-bn Nm-h-°m-s´-Øn-b-Xv. ]q-ap-≈n -\-ºq-Xn-cn-sS kw-Ko-Xw ]Tn-∏n-°m-\m-Wv tI-f-Øn-se-Øp∂-Xv. sN-dp-∏-Øn-te A-\-\y kw-KoX-Øn-s‚ k¿-Km-fl-I-X {]-I-S-am°n-b a-dm-sT 15 mw h-b- n-em-Wv Nn{X-I-e A-`y-kn-®-Xv. ]n-∂o-Sv ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-Øn-epw X-_-e, lm¿-tam-Wn-bw Xp-S-ßn-b hm-tZym]-I-c-W-Øn-epw ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-

bn-®p. F-kv Pm-\-In, P-b-N-{μ≥, am[p-cn Xp-S-ßn-b-h-cp-sS Km-\-߃-°v kw-Ko-Xw ]-I¿-∂p. H-t´-sd a-dmTn \m-S-I-ß-fpw c-Nn-®n-´p-≠v. D-∏v, bm{X, A-hn-hm-ln-X-cp-sS kz¿-Kw Xp-Sßn-b kn-\n-a-I-fn-se kw-Ko-X kwhn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°ms´ {]-ap-J \m-S-I-Ir-Øm-bn-cp-∂ hmkp-{]--Zo-]n-s‚ aq-∂v \m-S-I-߃-°v kw-Ko-X kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. Nn-¥m-h-f-∏v B-cy-k-am-P-Øn-\-SpØpw B¿.kn tdm-Un-epw H-t´-sd Im-ew Xm-a-kn-®n-cp--∂p. kw-Ko-X-˛-\m-S-I-˛-kn-\n-am cw-Kß-fn¬ H-cp-Im-e-Øv \n-d-™ a-dmsT-bv-°v ]-t£ kz-¥-am-bn ho-tSm Hcp sk‚ v ÿ-e-tam D-≠m-bn-cp-∂n√. A-h-km-\ Im-e-Øv a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ hm-S-I-ho-´n-se Po-hn-Xw Zp-cn-X-a-b-am-b-t∏mƒ tImgn-t°m-Sv Pn-√m I-e-Œ-dpw Nn-e I-em˛-kmw-kv-Im-cn-I kp-lr-Øp-°-fpw ap≥-ssI-sb-Sp-Øv sa-Un-°¬ tImf-Pn-\-Sp-Øv \¬-In-bn-cp-∂ ho-´n-embn-cp-∂p Xm-a-kw. a-dm-sT-bp-sS Zp-cnXm-h-ÿ a-\- n-em-°n Km-bn-I sI F-kv Nn-{X am-kw-tXm-dpw 3,000 cq-] A-b-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ho-Yn-I-sf kwKo-X-km-{μ-am-°n-b Cu A-\p-{Klo-X Km-b-I-s\ A-h-km-\ \m-fpI-fn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿-in°m-t\m a-c-W-ti-jw B-ip-]-{Xnbn-se-Øm-t\m I-em-˛-kmw-kv-Im-cnI-˛-cm-{„o-b cw-K-Øp-≈ B-cp-ap≠m-bn-cp-∂n-√.

_-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p Ip-ªm-an l-Öp-½ I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n-bnse Ip-∂p-Ω¬ sam-bvXp lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip™m-an l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: A-–p-√ ]m-d-®men¬, kq-∏n Ip-∂p-Ω¬, A-Ω-Xv Pn-±, _n-ømØp, P-ao-e, kp-ss_-Z, B-ky. a-cp-a-°ƒ: ]-Sh¿-°-≠n sam-bv-Xp-lmPn, tX-h¿-°-≠n C-{_mlow (Pn-±), ]o-Sn-I-°≠n sam-bv-Xp, Ip-∂-ØvI-≠n ap-l-Ω-Zv Iq-cm-Np≠v, a-S-h≥-I-≠n Ip™m-an, X-øn¬ dw-e.

]m-\q¿: ]q-t°m-Øv _ pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ acn-®p. A-Wn-bm-cw ]pØ≥-]o-Sn-I ho-´n¬ ap-lΩ-Zv A-\-kv (21) BWv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.45Hm-sS Xp-≠m-bn-sam-´ e-hv-tjm¿ _-kvkv-t‰m-∏-n\v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. ]m-\q-cn¬-\n-∂p ta-°p-∂v `m-K-tØ-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ ss_-°pw h-S-I-c-bn¬ \n-∂v ]m-\q-cnte-°p h-cpI-bm-bn-cp-∂ ssI-em-kv _- p-am-Wv CSn®Xv. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-\-kns\ X-e-t»-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw A-Wn-bm-c-w sN-dpthm-´v ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. ap-l-Ω-Zen-˛-dw-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: ku-Z, l-^v-k-Øv, B-_n-Z. C-Xn-\n-sS, A-\-kn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hm-l-\w am-S-∏o-Sn-Ibn¬ h-®v bp-h-Xn-sb C-Sn-®p-sX-dn-∏n-®p. ]m-\q-cn-se Ip-¥-Øn-em-°q¬ ho-´n¬ jn-Pn-\-bv-°m-Wp ]-cnt°-‰-Xv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p I-cp-Wm-I-c³

D-®o-cn

\m-cm-b-Wn

cm-Pp

Ip-ªn-Ir-jv-W³ \m-bÀ

cm-a³

ImÀ-Xym-b\- n

i-¦-c³

_m-ep-t»-cn: _m-ep-t»cn ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao]w ap-t≠m-fn I-cp-Wm-Ic≥ (70). `m-cy: tim-`-\. a-°ƒ: A-`n-em-jv, an-\n, ssj-\n. a-cp-a-°ƒ: _m_p (In-g-t°m-Øv), hnt\m-Zv (Ip-dp-sºm-bn¬), {]-Pn-X (h-S-I-c).

Ip-μ-aw-K-ew: h-c-´ym°v ta-se D-Sp-º-t»-cn D-Æo-cn (69). `m-cy: amWn-Iyw. a-°ƒ: _n-_n≥, _n\p, _n-_n-\. a-cp-a°ƒ: k-_o-j, kv-anX, Zn-eo-jv. k-©-b-\w sh-≈nbm-gv-N.

]-tøm-fn: Io-gq-cn-se h-t´m-°-≠n ]-tc-X\m-b cm-P-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn (57). a°ƒ: cm-tP-jv, c-Pojv, c-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: a-[p (s]cp-h-´q¿), k-‘y, Zn\n.

^-tdm-°v: X-≠mw-a-TØn¬ cm-Pp (65). ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b A-∏p. `m-cy: kp-a-Xn. a-°ƒ: dn-Pn, \n-j, ku-ay. acp-a-°ƒ: {]-kq¨, hn-iz-\m-Y≥, k-Pb≥. k-©-b-\w i\n-bm-gv-N.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv F-Sp-∏n-te-S-Øv Ip™n-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (94). `m-cy: ]-tc-X-bm-b am-fp A-Ω. a-°ƒ: I-cp-W≥ \m-b¿, I-a-e, Kn-cn-P, kZm-\-μ≥. a-cp-a-°ƒ: am[-h≥ \-ºym¿, Zm-tam-Zc≥ In-Sm-hv, tim-`, kp-[¿-Ω.

_m-ep-t»-cn: A-d-∏o-Sn-I ]p-fn-bp-∂-°-≠n F Fw cm-a≥ (68). \-Sp-h-Æq¿ F.-bp.-]n. kv-Iqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\m-Wv. `m-cy: Pm-\-In (dn-´. A-[ym-]nI F.-bp.-]n.-F-kv. a-ßm´v). a-°ƒ: cm-tP-j v(Kƒ^v), a-\o-jv. a-cp-a-°ƒ: Pn≥-kn. k-©-b-\w Xn¶-fm-gv-N.

I-Se - p-≠n: C-S® - n-d Ir-jvWm bp.]n. kvI - q-fn-\p kao-]w In-gn-°n-Xd - Im¿Xym-b\ - n (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b In-gn-°n-Xd Ip-am-c≥. a-°ƒ: A-\¥≥, k-lt- Z-h≥, tKmhn-μ≥, t_-_n. a-cp-a°ƒ: in-hZ- m-k≥, iym-af, t{]-ae - X - , P-eP - m-`m-bv.

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn ln¬-_-km¿ \n-Sn-bm≠n ao-ج i-¶-c≥ (76). `m-cy: ]-tc-X-bm-b k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: aWn, N-{μ-a-Xn, kp-{_-lva-Wy≥. a-cp-a-°ƒ: ]pjv-], X-¶-th-ep, am-Xpcn. k-©-b-\w sh-≈n.

]p-fn-tßmw: hm-l-\m-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bphm-hv a-cn-®p. ao-¥p-≈n kztZ-in ap-≠-¥m-\-sØ jm-Pp(43)hm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N cm{Xn ao-¥p-≈n-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰v ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ao-¥p≈n-bn¬ h-®v jm-Pp Hm-Sn-® Po-∏n¬ Sn-∏¿-tem-dn CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b ap-≠-¥m-\-sØ A-K-Ãn-s‚-bpw t{X-kym-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `mcy: sP-kn. a-°ƒ: A-_n, A-e-Iv-kv. k-tlm-Z-c-߃: ^m. tPm¿-Pv A-K-kv-‰n≥ (P¿-a-\n), kn-kv-‰¿ tdm-j≥ (apw-ss_v), tdm-kv -en≥ (_n-em-kv ]q¿), s_-∂n (_mw-•q¿).

_Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p Im-™-ßm-Sv: kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v bpA-Ðp A-ko-kv

B-bn-i l-Öp-½

ap-l-½-Zv

Ip-ª-½

D-½n-¿

tXm-a-kv

Ip-ªn-cm-a³- \m-bÀ

A-ÐpÀ-d-lvam³

Iq-´n-e-ßm-Sn: sa-cpw-Ip∂n-se ]-tc-X-\m-b G-et®m-e A-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p¬ A-ko-kv (54). `m-cy: apw-Xm-kv. a°ƒ: A-l-Ω-Zv, d-Zn-b, d_o-A-Øv. a-cp-a-°ƒ: A–p- -emw (Zp-_-bv), jm\p- l-ao-Zv.

Io-t®-cn: ]-tc-X-\m-b sI sam-bv-Xp-hn-s‚ `m-cy In-co-c-I-Øv B-bn-i l÷p-Ω (70). a-°ƒ: ap-lΩ-Zv dm-^n, A-–p¬ dkm-Jv, \-ko¿, lm-cn-kv vA-en, ep-Zp-\-_n, a≥kq¿, j-^o-Jv, ^m-dq-Jv.

ap-g-∏n-e-ßm-Sv: Zo-]v-Xn hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao]w h≥-K-W-∏p-d-Øv hn ]n ap-l-Ω-Zv (65). `m-cy: ap-g-∏n-e-ßm-Sv d-ko-\m a≥-kn-en¬ kp-l-d. a°ƒ: \u-^¬, ss^k¬ (Ip-ssh-Øv), \ujm-Zv, a¿-ko-\, d-ko-\.

D-Zp-a: sIm-°m¬ s]-cn-eh-f-∏n¬ F≥ hn A-∏p°-s‚ `m-cy Ip-™-Ω (70). a-°ƒ: Ip-™m-X (Zn-t\-iv _o-Un, D-Zp-a), A-∏-°p-™n, am-e-Xn (Znt\-iv _o-Un, D-Zp-a), {]`m-h-Xn, tcm-ln-Wn.

D-cp-h® - m¬: Im-™n-tecn sam-´- J-Zo-P a-≥k - nen¬ ]-≈o-cn-b≥ D-Ωn-ø (100). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b sam-bvX - o≥-Ip-´n. a°ƒ: A-_q-_° - ¿, \_o-kp, ]-tc-X\ - m-b amb≥.

am-\-¥-hm-Sn: X-hn™m¬ hn-a-e-\-K¿ ap≠m-S≥ tXm-a-kv (80). `m-cy: G-en-°p-´n. a°ƒ: t_-_n, tPm-kv, h¬-k, {So-k, tdm-bn, tPm¿-Pv, tam-fn.

a-´-∂q¿: sh-≈n-bmw-]-dºn-se F-S-h-e-°-≠nIp-™n-cm-a≥- \m-b¿ (88)-. `m-cy-: ]-tc-X-bm-b I-t≠m-Øv- am-Xp-A-Ω.- a°ƒ-: ku-Zm-an-\n,- c-RvPn-\n,- i-in-[-c≥-, ]-tc-Xbm-b Hm-a-\.-

sN-dp-]p-g: X-´p-Ω-en-se Sn ]n A-–p¿-d-lv-am≥ (65). `m-cy: an-kv-cn-b. a°ƒ: Xu-^o-d, X-kv-loe, X≥-ho-d, ss^-k¬, Xm-ln-d, P-am¬, Xz¬-lØv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-™n, km-_n¿.

tIm-S-Xn D-¯-c-hn-se A-{]m-tbm-Kn-I-X Nq-−n-¡m-«n-bm-Wv A-¸o \Â-In-b-Xv: B-`y-´-c-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-eow cm-Pns‚ t^m¨ hn-hc - w ]p-dØ - p-hn-SW-sa-∂ kn-¶nƒ s_-©v D-Øc - hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ A-∏o-en-\v t]m-bX - v D-Øc - h - n-se {]m-tbm-KnI- X-e-Øn-se A-]m-I-X Nq-≠n°m-´n-bm-sW-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ kwkm-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. tk-h\ - Z- m-Xm-hv I-£n-b√ - m-ØpsIm-≠p-Xs - ∂ tIm-SX - n-bp-sS hn[n \n-ba - ] - c - a - m-bn \n-e\ - n¬-°n-√. Un.Pn.]n-bpw hn-Pn-e≥-kv U-b-dIvS- d - pw t^m¨ tc-JI - ƒ kw-_‘n-® hn-hc - ß - ƒ \¬-IW - s - a-∂ Xp-d∂ - H-cp \n¿-tZ-ia - m-Wv tIm-SXn ]p-ds - ∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂X - v. AXp-sIm-≠p-Xs - ∂ Un.Pn.]n-t°m

hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿-t°m t^m¨ hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p\¬-Im≥ km-[n-°n-s√-∂ Im-cyw am-{X-am-Wv k¿-°m¿ tIm-SX - nsb A-dn-bn-®X - v. kn-¶nƒ s_-©n-s‚ B-hiyw \-S-∏m-°p-∂-Xv A-{]m-tbmKn-I-am-b-Xn-\m-em-Wv Un-hn-j≥ s_-©n¬ k¿-°m¿ F.Pn h-gn A-∏o¬ \¬-In-bX - v. k-eow-cm-Pns\ kw-c£ - n-°m-\√ - , a-dn-®v k¿°m-cn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-°p-∂ Un.Pn-.]n-sb-bpw hn-Pn-e≥-kv Ub-d-Œ-sd-bp-am-Wv kw-c-£n-®-Xv. C-h¿-°v Cu D-Ø-c-hv \-S-∏-n-em°m≥ \n-b-a-]-c-am-b X-S- -a-ps≠-∂pw a-{¥n ]-d-™p. kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-hiy-s∏-´m-Wv Cu tI-knse I-£n-

Iƒ tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®n-cn-°p∂-Xv. sh-tdm-cp F-P≥-kn-°v th≠n sX-fn-hp-Iƒ t]m-en-kn-\v tiJ-cn-®p \¬-Im-\pw km-[n-°n-√. k-enw-cm-Pp-am-bn _-‘-s∏-´v tIkn-se X-≠t- ]-cv kw-_‘ - n-® \S-]-Sn-{I-a-߃ A-Xn-s‚ h-gn°pX-s∂ t]m-Ipw. k¿-°m¿ tNm-Zyw-sN-bvX - X - v {]m-tbm-Kn-Ia - √m-Ø t^m¨ hn-hc - ß - s - f kw_-‘n-®m-Wv. I-£n-Iƒ-°v A-hcp-sS tI-kv tIm-S-Xn-bn¬ i-‡am-bn A-hX - c - n-∏n-°mw. A-Xn-s\ H-cn-°-epw X-S- -s∏-Sp-Øn-√. ssl-t°m-SX - n t- ]m-epw Aw-Ko-Icn-® k¿-°m-cn-s‚ hm-Zs - Ø hymJym-\n-°p-∂-Xv i-cn-bm-tWm-sb∂v am-[y-aß - ƒ kz-bw hn-eb - n-cpØ-Ws - a-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

UÂ-ln-bn-Â hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

]m-h-d-´n (Xr-iq¿): U¬-ln-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-d-∏q¿ kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. ]-d-∏q¿ sIm-≈∂q¿ ho-´n¬ sU-bn-≥ tXm-a-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ss{I-Ãv tIm-f-Pn-se Im-bn-Im-[ym-]-I\pw Xr-iq¿ Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv

sk-{I-´-dn-bp-am-b tXm-a-kn-s‚ a-I-\m-Wv. U¬-ln A-an-‰n bq\n-th-gv-kn-‰n-bn-se A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-b¿t]m¿-´n¬ t]m-bn a-S-ßn-h-cptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ss_-°v \n¿-Øn h-gn-b-cn-In¬ \n¬-°pI-bm-bn-cp-∂ sU-bn-\n-s\-bpw kp-lr-Øn-s\-bpw {S-°v C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. sU-bn≥ kw`-h ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. kplr-Øv Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-Wv. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se ho-´n-se-Øn-®v D-®-I-gn-™v ]-d∏q¿ sk‚ v tPm¨ s\-]pwkym≥ s^m-tdm-\m tZ-hm-e-bØn¬ kw-kv-I-cn-°pw. G-I ktlm-Z-cn: sU-bn-kv.

InW-än a-cn-¨\n-e-bn Im-™-ßm-Sv: ho-´-Ω-sb In-W-

‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]p-Xp-ss° ssh-\n-ßm-ense k-μ-c-s‚ `m-cy P-b-¥n (42) bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse A-©-c-tbm-sS-bm-Wv In-W‰n¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. Im™-ßm-´v \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, B-Xn-c.

AÚmX arX-tZlw Im-k¿-tIm-Uv : \p-≈n-∏m-Sn

t£-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ ho-´pIn-W-‰n¬ 35 h-b- v tXm-∂n°p-∂ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v A©v Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. Imhn-ap-≠pw Im-hn sN-Iv-kv j¿-´pam-Wv th-jw. ar-X-tZ-lw P-\d¬ -B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te°v am-‰n.

hm-hv a-cn-®p. \o-te-iz-cw ]m-em-bn-bn-se kn sI kPn-Øm-Wv (26) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-©-c-tbm-sS ]-S-∂-°m-Sv s\-lv-dp tIm-f-Pn-\v kao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Im-™-ßm-Sv \n-∂v sh-≈-cn°p-≠n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _-kv \o-te-iz-cØv \n-∂v Im-™-ßm-t´-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ k-PnØn-s‚ ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-dn-®p-hoWv X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ k-Pn-Øn-s\ B-Zyw Im-™ßm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 10.30Hm-sS a-cn-®p. t\-c-sØ Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ k-PnØv am-k-߃-°v ap-ºm-Wv \m-´n-se-Øn-b-Xv. I¨kv-{S-Iv -j≥ tPm-en-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. Ahn-hm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-P≥. amXm-hv: km-hn-{Xn. k-tlm-Z-cn: k-hn-X.

{]-k-h-s¯ Xp-SÀ-¶v Nn-In-Âk-bn-encns¡ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn-®p. Nq-cn-bn-se am-ln≥-˛^m-Øn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-a-dp-∂n-k (25) bm-Wv a-cn-®Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in knbm-Zv B-Wv `¿-Øm-hv. I-gn-™ Pq-sse 23\v aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬-h-®v K¿-`-k-ÿ-in-ip a-cn-®n-cp∂p. hr-°-kw-_-‘-am-b Akp-J-ap-≈-Xn-\m-em-Wv J-a-dp∂n-k-sb aw-K-em-]p-cw sh≥tem-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-Xv. i-kv-{X-{In-b°p ti-jw c-‡-{km-h-ap-≠mb-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xo-{h ]-cn-Nc-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-

bn-em-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: km-_n-d, k-ao-d, Pm-_o¿, in-lm-_v. aø-n-Øv Nq-cn ssl-t{Zm-kv Ppama-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J_-d-S-°n.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

i-c-Xv-N-{µ a-dm-sT A-´-cn-¨p A-ÐpÀ-d-lav m³ lm-Pn

Jm-en-Zv-

Ip-ªm-¯p-«n

I-Êm-en-

a-½m-Zy-¡p-«n

Ip-ª³-

ao-\m-£n A-½

]-tøm-fn: ]m-e® - p-hS- v A-ßm-Sn-°p-fß - c - A–p¿-dl - vam≥ lm-Pn (85). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: \-^o-k, P-ao-e, A-–p-¬ d - k - m-Jv (Ipssh-‰v), ku-Z. a-cp-a°ƒ: sam-bvX - o≥ (C-cnß-Øv Ip-fß - c - ), kpsse-am≥ h-en-bm-∂q¿, A-–p¿-dl - vam≥ F-Icq¬ (C-cp-hc - pw Zp-_b - v), X-kv\ - n. k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-ssk-\m¿ (dn-´. A[ym-]I - ≥), B-an-\, IZo-i I-fØ - n¬, ]-tc-Xbm-b ^m-Xzn-a sh-´n-∏m≠n.

Xm-\q¿: aq-∂p-]-≈n-°p k-ao-]w ]m-∏n-s‚ ]p-c°¬ Jm-en-Zv (85). `m-cy: km-en-b. a-°ƒ: Jm-Z¿, A-en-°p-´n, kn-±o-Jv, l\o-^, k-°o-\, A-^v-kØv, d-lo-\. a-cp-a-°ƒ: lm-Pn-d, kp-ss_-Z, \ko-a, km-Zn-d, Ip-™mh, _-jo¿, A-ao¿.

sh-Ãv sIm-Sn-b-Øq¿: I-e-tßm-´v l-\o-^-bpsS `m-cy I-f-Øn¬ Ip™m-Øp-´n (60). a-°ƒ: kp-ss_¿, k¬-a-Øv, k-lvdm-_m-\p. a-cp-a°ƒ: B-_n-Z sX-t\ß ]-d-ºv. k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿ (If-Øn¬ Iqƒ-_m¿, amhq¿), ap-l-Ω-Zv, ap-l-ΩZv lp-ssk≥, en-bm-JØ-en Jm≥ (Un-Pn-‰¬ kv-‰p-Un-tbm, am-hq¿), ssl-Z-c-en, ap-l-Ω-Z-en, Pn-∂. J-_-d-S-°w C∂v cm-hn-se 10\p I-gp-Øp´n-]p-dm-b Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-≥.

F-S° - c - : \m-tcm-°m-hv ap-cn-ßm-ap-≠b - n-se am´m-bn I- m-en (80). `m-cy: a-dn-b° - p-´n. a-°ƒ: B-bn-i, ]m-Øp-Ω, Ip™p-ap-lΩ - Z- v, ssa-aq-\, ap-Po-_v d-lva - m≥, ssk^p-∂n-k. a-cp-a° - ƒ: lw-k, D-Ω¿, \-ko-d, apl-ΩZ- e - n, ^-ko-e.

sIm-t≠m-´n: Xp-d-°¬ am-fp-a-l-en¬ ]-tc-X-\mb \m-emw-]-d-ºn¬ ssk-Xm-en-bp-sS `m-cy X-e-b-t©-cn a-Ωm-Zy°p-´n (am-fp-˛70). a-°ƒ: C-ºn-®n-t°m-b, ap-kv-X-^, A-kv-ew, djo-Z, j-ao¿-_m-_p, l_o-_v d-lv-am≥. a-cp-a°ƒ: D-a¿, kp-ss_-Z, A-kv-am-_n, a-d-n-bw, k^n-b, k-Pv-\.

sIm-t≠m-´n: a-e-bn¬sXm-Sn Hm-ß-√q¿ Ip™≥ (91). sIm-´q-°-c F.F¬.]n- kv-Iqƒ ]yq¨ B-bn-cp-∂p. `mcy: ]-tc-X-bm-b C-´n-®n-c. a-°ƒ: I-a-em-£n, hmkp, tKm-]m-e≥, tZ-h-bm\n, im-¥-Ip-am-cn, _m-eIr-jv-W≥, hn-\-b-cmP≥, P-b-`m-c-Xn, hn-emkn-\n, ]-tc-X-\m-b N{μ≥. a-cp-a-°ƒ: Nn-∂°p-´≥, \m-cm-b-W≥, hmkp-tZ-h≥, t{]w-\m-Yv, btim-Z, ]-¶-Pm-£n, D-j, Ko-X, P-ap-\, ]-tc-X-\m-b tKm-]n. kw-kv-Im-cw C∂v 11\vv ho-´p-h-f-∏n¬.

_m-ep-t»-cn: Nn-d-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥ \m-b-cp-sS `m-cy tIm-gn-t°m-S≥ ho-´n¬ ao-\m-£n A-Ω (89). a°ƒ: {]-`m-I-c≥ \m-b¿ (dn-´. t]m-kv-‰¬ k¿-hokv), I-a-em-£n A-Ω, cm-[ A-Ω, h-kp-a-Xn AΩ. a-cp-a-°ƒ: kp-a-Xn, ]-tc-X-cm-b A-∏p-°p´≥ \m-b¿, D-Æn-am-[h≥ \m-b¿. k-tlm-Z-c߃: B-im-cn-°-≠n Zmtam-Z-c≥ \m-b¿, ]-tc-Xcm-b Pm-\p A-Ω, tZ-hn A-Ω. k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N.

_n-¨m-¯p t]-cm-{º: B-h-f sX-t° s]-cn-ß-f-Øv _n-®m-Øp (80). a-°ƒ: Ip-™-–p-√ (dn-´. A-[ym-]-I≥ B-h-fK-h. bp.]n-kv-Iqƒ) sam-bvXp ({]-[m-\-m[ym-]-I≥ I≠o-Øm-g F¬.]n kvIqƒ), \-^o-k (A-[ym-]nI B-h-f bp.]n), k-°o-\ ]-tc-X-cm-b Ip-™m-an, C{_m-low.

am-\-¥-hm-Sn: B-Zy-Ime kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-\pw aq-fn-tØm-Sv \m-j\¬ F¬.]n. kv-Iqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I-\pam-b Ip-\n-bn¬ Ip-™ncm-a≥ am-ÿ (84). `m-cy: A-√n. a-°ƒ: \o-\, KuX-a≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn. C≥-kvs]-Œ¿, am-\-¥-hm-Sn).

ssa-Yn-en sIm-bn-em-≠n: s]-cp-h´q¿ C-fb - S- Ø - v ssa-Yn-en (79). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b C-fb - S- Ø - v \m-cmb-W≥ (dn-´. in-ck - vXm¿). a-°ƒ: t{]w-Ipam¿, {]-Zo-]vIp-am¿, {]-aof. a-cp-a° - ƒ: {]-Im-i≥ (tIm-´q-fn), hn¬-a (h-SI - c), {io-P (Xn-cp-hß - q¿). k-©b - \ - w Rm-bd - m-gvN - .

J-Zo-P Xn-cq-c-ßm-Sn: kn.sI \K¿ I-f-Øn-߬ A-lΩ-Zn-s‚ `m-cy J-Zo-P (50). a-°ƒ: \p-ssk-_, in-lm-_v, i-co-^, ap\o¿, ^u-kn-b. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥, dm-^n (a-°), A≥-h¿, B-bnim-_n, ssd-lm-\-Øv. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hnse 10\v Xn-cq-c-ßm-Sn hen-b Pp-ap-A-Øv ]-≈nbn¬.

B-bn-im-_n l-Öp-½

Im-k¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tImfn-°-c B-bn-im-_n l÷p-Ω (92). a-°ƒ: ]m-¸-¨³ ssZ-\-_n, ^m-Øn-a. aC-cn-´n: s\-√n-°mw-s]m- cp-a-°ƒ: a-l-aq-Zv Ip-{Sp bn-en-se ssX-]m-S-Øv (hym-]m-cn, ]-g-b _-kv]m-∏-®≥ (81). `m-cy: tdm- Ãm‚ v), ]-tc-X-\m-b Ak-Ω. –p¬ Jm-Z¿.

D-½m-¯p-l-Öp-½ F-S∏ - mƒ: am-Wq¿ ]-tcX\m-b a-dn-bm-ßm-´v _m∏p- lm-Pn-bp-sS `m-cy DΩm-Øp l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: B-bn-i° - p´n, B-an-\, A-_q-_° - ¿ _m-Jh - n, J-Zo-P, ap-lΩ - ZvI - p-´n (A¬-sF≥), dm_n-b, A-–p¬ kemw k-AZ- n (A¬-sF≥), A-–p¬ K - ^ - q¿(A¬sF≥). a-cp-a°ƒ: A–p¬-JmZ¿, ]-tc-X\mb A–p, JZo-PØ - p¬ Jp-_vd - , dw-e, A-–p¬-eØo^v, B-kn-b, i-co^. J-_d - S-°w C-∂v 12\v am-Wq¿ Xmg-tØ ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

B-bn-i ta-∏-øq¿: Io-g-cn-bq-cnse ]-tc-X-\m-b a-S-h≥ ho-´n¬ sam-bv-Xn-bp-sS `m-cy B-bn-i (82). a-°ƒ: _o-cm≥, Ip-™Ω-Zv, A-ssk-\m¿, Ip™-_v-Zp-√, _-jo¿, A_vv-Zp¿-d-lvam≥, ]m-ØpΩ, \-^o-k, Ip-™m-an. a-cp-a-°ƒ: A-Ω-XvIp-´n ]p-fn-b-t©-cn, A-_vZp -emw (tIm-gn-t°m-Sv), \-^n-k, kp-ss_-Z, Pao-e, k-en-\, d-kn-b, kp-ss_-Z, ]-tc-X-\m-b A-Ω-Zv (Io-g-cn-bq¿).

Ip-ªn-cm-a³ am-ÌÀ

D-®o³-Ip-«n -

\m-cm-b-Wn

Nn-cp-X

in-h-Zm-k³

B-an-\-¡p-«n l-Öp-½

Kw-Km-[-c³

am-fp-¡p-«n

Xn-cp-\m-hm-b: ku-Øv ]-√m¿ ]-tc-X-\m-b tImdm-´p-]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS a-I≥ DÆo≥-Ip-´n (57). `m-cy: ]tc-X-bm-b a-dn-bm-ap, dwe. a-°ƒ: j-co-^v(jm¿P), sj-_o¿(Zp-_-bv), ss^-k¬, \-hm-kv, sk-lo-d, sk-ao-\. a-cpa-°ƒ: A-an¿, P-kn-\, ^-ko-e _m-\p.

Ip-μ-aw-K-ew: Im-c-¥q¿ h-S-°pw-X-e ta-te-S-Øv \m-cm-b-Wn (74). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Ip-´≥. a-°ƒ: in-h-i-¶-c≥ (t^m-d-kv-‰¿, t^m-d-kv‰v ^v-f-bn-Mv kv-vIzm-Uv, am-tØm-´w), kp-`m-jnWn, k-Pn-X. a-cp-a-°-ƒ: Ir-jv-W≥-Ip-´n (a-Wmt»-cn), tKm-]m-e-Ir-jvW≥ (sIm-Sp-h-≈n), ssj-\n. t\-{X-Zm-\w \S-Øn. k-©-b-\w Rmb-dm-gv-N.

\-cn-°p-\n: ]-≈ym-d°p-∂p-Ω¬ ]-tc-X-\mb tIm-c-s‚ `m-cy Nncp-X (86). a-°ƒ: ao-\m-£n, am-[hn, `m-kv-I-c≥,cm-[, ]tc-X-\m-b _m-e≥. a-cpa-°ƒ: ]n sI cm-a≥ (Np-a-´p-sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ kn.sF.Sn.bp. I-t°m-Sn G-cn-bm IΩn-‰n Aw-Kw, kn.]n.Fw.]-ø-Sn {_m©v Aw-Kw), Zm-tam-Zc≥, tIm-a-f, Ko-X, jmPn.

sIm-bn-em-≠n: tN-at©-cn I-cym-≠n aoج in-h-Zm-k≥ (53). `m-cy-am¿: B-cy, k-tcm-Pn-\n. a-°ƒ: jn-Pn-\, {ip-Xn. ktlm-Z-c-߃: Kw-Km-[c≥ \m-b¿, ]-tc-X-\mb D-Æn, Pm-\-In-AΩ, ]m¿h-Xn, im-c-Z, am-e-Xn. k-©-b-\w i\n-bm-gv-N.

N-ß-cw-Ip-fw: s]-cp-ap°v In-g-t° h-f-∏n¬ Al-Ω-Zp-Æn-bp-sS `m-cy B-an-\-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZpIp-´n, Xn-Øp-Ωp, Ip¬kp, kp-l-d, \-_o-k (]-tc-X). a-cp-a-°ƒ: sI kn ap-l-Ω-Zv, C-{_mlow, A-_q-_-°¿, Imknw, dp-°n-b. J-_-d-S°w -C-∂v cm-hn-se 6.30\v s]-cp-ap-°v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

Ip-μ-aw-K-ew: ]m-dtØm-Øv Kw-Km-[-c≥ (56). `m-cy: hn-P-b. a°ƒ: hn-]n≥, A_n≥. ]n-Xm-hv: ]-tc-X\m-b sN-dp-Ip-™≥ \m-b¿, A-Ω ]-tc-Xbm-b D-Wn-®n-c-°p-´n A-Ω. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥ \m-b¿, ]-tc-X-bm-b cm-[m-a-Wn, X-¶-a-Wn.

sh-fn-b-t¶m-Sv: B-\wIp-∂-Øv am-fp-°p-´n (64). `¿-Øm-hv: ]m-°≥. a-°ƒ: b-tim-Z, hn-iz\m-Y≥, Zm-k≥, ]-Xvamh-Xn, h-k-¥, B-\-μ≥, A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: Irjv-W≥, hn-P-b-e-£v-an, hn-Zy, c-hn-Ip-am¿, Atim-I≥.

i-in-[-c³ ap-t≈-cn-b: F-t√m-d Ãp-Un-tbm D-S-a Im-dUp-° tZ-e-ºm-Sn-bn-se i-in-[-c≥ (40). ap-t≈cn-b-bn¬ 20 h¿-j-am-bn Ãp-Un-tbm \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b Ip-™n-cma≥. am-Xm-hv: am-°-Ω. `m-cy: k-cn-X. a-I≥: hnjv-Wp. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-W≥, A-®p-X≥ (C-cp-h-cpw Kƒ-^v), `-cX≥ (Ãp-Un-tbm ap-t≈cn-b), k-Xo-i≥ (Kƒ^v), b-tim-Z, hm-cn-P, k-tcm-Pn-\n.

C-¼n-¨o-ho So-¨À Iq-´n-e-ßm-Sn: a-¶-S ]≈n-∏p-dw dn-´. sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ ]-tcX-\m-b In-fn-b-a-Æn¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy sI sI C-ºn-®ohn So-®¿ (a-¶-S ]-≈n-∏pdw bp.]n-kv-Iqƒ dn-´. A[ym-]n-I-bm-Wv). a-°ƒ: sk-bv-X-e-hn, d-jo-Z, lm-cn-kv, C-Jv-_m¬. acp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, dwe, ko-\-Øv, ]-tc-X-\mb Ip-™m-∏.

am-[-hn C-cn-´n: ]p-Xp-t»-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ap-≠πm-°¬ tKm-]m-e-s‚ `m-cy am-[-hn (93). a°ƒ: tZ-h-In, I-a-e, kp-a-Xn, hn-P-b≥, c-a, Hm-a-\, tam-l-\≥. a-cpa-°ƒ: tKm-]m-e≥, {io-[-c≥, \m-cm-bW≥, cm-[m-a-Wn, kp-a, jn-Pn, i-in. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\p ho-´p-h-f-∏n¬.

sam-bv-Xo³Ip-«n sam-{Km¬-]p-Øq¿: Zo¿-L-Im-ew _mw-•qcn¬ hym-]m-cn-bm-bncp-∂ Nm-bn-tØm-´Øn-se kn F-®v sambv-Xo≥Ip-´n (68). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: dn-bm-kv (Zp-_-bv), dlo-kv, dw-e, ^-ko-e, j-°o-e, Xw-ko-e, jl-e. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, ap-\o¿, l- ≥, A≥h¿. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¿-d-lv-am≥, ssZ\-_n, ]-tc-X-cm-b A–p-√, \-_o-k, ap-lΩ-Zv.

a-dn-bm-½ tPm-kv-Kn-cn: Ip-∂pw-]pd-Øv ]-tc-X-\m-b amXyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ (65). a-°ƒ: tPm-kv am-Xyp (t^m-d-kv-‰v Hm-^n-k¿ tIm-gn-t°m-Sv), cm-Pp amXyp (t]m-Ãv Hm-^n-kv, tPm-kv-Kn-cn). a-cp-a-°ƒ: Pn-j tPm-kv, dn-\n cmPp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\p tPm-kv-Kncn sk‚ v-tPm-k-^v skan-tØ-cn-bn¬.

tKm-hn-µ³ ]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ ]p-Xn-b-sX-cp-hn-se Sn hn tKm-hn-μ≥ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn. a-°ƒ: tKm-]m-e-Irjv-W≥, X-¶-a-Wn, h¬-k-e, C-μn-c, ]-tcX-\m-b cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, kpIp-am-c≥, Ip-am-c≥, kp-tc-{μ≥. k-tlm-Zc-߃: Ip-™-ß, Irjv-W≥, ]-tc-X-cm-b Nm-Øp am-ÿ, Nn≠≥ am-ÿ, Nn-cpssX, \m-cm-b-Wn.

tIm-gn-t°m-Sv: ln-μp-ÿm-\n -kw-KoX-cw-K-sØ {]-ap-J-\m-b D-kv-Xm-Zv ic-Xv-N-{μ a-dm-sT A-¥-cn-®p. 84 h-b m-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 7.45\v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tI-mf-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v H-cm-gvN-bn-te-sd-bm-bn sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. H-cp-Im-e-Øv tIm-gn-t°m-´pw a-e_m-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw lnμp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-s‚ B¿-{ZKo-X-ß-fm-e-]n-®v H-cp X-e-ap-d-sb k-º-∂-am-°n-b A-\p-{K-lo-X I-emIm-c-s\-bm-Wv a-dm-sT-bp-sS a-c-WØn-eq-sS \-„-am-b-Xv. a-c-W-k-a-bØv `m-cy a-\n-j-bpw k-tlm-Z-c-\pw Nn-e in-jy-∑m-cpw k-ao-]-ap-≠m-bncp-∂p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-fPn-\-Sp-Ø ho-´n¬ C-∂v D-®-h-sc s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-bv-°pw. D-®Xn-cn-™v apw-ss_-bn-ep-≈ _-‘p°ƒ F-Øn-bm¬ kw-kv-Im-cw \-S°pw. ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-eq-sSbpw hn-hn-[ Xm-f-hm-Zy-ß-fp-sS a-[pc-kz-c-ß-fn-eq-sS-bpw H-cp P-\-X-sb k-º-∂-am-°n-b i-c-Xv-N-{μ a-dm-sTbp-sS hn-tbm-Kw kw-Ko-X-\-K-cn-sb I-Æo-cn-em-gv-Øn. h-S-t° C-¥y-bpsS ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-]m-c-º-cysØ tI-c-f-Øn-te-°v, {]-tXy-In-®v tIm-gn-t°m-t´-°v H-cp A-h-[q-X P∑-Øn-eq-sS a-dm-sT Iq-sS-s°m-≠ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-lm-cm-{„-bn-se Pn-tX-iz¿ {Kma-Øn-em-bn-cp-∂p P-\-\w. 22 mw h-b n¬ apw-ss_-bn-se sd-bn¬-th ssS-]n-Ãn-s‚ tPm-en D-t]-£n-®mWv kw-Ko-X-Øn-s‚ H-Sp-ßm-Ø Ae-®n-ep-am-bn Nm-h-°m-s´-Øn-b-Xv. ]q-ap-≈n -\-ºq-Xn-cn-sS kw-Ko-Xw ]Tn-∏n-°m-\m-Wv tI-f-Øn-se-Øp∂-Xv. sN-dp-∏-Øn-te A-\-\y kw-KoX-Øn-s‚ k¿-Km-fl-I-X {]-I-S-am°n-b a-dm-sT 15 mw h-b- n-em-Wv Nn{X-I-e A-`y-kn-®-Xv. ]n-∂o-Sv ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-Øn-epw X-_-e, lm¿-tam-Wn-bw Xp-S-ßn-b hm-tZym]-I-c-W-Øn-epw ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-

_-Êpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p

ta-cn ]-øm-hq¿: Np-≠-∏-d-ºnse I-√q¿ tPm-k-^ns‚ `m-cy D-f-hq¿ \-Sp°p-g-°¬ Ip-Spw-_mwKw ta-cn (76). a-°ƒ: ssk-a¨, h¬k, t_-_n, hn-a-e, tPm¨-k≥ (kzn-‰v-k¿e‚ v). a-cp-a-°ƒ: B-\n A-co-®n-d-Ip-t∂¬, tPmkv Ip-∂-t»-cn, sP-kn tX-c-I-Øn-\m-Sn-bn¬, Pbnw-kv B-\n-aq-´n¬, tPm-kn Ip-t∂¬ ]-dºn¬ (kzn-‰v-k¿-e‚ v). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 1.30\v ]-øm-hq¿ sk‚ v-B‚ v Su¨ ]≈n-bn¬.

bn-®p. F-kv Pm-\-In, P-b-N-{μ≥, am[p-cn Xp-S-ßn-b-h-cp-sS Km-\-߃-°v kw-Ko-Xw ]-I¿-∂p. H-t´-sd a-dmTn \m-S-I-ß-fpw c-Nn-®n-´p-≠v. D-∏v, bm{X, A-hn-hm-ln-X-cp-sS kz¿-Kw Xp-Sßn-b kn-\n-a-I-fn-se kw-Ko-X kwhn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°ms´ {]-ap-J \m-S-I-Ir-Øm-bn-cp-∂ hmkp-{]--Zo-]n-s‚ aq-∂v \m-S-I-߃-°v kw-Ko-X kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. Nn-¥m-h-f-∏v B-cy-k-am-P-Øn-\-SpØpw B¿.kn tdm-Un-epw H-t´-sd Im-ew Xm-a-kn-®n-cp--∂p. kw-Ko-X-˛-\m-S-I-˛-kn-\n-am cw-Kß-fn¬ H-cp-Im-e-Øv \n-d-™ a-dmsT-bv-°v ]-t£ kz-¥-am-bn ho-tSm Hcp sk‚ v ÿ-e-tam D-≠m-bn-cp-∂n√. A-h-km-\ Im-e-Øv a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ hm-S-I-ho-´n-se Po-hn-Xw Zp-cn-X-a-b-am-b-t∏mƒ tImgn-t°m-Sv Pn-√m I-e-Œ-dpw Nn-e I-em˛-kmw-kv-Im-cn-I kp-lr-Øp-°-fpw ap≥-ssI-sb-Sp-Øv sa-Un-°¬ tImf-Pn-\-Sp-Øv \¬-In-bn-cp-∂ ho-´n-embn-cp-∂p Xm-a-kw. a-dm-sT-bp-sS Zp-cnXm-h-ÿ a-\- n-em-°n Km-bn-I sI F-kv Nn-{X am-kw-tXm-dpw 3,000 cq-] A-b-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ho-Yn-I-sf kwKo-X-km-{μ-am-°n-b Cu A-\p-{Klo-X Km-b-I-s\ A-h-km-\ \m-fpI-fn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿-in°m-t\m a-c-W-ti-jw B-ip-]-{Xnbn-se-Øm-t\m I-em-˛-kmw-kv-Im-cnI-˛-cm-{„o-b cw-K-Øp-≈ B-cp-ap≠m-bn-cp-∂n-√.

C-{_m-low-Ip-«ns]-cp-ºm-hq¿: t]m™m-t»-cn I-Æ≥-°mc-Øv ho-´n¬ C-{_mlow Ip-´n ap-k-en-bm¿ (70).Zo¿-L-Im-ew X-t≠°m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zv JØo-_m-bn-cp-∂p.-`m-cy \-_o-k.-a-°ƒ: Imknw, l-^v-k-Øv, sFjm _o-hn, ku-Z _ohn.a-cp-a-°ƒ :A-–p¬ k-emw, Ip-™p-ap-lΩ-Zv, A-–p¬ I-cow, sj-ao-\.-

]m-\q¿: ]q-t°m-Øv _ pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®v ss_-°v bm-{Xn-I≥ acn-®p. A-Wn-bm-cw ]pØ≥-]o-Sn-I ho-´n¬ ap-lΩ-Zv A-\-kv (21) BWv acn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 9.45Hm-sS Xp-≠m-bn-sam-´ e-hv-tjm¿ _-kvkv-t‰m-∏-n\v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. ]m-\q-cn¬-\n-∂p ta-°p-∂v `m-K-tØ-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ ss_-°pw h-S-I-c-bn¬ \n-∂v ]m-\q-cnte-°p h-cpI-bm-bn-cp-∂ ssI-em-kv _- p-am-Wv CSn®Xv. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-\-kns\ X-e-t»-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw A-Wn-bm-c-w sN-dpthm-´v ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. ap-l-Ω-Zen-˛-dw-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. k-tlm-Z-c-߃: ku-Z, l-^v-k-Øv, B-_n-Z. C-Xn-\n-sS, A-\-kn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hm-l-\w am-S-∏o-Sn-Ibn¬ h-®v bp-h-Xn-sb C-Sn-®p-sX-dn-∏n-®p. ]m-\q-cn-se Ip-¥-Øn-em-°q¬ ho-´n¬ jn-Pn-\-bv-°m-Wp ]-cnt°-‰-Xv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä bp-hm-hv a-cn-¨p th-em-bp-[³- -

\u-jm-Zv

sN-dp-sIm-än

]-Xva-\m-`³ \m-bÀ

Ip-ªn-ap-l-½-Zv

l-ao-Zv- lm-Pn

DaÀ

ta-cn tPm-k-^v

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw tNm-e-°p-∂≥-I-Æ-Øp]-d-ºn¬ th-em-bp-[≥ (55). A-hn-hm-ln-X-\mWv. h-´w-Ip-fw a-fi-ew ap≥ tIm¨-{K-kv {]-knU-‚pw Z-fn-Xv tIm¨-{Kkv Pn-√m I-Ωn-‰n- Aw-Khp-am-bn-cp-∂p.

sN-ß-c: ]-tc-X-\m-b aqtØ-S-Øv l-k≥- lmPn-bp-sS a-I≥ \u-jm-Zv (37). `m-cy-: kw-Po-\. a°ƒ: B-in-°v, an-kv^¿. k-tlm-Z-c-߃: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ap-kv-X^, \u-^¬ (aq-h-cpw ku-Zn), J-Zo-P, kp-lv-d, \u-^o-e.

C-cp-ºp-gn: h-S-°p-ap-dn tIm-tem-Øpw-ap-dn ]-tcX-\m-b \m-K-s‚ `m-cy sN-dp-sIm-‰n (80). a°ƒ: th-Wp-tKm-]me≥ (sI.F-kv.C._n B-\-°-bw), X-¶. a-cp-a°ƒ: Ko-Xv, Nm-Ø≥ Du-c-Iw.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv ]-d-ºn¬ ]-Xva\m-`≥ \m-b¿ (58). `mcy: eo-e. a-°ƒ: A-PnX, hn-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: _m-_p-c-m-Pv (Ip-≠qtØm-Sv), kp-{_-lvaWy≥ (tN-a-t©-cn). k©-b-\w sh-≈nbmgvN.

aq-∂n-bq¿: k-em-aØv\-K¿ a-W-°-S-h≥ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (63). `m-cy: ^m-Øn-a. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-kv^-Jv, \u-^¬, Pn¬km-Øv, lm-^n-f. a-cp-a°ƒ: a-Ωp-Zp, ap-Po-_v, A-kv-a.

Xn-cq¿: \n-d-a-cp-Xq¿ tImc-ß-Øv am-S-ºm-´v l-ao-Zvlm-Pn (85). a-°ƒ: am-ap, A-iv-d-^v, d-^o-Jv, d-lo\.a-cp-a-°ƒ: A-en A-Iv_¿, \-^o-k, \q¿-Plm≥, ssj-a. J-_-d-S°w C-∂v D-®-bv°v 12\v tIm-c-ß-Øv Pp-am-a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬.

h-≠q¿: F-dn-bm-Sv Im-f]q-´v I-≠w F-f-¶q¿ tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Cø-\mw-Ip-∂≥ D-a¿ (62). `m-cy: k-^n-b. a-°ƒ: k-lo-d-en, d-n-bm-kv-_m_p (Z-Ωmw), dn-jm-Zv F∂ am-\p.a-cp-a-°ƒ: dPp-e, Zn¬-jm-Zv _m-\p, k-lv-e.

]m-em: a-Wn-b-©n-d tPm-k-^n-s‚ `m-cy tacn tPm-k-^v (67). ]-tcX-\m-b Im-Wo-b-°m-´v ]-en-b-Im-°-\m-Sv Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: a-t\mPv tPm-k-^v (bp.-F-kv.F), a-Rv-Pp tPm¿-Pv, aPp-t‰m-Pn (bp.-sI).

]p-fn-tßmw: hm-l-\m-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bphm-hv a-cn-®p. ao-¥p-≈n kztZ-in ap-≠-¥m-\-sØ jm-Pp(43)hm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N cm{Xn ao-¥p-≈n-bn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰v ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ao-¥p≈n-bn¬ h-®v jm-Pp Hm-Sn-® Po-∏n¬ Sn-∏¿-tem-dn CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-tc-X-\m-b ap-≠-¥m-\-sØ A-K-Ãn-s‚-bpw t{X-kym-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `mcy: sP-kn. a-°ƒ: A-_n, A-e-Iv-kv. k-tlm-Z-c-߃: ^m. tPm¿-Pv A-K-kv-‰n≥ (P¿-a-\n), kn-kv-‰¿ tdm-j≥ (apw-ss_v), tdm-kv -en≥ (_n-em-kv ]q¿), s_-∂n (_mw-•q¿).

_Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p Im-™-ßm-Sv: kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v bp-

I-a-em-£n

A-¿-

k-c-kz-Xn -

F-S-°-c: \-√w-X-Æn ]tc-X-\m-b D-dp-tºm-en¬ am-[-h-s‚ `m-cy I-a-em£n (90). a-°ƒ: Ir-jvW≥-Ip-´n, N-{μ≥, jmPp. a-cp-a-°ƒ: Hm-a-\, ]fln-\n, tj¿-fn.

Xm-\q¿: sI.]p-cw aq-e°¬ ta-t\m-Øn¬ Aø (72). a-°ƒ: D-Æn-°rjv-W≥, l-cn-Zm-k≥, ]p-jv-]. a-cp-a-°ƒ: ktcm-Pn-\n, kv-t\-l, A∏p.

s]m-∂m-\n: \-Sp-hn-se ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™p-°p-´-s‚ a-Iƒ k-ckz-Xn (89).

I-gn-™Zn-h-kw sXßn¬ \n-∂p ho-Wpacn-® Ip-dp-h-t¥-cn-bnse s\-√n-bp-≈-Xn¬ Ip-am-c≥

]m-¸-¨³

ap-l-½-Zv

C-cn-´n: ]p-d-h-b¬ Ip-fw-]- sam-{Km¬-]p-Øq¿: _≈n-bn-se ]m-∏-®≥(82). ≈q-dn-se ap-l-Ω-Zv (67).

tIm-S-Xn D-¯-c-hn-se A-{]m-tbm-Kn-I-X Nq-−n-¡m-«n-bm-Wv A-¸o \Â-In-b-Xv: B-`y-´-c-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-eow cm-Pns‚ t^m¨ hn-hc - w ]p-dØ - p-hn-SW-sa-∂ kn-¶nƒ s_-©v D-Øc - hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ A-∏o-en-\v t]m-bX - v D-Øc - h - n-se {]m-tbm-KnI- X-e-Øn-se A-]m-I-X Nq-≠n°m-´n-bm-sW-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ kwkm-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. tk-h\ - Z- m-Xm-hv I-£n-b√ - m-ØpsIm-≠p-Xs - ∂ tIm-SX - n-bp-sS hn[n \n-ba - ] - c - a - m-bn \n-e\ - n¬-°n-√. Un.Pn.]n-bpw hn-Pn-e≥-kv U-b-dIvS- d - pw t^m¨ tc-JI - ƒ kw-_‘n-® hn-hc - ß - ƒ \¬-IW - s - a-∂ Xp-d∂ - H-cp \n¿-tZ-ia - m-Wv tIm-SXn ]p-ds - ∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂X - v. AXp-sIm-≠p-Xs - ∂ Un.Pn.]n-t°m

hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿-t°m t^m¨ hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p\¬-Im≥ km-[n-°n-s√-∂ Im-cyw am-{X-am-Wv k¿-°m¿ tIm-SX - nsb A-dn-bn-®X - v. kn-¶nƒ s_-©n-s‚ B-hiyw \-S-∏m-°p-∂-Xv A-{]m-tbmKn-I-am-b-Xn-\m-em-Wv Un-hn-j≥ s_-©n¬ k¿-°m¿ F.Pn h-gn A-∏o¬ \¬-In-bX - v. k-eow-cm-Pns\ kw-c£ - n-°m-\√ - , a-dn-®v k¿°m-cn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-°p-∂ Un.Pn-.]n-sb-bpw hn-Pn-e≥-kv Ub-d-Œ-sd-bp-am-Wv kw-c-£n-®-Xv. C-h¿-°v Cu D-Ø-c-hv \-S-∏-n-em°m≥ \n-b-a-]-c-am-b X-S- -a-ps≠-∂pw a-{¥n ]-d-™p. kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-hiy-s∏-´m-Wv Cu tI-knse I-£n-

Iƒ tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®n-cn-°p∂-Xv. sh-tdm-cp F-P≥-kn-°v th≠n sX-fn-hp-Iƒ t]m-en-kn-\v tiJ-cn-®p \¬-Im-\pw km-[n-°n-√. k-enw-cm-Pp-am-bn _-‘-s∏-´v tIkn-se X-≠t- ]-cv kw-_‘ - n-® \S-]-Sn-{I-a-߃ A-Xn-s‚ h-gn°pX-s∂ t]m-Ipw. k¿-°m¿ tNm-Zyw-sN-bvX - X - v {]m-tbm-Kn-Ia - √m-Ø t^m¨ hn-hc - ß - s - f kw_-‘n-®m-Wv. I-£n-Iƒ-°v A-hcp-sS tI-kv tIm-S-Xn-bn¬ i-‡am-bn A-hX - c - n-∏n-°mw. A-Xn-s\ H-cn-°-epw X-S- -s∏-Sp-Øn-√. ssl-t°m-SX - n t- ]m-epw Aw-Ko-Icn-® k¿-°m-cn-s‚ hm-Zs - Ø hymJym-\n-°p-∂-Xv i-cn-bm-tWm-sb∂v am-[y-aß - ƒ kz-bw hn-eb - n-cpØ-Ws - a-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

a-Wn-I-WvT³-

Pm-\-In A-½

_m-_p-cm-P³

ImÀ-¯ym-bn-\n

F-S-∏mƒ: Im-hn¬-∏-Sn k-_vtÃ-j-\p k-ao-]w I-Æ-d-ºn¬ tIm¿-a-s‚ a-I≥ a-Wn-I-WvT≥ (42). `m-cy: Pm-\-In. a°ƒ: {]o-Xn-tamƒ, a-RvPp.

sIm-bn-em-≠n: tN-at©-cn s]m-sdm-fn Pm-\In-A-Ω (76). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ \m-b¿. a-°ƒ: Atim-I≥, im-¥. a-cp-a°ƒ: P-K-Zo-i≥, k-c-f. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

Nm-en-bw: ap-cp-I-√n߬ tX-dm-Wn _m-_pcm-P≥ (51). ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥. am-Xm-hv: eo-e. `m-cy: {]Pn-X. a-°ƒ: A-t\-jv, B-jn-I.

a-cS- v: tam-kvI - v tdm-Uv sh≈m-\Ø - d - b - n¬ A¿-Pp-\s‚ `m-cy Im¿-Øym-bn\n(87).-a° - ƒ:im-cZ- , c-aWn, k-Xy≥, Im-©\ - , {]-Im-i≥.-ac - p-a° - ƒ: IrjvW - ≥, k-\¬, Ip-am-cn, _n-μp.-

UÂ-ln-bn-Â hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

]m-h-d-´n (Xr-iq¿): U¬-ln-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-d-∏q¿ kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. ]-d-∏q¿ sIm-≈∂q¿ ho-´n¬ sU-bn-≥ tXm-a-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ss{I-Ãv tIm-f-Pn-se Im-bn-Im-[ym-]-I\pw Xr-iq¿ Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv

sk-{I-´-dn-bp-am-b tXm-a-kn-s‚ a-I-\m-Wv. U¬-ln A-an-‰n bq\n-th-gv-kn-‰n-bn-se A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-b¿t]m¿-´n¬ t]m-bn a-S-ßn-h-cptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ss_-°v \n¿-Øn h-gn-b-cn-In¬ \n¬-°pI-bm-bn-cp-∂ sU-bn-\n-s\-bpw kp-lr-Øn-s\-bpw {S-°v C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. sU-bn≥ kw`-h ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. kplr-Øv Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-Wv. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se ho-´n-se-Øn-®v D-®-I-gn-™v ]-d∏q¿ sk‚ v tPm¨ s\-]pwkym≥ s^m-tdm-\m tZ-hm-e-bØn¬ kw-kv-I-cn-°pw. G-I ktlm-Z-cn: sU-bn-kv.

InW-än a-cn-¨\n-e-bn Im-™-ßm-Sv: ho-´-Ω-sb In-W-

‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]p-Xp-ss° ssh-\n-ßm-ense k-μ-c-s‚ `m-cy P-b-¥n (42) bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse A-©-c-tbm-sS-bm-Wv In-W‰n¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. Im™-ßm-´v \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, B-Xn-c.

AÚmX arX-tZlw Im-k¿-tIm-Uv : \p-≈n-∏m-Sn

t£-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ ho-´pIn-W-‰n¬ 35 h-b- v tXm-∂n°p-∂ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v A©v Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. Imhn-ap-≠pw Im-hn sN-Iv-kv j¿-´pam-Wv th-jw. ar-X-tZ-lw P-\d¬ -B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te°v am-‰n.

hm-hv a-cn-®p. \o-te-iz-cw ]m-em-bn-bn-se kn sI kPn-Øm-Wv (26) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A-©-c-tbm-sS ]-S-∂-°m-Sv s\-lv-dp tIm-f-Pn-\v kao-]-am-Wv A-]-I-Sw. Im-™-ßm-Sv \n-∂v sh-≈-cn°p-≠n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _-kv \o-te-iz-cØv \n-∂v Im-™-ßm-t´-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ k-PnØn-s‚ ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-dn-®p-hoWv X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ k-Pn-Øn-s\ B-Zyw Im-™ßm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 10.30Hm-sS a-cn-®p. t\-c-sØ Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ k-PnØv am-k-߃-°v ap-ºm-Wv \m-´n-se-Øn-b-Xv. I¨kv-{S-Iv -j≥ tPm-en-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. Ahn-hm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-P≥. amXm-hv: km-hn-{Xn. k-tlm-Z-cn: k-hn-X.

{]-k-h-s¯ Xp-SÀ-¶v Nn-In-Âk-bn-encns¡ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn-®p. Nq-cn-bn-se am-ln≥-˛^m-Øn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-a-dp-∂n-k (25) bm-Wv a-cn-®Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in knbm-Zv B-Wv `¿-Øm-hv. I-gn-™ Pq-sse 23\v aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬-h-®v K¿-`-k-ÿ-in-ip a-cn-®n-cp∂p. hr-°-kw-_-‘-am-b Akp-J-ap-≈-Xn-\m-em-Wv J-a-dp∂n-k-sb aw-K-em-]p-cw sh≥tem-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-Xv. i-kv-{X-{In-b°p ti-jw c-‡-{km-h-ap-≠mb-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xo-{h ]-cn-Nc-W hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬-k-

bn-em-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: km-_n-d, k-ao-d, Pm-_o¿, in-lm-_v. aø-n-Øv Nq-cn ssl-t{Zm-kv Ppama-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J_-d-S-°n.


6

thÀ-]mSv

kochi

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

tlm-«Â sXm-gn-em-fn- tXm«nÂa-cn-¨ \n-e-bn hn-P-b-½

B-\n

]-c-ta-iz-c³

cm-P-¸³

hn-P-b-Ip-amÀ

km-dm-½

D-½p-_o-hn

A-K-Ìn³ tPm-k-^v

]-d-hq¿: Ip-™n-ssØ am-®mw-Xn-cp-Øv ap-Xn-c-∏d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b them-bp-[≥ `m-cy hn-P-bΩ(82). a-°ƒ: tKm-]n, X¶-a-Wn, cm-[, A-Pn-X,A\n-b-∏≥.-a-cp-a-°ƒ:cm-[, cm-a≥, km-_p, D-Æn-Irjv-W≥,kp-[.-

ap-hm-‰p-]p-g: ap-S-hq¿ Hmc-Øv-]p-Ø≥-]p-c(a-te∏n-≈n¬) ho-´n¬ tPm-k^vv `m-cy B-\n(77). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ap-hm-‰p-]p-g tlmfn-am-Kn ]-≈n-sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: sP-kn, km-Pp, Pm≥-kn, kn-_n, Pn-\n, kn-\n.-a-cp-a-°ƒ: tSm-an B-thm-en, sS- n N-ß-\m-t»-cn, tPm-Pn Im-™q¿, kn-an G-‰p-am\q¿, tXm-a-kv A-K-Ãn≥ A-¶-am-en, en-tPm h¿°n Ip-≠-∂q¿.-

]q-tØm-´: sX-°≥ ]-dhq¿ \-fn≥-kv ^m¿-a-kn D-S-a ssh-cm-t´¬ ]-c-taiz-c≥(87). `m-cy: ss`-an.a-°ƒ: P-b-i-¶¿(F-kv._n.-Sn D-Z-bw-t]-cq¿), Cμn-c, {]-`m-h-Xn, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ:ln-X, ]-tc-X-\m-b P-b-{]-Imiv, {]-k-∂≥, _n-Pp, Knco-jv.

]-d-hq¿:h-S-t°-°-c sNdn-b- ]-√m-Xp-cp-Øv h-t´°m-Sv cm-P-∏≥(67). `m-cy: X-¶-a-Wn. a-°ƒ: a-t\mPv, ssj-Pp,

tam-\n-∏-≈n: aw-K-e-ticn¬ am-[-h≥ \m-b-cp-sS a-I≥ hn-P-b-Ip-am¿ (35) bp sI bn¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: _n-μp Im-hm-ew A-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: B-\m-an-I.

tIm-X-aw-K-ew: A-bncq¿-]m-Sw ]m-b-°m-´v ]utem-kn-s‚ `m-cy km-dmΩ(82). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v tXmtf-en ko-\m-bv Kn-cn ]≈n-bn¬. a-°ƒ: ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kv, ta-cn, A∂-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: enkn, tbm-°n, F¬-tZm.

B-ep-h: tXm-´w-ap-J-Øv ]p-Ø≥-am-fn-b-°¬ apl-fm¿-tIm-b-bp-sS `m-cy D-Ωp-_o-hn(47).-a-I≥: sk-øn-Zv d-Du-^v.-

]-d-hq¿: h-Sw-°w-]p-dw sIm-®-ßm-Sn ]p-fn-°-Ød A-K-Ãn≥ tPm-k^vv(68). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\vv sN-dp-]p-jv-]w tZ-hm-e-bw sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: en-tPm, Zn-hy, _nPp. a-cp-a-°ƒ: ssk_n≥, kp-\n-X.-

A-Ðp A-ko-kvIq-´n-e-ßm-Sn: dn-´. F.F-kv.sF D-∂w-X-ebn-se s\-®n-°-≠≥ A–p¬ A-ko-kv (59). `mcy: \-ko-a. a-°ƒ: kPv\, \-Pve, k-lve. a-cpa-°ƒ: h-lm-_v, dn-bmkv- _m-_p, Pw-jo¿.

`m-kv-I-c³ tIm-tXm-Sv: A-Øn-t°m´v `m-kv-I-c≥ (58). ]n-Xmhv: I-Æ≥.

a-½-Zv ap-ÃIm-h-\q¿: Im-h-\q¿ Su¨ Pp-am-a-kvPn-Zn-se ap≥-Im-e ap-A-±n≥ Bbn-cp-∂ a-Ω-Zv ap-√ (75). k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øna, I-Zn-bp-Ω, ap-l-Ω-Zv.

i-in-[-c³

ap-t≈-cn-b: F-t√m-d Ãp-Un-tbm D-S-a Im-dUp-° tZ-e-ºm-Sn-bn-se i-in-[-c≥ (40). ap-l-½-Zv ap-t≈-cn-b-bn¬ 20 h¿sam-{Km¬-]p-Øq¿: _- j-am-bn Ãp-Un-tbm \-S≈q-dn-se _n -F ap-l-Ω- Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]nZv (67). `m-cy: B-bn-i. a- Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip°ƒ: l-ao-Zv, kn-±o-Jv, ™n-cm-a≥. am-Xm-hv: i-co-^v (C-cp-h-cpw _-lv- am-°-Ω. dbv≥), Hu-^v, kp-ss_ `m-cy: k-cn-X. a-I≥: hn¿, kp-lv-d, kp-sse-J, jv-Wp. k-tlm-Z-cdp-Jn-b. a-cp-a-°ƒ: A߃: \m-cm-b-W≥, A_q-_-°¿, A-ko-kv, i- ®p-X≥ (C-cp-h-cpw Kƒco-^v, kp-lv-d, an-kv-cn-b, ^v), `-c-X≥ (Ãp-Una-jq-d. k-tlm-Z-c-߃: tbm ap-t≈-cn-b), ki-jm-^n, Zn-\o-Zv, sam-bv- Xo-i≥ (Kƒ-^v), bXo≥-Ip-´n, A-_q-_tim-Z, hm-cn-P, k-tcm°¿, D-Ωm-en-Ω. Pn-\n.

sam-bv-Xo³Ip-«n sam-{Km¬-]p-Øq¿: Zo¿L-Im-ew _mw-•q-cn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ Nmbn-tØm-´-Øn-se kn F-®v sam-bv-Xo≥Ip-´n (68). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: dnbm-kv (Zp-_-bv), d-lokv, dw-e, ^-ko-e, j°o-e, Xw-ko-e, j-le. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, ap\o¿, l- ≥, A≥-h¿. k-tlm-Z-c-߃: A–p¿-d-lv-am≥, ssZ-\_n, ]-tc-X-cm-b A-–p√, \-_o-k, ap-l-Ω-Zv.

a-dn-bm-½ tPm-kv-Kn-cn: Ip-∂pw-]pd-Øv ]-tc-X-\m-b amXyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ (65). a-°ƒ: tPm-kv am-Xyp (t^m-d-kv-‰v Hm^n-k¿ tIm-gn-t°m-Sv), cm-Pp am-Xyp (t]m-Ãv Hm^n-kv, tPm-kv-Kn-cn). a-cpa-°ƒ: Pn-j tPm-kv, dn\n cm-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\p tPmkv-Kn-cn sk‚ v-tPm-k^v sk-an-tØ-cn-bn¬.

hÂ-k-e³

A-en-¡p-«n -

tIm-gn-t°m-Sv:- ]-tc-X\ - mb- a-Æm-eØ - v A-∏p-°p´n- \m-bc - p-sS- a-I≥ dn-´. ss{Iw-{_m-©v D-tZym-KkvY - ≥- ]-≈n-∏m-´v {Ko-jva-Øn¬ h¬-ke - ≥-(62).

Xm-\q¿: F-S-°-S-∏p-dsØ l-k-s‚ ]p-c-°¬ A-en-°p-´n (60). `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: _p-j-d, A-Iv-_¿, C-kv-am-bn¬, ap-_-jn-d.

cm-[m-Ir-jv-W³ tIm-gn-t°m-Sv:- F¬-.sF.kn.- dn-´. U-h-e-]v-sa-‚ v Hm-^n-k¿- I-f-an-Sp-°n¬ ]q-¥-e- cm-[m-Ir-jv-W≥(83). `m-cy:- In-g-s°- sh≈m-´v ]p-Ø≥-a-T-Øn¬c-Xv-\-Ip-am-cn-. a-°ƒ:tUm. Nm-μv-\n, tUm. kpa, (C-cp-h-cpw- tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬- tImf-Pv), ssj-e (a-kv-IØv), Pn-X (apw-ss_-). acp-a-°ƒ:- sI ]n k-Poh≥- (U-]yq-´n- I-Ωo-jW¿-, sk-bn¬-kv Sm-Ivkv), tUm. hn-P-b-cm-Lh≥ -(A-tkm-tjy-‰v {]^. Fw.F-.Fw.H. tIm-fPv, ap-°w), sI l-co-jv (a-kv-I-‰v), sI Ir-jv-Wcm-Pv.

B-bn-im-_n l-Öp-½ Im-k¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tImfn-°-c B-bn-im-_n l÷p-Ω (92). a-°ƒ: ssZ\-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: a-l-aq-Zv Ip-{Sp (hym-]m-cn, ]-g-b _-kvÃm‚ v), ]-tc-X-\m-b A–p¬ Jm-Z¿.

Ip-ªn-cm-a³ am-ÌÀ am-\-¥-hm-Sn: B-Zy-Ime kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-\pw aq-fn-tØm-Sv \m-j\¬ F¬.]n. kv-Iqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I\p-am-b Ip-\n-bn¬ Ip™n-cm-a≥ am-ÿ (84). `m-cy: A-√n. a-°ƒ: \o-\, Ku-X-a≥ (sI.F-kv.B¿.Sn.kn. C≥-kv-s]-Œ¿, am-\-¥hm-Sn).

k-c-kz-Xnb-½ aq-hm-‰p-]p-g: ta-°-S-ºv ]-flm-e-b-Øn¬ ]-tcX\m-b tKm-]n-\m-Y≥ Ip-´n \m-b-cp-sS `m-cy kc-kz-Xn A-Ω(79). a°ƒ: ]n Pn {]-km-Zv(k_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ ss{Iw-{_m-©v C-Sp-°n), {]k-∂, jo-e. a-cp-a°ƒ: sI _n hn-Pb-Ip-am¿, Pn hn-\b≥, am-b. kw-kv-Im-cw C-∂v 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

tIm-b-¡p-«n ^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g ]≈n-ta-ج A-≠≥tXm-´-Øn¬ tN-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n (92). `m-cy: ]m-Øp-Ω-bv.

sN-ß-a-\mSv: tlm-´¬ sXmgn-em-fn-sb a-e-sh-≈-∏m-®nen¬-s∏-´p a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. sN-ß-a-\m-Sv ]pXp-hm-ti-cn ]p-Ø≥-IS-hv ]p-t©-en¬-∏-d-ºn¬ ho´n¬ ]-c-tX\m-b sIm-®p-]n≈-bp-sS a-I≥ X-¶p-sh-∂ X-¶-∏-\m-Wv(56) a-cn®-Xv. s]-cn-bm-dn-s‚ ssI-h-gnbm-b ]m-\m-bn-tØm-´nse Ip-‰n-°m-´n¬ _p-[-\mgv-N cm-hn-se a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. Xn¶-fmgv-N ap-X-em-Wv X-¶∏-s\ Im-Wm-Xm-bXv. ar-XtZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p. `mcy: sN-ß-a-\m-Sv ]m-e-{]-ti-cn A-ºm-´p-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw ]-tc-Xbm-b eo-e. a°ƒ: A-Pn-X, AtPjv. a-cp-aI≥: sdPn. sN-ß-a-\m-Sv t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

ar-X-tZ-lw Xn-cn-¨-dn-ªp

h-cm-∏p-g: h-Sp-X-e K-W]-Xn t£-{X-Øn-\p ]-Sn™m-td-b‰-Øv ]m-te-°S-hp `mK-Øp I-s≠Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn™p. tN-cm-\√q¿ t]-tc-Xp-≠nbn¬ A-jv-d-^n(48)t‚-Xm-Wv P-V-sa-∂v _-‘p°ƒ Xn-cn-®-dn™p. ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp.

tIm-Xm-Sv ]p-g-bn A-Úm-X arX-tZlw

h-cm-∏p-g: tN-cm-\√q¿ ]-©m-b-Øn-se tIm-Xm-Sv ]me-Øn-\p Xm-sg ]p-g-bn¬ 40 h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ ]pcp-j arX-tZlw I-s≠-Øn. 167 skn‚n-ao-‰¿ Dbcw, \o-ebpw Np-h∏pw \n-d-Øn-ep-≈ So-j¿´v, ISpw\o-e \n-d-Øn-ep-≈ ]m‚p-am-Wv [-cn-®n-´p-≈-Xv. A-©p Zn-hk-sØ ]g-°w tXm-∂n-°pw. arX-tZlw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

i-c-Xv-N-{µ a-dm-sT A-´-cn-¨p ImÀ-Xymb-\n A½

k-Xo-tZ-hn A½

Ipªn-¡p-«n-b½

]u-temkv

c-Xv\-½

cq-t]jv

I-{Xn-¡p-«n

hÀ-Ko-kv- tXm-«p-am-cn-¡Â

Nm-Ø-∂q¿: B-Zn-®\√q¿ K-tW-jv `-h\n¬ ]-tc-X\mb tKm]m-e≥ \m-b-cp-sS `mcy Im¿-Xymb-\n AΩ(88). a°ƒ: k-ckzXn, cm-a-N-{μ≥ \mb¿, Hma-\, cm-tPizcn, ]-tc-X\mb taml-\≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: K-tW-i≥ \mb¿, kp-Pm-X.

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ipfß-c No-\w-Xm-g-Øpho-´n¬ {]-`m-I-c≥-]n≈-bp-sS `mcy k-XotZ-hn-A-Ω(70). a-°ƒ: {ioe-X, AP-btLmjv, {ioI-e. a-cpaI≥: a-t\m-l-c≥-]n≈.

Nμ-\-tØm∏v: NmØn\mw-Ipfw Im™n-bn¬ ho´n¬ ]tc-X-\mb \mWp-]n-≈-bpsS `mcy Ip™n-°p-´n-bΩ (95). a°ƒ: N{μ≥]n-≈, X¶-Ω-b-Ω, im¥-Ω-bΩ, iin-[-c≥-]n≈. acpa-°ƒ: tim`-\-b-Ω, ]cX-\mb A∏p-°p-´≥]n≈, P\m¿±-\≥]n-≈, tKma-Xn-bΩ.

tIm-X-aw-Kew: X-t´-°mSv Iq-cw-Xmg-Øv sI sI ] u-tem-kv(89). X-t´-°m-Sv sk‚ v ta-cokv ]-≈n {S-Ãn-bmbpw kt≠ kv-Iqƒ sl-Uv-am-Ãdmbpw tk-h-\-a-\p-„n-®n´p≠v. bm-t°m_m-b k` A-¶-am-en ta-J-e sa{Xm-t∏m-eo-Ø F{_lmw am¿ tk-th-dntbm-kn-s‚ _-‘phmWv. `mcy: ]-tc-Xbmb a-dn-bm-Ω. a°ƒ: Ipcym-t°mkv, tPm¿Pv, h¿Ko-kv, G-en-bmkv. a-cpa°ƒ: tacn, Nn∂-Ω, h¬-k, jo-em-Ω.

]-≈p-cpØn: Fkv.F≥.P-Mvj-\p k-ao]w Xp-≠n-∏-d-ºn¬ ]-tcX\m-b ]p-cp-tjm-Øas‚ `m-cy c-Xv-\-Ω(73). aI≥: Sn ]n hn-t\m-Zv Ipam¿.

]-≈p-cpØn: tZ-im-`n-am\n P-Mv-j≥ hm-te-]-dºn¬ i-in-bp-sS a-I≥ cq-t]-jv(33). hn.sI t_°-dn D-S-a-bmWv. `mcy: kuay. aI≥: \-μp.

hÂk-e

Xn-cph√: tIm-´q¿ ]-Itema-‰w ]m-ßn-cn-°emb am-a-∂Øvv ]-tc-X\mb ]m-∏®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (83). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Iov-´v aq-∂n-\v ap-≠n-b∏-≈n am¿ {KntKm-dn-tbm-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ; kmen, cmPp, kqkn, s]m-∂®≥, sIm-®ptam≥, sIm-®p-tamƒ, Beokv.

tam-\n-∏-≈n: No-¶t√¬ ]p-Xn-b-Ip-t∂-¬ D-e-l-∂m≥ eq-°m-bpsS `m-cy I-{Xn-°p-´n (76). ]-tc-X \-{k-Øpln¬ X-´m-d-∏m-d-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. kw-kvIm-cw \m-sf 10.30 \v No¶-t√¬ sk‚ v tXm-akv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ: kn-ÿ en-kn (ssl{Zm-_m-Zv), kn-ÿ ta-gvkn tPm-kv (]m-em), B≥-kn tPm¿-Pv (Ab¿-e‚ v), tPm¨-k¨ eq-t°m-kv, tPm-tam≥ eq-t°m-kv (B-kv-t{Xen-b), ssj-Pp eqt°m-kv. a-cp-a-°-ƒ: AUz. tPm¿-Pv am-Xyp, ssj-\n, Pqp-en-b-‰v, sPbv-an.

{]-`m-I-c-]n-Å sh-™m-d-aqSv: sNºq¿ ]-c-Øq¿ ]-Sn™m-‰n≥-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ ]n≈ (80). `m-cy: im-¥Ω. a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, cm-[m-Ir-jvW≥ \mb¿, k-Po-hv Ip-am¿.

sNÃ-¸³-]n-Å In-fn-am-\q¿: h√q¿ ]p-Ø≥ _w-•m-hn¬ sN√-∏≥-]n-≈ (80). `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: kp-\n¬-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿, A-\n-X-Ip-amcn, {io-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: kn‘p, a-RvPp, {]Zo]v, Zo-]v-Xn.

C-{_m-lnw-Ip«n

]-ßmhXn In-fn-am-\q¿: sIm-Sp-h-g∂q¿ F-cp-Øn-\m-Sv _o\m `-h-\¬ ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy ]-flm-hXn (88). a°ƒ: hn-Pb-Ω, cm-[, cho-{μ≥, tc-Wp-I, {]kmZv, c-aW≥, _o-\. acp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, tkma≥, iin, jmPntam≥, kn‘p, tam-l\≥.

C-{_m-lnw-Ip«n

cmP³

A-\n-b³

Bâ-Wn

\m-cm-b-W³ \mbÀ

Xr-iq¿: Aø-t¥mƒ Im¿Xymb\n t£{Xw tdmUn¬ IÆØv sebn\n¬ I-≠-tams‚ aI≥ Ip∂- Øp≈n cmP≥(47). -kwkvImcw C∂v cmhnse 8 aWn°v hSq-°-c-bn¬. `m-cy-: -eX. -a-°ƒ: -A-Jn¬, -AssZzXv.

tNe°-c: {]-ikv-X kmln-Xy-Im-c≥ s]m≥-Ip∂w h¿-°n-bp-sS a-I≥ s]-cp-t©-cn-bn¬ ]n hn A-\n-b≥(65). `mcy: im¥. a°ƒ: Ip°p, k-\ne. a-cp-a°ƒ: sa‚ v-kv amXyq, dn-Pp tU-hnkv. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 8.30\v tNe-°c s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.

ssh∏n≥: Imew sNbvX hcm-∏pg AXncq-]X sa{Xm-t∏m-eoØ tUm. Um\n-tb¬ A®mcp-]-d-ºn-ens‚ ktlm-Zc≥ \mb-c-ºew A®mcp-]-d-ºn¬ F. B¿. B‚-Wn(78)-.kw-kv-Imcw- C-∂p cmhn-se 11\vv hm-tS¬- sk‚ v- tPm¿-Pv]≈n- skan-tØcn-bn¬. `m-cy-: \mb-c-ºew Ad°¬- Ip-Spw-_mw-Kweoem-Ω.- a°ƒ-: jan¬ (sk‚ v {^m≥kokv lb¿ sk°‚dn kvIqƒ, Bep-h), _na¬, aRvPp (en-‰n¬ ^vfh¿ bp]n kvIqƒ, ]≈n-∏p-dw),- acp-a°ƒ: cmPp (F-Pokv Hm^o-kv, Fd-Wm-Ip-fw), an\n (\mb-c-ºew ]©m-b-Øv), sk_m-Ãn≥ (F-kv_nsF, ]me-°m-Sv).-

sIm®n: I-{Xn-°S-hv t\m¿-Øv ]m-em-Xp-cp-Øv ^-Ãv kv-{So-‰n¬ \m-bn-{]`-bn¬ \m-cm-b-W≥ \mb¿(86). A-¶-am-en thßq¿ Im-™n-en I-°m-´v Ip-Spw-_mw-K-amWv. `mcy: k-tcm-Pn-\nb-Ω. a°ƒ: C-μpa-Xn(ko-\n-b¿ F.F-kv.F, ]n.]n.F^v.Hm-^nkv, I-eq¿), KoX(_-l-dn≥). a-cp-a°ƒ: ap-t√m-Øv tKm-]-Ip-am¿, tam-l-\≥(_-l-dn≥). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30 \v c-hn-]p-cw iv-aim-\-Øn¬.

]p-Ø-\-Øm-Wn: tImW-Øv Ip-™-e-hn-bp-sS a-I≥ tIm-W-Øv Ip™o-Xp (68). `m-cy: Ip-™m-Øp-Ω.

ap-l-½-Zv

sIm-¨p-hÀ-¡n

I-−m-bn

Nme-°pSn: Fep-h-Øn¶¬ tUho-kv(59)-.- kwkv°mcw hymgmgvN cmhnse 9.30\v Nme°pSn sk‚ v tacokv s^mtdm\ ]≈n skantØ-cn-bn¬.- `m-cy: do-\. a-°ƒ: \n-j,- \n-tK-jv. -acp-aI≥: _n-t\m-bv.

A-≠-tØmSv: ]m-e-s∏´n sX-°q-´v ap-l-Ω-Zv(84). `mcy: _o-hmØp. a°ƒ: a-\m^v, ap-lkn≥, k-Øm¿, I-Zo-P, A-kv-am_n, ssa-aq-\, kao-P. a-cp-a°ƒ: A–p, bq-k^v, C√ymkv, k-Pv\, \-kv-do-\, d-^o-P.

sh-t∑-\m-Sv: th-t∑-\m-Sv tNμ-ß-c kn F I-≠mbn(94). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´ph-f-∏n¬. a°ƒ: Aø∏≥, X-¶-aWn. a-cpa°ƒ: e-X, I-d-∏p-Ip´n.

\m-cm-b-W Xm-fn-¯m-b

Nm-h-°mSv: Im-™n-cØn-¶¬ sIm-®p-h¿°n(69). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v sN-dp-]p-jv]w tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: tdm-knen. a°ƒ: t__n, tPmbv, tZ-hkn, {^m≥-knkv. a-cp-a°ƒ: _m_p, an\n, kv-an-b, ]tc-Xbm-b Hma-\.

A_q-_-¡À lm-Pn

a-t©-iz-cw: kn.-]n.-sF t\-Xm-hv a-t©-iz-cw shm¿-°m-Sn D-Pm-dn-se hn \m-cm-b-W Xm-fnØm-b (80). a-t©-iz-cw ta-J-e-bn¬ I-Ωyq-WnÃv, I¿-j-I {]-ÿm-\w F∂nh sI-´n-∏-Sp-°p∂-Xn¬ k-Po-h ]-¶p-hln-®-p. kn.-]n.-sF Pn√m Iu¨-kn-¬ Aw-Kw, a-t©-iz-cw a-fi-ew sk-{I-´-dn, In-km≥-k-` a-fi-ew {]-kn-U-‚ v, 16 h¿-j-tØm-fw shm¿°m-Sn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v.

]-g-b-ßmSn: am-´q¬ AXn¿-Øn-bn-se _n Fkv A-_q-_-°¿ (61). `mcy: ]m-d-°≠n: l-^vkØv. a°ƒ: i-_m-\, im-\n-_, i-_o¿. a-cpa°ƒ: ss^-k¬, a-ldq^v (C-cp-h-cpw Zp_bv). k-tlm-Z-c߃: al-aqZv, sam-bv-Xp lmPn, d-lv-aØv.

Ip-ªo-Xp

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ X-f-¶-c: Xm-b-e-ßm-Sn kz-tZ-in _m-t¶m-Sv Km¿U≥ \-K-dn-se A-–p¬Jm-Z¿ (56). Ip-ssh-Ønse ]¿-± tjm-∏v D-S-a-bmWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb Ip-™m-ap. am-Xm-hv: ssk-\-_. `m-cy: B-bni. a-°ƒ: j-l-\, j_o-_v. a-cp-a-I≥: A-kv°¿.

A-Ðp A-ko-kv Iq-´n-e-ßm-Sn: sa-cpw-Ip∂n-se ]-tc-X-\m-b G-et®m-e A-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p¬ A-ko-kv (54). `m-cy: apw-Xm-kv. a°ƒ: A-l-Ω-Zv, d-Zn-b, d_o-A-Øv.

UÂ-ln-bn-Â hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

]m-h-d-´n (Xr-iq¿): U¬-ln-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-d-∏q¿ kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. ]-d-∏q¿ sIm-≈∂q¿ ho-´n¬ sU-bn-≥ tXm-a-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ss{I-Ãv tIm-f-Pn-se Im-bn-Im-[ym-]-I\pw Xr-iq¿ Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv

C-cn-´n: s\-√n-°mws]m-bn-en-se ssX-]mS-Øv ]m-∏-®≥ (81). `mcy: tdm-k-Ω. a-°ƒ: ta-cn, eu-en, tam-fn, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, X-¶®≥, tSm-an.

h-S-°-t©-cn: In-g-°t©-cn B-tcm-Ky-]p-cw I-√p-sh-´-Øv ho-´n¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy X-¶-Ω (85). a°ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-Ic≥ (dn-´-. A-[ym-]-I≥, th-em-bp-[³ Ip-Øn-b-tXm-Sv: Xp-d-hq¿ In-g-°-t©-cn F-®v.Fh-f-aw-Kw-ew h-S-°v am-Sw- kv.F-kv), Hm-a-\. a-cp-a`m-K-Øv ho-´n¬ th-em°ƒ: tkm-a≥, c-a-Wn, bp-[≥(93). c-hn.

tUho-kv

Xm-ac - t- »-cn: hm-Sn-°¬ h-Sp-h≥-I≠ - n ]-tc-X\ - mb ssk-Xn-s‚ `m-cy Bbn-i (80). a-°ƒ - :- hn sI kp-sseam≥, ap-lΩ - Z- e - n , a-dn-b, ^m-Øn-a.

]m-¸-¨³

X-¦-½

I√-ºew: I-c-hm-cw tXm-´-bv-°m-Sv B-c-Xnbn¬ ]-tc-X\m-b cm-aIr-jv-W-\m-im-cn-bp-sS `m-cy F≥ eo-e (60). a°ƒ: P-b-Ir-jvW≥, l-cn-Ir-jvW≥. a-cp-aIƒ: F-kv k-cn-X.

B-bn-i

]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ ]pXn-b-sX-cp-hn-se Sn hn tKm-hn-μ≥ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn. a-°ƒ: tKm-]m-e-Ir-jvW≥, X-¶-a-Wn, h¬-ke, C-μn-c, ]-tc-X-\m-b cm-P≥.

Xn-cph√: Xp-I-e-t»-cn h-S-t°-ap-dn-bn¬ ]-tcX\m-b D-Øa-s‚ `m-cy h¬k-e (ssj-e-P˛46). kw-kv-Im-cw \-SØn. Xncp-h√ Xm-eq-°v B-ip]{Xn Po-h-\-°m-cn-bm-bncp∂p. a°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, A-Rv -Pp.

Xn-cph√: ]m-bn-∏m-Sv ]≈n-]-d-ºn¬ C-{_m-lowIp-´n (71). J-_-dS-°w \SØn. `mcy: k-^m_ohn. a°ƒ: ap-lΩ-Zv k-eow, _o-\, jm\n, km_n.

Xn-cph√: ]m-bn-∏m-Sv ]-≈n-]-d-ºn¬ C-{_mlow-Ip-´n (71). J-_-dS°w \-SØn. `mcy: k-^m-_ohn. a°ƒ: ap-lΩ-Zv keow, _o-\, jm\n, km_n. a-cp-a°ƒ; jo-_, A-_q-_°¿, d-Po-\, eo\.

eo-e

hm-g-°p-fw: tXm-´p-amcn-°¬ Nm-t°m h¿Ko-kv- (sIm-t®-´≥˛85) kw-kv-°m-cw C∂p-D-®-I-gn-™v- aq-∂n\v- hm-g-°p-fw sk‚ vtPm¿-Pv ]-≈n-bn¬. `m-cy: A-∂-°p-´n thß-®p-h-Sv- I-f-∏p-c-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F¬-k-Ω (dn´.-So-®¿, sk‚ v- sk_m-Ãy≥-kv- bp-]n-Fkv- sXm-Sp-]p-g), t{Kkn, ta-gv-kn, sP-bnwkv- (sk-{I-´-dn, ss]\m-∏nƒ ^m¿-ta-gv-kvA-tkm-kn-tb-j≥), dm-Wn. a-cp-a-°ƒ: Sn.-kn amXyp Xm-Wn-°¬,I-Zfn-°m-Sv- (A-tkm-kntb-‰v- F-Un-‰¿, Zo-]nI, tIm-´-bw), Hu-tk∏-®≥ hn-cp-∏m-a-‰Øn¬ C-e-™n, AUz.-tPm-kv- tXm-a-kvs\-Sp-¶-t√¬ Im-h°m-Sv-, Xm-cm tPm¨ \-S-bv-°¬ s]-cn-ßpfw, tPm-jn Nm-t°m sIm-Sn-b-Ω-\m¬ h-gnØ-e.-

sk-{I-´-dn-bp-am-b tXm-a-kn-s‚ a-I-\m-Wv. U¬-ln A-an-‰n bq\n-th-gv-kn-‰n-bn-se A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-b¿t]m¿-´n¬ t]m-bn a-S-ßn-h-cptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ss_-°v \n¿-Øn h-gn-b-cn-In¬ \n¬-°pI-bm-bn-cp-∂ sU-bn-\n-s\-bpw kp-lr-Øn-s\-bpw {S-°v C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. sU-bn≥ kw`-h ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. kplr-Øv Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-Wv. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se ho-´n-se-Øn-®v D-®-I-gn-™v ]-d∏q¿ sk‚ v tPm¨ s\-]pwkym≥ s^m-tdm-\m tZ-hm-e-bØn¬ kw-kv-I-cn-°pw. G-I ktlm-Z-cn: sU-bn-kv.

sam-bv-Xo³Ip-ªn hn-Zym-\-K¿: s_-Zn-c ]n.Sn.-Fw.-F.-bp.-]n kv-Iqƒ am-t\-P¿ kn F sam-bvXo≥Ip-™n (77). 1976¬ kv-Iqƒ ÿm-]nX-am-b-Xv ap-X¬ kv-Iq-fns‚ am-t\-P-cm-bn tk-h\-a-\p-jvTn-®ph-cpI-bmbn-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn-\v ap-ºn¬ h¿j-ß-tfm-fw tlm-´¬ \S-Øn-bn-cp-∂p. `m-cy: \^o-k. a-Iƒ: _o-^mØn-a. a-cp-a-I≥: ap-l-ΩZv. k-tlm-Z-c-߃: _o^m-Øn-a, A-_q-_-°¿ lm-Pn, B-bn-i, ssZ-\_n, \-^o-k, C-{_mlow (Ip-ssh-Øv), DΩm-en-Ω.

cm-a³ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv s]-S-b-¥m-fn-se X-≠p]m-d-°¬ cm-a≥ (93). `mcy: ]-tc-X-bm-b am-Wn°. a-°ƒ: th-em-bp-[≥ (tIm˛Hm-]td-‰o-hv k¿ho-kv _m-¶v, tNm-°m-Sv), \m-cm-b-Wn. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, cm-a≥ ]≈n-bm-en-.

B-bn-i l-Öp-½ Io-t®-cn: ]-tc-X-\m-b sI sam-bv-Xp-hn-s‚ `mcy In-co-c-I-Øv B-bn-i l-÷p-Ω (70). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-^n, A–p¬ d-km-Jv, \-ko¿, lm-cn-kv v-A-en, ep-Zp-\_n, a≥-kq¿.

a-dn-bm-½

tKm-hn-µ³

N-{µ-h-Ãn tIm-hq¿: I-em-e-bw tIm-hq¿ N-{μ-h-√n (dn-´. \-gv-kn-Mv kq-{]-≠v, saUn-°¬ tIm-f-Pv-˛78). `¿-Øm-hv: sI F≥ kpIp-am-c≥ (dn-´. kp¬Øm≥ _-tØ-cn, £o-ck-lIcW kw-Lw). a-°ƒ: I-em-tZ-hn (A[ym-]n-I), kp-[o¿em¬, kp-Pn-Øv (C.-hn.H. hm-g-bq¿). a-cp-a-°ƒ: ]n A-P≥ (am-t\-P¿, I-\-dm _m¶v), kp-[m dm-Wn.

A-½p-¡p-«n A-½ _m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn-s∏m-bn¬ A-øc - psS `m-cy A-Ωp-°p-´n AΩ (79).

Ip-ªm-an l-Öp-½ I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n-bnse Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip™m-an l-÷p-Ω (75). a°ƒ: A-–p-√ ]m-d-®men¬, kq-∏n Ip-∂p-Ω¬, A-Ω-Xv Pn-±, _n-øm-Øp, P-ao-e, kp-ss_-Z, Bky. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXp-lm-Pn, C-{_m-low (Pn-±), sam-bv-Xp, ap-l-ΩZv , Ip-™m-an, dw-e.

tIm-gn-t°m-Sv: lnμp-ÿm-\n -kw-Ko-Xcw-K-sØ {]-ap-J-\mb D-kv-Xm-Zv i-c-Xv-N{μ a-dm-sT A-¥-cn®p. 84 h-b- m-bn-cp∂p. C-∂-se sshIo-´v 7.45\v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tI-m-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v H-cm-gv-N-bn-te-sd-bm-bn sa-Un°¬ tIm-f-Pn-¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. H-cp-Im-e-Øv tIm-gn-t°m-´pw a-e-_m-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-XØn-s‚ B¿-{Z-Ko-X-ß-fm-e-]n-®v H-cp X-e-ap-dsb k-º-∂-am-°n-b A-\p-{K-lo-X I-em-Im-cs\-bm-Wv a-dm-sT-bp-sS a-c-W-Øn-eq-sS \-„am-b-Xv. a-c-W-k-a-b-Øv `m-cy a-\n-j-bpw ktlm-Z-c-\pw Nn-e in-jy-∑m-cpw k-ao-]-ap-≠mbn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\-SpØ ho-´n¬ C-∂v D-®-h-sc s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn\p h-bv-°pw. D-®-Xn-cn-™v apw-ss_-bn-ep-≈ _-‘p-°ƒ F-Øn-bm¬ kw-kv-Im-cw \-S°pw. ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-eq-sS-bpw hn-hn[ Xm-f-hm-Zy-ß-fp-sS a-[p-c-kz-c-ß-fn-eq-sSbpw H-cp P-\-X-sb k-º-∂-am-°n-b i-c-Xv-N{μ a-dm-sT-bp-sS hn-tbm-Kw kw-Ko-X-\-K-cn-sb I-Æo-cn-em-gv-Øn. h-S-t° C-¥y-bp-sS ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-]m-c-º-cy-sØ tI-c-f-Ønte-°v, {]-tXy-In-®v tIm-gn-t°m-t´-°v H-cp Ah-[q-X P-∑-Øn-eq-sS a-dm-sT Iq-sS-s°m-≠ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-lm-cm-{„-bn-se Pn-tX-iz¿ {Km-a-Øn-embn-cp-∂p P-\-\w. 22 mw h-b- n¬ apw-ss_-bnse sd-bn¬-th ssS-]n-Ãn-s‚ tPm-en D-t]£n-®m-Wv kw-Ko-X-Øn-s‚ H-Sp-ßm-Ø A-e®n-ep-am-bn Nm-h-°m-s´-Øn-b-Xv. ]q-ap-≈n -\ºq-Xn-cn-sS kw-Ko-Xw ]Tn-∏n-°m-\m-Wv tI-fØn-se-Øp-∂-Xv. sN-dp-∏-Øn-te A-\-\y kwKo-X-Øn-s‚ k¿-Km-fl-I-X {]-I-S-am-°n-b adm-sT 15 mw h-b- n-em-Wv Nn-{X-I-e A-`y-kn-®Xv. ]n-∂o-Sv ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-epw X_-e, lm¿-tam-Wn-bw Xp-S-ßn-b hm-tZym-]-Ic-W-Øn-epw ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-bn-®p. F-kv Pm-\-In, P-b-N-{μ≥, am-[p-cn Xp-S-ßn-b-h-cpsS Km-\-߃-°v kw-Ko-Xw ]-I¿-∂p. H-t´-sd a-dmTn \m-S-I-ß-fpw c-Nn-®n-´p-≠v. D-∏v, bm-{X, A-hn-hm-ln-X-cp-sS kz¿-Kw Xp-S-ßn-b kn-\n-aI-fn-se kw-Ko-X kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J \m-S-I-Ir-Øm-bn-cp-∂ hm-kp-{]--Zo-]n-s‚ aq-∂v \m-S-I-߃-°v kw-KoX kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. Nn-¥m-h-f-∏v Bcy-k-am-P-Øn-\-Sp-Øpw B¿.kn tdm-Un-epw H-t´-sd Im-ew Xm-a-kn-®n-cp--∂p. kw-Ko-X-˛-\m-S-I-˛-kn-\n-am cw-K-ß-fn¬ Hcp-Im-e-Øv \n-d-™ a-dm-sT-bv-°v ]-t£ kz¥-am-bn ho-tSm H-cp sk‚ v ÿ-e-tam D-≠mbn-cp-∂n-√. A-h-km-\ Im-e-Øv a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ hm-S-I-ho-´n-se Po-hn-Xw Zp-cn-X-a-b-am-b-t∏mƒ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-eŒ-dpw Nn-e I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I kp-lr-Øp°-fpw ap≥-ssI-sb-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-fPn-\-Sp-Øv \¬-In-bn-cp-∂ ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. a-dm-sT-bp-sS Zp-cn-Xm-h-ÿ a-\- nem-°n Km-bn-I sI F-kv Nn-{X am-kw-tXm-dpw 3,000 cq-] A-b-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ho-Yn-I-sf kw-Ko-X-km{μ-am-°n-b Cu A-\p-{K-lo-X Km-b-I-s\ Ah-km-\ \m-fp-I-fn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿in-°m-t\m a-c-W-ti-jw B-ip-]-{Xn-bn-seØm-t\m I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I-˛-cm-{„o-b cwK-Øp-≈ B-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√.

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p {]-k-h-s¯ Xp-SÀ-¶v Im-™-ßm-Sv: kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. \o-te-iz-cw ]m-em-bn-bn-se kn sI k-Pn-Øm-Wv (26) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A©-c-tbm-sS ]-S-∂-°m-Sv s\-lvdp tIm-f-Pn-\v k-ao-]-am-Wv A-]I-Sw. Im-™-ßm-Sv \n-∂v sh-≈-cn-

°p-≠n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ _-kv \o-te-iz-c-Øv \n-∂v Im-™-ßm-t´-°p h-cp-I-bm-bncp-∂ k-Pn-Øn-s‚ ss_-°n-enSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-dn-®pho-Wv X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ k-PnØn-s\ B-Zyw Im-™-ßm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n∂o-Sv aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-

bn-epw F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 10.-30Hm-sS a-cn-®p. t\-c-sØ Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ k-Pn-Øv amk-߃-°v ap-ºm-Wv \m-´n-seØn-b-Xv. I¨-kv-{S-Iv-j≥ tPmen-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-P≥. am-Xm-hv: km-hn-{Xn. k-tlm-Z-cn: k-hn-X.

]-\n _m-[n-¨v c−p-t]À a-cn-¨p B-‰n-߬: ]\n _m[n®v NnIn¬k-bn-em-bncp∂ c≠v t]¿ acn-®p. B‰n-߃ sN-Ω-cp-Øp-ap°v hn-f-bn¬ ho-´n¬ I-a-em-£n (80), I-g-°q-´w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn.-]n.-H Po-h-\-°m-c≥ ]u-Unt°m-Ww tIm-´-t°m-Ww lu-kn¬ jn-_p(32) F∂n-h-cmWv acn-®Xv. ]\nsb XpS¿∂v kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cn-t° sNmΔmgvN cm-hn-se ]\n aq¿ —n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv

B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw Iaem£n acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw _-‘p°ƒ G-‰p-hm-ßn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. jn_p- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn-epw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. h-¬k-e-bp-sS-bpw ]-tc-X\m-b hm-kp-hns‚-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ssj-\n. a-Iƒ A-eo-j.

Nn-In-Âk-bn-encns¡ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn®p. Nq-cn-bn-se am-ln≥-˛-^mØn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-adp-∂n-k (25) bm-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in kn-bm-Zv B-Wv `¿-Øm-hv. I-gn-™ Pq-sse 23\v aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬-h-®v K¿-`-k-ÿ-in-ip a-cn-®n-cp-∂p. hr-°-kw-_-‘-am-b A-kp-Jap-≈-Xn-\m-em-Wv J-a-dp-∂n-ksb aw-K-em-]p-cw sh≥-tem-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. i-kv-{X-{In-b-°p ti-jw c‡-{km-h-ap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v Xo-{h ]-cn-N-c-W hn-`m-KØn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-

InW-än a-cn-¨\n-e-bn Im-™-ßm-Sv: ho-´-Ω-sb In-W-

‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]p-Xp-ss° ssh-\n-ßm-ense k-μ-c-s‚ `m-cy P-b-¥n (42) bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse A-©-c-tbm-sS-bm-Wv In-W‰n¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. Im™-ßm-´v \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, B-Xn-c.

AÚmX arX-tZlw Im-k¿-tIm-Uv : \p-≈n-∏m-Sn J-a-dp-∂n-k ∂p. k-tlm-Z-c-߃: km-_n-d, k-ao-d, Pm-_o¿, in-lm-_v. a-ø-nØv Nq-cn ssl-t{Zm-kv Pp-ama-kvPn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n.

t£-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ ho-´pIn-W-‰n¬ 35 h-b- v tXm-∂n°p-∂ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v A©v Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. Imhn-ap-≠pw Im-hn sN-Iv-kv j¿-´pam-Wv th-jw. ar-X-tZ-lw P-\d¬ -B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te°v am-‰n.


6

thÀ-]mSv

kottayam

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

ku-Zn-bn a-c-n¨ bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn¨p hÀ-Ko-kv

C-{_m-lnw-Ip«n

hÂk-e

a-dn-bm-½

{io-[-c³

{]-`m-I-c³

I-{Xn-¡p-«n

hÀ-Ko-kv- tXm-«p-am-cn-¡Â

sN-ß-∂q¿: ap-≠≥Im-hv ]q-h-Øq¿ ssXh-S-bn¬, Nm-≠n D-Ωs‚ a-I≥ Sn -H h¿-Kokv(k-Pn ˛49). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se 10\v sN-ß-∂q¿ ]-g-b-kp-dn-bm-\n-]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ `mcy: Pn-P-tamƒ. a-Iƒ: \n-an-j

Xn-cph√: ]m-bn-∏m-Sv ]≈n-]-d-ºn¬ C-{_m-lowIp-´n (71). J-_-dS-°w \SØn. `mcy: k-^m_ohn. a°ƒ: ap-lΩ-Zv k-eow, _o-\, jm\n, km_n. a-cp-a°ƒ; jo_, A-_q-_°¿, d-Po-\, eo\.

Xn-cph√: Xp-I-e-t»-cn h-S-t°-ap-dn-bn¬ ]-tcX\m-b D-Øa-s‚ `m-cy h¬k-e (ssj-e-P˛46). kw-kv-Im-cw \-SØn. Xncp-h√ Xm-eq-°v B-ip]{Xn Po-h-\-°m-cn-bm-bncp∂p. a°ƒ: A-cp¨Ip-am¿, v-A-Rv -Pp.

th-em-bp-[³

X-¦-½

Xn-cph√: tIm-´q¿ ]-Itema-‰w ]m-ßn-cn-°emb am-a-∂Øvv ]-tc-X\mb ]m-∏®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (83). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Iov-´v aq-∂n-\v ap-≠n-b∏-≈n am¿ {KntKm-dn-tbm-kv ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ; kmen, cmPp, kqkn, s]m-∂®≥, sIm-®ptam≥, sIm-®p-tamƒ, Beokv. a-cp-a°ƒ: tPmbn, kqk≥, cmPp, sP n, Ko-Xm-tXm-akv, _m-_p-°p´n, jo-_p.

s]m≥-Ip-∂w: sN-∂m°p-t∂¬ X-c-I-\m-cp-]-dºn¬ {io-[-c≥ (82). kwkv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 11.30\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: kp-a-Xn ap-≠-°-bw X-td-∏-d-ºn¬ Ip-Sw-_mwKw. a-°ƒ: D-j (A-[ym]n-I sI.F.Fw F¬.]n.F-kv ap-fw-Ip-∂v), Pb-Ip-am¿, e-X, (bp.Fkv.F), kp-[, _n-μp. acp-a-°ƒ: hn-P-b-cm-Lh≥ ]p-Xp-ti-cn¬ (dn´.]-©m-b-Øv sk-{I-´dn), c-Lp-\m-Yv I-f-Øn-∏Sn tIm-´-bw, tam-l-\≥ (am-\-kn Kn-^v-‰v lu-kv sIm-Sp-ßq¿), _n-Pp Fkv.Im-\w, Ko-X.

ap-≠-Øm-\w: ap-≈w-Ipgn am-S-°m-´v ]n sI {]-`mI-c≥ (tKm-]m-e≥ ˛69). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy Ip-™-Ω. tIm-hq¿ ]p-c-bn-Sw IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: {]-Zo-]v Ip-am¿, {]-Im-iv. a-cp-a-°ƒ: sUbv-kn.

tam-\n-∏-≈n: No-¶t√¬ ]p-Xn-b-Ip-t∂-¬ D-e-l-∂m≥ eq-°m-bpsS `m-cy I-{Xn-°p-´n (76). ]-tc-X \-{k-Øpln¬ X-´m-d-∏m-d-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. kw-kvIm-cw \m-sf 10.30 \v No¶-t√¬ sk‚ v tXm-akv ]-≈n-bn¬. a-°ƒ: kn-ÿ en-kn (ssl{Zm-_m-Zv), kn-ÿ ta-gvkn tPm-kv (]m-em), B≥-kn tPm¿-Pv (Ab¿-e‚ v), tPm¨-k¨ eq-t°m-kv, tPm-tam≥ eq-t°m-kv (B-kv-t{Xen-b), ssj-Pp eqt°m-kv. a-cp-a-°-ƒ: AUz. tPm¿-Pv am-Xyp, ssj-\n, Pqp-en-b-‰v, sPbv-an.

C-cn-´n: s\-√n-°mws]m-bn-en-se ssX-]mS-Øv ]m-∏-®≥ (81). `mcy: tdm-k-Ω. a-°ƒ: ta-cn, eu-en, tam-fn, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, X-¶®≥, tSm-an.

hm-g-°p-fw: tXm-´p-amcn-°¬ Nm-t°m h¿Ko-kv- (sIm-t®-´≥˛85) kw-kv-°m-cw C∂p-D-®-I-gn-™v- aq-∂n\v- hm-g-°p-fw sk‚ vtPm¿-Pv ]-≈n-bn¬. `m-cy: A-∂-°p-´n thß-®p-h-Sv- I-f-∏p-c-°pt∂¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: F¬-k-Ω (dn´.-So-®¿, sk‚ v- sk_m-Ãy≥-kv- bp-]n-Fkv- sXm-Sp-]p-g), t{Kkn, ta-gv-kn, sP-bnwkv- (sk-{I-´-dn, ss]\m-∏nƒ ^m¿-ta-gv-kvA-tkm-kn-tb-j≥), dm-Wn. a-cp-a-°ƒ: Sn.-kn amXyp Xm-Wn-°¬,I-Zfn-°m-Sv- (A-tkm-kntb-‰v- F-Un-‰¿, Zo-]nI, tIm-´-bw), Hu-tk∏-®≥ hn-cp-∏m-a-‰Øn¬ C-e-™n, AUz.-tPm-kv- tXm-a-kvs\-Sp-¶-t√¬ Im-h°m-Sv-, Xm-cm tPm¨ \-S-bv-°¬ s]-cn-ßpfw, tPm-jn Nm-t°m sIm-Sn-b-Ω-\m¬ h-gnØ-e.-

]m-¸-¨³ N-ß-\m-t»-cn: Xrs°m-Sn-Øm-\w a-Wn-apdn Nm-em-bn¬ Nm-t°m (]m-∏-®≥-˛90). kw-kv°m-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v Xr-s°m-Sn-Øm\w sk‚ v tk-thy-gv-kv tZ-hm-e-b-Øn¬. ]-tc-X-bm-b a-dn-b-°p´n-bm-Wv `m-cy. a-°ƒ: ta-cn-°p-´n, Nn-∂-Ω, Ip™-Ω, tSm-an-®≥, tdmk-Ω, eo-em-Ω, sP-bnwkv-Ip-´n, B-eo-kv. a-cp-a-°ƒ: Ip-´-∏≥ If-Øn¬, Ip-™-®≥ {i-ºn-°¬, tPm-kv amte-Øv, Ip-™-Ω, Ip™p-tam≥, t_-_n®≥, kq-k-Ω, _m-_p.

Ip-Øn-b-tXm-Sv: Xp-d-hq¿ h-f-aw-Kw-ew h-S-°v am-Sw`m-K-Øv ho-´n¬ th-embp-[≥(93). a-°ƒ: kpIp-am-cn, c-a-Wn, \-tSi≥, kp-e-`, Zn-t\-i≥, kp-Pm-X. a-cp-a-°ƒ: sN√-∏≥, \-S-cm-P≥, Hm-a-\, i-in, ssj-e, l-cn-°p´≥.

Ip-ªo-Xp ]p-Ø-\-Øm-Wn: tImW-Øv Ip-™-e-hn-bp-sS a-I≥ tIm-W-Øv Ip™o-Xp (68). `m-cy: Ip-™m-Øp-Ω. a°ƒ: Ip-™n-sam-bvXo≥, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, aqk, B-an-\. a-cp-a-°ƒ: \-ko¿, B-bni, km-ln-\.

h-S-°-t©-cn: In-g-°t©-cn B-tcm-Ky-]p-cw I-√p-sh-´-Øv ho-´n¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy X-¶-Ω (85). a°ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-Ic≥ (dn-´-. A-[ym-]-I≥, In-g-°-t©-cn F-®v.Fkv.F-kv), Hm-a-\. a-cp-a°ƒ: tkm-a≥, c-a-Wn, c-hn.

am-[-hn C-cn-´n: ]p-Xp-t»-cn-bnse ]-tc-X-\m-b ap-≠πm-°¬ tKm-]m-e-s‚ `m-cy am-[-hn (93). a°ƒ: tZ-h-In, I-a-e, kp-a-Xn, hn-P-b≥, c-a, Hm-a-\, tam-l-\≥.

tKm-hn-µ³ ]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ ]pXn-b-sX-cp-hn-se Sn hn tKm-hn-μ≥ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn. a-°ƒ: tKm-]me-Ir-jv-W≥, X-¶-a-Wn, h¬-k-e, C-μn-c, ]-tcX-\m-b cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, kpIp-am-c≥, Ip-am-c≥, kptc-{μ≥. k-tlm-Z-c߃: Ip-™-ß, Ir-jvW≥, Nm-Øp am-ÿ, Nn-≠≥ am-ÿ.

ta-cn

C-cn-´n: ]p-d-h-b¬ Ipfw-]-≈n-bn-se ]m-∏®≥ (82). `m-cy: ^n-teman-\. a-°ƒ: t{K-kn, tSm-an, k-Æn, s_-∂n, tam-fn, an-\n, en-kn, _nμp, _n-Pp, _n-Pn. kwkv-Im-cw C-∂v 11\p ]p-dh-b¬ sk‚ v-tPm¿-Pv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-øm-hq¿: Np-≠-∏-d-ºnse I-√q¿ tPm-k-^ns‚ `m-cy D-f-hq¿ \-Sp°p-g-°¬ Ip-Spw-_mwKw ta-cn (76). a-°ƒ: ssk-a¨, h¬k, t_-_n, hn-a-e, tPm¨-k≥ (kzn-‰v-k¿e‚ v). a-cp-a-°ƒ: B-\n A-co-®n-d-Ip-t∂¬, tPmkv Ip-∂-t»-cn, sP-kn tX-c-I-Øn-\m-Sn-bn¬, Pbnw-kv B-\n-aq-´n¬, tPm-kn Ip-t∂¬ ]-dºn¬ (kzn-‰v-k¿-e‚ v). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 1.30\v ]-øm-hq¿ sk‚ v-B‚ v Su¨ ]≈n-bn¬.

]m-¸-¨³

]m-¸-¨³

hn-P-b-½

B-\n

]-c-ta-iz-c³

cm-P-¸³

hn-P-b-Ip-amÀ

km-dm-½

D-½p-_o-hn

A-K-Ìn³ tPm-k-^v

]-d-hq¿: Ip-™n-ssØ am-®mw-Xn-cp-Øv ap-Xn-c-∏d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b them-bp-[≥ `m-cy hn-P-bΩ(82). a-°ƒ: tKm-]n, X¶-a-Wn, cm-[, A-Pn-X,A\n-b-∏≥.-a-cp-a-°ƒ:cm-[, cm-a≥, km-_p, D-Æn-Irjv-W≥,kp-[.-

ap-hm-‰p-]p-g: ap-S-hq¿ Hmc-Øv-]p-Ø≥-]p-c(a-te∏n-≈n¬) ho-´n¬ tPm-k^vv `m-cy B-\n(77). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ap-hm-‰p-]p-g tlmfn-am-Kn ]-≈n-sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: sP-kn, km-Pp, Pm≥-kn, kn-_n, Pn-\n, kn-\n.-a-cp-a-°ƒ: tSm-an B-thm-en, sS- n N-ß-\m-t»-cn, tPm-Pn Im-™q¿, kn-an G-‰p-am\q¿, tXm-a-kv A-K-Ãn≥ A-¶-am-en, en-tPm h¿°n Ip-≠-∂q¿.-

]q-tØm-´: sX-°≥ ]-dhq¿ \-fn≥-kv ^m¿-a-kn D-S-a ssh-cm-t´¬ ]-c-taiz-c≥(87). `m-cy: ss`-an.a-°ƒ: P-b-i-¶¿(F-kv._n.-Sn D-Z-bw-t]-cq¿), Cμn-c, {]-`m-h-Xn, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ:ln-X, ]-tc-X-\m-b P-b-{]-Imiv, {]-k-∂≥, _n-Pp, Knco-jv.

]-d-hq¿:h-S-t°-°-c sNdn-b- ]-√m-Xp-cp-Øv h-t´°m-Sv cm-P-∏≥(67). `m-cy: X-¶-a-Wn. a-°ƒ: a-t\mPv, ssj-Pp,

tam-\n-∏-≈n: aw-K-e-ticn¬ am-[-h≥ \m-b-cp-sS a-I≥ hn-P-b-Ip-am¿ (35) bp sI bn¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: _n-μp Im-hm-ew A-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: B-\m-an-I.

tIm-X-aw-K-ew: A-bncq¿-]m-Sw ]m-b-°m-´v ]utem-kn-s‚ `m-cy km-dmΩ(82). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v tXmtf-en ko-\m-bv Kn-cn ]≈n-bn¬. a-°ƒ: ]-tc-X\m-b h¿-Ko-kv, ta-cn, A∂-°p-´n. a-cp-a-°ƒ: enkn, tbm-°n, F¬-tZm.

B-ep-h: tXm-´w-ap-J-Øv ]p-Ø≥-am-fn-b-°¬ apl-fm¿-tIm-b-bp-sS `m-cy D-Ωp-_o-hn(47).-a-I≥: sk-øn-Zv d-Du-^v.-

]-d-hq¿: h-Sw-°w-]p-dw sIm-®-ßm-Sn ]p-fn-°-Ød A-K-Ãn≥ tPm-k^vv(68). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\vv sN-dp-]p-jv-]w tZ-hm-e-bw sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: en-tPm, Zn-hy, _nPp. a-cp-a-°ƒ: ssk_n≥, kp-\n-X.-

A-Ðp A-ko-kvIq-´n-e-ßm-Sn: dn-´. F.F-kv.sF D-∂w-X-ebn-se s\-®n-°-≠≥ A–p¬ A-ko-kv (59). `mcy: \-ko-a. a-°ƒ: kPv\, \-Pve, k-lve. a-cpa-°ƒ: h-lm-_v, dn-bmkv- _m-_p, Pw-jo¿.

i-in-[-c³

sam-bv-Xo³Ip-«n sam-{Km¬-]p-Øq¿: Zo¿L-Im-ew _mw-•q-cn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ Nmbn-tØm-´-Øn-se kn F-®v sam-bv-Xo≥Ip-´n (68). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: dnbm-kv (Zp-_-bv), d-lokv, dw-e, ^-ko-e, j°o-e, Xw-ko-e, j-le. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, ap\o¿, l- ≥, A≥-h¿. k-tlm-Z-c-߃: A–p¿-d-lv-am≥, ssZ-\_n, ]-tc-X-cm-b A-–p√, \-_o-k, ap-l-Ω-Zv.

a-dn-bm-½ tPm-kv-Kn-cn: Ip-∂pw-]pd-Øv ]-tc-X-\m-b amXyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ (65). a-°ƒ: tPm-kv am-Xyp (t^m-d-kv-‰v Hm^n-k¿ tIm-gn-t°m-Sv), cm-Pp am-Xyp (t]m-Ãv Hm^n-kv, tPm-kv-Kn-cn). a-cpa-°ƒ: Pn-j tPm-kv, dn\n cm-Pp. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\p tPmkv-Kn-cn sk‚ v-tPm-k^v sk-an-tØ-cn-bn¬.

cm-[m-Ir-jv-W³

hÂ-k-e³

A-en-¡p-«n -

tIm-gn-t°m-Sv:- ]-tc-X\ - mb- a-Æm-eØ - v A-∏p-°p´n- \m-bc - p-sS- a-I≥ dn-´. ss{Iw-{_m-©v D-tZym-KkvY - ≥- ]-≈n-∏m-´v {Ko-jva-Øn¬ h¬-ke - ≥-(62).

Xm-\q¿: F-S-°-S-∏p-dsØ l-k-s‚ ]p-c-°¬ A-en-°p-´n (60). `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: _p-j-d, A-Iv-_¿, C-kv-am-bn¬, ap-_-jn-d.

tIm-gn-t°m-Sv:- F¬-.sF.kn.- dn-´. U-h-e-]v-sa-‚ v Hm-^n-k¿- I-f-an-Sp-°n¬ ]q-¥-e- cm-[m-Ir-jv-W≥(83). `m-cy:- In-g-s°- sh≈m-´v ]p-Ø≥-a-T-Øn¬c-Xv-\-Ip-am-cn-. a-°ƒ:tUm. Nm-μv-\n, tUm. kpa, (C-cp-h-cpw- tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬- tImf-Pv), ssj-e (a-kv-IØv), Pn-X (apw-ss_-). acp-a-°ƒ:- sI ]n k-Poh≥- (U-]yq-´n- I-Ωo-jW¿-, sk-bn¬-kv Sm-Ivkv), tUm. hn-P-b-cm-Lh≥ -(A-tkm-tjy-‰v {]^. Fw.F-.Fw.H. tIm-fPv, ap-°w), sI l-co-jv (a-kv-I-‰v), sI Ir-jv-Wcm-Pv.

B-bn-im-_n l-Öp-½ Im-k¿-tIm-Uv: t^m¿-´v tdm-Un-se ]-tc-X-\m-b A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy tImfn-°-c B-bn-im-_n l÷p-Ω (92). a-°ƒ: ssZ\-_n, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: a-l-aq-Zv Ip-{Sp (hym-]m-cn, ]-g-b _-kvÃm‚ v), ]-tc-X-\m-b A–p¬ Jm-Z¿.

Im-h-\q¿: Im-h-\q¿ Su¨ Pp-am-a-kvPn-Zn-se ap≥-Im-e ap-A-±n≥ Bbn-cp-∂ a-Ω-Zv ap-√ (75). k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øna, I-Zn-bp-Ω, ap-l-Ω-Zv.

tUho-kv

ap-l-½-Zv

sIm-¨p-hÀ-¡n

I-−m-bn

cmP³

A-\n-b³

Bâ-Wn

\m-cm-b-W³ \mbÀ

Nme-°pSn: Fep-h-Øn¶¬ tUho-kv(59)-.- kwkv°mcw hymgmgvN cmhnse 9.30\v Nme°pSn sk‚ v tacokv s^mtdm\ ]≈n skantØ-cn-bn¬.- `m-cy: do-\. a-°ƒ: \n-j,- \n-tK-jv. -acp-aI≥: _n-t\m-bv.

A-≠-tØmSv: ]m-e-s∏´n sX-°q-´v ap-l-Ω-Zv(84). `mcy: _o-hmØp. a°ƒ: a-\m^v, ap-lkn≥, k-Øm¿, I-Zo-P, A-kv-am_n, ssa-aq-\, kao-P. a-cp-a°ƒ: A–p, bq-k^v, C√ymkv, k-Pv\, \-kv-do-\, d-^o-P.

sh-t∑-\m-Sv: th-t∑-\m-Sv tNμ-ß-c kn F I-≠mbn(94). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10.30\v ho-´ph-f-∏n¬. a°ƒ: Aø∏≥, X-¶-aWn. a-cpa°ƒ: e-X, I-d-∏p-Ip´n.

\m-cm-b-W Xm-fn-¯m-b

Nm-h-°mSv: Im-™n-cØn-¶¬ sIm-®p-h¿°n(69). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v sN-dp-]p-jv]w tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: tdm-knen. a°ƒ: t__n, tPmbv, tZ-hkn, {^m≥-knkv. a-cp-a°ƒ: _m_p, an\n, kv-an-b, ]tc-Xbm-b Hma-\.

A_q-_-¡À lm-Pn

Xr-iq¿: Aø-t¥mƒ Im¿Xymb\n t£{Xw tdmUn¬ IÆØv sebn\n¬ I-≠-tams‚ aI≥ Ip∂- Øp≈n cmP≥(47). -kwkvImcw C∂v cmhnse 8 aWn°v hSq-°-c-bn¬. `m-cy-: -eX. -a-°ƒ: -A-Jn¬, -AssZzXv.

a-t©-iz-cw: kn.-]n.-sF t\-Xm-hv a-t©-iz-cw shm¿-°m-Sn D-Pm-dn-se hn \m-cm-b-W Xm-fnØm-b (80). a-t©-iz-cw ta-J-e-bn¬ I-Ωyq-WnÃv, I¿-j-I {]-ÿm-\w F∂nh sI-´n-∏-Sp-°p∂-Xn¬ k-Po-h ]-¶p-hln-®-p. kn.-]n.-sF Pn√m Iu¨-kn-¬ Aw-Kw, a-t©-iz-cw a-fi-ew sk-{I-´-dn, In-km≥-k-` a-fi-ew {]-kn-U-‚ v, 16 h¿-j-tØm-fw shm¿°m-Sn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v.

]-g-b-ßmSn: am-´q¬ AXn¿-Øn-bn-se _n Fkv A-_q-_-°¿ (61). `mcy: ]m-d-°≠n: l-^vkØv. a°ƒ: i-_m-\, im-\n-_, i-_o¿. a-cpa°ƒ: ss^-k¬, a-ldq^v (C-cp-h-cpw Zp_bv). k-tlm-Z-c߃: al-aqZv, sam-bv-Xp lmPn, d-lv-aØv.

tNe°-c: {]-ikv-X kmln-Xy-Im-c≥ s]m≥-Ip∂w h¿-°n-bp-sS a-I≥ s]-cp-t©-cn-bn¬ ]n hn A-\n-b≥(65). `mcy: im¥. a°ƒ: Ip°p, k-\ne. a-cp-a°ƒ: sa‚ v-kv amXyq, dn-Pp tU-hnkv. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 8.30\v tNe-°c s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬.

ssh∏n≥: Imew sNbvX hcm-∏pg AXncq-]X sa{Xm-t∏m-eoØ tUm. Um\n-tb¬ A®mcp-]-d-ºn-ens‚ ktlm-Zc≥ \mb-c-ºew A®mcp-]-d-ºn¬ F. B¿. B‚-Wn(78)-.kw-kv-Imcw- C-∂p cmhn-se 11\vv hm-tS¬- sk‚ v- tPm¿-Pv]≈n- skan-tØcn-bn¬. `m-cy-: \mb-c-ºew Ad°¬- Ip-Spw-_mw-Kweoem-Ω.- a°ƒ-: jan¬ (sk‚ v {^m≥kokv lb¿ sk°‚dn kvIqƒ, Bep-h), _na¬, aRvPp (en-‰n¬ ^vfh¿ bp]n kvIqƒ, ]≈n-∏p-dw),- acp-a°ƒ: cmPp (F-Pokv Hm^o-kv, Fd-Wm-Ip-fw), an\n (\mb-c-ºew ]©m-b-Øv), sk_m-Ãn≥ (F-kv_nsF, ]me-°m-Sv).-

sIm®n: I-{Xn-°S-hv t\m¿-Øv ]m-em-Xp-cp-Øv ^-Ãv kv-{So-‰n¬ \m-bn-{]`-bn¬ \m-cm-b-W≥ \mb¿(86). A-¶-am-en thßq¿ Im-™n-en I-°m-´v Ip-Spw-_mw-K-amWv. `mcy: k-tcm-Pn-\nb-Ω. a°ƒ: C-μpa-Xn(ko-\n-b¿ F.F-kv.F, ]n.]n.F^v.Hm-^nkv, I-eq¿), KoX(_-l-dn≥). a-cp-a°ƒ: ap-t√m-Øv tKm-]-Ip-am¿, tam-l-\≥(_-l-dn≥). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30 \v c-hn-]p-cw iv-aim-\-Øn¬.

`m-kv-I-c³ tIm-tXm-Sv: A-Øn-t°m´v `m-kv-I-c≥ (58). ]n-Xmhv: I-Æ≥.

a-½-Zv ap-Ã-

B-bn-i Xm-ac - t- »-cn: hm-Sn-°¬ h-Sp-h≥-I≠ - n ]-tc-X\ - mb ssk-Xn-s‚ `m-cy Bbn-i (80). a-°ƒ - :- hn sI kp-sseam≥, ap-lΩ - Z- e - n , a-dn-b, ^m-Øn-a.

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ X-f-¶-c: Xm-b-e-ßm-Sn kz-tZ-in _m-t¶m-Sv Km¿U≥ \-K-dn-se A-–p¬Jm-Z¿ (56). Ip-ssh-Ønse ]¿-± tjm-∏v D-S-a-bmWv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb Ip-™m-ap. am-Xm-hv: ssk-\-_. `m-cy: B-bni. a-°ƒ: j-l-\, j_o-_v. a-cp-a-I≥: A-kv°¿.

A-Ðp A-ko-kv Iq-´n-e-ßm-Sn: sa-cpw-Ip∂n-se ]-tc-X-\m-b G-et®m-e A-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p¬ A-ko-kv (54). `m-cy: apw-Xm-kv. a°ƒ: A-l-Ω-Zv, d-Zn-b, d_o-A-Øv.

UÂ-ln-bn-Â hm-l-\m-]-I-S-w; a-e-bm-fn hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

]m-h-d-´n (Xr-iq¿): U¬-ln-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-d-∏q¿ kz-tZ-in-bm-b Fw._n.F. hnZym¿-Yn a-cn-®p. ]-d-∏q¿ sIm-≈∂q¿ ho-´n¬ sU-bn-≥ tXm-a-kv (22) B-Wv a-cn-®-Xv. ss{I-Ãv tIm-f-Pn-se Im-bn-Im-[ym-]-I\pw Xr-iq¿ Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv

sk-{I-´-dn-bp-am-b tXm-a-kn-s‚ a-I-\m-Wv. U¬-ln A-an-‰n bq\n-th-gv-kn-‰n-bn-se A-h-km-\h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. C-∂-se cm-hn-se F-b¿t]m¿-´n¬ t]m-bn a-S-ßn-h-cptºm-gm-Wv A-]-I-Sw. ss_-°v \n¿-Øn h-gn-b-cn-In¬ \n¬-°pI-bm-bn-cp-∂ sU-bn-\n-s\-bpw kp-lr-Øn-s\-bpw {S-°v C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. sU-bn≥ kw`-h ÿ-e-Øp-X-s∂ a-cn-®p. kplr-Øv Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ NnIn-¬-k-bn-em-Wv. ar-X-tZ-lw C-∂v cm-hn-se ho-´n-se-Øn-®v D-®-I-gn-™v ]-d∏q¿ sk‚ v tPm¨ s\-]pwkym≥ s^m-tdm-\m tZ-hm-e-bØn¬ kw-kv-I-cn-°pw. G-I ktlm-Z-cn: sU-bn-kv.

sam-bv-Xo³Ip-ªn hn-Zym-\-K¿: s_-Zn-c ]n.Sn.-Fw.-F.-bp.-]n kv-Iqƒ am-t\-P¿ kn F sam-bvXo≥Ip-™n (77). 1976¬ kv-Iqƒ ÿm-]nX-am-b-Xv ap-X¬ kv-Iq-fns‚ am-t\-P-cm-bn tk-h\-a-\p-jvTn-®ph-cpI-bmbn-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn-\v ap-ºn¬ h¿j-ß-tfm-fw tlm-´¬ \S-Øn-bn-cp-∂p. `m-cy: \^o-k. a-Iƒ: _o-^mØn-a. a-cp-a-I≥: ap-l-ΩZv. k-tlm-Z-c-߃: _o^m-Øn-a, A-_q-_-°¿ lm-Pn, B-bn-i, ssZ-\_n, \-^o-k, C-{_mlow (Ip-ssh-Øv), DΩm-en-Ω.

cm-a³ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv s]-S-b-¥m-fn-se X-≠p]m-d-°¬ cm-a≥ (93). `mcy: ]-tc-X-bm-b am-Wn°. a-°ƒ: th-em-bp-[≥ (tIm˛Hm-]td-‰o-hv k¿ho-kv _m-¶v, tNm-°m-Sv), \m-cm-b-Wn. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn, cm-a≥ ]≈n-bm-en-.

B-bn-i l-Öp-½ Io-t®-cn: ]-tc-X-\m-b sI sam-bv-Xp-hn-s‚ `mcy In-co-c-I-Øv B-bn-i l-÷p-Ω (70). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv dm-^n, A–p¬ d-km-Jv, \-ko¿, lm-cn-kv v-A-en, ep-Zp-\_n, a≥-kq¿.

N-{µ-h-Ãn tIm-hq¿: I-em-e-bw tIm-hq¿ N-{μ-h-√n (dn-´. \-gv-kn-Mv kq-{]-≠v, saUn-°¬ tIm-f-Pv-˛78). `¿-Øm-hv: sI F≥ kpIp-am-c≥ (dn-´. kp¬Øm≥ _-tØ-cn, £o-ck-lIcW kw-Lw). a-°ƒ: I-em-tZ-hn (A[ym-]n-I), kp-[o¿em¬, kp-Pn-Øv (C.-hn.H. hm-g-bq¿). a-cp-a-°ƒ: ]n A-P≥ (am-t\-P¿, I-\-dm _m¶v), kp-[m dm-Wn.

am-\-¥-hm-Sn: B-Zy-Ime kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-\pw aq-fn-tØm-Sv \m-j\¬ F¬.]n. kv-Iqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym-]-I\p-am-b Ip-\n-bn¬ Ip™n-cm-a≥ am-ÿ (84). `m-cy: A-√n. a-°ƒ: \o-\, Ku-X-a≥ (sI.F-kv.B¿.Sn.kn. C≥-kv-s]-Œ¿, am-\-¥hm-Sn).

A-½p-¡p-«n A-½ _m-ep-t»-cn: Xn-cp-hmt©-cn-s∏m-bn¬ A-øc - psS `m-cy A-Ωp-°p-´n AΩ (79).

i-c-Xv-N-{µ a-dm-sT A-´-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: lnμp-ÿm-\n -kw-Ko-Xcw-K-sØ {]-ap-J-\mb D-kv-Xm-Zv i-c-Xv-N{μ a-dm-sT A-¥-cn®p. 84 h-b- m-bn-cp∂p. C-∂-se sshIo-´v 7.45\v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tI-m-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v H-cm-gv-N-bn-te-sd-bm-bn sa-Un°¬ tIm-f-Pn-¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. H-cp-Im-e-Øv tIm-gn-t°m-´pw a-e-_m-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-XØn-s‚ B¿-{Z-Ko-X-ß-fm-e-]n-®v H-cp X-e-ap-dsb k-º-∂-am-°n-b A-\p-{K-lo-X I-em-Im-cs\-bm-Wv a-dm-sT-bp-sS a-c-W-Øn-eq-sS \-„am-b-Xv. a-c-W-k-a-b-Øv `m-cy a-\n-j-bpw ktlm-Z-c-\pw Nn-e in-jy-∑m-cpw k-ao-]-ap-≠mbn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\-SpØ ho-´n¬ C-∂v D-®-h-sc s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn\p h-bv-°pw. D-®-Xn-cn-™v apw-ss_-bn-ep-≈ _-‘p-°ƒ F-Øn-bm¬ kw-kv-Im-cw \-S°pw. ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-eq-sS-bpw hn-hn[ Xm-f-hm-Zy-ß-fp-sS a-[p-c-kz-c-ß-fn-eq-sSbpw H-cp P-\-X-sb k-º-∂-am-°n-b i-c-Xv-N{μ a-dm-sT-bp-sS hn-tbm-Kw kw-Ko-X-\-K-cn-sb I-Æo-cn-em-gv-Øn. h-S-t° C-¥y-bp-sS ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-]m-c-º-cy-sØ tI-c-f-Ønte-°v, {]-tXy-In-®v tIm-gn-t°m-t´-°v H-cp Ah-[q-X P-∑-Øn-eq-sS a-dm-sT Iq-sS-s°m-≠ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-lm-cm-{„-bn-se Pn-tX-iz¿ {Km-a-Øn-embn-cp-∂p P-\-\w. 22 mw h-b- n¬ apw-ss_-bnse sd-bn¬-th ssS-]n-Ãn-s‚ tPm-en D-t]£n-®m-Wv kw-Ko-X-Øn-s‚ H-Sp-ßm-Ø A-e®n-ep-am-bn Nm-h-°m-s´-Øn-b-Xv. ]q-ap-≈n -\ºq-Xn-cn-sS kw-Ko-Xw ]Tn-∏n-°m-\m-Wv tI-fØn-se-Øp-∂-Xv. sN-dp-∏-Øn-te A-\-\y kwKo-X-Øn-s‚ k¿-Km-fl-I-X {]-I-S-am-°n-b adm-sT 15 mw h-b- n-em-Wv Nn-{X-I-e A-`y-kn-®Xv. ]n-∂o-Sv ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-epw X_-e, lm¿-tam-Wn-bw Xp-S-ßn-b hm-tZym-]-Ic-W-Øn-epw ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-bn-®p. F-kv Pm-\-In, P-b-N-{μ≥, am-[p-cn Xp-S-ßn-b-h-cpsS Km-\-߃-°v kw-Ko-Xw ]-I¿-∂p. H-t´-sd a-dmTn \m-S-I-ß-fpw c-Nn-®n-´p-≠v. D-∏v, bm-{X, A-hn-hm-ln-X-cp-sS kz¿-Kw Xp-S-ßn-b kn-\n-aI-fn-se kw-Ko-X kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J \m-S-I-Ir-Øm-bn-cp-∂ hm-kp-{]--Zo-]n-s‚ aq-∂v \m-S-I-߃-°v kw-KoX kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. Nn-¥m-h-f-∏v Bcy-k-am-P-Øn-\-Sp-Øpw B¿.kn tdm-Un-epw H-t´-sd Im-ew Xm-a-kn-®n-cp--∂p. kw-Ko-X-˛-\m-S-I-˛-kn-\n-am cw-K-ß-fn¬ Hcp-Im-e-Øv \n-d-™ a-dm-sT-bv-°v ]-t£ kz¥-am-bn ho-tSm H-cp sk‚ v ÿ-e-tam D-≠mbn-cp-∂n-√. A-h-km-\ Im-e-Øv a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ hm-S-I-ho-´n-se Po-hn-Xw Zp-cn-X-a-b-am-b-t∏mƒ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-eŒ-dpw Nn-e I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I kp-lr-Øp°-fpw ap≥-ssI-sb-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-fPn-\-Sp-Øv \¬-In-bn-cp-∂ ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. a-dm-sT-bp-sS Zp-cn-Xm-h-ÿ a-\- nem-°n Km-bn-I sI F-kv Nn-{X am-kw-tXm-dpw 3,000 cq-] A-b-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ho-Yn-I-sf kw-Ko-X-km{μ-am-°n-b Cu A-\p-{K-lo-X Km-b-I-s\ Ah-km-\ \m-fp-I-fn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿in-°m-t\m a-c-W-ti-jw B-ip-]-{Xn-bn-seØm-t\m I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I-˛-cm-{„o-b cwK-Øp-≈ B-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√.

k-c-kz-Xnb-½

ap-t≈-cn-b: F-t√m-d Ãp-Un-tbm D-S-a Im-dUp-° tZ-e-ºm-Sn-bn-se i-in-[-c≥ (40). ap-l-½-Zv ap-t≈-cn-b-bn¬ 20 h¿sam-{Km¬-]p-Øq¿: _- j-am-bn Ãp-Un-tbm \-S≈q-dn-se _n -F ap-l-Ω- Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]nZv (67). `m-cy: B-bn-i. a- Xm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip°ƒ: l-ao-Zv, kn-±o-Jv, ™n-cm-a≥. am-Xm-hv: i-co-^v (C-cp-h-cpw _-lv- am-°-Ω. dbv≥), Hu-^v, kp-ss_ `m-cy: k-cn-X. a-I≥: hn¿, kp-lv-d, kp-sse-J, jv-Wp. k-tlm-Z-cdp-Jn-b. a-cp-a-°ƒ: A߃: \m-cm-b-W≥, A_q-_-°¿, A-ko-kv, i- ®p-X≥ (C-cp-h-cpw Kƒco-^v, kp-lv-d, an-kv-cn-b, ^v), `-c-X≥ (Ãp-Una-jq-d. k-tlm-Z-c-߃: tbm ap-t≈-cn-b), ki-jm-^n, Zn-\o-Zv, sam-bv- Xo-i≥ (Kƒ-^v), bXo≥-Ip-´n, A-_q-_tim-Z, hm-cn-P, k-tcm°¿, D-Ωm-en-Ω. Pn-\n.

Ip-ªn-cm-a³ am-ÌÀ

Aº-e-∏pg: ku-Zn-bn¬ a-c-n® bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZlw \m-´n-se-Øn®v kw-kv-I-cn®p. Aº-e-∏pg hS°v ]©m-bØv h≠m\w ]pXp-h-en¬ apl-ΩZv lpssk-\ns‚ aI≥ kao¿ apl-Ω-Zv(31)-BWv Pqsse A©n\v ku-Zn-bn¬ acn-®-Xv. A¬P-kod t^mUv Iº-\n-bpsS Ae¬I¿Pn se imJ-bn¬ skbn¬kv tIm˛-HmUn-t\-‰-dm-bncp∂ kao¿ apl-ΩZv \o¥¬ Ipf-Øn¬ Xe-b-Sn®p-hoWv acn-®-Xm-bmWv _‘p-°ƒ°v In´nb hnhcw. da-Zm≥ H∂n\v \m´n-te°v hcm-\n-cn-s°-bmWv Zpc¥w kao¿ apl-Ω-Zns\ tXSn-sb-Øn-bXv.kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm-em-Wv arX-tZlw \m´nse-Øn-°m≥ sshIn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-tbm-sS \m´n-se-Øn-® arX-tZlw C∂se cmhnse ]tØmsS ]p∂{] h≠m\w jd-^p¬ Ckvemw kwLw J_¿ÿm\n¬ J_-d-S-°n. c≠v amkw-ap-ºmWv Ct±-lØns‚ `mcy jm\n_ Cc-´-Ip-´n-Isf {]k-hn-®-Xv. Cu Ipcp-∂p-I-sf Hcp-t\m°p ImWm-sX-bmWv kao¿ apl-ΩZv bm{X-bm-b-Xv.

aq-hm-‰p-]p-g: ta-°-S-ºv ]-flm-e-b-Øn¬ ]-tcX\m-b tKm-]n-\m-Y≥ Ip-´n \m-b-cp-sS `m-cy kc-kz-Xn A-Ω(79). a°ƒ: ]n Pn {]-km-Zv(k_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ ss{Iw-{_m-©v C-Sp-°n), {]k-∂, jo-e. a-cp-a°ƒ: sI _n hn-Pb-Ip-am¿, Pn hn-\b≥, am-b. kw-kv-Im-cw C-∂v 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬.

tIm-b-¡p-«n ^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g ]≈n-ta-ج A-≠≥tXm-´-Øn¬ tN-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n (92). `m-cy: ]m-Øp-Ω-bv.

Ip-ªm-an l-Öp-½ I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n-bnse Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip™m-an l-÷p-Ω (75). a°ƒ: A-–p-√ ]m-d-®men¬, kq-∏n Ip-∂p-Ω¬, A-Ω-Xv Pn-±, _n-øm-Øp, P-ao-e, kp-ss_-Z, Bky. a-cp-a-°ƒ: sam-bvXp-lm-Pn, C-{_m-low (Pn-±), sam-bv-Xp, ap-l-ΩZv , Ip-™m-an, dw-e.

tlm-«Â sXm-gn-em-fn- tXm«nÂa-cn-¨ \n-e-bnÂ

sN-ß-a-\mSv: tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-sb a-e-sh-≈∏m-®n-en¬-s∏-´p a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. sN-ß-a-\m-Sv ]p-Xp-hm-ti-cn ]p-Ø≥-IS-hv ]pt©-en¬-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ ]-c-tX\m-b sIm-®p-]n≈-bp-sS a-I≥ X-¶p-sh-∂ X-¶-∏-\m-Wv(56) a-cn®Xv. s]-cn-bm-dn-s‚ ssI-h-gnbm-b ]m-\m-bn-tØm-´nse Ip-‰n-°m-´n¬ _p-[-\mgv-N cm-hn-se a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. Xn¶-fmgv-N ap-X-em-Wv X-¶∏-s\ Im-Wm-Xm-bXv. ar-XtZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p. `mcy: sN-ß-a-\m-Sv ]m-e-{]-ti-cn A-ºm-´p-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw ]-tc-Xbm-b eo-e. a°ƒ: A-Pn-X, AtPjv.

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p {]-k-h-s¯ Xp-SÀ-¶v Im-™-ßm-Sv: kz-Im-cy-_-kv ss_-°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. \o-te-iz-cw ]m-em-bn-bn-se kn sI k-Pn-Øm-Wv (26) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´v A©-c-tbm-sS ]-S-∂-°m-Sv s\-lvdp tIm-f-Pn-\v k-ao-]-am-Wv A-]I-Sw. Im-™-ßm-Sv \n-∂v sh-≈-cn-

°p-≠n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ _-kv \o-te-iz-c-Øv \n-∂v Im-™-ßm-t´-°p h-cp-I-bm-bncp-∂ k-Pn-Øn-s‚ ss_-°n-enSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-dn-®pho-Wv X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ k-PnØn-s\ B-Zyw Im-™-ßm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n∂o-Sv aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-

bn-epw F-Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 10.-30Hm-sS a-cn-®p. t\-c-sØ Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ k-Pn-Øv amk-߃-°v ap-ºm-Wv \m-´n-seØn-b-Xv. I¨-kv-{S-Iv-j≥ tPmen-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b cm-P≥. am-Xm-hv: km-hn-{Xn. k-tlm-Z-cn: k-hn-X.

]-\n _m-[n-¨v c−p-t]À a-cn-¨p B-‰n-߬: ]\n _m[n®v NnIn¬k-bn-em-bncp∂ c≠v t]¿ acn-®p. B‰n-߃ sN-Ω-cp-Øp-ap°v hn-f-bn¬ ho-´n¬ I-a-em-£n (80), I-g-°q-´w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn.-]n.-H Po-h-\-°m-c≥ ]u-Unt°m-Ww tIm-´-t°m-Ww lu-kn¬ jn-_p(32) F∂n-h-cmWv acn-®Xv. ]\nsb XpS¿∂v kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cn-t° sNmΔmgvN cm-hn-se ]\n aq¿ —n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv

B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw Iaem£n acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw _-‘p°ƒ G-‰p-hm-ßn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. jn_p- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn-epw Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. h-¬k-e-bp-sS-bpw ]-tc-X\m-b hm-kp-hns‚-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: ssj-\n. a-Iƒ A-eo-j.

Nn-In-Âk-bn-encns¡ a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn®p. Nq-cn-bn-se am-ln≥-˛-^mØn-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ J-adp-∂n-k (25) bm-Wv a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in kn-bm-Zv B-Wv `¿-Øm-hv. I-gn-™ Pq-sse 23\v aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬-h-®v K¿-`-k-ÿ-in-ip a-cn-®n-cp-∂p. hr-°-kw-_-‘-am-b A-kp-Jap-≈-Xn-\m-em-Wv J-a-dp-∂n-ksb aw-K-em-]p-cw sh≥-tem-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. i-kv-{X-{In-b-°p ti-jw c‡-{km-h-ap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v Xo-{h ]-cn-N-c-W hn-`m-KØn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-

InW-än a-cn-¨\n-e-bn Im-™-ßm-Sv: ho-´-Ω-sb In-W-

‰n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]p-Xp-ss° ssh-\n-ßm-ense k-μ-c-s‚ `m-cy P-b-¥n (42) bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse A-©-c-tbm-sS-bm-Wv In-W‰n¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. Im™-ßm-´v \n-∂p ^-b¿-t^m-gvkv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZ-lw ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. a-°ƒ: kp-Pn-Xv, B-Xn-c.

AÚmX arX-tZlw Im-k¿-tIm-Uv : \p-≈n-∏m-Sn J-a-dp-∂n-k ∂p. k-tlm-Z-c-߃: km-_n-d, k-ao-d, Pm-_o¿, in-lm-_v. a-ø-nØv Nq-cn ssl-t{Zm-kv Pp-ama-kvPn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n.

t£-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ ho-´pIn-W-‰n¬ 35 h-b- v tXm-∂n°p-∂ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw Is≠-Øn. ar-X-tZ-l-Øn-\v A©v Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. Imhn-ap-≠pw Im-hn sN-Iv-kv j¿-´pam-Wv th-jw. ar-X-tZ-lw P-\d¬ -B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te°v am-‰n.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

i-c-Xv-N-{µ a-dm-sT A-´-cn-¨p ImÀ-Xymb-\n A½

k-Xo-tZ-hn A½

Ipªn-¡p-«n-b½

A{_lmw

tKm]n-\m-Y³ ]nÅ

Zm£m-bWn

Ip-ªp-Ip-«n

A-¶-½ tPmÀ-Öv

Nm-Ø-∂q¿: B-Zn-®\√q¿ K-tW-jv `-h\n¬ ]-tc-X\mb tKm]m-e≥ \m-b-cp-sS `mcy Im¿-Xymb-\n AΩ(88). a°ƒ: k-ckzXn, cm-a-N-{μ≥ \mb¿, Hma-\, cm-tPizcn, ]-tc-X\mb taml-\≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: K-tW-i≥ \mb¿, kp-Pm-X.

Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ipfß-c No-\w-Xm-g-Øpho-´n¬ {]-`m-I-c≥-]n≈-bp-sS `mcy k-XotZ-hn-A-Ω(70). a-°ƒ: {ioe-X, AP-btLmjv, {ioI-e. a-cpaI≥: a-t\m-l-c≥-]n≈.

Nμ-\-tØm∏v: NmØn\mw-Ipfw Im™n-bn¬ ho´n¬ ]tc-X-\mb \mWp-]n-≈-bpsS `mcy Ip™n-°p-´n-bΩ (95). a°ƒ: N{μ≥]n-≈, X¶-Ω-b-Ω, im¥-Ω-bΩ, iin-[-c≥-]n≈. acpa-°ƒ: tim`-\-b-Ω, ]cX-\mb A∏p-°p-´≥]n≈, P\m¿±-\≥]n-≈, tKma-Xn-bΩ.

Ip≠d: \√ne Ingßp-hnf ho´n¬ Un A{_lmw (94). `mcy: ]tc-X-bmb adn-bmΩ. a°ƒ: X¶-Ω, Genbm-Ω, tPm¨, aØmbn (Kp-P-dm-Øv), tPm¿÷p-Ip´n ({]-[m\m-[ym-]-I≥ Fw.-Pn.Fw.-F-®v.-F-kv. ]pXp∏m-Sn). acp-a-°ƒ: ]tcX-\mb Ip™vIp-™v, tbml-∂m≥Ip-´n, Nn∂-Ω, tagvkn, tPmbΩ. -kw-kvIm-cw \msf D®bv-°v c-≠n\v \√ne _tY¬ sk‚ v tPm¿÷v Hm¿ØtUmIvkv ]≈n-sk-antØ-cn-bn¬.

Ip≠d: Ipgn-a-Xn-°mSv Nqc-s∏mbvI Aiz-Xnbn¬ tKm]n-\mY≥]n≈ (80). `mcy: kc-kzXn AΩ. aIƒ: tUm. _n\p (A- n. {]m^-k¿ F≥.-F-kv.F-kv. F≥Pn-\o-b-dnMv tImtf-Pv). acp-a-I≥: tUm. jmPn-tam≥.

Ip≠d: Ipgn-a-Xn-°mSv ]me-hnf ho´n¬ ]tc-X\mb sN√-∏s‚ `mcy hnc-an® {]-[m-\m-[ym-]nI ]n sI Zm£m-bWn (80). a°ƒ: tUm. kenw (hn-c-an® {]n≥kn-∏mƒ, {io\m-cm-b-W-tIm-tfPv), tUm. tdm-bn ({]m-^k¿, {io\m-cm-b-W-tImf-Pv, sIm√w), hnt\mZv (Cw-{]-j≥kv, sIm√w), joe. acp-a-°ƒ: _m_p (hn-can® k_v Unhn-j-W¬ F≥Pn-\o-b¿ _n.F-kv.F≥.-F¬.), joe, Ie (F≥Pn-\o-b¿, A\¿´v, Xncp-h-\-¥-]p-cw), PbP. -kw-kvIm-cw \msf cmhnse 10\v ho´p-h-f-∏n¬.

Hm-bq¿: Hm-´p-a-e Pn-t\jv-`-h-\n¬ sIm-®n sNdp°-s‚ `m-cy Ip-™pIp-´n(85). a-°ƒ: cmP≥, Hma-\. a-cp-a-°ƒ: cmPΩ, _m-_p

]q-b-∏-≈n: dq-_≥-hn√bn¬ tPm¿-Pv Um-\n-tben-s‚ `m-cy A-∂Ω tPm¿-÷v(69). kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se 11\v ]qb-∏-≈n- sk‚ v: tXmakv am¿-tØm-am ]-≈nbn¬. a-°ƒ: dq-_n tPm¿÷v(F¬.sF.kn.), dq_≥ tPm¿-÷v(A-l-ΩZm-_m-Zv). a-cp-a-°ƒ: em¬ tPmk-^v(sI.Fkv.C._n), jo-_(A-lΩ-Zm-_m-Zv).

{]-`m-I-c-]n-Å sh-™m-d-aqSv: sNºq¿ ]-c-Øq¿ ]-Sn™m-‰n≥-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ {]-`m-I-c≥ ]n≈ (80). `m-cy: im-¥Ω. a°ƒ: ap-c-fo-[-c≥ \mb¿, cm-[m-Ir-jvW≥ \mb¿, k-Po-hv Ip-am¿.

sNÃ-¸³-]n-Å In-fn-am-\q¿: h√q¿ ]p-Ø≥ _w-•m-hn¬ sN√-∏≥-]n-≈ (80). `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: kp-\n¬-Ipam¿, A-\n¬-Ip-am¿, A-\n-X-Ip-amcn, {io-Ipam¿. a-cp-a°ƒ: kn‘p, a-RvPp, {]Zo]v, Zo-]v-Xn.

C-{_m-lnw-Ip«n

]-ßmhXn In-fn-am-\q¿: sIm-Sp-h-g∂q¿ F-cp-Øn-\m-Sv _o\m `-h-\¬ ]-tc-X\m-b am-[h-s‚ `m-cy ]-flm-hXn (88). a°ƒ: hn-Pb-Ω, cm-[, cho-{μ≥, tc-Wp-I, {]kmZv, c-aW≥, _o-\. acp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, tkma≥, iin, jmPntam≥, kn‘p, tam-l\≥.

hÀ-¤o-kv

]p-jv-]mw-K-Z³

aT-¯n Im-knw-Ip-«n

]-ßm-h-Xn-b½

Hm-bq¿: th-t¶m-Sv πmhnf ]p-Ø≥-ho-´n¬ sI h¿-§o-kv(88). kw-kv-Imcw 11\v D-®°v 2\v ]q-b∏≈n sk‚ v ]o-t‰-gv-kv B‚ v sk‚ v t]mƒ Hm¿Ø-tUm-Iv-kv N¿-®n¬. a°ƒ: sd-bv®¬, im-apth¬, ]-tc-X\m-b cmPp, A-e-Ivkv, tPmbn, _m_p, kqk≥, jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: tXma-kv ^nen∏v, h¬k-Ω, kmen, eo-em-Ω, kqk-Ω, PnPn, _nμp.

Hm-bq¿: sh-fn-\√q¿ sI ]n k-Z-\-Øn¬ sI ]p-jv-]mw-KZ≥(84). `mcy: Xp-f-ko`mbn. a°ƒ: tam-l\≥, i-in-Ip-am¿, C-μncm-`mbn. a-cp-a°ƒ: kn‘p, {]n-b, A-timI≥.

Nh-d: ]-∑-\ B-°¬ aT-Øn-k¬ Im-kow-Ip´n(91). `mcy: ]-tc-Xbm-b \-_o-km _ohn. a°ƒ: P-ao-em _ohn, ap-lΩ-Zv Ip™v, P-am-ep-±o≥ Ip™v, k-°o-\, jm-lnZ, jm-ln-Z, A-–p¬ keow. a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b A-_q-t_-°¿ Ip™v, d-Po-\, d-ln-bm\Øv, k-eow, kp-an.

Nh-d: Ipf-ß-c `m-Kw Ir-jv-W `-h-\n¬ ]-tc-X\m-b Cu-iz-c-]n-≈-bp-sS `m-cy ]-flm-h-Xn-bΩ(80). a°ƒ: k-c-kzXnb-Ω, k-Xy-\m-cm-b-W]n-≈, k-Xy-`m-a, k-XnbΩ. a-cp-a°ƒ: cm-P≥ \mb¿, tam-l-\≥ ]n-≈, Ir-jv-W-]n≈.

]-c-ta-iz-c³ ]q-tØm-´: sX-°≥ ]-dhq¿ \-fn≥-kv ^m¿-a-kn D-S-a ssh-cm-t´¬ ]-c-taiz-c≥(87). `m-cy: ss`-an.a-°ƒ: P-b-i-¶¿(F-kv._n.-Sn D-Z-bw-t]-cq¿), Cμn-c, {]-`m-h-Xn, kn-‘p, _n-μp. a-cp-a-°ƒ:ln-X, ]-tc-X-\m-b P-b-{]-Imiv, {]-k-∂≥, _n-Pp, Knco-jv. -

cm-a³

Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv s]-S-b-¥m-fn-se X-≠p]m-d-°¬ cm-a≥ (93). `mcy: am-Wn-°.

s]m≥-Ip-∂w: sN-∂m°p-t∂¬ X-c-I-\m-cp]-d-ºn¬ {io-[-c≥ (82). kw-kv-Im-cw \msf cm-hn-se 11.30\v ho´p-h-f-∏n¬. `m-cy: kp-aXn ap-≠-°-bw X-td-∏d-ºn¬ Ip-Sw-_mw-Kw. a-°ƒ: D-j (A-[ym-]nI sI.F.Fw F¬.]n.F-kv ap-fw-Ip-∂v), P-b-Ip-am¿, e-X, (bp.F-kv.F), kp-[, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: hn-Pb-cm-L-h≥ ]p-Xp-ticn¬ (dn-´.]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn), c-Lp-\m-Yv I-f-Øn-∏-Sn tIm-´-bw, tam-l-\≥ (am-\-kn Kn^v-‰v lu-kv sIm-Spßq¿), _n-Pp F-kv.Im\w, Ko-X.

]m-¸-¨³

hÂk-e Xn-cph√: Xp-I-e-t»-cn h-S-t°-ap-dn-bn¬ ]-tcX\m-b D-Øa-s‚ `m-cy h¬k-e (ssj-e-P˛46). kw-kv-Im-cw \-SØn. Xncp-h√ Xm-eq-°v B-ip]{Xn Po-h-\-°m-cn-bm-bncp∂p. a°ƒ: A-cp¨-Ipam¿, v-A-Rv -Pp.

C-cn-´n: ]p-d-h-b¬ Ip-fw]-≈n-bn-se ]m-∏-®≥ (82). `m-cy: ^n-tem-an-\. a-°ƒ: t{K-kn, tSm-an, k-Æn, s_-∂n, tam-fn, an-\n, en-kn, _n-μp, _nPp, _n-Pn. kw-kv-Im-cw X-¦-½ C-∂v 11\p ]p-d-h-b¬ h-S-°-t©-cn: In-g-°sk‚ v-tPm¿-Pv ]-≈n t©-cn B-tcm-Ky-]p-cw sk-an-tØ-cn-bn¬. I-√p-sh-´-Øv ho-´n¬ ]tc-X-\m-b th-em-bp-[cmP³ s‚ `m-cy X-¶-Ω (85). aXr-iq¿: Aø-t¥mƒ °ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-IIm¿Xymb\n t£{Xw tdmUn¬ IÆØv c≥ (dn-´-. A-[ym-]-I≥, sebn\n¬ I-≠-tams‚ In-g-°-t©-cn F-®v.FaI≥ Ip∂- Øp≈n kv.F-kv), Hm-a-\. cmP≥(47).

i-in-[-c³

{]-`m-I-c³ ap-≠-Øm-\w: ap-≈w-Ipgn am-S-°m-´v ]n sI {]-`mI-c≥ (tKm-]m-e≥ ˛69). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy Ip-™-Ω. tIm-hq¿ ]p-c-bn-Sw IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: {]-Zo-]v Ip-am¿, {]-Im-iv. a-cp-a-°ƒ: sUbv-kn.

am-\-¥-hm-Sn: B-Zy-Ime kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-\pw aq-fn-tØm-Sv \mj-\¬ F¬.]n. kvIqƒ ap≥ {]-[m-\m-[ym]-I-\p-am-b Ip-\n-bn¬ Ip-™n-cm-a≥ am-ÿ (84). `m-cy: A-√n.

N-{µ³

bpk-^v Jm³

P-b-N-{µ-Ip-amÀ

]-ßm-hXn

Nh-d: a-S-∏-≈n B-ºm-Snbn¬ sI N-{μ≥(52). `mcy: sP kp-aXn. a°ƒ: N-{μ-te-J, N{μe-X, B-Z¿iv, A-a¬tZ-iv.

h-≈-°-Shv: h-≈-°S-hv kp-sse-am≥ kv-{So-‰v Nn{X \-K-dn¬ Sn.kn 35/731¬ bqk-^v Jm≥ (32). `mcy: B-jn-Z. a°ƒ: A¬^n, aplΩ-Zv kn-Zm¿.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tIm´p-Im¬ sIm√-tIm-Ww hm-dphn-f {io-hn-em-kØn¬ Sn sI P-b-N-{μIp-am¿ (33). A-hn-hm-lnX-\mWv. am-Xmhv: X-¶-aWn sI \mb¿. k-tlmZc≥: Sn sI A-P-b-Ipam¿.

B-cy-\mSv: tXm-fq¿ Im-hp-¥-e A-Jn¬ `h-\n¬ ]-tc-X\m-b `m¿-K-h-]-Wn-°-cp-sS `m-cy ]n ]-flm-h-Xn (77). a°ƒ: _n _m_p (t^m¿-th-Uv tªm-°v B-cy-\m-Sv tem-°¬ sk-{I´-dn), _n kp-tc-jv (_nkn\-kv), kp-c-P-Ipamcn, en\n. a-cpa°ƒ: P-b-Ip-amcn, cmPn, hn-Pb≥ (]-tcX≥), l-cn.

I-{Xn-¡p-«n

]p-Ø-\-Øm-Wn: tImW-Øv Ip-™-e-hn-bp-sS a-I≥ tIm-W-Øv Ip™o-Xp (68). `m-cy: Ip-™m-Øp-Ω.

Ip-ªo-Xp

C-cn-´n: s\-√n-°mw-s]mbn-en-se ssX-]m-S-Øv ]m-∏-®≥ (81). `m-cy: tdm-k-Ω. a-°ƒ: ta-cn, eu-en, tam-fn, kn-‘p. acp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, X-¶-®≥, tSm-an. ap-t≈-cn-b: F-t√m-d Ãp-Un-tbm D-S-a Im-dUp-° tZ-e-ºm-Sn-bn-se i-in-[-c≥ (40). ap-t≈-cn-b-bn¬ 20 h¿j-am-bn Ãp-Un-tbm \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a≥. am-Xm-hv: am°-Ω. `m-cy: k-cn-X. a-I≥: hnjv-Wp. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-W≥, A-®p-X≥, `-c-X≥.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: D-Znb≥-Ipf-ß-c cm-[m-\nhm-kn¬ kn sI ]pcptjm-Ø-a≥ (78˛dn´ t^m-d-kv-‰v td-©¿). `mcy: `-hm\n. a°ƒ: Dj, kp-[o¿, km_p. acp-a°ƒ: A-t`-Zm-\μ≥, Zo-], jn_ntamƒ.

]pcp-tjm-¯a³

I√-ºew: I-c-hm-cw tXm-´-bv-°m-Sv B-c-Xnbn¬ ]-tc-X\m-b cm-aIr-jv-W-\m-im-cn-bp-sS `m-cy F≥ eo-e (60). a°ƒ: P-b-Ir-jvW≥, l-cn-Ir-jvW≥. a-cp-aIƒ: F-kv k-cn-X.

{io-[-c³

tIm-hfw: ap√q¿ I-∂n°-c hn-fm-Iw hn-t\m-Zv `h-\n¬ tkm-a≥ (54). `mcy: hn-a-e. aI≥: hnt\m-Zv. a-cp-a-Iƒ: Io¿Ø\. tam-\n-∏-≈n: No-¶-t√¬ ]p-Xn-b-Ip-t∂-¬ D-e-l∂m≥ eq-°m-bp-sS `m-cy I-{Xn-°p-´n (76). ]-tc-X \-{k-Øp-ln¬ X-´m-d-∏md-bn¬ Ip-Spw-_mw-Kw. kw-kv-Im-cw \m-sf 10.30 \v No-¶-t√¬ sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n-bn¬. a°ƒ: kn-ÿ en-kn, knÿ ta-gv-kn tPm-kv, B≥-kn tPm¿-Pv, tPm¨-k¨ eq-t°m-kv.

Xn-cph√: ]m-bn-∏m-Sv ]-≈n-]-d-ºn¬ C-{_mlow-Ip-´n (71). J-_-dS°w \-SØn. `mcy: k-^m-_ohn. a°ƒ: ap-lΩ-Zv keow, _o-\, jm\n, km_n. a-cp-a°ƒ; jo-_, A-_q-_°¿, d-Po-\, eo\.

eo-e

tkma³

]m-¸-¨³

ta-cn ]-øm-hq¿: Np-≠-∏-d-ºnse I-√q¿ tPm-k-^ns‚ `m-cy D-f-hq¿ \-Sp°p-g-°¬ Ip-Spw-_mwKw ta-cn (76). a-°ƒ: ssk-a¨, h¬k, t_-_n, hn-a-e, tPm¨-k≥ (kzn-‰v-k¿e‚ v). a-cp-a-°ƒ: B-\n A-co-®n-d-Ip-t∂¬, tPmkv Ip-∂-t»-cn, sP-kn tX-c-I-Øn-\m-Sn-bn¬, Pbnw-kv B-\n-aq-´n¬, tPm-kn Ip-t∂¬ ]-dºn¬ (kzn-‰v-k¿-e‚ v). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv-°v 1.30\v ]-øm-hq¿ sk‚ v-B‚ v Su¨ ]≈n-bn¬.

`m-kv-I-c³ tIm-tXm-Sv: A-Øn-t°m´v `m-kv-I-c≥ (58). ]n-Xmhv: I-Æ≥.

Ip-ªn-cm-a³ am-ÌÀ

a-dn-bm-½ Xn-cph√: tIm-´q¿ ]-Itema-‰w ]m-ßn-cn-°emb am-a-∂Øvv ]-tc-X\mb ]m-∏®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (83). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIov-´v aq-∂n-\v ap-≠n-b∏≈n am¿ {Kn-tKm-dn-tbmkvv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ; kmen, cmPp, kqkn, s]m∂®≥, sIm-®p-tam≥, sIm-®p-tamƒ, B-eokv. a-cp-a°ƒ: tPmbn, kqk≥, cmPp, sP n, Ko-Xm-tXm-akv, _m-_p°p´n, jo-_p.

tKm-hn-µ³ ]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ ]pXn-b-sX-cp-hn-se Sn hn tKm-hn-μ≥ (91). `m-cy: ]-tc-X-bm-b Ieym-Wn.

B-\n ap-hm-‰p-]p-g: ap-S-hq¿ Hmc-Øv-]p-Ø≥-]p-c(a-te∏n-≈n¬) ho-´n¬ tPm-k^vv `m-cy B-\n(77). kwkv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ap-hm-‰p-]p-g tlmfn-am-Kn ]-≈n-sk-an-tØcn-bn¬. a-°ƒ: sP-kn, km-Pp, Pm≥-kn, kn-_n, Pn-\n, kn-\n.-a-cp-a-°ƒ: tSm-an B-thm-en, sS- n N-ß-\m-t»-cn, tPm-Pn Im-™q¿, kn-an G-‰p-am\q¿, tXm-a-kv A-K-Ãn≥ A-¶-am-en, en-tPm h¿°n Ip-≠-∂q¿.-

A_q-_-¡À lm-Pn ]-g-b-ßmSn: am-´q¬ AXn¿-Øn-bn-se _n Fkv A-_q-_-°¿ (61).

ap-l-½-Zv

sam-{Km¬-]p-Øq¿: _-≈q-dn-se _n -F apl-Ω-Zv (67). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: l-ao-Zv, kn-±o-Jv, i-co-^v (C-cph-cpw _-lv-dbv≥), Hu-^v, kp-ss_ ¿, kp-lv-d, kp-sse-J, dpJn-b. a-cp-a-°ƒ: A_q-_-°¿, A-ko-kv, i-co-^v, kp-lv-d, an-kvA-\n-b³ tNe°-c: {]-ikv-X km- cn-b, a-jq-d. k-tlm-Zc-߃: i-jm-^n, Znln-Xy-Im-c≥ s]m≥-Ip\o-Zv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ∂w h¿-°n-bp-sS a-I≥ A-_q-_-°¿, D-Ωm-ens]-cp-t©-cn-bn¬ ]n hn Ω. A-\n-b≥(65).

A-Pn-¯v Ip-amÀ

hm-kp-tZ-h³ \mbÀ

tKm-]n-\m-Y³

kp-\nÂ-Ip-amÀ

{io-e-£van

Pm\In

A-¸p-¡p-«³ \m-bÀ

tKm-]me³

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: sh≈mb-Wn In-g-t°-hmWn-b-Ip-Sn ho-´n¬ F¬ A-Pn-Øv-Ip-am¿ (44). `mcy: Un hn tim-`. a°ƒ F F-kv A-`nPnØv, F F-kv A\L.

h¿°-e: h¿-°-e ]p∂-aq-Sv {]-im-¥n-bn¬ ]n hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ (77). `mcy: t_-_n B\μv (dn-´. A-[ym]n-I h¿-°-e F-®v.F-kv.Fkv). a°ƒ: _nPp, _n\p, _nep. a-cp-a°ƒ: tamf-Ω, {]n-b, em¬.

h¿°-e: C-e-I-a¨ kPn-X-`-h-\n¬ tKm-]n-\mY≥ (69). a°ƒ: k-PnX, k-Pohv, k-Pn-e. a-cpa°ƒ: a-t\m-Pv Ip-am¿, I-hn-X, ssj-^n≥.

h¿°-e: tN∂≥-tIm-Sv s\√n-t°m-Sv tKm-Ip-eØn¬ kp-\n¬-Ip-am¿ (41). ku-Zn A-td-_ybn¬ hm-l-\m-]-I-S-Ønem-Wv a-c-W-s∏-´Xv. `mcy: ko-a. aI≥: Aiz¥v. A—≥: ]-tcX\m-b Kw-Km-[c≥. AΩ:k-tcm-Pn-\n.

Nn-d-bn≥-Iogv: Nn-d-bn≥Io-gn¬ s{S-bn≥ X-´n-acn-® ]p-c-hq¿ C-c-´-°-ep¶v Fw-_n \n-hm-kn¬ {io-e-£v-an (22).

I√-d: X-t®m-Ww _w•m-hn¬ ho-´n¬ Pm-\-In (90). a-°ƒ: hn-iz\mY≥, hn-Pb≥, ]-tcX\m-b hn-{Ia≥, hn-Pb-Ip-amcn, kp-Pm-X, hna-e. a-cp-a°ƒ: kp[¿-ΩnWn, hk-¥, kp[¿-Ω, kp-Ip-amc≥, {io[c≥, Ip-a-tc-iz≥.

I-√-º-ew: Nn-‰m-bn-tImSv am-hn-∑q Sv F.F-kv ^v-fm-‰n¬ A-∏p-°p-´≥ \m-b¿ (73). `m-cy: im-cZ-]n-≈. a-°ƒ: ko-P, kn-t\-jv, ko-\, a-t\jv. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-jv_m-_p, hn-\p-{]-Im-iv-, A-Pn-Xv-Ip-am¿, _n-Pn.

sh-™m-d-aqSv: \m-te°¿ tXm-´w ]pd-Øv Ing-°pw-I-c ]p-Ø≥ ho´n¬ tKm-]m-e≥ (85). `mcy: \mWn. a°ƒ: kp-aXn, \-fn\n, tKmaXn, Hma-\. a-cp-a°ƒ: kp-Ip-amc≥, _m-_ptZh≥, _me≥, hnPb≥.

hÂ-k-e³ tIm-gn-t°m-Sv:- ]-tc-X\m-b- a-Æm-eØ - v A-∏p°p-´n- \m-bc - p-sS- a-I≥ dn-´. ss{Iw-{_m-©v DtZym-Kk - vY - ≥- ]-≈n-∏m-´v {Ko-jva - Ø - n¬ h¬-ke≥-(62).

tam-\n-∏-≈n: aw-K-e-ticn¬ am-[-h≥ \m-b-cp-sS a-I≥ hn-P-b-Ip-am¿ (35) bp sI bn¬ \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: _n-μp Im-hm-ew A-d-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: B-\m-an-I.

A-en-¡p-«n -

a-dn-bm-½

hn-P-b-½ ]-d-hq¿: Ip-™n-ssØ am-®mw-Xn-cp-Øv ap-Xn-c-∏d-ºn¬ ]-tc-X-\m-b them-bp-[≥ `m-cy hn-P-bΩ(82). a-°ƒ: tKm-]n, X¶-a-Wn, cm-[, A-Pn-X,A\n-b-∏≥.-a-cp-a-°ƒ:cm-[, cm-a≥, km-_p, D-Æn-Irjv-W≥,kp-[.-

A-K-Ìn³ tPm-k-^v ]-d-hq¿: h-Sw-°w-]p-dw sIm-®-ßm-Sn ]p-fn-°-Ød A-K-Ãn≥ tPm-k^vv(68). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11\vv sN-dp-]p-jv-]w tZ-hm-e-bw sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: en-tPm, Zn-hy, _nPp. a-cp-a-°ƒ: ssk_n≥, kp-\n-X.-

A-Ðp A-ko-kvIq-´n-e-ßm-Sn: dn-´. F.F-kv.sF D-∂w-X-ebn-se s\-®n-°-≠≥ A–p¬ A-ko-kv (59). `mcy: \-ko-a. a-°ƒ: kPv\, \-Pve, k-lve. a-cpa-°ƒ: h-lm-_v, dn-bmkv- _m-_p, Pw-jo¿.

k-c-kz-Xnb-½ aq-hm-‰p-]p-g: ta-°-S-ºv ]-flm-e-b-Øn¬ ]-tcX\m-b tKm-]n-\m-Y≥ Ip-´n \m-b-cp-sS `m-cy kc-kz-Xn A-Ω(79). a°ƒ: ]n Pn {]-km-Zv(k_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ ss{Iw-{_m-©v C-Sp-°n), {]k-∂, jo-e.

a-½-Zv ap-ÃIm-h-\q¿: Im-h-\q¿ Su¨ Pp-am-a-kvPn-Zn-se ap≥-Im-e ap-A-±n≥ Bbn-cp-∂ a-Ω-Zv ap-√ (75). k-tlm-Z-c-߃: ^m-Øna, I-Zn-bp-Ω, ap-l-Ω-Zv.

cm-[m-Ir-jv-W³ tIm-gn-t°m-Sv:- F¬-.sF.kn.- dn-´. U-h-e-]v-sa-‚ v Hm-^n-k¿- I-f-an-Sp-°n¬ ]q-¥-e- cm-[m-Ir-jv-W≥(83). `m-cy:- In-g-s°- sh≈m-´v ]p-Ø≥-a-T-Øn¬c-Xv-\-Ip-am-cn-. a-°ƒ:tUm. Nm-μv-\n, tUm. kpa, ssj-e (a-kv-I-Øv), Pn-X (apw-ss_-). a-cp-a°ƒ:- sI ]n k-Po-h≥-, tUm. hn-P-b-cm-L-h≥ (A-tkm-tjy-‰v {]-^. Fw.F-.Fw.H. tIm-f-Pv, ap-°w), sI l-co-jv, sI Ir-jv-W-cm-Pv.

km-dm-½ tIm-X-aw-K-ew: A-bn-cq¿]m-Sw ]m-b-°m-´v ]utem-kn-s‚ `m-cy km-dmΩ(82). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v tXm-tfen ko-\m-bv Kn-cn ]-≈nbn¬. a-°ƒ: ]-tc-X-\mb h¿-Ko-kv, ta-cn, A-∂°p-´n. a-cp-a-°ƒ: en-kn, tbm-°n, F¬-tZm.

B-bn-i Xm-ac - t- »-cn: hm-Sn-°¬ h-Sp-h≥-I≠ - n ]-tc-X\ - mb ssk-Xn-s‚ `m-cy Bbn-i (80). a-°ƒ - :- hn sI kp-sseam≥, ap-lΩ - Z- e - n , a-dn-b, ^m-Øn-a.

cm-P-¸³ ]-d-hq¿:h-S-t°-°-c sNdn-b- ]-√m-Xp-cp-Øv h-t´°m-Sv cm-P-∏≥(67). `m-cy: X-¶-a-Wn. a-°ƒ: a-t\mPv, ssj-Pp,

sam-bv-Xo³Ip-«n sam-{Km¬-]p-Øq¿: Zo¿L-Im-ew _mw-•q-cn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂ Nmbn-tØm-´-Øn-se kn F-®v sam-bv-Xo≥Ip-´n (68). `m-cy: kp-lv-d. a-°ƒ: dnbm-kv (Zp-_-bv), d-lokv, dw-e, ^-ko-e, j°o-e, Xw-ko-e, j-le. a-cp-a-°ƒ: D-a¿, ap\o¿, l- ≥, A≥-h¿. k-tlm-Z-c-߃: A–p¿-d-lv-am≥, ssZ-\_n, ]-tc-X-cm-b A-–p√, \-_o-k, ap-l-Ω-Zv.

Xm-\q¿: F-S-°-S-∏p-dsØ l-k-s‚ ]p-c-°¬ A-en-°p-´n (60). `m-cy: kp-l-d.

tIm-b-¡p-«n ^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g ]≈n-ta-ج A-≠≥tXm-´-Øn¬ tN-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n (92). `m-cy: ]m-Øp-Ω-bv.

hn-P-b-Ip-amÀ

tPm-kv-Kn-cn: Ip-∂pw-]pd-Øv ]-tc-X-\m-b amXyp-hn-s‚ `m-cy a-dn-bmΩ (65). a-°ƒ: tPm-kv am-Xyp (t^m-d-kv-‰v Hm^n-k¿ tIm-gn-t°m-Sv), cm-Pp am-Xyp (t]m-Ãv Hm^n-kv, tPm-kv-Kn-cn). a-cpa-°ƒ: Pn-j tPm-kv, dn\n cm-Pp.

l-bÀ-sk-¡³-U-dn: hn-hm-Z tdm-Uv \nÀ-am-W-ho-gv-N-bv-¡v D-¯-c-hm-Zn I-cm-dp-Im-c³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n¿-am-Ww ]q¿- I-bn-¬-s∏-Sp-Øpw. ho-gv-N-h-cp-Øptdm-Up-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bpkÀ-¡p-eÀ a-c-hn-¸n-¨p Øn-bm-bn H-cp-h¿-j-Øn-\-Iw X-I¿- ∂ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc-bpw \-S- am-bn _-‘-s∏-´v s]m-Xp-a-cm-a-Øp-aXn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-bv-U-Uv l-b¿ -sk-°≥-U-dn A-[ym-]-I \n-b-a-\-߃-°v I¿-i-\ D-]m-[n-Iƒ G¿-s∏-Sp-Øn l-b¿-sk-°≥-U-dn U-b-d-Œ¿ ]p-dØn-d-°n-b hn-hm-Z k¿-°p-e¿ a-c-hn-∏n-°m≥ k¿°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. ]p-Xn-b Xo-cp-am-\w D-≠m-hp-∂Xp h-sc \n-e-hn-ep-≈ co-Xn Xp-S-cp-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. k-¿-°m-cn-s‚ A-dn-thm-sS-b-√ l-b¿-sk-°≥U-dn U-b-d-Œ¿ k-¿-°p-e¿ C-d-°n-b-Xv. ]p-Xn-b k¿°p-e-dn-s\-Xn-tc hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬\n-∂v {]-Xntj-[apb¿∂ km-l-N-cyw ]-cn-K-Wn-®m-Wv a-c-hn-∏n®-sX-∂pw ap-Jy-a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

∂ tdm-Up-I-sf kw-_-‘n-®p k-a{K-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øm-≥ a{¥n-k-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. tdm-Up-Iƒ X-I¿-∂-Xv \n¿-am-WØn-se ho-gv-N-sIm-≠m-sW-¶n¬ Icm-dp-Im-c≥ kz-¥w sN-e-hn¬ A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-Ø-Ww. A-Xn-\p Xøm-dm-hm-Ø I-cm-dp-Im-sc I-cn-º-´n-

{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v F-√m Pn-√-I-fn-epw A-h-tem-I-\-tbm-Kw \-S-Øpw. Fw.-F¬.-F-am-cpw Fw.-]n-am-cpw D-∂-X D-tZym-K-ÿ-cpw Cu tbm-Kß-fn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Cu am-kw 11\v B-cw-`n-®v 30\-Iw tbm-K-߃ ]q¿Øn-bm-°pw.-

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-n-I³ a-cn-¨p

Im-™-ßm-Sv: kz-Im-cy-_-kv ss_°n-en-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®p. \o-te-izcw ]m-em-bn-bn-se kn sI k-Pn-ØmWv (26) a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw Xncp-h-\-¥-]pcw: sNdn-b s]-cp-∂mƒ {]-am-Wn-®v ssh-Io-´v A-©-c-tbm-sS ]-S-∂-°mC-∂v kw-ÿm-\-sØ F√m k¿-°m-¿ Po-h-\- Sv s\-lv-dp tIm-f-Pn-\v k-ao-]-am-Wv °m¿°pw s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\ Po-h-\-°m-¿- A-]-I-Sw. °pw \n-b-{¥n-Xmh-[n k¿-°m¿ {]-Jym-]n®p. Im-™-ßm-Sv \n-∂v sh-≈-cn-°p-

s]-cp-¶mÄ: kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v \n-b-{´n-X Ah[n

]-Sn-sb-Sp-°pw. X-I¿-∂p K-Xm-K-Xtbm-Ky-a-√m-Xm-b tdm-Up-Iƒ A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-≥ a-{¥n-k-`m-tbmKw A-\p-a-Xn \¬-In. 431 tIm-Sn cq-]bp-sS ]-≤-Xn-bm-Wp s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v k-a¿-∏n-®-Xv. [-\-h-Ip-∏v hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-®-ti-jw ]Ww A-\p-h-Zn-°pw.

≠n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _kv \o-te-iz-c-Øv \n-∂v Im-™-ßmt´-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ k-Pn-Øns‚ ss_-°n-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-dn-®p-ho-Wv X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ k-Pn-Øn-s\ B-Zyw Im-™-ßm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw F-

Øn-s®-¶n-epw cm-{Xn 10.-30Hm-sS a-cn®p. t\-c-sØ Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ kPn-Øv am-k-߃-°v ap-ºm-Wv \m-´nse-Øn-b-Xv. I¨-kv-{S-Iv -j≥ tPmen-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. A-hnhm-ln-X-\m-Wv. ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\mb cm-P≥. am-Xm-hv: km-hn-{Xn. ktlm-Z-cn: k-hn-X.

\m-cm-b-W³ \mbÀ sIm®n: I-{Xn-°S-hv t\m¿-Øv ]m-em-Xp-cp-Øv ^-Ãv kv-{So-‰n¬ \m-bn-{]`-bn¬ \m-cm-b-W≥ \mb¿(86). A-¶-am-en thßq¿ Im-™n-en I-°m-´v Ip-Spw-_mw-K-amWv. `mcy: k-tcm-Pn-\nb-Ω. a°ƒ: C-μpa-Xn(ko-\n-b¿ F.F-kv.F, ]n.]n.F^v.Hm-^nkv, I-eq¿), KoX(_-l-dn≥). a-cp-a°ƒ: ap-t√m-Øv tKm-]-Ip-am¿, tam-l\≥(_-l-dn≥).

Ip-ªm-an l-Öp-½ I-Sn-b-ßm-Sv: I-∂m-´n-bnse Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xp lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip™m-an l-÷p-Ω (75).

tIm-gn-t°m-Sv: lnμp-ÿm-\n -kw-Ko-Xcw-K-sØ {]-ap-J-\mb D-kv-Xm-Zv i-c-Xv-N{μ a-dm-sT A-¥-cn®p. 84 h-b- m-bn-cp∂p. C-∂-se sshIo-´v 7.45\v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tI-m-f-Pn-em-bn-cp-∂p A-¥yw. B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v H-cm-gv-N-bn-te-sd-bm-bn sa-Un°¬ tIm-f-Pn-¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. H-cp-Im-e-Øv tIm-gn-t°m-´pw a-e-_m-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-XØn-s‚ B¿-{Z-Ko-X-ß-fm-e-]n-®v H-cp X-e-ap-dsb k-º-∂-am-°n-b A-\p-{K-lo-X I-em-Im-cs\-bm-Wv a-dm-sT-bp-sS a-c-W-Øn-eq-sS \-„am-b-Xv. a-c-W-k-a-b-Øv `m-cy a-\n-j-bpw ktlm-Z-c-\pw Nn-e in-jy-∑m-cpw k-ao-]-ap-≠mbn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\-SpØ ho-´n¬ C-∂v D-®-h-sc s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn\p h-bv-°pw. D-®-Xn-cn-™v apw-ss_-bn-ep-≈ _-‘p-°ƒ F-Øn-bm¬ kw-kv-Im-cw \-S°pw. ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-eq-sS-bpw hn-hn[ Xm-f-hm-Zy-ß-fp-sS a-[p-c-kz-c-ß-fn-eq-sSbpw H-cp P-\-X-sb k-º-∂-am-°n-b i-c-Xv-N{μ a-dm-sT-bp-sS hn-tbm-Kw kw-Ko-X-\-K-cn-sb I-Æo-cn-em-gv-Øn. h-S-t° C-¥y-bp-sS ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-]m-c-º-cy-sØ tI-c-f-Ønte-°v, {]-tXy-In-®v tIm-gn-t°m-t´-°v H-cp Ah-[q-X P-∑-Øn-eq-sS a-dm-sT Iq-sS-s°m-≠ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-lm-cm-{„-bn-se Pn-tX-iz¿ {Km-a-Øn-embn-cp-∂p P-\-\w. 22 mw h-b- n¬ apw-ss_-bnse sd-bn¬-th ssS-]n-Ãn-s‚ tPm-en D-t]£n-®m-Wv kw-Ko-X-Øn-s‚ H-Sp-ßm-Ø A-e®n-ep-am-bn Nm-h-°m-s´-Øn-b-Xv. ]q-ap-≈n -\ºq-Xn-cn-sS kw-Ko-Xw ]Tn-∏n-°m-\m-Wv tI-fØn-se-Øp-∂-Xv. sN-dp-∏-Øn-te A-\-\y kwKo-X-Øn-s‚ k¿-Km-fl-I-X {]-I-S-am-°n-b adm-sT 15 mw h-b- n-em-Wv Nn-{X-I-e A-`y-kn-®Xv. ]n-∂o-Sv ln-μp-ÿm-\n kw-Ko-X-Øn-epw X_-e, lm¿-tam-Wn-bw Xp-S-ßn-b hm-tZym-]-Ic-W-Øn-epw ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-bn-®p. F-kv Pm-\-In, P-b-N-{μ≥, am-[p-cn Xp-S-ßn-b-h-cpsS Km-\-߃-°v kw-Ko-Xw ]-I¿-∂p. H-t´-sd a-dmTn \m-S-I-ß-fpw c-Nn-®n-´p-≠v. D-∏v, bm-{X, A-hn-hm-ln-X-cp-sS kz¿-Kw Xp-S-ßn-b kn-\n-aI-fn-se kw-Ko-X kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-s´ {]-ap-J \m-S-I-Ir-Øm-bn-cp-∂ hm-kp-{]--Zo-]n-s‚ aq-∂v \m-S-I-߃-°v kw-KoX kw-hn-[m-\w \n¿-h-ln-®p. Nn-¥m-h-f-∏v Bcy-k-am-P-Øn-\-Sp-Øpw B¿.kn tdm-Un-epw H-t´-sd Im-ew Xm-a-kn-®n-cp--∂p. kw-Ko-X-˛-\m-S-I-˛-kn-\n-am cw-K-ß-fn¬ Hcp-Im-e-Øv \n-d-™ a-dm-sT-bv-°v ]-t£ kz¥-am-bn ho-tSm H-cp sk‚ v ÿ-e-tam D-≠mbn-cp-∂n-√. A-h-km-\ Im-e-Øv a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ hm-S-I-ho-´n-se Po-hn-Xw Zp-cn-X-a-b-am-b-t∏mƒ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-eŒ-dpw Nn-e I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I kp-lr-Øp°-fpw ap≥-ssI-sb-Sp-Øv sa-Un-°¬ tIm-fPn-\-Sp-Øv \¬-In-bn-cp-∂ ho-´n-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. a-dm-sT-bp-sS Zp-cn-Xm-h-ÿ a-\- nem-°n Km-bn-I sI F-kv Nn-{X am-kw-tXm-dpw 3,000 cq-] A-b-®p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ho-Yn-I-sf kw-Ko-X-km{μ-am-°n-b Cu A-\p-{K-lo-X Km-b-I-s\ Ah-km-\ \m-fp-I-fn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿in-°m-t\m a-c-W-ti-jw B-ip-]-{Xn-bn-seØm-t\m I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I-˛-cm-{„o-b cwK-Øp-≈ B-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√.

tlm-«Â sXm-gn-em-fn- tXm«nÂa-cn-¨ \n-e-bnÂ

sN-ß-a-\mSv: tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-sb a-e-sh-≈∏m-®n-en¬-s∏-´p a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠Øn. sN-ß-a-\m-Sv ]p-Xp-hmti-cn ]p-Ø≥-IS-hv ]pt©-en¬-∏-d-ºn¬ ho´n¬ ]-c-tX\m-b sIm-®p]n-≈-bp-sS a-I≥ X-¶psh-∂ X-¶-∏-\m-Wv(56) acn®-Xv. s]-cn-bm-dn-s‚ ssI-h-gnbm-b ]m-\m-bn-tØm´n-se Ip-‰n-°m-´n¬ _p-[-\mgv-N cm-hn-se a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXv. Xn¶-fmgv-N ap-X-em-Wv X-¶∏-s\ Im-Wm-Xm-bXv. ar-XtZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw kw-kv-I-cn®p. `mcy: sN-ß-a-\m-Sv ]m-e-{]-ti-cn A-ºm-´p-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw ]-tc-Xbm-b eo-e. a°ƒ: A-Pn-X, AtPjv. a-cp-aI≥: sdPn. sN-ß-a-\m-Sv t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

ar-X-tZ-lw Xn-cn-¨-dn-ªp

h-cm-∏p-g: h-Sp-X-e K-W]-Xn t£-{X-Øn-\p ]-Sn™m-td-b‰-Øv ]m-te-°S-hp `mK-Øp I-s≠Øn-b ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn™p. tN-cm-\√q¿ t]-tc-Xp-≠nbn¬ A-jv-d-^n(48)t‚-Xm-Wv P-V-sa-∂v _-‘p°ƒ Xn-cn-®-dn™p. ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°p hn´p-sIm-Sp-Øp.

tIm-Xm-Sv ]p-g-bn A-Úm-X arX-tZlw

h-cm-∏p-g: tN-cm-\√q¿ ]-©m-b-Øn-se tIm-Xm-Sv ]me-Øn-\p Xm-sg ]p-g-bn¬ 40 h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ ]pcp-j arX-tZlw I-s≠-Øn. 167 skn‚n-ao-‰¿ Dbcw, \o-ebpw Np-h∏pw \n-d-Øn-ep-≈ So-j¿´v, ISpw\o-e \n-d-Øn-ep-≈ ]m‚p-am-Wv [-cn-®n-´p-≈-Xv. A-©p Zn-hk-sØ ]g-°w tXm-∂n-°pw.

tIm-S-Xn D-¯-c-hn-se A-{]m-tbm-Kn-I-X Nq-−n-¡m-«n-bm-Wv A-¸o \Â-In-b-Xv: B-`y-´-c-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-eow cm-Pns‚ t^m¨ hn-hc - w ]p-dØ - p-hn-SW-sa-∂ kn-¶nƒ s_-©v D-Øc - hn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ A-∏o-en-\v t]m-bX - v D-Øc - h - n-se {]m-tbm-KnI- X-eØ - n-se A-]m-IX - Nq-≠n°m-´n-bm-sW-∂v B-`y-¥c - a - {- ¥n Xn-cp-h© - q¿ cm-[m-Ir-jW v- ≥. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n- ¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. tk-h\ - Z- m-Xm-hv I-£n-b√m-Øp- sIm-≠p-Xs - ∂ tIm-SX - nbp-sS hn-[n \n-ba - ] - c - a - m-bn \n-e\n¬-°n-√. Un.Pn.]n-bpw hn-Pne≥-kv U-bd - I - Sv- d - pw t^m¨ tcJ-Iƒ kw-_‘ - n-® hn-hc - ß - ƒ \¬-IW - s - a-∂ Xp-d∂ - H-cp \n¿tZ-ia - m-Wv tIm-SX - n ]p-ds - ∏-Sp-hn®n-cn-°p-∂-Xv. A-Xp-sIm-≠p-X-

s∂ Un.Pn.]n-t°m hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿-t°m t^m¨ hn-h-c߃ ti-J-cn-®p-\¬-Im≥ km[n-°n-s√-∂ Im-cyw am-{X-am-Wv k¿-°m¿ tIm-SX - nsb A-dn-bn-®Xv. kn-¶nƒ s_-©n-s‚ B-hiyw \-S-∏m-°p-∂-Xv A-{]m-tbmKn-Ia - m-bX - n-\m-em-Wv Un-hn-j≥ s_-©n¬ k¿-°m¿ F.Pn h-gn A-∏o¬ \¬-In-bX - v. k-eow-cm-Pns\ kw-c£ - n-°m-\√ - , a-dn-®v k¿°m-cn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-°p∂ Un.Pn-.]n-sb-bpw hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ-sd-bp-am-Wv kw-c-£n-®Xv. C-h¿-°v Cu D-Øc - h - v \-S∏ - n- em-°m≥ \n-ba - ] - c - a - m-b X-S - a - p- s≠-∂pw a-{¥n ]-d™ p. kn._n.sF A-t\z-j-Ww

B-hi - y-s∏-´m-Wv Cu tI-knse I-£n-Iƒ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n®n-cn-°p-∂-Xv. sh-tdm-cp F-P≥kn-°v th-≠n sX-fn-hp-Iƒ t]men-kn-\v ti-J-cn-®p \¬-Im-\pw km-[n-°n-√. k¿-°m¿ tNm-Zyw-sN-bv-X-Xv {]m-tbm-Kn-Ia - √ - m-Ø t^m¨ hnh-c-ß-sf kw-_-‘n-®m-Wv. I£n-Iƒ-°v A-h-cp-sS tI-kv tIm-SX - n-bn¬ i-‡a - m-bn A-hX - cn-∏n-°mw. A-Xn-s\ H-cn-°-epw X-S- s∏-Sp-Øn-√. ssl-t°m-SX - n t- ]mepw Aw-Ko-I-cn-® k¿-°m-cn-s‚ hm-Zs - Ø hym-Jym-\n-°p-∂X - v icn-bm-tWm-sb-∂v am-[y-a-߃ kz-bw hn-e-bn-cp-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-09  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-09

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-09  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-09